Sony | D-NE520 | Sony D-NE520 Návod k obsluze

2-541-629-63 (1)
D-NE520
Atrac CD Walkman
Portable
CD Player
Printed on 100 % recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Sony Corporation Printed in Malaysia
© 2005 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísťujte nádoby
s tekutinou, např. vázy, předejdete
tak možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI
OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU,
ANI JEJ NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ LASEROVÉHO
ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M PŘI
OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje
pouze na země, kde je toto označení
zákonné, zejména na země Evropského
společenství (EU).
2 CZ
Nakládání s
nepotřebným
elektrickým a
elektronickým
zařízením (platné
v Evropské unii a
dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že s výrobkem
po ukončení jeho životnosti by nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného
k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte,
prosím, místní orgány státní správy,
místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Odpovídající příslušenství:
Sluchátka, Dálkové ovládání (dálkový
ovladač)
Obsah
Vytvoření vlastních disků ATRAC CD ..4
Jaké disky můžete přehrávat na tomto
přehrávači disků CD? .............................5
Pokyny pro zajištění bezpečnosti ........7
Bezpečnost ................................................7
U přehrávače disků CD ...........................7
Při manipulaci s disky CD .......................7
Při používání sluchátek ...........................7
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství .........8
Průvodce součástmi a ovládacími
prvky ......................................................9
Příprava zdroje napájení .................. 11
Nabíjení akumulátoru............................11
Kontrola zbývající energie baterie .......12
Při použití síťového adaptéru................13
Přehrávání
Přehrávání seznamů oblíbených skladeb
(Přehrávání seznamu m3u) ..................21
Přehrávání skladeb v oblíbeném pořadí
(Přehrávání PGM) ................................22
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání) ......................22
Změna kvality zvuku ...........................23
Nastavení kvality zvuku ........................23
Přizpůsobení kvality zvuku ...................23
Položky nabídky SOUND ....................25
Připojení dalších zařízení ...................29
Doplňující informace
Řešení problémů .................................30
Údržba .................................................33
Technické údaje ..................................33
Přehrávání disku CD ...........................14
Základní operace přehrávání
(Přehrát, zastavit, hledat) ..................... 15
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD) ................................................. 16
Volitelné příslušenství .........................34
Vyhledávání oblíbené skladby/
souboru ...............................................16
Vyhledávání pomocí zobrazení skupin
(Zobrazení Soubor) .............................. 16
Vyhledávání pomocí zobrazení seznamu
skupin/souborů
(Zobrazení Seznam) ............................. 17
Kontrola informací o disku CD na
displeji .................................................... 17
Tento návod popisuje způsob použití přehrávače
disků CD. Informace k dodanému softwaru
SonicStage naleznete v „Instalační a provozní
příručce“.
Změna možností přehrávání
(PLAY MODE) ......................................19
Možnosti přehrávání
(PLAY MODE) ...................................20
Přehrávání skupin ..................................21
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)........21
CZ
Změna volitelných nastavení..............26
Nastavení různých funkcí ......................26
Položky nabídky OPTION ...................27
Rejstřík ................................................35
Poznámka pro uživatele
O dodaném softwaru
V závislosti na typu textu a znaků je možné, že se
text zobrazený v softwaru SonicStage nezobrazí
správně na zařízení. Stává se tak z důvodu:
– Omezení připojeného přehrávače.
– Přehrávač nefunguje normálně.
ATRAC3plus je obchodní známka společnosti
Sony Corporation.
„WALKMAN“ je registrovaná obchodní
známka společnosti Sony Corporation pro
výrobky Headphone Stereo.
je
obchodní známka společnosti Sony Corporation.
3 CZ
Vytvoření vlastních disků ATRAC CD
Kromě běžných zvukových disků CD můžete přehrávat originální disk s názvem „Disk
ATRAC CD“, který vytvoříte pomocí dodaného softwaru SonicStage. Pomocí softwaru
SonicStage lze na jeden disk CD-R nebo CD-RW zaznamenat asi 30 zvukových disků CD*.
Následuje krátký přehled možností poslechu hudby na disku ATRAC CD.
Nainstalujte software SonicStage do počítače.
SonicStage je program, který pomocí hudby
stažené ze zvukových disků CD do počítače vytváří
originální disky CD. Lze jej nainstaIovat z dodaného
disku CD-ROM.
Disk ATRAC CD
Vytvořte disk ATRAC CD.
Po výběru oblíbených skladeb z hudby uložené
v počítači je nahrajte na disk CD-R/CD-RW
pomocí programu SonicStage.
Zvukové disky CD,
soubory MP3
Poslechněte si je na tomto přehrávači disků CD.
Ať jdete kamkoli, můžete mít s sebou spoustu
skladeb na originálním disku CD.
V dodané „Instalační a provozní příručce“ vyhledejte informace
o instalaci programu SonicStage a způsobech vytváření
disků ATRAC CD.
* Pokud je celková doba přehrávání jednoho disku CD (alba)
přibližně 60 minut a nahráváte na disk CD-R/CD-RW s kapacitou
700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC3plus.
4 CZ
Jaké disky můžete přehrávat na tomto přehrávači disků CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD ve formátu CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard
záznamu používaný pro zvukové disky CD.
Disky ATRAC CD:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu ATRAC3plus pomocí programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technologie
zvukové komprese, která vyhovuje požadavku na vysokou kvalitu zvuku
a vysoké kompresní poměry. Ve formátu ATRAC3plus jsou soubory
zkomprimovány na přibližně 1/20 původní velikosti při rychlosti 64 kb/s.
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou:
ATRAC3
ATRAC3plus
Přenosové rychlosti
66/105/132 kb/s
48/64/256 kb/s
Vzorkovací kmitočty
44,1 kHz
44,1 kHz
Tento přehrávač disků CD může zobrazit až 62 znaků.
Disky CD ve formátu MP3:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu MP3 pomocí jiného softwaru než SonicStage*
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou uvedeny dále. Lze přehrávat také soubory ve formátu
VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Přenosové rychlosti
32 - 320 kb/s
8 - 160 kb/s
8 - 160 kb/s
Vzorkovací kmitočty
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Tento přehrávač disků CD odpovídá verzi 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formátu příznaků
ID3. Formát příznaků ID3 je určen k přidávání určitých informací (názvu
skladby, názvu alba, jména interpreta atd.) k souborům ve formátu MP3. Tento
přehrávač disků CD může zobrazit až 64 znaků příznaku ID3.
Disky CD-Extra a disky CD v režimu Mix-Mode:
Disk CD-R/CD-RW, na kterém jsou společně zaznamenána data ve
formátech CD-DA a CD-ROM*
Pokud disk CD nelze přehrát, změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“
v nabídce OPTION ( strana 27). Potom je možné disk přehrát.
Je možné přehrát také disk ATRAC CD, na němž jsou komprimovaná data ve formátu
MP3 zaznamenána pomocí jiného softwaru než SonicStage.
Pomocí softwaru SonicStage nelze vytvořit disk CD, na němž jsou zaznamenána zvuková
data ve smíšeném formátu.
* Lze přehrávat pouze disky ve formátech ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Pokračování 
5 CZ
Hudební disky kódované technologiemi
ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu Compact
Disc (CD). Některé hudební společnosti
vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií
zajišujících ochranu proti kopírování.
Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je
proto přehrávat na tomto zařízení.
Rozdíly ve strukturách souborů disků CD ve
formátu ATRAC CD a MP3
Disky ATRAC CD a MP3 se skládají ze
„souborů“ a „skupin“. „Soubor“ odpovídá
„skladbě“ zvukového disku CD. „Skupina“
je balík souborů odpovídající „albu“.
U disků ve formátu MP3 rozpozná tento
přehrávač složku MP3 jako „skupinu“,
takže disky ATRAC CD a MP3 mohou
fungovat stejným způsobem.
Použitelný počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 256
• Maximální počet souborů: 999
Pořadí přehrávání u disků ATRAC CD a MP3
U disků ATRAC CD jsou soubory
přehrávány v pořadí vybraném
v programu SonicStage.
U disků CD MP3 se pořadí přehrávání
může lišit v závislosti na metodě použité
k záznamu souborů MP3 na disk. Přehrát
lze i „seznam skladeb“ obsahující pořadí
přehrávání souborů MP3. V následujícím
příkladu jsou soubory přehrávány v pořadí
od  do .
6 CZ
MP3
Skupina
Soubor
(Maximální počet úrovní adresářů: 8)
Poznámky
• Pokud jsou na stejném disku CD zaznamenány
soubory ATRAC3plus a MP3, přehraje
tento přehrávač disků CD nejprve soubory
ATRAC3plus.
• Možnosti přehrávání tohoto přehrávače
disků CD se mohou lišit podle kvality disku
a podmínkách nahrávacího zařízení.
• Přijatelné znaky jsou A až Z, a až z, 0 až 9
a _ (podtržítko).
• Na disk obsahující soubory ATRAC3plus/
MP3 neukládejte soubory v jiných formátech
a nevytvářejte nepotřebné složky.
Disky ATRAC CD
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve
formátu ATRAC3plus nelze přehrávat
v počítači.
Disky CD MP3
• K názvu souboru je třeba přidat příponu
„mp3“. Pokud však přidáte příponu „mp3“
k jinému souboru než k souboru MP3, nebude
přehrávač moci soubor správně rozpoznat.
• Chcete-li komprimovat zdroj v souboru MP3,
doporučujeme nastavit parametry komprese
na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit
Rate“ (Konstantní přenosovou rychlost).
• Chcete-li nahrávat do maximální kapacity,
nastavte zapisující software do polohy
zastavení zápisu (halting of writing).
• Pokud chcete najednou nahrávat do maximální
kapacity na médium, na kterém není nic
zaznamenáno, nastavte zapisující software na
hodnotu „Disc at Once“ (Celý disk).
Pokyny pro zajištění
bezpečnosti
Bezpečnost
• Pokud na přehrávač disků CD spadne
nějaký předmět nebo je politý tekutinou,
odpojte jej a před dalším použitím jej
nechte zkontrolovat odborníkem.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do
zdířky DC IN 3V (externí výstup
napájení).
U přehrávače disků CD
• Udržujte čočku přehrávače disků CD
čistou a nedotýkejte se jí. V opačném
případě může být čočka poškozena
a přehrávač disků CD nebude správně
fungovat.
• Na horní část přehrávače disků CD
nepokládejte žádné těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození přehrávače
a disku CD.
• Neumisťujete přehrávač disků CD
do blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa s přímým slunečním zářením,
velkou prašností či množstvím písku,
na místa s velkou vlhkostí nebo do
deště, na místa, kde by mohlo dojít
k mechanickým nárazům, na místa
s nerovným povrchem ani do auta se
zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač disků CD způsobuje
rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu, vypněte přehrávač
disků CD nebo jej odstraňte z blízkosti
rádia či televize.
• V tomto přehrávači nelze přehrávat
disky nestandardních tvarů (například
srdce, čtverec, hvězda atd.). Při pokusu
o jejich přehrávání by mohlo dojít
k poškození přehrávače disků CD.
Nepoužívejte takové disky.
Při manipulaci s disky CD
• Disk CD držte za okraje, abyste jej
nezašpinili. Nedotýkejte se povrchu.
• Na disk CD nelepte papír ani pásku.
• Nevystavujte disk CD přímému
slunečnímu záření ani zdrojům tepla,
například u horkovzdušných ventilačních
otvorů. Nenechávejte disk CD v autě
zaparkovaném na přímém slunci.
Při používání sluchátek
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě
na kole nebo při ovládání motorového
vozidla. Mohli byste tak způsobit dopravní
nehodu a v některých oblastech je to
protizákonné. Také může být nebezpečné
poslouchat přehrávač se sluchátky hodně
nahlas při chůzi, obzvláště na přechodech.
V potenciálně nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
přehrávač vypnout.
Prevence poškození sluchu
Neposlouchejte nahrávky se sluchátky
příliš hlasitě. Odborníci na problémy se
sluchem varují před dlouhým a častým
poslechem příliš hlasité hudby. Pokud
uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost
nebo přehrávač vypněte.
Ohleduplnost vůči ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
Umožní vám to slyšet zvuky z okolí a být
ohleduplní k ostatním.
7 CZ
Začínáme
Kontrola dodaného
příslušenství
• Síťový adaptér
• Sluchátka
• Dobíjecí baterie
• Pouzdro pro
přenášení baterií
• Dálkové ovládání
(dálkový ovladač)
(Pouze pro tento
přehrávač disků CD)
• Disk CD-ROM (SonicStage)
Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na
přehrávači zvukových disků CD včetně tohoto
přehrávače.
• Provozní pokyny (tato příručka)
• Instalační/provozní příručka
Poznámka
Používejte pouze dodané dálkové ovládání.
Tento přehrávač nelze ovládat žádným jiným
dálkovým ovládáním.
8 CZ
Připojení sluchátek k dálkovému ovládání
Správně zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovládání.
 Tlačítko
(skupina) –
( strana 15-17, 22)
 Tlačítka /
( strana 15, 17, 23)
Průvodce součástmi
a ovládacími prvky
1
 Tlačítko
2
(skupina) +
( strana 15, 16, 22)
 Tlačítko DSPL (Display)/MENU
( strana 18, 19, 21, 23, 26)
3
VOL +
.
u
>
Začínáme
Přehrávač disků CD
 Kontrolka OPERATION (Operation)
VOL –
( strana 11-14, 16)
 Tlačítko SEARCH ( strana 16, 17)
4
 Tlačítko  (stop)/CHARGE
5 67 8
( strana 11, 15, 17, 22, 24, 25, 27)
 Ovládací páčka
qs
Ovladač hlasitosti VOL (Volume)
+/– ( strana 14)
/ ( strana 16, 17, 19, 21-23, 26)
 (přehrát/pozastavit)
( strana 14, 15, 17, 19, 21-23, 26)
 Zdířka externího zdroje napájení
(DC IN 3V)( strana 11, 13)
 Konektor  (sluchátka)/LINE OUT
9 q;
Dálkové ovládání
qa
( strana 14, 29)
 Přepínač OPEN ( strana 11, 14)
 Přepínač HOLD (na zadní straně
přehrávače disků CD) ( strana 16)
 Spona
 Ovladač hlasitosti VOL (Volume) +/–
( strana 14)
 Tlačítko * (přehrát/pozastavit)
( strana 14, 15)
 Tlačítko  (stop) ( strana 15)
* Tlačítko je vybaveno hmatovým bodem
pro nevidomé.
Pokračování 
9 CZ
Displej přehrávače CD
 Informační displej ( strana 16-19, 23, 24, 26)
 Indikátor formátu Atrac3plus/MP3 ( strana 5)
 Indikátor disku ( strana 14, 23, 24)
 Indikátor baterií ( strana 11, 12, 23, 24)
 Indikátor seznamu skladeb
 Indikátor skupiny
 Indikátor záložky ( strana 21)
 Indikátor režimu přehrávání ( strana 20)
 Indikátor časovače ( strana 27)
 Indikátor zvuku ( strana 23, 24)
10 CZ
Příprava zdroje napájení
3
V přehrávači používejte pouze následující
baterie.
Vložte baterii tak, aby polarita
 odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru, a zavřete
kryt, až zaklapne.
• NH-7WMAA
Nabíjení akumulátoru
Suché články
Před použitím suchých článků
zkontrolujte, že jste odpojili napájecí
adaptér. Vyměňte baterie za nové až po
úplném vybití.
• alkalické baterie LR6 (velikost AA)
(není součástí dodávky)
1
Začínáme
Vkládejte pólem 
napřed.
Dobíjecí baterie
Dobíjecí baterii nabijte před prvním
použitím nebo v případě, že je vyčerpaná.
Chcete-li déle zachovat původní kapacitu
baterie, nabíjejte baterii, pouze pokud je
úplně vybitá (na displeji se zobrazí zpráva
„Low Battery“).
Stisknutím přepínače OPEN na
obou stranách otevřete kryt
přehrávače.
1
Připojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN 3V přehrávače a do elektrické
zásuvky. Dobíjení zahajte stisknutím
tlačítka /CHARGE.
Přehrávač nabíjí akumulátor. Na
přehrávači bliká text „Charging“ a
indikátor OPERATION
se rozsvítí. Na displeji bude navíc
indikátor baterie
znázorňovat
průběh nabíjení.
do zásuvky na střídavý proud
Síťový adaptér
/CHARGE
Přepínač OPEN
2
Otevřete kryt přihrádky baterie
uvnitř přehrávače.
Zvednout
do konektoru
DC IN 3V
Kryt
přihrádky
baterie
Tlačítko
Kontrolka OPERATION
Po úplném nabití akumulátoru
indikátor OPERATION zhasne a text
„Charging“ zmizí.
Pokračování 
11 CZ
Poznámky
• Pomocí tohoto stojanu pro nabíjení
nedobíjejte jinou dobíjecí baterii než dodanou
baterii NH-7WMAA.
• Pokud během nabíjení stisknete tlačítko  na
ovládací páčce, nabíjení se ukončí a spustí se
přehrávání disku CD.
• Připojíte-li napájecí adaptér k přehrávači
během přehrávání, přehrávání se zastaví bude
zahájeno nabíjení.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí baterie
zahřívají. Tento jev nepředstavuje žádné
nebezpečí.
• Pevně připojte napájecí adaptér. Zkontrolujte,
že se na přehrávači rozsvítí indikátor
OPERATION. Při volném propojení dojde k
přerušení nabíjení nebo přehrávání.
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, vyjměte dobíjecí baterii.
Vyjmutí baterie
Vyjměte baterii podle níže uvedeného
obrázku.
neočekávaným horkem. Pokud se dobíjecí
baterie dostane do kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo
k požáru v důsledku zkratu.
Nasazení krytu bateriového prostoru
Pokud při náhodném pádu přístroje
nebo působením nadměrné síly dojde k
vypadnutí krytu bateriového prostoru,
znovu kryt nasaďte podle následujícího
obrázku.
Kontrola zbývající energie
baterie
Zbývající energie baterie je označena
na displeji následujícími indikátory. Se
zmenšováním tmavé části indikátoru se
vybíjí zbývající energie.




 „Low Battery“ *
Poznámka k životnosti dobíjecí baterie a kdy
je třeba ji vyměnit
Pokud je baterie nová nebo nebyla delší
dobu používána, nebude pravděpodobně
úplně nabita.
V takovém případě ji dobíjejte
do okamžiku zhasnutí kontrolky
OPERATION a pak přehrávač používejte,
dokud nebude baterie úplně vybitá (na
displeji se zobrazí zpráva „Low Battery“).
Tento postup několikrát zopakujte.
Pokud je po provedení tohoto postupu
životnost stále asi o polovinu kratší
v porovnání s normálním dobitím,
nahraďte baterii novou dobíjecí baterií.
Poznámka k přenášení dobíjecí baterie
Použijte dodané pouzdro pro přenášení
baterie, které ji ochrání před
12 CZ
* Zazní pípnutí.
Po vybití baterie nabijte dobíjecí baterii
nebo vyměňte suchou baterii za novou.
Poznámky
• Na displeji se zobrazí přibližná zbývající
energie baterie. Například jeden dílek nemusí
vždy označovat jednu čtvrtinu energie baterie.
• V závislosti na provozních podmínkách může
displej zobrazovat mírně vyšší nebo nižší
energii než ve skutečnosti.
Životnost baterie 1)
Přehrávač můžete napájet pomocí
síťového adaptéru. Pak není nutné
používat baterie.
do zásuvky na střídavý proud
Síťový adaptér
Začínáme
Při použití dobíjecí baterie NH-7WMAA
(nabíjené asi 5 hodin 2))
G-PROTECTION
„1“
„2“
10
9
Zvukový disk CD
17
16
Disk CD ATRAC 3)
12
11
Disk CD MP3 4)
Při použití síťového adaptéru
Při použití alkalické baterie Sony LR6 (SG)
(vyrobeno v Japonsku).
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Zvukový disk CD
41
40
Disk CD ATRAC 3)
26
25
Disk CD MP3 4)
1)Hodnota měřená pomocí standardu
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Zobrazená doba přehrávání určuje přibližný
počet hodin při používání přehrávače
na rovném stabilním povrchu a režimu
„POWER SAVE“ nastaveném na hodnotu
„2“ ( strana 28). Tato hodnota se liší podle
způsobu používání přehrávače.
2)Doba nabíjení se liší podle způsobu používání
dobíjecích baterií.
3)Nahrávání při rychlosti 48 kb/s.
4)Nahrávání při rychlosti 128 kb/s.
Poznámky k dobíjecím bateriím a suchým
bateriím
• Suché baterie nenabíjejte.
• Baterie neodhazujte do ohně.
• Baterie nenoste v kapse nebo jinde společně
s mincemi nebo jinými kovovými předměty.
Pokud se kladné a záporné póly baterie
dostanou náhodně do kontaktu s kovovými
předměty, může baterie generovat teplo.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat,
vyjměte je.
• Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie,
vytřete veškerý obsah v přihrádce baterie
a nainstalujte nové baterie. Jestliže se vám
elektrolyt dostane na pokožku, důkladně ji
omyjte.
do konektoru
DC IN 3V
1
Kontrolka OPERATION
Připojte napájecí adaptér do zdířky
DC IN 3V přehrávače CD a do
elektrické zásuvky.
Přesvědčte se, zda kontrolka
OPERATION bliká a potom svítí.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, odpojte všechny zdroje napájení.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér AC.
Pokud k přehrávači nebyl dodán síťový
adaptér, použijte síťový adaptér AC-E30HG
(není dostupný v Austrálii). Jestliže použijete
jiný síťový adaptér, může dojít k poruše.
Polarita konektoru
• Nedotýkejte se síťového adaptéru vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síťového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
13 CZ
Přehrávání
Přehrávání disku CD
1
Stisknutím přepínače OPEN na
obou stranách otevřete kryt
přehrávače.
Nejprve připojte sluchátka dálkovým
ovládáním k přehrávači.
4
Nastavte hlasitost otočením
ovladače VOL +/– na dálkovém
ovládání.
Ovladač VOL +/–
Přepínač OPEN
k  (sluchátka)
Dálkovým ovládáním
2
Vložte disk CD do přihrádky pro
disk a zavřete kryt.
U přehrávače disků CD
Po vložení disku CD do přihrádky pro disk
v kroku 2 stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce a nastavte hlasitost otočením
ovládací páčky směrem k položce VOL +
nebo –.
Otočte směrem
k VOL +.
Stiskněte .
–
VOL
Otočte směrem
k VOL –.
Vyjmutí disku CD
Disk CD vyjměte stisknutím kolíku ve
středu přihrádky pro disk.
Štítkem nahoru
Kontrolka OPERATION se postupně
opakovaně rozsvítí červeně, zeleně
a oranžově.
3
Stiskněte tlačítko  na dálkovém
ovládání.
(disk) se posune a přehrávač
zahájí přehrávání.
Barva kontrolky OPERATION se
mění podle typu formátu přehrávaného
hudebního zdroje ( strana 5).
Červená: formát CD-DA, zelená:
formát ATRAC3plus a oranžová:
formát MP3.

14 CZ
Základní operace přehrávání (Přehrát, zastavit, hledat)
Přehrávač disků CD
Dálkové ovládání
Tlačítka
+/
–
Tlačítka /
–
VOL
Tlačítko /CHARGE
Tlačítka
+/
Tlačítko 
–
Tlačítko 

–
Tlačítko 
Ovládací páčka
Tlačítko 
Pro
Operace na dálkovém ovládání (Operace na přehrávači jsou uvedeny
v závorce)
Přehrávání Přehrávání od první
skladby
Ve stavu zastavení stiskněte a podržte , dokud se nespustí
přehrávání. (Ve stavu zastavení stiskněte a podržte tlačítko 
na ovládací páčce, dokud se nespustí přehrávání.)
Zastavení
Stiskněte tlačítko . (Stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.)
Vyhledání
Pozastavení/Obnovení
přehrávání po
pozastavení
Zastavení přehrávání
Přehrávání
VOL
Stiskněte tlačítko  (zastavit). (Stiskněte tlačítko
/CHARGE.)
Nalezení začátku aktuální Jednou stiskněte tlačítko .
skladby 1)
(Jednou stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
předchozích skladeb 1)
Opakovaně stiskněte tlačítko .
(Opakovaně stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
následující skladby 1)
Jednou stiskněte tlačítko .
(Jednou stiskněte tlačítko .)
Nalezení začátku
následujících skladeb 1)
Opakovaně stiskněte tlačítko .
(Opakovaně stiskněte tlačítko .)
Rychlý přechod zpět 1) 3)
Stiskněte a podržte tlačítko .
(Stiskněte a podržte tlačítko .)
Rychlý přechod vpřed 1) 3)
Stiskněte a podržte tlačítko .
(Stiskněte a podržte tlačítko .)
Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) +.
(Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) +.)
Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) –.
(Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) –.)
Přechod k následujícím
skupinám 2)
Přechod k předchozím
skupinám 2)
1)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání i pozastavení.
2)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání jiných než zvukových disků CD.
3)Přehrávač nelze ovládat při použití souboru MP3 zaznamenaného na disku CD-R/CD-RW v režimu
zápisu paketů.
Pokračování 
15 CZ
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD)
Zamknutím ovládacích prvků můžete
zabránit nechtěnému stisknutí tlačítek při
přenášení přehrávače. Je-li na přehrávači
aktivován režim HOLD, kontrolka
OPERATION blikne po stisknutí
libovolného tlačítka.
1
Posuňte přepínač HOLD na
dálkovém ovládání nebo na
přehrávači (na zadní straně) ve
směru šipky.
Funkci HOLD můžete používat zvlášť
pro dálkové ovládání a pro přehrávač.
I když je například funkce HOLD
aktivována na přehrávači, můžete
přehrávač ovládat pomocí dálkového
ovládání, dokud funkci HOLD
nenastavíte také na dálkovém ovládání.
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru
Je-li na disku CD uloženo větší množství
souborů (např. na disku ATRAC CD nebo
MP3 CD), můžete oblíbenou skladbu
(soubor) vyhledat prohlížením skupin
(zobrazení souborů) nebo prohlížením
seznamu skupin/souborů (zobrazení
seznamu). V obou případech opakovaně
stiskněte tlačítko SEARCH.
Stisknutím vstupte
Ovládací páčka
Vyberte posunutím
+
SEARCH
–
HOLD
Vyhledávání pomocí zobrazení
skupin (Zobrazení Soubor)
Soubor můžete vyhledat podle názvu ve
skupině souborů (neplatí pro zvuková CD)
v okolí právě přehrávaného souboru.
1
Odemknutí ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Stiskněte opakovaně tlačítko
SEARCH.
Na displeji se zobrazí názvy skupin
a souborů v okolí aktuálního souboru.
MR.SNO
The Train
Where do
If that's
Countries
Yo
 Názvy skupin
 Názvy souborů
16 CZ
2
Zvolte skupinu stisknutím možnosti
+ nebo
–.
3
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte soubor.
4
Stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.
Spustí se přehrávání vybraného souboru.
Zrušení hledání
Stiskněte na přehrávači tlačítko
/CHARGE.
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
SEARCH.
Když přehráváte disk CD, na kterém
jsou nahrána smíšená zvuková data:
Nejdříve se zobrazí obrazovka pro
výběr formátu, například „ATRAC“
nebo „MP3“.
Stiskněte tlačítko  na ovládací páčce.
2
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte skupinu a stiskněte
tlačítko .
3
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte soubor.
4
Stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.
Spustí se přehrávání zvoleného
souboru.
Informace o disku CD se zobrazují na
displeji přehrávače.
Podle oblasti, ve které jste přehrávač
disků CD zakoupili, nemusí být výchozí
jazyk „ENGLISH“ (Angličtina).
V případě potřeby změňte nastavení
možnosti LANGUAGE ( strana 27).
Pokud přehráváte disk CD ve formátu
MP3 obsahující soubory s příznakem
ID3, zobrazí se informace příznaku ID3.
(Jestliže nejsou informace příznaku ID3
k dispozici, zobrazí se název souboru nebo
skupiny.) ( strana 5)
Přehrávání
(Zobrazení Seznam)
Skladbu/soubor můžete vyhledat podle
formátu a názvů skupin a souborů.
Kontrola informací o disku CD
na displeji
Poznámky
• Na tomto přehrávači lze zobrazit znaky A-Z,
a-z, 0-9 a _.
• Před přehráním souboru přečte přehrávač
všechny informace o souboru a skupině
(nebo složce) na disku CD. Zobrazí se zpráva
„Reading“ (čtení). Podle obsahu disku CD
může čtení chvíli trvat.
• Jestliže soubor nepatří do žádné skupiny,
zobrazí se na displeji zpráva „MP3 ROOT“.
Pokračování 
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte na přehrávači tlačítko  nebo
–.
Zrušení hledání
Stiskněte na přehrávači tlačítko
/CHARGE.
17 CZ
Kontrola informací na displeji přehrávače
disků CD
Opakovaně stiskněte tlačítko
DSPL/MENU na přehrávači.
Disk CD ATRAC/MP3
Název skupiny 3), jméno umělce 3), název souboru,
 číslo souboru, uplynulá doba přehrávání
Zvukový disk CD
Číslo skladby, uplynulá doba přehrávání

(Název alba, jméno interpreta, název skladby) 1)

Informace CODEC 4), celkový počet souborů,
celkový počet skupin, číslo souboru, zbývající
doba aktuálního souboru

Celkový počet souborů na disku CD, celková doba
disku CD, počet zbývajících skladeb 2), zbývající
doba na disku CD 2)

Obrazovka zobrazení Soubor

Obrazovka zobrazení Soubor
1)Pokud přehráváte zvukový disk CD obsahující
textové informace, například CD-TEXT,
zobrazí se informace v závorkách.
2)Zobrazení se objeví pouze během normálního
přehrávání.
3)Pokud disk neobsahuje informace příznaku
ID3, nezobrazí se jméno interpreta. Jestliže se
na displeji zobrazí seznam názvů skupin nebo
souborů, nezobrazí se jméno interpreta ani
název skupiny.
4)Zobrazí se přenosová rychlost a vzorkovací
kmitočet. Jestliže je přehráván soubor MP3
vytvořený v režimu VBR (variable bit rate),
zobrazí se na displeji místo přenosové rychlosti
zpráva „VBR“. V některých případech se
zpráva „VBR“ zobrazí v polovině přehrávání,
nikoli na začátku.
18 CZ
Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)
1
Stiskněte na přehrávači tlačítko
DSPL/MENU, dokud se nezobrazí
nabídka.
Pokud se zobrazí zpráva „REPEAT“,
zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.
Návrat k normálnímu přehrávání
Na přehrávači CD vyberte v nabídce
PLAY MODE možnost „ALL“.
Přehrávání
Můžete použít různé možnosti přehrávání,
například vybrat si písně, které chcete
poslouchat, a přehrávat písně v oblíbeném
pořadí.
Podrobnosti o možnostech přehrávání
najdete na  straně 20.
Pomocí vybraných možností přehrávání
můžete také přehrávat písně opakovaně
(opakované přehrávání,  strana 22).
5
Pokračování 
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
2
Otočením voliče směrem k /
vyberte „ PLAY MODE“ a
stiskněte tlačítko .
3
Otočením voliče směrem k /
vyberte způsob přehrávání.
Výchozí nastavení je „ALL“ (normální
přehrávání).
4
Stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.
19 CZ
Možnosti přehrávání (PLAY MODE)
Displej na přehrávači CD
ALL
(normální přehrávání)
GROUP
(Přehrávání jedné skladby)
1
(Single play)
SHUFFLE
(Náhodné přehrávání)
GROUP SHUFFLE
(Náhodné přehrávání skupiny)
BOOKMARK
(Přehrávání se záložkami)
PLAYLIST
(přehrávání seznamu skladeb m3u)
AUTO RANKING
(Automatické přehrávání často
přehrávaných skladeb)
RANKING SHUF
(Náhodné automatické přehrávání
často přehrávaných skladeb)
PROGRAM
(Přehrávání programu)
INTRO
(Přehrávání ukázek)
Popis
Všechny skladby na disku CD se přehrají v pořadí podle čísla
skladby.
U disků CD ATRAC/MP3 je pořadí přehrávání různé podle
nastavení položky „PLAY ORDER“ v nabídce OPTION.
Přehrají se všechny skladby ve zvolené skupině nebo všechny
skupiny (pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 21).
Aktuální skladba se přehraje jednou.
Všechny skladby na disku CD jsou přehrány v náhodném
pořadí.
Přehrají se všechny skladby ve zvolené skupině v náhodném
pořadí (pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 21).
Budou přehrány skladby, k nimž byly přidány záložky.
Přehrávání skladeb se záložkami bude zahájeno v pořadí
podle čísel skladeb, nikoli podle pořadí, ve kterém jste
přidali záložky ( strana 21).
Budou přehrány skladby ve zvoleném seznamu skladeb
m3u* (pouze disky CD MP3) ( strana 21).
Budou přehrány nejčastěji přehrávané skladby na disku CD
v pořadí od 10. do první.
Až 32 skladeb, které přehrávač automaticky uložil do paměti
jako nejčastěji přehrávané, bude přehráno v náhodném pořadí.
Bude přehráno až 64 skladeb v oblíbeném pořadí ( strana 22).
Přehrávač jednou přehraje prvních 10 sekund všech skladeb
následujících za aktuální skladbou.
* Seznam m3u je soubor, ve kterém bylo zakódováno pořadí přehrávání souboru MP3. Chcete-li použít
funkci seznamu skladeb, zaznamenejte soubory MP3 na disk CD-R/CD-RW pomocí kódovacího
softwaru podporujícího formát m3u.
Můžete přehrávat prvních 8 seznamů (seřazených podle názvu souboru) na obrazovce přehrávače
disků CD.
20 CZ
Přehrávání skupin
Proveďte kroky 1 a 2 postupu
„Změna možností přehrávání (PLAY
MODE)“ ( strana 19). V kroku 3
vyberte možnost „GROUP“ nebo
„GROUP SHUFFLE“ a stiskněte
tlačítko  na ovládací páčce.
Posunutím voliče směrem k /
vyberte „PLAY MODE“ a stiskněte
tlačítko .
5
Posunutím voliče směrem k /
vyberte „BOOKMARK“ a stiskněte
tlačítko .
2
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte skupinu.
Odstranění záložek
Při přehrávání skladby označené záložkou
stiskněte a podržte na přehrávači tlačítko
, dokud nezmizí indikátor .
3
Stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce alespoň na 2 sekundy.
4
Pokud se zobrazí zpráva „REPEAT“,
zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.
1
Poznámka
Pokud skupina neobsahuje žádné skladby, zobrazí
se na displeji zpráva „Invalid“ (neplatné).
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)
1
2
3
Během přehrávání skladby, ke které
chcete přidat záložku, stiskněte
a podržte tlačítko  na dálkovém
ovládání, dokud nezačne pomalu
blikat ikona .
Pokud chcete přidat záložku
ke dvěma nebo více skladbám,
zopakujte krok 1.
Záložky můžete přidat k až 10 diskům
CD u zvukových disků (až 99 skladeb
na jednotlivých discích CD) a až
k 5 diskům CD pro disky CD ATRAC/
MP3 (až 999 skladeb na jednotlivých
discích CD).
Poznámky
• Pokud se pokusíte přidat záložky ke skladbám
na jedenáctém disku CD (na šestém disku
CD při přehrávání disků CD ATRAC/MP3),
budou záložky prvního přehrávaného disku CD
vymazány.
• Všechny záložky uložené v paměti budou
vymazány, jestliže odeberete všechny zdroje
napájení nebo pokud budete pokračovat
v přehrávání s dobíjecí baterií při zobrazené
zprávě „Low Battery“, aniž byste nabili
baterii.
Přehrávání
4
Přehrávání seznamů
oblíbených skladeb
(Přehrávání seznamu m3u)
1
V kroku 3 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 19) zvolte možnost
„PLAYLIST“.
2
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte seznam skladeb.
3
Stiskněte tlačítko  na ovládací
páčce.
Pokračování 
Stiskněte tlačítko DSPL/MENU,
dokud se nezobrazí nabídka.
21 CZ
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM)
1
Při zastaveném přehrávání vyberte
v kroku 3 postupu „Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)“ možnost
„PROGRAM“ ( str. 19) a poté
stiskněte na voliči .
2
Posunutím voliče směrem k /
vyberte skladby, poté stiskněte
a podržte tlačítko , dokud se
zobrazení na displeji nezmění.
Při přehrávání disku ATRAC CD/MP3
CD: Můžete také vybrat skladbu v jiné
skupině pomocí tlačítek
+a
–.
3
Zopakováním kroku 2 zvolte
skladby v oblíbeném pořadí.
Můžete vybrat až 64 skladeb.
Po zadání 64. skladby se číslo první
vybrané skladby (zvukový disk CD)/
název souboru (ATRAC CD/
MP3 CD) zobrazí na displeji.
Pokud zvolíte 65 a více skladeb, budou
postupně vymazány nejdříve zadané
skladby.
4
Stiskněte na voliči .
Spustí se přehrávání ve zvoleném
pořadí.
Kontrola programu
1 Při zastaveném přehrávání vyberte v
kroku 3 postupu „Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)“ ( str.
19) možnost „PROGRAM“ a poté
stiskněte a podržte tlačítko  na
voliči, dokud se zobrazení na displeji
nezmění.
2 Kdykoli na přehrávači stisknete a
podržíte tlačítko , skladby se
zobrazí v pořadí přehrávání.
Zrušení přehrávání PGM
Stiskněte na přehrávači tlačítko
/CHARGE.
22 CZ
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání)
Zvolte možnost „ON“ v kroku 5 postupu
„Změna možností přehrávání (PLAY
MODE)“ ( strana 19).
Zvolený způsob přehrávání se bude
opakovat.
Návrat k normálnímu přehrávání
Na přehrávači disků CD zvolte možnost
„OFF“.
Změna kvality zvuku
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
SOUND najdete na  straně 25.
Nastavení kvality zvuku
1
Stiskněte na přehrávači tlačítko
DSPL/MENU, dokud se nezobrazí
nabídka.
2
Otočením voliče směrem k /
vyberte „ SOUND“ a stiskněte
tlačítko .
Kvalitu zvuku můžete přizpůsobit pro
každý rozsah frekvencí zvlášť pomocí
tvaru vlnovky na displeji.
1
Zvolte možnost „EQUALIZER“
v kroku 3 a možnost „CUSTOM“
v kroku 4 postupu „Nastavení
kvality zvuku“ ( strana 23) pro
přehrávač.
2
Stisknutím tlačítka  nebo 
po dobu nejméně 2 sekund zvolte
rozsah frekvencí.
Přehrávání
Můžete nastavit možnost „EQUALIZER“
nebo možnost „CLEARBASS“. Pokud
nastavíte obě možnosti zároveň, můžete
si vychutnat více hlubokých tónů spolu
s požadovanou kvalitou zvuku.
Přizpůsobení kvality zvuku
SOUND
Nejprve se zobrazí nastavení „Low“.
Přehrávač nabízí tři frekvenční
rozsahy: „Low“ (spodní frekvence),
„Mid“ (střední frekvence) a „High“
(vyšší frekvence).
3
Posunutím ovladače směrem k /
vyberte položku, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko .
4
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte možnost a stiskněte
tlačítko .
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
 nebo  zvolte tvar vlnovky.
Pro každý frekvenční rozsah jsou v
paměti uloženy 3 tvary.
SOUND
Rozsah frekvencí
Pokračování 
23 CZ
4
Posunutím ovládací páčky směrem
k / nastavte hlasitost.
Hlasitost zvuku je možné upravit v 7
úrovních.
Hlasitost zvuku
SOUND
5
Zopakováním kroků 2 až 4 proveďte
úpravy pro zbývající 2 rozsahy
frekvencí a pak stiskněte tlačítko
 na ovládací páčce.
Návrat na předchozí obrazovku
Na přehrávači stiskněte tlačítko
/CHARGE.
Zrušení operace úprav
Na přehrávači stiskněte nejméně na 2
sekundy tlačítko /CHARGE.
Poznámky
• Pokud je po zvýšení hlasitosti zvuk v důsledku
provedeného nastavení zkreslený, snižte
hlasitost.
• Pokud rozpoznáte rozdíl v hlasitosti zvuku
mezi nastavením zvuku „CUSTOM“ a jiným
nastavením zvuku, upravte hlasitost podle
potřeby.
24 CZ
Položky nabídky SOUND
Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, stiskněte na přehrávači tlačítko /CHARGE.
Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte na přehrávači nejméně na 2 sekundy tlačítko
/CHARGE.
Položka
Možnosti (: výchozí nastavení)
EQUALIZER
(Nastavení ekvalizéru)
 OFF
CLEARBASS
(Nastavení hlubokých
tónů)
 OFF
Normální kvalita zvuku
Pro vokály, posílení zvuku ve středním rozsahu
Živé zvuky, zdůraznění nízkých a vysokých rozsahů zvuku
Výrazné zvuky, ještě více zvýrazněné vysoké a nízké
rozsahy v porovnání s hodnotou ACTIVE
CUSTOM
Přizpůsobený zvuk (podrobnosti najdete na  straně 23)
1
2
3
Normální kvalita zvuku
Přehrávání
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Zvýraznění basů.
Větší zvýraznění basů než úroveň 1.
Maximální zvýraznění basů než úroveň 2.
Poznámka
Když změníte nastavení položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, bude mít
nastavení položky EQUALIZER přednost.
Když nastavujete položku EQUALIZER i položku CLEARBASS, nastavte nejdříve položku
EQUALIZER.
25 CZ
Změna volitelných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
OPTION najdete na  stránce 27.
Nastavení různých funkcí
Můžete nastavit různé funkce, například
jazyk nabídky a pořadí přehrávání skupin
nebo souborů.
1
Stiskněte na přehrávači tlačítko
DSPL/MENU, dokud se nezobrazí
nabídka.
2
Otočením voliče směrem k /
vyberte „ OPTION“ a stiskněte
tlačítko .
3
Posunutím ovladače směrem k /
vyberte položku, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko .
4
Posunutím ovládací páčky směrem
k / zvolte možnost a stiskněte
tlačítko .
Pokud nastavujete položky
„LANGUAGE“ nebo „PLAY
ORDER“, zopakujte krok 4.
26 CZ
Položky nabídky OPTION
Chcete-li se vrátit k předchozí obrazovce, stiskněte na přehrávači tlačítko /CHARGE.
Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte na přehrávači nejméně na 2 sekundy tlačítko
/CHARGE.
Položky
Možnosti (: výchozí nastavení)
LANGUAGE
(Jazyk pro nabídky,
atd.)
MENU
 ENGLISH
TEXT 1)
G-PROTECTION 1)
(Slouží k zabránění
přeskakování zvuku)
1
AVLS 2)
(Omezení hlasitosti)
 OFF
TIMER
(Časovač vypnutí)
 OFF
2
ON
ON
Volba jazyka pro textové nabídky,
varovné zprávy atd.
Přehrávání
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Volba jazyka pro CD-TEXT, příznak
ID3, atd.
ENGLISH
Pokud zvolíte možnost „AUTO“,
FRENCH
můžete text zobrazit v následujících
jazycích.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Bude poskytnuta ochrana proti přeskakování zvuku
s vysoce kvalitním zvukem disku CD.
Bude poskytnuta zvýšená ochrana proti přeskakování
zvuku.
 AUTO
Hlasitost se mění bez omezení úrovně hlasitosti.
Je nastaven limit maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
Časovač nefunguje.
1-99 min
 se zobrazí na přehrávači. Výběrem
této možnosti během přehrávání můžete
zkontrolovat zbývající dobu přehrávání.
Opakovaným otáčením ovládacího
prvku VOL +/– na dálkovém ovládání
můžete prodlužovat či zkracovat dobu
po 5 minutách nebo stálým otáčením
ovládacího prvku VOL +/– prodloužíte
či zkrátíte dobu po 1 minutě. Výchozí
nastavení je „10 min“.
AUDIO OUT 1)
 HEADPHONE Tuto možnost zvolte, pokud jste připojili dodaná
(Externí výstup zvuku)
sluchátka.
LINE OUT
Tuto možnost zvolte, pokud jste připojili jiná zařízení,
například aktivní reproduktory, pomocí zvukového kabelu
( strana 29).
Pokračování 
27 CZ
Položky
BEEP
(Zvuk operace)
Možnosti (: výchozí nastavení)
SEAMLESS 1) 3)
(Nepřetržité
přehrávání skladeb)
 OFF
POWER SAVE
(Indikátor
OPERATION na
přehrávači) 1)
 OFF
PLAY ORDER
(Pořadí přehrávání) 1)
TRACK
 ON
OFF
ON
1
2
GROUP
CD-EXTRA 1) 4)
(Přehrávání podle
formátu disku)
 OFF
ON
Při ovládání přehrávače zazní zvukový signál.
Zvukový signál je vypnutý.
Disk je přehráván, tak jak je nahrán, včetně pauz mezi
skladbami.
Disk CD je přehráván bez pauz mezi skladbami.
Na přehrávači se přibližně na 10 sekund rozsvítí displej a
poté opět zhasne. Indikátor OPERATION na přehrávači
zůstane rozsvícený.
Displej na přehrávači se nerozsvítí.
Displej na přehrávači se nerozsvítí. Navíc nebudou použita
nastavení SOUND.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 NORMAL
ve kterém byl nahrán.
ID3tagTNO
Přehrávání podle pořadí čísla příznaku
ID3.
FILE NAME
Přehrávání v abecedním pořadí názvů
souborů.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 OFF
ve kterém byl nahrán.
ON
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí
podle názvů skupin.
Pokud můžete disk normálně přehrávat, nastavte hodnotu
„OFF“.
Pokud nelze přehrávat disk CD-Extra, nastavte hodnotu
„ON“. Disk je možné přehrát.
1)Tyto položky lze nastavit, pouze pokud je přehrávač zastaven.
2)AVLS je zkratka pro Automatic Volume Limiter System (systém automatického omezení hlasitosti).
3)Tuto funkci lze použít pouze u disků CD ATRAC.
4)Tuto funkci lze použít pouze u zvukových disků CD a disků CD-Extra.
Poznámky
• I když je možnost „G-PROTECTION“ nastavena na hodnotu „2“, může být zvuk přerušen:
– pokud přehrávač disků CD podléhá silnějším trvalým otřesům, než se předpokládá,
– pokud je přehrávaný disk znečištěný nebo poškrábaný, nebo
– je-li u disků CD-R/CD-RW přehráván disk s nízkou kvalitou nebo došlo k problému u originálního
nahrávacího zařízení nebo u softwarové aplikace.
• I když je možnost „SEAMLESS“ nastavena na hodnotu „ON“, nemusí být přehrávání skladeb
plynulé, v závislosti na způsobu, jak byla zdrojová hudba zaznamenána.
28 CZ
Připojení dalších zařízení
Nastavení
HEADPHONE
LINE OUT
Pokud připojujete jiné zařízení, nastavte
tuto možnost na hodnotu „LINE OUT“.
Pokud je nastavena hodnota „LINE
OUT“, nelze nastavit hlasitost pomocí
přehrávače ani dálkového ovládání
a funkce zvuku nefunguje.
Poznámky
do  (sluchátka)/
LINE OUT
Spojovací kabel (minikonektor typu jack,
není dodáván)
• Před přehráváním disku CD snižte hlasitost
připojeného zařízení, abyste zabránili
poškození připojeného reproduktoru.
• Pro nahrávání použijte síťový adaptér. Pokud
jako zdroj napájení používáte dobíjecí nebo
suchou baterii, může se baterie v průběhu
nahrávání úplně vybít.
• Chcete-li zaznamenat kvalitní zvuk disku
CD, nastavte položku „G-PROTECTION“
v nabídce OPTION na hodnotu „1“.
Přehrávání
Můžete poslouchat disky CD pomocí
stereofonního systému a zaznamenávat
disky CD na disk typu MiniDisc nebo na
pásku kazety. Informace najdete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením, které
chcete připojit.
Před připojením zařízení a provedením
níže popsaných změn nastavení je nutné
všechna zařízení vypnout.
Připojené zařízení
Sluchátka
Zařízení je připojeno pomocí
spojovacího kabelu
Levý (bílý)
Pravý (červený)
Stereofonní systém,
kazetový magnetofon,
radiomagnetofon apod.
Během připojení spojovacího kabelu bliká
na displeji přehrávače nápis „LINE OUT“
nebo „HEADPHONE“ po dobu přibližně
5 sekund.
Je třeba změnit nastavení možnosti
„AUDIO OUT“ v nabídce OPTION
tak, aby byl výstup zvuku do připojeného
zařízení. Nastavení možnosti „AUDIO
OUT“ jsou uvedena níže. Informace
o nastavení těchto možností najdete na
stranách  26-27.
29 CZ
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud po kontrole těchto příznaků některý z problémů přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Napájení
Příznak
Dobíjecí baterii nelze nabít.
Příčina a postup nápravy
 Dobíjecí baterie není vložena v přihrádce baterie. Vložte
dobíjecí baterii ( strana 11).
 Přehrává se disk CD. Vypněte jej ( strana 14).
 Je-li zastaveno přehrávání, stiskněte tlačítko /CHARGE.
 Stiskli jste tlačítko  na dálkovém ovladači. Stiskněte na
přehrávači tlačítko /CHARGE.
Zvuk
Příznak
Po opakovaném otočení ovládacího
prvku VOL +/– na dálkovém ovládání
směrem k položce + není zvýšena
hlasitost (ani když opakovaně
posunete ovládací páčku na
přehrávači směrem k VOL +).
Není slyšet žádný zvuk ani šum.
Příčina a postup nápravy
Nelze nastavit hlasitost.
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu „LINE
OUT“. Upravte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na
připojeném zařízení nebo nastavte položku „AUDIO
OUT“ na hodnotu „HEADPHONE“ ( strana 27).
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 11).
Na disku CD je slyšet skřípavý zvuk.
 Položka „AVLS“ je nastavena na hodnotu „ON“.
Nastavte ji na hodnotu „OFF“ ( strana 27).
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu
„LINE OUT“. Nastavte ji na hodnotu „HEADPHONE“
( strana 27).
 Pevně připojte sluchátka.
 Konektory jsou zašpiněné. Pravidelně čistěte konektory
sluchátek suchým měkkým hadříkem.
Při používání přehrávače s připojeným
stereofonním systémem je zvuk
zkreslený nebo obsahuje šumy.
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu „LINE
OUT“. Upravte hlasitost připojeného zařízení ( strana 27).
 Položka „AUDIO OUT“ je nastavena na hodnotu
„HEADPHONE“. Upravte hlasitost na přehrávači
( strana 27).
Položky funkce EQUALIZER nelze
nastavit.
 Režim „POWER SAVE“ je nastaven na hodnotu „2“
( strana 28).
30 CZ
Operace/přehrávání
Příznak
Doba přehrávání je příliš krátká. Disk
CD se nepřehrává.
Příčina a postup nápravy
Některé skladby nelze přehrát.
 Pokusili jste se přehrát soubory uložené ve formátu, který
není kompatibilní s tímto přehrávačem ( strana 5).
 Změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“ v nabídce
OPTION. Disk CD je možné přehrát ( strana 28).
Na displeji se zobrazí zpráva „Low
Battery“ a disk CD nelze přehrát.
 Dobíjecí baterie je úplně vybitá. Nabijte baterii
( strana 11).
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 11).
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Hi DC in“.
 Používáte síťový adaptér s vyšší frekvencí, než má
dodaný síťový adaptér nebo než je doporučená hodnota.
Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo kabel
k k baterii automobilu doporučený v části „Volitelné
příslušenství“ ( strana 34).
Disk CD se nepřehrává nebo se po
vložení disku CD do přehrávače
zobrazí na displeji zpráva „No Disc“.
 Disk CD je znečištěný nebo poškozený. Vyčistěte jej nebo
jej vyměňte.
 Zkontrolujte, zda je disk CD vložen štítkem nahoru
( strana 14).
 Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Přehrávač disků CD několik
hodin nepoužívejte, dokud se vlhkost neodpaří.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 11).
 Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena ( strana 11).
 Pevně připojte síťový adaptér k zásuvce střídavého proudu
( strana 13).
 Po uplynutí minimálně jedné sekundy po připojení síťového
adaptéru stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání (na
přehrávači stiskněte tlačítko  na ovládací páčce).
 Disk CD-R/CD-RW v přehrávači je prázdný.
 Došlo k problému u disku CD-R/CD-RW, nahrávacího
zařízení nebo aplikačního softwaru.
Po stisknutí tlačítka blikne kontrolka
OPERATION na přehrávači a disk CD
se nepřehrává.
 Tlačítka jsou zamknuta. Posuňte přepínač HOLD zpět
( strana 16).
 Zkontrolujte, zda používáte alkalickou, nikoli
manganovou baterii.
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 11).
 Dobíjecí baterii několikrát nabijte a vybijte ( strana 11).
Doplňující informace
Pokračování 
31 CZ
Příznak
Disk se začne přehrávat od místa,
kde jste přehrávání ukončili (funkce
obnovení).
Příčina a postup nápravy
Během přehrávání disku CD ATRAC
nebo MP3 se disk neotáčí, ale slyšíte
normální zvuk.
 Tento přehrávač je navržen tak, aby se otáčení disku
ATRAC nebo MP3 během přehrávání zastavilo za účelem
snížení spotřeby energie. Přehrávač funguje správně.
Na displeji se zobrazí zpráva „No File“
(Chybí soubor) po stisknutí  na
dálkovém ovládání (na přehrávači po
stisknutí  na ovládací páčce) nebo
po zavření krytu přehrávače.
Displej LCD lze špatně přečíst nebo
se mění pomalu.
 Na disku CD-R/CD-RW nejsou uloženy žádné soubory
ATRAC3plus/MP3.
 Používáte disk CD-R/CD-RW, z něhož byla vymazána data.
 Disk CD je znečištěný.
rychle bliká na displeji dálkového
ovládání a nelze vyhledat začátek
nebo konkrétní místo skladby.
 Přehrávač disků CD přešel do přípravné fáze přehrávání
skladby se záložkou. Změňte nastavení možnosti PLAY
MODE na hodnotu „ALL“ ( strana 20).
Přestože jste nezvolili možnost
„BOOKMARK“, bliká (Záložka).
 Když jste zvolili jinou možnost přehrávání než
„BOOKMARK“, bliká
(Záložka).
Přehrávání se náhle zastaví.
 Byl nastaven časovač vypnutí. Změňte nastavení možnosti
„TIMER“ na hodnotu „OFF“ ( strana 27).
 Dobíjecí nebo suchá baterie je úplně vybitá. Dobijte
dobíjecí baterii ( strana 11) nebo nahraďte suchou
baterii novou alkalickou baterií LR6 (velikost AA)
( strana 11).
Přehrávač nebude fungovat a na
displeji přehrávače CD se zobrazí
posloupnost 8 číslic nebo písmen.
 K této situaci může dojít v závislosti na použitém disku
CD. Vyjměte všechny zdroje napájení a poté znovu vložte
baterii nebo připojte síťový adaptér. Pokuste se přehrávač
znovu uvést do provozu. Pokud problém přetrvává, obraťte
se na nejbližší zastoupení společnosti Sony.
 Je aktivní funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání
od první skladby, stiskněte a podržte na dálkovém ovladači
při zastaveném přehrávání tlačítko  (na přehrávači
stiskněte a podržte  na voliči), dokud nezačne hrát
první skladba. Další možností je otevřít kryt přehrávače
( str. 15). Nebo odpojte všechny zdroje napájení a poté
znovu vložte akumulátor či připojte napájecí adaptér.
 Používáte přehrávač disků CD při vysokých teplotách (nad
40 °C) nebo při nízkých teplotách (pod 0 °C). Při pokojové
teplotě se displej vrátí do normálního provozního režimu.
Ostatní
Příznak
Při zavírání krytu přehrávače se disk
CD začne otáčet.
Příčina a postup nápravy
Přehrávač disků CD nelze správně
ovládat pomocí dálkového ovládání.
 Tlačítka na přehrávači jsou omylem stisknutá.
 Dálkové ovládání není správně připojeno.
32 CZ
 Přehrávač čte informace na disku CD, nejedná se
o poruchu.
Údržba
Technické údaje
Čištění pláště
Použijte měkký hadřík mírně navlhčený
vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidlo.
Systém
Digitální zvukový systém kompaktních disků
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 770 - 800 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Kmitočtová charakteristika
Výstup (při vstupní úrovni 3 V)
Výstup na lince (stereofonní mini-konektor typu
jack)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zatěžovací impedance více než
10 kΩ
Sluchátka (stereofonní mini-konektor typu jack)
Přibližně 5 mW + přibližně 5 mW při 16 Ω
(Přibližně 1,5 mW + přibližně 1,5 mW při 16 Ω)*
*Pro zákazníky v Evropě
Doplňující informace
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (měřeno podle standardu
JEITA)
Požadavky na napájení
• Dobíjecí baterie Sony NH-7WMAA:
1,2 V DC × 1
• Baterie LR6 (velikost AA): 1,5 V DC × 1
• Síťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model pro Mexiko)
Provozní teplota
5 °C - 35 °C
Rozměry (š/v/d) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přibližně 129 × 29,6 × 140,8 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibližně 170 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Změna vzhledu a technických údajů vyhrazena.
33 CZ
Volitelné příslušenství
Síťový adaptér
Systém aktivních
reproduktorů
Kabel k baterii automobilu
Kabel k baterii automobilu
se sadou pro připojení
v automobilu
Sada pro připojení
v automobilu
Spojovací kabel
Sluchátka (mimo zákazníky
ve Francii)
Sluchátka (pro zákazníky ve
Francii)
AC-E30HG*
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-J20SP
MDR-E808SP
* Technické údaje síťových adaptérů se
v jednotlivých oblastech liší. Před nákupem
zkontrolujte místní napětí a tvar zástrčky.
Některé položky z výše uvedeného
příslušenství nemusí být u některých
prodejců k dispozici. Podrobné informace
o příslušenství, které je ve vaší zemi
či oblasti k dispozici, získáte u vašeho
prodejce.
34 CZ
H
Rejstřík
HEADPHONE
HEAVY 25
Symboly
I
(Baterie) 11, 12
(BOOKMARK) 20, 21
(disk) 14
1 20
 (Časovač) 27
INTRO
Kryt přihrádky baterie
LANGUAGE 27
LINE OUT 27, 29
M
MENU
27
O
22
P
PLAY MODE 19, 20
PLAY ORDER 28
PLAYLIST 20
Pouzdro pro tpřenášení baterií
POWER SAVE 28
Pozastavení 15
PROGRAM 20, 22
Přehrávání 15
Přehrávání seznamu m3u 21
Příznak ID3 17
20, 21
C
CD-EXTRA 28
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 25
CUSTOM 23, 25
D
Dálkové ovládání 8
Disk CD-Extra 5
Disk CD MP3 5
Disk CD-ROM (SonicStage)
Disk CD v režimu Mix-Mode
Displej přehrávače CD 10
Dobíjecí baterie 8
E
23, 25
F
5
16
G
G-PROTECTION 27
GROUP 20, 28
GROUP SHUFFLE 20, 21
8
Doplňující informace
Opakované přehrávání
OPTION 27
B
Formát CD-DA
Funkce HOLD
11
L
ACTIVE 25
ALL 20
ATRAC CD 5
ATRAC3plus 5
AUDIO OUT 27, 29
AUTO RANKING 20
AVLS 27
EQUALIZER
20
K
A
BEEP 28
BOOKMARK
27, 29
R
8
5
RANKING SHUF
20
S
SEAMLESS 28
SHUFFLE 20
Síťový adaptér 8
Skupina 6
Sluchátka 8
SOFT 25
SonicStage 4
SOUND 25
T
TEXT 27
TIMER 27
TRACK 28
35 CZ
V
Volitelné příslušenství
Vyhledání 15
Z
Zastavení 15
Zobrazení Seznam
Zobrazení Soubor
17
16
Ž
Životnost baterie
36 CZ
13
34
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráťte sa na váš miestny úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITEĽNEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE.
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA
A ANI HO PRIAMO NESLEDUJTE
POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV.
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE (CLASS 1M).
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO
LÚČA POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2 SK
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
zariadení (Platí
v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozil pri nesprávnom nakladaní s
týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použitenľé príslušenstvo:
Slúchadlá do uší, Diaľkové ovládanie
(diaľkové ovládanie)
Obsah
Vytvorenie vlastných diskov
ATRAC CD.............................................4
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto
prehrávači CD? .......................................5
Preventívne opatrenia...........................7
Bezpečnosť ................................................7
Na prehrávači CD ....................................7
Zaobchádzanie s diskmi CD ...................7
Slúchadlá ...................................................7
Začíname
Kontrola dodaného príslušenstva ........8
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami .................................................9
Príprava zdroja napájania .................. 11
Nabíjanie nabíjateľnej batérie ..............11
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie .....................................................12
Používanie sieťového adaptéra .............13
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD .........................14
Základné operácie prehrávania
(prehrávanie, zastavenie,
vyhľadávanie)......................................... 15
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD) ................................... 16
Vyhľadanie obľúbenej skladby alebo
súboru .................................................16
Vyhľadanie pomocou zobrazenia skupín
(zobrazenie súborov) ............................ 16
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
zoznamu skupín a súborov
(zobrazenie zoznamu)........................... 17
Kontrola informácií o disku CD na
displeji .................................................... 17
Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ........................19
Možnosti prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................20
Prehrávanie skupín ................................21
Prehrávanie obľúbených skladieb
(prehrávanie označených) ....................21
Prehrávanie obľúbených zoznamov
prehrávania (prehrávanie podľa
zoznamu prehrávania m3u) ..................21
Prehrávanie skladieb v obľúbenom
poradí (prehrávanie PGM) ..................22
Opakované prehrávanie skladieb
(opakované prehrávanie) .....................22
Zmena kvality zvuku ...........................23
Výber kvality zvuku ...............................23
Prispôsobenie kvality zvuku .................23
Položky ponuky SOUND .....................25
Zmena voliteľných nastavení .............26
Nastavenie rôznych funkcií ...................26
Položky ponuky OPTION ...................27
SK
Pripojenie ďalších zariadení...............29
Ďalšie informácie
Riešenie problémov ............................30
Údržba .................................................33
Technické údaje ..................................33
Voliteľné príslušenstvo .......................34
Register ...............................................35
V tejto príručke je opísané, ako sa používa
CD prehrávač. Pre informácie o dodanom
softvéri SonicStage pozri „Návod na inštaláciu
a obsluhu“.
Poznámky pre používateľov
Dodaný softvér
V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazený softvérom SonicStage nemusí správne
zobraziť na zariadení. Je to spôsobené:
– obmedzením pripojeného prehrávača,
– nesprávnym fungovaním prehrávača.
ATRAC3plus je registrovaná obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
„WALKMAN“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation označujúca
stereofónne produkty používané so slúchadlami.
je obchodná známka spoločnosti
Sony Corporation.
3 SK
Vytvorenie vlastných diskov ATRAC CD
Okrem obyčajných zvukových diskov CD môžete prehrávať aj originálne disky CD
nazývané „disky ATRAC CD“, ktoré vytvoríte pomocou dodaného softvéru SonicStage.
Pomocou softvéru SonicStage možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW nahrať približne
30 zvukových diskov CD*.
Nasledujúca časť obsahuje rýchly prehľad o počúvaní hudby na disku ATRAC CD.
Nainštalujte softvér SonicStage na počítač.
SonicStage je softvér, ktorý z hudby prebratej na
počítač zo zvukových diskov CD vytvára originálne
disky CD. Inštaluje sa z dodaného disku CD-ROM.
ATRAC CD
Vytvorte disk ATRAC CD.
Obľúbené skladby vybraté z hudby uloženej
v počítači nahrajte na disk CD-R alebo CD-RW
pomocou softvéru SonicStage.
Zvukové disky
CD, súbory MP3
Počúvajte ich pomocou tohto prehrávača CD.
Originálny disk CD vám umožní vziať si so sebou
množstvo skladieb, kamkoľvek sa vyberiete.
Dodaný „Návod na inštaláciu a obsluhu“ obsahuje
pokyny na inštaláciu softvéru SonicStage a vytváranie
diskov ATRAC CD.
* Ak sa celkový čas prehrávania jedného disku CD (albumu)
odhaduje na 60 minút a nahráva sa na disk CD-R alebo CD-RW
s kapacitou 700 MB rýchlosťou 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
4 SK
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto prehrávači CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD vo formáte CD-DA
Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je
norma nahrávania používaná na zvukových diskoch CD.
Disky ATRAC CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou softvéru SonicStage
nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte ATRAC3plus*
Formát ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je
technológia kompresie zvuku, ktorá vyhovuje požiadavkám na vysokú kvalitu
zvuku a rýchlu kompresiu. Formát ATRAC3plus dokáže komprimovať
zvukové súbory približne na 1/20 pôvodnej veľkosti rýchlosťou 64 kb/s.
Prehrávač CD môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti a vzorkovacie
frekvencie:
ATRAC3
ATRAC3plus
Prenosové rýchlosti
66/105/132 kb/s
48/64/256 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
44,1 kHz
44,1 kHz
Tento prehrávač CD môže zobraziť až 62 znakov.
Disky MP3 CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je softvér
SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3*
Prehrávač CD môže používať prenosové rýchlosti a vzorkovacie frekvencie
uvedené nižšie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Prenosové rýchlosti
32 – 320 kb/s
8 – 160 kb/s
8 – 160 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Tento prehrávač CD vyhovuje formátu značiek ID3, verziám 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4.
Formát značiek ID3 slúži na pridanie určitých informácií (názov skladby, názov
albumu, meno interpreta atď.) do súborov MP3. Tento prehrávač CD môže
zobraziť až 64 znakov informácie značky ID3.
Disky CD-Extra a disky Mix-Mode CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú súčasne nahrané údaje vo formátoch
CD-DA a CD-ROM*
Ak sa disk CD nedá prehrávať, zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“
v ponuke OPTION ( strana 28). Disk CD sa potom bude dať prehrať.
Prehrávať sa dajú aj disky ATRAC CD, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je
softvér SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3.
Pomocou softvéru SonicStage nemožno vytvoriť disk CD so zvukovými údajmi nahranými
v rôznych formátoch.
* Prehrávať sa dajú len disky vo formáte ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Pokračovanie 
5 SK
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú
štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie
spoločnosti predávajú v ostatnom čase
zvukové disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj
také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov
CD a nie je možné ich prehrať na tomto
výrobku.
Rozdiel štruktúry súborov diskov ATRAC CD
a diskov MP3 CD
Disky ATRAC CD a disky MP3 CD
obsahujú „súbory“ a „skupiny“. „Súbor“
zodpovedá „skladbe“ zvukového
disku CD. „Skupina“ je balík súborov
a zodpovedá „albumu“.
V prípade diskov MP3 CD tento
prehrávač rozpozná priečinok MP3 ako
„skupinu“, a disky ATRAC CD a MP3
CD sa tak môžu otvárať rovnakým
spôsobom.
Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť
• Maximálny počet skupín: 256
• Maximálny počet súborov: 999
Poradie prehrávania diskov ATRAC CD
a MP3 CD
Súbory na diskoch ATRAC CD sa
prehrávajú v poradí vybratom v programe
SonicStage.
V prípade diskov MP3 CD sa poradie
prehrávania môže líšiť podľa metódy
použitej pri nahrávaní súborov MP3
na disk. Prehrať sa môže aj „zoznam
prehrávania“ s poradím prehrávania
súborov MP3. V nasledujúcom príklade sa
súbory prehrávajú v poradí od  do .
6 SK
MP3
Skupina
Súbor
(Maximálna úroveň adresárov: 8)
Poznámky
• V prípade disku CD, ktorý obsahuje súbory
ATRAC3plus a súbory MP3, prehrávač najprv
prehráva súbory ATRAC3plus.
• Schopnosť prehrávača CD prehrávať sa môže
líšiť podľa kvality disku a stavu nahrávacieho
zariadenia.
• Používať sa môžu znaky A až Z, a až z, 0 až 9
a _ (znak podčiarknutia).
• Na disk so súbormi ATRAC3plus a MP3
neukladajte súbory v iných formátoch
a nevytvárajte nepotrebné priečinky.
Disky ATRAC CD
• Disky CD-R a CD-RW nahrané vo formátoch
ATRAC3plus nemožno prehrávať na počítači.
Disky MP3 CD
• Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“.
Ak však pridáte príponu „mp3“ k súboru,
ktorý nie je súborom MP3, prehrávač
nedokáže súbor správne rozpoznať.
• Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3
sa odporúča nastaviť parametre kompresie
„44,1 kHz“, „128 kB/s“ a „Constant Bit rate“
(Konštantná prenosová rýchlosť).
• Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu
kapacitu, nastavte v nahrávacom softvéri
možnosť „halting of writing“ (zastavenie
zapisovania).
• Ak chcete využiť maximálnu kapacitu pri
jednom nahrávaní na prázdne médium,
nastavte v nahrávacom softvéri možnosť
„Disc at Once“ (Disk naraz).
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Ak do prehrávača spadne nejaký pevný
predmet alebo natečie kvapalina,
odpojte ho od siete a pred ďalším
používaním nechajte skontrolovať
kvalifikovaným personálom.
• Do konektora DC IN 3V (vonkajší zdroj
napájania) nevkladajte žiadne cudzie
predmety.
Na prehrávači CD
• Šošovky prehrávača CD udržiavajte čisté
a nedotýkajte sa ich. V opačnom prípade
sa šošovky môžu poškodiť a prehrávač
nebude správne fungovať.
• Na vrchnú časť prehrávača CD
neumiestňujte ťažké predmety. Prehrávač
CD a disk CD by sa mohli poškodiť.
• Neumiestňujte prehrávač CD do
blízkosti zdrojov tepla ani na miesto
vystavené priamemu slnečnému svetlu,
miesto s prachom alebo pieskom,
vlhkosťou, miesto, kde prší, miesto
vystavené mechanickým nárazom, na
nerovný povrch alebo do uzatvoreného
automobilu.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádiového
alebo televízneho vysielania, vypnite ho
alebo premiestnite ďalej od rádiového
alebo televízneho prijímača.
• Na tomto prehrávači CD nemožno
prehrávať disky s neštandardnými tvarmi
(napr. tvaru srdca, štvorca, hviezdy). Pri
pokuse o ich prehrávanie sa prehrávač
CD môže poškodiť. Takéto disky
nepoužívajte.
Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite auto,
jazdíte na bicykli alebo obsluhujete
akékoľvek motorové vozidlo. Mohlo
by to ohroziť bezpečnosť cestnej
premávky a v niektorých krajinách je to
protizákonné. Nebezpečnou môže byť aj
veľká hlasitosť prehrávania v slúchadlách
pri chôdzi najmä pri prechádzaní cez
prechody pre chodcov. V potenciálne
nebezpečných situáciách by ste mali byť
veľmi opatrní alebo prehrávač prestať
používať.
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Nepoužívajte slúchadlá s nastavenou
veľkou hlasitosťou. Ušní lekári varujú
pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým
prehrávaním. Ak vám začne zvoniť
v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte
prehrávač používať.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Udržujte strednú úroveň hlasitosti.
Umožňuje to počuť vonkajšie zvuky a je to
ohľaduplné voči ľuďom v okolí.
Zaobchádzanie s diskmi CD
• Disk CD uchopte za hranu, aby zostal
čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk CD nelepte papier ani pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani pôsobeniu zdrojov
tepla, ako sú potrubia s horúcim
vzduchom. Disky CD nenechávajte
v automobile zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
7 SK
Začíname
Kontrola dodaného
príslušenstva
• Sieťový adaptér
• Slúchadlá do uší
• Nabíjateľná
batérie
• Obal na
prenášanie batérie
• Diaľkový ovládač
(len pre tento prehrávač CD)
• Disk CD-ROM (softvér SonicStage)
Tento disk CD-ROM neprehrávajte na
prehrávačoch zvukových diskov CD vrátane
tohto prehrávača.
• Návod na obsluhu (táto knižka)
• Návod na inštaláciu a obsluhu
Poznámka
Používajte len dodané diaľkové ovládanie.
S týmto prehrávačom nemožno používať iné
diaľkové ovládanie.
8 SK
Pripojenie slúchadiel k diaľkovému ovládaniu
Pevne zapojte zásuvku slúchadiel do
diaľkového ovládania.
 Tlačidlo
(skupina) –
( strana 15, 16, 22)
 Tlačidlá / ( strana 15, 17, 23)
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami
 Tlačidlo
1
2
3
Začíname
(skupina) +
( strana 15, 16, 22)
 Tlačidlo DSPL (Displej)/MENU
( strana 18, 19, 21, 23, 26)
Prehrávač CD
 Indikátor OPERATION (Prevádzka)
( strana 11-14, 16)
VOL +
.
u
>
 Tlačidlo SEARCH ( strana 16, 17)
VOL –
 Tlačidlo  (stop)/CHARGE
( strana 11, 15, 17, 22, 24, 27)
4
 Ovládacia páčka
5 67 8
qs
ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 14)
tlačidlo / ( strana 17, 19, 21-23, 24,
26)
tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie)
( strana 14, 15, 17, 19, 21-24, 26)
 Konektorová zásuvka DC IN 3V
(externý zdroj napájania) ( strana
11, 13)
 Konektor  (slúchadlá)/LINE OUT
9 q;
qa
( strana 14, 29)
 Tlačidlo OPEN ( strana 11, 14)
 Prepínač HOLD (na zadnej strane
Diaľkové ovládanie
prehrávača CD) ( strana 16)
 Spona
 Ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 14)
 Tlačidlo * (prehrávanie/pozastavenie)
( strana 14)
 Tlačidlo  (stop) ( strana 15)
* Tlačidlo obsahuje dotykový bod.
Pokračovanie 
9 SK
Displej prehrávača CD
 Displej so znakovými informáciami ( strana 16-19, 23, 24, 26)
 Indikátor Atrac3plus/MP3 ( strana 5)
 Indikátor disku ( strana 14, 23, 24)
 Indikátor batérie ( strana 11, 12, 23, 24)
 Indikátor zoznamu prehrávania
 Indikátor skupín
 Indikátor značiek ( strana 21)
 Indikátor režimu prehrávania ( strana 20)
 Indikátor časovača ( strana 27)
 Indikátor zvuku ( strana 23, 24)
10 SK
Príprava zdroja napájania
3
V prehrávači používajte iba nasledujúce
typy batérií.
Nabíjateľná batéria
Pred prvým použitím alebo po vyčerpaní
nabite nabíjateľnú batériu.
Batériu nabíjajte, len keď sa úplne vybije
(na displeji sa zobrazí správa
„Low Battery“).
Najprv vložte koniec
s pólom .
Začíname
Do priestoru pre batériu vložte
batériu tak, aby sa polarita 
zhodovala so schémou vnútri
priestoru pre batériu a zatvorte kryt,
pričom budete počuť kliknutie.
• NH-7WMAA
Suchý galvanický článok
Pred použitím suchého galvanického
článku odpojte sieťový adaptér. Ak sa
batérie vybili, vymeňte ich.
• alkalické batérie typu LR6 (veľkosti
AA) (nedodávajú sa)
1
Otvorte kryt prehrávača stlačením
tlačidla OPEN z oboch strán.
Nabíjanie nabíjateľnej batérie
1
Sieťový adaptér pripojte do
konektorovej zásuvky DC IN 3V
prehrávača a do sieťovej zásuvky.
Stlačením tlačidla /CHARGE
spustite nabíjanie.
Prehrávač nabije batériu. Na
prehrávači bliká nápis „Charging“ a
svieti indikátor OPERATION.
Na displeji sa postupne rozsvecujú
dieliky
(batéria).
do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Tlačidlo OPEN
/CHARGE
2
Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
Zdvihnúť
Kryt
priestoru
pre batériu
Stlačiť
do konektora
DC IN 3V
Indikátor OPERATION
Keď je batéria úplne nabitá, indikátor
OPERATION zhasne a nápis
„Charging“ prestane blikať.
Pokračovanie 
11 SK
Poznámky
• Stolovú nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie
inej nabíjateľnej batérie, ako je batéria
NH-7WMAA (je súčasťou dodávky).
• Ak počas nabíjania stlačíte tlačidlo  na
ovládacej páčke, nabíjanie sa zastaví a spustí sa
prehrávanie disku CD.
• Ak počas prehrávania pripojíte sieťový adaptér
k prehrávaču, prehrávanie sa zastaví a spustí sa
nabíjanie.
• Prehrávač a nabíjateľná batéria sa pri
nabíjaní zahrievajú. Neznamená to žiadne
nebezpečenstvo.
• Pevne pripojte sieťový adaptér. Presvedčte
sa, či sa na prehrávači rozsvietil indikátor
OPERATION. Nesprávne pripojenie môže
prerušiť nabíjanie alebo prehrávanie.
• Ak sa prehrávač nebude dlhšiu dobu používať,
vyberte nabíjateľnú batériu.
Poznámka o prenášaní nabíjateľnej batérie
Používajte dodaný obal na batériu, ktorý
poskytuje ochranu pred neočakávaným
zahrievaním. Ak sa nabíjateľná batéria
dostane do kontaktu s kovovými
predmetmi, môže vzniknúť skrat
a spôsobiť zahriatie alebo vznietenie
batérie.
Pripevnenie krytu priestoru pre batériu
Ak sa kryt priestoru pre batériu uvoľní
náhodným pádom, pôsobením sily atď.,
pripevnite ho presne podľa nasledujúceho
obrázka.
Vybratie batérie
Batériu vyberte podľa nasledujúceho
obrázka.
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie
Zostávajúcu kapacita batérie indikuje
displej podľa nižšie uvedenej schémy.
Zmenšovanie čiernej časti indikátora
signalizuje vyčerpávanie kapacity batérie.
Poznámka o životnosti nabíjateľnej batérie
a jej výmene
Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhšiu
dobu nepoužívala, nemusí byť úplne nabitá.
V takom prípade ju nabíjajte, kým svieti
indikátor OPERATION. Prehrávač
potom používajte, kým sa batéria úplne
nevybije (na displeji sa zobrazí správa
„Low Battery“). Tento postup zopakujte
viackrát.
Keď sa životnosť nabitej batérie po tomto
postupe skráti asi na polovicu normálnej
životnosti, vymeňte ju za novú.
12 SK




 „Low Battery“*
* Zaznie zvukový signál.
Po vyčerpaní kapacity nabíjateľnú batériu
nabite alebo vymeňte za novú.
Poznámky
• Na displeji sa zobrazuje približná zostávajúca
kapacita batérie. Napríklad, jeden segment
indikátora nemusí vždy zodpovedať štvrtine
kapacity batérie.
• V závislosti od prevádzkových podmienok
môže byť údaj na displeji väčší alebo menší
v porovnaní so skutočnou zostávajúcou
kapacitou.
Životnosť batérie 1)
Pri používaní môžete prehrávač napájať
pomocou sieťového adaptéra bez batérií.
do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Pri použití alkalickej batérie Sony LR6 (SG)
(vyrobená v Japonsku)
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Zvukový disk CD
41
40
Disk ATRAC CD 3)
26
25
Disk MP3 CD 4)
1)Hodnoty merané podľa normy asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Čas prehrávania zodpovedá približnému
počtu hodín, keď je prehrávač umiestnený
na rovnom a stabilnom povrchu a pre režim
„POWER SAVE“ je nastavená možnosť „2“
( strana 28). Táto hodnota sa mení podľa
spôsobu používania prehrávača.
2)Čas nabíjania sa mení v závislosti od spôsobu
používania nabíjateľnej batérie.
3)Nahrávané rýchlosťou 48 kb/s.
4)Nahrávané rýchlosťou 128 kb/s.
Poznámky o nabíjateľných batériách
a suchých batériách
• Suché batérie nenabíjajte.
• Batérie nezahadzujte do ohňa.
• Batérie nenoste vo vrecku a pod., v ktorom sa
nachádzajú mince alebo iné kovové predmety.
Pri náhodnom kontakte kladného a záporného
pólu batérie s kovovým predmetom sa môže
vyvíjať teplo.
• Keď sa batérie nebudú dlhšiu dobu používať,
vyberte ich.
• V prípade úniku kvapaliny z batérie utrite
všetky zvyšky v priestore pre batérie a vložte
nové batérie. Ak sa tekutina dostane na
pokožku, dôkladne ju zmyte.
Začíname
S jednou nabíjateľnou batériou NH-7WMAA
(nabíjaná asi 5 hodín 2))
G-PROTECTION
„1“
„2“
10
9
Zvukový disk CD
17
16
Disk CD so súbormi
ATRAC 3)
12
11
Disk CD so súbormi
MP3 4)
Používanie sieťového adaptéra
do konektora
DC IN 3V
1
Indikátor OPERATION
Sieťový adaptér pripojte ku
konektorovej zásuvke DC IN 3V
prehrávača diskov CD a do sieťovej
zásuvky.
Skontrolujte, či indikátor
OPERATION bliká a potom sa
rozsvieti.
Poznámky o sieťovom adaptéri
• Keď sa prehrávač nebude dlhšiu dobu
používať, odpojte všetky zdroje napájania.
• Používajte len dodaný sieťový adaptér.
Ak s prehrávačom nebol dodaný sieťový
adaptér, použite sieťový adaptér AC-E30HG
(v Austrálii sa nedodáva). Použitie
akéhokoľvek iného sieťového adaptéra môže
spôsobiť poruchu.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieťového adaptéra vlhkými
rukami.
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej
sieťovej zásuvky. Ak by ste na sieťovom adaptéri
spozorovali odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieťovej zásuvky ihneď odpojte.
13 SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD
1
4
Nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– na
diaľkovom ovládaní.
Otvorte kryt prehrávača stlačením
tlačidla OPEN z oboch strán.
Najprv pripojte slúchadlá s diaľkovým
ovládaním k prehrávaču.
Ovládací prvok VOL +/–
Tlačidlo OPEN
do 
(slúchadlá)
Slúchadlá s diaľkovým
ovládaním
2
Umiestnite disk CD na tanier
a zatvorte kryt.
Indikátor OPERATION sa opakovane
rozsvieti červeným, zeleným
a oranžovým svetlom.
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní.
(disk) sa začne pohybovať a na
prehrávači sa spustí prehrávanie.
Farba indikátora OPERATION sa
mení podľa typu formátu prehrávaného
zdroja hudby ( strana 5). Červená:
formát CD-DA, zelená: formát
ATRAC3plus a oranžová: formát
MP3.

14 SK
Rýchlo prepínajte
do polohy VOL +.
Stlačte tlačidlo .
–
VOL
Rýchlo prepínajte
do polohy VOL –.
Vybratie disku CD
Stlačte kolík v strede taniera a vyberte
disk CD.
Označenou
stranou nahor
3
Na prehrávači CD
Po umiestnení disku CD na tanier v kroku 2
stlačte tlačidlo  na ovládacej páčke
a nastavte hlasitosť rýchlym pohybovaním
ovládacej páčky smerom VOL + alebo –.
Základné operácie prehrávania (prehrávanie, zastavenie, vyhľadávanie)
Prehrávač CD
Diaľkové ovládanie
Tlačidlá
+/
–
Tlačidlá /
–
VOL
Tlačidlo /CHARGE
Tlačidlá
–
+/
Tlačidlo 
Tlačidlo 

–
Tlačidlo 
Ovládacia páčka
Tlačidlo 
Činnosť
Obsluha diaľkového ovládania (Obsluha prehrávača je uvedená
v zátvorkách)
Prehrávanie Prehrávanie od prvej
skladby
V stave zastavenia stlačte a pridržte tlačidlo , kým sa
nespustí prehrávanie. (V stave zastavenia stlačte tlačidlo 
na ovládacej páčke a podržte ho, kým sa nespustí prehrávanie.)
Zastavenie
Pozastavenie a obnovenie Stlačte tlačidlo . (Stlačte tlačidlo  na ovládacej páčke.)
prehrávania po
pozastavení
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo  (stop). (Stlačte tlačidlo /CHARGE.)
Vyhľadanie
Vyhľadanie začiatku
aktuálnej skladby 1)
Jedenkrát stlačte tlačidlo .
(Jedenkrát stlačte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
predchádzajúcich
skladieb 1)
Vyhľadanie začiatku
nasledujúcej skladby 1)
Opakovane stláčajte tlačidlo .
(Opakovane stláčajte tlačidlo .)
Vyhľadanie začiatku
nasledujúcich skladieb 1)
Opakovane stláčajte tlačidlo .
(Opakovane stláčajte tlačidlo .)
Rýchly posun dozadu 1) 3)
Stlačte a podržte tlačidlo .
(Stlačte a podržte tlačidlo .)
Rýchly posun dopredu 1) 3)
Stlačte a podržte tlačidlo .
(Stlačte a podržte tlačidlo .)
Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) +.
(Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) +.)
Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) –.
(Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) –.)
Prechod na nasledujúce
skupiny 2)
Prechod na
predchádzajúce skupiny 2)
Prehrávanie
VOL
Jedenkrát stlačte tlačidlo .
(Jedenkrát stlačte tlačidlo .)
1)Môže sa používať počas prehrávania aj pozastavenia.
2)Môže sa používať pri prehrávaní diskov CD, ak to nie sú zvukové disky.
3)Nemôže sa používať v prípade súboru MP3 nahraného na disku CD-R alebo CD-RW vo formáte
Packet Write.
Pokračovanie 
15 SK
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD)
Uzamknutím ovládacích prvkov sa
predchádza náhodnému stlačeniu
tlačidla pri prenášaní prehrávača. Ak je
aktivovaná funkcia HOLD na prehrávači
a stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, rozsvieti sa
indikátor OPERATION.
1
Posuňte prepínač HOLD na
diaľkovom ovládaní alebo na
prehrávači (na zadnej strane)
v smere šípky.
Funkcia HOLD sa môže použiť
samostatne pre diaľkové ovládanie
a prehrávač. Aj keď je funkcia HOLD
aktivovaná napríklad pre prehrávač,
prehrávač sa môže ovládať pomocou
diaľkového ovládania, kým sa aj na
ňom neaktivuje funkcia HOLD.
Vyhľadanie obľúbenej
skladby alebo súboru
Na disku CD s množstvom nahratých
súborov vo formáte ATRAC alebo MP3
môžete svoju obľúbenú skladbu alebo
súbor vyhľadať pomocou zobrazenia
skupín (File View - Zobrazenie súboru)
alebo zobrazenia zoznamu skupín
alebo súborov (List View - Zobrazenie
zoznamu). V oboch prípadoch opakovane
stláčajte tlačidlo SEARCH.
Stlačenie – zadanie
Ovládacia páčka
Rýchle
prepínanie – výber
+
SEARCH
HOLD
–
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
skupín (zobrazenie súborov)
Súbor môžete vyhľadať podľa názvu
skupiny (okrem súborov na zvukovom
disku CD) alebo podľa súborov v okolí
prehrávaného súboru.
Zrušenie uzamknutia ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru šípky.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
SEARCH.
Na displeji sa zobrazia názvy skupín
a súborov v okolí aktuálneho súboru.
MR.SNO
The Train
Where do
If that's
Countries
Yo
 Názvy skupín
 Názvy súborov
2
16 SK
Stlačením tlačidla
+ alebo
– vyberte skupinu.
3
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte súbor.
4
Stlačte tlačidlo  na ovládacej páčke.
Spustí sa prehrávanie vybratého súboru.
Zrušenie vyhľadávania
Na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE.
Skladbu alebo súbor môžete vyhľadať
prostredníctvom typu formátu hudobného
zdroja a názvov skupín a súborov.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
SEARCH.
Zrušenie vyhľadávania
Na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE.
Kontrola informácií o disku CD
na displeji
Informácie o disku CD zistíte na displeji
prehrávača.
Podľa oblasti, v ktorej ste prehrávač CD
kúpili, nemusí byť predvoleným jazykom
„ENGLISH“ (angličtina). V prípade
potreby zmeňte nastavenie položky
LANGUAGE ( strana 27).
Pri prehrávaní disku MP3 CD, ktorý
obsahuje súbory so značkou ID3,
sa zobrazia informácie značky ID3.
(Ak značka ID3 neobsahuje informácie,
zobrazí sa názov súboru alebo skupiny.)
( strana 5)
Prehrávanie
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia zoznamu skupín
a súborov (zobrazenie zoznamu)
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
 alebo
–.
Poznámky
Pri prehrávaní disku CD s nahranými
zmiešaným zvukovými údajmi:
Najprv sa zobrazí obrazovka výberu
typu formátu ako „ATRAC“ a „MP3“.
Stlačte tlačidlo  na ovládacej páčke.
2
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte skupinu
a stlačte tlačidlo .
3
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte súbor.
4
Stlačte tlačidlo  na ovládacej
páčke.
Spustí sa prehrávanie vybratého
súboru.
• Prehrávač môže zobraziť znaky A – Z, a – z,
0 – 9 a _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač načíta
informácie o všetkých súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch) na disku CD. Zobrazí
sa správa „Reading“. V závislosti od obsahu
disku CD môže čítanie trvať určitý čas.
• Ak súbor nepatrí do žiadnej skupiny, na
displeji sa zobrazí správa „MP3 ROOT“.
Pokračovanie 
17 SK
Kontrola informácií na displeji prehrávača CD
Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL/MENU
na prehrávači.
Disk ATRAC CD alebo MP3 CD
Názov skupiny 3), meno interpreta 3), názov súboru,
 číslo súboru, uplynutý čas prehrávania.
Zvukový disk CD
Číslo skladby, uplynutý čas prehrávania
 (Názov albumu, meno interpreta, názov skladby) 1)

Informácie o kodeku 4), celkový počet súborov,
celkový počet skupín, číslo súboru,
zostávajúci čas prehrávania aktuálneho súboru

Celkový počet skladieb na disku CD, celkový čas
prehrávania na disku CD, počet zostávajúcich skladieb 2),
zostávajúci čas prehrávania na disku CD 2)

Obrazovka zobrazenia súborov

Obrazovka zobrazenia súborov
1)Pri prehrávaní zvukového disku, ktorý
obsahuje textové informácie, ako sú
informácie vo formáte CD-TEXT, sa
informácie zobrazia v zátvorkách.
2)Informácie sa zobrazujú len pri normálnom
prehrávaní.
3)Informácia „meno interpreta“ sa nezobrazí, ak
disk neobsahuje značku ID3 s informáciami.
Keď sa na displeji zobrazia názvy skupín
alebo súborov, informácie „meno interpreta“
a „názov skupiny“ sa nezobrazia.
4)Zobrazí sa rýchlosť prenosu a vzorkovacie
frekvencie. Pri prehrávaní súboru MP3
vytvoreného systémom VBR (variable bit
rate) sa na displeji namiesto prenosovej
rýchlosti zobrazí správa „VBR“. V niektorých
prípadoch sa správa „VBR“ nezobrazí na
začiatku, ale v polovici prehrávania.
18 SK
Zmena možností
prehrávania
(ponuka PLAY MODE)
1
Na prehrávači stlačte tlačidlo DSPL/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
ponuky.
Keď sa zobrazí správa „REPEAT“,
vyberte položku „ON“ alebo „OFF“
a stlačte tlačidlo  na ovládacej
páčke.
Návrat do normálneho prehrávania
Na prehrávači CD vyberte položku „ALL“
v ponuke PLAY MODE.
Pokračovanie 
Prehrávanie
K dispozícii sú rôzne možnosti prehrávania,
ako je výber skladieb, ktoré chcete počúvať,
a prehrávanie skladieb v obľúbenom poradí.
Podrobnosti o možnostiach prehrávania sú
uvedené na  strane 20.
Skladby sa môžu prehrávať aj opakovane
pomocou vybratých možností prehrávania
(opakované prehrávanie,  strana 22).
5
: Ponuka PLAY MODE
: Ponuka SOUND
: Ponuka OPTION
2
Výkyvný ovládač potlačte smerom
k /, vyberte ponuku „ PLAY
MODE“ a stlačte tlačidlo .
3
Výkyvný ovládač potlačte smerom
k / a vyberte požadovaný režim
prehrávania.
Predvolené nastavenie je „ALL“
(normálne prehrávanie).
4
Stlačte tlačidlo  na ovládacej
páčke.
19 SK
Možnosti prehrávania (ponuka PLAY MODE)
Displej na prehrávači diskov CD
ALL
(normálne prehrávanie)
GROUP
(prehrávanie skupiny)
1
(prehrávanie jednej skladby)
SHUFFLE
(prehrávanie v náhodnom poradí)
GROUP SHUFFLE
(prehrávanie vo vybratej skupine v
náhodnom poradí)
BOOKMARK
(prehrávanie skladieb so záložkami)
PLAYLIST
(prehrávanie skladieb v zozname m3u)
AUTO RANKING
(prehrávanie najčastejších skladieb)
RANKING SHUF
(náhodné prehrávanie najčastejších
skladieb)
PROGRAM
(prehrávanie v režime PGM)
INTRO
(prehrávanie ukážok)
Vysvetlenie
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v poradí podľa čísel
skladieb.
V prípade diskov ATRAC CD a MP3 CD je poradie
prehrávania odlišné a závisí od nastavenia položky „PLAY
ORDER“ v ponuke OPTION.
Prehrajú sa všetky súbory vo vybratej skupine alebo všetky
skupiny (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD) ( strana 21).
Jedenkrát sa prehrá aktuálna skladba.
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.
Všetky súbory vo vybratej skupine sa prehrajú jedenkrát
v náhodnom poradí (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD)
( strana 21).
Prehrajú sa skladby s pridanou značkou. Poradie spúšťania
prehrávania skladieb so značkou je dané číslami skladieb,
a nie poradím pridávania značiek ( strana 21).
Prehrajú sa skladby uvedené vo vybratom zozname
prehrávania m3u* (len pre disky MP3 CD) ( strana 21).
Prehrajú sa najčastejšie prehrávané skladby z disku CD
v poradí od desiatej po prvú.
V náhodnom poradí sa prehrá až 32 skladieb, ktoré sú
v prehrávači uložené ako najčastejšie prehrávané.
Prehrá sa až 64 skladieb v obľúbenom poradí ( strana 22).
Prehrávanie približne 10-sekundového úseku všetkých
skladieb nasledujúcich za aktuálne prehrávanou skladbou.
* Zoznam prehrávania m3u je súbor, v ktorom je zakódované poradie prehrávania súborov MP3.
Ak chcete používať funkciu zoznamu prehrávania, pri nahrávaní súborov MP3 na disk CD-R alebo
CD-RW použite kódovací softvér, ktorý podporuje formát m3u.
Prehrávať sa môže prvých 8 zoznamov (zoradených podľa názvov súborov) na obrazovke
prehrávača CD.
20 SK
Prehrávanie skupín
1
Vykonajte kroky 1 a 2 časti
„Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE)“ ( strana
19). V kroku 3 vyberte možnosť
„GROUP“ alebo „GROUP SHUFFLE“
a stlačte tlačidlo  na ovládacej
páčke.
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte skupinu.
3
Stlačte tlačidlo  na ovládacej
páčke aspoň na 2 sekundy.
4
Keď sa zobrazí správa „REPEAT“,
vyberte položku „ON“ alebo „OFF“
a stlačte tlačidlo  na ovládacej
páčke.
Poznámka
Ak skupina neobsahuje žiadne skladby, na
displeji sa zobrazí spáva „Invalid“.
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte ponuku
„PLAY MODE“ a stlačte tlačidlo .
5
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte možnosť
„BOOKMARK“ a potom stlačte
tlačidlo .
Odstránenie značiek
Na prehrávači stlačte a pridržte tlačidlo
 na ovládacej páčke .
Poznámky
• Ak sa pokúsite pridať značky k jedenástemu
disku CD (k šiestemu disku pri prehrávaní diskov
ATRAC CD alebo MP3 CD), odstránia sa značky
z disku CD, ktorý ste prehrávali ako prvý.
• Ak vyberiete všetky zdroje napájania alebo
budete pokračovať v prehrávaní s nabíjateľnou
batériou a po zobrazení správy „Low Battery“
ju nenabijete, všetky značky uložené v pamäti
sa odstránia.
Prehrávanie obľúbených
zoznamov prehrávania
Prehrávanie obľúbených
skladieb (prehrávanie označených)
(prehrávanie podľa zoznamu
prehrávania m3u)
1
Počas prehrávania skladby, ku
ktorej chcete pridať značku, stlačte
a podržte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní, kým indikátor nezačne
pomaly blikať.
1
V kroku 3 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 19) vyberte na prehrávači
CD položku „PLAYLIST“.
2
Ak chcete pridať značku do dvoch
alebo viacerých skladieb, zopakujte
krok 1.
Značky sa môžu pridať až k 10
zvukovým diskom CD (do 99 skladieb
na každom disku CD) a až k 5 diskom
ATRAC CD a MP3 CD (do 999
skladieb na každom disku CD).
2
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte zoznam
3
Prehrávanie
2
4
prehrávania.
3
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní.
Pokračovanie 
Stlačte a podržte tlačidlo DSPL/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
21 SK
Prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí
Zrušenie prehrávania PGM
Na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE.
1
Opakované prehrávanie
skladieb (opakované prehrávanie)
(prehrávanie PGM)
2
V kroku 3 postupu ovládania
prehrávača „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
vyberte možnosť „PROGRAM“
( strana 19) a potom stlačte
tlačidlo  na ovládacej páčke.
Posunutím výkyvného ovládača
smerom / vyberte skladbu a
stlačte a pridržte tlačidlo , kým
sa nezmení displej.
Pri prehrávaní diskov CD so súbormi
ATRAC alebo MP3: Stlačením tlačidla
+ alebo
- môžete vybrať skladbu
z inej skupiny.
3
Opakovaním kroku 2 vyberte
skladby v obľúbenom poradí.
Môžete vybrať až 64 skladieb.
Po skončení zadávania 64. skladby
sa na obrazovke zobrazí číslo prvej
vybratej skladby (zvukový disk CD)
alebo názov prvého vybratého súboru
(disk ATRAC CD alebo MP3 CD).
Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb,
prvé vybraté skladby sa postupne po
jednej odstránia.
4
Stlačte tlačidlo  na výkyvnom
ovládači.
Spustí sa prehrávanie vo vybratom
poradí.
Prehliadka programu
1 V režime zastavenia prehrávania
vyberte v kroku 3 postupu ovládania
prehrávača „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
možnosť „PROGRAM“ ( strana
19) a potom stlačte a podržte stlačené
tlačidlo  na výkyvnom ovládači
pokiaľ sa displej nezmení.
2 Keď stlačíte a podržíte tlačidlo ,
skladby sa na prehrávači zobrazujú v
poradí prehrávania.
22 SK
V kroku 5 postupu ovládania prehrávača
„Zmena možností prehrávania (ponuka
PLAY MODE)“ ( strana 19) vyberte
položku „ON“.
Na prehrávači diskov CD vyberte možnosť
OFF.
Návrat do normálneho prehrávania
Na prehrávači CD vyberte položku „OFF“.
Zmena kvality zvuku
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
SOUND sú uvedené na  strane 25.
Výber kvality zvuku
Prispôsobenie kvality zvuku
Kontrolou tvaru vlny na displeji môžete
samostatne nastaviť kvalitu jednotlivých
frekvenčných rozsahov.
V kroku 3 postupu ovládania
prehrávača „Výber kvality zvuku“
vyberte položku „EQUALIZER“
a v kroku 4 položku „CUSTOM“
( strana 23).
1
Na prehrávači stlačte tlačidlo DSPL/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
ponuky.
2
Stlačením tlačidla  alebo
 aspoň na 2 sekundy vyberte
frekvenčný rozsah.
2
Výkyvný ovládač potlačte smerom k
/, vyberte možnosť „ SOUND“ a
stlačte tlačidlo .
3
4
Výkyvný ovládač potisnite smerom
k /, vyberte položku, ktorú chcete
nastaviť, a stlačte tlačidlo  .
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte možnosť
a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie
1
Môžete zapnúť nastavenie „EQUALIZER“
a nastavenie „CLEARBASS“. Ak zapnete
obe nastavenia naraz, získate väčší pôžitok
z basového zvuku požadovanej kvality.
SOUND
Najprv sa zobrazí rozsah „Low“.
Frekvencia je rozdelená do troch
frekvenčných rozsahov: „Low“ (nízke
zvukové tóny), „Mid“ (stredné zvukové
tóny) a „High“ (vysoké zvukové tóny).
3
Opakovaným stláčaním tlačidla 
alebo  vyberte tvar vlny.
Pre každý frekvenčný rozsah sú
v pamäti uložené 3 tvary.
SOUND
Frekvenčný rozsah
Pokračovanie 
23 SK
4
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte hlasitosť
zvuku.
Nastavenie hlasitosti má 7 úrovní.
Hlasitosť
SOUND
5
Opakovaním krokov 2 až 4 nastavte
zostávajúce dva frekvenčné rozsahy
a potom stlačte tlačidlo  na
ovládacej páčke.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE.
Zrušenie nastavovania
Na prehrávači diskov CD na viac ako
2 sekundy podržte stlačené tlačidlo
/CHARGE.
Poznámky
• Ak nastavenia skresľujú zvuk pri vyššej
hlasitosti, nastavte nižšiu hlasitosť.
• Ak zistíte rozdiel hlasitosti medzi nastavením
zvuku „CUSTOM“ a ďalšími nastaveniami
zvuku, nastavte hlasitosť podľa vlastných
požiadaviek.
24 SK
Položky ponuky SOUND
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE. Ak chcete zrušiť nastavovanie, na prehrávači diskov CD podržte aspoň na 2
sekundy stlačené tlačidlo /CHARGE.
Položka
EQUALIZER
(Nastavenie ekvalizéra)
Možnosti (: predvolené nastavenie)
Normálna kvalita zvuku.
 OFF
SOFT
ACTIVE
CUSTOM
CLEARBASS
(Nastavenie basových
zvukových tónov)
 OFF
1
2
3
Prehrávanie
HEAVY
Vokály, stredné zvukové tóny potlačené.
Živé zvuky, zvýraznenie vysokých a nízkych zvukových
tónov.
Mohutné zvuky, dôraznejšie zvýraznenie vysokých
a nízkych zvukových tónov v porovnaní s možnosťou
zvuku ACTIVE.
Prispôsobenie zvuku (podrobnosti sú uvedené
na  strane 24).
Normálna kvalita zvuku.
Zvýrazní basy.
Zvýrazní basy viac než 1.
Zvýrazní basy viac než 2.
Poznámka
Ak zmeníte nastavenie položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, nastavenie položky
EQUALIZER má prednosť.
Ak nastavujete položku EQUALIZER a položku CLEARBASS, najprv nastavte položku EQUALIZER.
25 SK
Zmena voliteľných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
OPTION sú uvedené na  strane 27.
Nastavenie rôznych funkcií
Môžete nastaviť rôzne funkcie, ako je
jazyk ponúk a poradie prehrávania skupín
a súborov.
26 SK
1
Na prehrávači stlačte tlačidlo DSPL/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
ponuky.
2
Výkyvný ovládač potlačte smerom k
/, vyberte možnosť „
OPTION“
a stlačte tlačidlo .
3
Výkyvný ovládač potisnite smerom k
/, vyberte položku, ktorú chcete
nastaviť, a stlačte tlačidlo .
4
Rýchlym prepínaním ovládacej
páčky smerom / vyberte možnosť
a stlačte tlačidlo .
Pri nastavovaní možností „LANGUAGE“
alebo „PLAY ORDER“ zopakujte krok
č 4.
Položky ponuky OPTION
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, na prehrávači diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE. Ak chcete zrušiť nastavovanie, na prehrávači diskov CD podržte aspoň na 2
sekundy stlačené tlačidlo /CHARGE.
Položky
Možnosti (: predvolené nastavenia)
LANGUAGE
(Jazyk
v ponukách
atď.)
MENU
 ENGLISH
TEXT 1)
G-PROTECTION 1)  1
(Zabránenie
preskakovaniu
2
zvuku)
 OFF
AVLS 2)
(Obmedzenie
ON
hlasitosti )

OFF
TIMER
(Časovač
ON
vypnutia)
Výber jazyka textu v ponukách,
upozorneniach, správach atď.
Prehrávanie
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Výber jazyka pre formát CD-TEXT,
značky ID3 atď.
ENGLISH
Ak vyberiete možnosť „AUTO“, text sa
FRENCH
bude dať čítať v nasledujúcich jazykoch.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku na úrovni kvality
zvuku disku CD
Zvýšené zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku
 AUTO
Zmeny hlasitosti bez obmedzenia úrovne
Ochrana sluchu obmedzením maximálnej hlasitosti
Časovač nie je zapnutý.
1 – 99 min.
Na displeji prehrávača sa zobrazuje
indikátor . Výber tejto možnosti
umožňuje kontrolovať počas prehrávania
zostávajúci čas prehrávania.
Postupným, opakovaným otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– sa časový
interval zväčšuje alebo zmenšuje krokmi
po 5 minút. Neprerušovaným otáčaním
ovládacieho prvku VOL +/– sa časový
interval zväčšuje alebo zmenšuje krokmi
po 1 minúte. Predvolené nastavenie je
„10 minút“.
1)
 HEADPHONE Táto možnosť sa vyberá, keď sa pripájajú dodané slúchadlá.
AUDIO OUT
(Externý zvukový
LINE OUT
Táto možnosť sa vyberá, keď sa pripája iné zariadenie, napr.
výstup)
aktívny reproduktor, pomocou zvukového kábla ( strana 29).
Pokračovanie 
27 SK
Položky
BEEP
(Zvukový signál
pri ovládaní)
SEAMLESS 1) 3)
(Súvislé
prehrávanie
skladieb)
Možnosti (: predvolené nastavenia)
 ON
Pri ovládaní prehrávača zaznie zvukový signál.
OFF
Zvukový signál je vypnutý.
 OFF
ON
POWER SAVE
(Indikátor
OPERATION na
prehrávači) 1)
 OFF
PLAY ORDER
(Poradie
prehrávania) 1)
TRACK
1
2
Disk CD sa prehráva tak, ako je nahraný vrátane medzier
medzi skladbami.
Pri prehrávaní disku CD sa medzery vynechávajú.
Na prehrávači diskov CD sa displej na 10 sekúnd zapne a
potom vypne. Indikátor OPERATION na prehrávači zostane
zapnutý.
Displej na prehrávači diskov CD sa nezapne.
Na prehrávači diskov CD sa displej nezapne. Nefungujú ani
nastavenia funkcie SOUND.
 NORMAL
ID3tagTNO
FILE NAME
GROUP
 OFF
ON
CD-EXTRA 1) 4)
(Prehrávanie
podľa formátu
disku)
 OFF
ON
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
nahrávania.
Prehrávanie v poradí podľa čísel značiek ID3.
Prehrávanie v abecednom poradí názvov
súborov.
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
nahrávania.
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
podľa názvov skupín.
Ak sa disky CD prehrávajú normálne, nastavte možnosť
„OFF“.
Ak disk CD-Extra nemožno prehrávať, nastavte možnosť
„ON“. Budete ho môcť prehrať.
1)Táto položka sa dá nastaviť, len keď je prehrávač zastavený.
2) AVLS je skratka pre systém automatického obmedzovania hlasitosti (Automatic Volume Limiter System).
3)Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD.
4)Táto funkcia funguje len pre zvukové disky CD a disky CD-Extra.
Poznámky
• V nasledujúcich prípadoch môže zvuk preskakovať, aj keď je pre položku „G-PROTECTION“
nastavená možnosť „2“:
– keď je prehrávač CD vystavený silnejším sústavným otrasom, ako sa predpokladá,
– keď sa prehráva znečistený alebo poškriabaný disk CD alebo
– keď sa prehráva nekvalitný disk CD-R alebo CD-RW alebo v prípade problémov s pôvodným
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
• V závislosti od spôsobu nahrávania zdrojovej hudby sa skladby nemusia prehrávať súvislo ani
v prípade, keď je pre položku „SEAMLESS“ nastavená možnosť „ON“.
28 SK
Pripojenie ďalších
zariadení
do  (slúchadlá)/
LINE OUT
Pripojovací
kábel (konektor
minijack, nie
je súčasťou
dodávky)
Nastavenie
HEADPHONE
LINE OUT
Iné pripojené zariadenie nastavte do
režimu „LINE OUT“. Keď je nastavený
režim „LINE OUT“, hlasitosť nemožno
nastaviť pomocou prehrávača ani
diaľkového ovládania a funkcia zvuku
nepracuje.
Poznámky
• Pred prehrávaním disku CD nastavte nižšiu
hlasitosť pripojeného zariadenia, aby sa
predišlo poškodeniu pripojeného reproduktora.
• Pri nahrávaní používajte sieťový adaptér.
Ak sa na napájanie použije nabíjateľná batéria
alebo suchá batéria, kapacita sa môže úplne
vyčerpať v polovici nahrávania.
• Ak chcete nahrávať vysokokvalitný zvuk disku
CD, v ponuke OPTION nastavte pre položku
„G-PROTECTION“ možnosť „1“.
Prehrávanie
Disky CD môžete počúvať
prostredníctvom stereo systému a môžete
ich nahrávať na disky MiniDisc alebo
páskovú kazetu. Pozrite si návod na
obsluhu dodaný so zariadením, ktoré
chcete pripojiť.
Pred inštaláciou pripojenia a zmenou
nastavení vysvetlených v nasledujúcej časti
sa musia všetky zariadenia vypnúť.
Pripojené zariadenie
Slúchadlá
Zariadenie pripojené pomocou
pripojovacieho kábla
Ľavý (biely)
Pravý (červený)
Stereomagnetofón,
rádiomagnetofón atď.
Po pripojení kábla na displeji približne päť
sekúnd bliká správa „LINE OUT“ alebo
„HEADPHONE“.
Ak chcete prepnúť výstup zvuku na
pripojené zariadenie, musíte zmeniť
nastavenie položky „AUDIO OUT“
v ponuke OPTION. Nastavenia
položky „AUDIO OUT“ sú uvedené
nižšie. Postup nastavenia je uvedený
na  strane 26 a 27.
29 SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní uvedených príznakov, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Napájanie
Príznak
Nabíjateľná batéria sa nedá nabiť.
Príčina a spôsob nápravy
 Nabíjateľná batéria nie je vložená do priestoru pre batériu.
Vložte nabíjateľnú batériu ( strana 11).
 Prehráva sa disk CD. Vypnite prehrávanie ( strana 14).
 V režime zastavenia prehrávača diskov CD stlačte tlačidlo
/CHARGE.
 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo . Na prehrávači
diskov CD stlačte tlačidlo /CHARGE.
Zvuk
Príznak
Hlasitosť sa nezvyšuje ani po
opakovanom otáčaním ovládacieho
prvku VOL +/– na diaľkovom ovládaní
v smere + (ani po opakovanom
stláčaní ovládacej páčky na
prehrávači smerom VOL +).
Nepočuť žiaden zvuk ani šum.
Príčina a spôsob nápravy
Nedá sa nastaviť hlasitosť.
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť
„LINE OUT“. Nastavte hlasitosť pomocou ovládania
hlasitosti na pripojenom zariadení alebo pre položku
„AUDIO OUT“ nastavte možnosť „HEADPHONE“
( strana 27).
Pevne
zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 11).

Z disku CD počuť šelestivý šum.
30 SK
 Pre položku „AVLS“ je nastavená možnosť „ON“.
Nastavte možnosť „OFF“ ( strana 27).
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť „LINE
OUT“. Nastavte možnosť „HEADPHONE“ ( strana 27).
 Pevne pripojte slúchadlá.
 Konektory sú znečistené. Konektory pravidelne čistite
suchou a mäkkou tkaninou.
Pri používaní prehrávača s pripojeným
stereosystémom je zvuk skreslený
alebo obsahuje šum.
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť
„LINE OUT“. Nastavte hlasitosť pripojeného zariadenia
( strana 27).
 Pre položku „AUDIO OUT“ je nastavená možnosť
„HEADPHONE“. Nastavte hlasitosť na prehrávači
( strana 27).
Možnosti položky EQUALIZER sa
nedajú nastaviť.
 Pre režim „POWER SAVE“ je nastavená možnosť „2“
( strana 28).
Prevádzka a prehrávanie
Príznak
Čas prehrávania je veľmi krátky.
Disk CD sa neprehráva.
Príčina a spôsob nápravy
Niektoré skladby sa nedajú prehrať.
 Pokúsili ste sa prehrať súbory uložené vo formáte, ktorý
nie je kompatibilný s prehrávačom ( strana 5, 6).
 Zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“ v ponuke
OPTION. Môžete prehrať disk CD ( strana 28).
Na displeji sa zobrazuje správa
„Low Battery“ a disk CD sa
neprehráva.
 Nabíjateľná batéria je úplne vybitá. Nabite batériu
( strana 11).
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 11).
Na displeji sa zobrazí správa
„Hi DC in“.
 Používa sa sieťový adaptér s vyšším menovitým výkonom,
ako je menovitý výkon dodaného alebo odporúčaného
adaptéra. Používajte len dodaný sieťový adaptér alebo
kábel na pripojenie k autobatérii odporúčaný v časti
„Voliteľné príslušenstvo“ ( strana 34).
Disk CD sa po umiestnení do
prehrávača neprehráva alebo sa na
displeji zobrazí správa „No Disc“.
 Disk CD je znečistený alebo poškodený. Disk vyčistite
alebo vymeňte.
 Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou
nahor ( strana 14).
 Nastala kondenzácia vlhkosti. Prehrávač CD niekoľko
hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 11).
 Skontrolujte, či je batéria vložená správne ( strana 11).
 Bezpečne zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky
( strana 13).
 Po uplynutí najmenej jednej sekundy od zapojenia
sieťového adaptéra stlačte tlačidlo  na diaľkovom
ovládaní (na prehrávači stlačte tlačidlo  páčkového
ovládača).
 Disk CD-R alebo CD-RW v prehrávači je prázdny.
 Nastal problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
Po stlačení tlačidla indikátor
OPERATION na prehrávači bliká, disk
CD sa však neprehráva.
 Tlačidlo je zablokované. Posuňte naspäť prepínač HOLD
( strana 16).
 Skontrolujte, či sa namiesto alkalickej batérie nepoužíva
mangánová batéria.
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 11).
 Niekoľkokrát nabite a vybite nabíjateľnú batériu
( strana 11).
Ďalšie informácie
Pokračovanie 
31 SK
Príznak
Prehrávanie sa spúšťa z polohy,
v ktorej ste ho zastavili (funkcia
obnovenia).
Príčina a spôsob nápravy
Pri prehrávaní sa disk ATRAC CD
alebo MP3 CD neotáča, zvuk však
normálne počuť.
 Prehrávač je navrhnutý tak, aby sa zastavením otáčania
disku ATRAC CD alebo MP3 CD počas prehrávania
znížila spotreba energie. Nie je to porucha prehrávača.
Po stlačení tlačidla  na diaľkovom
ovládaní (po stlačení tlačidla  na
ovládacej páčke prehrávača) alebo
po zatvorení krytu prehrávača sa na
displeji zobrazí správa „No File“.
 Na disku CD-R alebo CD-RW sa nenachádzajú žiadne
súbory formátu ATRAC3plus alebo MP3.
 Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané všetky údaje.
 Disk CD je znečistený.
Displej LCD sa stáva nečitateľným
alebo sa spomaľuje zobrazovanie.
 Prehrávač CD sa používa v prostredí s vysokou teplotou
(vyššou ako 40 °C) alebo nízkou teplotou (nižšou ako 0 °C).
V prostredí s teplotou miestnosti sa obnovia normálne
prevádzkové vlastnosti displeja.
rýchlo bliká na displeji diaľkového
ovládania a začiatok skladby alebo
určitý bod v skladbe sa nedá vyhľadať.
 Na prehrávači CD sa začala prípravná fáza prehrávania
označených skladieb. Zmeňte nastavenie ponuky
PLAY MODE na možnosť „ALL“ ( strana 20).
Aj keď ste nevybrali možnosť
„BOOKMARK“, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávanie sa neočakávane zastaví.
 Po výbere inej možnosti prehrávania, ako je možnosť
„BOOKMARK“, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávač sa nedá ovládať a na
displeji sa zobrazí postupnosť 8 čísel
alebo písmen.
 Tento jav môže nastať v závislosti od používaného disku
CD. Odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova
vložte batériu alebo pripojte sieťový adaptér. Znovu sa
pokúste ovládať prehrávač. Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
 Je zapnutá funkcia pokračovania. Ak chcete spustiť
prehrávanie od prvej skladby, v režime zastavenia
prehrávača podržte stlačené tlačidlo  na diaľkovom
ovládači (na prehrávači podržte stlačené tlačidlo  na
výkyvnom ovládači), kým sa nespustí prehrávanie prvej
skladby, alebo otvorte kryt prehrávača ( strana 15). Inou
možnosťou je odstránenie všetkých zdrojov napájania
a opätovné vloženie batérie alebo pripojenie sieťového
adaptéra.
 Je nastavený časovač. Zmeňte nastavenie položky
„TIMER“ na možnosť „OFF“ ( strana 27).
 Nabíjateľná batéria alebo suchá batéria je úplne
vyčerpaná. Nabite nabíjateľnú batériu ( strana 11) alebo
vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 11).
Iné
32 SK
Príznak
Po zatvorení krytu prehrávača CD sa
disk CD začne otáčať.
Príčina a spôsob nápravy
Prehrávač CD sa nedá správne
ovládať pomocou diaľkového
ovládania.
 Na prehrávači sú omylom stlačené tlačidlá.
 Diaľkové ovládanie nie je spoľahlivo pripojené.
 Prehrávač načítava informácie na disku CD, nie je to
príznak poruchy.
Údržba
Technické údaje
Čistenie puzdra
Používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou alebo slabým roztokom
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlá.
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 770 – 800 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku
s otvorom 7 mm.)
D-A prevodník
Jednobitový, s riadením časovej osi pomocou
kryštálu
Frekvenčný rozsah
Výstup (pri vstupnej úrovni 3 V)
Linkový výstup (konektor typu stereo minijack)
Výstupná úroveň 0,7 V (efektívna hodnota)
pri 47 kΩ
Odporúčaná zaťažovacia impedancia viac
ako 10 kΩ
Slúchadlá (konektor typu stereo minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri 16 Ω
(Približne 1,5 mW + približne 1,5 mW pri 16 Ω)*
*Pre zákazníkov v Európe
Ďalšie informácie
20 – 20 000 Hz +1
–2 dB (merané podľa normy JEITA)
Požiadavky na napájanie
• Nabíjateľná batéria Sony NH-7WMAA:
jednosmerné napätie 1,2 V × 1
• Batéria LR6 (veľkosť AA): jednosmerné
napätie 1,5 V × 1
• Sieťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu)
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko)
Prevádzková teplota
5 °C – 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Približne 129 × 29,6 × 140,8 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)
Približne 170 g
Americké a zahraničné patenty s licenciou od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vzhľad a technické vlastnosti sa môžu meniť bez
upozornenia.
33 SK
Voliteľné príslušenstvo
Sieťový adaptér
Systém aktívnych
reproduktorov
Kábel na pripojenie
k autobatérii
Kábel na pripojenie
k autobatérii a súprava
na pripojenie do auta
Súprava na pripojenie
do auta
Pripojovací kábel
Slúchadlá (s výnimkou
zákazníkov vo Francúzsku)
Slúchadlá (pre zákazníkov
vo Francúzsku)
AC-E30HG*
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-J20SP
MDR-E808SP
* Technické parametre sieťových adaptérov sa
menia podľa oblasti. Pred kúpou skontrolujte
napätie miestnej siete a tvar zástrčky.
Váš obchodný zástupca nemusí mať
k dispozícii všetky položky vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobné informácie o príslušenstve,
ktoré je k dispozícii vo vašej krajine alebo
oblasti.
34 SK
K
Register
Kryt priestoru pre batériu
Symboly
LANGUAGE 27
LINE OUT 27, 29
(batéria) 11, 12
(BOOKMARK) 20, 21
(disk) 14
1 20
 (časovač) 27
M
MENU
opakované prehrávanie
OPTION 27
20, 21
R
D
23, 25
F
Formát CD-DA
Funkcia HOLD
5
16
G
G-PROTECTION 27
GROUP 20, 28
GROUP SHUFFLE 20, 21
H
HEADPHONE
HEAVY 25
I
20
27, 29
Ďalšie informácie
PLAY MODE 19, 20
PLAY ORDER 28
PLAYLIST 20
POWER SAVE 28
Pozastavenie 15
Prehrávanie 15
Prehrávanie podľa zoznamu prehrávania
m3u 21
PROGRAM 20, 22
CD-EXTRA 28
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 25
CUSTOM 23, 25
EQUALIZER
8
P
C
E
22
Obal na prenášanie batérie
B
Diaľkový ovládač 8
Disk ATRAC CD 5
Disk CD-Extra 5
Disk CD MP3 5
Disk CD-ROM (softvér SonicStage)
Disk Mix-Mode CD 5
Displej prehrávača CD 10
8
O
ACTIVE 25
ALL 20
ATRAC3plus 5
AUDIO OUT 27, 29
AUTO RANKING 20
AVLS 27
BEEP 28
BOOKMARK
27
N
Nabíjateľná batérie
A
INTRO
11
L
RANKING SHUF
20
S
8
SEAMLESS 28
SHUFFLE 20
Sieťový adaptér 8
Skupina 6
SOFT 25
Softvér SonicStage 4
SOUND 25
T
TEXT 27
TIMER 27
TRACK 28
V
Voliteľné príslušenstvo
Vyhľadávanie 15
34
Z
Zastavenie 15
Značka ID3 17
Zobrazenie súborov
Zobrazenie zoznamu
16
17
Ž
Životnosť batérie
13
35 SK
Download PDF

advertising