Sony | D-C20 | Sony D-C20 Návod k obsluze

3-043-936-21 (1)
Přímé přehrávání
CD!
Jestliže chcete ihned začít s přehráváním disku, zapojte váš přehrávač
do sítě ve vaší domácnosti. Další dvě možnosti, které se vám nabízejí
jsou: suché baterie (viz “Zdroje napětí” na druhé straně) a autobaterie.
Portable
CD Player
1
Návod k použití
Proveïte potřebná
zapojení
Lokální kód
Lokální kód přehrávače, který jste si zakoupili, se nachází na horní levé straně
čárkového kódu na obalu.
Pro příslušenství dodávané s vaším přehrávačem porovnejte také lokální kód
vašeho modelu s údaji v kapitole “Dodávané příslušenství” na konci tohoto
návodu k obsluze.
do zásuvky
Činnost
Tlačítko
Vyhledávání
začátku aktuální
skladby
. jednou
(AMS*)
Vyhledávání
začátku předešlé
skladby
(AMS)
. opakovaně**
Vyhledávání
začátku příští
skladby
(AMS)
> jednou
Vyhledávání
začátku
následujících
skladeb (AMS)
> opakovaně***
Rychlý postup
dopředu
Držte stisknuté
>
Rychlý postup
dozadu
Při použití
sluchátek
Sí»ový adaptér
DC IN 4.5 V
Volba režimu přehrávání
Máte možnost poslouchat jeden z
následujících pěti režimů:
“Normální přehrávání”, “Opakované
přehrávání — všech skladeb”, “Přehrávání
jedné skladby”, “Opakované přehrávání —
jedné skladby” a “Náhodné opakované
přehrávání”.
Zapojení na jiný stereofonní
přístroj
Užití dalších funkcí
Poslech silnějšího basového zvuku
( Funkce zvuku)
Můžete poslouchat zesílený basový zvuk.
Můžete poslouchat CD pomocí jiného
stereofonního zařízení nebo zaznamenávat
CD na kazetu. Podrobnosti naleznete v
návodu k použití k danému přístroji. Než
začnete se zapojováním, vypněte jednotlivé
přístroje.
PHONES
Nastavte spínač MEGA BASS na ON (zap.).
Na displeji se obejví “BASS”.
MENU
Držte stisknuté
.
* AMS = Automatic Music Sensor automatický hudební senzor
** Při použití tlačítka .: předešlá skladba t
předešlá skladba...... první skladba t
poslední skladba ......
*** Při použití tlačítka >: příští skladba t
příští skladba ...... poslední skladba t první
skladba t druhá skladba ......
Při vyjímání CD zatlačte lehce na středový
kužel.
Spojovací kabel
RK-G129HG
Stiskněte tlačítko MENU během přehrávání.
Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude
měnit indikace režimu na displeji následovně:
Indikace režimu přehrávání
Levý (bílý)
Pravý (červený)
Zablokování tlačítek
m
LINE IN nebo
REC IN
Poznámka
• Jestliže je zvuk během poslechu zesílených
basů rušený, ztlumte hlasitost.
Vyjmutí CD
Sluchátka do uší
nebo sluchátka
přes hlavu
BDalší operace
Máte možnost zablokovat váš přehrávač,
abyste tak zabránili náhodné manipulaci.
Žádná indikace (Normální přehrávání)
Přehrávač přehraje jednou všechny
skladby na CD.
Stereofonní
souprava, kazetový
magnetofon,
kazetový
magnetofon s
rádiem apod.
Poznámky
m
• Než začnete s přehráváním CD, ztlumte
hlasitost zapojeného přístroje, abyste
nepoškodili zapojené reproduktory.
• Jestliže zapojíte další přístroj přes zdířku
PHONES na tomto přehrávači, nastavte
hlasitost na zapojeném přístroji.
• Jestliže nastavíte hlasitost na více než “
může dojít k rušení zvuku.
“REPEAT” (Opakované přehrávání
— všech skladeb)
Přehrávač přehraje opakovaně všechny
skladby na CD.
m
”,
“1” (Přehrávání jedné skladby)
Přehrávač přehraje jednou skladbu,
kterou jste zadali.
