Sony | ICD-PX820 | Sony ICD-PX820 PX820 Digitální diktafon mp3 s konektorem USB Návod k obsluze

4-166-310-41(1)
IC Recorder
Návod k obsluze
ICD-PX820
© 2010 Sony Corporation
Začínáme
Základní operace
Další operace nahrávání
Další operace přehrávání
Úpravy záznamů
Funkce nabídky
Použití počítače
Doplňkové informace
Řešení problémů
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné
ho odvézt do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
podniku pro likvidaci domovního odpadů nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Dodávané příslušenství: Sluchátka, připojovací
kabel USB
2
CZ
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii
nebo na jejím obalu upozorňuje,
že s baterií opatřenou tímto
označením by se nemělo nakládat
jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých
typech baterii múže být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo
olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje
vice než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení
s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své životnosti
na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich
recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek
zakoupili.
Poznámka pro zákazníky:
následující údaje platí jen pro
zařízení prodávané v zemích, ve
kterých platí direktivy Evropské
unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro
požadavky ohledně elektromagnetické
kompability EMC a bezpečnosti výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a
záruky se obracejte na adresy uváděné v
servisních a záručních dokumentech.
• Nahraná hudba je určena pouze pro osobní
potřebu. Využití hudby nad tento rámec
vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony neodpovídá za neúplný
záznam či stažení dat a za jejich poškození v
důsledku problémů s IC rekordérem nebo s
počítačem.
• V závislosti na typu textů a znaků se může
stát, že text zobrazovaný v IC rekordéru
nebude v zařízení zobrazen správně. Možné
důvody:
– Kapacita připojeného IC rekordéru.
– IC rekordér nefunguje správně.
– Informace obsahu jsou napsány v jazyce
nebo pomocí znaků, které IC rekordér
nepodporuje.
Ochranné známky
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX a jejich loga jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v
USA a jiných zemích.
• Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované ve
Spojených státech amerických a dalších zemích.
• Pentium je registrovaná ochranná známka
společnosti Intel Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its affiliates
in the United States and/or other countries.
• Technologie a patenty kódování zvukového
signálu MPEG Layer-3 jsou licencovány
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• „Memory Stick“ a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• „LPEC“ a
jsou registrované ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
• Patentové licence pro USA a další státy poskytla
společnost Dolby Laboratories.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované
ochranné známky jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami svých
příslušných držitelů. V této příručce nejsou
symboly „™“ a „®“ uváděny ve všech případech.
Aplikace "Digital Voice Editor" využívá
softwarové moduly podle následujících informací:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Všechna práva
vyhrazena.
3
CZ
Poznámka pro
uživatele
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Sony Corporation
Documentation ©2010 Sony
Corporation
Všechna práva vyhrazena. Příručka a
popsaný software, jako celek nebo po
částech, nesmí být reprodukovány,
překládány ani redukovány do žádné
strojově čitelné podoby bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Sony
Corporation.
SPOLEČNOST SONY
CORPORATION NENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI
NEOBVYKLÉ POŠKOZENÍ, NA
ZÁKLADĚ PORUŠENÍ, SMLOUVY
ČI JINÉHO, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ
ČI V SOUVISLOSTI S TOUTO
PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM ČI
JINÝMI INFORMACEMI ZDE
OBSAŽENÝMI A JEJICH POUŽITÍM.
4
CZ
Společnost Sony Corporation si
vyhrazuje právo kdykoli provádět
změny v této příručce a informací v ní
obsažených bez upozornění.
Software popsaný v této příručce může
rovněž podléhat podmínkám
samostatné dohody o uživatelské licenci.
• Tento software je určen k použití v
systému Windows a nelze jej používat
v systému Macintosh.
• Dodávaný propojovací kabel je určen
pro IC rekordér ICD-PX820.
Nepoužívejte jej k připojení jiných IC
rekordérů.
Obsah
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení ...........7
Přehled součástí a ovládacích
prvků ...................................................... 8
Krok 2: Příprava zdroje napájení ........... 9
Kdy je třeba vyměnit baterie ............ 10
Krok 3: Zapnutí IC rekordéru .............. 11
Zapnutí napájení ................................ 11
Vypnutí napájení ................................ 11
Krok 4: Nastavení hodin ....................... 12
Nastavení hodin po přípravě zdroje
napájení ............................................... 12
Nastavení hodin pomocí nabídky .... 12
Ochrana proti náhodnému spuštění
(HOLD) ................................................... 14
Uzamknutí tlačítek ............................ 14
Odemknutí tlačítek ............................ 14
Základní operace
Nahrávání ......................................15
Poslech ...........................................18
Mazání ...........................................20
Další operace nahrávání
Změna nastavení nahrávání ................22
Výběr režimu nahrávání ................... 22
Nastavení citlivosti mikrofonu ......... 23
Automatické zahájení nahrávání při
zjištění zvuku – funkce VOR ........... 24
Ovládání během nahrávání ................... 26
Sledování nahrávání .......................... 26
Rozdělení záznamu během
nahrávání ............................................. 26
Přidání záznamu ..................................... 28
Přidání záznamu k dříve nahranému
záznamu ............................................... 28
Přepsání záznamu během
přehrávání ........................................... 30
Nahrávání z jiných zařízení ................... 32
Nahrávání pomocí externího
mikrofonu ............................................ 32
Nahrávání z jiných přístrojů ............. 33
Další operace přehrávání
Změna způsobu přehrávání .................35
Vhodné způsoby přehrávání ............ 35
Úprava rychlosti přehrávání –
funkce DPC ........................................ 36
Změna nastavení přehrávání ................ 38
Plynulé přehrávání všech záznamů
ve složce – plynulé přehrávání ......... 38
Větší zřetelnost lidského hlasu –
funkce Noise cut ................................. 40
5
CZ
Přehrávání záznamu v požadovaném
čase s budíkem ........................................ 42
Přehrávání z jiných zařízení .................. 46
Nahrávání na jiném přístroji ............ 46
Úpravy záznamů
Mazání všech záznamů ve složce ........47
Přesunutí záznamu do jiné složky ........ 48
Rozdělení záznamu na dvě části .......... 49
Výběr displeje ......................................... 51
Funkce nabídky
Provedení nastavení v nabídce ............53
Nastavení nabídky .................................. 55
Použití počítače
Použití IC rekordéru s počítačem .......63
Systémové požadavky na počítač .... 63
Připojení IC rekordéru k
počítači ................................................. 64
Struktura složek a souborů ............... 65
Odpojení IC rekordéru od
počítače ................................................ 65
Kopírování záznamů z IC rekordéru
do počítače a jejich uložení ................... 67
Kopírování souborů MP3 z počítače
do IC rekordéru ...................................... 68
Používání dodaného softwaru Digital
Voice Editor ............................................ 69
6
CZ
Možnosti softwaru Digital Voice
Editor ................................................... 69
Systémové požadavky ....................... 71
Instalace softwaru .............................. 72
Odkazy na soubory nápovědy .......... 75
Použití IC rekordéru jako paměti
USB – funkce uložení dat ..................... 76
Doplňkové informace
Použití síťového adaptéru USB
(není součástí dodávky) .......................77
Odpojení IC rekordéru od
elektrické sítě ...................................... 77
Bezpečnostní opatření ........................... 79
Technické údaje ...................................... 81
Systémové požadavky na počítač .... 81
Vzhled a technické údaje .................. 82
Životnost baterie ..............................84
Řešení problémů
Řešení problémů ...................................86
Chybová hlášení ..................................... 92
Omezení systému ................................... 94
Návod k displeji ...................................... 95
Rejstřík ..................................................... 97
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
IC rekordér (1)
Stereofonní mikrofon se sponou
na oblečení* (1)
Začínáme
CD-ROM (1)
(Návod k obsluze je uložen jako soubory
PDF.)
Před použitím IC rekordéru odstraňte
fólii z displeje.
Alkalické baterie LR03 (AAA,
mikrotužková) (2)
Připojovací kabel USB (1)
Návod k obsluze
* Některé typy softwaru, stereofonní
sluchátka, ochranné pouzdro a
stereofonní mikrofon se sponou na
oblečení se dodávají pouze k některým
modelům a v některých oblastech.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny
nebo úpravy, které nebyly výslovně
povoleny v tomto návodu k obsluze, by
mohly vést k zániku vašeho oprávnění
používat toto zařízení.
Aplikační software, Digital Voice
Editor (CD-ROM)
Aplikační software, Dragon
NaturallySpeaking® (DVD-ROM)*
Stereofonní sluchátka* (1)
Ochranné pouzdro* (1)
7
CZ
Přehled součástí a
ovládacích prvků
Přední strana
L
M
N
O
P
Tlačítko VOL (hlasitost) +*/–
Tlačítko FOLDER/MENU
Tlačítko
(opakování) A-B
Tlačítko N PLAY/STOP•ENTER*
Tlačítko >+ (vyhledávání vpřed/
rychlý přesun vpřed)
Q Otvor pro řemínek (řemínek není
součástí dodávky)
Zadní strana
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
8
CZ
Vestavěný mikrofon
Indikátor provozu
Displej
Tlačítko DIVIDE
Tlačítko z REC/PAUSE
Tlačítko –. (vyhledávání vzad/
rychlý přesun vzad)
Tlačítko x (stop)
Reproduktor
Konektor
(mikrofon)*
Konektor i (sluchátka)
Tlačítko ERASE
R Prostor baterie
S Spínač HOLD
T Konektor (USB)
* Tato tlačítka a konektor jsou vybaveny
dotykovým bodem. Ten slouží jako
referenční bod k provádění operací nebo
identifikaci jednotlivých zakončení.
Krok 2: Příprava zdroje napájení
Před použitím IC rekordéru odstraňte
fólii z displeje.
Dojde-li k náhodnému vysunutí krytu
prostoru baterie, upevněte jej podle
obrázku.
Začínáme
Posuňte a zvedněte víčko prostoru
baterie, vložte alkalické baterie LR03
(AAA, mikrotužková) se správnou
polaritou a víčko zavřete.
z Tipy
• Při výměně baterií se nahrané záznamy
nebo nastavení budíku nevymažou, ani
když baterie vyjmete.
• Při výměně baterií půjdou hodiny ještě
určitou dobu po vyjmutí baterie.
P Poznámky
• Nepoužívejte v IC rekordéru manganové
baterie.
• Při výměně baterií nahraďte obě baterie
novými.
• Suché baterie nejsou určeny k dobíjení.
• Hodláte-li IC rekordér po delší dobu
nepoužívat, vyjměte baterie, aby nedošlo
k poškození v důsledku vytečení
elektrolytu nebo koroze.
9
CZ
Při prvním vložení baterií nebo při
vložení baterií po delší době, kdy nebyl
IC rekordér používán, se otevře
obrazovka nastavení času a na displeji
bude blikat rok. Nastavení data a času
viz část „Nastavení hodin po přípravě
zdroje napájení“ na straně 12.
Kdy je třeba vyměnit baterie
Stav nabití baterie signalizuje indikátor
baterie na displeji.
Signalizace zbývající kapacity
baterie
: Nahraďte staré baterie novými.
m
: Bliká zpráva „LO BATT“ a IC
rekordér přestane fungovat.
10
CZ
Krok 3: Zapnutí IC rekordéru
Zapnutí napájení
Začínáme
z Tipy
• Pokud nebudete IC rekordér dlouhou
dobu používat, doporučujeme IC
rekordér vypnout.
• Pokud uplyne 10 minut od zapnutí IC
rekordéru, aniž by se s ním cokoliv
dělalo, automaticky se vypne displej.
(Stisknutí jakéhokoli tlačítka displej
zapne.)
Posuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce. IC rekordér se zapne a
bude blikat nápis „ACCESS“.
Vypnutí napájení
Pokud IC rekordér nepoužíváte, můžete
zabránit rychlému vybití baterií
vypnutím napájení.
V režimu zastavení posuňte spínač
HOLD ve směru šipky. Bliká hlášení
„OFF“. IC rekordér se za několik
sekund vypne.
11
CZ
Krok 4: Nastavení hodin
Nastavení hodin po přípravě
zdroje napájení
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
1 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
nastavíte postupně rok, měsíc, den,
hodinu a minutu, potom stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
x
–., > +
2 Stisknutím tlačítka x (stop) se vrátíte
Funkce budíku a ukládání data a času
vyžadují nastavení hodin.
Při prvním vložení baterií nebo při
vložení baterií po delší době, kdy nebyl
IC rekordér používán, se otevře
obrazovka nastavení hodin a na displeji
bude blikat rok.
k displeji v režimu zastavení.
Nastavení hodin pomocí
nabídky
Pokud je IC rekordér v režimu zastavení,
můžete hodiny nastavit pomocí nabídky.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
12
CZ
Zobrazí se okno nabídky.
software Digital Voice Editor. Když
zvolíte možnost „MANUAL“, začne
blikat rok. Přejděte na další kroky.
4 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
Začínáme
nastavíte postupně rok, měsíc, den,
hodinu a minutu, potom stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „SET DATE“
a stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Stisknutím tlačítka x (stop) se vrátíte
k displeji v režimu zastavení.
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „AUTO“ nebo
„MANUAL“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
z Tipy
• Na předchozí operaci se vrátíte
stisknutím tlačítka FOLDER/MENU.
• V nabídce „HOUR“ můžete pro zobrazení
času vybrat možnost „12H“ (12hodinové
zobrazení) nebo „24H“ (24hodinové
zobrazení). Pokud je aktivní nastavení
„12H“ (12hodinové zobrazení), na displeji
se zobrazí nápis „AM“ nebo „PM“.
P Poznámka
Když vyberete možnost „AUTO“,
hodiny se automaticky upraví pomocí
hodin v počítači připojeném k IC
rekordéru, na kterém je spuštěn dodaný
Pokud do jedné minuty po nastavení hodin
nestisknete tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER, režim nastavování hodin
se zruší a okno se vrátí k zobrazení v
režimu zastavení.
13
CZ
Ochrana proti náhodnému spuštění (HOLD)
Uzamknutí tlačítek
Odemknutí tlačítek
Posuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce, aby byla všechna
tlačítka odemknuta.
P Poznámka
Pokud se funkce HOLD aktivuje během
nahrávání, budou všechny funkce tlačítek
uzamčeny, aby se zabránilo jejich
náhodnému spuštění. Nahrávání ukončíte
tak, že nejprve zrušíte funkci HOLD.
V režimu nahrávání nebo přehrávání
posuňte spínač HOLD ve směru šipky.
Na displeji bude blikat údaj „HOLD“,
což označuje, že všechny funkce tlačítek
byly uzamknuty.
14
CZ
z Tip
I v případě, kdy je funkce HOLD aktivní,
můžete přehrávání budíku zastavit
stisknutím jakéhokoli tlačítka. (Normální
přehrávání zastavit nelze.)
Základní operace
Nahrávání
P Poznámka
Před pořízením záznamu odejděte z režimu HOLD a zapněte napájení.
Základní operace
Výběr složky
1 Stisknutím tlačítka FOLDER/MENU vyberte
složku, do níž chcete nahrávat záznamy ( ,
,
,
nebo
).
Při zakoupení je již v IC rekordéru k dispozici
5 složek.
Pokud po ukončení nahrávání nezměníte složku,
bude příští záznam nahrán do stejné složky.
FOLDER/
MENU
Zahájení nahrávání
1 Stiskněte tlačítko z REC/PAUSE v režimu
zastavení.
Indikátor provozu se rozsvítí červeně. (Pokud je
položka „LED“ nastavena na hodnotu „OFF“
v nabídce (strana 60), indikátor se nerozsvítí.)
Při nahrávání není nutné stisknout a držet tlačítko
z REC/PAUSE.
Nový záznam se automaticky uloží za poslední
nahraný záznam.
Indikátor
provozu
z REC/
PAUSE
15
CZ
2 Otočte vestavěný mikrofon směrem k
nahrávanému zdroji.
Vestavěný
mikrofon
Ukončení nahrávání
1 Stiskněte tlačítko x (stop).
IC rekordér se zastaví na začátku aktuálního
záznamu.
x
Další operace
pozastavení nahrávání*
Stiskněte tlačítko z REC/PAUSE. Během nahrávací pauzy
bliká indikátor provozu červeně a na displeji bliká nápis
„PAUSE“.
ukončení nahrávací
pauzy a obnovení
nahrávání
Znovu stiskněte tlačítko z REC/PAUSE. Nahrávání se obnoví
od aktuálního místa. (Chcete-li nahrávání po pozastavení
ukončit úplně, stiskněte tlačítko x (stop).)
okamžitý poslech
aktuálního záznamu
Stiskněte tlačítko N PLAY/STOP•ENTER. Nahrávání se
zastaví a přehrávání se zahájí od začátku právě pořízeného
záznamu.
poslech během
nahrávání
Stiskněte a přidržte tlačítko –. během nahrávání nebo
nahrávací pauzy. Nahrávání se zastaví a následně můžete
vyhledávat vzad při současném poslechu zvuku rychlého
přehrávání. Jakmile uvolníte tlačítko –., přehrávání se zahájí
od daného místa.
* 1 hodinu po aktivaci pozastavení nahrávání se toto pozastavení automaticky zruší a IC rekordér
přejde do režimu zastavení.
16
CZ
Základní operace
z Tipy
• Záznamy pořizované pomocí IC rekordéru jsou ukládány jako soubory MP3.
• Do každé složky je možné nahrát až 99 záznamů.
• Před začátkem nahrávání doporučujeme provést nejprve zkušební nahrávku nebo
sledovat záznam (strana 26).
• Během nahrávání lze přesunutím spínače HOLD ve směru šipky zamknout všechny
funkce tlačítek, a tak zabránit provádění nechtěných operací.
P Poznámky
• Pokud indikátor provozu bliká oranžově, neodstraňujte baterie ani neodpojujte nebo
nepřipojujte síťový adaptér USB. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození dat.
• Pokud během nahrávání náhodně zavadíte o IC rekordér, například prstem, může být
nahrán hluk.
• Před nahráváním zkontrolujte indikátor baterií (strana 10).
• Chcete-li se vyhnout výměně baterií během dlouhého nahrávání, používejte síťový adaptér
USB (není součástí dodávky) (strana 77).
Indikace zbývající paměti
Během nahrávání se údaj indikátoru zbývající paměti snižuje po jednotkách.
Paměť je téměř plná.
Blikání
Pokud zbývající čas paměti dosáhne 10 minut, bliká poslední indikace.
Pokud je zvolen režim zobrazení zbývajícího času nahrávání, bliká rovněž zobrazení
zbývajícího času nahrávání, když je zbývající čas nižší než 1 minuta. Displej se
automaticky přepne do zobrazení zbývajícího času.
Když je paměť plná, nahrávání se automaticky zastaví a na displeji asi po 3 sekundy
bliká údaj
a „FULL“. Chcete-li pokračovat v nahrávání, vymažte nejdříve
některé záznamy.
17
CZ
Poslech
P Poznámka
Před zahájením přehrávání odejděte z režimu HOLD a zapněte napájení.
Zahájení přehrávání
1 Stisknutím tlačítka FOLDER/MENU vyberte
složku (
,
,
,
nebo
).
FOLDER/
MENU
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+ vyberte
záznam, který chcete přehrát.
–., > +
3 Stiskněte tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
Přehrávání brzy začne a indikátor provozu bude
svítit zeleně. (Pokud je položka „LED“ nastavena
na hodnotu „OFF“ v nabídce (strana 60), indikátor
se nerozsvítí.)
Indikátor
provozu
N PLAY/
STOP•ENTER
18
CZ
4 Stiskněte tlačítko VOL +/– , abyste upravili
VOL +/–
hlasitost.
Základní operace
Zastavení přehrávání
1 Stiskněte tlačítko x (stop).
x
Další operace
zastavení na aktuální
Stiskněte tlačítko N PLAY/STOP•ENTER nebo x (stop).
pozici (funkce
Chcete-li obnovit přehrávání od tohoto bodu, opět stiskněte
pozastavení přehrávání) tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
přechod zpět na začátek Jednou stiskněte tlačítko –..*
aktuálního záznamu
přechod na předchozí
záznamy
Opakovaně stiskněte tlačítko –.. (Pokud se chcete v režimu
zastavení posunovat záznamy spojitě zpět, přidržte tlačítko stisknuté.)
skok na další záznam
Stiskněte jednou tlačítko >+.*
skok na následující
záznamy
Stiskněte opakovaně tlačítko >+. (Pokud chcete v režimu
zastavení přeskakovat záznamy plynule, přidržte tlačítko stisknuté.)
* Tyto operace jsou k dispozici, pokud je možnost „EASY-S“ (funkce snadného vyhledávání)
nastavena na hodnotu „OFF“ (strana 58).
z Tip
Během přehrávání lze přesunutím spínače HOLD ve směru šipky zamknout všechny funkce
tlačítek, a tak zabránit provádění nechtěných operací.
19
CZ
Mazání
P Poznámky
• Po smazání nelze záznam obnovit.
• Před vymazáním záznamu odejděte z režimu HOLD a zapněte napájení.
• Pokud je záznam, který chcete smazat, v nabídce uzamknut, záznam se nevymaže.
Výběr a smazání záznamu
1 Vyberte záznam, který chcete smazat, když je IC
rekordér v režimu pozastavení nebo přehrávání.
2 Stiskněte tlačítko ERASE během přehrávání
záznamu, který chcete smazat, nebo stiskněte a
přidržte tlačítko ERASE v režimu zastavení.
Zazní pípnutí a rozbliká se číslo záznamu a nápis
„ERASE“.
Když je možnost „BEEP“ v nabídce nastavena na
hodnotu „OFF“, zvuk pípnutí se neozve.
20
CZ
ERASE
3 Znovu stiskněte tlačítko ERASE.
Základní operace
Na displeji se zobrazí údaj „ERASE“ a vybraný
záznam bude smazán.
Po smazání záznamu se zbývající záznamy posunou
a budou přečíslovány tak, aby se mezi jednotlivými
záznamy nenacházely mezery.
Zrušení mazání
1 Stiskněte tlačítko x (stop) před krokem 3 z části
„Výběr a smazání záznamu“.
x
Mazání dalšího záznamu
Postupujte podle stejných kroků znovu od začátku.
Vymazání části jednoho záznamu
Nejprve rozdělte záznam na dva záznamy (strana 49) a potom postupujte podle
stejných kroků od začátku.
21
CZ
Další operace nahrávání
Změna nastavení nahrávání
Výběr režimu nahrávání
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „MODE“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
x
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
–., > +
vyberte možnost „SHQ“, „HQ“, „SP“
nebo „LP“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
Když je IC rekordér v režimu zastavení,
můžete režim nahrávání vybrat z
nabídky.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
22
CZ
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
Režim monofonního záznamu v
supervysoké kvalitě (44,1 kHz /
192 kb/s)
Umožňuje nahrávání
monofonního zvuku v
supervysoké kvalitě.
HQ
Režim monofonního záznamu ve
vysoké kvalitě (44,1 kHz / 128 kb/s)
Umožňuje nahrávání
monofonního zvuku ve vysoké
kvalitě.
SP
LP
Režim monofonního záznamu ve
standardní kvalitě (44,1 kHz /
48 kb/s)
Umožňuje nahrávání zvuku ve
standardní kvalitě.
Režim monofonního záznamu ve
formátu Long Play (11,025 kHz /
8 kb/s)
Tento režim vám umožňuje
pořizovat monofonní záznam ve
větší délce.
Chcete-li nahrávat s lepší kvalitou
zvuku, zvolte režim SHQ nebo HQ.
Při zakoupení IC rekordéru je režim
nahrávání nastaven na možnost „SHQ“.
P Poznámka
Nastavení citlivosti
mikrofonu
Další operace nahrávání
SHQ
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
x
–. , > +
Když je IC rekordér zastavený nebo
nahrává, můžete v nabídce nastavit
citlivost mikrofonu.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
Během záznamu není možné nastavovat
režim nahrávání.
23
CZ
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „SENS“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
Automatické zahájení
nahrávání při zjištění zvuku
– funkce VOR
z REC/PAUSE
N PLAY/
STOP•ENTER
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „
“ nebo „
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
“a
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
x
–. , > +
nabídky ukončíte.
K nahrávání zvuku
vzdáleného od IC rekordéru
nebo tichého zvuku, např.
nahrávání ve velké místnosti.
K nahrávání diktátu s
mikrofonem u úst, zvuku v
blízkosti IC rekordéru nebo
hlasitého zvuku.
Při zakoupení IC rekordéru je citlivost
mikrofonu nastavena na hodnotu
„
“.
24
CZ
Funkci VOR (Voice Operated
Recording) lze při zastavení IC
rekordéru nebo nahrávání nastavit na
hodnotu „ON“, aby IC rekordér začal
nahrávat, když zachytí zvuk, a zastavil
se, když zvuk nezachycuje, čímž se
zamezí nahrávání prodlev mezi zvuky.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
vyberte možnost „VOR“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
Na displeji se objeví hlášení
„VOR“.
a
Nahrávání se pozastaví, pokud nebude
zjištěn žádný zvuk, a na displeji budou
blikat hlášení „VOR“ a „PAUSE“.
Jakmile IC rekordér zvuk znovu zachytí,
nahrávání se opět spustí.
Další operace nahrávání
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
5 Stiskněte tlačítko z REC/PAUSE.
Zrušení funkce VOR
V kroku 3 nastavte možnost „VOR“ na
hodnotu „OFF“.
P Poznámka
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
Funkce VOR je ovlivňována okolním
zvukem. Položku „SENS“ v nabídce
nastavte podle podmínek nahrávání.
Pokud není po změně citlivosti mikrofonu
kvalita nahrávky uspokojivá nebo pokud
pořizujete důležitou nahrávku, nastavte v
nabídce možnost „VOR“ na hodnotu
„OFF“.
Při zakoupení IC rekordéru je funkce
VOR nastavena na hodnotu „OFF“.
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
25
CZ
Ovládání během nahrávání
Sledování nahrávání
Rozdělení záznamu během
nahrávání
Konektor i (sluchátka)
VOL +/–
DIVIDE
Pokud před zahájením připojíte ke
konektoru i (sluchátka) běžná
komerčně dostupná sluchátka, můžete
záznam sledovat. Hlasitost při sledování
můžete nastavit stisknutím tlačítka
VOL +/–, ale hlasitost nahrávání je
pevná.
26
CZ
Záznam můžete během nahrávání
rozdělit na dvě části, přičemž novější
části rozděleného záznamu je přiděleno
nové číslo záznamu.
Jakmile se záznam rozdělí, není možné
rozdělené záznamy znovu spojit.
Chcete-li rozdělené záznamy sloučit,
použijte dodávaný aplikační software.
1 Při nahrávání stiskněte tlačítko
DIVIDE.
Na displeji bude blikat nápis
„DIVIDE“ a číslo nového záznamu a
do bodu, kdy jste stiskli tlačítko, bude
přidáno číslo nového záznamu.
Záznam se nahraje jako dva záznamy,
nahrávání ale pokračuje bez
zastavení.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Další operace nahrávání
v
Záznam je rozdělen.
Záznam 2 a Záznam 3 se
nahrávají bez zastavení.
z Tip
Aktuálně nahrávaný záznam můžete
rozdělit během pozastavení nahrávání.
P Poznámky
• Pokud dělíte záznam na dvě části, může
být v bodě rozdělení konec prvního
záznamu a začátek druhého záznamu
přerušený.
• Pokud dělíte zprávy příliš často, když je
IC rekordér nahrává, může dojít k
tomuto jevu: Indikátor provozu stále
bliká a vy nemůžete IC rekordér po
určitou dobu ovládat. Nejedná se o
závadu. Počkejte, až indikátor provozu
zhasne.
27
CZ
Přidání záznamu
Přidání záznamu k dříve
nahranému záznamu
z REC/PAUSE
Během přehrávání Záznamu 3
Záznam 3
Záznam 4
Po přidání záznamu
Záznam 3
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
x
–., > +
Záznam 4
Přidaný záznam
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „REC-OP“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
Když je položka „REC-OP“ v nabídce
nastavena na hodnotu „ADD“, můžete
k přehrávanému záznamu připojit
nahrávku. Přidaný záznam bude umístěn
za aktuální záznam a bude považován za
součást tohoto záznamu.
28
CZ
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
7 Zatímco bliká hlášení „ADD“,
Další operace nahrávání
stiskněte opět tlačítko z REC/
PAUSE.
Indikátor provozu se rozsvítí červeně
a na konec aktuálního záznamu se
připojí nová nahrávka.
8 Stisknutím tlačítka x (stop)
nahrávání ukončíte.
P Poznámky
4 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ADD“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
• Pokud zbývající paměť nestačí, nemůžete
přidat nahrávku.
• Přidaná část záznamu bude nahrána ve
stejném režimu nahrávání.
• Pokud po kroku 6 uběhlo 10 minut,
musíte s postupem začít znovu od
začátku.
5 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
6 Při přehrávání zprávy, která se má
přidat, stiskněte tlačítko z REC/
PAUSE.
Budou blikat hlášení
a „ADD“
a IC rekordér se zastaví v režimu
pozastavení nahrávání.
29
CZ
Přepsání záznamu během
přehrávání
Výchozí bod nového záznamu
Záznam 2
Záznam 3
Odstraněna část
Záznamu 2
z REC/PAUSE
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
x
–., > +
Záznam 4
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Přidaný nový záznam v Záznamu 2
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte
do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
Když je možnost „REC-OP“ v nabídce
nastavena na hodnotu „OVER“, můžete
přidat záznam, kterým přepíšete
stávající záznam od vybraného bodu.
Zbytek předchozího záznamu od
vybraného bodu bude odstraněn.
