Sony | D-NE800 | Sony D-NE800 Návod k obsluze

3-259-970-61 (1)
Portable
CD Player
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
D-NE800
© 2003 Sony Corporation
is a trademark of Sony Corporation.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s
tekutinou, např. vázy, předejdete tak
možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI JEJ
NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ
OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M PŘI
OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ
OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje pouze
na země, kde je toto označení zákonné,
zejména na země Evropského
společenství (EU).
2-CZ
ATRAC3plus a ATRAC3 jsou ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
Obsah
Pobavte se s přístrojem
ATRAC CD Walkman!
Zdroje hudby, jež lze přehrávat na tomto
přehrávači CD ................................... 6
ATRAC3plus a ATRAC3 ........................ 7
MP3 ....................................................... 7
Struktura souborů ATRAC3plus/
ATRAC3 a MP3 ................................. 8
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství ..... 10
Umístění ovládacích prvků .................. 11
Přehrávání disku CD
1. Vložte kompaktní disk. .................... 15
2. Zapojte přehrávač
kompaktních disků. ......................... 15
3. Spuste přehrávání. ......................... 16
Možnosti pro přehrávání
Opakované přehrávání stop
(režim opakování) ............................ 19
Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině (přehrání skupiny)
(pouze disk ATRAC/MP3) ................ 19
Přehrání jedné stopy
(jednoduché přehrávání) .................. 20
Přehrání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání) ......... 20
Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání skupiny)
(pouze disk ATRAC/MP3) ................ 20
Přehrávání oblíbených seznamů skladeb
(přehrávání seznamů skladeb m3u)
(Pouze disk MP3) ............................ 20
Přehrání oblíbených skladeb pomocí
záložek (přehrávání stop se
záložkami) ....................................... 21
Přehrání 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb (přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu) .................... 22
Přehrávání nejčastěji přehrávaných
skladeb v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu) .................... 22
Přehrání skladeb v požadovaném pořadí
(režim naprogramovaného
přehrávání) ...................................... 23
Hledání skupin nebo skladeb/
souborů ........................................... 24
Dostupné funkce
Úprava kvality zvuku
(parametrický ekvalizér) .................. 25
Funkce G-PROTECTION .................... 26
Ochrana sluchu (funkce AVLS) ........... 27
Automatické zastavení přehrávání
(OFF TIMER) .................................... 27
Zablokování ovládacích prvků
(funkce HOLD) ................................. 28
Vypnutí zvukové signalizace ............... 28
Úspora energie .................................... 29
Průběžné přehrávání skladeb (funkce
SEAMLESS) (pouze disk ATRAC) .... 30
Připojení přehrávače kompaktních
disků
Připojení stereofonního systému ........ 31
Připojení ke zdroji napájení
Použití dobíjecích akumulátorů ........... 33
Použití suchých článků ....................... 35
Poznámky ke zdroji napájení .............. 36
Další informace
Seznam nabídek ................................. 37
Bezpečnostní opatření ........................ 38
Údržba ................................................ 38
Odstraňování problémů ...................... 39
Technické údaje .................................. 42
Volitelné příslušenství .......................... 43
3-CZ
CZ
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi přístroje D-NE800. Tento CD Walkman se
nazývá „ATRAC CD Walkman“, protože na něm můžete poslouchat disky „ATRAC CD“.
Můžete si snadno vytvořit vlastní disk ATRAC CD.
Krok 1
Instalace
Nainstalujte dodaný
software „SonicStage
Simple Burner“.
Krok 2
Vypálení
Vytvořte obraz disku a vypalte jej
na počítači na disk CD-R/RW.
Zvukových
disky CD
Soubory MP3
nebo
,
Zvuková data jsou převedena na formát
ATRAC3plus/ATRAC3 pomocí softwaru
SonicStage Simple Burner.
Postup při použití softwaru SonicStage Simple Burner
Podrobnosti najdete v příručce „SonicStage Simple Burner“.
4-CZ
Co je ATRAC CD?
* Je-li celkový hrací čas jednoho disku CD (alba) odhadován na 60 minut a nahráváte-li na disk
CD-R/RW o kapacitě 700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC3plus.
Krok 3
Poslech
Nyní si můžete vychutnat poslech
vlastních disků ATRAC na přístroji
ATRAC CD Walkman.
ATRAC CD
,
Na tomto přístroji si můžete
poslechnout i zvukové disky CD.
Co je formát ATRAC3plus/ATRAC3?
Příslušné informace najdete na stranách
6 až 9 této příručky.
5-CZ
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
ATRAC CD je disk CD-R/RW, na němž jsou nahrána zvuková data komprimovaná ve
formátu ATRAC3plus/ATRAC3. Na jeden disk CD-R/RW lze nahrát až 30 zvukových
disků CD.* Můžete také nahrávat soubory MP3, převedete-li je na formát ATRAC3plus/
ATRAC3.
Zdroje hudby, jež lze přehrávat na tomto přehrávači CD
Na tomto přehrávači CD můžete přehrávat tyto 3 zdroje hudby:
• Zvukové disky CD (formát CDDA)
• Disky CD se soubory formátu ATRAC3plus/ATRAC3 (ATRAC CD)
• Disky CD se soubory formátu MP3 (MP3 CD)
Použitelné formáty disků
Můžete použít pouze disky formátu ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Informace týkající se disků CD-R/RW
Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/RW nahrané ve formátu
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 nebo CDDA*. Možnost přehrávání těchto disků ale závisí
na kvalitě disků a záznamového zařízení.
* CDDA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio. Tento formát představuje standard pro
nahrávání disků Audio CD.
Hudební disky kódované technologiemi ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků odpovídajících standardu Compact Disc
(CD). Některé hudební společnosti vydávají v poslední době zvukové disky kódované
pomocí technologií zajišujících ochranu proti kopírování. Mějte na paměti, že některé
takové disky neodpovídají standardu CD, a nelze je proto přehrávat na tomto zařízení.
Poznámky
• Na tomto přehrávači CD nelze nahrávat hudbu na nahrávatelná média, např. CD-R/RW.
• Disky CD-R/RW nahrané ve formátu ATRAC3plus/ATRAC3 nelze přehrávat na počítači.
6-CZ
ATRAC3plus a ATRAC3
Zkratka „ATRAC3“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3“, což je
technologie komprese zvuku, která uspokojuje požadavky na vysokou kvalitu zvuku i
vysoký kompresní poměr. Ve formátu ATRAC3 lze zkomprimovat hudbu na 1/10 její
původní velikosti, což klade menší nároky na prostor na médiu. Dostupné přenosové
rychlosti jsou 132 kb/s, 105 kb/s a 66 kb/s.
Maximální počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 255
• Maximální počet souborů: 999
Podrobnosti najdete v příručce „SonicStage Simple Burner“.
Poznámky týkající se ukládání souborů na média
Na disk se soubory ATRAC3plus/ATRAC3 neukládejte soubory jiných formátů (kromě
souborů MP3) a nevytvářejte na něm nepotřebné složky.
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
Zkratka „ATRAC3plus“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“, což je
technologie komprese zvuku vyvinutá z formátu ATRAC3. Formát ATRAC3plus zajišuje
vysokou kvalitu zvuku i přesto, že hudbu komprimuje na 1/20 původní velikosti při
64 kb/s. Dostupné přenosové rychlosti jsou 256 kb/s, 64 kb/s a 48 kb/s.
MP3
Zkratka MP3 znamená MPEG-1 Audio Layer3, což je standard pro kompresi zvukových
souborů vyvinutý skupinou Motion Picture Experts Group, pracovní skupinou
standardizace ISO (International Organization for Standardization). Tento formát
umožňuje provádět kompresi zvukových souborů na cca 1/10 velikosti dat na
standardním kompaktním disku.
Hlavní specifikace použitelných formátů disků:
• Maximální počet úrovní vnořených adresářů: 8
• Použitelné znaky: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (podtržítko)
Poznámky
• Při pojmenování nezapomeňte přidat k souboru příponu „mp3“.
• Připojíte-li příponu „mp3“ k jinému souboru než MP3, přehrávač nerozezná soubor správně.
(Pokračování)
7-CZ
Maximální počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 255
• Maximální počet souborů: 999
Nastavení pro software určený pro kompresi a zápis
• Tento přehrávač CD dokáže přehrávat soubory MP3 s těmito specifikacemi:
Přenosová rychlost: 16 - 320 kb/s a vzorkovací frekvence - 32/44,1/48 kHz. Lze
přehrávat i soubor s proměnlivým datovým tokem VBR (Variable Bit Rate).
Chcete-li komprimovat zvuk do souboru MP3, doporučujeme nastavit datový tok
kompresního softwaru na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit Rate“.
• Chcete-li nahrávat až do maximální kapacity, nastavte volbu „halting of writing“.
• Chcete-li nahrávat najednou až do maximální kapacity média, na němž ještě není nic
nahráno, nastavte volbu „Disc at Once“.
Poznámky týkající se ukládání souborů na média
• Na disk se soubory MP3 neukládejte soubory jiných formátů (kromě souborů MP3/
ATRAC3plus/ATRAC3) a nevytvářejte na něm nepotřebné složky.
• Jakmile je vložen disk, přehrávač CD přečte veškeré informace týkající se složek a
souborů na tomto disku. Obsahuje-li disk mnoho složek, může zahájení přehrávání
nebo spuštění přehrávání dalšího souboru trvat delší dobu.
Struktura souborů ATRAC3plus/ATRAC3 a MP3
Skupiny a složky
Formát ATRAC3plus/ATRAC3 má velmi jednoduchou strukturu. Tvoří jej „soubory“ a
„skupiny“. „Soubor“ odpovídá „stopě“ na zvukovém disku CD. „Skupina“ je několik
souborů a je ekvivalentní pojmu „album“. „Skupina“ nemá žádnou strukturu
adresářového typu (nová skupina nemůže být vytvořena v rámci již existující skupiny).
Na kompaktních discích se soubory MP3 je „soubor“ ekvivalentem „stopy“ a „skupina“
ekvivalentem „alba“. Tento přehrávač CD dokáže rozpoznat složku MP3 jako
„skupinu“, takže může stejným způsobem přehrávat disky CD-R/RW nahrané ve
formátech ATRAC3plus/ATRAC3 a disky nahrané ve formátu MP3.
8-CZ
Struktura a pořadí přehrávání souborů ATRAC3plus/ATRAC3/MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Skupina
Soubor ATRAC3plus/
ATRAC3
Soubor MP3
Poznámky
• Skupina, která neobsahuje žádný soubor MP3, bude vynechána.
• Jsou-li soubory ATRAC3plus/ATRAC3 a MP3 nahrány na stejný disk CD, přehraje přehrávač
nejprve soubory ATRAC3plus/ATRAC3.
• Pořadí přehrávání se může lišit, záleží na metodě použité při nahrávání souborů MP3 na disk.
9-CZ
Pobavte se s přístrojem ATRAC CD Walkman!
Skupina
Začínáme
Kontrola dodávaného příslušenství
Napájecí síový adaptér (1)
Nabíjecí stanice (1)
Přepravní pouzdro (1)
Dobíjecí akumulátory (2)
Přepravní balení baterií (1)
Externí pouzdro na baterie (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
Náhlavní sluchátka/sluchátka (1)
*Na audio přehrávači CD nepřehrávejte disky
CD-ROM.
Dálkový ovladač (1)
10-CZ
Uživatelská příručka SonicStage Simple
Burner (1)
Umístění ovládacích prvků
Přehrávač CD
Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Začínáme
1 Displej (12, 17, 19, 24, 37)
2 Indikátor OPR (28, 29, 34)
Barva indikátoru se mění podle typu
přehrávaného zdroje hudby.
Červený: zvukový disk CD, zelený:
soubor ATRAC3plus/ATRAC3,
oranžový: soubor MP3
Po uplynutí určité doby od vložení
disku CD se rozsvítí indikátor
postupně červeně, oranžově a
zeleně.
Tento indikátor také signalizuje funkci
HOLD a CHG (nabíjení).
3 Tlačítka VOL (hlasitost) +*1/– (16)
4 Zdířka i (sluchátka)/LINE OUT
(OPTICAL) (15, 31)
Přepínání funkcí zdířky provádějte
pomocí systému nabídek.
5 Přepínač HOLD (zezadu) (28)
Tlačítka na přehrávači CD zamknete
posunutím přepínače ve směru šipky.
6 Tlačítko F (19 - 31, 37)
Používá se pro výběr souboru, režimu
přehrávání atd.
7 5polohové ovládací tlačítko (15, 16,
19 - 31, 34, 37)
u: přehrávání/pauza
.: AMS*2/převíjení
>: AMS/rychlé
převinutí dopředu
x/CHG: stop/nabíjení
DISPLAY/MENU:
DISPLAY/
Používá se k výběru
MENU
položek nabídek a k
zadání výběru.
Zatlačte na ovládací tlačítko směrem
k u, >, . nebo x/CHG a
současně položte prst na tlačítko
DISPLAY/MENU.
8 Tlačítko
(skupina) + (16, 23, 24)
9 Tlačítko f (19 - 31, 37)
Používá se pro výběr souboru, režimu
přehrávání atd.
0 Tlačítko
(skupina) – (16, 23, 24,
26, 28, 37)
qa EXT BATT (externí baterie)/DC IN 4.5
V (zdířka externího zdroje napájení)
(15, 34, 36)
qs Konektor nabíjecí stanice (34, 38)
qd Přepínač OPEN (15, 33)
Posunutím přepínače otevřete kryt
přehrávače CD.
*1 Na tlačítku je vystouplý bod.
*2 Automatický hudební senzor (Automatic
Music Sensor)
(Pokračování)
11-CZ
Displej (přehrávač CD)
Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorkách.
1 Displej textových informací (17)
Při přehrávání zvukového disku CD
se na 4 řádcích zobrazí název disku,
název skladby atd., jsou-li na něm
tyto informace nahrány.
Při přehrávání disku ATRAC/MP3 se
na 4 řádcích zobrazí název skupiny,
název souboru atd., jsou-li na něm
tyto informace nahrány.
Na displeji se také zobrazí položky
nabídky.
2 Indikace Atrac3plus/MP3
3 Indikace disku
Rozsvítí se při přehrávání disku na
přehrávači CD.
Použití přepravního pouzdra
Přehrávač můžete nosit spolu s
bateriemi v dodávaném přepravním
pouzdře. Vložte přehrávač a baterie na
příslušná místa v pouzdře (viz obrázek
níže).
12-CZ
4 Indikace stavu baterie (33)
Zobrazuje přibližně zbývající energii v
baterii. Pokud bliká indikátor „
“,
je baterie vybitá.
5 Indikace seznamu skladeb (21)
Pouze pro disky MP3
6 Indikace skupin (19, 20)
Pouze pro disky ATRAC/MP3
7 Indikace režimu přehrávání (19 - 24)
Zobrazuje různé režimy přehrávání,
např. náhodné a naprogramované
přehrávání. Opakované přehrávání je
“.
označeno indikátorem „
8 Indikace SOUND (25, 26)
Zobrazuje nastavení SOUND vybrané
v nabídce.
Dálkový ovladač
Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorkách.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Začínáme
1
5
1 Ovladač VOL (hlasitost) +/– (16, 26, 28)
Otočením se nastavuje hlasitost.
2 Tlačítko x (stop) (16, 26, 28, 37)
3 Ovladač jog (. u/ENT >)
(16, 21 - 23, 25 - 31)
u (přehrávání/pauza)/ENT (zadání):
Stisknutím během zastavení spustíte
přehrávání, stisknutím během
přehrávání jej pozastavíte.
Stisknutím na vybraných položkách
nabídky zadáte výběr.
Stisknutí směrem k . nebo >:
AMS, rychlé převíjení dopředu nebo
dozadu.
4 Displej (14 ,17)
5 Tlačítka
(skupina) +/– (16, 23, 24)
6 Spona (14)
7 Přepínač HOLD (28)
Tlačítka na dálkovém ovladači
zamknete posunutím přepínače ve
směru šipky (zobrazí se žlutá
značka).
8 Tlačítko DISPLAY (24, 26 - 31, 37)
9 Tlačítko P MODE/ (19 - 24)
q; Tlačítko SOUND (25, 37)
Poznámka
Používejte pouze dálkový ovladač, který je
součástí dodávky. Tento přehrávač CD není
možné ovládat pomocí dálkových ovladačů
příslušejících k jiným přehrávačům.
(Pokračování)
13-CZ
Displej (dálkový ovladač)
Podrobnosti najdete na stránkách uvedených v závorkách.
1
2
3
4
6
5
78 9q;
1 Indikace disku
2 Indikace čísla stopy (23)
3 Displej textových informací (17)
4 Indikace režimu přehrávání (19 - 23)
5 Indikace SOUND (25, 26)
6 Indikace stavu baterie (33)
7 Indikace skupiny (19, 20)
8 Indikace seznamu skladeb (21)
9 Indikace záložky (21, 22)
Během přehrávání se zobrazí záložka
ke stopě.
q; Indikace časovače (27)
Zobrazuje nastavení OFF TIMER
vybrané v nabídce.
Použití spony na dálkovém ovladači
Sponu na dálkovém ovladači lze sejmout a změnit její orientaci.
Sejmutí spony
Nasazení spony v opačné orientaci
2
1
Sponou lze provléknout kabel dálkového ovladače.
14-CZ
Přehrávání disku CD
1.
Vložte kompaktní disk.
1 Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
2.
Štítkem nahoru
do zásuvky
střídavého proudu
Zapojte přehrávač
kompaktních disků.
Můžete použít následující zdroje
napájení:
• Dobíjecí akumulátory (strana 33)
• Alkalické baterie LR6 (velikost AA)
(externí přepravní balení)
(strana 35)
• Napájecí síový adaptér
Dále je popsán způsob napájení
přehrávače CD ze zásuvky.
Zapojte pevně konektory.
1 Připojte napájecí síový adaptér.
2 Připojte sluchátka do dálkového
ovladače a do přehrávače CD.
Napájecí
síový
5polohové ovládací adaptér
tlačítko (u)
do zdířky
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
1
2
do zdířky i
(sluchátka)/LINE
OUT (OPTICAL)
Náhlavní
sluchátka/
sluchátka
Dálkový ovladač
(Pokračování)
15-CZ
Přehrávání disku CD
Přepínač OPEN
2 Vložte kompaktní disk a zavřete
kryt.
3.
Spuste přehrávání.
5polohové ovládací tlačítko (u)
VOL +/–
Ovladač jog
VOL +/–
1 Zatlačte na ovládací tlačítko
směrem k u.
2 Pomocí tlačítek VOL + a –
nastavte hlasitost.
Funkce
Přehrávání (od místa přerušení)
Přehrávání (od první stopy)
Pauza/obnovení přehrávání po
přerušení
Zastavení*2
Vyhledání začátku aktuální stopy
(AMS*1)*2
Vyhledání začátku předchozích
stop (AMS)*3
Vyhledání začátku další stopy
(AMS)*2, *3
Vyhledání začátku následujících
stop (AMS)*3
Rychlý přechod zpět*2, *5
Rychlý přechod dopředu*2, *5
Přechod na následující skupiny*4
Přechod na předcházející skupiny*4
1 Stiskněte ovladač jog.
2 Otočením ovladače VOL +/–
nastavte hlasitost.
Přehrávač CD
Zatlačte na ovládací
tlačítko směrem k u.
Přehrávání začne od
místa přerušení.
Je-li zastaveno přehrávání,
zatlačte na ovládací tlačítko
směrem k u a podržte je,
dokud se nespustí přehrávání
první skladby.
Zatlačte směrem k u.
Dálkový ovladač
Stiskněte ovladač jog.
Přehrávání začne od místa
přerušení.
Je-li zastaveno přehrávání,
stiskněte a podržte stisknutý
ovladač jog, dokud se
nespustí přehrávání první
stopy.
Stiskněte ovladač jog.
Zatlačte směrem k x/CHG. Stiskněte tlačítko x.
Zatlačte směrem k .. Stiskněte jednou ovladač jog
směrem k ..
