Sony | ICD-PX470 | Sony ICD-PX470 Digitální diktafon PX470 řady PX Návod k obsluze

CZ
IC rekordér
Seznamte se s obsluhou IC rekordéru
Zapnutí
Použití nabídky OPTION
VAROVÁNÍ
Nabídku OPTION lze používat k provádění různých funkcí včetně změn
nastavení IC rekordéru.
Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Nevystavujte baterie (sada baterií nebo nainstalované baterie) na delší dobu
nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
UPOZORNĚNÍ
Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zdroje
zvuku a nastavení citlivosti mikrofonů tak, aby vstupní úroveň
indikovaná pomocí  zůstávala na hodnotě 3/6 či 4/6, která patří
do optimálního rozsahu – viz obrázek výše.
Návod k použití
Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu.
Použité baterie likvidujte dle pokynů.
Vybrat
(/)
 Stisknutím tlačítka STOP nahrávání zastavíte.
Displej zobrazí „Saving...“ a pak přejde zpět na obrazovku
pohotovostního režimu nahrávání.
Zadat
Po zastavení nahrávání můžete stisknutím tlačítka  přehrát
soubor, který jste právě nahráli.
OPTION
Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení
prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Neposlouchejte příliš hlasitý zvuk po delší dobu, aby nedošlo k případnému
poškození sluchu.
Poslech
 Vyberte požadovanou funkci z nabídky HOME a stiskněte tlačítko
OPTION.
Platnost označení CE je omezena pouze na země, kde je toto označení ze
zákona povinné, hlavně v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor).
 Posuňte a zvedněte kryt prostoru baterie, vložte alkalické
 Vyberte položku nabídky, u které chcete změnit nastavení.
 Vyberte požadovanou volbu nastavení.
Zadat
baterie LR03 (velikost AAA) se správnou polaritou a kryt
zavřete.
 Zapněte napájení.
Zapnutí napájení
Posuňte a přidržte přepínač HOLD•POWER (napájení/držet) ve
směru polohy „POWER“, dokud se nezobrazí displej.
Chcete-li napájení vypnout, posuňte přepínač HOLD•POWER
(napájení/držet) do polohy „POWER“ a přidržte jej, dokud se na
displeji nezobrazí „Power Off“.
ICD-PX470
Ochrana proti nechtěným operacím (HOLD)
Posuňte přepínač HOLD•POWER (napájení/držet) ve směru polohy
„HOLD“.
Ve výchozím stavu se nahrané zvukové soubory ukládají do složky
„FOLDER01“ pod složkou „ Recorded Files“.
 Vyberte „ Recorded Files“ z nabídky HOME.
 Vyberte „Folders“ - „Built-In Memory“ - „FOLDER01“ a
stiskněte tlačítko .
Chcete-li poslouchat zvukové soubory uložené na kartě microSD,
vyberte „Folders“ - „SD Card“.
 Vyberte požadovaný soubor.
Kopírování souborů z IC rekordéru do
počítače
Soubory a složky lze ukládat jejich zkopírováním z IC rekordéru do počítače.
 Posuňte páčku pro vysunutí USB ve směru šipky a zasuňte
konektor USB do portu USB spuštěného počítače.
 Přetáhněte požadované soubory či složky z jednotky „IC
RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ na místní disk v počítači.
Kopírování souboru či složky (přetažením)
Přehrávání se spustí.
1 klikněte a přidržte,
2přetáhněte,
3 a uvolněte tlačítko.
4-595-547-21(1)
Viz Uživatelská příručka
Tento Návod k použití vám poskytne pokyny k základním operacím s IC
rekordérem.
Uživatelská příručka je návodem on-line.
Chcete-li zjistit další podrobnosti, operace a možná řešení v situaci, kdy
dojde k nějakému problému, viz Uživatelská příručka.
¼¼ Chcete-li uvolnit IC rekordér ze stavu HOLD, posuňte přepínač
HOLD•POWER (napájení/držet) směrem do středu.
 Stisknutím tlačítka STOP přehrávání zastavíte.
Úvodní nastavení
http://rd1.sony.net/help/icd/p47/h_ce/
¼¼
•Stiskem tlačítka VOL -/+ upravte hlasitost.
•Vestavěný reproduktor slouží hlavně ke kontrole nahraných zvukových
souborů.
Není-li hlasitost dostatečná nebo máte-li potíže rozlišit generovaný zvuk,
použijte sluchátka (nejsou součástí dodávky).
•Když vyberete položku „ Recorded Files“, zobrazí se na displeji kategorie
hledání uložených souborů. Můžete vybrat jednu kategorii hledání
z možností „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“
a „Folders“.
Vybrat
(/)
Zadat
Při prvním zapnutí IC rekordéru se v okně displeje zobrazí „Configure
Initial Settings“ (zkonfigurovat úvodní nastavení). Potom lze vybrat jazyk
zobrazení, nastavit hodiny a zapnout/vypnout zvukový signál.
 Výběrem „Yes“ (ano) spustíte úvodní nastavení.
Přidání značky skladby
V místě, kde chcete soubor později rozdělit nebo najít při přehrávání, lze
přidat značku skladby. Do každého souboru lze přidat max. 98 značek
skladby.
Značky skladby lze také přidávat během záznamu.
Odstranění
IC RECORDER
nebo MEMORY
CARD
Počítač
•IC rekordér (1)
•Alkalické baterie LR03 (velikost AAA) (2)
•Návod k použití (tento list)
•Záruční list
•Aplikační software, Sound Organizer 2 (instalační soubor uložený ve
vestavěné paměti umožňuje instalaci do počítače.)
Volitelné příslušenství
 Vyberte jazyk zobrazení.
Instalace softwaru Sound Organizer 2
Nainstalujte software Sound Organizer na počítač.
Software Sound Organizer umožňuje výměnu souborů mezi IC rekordérem a
počítačem.
Do IC rekordéru lze také přenést a pak přehrát skladby importované
z hudebních disků CD či dalších médií, soubory MP3 a další zvukové soubory
importované do počítače.
Poznámky
•Software Sound Organizer je kompatibilní pouze s počítači Windows. Není
kompatibilní se systémy Mac.
•Tento IC rekordér je kompatibilní pouze se softwarem Sound Organizer 2.
•Zformátujete-li vestavěnou paměť, budou z ní odstraněna veškerá data.
(Odstraněn bude také software Sound Organizer.)
Vybrat lze některý z následujících jazyků:
Deutsch (němčina), English* (angličtina), Español (španělština),
Français (francouzština), Italiano (italština), Русский (ruština), Türkçe
(turečtina)
 Ověřte, že je IC rekordér úspěšně detekován počítačem.
Je-li IC rekordér připojen k počítači, zobrazuje se v okně displeje IC
rekordéru zpráva „Connecting“ (připojení).
 Přejděte do nabídky [Start], klikněte na [Počítač] a pak
OPTION
dvojklikněte na [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
 Dvojklikněte na [SoundOrganizer_V2001] (nebo [SoundOrganizer_
* Výchozí nastavení
 Nastavte aktuální rok, měsíc, den, hodinu a minutu.
Elektretový kondenzátorový mikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
V2001.exe]).
Poznámka
Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
Odstraněné soubory již není možné obnovit.
Poznámka
 Soubor, jenž chcete odstranit, vyberte ze seznamu nahraných
souborů nebo spusťte jeho přehrávání.
Některé modely či volitelné příslušenství nemusí být v závislosti na dané zemi či
oblasti k dispozici.
Součásti a ovládací prvky
konektor USB do portu USB spuštěného počítače.
Zadat
 Vyberte „Delete a File“ (odstranit soubor) z nabídky OPTION.
 Vyberte „Yes“ (ano).
 Volbou „ON“ (zap.) nebo „OFF“ (vyp.) zapněte či vypněte
Zobrazí se zpráva „Please Wait“ (čekejte) a zůstane na displeji,
dokud není vybraný soubor odstraněn.
¼¼
•Jakékoli úvodní nastavení lze potom kdykoli změnit. Podrobnosti viz
Uživatelská příručka.
•Při vyjmutí a vložení baterií nebo při výměně baterií za nové se zobrazí
displej nastavení hodin s přibližnými údaji data a času, když jste IC rekordér
naposledy provozovali před vyjmutím baterií. Nastavte hodiny znovu na
aktuální čas.
•Chcete-li ověřit aktuální čas po úvodních nastaveních, posuňte přepínač
HOLD•POWER (napájení/držet) ve směru „HOLD“.
Použití nabídky HOME
Nabídku HOME lze používat pro různé operace včetně vyhledání a přehrání
souboru záznamu a provádění změn nastavení IC rekordéru.
Záznam
Zadat
Vestavěné mikrofony
BACK/
HOME
 Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME.
Zobrazí se obrazovka nabídky HOME.
Vybrat
(/)
Zadat
¼¼
•Před zahájením použití IC rekordéru ověřte, že přepínač HOLD•POWER
(napájení/držet) je v poloze středního bodu.
•Výběrem hodnoty „Scene Select“ v nabídce OPTION můžete zvolit nahrávací
scénu pro každou situaci.
Ve výchozím stavu se nahrané zvukové soubory ukládají do složky
„FOLDER01“ pod složkou „ Recorded Files“.
 Vyberte „ Record“ z nabídky HOME.
Položky nabídky HOME jsou uspořádány v následujícím pořadí.
Music
Recorded
Files
Music
 Vyberte složku, kam chcete ukládat nahrané soubory.
Record
Settings
k nahrávanému zdroji.
 Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
Nahrávání se spustí, displej zobrazí „REC“ a indikátor provozu se
rozsvítí červeně.
Stisknutím a přidržením tlačítka REC/PAUSE se nespustí nahrávání.
Tím se nahrávání IC rekordéru pozastaví.
Během nahrávání se zobrazuje úroveň hlasitosti nahrávání ().
Settings
Back to
XX*
 Vyberte požadovanou funkci z následujících možností:
Recorded Files
 Natočte IC rekordér tak, aby vestavěné mikrofony směřovaly
Record
*Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena v „XX“.
Na displeji se zobrazí obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.
Chcete-li ukládat zvukové soubory do jiné složky než „FOLDER01“,
vytvořte novou složku a změňte cílovou složku pro ukládání
souborů na novou složku. Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka.
 Po zobrazení okna [Sound Organizer has been installed
successfully.] (Sound Organizer byl úspěšně nainstalován.)
zaškrtněte políčko [Launch Sound Organizer Now] (spustit Sound
Organizer nyní) a klikněte na [Finish] (dokončit).
Back to XX*
Bezpečnostní opatření
Napájení
3,0 V=: Používejte dvě alkalické baterie LR03 (velikost AAA)
2,4 V=: Používejte dvě dobíjecí baterie NH-AAA
5,0 V=: Při použití napájecího adaptéru USB
Jmenovitá spotřeba proudu: 500 mA
Vybrat
(/)
REC/PAUSE
Dojde ke spuštění instalace.
Po instalaci softwaru Sound Organizer bude zřejmě potřeba restartovat
počítač.
Po provedení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a
obrazovka nabídky HOME.
Můžete vybrat a přehrát některý ze souborů, které
jste importovali z počítače.
Chcete-li najít hudební soubor, vyberte „All Songs“
(všechny skladby), „Albums“ (alba), „Artists“
(interpreti) nebo „Folders“ (složky).
Můžete vybrat a přehrát některý ze souborů, které
jste nahráli IC rekordérem.
Chcete-li najít soubor záznamu, vyberte „Latest
Recording“ (poslední záznam), „Search by REC Date“
(hledat dle data záznamu), „Search by REC Scene“
(hledat dle scény záznamu) nebo „Folders“ (složky).
Můžete zobrazit obrazovku zastavení záznamu a
spustit záznam.
Můžete otevřít obrazovku nabídky Settings
(nastavení) a změnit různá nastavení na IC
rekordéru.
Můžete se vrátit na obrazovku, která byla zobrazena
před obrazovkou nabídky HOME.
* Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena
v „XX“.
¼¼ Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte na obrazovku zobrazenou před vstupem
do nabídky HOME.
Technické údaje
Kapacita (Kapacita dostupná uživateli*¹*²)
4 GB (přibl. 3,20 GB = 3 435 973 837 bajtů)
Maximální doba záznamu (vestavěná paměť)
Maximální doba záznamu všech složek je následující.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 hodin a 20 minut
MP3 192 kbps*³
39 hodin a 45 minut
MP3 128 kbps
59 hodin a 35 minut
MP3 48 kbps (MONO)
159 hodin
Poznámka
V případě nepřetržitého nahrávání po dlouhou dobu zřejmě budete muset
vyměnit baterie za nové uprostřed nahrávání. Podrobnosti o výdrži baterie viz
Výdrž baterie.
Maximální doba nahrávání v tomto tématu je pouze orientační.
Výdrž baterie
Při použití alkalických baterií Sony LR03 (SG) (velikost AAA) (JEITA)*4*5
Přehrávání
s vestavěným
reproduktorem*6
Přehrávání se
sluchátky
LPCM 44.1 kHz/16 bit Přibl. 40 hodin
Přibl. 16 hodin
Přibl. 37 hodin
MP3 192 kbps
Přibl. 18 hodin
Přibl. 43 hodin
REC Mode
Záznam
Přibl. 55 hodin
Při použití dobíjecích baterií NH-AAA (JEITA)*4*5
Přehrávání
s vestavěným
reproduktorem*6
Přehrávání se
sluchátky
LPCM 44.1 kHz/16 bit Přibl. 34 hodin
Přibl. 12 hodin
Přibl. 29 hodin
MP3 192 kbps
Přibl. 14 hodin
Přibl. 34 hodin
REC Mode
Záznam
Přibl. 40 hodin
(standardní) či [Custom] (vlastní) a klikněte na [Next] (další).
Poznámka
zvukový signál.
*Tlačítko  (přehrát/uložit), tlačítko VOL –/+ (hlasitost –/+) a konektor  (mikrofon) (PLUG
IN POWER) disponují hmatovým bodem. Hmatový bod slouží jako reference při obsluze IC
rekordéru.
 Po zobrazení okna [Setup Type] (typ instalace) vyberte [Standard]
k instalaci programu) klikněte na [Install] (instalovat).
Zobrazí se „Delete?“ (odstranit?) a pro potvrzení se začne přehrávat
vybraný soubor.
STOP
[I accept the terms in the license agreement] (souhlasím
s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na [Next] (další).
 Po zobrazení okna [Ready to Install the Program] (připraveno
 Vyberte „Next“ (další).
Vestavěné mikrofony (stereo) (L)
Vestavěné mikrofony (stereo) (P)
Indikátor provozu
Displej
Tlačítko REC/PAUSE (nahrávat/pozastavit)
Tlačítko STOP (zastavit)
A-B (opakovat A-B)/
Ovládací tlačítko ( DPC (Digital Pitch Control), 
 (vyhledat vzad/rychle vzad),  (vyhledat vpřed/rychle vpřed))
Tlačítko  (přehrát/zadat)*
Tlačítko BACK/ HOME ( : stisknout, : stisknout a přidržet)
T-MARK (track mark) button
Tlačítko OPTION (volba)
Vestavěný reproduktor
Otvor pro řemínek (Řemínek není součástí dodávky IC rekordéru.)
Prostor konektoru USB
Konektor  (sluchátka)
Konektor  (mikrofon) (PLUG IN POWER)*
Tlačítko VOL –/+ (hlasitost –/+)*
Krytka slotu
Slot na kartu microSD (Slot se nachází za krytkou.)
Páčka pro vysunutí USB
Přepínač HOLD•POWER (napájení/držet)
Prostor baterie
 Ověřte, že souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, vyberte
Postupujte podle pokynů na obrazovce a v případě volby [Custom]
(vlastní) proveďte nastavení instalace.
¼¼ Pro návrat na předchozí položku nastavení hodin stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
Upozornění
Akumulátor
IC rekordér odpojte od počítače.
 Posuňte páčku pro vysunutí USB ve směru šipky a zasuňte
Vybrat
(/)
Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se
použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi
pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo
správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na
místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k
obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou
baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.
 Ověřte, že displej IC rekordéru nezobrazuje „Accessing“, a potom
¼¼ Při instalaci softwaru Sound Organizer se přihlaste k účtu s oprávněními
správce.
Zkontrolujte dodané položky
Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo
elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících systém odděleného sběru)
VOL –/+
(hlasitost –/+)
Vybrat
(///)
Bezpečnost
Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo
obsluze motorového vozidla.
Manipulace
•Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo
mechanickým nárazům.
•Vnikne-li do přístroje nějaký pevný předmět nebo kapalina, vyjměte baterie
a před dalším použitím nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
•Při používání IC rekordéru dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo
k deformaci pouzdra nebo poruše IC rekordéru.
––Dávejte pozor, abyste si nesedli na IC rekordér, když jej máte v zadní
kapse.
––Nevkládejte IC rekordér, okolo něhož je obtočený kabel sluchátek,
do sáčku a nevystavujte sáček silným nárazům.
•Zajistěte, aby přístroj nebyl postříkán vodou. Přístroj není vodotěsný.
Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích:
––Když máte přístroj v kapse a jdete na toaletu apod.
Pokud se nakloníte, přístroj může spadnout do vody a namočit se.
––Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinkům
deště, sněhu nebo vlhkosti.
––Za všech okolností, kdy se můžete zpotit. Dotknete-li se přístroje
mokrýma rukama nebo umístíte-li přístroj do kapsy mokrého oděvu,
může dojít k navlhnutí přístroje.
•Poslech při vysokě hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za
ůčelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při
řízení nebo jízdě na kole.
•Používáte-li sluchátka v prostředí s velmi suchým vzduchem, můžete
pociťovat bolest v uších. Tento problém nevzniká kvůli závadě sluchátek,
nýbrž kvůli nahromadění statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostatický
náboj lze snížit nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují
nahromadění statické elektřiny.
Šum
•Je-li přístroj během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet
šum.
•Pokud se během nahrávání o přístroj otřete nebo do něj škrábnete
(například prstem), může být nahrán šum.
Údržba
Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík mírně
navlhčený ve vodě. Poté povrch přístroje očistěte suchým měkkým
hadříkem. Nepoužívejte líh, benzín ani ředidlo.
Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících součástí a ovládacích prvků) (JEITA)*⁴
Přibl. 38,3 mm x 114,1 mm x 19,3 mm
Hmotnost (JEITA)*⁴
Přibl. 74 g (včetně dvou alkalických baterií LR03 (velikost AAA))
Teplota/vlhkost vzduchu
Provozní teplota
5 – 35 °C
Provozní vlhkost vzduchu
25 – 75 %
Skladovací teplota
-10 – +45 °C
Skladovací vlhkost vzduchu
25 – 75 %
Kompatibilní paměťové karty
Karty microSDHC s kapacitou 4 – 32 GB
Poznámka
Karty microSDXC nejsou s tímto IC rekordérem kompatibilní.
*¹ Malá část interní paměti slouží pro správu souborů a není tedy k dispozici pro ukládání dat
uživatelem.
*² Při zformátování vestavěné paměti v IC rekordéru.
*³ Výchozí nastavení pro scény záznamu.
*⁴ Hodnota změřená podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*⁵ Výdrž baterie se může zkrátit v závislosti na způsobu použití IC rekordéru.
*⁶ Při přehrávání hudby vestavěným reproduktorem s úrovní hlasitosti na hodnotě 27.
Ochranné známky
•Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a/nebo dalších zemích.
•Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a
dalších zemích.
•Technologie a patenty kódování zvukového signálu MPEG Layer-3 jsou
licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
•Logotypy microSD, microSDHC a microSDXC jsou ochranné známky
společnosti SD-3C, LLC.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „™“ a „®“ uváděny ve
všech případech.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
Aplikace „Sound Organizer 2“ využívá softwarové moduly, jak je uvedeno
níže:
Windows Media Format Runtime
Licence
Poznámky týkající se licence
IC rekordér se dodává se softwarem poskytovaným na základě licenčních smluv
s vlastníky softwaru. V souladu s požadavky vlastníků autorskýchpráv těchto
softwarových aplikací jsme povinni poskytnout vám následující informace.
Přečtěte si prosím následující informace.
Licence (v angličtině) jsou zaznamenány ve vnitřní paměti IC rekordéru. Jestliže
si chcete licence umístěné ve složce „LICENSE“ přečíst, vytvořte připojení
velkokapacitního paměťového zařízení mezi IC rekordérem a počítačem.
Software pod licencí GNU GPL/LGPL
IC rekordér obsahuje software s licencí GNU General Public License (dále
zmiňovanou jako „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále
zmiňovanou jako „LGPL“).
Za podmínek stanovených dodanou licencí GPL/LGPL tedy máte oprávnění k
přístupu, úpravám a redistribuci zdrojového kódu těchto softwarových programů.
Zdrojový kód je k dispozici na webu. K jeho stažení použijte následující adresu
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se na nás prosím s otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu.
Licence (v angličtině) jsou zaznamenány ve vnitřní paměti IC rekordéru. Jestliže
si chcete licence umístěné ve složce „LICENSE“ přečíst, vytvořte připojení
velkokapacitního paměťového zařízení mezi IC rekordérem a počítačem.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising