Sony | D-FJ75TR | Sony D-FJ75TR Návod k obsluze

3-048-734-24 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Návod k použití
Informace o oblastním kódu
Oblastní kód země, ve které byl přehrávač zakoupen, najdete
v levé horní části štítku s čárovým kódem na obalu
přehrávače.
Informace o příslušenství dodávaném s přehrávačem pro
daný oblastní kód najdete v části “Příslušenství (dodávané/
volitelné)”.
D-FJ75TR
 2000 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumís6ujte nádoby
s tekutinou, např. vázy, předejdete tak
možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
2
Obsah
Začínáme
Umístění ovládacích prvků .................... 4
Přehrávání kompaktního disku
1. Zapojte přehrávač kompaktních
disků. ................................................. 6
2. Vložte kompaktní disk. ...................... 6
3. SpusCte přehrávání. ........................... 7
Možnosti pro přehrávání
Opakované přehrávání stop
(režim opakování) ............................ 10
Přehrání jedné stopy (režim “1”) ......... 10
Přehrávání stop v náhodném pořadí
(režim náhodného přehrávání) ......... 10
Přehrávání stop v požadovaném pořadí
(režim PGM) .................................... 11
Použití rádia
Poslech rozhlasu ................................. 12
Automatická předvolba rozhlasových
stanic ............................................... 14
Ruční předvolba rozhlasových
stanic ............................................... 15
Přehrávání předvolených rozhlasových
stanic ............................................... 16
Dostupné funkce
Funkce G-PROTECTION .................... 17
Zvýraznění basů (funkce SOUND) ...... 17
Ochrana sluchu (funkce AVLS) ........... 18
Zablokování ovládacích prvků
(funkce HOLD) ................................. 18
Vypnutí zvukové signalizace při
obsluze přístroje .............................. 19
Připojení přehrávače kompaktních
disků
Připojení stereofonního systému ........ 20
Použití přehrávače kompaktních disků
v autě .............................................. 21
Připojení zdroje napájení
Použití dobíjecích akumulátorů ........... 22
Použití suchých článků ....................... 24
Poznámky ke zdroji napájení .............. 24
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření ........................ 25
Údržba ................................................ 25
Odstraňování problémů ...................... 26
Technické údaje .................................. 28
Příslušenství (dodávané/volitelné) ....... 30
3
Začínáme
Umístění ovládacích prvků
Podrobné informace najdete na stranách uvedených v závorkách.
Přehrávač kompaktních disků (čelní pohled)
1 Displej
(strany 8, 10 , 11, 17, 18)
2 Tlačítko REPEAT/ENTER
(strany 9 - 11)
3 Tlačítko PLAY MODE
(strany 9 - 11)
4 ./>
Tlačítka
(AMS/hledání)
(strany 7, 10,
11)
5 Přepínač HOLD
(strana 18)
6 Přepínač OPEN
(strana 6)
7 Tlačítko x (stop)/CHG
(nabíjení)
(strany 7, 19, 22)
Přehrávač kompaktních disků
(vnitřek)
qf Přepínač
G-PROTECTION
(strana 17)
8 Tlačítko SOUND
(strana 17)
9 Tlačítko u
(přehrávání/pauza)
(strany 7, 8, 11)
q; Zdířka
externího
zdroje
napájení
(DC IN 4.5 V)
(strany 6, 22)
qa Zdířka LINE
OUT (OPTICAL)
(strana 20)
qs Zdířka i/REMOTE
(strana 6)
qd Tlačítka
VOLUME +/–
(strana 7)
Přehrávač kompaktních disků
(pohled zezadu)
qg Přepínač AVLS
(strana 18)
qh Bateriový prostor
(strana 22)
4
Dálkový ovladač s displejem a vestavěným digitálním tunerem
qjDisplej
(strany 8, 12 - 16)
wa Přepínač HOLD
(strana 18)
qk Tlačítko x (stop)/
RADIO OFF
(strany 7, 12, 19)
ws Tlačítko VOL
(hlasitost) +/–
(strana 7)
ql Ovladač jog
u•MODE:
CD: přehrávání/pauza (strany 7, 11)
Rádio: výběr režimu ladění (strany 14, 15)
./>•F–/F+:
CD: AMS/hledání (strany 7, 10, 11)
Rádio: ladění, výběr čísla předvolby (strany 12, 15, 16)
Posunutím nebo stiskem páčky můžete ovládat
přehrávač kompaktních disků.
wd Spona (zadní strana)
Poznámka
Používejte pouze dálkový ovladač s displejem
a vestavěným digitálním tunerem, který je
součástí dodávky. Tento přehrávač není
možné ovládat pomocí dálkových ovladačů
příslušejících k jiným přehrávačům.
5
Začínáme
w; Tlačítko RADIO ON/BAND•FM
MODE (strany 12 - 16)
Přehrávání kompaktního disku
Jako zdroj napájení lze použít dobíjecí akumulátory, suché články nebo autobaterii.
1.
Do zásuvky
střídavého
proudu
Zapojte přehrávač kompaktních
disků.
1 Připojte napájecí síCový adaptér.
2 Připojte sluchátka.
Napájecí
sí@ový
adaptér
Pro modely dodávané s dálkovým
ovladačem s displejem a
vestavěným digitálním tunerem
• Zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovladače s displejem
a vestavěným tunerem.
• Sluchátka do dálkového ovládače
s displejem a vestavěným tunerem
zapojte pevně. Uvolněné spojení
může při přehrávání působit rušivé
zvuky.
Tlačítko u
do zdířky
DC IN
4.5 V
do zdířky
i/REMOTE
2.
Vložte kompaktní disk.
1 Posuňte přepínač OPEN a
zvedněte kryt.
Přepínač OPEN
6
Náhlavní
sluchátka
nebo
sluchátka
do uší
2 Vložte kompaktní disk a zavřete
kryt.
Štítkem
nahoru
3.
Spus#te přehrávání.
Stiskněte
tlačítko u.
Přehrávání kompaktního disku
Stiskněte páčku
jog směrem k u.
Pomocí tlačítek
VOL + a – nastavte
hlasitost.
Pomocí tlačítek
VOLUME + a – nastavte
hlasitost.
Funkce
Přehrávání/pauza
Zastavení
Vyhledání začátku aktuální stopy (AMS*1)
Vyhledání začátku předchozích stop (AMS)
Vyhledání začátku další stopy (AMS)
Vyhledání začátku následujících stop (AMS)
Rychlý přechod dozadu
Rychlý přechod dopředu
Tlačítko
u
x/CHG*2
.jednou rychle*2
.opakovaně*2
> jednou rychle*2
> opakovaně*2
Podržet stisknuté .*2
Podržet stisknuté >*2
*1 Automatický hudební senzor (Automatic Music Sensor)
*2 Tyto operace lze provést během přehrávání i během pauzy.
Přehrávač CD můžete ovládat pomocí ovládacích prvků na přehrávači CD nebo na
dálkovém ovladači s displejem a vestavěným digitálním tunerem v souladu s pokyny ve
výše uvedené tabulce.
(Pokračování)
7
Informace o displeji
• Stisknete-li tlačítko u hned po výměně disku či po vypnutí a zapnutí přehrávače,
zobrazí se na asi dvě sekundy celkový počet stop na disku a celková doba
přehrávání.
• Při přehrávání se zobrazuje číslo stopy a doba přehrávání aktuální stopy.
• Během pauzy mezi stopami je na displeji zobrazena doba zbývající do začátku
přehrávání další stopy spolu s indikátorem “-”.
• Během pauzy bliká celkové doba přehrávání.
Nelze zvýšit hlasitost
Není přepínač AVLS nastaven na hodnotu “LIMIT”? Nastavte přepínač AVLS na
hodnotu “NORM”. Další informace najdete v části “Ochrana sluchu (funkce AVLS)”.
Přehrávání začne od místa přerušení
Přehrávač je schopen najít místo, ve kterém bylo přehrávání přerušeno, a pokračovat v
přehrávání od tohoto místa (funkce Resume). Přehrávač neobsahuje žádný přepínač,
kterým by bylo možné funkci Resume zapnout a vypnout.
Vyjmutí kompaktního disku
Při vyjímání kompaktního disku zatlačte lehce na středový kužel.
8
Možnosti pro přehrávání
Pomocí tlačítek PLAY MODE a REPEAT/ENTER můžete nastavit různé způsoby
přehrávání.
Tlačítko PLAY MODE
Při každém stisknutí tlačítka změníte
režim přehrávání.
“Bez indikace”
(Běžné přehrávání)
Možnosti pro přehrávání
“1”
(Přehrání jedné stopy)
Tlačítko REPEAT/ENTER
“SHUF”
(Přehrání stop v náhodném pořadí)
“PGM”
(Přehrání stop v požadovaném pořadí)
REPEAT
Umožňuje opakované přehrávání
režimu vybraného pomocí tlačítka
PLAY MODE.
ENTER
Umožňuje výběr stop k přehrávání v
režimu PGM.
Tlačítko u
Tlačítka
./>
Tlačítko x/CHG
9
Opakované přehrávání stop (režim opakování)
Opakovaně můžete přehrávat stopy v následujících režimech: běžné přehrávání,
přehrání jedné stopy, přehrávání v náhodném pořadí a v režimu PGM.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT/ENTER.
Poznámka k tlačítkům ./>
Během opakovaného přehrávání stop můžete opakovaným stisknutím tlačítka >
přejít po přehrání poslední stopy na první stopu. Můžete také přejít na poslední stopu
po první stopě opakovaným stisknutím tlačítka ..
Přehrání jedné stopy (režim “1”)
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE, dokud se
nezobrazí indikátor “1”.
Přehrávání stop v náhodném pořadí (režim náhodného přehrávání)
Během přehrávání stiskněte opakovaně
tlačítko PLAY MODE, dokud se
nezobrazí indikátor “SHUF”.
10
Přehrávání stop v požadovaném pořadí (režim PGM)
Přehrávač můžete naprogramovat tak, aby přehrál až 64 stop ve zvoleném pořadí.
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko PLAY MODE,
dokud se nezobrazí indikátor “PGM”.
2
Stisknutím tlačítka . nebo >
vyberte stopu.
Možnosti pro přehrávání
Pořadí Číslo stopy
přehrávání
3
Stisknutím tlačítka REPEAT/ENTER
vyberte zvolenou stopu.
Zobrazí se indikátor “00” a pořadí se zvýší
o jednu.
4
5
Opakováním kroků 2 a 3 vyberte stopy v požadovaném pořadí.
Stisknutím tlačítka u spus@te přehrávání vybraných stop v režimu PGM.
Kontrola programu
Během programování:
Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/ENTER před krokem 5.
Během přehrávání v režimu PGM:
Opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE, dokud indikátor “PGM” nezačne blikat.
Poté stiskněte tlačítko REPEAT/ENTER.
Při každém stisknutí tlačítka REPEAT/ENTER se zobrazí číslo stopy.
Poznámky
• Jakmile v kroku 3 dokončíte výběr šedesáté čtvrté stopy, zobrazí se na displeji číslo první vybrané
stopy.
• Pokusíte-li se vybrat více než 64 stop, budou první vybrané stopy vymazány.
11
Použití rádia
Při poslechu rádia používejte alkalické baterie nebo dobíjecí akumulátory. Tento
přehrávač CD byl navržen jako přenosný, a proto při poslechu rádia nelze použít
napájecí sí@ový adaptér.
Než začnete rádio ovládat, postupujte takto:
• Zastavte přehrávání disku CD.
• Odpojte z přehrávače kompaktních disků napájecí síCový adaptér.
• Deaktivujte funkci HOLD i na přehrávači CD i na dálkovém ovladači s displejem a
vestavěným digitálním tunerem.
Poslech rozhlasu
Můžete si vychutnat programy v pásmech VKV a SV.
1
Připojte sluchátka do dálkového ovladače s displejem a vestavěným
digitálním tunerem a do přehrávače CD.
2
3
4
Zapněte rádio stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND.
Stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND vyberte pásmo “FM” nebo “AM”.
Posuňte páčku jog směrem k
./F– nebo >/F+, nalaUte
požadovanou stanici a upravte
hlasitost.
Vypnutí rádia
Stiskněte tlačítka x/RADIO OFF.
Rychlé naladění stanice
V kroku 4 posuňte páčku jog směrem k ./F– nebo >/F+ a podržte ji, dokud se
nezačnou na displeji měnit číslice označující frekvenci. Přehrávač CD automaticky
prochází jednotlivé frekvence a zastaví se a zvukovým znamením indikuje stanici s
dostatečně silným signálem.
12
Zlepšení příjmu rozhlasového vysílání
Posloucháte-li stanice v pásmu VKV, roztáhněte kabel ke sluchátkům.
Náhlavní sluchátka nebo
sluchátka do uší
Posloucháte-li stanice v pásmu SV, natočte dálkový ovladač-tuner jinak.
Poslech vysílání v pásmu VKV je nekvalitní
Bez indikace
(stereofonní vysílání VKV)
MONO
LOCAL
Je-li příjem v pásmu VKV nekvalitní, vyberte indikátor “MONO”. Pokud je silný signál
stanice příčinou šumu, vyberte indikátor “LOCAL”. Vyberete-li indikátor “MONO” nebo
“LOCAL”, dojde ke snížení šumu, ale když vyberete indikátor “MONO”, bude rádio hrát
monofonně.
Na displeji se zobrazí indikátor
Akumulátory v přehrávači CD jsou vybity. Nabijte akumulátory nebo všechny suché
články vyměňte za nové alkalické baterie LR6 (velikost AA).
Poznámka
Jestliže používáte dálkový ovladač s displejem a vestavěným tunerem v malé vzdálenosti od
přehrávače, rádia, televizoru nebo počítače, může být slyšet šum. Používejte jej v dostatečné
vzdálenosti od těchto zařízení.
13
Použití rádia
Při poslechu rádia stiskněte a podržte tlačítko FM MODE (stejné jako tlačítko
RADIO ON/BAND), dokud se na displeji nezobrazí indikátor “MONO” nebo “LOCAL”.
Při každém stisknutí a podržení tlačítka FM MODE se displej změní takto:
Automatická předvolba rozhlasových stanic
Je-li signál rozhlasových stanic dostatečně silný, můžete tyto stanice uložit do paměti
přehrávače automaticky. Máte-li nastavené předvolby stanic, nalaVte stanici pomocí
čísla předvolby. Můžete předvolit až 40 stanic, 30 pro pásmo VKV a 10 pro pásmo SV.
1
2
Stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND vyberte pásmo “FM” nebo “AM”.
3
Stiskněte páčku jog směrem k
u•MODE a podržte ji, dokud na
displeji bliká indikátor A.
4
Stiskněte páčku jog směrem k u•MODE.
Stanice se ukládají do paměti (od předvolby číslo 1 dále) od nižších frekvencí k
vyšším.
14
Stiskněte páčku jog směrem k
u•MODE, dokud se na displeji
nezobrazí indikátor “PRESET”.
Ruční předvolba rozhlasových stanic
Není-li možné předvolit některé stanice automaticky, protože mají příliš slabý signál,
musíte je předvolit ručně.
Chcete-li předvolit určitou stanici na určité číslo předvolby, musíte ji nastavit ručně.
1
2
Stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND vyberte pásmo “FM” nebo “AM”.
3
NalaUte stanici, kterou chcete
předvolit.
4
Stiskněte páčku jog směrem k
u•MODE a podržte ji, dokud na
displeji bliká indikátor M a číslo
předvolby.
Po stisknutí páčky jog směrem k u•MODE z displeje zmizí indikátor
“PRESET”.
Použití rádia
Číslo předvolby
Číslo předvolby
5
Posuňte páčku jog směrem k ./F–
nebo >/F+ opakovaně, dokud se
na displeji nezobrazí požadovaně
číslo předvolby.
(Pokračování)
15
Ruční předvolba rozhlasových stanic
6
Stiskněte páčku jog směrem k
u•MODE a podržte ji, dokud na
displeji nepřestane být zobrazeno
číslo předvolby.
Přehrávání předvolených rozhlasových stanic
Stanici lze snadno naladit výběrem čísla předvolby.
1
2
16
Stisknutím tlačítka RADIO ON/BAND vyberte pásmo “FM” nebo “AM”.
Posuňte páčku jog směrem k ./F– nebo >/F+ opakovaně, dokud se na
displeji nezobrazí požadované číslo předvolby.
B Dostupné funkce
Funkce G-PROTECTION
Zvýraznění basů
Funkce G-PROTECTION byla vyvinuta s
cílem zajistit zvýšenou ochranu proti
přeskakování zvuku při běhání. Tato
funkce poskytuje vyšší úroveň ochrany
proti otřesům než tradiční technologie.
Při běhání noste přehrávač kompaktních
disků vždy přepínačem OPEN směrem
nahoru.
(funkce SOUND)
Přepněte funkci G-PROTECTION (pod
krytem) do polohy “ON”.
Můžete zvýraznit hluboké tóny.
Stisknutím tlačítka SOUND vyberte
režim “BASS
” nebo “BASS
”.
“Bez indikace”
(Běžné přehrávání)
BASS
BASS
Poznámka
V následujících případech může docházet k
přeskakování zvuku:
– přehrávač je vystaven déletrvajícím silným
otřesům nebo
– se přehrává špinavý nebo poškozený
kompaktní disk.
Dostupné funkce
Vypnutí funkce G-PROTECTION
Nastavte přepínač G-PROTECTION na
hodnotu “OFF”.
Je zobrazen vybraný režim.
V režimu “BASS
” jsou basy
zvýrazněny více než v režimu
“BASS
”.
Poznámka
Pokud dochází při použití funkce SOUND ke
zkreslení zvuku, snižte hlasitost.
17
Ochrana sluchu (funkce AVLS)
Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter
System, systém automatického
omezování hlasitosti) snižuje maximální
úroveň hlasitosti a chrání tak váš sluch.
Nastavte přepínač AVLS na hodnotu
“LIMIT”.
Indikátor bliká, pokud hlasitost
překročí určitou mez.
Vypnutí funkce AVLS
Nastavte přepínač AVLS na hodnotu
“NORM”.
Zablokování ovládacích
prvků (funkce HOLD)
Ovládací prvky na přehrávači můžete
zablokovat a zabránit tak náhodnému
stisknutí tlačítek.
Posuňte přepínač HOLD ve směru
šipky.
Indikátor je zobrazen, pokud je
funkce HOLD aktivní.
Funkci HOLD je možné použít pro
přehrávač i dálkový ovladač s displejem
a vestavěným digitálním tunerem. I když
je funkce HOLD na dálkovém ovladači s
displejem a vestavěným digitálním
tunerem vypnutá, můžete ovládat
přehrávač pomocí dálkového ovladače.
Zrušení blokování ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
18
Vypnutí zvukové
signalizace při obsluze
přístroje
Zvukový signál, který se ve sluchátkách
ozve při obsluze přehrávače, můžete
vypnout.
1
Odpojte od přístroje zdroj
napájení (sí@ový adaptér,
akumulátory nebo suché články).
2
Držte na přehrávači stisknuté
tlačítko x/CHG nebo tlačítko
x/RADIO OFF na dálkovém
ovladači s displejem a vestavěným
digitálním tunerem a zdroj
napájení znovu připojte.
Dostupné funkce
Zapnutí zvukové signalizace
Odpojte zdroj napájení a znovu jej
připojte, aniž by bylo stisknuté tlačítko
x/CHG nebo x/RADIO OFF .
19
B Připojení přehrávače kompaktních disků
Připojení stereofonního
systému
Kompaktní disky můžete poslouchat
pomocí stereofonního systému nebo
můžete pořizovat záznam disku na
kazetu nebo minidisk. Podrobné
informace najdete v návodu k danému
zařízení.
Než provedete připojení, ověřte, že jsou
všechny připojované přístroje vypnuty.
Do zdířky
LINE OUT
(OPTICAL)
Poznámky
• Než začnete přehrávat kompaktní disk,
snižte hlasitost připojeného přístroje.
Předejdete tak poškození připojených
reproduktorů.
• Při nahrávání používejte napájecí síCový
adaptér. Pokud byste pro napájení použili
akumulátory nebo suché články, mohlo by
během nahrávání dojít k jejich úplnému
vybití.
• Nastavte hlasitost na připojeném zařízení
tak, aby zvuk nebyl zkreslen.
Použití propojovacího kabelu
• Hlasitost ve sluchátkách není možné
nastavovat na přehrávači ani na
dálkovém ovladači s displejem a
vestavěným digitálním tunerem.
• Pokud je zvuk zkreslený, připojte
přístroj prostřednictvím zdířky
i/REMOTE.
Použití optického digitálního
propojovacího kabelu
Při nahrávání disku CD na zařízení
MiniDisc, DAT, atd. se ujistěte, že je
přehrávání pozastaveno, a až pak
spusCte nahrávání.
Optický
digitální
připojovací
kabel
Přístroj
MiniDisc,
DAT atd.
20
Připojovací
kabel
Levý (bílý)
Pravý
(červený)
Stereofonní
systém,
kazetový
magnetofon,
radiomagnetofon
apod.
Funkce SOUND při použití
propojovacího kabelu
V následující tabulce najdete platné
funkce podle jednotlivých typů
propojovacích kabelů:
SOUND
Propojovací kabel
Ne
Optický digitální propojovací kabel Ano*
* Funguje pouze pro výstupní zvuk ze zdířky
i/REMOTE; nefunguje pro výstupní zvuk ze
zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Informace o funkci Joint Text (funkce
kopírování textu z disku CD-text)
Funkce Joint Text umožňuje kopírovat
názvy disku a skladeb na disku s
textovými informacemi. Připojíte-li Sony
MD Walkman (MZ-R90/R91), který
podporuje funkci Joint Text, k tomuto
přehrávači kompaktních disků, můžete
během nahrávání kopírovat text z
kompaktního disku na mini disk.
Při propojení musíte použít optický
digitální propojovací kabel (model
POC-5B nebo jiný, není součástí
dodávky) a propojovací kabel CD text
(model RK-TXT1, není součástí
dodávky).
Podrobné informace najdete v návodu k
použití zařízení MD Walkman.
Použití přehrávače
kompaktních disků v autě
* Při použití propojovacího kabelu může být
poslech rušen šumem. Doporučuje se
používat sadu pro zapojení v autě
společnosti Sony, pomocí níž dojde k
omezení případného šumu.
Funkce vypnutí spínacím klíčkem
(při použití kabelu k autobaterii)
Při použití této funkce dojde k
automatickému vypnutí přehrávače,
jakmile vypnete motor auta (otočíte
spínacím klíčkem), a to i v případě, že
jsou v přehrávači vloženy baterie.
Tato funkce není dostupná u některých
modelů aut.
Poznámka
Používejte pouze kabel k autobaterii, který je
uveden v části “Příslušenství (dodávané/
volitelné)”. Při použití jiného napájecího kabelu
může dojít ke vzniku tepla a dýmu nebo k
chybné funkci přístroje.
Přehrávač můžete používat v autě tak,
že ho připojíte ke kazetovému
magnetofonu v autě.
Připojení přehrávače kompaktních disků
Pro tento přehrávač nelze použít
montážní desku do auta.
Pokud používáte přehrávač v autě,
instalujte jej bezpečně na takové místo,
aby vám nepřekážel při řízení.
Volitelné příslušenství do auta
Pro připojení přehrávače kompaktních
disků ke kazetovému magnetofonu v
autě je zapotřebí následující
příslušenství uvedené v části
“Příslušenství (dodávané/volitelné)”:
• kabel k autobaterii,
• sada pro zapojení v autě*.
Podrobné informace k jednotlivým
částem volitelného příslušenství najdete
v přiložených návodech.
21
B Připojení zdroje napájení
Můžete použít následující zdroje
napájení:
• dobíjecí akumulátory,
• napájecí síCový adaptér (viz část
“Přehrávání kompaktního disku”),
• alkalické baterie LR6 (velikost AA).
3
Informace o životnosti baterií a potřebné
době nabíjení akumulátorů najdete v
části “Technické údaje”.
Připojte napájecí sí@ový adaptér
ke zdířce DC IN 4.5 V na
přehrávači a do sí@ové zásuvky a
poté stisknutím tlačítka x/CHG
spus@te nabíjení.
Tlačítko x/CHG
do zdířky DC
IN 4.5 V
Použití dobíjecích
akumulátorů
Před prvním použitím akumulátory
nabijte. S přehrávačem můžete použít
pouze následující akumulátory:
• NC-WMAA
• NH-WM2AA
1
Napájecí sí@ový
adaptér
Otevřete kryt bateriového
prostoru.
do zásuvky
střídavého
proudu
(zezadu)
2
Akumulátory v přehrávači
kompaktních disků budou nabity. Na
displeji se zobrazí indikátor “CHG” a
s průběhem nabíjení začnou
postupně přibývat části indikátoru
. Po úplném nabití baterií
indikátor “CHG” a
indikátory
zhasnou.
Stisknete-li po dokončení nabíjení
tlačítko x/CHG, začne indikátor
blikat a na displeji se zobrazí
“Full”.
Vložte dva nabíjecí akumulátory
tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru, a zavřete
kryt.
4
22
Odpojte napájecí sí@ový adaptér.
Vyjmutí dobíjecích akumulátorů
Vyjměte akumulátory podle níže
uvedeného obrázku.
Poznámka k použití akumulátorů
Nový akumulátor nebo akumulátor, který
nebyl dlouho používán, nemusí být zcela
nabit, dokud jej několikrát nenabijete a
nevybijete.
Poznámka k přenášení akumulátorů
Používejte dodávaný transportní obal,
aby nemohlo dojít k náhodnému zahřátí
baterií. Pokud jsou baterie v kontaktu s
kovovými předměty, může dojít k zahřátí
nebo vznícení kvůli zkratu.
Kdy je třeba akumulátory nabíjet
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
○
Baterie jsou nabité.
○
○
r
Nasazení krytu bateriového prostoru
Pokud při nešCastném pádu přístroje
nebo působením nadměrné síly dojde k
vypadnutí krytu bateriového prostoru,
znovu kryt nasaVte podle následujícího
obrázku.
○
r
○
Baterie se vybíjejí.
○
○
r
○
r
Baterie jsou téměř vybité.
r
Lo batt*
Baterie jsou úplně vybité.
* Ozve se zvukový signál.
Připojení zdroje napájení
Chcete-li dlouho uchovat kapacitu
akumulátorů, nabíjejte je pouze tehdy,
když jsou úplně vybité.
Poznámky
• Indikátor
přibližně zobrazuje stav nabití
baterie. Jednotlivé dílky indikátoru označují
čtvrtinu kapacity baterie pouze přibližně.
• V závislosti na způsobu používání přístroje
může indikace
zbývající energie klesat
a narůstat.
Kdy je třeba akumulátory vyměnit
Jakmile se životnost akumulátorů zkrátí
přibližně na polovinu, nahraVte je
novými akumulátory.
23
Použití suchých článků
S přehrávačem používejte pouze
následující typ suchých článků:
• alkalické baterie LR6 (velikost AA)
Poznámka
Před použitím suchých článků zkontrolujte, že
jste odpojili síCový adaptér.
1
Otevřete kryt bateriového
prostoru.
2
Vložte dva články LR6 (velikost
AA) tak, aby jejich polarita 3
odpovídala schématu uvnitř
bateriového prostoru.
Vyjmutí baterií
Baterie vyjměte stejným způsobem jako
dobíjecí akumulátory.
Kdy je třeba baterie vyměnit
Zbývající množství energie v bateriích je
znázorněno na displeji:
○
○
○
r
r
○
○
○
○
Batterie se vybíjejí.
r
Baterie jsou téměř vybité.
r
Lo batt*
Baterie jsou úplně vybité.
* Ozve se zvukový signál.
Jsou-li baterie vybité, vyměňte je obě za
nové.
24
Není-li přehrávač používán, odpojte
všechny zdroje napájení.
Napájecí sí@ový adaptér
• Používejte pouze dodávaný síCový
adaptér nebo adaptér doporučený v
části “Příslušenství (dodávané/
volitelné)”. Nepoužívejte žádné jiné
síCové adaptéry. Mohlo by dojít k
poškození přístroje.
Polarita zástrčky
• Při odpojování napájecího adaptéru ze
síCové zásuvky uchopte pevně tělo
adaptéru. Nikdy silou nevytahujte za
šňůru adaptéru.
• SíCového adaptéru se nedotýkejte
vlhkýma rukama.
Akumulátory a suché články
○
Baterie jsou nabité.
r
Poznámky ke zdroji
napájení
• Nikdy nenabíjejte suché články.
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a
jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného a
záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte akumulátory se
suchými články.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se
starými.
• Nepoužívejte společně různé typy
baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu
používány, vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete
zbytky elektrolytu z bateriového
prostoru a vložte nové baterie.
V případě potřísnění elektrolytem
zasažená místa důkladně omyjte.
B Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli
pevný předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V
(zdířka externího zdroje napájení)
nestrkejte žádné cizí předměty.
Přehrávač kompaktních disků
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a
nedotýkejte se jich. Jinak by mohlo
dojít k jejich poškození a porušení
správné funkce přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké
předměty. Mohlo by dojít k poškození
přehrávače a kompaktního disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, prachu či písku, vlhkosti, dešti,
mechanickým otřesům, na nerovném
povrchu nebo v autě se zavřenými
okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu,
vypněte jej nebo jej přesuňte do větší
vzdálenosti od rozhlasového nebo
televizního přijímače.
Zacházení s kompaktními disky
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta,
jízdě na kole nebo při obsluze
motorových vozidel. Mohlo by to vést k
dopravní nehodě a v některých zemích
je to dokonce v rozporu s předpisy.
Nebezpečné je rovněž používání
sluchátek s nastavenou vysokou
hlasitostí při chůzi, obzvláště na
křižovatkách. V nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
byste měli poslech přerušit.
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou
příliš vysokou hlasitostí. Odborníci varují
před opakovaným a dlouhotrvajícím
hlasitým poslechem. Pokud vám začne v
uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni.
To vám umožní zaznamenat vnější zvuky
a nebudete rušit okolí.
Údržba
Čištění pouzdra přístroje
Používejte měkký hadřík navlhčený ve
vodě nebo slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte alkohol, benzín
ani ředidla.
Doplňující informace
• Chcete-li uchovat kompaktní disky
čisté, dotýkejte se pouze jejich okrajů.
Nikdy se nedotýkejte povrchu disku.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky.
Sluchátka
Tak ne!
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu záření ani tepelným
zdrojům, například horkovzdušným
ventilátorům. Nenechávejte disky ležet
v autě zaparkovaném na slunci.
25
Odstraňování problémů
Pokud by po vyzkoušení uvedených postupů váš problém přetrvával, obraCte se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Přehrávač CD
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Hlasitost se ani při
opakovaném stisknutí
tlačítka VOLUME +
nezvýší.
Neozývá se žádný zvuk
ani šum.
c Nastavte přepínač AVLS na hodnotu “NORM”. (strana 18)
c Sluchátka jsou zapojena do zdířky LINE OUT (OPTICAL).
Zapojte je do zdířky i/REMOTE. (strana 6)
Životnost suchých
článků je příliš krátká.
Životnost akumulátorů je
příliš krátká.
Při stisknutí tlačítka u
se na displeji zobrazí
indikátor “Lo batt” nebo
“00”. Přehrávač nehraje.
Na displeji se zobrazí
indikátor “HI dc In”.
Přehrávač nehraje nebo
na displeji svítí indikátor
“no dISC”, když je disk
CD vložený do
přehrávače.
Po stisknutí tlačítka bliká
na displeji indikátor
“Hold” a přehrávač
nehraje.
26
c Zapojte řádně konektory. (strana 6)
c Konektory jsou špinavé. Čistěte konektory pravidelně
suchým měkkým hadříkem.
c Přesvědčte se, že používáte alkalické baterie, nikoliv
manganové. (strana 24)
c NahraVte baterie novými alkalickými články LR6
(velikost AA). (strana 24)
c Akumulátory několikrát nabijte a vybijte. (strany 22, 23)
c Akumulátory jsou zcela vybity. Nabijte je. (strany 22, 23)
c NahraVte baterie novými alkalickými články LR6
(velikost AA). (strana 24)
c Používejte výhradně síCový adaptér nebo kabel k autobaterii
uvedený v části “Příslušenství (dodávané/volitelné)”.
(strana 30)
c Vyjměte všechny zdroje napájení a poté znovu vložte
baterie nebo připojte síCový adaptér. (strany 6, 22, 23, 24)
c Kompaktní disk je špinavý nebo poškozený. (strana 25)
c Zkontrolujte, že je disk vložen do přehrávače stranou se
štítkem směrem nahoru. (strana 6)
c Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Ponechte přehrávač několik hodin mimo provoz, dokud
nevyschne.
c Pevně zavřete kryt prostoru pro baterie. (strana 22)
c Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy správně.
(strany 22 - 24)
c Zasuňte napájecí adaptér pevně do síCové zásuvky.
(strana 6)
c Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
(strana 18)
Přehrávač CD
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Nelze měnit hlasitost
pomocí tlačítek VOLUME
+/– na přehrávači.
Při nahrávání
prostřednictvím
optického digitálního
propojení nelze správně
nahrát číslo skladby.
Přehrávač nespustí
nabíjení.
Po výměně akumulátorů
se změnila hlasitost.
Během přehrávání se
uplynulá doba přehrávání
či jiné indikátory zobrazí
označené symbolem “–”.
c Přehrávač je připojen k nějakému zvukovému zařízení.
Nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti na připojeném
zařízení. (strana 20)
c Nahrajte číslo skladby znovu pomocí zařízení MiniDisc,
DAT atd. (strana 20)
c Podrobné informace najdete v návodu k danému zařízení.
(strana 20)
c Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko x/CHG.
(strana 22)
c Po výměně akumulátorů je hlasitost přehrávače CD stejná
jako ve výchozím nastavení.
c Vyjměte disk CD a poté jej znovu vložte.
Rádio
Symptom
Příčina a možnosti nápravy
Na displeji dálkového
ovladače s vestavěným
tunerem se zobrazí
indikátor “– – – – –” a
rádio nefunguje.
c Dodávaný dálkový ovladač s displejem a vestavěným
digitálním tunerem je připojen k jinému přehrávači CD než k
tomuto. Dodávaný dálkový ovladač s displejem a
vestavěným digitálním tunerem by měl být použit pouze s
tímto přehrávačem.
c Při používání přehrávače CD připojeného přes napájecí
sítový adaptér nemůžete provozovat rádio. Odpojte
napájecí sítový adaptér a vložte akumulátory.
(strany 12, 22, 24)
c Jakmile indikátor “– – – – –” nebo “no dlSC” zmizí z displeje,
stiskněte znovu tlačítko RADIO ON/BAND na dálkovém
ovladači s displejem a vestavěným digitálním tunerem.
c Dobíjecí akumulátory jsou vybité. Nabijte je. (strany 22, 23)
c Suché články jsou vybity. NahraVte akumulátory novými
alkalickými články LR6 (velikost AA). (strana 24)
c Můžete nastavit jinou hlasitost pro přehrávání disku CD a
pro rádio.
c Uvolněte tlačítko x/RADIO OFF. Při provozování rádia
funguje tlačítko x/RADIO OFF až ve chvíli, kdy je uvolněno.
27
Doplňující informace
se zobrazí na
displeji dálkového
ovladače s vestavěným
digitálním tunerem a
rádio nefunguje.
Nastavení hlasitosti se
při poslechu
kompaktního disku a
rádia liší.
I když jste stiskli a
podrželi tlačítko x/
RADIO OFF, nelze
vypnout rádio.
Přehrávač CD
Rádio (dálkový ovladač s
displejem a vestavěným
digitálním tunerem)
Systém
Kmitočtový rozsah
Technické údaje
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 780 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–2
dB (měřeno podle EIAJ
Výstup (při vstupu 4,5 V)
Výstupní zdířka Line (stereo minizdířka)
Úroveň výstupu 0,7 V rms při 47 kΩ
Doporučená zátěž. impedance nad
10 kΩ
Sluchátka (stereo minizdířka)
přibl. 5 mW + přibl. 5 mW při 16 Ω
(přibl. 1 mW + přibl. 1 mW při 16 Ω)*
*Pro zákazníky ve Francii
Optický digitální výstup
(optický výstupní konektor)
Výstupní úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová délka: 630 - 690 nm ve špičce
28
VKV: 87,5 - 108,0 MHz
SV: 531 - 1 602 kHz
Anténa
VKV: Kabel sluchátek (anténa)
SV: Vestavéná ferritová tyčová anténa
Všeobecné
Požadavky na napájení
Oblastní kód zakoupeného modelu
najdete v levé horní části štítku s
čárovým kódem na obalu přehrávače.
• Dva dobíjecí akumulátory
Sony NC-WMAA: 2,4 V ss
• Dva dobíjecí akumulátory
Sony NH-WM2AA: 2,4 V ss
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 3 V ss
• Napájecí síCový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
model U2/CA2/E92/MX2: 120 V, 60 Hz
model CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8: 220 - 230 V, 50/60 Hz
model CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
model AU2: 240 V, 50 Hz
model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
model HK2: 220 V, 50/60 Hz
model AR1/CN2: 220 V, 50 Hz
• Kabel pro připojení k autobaterii
Sony DCC-E345: 4,5 V ss
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
(Při použití přehrávače na rovné a pevné
podložce.)
Životnost baterií závisí na způsobu použití
přehrávače.
Napájení
Dva akumulátory
NC-WMAA
(nabíjeny po
dobu 3 hodin**)
NH-WM2AA
(nabíjeny po
dobu 4 hodin**)
Dvě alkalické
baterie Sony
LR6(SG)
G-PROTECTION
zap
nesvítí
RADIO
zap
8
7
14
18
15
30
32
28
50
* Hodnota měřená podle standardu EIAJ
(Electronic Industries Association of Japan).
** Doba nabíjení závisí na způsobu použití
akumulátorů.
Pracovní teplota
5˚ C - 35˚ C
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících
částí a ovládacích prvků)
Přibl. 131,6 × 25,0 × 141,4 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibl. 185 g
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Doplňující informace
29
Příslušenství (dodávané/volitelné)
Dodávané příslušenství
Oblastní kód země, ve které byl přehrávač
zakoupen, najdete v levé horní části štítku s
čárovým kódem na obalu přehrávače.
Napájecí sítový adaptér (1)
Sluchátka s dálkovým ovladačem s
displejem a vestavěnym digitálním
tunerem (1)
Dobíjecí akumulátory (2)
Přepravní balení baterií (1)
Přenosné pouzdro (1)
Volitelné příslušenství
Napájecí síCový adaptér AC-E45HG
Systém aktivních
SRS-T1
reproduktorů
SRS-Z500
Kabel k autobaterii
DCC-E345
Kabel k autobaterii se sadou
pro zapojení v autě
DCC-E34CP
Sada pro zapojení v autě CPA-9C
Propojovací kabel
RK-G129HG
RK-G136HG
Optický digitální propojovací kabel
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
Propojovací kabel
RK-TXT1
CD text
Dobíjecí akumulátory
NH-WM2AA
Sluchátka do uší
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Náhlavní sluchátka
MDR-A44L
MDR-A110LP
Může se stát, že váš prodejce nebude
mít k dispozici veškeré výše uvedené
příslušenství. Vyžádejte si od něj
podrobné informace o příslušenství,
které je k dostání ve vaší zemi.
30
Připojení vlastních náhlavních
sluchátek/sluchátek do uší k
dodávanému dálkovému ovladači
Používejte pouze sluchátka s
konektorem stereo minijack. Není možné
používat sluchátka s konektorem
microjack.
Stereo mini
Micro
Doplňující informace
31
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising