Sony | D-EJ985 | Sony D-EJ985 Návod k obsluze

3-245-828-21 (1)
Portable
CD Player
Návod k obsluze
Informace o oblastním kódu
Oblastní kód země, ve které byl přehrávač zakoupen, najdete
v levé horní části štítku s čárovým kódem na obalu
přehrávače.
Informace o příslušenství dodávaném s přehrávačem pro
daný oblastní kód najdete v části „Příslušenství (dodávané/
volitelné)“.
„WALKMAN“ je regiśtrovaná obchodní známka společnosti Sony
Corporation pro výrobky Headphone Stereo.
obchodní známka společnosti Sony Corporation.
D-EJ985
 2002 Sony Corporation
je
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s
tekutinou, např. vázy, předejdete tak
možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI JEJ
NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ
OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje pouze
na země, kde je toto označení zákonné,
zejména na země Evropského
společenství (EU).
2
Obsah
Začínáme
Umístění ovládacích prvků ................... 4
Připojení přehrávače kompaktních
disků
Připojení stereofonního systému ........ 18
Přehrávání kompaktního disku
1. Zapojte přehrávač kompaktních
disků. ................................................ 7
2. Vložte kompaktní disk. ..................... 7
3. Spuste přehrávání. .......................... 8
Možnosti pro přehrávání
Opakované přehrávání stop
(režim opakování) ........................... 11
Přehrání jedné stopy (režim „1“) ........ 11
Přehrávání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání) ........ 11
Přehrávání oblíbených skladeb pomocí
záložek (přehrávání stop se
záložkami) ...................................... 12
Přehrávání skladeb v požadovaném
pořadí (režim PGM) ........................ 13
Připojení ke zdroji napájení
Použití dobíjecích akumulátorů ........... 19
Použití suchých článků ....................... 22
Poznámky ke zdroji napájení .............. 23
Další informace
Bezpečnostní opatření ........................ 24
Údržba ................................................ 25
Odstraňování problémů ...................... 26
Technické údaje .................................. 29
Příslušenství (dodávané/volitelné) ....... 30
Dostupné funkce
Funkce G-PROTECTION .................... 14
Zobrazení textových informací na
kompaktním disku ........................... 14
Kontrola zbývající doby na disku CD a
počtu zbývajících stop .................... 15
Zvýraznění basů
(funkce SOUND) .............................. 15
Ochrana sluchu (funkce AVLS) ........... 16
Zablokování ovládacích prvků (funkce
HOLD) ............................................. 16
Vypnutí zvukové signalizace při obsluze
přístroje ........................................... 17
Vypnutí podsvícení displeje ................ 17
3
Začínáme
Umístění ovládacích prvků
Podrobné informace najdete na stranách uvedených v závorkách.
Přehrávač kompaktních disků (čelní pohled)
1 EXT BATT (externí baterie)/DC IN
4.5 V (zdířka externího zdroje
napájení) (strany 7, 20, 22)
2 Zdířka LINE OUT (OPTICAL)
(strana 18)
3 Ovladač jog (u (přehrávání/
pauza)•./> (AMS/
hledání)
(strany 7, 8, 12, 13)
4 Tlačítko x (zastavení)/
CHARGE• Indikátor CHARGE
(strany 8, 16, 17, 19, 20)
5 Tlačítka VOL (hlasitost) +*/–
(strana 8)
6 Zdířka i (sluchátka)
(strana 7)
7 Přepínač OPEN
(strana 7)
8 Kontakty nabíjecí stanice
(strany 19, 25)
Přehrávač kompaktních disků
(vnitřek)
9 Přepínač AVLS
Přehrávač kompaktních disků
(pohled zezadu)
(strana 16)
q; Přepínač
G-PROTECTION
(strana 14)
qa Bateriový
prostor
(strana 19)
4
* Na tlačítku je vystouplý bod.
qs Přepínač
HOLD
(strana 16)
Dálkový ovladač
qd Tlačítko x
(zastavení)
(strany 8, 17)
Začínáme
qf Ovladač
VOL +/–
(hlasitost)
(strana 8)
qg Displej
(strany 9, 11 - 16)
qh Ovladač jog (u (přehrávání/
pauza)• ENT (zadání)•./
> (AMS/hledání))
(strany 8, 10, 12, 13)
qj Spona
(strana 6)
qk Přepínač HOLD
(strana 16)
w; Tlačítko SOUND
(strana 15)
ql Tlačítko
DISPLAY
(strany 14, 15)
wa Tlačítko P MODE/
(přehrávání/
opakování)
(strany 10 - 13, 17)
Poznámka
Používejte pouze dálkový ovladač, který je
součástí dodávky. Tento přehrávač není
možné ovládat pomocí dálkových ovladačů
příslušejících k jiným přehrávačům.
(Pokračování)
5
Použití spony na dálkovém ovladači
Sponu na dálkovém ovladači lze sejmout a změnit její orientaci.
Sejmutí spony
Nasazení spony v opačné orientaci
,
Sponou lze provléknout kabel dálkového ovladače.
Použití přepravního pouzdra
Přehrávač můžete nosit spolu s bateriemi v dodávaném přepravním pouzdře. Vložte
přehrávač a baterie na příslušná místa v pouzdře (viz obrázek).
6
Přehrávání kompaktního disku
Jako zdroj napájení lze rovněž použít dobíjecí akumulátory nebo suché články.
1.
Zapojte přehrávač
kompaktních disků.
do zdířky EXT BATT/
DC IN 4.5 V
Přehrávání kompaktního disku
1 Připojte napájecí síový adaptér.
2 Připojte sluchátka a dálkový
ovladač.
do zásuvky
střídavého proudu
Napájecí
síový
adaptér
Pro modely dodávané se
zásuvkovým adaptérem
Pokud vidlice síového adaptéru
neodpovídá síové zásuvce, použijte
příslušný zásuvkový adaptér.
Pro modely dodávané s dálkovým
ovladačem
• Zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovladače.
• Připojte sluchátka pevně do
dálkového ovladače. Uvolněné
spojení může při přehrávání
působit rušivé zvuky.
2.
Ovladač jog
do zdířky i
(sluchátka)
Náhlavní sluchátka
nebo sluchátka do
uší
Vložte kompaktní disk.
1 Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Přepínač OPEN
2 Vložte kompaktní disk a zavřete
kryt.
Štítkem nahoru
(Pokračování)
7
3.
Spuste přehrávání.
Ovladač jog
VOL +/–
Ovladač jog
VOL +/–
1 Stiskněte ovladač jog.
2 Pomocí tlačítek VOL + a –
nastavte hlasitost.
Funkce
Přehrávání (od místa přerušení)
Přehrávání (od první stopy)
Pauza/obnovení přehrávání po přerušení
Zastavení
Vyhledání začátku aktuální stopy (AMS*1)
Vyhledání začátku předchozích stop (AMS)
Vyhledání začátku další stopy (AMS)
Vyhledání začátku následujících stop (AMS)
Rychlý přechod dozadu
Rychlý přechod dopředu
1 Stiskněte ovladač jog.
2 Otočením ovladače VOL +/–
nastavte hlasitost.
Postup
Stiskněte ovladač jog.
Přehrávání začne od místa přerušení.
Je-li zastaveno přehrávání, stiskněte
a podržte stisknutý ovladač jog, dokud se
nespustí přehrávání první stopy.
Stiskněte ovladač jog.
Stiskněte tlačítko x (na přehrávači
tlačítko x/CHARGE).*2
Stiskněte jednou ovladač jog směrem k
..*2
Stiskněte opakovaně ovladač jog směrem
k ..*2, *3
Stiskněte jednou ovladač jog směrem k
>.*2, *3
Stiskněte opakovaně ovladač jog směrem
k > .*2, *3
Stiskněte a podržte stisknutý ovladač jog
směrem k ..*2
Stiskněte a podržte stisknutý ovladač jog
směrem k >.*2
*1 Automatický hudební senzor (Automatic Music Sensor)
*2 Tyto operace lze provést během přehrávání i během pauzy.
*3 Po přehrání poslední stopy se můžete vrátit na začátek první stopy stisknutím ovladače jog
směrem k >. Podobně můžete stisknutím ovladače jog směrem k . přejít od první stopy k
poslední stopě.
8
Informace o displeji
• Stisknete-li ovladač jog bezprostředně po výměně disku nebo po vypnutí a zapnutí
přehrávače, zobrazí se na dobu přibližně dvou sekund celkový počet stop na disku a
celková doba přehrávání.
• Při přehrávání se zobrazuje číslo stopy a doba přehrávání aktuální stopy.
• Během pauzy bliká uplynulá doba přehrávání.
Nelze zvýšit hlasitost
Informace týkající se disků CD-R/CD-RW
Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/CD-RW nahrané ve formátu CDDA*. Možnost přehrávání těchto disků ale závisí na kvalitě disků a záznamového
zařízení.
* CD-DA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio. Tento formát představuje standard
pro nahrávání disků Audio CD.
Hudební disky kódované technologiemi ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků odpovídajících standardu Compact Disc
(CD).
Některé hudební společnosti vydávají v poslední době zvukové disky kódované pomocí
technologií zajišujících ochranu proti kopírování. Mějte na paměti, že některé takové
disky neodpovídají standardu CD a nelze je proto přehrávat na tomto zařízení.
Vyjmutí kompaktního disku
Při vyjímání kompaktního disku zatlačte lehce na středový kužel.
9
Přehrávání kompaktního disku
• Pokud je přepínač AVLS nastaven na hodnotu „LIMIT“, nastavte jej na hodnotu
„NORM“. Další informace najdete v části „Ochrana sluchu (funkce AVLS)“.
• Pokud jsou sluchátka připojena ke zdířce LINE OUT (OPTICAL), připojte je ke zdířce
i (sluchátka).
Možnosti pro přehrávání
Pomocí tlačítka P MODE/
(přehrávání/opakování) nebo pomocí ovladače jog můžete
nastavit různé možnosti přehrávání.
Tlačítko P MODE/
Stisknete-li během přehrávání toto
tlačítko, změníte režim přehrávání.
Pokud během přehrávání stisknete
toto tlačítko a podržíte je stisknuté,
dokud se nezobrazí indikátor „ “,
nastavíte opakované přehrávání v
režimu vybraném pomocí tlačítka
P MODE/ .
t Bez indikace
(Běžné přehrávání)
r
„1“
(Přehrání jedné stopy)
r
„SHUF“
(Přehrání stop v náhodném
pořadí)
r
„ “
(Přehrání stop se záložkami)
r
„PGM“
(Přehrání stop v požadovaném
pořadí)
10
Ovladač jog
•Stisknutí
Umožňuje připojení záložek ke
stopám. Lze zadat také stopy
vybrané pro přehrávání v režimu
PGM.
•Stisknutí směrem k >
nebo .
Umožňuje výběr stop pro
přehrávání v režimu PGM.
Opakované přehrávání stop (režim opakování)
Opakovaně lze přehrávat stopy v následujících režimech: běžné přehrávání, přehrání
jedné stopy, přehrávání stop se záložkami a přehrávání v režimu PGM.
Během přehrávání stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko P MODE/ , dokud se
nezobrazí indikátor „ “.
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko P MODE/ , dokud se nezobrazí
indikátor „1“.
Přehrávání stop v náhodném pořadí (režim náhodného přehrávání)
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko P MODE/ , dokud se nezobrazí
indikátor „SHUF“.
11
Možnosti pro přehrávání
Přehrání jedné stopy (režim „1“)
Přehrávání oblíbených skladeb pomocí záložek
(přehrávání stop se záložkami)
Záložkami můžete označit až 99 stop na disku CD. Tuto funkci lze použít pro
maximálně 10 disků CD.
Připojení záložek
1 Při přehrávání stopy, ke které chcete připojit záložku, stiskněte a podržte stisknutý
ovladač jog, dokud na displeji nezačne blikat indikátor „ “.
Jakmile je záložka úspěšně nastavena, indikátor „ “ začne blikat pomalu.
2 Zopakováním kroku 1 připojte záložky ke všem požadovaným stopám.
Přehrávání stop se záložkami
1 Stiskněte opakovaně tlačítko P MODE/ , dokud nezačne blikat indikátor „ “.
2 Stiskněte ovladač jog.
Na displeji se rozsvítí indikátor „ “ a spustí se přehrávání stop se záložkami.
Odstranění záložek
Při přehrávání stopy označené záložkou stiskněte a podržte stisknutý ovladač jog,
dokud z displeje nezmizí indikátor „ “.
Kontrola stop označených záložkami
Během přehrávání stop označených záložkami bliká na displeji pomalu indikátor „ “.
Poznámky
• Při přehrávání stop se záložkami jsou jednotlivé stopy přehrávány v pořadí čísel stop,
nikoli v pořadí, ve kterém byly označeny záložkami.
• Pokusíte-li se označit záložkami skladby na 11. disku CD, budou smazány záložky
pro disk CD, který byl přehráván jako první.
• Jestliže odpojíte všechny zdroje napájení, dojde ke smazání všech záložek uložených
v paměti.
• Je-li přehrávač CD napájen z dobíjecích akumulátorů a pokračujete-li v přehrávání
bez dobití akumulátorů, ačkoli je zobrazen indikátor „Lobatt“, dojde ke smazání
všech záložek uložených v paměti.
12
Přehrávání skladeb v požadovaném pořadí (režim PGM)
Přehrávač můžete naprogramovat tak, aby přehrál až 64 stop ve zvoleném pořadí.
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko P MODE/ ,
dokud se nezobrazí indikátor „PGM“.
2
Vyberte stopu stisknutím ovladače
jog směrem k > nebo ..
Číslo stopy
Možnosti pro přehrávání
Pořadí přehrávání
3
Stisknutím ovladače jog zadejte
vybranou stopu.
Zobrazí se indikátor „000“ a pořadí
se zvýší o jednu.
4
5
Opakováním kroků 2 a 3 vyberte stopy v požadovaném pořadí.
Stiskněte a podržte stisknutý ovladač jog, dokud se nespustí přehrávání v
režimu PGM.
Kontrola programu
Během programování:
Před krokem 5 opakovaně stiskněte ovladač jog.
Během přehrávání v režimu PGM:
Opakovaně stiskněte tlačítko P MODE/ , dokud nezačne blikat indikátor „PGM“.
Poté stiskněte opakovaně ovladač jog.
Při každém stisknutí ovladače jog se zobrazí číslo stopy.
Poznámky
• Jakmile v kroku 3 dokončíte výběr šedesáté čtvrté stopy, zobrazí se na displeji číslo první vybrané
stopy.
• Pokusíte-li se vybrat více než 64 stop, budou první vybrané stopy vymazány.
13
B Dostupné funkce
Funkce G-PROTECTION
Funkce G-PROTECTION byla vyvinuta s
cílem zajistit zvýšenou ochranu proti
přeskakování zvuku při běhání.
Jakmile nastavíte přepínač
G-PROTECTION na přehrávači na
hodnotu „2“ , dojde k vylepšení funkce
G-PROTECTION v porovnání s
nastavením na hodnotu „1“.
Chcete-li při procházce s přehrávačem
kompaktních disků vychutnávat velmi
kvalitní zvuk disku CD díky funkci GPROTECTION, nastavte přepínač GPROTECTION na hodnotu „1“. Při
zvýšené tělesné aktivitě se doporučuje
nastavení na hodnotu „2“.
Přepněte tlačítko G-PROTECTION
(pod krytem) na hodnotu „1“ či „2“ .
Zobrazení textových
informací na kompaktním
disku
Při přehrávání disku CD obsahujícího
textové informace se na displeji zobrazí
název skladby, název disku, jméno
interpreta atd.
Zobrazení na dálkovém ovladači
Zobrazí
se „Číslo
stopy“.
Zde se zobrazí
textové informace.*
* Při čtení informací z disku CD přehrávačem
se zobrazí indikátor „READING“.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Při každém stisknutí tlačítka se displej
změní takto:
Displej
Poznámka
Zvuk může přeskakovat:
– je-li přehrávač CD vystaven déletrvajícím
silným otřesům,
– je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný
kompaktní disk,
– jsou-li používány nekvalitní disky CD-R/
CD-RW, v případě problému se
záznamovým zařízením nebo aplikačním
softwarem.
Běžné přehrávání Číslo a název
přehrávané stopy
Stisknutí tlačítka Číslo a název
DISPLAY jednou. přehrávané stopy
či jméno interpreta
Stisknutí tlačítka Počet zbývajících
DISPLAY dvakrát. stop** a název
disku či jméno
interpreta
** Nezobrazuje se v následujících režimech:
přehrání jedné stopy, náhodné přehrávání,
přehrávání stop se záložkami a přehrávání v
režimu PGM.
Poznámka
14
Text zobrazovaný na tomto přehrávači je
pouze v angličtině.
Kontrola zbývající doby na
disku CD a počtu
zbývajících stop
Zbývající dobu na disku CD a počet
zbývajících stop můžete zkontrolovat
pomocí tlačítka DISPLAY.
Při přehrávání disku CD obsahujícího
textové informace nemůžete tuto funkci
používat.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Při každém stisknutí tlačítka se displej
změní takto:
Zvýraznění basů
(funkce SOUND)
Můžete zvýraznit hluboké tóny.
Stisknutím tlačítka SOUND vyberte
režim „SOUND 1“ nebo „SOUND 2“.
Bez indikace
(Běžné přehrávání)
„SOUND 1“
„SOUND 2“
Displej
doba přehrávání
Je zobrazen vybraný režim.
Stiskněte tlačítko Počet stop a doba
DISPLAY jednou. zbývající v aktuální
stopě
Stiskněte tlačítko Počet zbývajících
DISPLAY dvakrát. stop* a doba zbývající
V režimu „SOUND 2“ jsou basy
zvýrazněny více než v režimu „SOUND 1“.
Poznámka
Pokud dochází při použití funkce SOUND ke
zkreslení zvuku, snižte hlasitost.
na disku CD*
* Nezobrazuje se v následujících režimech:
přehrání jedné stopy, náhodné přehrávání,
přehrávání stop se záložkami a přehrávání v
režimu PGM.
15
Dostupné funkce
Běžné přehrávání Počet stop a uplynulá
Ochrana sluchu (funkce AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter
System, systém automatického
omezování hlasitosti) snižuje maximální
úroveň hlasitosti a chrání tak váš sluch.
Nastavte přepínač AVLS (pod krytem)
na hodnotu „LIMIT“.
Zablokování ovládacích
prvků (funkce HOLD)
Ovládací prvky na přehrávači můžete
zablokovat a zabránit tak náhodnému
stisknutí tlačítek.
Posuňte přepínač HOLD ve směru
šipky.
Přehrávač
kompaktních disků
Dálkový ovladač
Indikátor se zobrazí, pokud
hlasitost překročí určitou mez.
Vypnutí funkce AVLS
Nastavte přepínač AVLS na hodnotu
„NORM“.
Indikátor
CHARGE bliká,
pokud při
zapnutém režimu
HOLD stisknete
libovolné tlačítko.
Funkci HOLD je možné použít pro
přehrávač i pro dálkový ovladač.
Přehrávač můžete ovládat
prostřednictvím dálkového ovladače i v
případě, že je funkce HOLD na
dálkovém ovladači vypnutá.
Zrušení blokování ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Poznámka
I když je funkce HOLD aktivní, nezobrazí se na
displeji dálkového ovladače indikátor „HOLD“.
16
Vypnutí zvukové
signalizace při obsluze
přístroje
Vypnutí podsvícení displeje
Zvukový signál, který se ve sluchátkách
ozve při obsluze přehrávače, můžete
vypnout.
Používáte-li dobíjecí akumulátory či
suché články, zapne se při každém
stisknutí tlačítka podsvícení displeje na
dobu přibližně 5 sekund. Můžete jej však
vypnout, chcete-li uspořit baterie.
1
Odpojte od přístroje zdroj
napájení (síový adaptér,
akumulátory nebo suché články).
1
Vyjměte z přehrávače disků CD
dobíjecí akumulátory či suché
články.
2
Držte stisknuté tlačítko x (pro
přehrávač CD x/CHARGE).
2
Vložte baterie a současně
stiskněte tlačítko P MODE/
Zapnutí podsvícení displeje
Vyjměte baterie a vložte je, aniž byste
stiskli tlačítko P MODE/ .
Informace týkající se podsvícení
displeje
Při použití napájecího síového adaptéru
je podsvícení displeje vždy zapnuto.
17
Dostupné funkce
Zapnutí zvukové signalizace
Odpojte zdroj napájení a znovu jej
připojte, aniž by bylo stisknuté tlačítko
x nebo x/CHARGE.
.
B Připojení přehrávače kompaktních disků
Připojení stereofonního
systému
Kompaktní disky můžete poslouchat
pomocí stereofonního systému nebo
můžete pořizovat záznam disku na
kazetu nebo minidisk. Podrobné
informace najdete v návodu k danému
zařízení.
Než provedete připojení, ověřte, že jsou
všechny připojované přístroje vypnuty.
Přístroj
MiniDisc,
DAT atd.
18
Použití propojovacího kabelu
Pokud je zvuk zkreslený, připojte přístroj
prostřednictvím zdířky i.
Použití optického digitálního
propojovacího kabelu
Při nahrávání disku CD na zařízení
MiniDisc, DAT atd. se ujistěte, že je
přehrávání pozastaveno, a až pak
spuste nahrávání.
do zdířky
LINE OUT
(OPTICAL)
Optický
digitální
připojovací
kabel
Poznámky
• Než začnete přehrávat kompaktní disk,
snižte hlasitost připojeného přístroje.
Předejdete tak poškození připojených
reproduktorů.
• Při nahrávání používejte napájecí síový
adaptér. Pokud byste pro napájení použili
akumulátory nebo suché články, mohlo by
během nahrávání dojít k jejich úplnému
vybití.
• Nastavte hlasitost na připojeném zařízení
tak, aby zvuk nebyl zkreslen.
Připojovací
kabel
Levý (bílý)
Pravý
(červený)
Stereofonní
systém, kazetový
magnetofon,
radiomagnetofon
apod.
Informace o funkcích G-PROTECTION
a SOUND při používání propojovacího
kabelu nebo optického digitálního
propojovacího kabelu
• Chcete-li nahrávat vysoce kvalitně,
nastavte přepínač G-PROTECTION na
hodnotu „1“.
• Funkce SOUND funguje pouze pro
zvukový signál ze zdířky i a nikoliv
signál ze zdířky LINE OUT (OPTICAL).
B Připojení ke zdroji napájení
Můžete použít následující zdroje
napájení:
• dobíjecí akumulátory,
• napájecí síový adaptér (viz část
„Přehrávání kompaktního disku“),
• alkalické baterie LR6 (velikost AA)
(externí balení baterií)
Informace o životnosti baterií a potřebné
době nabíjení akumulátorů najdete v
části „Technické údaje“.
Použití dobíjecích
akumulátorů
3
Připojte síový adaptér do zdířky
DC IN 4.5 V na dodávané nabíjecí
stanici a do síové zásuvky. Poté
umístěte přehrávač CD na
dodávanou nabíjecí stanici a
zarovnejte značku V na
přehrávači CD se značkou v na
stanici.
Pokud vidlice síového adaptéru
neodpovídá síové zásuvce, použijte
příslušný zásuvkový adaptér.
Indikátor CHARGE
Před prvním použitím akumulátory
nabijte. V přehrávači můžete použít
pouze následující akumulátory:
• NH-14WM (A)
1
Vložte dva dobíjecí akumulátory
tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru, a zavřete
kryt, až zaklapne.
do zdířky
DC IN 4.5 V
Zarovnejte
V a v.
Připojení ke zdroji napájení
2
Otevřete bateriový prostor uvnitř
přehrávače.
Napájecí síový adaptér
do zásuvky
střídavého proudu
(Pokračování)
Vložte nejprve konec
označený # (pro obě baterie).
19
Použití dobíjecích akumulátorů
Akumulátory se začnou dobíjet.
Na displeji dálkového ovladače
začne blikat indikátor „Charging“
(nabíjení) a postupně se rozsvítí
jednotlivé části indikátoru
. Na
přehrávači CD se rozsvítí indikátor
CHARGE.
Jakmile jsou akumulátory zcela
nabité, všechny indikátory na displeji
zhasnou a zhasne i indikátor
CHARGE.
Nabíjení dobíjecích akumulátorů bez
použití dodávané nabíjecí stanice
Připojte napájecí síový adaptér ke
zdířce EXT BATT/DC IN 4.5 V na
přehrávači CD a do síové zásuvky a
poté stisknutím tlačítka x/CHARGE
spuste nabíjení.
Tlačítko x/CHARGE•
indikátor CHARGE
do zásuvky
EXT BATT/
DC IN 4.5V
Napájecí síový
adaptér
do zásuvky
střídavého proudu
Poznámky
• Při nabíjení baterií pomocí nabíjecí stanice
zkontrolujte, že je odpojeno externí pouzdro
baterií.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí
akumulátory mohou zahřát na vysokou
teplotu. To nepředstavuje žádné nebezpečí.
• Pokud během nabíjení stisknete ovladač
jog, nabíjení se přeruší a spustí se
přehrávání disku CD.
• Umístíte-li během přehrávání přehrávač CD
na nabíjecí stanici, přehrávání se přeruší a
spustí se nabíjení.
• Přehrávač CD umístěte bezpečně na nabíjecí
stanici tak, aby značka V na přehrávači CD a
značka v na stanici byly zarovnány.
Zkontrolujte, že se na přehrávači CD rozsvítil
indikátor CHARGE. Při nesprávném umístění
dojde k přerušení nabíjení nebo přehrávání.
20
Vyjmutí dobíjecích akumulátorů
Při vyjmutí akumulátorů zatlačte na
značku #.
Kdy je třeba akumulátory vyměnit
Jakmile se životnost akumulátorů zkrátí
přibližně na polovinu, nahrate je
novými akumulátory.
Poznámka k použití akumulátorů
Nový akumulátor nebo akumulátor, který
nebyl dlouho používán, nemusí být
zcela nabit, dokud jej několikrát
nenabijete a nevybijete.
Poznámka k přenášení akumulátorů
Kdy je třeba akumulátory nabíjet
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
○
Baterie jsou nabité.
○
○
r
○
r
○
Baterie se vybíjejí.
○
r
○
○
r
Baterie jsou téměř vybité.
Baterie jsou úplně vybité.
* Ozve se zvukový signál.
Chcete-li dlouho uchovat kapacitu
akumulátorů, nabíjejte je pouze tehdy,
když jsou úplně vybité.
Poznámky k dodávané nabíjecí
stanici
• Dodávanou nabíjecí stanici lze použít pouze
s tímto přehrávačem CD. Tuto stanici nelze
použít k nabíjení žádných jiných modelů
přehrávačů.
• Pomocí dodávané nabíjecí stanice lze
nabíjet pouze dobíjecí akumulátory
NH-14WM (A) . Nepokoušejte se nabíjet
žádné jiné typy akumulátorů.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí
akumulátory mohou zahřát na vysokou
teplotu. To nepředstavuje žádné nebezpečí.
• Na nabíjecí stanici nepokládejte mince ani
jiné kovové předměty. Přijdou-li kontakty
nabíjecí stanice do náhodného styku s
kovovým předmětem, může dojít ke zkratu a
značnému zahřátí.
Poznámky
• Části indikátoru
zobrazují stav nabití
baterie. Jednotlivé dílky indikátoru označují
čtvrtinu kapacity baterie pouze přibližně.
• V závislosti na způsobu používání přístroje
může indikace
zbývající energie klesat
a narůstat.
21
Připojení ke zdroji napájení
r
Lobatt*
Používejte dodávaný transportní obal, aby
nemohlo dojít k náhodnému zahřátí baterií.
Pokud jsou baterie v kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo vznícení
kvůli zkratu.
Použití suchých článků
3
Připojte externí balení baterií k
přehrávači.
Používejte pouze dodávané externí
balení baterií.
S přehrávačem používejte pouze
následující typ suchých článků:
• alkalické baterie LR6 (velikost AA).
1
Zarovnejte čáry pod tlačítkem
PUSH (viz obrázek) a poté
stiskněte tlačítko PUSH a
vytáhněte pouzdro baterií.
do zdířky
EXT BATT/
DC IN
4.5 V
Stranou v dolů
Zarovnání
Kdy je třeba baterie vyměnit
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
Baterie jsou nabité.
○
r
Baterie se vybíjejí.
○
○
○
r
r
○
Vložte dvě alkalické baterie LR6
(velikost AA) tak, aby orientace
pólů 3 odpovídala schématu
uvnitř pouzdra baterií. Zasuňte
pouzdro baterií a zajistěte je
otočením zámku LOCK ve směru
šipky.
○
2
○
○
○
r
Baterie jsou téměř vybité.
r
Lobatt*
Baterie jsou úplně vybité.
* Ozve se zvukový signál.
Jsou-li baterie vybité, vyměňte je obě za
nové.
Baterie v přehrávači a v externím balení
jsou vybíjeny současně.
Poznámky
• Před připojením externího balení
zkontrolujte, že jste odpojili síový adaptér.
• Chcete-li při napájení využívat dobíjecí
akumulátory a suché články, použijte plně
nabité dobíjecí akumulátory a nové suché
články.
22
Poznámky ke zdroji
napájení
Není-li přehrávač CD delší dobu používán,
odpojte všechny zdroje napájení.
Napájecí síový adaptér
• Používejte pouze dodávaný síový
adaptér nebo adaptér doporučený v
části „Příslušenství (dodávané/
volitelné)“. Nepoužívejte žádné jiné
síové adaptéry. Mohlo by dojít k
poškození přístroje.
Polarita zástrčky
Připojení ke zdroji napájení
• Síového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno
přístupné síové zásuvky. Zjistíte-li ve
funkci síového adaptéru jakékoliv
nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze
zásuvky.
Akumulátory a suché články
• Nikdy nenabíjejte suché články.
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a
jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného a
záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte akumulátory se
suchými články.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se
starými.
• Nepoužívejte společně různé typy
baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu
používány, vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete
zbytky elektrolytu z bateriového
prostoru a vložte nové baterie. V
případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
23
B Další informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli
pevný předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje napájení) nestrkejte
žádné cizí předměty.
Přehrávač kompaktních disků
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a
nedotýkejte se jich. Jinak by mohlo
dojít k jejich poškození a porušení
správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké
předměty. Mohlo by dojít k poškození
přehrávače a kompaktního disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném
povrchu nebo v autě se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu,
vypněte jej nebo jej přesuňte do větší
vzdálenosti od rozhlasového nebo
televizního přijímače.
• Na tomto CD přehrávači nelze
přehrávat disky nestandardních tvarů
(např. srdce, čtverce nebo hvězdy).
Mohlo by dojít k jeho poškození. Tyto
disky nepoužívejte.
Zacházení s kompaktními disky
• Chcete-li uchovat kompaktní disky
čisté, dotýkejte se pouze jejich okrajů.
Nikdy se nedotýkejte povrchu disku.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky.
Tak ne!
24
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu záření ani tepelným
zdrojům, například horkovzdušným
ventilátorům. Nenechávejte disky ležet
v autě zaparkovaném na slunci.
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta,
jízdě na kole nebo při obsluze
motorových vozidel. Mohlo by to vést k
dopravní nehodě a v některých zemích
je to dokonce v rozporu s předpisy.
Nebezpečné je rovněž používání
sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na
křižovatkách. V nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou
příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují
před opakovaným a dlouhotrvajícím
hlasitým poslechem. Pokud vám začne v
uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak
budete moci zaznamenat i vnější zvuky a
nebudete rušit okolí.
Údržba
Čištění povrchu přístroje
Používejte měkký hadřík navlhčený ve
vodě nebo slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte alkohol, benzín
ani ředidla.
Čištění kontaktů
Pokud dojde ke znečištění kontaktů na
nabíjecí stanici nebo na přehrávači CD,
nebude možné akumulátory správně
nabíjet. Pravidelně čistěte kontakty
pomocí bavlněného hadříku nebo
ústřižku suché látky (viz obrázek).
Kontakty
Kontakty
Další informace
25
Odstraňování problémů
Pokud by po vyzkoušení uvedených postupů váš problém přetrvával, obrate se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Symptom
Hlasitost se nezvýší ani
při opakovaném otočení
ovladače VOL +/– ve
směru + (ani při
opakovaném stisknutí
tlačítka VOL + na
přehrávači CD).
Nelze nastavit hlasitost.
Neozývá se žádný zvuk
ani šum.
Životnost suchých
článků je příliš krátká.
Životnost akumulátorů je
příliš krátká.
Na displeji se zobrazí
indikátor „Lobatt“ nebo
„000“. Přehrávač nehraje.
Na displeji se zobrazí
indikátor „HiDCin“.
26
Příčina a možnosti nápravy
c Nastavte přepínač AVLS na hodnotu „NORM“. (strana 16)
c Sluchátka jsou zapojena do zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Zapojte je do zdířky i (sluchátka). (strana 7)
c Sluchátka jsou zapojena do zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Zapojte je do zdířky i (sluchátka). (strana 7)
c Zapojte řádně konektory. (strana 7)
c Konektory jsou špinavé. Čistěte konektory pravidelně
suchým měkkým hadříkem.
c Přesvědčte se, že používáte alkalické baterie, nikoliv
manganové. (strana 22)
c Nahrate baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strana 22)
c Akumulátory několikrát nabijte a vybijte. (strany 19 - 21)
c Akumulátory jsou zcela vybity. Nabijte je. (strana 19)
c Nahrate baterie novými alkalickými články LR6 (velikost
AA). (strana 22)
c Používejte výhradně síový adaptér nebo kabel k autobaterii
uvedený v části „Příslušenství (dodávané/volitelné)“.
(strana 30)
c Vyjměte všechny zdroje napájení a poté znovu vložte
baterie nebo připojte síový adaptér. (strany 7, 19, 22)
Symptom
Přehrávač nehraje nebo
na displeji svítí indikátor
„Nodisc“, i když je disk
CD vložený do
přehrávače.
Po stisknutí tlačítka bliká
na přehrávači CD
indikátor CHARGE a
přehrávač nehraje.
Nelze měnit hlasitost
pomocí tlačítek VOL +/–
na přehrávači.
Při nahrávání
prostřednictvím
optického digitálního
propojení nelze správně
nahrát číslo skladby.
Dobíjecí akumulátory
nelze dobíjet.
Příčina a možnosti nápravy
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 16)
c Kompaktní disk je špinavý nebo poškozený. (strana 24)
c Zkontrolujte, že je disk vložen do přehrávače štítkem
směrem nahoru. (strana 7)
c Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Ponechte přehrávač několik hodin mimo provoz, dokud
nevyschne.
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 19)
c Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy správně. (strany 19, 22)
c Zasuňte napájecí adaptér pevně do síové zásuvky.
(strana 7)
c Disk CD-R/CD-RW nebyl uzavřen. Uzavřete disk CD-R/CDRW pomocí nahrávacího zařízení.
c Vyskytly se problémy s kvalitou disku CD-R/CD-RW, s
nahrávacím zařízením nebo použitým softwarem.
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 16)
c Přehrávač je připojen k nějakému zvukovému zařízení.
Nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na připojeném
zařízení. (strana 18)
c Nahrajte číslo skladby znovu pomocí zařízení MiniDisc, DAT
atd. (strana 18)
c Podrobné informace najdete v návodu k danému zařízení.
(strana 18)
(Pokračování)
27
Další informace
c Došlo ke znečištění kontaktů na přehrávači CD nebo na
nabíjecí stanici. Otřete kontakty suchým hadříkem.
c Je přehráván disk CD. Zastavte přehrávání.
c K přehrávači CD je připojeno externí pouzdro baterií.
Odpojte je a spuste znovu nabíjení.
c Přehrávač CD není správně umístěn na nabíjecí stanici.
Umístěte přehrávač CD na nabíjecí stanici tak, aby značka
V na přehrávači a značka v na stanici byly zarovnány.
Zkontrolujte, že se na přehrávači rozsvítil indikátor
CHARGE. (strana 19)
Odstraňování problémů
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Přehrávání začne od
místa přerušení.
(obnovení přehrávání)
c Je aktivní funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání od
první stopy, stiskněte a podržte stisknutý ovladač jog na
zastaveném přehrávači, dokud se nespustí přehrávání první
stopy. Můžete také otevřít víko přehrávače CD. Nebo
odpojte všechny zdroje napájení a poté znovu vložte
akumulátory či připojte napájecí síový adaptér. (strany 7, 8,
19, 22)
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 19)
Je slyšet praskavý zvuk
disku CD.
Při zavírání víka
přehrávače CD se disk
začíná točit.
Přehrávač nelze ovládat
pomocí dálkového
ovladače.
Obraz na displeji je
špatně čitelný nebo se
zobrazuje pomalu.
Na displeji rychle bliká
indikátor „ “ a nelze
přejít na začátek stopy
nebo na určité místo
skladby.
28
c Přehrávač CD čte informace z disku CD. Nejde o závadu.
c Omylem jsou stisknuta tlačítka na přehrávači.
c Používáte přehrávač CD při vysoké (nad 40 ˚C) nebo nízké
(pod 0 ˚C) teplotě. Při pokojové teplotě bude displej opět
fungovat normálně.
c Přehrávač se nachází v režimu přehrávání stop se
záložkami.
Stisknete-li dvakrát tlačítko P MODE/ , přejde přehrávač
zpět do režimu běžného přehrávání.
Technické údaje
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 780 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–2
dB (měřeno podle JEITA
• Napájecí síový adaptér (zdířka DC IN
4.5 V):
Modely U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2
a CA2/C: 120 V, 60 Hz
Modely CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE,
EE1, E, E13 a E13/2: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Model CEK: 230 V, 50 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Modely EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 a
EE8: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model HK4: 230 V, 50 Hz
Model CNA: 220 V, 50 Hz
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
(Při použití přehrávače na rovné a pevné
podložce.)
Životnost baterií závisí na působu použití
přehrávače.
Napájení
Výstup (při vstupu 4,5 V)
Výstupní zdířka Line (stereo minizdířka)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zátěž. impedance nad
10 kΩ
Sluchátka do uší (stereo minizdířka)
Přibl. 5 mW + přibl. 5 mW při 16 Ω
(Přibl. 0,5 mW + přibl. 0,5 mW při 16 Ω)*
* Pro zákazníky v Evropě
Optický digitální výstup (optický výstupní
konektor)
Výstupní úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová délka: 630 - 690 nm ve špičce
• Dva dobíjecí akumulátory
Sony NH-14WM (A) : 2,4 V ss
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 3 V ss
Dvě NH-14WM (A)
43
(nabíjeny po
dobu 5 hodin**)
Externí balení baterií
69
(dvě alkalické
baterie***)
Dvě NH-14WM (A)
113
a externí balení baterií
(dvě alkalické
baterie***)
44
74
120
* Hodnota měřená podle standardu JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
** Doba nabíjení závisí na způsobu použití
akumulátorů.
*** Při použití alkalických baterií Sony
LR6 (SG) (vyrobeno v Japonsku).
Další informace
Požadavky na napájení
Oblastní kód zakoupeného modelu
najdete v levé horní části štítku s
čárovým kódem na obalu přehrávače.
G-PROTECTION
„1“
„2“
Pracovní teplota
5 oC - 35 oC
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících
částí a ovládacích prvků)
Přibl. 135,0 x 135,0 x 16,2 mm
Hmotnost (bez akumulátorů)
Přibl. 174 g
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
29
Příslušenství (dodávané/volitelné)
Dodávané příslušenství
Oblastní kód země, ve které byl přehrávač
zakoupen, najdete v levé horní části štítku s
čárovým kódem na obalu přehrávače.
Napájecí síový adaptér (1)
Sluchátka s dálkovým ovladačem (1)
Dobíjecí akumulátory (2)
Nabíjecí stanice (1)
Přepravní balení baterií (2)
Přepravní pouzdro (1)
Externí balení baterií (1)
Zásuvkový adaptér (1)*
* Dodáváno pouze s modelem JE.W
Volitelné příslušenství
Systém aktivních reproduktorů
SRS-Z1
SRS-Z1000
Kabel k autobaterii
DCC-E345
Kabel k autobaterii se sadou pro zapojení v
autě
DCC-E34CP
Sada pro zapojení v autě CPA-9C
Optický digitální propojovací kabel
POC-15B
POC-15AB
Dobíjecí akumulátor
NH-14WM
Sluchátka do uší (kromě zákazníků ve Francii)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Sluchátka do uší (pro zákazníky ve Francii)
MDR-E808SP
Při nákupu napájecího síového adaptéru se
porate s nejbližším prodejcem výrobků Sony.
Může se stát, že váš prodejce nebude
mít k dispozici veškeré výše uvedené
příslušenství. Vyžádejte si od něj
podrobné informace o příslušenství,
které je k dostání ve vaší zemi.
30
31
Vytištěno na 100% recyklovaném
papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising