Sony | D-EJ1000 | Sony D-EJ1000 Návod k obsluze

3-233-880-22 (1)
Portable
CD Player
Návod k obsluze
Informace o oblastním kódu
Oblastní kód země, ve které byl přehrávač zakoupen, najdete
v levé horní části štítku s čárovým kódem na obalu
přehrávače.
Informace o příslušenství dodávaném s přehrávačem pro
daný oblastní kód najdete v části “Příslušenství (dodávané/
volitelné)”.
“WALKMAN” je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
D-EJ1000
© 2001 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svičky.
Na přístroj neumís1ujte nádoby s
tekutinou, např. vázy, předejdete tak
možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
Značka CE platí pouze pro
výrobky dodávané na trh v
zemích Evropské unie.
2
Obsah
Začínáme
Umístění ovládacích prvků .................... 4
Připojení přehrávače kompaktních
disků
Připojení stereofonního systému ........ 17
Přehrávání kompaktního disku
1. Zapojte přehrávač kompaktních
disků. ................................................. 7
2. Vložte kompaktní disk. ...................... 7
3. Spus@te přehrávání. ........................... 8
Možnosti pro přehrávání
Opakované přehrávání stop
(režim opakování) ............................ 11
Přehrání jedné stopy (režim “1”) .......... 11
Přehrávání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání) ......... 11
Přehrávání skladeb v požadovaném
pořadí (režim PGM) ......................... 12
Připojení ke zdroji napájení
Použití dobíjecích akumulátorů ........... 19
Použití suchých článků ....................... 22
Poznámky ke zdroji napájení .............. 23
Další informace
Bezpečnostní opatření ........................ 24
Údržba ................................................ 25
Odstraňování problémů ...................... 26
Technické údaje .................................. 28
Příslušenství (dodávané/volitelné) ....... 29
Dostupné funkce
Funkce G-PROTECTION .................... 13
Zobrazení textových informací na
kompaktním disku ........................... 13
Kontrola zbývající doby na disku
CD a počtu zbývajících stop ........... 14
Zvýraznění basů
(funkce SOUND) .............................. 14
Ochrana sluchu (funkce AVLS) ........... 15
Zablokování ovládacích prvků
(funkce HOLD) ................................. 15
Vypnutí zvukové signalizace při
obsluze přístroje .............................. 16
Vypnutí podsvícení displeje ................ 16
3
Začínáme
Umístění ovládacích prvků
Podrobné informace najdete na stranách uvedených v závorkách.
Přehrávač kompaktních disků (čelní pohled)
1 EXT BATT (externí baterie)/
DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje napájení)
(strany 7, 20, 22)
2 Zdířka LINE OUT (OPTICAL)
(strana 17)
3 Tlačítka VOL (hlasitost) +*/–
(strana 8)
4 Tlačítko x (zastaveni)/
CHARGE• Indikátor CHARGE
(strany 8, 15, 16, 19, 20)
5 Tlačítka .(AMS/hledání)•> N*
(AMS/hledání/přehrávání) (strany 7, 8, 12)
6 Zdířka i (sluchátka)
(strana 7)
7 Přepínač OPEN
(strana 7)
8 Kontakty nabíjecí stanice (strany 19, 25)
Přehrávač kompaktních disků
(vnitřek)
Přehrávač kompaktních disků
(pohled zezadu)
9 Přepínač AVLS
(strana 15)
q; Přepínač
G-PROTECTION
(strana 13)
qs Přepínač HOLD
(strana 15)
qa Bateriový prostor
(strana 19)
4
*Tlačítko je opatřeno výstupkem, který usnadňuje ovládání přehrávače CD dotykem.
Dálkový ovladač
qd Displej
(strany 9, 11 - 15)
Začínáme
qg Tlačítko x
(zastavení)
(strany 8, 16)
qf Otočný volič
N/> : přehrávání, AMS/hledání (strany 8, 12)
. : AMS/hledání (strany 8, 12)
VOL +/–: Vytáhněte volič ve směru šipky a poté jej
otočte ve směru + nebo –. (strana 8)
qh Spona
w; Přepínač HOLD
(strana 15)
qj Tlačítko
DISPLAY
(strany 13, 14)
wa Zdířka pro sluchátka
(strana 7)
qk Tlačítko
PLAY MODE
(strany 10 - 12, 16)
ws Tlačítko X (pauza)
(strana 8)
ql Tlačítko RPT (opakování)/
ENT (zadání)
(strany 10 - 12)
wd Tlačítko SOUND
(strana 14)
Poznámka
Používejte pouze dálkový ovladač, který je
součástí dodávky. Tento přehrávač není
možné ovládat pomocí dálkových ovladačů
příslušejících k jiným přehrávačům.
5
Použití přepravního pouzdra
Přehrávač můžete nosit spolu s bateriemi v dodávaném přepravním pouzdře. Vložte
přehrávač a baterie na příslušná místa v pouzdře (viz obrázek).
6
Přehrávání kompaktního disku
Jako zdroj napájení lze rovněž použít dobíjecí akumulátory nebo suché články.
1.
Zapojte přehrávač
kompaktních disků.
Do zdířky EXT
BATT/DC IN 4.5 V
Přehrávání kompaktního disku
1 Připojte napájecí sí@ový adaptér.
2 Připojte sluchátka a dálkový
ovladač.
Do zásuvky
střídavého proudu
Napájecí
sí@ový
adaptér
Pro modely dodávané se
zásuvkovým adaptérem
Pokud vidlice sí@ového adaptéru
neodpovídá sí@ové zásuvce, použijte
příslušný zásuvkový adaptér.
Pro modely dodávané s dálkovým
ovladačem
• Zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovladače.
• Připojte sluchátka pevně do
dálkového ovladače. Uvolněné
spojení může při přehrávání
působit rušivé zvuky.
2.
Tlačítko
>N
Do zdířky i
(sluchátka)
Náhlavní
sluchátka
nebo sluchátka
do uší
Vložte kompaktní disk.
1 Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
2 Vložte kompaktní disk a zavřete
kryt.
Štítkem nahoru
Přepínač OPEN
(Pokračování)
7
3.
Spus(te přehrávání.
VOL+
VOL + / –
VOL–
N/>
>N
1 Stiskněte tlačítko > N.
2 Pomocí tlačítek VOL + a –
nastavte hlasitost.
Funkce
Přehrávání (od místa přerušení)
Přehrávání (od první stopy)
Pauza/obnovení přehrávání po přerušení
Zastavení
Vyhledání začátku aktuální stopy (AMS*1)
Vyhledání začátku předchozích stop (AMS)
Vyhledání začátku další stopy (AMS)
Vyhledání začátku následujících stop (AMS)
Rychlý přechod dozadu
Rychlý přechod dopředu
8
1 Otočte voličem směrem k
N/>.
2 Vytáhněte volič ve směru šipky.
3 Nastavte hlasitost otočením
voliče směrem k VOL + nebo –.
Na dálkovém ovladači
Otočte otočným voličem směrem k
N/> (na přehrávači CD stiskněte
> N). Přehrávání začne od místa
přerušení.
Otočte otočným voličem směrem k
N/> a držte jej, dokud se
nespustí přehrávání první stopy (na
přehrávači CD stiskněte > N po
dobu nejméně 2 sekundy).
Stiskněte X.
Stiskněte x (pro přehrávač CD
stiskněte x/CHARGE).*2
Otočte otočným voličem jednou
směrem k ..*2
Otočte otočným voličem opakovaně
směrem k ..*2,*3
Otočte otočným voličem jednou
směrem k N/>.*2,*3
Otočte otočným voličem opakovaně
směrem k N/>.*2,*3
Otočte otočným voličem směrem k
. a podržte jej.*2
Otočte otočným voličem směrem k
N/> a podržte jej.*2
*1 Automatický hudební senzor (Automatic Music Sensor)
*2 Tyto operace lze provést během přehrávání i během pauzy.
*3 Můžete přejít od poslední stopy k první stopě opakovaným otočením otočného voliče směrem k
N/>. Můžete také přejít od první stopy k poslední stopě opakovaným otočením otočného
voliče směrem ..
Informace o displeji
Nelze zvýšit hlasitost
• Pokud je přepínač AVLS nastaven na hodnotu “LIMIT”, nastavte jej na hodnotu
“NORM”. Další informace najdete v části “Ochrana sluchu (funkce AVLS).”
• Pokud jsou sluchátka připojena ke zdířce LINE OUT (OPTICAL), připojte je ke zdířce
i (sluchátka).
Informace týkající se disků CD-R/CD-RW
Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/CD-RW nahrané ve formátu CDDA*. Možnost přehrávání těchto disků ale závisí na kvalitě disků a záznamového
zařízení.
* CD-DA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio. Tento formát představuje standard
pro nahrávání disků Audio CD.
Vyjmutí kompaktního disku
Při vyjímání kompaktního disku zatlačte lehce na středový kužel.
9
Přehrávání kompaktního disku
• Jakmile otočíte otočným voličem směrem k N/> (na přehrávači CD stiskněte
> N) po výměně disku CD či po vypnutí přehrávače, zobrazí se na dobu přibližně
dvou sekund celkový počet stop na disku a celková doba přehrávání.
• Při přehrávání se zobrazuje číslo stopy a doba přehrávání aktuální stopy.
• Během pauzy bliká uplynulá doba přehrávání.
Možnosti pro přehrávání
Různé způsoby přehrávání můžete vyzkoušet použitím tlačítka PLAY MODE a tlačítka
RPT (opakování)/ENT (zadání).
Tlačítko PLAY MODE
Při každém stisknutí tlačítka změníte
režim přehrávání.
Bez indikace
(Běžné přehrávání)
“1”
(Přehrání jedné stopy)
Tlačítko RPT/ENT
“SHUF”
(Přehrání stop v náhodném pořadí)
“PGM”
(Přehrání stop v požadovaném pořadí)
RPT (opakování)
Umožňuje opakované přehrávání
režimu vybraného pomocí tlačítka
PLAY MODE.
ENT (zadání)
Umožňuje výběr stop k přehrávání v
režimu PGM.
x Tlačítko
Otočný volič
(N/>, .)
10
Opakované přehrávání stop (režim opakování)
Opakovaně můžete přehrávat stopy v následujících režimech: běžné přehrávání,
přehrání jedné stopy, přehrávání v náhodném pořadí a v režimu PGM.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
RPT/ENT.
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE, dokud se
nezobrazí indikátor “1”.
Přehrávání stop v náhodném pořadí (režim náhodného přehrávání)
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE, dokud se
nezobrazí indikátor “SHUF”.
11
Možnosti pro přehrávání
Přehrání jedné stopy (režim “1”)
Přehrávání skladeb v požadovaném pořadí (režim PGM)
Přehrávač můžete naprogramovat tak, aby přehrál až 64 stop ve zvoleném pořadí.
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko PLAY MODE,
dokud se nezobrazí indikátor “PGM”.
2
Vyberte stopu otočením otočného
voliče směrem k N/> nebo ..
Číslo stopy
Pořadí přehrávání
3
Stisknutím tlačítka RPT/ENT zadejte
zvolenou stopu.
Zobrazí se indikátor “000” a pořadí
se zvýší o jednu.
4
5
Opakováním kroků 2 a 3 vyberte stopy v požadovaném pořadí.
Stiskněte tlačítko RPT/ENT, dokud není zahájeno přehrávání v režimu PGM.
Kontrola programu
Během programování:
Opakovaně stiskněte tlačítko RPT/ENT před krokem 5.
Během přehrávání v režimu PGM:
Opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud indikátor “PGM” nezačne blikat,
poté stiskněte tlačítko RPT/ENT.
Při každém stisknutí tlačítka RPT/ENT se zobrazí číslo stopy.
Poznámky
• Jakmile v kroku 3 dokončíte výběr šedesáté čtvrté stopy, zobrazí se na displeji číslo první vybrané
stopy.
• Pokusíte-li se vybrat více než 64 stop, budou první vybrané stopy vymazány.
12
B Dostupné funkce
Funkce G-PROTECTION
Funkce G-PROTECTION byla vyvinuta s
cílem zajistit zvýšenou ochranu proti
přeskakování zvuku při běhání.
Jakmile nastavíte přepínač
G-PROTECTION na přehrávači na
hodnotu “2”, dojde k vylepšení funkce
G-PROTECTION v porovnání s
nastavením na hodnotu “1”.
Chcete-li při procházce s přehrávačem
kompaktních disků vychutnávat velmi
kvalitní zvuk disku CD díky funkci GPROTECTION, nastavte přepínač GPROTECTION na hodnotu “1”. Při
zvýšené tělesné aktivitě se doporučuje
nastavení na hodnotu “2”.
Při přehrávání disku CD obsahujícího
textové informace se na displeji zobrazí
název skladby, název disku, jméno
interpreta atd.
Zobrazení na dálkovém ovladači
Zobrazí
se “Číslo
stopy”.
Zde se zobrazí
textové informace.*
* Při čtení informací z disku CD přehrávačem
se zobrazí indikátor “READING”.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Při každém stisknutí tlačítka se displej
změní takto:
Displej
Poznámka
Zvuk může přeskakovat:
– je-li přehrávač CD vystaven déletrvajícím
silným otřesům,
– je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný
kompaktní disk,
– jsou-li používány nekvalitní disky CD-R/
CD-RW, v případě problému se
záznamovým zařízením nebo aplikačním
softwarem.
Běžné přehrávání Číslo a název
přehrávané stopy
Stisknutí tlačítka Číslo a název
DISPLAY jednou. přehrávané stopy
či jméno interpreta
Stisknutí tlačítka Počet zbývajících
DISPLAY dvakrát. stop** a název
disku či jméno
interpreta
** Nezobrazuje se během režimu přehrání
jedné stopy, režimu náhodného přehrání ani
režimu PGM.
Poznámka
Text zobrazovaný na tomto přehrávači je
pouze v angličtině.
13
Dostupné funkce
Přepněte tlačítko G-PROTECTION
(pod krytem) na hodnotu “1” či “2” .
Zobrazení textových
informací na kompaktním
disku
Kontrola zbývající doby na
disku CD a počtu
zbývajících stop
Zbývající dobu na disku CD a počet
zbývajících stop můžete zkontrolovat
pomocí tlačítka DISPLAY.
Při přehrávání disku CD obsahujícího
textové informace nemůžete tuto funkci
používat.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Při každém stisknutí tlačítka se displej
změní takto.
Zvýraznění basů
(funkce SOUND)
Můžete zvýraznit hluboké tóny.
Stisknutím tlačítka SOUND vyberte
režim “BASS 1 ” nebo “BASS 2.”
Bez indikace
(Běžné přehrávání)
BASS 1
BASS 2
Displej
Běžné přehrávání Počet stop a uplynulá
doba přehrávání
Je zobrazen vybraný režim.
Stiskněte tlačítko Počet stop a doba
DISPLAY jednou. zbývající v aktuální
stopě
Stiskněte tlačítko Počet zbývajících
DISPLAY dvakrát. stop* a doba zbývající
na disku CD*
* Nezobrazuje se během režimu přehrání
jedné stopy, režimu náhodného přehrání ani
režimu PGM.
14
V režimu “BASS 2” jsou basy zvýrazněny
více než v režimu “BASS 1”.
Poznámka
Pokud dochází při použití funkce SOUND ke
zkreslení zvuku, snižte hlasitost.
Ochrana sluchu (funkce AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter
System, systém automatického
omezování hlasitosti) snižuje maximální
úroveň hlasitosti a chrání tak váš sluch.
Nastavte přepínač AVLS (pod krytem)
na hodnotu “LIMIT”.
Zablokování ovládacích
prvků (funkce HOLD)
Ovládací prvky na přehrávači můžete
zablokovat a zabránit tak náhodnému
stisknutí tlačítek.
Posuňte přepínač HOLD ve směru
šipky.
Přehrávač
kompaktních disků
Dálkový ovladač
Vypnutí funkce AVLS
Nastavte přepínač AVLS na hodnotu
“NORM”.
Dostupné funkce
Indikátor se zobrazí, pokud
hlasitost překročí určitou mez.
Indikátor
CHARGE bliká,
pokud je funkce
HOLD aktivní.
Funkci HOLD je možné použít pro
přehrávač i pro dálkový ovladač.
Přehrávač můžete ovládat
prostřednictvím dálkového ovladače i v
případě, že je funkce HOLD na
dálkovém ovladači vypnutá.
Zrušení blokování ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Poznámka
I když je funkce HOLD aktivní, nezobrazí se na
displeji dálkového ovladače indikátor “HOLD”.
15
Vypnutí zvukové
signalizace při obsluze
přístroje
Zvukový signál, který se ve sluchátkách
ozve při obsluze přehrávače, můžete
vypnout.
1
Odpojte od přístroje zdroj
napájení (sí@ový adaptér,
akumulátory nebo suché články).
2
Držte stisknuté tlačítko x (pro
přehrávač CD x/CHARGE).
Zapnutí zvukové signalizace
Odpojte zdroj napájení a znovu jej
připojte, aniž by bylo stisknuté tlačítko
x nebo x/CHARGE.
Vypnutí podsvícení displeje
Používáte-li dobíjecí akumulátory či
suché články, zapne se při každém
stisknutí tlačítka podsvícení displeje na
dobu přibližně 5 sekund. Můžete jej však
vypnout, chcete-li uspořit baterie.
1
Vyjměte z přehrávače disků CD
dobíjecí akumulátory či suché
články.
2
Vložte baterie a současně
stiskněte tlačítko PLAY MODE.
Zapnutí podsvícení displeje
Vyjměte baterie a vložte je, aniž byste
stiskli tlačítko PLAY MODE.
Informace týkající se podsvícení
displeje
Při použití napájecího sí@ového adaptéru
je podsvícení displeje vždy zapnuto.
16
B Připojení přehrávače kompaktních disků
Připojení stereofonního
systému
Kompaktní disky můžete poslouchat
pomocí stereofonního systému nebo
můžete pořizovat záznam disku na
kazetu nebo minidisk. Podrobné
informace najdete v návodu k danému
zařízení.
Než provedete připojení, ověřte, že jsou
všechny připojované přístroje vypnuty.
Připojovací
kabel
Levý (bílý)
Informace o funkcích G-PROTECTION
a SOUND při používání propojovacího
kabelu nebo optického digitálního
propojovacího kabelu
• Chcete-li nahrávat vysoce kvalitně,
nastavte přepínač G-PROTECTION na
hodnotu “1”.
• Funkce SOUND funguje pouze pro
zvukový signál ze zdířky i a nikoliv
signál ze zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Pravý
(červený)
Stereofonní
systém, kazetový
magnetofon,
radiomagnetofon
apod.
(Pokračování)
17
Připojení přehrávače kompaktních disků
Přístroj
MiniDisc,
DAT atd.
Použití propojovacího kabelu
Pokud je zvuk zkreslený, připojte přístroj
prostřednictvím zdířky i.
Použití optického digitálního
propojovacího kabelu
Při nahrávání disku CD na zařízení
MiniDisc, DAT atd. se ujistěte, že je
přehrávání pozastaveno, a až pak
spus@te nahrávání.
Do zdířky
LINE OUT
(OPTICAL)
Optický
digitální
připojovací
kabel
Poznámky
• Než začnete přehrávat kompaktní disk,
snižte hlasitost připojeného přístroje.
Předejdete tak poškození připojených
reproduktorů.
• Při nahrávání používejte napájecí sí@ový
adaptér. Pokud byste pro napájení použili
akumulátory nebo suché články, mohlo by
během nahrávání dojít k jejich úplnému
vybití.
• Nastavte hlasitost na připojeném zařízení
tak, aby zvuk nebyl zkreslen.
Připojení stereofonního systému
Informace o funkci Joint Text (funkce
kopírování textu z disku CD-text)
Funkce Joint Text umožňuje kopírovat
názvy disku a skladeb na disku s
textovými informacemi. Připojíte-li Sony
MD Walkman (MZ-R909), který
podporuje funkci Joint Text, k tomuto
přehrávači kompaktních disků, můžete
během nahrávání kopírovat text z
kompaktního disku na mini disk.
Při propojení musíte použít optický
digitální propojovací kabel (model
POC-5B nebo jiný, není součástí
dodávky) a propojovací kabel CD text
(model RK-TXT1 není součástí dodávky).
Podrobné informace najdete v návodu k
použití zařízení MD Walkman.
18
B Připojení ke zdroji napájení
Můžete použít následující zdroje
napájení:
• dobíjecí akumulátory,
• napájecí sí@ový adaptér (viz část
“Přehrávání kompaktního disku”),
• alkalické baterie LR6 (velikost AA)
(externí balení baterií).
Informace o životnosti baterií a potřebné
době nabíjení akumulátorů najdete v
části “Technické údaje”.
Použití dobíjecích
akumulátorů
3
Připojte sí@ový adaptér do zdířky
DC IN 4.5 V na dodávané nabíjecí
stanici a do sí@ové zásuvky. Poté
umístěte přehrávač CD na
dodávanou nabíjecí stanici a
zarovnejte značku V na
přehrávači CD se značkou v na
stanici.
Pokud vidlice sí@ového adaptéru
neodpovídá sí@ové zásuvce, použijte
příslušný zásuvkový adaptér.
Indikátor CHARGE
Před prvním použitím akumulátory
nabijte. V přehrávači můžete použít
pouze následující akumulátory:
• NH-14WM (A)
1
Otevřete bateriový prostor uvnitř
přehrávače.
Zarovnejte
V a v.
Do zdířky
DC IN 4.5 V
Vložte dva dobíjecí akumulátory
tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru, a zavřete
kryt, až zaklapne.
Připojení ke zdroji napájení
2
Napájecí sí@ový adaptér
Do zásuvky střídavého proudu
(Pokračování)
19
Použití dobíjecích akumulátorů
Akumulátory se začnou dobíjet.
Na displeji dálkového ovladače
začne blikat indikátor “Charging”
(nabíjení) a postupně se rozsvítí
jednotlivé části indikátoru
. Na
přehrávači CD se rozsvítí indikátor
CHARGE.
Jakmile jsou akumulátory zcela
nabité, všechny indikátory na displeji
zhasnou a zhasne i indikátor
CHARGE.
Nabíjení dobíjecích akumulátorů bez
použití dodávané nabíjecí stanice
Připojte napájecí sí@ový adaptér ke
zdířce EXT BATT/DC IN 4.5 V na
přehrávači CD a do sí@ové zásuvky a
poté stisknutím tlačítka x/CHARGE
spus@te nabíjení.
Tlačítko
x/CHARGE•
indikátor
CHARGE
Do zásuvky
EXT BATT/
DC IN 4.5V
Napájecí sí@ový
adaptér
Do zásuvky
střídavého proudu
Poznámky
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí
akumulátory mohou zahřát na vysokou
teplotu. To nepředstavuje žádné nebezpečí.
• Pokud během nabíjení stisknete > N,
nabíjení se přeruší a spustí se přehrávání
disku CD.
• Umístíte-li během přehrávání přehrávač CD
na nabíjecí stanici, přehrávání se přeruší a
spustí se nabíjení.
• Přehrávač CD umístěte bezpečně na
nabíjecí stanici a zarovnejte značku V na
přehrávači CD se značkou v na stanici. Při
nesprávném umístění dojde k přerušení
nabíjení nebo přehrávání.
20
Vyjmutí dobíjecích akumulátorů
Při vyjmutí akumulátorů zatlačte na
značku #.
Kdy je třeba akumulátory vyměnit
Jakmile se životnost akumulátorů zkrátí
přibližně na polovinu, nahraYte je
novými akumulátory.
Poznámka k použití akumulátorů
Nový akumulátor nebo akumulátor, který
nebyl dlouho používán, nemusí být zcela
nabit, dokud jej několikrát nenabijete a
nevybijete.
Poznámka k přenášení akumulátorů
Kdy je třeba akumulátory nabíjet
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
○
Baterie jsou nabité.
○
○
r
○
r
Baterie se vybíjejí.
○
○
○
r
○
r
Baterie jsou téměř vybité.
r
Baterie jsou úplně vybité.
* Ozve se zvukový signál.
Chcete-li dlouho uchovat kapacitu
akumulátorů, nabíjejte je pouze tehdy,
když jsou úplně vybité.
Poznámky
Poznámky k dodávané nabíjecí stanici
• Dodávanou nabíjecí stanici lze použít pouze
s tímto přehrávačem CD. Tuto stanici nelze
použít k nabíjení žádných jiných modelů
přehrávačů.
• Pomocí dodávané nabíjecí stanice lze
nabíjet pouze dobíjecí akumulátory NH14WM (A). Nepokoušejte se nabíjet žádné
jiné typy akumulátorů.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí
akumulátory mohou zahřát na vysokou
teplotu. To nepředstavuje žádné nebezpečí.
• Na nabíjecí stanici nepokládejte mince ani
jiné kovové předměty. Přijdou-li kontakty
nabíjecí stanice do náhodného styku s
kovovým předmětem, může dojít ke zkratu a
značnému zahřátí.
• Části indikátoru
zobrazují stav nabití
baterie. Jednotlivé dílky indikátoru označují
čtvrtinu kapacity baterie pouze přibližně.
• V závislosti na způsobu používání přístroje
může indikace
zbývající energie klesat
a narůstat.
21
Připojení ke zdroji napájení
Lobatt*
Používejte dodávaný transportní obal, aby
nemohlo dojít k náhodnému zahřátí baterií.
Pokud jsou baterie v kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo vznícení
kvůli zkratu.
○
○
○
○
r
Baterie se vybíjejí.
○
○
r
○
1
Odklopte uzávěr přepravního
balení a vložte dvě alkalické
baterie LR6 (velikost AA) tak, aby
jejich polarita 3 odpovídala
schématu znázorněnému na
přepravním balení baterií a
zavřete uzávěr.
Baterie jsou nabité.
r
r
○
Používejte pouze dodávané externí
balení baterií.
S přehrávačem používejte pouze
následující typ suchých článků:
• alkalické baterie LR6 (velikost AA).
Kdy je třeba baterie vyměnit
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
○
Použití suchých článků
Baterie jsou téměř vybité.
r
Lobatt*
Baterie jsou úplně vybité.
* Ozve se zvukový signál.
Jsou-li baterie vybité, vyměňte je obě za
nové.
Baterie v přehrávači a v externím balení
jsou vybíjeny současně.
Poznámky
2
Připojte externí balení baterií k
přehrávači.
Do zdířky
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
22
Stranou v dolů
• Před připojením externího balení
zkontrolujte, že jste odpojili sí@ový adaptér.
• Chcete-li při napájení využívat dobíjecí
akumulátory a suché články, použijte plně
nabité dobíjecí akumulátory a nové suché
články.
Poznámky ke zdroji
napájení
Není-li přehrávač používán, odpojte
všechny zdroje napájení.
Napájecí sí@ový adaptér
• Používejte pouze dodávaný sí@ový
adaptér nebo adaptér doporučený v
části “Příslušenství (dodávané/
volitelné)”. Nepoužívejte žádné jiné
sí@ové adaptéry. Mohlo by dojít k
poškození přístroje.
Polarita zástrčky
• Při odpojování napájecího adaptéru ze
sí@ové zásuvky uchopte pevně tělo
adaptéru. Nikdy netahejte za kabel
adaptéru.
• Sí@ového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
Připojení ke zdroji napájení
Akumulátory a suché články
• Nikdy nenabíjejte suché články.
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a
jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného a
záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte akumulátory se
suchými články.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se
starými.
• Nepoužívejte společně různé typy
baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu
používány, vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete
zbytky elektrolytu z bateriového
prostoru a vložte nové baterie. V
případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
23
B Další informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli
pevný předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje napájení) nestrkejte
žádné cizí předměty.
Přehrávač kompaktních disků
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a
nedotýkejte se jich. Jinak by mohlo
dojít k jejich poškození a porušení
správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké
předměty. Mohlo by dojít k poškození
přehrávače a kompaktního disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném
povrchu nebo v autě se zavřenými
okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu,
vypněte jej nebo jej přesuňte do větší
vzdálenosti od rozhlasového nebo
televizního přijímače.
• Na tomto CD přehrávači nelze
přehrávat disky nestandardních tvarů
(např. srdce, čtverce nebo hvězdy).
Mohlo by dojít k jeho poškození. Tyto
disky nepoužívejte.
Zacházení s kompaktními disky
• Chcete-li uchovat kompaktní disky
čisté, dotýkejte se pouze jejich okrajů.
Nikdy se nedotýkejte povrchu disku.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky.
24
Tak ne!
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu záření ani tepelným
zdrojům, například horkovzdušným
ventilátorům. Nenechávejte disky ležet
v autě zaparkovaném na slunci.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta,
jízdě na kole nebo při obsluze
motorových vozidel. Mohlo by to vést k
dopravní nehodě a v některých zemích
je to dokonce v rozporu s předpisy.
Nebezpečné je rovněž používání
sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na
křižovatkách. V nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou
příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují
před opakovaným a dlouhotrvajícím
hlasitým poslechem. Pokud vám začne v
uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak
budete moci zaznamenat i vnější zvuky a
nebudete rušit okolí.
Údržba
Čištění povrchu přístroje
Používejte měkký hadřík navlhčený ve
vodě nebo slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte alkohol, benzín
ani ředidla.
Čištění kontaktů
Pokud dojde ke znečištění kontaktů na
nabíjecí stanici nebo na přehrávači CD,
nebude možné akumulátory správně
nabíjet. Pravidelně čistěte kontakty
pomocí bavlněného hadříku nebo
ústřižku suché látky (viz obrázek).
Kontakty
Kontakty
Další informace
25
Odstraňování problémů
Pokud by po vyzkoušení uvedených postupů váš problém přetrvával, obra@te se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Symptom
Nelze upravit hlasitost
otočením otočného
voliče na dálkovém
ovladači.
Nelze zahájit přehrávání
otočením otočného
voliče na dálkovém
ovladači.
Hlasitost se ani při
opakovaném stisknutí
tlačítka VOL + nezvýší.
Nelze nastavit hlasitost.
Neozývá se žádný zvuk
ani šum.
Životnost suchých
článků je příliš krátká.
Životnost akumulátorů je
příliš krátká.
Na displeji se zobrazí
indikátor “Lobatt” nebo
“000”. Přehrávač nehraje.
Na displeji se zobrazí
indikátor “HiDCin”.
Přehrávač nehraje nebo
na displeji svítí indikátor
“Nodisc”, i když je disk
CD vložený do
přehrávače.
26
Příčina a možnosti nápravy
c Vytáhněte otočný volič ve směru šipky znázorněné na voliči,
poté jej otočte směrem k VOL + nebo –. (strana 8)
c Otočný volič je vytažen. Zatlačte jej zpět, poté jím otočte
směrem k N/>. (strana 8)
c Nastavte přepínač AVLS na hodnotu “NORM”. (strana 15)
c Sluchátka jsou zapojena do zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Zapojte je do zdířky i (sluchátka). (strana 7)
c Sluchátka jsou zapojena do zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Zapojte je do zdířky i (sluchátka). (strana 7)
c Zapojte řádně konektory. (strana 7)
c Konektory jsou špinavé. Čistěte konektory pravidelně
suchým měkkým hadříkem.
c Přesvědčte se, že používáte alkalické baterie, nikoliv
manganové. (strana 22)
c NahraYte baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strana 22)
c Akumulátory několikrát nabijte a vybijte. (strany 19 - 21)
c Akumulátory jsou zcela vybity. Nabijte je. (strana 19)
c NahraYte baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strana 22)
c Používejte výhradně sí@ový adaptér nebo kabel k autobaterii
uvedený v části “Příslušenství (dodávané/volitelné)”.
(strana 29)
c Vyjměte všechny zdroje napájení a poté znovu vložte
baterie nebo připojte sí@ový adaptér. (strany 7, 19, 22)
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 15)
c Kompaktní disk je špinavý nebo poškozený. (strana 24)
c Zkontrolujte, že je disk vložen do přehrávače štítkem
směrem nahoru. (strana 7)
c Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Ponechte přehrávač několik hodin mimo provoz, dokud
nevyschne.
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 19)
c Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy správně. (strany 19, 22)
c Zasuňte napájecí adaptér pevně do sí@ové zásuvky.
(strana 7)
c Disk CD-R/CD-RW nebyl uzavřen. Uzavřete disk CD-R/CDRW pomocí nahrávacího zařízení.
c Vyskytly se problémy s kvalitou disku CD-R/CD-RW, s
nahrávacím zařízením nebo použitým softwarem.
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Po stisknutí tlačítka bliká
indikátor CHARGE a
přehrávač nehraje.
Nelze měnit hlasitost
pomocí tlačítek VOL +/–
na přehrávači.
Při nahrávání
prostřednictvím
optického digitálního
propojení nelze správně
nahrát číslo skladby.
Dobíjecí akumulátory
nelze dobíjet.
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 15)
Přehrávání začne od
místa přerušení.
(obnovení přehrávání)
Je slyšet praskavý zvuk
disku CD.
Při zavírání víka
přehrávače CD se disk
začíná točit.
Přehrávač nelze
ovládat pomocí
dálkového ovladače.
c Přehrávač je připojen k nějakému zvukovému zařízení.
Nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na připojeném
zařízení. (strana 17)
c Nahrajte číslo skladby znovu pomocí zařízení MiniDisc, DAT
atd. (strana 17)
c Podrobné informace najdete v návodu k danému zařízení.
(strana 17)
c Došlo ke znečištění kontaktů na přehrávači CD nebo na
nabíjecí stanici. Otřete kontakty suchým hadříkem.
c Je přehráván disk CD. Zastavte přehrávání.
c K přehrávači CD je připojeno externí pouzdro baterií.
Odpojte je a spus@te znovu nabíjení.
c Je aktivní funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání od
první stopy, otočte otočným voličem na dálkovém ovladači
směrem k N/> a držte jej, dokud se nespustí přehrávání
první stopy (na přehrávači CD stiskněte > Npo dobu
nejméně 2 sekundy). Můžete také otevřít víko přehrávače
CD. Nebo odpojte všechny zdroje napájení a poté znovu
vložte akumulátory či připojte napájecí sí@ový adaptér.
(strany 7, 8, 19, 22)
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 19)
c Přehrávač CD čte informace z disku CD. Nejde o závadu.
c Omylem jsou stisknuta tlačítka na přehrávači.
Další informace
27
Technické údaje
Systém
Model JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Model HK2: 220 V, 50/60 Hz
Model AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 780 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–2
dB (měřeno podle JEITA
Výstup (při vstupu 4,5 V)
Výstupní zdířka Line (stereo minizdířka)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zátěž. impedance nad
10 kΩ
Sluchátka do uší (stereo minizdířka)
Přibl. 5 mW + přibl. 5 mW při 16 Ω
Optický digitální výstup (optický výstupní
konektor)
Výstupní úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová délka: 630 - 690 nm ve špičce
Požadavky na napájení
Oblastní kód zakoupeného modelu
najdete v levé horní části štítku s
čárovým kódem na obalu přehrávače.
• Dva dobíjecí akumulátory
Sony NH-14WM (A): 2,4 V ss
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 3 V ss
• Napájecí sí@ový adaptér (zdířka DC IN
4.5 V):
Model U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Model CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V, 50/
60 Hz
Model CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
28
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
(Při použití přehrávače na rovné a pevné
podložce.)
Životnost baterií závisí na působu použití
přehrávače.
Napájení
G-PROTECTION
“1”
“2”
Dvě NH-14WM (A)
(nabíjeny po
dobu 5 hodin**)
Externí balení baterií
(dvě alkalické
baterie***)
Dobíjecí akumulátory,
NH-14WM (A) a
externí balení baterií
(dvě alkalické
baterie***)
40
41
66
71
108
115
* Hodnota měřená podle standardu JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
** Doba nabíjení závisí na způsobu použití
akumulátorů.
*** Při použití alkalických baterií Sony
LR6 (SG) (vyrobeno v Japonsku).
Pracovní teplota
5 oC - 35 oC
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících
částí a ovládacích prvků)
Přibl. 127,0 x 136,2 x 13,9 mm
Hmotnost (bez akumulátorů)
Přibl. 129 g
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Příslušenství (dodávané/volitelné)
Dodávané příslušenství
Oblastní kód země, ve které byl přehrávač
zakoupen, najdete v levé horní části štítku s
čárovým kódem na obalu přehrávače.
Napájecí sí1ový adaptér (1)
Sluchátka s dálkovým ovladačem (1)
Dobíjecí akumulátory (2)
Nabíjecí stanice (1)
Přepravní balení baterií (2)
Přepravní pouzdro (1)
Externí balení baterií (1)
Zásuvkový adaptér (1)*
* Dodáváno s modely JE.W a E33
Volitelné příslušenství
Systém aktivních reproduktorů
SRS-Z1
SRS-Z1000
Kabel k autobaterii
DCC-E345
Kabel k autobaterii se sadou pro zapojení v
autě
DCC-E34CP
Sada pro zapojení v autě CPA-9C
Propojovací kabel
RK-G129
RK-G136
Propojovací kabel CD TEXT
RK-TXT1
Optický digitální propojovací kabel
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
Dobíjecí akumulátor
NH-14WM (A)
Sluchátka do uší
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Při nákupu napájecího sí1ového adaptéru se
poraGte s nejbližším prodejcem výrobků Sony.
Stereo mini
Micro
Může se stát, že váš prodejce nebude
mít k dispozici veškeré výše uvedené
příslušenství. Vyžádejte si od něj
podrobné informace o příslušenství,
které je k dostání ve vaší zemi.
29
Další informace
Jestliže používáte přídavná sluchátka,
používejte výhradně sluchátka se stereo
minizástrčkou. Nemůžete používat
sluchátka s mikrozástrčkou.
30
31
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising