Sony | D-NE730 | Sony D-NE730 Návod k obsluze

2-653-427-61 (1)
D-NE730
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
© 2005 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhku, abyste snížili riziko vzniku
nebezpečí požáru či úrazu
elektrickým proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Abyste snížili riziko vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy apod. Na přístroj
také nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku
požáru či úrazu elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj předměty
naplněné kapalinami, například vázy.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI
OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI
JEJ NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ TŘÍDY
1M PŘI OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje
pouze na země, kde je toto označení
zákonné, zejména na země Evropského
společenství (EU).
2 CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým
a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno
jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací
o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte,
prosím, místní orgány státní správy, místní
firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka,
dálkový ovladač
Obsah
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC ......4
Jaké disky můžete přehrávat na tomto
přehrávači disků CD? ................................5
Pokyny pro zajištění bezpečnosti ........... 7
Bezpečnost ...................................................7
U přehrávače disků CD ..............................7
Při manipulaci s disky CD ..........................7
Při používání sluchátek ...............................7
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství ............ 8
Průvodce součástmi a ovládacími
prvky ......................................................... 9
Příprava zdroje napájení
(dobíjecí baterie) .................................... 11
Při použití suché baterie ...........................12
Kontrola zbývající energie baterie ..........13
Při použití síťového adaptéru ...................14
Přehrávání
Přehrávání disku CD .............................. 15
Základní operace přehrávání
(Přehrát, zastavit, hledat) ........................16
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD).....................................................17
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru .................................... 17
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam) ..................................17
Kontrola informací o disku CD
na displeji ...................................................18
Změna možností přehrávání
(PLAY MODE) ......................................... 19
Možnosti přehrávání
(PLAY MODE) .......................................20
Přehrávání skupin......................................21
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou) ...........21
Přehrávání seznamů oblíbených
skladeb (Přehrávání seznamu m3u) .......21
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM) .......................22
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání) .........................22
Změna kvality zvuku............................... 23
Nastavení kvality zvuku............................23
Přizpůsobení kvality zvuku ......................23
Položky nabídky SOUND ........................24
Změna volitelných nastavení ................. 25
Nastavení různých funkcí .........................25
Položky nabídky OPTION .......................26
CZ
Připojení dalších zařízení ....................... 29
Doplňující informace
Řešení problémů .................................. 30
Údržba ................................................... 34
Technické údaje ................................... 34
Volitelné příslušenství .......................... 35
Rejstřík.................................................. 36
Pokyny v této příručce popisují zejména ovládací
prvky na dálkovém ovládání.
Podle oblasti, ve které přehrávač používáte, se
mohou indikace na dálkovém ovladání mírně
lišit od indikací uvedených v návodu na použití.
O ochranných známkách
„WALKMAN“ je registrovaná obchodní
známka společnosti Sony Corporation
pro výrobky Headphone Stereo.
je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
SonicStage je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a ATRAC Advanced Lossless jsou
ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
3 CZ
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC
Kromě běžných zvukových disků CD můžete přehrávat originální disk s názvem „Disk
CD ATRAC“, který vytvoříte pomocí dodaného softwaru SonicStage. Pomocí softwaru
SonicStage lze na jeden disk CD-R nebo CD-RW zaznamenat asi 30 zvukových disků CD*.
Software SonicStage lze stáhnout zdarma.
Následuje krátký přehled možností poslechu hudby na disku CD ATRAC.
Nainstalujte software SonicStage do počítače.
SonicStage je softwarový program, který
pomocí hudby stažené ze zvukových disků CD
nebo internetu do počítače vytváří originální
disky CD. Software SonicStage lze stáhnout
z adresy http://www.sonydigital-link.com/dna
(Top page t ATRAC CD t SonicStage)
a nainstalovat do počítače.
Disk CD ATRAC
Vytvořte disk CD ATRAC.
Po výběru oblíbených skladeb z hudby uložené
v počítači je nahrajte na disk CD-R/CD-RW
pomocí programu SonicStage.
Zvukové disky CD,
soubory MP3
Poslechněte si je na tomto přehrávači disků CD.
Ať jdete kamkoli, můžete mít s sebou spoustu
skladeb na originálním disku CD.
• Je vyžadováno příslušné systémové prostředí pro přístup k internetu.
Chcete-li získat podrobnější informace, prostudujte si návod
k obsluze počítače.
• Informace o instalaci softwaru SonicStage a vytváření disku CD
ATRAC naleznete na specifikované internetové stránce pro stažení
softwaru SonicStage. Můžete také prostudovat nápovědu k softwaru
SonicStage.
* Pokud je celková doba přehrávání jednoho disku CD (alba) přibližně 60 minut
a nahráváte na disk CD-R/CD-RW s kapacitou 700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC.
4 CZ
Pro zákazníky, kteří si zakoupili modely dodávané se softwarem SonicStage (disk CD-ROM)
• Software SonicStage můžete nainstalovat z dodaného disku CD-ROM.
• V dodané „Instalační a provozní příručce“ vyhledejte informace o instalaci programu
SonicStage a způsobech vytváření disků CD ATRAC.
Jaké disky můžete přehrávat na tomto přehrávači disků CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD ve formátu CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard
záznamu používaný pro zvukové disky CD.
Disky CD ATRAC:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána
komprimovaná zvuková data ve formátu ATRAC*
ATRAC je obecné označení používané pro technologie zvukových kodeků
společnosti Sony Corporation ATRAC3, ATRAC3plus a ATRAC Advanced
Lossless**. ATRAC3 a ATRAC3plus, díky kompresním poměrům vysoké
kvality, a ATRAC Advanced Lossless**, díky kompresi bez ztráty dat,
dohromady poskytují obrovskou řadu možností.
** Tento přehrávač není kompatibilní s technologií ATRAC Advanced Lossless.
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou:
ATRAC3
ATRAC3plus
Přenosové rychlosti
66/105/132 kb/s
48/64/256 kb/s
Vzorkovací kmitočty
44,1 kHz
44,1 kHz
Tento přehrávač disků CD může zobrazit informace (název skladby, název alba,
jméno interpreta atd.) o délce až 62 znaků.
Disky CD ve formátu MP3:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu MP3*
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou uvedeny dále. Lze přehrávat také soubory ve formátu
VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Přenosové rychlosti
32 - 320 kb/s
8 - 160 kb/s
8 - 160 kb/s
Vzorkovací kmitočty
32/44,1/48 kHz
16/22,05/24 kHz
8/11,025/12 kHz
Tento přehrávač disků CD odpovídá verzi 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formátu příznaků ID3.
Formát příznaků ID3 je určen k přidávání určitých informací (názvu skladby, názvu
alba, jména interpreta atd.) k souborům ve formátu MP3. Tento přehrávač disků
CD může zobrazit až 64 znaků příznaku ID3.
Disky CD-Extra a disky CD v režimu Mix-Mode:
Disk CD-R/CD-RW, na kterém jsou společně zaznamenána data ve
formátech CD-DA a CD-ROM*
Pokud disk CD nelze přehrát, změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“
( strana 27). Potom je možné disk přehrát.
Je možné přehrát také disk CD ATRAC, na němž jsou komprimovaná data ve formátu
MP3 zaznamenána pomocí jiného softwaru než SonicStage.
Pomocí softwaru SonicStage nelze vytvořit disk CD, na němž jsou zaznamenána zvuková
data ve smíšeném formátu.
* Lze přehrávat pouze disky ve formátech ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Pokračování 
5 CZ
Hudební disky kódované technologiemi
ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu Compact
Disc (CD). Některé hudební společnosti
vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií
zajišťujících ochranu proti kopírování.
Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je
proto přehrávat na tomto zařízení.
Poznámka týkající se disků DualDisc
DualDisc je oboustranný disk, jehož
jedna strana obsahuje nahraný materiál
ve formátu DVD a druhá strana digitální
zvukový materiál. Vzhledem k tomu,
že strana se zvukovým materiálem
nevyhovuje standardům pro kompaktní
disky (CD), však nelze přehrávání tohoto
produktu zaručit.
Rozdíly ve strukturách souborů disků CD ve
formátu ATRAC CD a MP3
Disky CD ATRAC a MP3 se skládají ze
„souborů“ a „skupin“. „Soubor“ odpovídá
„skladbě“ zvukového disku CD. „Skupina“
je balík souborů odpovídající „albu“.
U disků ve formátu MP3 rozpozná tento
přehrávač složku MP3 jako „skupinu“,
takže disky CD ATRAC a MP3 mohou
fungovat stejným způsobem.
Použitelný počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 256
• Maximální počet souborů: 999
Pořadí přehrávání u disků CD ATRAC a MP3
U disků CD ATRAC jsou soubory
přehrávány v pořadí vybraném v programu
SonicStage.
U disků CD MP3 se pořadí přehrávání
může lišit v závislosti na metodě použité
k záznamu souborů MP3 na disk. Přehrát
lze i „seznam skladeb“ obsahující pořadí
přehrávání souborů MP3. V následujícím
příkladu jsou soubory přehrávány v pořadí
od  do .
6 CZ
MP3
Skupina
Soubor
(Maximální počet úrovní adresářů: 8)
Poznámky
• Pokud jsou na stejném disku CD zaznamenány
soubory ATRAC a MP3, přehraje tento
přehrávač disků CD nejprve soubory ATRAC.
• Možnosti přehrávání tohoto přehrávače
disků CD se mohou lišit podle kvality disku
a podmínek nahrávacího zařízení.
• Přijatelné znaky jsou A až Z, a až z, 0 až 9 a _
(podtržítko).
• Na disk obsahující soubory ATRAC/MP3
neukládejte soubory v jiných formátech
a nevytvářejte nepotřebné složky.
Disky CD ATRAC
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve formátu
ATRAC nelze přehrávat v počítači.
Disky CD MP3
• K názvu souboru je třeba přidat příponu
„mp3“. Pokud však přidáte příponu „mp3“
k jinému souboru než k souboru MP3, nebude
přehrávač moci soubor správně rozpoznat.
• Chcete-li komprimovat zdroj v souboru MP3,
doporučujeme nastavit parametry komprese
na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit
Rate“ (konstantní přenosovou rychlost).
• Chcete-li nahrávat do maximální kapacity,
nastavte zapisující software na „zastavení
zápisu“.
• Pokud chcete najednou nahrávat do maximální
kapacity na médium, na kterém není nic
zaznamenáno, nastavte zapisující software na
hodnotu „Disc at Once“ (Celý disk).
Pokyny pro zajištění
bezpečnosti
Bezpečnost
• Pokud na přehrávač disků CD spadne
nějaký předmět nebo je politý tekutinou,
odpojte jej a před dalším použitím jej
nechte zkontrolovat odborníkem.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do zdířky
DC IN 3 V (vstup externího napájení).
U přehrávače disků CD
• Udržujte čočku přehrávače disků CD
čistou a nedotýkejte se jí. V opačném
případě může být čočka poškozena
a přehrávač disků CD nebude správně
fungovat.
• Na horní část přehrávače disků CD
nepokládejte žádné těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození přehrávače
a disku CD.
• Neumísťujte přehrávač disků CD do
blízkosti zdrojů tepla nebo na místa
s přímým slunečním zářením, velkou
prašností či množstvím písku, na místa
s velkou vlhkostí nebo do deště, na místa,
kde by mohlo dojít k mechanickým
nárazům, na místa s nerovným povrchem
ani do auta se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač disků CD způsobuje
rušení příjmu rádiového nebo televizního
signálu, vypněte přehrávač disků CD nebo
jej odstraňte z blízkosti rádia či televize.
• V tomto přehrávači nelze přehrávat
disky nestandardních tvarů (například
srdce, čtverec, hvězda atd.). Při pokusu
o jejich přehrávání by mohlo dojít
k poškození přehrávače disků CD.
Nepoužívejte takové disky.
Při manipulaci s disky CD
• Disk CD držte za okraje, abyste jej
nezašpinili. Nedotýkejte se povrchu.
• Na disk CD nelepte papír ani pásku.
• Nevystavujte disk CD přímému
slunečnímu záření ani zdrojům tepla,
například u horkovzdušných ventilačních
otvorů. Nenechávejte disk CD v autě
zaparkovaném na přímém slunci.
Při používání sluchátek
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě
na kole nebo při ovládání motorového
vozidla. Mohli byste tak způsobit dopravní
nehodu a v některých oblastech je to
protizákonné. Také může být nebezpečné
poslouchat přehrávač se sluchátky hodně
nahlas při chůzi, obzvláště na přechodech.
V potenciálně nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
přehrávač vypnout.
Prevence poškození sluchu
Neposlouchejte nahrávky se sluchátky
příliš hlasitě. Odborníci na problémy se
sluchem varují před dlouhým a častým
poslechem příliš hlasité hudby. Pokud
uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost
nebo přehrávač vypněte.
Ohleduplnost vůči ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
Umožní vám to slyšet zvuky z okolí a být
ohleduplní k ostatním.
7 CZ
Začínáme
Kontrola dodaného
příslušenství
Připojení sluchátek k dálkovému ovládání
Správně zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovládání.
• Síťový adaptér (1)
• Pouzdro pro
externí baterie (1)
Použití spony na dálkovém ovládání
Můžete změnit orientaci spony. Otočte
sponu podle obrázku níže. Můžete také
obrátit orientaci názvu skladby atd.
( strana 25, 27).
• Dobíjecí
baterie (1)
• Pouzdro pro
přenášení
baterie (1)
• Sluchátka (1)
• Dálkové ovládání
(Dálkový ovladač)
(1) (Pouze pro tento
přehrávač disků CD)
• Návod k obsluze (1)
• Síťový adaptér (Dodávaný s cestovním
modelem) (1)
Poznámka
Používejte pouze dodané dálkové ovládání.
Tento přehrávač nelze ovládat žádným jiným
dálkovým ovládáním.
8 CZ
Průvodce součástmi
a ovládacími prvky
(skupina) +/– ( strana 16)
 Tlačítka / ( strana 16)
 Přehrávač disků CD:
Tlačítka VOL (Volume) +*/– ( strana 15)
Dálkové ovládání:
Ovladač hlasitosti VOL (Volume) +/–
( strana 15, 17, 22, 23)
Začínáme
Přehrávač disků CD (zadní strana)
 Tlačítka
 Přepínač HOLD ( strana 17)
 Otvor se závitem na pouzdro pro
externí baterie ( strana 12, 13)
 Konektor EXT BATT ( strana 12, 13)
 Přepínač OPEN ( strana 11, 15)
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)*
( strana 15-17, 19, 21-23)
 Přehrávač disků CD:
Tlačítko  (zastavit)/CHG
Dálkové ovládání
( strana 11, 16)
Dálkové ovládání:
Tlačítko  (zastavit)
( strana 16, 23, 24, 26)
 Kontrolka OPR (Operation)
( strana 11, 12, 15, 17)
 Konektor  (sluchátka)/LINE OUT
( strana 15, 29)
 Konektor DC IN 3 V ( strana 11, 14)
 Volič operací ( strana 16, 17, 21-23, 25)
 Tlačítko SEARCH ( strana 17)
 Tlačítko Funkce
( strana 18, 19, 22, 23, 25)
 Volič funkcí ( strana 18, 19, 22, 23, 25)
 Spona ( strana 8)
* Tlačítko je vybaveno hmatovým bodem
pro nevidomé.
Pokračování 
9 CZ
Dálkové ovládání
 Indikátor disku ( strana 15)
 Indikátor čísla skladby/Indikátor přehrávání nejčastěji přehrávaných skladeb
( strana 18, 19)
 Znakový informační displej ( strana 18)
 Indikátor režimu přehrávání ( strana 20-22)
 Indikátor zvuku ( strana 23)
 Indikátor baterií ( strana 11, 13)
 Indikátor skupiny ( strana 20, 21)
 Indikátor seznamu skladeb ( strana 20, 21)
 Indikátor záložky ( strana 20, 21)
10 CZ
Příprava zdroje napájení
(dobíjecí baterie)
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Připojte síťový adaptér do
konektoru DC IN 3 V na přehrávači
disků CD a do zásuvky střídavého
proudu. Potom stisknutím tlačítka
/CHG spusťte nabíjení.
Kontrolka OPR na přehrávači disků
CD bliká, potom se rozsvítí.
Po připojení dálkového ovládání začne
blikat nápis „Charging“ a postupně se
rozsvítí dílky indikátoru
(baterie)
na dálkovém ovládání.
Začínáme
Dobíjecí baterii nabijte před prvním
použitím nebo v případě, že je vyčerpaná.
Chcete-li déle zachovat původní kapacitu
baterie, nabíjejte baterii, pouze pokud je
úplně vybitá (na displeji se zobrazí zpráva
„Lo Batt“).
4
do zásuvky na střídavý proud
Síťový adaptér
Kontrolka OPR
Přepínač OPEN
2
Otevřete kryt přihrádky baterie
uvnitř přehrávače.
do konektoru
DC IN 3 V
Zvednout
Kryt přihrádky
baterie
/CHG
Tlačítko
3
Vložte dodanou dobíjecí baterii
NH-10WM tak, aby její pól 
odpovídal diagramu  v přihrádce
baterie a zavřete kryty přihrádky
baterie a přehrávače tak, aby
zapadly na své místo.
Po úplném nabití baterie kontrolka
OPR zhasne a nápis „Charging“ zmizí.
Pokračování 
Vkládejte
pólem 
napřed.
11 CZ
Poznámky
• Pomocí tohoto síťového adaptéru nedobíjejte
jinou dobíjecí baterii než baterii NH-10WM
(dodávána) nebo NH-14WM (není dodávána).
• Pokud během nabíjení stisknete tlačítko ,
nabíjení se ukončí a spustí se přehrávání
disku CD.
• Jestliže připojíte síťový adaptér k přehrávači
během přehrávání, bude přehrávání ukončeno.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí baterie
zahřívají. Tento jev nepředstavuje žádné
nebezpečí.
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, vyjměte dobíjecí baterii.
Vyjmutí dobíjecí baterie
Stiskněte konec dobíjecí baterie
s označením .
Poznámka k životnosti dobíjecí baterie a kdy
je třeba ji vyměnit
Pokud je baterie nová nebo nebyla delší
dobu používána, nebude pravděpodobně
úplně nabita.
V takovém případě ji dobíjejte do okamžiku
zhasnutí kontrolky OPR a pak přehrávač
používejte, dokud nebude baterie úplně
vybitá (na displeji se zobrazí zpráva „Lo
Batt“). Tento postup několikrát zopakujte.
Pokud je po provedení tohoto postupu
životnost stále asi o polovinu kratší
v porovnání s normálním dobitím,
nahraďte baterii novou dobíjecí baterií.
Poznámka k přenášení dobíjecí baterie
Použijte dodané pouzdro pro
přenášení baterie, které ji ochrání před
neočekávaným horkem. Pokud se dobíjecí
baterie dostane do kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo
k požáru v důsledku zkratu.
12 CZ
Při použití suché baterie
Dobu nabití můžete prodloužit použitím
suché baterie společně s dobíjecí baterií,
pokud připojíte pouzdro pro externí baterie.
Nezapomeňte před připojením pouzdra pro
externí baterie odpojit síťový adaptér.
Baterie v přehrávači a baterie v pouzdru pro
externí baterie budou vybíjeny současně.
Poznámky
• Pokud používáte dobíjecí baterii společně se
suchou baterií pro prodloužení doby nabití,
použijte plně nabitou dobíjecí baterii a novou
suchou baterii.
• Pokud používáte přehrávač disků CD napájený
baterií, použijte pouze alkalickou baterii.
Pokud použijete jiný typ baterie, přehrávač
nemusí fungovat na plný výkon. Může dojít ke
zkrácení životnosti baterie atd.
1
Vložte alkalickou baterii LR6
(velikosti AA) (není dodávána) tak,
aby její pól  odpovídal diagramu
uvnitř pouzdra na baterie, a zavřete
kryt baterií.
2
Pevně připojte pouzdro na baterie
k přehrávači a dotáhněte šroub do
polohy LOCK. Připojte pouzdro na
baterie ke konektoru EXT BATT.
Sejmutí pouzdra pro externí baterie
Uvolněte šroub do polohy RELEASE.
Poté odpojte pouzdro na baterie
z konektoru EXT BATT.
Zbývající energie baterie je označena
na displeji následujícími indikátory. Se
zmenšováním tmavé části indikátoru se
vybíjí zbývající energie.



Při použití jedné dobíjecí baterie NH-10WM
(nabíjené asi 5 hodin 2))
G-PROTECTION
„1“
„2“
11
10
Zvukový disk CD
28
28
Disk CD ATRAC 3)
20
20
Disk CD MP3 4)
Začínáme
Kontrola zbývající energie
baterie
Životnost baterie 1)
Při použití externího pouzdra na baterie
(jedna alkalická baterie 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
24
21
Zvukový disk CD
61
61
Disk CD ATRAC 3)
41
41
Disk CD MP3 4)

 „Lo Batt“ *
* Zazní pípnutí.
Po vybití baterie nabijte dobíjecí baterii
nebo vyměňte suchou baterii za novou.
Poznámky
• Na displeji se zobrazí přibližná zbývající
energie baterie. Například jeden dílek nemusí
vždy označovat jednu čtvrtinu energie baterie.
• V závislosti na provozních podmínkách může
displej zobrazovat mírně vyšší nebo nižší
energii než ve skutečnosti.
Při použití jedné dobíjecí baterie NH-10WM
a pouzdra pro externí baterie (jedna alkalická
baterie 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
37
32
Zvukový disk CD
90
90
Disk CD ATRAC 3)
63
63
Disk CD MP3 4)
1) Hodnota měřená pomocí standardu
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Uvedená doba přehrávání představuje
přibližný údaj v hodinách při používání
přehrávače na rovné a stabilní ploše,
s možností „POWER SAVE“ nastavenou na
hodnotu „2“ ( strana 27). Tato hodnota se
liší podle způsobu používání přehrávače.
2) Doba nabíjení se liší podle způsobu používání
dobíjecích baterií.
3) Nahrávání při rychlosti 48 kb/s
4) Nahrávání při rychlosti 128 kb/s
5) Při používání alkalické baterie Sony LR6
(SG) (vyrobené v Japonsku)
Pokračování 
13 CZ
Poznámky k dobíjecím bateriím a suchým
bateriím
• Suché baterie nenabíjejte.
• Baterie neodhazujte do ohně.
• Baterie nenoste v kapse nebo jinde společně
s mincemi nebo jinými kovovými předměty.
Pokud se kladné a záporné póly baterie
dostanou náhodně do kontaktu s kovovými
předměty, může baterie generovat teplo.
• Nepoužívejte dobíjecí baterie společně se
suchými.
• Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat,
vyjměte je.
• Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie,
vytřete veškerý obsah v přihrádce baterie
a nainstalujte nové baterie. Jestliže se vám
elektrolyt dostane na pokožku, důkladně ji
omyjte.
Při použití síťového adaptéru
Přehrávač můžete napájet pomocí
síťového adaptéru. Pak není nutné
používat baterii.
do zásuvky na střídavý proud
Síťový adaptér
do konektoru DC IN 3V
1
Připojte síťový adaptér do konektoru
DC IN 3V přehrávače disků CD a do
zásuvky na střídavý proud.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, odpojte všechny zdroje napájení.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér
AC. Pokud k přehrávači nebyl dodán síťový
adaptér, použijte síťový adaptér AC-E30HG*.
Nepoužívejte jiný síťový adaptér. Může dojít
k poruše.
* Není dostupný v Austrálii a některých dalších
oblastech. Podrobné informace získáte
u vašeho prodejce.
Polarita konektoru
• Nedotýkejte se síťového adaptéru vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síťového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
14 CZ
Přehrávání
Přehrávání disku CD
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Nejprve připojte sluchátka s dálkovým
ovládáním k přehrávači.
do  (sluchátka)
4
Nastavte hlasitost otočením
ovladače VOL +/– na dálkovém
ovládání.
Ovladač VOL +/–

Přepínač OPEN
Sluchátka s dálkovým
ovládáním
2
Přehrávání
U přehrávače disků CD
Po vložení disku CD do přihrádky pro disk
v kroku 2 stiskněte tlačítko  a nastavte
hlasitost stisknutím tlačítka VOL + nebo –.
Ovladač VOL +/–
Vložte disk CD do přihrádky pro
disk a zavřete kryt.
Štítkem nahoru
Vyjmutí disku CD
Disk CD vyjměte stisknutím kolíku ve
středu přihrádky pro disk.
Kontrolka OPR se postupně
opakovaně rozsvítí červeně, oranžově
a zeleně.
3
Stiskněte tlačítko  na dálkovém
ovládání.
(Disk) se posune a přehrávač
zahájí přehrávání.
Barva kontrolky OPR se mění podle
typu formátu přehrávaného hudebního
zdroje ( strana 5). Červená: formát
CD-DA, zelená: formát ATRAC
a oranžová: formát MP3.
Pokračování 

15 CZ
Základní operace přehrávání (Přehrát, zastavit, hledat)
Dálkové ovládání
Volič operací
, /
Tlačítko 
Tlačítko 
Pro
Operace na dálkovém ovládání (Operace na přehrávači jsou uvedeny
v závorce)
Přehrávání Přehrávání od první skladby Ve stavu zastavení stiskněte a podržte , dokud se nespustí
přehrávání. (Ve stavu zastavení stiskněte a podržte , dokud
se nespustí přehrávání.)
Zastavení
Pozastavení/Obnovení
Stiskněte . (Stiskněte .)
přehrávání po pozastavení
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko  (zastavit). (Stiskněte tlačítko /CHG.)
Vyhledání
Nalezení začátku aktuální Jednou otočte volič operací směrem k možnosti .
skladby 1)
(Jednou stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
předchozích skladeb 1)
Opakovaně otočte volič operací směrem k možnosti .
(Opakovaně stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
následující skladby 1)
Jednou otočte volič operací směrem k možnosti .
(Jednou stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
následujících skladeb 1)
Opakovaně otočte volič operací směrem k možnosti .
(Opakovaně stiskněte tlačítko .)
Rychlý přechod zpět 1)
Otočte volič operací směrem k možnosti  a podržte jej.
(Stiskněte a podržte tlačítko .)
Rychlý přechod vpřed 1)
Otočte volič operací směrem k možnosti  a podržte jej.
(Stiskněte a podržte tlačítko .)
Přechod k následujícím
skupinám 2)
Otočte opakovaně volič operací směrem k možnosti 
a současně jej podržte stisknutý ve směru .
(Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) +.)
Přechod k předchozím
skupinám 2)
Otočte volič operací směrem k možnosti  a současně jej
podržte stisknutý ve směru .
(Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) –.)
1) Přehrávač můžete ovládat během přehrávání i pozastavení.
2) Přehrávač můžete ovládat během přehrávání jiných než zvukových disků CD.
16 CZ
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD)
Zamknutím ovládacích prvků můžete
zabránit nechtěnému stisknutí tlačítek při
přenášení přehrávače. Je-li na přehrávači
aktivována funkce HOLD, kontrolka OPR
blikne po stisknutí libovolného tlačítka.
1
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam)
Skladbu nebo soubor můžete vyhledat
kontrolou typu formátu hudebního zdroje
a názvů skupin a souborů.
SEARCH
1
Stiskněte tlačítko SEARCH na
dálkovém ovládání.
2
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
skupinu a stiskněte tlačítko .
Když vybíráte skupinu na disku CD
MP3 atd. hledáním ve všech adresářích,
otočte volič operací směrem k 
nebo .
3
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
soubor a stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání zvoleného
souboru.
HOLD
Odemknutí ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru šipky.
Poznámka
I když je funkce HOLD zapnuta, indikátor
„HOLD“ se na displeji dálkového ovládání
nezobrazí.
Přehrávání
Posuňte přepínač HOLD na dálkovém
ovládání nebo na přehrávači
(na zadní straně) ve směru šipky.
Funkci HOLD můžete používat zvlášť
pro dálkové ovládání a pro přehrávač.
I když je například funkce HOLD
aktivována na přehrávači, můžete
přehrávač ovládat pomocí dálkového
ovládání, dokud funkci HOLD
nenastavíte také na dálkovém ovládání.
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru
Návrat na předchozí obrazovku
Otočte volič operací na dálkovém ovládání
směrem k  nebo otočte volič operací
směrem k  a současně jej podržte
stisknutý ve směru .
Zrušení hledání
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
Pokračování 
17 CZ
Kontrola informací o disku CD
na displeji
Informace o disku CD můžete zkontrolovat
na displeji dálkového ovládání.
Podle oblasti, ve které jste přehrávač disků
CD zakoupili, nemusí být výchozí jazyk
„ENGLISH“ (Angličtina). V případě
potřeby změňte nastavení jazyka - možnost
LANGUAGE ( strana 26).
Pokud přehráváte disk CD ve formátu
MP3 obsahující soubory s příznakem ID3,
zobrazí se informace příznaku ID3. (Jestliže
nejsou informace příznaku ID3 k dispozici,
zobrazí se název souboru nebo skupiny.)
( strana 5)
Poznámky
• Na tomto přehrávači lze zobrazit znaky A-Z,
a-z, 0-9 a _.
• Před přehráním souboru přečte přehrávač
všechny informace o souboru a skupině
(nebo složce) na disku CD. Zobrazí se zpráva
„Reading“ (čtení). Podle obsahu disku CD
může čtení chvíli trvat.
• Jestliže soubor nepatří do žádné skupiny,
zobrazí se na displeji zpráva „MP3 ROOT“.
Kontrola informací na displeji dálkového ovládání
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynulá doba přehrávání
(Název skladby, jméno interpreta) 1)

Celkový počet souborů na disku CD, zbývající čas
na disku CD (Název alba) 1)

Obrazovka animací
Disk CD ATRAC/MP3
 Číslo souboru, název souboru, jméno interpreta,
uplynulá doba přehrávání

Číslo souboru, název alba,
informace CODEC 2),
zbývající doba aktuálního souboru

Obrazovka animací
Zarovnání
Tlačítko Funkce
Volič funkcí
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost DSPL/MENU
a opakovaně stiskněte tlačítko Funkce.
18 CZ
1) Pokud přehráváte zvukový disk CD
obsahující textové informace, například
CD-TEXT, zobrazí se informace v závorkách.
2) Zobrazí se přenosová rychlost a vzorkovací
kmitočet. Jestliže je přehráván soubor
MP3 vytvořený v režimu VBR (variable bit
rate), zobrazí se na displeji místo přenosové
rychlosti zpráva „VBR“. V některých
případech se zpráva „VBR“ zobrazí
v polovině přehrávání, nikoli na začátku.
Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)
Zarovnání
Přehrávání
Můžete použít různé možnosti přehrávání,
například vybrat si písně, které chcete
poslouchat, a přehrávat písně v oblíbeném
pořadí.
Podrobnosti o možnostech přehrávání
najdete na  straně 20.
Pomocí vybraných možností přehrávání
můžete také přehrávat písně opakovaně
(opakované přehrávání,  strana 22).
Tlačítko Funkce
Volič funkcí
1
Během přehrávání nastavte volič
funkcí na dálkovém ovládání na
hodnotu P MODE/ a opakovaným
stisknutím tlačítka Funkce zvolte
možnost přehrávání.
Vybraná možnost přehrávání se
rozsvítí nebo začne blikat.
Pokud možnost přehrávání začne
blikat, stiskněte tlačítko .
Návrat k normálnímu přehrávání
Na dálkovém ovládání otočte volič funkcí
na možnost P MODE/ a opakovaně
stiskněte tlačítko Funkce, dokud možnost
přehrávání nezmizí.
Pokračování 
19 CZ
Možnosti přehrávání (PLAY MODE)
Zobrazení na dálkovém ovládání
Bez indikace
1
SHUF
SHUF
a00
a00 SHUF
PGM
INTRO
Popis
Všechny skladby na disku CD se přehrají v pořadí podle čísla
skladby.
U disků CD ATRAC/MP3 je pořadí přehrávání různé podle
nastavení položky „PLAY ORDER“.
Přehrávají se všechny soubory ve zvolené skupině nebo všechny
skupiny (pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 21).
Aktuální skladba se přehraje jednou.
Všechny skladby na disku CD jsou přehrány v náhodném pořadí.
Budou přehrány všechny soubory ve zvolené skupině v náhodném
pořadí (pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 21).
Budou přehrány skladby, k nimž byly přidány záložky.
Přehrávání skladeb se záložkami bude zahájeno v pořadí podle
čísel skladeb, nikoli podle pořadí, ve kterém jste přidali záložky
( strana 21).
Budou přehrány skladby ve zvoleném seznamu skladeb m3u*
(pouze disky CD MP3) ( strana 21).
Budou přehrány nejčastěji přehrávané skladby na disku CD
v pořadí od 10. do první.
Až 32 skladeb, které přehrávač automaticky uložil do paměti
jako nejčastěji přehrávané, bude přehráno v náhodném pořadí.
Bude přehráno až 64 skladeb v oblíbeném pořadí ( strana 22).
Přehraje se přibližně 10 sekund každé následující skladby.
Když otočením voliče funkcí zvolíte možnost P MODE/
a stisknete tlačítko Funkce při přehrávání INTRO, přehraje se
aktuální skladba do konce.
* Seznam m3u je soubor, ve kterém bylo zakódováno pořadí přehrávání souboru MP3. Chcete-li použít
funkci seznamu skladeb, zaznamenejte soubory MP3 na disk CD-R/CD-RW pomocí kódovacího
softwaru podporujícího formát m3u.
Můžete přehrávat prvních 8 seznamů (seřazených podle názvu souboru) na obrazovce.
20 CZ
Přehrávání skupin
1
2
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
skupinu.
Když vybíráte skupinu na disku CD
MP3 atd. hledáním ve všech adresářích,
otočte volič operací směrem k 
nebo .
Když vybíráte skupinu ve stejném
adresáři, otočte ovladač VOL +/–.
Stiskněte tlačítko  alespoň na
2 sekundy.
Spustí se přehrávání všech souborů ve
zvolené skupině.
Poznámka
Pokud skupina neobsahuje žádné skladby nebo
se nachází v nejnižší úrovni adresáře, zobrazí se
na displeji zpráva „Invalid“.
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)
1
2
Během přehrávání skladby, ke které
chcete přidat záložku, stiskněte
a podržte tlačítko  na dálkovém
ovládání, dokud nezačne pomalu
blikat ikona .
Pokud chcete přidat záložku
ke dvěma nebo více skladbám,
zopakujte krok 1.
Záložky můžete přidat k až
10 diskům CD u zvukových disků
(až 99 skladeb na jednotlivých discích
CD) a až k 5 diskům CD* pro disky
CD ATRAC/MP3 (až 999 skladeb na
jednotlivých discích CD).
V kroku 1 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 19), zvolte možnost
(Záložka).
4
Stiskněte tlačítko .
Odstranění záložek
Během přehrávání skladby se záložkou
stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém
ovládání, dokud ikona nezmizí.
Poznámky
• Pokud se pokusíte přidat záložky ke skladbám
na jedenáctém disku CD (na šestém disku
CD* při přehrávání disků CD ATRAC/MP3),
budou záložky prvního přehrávaného disku
CD vymazány.
• Všechny záložky uložené v paměti budou
vymazány, jestliže odstraníte všechny zdroje
napájení nebo pokud budete pokračovat
v přehrávání s dobíjecí baterií při zobrazené
zprávě „Lo Batt“, aniž byste nabili baterii.
* Pokud je na každém disku CD 513 skladeb
a více.
Přehrávání
3
V kroku 1 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 19) zvolte možnost „ “
nebo „ SHUF“.
3
Přehrávání seznamů oblíbených
skladeb (Přehrávání seznamu m3u)
1
V kroku 1 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 19) zvolte možnost
(seznam skladeb).
2
Otočením voliče operací na
dálkovém ovládání směrem
k možnosti  nebo  zvolte
požadovaný seznam skladeb.
3
Stiskněte tlačítko .
Pokračování 
21 CZ
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM)
1
Po zastavení přehrávače nastavte
volič funkcí na dálkovém
ovládání na hodnotu P MODE/
a opakovaně stiskněte tlačítko
Funkce, dokud nezačne blikat nápis
„PGM“ (Program).
Pořadí přehrávání Název skladby nebo souboru
2
3
4
22 CZ
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
skladbu a pak stiskněte a podržte
tlačítko , dokud se zobrazení
displeje nezmění.
Při přehrávání disku CD ATRAC/MP3:
Můžete také zvolit soubor v jiné skupině
otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  a současně
držet volič stisknutý ve směru .
Zopakováním kroku 2 zvolte skladby
v oblíbeném pořadí.
Můžete vybrat až 64 skladeb.
Po zadání 64. skladby se číslo první
vybrané skladby (zvukový disk CD)/
název souboru (CD ATRAC/MP3)
zobrazí na displeji.
Pokud zvolíte 65 a více skladeb, budou
postupně vymazány nejdříve zadané
skladby.
Stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání ve zvoleném pořadí.
Kontrola programu
1 Po zastavení přehrávače nastavte
volič funkcí na dálkovém ovládání na
hodnotu P MODE/ a opakovaně
stiskněte tlačítko Funkce, dokud
nezačne blikat nápis „PGM“
(Program). Pak stiskněte a podržte
tlačítko  na dálkovém ovládání,
dokud se zobrazení displeje nezmění.
2 Při každém stisknutí a podržení
tlačítka  na dálkovém ovládání,
dokud se zobrazení displeje nezmění,
se skladby zobrazí v pořadí přehrávání.
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání)
1
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost P MODE/
a opakovaným stisknutím tlačítka
Funkce zvolte možnost přehrávání,
kterou chcete opakovat ( strana 20).
2
Stiskněte a držte tlačítko Funkce,
dokud se nezobrazí ikona
(opakovat).
Opakuje se zvolená možnost přehrávání.
Návrat k normálnímu přehrávání
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost P MODE/
a stiskněte a podržte tlačítko Funkce,
dokud ikona
nezmizí.
Změna kvality zvuku
Alespoň na 2 sekundy otočte
a podržte volič operací směrem k 
nebo , dokud se neobjeví rozsah
frekvencí, který chcete nastavit.
Nejprve se zobrazí nápis „Low“.
K dispozici jsou 3 rozsahy frekvencí:
„Low“ (nízký rozsah zvuku), „Mid“
(střední rozsah zvuku) a „Hi“ (vysoký
rozsah zvuku).
4
Opakovaným otočením voliče
operací směrem k možnosti 
nebo  zvolte tvar vlnovky.
V paměti jsou pro každý rozsah
frekvencí uloženy 3 tvary.
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
SOUND najdete na  straně 24.
Nastavení kvality zvuku
Můžete nastavit možnost„EQUALIZER“
nebo možnost „CLEARBASS“. Pokud
nastavíte obě možnosti zároveň, můžete
si vychutnat více hlubokých tónů spolu
s požadovanou kvalitou zvuku.
1
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost SOUND.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
Funkce, dokud se nezobrazí možnost
„EQUALIZER“ nebo „CLEARBASS“.
3
Stiskněte tlačítko .
4
Otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  zvolte
požadovanou kvalitu zvuku.
5
Stiskněte tlačítko .
Přizpůsobení kvality zvuku
Kvalitu zvuku můžete přizpůsobit pro
každý rozsah frekvencí zvlášť pomocí
tvaru vlnovky na displeji.
1
2
Nastavte volič funkcí na dálkovém
ovládání na hodnotu SOUND
a stiskněte a podržte tlačítko
Funkce, dokud se nezobrazí
možnost „EQUALIZER“. Pak
stiskněte tlačítko .
Opakovaným otočením voliče
operací směrem k možnosti
 nebo  zvolte možnost
„CUSTOM“ a stiskněte tlačítko .
Přehrávání
3
Rozsah frekvencí
5
Opakovaným otáčením ovládacího
prvku VOL +/– zvolte hlasitost zvuku.
Hlasitost zvuku lze nastavit na 7 úrovní.
Hlasitost zvuku
6
Opakováním kroků 3 až 5 nastavíte
zbývající 2 rozsahy frekvencí.
7
Stiskněte tlačítko .
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
Zrušení operace úprav
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání
alespoň na 2 sekundy.
Poznámky
• Pokud je po zvýšení hlasitosti zvuk v důsledku
provedeného nastavení zkreslený, snižte hlasitost.
• Pokud rozpoznáte rozdíl v hlasitosti zvuku
mezi nastavením zvuku „CUSTOM“ a jiným
nastavením zvuku, upravte hlasitost podle
potřeby.
Pokračování 
23 CZ
Položky nabídky SOUND
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání alespoň na 2 sekundy.
Položka
Možnosti (: výchozí nastavení)
EQUALIZER
 OFF
(Nastavení ekvalizéru)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(Nastavení basových
zvuků)
 OFF
BASS 1
BASS 2
BASS 3
Normální kvalita zvuku
Pro vokály, posílení zvuku ve středním rozsahu
Živé zvuky, zdůraznění nízkých a vysokých rozsahů zvuku
Výrazné zvuky, ještě více zvýrazněné vysoké a nízké
rozsahy v porovnání s hodnotou ACTIVE
Přizpůsobený zvuk (podrobnosti najdete na  straně 23)
Normální kvalita zvuku
Zdůraznění basových zvuků
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení
BASS 1
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení
BASS 2
Poznámka
Když změníte nastavení položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, bude mít nastavení
položky EQUALIZER přednost.
Když nastavujete položku EQUALIZER i položku CLEARBASS, nastavte nejdříve položku EQUALIZER.
24 CZ
Změna volitelných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
OPTION najdete na  straně 26.
Nastavení různých funkcí
1
Nastavte volič funkcí na dálkovém
ovládání na hodnotu DSPL/MENU
a stiskněte a podržte tlačítko Funkce.
2
Otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  zvolte
položku, kterou chcete nastavit,
a pak stiskněte tlačítko .
3
Otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  zvolte
některou možnost a pak stiskněte
tlačítko .
Pokud nastavujete položky
„LANGUAGE“ nebo „PLAY
ORDER“, zopakujte krok 3.
Přehrávání
Můžete nastavit různé funkce, například
jazyk nabídky a pořadí přehrávání skupin
nebo souborů.
Pokračování 
25 CZ
Položky nabídky OPTION
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
Chcete-li nastavení zrušit, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání alespoň na 2 sekundy.
Položky
Možnosti (: výchozí nastavení)
LANGUAGE
MENU
(Jazyk pro nabídky atd.)
26 CZ
Volba jazyka pro textové nabídky,
varovné zprávy atd.

Volba jazyka pro CD-TEXT, příznak
ID3 atd.
TEXT 1) 2)

G-PROTECTION 1) 4)
(Slouží k zabránění
přeskakování zvuku)
1
Bude poskytnuta ochrana proti přeskakování zvuku
s vysoce kvalitním zvukem disku CD.
Bude poskytnuta zvýšená ochrana proti přeskakování
zvuku.
AVLS 5)
(Omezení hlasitosti)
 OFF
2
ON
3)
Hlasitost se mění bez omezení úrovně hlasitosti.
Je nastaven limit maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
Možnosti (: výchozí nastavení)
 OFF
AUDIO OUT 1)
(Výstup zvuku pro
externí zařízení)
 HEADPHONE Tuto možnost zvolte, pokud jste připojili dodaná sluchátka.
BEEP
(Zvuk operace)
 ON
ON
LINE OUT
OFF
SEAMLESS 1) 6)
 OFF
(Nepřetržité přehrávání
skladeb)
ON
POWER SAVE 1)
 OFF
(Podsvícení displeje
LCD na dálkovém
ovládání a kontrolka
1
OPR na přehrávači)
2
PLAY ORDER 1) 7)
(Pořadí přehrávání)
TRACK
GROUP
DIRECTION
(Otočení směru znaků
na displeji)
 NORMAL
CD-EXTRA 1) 8)
(Přehrávání podle
formátu disku)
 OFF
REVERSE
ON
Časovač nefunguje.
1-99 min
V zadané době se na displeji přibližně
na 5 sekund objeví nápis „OFF
TIMER“ a přehrávač automaticky
ukončí přehrávání.
Opakovaným otáčením ovládacího
prvku VOL +/– na dálkovém ovládání
můžete prodlužovat či zkracovat dobu
po 5 minutách nebo stálým otáčením
ovládacího prvku VOL +/– prodloužíte
či zkrátíte dobu po 1 minutě. Výchozí
nastavení je „10 min“.
Tuto možnost zvolte, pokud jste připojili jiná zařízení,
například aktivní reproduktory, pomocí zvukového
kabelu ( strana 29).
Přehrávání
Položky
TIMER
(Časovač vypnutí)
Při ovládání přehrávače zazní zvukový signál.
Zvukový signál je vypnutý.
Disk je přehráván tak, jak je nahrán, včetně pauz mezi
skladbami.
Disk CD je přehráván bez pauz mezi skladbami.
Na dálkovém ovládání se displej rozsvítí na přibližně
10 sekund, potom se vypne. Kontrolka OPR na přehrávači
bude svítit dále.
Nerozsvítí se displej na dálkovém ovládání ani kontrolka
OPR na přehrávači disků CD.
Nerozsvítí se displej na dálkovém ovládání ani kontrolka
OPR na přehrávači disků CD. Dále není aktivní nastavení
položek nabídky SOUND.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 NORMAL
ve kterém byl nahrán.
ID3tagTNO
Přehrávání podle pořadí čísla příznaku
ID3.
FILE NAME Přehrávání v abecedním pořadí názvů
souborů.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 OFF
ve kterém byl nahrán.
ON
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí
podle názvů skupin.
Znaky se na displeji zobrazují v normálním směru.
Znaky se zobrazují v opačném směru, takže je můžete
číst z opačné strany. Při nastavení položky CUSTOM
možnosti EQUALIZER nebo při vyhledávání skladby/
souboru za použití funkce zobrazení Seznam funguje
ovladač VOL +/– na dálkovém ovládání obráceně.
Pokud můžete disk normálně přehrávat, nastavte
hodnotu „OFF“.
Pokud nelze přehrávat disk CD-Extra, nastavte hodnotu
„ON“. Disk je možné přehrát.
Pokračování 
27 CZ
Položky
Možnosti (: výchozí nastavení)
ANIMATION
(Výběr obrazovky
s animací)
 OFF
ON
Když po určitou dobu nepoužíváte žádné ovládací prvky,
zobrazuje se běžná obrazovka pro přehrávání.
Když po určitou dobu nepoužíváte žádné ovládací prvky,
zobrazuje se obrazovka s animací.
1) Tyto položky lze nastavit, pouze pokud je přehrávač zastaven.
2) Možnost TEXT nelze nastavit pro zvukové disky CD. Pro disky CD-Extra můžete nastavit možnost
TEXT, je-li položka „CD-EXTRA“ nastavena na hodnotu „ON“.
3) Položka „AUTO“ se zobrazí ve stejném jazyku, který jste zvolili pro možnosti
„LANGUAGE“ - „MENU“.
4) V závislosti na zakoupeném modelu je na dálkovém ovládání zobrazen nápis „G-PRO“.
5) AVLS je zkratka pro Automatic Volume Limiter System (systém automatického omezení hlasitosti).
6) Tuto funkci lze použít pouze u disků CD ATRAC.
7) Tuto funkci nelze použít u zvukových disků CD.
8) Tuto funkci lze použít pouze u zvukových disků CD a disků CD-Extra.
Poznámky
• I když je možnost „G-PROTECTION“ nastavena na hodnotu „2“, může být zvuk přerušen:
– pokud přehrávač disků CD podléhá silnějším trvalým otřesům, než se předpokládá,
– pokud je přehrávaný disk znečištěný nebo poškrábaný, nebo
– je-li u disků CD-R/CD-RW přehráván disk s nízkou kvalitou nebo došlo k problému u originálního
nahrávacího zařízení nebo u softwarové aplikace.
• I když je možnost „SEAMLESS“ nastavena na hodnotu „ON“, nemusí být přehrávání skladeb
plynulé, v závislosti na způsobu, jak byla zdrojová hudba zaznamenána.
28 CZ
Připojení dalších zařízení
Můžete poslouchat disky CD pomocí
stereofonního systému a zaznamenávat
disky CD na pásku kazety. Informace
najdete v návodu k obsluze dodaném se
zařízením, které chcete připojit.
Před připojením zařízení a provedením
níže popsaných změn nastavení je nutné
všechna zařízení vypnout.
Připojené zařízení
Sluchátka
Zařízení je připojeno pomocí
spojovacího kabelu
Nastavení
HEADPHONE
LINE OUT
Poznámky
do  (sluchátka)/
LINE OUT
Spojovací kabel
(mini-konektor typu
jack, není dodáván)
• Před přehráváním disku CD snižte hlasitost
připojeného zařízení, abyste zabránili
poškození připojeného reproduktoru.
• Pro nahrávání použijte síťový adaptér. Pokud
jako zdroj napájení používáte dobíjecí nebo
suchou baterii, může se baterie v průběhu
nahrávání úplně vybít.
• Chcete-li zaznamenat kvalitní
zvuk disku CD, nastavte položku
„G-PRO (G-PROTECTION)“ na hodnotu „1“.
Přehrávání
Pokud připojujete jiné zařízení, nastavte
tuto možnost na hodnotu „LINE OUT“.
Pokud je nastavena hodnota „LINE
OUT“, nelze nastavit hlasitost pomocí
přehrávače ani dálkového ovládání
a funkce zvuku nefunguje.
Levý (bílý)
Pravý (červený)
Zesilovač AV, aktivní
reproduktor, kazetový
magnetofon atd.
Je třeba změnit nastavení možnosti
„AUDIO OUT“ tak, aby byl výstup
zvuku do připojeného zařízení. Nastavení
možnosti „AUDIO OUT“ jsou uvedena
níže. Informace o nastavení těchto
možností najdete na  stranách 25, 27.
29 CZ
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud po kontrole těchto příznaků některý z problémů přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Napájení
Příznak
Dobíjecí baterii nelze nabít.
Příčina a postup nápravy
 Dobíjecí baterie není vložena v přihrádce baterie. Vložte
dobíjecí baterii ( strana 11).
 Tlačítko /CHG není stisknuto. Připojte síťový adaptér a
stiskněte tlačítko /CHG.
 Přehrává se disk CD. Vypněte jej ( strana 16).
Zvuk
30 CZ
Příznak
Po opakovaném otočení ovládacího
prvku VOL +/– na dálkovém ovládání
směrem k položce + není zvýšena
hlasitost (ani když opakovaně stisknete
tlačítko VOL + na přehrávači).
Není slyšet žádný zvuk ani šum.
Příčina a postup nápravy
Nelze nastavit hlasitost.
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu „LINE
OUT“. Nastavte položku „AUDIO OUT“ na hodnotu
„HEADPHONE“ ( strana 29). Když upravujete hlasitost
pomocí ovladače hlasitosti na připojeném zařízení, nastavte
položku „AUDIO OUT“ na hodnotu „LINE OUT“
( strana 29).
Na disku CD je slyšet skřípavý zvuk.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 11).
Při používání přehrávače s připojeným
stereofonním systémem je zvuk
zkreslený nebo obsahuje šumy.
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu
„HEADPHONE“. Nastavte položku „AUDIO OUT“ na
hodnotu „LINE OUT“ ( strana 29).
Položky funkce EQUALIZER nelze
nastavit.
 Režim „POWER SAVE“ je nastaven na hodnotu „2“
( strana 27).
 Položka „AVLS“ je nastavena na hodnotu „ON“. Nastavte ji
na hodnotu „OFF“ ( strana 26).
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu „LINE
OUT“. Nastavte ji na hodnotu „HEADPHONE“ ( strana 29).
 Pevně připojte sluchátka.
 Konektory jsou zašpiněné. Pravidelně čistěte konektory
sluchátek suchým měkkým hadříkem.
Operace/přehrávání
Příznak
Příčina a postup nápravy
Doba přehrávání je příliš krátká. Disk CD  Zkontrolujte, zda používáte alkalickou, nikoli manganovou
se nepřehrává.
baterii.
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 12).
 Dobíjecí baterii několikrát nabijte a vybijte ( strana 12).
 Pokusili jste se přehrát soubory uložené ve formátu, který
není kompatibilní s tímto přehrávačem ( strana 5).
 Změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“. Disk CD je
možné přehrát ( strana 27).
Na displeji se zobrazí zpráva „Lo Batt“
a disk CD nelze přehrát.
 Dobíjecí baterie je úplně vybitá. Nabijte baterii ( strana 11).
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 12).
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Hi DC in“.
 Používáte síťový adaptér s vyšší frekvencí, než má dodaný
síťový adaptér nebo než je doporučená hodnota. Používejte
pouze dodaný síťový adaptér nebo kabel k baterii automobilu
doporučený v části „Volitelné příslušenství“ ( strana 35).
Disk CD se nepřehrává nebo se po
 Disk CD je znečištěný nebo poškozený. Vyčistěte jej nebo jej
vložení disku CD do přehrávače zobrazí
vyměňte.
na displeji zpráva „No Disc“.
 Zkontrolujte, zda je disk CD vložen štítkem nahoru
( strana 15).
 Došlo ke kondenzaci* vlhkosti. Přehrávač disků CD několik
hodin nepoužívejte, dokud se vlhkost neodpaří.
Doplňující informace
Některé skladby nelze přehrát.
* Vlhkost má tendenci kondenzovat na čočce uvnitř přehrávače
disků CD, když jej přinesete z chladného venkovního prostředí
do vyhřáté místnosti.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 11).
 Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena ( strana 11, 12).
 Pevně připojte síťový adaptér k zásuvce střídavého proudu
( strana 14).
 Po uplynutí minimálně jedné sekundy po připojení síťového
adaptéru stiskněte tlačítko .
 Disk CD-R/CD-RW v přehrávači je prázdný.
 Došlo k problému u disku CD-R/CD-RW, nahrávacího
zařízení nebo aplikačního softwaru.
Po stisknutí tlačítka blikne kontrolka
OPR na přehrávači a disk CD se
nepřehrává.
 Tlačítka jsou zamknuta. Posuňte přepínač HOLD zpět
( strana 17).
Pokračování 
31 CZ
Příznak
Disk se začne přehrávat od místa,
kde jste přehrávání ukončili (funkce
obnovení).
Příčina a postup nápravy
Během přehrávání disku CD ATRAC
nebo MP3 se disk neotáčí, ale slyšíte
normální zvuk.
 Tento přehrávač je navržen tak, aby se otáčení disku ATRAC
nebo MP3 během přehrávání zastavilo za účelem snížení
spotřeby energie. Přehrávač funguje správně.
 Je zapnuta funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání
od první skladby, stiskněte a podržte ve stavu zastavení
přehrávače tlačítko , dokud nezačne přehrávání první
skladby ( strana 16), nebo otevřete kryt přehrávače.
Můžete také odstranit všechny zdroje napájení a pak znovu
vložit baterii nebo připojit síťový adaptér.
Po stisknutí tlačítka  nebo po zavření  Na disku CD-R/CD-RW nejsou uloženy žádné soubory
ATRAC/MP3.
krytu přehrávače se na displeji zobrazí
nápis „No file“ (žádný soubor).
 Používáte disk CD-R/CD-RW, z něhož byla vymazána data.
 Disk CD je znečištěný.
Displej LCD lze špatně přečíst nebo se  Používáte přehrávač disků CD při vysokých teplotách
mění pomalu.
(nad 40 °C) nebo při nízkých teplotách (pod 0 °C). Při pokojové
teplotě se displej vrátí do normálního provozního režimu.
rychle bliká na displeji dálkového
ovládání a nelze vyhledat začátek nebo
konkrétní místo skladby.
 Přehrávač disků CD přešel do přípravné fáze přehrávání
skladby se záložkou. Změňte nastavení možnosti PLAY MODE
na normální přehrávání (žádné zobrazení) ( strana 20).
Přestože jste nezvolili přehrávání skladeb  Když jste zvolili jinou možnost přehrávání než přehrávání
se záložkou, bliká (Záložka).
skladeb se záložkou, bliká
(Záložka).
Přehrávání se náhle zastaví.
32 CZ
 Byl nastaven časovač vypnutí. Změňte nastavení možnosti
„TIMER“ na hodnotu „OFF“ ( strana 27).
 Dobíjecí nebo suchá baterie je úplně vybitá. Dobijte dobíjecí
baterii ( strana 11) nebo nahraďte suchou baterii novou
alkalickou baterií LR6 (velikost AA) ( strana 12).
Ostatní
Příznak
Při zavírání krytu přehrávače se disk CD
začne otáčet.
Přehrávač disků CD nelze správně
ovládat pomocí dálkového ovládání.
Příčina a postup nápravy
 Přehrávač čte informace na disku CD, nejedná se o poruchu.
 Tlačítka na přehrávači jsou omylem stisknutá.
 Dálkové ovládání není správně připojeno.
Doplňující informace
33 CZ
Údržba
Technické údaje
Čištění pláště
Použijte měkký hadřík mírně navlhčený
vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidlo.
Systém
Digitální zvukový systém kompaktních disků
Vlastnosti laserové diody
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Kmitočtová charakteristika
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (měřeno podle standardu JEITA)
Výstup
Výstup na lince (stereofonní minikonektor typu jack)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zatěžovací impedance více než 10 kΩ
Sluchátka (stereofonní minikonektor typu jack)
Přibližně 5 mW + přibližně 5 mW při 16 Ω
(Přibližně 1 mW + přibližně 1 mW při 16 Ω)*
* Pro model s kódem oblasti „EU8“.
Kód oblasti pro zakoupený model zjistíte
v levém horním rohu čárového kódu na obalu.
Požadavky na napájení
• Dobíjecí baterie Sony NH-10WM:
1,2 V DC × 1
• Baterie LR6 (velikost AA): 1,5 V DC × 1
• Síťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model pro Mexiko)
Provozní teplota
5 °C - 35 °C
Rozměry (š/v/d) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přibližně 135,8 × 17,9 × 135,8 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibližně 172 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3
a patenty s licencí od Fraunhofer IIS a Thomson.
Změna vzhledu a technických údajů vyhrazena.
34 CZ
Volitelné příslušenství
* Technické údaje síťových adaptérů se
v jednotlivých oblastech liší. Před nákupem
zkontrolujte místní napětí a tvar zástrčky.
Některé položky z výše uvedeného
příslušenství nemusí být u některých
prodejců k dispozici. Podrobné informace
o příslušenství, které je ve vaší zemi či oblasti
k dispozici, získáte u vašeho prodejce.
Doplňující informace
AC-E30HG*
Síťový adaptér
Systém aktivních reproduktorů SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Kabel k baterii automobilu
DCC-E34CP
Kabel k baterii automobilu
se sadou pro připojení v
automobilu
Sada pro připojení v automobilu CPA-9C
RK-G129
Spojovací kabel
RK-G136
MDR-EX51LP
Sluchátka (mimo zákazníky
MDR-EX71SL
ve Francii)
MDR-G74SL
MDR-E010SP
Sluchátka (pro zákazníky
ve Francii)
35 CZ
G
Rejstřík
G-PROTECTION
GROUP 27
Symboly
(Baterie) 11, 13
(Disk) 15
1 20
a00 20
a00 SHUF 20
(Záložka) 20, 21
(Skupina) 20
PGM 20, 22
(Seznam skladeb) 20, 21
SHUF 20
(Opakování) 22
ACTIVE 24
ANIMATION
ATRAC 5
AUDIO OUT
AVLS 26
HEADPHONE
HEAVY 24
27, 29
I
INTRO
20
K
Kryt přihrádky baterie
11
L
LANGUAGE 26
LINE OUT 27, 29
MENU
28
27
C
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 24
CUSTOM 24
D
Dálkové ovládání 8
DIRECTION 27
Disk CD ATRAC 5
Disk CD-EXTRA 27
Disk CD-Extra 5
Disk CD MP3 5
Disk CD v režimu Mix-Mode 5
Displej dálkového ovládání 10, 18
Dobíjecí baterie 8, 11
E
EQUALIZER
23, 24
F
Formát CD-DA
Funkce HOLD
26
O
Opakované přehrávání
27, 29
B
36 CZ
H
M
A
BEEP
26
5
17
22
P
PLAY MODE 19
PLAY ORDER 27
Pouzdro pro externí baterie 8, 12
Pouzdro pro přenášení baterie 8
POWER SAVE 27
Pozastavení 16
Přehrávání 16
Přehrávání seznamu m3u 21
Příznak ID3 18
S
SEAMLESS 27
Síťový adaptér 8
Skupina 6, 21
Sluchátka 8
SOFT 24
SonicStage 4
SOUND 24
Spona na dálkovém ovládání
T
TEXT 26
TIMER 27
TRACK 27
8
V
Volitelné příslušenství
Vyhledání 16, 17
35
Z
Záložka 21
Zastavení 16
Zobrazení Seznam
17
Ž
Životnost baterie
13
Doplňující informace
37 CZ
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, zníži sa nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., zníži
sa nebezpečenstvo požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zapálené sviečky.
Na zariadenie neumiestňujte nádoby
s tekutinami ako napríklad vázy, zníži
sa nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ NEBEZPEČIE
NEVIDITEĽNEJ LASEROVEJ
RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA
A ANI HO PRIAMO NESLEDUJTE
POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE (CLASS 1M)
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO
LÚČA POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV
Platnosť označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2 SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá,
diaľkový ovládač
Obsah
Vytvorenie vlastných diskov
ATRAC CD .............................................. 4
Ktoré disky sa môžu prehrávať
v tomto prehrávači CD? ......................... 5
Preventívne opatrenia ............................ 7
Bezpečnosť ................................................ 7
Na prehrávači CD..................................... 7
Zaobchádzanie s diskmi CD ................... 7
Zabochádzanie so slúchadlami ............... 7
Začíname
Kontrola dodaného príslušenstva ......... 8
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami ................................................... 9
Príprava zdroja napájania
(nabíjateľná batéria) ............................ 11
Používanie suchej batérie ...................... 12
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie ..................................................... 13
Používanie sieťového adaptéra ............. 14
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD .......................... 15
Základné operácie prehrávania
(prehrávanie, zastavenie,
vyhľadávanie) ......................................... 16
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD) .................................... 17
Vyhľadanie obľúbenej skladby
alebo súboru ........................................ 17
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
zoznamu skupín a súborov
(zobrazenie zoznamu) ........................... 17
Kontrola informácií o disku CD
na displeji ................................................ 18
Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................... 19
Možnosti prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ...................... 20
Prehrávanie skupín ................................. 21
Prehrávanie obľúbených skladieb
(prehranie značky)................................. 21
Prehrávanie obľúbených zoznamov
prehrávania (prehrávanie podľa
zoznamu prehrávania m3u) .................. 21
Prehrávanie skladieb v obľúbenom
poradí (prehrávanie PGM) ................... 22
Opakované prehrávanie skladieb
(opakované prehrávanie) ..................... 22
Zmena kvality zvuku............................. 23
Výber kvality zvuku ............................... 23
Prispôsobenie kvality zvuku .................. 23
Položky ponuky SOUND ...................... 24
Zmena voliteľných nastavení .............. 25
Nastavenie rôznych funkcií ................... 25
Položky ponuky OPTION ..................... 26
SK
Pripojenie ďalších zariadení ................ 29
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ............................. 30
Údržba ................................................... 34
Technické údaje ................................... 34
Voliteľné príslušenstvo ........................ 35
Register ................................................ 36
Pokyny v tejto príručke sa týkajú hlavne
ovládacích prvkov diaľkového ovládania.
Podľa oblasti, v ktorej sa prehrávač používa,
sa indikátory zobrazené na displeji diaľkového
ovládania môžu líšiť od zobrazenia v Návode na
obsluhu.
Obchodné známky
„WALKMAN“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation označujúca
stereofónne produkty používané so
slúchadlami.
je obchodná
známka spoločnosti Sony Corporation.
SonicStage je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a ATRAC Advanced Lossless sú
ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
3 SK
Vytvorenie vlastných diskov ATRAC CD
Okrem bežných zvukových diskov CD môžete prehrávať aj originálne disky CD
(„ATRAC“ CD), ktoré ste vytvorili pomocou softvéru SonicStage. Pomocou softvéru
SonicStage možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW nahrať približne 30 zvukových
diskov CD*. Softvér SonicStage sa dá prebrať bez poplatku.
Nasledujúca časť obsahuje rýchly prehľad o počúvaní hudby na disku ATRAC CD.
Nainštalujte softvér SonicStage na počítač.
SonicStage je softvérový výrobok, ktorý z hudby
zo zvukových diskov CD alebo z hudby prebratej
z Internetu vytvára originálne disky CD.
Program SonicStage môžete prebrať z lokality
http://www.sonydigital-link.com/dna
(Top page t ATRAC CD t SonicStage)
a inštalovať na počítači.
ATRAC CD
Vytvorte disk ATRAC CD.
Obľúbené skladby vybraté z hudby uloženej
v počítači nahrajte na disk CD-R alebo CD-RW
pomocou softvéru SonicStage.
Zvukové disky CD,
súbory MP3
Počúvajte ich pomocou tohto prehrávača CD.
Originálny disk CD vám umožní vziať si so sebou
množstvo skladieb, kamkoľvek sa vyberiete.
• Vyžaduje sa vhodné systémové prostredie prístupu na Internet.
Podrobnosti nájdete v návode na obsaluhu počítača.
• Navštívte lokalitu určenú na prebratie softvéru SonicStage, kde
získate informácie o inštalovaní softvéru SonicStage a vytvorení
diskov ATRAC CD. Môžete preskúmať aj časť pomocníka
softvéru SonicStage.
* Ak sa celkový čas prehrávania jedného disku CD (albumu) odhaduje na
60 minút a nahráva sa na disk CD-R alebo CD-RW s kapacitou 700 MB
rýchlosťou 48 kb/s vo formáte ATRAC.
4 SK
Pre zákazníkov, ktorí si kúpili modely dodávané so softvérom SonicStage (na disku CD-ROM)
• Softvér SonicStage sa môže inštalovať z dodaného disku CD-ROM.
• Informácie o inštalovaní softvéru SonicStage a vytvorení diskov ATRAC CD nájdete
v dodanom „Návode na inštaláciu a obsluhu“.
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto prehrávači CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD vo formáte CD-DA
Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je
norma nahrávania používaná na zvukových diskoch CD.
Disky ATRAC CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú nahrané
zvukové údaje komprimované vo formáte ATRAC*
ATRAC je všeobecný termín označujúci technológie spoločnosti Sony
Corporation na kompresiu zvuku ATRAC3, ATRAC3plus a ATRAC Advanced
Lossless**. ATRAC3 a ATRAC3plus, vyznačujúce sa kompresným pomerom s
vysokou kvalitou a ATRAC Advanced Lossless**, vyznačujúca sa bezstratovou
kompresiou údajov, ponúkajú v kombinácii široké pole možností.
** Tento prehrávač nie je kompatibilný s kódovaním ATRAC Advanced Lossless.
Prehrávač CD môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti a vzorkovacie
frekvencie:
ATRAC3
ATRAC3plus
Prenosové rýchlosti
66/105/132 kb/s
48/64/256 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
44,1 kHz
44,1 kHz
Na tomto prehrávači CVD sa dajú zobraziť informácie (názov skladby, názov
albumu, meno interpreta atď.) s dĺžkou až 62 znakov.
Disky MP3 CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú nahrané zvukové údaje komprimované
vo formáte MP3*
Prehrávač CD môže používať prenosové rýchlosti a vzorkovacie frekvencie
uvedené nižšie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Prenosové rýchlosti
32 – 320 kb/s
8 – 160 kb/s
8 – 160 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
32/44,1/48 kHz
16/22,05/24 kHz
8/11,025/12 kHz
Tento prehrávač CD vyhovuje formátu značiek ID3, verziám 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4.
Formát značiek ID3 slúži na pridanie určitých informácií (názov skladby, názov
albumu, meno interpreta atď.) do súborov MP3. Tento prehrávač CD môže zobraziť
až 64 znakov informácie značky ID3.
Disky CD-Extra a disky Mix-Mode CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú súčasne nahrané údaje vo formátoch
CD-DA a CD-ROM*
Ak sa disk CD nedá prehrávať, zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“
( strana 27). Disk CD sa potom bude dať prehrať.
Prehrávať sa dajú aj disky ATRAC CD, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je
softvér SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3.
Pomocou softvéru SonicStage nemožno vytvoriť disk CD so zvukovými údajmi nahranými
v rôznych formátoch.
* Prehrávať sa dajú len disky vo formáte ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Pokračovanie 
5 SK
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov
CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti
predávajú v ostatnom čase zvukové disky
zakódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa vyskytujú aj také, ktoré
nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je
možné ich prehrať na tomto výrobku.
Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája
nahratý materiál typu DVD na jednej strane
s digitálnym zvukovým materiálom na druhej
strane. Avšak, keďže strana so zvukovým
materiálom nezodpovedá štandardu pre
kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na
tomto výrobku nie je zaručené.
Rozdiel štruktúry súborov diskov ATRAC CD
a diskov MP3 CD
Disky ATRAC CD a disky MP3 CD obsahujú
„súbory“ a „skupiny“. „Súbor“ zodpovedá
„skladbe“ zvukového disku CD. „Skupina“ je
balík súborov a zodpovedá „albumu“.
V prípade diskov MP3 CD tento prehrávač
rozpozná priečinok MP3 ako „skupinu“,
a disky ATRAC CD a MP3 CD sa tak môžu
otvárať rovnakým spôsobom.
Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť
• Maximálny počet skupín: 256
• Maximálny počet súborov: 999
Poradie prehrávania diskov ATRAC CD a MP3 CD
Súbory na diskoch ATRAC CD sa prehrávajú
v poradí vybratom v programe SonicStage.
V prípade diskov MP3 CD sa poradie
prehrávania môže líšiť podľa metódy
použitej pri nahrávaní súborov MP3
na disk. Prehrať sa môže aj „zoznam
prehrávania“ s poradím prehrávania
súborov MP3. V nasledujúcom príklade sa
súbory prehrávajú v poradí od  do .
6 SK
MP3
Skupina
Súbor
(Maximálna úroveň adresárov: 8)
Poznámky
• V prípade disku CD, ktorý obsahuje súbory
ATRAC a súbory MP3, prehrávač najprv
prehráva súbory ATRAC.
• Schopnosť prehrávača CD prehrávať sa môže
líšiť podľa kvality disku a stavu nahrávacieho
zariadenia.
• Používať sa môžu znaky A až Z, a až z,
0 až 9 a _ (znak podčiarknutia).
• Na disk so súbormi ATRAC a MP3
neukladajte súbory v iných formátoch
a nevytvárajte nepotrebné priečinky.
Disky ATRAC CD
• Disky CD-R a CD-RW nahrané vo formátoch
ATRAC nemožno prehrávať na počítači.
Disky MP3 CD
• Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“.
Ak však pridáte príponu „mp3“ k súboru,
ktorý nie je súborom MP3, prehrávač nedokáže
súbor správne rozpoznať.
• Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3
sa odporúča nastaviť parametre kompresie
„44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Konštantná
prenosová rýchlosť“.
• Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu
kapacitu, nastavte v nahrávacom softvéri
možnosť „zastavenia zapisovania“.
• Ak chcete využiť maximálnu kapacitu pri
jednom nahrávaní na prázdne médiu, nastavte
v nahrávacom softvéri možnosť „Disk naraz“.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Ak do prehrávača spadne nejaký pevný
predmet alebo natečie kvapalina,
odpojte ho od siete a pred ďalším
používaním nechajte skontrolovať
kvalifikovaným personálom.
• Do konektora DC IN 3 V (vonkajší zdroj
napájania) nevkladajte žiadne cudzie
predmety.
Na prehrávači CD
• Šošovky prehrávača CD udržiavajte čisté
a nedotýkajte sa ich. V opačnom prípade
sa šošovky môžu poškodiť a prehrávač
nebude správne fungovať.
• Na vrchnú časť prehrávača CD
neumiestňujte ťažké predmety. Prehrávač
CD a disk CD by sa mohli poškodiť.
• Neumiestňujte prehrávač CD do
blízkosti zdrojov tepla ani na miesto
vystavené priamemu slnečnému svetlu,
miesto s prachom alebo pieskom,
vlhkosťou, miesto, kde prší, miesto
vystavené mechanickým nárazom, na
nerovný povrch alebo do uzatvoreného
automobilu.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádiového
alebo televízneho vysielania, vypnite ho
alebo premiestnite ďalej od rádiového
alebo televízneho prijímača.
• Na tomto prehrávači CD nemožno
prehrávať disky s neštandardnými tvarmi
(napr. tvaru srdca, štvorca, hviezdy). Pri
pokuse o ich prehrávanie sa prehrávač
CD môže poškodiť. Takéto disky
nepoužívajte.
Zaobchádzanie s diskmi CD
• Disk CD uchopte za hranu, aby zostal
čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk CD nelepte papier ani pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani pôsobeniu zdrojov
tepla, ako sú potrubia s horúcim
vzduchom. Disky CD nenechávajte
v automobile zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Zabochádzanie so slúchadlami
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite auto,
jazdíte na bicykli alebo obsluhujete
akékoľvek motorové vozidlo. Mohlo by
to ohroziť bezpečnosť cestnej premávky
a v niektorých krajinách je to protizákonné.
Nebezpečnou môže byť aj veľká hlasitosť
prehrávania v slúchadlách pri chôdzi najmä
pri prechádzaní cez prechody pre chodcov.
V potenciálne nebezpečných situáciách by
ste mali byť veľmi opatrní alebo prehrávač
prestať používať.
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Nepoužívajte slúchadlá s nastavenou
veľkou hlasitosťou. Ušní lekári varujú
pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým
prehrávaním. Ak vám začne zvoniť
v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte
prehrávač používať.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Udržujte strednú úroveň hlasitosti.
Umožňuje to počuť vonkajšie zvuky a je to
ohľaduplné voči ľuďom v okolí.
7 SK
Začíname
Kontrola dodaného
príslušenstva
Pripojenie slúchadiel k diaľkovému ovládaniu
Zapojte zásuvku slúchadiel pevne do
diaľkového ovládania.
• Sieťový adaptér (1)
• Puzdro vonkajšej
batérie (1)
Používanie spony diaľkového ovládania
Sponu môžete pripnúť rôznymi smermi.
Otočte sponu podľa obrázka uvedeného
nižšie. Môžete zmeniť aj smer textu názvu
skladby atď. ( strana 25, 27).
• Nabíjateľná
batéria (1)
• Obal na prenášanie
batérie (1)
• Slúchadlá (1)
• Diaľkové ovládanie
(Diaľkové ovládanie)
(1) (len pre tento
prehrávač CD)
• Návod na obsluhu (1)
• Adaptér sieťovej zásuvky (Dodáva sa
s turistickým modelom) (1)
Poznámka
Používajte len dodané diaľkové ovládanie.
S týmto prehrávačom nemožno používať iné
diaľkové ovládanie.
8 SK
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami
(skupina) +/– ( strana 16)
 Tlačidlá / ( strana 16)
 Prehrávač CD:
Ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +*/–
( strana 15)
Diaľkové ovládanie:
Ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 15, 17, 22, 23)
Začíname
Prehrávač CD (zadná časť)
 Tlačidlá
 Prepínač HOLD ( strana 17)
 Otvor so závitom pre puzdro vonkajšej
batérie ( strana 12, 13)
 Konektor EXT BATT ( strana 12, 13)
 Tlačidlo OPEN ( strana 11, 15)
 Tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie)*
( strana 15-17, 19, 21-23)
 Prehrávač CD:
Tlačidlo  (stop)/CHG ( strana 11, 16)
Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie:
Tlačidlo  (stop) ( strana 16, 23, 24, 26)
 Indikátor OPR (Prevádzka)
( strana 11, 12, 15, 17)
 Konektor  (slúchadlá)/LINE OUT
( strana 15, 29)
 Konektor DC IN 3 V ( strana 11, 14)
 Ovládač prevádzky
( strana 16, 17, 21-23, 25)
 Tlačidlo SEARCH ( strana 17)
 Tlačidlo funkcií ( strana 18, 19, 22, 23, 25)
 Volič funkcií ( strana 18, 19, 22, 23, 25)
 Spona ( strana 8)
* Tlačidlo obsahuje dotykový bod.
Pokračovanie 
9 SK
Displej diaľkového ovládania
 Indikátor disku ( strana 15)
 Indikátor čísla skladby/indikátor prehrávania Auto ranking ( strana 18, 19)
 Displej so znakovými informáciami ( strana 18)
 Indikátor režimu prehrávania ( strana 20-22)
 Indikátor zvuku ( strana 23)
 Indikátor batérie ( strana 11, 13)
 Indikátor skupín ( strana 20, 21)
 Indikátor zoznamu prehrávania ( strana 20, 21)
 Indikátor značiek ( strana 20, 21)
10 SK
Príprava zdroja napájania
(nabíjateľná batéria)
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
Pripojte sieťový adaptér ku konektoru
DC IN 3 V CD prehrávača a do
sieťovej zásuvky, potom na spustenie
nabíjania stlačte tlačidlo /CHG.
Indikátor OPR prehrávača CD bliká,
potom sa rozsvieti.
Keď je pripojené diaľkové ovládanie,
na displeji diaľkového ovládania bliká
správa „Charging“ a segmenty indikátora
(batéria) na displeji sa rozsvietia
postupne podľa priebehu nabíjania.
Začíname
Pred prvým použitím alebo po vyčerpaní
nabite nabíjateľnú batériu.
Batériu nabíjajte, len keď sa úplne vybije
(na displeji sa zobrazí správa „Lo Batt“).
Pôvodná kapacita sa zachová dlhšie.
4
do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Indikátor OPR
Tlačidlo OPEN
2
Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
Zdvihnúť
Kryt priestoru
pre batériu
do konektora
DC IN 3 V
/CHG
Stlačiť
3
Vložte nabíjateľnú batériu
NH-10WM (je súčasťou dodávky).
Zorientujte pól  batérie so
značkou  nákresu v priestore pre
batériu a zatvorte kryt priestoru
pre batériu a kryt prehrávača, aby
zapadli na miesto.
Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
OPR zhasne a správa „Charging“ sa
prestane zobrazovať.
Pokračovanie 
Najprv vložte
koniec
s pólom .
11 SK
Poznámky
• Sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie inej
nabíjateľnej batérie, ako je batéria NH-10WM
(je súčasťou dodávky) alebo batéria NH-14WM
(nie je súčasťou dodávky).
• Ak počas nabíjania stlačíte tlačidlo , nabíjanie
sa zastaví a spustí sa prehrávanie disku CD.
• Ak pripojíte sieťový adaptér k prehrávaču
počas prehrávania, prehrávanie sa zastaví.
• Prehrávač a nabíjateľná batéria sa pri nabíjaní
zahrievajú. Neznamená to žiadne nebezpečenstvo.
• Ak sa prehrávač nebude dlhšiu dobu používať,
vyberte nabíjateľnú batériu.
Vybratie nabíjateľnej batérie
Potlačte nabíjateľnú batériu na konci
s pólom .
Poznámka o životnosti nabíjateľnej batérie
a jej výmene
Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhšiu
dobu nepoužívala, nemusí byť úplne nabitá.
V takom prípade ju nabíjajte, kým
svieti indikátor OPR. Prehrávač potom
používajte, kým sa batéria úplne nevybije
(na displeji sa zobrazí správa „Lo Batt“).
Tento postup zopakujte viackrát.
Keď sa životnosť nabitej batérie po tomto
postupe skráti asi na polovicu normálnej
životnosti, vymeňte ju za novú.
Poznámka o prenášaní nabíjateľnej batérie
Používajte dodaný obal na batériu, ktorý
poskytuje ochranu pred neočakávaným
zahrievaním. Ak sa nabíjateľná batéria
dostane do kontaktu s kovovými predmetmi,
môže vzniknúť skrat a spôsobiť zahriatie
alebo vznietenie batérie.
12 SK
Používanie suchej batérie
Kapacitu, ktorá je k dispozícii, môžete
zvýšiť, ak spolu s nabíjateľnou batériou
použijete suchú batériu pripojením puzdra
vonkajšej batérie.
Skontrolujte, či je sieťový adaptér odpojený,
keď sa pripája puzdro vonkajšej batérie.
Batéria v prehrávači a vonkajšia batéria
v puzdre sa vybíjajú súčasne.
Poznámky
• Pri zvyšovaní kapacity súčasne použite úplne
nabitú nabíjateľnú batériu a novú suchú batériu.
• V prípade napájania prehrávača CD batériami
používajte len alkalické batérie. Ak použijete
iný typ batérie, prehrávač nemusí pracovať na
maximálny výkon. Môže sa znížiť životnosť
batérie, a pod.
1
Pri vkladaní alkalickej batérie
LR6 (veľkosť AA) (nie je súčasťou
dodávky) zorientujte pól  podľa
nákresu vo vnútornej časti puzdra
batérie a zatvorte kryt puzdra batérie.
2
Pevne pripojte puzdro batérie
k prehrávaču a zatiahnite skrutku
v smere LOCK. Pripojte puzdro
batérie do konektora EXT BATT.
Demontáž puzdra vonkajšej batérie
Uvoľnite skrutku v smere RELEASE.
POtom odpojte puzdro batérie
z konektora EXT BATT.
Zostávajúcu kapacita batérie indikuje
displej podľa nižšie uvedenej schémy.
Zmenšovanie čiernej časti indikátora
signalizuje vyčerpávanie kapacity batérie.




 „Lo Batt“ *
* Zaznie zvukový signál.
Po vyčerpaní kapacity nabíjateľnú batériu
nabite alebo vymeňte za novú.
Poznámky
• Na displeji sa zobrazuje približná zostávajúca
kapacita batérie. Napríklad, jeden segment
indikátora nemusí vždy zodpovedať štvrtine
kapacity batérie.
• V závislosti od prevádzkových podmienok
môže byť údaj na displeji väčší alebo menší
v porovnaní so skutočnou zostávajúcou
kapacitou.
S jednou nabíjateľnou batériou NH-10WM
(nabíjaná asi 5 hodín 2))
G-PROTECTION
„1“
„2“
11
10
Zvukový disk CD
28
28
Disk ATRAC CD 3)
20
20
Disk MP3 CD 4)
Začíname
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie
Životnosť batérie 1)
S puzdrom vonkajšej batérie (jedna alkalická batéria 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
24
21
Zvukový disk CD
61
61
Disk ATRAC CD 3)
41
41
Disk MP3 CD 4)
S jednou nabíjateľnou batériou NH-10WM a puzdrom
vonkajšej batérie (jedna alkalická batéria 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
37
32
Zvukový disk CD
90
90
Disk ATRAC CD 3)
63
63
Disk MP3 CD 4)
1) Hodnoty merané podľa normy asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Zobrazený čas prehrávania zodpovedá
približnému počtu hodín, keď je prehrávač
umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu
a pre režim „POWER SAVE“ je nastavená
možnosť „2“ ( strana 27). Táto hodnota sa
mení podľa spôsobu používania prehrávača.
2) Čas nabíjania sa mení v závislosti od spôsobu
používania nabíjateľnej batérie.
3) Nahrávané rýchlosťou 48 kb/s
4) Nahrávané rýchlosťou 128 kb/s
5) Keď sa používa alkalická batéria Sony LR6
(SG) (vyrobená v Japonsku)
Pokračovanie 
13 SK
Poznámky o nabíjateľných batériách
a suchých batériách
• Suché batérie nenabíjajte.
• Batérie nezahadzujte do ohňa.
• Batérie nenoste vo vrecku a pod., v ktorom sa
nachádzajú mince alebo iné kovové predmety.
Pri náhodnom kontakte kladného a záporného
pólu batérie s kovovým predmetom sa môže
vyvíjať teplo.
• Nepoužívajte naraz nabíjateľné a suché batérie.
• Nepoužívajte naraz nové a staré batérie.
• Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií.
• Keď sa batérie nebudú dlhšiu dobu používať,
vyberte ich.
• V prípade úniku kvapaliny z batérie utrite
všetky zvyšky v priestore pre batérie a vložte
nové batérie. Ak sa tekutina dostane na
pokožku, dôkladne ju zmyte.
Používanie sieťového adaptéra
Pri používaní môžete prehrávač napájať
pomocou sieťového adaptéra bez batérie.
do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
do konektora DC IN 3V
1
Pripojte sieťový adaptér do
konektora DC IN 3V prehrávača CD
a do sieťovej zásuvky.
Poznámky o sieťovom adaptéri
• Keď sa prehrávač nebude dlhšiu dobu
používať, odpojte všetky zdroje napájania.
• Používajte len dodaný sieťový adaptér. Ak
s prehrávačom nebol dodaný sieťový adaptér,
použite sieťový adaptér AC-E30HG*.
Nepoužívajte iný sieťový adaptér. Môže
spôsobiť poruchu.
* Nie je k dispozícii v Austrálii a niektorých
iných oblastiach. O podrobné informácie
požiadajte vášho obchodného zástupcu.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieťového adaptéra vlhkými
rukami.
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej
sieťovej zásuvky. Ak by ste na sieťovom adaptéri
spozorovali odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieťovej zásuvky ihneď odpojte.
14 SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
Najskôr pripojte slúchadlá s diaľkovým
ovládaním k prehrávaču.
do  (slúchadlá)
Nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– na
diaľkovom ovládaní.
Ovládací prvok VOL +/–
Tlačidlo OPEN

Prehrávanie
Na prehrávači CD
Po umiestnení disku CD na tanier
v kroku 2 stlačte tlačidlo  a nastavte
hlasitosť stlačením tlačidla VOL +/–.
Slúchadlá s diaľkovým
ovládaním
2
4
VOL +/–
Umiestnite disk CD na tanier
a zatvorte kryt.
Označenou
stranou nahor
Vybratie disku CD
Stlačte kolík v strede taniera a vyberte
disk CD.
Indikátor OPR sa opakovane rozsvieti
červeným, oranžovým a zeleným svetlom.
3
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní.
(Disk) sa začne pohybovať a na
prehrávači sa spustí prehrávanie.
Farba indikátora OPR sa mení podľa
typu formátu prehrávaného zdroja
hudby ( strana 5). Červená: formát
CD-DA, zelená: formát ATRAC
a oranžová: formát MP3.
Pokračovanie 

15 SK
Základné operácie prehrávania (prehrávanie, zastavenie, vyhľadávanie)
Diaľkové ovládanie
Ovládač prevádzky
, /
Tlačidlo 
Tlačidlo 
Funkcia
Obsluha diaľkového ovládania (Obsluha prehrávača je uvedená
v zátvorkách)
Prehrávanie
Prehrávanie od prvej skladby V stave zastavenia stlačte a pridržte tlačidlo , kým sa
nespustí prehrávanie. (V stave zastavenia stlačte a pridržte
tlačidlo , kým sa nespustí prehrávanie.)
Zastavenie
Pozastavenie a obnovenie Stlačte tlačidlo . (Stlačte tlačidlo .)
prehrávania po pozastavení
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo  (stop). (Stlačte tlačidlo /CHG.)
Vyhľadávanie Vyhľadanie začiatku
aktuálnej skladby 1)
Jedenkrát otočte ovládač prevádzky smerom .
(Jedenkrát stlačte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
Opakovane otáčajte ovládač prevádzky smerom .
predchádzajúcich skladieb 1) (Opakovane stláčajte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
nasledujúcej skladby 1)
Jedenkrát otočte ovládač prevádzky smerom .
(Jedenkrát stlačte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
nasledujúcich skladieb 1)
Opakovane otáčajte ovládač prevádzky smerom .
(Opakovane stláčajte tlačidlo .)
Rýchly posun dozadu 1)
Otočte ovládač prevádzky smerom  a pridržte ho.
(Stlačte a podržte tlačidlo .)
Rýchly posun dopredu 1)
Otočte ovládač prevádzky smerom  a podržte ho.
(Stlačte a podržte tlačidlo .)
Prechod na nasledujúce
skupiny 2)
Podržte ovládač prevádzky stlačený v smere 
a opakovane ho otáčajte smerom  .
(Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) +.)
Prechod na
predchádzajúce skupiny 2)
Podržte ovládač prevádzky stlačený v smere 
a opakovane ho otáčajte smerom  .
(Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) –.)
1) Môže sa používať počas prehrávania aj pozastavenia.
2) Môže sa používať pri prehrávaní diskov CD, ak to nie sú zvukové disky.
16 SK
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD)
Uzamknutím ovládacích prvkov sa
predchádza náhodnému stlačeniu
tlačidla pri prenášaní prehrávača. Ak je
aktivovaná funkcia HOLD na prehrávači
a stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, rozsvieti sa
indikátor OPR.
1
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia zoznamu skupín
a súborov (zobrazenie zoznamu)
Skladbu a súbor môžete vyhľadať tak,
že si prezriete typ formátu zdroja hudby
a názvy skupín a súborov.
SEARCH
1
Stlačte tlačidlo SEARCH na
diaľkovom ovládaní.
2
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte skupinu a potom
stlačte tlačidlo .
Pri výbere skupiny na disku MP3 CD atď.
prehľadávaním adresárov otočte ovládač
prevádzky smerom  alebo .
3
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte súbor a potom
stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie vybratého súboru.
HOLD
Zrušenie uzamknutia ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru šípky.
Poznámka
Správa „HOLD“ sa na displeji diaľkového
ovládania nezobrazí ani v prípade, keď je funkcia
HOLD aktivovaná.
Prehrávanie
Posuňte prepínač HOLD na
diaľkovom ovládaní alebo na
prehrávači (na zadnej strane)
v smere šípky.
Funkcia HOLD sa môže použiť
samostatne pre diaľkové ovládanie
a prehrávač. Aj keď je funkcia HOLD
aktivovaná napríklad pre prehrávač,
prehrávač sa môže ovládať pomocou
diaľkového ovládania, kým sa aj na
ňom neaktivuje funkcia HOLD.
Vyhľadanie obľúbenej
skladby alebo súboru
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Otočte ovládač prevádzky na diaľkovom
ovládaní smerom , alebo otočte
ovládač prevádzky smerom  . Ovládač
pritom pridržte stlačený smerom .
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Pokračovanie 
17 SK
Kontrola informácií o disku CD
na displeji
Informácie o disku CD môžete skontrolovať
na displeji diaľkového ovládania.
Podľa oblasti, v ktorej ste prehrávač CD
kúpili, nemusí byť predvoleným jazykom
angličtina („ENGLISH“). V prípade
potreby zmeňte nastavenie položky
LANGUAGE ( strana 26).
Pri prehrávaní disku MP3 CD, ktorý
obsahuje súbory so značkou ID3,
sa zobrazia informácie značky ID3.
(Ak značka ID3 neobsahuje informácie,
zobrazí sa názov súboru alebo skupiny.)
( strana 5)
Poznámky
• Prehrávač môže zobraziť znaky A až Z, a až z,
0 až 9 a _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač načíta
informácie o všetkých súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch) na disku CD. Zobrazí sa
správa „Reading“. V závislosti od obsahu disku
CD môže čítanie trvať určitý čas.
• Ak súbor nepatrí do žiadnej skupiny, na
displeji sa zobrazí správa „MP3 ROOT“.
Kontrola informácií o disku CD na diaľkovom
ovládaní
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynutý čas prehrávania
(Názov skladby, meno interpreta) 1)

Celkový počet skladieb na disku CD, zostávajúci
čas prehrávania na disku CD (názov albumu) 1)

Obrazovka animácie
Disk ATRAC CD alebo MP3 CD
 Číslo súboru, názov súboru, meno interpreta,
uplynutý čas prehrávania

Číslo súboru, názov albumu,
informácie o kodeku 2),
zostávajúci čas prehrávania aktuálneho súboru

Obrazovka animácie
Pripojenie
Tlačidlo funkcií
Volič funkcií
Otočením voliča funkcií na diaľkovom
ovládaní vyberte funkciu DSPL/MENU
a opakovane stláčajte tlačidlo funkcií.
18 SK
1) Pri prehrávaní zvukového disku, ktorý
obsahuje textové informácie, ako sú
informácie vo formáte CD-TEXT, sa
informácie zobrazia v zátvorkách.
2) Zobrazí sa rýchlosť prenosu a vzorkovacie
frekvencie. Pri prehrávaní súboru MP3
vytvoreného systémom VBR (variable bit
rate) sa na displeji namiesto prenosovej
rýchlosti zobrazí správa „VBR“. V niektorých
prípadoch sa správa „VBR“ nezobrazí na
začiatku, ale v polovici prehrávania.
Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE)
Pripojenie
Prehrávanie
K dispozícii sú rôzne možnosti prehrávania,
ako je výber skladieb, ktoré chcete počúvať,
a prehrávanie skladieb v obľúbenom poradí.
Podrobnosti o možnostiach prehrávania sú
uvedené na  strane 20.
Skladby sa môžu prehrávať aj opakovane
pomocou vybratých možností prehrávania
(opakované prehrávanie,  strana 22).
Tlačidlo funkcií
Volič funkcií
1
Počas prehrávania otočte volič
funkcií na diaľkovom ovládaní do
polohy P MODE/ a opakovaným
stláčaním tlačidla funkcií vyberte
možnosť prehrávania.
Indikátor vybratej možnosti opakovania
sa rozsvieti alebo začne blikať.
Ak indikátor možnosti prehrávania
bliká, stlačte tlačidlo .
Návrat do normálneho prehrávania
Otočte volič funkcií na diaľkovom ovládaní
do polohy P MODE/ a opakovane
stláčajte tlačidlo funkcií, kým sa možnosť
prehrávania neprestane zobrazovať.
Pokračovanie 
19 SK
Možnosti prehrávania (ponuka PLAY MODE)
Displej diaľkového ovládania
Bez indikácie
1
SHUF
SHUF
a00
a00 SHUF
PGM
INTRO
Vysvetlenie
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v poradí podľa čísel
skladieb.
V prípade diskov ATRAC CD a MP3 CD je poradie prehrávania
odlišné a závisí od nastavenia položky „PLAY ORDER“.
Prehrajú sa všetky súbory vo vybratej skupine alebo všetky
skupiny (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD) ( strana 21).
Jedenkrát sa prehrá aktuálna skladba.
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.
Všetky súbory vo vybratej skupine sa prehrajú jedenkrát
v náhodnom poradí (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD)
( strana 21).
Prehrajú sa skladby s pridanou značkou. Prehrávanie skladieb
so značkami sa spustí podľa poradia čísiel skladieb, nie podľa
poradia v akom ste pridávali značky ( strana 21).
Prehrajú sa skladby uvedené vo vybratom zozname
prehrávania m3u* (len pre disky MP3 CD) ( strana 21).
Prehrajú sa najčastejšie prehrávané skladby z disku CD
v poradí od desiatej po prvú.
V náhodnom poradí sa prehrá až 32 skladieb, ktoré sú
v prehrávači uložené ako najčastejšie prehrávané.
Prehrá sa až 64 skladieb v obľúbenom poradí ( strana 22).
Raz sa prehrá asi 10 prvých sekúnd zo všetkých skladieb, ktoré
nasledujú po aktuálnej skladbe. Ak otočením voliča funkcií
vyberiete funkciu P MODE/ a počas prehrávania v režime
INTRO stlačíte tlačidlo funkcií, aktuálnu skladbu môžete
počúvať do konca.
* Zoznam prehrávania m3u je súbor, v ktorom je zakódované poradie prehrávania súborov MP3.
Ak chcete používať funkciu zoznamu prehrávania, pri nahrávaní súborov MP3 na disk CD-R alebo
CD-RW použite kódovací softvér, ktorý podporuje formát m3u.
Prehrávať môžete prvých 8 zoznamov (zoradených podľa názvov súborov) na obrazovke.
20 SK
Prehrávanie skupín
1
2
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte skupinu.
Pri výbere skupiny na disku MP3 CD atď.
prehľadávaním adresárov otočte ovládač
prevádzky smerom  alebo .
Pri výbere skupiny v rámci jedného
adresára otočte ovládací prvok VOL +/–.
Stlačte tlačidlo  aspoň na
2 sekundy.
Prehrávač začne prehrávať všetky
súbory vo vybranej skupine.
Poznámka
Ak skupina neobsahuje žiadne skladby alebo
sa nachádza na najnižšej úrovni adresárov, na
displeji sa zobrazí „Invalid“.
Prehrávanie obľúbených
skladieb (prehranie značky)
1
2
Počas prehrávania skladby, ku
ktorej chcete pridať značku, stlačte
a podržte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní, kým indikátor nezačne
pomaly blikať.
Ak chcete pridať značku do dvoch
alebo viacerých skladieb, zopakujte
krok 1.
Značky možno pridať až k 10 zvukovým
diskom CD (do 99 skladieb na každom
disku CD) a až k 5 diskom* ATRAC CD
a MP3 CD (do 999 skladieb na každom
disku CD).
V kroku 1 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 19) vyberte možnosť
(Značka).
4
Stlačte tlačidlo .
Odstránenie značiek
Počas prehrávania skladby so značkou
stlačte a pridržte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní, kým sa indikátor neprestane
zobrazovať.
Poznámky
Prehrávanie
3
V kroku 1 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 19) vyberte možnosť „ “
alebo „ SHUF“.
3
• Ak sa pokúsite pridať značky k jedenástemu
disku CD (k šiestemu disku* pri prehrávaní
diskov ATRAC CD alebo MP3 CD), odstránia sa
značky z disku CD, ktorý ste prehrávali ako prvý.
• Ak vyberiete všetky zdroje napájania alebo
budete pokračovať v prehrávaní s nabíjateľnou
batériou a po zobrazení správy „Lo Batt“ ju
nenabijete, všetky značky uložené v pamäti sa
odstránia.
* Keď každé CD obsahuje 513 a viac skladieb.
Prehrávanie obľúbených
zoznamov prehrávania
(prehrávanie podľa zoznamu
prehrávania m3u)
1
V kroku 1 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 19) vyberte možnosť
(zoznam prehrávania).
2
Otočením ovládača prevádzky na
diaľkovom ovládaní smerom 
alebo  vyberte požadovaný
zoznam.
3
Stlačte tlačidlo .
Pokračovanie 
21 SK
Prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí
(prehrávanie PGM)
1
Keď je prehrávač zastavený,
otočením voliča funkcií na
diaľkovom ovládaní vyberte funkciu
P MODE/ a opakovane stláčajte
tlačidlo funkcií, kým položka „PGM“
nezačne blikať.
Poradie prehrávania Názov skladby alebo
názov súboru
2
3
4
22 SK
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte skladbu a potom
stlačte a pridržte tlačidlo , kým
sa nezmení displej.
Pri prehrávaní disku ATRAC CD
alebo MP3 CD: Môžete vybrať aj súbor
v inej skupine. Ovládač prevádzky
podržte stlačený smerom  a otočte
ho smerom  alebo  .
Opakovaním kroku 2 vyberte
skladby v obľúbenom poradí.
Môžete vybrať až 64 skladieb.
Po skončení zadávania 64. skladby
sa na obrazovke zobrazí číslo prvej
vybratej skladby (zvukový disk CD)
alebo názov prvého vybratého súboru
(disk ATRAC CD alebo MP3 CD).
Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb,
prvé vybraté skladby sa postupne po
jednej odstránia.
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie vo vybratom
poradí.
Prehliadka programu
1 Keď je prehrávač zastavený, otočením
voliča funkcií na diaľkovom ovládaní
vyberte funkciu P MODE/
a opakovane stláčajte tlačidlo funkcií,
kým nezačne blikať položka „PGM“.
Potom stlačte a pridržte tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní, kým sa nezmení
displej.
2 Vždy, keď stlačíte a pridržíte
tlačidlo  na diaľkovom ovládaní,
kým sa displej nezmení, sa zobrazia
skladby v poradí prehrávania.
Opakované prehrávanie
skladieb (opakované prehrávanie)
1
Otočením voliča funkcií vyberte
funkciu P MODE/ a opakovaným
stláčaním tlačidla funkcií vyberte
možnosť prehrávania, ktorú chcete
opakovať ( strana 20).
2
Stlačte a pridržte tlačidlo funkcií,
kým sa nezobrazí indikátor
(opakovanie).
Zopakuje sa vybratá možnosť
prehrávania.
Návrat do normálneho prehrávania
Otočením voliča funkcií na diaľkovom
ovládaní vyberte funkciu P MODE/
a potom stlačte a pridržte tlačidlo funkcií,
kým sa neprestane zobrazovať indikátor .
Zmena kvality zvuku
Otočte a pridržte ovládač prevádzky
smerom  alebo  2 sekundy
alebo kým sa nezobrazí frekvenčný
rozsah, ktorý chcete nastaviť.
Najprv sa zobrazí rozsah „Low“.
Frekvencia je rozdelená do
3 frekvenčných rozsahov: „Low“ (nízke
zvukové tóny), „Mid“ (stredné zvukové
tóny) a „Hi“ (vysoké zvukové tóny).
4
Opakovaným otáčaním ovládača
prevádzky smerom  alebo 
vyberte tvar vlny.
Pre každý frekvenčný rozsah sú
v pamäti uložené 3 tvary.
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
SOUND sú uvedené na  strane 24.
Výber kvality zvuku
Môžete zapnúť nastavenie „EQUALIZER“
a nastavenie „CLEARBASS“. Ak zapnete
obe nastavenia naraz, získate väčší pôžitok
z basového zvuku požadovanej kvality.
1
Otočením voliča funkcií na diaľkovom
ovládaní vyberte ponuku SOUND.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
funkcií, kým sa nezobrazí položka
„EQUALIZER“ alebo „CLEARBASS“.
3
Stlačte tlačidlo .
4
Otočením ovládača prevádzky
smerom  alebo  vyberte
požadovanú kvalitu zvuku.
Prehrávanie
3
Frekvenčný rozsah
5
Kontrolou tvaru vlny na displeji môžete
samostatne nastaviť kvalitu jednotlivých
frekvenčných rozsahov.
2
Opakovaným otáčaním ovládacieho
prvku VOL +/– vyberte hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti má 7 úrovní.
Hlasitosť
Stlačte tlačidlo .
Prispôsobenie kvality zvuku
1
5
Otočením voliča funkcií na
diaľkovom ovládaní vyberte ponuku
SOUND, potom opakovane stláčajte
tlačidlo funkcií, kým sa nezobrazí
položka „EQUALIZER“, a stlačte
tlačidlo .
Opakovaným otáčaním ovládača
prevádzky smerom  alebo
 vyberte položku „CUSTOM“
a stlačte tlačidlo .
6
Opakovaním krokov 3 až 5 vykonajte
nastavenie pre ostatné 2 frekvenčné
rozsahy.
7
Stlačte tlačidlo .
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Zrušenie nastavovania
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní
aspoň na 2 sekundy.
Poznámky
• Ak nastavenia skresľujú zvuk pri vyššej
hlasitosti, nastavte nižšiu hlasitosť.
• Ak zistíte rozdiel hlasitosti medzi nastavením
zvuku „CUSTOM“ a ďalšími nastaveniami
zvuku, nastavte hlasitosť podľa vlastných
požiadaviek.
Pokračovanie 
23 SK
Položky ponuky SOUND
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete zrušiť nastavovanie, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní aspoň na 2 sekundy.
Položka
Možnosti (: predvolené nastavenie)
EQUALIZER
(Nastavenie
ekvalizéra)
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(Nastavenie
basových zvukových
tónov)
 OFF
BASS 1
BASS 2
BASS 3
Normálna kvalita zvuku
Vokály, stredné zvukové tóny potlačené
Živé zvuky, zvýraznenie vysokých a nízkych zvukových
tónov
Mohutné zvuky, dôraznejšie zvýraznenie vysokých
a nízkych zvukových tónov v porovnaní s možnosťou
zvuku ACTIVE
Prispôsobenie zvuku (podrobnosti sú uvedené na
 strane 23)
Normálna kvalita zvuku
Zvýraznenie basových zvukových tónov
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov
ako v možnosti BASS 1
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov
ako v možnosti BASS 2
Poznámka
Ak zmeníte nastavenie položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, nastavenie položky
EQUALIZER má prednosť.
Ak nastavujete položku EQUALIZER a položku CLEARBASS, najprv nastavte položku EQUALIZER.
24 SK
Zmena voliteľných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
OPTION sú uvedené na  strane 26.
Nastavenie rôznych funkcií
1
Otočte volič funkcií na diaľkovom
ovládaní do polohy DSPL/MENU
a potom stlačte a podržte tlačidlo
funkcií.
2
Otočením ovládača prevádzky
smerom  alebo  vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo .
3
Otočením ovládača prevádzky
smerom  alebo  vyberte
možnosť a potom stlačte
tlačidlo .
Pri nastavovaní položky
„LANGUAGE“ alebo „PLAY
ORDER“ zopakujte krok 3.
Prehrávanie
Môžete nastaviť rôzne funkcie, ako je
jazyk ponúk a poradie prehrávania skupín
a súborov.
Pokračovanie 
25 SK
Položky ponuky OPTION
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Ak chcete zrušiť nastavovanie, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní aspoň na 2 sekundy.
Položky
Možnosti (: predvolené nastavenia)
LANGUAGE
MENU
(Jazyk v ponukách, atď.)
G-PROTECTION 1) 4)
(Zabránenie
preskakovaniu zvuku)
Výber jazyka pre formát CD-TEXT,
značky ID3, atď.
TEXT 1) 2)

1
Zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku na úrovni
kvality zvuku disku CD.
Zvýšené zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku.
2
AVLS 5)
 OFF
(Obmedzenie hlasitosti )
ON
26 SK
Výber jazyka textu v ponukách,
upozorneniach, správach, atď.

3)
Zmeny hlasitosti bez obmedzenia úrovne.
Ochrana sluchu obmedzením maximálnej hlasitosti.
Položky
Možnosti (: predvolené nastavenia)
TIMER
(Časovač vypnutia)
 OFF
Časovač nie je zapnutý.
1 – 99 min.
Na displeji sa momentálne na
približne 5 sekúnd zobrazí „OFF
TIMER“ a prehrávač automaticky
zastaví prehrávanie.
Postupným, opakovaným otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– sa časový
interval zväčšuje alebo zmenšuje
krokmi po 5 minút. Neprerušovaným
otáčaním ovládacieho prvku
VOL +/– sa časový interval zväčšuje
alebo zmenšuje krokmi po 1 minúte.
Predvolené nastavenie je „10 minút“.
AUDIO OUT 1)
 HEADPHONE Vyberte túto možnosť, keď pripojíte dodané slúchadlá.
(Externý zvukový výstup)
LINE OUT
Vyberte túto možnosť, keď pripojíte iné zariadenie,
napr. aktívny reproduktor pomocou zvukového kábla
( strana 29).
BEEP
 ON
Pri ovládaní prehrávača zaznie zvukový signál.
(Zvukový signál pri
OFF
Zvukový signál je vypnutý.
ovládaní)
1) 6)
Disk CD sa prehráva tak, ako je nahraný, vrátane medzier
SEAMLESS
 OFF
medzi skladbami
(Súvislé prehrávanie
skladieb)
ON
Pri prehrávaní disku CD sa medzery vynechávajú.
Displej na diaľkovom ovládaní sa rozsvieti približne na
POWER SAVE 1)
 OFF
10 sekúnd, potom sa vypne. Indikátor OPR na prehrávači
(Podsvietenie displeja
bude ďalej svietiť.
diaľkového ovládania
a indikátor OPR na
1
Nerozsvieti sa displej diaľkového ovládania ani indikátor
OPR na prehrávači CD.
prehrávači)
2
Nerozsvieti sa displej diaľkového ovládania ani indikátor
OPR na prehrávači CD. Okrem toho, nastavenia položky
SOUND nemá žiaden vplyv.
TRACK
Prehrávanie hudobného zdroja
PLAY ORDER 1) 7)
 NORMAL
v poradí nahrávania
(Poradie prehrávania)
ID3tagTNO
Prehrávanie v poradí podľa čísel
značiek ID3
FILE NAME Prehrávanie v abecednom poradí
názvov súborov
GROUP
Prehrávanie hudobného zdroja
 OFF
v poradí nahrávania
ON
Prehrávanie hudobného zdroja
v poradí podľa názvov skupín
DIRECTION
 NORMAL
Znaky na displeji sa zobrazujú v normálnom smere.
(Zmena smeru
REVERSE
Znaky na displeji sa zobrazujú v obrátenom smere,
zobrazenia znakov na
aby sa dali čítať z druhej strany. Keď nastavíte možnosť
displeji)
CUSTOM položky EQUALIZER, ovládací prvok, alebo
keď vyhľadávate skladbu alebo súbor pomocou funkcie
Zoznam prehrávania, VOL +/– na diaľkovom ovládaní
funguje v opačnom zmysle.
Ak sa disky CD prehrávajú normálne, nastavte možnosť
CD-EXTRA 1) 8)
 OFF
„OFF“.
(Prehrávanie podľa
formátu disku)
ON
Ak disk CD-Extra nemožno prehrávať, nastavte možnosť
„ON“. Budete ho môcť prehrať.
ON
Prehrávanie
Pokračovanie 
27 SK
Položky
Možnosti (: predvolené nastavenia)
ANIMATION
(Výber obrazovky
s animáciou)
 OFF
ON
Ak určitý čas nepoužijte žiaden ovládací prvok, zobrazí
sa normálna obrazovka prehrávania.
Ak určitý čas nepoužijte žiaden ovládací prvok, zobrazí
sa obrazovka s animáciou.
1) Táto položka sa dá nastaviť, len keď je prehrávač zastavený.
2) Možnosť TEXT sa nedá nastaviť pre disky Audio CD. Pri diskoch CD-Extra môžete vybrať možnosť
TEXT vtedy, keď je pre položku „CD-EXTRA“ nastavená možnosť „ON“.
3) Položka „AUTO“ sa zorazuje v rovnakom jazyku, aký ste vybrali pre možnosti
„LANGUAGE“ – „MENU“.
4) V závislosti od zakúpeného modelu sa na diaľkovom ovládaní zobrazí správa „G-PRO“.
5) AVLS je skratka pre systém automatického obmedzovania hlasitosti
(Automatic Volume Limiter System).
6) Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD.
7) Táto funkcia nefunguje pre zvukové disky CD.
8) Táto funkcia funguje len pre zvukové disky CD a disky CD-Extra.
Poznámky
• V nasledujúcich prípadoch môže zvuk preskakovať, aj keď je pre položku „G-PROTECTION“
nastavená možnosť „2“:
– keď je prehrávač CD vystavený silnejším sústavným otrasom, ako sa predpokladá,
– keď sa prehráva znečistený alebo poškriabaný disk CD alebo
– keď sa prehráva nekvalitný disk CD-R alebo CD-RW alebo v prípade problémov s pôvodným
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
• V závislosti od spôsobu nahrávania zdrojovej hudby sa skladby nemusia prehrávať súvislo ani
v prípade, keď je pre položku „SEAMLESS“ nastavená možnosť „ON“.
28 SK
Pripojenie ďalších
zariadení
Iné pripojené zariadenie nastavte do režimu
„LINE OUT“. Keď je nastavený režim
„LINE OUT“, hlasitosť nemožno nastaviť
pomocou prehrávača ani diaľkového
ovládania a funkcia zvuku nepracuje.
Poznámky
• Pred prehrávaním disku CD nastavte nižšiu
hlasitosť pripojeného zariadenia, aby sa predišlo
poškodeniu pripojeného reproduktora.
• Pri nahrávaní používajte sieťový adaptér. Ak sa
na napájanie použije nabíjateľná batéria alebo
suchá batéria, kapacita sa môže úplne vyčerpať
v polovici nahrávania.
• Ak chcete nahrávať vysokokvalitný
zvuk disku CD, nastavte pre položku
„G-PRO (G-PROTECTION)“ možnosť „1“.
do  (slúchadlá)/
LINE OUT
Prehrávanie
Disky CD môžete počúvať prostredníctvom
stereosystému a môžete ich nahrávať na
páskovú kazetu. Pozrite si návod na obsluhu
dodaný so zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Pred inštaláciou pripojenia a zmenou
nastavení vysvetlených v nasledujúcej časti
sa musia všetky zariadenia vypnúť.
Pripojené zariadenie
Nastavenie
HEADPHONE
Slúchadlá
Zariadenie pripojené pomocou LINE OUT
pripojovacieho kábla
Pripojovací kábel
(konektor minijack, nie
je súčasťou dodávky)
Ľavý (biely)
Pravý (červený)
Zosilňovač AV, aktívny
reproduktor, kazetový
magnetofón, atď.
Ak chcete prepnúť výstup zvuku na
pripojené zariadenie, musíte zmeniť
nastavenie položky „AUDIO OUT“.
Nastavenia položky „AUDIO OUT“
sú uvedené nižšie. Postup nastavenia je
uvedený na  strane 25 a 27.
29 SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní uvedených príznakov, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Napájanie
Príznak
Nabíjateľná batéria sa nedá nabiť.
Príčina a spôsob nápravy
 Nabíjateľná batéria nie je vložená do priestoru pre batériu.
Vložte nabíjateľnú batériu ( strana 11).
 Tlačidlo /CHG nie ej stlačené. Pripojte sieťový adaptér
a stlačte tlačidlo /CHG.
 Prehráva sa disk CD. Vypnite prehrávanie ( strana 16).
Zvuk
Príznak
Hlasitosť sa nezvyšuje ani po
opakovanom otáčaním ovládacieho
prvku VOL +/– na diaľkovom ovládaní
v smere + (ani po opakovanom stlačení
tlačidla VOL + na prehrávači).
Nepočuť žiaden zvuk ani šum.
Príčina a spôsob nápravy
Nedá sa nastaviť hlasitosť.
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť „LINE
OUT“. Pre položku „AUDIO OUT“ nastavte možnosť
„HEADPHONE“ ( strana 29). Ak nastavujte hlasitosť
pomocou ovládania hlasitosti na pripojenom zariadení, pre
položku „AUDIO OUT“ nastavte možnosť „LINE OUT“
( strana 29).
 Pre položku „AVLS“ je nastavená možnosť „ON“. Nastavte
možnosť „OFF“ ( strana 26).
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť „LINE
OUT“. Nastavte možnosť „HEADPHONE“ ( strana 29).
 Pevne pripojte slúchadlá.
 Konektory sú znečistené. Konektory slúchadiel pravidelne
čistite suchou a mäkkou tkaninou.
Z disku CD počuť šelestivý šum.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 11).
Pri používaní prehrávača s pripojeným  Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť
stereosystémom je zvuk skreslený alebo
„HEDAPHONE“. Pre položku „AUDIO OUT“ nastavte
obsahuje šum.
možnosť „LINE OUT“ ( strana 29).
Možnosti položky EQUALIZER sa nedajú  Pre režim „POWER SAVE“ je nastavená možnosť „2“
nastaviť.
( strana 27).
30 SK
Prevádzka a prehrávanie
Príznak
Príčina a spôsob nápravy
Čas prehrávania je veľmi krátky. Disk CD  Skontrolujte, či sa namiesto alkalickej batérie nepoužíva
sa neprehráva.
mangánová batéria.
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 12).
 Niekoľkokrát nabite a vybite nabíjateľnú batériu ( strana 12).
Niektoré skladby sa nedajú prehrať.
 Pokúsili ste sa prehrať súbory uložené vo formáte, ktorý nie
je kompatibilný s prehrávačom ( strana 5).
 Zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“. Môžete prehrať
disk CD ( strana 27).
Na displeji sa zobrazuje správa „Lo Batt“  Nabíjateľná batéria je úplne vybitá. Nabite batériu
a disk CD sa neprehráva.
( strana 11).
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 12).
Ďalšie informácie
Na displeji sa zobrazí správa „Hi DC in“.  Používa sa sieťový adaptér s vyšším menovitým výkonom,
ako je menovitý výkon dodaného alebo odporúčaného
adaptéra. Používajte len dodaný sieťový adaptér alebo kábel
na pripojenie k autobatérii odporúčaný v časti „Voliteľné
príslušenstvo“ ( strana 35).
Disk CD sa po umiestnení do prehrávača  Disk CD je znečistený alebo poškodený. Disk vyčistite alebo
neprehráva alebo sa na displeji zobrazí
vymeňte.
správa „No Disc“.
 Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou nahor
( strana 15).
 Nastala kondenzácia* vlhkosti. Prehrávač CD niekoľko
hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
* Vlhkosť môže kondenzovať na šošovke v prehrávači CD, keď
sa prehrávač prinesie z chladného vonkajšieho prostredia do
teplej miestnosti.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 11).
 Skontrolujte, či je batéria vložená správne ( strana 11, 12).
 Spoľahlivo zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky
( strana 14).
 Po uplynutí najmenej jednej sekundy od zapojenia sieťového
adaptéra stlačte tlačidlo .
 Disk CD-R alebo CD-RW v prehrávači je prázdny.
 Nastal problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
Po stlačení tlačidla indikátor OPR
na prehrávači bliká, disk CD sa však
neprehráva.
 Tlačidlo je zablokované. Posuňte naspäť prepínač HOLD
( strana 17).
Pokračovanie 
31 SK
Príznak
Príčina a spôsob nápravy
Prehrávanie sa spúšťa z polohy, v ktorej  Funkcia obnovenia je zapnutá. Ak chcete spustiť prehrávanie
ste ho zastavili (funkcia obnovenia).
od prvej skladby, po zastavení prehrávača stlačte tlačidlo ,
kým sa nespustí prehrávanie prvej skladby( strana 16), alebo
otvorte kryt prehrávača. Môžete tiež vybrať alebo odpojiť
všetky zdroje napájania a potom opäť vložiť batériu alebo
zapojiť sieťový adaptér.
Pri prehrávaní sa disk ATRAC CD alebo
MP3 CD neotáča, zvuk však normálne
počuť.
 Prehrávač je navrhnutý tak, aby sa zastavením otáčania
disku ATRAC CD alebo MP3 CD počas prehrávania znížila
spotreba energie. Nie je to porucha prehrávača.
Po stlačení tlačidla  alebo po
 Na disku CD-R alebo CD-RW sa nenachádzajú žiadne
súbory formátu ATRAC alebo MP3.
zatvorení krytu prehrávača sa na displeji
zobrazí správa „No File“.
 Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané všetky údaje.
 Disk CD je znečistený.
Displej LCD sa stáva nečitateľným alebo  Prehrávač CD sa používa v prostredí s vysokou teplotou
sa spomaľuje zobrazovanie.
(vyššou ako 40 °C) alebo nízkou teplotou (nižšou ako 0 °C).
V prostredí s teplotou miestnosti sa obnovia normálne
prevádzkové vlastnosti displeja.
32 SK
rýchlo bliká na displeji diaľkového
ovládania a začiatok skladby alebo
určitý bod v skladbe sa nedá vyhľadať.
 Na prehrávači CD sa začala prípravná fáza prehrávania
značky. Zmeňte nastavenie ponuky PLAY MODE na
normálne prehrávanie (nič sa nezobrazuje) ( strana 20).
Aj keď ste nevybrali možnosť
prehrávania značky, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávanie sa neočakávane zastaví.
 Po výbere inej možnosti prehrávania, ako je možnosť
prehrávania značky, indikátor
(Značka) bliká.
 Je nastavený časovač. Zmeňte nastavenie položky „TIMER“
na možnosť „OFF“ ( strana 27).
 Nabíjateľná batéria alebo suchá batéria je úplne vyčerpaná.
Nabite nabíjateľnú batériu ( strana 11) alebo vymeňte
suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6 (veľkosti AA)
( strana 12).
Iné
Príznak
Po zatvorení krytu prehrávača CD sa
disk CD začne otáčať.
Príčina a spôsob nápravy
Prehrávač CD sa nedá správne ovládať
pomocou diaľkového ovládania.
 Na prehrávači sú omylom stlačené tlačidlá.
 Diaľkové ovládanie nie je spoľahlivo pripojené.
 Prehrávač načítava informácie na disku CD, nie je to príznak
poruchy.
Ďalšie informácie
33 SK
Údržba
Technické údaje
Čistenie puzdra
Používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou alebo slabým roztokom
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlá.
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku
s otvorom 7 mm.)
D-A prevodník
Jednobitový, s riadením časovej osi pomocou
kryštálu
Frekvenčný rozsah
20 – 20 000 Hz +1
–2 dB (merané podľa normy JEITA)
Výstup
Linkový výstup (konektor typu stereo minijack)
Výstupná úroveň 0,7 V (efektívna hodnota)
pri 47 kΩ
Odporúčaná zaťažovacia impedancia viac
ako 10 kΩ
Slúchadlá (konektor typu stereo minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri 16 Ω
(Približne 1 mW + približne 1 mW pri 16 Ω)*
* Pre model s kódom oblasti „EU8“.
Kód oblasti zakúpeného modelu je uvedený
na ľavej hornej strane čiarového kódu na
obale.
Požiadavky na napájanie
• Nabíjateľná batéria Sony NH-10WM:
jednosmerné napätie 1,2 V × 1
• Batéria LR6 (veľkosť AA): jednosmerné
napätie 1,5 V × 1
• Sieťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu)
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko)
Prevádzková teplota
5 °C – 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Približne 135,8 × 17,9 × 135,8 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)
Približne 172 g
Americké a zahraničné patenty s licenciou od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 sa používajú na základe licencie od
spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
Vzhľad a technické vlastnosti sa môžu meniť bez
upozornenia.
34 SK
Voliteľné príslušenstvo
Sieťový adaptér
Systém aktívnych
reproduktorov
Kábel na pripojenie
k autobatérii
Kábel na pripojenie
k autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie do auta
Pripojovací kábel
Slúchadlá (s výnimkou
zákazníkov vo Francúzsku)
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX51LP
MDR-EX71SL
MDR-G74SL
MDR-E010SP
* Technické parametre sieťových adaptérov sa
menia podľa oblasti. Pred kúpou skontrolujte
napätie miestnej siete a tvar zástrčky.
Ďalšie informácie
Slúchadlá (pre zákazníkov
vo Francúzsku)
AC-E30HG*
SRS-Z30/Z31
SRS-Z510
DCC-E345
Váš obchodný zástupca nemusí mať
k dispozícii všetky položky vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobné informácie o príslušenstve,
ktoré je k dispozícii vo vašej krajine alebo
oblasti.
35 SK
G
Register
G-PROTECTION
GROUP 27
Symboly
(Batéria) 11, 13
(Disk) 15
1 20
a00 20
a00 SHUF 20
(Značka) 20, 21
(Skupina) 20
PGM 20, 22
(Zoznam prehrávania)
SHUF 20
(Opakovanie) 22
H
HEADPHONE
HEAVY 24
INTRO
20
K
kryt priestoru pre batériu
20, 21
11
L
LANGUAGE 26
LINE OUT 27, 29
M
ACTIVE 24
ANIMATION
ATRAC 5
AUDIO OUT
AVLS 26
MENU
28
nabíjateľná batéria
27, 29
obal na prenášanie batérie 8
opakované prehrávanie 22
27
P
PLAY MODE 19
PLAY ORDER 27
POWER SAVE 27
pozastavenie 16
prehrávanie 16
puzdro vonkajšej batérie
CD-EXTRA 27
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 24
CUSTOM 24
D
diaľkové ovládanie 8
DIRECTION 27
disk ATRAC CD 5
disk CD-Extra 5
disk Mix-Mode CD 5
disk MP3 CD 5
displej diaľkového ovládania
E
23, 24
5
17
8, 12
S
10, 18
SEAMLESS 27
sieťový adaptér 8
skupina 6, 21
slúchadlá 8
SOFT 24
SonicStage 4
SOUND 24
spona na diaľkovom ovládaní
T
F
formát CD-DA
funkcia HOLD
8, 11
O
C
EQUALIZER
26
N
B
36 SK
27, 29
I
A
BEEP
26
TEXT 26
TIMER 27
TRACK 27
8
V
voliteľné príslušenstvo
vyhľadávanie 16, 17
35
Z
zastavenie 16
Značka 21
značka ID3 18
zobrazenie zoznamu 17
zoznam prehrávania m3u
20, 21
Ž
životnosť batérie
13
Ďalšie informácie
37 SK
Printed on 100 % recycled paper.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising