Sony | NW-A35 | Sony NW-A35 Přehrávač Walkman® se zvukem s vysokým rozlišením Návod k obsluze

4-593-954-61(1)
Návod k použití
Poznámka
•Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
•Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin
při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu
dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
• Vypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro sluch
škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch bezpečná.
Možnosti Bluetooth
Můžete poslouchat hudbu uloženou na přehrávači Walkman z
audiozařízení Bluethooth, například ze sluchátek nebo reproduktorů.
©2016 Sony Corporation Printed in Czech Republic
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN
O příručkách
1. Návod k použití (tento návod)
2. (Počáteční instrukce)
Počáteční instrukce obsahují následující:
• základní návod k použití přehrávače WALKMAN®,
• jak získat přístup k webovým stránkám s aplikacemi pro PC na
internetu
3. U
živatelská příručka (webový dokument pro počítač/
smartphone)
Uživatelská příručka obsahuje podrobnější návod k
použití, specifikace a adresu webové stránky uživatelské
podpory, atd.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační
poplatky podle vaší smlouvy.
Některé modely možná nebudou k dispozici. Záleží na zemi/regionu,
kde jste přehrávač Walkman koupili.
Poznámky k používání přehrávače Walkman
Poznámka k akumulátoru
• Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za
šest měsíců.
Formátování karty mikro SD
Předtím, než začnete ukládat obsah na kartu mikro SD (nepřiložena),
si přečtěte instrukce pro karty mikro SD v uživatelské příručce na
internetu.
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/
oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)
Alarm (pípnutí) a varování [Check the volume level] slouží k ochraně
vašeho sluchu, pokud byste si napoprvé nastavili hlasitost na úroveň,
která by vám mohla poškodit sluch. Alarm a varování můžete zrušit
ťuknutím na dialogové okno s upozorněním.
Párování (poprvé při použití zařízení)
1. Nastavte audiozařízení Bluetooth do režimu párování. (Viz návod k
použití zařízení.)
2. Ťukněte na
-[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v
[Bluetooth].
3. Ťukněte na přepínač Bluetooth a zapněte funkci Bluetooth.
4. Ťukněte na [Add Device (Pairing)] a spusťte párování.
5. Připojení Bluetooth proveďte výběrem zařízení ze seznamu
spárovaného zařízení.
Po uskutečnění spojení Bluetooth se zobrazí [Connected.].
Připojování (další použití)
1. Zapněte spárované audiozařízení Bluetooth a nastavte je do
pohotovostního režimu.
2. Ťukněte na
-[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v
[Bluetooth].
3. Ťukněte na přepínač Bluetooth a zapněte funkci Bluetooth.
4. Připojení Bluetooth proveďte výběrem zařízení ze seznamu
spárovaného zařízení.
Odpojování
1. Ťukněte na
-[
Settings] – [Connect to/Add Audio Device] v
[Bluetooth].
2. Ťukněte na název připojovaného zařízení na seznamu spárovaného
zařízení a pak ťukněte na [OK] v dialogovém okně odpojování.
Symptom a nápravné opatření
Přehrávač Walkman nemůže nabít akumulátor nebo není rozpoznán
v počítači.
• Kabel USB (přiložen) není řádně připojen ke konektoru USB na vašem
počítači. Odpojte kabel USB a pak jej znovu zapojte.
• Kontrolka nabíjení na přehrávači Walkman se rozsvítí červeně, když
se akumulátor nabíjí, a zhasne, když se nabíjení dokončí.
• Při prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém
nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem
několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman
po jeho asi 10minutovém připojení k počítači.
• Pokud výše uvedené postupy nevedou k vyřešení problému, vypněte
zcela počítač a odpojte přehrávač Walkman. Pak odpojte napájecí
kabel, akumulátor a vše, co je připojeno k počítači, a nechte to tak
pět minut. Poté zapněte znovu počítač a znovu připojte přehrávač
Walkman.
Informace a shoda
Informace o zákonech a ochranných známkách
Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám
najdete v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je
mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače.
Pro instalaci připojte přehrávač Walkman k počítači a otevřete
[WALKMAN] uložený na systému přehrávače Walkman.
Uživatel Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Uživatel Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
Po instalaci softwaru, poklepejte na zástupce či ikonu aliasu
vygenerovanou na počítači.
Špunty
Koncovky vám ucpou uši. Proto berte na vědomí, že existuje riziko
poškození uší nebo ušního bubínku, pokud na koncovky budete
příliš tlačit nebo je náhle vytáhnete z uší. Po použití jemně vytáhněte
koncovky z uší.
O sluchátkách
• Vyhněte se používání přístroje při hlasitosti, která může při
dlouhotrvajicím poslechu poškodit Váš sluch.
• Při používání přístroje při vysoké hlasitosti se vnější zvuky mohou
stát neslyšitelnými. Nepoužívejte přistroj v situacích, které vyžadují
zvýšenou pozornost, např. při řízení auta nebo jízdě na kole.
• Protože sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven.
Nerušte osoby ve vaší blízkosti.
Poznámka pro zákazníky: následující informace se
vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve
kterých platí směrnice EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Abyste zabránili případnému poškození sluchu, neposlouchejte
hudbu při vysokých stupních hlasitosti po delší dobu.
Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
• Nerozebírejte, neotevírejte nebo neodlupujte nabíjecí akumulátory.
• Nevystavujte akumulátory horku nebo ohni. Neukládejte na přímém
slunci.
• V případě, že akumulátor teče, nedopusťte, aby se tekutina dostala
do kontaktu s kůží nebo očima. Pokud ke kontaktu již došlo, omyjte
postiženou oblast hojným množstvím vody a vyhledejte lékařskou
pomoc.
• Akumulátory je třeba před použitím nabít. Vždy dodržujte správné
nabíjecí instrukce uvedené v návodu výrobce nebo manuálu k
zařízení.
• Po delší době uložení může být nutné akumulátory několikrát nabít a
vybít, aby podávaly maximální výkon.
• Likvidujte dle předpisů.
Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
Download PDF

advertising