Sony | ICD-PX720 | Sony ICD-PX720 Návod k obsluze

Tento stručný návod k obsluze popisuje pouze
základní operace, jako je například nahrávání,
přehrávání nebo mazání záznamů. Návod k obsluze
s vysvětlením všech vlastností a funkcí je dodáván
spolu s IC rekordérem jako soubory ve formátu PDF
v 19 jazycích, které jsou uloženy na dodaném disku
CD-ROM.
Soubory PDF obsahující návod k použití si můžete
zkopírovat do svého počítače. Vložte dodaný disk
CD-ROM do jednotky CD-ROM ve svém počítači a
pokračujte podle návodu na obrazovce.
Pokud nejsou instrukce zobrazeny na obrazovce,
klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD-ROM
v průzkumníku Windows a vyberte možnost Otevřít.
Potom poklepejte na položku [SetupLauncher.exe].
Anglická jazyková verze návodu k obsluze se rovněž
dodává ve formě tištěné příručky.
Pro zákazníky v Evropě
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho
by měl být odložen do sběrného
místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným nákladním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
CZ
výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Dodávané příslušenství: Připojovací kabel USB
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, k nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce
nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z
přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobek, který je na konci své životnosti na místo,
jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad,
firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství
nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky:
následující údaje platí jen pro
zařízení prodávané v zemích,
ve kterých platí direktivy
Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu
a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních
a záručních dokumentech.



Nahraná hudba je určena pouze pro osobní
potřebu. Využití hudby nad tento rámec
vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
Společnost Sony neodpovídá za neúplný
záznam či stažení dat a za jejich poškození
v důsledku problémů s IC rekordérem nebo
s počítačem.
V závislosti na typu textů a znaků se může stát,
že text zobrazovaný v IC rekordéru nebude
v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
 Kapacita připojeného IC rekordéru.
 IC rekordér nefunguje správně.
 Informace obsahu jsou napsány v jazyce nebo
pomocí znaků, které IC rekordér nepodporuje.
Poznámka pro
uživatele
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Všechna práva vyhrazena. Příručka a popsaný
software, jako celek nebo po částech, nesmí být
reprodukovány, překládány ani redukovány do žádné
strojově čitelné podoby bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Sony Corporation.
SPOLEČNOST SONY CORPORATION NENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ
ČI NEOBVYKLÉ POŠKOZENÍ, NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ,
SMLOUVY ČI JINÉHO, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI
V SOUVISLOSTI S TOUTO PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM
ČI JINÝMI INFORMACEMI ZDE OBSAŽENÝMI A JEJICH
POUŽITÍM.
Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo
kdykoli provádět změny v této příručce a informací
v ní obsažených bez upozornění.
Software popsaný v této příručce může rovněž
podléhat podmínkám samostatné dohody
o uživatelské licenci.
 Tento software je určen k použití v systému
Windows a nelze jej používat v systému Macintosh.
 Dodávaný propojovací kabel je určen pro IC
rekordér ICD-PX720. Nepoužívejte jej k připojení
jiných IC rekordérů.
CZ
Obsah
Kontrola obsahu balení................................. 4
Začínáme
Krok 1: Příprava zdroje napájení............... 5
Krok 2: Nastavení hodin................................. 6
Vypnutí nebo zapnutí IC rekordéru........ 7
IC rekordér (1)
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii
z displeje.
Alkalické baterie LR03
(AAA, mikrotužková) (2)
Nahrávání
Připojovací kabel USB (1)
Nahrávání záznamů......................................... 8
CD-ROM (1)
Přehrávání


Aplikační software, Digital Voice Editor
Návod k obsluze (soubory PDF)
Přehrávání záznamů......................................... 9
Stereofonní sluchátka* (1)
Úpravy záznamů
Ochranné pouzdro* (1)
Mazání záznamů..............................................10
Postupné mazání záznamů..................10
Mazání všech záznamů ve složce.....11
Použití počítače
Použití dodávaného softwaru Digital
Voice Editor.........................................................12
Doplňkové informace
Bezpečnostní informace.............................15
Kontrola obsahu
balení
CZ
Návod k obsluze
* Stereofonní sluchátka a ochranné pouzdro
se dodávají pouze s některými modely a
v některých regionech.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo
úpravy, které nebyly výslovně povoleny
v tomto návodu k obsluze, by mohly vést
k zániku vašeho oprávnění používat toto
zařízení.
Začínáme
Krok 1: Příprava
zdroje napájení
2 Vložte alkalické baterie LR03 (AAA,
mikrotužková) podle vyznačené
polarity a poté kryt uzavřete.
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii
z displeje.
Vložení baterií
1 Vysuňte a zvedněte ���������������
kryt prostoru
baterií.
Dojde-li k náhodnému vysunutí krytu
prostoru pro baterie, upevněte jej
podle obrázku.
CZ
Krok 2: Nastavení
hodin
Přímé pokračování od
„Kroku 1: Příprava zdroje
napájení“
1 Stisknutím tlačítka – nebo +
nastavte postupně rok, den, hodinu
a minutu, potom stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
2 Stisknutím tlačítka  (stop) se
vrátíte k displeji v režimu zastavení.
Funkce budíku a ukládání data a času
vyžadují nastavení hodin.
Při prvním vložení baterií nebo při
vložení baterií po delší době, kdy
nebyl IC rekordér používán, se otevře
obrazovka nastavení času a na displeji
bude blikat rok.
CZ
Vypnutí nebo zapnutí
IC rekordéru
Vypnutí napájení
V režimu zastavení posuňte spínač ������
HOLD
ve směru šipky. Bliká hlášení „HOLD“.
IC rekordér se vypne za několik sekund.
Zapnutí napájení
Posuňte spínač HOLD ve směru
opačném k šipce. IC rekordér se zapne.
 Tipy
 Pokud nebudete IC rekordér dlouhou
dobu používat, doporučujeme IC rekordér
vypnout.
 Pokud uplyne 10 minut od zapnutí IC
rekordéru, aniž by se s ním cokoliv dělalo,
vypne se automaticky displej. (Stisknutí
jakéhokoliv tlačítka displej zapne.)
Pokud IC rekordér nepoužíváte, můžete
zabránit rychlému vybití baterií vypnutím
napájení.
CZ
2 Zahajte nahrávání.
Nahrávání
Nahrávání záznamů
Vestavěné
mikrofony
Indikátor
provozu
 REC/
PAUSE

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Vyberte složku.
Stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY/
MENU a vstupte do režimu nabídky.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte možnost „FOLDER“, potom
stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte požadovanou složku ( , ,
, nebo ), poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
Stisknutím tlačítka (stop) ukončíte
režim nabídky.
CZ
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
 REC/PAUSE.��������������������������
Indikátor provozu se
rozsvítí červeně. (Indikátor provozu
se nerozsvítí, je-li v nabídce možnost
„LED“ nastavena na hodnotu „OFF“.)
Při nahrávání není nutno držet tlačítko
 REC/PAUSE stisknuté. Nový záznam
se automaticky uloží za poslední
nahraný záznam.
Mluvte do vestavěného mikrofonu.
3 Stisknutím tlačítka  (�������
stop)
ukončete nahrávání.
IC rekordér se zastaví na začátku
aktuálního záznamu.
Pokud po ukončení nahrávání nezměníte
složku, bude příští záznam nahrán ve
stejné složce.
2 Stiskněte tlačítko ����– nebo �+
Přehrávání
Přehrávání záznamů
a vyberte záznam, který chcete
přehrávat.
3 Stiskněte tlačítko  ��������
PLAY/
STOP•ENTER pro spuštění přehrávání.
Indikátor
provozu
DISPLAY/
MENU

–,
+
VOL +, –

PLAY/
STOP•
ENTER
Indikátor provozu svítí zeleně.
(Indikátor provozu se nerozsvítí, je-li
v nabídce položka „LED“ nastavena na
hodnotu „OFF“.)
4 Stisknutím tlačítka ��������������
VOL + nebo
– upravíte hlasitost.
5 Stisknutím tlačítka  (���������
stop)
zastavte přehrávání.
1 Vyberte složku.
Stiskněte a podržte tlačítko DISPLAY/
MENU a vstupte do režimu nabídky.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte možnost „FOLDER”, potom
stiskněte tlačítko  PLAY/STOP•ENTER.
Stiskem tlačítka – nebo +
vyberte požadovanou složku ( , ,
, nebo ), poté stiskněte tlačítko
 PLAY/STOP•ENTER.
Stisknutím tlačítka  (stop) ukončíte
režim nabídky.
CZ
Úpravy záznamů
Mazání záznamů
Uložené záznamy lze mazat postupně
nebo je možno smazat najednou
všechny záznamy ve složce.
 Poznámky


Po smazání záznamu jej nelze obnovit.
Pokud je záznam, který chcete smazat,
zamknutý v nabídce, záznam se nevymaže.
Postupné mazání záznamů
Je-li IC rekordér v režimu zastavení nebo
přehrávání, lze smazat nechtěné záznamy
a ponechat v paměti všechny ostatní
záznamy.
Po smazání záznamu se zbývající
záznamy posunou a budou přečíslovány
tak, aby se mezi jednotlivými záznamy
nenacházely mezery.
1 Při přehrávání záznamu, který
chcete smazat, zmáčkněte tlačítko
ERASE nebo v režimu zastavení
stiskněte a podržte tlačítko ERASE.
Zazní pípnutí a rozbliká se číslo
záznamu a nápis „ERASE“.
2 Stiskněte znovu tlačítko ERASE.
ERASE

10
CZ
Záznam bude smazán a zbývající
záznamy budou přečíslovány. (Pokud
smažete například Záznam 3, bude
Záznam 4 přečíslován na Záznam 3.
Po dokončení mazání bude jednotka
zastavena na začátku následujícího
záznamu.)
Zrušení mazání
Před krokem 2 stiskněte tlačítko  (stop).
Mazání dalšího záznamu
Postupujte podle stejných kroků znovu
od začátku.
Vymazání části jednoho záznamu
Nejprve rozdělte záznam na dva záznamy
a potom postupujte podle stejných
kroků od začátku.
Mazání všech záznamů ve
složce
1 V režimu zastavení zvolte složku
obsahující záznamy, které chcete
smazat.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
DISPLAY/MENU a vstupte do režimu
nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.
3 Pomocí tlačítek – nebo +
vyberte možnost „ALL ERASE“
a stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER.
4 Stiskněte tlačítko  PLAY/
STOP•ENTER, zatímco bliká hlášení
„ALL ERASE“.
Všechny záznamy ve vybrané složce
budou smazány.
DISPLAY/
MENU

–,
+
5 Stisknutím tlačítka  (stop)

PLAY/
STOP•
ENTER
ukončíte režim nabídky.
Zrušení mazání
Před krokem 3 stiskněte tlačítko  (stop).
11
CZ
Použití počítače
Použití dodávaného
softwaru Digital Voice
Editor
Systémové požadavky
Operační systémy:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 nebo vyšší
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 nebo vyšší
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 nebo vyšší
Windows® XP Professional Service Pack 2
nebo vyšší
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 nebo vyšší
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 nebo vyšší
předinstalovaný
 Poznámka
64bitový OS není podporován.
12
CZ
Požadavky na hardware:
Počítač: IBM PC/AT nebo kompatibilní
Procesor: procesor 266 MHz Pentium® II
nebo vyšší (pro Windows Vista® procesor
800 MHz Pentium® III nebo vyšší)
RAM: 128 MB nebo více (pro Windows
Vista® 512 MB nebo více)
Místo na pevném disku: 150 MB nebo více
Jednotka CD-ROM (Při tvorbě zvukového
nebo datového disku CD potřebujete
jednotku CD-R/RW)
Port: port USB
Zvuková karta: Zvukové karty kompatibilní
s operačními systémy podporovanými
systémem Microsoft® Windows®
Displej: High color (16bitový) nebo vyšší a
800 x 480 obrazových bodů nebo více
Přístup na internet pro funkci Voice Mail a
databáze disků CD
 Poznámka
Podporovány nejsou následující systémy:
 jiný než výše uvedený operační systém;
 osobně sestavené počítače nebo operační
systémy;
 aktualizované operační systémy;
 prostředí s možností provozování několika
operačních systémů;
 prostředí s několika monitory.
Instalace softwaru
Nainstalujte software Digital Voice Editor
na pevný disk počítače.
1 Zkontrolujte, že IC rekordér není
připojen, a zapněte počítač se
systémem Windows.
2 Vložte dodávaný disk CD-ROM do
jednotky CD-ROM.
Automaticky se spustí nabídka
[IC Recorder Software Setup] a zobrazí
se okno [Welcome to IC Recorder
Software Setup]. Pokud se nabídka
[IC Recorder Software Setup] nespustí,
otevřete složku [DVE] ve složce [Setup]
na disku CD a poklepejte na položku
[setup.exe].
3 Zkontrolujte, že souhlasíte
s podmínkami licenční smlouvy,
zvolte možnost [I accept the
terms of the license agreement]
a klepněte na tlačítko [Next].
4 Vyberte možnost [Digital Voice
Editor], poté klepněte tlačítko na
[Install].
Podle návodu na obrazovce proveďte
nastavení požadované pro instalaci.
Pokud jste již nainstalovali předchozí
verzi aplikace Digital Voice Editor
nebo jakoukoliv verzi aplikace
„Memory Stick Voice Editor“.
Zobrazí se dialogové okno pro
odebrání předchozí verze aplikace
Digital Voice Editor nebo jakékoliv
verze aplikace „Memory Stick Voice
Editor“. Podle návodu na obrazovce
odeberte software. Soubory záznamů
se neodeberou.
 Poznámka
Dojde-li k pokusu o nepovolenou úpravu
dat nebo použití souboru pro jiné než
soukromé účely, může se soubor stát
nepřehrávatelným nebo aplikace Digital
Voice Editor nepoužitelnou.
Zobrazí se okno [Software Install].
13
CZ
Dialogové okno výběru způsobu
uložení souborů
Při ukládání souborů zaznamenaných
pomocí rekordéru IC do výše
uvedeného počítače můžete zvolit,
zda je chcete převést do formátu MP3.
Vyberte požadované nastavení.
Dialogové okno pro výběr jazyka
používaného pro nápovědu
Klepnutím vyberte jazyk, v němž
chcete zobrazit nápovědu.
5 Když se zobrazí okno [Ready to
Install the Program], klepněte na
tlačítko [Install].
Instalace se zahájí.
6 Když se zobrazí okno [InstallShield
Wizard Complete], zvolte volbu
[Yes, I want to restart my computer
now], poté klepněte na položku
[Finish].
Počítač se restartuje.
Po restartu počítače je instalace
dokončena.
14
CZ
Odkazy na soubory
nápovědy
Podrobnější informace o jednotlivých
funkcích naleznete v souborech
nápovědy.
Nápověda
Doplňkové informace
Hluk
Bezpečnostní
informace

Napájení

Přístroj provozujte pouze při napětí
3,0 V nebo 2,4 V stejn. Používejte dvě
alkalické baterie LR03 (velikost AAA)
nebo dvě nabíjecí baterie NH-AAA.
Bezpečnost

Nepoužívejte přístroj během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo
obsluze jakéhokoliv motorového
vozidla.
Manipulace


Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů
tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš
velkému množství prachu nebo
mechanickým nárazům.
Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv
pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
baterie a před dalším použitím nechejte
přístroj zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.

Je-li přístroj během nahrávání nebo
přehrávání umístěn do blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo
mobilního telefonu, může být slyšet
hluk.
Pokud během nahrávání na přístroj
škrábnete nebo se o něj otřete
(například prstem), může být nahrán
hluk.
Údržba

Při čištění vnějšího povrchu přístroje
používejte měkký hadřík mírně
navlhčený ve vodě. Nepoužívejte líh,
benzín ani ředidlo.
Budete-li mít jakékoli dotazy nebo
problémy týkající se přístroje, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
Doporučení k zálohování
Chcete-li se vyhnout riziku ztráty
dat způsobené nepředpokládanou
funkcí nebo selháním IC rekordéru,
doporučujeme vám, abyste si uložili
záložní kopii pořízených záznamů na
kazetový magnetofon, do počítače,
apod.
15
CZ
Bu Hızlı Başlatma Kılavuzu sadece mesajların nasıl
kaydedileceği, çalınacağı ya da silineceği gibi
temel işlemleri açıklamaktadır. Tüm özelliklerin ve
fonksiyonların açıklandığı kullanım talimatları ise IC
kaydedici ile birlikte verilen CD-ROM’a kaydedilmiş 19
dilindeki PDF dosyaları içinde verilmiştir.
Kullanım talimatlarının PDF dosyalarını bilgisayarınıza
kopyalayabilirsiniz. Aygıtla birlikte verilen CD-ROM’u
bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve
ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yönergeler ekranda görüntülenmezse, açmak için
Windows Explorer’da CD-ROM’u sağ tıklatın ve
[SetupLauncher.exe] öğesini çift tıklatın.
Kullanım talimatlarının İngilizcesi aynı zamanda bir
kitapçık olarak da aygıtla birlikte verilmektedir.
Avrupa’daki müşteriler için
Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev
atığı olarak muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için mevcut olan
uygun toplama noktasına teslim
edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde
atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale
edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek
durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen
şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama
TR
servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla
temasa geçin.
Kullanılabilir aksesuar: USB bağlantı kablosu
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama
sistemleri bulunan diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu
sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen
pilin evsel atık olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde
bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan
sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel
zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş
olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon
gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli
bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca
kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi
zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli
ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli
bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili,
atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki
toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin
daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle,
evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın
aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
Müşteriler için not: Aşağıdaki
bilgiler yalnızca AB Direktifleri’ni
uygulayan ülkelerde satılan
ekipmanlar için geçerlidir
Bu ürünün imalatçısı Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliği
için Yetkili Temsilci Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır.
Her türlü servis ve garanti sorunuyla ilgili olarak lütfen
servis ya da garanti için verilmiş farklı dokümanlardaki
adreslere başvurun.



Kaydedilen müzik yalnızca kişisel kullanımla
sınırlandırılmıştır. Müziğin bu sınırlamanın
ötesinde kullanılması telif hakkı sahiplerinin
iznini gerektirir.
Sony, IC kaydedici ya da bilgisayarın
sorunlarından kaynaklanan eksik kayıt/yükleme
veya hasarlı verilerden sorumlu değildir.
Metin ve karakter türüne bağlı olarak IC
kaydedicide gösterilen metin aygıt üzerinde
düzgün görüntülenmeyebilir. Bunun nedeni
şunlardır:
 Bağlanan IC kaydedicinin kapasitesi.
 IC kaydedici düzgün çalışmıyordur.
 İçerik bilgisi, IC kaydedicinin desteklemediği
bir dilde ya da karakterde yazılmıştır.
Kullanıcılar için Uyarı
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuz ya da işbu belgede
açıklanan yazılımın tamamı ya da bir parçası Sony
Corporation'ın önceden verilmiş yazılı bir izni
olmaksızın çoğaltılamaz, çevrilemez veya makinede
okunabilir bir biçimde indirgenemez.
SONY CORPORATION, HAKSIZ FİİL VE SÖZLEŞMEDEN
KAYNAKLANSIN VEYA KAYNAKLANMASIN BU
KILAVUZLA, YAZILIMLA YA DA BURADA BULUNAN
DİĞER BİLGİLERLE BAĞLANTILI YA DA BAĞLANTISIZ
OLARAK KAYNAKLANAN VEYA KULLANIM NEDENİYLE
OLUŞAN ARIZİ, DOLAYLI VEYA ÖZEL ZARARLARDAN
HİÇ BİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAZ.
Sony Corporation önceden haber vermeksizin bu
kılavuzda veya burada bulunan bilgilerde istediği
zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Burada açıklanan yazılım, farklı bir kullanıcı lisans
anlaşmasının hükümlerine de tabi olabilir.
 Bu yazılım Windows için hazırlanmıştır; Macintosh
için kullanılamaz.
 Aygıtla birlikte verilen bağlantı kablosu IC
kaydedici ICD-PX720 içindir. Diğer IC kaydedicilere
bağlayamazsınız.
TR
İçindekiler
Ambalaj İçeriğinin Kontrol Edilmesi..........4
Başlarken
IC Kaydedici (1)
Adım 1: Güç Kaynağının Hazırlanması.....5
Adım 2: Saatin Ayarlanması............................6
IC Kaydedicinin Kapatılması veya
Açılması.......................................................................7
LR03 (AAA boyutu) alkalin piller (2)
Kayıt
Mesajların Kaydedilmesi...................................8
Çalma
Mesajların Çalınması...........................................9
Mesajların Düzenlemesi
Mesajların Silinmesi.......................................... 10
Mesajların birer birer silinmesi...............10
Bir klasördeki tüm mesajların
silinmesi...............................................................11
Bilgisayarınızın Kullanılması
Birlikte Verilen Digital Voice Editor
Yazılımının Kullanılması.................................. 12
Ek Bilgiler
Önlemler................................................................. 15
Ambalaj İçeriğinin
Kontrol Edilmesi
TR
IC kaydediciyi kullanmadan önce ekran
penceresi üzerindeki filmi çıkartın.
USB bağlantı kablosu (1)
CD-ROM (1)


Uygulama yazılımı, Digital Voice Editor
Kullanım Talimatları (PDF dosyaları)
Stereo kulaklık* (1)
Taşıma çantası* (1)
Kullanım Talimatları
* Stereo kulaklık, taşıma çantası sadece bazı
bölgelerde bazı modellerle birlikte verilir.
Bu kılavuzda açıkça onay verilmemiş
her türlü değişiklik ve tadilatın bu aygıtı
çalıştırma yetkinizi ortadan kaldırabileceği
konusunda sizi uyarıyoruz.
Başlarken
Adım 1: Güç
Kaynağının
Hazırlanması
2 LR03 (AAA boyutlu) alkali pilleri
kutupları doğru konumlanmış
şekilde bölmeye yerleştirin ve
kapağı kapatın.
IC kaydediciyi kullanmadan önce ekran
penceresi üzerindeki filmi çıkartın.
Pillerin takılması
1 Pil bölmesi kapağını kaydırarak
yerinden çıkarın.
Pil bölmesi kapağı yanlışlıkla çıkarsa
gösterilen şekilde takın.
TR
Doğrudan “Adım 1: Güç
Kaynağının Hazırlanması”
bölümünden devam
Adım 2: Saatin
Ayarlanması
1 – veya + düğmesine
basarak sırasıyla yıl, ay, gün, saat ve
dakika ayarlarını yapın ve  PLAY/
STOP•ENTER üzerine basın.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
2 Durma modu ekranına geri dönmek
için  (durdur) düğmesine basın.
Alarm fonksiyonunu kullanabilmek veya
tarihi ve saati kaydedebilmek için saati
ayarlamanız gerekir.
İlk kez pil taktığınızda ya da IC kaydediciyi
belirli bir süre pilsiz beklettikten sonra
aygıta pilleri yerleştirdiğiniz zaman,
ekrana saat ayarı gelir ve ekranda
penceresinde yıl bölümü yanıp söner.
TR
IC Kaydedicinin
Kapatılması veya
Açılması
Cihazın kapatılması
Durma modunda ��������������������
HOLD anahtarını ok
yönünde kaydırın. “HOLD” yanıp söner. IC
kaydedici birkaç saniye içinde kapanır.
Cihazın açılması
HOLD anahtarını ok yönünün tersi yönde
kaydırın. IC kaydedici açılır.
 İpuçları
 Uzun bir süre kullanmayacaksanız, IC
kaydediciyi kapatmanız önerilir.
 IC kaydedici açıldıktan sonra üzerinde hiçbir
işlem yapılmadan 10 dakika geçtiğinde,
ekran otomatik olarak kapanır. (Ekranı
görüntülemek için herhangi bir düğmeye
basın.)
IC kaydediciyi kullanmadığınız
zamanlarda kapatarak pillerin çabuk
zayıflamasını önleyebilirsiniz.
TR
2 Kaydı başlatın.
Kayıt
Mesajların Kaydedilmesi
Aygıta takılı
mikrofonlar
Çalışma
göstergesi
 REC/
PAUSE

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Klasör seçin.
Menü moduna girmek için DISPLAY/
MENU üzerine basın.
“FOLDER” öğesini seçmek için –
veya + düğmesine basın ve
ardından  PLAY/STOP•ENTER
düğmesine basın.
– veya + düğmesine basarak
TR
istediğiniz klasörü ( , , , veya
) seçin ve ardından  PLAY/
STOP•ENTER düğmesine basın.
Menü modundan çıkmak için 
(durdur) düğmesine basın.
Durma modundayken � REC/PAUSE
düğmesine basın.������������������������
Çalışma göstergesi
kırmızı yanar. (Menüdeki “LED” öğesi
“OFF” konumuna ayarlandığı zaman,
çalışma göstergesi yanmaz.) Kayıt
esnasında  REC/PAUSE düğmesini
basılı tutmanız gerekmez. Yeni mesaj
otomatik olarak en son kaydedilmiş
mesajdan sonra kaydedilir.
Aygıta takılı mikrofona doğru konuşun.
3 Kaydı durdurmak için  (���������
durdur)
düğmesine basın.
IC kaydedici mevcut kaydın
başlangıcında durur.
Kaydı durdurduktan sonra klasörü
değiştirmezseniz, bir sonraki kaydınızda
aynı klasöre kayıt yaparsınız.
2� – veya �+ üzerine basarak
Çalma
Mesajların Çalınması
çalmak istediğiniz mesajı seçin.
3 Çalma işlemini başlatmak için
 �����������������������������
PLAY/STOP•ENTER düğmesine
basın.
Çalışma
göstergesi
DISPLAY/
MENU

–,
+
VOL +, –

PLAY/
STOP•
ENTER
Çalışma göstergesi yeşil renkte yanar.
(“LED” öğesi menüde “OFF” konumuna
ayarlandığı zaman, çalışma göstergesi
yanmaz.)
4 Sesi ayarlamak için ����������������
VOL + veya –
düğmesine basın.
5 Çalma işlemini durdurmak için
 (�������������������������
durdur) üzerine basın.
1 Bir klasör seçin.
Menü moduna girmek için DISPLAY/
MENU üzerine basın.
“FOLDER” öğesini seçmek için –
veya + düğmesine basın ve
ardından  PLAY/STOP•ENTER
düğmesine basın.
– veya + düğmesine basarak
istediğiniz klasörü ( , , , veya
) seçin ve ardından  PLAY/
STOP•ENTER düğmesine basın.
Menü modundan çıkmak için
 (durdur) düğmesine basın.
TR
Kaydedilmiş mesajları birer birer ya da
aynı klasördeki tüm mesajları bir defada
silebilirsiniz.
IC kaydedici durma veya çalma
modundayken istenmeyen mesajları
silebilir ve diğerlerinin tümünü
saklayabilirsiniz.
Bir mesaj silinince kalan mesajlar ilerler
ve mesajlar arasında hiçbir boşluk
kalmaması için yeniden numaralandırılır.
 Notlar
1 Silmek istediğiniz mesajı çalarken
Mesajların Düzenlemesi
Mesajların Silinmesi


Kaydı silindikten sonra tekrar geri
getiremezsiniz.
Silmek istediğiniz mesaj menüde kilitliyse
mesaj silinmez.
Mesajların birer birer
silinmesi
ERASE
ERASE düğmesine basın veya
durma modu esnasında ERASE
düğmesini basılı tutun.
Bir bip sesi duyulur ve mesaj numarası
ve “ERASE” öğesi yanıp söner.
2 Tekrar ERASE düğmesine basın.
Mesaj silinir ve kalan mesajlar yeniden
numaralandırılır. (Örneğin, Mesaj
3'ü silerseniz Mesaj 4, Mesaj 3 olarak
yeniden numaralandırılır. Silme işlemi
tamamlandığında aygıt bir sonraki
mesajın başlangıcında durur.)
Silme işlemini iptal etmek için
Adım 2’den önce  (durdur) düğmesine
basın.

10
TR
Başka bir mesajı silmek için
Baştan itibaren yeniden aynı adımları
tekrarlayın.
Mesajın bir bölümünü silmek için
Önce mesajı ikiye bölün ve daha sonra
baştan itibaren aynı adımları tekrarlayın.
1 IC kaydedici durma modundayken
silmek istediğiniz mesajların içinde
bulunduğu klasörü seçin.
2 Menü moduna girmek için DISPLAY/
MENU üzerine basın.
Menü modu penceresi ekrana gelir.
3 “ALL ERASE” öğesini seçmek için
Bir klasördeki tüm
mesajların silinmesi
– veya + düğmesine basın
ve ardından  PLAY/STOP•ENTER
düğmesine basın.
4 “ALL ERASE” yanıp sönerken
 PLAY/STOP•ENTER düğmesine
basın.
Seçili klasördeki tüm mesajlar silinir.
5 Menü modundan çıkmak için
DISPLAY/
MENU

–,
+
(durdur) düğmesine basın.

PLAY/
STOP•
ENTER
Silme işlemini iptal etmek için
Adım 3’ten önce  (durdur) düğmesine
basın.
11
TR
Bilgisayarınızın Kullanılması
Birlikte Verilen Digital
Voice Editor Yazılımının
Kullanılması
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemleri:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 veya üstü
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 veya üstü
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 veya üstü
Windows® XP Professional Service Pack 2
veya üstü
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 veya üstü
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 veya üstü
Aygıta yüklenmiş
 Not
64 bit işletim sistemi desteklenmez.
12
TR
Donanım Ortamı:
Bilgisayar: IBM PC/AT veya uyumlu
CPU : 266 MHz Pentium® II işlemci veya
üstü (Windows Vista® için 800MHz
Pentium® III işlemci veya üstü)
RAM: 128 MB veya üstü (Windows
Vista® için 512 MB veya üstü)
Sabit disk alanı: 150 MB veya daha fazla
CD-ROM sürücüsü (Ses CD'si ya da
veri CD'si oluştururken, bir CD-R/RW
sürücüsü gerekir)
Bağlantı Noktası: USB bağlantı noktası
Ses kartı: Desteklenen Microsoft®
Windows® işletim sistemlerinin
herhangi biriyle uyumlu ses kartları
Ekran: Yüksek renkli (16 bit) veya üstü ve
800x480 nokta veya üstü
Voice Mail fonksiyonu ve CD veritabanı
hizmeti için Internet erişimi
 Not
Aşağıdaki sistemler desteklenmez:
 Yukarıda belirtilenler dışındaki tüm işletim
sistemleri
 Kişisel yapılandırmalı bilgisayarlar ya da
işletim sistemleri
 Yükseltilmiş işletim sistemleri
 Çoklu önyükleme (boot) ortamı
 Çoklu izleme ortamı
Yazılımın kurulması
Digital Voice Editor yazılımını
bilgisayarınızın sabit diskine kurun.
1 IC kaydedicinizin bağlı
olmadığından emin olun daha
sonra bilgisayarınızı açın ve
Windows'u başlatın.
2 Aygıtla birlikte verilen CD-ROM'u
CD-ROM sürücüsüne takın.
[IC Recorder Software Setup] menüsü
otomatik olarak başlar ve [Welcome to
IC Recorder Software Setup] penceresi
görüntülenir. [Welcome to IC Recorder
Software Setup] menüsü başlamazsa
CD-ROM'da [Setup] klasöründeki [DVE]
klasörünü açın ve sonra [setup.exe]
dosyasını çift tıkatın.
3 Lisans sözleşmesinin şartlarını
kabul ettiğinizden emin olun,
[I accept the terms of the license
agreement] öğesini seçin ve sonra
[Next] düğmesini tıklatın.
4 [Digital Voice Editor] öğesini seçin
ve [Install] düğmesini tıklatın.
Kurulum için gereken ayarları yapmak
amacıyla ekrandaki yönergeleri izleyin.
Digital Voice Editor yazılımının önceki
bir sürümünü veya “Memory Stick
Voice Editor” yazılımının herhangi bir
sürümünü önceden yüklediyseniz
Digital Voice Editor yazılımının önceki
bir sürümünü veya “Memory Stick
Voice Editor” yazılımının herhangi bir
sürümünü kaldırmak için kullanılan
iletişim kutusu görüntülenir. Yazılımı
kaldırmak için ekrandaki yönergeleri
izleyin. Mesaj dosyaları kaldırılmaz.
 Not
Herhangi bir yasadışı veri değişimi
girişiminde bulunulursa veya dosya
özel amaçların dışında kullanılırsa dosya
çalınamaz hale gelebilir veya Digital Voice
Editor kullanılmaz duruma gelebilir.
[Software Install] penceresi
görüntülenir.
13
TR
Dosyaların nasıl kaydedileceğini
seçmek için kullanılan iletişim kutusu
görüntülendiğinde
Yukarıda belirtilen bilgisayara IC
kaydediciyi kullanarak kaydedilen
dosyaları kaydettiğinizde bunları
MP3 formatına dönüştürüp
dönüştürmemeyi seçebilirsiniz.
İstediğiniz ayarı seçin.
Yardım dilini seçmek için kullanılan
iletişim kutusu görüntülendiğinde
Yardım için kullanmak istediğiniz dili
tıklatın.
5 [Ready to Install the Program]
penceresi görüntülendiğinde
[Install] düğmesini tıklatın.
Kurulum başlatılır.
6 [InstallShield Wizard Complete]
penceresi görüntülendiğinde [Yes,
I want to restart my computer
now] öğesini seçin ve sonra [Finish]
düğmesini tıklatın.
Bilgisayarınız yeniden başlatılır.
Bilgisayar yeniden başlatıldığında
kurulum tamamlanır.
14
TR
Yardım dosyalarına
başvurma
Her işlem ile ilgili ayrıntılar için yardım
dosyalarına başvurun.
Yardım
Ek Bilgiler
Gürültü ile ilgili
Önlemler

Güçle ilgili

Aygıtı yalnızca 3,0 V veya 2,4 V DC ile
çalıştırın. İki LR03 (AAA boyutlu) alkalin
pil ya da iki NH-AAA şarj edilebilir pil
kullanın.
Güvenlikle ilgili

Araba sürerken, bisiklete binerken ya da
herhangi bir motorlu taşıt kullanırken
aygıtı çalıştırmayın.
Kullanımla ilgili


Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya
direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya
mekanik şok ortamlarında bırakmayın.
Aygıtın üzerine herhangi bir katı nesne
düşecek veya sıvı dökülecek olursa,
derhal pillerini çıkarın ve yeniden
çalıştırmadan önce yetkili personele
kontrol ettirin.

Aygıt bir AC güç kaynağının, flüoresan
lambanın veya bir cep telefonunun
yanında kayıt yaparken veya çalarken
parazit duyulabilir.
Kayıt esnasında aygıtın üzerine
yanlışlıkla bir nesne ya da parmağınız
değerse veya sürtünürse, kayıt parazitli
olabilir.
Bakım ile ilgili

Dış yüzeyi temizlemek için suyla
hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir
bez kullanın. Alkol, benzin ya da tiner
kullanmayın.
Cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya
da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony
bayisine başvurun.
Yedekleme önerileri
IC kaydedicinin yanlışlıkla çalıştırılması
ya da hatalı çalıştırılması nedeniyle
meydana gelebilecek veri kaybı
risklerinden kaçınmak için kaydettiğiniz
mesajların bir teyp ya da bilgisayara
yedek bir kopyasını kaydetmenizi
tavsiye ederiz.
15
TR
Az Üzembe helyezési útmutató csak az
alapműveleteket írja le, pl. felvétel, lejátszás, üzenetek
törlése. Az összes jellemzőt és funkciót bemutató
használati utasítást a diktafonhoz mellékelt CD-ROM
tartalmazza PDF-formátumban, 19 nyelven.
A használati utasítás PDF-fájljait felmásolhatja a
számítógépre. Helyezze be a mellékelt CD-lemezt
a számítógép CD-meghajtójába, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha az útmutatás nem jelenik meg a képernyőn,
akkor kattintson jobb gombbal a CD-ROM-on a
Windows Intézőben, majd kattintson duplán a
[SetupLauncher.exe] elemre.
A használati utasítás angol nyelvű változatát
nyomtatott füzetként is mellékeltük.
Európai vásárlóinknak
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
HU
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Használható kiegészítő: USB-csatlakozókábel
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy azt a
használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített
készülékekre vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.



A felvett zene csak magáncélokra használható.
A zenének a fenti korlátozásba ütköző
felhasználásához a szerzői jog tulajdonosának
engedélye szükséges.
A Sony nem felelős a hiányos felvételért/
letöltésért, sem a diktafon vagy a számítógép
hibájából eredő adatsérülésért.
A szöveg és a karakterek jellemzőitől függően
előfordulhat, hogy a diktafonon megjelenő
szöveg helytelenül látható a készüléken. Ez a
következőkből eredhet:
 A csatlakoztatott diktafon kapacitásából
 A diktafon hibás működéséből
 Abból, hogy az információk leírására a
diktafon által nem támogatott nyelvet vagy
karaktereket használtak
Felhasználói
tájékoztató
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Minden jog fenntartva. A jelen útmutató vagy
az itt bemutatott szoftver részben és egészben
sem másolható, fordítható le vagy kicsinyíthető le
semmilyen gépi úton olvasható formába a Sony
Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A SONY CORPORATION SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ BÁRMILYEN
VÉLETLEN, KÖZVETLEN VAGY KÜLÖNLEGES KÁRÉRT,
FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSEN KÍVÜL
VAGY SZERZŐDÉSI KÖTELEM ALATT, VAGY EGYÉBKÉNT
A JELEN ÚTMUTATÓVAL, A SZOFTVERREL VAGY AZ ITT
TALÁLHATÓ EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL, ILLETVE AZOK
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT.
A Sony Corporation fenntartja a jogot, hogy a jelen
útmutatót vagy az itt leírt információkat előzetes
értesítés nélküli módosítsa.
Az itt bemutatott szoftverre külön licencszerződés
vonatkozhat.
 A jelen szoftver Windows operációs rendszerhez
készült, és Macintosh számítógépen nem
használható.
 A mellékelt a csatlakozókábel az ICD-PX720
diktafonhoz használandó. Más diktafonokat nem tud
ezzel csatlakoztatni.
HU
Tartalomjegyzék
A csomag tartalmának ellenőrzése........ 4
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás előkészítése....... 5
2. lépés: Az óra beállítása.............................. 6
A diktafon ki- és bekapcsolása.................. 7
Felvétel
Üzenetek felvétele............................................ 8
Lejátszás
Üzenetek lejátszása.......................................... 9
A csomag
tartalmának
ellenőrzése
Diktafon (1)
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelzőablakon található fóliát.
LR03 (AAA méret) alkáli elemek (2)
USB-csatlakozókábel (1)
CD-ROM (1)


Szoftver, Digital Voice Editor
Használati utasítás (PDF-fájlok)
Sztereó fejhallgató* (1)
Üzenetek szerkesztése
Hordtáska* (1)
Üzenetek törlése..............................................10
Használati utasítás
Üzenetek törlése egyesével..................10
Az összes üzenet törlése egy
mappából........................................................11
* A sztereó fejhallgató és a hordtáska csak
bizonyos régiókban és csak bizonyos
modellekhez van mellékelve.
A számítógép használata
A mellékelt Digital Voice Editor szoftver
használata............................................................12
További információk
Óvintézkedések................................................15
HU
Figyelmeztetés: Minden olyan módosítás,
amely a jelen kézikönyvben nincs
kifejezetten jóváhagyva, semmissé
teheti az Ön jogosultságát a berendezés
működtetésére.
Üzembe helyezés
1. lépés: Az áramforrás
előkészítése
2 Helyezzen be két LR03 (AAA
méret) alkáli elemet a megfelelő
polaritással, és csukja be a fedelet.
A diktafon használata előtt távolítsa el a
kijelzőablakon található fóliát.
Az elemek behelyezése
1 Csúsztassa el és emelje fel az
elemtartó fedelét.
Ha véletlenül leválik a készülékről az
elemtartó fedele, helyezze vissza az
ábrán látható módon.
HU
Folytatás innen: „1. lépés:
Az áramforrás előkészítése”
2. lépés: Az óra
beállítása
1 Állítsa be sorban az évet, a
hónapot, a napot, az órát és a
percet a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
Be kell állítania az órát, hogy használni
tudja a riasztás funkciót, és rögzíteni
tudja a dátumot és az időpontot.
Ha először helyezi be az elemeket,
vagy ha hosszú ideig nem volt elem a
diktafonban, akkor a kijelzőablakban
az órabeállítás jelenik meg, és az év
beállítása villog benne.
HU
2 Állítsa vissza a kijelzőt a stop
üzemmódba a  (stop) gomb
megnyomásával.
A diktafon ki- és
bekapcsolása
A diktafon kikapcsolása
Csúsztassa el a ���������������������
HOLD kapcsolót stop
üzemmódban a nyíl irányában. Villogni
kezd a „HOLD” felirat. A diktafon pár
másodpercen belül kikapcsolódik.
A diktafon bekapcsolása
Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a
nyíllal ellentétes irányban. A diktafon
bekapcsolódik.
Ha nem használja a diktafont,
késleltetheti az elemek lemerülését azzal,
hogy kikapcsolja.
 Tippek
 Ha hosszú ideig nem tervezi használni a
diktafont, azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki.
 Ha a diktafon bekapcsolását követően
10 percig semmilyen műveletre sem kerül
sor, a kijelző automatikusan kikapcsolódik.
(Bármelyik gombbal újra megjeleníthető a
kijelző tartalma.)
HU
Felvétel
Üzenetek felvétele
Beépített
mikrofonok
Művelet
jelzése
 REC/
PAUSE

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
1 Jelöljön ki egy mappát.
Lépjen a menü üzemmódba a DISPLAY/
MENU gomb hosszú lenyomásával.
Válassza ki a „FOLDER” elemet a –
vagy a + gomb megnyomásával,
majd nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot.
Válassza ki a kívánt mappát ( , ,
, vagy ) a – vagy a +
gomb megnyomásával, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
HU
Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
2 Indítsa el a felvételt.
Nyomja meg stop üzemmódban a
 REC/PAUSE gombot. ��������������
A művelet��
jelző pirosan világít. (Ha a menü „LED”
beállításának „OFF” az értéke, akkor a
művelet jelzése nem világít.) Felvétel
közben nem kell lenyomva tartani a
 REC/PAUSE gombot. Az új üzenet
automatikusan a legutoljára felvett
üzenet után kerül.
Beszéljen a beépített mikrofonokba.
3 Ha le szeretné állítani a felvételt,
nyomja meg a  (����������������
stop) gombot.
A diktafon a jelenlegi felvétel elején
áll meg.
Ha nem vált mappát a felvétel leállítása
után, a legközelebbi felvétel alkalmával
ugyanabba a mappába készül felvétel.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt
Lejátszás
Üzenetek lejátszása
üzenetet a ����
– vagy a �+ gomb
megnyomásával.
3 Indítsa el a lejátszást a
 ������������������������
PLAY/STOP•ENTER gomb
megnyomásával.
Művelet
jelzése
DISPLAY/
MENU

–,
+
VOL +, –

PLAY/
STOP•
ENTER
művelet jelzése zölden világít.
A ���������������������������������
(Ha a menü „LED” beállításának „OFF”
az értéke, akkor a művelet jelzése nem
világít.)
4 Ha módosítani szeretné a hangerőt,
nyomja meg VOL + vagy – gombot.
5 Ha le szeretné állítani a lejátszást,
nyomja meg a  (����������������
stop) gombot.
1 Válasszon ki egy mappát.
Lépjen a menü üzemmódba a DISPLAY/
MENU gomb hosszú lenyomásával.
Válassza ki a „FOLDER” elemet a – vagy a
+ gomb megnyomásával, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Válassza ki a kívánt mappát a ( , ,
, , vagy )– vagy a +
gomb megnyomásával, majd nyomja
meg a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
HU
Törölheti egyenként a rögzített
üzeneteket, vagy az összes mappában
található üzenetet egyszerre.
Törölheti a nem kívánt üzeneteket,
megtartva az összes többi üzenetet,
ha a diktafon stop vagy lejátszás
üzemmódban van.
Ha törölt egy üzenetet, a megmaradt
üzenetek átszámozódnak, így nem lesz
üres hely az üzenetek között.
 Megjegyzések
1 A törölni kívánt üzenet lejátszása
Üzenetek szerkesztése
Üzenetek törlése


Ha törölt egy felvételt, azt nem lehet
visszaállítani.
Ha a menüben zárolták a törölni kívánt
üzenetet, akkor nem törlődik az üzenet.
Üzenetek törlése egyesével
ERASE
közben nyomja le az ���������
ERASE
gombot, vagy stop módban nyomja
le hosszan az ERASE gombot.
Elhangzik egy sípszó, és villog az
üzenet száma és az „ERASE” felirat.
2 Nyomja meg újra az ERASE gombot.
Az üzenetet törli a diktafon, a
megmaradt üzeneteket pedig
átszámozza. (Ha például törli a
3. üzenetet, akkor a 4. üzenetből
3. üzenet lesz. A törlés befejeződése
után a készülék a következő üzenet
elején áll meg.)
A törlés megszakítása

10
HU
Nyomja meg a  (stop) gombot a
2. lépés előtt.
Másik üzenet törlése
Ismételje meg ugyanazokat a lépéseket
az elejétől kezdve.
Egy üzenet részleges törlése
Először ossza ketté részre az üzenetet,
majd végezze el ugyanazokat a lépéseket
az elejétől kezdve.
1 A diktafon stop üzemmódjában
válassza ki azt a mappát, amely
azokat az üzeneteket tartalmazza,
amelyeket törölni kíván.
2 Lépjen a menü üzemmódba a
DISPLAY/MENU gomb hosszú
lenyomásával.
Megjelenik a menü üzemmód ablak.
Az összes üzenet törlése egy
mappából
3 Válassza ki az „ALL ERASE” elemet
a – vagy a + gomb
megnyomásával, majd nyomja meg
a  PLAY/STOP•ENTER gombot.
4 Nyomja meg a  PLAY/
STOP•ENTER gombot, miközben
villog az „ALL ERASE” felirat.
Minden üzenet törlődik a kiválasztott
mappából.
DISPLAY/
MENU

–,
+

PLAY/
STOP•
ENTER
5 Lépjen ki a menü üzemmódból a
 (stop) gomb megnyomásával.
A törlés megszakítása
Nyomja meg a  (stop) gombot a
3. lépés előtt.
11
HU
A számítógép használata
A mellékelt Digital
Voice Editor szoftver
használata
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 vagy újabb
Windows® XP Professional Service Pack 2
vagy újabb
Windows® XP Home Edition Service Pack
2 vagy újabb
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 vagy újabb
Előre telepített
 Megjegyzés
A 64 bites operációs rendszerek nem támogatottak.
12
HU
Hardverkörnyezet:
Számítógép: IBM PC/AT vagy kompatibilis
Processzor: 266 MHz-es Pentium® II
processzor vagy fejlettebb (Windows
Vista® esetén 800 MHz-es Pentium® III
processzor vagy fejlettebb)
Memória: 128 MB vagy több (Windows
Vista® esetén 512 MB vagy több)
Hely a merevlemezen: 150 MB vagy több
CD-meghajtó (audio-CD vagy adat-CD
létrehozásához CD-RW-meghajtó
szükséges)
Port: USB-port
Hangkártya: Bármilyen hangkártya, amely
kompatibilis a támogatott Microsoft®
Windows® operációs rendszerekkel
Kijelző: Legalább high color (16 bit) és
legalább 800x480 képpont
Internet-hozzáférés a Voice Mail
funkcióhoz és a CD-adatbázis
szolgáltatáshoz
 Megjegyzés
A következő rendszerek nem támogatottak:
 A fentiektől különböző operációs
rendszerek
 Házi építésű számítógépek és operációs
rendszerek
 Frissített operációs rendszerek
 Többrendszeres környezetek
 Többmonitoros környezetek
A szoftver telepítése
Telepítse a Digital Voice Editor szoftvert a
számítógép merevlemezére.
1 Győződjön meg arról, hogy a
diktafon nincs csatlakoztatva, majd
kapcsolja be a számítógépet, és
indítsa el a Windows rendszert.
2 Helyezze be a mellékelt CD lemezt a
CD-meghajtóba.
Automatikusan elindul az [IC Recorder
Software Setup] menü, és megjelenik
a [Welcome to IC Recorder Software
Setup] ablak. Ha nem jelenik meg az
[Welcome to IC Recorder Software
Setup] menü, akkor nyissa meg a CD
lemez [Setup] mappájában található
[DVE] mappát, majd kattintson duplán
a [setup.exe] fájlra.
3 Fogadja el a licencszerződés
feltételeit; ehhez válassza az
[I accept the terms of the license
agreement] lehetőséget, majd
kattintson a [Next] gombra.
4 Válassza a [Digital Voice Editor]
lehetőséget, majd kattintson az
[Install] gombra.
Adja meg a telepítéshez szükséges
beállításokat a képernyőn látható
utasítások szerint.
Ha már telepítette a Digital Voice
Editor egy korábbi vagy a „Memory
Stick Voice Editor” bármelyik verzióját
Megjelenik a már telepített a
Digital Voice Editor korábbi vagy a
„Memory Stick Voice Editor” bármelyik
verziójának eltávolítására szolgáló
párbeszédpanel. Távolítsa el a szoftvert
a képernyőn megjelenő utasítások
szerint. Az üzenetfájlok nem törlődnek.
 Megjegyzés
Ha bármilyen jogtalan adatmódosítást
kísérel meg, vagy ha egy fájlt nem
magáncélra használ, a fájl lejátszhatatlan
lehet, vagy a Digital Voice Editor
működésképtelenné válhat.
Megjelenik a [Software Install] ablak.
13
HU
Amikor megjelenik a fájlok
mentésének módját kérő
párbeszédablak
Amikor menti a diktafonnal rögzített
fájlokat a fent nevezett számítógépre,
akkor megadhatja, hogy ezeket MP3
formátumúvá kívánja alakítani. Válassza
ki a kívánt beállítást.
Amikor megjelenik a súgó nyelvének
kiválasztását kérő párbeszédpanel
Kattintson arra a nyelvre, amelyen
használni kívánja a súgót.
5 Amikor megjelenik a [Ready
to Install the Program] ablak,
kattintson az [Install] gombra.
A telepítés elkezdődik.
6 Amikor megjelenik az [InstallShield
Wizard Complete] ablak, válassza a
[Yes, I want to restart my computer
now] lehetőséget, majd kattintson
a [Finish] gombra.
A számítógép újraindul.
Amikor újraindult a számítógép, a
telepítés befejeződött.
14
HU
A súgófájlok megtekintése
Az egyes lépésekkel kapcsolatos
részletekért tekintse meg a súgófájlokat.
Súgó
További információk
Zaj
Óvintézkedések

Áramellátás

A készüléket csak 3,0 V vagy 2,4 V
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Használjon két LR03 (AAA méret) alkáli
elemet vagy két NH-AAA tölthető
elemet.
Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés,
kerékpározás vagy bármilyen gépjármű
működtetése közben.
Kezelés


Ne hagyja a készüléket hőforrások
közelében, sem olyan helyen, ahol
közvetlen napfény, nagy mennyiségű
por vagy erős mechanikai hatás érheti.
Ha valamilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, távolítsa
el az elemeket, majd ellenőriztesse
a készüléket szakemberrel, mielőtt
tovább használná.

Zajt hallhat, ha a diktafont egy
váltakozó feszültségű áramforrás,
egy neoncső vagy egy mobiltelefon
közelébe helyezte a felvétel vagy a
lejátszás közben.
Zajt is rögzíthet a készülék, ha egy tárgy,
például az ujja, véletlenül megdörzsöli
vagy megkarcolja a diktafont a felvétel
közben.
Karbantartás

A burkolat tisztítására használjon egy
puha, vízzel enyhén megnedvesített
kendőt. Ne használjon alkoholt, benzint
és hígítót.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája
van a készülékkel kapcsolatban, akkor
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
Sony kereskedővel.
Biztonsági mentés
A diktafon véletlen működtetéséből
vagy meghibásodásából eredő
esetleges adatvesztés kockázatának
elkerülése érdekében tanácsos a
rögzített üzenetekről magnetofonra,
számítógépre stb. biztonsági
másolatot készíteni.
15
HU
Ochranné známky








Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX a jejich loga jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných
zemích.
Apple a Macintosh jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených
státech amerických a dalších zemích.
Pentium je registrovaná ochranná známka
společnosti Intel Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007-2008 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
Technologie a patenty kódování zvukového signálu
MPEG Layer-3 jsou licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
„Memory Stick” a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
„LPEC“ a
jsou registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
Patentové licence pro USA a další státy poskytla
společnost Dolby Laboratories.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované
ochranné známky jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami svých
příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly
„™“ a „®“ uváděny ve všech případech.
Aplikace „Digital Voice Editor“ využívá softwarové
moduly podle následujících informací:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Všechna práva
vyhrazena.
16
Ticari Markalar








Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media, Outlook, DirectX, Microsoft Corporation’ın
ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
Apple ve Macintosh, Apple Inc.’in ABD ve diğer
ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır.
Pentium, Intel Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007-2008 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri
Fraunhofer IIS and Thomson’dan lisanslanmıştır.
“Memory Stick” ve
Sony Corporation'ın ticari
markalarıdır.
“LPEC” ve
Sony Corporation'ın tescilli ticari
markalarıdır.
ABD ve yabancı patentler Dolby Laboratories'den
lisans almıştır.
Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli ticari
markalarıdır. Ayrıca, “ ™ ” ve “ ® ” bu kılavuz içerisinde
her zaman belirtilmemiştir.
“Digital Voice Editor” aşağıda gösterilen yazılım
modüllerini kullanır:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.
Védjegyek








A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a
Windows Media, az Outlook és a DirectX a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az Apple és a Macintosh Apple Inc., Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.
A Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye.
Nuance, the Nuance logo, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications, Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
© 2007-2008 Nuance Communications, Inc.
All rights reserved.
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiák és
szabványok licencét a Fraunhofer IIS and Thomson
biztosítja.
A „Memory Stick” és a
a Sony Corporation
védjegye.
Az „LPEC” és az
a Sony Corporation védjegye.
A Dolby Laboratories vállalattól egyesült
államokbeli és más országokból származó licencek
kerültek felhasználásra.
Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illető
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Ezenfelül a „ ™ ” és az „ ® ” jelek nem kerülnek mindig
feltüntetésre a jelen kézikönyvben.
A „Digital Voice Editor” az alábbi szoftvermodulokat
használja:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.
17
18
19
Download PDF

advertising