Sony | D-EJ361 | Sony D-EJ361 Návod k obsluze

3-248-746-51 (1)
D
*4 Dźwięk może przeskakiwać:
– jeśli odtwarzacz CD jest poddawany ciągłym
wstrząsom o sile większej niż oczekiwana;
– jeśli odtwarzana płyta CD jest zabrudzona lub
porysowana;
– podczas korzystania z płyt CD-R/CD-RW o niskiej
jakości oraz w przypadku problemów z urządzeniem
nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
E
Stroną z nadrukiem
skierowaną do góry
Štítkem nahoru
Disk CD vložte označenou
stranou s etiketou smerom nahor.
Portable CD Player
Wyjmowanie płyty CD z odtwarzacza
Naciskając oś znajdującą się na środku talerza (E),
zdejmij płytę CD.
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
(Ciąg dalszy na drugiej stronie)
Odtwarzanie płyty CD
Polski
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza
1 Naciśnij przycisk OPEN, aby otworzyć pokrywę
OSTRZEŻENIE
2 Umieść płytę CD na osi odtwarzacza, a
urządzenia (A).
następnie zamknij pokrywę (D).
Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
D-EJ360/EJ361
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki czy
wbudowana półka.
Sony Corporation ©2002 Printed in China
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo
products.
is a trademark of Sony Corporation.
Odtwarzacz CD (widok z przodu)/Přehrávač kompaktních disků (čelní pohled)/
Prehrávač diskov CD (vonkajšia čas)
Otworki na pasek
Otvory pro poutka
Otvory na upevnenie remienka
Gniazdo DC IN 4.5 V
(zewnętrznego
źródła zasilania)
DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje
napájení)
Zdierka DC IN 4.5 V
(externý zdroj
napájania)
A
OPEN
Gniazdo i (słuchawki)
Zdířka i (sluchátka)
Zdierka i (slúchadlá)
4 ./>
5 u*
1 SOUND/AVLS
Aby zabezpieczyć się przed pożarem nie zasłaniaj
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetami, zasłonami itp. Nie ustawiaj na urządzeniu
zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym nie umieszczaj na
urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, fakich
jak wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do zasilania tego
wyrobu. Prosimy o stosowanie się do lokalnych
przepisów obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ
LASEROWĄ ANI PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
których ma ono podstawę prawną, głównie w
krajach EEA (European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
6x
2 P MODE/
Wyświetlacz/Displej/Displej
Źródła zasilania
3 VOL +*/–
7 HOLD
*Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
*Na tlačítku je vystouplý bod.
*Tlačidlo má dotykový bod.
Korzystanie z zasilacza sieciowego (C)
1 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
Zasilanie bateriami (B)
Odtwarzacz CD (widok wnętrza)/Přehrávač kompaktních disků (vnitřek)/
Prehrávač diskov CD (vnútorná čas)
Do zasilania odtwarzacza CD należy używać
wyłącznie następujących baterii:
Uwagi
• Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/
CD-RW nagranych w formacie Compact Disc Digital
Audio (Audio CD), ale możliwość odtwarzania jest
uzależniona od jakości płyty oraz stanu urządzenia
nagrywającego.
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact
Disc (CD).
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez
kilka firm fonograficznych płyty z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi z zastosowaniem
technologii ochrony praw autorskich. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że wśród tych płyt znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem CD i w
związku z tym mogą nie być odtwarzane przez
niniejsze urządzenie.
Obsługa odtwarzacza CD
1 SOUND/AVLS*1 • Służy do uzyskiwania dźwięku
charakteryzującego się dużym
wzmocnieniem tonów niskich.
Naciśnij kilkakrotnie, aby
wybrać opcję BASS
lub
. Opcja BASS
BASS
umożliwia większe
uwydatnienie tonów niskich
.*2
niż opcja BASS
• Stosowany również do
ograniczania maksymalnego
poziomu głośności w celu
ochrony słuchu użytkownika.
Naciśnij i przytrzymaj, aż na
wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „AVLS”. Funkcja
AVLS jest włączona. Aby
wyłączyć funkcję AVLS,
ponownie naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aż
wskaźnik „AVLS” zniknie z
wyświetlacza.
2 P MODE/
(tryb odtwarzania/
powtarzanie)
• baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA)
Wkładanie baterii
1 Otwórz pokrywę komory baterii w odtwarzaczu.
2 Włóż dwie baterie, dopasowując bieguny 3 do
oznaczeń wewnątrz komory i zamknij pokrywę,
tak aby zatrzasnęła się.
Otwórz pokrywę komory
baterii.
Otevřete kryt bateriového
prostoru.
Otvorte kryt priestoru pre
batérie.
8 G-PROTECTION
Najpierw włóż biegun # (w
przypadku obu baterii).
Vložte nejprve konec # (platí pro
obě baterie).
Najprv vložte koniec označený
značkou # (platí pre obe batérie).
Tryb odtwarzania
Režim přehrávání
Režim prehrávania
Wskaźnik stopnia
zużycia baterii
Stav nabití baterií
Indikátor nabitia batérie
AVLS
Numer utworu
Číslo stopy
Číslo skladby
(W przypadku korzystania z odtwarzacza CD na
płaskiej i stabilnej powierzchni.)
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Funkcja G-PROTECTION
ON
OFF
(włączona) (wyłączona)
Dwie baterie alkaliczne
firmy Sony LR6 (SG)
(wyprodukowane w
Japonii)
Wyświetlacz/Displej/Displej
Tryb korekcji
dźwięku
Zvukový režim
Režim zvuku
Żywotność baterii* (w przybliżeniu w
godzinach)
Czas odtwarzania
Doba přehrávání
Čas prehrávania
DC IN 4.5V
do gniazda zasilania
do zásuvky střídavého
proudu
do sieovej zásuvky
Zasilacz sieciowy
Napájecí síový adaptér
Sieový adaptér
i
Kontrola stanu naładowania baterii
Naciśnij, aby ustawić
odpowiedni poziom głośności.
4 ./>
(AMS*3/
wyszukiwanie)
Naciśnij jednokrotnie przycisk
. lub >, aby odszukać
początek bieżącego/
następnego utworu. Naciśnij
kilkakrotnie przycisk . lub
>, aby odszukać początek
poprzednich/kolejnych
utworów. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk . lub >, aby
przewinąć szybko do tyłu lub
do przodu.
5u
(Odtwarzanie/
Pauza)
Stan naładowania baterii można kontrolować na
wyświetlaczu.
Baterie należy wymienić, gdy na wyświetlaczu miga
wskaźnik „
”.
t
t
t
t Lo batt*
*Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy.
Uwagi
• Sekcje wskaźnika
pokazują w przybliżeniu
stopień wyładowania baterii. Jedna sekcja nie
zawsze odpowiada jednej czwartej pojemności
baterii.
• Liczba wyświetlanych sekcji wskaźnika
może rosnąć lub maleć, w zależności od
warunków zewnętrznych.
Uwagi dotyczące korzystania z baterii
suchych
Słuchawki lub minisłuchawki
Náhlavní sluchátka nebo sluchátka do uší
Slúchadlá alebo slúchadlá do uší
3 VOL+/–
36
* Wartość mierzona zgodnie ze standardem
opracowanym przez stowarzyszenie JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
t
C
40
• Należy pamiętać o odłączeniu zasilacza
sieciowego.
• Jeśli obie baterie są rozładowane, należy je
wymienić na nowe.
Naciśnij kilkakrotnie, aż na
wyświetlaczu ukaże się żądany
tryb odtwarzania.
Brak wskazania: Zwykłe
odtwarzanie
„1”: Odtwarzanie pojedynczego
utworu
„SHUF”: Odtwarzanie w
kolejności losowej
„ ”: Odtwarzanie ulubionych
utworów z zakładkami
Aby powtórzyć wybrany tryb
odtwarzania, naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aż na
wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik „ ”.
Naciśnij, aby rozpocząć
odtwarzanie. Naciśnij
ponownie, aby wstrzymać/
ponowić odtwarzanie.
Aby rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu, naciśnij i
przytrzymaj przycisk przez co
najmniej 2 sekundy przy
zatrzymanym odtwarzaczu CD.
6 x (zatrzymanie) Naciśnij w celu zatrzymania
odtwarzania.
7 HOLD
Służy do blokowania
przycisków odtwarzacza, aby
zapobiec ich przypadkowemu
naciśnięciu.
8 G-PROTECTION Ustaw ten przełącznik w
położeniu ON, aby włączyć
ochronę przed
przeskakiwaniem dźwięku.*4
*1 AVLS = Automatic Volume Limiter System - system
automatycznego ograniczania głośności
*2 Jeśli podczas odtwarzania z wykorzystaniem funkcji
SOUND dźwięk jest zniekształcony, należy zmniejszyć
głośność.
3
* AMS = Automatic Music Sensor - automatyczny
czujnik muzyki
Vložení disku CD
1 Stisknutím tlačítka OPEN otevřete kryt (A).
2 Umístěte disk CD na trn a kryt zavřete (D).
VAROVÁNÍ
• Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/CDRW nahrané ve formátu Compact Disc Digital Audio
(Audio CD). Možnost přehrávání těchto disků ale závisí
na kvalitě disků a záznamového zařízení.
• Tento výrobek je určen pro přehrávání disků
odpovídajících standardu Compact Disc (CD).
Některé hudební společnosti vydávají v poslední době
zvukové disky kódované pomocí technologií
zajišujících ochranu proti kopírování. Mějte na paměti,
že některé takové disky neodpovídají standardu CD a
nelze je proto přehrávat na tomto zařízení.
Tlačítko/přepínač Funkce/operace
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete
tak možnosti vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako
jsou knihovny nebo vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami,
ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru. Na
přístroj nestavte hořící svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou, např.
vázy, předejdete tak možnosti vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán způsob
likvidace baterií používaných k napájení tohoto
přístroje. Informujte se laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO
ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI JEJ
NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ OPTICKÝCH
PŘÍSTROJŮ
1 SOUND/AVLS*1 • Používá se ke zvýraznění
hlubokých tónů. Opakovaným
stisknutím tohoto tlačítka
vyberete režim BASS
nebo
. Režim BASS
BASS
zdůrazňuje basy více než
BASS
.*2
• Používá se také ke snížení
maximální hlasitosti z důvodu
ochrany sluchu. Stiskněte toto
tlačítko a podržte je stisknuté,
dokud se na displeji nezobrazí
indikátor „AVLS“. Je zapnuta
funkce AVLS. Chcete-li funkci
AVLS vypnout, stiskněte toto
tlačítko a podržte je stisknuté,
dokud indikátor „AVLS“
nezmizí.
2 P MODE/
(režim přehrávání/
opakování)
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země,
kde je toto označení zákonné, zejména na země
Evropského společenství (EU).
Zdroje napájení
1 Zapojte napájecí síový adaptér do síové
zásuvky.
Tímto tlačítkem se nastavuje
hlasitost.
4 ./>
(AMS*3/hledání)
Stisknutím . nebo >
jednou vyhledáte začátek
aktuální nebo další stopy.
Opakovaným stisknutím .
nebo > vyhledáte začátek
předcházející nebo následující
stopy. Stisknutím a podržením
. nebo > přejdete rychle
zpět nebo dopředu.
Použití baterií (B)
V přehrávači CD používejte pouze tyto baterie:
Suché články
• Alkalické baterie LR6 (velikost AA)
Vložení baterií
1 Otevřete bateriový prostor uvnitř přehrávače.
2 Vložte dvě baterie tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř bateriového
prostoru, a zavřete kryt, až zaklapne.
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
(Pokud je přehrávač používán na rovném a stabilním
povrchu.)
Životnost baterií závisí na způsobu použití
přehrávače.
G-PROTECTION
ON
OFF
Dvě alkalické baterie
Sony LR6 (SG)
(vyrobeno v Japonsku)
40
36
* Hodnoty naměřené v souladu se standardem
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Kontrola zbývající energie baterií
Kontrolu můžete provést na displeji.
“, baterie vyměňte.
Pokud bliká indikátor „
t
t
t
t
t Lo batt*
*Ozve se zvukový signál.
Poznámky
• Indikátor
zobrazuje přibližně stav baterií.
Jednotlivé dílky indikátoru však nemusí odpovídat
čtvrtině kapacity baterií.
• V závislosti na způsobu používání přístroje mohou
dílky indikátoru
ubývat i přibývat.
Poznámky k použití suchých článků
• Nezapomeňte odpojit napájecí síový adaptér.
• Jsou-li baterie vybité, vyměňte je obě za nové.
Stiskněte opakovaně toto
tlačítko, dokud se na displeji
nezobrazí požadovaný režim
přehrávání.
Bez indikace: Běžné přehrávání
„1“: Přehrávání jedné stopy
„SHUF“: Náhodné přehrávání
„ “: Přehrávání stop se
záložkami
Chcete-li opakovat vybraný
režim přehrávání, stiskněte
tlačítko a podržte je stisknuté,
dokud se nezobrazí indikátor
„ “.
3 VOL+/–
Použití napájecího síového adaptéru (C)
Prehrávanie disku CD
Vkladanie disku CD
1 Stlačením tlačidla OPEN otvorte kryt (A).
2 Umiestnite disk CD do stredového prvku
Slovensky
UPOZORNENIE
Poznámky
Ovládání přehrávače CD
Przycisk/przełącznik Funkcja/czynność
Baterie suche
B
Česky
Přehrávání disku CD
5u
Stisknutím tohoto tlačítka
(přehrávání/pauza) spustíte přehrávání. Opětovným
stisknutím tlačítka přehrávání
pozastavíte. Chcete-li spustit
přehrávání od první stopy,
stiskněte tlačítko alespoň na 2
sekundy ve chvíli, kdy je
přehrávač zastaven.
6 x (stop)
Stisknutím tohoto tlačítka
ukončíte přehrávání.
7 HOLD
Používá se k zablokování
ovládacích prvků proti
náhodnému stisknutí.
8 G-PROTECTION Nastavením na hodnotu ON
zajistíte ochranu před
přeskakováním zvuku.*4
*1 AVLS = Automatic Volume Limiter System (systém
automatického omezení hlasitosti)
*2 Pokud při použití funkce SOUND dochází ke zkreslení
zvuku, snižte hlasitost.
*3 AMS = Automatic Music Sensor (automatický hudební
senzor)
*4 Zvuk může přeskakovat:
– je-li přehrávač CD vystaven dlouhodobým silným
otřesům,
– je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný disk CD,
– při použití nekvalitních disků CD-R/CD-RW nebo při
potížích s nahrávacím zařízením nebo aplikačním
softwarem.
zásobníka a potom zatvorte kryt (D).
Zariadenie nevystavujte dažu ani vlhkosti, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami at., inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií používaných ako
zdroj napätia pre tento produkt. Obráte sa na váš
miestny úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ LASEROVEJ
RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO PRIAMO
NESLEDUJTE POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV
Platnos označenia CE sa týka iba tých krajín, v
ktorých je toto označenie ustanovené zákonom,
najmä krajín Európskej únie (EU).
Zdroje napájania
Používanie sieového adaptéra (C)
1 Sieový adaptér pripojte do sieovej zásuvky.
Používanie batérií (B)
V prehrávači diskov CD používajte iba nasledujúce
typy batérií:
Suché galvanické články
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA).
Vkladanie batérií
1 Otvorte kryt priestoru pre batérie v prehrávači
diskov CD.
2 Do priestoru pre batérie vložte dve batérie pólmi
3 presne poda schémy vnútri priestoru pre
batérie a zatvorte kryt, pričom budete poču
cvaknutie.
Životnos batérií* (približná hodnota v
hodinách)
Disk CD vyjměte zatlačením na střední trn (E).
(Pokračování na druhé straně)
Ovládanie prehrávača diskov CD
Tlačidlo alebo
prepínač
2 P MODE/
Opakovane stláčajte tlačidlo,
(režim prehrávania/ kým sa na displeji nezobrazí
opakova)
indikátor požadovaného režimu
prehrávania.
Žiadny indikátor: normálne
prehrávanie
„1“: prehrávanie jednej skladby.
„SHUF“: prehrávanie v
náhodnom poradí
„ “: prehrávanie skladieb so
záložkami
Ak chcete zopakova vybratý
režim prehrávania, podržte
tlačidlo stlačené, kým sa
nezobrazí indikátor „ “.
3 VOL+/–
Stlačením tohto tlačidla môžete
nastavi hlasitos.
4 ./>
(AMS*3/hada)
Ak chcete nájs začiatok
aktuálnej alebo nasledujúcej
skladby, stlačte jedenkrát
tlačidlo . alebo >. Ak
chcete nájs začiatok niektorej z
predchádzajúcich alebo
nasledujúcich skladieb,
opakovane stláčajte tlačidlo
. alebo >. Ak sa chcete
rýchlo presunú dozadu alebo
dopredu, podržte stlačené
tlačidlo . alebo >.
G-PROTECTION
ON (zapnutá) OFF (vypnutá)
dve alkalické batérie
Sony typu LR6 (SG)
(vyrobené v Japonsku)
40
36
* Hodnota nameraná poda štandardu asociácie
JEITA (Asociácia japonského priemyslu pre
oblas elektroniky a informačných technológií).
Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
Môžete ju skontrolova na displeji.
Ak bliká indikátor „
“, vymeňte batérie.
t
t
t
5u
Stlačením spustite prehrávanie.
(prehra/pozastavi) Ak chcete pozastavi
prehrávanie, stlačte tlačidlo
znova.
Ak chcete spusti prehrávanie
od prvej stopy, stlačte tlačidlo
aspoň na 2 sekundy, ke je
prehrávač diskov CD zastavený.
6 x (zastavi)
Stlačením zastavíte
prehrávanie.
7 HOLD
Umožňuje zamknú ovládacie
prvky a tým zabráni
náhodnému stlačeniu tlačidiel.
t
t Lo batt*
*Stav je signalizovaný pípaním.
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približný stav
batérie. Jeden dielik nezodpovedá presne jednej
štvrtine kapacity batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže počet
dielikov indikátora
zväčšova alebo
zmenšova.
• Odpojte sieový adaptér.
• Ak sú batérie úplne vybité, vymeňte obe batérie za
nové.
Funkcia alebo činnos
1 SOUND/AVLS*1 • Umožňuje zvýrazni zvuk
zosilnených basov.
Opakovaným stlačením
môžete vybra možnos BASS
alebo BASS
.
Možnos BASS
zvýrazňuje zvuk viac ako
.*2
možnos BASS
• Umožňuje tiež chráni sluch
znížením maximálnej hlasitosti.
Tlačidlo podržte stlačené, kým
sa na displeji nezobrazí nápis
„AVLS“. Je zapnutá funkcia
AVLS. Ak chcete vypnú
funkciu AVLS, znova podržte
tlačidlo stlačené, kým z
displeja nezmizne nápis
„AVLS“.
(Pri používaní prehrávača diskov CD na rovnom a
stabilnom mieste.)
Doba prehrávania sa mení v závislosti od spôsobu
používania prehrávača diskov CD.
Poznámky týkajúce sa používania
suchých galvanických článkov
Vyjmutí disku CD
Poznámky
• Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CDR a CD-RW nahraté vo formáte digitálneho zvukového
systému disku CD (zvukové disky CD), avšak možnos
prehrávania disku môže by závislá od kvality disku a
stavu nahrávacieho zariadenia.
• Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov,
ktoré vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom
čase zvukové disky zakódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa
vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov
CD a nie je možné ich prehra na tomto výrobku.
8 G-PROTECTION Nastavením tlačidla do polohy
ON zapnete ochranu pred
výpadkom zvuku.*4
*1 AVLS = Automatic Volume Limiter System (Systém
automatického obmedzovania hlasitosti)
*2 Ak je zvuk počas používania funkcie SOUND
skreslený, znížte hlasitos.
*3 AMS = Automatic Music Sensor (Automatické
vyhadávanie skladieb)
*4 Výpadky zvuku môžu nasta v nasledujúcich
situáciách:
– prehrávač diskov CD je vystavený nepretržitým
prudším nárazom,
– prehráva sa znečistený alebo poškodený disk CD,
– používate nekvalitné disky CD-R alebo CD-RW
alebo sa vyskytol problém s nahrávacím zariadením
alebo s aplikačným softvérom.
Vybratie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom stlačení stredového
prvku zásobníka (E).
(Pokračujte v čítaní na zadnej strane)
Polski
Aby wyłączyć sygnał akustyczny
Istnieje możliwość wyłączenia sygnału
akustycznego, który słychać w słuchawkach/
minisłuchawkach podczas korzystania z przycisków
odtwarzacza.
1 Odłącz źródło zasilania (zasilacz sieciowy,
baterie suche) od odtwarzacza CD.
2 Podłącz ponownie źródło zasilania, naciskając
jednocześnie przycisk x.
Aby włączyć sygnał akustyczny
Odłącz źródło zasilania, a następnie podłącz je
ponownie, nie naciskając jednocześnie przycisku x.
Odtwarzanie ulubionych
utworów przez dodanie zakładek
(odtwarzanie utworów z zakładkami)
Zakładki można dodać do maksymalnie 99 utworów
na każdej płycie CD. Funkcji tej można użyć w
przypadku maksymalnie 5 płyt CD.
Aby dodać zakładki
1 Podczas odtwarzania utworu, do którego
chcesz dodać zakładkę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk u, aż na wyświetlaczu zacznie migać
wskaźnik „
(Zakładka)”.
Po pomyślnym dodaniu zakładki wskaźnik „
zaczyna migać wolniej.
”
2 Powtarzaj czynności opisane w punkcie 1, aby
dodać zakładki do wybranych utworów.
migać wskaźnik „
Napájecí síový adaptér
Kod strefy zakupionego modelu znajduje się w lewej
górnej części kodu paskowego na opakowaniu.
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): prąd zmienny
3V
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 4.5 V):
Modele U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 i CA2/C:
120 V, 60 Hz
Modele CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13
i E13/2: 220-230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 V, 50 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Modele EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 i EE8: 100240 V, 50/60 Hz
Model HK4: 230 V, 50/60 Hz
Model CNA: 220 V, 50 Hz
• Používejte pouze dodávaný napájecí síový
adaptér. Není-li přehrávač dodáván s adaptérem,
použijte napájecí adaptér AC-E45HG.
Nepoužívejte žádné jiné napájecí síové adaptéry.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
Związane ze słuchawkami/
minisłuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas kierowania
samochodem, rowerem lub innym pojazdem
mechanicznym. Może to stwarzać
niebezpieczeństwo na drodze i w niektórych krajach
stanowi wykroczenie. Niebezpieczne może być
także słuchanie w czasie chodzenia, szczególnie
przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych.
Należy zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek w sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych.
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Specjaliści
przestrzegają przed ciągłym, głośnym i długim
słuchaniem muzyki. W przypadku wystąpienia tzw.
dzwonienia w uszach należy zredukować poziom
głośności lub przerwać korzystanie ze słuchawek.
, aż zacznie
”.
2 Naciśnij przycisk u.
Na wyświetlaczu zaczyna świecić wskaźnik „
i rozpoczyna się odtwarzanie utworów z
zakładkami.
Zasilanie
• Soczewkę odtwarzacza CD należy chronić przed
zanieczyszczeniem. Nie wolno jej dotykać.
Dotknięcie soczewki może spowodować jej
uszkodzenie, a odtwarzacz może działać
nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na
odtwarzaczu CD. Może to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza CD w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o
dużym stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz, wstrząsy
mechaniczne, na nierównej powierzchni lub w
samochodzie z całkowicie zamkniętymi szybami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia w odbiorze
programów radiowych lub telewizyjnych, należy
wyłączyć urządzenie lub odsunąć je od odbiornika
radiowego lub telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać
płyt CD nietypowego kształtu (np. w kształcie
serca, kwadratu lub gwiazdy). Próby odtwarzania
takich płyt mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.
Wymiary (szerokość/wysokość/
długość) (bez części wystających i
przycisków)
”
Aby usunąć zakładki
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na rozsądnym
poziomie. Umożliwi to odbieranie dźwięków z
zewnątrz i nie będzie uciążliwe dla otoczenia.
Podczas odtwarzania utworu zawierającego
zakładkę naciśnij i przytrzymaj przycisk u, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ”.
Konserwacja
Aby sprawdzić utwory z zakładkami
Czyszczenie obudowy
Podczas odtwarzania utworów zawierających
zakładki na wyświetlaczu powoli miga wskaźnik
„ ”.
Obudowę należy czyścić miękką szmatką zwilżoną
wodą lub roztworem łagodnego detergentu. Nie
należy używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
Uwagi
• Utwory z zakładkami są odtwarzane w kolejności
ich numerów, a nie w kolejności dodawania
zakładek.
• Próba dodania zakładek do szóstej płyty CD
spowoduje skasowanie zakładek z najwcześniej
odtwarzanej płyty.
• Po usunięciu wszystkich źródeł zasilania wszystkie
zakładki przechowywane w pamięci zostaną
skasowane.
Środki ostrożności
Związne z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał lub cieczy
do wnętrza odtwarzacza CD należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i, przed podjęciem
dalszych działań, zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w gnieździe
DC IN 4.5 V (gniazdo zasilania zewnętrznego).
Źródła zasilania
• Jeśli odtwarzacz CD nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć od niego wszystkie
źródła zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego
należącego do wyposażenia urządzenia. Jeśli
odtwarzacz CD został dostarczony bez zasilacza,
należy użyć zasilacza sieciowego AC-E45HG. Nie
należy korzystać z innego zasilacza sieciowego.
Może to spowodować awarię.
Czyszczenie wtyków
W przypadku zabrudzenia wtyków nie słychać
dźwięku lub słychać szum. Wtyki należy okresowo
czyścić suchą, miękką szmatką.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według
poniższych wskazówek nie dadzą pożądanych
rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Po naciśnięciu przycisku na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
„Hold”, a odtwarzacz nie działa.
c Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik
HOLD do pozycji wyjściowej.
Głośność nie wzrasta mimo
wielokrotnego naciskania przycisku
VOL +.
c Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „AVLS”.
Pokrywa komory baterii została
przypadkowo odłączona na skutek
upadku, działania siły zewnętrznej itp.
c Należy ją zamocować zgodnie z poniższym
rysunkiem.
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 185 g
Temperatura pracy
5˚ C - 35˚ C
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Akcesoria
D-EJ360:
Słuchawki/minisłuchawki (1)
D-EJ361:
Zasilacz sieciowy (1)
Słuchawki/minisłuchawki (1)
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego należy natychmiast
odłączyć go od gniazda zasilania.
Uwagi dotyczące baterii suchych
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami lub innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe zwarcie
przeciwnych biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się baterii.
• Nie należy używać baterii starych w połączeniu z
nowymi.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie.
• Baterie należy usunąć, jeśli nie będą używane
przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy
wyczyścić dokładnie pojemnik i włożyć nowe
baterie. W przypadku kontaktu elektrolitu z ciałem
substancję należy dokładnie zmyć.
Česky
Vypnutí zvukové signalizace při obsluze
přístroje
Zvukový signál, který se ozve ve sluchátkách při
obsluze přehrávače, můžete vypnout.
1 Odpojte od přehrávače zdroj napájení (napájecí
síový adaptér, baterie).
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt
kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 780 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW (Wartość ta
jest mierzona w odległości 200 mm od powierzchni
obiektywu o otworze 7 mm na bloku głowicy
optycznej.)
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a nedotýkejte se
jich. Jinak by mohlo dojít k jejich poškození a
porušení správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké předměty. Mohlo by
dojít k poškození přehrávače a kompaktního
disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti tepelných
zdrojů nebo na místech vystavených přímému
slunečnímu záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném povrchu
nebo v autě se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení rozhlasového
nebo televizního příjmu, vypněte jej nebo jej
přesuňte do větší vzdálenosti od rozhlasového
nebo televizního přijímače.
• Na tomto CD přehrávači nelze přehrávat disky
nestandardních tvarů (např. srdce, čtverce nebo
hvězdy). Mohlo by dojít k jeho poškození. Tyto
disky nepoužívejte.
Odporúčania
Systém
Bezpečnos
Digitální audio systém pro kompaktní disky
• V prípade, že sa do prehrávača diskov CD
dostanú akékovek pevné objekty alebo tekutina,
odpojte ho od siete a pred alším použitím ho
nechajte prezrie odborníkovi.
• Do zdierky DC IN 4.5 V (externý zdroj napájania)
nevkladajte žiadne cudzie predmety.
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 780 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm od
povrchu čočky objektivu v optické snímací části s
aperturou 7 mm.)
Zapnutí zvukové signalizace
Bezpečnost silničního provozu
Odpojte zdroj napájení a znovu jej připojte, aniž by
bylo stisknuté tlačítko x.
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole
nebo při obsluze motorových vozidel. Mohlo by to
vést k dopravní nehodě a v některých zemích je to
dokonce v rozporu s předpisy. Nebezpečné je
rovněž používání sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na křižovatkách. V
nebezpečných situacích byste měli být mimořádně
pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
Přehrávání oblíbených skladeb
pomocí záložek (přehrávání stop se
záložkami)
Záložkami můžete označit až 99 stop na disku CD.
Tuto funkci lze použít pro maximálně 5 disků CD.
Připojení záložek
1 Při přehrávání stopy, ke které chcete připojit
záložku, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
u, dokud na displeji nezačne blikat indikátor
„
(Bookmark)“.
Jakmile je záložka úspěšně nastavena, indikátor
„ “ začne blikat pomalu.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš vysokou
hlasitostí. Odborníci varují před opakovaným a
dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám
začne v uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak budete
moci zaznamenat i vnější zvuky a nebudete rušit
okolí.
2 Zopakováním kroku 1 připojte záložky ke všem
požadovaným stopám.
Přehrávání stop se záložkami
1 Stiskněte opakovaně tlačítko P MODE/
dokud nezačne blikat indikátor „
,
“.
Oblastní kód zakoupeného modelu najdete v levé
horní části štítku s čárovým kódem na obalu
přehrávače.
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 3 V ss
• Napájecí síový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
Modely U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 a CA2/C:
120 V, 60 Hz
Modely CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13
a E13/2: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 V, 50 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Modely EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 a EE8: 100 240 V, 50/60 Hz
Model HK4: 230 V, 50/60 Hz
Model CNA: 220 V, 50 Hz
• Používajte iba dodávaný sieový adaptér. Ak k
vášmu prehrávaču nebol adaptér dodaný, použite
sieový adaptér typu AC-E45HG. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to spôsobi
poruchu.
2 Stiskněte tlačítko u.
Na displeji se rozsvítí indikátor „
přehrávání stop se záložkami.
“ a spustí se
Hmotnost (bez akumulátorů)
Přibl. 185 g
Pracovní teplota
5 oC - 35 oC
Vzhled a technické parametry mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Dodávané příslušenství
D-EJ360:
Náhlavní sluchátka/sluchátka do uší (1)
D-EJ361:
Napájecí síový adaptér (1)
Náhlavní sluchátka/sluchátka do uší (1)
Odstranění záložek
Při přehrávání stopy označené záložkou stiskněte a
podržte stisknuté tlačítko u, dokud z displeje
nezmizí indikátor „ “.
• Při přehrávání stop se záložkami jsou jednotlivé
stopy přehrávány v pořadí čísel stop, nikoli v
pořadí, ve kterém byly označeny záložkami.
• Pokusíte-li se označit záložkami skladby na 6.
disku CD, budou smazány záložky pro disk CD,
který byl přehráván jako první.
• Jestliže odpojíte všechny zdroje napájení, dojde ke
smazání všech záložek uložených v paměti.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli pevný
předmět nebo vnikne-li do něj kapalina, přístroj
odpojte a před dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka externího zdroje
napájení) nestrkejte žádné cizí předměty.
Zdroje napájení
• Pokud přehrávač CD nepoužíváte delší dobu,
odpojte od přehrávače všechny zdroje napájení.
Slovensky
Vypnutie signalizačného pípania pri
prevádzke
Pípanie, ktoré je poču v slúchadlách počas
ovládania prehrávača diskov CD, môžete vypnú.
1 Prehrávač diskov CD odpojte od zdroja
napájania (sieového zdroja, suchých
galvanických článkov).
2 Podržte stlačené tlačidlo x a pripojte zdroj
napájania.
Pokud problém přetrvá i po vyzkoušení uvedených
postupů, obrate se na nejbližší zastoupení
společnosti Sony.
Po stisknutí tlačítka se na displeji
zobrazí indikátor „Hold“ a přehrávač
nehraje.
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač
HOLD zpět.
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Prehrávanie obúbených
skladieb pridávaním záložiek
Pridanie záložiek
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta, bicykla
alebo iného dopravného prostriedku. Môže to
spôsobi dopravnú kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti predpisom.
Nebezpečné môže by i používanie slúchadiel pri
nastavenej vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V prípadných
nebezpečných situáciách by ste mali použitie
slúchadiel obmedzi, prípadne dodržiava
maximálnu obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
1 Počas prehrávania skladby, ku ktorej chcete
prida záložku, stlačte aĘpodržte tlačidlo u, až
kým sa na displeji nezobrazí indikátor „
(záložka)“.
Po úspešnom pridaní záložky sa blikanie
indikátora „ “ spomalí.
2 Opakovaním kroku 1 pridáte záložky pre všetky
požadované skladby.
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti. Odborní ušní lekári varujú pred
nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním.
Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitos alebo
prerušte prehrávanie.
Ohad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej úrovni. To vám
umožní vníma okolité zvuky a bra ohad na
ostatných udí.
Počúvanie skladieb so záložkami
1 Opakovane stlačte tlačidlo P MODE/
nezačne blika indikátor „
, kým
“.
2 Stlačte tlačidlo u.
Na displeji sa rozsvieti indikátor „ “ a spustí sa
prehrávanie skladieb so záložkami.
Hlasitost se nezvýší ani při opakovaném
stisknutí tlačítka VOL +.
Odstránenie záložiek
c Stiskněte tlačítko SOUND a podržte je stisknuté,
dokud z displeje nezmizí indikátor „AVLS“.
Počas prehrávania skladby so záložkou stlačte a
podržte tlačidlo u, kým sa indikátor „ “
neprestane zobrazova na displeji.
Došlo k vypadnutí krytu bateriového
prostoru následkem pádu přístroje
nebo působením nadměrné síly.
Kontrola skladieb so záložkami
c Nasate kryt podle následujícího obrázku.
• Šošovku prehrávača diskov CD udržujte v čistote
a nedotýkajte sa jej. Ak sa jej dotknete, môže dôjs
k jej poškodeniu a prehrávač diskov CD nebude
pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov CD
neumiestňujte žiadne ažké predmety. Prehrávač
diskov CD a disk CD sa môžu poškodi.
• Prehrávač diskov CD nenechávajte na miestach
blízko zdrojov tepla alebo tam, kde by mohol by
vystavený priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku, vlhkosti,
dažu, mechanickému poškodeniu, na nerovnom
povrchu alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádioprijímača alebo
televízneho prijímača, vypnite ho alebo ho
presuňte alej.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je možné
prehráva disky s neštandardnými tvarmi (napr.
srdce, štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi prehrávač diskov
CD. Neštandardné disky nepoužívajte.
Odpojte zdroj napájania a potom ho pripojte bez
stlačenia tlačidla x.
Na každom disku CD môžete prida záložky najviac
pre 99 skladieb. Táto funkcia sa môže použi najviac
pre 5 diskov CD.
Odstraňování problémů
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami alebo inými
kovovými predmetmi. Ak kladné a záporné póly
batérií prídu náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu tepla.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas, vymeňte ich
za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú vrstvu v
priestore pre batérie a vymeňte batérie za nové.
Ak sa vytečená vrstva prilepí na ruky, dôkladne si
ich umyte.
Zapnutie signalizačného pípania
Čištění povrchu přístroje
Jsou-li zástrčky zašpiněné, není slyšet žádný zvuk
nebo je slyšet šum. Čistěte zástrčky pravidelně
suchým měkkým hadříkem.
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra mokrými
rukami.
• Sieový adaptér pripojte do ahko dostupnej
sieovej zásuvky. Ak by ste na sieovom adaptéri
spozorovali odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieovej zásuvky ihne odpojte.
Prehrávač diskov CD
(Prehrávanie skladieb so záložkami)
Čištění zástrček
Polarita zástrčky
Suché galvanické články
Přibl. 136 × 26 × 150 mm
Údržba
Používejte měkký hadřík navlhčený ve vodě nebo
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
alkohol, benzín ani ředidla.
• Ak prehrávač diskov CD nepoužívate dlhší čas,
odpojte ho od všetkých zdrojov napájania.
Sieový adaptér
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Počas prehrávania skladieb so záložkami na displeji
pomaly bliká indikátor „ “.
Poznámky
• Počas prehrávania skladieb so záložkami sa
skladby prehrávajú v poradí poda čísla skladby, a
nie v tom poradí, v akom ste pridali záložky.
• Ak sa pokúsite prida záložky pre skladby na 6.
disku CD, záložky prvého prehrávaného disku CD
sa vymažú.
• Ak odstránite všetky zdroje napájania, vymažú sa
všetky záložky uložené v pamäti.
Kryt priestoru pre batérie sa uvonil
náhodným pádom, pôsobením sily at.
c Pripojte ho poda nasledujúceho obrázka.
Zdroje napájania
Požadavky na napájení
Sluchátka
napájení.
Poznámky
System
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými
kovovými předměty. Při náhodném spojení
kladného a záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se starými.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu používány,
vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete zbytky
elektrolytu z bateriového prostoru a vložte nové
baterie. V případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
Technické údaje
2 Držte stisknuté tlačítko x a připojte zdroj
Během přehrávání stop označených záložkami bliká
na displeji pomalu indikátor „ “.
Dane techniczne
• Síového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej ihned
ze zásuvky.
Přehrávač kompaktních disků
Kontrola stop označených záložkami
Biegunowość wtyczki
Polarita zástrčky
Suché články
Około 136 × 26 × 150 mm
Ochrona słuchu
Aby słuchać utworów z zakładkami
1 Naciskaj przycisk P MODE/
Związane z odtwarzaczem CD
Údržba
Čistenie krytu zariadenia
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú vo vode
alebo v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Čistenie konektorov
Ak sú konektory znečistené, nie je poču žiadny
zvuk alebo je poču šum. Čistite ich pravidelne
suchou jemnou látkou.
Riešenie problémov
Ak bude problém pretrváva aj po vykonaní
nasledujúcich opatrení, obráte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Po stlačení tlačidla sa na obrazovke
zobrazí nápis „Hold“ a disk CD sa
neprehráva.
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do
pôvodnej polohy.
Hlasitos sa nezvýši ani po
opakovanom stlačení tlačidla VOL +.
c Podržte stlačené tlačidlo SOUND, kým z displeja
nezmizne nápis „AVLS“.
Technické parametre
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky objektívu
na optickom zbernom bloku s otvorom 7 mm.)
Napájanie
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ prehrávača
diskov CD, skontrolujte v avej hornej časti nálepky s
čiarovým kódom, ktorá je na obale.
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA): jednosmerné
napätie 3 V
• Sieový adaptér (zdierka DC IN 4.5 V):
Typ U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 a CA2/C:
120 V, 60 Hz
Typ CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1, E, E13 a
E13/2: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Typ CEK: 230 V, 50 Hz
Typ AU2: 240 V, 50 Hz
Typ EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 a EE8:
100 - 240 V, 50/60 Hz
Typ HK4: 230 V, 50/60 Hz
Typ CNA: 220 V, 50 Hz
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Približne 136 × 26 × 150 mm
Hmotnos (bez príslušenstva)
Približne 185 g
Prevádzková teplota
5 oC - 35 oC
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia.
Dodávané príslušenstvo
D-EJ360:
Slúchadlá (1)
D-EJ361:
Sieový adaptér (1)
Slúchadlá (1)
Download PDF

advertising