Sony | D-NE300 | Sony D-NE300 Návod k obsluze

3-266-362-61 (1)
Portable
CD Player
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
D-NE300/NE301
© 2004 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s
tekutinou, např. vázy, předejdete tak
možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI JEJ
NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ
OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M PŘI
OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ
OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje pouze
na země, kde je toto označení zákonné,
zejména na země Evropského
společenství (EU).
ATRAC3plus a ATRAC3 jsou ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
2-CZ
Obsah
Pobavte se s přístrojem ATRAC
CD Walkman!
Zdroje hudby, jež lze přehrávat na tomto
přehrávači CD ................................... 6
ATRAC3plus a ATRAC3 ........................ 7
MP3 ....................................................... 7
Struktura souborů ATRAC3plus/
ATRAC3 a MP3 ................................. 8
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství ..... 10
Umístění ovládacích prvků .................. 11
Přehrávání disku CD
1. Vložte kompaktní disk. .................... 13
2. Zapojte přehrávač kompaktních
disků. ............................................... 13
3. Spuste přehrávání. ......................... 13
Možnosti pro přehrávání
Opakované přehrávání stop
(režim opakování) ............................ 16
Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině (přehrání skupiny)
(pouze disk ATRAC/MP3) ................ 16
Přehrání jedné stopy
(jednoduché přehrávání) .................. 17
Přehrání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání) ......... 17
Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání skupiny)
(pouze disk ATRAC/MP3) ................ 17
Přehrávání oblíbených seznamů skladeb
(přehrávání seznamů skladeb m3u)
(Pouze disk MP3) ............................ 17
Přehrání oblíbených skladeb
pomocí záložek
(přehrávání stop se záložkami) ........ 18
Přehrání 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb (přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu) .................... 18
Přehrávání nejčastěji přehrávaných
skladeb v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu) .................... 19
Přehrání skladeb v požadovaném pořadí
(režim naprogramovaného
přehrávání) ...................................... 19
Hledání skupin nebo skladeb/
souborů ........................................... 20
Dostupné funkce
Úprava kvality zvuku
(parametrický ekvalizér) .................. 21
Funkce G-PROTECTION .................... 22
Ochrana sluchu (funkce AVLS) ........... 22
Automatické zastavení přehrávání
(OFF TIMER) .................................... 23
Zablokování ovládacích prvků
(funkce HOLD) ................................. 23
Vypnutí zvukové signalizace ............... 24
Průběžné přehrávání skladeb (funkce
SEAMLESS) (pouze disk ATRAC) .... 24
Připojení ke zdroji napájení
Použití suchých článků ....................... 25
Poznámky ke zdroji napájení .............. 26
Další informace
Seznam nabídek ................................. 27
Bezpečnostní opatření ........................ 29
Údržba ................................................ 29
Odstraňování problémů ...................... 30
Technické údaje .................................. 32
Volitelné příslušenství .......................... 33
3-CZ
CZ
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi přístroje D-NE300/NE301. Tento CD
Walkman se nazývá „ATRAC CD Walkman“, protože na něm můžete poslouchat disky
„ATRAC CD“.
Můžete si snadno vytvořit vlastní disk ATRAC CD.
Postup při použití softwaru SonicStage
Podrobnosti najdete v příručce „SonicStage“.
1
Instalace
Nainstalujte dodaný software
„SonicStage“.
2
Uložení a vypálení
Uložte do počítače zvuková data naimportovaná
ze zvukových disků CD nebo z hudebních
souborů, vyberte oblíbené skladby a pak vypalte
vlastní disky CD.
Zvukové disky CD
,
Hudební soubory*
* Soubory ve formátu MP3 nebo WAV
4-CZ
Co je ATRAC CD?
* Je-li celkový hrací čas jednoho disku CD (alba) odhadován na 60 minut a nahráváte-li na disk
CD-R/RW o kapacitě 700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC3plus.
Co je formát ATRAC3plus/ATRAC3?
Příslušné informace najdete na stranách 7 až 9 této příručky.
3
Zvuková data jsou převedena
na formát ATRAC3plus/
ATRAC3 pomocí softwaru
SonicStage.
Poslech
Nyní si můžete vychutnat poslech
vlastních disků ATRAC na přístroji
ATRAC CD Walkman.
ATRAC CD
,
Na tomto přístroji si můžete
poslechnout i zvukové disky CD.
5-CZ
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
ATRAC CD je disk CD-R/RW, na němž jsou nahrána zvuková data komprimovaná ve
formátu ATRAC3plus/ATRAC3. Na jeden disk CD-R/RW lze nahrát až 30 zvukových
disků CD.* Můžete také nahrávat soubory MP3, převedete-li je na formát ATRAC3plus/
ATRAC3.
Zdroje hudby, jež lze přehrávat na tomto přehrávači CD
Na tomto přehrávači CD můžete přehrávat tyto 3 zdroje hudby:
• Zvukové disky CD (formát CDDA)
• Disky CD se soubory formátu ATRAC3plus/ATRAC3 (ATRAC CD)
• Disky CD se soubory formátu MP3 (MP3 CD)
Použitelné formáty disků
Můžete použít pouze disky formátu ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Informace týkající se disků CD-R/RW
Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/RW nahrané ve formátu
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 nebo CDDA*. Možnost přehrávání těchto disků ale závisí
na kvalitě disků a záznamového zařízení.
* CDDA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio. Tento formát představuje standard pro
nahrávání disků Audio CD.
Hudební disky kódované technologiemi ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků odpovídajících standardu Compact Disc
(CD). Některé hudební společnosti vydávají v poslední době zvukové disky kódované
pomocí technologií zajišujících ochranu proti kopírování. Mějte na paměti, že některé
takové disky neodpovídají standardu CD, a nelze je proto přehrávat na tomto zařízení.
Poznámky
• Na tomto přehrávači CD nelze nahrávat hudbu na nahrávatelná média, např. CD-R/RW.
• Disky CD-R/RW nahrané ve formátu ATRAC3plus/ATRAC3 nelze přehrávat na počítači.
6-CZ
ATRAC3plus a ATRAC3
Zkratka „ATRAC3“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3“, což je
technologie komprese zvuku, která uspokojuje požadavky na vysokou kvalitu zvuku i
vysoký kompresní poměr. Ve formátu ATRAC3 lze zkomprimovat hudbu na 1/10 její
původní velikosti, což klade menší nároky na prostor na médiu. Dostupné přenosové
rychlosti jsou 132 kb/s, 105 kb/s a 66 kb/s.
Maximální počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 255
• Maximální počet souborů: 999
Podrobnosti najdete v příručce „SonicStage“.
Poznámky týkající se ukládání souborů na média
Na disk se soubory ATRAC3plus/ATRAC3 neukládejte soubory jiných formátů (kromě
souborů MP3) a nevytvářejte na něm nepotřebné složky.
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
Zkratka „ATRAC3plus“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“, což je
technologie komprese zvuku vyvinutá z formátu ATRAC3. Formát ATRAC3plus zajišuje
vysokou kvalitu zvuku i přesto, že hudbu komprimuje na 1/20 původní velikosti při
64 kb/s. Dostupné přenosové rychlosti jsou 256 kb/s, 64 kb/s a 48 kb/s.
MP3
Zkratka MP3 znamená MPEG-1 Audio Layer3, což je standard pro kompresi zvukových
souborů vyvinutý skupinou Motion Picture Experts Group, pracovní skupinou
standardizace ISO (International Organization for Standardization). Tento formát
umožňuje provádět kompresi zvukových souborů na cca 1/10 velikosti dat na
standardním kompaktním disku.
Hlavní specifikace použitelných formátů disků:
• Maximální počet úrovní vnořených adresářů: 8
• Použitelné znaky: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (podtržítko)
Poznámky
• Při pojmenování nezapomeňte přidat k souboru příponu „mp3“.
• Připojíte-li příponu „mp3“ k jinému souboru než MP3, přehrávač nerozezná soubor správně.
(Pokračování)
7-CZ
Maximální počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 255
• Maximální počet souborů: 999
Nastavení pro software určený pro kompresi a zápis
• Tento přehrávač CD dokáže přehrávat soubory MP3 s těmito specifikacemi:
Přenosová rychlost: 16 - 320 kb/s a vzorkovací frekvence - 32/44,1/48 kHz. Lze
přehrávat i soubor s proměnlivým datovým tokem VBR (Variable Bit Rate).
Chcete-li komprimovat zvuk do souboru MP3, doporučujeme nastavit datový tok
kompresního softwaru na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit Rate“.
• Chcete-li nahrávat až do maximální kapacity, nastavte volbu „halting of writing“.
• Chcete-li nahrávat najednou až do maximální kapacity média, na němž ještě není nic
nahráno, nastavte volbu „Disc at Once“.
Poznámky týkající se ukládání souborů na média
• Na disk se soubory MP3 neukládejte soubory jiných formátů (kromě souborů MP3/
ATRAC3plus/ATRAC3) a nevytvářejte na něm nepotřebné složky.
• Jakmile je vložen disk, přehrávač CD přečte veškeré informace týkající se složek a
souborů na tomto disku. Obsahuje-li disk mnoho složek, může zahájení přehrávání
nebo spuštění přehrávání dalšího souboru trvat delší dobu.
Struktura souborů ATRAC3plus/ATRAC3 a MP3
Skupiny a složky
Formát ATRAC3plus/ATRAC3 má velmi jednoduchou strukturu. Tvoří jej „soubory“ a
„skupiny“. „Soubor“ odpovídá „stopě“ na zvukovém disku CD. „Skupina“ je několik
souborů a je ekvivalentní pojmu „album“. „Skupina“ nemá žádnou strukturu
adresářového typu (nová skupina nemůže být vytvořena v rámci již existující skupiny).
Na kompaktních discích se soubory MP3 je „soubor“ ekvivalentem „stopy“ a „skupina“
ekvivalentem „alba“. Tento přehrávač CD dokáže rozpoznat složku MP3 jako
„skupinu“, takže může disky CD-R/RW přehrávat stejným způsobem jako soubory
ATRAC3plus/ATRAC3.
8-CZ
Struktura a pořadí přehrávání souborů ATRAC3plus/ATRAC3/MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Skupina
Soubor
ATRAC3plus/
ATRAC3
Soubor MP3
Poznámky
• Skupina, která neobsahuje žádný soubor MP3, bude vynechána.
• Jsou-li soubory ATRAC3plus/ATRAC3 a MP3 nahrány na stejný disk CD, přehraje přehrávač
nejprve soubory ATRAC3plus/ATRAC3.
• Pořadí přehrávání se může lišit, záleží na metodě použité při nahrávání souborů MP3 na disk.
9-CZ
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
Skupina
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství
Napájecí síový adaptér (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
* Na audio přehrávači CD nepřehrávejte disky
CD-ROM.
Uživatelská příručka SonicStage (1)
Náhlavní sluchátka/sluchátka (1)
10-CZ
Umístění ovládacích prvků
Přehrávač CD
Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Začínáme
1 Ovládací tlačítko (13, 14, 16 - 24, 27)
u*1/ENTER:
přehrávání/pauza/zadání
.: AMS*2/převíjení
>: AMS/rychlé
převinutí dopředu
V/v: Používá se pro
výběr souboru, režimu
přehrávání atd.
2 Tlačítko x (stop) (20, 22, 23, 27)
3 Tlačítko
(skupina) – (14, 19, 20,
23, 27)
4 Tlačítko
(skupina) + (14, 19, 20)
5 Tlačítko DISPLAY/MENU (15, 16,
19 - 24, 27)
Používá se pro zavření nabídky. Také pro
zadání výběru jako tlačítko u/ENTER.
6 Zdířka i (sluchátka) (13)
7 Displej (12, 15 - 17, 19 - 21, 27)
8 Zdířka DC IN 4.5 V (externí zdroj
napájení) (13)
9 Tlačítka VOL (hlasitost) +*1/– (13)
0 Přepínač OPEN (13, 25)
Posunutím přepínače otevřete kryt
přehrávače CD.
qa Přepínač HOLD (zezadu) (23)
Tlačítka na přehrávači CD zamknete
posunutím přepínače ve směru šipky.
*1 Na tlačítku je vystouplý bod.
*2 Automatický hudební senzor (Automatic
Music Sensor)
(Pokračování)
11-CZ
Displej
Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorkách.
1 Displej textových informací (15)
Při přehrávání zvukového disku CD
se na 2 řádcích displeje zobrazí
název disku, název skladby atd.,
jsou-li na něm tyto informace
nahrány.
Při přehrávání disku ATRAC CD/MP3
CD se na 2 řádcích displeje zobrazí
název skupiny, název souboru atd.,
jsou-li na něm tyto informace
nahrány.
Na displeji se také zobrazí položky
nabídky.
2 Indikace Atrac3plus/MP3
3 Indikace disku
Rozsvítí se při přehrávání disku na
přehrávači CD.
4 Indikace stavu baterie (25)
Zobrazuje přibližně zbývající energii v
baterii. Pokud bliká indikátor „
“,
je baterie vybitá.
12-CZ
5 Indikace seznamu skladeb
Pouze pro disky MP3
6 Indikace skupin (19, 20)
Pouze pro disky ATRAC/MP3
7 Indikace režimu přehrávání
Zobrazuje různé režimy přehrávání,
např. náhodné a naprogramované
přehrávání. Opakované přehrávání je
označeno indikátorem „
“.
8 Indikace SOUND
Zobrazuje nastavení SOUND vybrané
v nabídce.
Přehrávání disku CD
1.
Vložte kompaktní disk.
1 Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
2 Vložte kompaktní disk a zavřete
kryt.
Štítkem nahoru
2.
do zásuvky
střídavého proudu
Zapojte přehrávač
kompaktních disků.
Můžete použít následující zdroje
napájení:
• Alkalické baterie LR6 (velikost AA)
(strana 25)
• Napájecí síový adaptér
Napájecí
síový
adaptér
u/ENTER
Dále je popsán způsob napájení
přehrávače CD ze zásuvky.
Zapojte pevně konektory.
1 Připojte napájecí síový adaptér.
2 Připojte sluchátka k přehrávači CD.
3.
do zdířky
DC IN 4.5 V
Spuste přehrávání.
Stiskněte tlačítko u/ENTER.
do zdířky i
(sluchátka)
Náhlavní
sluchátka/sluchátka
Pomocí tlačítek VOL + a –
nastavte hlasitost.
(Pokračování)
13-CZ
Přehrávání disku CD
Přepínač OPEN
Základní operace
Funkce
Přehrávání (od místa přerušení)
Přehrávání (od první stopy)
Pauza/obnovení přehrávání po přerušení
Zastavení*2
Vyhledání začátku aktuální stopy (AMS*1)*2
Vyhledání začátku předchozích stop
(AMS)*3
Vyhledání začátku další stopy (AMS)*2, *3
Vyhledání začátku následujících stop
(AMS)*3
Rychlý přechod zpět*2, *5
Rychlý přechod dopředu*2, *5
Přechod na následující skupiny*4
Přechod na předcházející skupiny*4
Postup
Stiskněte tlačítko u/ ENTER.
Přehrávání začne od místa přerušení.
Je-li zastaveno přehrávání, stiskněte a
podržte stisknuté tlačítko u/ ENTER,
dokud se nespustí přehrávání první stopy.
Stiskněte tlačítko u/ ENTER.
Stiskněte tlačítko x.
Stiskněte tlačítko ..
Stiskněte opakovaně tlačítko ..
Stiskněte tlačítko >.
Stiskněte opakovaně tlačítko >.
Stiskněte a podržte tlačítko ..
Stiskněte a podržte tlačítko >.
Stiskněte opakovaně tlačítko
+.
Stiskněte opakovaně tlačítko
–.
*1 Automatický hudební senzor (Automatic Music Sensor)
*2 Tyto operace lze provést během přehrávání i během pauzy.
*3 Po přehrání poslední stopy se můžete vrátit na začátek první stopy stisknutím tlačítka >. Podobným
způsobem můžete vyhledat poslední stopu, nacházíte-li se na první stopě. Stiskněte tlačítko ..
*4 Pouze při přehrávání disku ATRAC/MP3
*5 Tyto operace nelze provádět při použití souboru MP3 nahraného na disku CD-R/RW ve formátu
Packet write.
14-CZ
Kontrola informací disku CD na displeji
Informace disku CD můžete kontrolovat opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU.
Při přehrávání disku CD obsahujícího textové informace, např. CD-TEXT, „název
skladby“, „název alba“, „jméno interpreta“ atd. se zobrazují informace uvedené v
závorkách v následující tabulce. Při přehrání disku ATRAC CD se zobrazí informace
zadané pomocí softwaru SonicStage. Při přehrání disku MP3 CD obsahujícího soubory
MP3 s informacemi ID3*1 se zobrazí informace ID3.
Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY/MENU se displej změní takto:
Obrazovka
1
3
4
ATRAC CD/MP3 CD
Název souboru, číslo souboru,
uplynulá doba přehrávání
Jméno interpreta, informace
CODEC*3, číslo souboru, zbývající
doba aktuálního souboru
Název skupiny, celkový počet souborů
Seznam názvů skupin/souborů
*1 ID3 je formát pro přidávání určitých informací (název stopy, název alba, jméno interpreta atd.) k
souborům MP3. Tento přehrávač CD může pracovat s verzí 1.1/2.2/2.3 informací ID3 (pouze
soubory MP3).
*2 Nezobrazuje se během přehrání jedné stopy, náhodného přehrávání, přehrávání stop se
záložkami, přehrávání automaticky vytvořeného seznamu, náhodného přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu nebo přehrávání v režimu PGM.
*3 Přenosová rychlost a vzorkovací frekvence. Při přehrávání souboru MP3 vytvořeného s
proměnnou přenosovou rychlostí (VBR) se na displeji místo přenosové rychlosti zobrazí indikátor
„VBR“. V některých případech se indikátor „VBR“ zobrazí až v průběhu přehrávání, nikoliv ihned
na jeho začátku.
Poznámky
• Na tomto přehrávači CD se mohou zobrazit znaky A - Z, a - z, 0 - 9 a znak _.
• Před přehráváním souboru přečte přehrávač CD všechny informace o souborech a skupinách
(nebo složkách) na kompaktním disku. Zobrazí se indikátor „READING“. Čtení může trvat
poměrně dlouho, záleží na obsahu disku.
• Pokud skupina není označena názvem, zobrazí se na displeji indikátor „ROOT“.
• Neobsahuje-li soubor informace ID3, zobrazí se na displeji indikátor „- - - -“.
Vyjmutí kompaktního disku
Disk CD vyjměte zatlačením na trn
umístěný ve středu.
15-CZ
Přehrávání disku CD
2
Zvukový disk CD
Číslo stopy, uplynulá doba přehrávání,
(název skladby)
Číslo stopy, zbývající doba aktuální
skladby (název skladby, jméno
interpreta)
Počet zbývajících stop*2, doba
zbývající na disku CD*2
(název alba, jméno interpreta)
Seznam názvů stop
B Možnosti pro přehrávání
Různé možnosti přehrávání si můžete
vychutnat pomocí funkcí nabídky.
• Opakované přehrávání stop (režim
opakování)
• Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině (přehrání skupiny)
• Přehrání jedné stopy (jednoduché
přehrávání)
• Přehrání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání)
• Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině v náhodném pořadí
(přehrávání skupiny v náhodném
pořadí)
• Přehrání oblíbených seznamů
skladeb (přehrávání seznamu
skladeb m3u)
• Přehrání oblíbených skladeb
pomocí záložek (přehrávání stop se
záložkami)
• Přehrání 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb (přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu)
• Přehrání nejčastěji přehrávaných
skladeb v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu)
• Přehrání skladeb v požadovaném
pořadí (režim naprogramovaného
přehrávání)
Výběr možností pro přehrávání
Otevřete nabídku PLAY MODE podle
níže uvedených kroků a poté vyberte
možnost pro přehrávání.
3 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
požadovanou možnost pro
přehrávání.
Výchozí nastavení je „ALL“ (běžné
přehrávání).
PLAY MODE
>GROUP
Zobrazí se možnosti pro přehrávání.
Opakované přehrávání
stop (režim opakování)
Různé možnosti přehrávání můžete
provádět opakovaně.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se nezobrazí
obrazovka MENU.
MENU
>REPEAT
2 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
3
položku „REPEAT“, poté stiskněte
tlačítko u/ENTER.
Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
položku „ON“, poté zadejte výběr
stisknutím tlačítka u/ENTER.
REPEAT
>ON
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se nezobrazí
obrazovka MENU.
MENU
>REPEAT
2 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
položku „PLAY MODE“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER*.
* Tlačítko DISPLAY/MENU můžete použít
také pro zadání výběru jako tlačítko
u/ENTER.
MENU
>PLAY MODE
16-CZ
Přehrání všech souborů
ve vybrané skupině
(přehrání skupiny) (pouze disk ATRAC/MP3)
Provete kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na této
straně), stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „GROUP“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER zadejte
výběr.
Přehrání jedné stopy
(jednoduché přehrávání)
Přehrávání oblíbených
seznamů skladeb
(přehrávání seznamů skladeb m3u)
Provete kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na straně
16), stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „1“, poté stisknutím
tlačítka u/ENTER zadejte výběr.
(Pouze disk MP3)
Přehrání stop v
náhodném pořadí
1
Provete kroky 1 a 2 postupu
„Výběr možností pro přehrávání“
(na straně 16), stisknutím tlačítka
V nebo v vyberte položku „PLAY
LIST“, poté stisknutím tlačítka
u/ENTER zadejte výběr.
2
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte seznam skladeb.
Můžete přehrávat své oblíbené seznamy
skladeb m3u.*
* „Seznam skladeb m3u“ je soubor, v němž je
zakódováno pořadí přehrávání souborů
MP3. Chcete-li použít funkci seznamu
skladeb, nahrajte soubory MP3 na disk
CD-R/RW pomocí kódovacího softwaru,
který podporuje formát m3u.
Provete kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na straně
16), stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „SHUFFLE“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER zadejte
výběr.
PLAY LIST
>LATEST
Seznam skladeb
Přehrání všech souborů
ve vybrané skupině v
náhodném pořadí (náhodné
3
Stiskněte tlačítko u/ENTER.
přehrávání skupiny) (pouze disk
ATRAC/MP3)
Provete kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na straně
16), stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „GROUP SHUF“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER zadejte
výběr.
17-CZ
Možnosti pro přehrávání
(režim náhodného přehrávání)
Přehrání oblíbených
skladeb pomocí záložek
(přehrávání stop se záložkami)
Při přehrávání disku CD na přehrávači
můžete k některým stopám přidat
záložky a přehrávat pouze tyto stopy.
Zvukový disk CD: až 99 stop pro každý
disk CD (až 10 disků CD)
ATRAC CD:
až 999 stop pro každý
disk CD (až 5 disků CD)
MP3 CD:
až 999 stop pro každý
disk CD (až 5 disků CD)
Přidání záložek*
1 Při přehrávání stopy, ke které chcete
2
připojit záložku, stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko u/ENTER, dokud
symbol „ “ nezmizí a nezačne blikat
indikátor „ “ (záložka).
Jakmile je záložka úspěšně
nastavena, indikátor „ “ začne blikat
pomaleji.
Stisknutím tlačítka . nebo >
vyberte stopu, kterou chcete označit
záložkou, poté opakujte krok 1 i pro
další stopy.
Přehrání stop se záložkami
Prove
te kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na straně 16),
stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
položku „BOOK MARK“, poté stiskněte
tlačítko u/ENTER.
Bude zahájeno přehrávání skladeb
označených záložkami.
18-CZ
Odstranění záložek*
Při přehrávání stopy označené záložkou
stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
u/ENTER, dokud z displeje nezmizí
indikátor „ “.
Kontrola stop označených záložkami*
Během přehrávání stop označených
záložkami se na displeji rozsvítí indikátor
„ “.
* Tyto operace provádějte pouze v případě, že
je zobrazena Obrazovka 1 (strana 15)
Poznámky
• Při přehrávání stop se záložkami jsou
jednotlivé stopy přehrávány v pořadí čísel
stop, nikoli v pořadí, ve kterém byly
označeny záložkami.
• Pokusíte-li se označit záložkami skladby na
11. disku CD (na 6. disku při přehrávání
disků ATRAC/MP3), budou smazány záložky
pro disk CD, který byl přehráván jako první.
• Jestliže odpojíte všechny zdroje napájení,
dojde ke smazání všech záložek uložených v
paměti.
Přehrání 10 nejčastěji
přehrávaných skladeb
(přehrávání automaticky vytvořeného
seznamu)
Přehrávač CD automaticky uchovává v
paměti až 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb z přehrávaného disku CD a
přehraje je od 10. až k první.
Provete kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na straně
16), stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „AUTO RANKING“,
poté stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Přehrávání nejčastěji
přehrávaných skladeb v
náhodném pořadí (náhodné
přehrávání automaticky vytvořeného
seznamu)
Přehrávač CD přehraje až 32 skladeb,
které byly automaticky uloženy do
paměti jako nejčastěji přehrávané. V
tomto režimu jsou skladby přehrávány v
náhodném pořadí.
Poznámka
Do paměti přehrávače CD jsou uloženy
přehrané skladby až z 10 disků, bez ohledu na
to, zda jste disky měnili či nikoliv. Pokud se
přehrávač CD snaží uložit skladby z 11. disku
CD, budou data uložená do paměti jako první
vymazána.
(režim naprogramovaného přehrávání)
Přehrávač můžete naprogramovat tak,
aby přehrál až 64 stop ve zvoleném
pořadí.
1
Při zastavení přehrávání provete
kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na
straně 16), stisknutím tlačítka
V nebo v vyberte položku
„PROGRAM“, poté stisknutím
tlačítka u/ENTER zadejte výběr.
2
Stisknutím tlačítka . nebo >
vyberte skladbu a stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.
Skladba byla uložena do paměti.
Při přehrávání disku ATRAC/MP3
můžete také vybrat skupinu pomocí
tlačítek
+ nebo
–.
[Zvukový disk CD]
01 <PGM01
Číslo
stopy
Pořadí přehrávání
[CD-TEXT]
Název stopy
Legene/e
01 <PGM01
Číslo stopy
[ATRAC CD/MP3 CD]
For the Gree
01 Lovely
Pořadí
Název souboru
přehrávání
(Pokračování)
19-CZ
Možnosti pro přehrávání
Provete kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání“ (na straně
16), stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „RANKING SHUF“,
poté stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Přehrání skladeb v
požadovaném pořadí
Přehrání skladeb v požadovaném pořadí
3
Opakováním kroku 2 vyberte
skladby v požadovaném pořadí.
4
Stisknutím tlačítka u/ENTER
spuste přehrávání vybraných
stop v režimu PGM.
Hledání skupin nebo
skladeb/souborů
Při přehrávání disku CD na přehrávači
můžete rychle hledat a přehrávat
požadovanou skupinu (pouze disk
ATRAC CD) nebo skladbu/soubor, a to
pomocí tlačítka V nebo v na přehrávači
CD.
1
Kontrola programu
Během programování:
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY/MENU před krokem 4.
Poznámky
• Jakmile v kroku 3 dokončíte výběr 64. stopy,
zobrazí se na displeji číslo první vybrané
stopy (zvukový disk CD) nebo název prvního
vybraného souboru (disk ATRAC/MP3).
• Pokusíte-li se vybrat více než 65 stop,
budou první vybrané stopy vymazány.
Během přehrávání stiskněte
tlačítko V nebo v, dokud se
nezobrazí obrazovka hledání.
Mysterious
In Your Hou
2
Stisknutím tlačítka
+ nebo
–
vyberte požadovanou skupinu,
poté stiskněte tlačítko u/ENTER.
Přehrávač CD začne přehávat první
soubor ve vybrané skupině.
Výběr požadované skladby/souboru
1 Prove
te výše uvedený krok 1, poté
2
stisknutím tlačítka
+ nebo
–
vyberte požadovanou skupinu.
Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
požadovanou skladbu/soubor, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
Přehrávač CD zahájí přehrávání od
vybrané skladby/souboru.
Ukončení režimu hledání
Stiskněte tlačítko x. Pokud během
40 sekund nebyla provedena žádná
operace, vrátí se obrazovka k
původnímu zobrazení.
20-CZ
B Dostupné funkce
Úprava kvality zvuku
1
Provete kroky 1 až 3 postupu
„Výběr požadované kvality zvuku“
a vyberte položku „CUSTOM“.
2
Stisknutím tlačítka . nebo >
alespoň na 2 sekundy vyberte
frekvenční rozsah.
Vybraný frekvenční rozsah bliká.
(parametrický ekvalizér)
Chcete-li si vychutnat oblíbenou hudbu,
můžete upravit kvalitu zvuku těmito
dvěma způsoby:
• Vybrat předvolený zvukový model t
„Výběr požadované kvality zvuku“
• Nastavit kvalitu zvuku sami t
„Úprava kvality zvuku“
LOW MID HIGH
Výběr požadované kvality zvuku
1 Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
2
dokud se nezobrazí obrazovka
MENU.
Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
položku „SOUND“, poté stiskněte
tlačítko u/ENTER*.
3
* Tlačítko DISPLAY/MENU můžete použít
také pro zadání výběru jako tlačítko u/
ENTER.
LOW MID HIGH
požadovanou kvalitu zvuku, poté
zadejte výběr stisknutím tlačítka u/
ENTER.
Indikátor
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Kvalita zvuku
Pro vokály, zesílení středů
Živé zvuky, zvýraznění
hloubek a výšek
Silný zvuk, další zvýraznění
hloubek a výšek ve srovnání
s nastavením ACTIVE
Vlastní přizpůsobený zvuk
Úprava kvality zvuku
A: Frekvenční rozsah
B: Hlasitost
4
Opakujte kroky 2 a 3 pro úpravy i
zbývajících 2 frekvenčních
rozsahů.
5
Stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
(Pokračování)
Kvalitu zvuku můžete upravit nastavením
hlasitosti ve 3 frekvenčních rozsazích
„LOW“ (hloubky), „MID“ (středy) a
„HIGH“ (výšky). Pro každý frekvenční
rozsah můžete vybrat jeden ze 3
vlnových modelů a poté pro něj nastavit
hlasitost v 7 úrovních.
Při nastavení kvality zvuku použijte
zobrazení vlnového modelu na displeji.
21-CZ
Dostupné funkce
3 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte požadovanou hlasitost,
poté stiskněte opakovaně tlačítko
. nebo > a vyberte tvar vlny
ze 3 tvarů uložených v paměti pro
jednotlivé frekvenční rozsahy.
Úprava kvality zvuku
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko
–.
Zrušení úprav
Stiskněte tlačítko x.
Poznámky
• Vyberete-li volbu CUSTOM, může být zvuk
zkreslený, záleží na nastaveních při zvýšení
hlasitosti. V takovém případě snižte
hlasitost.
• Mezi nastavením CUSTOM a dalšími
nastaveními je slyšitelný rozdíl v hlasitosti.
Nastavte požadovanou hlasitost.
Funkce G-PROTECTION
Funkce G-PROTECTION byla vyvinuta s
cílem zajistit zvýšenou ochranu proti
přeskakování zvuku během různých
aktivit.
1
Při zastaveném přehrávání
stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí obrazovka MENU.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „OPTION“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
2
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „GPROTECTION“, poté stisknutím
tlačítka u/ENTER zadejte výběr.
3
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „G-PRO 1“ nebo
„G-PRO 2“, poté stisknutím
tlačítka u/ENTER zadejte výběr.
Při výběru položky „G-PRO 2“ bude
ochrana G-PROTECTION silnější ve
srovnání s hodnotou „G-PRO 1“.
Chcete-li vychutnat vysoce kvalitní zvuk
disku CD, vyberte položku „G-PRO 1“.
22-CZ
Poznámka
Zvuk může přeskakovat:
– je-li přehrávač CD vystaven dlouhodobým
silným otřesům,
– je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný
disk CD,
– jsou-li používány nekvalitní disky CD-R/
CD-RW,v případě problému s původním
záznamovým zařízením nebo aplikačním
softwarem.
Ochrana sluchu (funkce AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter
System, systém automatického
omezování hlasitosti) snižuje maximální
úroveň hlasitosti a chrání tak váš sluch.
1
Stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí obrazovka MENU.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „OPTION“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
2
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „AVLS“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
3
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „ON“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Zrušení funkce AVLS
Prove
te kroky 1 - 3, vypněte nastavení
AVLS přepněte je na hodnotu „OFF“.
Automatické zastavení
přehrávání (OFF TIMER)
Přehrávač CD můžete nastavit tak, že se
přehrávání automaticky zastaví v rozsahu
od 1 do 99 minut. Je-li zapnutý časovač,
zobrazí se přibližně v 5sekundových
intervalech indikátor „ “.*
* Pouze v případě, že je zobrazena Obrazovka
1 nebo 2 (strana 15)
1
2
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „TIMER“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „10 min*“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
* Výchozí nastavení. Pokud jste změnili
toto nastavení, zobrazí se již nastavený
čas.
4
Kontrola určené prodlevy před
zastavením přehrávání na přehrávači
CD
Během přehrávání prove
te kroky 1 - 3.
Zrušení funkce OFF TIMER
Prove
te kroky 1 - 3, změňte nastavení
funkce OFF TIMER na hodnotu „OFF“.
Zablokování ovládacích
prvků (funkce HOLD)
Ovládací prvky na přehrávači můžete
zablokovat a zabránit tak náhodnému
stisknutí tlačítek.
Posuňte přepínač HOLD ve směru
šipky.
Pokud při zapnutém režimu HOLD
stisknete libovolné tlačítko, začne blikat
indikátor „HOLD“.
Zrušení blokování ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte požadovaný čas, poté
zadejte výběr stisknutím tlačítka
u/ENTER.
• Zvýšení/snížení o 5 minut:
Opakovaně stiskněte tlačítko V
nebo v.
• Zvýšení/snížení o 1 minutu:
Stiskněte tlačítko V nebo v
alespoň po dobu 2 sekund.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko
–.
23-CZ
Dostupné funkce
3
Stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí obrazovka MENU.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „OPTION“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
Zrušení nastavení
Stiskněte tlačítko x.
Vypnutí zvukové signalizace
Zvukový signál, který se ozve ve
sluchátkách při obsluze přehrávače,
můžete vypnout.
1
2
3
Stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí obrazovka MENU.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „OPTION“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „BEEP“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „OFF“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Zapnutí zvukové signalizace
Prove
te kroky 1 - 3, změňte nastavení
BEEP na hodnotu „ON“.
Průběžné přehrávání
skladeb (funkce SEAMLESS)
(pouze disk ATRAC)
Živé koncerty atd. můžete přehrávat bez
přestávek mezi skladbami.
1
Při zastaveném přehrávání
stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí obrazovka MENU.
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „OPTION“, poté
stiskněte tlačítko u/ENTER.
2
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „SEAMLESS“,
poté stisknutím tlačítka u/
ENTER zadejte výběr.
3
Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku „ON“, poté
stisknutím tlačítka u/ENTER
zadejte výběr.
Poznámka
Přehrávání bez přestávek závisí na
způsobu nahrání zdrojové hudby.
24-CZ
B Připojení ke zdroji napájení
Použití suchých článků
S přehrávačem používejte pouze
následující typ suchých článků:
• alkalické baterie LR6 (velikost AA)
Informace o životnosti baterií najdete
v části „Technické údaje“.
Poznámka
Před použitím suchých článků zkontrolujte, že
jste odpojili síový adaptér.
Kdy je třeba baterie vyměnit
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Ozve se zvukový signál.
Jsou-li baterie vybité, vyměňte je obě za
nové.
Poznámky
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače CD, poté
otevřete kryt bateriového prostoru
uvnitř přehrávače.
• Indikátor
přibližně zobrazuje stav
nabití baterie. Jednotlivé dílky indikátoru
označují čtvrtinu kapacity baterie pouze
přibližně.
• V závislosti na způsobu používání přístroje
zbývající energie klesat
může indikace
a narůstat.
Vyjmutí suchých článků
Vyjměte suché články podle níže
uvedeného obrázku.
Vložte dva články LR6 (velikost
AA) tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru, a zavřete
kryt, až zaklapne.
Nasazení krytu bateriového prostoru
Pokud při nešastném pádu přístroje
nebo působením nadměrné síly dojde
k vypadnutí krytu bateriového prostoru,
znovu kryt nasa
te podle následujícího
obrázku.
Vložte nejprve
konec označený #
(pro obě baterie).
25-CZ
Připojení ke zdroji napájení
2
Poznámky ke zdroji
napájení
Není-li přehrávač CD delší dobu používán,
odpojte všechny zdroje napájení.
Napájecí síový adaptér
• Používejte pouze dodávaný napájecí
síový adaptér. Není-li přehrávač
dodáván s adaptérem, použijte
napájecí adaptér AC-E45HG.
Nepoužívejte žádné jiné síové
adaptéry. Mohlo by dojít k poškození
přístroje.
Polarita zástrčky
• Síového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno
přístupné síové zásuvky. Zjistíte-li ve
funkci síového adaptéru jakékoliv
nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze
zásuvky.
Suché články
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi
a jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného
a záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se
starými.
• Nepoužívejte společně různé typy
baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu
používány, vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete
zbytky elektrolytu z bateriového
prostoru a vložte nové baterie.
V případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
26-CZ
B Další informace
Seznam nabídek
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se nezobrazí obrazovka
MENU, poté stisknutím tlačítka V nebo v vyberte požadovanou nabídku.
MENU
>REPEAT
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko
Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko x.
–.*1
Položky označené z jsou výchozí nastavení.
Nastavení možností přehrávání (strana)
Opakované přehrávání stop (16)
PLAY MODE
PLAY MODE
,
Nabídka 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
*1 Indikátor „PGM“ není zobrazen.
*2 Pouze pro disky ATRAC CD/MP3
*3 Pouze tehdy, jsou-li přidány ke stopám či souborům záložky
*4 Pouze seznamy skladeb (m3u) nahrané ve formátu MP3
*5 Tato nastavení můžete provádět při zastaveném přehrávání.
(Pokračování)
27-CZ
Další informace
Běžné přehrávání
Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině (16)
Přehrání jedné stopy (17)
Přehrání stop v náhodném pořadí (17)
Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině v náhodném pořadí (17)
Přehrání oblíbených skladeb pomocí
záložek (18)
Přehrání oblíbených seznamů skladeb (17)
Přehrání 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb (18)
Přehrání nejčastěji přehrávaných skladeb
v náhodném pořadí (19)
Přehrání skladeb v požadovaném
pořadí (19)
Nabídka 1
REPEAT
Seznam nabídek
Nastavení zvuku (strana)
Úprava kvality zvuku (21)
Nabídka 1, Nabídka 2 ,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Nastavení různých funkcí (strana)
Nabídka 1, Nabídka 2 ,
Ochrana proti přeskakování zvuku (22) OPTION
G-PROTECTION*1
Ochrana sluchu (22)
OPTION
AVLS
Automatické zastavení přehrávání (23) OPTION
TIMER
Vypnutí zvukové signalizace (24)
OPTION
BEEP
Průběžné přehrávání skladeb (24)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Nabídka 3
—
Nabídka 3
z G-POR 1
G-POR 2
z ON
z OFF
z 10 min*2
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
*1 Tato nastavení můžete provádět při zastaveném přehrávání.
*2 Výchozí nastavení. Pokud jste změnili toto nastavení, zobrazí se již nastavený čas.
*3 Pouze pro disky ATRAC
28-CZ
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli
pevný předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje napájení) nestrkejte
žádné cizí předměty.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta,
jízdě na kole nebo při obsluze
motorových vozidel. Mohlo by to vést k
dopravní nehodě a v některých zemích
je to dokonce v rozporu s předpisy.
Nebezpečné je rovněž používání
sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na
křižovatkách. V nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
byste měli poslech přerušit.
Přehrávač kompaktních disků
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou
příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují
před opakovaným a dlouhotrvajícím
hlasitým poslechem. Pokud vám začne v
uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak
budete moci zaznamenat i vnější zvuky a
nebudete rušit okolí.
Údržba
Čištění povrchu přístroje
Používejte měkký hadřík navlhčený ve
vodě nebo slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte alkohol, benzín
ani ředidla.
Zacházení s kompaktními disky
• Chcete-li uchovat kompaktní disky
čisté, dotýkejte se pouze jejich okrajů.
Nikdy se nedotýkejte povrchu disku.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky.
• Nevystavujte disky přímému
slunečnímu záření ani tepelným
zdrojům, například horkovzdušným
ventilátorům. Nenechávejte disky ležet
v autě zaparkovaném na slunci.
29-CZ
Další informace
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a
nedotýkejte se jich. Jinak by mohlo
dojít k jejich poškození a porušení
správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké
předměty. Mohlo by dojít k poškození
přehrávače a kompaktního disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném
povrchu nebo v autě se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu,
vypněte jej nebo jej přesuňte do větší
vzdálenosti od rozhlasového nebo
televizního přijímače.
• Na tomto CD přehrávači nelze
přehrávat disky nestandardních tvarů
(např. srdce, čtverce nebo hvězdy).
Mohlo by dojít k jeho poškození. Tyto
disky nepoužívejte.
Odstraňování problémů
Pokud by po vyzkoušení uvedených postupů váš problém přetrvával, obrate se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Hlasitost se nezvýší ani
při opakovaném stisknutí
tlačítka VOL +.
Neozývá se žádný zvuk
ani šum.
c Přepínač AVLS je nastaven na hodnotu „ON“. Nastavte jej
na hodnotu „OFF“. (strana 22)
Určité soubory nelze
přehrávat.
Životnost suchých
článků je příliš krátká.
c Pokoušeli jste se přehrávat soubory uložené ve formátu
nekompatibilním s tímto přehrávačem CD. (strana 6)
c Přesvědčte se, že používáte alkalické baterie, nikoliv
manganové. (strana 25)
c Nahra
te baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strana 25)
c Nahra
te baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strana 25)
Na displeji se zobrazí
indikátor „Lo batt“.
Přehrávač nehraje.
Na displeji se zobrazí
indikátor „HI dc In“.
Přehrávač nehraje nebo
na displeji svítí indikátor
„No disc“, i když je
kompaktní disk vložený
do přehrávače.
30-CZ
c Pevně zapojte zástrčky sluchátek. (strana 13)
c Zástrčky jsou špinavé. Čistěte zástrčky sluchátek
pravidelně suchým měkkým hadříkem.
c Je použit napájecí síový adaptér s vyšší kapacitou než
dodávaný nebo doporučený adaptér. Používejte výhradně
síový adaptér nebo kabel k autobaterii doporučený v části
„Volitelné příslušenství“. (strana 33)
c Kompaktní disk je špinavý nebo poškozený.
c Zkontrolujte, že je disk vložen do přehrávače štítkem
směrem nahoru. (strana 13)
c Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Ponechte přehrávač několik hodin mimo provoz, dokud
nevyschne.
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 25)
c Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy správně. (strana 25)
c Zasuňte napájecí adaptér pevně do síové zásuvky. (strana
13)
c Po uplynutí alespoň jedné sekundy od připojení síového
adaptéru stiskněte tlačítko u/ENTER.
c Disk CD-R/RW je prázdný.
c Vyskytly se problémy s kvalitou disku CD-R/CD-RW, s
nahrávacím zařízením nebo použitým softwarem.
Symptom
Po stisknutí tlačítka bliká
na displeji indikátor
„HOLD“ a přehrávač
nehraje.
Přehrávání začne od
místa přerušení (funkce
Resume).
Při přehrávání je slyšet
praskání.
Během přehrávání disku
ATRAC nebo MP3
kompaktní disk nerotuje,
ale slyšíte správný zvuk.
Po stisknutí tlačítka u/
ENTER a zavření krytu
přehrávače se na displeji
zobrazí indikátor
„NO FILE“.
Při zavírání krytu
přehrávače se kompaktní
disk začíná točit.
Obraz na displeji je
špatně čitelný nebo se
zobrazuje pomalu.
Přehrávání je náhle
přerušeno.
Příčina a možnosti nápravy
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 23)
c Je aktivní funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání od
první stopy, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko u/
ENTER na zastaveném přehrávači, dokud se nespustí
přehrávání první stopy. Můžete také otevřít víko přehrávače
CD. Nebo můžete odpojit všechny zdroje napájení a poté
znovu vložit akumulátory či připojit napájecí síový adaptér.
(strany 13, 14, 25)
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 25)
c Přehrávač CD je navržen tak, aby během přehrávání
kompaktního disku ATRAC nebo MP3 disk přestal rotovat,
nebo se tím snižuje spotřeba energie. Přehrávač není
poškozen.
c Na kompaktním disku nejsou žádné soubory ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3.
c Je použit disk CD-R/RW, z něhož byla vymazána data.
c Kompaktní disk je zašpiněný.
c Přehrávač CD čte informace z kompaktního disku.
Přehrávač CD není poškozen.
c Používáte přehrávač CD při vysoké (nad 40 °C) nebo nízké
(pod 0 °C) teplotě. Při pokojové teplotě bude displej opět
fungovat normálně.
c Byla nastavena funkce OFF TIMER. Změňte nastavení na
hodnotu „OFF“.
Další informace
31-CZ
Technické údaje
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 770 - 800 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz
+1
–2
dB (měřeno podle JEITA)
Výstup (při vstupu 4,5 V)
Sluchátka do uší (stereo minizdířka)
Přibl. 5 mW + přibl. 5 mW při 16 Ω
(Přibl. 1,5 mW + přibl. 1,5 mW při 16 Ω)*
*Modely určené pouze pro Evropu
Požadavky na napájení
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 1,5 V ss × 2
• Napájecí síový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model určený pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model určený pro Mexiko)
Životnost baterií*1 (přibl. v hodinách)
Při použití přehrávače na rovné a pevné
podložce.
Režim SOUND je nastaven na hodnotu „OFF“.
Životnost baterií závisí na působu použití
přehrávače.
Při použití dvou alkalických baterií Sony
LR6 (SG) (vyrobeno v Japonsku)
G-PROTECTION
„G-PRO 1“ „G-PRO 2“
Zvukové disky CD
50
45
ATRAC CD*2
85
85
MP3 CD*3
65
65
*1 Hodnota měřená podle standardu JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
*2 Probíhá-li nahrávání při 48 kb/s
*3 Probíhá-li nahrávání při 128 kb/s
32-CZ
Pracovní teplota
5 oC – 35 oC
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících
částí a ovládacích prvků)
Přibl. 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibl. 177 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Volitelné příslušenství
Napájecí síový adaptér* AC-E45HG
Systém aktivních
SRS-Z1
reproduktorů
SRS-Z30
Kabel k autobaterii
DCC-E345
Kabel k autobaterii
DCC-E34CP
se sadou pro
zapojení v autě
Sada pro zapojení v
CPA-9C
autě
Propojovací kabel
RK-G129
RK-G136
Sluchátka
MDR-E818LP
(kromě zákazníků
MDR-J10
ve Francii)
Sluchátka
MDR-E808LP
(pro zákazníky
ve Francii)
* Technické parametry adaptérů se mohou pro
jednotlivé oblasti lišit. Před zakoupením
adaptéru si zjistěte napětí elektrické sítě a
tvar zástrčky ve vaší zemi.
Může se stát, že váš prodejce nebude
mít k dispozici některé výše uvedené
příslušenství. Vyžádejte si od něj
podrobné informace o příslušenství,
které je k dostání ve vaší zemi či oblasti.
Další informace
33-CZ
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami at
., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny
úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO
PRIAMO NESLEDUJTE POMOCOU
OPTICKÝCH NÁSTROJOV
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITENÉ LASEROVÉ ŽIARENIE
(CLASS 1M).
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO LÚČA
POMOCOU OPTICKÝCH NÁSTROJOV.
Platnos označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2-SK
ATRAC3plus a ATRAC3 sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony
Corporation.
Obsah
Vea príjemných zážitkov s
prehrávačom ATRAC CD
Walkman!
Zdroje hudby, ktoré je možné prehráva
na tomto prehrávači diskov CD ........ 6
Formát ATRAC3plus a ATRAC3 ............ 7
MP3 ....................................................... 7
Štruktúra súborov ATRAC3plus,
ATRAC3 a MP3 ................................. 8
Prehrávanie 10 najčastejšie
prehrávaných skladieb
(Auto ranking play) .......................... 18
Prehrávanie najčastejšie prehrávaných
stôp v náhodnom poradí
(Auto ranking shuffle play) ............... 19
Prehrávanie stôp v obúbenom poradí
(PGM play) ...................................... 19
Vyhadávanie skupín stôp alebo
súborov ........................................... 20
Dostupné funkcie
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva ... 10
Umiestnenie ovládacích prvkov .......... 11
Prehrávanie disku CD
1. Vloženie disku CD. .......................... 13
2. Pripojenie prehrávača diskov CD. ... 13
3. Prehrávanie disku CD. ..................... 13
Možnosti prehrávania
Opakované prehrávanie stôp
(Repeat play) ................................... 16
Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine
(Group play) (len pre disky CD so
súbormi ATRAC alebo MP3) ........... 16
Prehrávanie jednej stopy
(Single play) ..................................... 17
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí
(Shuffle play) .................................... 17
Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine v náhodnom poradí
(Group shuffle play) (iba pre disky CD
so súbormi ATRAC a MP3) .............. 17
Prehrávanie obúbených zoznamov
skladieb (m3u play list play) (iba pre
disky CD so súbormi MP3) ............. 17
Prehrávanie obúbených stôp so
záložkami (Bookmark track play) .... 18
Nastavenie kvality zvuku
(parametrický ekvalizér) .................. 21
Funkcia G-PROTECTION .................... 22
Prevencia poškodenia sluchu
(AVLS) .............................................. 22
Automatické zastavenie prehrávania
(OFF TIMER) .................................... 23
Zamknutie ovládacích prvkov
(HOLD) ............................................. 23
Vypnutie pípania ................................. 24
Nepretržité prehrávanie stôp (SEAMLESS) (iba disky ATRAC CD) ........... 24
Pripojenie k zdroju napájania
Používanie suchých galvanických
článkov ............................................ 25
Poznámky k zdroju napájania ............. 26
Ďalšie informácie
Zoznam ponúk .................................... 27
Odporúčania ....................................... 29
Údržba ................................................ 29
Riešenie problémov ............................ 30
Technické parametre ........................... 32
Volitené príslušenstvo ........................ 33
3-SK
SK
Vea príjemných zážitkov s
prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Ďakujeme vám za zakúpenie prehrávača typu D-NE300/NE301. Tento prehrávač diskov CD
sa nazýva „ATRAC CD Walkman“, pretože sa na ňom dajú prehráva disky typu „ATRAC CD“.
Vlastné disky ATRAC CD si môžete jednoducho vytvori.
Používanie softvéru SonicStage
Informácie nájdete v dodanej brožúre „SonicStage“.
1
Inštalácia
Nainštalujte dodaný softvér
„SonicStage“.
2
Uloženie a napa
ovanie
Uložte hudobné údaje importované zo
zvukových diskov CD alebo hudobných súborov
do počítača, vyberte ob
úbené stopy a potom si
napá
te vlastné disky CD.
Zvukové disky CD
,
Hudobné súbory*
* Súbory vo formáte MP3 alebo WAV
4-SK
Čo je disk ATRAC CD?
* Pri odhadovanom čase prehrávania jedného disku CD (albumu) 60 minút a pri nahrávaní na disk
CD-R alebo CD-RW s kapacitou 700 MB bitovou rýchlosou 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
Čo je formát ATRAC3plus a ATRAC3?
Informácie získate na stranách 7 až 9 tohto návodu.
3
Zvukové údaje sa pomocou
softvéru SonicStage
konvertujú do formátu
ATRAC3plus alebo ATRAC3.
Počúvanie
Svoje vlastné disky ATRAC CD
môžete počúva kdeko
vek
prostredníctvom prehrávača ATRAC
CD Walkman.
ATRAC CD
,
Na prehrávači CD Walkman môžete
počúva aj zvukové disky CD.
5-SK
Ve
a príjemných zážitkov s prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Disk ATRAC CD je disk CD-R/RW, na ktorom sú nahraté zvukové údaje komprimované
vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3. Na jeden disk CD-R/RW sa tak dá nahra
približne 30 zvukových diskov CD.* Nahráva môžete aj súbory MP3 po ich konverzii
do formátu ATRAC3plus alebo ATRAC3.
Zdroje hudby, ktoré je možné prehráva na tomto
prehrávači diskov CD
Na tomto prehrávači diskov CD môžete prehráva tieto tri zdroje hudby:
• Zvukové disky CD (formát CDDA)
• Disky CD so súbormi vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3 (ATRAC CD)
• Disky CD so súbormi vo formáte MP3 (MP3 CD)
Použite
né formáty diskov
Môžete používa iba disky s formátom ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CD-R a CD-RW nahraté vo formáte
ATRAC3plus, ATRAC3, MP3 alebo CDDA*, avšak možnos prehrávania disku môže by
závislá od kvality disku a stavu nahrávacieho zariadenia.
* CDDA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD (Compact Disc Digital Audio). Je to
štandard nahrávania používaný pre zvukové disky CD.
Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované
pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj
také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehra na tomto výrobku.
Poznámky
• S týmto prehrávačom diskov CD nie je možné nahráva hudbu na zapisovatené médiá, ako sú
disky CD-R alebo CD-RW.
• Disky CD-R a CD-RW nahraté vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3 sa nedajú prehráva na
počítači.
6-SK
Formát ATRAC3plus a ATRAC3
Skratka „ATRAC3“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3“. Je to technológia
kompresie zvuku, ktorá zaručuje vysokú kvalitu zvuku a vysoký stupeň kompresie.
Pomocou formátu ATRAC3 je možné komprimova hudobný obsah na približne 1/10
pôvodnej vekosti, v dôsledku čoho sú menšie požiadavky na kapacitu média.
Dostupné prenosové bitové rýchlosti sú 132 kb/s, 105 kb/s a 66 kb/s.
Použite
ný počet skupín a súborov
• Maximálny počet skupín: 255.
• Maximálny počet súborov: 999.
Podrobnejšie informácie nájdete v dodanej brožúre „SonicStage“.
Poznámka o ukladaní súborov na médiá
Na disk so súbormi vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3 neukladajte súbory v iných
formátoch (okrem súborov MP3) a nevytvárajte na ňom nepotrebné priečinky.
MP3
Skratka MP3 znamená MPEG-1 Audio Layer3. Je to štandard kompresie zvukových
súborov podporovaný expertnou skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group),
ktorá pracuje v rámci medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu ISO (International
Organization for Standardization). Táto technológia umožňuje kompresiu zvukových
súborov na približne 1/10 ich vekosti na štandardných kompaktných diskoch.
Hlavné technické parametre vyhovujúcich formátov diskov sú:
• Maximálny počet úrovní adresárov: 8.
• Použitené znaky: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (znak podčiarknutia).
Poznámky
• Pri vytváraní názvov súborov k nim nezabudnite prida príponu „mp3“.
• Ak pridáte príponu „mp3“ k súboru, ktorý nie je vo formáte MP3, prehrávač nebude môc súbor
rozpozna.
(Pokračovanie)
7-SK
Ve
a príjemných zážitkov s prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Skratka „ATRAC3plus“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“. Je to
technológia kompresie zvuku vyvinutá na základe formátu ATRAC3. Pomocou formátu
ATRAC3plus je možné komprimova hudobný obsah na približne 1/20 pôvodnej
vekosti pri bitovej rýchlosti 64 kb/s, avšak stále počujete zvuk vysokej kvality.
Dostupné prenosové bitové rýchlosti sú 256 kb/s, 64 kb/s a 48 kb/s.
Použite
ný počet skupín a súborov
• Maximálny počet skupín: 255.
• Maximálny počet súborov: 999.
Nastavenie softvéru na kompresiu a zápis
• Tento prehrávač diskov CD môže prehráva súbory MP3 s nasledujúcimi technickými
parametrami: bitová rýchlos 16 až 320 kb/s a vzorkovacie frekvencie 32 alebo 44,1
alebo 48 kHz. Je možné prehráva aj súbory s premenlivou prenosovou bitovou
rýchlosou (Variable Bit Rate, VBR).
Ak chcete komprimova do súboru MP3, softvér odporúčame nastavi na kompresiu
s hodnotami „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a s konštantnou bitovou rýchlosou („Constant
Bit Rate“).
• Ak chcete nahráva s využitím maximálnej kapacity, nastavte možnos „halting of
writing“.
• Ak chcete nahráva na úplne prázdne médium s využitím jeho maximálnej kapacity,
nastavte možnos „Disc at Once“.
Poznámky o ukladaní súborov na médiá
• Na disk so súbormi MP3 neukladajte súbory v iných formátoch (okrem formátov MP3,
ATRAC3plus alebo ATRAC3) ani nepotrebné priečinky.
• Po vložení disku prehrávač CD prečíta všetky informácie o priečinkoch a súboroch,
ktoré sa nachádzajú na disku. Ak je na disku vea priečinkov, pred začiatkom
prehrávania alebo medzi prehrávaním jednotlivých súborov môžu by dlhé pauzy.
Štruktúra súborov ATRAC3plus, ATRAC3 a MP3
Skupiny a priečinky
Formát ATRAC3plus alebo ATRAC3 má vemi jednoduchú štruktúru. Pozostáva zo
„súborov“ a „skupín“. „Súbor“ je ekvivalentom „stopy“ alebo skladby na zvukovom
disku CD. „Skupina“ je zoskupením súborov a je ekvivalentom „albumu“. „Skupina“
nemá adresárovú štruktúru (v rámci existujúcej skupiny nie je možné vytvori novú
skupinu).
Pre disky CD so súbormi MP3 je „súbor“ ekvivalentom „stopy“ a „skupina“ je
ekvivalentom „albumu“. Tento prehrávač diskov CD je navrhnutý tak, aby rozpoznal
priečinok so súbormi MP3 ako „skupinu“, čo mu umožňuje prehráva disky CD-R a
CD-RW rovnakým spôsobom ako súbory ATRAC3plus a ATRAC3.
8-SK
Štruktúra súborov ATRAC3plus, ATRAC3 a MP3 a poradie prehrávania
•ATRAC3plus alebo ATRAC3
Skupina
Súbor MP3
Poznámky
• Skupina, ktorá neobsahuje súbor MP3, sa preskočí.
• Ak sa na ten istý disk CD nahrali súbory ATRAC3plus/ATRAC3 aj súbory MP3, tento prehrávač
diskov CD bude najprv prehráva súbory ATRAC3plus alebo ATRAC3.
• V závislosti od spôsobu nahratia súborov MP3 na disk môže by poradie prehrávania odlišné od
poradia uvedeného vyššie.
9-SK
Ve
a príjemných zážitkov s prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Skupina
Súbor
ATRAC3plus
alebo ATRAC3
•MP3
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
Sieový adaptér (1)
Disk CD-ROM* (SonicStage) (1)
* Disk CD-ROM neprehrávajte na
prehrávači zvukových diskov CD.
Používateská príručka k softvéru
SonicStage (1)
Slúchadlá (1)
10-SK
Umiestnenie ovládacích prvkov
Prehrávač diskov CD
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Začíname
1 Funkčné tlačidlo (13, 14, 16 - 24, 27)
u*1/ENTER: prehra/
pozastavi/zada
.: AMS*2/previnú
dozadu
>: AMS/rýchlo
previnú dopredu
V/v: Používa sa na
výber súboru, režimu
prehrávania at
.
2 Tlačidlo x (zastavi) (20, 22, 23, 27)
3 Tlačidlo
(skupina) – (14, 19, 20,
23, 27)
4 Tlačidlo
(skupina) + (14, 19, 20)
5 Tlačidlo DISPLAY/MENU (15, 16,
19 - 24, 27)
Používa sa na prístup k ponuke.
Používa sa aj na zadanie výberu
rovnako ako tlačidlo u/ENTER.
6 Konektorová zásuvka i (slúchadlá) (13)
7 Displej (12, 15 - 17, 19 - 21, 27)
8 Konektorová zásuvka DC IN 4.5 V
(externý zdroj napájania) (13)
9 Tlačidlá VOL (hlasitos) +*1/– (13)
q; Prepínač OPEN (13, 25)
Posunutím prepínača otvoríte kryt
prehrávača diskov CD.
qa Prepínač HOLD (zadná strana) (23)
Posunutím prepínača v smere šípky
vypnete funkcie tlačidiel na
prehrávači diskov CD at
.
*1 Tlačidlo má dotykový bod.
*2 Automatické vyhadávanie skladieb
(Automatic Music Sensor)
(Pokračovanie)
11-SK
Displej
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
1 Zobrazenie textových informácií (15)
Počas prehrávania zvukového disku
CD sa v 2 riadkoch displeja zobrazuje
názov disku, názov stopy at
., ak sú
na disku CD nahraté.
Počas prehrávania disku CD so
súbormi ATRAC alebo MP3 sa v 2
riadkoch displeja zobrazuje názov
skupiny, názov súboru at
., ak sú na
disku CD nahraté.
Na tomto displeji sa zobrazujú aj
položky ponuky.
2 Indikátor formátu Atrac3plus alebo
MP3
3 Indikátor disku
Svieti počas prehrávania na
prehrávači diskov CD.
4 Indikátor batérie (25)
Zobrazuje približnú zostávajúcu
kapacitu batérie. Ak bliká indikátor
„
“, batérie sú vybité.
12-SK
5 Indikátor zoznamu skladieb
Len pre disky CD so súbormi MP3
6 Indikátor skupín (19, 20)
Len pre disky CD so súbormi ATRAC
alebo MP3
7 Indikátor režimu prehrávania
Zobrazuje rôzne režimy prehrávania,
ako je prehrávanie v náhodnom
poradí alebo programované
prehrávanie. Indikátor „ “ označuje
opakované prehrávanie.
8 Indikátor SOUND
Zobrazuje nastavenie kvality zvuku
SOUND vybraté v ponuke.
Prehrávanie disku CD
1.
Vloženie disku CD.
1 Posunutím prepínača OPEN
otvorte kryt prehrávača diskov
CD.
2 Vložte disk CD do zásobníka a
zatvorte kryt.
Disk CD vložte
označenou stranou s
etiketou smerom nahor
2.
do sieovej zásuvky
Pripojenie prehrávača diskov
CD.
Môžete použi nasledujúce zdroje
napájania:
• Alkalické batérie typu LR6
(vekosti AA) (strana 25),
• Sieový adaptér.
Na tejto strane je vysvetlené
používanie prehrávača diskov CD
napájaného zo siete.
Konektory pevne zasuňte.
1 Pripojte sieový adaptér.
2 Pripojte slúchadlá k prehrávaču
diskov CD.
3.
Prehrávanie disku CD.
Stlačte tlačidlo u/ENTER.