Stiskněte opakovaně
Opakovaně zatlačte
ovladač jog směrem k ..
směrem k ..
Zatlačte směrem k >. Stiskněte jednou ovladač jog
směrem k >.
Stiskněte opakovaně
Opakovaně zatlačte
ovladač jog směrem k >.
směrem k >.
Zatlačte směrem k . a Stiskněte a podržte stisknutý
ovladač jog směrem k ..
podržte tlačítko.
Zatlačte směrem k > a Stiskněte a podržte stisknutý
ovladač jog směrem k >.
podržte tlačítko.
Stiskněte opakovaně tlačítko
Stiskněte opakovaně
+.
tlačítko
+.
–.
Stiskněte opakovaně tlačítko
– . Stiskněte opakovaně tlačítko
*1 Automatický hudební senzor (Automatic Music Sensor)
*2 Tyto operace lze provést během přehrávání i během pauzy.
*3 Po přehrání poslední skladby se můžete vrátit na začátek první skladby stisknutím ovladače jog
směrem k > (zatlačením na ovládací tlačítko na přehrávači CD směrem k >). Podobně můžete
stisknutím ovladače jog směrem k . přejít od první skladby k poslední skladbě (zatlačením na
ovládací tlačítko na přehrávači CD směrem k .).
*4 Pouze při přehrávání disku ATRAC/MP3.
*5 Tyto operace nelze provádět při použití souboru MP3 nahraného na disku CD-R/RW ve formátu
Packet write.
16-CZ
Kontrola informací disku CD na displeji
Informace disku CD můžete opakovaně kontrolovat stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU
na přehrávači CD nebo tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači.
Při přehrávání disku CD obsahujícího textové informace, např. CD-TEXT, „název
skladby“, „název alba“, „jméno interpreta“ atd. se zobrazují informace uvedené v
závorkách v následující tabulce. Při přehrání disku ATRAC CD se zobrazí informace
zadané pomocí softwaru SonicStage Simple Burner. Při přehrání disku MP3 CD
obsahujícího soubory MP3 s informacemi ID3*1 se zobrazí informace ID3.
Přehrávač CD
Při každém stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU se displej změní takto:
ATRAC CD/MP3 CD
Název souboru*3, jméno interpreta*3, název skupiny,
název souboru, uplynulá doba přehrávání
Název souboru, informace CODEC*4,
číslo souboru, zbývající doba přehrávání
aktuálního souboru
Celkový počet souborů, celkový počet skupin,
číslo souboru, uplynulá doba přehrávání
Seznam názvů skupin/souborů
Dálkový ovladač
Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY se displej změní takto:
Zvukový disk CD
ATRAC CD/MP3 CD
Číslo stopy, uplynulá doba přehrávání,
Číslo souboru, název souboru, uplynulá doba
(název skladby)
přehrávání
Číslo stopy, zbývající doba aktuální
Číslo souboru, jméno interpreta, informace
skladby (název skladby, jméno interpreta) CODEC*4, zbývající doba aktuálního souboru
Počet zbývajících stop*2, doba
Název skupiny, celkový počet souborů
zbývající na disku CD*2
(název alba, jméno interpreta)
Obrazovka animace
*1 ID3 je formát pro přidávání určitých informací (název stopy, název alba, jméno interpreta atd.) k
souborům MP3. Tento přehrávač CD může pracovat s verzí 1.1/2.2/2.3 informací ID3 (pouze
soubory MP3).
*2 Nezobrazuje se během přehrání jedné stopy, náhodného přehrávání, přehrávání stop se
záložkami, přehrávání automaticky vytvořeného seznamu, náhodného přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu nebo přehrávání v režimu PGM.
*3 Pokud disk neobsahuje informace ID3, nezobrazí se během přehrávání „jméno interpreta“.
Pokud se na displeji zobrazí seznam názvů skupin či názvů souborů, „jméno interpreta“ se
nezobrazí.
*4 Přenosová rychlost a vzorkovací frekvence. Při přehrávání souboru MP3 vytvořeného s
proměnnou přenosovou rychlostí (VBR) se na displeji místo přenosové rychlosti zobrazí indikátor
„VBR“. V některých případech se indikátor „VBR“ zobrazí až v průběhu přehrávání, nikoliv ihned
na jeho začátku.
(Pokračování)
17-CZ
Přehrávání disku CD
Zvukový disk CD
Číslo stopy, uplynulá doba přehrávání
(název skladby, jméno interpreta, název alba)
Číslo stopy, doba zbývající do
konce aktuální stopy
(název skladby, jméno interpreta)
Celkový počet stop na disku CD,
celková doba přehrávání disku CD,
počet zbývajících stop*2, doba zbývající
na kompaktním disku CD*2
Seznam názvů stop
Poznámky
• Na tomto přehrávači CD se mohou zobrazit znaky A - Z, a - z, 0 - 9 a znak _.
• Před přehráváním souboru přečte přehrávač CD všechny informace o souborech a skupinách
(nebo složkách) na kompaktním disku. Zobrazí se indikátor „READING“. Čtení může trvat
poměrně dlouho, záleží na obsahu disku.
• Pokud skupina není označena názvem, zobrazí se na displeji indikátor „ROOT“.
• Neobsahuje-li soubor informace ID3, zobrazí se na displeji indikátor „- - - -“.
Vyjmutí kompaktního disku
Disk CD vyjměte zatlačením na trn
umístěný ve středu.
18-CZ
B Možnosti pro přehrávání
Různé možnosti přehrávání si můžete
vychutnat pomocí tlačítka P MODE/
na dálkovém ovladači nebo pomocí
systému nabídek na přehrávači CD.
Výběr možností pro přehrávání na
přehrávači CD
Otevřete nabídku PLAY MODE podle
níže uvedených kroků a poté vyberte
možnost pro přehrávání.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se nezobrazí
obrazovka MENU.
2 Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
položku „PLAY MODE“, poté
stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU.
3 Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
požadovanou možnost pro
přehrávání.
Výchozí nastavení je „ALL“ (běžné
přehrávání).
PLAY MODE
ALL
GROUP
Zobrazí se možnosti pro přehrávání.
Opakované přehrávání
stop (režim opakování)
Různé možnosti přehrávání můžete
provádět opakovaně.
Použití dálkového ovladače
Během přehrávání stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko P MODE/ , dokud se
nezobrazí indikátor „ “.
02:34
Přehrávač CD
1 Podržte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se nezobrazí hlavní nabídka
(MENU).
2 Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
položku „REPEAT“, poté stiskněte
tlačítko DISPLAY/MENU.
3 Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
položku „ON“, poté zadejte výběr
stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU.
Přehrání všech souborů
ve vybrané skupině
(přehrání skupiny) (pouze disk ATRAC/MP3)
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud se nezobrazí indikátor„
“.
(Přehrávač CD: Provete kroky 1 a 2
postupu „Výběr možností pro
přehrávání na přehrávači CD“ (na této
straně), stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „GROUP“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU
zadejte výběr.)
03:45
19-CZ
Možnosti pro přehrávání
• Opakované přehrávání stop (režim
opakování)
• Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině (přehrání skupiny)
• Přehrání jedné stopy (jednoduché
přehrávání)
• Přehrání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání)
• Přehrání všech souborů ve vybrané
skupině v náhodném pořadí
(přehrávání skupiny v náhodném
pořadí)
• Přehrání oblíbených seznamů
skladeb (přehrávání seznamu
skladeb m3u)
• Přehrání oblíbených skladeb
pomocí záložek (přehrávání stop se
záložkami)
• Přehrání 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb (přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu)
• Přehrání nejčastěji přehrávaných
skladeb v náhodném pořadí
(náhodné přehrávání automaticky
vytvořeného seznamu)
• Přehrání skladeb v požadovaném
pořadí (režim naprogramovaného
přehrávání)
Výběr možností pro přehrávání
pomocí dálkového ovladače
Opakovaným stisknutím tlačítka
P MODE/ vyberte požadovanou
možnost pro přehrávání.
Přehrání jedné stopy
(jednoduché přehrávání)
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud se nezobrazí indikátor „1“.
(Přehrávač CD: Provete kroky 1 a 2
postupu „Výběr možností pro
přehrávání na přehrávači CD“ (na
straně 19), stisknutím tlačítka F nebo
f vyberte položku „1“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU
zadejte výběr.)
03:45
Přehrání všech souborů
ve vybrané skupině v
náhodném pořadí (náhodné
přehrávání skupiny) (pouze disk
ATRAC/MP3)
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE /,
dokud se nezobrazí indikátor „
SHUF“. (Přehrávač CD: Provete
kroky 1 a 2 postupu „Výběr možností
pro přehrávání na přehrávači CD“ (na
straně 19), stisknutím tlačítka F nebo
f vyberte položku „GROUP
SHUFFLE“, poté stisknutím tlačítka
DISPLAY/MENU zadejte výběr.)
01:25
Přehrání stop v
náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání)
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud se nezobrazí indikátor „SHUF“.
(Přehrávač CD: Provete kroky 1 a 2
postupu „Výběr možností pro
přehrávání na přehrávači CD“ (na
straně 19), stisknutím tlačítka F nebo
f vyberte položku „SHUFFLE“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU
zadejte výběr.)
01:25
20-CZ
Přehrávání oblíbených
seznamů skladeb
(přehrávání seznamů skladeb m3u)
(Pouze disk MP3)
Můžete přehrávat své oblíbené seznamy
skladeb m3u.*
* „Seznam skladeb m3u“ je soubor, v němž je
zakódováno pořadí přehrávání souborů
MP3. Chcete-li použít funkci seznamu
skladeb, nahrajte soubory MP3 na disk
CD-R/RW pomocí kódovacího softwaru,
který podporuje formát m3u.
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud se nezobrazí indikátor „ “
(seznam skladeb). (Přehrávač CD:
Provete kroky 1 a 2 postupu
„Výběr možností pro přehrávání
na přehrávači CD“ (na straně 19),
stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „PLAY LIST“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
MODERN
Přehrání oblíbených
skladeb pomocí záložek
(přehrávání stop se záložkami)
Při přehrávání disku CD na přehrávači
můžete k některým stopám přidat
záložky a přehrávat pouze tyto stopy.
Zvukový disk CD: až 99 stop pro každý
disk CD (až 10 disků CD)
ATRAC CD: až 999 stop pro každý disk
CD (až 5 disků CD)
MP3 CD: až 999 stop pro každý disk CD
(až 5 disků CD)
Přidání záložek
1 Při přehrávání stopy, ke které chcete
Seznam skladeb
Vyberte požadovaný seznam
skladeb stisknutím voliče jog
směrem k . nebo k >.
(Přehrávač CD: Stisknutím tlačítka
F nebo f vyberte seznam
skladeb.)
2
LATEST
3
Stiskněte volič jog. (Přehrávač
CD: Zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u.)
Přehrání stop se záložkami
1 Stiskněte opakovaně tlačítko
IS THAT
2
P MODE/ , dokud nezačne rychle
blikat indikátor „ “ (záložka).
(Přehrávač CD: Prove
te kroky 1 a 2
postupu „Výběr možností pro
přehrávání na přehrávači CD“ (na
straně 19), stisknutím tlačítka F nebo
f vyberte položku „BOOK MARK“,
poté stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU. Bude zahájeno přehrávání
skladeb označených záložkami.)
Stisknutím ovladače jog rozsvite
indikátor „ “.
Bude zahájeno přehrávání stop
označených záložkami.
(Pokračování)
21-CZ
Možnosti pro přehrávání
2
připojit záložku, stiskněte a podržte
stisknutý volič jog, dokud nezačne
blikat indikátor „ “. (Přehrávač CD:
Zatlačte na 5polohové ovládací
tlačítko směrem k u, dokud
indikátor „ “ nezačne blikat.)
Jakmile je záložka úspěšně
nastavena, indikátor „ “ začne blikat
pomaleji.
Jedním stisknutím ovladače ovladač
jog směrem k . nebo >
(přehrávač CD: zatlačením na
5cestné ovládací tlačítko . nebo
>) vyberte skladbu, kterou chcete
označit záložkou, poté opakujte krok
1 i pro další skladby.
Přehrání oblíbených skladeb pomocí
záložek
Odstranění záložek
Při přehrávání stopy označené záložkou
stiskněte a podržte stisknutý volič jog,
dokud z displeje nezmizí indikátor „ “.
(Přehrávač CD: Zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u, dokud
se nerozsvítí indikátor „ “.)
Kontrola stop označených záložkami
Během přehrávání stop označených
záložkami bliká na displeji pomalu
indikátor „ “.
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud nevyberete indikátor „a00 (auto
ranking)“, poté zadejte výběr
stisknutím ovladače jog. (Přehrávač
CD: Provete kroky 1 a 2 postupu
„Výběr možností pro přehrávání na
přehrávači CD“ (na straně 19),
stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
položku „AUTO RANKING“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU
zadejte výběr.)
01:25
Poznámky
• Při přehrávání stop se záložkami jsou
jednotlivé stopy přehrávány v pořadí čísel
stop, nikoli v pořadí, ve kterém byly
označeny záložkami.
• Pokusíte-li se označit záložkami skladby na
11. disku CD (na 6. disku při přehrávání
disků ATRAC/MP3), budou smazány záložky
pro disk CD, který byl přehráván jako první.
• Všechny záložky uložené v paměti budou
vymazány:
– odstraníte-li všechny zdroje napájení nebo
– pokračujete-li v přehrávání na přehrávači,
který je napájen z dobíjecích akumulátorů
bez dobití akumulátorů, ačkoli je zobrazen
indikátor „Lobatt“.
Přehrání 10 nejčastěji
přehrávaných skladeb
(přehrávání automaticky vytvořeného
seznamu)
Přehrávač CD automaticky uchovává v
paměti až 10 nejčastěji přehrávaných
skladeb z přehrávaného disku CD a
přehraje je od 10. až k první.
Přehrávání nejčastěji
přehrávaných skladeb v
náhodném pořadí (náhodné
přehrávání automaticky vytvořeného
seznamu)
Přehrávač CD přehraje až 32 skladeb,
které byly automaticky uloženy do
paměti jako nejčastěji přehrávané. V
tomto režimu jsou skladby přehrávány v
náhodném pořadí.
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud nevyberete indikátor „a00
(auto ranking) SHUF“, poté zadejte
výběr stisknutím ovladače jog.
(Přehrávač CD: Provete kroky 1 a 2
postupu „Výběr možností pro
přehrávání na přehrávači CD“ (na
straně 19), stisknutím tlačítka F nebo
f vyberte položku „RANKING SHUF“,
poté stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
01:25
22-CZ
Poznámka
Do paměti přehrávače CD jsou uloženy
přehrané skladby až z 10 disků, bez ohledu na
to, zda jste disky měnili či nikoliv. Pokud se
přehrávač CD snaží uložit skladby z 11. disku
CD, budou data uložená do paměti jako první
vymazána.
2
Přehrání skladeb v
požadovaném pořadí
(režim naprogramovaného přehrávání)
Přehrávač můžete naprogramovat tak,
aby přehrál až 64 stop ve zvoleném
pořadí.
Zvukový disk CD/CD-TEXT
Při zastavení přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud se nezobrazí indikátor
„PGM“ (program). (Přehrávač CD:
Při zastavení přehrávání provete
kroky 1 a 2 postupu „Výběr
možností pro přehrávání na
přehrávači CD“ (na straně 19),
stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „PROGRAM“,
poté stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
Zvukový disk CD/CD-TEXT
<PGM12
Při přehrávání disku ATRAC/MP3 se
zobrazí pořadí přehrávání a název
souboru.
3
Opakováním kroku 2 vyberte
skladby v požadovaném pořadí.
4
Stisknutím ovladače jog zahajte
přehrávání v režimu PGM.
(Přehrávač CD: Zatlačte na
5polohové ovládací tlačítko
směrem k u.)
<PGM01
Číslo stopy Pořadí přehrávání
(Pokračování)
ATRAC CD/MP3 CD
In Your H
Pořadí
Název souboru
přehrávání
23-CZ
Možnosti pro přehrávání
1
Stisknutím ovladače jog směrem k
. nebo > vyberte
požadovanou skladbu a pak výběr
potvrte stisknutím a podržením
ovladače jog, dokud se obsah
displeje nezmění. (Přehrávač CD:
Zatlačením na 5polohové ovládací
tlačítko směrem k . nebo >
vyberte skladbu a pak stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.)
Skladba byla uložena do paměti.
Při přehrávání disku ATRAC/MP3
můžete také vybrat skupinu pomocí
tlačítek
+ nebo
–.
Přehrání skladeb v požadovaném pořadí
1
Kontrola programu
Během programování:
Před krokem 4 opakovaně stiskněte a
podržte ovladač jog. (Přehrávač CD:
Opakovaně zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u nebo
stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU.)
Při zastaveném přehrávání:
Stiskněte tlačítko DISPLAY. Zobrazí se
indikátory. Stiskněte opakovaně
tlačítko P MODE/ , dokud nezačne
blikat indikátor „PGM“, potom
stiskněte ovladač jog, dokud se
nezmění údaje na displeji. (Přehrávač
CD: Podržte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se nezobrazí seznam
naprogramovaných skladeb. Chcete-li
zobrazit skladby počínaje třetí
skladbou, zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u.)
Poznámky
• Jakmile v kroku 3 dokončíte výběr 64. stopy,
zobrazí se na displeji číslo první vybrané
stopy (zvukový disk CD) nebo název prvního
vybraného souboru (disk ATRAC/MP3).
• Pokusíte-li se vybrat více než 65 stop,
budou první vybrané stopy vymazány.
Hledání skupin nebo
skladeb/souborů
Při přehrávání disku CD na přehrávači
můžete rychle hledat a přehrávat
požadovanou skupinu (pouze disk
ATRAC) nebo skladbu/soubor, a to
pomocí tlačítka F nebo f na přehrávači
CD.
Během přehrávání stiskněte
tlačítko F nebo f, dokud se
nezobrazí obrazovka hledání.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Stisknutím tlačítek
+ nebo
–
vyberte požadovanou skupinu a
pak zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u.
Přehrávač CD začne přehrávat první
soubor ve vybrané skupině.
Výběr požadované skladby/souboru
1 Prove
te výše uvedený krok 1, poté
2
stisknutím tlačítka
+ nebo
–
vyberte požadovanou skupinu.
Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
požadovanou skladbu/soubor a pak
zatlačte na 5polohové ovládací
tlačítko směrem k u.
Přehrávač CD zahájí přehrávání od
vybrané skladby/souboru.
Ukončení režimu hledání
Zatlačte na 5polohové ovládací tlačítko
směrem k x/CHG. Pokud během
40 sekund nebyla provedena žádná
operace, vrátí se obrazovka k
původnímu zobrazení.
Poznámka
Pokoušíte-li se během hledání ovládat
přehrávač CD dálkovým ovladačem, zobrazí
se na displeji položka „MENU“ a nemůžete
provádět žádné operace.
24-CZ
B Dostupné funkce
Úprava kvality zvuku
(parametrický ekvalizér)
Chcete-li si vychutnat oblíbenou hudbu,
můžete upravit kvalitu zvuku těmito
dvěma způsoby:
• Vybrat předvolený zvukový model t
„Výběr požadované kvality zvuku“
• Nastavit kvalitu zvuku sami t
„Úprava kvality zvuku“
Výběr požadované kvality zvuku
Indikátor
SOFT/
SOUND S
ACTIVE/
SOUND A
HEAVY/
SOUND H
Kvalitu zvuku můžete upravit nastavením
hlasitosti ve 3 frekvenčních rozsazích
„LOW“ (hloubky), „MID“ (středy) a
„HIGH“ (výšky). Pro každý frekvenční
rozsah můžete vybrat jeden ze
3 vlnových modelů a poté pro něj
nastavit hlasitost v 7 úrovních.
Při nastavení kvality zvuku použijte
zobrazení vlnového modelu na displeji.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
SOUND vyberte položku „SOUND
C“, poté stiskněte tlačítko
SOUND, dokud se nezmění
zobrazení na displeji. (Přehrávač
CD: Provete kroky 1 až 3
postupu „Výběr požadované
kvality zvuku“ a vyberte položku
„CUSTOM“.)
2
Stiskněte a podržte stisknutý
ovladač jog směrem k . nebo
>, dokud se nezobrazí
požadovaný frekvenční rozsah.
(Přehrávač CD: Zatlačením na
5polohové ovládací tlačítko
směrem k . nebo > po dobu
2 nebo více sekund vyberte
frekvenční rozsah.)
Nejprve se zobrazí indikátor „LOW“.
(Přehrávač CD: Indikátor „LOW“
bliká.)
Kvalita zvuku
Pro vokály, zesílení středů
Živé zvuky, zvýraznění hloubek
a výšek
Silný zvuk, další zvýraznění
hloubek a výšek ve srovnání
s nastavením ACTIVE
Vlastní přizpůsobený zvuk
Použití dálkového ovladače
Opakovaným stisknutím tlačítka SOUND
vyberte požadovanou kvalitu zvuku.
Přehrávač CD
1 Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se nezobrazí obrazovka
MENU.
2 Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
položku „SOUND“, poté stiskněte
tlačítko DISPLAY/MENU.
3 Stisknutím tlačítka F nebo f vyberte
požadovanou kvalitu zvuku, poté
zadejte výběr stisknutím tlačítka
DISPLAY/MENU.
LOW
m
MID
(Pokračování)
25-CZ
Dostupné funkce
CUSTOM/
SOUND C
Úprava kvality zvuku
Úprava kvality zvuku
3
Opakovaným stisknutím ovladače
jog směrem k . nebo >
vyberte jeden ze tří vlnových
modelů uložených v paměti pro
jednotlivé frekvenční rozsahy,
poté vyberte hlasitost otáčením
voliče VOL +/–. (Přehrávač CD:
Opakovaným zatlačením na
5polohové ovládací tlačítko
směrem k . nebo > vyberte
tvar vlny a pak stisknutím tlačítka
F nebo f vyberte požadovanou
hlasitost.)
Poznámky
• Vyberete-li volbu CUSTOM, může být zvuk
zkreslený, záleží na nastaveních při zvýšení
hlasitosti. V takovém případě snižte
hlasitost.
• Mezi nastavením CUSTOM a dalšími
nastaveními je slyšitelný rozdíl v hlasitosti.
Nastavte požadovanou hlasitost.
Funkce G-PROTECTION
Funkce G-PROTECTION byla vyvinuta s
cílem zajistit zvýšenou ochranu proti
přeskakování zvuku během různých
aktivit.
1
Je-li zastaveno přehrávání,
stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Je-li zastaveno
přehrávání, podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
2
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„G-PRO“, poté stisknutím
ovladače jog zadejte výběr.
(Přehrávač CD: Stisknutím tlačítka
F nebo f vyberte položku „GPROTECTION“, poté stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.)
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„G-PRO 1“ nebo „G-PRO 2“, poté
stisknutím ovladače jog zadejte
výběr. (Přehrávač CD: Stisknutím
tlačítka F nebo f vyberte položku
„G-PRO 1“ nebo „G-PRO 2“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
Při výběru položky „G-PRO 2“ bude
ochrana G-PROTECTION silnější ve
srovnání s hodnotou „G-PRO 1“.
Chcete-li vychutnat vysoce kvalitní
zvuk disku CD, vyberte položku „GPRO 1“.
MID
A: Frekvenční rozsah
B: Hlasitost (Chcete-li zvýšit hlasitost,
použijte ovladač VOL –. Chcete-li snížit
hlasitost, použijte ovladač VOL +.)
m
MID
4
Opakujte kroky 2 a 3 pro úpravy i
zbývajících 2 frekvenčních
rozsahů.
5
Stisknutím ovladače jog zadejte
výběr. (Přehrávač CD: Stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.)
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko
– na přehrávači
kompaktních disků.
Zrušení úprav
Stiskněte tlačítko x alespoň po dobu
2 sekund. (Přehrávač CD: Zatlačte na
5polohové ovládací tlačítko směrem k
x/CHG.)
26-CZ
Poznámka
Zvuk může přeskakovat:
– je-li přehrávač CD vystaven dlouhodobým
silným otřesům,
– je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný
disk CD,
– jsou-li používány nekvalitní disky CD-R/
CD-RW,v případě problému s původním
záznamovým zařízením nebo aplikačním
softwarem.
Ochrana sluchu (funkce AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter
System, systém automatického
omezování hlasitosti) snižuje maximální
úroveň hlasitosti a chrání tak váš sluch.
1
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„AVLS“, poté stisknutím ovladače
jog zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „AVLS“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„ON“, poté stisknutím ovladače
jog zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „ON“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
Zrušení funkce AVLS
Prove
te kroky 1 - 3, vypněte nastavení
AVLS přepněte je na hodnotu „OFF“.
Přehrávač CD můžete nastavit tak, že se
přehrávání automaticky zastaví v
rozsahu od 1 do 99 minut. Je-li v
provozu časovač, zobrazí se tyto
indikátory:
• Přehrávač CD: Zobrazí se indikátor
„ “v 5sekundových intervalech.
• Dálkový ovladač: Zobrazí se indikátor
„,“.
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
2
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„TIMER“, poté stisknutím
ovladače jog zadejte výběr.
(Přehrávač CD: Stisknutím tlačítka
F nebo f vyberte položku
„TIMER“, poté stisknutím tlačítka
DISPLAY/MENU zadejte výběr.)
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„10 mino*“. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „10 min“, poté
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
* Výchozí nastavení. Pokud jste změnili
toto nastavení, zobrazí se již nastavený
čas.
(Pokračování)
27-CZ
Dostupné funkce
2
Stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
Automatické zastavení
přehrávání (OFF TIMER)
Automatické zastavení přehrávání
4
Otočením voliče VOL +/– vyberte
čas, který chcete nastavit, poté
výběr zadejte stisknutím ovladače
jog. (Přehrávač CD: Stisknutím
tlačítka F nebo f vyberte
požadovaný čas, poté zadejte
výběr stisknutím tlačítka
DISPLAY/MENU.)
• Zvýšení/snížení o 5 minut:
Opakovaně otočte voličem VOL
+/–. (Přehrávač CD: Opakovaně
stiskněte tlačítko F nebo f.)
• Zvýšení/snížení o 1 minutu:
Otáčejte voličem VOL +/–.
(Přehrávač CD: Stiskněte tlačítko
F nebo f alespoň po dobu
2 sekund.)
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko x. (Přehrávač CD:
–.)
Stiskněte tlačítko
Zrušení nastavení
Stiskněte tlačítko DISPLAY nebo x
alespoň po dobu 2 sekund. (Přehrávač
CD: Zatlačte na 5polohové ovládací
tlačítko směrem k x/CHG.)
Kontrola určené prodlevy před
zastavením přehrávání na přehrávači
CD
Během přehrávání prove
te kroky 1 - 3.
Zrušení funkce OFF TIMER
Prove
te kroky 1 - 3, změňte nastavení
funkce OFF TIMER na hodnotu „OFF“.
28-CZ
Zablokování ovládacích
prvků (funkce HOLD)
Ovládací prvky na přehrávači můžete
zablokovat a zabránit tak náhodnému
stisknutí tlačítek.
Indikátor OPR bliká, pokud při zapnutém
režimu HOLD stisknete libovolné
tlačítko.
Posuňte přepínač HOLD ve směru
šipky.
Funkci HOLD je možné použít pro
přehrávač i pro dálkový ovladač.
Přehrávač můžete ovládat
prostřednictvím dálkového ovladače i v
případě, že je funkce HOLD na
dálkovém ovladači vypnutá.
Zrušení blokování ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Poznámka
I když je funkce HOLD aktivní, nezobrazí se na
displeji dálkového ovladače indikátor „HOLD“.
Vypnutí zvukové signalizace
Zvukový signál, který se ozve ve
sluchátkách při obsluze přehrávače,
můžete vypnout.
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
2
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„BEEP“, poté stisknutím ovladače
jog zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „BEEP“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„OFF“, poté stisknutím ovladače
jog zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „OFF“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„LIGHT OFF“ nebo „LIGHT 2“,
poté stisknutím ovladače jog
zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „LIGHT OFF“
nebo „LIGHT 2“, poté stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.)
Informace o nastavení LIGHT
Nastavení
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
Plně svítí
během přehrávání nebo
provozu
Méně svítí
během přehrávání
nebo provozu
Úspora energie
Můžete změnit nastavení použití
indikátoru OPR na přehrávači CD, čímž
můžete šetřit energii baterií.
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
2
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„LIGHT“, poté stisknutím ovladače
jog zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka f nebo F
vyberte položku „LIGHT“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/MENU
zadejte výběr.)
* Energii můžete uspořit výběrem položky
„LIGHT 2“, nikoliv položky „LIGHT 1“.
29-CZ
Dostupné funkce
Zapnutí zvukové signalizace
Prove
te kroky 1 - 3, změňte nastavení
BEEP na hodnotu „ON“.
Indikátor OPR
na přehrávači CD
Vypnut
Průběžné přehrávání
skladeb (funkce SEAMLESS) (pouze
disk ATRAC)
Živé koncerty atd. můžete přehrávat bez
přestávek mezi skladbami.
1
Je-li zastaveno přehrávání,
stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Je-li zastaveno
přehrávání, podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
2
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„SEAMLESS“, poté stisknutím
ovladače jog zadejte výběr.
(Přehrávač CD: Stisknutím tlačítka
F nebo f vyberte položku
„SEAMLESS“, poté stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.)
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„ON“, poté stisknutím ovladače
jog zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte položku „ON“, poté
stisknutím tlačítka DISPLAY/
MENU zadejte výběr.)
Poznámka
Přehrávání bez přestávek závisí na
způsobu nahrání zdrojové hudby.
30-CZ
B Připojení přehrávače kompaktních disků
Připojení stereofonního
systému
Je-li zastaveno přehrávání,
stiskněte tlačítko DISPLAY, dokud
se nezmění zobrazení na displeji.
(Přehrávač CD: Je-li zastaveno
přehrávání, podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí hlavní nabídka (MENU).
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte volbu „OPTION“ a pak
stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.)
2
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte položku
„AUDIO OUT“, poté stisknutím
ovladače jog zadejte výběr.
(Přehrávač CD: Stisknutím tlačítka
F nebo f vyberte položku „AUDIO
OUT“, poté stisknutím tlačítka
DISPLAY/MENU zadejte výběr.)
3
Stiskněte ovladač jog směrem k
. nebo > a vyberte nastavení
vhodné pro připojené zařízení,
poté stisknutím ovladače jog
zadejte výběr. (Přehrávač CD:
Stisknutím tlačítka F nebo f
vyberte nastavení, poté stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU zadejte
výběr.)
Kompaktní disky můžete poslouchat
pomocí stereofonního systému nebo
můžete pořizovat záznam disku na
kazetu nebo minidisk. Podrobné
informace najdete v návodu k danému
zařízení.
Než provedete připojení, ověřte, že jsou
všechny připojované přístroje vypnuty.
do i/
LINE OUT
(OPTICAL)
Optický
digitální
propojovací
kabel
Přístroj
MiniDisc,
DAT atd.
Propojovací
kabel
(minizdířka)
Levý
(bílý)
Pravý
(červený)
Stereofonní
systém, kazetový
magnetofon,
radiomagnetofon
apod.
Připojené zařízení*
Nastavení
Sluchátka
„HP“
Zařízení připojené pomocí „LINE“
propojovacího kabelu
* Při připojení přístroje pomocí optického
digitálního propojovacího kabelu
nemusíte použít toto nastavení.
Nastavení se automaticky změní na
hodnoty určené pro optické připojení.
(Pokračování)
31-CZ
Připojení přehrávače kompaktních disků
1
Připojení stereofonního systému
Poznámky
• Než začnete přehrávat kompaktní disk,
snižte hlasitost připojeného přístroje.
Předejdete tak poškození připojených
reproduktorů.
• Při nahrávání používejte napájecí síový
adaptér. Pokud byste pro napájení použili
akumulátory nebo suché články, mohlo by
během nahrávání dojít k jejich úplnému
vybití.
• Nastavte hlasitost na připojeném zařízení
tak, aby zvuk nebyl zkreslen.
• Tento přehrávač používá systém Serial Copy
Management System, který umožňuje
vytváření digitálních kopií první generace.
• Při nahrávání nebo přehrávání disku ATRAC/
MP3 pomocí připojeného zařízení používejte
pouze analogový propojovací kabel.
• Změníte-li připojené zařízení, musíte změnit i
nastavení „AUDIO OUT“.
Sluchátka nebo jiná zařízení jsou
zapojena do zdířky i/LINE OUT
(OPTICAL)
Je-li připojen optický digitální
propojovací kabel, je výstup automaticky
převeden na optický digitální výstup.
Je-li připojen dálkový ovladač nebo
propojovací kabel, bliká aktuální
nastavení AUDIO OUT („HP“ nebo
„LINE“) po dobu přibližně 5 sekund.
Připojíte-li do zdířky i/LINE OUT
(OPTICAL) jiný přístroj, musíte nejprve
odpojit tento přístroj a připojit znovu
sluchátka, teprve potom lze převést
nastavení AUDIO OUT na hodnotu „HP“.
Je-li jako AUDIO OUT použito
nastavení „LINE“
Hlasitost nelze nastavit pomocí tlačítka
VOL +/- na přehrávači CD ani pomocí
dálkového ovladače.
32-CZ
Při použití optického digitálního
propojovacího kabelu
Při nahrávání disku CD na zařízení
MiniDisc, DAT atd. se ujistěte, že je
přehrávač CD pozastaven
a až pak spuste nahrávání.
Informace o funkcích G-PROTECTION
a ekvalizéru při používání
propojovacího kabelu nebo optického
digitálního propojovacího kabelu
• Chcete-li nahrávat vysoce kvalitně,
nastavte funkci G-PROTECTION v
nabídce na hodnotu „G-PRO 1“.
• Je-li volba AUDIO OUT nastavena na
hodnotu „LINE“, nebude funkce
parametrického ekvalizéru fungovat.
B Připojení ke zdroji napájení
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
t
t
t
t
t
Lobatt*
* Ozve se zvukový signál.
Jsou-li baterie vybité, dobijte dobíjecí
akumulátory nebo vyměňte suché články
za nové.
•Použití dobíjecích akumulátorů (na této
straně)
•Použití suchých článků (externí
pouzdro na baterie) (strana 35)
Použití dobíjecích akumulátorů
Před prvním použitím akumulátory
nabijte. Chcete-li dlouho uchovat
kapacitu akumulátorů, nabíjejte je
pouze tehdy, když jsou úplně vybité.
V přehrávači můžete použít pouze
následující akumulátory:
• NH-10WM (součástí dodávky)
• NH-14WM (nejsou součástí dodávky)
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače a pak
otevřete kryt bateriového prostoru
uvnitř přehrávače.
2
Vložte dva dobíjecí akumulátory
tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru, a zavřete
kryt, až zaklapne.
Poznámky
• Části indikátoru
zobrazují stav nabití
baterie. Jednotlivé dílky indikátoru však
nemusí odpovídat čtvrtině kapacity baterií.
• V závislosti na způsobu používání přístroje
mohou dílky indikátoru
ubývat i
přibývat.
•Chcete-li v napájení využívat dobíjecí
akumulátory a suché články, použijte
plně nabité dobíjecí akumulátory a
nové suché články.
Informace o životnosti baterií a potřebné
době nabíjení akumulátorů najdete v
části „Technické údaje“.
(Pokračování)
33-CZ
Připojení ke zdroji napájení
Vložte nejprve konec
označený # (pro obě baterie).
Použití dobíjecích akumulátorů
3
Připojte síový adaptér do zdířky
DC IN 4.5 V na dodávané nabíjecí
stanici a do síové zásuvky. Poté
umístěte přehrávač CD na
dodávanou nabíjecí stanici a
zarovnejte značku V na
přehrávači CD se značkou v na
stanici.
Akumulátory se začnou dobíjet.
Na displeji dálkového ovladače začne
blikat indikátor „Charging“ (nabíjení) a
postupně se rozsvítí jednotlivé části
indikátoru
. Na přehrávači CD se
rozsvítí indikátor OPR.
Jakmile jsou akumulátory zcela
nabité, všechny indikátory na displeji
zhasnou a zhasne i indikátor OPR.
Indikátor OPR
Zarovnejte
V a v.
do zdířky DC IN 4.5V na
nabíjecí stanici
Napájecí síový adaptér
do zásuvky
střídavého proudu
34-CZ
Poznámky k dodávané nabíjecí stanici
• Dodávanou nabíjecí stanici lze použít pouze
s tímto přehrávačem CD. Tuto stanici nelze
použít k nabíjení žádných jiných modelů
přehrávačů.
• Pomocí dodávané nabíjecí stanice lze
nabíjet pouze dobíjecí akumulátory
NH-10WM. Nepokoušejte se nabíjet žádné
jiné typy akumulátorů.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí
akumulátory mohou zahřát na vysokou
teplotu. To nepředstavuje žádné nebezpečí.
• Na nabíjecí stanici nepokládejte mince ani
jiné kovové předměty. Přijdou-li kontakty
nabíjecí stanice do náhodného styku s
kovovým předmětem, může dojít ke zkratu a
značnému zahřátí.
Nabíjení dobíjecích akumulátorů bez
použití dodávané nabíjecí stanice
Připojte napájecí síový adaptér ke
zdířce EXT BATT/DC IN 4.5 V na
přehrávači CD a do síové zásuvky a
poté stiskněte 5polohové ovládací
tlačítko směrem k x/CHG.
Nabíjení bude zahájeno.
5polohové ovládací
tlačítko (x/CHG)
Indikátor OPR
do zásuvky
EXT BATT/
DC IN 4.5V
Napájecí síový adaptér
do zásuvky
střídavého proudu
Poznámky
• Při nabíjení baterií pomocí nabíjecí stanice
zkontrolujte, že je odpojeno externí pouzdro
baterií.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí
akumulátory mohou zahřát na vysokou
teplotu. To nepředstavuje žádné nebezpečí.
• Zatlačíte-li v průběhu nabíjení na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u, přehrávání
se přeruší a spustí se nabíjení.
• Umístíte-li během přehrávání přehrávač CD
na nabíjecí stanici, přehrávání se přeruší a
spustí se nabíjení.
• Přehrávač CD umístěte bezpečně na nabíjecí
stanici tak, aby značka V na přehrávači CD a
značka v na stanici byly zarovnány.
Zkontrolujte, že se na přehrávači CD rozsvítil
indikátor OPR. Při nesprávném umístění
dojde k přerušení nabíjení nebo přehrávání.
Vyjmutí dobíjecích akumulátorů
Při vyjmutí akumulátorů zatlačte na
značku #.
Poznámka k použití akumulátorů
Pokud jsou akumulátory nové nebo
nebyly delší dobu používány, je možné,
že nebudou úplně nabité. V takovém
případě je nabíjejte, dokud indikátor
OPR nezhasne, a pak použijte přehrávač
CD, dokud nejsou baterie zcela vybité
(na displeji se zobrazí indikátor
„Lobatt“). Tento postup několikrát
zopakujte.
Používejte dodávaný transportní obal, aby
nemohlo dojít k náhodnému zahřátí baterií.
Pokud jsou baterie v kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo vznícení
kvůli zkratu.
Použití suchých článků
Chcete-li při napájení využívat dobíjecí
akumulátory i externí pouzdro na
baterie, vložte dobíjecí akumulátory do
přehrávače CD a připojte pouzdro.
1
Zarovnejte čáry pod tlačítkem
PUSH (viz obrázek) a poté
stiskněte tlačítko PUSH a
vytáhněte pouzdro baterií.
Zarovnání
2
Vložte dvě alkalické baterie LR6
(velikost AA) (nejsou součástí
dodávky) tak, aby orientace pólů 3
odpovídala schématu uvnitř
pouzdra na baterie. Zasuňte
pouzdro baterií a zajistěte je
otočením zámku LOCK ve směru
šipky.
(Pokračování)
35-CZ
Připojení ke zdroji napájení
Kdy je třeba akumulátory vyměnit
Jakmile se životnost akumulátorů zkrátí
přibližně na polovinu, nahra
te je
novými akumulátory.
Poznámka k přenášení akumulátorů
Použití suchých článků
3
Poznámky ke zdroji
napájení
Připojte externí balení baterií k
přehrávači.
Není-li přehrávač CD delší dobu používán,
odpojte všechny zdroje napájení.
Napájecí síový adaptér
do zdířky
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Stranou
v dolů
• Používejte pouze dodávaný napájecí
síový adaptér. Není-li přehrávač
dodáván s adaptérem, použijte
napájecí adaptér AC-E45HG.
Nepoužívejte žádné jiné síové
adaptéry. Mohlo by dojít k poškození
přístroje.
Polarita zástrčky
Poznámky
• Jsou-li baterie vybité, vyměňte je za nové.
• Baterie v přehrávači CD a v externím
pouzdru jsou vybíjeny současně.
• Síového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno
přístupné síové zásuvky. Zjistíte-li ve
funkci síového adaptéru jakékoliv
nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze
zásuvky.
Akumulátory a suché články
36-CZ
• Nikdy nenabíjejte suché články.
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a
jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného a
záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte akumulátory se
suchými články.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se
starými.
• Nepoužívejte společně různé typy
baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu
používány, vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete
zbytky elektrolytu z bateriového
prostoru a vložte nové baterie. V
případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
B Další informace
Seznam nabídek
Na přehrávači CD stiskněte a podržte stisknuté tlačítko DISPLAY/MENU, dokud se
nezobrazí obrazovka MENU, poté stisknutím tlačítka F nebo f vyberte požadovanou
nabídku.
Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko SOUND (pro nastavení zvuku) nebo
DISPLAY (pro další nastavení).
Přehrávač
CD
Dálkový ovladač
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
BEEP
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko x (Přehrávač CD:
Stiskněte tlačítko
–*1).
Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (pouze pro nabídku OPTION)
nebo alespoň po dobu 2 sekund tlačítko x. (Přehrávač CD: Zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k x/CHG.)
Položky označené z jsou výchozí nastavení.
Nastavení zvuku (strana)
Úprava kvality zvuku (25)
Nabídka 1, Nabídka 2 ,
SOUND*2
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Nastavení různých funkcí (strana)
Nabídka 1, Nabídka 2 ,
Ochrana proti přeskakování zvuku (26) OPTION
G-PROTECTION*4
Ochrana sluchu (27)
OPTION
AVLS
TIMER
Připojení stereofonního systému (31)
OPTION
AUDIO OUT*4
Vypnutí zvukové signalizace (28)
OPTION
BEEP
Úspora energie (29)
OPTION
LIGHT
Průběžné přehrávání skladeb (30)
OPTION
SEAMLESS*4, *5
Nabídka 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z HP
z LINE
z ON
z OFF
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
z ON
z OFF
*1 Indikátor „PGM“ není zobrazen.
*2 Zobrazí se pouze na přehrávači CD.
*3 Výchozí nastavení. Pokud jste změnili toto nastavení, zobrazí se již nastavený čas.
*4 Tato nastavení můžete provádět při zastaveném přehrávání.
*5 Pouze pro disky ATRAC.
37-CZ
Další informace
Automatické zastavení přehrávání (27) OPTION
Nabídka 3
—
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli
pevný předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje napájení) nestrkejte
žádné cizí předměty.
Přehrávač kompaktních disků
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a
nedotýkejte se jich. Jinak by mohlo
dojít k jejich poškození a porušení
správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké
předměty. Mohlo by dojít k poškození
přehrávače a kompaktního disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném
povrchu nebo v autě se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu,
vypněte jej nebo jej přesuňte do větší
vzdálenosti od rozhlasového nebo
televizního přijímače.
• Na tomto CD přehrávači nelze
přehrávat disky nestandardních tvarů
(např. srdce, čtverce nebo hvězdy).
Mohlo by dojít k jeho poškození. Tyto
disky nepoužívejte.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta,
jízdě na kole nebo při obsluze
motorových vozidel. Mohlo by to vést k
dopravní nehodě a v některých zemích
je to dokonce v rozporu s předpisy.
Nebezpečné je rovněž používání
sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na
křižovatkách. V nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou
příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují
před opakovaným a dlouhotrvajícím
hlasitým poslechem. Pokud vám začne v
uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak
budete moci zaznamenat i vnější zvuky a
nebudete rušit okolí.
Údržba
Čištění povrchu přístroje
Používejte měkký hadřík navlhčený ve
vodě nebo slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte alkohol, benzín
ani ředidla.
Čištění kontaktů
Zacházení s kompaktními disky
• Chcete-li uchovat kompaktní disky
čisté, dotýkejte se pouze jejich okrajů.
Nikdy se nedotýkejte povrchu disku.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky.
• Nevystavujte disky přímému
slunečnímu záření ani tepelným
zdrojům, například horkovzdušným
ventilátorům. Nenechávejte disky ležet
v autě zaparkovaném na slunci.
38-CZ
Pokud dojde ke znečištění kontaktů na
nabíjecí stanici nebo na přehrávači CD,
nebude možné akumulátory správně
nabíjet. Pravidelně čistěte kontakty
pomocí bavlněného hadříku nebo
ústřižku suché látky (viz obrázek).
Kontakty
Kontakty
Odstraňování problémů
Pokud by po vyzkoušení uvedených postupů váš problém přetrvával, obrate se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Hlasitost se nezvýší ani
při opakovaném stisknutí
ovladače VOL +/– ve
směru + (ani při
opakovaném stisknutí
tlačítka VOL + na
přehrávači CD).
Neozývá se žádný zvuk
ani šum.
c Přepínač AVLS je nastaven na hodnotu „ON“. Nastavte jej
na hodnotu „OFF“. (strana 27)
c Přepínač AUDIO OUT je nastaven na hodnotu „LINE“.
Nastavte jej na hodnotu „HP“. (strana 31)
Určité soubory nelze
přehrávat.
Životnost suchých
článků je příliš krátká.
Životnost akumulátorů je
příliš krátká.
Na displeji se zobrazí
indikátor „Lobatt“.
Přehrávač nehraje.
Na displeji se zobrazí
indikátor „HI dc In“.
c Pevně zapojte zástrčky sluchátek. (strana 15)
c Zástrčky jsou špinavé. Čistěte zástrčky sluchátek
pravidelně suchým měkkým hadříkem.
c Pokoušeli jste se přehrávat soubory uložené ve formátu
nekompatibilním s tímto přehrávačem CD. (strana 6)
c Přesvědčte se, že používáte alkalické baterie, nikoliv
manganové. (strany 35 - 36)
c Nahra
te baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strany 35 - 36)
c Akumulátory několikrát nabijte a vybijte. (strana 35)
c Akumulátory jsou zcela vybity. Nabijte je. (strany 33 - 35)
c Nahra
te baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strany 35 - 36)
c Je použit napájecí síový adaptér s vyšší kapacitou než
dodávaný nebo doporučený adaptér. Používejte výhradně
síový adaptér nebo kabel k autobaterii doporučený v části
„Volitelné příslušenství“. (strana 43)
39-CZ
Další informace
(Pokračování)
Odstraňování problémů
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Přehrávač nehraje nebo
na displeji svítí indikátor
„No disc“, i když je
kompaktní disk vložený
do přehrávače.
c Kompaktní disk je špinavý nebo poškozený.
c Zkontrolujte, že je disk vložen do přehrávače štítkem
směrem nahoru. (strana 15)
c Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Ponechte přehrávač několik hodin mimo provoz, dokud
nevyschne.
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 33)
c Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy správně. (strany 33, 35)
c Zasuňte napájecí adaptér pevně do síové zásuvky. (strana
15)
c Stiskněte volič jog (Přehrávač CD: Zatlačte na 5polohové
ovládací tlačítko směrem k u.)
c Disk CD-R/RW je prázdný.
c Vyskytly se problémy s kvalitou disku CD-R/RW, s
nahrávacím zařízením nebo použitým softwarem.
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 28)
Po stisknutí tlačítka bliká
na přehrávači CD
indikátor OPR a
přehrávač nehraje.
Nelze nastavit hlasitost.
Při nahrávání
prostřednictvím
optického digitálního
kabelu nelze správně
nahrát číslo stopy.
Dobíjecí akumulátory
nelze nabít.
Přehrávání začne od
místa přerušení (funkce
Resume).
Při přehrávání je slyšet
praskání.
Při použití připojeného
stereofonního systému je
zvuk zkreslený nebo
příliš hlasitý.
40-CZ
c Funkce AUDIO OUT je nastavena na hodnotu „LINE“.
Nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na připojeném
zařízení. (strana 31)
c Nastavte přepínač AUDIO OUT na hodnotu „HP“. Upravte
hlasitost pomocí ovladače VOL +/– na přehrávači. (strana 31)
c Nahrajte číslo stopy znovu pomocí zařízení MiniDisc, DAT
atd. (strana 31)
c Podrobné informace najdete v návodu k danému zařízení.
(strana 31)
c V bateriovém prostoru nejsou vloženy dobíjecí akumulátory.
c Došlo ke znečištění kontaktů na přehrávači CD nebo na
nabíjecí stanici. Otřete kontakty suchým měkkým hadříkem.
(strana 38)
c Je přehráván disk CD. Zastavte přehrávání.
c Přehrávač CD není správně umístěn na nabíjecí stanici.
Umístěte přehrávač CD na nabíjecí stanici tak, aby značka
V na přehrávači a značka v na stanici byly zarovnány.
Zkontrolujte, že se na přehrávači rozsvítil indikátor OPR.
(strana 34)
c Je aktivní funkce obnovení. Chcete-li u zastaveného
přehrávače zahájit přehrávání od první skladby, stiskněte
ovladač jog (přehrávač CD: zatlačte na 5polohové ovládací
tlačítko směrem k u a podržte je), dokud se nespustí
přehrávání první skladby. Můžete také otevřít víko
přehrávače CD. Nebo můžete odpojit všechny zdroje
napájení a poté znovu vložit akumulátory či připojit napájecí
síový adaptér. (strany 15, 16, 33, 35, 36)
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 33)
c Funkce AUDIO OUT je nastavena na hodnotu „LINE“.
Nastavte hlasitost připojeného zařízení. (strana 31)
c Funkce AUDIO OUT je nastavena na hodnotu „HP“. Upravte
hlasitost pomocí ovladače VOL +/– na přehrávači. (strana 31)
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Během přehrávání disku
ATRAC nebo MP3
kompaktní disk nerotuje,
ale slyšíte správný zvuk.
c Přehrávač CD je navržen tak, aby během přehrávání
kompaktního disku ATRAC nebo MP3 disk přestal rotovat,
nebo se tím snižuje spotřeba energie. Přehrávač není
poškozen.
c Na kompaktním disku nejsou žádné soubory ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3.
c Je použit disk CD-R/RW, z něhož byla vymazána data.
c Kompaktní disk je zašpiněný.
Po stisknutí ovladače jog
nebo při zavření krytu
přehrávače CD se na
displeji zobrazí indikátor
„NO FILE“ (Přehrávač
CD: po zatlačte na
5polohové ovládací
tlačítko směrem k u.)
Při zavírání krytu
přehrávače se kompaktní
disk začíná točit.
Obraz na displeji je
špatně čitelný nebo se
zobrazuje pomalu.
Na displeji dálkového
ovladače rychle bliká
indikátor „ “ a nelze
přejít na začátek stopy
nebo na určité místo
skladby.
Přehrávač nelze ovládat
pomocí dálkového
ovladače.
Přehrávání je náhle
přerušeno.
c Přehrávač CD čte informace z kompaktního disku.
Přehrávač CD není poškozen.
c Používáte přehrávač CD při vysoké (nad 40 oC) nebo nízké
(pod 0 oC) teplotě. Při pokojové teplotě bude displej opět
fungovat normálně.
c Přehrávač CD se připravuje na přehrávání stop se
záložkami. Změňte nastavení PLAY MODE na hodnotu
„ALL“.
c Omylem jsou stisknuta tlačítka na přehrávači.
c Byla nastavena funkce OFF TIMER. Změňte nastavení na
hodnotu „OFF“.
Další informace
41-CZ
Technické údaje
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 770 - 800 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Životnost baterií*1 (přibl. v hodinách)
Při použití přehrávače na rovné a pevné
podložce.
Jsou-li nastaveny režimy LIGHT a SOUND na
hodnotu „OFF“.
Životnost baterií závisí na působu použití
přehrávače.
Dva akumulátory NH-10WM
(nabíjeny po dobu 5 hodin*2)
G-PROTECTION
„G-PRO 1“ „G-PRO 2“
Zvukové disky CD
25
23
ATRAC CD*3
44
44
MP3 CD*4
33
33
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz
+1
–2
dB (měřeno podle JEITA)
Výstup (při vstupu 4,5 V)
Výstupní zdířka Line (stereo minizdířka)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zátěž. impedance nad
10 kΩ
Sluchátka do uší (stereo minizdířka)
Přibl. 5 mW + přibl. 5 mW při 16 Ω
(Přibl. 1,5 mW + přibl. 1,5 mW při 16 Ω)*
* Pro zákazníky v Evropě
Optický digitální výstup (optický výstupní
konektor)
Výstupní úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová délka: 630 - 690 nm ve špičce
Požadavky na napájení
• Dva dobíjecí akumulátory Sony
NH-10WM: 1,2 V ss × 2
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 1,5 V ss × 2
• Napájecí síový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model určený pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model určený pro Mexiko)
42-CZ
Externí balení baterií (dvě alkalické
baterie*5)
G-PROTECTION
„G-PRO 1“ „G-PRO 2“
Zvukové disky CD
55
50
ATRAC CD*3
86
86
MP3 CD*4
70
70
Dva akumulátory NH-10WM a externí
balení baterií (dvě alkalické baterie*5)
G-PROTECTION
„G-PRO 1“ „G-PRO 2“
Zvukové disky CD
80
73
ATRAC CD*3
130
130
MP3 CD*4
103
103
*1 Hodnota měřená podle standardu JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
*2 Doba nabíjení závisí na způsobu použití
akumulátorů.
*3 Probíhá-li nahrávání při 48 kb/s
*4 Probíhá-li nahrávání při 128 kb/s
*5 Při použití alkalických baterií Sony LR6 (SG)
(vyrobeno v Japonsku)
Pracovní teplota
5 oC – 35 oC
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících
částí a ovládacích prvků)
Přibl. 130 × 20,7 × 130 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibl. 178 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Volitelné příslušenství
Napájecí síový adaptér* AC-E45HG
Systém aktivních
SRS-Z1
reproduktorů
SRS-Z30
Kabel k autobaterii
DCC-E345
Kabel k autobaterii
DCC-E34CP
se sadou pro
zapojení v autě
Sada pro zapojení v
CPA-9C
autě
Propojovací kabel
RK-G129
RK-G136
Sluchátka
MDR-EX71SL
(kromě zákazníků
MDR-Q55SL
ve Francii)
Sluchátka
MDR-E808SP
(pro zákazníky
ve Francii)
* Technické parametry adaptérů se mohou pro
jednotlivé oblasti lišit. Před zakoupením
adaptéru si zjistěte napětí elektrické sítě a
tvar zástrčky ve vaší zemi.
Může se stát, že váš prodejce nebude
mít k dispozici některé výše uvedené
příslušenství. Vyžádejte si od něj
podrobné informace o příslušenství,
které je k dostání ve vaší zemi či oblasti.
Další informace
43-CZ
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami at
., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny
úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO
PRIAMO NESLEDUJTE POMOCOU
OPTICKÝCH NÁSTROJOV
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITENÉ LASEROVÉ ŽIARENIE
(CLASS 1M).
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO LÚČA
POMOCOU OPTICKÝCH NÁSTROJOV.
Platnos označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2-SK
ATRAC3plus a ATRAC3 sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony
Corporation.
Obsah
Vea príjemných zážitkov s
prehrávačom ATRAC CD
Walkman!
Zdroje hudby, ktoré je možné prehráva
na tomto prehrávači diskov CD ........ 6
Formát ATRAC3plus a ATRAC3 ............ 7
MP3 ....................................................... 7
Štruktúra súborov ATRAC3plus, ATRAC3
a MP3 ................................................ 8
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva ... 10
Umiestnenie ovládacích prvkov .......... 11
Prehrávanie disku CD
1. Vloženie disku CD. .......................... 15
2. Pripojenie prehrávača diskov CD. ... 15
3. Prehrávanie disku CD. ..................... 16
Možnosti prehrávania
Opakované prehrávanie stôp
(Repeat play) ................................... 19
Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine
(Group play) (len pre disky CD so
súbormi ATRAC alebo MP3) ........... 19
Prehrávanie jednej stopy
(Single play) ..................................... 20
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí
(Shuffle play) .................................... 20
Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine v náhodnom poradí
(Group shuffle play) (iba pre disky CD
so súbormi ATRAC a MP3) .............. 20
Prehrávanie obúbených zoznamov
skladieb (m3u play list play) (iba pre
disky CD so súbormi MP3) ............. 20
Prehrávanie obúbených stôp so
záložkami (Bookmark track play) .... 21
Prehrávanie 10 najčastejšie
prehrávaných skladieb
(Auto ranking play) .......................... 22
Prehrávanie najčastejšie prehrávaných
stôp v náhodnom poradí
(Auto ranking shuffle play) ............... 22
Prehrávanie stôp v obúbenom poradí
(PGM play) ...................................... 23
Vyhadávanie skupín stôp alebo
súborov ........................................... 24
Dostupné funkcie
Nastavenie kvality zvuku
(parametrický ekvalizér) .................. 25
Funkcia G-PROTECTION .................... 26
Prevencia poškodenia sluchu
(AVLS) .............................................. 27
Automatické zastavenie prehrávania
(OFF TIMER) .................................... 27
Zamknutie ovládacích prvkov
(HOLD) ............................................. 28
Vypnutie pípania ................................. 28
Šetrenie energiou ................................ 29
Nepretržité prehrávanie stôp (SEAMLESS) (iba disky ATRAC CD) ........... 30
Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereosystému .................... 31
Pripojenie k zdroju napájania
Používanie nabíjatených batérií ......... 33
Používanie suchých galvanických
článkov ............................................ 35
Poznámky k zdroju napájania ............. 36
Ďalšie informácie
Zoznam ponúk .................................... 37
Odporúčania ....................................... 38
Údržba ................................................ 38
Riešenie problémov ............................ 39
Technické parametre ........................... 42
Volitené príslušenstvo ........................ 43
3-SK
SK
Vea príjemných zážitkov s
prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Ďakujeme vám za zakúpenie prehrávača typu D-NE800. Tento prehrávač diskov CD sa
nazýva „ATRAC CD Walkman“, pretože sa na ňom dajú prehráva disky typu „ATRAC
CD“.
Vlastné disky ATRAC CD si môžete jednoducho
vytvori.
Krok 1
Inštalácia
Nainštalujte dodaný softvér
„SonicStage Simple
Burner“.
Krok 2
Napaovanie
Pomocou osobného počítača vytvorte o
CD-R/RW.
Zvukové disky CD
Súbory MP3
alebo
,
Zvukové údaje sa pomocou softvéru
SonicStage Simple Burner konvertujú do
formátu ATRAC3plus alebo ATRAC3.
Používanie softvéru SonicStage Simple Burner
Informácie nájdete v dodanej brožúre „SonicStage Simple Burner“.
4-SK
Čo je disk ATRAC CD?
* Pri odhadovanom čase prehrávania jedného disku CD (albumu) 60 minút a pri nahrávaní na disk
CD-R alebo CD-RW s kapacitou 700 MB bitovou rýchlosou 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
Krok 3
Počúvanie
obraz disku a napá
te ho na disk
Svoje vlastné disky ATRAC CD
môžete počúva kdeko
vek
prostredníctvom prehrávača
ATRAC CD Walkman.
ATRAC CD
,
Na prehrávači CD Walkman
môžete počúva aj zvukové disky
CD.
Čo je formát ATRAC3plus a ATRAC3?
Informácie získate na stranách 6 až 9
tohto návodu.
5-SK
Ve
a príjemných zážitkov s prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Disk ATRAC CD je disk CD-R/RW, na ktorom sú nahraté zvukové údaje komprimované
vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3. Na jeden disk CD-R/RW sa tak dá nahra
približne 30 zvukových diskov CD.* Nahráva môžete aj súbory MP3 po ich konverzii
do formátu ATRAC3plus alebo ATRAC3.
Zdroje hudby, ktoré je možné prehráva na tomto
prehrávači diskov CD
Na tomto prehrávači diskov CD môžete prehráva tieto tri zdroje hudby:
• zvukové disky CD (formát CDDA),
• disky CD so súbormi vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3 (ATRAC CD),
• disky CD so súbormi vo formáte MP3 (MP3 CD).
Použite
né formáty diskov
Môžete používa iba disky s formátom ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CD-R a CD-RW nahraté vo formáte
ATRAC3plus, ATRAC3, MP3 alebo CDDA*, avšak možnos prehrávania disku môže by
závislá od kvality disku a stavu nahrávacieho zariadenia.
* CDDA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD (Compact Disc Digital Audio). Je to
štandard nahrávania používaný pre zvukové disky CD.
Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované
pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj
také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehra na tomto výrobku.
Poznámky
• S týmto prehrávačom diskov CD nie je možné nahráva hudbu na zapisovatené médiá, ako sú
disky CD-R alebo CD-RW.
• Disky CD-R a CD-RW nahraté vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3 sa nedajú prehráva na
počítači.
6-SK
Formát ATRAC3plus a ATRAC3
Skratka „ATRAC3“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3“. Je to technológia
kompresie zvuku, ktorá zaručuje vysokú kvalitu zvuku a vysoký stupeň kompresie.
Pomocou formátu ATRAC3 je možné komprimova hudobný obsah na približne 1/10
pôvodnej vekosti, v dôsledku čoho sú menšie požiadavky na kapacitu média.
Dostupné prenosové bitové rýchlosti sú 132 kb/s, 105 kb/s a 66 kb/s.
Použite
ný počet skupín a súborov
• Maximálny počet skupín: 255.
• Maximálny počet súborov: 999.
Podrobnejšie informácie nájdete v dodanej brožúre „SonicStage Simple Burner“.
Poznámka o ukladaní súborov na médiá
Na disk so súbormi vo formáte ATRAC3plus alebo ATRAC3 neukladajte súbory v iných
formátoch (okrem súborov MP3) a nevytvárajte na ňom nepotrebné priečinky.
MP3
Skratka MP3 znamená MPEG-1 Audio Layer3. Je to štandard kompresie zvukových
súborov podporovaný expertnou skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group),
ktorá pracuje v rámci medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu ISO (International
Organization for Standardization). Táto technológia umožňuje kompresiu zvukových
súborov na približne 1/10 ich vekosti na štandardných kompaktných diskoch.
Hlavné technické parametre vyhovujúcich formátov diskov sú:
• Maximálny počet úrovní adresárov: 8.
• Použitené znaky: A – Z, a – z, 0 – 9, _ (znak podčiarknutia).
Poznámky
• Pri vytváraní názvov súborov k nim nezabudnite prida príponu „mp3“.
• Ak pridáte príponu „mp3“ k súboru, ktorý nie je vo formáte MP3, prehrávač nebude môc súbor
rozpozna.
(Pokračovanie)
7-SK
Ve
a príjemných zážitkov s prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Skratka „ATRAC3plus“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“. Je to
technológia kompresie zvuku vyvinutá na základe formátu ATRAC3. Pomocou formátu
ATRAC3plus je možné komprimova hudobný obsah na približne 1/20 pôvodnej
vekosti pri bitovej rýchlosti 64 kb/s, avšak stále počujete zvuk vysokej kvality.
Dostupné prenosové bitové rýchlosti sú 256 kb/s, 64 kb/s a 48 kb/s.
Použite
ný počet skupín a súborov
• Maximálny počet skupín: 255.
• Maximálny počet súborov: 999.
Nastavenie softvéru na kompresiu a zápis
• Tento prehrávač diskov CD môže prehráva súbory MP3 s nasledujúcimi technickými
parametrami: bitová rýchlos 16 až 320 kb/s a vzorkovacie frekvencie 32 alebo 44,1
alebo 48 kHz. Je možné prehráva aj súbory s premenlivou prenosovou bitovou
rýchlosou (Variable Bit Rate, VBR).
Ak chcete komprimova do súboru MP3, softvér odporúčame nastavi na kompresiu
s hodnotami „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a s konštantnou bitovou rýchlosou („Constant
Bit Rate“).
• Ak chcete nahráva s využitím maximálnej kapacity, nastavte možnos „halting of
writing“.
• Ak chcete nahráva na úplne prázdne médium s využitím jeho maximálnej kapacity,
nastavte možnos „Disc at Once“.
Poznámky o ukladaní súborov na médiá
• Na disk so súbormi MP3 neukladajte súbory v iných formátoch (okrem formátov MP3,
ATRAC3plus alebo ATRAC3) ani nepotrebné priečinky.
• Po vložení disku prehrávač CD prečíta všetky informácie o priečinkoch a súboroch,
ktoré sa nachádzajú na disku. Ak je na disku vea priečinkov, pred začiatkom
prehrávania alebo medzi prehrávaním jednotlivých súborov môžu by dlhé pauzy.
Štruktúra súborov ATRAC3plus, ATRAC3 a MP3
Skupiny a priečinky
Formát ATRAC3plus alebo ATRAC3 má vemi jednoduchú štruktúru. Pozostáva zo
„súborov“ a „skupín“. „Súbor“ je ekvivalentom „stopy“ alebo skladby na zvukovom
disku CD. „Skupina“ je zoskupením súborov a je ekvivalentom „albumu“. „Skupina“
nemá adresárovú štruktúru (v rámci existujúcej skupiny nie je možné vytvori novú
skupinu).
Pre disky CD so súbormi MP3 je „súbor“ ekvivalentom „stopy“ a „skupina“ je
ekvivalentom „albumu“. Tento prehrávač diskov CD je navrhnutý tak, aby rozpoznával
priečinok obsahujúci súbory MP3 ako „skupinu“, takže môže prehráva disky CD-R
alebo CD-RW nahraté vo formáte MP3 rovnako, ako disky nahraté vo formáte
ATRAC3plus alebo ATRAC3.
8-SK
Štruktúra súborov ATRAC3plus, ATRAC3 a MP3 a poradie prehrávania
•ATRAC3plus alebo ATRAC3
•MP3
Skupina
Súbor
ATRAC3plus
alebo ATRAC3
Súbor MP3
Poznámky
• Skupina, ktorá neobsahuje súbor MP3, sa preskočí.
• Ak sa na ten istý disk CD nahrali súbory ATRAC3plus/ATRAC3 aj súbory MP3, tento prehrávač
diskov CD bude najprv prehráva súbory ATRAC3plus alebo ATRAC3.
• V závislosti od spôsobu nahratia súborov MP3 na disk môže by poradie prehrávania odlišné od
poradia uvedeného vyššie.
9-SK
Ve
a príjemných zážitkov s prehrávačom ATRAC CD Walkman!
Skupina
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
Sieový adaptér (1)
Držiak na nabíjanie (1)
Puzdro na prenášanie (1)
Nabíjatené batérie (2)
Puzdro na batérie (1)
Slúchadlá (1)
Externé puzdro na batérie (1)
Disk CD-ROM* (SonicStage Simple
Burner) (1)
Diakový ovládač (1)
* Disk CD-ROM neprehrávajte na
prehrávači zvukových diskov CD.
Používateská príručka k softvéru
SonicStage Simple Burner (1)
10-SK
Umiestnenie ovládacích prvkov
Prehrávač diskov CD
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Začíname
1 Displej (12, 17, 19, 24, 37)
2 Indikátor OPR (prevádzka) (28, 29, 34)
Farba indikátora sa mení v závislosti
od typu prehrávaného hudobného
zdroja.
Červená: zvukový disk CD. Zelená:
súbor ATRAC3plus alebo ATRAC3.
Oranžová: súbor MP3.
Určitý čas po vložení disku CD sa
indikátor postupne rozsvieti v
červenej, oranžovej a zelenej farbe.
Tento indikátor funguje aj ako
indikátor HOLD a indikátor CHG
(nabíjanie).
3 Tlačidlá VOL (hlasitos) +*1/– (16)
4 Konektorová zásuvka i (slúchadlá)/
LINE OUT (OPTICAL) (15, 31)
Funkciu konektorovej zásuvky
prepnite pomocou ponuky.
5 Prepínač HOLD (zadná strana) (28)
Posunutím prepínača v smere šípky
vypnete funkcie tlačidiel na
prehrávači diskov CD at
.
6 Tlačidlo F (19 - 31, 37)
Používa sa na výber súboru, režimu
prehrávania at
.
7 5-smerový ovládací kláves (strany 15,
16, 19 - 31, 34, 37)
u: prehra/pozastavi
.: AMS*2/previnú dozadu
>: AMS/rýchlo previnú
dopredu
x/CHG: zastavi/nabíja
DISPLAY/MENU: Používa sa
DISPLAY/ na výber položiek ponuky a
MENU
potvrdenie výberu.
Podržte stlačené tlačidlo DISPLAY/
MENU a posuňte ovládací kláves
smerom k polohe u, >, .
alebo x/CHG.
8 Tlačidlo
(skupina) + (16, 23, 24)
9 Tlačidlo f (19 - 31, 37)
Používa sa na výber súboru, režimu
prehrávania at
.
0 Tlačidlo
(skupina) – (16, 23, 24,
26, 28, 37)
qa Konektorová zásuvka EXT BATT
(externá batéria)/konektorová
zásuvka DC IN 4.5 V (externý zdroj
napájania) (15, 34, 36)
qs Konektory držiaka na nabíjanie (34, 38)
qd Prepínač OPEN (15, 33)
Posunutím prepínača otvoríte kryt
prehrávača diskov CD.
*1 Tlačidlo má dotykový bod.
*2 Automatické vyhadávanie skladieb
(Automatic Music Sensor)
(Pokračovanie)
11-SK
Displej (prehrávač diskov CD)
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
1 Zobrazenie textových informácií (17)
Počas prehrávania zvukového disku
CD sa v štyroch riadkoch zobrazuje
názov disku, názov stopy at
., ak sú
na disku CD nahraté.
Počas prehrávania disku CD so
súbormi ATRAC alebo MP3 sa v
štyroch riadkoch zobrazuje názov
skupiny, názov súboru at
., ak sú na
disku CD nahraté.
Na tomto displeji sa zobrazujú aj
položky ponuky.
2 Indikátor formátu Atrac3plus alebo
MP3
3 Indikátor disku
Svieti počas prehrávania na
prehrávači diskov CD.
Používanie puzdra na prenášanie
Prehrávač môžete prenáša spolu s
batériami v dodávanom puzdre na
prenášanie. Vložte ich na príslušné
miesto v puzdre poda obrázka.
12-SK
4 Indikátor batérie (33)
Zobrazuje približnú zostávajúcu
kapacitu batérie. Ak bliká indikátor
„
“, batérie sú vybité.
5 Indikátor zoznamu skladieb (21)
Len pre disky CD so súbormi MP3
6 Indikátor skupín (19, 20)
Len pre disky CD so súbormi ATRAC
alebo MP3
7 Indikátor režimu prehrávania (19 - 24)
Zobrazuje rôzne režimy prehrávania,
ako je prehrávanie v náhodnom
poradí alebo programované
prehrávanie. Indikátor „ “ označuje
opakované prehrávanie.
8 Indikátor SOUND (25, 26)
Zobrazuje nastavenie kvality zvuku
SOUND vybraté v ponuke.
Dia
kový ovládač
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Začíname
1
5
1 Ovládací prvok hlasitosti VOL +/–
(16, 26, 28)
Otočením môžete nastavi hlasitos.
2 Tlačidlo x (zastavi) (16, 26, 28, 37)
3 Výkyvný ovládač (. u/ENT
>) (16, 21 - 23, 25 - 31)
u (prehra/pozastavi)/ENT
(potvrdi):
Ak je prehrávač zastavený, stlačením
spustíte prehrávanie. Stlačením
počas prehrávania sa prehrávanie
pozastaví. Pri výbere položiek
ponuky sa stlačením potvrdí výber.
Potisnutím k značke . alebo >:
spustíte funkciu AMS, prevíjanie
dozadu alebo dopredu.
4 Displej (14, 17)
(skupina) +/– (16, 23, 24)
5 Tlačidlá
6 Príchytka (14)
7 Prepínač HOLD (28)
Posunutím prepínača v smere šípky
(zobrazí sa žltá značka) vypnete
funkciu tlačidiel na diakovom
ovládači.
8 Tlačidlo DISPLAY (24, 26 - 31, 37)
9 Tlačidlo P MODE/ (19 - 24)
q; Tlačidlo SOUND (25, 37)
Poznámka
Používajte iba dodávaný diakový ovládač.
Tento prehrávač diskov CD sa nedá ovláda
diakovými ovládačmi, ktoré sa dodávajú k
iným typom prehrávačov diskov CD.
(Pokračovanie)
13-SK
Displej (dia
kový ovládač)
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
1
2
3
6
4
5
78 9q;
1 Indikátor disku
2 Indikátor čísla stopy (23)
3 Zobrazenie textových informácií (17)
4 Indikátor režimu prehrávania (19 - 23)
5 Indikátor SOUND (25, 26)
6 Indikátor batérie (33)
7 Indikátor skupiny (19, 20)
8 Indikátor zoznamu skladieb (21)
9 Indikátor záložky (21, 22)
Počas prehrávania indikátor
označuje, či má stopa záložku.
q; Indikátor časovača (27)
Zobrazuje nastavenie OFF TIMER
vybraté v ponuke.
Používanie príchytky na dia
kovom ovládači
Príchytku na diakovom ovládači môžete odstráni a pripevni v opačnom smere.
Odstránenie
Pripevnenie v opačnom smere
2
1
Kábel diakového ovládača sa môže prevliec cez príchytku.
14-SK
Prehrávanie disku CD
1.
Vloženie disku CD.
1 Posunutím prepínača OPEN
otvorte kryt prehrávača diskov
CD.
2 Vložte disk CD do zásobníka a
zatvorte kryt.
Disk CD vložte
označenou stranou s
etiketou smerom nahor
do sieovej zásuvky
2.
Pripojenie prehrávača diskov
CD.
Môžete použi nasledujúce zdroje
napájania:
•Nabíjatené batérie (strana 33),
•Alkalické batérie typu LR6
(vekosti AA) (puzdro na externú
batériu) (strana 35),
•Sieový adaptér.
Na tejto strane je vysvetlené
používanie prehrávača diskov CD
napájaného zo siete.
Pevne pripojte zástrčky a konektory.
1 Pripojte sieový adaptér.
2 Do prehrávača diskov CD
pripojte slúchadlá spolu s
diakovým ovládačom.
Sieový
adaptér
5-smerový
ovládací kláves (u)
do
konektorovej
zásuvky
EXT BATT/
DC IN 4.5 V
1
2
do zdierky i
(slúchadlá)/LINE
OUT (OPTICAL)
Prehrávanie disku CD
Prepínač OPEN
Slúchadlá
Dia
kový ovládač
(Pokračovanie)
15-SK
3.
Prehrávanie disku CD.
5-smerový ovládací
kláves (u)
VOL + / –
Výkyvný ovládač
VOL + / –
1 Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe u.
2 Stlačením tlačidla VOL +
alebo – nastavte hlasitos.
Ak chcete
prehráva (od pozície, na ktorej
ste prehrávanie zastavili)
prehráva (od prvej stopy)
pozastavi/obnovi prehrávanie po pozastavení
zastavi*2
nájs začiatok aktuálnej stopy
(AMS*1)*2
nájs začiatok predchádzajúcich
stôp (AMS)*3
nájs začiatok nasledujúcej stopy
(AMS)*2, *3
nájs začiatok nasledujúcich stôp
(AMS)*3
rýchlo prejs dozadu*2, *5
rýchlo prejs dopredu*2, *5
preskoči na nasledujúce
skupiny*4
preskoči na predchádzajúce
skupiny*4
16-SK
1 Stlačte výkyvný ovládač.
2 Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– nastavte hlasitos.
Na prehrávači diskov CD
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe u.
Prehrávanie začne od
pozície, na ktorej ste ho
zastavili.
Ke
je prehrávač diskov
CD zastavený, posuňte
ovládací kláves smerom k
polohe u a podržte ho,
kým sa nezačne
prehráva prvá stopa.
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe u.
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe x/CHG.
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe ..
Opakovane posuňte
ovládací kláves smerom k
polohe ..
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe >.
Opakovane posuňte
ovládací kláves smerom k
polohe >.
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe . a
podržte ho.
Posuňte ovládací kláves
smerom k polohe > a
podržte ho.
Opakovane stlačte
tlačidlo
+.
Opakovane stlačte
tlačidlo
–.
Na dia
kovom ovládači
Stlačte výkyvný ovládač.
Prehrávanie začne od pozície,
na ktorej ste ho zastavili.
Ke
je prehrávač diskov CD
zastavený, stlačte apodržte
výkyvný ovládač, kým sa
nezačne prehráva prvá
skladba.
Stlačte výkyvný ovládač.
Stlačte tlačidlo x.
Potisnite výkyvný ovládač
jedenkrát smerom k značke ..
Potisnite výkyvný ovládač
opakovane smerom k značke ..
Potisnite výkyvný ovládač
jedenkrát smerom k značke >.
Potisnite výkyvný ovládač
opakovane smerom k značke >.
Podržte výkyvný ovládač pri značke ..
Podržte výkyvný ovládač pri značke >.
Opakovane stlačte tlačidlo
+.
Opakovane stlačte tlačidlo
–.
*1 Automatické vyhadávanie skladieb (Automatic Music Sensor)
*2 Tieto operácie je možné vykona počas prehrávania aj pozastavenia prehrávania.
*3 Po prehratí poslednej stopy sa môžete vráti na začiatok prvej stopy potisnutím výkyvného ovládača
smerom k značke > (posunutím ovládacieho klávesu smerom k polohe > na prehrávači diskov CD).
Ak je prehrávač na prvej stope, na poslednú stopu môžete prejs potisnutím výkyvného ovládača smerom
k značke . (posunutím ovládacieho klávesu smerom k polohe . na prehrávači diskov CD).
*4 Iba počas prehrávania disku CD so súbormi ATRAC alebo MP3.
*5 Tieto operácie nie je možné vykona, ke
je súbor MP3 nahratý na disku CD-R alebo CD-RW vo formáte
zápisu paketov.
Zobrazenie informácií o disku CD na displeji
Prehrávač diskov CD
Každým stlačením tlačidla DISPLAY/MENU sa displej zmení nasledujúcim spôsobom:
Zvukový disk CD
Disk CD so súbormi ATRAC alebo MP3
Číslo stopy, čas od začiatku prehrávania Názov súboru*3, meno interpreta*3, názov
(názov stopy, meno interpreta, názov albumu) skupiny, číslo súboru, čas od začiatku prehrávania
Číslo stopy, zostávajúci čas
Názov súboru, informácie o kodeku*4,
aktuálnej stopy
číslo súboru, zostávajúci čas aktuálneho súboru
(názov stopy, meno interpreta)
Celkový počet stôp na disku CD, celkový Celkový počet súborov, celkový počet
čas prehrávania disku CD, zostávajúci
skupín, číslo súboru, čas od začiatku
počet stôp*2, zostávajúci čas na disku
prehrávania
CD*2
Zoznam názvov stôp
Zoznam názvov skupín alebo súborov
Dia
kový ovládač
Každým stlačením tlačidla DISPLAY sa displej zmení nasledujúcim spôsobom:
Zvukový disk CD
Disk CD so súbormi ATRAC alebo MP3
Číslo stopy, čas od začiatku prehrávania Číslo súboru, názov súboru, čas od
(názov stopy)
začiatku prehrávania
Číslo stopy, zostávajúci čas
Číslo súboru, meno interpreta, informácie
aktuálnej stopy
o kodeku*4, zostávajúci čas aktuálneho
(názov stopy, meno interpreta)
súboru
Zostávajúci počet stôp*2,
Názov skupiny, celkový počet súborov
zostávajúci čas na disku CD*2
(názov albumu, meno interpreta)
Obrazovka animácie
(Pokračovanie)
17-SK
Prehrávanie disku CD
Informácie o disku CD môžete zobrazi opakovaným stlačením tlačidla DISPLAY/MENU na
prehrávači diskov CD alebo tlačidla DISPLAY na diakovom ovládači.
Ke
prehrávate disk CD obsahujúci textové informácie, ako napríklad CD-TEXT, zobrazuje sa
„názov stopy“, „názov albumu“, „meno interpreta“ at
. tak, ako je to uvedené v zátvorkách v
nasledujúcej tabuke. Ke
prehrávate disk ATRAC CD, zobrazujú sa informácie, ktoré ste
vložili pomocou softvéru SonicStage Simple Burner. Ke
prehrávate disk CD, ktorý obsahuje
súbory MP3 so značkami ID3*1, zobrazujú sa informácie v značkách ID3.
*1 Značka ID3 predstavuje formát určený na pridávanie určitých informácií (názov stopy, názov
albumu, meno interpreta at
.) do súborov MP3. Tento prehrávač diskov CD podporuje verziu
1.1, 2.2 a 2.3 formátu značky ID3 (len pre súbory MP3).
*2 Nezobrazuje sa počas prehrávania jednej stopy, prehrávania v náhodnom poradí, prehrávania
stôp so záložkami, prehrávania najčastejších skladieb, náhodného prehrávania najčastejších
skladieb a programovaného prehrávania.
*3 „Meno interpreta“ sa počas prehrávania nezobrazuje, ak disk neobsahuje informácie v značkách
ID3. Ke
sa na displeji objaví zoznam názvov skupín alebo súborov, „meno interpreta“ sa
nezobrazuje.
*4 Bitová rýchlos a vzorkovacie frekvencie. Počas prehrávania súboru MP3 vytvoreného s premenlivou
bitovou rýchlosou (VBR) sa na displeji namiesto údaja o bitovej rýchlosti zobrazuje „VBR“. V
niektorých prípadoch sa nápis „VBR“ zobrazí až v polovici prehrávania, a nie na začiatku.
Poznámky
• Tento prehrávač diskov CD zobrazuje znaky A – Z, a – z, 0 – 9 a znak _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač diskov CD prečíta všetky informácie o súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch), ktoré sa nachádzajú na disku CD. Počas čítania sa na displeji zobrazí nápis
„READING“. V závislosti od obsahu disku CD môže čítanie trva určitý čas.
• Ak skupina nemá názov, na displeji sa zobrazí nápis „ROOT“.
• Ak súbor neobsahuje informácie v značke ID3, na displeji sa zobrazí nápis „- - - -“.
Vybratie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom
stlačení stredového prvku zásobníka.
18-SK
B Možnosti prehrávania
Pri počúvaní môžete využíva
nasledujúce možnosti prehrávania, ktoré
sa vyberajú pomocou tlačidla P MODE/
na diakovom ovládači alebo z
ponuky na prehrávači diskov CD:
Výber možností prehrávania pomocou
dia
kového ovládača
Požadovaný režim prehrávania vyberte
opakovaným stláčaním tlačidla P MODE/ .
• Opakované prehrávanie stôp
(Repeat play),
• Prehrávanie všetkých súborov vo
vybratej skupine (Group play),
• Prehrávanie jednej stopy (Single
play),
• Prehrávanie stôp v náhodnom
poradí (Shuffle play),
• Prehrávanie všektých súborov vo
vybratej skupine v náhodnom poradí
(Group shuffle play),
• Prehrávanie ob
úbených zoznamov
skladieb (m3u play list play),
• Prehrávanie ob
úbených stôp so
záložkami (Bookmark track play),
• Prehrávanie 10 najčastejšie
prehrávaných skladieb (Auto
ranking play),
• Prehrávanie najčastejšie
prehrávaných stôp v náhodnom
poradí (Auto ranking shuffle play),
• Prehrávanie stôp v ob
úbenom
poradí (PGM play).
Opakované prehrávanie
stôp (Repeat play)
3 Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
požadovaný režim prehrávania.
Predvolené nastavenie je „ALL“
(normálne prehrávanie).
PLAY MODE
ALL
GROUP
02:34
Na prehrávači diskov CD
1 Stláčajte tlačidlo DISPLAY/MENU,
kým sa nezobrazí obrazovka MENU.
2 Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „REPEAT“ a potom stlačte
tlačidlo DISPLAY/MENU.
3 Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „ON“ a stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.
Prehrávanie všetkých
súborov vo vybratej
skupine
(Group play) (len pre disky CD so
súbormi ATRAC alebo MP3)
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo P MODE/ , kým sa nezobrazí
indikátor „ “. (Prehrávač diskov CD:
vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania na
prehrávači diskov CD“ (na tejto strane),
stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „GROUP“ a potom stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte výber.)
03:45
Zobrazia sa možnosti prehrávania.
19-SK
Možnosti prehrávania
Výber možností prehrávania na
prehrávači diskov CD
Nasledujúcim postupom otvorte ponuku
PLAY MODE a potom vyberte niektorú z
možností prehrávania.
1 Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
MENU.
2 Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „PLAY MODE“ a potom
stlačte tlačidlo DISPLAY/MENU.
Je možné opakova rôzne možnosti
prehrávania.
Pomocou dia
kového ovládača
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo P MODE/ , kým sa nezobrazí
indikátor „ “.
Prehrávanie jednej stopy
(Single play)
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/ , až kým
sa nezobrazí „1“. (Prehrávač diskov
CD: vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v
časti „Výber možností prehrávania na
prehrávači diskov CD“ (strana 19),
stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „1“ a potom stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte
výber.)
03:45
Prehrávanie stôp v
náhodnom poradí
Prehrávanie všetkých
súborov vo vybratej
skupine v náhodnom
poradí (Group shuffle play) (iba pre
disky CD so súbormi ATRAC a MP3)
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/ , kým sa
nezobrazí indikátor „
SHUF“.
(Prehrávač diskov CD: vykonajte
kroky 1 a 2 uvedené v časti „Výber
možností prehrávania na prehrávači
diskov CD“ (strana 19), stlačením
tlačidla F alebo f vyberte možnos
„GROUP SHUFFLE“ a potom
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
01:25
(Shuffle play)
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/ , kým sa
nezobrazí indikátor „SHUF“.
(Prehrávač diskov CD: vykonajte
kroky 1 a 2 uvedené v časti „Výber
možností prehrávania na prehrávači
diskov CD“ (strana 19), stlačením
tlačidla F alebo f vyberte možnos
„SHUFFLE“ a potom stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte
výber.)
01:25
20-SK
Prehrávanie ob
úbených
zoznamov skladieb
(m3u play list play)
(iba pre disky CD so súbormi MP3)
Môžete prehráva svoje obúbené
zoznamy skladieb m3u.*
* V súbore „m3u play list“ je zakódované
poradie prehrávania súborov MP3. Ak
chcete používa funkciu prehrávania
zoznamu skladieb, súbory MP3 nahrajte na
disk CD-R alebo CD-RW pomocou
kódovacieho softvéru, ktorý podporuje
formát m3u.
1
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/ , kým
sa nezobrazí indikátor „ “
(zoznam skladieb). (Prehrávač
diskov CD: vykonajte kroky 1 a 2
uvedené v časti „Výber možností
prehrávania na prehrávači diskov
CD“ (strana 19), stlačením tlačidla
F alebo f vyberte možnos „PLAY
LIST“ a potom stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.)
MODERN
Zoznam skladieb
Prehrávanie ob
úbených
stôp so záložkami
(Bookmark track play)
Počas prehrávania na prehrávači diskov
CD môžete vytvára záložky na
požadované stopy a potom prehráva
iba tieto stopy.
Zvukový disk CD: maximálne 99 stôp na
každom disku CD (maximálne
10 diskov CD).
ATRAC CD: maximálne 999 stôp na
každom disku CD (maximálne 5 diskov
CD).
MP3 CD: maximálne 999 stôp na každom
disku CD (maximálne 5 diskov CD).
2
LATEST
3
Stlačte výkyvný ovládač.
(Na prehrávači diskov CD:
Posuňte 5-smerový ovládací
kláves smerom k polohe u.)
IS THAT
1 Počas prehrávania stopy, ku ktorej
2
chcete prida záložku, stlačte a
podržte výkyvný ovládač, kým
nezačne blika indikátor „ “.
(Prehrávači diskov CD: Posuňte
5-smerový ovládací kláves smerom k
polohe u a podržte ho, kým
indikátor „ “ nezačne blika.)
Po úspešnom pridaní záložky sa
blikanie indikátora „ “ spomalí.
Výkyvný ovládač potisnite smerom k
značke . alebo > (Prehrávači
diskov CD: posuňte 5-smerový
ovládací kláves smerom k polohe
. alebo >) a vyberte stopu, ku
ktorej chcete prida záložku. Potom
zopakujte krok 1 a pridajte záložky k
požadovaným stopám.
Prehrávanie stôp so záložkami
1 Opakovane stláčajte tlačidlo
P MODE/ , kým nezačne rýchlo
blika indikátor „ “ (záložka).
(Prehrávač diskov CD: vykonajte kroky
1 a 2 uvedené v časti „Výber možností
prehrávania v prehrávači diskov CD“
(strana 19), stlačením tlačidla F alebo
f vyberte možnos „BOOK MARK“ a
potom stlačením tlačidla DISPLAY/
MENU. Začnú sa prehráva stopy
označené záložkami.)
(Pokračovanie)
21-SK
Možnosti prehrávania
Pridávanie záložiek
Požadovaný zoznam skladieb
vyberte potisnutím výkyvného
ovládača smerom k značke .
alebo >. (Prehrávač diskov CD:
zoznam skladieb vyberte
stlačením tlačidla F alebo f.)
Prehrávanie ob
úbených stôp so
záložkami
2 Stlačte výkyvný ovládač. Rozsvieti sa
indikátor „ “.
Začnú sa prehráva stopy označené
záložkami.
Odstránenie záložiek
Počas prehrávania stopy so záložkou
stlačte a podržte výkyvný ovládač, až kým
indikátor „ “ nezmizne z displeja.
(Prehrávači diskov CD: posuňte 5-smerový
ovládací kláves smerom k polohe u,
kým sa nerozsvieti indikátor „ “.)
Kontrola stôp so záložkami
Počas prehrávania stôp so záložkami na
displeji pomaly bliká indikátor „ “.
Poznámky
• Počas prehrávania stôp so záložkami sa
stopy prehrávajú v poradí poda čísla stopy,
a nie v poradí pridania záložiek.
• Ak sa pokúsite prida záložky pre stopy na
11. disku CD (na 6. disku pri prehrávaní
diskov ATRAC CD alebo MP3 CD), záložky
prvého prehrávaného disku CD sa vymažú.
• Všetky záložky uložené v pamäti sa vymažú:
– ak odstránite všetky zdroje napájania
alebo
– ak pokračujete v prevádzke prehrávača
diskov CD použitím nabíjatených batérií aj
vtedy, ak sa zobrazuje indikátor „Lobatt“ a
vy napriek tomu batérie nenabijete.
Prehrávanie 10
najčastejšie
prehrávaných skladieb
(Auto ranking play)
Prehrávač diskov CD si automaticky
pamätá 10 stôp, ktoré ste najčastejšie
prehrávali z daného disku CD, a prehrá
ich od 10. po prvú stopu.
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/ ,vyberte
možnos „a00 (auto ranking)“ a potom
stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávač diskov CD:
vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania v
prehrávači diskov CD“ (strana 19),
stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „AUTO RANKING“ a potom
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
01:25
Prehrávanie najčastejšie
prehrávaných stôp v
náhodnom poradí
(Auto ranking shuffle play)
Prehrávač diskov CD prehrá maximálne
32 najčastejšie prehrávaných stôp, ktoré
si uložil do pamäte. Funkcia Auto
ranking shuffle play prehráva tieto
skladby v náhodnom poradí.
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/ , vyberte
možnos „a00 (auto ranking) SHUF“ a
potom stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávač diskov CD:
vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v časti
„Výber možností prehrávania na
prehrávači diskov CD“ (strana 19),
stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „RANKING SHUF“ a potom
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
01:25
22-SK
Poznámka
Prehrávač diskov CD si zapamätá prehrávané
stopy z maximálne 10 diskov CD bez ohadu
na to, či ste disky CD menili alebo nie. Ak sa
prehrávač diskov CD pokúsi uloži stopy z 11.
disku CD do pamäte, vymažú sa údaje
uložené do pamäte ako prvé.
2
Prehrávanie stôp v
obúbenom poradí
(PGM play)
Na prehrávači diskov CD môžete
naprogramova až 64 skladieb vo vašom
obúbenom poradí.
Ke je prehrávanie zastavené,
opakovane stláčajte tlačidlo
P MODE/ , až kým sa nezobrazí
indikátor „PGM“ (program).
(Prehrávač diskov CD: ke je
prehrávanie pozastavené,
vykonajte kroky 1 a 2 uvedené v
časti „Výber možností prehrávania
na prehrávači diskov CD“ (strana
19), stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „PROGRAM“ a
potom stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.)
Zvukový disk CD/CD-TEXT
<PGM01
Číslo stopy
Poradie prehrávania
Disk ATRAC CD/MP3 CD
Zvukový disk CD/CD-TEXT
<PGM12
Pri prehrávaní diskov ATRAC CD
alebo MP3 CD sa zobrazí poradie
prehrávania a názov súboru.
3
Zopakujte krok 2 a vyberte stopy
vo svojom obúbenom poradí.
4
Programované prehrávanie
spustite stlačením výkyvného
ovládača. (Prehrávači diskov CD:
posuňte 5-smerový ovládací
kláves smerom k polohe u.)
(Pokračovanie)
In Your H
Poradie
Názov súboru
prehrávania
23-SK
Možnosti prehrávania
1
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo >, vyberte
požadovanú stopu a potom
podržte výkyvný ovládač stlačený
dovtedy, kým sa zobrazenie na
displeji nezmení, čím ste potvrdili
výber. (Prehrávač diskov CD:
posunutím 5-smerového
ovládacieho klávesu smerom k
polohe . alebo > vyberte
stopu a potom stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.)
Stopa sa uloží do pamäte.
Pri prehrávaní diskov ATRAC CD
alebo MP3 CD môžete vybra
skupinu aj pomocou tlačidiel
+
alebo
–.
Prehrávanie stôp v ob
úbenom poradí
1
Kontrola programu
Počas programovania:
Pred krokom 4 opakovane stlačte a
podržte výkyvný ovládač. (Prehrávači
diskov CD: opakovane posuňte a
podržte 5-smerový ovládací kláves
smerom k polohe u alebo
opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY/
MENU.)
Ke je zastavené prehrávanie:
Stlačte tlačidlo DISPLAY. Počas
zobrazenia indikátorov opakovane
stlačte tlačidlo P MODE/ , kým
nebude blika nápis „PGM“, a potom
opakovane stlačte výkyvný ovládač,
až kým sa zobrazenie nezmení.
(Prehrávači diskov CD: opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY/MENU, kým
sa nezobrazí zoznam
naprogramovaných stôp. Ak chcete
zobrazi stopy od tretej v poradí,
posuňte 5-smerový ovládací kláves
smerom k polohe u.)
Poznámky
• Po vložení 64. skladby v kroku 3 sa na
displeji zobrazí číslo prvej vybratej skladby
(zvukový disk CD) alebo názov prvého
súboru (disk CD so súbormi ATRAC alebo
MP3).
• Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb, prvé z
nich budú zo zoznamu vymazané.
Vyh
adávanie skupín
stôp alebo súborov
Počas prehrávania na prehrávači diskov
CD môžete rýchlo vyhadáva a
prehráva skupinu (iba disky ATRAC CD),
stopy alebo súbory pomocou tlačidiel F
alebo f na prehrávači diskov CD.
24-SK
Počas prehrávania podržte
stlačené tlačidlo F alebo f, až
kým sa neobjaví obrazovka
vyh
adávania.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Stlačením tlačidla
+ alebo
–
vyberte požadovanú skupinu a
potom posuňte 5-smerový
ovládací kláves smerom k polohe
u.
Prehrávač diskov CD začne
prehráva od prvého súboru vo
vybratej skupine.
Výber požadovanej stopy alebo
súboru
1 Vykonajte krok 1 uvedený vyššie a
2
potom stlačením tlačidla
+ alebo
– vyberte požadovanú skupinu.
Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
požadovanú stopu alebo súbor a
potom posuňte 5-smerový ovládací
kláves smerom k polohe u.
Prehrávač diskov CD začne
prehráva od vybratej stopy alebo
súboru.
Ukončenie režimu vyh
adávania
Posuňte 5-smerový ovládací kláves
smerom k polohe x/CHG. Ak sa po
dobu 40 sekúnd nevykoná žiadna akcia,
objaví sa predchádzajúca obrazovka.
Poznámka
Ak sa počas vyhadávania pokúsite
obsluhova prehrávač diskov CD použitím
diakového ovládača, zobrazí sa indikátor
„MENU“ a nebude možné vykona žiadnu
operáciu.
B Dostupné funkcie
Nastavenie kvality zvuku
(parametrický ekvalizér)
Svoje obúbené zvuky si ešte viac
vychutnáte nastavením kvality zvuku.
Môžete použi nasledujúce dva
spôsoby:
• výber predvolenej zvukovej vzorky t
„Výber požadovanej kvality zvuku“,
• nastavenie kvality zvuku t
„Prispôsobenie kvality zvuku“.
Výber požadovanej kvality zvuku
Indikátor
SOFT/
SOUND S
ACTIVE/
SOUND A
CUSTOM/
SOUND C
Pomocou dia
kového ovládača
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
vyberte požadovanú kvalitu zvuku.
Na prehrávači diskov CD
1 Stláčajte tlačidlo DISPLAY/MENU,
kým sa nezobrazí obrazovka MENU.
2 Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
možnos „SOUND“ a potom stlačte
tlačidlo DISPLAY/MENU.
3 Stlačením tlačidla F alebo f vyberte
požadovanú kvalitu zvuku a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.
Kvalitu zvuku môžete prispôsobi
nastavením hlasitosti zvuku v troch
frekvenčných rozsahoch – „LOW“ (low
range audio – zvuk s nízkymi
frekvenciami), „MID“ (middle range
audio – zvuk so strednými frekvenciami)
a „HIGH“ (high range audio – zvuk s
vysokými frekvenciami). Pre každý
frekvenčný rozsah môžete vybra z troch
vlnových vzoriek a vo vybratej vzorke
môžete upravi hlasitos zvuku v
siedmich úrovniach.
Kvalitu zvuku nastavte úpravou tvaru
vlny na displeji.
1
Opakovaným stlačením tlačidla
SOUND vyberte možnos „SOUND
C“ a potom stláčajte tlačidlo
SOUND, kým sa zobrazenie
nezmení. (Prehrávač diskov CD:
vykonajte kroky 1 - 3 uvedené v
časti „Výber požadovanej kvality
zvuku“ a vyberte možnos
„CUSTOM“.)
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a podržte
ho, kým sa nezobrazí požadovaná
frekvencia. (Prehrávači diskov CD:
posuňte 5-smerový ovládací
kláves smerom k polohe .
alebo > aspoň na 2 sekundy a
vyberte frekvenčný rozsah.)
Najprv sa zobrazí nápis „LOW“.
(Prehrávač diskov CD: bliká nápis
„LOW“.)
LOW
m
MID
(Pokračovanie)
25-SK
Dostupné funkcie
HEAVY/
SOUND H
Kvalita zvuku
Pre hlasy, zvýrazňuje zvuk so
strednými frekvenciami.
Živý zvuk so zvýraznenými
vysokými a nízkymi
frekvenciami.
Silný zvuk, v porovnaní s
nastavením ACTIVE ešte
viac zvýrazňuje vysoké a nízke
frekvencie.
Prispôsobený zvuk
Prispôsobenie kvality zvuku
Nastavenie kvality zvuku
3
Výkyvný ovládač opakovane
potisnite smerom k značke .
alebo > a z troch tvarov vĺn
uložených v pamäti pre každý
frekvenčný rozsah vyberte tvar
vlny. Potom opakovane otáčajte
ovládač VOL +/– a vyberte
hlasitos zvuku. (Prehrávači
diskov CD: opakovane posuňte
5-smerový ovládací kláves
smerom k polohe . alebo >
a vyberte tvar krivky, potom
stlačením tlačidla F alebo f
vyberte hlasitos zvuku.)
Poznámky
• Ke
vyberiete nastavenie zvuku CUSTOM,
zvuk môže by po zvýšení hlasitosti
skreslený (závisí to od nastavení zvuku). V
takom prípade znížte hlasitos.
• Možno rozpoznáte rozdiel v hlasitosti zvuku
medzi nastavením zvuku CUSTOM a inými
nastaveniami. Upravte hlasitos poda
svojich požiadaviek.
Funkcia G-PROTECTION
Funkcia G-PROTECTION bola vyvinutá
za účelom ochrany proti výpadkom
zvuku pri prudkom a aktívnom pohybe.
1
Ke je prehrávanie zastavené,
stláčajte tlačidlo DISPLAY, až kým sa
zobrazenie nezmení. (Prehrávači
diskov CD: ke je prehrávanie
zastavené, stlačte tlačidlo
DISPLAY/MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo DISPLAY/
MENU.)
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom k
značke . alebo > a vyberte
možnos „G-PRO“, potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Prehrávač diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte možnos
„G-PROTECTION“ a stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte
výber.
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „G-PRO 1“ alebo „G-PRO
2“, potom stlačením výkyvného
ovládača zadajte výber. (Prehrávač
diskov CD: stlačením tlačidla F
alebo f vyberte možnos „G-PRO
1“ alebo „G-PRO 2“ a stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte
výber.
Ak vyberiete možnos „G-PRO 2“, v
porovnaní smožnosou „G-PRO 1“
sa funkcia G-PROTECTION zosilní.
Ak chcete dosiahnu zvuk CD
vysokej kvality, vyberte možnos
„G-PRO 1“.
MID
A: Frekvenčný rozsah
B: Hlasitos zvuku (Na zvýšenie
hlasitosti použite tlačidlo VOL – . Na
zníženie hlasitosti použite tlačidlo VOL +.)
m
MID
4
Zopakujte kroky 2 a 3 a nastavte
zostávajúce dva frekvenčné
rozsahy.
5
Stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávač diskov
CD: stlačením tlačidla DISPLAY/
MENU zadajte výber.)
Ak sa chcete vráti na
predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo
– na prehrávači
diskov CD.
Ak chcete zruši nastavovanie
Aspoň na 2 sekundy stlačte tlačidlo x.
(Prehrávači diskov CD: posuňte
5-smerový ovládací kláves smerom k
polohe x/CHG.)
26-SK
Poznámka
Výpadky zvuku môžu nasta v nasledujúcich
situáciách:
– prehrávač diskov CD je vystavený
nepretržitým prudším nárazom,
– prehráva sa znečistený alebo poškodený
disk CD,
– používate nekvalitné disky CD-R alebo
CD-RW alebo sa vyskytol problém s
pôvodným nahrávacím zariadením alebo
aplikačným softvérom.
Prevencia poškodenia
sluchu (AVLS)
Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter
System – Systém automatického
obmedzovania hlasitosti) obmedzuje
maximálnu hlasitos, čím chráni váš sluch.
1
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „AVLS“, potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Prehrávač diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
možnos „AVLS“ a stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte
výber.)
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „ON“, potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Prehrávač diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte možnos
„ON“ a stlačením tlačidla DISPLAY/
MENU zadajte výber.)
Zrušenie funkcie AVLS
Vykonajte kroky 1 – 3 a zmeňte
nastavenie AVLS na hodnotu „OFF“.
Prehrávač diskov CD môžete nastavi
tak, že automaticky zastaví prehrávanie
v časovom rozsahu od 1 do 99 minút.
Ke
je funkcia časovača aktívna,
zobrazujú sa nasledujúce indikátory:
• Prehrávač diskov CD: indikátor „ “ sa
zobrazuje v asi 5-sekundových
intervaloch.
• Diakový ovládač: zobrazuje sa
indikátor „,“.
1
Stlačte tlačidlo DISPLAY, až kým sa
zobrazenie nezmení. (Prehrávači
diskov CD: stláčajte tlačidlo
DISPLAY/MENU, kým sa nezobrazí
obrazovka MENU. Stlačením
tlačidla F alebo f vyberte možnos
„OPTION“ a potom stlačte tlačidlo
DISPLAY/MENU.)
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „TIMER“, potom
stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávač diskov
CD: stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „TIMER“ a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
3
Výkyvný ovládač potisnite
smerom k značke . alebo >
a vyberte možnos „10 min*“.
(Prehrávač diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
možnos „10 min“ a potom stlačte
tlačidlo DISPLAY/MENU.)
* Predvolené nastavenie. Ak ste
nastavenie zmenili, zobrazí sa
nastavený časový úsek.
(Pokračovanie)
27-SK
Dostupné funkcie
2
Stlačte tlačidlo DISPLAY, až kým sa
zobrazenie nezmení. (Prehrávači
diskov CD: stláčajte tlačidlo
DISPLAY/MENU, kým sa nezobrazí
obrazovka MENU. Stlačením
tlačidla F alebo f vyberte možnos
„OPTION“ a potom stlačte tlačidlo
DISPLAY/MENU.)
Automatické zastavenie
prehrávania (OFF TIMER)
Automatické zastavenie prehrávania
4
Otočením ovládača VOL +/–
vyberte požadovaný časový úsek
a potom stlačením výkyvného
ovládača zadajte výber.
(Prehrávač diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
požadovaný časový úsek a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
• Predĺženie alebo skrátenie o
5 minút:
Opakovane otáčajte ovládač VOL
+/–. (Prehrávač diskov CD:
opakovane stláčajte tlačidlo F
alebo f.)
• Predĺženie alebo skrátenie o
1 minútu:
Otáčajte ovládačom VOL +/–.
(Prehrávač diskov CD: aspoň na
2 sekundy stlačte tlačidlo F alebo
f.)
Zamknutie ovládacích
prvkov (HOLD)
Na prehrávači diskov CD môžete
zamknú ovládacie prvky, aby ste
predišli náhodnému stlačeniu tlačidiel.
Ak je zapnutá funkcia HOLD a stlačíte
akékovek tlačidlo, indikátor OPR začne
blika.
Prepínač HOLD posuňte v smere
šípky.
Funkciu HOLD môžete používa bu
na
prehrávači diskov CD, alebo na
diakovom ovládači. Ak je funkcia HOLD
na diakovom ovládači vypnutá a na
prehrávači diskov CD zapnutá,
prehrávač môžete ovláda pomocou
diakového ovládača.
Odomknutie ovládacích prvkov
Prepínač HOLD posuňte v opačnom
smere ako je smer šípky.
Poznámka
Ak sa chcete vráti na
predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo x. (Prehrávač diskov
CD: stlačte tlačidlo
–.)
Nápis „HOLD“ sa na displeji diakového
ovládača neobjaví ani v takom prípade, ak je
funkcia HOLD zapnutá.
Ak chcete zruši nastavovanie
Aspoň na dve sekundy stlačte tlačidlo
DISPLAY alebo x. (Prehrávači diskov
CD: posuňte 5-smerový ovládací kláves
smerom k polohe x/CHG.)
Vypnutie pípania
Kontrola časového úseku
zostávajúceho do zastavenia
prehrávania
Počas prehrávania vykonajte kroky 1 – 3.
Zrušenie funkcie OFF TIMER
Vykonajte kroky 1 – 3 a zmeňte
nastavenie OFF TIMER na hodnotu
„OFF“.
28-SK
Pípanie, ktoré je poču v slúchadlách
počas ovládania prehrávača diskov CD,
môžete vypnú.
1
Stlačte tlačidlo DISPLAY, až kým
sa zobrazenie nezmení.
(Prehrávači diskov CD: stláčajte
tlačidlo DISPLAY/MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo DISPLAY/
MENU.)
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „BEEP“, potom
stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávač diskov
CD: stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „BEEP“ a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „LIGHT“, potom
stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávač diskov
CD: stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „LIGHT“ a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „OFF“, potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Prehrávač diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
možnos „OFF“ a stlačením
tlačidla DISPLAY/MENU zadajte
výber.)
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „LIGHT OFF“ alebo
„LIGHT 2“, potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Prehrávači diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
možnos „LIGHT OFF“ alebo
„LIGHT 2“ a stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.)
Šetrenie energiou
Možnosti indikátora OPR na prehrávači
diskov CD môžete nastavi tak, aby ste
šetrili kapacitu batérie.
1
Informácie o nastavení LIGHT
Nastavenie
indikátora
LIGHT OFF
OPR na prehrávači
diskov CD
vypnutý
LIGHT 1
svieti na plný výkon
počas prehrávania alebo
prevádzky
svieti s nižším jasom
počas prehrávania alebo
počas prevádzky
LIGHT 2*
Stlačte tlačidlo DISPLAY, až kým
sa zobrazenie nezmení.
(Prehrávači diskov CD: stláčajte
tlačidlo DISPLAY/MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo DISPLAY/
MENU.)
* Ak namiesto nastavenia „LIGHT 1“ vyberiete
nastavenie „LIGHT 2“, môžete ušetri
energiu.
29-SK
Dostupné funkcie
Zapnutie signalizačného pípania
Vykonajte kroky 1 – 3 a zmeňte
nastavenie BEEP na hodnotu „ON“.
Nepretržité prehrávanie
stôp (SEAMLESS)
(iba disky ATRAC CD)
Môžete prehráva živú koncertnú hudbu
a pod. bez voného miesta medzi
stopami.
1
Ke je prehrávanie zastavené,
stláčajte tlačidlo DISPLAY, až kým
sa zobrazenie nezmení.
(Prehrávači diskov CD: ke je
prehrávanie zastavené, stlačte
tlačidlo DISPLAY/MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo DISPLAY/
MENU.)
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „SEAMLESS“, potom
stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávači diskov
CD: stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „SEAMLESS“ a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „ON“, potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Prehrávači diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
možnos „ON“ a stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.)
30-SK
Poznámka
V závislosti od spôsobu, akým bola
nahratá zdrojová hudba, sa stopy
nemusia prehráva nepretržite.
B Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereosystému
Ke je prehrávanie zastavené,
stláčajte tlačidlo DISPLAY, až kým
sa zobrazenie nezmení.
(Prehrávači diskov CD: ke je
prehrávanie zastavené, stlačte
tlačidlo DISPLAY/MENU, kým sa
nezobrazí obrazovka MENU.
Stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „OPTION“ a
potom stlačte tlačidlo DISPLAY/
MENU.
2
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos „AUDIO OUT“, potom
stlačením výkyvného ovládača
zadajte výber. (Prehrávači diskov
CD: stlačením tlačidla F alebo f
vyberte možnos „AUDIO OUT“ a
stlačením tlačidla DISPLAY/MENU
zadajte výber.)
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k značke . alebo > a vyberte
možnos vhodnú pre pripájané
zariadenie. Potom stlačením
výkyvného ovládača zadajte výber.
(Psrehrávači diskov CD: stlačením
tlačidla F alebo f vyberte
nastavenie a stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU zadajte výber.)
Prostredníctvom stereosystému môžete
počúva disky CD a tiež nahráva z
diskov CD na magnetofónovú pásku a
na disky MD. Bližšie informácie získate
v návode na použitie zariadenia, ktoré
chcete pripoji.
Pred pripojením skontrolujte, či sú
všetky zariadenia vypnuté.
do zásuvky
i/LINE OUT
(OPTICAL)
Prípojný
kábel
(minijack)
Optický
digitálny
prípojný
kábel
Rekordér
diskov MD,
mechanika
DAT, at.
avý
(biely)
Pravý
(červený)
Stereosystém,
magnetofón,
rádiomagnetofón,
at.
Pripojené zariadenie*
Slúchadlá
Zariadenie pripojené
prostredníctvom
prípojného kábla
Nastavenie
„HP“
„LINE“
* Ak pripojíte zariadenie pomocou
optického digitálneho prípojného kábla,
nemusíte vybera nastavenie. Zariadenie
sa automaticky prepne na nastavenie
vhodné pre pripojenie optickým káblom.
(Pokračovanie)
31-SK
Pripojenie prehrávača diskov CD
1
Pripojenie stereosystému
Poznámky
• Skôr, ako začnete prehráva disk CD, znížte
hlasitos na pripojenom zariadení, aby ste
predišli poškodeniu pripojených
reproduktorov.
• Pri nahrávaní používajte sieový adaptér. Ak
ako zdroj napájania použijete nabíjatené
batérie alebo suché galvanické články, môže
sa sta, že sa počas nahrávania úplne vybijú.
• Na pripojenom zariadení nastavte hlasitos
tak, aby zvuk nebol skreslený.
• Tento prehrávač diskov CD používa
ochranný systém Serial Copy Management
System, ktorý umožňuje vytvára iba
digitálne kópie prvej generácie.
• Pri nahrávaní alebo prehrávaní disku ATRAC
alebo disku MP3 pomocou pripojeného
zariadenia používajte iba analógový prípojný
kábel.
• Ak zmeníte pripojené zariadenie, zmeňte
nastavenie „AUDIO OUT“.
Pripojenie slúchadiel alebo iných
zariadení do konektora i/LINE OUT
(OPTICAL)
Ak je pripojený optický digitálny prípojný
kábel, výstup sa automaticky prepne na
optický digitálny výstup.
Ak je pripojený diakový ovládač alebo
prípojný kábel, indikátor aktuálneho
nastavenia AUDIO OUT („HP“ alebo
„LINE“) bliká približne 5 sekúnd.
Ak je ku konektoru i/LINE OUT
(OPTICAL) pripojené iné zariadenie,
najprv odstráňte zariadenie a znova
pripojte slúchadlá a potom prepnite
nastavenie AUDIO OUT na hodnotu „HP“.
Ak je položka AUDIO OUT nastavená
na možnos „LINE“
Hlasitos nie je možné nastavi použitím
tlačidiel VOL +/– na prehrávači diskov
CD, ani na diakovom ovládači.
32-SK
Použitie optického digitálneho
prípojného kábla
Ak chcete nahráva na zariadenia
MiniDisc, DAT at
., pred spustením
nahrávania skontrolujte,
či je prehrávač diskov CD pozastavený.
Funkcia G-PROTECTION a funkcie
ekvalizéra pri používaní prípojného
kábla alebo optického digitálneho
prípojného kábla
• Ak chcete dosiahnu vysoko kvalitný
zvuk disku CD, v ponuke nastavte
prepínač G-PROTECTION do polohy
„G-PRO 1“.
• Ak je pre položku AUDIO OUT
nastavená možnos „LINE“, funkcia
parametrickéha ekvalizéra nefunguje.
B Pripojenie k zdroju napájania
Zostávajúcu kapacitu batérií môžete
skontrolova priamo na displeji.
t
t
t
t
t
Lobatt*
* Stav je signalizovaný pípaním.
Ke
sú batérie vybité, nabite nabíjatené
batérie alebo vymeňte suché galvanické
články za nové.
Používanie nabíjatených batérií (táto
strana)
Používanie suchých galvanických
článkov (puzdro na externú batériu)
(strana 35)
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približnú
zostávajúcu kapacitu batérie. Jeden dielik
nezodpovedá presne jednej štvrtine kapacity
batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže
počet dielikov indikátora
zväčšova
alebo zmenšova.
• Pri súčasnom používaní nabíjatených batérií
a suchých galvanických článkov s cieom
zvýši kapacitu používajte úplne nabité
nabíjatené batérie a nové suché galvanické
články.
Nabíjate
né baterie pred prvým
použitím nabite.
Ak chcete, aby sa čo najdlhšie
zachovala pôvodná kapacita batérie,
nabíjajte batérie až po úplnom vybití.
V prehrávači diskov CD môžete použi
iba nasledujúce typy nabíjate
ných
batérií.
• NH-10WM (je súčasou)
• NH-14WM (nie je súčasou)
1
Posunutím tlačidla OPEN otvorte
kryt prehrávača diskov CD a
potom otvorte kryt priestoru pre
batérie vnútri prehrávača.
2
Do priestoru pre batérie vložte dve
nabíjate
né batérie pólmi 3 presne
pod
a schémy vnútri priestoru pre
batérie a zatvorte kryt, pričom
budete poču cvaknutie.
Najprv vložte koniec označený
značkou # (platí pre obe batérie).
(Pokračovanie)
33-SK
Pripojenie k zdroju napájania
Ak sa chcete dozvedie viac o životnosti
batérie a čase nabíjania nabíjatených
batérií, pozrite si čas „Technické
parametre“.
Používanie nabíjate
ných
batérií
Používanie nabíjate
ných batérií
3
Sieový adaptér pripojte ku
konektorovej zásuvke DC IN 4.5 V
dodávaného držiaka na nabíjanie
a do sieovej zásuvky. Prehrávač
diskov CD potom umiestnite do
dodávaného držiaka na nabíjanie,
pričom zarovnajte značku V na
prehrávači diskov CD so značkou
v na držiaku.
Spustilo sa nabíjanie batérií.
Na displeji diakového ovládača
bliká indikátor „Charging“ a
postupne sa rozsvecujú dieliky
indikátora
. Na prehrávači
diskov CD sa rozsvieti indikátor
OPR.
Po dokončení nabíjania batérií
všetky indikátory z displeja zmiznú a
indikátor OPR zhasne.
Indikátor OPR
Zarovnajte
značku V so
značkou v.
do konektora DC IN 4.5V
držiaka na nabíjanie
Poznámky k dodávanému držiaku na
nabíjanie
• Dodávaný držiak na nabíjanie sa môže
používa iba s týmto prehrávačom
diskov CD. Iný typ sa nemôže
použitím tohto držiaka nabíja.
• Pri používaní dodávaného držiaka na
nabíjanie nabíjajte iba nabíjatené
batérie typu NH-10WM. Iné batérie
nenabíjajte.
• Počas nabíjania sa môže teplota
prehrávača CD a nabíjatených batérií
zvýši. Nepredstavuje to žiadne
nebezpečenstvo.
• Do držiaka na nabíjanie neumiestňujte
žiadne mince ani iné kovové predmety.
Ak konektory na držiaku na nabíjanie
prídu náhodne do kontaktu s kovovým
predmetom, môže to spôsobi skrat a
zahrievanie.
Nabíjanie nabíjate
ných batérií bez
použitia dodávaného držiaka na
nabíjanie
Sieový adaptér pripojte do konektorovej
zásuvky EXT BATT/DC IN 4.5 V prehrávača
diskov CD a do sieovej zásuvky a potom
posuňte 5-semerový ovládací kláves
semerom k polohe x/CHG.
Spustilo sa nabíjanie batérií.
5-smerový ovládací
kláves (x/CHG)
Indikátor OPR
do konektorovej
zásuvky EXT BATT/
DC IN 4.5V
Sieový adaptér
Sieový adaptér
do sieovej zásuvky
34-SK
do sieovej zásuvky
Poznámky
• Ke
nabíjate batérie pomocou držiaka na
nabíjanie, uistite sa, že ste odstránili puzdro
na externé batérie.
• Počas nabíjania sa môže teplota prehrávača
CD a nabíjatených batérií zvýši.
Nepredstavuje to žiadne nebezpečenstvo.
• Ak počas nabíjania posuniete 5-smerový
ovládací kláves smerom k polohe u,
nabíjanie sa zastaví a spustí sa prehrávanie
disku CD.
• Ak počas prehrávania umiestnite prehrávač
diskov CD do držiaka na nabíjanie,
prehrávanie sa zastaví a začne sa nabíjanie.
• Prehrávač diskov CD opatrne umiestnite do
držiaka na nabíjanie, pričom zarovnajte
značku V na prehrávači diskov CD so
značkou v na držiaku. Presvedčte sa, že
indikátor OPR na prehrávači diskov CD sa
rozsvietil. Nesprávne umiestnenie preruší
nabíjanie alebo prehrávanie.
Používanie suchých
galvanických článkov
Kapacitu môžete zvýši tak, že do
prehrávača diskov CD vložíte nabíjatené
batérie a pripojíte k nemu puzdro na
externé batérie.
1
Zarovnajte čiary pod tlačidlom
PUSH, ako je to zobrazené na
obrázku, a potom držte stlačené
tlačidlo PUSH a súčasne
vytiahnite puzdro na batérie.
Zarovna
Vybratie nabíjate
ných batérií
Stlačte tlačidlo # a vyberte batérie.
2
(Pokračovanie)
35-SK
Pripojenie k zdroju napájania
Kedy vymeni nabíjate
né batérie
Ak sa doba od nabitia do vybitia batérie
zníži približne na polovicu pôvodnej
hodnoty, vymeňte nabíjatené batérie za
nové.
Poznámka k nabíjate
ným batériám
Ak sú batérie nové alebo neboli dlhší čas
používané, nemusia sa nabi úplne.
V takom prípade ich nabíjajte, pokia
nezhasne indikátor OPR, a potom
používajte prehrávač diskov CD, až kým
sa batérie úplne nevybijú (na displeji sa
zobrazí nápis „Lobatt“). Tento postup
zopakujte niekokokrát.
Poznámka k úschove nabíjate
ných
batérií
Aby ste predišli neočakávanému
zvýšeniu teploty, používajte dodávané
puzdro na batérie. Ak nabíjatené batérie
prídu náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs v dôsledku
skratu k vytvorenia tepla alebo ohňa.
Do puzdra na batérie vložte dve
batérie typu LR6 (ve
kosti AA) tak,
aby sa polarita 3 zhodovala so
zobrazenou schémou. Puzdro na
batérie po zasunutí uzamknite
otočením časti označenej LOCK v
smere šípky.
Používanie suchých galvanických
článkov
Poznámky k zdroju
napájania
3
Ak prehrávač diskov CD dlhšiu dobu
nepoužívate, odpojte všetky zdroje
napájania.
Pripojte puzdro na externé batérie
k prehrávaču diskov CD.
Sieový adaptér
do
konektorovej
zásuvky EXT
BATT/
DC IN 4.5V
• Používajte iba dodávaný sieový
adaptér. Ak k vášmu prehrávaču nebol
adaptér dodaný, použite sieový
adaptér typu AC-E45HG. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to
Konektor
pripojte stranou spôsobi poruchu.
s označenim v
smerom nabol
Poznámky
• Ak sú batérie úplne vybité, vymeńte ich za
nové.
• Batérie v prehrávači diskov CD a v puzdre
na externé batérie sa vybíjajú súčasne.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra
mokrými rukami.
• Sieový adaptér pripojte do ahko
dostupnej sieovej zásuvky. Ak by ste
na sieovom adaptéri spozorovali
odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieovej zásuvky ihne
odpojte.
Nabíjate
né batérie a suché
galvanické články
• Suché galvanické články nenabíjajte.
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami
alebo inými kovovými predmetmi. Ak
kladné a záporné póly batérií prídu
náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu
tepla.
• Nepoužívajte nabíjatené batérie a
suché galvanické články súčasne.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré
batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy
batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas,
vymeňte ich za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú
vrstvu v priestore pre batérie a
vymeňte batérie za nové. Ak sa
vytečená vrstva prilepí na ruky,
dôkladne si ich umyte.
36-SK
B Ďalšie informácie
Zoznam ponúk
Na prehrávači diskov CD podržte stlačené tlačidlo DISPLAY/MENU, kým sa nezobrazí
obrazovka MENU, a potom stlačením tlačidiel F alebo f vyberte požadovanú ponuku.
Na diakovom ovládači opakovane stláčajte tlačidlo SOUND (nastavenia zvuku) alebo
DISPLAY (iné nastavenia).
Prehrávač
diskov CD
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
Dia
kový ovládač
BEEP
Ak sa chcete vráti na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo x (na prehrávači
diskov CD: stlačte tlačidlo
–*1).
Ak chcete zruši nastavenie, stlačte tlačidlo DISPLAY (len ponuka OPTION) alebo x
aspoň na 2 sekundy (Na prehrávači diskov CD: Posuňte 5-smerový ovládací kláves smerom
k polohe x/CHG.)
Položky označené z sú predvolené nastavenia.
Nastavenie zvuku (strana)
Nastavenie kvality zvuku (25)
Ponuka 1
SOUND*2
,
Ponuka 2 ,
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Nastavenie rôznych funkcií (strana)
Ochrana proti výpadkom zvuku (26)
Ponuka 1
OPTION
,
Ponuka 2 , Ponuka 3
G-PROTECTION*4 z G-PRO 1
G-PRO 2
AVLS
ON
z OFF
TIMER
10 min*3
z OFF
AUDIO OUT*4
z HP
z
LINE
BEEP
z ON
z
OFF
LIGHT
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
SEAMLESS*4, *5
ON
z OFF
Prevencia poškodenia sluchu (27)
OPTION
Automatické zastavenie prehrávania (27) OPTION
OPTION
Vypnutie pípania (28)
OPTION
Šetrenie energie (29)
OPTION
Nepretržité prehrávanie stôp (30)
OPTION
*1 Ak na displeji nie je zobrazený indikátor „PGM“.
*2 Zobrazuje sa len na prehrávači diskov CD.
*3 Predvolené nastavenie. Ak ste nastavenie zmenili, zobrazí sa nastavený časový úsek.
*4 Tieto nastavenia je možné vykona pri zastavenom prehrávaní.
*5 Len pre disky CD so súbormi ATRAC.
37-SK
Ďalšie informácie
Pripojenie stereosystému (31)
Ponuka 3
—
Odporúčania
Bezpečnos
• V prípade, že sa do prehrávača diskov
CD dostanú akékovek pevné objekty
alebo tekutina, odpojte ho od siete a
pred alším použitím ho nechajte
prezrie odborníkovi.
• Do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V
(externý zdroj napájania) nevkladajte
žiadne cudzie predmety.
Prehrávač diskov CD
• Šošovku prehrávača diskov CD
udržujte v čistote a nedotýkajte sa jej.
Ak sa jej dotknete, môže dôjs k jej
poškodeniu a prehrávač diskov CD
nebude pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov
CD neumiestňujte žiadne ažké
predmety. Prehrávač diskov CD a disk
CD sa môžu poškodi.
• Prehrávač diskov CD nenechávajte na
miestach blízko zdrojov tepla alebo
tam, kde by mohol by vystavený
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku,
vlhkosti, daž
u, mechanickému
poškodeniu, na nerovnom povrchu
alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač CD ruší príjem
rádioprijímača alebo televízneho
prijímača, vypnite ho alebo ho
presuňte alej.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky s
neštandardnými tvarmi (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi
prehrávač diskov CD. Neštandardné
disky nepoužívajte.
Zaobchádzanie s diskami CD
• Ak chcete zachova disk CD čistý,
dotýkajte sa iba jeho okrajov.
Nedotýkajte sa jeho povrchu.
• Na disk CD nelepte papier alebo
lepiacu pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo tepelným
zdrojom, akým je napr. potrubie s
horúcim vzduchom. Disk CD
nenechávajte v zaparkovanom vozidle
na priamom slnečnom svetle.
38-SK
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného
prostriedku. Môže to spôsobi dopravnú
kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti
predpisom. Nebezpečné môže by i
používanie slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V
prípadných nebezpečných situáciách by
ste mali použitie slúchadiel obmedzi,
prípadne dodržiava maximálnu
obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri
nastavenej vysokej hlasitosti. Odborní
ušní lekári varujú pred nepretržitým,
hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním.
Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte
hlasitos alebo prerušte prehrávanie.
Oh
ad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej
úrovni. To vám umožní vníma okolité
zvuky a bra ohad na ostatných udí.
Údržba
Čistenie krytu zariadenia
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú
vo vode alebo v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
Čistenie konektorov
Ak dôjde k znečisteniu konektorov na
držiaku na nabíjanie alebo na prehrávači
diskov CD, batérie sa nenabijú správne.
Konektory čistite pravidelne pomocou
bavlneného tampónu alebo suchej látky
poda nasledujúceho obrázka.
Konektory
Konektory
Riešenie problémov
Ak bude problém pretrváva aj po skontrolovaní nasledujúcich príznakov, obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Príznak
Príčina a riešenie
Hlasitos sa nezvýši ani
po opakovanom stlačení
tlačidla VOL +/– v smere
tlačidla + (dokonca ani
po opakovanom stlačení
tlačidla VOL + na
prehrávači diskov CD).
Nepoču žiaden zvuk ani
šum.
c Položka AVLS je nastavená na hodnotu „ON“. Nastavte ju
na hodnotu „OFF“ (strana 27).
c Položka AUDIO OUT je nastavená na možnos „LINE“.
Nastavte ju na možnos „HP“ (strana 31).
Určité súbory nie je
možné prehráva.
Doba prehrávania je pri
používaní suchých
galvanických článkov
ve
mi krátka.
Doba prehrávania je pri
používaní nabíjate
ných
batérií ve
mi krátka.
Na displeji sa zobrazí
nápis „Lobatt“. Disk CD
sa nezačne prehráva.
Na displeji sa zobrazí
nápis „HI dc In“.
c Konektory slúchadiel pevne zasuňte (strana 15).
c Konektory sú znečistené. Čistite ich pravidelne suchou a
jemnou látkou.
c Pokúsili ste sa prehráva súbory uložené vo formáte, ktorý nie
je kompatibilný s týmto prehrávačom diskov CD (strana 6).
c Skontrolujte, či namiesto alkalických batérií nepoužívate
mangánové batérie (strany 35-36).
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strany 35-36).
c Nabíjatené batérie viackrát za sebou vybite a nabite (strana
35).
c Nabíjatené batérie sú úplne vybité. Nabite ich (strany 33-35).
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strany 35-36).
c Používa sa sieový adaptér s vyšším napätím alebo prúdom
ako dodávaný alebo odporúčaný adaptér. Používajte len
dodaný sieový adaptér alebo kábel na pripojenie k
autobatérii odporúčaný v časti „Volitené príslušenstvo“
(strana 43).
Ďalšie informácie
(Pokračovanie)
39-SK
Riešenie problémov
Príznak
Príčina a riešenie
Disk CD sa nezačne
prehráva alebo sa po
vložení disku CD zobrazí
na displeji nápis „No
disc“.
c Disk CD je znečistený alebo poškodený.
c Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou nahor
(strana 15).
c V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
Prehrávač diskov CD niekoko hodín nepoužívajte, kým sa
vlhkos neodparí.
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie (strana 33).
c Skontrolujte, či sú batérie správne vložené (strany 33, 35).
c Sieový adaptér pevne pripojte do sieovej zásuvky
(strana 15).
c Stlačte výkyvný ovládač (Na prehrávači diskov CD: Posuňte
5-smerový ovládací kláves smerom k polohe u.) po aspoň
jednej sekunde od pripojenia sieového adaptéra.
c Disk CD-R alebo CD-RW je prázdny.
c Vyskytol sa problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacieho zariadenia alebo aplikačného softvéru.
c Tlačidlá sú zamknuté. Prepínač HOLD posuňte do pôvodnej
polohy (strana 28).
Po stlačení tlačidla začne
blika indikátor OPR a
disk CD sa nezačne
prehráva.
Nie je možné upravi
hlasitos.
Počas nahrávania
pomocou optického
digitálneho pripojenia sa
nedá správne nahra
číslo skladby.
Nabíjate
né batérie sa
nedajú nabíja.
Prehrávanie začne od
pozície, na ktorej ste ho
zastavili (funkcia
pokračovania).
40-SK
c Položka AUDIO OUT je nastavená na možnos „LINE“.
Použitím ovládača hlasitosti nastavte hlasitos na
pripojenom zariadení (strana 31).
c Nastavte položku AUDIO OUT na možnos „HP“. Upravte
hlasitos pomocou tlačidla VOL +/– na prehrávači diskov
CD. (strana 31)
c Číslo skladby nahrajte znova pomocou rekordéra diskov
MD, rekordéra pások DAT at
. (strana 31).
c Bližšie informácie získate v návode na používanie
pripojeného zariadenia (strana 31).
c V priestore pre batérie nie sú vložené nabíjatené batérie.
c Konektory prehrávača diskov CD alebo držiaka na nabíjanie
sú znečistené. Vyčistite ich suchou jemnou látkou. (strana 38)
c Prehráva sa disk CD. Zastavte prehrávanie.
c Prehrávač diskov CD nie je správne umiestnený v držiaku
na nabíjanie. Prehrávač diskov CD umiestnite do držiaka na
nabíjanie tak, aby bola značka V na prehrávači zarovnaná
so značkou v na držiaku. Presvedčte sa, že sa rozsvietil
indikátor OPR (strana 34).
c Funkcia pokračovania je zapnutá. Ak chcete spusti
prehrávanie od prvej stopy, podržte stlačený výkyvný
ovládač (na prehrávači diskov CD: posuňte 5-smerový
ovládací kláves smerom k polohe u a podržte ho), kým sa
nezačne prehráva prvá stopa, alebo otvorte kryt
prehrávača diskov CD. Prípadne odstráňte všetky zdroje
napájania a potom znova vložte batérie alebo pripojte
sieový adaptér (strany 15, 16, 33, 35, 36).
Príznak
Príčina a riešenie
Z prehrávača diskov CD
je poču šum.
Ak sa prehrávač používa
s pripojeným
stereosystémom, zvuk je
skreslený alebo
zašumený.
Počas prehrávania disku
CD so súbormi ATRAC
alebo MP3 sa disk
neotáča, ale zvuk sa
normálne prehráva.
Po stlačení výkyvného
ovládača (prehrávač
diskov CD: po posunutí
5-smerového
ovládacieho klávesu
smerom k polohe u)
alebo po zatvorení krytu
prehrávača diskov CD sa
na displeji zobrazí nápis
„NO FILE“.
Po zatvorení krytu
prehrávača diskov CD sa
disk CD začne otáča.
Displej LCD je slabo
vidite
ný alebo sa
spoma
uje.
Indikátor „ “ na displeji
dia
kového ovládača
rýchlo bliká a nie je
možné urči začiatok
stopy alebo určité miesto
na stope.
Pomocou dia
kového
ovládača sa prehrávač
diskov CD nedá správne
ovláda.
Prehrávanie sa náhle
zastaví.
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie (strana 33).
c Položka AUDIO OUT je nastavená na možnos „LINE“.
Upravte hlasitos na pripojenom zariadení (strana 31).
c Položka AUDIO OUT je nastavená na možnos „HP“.
Upravte hlasitos pomocou tlačidla VOL +/– na prehrávači
diskov CD (strana 31).
c Prehrávač diskov CD je navrhnutý tak, aby sa počas
prehrávania skladby zastavilo otáčanie disku CD so
súbormi ATRAC alebo MP3, čím sa zníži spotreba energie.
Nie je to porucha prehrávača.
c Na disku CD sa nenachádzajú žiadne súbory vo formáte
ATRAC3plus, ATRAC3 alebo MP3.
c Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané údaje.
c Disk CD je znečistený.
c Prehrávač diskov CD číta informácie na disku CD. Nie je to
porucha prehrávača.
c Prehrávač diskov CD používate pri vysokej teplote (nad
40 °C) alebo pri nízkej teplote (pod 0 °C). Pri izbovej teplote sa
zobrazenie displeja upraví do normálneho stavu.
c Prehrávač diskov CD prešiel do prípravnej fázy režimu
prehrávania stôp so záložkami. Zmeňte nastavenie PLAY
MODE na hodnotu „ALL“.
c Tlačidlá na prehrávači diskov CD zostali omylom stlačené.
41-SK
Ďalšie informácie
c Bol nastavený časovač vypnutia. Zmeňte nastavenie OFF
TIMER na hodnotu „OFF“.
Technické parametre
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 770 - 800 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku s
otvorom 7 mm.)
D-A prevodník
Jednobitový, s riadením časovej osi
pomocou kryštálu
Životnos batérií*1 (približná hodnota
v hodinách)
Pri použití prehrávača diskov CD na plochom
a stabilnom povrchu.
Ke
sú režimy LIGHT a SOUND nastavené na
hodnotu „OFF“.
Doba prehrávania sa mení v závislosti od
spôsobu používania prehrávača diskov CD.
Dve batérie typu NH-10WM
(nabíjané približne 5 hodín*2)
Zvukové disky CD
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
G-PROTECTION
„G-PRO 1“„G-PRO 2“
25
23
44
44
33
33
Frekvenčný rozsah
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(merané poda JEITA)
Výstupný výkon (pri vstupnej úrovni
4,5 V)
Nízkofrekvenčný výstup (zdierka typu
stereo minijack)
Výstupná úroveň 0,7 V ef pri impedancii
47 kΩ, odporúčaná zaažovacia
impedancia je viac ako 10 kΩ
Slúchadlá (zdierka typu stereo minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri
16 Ω
(Približne 1,5 mW + približne 1,5 mW pri
16 Ω)*
*Pre zákazníkov v Európe
Optický digitálny výstup (konektor
optického výstupu)
Výstupná úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová dĺžka: maximálna úroveň je na
vlnovej dĺžke 630 - 690 nm
Puzdro na externé batérie
(dve alkalické batérie*5)
Zvukové disky CD
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
G-PROTECTION
„G-PRO 1“„G-PRO 2“
55
50
86
86
70
70
Dve batérie typu NH-10WM a puzdro
na externé batérie (pre dve alkalické
batérie*5)
Zvukové disky CD
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
G-PROTECTION
„G-PRO 1“„G-PRO 2“
80
73
130
130
103
103
Napájanie
• Dve nabíjatené batérie typu Sony
NH-10WM: jednosmerné napätie
1,2 V × 2.
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA):
jednosmerné napätie 1,5 V × 2.
• Sieový adaptér (konektorová zásuvka
DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu),
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko).
42-SK
*1 Hodnota nameraná poda štandardu
asociácie JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
*2 Doba nabíjania sa mení v závislosti od typu
používaných nabíjatených batérií.
*3 Ak je disk CD nahratý pri bitovej rýchlosti
48 kb/s
*4 Ak je disk CD nahratý pri bitovej rýchlosti
128 kb/s
*5 Používanie alkalických batérií Sony typu
LR6 (SG) (vyrobené v Japonsku)
Prevádzková teplota
5 oC – 35 oC
Volite
né príslušenstvo
Rozmery (š/v/d) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Sieový adaptér*
Aktívne reproduktory
Hmotnos (bez príslušenstva)
Kábel na pripojenie k
autobatérii
Kábel na pripojenie k
DCC-E34CP
autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie
CPA-9C
do auta
Prípojný kábel
RK-G129
RK-G136
Slúchadlá (okrem zákazníkov vo Francúzsku)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Slúchadlá (pre zákazníkov vo Francúzsku)
MDR-E808SP
Približne 130 × 20,7 × 130 mm
Približne 178 g
Americké a zahraničné patenty s licenciou
od spoločnosti Dolby Laboratories.
Vzhad a technické parametre sa môžu
zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
* Technické parametre pre sieové
adaptéry sa menia poda oblastí. Pred
zakúpením skontrolujte hodnotu
miestneho sieového napätia a tvar
zástrčky.
Váš obchodný zástupca nemusí
disponova niektorými časami z vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobnejšie informácie o
príslušenstve dostupnom vo vašej
krajine.
Ďalšie informácie
43-SK
44-SK
Ďalšie informácie
45-SK
Sony Corporation
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising