Sony | NWZ-M504 | Sony NWZ-M504 Přehrávač Walkman® s technologiemi NFC a Bluetooth® Návod k obsluze

Obsah
ILJ7
Stručný návod k obsluze
Uživatelská příručka – instalace a
zobrazení
Zkontrolujte položky balení.
ÿWalkman (1)
ÿSluchátka (1)
ÿKoncovky (1 sada)
ÿStručný návod k obsluze (tato příručka)
ÿKabel USB (1)
ÿSvorka (1)
Přehrávač Walkman nabijte jeho připojením k počítači.
1
Připojte zařízení Walkman ke
spuštěnému počítači.
2
Otevřete následující složky a dvakrát
klikněte na spustitelný soubor v přehrávači
Walkman.
Nabíjení
Podrobné informace o přehrávači WALKMAN® viz Uživatelská
příručka na internetu.
Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
̗ Výkyvný přepínač
Otočením vyberte položku či
proveďte následující operace.
ˎRychle vpřed/rychle zpět u
přehrávání hudby
ˎPřejde na začátek předchozí (či
aktuální) skladby nebo přejde na
začátek další skladby
ˎVybere předchozí či další
přednastavenou rádiovou stanici FM
7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
ˎ Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník
souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS]
– [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎ Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento
počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
ˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].
Plně nabito
¼Tip
Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat
komunikační poplatky podle vaší smlouvy.
ˎZbývající kapacitu akumulátoru lze zkontrolovat na obrazovkách rádia FM a
přehrávání hudby.
Základní informace o ovládání, adresu webových stránek zákaznické
podpory a důležité informace naleznete v části „Uživatelská příručka
– instalace a zobrazení“ v tomto dokumentu.
Poznámka
ˎAby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest
měsíců nebo každoročně.
ˎPři nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat.
3
4
̙ Konektor USB
̚ Tlačítko RESET
ˎZapne/vypne napájení
ˎProvede požadované položky
ˎSpustí/pozastaví přehrávání hudby
ˎZvedne příchozí hovory
ˎ Windows
Zhruba
3 hodiny
O příručkách
̔ Vestavěný mikrofon
̕ Displej
̖ Tlačítko
(*1)
Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje
základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky
zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na
přehrávač Walkman.
Nabíjení baterie
NWZ-M504
Součásti a ovládací prvky
Chcete-li přehrávač Walkman
resetovat, stiskněte tlačítko RESET
perem, kancelářskou sponkou atd.
̛6NCÐçVMQ*1/'Ş$#%ˎVrátí se na předchozí obrazovku
ˎUkončí/stornuje hovor
Stisknutím a přidržením zobrazíte
[Music] v nabídce Home.
̜ Tlačítko VOL (Hlasitost) + (*1)/–
Stisknutím nastavíte hlasitost.
Stisknutím tlačítka VOL + hlasitost
zvýšíte a tlačítkem VOL – hlasitost
snížíte.
̝ Přepínač HOLD
Přeruší funkci ovládacích tlačítek,
a zabrání tak nechtěnému zásahu
při nošení zařízení Walkman.
̞ Značka N
Vytažením a otočením proveďte
následující operace.
ˎPřeskočí na předchozí/další složku
ˎVybere rádiovou stanici FM ručně
Dokončete instalaci postupem podle
pokynů na obrazovce.
̘ Konektor sluchátek
Uživatelskou příručku zobrazíte dvojím
kliknutím na zástupce či ikonu aliasu
vygenerovanou na počítači.
Dotykem chytrého telefonu
vybaveného funkcí NFC na tuto
značku jej připojíte k přehrávači
Walkman.
̟ Očko pro upevnění řemínku
̠ Integrovaná anténa Bluetooth
Při aktivním připojení Bluetooth
nezakrývejte anténu rukama ani
jiným předmětem. Jinak zřejmě
dojde ke ztrátě připojení.
Zasuňte konektor sluchátek do
aretované polohy.
*1 Disponuje hmatovými tečkami. Využijte je při ovládání tlačítek.
©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-539-959-72(1)
Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/
oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)
Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level] (Ověřte
nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení
hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit
stisknutím libovolného tlačítka.
Poznámka
ˎPo zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
ˎPo úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých
20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá.
Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
ˎVypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro
sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch
bezpečná.
Použití přehrávače Walkman
Přehrávání hudby
Zapnutí napájení
Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.
Užijte si přehrávání hudby přenesené na přehrávač Walkman.
Posuňte přepínač HOLD v opačném směru než ukazuje šipka.
Stiskněte tlačítko
.
Volba jazyka displeje
1
2
V nabídce Home vyberte
[Settings] (Nastavení).
Stiskněte a přidržte tlačítko
Výčnělky
1
Otočením výkyvného přepínače zvolte
potřebnou nabídku a pak ji potvrďte
stisknutím tlačítka
.
V nabídce Home vyberte
a pak stiskněte tlačítko
2
Návrat na předchozí
obrazovku
5VKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
Vybírejte požadovanou metodu hledání a
položky, dokud se nezobrazí seznam
skladeb, a pak zvolte požadovanou skladbu.
Přehrávání hudby.
[Music] (Hudba)
.
Spustí se přehrávání a zobrazí se obrazovka přehrávání
hudby.
Pro pozastavení přehrávání stiskněte znovu tlačítko
obrazovce přehrávání hudby.
.
Výčnělek
Přehrávání hudby uložené na chytrém
telefonu, který je připojen pomocí připojení
Bluetooth.
¼Tip
Uvedené obrázky a obrazovky slouží pouze jako reference a mohou se
lišit od skutečného výrobku či obrazovky.
Poznámka
Přijímá
1
Ikona stavu baterie
Stav přehrávání
Příjem rádiových stanic FM.
Úpravy různých nastavení v přehrávači
Walkman (párování apod.).
ˎPokud chcete svorku vyjmout, posuňte ji proti směru šipky.
Nastavení Shuffle
(Náhodně)
Nastavení Ekvalizér
Jméno umělce
Přehrávač Walkman lze použít jako bezdrátová sluchátka pro poslech
hudby uložené v chytrém telefonu. Nicméně není možné poslouchat
hudbu nebo rádio FM přehrávané na přehrávači Walkman bezdrátově
prostřednictvím sluchátek či reproduktorů Bluetooth.
na
Název skladby
ˎPři absenci obsluhy dojde k vypnutí obrazovky. Pro zapnutí obrazovky
UVKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
ˎPři dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman dojde k jeho
automatickému vypnutí.
ˎJazyk displeje vyberte před přenášením obsahu.
Použijte svorku (součástí dodávky)
k připevnění přehrávače Walkman
na kapsu oblečení nebo k batohu.
5VKUMPÙVGCRĈKFTĨVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
Výběr položky
Vyberte [Language Settings] (Nastavení jazyka) požadovaný jazyk.
Vypnutí napájení
Párování a připojení k chytrému
telefonu
Zobrazení nabídky [Music]
(Hudba) v nabídce Home
Pro nabídky a zprávy na displeji lze vybrat jazyk.
¼Tip
Připevnění svorky
Umístěte svorku podle nákresu a
posuňte ji ve směru šipky, dokud
nebudou tři výčnělky pevně
uchyceny.
Zapnutí a vypnutí napájení
ˎPokud je k přehrávači Walkman připevněn řemínek, odstraňte ho před
připevněním svorky.
ˎPřed připojením jedním klepnutím (NFC) k chytrému telefonu vyjměte
svorku.
Uplynulý čas
aktuální skladby Nastavení
Opakovat
Stav telefonního
hovoru přes připojení
Bluetooth
¼Tip
ˎPři absenci obsluhy během přehrávání hudby dojde k vypnutí obrazovky.
ˎPro návrat na obrazovku přehrávání hudby z jiných obrazovek během
přehrávání hudby zobrazte
[Music] (Hudba) stisknutím a podržením
VNCÐçVMC*1/'Ş$#%-CRCM\PQXWUVKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
ˎPři dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman během pozastavení
dojde k jeho automatickému vypnutí.
ˎPodrobné pokyny pro přenos hudby do přehrávače Walkman, různé operace
pro přehrávání hudby, poslech rádia FM a různá nastavení viz Uživatelská
příručka nainstalovaná v počítači nebo adresa URL uvedená v části „O
příručkách“ na titulní straně této příručky.
2
Vysílá
Uveďte přehrávač Walkman do režimu párování.
Z nabídky Home přehrávače Walkman vyberte
[Settings]
(Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth)
– [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) –
[Bluetooth On] (Zapnout Bluetooth) – [Add Device (Pairing)]
(Přidat zařízení (párování)).
Zapněte funkci Bluetooth na chytrém
telefonu a vyhledejte přehrávač Walkman
na obrazovce nastavení Bluetooth.
V zobrazeném seznamu nalezených zařízení na obrazovce
nastavení Bluetooth klepněte na [NWZ-M504].
Je-li požadováno zadání přístupového kódu, zadejte „0000“.
Dokončete párování postupem podle pokynů na obrazovce.
Přehrávač Walkman a chytrý telefon jsou vzájemně spárovány a je
sestaveno připojení.
¼Tip
ˎPro vypnutí funkce Bluetooth vyberte z nabídky Home přehrávače Walkman
položky
[Settings] (Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení
Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) – [Bluetooth
Off] (Vypnout Bluetooth).
Řešení potíží
ˎPřehrávač Walkman a chytrý telefon lze spárovat pomocí funkce jedním
dotykem (NFC).
ˎPodrobné pokyny viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači nebo
adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na titulní straně této příručky.
1
Vyhledejte příznaky potíží v části „Řešení potíží“
v Uživatelské příručce (dokument HTML) a
vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.
2
Připojením přehrávače Walkman k počítači dobijte
baterii.
3
Propiskou či sponkou na
spisy atp. stiskněte tlačítko
RESET.
4
Po resetování přehrávače
Walkman jej zapnete
.
stisknutím tlačítka
Zvednutí/zavěšení hovoru
Telefonní hovor chytrého telefonu lze zvednout a zavěsit.
Zvednutí hovoru
Bezpečnostní opatření
Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit
provedením následujících kroků.
Vestavěný mikrofon
Tlačítko RESET
Symptom a nápravné opatření
Zavěšení/odmítnutí
Zvednutí hovoru
Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko
.
%JEGVGNKRĈçEJQ\çJQXQTQFOçVPQWVUVKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-RĈK
příjmu hovoru.
¼Tip
ˎMikrofon je vestavěn uvnitř pod logotypem Sony.
ˎHlasitost hovorů a hudby lze nastavit nezávisle na sobě.
ˎKdyž se přehrávač Walkman automaticky vypne, dojde k přerušení připojení
Bluetooth a nelze přijímat telefonní hovory.
Zavěšení hovoru
5VKUMPÙVGVNCÐçVMQ*1/'Ş$#%-
Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není rozpoznán
v počítači.
ˎKabel USB (součást dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB
počítače. Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
ˎPoužijte kabel USB, který je součástí dodávky.
ˎPři prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém
nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem
několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman
po jeho přibl. 10 minutovém připojení k počítači.
Přehrávač Walkman nefunguje nebo nelze zapnout napájení.
ˎPři nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat.
Počkejte na dokončení nabíjení.
Nelze se spárovat s chytrým telefonem.
ˎPřehrávač Walkman funguje jako přijímač Bluetooth a nemůže se
připojit ke sluchátkům/reproduktorům Bluetooth, protože ty také
fungují jako přijímače.
ˎPokud se podpůrné profily liší, nelze přehrávač Walkman a chytrý
telefon spárovat. Další informace viz Uživatelská příručka, část
„Technické údaje“.
Symptom a nápravné opatření
Nelze se připojit pomocí funkce Bluetooth.
ˎOvěřte, zda je zaktivována funkce Bluetooth na chytrém telefonu a
přehrávači Walkman.
ˎNa obrazovce nastavení Bluetooth chytrého telefonu zkontrolujte, je-li
přehrávač [NWZ-M504] zobrazen jako připojený. Není-li přehrávač
Walkman připojený, klepněte na [NWZ-M504].
Informace o zákonech a ochranných známkách
Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete
v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je
dodaný software nutné nainstalovat do počítače.
O sluchátkách do uší
Koncovky zvukově utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika
poškození uší či ušních bubínků v případě vyvinutí vysokého tlaku na
koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití koncovek
zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.
Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
Obsah
ILJ7
Stručný návod na obsluhu
Používateľská príručka – inštalácia
a zobrazenie
Skontrolujte položky balenia.
ÿ Walkman (1)
ÿ Slúchadlá (1)
ÿ Koncovky (1 súprava)
ÿ Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
ÿ Kábel USB (1)
ÿ Svorka (1)
1
2
Prehrávač Walkman nabite jeho pripojením k počítaču.
ˎ
Zhruba
3 hodiny
ˎ
Plne nabité
Podrobné informácie o prehrávači WALKMAN® pozrite v Používateľskej
príručke na internete.
ˎ
Keď sa akumulátor plne nabije, odpojte prehrávač Walkman od počítača.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/
3
¼ Tip
Prezeranie je síce zadarmo, ale operátor si môže účtovať
komunikačné poplatky podľa vašej zmluvy.
ˎ Zostávajúcu kapacitu akumulátora je možné skontrolovať na obrazovkách rádia FM
a prehrávania hudby.
Základné informácie o ovládaní, adresu webových stránok zákazníckej
podpory a dôležité informácie nájdete v časti „Používateľská príručka –
inštalácia a zobrazenie“ v tomto dokumente.
4
Poznámka
ˎ Aby nedošlo k degradácii akumulátora, nabite ho aspoň raz za šesť mesiacov alebo
každoročne.
ˎ Pri nabíjaní akumulátora nie je možné prehrávač Walkman prevádzkovať.
̗ Výkyvný prepínač
Otvorte nasledujúce priečinky a dvakrát kliknite
na spustiteľný súbor v prehrávači Walkman.
Nabíjanie
̙ Konektor USB
̚ Tlačidlo RESET
ˎ Zapne/vypne napájanie
ˎ Vykoná požadované položky
ˎ Spustí/pozastaví prehrávanie hudby
ˎ Zdvihne prichádzajúce hovory
Pripojte zariadenie Walkman
k spustenému počítaču.
ˎ
O príručkách
̔ Vstavaný mikrofón
̕ Displej
̖ Tlačidlo
(*1)
Nainštalujte „Používateľskú príručku“ na počítač. Príručka obsahuje základnú
obsluhu prehrávača Walkman, adresu URL webovej stránky zákazníckej podpory
a spôsob prenosu obsahu, ako je hudba, na prehrávač Walkman.
Nabíjanie akumulátora
NWZ-M504
Súčasti a ovládacie prvky
Otočením vyberte položku či
vykonajte nasledujúce operácie.
ˎ Rýchlo vpred/rýchlo späť pri
prehrávaní hudby
ˎ Prejde na začiatok predchádzajúcej
(či aktuálnej) skladby alebo prejde
na začiatok ďalšej skladby
ˎ Vyberie predchádzajúcu či ďalšiu
prednastavenú rádiovú stanicu FM
Windows 7 alebo novší OS: [Štart] – [Počítač] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer
(.exe)].
Windows 8: [úvodná obrazovka] – [Plocha] – [Prieskumník
súborov] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_
Guide_Installer(.exe)].
Windows 8.1: [Plocha] – [Prieskumník súborov] – [Tento počítač]
– [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_
Installer_for_mac].
Ak chcete prehrávač Walkman
resetovať, stlačte tlačidlo RESET
perom, kancelárskou sponkou atď.
̛ Tlačidlo HOME•BACK
ˎ Vráti sa na predchádzajúcu
obrazovku
ˎ Ukončí/stornuje hovor
Stlačením a pridržaním zobrazíte
[Music] v ponuke Home.
̜ Tlačidlo VOL (Hlasitosť) + (*1)/−
Stlačením nastavíte hlasitosť.
Stlačením tlačidla VOL+ hlasitosť
zvýšite a tlačidlom VOL− hlasitosť
znížite.
̝ Prepínač HOLD
Preruší funkciu ovládacích tlačidiel,
a zabráni tak nechcenému zásahu pri
nosení zariadenia Walkman.
̞ Značka N
Dokončite inštaláciu postupom podľa pokynov
na obrazovke.
Vytiahnutím a otočením vykonajte
nasledujúce operácie.
ˎ Preskočí na predchádzajúci/ďalší
priečinok
ˎ Vyberie rádiovú stanicu FM ručne
Používateľskú príručku zobrazíte dvojitým
kliknutím na zástupcu či ikonu aliasu
vygenerovanú na počítači.
̘ Konektor slúchadiel
Dotykom smartfónu vybaveného
funkciou NFC na túto značku ho
pripojíte k prehrávaču Walkman.
̟ Očko na upevnenie remienka
̠ Integrovaná anténa Bluetooth
Pri aktívnom pripojení Bluetooth
nezakrývajte anténu rukami ani iným
predmetom. Inak zrejme dôjde
k strate pripojenia.
Zasuňte konektor slúchadiel do
aretovanej polohy.
*1 Disponuje hmatovými bodkami. Využite ich pri ovládaní tlačidiel.
©2014 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-539-959-72(1)
Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny/oblasti
uplatňujúce európske a kórejské smernice)
Alarm (zvuková signalizácia) s varovaním [Check the volume level] (Overte
nastavenie hlasitosti) slúži na ochranu sluchu pri prvom nastavení hlasitosti na
škodlivú úroveň. Zvukový signál a varovanie môžete zrušiť stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Poznámka
ˎ Po zrušení zvukového signálu a varovania môžete hlasitosť zvýšiť.
ˎ Po úvodnom varovaní sa zvukový signál s varovaním opakuje každých
20 hodín pri nastavení hlasitosti na úroveň, ktorá je pre sluch škodlivá. Ak k tomu
dôjde, hlasitosť sa automaticky stlmí.
ˎ Ak vypnete prehrávač Walkman pri nastavenej úrovni hlasitosti, ktorá je pre sluch
škodlivá, hlasitosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.
Zapnutie a vypnutie napájania
Použitie prehrávača Walkman
Prehrávanie hudby
Zapnutie napájania
Ponuka Home predstavuje začiatočný bod každej aplikácie.
Užite si prehrávanie hudby prenesenej na prehrávač Walkman.
Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere než ukazuje šípka.
.
Stlačte tlačidlo
Voľba jazyka displeja
V ponuke Home vyberte
[Settings] (Nastavenia).
1
Otočením výkyvného prepínača zvoľte
potrebnú ponuku a potom ju potvrďte
stlačením tlačidla
.
V ponuke Home vyberte
a potom stlačte tlačidlo
2
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo HOME•BACK.
Vyberajte požadovanú metódu hľadania
a položky, kým sa nezobrazí zoznam skladieb,
a potom zvoľte požadovanú skladbu.
Prehrávanie hudby.
Vypnutie napájania
Stlačte a pridržte tlačidlo
[Music] (Hudba)
.
Prehrávač Walkman je možné použiť ako bezdrôtové slúchadlá na počúvanie
hudby uloženej v smartfóne. No nie je možné počúvať hudbu alebo rádio FM
prehrávané na prehrávači Walkman bezdrôtovo prostredníctvom slúchadiel či
reproduktorov Bluetooth.
Spustí sa prehrávanie a zobrazí sa obrazovka prehrávanie hudby.
Na pozastavenie prehrávania stlačte znovu tlačidlo
na
obrazovke prehrávania hudby.
Prijíma
Názov skladby
.
¼ Tip
Použite svorku (súčasťou dodávky) na
pripevnenie prehrávača Walkman na
vrecko oblečenia alebo k batohu.
ˎ Pri absencii obsluhy dôjde k vypnutiu obrazovky. Na zapnutie obrazovky stlačte
tlačidlo HOME•BACK.
ˎ Pri dlhodobejšej absencii obsluhy prehrávača Walkman dôjde k jeho automatickému
vypnutiu.
ˎ Jazyk displeja vyberte pred prenášaním obsahu.
Výčnelky
Stlačte a pridržte tlačidlo HOME•BACK.
Výber položky
Vyberte [Language Settings] (Nastavenia jazyka) –
požadovaný jazyk.
Pripevnenie svorky
Umiestnite svorku podľa nákresu
a posuňte ju v smere šípky, kým
nebudú tri výčnelky pevne uchytené.
Zobrazenie ponuky [Music]
(Hudba) v ponuke Home
Pre ponuky a správy na displeji je možné vybrať jazyk.
1
2
Spárovanie a pripojenie k smartfónu
Prehrávanie hudby uloženej na smartfóne, ktorý je
pripojený pomocou Bluetooth.
Meno umelca
Stav prehrávania
Uplynutý čas
aktuálnej skladby Nastavenie
Opakovať
Príjem rádiových staníc FM.
Nastavenie Shuffle
(Náhodne)
Nastavenie Ekvalizér
Ikona stavu
akumulátora
Stav telefónneho
hovoru cez pripojenie
Bluetooth
Výčnelok
Úpravy rôznych nastavení v prehrávači Walkman
(spárovanie a pod.).
¼ Tip
ˎ Ak chcete svorku vybrať, posuňte ju proti smeru šípky.
Poznámka
ˎ Ak je k prehrávaču Walkman pripevnený remienok, odstráňte ho pred pripevnením
svorky.
ˎ Pred pripojením jedným kliknutím (NFC) k smartfónu vyberte svorku.
Uvedené obrázky a obrazovky slúžia iba ako referencia a môžu sa líšiť
od skutočného výrobku či obrazovky.
¼ Tip
ˎ Pri absencii obsluhy počas prehrávania hudby dôjde k vypnutiu obrazovky.
ˎ Pre návrat na obrazovku prehrávania hudby z iných obrazoviek počas prehrávania
hudby zobrazte [Music] (Hudba) stlačením a podržaním tlačidla HOME•BACK
a potom znovu stlačte tlačidlo HOME•BACK.
ˎ Pri dlhodobejšej absencii obsluhy prehrávača Walkman počas pozastavenia dôjde
k jeho automatickému vypnutiu.
ˎ Podrobné pokyny na prenos hudby do prehrávača Walkman, rôzne operácie pre
prehrávanie hudby, počúvanie rádia FM a rôzne nastavenia pozrite v Používateľskej
príručke nainštalovanej v počítači alebo na adrese URL uvedenej v časti
„O príručkách“ na titulnej strane tejto príručky.
1
2
Vysiela
Uveďte prehrávač Walkman do režimu spárovania.
Z ponuky Home prehrávača Walkman vyberte
[Settings]
(Nastavenia) – [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) –
[Bluetooth On/Off ] (Zapnúť/vypnúť Bluetooth) – [Bluetooth On]
(Zapnúť Bluetooth) – [Add Device (Pairing)] (Pridať zariadenie
(spárovanie)).
Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne
a vyhľadajte prehrávač Walkman na obrazovke
nastavenia Bluetooth.
V zobrazenom zozname nájdených zariadení na obrazovke
nastavenia Bluetooth kliknite na [NWZ-M504].
Ak je požadované zadanie prístupového kódu, zadajte „0000“.
Dokončite spárovanie postupom podľa pokynov na obrazovke.
Prehrávač Walkman a smartfón sú vzájomne spárované a je zostavené pripojenie.
¼ Tip
ˎ Na vypnutie funkcie Bluetooth vyberte z ponuky Home prehrávača Walkman
položky
[Settings] (Nastavenia) – [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) –
[Bluetooth On/Off ] (Zapnúť/vypnúť Bluetooth) – [Bluetooth Off ] (Vypnúť Bluetooth).
Riešenie problémov
ˎ Prehrávač Walkman a smartfón je možné spárovať pomocou funkcie jedným
dotykom (NFC).
ˎ Podrobné pokyny pozrite v Používateľskej príručke nainštalovanej v počítači alebo
na adrese URL uvedenej v časti „O príručkách“ na titulnej strane tejto príručky.
Nie je možné sa pripojiť pomocou funkcie Bluetooth.
1
Vyhľadajte príznaky problémov v časti „Riešenie
problémov“ v Používateľskej príručke (dokument HTML)
a vyskúšajte uvedené nápravné opatrenia.
ˎ Overte, či je aktivovaná funkcia Bluetooth na smartfóne a prehrávači
2
Pripojením prehrávača Walkman k počítaču dobite
akumulátor.
3
Guľôčkovým perom či sponkou
na spisy ap. stlačte tlačidlo
RESET.
4
Po resetovaní prehrávača
Walkman ho zapnete stlačením
.
tlačidla
Zdvihnutie/zavesenie hovoru
Telefónny hovor smartfónu je možné zdvihnúť a zavesiť.
Zdvihnutie hovoru
Bezpečnostné opatrenie
Vstavaný mikrofón
Tlačidlo RESET
Symptóm a nápravné opatrenie
Zavesenie/odmietnutie
Zdvihnutie hovoru
Pri príjme hovoru stlačte tlačidlo
.
Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo HOME•BACK pri príjme
hovoru.
¼ Tip
ˎ Mikrofón je vstavaný vnútri pod logom Sony.
ˎ Hlasitosť hovorov a hudby je možné nastaviť nezávisle od seba.
ˎ Keď sa prehrávač Walkman automaticky vypne, dôjde k prerušeniu pripojenia
Bluetooth a nie je možné prijímať telefónne hovory.
Zavesenie hovoru
Stlačte tlačidlo HOME•BACK.
Symptóm a nápravné opatrenie
Ak nepracuje prehrávač Walkman správne, skúste problém vyriešiť vykonaním
nasledujúcich krokov.
Prehrávač Walkman nemôže nabiť akumulátor alebo nie je rozpoznaný
v počítači.
ˎ Kábel USB (súčasť dodávky) nie je riadne pripojený ku konektoru USB
počítača. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
ˎ Použite kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.
ˎ Pri prvom použití prehrávača Walkman alebo po dlhodobom nepoužívaní
prehrávača Walkman môže jeho rozpoznanie počítačom niekoľko minút trvať.
Overte, či počítač rozpozná prehrávač Walkman po jeho pribl. 10-minútovom
pripojení k počítaču.
Prehrávač Walkman nefunguje alebo nie je možné zapnúť napájanie.
ˎ Pri nabíjaní akumulátora nie je možné prehrávač Walkman prevádzkovať.
Počkajte na dokončenie nabíjania.
Nie je možné sa spárovať so smartfónom.
ˎ Prehrávač Walkman funguje ako prijímač Bluetooth a nemôže sa pripojiť
k slúchadlám/reproduktorom Bluetooth, pretože tie takisto fungujú ako
prijímače.
ˎ Ak sa podporné profily líšia, nie je možné prehrávač Walkman a smartfón
spárovať. Ďalšie informácie pozrite v Používateľskej príručke, v časti „Technické
údaje“.
Walkman.
ˎ Na obrazovke nastavenia Bluetooth smartfónu skontrolujte, či je prehrávač
[NWZ-M504] zobrazený ako pripojený. Ak nie je prehrávač Walkman
pripojený, kliknite na [NWZ-M504].
Informácie o zákonoch a ochranných známkach
Informácie o zákonoch, predpisoch a právach k ochranným známkam nájdete v časti
„Dôležité informácie“ v dodanom softvéri. Aby ste si ich mohli prečítať, je dodaný
softvér nutné nainštalovať do počítača.
O slúchadlách do uší
Koncovky zvukovo utesnia uši. Preto nezabúdajte na existenciu rizika poškodenia uší
či ušných bubienkov v prípade vyvinutia vysokého tlaku na koncovky, alebo ak sa
koncovky rýchlo vyberú z uší. Po použití koncoviek zaistite ich opatrné vybratie z uší.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
Download PDF

advertising