Prehrávanie disku CD
Prepínač OPEN
Sieový
adaptér
u/ENTER
do zdierky i
(slúchadlá)
do
konektorovej
zásuvky DC
IN 4.5 V
Slúchadlá
Stlačením tlačidla VOL +
alebo – nastavte hlasitos.
(Pokračovanie)
13-SK
Základné operácie
Ak chcete
prehráva (od pozície, na ktorej ste
prehrávanie zastavili)
prehráva (od prvej stopy)
pozastavi/obnovi prehrávanie po
pozastavení
zastavi*2
nájs začiatok aktuálnej stopy (AMS*1)*2
nájs začiatok predchádzajúcich stôp (AMS)*3
nájs začiatok nasledujúcej stopy (AMS)*2, *3
nájs začiatok nasledujúcich stôp (AMS)*3
rýchlo prejs dozadu*2, *5
rýchlo prejs dopredu*2, *5
preskoči na nasledujúce skupiny*4
preskoči na predchádzajúce skupiny*4
Vykonajte toto
Stlačte tlačidlo u/ENTER.
Prehrávanie začne od pozície, na ktorej ste
ho zastavili.
Ke
je prehrávač diskov CD zastavený,
stlačte a podržte tlačidlo u/ENTER, kým
sa nezačne prehráva prvá stopa.
Stlačte tlačidlo u/ENTER.
Stlačte tlačidlo x.
Stlačte tlačidlo ..
Opakovane stlačte tlačidlo ..
Stlačte tlačidlo >.
Opakovane stlačte tlačidlo >.
Stlačte a podržte tlačidlo ..
Stlačte a podržte tlačidlo >.
Opakovane stlačte tlačidlo
+.
Opakovane stlačte tlačidlo
–.
*1 Automatické vyhadávanie skladieb (Automatic Music Sensor)
*2 Tieto operácie je možné vykona počas prehrávania aj pozastavenia prehrávania.
*3 Po prehratí poslednej stopy sa môžete vráti na začiatok prvej stopy stlačením tlačidla >.
Ak je prehrávač nastavený na prvej stope, na poslednú stopu prejdete stlačením tlačidla ..
*4 Iba počas prehrávania disku CD so súbormi ATRAC alebo MP3
*5 Tieto operácie nie je možné vykona, ke
je súbor MP3 nahratý na disku CD-R alebo CD-RW vo
formáte zápisu paketov.
14-SK
Zobrazenie informácií o disku CD na displeji
Informácie o disku CD si môžete prezrie opakovaným stlačením tlačidla DISPLAY/MENU.
Ke
prehrávate disk CD obsahujúci textové informácie, ako napríklad CD-TEXT, zobrazuje sa
„názov stopy“, „názov albumu“, „meno interpreta“ at
. tak, ako je to uvedené v zátvorkách v
nasledujúcej tabuke. Ke
prehrávate disk ATRAC CD, zobrazujú sa informácie, ktoré ste
vložili pomocou softvéru SonicStage. Ke
prehrávate disk CD, ktorý obsahuje súbory MP3 so
značkami ID3*1, zobrazujú sa informácie v značkách ID3.
Každým stlačením tlačidla DISPLAY/MENU sa displej zmení nasledujúcim spôsobom:
Obrazovka
1
3
4
Disk CD so súbormi ATRAC alebo MP3
Názov súboru, číslo súboru, čas od
začiatku prehrávania
Meno interpreta, informácie o kodeku*3,
číslo súboru, zostávajúci čas aktuálneho
súboru
Názov skupiny, celkový počet súborov
Zoznam názvov skupín alebo súborov
*1 Značka ID3 predstavuje formát určený na pridávanie určitých informácií (názov stopy, názov
albumu, meno interpreta at
.) do súborov MP3. Tento prehrávač diskov CD podporuje verziu
1.1, 2.2 a 2.3 formátu značky ID3 (len pre súbory MP3).
*2 Nezobrazuje sa počas prehrávania jednej stopy, prehrávania v náhodnom poradí, prehrávania
stôp so záložkami, prehrávania najčastejších skladieb, náhodného prehrávania najčastejších
skladieb a programovaného prehrávania.
*3 Bitová rýchlos a vzorkovacie frekvencie. Počas prehrávania súboru MP3 vytvoreného s premenlivou
bitovou rýchlosou (VBR) sa na displeji namiesto údaja o bitovej rýchlosti zobrazuje „VBR“. V
niektorých prípadoch sa nápis „VBR“ zobrazí až v polovici prehrávania, a nie na začiatku.
Poznámky
• Tento prehrávač diskov CD zobrazuje znaky A - Z, a - z, 0 - 9 a znak _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač diskov CD prečíta všetky informácie o súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch), ktoré sa nachádzajú na disku CD. Počas čítania sa na displeji zobrazí nápis
„READING“. V závislosti od obsahu disku CD môže čítanie trva určitý čas.
• Ak skupina nemá názov, na displeji sa zobrazí nápis „ROOT“.
• Ak súbor neobsahuje informácie v značke ID3, na displeji sa zobrazí nápis „- - - -“.
Vybratie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom
stlačení stredového prvku zásobníka.
15-SK
Prehrávanie disku CD
2
Zvukový disk CD
Číslo stopy, čas od začiatku
prehrávania (názov stopy)
Číslo stopy, zostávajúci čas
aktuálnej stopy
(názov stopy, meno interpreta)
Zostávajúci počet stôp*2,
zostávajúci čas na disku CD*2
(názov albumu, meno interpreta)
Zoznam názvov stôp
B Možnosti prehrávania
Pomocou funkcie ponuky môžete využi
nasledujúce možnosti prehrávania.
• Opakované prehrávanie stôp
(Repeat play),
• Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine (Group play),
• Prehrávanie jednej stopy (Single
play),
• Prehrávanie stôp v náhodnom
poradí (Shuffle play),
• Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine v náhodnom poradí
(Group shuffle play),
• Prehrávanie ob
úbených zoznamov
skladieb (m3u play list play),
• Prehrávanie ob
úbených stôp so
záložkami (Bookmark track play),
• Prehrávanie 10 najčastejšie
prehrávaných skladieb (Auto
ranking play),
• Prehrávanie najčastejšie
prehrávaných stôp v náhodnom
poradí (Auto ranking shuffle play),
• Prehrávanie stôp v ob
úbenom
poradí (PGM play).
Výber možností prehrávania
Nasledujúcim postupom otvorte ponuku
PLAY MODE a potom vyberte niektorú z
možností prehrávania.
1 Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
3 Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
požadovaný režim prehrávania.
Predvolené nastavenie je „ALL“
(normálne prehrávanie).
PLAY MODE
>GROUP
Zobrazia sa možnosti prehrávania.
Opakované prehrávanie
stôp (Repeat play)
Je možné opakova rôzne možnosti
prehrávania.
1 Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
MENU.
MENU
>REPEAT
2 Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
3
možnos „REPEAT“ a potom stlačte
tlačidlo u/ENTER.
Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
možnos „ON“ a stlačením tlačidla
u/ENTER zadajte výber.
REPEAT
>ON
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
MENU.
MENU
>REPEAT
2 Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
možnos „PLAY MODE“ a potom
stlačte tlačidlo u/ENTER*.
* Na zadanie výberu môžete použi tlačidlo
DISPLAY/MENU rovnako ako tlačidlo
u/ENTER.
MENU
>PLAY MODE
16-SK
Prehrávanie všetkých
súborov vo vybratej
skupine
(Group play) (len pre disky CD so
súbormi ATRAC alebo MP3)
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (na tejto
strane), stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „GROUP“ a potom
stlačením tlačidla u/ENTER zadajte
výber.
Prehrávanie jednej stopy
(Single play)
Prehrávanie ob
úbených
zoznamov skladieb
(m3u play list play)
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (strana
16), stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „1“ a potom
stlačením tlačidla u/ENTER zadajte
výber.
Prehrávanie stôp v
náhodnom poradí
(iba pre disky CD so súbormi MP3)
Môžete prehráva svoje obúbené
zoznamy skladieb m3u.*
* V súbore „m3u play list“ je zakódované
poradie prehrávania súborov MP3. Ak
chcete používa funkciu prehrávania
zoznamu skladieb, súbory MP3 nahrajte na
disk CD-R alebo CD-RW pomocou
kódovacieho softvéru, ktorý podporuje
formát m3u.
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v
časti „Výber možností
prehrávania“ (strana 16),
stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „PLAY LIST“ a
potom stlačením tlačidla u/
ENTER zadajte výber.
2
Zoznam skladieb vyberte
stlačením tlačidla V alebo v.
(Shuffle play)
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (strana
16), stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „SHUFFLE“ a potom
stlačením tlačidla u/ENTER zadajte
výber.
PLAY LIST
>LATEST
Prehrávanie všetkých
súborov vo vybratej
skupine v náhodnom
poradí (Group shuffle play) (iba pre
Zoznam skladieb
3
Stlačte tlačidlo u/ENTER.
disky CD so súbormi ATRAC a MP3)
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (strana
16), stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „GROUP SHUF“ a
potom stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
17-SK
Možnosti prehrávania
1
Prehrávanie ob
úbených
stôp so záložkami
(Bookmark track play)
Počas prehrávania na prehrávači diskov CD
môžete vytvára záložky na požadované
stopy a potom prehráva iba tieto stopy.
Zvukový
disk CD:
maximálne 99 stôp na
každom disku CD
(maximálne 10 diskov CD).
ATRAC CD: maximálne 999 stôp na
každom disku CD
(maximálne 5 diskov CD).
MP3 CD: maximálne 999 stôp na
každom disku CD
(maximálne 5 diskov CD).
Pridávanie záložiek*
1 Počas prehrávania stopy, ku ktorej
2
chcete prida záložku, stlačte a
podržte tlačidlo u/ENTER, kým
indikátor „ “ nezmizne a namiesto
neho nezačne blika indikátor „ “
(záložka).
Po úspešnom pridaní záložky sa
blikanie indikátora „ “ spomalí.
Stlačte tlačidlo . alebo > a
vyberte stopu, ku ktorej chcete prida
záložku. Potom zopakujte krok 1 a k
požadovaným stopám pridajte
záložky.
Prehrávanie stôp so záložkami
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (strana
16), stlačením tlačidla V alebo v vyberte
možnos „BOOK MARK“ a potom
stlačte tlačidlo u/ENTER.
Začnú sa prehráva stopy označené
záložkami.
18-SK
Odstránenie záložiek*
Počas prehrávania skladby so záložkou
stlačte a podržte tlačidlo u/ENTER,
kým sa indikátor „ “ neprestane
zobrazova na displeji.
Kontrola stôp so záložkami*
Počas prehrávania stôp so záložkami sa
na displeji rozsvieti indikátor „ “.
* Tieto činnosti vykonávajte iba vtedy, ke
je
zobrazená obrazovka 1 (strana 15).
Poznámky
• Počas prehrávania stôp so záložkami sa
stopy prehrávajú v poradí poda čísla stopy,
a nie v poradí pridania záložiek.
• Ak sa pokúsite prida záložky pre stopy na
11. disku CD (na 6. disku pri prehrávaní
diskov ATRAC CD alebo MP3 CD), záložky
prvého prehrávaného disku CD sa vymažú.
• Ak odstránite všetky zdroje napájania,
vymažú sa všetky záložky uložené v pamäti.
Prehrávanie 10
najčastejšie
prehrávaných skladieb
(Auto ranking play)
Prehrávač diskov CD si automaticky
pamätá 10 stôp, ktoré ste najčastejšie
prehrávali z daného disku CD, a prehrá
ich od 10. po prvú stopu.
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (strana
16), stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „AUTO RANKING“ a
potom stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
Prehrávanie najčastejšie
prehrávaných stôp v
náhodnom poradí
Prehrávanie stôp v
ob
úbenom poradí
(Auto ranking shuffle play)
Na prehrávači diskov CD môžete
naprogramova až 64 skladieb vo vašom
obúbenom poradí.
Prehrávač diskov CD prehrá maximálne
32 najčastejšie prehrávaných stôp, ktoré
si uložil do pamäte. Funkcia Auto
ranking shuffle play prehráva tieto
skladby v náhodnom poradí.
Poznámka
Prehrávač diskov CD si zapamätá prehrávané
stopy z maximálne 10 diskov CD bez ohadu
na to, či ste disky CD menili alebo nie. Ak sa
prehrávač diskov CD pokúsi uloži stopy z 11.
disku CD do pamäte, vymažú sa údaje
uložené do pamäte ako prvé.
1
Ke je prehrávanie pozastavené,
vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v
časti „Výber možností prehrávania“
(strana 16), stlačením tlačidla V
alebo v vyberte možnos
„PROGRAM“ a potom stlačením
tlačidla u/ENTER zadajte výber.
2
Stlačením tlačidla . alebo >
vyberte stopu a stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.
Stopa sa uloží do pamäte.
Pri prehrávaní diskov ATRAC CD
alebo MP3 CD môžete vybra
+
skupinu aj pomocou tlačidiel
alebo
–.
[Zvukový disk CD]
01 <PGM01
Číslo stopy
Poradie prehrávania
[Disk CD-TEXT]
Názov stopy
Legene/e
01 <PGM01
Číslo stopy
[Disk CD so súbormi ATRAC alebo MP3]
For the Gree
01 Lovely
Poradie Názov súboru
prehrávania
(Pokračovanie)
19-SK
Možnosti prehrávania
Vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania“ (strana
16), stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „RANKING SHUF“ a
potom stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
(PGM play)
Prehrávanie stôp v ob
úbenom poradí
3
Zopakujte krok 2 a vyberte stopy
vo svojom ob
úbenom poradí.
4
Stlačte tlačidlo u/ENTER, čím sa
spustí prehrávanie v
naprogramovanom poradí.
Vyh
adávanie skupín
stôp alebo súborov
Počas prehrávania na prehrávači diskov
CD môžete rýchlo vyhadáva a
prehráva skupinu (iba disky ATRAC CD),
stopy alebo súbory pomocou tlačidiel V
alebo v na prehrávači diskov CD.
1
Kontrola programu
Počas programovania:
Pred krokom 4 opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY/MENU.
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo V alebo v, až
kým sa neobjaví obrazovka
vyh
adávania.
Mysterious
In Your Hou
Poznámky
• Po vložení 64. skladby v kroku 3 sa na
displeji zobrazí číslo prvej vybratej skladby
(zvukový disk CD) alebo názov prvého
súboru (disk CD so súbormi ATRAC alebo
MP3).
• Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb, prvé z
nich budú zo zoznamu vymazané.
2
Stlačením tlačidla
+ alebo
–
vyberte požadovanú skupinu a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
Prehrávač diskov CD začne
prehráva od prvého súboru vo
vybratej skupine.
Výber požadovanej stopy alebo
súboru
1 Vykonajte krok 1 uvedený vyššie a
2
potom stlačením tlačidla
+ alebo
– vyberte požadovanú skupinu.
Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
požadovanú stopu alebo súbor a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
Prehrávač diskov CD začne prehráva
od vybratej stopy alebo súboru.
Ukončenie režimu vyh
adávania
Stlačte tlačidlo x. Ak sa po dobu
40 sekúnd nevykoná žiadna akcia, objaví
sa predchádzajúca obrazovka.
20-SK
B Dostupné funkcie
Nastavenie kvality zvuku
(parametrický ekvalizér)
Svoje obúbené zvuky si ešte viac
vychutnáte nastavením kvality zvuku.
Môžete použi nasledujúce dva
spôsoby:
• výber predvolenej zvukovej vzorky t
„Výber požadovanej kvality zvuku“,
• nastavenie kvality zvuku t
„Prispôsobenie kvality zvuku“.
a „HIGH“ (high range audio – zvuk s
vysokými frekvenciami). Pre každý
frekvenčný rozsah môžete vybra z troch
vlnových vzoriek a vo vybratej vzorke
môžete upravi hlasitos zvuku v
siedmich úrovniach.
Kvalitu zvuku nastavte úpravou tvaru
vlny na displeji.
1
Vykonajte kroky 1 - 3 uvedené v
časti „Výber požadovanej kvality
zvuku“ a vyberte možnos
„CUSTOM“.
2
Aspoň na 2 sekundy stlačte
tlačidlo . alebo > a vyberte
frekvenčný rozsah.
Vybratý frekvenčný rozsah bliká.
Výber požadovanej kvality zvuku
1 Stláčajte tlačidlo DISPLAY/MENU,
2
Indikátor
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Kvalita zvuku
Pre hlasy, zvýrazňuje zvuk so
strednými frekvenciami.
Živý zvuk so zvýraznenými
vysokými a nízkymi
frekvenciami.
Silný zvuk, v porovnaní s
nastavením ACTIVE ešte
viac zvýrazňuje vysoké a nízke
frekvencie.
Prispôsobený zvuk
Prispôsobenie kvality zvuku
Kvalitu zvuku môžete prispôsobi
nastavením hlasitosti zvuku v troch
frekvenčných rozsahoch – „LOW“ (low
range audio – zvuk s nízkymi
frekvenciami), „MID“ (middle range
audio – zvuk so strednými frekvenciami)
LOW MID HIGH
3
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte hlasitos zvuku a potom
opakovaným stláčaním tlačidla
. alebo > vyberte tvar vlny z
troch tvarov uložených v pamäti
pre každý frekvenčný rozsah.
LOW MID HIGH
A: Frekvenčný rozsah
B: Hlasitos zvuku
4
Zopakujte kroky 2 a 3 a nastavte
zostávajúce dva frekvenčné
rozsahy.
5
Stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
(Pokračovanie)
21-SK
Dostupné funkcie
3
kým sa nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
možnos „SOUND“ a potom stlačte
tlačidlo u/ENTER*.
* Na zadanie výberu môžete použi aj
tlačidlo DISPLAY/MENU rovnako ako
tlačidlo u/ENTER.
Stlačením tlačidla V alebo v vyberte
požadovanú kvalitu zvuku a
stlačením tlačidla u/ENTER zadajte
výber.
Nastavenie kvality zvuku
Ak sa chcete vráti na
predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo
–.
Ak chcete zruši nastavovanie
Stlačte tlačidlo x.
Poznámky
• Ke
vyberiete nastavenie zvuku CUSTOM,
zvuk môže by po zvýšení hlasitosti
skreslený (závisí to od nastavení zvuku). V
takom prípade znížte hlasitos.
• Možno rozpoznáte rozdiel v hlasitosti zvuku
medzi nastavením zvuku CUSTOM a inými
nastaveniami. Upravte hlasitos poda
svojich požiadaviek.
Funkcia G-PROTECTION
Funkcia G-PROTECTION bola vyvinutá
za účelom ochrany proti výpadkom
zvuku pri prudkom a aktívnom pohybe.
1
2
3
Ke je prehrávanie zastavené,
stlačte a podržte stlačené tlačidlo
DISPLAY/MENU, až kým sa neobjaví
obrazovka MENU. Stlačením tlačidla
V alebo v vyberte možnos
„OPTION“ a potom stlačte tlačidlo
u/ENTER.
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „G-PROTECTION“
a stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „G-PRO 1“ alebo
„G-PRO 2“ a stlačením tlačidla u/
ENTER zadajte výber.
Ak vyberiete možnos „G-PRO 2“, v
porovnaní s možnosou „G-PRO 1“
sa funkcia G-PROTECTION zosilní.
Ak chcete dosiahnu zvuk CD
vysokej kvality, vyberte možnos
„G-PRO 1“.
22-SK
Poznámka
Výpadky zvuku môžu nasta v nasledujúcich
situáciách:
– prehrávač diskov CD je vystavený
nepretržitým prudším nárazom,
– prehráva sa znečistený alebo poškodený
disk CD,
– používate nekvalitné disky CD-R alebo
CD-RW alebo sa vyskytol problém s
pôvodným nahrávacím zariadením alebo
aplikačným softvérom.
Prevencia poškodenia
sluchu (AVLS)
Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter
System – Systém automatického
obmedzovania hlasitosti) obmedzuje
maximálnu hlasitos, čím chráni váš sluch.
1
Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
MENU. Stlačením tlačidla V alebo
v vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
2
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „AVLS“ a
stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
3
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „ON“ a stlačením
tlačidla u/ENTER zadajte výber.
Zrušenie funkcie AVLS
Vykonajte kroky 1 – 3 a zmeňte
nastavenie AVLS na hodnotu „OFF“.
Automatické zastavenie
prehrávania (OFF TIMER)
Prehrávač diskov CD môžete nastavi
tak, že automaticky zastaví prehrávanie v
časovom rozsahu od 1 do 99 minút. Ke
je funkcia časovača zapnutá, indikátor
„ “ sa zobrazuje v asi 5-sekundových
intervaloch.*
* Iba ak je zobrazená obrazovka 1 alebo 2
(strana 15)
1
Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
MENU. Stlačením tlačidla V alebo
v vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „TIMER“ a
stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
3
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „10 min*“ a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
* Predvolené nastavenie. Ak ste
nastavenie zmenili, zobrazí sa
nastavený časový úsek.
4
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte požadovaný časový úsek
a stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
• Predĺženie alebo skrátenie o
5 minút:
Opakovane stláčajte tlačidlo V
alebo v.
• Predĺženie alebo skrátenie o
1 minútu:
Aspoň na 2 sekundy stlačte tlačidlo
V alebo v.
Kontrola časového úseku
zostávajúceho do zastavenia
prehrávania
Počas prehrávania vykonajte kroky 1 - 3.
Zrušenie funkcie OFF TIMER
Vykonajte kroky 1 - 3 a zmeňte
nastavenie OFF TIMER na hodnotu
„OFF“.
Zamknutie ovládacích
prvkov (HOLD)
Na prehrávači diskov CD môžete
zamknú ovládacie prvky, aby ste
predišli náhodnému stlačeniu tlačidiel.
Prepínač HOLD posuňte v smere
šípky.
Ke
je zapnutá funkcia HOLD, po
stlačení ubovoného tlačidla bliká nápis
„HOLD“.
Odomknutie ovládacích prvkov
Prepínač HOLD posuňte v opačnom
smere ako je smer šípky.
Ak sa chcete vráti na
predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo
–.
23-SK
Dostupné funkcie
2
Ak chcete zruši nastavovanie
Stlačte tlačidlo x.
Vypnutie pípania
Nepretržité prehrávanie
stôp (SEAMLESS)
Pípanie, ktoré je poču v slúchadlách
počas ovládania prehrávača diskov CD,
môžete vypnú.
(iba disky ATRAC CD)
1
Môžete prehráva živú koncertnú hudbu
a pod. bez voného miesta medzi
stopami.
Stlačte a podržte tlačidlo
DISPLAY/MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
2
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „BEEP“ a
stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
3
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „OFF“ a
stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
Zapnutie signalizačného pípania
Vykonajte kroky 1 - 3 a zmeňte
nastavenie BEEP na hodnotu „ON“.
1
Ke je prehrávanie zastavené,
stlačte a podržte stlačené tlačidlo
DISPLAY/MENU, až kým sa
neobjaví obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo u/ENTER.
2
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „SEAMLESS“ a
stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
3
Stlačením tlačidla V alebo v
vyberte možnos „ON“ a
stlačením tlačidla u/ENTER
zadajte výber.
Poznámka
V závislosti od spôsobu, akým bola
nahratá zdrojová hudba, sa stopy
nemusia prehráva nepretržite.
24-SK
B Pripojenie k zdroju napájania
Používanie suchých
galvanických článkov
V prehrávači diskov CD používajte iba
tieto typy suchých galvanických článkov:
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA)
Ak sa chcete dozvedie viac o životnosti
batérie, pozrite si čas „Technické
parametre“.
Kedy vymeni batérie
Stav batérií môžete skontrolova priamo
na displeji.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Zvuková signalizácia.
Ak sú batérie úplne vybité, vymeňte obe
batérie za nové.
Poznámka
Pred použitím suchých galvanických článkov
skontrolujte, či ste odstránili sieový adaptér.
1
Do priestoru pre batérie vložte dve
batérie typu LR6 (ve
kosti AA)
presne pod
a zobrazenej schémy
a značky 3, pričom budete počut’
cvaknutie.
Odstránenie suchých galvanických
článkov
Batérie vyberte tak, ako je to znázornené
na nasledujúcom obrázku.
Pripevnenie krytu priestoru pre
batérie
Ak sa kryt priestoru pre batérie uvoní
náhodným pádom, pôsobením sily, at
.,
pripevnite ho presne poda
nasledujúceho obrázka.
Najprv vložte koniec označený
značkou # (platí pre obe batérie).
25-SK
Pripojenie k zdroju napájania
2
Posunutím tlačidla OPEN otvorte
kryt prehrávača diskov CD a
potom otvorte kryt priestoru pre
batérie vnútri prehrávača.
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približný
stav batérie. Jeden dielik nezodpovedá vždy
jednej štvrtine kapacity batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže
zväčši alebo
počet dielikov indikátora
zmenši.
Poznámky k zdroju
napájania
Ak prehrávač diskov CD dlhšiu dobu
nepoužívate, odpojte všetky zdroje
napájania.
Sieový adaptér
• Používajte iba dodávaný sieový
adaptér. Ak k vášmu prehrávaču nebol
adaptér dodaný, použite sieový
adaptér typu AC-E45HG. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to
spôsobi poruchu.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra
mokrými rukami.
• Sieový adaptér pripojte do ahko
dostupnej sieovej zásuvky. Ak by ste
na sieovom adaptéri spozorovali
odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieovej zásuvky ihne
odpojte.
26-SK
Suché galvanické články
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami
alebo inými kovovými predmetmi. Ak
kladné a záporné póly batérií prídu
náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu
tepla.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré
batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy
batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas,
vymeňte ich za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú
vrstvu v priestore pre batérie a
vymeňte batérie za nové. Ak sa vám
vrstva prilepí na ruky, dôkladne si ich
umyte.
B Ďalšie informácie
Zoznam ponúk
Na prehrávači diskov CD podržte stlačené tlačidlo DISPLAY/MENU, kým sa nezobrazí
obrazovka MENU, a potom stlačením tlačidiel V alebo v vyberte požadovanú ponuku.
MENU
>REPEAT
Ak sa chcete vráti na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo
Ak chcete zruši nastavenie, stlačte tlačidlo x.
–.*1
Položky označené z sú predvolené nastavenia.
Nastavenie možností prehrávania (strana)
Opakované prehrávanie stôp (16)
PLAY MODE
PLAY MODE
,
Ponuka 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY LIST*4
PLAY MODE
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
*1 Ak na displeji nie je zobrazený indikátor „PGM“.
*2 Iba pre disky CD so súbormi ATRAC alebo MP3
*3 Iba vtedy, ak sa do stopy alebo súborov pridali záložky
*4 Iba pre zoznamy skladieb (m3u) nahraté vo formáte MP3
*5 Tieto nastavenia je možné vykona pri zastavenom prehrávaní.
(Pokračovanie)
27-SK
Ďalšie informácie
Normálne prehrávanie
Prehrávanie všetkých súborov vo vybratej
skupine (16)
Prehrávanie jednej stopy (17)
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí (17)
Prehrávanie všetkých súborov vo vybratej
skupine v náhodnom poradí (17)
Prehrávanie obúbených stôp so
záložkami (18)
Prehrávanie obúbených zoznamov
skladieb (17)
Prehrávanie 10 najčastejšie prehrávaných
skladieb (18)
Prehrávanie najčastejšie prehrávaných
stôp v náhodnom poradí (19)
Prehrávanie stôp v obúbenom poradí (19)
Ponuka 1
REPEAT
Zoznam ponúk
Nastavenie zvuku (strana)
Nastavenie kvality zvuku (21)
Ponuka 1
SOUND
,
Ponuka 2 ,
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Nastavenie rôznych funkcií (strana)
Ochrana proti výpadkom zvuku (22)
Ponuka 1
OPTION
,
Ponuka 2 , Ponuka 3
G-PROTECTION*1 z G-PRO 1
G-PRO 2
AVLS
ON
z OFF
TIMER
10 min*2
z OFF
BEEP
z ON
z
OFF
SEAMLESS*1, *3
ON
z OFF
Prevencia poškodenia sluchu (22)
OPTION
Automatické zastavenie prehrávania (23) OPTION
Vypnutie pípania (24)
OPTION
Nepretržité prehrávanie stôp (24)
OPTION
Ponuka 3
—
*1 Tieto nastavenia je možné vykona pri zastavenom prehrávaní.
*2 Predvolené nastavenie. Ak ste nastavenie zmenili, zobrazí sa nastavený časový úsek.
*3 Len pre disky CD so súbormi ATRAC
28-SK
Odporúčania
Bezpečnos
• V prípade, že sa do prehrávača diskov
CD dostanú akékovek pevné objekty
alebo tekutina, odpojte ho od siete a
pred alším použitím ho nechajte
prezrie odborníkovi.
• Do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V
(externý zdroj napájania) nevkladajte
žiadne cudzie predmety.
Prehrávač diskov CD
Zaobchádzanie s diskami CD
• Ak chcete zachova disk CD čistý,
dotýkajte sa iba jeho okrajov.
Nedotýkajte sa jeho povrchu.
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného
prostriedku. Môže to spôsobi dopravnú
kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti
predpisom. Nebezpečné môže by i
používanie slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V
prípadných nebezpečných situáciách by
ste mali použitie slúchadiel obmedzi,
prípadne dodržiava maximálnu
obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri
nastavenej vysokej hlasitosti. Odborní
ušní lekári varujú pred nepretržitým,
hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním.
Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte
hlasitos alebo prerušte prehrávanie.
Oh
ad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej
úrovni. To vám umožní vníma okolité
zvuky a bra ohad na ostatných udí.
Údržba
Čistenie krytu zariadenia
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú
vo vode alebo v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
29-SK
Ďalšie informácie
• Šošovku prehrávača diskov CD
udržujte v čistote a nedotýkajte sa jej.
Ak sa jej dotknete, môže dôjs k jej
poškodeniu a prehrávač diskov CD
nebude pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov
CD neumiestňujte žiadne ažké
predmety. Prehrávač diskov CD a disk
CD sa môžu poškodi.
• Prehrávač diskov CD nenechávajte na
miestach blízko zdrojov tepla alebo
tam, kde by mohol by vystavený
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku,
vlhkosti, daž
u, mechanickému
poškodeniu, na nerovnom povrchu
alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač CD ruší príjem
rádioprijímača alebo televízneho
prijímača, vypnite ho alebo ho
presuňte alej.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky s
neštandardnými tvarmi (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi
prehrávač diskov CD. Neštandardné
disky nepoužívajte.
• Na disk CD nelepte papier alebo
lepiacu pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo tepelným
zdrojom, akým je napr. potrubie s
horúcim vzduchom. Disk CD
nenechávajte v zaparkovanom vozidle
na priamom slnečnom svetle.
Riešenie problémov
Ak bude problém pretrváva aj po skontrolovaní nasledujúcich príznakov, obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Príznak
Príčina a riešenie
Hlasitos sa nezvýši ani
po opakovanom stlačení
tlačidla VOL +.
Nepoču žiaden zvuk ani
šum.
c Položka AVLS je nastavená na hodnotu „ON“. Nastavte ju
na hodnotu „OFF“ (strana 22).
Určité súbory nie je
možné prehráva.
Doba prehrávania je pri
používaní suchých
galvanických článkov
ve
mi krátka.
Na displeji sa zobrazí
nápis „Lo batt“. Disk CD
sa nezačne prehráva.
Na displeji sa zobrazí
nápis „HI dc In“.
Disk CD sa nezačne
prehráva alebo sa po
vložení disku CD zobrazí
na displeji nápis „No
disc“.
30-SK
c Konektory slúchadiel pevne zasuňte (strana 13).
c Konektory sú znečistené. Čistite ich pravidelne suchou a
jemnou látkou.
c Pokúsili ste sa prehráva súbory uložené vo formáte, ktorý nie
je kompatibilný s týmto prehrávačom diskov CD (strana 6).
c Skontrolujte, či namiesto alkalických batérií nepoužívate
mangánové batérie (strana 25).
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strana 25).
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strana 25).
c Používa sa sieový adaptér s vyšším napätím alebo prúdom
ako dodávaný alebo odporúčaný adaptér. Používajte len
dodaný sieový adaptér alebo kábel na pripojenie k
autobatérii odporúčaný v časti „Volitené príslušenstvo“
(strana 33).
c Disk CD je znečistený alebo poškodený.
c Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou nahor
(strana 13).
c V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
Prehrávač diskov CD niekoko hodín nepoužívajte, kým sa
vlhkos neodparí.
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie (strana 25).
c Skontrolujte, či sú batérie správne vložené (strana 25).
c Sieový adaptér pevne pripojte do sieovej zásuvky
(strana 13).
c Po uplynutí aspoň jednej sekundy od pripojenia sieového
adaptéra stlačte tlačidlo u/ENTER.
c Disk CD-R alebo CD-RW je prázdny.
c Vyskytol sa problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacieho zariadenia alebo aplikačného softvéru.
Príznak
Príčina a riešenie
Po stlačení tlačidla bliká
na displeji nápis „HOLD“
a disk CD sa nezačne
prehráva.
Prehrávanie začne od
pozície, na ktorej ste ho
zastavili (funkcia
pokračovania).
c Tlačidlá sú zamknuté. Prepínač HOLD posuňte do pôvodnej
polohy (strana 23).
Z prehrávača diskov CD
je poču šum.
Počas prehrávania disku
CD so súbormi ATRAC
alebo MP3 sa disk
neotáča, ale zvuk sa
normálne prehráva.
Po stlačení tlačidla u/
ENTER alebo po zavretí
krytu prehrávača diskov
CD sa na displeji zobrazí
nápis „NO FILE“.
Po zatvorení krytu
prehrávača diskov CD sa
disk CD začne otáča.
Displej LCD je slabo
vidite
ný alebo sa
spoma
uje.
Prehrávanie sa náhle
zastaví.
c Je zapnutá funkcia pokračovania. Ak chcete zača
prehráva od prvej stopy a prehrávač je zastavený, podržte
stlačené tlačidlo u/ENTER, kým sa nespustí prehrávanie
prvej stopy, alebo otvorte kryt prehrávača diskov CD.
Prípadne odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova
vložte batérie alebo pripojte sieový adaptér. (strany 13, 14,
25)
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie (strana 25).
c Prehrávač diskov CD je navrhnutý tak, aby sa počas
prehrávania skladby zastavilo otáčanie disku CD so
súbormi ATRAC alebo MP3, čím sa zníži spotreba energie.
Nie je to porucha prehrávača.
c Na disku CD sa nenachádzajú žiadne súbory vo formáte
ATRAC3plus, ATRAC3 alebo MP3.
c Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané údaje.
c Disk CD je znečistený.
c Prehrávač diskov CD číta informácie na disku CD. Nie je to
porucha prehrávača.
c Prehrávač diskov CD používate pri vysokej teplote (nad
40 °C) alebo pri nízkej teplote (pod 0 °C). Pri izbovej teplote
sa zobrazenie displeja upraví do normálneho stavu.
c Bol nastavený časovač vypnutia. Zmeňte nastavenie na
hodnotu „OFF“.
Ďalšie informácie
31-SK
Technické parametre
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 770 - 800 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku s
otvorom 7 mm.)
D-A prevodník
Jednobitový, s riadením časovej osi
pomocou kryštálu
Frekvenčný rozsah
+1
20 - 20 000 Hz
–2 dB
(merané poda JEITA)
Výstupný výkon (pri vstupnej úrovni 4,5 V)
Nízkofrekvenčný výstup (zdierka typu
stereo minijack)
Slúchadlá (zdierka typu stereo minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri 16 Ω
(Približne 1,5 mW + približne 1,5 mW pri 16 Ω)*
* Iba typy určené pre Európu
Napájanie
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA):
jednosmerné napätie 1,5 V × 2.
• Sieový adaptér (konektorová zásuvka
DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu),
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko).
Životnos batérií*1 (približná hodnota
v hodinách)
Pri použití prehrávača diskov CD na plochom
a stabilnom povrchu.
Ak je položka SOUND nastavená na možnos „OFF“.
Doba prehrávania sa mení v závislosti od
spôsobu používania prehrávača diskov CD.
Pri použití dvoch alkalických batérií
Sony LR6 (SG) (vyrobené v Japonsku)
G-PROTECTION
„G-PRO 1“ „G-PRO 2“
Zvukové disky CD
50
45
ATRAC CD*2
85
85
MP3 CD*3
65
65
*1 Hodnota nameraná poda štandardu
asociácie JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
*2 Ak je disk CD nahratý pri bitovej rýchlosti 48 kb/s
*3 Ak je disk CD nahratý pri bitovej rýchlosti
128 kb/s
32-SK
Prevádzková teplota
5 oC – 35 oC
Rozmery (š/v/d) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Približne 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Hmotnos (bez príslušenstva)
Približne 177 g
Americké a zahraničné patenty s licenciou
od spoločnosti Dolby Laboratories.
Vzhad a technické parametre sa môžu
zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.
Volite
né príslušenstvo
Sieový adaptér*
Aktívne reproduktory
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Kábel na pripojenie k
autobatérii
Kábel na pripojenie k
DCC-E34CP
autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie
CPA-9C
do auta
Prípojný kábel
RK-G129
RK-G136
Slúchadlá (okrem zákazníkov vo Francúzsku)
MDR-E818LP
MDR-J10
Slúchadlá (pre zákazníkov vo Francúzsku)
MDR-E808LP
* Technické parametre pre sieové adaptéry
sa menia poda oblastí. Pred zakúpením
skontrolujte hodnotu miestneho sieového
napätia a tvar zástrčky.
Váš obchodný zástupca nemusí
disponova niektorými časami z vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho o
podrobnejšie informácie o príslušenstve
dostupnom vo vašej krajine.
Ďalšie informácie
33-SK
34-SK
Ďalšie informácie
35-SK
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising