Sony | NW-A35HN | Sony NW-A35 Přehrávač Walkman® se zvukem s vysokým rozlišením Návod k obsluze

4-593-954-11(1) (CS-SK)
Návod k obsluze
Používateľská príručka
CS
SK
Poznámka
• Po zrušení alarmu a zprávy můžete hlasitost zvýšit.
• Po počátečním varování se alarm a varování opakují každých
20 nakumulovaných hodin, po které je hlasitost nastavena na úroveň škodlivou
pro sluch. V takové situaci dojde k automatickému snížení hlasitosti.
• Pokud je hlasitost nastavena na úroveň škodlivou pro sluch a vypnete zařízení
Walkman, hlasitost se automaticky sníží na úroveň bezpečnou pro sluch.
Možnosti připojení Bluetooth
Hudbu uloženou v zařízení Walkman můžete poslouchat pomocí
audiozařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktory.
©2016 Sony Corporation
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN
Čeština
O těchto návodech
1. Návod k obsluze (tento návod)
2.
(Průvodce spuštěním)
Průvodce spuštěním popisuje následující:
• Základní ovládání zařízení WALKMAN®
• Přístup k webovým stránkám s užitečnými počítačovými aplikacemi
na internetu
3. Průvodce nápovědou (webový dokument pro
počítač/chytrý telefon) Průvodce nápovědou obsahuje
podrobnější pokyny k ovládání, specifikace, adresu URL
webové stránky zákaznické podpory a další informace.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Zatímco přístup na webové stránky je zdarma, mohou
vám být v závislosti na smlouvě s vaším poskytovatelem
připojení účtovány poplatky za komunikaci.
V závislosti na zemi/regionu, kde jste zakoupili zařízení Walkman,
nemusí být některé modely dostupné.
Poznámky k použití zařízení Walkman
Poznámka k baterii
• Chcete-li zamezit zhoršení funkčnosti baterie, minimálně jednou za šest měsíců
baterii nabijte.
Formátování paměťové karty microSD
Před uložením obsahu na paměťovou kartu microSD (není součástí
dodávky) se ujistěte, že jste si přečetli pokyny pro paměťové karty
microSD v Průvodci nápovědou na internetu.
Ovládání hlasitosti (pouze země/oblasti ve který platí
směrnice EU a směrnice Korejské republiky)
Alarm (pípnutí) a varování [Check the volume level] jsou určeny
k ochraně vašeho sluchu, když poprvé nastavíte příliš vysokou hlasitost,
škodlivou pro váš sluch. Alarm a varování můžete zrušit klepnutím na
[OK] v dialogovém okně zprávy.
Párování (při prvním použití zařízení)
1. Nastavte audiozařízení Bluetooth do režimu párování. (Viz návod
k obsluze zařízení.)
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio
2. Klepněte na možnost
Device] v položce [Bluetooth].
3. Klepněte na přepínač Bluetooth pro zapnutí funkce Bluetooth.
4. Klepněte na možnost [Add Device (Pairing)] pro zahájení párování.
5. Vyberte zařízení ze seznamu spárovaných zařízení a vytvořte
připojení Bluetooth.
Po navázání spojení Bluetooth se zobrazí zpráva [Connected.].
Připojení (následující použití)
1. Zapněte spárované audiozařízení Bluetooth a nastavte jej do
pohotovostního režimu.
2. Klepněte na možnost
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio
Device] v položce [Bluetooth].
3. Klepněte na přepínač Bluetooth pro zapnutí funkce Bluetooth.
4. Vyberte zařízení ze seznamu spárovaných zařízení a vytvořte
připojení Bluetooth.
Odpojení
1. Klepněte na možnost
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio
Device] v položce [Bluetooth].
2. Klepněte na název připojeného zařízení v seznamu spárovaných
zařízení a klepněte na možnost [OK] v dialogovém okně odpojení.
Pro nainstalování softwaru otevřete po připojení k počítači složku
[WALKMAN] v paměti zařízení Walkman.
Uživatelé operačního systému Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Uživatelé počítačů Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Po nainstalování softwaru poklepejte na zástupce nebo na ikonu
vytvořenou na ploše.
Sluchátka do uší
Špunty sluchátek vzduchotěsně izolují uši. Proto je třeba mít na paměti,
že hrozí riziko poškození sluchu (bubínků) v případě příliš silného tlaku
na sluchátka nebo při náhlém vytažení sluchátek z uší. Po použití
opatrně vysuňte sluchátka z uší.
Sluchátka
• Zamezte přehrávání jednotky při takové úrovni hlasitosti, která může
při dlouhodobějším poslechu způsobit poškození sluchu.
• Při vysokých hlasitostech rovněž nemusí být slyšitelné vnější zvuky.
Vyvarujte se poslechu jednotky v situacích, kdy nesmí být ovlivněn
sluch, například při řízení motorového vozidla nebo jízdě na kole.
• Protože sluchátka využívají otevřenou konstrukci, zvuk vychází ven
ze sluchátek do prostoru. Dávejte tedy pozor, abyste nerušili osoby
ve vašem okolí.
Upozornění pro zákazníky: Následující informace platí
pouze pro zařízení prodávaná v zemích, které se řídí
směrnicemi EU.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgie
Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte
dlouhodobě při vysokých úrovních hlasitosti.
Problémy a jejich řešení
Vaše zařízení Walkman neumožňuje nabití baterie nebo není
rozpoznáno počítačem.
• Kabel USB (součást dodávky) není připojen ke konektoru USB
v počítači správným způsobem. Odpojte kabel USB a znovu
jej připojte.
• Během nabíjení baterie svítí červeně kontrolka nabíjení na zařízení
Walkman a po dokončení nabíjení zhasne.
• Při prvním použití zařízení Walkman nebo v případě jeho
dlouhodobějšího nepoužívání může trvat rozpoznání zařízení
počítačem několik minut. Rozpoznání zařízení Walkman počítačem
po připojení zařízení k počítači kontrolujte po dobu přibližně
10 minut.
• Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, vypněte zcela
počítač a zařízení Walkman odpojte. Poté odpojte napájecí kabel,
baterii a ostatní připojení k počítači a vybíjejte zařízení po dobu
pěti minut. Po vybíjení počítač znovu zapněte a připojte zařízení
Walkman.
Společnost Sony tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré
zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Standardy a další informace
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Informace o právních normách a ochranných
známkách
Informace o právních normách, regulačních opatřeních a ochranných
známkách viz část „Důležité informace“ obsažená v dodávaném
softwaru. Pro její přečtení nainstalujte dodávaný software do počítače.
• Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nerozbíjejte.
• Baterie nevystavujte vysokým teplotám a ohni. Neukládejte baterie
na přímém slunečním světle.
• V případě úniku kapaliny z baterie zabraňte styku kapaliny
s pokožkou nebo očima. V případě, že dojde ke kontaktu, ihned
opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte
lékařskou pomoc.
• Baterie je třeba před použitím nabít. Pro správné nabíjení se vždy
řiďte pokyny výrobce nebo návodu k zařízení.
• Po dlouhodobějším skladování je třeba baterie několikrát nabít
a vybít, aby se dosáhlo jejich maximální výkonnosti.
• Baterie likvidujte správným způsobem.
Slovenčina
Informácie o príručkách
1. Používateľská príručka (táto príručka)
2.
(Príručka pri spustení)
Príručka pri spustení obsahuje tieto informácie:
• Základný návod na použitie zariadenia WALKMAN®
• Prístup k webovým lokalitám s užitočnými počítačovými aplikáciami
3. Príručka pomoci (webový dokument pre PC/smartfón)
Príručka pomoci obsahuje podrobnejší návod na
použitie, technické údaje, URL adresu webovej
lokality s informáciami o zákazníckej podpore a ďalšie
informácie.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/
Hoci prístup na webové lokality je zadarmo, môžu sa
vám účtovať komunikačné poplatky podľa vašej zmluvy
s operátorom.
V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste zariadenie Walkman
zakúpili, niektoré modely nemusia byť k dispozícii.
Poznámky o používaní zariadenia Walkman
Poznámka o batérii
• Ak chcete zabrániť rýchlemu opotrebovaniu batérie, nabite ju aspoň raz
za šesť mesiacov.
Formátovanie karty microSD
Pred uložením obsahu na kartu microSD (nedodáva sa) si prečítajte
pokyny na používanie kariet microSD v príručke pomoci na internete.
Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny alebo
oblasti, v ktorých platia európske a kórejské smernice)
Upozornenie (pípnutie) a varovanie [Check the volume level] sú určené
na ochranu vášho sluchu, keď prvýkrát nastavíte hlasitosť na úroveň,
ktorá je škodlivá pre sluch. Toto upozornenie a varovanie zrušíte
ťuknutím na tlačidlo [OK] v dialógovom okne.
Poznámka
Pripojenie (pri ďalšom používaní)
1. Zapnite spárované zvukové zariadenie Bluetooth a nastavte ho do
pohotovostného režimu.
2. Ťuknite na ikonu
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio
Device] v časti [Bluetooth].
3. Zapnite funkciu Bluetooth ťuknutím na prepínač Bluetooth.
4. Zo zoznamu spárovaných zariadení vyberte to, ku ktorému sa chcete
pripojiť cez Bluetooth.
Odpojenie
1. Ťuknite na ikonu
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio
Device] v časti [Bluetooth].
2. V zozname spárovaných zariadení ťuknite na názov pripojeného
zariadenia a v dialógovom okne odpájania ťuknite na tlačidlo [OK].
Problémy a ich riešenia
V zariadení Walkman sa nedá nabiť batéria alebo ho počítač
nerozpoznal.
• Kábel USB (dodáva sa) nie je správne pripojený ku konektoru USB
na počítači. Kábel USB odpojte a znova ho pripojte.
• Počas nabíjania batérie svieti na zariadení Walkman červená kontrolka
nabíjania, ktorá sa po skončení nabíjania vypne.
• Keď zariadenie Walkman používate prvýkrát alebo ak ste ho dlhšie
nepoužili, môže trvať niekoľko minút, kým ho počítač rozpozná.
Skontrolujte, či počítač rozpoznal zariadenie Walkman, keď ste ho
nechali k počítaču pripojené približne 10 minút.
• Ak sa použitím vyššie uvedených postupov problém nevyrieši,
počítač úplne vypnite a odpojte Walkman. Potom odpojte napájací
kábel, batériu a akékoľvek iné zariadenie pripojené k počítaču
a nechajte ho päť minút vybíjať. Po vybití znova zapnite počítač
a opätovne pripojte zariadenie Walkman.
Súlad s predpismi a informácie
Informácie o zákonoch a ochranných známkach
Funkcie Bluetooth
Informácie o zákonoch, predpisoch a právach súvisiacich s ochrannými
známkami nájdete v dokumente „Dôležité informácie“, ktorý je
súčasťou dodaného softvéru. Ak si ho chcete prečítať, nainštalujte
dodaný softvér do počítača.
Ak chcete softvér nainštalovať, po pripojení zariadenia Walkman
k počítaču otvorte [WALKMAN] v systémovom ukladacom priestore
zariadenia.
Používatelia systému Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Používatelia systému Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Po nainštalovaní softvéru dvakrát kliknite na odkaz alebo ikonu aliasu
vytvorenú na pracovnej ploche.
Hudbu uloženú v zariadení Walkman môžete počúvať pomocou
zvukových zariadení Bluetooth, ako sú slúchadlá alebo reproduktory.
Informácie o slúchadlách do uší
• Po zrušení upozornenia a varovania môžete hlasitosť zvýšiť.
• Po počiatočnom varovaní sa upozornenie a varovanie opakujú každých
20 kumulovaných hodín, počas ktorých je hlasitosť nastavená na úroveň
škodlivú pre sluch. Keď sa to stane, hlasitosť sa automaticky zníži.
• Ak je hlasitosť nastavená na úroveň škodlivú pre sluch a Walkman vypnete, hlasitosť
sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.
Párovanie (pri prvom použití zariadenia)
1. Vo zvukovom zariadení Bluetooth nastavte režim párovania.
(Pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu.)
2. Ťuknite na ikonu
–[
Settings] – [Connect to/Add Audio
Device] v časti [Bluetooth].
3. Zapnite funkciu Bluetooth ťuknutím na prepínač Bluetooth.
4. Spustite párovanie ťuknutím na položku [Add Device (Pairing)].
5. Zo zoznamu spárovaných zariadení vyberte to, ku ktorému sa chcete
pripojiť cez Bluetooth.
Po vytvorení Bluetooth pripojenia sa zobrazí hlásenie [Connected.].
Slúchadlá do uší fungujú zvukotesne. Majte preto na pamäti, že ak
slúchadlá do uší vystavíte silnému tlaku alebo ich náhle vytiahnete
z uší, hrozí riziko poškodenia sluchu alebo ušných bubienkov.
Slúchadlá po použití vyťahujte z uší opatrne.
Informácie o slúchadlách
• Pri počúvaní hudby si nastavte takú hlasitosť, ktorá vám pri dlhšom
počúvaní nespôsobí poškodenie sluchu.
• Pri vysokej hlasitosti nemusíte počuť vonkajšie zvuky. Zariadenie
preto nepočúvajte v situáciách, v ktorých je dobrý sluch nevyhnutný,
napríklad pri vedení motorového vozidla alebo bicyklovaní.
• Keďže ide o slúchadlá otvoreného typu, zvuk vychádza zo slúchadiel
do okolitého priestoru. Dajte preto pozor, aby ste ním neobťažovali
ľudí vo svojom okolí.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Vyvarujte sa dlhodobého počúvania pri vysokej hlasitosti,
lebo by ste si mohli poškodiť sluch.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa
základné požiadavky a ďalšie dôležité ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
• Sekundárne články ani batérie nerozoberajte, neotvárajte ani
nerozrezávajte.
• Články ani batérie nevystavujte vysokej teplote ani ohňu.
Nenechávajte ich na priamom slnečnom svetle.
• Ak niektorý článok vyteká, dajte pozor, aby sa vám unikajúca tekutina
nedostala na pokožku alebo do očí. Ak by k tomu došlo, postihnutú
oblasť si riadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Sekundárne články a batérie treba pred použitím nabiť. Pri nabíjaní
vždy postupujte presne podľa pokynov na nabíjanie, ktoré nájdete
v pokynoch výrobcu alebo v príručke k zariadeniu.
• Ak ste články alebo batérie dlhšie nepoužili, možno ich budete
musieť viackrát za sebou nabiť a vybiť, aby ste zaistili ich
maximálny výkon.
• Pri ich likvidácii dodržiavajte predpísaný postup.
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Download PDF