Sony | D-NE320SP | Sony D-NE320SP Návod k obsluze

2-318-873-62 (1)
D-NE320SP
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
Printed on 100 % recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísťujte nádoby
s tekutinou, např. vázy, předejdete
tak možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI
OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU,
ANI JEJ NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ LASEROVÉHO
ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M PŘI
OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje
pouze na země, kde je toto označení
zákonné, zejména na země Evropského
společenství (EU).
2 CZ
Obsah
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC ..... 4
Jaké disky můžete přehrávat na
tomto přehrávači disků CD? ..................5
Pokyny pro zajištění bezpečnosti ........... 7
Bezpečnost ................................................7
U přehrávače disků CD ...........................7
Při manipulaci s disky CD .......................7
Při používání sluchátek ...........................7
Při používání podstavce pro
reproduktory ............................................7
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství............. 8
Průvodce součástmi a ovládacími
prvky ................................................................... 9
Příprava zdroje napájení
(dobíjecí baterie) ................................. 10
Při použití suché baterie ........................12
Kontrola zbývající energie baterie .......12
Při použití síťového adaptéru................13
Přehrávání
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou) ........24
Přehrávání seznamů oblíbených
skladeb (Přehrávání seznamu m3u) ....24
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM) ...........................25
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání) ......................25
Změna kvality zvuku .................................. 26
Nastavení kvality zvuku ........................26
Přizpůsobení kvality zvuku ...................26
Položky nabídky SOUND ....................27
Změna volitelných nastavení .................. 28
Nastavení různých funkcí ......................28
Položky nabídky OPTION ...................29
Připojení jiných zařízení
k podstavci pro reproduktory................ 31
Doplňující informace
Řešení problémů.......................................... 32
Údržba.............................................................. 35
Technické údaje............................................ 35
Přehrávání disku CD .................................. 15
Volitelné příslušenství................................ 36
Poslech disků CD pomocí podstavce
pro reproduktory ......................................... 16
Základní operace přehrávání
(Přehrát, zastavit, hledat) ..................... 18
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD) ................................................. 19
Rejstřík ............................................................ 37
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru ......................................... 19
Vyhledávání pomocí zobrazení
skupin (zobrazení Soubor) ................... 19
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam)...............................20
Kontrola informací o disku CD
na displeji ...............................................20
Změna možností přehrávání
(PLAY MODE) ....................................... 22
Možnosti přehrávání
(PLAY MODE) ....................................23
Přehrávání skupin ..................................24
CZ
Tento návod popisuje způsob použití přehrávače
disků CD. Informace k dodanému softwaru
SonicStage naleznete v „Instalační a provozní
příručce“.
Poznámka pro uživatele
O dodaném softwaru
V závislosti na typu textu a znaků je možné, že se
text zobrazený v softwaru SonicStage nezobrazí
správně na zařízení. Stává se tak z důvodu:
– Omezení připojeného přehrávače.
– Přehrávač nefunguje normálně.
ATRAC3plus je obchodní známka společnosti
Sony Corporation.
„WALKMAN“ je registrovaná obchodní
známka společnosti Sony Corporation pro
výrobky Headphone Stereo.
je
obchodní známka společnosti Sony Corporation.
3 CZ
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC
Kromě běžných zvukových disků CD můžete přehrávat originální disk s názvem „Disk
CD ATRAC“, který vytvoříte pomocí dodaného softwaru SonicStage. Pomocí softwaru
SonicStage lze na jeden disk CD-R nebo CD-RW zaznamenat asi 30 zvukových disků CD*.
Následuje krátký přehled možností poslechu hudby na disku CD ATRAC.
Nainstalujte software SonicStage do počítače.
SonicStage je program, který pomocí hudby
stažené ze zvukových disků CD do počítače vytváří
originální disky CD. Lze jej nainstalovat z dodaného
disku CD-ROM.
Disk CD ATRAC
Vytvořte disk CD ATRAC.
Po výběru oblíbených skladeb z hudby uložené
v počítači je nahrajte na disk CD-R/CD-RW
pomocí programu SonicStage.
Zvukové disky CD,
soubory MP3
Poslechněte si je na tomto přehrávači disků CD.
Ať jdete kamkoli, můžete mít s sebou spoustu
skladeb na originálním disku CD.
V dodané „Instalační/provozní příručce“ vyhledejte informace
o instalaci programu SonicStage a způsobech vytváření disků
CD ATRAC.
* Pokud je celková doba přehrávání jednoho disku CD (alba)
přibližně 60 minut a nahráváte na disk CD-R/CD-RW s kapacitou
700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC3plus.
4 CZ
Jaké disky můžete přehrávat na tomto přehrávači disků CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD ve formátu CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard
záznamu používaný pro zvukové disky CD.
Disky CD ATRAC:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu ATRAC3plus pomocí programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technologie
zvukové komprese, která vyhovuje požadavku na vysokou kvalitu zvuku
a vysoké kompresní poměry. Ve formátu ATRAC3plus jsou soubory
zkomprimovány na přibližně 1/20 původní velikosti při rychlosti 64 kb/s.
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou:
ATRAC3
ATRAC3plus
Přenosové rychlosti
66/105/132 kb/s
48/64/256 kb/s
Vzorkovací kmitočty
44,1 kHz
44,1 kHz
Tento přehrávač disků CD může zobrazit až 62 znaků.
Disky CD ve formátu MP3:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu MP3 pomocí jiného softwaru než SonicStage*
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou uvedeny dále. Lze přehrávat také soubory ve formátu
VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Přenosové rychlosti
32 - 320 kb/s
8 - 160 kb/s
8 - 160 kb/s
Vzorkovací kmitočty
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Tento přehrávač disků CD odpovídá verzi 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formátu příznaků
ID3. Formát příznaků ID3 je určen k přidávání určitých informací (názvu
skladby, názvu alba, jména interpreta atd.) k souborům ve formátu MP3. Tento
přehrávač disků CD může zobrazit až 64 znaků příznaku ID3.
Disky CD-Extra a disky CD v režimu Mix-Mode:
Disk CD-R/CD-RW, na kterém jsou společně zaznamenána data ve
formátech CD-DA a CD-ROM*
Pokud disk CD nelze přehrát, změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“
v nabídce OPTION ( strana 30). Potom je možné disk přehrát.
Je možné přehrát také disk CD ATRAC, na němž jsou komprimovaná data ve formátu
MP3 zaznamenána pomocí jiného softwaru než SonicStage.
Pomocí softwaru SonicStage nelze vytvořit disk CD, na němž jsou zaznamenána zvuková
data ve smíšeném formátu.
* Lze přehrávat pouze disky ve formátech ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Pokračování 
5 CZ
Hudební disky kódované technologiemi
ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu Compact
Disc (CD). Některé hudební společnosti
vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií
zajišujících ochranu proti kopírování.
Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je
proto přehrávat na tomto zařízení.
Rozdíly ve strukturách souborů disků CD ve
formátu ATRAC CD a MP3
Disky ATRAC CD a MP3 CD sestávají ze
„souborů“ a „skupin“. „Soubor“ odpovídá
skladbě zvukového disku CD. „Skupina“ je
balík souborů odpovídající „albu“.
U disků ve formátu MP3 rozpozná tento
přehrávač složku MP3 jako „skupinu“,
takže disky CD ATRAC a MP3 mohou
fungovat stejným způsobem.
Použitelný počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 256
• Maximální počet souborů: 999
Pořadí přehrávání u disků CD ATRAC a MP3
U disků CD ATRAC jsou soubory
přehrávány v pořadí vybraném v programu
SonicStage.
U disků CD MP3 se pořadí přehrávání
může lišit v závislosti na metodě použité
k záznamu souborů MP3 na disk. Přehrát
lze i „seznam skladeb“ obsahující pořadí
přehrávání souborů MP3. V následujícím
příkladu jsou soubory přehrávány v pořadí
od  do .
6 CZ
MP3
Skupina
Soubor
(Maximální počet úrovní adresářů: 8)
Poznámky
• Pokud jsou na stejném disku CD zaznamenány
soubory ATRAC3plus a MP3, přehraje
tento přehrávač disků CD nejprve soubory
ATRAC3plus.
• Možnosti přehrávání tohoto přehrávače
disků CD se mohou lišit podle kvality disku
a podmínek nahrávacího zařízení.
• Přijatelné znaky jsou A až Z, a až z, 0 až 9
a _ (podtržítko).
• Na disk obsahující soubory ATRAC3plus/
MP3 neukládejte soubory v jiných formátech
a nevytvářejte nepotřebné složky.
Disky CD ATRAC
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve formátu
ATRAC3plus nelze přehrávat v počítači.
Disky CD MP3
• K názvu souboru je třeba přidat příponu
„mp3“. Pokud však přidáte příponu „mp3“
k jinému souboru než k souboru MP3, nebude
přehrávač moci soubor správně rozpoznat.
• Chcete-li komprimovat zdroj v souboru MP3,
doporučujeme nastavit parametry komprese
na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit
Rate“ (konstantní přenosovou rychlost).
• Chcete-li nahrávat do maximální kapacity,
nastavte zapisující software na „zastavení
zápisu“.
• Pokud chcete najednou nahrávat do maximální
kapacity na médium, na kterém není nic
zaznamenáno, nastavte zapisující software na
hodnotu „Disc at Once“ (Celý disk).
Pokyny pro zajištění
bezpečnosti
Bezpečnost
• Pokud na přehrávač disků CD spadne
nějaký předmět nebo je politý tekutinou,
odpojte jej a před dalším použitím jej
nechte zkontrolovat odborníkem.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do zdířky
DC IN 3 V (externí výstup napájení).
U přehrávače disků CD
• Udržujte čočku přehrávače disků CD
čistou a nedotýkejte se jí. V opačném
případě může být čočka poškozena
a přehrávač disků CD nebude správně
fungovat.
• Na horní část přehrávače disků CD
nepokládejte žádné těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození přehrávače
a disku CD.
• Neumisťujete přehrávač disků CD
do blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa s přímým slunečním zářením,
velkou prašností či množstvím písku,
na místa s velkou vlhkostí nebo do
deště, na místa, kde by mohlo dojít
k mechanickým nárazům, na místa
s nerovným povrchem ani do auta se
zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač disků CD způsobuje
rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu, vypněte přehrávač
disků CD nebo jej odstraňte z blízkosti
rádia či televize.
• V tomto přehrávači nelze přehrávat
disky nestandardních tvarů (například
srdce, čtverec, hvězda atd.). Při pokusu
o jejich přehrávání by mohlo dojít
k poškození přehrávače disků CD.
Nepoužívejte takové disky.
Při manipulaci s disky CD
• Disk CD držte za okraje, abyste jej
nezašpinili. Nedotýkejte se povrchu.
• Na disk CD nelepte papír ani pásku.
• Nevystavujte disk CD přímému
slunečnímu záření ani zdrojům tepla,
například u horkovzdušných ventilačních
otvorů. Nenechávejte disk CD v autě
zaparkovaném na přímém slunci.
Při používání sluchátek
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě
na kole nebo při ovládání motorového
vozidla. Mohli byste tak způsobit dopravní
nehodu a v některých oblastech je to
protizákonné. Také může být nebezpečné
poslouchat přehrávač se sluchátky hodně
nahlas při chůzi, obzvláště na přechodech.
V potenciálně nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
přehrávač vypnout.
Prevence poškození sluchu
Neposlouchejte nahrávky se sluchátky
příliš hlasitě. Odborníci na problémy se
sluchem varují před dlouhým a častým
poslechem příliš hlasité hudby. Pokud
uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost
nebo přehrávač vypněte.
Ohleduplnost vůči ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
Umožní vám to slyšet zvuky z okolí a být
ohleduplní k ostatním.
Při používání podstavce pro
reproduktory
• Jednotka reproduktorů, zabudovaný
zesilovač a skříň podstavce jsou přesně
vyváženy. Podstavec nerozebírejte ani
neměňte.
• Umístěte podstavec na rovné místo.
• Podstavec by se mohl převrhnout nebo
spadnout v závislosti na tom, kam
jej postavíte. Do blízkosti podstavce
nepokládejte cenné předměty.
• Při přenášení podstavce neumísťujte do
jeho blízkosti diskety nebo kreditní karty.
Zabráníte tak jejich možnému poškození
magnetem uvnitř reproduktoru.
• Pokud podstavec nebudete delší dobu
používat, odpojte síťový adaptér od
síťové zásuvky. Napájení není zcela
vypnuté, ani když přepnete vypínač na
podstavci do pozice „OFF“.
7 CZ
Začínáme
Kontrola dodaného
příslušenství
• Síťový adaptér
• Podstavec pro
reproduktory (1)
• Sluchátka do uší
• Sluchátka do uší
(pouze modely E18,
AU2, TW2*)
(Ostatní modely)
• Dálkové ovládání • Dobíjecí baterie
(pouze modely E18,
AU2, TW2*)
• Pouzdro pro přenášení baterie
• Disk CD-ROM (SonicStage)
Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na
přehrávači zvukových disků CD včetně tohoto
přehrávače.
• Síťový adaptér (pouze model E33*)
• Provozní pokyny (tato příručka)
• Instalační/provozní příručka
* Kód oblasti pro zakoupený model zjistíte
v levé horní části čárového kódu na obalu.
Poznámka
Používejte pouze dodané dálkové ovládání.
Tento přehrávač nelze ovládat žádným jiným
dálkovým ovládáním.
8 CZ
Správně zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovládání.
(pouze modely E18, AU2, TW2)
Sluchátka nebo
sluchátka do uší
Průvodce součástmi
a ovládacími prvky
( strana 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( strana 18, 20, 24, 26)
*/ ( strana 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( strana 15, 16)
 Přehrávač disků CD:
tlačítko – ( strana 18-20, 25)
Dálkové ovládání:
tlačítka +/– ( strana 18)
Začínáme
Přehrávač disků CD
 Ovládací tlačítko
 (přehrát/pozastavit)*/ENTER
 Přehrávač disků CD:
tlačítko /CHG ( strana 11, 12,
18-20, 25-27, 29)
Dálkové ovládání:
tlačítko  ( strana 18)
 Tlačítko SEARCH ( strana 19, 20)
 Tlačítko DISPLAY/MENU
( strana 21, 22, 24, 26, 28)
 Tlačítko
+ ( strana 18, 19, 25)
 Konektor  (sluchátka) ( strana 15)
Dálkové ovládání (pouze modely E18, AU2, TW2*)
 Konektor DC IN 3V ( strana 12, 13)
 Přepínač HOLD (na zadní straně
přehrávače disků CD) ( strana 19)
 Přepínač OPEN ( strana 10, 15)
 Ovladač hlasitosti VOL +/–
( strana 15)
 Spona
 Tlačítko  (tlačítko přehrát/
pozastavit)* ( strana 15, 18)
* Kód oblasti zakoupeného modelu zjistíte
v levé horní části čárového kódu na obalu.
Podstavec pro reproduktory
 Tlačítka / ( strana 18)
 Konektor AUX IN ( strana 31)
 Konektor DC IN 3 V ( strana 16)
 Přepínač  (sluchátka)/
(reproduktor)
( strana 16, 17, 31)
 Přepínač
/OFF•POWER ON
( strana 11, 17)
 Kontrolka Operation ( strana 16)
 Koncovka pro připojení ( strana 35)
* Toto tlačítko je vybaveno hmatovým
bodem pro nevidomé.
Pokračování 
9 CZ
Displej
 Znakový informační displej
( strana 21)
 Indikátor formátu Atrac3plus/MP3
( strana 5)
 Indikátor disku ( strana 15)
 Indikátor baterií ( strana 12)
Příprava zdroje napájení
(dobíjecí baterie)
Dobíjecí baterii nabijte před prvním
použitím nebo v případě, že je vyčerpaná.
Chcete-li déle zachovat původní kapacitu
baterie, nabíjejte baterii, pouze pokud je
úplně vybitá (na displeji se zobrazí zpráva
„Low Battery“).
Dodaný podstavec pro reproduktory je
určen pouze pro tento přehrávač, proto
jej nelze použít k nabíjení žádného jiného
modelu.
1
 Indikátor seznamu skladeb
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
 Indikátor skupiny
wj Indikátor záložky ( strana 24)
wk Indikátor režimu přehrávání
Přepínač OPEN
wl Indikátor časovače ( strana 29)
e; Indikátor zvuku
2
Otevřete kryt přihrádky baterie
uvnitř přehrávače.
Zvednout
Kryt
přihrádky
baterie
3
Tlačítko
Vložte dobíjecí baterii NH-7WMAA
tak, aby její pól  odpovídal
diagramu v přihrádce baterie.
Vkládejte pólem
 napřed.
10 CZ
4
Zavřete kryt tak, aby zapadl na své
místo.
Nastavte přepínač na podstavci do
pozice „
/OFF“. Pak stisknutím
tlačítka /CHG na přehrávači disků
CD spusťte nabíjení.
Na displeji bliká nápis „Charging“
(nabíjení)
a dílky indikátoru se
postupně rozsvěcují.
Začínáme
Stiskněte zde.
6
 Stiskněte tlačítko /CHG
 Nastavte na hodnotu „
5
/OFF“.
Připojte síťový adaptér k dodanému
podstavci pro reproduktory. Pak
vložte přehrávač disků CD do
podstavce tak, aby značka  na
přehrávači byla zarovnána se
značkou  na podstavci. Zatlačte na
přehrávač, dokud pevně nezapadne
do podstavce.
do zásuvky na střídavý proud
Síťový adaptér
Po úplném nabití baterie nápis
„Charging“ zmizí.
Poznámky
Podstavec pro
reproduktory
3
• Nedobíjejte jinou dobíjecí baterii než baterii
NH-7WMAA.
• Pokud během nabíjení stisknete tlačítko
/ENTER, nabíjení se ukončí a spustí se
přehrávání disku CD.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí baterie
zahřívají. Tento jev nepředstavuje žádné
nebezpečí.
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, vyjměte dobíjecí baterii.
• Během nabíjení se kontrolka provozu na
podstavci pro reproduktory nerozsvítí.
Pokračování 
do
konektoru
DC IN 3V
Zarovnejte značku 
se značkou .
11 CZ
Nabíjení dobíjecí baterie bez použití
podstavce s reproduktory
/CHG
do konektoru DC IN 3V
Pokud je po provedení tohoto postupu
životnost baterie stále asi o polovinu
kratší v porovnání s normálním dobitím,
nahraďte baterii novou dobíjecí baterií.
Poznámka k přenášení dobíjecí baterie
Použijte dodané pouzdro pro přenášení
baterie, které ji ochrání před neočekávaným
horkem. Pokud se dobíjecí baterie dostane
do kontaktu s kovovými předměty, může
dojít k zahřátí nebo k požáru v důsledku
zkratu.
Při použití suché baterie
1
Připojte síťový adaptér do
konektoru DC IN 3V na přehrávači
disků CD a do síťové zásuvky.
Pro přehrávač disků CD používejte pouze
následující typ suché baterie:
• Alkalická baterie LR6 (velikost AA)
1 Posunutím přepínače OPEN otevřete
kryt přehrávače.
2 Otevřete kryt přihrádky baterie uvnitř
přehrávače.
3 Vložte baterii LR6 (velikosti AA - není
dodávána) tak, aby její pól  odpovídal
diagramu v přihrádce baterie, a zavřete
kryt tak, aby zapadl na své místo.
2
Stiskněte tlačítko /CHG.
Bude spuštěno nabíjení.
Kontrola zbývající energie
baterie
Síťový adaptér
do zásuvky na střídavý proud
Vyjmutí baterie
Baterii vyjměte podle níže uvedené
ilustrace.
Zbývající energie baterie je označena
na displeji následujícími indikátory. Se
zmenšováním tmavé části indikátoru se
vybíjí zbývající energie.




 „Low Battery“ *
* Zazní pípnutí.
12 CZ
Poznámka k životnosti dobíjecí baterie a kdy
je třeba ji vyměnit
Pokud je baterie nová nebo nebyla delší
dobu používána, nebude pravděpodobně
úplně nabita.
V takovém případě ji dobíjejte, dokud
z displeje nezmizí nápis „Charging“ a pak
přehrávač používejte, dokud nebude
baterie úplně vybitá (na displeji se zobrazí
zpráva „Low Battery“). Tento postup
několikrát zopakujte.
Po vybití baterie ji nahraďte novou nebo
nabijte dobíjecí baterii.
Poznámky
• Na displeji se zobrazí přibližná zbývající
energie baterie. Například jeden dílek nemusí
vždy označovat jednu čtvrtinu energie baterie.
• V závislosti na provozních podmínkách může
displej zobrazovat mírně vyšší nebo nižší
energii než ve skutečnosti.
Životnost baterie 1)
Při použití dobíjecí baterie NH-7WMAA
(nabíjené asi 5 hodin 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
10
9
Zvukový disk CD
17
15
Disk CD ATRAC 3)
12
11
Disk CD MP3 4)
1) Hodnota měřená pomocí standardu JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Zobrazená doba přehrávání určuje přibližný
počet hodin při používání přehrávače na rovném
stabilním povrchu a režimu „POWER SAVE“
nastaveném na hodnotu „ON“ ( strana 30).
Tato hodnota se liší podle způsobu používání
přehrávače.
2)Při používání alkalické baterie Sony LR6 (SG)
(vyrobené v Japonsku).
3)Nahrávání při rychlosti 48 kb/s.
4)Nahrávání při rychlosti 128 kb/s.
5)Doba nabíjení se liší podle způsobu používání
dobíjecích baterií.
Poznámky k dobíjecím bateriím a suchým
bateriím
• Suché baterie nenabíjejte.
• Baterie neodhazujte do ohně.
• Baterie nenoste v kapse nebo jinde společně
s mincemi nebo jinými kovovými předměty.
Pokud se kladné a záporné póly baterie
dostanou náhodně do kontaktu s kovovými
předměty, může baterie generovat teplo.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat,
vyjměte je.
• Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie,
vytřete veškerý obsah v přihrádce baterie
a nainstalujte nové baterie. Jestliže se vám
elektrolyt dostane na pokožku, důkladně ji
omyjte.
Začínáme
Při použití jedné alkalické baterie 2)
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Zvukový disk CD
41
38
Disk CD ATRAC 3)
26
24
Disk CD MP3 4)
Při použití síťového adaptéru
Přehrávač můžete napájet pomocí síťového
adaptéru. Pak není nutné používat baterii.
do konektoru DC IN 3V
Síťový adaptér
do zásuvky na střídavý proud
1
Připojte síťový adaptér do konektoru
DC IN 3V přehrávače disků CD a do
zásuvky na střídavý proud.
Pokračování 
13 CZ
Poznámky k síťovému adaptéru
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, odpojte všechny zdroje napájení.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér AC.
Pokud k přehrávači nebyl dodán síťový adaptér,
použijte síťový adaptér AC-E30HG (není
dostupný v Austrálii). Jestliže použijete jiný
síťový adaptér, může dojít k poruše.
Polarita konektoru
• Nedotýkejte se síťového adaptéru vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síťového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
14 CZ
Přehrávání
Přehrávání disku CD
4
Nastavte hlasitost stisknutím
ovladače VOL +/–.
Ovladač VOL +/–
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Nejprve připojte sluchátka k přehrávači.
do  (sluchátka)
Sluchátka/sluchátka do uší
Na dálkovém ovládání (pouze modely E18,
AU2, TW2)
Po vložení disku CD do přihrádky pro disk
v kroku 2 stiskněte tlačítko  a nastavte
hlasitost otočením tlačítka VOL + nebo –.
Přehrávání
Přepínač OPEN
Ovladač VOL +/–
2
Vložte disk CD do přihrádky pro
disk a zavřete kryt.
Vyjmutí disku CD
Disk CD vyjměte stisknutím kolíku ve
středu přihrádky pro disk.
Štítkem nahoru
3

Stiskněte tlačítko /ENTER.
(disk) se posune a přehrávač
zahájí přehrávání.
/ENTER
15 CZ
Poslech disků CD
pomocí podstavce pro
reproduktory
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
2
Vložte disk CD do přihrádky pro
disk a zavřete kryt.
3
Připojte síťový adaptér k dodanému
podstavci pro reproduktory. Pak
vložte přehrávač disků CD do
podstavce tak, aby značka  na
přehrávači byla zarovnána se
značkou  na podstavci. Zatlačte na
přehrávač, dokud pevně nezapadne
do podstavce.
4
Nastavte přepínače na podstavci na
hodnotu „POWER ON“ a .
Kontrolka provozu se rozsvítí.
Kontrolka provozu
(Operation)
Nastavte na
hodnotu .
5
Nastavte
na hodnotu
„POWER ON“.
Stiskněte tlačítko /ENTER na
přehrávači.
Zvuk vychází z reproduktorů.
Tlačítko /ENTER
do zásuvky na střídavý proud
Síťový adaptér
Podstavec pro
reproduktory
3
6
Nastavte hlasitost stisknutím
tlačítka VOL +/– na přehrávači.
Ovladač VOL +/–
do
konektoru
DC IN 3V
16 CZ
Zarovnejte značku 
se značkou .
Vyjmutí disku CD
Vyjměte přehrávač disků CD z podstavce
pro reproduktory. Pak vyjměte disk CD
stisknutím kolíku ve středu přihrádky pro
disk.
Přehrávání
Poslech disků CD pomocí sluchátek
připojených k přehrávači disků CD
V kroku 4 postupu „Poslech disků pomocí
podstavce pro reproduktory“ ( strana 16)
nastavte přepínač / na podstavci na
hodnotu .
Používání podstavce pro reproduktory bez
využití síťového adaptéru
1 Vložte baterii podle postupu popsaného
v části „Při použití suché baterie“
( strana 12).
2 Nastavte přepínač
/OFF•POWER
ON na podstavci na hodnotu
/OFF.
3 Nastavte přepínač / na podstavci na
hodnotu .
4 Stiskněte tlačítko /ENTER na
přehrávači.
Poznámky
• V době, kdy je přehrávač disků CD připojen
k podstavci pro reproduktory, není možné
měnit disky CD.
• Pevně zavřete kryt přehrávače disků CD a vložte
přehrávač do podstavce pro reproduktory.
• Pokud přenášíte podstavec s připojeným
přehrávačem CD, držte pevně podstavec
i přehrávač.
• Při přehrávání disku CD v době připojení
k podstavci pro reproduktory je nastavení
hlasitosti obnoveno na výchozí hodnoty.
• Používáte-li podstavec pro reproduktory bez
síťového adaptéru, sníží se hlasitost zvuku
vystupujícího z reproduktorů, protože zvuk při
výstupu neprochází zesilovačem podstavce.
Pokračování 
17 CZ
Základní operace přehrávání (Přehrát, zastavit, hledat)
Pro
Přehrávání Přehrávání od první skladby
Operace
Zastavení Pozastavení/Obnovení přehrávání po
pozastavení
Stiskněte tlačítko /ENTER ( na dálkovém
ovládání).
Zastavení přehrávání
Vyhledání Nalezení začátku aktuální skladby 1)
Ve stavu zastavení stiskněte tlačítko /ENTER
( na dálkovém ovládání), dokud se nespustí
přehrávání.
Stiskněte tlačítko  (stop)/CHG ( na dálkovém
ovládání).
Jednou stiskněte tlačítko .
Nalezení začátku předchozích skladeb 1)
Opakovaně stiskněte tlačítko .
Nalezení začátku následující skladby 1)
Jednou stiskněte tlačítko .
Nalezení začátku následujících skladeb 1)
Opakovaně stiskněte tlačítko .
Rychlý přechod zpět 1) 3)
Stiskněte a podržte tlačítko .
Rychlý přechod vpřed 1) 3)
Stiskněte a podržte tlačítko .
Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) +.
Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) –.
Přechod k následujícím skupinám 2)
Přechod k předchozím skupinám 2)
1)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání i pozastavení.
2)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání jiných než zvukových disků CD.
3)Přehrávač nelze ovládat při použití souboru MP3 zaznamenaného na disku CD-R/CD-RW v režimu
zápisu paketů.
18 CZ
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD)
Zamknutím ovládacích prvků můžete
zabránit nechtěnému stisknutí tlačítek při
přenášení přehrávače.
1
Modely dodávané s dálkovým
ovládáním:
Funkci HOLD můžete používat zvlášť
pro dálkové ovládání a pro přehrávač
(na zadní straně). I když je například
funkce HOLD aktivována na
přehrávači, můžete přehrávač ovládat
pomocí dálkového ovládání, dokud
funkci HOLD nenastavíte také na
dálkovém ovládání.
Odemknutí ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru šipky.
Vyhledávání pomocí zobrazení
skupin (zobrazení Soubor)
Na disku CD, například disku CD
ATRAC nebo disku CD MP3, na kterém
je zaznamenáno množství souborů, lze
soubor vyhledat podle názvů skupin
(kromě zvukového disku CD) nebo
souborů kolem přehrávaného souboru.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
SEARCH.
Na displeji se zobrazí názvy skupin
a souborů v okolí aktuálního souboru.
MR.SNO
The Train
Where do
Přehrávání
Posuňte přepínač HOLD na zadní
části přehrávače ve směru šipky.
Je-li aktivován režim HOLD, po
stisknutí libovolného tlačítka bliká
nápis „HOLD“.
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru
Yo
 Názvy skupin
 Názvy souborů
2
Zvolte skupinu stisknutím možnosti
+ nebo
–.
3
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
soubor.
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Spustí se přehrávání zvoleného
souboru.
Zrušení hledání
Stiskněte tlačítko .
Pokračování 
19 CZ
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam)
Skladbu nebo soubor můžete vyhledat
kontrolou typu formátu hudebního zdroje
a názvů skupin a souborů.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
SEARCH.
Když přehráváte disk CD, na kterém
jsou nahrána smíšená zvuková data:
Nejdříve se zobrazí obrazovka pro
výběr formátu, například „ATRAC
ROOT“ nebo „MP3 ROOT“.
Stiskněte tlačítko /ENTER.
2
Stisknutím tlačítka  nebo 
vyberte skupinu a stiskněte tlačítko
/ENTER.
3
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
soubor.
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Spustí se přehrávání zvoleného souboru.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko  nebo
–.
Zrušení hledání
Stiskněte tlačítko .
20 CZ
Kontrola informací o disku CD
na displeji
Informace o disku CD můžete
zkontrolovat na displeji.
Podle oblasti, ve které jste přehrávač disků
CD zakoupili, nemusí být výchozí jazyk
„ENGLISH“ (Angličtina). V případě
potřeby změňte nastavení možnosti
LANGUAGE ( strana 29).
Pokud přehráváte disk CD ve formátu
MP3 obsahující soubory s příznakem
ID3, zobrazí se informace příznaku ID3.
(Jestliže nejsou informace příznaku ID3
k dispozici, zobrazí se název souboru nebo
skupiny.) ( strana 5)
Poznámky
• Na tomto přehrávači lze zobrazit znaky A-Z,
a-z, 0-9 a _.
• Před přehráním souboru přečte přehrávač
všechny informace o souboru a skupině
(nebo složce) na disku CD. Zobrazí se zpráva
„Reading“ (čtení). Podle obsahu disku CD
může čtení chvíli trvat.
• Jestliže soubor nepatří do žádné skupiny,
zobrazí se na displeji zpráva „MP3 ROOT“.
Kontrola informací na displeji
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY/
MENU.
Disk CD ATRAC/MP3
 Název souboru, jméno interpreta 3), číslo souboru,
uplynulá doba přehrávání
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynulá doba přehrávání
(Jméno interpreta, název skladby) 1)

Název skupiny 3), informace CODEC 4),
celkový počet souborů

Obrazovka zobrazení Soubor
Přehrávání

Celkový počet skladeb na disku CD, celková
zbývající doba přehrávání disku, zbývající doba
aktuální skladby 2)

Obrazovka zobrazení Soubor
1)Pokud přehráváte zvukový disk CD obsahující
textové informace, například CD-TEXT,
zobrazí se informace v závorkách.
2)Zobrazení se objeví pouze během normálního
přehrávání.
3)Pokud disk neobsahuje informace příznaku
ID3, nezobrazí se jméno interpreta. Jestliže se
na displeji zobrazí seznam názvů skupin nebo
souborů, nezobrazí se jméno interpreta ani
název skupiny.
4)Zobrazí se přenosová rychlost a vzorkovací
kmitočet. Jestliže je přehráván soubor MP3
vytvořený v režimu VBR (variable bit rate),
zobrazí se na displeji místo přenosové rychlosti
zpráva „VBR“. V některých případech se
zpráva „VBR“ zobrazí v polovině přehrávání,
nikoli na začátku.
21 CZ
Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)
Můžete použít různé možnosti přehrávání,
například vybrat si písně, které chcete
poslouchat, a přehrávat písně v oblíbeném
pořadí.
Podrobnosti o možnostech přehrávání
najdete na  straně 23.
Pomocí vybraných možností přehrávání
můžete také přehrávat písně opakovaně
(opakované přehrávání,  strana 25).
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 CZ
2
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
položku „ PLAY MODE“.
3
Po stisknutí tlačítka /ENTER
zvolte stisknutím tlačítka  nebo 
možnost přehrávání.
Výchozí nastavení je „ALL“ (normální
přehrávání).
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
5
Pokud se zobrazí zpráva „REPEAT“,
zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko /ENTER.
Návrat k normálnímu přehrávání
V nabídce PLAY MODE zvolte možnost
„ALL“.
Možnosti přehrávání (PLAY MODE)
Displej přehrávače disků CD
ALL
GROUP
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Přehrávání
1
SHUFFLE
GROUP SHUFFLE
Popis
Všechny skladby na disku CD se přehrají v pořadí podle čísla skladby.
U disků CD ATRAC/MP3 je pořadí přehrávání různé podle nastavení
položky „PLAY ORDER“ v nabídce OPTION.
Přehrají se všechny skladby ve zvolené skupině nebo všechny skupiny
(pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 24).
Aktuální skladba se přehraje jednou.
Všechny skladby na disku CD jsou přehrány v náhodném pořadí.
Přehrají se všechny skladby ve zvolené skupině v náhodném pořadí
(pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 24).
Budou přehrány skladby, k nimž byly přidány záložky. Přehrávání
skladeb se záložkami bude zahájeno v pořadí podle čísel skladeb,
nikoli podle pořadí, ve kterém jste přidali záložky ( strana 24).
Budou přehrány skladby ve zvoleném seznamu skladeb m3u* (pouze
disky CD MP3) ( strana 24).
Budou přehrány nejčastěji přehrávané skladby na disku CD v pořadí
od 10. do první.
Až 32 skladeb, které přehrávač automaticky uložil do paměti jako
nejčastěji přehrávané, bude přehráno v náhodném pořadí.
Bude přehráno až 64 skladeb v oblíbeném pořadí ( strana 25).
Přehraje se přibližně 10 sekund každé následující skladby.
* Seznam m3u je soubor, ve kterém bylo zakódováno pořadí přehrávání souboru MP3. Chcete-li použít
funkci seznamu skladeb, zaznamenejte soubory MP3 na disk CD-R/CD-RW pomocí kódovacího
softwaru podporujícího formát m3u.
Můžete přehrávat prvních 8 seznamů (seřazených podle názvu souboru) na obrazovce přehrávače
disků CD.
Pokračování 
23 CZ
Přehrávání skupin
1
2
Proveďte kroky 1 a 2 postupu
„Změna možností přehrávání (PLAY
MODE)“ ( strana 22). V kroku 3
zvolte možnost „GROUP“ nebo
„GROUP SHUFFLE“ a stiskněte
tlačítko /ENTER.
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
skupinu.
Když vybíráte skupinu na disku CD
MP3 atd. hledáním ve všech adresářích,
stiskněte tlačítko  nebo .
Když vybíráte skupinu ve stejném
adresáři, stiskněte tlačítko  nebo .
3
Stiskněte tlačítko /ENTER
alespoň na 2 sekundy.
Spustí se přehrávání všech souborů ve
zvolené skupině.
4
Pokud se zobrazí zpráva „REPEAT“,
zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko /ENTER.
Poznámka
Pokud skupina neobsahuje žádné skladby,
zobrazí se na displeji zpráva „Invalid“ (neplatné).
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)
1
2
24 CZ
Během přehrávání skladby, ke které
chcete přidat záložku, stiskněte
tlačítko /ENTER, dokud nezačne
pomalu blikat ikona .
Pokud chcete přidat záložku
ke dvěma nebo více skladbám,
zopakujte krok 1.
Záložky můžete přidat k až 10 diskům
CD u zvukových disků (až 99 skladeb
na jednotlivých discích CD) a až
k 5 diskům CD pro disky CD ATRAC/
MP3 (až 999 skladeb na jednotlivých
discích CD).
3
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
4
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
položku „PLAY MODE“ a stiskněte
tlačítko /ENTER.
5
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
položku „BOOKMARK“ a stiskněte
tlačítko /ENTER.
6
Pokud se zobrazí zpráva „REPEAT“,
zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko /ENTER.
Odstranění záložek
Během přehrávání skladby se záložkou
stiskněte a podržte tlačítko /ENTER,
dokud ikona nezmizí.
Poznámky
• Pokud se pokusíte přidat záložky ke skladbám
na jedenáctém disku CD (na šestém disku
CD při přehrávání disků CD ATRAC/MP3),
budou záložky prvního přehrávaného disku
CD vymazány.
• Všechny záložky uložené v paměti budou
vymazány, jestliže odstraníte všechny zdroje
napájení.
• K vymazání všech záložek dojde také
v případě, že budete pokračovat v přehrávání
s dobíjecí baterií při zobrazené zprávě „Low
Battery“, aniž byste nabili baterii.
Přehrávání seznamů
oblíbených skladeb (Přehrávání
seznamu m3u)
1
V kroku 3 postupu „Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 22) zvolte možnost
„PLAYLIST“.
2
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
seznam skladeb.
3
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM)
Zrušení přehrávání PGM
Stiskněte tlačítko .
1
Opakované přehrávání skladeb
Po zastavení přehrávače zvolte
položku „PROGRAM“ v kroku
3 postupu „Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 22) a stiskněte tlačítko
/ENTER.
(Opakované přehrávání)
1
V kroku 5 postupu „Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)“ vyberte
možnost „ON“ ( strana 22).
2
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
skladbu a stiskněte a podržte
tlačítko /ENTER, dokud se
zobrazení nezmění.
Při přehrávání disku CD ATRAC/MP3:
Stisknutím tlačítek + nebo – také
můžete zvolit soubor v jiné skupině.
3
Zopakováním kroku 2 zvolte skladby
v oblíbeném pořadí.
Můžete vybrat až 64 skladeb.
Po zadání 64. skladby se číslo první
vybrané skladby (zvukový disk CD)/
název souboru (CD ATRAC/MP3)
zobrazí na displeji.
Pokud zvolíte 65 a více skladeb, budou
postupně vymazány nejdříve zadané
skladby.
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Spustí se přehrávání ve zvoleném
pořadí.
Přehrávání
Návrat k normálnímu přehrávání
Vyberte možnost „OFF”.
Kontrola programu
1 Po zastavení přehrávače zvolte položku
„PROGRAM“ v kroku 3 postupu
„Změna možností přehrávání (PLAY
MODE)“( strana 22) a stiskněte
klávesu /ENTER.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
/ENTER, dokud se zobrazení
displeje nezmění. Při každém stisknutí
tlačítka /ENTER se zobrazí skladby
v pořadí přehrávání.
25 CZ
Změna kvality zvuku
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
SOUND najdete na  straně 27.
Nastavení kvality zvuku
2
Stisknutím tlačítka  nebo  po
dobu nejméně dvou sekund zvolte
rozsah frekvencí.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
 nebo  zvolte tvar vlnovky.
V paměti jsou pro každý rozsah
frekvencí uloženy 3 tvary.
Můžete nastavit možnost „EQUALIZER“
nebo možnost „CLEARBASS“. Pokud
nastavíte obě možnosti zároveň, můžete
si vychutnat více hlubokých tónů spolu
s požadovanou kvalitou zvuku.
1
2
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
Low
Rozsah frekvencí
4
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
položku „ SOUND“.
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
hlasitost zvuku.
Hlasitost zvuku lze nastavit na 7 úrovní.
Hlasitost zvuku
Low
3
4
Po stisknutí tlačítka /ENTER
zvolte stisknutím tlačítek  nebo
 položku, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko /ENTER.
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
možnost a stiskněte tlačítko /
ENTER.
Přizpůsobení kvality zvuku
Kvalitu zvuku můžete přizpůsobit pro
každý rozsah frekvencí zvlášť pomocí
tvaru vlnovky na displeji.
1
26 CZ
V kroku 3 postupu „Nastavení kvality
zvuku“ zvolte možnost „EQUALIZER“
a v kroku 4 možnost „CUSTOM“.
Nejprve se zobrazí nápis „Low“.
K dispozici jsou tři rozsahy frekvencí:
„Low“ (nízký rozsah zvuku), „Mid“
(střední rozsah zvuku) a „High“
(vysoký rozsah zvuku).
Mid High
Mid High
5
Opakováním kroků 2 až 4 nastavíte
zbývající 2 rozsahy frekvencí.
6
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko .
Zrušení operace úprav
Stiskněte tlačítko  alespoň na dvě
sekundy.
Poznámky
• Pokud je po zvýšení hlasitosti zvuk v důsledku
provedeného nastavení zkreslený, snižte
hlasitost.
• Pokud rozpoznáte rozdíl v hlasitosti zvuku
mezi nastavením zvuku „CUSTOM“ a jiným
nastavením zvuku, upravte hlasitost podle
potřeby.
Položky nabídky SOUND
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Chcete-li nastavení zrušit,
stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.
Položka
EQUALIZER
(Nastavení ekvalizéru)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Pro vokály, posílení zvuku ve středním rozsahu
Živé zvuky, zdůraznění nízkých a vysokých rozsahů zvuku
Výrazné zvuky, ještě více zvýrazněné vysoké a nízké
rozsahy v porovnání s hodnotou ACTIVE
CUSTOM
Přizpůsobený zvuk (podrobnosti najdete  na straně 26)
Normální kvalita zvuku
 OFF
1
2
3
Přehrávání
CLEARBASS
(Nastavení basových
zvuků)
Možnosti (: Výchozí nastavení)
Normální kvalita zvuku
 OFF
Zdůraznění basových zvuků
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení 1
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení 2
Poznámka
Když změníte nastavení položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, bude mít nastavení
položky EQUALIZER přednost.
Když nastavujete položku EQUALIZER i položku CLEARBASS, nastavte nejdříve položku
EQUALIZER.
27 CZ
Změna volitelných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
OPTION najdete na  straně 29.
Nastavení různých funkcí
Můžete nastavit různé funkce, například
jazyk nabídky a pořadí přehrávání skupin
nebo souborů.
28 CZ
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
2
Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
položku „ OPTION“.
3
Po stisknutí tlačítka /ENTER
zvolte stisknutím tlačítek  nebo
 položku, kterou chcete nastavit,
a stiskněte tlačítko /ENTER.
4
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
možnost a stiskněte tlačítko /
ENTER.
Pokud nastavujete položky
„LANGUAGE“ nebo „PLAY
ORDER“, zopakujte krok 3.
Položky nabídky OPTION
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Chcete-li nastavení zrušit,
stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.
Položky
Možnosti (: Výchozí nastavení)
LANGUAGE
(Jazyk pro nabídky
atd.)
MENU
G-PROTECTION 1)
(Slouží k zabránění
přeskakování zvuku)
1
AVLS 2)
(Omezení hlasitosti)
 OFF
TIMER
(Časovač vypnutí)
 OFF
BEEP
(Zvuk operace)
 ON
SEAMLESS 1) 4)
(Nepřetržité
přehrávání skladeb)
 OFF
2
ON
1-99 min
OFF
ON
Přehrávání
TEXT 1)
Volba jazyka pro textové nabídky,
varovné zprávy atd.
FRENCH
Výchozí nastavení se mění podle oblasti,
GERMAN
v níž jste přehrávač disků CD zakoupili.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Volba jazyka pro CD-TEXT, příznak
 AUTO
ID3 atd.
ENGLISH
Pokud zvolíte možnost „AUTO“, můžete
FRENCH
text zobrazit v následujících jazycích.
Výchozí nastavení se mění podle oblasti,
GERMAN
v níž jste přehrávač disků CD zakoupili.
ITALIAN
 ENGLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Bude poskytnuta ochrana proti přeskakování zvuku
s vysoce kvalitním zvukem disku CD.
Bude poskytnuta zvýšená ochrana proti přeskakování
zvuku.
Hlasitost se mění bez omezení úrovně hlasitosti.
Je nastaven limit maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
Časovač nefunguje.
 se zobrazí na přehrávači. Výběrem této možnosti během
přehrávání můžete zkontrolovat zbývající dobu přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítek  nebo  můžete
prodlužovat či zkracovat dobu po 5 minutách nebo delším
podržením tlačítka  nebo  prodloužíte či zkrátíte dobu
po 1 minutě. Výchozí nastavení je „10 min“.
Při ovládání přehrávače zazní zvukový signál. 3)
Zvukový signál je vypnutý.
Disk je přehráván tak, jak je nahrán, včetně pauz mezi
skladbami.
Disk CD je přehráván bez pauz mezi skladbami.
Pokračování 
29 CZ
Položky
POWER SAVE
(Úspora energie)
PLAY ORDER 1)
(Pořadí přehrávání)
Možnosti (: Výchozí nastavení)
Funkce POWER SAVE nefunguje.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
Disk CD-EXTRA 1) 5)
(Přehrávání podle
formátu disku)
 OFF
ON
Nastavení položek nabídky SOUND není v činnosti.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí, ve
 NORMAL
kterém byl nahrán.
ID3TAG TNO Přehrávání podle pořadí čísla příznaku
ID3.
FILE NAME Přehrávání v abecedním pořadí názvů
souborů.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí, ve
 OFF
kterém byl nahrán.
ON
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí
podle názvů skupin.
Pokud můžete disk normálně přehrávat, nastavte hodnotu
„OFF“.
Pokud nelze přehrávat disk CD-Extra, nastavte hodnotu
„ON“. Disk je možné přehrát.
1)Tyto položky lze nastavit, pouze pokud je přehrávač zastaven.
2)AVLS je zkratka pro Automatic Volume Limiter System (systém automatického omezení hlasitosti).
3)Při používání podstavce pro reproduktory nezazní zvukový signál.
4)Tuto funkci lze použít pouze u disků CD ATRAC.
5)Tuto funkci lze použít pouze u zvukových disků CD a u disků CD-Extra.
Poznámky
• I když je možnost „G-PROTECTION“ nastavena na hodnotu „2“, může být zvuk přerušen:
– pokud přehrávač disků CD podléhá silnějším trvalým otřesům, než se předpokládá,
– pokud je přehrávaný disk znečištěný nebo poškrábaný, nebo
– je-li u disků CD-R/CD-RW přehráván disk s nízkou kvalitou nebo došlo k problému u originálního
nahrávacího zařízení nebo u softwarové aplikace.
• I když je možnost „SEAMLESS“ nastavena na hodnotu „ON“, nemusí být přehrávání skladeb plynulé,
v závislosti na způsobu, jak byla zdrojová hudba zaznamenána.
30 CZ
Připojení jiných zařízení
k podstavci pro
reproduktory
Přehrávání
Hudbu si můžete vychutnat i v případě,
že k podstavci připojíte jiná zařízení,
například přehrávač disků MD (minidisků)
nebo počítač. Informace najdete v návodu
k obsluze dodaném se zařízením, které
chcete připojit.
Před provedením připojení je nutné
všechna zařízení vypnout.
do konektoru
AUX IN
Spojovací kabel
(mini-konektor typu
jack, není dodáván)
ke konektoru sluchátek
Rekordér disků
MiniDisc, počítač, atd.
Nastavte přepínače na podstavci pro
reproduktory na hodnotu „POWER ON“
a .
Upravte hlasitost ovladačem hlasitosti na
připojeném zařízení.
Poznámka
• Před přehráváním hudby snižte hlasitost
připojeného zařízení, abyste zabránili
poškození podstavce pro reproduktory.
• Připojte podstavec pro reproduktory ke
konektoru sluchátek připojených zařízení.
Nepřipojujte podstavec pro reproduktory ke
konektoru LINE OUT připojeného zařízení.
• Pokud v podstavci pro reproduktory použijete
konektor AUX IN pro připojení jiného
zařízení při přehrávání disků CD na přehrávači
31 CZ
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud po kontrole těchto příznaků některý z problémů přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Napájení
Příznak
Dobíjecí baterii nelze nabít.
Příčina a postup nápravy
 Dobíjecí baterie není vložena v přihrádce baterie. Vložte
dobíjecí baterii ( strana 10).
 Stiskli jste tlačítko  na dálkovém ovládání. Ve stavu
zastavení stiskněte tlačítko /CHG na přehrávači disků CD.*
 Přehrávač disků CD není správně vložen do podstavce
pro reproduktory. Pevně připojte koncovku v zadní části
přehrávače ke konektoru na podstavci pro reproduktory
( strana 11).
* Pouze modely E18, AU2, TW2
Zvuk
Příznak
Ani po opakovaném stisknutí ovladače
VOL + nedojde ke zvýšení hlasitosti.
Příčina a postup nápravy
Není slyšet žádný zvuk ani šum.
 Pevně připojte sluchátka.
 Konektory jsou zašpiněné. Pravidelně čistěte konektory
sluchátek suchým měkkým hadříkem.
Na disku CD je slyšet skřípavý zvuk.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 10).
Položky funkce SOUND nelze nastavit.
 Možnost „POWER SAVE“ je nastavena na hodnotu „ON“.
Nastavte ji na hodnotu „OFF“ ( strana 30).
Při používání podstavce pro
reproduktory není slyšet zvuk
z reproduktorů.
 Přepínač /
 Možnost „AVLS“ je nastavena na hodnotu „ON“. Nastavte ji
na hodnotu „OFF“ ( strana 29).
je nastaven na . Nastavte jej na možnost
.
Operace/přehrávání
Příznak
Příčina a postup nápravy
Doba přehrávání je příliš krátká. Disk CD  Zkontrolujte, zda používáte alkalickou, nikoli manganovou
se nepřehrává.
baterii.
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 12).
 Dobíjecí baterii několikrát nabijte a vybijte ( strana 12).
32 CZ
Příznak
Některé skladby nelze přehrát.
Příčina a postup nápravy
Na displeji se zobrazí zpráva „Low
Battery“ a disk CD nelze přehrát.
 Dobíjecí baterie je úplně vybitá. Nabijte baterii ( strana 10).
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 12).
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Hi DC in“.
 Používáte síťový adaptér s vyšší frekvencí, než má dodaný
síťový adaptér nebo než je doporučená hodnota. Používejte
pouze dodaný síťový adaptér nebo kabel k baterii automobilu
doporučený v části „Volitelné příslušenství“ ( strana 36).
 Pokusili jste se přehrát soubory uložené ve formátu, který
není kompatibilní s tímto přehrávačem ( strana 5).
 Změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“ v nabídce
OPTION. Disk CD je možné přehrát ( strana 30).
Doplňující informace
Disk CD se nepřehrává nebo se po
 Disk CD je znečištěný nebo poškozený. Vyčistěte jej nebo jej
vložení disku CD do přehrávače zobrazí
vyměňte.
na displeji zpráva „No Disc“.
 Zkontrolujte, zda je disk CD vložen štítkem nahoru
( strana 15).
 Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Přehrávač disků CD několik
hodin nepoužívejte, dokud se vlhkost neodpaří.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 10).
 Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena ( strana 10).
 Pevně připojte síťový adaptér k zásuvce střídavého proudu
( strana 13).
 Po uplynutí minimálně jedné sekundy po připojení síťového
adaptéru stiskněte tlačítko /ENTER.
 Disk CD-R/CD-RW v přehrávači je prázdný.
 Došlo k problému u disku CD-R/CD-RW, nahrávacího
zařízení nebo aplikačního softwaru.
Při stisknutí tlačítka bliká na displeji
 Tlačítka jsou zamknuta. Posuňte přepínač HOLD zpět
nápis „HOLD“ a disk CD se nepřehrává.
( strana 19).
Disk se začne přehrávat od místa,
Je
 zapnuta funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání
kde jste přehrávání ukončili (funkce
od první skladby, stiskněte a podržte ve stavu zastavení
obnovení).
přehrávače tlačítko /ENTER ( na dálkovém
ovládání), dokud nezačne přehrávání první skladby, nebo
otevřete kryt přehrávače ( strana 18). Můžete také
odstranit všechny zdroje napájení a pak znovu vložit baterii
nebo připojit síťový adaptér.
Během přehrávání disku CD ATRAC
nebo MP3 se disk neotáčí, ale slyšíte
normální zvuk.
 Tento přehrávač je navržen tak, aby se otáčení disku ATRAC
nebo MP3 během přehrávání zastavilo za účelem snížení
spotřeby energie. Přehrávač funguje správně.
Pokračování 
33 CZ
Příznak
Příčina a postup nápravy
Po stisknutí tlačítka /ENTER nebo po
zavření krytu přehrávače se na displeji
zobrazí nápis „No File“ (žádný soubor).
 Na disku CD-R/CD-RW nejsou uloženy žádné soubory
ATRAC3plus/MP3.
 Používáte disk CD-R/CD-RW, z něhož byla vymazána data.
 Disk CD je znečištěný.
Displej LCD lze špatně přečíst nebo se
mění pomalu.
 Používáte přehrávač disků CD při vysokých teplotách (nad
40 °C) nebo při nízkých teplotách (pod 0 °C). Při pokojové
teplotě se displej vrátí do normálního provozního režimu.
Přestože jste nezvolili možnost
„BOOKMARK“, bliká (Záložka).
 Když jste zvolili jinou možnost přehrávání než
„BOOKMARK“, bliká
(Záložka).
Přehrávání se náhle zastaví.
 Byl nastaven časovač vypnutí. Změňte nastavení možnosti
„TIMER“ na hodnotu „OFF“ ( strana 29).
 Dobíjecí nebo suchá baterie je úplně vybitá. Dobijte dobíjecí
baterii ( strana 10) nebo nahraďte suchou baterii novou
alkalickou baterií LR6 (velikost AA) ( strana 12).
Přehrávač není možné ovládat a na
displeji přehrávače disků CD se objeví
posloupnost 8 čísel nebo písmen.
 K tomuto jevu může dojít podle toho, jaký disk CD
používáte. Odstraňte všechny zdroje napájení a pak znovu
vložte baterii nebo připojte síťový adaptér. Znovu zkuste
ovládání přehrávače. Pokud problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
Ostatní
Příznak
Při zavírání krytu přehrávače se disk
CD začne otáčet.
Příčina a postup nápravy
Přehrávač disků CD nelze správně
ovládat pomocí dálkového ovládání. *
 Tlačítka na přehrávači jsou omylem stisknutá.
 Dálkové ovládání není správně připojeno.
* Pouze modely E18, AU2, TW2
34 CZ
 Přehrávač čte informace na disku CD, nejedná se
o poruchu.
Údržba
Čištění pláště
Použijte měkký hadřík mírně navlhčený
vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidlo.
Čištění koncovky pro připojení
Koncovku pro připojení na podstavci pro
reproduktory pravidelně čistěte vatovým
tamponem nebo měkkým hadříkem (viz
obrázek).
Technické údaje
Přehrávač disků CD
Systém
Digitální zvukový systém kompaktních disků
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 770 - 800 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
Kmitočtová charakteristika
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (měřeno podle standardu
JEITA)
Výstup (při vstupní úrovni 3 V)
Sluchátka (stereofonní minikonektor typu jack)
Přibližně 5 mW + přibližně 5 mW při 16 Ω
(přibližně 1,5 mW + přibližně 1,5 mW při 16 Ω)*
*Pro zákazníky v Evropě
Doplňující informace
1bitový krystalem řízený převodník
Požadavky na napájení
• Baterie LR6 (velikost AA): 1,5 V DC × 1
• Dobíjecí baterie Sony NH-7WMAA:
1,2 V DC × 1
• Síťový adaptér: (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model pro Mexiko)
Podstavec pro reproduktory
Oblast reproduktorů
Systém reproduktorů: 36 mm (průměr)
Impedance: 6 Ω
Jmenovitý vstupní výkon: 0,45 W
Maximální vstupní napájení: 0,65 W
Oblast zesilovače
Jmenovitý výstup: 0,45 W + 0,45 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Vstup: Vstupní šňůra se stereofonními
minikonektory
Vstupní impedance: 16 kΩhm při 1 kHz (AUX IN)
Pokračování 
35 CZ
Obecné údaje
Provozní teplota
Volitelné příslušenství
5 °C - 35 °C
Rozměry (š/v/d) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přehrávač disků CD:
Přibližně 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Podstavec pro reproduktory:
Přibližně 258,4 × 97,5 × 138,0 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přehrávač disků CD: Přibližně 178 g
Podstavec pro reproduktory: Přibližně 290 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Síťový adaptér*
Systém aktivních
reproduktorů
Kabel k baterii automobilu
Kabel k baterii automobilu
se sadou pro připojení
v automobilu
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
Sada pro připojení
v automobilu
Spojovací kabel
Sluchátka (mimo zákazníky
ve Francii)
CPA-9C
Změna vzhledu a technických údajů vyhrazena.
Sluchátka (pro zákazníky ve
Francii)
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
* Technické údaje síťových adaptérů se
v jednotlivých oblastech liší. Před nákupem
zkontrolujte místní napětí a tvar zástrčky.
Některé položky z výše uvedeného
příslušenství nemusí být u některých
prodejců k dispozici. Podrobné informace
o příslušenství, které je ve vaší zemi
či oblasti k dispozici, získáte u vašeho
prodejce.
36 CZ
K
Rejstřík
Kryt přihrádky baterie
L
Symboly
LANGUAGE
(Baterie) 11, 12
(disk) 15
1 23
 (Časovač) 29
ACTIVE 27
ALL 23
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING
AVLS 29
MENU
Opakované přehrávání
OPTION 29
23, 24
D
Dálkové ovládání 8
Disk CD ATRAC 5
Disk CD-Extra 5
Disk CD-EXTRA 30
Disk CD MP3 5
Disk CD-ROM (SonicStage)
Disk CD v režimu Mix-Mode
Displej 10
Dobíjecí baterie 8, 10
E
26, 27
F
5
19
G
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
H
27
I
INTRO
23
Doplňující informace
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
PLAYLIST 23
Podstavec pro reproduktory 8, 31
Pouzdro pro přenášení baterie 8
POWER SAVE 30
Pozastavení 18
PROGRAM 23, 25
Přehrávač disků CD 9
Přehrávání 18
Přehrávání seznamu m3u 24
Příznak ID3 20
23
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
Formát CD-DA
Funkce HOLD
25
P
C
EQUALIZER
29
O
B
BEEP 29
BOOKMARK
29
M
A
HEAVY
10, 12
R
RANKING SHUF
23
S
8
5
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
Síťový adaptér 8
Skupina 6
Sluchátka do uší 8
SOFT 27
SonicStage 4
SOUND 27
Suchá baterie 12
T
TEXT 29
TIMER 29
TRACK 30
V
Volitelné příslušenství
Vyhledání 18
36
Z
Zastavení 18
Zobrazení Seznam
20
37 CZ
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráťte sa na váš miestny úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITEĽNEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE.
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA
A ANI HO PRIAMO NESLEDUJTE
POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV.
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE (CLASS 1M).
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO
LÚČA POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2 SK
Obsah
Vytvorenie vlastných diskov
ATRAC CD......................................................... 4
Ktoré disky sa môžu prehrávať
v tomto prehrávači CD? .........................5
Preventívne opatrenia .................................. 7
Bezpečnosť ................................................7
Na prehrávači CD ....................................7
Zaobchádzanie s diskmi CD ...................7
Slúchadlá ...................................................7
Na stojanovom reproduktore .................7
Začíname
Kontrola dodaného príslušenstva ........... 8
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami .............................................................. 9
Príprava zdroja napájania
(Nabíjateľná batéria) ........................... 10
Používanie suchej batérie ......................12
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie .....................................................12
Používanie sieťového adaptéra .............13
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD ................................ 15
Počúvanie disku CD s použitím
stojanového reproduktora ...................... 16
Základné operácie prehrávania
(prehrávanie, zastavenie,
vyhľadávanie) ......................................... 18
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD) ................................... 19
Vyhľadanie obľúbenej skladby
alebo súboru................................................. 19
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
skupín (zobrazenie súborov) ................ 19
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
zoznamu skupín a súborov
(zobrazenie zoznamu) ...........................20
Kontrola informácií o disku CD na
displeji ....................................................20
Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................... 22
Možnosti prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................23
Prehrávanie skupín ................................24
Prehrávanie obľúbených skladieb
(prehrávanie označených) ....................24
Prehrávanie obľúbených zoznamov
prehrávania (prehrávanie podľa
zoznamu prehrávania m3u) ..................24
Prehrávanie skladieb v obľúbenom
poradí (prehrávanie PGM)...................25
Opakované prehrávanie skladieb
(opakované prehrávanie) .....................25
Zmena kvality zvuku .................................. 26
Výber kvality zvuku ...............................26
Prispôsobenie kvality zvuku .................26
Položky ponuky SOUND .....................27
Zmena voliteľných nastavení ................. 28
Nastavenie rôznych funkcií ...................28
Položky ponuky OPTION ....................29
Pripojenie ďalších zariadení
k stojanovému reproduktoru ................. 31
SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov .................................... 32
Údržba.............................................................. 35
Technické údaje............................................ 35
Voliteľné príslušenstvo ............................. 36
Register ........................................................... 37
V tejto príručke je opísané, ako sa používa
CD prehrávač. Pre informácie o dodanom
softvéri SonicStage pozri „Návod na inštaláciu
a obsluhu“.
Poznámky pre používateľov
Dodaný softvér
V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazený softvérom SonicStage nemusí správne
zobraziť na zariadení. Je to spôsobené:
– obmedzením pripojeného prehrávača,
– nesprávnym fungovaním prehrávača.
ATRAC3plus je registrovaná obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
„WALKMAN“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation označujúca stereofónne
produkty používané so slúchadlami.
je obchodná známka spoločnosti
Sony Corporation.
3 SK
Vytvorenie vlastných diskov ATRAC CD
Okrem obyčajných zvukových diskov CD môžete prehrávať aj originálne disky CD
nazývané „disky ATRAC CD“, ktoré vytvoríte pomocou dodaného softvéru SonicStage.
Pomocou softvéru SonicStage možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW nahrať približne
30 zvukových diskov CD*.
Nasledujúca časť obsahuje rýchly prehľad o počúvaní hudby na disku ATRAC CD.
Nainštalujte softvér SonicStage na počítač.
SonicStage je softvér, ktorý z hudby prebratej na
počítač zo zvukových diskov CD vytvára originálne
disky CD. Inštaluje sa z dodaného disku CD-ROM.
ATRAC CD
Vytvorte disk ATRAC CD.
Obľúbené skladby vybraté z hudby uloženej
v počítači nahrajte na disk CD-R alebo CD-RW
pomocou softvéru SonicStage.
Zvukové disky CD,
súbory MP3
Počúvajte ich pomocou tohto prehrávača CD.
Originálny disk CD vám umožní vziať si so sebou
množstvo skladieb, kamkoľvek sa vyberiete.
Pozrite si dodaný „Návod na inštaláciu a obsluhu“,
kde nájdete pokyny na inštaláciu softvéru SonicStage
a vytváranie diskov ATRAC CD.
* Ak sa celkový čas prehrávania jedného disku CD (albumu)
odhaduje na 60 minút a nahráva sa na disk CD-R alebo CD-RW
s kapacitou 700 MB rýchlosťou 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
4 SK
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto prehrávači CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD vo formáte CD-DA
Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je norma
nahrávania používaná na zvukových diskoch CD.
Disky ATRAC CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou softvéru SonicStage
nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte ATRAC3plus*
Formát ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je
technológia kompresie zvuku, ktorá vyhovuje požiadavkám na vysokú kvalitu
zvuku a rýchlu kompresiu. Formát ATRAC3plus dokáže komprimovať zvukové
súbory približne na 1/20 pôvodnej veľkosti rýchlosťou 64 kb/s.
Prehrávač CD môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti a vzorkovacie
frekvencie:
ATRAC3
Prenosové rýchlosti
66/105/132 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Tento prehrávač CD môže zobraziť až 62 znakov.
Disky MP3 CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je softvér
SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3*
Prehrávač CD môže používať prenosové rýchlosti a vzorkovacie frekvencie
uvedené nižšie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
Prenosové rýchlosti
32 – 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 – 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Tento prehrávač CD vyhovuje formátu značiek ID3, verziám 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4.
Formát značiek ID3 slúži na pridanie určitých informácií (názov skladby, názov
albumu, meno interpreta atď.) do súborov MP3. Tento prehrávač CD môže
zobraziť až 64 znakov informácie značky ID3.
Disky CD-Extra a disky Mix-Mode CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú súčasne nahrané údaje vo formátoch
CD-DA a CD-ROM*
Ak sa disk CD nedá prehrávať, zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“
v ponuke OPTION (Možnosti) ( strana 30). Disk CD sa potom bude dať prehrať.
Prehrávať sa dajú aj disky ATRAC CD, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je
softvér SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3.
Pomocou softvéru SonicStage nemožno vytvoriť disk CD so zvukovými údajmi nahranými
v rôznych formátoch.
* Prehrávať sa dajú len disky vo formáte ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Pokračovanie 
5 SK
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú
štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie
spoločnosti predávajú v ostatnom čase
zvukové disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj
také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov
CD a nie je možné ich prehrať na tomto
výrobku.
Rozdiel štruktúry súborov diskov ATRAC CD
a diskov MP3 CD
Disky ATRAC CD a MP3 CD obsahujú
„súbory“ a „skupiny“. „Súbor“ zodpovedá
„skladbe“ zvukového disku CD. „Skupina“
je balík súborov a zodpovedá „albumu“.
V prípade diskov MP3 CD tento
prehrávač rozpozná priečinok MP3 ako
„skupinu“, a disky ATRAC CD a MP3 CD
sa tak môžu otvárať rovnakým spôsobom.
Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť
• Maximálny počet skupín: 256
• Maximálny počet súborov: 999
Poradie prehrávania diskov ATRAC CD
a MP3 CD
Súbory na diskoch ATRAC CD sa
prehrávajú v poradí vybratom v programe
SonicStage.
V prípade diskov MP3 CD sa poradie
prehrávania môže líšiť podľa metódy
použitej pri nahrávaní súborov MP3
na disk. Prehrať sa môže aj „zoznam
prehrávania“ s poradím prehrávania
súborov MP3. V nasledujúcom príklade sa
súbory prehrávajú v poradí od  do .
6 SK
MP3
Skupina
Súbor
(Maximálne úrovene adresárov: 8)
Poznámky
• V prípade disku CD, ktorý obsahuje súbory
ATRAC3plus a súbory MP3, prehrávač najprv
prehráva súbory ATRAC3plus.
• Schopnosť prehrávača CD prehrávať sa môže
líšiť podľa kvality disku a stavu nahrávacieho
zariadenia.
• Používať sa môžu znaky A až Z, a až z, 0 až 9
a _ (znak podčiarknutia).
• Na disk so súbormi ATRAC3plus a MP3
neukladajte súbory v iných formátoch
a nevytvárajte nepotrebné priečinky.
Disky ATRAC CD
• Disky CD-R a CD-RW nahrané vo formátoch
ATRAC3plus nemožno prehrávať na počítači.
Disky MP3 CD
• Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“.
Ak však pridáte príponu „mp3“ k súboru,
ktorý nie je súborom MP3, prehrávač nedokáže
súbor správne rozpoznať.
• Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3
sa odporúča nastaviť parametre kompresie
„44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Konštantná
prenosová rýchlosť“.
• Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu
kapacitu, nastavte v nahrávacom softvéri
možnosť „zastavenia zapisovania“.
• Ak chcete využiť maximálnu kapacitu pri
jednom nahrávaní na prázdne médium,
nastavte v nahrávacom softvéri možnosť „Disk
naraz“.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Ak do prehrávača spadne nejaký pevný
predmet alebo natečie kvapalina,
odpojte ho od siete a pred ďalším
používaním nechajte skontrolovať
kvalifikovaným personálom.
• Do konektora DC IN 3 V (vonkajší
zdroj napájania) nevkladajte žiadne
cudzie predmety.
Na prehrávači CD
• Šošovky prehrávača CD udržiavajte čisté
a nedotýkajte sa ich. V opačnom prípade
sa šošovky môžu poškodiť a prehrávač
nebude správne fungovať.
• Na vrchnú časť prehrávača CD
neumiestňujte ťažké predmety. Prehrávač
CD a disk CD by sa mohli poškodiť.
• Neumiestňujte prehrávač CD do
blízkosti zdrojov tepla ani na miesto
vystavené priamemu slnečnému svetlu,
miesto s prachom alebo pieskom,
vlhkosťou, miesto, kde prší, miesto
vystavené mechanickým nárazom, na
nerovný povrch alebo do uzatvoreného
automobilu.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádiového
alebo televízneho vysielania, vypnite ho
alebo premiestnite ďalej od rádiového
alebo televízneho prijímača.
• Na tomto prehrávači CD nemožno
prehrávať disky s neštandardnými tvarmi
(napr. tvaru srdca, štvorca, hviezdy). Pri
pokuse o ich prehrávanie sa prehrávač
CD môže poškodiť. Takéto disky
nepoužívajte.
Zaobchádzanie s diskmi CD
• Disk CD uchopte za hranu, aby zostal
čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk CD nelepte papier ani pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani pôsobeniu zdrojov
tepla, ako sú potrubia s horúcim
vzduchom. Disky CD nenechávajte
v automobile zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite auto,
jazdíte na bicykli alebo obsluhujete
akékoľvek motorové vozidlo. Mohlo
by to ohroziť bezpečnosť cestnej
premávky a v niektorých krajinách je to
protizákonné. Nebezpečnou môže byť aj
veľká hlasitosť prehrávania v slúchadlách
pri chôdzi najmä pri prechádzaní cez
prechody pre chodcov. V potenciálne
nebezpečných situáciách by ste mali byť
veľmi opatrní alebo prehrávač prestať
používať.
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Nepoužívajte slúchadlá s nastavenou
veľkou hlasitosťou. Ušní lekári varujú
pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým
prehrávaním. Ak vám začne zvoniť
v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte
prehrávač používať.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Udržujte strednú úroveň hlasitosti.
Umožňuje to počuť vonkajšie zvuky a je to
ohľaduplné voči ľuďom v okolí.
Na stojanovom reproduktore
• Reproduktor, vstavaný zosilňovač
a skrinka stojanového reproduktora boli
presne nastavené. Stojanový reproduktor
nerozoberajte ani neupravujte.
• Reproduktor umiestnite na rovnom
mieste.
• Správnym umiestnením reproduktora
zabránite tomu, aby sa prevalil alebo
spadol. Cenné veci udržiavajte ďalej od
reproduktora.
• Pri prenášaní udržiavajte diskety alebo
kreditné karty ďalej od reproduktora, aby
ste zabránili ich možnému poškodeniu
pôsobením magnetu v reproduktore.
• Ak nebudete reproduktor dlhšiu dobu
používať, odpojte sieťový adaptér
od sieťovej zásuvky. Ani po vypnutí
reproduktora vypínačom „OFF“ nie je
napájacie napätie úplne odpojené.
7 SK
Začíname
Kontrola dodaného
príslušenstva
• Sieťový adaptér
• Stojanový
reproduktor (1)
• Slúchadlá
• Slúchadlá
(len modely E18,
AU2, TW2 *)
• Diaľkové
ovládanie
(Ostatné modely)
• Nabíjateľná batéria
(len modely E18,
AU2, TW2 *)
• Obal na prenášanie batérie
• Disk CD-ROM (softvér SonicStage)
Tento disk CD-ROM neprehrávajte na
prehrávačoch zvukových diskov CD vrátane
tohto prehrávača.
• Adaptér sieťovej zásuvky (len model
E33 *)
• Návod na obsluhu (táto knižka)
• Návod na inštaláciu a obsluhu
* Kód oblasti zakúpeného modelu nájdete
v hornej ľavej strane čiarového kódu na balení.
Poznámka
Používajte len dodané diaľkové ovládanie.
S týmto prehrávačom nemožno používať iné
diaľkové ovládanie.
8 SK
Pevne zapojte zásuvku slúchadiel do
diaľkového ovládania.
(len modely E18, AU2, TW2)
Slúchadlá alebo
slúchadlá do uší
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami
ENTER
( strana 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( strana 18, 20, 24, 26)
*/ ( strana 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( strana 15, 16)
 Prehrávač CD:
Tlačidlo – ( strana 18-20, 25)
Diaľkové ovládanie:
Tlačidlá +/– ( strana 18)
Začíname
Prehrávač CD
 Ovládacie tlačidlo
 (prehrávanie/pozastavenie)*/
 Prehrávač CD:
Tlačidlo /CHG ( strana 11, 12,
18-20, 25-27, 29)
Diaľkové ovládanie:
Tlačidlo  ( strana 18)
 Tlačidlo SEARCH ( strana 19, 20)
 Tlačidlo DISPLAY/MENU
( strana 21, 22, 24, 26, 28)
 Tlačidlo
+ ( strana 18, 19, 25)
 Konektor  (slúchadlá) ( strana 15)
Diaľkové ovládanie (len modely E18, AU2, TW2 *)
 Konektor DC IN 3V ( strana 12, 13)
 Prepínač HOLD (na zadnej strane
prehrávača CD) ( strana 19)
 Tlačidlo OPEN ( strana 10, 15)
 Ovládací prvok VOL +/– ( strana 15)
 Spona
 Tlačidlo  (prehrávať/pozastaviť)*
( strana 15, 18)
* Kód oblasti zakúpeného modelu nájdete
v hornej ľavej strane čiarového kódu na
balení.
Stojanový reproduktor
 Tlačidlá / ( strana 18)
 Konektor AUX IN ( strana 31)
 Konektor DC IN 3 V ( strana 16)
 Prepínač  (slúchadlá)/
(reproduktor) ( strana 16, 17, 31)
 Prepínač
/OFF•POWER ON
( strana 11, 17)
 Indikátor prevádzky ( strana 16)
 Pripojenie zariadenia ( strana 35)
* Tlačidlo obsahuje dotykový bod.
Pokračovanie 
9 SK
Displej
 Displej so znakovými informáciami
( strana 21)
 Indikátor Atrac3plus/MP3 ( strana 5)
 Indikátor disku ( strana 15)
 Indikátor batérie ( strana 12)
 Indikátor zoznamu prehrávania
Príprava zdroja napájania
(Nabíjateľná batéria)
Pred prvým použitím alebo po vyčerpaní
nabite nabíjateľnú batériu.
Batériu nabíjajte, len keď sa úplne vybije
(na displeji sa zobrazí správa „Low
Battery“). Pôvodná kapacita sa zachová
dlhšie.
Nabíjačka dodaná s reproduktormi
je určená len pre tento prehrávač.
Nepoužívajte ju na nabíjanie iných
modelov.
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
 Indikátor skupín
wj Indikátor značiek ( strana 24)
wk Indikátor režimu prehrávania
wl Indikátor časovača ( strana 29)
Tlačidlo OPEN
e; Indikátor zvuku
2
Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
Zdvihnúť
Kryt priestoru
pre batériu
3
Stlačiť
Vložte nabíjateľnú batériu
NH-7WMAA tak, aby sa pól 
zhodoval s nákresom v priečinku
pre batérie.
Najprv vložte
koniec s pólom .
10 SK
4
Zatvorte kryt, až kým nezacvakne
na svojom mieste.
Stlačte tlačidlo „
/OFF“
na stojane pre reproduktory.
Po stlačení tlačidla /CHG na
prehrávači CD sa batéria začne
nabíjať.
Správa „Charging“ bliká a segmenty
indikátora
sa rozsvietia postupne
podľa priebehu nabíjania.
Začíname
Tu zatlačte.
6
 Stlačte tlačidlo /CHG
5
 Nastavená možnosť „
Pripojte sieťový adaptér k dodanej
stolovej nabíjačke s reproduktormi.
Potom vložte prehrávač CD do
stolovej nabíjačky, aby zapadol na
miesto. Značku  na prehrávači
zarovnajte so značkou  na
nabíjačke. Stlačte prehrávač tak,
aby sa dal bezpečne vložiť do
stojana.
do sieťovej zásuvky
/OFF“.
Keď je batéria úplne nabitá, správa
„Charging“ zmizne.
Sieťový adaptér
Poznámky
Stojanový
reproduktor
3
• Nabíjačku nepoužívajte na nabíjanie inej
nabíjateľnej batérie, ako je batéria
NH-7WMAA.
• Ak počas nabíjania stlačíte tlačidlo /
ENTER, nabíjanie sa zastaví a spustí sa
prehrávanie disku CD.
• Prehrávač a nabíjateľná batéria sa pri
nabíjaní zahrievajú. Neznamená to žiadne
nebezpečenstvo.
• Ak sa prehrávač nebude dlhšiu dobu používať,
vyberte nabíjateľnú batériu.
• Indikátor prevádzky stojanového reproduktora
sa počas nabíjania nerozsvieti.
Pokračovanie 
do konektora
DC IN 3V
Zarovnajte značku
 so značkou .
11 SK
Nabíjanie nabíjateľnej batérie bez použitia
dodanej stolovej nabíjačky s reproduktormi
Tlačidlo /CHG
do konektora DC IN 3V
Keď sa životnosť nabitej batérie po tomto
postupe skráti asi na polovicu normálnej
životnosti, vymeňte ju za novú nabíjateľnú
batériu.
Poznámka o prenášaní nabíjateľnej batérie
Používajte dodaný obal na batériu, ktorý
poskytuje ochranu pred neočakávaným
zahrievaním. Ak sa nabíjateľná batéria
dostane do kontaktu s kovovými
predmetmi, môže vzniknúť skrat a spôsobiť
zahriatie alebo vznietenie batérie.
Používanie suchej batérie
Sieťový adaptér
do sieťovej zásuvky
1
Pripojte sieťový adaptér do
konektora DC IN 3V prehrávača CD
a do sieťovej zásuvky.
2
Stlačte tlačidlo /CHG.
Spustí sa nabíjanie.
Vybratie batérie
Batériu vyberte podľa nižšie uvedeného
obrázka.
Vo vašom prehrávači CD používajte len
nasledujúce typy suchých batérií:
• Alkalická batéria LR6 (veľkosť AA)
1 Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
2 Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
3 Pri vkladaní batérie LR6 (veľkosť AA)
(nie je súčasťou dodávky) zorientujte
pól  podľa nákresu v priestore pre
batériu a zatvorte kryt, aby zapadol na
miesto.
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie
Zostávajúcu kapacita batérie indikuje
displej podľa nižšie uvedenej schémy.
Zmenšovanie čiernej časti indikátora
signalizuje vyčerpávanie kapacity batérie.




 „Low Battery“*
* Zaznie zvukový signál.
Poznámka o životnosti nabíjateľnej batérie
a jej výmene
Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhšiu
dobu nepoužívala, nemusí byť úplne nabitá.
V takom prípade ju nabíjajte, kým
z displeja správa „Charging“ nezmizne.
Prehrávač potom používajte, kým sa
batéria úplne nevybije (na displeji sa
zobrazí správa „Low Battery“). Tento
postup zopakujte viackrát.
12 SK
Po vyčerpaní kapacity vymeňte batériu za
novú, alebo nabite nabíjateľnú batériu.
Poznámky
• Na displeji sa zobrazuje približná zostávajúca
kapacita batérie. Napríklad, jeden segment
indikátora nemusí vždy zodpovedať štvrtine
kapacity batérie.
• V závislosti od prevádzkových podmienok
môže byť údaj na displeji väčší alebo menší
v porovnaní so skutočnou zostávajúcou
kapacitou.
Životnosť batérie 1)
Používanie jednej nabíjateľnej batérie
NH-7WMAA (nabíjaná asi 5 hodín 5))
G-PROTECTION
„1“
„2“
10
9
Zvukový disk CD
17
15
Disk ATRAC CD 3)
12
11
Disk MP3 CD 4)
1)Hodnoty merané podľa normy asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Čas prehrávania zodpovedá približnému počtu
hodín, keď je prehrávač umiestnený na rovnom
a stabilnom povrchu a pre režim „POWER
SAVE“ je nastavená možnosť „ON“
( strana 30). Táto hodnota sa mení podľa
spôsobu používania prehrávača.
2)Keď sa používa alkalická batéria Sony LR6
(SG) (vyrobená v Japonsku).
3)Nahrávané rýchlosťou 48 kb/s.
4)Nahrávané rýchlosťou 128 kb/s.
5)Čas nabíjania sa mení v závislosti od spôsobu
používania nabíjateľnej batérie.
Poznámky o nabíjateľných batériách
a suchých batériách
• Suché batérie nenabíjajte.
• Batérie nezahadzujte do ohňa.
• Batérie nenoste vo vrecku a pod., v ktorom sa
nachádzajú mince alebo iné kovové predmety.
Pri náhodnom kontakte kladného a záporného
pólu batérie s kovovým predmetom sa môže
vyvíjať teplo.
• Keď sa batérie nebudú dlhšiu dobu používať,
vyberte ich.
• V prípade úniku kvapaliny z batérie utrite
všetky zvyšky v priestore pre batérie a vložte
nové batérie. Ak sa tekutina dostane na
pokožku, dôkladne ju zmyte.
Začíname
Používanie jednej alkalickej batérie 2)
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Zvukový disk CD
41
38
Disk ATRAC CD 3)
26
24
Disk MP3 CD 4)
Používanie sieťového adaptéra
Pri používaní môžete prehrávač napájať
pomocou sieťového adaptéra bez batérie.
do konektora DC IN 3V
Sieťový adaptér
do sieťovej zásuvky
1
Pripojte sieťový adaptér do
konektora DC IN 3V prehrávača CD
a do sieťovej zásuvky.
Pokračovanie 
13 SK
Poznámky o sieťovom adaptéri
• Keď sa prehrávač nebude dlhšiu dobu
používať, odpojte všetky zdroje napájania.
• Používajte len dodaný sieťový adaptér.
Ak s prehrávačom nebol dodaný sieťový
adaptér, použite sieťový adaptér ACE30HG (v Austrálii sa nedodáva). Použitie
akéhokoľvek iného sieťového adaptéra môže
spôsobiť poruchu.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieťového adaptéra vlhkými
rukami.
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej
sieťovej zásuvky. Ak by ste na sieťovom
adaptéri spozorovali odchýlky od normálneho
fungovania, adaptér od sieťovej zásuvky ihneď
odpojte.
14 SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD
4
Nastavte hlasitosť stlačením
VOL +/–.
VOL +/–
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
Najprv pripojte k prehrávaču
slúchadlá/slúchadlá do uší.
Slúchadlá/slúchadlá do uší
Prehrávanie
Tlačidlo OPEN
do  (slúchadlá)
Na diaľkovom ovládaní (len modely E18, AU2,
TW2)
Po umiestnení disku CD na tanier v kroku
2 stlačte tlačidlo  a nastavte hlasitosť
otáčaním ovládacieho prvku VOL +/–.
VOL +/–

2
Umiestnite disk CD na tanier
a zatvorte kryt.
Vybratie disku CD
Stlačte kolík v strede taniera a vyberte
disk CD.
Označenou
stranou nahor
3
Stlačte tlačidlo /ENTER.
(disk) sa začne pohybovať a na
prehrávači sa spustí prehrávanie.
/ENTER
15 SK
Počúvanie disku CD
s použitím stojanového
reproduktora
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
2
Umiestnite disk CD na tanier
a zatvorte kryt.
3
Pripojte sieťový adaptér
k dodanému stojanovému
reproduktoru. Potom vložte
prehrávač do stolovej nabíjačky,
aby zapadol na miesto. Značku
 na prehrávači CD zarovnajte so
značkou  na nabíjačke. Stlačte
prehrávač tak, aby sa dal bezpečne
vložiť do stojana.
4
Nastavte prepínač na nabíjačke do
polohy „POWER ON“ a .
Indikátor prevádzky sa rozsvieti.
Indikátor
prevádzky
Nastavená
možnosť .
5
Nastavená
možnosť
„POWER ON“.
Stlačte tlačidlo /ENTER na
prehrávači.
Z reproduktorov počujete zvuk.
/ENTER
do sieťovej zásuvky
Sieťový adaptér
Stojanový
reproduktor
3
6
Hlasitosť nastavte stlačením
ovládacieho prvku VOL +/– na
prehrávači.
VOL +/–
do konektora
DC IN 3V
16 SK
Zarovnajte značku 
so značkou .
Vybratie disku CD
Odpojte prehrávač CD od stojanového
reproduktora. Stlačte kolík v strede
taniera a vyberte disk CD.
Prehrávanie
Počúvanie disku CD použitím slúchadiel
pripojených k prehrávaču CD
V kroku 4 časti „Počúvanie disku CD
použitím stojanového reproduktora“
( strana 16), nastavte prepínač / na
nabíjačke do polohy .
Použitie stojanového reproduktora bez
použitia sieťového adaptéra
1 Vložte batériu podľa postupu
opísaného v časti „Používanie suchej
batérie“ ( strana 12).
2 Nastavte prepínač
/OFF•POWER
ON na reproduktore do polohy
/OFF.
3 Nastavte prepínač / na
reproduktore do polohy .
4 Stlačte tlačidlo /ENTER na
prehrávači.
Poznámky
• Keď je prehrávač CD pripojený k stojanovému
reproduktoru, nemôžete meniť disky CD.
• Bezpečne zatvorte kryt prehrávača CD
a prehrávač pripojte k stojanovému reproduktoru.
• Pri prenášaní stojanového reproduktora
s prehrávačom CD pevne držte reproduktor aj
prehrávač.
• Pri prehrávaní disku CD, keď je prehrávač
pripojený k stojanovému reproduktoru, je
nastavenie hlasitosti na vopred predvolenej
hodnote.
• Keď používate podstavec pre reproduktory bez
sieťového adaptéra, tak výstupná hlasitosť zvuku
z reproduktorov bude nižšia, pretože výstupný
zvuk neprechádza cez zosilňovač podstavca
Pokračovanie 
17 SK
Základné operácie prehrávania (prehrávanie, zastavenie, vyhľadávanie)
Činnosť
Prehrávanie Prehrávanie od prvej skladby
Prevádzka
V stave zastavenia stlačte a pridržte tlačidlo
/ENTER (na diaľkovom ovládaní tlačidlo
), kým sa nespustí prehrávanie.
Zastavenie Pozastavenie a obnovenie prehrávania po
pozastavení
Stlačte tlačidlo /ENTER (na diaľkovom
ovládaní tlačidlo ).
Zastavenie prehrávania
Vyhľadanie Vyhľadanie začiatku aktuálnej skladby 1)
Vyhľadanie začiatku predchádzajúcich
skladieb 1)
Vyhľadanie začiatku nasledujúcej skladby 1)
Stlačte tlačidlo  (stop)/CHG (na diaľkovom
ovládaní tlačidlo ).
Jedenkrát stlačte tlačidlo .
Opakovane stláčajte tlačidlo .
Jedenkrát stlačte tlačidlo .
Vyhľadanie začiatku nasledujúcich skladieb 1) Opakovane stláčajte tlačidlo .
Rýchly posun dozadu 1) 3)
Stlačte a podržte tlačidlo .
Rýchly posun dopredu 1) 3)
Stlačte a podržte tlačidlo .
Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) +.
Opakovane stláčajte tlačidlo
(skupina) –.
Prechod na nasledujúce skupiny2)
Prechod na predchádzajúce skupiny2)
1)Môže sa používať počas prehrávania aj pozastavenia.
2)Môže sa používať pri prehrávaní diskov CD, ak to nie sú zvukové disky.
3)Nemôže sa používať v prípade súboru MP3 nahraného na disku CD-R alebo CD-RW vo formáte
Packet Write.
18 SK
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD)
Uzamknutím ovládacích prvkov sa
predchádza náhodnému stlačeniu tlačidla
pri prenášaní prehrávača.
1
Pre modely dodávané s diaľkovým
ovládaním:
Funkcia HOLD sa môže použiť
samostatne pre diaľkové ovládanie
a prehrávač (na zadnej strane). Aj
keď je funkcia HOLD aktivovaná
napríklad pre prehrávač, prehrávač sa
môže ovládať pomocou diaľkového
ovládania, kým sa aj na ňom neaktivuje
funkcia HOLD.
Zrušenie uzamknutia ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru
šípky.
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia skupín (zobrazenie
súborov)
Na disku CD, ako je disk ATRAC CD
alebo disk MP3 CD, na ktorom je nahraný
určitý počet súborov, môžete vyhľadať
súbor prehliadkou názvov skupín (okrem
zvukových diskov CD) alebo súborov
v okolí prehrávaného súboru.
1
Prehrávanie
Posuňte prepínač HOLD na zadnej
strane prehrávača v smere šípky.
Keď stlačíte ľubovoľné tlačidlo
a funkcia HOLD je aktivovaná, bliká
indikátor „HOLD“.
Vyhľadanie obľúbenej
skladby alebo súboru
Opakovane stláčajte tlačidlo
SEARCH.
Na displeji sa zobrazia názvy skupín
a súborov v okolí aktuálneho súboru.
MR.SNO
The Train
Where do
Yo
 Názvy skupín
 Názvy súborov
2
Stlačením tlačidla
vyberte skupinu.
3
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
súbor.
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
súboru.
+ alebo
–
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte tlačidlo .
Pokračovanie 
19 SK
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia zoznamu skupín
a súborov (zobrazenie zoznamu)
Skladbu a súbor môžete vyhľadať tak,
že si prezriete typ formátu zdroja hudby
a názvy skupín a súborov.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
SEARCH.
Pri prehrávaní disku CD s nahranými
zmiešaným zvukovými údajmi:
Najprv sa zobrazí obrazovka výberu
typu formátu ako „ATRAC ROOT“
a „MP3 ROOT“.
Stlačte tlačidlo /ENTER.
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
skupinu a stlačte tlačidlo /ENTER.
3
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
súbor.
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
súboru.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo  alebo
–.
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte tlačidlo .
20 SK
Kontrola informácií o disku CD
na displeji
Informácie o disku CD môžete
skontrolovať na displeji.
Podľa oblasti, v ktorej ste prehrávač CD
kúpili, nemusí byť predvoleným jazykom
angličtina („ENGLISH“). Ak je potrebné,
zmeňte jazyk v nastavení LANGUAGE
( strana 29).
Pri prehrávaní disku MP3 CD, ktorý
obsahuje súbory so značkou ID3,
sa zobrazia informácie značky ID3.
(Ak značka ID3 neobsahuje informácie,
zobrazí sa názov súboru alebo skupiny.)
( strana 5)
Poznámky
• Prehrávač môže zobraziť znaky A – Z, a – z,
0 – 9 a _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač načíta
informácie o všetkých súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch) na disku CD. Zobrazí sa
správa „Reading“. V závislosti od obsahu disku
CD môže čítanie trvať určitý čas.
• Ak súbor nepatrí do žiadnej skupiny, na
displeji sa zobrazí správa „MP3 ROOT“.
Kontrola informácií na displeji
Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY/
MENU.
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynutý čas prehrávania
(Meno interpreta, názov skladby) 1)

Obrazovka zobrazenia súborov

Názov skupiny 3), informácie o kodeku 4),
celkový počet súborov

Obrazovka zobrazenia súborov
Prehrávanie

Celkový počet skladieb na disku CD, celkový
zostávajúci čas prehrávania na disku CD,
zostávajúci čas aktuálnej skladby 2)
Disk ATRAC CD alebo MP3 CD
 Názov súboru, meno interpreta 3), číslo súboru,
uplynutý čas prehrávania
1)Pri prehrávaní zvukového disku, ktorý
obsahuje textové informácie, ako sú informácie
vo formáte CD-TEXT, sa informácie zobrazia
v zátvorkách.
2)Informácie sa zobrazujú len pri normálnom
prehrávaní.
3)Informácia „meno interpreta“ sa počas
prehrávania nezobrazí, ak disk neobsahuje
značku ID3 s informáciami. Keď sa na
displeji zobrazia názvy skupín alebo súborov,
informácie „meno interpreta“ a „názov
skupiny“ sa nezobrazia.
4)Zobrazí sa rýchlosť prenosu a vzorkovacie
frekvencie. Pri prehrávaní súboru MP3
vytvoreného systémom VBR (variable bit rate)
sa na displeji namiesto prenosovej rýchlosti
zobrazí správa „VBR“. V niektorých prípadoch
sa správa „VBR“ nezobrazí na začiatku, ale
v polovici prehrávania.
21 SK
Zmena možností
prehrávania (ponuka
PLAY MODE)
K dispozícii sú rôzne možnosti
prehrávania, ako je výber skladieb, ktoré
chcete počúvať a prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí.
Podrobnosti o možnostiach prehrávania sú
uvedené na  strane 23.
Skladby sa môžu prehrávať aj opakovane
pomocou vybratých možností prehrávania
(opakované prehrávanie,  strana 25).
1
Stlačte a pridržte tlačidlo DSPL/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
: Ponuka PLAY MODE
: Ponuka SOUND
: Ponuka OPTION
22 SK
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „ PLAY MODE“.
3
Po stlačení tlačidla /ENTER,
vyberte stlačením tlačidla  alebo 
možnosť prehrávania.
Predvoleným nastavením je možnosť
„ALL“ (normálne prehrávanie).
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
5
Keď sa zobrazí „REPEAT“, vyberte
možnosť „ON“ alebo „OFF“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
Návrat do normálneho prehrávania
Zvoľte možnosť „ALL“ v ponuke PLAY
MODE.
Možnosti prehrávania (ponuka PLAY MODE)
Displej prehrávača CD
ALL
GROUP
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Prehrávanie
1
SHUFFLE
GROUP SHUFFLE
Vysvetlenie
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v poradí podľa čísel skladieb.
V prípade diskov ATRAC CD a MP3 CD je poradie prehrávania odlišné
a závisí od nastavenia položky „PLAY ORDER“ v ponuke OPTION.
Prehrajú sa všetky súbory vo vybratej skupine alebo všetky skupiny
(len pre disky ATRAC CD a MP3 CD) ( strana 24).
Jedenkrát sa prehrá aktuálna skladba.
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.
Všetky súbory vo vybratej skupine sa prehrajú jedenkrát v náhodnom
poradí (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD) ( strana 24).
Prehrajú sa skladby s pridanou značkou. Poradie spúšťania prehrávania
skladieb so značkou je dané číslami skladieb, a nie poradím pridávania
značiek ( strana 24).
Prehrajú sa skladby uvedené vo vybratom zozname prehrávania m3u*
(len pre disky MP3 CD) ( strana 24).
Prehrajú sa najčastejšie prehrávané skladby z disku CD v poradí od
desiatej po prvú.
V náhodnom poradí sa prehrá až 32 skladieb, ktoré sú v prehrávači
uložené ako najčastejšie prehrávané.
Prehrá sa až 64 skladieb v obľúbenom poradí ( strana 25).
Raz sa prehrá asi 10 prvých sekúnd zo všetkých skladieb, ktoré
nasledujú po aktuálnej skladbe.
* Zoznam prehrávania m3u je súbor, v ktorom je zakódované poradie prehrávania súborov MP3.
Ak chcete používať funkciu zoznamu prehrávania, pri nahrávaní súborov MP3 na disk CD-R alebo
CD-RW použite kódovací softvér, ktorý podporuje formát m3u.
Prehrávať sa môže prvých 8 zoznamov (zoradených podľa názvov súborov) na obrazovke prehrávača CD.
Pokračovanie 
23 SK
Prehrávanie skupín
1
2
3
4
Vykonajte kroky 1 a 2 časti „Zmena
možností prehrávania (ponuka PLAY
MODE)“ ( strana 22). V kroku 3
vyberte možnosť „GROUP“ alebo
„GROUP SHUFFLE“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
skupinu.
Pri výbere skupiny na disku MP3
CD atď., pri prehľadávaní všetkých
adresárov stlačte tlačidlo  alebo
.
Pri výbere skupiny v rámci jedného
adresára stlačte tlačidlo  alebo .
Stlačte tlačidlo /ENTER aspoň na
dve sekundy.
Prehrávač začne prehrávať všetky
súbory vo vybranej skupine.
Keď sa zobrazí „REPEAT“, vyberte
možnosť „ON“ alebo „OFF“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
Poznámka
Ak skupina neobsahuje žiadne skladby, na
displeji sa zobrazí spáva „Invalid“.
Prehrávanie obľúbených
skladieb (prehrávanie označených)
1
2
24 SK
Počas prehrávania skladby, ku
ktorej chcete pridať značku, stlačte
a pridržte tlačidlo /ENTER, kým
indikátor nezačne pomaly blikať.
Ak chcete pridať značku do dvoch
alebo viacerých skladieb, zopakujte
krok 1.
Značky sa môžu pridať až k 10
zvukovým diskom CD (do 99 skladieb
na každom disku CD) a až k 5 diskom
ATRAC CD a MP3 CD (do 999
skladieb na každom disku CD).
3
Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť „PLAY MODE“ a potom
stlačte tlačidlo /ENTER.
5
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť „BOOKMARK“ a potom
stlačte tlačidlo /ENTER.
6
Keď sa zobrazí „REPEAT“, vyberte
možnosť „ON“ alebo „OFF“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
Odstránenie značiek
Počas prehrávania skladby so značkou
stlačte a pridržte tlačidlo /ENTER,
kým sa indikátor neprestane zobrazovať.
Poznámky
• Ak sa pokúsite pridať značky k jedenástemu
disku CD (k šiestemu disku pri prehrávaní
diskov ATRAC CD alebo MP3 CD), odstránia
sa značky z disku CD, ktorý ste prehrávali ako
prvý.
• Ak odpojíte všetky zdroje napájania, všetky
značky uložené v pamäti sa odstránia.
• Ak odpojíte všetky zdroje napájania alebo
budete pokračovať v prehrávaní s nabíjateľnou
batériou a po zobrazení správy „Low Battery“
ju nenabijete, všetky značky uložené v pamäti
sa odstránia.
Prehrávanie obľúbených
zoznamov prehrávania
(prehrávanie podľa zoznamu
prehrávania m3u)
1
V kroku 3 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 22) vyberte možnosť
„PLAYLIST“.
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
zoznam prehrávania.
3
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí
Zrušenie prehrávania PGM
Stlačte tlačidlo .
1
Opakované prehrávanie
skladieb (opakované prehrávanie)
(prehrávanie PGM)
Keď je prehrávač zastavený, zvoľte
možnosť „PROGRAM“ v kroku 3
časti „Zmena možností prehrávania
(PLAY MODE)“ ( strana 22)
a potom stlačte tlačidlo /ENTER.
1
Zvoľte možnosť „ON“ v kroku 5
časti „Zmena možností prehrávania
(PLAY MODE)“ ( strana 22).
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
skladbu a potom stlačte a podržte
tlačidlo /ENTER, kým sa nezmení
displej.
Pri prehrávaní disku ATRAC CD/MP3
CD: Stlačením tlačidla + alebo –
môžete vybrať aj súbor v inej skupine.
3
Opakovaním kroku 2 vyberte
skladby v obľúbenom poradí.
Môžete vybrať až 64 skladieb.
Po skončení zadávania 64. skladby
sa na obrazovke zobrazí číslo prvej
vybratej skladby (zvukový disk CD)
alebo názov prvého vybratého súboru
(disk ATRAC CD alebo MP3 CD).
Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb,
prvé vybraté skladby sa postupne po
jednej odstránia.
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Spustí sa prehrávanie vo vybratom
poradí.
Prehrávanie
Návrat do normálneho prehrávania
Zvoľte možnosť „OFF“.
Prehliadka programu
1 Keď je prehrávač zastavený, zvoľte
možnosť „PROGRAM“ v kroku 3 časti
„Zmena možností prehrávania (PLAY
MODE)“ ( strana 22) a potom
stlačte tlačidlo /ENTER.
2 Stlačte a podržte tlačidlo /ENTER,
kým sa nezmení displej. Vždy, keď
stlačíte tlačidlo /ENTER, skladby
sa zobrazia v poradí prehrávania.
25 SK
Zmena kvality zvuku
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
SOUND sú uvedené na  strane 27.
Výber kvality zvuku
2
Stlačením tlačidla  alebo
 aspoň na 2 sekundy vyberte
frekvenčný rozsah.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla 
alebo  vyberte tvar vlny.
Pre každý frekvenčný rozsah sú
v pamäti uložené 3 tvary.
Môžete zapnúť nastavenie
„EQUALIZER“ a nastavenie
„CLEARBASS“. Ak zapnete obe
nastavenia naraz, získate väčší pôžitok
z basového zvuku požadovanej kvality.
1
2
Stlačte a pridržte tlačidlo DSPL/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
Low
Frekvenčný rozsah
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „ SOUND“.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti má 7 úrovní.
Hlasitosť
Low
3
Po stlačení tlačidla /ENTER,
vyberte stlačením tlačidla  alebo
 položku, ktorú chcete nastaviť
a potom stlačte tlačidlo /ENTER.
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť a stlačte tlačidlo /
ENTER.
Prispôsobenie kvality zvuku
Kontrolou tvaru vlny na displeji môžete
samostatne nastaviť kvalitu jednotlivých
frekvenčných rozsahov.
1
26 SK
Vyberte položku „EQUALIZER“
v kroku 3 a položku „CUSTOM“
v kroku 4 časti „Výber kvality zvuku“.
Najprv sa zobrazí rozsah „Low“.
Frekvencia je rozdelená do troch
frekvenčných rozsahov; „Low“ (nízke
zvukové tóny), „Mid“ (stredné zvukové
tóny) a „High“ (vysoké zvukové tóny).
Mid High
Mid High
5
Opakovaním krokov 2 až 4 vykonajte
nastavenie pre ostatné 2 frekvenčné
rozsahy.
6
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo .
Zrušenie nastavovania
Aspoň na dve sekundy stlačte tlačidlo .
Poznámky
• Ak nastavenia skresľujú zvuk pri vyššej
hlasitosti, nastavte nižšiu hlasitosť.
• Ak zistíte rozdiel hlasitosti medzi nastavením
zvuku „CUSTOM“ a ďalšími nastaveniami
zvuku, nastavte hlasitosť podľa vlastných
požiadaviek.
Položky ponuky SOUND
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť
nastavovanie, stlačte tlačidlo  aspoň na dve sekundy.
Položka
EQUALIZER
(Nastavenie
ekvalizéra)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Vokály, stredné zvukové tóny potlačené
Živé zvuky, zvýraznenie vysokých a nízkych zvukových tónov
Mohutné zvuky, dôraznejšie zvýraznenie vysokých a nízkych
zvukových tónov v porovnaní s možnosťou zvuku ACTIVE
CUSTOM
Prispôsobenie zvuku (podrobnosti sú uvedené na  strane 26)
Normálna kvalita zvuku.
 OFF
1
2
3
Zvýraznenie basových zvukových tónov.
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov ako 1.
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov ako 2.
Prehrávanie
CLEARBASS
(Nastavenie
basových
zvukových tónov)
Možnosti (: Predvolené nastavenie)
Normálna kvalita zvuku
 OFF
Poznámka
Ak zmeníte nastavenie položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, nastavenie položky
EQUALIZER má prednosť.
Ak nastavujete položku EQUALIZER a položku CLEARBASS, najprv nastavte položku
EQUALIZER.
27 SK
Zmena voliteľných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
OPTION sú uvedené na  strane 29.
Nastavenie rôznych funkcií
Môžete nastaviť rôzne funkcie, ako je
jazyk ponúk a poradie prehrávania skupín
a súborov.
28 SK
1
Stlačte a pridržte tlačidlo DISPLAY/
MENU, kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „ OPTION“.
3
Po stlačení tlačidla /ENTER,
vyberte stlačením tlačidla  alebo
 položku, ktorú chcete nastaviť
a potom stlačte tlačidlo /ENTER.
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť a stlačte tlačidlo /
ENTER.
Pri nastavovaní položky
„LANGUAGE“ alebo „PLAY
ORDER“ zopakujte krok 3.
Položky ponuky OPTION
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť
nastavovanie, stlačte tlačidlo  aspoň na 2 sekundy.
Položky
Možnosti (: Predvolené nastavenia)
LANGUAGE
(Jazyk v ponukách
atď.)
MENU
G-PROTECTION 1)
(Zabránenie
preskakovaniu zvuku)
1
2
AVLS 2)
 OFF
(Obmedzenie hlasitosti)
ON
TIMER
(Časovač vypnutia)
 OFF
BEEP
(Zvukový signál pri
ovládaní)
SEAMLESS 1) 4)
(Súvislé prehrávanie
skladieb)
 ON
1-99 min
OFF
 OFF
ON
Prehrávanie
TEXT 1)
Výber jazyka textu v ponukách,
upozorneniach, správach atď.
FRENCH
Predvolené nastavenia sa odlišujú pre
GERMAN
každú oblasť zakúpenia prehrávača CD.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Výber jazyka pre formát CD-TEXT,
 AUTO
značky ID3 atď.
ENGLISH
Ak vyberiete možnosť „AUTO“, text sa
FRENCH
bude dať čítať v nasledujúcich jazykoch.
Predvolené nastavenia sa odlišujú pre
GERMAN
každú oblasť zakúpenia prehrávača CD.
ITALIAN
 ENGLISH
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku na úrovni kvality
zvuku disku CD.
Zvýšené zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku.
Zmeny hlasitosti bez obmedzenia úrovne.
Ochrana sluchu obmedzením maximálnej hlasitosti.
Časovač nie je zapnutý.
Na displeji prehrávača sa zobrazuje indikátor . Výber
tejto možnosti umožňuje kontrolovať počas prehrávania
zostávajúci čas prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo  sa časový
interval zväčšuje alebo zmenšuje krokmi po 5 minút. Ďalším
stláčaním tlačidla  alebo  sa časový interval zväčšuje
alebo zmenšuje krokmi po 1 minúte. Predvolené nastavenie
je „10 min“.
Pri ovládaní prehrávača zaznie zvukový signál.3)
Zvukový signál je vypnutý.
Disk CD sa prehráva tak, ako je nahraný vrátane medzier
medzi skladbami.
Pri prehrávaní disku CD sa medzery vynechávajú.
Pokračovanie 
29 SK
Položky
POWER SAVE
(Úspora energie)
PLAY ORDER 1)
(Poradie prehrávania)
Možnosti (: Predvolené nastavenia)
Funkcia POWER SAVE nie je zapnutá.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(Prehrávanie podľa
formátu disku)
 OFF
ON
Nastavenie položiek SOUND nie je účinné.
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
 NORMAL
nahrávania.
ID3TAG TNO Prehrávanie v poradí podľa čísel značiek
ID3.
FILE NAME
Prehrávanie v abecednom poradí názvov
súborov.
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
 OFF
nahrávania.
ON
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
podľa názvov skupín.
Ak sa disky CD prehrávajú normálne, nastavte možnosť
„OFF“.
Ak disk CD-Extra nemožno prehrávať, nastavte možnosť
„ON“. Budete ho môcť prehrať.
1)Táto položka sa dá nastaviť, len keď je prehrávač zastavený.
2)AVLS je skratka systém automatického obmedzovania hlasitosti (Automatic Volume Limiter System).
3)Keď používate podstavec pre reproduktory, tak nezaznie pípnutie.
4)Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD.
5)Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD a disky CD-Extra.
Poznámky
• V nasledujúcich prípadoch môže zvuk preskakovať, aj keď je pre položku „G-PROTECTION“
nastavená možnosť „2“:
– keď je prehrávač CD vystavený silnejším sústavným otrasom, ako sa predpokladá,
– keď sa prehráva znečistený alebo poškriabaný disk CD alebo
– keď sa prehráva nekvalitný disk CD-R alebo CD-RW alebo v prípade problémov s pôvodným
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
• V závislosti od spôsobu nahrávania zdrojovej hudby sa skladby nemusia prehrávať súvislo ani
v prípade, keď je pre položku „SEAMLESS“ nastavená možnosť „ON“.
30 SK
Pripojenie ďalších
zariadení k stojanovému
reproduktoru
Prehrávanie
Pripojením ďalších zariadení alebo
počítača k prehrávaču MD získate väčší
pôžitok z hudby. Pozrite si návod na
obsluhu dodaný so zariadením, ktoré
chcete pripojiť.
Pred inštaláciou pripojenia sa musia
všetky zariadenia vypnúť.
Poznámka
• Pred prehrávaním disku CD nastavte
nižšiu hlasitosť pripojeného zariadenia,
aby sa predišlo poškodeniu stojanového
reproduktora.
• Pripojte stojanový reproduktor ku konektoru
pre slúchadlá na pripojenom zariadení.
Stojanový reproduktor nepripájajte ku
konektoru LINE OUT na pripojenom
zariadení.
• Ak pre pripojenie ďalšieho zariadenia
používate konektor AUX IN na stojanovom
reproduktore počas prehrávania disku CD,
zvuk pripojeného zariadenia je zmiešaný so
zvukom disku CD.
ku konektoru
AUX IN
Pripojovací kábel (konektor
minijack, nie je súčasťou
dodávky)
ku konektoru pre slúchadlá
MiniDisc rekordér,
počítač, atď.
Nastavte prepínač na stojanovom
reproduktore do polohy „POWER ON“
a .
Hlasitosť nastavte pomocou ovládača
hlasitosti na pripojenom zariadení.
31 SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní uvedených príznakov, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Napájanie
Príznak
Nabíjateľná batéria sa nedá nabiť.
Príčina a spôsob nápravy
 Nabíjateľná batéria nie je vložená do priestoru pre batériu.
Vložte nabíjateľnú batériu ( strana 10).
 Na diaľkovom ovládači ste stlačili tlačidlo . V stave
zastavenia stlačte tlačidlo /CHG na prehrávači CD*.
 Prehrávač CD nie je správne pripojený k stojanovému
reproduktoru. Poriadne pripojte kontakty na zadnej strane
prehrávača ku kontaktom na stojanovom reproduktore
( strana 11).
* len modely E18, AU2, TW2
Zvuk
Príznak
Úroveň hlasitosti sa nezvyšuje aj keď
opakovane stláčate tlačidlo VOL +.
Príčina a spôsob nápravy
Nepočuť žiaden zvuk ani šum.
 Pevne pripojte slúchadlá.
 Konektory sú znečistené. Konektory pravidelne čistite
suchou a mäkkou tkaninou.
Z disku CD počuť šelestivý šum.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 10).
Položky ponuky SOUND sa nedajú
nastaviť.
 Možnosť „POWER SAVE“ je nastavená na hodnotu „ON“.
Nastavte ju na hodnotu „OFF“ ( strana 30).
When using the speaker stand, you
cannot hear the sound from the
speakers.
 Spínač / je nastavený do polohy . Nastavte ho do
polohy .
 Pre položku „AVLS“ je nastavená možnosť „ON“.
Nastavte ju na „OFF“ ( strana 29).
Prevádzka a prehrávanie
Príznak
Čas prehrávania je veľmi krátky. Disk CD
sa neprehráva.
32 SK
Príčina a spôsob nápravy
 Skontrolujte, či sa namiesto alkalickej batérie nepoužíva
mangánová batéria.
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 12).
 Niekoľkokrát nabite a vybite nabíjateľnú batériu
( strana 12).
Príznak
Niektoré skladby sa nedajú prehrať.
Príčina a spôsob nápravy
Na displeji sa zobrazuje správa „Low
Battery“ a disk CD sa neprehráva.
 Nabíjateľná batéria je úplne vybitá. Nabite batériu
( strana 10).
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 12).
Na displeji sa zobrazí správa „Hi DC in“.
 Používa sa sieťový adaptér s vyšším menovitým výkonom,
ako je menovitý výkon dodaného alebo odporúčaného
adaptéra. Používajte len dodaný sieťový adaptér alebo
kábel na pripojenie k autobatérii odporúčaný v časti
„voliteľné príslušenstvo“ ( strana 36).
Disk CD sa po umiestnení do
prehrávača neprehráva alebo sa na
displeji zobrazí správa „No Disc“.
 Disk CD je znečistený alebo poškodený. Disk vyčistite
alebo vymeňte.
 Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou
nahor ( strana 15).
 Nastala kondenzácia vlhkosti. Prehrávač CD niekoľko
hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 10).
 Skontrolujte, či je batéria vložená správne ( strana 10).
 Bezpečne zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky
( strana 13).
 Po uplynutí najmenej jednej sekundy od zapojenia
sieťového adaptéra stlačte tlačidlo /ENTER.
 Disk CD-R alebo CD-RW v prehrávači je prázdny.
 Nastal problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
Keď stlačíte akékoľvek tlačidlo, na
dispeji bliká správa „HOLD“ a disk CD
sa neprehráva.
Prehrávanie sa spúšťa z polohy, v ktorej
ste ho zastavili (funkcia obnovenia).
 Tlačidlo je zablokované. Posuňte naspäť prepínač HOLD
( strana 19).
Pri prehrávaní sa disk ATRAC CD alebo
MP3 CD neotáča, zvuk však normálne
počuť.
 Prehrávač je navrhnutý tak, aby sa zastavením otáčania
disku ATRAC CD alebo MP3 CD počas prehrávania
znížila spotreba energie. Nie je to porucha prehrávača.
 Pokúsili ste sa prehrať súbory uložené vo formáte, ktorý
nie je kompatibilný s prehrávačom ( strana 5).
 Zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“ v ponuke
OPTION. Môžete prehrať disk CD ( strana 30).
Ďalšie informácie
 Funkcia obnovenia je zapnutá. Ak chcete spustiť
prehrávanie od prvej skladby, po zastavení prehrávača
stlačte a podržte tlačidlo /ENTER (na diaľkovom
ovládaní ), kým sa nespustí prehrávanie prvej skladby
alebo otvorte kryt prehrávača ( strana 18). Môžete tiež
vybrať alebo odpojiť všetky zdroje napájania a potom
opäť vložiť batériu alebo zapojiť sieťový adaptér.
Pokračovanie 
33 SK
Príznak
Príčina a spôsob nápravy
Po stlačení tlačidla /ENTER alebo
po zatvorení krytu prehrávača sa na
displeji zobrazí správa „No File“.
 Na disku CD-R alebo CD-RW sa nenachádzajú žiadne
súbory formátu ATRAC3plus alebo MP3.
 Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané všetky údaje.
 Disk CD je znečistený.
Displej LCD sa stáva nečitateľným alebo
sa spomaľuje zobrazovanie.
 Prehrávač CD sa používa v prostredí s vysokou teplotou
(vyššou ako 40 °C) alebo nízkou teplotou (nižšou ako
0 °C). V prostredí s teplotou miestnosti sa obnovia
normálne prevádzkové vlastnosti displeja.
Aj keď ste nevybrali možnosť
„BOOKMARK“, indikátor (Značka)
bliká.
Prehrávanie sa neočakávane zastaví.
 Po výbere inej možnosti prehrávania, ako je možnosť
„BOOKMARK“, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávač sa nedá správne ovládať
a na displeji prehrávača CD sa
zobrazuje 8 čísiel alebo písmen.
 Tento jav môže nastať v závislosti od disku CD, ktorý
používate. Vyberte alebo odpojte všetky zdroje napájania
a potom opäť vložte batériu alebo zapojte sieťový
adaptér. Znova vyskúšajte prehrávač. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony.
 Je nastavený časovač. Zmeňte nastavenie položky
„TIMER“ na možnosť „OFF“ ( strana 29).
 Nabíjateľná batéria alebo suchá batéria je úplne
vyčerpaná. Nabite nabíjateľnú batériu ( strana 10)
alebo vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu
LR6 (veľkosti AA) ( strana 12).
Iné
Príznak
Po zatvorení krytu prehrávača CD sa
disk CD začne otáčať.
Príčina a spôsob nápravy
Prehrávač CD sa nedá správne
ovládať pomocou diaľkového
ovládania. *
 Na prehrávači sú omylom stlačené tlačidlá.
 Diaľkové ovládanie nie je spoľahlivo pripojené.
* len modely E18, AU2, TW2
34 SK
 Prehrávač načítava informácie na disku CD, nie je to
príznak poruchy.
Údržba
Čistenie puzdra
Používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou alebo slabým roztokom
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlá.
Čistenie kontaktov
Pravidelne čistite konektory vatovým
tampónom alebo suchou tkaninou podľa
nižšie uvedeného obrázku.
Technické údaje
Prehrávač CD
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ= 770 - 800 nm
Doba žiarenia: kontinuálna
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku
s otvorom 7 mm.)
Jednobitový, s riadením časovej osi pomocou
kryštálu
Frekvenčný rozsah
20 – 20 000 Hz +1
–2 dB (merané podľa normy
JEITA)
Ďalšie informácie
D-A prevodník
Výstup (pri vstupnej úrovni 3 V)
Slúchadlá (konektor typu stereo minijack)
približne 5 mW + približne. 5 mW pri 16 Ω
(približne 1,5 mW + približne 1,5 mW pri 16 Ω)*
*Pre zákazníkov v Európe
Požiadavky na napájanie
• Batéria LR6 (veľkosť AA): 1,5 V DC × 1
• Nabíjateľná batéria Sony NH-7WMAA:
1,2 V DC × 1
• Sieťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu)
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko)
Stojanový reproduktor
Reproduktor
Systém reproduktorov: 36 mm (priemer)
Impedancia: 6 Ω
Menovitý príkon: 0,45 W
Maximálny príkon: 0,65 W
Zosilňovač
Menovitý výstup: 0,45 W + 0,45 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Vstup: Vstupný kábel so stereo mini-konektormi
Vstupná impedancia: 16 kΩ pri 1 kHz
(konektor AUX IN)
Pokračovanie 
35 SK
Všeobecné informácie
Prevádzková teplota
Voliteľné príslušenstvo
5 °C – 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Prehrávač CD: približne 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Stojanový reproduktor: približne 258,4 × 97,5 ×
138,0 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)
Prehrávač CD: približne 178 g
Stojanový reproduktor: približne 290g
Americké a zahraničné patenty s licenciou od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vzhľad a technické vlastnosti sa môžu meniť bez
upozornenia.
Sieťový adaptér *
Systém aktívnych
reproduktorov
Kábel na pripojenie
k autobatérii
Kábel na pripojenie
k autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie do
auta
Pripojovací kábel
Slúchadlá (s výnimkou
zákazníkov vo Francúzsku)
Slúchadlá (pre zákazníkov vo
Francúzsku)
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
* Technické parametre sieťových adaptérov sa
menia podľa oblasti. Pred kúpou skontrolujte
napätie miestnej siete a tvar zástrčky.
Váš obchodný zástupca nemusí mať
k dispozícii všetky položky vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobné informácie o príslušenstve,
ktoré je k dispozícii vo vašej krajine alebo
oblasti.
36 SK
M
Register
MENU
29
N
Symboly
nabíjateľná batéria
(Batéria) 11, 12
(disk) 15
1 23
 (časovač) 29
O
A
P
ACTIVE 27
ALL 23
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING
AVLS 29
obal na prenášanie batérie 8
opakované prehrávanie 25
OPTION 29
23
23, 24
C
R
CD-EXTRA 30
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
S
RANKING SHUF
D
Diaľkové ovládanie 8
disk ATRAC CD 5
disk CD-Extra 5
disk CD-ROM (softvér SonicStage)
disk Mix-Mode CD 5
disk MP3 CD 5
Displej 10
E
EQUALIZER
8, 16, 31
V
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
voliteľné príslušenstvo
vyhľadávanie 18
36
Z
zastavenie 18
značka ID3 20
zobrazenie súborov 19
zobrazenie zoznamu 20
zoznam prehrávania m3u
H
27
I
INTRO
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
sieťový adaptér 8
skupina 6
slúchadlá do uší 8
SOFT 27
softvér SonicStage 4
SOUND 27
Stojanový reproduktor
Suchá batéria 12
TEXT 29
TIMER 29
TRACK 30
5
19
G
HEAVY
23
T
26, 27
F
formát CD-DA
funkcia HOLD
8
Ďalšie informácie
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
PLAYLIST 23
POWER SAVE 30
pozastavenie 18
Prehrávač CD 9
prehrávanie 18
PROGRAM 23, 25
B
BEEP 29
BOOKMARK
8, 10
23
K
kryt priestoru pre batériu
10, 12
24
Ž
životnosť batérie
13
L
LANGUAGE
29
37 SK
2-318-873-61 (1)
D-NE320SP
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
Printed on 100 % recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
Download PDF