Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 Digitální diktafon TX50 řady TX Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

CZ
TR
IC Recorder
Příručka Začínáme
VAROVÁNÍ
Nevystavujte baterie (sada baterií nebo nainstalované baterie) na delší dobu nadměrnému
teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
Kapacita (k dispozici pro uživatele)
4 GB (zhruba 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtů)
Část kapacity paměti se využívá pro účely správy.
Vyzkoušejte si svůj nový IC rekordér
Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve
kterých platí direktivy Evropské unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně elektromagnetické kompability
EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a záručních
dokumentech.
Počítač
Do portu
USB
Připojovací kabel
USB
IC rekordér
Do konektoru
 (USB)
Neposlouchejte příliš hlasitý zvuk po delší dobu, aby nedošlo k případnému
poškození sluchu.

Nabijte IC rekordér.
Připojte IC rekordér k běžícímu počítači pomocí
dodaného kabelu USB. Začíná nabíjení.
Když je baterie zcela nabitá, ukazuje indikátor
stavu baterie „
“.
 Odpojte IC rekordér od počítače.
Indikátor
nahrávání/
Indikátor
provozu


Pro podrobnosti o odpojení IC rekordéru od
vašeho počítače nahlédněte do příručky dodané
s vaším počítačem.
Zabránění neúmyslným úkonům (HOLD)
ICD-TX50
2. Nastavte datum a čas.
4-300-041-72(1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China
Nový IC rekordér Sony vás vítá!
Toto je příručka začínáme, která poskytuje návod k základní obsluze IC
rekordéru.
Pozorně si ji pročtěte. Doufáme, že se vám používání nového IC rekordéru
Sony bude líbit.
Zkontrolujte obsah balení.
IC rekordér (1)
 Tlumič hluku (1)

Volitelné příslušenství

USB AC adaptér AC-U50AG
Stereo sluchátka (1)
 Připojovací kabel USB (1)
 Pouzdro na přenášení (1)
 Aplikační software Sound Organizer
(CD‑ROM) (1)
 Návod k obsluze (uložený ve vestavěné
paměti)
 Příručka začínáme




V režimu zastavení stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME pro zobrazení
nabídky Home, poté zvolte „
Settings“  „Common Settings“ 
„Language” a poté stiskněte /ENT.
Stiskněte  nebo  pro nastavení
požadovaného jazyka a poté stiskněte
/ENT.
Můžete zvolit následující jazyky:
Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español
(Španělština), Français (Francouzština), Italiano
(Italština), Русский (Ruština)
Stiskněte tlačítko STOP.
Nabídka Home

Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
VOL –/+.

Stisknutím tlačítka STOP přehrávání
ukončíte.
6. Vymazávejte.
Po vymazání není možné daný soubor obnovit.

Stiskněte tlačítko  nebo  pro
výběr „ Erase Files“ a poté stiskněte
/ENT.
Zvolte „Erase a File“ a stiskněte tlačítko
/ENT.
Zobrazí se zpráva „Erase the File?“ a soubor, který
se má vymazat, se kvůli potvrzení přehraje.
Zvolte položku „YES“ a stiskněte tlačítko
/ENT.
Během vymazávání vybraného souboru se
zobrazuje zpráva „Please Wait“.
Stiskněte tlačítko STOP pro odchod z
režimu nabídky.
Gratulujeme! Nastavili jste IC rekordér a uskutečnili první nahrávání. Přejděme k další fázi.
Následuje několik užitečných funkcí a informací, které se mohou hodit, pokud chcete IC rekordér
využívat naplno.
Podrobnosti o každé operaci najdete
v návodu k obsluze ve formátu PDF
zkopírovaném na počítač.
BACK/HOME
T-MARK
DPC (Digital Pitch Control)
Zobrazí režim nabídky pro nastavení různých
položek nabídky, jako jsou „REC Mode”, „Mic
Sensitivity” atd.
*Použití scény „Shirt Pocket“
Pro nahrávání s IC rekordérem v kapse trička
umístěte IC rekordér do kapsy a upevněte jej
sponou.
 BACK: Stiskněte BACK/HOME.
 HOME: Stiskněte a přidržte BACK/HOME.
Pro odchod z nabídky Home stiskněte tlačítko
 STOP.
Sound Organizer (aplikační
software pro počítač**)
Pomocí softwaru Sound Organizer v počítači
je možné provádět různé úkony. Do softwaru
Sound Organizer lze importovat soubory
nahrané IC rekordérem a upravovat je. Můžete
importovat hudební soubory z hudebního
disku CD nebo soubory podcast a přenášet je
do IC rekordéru. Také můžete vypalovat disky
CD s hudbou, která se vám líbí.
Kopírování návodu k obsluze na
počítač
Přetáhněte soubory návodu k
obsluze ze složky „Instructions“
na místní disk počítače.
domovské stránky podpory společnosti Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
Připojte IC rekordér k počítači.
V počítači otevřete složku
„Instructions“ .
V systému Windows: Klikněte na
možnost [Tento počítač] nebo [Počítač] –
[IC RECORDER] – [Instructions].
V systému Macintosh: Klikněte na ploše
na možnost [IC RECORDER] –
[Instructions].
Odpojte IC rekordér od počítače.
 Návod k obsluze otevřete dvojitým kliknutím na
soubor PDF, který chcete číst.
V nabídce můžete nastavit rychlost
přehrávání.
BACK/HOME
Okno Zastavení/Přehrávání/Nahrávání
Názvy souborů návodu k obsluze
vypadají následovně:
Název produktu_jazyk_verze.pdf
(např. ICD-TX50_English_111.pdf )
T-MARK
Přidá značku sledování, která nastaví
počáteční bod při nahrávání či přehrávání
souboru.
Nastavení nabídky
Návod k obsluze vysvětlující všechny funkce
IC rekordéru je uložen ve formě souborů PDF
ve vestavěné paměti IC rekordéru.
 Návod k obsluze je možné stáhnout i z
Můžete nastavit scénu v nabídce pro
nahrávání na nejvhodnější nastavení podle
různých scén nahrávání*.
Můžete zvolit efekt v nabídce pro potlačení
hluku nebo výběr zvukového efektu, který
vyhovuje přehrávanému zvuku.
/ENT
Nabídka Home sestává z následujících pěti
položek. Stiskněte  nebo  pro výběr
položky v nabídce Home a poté stiskněte
/ENT pro potvrzení:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Scene selection (Výběr scény)
Efekt
, /ENT, 
Pro operace v nabídce
/ENT
V režimu zastavení stiskněte a přidržte
tlačítko BACK/HOME, dokud se
neobjeví nabídka Home.

Když stisknete  nebo  pro výběr
položky a pak stisknete /ENT, můžete
zobrazit okno nabídky o jednu vrstvu níže.
Stisknutí tlačítka BACK/HOME vás vrátí do
okna nabídky o jednu vrstvu výše. Z jakékoliv
vrstvy okna nabídky, kterou zobrazíte,
můžete přejít přímo na okno nabídky Home
„Scene Select“ stisknutím a podržením
tlačítka BACK/HOME.
Nabídka Home
Stiskněte tlačítko /ENT.


Jak používat nabídku Home
Podnabídka
Spustí se přehrávání a indikátor provozu se
rozsvítí zeleně.
Když nastavíte minuty a stisknete  /ENT, čas se
zobrazuje podle nastavení.
3. Vyberte jazyk nabídky.
Spustí se nahrávání a indikátor nahrávání a
indikátor provozu se rozsvítí červeně.
 Nahrávání můžete pozastavit stisknutím tlačítka
5. Poslouchejte.
Když se zobrazí zpráva pro potvrzení
nastavení hodin, pomocí  nebo
 vyberte položku „YES“ a poté
stiskněte /ENT.
Stiskněte  nebo  pro nastavení
roku a poté stiskněte /ENT. Opakujte
tento postup pro nastavení měsíce,
dne, hodin a minut v tomto pořadí.
Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
Můžete zobrazit nabídku Home stisknutím a
přidržením tlačítka BACK/HOME.
Nabídka Home je výchozím bodem
všech funkcí IC rekordéru, jako například
upravování nebo provádění různých
nastavení.
Nahrávání se ukončí a indikátor provozu začne
oranžově blikat.
 Ze stavu HOLD IC rekordér uvolníte posunutím přepínače
POWER•HOLD směrem do středu.
POWER•HOLD posunout směrem ke středu a zrušit tak
stav HOLD.
Stisknutím tlačítka STOP nahrávání
ukončíte.
Indikátor
provozu
Pokročilejší funkce
 Než začnete IC rekordér používat, nezapomeňte přepínač
REC/PAUSE. Opětovným stisknutím tlačítka
REC/PAUSE nahrávání obnovíte.
Zapněte přístroj.
Posuňte a přidržte přepínač POWER•HOLD ve
směru „POWER“, dokud se neobjeví zobrazovací
okno.
Přístroj vypnete posunutím a přidržením přepínače
POWER•HOLD ve směru „POWER“, dokud se neobjeví
animace „Power Off“.

O nabídce Home
4. Nahrávejte.
1. Zapněte ho.
Indikátor
provozu
Co dělat potom
** pouze pro systém Windows
Bezpečnostní opatření
Napájení
Provozujte jednotku pouze při napětí 3,7 V s
vestavěnou lithium-Ionovou baterií.
Bezpečnost
Nepoužívejte přístroj během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze
motorového vozidla.
Manipulace
 Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů
tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš velkému
množství prachu nebo mechanickým
nárazům.

Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv
pevný předmět nebo kapalina, nechte
přístroj před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající
se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce
Sony.
TR
CZ
IC Recorder
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt akkumulátorokat) túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.
Kapacitás (felhasználó által használható)
4 GB (körülbelül 3,60 GB = 3.865.470.566 bájt)
A rendelkezésre álló memória egy része működési célokra van fenntartva.
Yeni IC kaydedicinizi deneyelim
1. Gücü açın.
Çalışma
göstergesi
Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB Direktifleri’ni uygulayan ülkelerde satılan
ekipmanlar için geçerlidir
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya tarafından veya
onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki
sorgulamalar, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilci,
Sony Deutschland GmbH’ye ilgilenmektedir. Servis veya garantiyle ilgili konularda, servis veya
garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

Kayıt
göstergesi/
Çalışma
göstergesi
IC kaydediciyi şarj edin.
IC kaydediciyi aygıtla birlikte verilen USB bağlantı
kablosuyla çalışan bir bilgisayara bağlayın; şarj
etme başlar.
Pil tamamen şarj olduğunda pil göstergesi “
”
uyarısını gösterir.
USB bağlantı
kablosu


IC kaydedicinin bilgisayarınızla
bağlantısını kesin.
POWER•HOLD anahtarını, ekran penceresini
görününceye kadar “POWER” yönüne kaydırın.
Gücü kapatmak için, POWER•HOLD anahtarını
“POWER” yönüne kaydırın ve “Power Off” animasyonu
görüntülenene kadar bu konumda tutun.
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:0216-633 98 00
Faks:0216-632 70 30
email:bilgi@eu.sony.com

İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve
Danışma Hattı:
(212) 444 SONY (7669)
Yeni Sony IC kaydedicinize hoş geldiniz!
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda IC kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili
talimatlar yer almaktadır.
Lütfen belgeyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle
kullanmanızı dileriz.
IC Kaydedici (1)
 Gürültü kesici (1)

Stereo kulaklık (1)
 USB bağlantı kablosu (1)
 Taşıma çantası (1)
 Uygulama yazılımı, Sound Organizer
(CD‑ROM) (1)
 Kullanım Talimatları (Dahili bellekte
kayıtlıdır)
 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

USB AC adaptörü AC-U50AG

POWER•HOLD anahtarını ortaya doğru kaydırın.

2. Tarihi ve saati ayarlayın.
Dakikayı ayarlayıp  /ENT düğmesine
bastığınızda, saat ayarlamayı yansıtır.

3. Menü dilini seçin.


Çalma başlar ve çalışma göstergesi yeşil renkte
yanar.
VOL –/+ düğmesine basarak ses
şiddetini ayarlayın.
Çalmayı durdurmak için STOP
düğmesine basın.
Silinen bir dosyayı geri yükleyemezsiniz.
İstediğiniz dili seçmek için  veya
 düğmesine ve ardından /ENT
düğmesine basın.
Aşağıdaki dillerden birini seçebilirsiniz:
Deutsch (Almanca), English (İngilizce), Español
(İspanyolca), Français (Fransızca), Italiano
(İtalyanca), Русский (Rusça)
STOP düğmesine basın.

Her işlem hakkındaki ayrıntılar için
bilgisayarınıza kopyalanan PDF kullanım
talimatlarına bakın.
“ Erase Files” öğesinin seçmek için
 veya  düğmesine ve ardından
/ENT düğmesine basın.
, /ENT, 
Menü işlemleri için
“Erase a File” öğesini seçip /ENT
düğmesine basın.
“Erase the File?” görüntülenir ve silinecek dosya
onay için çalınır.
“YES” öğesini seçip /ENT düğmesine
basın.
Seçilen dosya silinirken “Please Wait” görüntülenir.
Menü modundan çıkmak için STOP
düğmesine basın.
Tebrikler! IC kaydedicinizi ayarladınız ve ilk kaydınızı gerçekleştirdiniz. Şimdi bir sonraki aşamaya
geçelim. IC kaydedicinizden tüm özellikleriyle yararlanmanız için başka faydalı fonksiyonlar ve
bilgiler de bulunmaktadır.
BACK/HOME
T-MARK
DPC (Digital Pitch Control)
“REC Mode”, “Mic Sensitivity” vb. çeşitli menü
öğelerini ayarlamak için menü modunu
görüntüler.
*“Shirt Pocket” ortamını kullanma
IC kaydedici gömlek cebinde olacak şekilde kayıt
yapmak için IC kaydediciyi klipsle sabitleyerek
cebinize yerleştirin.
 BACK: BACK/HOME düğmesine basın.
 HOME: BACK/HOME düğmesini basılı tutun.
Ana menüden çıkmak için  STOP düğmesine
basın.
Sound Organizer (Bilgisayar
uygulama yazılımı**)
Bilgisayarınızda Sound Organizer
yazılımını kullanarak çeşitli işlemler
gerçekleştirebilirsiniz. IC kaydedici ile
kaydedilen dosyaları düzenlemek için Sound
Organizer yazılımına içe aktarabilirsiniz.
Müzik CD'sindeki müzik dosyalarını veya pod
yayını dosyalarını IC kaydediciye aktarmak
için içe aktarabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz
müzik parçalarından CD'ler oluşturabilirsiniz.
Kullanım talimatlarını bilgisayarınıza
kopyalama
sayfasından da indirebilirsiniz:
http://support.sony-europe.com/DNA
IC kaydediciyi bilgisayarınıza
bağlayın.
Bilgisayarınızda “Instructions”
klasörünü açın.
Windows'da: [Bilgisayarım] veya
[Bilgisayar] - [IC RECORDER] [Instructions] öğelerine tıklayın.
Macintosh'ta: Bulucuda [IC RECORDER] [Instructions] öğelerine tıklayın.
Kullanım talimatları dosyalarını
“Instructions” klasöründen
bilgisayarınızdaki yerel diske
sürükleyip bırakın.
IC kaydedicinin bilgisayarınızla
bağlantısını kesin.
 Kullanım talimatlarını okumak için okumak
istediğiniz PDF dosyasına çift tıklayın.
Menüde çalma hızını seçebilirsiniz.
BACK/HOME
Durdurma/Çalma/Kaydetme penceresi
Kullanım talimatlarının dosya adları şu
şekildedir:
Ürün adı_dil adı_sürüm.pdf (örn.
ICD-TX50_English_111.pdf )
T-MARK
Dosyanın kaydedilmeye veya çalınmaya
başlanacağı noktayı ayarlamak için parça
işareti ekler.
Menü ayarı
IC kaydedicinin tüm özelliklerini ve
fonksiyonlarını açıklayan kullanım talimatları,
IC kaydedicinin dahili belleğinde PDF
dosyaları olarak kayıtlıdır.
 Kullanım talimatlarını Sony destek giriş
Menüde bir ortam seçerek çeşitli kayıt
ortamlarına göre kayıt için en uygun ayarlara
getirebilirsiniz*.
Gürültüyü azaltmak veya çalma sesine uygun
bir ses efekti seçmek için menüde bir efekt
seçebilirsiniz.
/ENT
Ana menü aşağıdaki beş öğeden oluşur.
Ana menü öğesini seçmek için  veya
 düğmesine ve ardından onaylamak için
/ENT düğmesine basın:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Ortam seçimi
Efekt
/ENT
Durma modunda, Ana menü
görününceye kadar BACK/HOME
düğmesini basılı tutun.

Bir öğeyi seçmek için  veya 
düğmesine ve ardından /ENT düğmesine
bastığınızda menü penceresinde bir kademe
aşağıyı görüntüleyebilirsiniz. BACK/HOME
düğmesine basarak menüyü bir kademe
yukarı döndürebilirsiniz. Menü penceresinin
hangi kademesini görüntülüyor olursanız olun,
BACK/HOME düğmesini basılı tutarak Ana
“Scene Select” menüsüne geri dönebilirsiniz.
Ana menü
/ENT düğmesine basın.
6. Silin.

Durma modunda, Ana menüyü
görüntülemek için BACK/HOME
düğmesini basılı tutun ve ardından
“ Settings”  ”Common Settings”
 ”Language” öğesini seçip /ENT
düğmesine basın.
Ana menü
Ana menüyü kullanma
Alt menü
Saat ayarlama için onay mesajı
göründüğünde, “YES” öğesini seçmek
için  veya  düğmesine ve
ardından /ENT düğmesine basın.
Yılı ayarlamak için  veya 
düğmesine ve ardından /ENT
düğmesine basın. Ay, gün, saat ve
dakikayı sırasıyla ayarlamak için bu
işlemi tekrar edin.

İsteğe bağlı aksesuarlar
Çalışma
göstergesi
 IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için
Aygıtla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.
Kayıt başlar ve kayıt göstergesi ile çalışma
göstergesi kırmızı renkte yanar.
 REC/PAUSE düğmesine basarak kaydı
5. Dinleyin.


REC/PAUSE düğmesine basın.
BACK/HOME düğmesini basılı tutarak Ana
menüyü görüntüleyebilirsiniz.
Ana menü, IC kaydedicinin her özelliğinin
(çeşitli ayarları düzenlemek ve yapmak gibi)
başlangıç noktasıdır.
Kayıt durur ve çalışma göstergesi turuncu renkte
yanıp söner.
Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için (HOLD)
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
durumundan çıkarmak için POWER•HOLD anahtarını
ortaya doğru kaydırdığınızdan emin olun.
Kaydı durdurmak için STOP
düğmesine basın.
Gücü açın.
Diğer gelişmiş özellikler
 IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, aygıtı HOLD
duraklatabilirsiniz. Kaydı yeniden başlatmak için
REC/PAUSE düğmesine tekrar basın.
IC kaydedicinin bilgisayarınızla bağlantısını kesme
hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla
birlikte verilen kılavuza bakın.
 (USB)
bağlantısına
Olası işitme sorunlarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.
Ana menü hakkında
4. Kaydedin.
Bilgisayar
USB
portuna
IC kaydedici
Diğer işlemler
** yalnızca Windows için
Önlemler
Güçle ilgili
Aygıtı yalnızca dahili şarj edilebilir lityum‑iyon
pil ile 3,7 V DC’de çalıştırın.
Güvenlikle ilgili
Araba sürerken, bisiklete binerken ya da
herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı
çalıştırmayın.
Kullanımla ilgili
 Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt
güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik
şok ortamlarında bırakmayın.

Aygıtın üzerine herhangi bir katı veya sıvı
düşecek veya dökülecek olursa, yeniden
çalıştırmadan önce kalifiye personele
kontrol ettirin.
Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya
da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony
bayisine başvurun.
Download PDF