Sony | ICD-PX720 | Sony ICD-PX720 Návod k obsluze

12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
66 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
85 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
90 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pro zákazníky v Evropě
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho
by měl být odložen do sběrného
místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným nákladním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Dodávané příslušenství: sluchátka připojovací kabel USB
CZ
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, k nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce
nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z
přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobek, který je na konci své životnosti na místo,
jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad,
firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství
nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky:
následující údaje platí jen pro
zařízení prodávané v zemích, ve
kterých platí direktivy Evropské
unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu
a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a
záručních dokumentech.



Nahraná hudba je určena pouze pro osobní
potřebu. Využití hudby nad tento rámec
vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony neodpovídá za neúplný
záznam či stažení dat a za jejich poškození v
důsledku problémů s IC rekordérem nebo s
počítačem.
V závislosti na typu textů a znaků se může stát,
že text zobrazovaný v IC rekordéru nebude v
zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
 Kapacita připojeného IC rekordéru.
 IC rekordér nefunguje správně.
 Informace obsahu jsou napsány v jazyce nebo
pomocí znaků, které IC rekordér nepodporuje.
Poznámka pro
uživatele
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Všechna práva vyhrazena. Příručka a popsaný
software, jako celek nebo po částech, nesmí být
reprodukovány, překládány ani redukovány do žádné
strojově čitelné podoby bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Sony Corporation.
SPOLEČNOST SONY CORPORATION NENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ
ČI NEOBVYKLÉ POŠKOZENÍ, NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ,
SMLOUVY ČI JINÉHO, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI
V SOUVISLOSTI S TOUTO PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM
ČI JINÝMI INFORMACEMI ZDE OBSAŽENÝMI A JEJICH
POUŽITÍM.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo
kdykoli provádět změny v této příručce a informací
v ní obsažených bez upozornění.
Software popsaný v této příručce může rovněž
podléhat podmínkám samostatné dohody o
uživatelské licenci.
 Tento software je určen k použití v systému
Windows a nelze jej používat v systému Macintosh.
 Dodávaný propojovací kabel je určen pro IC
rekordér ICD-PX720. Nepoužívejte jej k připojení
jiných IC rekordérů.
CZ
Obsah
Kontrola obsahu balení................................. 7
Přehled součástí a ovládacích prvků..... 8
Začínáme
Krok 1: Příprava zdroje napájení.............12
Vložení baterií................................................12
Při výměně baterií.......................................13
Krok 2: Nastavení hodin...............................15
Přímé pokračování od „Kroku 1:
Příprava zdroje napájení“.......................16
Nastavení hodin pomocí
nabídky..............................................................16
Vypnutí nebo zapnutí IC rekordéru......18
Vypnutí napájení.........................................18
Zapnutí napájení .......................................18
CZ
Nahrávání
Nahrávání záznamů.......................................19
Výběr režimu nahrávání...............................22
Výběr složky........................................................24
Nastavení citlivosti mikrofonu.................25
Automatické zahájení nahrávání
při zjištění zvuku – funkce VOR...............27
Rozdělení záznamu na dvě části při
nahrávání..............................................................28
Záznam pomocí externího
mikrofonu nebo z jiných přístrojů.........30
Nahrávání zvuku z telefonu nebo
mobilního telefonu....................................31
Přidání záznamu k dříve nahranému
záznamu................................................................32
Přidání záznamu přepisováním
při přehrávání.....................................................34
Přehrávání
Použití funkce nabídky
Přehrávání záznamů.......................................36
Plynulé přehrání všech záznamů
ve složce – plynulé přehrávání................39
Opakované přehrávání vybraného
intervalu – funkce A-B Repeat.................41
Úprava rychlosti přehrávání
– funkce DPC......................................................42
Nahrávání na jiném přístroji......................43
Přehrávání záznamu v požadovaném
čase s budíkem.................................................45
Úprava nastavení v nabídce......................58
Úpravy záznamů
Mazání záznamů..............................................49
Postupné mazání záznamů..................49
Mazání všech záznamů ve složce.....51
Přesunutí záznamu do jiné složky.........52
Rozdělení záznamu na dvě části............53
Ochrana proti náhodnému
spuštění – funkce HOLD.............................55
Výběr displeje....................................................56
Použití počítače
Použití dodávaného softwaru
Digital Voice Editor..........................................66
Možnosti softwaru Digital Voice
Editor..................................................................66
Systémové požadavky.............................68
Instalace softwaru......................................69
Připojení IC rekordéru k počítači.......72
Odkazy na soubory nápovědy...........73
Odpojení IC rekordéru od
počítače............................................................74
Řešení problémů
Řešení problémů..............................................75
Chybová hlášení..........................................82
Omezení systému.......................................84
CZ
Doplňkové informace
Použití síťového adaptéru USB
(není součástí dodávky)...............................85
Odpojení IC rekordéru od
elektrické sítě.................................................86
Bezpečnostní informace.............................87
Technické údaje................................................88
Rejstřík....................................................................90
CZ
Kontrola obsahu
balení
Aplikační software, Digital Voice
Editor (CD-ROM)
IC rekordér (1)
Ochranné pouzdro* (1)
Stereofonní sluchátka* (1)
CD-ROM (1)
(Návod k obsluze je uložen jako
soubory PDF.)
Návod k obsluze
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii
z displeje.
Alkalické baterie LR03
(AAA, mikrotužková) (2)
Připojovací kabel USB (1)
* Stereofonní sluchátka a ochranné pouzdro
se dodávají pouze s některými modely a
v některých regionech.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo
úpravy, které nebyly výslovně povoleny
v tomto návodu k obsluze, by mohly vést
k zániku vašeho oprávnění používat toto
zařízení.
CZ
Přehled součástí a
ovládacích prvků
Podrobnosti naleznete na stranách
uvedených v závorkách.
Přední strana
Vestavěné mikrofony (19)
Indikátor provozu (15, 19, 36, 64)
Displej (9)
Tlačítko DIVIDE (29, 54)
Tlačítko  REC/PAUSE (19, 21)
Tlačítko – (vyhledávání vzad/
rychlý přesun vzad) (36, 37, 58)
Tlačítko  (stop) (20, 37, 47, 59)
Reproduktor
Konektor  (mikrofon) (30)
Konektor  (sluchátka) (21, 37, 44)
Tlačítko ERASE (50)
Tlačítko VOL (hlasitost) +/– (21, 37)
Tlačítko DISPLAY/MENU (57, 58)
Tlačítko
(opakování) A-B (41)
Tlačítko  PLAY/STOP•ENTER (21, 36,
38, 58)
Tlačítko + (vyhledávání vpřed/
rychlý přesun vpřed) (36, 37, 58)
Otvor pro popruh (Popruh není
součástí dodávky.)
CZ
Zadní strana
Prostor baterie (12)
Spínač HOLD (18, 56)
Konektor  (USB) (72, 85)
Displej
Indikátor složky
Zobrazí složku ( , , , , nebo ),
kterou jste zvolili.
Citlivost mikrofonu
Zobrazuje citlivost mikrofonu.
(vysoká): Slouží k nahrávání
během jednání/v tichém či
rozměrném prostoru.
(nízká): Záznam pro diktování
nebo záznam pořizovaný na
hlučném místě.
Indikátor budíku
Zobrazuje se v případě, že je pro
záznam nastaven budík.
Indikátor opakovaného přehrávání
Zobrazí se, když se jeden záznam
přehrává opakovaně.
CZ
Číslo zvoleného záznamu
Indikátor REC DATE (zaznamenané
datum)
Datum záznamu se zobrazí
s indikátorem REC DATE.
Indikátor REMAIN
Pokud je IC rekordér v režimu
záznamu, zbývající doba nahrávání
se zobrazí s indikátorem REMAIN,
nebo pokud je IC rekordér v režimu
přehrávání/pozastavení, zbývající
čas aktuálního záznamu se zobrazí
s indikátorem REMAIN.
Indikátor zbývající paměti
Zobrazuje a postupně snižuje
zbývající paměť při nahrávání.
Indikátor baterií
Slouží k zobrazení informací o
zbývající kapacitě baterie.
10
CZ
Indikátor režimu nahrávání
Pokud je IC rekordér v režimu
zastavení, signalizuje tento indikátor
režim nahrávání nastavený pomocí
nabídky; je-li IC rekordér v režimu
přehrávání nebo nahrávání,
signalizuje tento indikátor aktuální
režim nahrávání.
LP: Režim monofonního nahrávání ve
formátu Long Play
SP: Standardní režim monofonního
nahrávání
HQ: Režim monofonního záznamu
s vysokou kvalitou
SHQ: Režim monofonního záznamu
se super vysokou kvalitou
Indikátor
(nahrávání)
Zobrazí se, pokud rekordér IC
nahrává.
Indikátor VOR
Zobrazí se, když je funkce VOR
v nabídce nastavena na hodnotu
„ON“, IC rekordér se při nahrávání
s funkcí VOR pozastaví.
Indikátor zámku
Zobrazí se, když je možnost „LOCK“
v nabídce nastavena na hodnotu
„ON“.
Indikátor EASY-S (snadné
vyhledávání)
Zobrazí se, když je funkce snadného
vyhledávání v nabídce nastavena na
hodnotu „ON“.
Indikátor DPC
Zobrazí se, když je funkce DPC
(Digital Pitch Control) v nabídce
nastavena na hodnotu „ON“.
Celkový počet zpráv ve složce/
nastavení DPC
Zobrazení uplynulého času/
zbývajícího času/nahraného
nebo nahrávajícího se data a času
záznamu/záznam
11
CZ
Začínáme
Krok 1: Příprava
zdroje napájení
2 Vložte alkalické baterie LR03 (AAA,
mikrotužková) podle vyznačené
polarity a poté kryt uzavřete.
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii
z displeje.
Vložení baterií
1 Vysuňte a zvedněte kryt prostoru
baterií.
Dojde-li k náhodnému vysunutí krytu
prostoru pro baterie, upevněte jej
podle obrázku.
12
CZ
 Tipy
 Při výměně baterií se nahrané záznamy
nebo nastavení budíku nevymažou, ani když
baterie vyjmete.
 Při výměně baterií půjdou hodiny ještě
určitou dobu po vyjmutí baterie.
 Poznámky



Při prvním vložení baterií nebo při
vložení baterií po delší době, kdy nebyl IC
rekordér používán, se otevře obrazovka
nastavení času a na displeji bude
blikat rok. Více informací v části „Přímé
pokračování od kroku 1: Příprava zdroje
napájení“ na straně 16 o nastavení data
a času.
Stav nabití baterií signalizuje indikátor
baterií na displeji.
Signalizace zbývající kapacity
baterií
: Nahraďte staré baterie novými.

: Na displeji se zobrazí nápis „LO BATT“
a IC rekordér přeruší provoz.
Začínáme

Nepoužívejte v IC rekordéru manganové
baterie.
Při výměně baterií nahraďte obě baterie
novými.
Suché baterie nejsou určeny k dobíjení.
Hodláte-li IC rekordér po delší dobu
nepoužívat, vyjměte baterie, aby nedošlo
k poškození v důsledku vytečení elektrolytu
nebo koroze.
Při výměně baterií
Životnost baterie*1
Při použití alkalických baterií Sony
LR03 (SG) (AAA, mikrotužkové) (při
nepřetržitém použití)
Režim
SHQ*3
nahrávání
Nahrávání Přibl. 30 hod.
Přehrávání*2 Přibl. 13 hod.
pomocí
reproduktoru
Přehrávání Přibl. 32 hod.
pomocí
sluchátek
HQ*4
Přibl. 30 hod.
Přibl. 13 hod.
Přibl. 32 hod.
13
CZ
Režim
SP*5
nahrávání
Nahrávání Přibl. 35 hod.
Přehrávání*2 Přibl. 13 hod.
pomocí
reproduktoru
Přehrávání Přibl. 32 hod.
pomocí
sluchátek
LP*6
Přibl. 48 hod.
Přibl. 13 hod.
Přibl. 32 hod.
Režim
SP*5
nahrávání
Nahrávání Přibl. 25 hod.
Přehrávání*2 Přibl. 10 hod.
pomocí
reproduktoru
Přehrávání Přibl. 25 hod.
pomocí
sluchátek
(hod.: hodiny)
Použití nabíjecích baterií Sony NH-AAA
(při nepřetržitém použití)
Režim
SHQ*3
nahrávání
Nahrávání Přibl. 20 hod.
Přehrávání*2 Přibl. 10 hod.
pomocí
reproduktoru
Přehrávání Přibl. 25 hod.
pomocí
sluchátek
14
CZ
HQ*4
Přibl. 20 hod.
Přibl. 10 hod.
Přibl. 25 hod.
LP*6
Přibl. 35 hod.
Přibl. 10 hod.
Přibl. 25 hod.
(hod.: hodiny)
Výdrž baterie může být podle způsobu
použití IC rekordéru kratší.
*2
Při přehrávání pomocí vestavěného
reproduktoru s hlasitostí nastavenou na 27
*3
SHQ : Režim monofonního záznamu se
super vysokou kvalitou
*4
HQ : Režim monofonního záznamu
s vysokou kvalitou
*5
SP: Standardní režim monofonního
nahrávání
*6
LP: Režim monofonního nahrávání ve
formátu Long Play
*1
Poznámka k přístupu k datům
Když IC rekordér načítá data, zobrazuje
se na displeji zpráva „ACCESS“ nebo
indikátor provozu bliká oranžově. Během
doby, kdy IC rekordér pracuje s daty,
neodstraňujte baterie a nepřipojujte ani
neodpojujte síťový adaptér USB (není
součástí dodávky). V opačném případě
může dojít k poškození dat.
 Poznámka
DISPLAY/
MENU

–,
+
Začínáme
Pokud IC rekordér zpracovává velký objem
dat, může se zpráva na displeji zobrazit na
delší dobu. Nejedná se o nesprávnou funkci IC
rekordéru.
Před dalším použitím vyčkejte, dokud animace
nezmizí.
Krok 2: Nastavení
hodin

PLAY/
STOP•
ENTER
Funkce budíku a ukládání data a času
vyžadují nastavení hodin.
Při prvním vložení baterií nebo při
vložení baterií po delší době, kdy
nebyl IC rekordér používán, se otevře
obrazovka nastavení času a na displeji
bude blikat rok.
15
CZ
Přímé pokračování od
„Kroku 1: Příprava zdroje
napájení“
1 Stisknutím tlačítka – nebo +
nastavte postupně rok, den, hodinu
a minutu, potom stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
Nastavení hodin pomocí
nabídky
Pokud je IC rekordér v režimu zastavení,
můžete hodiny nastavit pomocí nabídky.
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Na displeji se zobrazí nabídka režimu.
2 Stisknutím tlačítka  (stop) se
vrátíte k displeji v režimu zastavení.
16
CZ
2 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „SET DATE“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „AUTO“ nebo
„MANUAL“ a stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
vrátíte k displeji v režimu zastavení.
 Tipy
 Na předchozí operaci se vrátíte stisknutím
tlačítka DISPLAY/MENU.
 V nabídce „HOUR“ můžete pro zobrazení
času vybrat možnost „12H (12-hodinové
zobrazení)“ nebo „24H (24-hodinové
zobrazení)“. Při nastavení „12H (12-hodinové
zobrazení)“ se na displeji zobrazí údaj „AM“
nebo „PM“.
Začínáme
Když vyberete možnost „AUTO“, hodiny
se automaticky upraví pomocí hodin
v počítači připojeném k IC rekordéru,
na kterém je spuštěn dodaný software
Digital Voice Editor. Když zvolíte
možnost „MANUAL“, začne blikat rok.
Přejděte na další kroky.
5 Stisknutím tlačítka  (stop) se
 Poznámka
Pokud do jedné minuty po vstupu do
nastavení hodin nestisknete tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER, režim nastavování hodin se zruší
a okno se vrátí k režimu zastavení.
4 Stisknutím tlačítka – nebo +
nastavte postupně rok, den, hodinu
a minutu, potom stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
17
CZ
Vypnutí nebo zapnutí
IC rekordéru
Vypnutí napájení
V režimu zastavení posuňte spínač HOLD
ve směru šipky. Bliká hlášení „HOLD“.
IC rekordér se vypne za několik sekund.
Zapnutí napájení
Posuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce. IC rekordér se zapne.
 Tipy
 Pokud nebudete IC rekordér dlouhou
dobu používat, doporučujeme IC rekordér
vypnout.
 Pokud uplyne 10 minut od zapnutí IC
rekordéru, aniž by se s ním cokoliv dělalo,
vypne se automaticky displej. (Stisknutí
jakéhokoliv tlačítka displej zapne.)
Pokud IC rekordér nepoužíváte, můžete
zabránit rychlému vybití baterií vypnutím
napájení.
18
CZ
Nahrávání
Nahrávání záznamů
Vestavěné
mikrofony
Indikátor
provozu
 REC/
PAUSE
–, +

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Vyberte složku.
Stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY/
MENU a vstupte do režimu nabídky.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte možnost „FOLDER“, potom
stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte požadovanou složku ( , ,
, nebo ), poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
Stisknutím tlačítka (stop) ukončíte
režim nabídky.
Režim nahrávání
Číslo aktuálního
záznamu
Zobrazení
počítadla*
Indikátor zbývající
paměti
Nahrávání

Displej
* Zobrazí se zobrazení vybrané
pomocí tlačítka DISPLAY/MENU.
2 Zahajte nahrávání.
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
 REC/PAUSE. Indikátor provozu se
rozsvítí červeně. (Indikátor provozu
se nerozsvítí, je-li v nabídce možnost
„LED“ nastavena na hodnotu
„OFF“ (viz strana 64).)Při nahrávání
není nutno držet tlačítko  REC/
PAUSE stisknuté. Nový záznam se
automaticky uloží za poslední nahraný
záznam.
Mluvte do vestavěného mikrofonu.
19
CZ
3 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončete nahrávání.
 Poznámky

IC rekordér se zastaví na začátku
aktuálního záznamu.

Pokud po ukončení nahrávání nezměníte
složku, bude příští záznam nahrán ve
stejné složce.
 Tipy
 Před začátkem nahrávání doporučujeme
provést nejprve zkušební nahrávku.
 Při zakoupení IC rekordéru je již vytvořeno
5 složek a do každé složky lze nahrát až 99
záznamů.
 Během nahrávání lze přesunutím spínače
HOLD ve směru šipky zablokovat všechny
funkce tlačítek a tak zabránit provádění
nechtěných operací.
20
CZ



Pokud indikátor provozu bliká oranžově,
neodstraňujte baterie ani neodpojujte nebo
nepřipojujte síťový adaptér USB. V opačném
případě může dojít k poškození dat.
Pokud během nahrávání náhodně škrábnete
nebo se otřete o IC rekordér, například
prstem, může být nahrán hluk.
Před nahráváním zkontrolujte indikátor
baterie (viz strana 13).
Chcete-li se vyhnout výměně baterií
během dlouhého nahrávání, používejte
síťový adaptér USB (není součástí dodávky)
(viz strana 85).
Maximální doba záznamu se mění podle
toho, zda nahráváte ve smíšeném režimu.
Potřebné kroky
Stiskněte tlačítko  REC/PAUSE.
V režimu pozastavení nahrávání
bliká indikátor provozu červeně
a na displeji bliká údaj „PAUSE“.
Ukončení
režimu
pozastavení
a obnovení
nahrávání
Stiskněte znovu tlačítko
 REC/PAUSE.
Nahrávání se obnoví od
aktuálního místa. (Chcete-li
nahrávání po pozastavení
ukončit úplně, stiskněte tlačítko
 (stop).)
Okamžitý
poslech
aktuálního
záznamu
Stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
Nahrávání se zastaví a
přehrávání se zahájí od začátku
právě pořízeného záznamu.
Poslech
během
nahrávání
Během nahrávání nebo
v režimu pozastavení nahrávání
stiskněte a přidržte tlačítko
–. Nahrávání se zastaví a
následně můžete vyhledávat
vzad při současném poslechu
zvuku rychlého přehrávání.
Jakmile uvolníte tlačítko –,
přehrávání se zahájí od daného
místa.
* Hodinu poté, co je aktivován režim
pozastavení nahrávání, se tento režim
automaticky zruší a IC rekordér přejde do
režimu zastavení.
Doba nahrávání
Připojíte-li ke konektoru  (sluchátka)
dodaná sluchátka, lze sledovat nahrávání.
Hlasitost sledovaného zvuku lze
nastavovat stisknutím tlačítka VOL +
nebo –, avšak úroveň záznamu zůstává
stejná.
Indikace zbývající paměti
Během nahrávání se údaj indikátoru
zbývající paměti snižuje po jednotkách.
Paměť je
téměř plná.
Nahrávání
Činnost
Pozastavení
nahrávání*
Blikání
Pokud zbývající čas paměti dosáhne
10 minut, bliká poslední indikace.
Pokud je zvolen režim zobrazení
zbývajícího času nahrávání, bliká rovněž
zobrazení zbývajícího času nahrávání,
pokud je zbývající čas nižší než 1 minuta.
Displej se automaticky přepne do
zobrazení zbývajícího času.
Když je paměť plná, nahrávání se
automaticky zastaví a na displeji třikrát
zabliká ikona „
“ a údaj „FULL“. Chcete-li
pokračovat v nahrávání, vymažte nejdříve
některé záznamy.
21
CZ
1 Stiskněte a podržte tlačítko
Výběr režimu
nahrávání
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
DISPLAY/
MENU

–,
+
2 Pomocí tlačítek – nebo

PLAY/
STOP•
ENTER
Když je IC rekordér zastavený, můžete
režim nahrávání vybrat v nabídce.
Při zakoupení IC rekordéru je režim
nahrávání nastaven na možnost „SHQ“.
22
CZ
+ vyberte možnost „MODE“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „LP“, „SP“, „HQ“
nebo „SHQ“, poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
LP:
SP:
HQ:
Maximální doba nahrávání
Maximální doba nahrávání u všech složek
je následující.
Režim SHQ
11 hod.
55 min.
Režim HQ
17 hod.
55 min.
Režim SP
48 hod.
Režim LP
288 hod.
10 min.
(hod.: hodiny / min.: minuty)
Nahrávání
SHQ:
Režim monofonního záznamu ve
formátu Long Play (11,025 kHz /
8 kbps)
Tento režim vám umožňuje
pořizovat monofonní záznam ve
větší délce.
Režim monofonního záznamu
ve standardní kvalitě (44,1 kHz /
48 kbps)
Umožňuje nahrávání zvuku ve
standardní kvalitě.
Režim monofonního záznamu ve
vysoké kvalitě (44,1 kHz / 128 kbps)
Umožňuje nahrávání monofonního
zvuku ve vysoké kvalitě.
Režim monofonního záznamu
v super vysoké kvalitě (44,1 kHz /
192 kbps)
Umožňuje nahrávání monofonního
zvuku v super vysoké kvalitě.
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
Chcete-li nahrávat s lepší kvalitou zvuku,
zvolte režim HQ nebo SHQ.
 Poznámka
Během záznamu není možné nastavit režim
záznamu.
23
CZ
1 Stiskněte a podržte tlačítko
Výběr složky
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
Při zakoupení IC rekordéru jste již měli
vytvořených pět složek ( , , ,
nebo ). Zvolte jednu z těchto složek
v nabídce.
24
CZ
2 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „FOLDER“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte požadovanou složku
( , , , nebo ), poté stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
Nastavení citlivosti
mikrofonu
DISPLAY/
MENU
–,
+

Nahrávání

PLAY/
STOP•
ENTER
Když je IC rekordér zastavený nebo
nahrává, můžete v nabídce nastavit
citlivost mikrofonu.
Při zakoupení IC rekordéru je citlivost
mikrofonu nastavena na hodnotu „
“.
25
CZ
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „SENS“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
26
CZ
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „
” nebo „ ”,
poté stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
: Slouží k nahrávání během jednání
nebo v tichém či rozměrném
prostoru.
: Slouží k záznamu diktovaného
textu nebo záznamu pořizovaného
na hlučném místě.
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
Automatické zahájení
nahrávání při zjištění
zvuku – funkce VOR

–,
+
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Pomocí tlačítek – nebo +

vyberte možnost „VOR“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Nahrávání
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE
1 Stiskněte a podržte tlačítko
PLAY/
STOP•
ENTER
Funkci VOR (Voice Operated Recording)
můžete nastavit na hodnotu „ON“;
dáte tak pokyn IC rekordéru, aby začal
nahrávat, pokud IC rekordér zachytí zvuk,
a pozastavil se, když není žádný zvuk
slyšet; eliminuje se tak záznam během
období bez zvuku.
Při zakoupení IC rekordéru je funkce VOR
nastavena na hodnotu „OFF“.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
27
CZ
5 Stiskněte tlačítko  REC/PAUSE.
Na displeji se objeví ikona „ hlášení „VOR“.
“ a
Nahrávání se zahajuje, jakmile IC rekordér
zachytí zvuk. Nahrávání se pozastaví,
pokud nebude zjištěn žádný zvuk, a na
displeji bude blikat hlášení „VOR“ a „PAUSE“.
Jakmile IC rekordér zvuk znovu zachytí,
nahrávání se opět spustí.
Zrušení funkce VOR
Nastavte možnost „VOR“ na hodnotu
„OFF“ v kroku 3.
Rozdělení záznamu
na dvě části při
nahrávání
DIVIDE
 Poznámka
Funkce VOR je ovlivňována okolním zvukem.
Položku „SENS“ v nabídce nastavte podle
podmínek nahrávání. Pokud není po
změně citlivosti mikrofonu kvalita nahrávky
uspokojivá, nebo pokud pořizujete důležitou
nahrávku, nastavte v nabídce „VOR“ na
hodnotu „OFF“.
28
CZ
Záznam můžete během nahrávání
rozdělit na dvě části, přičemž novější části
rozděleného záznamu je přiděleno nové
číslo záznamu.
Při nahrávání stiskněte tlačítko DIVIDE.
Bliká hlášení „DIVIDE“ a nová zpráva
se připojí v místě stisknutí tlačítka.
Záznam se nahraje jako dva záznamy,
nahrávání ale pokračuje bez zastavení.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
 Poznámky



Záznam je rozdělen.
Záznam 2 a Záznam 3 se
nahrávají bez zastavení.


Nahrávání
 Tip
Aktuálně nahrávaný záznam můžete rozdělit
během pozastavení nahrávání.

K rozdělení záznamu potřebujete určitý volný
prostor v paměti. Více informací najdete
v části „Omezení systému“ na straně 84.
Je-li ve složce uloženo 99 záznamů, nelze
záznam v této složce rozdělit.
Jakmile je záznam rozdělen, nelze rozdělené
záznamy pomocí IC rekordéru sloučit.
Chcete-li rozdělené záznamy sloučit, použijte
dodávaný aplikační software.
Záznam nemůžete dělit na začátku záznamu
(0,5 sekundy od začátku).
Pokud dělíte záznam na dvě části, může být
v bodě rozdělení konec prvního záznamu a
začátek druhého záznamu přerušený.
Pokud dělíte zprávy příliš často, když je IC
rekordér nahrává, může dojít k tomuto jevu:
Indikátor provozu stále bliká a po určitou
dobu IC rekordér nefunguje. Nejedná se
o závadu. Počkejte, až indikátor provozu
zhasne.
29
CZ
Záznam pomocí
externího mikrofonu
nebo z jiných přístrojů
Mikrofon nebo
jiný přístroj
Do konektoru
 (mikrofon)
1 Připojte externí mikrofon nebo jiný
přístroj ke konektoru  (mikrofon),
když je IC rekordér v režimu
zastavení.
Vestavěné mikrofony se automaticky
odpojí.
Je-li připojen zásuvný napájený
mikrofon, je mikrofon automaticky
napájen z IC rekordéru.
2 Vyberte složku, do které chcete
nahrávat záznamy.
Podrobnosti najdete v části „Volba
složky“ (strana 24).
3 Nahrávání spusťte stisknutím
tlačítka  REC/PAUSE.
 REC/
PAUSE

30
CZ
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončete nahrávání.
Podrobnosti k nahrávání najdete
v části „Nahrávání záznamů“ (strana 19).
* Volitelné propojovací audiokabely
(nejsou součástí dodávky)
RK-G139
RK-G136
Do IC
rekordéru
Stereo minikonektor
Stereo minikonektor
Do jiného
přístroje
Mini-konektor
(monofonní)
Stereo minikonektor
 Poznámky


 Doporučené mikrofony
Použít lze elektretový kondenzátorový
mikrofon Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECMDS70P, ECM-DS30P (není součástí dodávky).
K záznamu zvuku z telefonu nebo
mobilního telefonu lze použít elektretový
kondenzátorový mikrofon sluchátkového
typu ECM-TL1 (není součástí dodávky).
Podrobné informace o připojení
naleznete v návodu k obsluze
k mikrofonu ECM-TL1.
 Poznámky





Po připojení a dříve než začnete nahrávat
zkontrolujte zvukovou kvalitu konverzace a
úroveň zvukového signálu.
Pokud je zaznamenáno pípnutí telefonu
nebo vytáčecí tón, lze konverzaci nahrávat
při nižší úrovni zvukového signálu. V takovém
případě zahajte nahrávání až po začátku
konverzace.
Funkce VOR nemusí být k dispozici podle
typu telefonu nebo stavu telefonní linky.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za
jakékoliv potíže, pokud nebudete moci
nahrávat konverzaci pomocí IC rekordéru.
Prodejce nemusí mít některé z výše
uvedeného příslušenství k dispozici.
Podrobné informace získáte u prodejce.
Nahrávání

Pokud není úroveň vstupního signálu
dostatečně silná, připojte konektor sluchátek
(minikonektor, stereofonní) jiného přístroje
ke konektoru  (mikrofon) IC rekordéru
a upravte na přístroji připojeném k IC
rekordéru nastavení hlasitosti.
Prodejce nemusí mít některé z výše
uvedeného příslušenství k dispozici.
Podrobné informace získáte u prodejce.
Když je nahrávací režim nastavený na
hodnotu „HQ“ nebo „SHQ“ a je použit
stereofonní mikrofon, můžete zvuk nahrávat
ve stereu.
Nahrávání zvuku z telefonu
nebo mobilního telefonu
31
CZ
Přidání záznamu
k dříve nahranému
záznamu
Během přehrávání Záznamu 3
Záznam 3
Záznam 4
Po přidání záznamu
Záznam 3
Záznam 4
Přidaný záznam
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE

–,
+
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.

PLAY/
STOP•
ENTER
2 Pomocí tlačítek – nebo
Když je možnost „REC-OP“ v nabídce
nastavena na hodnotu „ADD“, můžete
k přehrávanému záznamu připojit
nahrávku. Přidaný záznam bude umístěn
za aktuální záznam a bude považován za
součást záznamu.
32
CZ
+ vyberte možnost „REC-OP“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
7 Když bliká hlášení „ADD“, stiskněte
znovu tlačítko  REC/PAUSE.
Indikátor provozu se rozsvítí červeně a
na konci aktuálního záznamu se připojí
nová nahrávka.
8 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončete nahrávání.
4 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ADD“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
 Poznámky


Nahrávání

Pokud zbývající paměť nestačí, nemůžete
přidat nahrávku.
Přidaná část záznamu bude nahrána ve
stejném nahrávacím režimu.
Pokud po kroku 6 uběhlo 10 sekund, musíte
s postupem začít znovu od začátku.
5 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
6 Když se přehrává přidávaná zpráva,
stiskněte tlačítko  REC/PAUSE.
Ikona „
“ a hlášení „ADD“ bliká a IC
rekordér zastaví v režimu pozastavení
nahrávání.
33
CZ
Přidání záznamu
přepisováním při
přehrávání
Výchozí bod přepisujícího záznamu
Záznam 2
Odstraněna část
Záznamu 2
Záznam 2
DISPLAY/
MENU
 REC/
PAUSE

–,
+
CZ
Záznam 3
Záznam 4
Přidaný nový záznam v Záznamu 2
1 Stiskněte a podržte tlačítko

PLAY/
STOP•
ENTER
Když je možnost „REC-OP“ v nabídce
nastavena na hodnotu „OVER“, můžete
přidat záznam, kterým přepíšete stávající
záznam od vybraného bodu. Zbytek
předchozího záznamu od vybraného
bodu bude odstraněn.
34
Záznam 3 Záznam 4
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Pomocí tlačítek – nebo
+ vyberte možnost „REC-OP“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
7 Když bliká hlášení „OVER“, stiskněte
znovu tlačítko  REC/PAUSE.
Indikátor provozu se rozsvítí červeně a
začne nahrávání.
8 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončete nahrávání.
 Poznámky
4 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „OVER“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.


Nahrávání

Pokud zbývající paměť nestačí, nemůžete
přepsat nahrávku.
Přepsaná část záznamu bude nahrána ve
stejném nahrávacím režimu.
Pokud po kroku 6 uběhlo 10 minuty, musíte
s postupem začít znovu od začátku.
5 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
6 Když se přehrává přepisovaná
zpráva, stiskněte tlačítko  REC/
PAUSE.
Ikona „
“ a hlášení „OVER“ bliká a IC
rekordér zastaví v režimu pozastavení
nahrávání.
35
CZ
Přehrávání
Přehrávání záznamů
Indikátor
provozu
DISPLAY/
MENU

 PLAY/STOP•
ENTER
1 Vyberte složku.
Stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY/
MENU a vstupte do režimu nabídky.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte možnost „FOLDER”, potom
stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte požadovanou složku ( , ,
, nebo ), poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
Stisknutím tlačítka  (stop) ukončíte
režim nabídky.
CZ
Číslo zvoleného
záznamu
VOL +, –
–, +
36
Displej
Konektor 
(sluchátka)
Celkový počet
záznamů ve
složce
Zobrazení
počítadla*
* Zobrazí se zobrazení vybrané
pomocí tlačítka DISPLAY/MENU.
2 Stiskněte tlačítko – nebo +
a vyberte záznam, který chcete
přehrávat.
3 Stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER pro spuštění přehrávání.
Indikátor provozu svítí zeleně.
(Indikátor provozu se nerozsvítí, je-li
v nabídce položka „LED“ nastavena na
hodnotu „OFF“ (viz strana 64).)
4 Stisknutím tlačítka VOL + nebo
– upravíte hlasitost.
5 Stisknutím tlačítka  (stop)
zastavte přehrávání.
 Tip
Během přehrávání lze přesunutím spínače
HOLD ve směru šipky zablokovat všechny
funkce tlačítek, a tak zabránit provádění
nechtěných operací.
Poslech s lepší kvalitou zvuku

Rychlé nalezení místa, od
kterého se má zahájit přehrávání
(Snadné vyhledávání)
Je-li v nabídce nastavena položka
„EASY-S“ na hodnotu „ON“ (viz strana 62),
lze rychle nalézt místo, od kterého se
má zahájit přehrávání, opakovaným
stisknutím tlačítka – nebo +
během přehrávání.
Rychlý přesun vpřed/vzad
během přehrávání (Vyhledávání
vpřed/vzad)


Rychlý přesun vpřed (Vyhledávání
vpřed): Během přehrávání stiskněte
a přidržte tlačítko + a uvolněte je
na místě, od kterého chcete obnovit
přehrávání.
Rychlý přesun vzad (Vyhledávání
vzad): Během přehrávání stiskněte
a přidržte tlačítko – a uvolněte je
na místě, od kterého chcete obnovit
přehrávání.
Přehrávání

Poslech pomocí sluchátek: Připojte
dodaná nebo běžně prodávaná
stereofonní sluchátka ke konektoru 
(sluchátka). Vestavěný reproduktor se
automaticky odpojí.
Poslech pomocí externího
reproduktoru: Připojte ke konektoru
 (sluchátka) aktivní nebo pasivní
reproduktor (není součástí dodávky).
Jedním stisknutím tlačítka – se
přesunete přibližně o 3 sekundy zpět a
jedním stisknutím tlačítka + přibližně
o 10 sekund vpřed. Tato funkce je
užitečná při vyhledávání požadovaného
místa v dlouhém záznamu.
IC rekordér vyhledává při nízké rychlosti
nejdříve včetně přehrávání zvuku. Tato
funkce je užitečná při přesunu o slovo
vpřed nebo vzad. Pokud poté stisknete
tlačítko, IC rekordér zahájí vyhledávání při
vyšší rychlosti.
37
CZ
 Jsou-li záznamy přehrávány až do
konce posledního záznamu





Pokud přehráváte nebo rychle přehráváte
a dosáhnete konce posledního záznamu,
zobrazí se na 5 sekund hlášení „END“ a
indikátor provozu se rozsvítí zeleně. (Není
slyšet přehrávaný zvuk.)
Jakmile hlášení „END“ a indikátor provozu
zhasnou, IC rekordér se zastaví na začátku
posledního záznamu.
Pokud stisknete a přidržíte tlačítko – a
bliká hlášení „END“, záznamy se přehrávají
zrychleně a normální přehrávání se obnoví
od místa, kde tlačítko uvolníte.
Je-li poslední záznam dlouhý a chcete
zahájit přehrávání v pozdější části záznamu,
stisknutím a přidržením tlačítka + se
přesuňte na konec záznamu a po rozblikání
hlášení „END“ stiskněte tlačítko – a
přesuňte se zpět na požadované místo.
V případě záznamů jiných, než je poslední
záznam, přejděte na začátek dalšího
záznamu a přehrávejte směrem zpět na
požadované místo.
Činnost
Potřebné kroky
Zastavení na
aktuálním
místě (Funkce
pozastavení
přehrávání)
Stiskněte tlačítko
 (stop) nebo  PLAY/
STOP•ENTER. Chcete-li
obnovit přehrávání od
tohoto místa, stiskněte
znovu tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
Přechod zpět
na začátek
aktuálního
záznamu
Stiskněte jednou tlačítko
–.*
Přechod na
předchozí
záznamy
Stiskněte opakovaně
tlačítko –. (Pokud se
chcete v režimu zastavení
posunovat záznamy
spojitě zpět, přidržte
tlačítko stisknuté.)
Skok na další
záznam
Stiskněte jednou tlačítko
+.*
Skok na
následující
záznamy
Stiskněte opakovaně
tlačítko +. (Pokud
chcete v režimu zastavení
přeskakovat záznamy
plynule, přidržte tlačítko
stisknuté.)
* Tyto operace jsou k dispozici, pokud
je položka „EASY-S (funkce snadného
vyhledávání)“ nastavena na hodnotu „OFF“
(viz strana 62).
38
CZ
Opakované přehrávání záznamu
V průběhu přehrávání stiskněte a přidržte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER, dokud
se nezobrazí ikona „ “. Vybraný záznam
bude přehráván opakovaně.
Chcete-li obnovit normální přehrávání,
stiskněte znovu tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
Plynulé přehrání
všech záznamů ve
složce – plynulé
přehrávání
DISPLAY/
MENU
–,
+
Přehrávání


PLAY/
STOP•
ENTER
Režim plynulého přehrávání můžete
zvolit pomocí položky CONT v nabídce.
Když nastavíte položku CONT na
možnost „ON“, budete moci přehrát
všechny záznamy ve složce plynule za
sebou.
39
CZ
1 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Zobrazí se okno nabídky.
2 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „CONT“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
40
CZ
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
Opakované
přehrávání vybraného
intervalu – funkce A-B
Repeat
2 Dalším stisknutím tlačítka
(opakování) A-B určíte koncový bod
intervalu B.
Ikona „ “ a hlášení „A-B“a vybraný
interval se začnou opakovaně
přehrávat.
Návrat k běžnému přehrávání
Stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Ukončení přehrávání A-B Repeat
Stiskněte tlačítko  (stop).
 PLAY/STOP•
ENTER

1 Během přehrávání lze stisknutím
tlačítka (opakování) A-B určit
počáteční bod intervalu A.
Změna intervalu určeného pro
funkci opakovaného přehrávání
A–B Repeat
Přehrávání
A-B
Během přehrávání A-B Repeat stisknutím
tlačítka (opakování) A-B určete nový
počáteční bod A. Poté určete nový
koncový bod B, jak bylo popsáno v kroku
2 výše.
 Poznámka
Koncový bod B nelze určit na místě, které
se nachází před nastaveným počátečním
bodem A.
Bliká hlášení „A-B B“.
41
CZ
Úprava rychlosti
přehrávání – funkce
DPC
–,
+

CZ
Zobrazí se okno nabídky.
vyberte možnost „DPC“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
PLAY/
STOP•
ENTER
Natavíte-li položku „DPC“ na hodnotu
„ON“, lze v nabídce nastavit rychlost
přehrávání v rozmezí od +100 % do
–50 % ve srovnání s běžnou rychlostí.
Záznam je díky funkci digitálního
zpracovávání přehráván v přirozených
tónech.
42
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
2 Pomocí tlačítek – nebo +
DISPLAY/
MENU

1 Stiskněte a podržte tlačítko
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
4 Stisknutím ikon – nebo +
upravte rychlost přehrávání.
Poté stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
Nastavením + lze rychlost měnit po
10 %, u nastavení – po 5 %.
Nahrávání na jiném
přístroji
Kazetový
magnetofon
apod.
Ke konektoru audio
vstupu
Konektor
5 Stisknutím tlačítka  (stop)
 (sluchátka)
Přehrávání
ukončíte režim nabídky.
Návrat k běžnému přehrávání
Nastavte možnost „DPC“ na hodnotu
„OFF“ v kroku 3.

PLAY/
STOP•
ENTER

43
CZ
Chcete-li nahrát zvuk uložený v IC
rekordéru na jiný přístroj, připojte
konektor  (sluchátka) na IC rekordéru
ke vstupnímu audio konektoru
(minikonektor, stereo) druhého přístroje
pomocí propojovacího audiokabelu*.
1 Připojte konektor  (sluchátka)
IC rekordéru ke konektoru
vstupu audio (minikonektor,
stereo) druhého přístroje pomocí
propojovacího audiokabelu*.
2 Stisknutím tlačítka  PLAY/
STOP•ENTER spustíte přehrávání a
zároveň nastavíte připojený přístroj
do režimu nahrávání.
Záznam z IC rekordéru se nahraje na
připojený přístroj.
3 Stisknutím tlačítka  (stop) na IC
rekordéru a připojeném přístroji
zároveň zastavíte nahrávání.
44
CZ
* Volitelné propojovací audiokabely
(nejsou součástí dodávky)
Do IC
rekordéru
Do jiného
přístroje
RK-G139
Stereo minikonektor
Mini-konektor
(monofonní)
RK-G136
Stereo minikonektor
Stereo minikonektor
 Poznámka
Prodejce nemusí mít některé z výše
uvedeného příslušenství k dispozici. Podrobné
informace získáte u prodejce.
 Tip
Před začátkem nahrávání doporučujeme
provést nejprve zkušební nahrávku.
Přehrávání záznamu
v požadovaném čase
s budíkem
1 Zvolte záznam, který chcete
přehrávat s budíkem.
2 Přejděte do režimu nastavení
budíku.
Stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY/
DISPLAY/
MENU
–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
Rekordér lze nastavit tak, aby se
v požadovaném čase spustil budík a začal
přehrávat vybraný záznam.
Záznam je možno přehrávat
k požadovanému datu, jednou týdně
nebo denně ve stejný čas.
Přehrávání

MENU a vstupte do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
Stisknutím tlačítka – nebo +
vyberte možnost „ALARM“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER. (Pokud
je budík již na vybraný záznam
nastaven, zobrazí se údaj „ALARM ON“.
Nechcete-li toto nastavení měnit,
stiskněte tlačítko  (stop) a ukončete
režim nabídky.)
 Poznámka
Údaj „ALARM OFF (nebo ON)“ se nebude
zobrazovat a budík nelze nastavit,
nejsou-li nastaveny hodiny a není-li ve
zvolené složce uložen žádný záznam.
45
CZ
Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ON“ a stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
4 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte zvuk budíku z možností
„B-ONLY“ nebo „B-PLAY“, poté
stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Nastavte datum a čas budíku.
Stisknutím tlačítka – nebo +
vyberte možnost „DATE“, den v týdnu,
nebo možnost „DAILY“, poté stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Když vyberete možnost „DATE“:
Nastavte postupně rok, měsíc, den,
hodinu a minutu, jak je popsáno
v „Kroku 2: Nastavení hodin“ na
straně 15, poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
Zvolíte-li den v týdnu nebo možnost
„DAILY“:
Pomocí tlačítek – nebo +
nastavte hodinu, poté stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER, stiskem
tlačítka – nebo + nastavíte
minutu, poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
46
CZ
B-ONLY: Zazní pouze budík.
B-PLAY: Po budíku bude přehráván
vybraný záznam.
Zobrazí se údaj „ALARM ON“.
5 Stisknutím tlačítka  (stop) ukončíte
režim nabídky.
Postup nastavení je ukončen a na
displeji se zobrazí ikona „“ (indikátor
budíku).
Jakmile přijde nastavený datum
a čas
Změna nastavení budíku
V nastaveném čase zazní budík po dobu
přibližně 10 sekund a poté bude přehrán
záznam. (Pokud je zvolena možnost
„B‑ONLY“, bude přehrán pouze budík.)
Během přehrávání bude na displeji blikat
hlášení „ALARM“.
Po ukončení přehrávání se IC rekordér
automaticky zastaví na začátku tohoto
záznamu.
Zrušení nastaveného budíku
Začněte krokem 2 na straně 45.
Proveďte kroky 1 a 2- na straně 46.
V kroku 2- stiskněte tlačítko –
nebo + a zvolte možnost „OFF“ a
stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Budík bude zrušen a indikátor budíku
zmizí z displeje.
Přehrávání
Opakovaný poslech stejného
záznamu
Stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER a
stejný záznam se přehraje od začátku.
Zastavení budíku před
zahájením přehrávání
Během doby, kdy je vydáván zvuk
budíku, stiskněte tlačítko  (stop).
Přehrávání budíku můžete zastavit, i když
je aktivní funkce HOLD.
47
CZ
 Poznámky









48
CZ
Budík není možno nastavit, pokud nebyly
nastaveny hodiny nebo nebyly uloženy
žádné záznamy.
Budík zazní i v případě, že je v nabídce
možnost „BEEP“ nastavena na hodnotu „OFF“
(viz strana 64).
Pokud se pokusíte nastavit budík
s přehráváním na dříve nastavený čas na jiný
záznam, zobrazí se údaj „PRE SET“ a nové
nastavení nebude možné provést.
Pokud čas budíku nastane v okamžiku,
kdy je přehráván s budíkem jiný záznam,
přehrávání bude zastaveno a bude přehrán
nový záznam.
Pokud čas spuštění budíku nastane během
nahrávání, zazní budík na dobu 10 sekund
až po ukončení nahrávání a poté bude
zahájeno přehrávání. Jakmile nastane čas
budíku, bude na displeji blikat ikona „“.
Pokud během nahrávání nastane čas pro
více nastavených budíků, bude přehrán
pouze první záznam.
Pokud vymažete záznam, který se má použít
pro přehrávání budíku, bude rovněž zrušeno
nastavení budíku.
Pokud čas spuštění budíku nastane během
mazání, zazní budík na dobu 10 sekund až
po ukončení mazání a poté bude zahájeno
přehrávání.
Pokud čas spuštění budíku nastane během
aktualizace dat, nastavení budíku se
automaticky zruší.
Úpravy záznamů
Postupné mazání záznamů
Mazání záznamů
Uložené záznamy lze mazat postupně
nebo je možno smazat najednou
všechny záznamy ve složce.
ERASE
 Poznámky


Po smazání záznamu jej nelze obnovit.
Pokud je záznam, který chcete smazat,
zamknutý v nabídce, záznam se nevymaže.

Úpravy záznamů
Je-li IC rekordér v režimu zastavení nebo
přehrávání, lze smazat nechtěné záznamy
a ponechat v paměti všechny ostatní
záznamy.
Po smazání záznamu se zbývající
záznamy posunou a budou přečíslovány
tak, aby se mezi jednotlivými záznamy
nenacházely mezery.
49
CZ
1 Při přehrávání záznamu, který
chcete smazat, zmáčkněte tlačítko
ERASE nebo v režimu zastavení
stiskněte a podržte tlačítko ERASE.
Zazní pípnutí a rozbliká se číslo
záznamu a nápis „ERASE“.
Zrušení mazání
Před krokem 2 stiskněte tlačítko  (stop).
Mazání dalšího záznamu
Postupujte podle stejných kroků znovu
od začátku.
Vymazání části jednoho záznamu
Nejprve rozdělte záznam na dva záznamy
a potom postupujte podle stejných
kroků od začátku.
2 Stiskněte znovu tlačítko ERASE.
Záznam bude smazán a zbývající
záznamy budou přečíslovány. (Pokud
smažete například Záznam 3, bude
Záznam 4 přečíslován na Záznam 3.
Po dokončení mazání bude jednotka
zastavena na začátku následujícího
záznamu.)
50
CZ
Mazání všech záznamů ve
složce
2 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
DISPLAY/
MENU

PLAY/
STOP•
ENTER
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ALL ERASE“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
Úpravy záznamů
–,
+

1 V režimu zastavení zvolte složku
obsahující záznamy, které chcete
smazat.
4 Stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER, zatímco bliká hlášení
„ALL ERASE“.
Všechny záznamy ve vybrané složce
budou smazány.
5 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
Zrušení mazání
Před krokem 3 stiskněte tlačítko  (stop).
51
CZ
Přesunutí záznamu do
jiné složky
1 Vyberte záznam, který chcete
přesunout.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
3 Pomocí tlačítek – nebo
+ vyberte možnost „MOVE“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
Bliká indikátor cílové složky.
Nahrané záznamy lze přesunout do jiné
složky.
52
CZ
4 Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte složku, do které chcete
záznam přesunout, poté stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Rozdělení záznamu na
dvě části
Záznam je přesunut do poslední
polohy v cílové složce.
Pokud přesunete záznam do jiné
složky, bude smazán původní záznam
v předchozí složce.
5 Stisknutím tlačítka  (stop)
DIVIDE
ukončíte režim nabídky.
Je-li ve složce, do níž chcete přesunout
záznam, uloženo již 99 záznamů, přesun nelze
provést.
Úpravy záznamů
 Poznámka
–,
+
Zrušení přesunu záznamu
Před krokem 4 stiskněte tlačítko  (stop).
Záznam můžete během nahrávání nebo
přehrávání rozdělit na dvě části, přičemž
novější části rozděleného záznamu
je přiděleno další číslo záznamu.
Rozdělením záznamu můžete snadno
určit místo, od kterého chcete přehrávat,
pokud pořizujete dlouhé záznamy, např.
na jednání. Záznam můžete rozdělovat,
dokud celkový počet záznamů ve složce
nedosáhne 99.
53
CZ
1 Stiskněte tlačítko DIVIDE při
přehrávání záznamu, který chcete
rozdělit.
Bliká aktuální záznam a údaj „DIVIDE“.
 Poznámky


2 Stiskněte tlačítko DIVIDE.
K novější části rozděleného záznamu
se přidá další číslo a čísla následujících
záznamů se zvýší o jedna.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3

Záznam je rozdělen.
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4

Čísla záznamů jsou zvýšena.
Zrušení rozdělení záznamu
Před krokem 1 stiskněte tlačítko  (stop).





54
CZ
K rozdělení záznamu potřebujete určitý volný
prostor v paměti. Více informací najdete
v části „Omezení systému“ na straně 84.
Je-li ve složce uloženo 99 záznamů, nelze
záznam rozdělit. V takovém případě
snižte počet záznamů na 98 nebo méně
vymazáním nepotřebných záznamů nebo
přesunutím některých záznamů do jiné
složky, než se pokusíte záznam rozdělit.
Při dělení záznamu s názvem a jménem
interpreta bude mít novější část stejný název,
jméno interpreta i název souboru.
Jakmile je záznam rozdělen, nelze rozdělené
záznamy pomocí IC rekordéru sloučit.
Chcete-li rozdělené záznamy sloučit, použijte
dodávaný aplikační software.
Pokud rozdělujete záznamy často, nemusí
jednotka další rozdělení záznamu umožnit.
Rozdělíte-li záznam s nastavením budíku,
bude u stejného nastavení budíku
ponechána pouze počáteční část záznamu.
Nemůžete rozdělit záznam na samém
začátku (0,5 sekundy po začátku) nebo na
samém konci (0,5 sekundy před koncem)
záznamu.
Pokud záznam rozdělíte při opakovaném
přehrávání intervalu A-B nebo opakovaném
přehrávání jedné zprávy, nastavení
opakování se zruší.
Pokud po kroku 1 uběhlo více než 10 sekund,
musíte s postupem začít znovu od začátku.
Přehrávání rozděleného
záznamu
Pomocí tlačítek – nebo +
zobrazte číslo záznamu, protože
rozdělené záznamy nyní mají vlastní čísla.
Ochrana proti
náhodnému spuštění –
funkce HOLD
Úpravy záznamů
55
CZ
Abyste zabránili náhodnému spuštění,
posuňte v režimu nahrávání nebo
přehrávání spínač HOLD ve směru šipky.
Na displeji se zobrazí údaj „HOLD“, což
označuje, že všechny funkce tlačítek byly
uzamknuty.
Výběr displeje
DISPLAY/
MENU
Zrušení funkce HOLD
Posuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce.
 Poznámka
Pokud je funkce HOLD aktivována během
nahrávání, musíte funkci HOLD nejdříve zrušit,
abyste mohli nahrávání zastavit.
 Tip
Přehrávání budíku můžete zastavit, i když je
funkce HOLD aktivována. Chcete-li zastavit
budík nebo přehrávání, stiskněte tlačítko
 (stop).
56
CZ
Je-li rekordér IC v režimu záznamu /
pozastavení záznamu, v režimu zastavení
režimu nebo přehrávání, můžete
zvolit, zda chcete na displeji zobrazit
uplynulý čas, zbývající čas (REMAIN),
datum záznamu (REC DATE) nebo dobu
záznamu (REC DATE).
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU.
Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY/
MENU se zobrazení změní následujícím
způsobem.
Indikátor REC DATE
Indikátor REMAIN
* Nejsou-li nastaveny hodiny, zobrazí se údaj
„--Y--M--D“.
** Nejsou-li nastaveny hodiny, zobrazí se údaj
„--:--“.
Je-li IC rekordér v režimu
záznamu/nahrávací pauzy
Uplynulá doba: Zobrazí dobu aktuálního
záznamu.
Zbývající doba: Zobrazí zbývající dobu
nahrávání IC rekordéru.
Datum nahrání: Zobrazí datum, kdy
IC rekordér začal nahrávat aktuální
záznam.
Když je IC rekordér v režimu
přehrávání/zastavení
Uplynulá doba: Zobrazí uplynulý čas
přehrávání aktuálního záznamu.
Zbývající doba: Zobrazí zbývající dobu
aktuálního záznamu, když je IC
rekordér v režimu přehrávání.
Zobrazí zbývající dobu nahrávání,
pokud je IC rekordér v režimu
záznamu.
Datum nahrání: Zobrazí datum, kdy byl
aktuální záznam nahrán.
Doba záznamu: Zobrazí čas, kdy byl
aktuální záznam nahrán.
Úpravy záznamů
Uplynulá doba Zbývající
čas s indikátorem REMAIN 
Zaznamenané datum s indikátorem
REC DATE*  Zaznamenaný čas
s indikátorem REC DATE** 
Uplynulá doba …
Doba záznamu: Zobrazí čas, kdy IC
rekordér začal nahrávat aktuální
záznam.
 Poznámky


Pokud je zvolen režim zobrazení kratší než
1 minuta, displej se automaticky přepne na
zobrazení zbývajícího času a displej bliká.
Pokud s IC rekordérem neprovádíte v režimu
zastavení žádnou činnost po dobu 3 sekund,
displej se vrátí k aktuálnímu času bez ohledu
na nastavení zobrazení.
57
CZ
1 Stiskněte a podržte tlačítko
Použití funkce nabídky
Úprava nastavení
v nabídce
–,
+
Zobrazí se okno nabídky.
2 Stisknutím tlačítka – nebo
DISPLAY/
MENU

DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
+ vyberte položku nabídky, pro

PLAY/
STOP•
ENTER
kterou chcete provést nastavení,
poté stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte nastavení, které chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
58
CZ
4 Stisknutím tlačítka  (stop)
ukončíte režim nabídky.
 Poznámka
Pokud po dobu jedné minuty nestisknete
žádné tlačítko, režim nabídky se automaticky
zruší a displej se vrátí k displeji v režimu
zastavení.
Návrat na předchozí obrazovku
V režimu nabídky stiskněte tlačítko
DISPLAY/MENU.
Použití funkce nabídky
59
CZ
Nastavení v nabídce
Položky nabídky
Nastavení
Provozní režim
( : nastavení lze provést/
: nastavení nelze provést)
Režim
přehrávání
Režim nahrávání



SENS
,



VOR
ON, OFF



LOCK
ON, OFF



DPC
ON (–50 % až +100 %), OFF



EASY-S
ON, OFF



CONT
ON, OFF



REC-OP
ON (ADD, OVER), OFF






MODE
LP, SP, HQ, SHQ
SET DATE
HOUR
12H, 24H



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



ALL ERASE



MOVE



ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED, THU, 
FRI, SAT, DAILY), OFF





ALARM
FOLDER
60
Režim
zastavení
CZ
,
,
,
,
Nastavení (*: výchozí nastavení)
MODE
Nastavuje režim nahrávání.
LP:
Režim monofonního nahrávání ve formátu Long Play.
SP:
Standardní režim monofonního nahrávání.
HQ:
Režim monofonního záznamu s vysokou kvalitou.
SHQ*:
Režim monofonního záznamu se super vysokou kvalitou.
Viz str.
22
SENS
Nastavuje citlivost mikrofonu.
*:
Slouží k nahrávání během jednání nebo v tichém či
rozměrném prostoru.
:
Slouží k záznamu diktovaného textu nebo záznamu
pořizovaného na hlučném místě.
25
VOR
Nastavuje funkci VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Nahrávání se spouští, jakmile IC rekordér zaregistruje zvuk,
a přeruší se, pokud není slyšitelný žádný zvuk; zabraňuje se
tak nahrávání během doby, kdy není k dispozici žádný zvuk.
Funkce VOR se aktivuje stisknutím tlačítka  REC/PAUSE.
OFF*:
Funkce VOR je neaktivní.
27
LOCK
Zamkne záznam, takže ho nemůžete vymazat, připojit
k němu nový záznam, připojit k němu přepsaný záznam
nebo ho rozdělit.
ON:
Funkce zámku je zapnutá.
OFF*:
Funkce zámku je vypnutá.
–
Použití funkce nabídky
Položky nabídky
61
CZ
62
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
DPC
Nastavuje funkci DPC (Digital Pitch Control).
ON:
Můžete nastavovat rychlost přehrávání v rozmezí od
+100 % do –50 % po 10 % pro nastavení + a po 5 % pro
nastavení –.
–30 %*
OFF*:
Funkce DPC je vypnutá.
42
EASY-S
Nastavuje funkci snadného vyhledávání.
ON:
Stisknutím tlačítka + se můžete přesunout přibližně
o 10 sekund vpřed a stisknutím tlačítka – přibližně o
3 sekundy vzad. Tato funkce je užitečná při vyhledávání
požadovaného místa v dlouhém záznamu.
OFF*:
Funkce snadného vyhledávání není aktivní. Stisknete-li
tlačítko – nebo +, posunete se o záznam vpřed
nebo vzad.
37
CONT
Plynule přehraje záznamy ve zvolené složce.
ON:
Funkce CONT je zapnutá.
OFF*:
Je přehráván záznam a IC rekordér se zastaví na začátku
dalšího záznamu.
39
CZ
Viz str.
Nastavení (*: výchozí nastavení)
Viz str.
REC-OP
Přidá záznam k dříve nahrané zprávě nebo přepíše záznam
při přehrávání.
ON:
Můžete připojit nebo přepsat záznam.
ADD*:
Můžete připojit záznam.
OVER:
Můžete přepsat záznam.
OFF*:
Nemůžete připojit nebo přepsat záznam.
32, 34
SET DATE
Nastaví hodiny.
AUTO*:
Je-li IC rekordér připojen k počítači, na kterém je spuštěna
aplikace Digital Voice Editor, hodiny se automaticky nastaví
podle počítače.
MANUAL:
Slouží k postupnému ručnímu nastavení roku, měsíce, dne,
hodiny a minuty.
15
HOUR
Nastaví zobrazení hodin.
12H:
AM12:00 = půlnoc, PM12:00 = poledne
24H*:
0:00 = půlnoc, 12:00 = poledne
17
Použití funkce nabídky
Položky nabídky
63
CZ
Položky nabídky
Nastavení (*: výchozí nastavení)
BEEP
Určuje, zda bude znít pípnutí nebo nikoliv.
ON*:
Pípnutí bude signalizovat operaci, která byla přijata.
OFF:
Nebude vydáváno pípnutí.
Viz str.
–
 Poznámka
Budík zazní i v případě, že je v nabídce možnost „BEEP“ nastavena
na hodnotu „OFF“.
LED
Během provozu zapíná nebo vypíná indikátor provozu.
ON*:
Během nahrávání nebo přehrávání indikátor provozu buď
svítí, nebo bliká.
OFF:
Indikátor provozu nesvítí ani nebliká, a to ani během
provozu.
–
 Poznámka
Je-li IC rekordér připojen k počítači, indikátor provozu se rozsvítí
nebo bude blikat i v případě, je možnost „LED“ nastavena na
hodnotu „OFF“.
64
ALL ERASE
Všechny záznamy ve vybrané složce budou smazány.
Vyberte složku, ze které se mají vymazat všechny záznamy,
v nabídce FOLDER, poté se vraťte do této nabídky. Stiskněte
tlačítko  PLAY/STOP•ENTER, zatímco bliká hlášení „ALL
ERASE“.
51
MOVE
Vybraný záznam bude přesunut do vybrané složky
( , , , nebo ).
Dříve, než se pokusíte o přesunutí záznamu, vyberte záznam,
který chcete přesunout, poté se vraťte do nabídky.
52
CZ
Nastavení (*: výchozí nastavení)
ALARM
Nastaví budík.
ON:
Chcete-li nastavit budík, zvolte hodnotu „ON“ a nastavte
datum, čas nebo den v týdnu, nebo zvolte přehrávání
v režimu „DAILY“.
B-ONLY:
Nastane-li čas budíku, zazní pouze budík.
B-PLAY*:
Pokud nastane čas budíku, zvolený záznam se
přehraje po budíku.
OFF*:
Nastavení budíku je zrušeno.
45
FOLDER
Vybere složku z 5 složek ( ,
24
,
Viz str.
,
nebo
).
Použití funkce nabídky
Položky nabídky
65
CZ
Použití počítače
Použití dodávaného
softwaru Digital Voice
Editor
Možnosti softwaru Digital
Voice Editor
Software Digital Voice Editor umožňuje
přesunout záznamy, které jste
zaznamenali pomocí IC rekordéru, do
počítače. Můžete je uložit do počítače,
přehrát je a upravit je. Dále můžete
přesunout hudební soubory uložené
v počítači do IC rekordéru.
Přenos záznamů pořízených IC
rekordérem do počítače
Záznamy, které jste nahráli pomocí IC
rekordéru, můžete uložit na harddisk
počítače po záznamech, po složkách
nebo všechny záznamy najednou.
Formát, který má být použit pro uložení
těchto záznamů, můžete zvolit takto:
soubory MSV (LPEC), soubory MSV
(ADPCM), soubory MP3, standardní
soubory Windows WAV.
66
CZ
Přehrávání záznamů na počítači
Záznamy můžete přehrávat na počítači
pomocí následujících funkcí: opakované
přehrávání jedné zprávy, opakované
přehrávání intervalu A-B, snadné
vyhledávání, přehrávání se záložkami i
normální přehrávání. Dále můžete upravit
rychlost přehrávání.
Přenos záznamů uložených
v počítači na IC rekordéru pro
přehrání
Můžete přenést záznamy uložené
v počítači, stejně jako jiné soubory, např.
hlasové soubory odeslané e-mailem,
soubory MSV (LPEC/ADPCM), soubory
WAV, soubory MP3, po souboru nebo
složce, do IC rekordéru. Můžete je přehrát
i pomocí IC rekordéru.
Úprava záznamů uložených
v počítači nebo IC rekordéru
pomocí počítače
Můžete změnit názvy záznamů nebo
jména uživatelů, třídit záznamy, nastavit/
odstranit značky priority nebo záložky
atd. v počítači podle formátu souboru.
Pomocí počítače můžete změnit pořadí
záznamů v IC rekordéru. Dále můžete
uložit uložené záznamy do počítače
převedením hlasového formátu na
vhodnější.
Další vhodná použití



Pomocí nástroje CD Recording Tool
pro aplikaci Digital Voice Editor
můžete přehrávat skladby z disku CD
vloženého do jednotky CD počítače
a uložit skladby z disku CD na pevný
disk počítače v souborovém formátu
podporovaném aplikací Digital Voice
Editor. Uložené soubory lze přenést do
IC rekordéru pomocí aplikace Digital
Voice Editor.
Pomocí nástroje CD Burning Tool pro
aplikaci Digital Voice Editor můžete
vyrobit svůj originální hudební nebo
datový disk CD ze souborů nahraných
pomocí IC rekordéru nebo ze souborů
uložených na pevném disku pomocí
aplikace Digital Voice Editor.
Použití počítače

Můžete odesílat hlasové e-mailové
zprávy pomocí e-mailového softwaru
MAPI.
Můžete přepsat záznamy IC rekordéru
pomocí softwaru pro rozpoznávání
hlasu Dragon NaturallySpeaking®
(v počítači musí být nainstalována
aplikace Dragon NaturallySpeaking
verze 5.0 (nebo vyšší) Preferred nebo
Professional Edition).
V počítači můžete nastavit/zrušit jméno
uživatele IC rekordéru, změnit nastavení
budíku atd.

Použití nástrojů CD Recording Tool a
CD Burning Tool pro aplikaci DVE je
omezeno na osobní potřebu.
67
CZ
Systémové požadavky
Operační systémy:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 nebo vyšší
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 nebo vyšší
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 nebo vyšší
Windows® XP Professional Service Pack 2
nebo vyšší
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 nebo vyšší
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 nebo vyšší
předinstalovaný
 Poznámka
64bitový OS není podporován.
Požadavky na hardware:
Počítač: IBM PC/AT nebo kompatibilní
Procesor: procesor 266 MHz Pentium®
II nebo vyšší (pro Windows Vista®
procesor 800 MHz Pentium® III nebo
vyšší)
68
CZ
RAM: 128 MB nebo více (pro Windows
Vista® 512 MB nebo více)
Místo na pevném disku: 150 MB nebo
více
Jednotka CD-ROM (Při tvorbě
zvukového nebo datového disku CD
potřebujete jednotku CD-R/RW)
Port: port USB
Zvuková karta: Zvukové karty
kompatibilní s operačními systémy
podporovanými systémem Microsoft®
Windows®
Displej: High color (16bitový) nebo
vyšší a 800 x 480 obrazových bodů
nebo více
Přístup na internet pro funkci Voice Mail
a databáze disků CD
 Poznámka
Podporovány nejsou následující systémy:
 jiný než výše uvedený operační systém;
 osobně sestavené počítače nebo operační
systémy;
 aktualizované operační systémy;
 prostředí s možností provozování několika
operačních systémů;
 prostředí s několika monitory.
Poznámka k přepisu záznamu
Chcete-li použít software pro
rozpoznávání hlasu Dragon
NaturallySpeaking® k přepsání záznamu,
počítač musí rovněž splňovat systémové
požadavky pro software Dragon
NaturallySpeaking.
Nejnovější verzi a dostupnost softwaru
Dragon NaturallySpeaking v jednotlivých
regionech najdete na stránce: http://
www.nuance.com/
Poznámka k odesílání hlasového
e-mailu
Nainstalujte software Digital Voice Editor
na pevný disk počítače.
 Poznámky



Před instalací softwaru Digital Voice Editor
zavřete všechny spuštěné aplikace.
Při instalaci a odinstalaci softwaru v systému
Windows® 2000 Professional se přihlaste
k systému Windows pomocí účtu Správce.
Při instalaci a odinstalaci softwaru
v systémech Windows Vista® Home Basic/
Windows Vista® Home Premium/Windows
Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/
Windows® XP Home Edition Service Pack2
nebo vyšší/Windows® XP Professional
Service Pack 2 nebo vyšší/Windows® XP
Media Center Edition Service Pack 2 nebo
vyšší/Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 2 nebo vyšší/Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack
2 nebo vyšší se přihlaste prostřednictvím
účtu „Správce počítače“. (Chcete-li zjistit, zda
uživatelské jméno náleží „Správci počítače“,
otevřete v nabídce „Ovládací panely“ položku
„Uživatelské účty“; údaj je zobrazen pod
uživatelským jménem.)
Použití počítače
Používáte-li aplikaci Microsoft® Outlook
Express 5.0/5.5/6.0 k odeslání hlasového
e-mailu záznamu, počítač musí rovněž
splňovat systémové požadavky pro
aplikaci Outlook Express.
Instalace softwaru
69
CZ




Je-li již nainstalován software „Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0“, instalace
dodávaného softwaru aplikaci „Memory
Stick Voice Editor“ automaticky odebere.
(Záznamy nebudou odstraněny.)
Po instalaci je rovněž nainstalován modul
Microsoft DirectX v závislosti na operačním
systému v počítači. Po odinstalaci softwaru
není tento modul odstraněn.
Po instalaci softwaru Digital Voice Editor
neinstalujte aplikaci „Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0“. Aplikace Digital Voice
Editor nebude pracovat správně.
Pomocí dodávaného softwaru můžete
ukládat a upravovat záznamy na kartě
„Memory Stick“.
1 Zkontrolujte, že IC rekordér není
připojen, a zapněte počítač se
systémem Windows.
2 Vložte dodávaný disk CD-ROM do
jednotky CD-ROM.
Automaticky se spustí nabídka [IC
Recorder Software Setup] a zobrazí
se okno [Welcome to IC Recorder
Software Setup]. Pokud se nabídka
[IC Recorder Software Setup] nespustí,
otevřete složku [DVE] ve složce [Setup]
na disku CD a poklepejte na položku
[setup.exe].
70
CZ
3 Zkontrolujte, že souhlasíte
s podmínkami licenční smlouvy,
zvolte možnost [I accept the
terms of the license agreement]
a klepněte na tlačítko [Next].
Zobrazí se okno [Software Install].
4 Vyberte možnost [Digital Voice
Editor], poté klepněte tlačítko na
[Install].
Podle návodu na obrazovce proveďte
nastavení požadované pro instalaci.
Pokud jste již nainstalovali předchozí
verzi aplikace Digital Voice Editor
nebo jakoukoliv verzi aplikace
„Memory Stick Voice Editor“.
Zobrazí se dialogové okno pro
odebrání předchozí verze aplikace
Digital Voice Editor nebo jakékoliv
verze aplikace „Memory Stick Voice
Editor“. Podle návodu na obrazovce
odeberte software. Soubory záznamů
se neodeberou.
 Poznámka
Dojde-li k pokusu o nepovolenou úpravu
dat nebo použití souboru pro jiné než
soukromé účely, může se soubor stát
nepřehrávatelným nebo aplikace Digital
Voice Editor nepoužitelnou.
Dialogové okno výběru způsobu
uložení souborů
Při ukládání souborů zaznamenaných
pomocí rekordéru IC do výše
uvedeného počítače můžete zvolit,
zda je chcete převést do formátu MP3.
Vyberte požadované nastavení.
5 Když se zobrazí okno [Ready to
Install the Program], klepněte na
tlačítko [Install].
Instalace se zahájí.
Wizard Complete], zvolte volbu
[Yes, I want to restart my computer
now], poté klepněte na položku
[Finish].
Počítač se restartuje.
Po restartu počítače je instalace
dokončena.
Odinstalace softwaru
Chcete-li software odinstalovat,
postupujte podle následujících kroků.
Windows 2000 nebo Windows XP
1 Klepněte na možnost [Start], vyberte
volbu [Nastavení], [Ovládací panely] a
[Přidat nebo odebrat programy] nebo
[Přidat/Odebrat aplikace].
Použití počítače
Dialogové okno pro výběr jazyka
používaného pro nápovědu
Klepnutím vyberte jazyk, v němž
chcete zobrazit nápovědu.
6 Když se zobrazí okno [InstallShield
2 V seznamu vyberte položku [Digital
Voice Editor 3] a klepněte na možnost
[Odebrat] nebo [Změnit nebo odebrat].
3 Postupujte podle pokynů na displeji.
71
CZ
Windows Vista
1 Klepněte na možnost [Start] – [Ovládací
panely] – [Programy] a v kategorii
klepněte na volbu [Programy a funkce].
2 V seznamu vyberte položku [Digital
Voice Editor 3] a klepněte na možnost
[Odinstalovat].
3 V okně [Řízení uživatelských účtů]
klepněte na možnost [Pokračovat].
4 Postupujte podle pokynů na displeji.
 Poznámka
Chcete-li software po instalaci přesunout
na jinou jednotku nebo do jiného adresáře,
je nutné software nejdříve odinstalovat a
poté znovu nainstalovat. Software nepracuje
správně, pokud softwarové soubory pouze
přesunete.
Připojení IC rekordéru
k počítači
Po připojení IC rekordéru k počítači lze
přenášet data z IC rekordéru do počítače.
Pomocí připojovacího kabelu USB
dodávaného s IC rekordérem propojte
konektor  (USB) IC rekordéru a počítače.
IC rekordér bude počítačem rozpoznán
okamžitě po připojení kabelu. Kabel
můžete připojit i odpojit, když jsou
IC rekordér a počítač zapnuté nebo
vypnuté.
Připojení ke
konektoru
 (USB) IC
rekordéru
 Tip
Odinstalace neodstraní soubory záznamů.
Připojení ke Připojovací
konektoru kabel (součástí
USB
dodávky)
počítače
72
CZ
 Poznámky