30
CZ
vyberte možnost „REC-OP“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
7 Zatímco bliká hlášení „OVER“,
Další operace nahrávání
stiskněte opět tlačítko z REC/
PAUSE.
Indikátor provozu se rozsvítí červeně
a začne nahrávání.
8 Stisknutím tlačítka x (stop)
nahrávání ukončíte.
P Poznámky
4 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „OVER“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
• Pokud zbývající paměť nestačí, nemůžete
přepsat nahrávku.
• Přepsaná část záznamu bude nahrána ve
stejném režimu nahrávání.
• Pokud po kroku 6 uběhlo 10 minut,
musíte s postupem začít znovu od
začátku.
5 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
6 Při přehrávání zprávy, která se má
přepsat, stiskněte tlačítko z REC/
PAUSE.
Budou blikat hlášení
a „OVER“
a IC rekordér se zastaví v režimu
pozastavení nahrávání.
31
CZ
Nahrávání z jiných zařízení
Nahrávání pomocí externího
mikrofonu
Mikrofon
2 Stisknutím tlačítka FOLDER/MENU
vyberte složku, do níž chcete nahrávat
záznamy ( ,
,
,
nebo
).
3 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte
Konektor
(mikrofon)
FOLDER/MENU
z REC/PAUSE
x
tlačítko z REC/PAUSE.
Vestavěný mikrofon se automaticky
odpojí.
Pokud není úroveň vstupního signálu
dostatečně silná, upravte na IC
rekordéru citlivost mikrofonu.
Je-li připojen zásuvný napájený
mikrofon, je mikrofon automaticky
napájen z IC rekordéru.
4 Stisknutím tlačítka x (stop)
nahrávání ukončíte.
1 Připojte externí mikrofon ke
konektoru
(mikrofon), když je
IC rekordér v režimu zastavení.
Když je režim nahrávání nastaven na
hodnotu „SHQ“ nebo „HQ“ a je
použit stereofonní mikrofon, můžete
zvuk nahrávat stereofonně.
32
CZ
z Doporučené mikrofony
• Stereofonní mikrofon se sponou na
oblečení se dodává pouze s některými
modely a v některých oblastech.
(Spona je odnímatelná.)
• Můžete použít elektretový
kondenzátorový mikrofon Sony ECMCS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECMDS30P (není součástí dodávky).
Nahrávání zvuku z telefonu nebo
mobilního telefonu
P Poznámky
• Po připojení a dříve, než začnete
nahrávat, zkontrolujte zvukovou kvalitu
konverzace a úroveň zvukového signálu.
• Pokud je zaznamenáno pípnutí telefonu
nebo vytáčecí tón, lze konverzaci
nahrávat při nižší hlasitosti zvuku.
V takovém případě zahajte nahrávání až
po začátku konverzace.
• Funkce VOR nemusí být k dispozici
podle typu telefonu nebo stavu telefonní
linky.
• Nepřebíráme žádnou odpovědnost za
jakékoliv potíže, pokud nebudete moci
nahrávat konverzaci pomocí IC
rekordéru.
• Prodejce nemusí mít některé součásti
volitelného příslušenství k dispozici.
Podrobné informace získáte u prodejce.
Další vybavení
Konektor
(mikrofon)
Další operace nahrávání
K záznamu zvuku z telefonu nebo
mobilního telefonu lze použít
elektretový kondenzátorový mikrofon
sluchátkového typu ECM-TL1
(není součástí dodávky).
Podrobné informace o připojení
naleznete v návodu k obsluze
přiloženém k mikrofonu ECM-TL1.
Nahrávání z jiných přístrojů
FOLDER/MENU
z REC/PAUSE
x
Hudební soubory můžete vytvářet bez
pomoci počítače záznamem zvuku z
jiných přístrojů připojených k IC
rekordéru.
z Tipy
• Před začátkem nahrávání doporučujeme
provést nejprve zkušební nahrávku.
• Pokud není úroveň vstupního signálu
dostatečně silná, připojte konektor
sluchátek (minikonektor, stereofonní)
jiného přístroje ke
33
CZ
konektoru
(mikrofon) IC rekordéru a
upravte na přístroji připojeném k IC
rekordéru nastavení hlasitosti.
1 Jiný přístroj připojujte k IC rekordéru
tehdy, když je IC rekordér v režimu
zastavení.
Připojte výstupní zvukový konektor
(stereofonní konektor) jiného
přístroje ke konektoru
(mikrofon)
IC rekordéru pomocí propojovacího
audiokabelu*.
2 Stisknutím tlačítka FOLDER/MENU
vyberte složku, do níž chcete nahrávat
záznamy ( ,
,
,
nebo
).
3 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte
tlačítko z REC/PAUSE.
Vestavěný mikrofon se automaticky
odpojí.
4 Stisknutím tlačítka x (stop)
nahrávání ukončíte.
34
CZ
* Volitelné propojovací
audiokabely (nejsou součástí
dodávky)
Do IC
rekordéru
Do jiného
přístroje
RK-G139 Stereofonní
Minikonektor
minikonektor (monofonní)
RK-G136 Stereofonní
Stereofonní
minikonektor minikonektor
P Poznámky
• Při nahrávání z jiného přístroje nelze
upravovat citlivost mikrofonu.
• Prodejce nemusí mít některé součásti z
výše uvedeného volitelného příslušenství
k dispozici. Podrobné informace získáte u
prodejce.
Další operace přehrávání
Změna způsobu přehrávání
Vhodné způsoby přehrávání
Poslech s lepší kvalitou zvuku
Rychlé nalezení místa, od
kterého chcete zahájit
přehrávání (Snadné vyhledávání)
Pokud je možnost „EASY-S“ v nabídce
nastavena na hodnotu „ON“ (strana 58),
můžete rychle nalézt místo, od kterého
se má zahájit přehrávání, opakovaným
stisknutím tlačítka –. nebo >+
během přehrávání.
Jedním stisknutím tlačítka –. se
přesunete přibližně o 3 sekundy zpět a
jedním stisknutím tlačítka >+ se
přesunete přibližně o 10 sekund vpřed.
Tato funkce je užitečná při vyhledávání
Rychlý přesun vpřed/vzad
během přehrávání (Vyhledávání
vpřed/vzad)
Další operace přehrávání
• Poslech pomocí sluchátek:
Připojte dodaná nebo běžně
prodávaná sluchátka ke konektoru
i (sluchátka). Vestavěný reproduktor
se automaticky odpojí.
• Poslech pomocí externího
reproduktoru:
Připojte aktivní nebo pasivní
reproduktor (není součástí dodávky)
ke konektoru i (sluchátka).
požadovaného místa v dlouhém
záznamu.
• Rychlý přesun vpřed (Vyhledávání
vpřed):
Během přehrávání stiskněte a přidržte
tlačítko >+ a uvolněte jej v místě, od
kterého chcete obnovit přehrávání.
• Rychlý přesun vzad (Vyhledávání
vzad):
Během přehrávání stiskněte a přidržte
tlačítko –. a uvolněte jej v místě, od
kterého chcete obnovit přehrávání.
IC rekordér vyhledává při nízké
rychlosti včetně přehrávání zvuku. Tato
funkce je užitečná při přesunu o slovo
vpřed nebo vzad. Pokud poté stisknete a
přidržíte tlačítko, IC rekordér zahájí
vyhledávání při vyšší rychlosti.
z Jsou-li záznamy přehrávány až do
konce posledního záznamu
• Pokud přehráváte nebo rychle
přehráváte a dosáhnete konce posledního
35
CZ
záznamu, zobrazí se na 5 sekund hlášení
„END“ a indikátor provozu se rozsvítí
zeleně. (Není slyšet přehrávaný zvuk.)
• Jakmile hlášení „END“ a indikátor
provozu zhasnou, IC rekordér se zastaví
na začátku posledního záznamu.
• Pokud stisknete a přidržíte tlačítko –
., zatímco bliká hlášení „END“,
záznamy se přehrávají zrychleně a
normální přehrávání se obnoví od bodu,
kdy tlačítko uvolníte.
• Je-li poslední záznam dlouhý a chcete
zahájit přehrávání v pozdější části
záznamu, stisknutím a přidržením
tlačítka >+ se přesuňte na konec
záznamu, po rozblikání hlášení „END“
stiskněte tlačítko –. a přesuňte se
zpět na požadované místo.
• V případě záznamů jiných, než je
poslední záznam, přejděte na začátek
dalšího záznamu a přehrávejte směrem
zpět na požadované místo.
Opakované přehrávání záznamu
V průběhu přehrávání stiskněte a
přidržte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER, dokud se nezobrazí
znak „ “. Vybraný záznam bude
přehráván opakovaně.
Chcete-li obnovit normální přehrávání,
stiskněte znovu tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
36
CZ
Úprava rychlosti přehrávání
– funkce DPC
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
x
–. , > +
Pokud nastavíte funkci DPC (Digital
Pitch Control) na hodnotu „ON“,
můžete nastavovat rychlost přehrávání
v rozsahu +100 % a –50 % normální
rychlosti v nabídce.
Záznam je díky funkci digitálního
zpracovávání přehráván v přirozených
tónech.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
5 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
Návrat k normálnímu přehrávání
Další operace přehrávání
vyberte možnost „DPC“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
nastavení – od 0 % do –50 % a o 10 %
pro nastavení – mezi 100 % a 0 %.
V kroku 3 nastavte možnost „DPC“ na
hodnotu „OFF“.
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
4 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
nastavte rychlost přehrávání a poté
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
Při každém stisknutí tlačítka >+
můžete zvýšit rychlost o 5 % pro
nastavení + od –50 % do 0 % a o 10 %
pro nastavení + mezi 0 % a 100 %.
Při každém stisknutí tlačítka –.
můžete rychlost snížit o 5 % pro
37
CZ
Změna nastavení přehrávání
Plynulé přehrávání všech
záznamů ve složce – plynulé
přehrávání
1 Stisknutím a přidržením tlačítka
FOLDER/MENU přejdete v době,
kdy je IC rekordér v režimu zastavení
nebo přehrávání, do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
N PLAY/
STOP•ENTER
vyberte možnost „CONT“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
x
–., > +
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
Režim plynulého přehrávání můžete
zvolit pomocí položky „CONT“
v nabídce. Když nastavíte položku
„CONT“ na hodnotu „ON“, můžete
přehrát všechny záznamy ve složce
plynule za sebou.
38
CZ
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
Opakované přehrávání
vybraného intervalu – opakování
intervalu A-B
tlačítka
(opakování) A-B určit
počáteční bod intervalu A.
Bliká hlášení „A-B B“.
2 Dalším stisknutím
Další operace přehrávání
1 Během přehrávání lze stisknutím
Změna intervalu určeného pro
opakované přehrávání A-B:
Během opakovaného přehrávání A-B
lze stisknutím tlačítka
(opakování)
A-B určit nový počáteční bod intervalu
A. Poté určete nový koncový bod
intervalu B, jak bylo popsáno v kroku 2
výše.
P Poznámka
Koncový bod B nelze určit na místě, které
se nachází před nastaveným počátečním
bodem A.
tlačítka
(opakování) A-B určíte
koncový bod intervalu B.
Zobrazí se hlášení „ “ a „A-B“ a
vybraný interval se začne opakovaně
přehrávat.
Návrat k normálnímu přehrávání:
Stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
Zastavení opakovaného přehrávání
A-B:
Stiskněte tlačítko x (stop).
39
CZ
Větší zřetelnost lidského
hlasu – funkce Noise cut
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
1 Stisknutím a přidržením tlačítka
FOLDER/MENU přejdete v době,
kdy je IC rekordér v režimu zastavení
nebo přehrávání, do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „N-CUT“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
x
–., > +
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
Když je funkce Noise cut nastavena na
hodnotu „ON“, je zkreslení velmi
nízkých a vysokých frekvencí mimo
rozsah lidského hlasu omezeno, proto
můžete lidský hlas slyšet jasněji.
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
40
CZ
P Poznámky
• Efekt funkce Noise cut se může lišit v
závislosti na stavu zaznamenaného hlasu.
• Pokud používáte vestavěný reproduktor
nebo sledujete záznam, funkce Noise cut
nemusí fungovat.
Další operace přehrávání
Zrušení funkce Noise cut
V kroku 3 nastavte možnost „N-CUT“
na hodnotu „OFF“.
41
CZ
Přehrávání záznamu v požadovaném čase s
budíkem
1 Zvolte záznam, který chcete
přehrávat s budíkem.
N PLAY/
STOP•ENTER
FOLDER/MENU
x
–., > +
Rekordér lze nastavit tak, aby se v
požadovaném čase spustil budík a začal
přehrávat vybraný záznam.
Záznam je možno přehrávat k
požadovanému datu, jednou týdně nebo
denně ve stejný čas.
42
CZ
2 Přejděte do režimu nastavení budíku.
1 Stisknutím a přidržením tlačítka
FOLDER/MENU přejdete v době,
kdy je IC rekordér v režimu
zastavení, do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka –. nebo
>+ vyberte možnost „ALARM“
a stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Stisknutím tlačítka –. nebo
>+ vyberte možnost „ON“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
minutu a poté stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
Další operace přehrávání
vyberte zvuk budíku z možností
„B-PLAY“, „BEEP“ nebo „PLAY“
a poté stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
Zobrazí se hlášení „ALARM ON“.
5 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
3 Nastavte datum a čas budíku.
1 Stisknutím tlačítka –. nebo
>+ vyberte možnost „DATE“,
den v týdnu nebo možnost
„DAILY“ a poté stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Při zvolení možnosti „DATE“:
Nastavte postupně rok, měsíc, den,
hodinu a minutu, jak uvádí „Krok
4: Nastavení hodin“ na straně 12, a
poté stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
Při zvolení dne v týdnu nebo
možnosti „DAILY“:
Stisknutím tlačítka –. nebo
>+ nastavte hodinu, poté
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER, stisknutím
tlačítka –. nebo >+ nastavte
nabídky ukončíte.
Postup nastavení je dokončen a na
displeji se zobrazí hlášení „,“
(indikátor budíku).
B-PLAY
Po budíku bude přehráván
vybraný záznam.
BEEP
Zazní pouze budík.
PLAY
Bude přehrán pouze vybraný
záznam.
Změna nastavení budíku
Začněte krokem 2 na straně 42.
Zrušení nastavení budíku
Proveďte kroky 1 a 2-3 na straně 42.
V kroku 2-3 stisknutím tlačítka –.
nebo >+ vyberte možnost „OFF“ a
43
CZ
poté stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
Budík bude zrušen a indikátor budíku
zmizí z displeje.
Jakmile přijde nastavené datum
a čas
V nastaveném čase zazní budík po dobu
přibližně 10 sekund a poté bude přehrán
záznam. (Pokud je zvolena možnost
„BEEP“, zazní pouze budík.) Pokud jste
vybrali možnost „PLAY“, přehraje se
pouze vybraný záznam.)
Během přehrávání bude na displeji
blikat hlášení „ALARM“.
Pokud jste zvolili možnost „B-PLAY“
nebo „PLAY“, IC rekordér se
automaticky zastaví na začátku
záznamu, když přehrávání skončí.
Opakovaný poslech stejného
záznamu
Stisknete-li tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER, přehraje se stejný
záznam znovu od začátku.
Zastavení přehrávání budíku
Stiskněte jakékoli tlačítko kromě
tlačítka VOL +/–, když zní budík. Pokud
je aktivní funkce HOLD, můžete
44
CZ
přehrávání budíku zastavit stisknutím
jakéhokoli tlačítka.
P Poznámky
• Nastavit lze pouze jeden budík pro jeden
záznam.
• Hlášení „ALARM OFF (nebo ON)“ se
nebude zobrazovat a budík nelze
nastavit, nejsou-li nastaveny hodiny nebo
není-li ve zvolené složce uložen žádný
záznam.
• Budík není možno nastavit, pokud nebyly
nastaveny hodiny nebo nebyly uloženy
žádné záznamy.
• Budík zazní i v případě, že je v nabídce
možnost „BEEP“ nastavena na hodnotu
„OFF“ (strana 60).
• Pokud se pokusíte nastavit budík, aby
přehrál záznam v čase, který byl dříve
nastaven pro jiný záznam, zobrazí se
hlášení „PRE SET“ a nové nastavení
nebude možné provést.
• Pokud čas spuštění budíku nastane
během nahrávání, zazní budík až po
ukončení nahrávání. Jakmile nastane čas
budíku, bude blikat hlášení „,“.
• Pokud čas spuštění budíku nastane
během aktualizace dat, budík se
automaticky zruší.
• Pokud dojde k více než jednomu času
spuštění budíku, s budíkem se přehraje
pouze první zpráva.
• Po nastavení budíku se budík nezruší ani
po přehrání záznamu.
Další operace přehrávání
• Pokud čas spuštění budíku nastane v
okamžiku, kdy je přehráván s budíkem
jiný záznam, přehrávání bude zastaveno a
bude přehrán nový záznam.
• Při rozdělení zprávy, pro kterou jste
nastavili budík, zůstane nastavení budíku
pouze v první části rozděleného záznamu.
• Pokud vymažete záznam, pro který jste
nastavili budík, bude tento budík rovněž
zrušen.
• Pokud čas spuštění budíku nastane
během mazání, zazní budík na dobu 10
sekund až po ukončení mazání a poté
bude zahájeno přehrávání.
45
CZ
Přehrávání z jiných zařízení
Nahrávání na jiném přístroji
Kazetový magnetofon apod.
Konektor i (sluchátka)
druhého přístroje pomocí
propojovacího zvukového kabelu*.
2 Stisknutím tlačítka N PLAY/
STOP•ENTER spustíte přehrávání a
zároveň nastavíte připojený přístroj
do režimu nahrávání.
Záznam z IC rekordéru se nahraje na
připojený přístroj.
3 Stisknutím tlačítka x (stop) na IC
N PLAY/
STOP•ENTER
x
rekordéru a připojeném přístroji ve
stejnou chvíli zastavíte nahrávání.
* Volitelné propojovací audiokabely
(nejsou součástí dodávky)
Do IC
rekordéru
Zvuk IC rekordéru můžete nahrávat
pomocí jiného zařízení.
Před začátkem nahrávání doporučujeme
provést nejprve zkušební nahrávku.
1 Připojte konektor i (sluchátka) IC
rekordéru ke konektoru zvukového
vstupu (stereofonní minikonektor)
46
CZ
Do jiného
přístroje
RK-G139 Stereofonní
Minikonektor
minikonektor (monofonní)
RK-G136 Stereofonní
Stereofonní
minikonektor minikonektor
P Poznámka
Prodejce nemusí mít některé součásti z
výše uvedeného volitelného příslušenství k
dispozici. Podrobné informace získáte u
prodejce.
Úpravy záznamů
Mazání všech záznamů ve složce
Zobrazí se okno nabídky.
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
N PLAY/
STOP•ENTER
vyberte možnost „ALL ERASE“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
Úpravy záznamů
x
–., > +
4 Stiskněte tlačítko N PLAY/
P Poznámka
Pokud vybraná složka obsahuje chráněný
záznam, nelze záznam odstranit.
1 Stisknutím tlačítka FOLDER/MENU
vyberte složku obsahující záznamy,
které chcete vymazat, když je IC
rekordér v režimu zastavení ( ,
,
,
nebo
).
2 Stiskněte a podržte tlačítko
STOP•ENTER, zatímco bliká hlášení
„ALL ERASE“.
Na displeji bude blikat hlášení
„ACCESS“ a budou vymazány
všechny záznamy ve vybrané složce.
5 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
Zrušení mazání
Před krokem 3 stiskněte tlačítko x (stop).
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
47
CZ
Přesunutí záznamu do jiné složky
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
N PLAY/
STOP•ENTER
vyberte možnost „MOVE“ a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
Bliká indikátor cílové složky.
FOLDER/MENU
x
–., > +
Nahrané záznamy lze přesunout do jiné
složky.
1 Vyberte záznam, který chcete
přesunout.
2 Stisknutím a přidržením tlačítka
FOLDER/MENU přejdete v době,
kdy je IC rekordér v režimu zastavení
nebo přehrávání, do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
48
CZ
4 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte složku, do níž chcete záznam
přesunout, a stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
Záznam je přesunut na poslední místo
v cílové složce.
Pokud přesunete záznam do jiné
složky, bude smazán původní záznam
v předchozí složce.
5 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
Zrušení přesunu záznamu
Před krokem 4 stiskněte tlačítko x (stop).
P Poznámka
Je-li ve složce, do níž chcete přesunout
záznam, uloženo již 99 záznamů, přesun
nelze provést.
Rozdělení záznamu na dvě části
1 Stiskněte tlačítko DIVIDE při
přehrávání záznamu, který chcete
rozdělit.
Bliká aktuální číslo záznamu a hlášení
„DIVIDE“.
DIVIDE
Úpravy záznamů
x
–., > +
2 Stiskněte tlačítko DIVIDE.
Záznam můžete během přehrávání
rozdělit na dvě části, přičemž je novější
části rozděleného záznamu přiděleno
další číslo záznamu. Rozdělením
záznamu můžete snadno určit místo,
od kterého chcete přehrávat, pokud
pořizujete dlouhé záznamy, např. na
jednání. Záznam můžete rozdělovat,
dokud celkový počet záznamů ve složce
nedosáhne 99.
Zobrazí se hlášení „DIVIDE“,
k novější části rozděleného záznamu
se přidá další číslo a čísla záznamů
následujících záznamů se o jedno
zvýší.
Záznam 1
Záznam 2
f
Záznam 1
Záznam 3
v
Záznam je rozdělen.
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Čísla záznamů jsou zvýšena.
49
CZ
Zrušení rozdělení záznamu
Před krokem 2 stiskněte tlačítko
x (stop).
P Poznámky
• K rozdělení záznamu potřebujete určitý
volný prostor v paměti.
• Je-li ve složce uloženo 99 záznamů, nelze
záznam rozdělit. V takovém případě
snižte počet záznamů na 98 nebo méně
vymazáním nepotřebných záznamů nebo
přesunutím některých záznamů do jiné
složky, než záznam rozdělíte.
• Při dělení záznamu s názvem a jménem
interpreta bude mít novější část stejný
název i jméno interpreta.
• Můžete rozdělit pouze zprávu nahranou
pomocí IC rekordéru (nikoli soubor MP3
přenesený z počítače).
• Jakmile je záznam rozdělen, nelze
rozdělené záznamy pomocí IC rekordéru
sloučit. Chcete-li rozdělené záznamy
sloučit, použijte dodávaný aplikační
software.
• Rozdělíte-li záznam s nastavením budíku,
bude u stejného nastavení budíku
ponechána pouze počáteční část
záznamu.
• Z důvodu systémových omezení možná
nebudete moci rozdělit záznam na
začátku nebo na konci.
• Pokud záznam rozdělíte při opakovaném
přehrávání intervalu A-B nebo
50
CZ
opakovaném přehrávání jednoho
záznamu, nastavení opakování se zruší.
• Pokud po kroku 1 uběhlo více než
10 sekund, musíte s postupem začít znovu
od začátku.
Přehrávání rozděleného
záznamu
Stisknutím tlačítka –. nebo >+
zobrazte číslo záznamu, jelikož
rozdělené záznamy mají nyní každý
vlastní číslo.
Výběr displeje
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
N PLAY/
STOP•ENTER
vyberte možnost „DISPLAY“ a
stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
Úpravy záznamů
x
–., > +
Je-li IC rekordér v režimu záznamu/
pozastavení nahrávání, v režimu zastavení
nebo režimu přehrávání, můžete zvolit,
zda chcete na displeji zobrazit uplynulý
čas, zbývající čas (REMAIN), datum
záznamu (REC DATE) nebo dobu
záznamu (REC TIME).
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte možnost „ELAPSE“,
„REMAIN“, „REC DATE“ nebo
„REC TIME“ a stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
51
CZ
Displej se změní, jak ukazuje obrázek
níže.
Indikátor REC DATE
Doba
záznamu
Když je IC rekordér v režimu
přehrávání/zastavení
Uplynulá
doba
Zobrazí uplynulý čas
přehrávání aktuálního
záznamu.
Zbývající
doba
Zobrazí zbývající dobu
aktuálního záznamu, když je
IC rekordér v režimu
přehrávání.
Zobrazí zbývající dobu
nahrávání, pokud je IC
rekordér v režimu zastavení.
Datum
záznamu
Zobrazí datum, kdy byl
aktuální záznam nahrán.
Doba
záznamu
Zobrazí čas, kdy byl
aktuální záznam nahrán.
Indikátor REMAIN
Uplynulý čas, zbývající čas s
indikátorem REMAIN, datum
záznamu s indikátorem REC DATE *
nebo čas záznamu s indikátorem
REC DATE **
* Nejsou-li nastaveny hodiny, zobrazí se
údaj „--Y--M--D“.
** Nejsou-li nastaveny hodiny, zobrazí se
údaj „- -:- -“.
Je-li IC rekordér v režimu
záznamu/pozastavení nahrávání
52
Uplynulá
doba
Zobrazí dobu aktuálního
záznamu.
Zbývající
doba
Zobrazí zbývající dobu
nahrávání IC rekordéru.
Datum
záznamu
Zobrazí datum, kdy IC
rekordér začal nahrávat
aktuální záznam.
CZ
Zobrazí čas, kdy IC
rekordér začal nahrávat
aktuální záznam.
P Poznámky
• Pokud je zbývající dobu nahrávání kratší
než 1 minuta, displej se automaticky
přepne na zobrazení zbývajícího času a
bude blikat.
• Pokud s IC rekordérem neprovádíte v
režimu zastavení žádnou činnost po dobu
3 sekund, displej se vrátí k aktuálnímu
času bez ohledu na nastavení zobrazení.
Funkce nabídky
Provedení nastavení v nabídce
2 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
N PLAY/
STOP•ENTER
vyberete položku nabídky, u které
chcete provést nastavení, a stiskněte
tlačítko N PLAY/STOP•ENTER.
FOLDER/MENU
Funkce nabídky
x
–., > +
3 Stisknutím tlačítka –. nebo >+
vyberte nastavení, které chcete
používat, a stiskněte tlačítko
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
FOLDER/MENU a vstupte do
režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
4 Stisknutím tlačítka x (stop) režim
nabídky ukončíte.
P Poznámka
Pokud po dobu 1 minuty nestisknete žádné
tlačítko, režim nabídky se automaticky
zruší a displej se vrátí k normálnímu
zobrazení.
53
CZ
Návrat na předchozí obrazovku
V režimu nabídky stiskněte tlačítko
FOLDER/MENU.
Ukončení režimu nabídky
Stiskněte tlačítko x (stop).
54
CZ
Nastavení nabídky
Položky nabídky
MODE
Nastavení
SHQ, HQ, SP, LP
Provozní režim
(a : nastavení lze provést/
— : nastavení nelze provést)
Režim
zastavení
Režim
přehrávání
Režim
nahrávání
—
—
,
a
—
a
VOR
ON, OFF
a
—
a
REC-OP
ON (ADD, OVER), OFF
a
—
—
DPC
ON (–50 % až +100 %), OFF
a
a
—
N-CUT
ON, OFF
a
a
—
EASY-S
ON, OFF
a
a
—
CONT
ON, OFF
a
a
—
DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE,
REC TIME
a
a
a
a
—
—
HOUR
12H, 24H
a
—
—
BEEP
ON, OFF
a
—
—
LED
ON, OFF
a
—
—
ALARM
ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED,
THU, FRI, SAT, DAILY), OFF
a
—
—
LOCK
ON, OFF
SET DATE
a
—
—
MOVE
a
—
—
ALL ERASE
a
—
—
a
—
—
FORMAT
YES, NO
Funkce nabídky
a
SENS
55
CZ
56
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
MODE
Nastavuje režim nahrávání.
SHQ*:
Režim monofonního záznamu se supervysokou kvalitou.
HQ:
Režim monofonního záznamu s vysokou kvalitou.
SP:
Režim monofonního záznamu ve standardní kvalitě.
LP:
Režim monofonního nahrávání ve formátu Long Play.
22
SENS
Nastavuje citlivost mikrofonu.
*:
K nahrávání zvuku vzdáleného od IC rekordéru nebo
tichého zvuku, např. nahrávání ve velké místnosti.
:
K nahrávání diktátu s mikrofonem u úst, zvuku v blízkosti
IC rekordéru nebo hlasitého zvuku.
23
VOR
Nastavuje funkci VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Nahrávání se spouští, jakmile IC rekordér zachytí zvuk, a
zastavuje se, když zvuk nezachycuje, čímž se zamezí
nahrávání prodlev mezi zvuky. Funkce VOR se aktivuje
při stisknutí tlačítka z REC/PAUSE.
OFF*:
Funkce VOR není aktivní.
24
CZ
Viz str.
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
REC-OP
Přidá záznam k dříve nahranému záznamu nebo
přepíše záznam během přehrávání.
ON:
Můžete připojit nebo přepsat záznam.
ADD*:
Můžete připojit záznam.
OVER:
Můžete přepsat záznam.
OFF*:
Nemůžete připojit nebo přepsat záznam.
Viz str.
DPC
Nastavuje funkci DPC (Digital Pitch Control).
ON:
Můžete nastavovat rychlost přehrávání v rozmezí
od +100 % do –50 % po 10 % krocích pro nastavení + a
po 5 % krocích pro nastavení –.
–30 %*
OFF*:
Funkce DPC je zrušena.
36
N-CUT
Nastavuje funkci Noise cut.
ON:
Zkreslení velmi nízkých a velmi vysokých frekvencí, které
jsou mimo rozsah lidského hlasu, je omezeno, proto je
lidský hlas slyšet jasněji.
OFF*:
Funkce Noise cut není aktivní.
40
28, 30
Funkce nabídky
57
CZ
58
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
EASY-S
Nastavuje funkci snadného vyhledávání.
ON:
Stisknutím tlačítka >+ se můžete přesunout přibližně o
10 sekund vpřed a stisknutím tlačítka –. se můžete
přesunout přibližně o 3 sekundy vzad. Tato funkce je
užitečná při vyhledávání požadovaného místa v dlouhém
záznamu.
OFF*:
Funkce snadného vyhledávání není aktivní. Po stisknutí
tlačítka >+ nebo –. se posunete o záznam dopředu
nebo dozadu.
35
CONT
Plynule přehraje záznamy ve zvolené složce.
ON:
Funkce CONT je zapnuta.
OFF*:
Záznam se přehraje a IC rekordér se zastaví na
začátku dalšího záznamu.
38
CZ
Viz str.
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
DISPLAY
Mění režim zobrazení na displeji.
ELAPSE*:
Během záznamu, doba aktuálního záznamu
Během přehrávání, uplynulá doba jednoho záznamu
REMAIN:
Během záznamu nebo při zastavení, dostupná doba pro
nahrávání
Během přehrávání, zbývající doba záznamu
REC DATE:
Datum záznamu
REC TIME:
Čas záznamu
Viz str.
51
Funkce nabídky
P Poznámky
• Pokud je zbývající dobu nahrávání kratší než 1 minuta,
displej se automaticky přepne na zobrazení zbývajícího
času a bude blikat.
• Pokud s IC rekordérem neprovádíte v režimu zastavení
žádnou činnost po dobu 3 sekund, displej se vrátí k
aktuálnímu času bez ohledu na nastavení zobrazení.
SET DATE
Nastaví hodiny.
AUTO*:
Je-li IC rekordér připojen k počítači, na kterém je
spuštěna aplikace Digital Voice Editor, hodiny se
automaticky nastaví podle počítače.
MANUAL:
Slouží k postupnému ručnímu nastavení roku, měsíce,
dne, hodiny a minuty.
12
HOUR
Nastaví zobrazení hodin.
12H:
AM12:00 = půlnoc, PM12:00 = poledne
24H*:
0:00 = půlnoc, 12:00 = poledne
13
59
CZ
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
BEEP
Určuje, zda bude znít pípnutí nebo nikoliv.
ON*:
Pípnutí bude signalizovat operaci, která byla přijata, nebo
chybu, ke které došlo.
OFF:
Nebude vydáváno pípnutí.
Viz str.
–
P Poznámka
Budík zazní i v případě, že je v nabídce možnost „BEEP“
nastavena na hodnotu „OFF“.
LED
Během provozu zapíná nebo vypíná indikátor provozu.
ON*:
Během nahrávání nebo přehrávání indikátor provozu buď
svítí, nebo bliká.
OFF:
Indikátor provozu nesvítí ani nebliká, a to ani během
provozu.
P Poznámka
Je-li IC rekordér připojen k počítači, indikátor provozu bude
svítit nebo blikat i v případě, že je možnost „LED“
nastavena na hodnotu „OFF“.
60
CZ
–
Nastavení (*: výchozí nastavení)
ALARM
Nastaví budík.
ON:
Chcete-li nastavit budík, zvolte hodnotu „ON“ a nastavte
datum, čas nebo den v týdnu, nebo pro přehrávání zvolte
možnost „DAILY“.
B-PLAY*:
Pokud nastane čas budíku, zvolený záznam se přehraje
po budíku.
BEEP:
Nastane-li čas budíku, zazní pouze budík.
PLAY:
Když nastane čas budíku, přehraje se pouze zvolený
záznam.
OFF*:
Nastavení budíku je vypnuto.
Viz str.
42
LOCK
Uzamkne záznam, takže jej nemůžete přesunout, vymazat,
rozdělit, připojit k němu nový záznam ani k němu připojit
přepsaný záznam.
ON:
Funkce zámku je zapnuta.
OFF*:
Funkce zámku je vypnuta.
–
MOVE
Vybraný záznam bude přesunut do vybrané složky ( ,
,
,
nebo
).
Než se pokusíte o přesunutí záznamu, vyberte záznam, který
chcete přesunout, a přejděte do nabídky.
48
ALL ERASE
Všechny záznamy ve vybrané složce budou smazány.
Vyberte složku, z níž se mají vymazat všechny záznamy,
přejděte do nabídky a stiskněte tlačítko N PLAY/
STOP•ENTER, zatímco bliká hlášení „ALL ERASE“.
47
Funkce nabídky
Položky nabídky
61
CZ
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
FORMAT
Aktivuje formátování disku.
YES:
Bliká hlášení „ACCESS“ a disk se naformátuje.
NO*:
Disk se nenaformátuje.
P Poznámky
• K formátování paměti používejte funkci formátování IC
rekordéru.
• Pokud je provedeno formátování paměti, budou vymazána
všechna data uložená v IC rekordéru. Po vymazání paměti
nelze vymazaná data obnovit.
62
CZ
Viz str.
–
Použití počítače
Použití IC rekordéru s počítačem
Při připojení IC rekordéru k počítači
pomocí dodaného připojovacího kabelu
USB můžete provést následující
operace:
Kopírování záznamů z IC
rekordéru do počítače a jejich
uložení (strana 67)
Použití IC rekordéru jako paměti
USB – funkce uložení dat
(strana 76)
Obrazová nebo textová data uložená v
počítači můžete ukládat dočasně na IC
rekordér.
Systémové požadavky na
počítač
Kopírování souborů MP3 z
počítače do IC rekordéru
(strana 68)
Viz část „Systémové požadavky na
počítač“ na straně 81.
Použití počítače
Záznamy nahrané pomocí IC rekordéru
můžete zkopírovat a uložit.
Soubory MP3 uložené v počítači můžete
zkopírovat přetažením, je-li IC rekordér
připojen k počítači.
Správa a úprava souborů pomocí
softwaru Digital Voice Editor
(strana 69)
Software Digital Voice Editor umožňuje
přesunout zprávy, které jste
zaznamenali do počítače pomocí IC
rekordéru, a spravovat je a upravovat je.
Dále můžete přesunout hudební
soubory uložené v počítači do IC
rekordéru.
63
CZ
Připojení IC rekordéru k
počítači
Po připojení IC rekordéru k počítači lze
přenášet data z IC rekordéru do
počítače.
Pomocí připojovacího kabelu USB
dodávaného s IC rekordérem propojte
konektor
(USB) IC rekordéru a port
USB počítače.
IC rekordér bude počítačem rozpoznán
okamžitě po připojení kabelu. Kabel
můžete připojit i odpojit, když jsou IC
rekordér a počítač zapnuty nebo
vypnuty.
Je-li IC rekordér připojen k počítači,
zobrazuje se na displeji IC rekordéru
hlášení „PC LINK“.
64
CZ
Připojení ke
konektoru
(USB) IC
rekordéru
Připojení k
portu USB
počítače
Připojovací kabel
USB (součást
dodávky)
P Poznámky
• Pokud připojujete k počítači více než dvě
zařízení USB, nelze zaručit normální
funkci.
• Při použití IC rekordéru v kombinaci s
rozbočovačem USB nebo prodlužovacím
kabelem USB jiným, než byl dodán, není
možno zaručit správnou funkci.
• Podle toho, jaká zařízení USB jsou
připojena současně, může dojít k selhání.
• Před připojením IC rekordéru k počítači
se přesvědčte, že jsou v IC rekordéru
vloženy baterie.
• Pokud nepoužíváte IC rekordér společně
s počítačem, doporučuje se kabel od
počítače odpojit.
Struktura složek a souborů
Pokud připojíte IC rekordér k počítači,
uvidíte na obrazovce počítače strukturu
složek a souborů.
„IC_RECORDER“
Složka pro záznamy
nahrané pomocí IC
rekordéru
VOICE
A
E
• IC rekordér umožňuje nahrávání
záznamů až do 5 složek ( ,
,
,
nebo
).
• IC rekordér nerozezná složky přenesené
z počítače.
• Do kořenové složky, která se v počítači
nachází bezprostředně pod položkou
„IC_RECORDER“, nelze zkopírovat
511 nebo více složek (kromě složek
VOICE) nebo souborů. Důvodem je
omezení souborového systému FAT.
• Přenos všech souborů a složek není vždy
možný. Záleží na počtu znaků v jejich
názvu a na používaném operačním
systému.
Použijte postup uvedený níže,
v opačném případě může dojít k
poškození dat.
1 Ujistěte se, že indikátor provozu
nesvítí.
2 V počítači proveďte následující
postup.
Na obrazovce systému Windows
klepněte levým tlačítkem myši na
ikonu v dolní části plochy.
Použití počítače
P Poznámky
Odpojení IC rekordéru od
počítače
t Klepněte levým tlačítkem myši na
ikonu „Bezpečně odebrat
velkokapacitní paměťové zařízení
USB“.
Ikony se mohou v různých operačních
systémech lišit.
Na obrazovce systému Macintosh
přetáhněte ikonu „IC_RECORDER“
na ploše do složky „Odpadkového
koše“.
Podrobnější informace o odpojení IC
rekordéru od počítače najdete v
65
CZ
návodu k obsluze dodávaném s
počítačem.
3 Ujistěte se, že se displej IC rekordéru
vypne.
4 Odpojte připojovací kabel USB
připojený k IC rekordéru z portu
USB počítače.
66
CZ
Kopírování záznamů z IC rekordéru do
počítače a jejich uložení
z Kopírování záznamu nebo složky
(Přetahování)
1 Připojte IC rekordér k počítači
Použití počítače
Záznamy nebo složky můžete uložit po
jejich zkopírování z IC rekordéru do
počítače.
1 Klepněte a podržte,
2 přetahujte,
3 a potom pusťte.
(strana 64).
2 Zkopírujte záznamy nebo složky,
které chcete uložit do počítače.
Přetáhněte požadované záznamy
nebo složky ze složky
„IC_RECORDER“ na místní disk
počítače.
3 Odpojte IC rekordér od počítače
(strana 65).
67
CZ
Kopírování souborů MP3 z počítače do IC
rekordéru
Do jedné složky lze zkopírovat až 99
souborů.
3 Odpojte IC rekordér od počítače
(strana 65).
Soubory MP3 lze z počítače do IC
rekordéru kopírovat jejich
přetahováním, poté je můžete přehrávat
pomocí IC rekordéru.
1 Připojte IC rekordér k počítači
(strana 64).
2 Zkopírujte soubory MP3 do IC
rekordéru.
Na obrazovce systému Windows
pomocí aplikace Průzkumníka a na
obrazovce systému Macintosh pomocí
aplikace Finder přetáhněte soubory
do jedné ze složek z jednotky A do
jednotky E umístěné pod složkou
„VOICE“, která se nachází ve složce
„IC_RECORDER“ v počítači.
68
CZ
Používání dodaného softwaru Digital Voice
Editor
Možnosti softwaru Digital
Voice Editor
Přenos záznamů pořízených IC
rekordérem do počítače
Záznamy, které jste nahráli pomocí IC
rekordéru, můžete uložit na pevný disk
počítače po záznamech, po složkách
nebo všechny záznamy najednou.
Formát, který má být použit pro uložení
těchto záznamů, můžete zvolit takto:
soubory MSV (LPEC), soubory MSV
(ADPCM), soubory MP3, standardní
soubory WAV systému Windows.
Záznamy můžete přehrávat na počítači
pomocí následujících funkcí: opakované
přehrávání jednoho záznamu,
opakované přehrávání intervalu A-B,
snadné vyhledávání i normální
přehrávání. Dále můžete upravit
rychlost přehrávání.
Přenos záznamů uložených v
počítači na IC rekordér za
účelem přehrávání
Použití počítače
Software Digital Voice Editor umožňuje
přesunout záznamy, které jste
zaznamenali pomocí IC rekordéru, do
počítače. Můžete je uložit do počítače,
přehrávat je a upravovat je. Dále můžete
přesunout hudební soubory uložené v
počítači do IC rekordéru.
Podrobnější informace o používání
softwaru Digital Voice Editor naleznete
v souborech nápovědy.
Přehrávání záznamů na počítači
Můžete přenést záznamy uložené v
počítači, stejně jako jiné soubory, např.
hlasové soubory odeslané e-mailem,
soubory MSV (LPEC/ADPCM),
soubory WAV, soubory MP3, soubory
WMA, po souboru nebo složce do IC
rekordéru. Můžete je pomocí IC
rekordéru také přehrát.
Úprava záznamů uložených v
počítači nebo IC rekordéru
pomocí počítače
Můžete změnit názvy záznamů nebo
jména uživatelů, třídit záznamy,
69
CZ
nastavovat/odstraňovat značky priority
nebo záložky, rozdělovat/skládat
záznamy atd. v počítači v závislosti na
formátu souboru. Pomocí počítače
můžete měnit pořadí záznamů v IC
rekordéru. Dále můžete ukládat
záznamy uložené do počítače
převedením hlasového formátu na
vhodnější formát.
Vytvoření vlastních zvukových
nebo datových disků CD
Pomocí nástroje CD Burning Tool pro
aplikaci Digital Voice Editor můžete
vyrobit svůj originální hudební disk CD
nebo datový disk CD ze souborů
nahraných pomocí IC rekordéru nebo ze
souborů uložených na pevném disku
počítače pomocí aplikace Digital Voice
Editor.
Další vhodná použití
• Můžete odesílat hlasové e-mailové
zprávy pomocí e-mailového softwaru
MAPI.
• Můžete přepsat záznamy IC rekordéru
pomocí softwaru pro rozpoznávání
hlasu Dragon NaturallySpeaking®
(v počítači musí být nainstalována
aplikace Dragon NaturallySpeaking
70
CZ
verze 5.0 (nebo vyšší) Preferred nebo
Professional Edition).
• V počítači můžete nastavit/zrušit
jméno uživatele IC rekordéru, změnit
nastavení budíku atd.
• Pomocí nástroje CD Recording Tool
pro aplikaci Digital Voice Editor
můžete přehrávat stopy disku CD v
jednotce CD počítače a ukládat stopy
CD na pevný disk počítače ve formátu
souboru, který aplikace Digital Voice
Editor podporuje. Uložené soubory
lze přenést do IC rekordéru pomocí
aplikace Digital Voice Editor.
Použití nástroje CD Recording Tool
pro DVE a/nebo nástroje CD Burning
Tool pro DVE je omezeno pouze pro
osobní účely.
P Poznámka
Více informací o používání aplikace
Dragon NaturallySpeaking naleznete v
příručce dodané se softwarem.
Systémové požadavky
Pro použití dodaného softwaru musí
počítač splňovat požadavky na operační
systém a prostředí hardwaru podle popisu
níže.
Operační systémy:
P Poznámky
• Fungování není zaručeno, pokud se
používá jiný než vlevo uvedený operační
systém (Windows® 98 nebo Linux atd.).
• 64bitové verze systému Windows® XP
nejsou podporovány.
• Nejnovější informace o verzi a
kompatibilitě s vaším operačním
systémem najdete na domovské stránce
podpory pro IC rekordér:
Asijské oblasti:
http://www.sony-asia.com/support
Evropské oblasti:
http://support.sony-europe.com/DNA
Použití počítače
– Windows® 7 Ultimate
– Windows® 7 Professional
– Windows® 7 Home Premium
– Windows® 7 Home Basic
– Windows® 7 Starter
– Windows Vista® Ultimate Service
Pack 1 nebo vyšší,
– Windows Vista® Business Service
Pack 1 nebo vyšší,
– Windows Vista® Home Premium
Service Pack 1 nebo vyšší,
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 nebo vyšší,
– Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Professional Service
Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 nebo vyšší,
Nainstalováno předem.
Požadavky na hardware:
– počítač: IBM PC/AT nebo
kompatibilní,
– CPU: procesor 1 GHz Pentium® III
nebo vyšší (pro systém Windows® 7),
procesor 800 MHz Pentium® III nebo
vyšší (pro systém Windows Vista®),
procesor 266 MHz Pentium® II nebo
vyšší (pro systém Windows® XP nebo
Windows® 2000),
– RAM: 1 GB nebo více (pro systém
Windows® 7 (32bitová verze)), 2 GB
nebo více (pro systém Windows® 7
71
CZ
(64bitová verze)), 512 MB nebo více
(pro systém Windows Vista®), 128 MB
nebo více (pro systém Windows® XP
nebo Windows® 2000),
– místo na pevném disku: 300 MB nebo
více,
–jednotka CD-ROM (při vytváření
zvukového disku CD nebo datového
disku CD je třeba jednotka CD-R/RW),
– port: port USB,
– zvuková karta: zvukové karty
kompatibilní s jakýmkoli
podporovaným operačním systémem
Microsoft® Windows®.
– displej: High color (16bitové) nebo
vyšší a 800 × 480 obrazových bodů
nebo více,
– přístup k internetu pro funkci Voice
Mail a databázi CD.
72
Poznámka k přepisu záznamu
Chcete-li použít software pro
rozpoznávání hlasu Dragon
NaturallySpeaking® k přepsání
záznamu, počítač musí rovněž splňovat
systémové požadavky pro software
Dragon NaturallySpeaking.
Poznámka k odesílání hlasového
e-mailu
Při použití aplikace Microsoft® Outlook
Express 5.5/6.0/7.0, Microsoft® Outlook
2000/2002/2003/2007 nebo Microsoft®
Windows Mail k odeslání hlasového emailu záznamu musí počítač rovněž
splňovat systémové požadavky pro
aplikaci Outlook Express, Outlook nebo
Windows Mail.
P Poznámka
Instalace softwaru
Podporovány nejsou následující systémy:
– operační systémy jiné, než byly uvedeny
na straně 71,
– počítače nebo operační systémy vlastní
konstrukce,
– aktualizované operační systémy,
– prostředí s možností provozování
několika operačních systémů,
– prostředí s několika monitory.
Nainstalujte software Digital Voice
Editor na pevný disk počítače.
CZ
P Poznámky
• 64bitové verze systému Windows® XP
nejsou podporovány.
• Při instalaci softwaru nepřipojujte ani
neodpojujte připojovací kabel USB.
Software nemusí být nainstalován
správně.
1 Zkontrolujte, že IC rekordér není
připojen, a zapněte počítač se
systémem Windows.
2 Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD-ROM.
Nabídka [IC Recorder Software
Setup] se spustí automaticky a zobrazí
se okno [Welcome to IC Recorder
Software Setup]. Pokud se nabídka
[Welcome to IC Recorder Software
Setup] nespustí, otevřete složku
[DVE] ve složce [Setup] na jednotce
CD-ROM a poklepejte na soubor
[setup.exe].
Použití počítače
• Při instalaci nebo odinstalaci softwaru se
k uživatelskému účtu přihlaste pod
uživatelským jménem „Správci počítače“.
(Chcete-li zjistit, zda uživatelské jméno
náleží účtu „Správci počítače“, otevřete v
nabídce „Ovládací panely“ položku
„Uživatelské účty“. Údaj je zobrazen pod
uživatelským jménem.)
• Při instalaci a odinstalaci softwaru v
systému Windows® 2000 Professional se
k systému Windows nezapomeňte
přihlásit pomocí účtu „Správce“.
• Po instalaci je rovněž nainstalován modul
Microsoft DirectX v závislosti na
operačním systému v počítači. Po
odinstalaci softwaru není tento modul
odstraněn.
• Před instalací softwaru Digital Voice
Editor zavřete všechny spuštěné
aplikace.
• Po instalaci softwaru Digital Voice
Editor neinstalujte software „Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0“.
Software Digital Voice Editor totiž v
tomto případě nebude pracovat správně.
(Pomocí IC rekordéru můžete ukládat
nebo upravovat záznamy na kartě
„Memory Stick“).
• Je-li již nainstalován software „Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0“,
instalace dodávaného softwaru aplikaci
„Memory Stick Voice Editor“
automaticky odebere. (Záznamy
nebudou odstraněny.)
3 Musíte souhlasit s podmínkami
licenčního ujednání, zvolit možnost
[I accept the terms of the license
agreement] a klepnout na možnost
[Next].
Objeví se okno [Software Install].
4 Vyberte možnost [Digital Voice
Editor] a klepněte na možnost
[Install].
Podle návodu na obrazovce proveďte
nastavení požadovaná pro instalaci.
73
CZ
Pokud jste již nainstalovali předchozí
verzi aplikace „Digital Voice Editor“
nebo jakoukoli verzi aplikace
„Memory Stick Voice Editor“
Zobrazí se dialogové okno pro
odebrání předchozí verze Digital
Voice Editor nebo jakékoli verze
„Memory Stick Voice Editor“. Podle
návodu na obrazovce odeberte
software. Soubory záznamu odebrány
nebudou.
P Poznámka
Dojde-li k pokusu o nepovolenou
úpravu dat nebo použití souboru pro
jiné než soukromé účely, může se stát
soubor nepřehratelným nebo aplikace
Digital Voice Editor nepoužitelnou.
Zobrazení dialogového okna výběru
způsobu uložení souborů
Při ukládání souborů zaznamenaných
pomocí IC rekordéru do výše
uvedeného počítače můžete zvolit,
zda je chcete převést do formátu
MP3. Vyberte požadované nastavení.
Je-li zobrazeno dialogové okno
určené k výběru řady ICD-P
Výběrem možnosti [Yes] lze
upravovat zprávy zaznamenané
pomocí řady ICD-P.
5 Pokud se zobrazí okno [Ready to
Install the Program], klepněte na
možnost [Install].
Instalace se zahájí.
6 Pokud se zobrazí okno [InstallShield
Wizard Complete], zvolte možnost
[Yes, I want to restart my computer
now] a poté klepněte na možnost
[Finish].
Počítač se restartuje.
Po restartu počítače je instalace
dokončena.
Odinstalace softwaru
Chcete-li software odinstalovat,
postupujte podle následujících kroků.
Windows 2000 nebo Windows XP
1 Klepněte na možnost [Start] a zvolte
položku [Nastavení], [Ovládací
panely], poté možnost [Přidat nebo
odebrat programy] nebo [Přidat/
Odebrat aplikace].
74
CZ
2 V seznamu vyberte položku [Digital
Voice Editor 3] a klepněte na
možnost [Odebrat] nebo [Změnit
nebo odebrat].
3 Pokračujte podle návodu na
obrazovce.
Windows Vista nebo Windows 7
Odkazy na soubory
nápovědy
Podrobnější informace o jednotlivých
funkcích naleznete v souborech
nápovědy.
Nápověda
1 Klepněte na možnost [Start] –
[Ovládací panely] – [Programy], poté
zvolte a klepněte na položku
[Programy a funkce] z kategorie.
2 V seznamu vyberte položku [Digital
Použití počítače
Voice Editor 3] a klepněte na
možnost [Odinstalovat].
3 Klepněte na možnost [Pokračovat]
v okně [Řízení uživatelských účtů].
4 Pokračujte podle návodu na
obrazovce.
P Poznámka
Chcete-li software po instalaci přesunout
na jinou jednotku nebo do jiného adresáře,
je nutné software nejdříve odinstalovat a
poté znovu nainstalovat. Software
nepracuje správně, pokud softwarové
soubory pouze přesunete.
z Tip
Odinstalace neodstraní soubory záznamů.
75
CZ
Použití IC rekordéru jako paměti USB
– funkce uložení dat
Je-li IC rekordér připojen k počítači
prostřednictvím připojovacího kabelu
USB, lze v IC rekordéru dočasně
uchovávat obrazová nebo textová data z
počítače a dále záznamy nebo soubory
pořízené pomocí IC rekordéru.
Aby bylo možné IC rekordér použít
jako paměť USB, musí počítač splňovat
dané systémové požadavky.
Podrobnosti k požadavkům na systém
najdete na straně 81.
1 Při připojování IC rekordéru k
počítači použijte dodaný připojovací
kabel USB (strana 64).
Na obrazovce systému Windows
otevřete složku „Tento počítač“
a ujistěte se, že byla jednotka
„IC_RECORDER“ rozpoznána.
Na obrazovce systému Macintosh se
ujistěte, že se na ploše zobrazuje
jednotka „IC_RECORDER“.
2 Přetažením zkopírujte složku
datových souborů, která se má uložit
v IC rekordéru.
76
CZ
V případě systému Windows pomocí
aplikace Průzkumníka a v případě
systému Macintosh pomocí aplikace
Finder přetáhněte požadovanou
složku do IC rekordéru.
IC rekordér nerozezná složky
přenesené z počítače.
P Poznámka
Postup odpojení IC rekordéru od počítače
najdete na straně 65.
Doplňkové informace
Použití síťového adaptéru USB (není součástí
dodávky)
2 Připojte síťový adaptér USB (není
součástí dodávky) k připojovacímu
kabelu USB.
Ke konektoru
(USB)
Připojovací kabel
USB (součást
dodávky)
3 Zapojte síťový adaptér USB (není
součástí dodávky) do elektrické sítě.
IC rekordér lze připojit k elektrické síti
pomocí síťového adaptéru USB
AC-U50A (není součástí dodávky).
To je užitečné při nahrávání po dlouhou
dobu.
P Poznámka
Prodejce nemusí mít některé součásti
volitelného příslušenství k dispozici.
Podrobné informace získáte u prodejce.
1 Dodaný připojovací kabel USB
připojte ke konektoru
rekordéru.
(USB) IC
Doplňkové informace
Odpojení IC rekordéru od
elektrické sítě
Postupujte, jak je uvedeno níže.
V opačném případě, pokud IC rekordér
obsahuje datové soubory, mohou být
tyto soubory poškozeny nebo se
znemožní jejich přehrávání.
1 Pokud nahráváte nebo přehráváte
záznam, stisknutím tlačítka x (stop)
uveďte IC rekordér do režimu
zastavení.
2 Přesvědčte se, že nebliká indikátor
provozu.
77
CZ
3 Odpojte připojovací kabel USB od
síťového adaptéru USBa poté odpojte
síťový adaptér USB z elektrické sítě.
P Poznámky
• Během nahrávání (indikátor provozu
svítí nebo bliká červeně) nebo přístupu
k datům (indikátor provozu bliká
oranžově):
– Nepřipojujte ani neodpojujte IC
rekordér od síťového adaptéru USB,
který je připojen k elektrické síti.
– Nepřipojujte ani neodpojujte síťový
adaptér USB připojený k IC rekordéru
od elektrické sítě.
Pokud tak učiníte, může dojít k
poškození dat. Pokud IC rekordér
zpracovává velký objem dat, může se na
delší dobu na displeji zobrazit výchozí
obrazovka. Nejedná se o nesprávnou
funkci IC rekordéru. Vyčkejte, dokud
výchozí obrazovka z displeje nezmizí.
• Je-li připojen síťový adaptér USB (není
součástí dodávky), nezobrazuje se na
displeji indikátor zbývající kapacity
baterie.
78
CZ
Bezpečnostní opatření
Napájení
Jednotku provozujte pouze při napětí
3,0 V nebo 2,4 V stejn. Použijte dvě
alkalické baterie LR03 (AAA,
mikrotužková) nebo dvě nabíjecí baterie
NH-AAA.
Bezpečnost
Manipulace
• Nenechávejte jednotku v blízkosti
zdrojů tepla nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, příliš velkému množství prachu
nebo mechanickým nárazům.
• Pokud do jednotky pronikne jakýkoliv
pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
baterie a před dalším použitím
nechejte jednotku zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
Doplňkové informace
Nepoužívejte jednotku během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo
obsluze jakéhokoliv motorového
vozidla.
• Dávejte pozor, aby se na jednotku
nevylila voda. Jednotka není
voděodolná. Dávejte pozor zejména v
následujících situacích.
– Pokud máte jednotku v kapse a jdete na
toaletu apod.
Jednotka by vám mohla při
předklonu spadnout do vody, a tak
se namočit.
– Pokud jednotku používáte v prostøedí,
kde je vystavena dešti, snìhu a vlhkosti.
– V pøípadech, kdy se hodnì zpotíte.
Pokud se jednotky dotknete mokrýma
rukama nebo ji vložíte do kapsy
propoceného obleèení, mùže zvlhnout.
• Pokud používáte sluchátka v době, kdy
je okolní vzduch velmi suchý, můžete
pocítit bolest v uších. Důvodem není
porucha sluchátek, ale nahromaděná
statická elektřina ve vašem těle.
Statickou elektřinu můžete snížit
nošením nesyntetických oděvů, které
brání jejímu výskytu.
79
CZ
Hluk
• Je-li jednotka během nahrávání nebo
přehrávání umístěna do blízkosti
zdroje střídavého napájení, zářivky
nebo mobilního telefonu, může být
slyšet hluk.
• Pokud během nahrávání zavadíte o
jednotku, například prstem, může být
nahrán hluk.
Údržba
Při čištění vnějšího povrchu přístroje
používejte měkký hadřík mírně
navlhčený ve vodě. Nepoužívejte líh,
benzín ani ředidlo.
Budete-li mít jakékoli dotazy nebo
problémy týkající se přístroje,
kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.
Doporučení k zálohování
Chcete-li se vyhnout riziku ztráty dat
způsobené nepředpokládanou funkcí
nebo selháním IC rekordéru,
doporučujeme vám, abyste si uložili
záložní kopii pořízených záznamů na
magnetofonovou kazetu, do počítače
apod.
80
CZ
Technické údaje
Systémové požadavky na
počítač
Použití počítače se softwarem
Digital Voice Editor
Použití počítače se softwarem Digital
Voice Editor, viz část „Systémové
požadavky“ na straně 71.
K použití počítače s IC rekordérem bez
softwaru Digital Voice Editor nebo k
použití IC rekordéru jako
velkokapacitního paměťového zařízení
USB musí počítač splňovat požadavky
na operační systém a prostředí portu
podle popisu níže.
Operační systémy:
– Windows® 7 Ultimate
– Windows® 7 Professional
– Windows® 7 Home Premium
– Windows® 7 Home Basic
– Windows® 7 Starter
– Windows Vista® Ultimate Service
Pack 1 nebo vyšší,
Doplňkové informace
Použití počítače bez softwaru
Digital Voice Editor
– Windows Vista® Business Service
Pack 1 nebo vyšší,
– Windows Vista® Home Premium
Service Pack 1 nebo vyšší,
– Windows Vista® Home Basic Service
Pack 1 nebo vyšší,
– Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Professional Service
Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® XP Home Edition Service
Pack 3 nebo vyšší,
– Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 nebo vyšší,
– Mac OS X (v10.2.8 - v10.6).
Nainstalováno předem.
Pokud používáte operační
systém Windows® 2000
Professional
Nainstalujte ovladač do softwaru
aplikace, Digital Voice Editor
(CD-ROM).
81
CZ
P Poznámky
• Fungování není zaručeno, pokud se
používá jiný než vlevo uvedený operační
systém (Windows® 98 nebo Linux atd.).
• 64bitové verze systému Windows® XP
nejsou podporovány.
• Nejnovější informace o verzi a
kompatibilitě s vaším operačním
systémem najdete na domovské stránce
podpory pro IC rekordér:
Asijské oblasti:
http://www.sony-asia.com/support
Evropské oblasti:
http://support.sony-europe.com/DNA
Požadavky na hardware:
– port: port USB,
– zvuková karta: zvukové karty
kompatibilní s jakýmkoli
podporovaným operačním systémem
Microsoft® Windows®.
P Poznámka
Podporovány nejsou následující systémy:
– operační systémy jiné, než byly uvedeny
na straně 81,
– počítače nebo operační systémy vlastní
konstrukce,
– aktualizované operační systémy,
– prostředí s možností provozování
několika operačních systémů,
– prostředí s několika monitory.
82
CZ
Vzhled a technické údaje
IC rekordér
Kapacita (K dispozici pro uživatele)
2 GB (zhruba 1,8 GB
= 1 929 622 016 bajtů)
Část kapacity paměti se využívá pro účely
správy.
Frekvenční rozsah
• SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
• HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
• SP: 75 Hz - 15 000 Hz
• LP: 80 Hz - 3 500 Hz
Bitová rychlost a vzorkovací frekvence
pro soubory MP3*1
• SHQ: 44,1 kHz, 192 kb/s
• HQ: 44,1 kHz, 128 kb/s
• SP: 44,1 kHz, 48 kb/s
• LP: 11,025 kHz, 8 kb/s
Bitová rychlost: 32 kb/s - 320 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
*1 Podporováno je rovněž přehrávání
souborů MP3 nahraných pomocí IC
rekordéru. Některé kodéry nejsou
podporovány.
Všeobecné
Reproduktor
Prům. přibližně. 28 mm
Vstup/výstup
Hmotnost (JEITA)*2
• Konektor mikrofonu (minikonektor,
stereofonní)
– vstup pro zásuvný napájený mikrofon,
minimální vstupní úroveň 0,5 mV,
impedance 3 kiloohmy nebo nižší.
• Konektor sluchátek (minikonektor,
stereofonní)
– výstup pro sluchátka
8 ohmů - 300 ohmů.
• Konektor USB
– kompatibilní s High-Speed USB.
Cca 71 g včetně alkalických baterií LR03
(AAA, mikrotužková)
Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)
+100 % až –50 %
300 mW
Napájení
Dvě alkalické baterie LR03 (AAA,
mikrotužková) (součást dodávky): 3,0 V ss
Dvě nabíjecí baterie NH-AAA (nejsou
součástí dodávky): 2,4 V ss
Provozní teplota
5 °C - 35 °C
Rozměry (š/v/h) (vyjma přečnívajících
dílů a ovládacích prvků) (JEITA)*2
Dodané příslušenství
Viz strana 7.
Volitelné příslušenství
Aktivní reproduktor SRS-M50,
Elektretový kondenzátorový mikrofon
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1,
Připojovací audiokabel (mimo Evropu)
RK-G136, RK-G139,
Nabíjecí baterie NH-AAA-B2K,
USB napájecí adaptér, AC-U50A
Nabíječka baterie BCG-34HS2KA.
Doplňkové informace
Výkon
*2 Hodnota naměřená podle normy JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Prodejce nemusí mít některé součásti z
výše uvedeného volitelného příslušenství k
dispozici. Podrobné informace získáte u
prodejce.
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
37 mm × 111 mm × 21,2 mm
83
CZ
Maximální doba nahrávání*3*4
Maximální doba nahrávání u všech složek je následující.
Režim SHQ
Režim HQ
Režim SP
Režim LP
22 hod 15 min
33 hod 25 min
89 hod 15 min
535 hod 55 min
(hod: hodiny/min: minuty)
*3 Pokud nahráváte nepřetržitě delší dobu, může nastat situace, kdy bude nutné vyměnit
baterie za nové v průběhu nahrávání. Podrobnosti o životnosti baterie najdete na
straně 84.
*4 Maximální doba nahrávání se mění podle toho, zda nahráváte ve smíšeném režimu
nahrávání.
Životnost baterie*1
Při použití alkalických baterií Sony LR03 (SG) ( AAA, mikrotužková) (při
nepřetržitém použití)
Režim nahrávání
SHQ*3
HQ*4
SP*5
LP*6
Nahrávání
Přibl. 30 hod
Přibl. 30 hod
Přibl. 35 hod
Přibl. 48 hod
Přehrávání*2
pomocí
reproduktoru
Přibl. 12 hod
Přibl. 12 hod
Přibl. 12 hod
Přibl. 12 hod
Přehrávání pomocí Přibl. 36 hod
sluchátek
Přibl. 36 hod
Přibl. 36 hod
Přibl. 36 hod
(hod: hodin)
84
CZ
Při použití nabíjecích baterií Sony NH-AAA (při nepřetržitém použití)
Režim nahrávání
SHQ*3
HQ*4
SP*5
LP*6
Nahrávání
Přibl. 20 hod
Přibl. 20 hod
Přibl. 25 hod
Přibl. 35 hod
Přehrávání*2
pomocí
reproduktoru
Přibl. 10 hod
Přibl. 10 hod
Přibl. 10 hod
Přibl. 10 hod
Přehrávání pomocí Přibl. 25 hod
sluchátek
Přibl. 25 hod
Přibl. 25 hod
Přibl. 25 hod
(hod: hodin)
Doplňkové informace
*1 Životnost baterie se měří v testech patentovanými metodami společnosti Sony. Životnost
baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.
*2 Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru s hlasitostí nastavenou na 27.
*3 SHQ: Režim monofonního záznamu se supervysokou kvalitou.
*4 HQ: Režim monofonního záznamu s vysokou kvalitou.
*5 SP: Standardní režim monofonního nahrávání.
*6 LP: Režim monofonního nahrávání ve formátu Long Play.
85
CZ
Řešení problémů
Řešení problémů
Než předáte IC rekordér k opravě, prostudujte si následující odstavce. V případě, že
problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, kontaktujte nejbližšího prodejce
Sony.
Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené záznamy vymazány.
IC rekordér
Příznak
Náprava
IC rekordér nelze vypnout. • Je-li IC rekordér zastaven, posuňte spínač HOLD ve směru
šipky (strana 11).
IC rekordér nelze zapnout. • Spínač HOLD je aktivní. Přesuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce (strana 11).
Displej nezmizí. Displej je • Než začnete IC rekordér používat, odstraňte ochrannou fólii
rozmazaný.
na displeji.
86
CZ
IC rekordér nepracuje.
• Nebyla dodržena správná polarita při vkládání baterií
(strana 9).
• Baterie jsou slabé (strana 10).
• Napájení IC rekordéru je vypnuto. Přesuňte spínač HOLD
ve směru opačném k šipce (strana 11).
• Funkce HOLD je zapnuta. Přesuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce (strana 14).
• Naformátovali jste paměť IC rekordéru pomocí počítače.
K formátování paměti používejte funkci formátování IC
rekordéru (strana 62).
Z reproduktoru nezní
zvuk.
• Hlasitost je úplně ztišena (strana 18).
• Jsou připojena sluchátka (strana 35).
Příznak
Náprava
Z reproduktoru zní zvuk,
přestože jsou připojena
sluchátka.
• Pokud během přehrávání nejsou řádně připojena sluchátka,
může zvuk vycházet z reproduktoru. Odpojte sluchátka a
poté je opět správně zapojte.
Nesvítí indikátor provozu. • Volba „LED“ je nastavena na hodnotu „OFF“. Zobrazte
nabídku a nastavte volbu „LED“ na hodnotu „ON“
(strana 60).
• Paměť je plná. Po uložení do počítače vymažte některé
záznamy (strana 20) nebo všechny záznamy.
Zobrazuje se hlášení
„FULL“ a IC rekordér
nelze ovládat.
• Do vybrané složky bylo nahráno 99 záznamů nebo bylo
nahráno celkem 495 záznamů (při využití 5 složek). Proto
nelze nahrát ani přesunout žádný záznam. Po uložení do
počítače vymažte některé záznamy (strana 20) nebo všechny
záznamy.
Přeruší se nahrávání.
• Funkce VOR je zapnuta. V nabídce nastavte možnost
„VOR“ na hodnotu „OFF“ (strana 24).
Je slyšet hluk.
• Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně škrábli
nebo se otřeli o IC rekordér, a proto byl zaznamenán hluk.
• IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn
do blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo
mobilního telefonu.
• Při nahrávání byl znečištěn konektor připojeného mikrofonu.
Vyčistěte konektor.
• Je znečištěn konektor i (sluchátka). Vyčistěte konektor.
Řešení problémů
Zobrazuje se hlášení
„FULL“ a nelze spustit
nahrávání.
Úroveň záznamu je nízká. • Možnost „SENS“ (citlivost mikrofonu) je nastavena na
hodnotu „
“. Zobrazte nabídku a nastavte volbu „SENS“
na hodnotu „
“ (strana 23).
87
CZ
Příznak
Náprava
Záznam nelze rozdělit.
• K rozdělení záznamu potřebujete určitý volný prostor v
paměti.
• Je-li ve složce uloženo 99 záznamů, nelze záznam v této
složce rozdělit. Ve zvolené složce je zaznamenáno 99
záznamů. Po uložení do počítače vymažte některé záznamy
(strana 20) nebo všechny záznamy.
• Z důvodu systémových omezení možná nebudete moci
rozdělit záznam na začátku nebo na konci.
• Pokud rozdělujete záznamy často, nemusí jednotka další
rozdělení záznamu umožnit.
Při nahrávání z jiného
přístroje je úroveň
vstupního signálu příliš
slabá nebo příliš silná.
• Připojte konektor sluchátek jiného přístroje ke konektoru
m (mikrofon) IC rekordéru a upravte na přístroji
připojeném k IC rekordéru nastavení hlasitosti.
Rychlost přehrávání je
příliš vysoká nebo příliš
nízká.
• Rychlost přehrávání je nastavena pomocí funkce DPC.
Upravte rychlost u položky DPC znovu v nabídce
(strana 36).
Zobrazí se text „--:--“.
• Nenastavili jste hodiny (strana 12).
Na displeji REC DATE
se zobrazí hlášení
„--Y--M--D“ nebo „--:--“.
• Datum záznamu se nezobrazí, pokud jste pořídili záznam a
nebyly nastaveny hodiny.
V nabídce se zobrazuje
méně položek.
• Zobrazované položky nabídky se liší podle aktuálního
provozního režimu (režim zastavení, přehrávání a nahrávání)
(strana 55).
Zbývající čas zobrazený na • IC rekordér vyžaduje určité množství paměti pro činnost
displeji je kratší než čas
systému. Toto množství je odečteno od zbývajícího času, což
zobrazený v dodávaném
způsobuje tento rozdíl.
softwaru Digital Voice
Editor.
88
CZ
Příznak
Náprava
Životnost baterie je
krátká.
• Životnost baterií na straně 84 je založena na přehrávání s
úrovní hlasitosti nastavenou na 27. Životnost baterií se může
zkrátit v závislosti na používání IC rekordéru.
Pokud jste nechali baterie • Baterie se pomalu vybíjejí i v případě, že IC rekordér není
v IC rekordéru vložené
používán. Životnost baterie se mění podle vlhkosti a
delší dobu bez použití,
ostatních podmínek prostředí. Obvykle baterie vydrží
dojde k jejich úplnému
přibližně 2 měsíce. Pokud nebudete IC rekordér delší dobu
vybití.
používat, doporučujeme přístroj vypnout (strana 11) nebo z
něj vyjmout baterie.
Změněné nastavení
nabídky není účinné.
• Jsou-li bezprostředně po změně nastavení vyjmuty baterie,
nemusí být nastavení nabídky účinné.
Spuštění IC rekordéru trvá • Pokud IC rekordér zpracovává velký objem dat, může jeho
příliš dlouhou dobu.
spuštění trvat delší dobu. Nejedná se o nesprávnou funkci IC
rekordéru. Vyčkejte, dokud nezmizí úvodní obrazovka.
• Vyjměte baterie a znovu je vložte (strana 9).
Počítač IC rekordér
nerozezná.
Z počítače nelze přenést
složku/soubor.
• Odpojte IC rekordér od počítače a připojte jej znovu.
• Nepoužívejte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
USB jiný než dodaný připojovací kabel USB. Připojte IC
rekordér pomocí dodaného připojovacího kabelu USB.
• Operace nemusí proběhnout úspěšně, pokud jsou vaše
systémové požadavky jiné, než je popsáno na straně 81.
• V závislosti na pozici portu USB nemusí být IC rekordér
rozeznán. Pokud k tomu dojde, použijte jiný port.
Soubor přenesený z
počítače nelze přehrát.
• Formát souboru se může lišit od formátu, který lze pomocí
IC rekordéru přehrávat (MP3).
Počítač nelze spustit.
• Pokud restartujete počítač, když je k němu připojena
jednotka, může se stát, že počítač přestane reagovat nebo se
nespustí správně. Odpojte jednotku od počítače a počítač
znovu restartujte.
Řešení problémů
IC rekordér nepracuje
správně.
89
CZ
Digital Voice Editor
Informace o softwarové aplikaci Digital Voice Editor naleznete také v souborech
nápovědy.
Příznak
Náprava
Nelze nainstalovat
software Digital Voice
Editor.
• Volné místo na disku nebo v paměti počítače je příliš malé.
Zkontrolujte místo na pevném disku a v paměti.
• Pokoušíte se nainstalovat software do operačního systému,
který software Digital Voice Editor nepodporuje.
• Přihlásili jste se pod uživatelským jménem přiřazeným
uživatelskému účtu s omezením. Přihlaste se pomocí
uživatelského účtu „Správci počítače“.
• V systému Windows® 2000 Professional se musíte přihlásit
pod uživatelským jménem „Správce“.
IC rekordér nebo kartu
„Memory Stick“ nelze
správně připojit.
• Zkontrolujte, zda instalace softwaru proběhla úspěšně.
Rovněž zkontrolujte zapojení následujícím způsobem:
– Při použití externího rozbočovače USB připojte IC
rekordér přímo k počítači.
– Odpojte a znovu připojte kabel ke konektoru IC
rekordéru.
– Připojte IC rekordér k jinému konektoru USB.
• Systém počítače je možná ve stavu spánku/hibernace.
Nenechte počítač přejít do režimu spánku/hibernace, pokud
je připojen k IC rekordéru.
Záznamy nelze přehrávat./ • Není nainstalována zvuková karta.
Hlasitost přehrávání je
• V počítači není zabudován nebo připojen reproduktor.
příliš nízká.
• Hlasitost je nastavena na tichou úroveň.
• Zvyšte hlasitost v počítači. (Postupujte podle pokynů
uvedených v příručce k počítači.)
• Hlasitost souborů WAV lze změnit a uložit pomocí funkce
„Increase Volume“ v aplikaci Microsoft Sound Recorder.
90
CZ
Příznak
Náprava
Uložené soubory záznamů • Nelze přehrát záznam, jehož souborový formát aplikace
nelze přehrát ani upravit.
Digital Voice Editor nepodporuje. V závislosti na
souborovém formátu nelze používat některé z funkcí editace
v aplikaci.
Počitadlo nebo posuvník
se pohybují nesprávně.
Je slyšet hluk.
• K tomu dochází při přehrávání záznamů, které jste rozdělili,
sloučili, přepsali nebo přidali. Nejdříve záznam uložte na
pevný disk a pak jej přidejte do IC rekordéru. Použijte
souborový formát, který vyhovuje používanému IC
rekordéru.
Činnost je pomalá, je-li
uloženo mnoho záznamů.
• Pokud se celkový počet záznamů zvýší, činnost se zpomalí
bez ohledu na celkovou délku záznamů.
Displej nefunguje během
ukládání, přidávání nebo
odstraňování záznamů.
• Kopírování a odstraňování delších záznamů trvá delší dobu.
Po dokončení operací displej pracuje normálně.
Při spouštění softwaru
Digital Voice Editor
software „zamrzne“.
Řešení problémů
Převedení souborového
• Doba potřebná pro převedení souborového formátu je
formátu trvá příliš dlouho. závislá na velikosti souboru.
• Během komunikace počítače s IC rekordérem neodpojujte
konektor IC rekordéru. V opačném případě může být činnost
počítače nestabilní nebo může dojít k poškození dat v IC
rekordéru.
• Mohlo dojít ke konfliktu mezi softwarem a jiným ovladačem
nebo aplikací.
• Neinstalujte software „Memory Stick Voice Editor“ a
software Digital Voice Editor Ver. 2x poté, co jste instalovali
software Digital Voice Editor. Software Digital Voice Editor
by totiž v tomto případě nemusel pracovat správně.
91
CZ
Chybová hlášení
92
CZ
Chybové hlášení
Příčina/náprava
LO BATT
(
současně bliká)
• Baterie jsou vybité. Nahraďte staré baterie novými.
ERR FORMAT
• IC rekordér není možno zapnout pomocí počítače, protože
neexistuje kopie řídicího souboru, který je potřebný k
provozu. Naformátujte IC rekordér pomocí funkce
formátování v nabídce.
FULL
(
současně bliká)
• Zbývající kapacita paměti IC rekordéru je nedostatečná.
Před nahráváním vymažte některé záznamy.
FULL (
a „99“
současně blikají)
• Když je v aktuální složce již 99 záznamů, aktuálně pořizovaný
záznam nelze po dosažení limitu maximální velikosti
automaticky rozdělit. Před nahráváním vymažte některé
záznamy.
SET DATE
• Nastavte hodiny; v opačném případě nelze nastavit budík.
FULL („99“ současně
bliká)
• Nemůžete nahrát nový záznam, protože v aktuální složce je
již 99 záznamů. Před nahráváním vymažte některé záznamy.
FULL (zároveň bliká
indikátor složky)
• Protože ve složce, do níž chcete záznam přesunout, je již 99
záznamů, záznam není možné přesunout. Před přesunem
vymažte některé záznamy.
NO DATA
• Vybraná složka neobsahuje žádné záznamy. Z tohoto
důvodu nelze přesunovat záznam, nastavovat budík atd.
ERR DATA
• Nelze přehrávat nebo upravovat záznamy, protože data
vybraného souboru jsou poškozena.
LO BATT
(
současně bliká)
• Nelze naformátovat paměť nebo smazat všechny soubory ve
složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita baterie.
Připravte si nové baterie, kterými nahradíte baterie stávající.
Chybové hlášení
Příčina/náprava
PRE SET
• Můžete nastavit budík pro přehrávání zprávy v době, která již
byla nastavena v jiném záznamu. Změňte nastavení budíku.
BACK-D
• Nastavili jste budík na čas, který již nastal. Zkontrolujte a
nastavte odpovídající datum a čas.
LOCK (
současně bliká) • Zvolili jste záznam, který byl uzamčen. Nemůžete jej přesunout,
vymazat, připojit k němu nový záznam, připojit k němu
přepsaný záznam nebo ho rozdělit. Před úpravou záznamu v
nabídce nastavte možnost „LOCK“ na hodnotu „OFF“.
• Data nejsou ve formátu podporovaném IC rekordérem. IC
rekordér podporuje soubory MP3 (.mp3). Viz část „Vzhled a
technické údaje“ na straně 82.
• Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.
NO EDIT
• Zvolený záznam není totožný s tím, který byl nahrán pomocí
IC rekordéru. Nemůžete ho rozdělit, přidat k němu záznam,
přepsat ho atd.
• Není možné přidat záznam nebo záznam přepsat, protože
záznam, ke kterému chcete přidat záznam nebo jej přepsat,
přesahuje limit maximální velikosti.
Řešení problémů
NO SUPPORT
NO MOVE (zároveň bliká • Záznam nelze přesunout, protože existuje více než jedna složka
indikátor složky)
obsahující soubory se stejným názvem. Změňte názvy souborů.
OFF REC-OP
• Záznam není možné přidat nebo přepsat, protože možnost
„REC-OP“ je nastavena na hodnotu „OFF“. Nastavte ji na
hodnotu „ON“.
NEW (zároveň bliká číslo • Maximální velikost nahrávaného záznamu/hudebního
zprávy)
souboru je 500 MB. Pokud velikost nahrávaného záznamu/
hudebního souboru přesáhne limit maximální velikosti, je
přesah záznamu nad tento limit nahrán jako nový záznam.
ERR ACCESS
ERR 01 - ERR 06
• V systému došlo k jiné chybě, než jsou chyby uvedené výše.
Vyjměte baterie a vložte je zpět (strana 9).
93
CZ
Omezení systému
IC rekordér má několik systémových omezení. Záležitosti uvedené níže nepředstavují
nesprávnou funkci IC rekordéru.
Příznak
Příčina/náprava
Nelze pořizovat záznamy
až do maximální doby
nahrávání.
• Nahráváte-li záznamy v různé kombinaci režimů SHQ, HQ,
SP a LP, zbývající dostupný čas pro záznamy se pohybuje v
rozmezí od maximálního času pro záznamy v režimu SHQ po
maximální čas pro záznamy v režimu LP.
• Součet hodnoty na počitadle (uplynulá doba nahrávání) a
zbývající doby nahrávání může být menší než maximální
doba nahrávání IC rekordéru.
Hudební soubory nelze
zobrazit ani přehrát v
pořadí.
• Pokud jste hudební soubory přenesli pomocí počítače,
nemusí být tyto soubory z důvodu systémových omezení
zkopírovány v pořadí, ve kterém byly přeneseny. Pokud
hudební soubory kopírujete z počítače do IC rekordéru
postupně, můžete je zobrazovat a přehrávat v pořadí, ve
kterém jste je zkopírovali.
Záznam/hudební soubor je • Záznam/hudební soubor dosáhl limitu maximální velikosti
automaticky rozdělen.
(přibl. 500 MB), proto byl automaticky rozdělen.
Nelze určit koncový bod
intervalu B.
• Koncový bod B nelze určit na místě, které se nachází před
nastaveným počátečním bodem A.
Pokud nastavíte
opakované přehrávání
intervalu A-B, nastavené
pozice se mírně posunou.
• Nastavené pozice se mohou podle souborů měnit.
Název souboru se
• Pokud upravujete záznam pomocí IC rekordéru (přesun
záznamem se může změnit, záznamu apod.), může se název souboru změnit, například
například může dojít ke
může dojít ke zkrácení z důvodu omezení systému. Název
zkrácení.
souboru opět změníte pomocí počítače.
94
CZ
Návod k displeji
Řešení problémů
A Indikátor složky
Zobrazí složku ( ,
,
,
nebo
) podle vašeho výběru.
B Citlivost mikrofonu
Zobrazuje citlivost mikrofonu.
(vysoká): Slouží k nahrávání
během jednání/v tichém či
rozměrném prostoru.
(nízká): Slouží k nahrávání
diktování nebo záznamu
pořizovanému na hlučném místě.
C Indikátor budíku
Zobrazuje se v případě, že je pro
záznam nastaven budík.
D Indikátor opakovaného přehrávání
Zobrazí se, když se jeden záznam
přehrává opakovaně.
E Číslo zvoleného záznamu
F Indikátor REC DATE (datum
záznamu)
Datum nebo čas záznamu se
zobrazuje pomocí indikátoru
REC DATE.
G Indikátor REMAIN
Pokud je IC rekordér v režimu
záznamu nebo zastavení, zbývající
doba nahrávání se zobrazí s
indikátorem REMAIN, nebo pokud
je IC rekordér v režimu přehrávání,
zbývající čas aktuálního záznamu se
zobrazí s indikátorem REMAIN.
H Indikátor zbývající paměti
Zobrazuje a postupně snižuje
zbývající paměť při nahrávání.
I Indikátor baterií
Slouží k zobrazení informací o
zbývající kapacitě baterie.
95
CZ
J Indikátor režimu nahrávání
Pokud je IC rekordér v režimu
nahrávání nebo zastavení,
signalizuje tento indikátor režim
nahrávání nastavený pomocí
nabídky; je-li IC rekordér v režimu
přehrávání, signalizuje tento
indikátor aktuální režim nahrávání.
SHQ: Režim monofonního záznamu
se supervysokou kvalitou
HQ: Režim monofonního záznamu s
vysokou kvalitou
SP: Režim monofonního záznamu ve
standardní kvalitě
LP: Režim monofonního nahrávání
ve formátu Long Play
K Indikátor
(nahrávání)
Zobrazí se, pokud IC rekordér
nahrává.
L Indikátor N-CUT (Noise cut)
Zobrazí se, když je možnost
„N-CUT“ v nabídce nastavena na
hodnotu „ON“.
M Indikátor LOCK
Zobrazí se, když je možnost
„LOCK“ v nabídce nastavena na
hodnotu „ON“.
96
CZ
N Indikátor EASY-S (snadné
vyhledávání)
Zobrazí se, když je možnost
„EASY-S“ v nabídce nastavena na
hodnotu „ON“.
O Indikátor DPC (Digital Pitch
Control)
Zobrazí se, když je možnost „DPC“
v nabídce nastavena na hodnotu
„ON“.
P Celkový počet záznamů ve složce/
nastavení DPC
Q Zobrazení uplynulého času/
zbývajícího času/data a času
záznamu nebo nahrávání/záznamu
Rejstřík
A
K
Alkalická baterie ............................... 9, 84
Kopírování záznamů .............................67
B
L
Bezpečnostní opatření ..........................79
Budík ..........................................42, 55, 61
LP ....................................23, 55, 56, 84, 85
C
Mazání ....................................................20
Mazání všech záznamů ..........................47
Chybová hlášení ....................................92
Citlivost mikrofonu ...................23, 55, 56
D
Digital Voice Editor ..............................69
Doba nahrávání .....................................84
DPC (Digital Pitch Control) ....36, 55, 57
F
Funkce Noise cut .......................40, 55, 57
H
Hluk ........................................................80
HOLD ....................................................14
HQ ..................................23, 55, 56, 84, 85
I
Indikátor zbývající kapacity baterie ....10
M
N
Nabídka
ALARM ......................................55, 61
ALL ERASE ..............................55, 61
BEEP ...........................................55, 60
CONT ..........................................55, 58
DISPLAY ....................................55, 59
DPC ..............................................55, 57
EASY-S .......................................55, 58
FORMAT ....................................55, 62
HOUR .........................................55, 59
LED .............................................55, 60
LOCK ..........................................55, 61
MODE .........................................55, 56
MOVE .........................................55, 61
97
CZ
Nastavení nabídky ............................55
N-CUT .........................................55, 57
Provedení nastavení .........................53
REC-OP ......................................55, 57
SENS ............................................55, 56
SET DATE .................................55, 59
VOR .............................................55, 56
Nabíjecí baterie .....................................85
Nahrávání ........................................15, 22
Nahrávání na jiném přístroji ................46
Nahrávání pomocí externího
mikrofonu ..............................................32
Nahrávání z jiných přístrojů .................33
Nahrávání z telefonu .............................33
Nastavení hlasitosti .........................19, 26
Nastavení hodin .....................................12
O
Omezení systému ..................................94
Opakovaní intervalu A-B .....................39
P
Paměť USB ............................................76
Plynulé přehrávání ....................38, 55, 58
Pozastavení nahrávání ..........................16
Přehled součástí a ovládacích prvků
Displej ................................................95
98
CZ
Přední strana .......................................8
Zadní strana ........................................8
Přehrávání ........................................18, 35
Přepsání záznamu novým
záznamem ..................................30, 55, 57
Přesunutí záznamu ....................48, 55, 61
Přidání záznamu ........................28, 55, 57
Připojení IC rekordéru k počítači ........64
Příprava zdroje napájení .........................9
R
Režim nahrávání ........................22, 55, 56
Rozdělení záznamu .........................26, 49
Ř
Řešení problémů ...................................86
S
SHQ ................................23, 55, 56, 84, 85
Sledování záznamu ................................26
Složka ...................................15, 18, 48, 65
Snadné vyhledávání ...................35, 55, 58
Soubory MP3 .........................................82
SP ....................................23, 55, 56, 84, 85
Spínač HOLD ..................................11, 14
Síťový adaptér USB ...............................77
T
Technické údaje ....................................81
U
Údržba ...................................................80
Úpravy záznamů ...................................47
V
Výběr displeje ........................................51
Vestavěný mikrofon ..............................16
VOR (Voice Operated
Recording) .................................24, 55, 56
Vyhledávání vpřed/vzad .......................35
Vyhledávání vzad ..................................16
Z
Životnost baterie ...................................84
Download PDF

advertising