Sony | D-NE820 | Sony D-NE820 Návod k obsluze

2-318-334-61 (1)
D-NE820
Atrac CD Walkman
Portable
CD Player
Sony Corporation Printed in Malaysia
© 2004 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skřiňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísťujte nádoby
s tekutinou, např. vázy, předejdete
tak možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI
OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU, ANI
JEJ NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ TŘÍDY
1M PŘI OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje
pouze na země, kde je toto označení
zákonné, zejména na země Evropského
společenství (EU).
ATRAC3plus je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
2 CZ
„WALKMAN“ je registrovaná obchodní
známka společnosti Sony Corporation
pro výrobky Headphone Stereo.
je obchodní známka
společnosti Sony Corporation.
Obsah
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC .... 4
Jaké disky můžete přehrávat na tomto
přehrávači disků CD? .............................5
Pokyny pro zajištění bezpečnosti ........... 7
Bezpečnost ................................................7
U přehrávače disků CD ...........................7
Při manipulaci s disky CD .......................7
Při používání sluchátek ...........................7
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství ............ 8
Průvodce součástmi a ovládacími
prvky ................................................................... 9
Příprava zdroje napájení
(dobíjecí baterie).................................. 11
Při použití suché baterie ........................13
Kontrola zbývající energie baterie ....... 14
Při použití síťového adaptéru................ 15
Přehrávání
Přehrávání disku CD .................................. 16
Základní operace přehrávání
(Přehrát, zastavit, hledat) .....................17
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD) .................................................18
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru ......................................... 18
Vyhledávání pomocí zobrazení seznamu
skupin/souborů (zobrazení Seznam) ... 18
Kontrola informací o disku CD na
displeji .................................................... 19
Změna možností přehrávání
(PLAY MODE) ....................................... 20
Možnosti přehrávání
(PLAYMODE) ......................................21
Přehrávání skupin ..................................22
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)........22
Přehrávání seznamů oblíbených
skladeb (Přehrávání seznamu m3u) ....22
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM) ....................23
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání) ......................23
Změna kvality zvuku .................................. 24
Nastavení kvality zvuku ........................24
Přizpůsobení kvality zvuku ...................24
Položky nabídky SOUND .....................25
Změna volitelných nastavení .................. 26
Nastavení různých funkcí ......................26
Položky nabídky OPTION....................27
CZ
Připojení dalších zařízení ......................... 30
Doplňující informace
Řešení problémů ......................................... 31
Údržba .............................................................. 35
Technické údaje........................................... 35
Volitelné příslušenství ............................... 36
Rejstřík ............................................................ 37
Tento návod popisuje způsob použití přehrávače
disků CD. Informace k dodanému softwaru
SonicStage naleznete v „Instalační a provozní
příručce“.
Poznámka pro uživatele
O dodaném softwaru
V závislosti na typu textu a znaků je možné, že se
text zobrazený v softwaru SonicStage nezobrazí
správně na zařízení. Stává se tak z důvodu:
– Omezení připojeného přehrávače.
– Přehrávač nefunguje normálně.
Pokyny v této příručce popisují zejména ovládací
prvky na dálkovém ovládání.
Podle oblasti, ve které přehrávač používáte, se
mohou indikace na dálkovém ovládání mírně
lišit od indikací uvedených v návodu k obsluze.
3 CZ
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC
Kromě běžných zvukových disků CD můžete přehrávat originální disk s názvem „Disk
CD ATRAC“, který vytvoříte pomocí dodaného softwaru SonicStage. Pomocí softwaru
SonicStage lze na jeden disk CD-R nebo CD-RW zaznamenat asi 30 zvukových disků CD*.
Následuje krátký přehled možností poslechu hudby na disku CD ATRAC.
Nainstalujte software SonicStage do počítače.
SonicStage je program, který pomocí hudby
stažené ze zvukových disků CD do počítače vytváří
originální disky CD. Lze jej nainstaIovat z dodaného
disku CD-ROM.
Disk CD ATRAC
Vytvořte disk CD ATRAC.
Po výběru oblíbených skladeb z hudby uložené
v počítači je nahrajte na disk CD-R/CD-RW pomocí
programu SonicStage.
Zvukové disky
CD, soubory MP3
Poslechněte si je na tomto přehrávači disků CD.
Ať jdete kamkoli, můžete mít s sebou spoustu
skladeb na originálním disku CD.
V dodané „Instalační a provozní příručce“
vyhledejte informace o instalaci programu SonicStage
a způsobech vytváření disků CD ATRAC.
* Pokud je celková doba přehrávání jednoho disku CD (alba)
přibližně 60 minut a nahráváte na disk CD-R/CD-RW s kapacitou
700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC3plus.
4 CZ
Jaké disky můžete přehrávat na tomto přehrávači disků CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD ve formátu CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard
záznamu používaný pro zvukové disky CD.
Disky CD ATRAC:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu ATRAC3plus pomocí programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technologie
zvukové komprese, která vyhovuje požadavku na vysokou kvalitu zvuku
a vysoké kompresní poměry. Ve formátu ATRAC3plus jsou soubory
zkomprimovány na přibližně 1/20 původní velikosti při rychlosti 64 kb/s.
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou:
ATRAC3
Přenosové rychlosti
66/105/132 kb/s
Vzorkovací kmitočty
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Tento přehrávač disků CD může zobrazit až 62 znaků.
Disky CD ve formátu MP3:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu MP3 pomocí jiného softwaru než SonicStage*
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou uvedeny dále. Lze přehrávat také soubory ve formátu
VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
Přenosové rychlosti
32 - 320 kb/s
Vzorkovací kmitočty
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Tento přehrávač disků CD odpovídá verzi 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formátu příznaků
ID3. Formát příznaků ID3 je určen k přidávání určitých informací (názvu
skladby, názvu alba, jména interpreta atd.) k souborům ve formátu MP3. Tento
přehrávač disků CD může zobrazit až 64 znaků příznaku ID3.
Disky CD-Extra a disky CD v režimu Mix-Mode:
Disky CD-R/CD-RW, na které jsou společně zaznamenána data ve
formátech CD-DA a CD-ROM*
Pokud disk CD nelze přehrát, změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“
v nabídce OPTION ( strana 28). Potom je možné disk přehrát.
Je možné přehrát také disk CD ATRAC, na němž jsou komprimovaná data ve formátu
MP3 zaznamenána pomocí jiného softwaru než SonicStage.
Pomocí softwaru SonicStage nelze vytvořit disk CD, na němž jsou zaznamenána zvuková
data ve smíšeném formátu.
* Lze přehrávat pouze disky ve formátech ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Pokračování 
5 CZ
Hudební disky kódované technologiemi
ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu Compact
Disc (CD). Některé hudební společnosti
vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií
zajišťujících ochranu proti kopírování.
Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je
proto přehrávat na tomto zařízení.
Rozdíly ve strukturách souborů disků CD ve
formátu ATRAC CD a MP3
Disky CD ATRAC a MP3 se skládají ze
„souborů“ a „skupin“. „Soubor“ odpovídá
„skladbě“ zvukového disku CD. „Skupina“
je balík souborů odpovídající „albu“.
U disků ve formátu MP3 rozpozná tento
přehrávač složku MP3 jako „skupinu“,
takže disky CD ATRAC a MP3 mohou
fungovat stejným způsobem.
Použitelný počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 256
• Maximální počet souborů: 999
Pořadí přehrávání u disků CD ATRAC a MP3
U disků CD ATRAC jsou soubory
přehrávány v pořadí vybraném
v programu SonicStage.
U disků CD MP3 se pořadí přehrávání
může lišit v závislosti na metodě použité
k záznamu souborů MP3 na disk. Přehrát
lze i „seznam skladeb“ obsahující pořadí
přehrávání souborů MP3. V následujícím
příkladu jsou soubory přehrávány v pořadí
od  do .
6 CZ
MP3
Skupina
Soubor
(Maximální počet úrovní adresářů: 8)
Poznámky
• Pokud jsou na stejném disku CD zaznamenány
soubory ATRAC3plus a MP3, přehraje
tento přehrávač disků CD nejprve soubory
ATRAC3plus.
• Možnosti přehrávání tohoto přehrávače
disků CD se mohou lišit podle kvality disku
a podmínek nahrávacího zařízení.
• Přijatelné znaky jsou A až Z, a až z, 0 až 9 a _
(podtržítko).
• Na disk obsahující soubory ATRAC3plus/
MP3 neukládejte soubory v jiných formátech
a nevytvářejte nepotřebné složky.
Disky CD ATRAC
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve
formátu ATRAC3plus nelze přehrávat
v počítači.
Disky CD MP3
• K názvu souboru je třeba přidat příponu
„mp3“. Pokud však přidáte příponu „mp3“
k jinému souboru než k souboru MP3, nebude
přehrávač moci soubor správně rozpoznat.
• Chcete-li komprimovat zdroj v souboru MP3,
doporučujeme nastavit parametry komprese
na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit
Rate“ (konstantní přenosovou rychlost).
• Chcete-li nahrávat do maximální kapacity,
nastavte zapisující software na „zastavení
zápisu“.
• Pokud chcete najednou nahrávat do maximální
kapacity na médium, na kterém není nic
zaznamenáno, nastavte zapisující software na
hodnotu „Disc at Once“ (Celý disk).
Pokyny pro zajištění
bezpečnosti
Bezpečnost
• Pokud na přehrávač disků CD spadne
nějaký předmět nebo je politý tekutinou,
odpojte jej a před dalším použitím jej
nechte zkontrolovat odborníkem.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do
zdířky DC IN 3 V (vstup externího
napájení).
U přehrávače disků CD
• Udržujte čočku přehrávače disků CD
čistou a nedotýkejte se jí. V opačném
případě může být čočka poškozena
a přehrávač disků CD nebude správně
fungovat.
• Na horní část přehrávače disků CD
nepokládejte žádné těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození přehrávače
a disku CD.
• Neumísťujte přehrávač disků CD
do blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa s přímým slunečním zářením,
velkou prašností či množstvím písku,
na místa s velkou vlhkostí nebo do
deště, na místa, kde by mohlo dojít
k mechanickým nárazům, na místa
s nerovným povrchem ani do auta se
zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač disků CD způsobuje
rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu, vypněte přehrávač
disků CD nebo jej odstraňte z blízkosti
rádia či televize.
• V tomto přehrávači nelze přehrávat
disky nestandardních tvarů (například
srdce, čtverec, hvězda atd.). Při pokusu
o jejich přehrávání by mohlo dojít
k poškození přehrávače disků CD.
Nepoužívejte takové disky.
Při manipulaci s disky CD
• Disk CD držte za okraje, abyste jej
nezašpinili. Nedotýkejte se povrchu.
• Na disk CD nelepte papír ani pásku.
• Nevystavujte disk CD přímému
slunečnímu záření ani zdrojům tepla,
například u horkovzdušných ventilačních
otvorů. Nenechávejte disk CD v autě
zaparkovaném na přímém slunci.
Při používání sluchátek
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě
na kole nebo při ovládání motorového
vozidla. Mohli byste tak způsobit dopravní
nehodu a v některých oblastech je to
protizákonné. Také může být nebezpečné
poslouchat přehrávač se sluchátky hodně
nahlas při chůzi, obzvláště na přechodech.
V potenciálně nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
přehrávač vypnout.
Prevence poškození sluchu
Neposlouchejte nahrávky se sluchátky
příliš hlasitě. Odborníci na problémy se
sluchem varují před dlouhým a častým
poslechem příliš hlasité hudby. Pokud
uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost
nebo přehrávač vypněte.
Ohleduplnost vůči ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
Umožní vám to slyšet zvuky z okolí a být
ohleduplní k ostatním.
7 CZ
Začínáme
Kontrola dodaného
příslušenství
• Síťový adaptér
• Stojan pro nabíjení
baterie
• Externí baterie
• Obal dobíjecích
baterií
• Přenášení baterií
• Obal pro přenášení
baterií
• Sluchátka
•Dálkové ovládání
(Dálkový ovladač)
(Pouze pro tento
přehrávač disků CD)
• Disk CD-ROM (SonicStage)
Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na
přehrávači zvukových disků CD včetně tohoto
přehrávače.
• Provozní pokyny (tato příručka)
• Instalační/provozní příručka
• Síťový adaptér (dodávaný s cestovním
modelem)
8 CZ
Poznámka
Používejte pouze dodané dálkové ovládání.
Tento přehrávač nelze ovládat žádným jiným
dálkovým ovládáním.
Připojení sluchátek k dálkovému ovládání
Správně zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovládání.
Použití spony na dálkovém ovládání
Můžete změnit orientaci spony. Otočte
sponu podle obrázku níže. Můžete také
obrátit orientaci názvu skladby atd.
( strana 26, 28).
 Vývody stojanu pro nabíjení
Průvodce součástmi
a ovládacími prvky
( strana 11)
 Tlačítka / ( strana 17)
1
234 5 6
( strana 12, 17)
Dálkové ovládání:
Tlačítko  (zastavit) ( strana 17, 23,
25, 27)
Začínáme
 Přehrávač disků CD:
Tlačítko  (zastavit)/CHG
Přehrávač disků CD
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)*
( strana 16-18, 20, 22-24)
 Přepínač HOLD (na zadní straně
přehrávače disků CD) ( strana 18)
 Kontrolka OPR (operace) ( strana
11-13, 15, 16, 18)
7
8 9
0qaqs
Dálkové ovládání
qd
qf
9
4
3
qj
 Tlačítka
(skupina) +/–
( strana 17)
 Přehrávač disků CD:
Tlačítka VOL (Volume) +/–
( strana 16)
Dálkové ovládání:
Ovladač hlasitosti VOL (Volume) +/–
( strana 16, 23, 24)
 Konektor  (sluchátka)/LINE OUT
(OPTICAL) ( strana 16, 30)
 Konektor DC IN 3V ( strana 12, 15)
 Konektor EXT BATT ( strana 14)
qg
qh
 Přepínač OPEN ( strana 11, 16)
5
 Volič operací ( strana 17, 18, 22-24, 26)
 Tlačítko SEARCH ( strana 18)
 Tlačítko Funkce ( strana 19, 20, 23,
24, 26)
 Volič funkcí ( strana 19, 20, 23, 24, 26)
 Spona ( strana 8)
* Tlačítko je vybaveno hmatovým bodem
pro nevidomé.
Pokračování 
9 CZ
Dálkové ovládání
qk
ql
w;
wd
wa
ws
wfwg wh
 Indikátor disku ( strana 16)
 Indikátor čísla skladby/Indikátor přehrávání nejčastěji přehrávaných skladeb
( strana 19, 20)
 Znakový informační displej ( strana 19)
 Indikátor režimu přehrávání ( strana 21-23)
 Indikátor zvuku ( strana 24)
 Indikátor baterií ( strana 11, 14)
 Indikátor skupiny ( strana 21, 22)
 Indikátor seznamu skladeb ( strana 21, 22)
 Indikátor záložky ( strana 21, 22)
10 CZ
Příprava zdroje napájení
(dobíjecí baterie)
1
Připojte síťový adaptér k dodanému
stojanu pro nabíjení. Pak vložte
přehrávač do stojanu pro nabíjení
tak, aby značka  na přehrávači
disků CD byla zarovnána se
značkou  na stojanu.
Kontrolka OPR na přehrávači disků
CD bliká, potom se rozsvítí.
Po připojení dálkového ovládání začne
blikat nápis „Charging“ a postupně se
rozsvítí dílky indikátoru
(baterie)
na dálkovém ovládání.
Začínáme
Dobíjecí baterii nabijte před prvním
použitím nebo v případě, že je vyčerpaná.
Chcete-li déle zachovat původní kapacitu
baterie, nabíjejte baterii, pouze pokud je
úplně vybitá (na displeji se zobrazí zpráva
„Lo Batt“).
Dodaný stojan pro nabíjení je určen pouze
pro tento přehrávač, proto jej nelze použít
k nabíjení žádného jiného modelu.
4
do zásuvky na střídavý proud
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Síťový adaptér
Kontrolka OPR
Přepínač OPEN
2
Zarovnejte
značku  se
značkou .
Otevřete kryt přihrádky baterie
uvnitř přehrávače.
Stojan pro
nabíjení
Zvednout
Kryt
přihrádky
baterie
3
Tlačítko
Vložte dodanou dobíjecí baterii
NH-14WM tak, aby její pól 
odpovídal diagramu v přihrádce
baterie a zavřete kryt tak, aby
zapadl na své místo.
Vývody
do konektoru DC IN 3V
Po úplném nabití baterie kontrolka
OPR zhasne a nápis „Charging“ zmizí.
Pokračování 
Vkládejte
pólem 
napřed.
11 CZ
Poznámky
• Pomocí tohoto stojanu pro nabíjení
nedobíjejte jinou dobíjecí baterii než dodanou
baterii NH-14WM.
• Pokud během nabíjení stisknete tlačítko ,
nabíjení se ukončí a spustí se přehrávání disku
CD.
• Jestliže přehrávač vložíte do stojanu pro
nabíjení během přehrávání, bude přehrávání
ukončeno a spustí se nabíjení.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí baterie
zahřívají. Tento jev nepředstavuje žádné
nebezpečí.
• Vložte přehrávač pevně do stojanu pro
nabíjení. Přesvědčte se, zda se rozsvítila
kontrolka OPR na přehrávači. Nesprávné
umístění přeruší nabíjení nebo přehrávání.
• Do stojanu pro nabíjení nevkládejte mince ani
jiné kovové předměty. Pokud se koncovky
stojanu pro nabíjení náhodou dostanou do
kontaktu s kovovým předmětem, může dojít
ke zkratu a ke zvýšení teploty.
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, vyjměte dobíjecí baterii.
• Vývody stojanu pro nabíjení jsou různě
dlouhé. To ovšem neznamená žádný problém.
Nabíjení dobíjecí baterie bez použití stojanu
pro nabíjení
/CHG
Kontrolka OPR
do konektoru
DC IN 3V
Síťový adaptér
do zásuvky na střídavý proud
1 Připojte síťový adaptér do konektoru
DC IN 3V na přehrávači disků CD
a do síťové zásuvky.
2 Stiskněte tlačítko /CHG.
Bude spuštěno nabíjení.
Vyjmutí dobíjecí baterie
Stiskněte konec dobíjecí baterie
s označením .
12 CZ
Při použití suché baterie
Můžete prodloužit dobu nabití použitím
suché baterie společně s dobíjecí baterií,
pokud připojíte pouzdro pro externí
baterie.
Jestliže připojíte pouzdro pro externí
baterie, je nutné odpojit síťový adaptér.
Baterie v přehrávači a baterie v pouzdru pro
externí baterie budou vybíjeny současně.
Pokud používáte dobíjecí baterii společně
se suchou baterií pro prodloužení doby
nabití, použijte plně nabitou dobíjecí
baterii a novou suchou baterii.
1
Poznámka k přenášení dobíjecí baterie
Použijte dodané pouzdro pro
přenášení baterie, které ji ochrání před
neočekávaným horkem. Pokud se dobíjecí
baterie dostane do kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo
k požáru v důsledku zkratu.
Začínáme
Poznámka k životnosti dobíjecí baterie a kdy
je třeba ji vyměnit
Pokud je baterie nová nebo nebyla delší
dobu používána, nebude pravděpodobně
úplně nabita.
V takovém případě ji dobíjejte do
okamžiku zhasnutí kontrolky OPR a pak
přehrávač používejte, dokud nebude
baterie úplně vybitá (na displeji se
zobrazí zpráva „Lo Batt“). Tento postup
několikrát zopakujte.
Pokud je po provedení tohoto postupu
životnost stále asi o polovinu kratší
v porovnání s normálním dobitím,
nahraďte baterii novou dobíjecí baterií.
Zarovnejte drážky pod tlačítkem
PUSH podle obrázku. Pak vytáhněte
pouzdro baterií a současně podržte
stisknuté tlačítko PUSH.
Zarovnání
2
Vložte alkalickou baterii LR6 (velikost
AA) (není dodávána) tak, aby její pól
 odpovídal diagramu uvnitř pouzdra
na baterie. Vložte pouzdro na baterie
a zamkněte je otočením šroubu
LOCK ve směru šipky.
1
2
3
Pokračování 
13 CZ
3
Připojte pouzdro pro externí baterie
k přehrávači disků CD.
do konektoru EXT BATT
Kontrola zbývající energie
baterie
Zbývající energie baterie je označena
na displeji následujícími indikátory. Se
zmenšováním tmavé části indikátoru se
vybíjí zbývající energie.




 „Lo Batt“ *
* Zazní pípnutí.
Po vybití baterie nabijte dobíjecí baterii
nebo vyměňte suchou baterii za novou.
Poznámky
• Na displeji se zobrazí přibližná zbývající
energie baterie. Například jeden dílek nemusí
vždy označovat jednu čtvrtinu energie baterie.
• V závislosti na provozních podmínkách může
displej zobrazovat mírně vyšší nebo nižší
energii než ve skutečnosti.
14 CZ
Životnost baterie 1)
Při použití dobíjecí baterie NH-14WM (nabíjené
asi 5 hodin 2))
G-PROTECTION
„1“
„2“
18
17
Zvukový disk CD
40
40
Disk CD ATRAC 3)
22
22
Disk CD MP3 4)
Při použití externího pouzdra na baterie (jedna
alkalická baterie 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
30
27
Zvukový disk CD
60
60
Disk CD ATRAC 3)
33
33
Disk CD MP3 4)
Při použití jedné dobíjecí baterie NH-14WM
a pouzdra pro externí baterie (jedna alkalická
baterie 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
48
44
Zvukový disk CD
100
100
Disk CD ATRAC 3)
55
55
Disk CD MP3 4)
1)Hodnota měřená pomocí standardu
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Zobrazená doba přehrávání určuje přibližný
počet hodin při používání přehrávače
na rovném stabilním povrchu a v režimu
„POWER SAVE“ nastaveném na hodnotu
„2“ ( strana 28). Tato hodnota se liší podle
způsobu používání přehrávače.
2)Doba nabíjení se liší podle způsobu používání
dobíjecích baterií.
3)Nahrávání při rychlosti 48 kb/s.
4)Nahrávání při rychlosti 128 kb/s.
5)Při používání alkalické baterie Sony LR6 (SG)
(vyrobené v Japonsku).
Poznámky k dobíjecím bateriím a suchým
bateriím
Při použití síťového adaptéru
Připojte síťový adaptér do
konektoru DC IN 3V na přehrávači
disků CD a do síťové zásuvky.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, odpojte všechny zdroje napájení.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér AC.
Pokud k přehrávači nebyl dodán síťový
adaptér, použijte síťový adaptér AC-E30HG
(není dostupný v Austrálii). Jestliže použijete
jiný síťový adaptér, může dojít k poruše.
Začínáme
• Suché baterie nenabíjejte.
• Baterie neodhazujte do ohně.
• Baterie nenoste v kapse nebo jinde společně
s mincemi nebo jinými kovovými předměty.
Pokud se kladné a záporné póly baterie
dostanou náhodně do kontaktu s kovovými
předměty, může baterie generovat teplo.
• Nepoužívejte dobíjecí baterie společně se
suchými.
• Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat,
vyjměte je.
• Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie,
vytřete veškerý obsah v přihrádce baterie
a nainstalujte nové baterie. Jestliže se vám
elektrolyt dostane na pokožku, důkladně ji
omyjte.
1
Polarita konektoru
• Nedotýkejte se síťového adaptéru vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síťového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
Přehrávač můžete napájet pomocí
síťového adaptéru. Pak není nutné
používat baterie.
do konektoru
DC IN 3V
Síťový adaptér
do zásuvky na střídavý proud
15 CZ
Přehrávání
Přehrávání disku CD
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Nejprve připojte sluchátka s dálkovým
ovládáním k přehrávači.
do  (sluchátka)
Přepínač OPEN
4
Nastavte hlasitost otočením
ovladače VOL +/– na dálkovém
ovládání.
Ovladač VOL +/–
U přehrávače disků CD
Po vložení disku CD do přihrádky pro
disk v kroku 2 stiskněte tlačítko 
a nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
VOL + nebo –.
Sluchátka s dálkovým
ovládáním
2
Vložte disk CD do přihrádky pro
disk a zavřete kryt.

Ovladač VOL +/–
Vyjmutí disku CD
Disk CD vyjměte stisknutím kolíku ve
středu přihrádky pro disk.
Štítkem nahoru
Kontrolka OPR se postupně
opakovaně rozsvítí červeně, zeleně
a oranžově.
3
Stiskněte tlačítko  na dálkovém
ovládání.
(disk) se posune a přehrávač
zahájí přehrávání.
Barva kontrolky OPR se mění podle
typu formátu přehrávaného hudebního
zdroje ( strana 5). Červená: formát
CD-DA, zelená: formát ATRAC3plus
a oranžová: formát MP3.

16 CZ
Základní operace přehrávání (Přehrát, zastavit, hledat)
Dálkové ovládání
Volič operací
, /
Tlačítko 
Tlačítko 
Operace na dálkovém ovládání (Operace na přehrávači jsou uvedeny
v závorce)
Přehrávání
Přehrávání od první
skladby
Ve stavu zastavení stiskněte a podržte , dokud se nespustí
přehrávání. (Ve stavu zastavení stiskněte a podržte , dokud
se nespustí přehrávání.)
Zastavení
Pozastavení/Obnovení
přehrávání po
pozastavení
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko . (Stiskněte tlačítko .)
Vyhledání
Nalezení začátku
aktuální skladby 1)
Jednou otočte volič operací směrem k možnosti .
(Jednou stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
předchozích skladeb 1)
Opakovaně otočte volič operací směrem k možnosti .
(Opakovaně stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
následující skladby 1)
Jednou otočte volič operací směrem k možnosti .
(Jednou stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
následujících skladeb 1)
Opakovaně otočte volič operací směrem k možnosti .
(Opakovaně stiskněte tlačítko .)
Rychlý přechod zpět 1) 3)
Otočte volič operací směrem k možnosti  a podržte jej.
(Stiskněte a podržte tlačítko .)
Rychlý přechod vpřed 1) 3)
Otočte volič operací směrem k možnosti  a podržte jej.
(Stiskněte a podržte tlačítko .)
Přechod k následujícím
skupinám 2)
Otočte opakovaně volič operací směrem k možnosti 
a současně jej podržte stisknutý ve směru .
(Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) +.)
Přechod k předchozím
skupinám 2)
Otočte opakovaně volič operací směrem k možnosti 
a současně jej podržte stisknutý ve směru .
(Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) –.)
Přehrávání
Pro
Stiskněte tlačítko  (zastavit). (Stiskněte tlačítko /CHG.)
1)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání i pozastavení.
2)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání jiných než zvukových disků CD.
3)Přehrávač nelze ovládat při použití souboru MP3 zaznamenaného na disku CD-R/CD-RW v režimu
zápisu paketů.
Pokračování 
17 CZ
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD)
Zamknutím ovládacích prvků můžete
zabránit nechtěnému stisknutí tlačítek při
přenášení přehrávače. Je-li na přehrávači
aktivován režim HOLD, kontrolka OPR
blikne po stisknutí libovolného tlačítka.
1
Posuňte přepínač HOLD na
dálkovém ovládání nebo na
přehrávači (na zadní straně) ve
směru šipky.
Funkci HOLD můžete používat
zvlášť pro dálkové ovládání a pro
přehrávač. I když je například funkce
HOLD aktivována na přehrávači,
můžete přehrávač ovládat pomocí
dálkového ovládání, dokud funkci
HOLD nenastavíte také na dálkovém
ovládání.
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam)
Skladbu nebo soubor můžete vyhledat
kontrolou typu formátu hudebního zdroje
a názvů skupin a souborů.
SEARCH
1
Stiskněte tlačítko SEARCH na
dálkovém ovládání.
2
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
skupinu a stiskněte tlačítko .
Když vybíráte skupinu na disku
CD MP3 atd. hledáním ve všech
adresářích, otočte volič operací
směrem k  nebo .
3
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
soubor a stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání zvoleného
souboru.
HOLD
Odemknutí ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Poznámka
I když je funkce HOLD zapnuta, indikátor
„HOLD“ se na displeji dálkového ovládání
nezobrazí.
Návrat na předchozí obrazovku
Otočte volič operací na dálkovém
ovládání směrem k  nebo otočte
volič operací směrem k  a současně jej
podržte stisknutý ve směru .
Zrušení hledání
Stiskněte tlačítko  na dálkovém
ovládání.
18 CZ
Kontrola informací o disku CD
na displeji

Celkový počet souborů na disku CD,
zbývající čas na disku CD (Název alba) 1)

Obrazovka animací
Disk CD ATRAC/MP3
 Číslo souboru, název souboru, jméno interpreta,
uplynulá doba přehrávání
Přehrávání
Informace o disku CD můžete
zkontrolovat na displeji dálkového
ovládání.
Podle oblasti, ve které jste přehrávač
disků CD zakoupili, nemusí být výchozí
jazyk „ENGLISH“ (Angličtina).
V případě potřeby změňte nastavení
možnosti LANGUAGE ( strana 27).
Pokud přehráváte disk CD ve formátu
MP3 obsahující soubory s příznakem
ID3, zobrazí se informace příznaku ID3.
(Jestliže nejsou informace příznaku ID3
k dispozici, zobrazí se název souboru nebo
skupiny.) ( strana 5)
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynulá doba přehrávání
(Název skladby, jméno interpreta) 1)
Poznámky
• Na tomto přehrávači lze zobrazit znaky A-Z,
a-z, 0-9 a _.
• Před přehráním souboru přečte přehrávač
všechny informace o souboru a skupině
(nebo složce) na disku CD. Zobrazí se zpráva
„Reading“ (čtení). Podle obsahu disku CD
může čtení chvíli trvat.
• Jestliže soubor nepatří do žádné skupiny,
zobrazí se na displeji zpráva „MP3 ROOT“.
Kontrola informací na displeji dálkového
ovládání
Zarovnání
Tlačítko Funkce
Volič funkcí

Číslo souboru, název alba,
informace CODEC 2),
zbývající doba aktuálního souboru

Obrazovka animací
1)Pokud přehráváte zvukový disk CD obsahující
textové informace, například CD-TEXT,
zobrazí se informace v závorkách.
2)Zobrazí se přenosová rychlost a vzorkovací
kmitočet. Jestliže je přehráván soubor MP3
vytvořený v režimu VBR (variable bit rate),
zobrazí se na displeji místo přenosové rychlosti
zpráva „VBR“. V některých případech se
zpráva „VBR“ zobrazí v polovině přehrávání,
nikoli na začátku.
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost DSPL/MENU
a opakovaně stiskněte tlačítko Funkce.
19 CZ
Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)
Můžete použít různé možnosti přehrávání,
například vybrat si písně, které chcete
poslouchat, a přehrávat písně v oblíbeném
pořadí.
Podrobnosti o možnostech přehrávání
najdete na  straně 21.
Pomocí vybraných možností přehrávání
můžete také přehrávat písně opakovaně
(opakované přehrávání,  strana 23).
Zarovnání
Tlačítko Funkce
Volič funkcí
1
Během přehrávání nastavte volič
funkcí na dálkovém ovládání na
hodnotu P MODE/ a opakovaným
stisknutím tlačítka Funkce zvolte
možnost přehrávání.
Vybraná možnost přehrávání se
rozsvítí nebo začne blikat.
Pokud možnost přehrávání začne
blikat, stiskněte tlačítko .
Návrat k normálnímu přehrávání
Na dálkovém ovládání otočte volič funkcí
na možnost P MODE/ a opakovaně
stiskněte tlačítko Funkce, dokud možnost
přehrávání nezmizí.
20 CZ
Možnosti přehrávání (PLAYMODE)
Zobrazení na dálkovém ovládání
Bez indikace
SHUF
a00
a00 SHUF
PGM
INTRO
Přehrávání
1
SHUF
Popis
Všechny skladby na disku CD se přehrají v pořadí podle čísla
skladby.
U disků CD ATRAC/MP3 je pořadí přehrávání různé podle
nastavení položky „PLAY ORDER“ v nabídce OPTION.
Přehrávají se všechny soubory ve zvolené skupině
nebo všechny skupiny (pouze disky CD ATRAC/MP3)
( strana 22).
Aktuální skladba se přehraje jednou.
Všechny skladby na disku CD jsou přehrány v náhodném
pořadí.
Budou přehrány všechny soubory ve zvolené skupině
v náhodném pořadí (pouze disky CD ATRAC/MP3)
( strana 22).
Budou přehrány skladby, k nimž byly přidány záložky.
Přehrávání skladeb se záložkami bude zahájeno v pořadí
podle čísel skladeb, nikoli podle pořadí, ve kterém jste
přidali záložky ( strana 22).
Budou přehrány skladby ve zvoleném seznamu skladeb
m3u* (pouze disky CD MP3) ( strana 22).
Budou přehrány nejčastěji přehrávané skladby na disku CD
v pořadí od 10. do první.
Až 32 skladeb, které přehrávač automaticky uložil do paměti
jako nejčastěji přehrávané, bude přehráno v náhodném
pořadí.
Bude přehráno až 64 skladeb v oblíbeném pořadí
( strana 23).
Přehraje se přibližně 10 sekund každé následující skladby.
Když otočením voliče funkcí zvolíte možnost P MODE/
a stisknete tlačítko Funkce při přehrávání INTRO, přehraje
se aktuální skladba do konce.
* Seznam m3u je soubor, ve kterém bylo zakódováno pořadí přehrávání souboru MP3. Chcete-li použít
funkci seznamu skladeb, zaznamenejte soubory MP3 na disk CD-R/CD-RW pomocí kódovacího
softwaru podporujícího formát m3u.
Můžete přehrávat prvních 8 seznamů (seřazených podle názvu souboru) na obrazovce přehrávače
disků CD.
Pokračování 
21 CZ
Přehrávání skupin
1
2
3
V kroku 1 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 20) zvolte možnost „ “
nebo „ SHUF“.
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
skupinu.
Když vybíráte skupinu na disku
CD MP3 atd. hledáním ve všech
adresářích, otočte volič operací
směrem k  nebo .
Když vybíráte skupinu ve stejném
adresáři, otočte ovladač VOL +/–.
Stiskněte tlačítko  alespoň na
2 sekundy.
Spustí se přehrávání všech souborů ve
zvolené skupině.
Poznámka
Pokud skupina neobsahuje žádné skladby,
zobrazí se na displeji zpráva „Invalid“
(neplatné).
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)
1
2
22 CZ
Během přehrávání skladby, ke které
chcete přidat záložku, stiskněte
a podržte tlačítko  na dálkovém
ovládání, dokud nezačne pomalu
blikat ikona .
Pokud chcete přidat záložku
ke dvěma nebo více skladbám,
zopakujte krok 1.
Záložky můžete přidat k až 10 diskům
CD u zvukových disků (až 99 skladeb
na jednotlivých discích CD) a až
k 5 diskům CD pro disky CD ATRAC/
MP3 (až 999 skladeb na jednotlivých
discích CD).
3
V kroku 1 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 22), zvolte možnost
(BOOKMARK).
4
Stiskněte tlačítko .
Odstranění záložek
Během přehrávání skladby se záložkou
stiskněte a podržte tlačítko  na
dálkovém ovládání, dokud ikona
nezmizí.
Poznámky
• Pokud se pokusíte přidat záložky ke skladbám
na jedenáctém disku CD (na šestém disku
CD při přehrávání disků CD ATRAC/MP3),
budou záložky prvního přehrávaného disku
CD vymazány.
• Všechny záložky uložené v paměti budou
vymazány, jestliže odstraníte všechny zdroje
napájení nebo pokud budete pokračovat
v přehrávání s dobíjecí baterií při zobrazené
zprávě „Lo Batt“, aniž byste nabili baterii.
Přehrávání seznamů
oblíbených skladeb (Přehrávání
seznamu m3u)
1
V kroku 1 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 20) zvolte možnost
(seznam skladeb).
2
Otočením voliče operací na
dálkovém ovládání směrem
k možnosti  nebo  zvolte
požadovaný seznam skladeb.
3
Stiskněte tlačítko .
Přehrávání skladeb
v oblíbeném pořadí
(Přehrávání PGM)
1
Po zastavení přehrávače nastavte
volič funkcí na dálkovém ovládání
na hodnotu P MODE/
a opakovaně stiskněte tlačítko
Funkce, dokud nezačne blikat nápis
„PGM“.
2
3
4
Otočením ovladače VOL +/– zvolte
skladbu a pak stiskněte a podržte
tlačítko , dokud se zobrazení
displeje nezmění.
Při přehrávání disku CD ATRAC/
MP3: Můžete také zvolit soubor v jiné
skupině otočením voliče operací
směrem k možnosti  nebo 
a současně držet volič stisknutý ve
směru .
Zopakováním kroku 2 zvolte
skladby v oblíbeném pořadí.
Můžete vybrat až 64 skladeb.
Po zadání 64. skladby se číslo první
vybrané skladby (zvukový disk CD)/
název souboru (CD ATRAC/MP3)
zobrazí na displeji.
Pokud zvolíte 65 a více skladeb, budou
postupně vymazány nejdříve zadané
skladby.
Stiskněte tlačítko .
Spustí se přehrávání ve zvoleném
pořadí.
Zrušení přehrávání PGM
Stiskněte tlačítko  na dálkovém
ovládání.
Přehrávání
Pořadí přehrávání Název skladby nebo souboru
Kontrola programu
1 Po zastavení přehrávače nastavte
volič funkcí na dálkovém ovládání na
hodnotu P MODE/ a opakovaně
stiskněte tlačítko Funkce, dokud
nezačne blikat nápis „PGM“. Pak
stiskněte a podržte tlačítko 
na dálkovém ovládání, dokud se
zobrazení displeje nezmění.
2 Při každém stisknutí a podržení
tlačítka  na dálkovém ovládání,
dokud se zobrazení displeje nezmění,
se skladby zobrazí v pořadí přehrávání.
Opakované přehrávání
skladeb (Opakované přehrávání)
1
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost P MODE/
a opakovaným stisknutím
tlačítka Funkce zvolte možnost
přehrávání, kterou chcete opakovat
( strana 21).
2
Stiskněte a držte tlačítko Funkce,
dokud se nezobrazí ikona
(opakovat).
Opakuje se zvolená možnost
přehrávání.
Návrat k normálnímu přehrávání
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost P MODE/
a stiskněte a podržte tlačítko Funkce,
dokud ikona
nezmizí.
23 CZ
Změna kvality zvuku
3
Alespoň na 2 sekundy otočte
a podržte volič operací směrem
k  nebo , dokud se neobjeví
rozsah frekvencí, který chcete
nastavit.
Nejprve se zobrazí nápis „Low“.
K dispozici jsou tři rozsahy frekvencí:
„Low“ (nízký rozsah zvuku), „Mid“
(střední rozsah zvuku) a „Hi“ (vysoký
rozsah zvuku).
4
Opakovaným otočením voliče
operací směrem k možnosti 
nebo  zvolte tvar vlnovky.
V paměti jsou pro každý rozsah
frekvencí uloženy 3 tvary.
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
SOUND najdete na  straně 25.
Nastavení kvality zvuku
Můžete nastavit možnost „EQUALIZER“
nebo možnost „CLEARBASS“. Pokud
nastavíte obě možnosti zároveň, můžete
si vychutnat více hlubokých tónů spolu
s požadovanou kvalitou zvuku.
1
Otočením voliče funkcí na dálkovém
ovládání zvolte možnost SOUND.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
Funkce, dokud se nezobrazí
možnost „EQUALIZER“ nebo
„CLEARBASS“.
3
Stiskněte tlačítko .
4
Otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  zvolte
požadovanou kvalitu zvuku.
5
Stiskněte tlačítko .
Přizpůsobení kvality zvuku
Kvalitu zvuku můžete přizpůsobit pro
každý rozsah frekvencí zvlášť pomocí
tvaru vlnovky na displeji.
1
2
24 CZ
Nastavte volič funkcí na dálkovém
ovládání na hodnotu SOUND
a stiskněte a podržte tlačítko
Funkce, dokud se nezobrazí
možnost „EQUALIZER“. Pak
stiskněte tlačítko .
Opakovaným otočením voliče
operací směrem k možnosti
 nebo  zvolte možnost
„CUSTOM“ a stiskněte tlačítko .
Rozsah frekvencí
5
Opakovaným otáčením ovládacího
prvku VOL +/– zvolte hlasitost zvuku.
Hlasitost zvuku lze nastavit na 7 úrovní.
Hlasitost zvuku
6
Opakováním kroků 3 až 5 nastavíte
zbývající 2 rozsahy frekvencí.
7
Stiskněte tlačítko .
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.
Zrušení operace úprav
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání
alespoň na 2 sekundy.
Poznámky
• Pokud je po zvýšení hlasitosti zvuk v důsledku
provedeného nastavení zkreslený, snižte
hlasitost.
• Pokud rozpoznáte rozdíl v hlasitosti zvuku
mezi nastavením zvuku „CUSTOM“ a jiným
nastavením zvuku, upravte hlasitost podle
potřeby.
Položky nabídky SOUND
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Chcete-li operaci nastavení
zrušit, stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.
Položka
EQUALIZER
(Nastavení
ekvalizéru)
Možnosti (: výchozí nastavení)
Normální kvalita zvuku
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
 OFF
BASS 1
BASS 2
BASS 3
Přizpůsobený zvuk (podrobnosti najdete na  straně 24)
Normální kvalita zvuku
Přehrávání
CUSTOM
CLEARBASS
(Nastavení basových
zvuků)
Pro vokály, posílení zvuku ve středním rozsahu
Živé zvuky, zdůraznění nízkých a vysokých rozsahů
zvuku
Výrazné zvuky, ještě více zvýrazněné vysoké a nízké
rozsahy v porovnání s hodnotou ACTIVE
Zdůraznění basových zvuků
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení
BASS 1
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení
BASS 2
Poznámka
Když změníte nastavení položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, bude mít
nastavení položky EQUALIZER přednost.
Když nastavujete položku EQUALIZER i položku CLEARBASS, nastavte nejdříve položku
EQUALIZER.
25 CZ
Změna volitelných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
OPTION najdete na  straně 27.
Nastavení různých funkcí
Můžete nastavit různé funkce, například
jazyk nabídky a pořadí přehrávání skupin
nebo souborů.
26 CZ
1
Nastavte volič funkcí na dálkovém
ovládání na hodnotu DSPL/MENU
a stiskněte a podržte tlačítko
Funkce.
2
Otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  zvolte
položku, kterou chcete nastavit,
a pak stiskněte tlačítko .
3
Otočením voliče operací směrem
k možnosti  nebo  zvolte
některou možnost a pak stiskněte
tlačítko .
Pokud nastavujete položky
„LANGUAGE“ nebo „PLAY
ORDER“, zopakujte krok 3.
Položky nabídky OPTION
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Chcete-li operaci nastavení
zrušit, stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.
Položky
LANGUAGE
(Jazyk pro nabídky,
atd.)
Možnosti (: výchozí nastavení)
MENU
 ENGLISH
TEXT 1)
G-PROTECTION 1) 2)
(Slouží k zabránění
přeskakování zvuku)
1
AVLS 3)
(Omezení hlasitosti)
 OFF
2
ON
Volba jazyka pro textové nabídky,
varovné zprávy atd.
Volba jazyka pro CD-TEXT, příznak
ID3, atd.
ENGLISH
Pokud zvolíte možnost „AUTO“,
FRENCH
můžete text zobrazit v následujících
jazycích.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Bude poskytnuta ochrana proti přeskakování zvuku
s vysoce kvalitním zvukem disku CD.
Bude poskytnuta zvýšená ochrana proti přeskakování
zvuku.
Hlasitost se mění bez omezení úrovně hlasitosti.
 AUTO
Přehrávání
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Je nastaven limit maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
Pokračování 
27 CZ
Položky
TIMER
(Časovač vypnutí)
AUDIO OUT 1)
(Výstup zvuku pro
externí zařízení)
BEEP
(Zvuk operace)
SEAMLESS 1) 4)
(Nepřetržité
přehrávání skladeb)
POWER SAVE 1)
(Podsvícení displeje
LCD na dálkovém
ovládání a kontrolka
OPR na přehrávači)
PLAY ORDER 1)
(Pořadí přehrávání)
DIRECTION
(Otočení směru
znaků na displeji)
CD-EXTRA 1) 5)
(Přehrávání podle
formátu disku)
28 CZ
Možnosti (: výchozí nastavení)
Časovač nefunguje.
 OFF
ON
1-99 min
Opakovaným otáčením ovládacího
prvku VOL +/– na dálkovém ovládání
můžete prodlužovat či zkracovat dobu
po 5 minutách nebo stálým otáčením
ovládacího prvku VOL +/– prodloužíte
či zkrátíte dobu po 1 minutě. Výchozí
nastavení je „10 min“.
 HEADPHONE Tuto možnost zvolte, pokud jste připojili dodaná
sluchátka.
LINE OUT
Tuto možnost zvolte, pokud jste připojili jiná zařízení,
například aktivní reproduktory, pomocí zvukového
kabelu ( strana 30).
Při ovládání přehrávače zazní zvukový signál.
 ON
OFF
Zvukový signál je vypnutý.
Disk je přehráván, tak jak je nahrán, včetně pauz mezi
 OFF
skladbami.
ON
Disk CD je přehráván bez pauz mezi skladbami.
Na dálkovém ovládání se displej rozsvítí na přibližně
 OFF
10 sekund, potom se vypne. Kontrolka OPR na přehrávači
bude svítit dále.
1
Nerozsvítí se displej na dálkovém ovládání ani kontrolka
OPR na přehrávači disků CD.
2
Nerozsvítí se displej na dálkovém ovládání ani kontrolka
OPR na přehrávači disků CD. Dále není v činnosti
nastavení položek nabídky SOUND.
TRACK
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 NORMAL
ve kterém byl nahrán.
ID3tagTNO
Přehrávání podle pořadí čísla příznaku
ID3.
FILE NAME
Přehrávání v abecedním pořadí názvů
souborů.
GROUP
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 OFF
ve kterém byl nahrán.
ON
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí
podle názvů skupin.
Znaky se na displeji zobrazují v normálním směru.
 NORMAL
REVERSE
Znaky se zobrazují v opačném směru, takže je můžete číst
z opačné strany. Při nastavení položky CUSTOM možnosti
EQUALIZER funguje ovladač VOL +/– na dálkovém
ovládání obráceně.
Pokud můžete disk normálně přehrávat, nastavte hodnotu
„OFF“.
Pokud nelze přehrávat disk CD-Extra, nastavte hodnotu
„ON“. Disk je možné přehrát.
 OFF
ON
Položky
ANIMATION
(Výběr obrazovky
s animací)
Možnosti (: výchozí nastavení)
Když přehrávač nepoužíváte, zobrazuje se běžná
 OFF
obrazovka pro přehrávání.
ON
Když přehrávač nepoužíváte, zobrazuje se obrazovka
s animací.
1)Tyto položky lze nastavit, pouze pokud je přehrávač zastaven.
2)V závislosti na zakoupeném modelu je na dálkovém ovládání zobrazen nápis „G-PRO“.
3)AVLS je zkratka pro Automatic Volume Limiter System (systém automatického omezení hlasitosti).
4)Tuto funkci lze použít pouze u disků CD ATRAC.
5)Tuto funkci lze použít pouze u zvukových disků CD a u disků CD-Extra.
Přehrávání
Poznámky
• I když je možnost „G-PROTECTION“ nastavena na hodnotu „2“, může zvuk přeskakovat:
– pokud přehrávač disků CD podléhá silnějším trvalým otřesům, než se předpokládá,
– pokud je přehrávaný disk znečištěný nebo poškrábaný, nebo
– je-li u disků CD-R/CD-RW přehráván disk s nízkou kvalitou nebo došlo k problému u originálního
nahrávacího zařízení nebo u softwarové aplikace.
• I když je možnost „SEAMLESS“ nastavena na hodnotu „ON“, nemusí být přehrávání skladeb
plynulé, v závislosti na způsobu, jak byla zdrojová hudba zaznamenána.
29 CZ
Připojení dalších zařízení
Můžete poslouchat disky CD pomocí
stereofonního systému a zaznamenávat
disky CD na disk typu MiniDisc nebo na
pásku kazety. Informace najdete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením, které
chcete připojit.
Před připojením zařízení a provedením
níže popsaných změn nastavení je nutné
všechna zařízení vypnout.
Připojené zařízení*
Sluchátka
Zařízení je připojeno pomocí
spojovacího kabelu.
Nastavení
HEADPHONE
LINE OUT
Pokud připojujete jiné zařízení, nastavte
tuto možnost na hodnotu „LINE OUT“.
Pokud je nastavena hodnota „LINE
OUT“, nelze nastavit hlasitost pomocí
přehrávače ani dálkového ovládání
a funkce zvuku nefunguje.
* Při připojení jiného zařízení pomocí optického
digitálního kabelu není nutné tato nastavení
provádět. Nastavení se změní automaticky.
Poznámky
do  (sluchátka)/
LINE OUT
(OPTICAL)
Optický
digitální
spojovací kabel
(není dodáván)
Spojovací kabel
(mini-konektor
typu jack, není
dodáván)
Levý (bílý)
Pravý (červený)
Rekordér disků MiniDisc,
zesilovač AV, aktivní
reproduktor, kazetový
magnetofon atd.
Je třeba změnit nastavení možnosti
„AUDIO OUT“ v nabídce OPTION
tak, aby byl výstup zvuku do připojeného
zařízení. Nastavení možnosti „AUDIO
OUT“ jsou uvedena níže. Informace
o nastavení těchto možností najdete na
 stranách 26, 28.
30 CZ
• Před přehráváním disku CD snižte hlasitost
připojeného zařízení, abyste zabránili
poškození připojeného reproduktoru.
• Pro nahrávání použijte síťový adaptér. Pokud
jako zdroj napájení používáte dobíjecí nebo
suchou baterii, může se baterie v průběhu
nahrávání úplně vybít.
• Přehrávač disků CD používá systém ochrany
před opakovaným kopírováním (Serial
Copy Management System), který umožňuje
digitální kopírování pouze z originálního
softwaru.
• Při přehrávání disku CD ATRAC/MP3
nevycházejí z konektoru /LINE OUT
(OPTICAL) optické digitální signály.
Pokud nahráváte nebo přehráváte disky CD
ATRAC/MP3 pomocí připojeného zařízení,
použijte pouze analogový spojovací kabel.
• Pokud používáte optický digitální spojovací
kabel, přesvědčte se, zda byl přehrávač disků
CD před spuštěním nahrávání disku CD na
MiniDisc, DAT atd. pozastaven.
• Chcete-li zaznamenat kvalitní
zvuk disku CD, nastavte položku
„G-PRO (G-PROTECTION)“ v nabídce
OPTION na hodnotu „1“.
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud po kontrole těchto příznaků některý z problémů přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Napájení
Příznak
Dobíjecí baterii nelze nabít.
Příčina a postup nápravy
 Dobíjecí baterie není vložena v přihrádce baterie. Vložte
dobíjecí baterii ( strana 11).
 Vývody stojanu pro nabíjení jsou znečištěné. Otřete je
měkkým, suchým hadříkem ( strana 35).
 Přehrává se disk CD. Vypněte jej ( strana 17).
 Přehrávač disků CD není správně vložen do stojanu pro
nabíjení. Pevně vložte přehrávač do stojanu pro nabíjení
a zkontrolujte, zda svítí kontrolka OPR ( strana 11).
Příznak
Po opakovaném otočení ovládacího
prvku VOL +/– na dálkovém ovládání
směrem k položce + není zvýšena
hlasitost (ani když opakovaně
stisknete tlačítko VOL + na
přehrávači).
Není slyšet žádný zvuk ani šum.
Příčina a postup nápravy
Nelze nastavit hlasitost.
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu „LINE
OUT“. Upravte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na
připojeném zařízení nebo nastavte položku „AUDIO
OUT“ na hodnotu „HEADPHONE“ ( strana 28).
Pevně
zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 11).

Na disku CD je slyšet skřípavý zvuk.
Při používání přehrávače s připojeným
stereofonním systémem je zvuk
zkreslený nebo obsahuje šumy.
Položky funkce EQUALIZER nelze
nastavit.
 Položka „AVLS“ je nastavena na hodnotu „ON“.
Nastavte ji na hodnotu „OFF“ ( strana 27).
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu
„LINE OUT“. Nastavte ji na hodnotu „HEADPHONE“
( strana 28).
Doplňující informace
Zvuk
 Pevně připojte sluchátka.
 Konektory jsou zašpiněné. Pravidelně čistěte konektory
sluchátek suchým měkkým hadříkem.
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu
„LINE OUT“. Upravte hlasitost připojeného zařízení
( strana 28).
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu
„HEADPHONE“. Upravte hlasitost na přehrávači
( strana 28).
Režim
„POWER SAVE“ je nastaven na hodnotu „2“

( strana 28).
Pokračování 
31 CZ
Operace/přehrávání
32 CZ
Příznak
Doba přehrávání je příliš krátká. Disk
CD se nepřehrává.
Příčina a postup nápravy
Některé skladby nelze přehrát.
 Pokusili jste se přehrát soubory uložené ve formátu, který
není kompatibilní s tímto přehrávačem ( strana 5).
 Změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“ v nabídce
OPTION. Disk CD je možné přehrát ( strana 28).
Na displeji se zobrazí zpráva „Lo Batt“
a disk CD nelze přehrát.
 Dobíjecí baterie je úplně vybitá. Nabijte baterii
( strana 11).
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 13).
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Hi DC in“.
 Používáte síťový adaptér s vyšší frekvencí, než má
dodaný síťový adaptér nebo než je doporučená hodnota.
Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo kabel
k baterii automobilu doporučený v části „Volitelné
příslušenství“ ( strana 36).
Disk CD se nepřehrává nebo se po
vložení disku CD do přehrávače
zobrazí na displeji zpráva „No Disc“.
 Disk CD je znečištěný nebo poškozený. Vyčistěte jej nebo
jej vyměňte.
 Zkontrolujte, zda je disk CD vložen štítkem nahoru
( strana 16).
 Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Přehrávač disků CD
několik hodin nepoužívejte, dokud se vlhkost neodpaří.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 11).
 Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena
( strana 11, 13).
 Pevně připojte síťový adaptér k zásuvce střídavého proudu
( strana 15).
 Po uplynutí minimálně jedné sekundy po připojení
síťového adaptéru stiskněte tlačítko .
 Disk CD-R/CD-RW v přehrávači je prázdný.
 Došlo k problému u disku CD-R/CD-RW, nahrávacího
zařízení nebo aplikačního softwaru.
Po stisknutí tlačítka blikne kontrolka
OPR na přehrávači a disk CD se
nepřehrává.
 Tlačítka jsou zamknuta. Posuňte přepínač HOLD zpět
( strana 18).
 Zkontrolujte, zda používáte alkalickou, nikoli
manganovou baterii.
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 13).
 Dobíjecí baterii několikrát nabijte a vybijte ( strana 13).
Příznak
Disk se začne přehrávat od místa,
kde jste přehrávání ukončili (funkce
obnovení).
Příčina a postup nápravy
Během přehrávání disku CD ATRAC
nebo MP3 se disk neotáčí, ale slyšíte
normální zvuk.
 Tento přehrávač je navržen tak, aby se otáčení disku
ATRAC nebo MP3 během přehrávání zastavilo za účelem
snížení spotřeby energie. Přehrávač funguje správně.
Po stisknutí tlačítka  nebo po
zavření krytu přehrávače se na
displeji zobrazí nápis „No File“ (žádný
soubor).
 Na disku CD-R/CD-RW nejsou uloženy žádné soubory
ATRAC3plus/MP3.
 Používáte disk CD-R/CD-RW, z něhož byla vymazána
data.
 Disk CD je znečištěný.
Displej LCD lze špatně přečíst nebo
se mění pomalu.
 Používáte přehrávač disků CD při vysokých teplotách (nad
40 °C) nebo při nízkých teplotách (pod 0 °C). Při pokojové
teplotě se displej vrátí do normálního provozního režimu.
rychle bliká na displeji dálkového
ovládání a nelze vyhledat začátek
nebo konkrétní místo skladby.
 Přehrávač disků CD přešel do přípravné fáze přehrávání
skladby se záložkou. Změňte nastavení možnosti PLAY
MODE na normální přehrávání (žádné zobrazení)
( strana 21).
Přestože jste nezvolili přehrávání
skladeb se záložkou, bliká
(Záložka).
Přehrávání se náhle zastaví.
 Když jste zvolili jinou možnost přehrávání než přehrávání
skladeb se záložkou, bliká
(Záložka).
Přehrávač není možné ovládat a na
displeji dálkového ovládání se objeví
posloupnost 8 čísel nebo písmen.
 K tomuto jevu může dojít podle toho, jaký disk CD
používáte. Odstraňte všechny zdroje napájení a pak znovu
vložte baterii nebo připojte síťový adaptér. Znovu zkuste
ovládání přehrávače. Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.
 Je zapnuta funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání
od první skladby, stiskněte a podržte ve stavu zastavení
přehrávače tlačítko , dokud nezačne přehrávání první
skladby, nebo otevřete kryt přehrávače ( strana 17).
Můžete také odstranit všechny zdroje napájení a pak
znovu vložit baterii nebo připojit síťový adaptér.
Doplňující informace
 Byl nastaven časovač vypnutí. Změňte nastavení možnosti
„TIMER“ na hodnotu „OFF“ ( strana 28).
 Dobíjecí nebo suchá baterie je úplně vybitá. Dobijte
dobíjecí baterii ( strana 11) nebo nahraďte suchou
baterii novou alkalickou baterií LR6 (velikost AA)
( strana 13).
Pokračování 
33 CZ
Ostatní
34 CZ
Příznak
Během nahrávání pomocí optického
digitálního připojení nelze správně
zaznamenat číslo skladby.
Příčina a postup nápravy
Při zavírání krytu přehrávače se disk
CD začne otáčet.
 Přehrávač čte informace na disku CD, nejedná se
o poruchu.
Přehrávač disků CD nelze správně
ovládat pomocí dálkového ovládání.
 Tlačítka na přehrávači jsou omylem stisknutá.
 Dálkové ovládání není správně připojeno.
 Zaznamenejte číslo skladby znovu pomocí rekordéru
MiniDisc, rekordéru DAT atd.
 Informace najdete v návodu k obsluze dodaném
s nahrávacím zařízením. Upravte hlasitost na přehrávači.
Údržba
Technické údaje
Čištění pláště
Použijte měkký hadřík mírně navlhčený
vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidlo.
Systém
Čištění vývodů
Pokud se vývody na stojanu pro nabíjení
znečistí, baterie se pravděpodobně nebude
správně nabíjet. Vývody pravidelně
čistěte vatovým tamponem nebo měkkým
hadříkem (viz obrázek).
Vývody
Digitální zvukový systém kompaktních disků
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 770 - 800 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Kmitočtová charakteristika
Výstup (při vstupní úrovni 3 V)
Výstup na lince (stereofonní minikonektor typu
jack)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zatěžovací impedance více než
10 kΩ
Sluchátka (stereofonní minikonektor typu jack)
Přibližně 5 mW + přibližně 5 mW při 16 Ω
(Přibližně 1,5 mW + přibližně 1,5 mW při 16 Ω)*
*Pro zákazníky v Evropě
Optický digitální výstup (optický výstupní
konektor)
Výstupní úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová délka: 630 - 690 nm na nejvyšší úrovni
Doplňující informace
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (měřeno podle standardu
JEITA)
Požadavky na napájení
• Dobíjecí baterie Sony NH-14WM:
1,2 V DC × 1
• Baterie LR6 (velikost AA): 1,5 V DC × 1
• Síťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model pro Mexiko)
Provozní teplota
5 °C - 35 °C
Rozměry (š/v/d) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přibližně 131,5 × 17,1 × 135,2 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibližně 165 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Změna vzhledu a technických údajů vyhrazena.
35 CZ
Volitelné příslušenství
Síťový adaptér
Systém aktivních
reproduktorů
Kabel k baterii automobilu
Kabel k baterii automobilu
se sadou pro připojení
v automobilu
Sada pro připojení
v automobilu
Spojovací kabel
Sluchátka (mimo zákazníky
ve Francii)
Sluchátka (pro zákazníky ve
Francii)
AC-E30HG*
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
MDR-E0931SP
* Technické údaje síťových adaptérů se
v jednotlivých oblastech liší. Před nákupem
zkontrolujte místní napětí a tvar zástrčky.
Některé položky z výše uvedeného
příslušenství nemusí být u některých
prodejců k dispozici. Podrobné informace
o příslušenství, které je ve vaší zemi
či oblasti k dispozici, získáte u vašeho
prodejce.
36 CZ
G
Rejstřík
G-PROTECTION
GROUP 28
Symboly
(Baterie) 11, 14
(BOOKMARK) 21, 22
(disk) 16
(GROUP) 21
(Opakované přehrávání)
(PLAYLIST) 21, 22
1 21
a00 21
a00 SHUF 21
PGM 21, 23
SHUF 21
H
HEADPHONE
HEAVY 25
21
K
Kryt přihrádky baterie
11
L
LANGUAGE 27
LINE OUT 28, 30
22
C
CD-TEXT 19
CLEARBASS 24, 25
CUSTOM 25
D
Dálkové ovládání 8
DIRECTION 28
Disk CD ATRAC 5
Disk CD-EXTRA 28
Disk CD-Extra 5
Disk CD MP3 5
Disk CD-ROM (SonicStage) 8
Disk CD v režimu Mix-Mode 5
Displej dálkového ovládání 19
Dobíjecí baterie 8, 11
E
24, 25
F
5
18
MENU
27
O
Obal pro přenášení 8
Opakované přehrávání
23
P
PLAY MODE 20
PLAY ORDER 28
Pouzdro pro externí baterie 8, 13
Pouzdro pro přenášení baterie 8
POWER SAVE 28
Pozastavení 17
Přehrávání 17
Přehrávání seznamu m3u 21, 22
Příznak ID3 19
Doplňující informace
B
Formát CD-DA
Funkce HOLD
INTRO
M
ACTIVE 25
ANIMATION 29
ATRAC3plus 5
AUDIO OUT 28, 30
AVLS 27
EQUALIZER
28, 30
I
23
A
BEEP 28
BOOKMARK
27
S
SEAMLESS 28
Síťový adaptér 8
Skupina 6, 22
Sluchátka do uší 8
SOFT 25
SonicStage 4
SOUND 25
Spona na dálkovém ovládání 8
Stojan pro nabíjení 8, 11, 35
T
TEXT 27
TIMER 28
TRACK 28
37 CZ
V
Volitelné příslušenství
Vyhledání 17, 18
36
Z
Zastavení 17
Zobrazení Seznam
18
Ž
Životnost baterie
38 CZ
14
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITEĽNEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA
A ANI HO PRIAMO NESLEDUJTE
POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE (CLASS 1M)
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO
LÚČA POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV
Platnosť označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
ATRAC3plus je registrovaná obchodná
značka spoločnosti Sony Corporation.
2 SK
„WALKMAN“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation označujúca
stereofónne produkty používané so
slúchadlami.
je obchodná
známka spoločnosti Sony Corporation.
Obsah
Vytvorenie vlastných diskov
ATRAC CD ........................................................ 4
Ktoré disky sa môžu prehrávať
v tomto prehrávači CD? .........................5
Preventívne opatrenia .................................. 7
Bezpečnosť ................................................7
Na prehrávači CD ....................................7
Zaobchádzanie s diskmi CD ...................7
Slúchadlá ...................................................7
Začíname
Kontrola dodaného príslušenstva ........... 8
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami .............................................................. 9
Príprava zdroja napájania
(nabíjateľná batéria) ............................ 11
Používanie suchej batérie ......................13
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie ..................................................... 14
Používanie sieťového adaptéra ............. 15
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD ................................ 16
Základné operácie prehrávania
(prehrávanie, zastavenie,
vyhľadávanie).........................................17
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD) ...................................18
Vyhľadanie obľúbenej skladby
alebo súboru ................................................. 18
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
zoznamu skupín a súborov
(zobrazenie zoznamu)........................... 18
Kontrola informácií o disku CD na
displeji .................................................... 19
Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................... 20
Možnosti prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................21
Prehrávanie skupín ................................22
Prehrávanie obľúbených skladieb
(prehrávanie označených) ....................22
Prehrávanie obľúbených zoznamov
prehrávania (prehrávanie podľa
zoznamu prehrávania m3u) ..................22
Prehrávanie skladieb v obľúbenom
poradí (prehrávanie PGM) ..................23
Opakované prehrávanie skladieb
(opakované prehrávanie) .....................23
Zmena kvality zvuku .................................. 24
Výber kvality zvuku ...............................24
Prispôsobenie kvality zvuku .................24
Položky ponuky SOUND......................25
Zmena voliteľných nastavení ................. 26
Nastavenie rôznych funkcií ...................26
Položky ponuky OPTION ....................27
Pripojenie ďalších zariadení ................... 30
SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.................................... 31
Údržba .............................................................. 35
Technické údaje........................................... 35
Voliteľné príslušenstvo ............................. 36
Register ........................................................... 37
V tejto príručke je opísané, ako sa používa
CD prehrávač. Pre informácie o dodanom
softvéri SonicStage pozri „Návod na inštaláciu
a obsluhu“.
Poznámky pre používateľov
Dodaný softvér
V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazený softvérom SonicStage nemusí správne
zobraziť na zariadení. Je to spôsobené:
– obmedzením pripojeného prehrávača,
– nesprávnym fungovaním prehrávača.
Pokyny v tejto príručke sa týkajú hlavne
ovládacích prvkov diaľkového ovládania.
Podľa oblasti, v ktorej sa prehrávač používa,
sa indikátory zobrazené na displeji diaľkového
ovládania môžu líšiť od zobrazenia v Návode na
obsluhu.
3 SK
Vytvorenie vlastných diskov ATRAC CD
Okrem obyčajných zvukových diskov CD môžete prehrávať aj originálne disky CD
nazývané „disky ATRAC CD“, ktoré vytvoríte pomocou dodaného softvéru SonicStage.
Pomocou softvéru SonicStage možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW nahrať približne
30 zvukových diskov CD*.
Nasledujúca časť obsahuje rýchly prehľad o počúvaní hudby na disku ATRAC CD.
Nainštalujte softvér SonicStage na počítač.
SonicStage je softvér, ktorý z hudby prebratej na
počítač zo zvukových diskov CD vytvára originálne
disky CD. Inštaluje sa z dodaného disku CD-ROM.
ATRAC CD
Vytvorte disk ATRAC CD.
Obľúbené skladby vybraté z hudby uloženej
v počítači nahrajte na disk CD-R alebo CD-RW
pomocou softvéru SonicStage.
Zvukové disky CD,
súbory MP3
Počúvajte ich pomocou tohto prehrávača CD.
Originálny disk CD vám umožní vziať si so sebou
množstvo skladieb, kamkoľvek sa vyberiete.
Dodaný „Návod na inštaláciu a obsluhu“ obsahuje pokyny na
inštaláciu softvéru SonicStage a vytváranie diskov ATRAC CD.
* Ak sa celkový čas prehrávania jedného disku CD (albumu)
odhaduje na 60 minút a nahráva sa na disk CD-R alebo CD-RW
s kapacitou 700 MB rýchlosťou 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
4 SK
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto prehrávači CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD vo formáte CD-DA
Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je
norma nahrávania používaná na zvukových diskoch CD.
Disky ATRAC CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou softvéru SonicStage
nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte ATRAC3plus*
Formát ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je
technológia kompresie zvuku, ktorá vyhovuje požiadavkám na vysokú kvalitu
zvuku a rýchlu kompresiu. Formát ATRAC3plus dokáže komprimovať
zvukové súbory približne na 1/20 pôvodnej veľkosti rýchlosťou 64 kb/s.
Prehrávač CD môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti a vzorkovacie
frekvencie:
ATRAC3
Prenosové rýchlosti
66/105/132 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Tento prehrávač CD môže zobraziť až 62 znakov.
Disky MP3 CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je softvér
SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3*
Prehrávač CD môže používať prenosové rýchlosti a vzorkovacie frekvencie
uvedené nižšie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
Prenosové rýchlosti
32 - 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Tento prehrávač CD vyhovuje formátu značiek ID3, verziám 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4.
Formát značiek ID3 slúži na pridanie určitých informácií (názov skladby, názov
albumu, meno interpreta atď.) do súborov MP3. Tento prehrávač CD môže
zobraziť až 64 znakov informácie značky ID3.
Disky CD-Extra a disky Mix-Mode CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú súčasne nahrané údaje vo formátoch
CD-DA a CD-ROM*
Ak sa disk CD nedá prehrávať, zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“
v ponuke OPTION ( strana 28). Disk CD sa potom bude dať prehrať.
Prehrávať sa dajú aj disky ATRAC CD, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je
softvér SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3.
Pomocou softvéru SonicStage nemožno vytvoriť disk CD so zvukovými údajmi nahranými
v rôznych formátoch.
* Prehrávať sa dajú len disky vo formáte ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Pokračovanie 
5 SK
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov
CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti
predávajú v ostatnom čase zvukové disky
zakódované pomocou technológií na
ochranu autorských práv. Medzi týmito
diskami sa vyskytujú aj také, ktoré
nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je
možné ich prehrať na tomto výrobku.
Rozdiel štruktúry súborov diskov ATRAC CD
a diskov MP3 CD
Disky ATRAC CD a disky MP3 CD
obsahujú „súbory“ a „skupiny“. „Súbor“
zodpovedá „skladbe“ zvukového disku CD.
„Skupina“ je balík súborov a zodpovedá
„albumu“.
V prípade diskov MP3 CD tento prehrávač
rozpozná priečinok MP3 ako „skupinu“,
a disky ATRAC CD a MP3 CD sa tak
môžu otvárať rovnakým spôsobom.
Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť
• Maximálny počet skupín: 256
• Maximálny počet súborov: 999
Poradie prehrávania diskov ATRAC CD
a MP3 CD
Súbory na diskoch ATRAC CD sa
prehrávajú v poradí vybratom v programe
SonicStage.
V prípade diskov MP3 CD sa poradie
prehrávania môže líšiť podľa metódy
použitej pri nahrávaní súborov MP3
na disk. Prehrať sa môže aj „zoznam
prehrávania“ s poradím prehrávania
súborov MP3. V nasledujúcom príklade sa
súbory prehrávajú v poradí od  do .
6 SK
MP3
Skupina
Súbor
(Maximálna úroveň adresárov: 8)
Poznámky
• V prípade disku CD, ktorý obsahuje súbory
ATRAC3plus a súbory MP3, prehrávač najprv
prehráva súbory ATRAC3plus.
• Schopnosť prehrávača CD prehrávať sa môže
líšiť podľa kvality disku a stavu nahrávacieho
zariadenia.
• Používať sa môžu znaky A až Z, a až z, 0 až 9
a _ (znak podčiarknutia).
• Na disk so súbormi ATRAC3plus a MP3
neukladajte súbory v iných formátoch
a nevytvárajte nepotrebné priečinky.
Disky ATRAC CD
• Disky CD-R a CD-RW nahrané vo formátoch
ATRAC3plus nemožno prehrávať na počítači.
Disky MP3 CD
• Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“.
Ak však pridáte príponu „mp3“ k súboru,
ktorý nie je súborom MP3, prehrávač
nedokáže súbor správne rozpoznať.
• Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3
sa odporúča nastaviť parametre kompresie
„44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Konštantná
prenosová rýchlosť“.
• Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu
kapacitu, nastavte v nahrávacom softvéri
možnosť „zastavenia zapisovania“.
• Ak chcete využiť maximálnu kapacitu pri
jednom nahrávaní na prázdne médium, nastavte
v nahrávacom softvéri možnosť „Disk naraz“.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Ak do prehrávača spadne nejaký pevný
predmet alebo natečie kvapalina,
odpojte ho od siete a pred ďalším
používaním nechajte skontrolovať
kvalifikovaným personálom.
• Do konektora DC IN 3 V (vonkajší
zdroj napájania) nevkladajte žiadne
cudzie predmety.
Na prehrávači CD
• Šošovky prehrávača CD udržiavajte čisté
a nedotýkajte sa ich. V opačnom prípade
sa šošovky môžu poškodiť a prehrávač
nebude správne fungovať.
• Na vrchnú časť prehrávača CD
neumiestňujte ťažké predmety.
Prehrávač CD a disk CD by sa mohli
poškodiť.
• Neumiestňujte prehrávač CD do
blízkosti zdrojov tepla ani na miesto
vystavené priamemu slnečnému svetlu,
miesto s prachom alebo pieskom,
vlhkosťou, miesto, kde prší, miesto
vystavené mechanickým nárazom, na
nerovný povrch alebo do uzatvoreného
automobilu.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádiového
alebo televízneho vysielania, vypnite ho
alebo premiestnite ďalej od rádiového
alebo televízneho prijímača.
• Na tomto prehrávači CD nemožno
prehrávať disky s neštandardnými tvarmi
(napr. tvaru srdca, štvorca, hviezdy). Pri
pokuse o ich prehrávanie sa prehrávač
CD môže poškodiť. Takéto disky
nepoužívajte.
Zaobchádzanie s diskmi CD
• Disk CD uchopte za hranu, aby zostal
čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk CD nelepte papier ani pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani pôsobeniu zdrojov
tepla, ako sú potrubia s horúcim
vzduchom. Disky CD nenechávajte
v automobile zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite auto,
jazdíte na bicykli alebo obsluhujete
akékoľvek motorové vozidlo. Mohlo
by to ohroziť bezpečnosť cestnej
premávky a v niektorých krajinách je to
protizákonné. Nebezpečnou môže byť aj
veľká hlasitosť prehrávania v slúchadlách
pri chôdzi najmä pri prechádzaní cez
prechody pre chodcov. V potenciálne
nebezpečných situáciách by ste mali byť
veľmi opatrní alebo prehrávač prestať
používať.
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Nepoužívajte slúchadlá s nastavenou
veľkou hlasitosťou. Ušní lekári varujú
pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým
prehrávaním. Ak vám začne zvoniť
v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte
prehrávač používať.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Udržujte strednú úroveň hlasitosti.
Umožňuje to počuť vonkajšie zvuky a je to
ohľaduplné voči ľuďom v okolí.
7 SK
Začíname
Kontrola dodaného
príslušenstva
• Sieťový adaptér
• Stolová nabíjačka
• Puzdro vonkajšej
batérie s krytom
• Nabíjateľná batéria
• Obal na prenášanie • Vrecko na
batérie
prenášanie
• Slúchadlá do uší
• Diaľkové ovládanie
(diaľkové ovládanie)
(Len pre tento
prehrávač CD)
• Disk CD-ROM (Softvér SonicStage)
Tento disk CD-ROM neprehrávajte na
prehrávačoch zvukových diskov CD vrátane
tohto prehrávača.
• Návod na obsluhu (Táto knižka)
• Návod na inštaláciu a obsluhu
• Adaptér sieťovej zásuvky (Dodáva sa
s turistickým modelom)
Poznámka
Používajte len dodané diaľkové ovládanie.
S týmto prehrávačom nemožno používať iné
diaľkové ovládanie.
8 SK
Pripojenie slúchadiel k diaľkovému ovládaniu
Pevne zapojte zásuvku slúchadiel do
diaľkového ovládania.
Používanie spony diaľkového ovládania
Sponu môžete pripnúť rôznymi smermi.
Otočte sponu podľa obrázka uvedeného
nižšie. Môžete zmeniť aj smer textu názvu
skladby atď. ( strana 26, 28).
 Konektory stolovej nabíjačky
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami
( strana 11)
 Tlačidlá / ( strana 17)
1
234 5 6
Začíname
 Prehrávač CD:
Tlačidlo  (stop)/CHG
Prehrávač CD
( strana 12, 17)
Diaľkové ovládanie:
Tlačidlo  (stop)
( strana 17, 23, 25, 27)
 Tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie)*
( strana 16-18, 20, 22-24)
 Prepínač HOLD (na zadnej strane
prehrávača CD) ( strana 18)
 Indikátor OPR (Prevádzka)
( strana 11-13, 15, 16, 18)
7
8 9
0qaqs
 Tlačidlo OPEN ( strana 11, 16)
 Tlačidlá
(skupina) +/– ( strana 17)
 Prehrávač CD:
3
Ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 16)
Diaľkové ovládanie:
Ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 16, 23, 24)
 Konektor  (slúchadlá)/LINE OUT
(OPTICAL) ( strana 16, 30)
qj
 Konektor EXT BATT ( strana 14)
Diaľkové ovládanie
qd
qf
9
4
qg
qh
 Konektor DC IN 3V ( strana 12, 15)
 Ovládač prevádzky
5
( strana 17, 18, 22-24, 26)
 Tlačidlo SEARCH ( strana 18)
 Tlačidlo funkcií
( strana 19, 20, 23, 24, 26)
 Volič funkcií ( strana 19, 20, 23, 24, 26)
 Spona ( strana 8)
* Tlačidlo obsahuje dotykový bod.
Pokračovanie 
9 SK
Diaľkové ovládanie
qk
ql
w;
wd
wa
ws
wfwg wh
 Indikátor disku ( strana 16)
 Indikátor čísla skladby/indikátor prehrávania Auto ranking ( strana 19, 20)
 Displej so znakovými informáciami ( strana 19)
 Indikátor režimu prehrávania ( strana 21-23)
 Indikátor zvuku ( strana 24)
 Indikátor batérie ( strana 11, 14)
 Indikátor skupín ( strana 21, 22)
 Indikátor zoznamu prehrávania ( strana 21, 22)
 Indikátor značiek ( strana 21, 22)
10 SK
Príprava zdroja napájania
(nabíjateľná batéria)
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
Pripojte sieťový adaptér k dodanej
stolovej nabíjačke. Potom vložte
prehrávač do stolovej nabíjačky.
Značku  na prehrávači CD
zarovnajte so značkou  na
nabíjačke.
Indikátor OPR prehrávača CD bliká,
potom sa rozsvieti.
Keď je pripojené diaľkové ovládanie,
na displeji diaľkového ovládania
bliká správa „Charging“ a segmenty
indikátora
(batéria) na displeji
sa rozsvietia postupne podľa priebehu
nabíjania.
Začíname
Pred prvým použitím alebo po vyčerpaní
nabite nabíjateľnú batériu.
Batériu nabíjajte, len keď sa úplne vybije
(na displeji sa zobrazí správa „Lo Batt“).
Pôvodná kapacita sa zachová dlhšie.
Nabíjačka je určená len pre prehrávač,
s ktorým bola dodaná. Nepoužívajte ju na
nabíjanie iných modelov.
4
do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Indikátor OPR
Tlačidlo OPEN
2
Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
Zarovnajte
značku  so
značkou .
Zdvihnúť
Kryt
priestoru
pre batériu
Stolová
nabíjačka
Stlačiť
Konektory
3
Pri vkladaní nabíjateľnej batérie
NH-14WM (je súčasťou dodávky)
zorientujte pól  podľa nákresu
v priestore pre batériu a zatvorte
kryt, aby zapadol na miesto.
do konektora
DC IN 3V
Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
OPR zhasne a správa „Charging“ sa
prestane zobrazovať.
Pokračovanie 
Najprv vložte
koniec s pólom .
11 SK
Poznámky
• Stolovú nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie
inej nabíjateľnej batérie, ako je batéria
NH-14WM (je súčasťou dodávky).
• Ak počas nabíjania stlačíte tlačidlo ,
nabíjanie sa zastaví a spustí sa prehrávanie
disku CD.
• Ak prehrávač vložíte počas prehrávania do
stolovej nabíjačky, prehrávanie sa zastaví
a spustí sa nabíjanie.
• Prehrávač a nabíjateľná batéria sa pri
nabíjaní zahrievajú. Neznamená to žiadne
nebezpečenstvo.
• Prehrávač spoľahlivo vložte do stolovej
nabíjačky. Skontrolujte, či sa rozsvieti
indikátor OPR na prehrávači. Nesprávnym
vložením sa preruší nabíjanie alebo
prehrávanie.
• Na stolovú nabíjačku neklaďte mince ani
iné kovové predmety. Náhodný kontakt
konektora stolovej nabíjačky s kovovým
predmetom môže spôsobiť skrat a zahrievanie.
• Ak sa prehrávač nebude dlhšiu dobu používať,
vyberte nabíjateľnú batériu.
• Konektory stolovej nabíjačky majú rôznu
dĺžku. Nie je to však problém.
Nabíjanie nabíjateľnej batérie bez použitia
dodanej stolovej nabíjačky
Tlačidlo /CHG
Indikátor OPR
do konektora
DC IN 3V
Sieťový adaptér
do sieťovej zásuvky
1 Pripojte sieťový adaptér do konektora
DC IN 3V prehrávača CD a do sieťovej
zásuvky.
2 Stlačte tlačidlo /CHG.
Spustí sa nabíjanie.
Vybratie nabíjateľnej batérie
Potlačte nabíjateľnú batériu na konci
s pólom .
12 SK
Používanie suchej batérie
Poznámka o prenášaní nabíjateľnej batérie
Používajte dodaný obal na batériu, ktorý
poskytuje ochranu pred neočakávaným
zahrievaním. Ak sa nabíjateľná batéria
dostane do kontaktu s kovovými
predmetmi, môže vzniknúť skrat
a spôsobiť zahriatie alebo vznietenie
batérie.
1
Kapacitu, ktorá je k dispozícii, môžete
zvýšiť, ak spolu s nabíjateľnou batériou
použijete suchú batériu pripojením puzdra
vonkajšej batérie.
Skontrolujte, či je sieťový adaptér odpojený,
keď sa pripája puzdro vonkajšej batérie.
Batéria v prehrávači a vonkajšia batéria
v puzdre sa vybíjajú súčasne.
Pri zvyšovaní kapacity súčasne použite
úplne nabitú nabíjateľnú batériu a novú
suchú batériu.
Začíname
Poznámka o životnosti nabíjateľnej batérie
a jej výmene
Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhšiu
dobu nepoužívala, nemusí byť úplne nabitá.
V takom prípade ju nabíjajte, kým
svieti indikátor OPR. Prehrávač potom
používajte, kým sa batéria úplne nevybije
(na displeji sa zobrazí správa „Lo Batt“).
Tento postup zopakujte viackrát.
Keď sa životnosť nabitej batérie po tomto
postupe skráti asi na polovicu normálnej
životnosti, vymeňte ju za novú.
Podľa obrázka zarovnajte linky
pod tlačidlom PUSH. Potom stlačte
tlačidlo PUSH a vyberte puzdro
batérie.
Pripojenie
2
Pri vkladaní alkalickej batérie
LR6 (veľkosť AA) (nie je súčasťou
dodávky) zorientujte pól  podľa
nákresu vo vnútornej časti puzdra
batérie. Vložte puzdro batérie
a uzamknite ho otočením UZÁVERU
v smere šípky.
1
2
3
Pokračovanie 
13 SK
3
Pripojte puzdro vonkajšej batérie
k prehrávaču CD.
do konektora
EXT BATT
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie
Zostávajúcu kapacita batérie indikuje
displej podľa nižšie uvedenej schémy.
Zmenšovanie čiernej časti indikátora
signalizuje vyčerpávanie kapacity batérie.




 „Lo Batt“ *
* Zaznie zvukový signál.
Po vyčerpaní kapacity nabíjateľnú batériu
nabite alebo vymeňte za novú.
Poznámky
• Na displeji sa zobrazuje približná zostávajúca
kapacita batérie. Napríklad, jeden segment
indikátora nemusí vždy zodpovedať štvrtine
kapacity batérie.
• V závislosti od prevádzkových podmienok
môže byť údaj na displeji väčší alebo menší
v porovnaní so skutočnou zostávajúcou
kapacitou.
14 SK
Životnosť batérie 1)
S jednou nabíjateľnou batériou NH-14WM
(nabíjaná asi 5 hodín 2))
G-PROTECTION
„1“
„2“
18
17
Zvukový disk CD
40
40
Disk ATRAC CD 3)
22
22
Disk MP3 CD 4)
S puzdrom vonkajšej batérie (jedna alkalická
batéria 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
30
27
Zvukový disk CD
60
60
Disk ATRAC CD 3)
33
33
Disk MP3 CD 4)
S jednou nabíjateľnou batériou NH-14WM
a puzdrom vonkajšej batérie (jedna alkalická
batéria 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
48
44
Zvukový disk CD
100
100
Disk ATRAC CD 3)
55
55
Disk MP3 CD 4)
1)Hodnoty merané podľa normy asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Čas prehrávania zodpovedá približnému
počtu hodín, keď je prehrávač umiestnený
na rovnom a stabilnom povrchu a pre režim
„POWER SAVE“ je nastavená možnosť „2“
( strana 28). Táto hodnota sa mení podľa
spôsobu používania prehrávača.
2)Čas nabíjania sa mení v závislosti od spôsobu
používania nabíjateľnej batérie.
3)Nahrávané rýchlosťou 48 kb/s.
4)Nahrávané rýchlosťou 128 kb/s.
5)Keď sa používa alkalická batéria Sony LR6
(SG) (vyrobená v Japonsku).
Poznámky o nabíjateľných batériách
a suchých batériách
Používanie sieťového adaptéra
Pri používaní môžete prehrávač napájať
pomocou sieťového adaptéra bez batérií.
Pripojte sieťový adaptér do
konektora DC IN 3V prehrávača CD
a do sieťovej zásuvky.
Poznámky o sieťovom adaptéri
• Keď sa prehrávač nebude dlhšiu dobu
používať, odpojte všetky zdroje napájania.
• Používajte len dodaný sieťový adaptér. Ak
s prehrávačom nebol dodaný sieťový adaptér,
použite sieťový adaptér AC-E30HG (v Austrálii
sa nedodáva). Použitie akéhokoľvek iného
sieťového adaptéra môže spôsobiť poruchu.
Začíname
• Suché batérie nenabíjajte.
• Batérie nezahadzujte do ohňa.
• Batérie nenoste vo vrecku a pod., v ktorom sa
nachádzajú mince alebo iné kovové predmety.
Pri náhodnom kontakte kladného a záporného
pólu batérie s kovovým predmetom sa môže
vyvíjať teplo.
• Nepoužívajte naraz nabíjateľné a suché
batérie.
• Nepoužívajte naraz nové a staré batérie.
• Nepoužívajte naraz rôzne typy batérií.
• Keď sa batérie nebudú dlhšiu dobu používať,
vyberte ich.
• V prípade úniku kvapaliny z batérie utrite
všetky zvyšky v priestore pre batérie a vložte
nové batérie. Ak sa tekutina dostane na
pokožku, dôkladne ju zmyte.
1
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieťového adaptéra vlhkými
rukami.
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej
sieťovej zásuvky. Ak by ste na sieťovom
adaptéri spozorovali odchýlky od normálneho
fungovania, adaptér od sieťovej zásuvky ihneď
odpojte.
do konektora
DC IN 3V
Sieťový adaptér
do sieťovej zásuvky
15 SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
Najprv pripojte slúchadlá s diaľkovým
ovládaním k prehrávaču.
4
Nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– na
diaľkovom ovládaní.
Ovládací prvok VOL +/–
Na prehrávači CD
Po umiestnení disku CD na tanier
v kroku 2 stlačte tlačidlo  a nastavte
hlasitosť stlačením tlačidla VOL +/–.
do  (slúchadlá)
Tlačidlo OPEN
Slúchadlá s diaľkovým
ovládaním
2
Umiestnite disk CD na tanier
a zatvorte kryt.

VOL +/–
Vybratie disku CD
Stlačte kolík v strede taniera a vyberte
disk CD.
Označenou
stranou nahor
Indikátor OPR sa opakovane rozsvieti
červeným, zeleným a oranžovým
svetlom.
3
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní.
(disk) sa začne pohybovať a na
prehrávači sa spustí prehrávanie.
Farba indikátora OPR sa mení podľa
typu formátu prehrávaného zdroja
hudby ( strana 5). Červená: formát
CD-DA, zelená: formát ATRAC3plus
a oranžová: formát MP3.

16 SK
Základné operácie prehrávania (prehrávanie, zastavenie, vyhľadávanie)
Diaľkové ovládanie
Ovládač prevádzky
, /
Tlačidlo 
Tlačidlo 
Obsluha diaľkového ovládania (Obsluha prehrávača je uvedená
v zátvorkách)
Prehrávanie Prehrávanie od prvej
skladby
V stave zastavenia stlačte a pridržte tlačidlo , kým sa
nespustí prehrávanie. (V stave zastavenia stlačte a pridržte
tlačidlo , kým sa nespustí prehrávanie.)
Zastavenie
Pozastavenie a obnovenie Stlačte tlačidlo . (Stlačte tlačidlo .)
prehrávania po
pozastavení
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo  (stop). (Stlačte tlačidlo /CHG.)
Vyhľadanie
Vyhľadanie začiatku
aktuálnej skladby 1)
Jedenkrát otočte ovládač prevádzky smerom .
(Jedenkrát stlačte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
predchádzajúcich
skladieb 1)
Vyhľadanie začiatku
nasledujúcej skladby 1)
Opakovane otáčajte ovládač prevádzky smerom .
(Opakovane stláčajte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
nasledujúcich skladieb 1)
Opakovane otáčajte ovládač prevádzky smerom .
(Opakovane stláčajte tlačidlo .)
Rýchly posun dozadu 1) 3)
Otočte ovládač prevádzky smerom  a pridržte ho.
(Stlačte a podržte tlačidlo .)
Prehrávanie
Činnosť
Jedenkrát otočte ovládač prevádzky smerom .
(Jedenkrát stlačte tlačidlo .)
Rýchly posun dopredu 1) 3) Otočte ovládač prevádzky smerom  a podržte ho.
(Stlačte a podržte tlačidlo .)
Prechod na nasledujúce
skupiny 2)
Podržte ovládač prevádzky stlačený v smere 
a opakovane ho otáčajte smerom  .
(Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) +.)
Prechod na
Podržte ovládač prevádzky stlačený v smere 
predchádzajúce skupiny 2) a opakovane ho otáčajte smerom  .
(Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) –.)
1)Môže sa používať počas prehrávania aj pozastavenia.
2)Môže sa používať pri prehrávaní diskov CD, ak to nie sú zvukové disky.
3)Nemôže sa používať v prípade súboru MP3 nahraného na disku CD-R alebo CD-RW vo formáte
Packet Write.
Pokračovanie 
17 SK
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD)
Uzamknutím ovládacích prvkov sa
predchádza náhodnému stlačeniu tlačidla
pri prenášaní prehrávača. Keď sa stlačí
ľubovoľné tlačidlo a funkcia HOLD na
prehrávači je aktivovaná, začne blikať
indikátor OPR.
1
Posuňte prepínač HOLD na
diaľkovom ovládaní alebo na
prehrávači (na zadnej strane)
v smere šípky.
Funkcia HOLD sa môže použiť
samostatne pre diaľkové ovládanie
a prehrávač. Aj keď je funkcia HOLD
aktivovaná napríklad pre prehrávač,
prehrávač sa môže ovládať pomocou
diaľkového ovládania, kým sa aj na
ňom neaktivuje funkcia HOLD.
Vyhľadanie obľúbenej
skladby alebo súboru
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia zoznamu skupín
a súborov (zobrazenie
zoznamu)
Skladbu a súbor môžete vyhľadať tak,
že si prezriete typ formátu zdroja hudby
a názvy skupín a súborov.
SEARCH
1
Stlačte tlačidlo SEARCH na
diaľkovom ovládaní.
2
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte skupinu a potom
stlačte tlačidlo .
Pri výbere skupiny na disku MP3 CD
atď. prehľadávaním adresárov otočte
ovládač prevádzky smerom  alebo
.
3
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte súbor a potom
stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie vybratého
súboru.
HOLD
Zrušenie uzamknutia ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru
šípky.
Poznámka
Správa „HOLD“ sa na displeji diaľkového
ovládania nezobrazí ani v prípade, keď je funkcia
HOLD aktivovaná.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Otočte ovládač prevádzky na diaľkovom
ovládaní smerom , alebo otočte
ovládač prevádzky smerom  . Ovládač
pritom pridržte stlačený smerom .
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
18 SK
Kontrola informácií o disku CD
na displeji
Poznámky
• Prehrávač môže zobraziť znaky A – Z, a – z,
0 – 9 a _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač načíta
informácie o všetkých súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch) na disku CD. Zobrazí
sa správa „Reading“. V závislosti od obsahu
disku CD môže čítanie trvať určitý čas.
• Ak súbor nepatrí do žiadnej skupiny, na
displeji sa zobrazí správa „MP3 ROOT“.

Celkový počet skladieb na disku CD,
zostávajúci čas prehrávania na disku CD
(názov albumu) 1)

Obrazovka animácie
Disk ATRAC CD alebo MP3 CD
 Číslo súboru, názov súboru, meno interpreta,
uplynutý čas prehrávania
Prehrávanie
Informácie o disku CD môžete skontrolovať
na displeji diaľkového ovládania.
Podľa oblasti, v ktorej ste prehrávač CD
kúpili, nemusí byť predvoleným jazykom
angličtina („ENGLISH“). V prípade
potreby zmeňte nastavenie položky
LANGUAGE ( strana 27).
Pri prehrávaní disku MP3 CD, ktorý
obsahuje súbory so značkou ID3,
sa zobrazia informácie značky ID3.
(Ak značka ID3 neobsahuje informácie,
zobrazí sa názov súboru alebo skupiny.)
( strana 5)
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynutý čas prehrávania
(Názov skladby, meno interpreta) 1)

Číslo súboru, názov albumu,
informácie o kodeku 2),
zostávajúci čas prehrávania aktuálneho súboru

Obrazovka animácie
Kontrola informácií o disku CD na diaľkovom
ovládaní
Pripojenie
Tlačidlo funkcií
Volič funkcií
Otočením voliča funkcií na diaľkovom
ovládaní vyberte funkciu DSPL/MENU
a opakovane stláčajte tlačidlo funkcií.
1)Pri prehrávaní zvukového disku, ktorý
obsahuje textové informácie, ako sú
informácie vo formáte CD-TEXT, sa
informácie zobrazia v zátvorkách.
2)Zobrazí sa rýchlosť prenosu a vzorkovacie
frekvencie. Pri prehrávaní súboru MP3
vytvoreného systémom VBR (variable bit
rate) sa na displeji namiesto prenosovej
rýchlosti zobrazí správa „VBR“. V niektorých
prípadoch sa správa „VBR“ nezobrazí na
začiatku, ale v polovici prehrávania.
19 SK
Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY
MODE)
K dispozícii sú rôzne možnosti prehrávania,
ako je výber skladieb, ktoré chcete počúvať,
a prehrávanie skladieb v obľúbenom poradí.
Podrobnosti o možnostiach prehrávania sú
uvedené na  strane 21.
Skladby sa môžu prehrávať aj opakovane
pomocou vybratých možností prehrávania
(opakované prehrávanie,  strana 23).
Pripojenie
Tlačidlo funkcií
Volič funkcií
1
Počas prehrávania otočte volič
funkcií na diaľkovom ovládaní do
polohy P MODE/ a opakovaným
stláčaním tlačidla funkcií vyberte
možnosť prehrávania.
Indikátor vybratej možnosti opakovania
sa rozsvieti alebo začne blikať.
Ak indikátor možnosti prehrávania
bliká, stlačte tlačidlo .
Návrat do normálneho prehrávania
Otočte volič funkcií na diaľkovom
ovládaní do polohy P MODE/
a opakovane stláčajte tlačidlo funkcií,
kým sa možnosť prehrávania neprestane
zobrazovať.
20 SK
Možnosti prehrávania (ponuka PLAY MODE)
Displej diaľkového ovládania
Bez indikácie
SHUF
a00
a00 SHUF
PGM
INTRO
Prehrávanie
1
SHUF
Vysvetlenie
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v poradí podľa čísel
skladieb.
V prípade diskov ATRAC CD a MP3 CD je poradie
prehrávania odlišné a závisí od nastavenia položky „PLAY
ORDER“ v ponuke OPTION.
Prehrajú sa všetky súbory vo vybratej skupine alebo všetky
skupiny (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD) ( strana 22).
Jedenkrát sa prehrá aktuálna skladba.
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.
Všetky súbory vo vybratej skupine sa prehrajú jedenkrát
v náhodnom poradí (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD)
( strana 22).
Prehrajú sa skladby s pridanou značkou. Poradie spúšťania
prehrávania skladieb so značkou je dané číslami skladieb,
a nie poradím pridávania značiek ( strana 22).
Prehrajú sa skladby uvedené vo vybratom zozname
prehrávania m3u* (len pre disky MP3 CD) ( strana 22).
Prehrajú sa najčastejšie prehrávané skladby z disku CD
v poradí od desiatej po prvú.
V náhodnom poradí sa prehrá až 32 skladieb, ktoré sú
v prehrávači uložené ako najčastejšie prehrávané.
Prehrá sa až 64 skladieb v obľúbenom poradí ( strana 23).
Jedenkrát sa prehrá prvých približne 10 sekúnd všetkých
skladieb, ktoré nasledujú po aktuálnej skladbe. Ak otočením
voliča funkcií vyberiete funkciu P MODE/ a počas
prehrávania v režime INTRO stlačíte tlačidlo funkcií,
aktuálnu skladbu môžete počúvať do konca.
* Zoznam prehrávania m3u je súbor, v ktorom je zakódované poradie prehrávania súborov MP3.
Ak chcete používať funkciu zoznamu prehrávania, pri nahrávaní súborov MP3 na disk CD-R alebo
CD-RW použite kódovací softvér, ktorý podporuje formát m3u.
Prehrávať sa môže prvých 8 zoznamov (zoradených podľa názvov súborov) na obrazovke
prehrávača CD.
Pokračovanie 
21 SK
Prehrávanie skupín
1
2
3
V kroku 1 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 20) vyberte možnosť „ “
alebo „ SHUF“.
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte skupinu.
Pri výbere skupiny na disku MP3 CD
atď. prehľadávaním adresárov otočte
ovládač prevádzky smerom 
alebo .
Pri výbere skupiny v rámci jedného
adresára otočte ovládací prvok
VOL +/–.
Stlačte tlačidlo  aspoň na dve
sekundy.
Prehrávač spustí prehrávanie všetkých
súborov vo vybratej skupine.
Poznámka
Ak skupina neobsahuje žiadne skladby, na
displeji sa zobrazí spáva „Invalid“.
Prehrávanie obľúbených
skladieb (prehrávanie označených)
22 SK
1
Počas prehrávania skladby, ku
ktorej chcete pridať značku, stlačte
a podržte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní, kým indikátor nezačne
pomaly blikať.
2
Ak chcete pridať značku do dvoch
alebo viacerých skladieb, zopakujte
krok 1.
Značky sa môžu pridať až k 10
zvukovým diskom CD (do 99 skladieb
na každom disku CD) a až k 5 diskom
ATRAC CD a MP3 CD (do 999
skladieb na každom disku CD).
3
V kroku 1 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 20) vyberte možnosť
(BOOKMARK).
4
Stlačte tlačidlo .
Odstránenie značiek
Počas prehrávania skladby so značkou
stlačte a pridržte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní, kým sa indikátor neprestane
zobrazovať.
Poznámky
• Ak sa pokúsite pridať značky k jedenástemu
disku CD (k šiestemu disku pri prehrávaní
diskov ATRAC CD alebo MP3 CD),
odstránia sa značky z disku CD, ktorý ste
prehrávali ako prvý.
• Ak vyberiete všetky zdroje napájania alebo
budete pokračovať v prehrávaní s nabíjateľnou
batériou a po zobrazení správy „Lo Batt“ ju
nenabijete, všetky značky uložené v pamäti sa
odstránia.
Prehrávanie obľúbených
zoznamov prehrávania
(prehrávanie podľa zoznamu
prehrávania m3u)
1
V kroku 1 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 20) vyberte možnosť
(zoznam prehrávania).
2
Otočením ovládača prevádzky na
diaľkovom ovládaní smerom 
alebo  vyberte požadovaný
zoznam.
3
Stlačte tlačidlo .
Prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí
(prehrávanie PGM)
1
Keď je prehrávač zastavený,
otočením voliča funkcií na
diaľkovom ovládaní vyberte funkciu
P MODE/ a opakovane stláčajte
tlačidlo funkcií, kým položka „PGM“
nezačne blikať.
2
3
4
Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– vyberte skladbu a potom
stlačte a pridržte tlačidlo , kým
sa nezmení displej.
Pri prehrávaní disku ATRAC CD
alebo MP3 CD: Môžete vybrať aj súbor
v inej skupine. Ovládač prevádzky
podržte stlačený smerom  a otočte
ho smerom  alebo  .
Opakovaním kroku 2 vyberte
skladby v obľúbenom poradí.
Môžete vybrať až 64 skladieb.
Po skončení zadávania 64. skladby
sa na obrazovke zobrazí číslo prvej
vybratej skladby (zvukový disk CD)
alebo názov prvého vybratého súboru
(disk ATRAC CD alebo MP3 CD).
Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb,
prvé vybraté skladby sa postupne po
jednej odstránia.
Zrušenie prehrávania PGM
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Prehrávanie
Poradie prehrávania Názov skladby alebo názov
súboru
Prehliadka programu
1 Keď je prehrávač zastavený, otočením
voliča funkcií na diaľkovom ovládaní
vyberte funkciu P MODE/
a opakovane stláčajte tlačidlo funkcií,
kým nezačne blikať položka „PGM“.
Potom stlačte a pridržte tlačidlo  na
diaľkovom ovládaní, kým sa nezmení
displej.
2 Vždy, keď stlačíte a pridržíte tlačidlo
 na diaľkovom ovládaní, kým sa
displej nezmení, sa zobrazia skladby
v poradí prehrávania.
Opakované prehrávanie
skladieb (opakované prehrávanie)
1
Otočením voliča funkcií vyberte
funkciu P MODE/ a opakovaným
stláčaním tlačidla funkcií vyberte
možnosť prehrávania, ktorú chcete
opakovať ( strana 21).
2
Stlačte a pridržte tlačidlo funkcií,
kým sa nezobrazí indikátor
(opakovanie).
Zopakuje sa vybratá možnosť
prehrávania.
Návrat do normálneho prehrávania
Otočením voliča funkcií na diaľkovom
ovládaní vyberte funkciu P MODE/
a potom stlačte a pridržte tlačidlo funkcií,
kým sa neprestane zobrazovať indikátor .
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie vo vybratom
poradí.
23 SK
Zmena kvality zvuku
3
Otočte a pridržte ovládač prevádzky
smerom  alebo  2 sekundy
alebo kým sa nezobrazí frekvenčný
rozsah, ktorý chcete nastaviť.
Najprv sa zobrazí rozsah „Low“.
Frekvencia je rozdelená do troch
frekvenčných rozsahov: „Low“ (nízke
zvukové tóny), „Mid“ (stredné zvukové
tóny) a „Hi“ (vysoké zvukové tóny).
4
Opakovaným otáčaním ovládača
prevádzky smerom  alebo 
vyberte tvar vlny.
Pre každý frekvenčný rozsah sú
v pamäti uložené tri tvary.
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
SOUND sú uvedené na  strane 25.
Výber kvality zvuku
Môžete zapnúť nastavenie „EQUALIZER“
a nastavenie „CLEARBASS“. Ak zapnete
obe nastavenia naraz, získate väčší pôžitok
z basového zvuku požadovanej kvality.
1
Otočením voliča funkcií na
diaľkovom ovládaní vyberte ponuku
SOUND.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
funkcií, kým sa nezobrazí položka
„EQUALIZER“ alebo „CLEARBASS“.
3
Stlačte tlačidlo .
4
Otočením ovládača prevádzky
smerom  alebo  vyberte
požadovanú kvalitu zvuku.
5
Stlačte tlačidlo .
Prispôsobenie kvality zvuku
Kontrolou tvaru vlny na displeji môžete
samostatne nastaviť kvalitu jednotlivých
frekvenčných rozsahov.
1
2
24 SK
Otočením voliča funkcií na
diaľkovom ovládaní vyberte ponuku
SOUND, potom opakovane stláčajte
tlačidlo funkcií, kým sa nezobrazí
položka „EQUALIZER“, a stlačte
tlačidlo .
Opakovaným otáčaním ovládača
prevádzky smerom  alebo
 vyberte položku „CUSTOM“
a stlačte tlačidlo .
Frekvenčný rozsah
5
Opakovaným otáčaním ovládacieho
prvku VOL +/– vyberte hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti má sedem úrovní.
Hlasitosť
6
Opakovaním krokov 3 až 5
vykonajte nastavenie pre ostatné
2 frekvenčné rozsahy.
7
Stlačte tlačidlo .
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Zrušenie nastavovania
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní
aspoň na dve sekundy.
Poznámky
• Ak nastavenia skresľujú zvuk pri vyššej
hlasitosti, nastavte nižšiu hlasitosť.
• Ak zistíte rozdiel hlasitosti medzi nastavením
zvuku „CUSTOM“ a ďalšími nastaveniami
zvuku, nastavte hlasitosť podľa vlastných
požiadaviek.
Položky ponuky SOUND
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť
nastavovanie, stlačte tlačidlo  aspoň na 2 sekundy.
Položka
Možnosti (: predvolené nastavenie)
Normálna kvalita zvuku
EQUALIZER
 OFF
(Nastavenie ekvalizéra)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CLEARBASS
 OFF
(Nastavenie basových
BASS 1
zvukových tónov)
BASS 2
BASS 3
Prehrávanie
CUSTOM
Vokály, stredné zvukové tóny potlačené
Živé zvuky, zvýraznenie vysokých a nízkych zvukových
tónov
Mohutné zvuky, dôraznejšie zvýraznenie vysokých
a nízkych zvukových tónov v porovnaní s možnosťou
zvuku ACTIVE
Prispôsobenie zvuku (podrobnosti sú uvedené na
 strane 24)
Normálna kvalita zvuku
Zvýraznenie basových zvukových tónov
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov
ako v možnosti BASS 1
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov
ako v možnosti BASS 2
Poznámka
Ak zmeníte nastavenie položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, nastavenie položky
EQUALIZER má prednosť.
Ak nastavujete položku EQUALIZER a položku CLEARBASS, najprv nastavte položku
EQUALIZER.
25 SK
Zmena voliteľných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
OPTION sú uvedené na  strane 27.
Nastavenie rôznych funkcií
Môžete nastaviť rôzne funkcie, ako je
jazyk ponúk a poradie prehrávania skupín
a súborov.
26 SK
1
Otočte volič funkcií na diaľkovom
ovládaní do polohy DSPL/MENU
a potom stlačte a podržte tlačidlo
funkcií.
2
Otočením ovládača prevádzky
smerom  alebo  vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo .
3
Otočením ovládača prevádzky
smerom  alebo  vyberte
možnosť a potom stlačte tlačidlo .
Pri nastavovaní položky
„LANGUAGE“ alebo „PLAY
ORDER“ zopakujte krok 3.
Položky ponuky OPTION
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť
nastavovanie, stlačte tlačidlo  aspoň na 2 sekundy.
Položky
Možnosti (: predvolené nastavenia)
LANGUAGE
MENU
(Jazyk v ponukách atď.)
G-PROTECTION 1) 2)
(Zabránenie
preskakovaniu zvuku)
1
2
AVLS 3)
 OFF
(Obmedzenie hlasitosti )
ON
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Výber jazyka textu v ponukách,
upozorneniach, správach atď.
Výber jazyka pre formát CD-TEXT,
značky ID3 atď.
ENGLISH
Ak vyberiete možnosť „AUTO“,
FRENCH
text sa bude dať čítať v nasledujúcich
jazykoch.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku na úrovni
kvality zvuku disku CD.
Zvýšené zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku.
Zmeny hlasitosti bez obmedzenia úrovne.
 AUTO
Prehrávanie
TEXT 1)
 ENGLISH
Ochrana sluchu obmedzením maximálnej hlasitosti.
Pokračovanie 
27 SK
Položky
TIMER
(Časovač vypnutia)
AUDIO OUT 1)
(Externý zvukový
výstup)
BEEP
(Zvukový signál pri
ovládaní)
SEAMLESS 1) 4)
(Súvislé prehrávanie
skladieb)
POWER SAVE 1)
(Podsvietenie displeja
diaľkového ovládania
a indikátor OPR na
prehrávači)
Možnosti (: predvolené nastavenia)
Časovač nie je zapnutý.
 OFF
ON
Postupným, opakovaným otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– sa časový
interval zväčšuje alebo zmenšuje
krokmi po 5 minút. Neprerušovaným
otáčaním ovládacieho prvku
VOL +/– sa časový interval zväčšuje
alebo zmenšuje krokmi po 1 minút.
Predvolené nastavenie je „10 minúte“.
 HEADPHONE Táto možnosť sa vyberá, keď sa pripájajú dodané
slúchadlá.
LINE OUT
Táto možnosť sa vyberá, keď sa pripája iné zariadenie,
napr. aktívny reproduktor, pomocou zvukového kábla
( strana 30).
Pri ovládaní prehrávača zaznie zvukový signál.
 ON
OFF
Zvukový signál je vypnutý.
 OFF
ON
 OFF
1
2
PLAY ORDER 1)
(Poradie prehrávania)
TRACK
GROUP
28 SK
DIRECTION
(Zmena smeru
zobrazenia znakov na
displeji)
 NORMAL
CD-EXTRA 1) 5)
(Prehrávanie podľa
formátu disku)
 OFF
REVERSE
ON
1 – 99 min.
Disk CD sa prehráva tak, ako je nahraný vrátane medzier
medzi skladbami.
Pri prehrávaní disku CD sa medzery vynechávajú.
Displej na diaľkovom ovládaní sa rozsvieti približne na
10 sekúnd, potom sa vypne. Indikátor OPR prehrávača
CD zostane rozsvietený.
Nerozsvieti sa displej diaľkového ovládania ani indikátor
OPR na prehrávači CD.
Nerozsvieti sa displej diaľkového ovládania ani indikátor
OPR na prehrávači CD. Okrem toho nefungujú
nastavenia ponuky SOUND.
Prehrávanie hudobného zdroja
 NORMAL
v poradí nahrávania.
ID3tagTNO
Prehrávanie v poradí podľa čísel
značiek ID3.
FILE NAME
Prehrávanie v abecednom poradí
názvov súborov.
Prehrávanie hudobného zdroja
 OFF
v poradí nahrávania.
ON
Prehrávanie hudobného zdroja
v poradí podľa názvov skupín.
Znaky na displeji sa zobrazujú v normálnom smere.
Znaky na displeji sa zobrazujú v obrátenom smere, aby sa
dali čítať z druhej strany. Keď nastavíte možnosť CUSTOM
položky EQUALIZER, ovládací prvok VOL +/– na
diaľkovom ovládaní funguje v opačnom zmysle.
Ak sa disky CD prehrávajú normálne, nastavte možnosť
„OFF“.
Ak disk CD-Extra nemožno prehrávať, nastavte možnosť
„ON“. Budete ho môcť prehrať.
Položky
ANIMATION
(Výber obrazovky
s animáciou)
Možnosti (: predvolené nastavenia)
Keď sa prehrávač nepoužíva, zobrazí sa normálna
 OFF
obrazovka prehrávania.
ON
Keď sa prehrávač nepoužíva, zobrazí sa obrazovka
s animáciou.
1)Táto položka sa dá nastaviť, len keď je prehrávač zastavený.
2)V závislosti od zakúpeného modelu sa na diaľkovom ovládaní zobrazí správa „G-PRO“.
3)AVLS je skratka systém automatického obmedzovania hlasitosti (Automatic Volume Limiter System).
4)Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD.
5)Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD a disky CD-Extra.
Prehrávanie
Poznámky
• V nasledujúcich prípadoch môže zvuk preskakovať, aj keď je pre položku „G-PROTECTION“
nastavená možnosť „2“:
– keď je prehrávač CD vystavený silnejším sústavným otrasom, ako sa predpokladá,
– keď sa prehráva znečistený alebo poškriabaný disk CD alebo
– keď sa prehráva nekvalitný disk CD-R alebo CD-RW alebo v prípade problémov s pôvodným
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
• V závislosti od spôsobu nahrávania zdrojovej hudby sa skladby nemusia prehrávať súvislo ani
v prípade, keď je pre položku „SEAMLESS“ nastavená možnosť „ON“.
29 SK
Pripojenie ďalších
zariadení
Disky CD môžete počúvať prostredníctvom
stereo systému a môžete ich nahrávať na
disky MiniDisc alebo páskovú kazetu.
Pozrite si návod na obsluhu dodaný so
zariadením, ktoré chcete pripojiť.
Pred inštaláciou pripojenia a zmenou
nastavení vysvetlených v nasledujúcej časti
sa musia všetky zariadenia vypnúť.
Pripojené zariadenie*
Nastavenie
HEADPHONE
Slúchadlá
Zariadenie pripojené pomocou LINE OUT
pripojovacieho kábla
Iné pripojené zariadenie nastavte do
režimu „LINE OUT“. Keď je nastavený
režim „LINE OUT“, hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou prehrávača ani
diaľkového ovládania a funkcia zvuku
nepracuje.
* Tieto nastavenia nie sú potrebné, ak pripájate
iné zariadenie pomocou optického digitálneho
pripojovacieho kábla. Nastavenie sa zmení
automaticky.
Poznámky
do  (slúchadlá)/
LINE OUT (OPTICAL)
Optický
digitálny
pripojovací
kábel (nie
je súčasťou
dodávky)
Pripojovací kábel
(konektor minijack,
nie je súčasťou
dodávky)
Ľavý (biely)
Pravý (červený)
MiniDisc rekordér,
zosilňovač AV, aktívny
reproduktor, kazetový
magnetofón atď.
Ak chcete prepnúť výstup zvuku na
pripojené zariadenie, musíte zmeniť
nastavenie položky „AUDIO OUT“
v ponuke OPTION. Nastavenia položky
„AUDIO OUT“ sú uvedené nižšie.
Postup nastavenia je uvedený na
 strane 26 a 28.
30 SK
• Pred prehrávaním disku CD nastavte nižšiu
hlasitosť pripojeného zariadenia, aby sa
predišlo poškodeniu pripojeného reproduktora.
• Pri nahrávaní používajte sieťový adaptér. Ak
sa na napájanie použije nabíjateľná batéria
alebo suchá batéria, kapacita sa môže úplne
vyčerpať v polovici nahrávania.
• V tomto prehrávači CD sa používa systém
správy sériového kopírovania, ktorý umožňuje
vytvárať iba digitálne kópie prvej generácie.
• Pri prehrávaní disku ATRAC CD alebo MP3
CD sa optické digitálne signály neprenášajú
prostredníctvom konektora /LINE OUT
(OPTICAL). Pri nahrávaní alebo prehrávaní
disku ATRAC CD alebo MP3 CD pomocou
pripojeného zariadenia vždy používajte
analógový pripojovací kábel.
• V prípade použitia optického digitálneho
pripojovacieho kábla skontrolujte, či je
prehrávač CD pred spustením nahrávania
disku CD na disk MiniDisc, DAT atď.
pozastavený.
• Ak chcete nahrávať vysokokvalitný zvuk
disku CD, v ponuke OPTION nastavte pre
položku „G-PRO (G-PROTECTION)“
možnosť „1“.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní uvedených príznakov, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Napájanie
Príznak
Nabíjateľná batéria sa nedá nabiť.
Príčina a spôsob nápravy
 Nabíjateľná batéria nie je vložená do priestoru pre batériu.
Vložte nabíjateľnú batériu ( strana 11).
 Konektory stolovej nabíjačky sú znečistené. Konektory
utrite mäkkou a suchou tkaninou ( strana 35).
 Prehráva sa disk CD. Vypnite prehrávanie ( strana 17).
 Prehrávač CD nie je správne umiestnený na stolovej
nabíjačke. Prehrávač spoľahlivo umiestnite na nabíjačku
a skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor OPR ( strana 11).
Príznak
Hlasitosť sa nezvyšuje ani po
opakovanom otáčaním ovládacieho
prvku VOL +/– na diaľkovom ovládaní
v smere + (ani po opakovanom stlačení
tlačidla VOL + na prehrávači).
Nepočuť žiaden zvuk ani šum.
Príčina a spôsob nápravy
Nedá sa nastaviť hlasitosť.
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť „LINE
OUT“. Nastavte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti na
pripojenom zariadení alebo pre položku „AUDIO OUT“
nastavte možnosť „HEADPHONE“ ( strana 28).
Pevne
zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 11).

Z disku CD počuť šelestivý šum.
Pri používaní prehrávača s pripojeným
stereosystémom je zvuk skreslený
alebo obsahuje šum.
Možnosti položky EQUALIZER sa
nedajú nastaviť.
 Pre položku „AVLS“ je nastavená možnosť „ON“.
Nastavte možnosť „OFF“ ( strana 27).
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť „LINE
OUT“. Nastavte možnosť „HEADPHONE“ ( strana 28).
Ďalšie informácie
Zvuk
 Pevne pripojte slúchadlá.
 Konektory sú znečistené. Konektory pravidelne čistite
suchou a mäkkou tkaninou.
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť
„LINE OUT“. Nastavte hlasitosť pripojeného zariadenia
( strana 28).
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť
„HEADPHONE“. Nastavte hlasitosť na prehrávači
( strana 28).
Pre
režim „POWER SAVE“ je nastavená možnosť „2“

( strana 28).
Pokračovanie 
31 SK
Prevádzka a prehrávanie
32 SK
Príznak
Čas prehrávania je veľmi krátky.
Disk CD sa neprehráva.
Príčina a spôsob nápravy
Niektoré skladby sa nedajú prehrať.
 Pokúsili ste sa prehrať súbory uložené vo formáte, ktorý nie
je kompatibilný s prehrávačom ( strana 5).
 Zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“ v ponuke
OPTION. Môžete prehrať disk CD ( strana 28).
Na displeji sa zobrazuje správa
„Lo Batt“ a disk CD sa neprehráva.
 Nabíjateľná batéria je úplne vybitá. Nabite batériu
( strana 11).
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 13).
Na displeji sa zobrazí správa „Hi DC in“.
 Používa sa sieťový adaptér s vyšším menovitým výkonom,
ako je menovitý výkon dodaného alebo odporúčaného
adaptéra. Používajte len dodaný sieťový adaptér alebo
kábel na pripojenie k autobatérii odporúčaný v časti
„voliteľné príslušenstvo“ ( strana 36).
Disk CD sa po umiestnení do
prehrávača neprehráva alebo sa na
displeji zobrazí správa „No Disc“.
 Disk CD je znečistený alebo poškodený. Disk vyčistite
alebo vymeňte.
 Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou
nahor ( strana 16).
 Nastala kondenzácia vlhkosti. Prehrávač CD niekoľko
hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 11).
 Skontrolujte, či je batéria vložená správne ( strana 11, 13).
 Bezpečne zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky
( strana 15).
 Po uplynutí najmenej jednej sekundy od zapojenia
sieťového adaptéra stlačte tlačidlo .
 Disk CD-R alebo CD-RW v prehrávači je prázdny.
 Nastal problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
Po stlačení tlačidla indikátor OPR
na prehrávači bliká, disk CD sa však
neprehráva.
 Tlačidlo je zablokované. Posuňte naspäť prepínač HOLD
( strana 18).
 Skontrolujte, či sa namiesto alkalickej batérie nepoužíva
mangánová batéria.
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 13).
 Niekoľkokrát nabite a vybite nabíjateľnú batériu
( strana 13).
Príznak
Prehrávanie sa spúšťa z polohy,
v ktorej ste ho zastavili (funkcia
obnovenia).
Príčina a spôsob nápravy
Pri prehrávaní sa disk ATRAC CD
alebo MP3 CD neotáča, zvuk však
normálne počuť.
 Prehrávač je navrhnutý tak, aby sa zastavením otáčania
disku ATRAC CD alebo MP3 CD počas prehrávania
znížila spotreba energie. Nie je to porucha prehrávača.
Po stlačení tlačidla  alebo po
zatvorení krytu prehrávača sa na
displeji zobrazí správa „No File“.
 Na disku CD-R alebo CD-RW sa nenachádzajú žiadne
súbory formátu ATRAC3plus alebo MP3.
 Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané všetky údaje.
 Disk CD je znečistený.
Displej LCD sa stáva nečitateľným
alebo sa spomaľuje zobrazovanie.
 Prehrávač CD sa používa v prostredí s vysokou teplotou
(vyššou ako 40 °C) alebo nízkou teplotou (nižšou ako 0 °C).
V prostredí s teplotou miestnosti sa obnovia normálne
prevádzkové vlastnosti displeja.
rýchlo bliká na displeji diaľkového
ovládania a začiatok skladby alebo
určitý bod v skladbe sa nedá vyhľadať.
 Na prehrávači CD sa začala prípravná fáza prehrávania
označených skladieb. Zmeňte nastavenie ponuky PLAY
MODE na normálne prehrávanie (nič sa nezobrazuje)
( strana 21).
Aj keď ste nevybrali možnosť
Prehrávanie označených, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávanie sa neočakávane zastaví.
 Po výbere inej možnosti prehrávania, ako je možnosť
Prehrávanie označených, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávač sa nedá ovládať a na
displeji diaľkového ovládania sa
zobrazí rad 8 čísel alebo znakov.
 Tento jav sa môže vyskytnúť v závislosti od používaného
disku CD. Odpojte všetky zdroje napätia a potom
vložte batériu alebo opätovne pripojte napájací adaptér.
Vyskúšajte opätovne ovládať prehrávač. Ak problém
pretrváva, kontaktujte najbližšieho predajcu značky Sony.
 Funkcia obnovenia je zapnutá. Ak chcete spustiť
prehrávanie od prvej skladby, po zastavení prehrávača
stlačte tlačidlo , kým sa nespustí prehrávanie prvej
skladby, alebo otvorte kryt prehrávača ( strana 17).
Môžete tiež vybrať alebo odpojiť všetky zdroje napájania
a potom opäť vložiť batériu alebo zapojiť sieťový adaptér.
Ďalšie informácie
 Je nastavený časovač. Zmeňte nastavenie položky
„TIMER“ na možnosť „OFF“ ( strana 28).
 Nabíjateľná batéria alebo suchá batéria je úplne vyčerpaná.
Nabite nabíjateľnú batériu ( strana 11) alebo vymeňte
suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6 (veľkosti AA)
( strana 13).
Pokračovanie 
33 SK
Iné
34 SK
Príznak
Pri nahrávaní prostredníctvom
digitálneho optického prepojenia sa
počet skladieb nenahráva správne.
Príčina a spôsob nápravy
Po zatvorení krytu prehrávača CD sa
disk CD začne otáčať.
 Prehrávač načítava informácie na disku CD, nie je to
príznak poruchy.
Prehrávač CD sa nedá správne ovládať
pomocou diaľkového ovládania.
 Na prehrávači sú omylom stlačené tlačidlá.
 Diaľkové ovládanie nie je spoľahlivo pripojené.
 Počet skladieb nahrajte znovu pomocou rekordéra
MiniDisc, rekordéra DAT atď.
 Pozrite si návod na obsluhu dodaný s nahrávacím
zariadením. Nastavte hlasitosť prehrávača.
Údržba
Technické údaje
Čistenie puzdra
Používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou alebo slabým roztokom
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlá.
Systém
Čistenie konektorov
Ak sa konektory stolovej nabíjačky
znečistia, batéria sa nemusí správne
nabíjať. Pravidelne čistite konektory
vatovým tampónom alebo mäkkou
tkaninou podľa nižšie uvedeného obrázka.
Konektory
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 770 - 800 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku
s otvorom 7 mm.)
D-A prevodník
Jednobitový, s riadením časovej osi pomocou
kryštálu
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (merané podľa normy JEITA)
Výstup (pri vstupnej úrovni 3 V)
Linkový výstup (konektor typu stereo minijack)
Výstupná úroveň 0,7 V (efektívna hodnota)
pri 47 kΩ
Odporúčaná zaťažovacia impedancia viac
ako 10 kΩ
Slúchadlá (konektor typu stereo minijack)
Približne 5 mW + približne. 5 mW pri 16 Ω
(Približne 1,5 mW + približne 1,5 mW pri 16 Ω)*
*Pre zákazníkov v Európe
Optický digitálny výstup (konektor optického
výstupu)
Výstupná úroveň: –21 až –15 dBm
Vlnová dĺžka: maximálna úroveň v intervale
vlnových dĺžok 630 – 690 nm
Ďalšie informácie
Frekvenčný rozsah
Požiadavky na napájanie
• Nabíjateľná batéria Sony NH-14WM:
jednosmerné napätie 1,2 V × 1
• Batéria LR6 (veľkosť AA): jednosmerné
napätie 1,5 V × 1
• Sieťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu)
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko)
Prevádzková teplota
5 °C - 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Približne 131,5 × 17,1 × 135,2 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)
Približne 165 g
Americké a zahraničné patenty s licenciou od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vzhľad a technické vlastnosti sa môžu meniť bez
upozornenia.
35 SK
Voliteľné príslušenstvo
Sieťový adaptér
Systém aktívnych
reproduktorov
Kábel na pripojenie
k autobatérii
Kábel na pripojenie
k autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie do
auta
Pripojovací kábel
Slúchadlá (s výnimkou
zákazníkov vo Francúzsku)
Slúchadlá (pre zákazníkov
vo Francúzsku)
AC-E30HG*
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
MDR-E0931SP
* Technické parametre sieťových adaptérov sa
menia podľa oblasti. Pred kúpou skontrolujte
napätie miestnej siete a tvar zástrčky.
Váš obchodný zástupca nemusí mať
k dispozícii všetky položky vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobné informácie o príslušenstve,
ktoré je k dispozícii vo vašej krajine alebo
oblasti.
36 SK
G
Register
G-PROTECTION
GROUP 28
Symboly
(batéria) 11, 14
(BOOKMARK) 21, 22
(disk) 16
(GROUP) 21
(opakované prehrávanie)
(PLAYLIST) 21, 22
1 21
a00 21
a00 SHUF 21
PGM 21, 23
SHUF 21
H
HEADPHONE
HEAVY 25
28, 30
I
INTRO
23
21
K
kryt priestoru pre batériu
LANGUAGE 27
LINE OUT 28, 30
M
27
N
nabíjateľná batéria
8, 11
O
obal na prenášanie batérie 8
opakované prehrávanie 23
B
P
22
CD-EXTRA 28
CD-TEXT 19
CLEARBASS 24, 25
CUSTOM 25
PLAY MODE 20
PLAY ORDER 28
POWER SAVE 28
pozastavenie 17
prehrávanie 17
puzdro vonkajšej batérie
D
S
C
diaľkové ovládanie 8
DIRECTION 28
disk ATRAC CD 5
disk CD-Extra 5
disk CD-ROM (softvér SonicStage)
disk Mix-Mode CD 5
disk MP3 CD 5
displej diaľkového ovládania 19
E
formát CD-DA
funkcia HOLD
8
8, 13
SEAMLESS 28
sieťový adaptér 8
skupina 6, 22
slúchadlá do uší 8
SOFT 25
softvér SonicStage 4
SOUND 25
spona na diaľkovom ovládaní
stolová nabíjačka 8, 11, 35
24, 25
T
5
18
TEXT 27
TIMER 28
TRACK 28
F
Ďalšie informácie
MENU
ACTIVE 25
ANIMATION 29
ATRAC3plus 5
AUDIO OUT 28, 30
AVLS 27
EQUALIZER
11
L
A
BEEP 28
BOOKMARK
27
8
37 SK
V
voliteľné príslušenstvo 36
vrecko na prenášanie 8
vyhľadávanie 17, 18
Z
zastavenie 17
značka ID3 19
zobrazenie zoznamu 18
zoznam prehrávania m3u
Ž
životnosť batérie
38 SK
14
21, 22
2-318-334-61 (1)
D-NE820
Atrac CD Walkman
Portable
CD Player
Sony Corporation Printed in Malaysia
© 2004 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
Download PDF

advertising