Odkazy na soubory
nápovědy
Podrobnější informace o jednotlivých
funkcích naleznete v souborech
nápovědy.
Nápověda
Použití počítače

Před připojením IC rekordéru k počítači je
nutné nainstalovat software Digital Voice
Editor. Jinak se při připojení IC rekordéru
k počítači může zobrazit zpráva jako [Byl
nalezen nový hardware]. V takovém případě
klepněte na tlačítko [Storno].
Nepřipojujte k počítači více než dvě zařízení
USB. Může dojít k narušení normální činnosti.
Použití IC rekordéru s rozbočovačem USB
nebo prodlužovacím kabelem USB není
zaručeno.
V závislosti na momentálně připojených
jiných zařízení USB může kdykoli dojít
k potížím.
Před připojením IC rekordéru k počítači
zkontrolujte, zda jsou do IC rekordéru
vloženy baterie.
Když připojíte IC rekordér k počítači, ujistěte
se, že je IC rekordér v režimu zastavení.
Když aplikaci Digital Voice Editor
nepoužíváte, doporučujeme kabel odpojit.
73
CZ
Odpojení IC rekordéru od
počítače
Použijte postup uvedený níže;
v opačném případě může dojít
k poškození dat.
1 Přesvědčte se, že nebliká indikátor
provozu.
2 Odpojte IC rekordér od zásuvky
USB počítače.
Na obrazovce systému Windows
klepněte levým tlačítkem na ikonu
„Bezpečně odebrat hardware“
v panelu nástrojů a potom na možnost
„Bezpečně odebrat velkokapacitní
paměťové zařízení USB“.
Na obrazovce systému Macintosh
přetáhněte ikonu „IC RECORDER“ na
ploše do „Odpadkového koše“.
Podrobnější informace o odpojení IC
rekordéru najdete v návodu k obsluze
dodávaném s počítačem.
74
CZ
Řešení problémů
Řešení problémů
Dříve, než předáte IC rekordér k opravě, prostudujte si následující odstavce. V případě, že
problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.
IC rekordér
Náprava
IC rekordér nelze vypnout.

Když je IC rekordér zastaven, posuňte spínač HOLD ve směru
šipky (strana 18).
IC rekordér nelze zapnout.

Je aktivní spínač HOLD. Posuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce (strana 18).
Displej nezmizí. Displej je
rozmazaný.

Než začnete IC rekordér používat, odstraňte ochrannou fólii na
displeji.
IC rekordér nepracuje.

Nebyla dodržena správná polarita vložených baterií
(viz strana 12).
Baterie jsou téměř vybité (strana 13).
Tlačítka jsou zablokována spínačem HOLD (viz strana 55).


Z reproduktoru nezní
zvuk.

Z reproduktoru zní zvuk,
přestože jsou připojena
sluchátka.


Řešení problémů
Příznak
Hlasitost je úplně ztišena (viz strana 37).
Jsou připojena sluchátka (viz strana 37).
Pokud během přehrávání nejsou řádně připojena sluchátka,
může zvuk vycházet z reproduktoru. Odpojte sluchátka a poté
je opět správně zapojte.
75
CZ
Příznak
Náprava
Nesvítí indikátor provozu.

Možnost „LED“ je nastavena na hodnotu „OFF“ (viz strana 64).
Otevřete nabídku a nastavte možnost „LED“ na hodnotu „ON“.
Zobrazuje se údaj „FULL“ a
nelze zahájit nahrávání.

Paměť je plná. Po uložení do počítače vymažte některé
záznamy (viz strana 49) nebo všechny záznamy.
Zobrazuje se hlášení
„FULL“ a IC rekordér nelze
používat.

Do vybrané složky bylo nahráno 99 záznamů nebo bylo
nahráno celkem 495 záznamů (při využití 5 složek). Proto nelze
nahrát ani přesunout žádný záznam. Po uložení do počítače
vymažte některé záznamy (viz strana 49) nebo všechny
záznamy.
Přeruší se nahrávání.

Je aktivní funkce VOR (viz strana 27). V nabídce nastavte
možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“ (viz strana 61).
Je slyšet hluk.

Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně škrábli nebo
se otřeli o IC rekordér, a proto byl zaznamenán hluk.
IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn do
blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního
telefonu.
Při nahrávání byl znečištěn konektor připojeného mikrofonu.
Vyčistěte konektor.
Je znečištěn konektor  (sluchátka). Vyčistěte konektor.



Úroveň záznamu je nízká.
76
CZ

Možnost „SENS“ (citlivost mikrofonu) je nastavena na hodnotu
„
“. Otevřete nabídku a nastavte možnost „SENS“ na hodnotu
„
“ (strana 61).
Náprava

Připojte konektor sluchátek jiného přístroje ke konektoru 
(mikrofon) IC rekordéru a upravte na přístroji připojeném k IC
rekordéru nastavení hlasitosti.
Rychlost přehrávání je
příliš vysoká nebo příliš
nízká.

Rychlost přehrávání je nastavena pomocí DPC. Upravte
rychlost v DPC znovu v nabídce (strana 62).
Zobrazí se znaky „--:--“.

Nenastavili jste hodiny (viz strana 15).
Na obrazovce REC DATE se
zobrazují znaky „--Y--M--D“
nebo „--:--“.

Datum záznamu se nezobrazí, pokud jste pořídili záznam a
nebyly nastaveny hodiny.
V nabídce se zobrazuje
méně položek.

Zobrazované položky nabídky se liší podle aktuálního
provozního režimu (režim zastavení, přehrávání a nahrávání)
(viz strana 60).
Zbývající čas zobrazený
na displeji je kratší, než
čas zobrazený v dodávané
aplikaci Digital Voice
Editor.

Rekordér IC vyžaduje určité množství paměti pro činnost
systému. Toto množství je odečteno od zbývajícího času, což
způsobuje rozdíl.
Životnost baterie je krátká.

Životnost baterií na straně 13 je založena na přehrávání s
úrovní hlasitosti nastavenou na 27. Životnost baterií se může
zkrátit v závislosti na používání IC rekordéru.
Řešení problémů
Příznak
Při nahrávání z jiného
přístroje je úroveň
vstupního signálu příliš
slabá nebo příliš silná.
77
CZ
Příznak
Náprava
Pokud jste nechali baterie
v IC rekordéru vložené
delší dobu bez použití,
dojde k jejich úplnému
vybití.

Baterie se pomalu vybíjejí i v případě, že IC rekordér není
používán. Životnost baterie se mění podle vlhkosti a ostatních
podmínek prostředí. Obvykle baterie vydrží přibližně čtyři
měsíce. Pokud nebudete IC rekordér delší dobu používat,
doporučujeme přístroj vypnout (strana 18) nebo vyjmout
z přístroje baterie.
Spuštění IC rekordéru trvá
příliš dlouhou dobu.

Pokud IC rekordér zpracovává velký objem dat, může jeho
spuštění trvat delší dobu. Nejedná se o nesprávnou funkci IC
rekordéru. Vyčkejte, dokud nezmizí úvodní obrazovka.
IC rekordér nepracuje
správně.

Vyjměte baterie a znovu je vložte (viz strana 12).
Počítač IC rekordér
nerozezná.
Z počítače nelze přenést
složku/soubor.

Odpojte IC rekordér od počítače a připojte jej znovu.
Nepoužívejte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB
jiný, než dodaný připojovací prodlužovací kabel USB. Připojte
IC rekordér pomocí dodaného připojovacího prodlužovacího
kabelu USB.
Operace nemusí proběhnout úspěšně, pokud máte systémové
požadavky jiné než ty popsané na straně 68.
V závislosti na pozici konektoru USB nemusí být IC rekordér
rozeznán. Pokud k tomu dojde, použijte jiný konektor.



Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené záznamy vymazány.
78
CZ
Digital Voice Editor
Informace o softwarové aplikaci Digital Voice Editor naleznete rovněž v souborech
nápovědy.
Příznak
Náprava
Software Digital Voice
Editor nelze nainstalovat.



IC rekordér nebo kartu
„Memory Stick“ nelze
správně připojit.

Řešení problémů

Volné místo na disku nebo v paměti počítače je příliš malé.
Zkontrolujte místo na pevném disku a v paměti.
Pokoušíte se nainstalovat software do operačního systému,
který software Digital Voice Editor nepodporuje.
V systému Windows Vista® Ultimate/Windows Vista® Business/
Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/
Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 nebo
vyšší/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2
nebo vyšší/Windows® XP Media Center Edition Service Pack
2 nebo vyšší/Windows® XP Professional Service Pack 2 nebo
vyšší/Windows® XP Home Edition Service Pack 2 nebo vyšší jste
se přihlásili pod uživatelským jménem patřícím k uživatelskému
účtu s omezením. Přihlaste se pomocí uživatelského účtu
s právy Správce počítače.
V systému Windows® 2000 Professional se přihlaste pomocí
účtu Správce.
Zkontrolujte, zda instalace softwaru proběhla úspěšně. Rovněž
zkontrolujte zapojení následujícím způsobem:
Při použití externího rozbočovače USB připojte IC rekordér přímo
k počítači.
 Odpojte a znovu připojte kabel ke konektoru IC rekordéru.
 Připojte IC rekordér k jinému konektoru USB.


Systém počítače je možná ve stavu spánku/hibernace.
Nenechte počítač přejít do stavu spánku/hibernace systému,
pokud je připojen k IC rekordéru.
79
CZ
Příznak
Náprava
Záznamy nelze přehrávat./
Hlasitost přehrávání je
příliš nízká.





80
Není nainstalována zvuková karta.
V počítači není zabudován nebo připojen reproduktor.
Hlasitost je nastavena na tichou úroveň.
Zvyšte hlasitost v počítači. (Postupujte podle pokynů
uvedených v příručce k počítači.)
Hlasitost souborů WAV lze změnit a uložit pomocí funkce
„Increase Volume“ v aplikaci Microsoft Sound Recorder.
Uložené soubory záznamů
nelze přehrát ani upravit.

Nelze přehrát záznam, jehož souborový formát aplikace Digital
Voice Editor nepodporuje. V závislosti na souborovém formátu
nelze používat některé z funkcí editace v aplikaci.
Počitadlo nebo posuvník
se pohybují nesprávně.
Je slyšet hluk.

K tomu dochází při přehrávání záznamů, které jste rozdělili,
sloučili, přepsali nebo přidali. Nejdříve záznam uložte na pevný
disk a pak jej přidejte do IC rekordéru. Použijte souborový
formát, který vyhovuje používanému IC rekordéru.
Činnost je pomalá, je-li
uloženo mnoho záznamů.

Pokud se celkový počet záznamů zvýší, činnost se zpomalí bez
ohledu na celkovou délku záznamů.
Displej nefunguje během
ukládání, přidávání nebo
odstraňování záznamů.

Kopírování a odstraňování delších záznamů trvá delší dobu. Po
dokončení akcí displej pracuje normálně.
Převedení souborového
formátu trvá příliš dlouho.

Doba potřebná pro převedení souborového formátu je závislá
na velikosti souboru.
CZ
Příznak
Náprava
Při spuštění aplikace
Digital Voice Editor
software „zamrzne“.



Během komunikace počítače s IC rekordérem neodpojujte
konektor IC rekordéru. V opačném případě může být činnost
počítače nestabilní nebo může dojít k poškození dat v IC
rekordéru.
Mohlo dojít ke konfliktu mezi softwarem a jiným ovladačem
nebo aplikací.
Neinstalujte software „Memory Stick Voice Editor“ a Digital
Voice Editor Ver. 2x po instalaci softwaru Digital Voice Editor.
Aplikace Digital Voice Editor nemusí pracovat správně.
Řešení problémů
81
CZ
Chybová hlášení
Chybové hlášení
Příčina/náprava
LO BATT

Baterie jsou vyčerpány. Nahraďte staré baterie novými.
FULL (zároveň bliká
ikona )

Zbývající kapacita paměti IC rekordéru je nedostatečná. Před
nahráváním vymažte některé záznamy.
FULL (zároveň bliká číslo
zprávy)

Nemůžete nahrát nový záznam, protože v aktuální složce je již
99 záznamů. Před nahráváním vymažte některé záznamy.
FULL (zároveň bliká
indikátor složky)

Záznam nemůžete přesunout, protože ve složce, do které
chcete záznam přesunout, je už 99 záznamů. Před přesunem
vymažte některé záznamy.
SET DATE

Nastavte hodiny; v opačném případě nelze nastavit budík.
NO DATA

Vybraná složka neobsahuje žádné záznamy. Nemůžete
zamknout záznam, vymazat záznam/y nebo nastavit budík atd.
PRE SET

Nastavíte budík, pokud jste ho už nastavili předtím.
Zkontrolujte nastavení a nastavte odpovídající datum a čas.
BACK-D

Nastavili jste budík na čas, který již nastal. Zkontrolujte
nastavení a nastavte odpovídající datum a čas.

Zvolili jste záznam, který byl zamčen. Nemůžete k němu
připojit nový záznam, nemůžete jej přepsat ani vymazat. Před
vymazáním záznamu v nabídce nastavte možnost „LOCK“ na
hodnotu „OFF“.

Zvolený záznam není totožný s tím, který byl nahrán pomocí
IC rekordéru. Nemůžete ho rozdělit, přidat k němu záznam,
přepsat ho atd.
NO EDIT
82
CZ
Chybové hlášení
Příčina/náprava
OFF REC-OP

Nemůžete připojit záznam nebo záznam přepsat, protože
možnost „REC-OP“ je nastavena na hodnotu „OFF“. Nastavte ji
na hodnotu „ON“.
ERR ACCESS
ERR 01 – ERR 05

V systému došlo k jiné chybě, než jsou chyby uvedené výše.
Vyjměte baterie a znovu je vložte (viz strana 12).
Řešení problémů
83
CZ
Omezení systému
IC rekordér má několik systémových omezení. Záležitosti uvedené níže nepředstavují
nesprávnou funkci IC rekordéru.
Příznak
Příčina/náprava
Nelze pořizovat záznamy
až do maximální doby
nahrávání.


84
Nahráváte-li záznamy v různé kombinaci režimů SHQ, HQ, SP
nebo LP, zbývající dostupný čas pro záznamy se pohybuje
v rozmezí od maximálního času pro záznamy v režimu SHQ po
maximální čas pro záznamy v režimu LP.
Součet hodnoty na počítadle (uplynulá doba nahrávání) a
zbývající doby nahrávání může být menší, než maximální doba
nahrávání IC rekordéru.
Hudební soubory nelze
zobrazit v pořadí.

Pokud jste hudební soubory přenesli pomocí počítače, nemusí
být tyto soubory z důvodu systémového omezení zkopírovány
v pořadí, ve kterém byly přeneseny.
Nelze určit koncový bod
intervalu B.

Koncový bod B nelze určit na místě, které se nachází před
nastaveným počátečním bodem A.
Pokud nastavíte
přehrávání A-B Repeat,
nastavené pozice se mírně
posunou.

Nastavené pozice se mohou mírně posunout v závislosti na
souborech přenesených do IC rekordéru z počítače.
CZ
Doplňkové informace
1 Dodaný připojovací kabel USB
Použití síťového
adaptéru USB (není
součástí dodávky)
2 Připojte síťový adaptér USB (není
připojte ke konektoru  (USB) IC
rekordéru.
součástí dodávky) k připojovacímu
kabelu USB.
3 Zapojte síťový adaptér USB do
Konektor 
(USB)
Síťový adaptér USB
(není součástí dodávky)
elektrické zásuvky.
Doplňkové informace
IC rekordér lze připojit k elektrické síti
pomocí síťového adaptéru USB AC-U50A
(není součástí dodávky).
85
CZ
Odpojení IC rekordéru od
elektrické sítě
Použijte postup uvedený níže;
v opačném případě může dojít
k poškození dat.
1 Pokud nahráváte nebo přehráváte
záznam, stisknutím tlačítka
 (stop) uveďte IC rekordér do
režimu zastavení.
2 Přesvědčte se, že nebliká indikátor
provozu.
3 Odpojte síťový adaptér USB od
síťové zásuvky a poté odpojte
připojovací kabel USB od síťového
adaptéru USB.
86
CZ
 Poznámky
Během nahrávání (indikátor provozu svítí
nebo bliká červeně) nebo přístupu k datům
(indikátor provozu bliká oranžově):
 nepřipojujte ani neodpojujte IC rekordér
od síťového adaptéru USB, který je
připojen k síťové zásuvce;
 nepřipojujte ani neodpojujte síťový
adaptér USB připojený k IC rekordéru od
síťové zásuvky.
V opačném případě může dojít k poškození
dat. Pokud IC rekordér zpracovává velký
objem dat, může se na delší dobu na displeji
zobrazit výchozí obrazovka. Nejedná se
o nesprávnou funkci IC rekordéru. Vyčkejte,
dokud výchozí obrazovka z displeje nezmizí.
 Je-li připojen síťový adaptér USB (není
součástí dodávky), nezobrazuje se na displeji
indikátor baterií.

Bezpečnostní
informace
Hluk

Napájení

Přístroj provozujte pouze při napětí
3,0 V nebo 2,4 V stejn. Používejte dvě
alkalické baterie LR03 (velikost AAA)
nebo dvě nabíjecí baterie NH-AAA.
Bezpečnost

Nepoužívejte přístroj během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo
obsluze jakéhokoliv motorového
vozidla.
Manipulace

Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů
tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš
velkému množství prachu nebo
mechanickým nárazům.
Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv
pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
baterie a před dalším použitím nechejte
přístroj zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
Údržba

Při čištění vnějšího povrchu přístroje
používejte měkký hadřík mírně
navlhčený ve vodě. Nepoužívejte líh,
benzín ani ředidlo.
Budete-li mít jakékoli dotazy nebo
problémy týkající se přístroje, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
Doplňkové informace


Je-li přístroj během nahrávání nebo
přehrávání umístěn do blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo
mobilního telefonu, může být slyšet
hluk.
Pokud během nahrávání na přístroj
škrábnete nebo se o něj otřete
(například prstem), může být nahrán
hluk.
87
CZ
Doporučení k zálohování
Chcete-li se vyhnout riziku ztráty
dat způsobené nepředpokládanou
funkcí nebo selháním IC rekordéru,
doporučujeme vám, abyste si uložili
záložní kopii pořízených záznamů na
kazetový magnetofon, do počítače,
apod.
Technické údaje
IC rekordér
Kapacita (k dispozici pro uživatele)
1 GB (zhruba 989 MB = 1 037 565 952 bajtů)
Část kapacity paměti se využívá pro účely
správy.
Doba nahrávání*1
Viz strana 23.
*1Pokud nahráváte nepřetržitě delší dobu,
může nastat situace, kdy bude nutné
vyměnit baterie za nové v průběhu
nahrávání. Podrobnosti o výdrži baterie
najdete na straně 13.
Frekvenční rozsah




SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
SP: 75 Hz - 15 000 Hz
LP: 75 Hz - 3 500 Hz
Bitový tok formátu MP3 a vzorkovací
frekvence pro režim záznamu*2




SHQ: 44,1 kHz, 192 kb/s stereo
HQ: 44,1 kHz, 128 kb/s stereo
SP: 44,1 kHz, 48 kb/s mono
LP: 11,025 kHz, 8 kb/s mono
Rychlost datového toku: 32-320 kb/s, VBR
*2Podporováno je rovněž přehrávání souborů
MP3 nahraných pomocí IC rekordéru.
Některé kodéry nejsou podporovány.
88
CZ
Všeobecné
Reproduktor
Průměr přibl. 28 mm
Hmotnost (JEITA)*3
Cca 71 g včetně alkalických baterií LR03
(AAA, mikrotužkové)
300 mW
*3Hodnota naměřená podle normy JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Vstup/výstup
Dodané příslušenství
Výkon



Konektor mikrofonu (minikonektor, stereo)
 vstup pro zásuvný napájený mikrofon,
minimální vstupní úroveň 0,5 mV,
impedance 3 kiloohmy nebo nižší
Konektor sluchátek (minikonektor, stereo)
 výstup pro sluchátka 8 - 300 ohmů
Konektor USB
 kompatibilní s vysokorychlostním USB
Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)
+100 % až –50 %
Volitelné příslušenství
Aktivní reproduktor SRS-T80
Elektretový kondenzátorový mikrofon
ECM‑CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM‑DS30P, ECM-TL1
Připojovací kabel audio RK-G136, RK-G139
(kromě Evropy)
Nabíjecí baterie NH-AAA-B2K
USB adaptér střídavého proudu AC‑U50A
Nabíječka baterií BCG-34HS2KA
Dvě alkalické baterie LR03 (AAA, mikrotužková)
(součást dodávky): 3,0 V stejn.
Dvě nabíjecí baterie NH-AAA (nejsou součástí
dodávky): 2,4 V stejn.
Prodejce nemusí mít některé z výše
uvedeného příslušenství k dispozici.
Podrobné informace získáte u prodejce.
Provozní teplota
Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
5 °C - 35 °C
Doplňkové informace
Napájení
Viz strana 7.
Rozměry (š/v/h) (vyjma přečnívajících
dílů a ovládacích prvků) (JEITA)*3
37 × 111 × 21,2 mm
89
CZ
Rejstřík
A
A-B Repeat......................................................................41
B
Baterie........................................................................12, 13
Bezpečnostní informace........................................87
Budík...........................................................................45, 65
Hluk.....................................................................................87
HOLD..........................................................................18, 55
HQ................................................................ 13, 22, 23, 61
I
Indikátor baterií...........................................................13
L
LP.................................................................. 13, 22, 23, 61
C
M
Chybová hlášení..........................................................82
Číslo záznamu...............................................................10
Citlivost mikrofonu............................................25, 61
Mazání záznamů.........................................................49
D
Digital Voice Editor................................................7, 66
Doba nahrávání...........................................................21
DPC (funkce Digital Pitch
Control).............................................................42, 60, 62
E
Externí mikrofon..........................................................30
F
Funkce VOR............................................................27, 61
90
H
CZ
N
Nabídka
ALARM.................................................................60, 65
ALL ERASE.........................................................60, 64
BEEP......................................................................60, 64
CONT....................................................................60, 62
DPC........................................................................60, 62
EASY-S..................................................................60, 62
FOLDER...............................................................60, 65
HOUR...................................................................60, 63
LED........................................................................60, 64
LOCK.....................................................................60, 61
MODE...................................................................60, 61
MOVE...................................................................60, 64
nabídce.......................................................................60
Provedení nastavení...........................................58
REC-OP................................................................60, 63
SENS......................................................................60, 61
SET DATE............................................................60, 63
VOR........................................................................60, 61
Nabíjecí baterie...............................................7, 12, 14
Nahrávání na jiném přístroji.................................43
Nahrávání záznamů..................................................19
Nastavení hlasitosti............................................21, 37
Nastavení hodin..........................................................15
O
Omezení systému......................................................84
P
Řešení problémů.........................................................75
Režim nahrávání..................................................22, 61
Rozdělení záznamu...........................................28, 53
S
SHQ............................................................. 13, 22, 23, 61
Síťový adaptér USB....................................................85
Sledování nahrávání.................................................23
Složka.........................................................................19, 36
Snadné vyhledávání.........................................37, 62
Software...........................................................................66
SP.................................................................. 13, 22, 23, 61
T
Technické údaje...........................................................88
telefonu............................................................................31
U
Údržba...............................................................................87
Úpravy záznamů.........................................................49
Rejstřík
Pípnutí...............................................................................64
Plynulé přehrávání.....................................................39
počítači.............................................................................72
Pozastavení nahrávání.....................................21, 28
Přehled součástí a ovládacích prvků
Displej.............................................................................9
Přední strana...............................................................8
Zadní strana................................................................9
Přehrávání záznamů..................................................36
Přesunutí záznamu............................................52, 64
Příprava zdroje napájení.........................................12
R
V
Vestavěné mikrofony................................................19
Vyhledávání vpřed.....................................................37
Vyhledávání vzad........................................................37
91
CZ
Z
Záznam pomocí externího mikrofonu..........30
Životnost baterií..........................................................13
92
CZ
Ochranné známky








Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX a jejich loga jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných
zemích.
Apple a Macintosh jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených
státech amerických a dalších zemích.
Pentium je registrovaná ochranná známka
společnosti Intel Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007 - 2008 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
Technologie a patenty kódování zvukového signálu
MPEG Layer-3 jsou licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
„Memory Stick” a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
„LPEC“ a
jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
Patentové licence pro USA a další státy poskytla
společnost Dolby Laboratories.
Rejstřík
Všechny ostatní ochranné známky a registrované
ochranné známky jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami svých
příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly
„™ “ a „® “ uváděny ve všech případech.
Aplikace „Digital Voice Editor“ využívá softwarové
moduly podle následujících informací:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Všechna práva
vyhrazena.
93
CZ
Download PDF

advertising