Sony | D-FJ200 | Sony D-FJ200 Návod k obsluze

3-265-928-31 (1)
D
E
Štítkem nahoru
Disk CD vložte
označenou stranou s
etiketou smerom nahor.
FM/AM
Portable CD Player
qa RADIO OFF
Stisknutím tlačítka vypnete
rádio.
qs VOL+/–
Tímto tlačítkem se nastavuje
hlasitost.
*1 AMS = Automatic Music Sensor (automatický hudební
senzor)
*2 Odpojíte-li zdroj napájení, vrátí se všechna nastavení
na výchozí hodnoty.
*3 Pokud při použití funkce SOUND dochází ke zkreslení
zvuku, snižte hlasitost.
*4 AVLS = Automatic Volume Limiter System (systém
automatického omezení hlasitosti)
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
2 Umístěte disk CD na trn a kryt zavřete (D).
Vyjmutí disku CD
Disk CD vyjměte zatlačením na střední trn (E).
Poznámky
Česky
D-FJ200
©2003 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Printed in China
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo
products.
is a trademark of Sony Corporation.
Přehrávač kompaktních disků (čelní pohled)/Prehrávač diskov CD (vonkajšia čas)
1 ./>•TUNE –/+•PRESET –/+
7 DISPLAY/MENU
2 3 4 RADIO ON/BAND•MEMORY
8 P MODE/
5 u*
9 SOUND
Otvor pro poutko
Otvor na upevnenie remienka
Zdířka i (sluchátka)
Zdierka i (slúchadlá)
q; qa x•RADIO OFF
A
Displej/Displej
DC IN 4.5 V (zdířka
externího zdroje
napájení)
Zdierka DC IN 4.5 V
(externý zdroj
napájania)
OPEN
6 HOLD (zadní strana/zadná čas)
qs VOL +*/–
*Na tlačítku je vystouplý bod.
*Tlačidlo má dotykový bod.
Přehrávač kompaktních disků (vnitřek)/Prehrávač diskov CD (vnútorná čas)
B
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete
tak možnosti vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako
jsou knihovny nebo vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami,
ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru. Na
přístroj nestavte hořící svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou, např.
vázy, předejdete tak možnosti vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem.
• Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/CDRW nahrané ve formátu Compact Disc Digital Audio
(Audio CD). Možnost přehrávání těchto disků ale závisí
na kvalitě disků a záznamového zařízení.
• Tento výrobek je určen pro přehrávání disků
odpovídajících standardu Compact Disc (CD).
Některé hudební společnosti vydávají v poslední době
zvukové disky kódované pomocí technologií
zajišujících ochranu proti kopírování. Mějte na paměti,
že některé takové disky neodpovídají standardu CD a
nelze je proto přehrávat na tomto zařízení.
Tlačítko/přepínač Funkce/operace
1 ./>
(AMS*1/hledání)
TUNE –/+
PRESET –/+
UPOZORNĚNÍ
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země,
kde je toto označení zákonné, zejména na země
Evropského společenství (EU).
Oblastní kód zakoupeného modelu najdete v levé
horní části štítku s čárovým kódem na obalu
přehrávače.
Zdroje napájení
Použití napájecího síového adaptéru (C)
1 Zapojte napájecí síový adaptér do síové
V přehrávači CD používejte pouze tyto baterie:
Vložte nejprve konec #
(platí pro obě baterie).
Najprv vložte koniec
označený značkou # (platí
pre obe batérie).
Otevřete kryt
bateriového prostoru.
Otvorte kryt priestoru
pre batérie.
Suché články
• Alkalické baterie LR6 (velikost AA)
Vložení baterií
1 Otevřete bateriový prostor uvnitř přehrávače.
2 Vložte dvě baterie tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř bateriového
prostoru, a zavřete kryt, až zaklapne.
Displej/Displej
MONO*
1
Číslo stopy/Číslo předvolby
(PRESET)
Číslo skladby/Číslo PRESET
Pásmo/Pásmo
PRESET
Režim přehrávání
Režim prehrávania
AVLS
G-PROTECTION
Doba přehrávání/Frekvence
Čas prehrávania/Frekvencia
Zvukový režim
Režim zvuku
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
(Pokud je přehrávač používán na rovném a stabilním
povrchu.)
Životnost baterií závisí na způsobu použití
přehrávače.
G-PROTECTION
ON
OFF
PGM
Stav nabití baterií
Indikátor nabitia batérie
Záložka
Záložka
LOCAL*2
*1 Pro modely určené pro Evropu a Austrálii/Typy určené pre Európu alebo Austráliu.
*2 Kromě modelů určených pro Evropu a Austrálii/Okrem typov určených pre Európu alebo Austráliu.
Dvě alkalické
48
baterie Sony LR6 (SG)
(vyrobeno v Japonsku)
42
Stisknutím tlačítka zapněte
rádio.
3 BAND
Stisknutím změníte pásmo.
4 MEMORY
Stisknutím a podržením tlačítka
zadáte režim předvoleb.
Stisknutím tlačítka také uložíte
stanici do paměti.
5u
• Stisknutím tohoto tlačítka
(přehrávání/pauza)
spustíte přehrávání.
Opětovným stisknutím tlačítka
přehrávání pozastavíte.
Chcete-li spustit přehrávání
od první stopy, stiskněte
tlačítko alespoň na 2
sekundy ve chvíli, kdy je
přehrávač zastaven.
• Stisknutím lze zobrazit výběr.
6 HOLD
8 P MODE/
(režim přehrávání/
opakování)
RADIO
ON
70
* Hodnoty naměřené v souladu se standardem
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Kontrolu můžete provést na displeji.
“, baterie vyměňte.
Pokud bliká indikátor „
Do zásuvky
střídavého proudu
do sieovej zásuvky
t
t
t
t
9 SOUND*2
t Lo batt*
*Beep sounds.
DC IN 4.5 V
i
Napájecí síový adaptér
Sieový adaptér
Poznámky
• Indikátor
zobrazuje přibližně stav baterií.
Jednotlivé dílky indikátoru však nemusí odpovídat
čtvrtině kapacity baterií.
• V závislosti na způsobu používání přístroje mohou
ubývat i přibývat.
dílky indikátoru
Poznámky k použití suchých článků
Náhlavní sluchátka nebo
sluchátka do uší
Slúchadlá alebo slúchadlá do uší
• Nezapomeňte odpojit napájecí síový adaptér.
• Jsou-li baterie vybité, vyměňte je obě za nové.
Přehrávání disku CD
Vložení disku CD
1 Posunutím tlačítka OPEN otevřete kryt (A).
Používá se k zablokování
ovládacích prvků proti
náhodnému stisknutí.
7 DISPLAY/MENU • Jedním tisknutím zobrazíte
„číslo stopy a dobu zbývající v
aktuální stopě“.
Dvojím tisknutím zobrazíte
„počet zbývajících stop a
zbývající dobu přehrávání
disku CD“.
Trojím tisknutím zobrazíte
„číslo stopy a uplynulou dobu
přehrávání (běžné zobrazení)“.
• Stisknutím lze zobrazit
nabídku a výběr.
Kontrola zbývající kapacity baterií
C
Přehrávač CD: Stisknutím .
nebo > jednou vyhledáte
začátek aktuální nebo další
stopy. Opakovaným stisknutím
. nebo > vyhledáte
začátek předcházející nebo
následující stopy. Stisknutím a
podržením . nebo >
přejdete rychle zpět nebo
dopředu.
Rádio: Stisknutím tlačítka
nala
te požadovanou stanici.
Stisknutím tlačítka také
vyberete požadovanou
předvolbu.
2 RADIO ON
zásuvky.
Použití baterií (B)
Slovensky
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte daž
u ani vlhkosti, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami at
., inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CDR a CD-RW nahraté vo formáte digitálneho zvukového
systému disku CD (zvukové disky CD), avšak možnos
prehrávania disku môže by závislá od kvality disku a
stavu nahrávacieho zariadenia.
• Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov,
ktoré vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom
čase zvukové disky zakódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa
vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov
CD a nie je možné ich prehra na tomto výrobku.
Ovládanie prehrávača diskov CD
Tlačidlo alebo
prepínač
Funkcia alebo činnos
1 ./>
(AMS*1/hada)
TUNE –/+
PRESET –/+
Prehrávač diskov CD: Ak
chcete nájs začiatok aktuálnej
alebo nasledujúcej skladby,
stlačte jedenkrát tlačidlo .
alebo >. Ak chcete nájs
začiatok niektorej z
predchádzajúcich alebo
nasledujúcich skladieb,
opakovane stláčajte tlačidlo
. alebo >. Ak sa chcete
rýchlo presunú dozadu alebo
dopredu, podržte stlačené
tlačidlo . alebo >.
Rádio: Stlačením môžete
naladi požadovanú stanicu.
Stlačením môžete tiež vybra
požadovanú predvolenú
stanicu.
2 RADIO ON
Stlačením tlačidla zapnete
rádio.
3 BAND
Stlačením tlačidla môžete
zmeni pásmo.
4 MEMORY
Stlačením a podržaním tlačidla
prepnete zariadenie do režimu
predvoby. Stlačením tlačidla
uložíte stanicu do pamäte.
Určité krajiny regulujú zber batérií používaných ako
zdroj napätia pre tento produkt. Obráte sa na váš
miestny úrad.
UPOZORNENIE
Ovládání přehrávače CD
V některých zemích může být předepsán způsob
likvidace baterií používaných k napájení tohoto
přístroje. Informujte se laskavě u místních úřadů.
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO
ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI JEJ
NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ OPTICKÝCH
PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO
ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M PŘI OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO POMOCÍ OPTICKÝCH
PŘÍSTROJŮ
Poznámky
Tlačítko/přepínač Funkce/operace
q; x (stop)
Přehrávač CD: Během
přehrávání tiskněte opakovaně
toto tlačítko, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaný
režim přehrávání.
Bez indikace: Běžné přehrávání
„1“: Přehrávání jedné stopy
„SHUF“: Náhodné přehrávání
„ “: Přehrávání stop se
záložkami
„PGM“: režim
naprogramovaného přehrávání
PGM
Chcete-li opakovat vybraný
režim přehrávání, stiskněte
tlačítko a podržte je stisknuté,
dokud se nezobrazí indikátor
„ “.
Rádio: Stisknutím přepněte
režim ladění a režim předvoleb.
• Používá se ke zvýraznění
hlubokých tónů. Opakovaným
stisknutím tohoto tlačítka
vyberete režim BASS
nebo
BASS
. Režim BASS
zdůrazňuje basy více
než BASS
.*3
• Používá se také ke snížení
maximální hlasitosti z důvodu
ochrany sluchu. Stiskněte
toto tlačítko a podržte je
stisknuté, dokud se na displeji
nezobrazí indikátor „AVLS*4“.
Je zapnuta funkce AVLS.
Chcete-li funkci AVLS
vypnout, stiskněte toto
tlačítko a podržte je stisknuté,
dokud indikátor „AVLS“
nezmizí.
Stisknutím tohoto tlačítka
ukončíte přehrávání.
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ LASEROVEJ
RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO PRIAMO
NESLEDUJTE POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITENÉ LASEROVÉ ŽIARENIE (CLASS 1M).
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO LÚČA POMOCOU
OPTICKÝCH NÁSTROJOV.
Platnos označenia CE sa týka iba tých krajín, v
ktorých je toto označenie ustanovené zákonom,
najmä krajín Európskej únie (EU).
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ prehrávača
diskov CD, zistíte v avej hornej časti nálepky s
čiarovým kódom, ktorá je na obale.
Zdroje napájania
Používanie sieového adaptéra (C)
1 Sieový adaptér pripojte do sieovej zásuvky.
5u
• Stlačením spustite
(prehra/pozastavi) prehrávanie. Ak chcete
pozastavi prehrávanie,
stlačte tlačidlo znova.
Ak chcete spusti prehrávanie
od prvej stopy, stlačte tlačidlo
aspoň na 2 sekundy, ke
je
prehrávač diskov CD
zastavený.
• Stlačením tiež zadáte výber.
6 HOLD
Používanie batérií (B)
V prehrávači diskov CD používajte iba nasledujúce
typy batérií:
Suché galvanické články
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA).
Vkladanie batérií
1 Otvorte kryt priestoru pre batérie v prehrávači
diskov CD.
2 Do priestoru pre batérie vložte dve batérie pólmi
3 presne poda schémy vnútri priestoru pre
batérie a zatvorte kryt, pričom budete poču
cvaknutie.
Životnos batérií* (približná hodnota v
hodinách)
(Pri používaní prehrávača diskov CD na rovnom a
stabilnom mieste.)
Doba prehrávania sa mení v závislosti od spôsobu
používania prehrávača diskov CD.
G-PROTECTION RADIO
ON
OFF
ON
(zapnutá) (vypnutá) (zapnutá)
dve alkalické batérie 48
Sony typu LR6 (SG)
(vyrobené v Japonsku)
42
70
* Hodnota nameraná poda štandardu asociácie
JEITA (Asociácia japonského priemyslu pre oblas
elektroniky a informačných technológií).
Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
Môžete ju skontrolova na displeji.
“, vymeňte batérie.
Ak bliká indikátor „
t
t
t
Umožňuje zamknú ovládacie
prvky a tým zabráni
náhodnému stlačeniu tlačidiel.
7 DISPLAY/MENU • Jedným stlačením zobrazíte
„číslo stopy a zostávajúci čas
aktuálnej stopy“.
Dvojnásobným stlačením
zobrazíte „zostávajúci počet
stôp a zostávajúci čas na
disku CD“.
Trojnásobným stlačením
zobrazíte „číslo stopy a čas,
ktorý uplynul od začiatku
prehrávania (normálne
zobrazenie)“.
• Stlačením tiež zobrazíte
ponuku a zadáte výber.
8 P MODE/
Prehrávač diskov CD:
(režim prehrávania/ Počas prehrávania opakovane
opakova)
stláčajte tlačidlo, kým sa na
displeji nezobrazí požadovaný
režim prehrávania.
Žiadny indikátor: normálne
prehrávanie
„1“: prehrávanie jednej skladby.
„SHUF“: prehrávanie v
náhodnom poradí.
„ “: prehrávanie skladieb so
záložkami.
„PGM“: programované
prehrávanie (PGM).
Ak chcete zopakova vybratý
režim prehrávania, podržte
tlačidlo stlačené, kým sa
nezobrazí indikátor „ “.
Rádio: Stlačením sa prepína
režim ladenia a režim
predvoby.
9 SOUND*2
• Umožňuje zvýrazni zvuk
zosilnených basov.
Opakovaným stlačením
môžete vybra možnos
alebo BASS
.
BASS
Možnos BASS
zvýrazňuje zvuk viac ako
.*3
možnos BASS
• Umožňuje tiež chráni sluch
znížením maximálnej
hlasitosti.
Tlačidlo podržte stlačené,
kým sa na displeji nezobrazí
nápis „AVLS*4“. Je zapnutá
funkcia AVLS. Ak chcete
vypnú funkciu AVLS, znova
podržte tlačidlo stlačené, kým
z displeja nezmizne nápis
„AVLS“.
Prehrávanie disku CD
q; x (zastavi)
Stlačením zastavíte
prehrávanie.
Vkladanie disku CD
qa RADIO OFF
1 Posunutím ovládača OPEN otvorte kryt (A).
2 Umiestnite disk CD do stredového prvku
Stlačením tlačidla vypnete
rádio.
qs VOL+/–
Stlačením tohto tlačidla môžete
nastavi hlasitos.
t
t Lo batt*
*Stav je signalizovaný pípaním.
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približný stav
batérie. Jeden dielik nezodpovedá presne jednej
štvrtine kapacity batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže počet
dielikov indikátora
zväčšova alebo
zmenšova.
Poznámky týkajúce sa používania
suchých galvanických článkov
• Odpojte sieový adaptér.
• Ak sú batérie úplne vybité, vymeňte obe batérie za
nové.
zásobníka a potom zatvorte kryt (D).
*1 AMS = Automatic Music Sensor (Automatické
vyhadávanie skladieb)
*2 Ak odpojíte zdroje napájania, všetky nastavenia sa
vrátia na svoje predvolené hodnoty.
*3 Ak je zvuk počas používania funkcie SOUND
skreslený, znížte hlasitos.
*4 AVLS = Automatic Volume Limiter System (Systém
automatického obmedzovania hlasitosti)
Vybratie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom stlačení stredového
prvku zásobníka (E).
Zlepšení příjmu rozhlasového vysílání
Funkce G-PROTECTION
Přehrávač CD
Požadavky na napájení
Rýchle naladenie stanice
Funkcia časovača*1
Posloucháte-li stanice v pásmu FM (VKV),
roztáhněte kabel ke sluchátkům.
Tato funkce byla vyvinuta s cílem zajistit zvýšenou
ochranu proti přeskakování zvuku během různých
aktivit.*2
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a nedotýkejte se
jich. Jinak by mohlo dojít k jejich poškození a
porušení správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké předměty. Mohlo by
dojít k poškození přehrávače a kompaktního
disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti tepelných
zdrojů nebo na místech vystavených přímému
slunečnímu záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném povrchu
nebo v autě se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení rozhlasového
nebo televizního příjmu, vypněte jej nebo jej
přesuňte do větší vzdálenosti od rozhlasového
nebo televizního přijímače.
• Na tomto přehrávači CD nelze přehrávat disky
nestandardních tvarů (např. srdce, čtverce nebo
hvězdy). Mohlo by dojít k jeho poškození. Tyto
disky nepoužívejte.
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 1,5 V × 2 ss
• Napájecí síový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model určený pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model určený pro Mexiko)
V kroku 3 podržte stlačené tlačidlo TUNE + alebo –,
kým sa na displeji nezačnú meni číslice označujúce
frekvenciu. Prehrávač diskov CD automaticky
prehadáva frekvencie rozhlasových staníc a zastaví
sa vtedy, ke
nájde stanicu s čistým príjmom.
Prehrávač diskov CD môžete nastavi tak, že
automaticky zastaví prehrávanie v časovom rozsahu
od 5 do 95 minút s intervalom 5 minút.
Ke
prehrávač diskov CD prehráva a je zapnutá
funkcia časovača, na displeji bliká číslo stopy.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas, vymeňte ich
za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú vrstvu v
priestore pre batérie a vymeňte batérie za nové.
Ak sa vytečená vrstva prilepí na ruky, dôkladne si
ich umyte.
Zlepšenie príjmu signálu
Funkcia G-PROTECTION
Prehrávač diskov CD
Pri príjme v pásme FM natiahnite kábel slúchadiel.
Táto funkcia bola vyvinutá na ochranu proti
výpadkom zvuku pri prudkom a aktívnom pohybe.*2
• Šošovku prehrávača diskov CD udržujte v čistote
a nedotýkajte sa jej. Ak sa jej dotknete, môže dôjs
k jej poškodeniu a prehrávač diskov CD nebude
pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov CD
neumiestňujte žiadne ažké predmety. Prehrávač
diskov CD a disk CD sa môžu poškodi.
• Prehrávač diskov CD nenechávajte na miestach
blízko zdrojov tepla alebo tam, kde by mohol by
vystavený priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku, vlhkosti,
daž
u, mechanickému poškodeniu, na nerovnom
povrchu alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádioprijímača alebo
televízneho prijímača, vypnite ho alebo ho
presuňte alej.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je možné
prehráva disky s neštandardnými tvarmi (napr.
srdce, štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi prehrávač diskov
CD. Neštandardné disky nepoužívajte.
Česky
Vypnutí zvukové signalizace
Sluchátka
Přehrávání oblíbených skladeb
pomocí záložek (přehrávání stop se
Posloucháte-li stanice v pásmu AM, natočte
přehrávač CD jinak.
Změna intervalu ladění (kromě modelů
určených pro Evropu)
Při použití přehrávače CD v zahraničí změňte v
případě potřeby interval ladění v pásmu AM.*3, *4
záložkami)
Záložkami můžete označit až 99 stop na disku CD.
Tuto funkci lze použít pro maximálně 5 disků CD.
Oblast 9 kHz: Asie a Evropa
Oblast 10 kHz: USA, Kanada a Jižní Amerika
Připojení záložek
1 Při přehrávání stopy, ke které chcete připojit
záložku, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
u, dokud na displeji nezačne blikat indikátor
„ (Bookmark)“.
Jakmile je záložka úspěšně nastavena, indikátor
„ “ začne blikat pomalu.
2 Zopakováním kroku 1 připojte záložky ke všem
požadovaným stopám.
Přehrávání stop se záložkami
1 Stiskněte opakovaně tlačítko P MODE/
dokud nezačne blikat indikátor „
,
“.
2 Stiskněte tlačítko u.
Na displeji se rozsvítí indikátor „
přehrávání stop se záložkami.
“ a spustí se
Odstranění záložek
Při přehrávání stopy označené záložkou stiskněte a
podržte stisknuté tlačítko u, dokud z displeje
nezmizí indikátor „ “.
Kontrola stop označených záložkami
Během přehrávání stop označených záložkami bliká
na displeji pomalu indikátor „ “.
Poznámky
• Při přehrávání stop se záložkami jsou jednotlivé
stopy přehrávány v pořadí čísel stop, nikoli v
pořadí, ve kterém byly označeny záložkami.
• Pokusíte-li se označit záložkami skladby na 6.
disku CD, budou smazány záložky pro disk CD,
který byl přehráván jako první.
• Jestliže odpojíte všechny zdroje napájení, dojde ke
smazání všech záložek uložených v paměti.
Přehrání skladeb v
požadovaném pořadí (režim
naprogramovaného přehrávání)
Přehrávač můžete naprogramovat tak, aby přehrál
až 64 stop ve zvoleném pořadí.
1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko
P MODE/
„PGM“.
Zvukový signál, který se ozve ve sluchátkách při
obsluze přehrávače CD, můžete vypnout.
, dokud se nezobrazí indikátor
2 Pomocí tlačítek . a > vyberte stopu.
3 Chcete-li zadat vybranou stopu, stiskněte a
podržte tlačítko u jednu.
Zobrazí se indikátor „00“ a pořadí se zvýší o
jedna.
4 Opakováním kroků 2 a 3 vyberte skladby v
požadovaném pořadí.
5 Stisknutím tlačítka u spuste přehrávání
vybraných stop v režimu PGM.
Kontrola programu
Během programování:
Opakovaně podržte a stiskněte tlačítko u před
krokem 5.
Během přehrávání v režimu PGM:
Opakovaně stiskněte tlačítko P MODE/ , dokud
nezačne blikat indikátor „PGM“. Poté opakovaně
stiskněte a podržte tlačítko u.
Při každém stisknutí tlačítka u se zobrazí číslo
stopy.
Poznámky
• Jakmile v kroku 3 dokončíte výběr šedesáté čtvrté
stopy, zobrazí se na displeji číslo první vybrané stopy.
• Pokusíte-li se vybrat více než 64 stop, budou první
vybrané stopy vymazány.
Poznámka
Ponechte sluchátka připojená ke zdířce i
přehrávače CD. Kabel sluchátek funguje jako anténa
pro pásmo FM (VKV).
Je-li poslech vysílání v pásmu FM (VKV)
nekvalitní (pro modely určené pro
Evropu a Austrálii)
Stiskněte tlačítko P MODE/
a podržte je
stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí indikátor
„MONO“.
Šum se sníží, ale rádio bude hrát monofonně.
Je-li poslech vysílání v pásmu FM (VKV)
nekvalitní (kromě modelů určených pro
Evropu a Austrálii)
Stiskněte tlačítko P MODE/
a podržte je
stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí indikátor
„LOCAL“.
Za normálních podmínek stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko P MODE/ , dokud z displeje
nezmizí indikátor „LOCAL“.
Při poslechu rádia napájeného z baterií
Jestliže připojíte externí zdroj energie do zdířky DC
IN 4.5 V přehrávače CD, přehrávač CD se vypne.
Chcete-li pokračovat v poslechu, zapněte jej
stisknutím tlačítka RADIO ON.
Předvolba rozhlasových stanic
Můžete předvolit až 40 stanic: 30 pro pásmo
FM (VKV) a 10 pro pásmo AM.
1 Stisknutím tlačítka RADIO ON zapněte rádio.
2 Stisknutím tlačítka BAND vyberte pásmo.
3 Stisknutím tlačítka TUNE + nebo – nala
te
1 Stisknutím tlačítka RADIO ON zapněte rádio.
2 Tiskněte tlačítko BAND, dokud se nezobrazí
požadované pásmo.
Při každém stisknutí tlačítka se displej změní
takto:
t FM t AM
3 Stisknutím tlačítka TUNE + nebo – nala
te
požadovanou stanici a nastavte hlasitost.
Režim ladění a režim předvoleb
Chcete-li přepnout režim ladění a režim předvoleb,
použijte tlačítko P MODE/ .
Jakmile se na displeji zobrazí číslo předvolby, bude
přehrávač CD v režimu předvoleb a můžete vybrat
číslo předvolby pomocí tlačítka PRESET + nebo –.
Chcete-li nastavit režim ladění, odstraňte z displeje
číslo předvolby stisknutím tlačítka P MODE/ .
Stanici naladíte pomocí tlačítka TUNE + nebo –.
1 Je-li zastaveno přehrávání, podržte tlačítko
DISPLAY/MENU, dokud se nezobrazí indikátor
„t-SEt“.
Od tohoto kroku dále prove
te další krok vždy
do 15 sekund po skončení předchozí operace.
Pokud indikátory na displeji zmizí, začněte
znovu od kroku 1.
2 Stisknutím tlačítka . nebo > vyberte
položku Menu 1 a pak stiskněte tlačítko
DISPLAY/MENU nebo tlačítko u.
Položka Menu 2 začne blikat.
3 Stisknutím tlačítka . nebo > vyberte
položku Menu 2 a pak zadejte výběr stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU nebo tlačítka u.
Jakmile je položka správně zadána, přestane
blikat.
Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, stiskněte
tlačítko x.
Chcete-li zrušit operaci nastavení, stiskněte a
podržte tlačítko x.
Seznam nabídek
Nastavení
Menu 1
Časovač*
t-SEt
,
4 Držte stisknuté tlačítko MEMORY, dokud na
displeji nezačne blikat indikátor „PRESET“.
Od tohoto kroku dále prove
te další krok vždy
do 30 sekund po skončení předchozí operace.
Pokud uplyne 30 sekund bez stisknutí některého
tlačítka, indikátor „PRESET“ přestane blikat a
přehrávač CD ukončí režim ukládání předvoleb
PRESET MEMORY. Pokud se tak stane,
opakujte postup od kroku 4.
5 Zatímco indikátor „PRESET“ bliká, opakovaně
stiskněte tlačítko PRESET + nebo – a vyberte
číslo předvolby, do které chcete stanici uložit.
6 Stiskněte tlačítko MEMORY.
Jakmile je stanice uložena, ozve se zvukový
signál a indikátor „PRESET“ přestane blikat.
Nová stanice nahradí starou.
Chcete-li předvolit další stanici, stiskněte tlačítko
P MODE/
a opakujte kroky 2 až 6.
Ukončení režimu ukládání předvoleb
PRESET MEMORY
Je-li rádio zapnuté, můžete režim ukládání
předvoleb PRESET MEMORY ukončit jedním z
následujících způsobů. Uložené stanice však
samozřejmě v paměti přehrávače CD zůstanou
zachovány.
• Stiskněte a podržte tlačítko MEMORY, dokud
indikátor „PRESET“ nepřestane blikat.
• Nemačkejte žádné tlačítko po 30 sekund. Indikátor
„PRESET“ přestane blikat.
• Stiskněte tlačítko x•RADIO OFF. Rádio se vypne.
Vymazání všech předvolených stanic
1 Odpojte zdroj napájení (baterie i napájecí
2 Podržte stisknuté tlačítko MEMORY a současně
vložte alkalické baterie nebo připojte napájecí
adaptér.
Indikátory na displeji blikají, dokud nejsou
všechny předvolené stanice vymazány, poté
přestanou blikat a zmizí z displeje.
Přehrávání předvolených
rozhlasových stanic
1 Stisknutím tlačítka BAND vyberte pásmo.
2 Přepněte přehrávač CD do režimu předvoleb*,
poté stisknutím tlačítka PRESET + nebo –
nala
te uloženou stanici.
* Podrobnosti najdete v části „Režim ladění a
režim předvoleb“.
Další funkce
Vypnutí rádia
Prostřednictvím nabídky můžete provést následující
nastavení.
Stiskněte tlačítko x•RADIO OFF.
Funkce časovače*1
Rychlé naladění stanice
Můžete nastavit přehrávač CD tak, aby zastavil
přehrávání po uplynutí 5 až 95 minut (v intervalu 5
minut).
Je-li při přehrávání na přehrávači CD aktivována
funkce časovače, bliká na displeji číslo stopy.
Podržte stisknuté tlačítko TUNE + nebo TUNE –
podle kroku 3, dokud se na displeji nezačnou měnit
číslice označující frekvenci. Přehrávač CD
automaticky prochází jednotlivé frekvence a zastaví
se, jakmile najde stanici s dostatečně silným
signálem.
Postup nastavení
požadovanou stanici.
adaptér).
Poslech rozhlasu
*1 Při poslechu rádia tato funkce nefunguje.
*2 Zvuk může přeskakovat:
– je-li přehrávač CD vystaven dlouhodobým silným
otřesům,
– je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný disk CD,
– při použití nekvalitních disků CD-R/CD-RW nebo
při potížích s nahrávacím zařízením nebo
aplikačním softwarem.
*3 Interval se nezmění, dokud nevypnete rádio a znovu
je nezapnete.
*4 Po změně intervalu ladění je třeba obnovit nastavení
předvolených rozhlasových stanic.
G-PROTECTION
SEt
Menu 2
––
05
:
:
95
on
off
Vypnutí
bEEP
zvukového signálu
b on
b off
Změna intervalu
ladění
AM 9 kHz
AM 10 kHz
StEP
* Tuto položku lze nastavit během přehrávání i během
pauzy. Při poslechu rádia tato funkce nefunguje.
Je odhadnut nastavený čas.
Poznámka
Odpojíte-li zdroj napájení, vrátí se všechna nastavení
na výchozí hodnoty.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole
nebo při obsluze motorových vozidel. Mohlo by to
vést k dopravní nehodě a v některých zemích je to
dokonce v rozporu s předpisy. Nebezpečné je
rovněž používání sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na křižovatkách. V
nebezpečných situacích byste měli být mimořádně
pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš vysokou
hlasitostí. Odborníci varují před opakovaným a
dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám
začne v uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak budete
moci zaznamenat i vnější zvuky a nebudete rušit
okolí.
Údržba
Čištění povrchu přístroje
Používejte měkký hadřík navlhčený ve vodě nebo
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
alkohol, benzín ani ředidla.
Čištění zástrček
Jsou-li zástrčky zašpiněné, není slyšet žádný zvuk
nebo je slyšet šum. Čistěte zástrčky pravidelně
suchým měkkým hadříkem.
Odstraňování problémů
Pokud problém přetrvá i po vyzkoušení uvedených
postupů, obrate se na nejbližší zastoupení
společnosti Sony.
Po stisknutí tlačítka se na displeji
zobrazí indikátor „Hold“ a přehrávač
nehraje.
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač
HOLD zpět.
Hlasitost se nezvýší ani při opakovaném
stisknutí tlačítka VOL +.
c Stiskněte tlačítko SOUND a podržte je stisknuté,
dokud z displeje nezmizí indikátor „AVLS“.
Došlo k vypadnutí krytu bateriového
prostoru následkem pádu přístroje
nebo působením nadměrné síly.
c Nasa
te kryt podle následujícího obrázku.
Zdroje napájení
Napájecí síový adaptér
• Používejte pouze dodávaný napájecí síový
adaptér. Není-li přehrávač dodáván s adaptérem,
použijte napájecí adaptér AC-E45HG.
Nepoužívejte žádné jiné napájecí síové adaptéry.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
Polarita zástrčky
• Síového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej ihned
ze zásuvky.
Suché články
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými
kovovými předměty. Při náhodném spojení
kladného a záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se starými.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu používány,
vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete zbytky
elektrolytu z bateriového prostoru a vložte nové
baterie. V případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přibl. 135,8 × 24,3 × 135,8 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibl. 191 g
Provozní teplota
5 oC - 35 oC
Vzhled a technické parametry mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Prehrávanie obúbených
skladieb pridávaním záložiek
(Prehrávanie skladieb so záložkami)
Na každom disku CD môžete prida záložky najviac
pre 99 skladieb. Táto funkcia sa môže použi najviac
pre 5 diskov CD.
Systém
Dodávané příslušenství
Napájecí síový adaptér (1)
Sluchátka (1)
Oblastní kód zakoupeného modelu najdete v levé
horní části štítku s čárovým kódem na obalu
přehrávače.
2 Opakovaním kroku 1 pridáte záložky pre všetky
požadované skladby.
Počúvanie skladieb so záložkami
1 Opakovane stlačte tlačidlo P MODE/
nezačne blika indikátor „
, kým
“.
2 Stlačte tlačidlo u.
Na displeji sa rozsvieti indikátor „ “ a spustí sa
prehrávanie skladieb so záložkami.
Odstránenie záložiek
Počas prehrávania skladby so záložkou stlačte a
podržte tlačidlo u, kým sa indikátor „ “
neprestane zobrazova na displeji.
Kontrola skladieb so záložkami
Počas prehrávania skladieb so záložkami na displeji
pomaly bliká indikátor „ “.
• Počas prehrávania skladieb so záložkami sa
skladby prehrávajú v poradí poda čísla skladby, a
nie v tom poradí, v akom ste pridali záložky.
• Ak sa pokúsite prida záložky pre skladby na 6.
disku CD, záložky prvého prehrávaného disku CD
sa vymažú.
• Ak odstránite všetky zdroje napájania, vymažú sa
všetky záložky uložené v pamäti.
Prehrávanie stôp v obúbenom
poradí (režim PGM)
Na prehrávači diskov CD môžete naprogramova až
64 stôp vo vašom obúbenom poradí.
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo
P MODE/
„PGM“.
, kým sa nezobrazí označenie
2 Stlačte tlačidlo . alebo > a vyberte stopu.
3 Vybratú skladbu vložte stlačením a podržaním
tlačidla u, kým sa poradie prehrávania nezvýši
o jednotku.
Na displeji sa zobrazí nápis „00“ a poradie
prehrávania sa zvýši o jednu skladbu.
4 Zopakujte kroky 2 a 3 a vyberte stopy vo svojom
obúbenom poradí.
5 Stlačením tlačidla u spustite prehrávanie v
naprogramovanom poradí.
Kontrola programu
Počas programovania:
Pred krokom 5 opakovane stlačte a podržte tlačidlo
u.
Počas prehrávania v režime PGM:
Opakovane stlačte tlačidlo P MODE/ , kým
nezačne blika indikátor „PGM“ a potom opakovane
stlačte a podržte tlačidlo u.
Po každom stlačení tlačidla u sa zobrazí číslo
stopy.
• Ke
dokončíte zadávanie 64. stopy v kroku 3, na
displeji sa zobrazí prvá vybratá stopa.
• Ak vyberiete viac ako 64 skladieb, prvé z nich budú zo
zoznamu vymazané.
Počúvanie rádia
1 Stlačením tlačidla RADIO ON zapnite rádio.
2 Stláčajte tlačidlo BAND, kým sa nezobrazí
• Modely E92/MX2
Krok 9 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
Krok 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
• Model AU2:
Krok 9 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Krok 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Oblas s krokom 9 kHz: Ázia a Európa.
Oblas s krokom 10 kHz: USA, Kanada a Južná
Amerika.
Poznámka
Slúchadlá pripájajte do konektorovej zásuvky i na
prehrávači diskov CD. Kábel slúchadiel funguje ako
anténa pre príjem v pásme FM.
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 780 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm od
povrchu čočky objektivu v optické snímací části s
aperturou 7 mm.)
Frekvenční rozsah (9 k/10 k)
Zmena kroku ladenia (okrem typov pre
Európu)
prida záložku, stlačte a podržte tlačidlo u, až
kým sa na displeji nezobrazí indikátor „
(záložka)“.
Po úspešnom pridaní záložky sa blikanie
indikátora „ “ spomalí.
Vlastnosti laserové diody
FM (VKV): 87,5 -108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
Pri príjme v pásme AM otočte samotný prehrávač
diskov CD.
1 Počas prehrávania skladby, ku ktorej chcete
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Frekvenční rozsah (modely určené pro
Evropu)
Pípanie, ktoré je poču v slúchadlách počas
ovládania prehrávača diskov CD, môžete vypnú.
Pri používaní prehrávača diskov CD v zahraničí poda
potreby zmeňte krok ladenia v pásme AM.*3, *4
Poznámky
Technické údaje
Vypnutie pípania
Slúchadlá
Pridanie záložiek
Poznámky
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli pevný
předmět nebo vnikne-li do něj kapalina, přístroj
odpojte a před dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka externího zdroje
napájení) nestrkejte žádné cizí předměty.
• Pokud přehrávač CD nepoužíváte delší dobu,
odpojte od přehrávače všechny zdroje napájení.
Slovensky
požadované pásmo.
Každým stlačením tlačidla sa displej zmení
takto:
t FM t AM
3 Stlačením tlačidla TUNE + alebo – nala
te
požadovanú stanicu a upravte hlasitos.
Režim ladenia a režim predvoby
Režim ladenia a režim predvoby môžete prepína
použitím tlačidla P MODE/ .
Ke
sa na displeji zobrazí číslo predvoby,
prehrávač diskov CD je v režime predvoby a tlačidlá
PRESET + alebo – môžete použi na výber
požadovanej predvoby.
Ak chcete prepnú do režimu ladenia, stlačte tlačidlo
a z displeja zmiznú čísla predvolieb.
P MODE/
Tlačidlá TUNE + alebo – môžete používa na ladenie
staníc.
Ak je zlý príjem vysielania v pásme FM
(u typov určených pre Európu alebo
Austráliu)
Stlačte a podržte tlačidlo P MODE/ , kým sa na
displeji nezobrazí nápis „MONO“.
Úroveň šumu sa zníži, ale rádio bude hra v
monofónnom režime.
Ak je zlý príjem v pásme FM (okrem
typov určených pre Európu alebo
Austráliu)
Stlačte a podržte tlačidlo P MODE/ , kým sa na
displeji nezobrazí nápis „LOCAL“.
Za normálnych podmienok stlačte a podržte tlačidlo
P MODE/ , až kým z displeja nezmizne nápis
„LOCAL“.
Počúvanie rádia na batérie
Ak pripojíte do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V na
prehrávači diskov CD externý zdroj napájania,
prehrávač diskov CD sa vypne. Znova ho zapnete
stlačením tlačidla RADIO ON.
Nastavenie rozhlasových staníc
Môžete nastavi až 40 staníc: 30 staníc v pásme FM
a 10 staníc v pásme AM.
1 Stlačením tlačidla RADIO ON zapnite rádio.
2 Stlačením tlačidla BAND vyberte pásmo.
3 Stlačením tlačidla TUNE + alebo – nala
te
požadovanú stanicu.
4 Podržte stlačené tlačidlo MEMORY, kým sa na
displeji nezobrazí blikajúci nápis „PRESET“.
Od tohto bodu musíte každú nasledujúcu akciu
zača do 30 sekúnd od vykonania
predchádzajúcej akcie. Ak sa do 30 sekúnd
nevykoná žiadna akcia, nápis „PRESET“
prestane blika, pretože sa ukončí pohotovostný
režim PRESET MEMORY prehrávača diskov CD.
V takom prípade začnite opä od kroku 4.
5 Pokia bliká nápis „PRESET“, opakovaným
stlačením tlačidla PRESET + alebo – vyberte
číslo predvoby, pod ktorým sa uloží rozhlasová
stanica.
6 Stlačte tlačidlo MEMORY.
Ak prebehlo nastavenie rozhlasovej stanice
úspešne, budete poču pípnutie a na displeji
prestane blika nápis „PRESET“. Nová stanica
nahradí stanicu, ktorá bola pod daným číslom
nastavená predtým.
Ak chcete nastavi inú stanicu, stlačte tlačidlo
P MODE/
a zopakujte kroky 2 až 6.
Nastavenie
1 Ke
je prehrávanie zastavené, stlačte tlačidlo
DISPLAY/MENU, kým sa neobjaví indikátor
„t-SEt“.
Od tohto bodu musíte každú nasledujúcu akciu
zača do 15 sekúnd od vykonania
predchádzajúcej akcie. Ak indikátory z displeja
zmiznú, začnite opä od kroku 1.
2 Stlačením tlačidla . alebo > vyberte
položku Menu 1 a potom stlačte tlačidlo
DISPLAY/MENU alebo u.
Položka Menu 2 začne blika.
3 Stlačením tlačidla . alebo > vyberte
položku Menu 2 a potom stlačením tlačidla
DISPLAY/MENU alebo u zadajte výber.
Ak bola položka správne zadaná, prestane
blika.
Ak sa chcete vráti na predchádzajúcu obrazovku,
stlačte tlačidlo x.
Ak chcete zruši nastavovanie, stlačte a podržte
tlačidlo x.
Zoznam ponúk
Nastavenie
Menu 1
Časovač*
t-SEt
Vypnutie
pípania
bEEP
b on
b off
Zmena kroku
ladenia
StEP
AM 9kHz
AM 10kHz
* Túto položku môžete nastavi počas prehrávania aj
počas zastaveného prehrávania. Pri počúvaní rádia
táto funkcia nefunguje.
Nastavený čas je približný.
Poznámka
Ak odpojíte zdroje napájania, všetky nastavenia sa
vrátia na svoje predvolené hodnoty.
Bezpečnos
2 Podržte stlačené tlačidlo MEMORY a znova
vložte alkalické batérie alebo pripojte sieový
adaptér.
Indikátory na displeji budú blika dovtedy, kým
sa nevymažú všetky nastavené stanice. Potom z
displeja zmiznú.
Prehrávanie nastavených
rozhlasových staníc
1 Vyberte pásmo stlačením tlačidla BAND.
2 Prehrávač diskov CD prepnite do režimu
predvoby* a potom stlačením tlačidla PRESET
+ alebo – nala
te uloženú stanicu.
* Ďalšie informácie nájdete v časti „Režim
ladenia a režim predvoby“.
Ďalšie funkcie
Pomocou ponuky môžete zmeni nasledujúce
nastavenia.
––
05
:
:
95
on
off
Ke
je rádio zapnuté, pohotovostný režim PRESET
MEMORY môžete ukonči jedným z nasledujúcich
postupov. Nastavené stanice ostanú uložené v
pamäti prehrávača diskov CD.
• Podržte stlačené tlačidlo MEMORY, až kým
prestane blika nápis „PRESET“.
• 30 sekúnd nestláčajte žiadne tlačidlo. Nápis
„PRESET“ prestane blika.
• Stlačte tlačidlo x•RADIO OFF. Rádio sa vypne.
sieový adaptér).
Menu 2
SEt
Odporúčania
Zrušenie všetkých nastavených staníc
1 Odpojte zdroj napájania (alkalické batérie alebo
,
G-PROTECTION
Ukončenie pohotovostného režimu
PRESET MEMORY
Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo x•RADIO OFF.
*1 Pri počúvaní rádia táto funkcia nefunguje.
*2 Výpadky zvuku môžu nasta v nasledujúcich
situáciách:
– prehrávač diskov CD je vystavený nepretržitým
prudším nárazom,
– prehráva sa znečistený alebo poškodený disk CD,
– používate nekvalitné disky CD-R alebo CD-RW
alebo sa vyskytol problém s nahrávacím
zariadením alebo s aplikačným softvérom.
*3 Krok sa nezmení, pokia rádio jedenkrát nevypnete a
znovu nezapnete.
*4 Po zmene kroku ladenia musíte znova nastavi
predvolené rozhlasové stanice.
• V prípade, že sa do prehrávača diskov CD
dostanú akékovek pevné objekty alebo tekutina,
odpojte ho od siete a pred alším použitím ho
nechajte prezrie odborníkovi.
• Do zdierky DC IN 4.5 V (externý zdroj napájania)
nevkladajte žiadne cudzie predmety.
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta, bicykla
alebo iného dopravného prostriedku. Môže to
spôsobi dopravnú kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti predpisom.
Nebezpečné môže by i používanie slúchadiel pri
nastavenej vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V prípadných
nebezpečných situáciách by ste mali použitie
slúchadiel obmedzi, prípadne dodržiava
maximálnu obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti. Odborní ušní lekári varujú pred
nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním.
Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitos alebo
prerušte prehrávanie.
Ohad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej úrovni. To vám
umožní vníma okolité zvuky a bra ohad na
ostatných udí.
Údržba
Čistenie krytu zariadenia
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú vo vode
alebo v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Čistenie konektorov
Ak sú konektory znečistené, nie je poču žiadny zvuk
alebo je poču šum. Čistite ich pravidelne suchou
jemnou látkou.
Riešenie problémov
Ak bude problém pretrváva aj po vykonaní
nasledujúcich opatrení, obráte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Po stlačení tlačidla sa na displeji
zobrazí nápis „Hold“ a disk CD sa
neprehráva.
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do
pôvodnej polohy.
Hlasitos sa nezvýši ani po
opakovanom stlačení tlačidla VOL +.
c Podržte stlačené tlačidlo SOUND, kým z displeja
nezmizne nápis „AVLS“.
Kryt priestoru pre batérie sa uvonil
náhodným pádom, pôsobením sily at.
c Pripojte ho poda nasledujúceho obrázka.
Zdroje napájania
• Ak prehrávač diskov CD nepoužívate dlhší čas,
odpojte ho od všetkých zdrojov napájania.
Sieový adaptér
• Používajte iba dodávaný sieový adaptér. Ak k
vášmu prehrávaču nebol adaptér dodaný, použite
sieový adaptér typu AC-E45HG. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to spôsobi
poruchu.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra mokrými
rukami.
• Sieový adaptér pripojte do ahko dostupnej
sieovej zásuvky. Ak by ste na sieovom adaptéri
spozorovali odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieovej zásuvky ihne
odpojte.
Suché galvanické články
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami alebo inými
kovovými predmetmi. Ak kladné a záporné póly
batérií prídu náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu tepla.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
Technické parametre
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky objektívu
na optickom zbernom bloku s otvorom 7 mm.)
Frekvenčný rozsah (typy určené pre
Európu)
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Frekvenčný rozsah (9k/10k)
• Typy E92/MX2
Krok 9 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 710 kHz
Krok 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
• Typ AU2
Krok 9 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Krok 10 kHz:
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 530 - 1 710 kHz
Napájanie
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA): jednosmerné
napätie 1, 5 V × 2
• Sieový adaptér (zdierka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu),
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko).
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Približne 135,8 × 24,3 × 135,8 mm
Hmotnos (bez príslušenstva)
Približne 191 g
Prevádzková teplota
5 oC - 35 oC
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia.
Dodávané príslušenstvo
Sieový adaptér (1)
Slúchadlá (1)
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ prehrávača
diskov CD, zistíte v avej hornej časti nálepky s
čiarovým kódom, ktorá je na obale.
Download PDF