Sony ICD-PX312F, ICD-PX312 Quick setup guide

Sony ICD-PX312F, ICD-PX312 Quick setup guide
CZ
TR
Vyzkoušejte si svůj nový IC rekordér
1. Zapněte ho.
4. Nahrávejte.
1 Vložte dvě baterie podle vyznačené
1
polarity.
2 Zapněte přístroj.
1
IC Recorder
4-274-079-71(1)
2
1
Přístroj vypnete posunutím přepínače HOLDPOWER
ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ na déle než
2 sekundy.
2
1, 2
VAROVÁNÍ
Nevystavujte baterie (sadu baterií
nebo přiložené baterie) na delší dobu
nadměrnému teplu, například sluečnímu
záření, ohni a apod.
JMENOVITÁ SPOTŘEBA PROUDU: 800 mA
Poznámka pro zákazníky: následující
údaje platí jen pro zařízení prodávané
v zemích, ve kterých platí direktivy
Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Zplnomocněným
zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC
a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky
se obracejte na adresy uváděné v servisních
a záručních dokumentech.
Zkontrolujte obsah balení.
 IC rekordér (1)
 Stereofonní sluchátka* (1)
 Připojovací kabel USB (1)
 Alkalické baterie LR03 (velikost AAA) (2)
 Stereofonní mikrofon s kolíčkem pro
přichycení k oděvu** (1)
 Aplikační software, Sound Organizer
(CD‑ROM) (1)
 Aplikační software, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)** (1)
 Návod k obsluze (uložený ve
vestavené- pameti)
* Pouze u modelu ICD-PX312F
**Dodává se pouze s některými modely v některých
oblastech.
1, 2
1 Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
 Nahrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka
REC/PAUSE. Opětovným stisknutím tlačítka REC/
PAUSE nahrávání obnovíte.
2 Stisknutím tlačítka  (stop) nahrávání
ukončíte.
Nahrávání se ukončí a indikátor provozu začne
oranžově blikat.
5. Poslouchejte.
 Ze stavu HOLD IC rekordér uvolníte posunutím přepínače
HOLDPOWER ON/OFF směrem do středu.
2. Nastavte datum a čas.
ICD-PX312/PX312F
 Než začnete IC rekordér používat, nezapomeňte přepínač
HOLDPOWER posunout ke středu, a zrušit tak stav HOLD.
Spustí se nahrávání a indikátor provozu se rozsvítí
červeně.
na déle než 1 sekundu
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
Neposlouchejte příliš hlasitý
zvuk po delší dobu, aby nedošlo
k případnému poškození sluchu.
Indikátor
provozu
Zabránění neúmyslným úkonům (HOLD)
Stručný návod k obsluze
Nový IC rekordér Sony vás vítá!
Toto je příručka Začínáme, která poskytuje
návod k základní obsluze IC rekordéru.
Pozorně si ji pročtěte. Doufáme, že se vám
používání nového IC rekordéru Sony bude
líbit.
Co dělat potom
1 Stisknutím tlačítek – nebo +
nastavte rok a poté stiskněte tlačítko
PLAY/STOPENTER.
Indikátor
provozu
1 Stiskněte tlačítko PLAY/STOPENTER.
2 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
1
3 Stisknutím tlačítka  (stop) přehrávání
ukončíte.
měsíc, den, hodinu a minutu.
6. Vymazávejte.
3. Vyberte jazyk nabídky.
2, 3, 4
1
5
2, 3, 4
1 Stiskněte a podržte tlačítko DISP/MENU.
2 Stisknutím tlačítek – nebo +
vyberte možnost „Detail Menu“ a poté
stiskněte tlačítko PLAY/STOPENTER.
3 Stisknutím tlačítek – nebo +
vyberte možnost „Language“ a poté
stiskněte tlačítko PLAY/STOPENTER.
4 Stisknutím tlačítek – nebo +
vyberte jazyk, který chcete používat
na displeji, a stiskněte tlačítko
/PLAY/STOPENTER.
5 Stiskněte tlačítko  (stop).
2
2
 Stisknutím tlačítka
zobrazíte okno
pro výběr složky.
 Stisknutím tlačítek – nebo +
vyberte složku.
Stisknutím tlačítka PLAY/STOPENTER
se přesuňte do složky, kterou jste vybrali,
a poté stisknutím tlačítek – nebo
+ vyberte soubor.
 Pokud je do IC rekordéru vsunuta paměťová
karta, můžete přepínat mezi vestavěnou pamětí
a externí pamětí (paměťovou kartou) pomocí
nabídky.
SCENE
DISP/MENU
NOISE CUT
T-MARK
 Návod k obsluze otevřete dvojitým kliknutím na
soubor PDF, který chcete číst.
1 Stiskněte tlačítko ERASE.
Zobrazí se zpráva „Erase?“ a soubor, který se má
vymazat, se kvůli potvrzení přehraje.
2 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „Yes“ a poté stiskněte
tlačítko PLAY/STOPENTER.
Během vymazávání vybraného souboru se
zobrazuje zpráva „Erasing...“.
DISP/MENU
Nastavuje různé položky nabídky, například
REC Mode, Mic Sensitivity apod.
* Pouze u modelu ICD-PX312F
Názvy souborů návodu k obsluze vypadají
následovně:
Název produktu_název jazyka_verze.pdf
(např. ICD-PX312_PX312F_English_11.pdf )
 Návod k obsluze je možné stáhnout i z
domovské stránky podpory společnosti Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
Přidá značku sledování, která nastaví
počáteční bod při nahrávání či přehrávání
souboru.
Umožňuje naladit a nahrávat stanici rádia
FM pomocí nabídky. Ladění si můžete
usnadnit přednastavením stanic nebo
změnou nastavení příjmu.
obsluze ze složky „Instructions“
na místní disk počítače.
4 Odpojte IC rekordér od počítače.
T-MARK
Rádio FM*
3 Přetáhněte soubory návodu k
Návod k obsluze vysvětlující všechny funkce
IC rekordéru je uložen ve formě souborů PDF
ve vestavěné paměti IC rekordéru.
Nastaví položky nabídky pro nahrávání na
nejvhodnější nastavení podle různých scén
nahrávání.
Snižuje okolní šum, aby byl zvuk při
přehrávání jasnější.
Kopírování návodu k obsluze na počítač
Připojovací kabel USB
SCENE
NOISE CUT
2 Vyberte soubor.
Sound Organizer (aplikační
software pro počítač**)
Pomocí softwaru Sound Organizer
v počítači je možné provádět různé úkony.
Do softwaru Sound Organizer je možné
importovat soubory nahrané IC rekordérem
a upravovat je. Můžete importovat
hudební soubory z hudebního disku CD
nebo soubory podcast a přenášet je do IC
rekordéru. Také můžete vypalovat disky CD
s hudbou, která se vám líbí.
1 Připojte IC rekordér k počítači.
Po vymazání není možné daný soubor obnovit.
1
1 Vyberte složku.
VOL –/+.
2 Shodným způsobem postupně nastavte
Stisknutím tlačítek – nebo + vyberte
požadované hodnoty a poté stiskněte tlačítko
PLAY/STOPENTER.
Můžete vybrat složku, do které chcete soubor
nahrávat. Můžete také určit soubor, který se
má ve vybrané složce přehrát či smazat.
Pokročilejší funkce
Podrobnosti o každé operaci najdete
v návodu k obsluze ve formátu PDF
zkopírovaném na počítač.
Výběr složky/souboru
Spustí se přehrávání a indikátor provozu se
rozsvítí zeleně.
2
3
Gratulujeme! Nastavili jste IC rekordér a uskutečnili první nahrávání. Přejděme k další fázi.
Následuje několik užitečných funkcí a informací, které se mohou hodit, pokud chcete IC rekordér
využívat naplno.
**Pouze pro systém Windows
2 V počítači otevřete složku
„Instructions“.
V systému Windows: Klikněte na
možnost [Tento počítač] nebo [Počítač]
– [IC RECORDER] – [Instructions].
V systému Macintosh: Klikněte na ploše na
možnost [IC RECORDER] – [Instructions].
Bezpečnostní opatření
Napájení
Přístroj provozujte pouze při napětí 3,0 V
nebo 2,4 V stejn.
Použijte dvě alkalické baterie LR03
(AAA, velikost) nebo dvě dobíjecí baterie
NH-AAA-B2KN.
 Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv
pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
baterie a před dalším použitím nechejte
přístroj zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
Bezpečnost
Nepoužívejte přístroj během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze
motorového vozidla.
Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající
se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce
Sony.
Manipulace
 Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů
tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš velkému
množství prachu nebo mechanickým
nárazům.
TR
CZ
Yeni IC kaydedicinizi deneyelim
1. Gücü açın.
Diğer işlemler
4. Kaydedin.
1 İki adet pili kutupları doğru
1
 IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, aygıtı HOLD
konumlanmış şekilde takın.
Çalışma
göstergesi
2 Gücü açın.
1
Gücü kapatmak için HOLDPOWER ON/OFF
anahtarını “POWER ON/OFF” yönünde 2 saniyeden
daha uzun bir süre kaydırın.
IC Recorder
2
2
 IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için
5. Dinleyin.
Çalışma
göstergesi
Yeni Sony IC kaydedicinize hoş geldiniz!
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda IC
kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili talimatlar
yer almaktadır.
Lütfen belgeyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC
kaydedicinizi keyifle kullanmanızı dileriz.
Olası işitme sorunlarını önlemek
için uzun süre yüksek ses
düzeyinde dinlemeyin.
UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş
ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun
süre maruz bırakmayın.
NOMİNAL AKIM TÜKETİMİ: 800 Ma
Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler
yalnızca AB Direktifleri’ni uygulayan
ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir
Bu ürünün imalatçısı Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliği için
Yetkili Temsilci Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya’dır. Her türlü servis ve garanti
sorunuyla ilgili olarak lütfen servis ya da
garanti için verilmiş farklı dokümanlardaki
adreslere başvurun.
Aygıtla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.
IC Kaydedici (1)
 Stereo kulaklık* (1)
 USB bağlantı kablosu (1)
 LR03 (AAA boyutlu) alkali piller (2)
 Gömlek klipsli stereo mikrofon** (1)
 Uygulama yazılımı, Sound Organizer (CD-ROM) (1)

2
2. Tarihi ve saati ayarlayın.
1, 2
Uygulama yazılımı, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)** (1)
 Kullanım Talimatları (Dahili bellekte
kayıtlıdır)

* Yalnızca ICD-PX312F için
**Yalnızca bazı modellerle bazı bölgelerde aygıtla
birlikte verilir
1, 2
2 Kaydı durdurmak için  (durdur)
Kayıt durur ve çalışma göstergesi turuncu renkte
yanıp söner.
HOLDPOWER ON/OFF anahtarını ortaya doğru kaydırın.
ICD-PX312/PX312F
duraklatabilirsiniz. Kaydı yeniden başlatmak için
REC/PAUSE düğmesine tekrar basın.
düğmesine basın.
Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için (HOLD)
Hızlı Başlatma Kılavuzu
Kayıt başlar ve çalışma göstergesi kırmızı renkte
yanar.
 REC/PAUSE düğmesine basarak kaydı
1
1 Yılı ayarlamak için – veya +
öğesine basın ve daha sonra PLAY/
STOPENTER düğmesine basın.
3
1 PLAY/STOPENTER düğmesine
şiddetini ayarlayın.
3 Çalma işlemini durdurmak için
 (durdur) düğmesine basın.
sayfasından da indirebilirsiniz:
http://support.sony-europe.com/DNA
6. Silin.
1
1 DISP/MENU düğmesini basılı tutun.
2 “Detail Menu” öğesini seçmek için –
veya + öğesine basın ve daha sonra
PLAY/STOPENTER düğmesine basın.
3 “Language” öğesini seçmek için –
veya + öğesine basın ve daha sonra
PLAY/STOPENTER düğmesine basın.
4 Ekran penceresinde kullanmak
istediğiniz dili seçmek için – veya
+ öğesine basın ve daha sonra
PLAY/STOPENTER düğmesine basın.
5  (durdur) düğmesine basın.
2
2
1 ERASE düğmesine basın.
“Erase?” iletisi görüntülenir ve silinecek dosya
onay için çalınır.
2 “Yes” öğesini seçmek için – veya
+ öğesine basın ve daha sonra
PLAY/STOPENTER öğesine basın.
Seçilen dosya silinirken “Erasing…” iletisi
görüntülenir.
Seçtiğiniz klasöre taşımak için PLAY/
STOPENTER düğmesine basın ve daha
sonra dosya seçmek için – veya
+ öğesine basın.
T-MARK
SCENE
DISP/MENU
Dosyanın kaydedilmeye veya çalınmaya
başlanacağı noktayı ayarlamak için parça
işareti ekler.
NOISE CUT
DISP/MENU
 IC kaydediciye bir bellek kartı takılmışsa,
menüyü kullanarak dahili bellek ile harici bellek
(bellek kartı) arasında geçiş yapabilirsiniz.
T-MARK
Menüyü kullanarak FM radyo istasyonu
ayarlamanıza ve kaydetmenize olanak
sağlar. Kolay ayarlama için istasyonları
önceden ayarlayabilir veya alma ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
* Yalnızca ICD-PX312F için
Sound Organizer (Bilgisayar
uygulama yazılımı**)
Kullanım talimatlarının dosya adları şu
şekildedir:
Ürün adı_dil adı_sürüm.pdf (örn. ICD-PX312_PX312F_English_11.pdf )
Bilgisayarınızda Sound Organizer
yazılımını kullanarak çeşitli işlemler
gerçekleştirebilirsiniz. IC kaydedici ile
kaydedilen dosyaları düzenlemek için Sound
Organizer yazılımına içe aktarabilirsiniz.
Müzik CD'sindeki müzik dosyalarını veya pod
yayını dosyalarını IC kaydediciye aktarmak
için içe aktarabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz
müzik parçalarından CD'ler oluşturabilirsiniz.
4 IC kaydedicinin bilgisayarınızla
bağlantısını kesin.
 Kullanım talimatlarını okumak için okumak
istediğiniz PDF dosyasına çift tıklayın.
**Yalnızca Windows için
1 IC kaydediciyi bilgisayarınıza
bağlayın.
2 Bilgisayarınızda “Instructions”
klasörünü açın.
Windows'da: [Bilgisayarım] veya
[Bilgisayar] - [IC RECORDER] - [Instructions]
öğelerine tıklayın.
Macintosh'ta: Masaüstünde [IC RECORDER] - [Instructions] öğelerine
tıklayın.
REC Mode, Mic Sensitivity gibi çeşitli menü
öğelerini ayarlar.
FM radyo*
“Instructions” klasöründen
bilgisayarınızdaki yerel diske
sürükleyip bırakın.
IC kaydedicinin tüm özelliklerini ve
fonksiyonlarını açıklayan kullanım talimatları,
IC kaydedicinin dahili belleğinde PDF
dosyaları olarak kayıtlıdır.
 Kullanım talimatlarını Sony destek giriş
Menü öğelerini çeşitli kayıt ortamlarına göre
kayıt için en uygun ayarlara getirir.
Çalma sesini daha net yapmak için ortam
gürültüsünü azaltır.
3 Kullanım talimatları dosyalarını
USB bağlantı kablosu
SCENE
NOISE CUT
2 Bir dosya seçin.
Kullanım talimatlarını bilgisayarınıza
kopyalama
2 VOL –/+ düğmesine basarak ses
Silinen bir dosyayı geri yükleyemezsiniz.
2, 3, 4
1
5
2, 3, 4
 Klasör seçim penceresini
görüntülemek için
öğesine basın.
 Klasör seçmek için – veya +
öğesine basın.
Çalma başlar ve çalışma göstergesi yeşil renkte
yanar.
ayarlayın.
3. Menü dilini seçin.
1 Bir klasör seçin.
basın.
2 Aynı şekilde ayı, günü, saati ve dakikayı
İstediğiniz sayıları seçmek için – veya
+ öğesine basın ve daha sonra PLAY/
STOPENTER düğmesine basın.
Klasör/dosya seçme
İçine dosya kaydedeceğiniz bir klasör
seçebilirsiniz. Seçilen klasörde çalınacak veya
silinecek dosyayı da belirleyebilirsiniz.
Daha gelişmiş özellikler
Her işlem hakkındaki ayrıntılar için
bilgisayarınıza kopyalanan PDF kullanım
talimatlarına bakın.
durumundan çıkarmak için HOLDPOWER ON/OFF
anahtarını ortaya doğru kaydırdığınızdan emin olun.
1 REC/PAUSE düğmesine basın.
1 saniyeden daha uzun
1
Tebrikler! IC kaydedicinizi ayarladınız ve ilk kaydınızı gerçekleştirdiniz. Şimdi bir sonraki aşamaya
geçelim. IC kaydedicinizden tüm özellikleriyle yararlanmanız için başka faydalı fonksiyonlar ve
bilgiler de bulunmaktadır.
Önlemler
Güçle ilgili
Aygıtı yalnızca 3,0 V veya 2,4 V DC ile çalıştırın. İki adet LR03 (AAA boyutlu) alkali pil veya iki
adet NH-AAA-B2KN şarj edilebilir pil kullanın.
Güvenlikle ilgili
Araba sürerken, bisiklete binerken ya da
herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı
çalıştırmayın.
Kullanımla ilgili
 Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt
güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik
şok ortamlarında bırakmayın.

Aygıtın üzerine herhangi bir katı veya sıvı
düşecek olursa, derhal pillerini çıkarın
ve yeniden çalıştırmadan önce nitelikli
personele kontrol ettirin.
Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya
da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony
bayisine başvurun.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement