Sony | NWZ-A816 | Sony NWZ-A816 Návod k obsluze

Obsah
Nabídka
Rejstřík
Návod k použití
NWZ-A815 / A816 / A818
©2007 Sony Corporation
3-270-664-83 (1)
Používání tlačítek v Návodu k použití
Klepnutím na tlačítka v pravém horním rohu tohoto návodu přejdete na
položky „Obsah“, „Seznam nabídky Home“ nebo „Rejstřík“.
Přejde na obsah
V seznamu témat návodu k obsluze vyhledejte požadované položky.
Přejde na seznam nabídky Home
Vyhledejte požadované položky ze seznamu položek možností v nabídce přehrávače.
Přejde na rejstřík
Vyhledejte požadované položky ze seznamu klíčových slov v příručce.
Pokračování 
Rejstřík
Procházení Návodu k použití
Nabídka
K přehrávači jsou přiloženy následující příručky. Navíc po instalaci softwaru z
dodaného disku CD-ROM můžete použít nápovědu přímo z daného programu.
 Průvodce Quick Start Guide popisuje nastavení a základní funkce
umožňující import skladeb, videa a fotografií do počítače, jejich přenos do
přehrávače a přehrávání.
 Bezpečnostní opatření obsahují důležitá sdělení, jak předcházet nehodám.
 Odstraňování problémů vysvětluje symptomy, příčiny a nápravná opatření,
dojde-li k potížím s přehrávačem.
 Tento Návod k použití vysvětluje standardní i rozšířené funkce a umožňuje
plně využít funkce přehrávače i odstranit případné problémy.
Obsah
Informace o příručkách
 Tipy
Jedna stránka
Průběžně – protilehlé
Stránky se zobrazují jednotlivě.
Dvě stránky jsou zobrazeny vedle
Při posouvání se zobrazuje předchozí sebe a každá dvojice stránek je
nebo následující stránka.
součástí souvislé řady stránek. Při
posouvání se předchozí a následující
Průběžně
dvojice stránek posouvají souvisle
Stránky se zobrazují souvisle za
nahoru a dolů.
sebou.
Při posouvání se předchozí nebo
Protilehlé
následující stránky posouvají souvisle Dvě stránky jsou zobrazeny vedle
nahoru a dolů.
sebe.
Při posouvání se zobrazuje
předcházející nebo následující dvojice
stránek.
Rejstřík
Nabídka
Změna rozložení stránky
Pomocí tlačítek v dolní části obrazovky aplikace Adobe Reader lze vybrat
způsob zobrazování stránek.
Obsah
Na určitou stránku můžete přejít klepnutím na číslo stránky v obsahu, v seznamu
nabídky Home nebo v rejstříku.
Na
určitou stránku můžete přejít klepnutím na symbol odkazu na stránku 
(např.  str. 4) na každé straně.
Chcete-li vyhledat referenční stránku podle klíčového slova, klepněte na nabídku „Eid“,
vyberte položku „Search“ v aplikaci Adobe Reader k zobrazení rámce pro procházení,
zadejte klíčové slovo do textového pole pro vyhledávání a klepněte na tlačítko „Search“.
Jakmile přejdete na jinou stránku, lze na předchozí nebo následující stranu přejít
klepnutím na tlačítko
nebo , která se nacházejí v dolní části obrazovky aplikace
Adobe Reader.
Postup může záviset na vaší verzi programu Adobe Reader.
Použití 5směrného tlačítka a obrazovky......12
Zobrazení obrazovky „Now Playing“...........16
Přehrávání hudby
Vyhledávání skladeb (Music Library)....... 18
Vyhledávání skladeb podle názvu skladby...........................................................18
Vyhledávání skladeb podle alba....................19
Vyhledávání skladeb podle interpreta..........20
Vyhledávání skladeb podle žánru.................21
Vyhledávání skladeb podle roku vydání......22
Vyhledávání skladeb podle složky................23
Vyhledávání skladeb podle prvního
písmene.............................................. 24
Přehrávání seznamu skladeb............... 25
Vyhledávání skladeb založené na
právě přehrávané skladbě.................. 26
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
(Intelligent Shuffle).................................. 27
Přehrávání skladeb vydaných ve stejném roce v náhodném pořadí (Time Machine Shuffle). .....................................27
Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.............................................................29
Zobrazení obrazovky Now Playing při
každé změně skladby
(New Song Pop Up).................................. 30
Zobrazení nabídky možností hudby.... 31
Přehrávání videa
Přehrávání videa.................................. 46
Nastavení orientace videa.................... 48
Nastavení zobrazení obrazovky
videa................................................... 50
Nastavení funkce přiblížení................. 51
Přehrávání videa – nepřetržité............ 53
Nastavení formátu zobrazení
seznamu videa.................................... 54
Přehrávání pouze zvuku videa............. 55
Zobrazení nabídky možností videa..... 56
Prohlížení fotografií
Zobrazení fotografie............................ 57
Nastavení orientace fotografie............. 59
Nastavení obrazovky pro fotografie..... 61
Spuštĕní prezentace............................. 62
Nastavení režimu prohlížení
obrázků.............................................. 63
Nastavení intervalu přepínání
fotografií............................................ 64
Nastavení položky Photo List Display
Format............................................... 65
Zobrazení nabídky možností pro
fotografie............................................ 66
Nastavení hudby
Nastavení režimu přehrávání
(Play Mode). .......................................... 32
Nastavení rozsahu přehrávání............. 34
Nastavení formátu zobrazení alba....... 35
Nastavení kvality zvuku (Equalizer). ...... 37
Změna kvality zvuku......................................37
Přizpůsobení kvality zvuku...........................39
Nastavení živějšího zvuku
(VPT(Surround)).................................... 40
Poslech se zřetelným stereofonním
efektem (Clear Stereo). .......................... 42
Pokračování
Rejstřík
Použití tlačítka OPTION..................... 17
Korekce zvuku při vysokém rozsahu
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 43
Nastavení úrovně hlasitosti
(Dynamic Normalizer). ............................ 45
Nabídka
Dodané příslušenství............................. 8
Součásti a ovládací prvky....................... 9
Ovládací prvky a obrazovky
přehrávače.......................................... 11
Obsah
Obsah
Nastavení
(AVLS (Volume Limit))............................. 67
Další informace
Užitečné informace
Dobíjení přehrávače............................. 83
Maximalizace životnosti baterie.......... 84
O přenosu dat....................................... 86
Vysvětlení formátu a bitového toku..... 89
Co je zvukový formát?....................................89
Co je videoformát?..........................................90
Co je formát fotografie?.................................90
Ukládání dat........................................ 91
Aktualizace firmwaru přehrávače........ 92
Poznámka
V závislosti na zemi (oblasti), kde jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.
Rejstřík
Bezpečnostní opatření....................... 109
Autorská práva................................... 115
Technické údaje.................................. 117
Rejstřík............................................... 122
Nabídka
Vypnutí zvukového signálu.................. 68
Nastavení typu spořiče obrazovky....... 69
Nastavení času spořiče obrazovky....... 70
Úprava jasu displeje (Brightness)............ 71
Nastavení aktuálního času
(Set Date-Time)...................................... 72
Nastavení formátu data........................ 74
Nastavení formátu času........................ 75
Zobrazení informací o přehrávači
(Unit Information). ................................. 76
Obnovení výchozího nastavení
(Reset all Settings)................................... 78
Formátování paměti (Format)................ 79
Výběr jazyka displeje........................... 81
Odstraňování problémů....................... 93
Zprávy................................................ 105
Obsah
Omezení hlasitosti
Odstraňování problémů
Nabídka
Nabídku Home lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka BACK/HOME na
přehrávači. Nabídka Home je výchozím bodem pro všechny funkce, jako je
přehrávání skladeb, videa a fotografií, vyhledávání skladeb či změna nastavení.
Obsah
Seznam nabídky Home
Rejstřík
Intelligent Shuffle
Music Library
Time Machine Shuffle................. 27
Shuffle All...................................... 29
All Songs........................................ 18
Album............................................ 19
Artist.............................................. 20
Genre............................................. 21
Release Year.................................. 22
Folder............................................. 23
Initial Search
Artist.............................................. 24
Album............................................ 24
Song............................................... 24
Clock Display............................. 73
Photo Library.......................... 57
Video Library........................... 46
Pokračování 
Playlists.................................... 25
Now Playing............................ 16
Obsah
Settings
Nabídka
Rejstřík
Music Settings
Play Mode................................ 32
Playback Range........................ 34
Equalizer................................... 37
VPT(Surround)....................... 40
DSEE(Sound Enhance).......... 43
Clear Stereo.............................. 42
Dynamic Normalizer............. 45
Album Display Format........... 35
New Song Pop Up................... 30
Video Settings
Zoom Settings.......................... 51
Video Orientation................... 48
Display...................................... 50
Continuous Playback.............. 53
Video List Format................... 54
On-Hold Display..................... 55
Photo Settings
Photo Orientation................... 59
Display...................................... 61
Slide Show Repeat................... 63
Slide Show Interval................. 64
Photo List Format................... 65
Common Settings
Unit Information..................... 76
AVLS (Volume Limit)............. 67
Beep Settings............................ 68
Screensaver........................ 69, 70
Brightness................................. 71
Set Date-Time.......................... 72
Date Display Format............... 74
Time Display Format.............. 75
Reset all Settings...................... 78
Format...................................... 79
Language Settings........................ 81
Obsah
Dodané příslušenství
Zkontrolujte příslušenství v balení.
Nabídka
 Sluchátka (1)
 Prodlužovací kabel sluchátek (1)
 Sluchátka do uší (velikost S, L) (1)
Rejstřík
 Kabel USB*1 (1)
 Nástavec (1)
Použijte při připojování přehrávače k volitelné kolébce, atd.
 CD-ROM*2 *3 (1)
 MP3 Conversion Tool
 Windows Media Player 11
 Návod k použití (soubor PDF)
 příručka Quick Start Guide (1)
*1 Nepoužívejte žádný jiný než dodaný kabel USB nebo specifické volitelné
kabely.
*2 Nepokoušejte se tento disk CD-ROM přehrávat v přehrávači zvukových
disků CD.
*3 Dodávaný software se může lišit v závislosti na zemi nebo oblasti, v níž jste si
přehrávač zakoupili.
Správné použití sluchátek do uší
Pokud sluchátka nejsou vložena do uší správně, nemusíte správně slyšet
hluboké tóny.
Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti sluchátek nebo nastavením
pozice sluchátek tak, aby byla v uších pohodlně a pevně usazena.
Při nákupu obdržíte sluchátka velikosti M. Pokud nejsou pro
vaše uši vhodné, vyzkoušejte jiné dodané velikosti, tedy S nebo
L.
Při výměně nasaďte sluchátka do uší na sluchátka pevně, aby
nedošlo k jejich sklouznutí a nezůstala vám v uších.
L
L
Sériové číslo
Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci zákazníka. Číslo naleznete
na zadní straně přehrávače.
Obsah
Součásti a ovládací prvky
Přední část
Nabídka
Rejstřík
Zadní část
5směrné tlačítko*1
Spustí přehrávání a umožní pohyb
v nabídkách na displeji přehrávače
( str. 12).
Tlačítko BACK/HOME *2
Stisknutím přejdete o jednu úroveň
seznamu na obrazovce výše, nebo se
vrátíte do předchozí nabídky.
Přidržením tlačítka BACK/HOME
zobrazíte nabídku Home. ( str. 11).
Konektor WM‑PORT
Použijte tento konektor k připojení
dodaného kabelu USB nebo
volitelných periferních zařízení, jako
jsou například podporovaná
příslušenství pro rozhraní
WM‑PORT.
 Konektor sluchátek
Slouží k připojení sluchátek nebo
prodlužovacího kabelu sluchátek.
Zasuňte kolík konektoru na místo,
dokud nezaklapne. Nejsou-li
sluchátka řádně zapojena, zvuk v nich
nebude správně slyšet.
Při použití prodlužovacího kabelu
sluchátek
Sluchátka
Prodlužovací
kabel sluchátek
Displej
V závislosti na funkcích může být
displej odlišný ( str. 11).
Pokračování 
10
Otvor pro řemínek
Slouží k připevnění řemínku
(prodáván zvlášť).
Rejstřík
Přehrávač spotřebovává velmi malé
množství energie i v pohotovostním
režimu. Je proto možné, že se zcela
vypne po kratší době, a to v závislosti na
zbývající kapacitě baterie.
Tlačítko RESET
Resetuje přehrávač, pokud stisknete
tlačítko RESET například malou
jehlou. ( str. 93).
Nabídka
Poznámka
Tlačítko VOL +*1/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
Obsah
Tlačítko OPTION/PWR OFF*2
Zobrazí nabídku možností ( str. 17).
Pokud přidržíte tlačítko OPTION/
PWR OFF, obrazovka se vypne a
přehrávač se přepne do
pohotovostního režimu. Stisknete-li
jakékoli tlačítko v době, kdy je
přehrávač v pohotovostním režimu,
zobrazí se obrazovka „Now Playing“
(apod.) a přehrávač bude připraven k
použití. Necháte-li přehrávač v
pohotovostním režimu přibližně
jeden den, automaticky se zcela
vypne. Pokud stisknete jakékoli
tlačítko, když je přehrávač vypnutý,
zobrazí se nejprve úvodní obrazovka
a poté obrazovka „Now Playing“.
Přepínač HOLD
Použitím přepínače HOLD lze
přehrávač ochránit proti náhodnému
spuštění při přenášení. Posunutím
přepínače HOLD ve směru šipky
deaktivujete všechna ovládací
tlačítka. Pokud přepínač HOLD
zasunete do opačné polohy, bude
funkce HOLD uvolněna.
*1Tlačítka mají hmatatelné výstupky. Ty
usnadňují ovládání tlačítky.
2
Funkce
označené pomocí
na
*
přehrávači jsou aktivovány, pokud
přidržíte odpovídající tlačítka.
11
Rejstřík
Nabídka Home
Nabídka
Pomocí 5měrného tlačítka a tlačítka BACK/HOME můžete procházet obrazovky,
přehrávat skladby, video a fotografie a měnit nastavení přehrávače.
Nabídka Home se zobrazí, když přidržíte tlačítko BACK/HOME.
Následující diagram znázorňuje, jak se obrazovka změní, když stisknete různá
operační tlačítka. Obrazovka přehrávače se například změní tak, jak je znázorněno
níže, když z nabídky Home vyberete položky „Music Library“ „Album“.
Obsah
Ovládací prvky a obrazovky přehrávače
Vyberte položku
(Music Library) a
stiskněte tlačítko .
Music Library
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Vyberte položku „Album“
a stiskněte tlačítko .
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Seznam alb
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Zvolte požadované album a
stiskněte tlačítko .
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Seznam skladeb
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Zvolte požadovanou skladbu a
stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání.
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Obrazovka Now Playing
Stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME.
Pokračování 
12
5směrné tlačítko provádí odlišné funkce na
obrazovkách seznamů, miniatur a obrazovce „Now
Playing“.
Tlačítko  (přehrát/
pozastavit/potvrdit) *
Tlačítka /
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce seznamu
Tlačítka /
Rejstřík
Hudba
Rejstřík
Zobrazí se iniciály skladby, alba (apod.) a názvy v sekci seznamu.
Seznam
Tlačítka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
Přidržte, pokud chcete přehrát všechny skladby ve vybrané položce.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Slouží ke změně obrazovek, nebo pokud se zobrazí rejstřík,
přesunuje kurzor vlevo nebo vpravo za účelem zobrazení seznamu
položek.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu, pokud
rejstřík není zobrazen.
/
/
Video
Seznam
Tlačítka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
/
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu.
/
Nabídka
* Tlačítka mají hmatatelné výstupky. Ty usnadňují
ovládání tlačítky.
Obsah
Použití 5směrného tlačítka a obrazovky
Pokračování 
13
Fotografie
Obsah
Seznam
Nabídka
Popis

Potvrdí položku seznamu.
Přidržte pro prohlížení obrázků ve vybrané položce.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Zobrazí předchozí nebo následující obrazovku seznamu.
/
/
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce miniatur*
Obrazovka miniatur
Miniatury
Tlačítka
Popis

V režimu pro přehrávání hudby slouží k zobrazení seznamu
skladeb ve vybrané položce; v režimu pro prohlížení fotografií
slouží k zobrazení vybrané položky. Spustí přehrávání vybrané
položky v režimu přehrávání videa.
Slouží k posouvání kurzoru nahoru a dolů.
Přidržením můžete posouvat nahoru a dolů rychleji.
Přesune kurzor vlevo nebo vpravo.
Přidržením můžete posunovat kurzor vlevo nebo vpravo rychleji a
poté přecházet nahoru a dolů v obrazovkách miniatur.
/
/
* Miniatura představuje zmenšený obrázek přebalu alba, jedné scény videa nebo
fotografie. Chcete-li zobrazit náhledy alb, viz  strana 35; soubory videa, viz  strana
54.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítka
14
Použití 5směrného tlačítka na obrazovce „Now Playing“
Obsah
Hudba
Název skladby
Nabídka
Rejstřík
Jméno interpreta
Název alba
Žánr
Rok vydání
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Spouští přehrávání skladby. Když se přehrávání spustí, zobrazí se
na displeji symbol , po opětovném stisknutí tlačítka  se
zobrazí symbol  a přehrávání se pozastaví.* Tato funkce pro
pozastavení a opětovné spuštění je dostupná pouze na obrazovce
„Now Playing“.
/
Stisknutím tlačítka / zobrazíte kurzor, potom můžete procházet
zobrazené položky. Po vybrání žánru, názvu alba nebo jiné
charakteristiky pomocí kurzoru zobrazte stisknutím tlačítka 
seznam interpretů, kteří odpovídají žánru právě přehrávané
skladby, nebo seznam skladem právě přehrávaného alba.
/
Slouží k posunutí přehrávání na začátek aktuální, předchozí nebo
následující skladby, a to v závislosti na tom, zda je stisknuto jednou
nebo opakovaně. Přidržením můžete přehrávanou skladbu rychle
posouvat vzad nebo vpřed.
* Pokud nedojde k žádné akci více než 30 vteřin od pozastavení skladby nebo videa,
obrazovka se vypne a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
Pokračování 
15
Video
Obsah
Nabídka
Stav přehrávání
Tlačítka
Popis

Spouští přehrávání videa. Když se přehrávání spustí, zobrazí se na displeji symbol
, po opětovném stisknutí tlačítka  se zobrazí symbol  a přehrávání se
pozastaví.*1 Video můžete přehrávat pouze z obrazovky „Now Playing“ videa.
/
Stisknutím tlačítka / přejdete na začátek předchozího,
následujícího nebo aktuálně přehrávaného videa.*2
/
Stisknutím tlačítka / můžete přehrávané video rychle posouvat
vzad nebo vpřed.
Během přehrávání se v rámci 3 úrovní mění rychlé posunutí vpřed/vzad
opakovaným stisknutím tlačítka / ((×10), (×30), (×100)). Přidržením se rychle
zvýší o 1 úroveň a uvolněním se vrátí zpět k normální rychlosti přehrávání.
*1 Pokud nedojde k žádné akci více než 30 vteřin od pozastavení videa, obrazovka se vypne
a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
*2Je-li možnosti „Continuous Playback“ nastavena na možnost „On“, můžete najít začátek
předchozího nebo následujícího videa z právě přehrávaného videa ( str. 53).
Fotografie
Stav přehrávání
Pokud změníte orientaci zobrazení na vodorovnou, změní se rovněž funkce
tlačítka ///.
Tlačítka
Popis

Na obrazovce se zobrazí symbol  a spustí se prohlížení obrázků. Po opětovném
stisknutí tlačítka  se zobrazí symbol  a přehrávání se pozastaví.*
/
Zobrazí předchozí nebo následující fotografii.
* Přehráváte-li skladby a prohlížení fotografií je pozastaveno, obrazovka zhasne, nedojde-li k
žádné akci po dobu nastavenou u položky „Screensaver Timing“ ( str. 70). Je-li přehrávání
skladby i doprovodného přehrávání obrázků pozastaveno a během více než 30 vteřin nedojde
k žádné akci, obrazovka se vypne a přehrávač přejde do pohotovostního režimu.
Pokračování 
Rejstřík
Pokud změníte orientaci zobrazení na vodorovnou, změní se rovněž funkce
tlačítka ///.
16
Obrazovka „Now Playing“ zobrazí informace o právě přehrávaném obsahu.
Now Playing
Tlačítko BACK/
HOME
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Now Playing) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se podrobné informace o právě přehrávaném obsahu souboru.
 Tipy
Obrazovku „Now Playing“ můžete zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF a
výběrem položky „Now Playing“.
Při
přehrávání videa nebo fotografií můžete vybrat z nabídky možností položku „Go to

the song playback screen“, čímž zobrazíte obrazovku pro přehrávání skladeb.
Rejstřík
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Zobrazení obrazovky „Now Playing“
17
Nabídka
Můžete změnit různá nastavení každé funkce, pokud stisknete tlačítko
OPTION/PWR OFF. Tlačítko OPTION/PWR OFF je užitečné, protože můžete
okamžitě zobrazit obrazovku nastavení bez výběru položek nastavení z nabídky
(Settings) nabídky Home.
Obsah
Použití tlačítka OPTION
5směrné tlačítko
 Během přehrávání nebo pozastaveného přehrávání skladeb, videa
či fotografií stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF.
Zobrazí se nabídka možností.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou položku a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka vybrané položky nastavení nebo se provede vybraný
příkaz.
Položky v nabídce možností se liší podle toho, na jaké obrazovce jste
tlačítko OPTION/PWR OFF stiskli. Podrobnosti naleznete v části
„Zobrazení nabídky možností hudby“ ( str. 31), „Zobrazení nabídky
možností videa“ ( str. 56). nebo „Zobrazení nabídky možností pro
fotografie“ ( str. 66).
 Tip
Je-li zde více nabídek, zobrazte další nabídky stisknutím tlačítka /.
Rejstřík
Tlačítko OPTION/PWR OFF
18
Přehrávání hudby
5směrné tlačítko
Nabídka
Skladby přenesené Průzkumníkem Windows nebo jiným softwarem, který
dokáže přenášet skladby, lze na přehrávači přehrát.
Skladby můžete vyhledávat podle názvu skladby, alba, interpreta, žánru atd.
Obsah
Vyhledávání skladeb (Music Library)
Music Library
 Tip
K odstranění skladeb z přehrávače použijte software, s jehož pomocí jste přenesli
skladby, nebo Průzkumníka Windows.
Vyhledávání skladeb podle názvu skladby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka seznamu.
(Music Library) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „All Songs“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; přehrávání pak bude pokračovat v
přehrávání skladeb v daném pořadí.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
19
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka seznamu.
(Music Library) a
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte album a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; přehrávání pak bude pokračovat v
přehrávání skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby z položky seznamu lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v kroku .
Formát zobrazení seznamu alb můžete změnit ( str. 35).
Můžete vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 34).
Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Album“ a stisknutím
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle alba
20
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka seznamu.
(Music Library) a
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb vybraných interpretů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte album a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; přehrávání pak bude pokračovat v
přehrávání skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby z položky seznamu lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v krocích  až .
Můžete
změnit formát zobrazení seznamu skladeb ( str. 35).

Lze
vybrat
rozsah přehrávání skladeb ( str. 34).

Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Artist“ a stisknutím
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle interpreta
21
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka seznamu.
(Music Library) a
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam žánrů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte žánr a stisknutím tlačítka 
volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů pro vybraný žánr.
Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam alb vybraných interpretů.
Stisknutím tlačítka /// vyberte album a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb z vybraného alba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; přehrávání pak bude pokračovat v
přehrávání skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby z položky seznamu lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v kroku  až .
Můžete změnit formát zobrazení seznamu alb ( str. 35).
Můžete vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 34).
Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Genre“ a stisknutím
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle žánru
22
Přehrávání hudby
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka seznamu.
(Music Library) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam let vydání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte rok vydání a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam interpretů pro vybraný rok vydání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte interpreta a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb interpreta zvoleného z vybraného roku vydání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; přehrávání pak bude pokračovat v
přehrávání skladeb v daném pořadí.
 Tipy
Všechny skladby ze seznamu položky lze přehrát vybráním dané položky ze seznamu a
přidržením tlačítka  v krocích  až .
Můžete
vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 34).

Pokračování 
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Release Year“ a
Nabídka
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Obsah
Vyhledávání skladeb podle roku vydání
23
Přehrávání hudby
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
poté potvrďte stisknutím tlačítka.
Zobrazí se obrazovka seznamu.
(Music Library) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Folder“ a poté
potvrďte tlačítkem .
Zobrazí se seznam složek nebo skladba.
Stisknutím tlačítka /// vyberte složku nebo skladbu a poté
potvrďte stisknutím tlačítka .
Když vyberete složku v kroku , zobrazí se seznam (seznamy) skladeb
nebo složek. Pokud vyberete skladbu v kroku , zobrazí se obrazovka pro
přehrávání, poté se spustí přehrávání skladby. Je-li to nutné, opakujte krok
, dokud se nezobrazí požadovaná skladba. Spustí se přehrávání vybrané skladby; přehrávání pak bude pokračovat v
přehrávání skladeb v daném pořadí.
 Tip
Můžete vybrat rozsah přehrávání skladeb ( str. 34).
Poznámky
Lze rozpoznat až 8 úrovní složek.
Nelze přehrát všechny skladby ve složce, ani když vyberte složku ze seznamu a podržíte v
kroku  tlačítko .
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Nabídka
Když přenášíte data do složky „MUSIC“ přetahováním v Průzkumníkovi
Windows, zobrazí se a lze přehrát až osmá úroveň pod složkou „MUSIC“.
Skladby lze vyhledávat podle složek, i když použijete jiný software pro přenos
skladeb.
Obsah
Vyhledávání skladeb podle složky
24
Přehrávání hudby
Můžete vyhledávat skladby podle prvního písmene jména interpreta, názvu
alba nebo názvu skladby.
5směrné tlačítko
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Initial Search) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam kategorií, podle kterých lze vyhledávat.
Možnost „Artist“ vyhledává podle jména interpreta, „Album“ podle názvu
alba a „Song“ podle názvu skladby.
Stisknutím tlačítka /// vyberte kategorii a poté potvrďte
stisknutím tlačítka .
Zobrazí se obrazovka, která slouží k volbě znaku.
Stisknutím tlačítka /// vyberte první písmeno a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Po skončení vyhledávání se zobrazí výsledky.
Pokud jste vybrali položku „Artist“ nebo „Album“, můžete výsledky
hledání zúžit a vybrat určitou skladbu.
Pokud jste vybrali položku „Artist“ nebo „Album“, přidržením tlačítka 
spustíte přehrávání všech skladeb položky.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
Initial Search
Obsah
Vyhledávání skladeb podle prvního písmene
25
Přehrávání hudby
Playlists
Tlačítko BACK/
HOME
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku (Playlists) a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam seznamů skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte seznam skladeb a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam skladeb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte skladbu a poté stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání vybrané skladby; pak bude pokračovat v přehrávání
skladeb v daném pořadí.
Rejstřík
5směrné tlačítko
Nabídka
Můžete přehrávat seznam skladeb (playlist). Rovněž můžete seznamy skladeb
vytvářet pomocí aplikace Windows Media Player 11 nebo jiného softwaru,
který dokáže vytvářet seznamy skladeb. Přehrávač však nemusí v závislosti na
softwaru některé seznamy skladeb rozpoznat. Podrobné informace najdete v
Nápovědě k softwaru nebo se s žádostí o pomoc obraťte na výrobce.
Obsah
Přehrávání seznamu skladeb
26
Přehrávání hudby
Nabídka
Můžete vyhledávat ostatní skladby, alba a interprety podle informací o aktuálně
přehrávané skladbě.
Obsah
Vyhledávání skladeb založené na právě
přehrávané skladbě
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Now Playing) a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ pro právě přehrávanou skladbu.
Stisknutím tlačítka  zobrazte kurzor a vyberte položku, ve které
chcete vyhledávat skladby. Poté stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte.
Zobrazí se následující seznam v závislosti na vybrané položce.
Artist: Seznam alb aktuálně přehrávaného interpreta.
Album: Seznam skladeb z aktuálně přehrávaného alba.
Genre: Seznam interpretů stejného žánru jako aktuálně přehrávaný interpret.
Release Year: Seznam interpretů se stejným datem vydání jako datum
vydání aktuální skladby.
 Tipy
Na obrazovce „Now Playing“ můžete zobrazit podrobné informace o skladbě, jako jsou
například doba přehrávání, zvukový formát, bitový tok* a název souboru. Na obrazovce „Now
Playing“ stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF vyberte položku „Detailed Information“.
* Má-li skladba proměnlivý bitový tok, zobrazí se u bitového toku položka „VBR“.
Z
 obrazovky „Now Playing“ lze zobrazit přebal alba. Na obrazovce „Now Playing“
vyberte stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF položku „Cover Art“.
Poznámky
Při přehrávání skladeb nahraných pomocí proměnlivého bitového toku (VBR) se zobrazí lišta
průběhu ukazující uplynutý čas přehrávání i vlastní délka. Tyto údaje však nebudou přesné.
Pokud
nebyl přebal alba registrován, v přehrávači se zobrazí předinstalovaný obrázek.

Některé přebaly alb se v závislosti na formátu souboru nezobrazí.
Rejstřík
Now Playing
27
Přehrávání hudby
Obsah
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
(Intelligent Shuffle)
Přehrávač nabízí 2 různé režimy přehrávání v náhodném pořadí.
5směrné tlačítko
Přehrávání skladeb vydaných ve stejném roce v náhodném pořadí
(Time Machine Shuffle)
Přehrávač náhodně vybere rok vydání a v náhodném pořadí přehraje všechny
přenesené skladby z tohoto roku.
Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
(Intelligent
Shuffle) a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka sloužící k volbě režimu náhodného přehrávání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Time Machine
Shuffle“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Bude náhodně vybrán rok vydání, skladby z tohoto roku budou náhodně
seřazeny a potom se spustí jejich přehrávání.
 Tipy
Spustíte-li přehrávání jako „Intelligent Shuffle“, změní se režim přehrávání na „Shuffle“
nebo „Shuffle&Repeat“ ( str. 33). I když zrušíte možnost „Intelligent Shuffle“,
nastavení „Shuffle“ nebo „Shuffle&Repeat“ pro režim přehrávání bude zachováno.
Spustíte-li přehrávání „Time Machine Shuffle“, rozsah přehrávání se nastaví na možnost
„Selected Range“ ( str. 34).
Přehrávání „Intelligent Shuffle“ se automaticky zruší kteroukoliv z následujících akcí:
Spuštění přehrávání skladby jejím výběrem z položky „Music Library“ atd.
Změna režimu přehrávání.
Změna rozsahu přehrávání.
Přehrávání videa.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
Intelligent
Shuffle
28
Přehrávání hudby
Poznámky
Nabídka
Rejstřík
Pokračování 
Obsah
Při volbě roku nelze používat ovládací prvky přehrávače.
Náhodné přehrávání všech skladeb se spustí, není-li k žádné skladbě v přehrávači
přiřazen rok vydání.
Je-li ke všem skladbám v přehrávači přiřazen stejný rok vydání nebo je-li k některým
skladbám přiřazen stejný rok vydání a ostatní skladby rok vydání nemají, animace
zobrazovaná při výběru roku se nezobrazí a spustí se přehrávání.
Skladby bez záznamu o roce vydání nejsou při přehrávání „Time Machine Shuffle“
vybrány ani přehrány.
29
Přehrávání hudby
Všechny skladby uložené v přehrávači lze přehrávat v náhodném pořadí.
Obsah
Přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí
Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Shuffle All“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Vyberou se všechny skladby a spustí se jejich náhodné přehrávání.
 Tipy
Spustíte-li přehrávání jako „Intelligent Shuffle“, změní se režim přehrávání na „Shuffle“
nebo „Shuffle&Repeat“ ( str. 33). I když zrušíte možnost „Intelligent Shuffle“,
nastavení „Shuffle“ nebo „Shuffle&Repeat“ pro režim přehrávání bude zachováno.
Přehrávání „Intelligent Shuffle“ se automaticky zruší kteroukoliv z následujících operací:
spuštění přehrávání skladby jejím výběrem z položky „Music Library atd“;
změna režimu přehrávání;
změna rozsahu přehrávání;
přehrávání videa.
Rejstřík
(Intelligent
Shuffle) a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka sloužící k volbě režimu náhodného přehrávání.
Nabídka
nabídka Home.
30
Přehrávání hudby
Zobrazení obrazovky Now Playing při každé
změně skladby (New Song Pop Up)
Obsah
Nastavíte-li spořič obrazovky na možnosti „Clock“ nebo „Blank“ ( str. 69) a
určitou dobu nedojde k žádné akci, displej buď přejde do zobrazení hodin,
nebo se objeví prázdná obrazovka.
Pokud však nastavíte možnost „New Song Pop Up“ na „On“, obrazovka se
automaticky zapne, při každém přechodu na další skladbu.
Nabídka
Settings
Tlačítko BACK/
HOME
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „New Song Pop Up“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „On“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Při každém přechodu na další skladbu se zobrazí obrazovka „Now Playing“.
Když obrazovku „Now Playing“ nechcete zobrazovat
Vyberte možnost „Off “ v kroku . V tomto případě se při přechodu na další
skladbu obrazovka „Now Playing“ nezobrazí.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Poznámka
Při zobrazování fotografií během přehrávání skladby je tato funkce deaktivována.
Rejstřík
5směrné tlačítko
31
Přehrávání hudby
Položka možnosti
Popis a stránka s informacemi
Detailed Information
Zobrazí podrobné informace o skladbě, jako je
například čas přehrávání, zvukový formát,
bitový tok* a název souboru.
* Má-li skladba proměnlivý bitový tok, zobrazí se u bitového toku položka „VBR“.
Položky možností zobrazené jen na obrazovce se seznamem
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Play
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Přehraje všechny skladby ze seznamu skladeb.
Album Display Format
Slouží k výběru formátu seznamu ( str. 35).
Položky možností zobrazené pouze na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Play Mode
Slouží k nastavení režimu přehrávání ( str. 33).
Slouží k nastavení rozsahu přehrávání ( str. 34).
Playback Range
Equalizer
Upraví kvalitu zvuku ( str. 37).
VPT(Surround)
Cover Art
Upraví nastavení „VPT(Surround)“ ( str. 40).
Zobrazí přebal alb.*
Clock Display
Zobrazí aktuální čas ( str. 73).
* Přebal alba se zobrazí pouze v případě, že jsou obsaženy informace o přebalu alba.
Přebal alba můžete nastavit pomocí dodané aplikace Windows Media Player 11 nebo
jiného softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné informace najdete v Nápovědě k
softwaru nebo vyžádáním od výrobce. V závislosti na formátu souboru s přebalem se
přebal alba nemusí zobrazit.
Rejstřík
Položky možností se zobrazí jak na obrazovce „Now Playing“, tak na obrazovce
seznamů.
Nabídka
Nabídku možností hudby lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF
na obrazovce seznamu (včetně obrazovky miniatur), jako je například seznam
skladeb, nebo na obrazovce „Now Playing“ pro hudbu. V nabídce možností
hudby jsou k dispozici různá nastavení.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností hudby
32
Nastavení hudby
Přehrávač nabízí několik režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném
pořadí a vybraného opakovaného přehrávání.
Settings
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Play Mode“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam režimů přehrávání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte režim přehrávání ( str. 33) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Znovu se zobrazí seznam možností „Music Settings“.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
 Tip
Režim přehrávání lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Play Mode“.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení režimu přehrávání (Play Mode)
33
Nastavení hudby
popis
Normal/bez
ikony
All Range
Spustí přehrávání skladeb ze složky „Music
Library“ po přehrání aktuální skladby podle
pořadí v seznamu skladeb.
Selected
Range
Jakmile je aktuální skladba přehrána, spustí se
přehrávání skladeb ze seznamu položek vybraných
na obrazovce „Music Library“ (seznam alb nebo
seznam interpretů atd.) podle pořadí v seznamu
skladeb.
All Range
Po přehrání aktuální skladby nebo skladby
vybrané ze seznamu skladeb budou skladby ve
složce „Music Library“ opakovaně přehrávány.
Selected
Range
Jakmile je aktuální skladba přehrána, spustí se
opakované přehrávání skladeb ze seznamu
položek vybraného na obrazovce „Music Library“
(seznam alb nebo seznam interpretů atd.) podle
pořadí v seznamu skladeb.
All Range
Jakmile je aktuální skladba nebo skladba vybraná ze
seznamu skladeb přehrána, skladby ze složky „Music
Library“ budou přehrávány v náhodném pořadí.
Selected
Range
Jakmile je aktuální skladba přehrána, spustí
přehrávání skladeb ze seznamu položek vybraného
na obrazovce „Music Library“ (seznam alb nebo
seznam interpretů atd.) v náhodném pořadí.
Repeat/
Shuffle/
Shuffle&Repeat/ All Range
Selected
Range
Repeat 1 Song/
Jakmile je aktuální skladba nebo skladba vybraná
ze seznamu skladeb přehrána, skladby ze složky
„Music Library“ budou opakovaně přehrávány v
náhodném pořadí.
Jakmile je aktuální skladba přehrána, spustí
opakované přehrávání skladeb ze seznamu
položek vybraného na obrazovce „Music Library“
(seznam alb nebo seznam interpretů atd.) v
náhodném pořadí.
Aktuální skladba nebo skladba vybraná ze
seznamu skladeb je opakovaně přehrávána.
Poznámky
Spustíte-li přehrávání „Intelligent Shuffle“, změní se režim přehrávání na „Shuffle“ nebo
„Shuffle&Repeat“.
Spustíte-li přehrávání „Time Machine Shuffle“, rozsah přehrávání se nastaví na „Selected
Range“.
Rejstřík
Rozsah
přehrávání
Nabídka
Typ režimu
přehrávání/ikona
Obsah
Seznam režimů přehrávání
Obsah přehrávání se liší v závislosti na nastavení rozsahu přehrávání ( str. 34).
34
Nastavení hudby
Obsah
Nastavení rozsahu přehrávání
Můžete nastavit rozsah přehrávání skladeb.
Settings
Tlačítko BACK/
HOME
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Playback Range“ a
poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Otevře se obrazovka pro výběr rozsahu přehrávání.
Stisknutím tlačítka /// vyberte rozsah přehrávání a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Přehrávač nabízí 2 typy rozsahu přehrávání.
All Range: Přehrává skladby ze složky „Music Library“. Chcete-li přehrát
alba ze složky „Music Library“ v pořadí skladeb, zvolte tuto možnost.
Selected
Range: Na obrazovce se zobrazí symbol
a budou přehrány

pouze skladby ze seznamu, u kterého bylo přehrávání spuštěno (seznam
alb, seznam interpretů atd.). (Výchozí nastavení)
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
 Tipy
Rozsah přehrávání skladeb lze zvolit z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Playback Range“.
Rozsah přehrávání se liší v závislosti na obrazovce, ze které bylo přehrávání spuštěno.
Podrobnosti viz část „Seznam režimů přehrávání“ ( str. 33).
Rejstřík
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Nabídka
5směrné tlačítko
35
Nastavení hudby
Přehrávač nabízí 3 typy formátu zobrazení seznamu alb: „Title Only“, „Title &
Cover Art a „Cover Art Only“.
Settings
Poznámky
Přebaly alb se zobrazí pouze v případě, že jsou přítomny informace o přebalech alb.
Přebal alba můžete nastavit pomocí dodané aplikace Windows Media Player 11 nebo
jiného softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné informace najdete v Nápovědě k
softwaru nebo vyžádáním od výrobce.
Některé přebaly alb se v závislosti na formátu souboru nezobrazí.
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Album Display
Format“ a potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam formátů zobrazení alb.
Stisknutím tlačítka /// vyberte formát zobrazení a potom
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Přehrávač nabízí 3 typy formátů.
Title Only
Title & Cover Art (výchozí
nastavení)
Cover Art Only
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení formátu zobrazení alba
36
Nastavení hudby
 Tip
Nabídka
Formát zobrazení alba lze vybrat také na obrazovce seznamu alb. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF na obrazovce seznamu alb a vyberte z nabídky možností položku
„Album Display Format“.
Obsah
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Rejstřík
37
Nastavení hudby
Obsah
Nastavení kvality zvuku (Equalizer)
Kvalitu zvuku můžete nastavit například podle žánru hudby.
Settings
Změna kvality zvuku
Kvalitu zvuku přehrávače lze upravit.
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Equalizer“ a poté
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení ekvalizéru.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Vybrané nastavení zvuku se použije a znovu se zobrazí seznam „Music
Settings“.
Podrobnosti o všech možnostech ekvalizéru viz  str. 38.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
38
Nastavení hudby
Obsah
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
 Tip
Kvalitu zvuku lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko OPTION/
PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Equalizer“.
Je-li při vlastním nastavení uloženém jako „Custom 1“ a „Custom 2“ hlasitost
nevyhovující, můžete ji přizpůsobit ručně.
Nastavení
funkce „Equalizer“ neplatí pro zvuk videa.

Seznam nastavení ekvalizéru
Nastavení zvuku se zobrazují na obrazovce jako písmena v závorkách.
Nastavení/ikona
Popis
None
Heavy (
Pop (
Nastavení kvality zvuku není aktivní (výchozí nastavení).
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky.
Jsou zdůrazněny zvuky ve středním pásmu – ideální
nastavení pro hlas.
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky – živý zvuk.
Jsou zdůrazněny výšky a hloubky, takže i slabé zvuky
jsou dobře slyšet.
Uživatelem upravitelné nastavení zvuku, kde lze upravit
každý frekvenční rozsah samostatně. Více informací viz
 str. 39.
)
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Pokračování 
Rejstřík
Poznámky
Nabídka
Obnovení normální kvality zvuku
V kroku  vyberte možnost „None“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
39
Nastavení hudby
Pomocí položek „Custom 1“ a „Custom 2“ lze přednastavit hodnotu efektu
Clear Bass (hloubky) a pětipásmový ekvalizér.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Equalizer“ a potom
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení ekvalizéru.
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Edit“ zobrazenou
pod položkou „Custom 1“ nebo „Custom 2“, změňte hodnotu a
potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka s nastavením.
Stisknutím tlačítka / vyberte kurzorem položku CLEAR BASS
nebo nastavení rozsahu frekvence a stisknutím tlačítka /
upravte úroveň nastavení.
Hodnotu CLEAR BASS lze nastavit na kteroukoliv ze čtyř úrovní, pět
rozsahů frekvencí lze nastavit na libovolnou ze sedmi úrovní.
 Stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Opět se zobrazí seznam nastavení ekvalizéru.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Pokud se vrátíte do předchozí nabídky předtím, než potvrdíte nastavení,
nastavení bude zrušeno.
Poznámka
Nastavení „Custom 1“ nebo „Custom 2“ neplatí pro zvuk videa.
Rejstřík
Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
Nabídka
Přidržte tlačítka BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Obsah
Přizpůsobení kvality zvuku
40
Nastavení hudby
Settings
Tlačítko BACK/
HOME
* VPT, což je zkratka pro Virtual Phone Technology (technologie virtuálního telefonu), je
patentovaná technologie pro zpracování zvuku vyvinutá společností Sony.
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „VPT(Surround)“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam nastavení funkce „VPT(Surround)“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení
„VPT(Surround)“ ( str. 41) a stisknutím tlačítka  volbu
potvrďte.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Obnovení normální kvality zvuku
V kroku  vyberte možnost „None“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
5směrné tlačítko
Nabídka
V závislosti na přehrávané skladbě můžete vybrat z možností „Studio“, „Live“,
„Club“, „Arena“, „Matrix“ nebo „Karaoke“ funkce „VPT*(Surround)“.
Nastavení „Studio“, „Live“, „Club“ nebo „Arena“ simulují ve sluchátkách tyto
akustické prostory.
Nastavení „Matrix“ simuluje prostředí s výbornou akustikou a nastavení
„Karaoke“ potlačuje hlas.
Obsah
Nastavení živějšího zvuku (VPT(Surround))
41
Nastavení hudby
 Tip
Obsah
Funkci „VPT(Surround)“ lze vybrat také z obrazovky „Now Playing“. Stiskněte tlačítko
OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „VPT(Surround)“.
Poznámka
Nastavení/ikona
Popis
None
Nastavení „VPT(Surround)“ není aktivováno. (Výchozí
nastavení)
Slouží k simulaci akustiky studia.
Slouží k simulaci koncertního sálu.
Slouží k simulaci akustiky klubu.
Slouží k simulaci akustiky amfiteátru.
Simuluje dodatečný prostorový efekt a vytváří přirozený
a zároveň výrazně vylepšený zvuk.
Vytváří akustický prostor podobný pódiu pomocí
potlačení zvuku hlasu se součastným přidáním
prostorového efektu k hudbě.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
Rejstřík
Seznam nastavení funkce „VPT(Surround)“
Nastavení zvuku se zobrazují na obrazovce jako písmena v závorkách.
Zvuk se může jevit při přechodu mezi nastaveními „Studio“, „Live“, „Club“ a
„Arena“ jako živější.
Nabídka
Nastavení „VPT(Surround)“ není použito pro zvuk videa.
42
Nastavení hudby
(Clear Stereo)
Nabídka
Funkce „Clear Stereo“ umožňuje samostatné digitální zpracování levého a
pravého kanálu.
Obsah
Poslech se zřetelným stereofonním efektem
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Clear Stereo“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On (s prodlužovacím kabelem): Aktivuje funkci „Clear Stereo“ i při
použití prodlužovacího kabelu sluchátek.
On
 (bez prodlužovacího kabelu): Aktivuje funkci „Clear Stereo“, pokud
není používán prodlužovací kabel sluchátek.
Off: Vypne funkci „Clear Stereo“ a přehrává soubory ve standardní
kvalitě. (Výchozí nastavení)
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Poznámky
Nastavení funkce „Clear Stereo“ neplatí pro zvuk videa.
Funkce „Clear Stereo“ je nastavena tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu
s dodávanými sluchátky. Funkce „Clear Stereo“ nemusí mít s jinými sluchátky požadovaný
efekt. Při použití jiných sluchátek nastavte položku „Clear Stereo“ na hodnotu „Off “.
Rejstřík
Settings
43
Nastavení hudby
Obsah
Korekce zvuku při vysokém rozsahu
(DSEE(Sound Enhancer))
Nabídka
Při použití funkce „DSEE(Sound Enhance)*“ uslyšíte bohatý a přirozený zvuk
téměř jako při poslechu originálu.
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
* DSEE, což je zkratka Digital Sound Enhancement Engine, je technologie vyvinutá
společností Sony a sloužící ke zlepšení kvality zvuku kompresovaných zvukových
souborů obnovením zvuku s velkým rozsahem, který byl při kompresi odstraněn.
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „DSEE(Sound
Enhance)“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On: Funkce „DSEE(Sound Enhance)*“ je aktivována a přehrává
přirozený zvuk, který se blíží zvuku originálu.
Off: Přehrává normální zvuk. (Výchozí nastavení)
Pokračování 
Rejstřík
Settings
44
Nastavení hudby
Obsah
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Poznámky
Nabídka
Nastavení „DSEE(Sound Enhance)“ neplatí pro zvuk videa.
Funkce „DSEE(Sound Enhance)“ není účinná u skladeb, které nejsou komprimované
nebo skladeb s vysokým bitovým tokem bez ztráty výšek.
V případě, že skladba má velmi nízký bitový tok, nebude funkce „DSEE(Sound
Enhance)“ účinná.
Rejstřík
45
Nastavení hudby
Nabídka
Můžete snížit rozdíly hlasitosti mezi skladbami. Při tomto nastavení je během
poslechu skladeb z alb v režimu náhodného přehrávání úroveň hlasitosti mezi
skladbami upravena tak, aby se minimalizoval rozdíl v úrovních jednotlivých
nahrávek.
Obsah
Nastavení úrovně hlasitosti (Dynamic Normalizer)
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Music Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Dynamic
Normalizer“ a poté stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On: Minimalizuje rozdíl v úrovni hlasitosti mezi skladbami.
Off: Přehrává skladby v původní hlasitosti. (Výchozí nastavení)
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Poznámka
Nastavení funkce „Dynamic Normalizer“ neplatí pro zvuk videa.
Rejstřík
Settings
46
Přehrávání videa
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznamy souborů videa.
(Video Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte soubor videa, který chcete
přehrát, a potom stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Spustí se přehrávání.
 Tipy
Formát zobrazení seznamů videí lze změnit v kroku . Podrobnosti najdete v části
„Nastavení formátu zobrazení seznamu videa“ ( str. 54).
U videa, které ještě nebylo přehráno v přehrávači, se zobrazí v seznamu videí ikona .
Chcete-li přehrát všechna videa, nastavte položku „Continuous Playback“ na možnost
„On“ ( str. 53).
Chcete-li odstranit soubory videa z přehrávače, použijte software, který byl použit pro
přenos souborů, nebo aplikaci Průzkumník Windows.
Poznámky
Je-li položka „Display“ nastavena na možnost „On“ ( str. 50), zobrazí se během
přehrávání videa podrobné informace, jako je název videa, ikona přehrávání, uplynulý
čas atd. Je-li nastavena na možnost „Off “, informace se nebudou zobrazovat.
V
 seznamech souborů videa lze zobrazit až 1 000 souborů.
Pokračování 
Rejstřík
Video Library
Nabídka
Video lze přehrávat převedením souborů videa do přehrávače pomocí aplikace
Průzkumník Windows nebo jiného softwaru umožňujícího přenos souborů.
Přehrávač má k dispozici 2 režimy přehrávání: přehrávání pouze jednoho
souboru videa (One file play) a přehrávání všech souborů uložených na
přehrávači postupně (Continuous Playback).
Obsah
Přehrávání videa
47
Přehrávání videa
Přehrávání videa
Stiskněte tlačítko .
Posunout pozastavené video
rychle dopředu ( )*4
Posunout pozastavené video
rychle dozadu ( )*4
Posunout rychle dopředu ( ,
, )
Posunout rychle dozadu (
, )
,
Stiskněte tlačítko .
Stiskněte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Stiskněte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Stiskněte a přidržte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Stiskněte a přidržte tlačítko , zatímco je video
pozastavené.
Rychlost posouvání dopředu má 3 úrovně. Mění
se při opakovaném stisknutí tlačítka  (
(×10),
(×30),
(×100)).
Stisknutím tlačítka  funkci ukončíte.
Rychlost posouvání dozadu má 3 úrovně. Mění
se při opakovaném stisknutí tlačítka  (
(×10),
(×30),
(×100)).
Stisknutím tlačítka  funkci ukončíte.
*1Aktivuje se, je-li položka „Continuous Playback“ nastavena na možnost „On“ ( str. 53).
*2Je-li položka „Continuous Playback“ nastavena na možnost „On“, můžete na začátek
předchozího videa přejít z aktuálně přehrávaného videa tak, že dvakrát stisknete tlačítko .
*3Interval pro přecházení vpřed a vzad se liší v závislosti na videu.
*4Rychlost přetáčení vpřed a vzad se liší v závislosti na délce videa.
Rejstřík
Najít začátek dalšího videa ( )*1
Najít začátek aktuálního videa ( )*2
Posunout mírně dopředu ( )*3
Posunout mírně zpět ( )*3
Nabídka
Použití 5směrného tlačítka
Obsah
Akce (ikona)
48
Přehrávání videa
Pro orientaci zobrazení videa lze vybrat nastavení „Vertical“, „Horizontal
(right)“ nebo „Horizontal (left)“.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Orientation“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení orientace videa
49
Přehrávání videa
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Vertical“: Obraz v rozlišení 240 × 180 pixelů. (Výchozí nastavení)
„Horizontal (right)“ nebo „Horizontal (left)“: Obraz v rozlišení 320 ×
240 pixelů.
Používejte 5směrné tlačítko podle nastavení „Video Orientation“ ( str. 15).
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
Vertical
Rejstřík
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
Horizontal
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
 Tip
Orientaci zobrazení videa lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro videa.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Video
Orientation“.
Poznámky
Je-li položka „Display“ nastavena na možnost „On“ ( str. 50), zobrazí se podrobné
informace, jako je název videa, ikona přehrávání, uplynulý čas atd. Je-li nastavena na
možnost „Off “, informace se nebudou zobrazovat.
Je-li položka „Video Orientation“ nastavena na možnost „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“, název videa se nezobrazí.
50
Přehrávání videa
Podrobné informace o videu, jako je název videa, ikonu přehrávání a uplynulý
čas přehrávání, lze zobrazit nebo skrýt během přehrávání videa.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Display“ a potom
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On: Zobrazí název videa, stav přehrávání, uplynulý čas atd.
Off: Skryje podrobné informace o aktuálně přehrávaném videu a zobrazí
je pouze při práci s přehrávačem. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavení zobrazení lze také provést z obrazovky „Now Playing“ pro videa. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Display“.
Poznámka
Je-li položka „Video Orientation“ nastavena na možnost „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“, název videa se nezobrazí.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení zobrazení obrazovky videa
51
Přehrávání videa
Obsah
Nastavení funkce přiblížení
Aktuálně přehrávané video lze přiblížit.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Zoom Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
52
Přehrávání videa
Zoom (Full)
Zoom (Off)
Zdroj 4:3
Zdroj 4:3
Zdroj 4:3
Zdroj 16:9
Zdroj 16:9
Zdroj 16:9
Rámeček vyznačený tečkovanou čarou představuje rozměry původního
videa.
 Tip
Nastavení přiblížení lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro videa. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku „Zoom Settings“.
Rejstřík
Zoom (Auto)
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Auto: Obraz videa je zvětšen/zmenšen tak, aby bylo možné jej celý
zobrazit na celé zobrazovací ploše, a to při zachování poměru stran. Při
zobrazení obrazu videa s poměrem 16:9 bude obraz vypadat tak, že jeho
delší strana bude pokrývat celou délku displeje a v horní a spodní části
obrazovky bude černý pruh. (Výchozí nastavení)
Full:
Obraz videa je zvětšen/zmenšen tak, aby bylo možné jej celý

zobrazit na celé zobrazovací ploše, a to při zachování poměru stran. Při
přehrávání obrazu videa s poměrem 16:9 bude obraz vypadat tak, že jeho
kratší strana bude pokrývat celou délku displeje, přičemž pravá a levá
strana obrazu bude oříznuta.
Off: Obraz videa nebude zvětšen ani zmenšen a zůstane v původním
rozlišení. Pokud bude rozlišení videa příliš vysoké, dojde k oříznutí levé,
pravé, horní a dolní části obrazovky.
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
53
Přehrávání videa
Obsah
Přehrávání videa – nepřetržité
Všechna videa uložená v přehrávači lze přehrát bez přerušení.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Continuous
Playback“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On: Přehraje všechna videa uložená v přehrávači.
Off: Přehraje jedno vybrané video. (Výchozí nastavení)
 Tip
Nastavíte-li položku „Continuous Playback“ na možnost „Off “, přehrávač zaznamená
místo, kde bylo každé video naposledy zastaveno. Lze tedy pokračovat v přehrávání tam,
kde jste skončili.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
54
Přehrávání videa
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video List Format“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Title Only: Zobrazí v seznamu souborů videa pouze název videa.
Title With Thumbnail: Zobrazí miniatury, názvy souborů videa a délku.
(Výchozí nastavení)
Thumbnail Only: Zobrazí v seznamu souborů videa pouze miniatury.
* Miniatura je v tomto případě zmenšený obrázek jedné scény videa.
 Tip
Formát zobrazení seznamu souborů videa lze nastavit na obrazovce seznamu souborů
videa. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku
„Video List Display Format“.
Poznámka
V závislosti na formátu souboru se miniatury nemusí zobrazit.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Přehrávač nabízí 3 formáty zobrazení. Formát zobrazení seznamu videa si
můžete vybrat mezi položkami „Title Only“, „Title With Thumbnail*“ nebo
„Thumbnail Only“.
Obsah
Nastavení formátu zobrazení seznamu videa
55
Přehrávání videa
Settings
Tlačítko BACK/
HOME
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Video Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Video Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „On-Hold Display“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Yes: Je-li přehrávač v režimu uzamčení, ovládací tlačítka přehrávače jsou
uzamčena, ale video lze normálně přehrát. (Výchozí nastavení)
No: Je-li přehrávač v režimu uzamčení, ovládací tlačítka jsou uzamčena a
obrazovka se vypne; zvuky aktuálního videa jsou však přehrávány.
Rejstřík
5směrné tlačítko
Nabídka
Možnosti lze vybírat i během přehrávání souborů videa v režimu uzamčení.
Video můžete přehrávat normálním způsobem nebo můžete vypnout displej a
poslouchat jen zvuk.
Nastavením této možnosti na hodnotu „No“ ušetříte výdrž i celkovou životnost
baterie.
Obsah
Přehrávání pouze zvuku videa
56
Přehrávání videa
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Play from beginning
Detailed Information
Přejde na začátek videa ( str. 47).
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, formát komprese audia/videa,
název souboru atd.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Go to the song playback
screen
Položky možností se zobrazují jen na obrazovce se seznamem.
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Video List Display Format
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Slouží k nastavení formátu seznamu zobrazení ( str. 54).
Spustí přehrávání naposledy přehrávaného videa.
Most Recent Video
Položky možností zobrazené pouze na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Zoom Settings
Video Orientation
Display
Slouží k nastavení funkce přiblížení ( str. 51).
Slouží k nastavení orientace videa ( str. 48).
Slouží k zobrazení nebo skrytí informací o videu
( str. 50).
Slouží k úpravě jasu displeje ( str. 71).
Brightness
Rejstřík
Položky možností se zobrazí jak na obrazovce „Now Playing“, tak na obrazovce
seznamů.
Nabídka
Nabídku možností videa lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR OFF
na obrazovce seznamu (včetně obrazovky miniatur), jako je například seznam
souborů videa, nebo na obrazovce „Now Playing“ pro videa. V nabídce
možností videa jsou k dispozici různá nastavení pro videa.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností videa
57
Prohlížení fotografií
Nabídka
Fotografie lze zobrazit převedením souborů fotografií do přehrávače pomocí
aplikace Průzkumník Windows nebo jiného softwaru umožňujícího přenos
souborů. Můžete zobrazit jednu fotografii přes celý displej nebo můžete použít
funkci prohlížení snímku k zobrazení více fotografií po sobě ( str. 62).
Obsah
Zobrazení fotografie
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek fotografií.
(Photo Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte složku a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam fotografií.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte fotografii a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Vybraná fotografie se zobrazí.
Stisknutím tlačítka / zobrazíte následující nebo předchozí fotografii.
Pokračování 
Rejstřík
Photo Library
58
Prohlížení fotografií
 Tipy
Rejstřík
V seznamech složek fotografií lze zobrazit až 1 000 složek. V seznamech fotografií lze
zobrazit až 10 000 fotografií.
Pokud
jsou fotografie uloženy v několika složkách, lze zobrazit maximálně 10 000

fotografií.
a fotografii
Pokud je fotografie velká nebo poškozená, na displeji se zobrazí symbol
nebude možné zobrazit.
Nepodporují-li fotografie formát souboru DCF 2.0 (nebo je název složky/souboru příliš
dlouhý atd.), může se provozní doba (nutná k zobrazení fotografií nebo prezentace)
prodloužit.
Nabídka
Poznámky
Obsah
Přehrávání skladeb pokračuje jak při hledání fotografií v seznamech složek fotografií
a seznamech fotografií, tak je-li zobrazena obrazovka „Now Playing“ s vybranou
fotografií.
Nyní můžete postupně zobrazovat fotografie ve vybrané složce (prohlížení snímků) ( str. 62).
Fotografie
přenášené do přehrávače můžete uspořádat do složek. Vyberte přehrávač

([WALKMAN]) pomocí aplikace Průzkumník Windows a přetáhněte novou složku do
složky „PICTURES“, „PICTURE“ nebo „DCIM“. Podrobnosti o hierarchii dat naleznete
v části  na str. 88.
Chcete-li
odstranit soubory fotografií z přehrávače, použijte software, který byl použit

pro přenos souborů, nebo aplikaci Průzkumník Windows.
59
Prohlížení fotografií
Pro orientaci zobrazení videa lze vybrat nastavení „Vertical“, „Horizontal
(right)“ nebo „Horizontal (left)“.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Orientation“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení orientace fotografie
60
Prohlížení fotografií
Vertical
Nabídka
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
„Vertical“: Obraz v rozlišení 240 × 180 pixelů. (Výchozí nastavení)
„Horizontal (right)“ nebo „Horizontal (left)“: Obraz v rozlišení 320 ×
240 pixelů.
Používejte 5směrné tlačítko podle nastavení „Photo Orientation“ ( str. 15).
Obsah
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
Horizontal
Rejstřík
 Tip
Orientaci zobrazení fotografie lze nastavit také z obrazovky „Now Playing“ pro
fotografie. Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte z nabídky možností položku
„Photo Orientation“.
61
Prohlížení fotografií
Při prohlížení fotografií můžete zobrazit nebo skrýt podrobné informace o
fotografii, jako například ikonu znázorňující stav přehrávání.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Display“ a potom
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On: Zobrazí název aktuální fotografie, datum pořízení, stav přehrávání,
číslo fotografie atd.
Off:
Skryje informace o aktuální fotografii. (Výchozí nastavení)

 Tip
Nastavení zobrazení lze také provést z obrazovky „Now Playing“ pro fotografie. Stiskněte
tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Display“.
Poznámka
 Pokud vyberete pro nastavení „Photo Orientation“ položku „Horizontal (right)“ nebo
„Horizontal (left)“ ( str. 59), název fotografie se nezobrazí, a to ani pokud vyberete
pro nastavení „Display“ položku „On“.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení obrazovky pro fotografie
62
Prohlížení fotografií
Obsah
Spuštĕní prezentace
Můžete souvisle prohlížet fotografie ve vybrané složce.
Photo Library
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam složek fotografií.
(Photo Library) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovanou složku
fotografií a stiskněte a přidržte tlačítko .
Spustí se automatické prohlížení obrázků.
 Tip
Prohlížení obrázků lze spustit jedním z následujících způsobů:
Stiskněte a přidržte tlačítko  v seznamu fotografií.
Stiskněte a přidržte tlačítko  na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF v seznamu složek fotografií a potom vyberte v
nabídce možností položku „Begin slide show“.
Poznámka
Během automatického prohlížení obrázků jsou funkce automatického vypnutí displeje a
aktivace spořiče obrazovky ( str. 70) vypnuty.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
63
Prohlížení fotografií
Můžete opakovně prohlížet fotografie v režimu automatického prohlížení.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Slide Show Repeat“
a potom akci potvrďte stisknutím tlačítka .
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
On: Spustí nepřetržité automatické zobrazování fotografií ve složce.
Off: Postupně zobrazí všechny fotografie ve složce. Po zobrazení poslední
fotografie se znovu zobrazí první fotografie a přehrávání se zastaví.
(Výchozí nastavení)
 Tip
Režim přehrávání fotografií lze nastavit na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Slide
Show Repeat“.
Poznámka
Během automatického prohlížení obrázků jsou funkce automatického vypnutí displeje a
aktivace spořiče obrazovky ( str. 70) vypnuty.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení režimu prohlížení obrázků
64
Prohlížení fotografií
Můžete určit, jako dlouho bude v rámci automatického prohlížení obrázků
zobrazena fotografie před zobrazením další fotografie ve složce.
Settings
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Slide Show Interval“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Fotografie se přepínají v intervalech, které lze nastavit pomocí položek
„Short“, „Normal“ (výchozí nastavení) nebo „Long“.
 Tip
Interval přepínání fotografií lze nastavit na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Slide
Show Interval“.
Poznámka
Zobrazení velké fotografie může trvat déle.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení intervalu přepínání fotografií
65
Prohlížení fotografií
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí
nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Photo Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Photo List Format“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Title Only: Zobrazí v seznamu fotografií jen názvy fotografií.
Title With Thumbnail: Zobrazí v seznamu fotografií název fotografie a
miniaturu snímku.
Thumbnail Only: Zobrazí v seznamu fotografií jen miniatury snímků.
(Výchozí nastavení)
* Miniatura je v tomto případě zmenšená fotografie.
 Tip
Formát zobrazení seznamu fotografií lze nastavit na obrazovce se seznamem fotografií.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku „Photo List
Display Format“.
Poznámka
V závislosti na formátu souboru se miniatury nemusí zobrazit.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Přehrávač nabízí 3 formáty zobrazení. Formát zobrazení seznamu fotografií si
můžete vybrat z položek „Title Only“, „Title With Thumbnail*“ nebo
„Thumbnail Only“.
Obsah
Nastavení položky Photo List Display Format
66
Prohlížení fotografií
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Detailed Information
Zobrazí informace o souboru, jako je velikost
souboru, rozlišení, název souboru atd.
Zobrazí se obrazovka „Now Playing“ s naposledy
přehrávanou skladbou.
Go to the song playback
screen
Položky možností se zobrazují jen na obrazovce se seznamem.
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Now Playing
Begin slide show
Zobrazí obrazovku „Now Playing“.
Spustí automatické prohlížení fotografií ( str. 62).
Nastaví formát zobrazení seznamu fotografií ( str. 65).
Zobrazí naposledy prohlíženou fotografii.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Položky možností zobrazené pouze na obrazovce „Now Playing“
Položky možností
Popis a stránka s informacemi
Photo Orientation
Display
Nastaví orientaci fotografií ( str. 59).
Slouží k nastavení nebo skrytí informací o
fotografii ( str. 61).
Slouží k volbě režimu automatického prohlížení
fotografií ( str. 63).
Slouží k volbě intervalu přepínání fotografií ( str. 64).
Slouží k úpravě jasu displeje ( str. 71).
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Rejstřík
Položky možností se zobrazí jak na obrazovce „Now Playing“, tak na obrazovce
seznamů
Nabídka
Nabídku možností fotografie lze zobrazit stisknutím tlačítka OPTION/PWR
OFF na obrazovce seznamu (včetně obrazovky miniatur), jako je například
seznam souborů fotografií, nebo na obrazovce „Now Playing“ pro fotografie. V
nabídce možností pro fotografie jsou k dispozici různá nastavení pro fotografie.
Zobrazené položky možností v nabídce se liší podle toho, na jaké obrazovce
zobrazujete nabídku možností.
Obsah
Zobrazení nabídky možností pro fotografie
67
Nastavení
Settings
Tlačítko BACK/
HOME
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „AVLS (Volume
Limit)“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „On“ a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Hlasitost bude udržována na přiměřené úrovni.
Vypnutí funkce
Vyberte položku „Off “ v kroku  a potom akci potvrďte stisknutím tlačítka
.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Rejstřík
5směrné tlačítko
Nabídka
Můžete nastavit „AVLS (Volume Limit)“ (Automatic Volume Limiter System)
k omezení maximální hlasitosti, abyste zabránili poškození sluchu nebo rušení
okolí. Díky „AVLS (Volume Limit)“ můžete poslouchat hudbu na příjemné
úrovni hlasitosti.
Výchozí nastavení této funkce je „Off “.
Obsah
Omezení hlasitosti (AVLS (Volume Limit))
68
Nastavení
Obsah
Vypnutí zvukového signálu
Zvukové signály přehrávače můžete vypnout.
Výchozí nastavení je „On“.
Settings
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Beep Settings“ a
potom akci potvrďte stisknutím tlačítka .
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Off“ a potom akci
potvrďte stisknutím tlačítka .
Zapnutí funkce
Vyberte položku „On“ v kroku  a potom akci potvrďte stisknutím tlačítka
.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
69
Nastavení
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka ///vyberte
stisknutím tlačítka .
(Settings) a poté potvrďte
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté potvrďte stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Screensaver“ a poté
potvrďte stisknutím tlačítka .
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Type“, a poté
potvrďte stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznam pro výběr typu spořiče obrazovky.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovaný typ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Po potvrzení se znovu zobrazí obrazovka v kroku .
Clock: Nebude-li po nějakou dobu provedena žádná akce, zobrazí se
hodiny jako spořič obrazovky. (Výchozí nastavení)
Blank:
Nebude-li po nějakou dobu provedena žádná akce, obrazovka se

vypne.
None:
Obrazovka nepřejde do režimu spořiče obrazovky.

 Tip
Když se na obrazovce pohybují znaky, obrazovka nepřejde do režimu spořiče obrazovky.
Rejstřík
Settings
Nabídka
Spořič obrazovky můžete nastavit buď na možnost „Clock“ nebo možnost
„Blank“ pro případ, kdy během přehrávání na přehrávači neprovádíte žádnou
akci. Pro spořič obrazovky můžete vybrat také možnost „None“.
Obsah
Nastavení typu spořiče obrazovky
70
Nastavení
Můžete nastavit, aby se spořič obrazovky aktivoval po 15, 30 nebo 60
sekundách.
Settings
Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
Stisknutím tlačítka ///vyberte
stisknutím tlačítka .
(Settings) a poté potvrďte
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Common Settings“
a poté potvrďte stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Screensaver“ a
potvrďte stisknutím tlačítka .
Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Screensaver
Timing“ a poté potvrďte stisknutím tlačítka .
Zobrazí se seznam pro výběr času spořiče obrazovky.
Stisknutím tlačítka /// vyberte požadovaný typ a potvrďte
stisknutím tlačítka .
Po potvrzení se znovu zobrazí obrazovka v kroku . Můžete vybrat následující nastavení času: „After 15 sec“, „After 30 sec“
(výchozí nastavení) nebo „After 60 sec“.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení času spořiče obrazovky
71
Nastavení
Obsah
Úprava jasu displeje (Brightness)
K dispozici je 5 úrovní jasu displeje.
Settings
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Brightness“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro úpravu jasu.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte úroveň nastavení a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Výchozí nastavení je „3“.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Přidržte tlačítko BACK/HOME.
Vrátíte-li se do předchozí nabídky před potvrzením nastavení, nastavení se
zruší.
 Tip
Jas displeje můžete upravit i během přehrávání videa nebo prohlížení fotografií.
Stiskněte tlačítko OPTION/PWR OFF a vyberte v nabídce možností položku
„Brightness“.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
72
Nastavení
Obsah
Nastavení aktuálního času (Set Date-Time)
Aktuální čas můžete nastavit ručně.
Settings
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Set Date-Time“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení data a času.
 Stisknutím tlačítka / vyberte rok a stiskněte tlačítko / pro
zvětšení/zmenšení hodnoty a poté potvrďte stisknutím tlačítka
.
 Podobně jako v kroku  proveďte nastavení měsíce, dne, hodiny a
minuty.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
73
Nastavení
Klepněte na tlačítko OPTION/PWR OFF na obrazovce „Now Playing“ skladby a v
nabídce možností vyberte položku „Clock Display“.
Nabídka
Zobrazení aktuálního času
Vyberte položku (Clock Display) v nabídce Home.
Obsah
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
 Tip
YYYY“. Dále lze vybrat zobrazení času ve formátu „12-hour“, nebo „24-hour“. Podrobné
informace najdete v části „Nastavení formátu data“ (Date Display Format) ( str. 74)
nebo „Nastavení formátu času“ (Time Display Format) ( str. 75).
Poznámka
 Pokud se baterie vybije, nastavení data a času je nutno provést znovu.
Rejstřík
 Můžete vybrat formát data „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ nebo „DD/MM/
74
Nastavení
Máte možnost nastavit formát data pro aktuální zobrazený čas ( str. 72) jako
„YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ nebo „DD/MM/YYYY“.
Settings
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Date Display
Format“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu data.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
K dispozici jsou 3 formáty data.
YYYY/MM/DD: Datum se zobrazí ve formátu rok/měsíc/den.
MM/DD/YYYY: Datum se zobrazí ve formátu měsíc/den/rok.
DD/MM/YYYY: Datum se zobrazí ve formátu den/měsíc/rok.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení formátu data
75
Nastavení
Pro formát zobrazení aktuálního času ( str. 72) je k dispozici nastavení „12-hour“, nebo „24-hour“.
Settings
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Time Display
Format“ a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro nastavení formátu data.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte požadované nastavení a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
12-hour: Zobrazí aktuální čas ve 12hodinovém formátu.
24-hour: Zobrazí aktuální čas ve 24hodinovém formátu.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Nastavení formátu času
76
Nastavení
Obsah
Zobrazení informací o přehrávači
(Unit Information)
Můžete zobrazit informace jako název modelu, verze firmwaru atd.
Tlačítko BACK/
HOME
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Unit Information“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam dostupných informací o přehrávači ( str. 77).
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME nebo tlačítko .
Pokračování 
Rejstřík
Settings
Nabídka
5směrné tlačítko
77
Nastavení
Dostupné informace o přehrávači
Zobrazí název modelu přehrávače.
Zobrazí informace o verzi firmwaru přehrávače.
Zobrazí celkový počet skladeb uložených na disku.
Zobrazí celkový počet videosouborů uložených na disku.
Zobrazí celkový počet fotografií uložených na disku.
Zobrazí verzi rozhraní WM‑PORT.
Rejstřík
Model:
Firmware:
Total songs:
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
Nabídka
Popis
Obsah
Možnost
78
Nastavení
Přehrávač umožňuje obnovu výchozího nastavení. Při obnovení výchozího
nastavení přehrávače nedojde k vymazání dat, například hudby a fotografií.
Settings
Poznámka
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu pozastavení.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Reset all Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení obnovení nastavení z výroby.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte možnost „Yes“ a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „Restored factory settings“.
Zrušení operace
Vyberte možnost „No“ v kroku  a potvrďte stisknutím tlačítka . Akci
můžete zrušit také stisknutím tlačítka BACK/HOME v kroku .
Proces nastavení bude zrušen a znovu se zobrazí seznam možností „Common
Settings“.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Obnovení výchozího nastavení (Reset all Settings)
79
Nastavení
Nabídka
Můžete formátovat integrovanou paměť přehrávače.
Pokud paměť naformátujete, všechna data a nastavení budou smazána.
Přesvědčte se, že jste před formátováním ověřili data uložená v paměti a
exportovali všechna důležitá data na pevný disk vašeho počítače.
Obsah
Formátování paměti (Format)
5směrné tlačítko
Tlačítko BACK/
HOME
Poznámka
 Tato funkce je k dispozici pouze v režimu pozastavení.
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Common Settings“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se seznam možností „Common Settings“.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Format“ a
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „All data including songs will be deleted. Proceed?“.
 Stisknutím tlačítka / vyberte možnost „Yes“ a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Zobrazí se zpráva „All data will be deleted. Proceed?“.
 Stisknutím tlačítka / vyberte možnost „Yes“ a stisknutím tlačítka
 volbu potvrďte.
Během formátování paměti bude displej zobrazovat animaci.
Po ukončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“.
Pokračování 
Rejstřík
Settings
80
Nastavení
Poznámka
Rejstřík
Integrovanou paměť flash neformátujte pomocí Průzkumníka Windows nebo softwaru,
který používáte k přenosu dat.
Nabídka
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte tlačítko BACK/HOME.
Obsah
Zrušení operace
Vyberte možnost „No“ v kroku  or  a potvrďte stisknutím tlačítka .
Akci můžete zrušit také stisknutím tlačítka BACK/HOME v kroku  or .
81
Nastavení
Nabídky a zprávy přehrávače mohou být zobrazeny v různých jazycích.
Settings
 Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka Home.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku
stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
(Settings) a
 Stisknutím tlačítka /// vyberte položku „Language Settings“
a stisknutím tlačítka  volbu potvrďte.
 Stisknutím tlačítka /// vyberte jazyk ( str. 82) a stisknutím
tlačítka  volbu potvrďte.
Návrat na předchozí úroveň nabídky
Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.
Pokračování 
Rejstřík
Tlačítko BACK/
HOME
Nabídka
5směrné tlačítko
Obsah
Výběr jazyka displeje
82
Nastavení
Nastavení jazyka displeje
Zprávy a nabídky budou v němčině.
Zprávy a nabídky budou v angličtině.
Zprávy a nabídky budou ve španělštině.
Zprávy a nabídky budou ve francouzštině.
Zprávy a nabídky budou v italštině.
Zprávy a nabídky budou v portugalštině.
Zprávy a nabídky budou v ruštině.
Zprávy a nabídky budou v japonštině.
Zprávy a nabídky budou v korejštině.
Zprávy a nabídky budou ve zjednodušené čínštině.
Zprávy a nabídky budou v tradiční čínštině.
* V závislosti na oblasti prodeje přehrávače možná nebude k dispozici zobrazení v
japonštině.
Rejstřík
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*
Nabídka
Popis
Obsah
Nastavení
83
Užitečné informace
Ubývající kapacita baterie je vyjádřena ikonou baterie. Pokud se na displeji
zobrazí zpráva „LOW BATTERY. Please Charge.“, přehrávač již nebude možné
používat. V takovém případě připojte přehrávač k počítači a dobijte baterii.
Poznámky
Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 až 35 °C.
Baterii lze nabít přibližně 500 krát, potom její životnost skončí. Tento počet se může lišit
v závislosti na tom, za jakých podmínek přehrávač používáte.
Indikátor baterie na displeji je pouze orientační. Například jeden černý dílek indikátoru
nepředstavuje přesnou čtvrtinu kapacity baterie.
Na displeji se během přístupu přehrávače k počítači zobrazí zpráva „Do not disconnect.“.
Dokud je zobrazena zpráva „Do not disconnect.“, neodpojujte kabel USB, jinak může
dojít k poškození přenášených dat.
Dokud je přehrávač připojen k počítači, jsou všechna jeho tlačítka blokována.
Některá zařízení USB připojená k počítači mohou negativně ovlivnit správnou funkci
přehrávače.
Nezaručujeme správné nabití baterie, používáte-li osobně sestavený nebo modifikovaný
počítač.
Rejstřík
Indikace zbývající kapacity baterie
Ikona baterie na displeji se mění podle následujícího obrázku. Viz  str. 120,
kde najdete informace o době provozu na jedno nabití baterie.
Nabídka
Baterie přehrávače se nabíjí v době, kdy je přehrávač připojený ke spuštěnému
počítači.
Při připojování přehrávače k počítači použijte dodaný kabel USB.
, je
Zobrazuje-li se na displeji tento indikátor zbývající kapacity baterie:
dobíjení dokončeno (doba dobíjení jsou přibližně 3 hodiny).
Pokud přehrávač používáte poprvé nebo jste jej již dlouho nepoužívali, zcela jej nabijte (dokud se na displeji v části pro indikaci kapacity baterie neobjeví
).
údaj
Obsah
Dobíjení přehrávače
84
Užitečné informace
Úpravou nastavení nebo řádnou správou napájení je možné uspořit kapacitu
baterie, což prodlouží dobu použití přehrávače na jedno nabití.
Nastavení
displeje
Zvukový efekt
„Screensaver Timing“ ( str. 70)
„After 15 sec“
„New Song Pop Up“ ( str. 30)
Deaktivovat.
„Type“ of „Screensaver“ ( str. 69)
„Blank“
„Brightness“ ( str. 71)
„1“
„Clear Stereo“ ( str. 42)
„DSEE(Sound Enhancer)“ ( str. 43)
„Dynamic Normalizer“ ( str. 45)
Deaktivovat.
„Equalizer“ ( str. 37)
„VPT(Surround)“ ( str. 40)
Pro videa
„On-Hold Display“ ( str. 55)
„No“
Poznámka k připojení k počítači
Přepne-li se počítač do režimu úspory energie, např. do úsporného režimu
nebo do režimu spánku, a přehrávač bude připojen kabelem USB, baterie
přehrávače se nebude nabíjet. Přehrávač bude napájen z baterie, takže se bude
baterie vybíjet.
Pokračování 
Rejstřík
Změna nastavení
Energii baterie šetříte pomocí následujícího nastavení.
Nabídka
Vypnutí přehrávače ručně
Jestliže stisknete a přidržíte tlačítko OPTION/PWR OFF, přejde přehrávač do
pohotovostního režimu a pro úsporu baterie se vypne displej. Je-li přehrávač v
pohotovostním režimu déle než asi jeden den, automaticky se zcela vypne.
Obsah
Maximalizace životnosti baterie
85
Užitečné informace
 Nenechávejte přehrávač příliš dlouho připojený k přenosnému počítači, který není
Nabídka
Poznámka
Obsah
Úprava formátu dat a bitového toku
Doba přehrávání se bude měnit s dobitím baterie, které může být ovlivněno
formátem a přenosovou rychlostí přehrávaných skladeb, videí a fotografií.
Podrobnější informace o době nabíjení a používání naleznete na  str. 119,
120.
připojen k síti. Přehrávač by mohl vybít baterii počítače.
Rejstřík
86
Užitečné informace
Obsah
O přenosu dat
Nabídka
Data můžete přímo přenést uchopením a přetažením myší pomocí
Průzkumníka Windows ve vašem počítači.
Hierarchie přehratelných dat je dána pravidly. Pro korektní přenos dat
postupujte podle následujících ilustrací.
Podrobné informace o přetahování naleznete v části „Quick Start Guide“.
Data do přehrávače můžete přenést také pomocí aplikace Windows Media Player.
Podrobné informace o použití a podpoře aplikace Windows Media Player naleznete v
informacích o tomto produktu na následující webové stránce: http://support.microsoft.com/
Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace Windows Media Player 10
mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.), které lze přenést přetažením.
Tento problém můžete vyřešit instalací aplikace Windows Media Player 11 (podrobnější
informace naleznete v části „Installing the Operation Guide and software“ v příručce
„Quick Start Guide“) z dodaného disku CD-ROM; poté můžete znovu provést přenos
přetažením. Před instalací aplikace Windows Media Player 11 na počítači se ujistěte o
tom, jestli váš software nebo služba odpovídá tomuto produktu.
V
 závislosti na prostředí vašeho počítače se hierarchie dat může měnit.
Pro skladby
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory a složky uchopte a přetáhněte do složky „MUSIC“.
Soubory a složky na vyšší než osmé úrovni však nebudou
rozeznány.
1.
7.
8.
9.
(V přehrávači)
Nejdříve jsou podle abecedy zobrazeny složky a až za nimi
soubory. V tomto případě se nerozlišuje velikost písmen.
Pokračování 
Rejstřík
 Tipy
87
Užitečné informace
Obsah
Pro videa
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory nebo složky uchopte a přetáhněte do složky
„VIDEO“.
Na první úrovni bude složka „VIDEO“ rozlišovat buď
soubor, nebo složku. Soubory na druhé úrovni budou
rozlišeny. Složky za druhou úrovní a složky za úrovní třetí
však rozlišeny nebudou.
2.
*Složka MP_ROOT se používá pouze tehdy, je-li
přehrávač připojen pomocí určitého vyhrazeného
softwaru nebo zařízení. Přenášíte-li data uchopením a
přetažením, použijte složku „VIDEO“.
(V přehrávači)
Video soubory jsou zobrazeny v tom pořadí, v jakém byly
přeneseny přetažením. (Nejnovější data jsou nahoře.)
 Tip
Soubory JPEG můžete nastavit jako miniatury video souborů tak, že je umístíte do
odpovídajících složek videa. Když zobrazíte seznam videa, můžete vidět miniatury
souborů videa (malé obrázky zobrazené v nabídce) v přehrávači. Pokud chcete zobrazit miniaturu video souboru, vytvořte soubor JPEG (vodorovně 160 × svisle 120 bodů, přípona: .jpg) a pojmenujte jej stejně jako požadovaný soubor
videa; poté jej umístěte do složky videa.
Pokračování 
Rejstřík
3.
Nabídka
1.
88
Užitečné informace
Obsah
1.
2.
3.
Poznámky
Zobrazí-li se na přehrávači zpráva „Do not disconnect.“, neodpojujte kabel
USB, neboť by mohlo dojít k poškození přenášených dat.
Není možné mazat složky „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“,
Neměňte názvy složek a souborů přímo ve složce „MP_ROOT“. Pokud tak
učiníte, nezobrazí se v přehrávači.
Rejstřík
*Hierarchie dat složky
„PICTURES“ je
stejná jako u složky
„PICTURE“.
(V přehrávači)
Složky ve složkách „PICTURE“ a „DCIM“ jsou zobrazeny v
abecedním pořadí. Soubory první úrovně složky „PICTURE“
jsou uloženy ve složce <PICTURE>.
„PICTURE“ a „DCIM“ ani měnit jejich názvy.
Nabídka
Pro fotografie
(V aplikaci Průzkumník Windows)
Soubory a složky uchopte a přetáhněte do složky
„PICTURE“ nebo „DCIM“.
Na první úrovni bude složka „PICTURE“ rozlišovat
buď soubor, nebo složku. Složka „DCIM“ rozezná
pouze složku. Obě složky, „DCIM“ a „PICTURE“,
rozeznají pouze soubory na druhé úrovni. Za druhou
úrovní žádné složky ani soubory rozeznány nebudou.
89
Užitečné informace
Obsah
Vysvětlení formátu a bitového toku
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je často používaná technologie komprese
zvuku vyvinutá pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization).
Formát MP3 umožňuje komprimovat zvukové soubory až na 1/10 velikosti
skladby na standardním zvukovém disku CD.
WMA: Formát WMA (Windows Media Audio) je běžná technologie komprimace
zvukových informací vyvinutá společností Microsoft Corporation. Formát WMA
dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při menší velikosti souborů.
AAC: Formát AAC (Advanced Audio Coding) je standardní technologie
komprimace zvukových informací vyvinutá pracovní skupinou MPEG
organizace ISO (International Organization for Standardization). Formát AAC
dosahuje stejné zvukové kvality jako MP3 při menší velikosti souborů.
Linear PCM: Lineární PCM je formát pro záznam zvuku bez digitální
komprese. Při nahrávání v tomto formátu můžete hudbu poslouchat ve stejné
kvalitě jako z hudebního disku CD.
Co je bitový tok?
Hodnota bitového toku představuje množství dat použitých pro uložení každé
sekundy zvukového záznamu. Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku
znamená vyšší kvalitu zvuku, avšak vyžaduje větší více místa na uložení
zvukového souboru stejné délky.
Jaký je vztah mezi hodnotou bitového toku, kvalitou zvuku a velikostí souboru?
Obecně platí, že vyšší hodnota bitového toku znamená vyšší kvalitu zvuku,
avšak vyžaduje více místa na uložení zvukového souboru stejné délky. Do
přehrávače tedy uložíte méně takových skladeb. Nižší hodnota bitového toku
umožňuje uložení více skladeb, avšak při nižší kvalitě zvuku.
Poznámka
Jestliže importujete skladbu z disku CD do počítače při nižším bitovém toku, nemůžete
zlepšit kvalitu zvuku tím, že při jejím přenosu z počítače do přehrávače zvolíte vyšší
bitový tok.
Pokračování 
Rejstřík
Zvukový formát označuje metodu použitou při importování zvukových dat z
Internetu nebo zvukového disku CD do počítače a jejich uložení jako
zvukového soubor.
Mezi běžné formáty patří MP3, WMA apod.
Nabídka
Co je zvukový formát?
90
Užitečné informace
Formát videa označuje způsob použitý při importování videa a zvukových dat
do počítače a jejich uložení jako souboru videa.
Mezi běžné formáty patří MPEG-4, AVC atd.
Co je formát fotografie?
Formát fotografie označuje metodu používanou při importování snímků do
počítače a jejich ukládání do obrazového souboru.
Mezi běžné formáty patří JPEG a podobně.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je obecný formát komprese
obrázků vyvinutý skupinou JPEG. Formát JPEG umožňuje kompresi souborů
na 1/10 až 1/100 velikosti standardních obrazových souborů.
 Podrobnosti o formátech a bitových tocích podporovaných přehrávačem
Podrobnější informace o podporovaných souborových formátech a bitových tocích:  str. 117.
Rejstřík
AVC: Formát AVC znamená Advanced Video Coding (Pokročilé kódování
videa) a byl vyvinut skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization). Umožňuje vytvořit detailnější a živější obraz
při použití nižšího bitového toku. Soubory AVC zahrnují čtyři profily, jedním z
nich je profil „AVC Baseline Profile“. Formát AVC je založen na standardu
MPEG-4 AVC organizace ISO (International Organization for
Standardization), a protože je standardizován jako MPEG-4 Part 10 Advanced
Video Coding (Pokročilé kódování videa), je obecně označován jako MPEG-4
AVC/H.264 nebo H.264/AVC.
Nabídka
MPEG-4: MPEG-4 označuje technologii Moving Picture Experts Group fáze 4,
která byla vyvinuta pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International
Organization for Standardization). Kompresní formát se používá pro obrazová
a zvuková data.
Obsah
Co je videoformát?
91
Užitečné informace
Nabídka
Data počítače můžete ukládat do paměti flash přehrávače tak, že je z počítače
přenesete pomocí aplikace Průzkumník Windows nebo jiného softwaru pro
přenos dat. Je-li přehrávač připojen k počítači, objeví se integrovaná paměť
flash v aplikaci Průzkumník Windows jako [WALKMAN.]
Obsah
Ukládání dat
Poznámky
Rejstřík
Během přenosu dat mezi počítačem a přehrávačem neodpojujte kabel USB, protože by
mohlo dojít k poškození přenášených dat.
Integrovanou
paměť flash neformátujte pomocí aplikace Průzkumník Windows.

Formátujete-li integrovanou paměť flash, udělejte to v přehrávači ( str. 79).
92
Užitečné informace
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Připojte přehrávač k počítači a spusťte aktualizační program.
Proveďte aktualizaci firmwaru přehrávače podle pokynů na
obrazovce.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Rejstřík
Stáhněte si z internetové stránky do počítače aktualizační program.
Nabídka
Aktualizace firmwaru přehrávače umožňuje přidat nové funkce přehrávače.
Nainstalujte aktuální verzi firmwaru do přehrávače. Informace o aktuálním
firmwaru a jeho instalaci jsou k dispozici na následujících internetových
stránkách:
Obsah
Aktualizace firmwaru přehrávače
93
Odstraňování problémů
Nepracuje-li přehrávač správně, zkuste provést následující kroky k odstranění
závady.
odstraňování problémů a proveďte uvedená nápravná opatření.
Nabídka
1 Vyhledejte příznaky závady v následujících tabulkách s pokyny k
Obsah
Odstraňování problémů
2 Stiskněte tlačítko RESET špendlíkem apod.
Rejstřík
Pokud stisknete tlačítko RESET během použití
přehrávače, může dojít k odstranění uložených
dat a nastavení.
3 Připojte přehrávač k počítači, aby se dobily
baterie.
Je možné, že nabitím některé problémy vyřešíte.
4 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek
technické podpory.
Pro zákazníky z USA je k dispozici stránka:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky z Kanady je k dispozici stránka:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky z Evropy je k dispozici stránka:
http://support.sony-europe.com/DNA
5 Nepomohou-li výše uvedené postupy problém odstranit, obraťte se na
nejbližšího prodejce produktů Sony.
Pokračování 
94
Odstraňování problémů
Postup
Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
Zvyšte hlasitost ( str. 10).
Konektor sluchátek není správně připojen.
Zapojte správně konektor sluchátek ( str. 9).
Zásuvka
konektoru sluchátek je znečištěná.

Očistěte zásuvku jemnou suchou tkaninou.
V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby ani
soubory videa.
Postupujte podle zobrazených pokynů a přeneste
skladby nebo videa z počítače.
Nezobrazuje se datum.
Baterie je vybitá.
Baterii zcela nabijte ( str. 83).
Pokud přehrávač nereaguje ani po dobití baterie,
stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte ( str. 93).
V přehrávači nejsou uložena žádná data.
Postupujte podle zobrazených pokynů a přeneste
soubory z počítače.
Přenesené soubory jsou ve formátu, který nelze
přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“ ( str. 117).
Zvukové soubory ve formátu ATRAC převeďte
pomocí dodávaného MP3 Conversion Tool.
Skladby nebo videa se v závislosti na formátu
souboru nemusí přehrát ( str. 117).
Fotografie některých velikostí a formátů se
nemusí zobrazit ( str. 117).
Soubory
MP4 vložíte do složky souborů videa

přetažením.
Umístěte je pomocí přetažení do složky „MUSIC“.
Omezená
doba přehrávání vypršela z důvodu

smluvních podmínek apod.
Skladby s vypršenou omezenou dobou přehrávání
nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru
použitého pro přenos.
Po přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 86).
Pokračování 
Rejstřík
Není slyšet zvuk.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
95
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Přenesené soubory se
Byl dosažen maximální počet souborů, které lze
nezobrazují v seznamech. zobrazit. Maximální počet souborů je 1 000 pro
videa a 10 000 pro fotografie. Maximální počet
složek pro fotografie v seznamu složek fotografií je
také 1 000.
Odstraňte nepotřebné soubory.
Soubory byly pomocí přetažení přesunuty
do nesprávného umístění.
Přesuňte soubory přetažením do správného
umístění ( str. 86).
Nedostatek
volného místa.

Odstraněním nepotřebných souborů zvyšte volné
místo v přehrávači.
Po
 přetažení v aplikaci Průzkumník Windows hierarchie
souborů neodpovídá nastavení přehrávače ( str. 86).
Přenesené soubory jsou ve formátu, který nelze přehrát.
Informace naleznete v části „Podporovaný formát
souboru“ kapitoly „Technické údaje“ ( str. 117).
Soubory ve formátu ATRAC převeďte pomocí
dodávaného MP3 Conversion Tool.
Pokud bude nastaven režim Zvukové soubory se nenacházejí ve složkách uvnitř
„All Songs“ nebo „Album“, složky MUSIC.
zobrazí se všechny skladby. Umístěte je pomocí přetažení do složek ve složce
Pokud bude nastaven režim
„MUSIC“.
„Folder“, některé skladby
se nemusí zobrazit.
Jsou přehrávány skladby jen v Možnost „Playback Range“ ( str. 34) je nastavena
určitém rozsahu, jako například na možnost „Selected Range“.
skladby určitého alba.
Změňte nastavení rozsahu přehrávání.
Sobory nelze z přehrávače Skladby, videa a fotografie nelze z přehrávače odstranit.
odstranit.
Odstraňte je pomocí softwaru použitého pro přenos
dat nebo pomocí aplikace Průzkumník Windows.
Je slyšet šum.
Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které vysílá
radiové signály, např. mobilní telefon.
Mobilní telefony a podobná zařízení používejte v
dostatečné vzdálenosti od přehrávače.
Zvuková data importovaná z disku CD jsou poškozena.
Soubory odstraňte a potom je znovu importujte a
přeneste. Při importu souborů do počítače
ukončete ostatní aplikace, aby se data nepoškodila.
Přenesené soubory jsou ve formátu, který nelze přehrát.
Informace naleznete v části „Podporovaný formát
souboru“ kapitoly „Technické údaje“ ( str. 117).
Zvukové soubory ve formátu ATRAC převeďte
pomocí dodávaného MP3 Conversion Tool.
Některé skladby nebude možné přehrát
v závislosti na typu jednotlivých souborů.
Obsah
Příznak
96
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Nastavení
„VPT(Surround)“ nebo
funkce „Clear Stereo“
nemají žádný účinek.
Při použití externích reproduktorů pomocí volitelné
kolébky nemusí být nastavení „VPT(Surround)“ a
funkce „Clear Stereo“ účinné, protože přehrávač je
určen pouze pro kompatibilní sluchátka. Nejedná se
o závadu.
Pokračování 
Rejstřík
Nezobrazuje se video, ale Jedná se o soubor .3gp. (Formát .3gp podporuje
je slyšet zvuk.
pouze zvuk.)
Soubor videa se nenachází v složce pro soubory
videa.
Přetažením umístěte soubory videa do složky pro
soubory videa.
Tlačítka nefungují.
Přepínač HOLD je v poloze HOLD.
Přepněte přepínač HOLD do opačné pozice ( str. 10).
V přehrávači došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 83).
Jestliže baterii nabíjíte, a přesto se nic nezmění,
stisknutím tlačítka RESET resetujte přehrávač ( str. 93).
Zatímco se zobrazuje zpráva „Connecting“
(Připojování), nelze obsluhovat přehrávač.
Odpojte kabel USB a pokračujte v obsluze
přehrávače.
Přehrávání se nezastaví. U tohoto přehrávače není žádný rozdíl mezi
zastavením a pozastavením. Pokud stisknete tlačítko
, na displeji se zobrazí symbol  a přehrávání se
zastaví/pozastaví.
Přehrávač nefunguje.
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 83).
Jestliže baterii nabíjíte, a přesto se nic nezmění,
stisknutím tlačítka RESET resetujte přehrávač ( str. 93).
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
97
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Vestavěná paměť flash v přehrávači byla
zformátována pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
Naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 79).
Během přenosu dat došlo k odpojení kabelu USB od
přehrávače.
Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 79).
Po přetažení v aplikaci Průzkumník Windows
hierarchie souborů neodpovídá nastavení
přehrávače ( str. 86).
Přenesené
soubory jsou ve formátu, který nelze

přehrát. Informace naleznete v části „Podporovaný
formát souboru“ kapitoly „Technické údaje“ ( str. 117).
Zvukové soubory ve formátu ATRAC převeďte
pomocí dodávaného MP3 Conversion Tool.
Skladby nebo videa se v závislosti na formátu
souboru nemusí přehrát ( str. 117).
Fotografie některých velikostí a formátů se
nemusí zobrazit ( str. 117).
Hlasitost není dostatečně Je zapnuta funkce „AVLS (Volume Limit)“.
vysoká.
Vypněte funkci „AVLS (Volume Limit)“ ( str. 67).
Pravé sluchátko nevydává Konektor sluchátek není zcela zasunut.
žádný zvuk. Nejsou-li sluchátka řádně zapojena, nebude zvuk
Případně je slyšet zvuk
znít správně. Připojte sluchátka do zásuvky tak,
pravého kanálu z obou
aby konektor zacvaknul ( str. 9).
stran sluchátek.
Přehrávání se náhle
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
přerušilo.
Nabijte baterii připojením přehrávače k počítači
( str. 83).
Jsou
přehrávány skladby nebo soubory videa, které

nelze přehrát.
Přehrávejte jiné skladby nebo soubory videa.
Pokračování 
Rejstřík
Nelze nalézt přenesené
soubory.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
98
Odstraňování problémů
Postup (pokračování)
Příčina/náprava
Příznak
Příčina/náprava
Název se zobrazuje jako
„“.
Název obsahuje znaky, které nelze zobrazit.
Přejmenujte jej na počítači s využitím povolených
znaků.
Název alba nebo interpreta Soubory neobsahují dodatečné informace, jako je
(atd.) se zobrazuje jako
název alba nebo jméno interpreta apod.
„Unknown“ (Neznámý).
Zobrazují se
Byl vybrán nesprávný jazyk.
zdeformované znaky.
Vyberte správný jazyk u položky „Language
Settings“ (Nastavení jazyka –  str. 81) a potom
znovu převeďte soubory do přehrávače.
Při zobrazování
Nebyla provedena žádná operace během doby
fotografie displej
nastavené v položce „Screensaver Timing“ najednou ztmavne.
( str. 70).
Stiskněte libovolné tlačítko.
Pokračování 
Rejstřík
Displej
Nabídka
Nezobrazují se miniatury. Skladby neobsahují informace o přebalech alb.
Miniatury se zobrazují, pouze pokud jsou u skladeb
k dispozici informace o přebalech alb.
Název miniatury neodpovídá souboru videa a
soubor videa se nenachází ve správném umístění.
Umístěte soubor JPEG se stejným názvem jako
soubor videa do složky „VIDEO“.
Některé
přebaly alb se v závislosti na formátu

souboru miniatury nebo na formátu souboru
přebalu alba nezobrazují.
Přebal alba se
Soubory neobsahují informace o přebalech alb.
nezobrazuje.
Přebaly alb se zobrazí pouze v případě, že jsou
přítomny informace o přebalech alb. Přebal alba můžete nastavit pomocí dodané
aplikace Windows Media Player 11 nebo jiného
softwaru pro nastavení přebalu alba. Podrobné
informace najdete v Nápovědě k softwaru nebo
vyžádáním od výrobce.
Některé
přebaly alb se v závislosti na formátu

souboru nezobrazí.
Přehrávač nelze
Zbývající kapacita baterie je nedostatečná.
formátovat.
Nabijte baterii připojením k počítači ( str. 83).
Přehrávač se sám vypnul Pokud dojde k poruše, přehrávač se automaticky
a opět zapnul.
vypne a zapne.
Obsah
Příznak
99
Odstraňování problémů
Displej (pokračování)
Přehrávač byl pozastaven a po dobu 30 sekund
nebyla provedena žádná operace.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Nebyla provedena žádná operace během doby
nastavené v položce „Screensaver Timing“. Funkce
„Screensaver“ byla nastavena na hodnotu „Blank“ ( str. 69).
Stiskněte libovolné tlačítko.
Nastavte funkci „Screensaver“ na jinou hodnotu
než „Blank“.
Funkce
„On-Hold Display“ je nastavena na hodnotu

„No“.
Přepněte přepínač HOLD do opačné polohy ( str. 10).
Nastavte funkci „On-Hold Display“ na hodnotu
„Yes“ ( str. 55). Video lze přehrávat, i když je
funkce HOLD aktivní.
Zobrazí se zpráva.
Viz část „Messages“ ( str. 105).
Napájení
Příznak
Příčina/náprava
Životnost baterie je
krátká.
Provozní teplota je nižší než 5 °C.
Životnost baterie se zkracuje z důvodu vlastností
baterie. Nejedná se o závadu.
Doba nabíjení baterie není dostatečná.
.
Baterii nabíjejte, dokud se nezobrazí údaj
Úpravou nastavení nebo řádnou správou zdroje
napájení je možné baterii šetřit a používat přehrávač
na jedno nabití déle ( str. 84).
Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.
Efektivita baterii se zlepší po opakovaném nabití
a vybití.
Jakmile
se doba použitelnosti baterie stane

poloviční i při plném nabití baterie, vyměňte ji.
Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti
Sony.
Přehrává se chráněný obsah.
Pokud přehráváte chráněný obsah, může se
zkrátit životnost baterie.
Pokračování 
Rejstřík
Displej se vypne.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
100
Odstraňování problémů
Napájení (pokračování)
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Použijte dodaný kabel USB.
Baterie se dobíjí při okolní teplotě mimo rozmezí 5 °C až 35 °C.
Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
Počítač
není zapnutý.

Zapněte počítač.
Počítač je v úsporném režimu nebo v režimu
spánku.
Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
Přehrávač se automaticky Aby se předešlo zbytečnému vybíjení baterie,
vypne.
přehrávač se sám vypne.
Přehrávač zapnete stisknutím libovolného
tlačítka.
Nabíjení se dokončí
Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení
velmi rychle.
téměř nabitá, úplné dobití se provede velmi rychle.
Připojení k počítači
Příznak
Příčina/náprava
MP3 Conversion Tool
nelze spustit.
Změnilo se systémové prostředí v počítači, např.
z důvodu aktualizace operačního systému Windows.
Po připojení k počítači
dodaným kabelem USB
se nezobrazuje zpráva
„Connecting“
(Připojování).
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Použijte dodaný kabel USB.
Je
 použit rozbočovač USB.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nemusí fungovat. Při připojování přehrávače k
počítači použijte dodaný kabel USB.
Na počítači je spuštěn jiný software, než jaký byl
použit pro přenos souborů.
Odpojte kabel USB, počkejte několik minut a
znovu jej zapojte. Pokud problém trvá, odpojte
kabel USB, restartujte počítač a potom kabel USB
znovu připojte.
Na přehrávači se v závislosti na nainstalovaném
softwaru na počítači nemusí zpráva „Connecting“
(Připojování) zobrazit.
Spusťte aplikaci Windows Media Player nebo
Průzkumník Windows.
Pokračování 
Rejstřík
Přehrávač nemůže nabít
baterii.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
101
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Kabel USB není správně zapojen ke konektoru USB
v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Je použit rozbočovač USB.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nemusí fungovat. Při připojování přehrávače k
počítači použijte dodaný kabel USB.
Na
portu USB počítače se vyskytl problém. Připojte

přehrávač k jinému portu USB v počítači.
Nelze přenést soubory z
počítače do přehrávače.
Mohlo dojít k zastavení přenosu kvůli rušení,
například v důsledku působení statické elektřiny
apod. Dochází k tomu z důvodu ochrany dat.
Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte.
Pokud
přenášíte soubory přetažením na počítači, na

kterém není nainstalována aplikace Windows Media
Player 11, může být počet souborů (AAC, soubory
videa atd.), které je tímto způsobem možné přenést,
omezen.
Nainstalujte aplikaci Windows Media Player 11
z dodávaného disku CD-ROM a znovu pomocí
přetažení přeneste soubory. Před instalací
dodávaného přehrávače Windows Media Player
11 se ujistěte, že váš software nebo služba je
kompatibilní s aplikací Windows Media Player 11.
Podrobnosti o použití a podpoře aplikace
Windows Media Player naleznete na následující
stránce: http://support.microsoft.com/
Kabel
USB není správně zapojen ke konektoru USB

v počítači.
Odpojte kabel USB a znovu jej zapojte.
Pokračování 
Rejstřík
Přehrávač není po
připojení k počítači
rozpoznán.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
102
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
místa.
Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná
data z přehrávače zpět do počítače.
Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo
s omezeným počtem přehrávání nemusí být
přeneseny z důvodu omezení ze strany vlastníků
autorských práv. Informace o nastavení pro
jednotlivé zvukové soubory získáte od distributora.
V přehrávači
jsou nestandardní data.

Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a
zformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače
( str. 79).
Data mohou být poškozena.
Odstraňte data, která nelze přenést z počítače.
Potom je do počítače naimportujte znovu. Při
importu dat do počítače ukončete ostatní
aplikace, aby se data nepoškodila.
Omezení počtu přenesených souborů a složek bylo
překročeno.
Odstraňte nepotřebné soubory.
Pokoušíte se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo
.m4v do počítače, na kterém je již nainstalována
aplikace Windows Media Player 10.
Instalujte aplikaci Windows Media Player 11
z dodávaného disku CD-ROM.
Pokud
převedete soubory pomocí vhodného

softwaru pro přenos, ale přenos se neprovede,
kontaktujte výrobce softwaru.
Pokračování 
Rejstřík
Nelze přenést soubory z
počítače do přehrávače.
(pokračování)
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
103
Odstraňování problémů
Připojení k počítači (pokračování)
Příčina/náprava
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Do přehrávače lze přenést Na vestavěné paměti flash není dostatek volného
pouze malé množství
místa.
skladeb.
Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste nepotřebná
data z přehrávače zpět do počítače.
V přehrávači jsou uložena data, která v něm nelze
přehrát.
Pokud jsou v přehrávači uložena kromě skladeb,
souborů videa a fotografií ještě jiná data, do
přehrávače lze přenést méně dat. Dostupné místo
zvětšíte tak, že přenesete do počítače data, která
nelze v přehrávači přehrát.
Přehrávač je během
Je použit rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
připojení k počítači
USB.
nestabilní.
Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB
nebo prodlužovacího kabelu USB nemusí
fungovat. Při připojování přehrávače k počítači
použijte dodaný kabel USB.
Složky nelze odstranit
Nelze odstranit nebo přejmenovat složky „MUSIC“,
nebo přejmenovat.
„MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“, „PICTURE“
a „DCIM“.
Obsah
Příznak
104
Odstraňování problémů
Ostatní
Pro nastavení „Beep Settings“ byla vybrána hodnota
„Off “.
Vyberte pro nastavení „Beep Settings“ položku
„On“ ( str. 68).
Signál nezazní, pokud je přehrávač připojen k
volitelné kolébce či jinému zařízení.
Přehrávač se zahřívá.
Přehrávač může být při nabíjení baterie nebo po
skončení nabíjení zahřátý. Také se může zahřívat při
přenášení velkého množství dat. Tento stav je
normální. Nechejte přehrávač chvíli vychladnout.
Při každé změně skladby Pro nastavení „New Song Pop Up“ byla vybrána
se zapne displej.
hodnota „On“.
Nastavte funkci „New Song Pop Up“ na hodnotu
„Off “ ( str. 30).
Byl proveden reset data a K resetu data a času může dojít, pokud jste
času.
přehrávač chvíli nepoužívali v době, kdy byla baterie
vybitá. Nejedná se o závadu. Nabíjejte baterii, dokud
se na displeji nezobrazí údaj
. Potom nastavte
datum a čas ( str. 72).
Rejstřík
Při použití přehrávače
nezazní zvukový signál.
Nabídka
Příčina/náprava
Obsah
Příznak
105
Odstraňování problémů
Zobrazí-li se na obrazovce zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.
Náprava
All group numbers have been
used.
Celkový počet položek
seznamů (s výjimkou
seznamů skladeb)
překročil limit (8 192
položek).
Celkový
počet skladeb

registrovaných
v seznamech skladeb
dosáhl počtu 65 535.
Cannot complete during
playback. Please pause playback
and then try again.
Cannot display folders beyond
this level. Place songs in folders
up to the eighth level.
Pokoušíte se vybrat
položku, kterou nelze
během přehrávání vybrat.
Přehrávač neumí
přehrávat skladby na vyšší
úrovni složky než 8. ( str. 86)
Omezená doba přehrávání
skladby vypršela.
Skladby, jejichž počet
překračuje limit, jsou
uloženy v seznamu „Others“.
Pokud nemůžete najít
skladbu, nejprve ji zkuste
najít v seznamu „Others“.
Pokud nechcete mít skladby,
které překračují limit, uloženy
v seznamu „Others“, odstraňte
nepotřebné skladby
z přehrávače pomocí softwaru
použitého pro přenos skladeb
nebo pomocí aplikace
Průzkumník Windows.
Pokud celkový počet seznamů
skladeb registrovaných
v přehrávači překročí počet
65 535, nezobrazí se seznamy
skladeb přesahující tento
limit. Snižte počet seznamů
skladeb (odstraňte seznamy
skladeb) pomocí softwaru,
který jste použili pro přenos
seznamů skladeb.
Pozastavte přehrávání a
zkuste akci znovu.
Přesuňte skladby nad 8.
úrovní složek do nižší
úrovně pomocí aplikace
Průzkumník Windows.
Aktualizujte informace licence
Cannot play; the license is
pro přehrávání skladeb pomocí
expired.
softwaru použitého pro přenos.
Skladby v
Cannot play; file format is not
Pokoušíte se přehrát
supported.
soubor, který v přehrávači nepodporovaném formátu
nelze přehrát ( str. 117).
nelze přehrát.
Umístěte
je do složek ve
Přetažením jste přenesli
složce
MUSIC.
zvukový soubor do
složky pro soubory videa.
Cannot play; file is damaged. Please Soubor, který se pokoušíte Přeneste soubor do
přehrávače znovu.
connect to compliant software or přehrát, je poškozený.
device and transfer again.
Pokračování 
Rejstřík
Význam
Nabídka
Zpráva
Obsah
Zprávy
106
Odstraňování problémů
Náprava
Do not disconnect.
Přehrávač je připojen k
počítači nebo jinému
externímu zařízení pro
přenos dat.
Dokončení aktualizace
firmwaru se nezdařilo.
Nejedná se o chybovou
zprávu. Kabel USB
neodpojujte, dokud
přenos neskončí.
Zkuste aktualizaci firmwaru
zopakovat podle pokynů na
obrazovce počítače.
Firmware update failed.
Baterie je nedostatečně
nabitá.
No items found starting with this Nejsou k dispozici žádné
skladby začínající zadaným
letter.
počátečním písmenem,
proto hledání pomocí
funkce „Initial Search“
vrátilo takový výsledek.
No Library exists. Please connect Přestože byl uskutečněn
to compliant software or device přenos dat, neexistují
informace o přenesených
and transfer again.
datech do přehrávače.
LOW BATTERY. Please Charge.
Znovu přeneste skladby,
soubory videa nebo
fotografie.
Pokud předchozí
nápravná akce problém
neodstraní, naformátujte
vestavěnou paměť flash
( str. 79) a potom
zopakujte přenos dat.
Nabijte ji ( str. 83).
Pomocí tlačítek ///
vyberte jiné počáteční
písmeno.
Přeneste data do
přehrávače znovu pomocí
aplikace Průzkumník
Windows nebo jiného
softwaru pro přenos.
Přeneste
do přehrávače
V
přehrávači
nejsou
žádné
No photos are available for
fotografie
podporovaného
fotografie,
které
lze
display.
zobrazit.
formátu.
Přeneste fotografie do
Pokoušíte se zobrazit
No photos are available for
fotografii, ale v přehrávači přehrávače.
display. Please connect to
compliant software or device and žádné fotografie nejsou.
transfer photos.
Přeneste skladby v
No playable songs are available. Pokoušíte se spustit
přehrávání zvolením
podporovaném formátu a
položky „Play“ v nabídce spusťte přehrávání.
možností, ale ve zvolené
složce nejsou žádné
skladby.
Pokračování 
Rejstřík
Library error encountered. Please Databáze skladeb,
connect to compliant software or souborů videa nebo
device and transfer again.
fotografií je poškozena.
Nabídka
Význam
Obsah
Zpráva
107
Odstraňování problémů
Náprava
No playlists available.
Please connect to compliant
software or device and transfer
playlists.
Toto hlášení se zobrazí,
pokud vyberete položku
(Playlists) z nabídky
Home a v přehrávači
nebudou uloženy žádné
seznamy skladeb.
Pokoušíte se spustit
přehrávání, i když v
přehrávači nejsou žádné
skladby nebo se ve
vybraném seznamu skladeb
nenacházejí žádné skladby.
Ve vybrané složce se
nenacházejí žádné
skladby.
Přeneste seznamy skladeb
do přehrávače pomocí
aplikace Průzkumník
Windows nebo jiného
softwaru pro přenos.
No songs in selected item.
Přeneste skladby do
přehrávače.
Rejstřík
No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs.
Přeneste skladby do složek
v složce „MUSIC“ pomocí
aplikace Průzkumník
Windows nebo jiného
softwaru pro přenos.
Přeneste videa do
přehrávače.
Pokoušíte se spustit
přehrávání, ale v
přehrávači nejsou žádné
soubory videa.
V přehrávači je nedostatek Připojte přehrávač k počítači
pomocí dodávaného kabelu
volného místa.
USB a odstraňte veškeré
nepotřebné soubory
z přehrávače pomocí jiného
softwaru pro přenos nebo
pomocí aplikace
Průzkumník Windows.
Přehrávač nelze ovládat, Aby bylo možné přehrávač
On hold...
Cancel HOLD function to activate protože přepínač HOLD ovládat, je nutné posunout
je nastaven do polohy
přepínač HOLD do opačné
controls.
pozice ( str. 10).
HOLD.
The device’s memory was not
Vestavěná paměť flash byla Naformátujte vestavěnou
formatted correctly. Please renesprávně naformátována. paměť flash znovu pomocí
položek: „Settings“ –
format using Settings menu.
Vestavěná paměť flash
„Common Settings“ –
byla zformátována
„Format“ ( str. 79).
pomocí počítače.
No videos available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
videos.
Not enough free space in
memory. Please connect to
compliant software or device and
delete files.
Nabídka
Význam
Obsah
Zpráva
Pokračování 
108
Další informace
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím,
místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky ze zemí, kde jsou uplatňovány směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti produktu je
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky získáte
informace na adresách uvedených v samostatných servisních nebo záručních
dokumentech.
Rejstřík
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje
trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje
pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Nabídka
Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s
baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
Obsah
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka
109
Další informace
Obsah
Bezpečnostní opatření
Pokračování 
Rejstřík
Nikdy nezkratujte svorky přehrávače jinými kovovými předměty.
Nedotýkejte se tekoucí nabíjecí baterie holýma rukama. Vzhledem k tomu, že
unikající kapalina baterie mohla vniknout i do přehrávače, obraťte se v
případě, že baterie vytekla, na prodejce společnosti Sony. Pokud se vám
kapalina z baterie dostane do očí, oči si nemněte, mohli byste oslepnout.
Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékaře. Pokud se kapalina dostane na oděv, je nutné ji z oděvu okamžitě smýt. Jinak
může kapalina způsobit popálení nebo poranění. V případě poranění nebo
popálení kapalinou z baterie vyhledejte lékaře.
Do přehrávače nelijte vodu ani do něj nevkládejte cizí předměty. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud k tomu dojde, okamžitě přehrávač vypněte, odpojte od něj kabel USB
a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na servisní středisko
společnosti Sony.
Nevystavujte přehrávač ohni.
Nerozebírejte přehrávač ani ho neupravujte. Mohlo by dojít ke úrazu
elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích baterií, vnitřní
prohlídky nebo opravy se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo na
servisní středisko společnosti Sony.
Nabídka
Bezpečnost
110
Další informace
Kryty sluchátek se mohou během dlouhé doby skladování nebo používání
zničit.
Nevystavujte přehrávač vodě. Přehrávač není vodotěsný. Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.
Dejte pozor, aby přehrávač nespadl do nádoby
naplněné vodou.
Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí nebo
počasí, například v dešti nebo za sněžení.
Nevystavujte přehrávač vlhkosti. Pokud byste přehrávače dotkli mokrýma rukama nebo
přehrávač vložili do mokré části oděvu, mohlo by dojít
k jeho poškození.
Při odpojování sluchátek od přehrávače tahejte za konektor sluchátek. Pokud
byste tahali za kabel sluchátek, mohl by se poškodit.
Pokračování 
Rejstřík
Dbejte na to, abyste přehrávač s omotaným kabelem
sluchátek nevložili například do batohu a ten potom
nevystavovali silným nárazům.
Nabídka
Nepokládejte na přehrávač těžké předměty ani jej nevystavujte silným
otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače a narušení jeho funkčnosti.
Přehrávač nikdy nepoužívejte na místě, kde by byl vystaven extrémnímu
světelnému či tepelnému záření, vlhkosti nebo otřesům. Barvy přehrávače by
mohly vyblednout nebo by se přehrávač mohl poškodit.
Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo
v automobilu zaparkovaném na slunci.
Nenechávejte přehrávač na velmi prašném místě.
Nenechávejte přehrávač položený na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
Pokud přehrávač způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního
vysílání, vypněte jej a umístěte dál od rádia nebo televize.
Při používání přehrávače je nutné dodržovat následující bezpečnostní
opatření, aby nedošlo ke zdeformování krytu přehrávače nebo nesprávnému
fungování přehrávače.
Pokud máte přehrávač v zadní kapse kalhot, nesedejte
si.
Obsah
Instalace
111
Další informace
Obsah
Zahřívání
Při delší době nabíjení se může přehrávač zahřát.
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka v situacích, ve kterých se spoléháte i na sluch.
Ohleduplnost k ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a
nebudete rušit okolí.
Varování
Nastane-li během použití přehrávače bouřka, okamžitě sejměte sluchátka.
Pokud zjistíte, že máte na dodaná sluchátka alergickou reakci, okamžitě je
přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Použití
Používáte-li řemínek (prodávaný zvlášť), dávejte pozor, abyste se nezachytili
za objekty, kolem nichž procházíte. Pokud přehrávač držíte za řemínek,
netočte s přehrávačem, mohli byste poranit osoby ve své blízkosti.
Nepoužívejte přehrávač v letadle během startu a přistání, abyste slyšeli
pokyny letušek.
Uvědomte si, že v případech, kdy je přehrávač rychle přemístěn z prostředí s
nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo když je používán v
místnosti, kde byl právě zapnut ohřívač, může docházet k přechodné tvorbě
kondenzace. Při kondenzaci dochází k přilnutí vlhkosti ze vzduchu na
povrchy jako jsou kovové plochy atd.; vlhkost se pak mění v tekutinu. Dojde-li ke kondenzaci v přehrávači, nechejte jej vypnutý, dokud kondenzace
nezmizí. Používáte-li přehrávač s kondenzací, může dojít k poruše.
Pokračování 
Rejstřík
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka při příliš vysoké hlasitosti. Odborníci varují před
opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne pískat v
uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
Hlasitost nezvyšujte náhle, a to zejména při používání sluchátek.
Zvyšujte ji postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.
Nabídka
Sluchátka
112
Další informace
Nabídka
Netlačte na displej. Mohlo by dojít ke zkreslení barev nebo ovlivnění jasu,
případně by se displej mohl poškodit.
Pokud budete přehrávač používat v chladném prostředí, okolo obrázků se
mohou tvořit černé pruhy. Toto není selhání přehrávače.
Obsah
Displej LCD
Čištění
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto přehrávače se obracejte na
nejbližšího zástupce společnosti Sony.
Pokračování 
Rejstřík
Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například hadříkem na brýle.
Pokud se pouzdro přehrávače velmi zašpiní, vyčistěte ho měkkým hadříkem
lehce navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.
Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani sloučeniny jako alkohol či
benzen. Mohly by poškodit povrch pouzdra.
Dejte
pozor, aby se do přehrávače nedostala voda otvorem vedle konektoru.

Pravidelně čistěte konektor sluchátek.
Chcete-li kryty sluchátek vyčistit, sundejte je a umyjte jemným roztokem
čisticího prostředku. Po vyčištění je před dalším použitím řádně vysušte.
113
Další informace
Rejstřík
Pokračování 
Nabídka
Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a
doprovodnou příručku jako celek i po částech i pronajímat software bez
povolení držitele autorských práv.
Společnost SONY nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli fi
nanční škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly
případně vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s
přehrávačem.
Pokud by došlo k problémům s tímto softwarem následkem výrobní vady,
společnost SONY vadný výrobek vymění. Společnost SONY však nenese
žádnou další odpovědnost.
Software dodávaný s tímto přehrávačem nemůže být používán s jiným
zařízením než s tím, pro nějž je určen.
Díky trvalé snaze o zlepšování kvality se mohou specifikace softwaru změnit
bez předchozího upozornění.
Na použití tohoto přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem
dodáván, se nevztahuje záruka.
Možnost zobrazení jednotlivých jazykových verzí rozhraní dodaného
softwaru závisí na operačním systému vašeho počítače. Optimálních
výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní s
požadovaným jazykem.
Nezaručujeme, že se v dodaném softwaru budou všechny jazyky zobrazovat
správně.
Může se stát, že se znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky
nezobrazí správně.
Vysvětlení v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními
operacemi systému Windows.
Podrobnosti o používání vašeho počítače a operačního systému naleznete v
příslušných návodech.
Obsah
Důležité upozornění
114
Další informace
Internetová stránka zákaznické podpory
Pokud máte nějaké otázky nebo problémy s výrobkem, použijte následující
internetové adresy.
Zákazníci v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Evropě: http://support.sony-europe.com/DNA
Rejstřík
Nahraná hudba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití hudby
nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
Společnost
Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za

jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem nebo s
počítačem.
V závislosti na typu textů a znaků se může stát, že text zobrazovaný v
přehrávači nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
Možnosti připojeného přehrávače.
Přehrávač nefunguje správně.
Informace jsou zapsány pomocí jazyka nebo znaků, které přehrávač
nepodporuje.
Nabídka
* V některých zemích nebo oblastech nejsou vzorová data nainstalována.
Obsah
O vzorcích dat*
Na přehrávači jsou předem nainstalovány vzorky dat. Chcete-li tato data
smazat, použijte ke smazání aplikaci Průzkumník Windows.
Pokud vzorová data odstraníte, nebude možné je obnovit a nebudeme schopni
vám dodat žádná náhradní data.
115
Další informace

a
jsou ochranými známkami společnosti Sony
Pokračování 
Rejstřík
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích.
Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech nebo jiných zemích.
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí od
Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International
Business Machines Corporation.
Macintosh je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.
Pentium je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou
společnosti Intel Corporation.
Tento
software je částeně založen na práci společnosti Independent JPEG

Group.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE FORMÁTU
MPEG-4 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZE STRANY
SPOTŘEBITELE NA
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4
(„VIDEO MPEG-4“) A/NEBO
(ii)DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4 ZAKÓDOVANÉHO
SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ A/NEBO
VIDEA ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEOOBSAHU S
LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
FORMÁTU MPEG-4.
LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT PŘEDPOKLÁDÁNA PRO
JAKÉKOLI PŘÍPADY JINÉHO POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ
INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE POUŽITÍ PRO REKLAMNÍ, VNITŘNÍ A
KOMERČNÍ POUŽITÍ A INFORMACÍ O LICENCÍCH, ZÍSKÁTE OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Nabídka
ATRAC je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
Obsah
Autorská práva
116
Další informace
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentace ©2007 Sony Corporation
Rejstřík
Poskytovatelé obsahu používají technologii na správu digitálních práv pro
Windows Media obsažené na tomto zařízení („WM-DRM“) pro ochranu
integrity obsahu („Secure Content“) tak, aby nedošlo ke zneužití jejich
duševního vlastnictví včetně autorských práv v takovém obsahu.
Toto zařízení používá software WM-DRM pro přehrávání bezpečného obsahu
- Secure Content („WM-DRM software“). V případě, že bezpečnost WM-DRM
softwaru na tomto zařízení byla kompromitována, vlastníci bezpečného obsahu
(„Secure Content Owners“) mohou požadovat, aby Microsoft zrušil práva
softwaru WMDRM k získání nových licencí pro kopírování, zobrazení nebo
přehrávání bezpečného obsahu. Toto zrušení neovlivní schopnost softwaru
WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušeného softwaru WMDRM se zašle na vaše zařízení kdykoliv stahujete licenci pro bezpečný obsah z
Internetu nebo z počítače. Microsoft může v souvislosti s takovou licencí také
stáhnout seznam zrušení na vaše zařízení jménem vlastníků bezpečného
obsahu (Secure Content Owners).
Nabídka
Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo rámec
tohoto produktu je zakázáno bez licence od společnosti Microsoft nebo
oprávněné dceřiné společnosti.
Obsah
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE NA FORMÁT
AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZE STRANY
SPOTŘEBITELE NA
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („VIDEO
AVC“) A/NEBO
(ii)DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM
PRO OSOBNÍ A
NEKOMERČNÍ POUŽITÍ A/NEBO DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC OD
POSKYTOVATELE VIDEA AVC. LICENCE NENÍ UDĚLENA ANI
NEMŮŽE BÝT PŘEDPOKLÁDÁNA PRO JAKÉKOLI PŘÍPADY JINÉHO
POUŽITÍ DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI LA, L.L.C.
Viz webové stránky HTTP://MPEGLA.COM.
Patentové
licence pro USA a další státy poskytla společnost Dolby

Laboratories.
Všechny ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných
vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.
117
Další informace
Obsah
Technické údaje
Podporovaný formát souboru
Formát souboru MP3(MPEG1 Layer3), formát souboru ASF, formát souboru MP4,
formát souboru Wave-Riff
Přípona souboru
MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)
Kodek
MP3
Bitový tok: 32 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Bitový tok: 32 až 192 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))
Vzorkovací frekvence*2: 44,1 kHz
AAC-LC*1
Bitový tok: 16 až 320 kb/s (podporuje proměnný bitový tok (VBR))*3
Vzorkovací frekvence*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Bitový tok: 1,411 kb/s
Vzorkovací frekvence*2: 44,1 kHz
Video
Formát souboru
formát souboru MP4, formát souboru „Memory Stick“
Přípona souboru
.mp4, .m4v
Kodek
Video
AVC
(H.264/AVC)
Profi l: Baseline Profi le
Úroveň: Max. 1,3
Bitový tok: Max. 768 kb/s
MPEG-4
Profi l: Simple Profi le
Bitový tok: Max. 2 500 kb/s
Snímková frekvence: max. 30 snímků/s
Rozlišení: Max. QVGA (320 × 240)
Zvuk
Velikost souboru
Max. 2 GB
Počet souborů
Max. 1 000
AAC-LC
Číslo kanálu: max. 2 kanály
Vzorkovací kmitočet*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitový tok: Max. 288 kb/s pro 1 kanál
Fotografie*4
Formát souboru
Kompatibilní s formátem souborů DCF 2.0/Exif 2.21
Přípona souboru
.jpg
Kodek
Profi l: Baseline Profi le
Počet pixelů: Max. 4 000 × 4 000 pixelů (16 000 000 pixelů)
Počet souborů
Max. 10 000
*1Soubory AAC-LC chráněné autorskými zákony nelze přehrávat.
*2Vzorkovací frekvence možná nebude odpovídat všem kodérům.
*3Zahrnuty jsou nestandardní nebo nezaručované hodnoty bitového toku, a to v závislosti
na vzorkovací frekvenci.
4
* Některé soubory s fotografiemi nebude možné v závislosti na jejich formátu souborů
přehrát.
Pokračování 
Rejstřík
Formát souboru
Nabídka
Hudba
118
Další informace
Maximální počet nahraných skladeb a čas (přibližně)
NWZ-A815
NWZ-A816
Čas
Skladby
Čas
48 kb/s
1 150
76 hod. 40 min.
2 450
163 hod. 20 min.
64 kb/s
885
59 hod. 00 min.
1 850
123 hod. 20 min.
128 kb/s
440
29 hod. 20 min.
925
61 hod. 40 min.
256 kb/s
220
14 hod. 40 min.
460
30 hod. 40 min.
320 kb/s
175
11 hod. 40 min.
370
24 hod. 40 min.
NWZ-A818
Přenosová rychlost
Skladby
Čas
48 kb/s
5 050
336 hod. 40 min.
64 kb/s
3 750
250 hod. 00 min.
128 kb/s
1 850
123 hod. 20 min.
256 kb/s
945
63 hod. 00 min.
320 kb/s
755
50 hod. 20 min.
Maximální čas nahrávaných videosouborů (přibližně)
Přibližné časy nahrávání se odhadují pro situaci, kdy se přenáší pouze videosoubory. V
závislosti na podmínkách používání přehrávače se může čas lišit.
Formát videa: 384 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
Formát videa: 768 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
NWZ-A815
NWZ-A816
NWZ-A818
Čas
Čas
Čas
7 hod. 10 min.
15 hod. 00 min.
30 hod. 40 min.
4 hod. 00 min.
8 hod. 30 min.
17 hod. 30 min.
Přibližný maximální počet fotografi í, který lze přenést. (přibližně)
Max. 10 000
Počet fotografií, které lza nahrát, může být v závislosti na velikosti souborů
menší.
Pokračování 
Rejstřík
Skladby
Nabídka
Přenosová rychlost
Přenosová rychlost
Obsah
Přibližné doby jsou založeny na situaci, kdy přenášíte nebo nahráváte čtyřminutové
skladby (bez videa a fotografií) ve formátu MP3. Čísla a časy skladeb v jiných formátech
zvukových souborů pro přehrávání se mohou od formátu MP3 lišit.
119
Další informace
Kapacita (využitelná kapacita pro uživatele)*1
Obsah
NWZ-A815: 2 GB (přibližně 1,71 GB = 1 840 755 168 bajtů)
NWZ-A816: 4 GB (přibližně 3,57 GB = 3 840 638 976 bajtů)
NWZ-A818: 8 GB (přibližně 7,30 GB = 7 840 956 416 bajtů)
*1Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.
Část paměti je využívána k funkcím pro správu dat.
Frekvenční rozsah 20 až 20 000 Hz (při přehrávání datového souboru je měřena hodnota jednoho signálu)
Nabídka
Výstup (sluchátka)
Rejstřík
Rozhraní
Sluchátka: stereofonní miniaturní konektor
WM-PORT (terminál pro vícenásobné připojení): 22kolíkový
Vysokorychlostní USB (USB 2.0)
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Zdroj napájení
Vestavěná dobíjecí baterie Li-ion
Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes dodaný kabel USB)
Doba nabíjení
Nabíjení prostřednictvím USB
Přibližně 3 hodiny (úplné nabití), přibližně 1,5 hodiny (přibližně 80 %)
Pokračování 
120
Další informace
Doba přehrávání na jedno nabití (nepřetržité přehrávání)
Obsah
Nabídka
Pomocí následujícího nastavení lze prodloužit životnost baterie.
Následující čas je přibližný, když je vypnuto nastavení „New Song Pop Up“ ( str. 30), „Clear Stereo“ ( str. 42), „DSEE(Sound Enhance)“ ( str. 43), „Dynamic Normalizer“
( str. 45), „Equalizer“ ( str. 37) a „VPT(Surround)“ ( str. 40) a „Screensaver“ ( str. 69) je nastaven na možnost „Blank“.
Kromě toho u videa je přibližný čas vypočítán pro situaci, kdy je jas displeje ( str. 71)
nastaven na hodnotu „3“.
Následující časy se mohou lišit v závislosti na okolní teplotě nebo stavu použití.
Rejstřík
NWZ-A815/A816/A818
Hudba
Přehrávání ve formátu MP3 při
bitovém toku 128 kb/s
Přibližně 33 hodin
Přehrávání ve formátu WMA při
bitovém toku 128 kb/s
Přibližně 33 hodin
Přehrávání AAC-LC při 128 kb/s
Přibližně 32 hodin
Playback Linear PCM při 1 411 kb/s
Přibližně 35 hodin
Video
Přehrávání MPEG-4 při 768 kb/s
Přibližně 7 hodin
Přehrávání MPEG-4 při 384 kb/s
Přibližně 8 hodin
Přehrávání AVC při 768 kb/s
Přibližně 6,5 hodin
Přehrávání AVC při 384 kb/s
Přibližně 6,5 hodin
Displej
2,0 palce, amorfní silikonový transflektivní barevný displej TFT s bílým podsvícením
pomocí diod LED, QVGA (240 × 320 pixelů), 262 144 barev
Rozměry (v x š x h, bez vyčnívajících částí)
43,8 × 88,0 × 9,1 (Nejužší část 8,3) mm
Rozměry (v x š x h)
44,5 × 88,0 × 9,6 mm
Hmotnost
Přibližně 53 g
Pokračování 
121
Další informace
Požadavky na systém
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Rejstřík
Přehrávač nepodporuje následující prostředí:
počítače, které jste si sami sestavili, a upravené operační systémy,
prostředí, ve kterém byl původní operační systém nainstalovaný výrobcem upgradován,
prostředí, které umožňuje spouštět různé operační systémy,
prostředí s více monitory,
systém Macintosh.
Nabídka
Nezaručujeme, že přehrávač bude pracovat se všemi počítači, a to ani tehdy, splňují-li tyto
počítače výše uvedené minimální požadavky.
Obsah
Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s předinstalovanými následujícími operačními
systémy Windows*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 nebo novější) / Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2
nebo novější) / Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 nebo novější) /
Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 nebo novější) / Windows Vista
Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows
Vista Ultimate
Nepodporováno 64 bitovou verzí operačního systému.
Přehrávač podporuje výhradně výše uvedené operačními systémy. * Vyjma verzí OS nepodporovaných společností Microsoft.
CPU: Pentium III 1,0 GHz nebo vyšší
RAM: 128 MB nebo více (pro systém Windows Vista 512 MB nebo více)
Pevný disk: 380 MB nebo více volného místa na disku
Displej:
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 × 768 nebo
vyšší)
Barvy: 8 bitů nebo vyšší (doporučuje se 16 bitů)
jednotka CD-ROM (s podporou přehrávání Digital Music CD pomocí WDM) Jednotka CD-R/RW je vyžadována pro vytváření originálních disků CD.
Zvuková
karta

USB
port
(doporučuje se vysokorychlostní port USB)

Internet
Explorer
6.0 nebo novější, Windows Media Player 10 nebo 11 (doporučuje se

Windows Media Player 11. Některé počítače, na kterých je již nainstalována aplikace
Windows Media Player 10 mohou mít omezení souborů (AAC, soubory videa atd.),
které lze přenést přetažením.).
Musí
být nainstalován Adobe Flash Player 8 nebo vyšší.

K
použití
aplikace Electronic Music Distribution (EMD) nebo k návštěvě webových

stránek je třeba širokopásmové připojení k Internetu.
122
Další informace
B
Baterie..................................83, 84, 119
Beep Settings..................................... 68
Bitový tok...................................89, 117
Brightness.......................................... 71
C
Celkem fotografií.............................. 77
Celkem skladeb................................. 77
Celkem videí..................................... 77
Clear Stereo....................................... 42
Club.................................................... 41
Continuous Playback....................... 53
E
Equalizer............................................ 37
F
Firmware............................................ 92
Formát (Inicializovat)...................... 79
Formát audio..................................... 89
Formát Photo.................................... 90
Formát Video.................................... 90
Formát zobrazení seznamu videí.... 54
H
Heavy................................................. 38
Hlasitost............................................. 45
Hledat skladby.................................. 18
album.....................................................19
interpret................................................20
název skladby.......................................18
počáteční písmeno...............................24
rok vydání.............................................22
seznam skladeb....................................25
žánr........................................................21
I
Informace.......................................... 76
Inicializovat (Format)...................... 79
Initial Search................................. 6, 24
Inovace............................................... 92
Intelligent Shuffle......................... 6, 27
Interval............................................... 64
Pokračování 
Rejstřík
A
AAC.................................................... 89
AAC-LC........................................... 117
Adobe Reader...................................... 3
Album Display Format.................... 35
All Range..................................... 33, 34
Arena.................................................. 41
AVC............................................90, 117
AVLS (Volume Limit)...................... 67
D
Data.................................................... 91
Date Display Format........................ 74
Datum - Čas..........................72, 74, 75
Display.....................................9, 50, 61
Dobíjení............................................. 83
DSEE(Sound Enhance).................... 43
Dynamic Normalizer....................... 45
Nabídka
Symboly
5směrné tlačítko........................... 9, 11
(Repeat)....................................... 33
(Shuffle).................................... 33
(Shuffle&Repeat)................ 33
(Repeat 1 song)......................... 33
(Heavy)...................................... 38
(Pop)........................................... 38
(Jazz)........................................... 38
(Unique)..................................... 38
(Custom 1)................................. 38
(Custom 2)................................. 38
(Studio)....................................... 41
(Live)........................................... 41
(Club)......................................... 41
(Arena)....................................... 41
(Matrix)...................................... 41
(Karaoke).................................... 41
Obsah
Rejstřík
123
Další informace
M
Matrix................................................. 41
Model................................................. 77
MP3............................................89, 117
MPEG-4.....................................90, 117
Music Library................................ 6, 18
N
Nabídka Home.................................... 6
Nabídka Možnosti..........17, 31, 56, 66
Náhled..............................13, 54, 65, 98
Napájení.................................10, 84, 99
Nastavení času................................... 72
Normal............................................... 33
Now Playing........................................ 7
O
Obrazovka Now Playing.................. 16
Obnovení výchozího nastavení (Reset all Settings)........................ 78
Odstraňování problémů.................. 93
On-Hold Display.............................. 55
Opakovat........................................... 33
P
Photo Library................................ 6, 57
Photo List Display Format.............. 65
Photo Orientation............................ 59
Play Mode.................................... 32, 33
Playback Range................................. 34
Playlists.......................................... 7, 25
Počítač.............................................. 121
Prodlužovací kabel sluchátek........ 8, 9
Průzkumník Windows............... 86, 91
Přehrávání v náhodném pořadí
(Shuffle)......................................... 27
Shuffle All.............................................29
Time Machine Shuffle.........................27
Přepínač HOLD................................ 10
Přiblížení........................................... 51
Příloha.................................................. 8
Příslušenství........................................ 8
R
Release Year....................................... 22
RESET (přehrávač)........................... 93
S
Screensaver.................................. 69, 70
Select Range................................ 33, 34
Sériové číslo......................................... 8
Set Date-Time................................... 72
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 29
Sluchátka...................................... 8, 111
Studio................................................. 41
T
Terminály.............................83, 84, 120
Time Display Format....................... 75
Time Machine Shuffle...................... 27
Titulní obrázky................................. 35
Tlačítko BACK/HOME............... 9, 11
Tlačítko OPTION/ PWR OFF................................ 10, 17
Tlačítko RESET................................. 10
Tlačítko VOL +/–............................. 10
Pokračování 
Rejstřík
L
Linear PCM...............................89, 117
Live..................................................... 41
Slide Show Interval..............................64
Slide Show Repeat................................63
Nabídka
K
Kabel USB............................................ 8
Kapacita........................................... 119
Karaoke.............................................. 41
Kvalita zvuku..................................... 37
Pop...................................................... 38
Prohlížení obrázků........................... 62
Obsah
J
Jazyk................................................... 81
Jazz...................................................... 38
JPEG...........................................90, 117
124
Další informace
Z
Zbývající kapacita baterie................ 83
Zprávy.............................................. 105
Rejstřík
W
WMA.........................................89, 117
WM-PORT.................................... 9, 77
Nabídka
V
Video Library................................ 6, 46
Video Orientation............................ 48
Vlastní.......................................... 38, 39
VPT(Surround)................................ 40
Vypnutí přehravače ručnĕ............... 84
Obsah
U
Unique............................................... 38
Download PDF

advertising