D-C20
D-C21
m
PHONES
Sony Corporation 2000 Printed in China
“REPEAT 1” (Opakované přehrávání
— jedné skladby)
Jestliže se sí»ový adaptér nehodí do vaší zásuvky, použijte adaptér pro zástrčku.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti
ani vlhkosti, předejdete
tak možnosti vzniku
požáru či úrazu
elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje.
Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
UPOZORNÉNíNí
Součástí přístroje je optické zařízení
vyvolávající nebezpečí poškození zraku.
Přehrávač bude opakovaně přehrávat
jednu skladbu, kterou jste zadali.
Pro modely dodávané s adaptérem pro zástrčku na střídavý proud
2
m
Poznámky k displeji
• Když stisknete N, objeví se celkový počet
skladeb na CD a celková doba přehrávání.
• Během přehrávání se objeví číslo skladby a
uplynulá doba přehrávání aktuální skladby.
• Mezi jednotlivými skladbami se objeví čas do
začátku další skladby společně s indikací
“–”.
Vložte CD
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
“REPEAT SHUFFLE ” (Náhodné
opakované přehrávání)
Přehrávač bude opakovaně přehrávat
všechny skladby na CD v nahodilém
pořadí.
Posuňte HOLD ve směru šipky.
Při stisknutí jakéhokoli tlačítka se na displeji
objeví “Hold” a přehrávač není možné
ovládat.
Chcete-li zablokování zrušit, posuňte HOLD
zpět.
Ochrana vašeho sluchu (AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter
System - systém automatického omezování
hlasitosti) snižuje maximální úroveň hlasitosti
pro ochranu vašeho sluchu.
Poznámky k zacházení s CD
Pro zákazníky v Evropě
• Abyste uchovali CD čisté, sahejte pouze na
jejich hrany. Nikdy se nedotýkejte jejich
plochy.
• Na CD nelepte žádné papírky ani nálepky.
• Nevystavuje CD přímému slunečnímu záření
ani zdrojům tepla jako např. ventilátorům s
horkým vzduchem. Nenechávejte CD v autě,
zaparkovaném na slunci.
OPEN
Značka CE na přehrávači
kompaktních disků je platná pouze
pro produkty uvedené na trh v
zemích Evropské unie.
víčko.
3
2 Umístěte CD na středový kužel.
3 Zavřete víčko.
Spus»te přehrávání
1 Stiskněte tlačítko N.
2 Nastavte hlasitost.
Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte x.
Poznámka
Při stisknutí tlačítka x se zruší nastavení hlasitosti. Při
příštím přehrávání CD ji nastavte znovu za pomoci
tlačítek VOL + nebo –.
Držte stisknuté tlačítko MENU, dokud se na
displeji neobjeví “AVLS”.
Jestliže nastavíte hlasitost na “
možné ji dále zvýšit.
Potištěnou stranou směrem
nahoru
1 Stisknutím OPEN otevřete
MENU
”, nebude
Jestliže chcete zesílit hlasitost na více než
“ ”, držte stisknuté tlačítko MENU, dokud
“AVLS” nezmizí z displeje.
Poznámka
Takto ne
• Jestliže zapnete zároveň funkci zvuku a funkci
AVLS, může se stát, že zvuk bude rušený.
Jestliže se to stane, ztlumte hlasitost
Pokračování na druhé straně c
Přehrávání CD v autě
Váš přehrávač můžete používat v autě podle
ilustrace níže.
BZdroje napětí
BDoplňující informace
Použití suchých baterií
Bezpečnostní upozornění
1
Otevřete kryt přihrádky na baterie.
Bezpečnost
Přídavné příslušenství
Údržba
Odstranění drobných závad
Technické údaje
Čistění čoček
Jestliže nějaký problém bude přetrvávat nadále
po vyzkoušení uvedených kroků, obra»te se na
nejbližší zastoupení Sony.
Přehrávač CD
Čočky čistěte za pomoci čistící soupravy
KK-DM1.
• Spadne-li do přístroje jakýkoli pevný předmět
nebo vnikne-li do něj kapalina, odpojte přístroj
a před dalším použitím ho nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (externí vstup) nestrkejte
žádné cizí předměty.
(zadní strana)
2
Vložte dvě alkalinové baterie LR6
(velikost AA) tak, aby jejich polarita
odpovídala označení 3 a # na diagramu
uvnitř přihrádky na baterie a zavřete ji.
Pro zapojení vašeho přístroje na kazetový
magnetofon v autě je zapotřebí následující
příslušenství
• Balík pro zapojení do auta
• Kabel pro zapojení na autobaterii
nebo,
• Montážní souprava CPM-300PC (Montážní
deska + balík pro zapojení do auta + kabel
pro zapojení na autobaterii)
•Kabel pro zapojení na autobaterii s balíkem
pro zapojení do auta DCC-E26CP
Podrobnosti k tomuto příslušenství naleznete
v jednotlivých návodech k daným součástem.
Zapojte adaptér do auta z příslušenství
soupravy CPM-300PC/300P dříve, než
začnete s instalací přehrávače.
Funkce vypnutí se spínacím klíčkem
(při použití kabelu pro zapojení na
autobaterii)
Za pomoci této funkce se váš přehrávač
vypne automaticky, jakmile vypnete motor
auta. (U některých modelů aut tato funkce
nefunguje).
Sí»ový adaptér na střídavé napětí
• Používejte výhradně sí»ový adaptér na střídavý
proud z příslušenství. Jestliže v příslušenství k
vašemu přístroji není žádný adaptér, používejte
adaptér AC-E45HG AC. Nepoužívejte žádné
jiné adaptéry.
• Při odpojování sí»ového adaptéru ze zásuvky
tahejte vždy za samotný adaptér, nikdy ne za
jeho kabel.
Suché baterie
• V tomto přehrávači nikdy nepoužívejte
manganové baterie.
Vyjmutí suchých baterií
Zatlačte na stranu baterie 3 podle ilustrace.
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nikdy nenoste baterie na dobíjení společně s
mincemi nebo jinými kovovými předměty.
Mohlo by dojít ke vzniku tepla, kdyby se
pozitivní a negativní póly baterií náhodně
spojily s kovovým předmětem.
Přehrávač
Poznámky
• Přehrávač nepokládejte na přístrojovou desku.
• Nenechávejte přehrávač v autě zaparkovaném
na slunci.
• Jestliže je zvuk rušený, nastavte MEGA BASS
na OFF (vyp.).
• Používejte montážní soupravu Sony, abyste
potlačili případné šumy.
• Používejte výhradně kabel pro zapojení na
autobaterii, který je uveden v seznamu
přídavného příslušenství. Jestliže pro zapojení
na autobaterii použijete jiný kabel, může dojít
ke vzniku dýmu, požáru nebo k poruchám při
poslechu.
Zdroje napětí
• Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat,
odpojte ho od všech zdrojů napětí.
Polarita zástrčky
Poznámka
Jestliže používáte montážní soupravu
CPM-300PC montážní desku /CPM300P
Kdy je třeba vyměnit suché baterie
Jestliže se na displeji objeví indikace E a
jestliže nebude slyšet žádný zvuk, vyměňte
všechny baterie za nové, protože jsou již
vybité.
Poznámky
• Nikdy nenabíjejte suché baterie.
• Nikdy nekombinujte nové a staré baterie.
• Nikdy nekombinujte různé druhy baterií.
• Jestliže nebudete baterie delší dobu používat,
vyjměte je.
• Jestliže došlo k úniku elektrolytu, vytřete jeho
zbytky z přihrádky na baterie a vložte nové
baterie.
Životnost baterií (přibl. hodiny)(EIAJ*)
Životnost baterií je závislá na tom, jakým
způsobem je přehrávač používán.
Dvě alkalinové
baterie Sony LR6SG
10
• Udržujte čočky přístroje čisté a nedotýkejte se
jich. Jinak by mohlo dojít k jejich poškození a
přehrávač by nefungoval řádně.
• Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození přístroje a CD.
• Nenechávejte přehrávač na místech v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, přílišnému prachu,
nebo písku, vlhkosti, dešti, mechanickým
otřesům, na nerovných podložkách ani v autě
se zavřenými okny.
• Jestliže přístroj způsobuje rušení rozhlasového
nebo televizního přenosu, vypněte ho nebo ho
přeneste do větší vzdálenosti od rádia nebo
televizoru.
• Během provozu nebalte přístroj ani do oděvů
ani do dek, protože by to mohlo vést k
poruchám nebo k vážnému poškození
přístroje.
Sluchátka přes hlavu/do uší
Bezpečnost silničního provozu
Sluchátka přes hlavu/do uší nepoužívejte při
řízení auta, jízdě na kole nebo při obsluze jiných
motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní
nehodě a kromě toho je to v některých zemích
zakázané. Dále je nebezpečné používat
sluchátka s vysokou hlasitostí při chůzi,
obzvláště na křižovatkách. Při nebezpečných
situacích byste měli být mimořádně pozorní a
opatrní nebo byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
*Hodnota měřená podle standardu EIAJ
(Electronic Industries Association of Japan).
(Když je přehrávač používán na rovné a pevné
podložce)
Nepoužívejte sluchátka přes hlavu/do uší s příliš
vysokou hlasitostí. Odborníci varují před
opakovaným, hlasitým a dlouho trvajícím
přehráváním. Když se začne ve vašich uších
ozývat zvonění, ztlumte hlasitost nebo přehrávání
přerušte.
Nasazení krytu přihrádky na baterie
Ohleduplnost vůči ostatním
Jestliže došlo působením náhodného úderu
nebo nepřiměřené síly apod. k vyklouznutí
krytu přihrádky na baterie, nasaïte ho podle
ilustrace v uvedeném pořadí.
Čočky
Ponechte hlasitost na snesitelné úrovni. To vám
umožní slyšet zvuky zvenčí a nerušit vaše okolí.
Čistění povrchu přístroje
Používejte měkkou utěrku lehce navlhčenou do
vody nebo slabého čistícího roztoku.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidla.
CD nehraje nebo na displeji se objeví
“no dlSC”, i když je CD vložený do
přístroje.
c CD je zašpiněný nebo poškozený.
c Vložte CD potištěnou stranou směrem
nahoru.
c Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Nechte přístroj na několik hodin stát,
dokud se sražená vlhkost nevypaří.
c Čočka je zašpiněná.
c Zavřete pevně kryt přístroje a kryt
přihrádky na baterie.
c Přesvědčte se, jsou-li baterie správně
vložené.
c Zastrčte sí»ový adaptér pevně do zásuvky.
c Suché baterie jsou vybité. Nahraïte
suché baterie novými.
Když stisknete N, objeví se na displeji
krátce “00” a zase zmizí. CD nehraje
c Suché baterie jsou vybité. Nahraïte
suché baterie novými.
Neozývá se žádný zvuk ani šum.
c Zapojte pevně sluchátka.
c Zástrčky jsou zašpiněné. Zástrčky čistěte
pravidelně suchým, měkkým hadříkem.
Na displeji se objeví “Hl dc ln”.
c Používejte pouze sí»ový adaptér z
příslušenství nebo sí»ový adaptér
AC-E45HG (není součástí příslušenství).
Na displeji se objeví “Hold”, když
stisknete nějaké tlačítko.
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte HOLD
zpět.
Na displeji se objeví indikace E, když
stisknete nějaké tlačítko.
c Suché baterie jsou zcela vybité. Vyměňte
je za nové.
Životnost baterií je krátká.
c Použili jste manganové baterie. Používejte
alkalinové baterie.
c Vyměňte baterie za nové.
Baterie na dobíjení nemohou být
dobíjeny v přihrádce na baterie tohoto
přístroje.
c Tento přehrávač nemá funkci na dobíjení
baterií na dobíjení.
Hlasitost je omezena na určitou úroveň,
i když se pokusíte ji zvýšit.
c Funkce AVLS udržuje hlasitost na určité
úrovni. Držte stisknuté tlačítko MENU,
dokud z displeje nezmizí “AVLS”.
Není možné použít funkci AMS, ani
poslouchat jeden z různých režimů
přehrávání jako REPEAT 1, REPEAT a
REPEAT SHUFFLE.
c Při použití následujících disků nefunguje
řádně funkce AMS ani jednotlivé režimy
přehrávání:
— disky, na kterých jsou pauzy mezi
skladbami příliš krátké,
— disky s pouze jednou skladbou,
— disky s více než 95 skladbami.
Tlačítka ./> nefungují.
c Po spuštění přehrávání nemůžete ovládat
tato tlačítka, dokud se na displeji neobjeví
uplynulá doba. Když časový údaj zmizí z
displeje, můžete je stisknout.
Přehrávání nezačíná hned po stisknutí
tlačítka.
c Trvá to déle, než začne přehrávání diskum
který má více skladeb. Počkejte chvilku.
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 780 nm
Doba záření: nepřetržitě
Laserový výkon: méně než 44,6µW (Tento
výkon je hodnota naměřená ve vzdálenosti
přibližně 200 mm od povrchu čočky
objektivu v optické snímací části s otvorem 7
mm.)
Korekce chyb
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
Konverze D-A
1-bit quartz time-axis control
Odpovídající kmitočet
20 - 20.000 Hz +1
-3 dB (měřeno podle EIAJ
CP-307)
Výstup (při úrovni vstupu at 4,5 V)
Sluchátka (stereo minizdířka)
Přibl. 5 mW + přibl. 5 mW
při 16 ohmech
(Přibl. 2 mW + přibl. 2 mW při 16 ohmech*)
* Pro zákazníky ve Francii.
Všeobecně
Napájení
Lokální kód vašeho modelu naleznete na horní
levé straně indexního štítku na obalu.
• Dvě baterie LR6 (velikost AA): 3 V DC
• Sí»ový adaptér na střídavé napětí (zdířka
DC IN 4.5 V):
Model U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
Model CED/CEX/CEW/EE/EE1/E13/G5/G6/
G7/G8/CE7: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Model AU2: 240 V, 50 Hz
Model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model HK2: 220 V, 50/60 Hz
Model CN2/AR1: 220 V, 50 Hz
• Montážní souprava pro zapojení na
autobaterii Sony CPM-300P: 4,5 V DC
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících částí a
ovládacích prvků)
Přibl. 131 × 28 × 148 mm
Hmotnost
Přibl. 220 g
Provozní teplota
5°C - 35°C
Dodávané příslušenství
Lokální kód vašeho modelu naleznete na horní
levé straně indexního štítku na obalu.
D-C20
Sluchátka na hlavu (1)
Spojovací kabel (zástrčka phono × 2 ↔
stereo minizástrčka) (1)
D-C21
Sí»ový adaptér na střídavý proud (1)
Sluchátka na hlavu/Sluchátka do uší (1)
Spojovací kabel (zástrčka phono × 2 ↔
stereo minizástrčka) (1)
Adaptér zástrčky na střídavé napětí (1)*
* Dodávaná s modely E33, a EA3
Design a technické údaje mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Montážní deska CPM-300P
Montážní souprava CPM-300PC
Balík pro zapojení do auta CPA-9
Kabel pro zapojení na autobaterii s balíkem
pro zapojení do auta DCC-E26CP
Kabel pro zapojení na autobaterii DCC-E245
Systém aktivních reproduktorů SRS-A21,
SRS-A41, SRS-A71
Spojovací kabel RK-G129HG, RK-G136HG
Sí»ový adaptér na střídavý proud AC-E45HG
Stereofonní sluchátka MDR-A44L, MDR301LP, MDR-E848LP, MDR-35*
* Jestliže používáte přídavná sluchátka,
používejte výhradně sluchátka se stereo
minizástrčkou. Nemůžete používat
sluchátka s mikrozástrčkou.
Stereo
minizástrčka
Mikrozástrčka
Může se stát, že váš prodejce nebude mít
veškeré výše uvedené příslušenství. Vyžádejte si
od něho podrobné informace o příslušenství,
které je k dostání ve vaší zemi.
Download PDF

advertising