Sony | ICD-UX560 | Sony ICD-UX560 Digitální diktafon UX560 řady UX Návod k obsluze

CZ
IC rekordér
Použití nabídky HOME
Seznamte se s obsluhou IC rekordéru
Nabití
Nabídku HOME lze používat pro různé operace včetně vyhledání a přehrání
souboru záznamu a provádění změn nastavení IC rekordéru.
Vybrat
(/)
Záznam
Návod k použití
Zadat
Vestavěné mikrofony
BACK/HOME
STOP
 Nabijte IC rekordér.
Přesuňte posuvnou páčku USB ve směru šipky a konektor USB
zasuňte do portu USB spuštěného počítače.
“.
Při plném nabití baterie bude indikátor baterie ukazovat „  Odpojte IC rekordér.
Ověřte, že nesvítí indikátor provozu. Bezpečné odpojení IC rekordéru
viz Uživatelská příručka.
 Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME.
REC/PAUSE
¼¼
•Před zahájením použití IC rekordéru ověřte, že je přepínač POWER•HOLD
v poloze středního bodu.
•Výběrem „Scene Select“ (vybrat scénu) v nabídce OPTION (volba) lze vybrat
scénu záznamu pro každou situaci.
 Otočte IC rekordér tak, aby jeho vestavěné mikrofony mířily ve
směru zdroje záznamu.
 Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.
Spustí se záznam a indikátor záznamu se rozsvítí červeně.
Zapnutí
4-573-935-22(1)
 Stisknutím tlačítka STOP záznam vypnete.
Viz Uživatelská příručka
Tento Návod k použití vám poskytne pokyny k základním operacím s IC
rekordérem.
Uživatelská příručka je návodem on-line.
Chcete-li zjistit další podrobnosti, operace a možná řešení v situaci, kdy
dojde k nějakému problému, viz Uživatelská příručka.
Posuňte a podržte přepínač POWER•HOLD ve směru „POWER“, dokud se
nezobrazí obsah displeje.
Chcete-li napájení vypnout, posuňte přepínač POWER•HOLD ve směru
„POWER“ a podržte jej, dokud se v okně displeje nezobrazí „Power Off“.
Zamezení náhodným operacím (HOLD)
Posuňte přepínač POWER•HOLD ve směru „HOLD“ (držet).
Nejprve se zobrazí zpráva „Please Wait“ (čekejte) a pak obrazovka
zastavení záznamu.
Po zastavení záznamu můžete stisknutím  přehrát soubor, který
jste právě zaznamenali.
Poslech
Music
Recorded
Files
Vybrat
(///)
Úvodní nastavení
Zadat
Music
•IC rekordér (1)
•Měkké pouzdro na přenášení (1)
•Návod k použití (tento list)
•Záruční list
•Aplikační software, Sound Organizer 2 (instalační soubor uložený ve
vestavěné paměti umožňuje instalaci do počítače.)
Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte baterie (sada baterií nebo nainstalované baterie) na delší dobu
nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení
prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Neposlouchejte příliš hlasitý zvuk po delší dobu, aby nedošlo k případnému
poškození sluchu.
Return to XX*
Platnost označení CE je omezena pouze na země, kde je toto označení ze
zákona povinné, hlavně v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor).
Můžete se vrátit na obrazovku, která byla zobrazena
před obrazovkou nabídky HOME.
* Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena
v „XX“.
¼¼ Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte na obrazovku zobrazenou před vstupem
do nabídky HOME.
Vybrat
(/)
OPTION
 Vyberte požadovanou funkci z nabídky HOME a stiskněte tlačítko
OPTION.
Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo
elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se
použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi
pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo
správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na
místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k
obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou
baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.
Technické údaje
Kapacita (Kapacita dostupná uživateli*¹*²)
4 GB (přibl. 3,20 GB = 3 435 973 837 bajtů)
Maximální doba záznamu (vestavěná paměť)
Maximální doba záznamu všech složek je následující.
 Výběrem „Yes“ (ano) spustíte úvodní nastavení.
 Stisknutím tlačítka VOLUME -/+ nastavte hlasitost.
 Stisknutím tlačítka STOP přehrávání vypnete.
Poznámka
 Vyberte jazyk zobrazení.
Vybrat lze některý z následujících jazyků:
Deutsch (němčina), English* (angličtina), Español (španělština),
Français (francouzština), Italiano (italština), Русский (ruština), Türkçe
(turečtina)
* Výchozí nastavení
Přidání značky skladby
V místě, kde chcete soubor později rozdělit nebo najít při přehrávání, lze
přidat značku skladby. Do každého souboru lze přidat max. 98 značek
skladby.
Značky skladby lze také přidávat během záznamu.
Odstranění
Zadat
¼¼ Pro návrat na předchozí položku nastavení hodin stiskněte tlačítko
BACK/HOME.
5 hodin a 20 minut
 Vyberte požadovanou volbu nastavení.
MP3 192 kbps*³
39 hodin a 45 minut
MP3 128 kbps
59 hodin a 35 minut
MP3 48 kbps (MONO)
159 hodin
Kopírování souborů z IC rekordéru do
počítače
Soubory a složky lze ukládat jejich zkopírováním z IC rekordéru do počítače.
 Pro připojení IC rekordéru k počítači postupujte podle pokynů
Při dlouhodobém souvislém záznamu bude zřejmě potřeba síťový adaptér USB
(není součástí dodávky). Podrobnosti o výdrži baterie viz Výdrž baterie.
Maximální doba záznamu v této části je pouze orientační.
Výdrž baterie (vestavěná nabíjecí lithium-iontová baterie) (JEITA)*⁴*⁵
Přehrávání
s vestavěným
reproduktorem*6
Přehrávání se
sluchátky
LPCM 44.1 kHz/16 bit Přibl. 23 hodin
Přibl. 5 hodin
Přibl. 30 hodin
MP3 192 kbps
Přibl. 5 hodin
Přibl. 45 hodin
Záznam
 Přetáhněte soubory či složky, které chcete zkopírovat, z místa „IC
RECORDER“ či „MEMORY CARD“ na disk v počítači.
Instalace softwaru Sound Organizer 2
Nainstalujte software Sound Organizer na počítač.
Software Sound Organizer umožňuje výměnu souborů mezi IC rekordérem a
počítačem.
Do IC rekordéru lze také přenést a pak přehrát skladby importované
z hudebních disků CD či dalších médií, soubory MP3 a další zvukové soubory
importované do počítače.
Přibl. 27 hodin
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících součástí a ovládacích prvků) (JEITA)*⁴
Přibl. 36,6 mm x 101,5 mm x 10,5 mm
Hmotnost (JEITA)*⁴
Přibl. 52 g
Teplota/vlhkost vzduchu
5 – 35 °C
Provozní vlhkost vzduchu
25 – 75 %
Poznámky
Skladovací teplota
-10 – +45 °C
Skladovací vlhkost vzduchu
25 – 75 %
 Soubor, jenž chcete odstranit, vyberte ze seznamu nahraných
•Software Sound Organizer je kompatibilní pouze s počítači Windows. Není
kompatibilní se systémy Mac.
•Tento IC rekordér je kompatibilní pouze se softwarem Sound Organizer 2.
•Zformátujete-li vestavěnou paměť, budou z ní odstraněna veškerá data.
(Odstraněn bude také software Sound Organizer.)
 Vyberte „Delete a File“ (odstranit soubor) z nabídky OPTION.
¼¼ Při instalaci softwaru Sound Organizer se přihlaste k účtu s oprávněními
správce.
Poznámka
Odstraněné soubory již není možné obnovit.
souborů nebo spusťte jeho přehrávání.
Po provedení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a
obrazovka nabídky HOME.
 Pro připojení IC rekordéru k počítači postupujte podle pokynů
v části „Nabití“.
 Ověřte, že je IC rekordér úspěšně detekován počítačem.
Zobrazí se „Delete?“ (odstranit?) a pro potvrzení se začne přehrávat
vybraný soubor.
Poznámky
Poznámka
Provozní teplota
OPTION
 Vyberte „Next“ (další).
zvukový signál.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
 Odpojte IC rekordér od počítače.
Vybrat
(/)
 Volbou „ON“ (zap.) nebo „OFF“ (vyp.) zapněte či vypněte
 Vyberte položku nabídky, u které chcete změnit nastavení.
v části „Nabití“.
 Nastavte aktuální rok, měsíc, den, hodinu a minutu.
Indikátor provozu
Vestavěné mikrofony (stereofonní) (L)
Vestavěné mikrofony (stereofonní) (R)
Okno displeje
Tlačítko REC/PAUSE (záznam/pozastavit)
Tlačítko STOP (zastavit)
A-B (opakovat A-B),
Ovládací tlačítko ( DPC (Digital Pitch Control), 
 (vyhledávání vzad/rychle vzad),  (vyhledávání vpřed/rychle
vpřed))
Tlačítko  (přehrát/zadat)*¹
Tlačítko BACK/HOME (zpět/domů)
Tlačítko T-MARK (značka skladby)
Tlačítko OPTION (volba)
Otvor pro řemínek (Řemínek není součástí dodávky IC rekordéru.)
Vestavěný reproduktor
Krytka konektoru USB (Konektor USB je zasunut za krytkou.)
Konektor  (sluchátka)
Konektor  (mikrofon)*¹
Přepínač POWER•HOLD (napájení/držet)*²
Tlačítko VOLUME –/+ (hlasitost –/+)*¹
Posuvná páčka USB
Krytka slotu
Slot pro kartu microSD (Slot pro kartu je umístěn pod krytkou.)
Můžete otevřít obrazovku nabídky Settings
(nastavení) a změnit různá nastavení na IC
rekordéru.
Settings
 Vyberte „Latest Recording“ (poslední záznam), „Search by
Při prvním zapnutí IC rekordéru se v okně displeje zobrazí „Configure
Initial Settings“ (zkonfigurovat úvodní nastavení). Potom lze vybrat jazyk
zobrazení, nastavit hodiny a zapnout/vypnout zvukový signál.
•Elektretový kondenzátorový mikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
•Síťový adaptér USB AC-UD20
Součásti a ovládací prvky
Můžete vybrat a přehrát některý ze souborů, které
jste nahráli IC rekordérem.
Chcete-li najít soubor záznamu, vyberte „Latest
Recording“ (poslední záznam), „Search by REC Date“
(hledat dle data záznamu), „Search by REC Scene“
(hledat dle scény záznamu) nebo „Folders“ (složky).
Spustí se přehrávání a indikátor provozu se zeleně rozsvítí.
Volitelné příslušenství
Některé modely či volitelné příslušenství nemusí být v závislosti na dané zemi či
oblasti k dispozici.
Údržba
Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík mírně
navlhčený ve vodě. Poté povrch přístroje očistěte suchým měkkým
hadříkem. Nepoužívejte líh, benzín ani ředidlo.
Můžete zobrazit obrazovku zastavení záznamu a
spustit záznam.
Record
Recorded Files“ (soubory záznamů) z nabídky
 Vyberte požadovaný soubor.
Zkontrolujte dodané položky
Můžete vybrat a přehrát některý ze souborů, které
jste importovali z počítače.
Chcete-li najít hudební soubor, vyberte „All Songs“
(všechny skladby), „Albums“ (alba), „Artists“
(interpreti) nebo „Folders“ (složky).
Zadat
REC Date“ (hledat dle data záznamu), „Search by REC Scene“
(hledat dle scény záznamu) nebo „Folders“ (složky).
Šum
•Je-li přístroj během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet
šum.
•Pokud se během nahrávání o přístroj otřete nebo do něj škrábnete
(například prstem), může být nahrán šum.
*Funkce, kterou právě používáte, je zobrazena v „XX“.
BACK/HOME
HOME.
Return to
XX*
 Vyberte požadovanou funkci z následujících možností:
Tlačítko
VOLUME –/+
(hlasitost –/+)
 Vyberte „ Settings
Nabídku OPTION lze používat k provádění různých funkcí včetně změn
nastavení IC rekordéru.
Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Zadat
Vybrat
(/)
Record
Použití nabídky OPTION
http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/
¼¼ Chcete-li uvolnit IC rekordér ze stavu HOLD, posuňte přepínač
POWER•HOLD směrem ke středu.
Položky nabídky HOME jsou uspořádány v následujícím pořadí.
Recorded Files
Spustí se záznam a indikátor provozu se červeně rozsvítí.
Během záznamu se zobrazí měřiče signálu pro usnadnění seřízení
úrovně záznamu ().
Upravte orientaci vestavěných mikrofonů, vzdálenost od zvukového
zdroje nebo nastavení citlivosti mikrofonů, aby se úroveň záznamu
pohybovala okolo hodnoty -12 dB, která spadá do optimálního
rozsahu, viz obrázek výše.
ICD-UX560
Zobrazí se obrazovka nabídky HOME.
Pokud se nakloníte, přístroj může spadnout do vody a namočit se.
––Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinkům
deště, sněhu nebo vlhkosti.
––Za všech okolností, kdy se můžete zpotit. Dotknete-li se přístroje
mokrýma rukama nebo umístíte-li přístroj do kapsy mokrého oděvu,
může dojít k navlhnutí přístroje.
•Poslech při vysokě hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za
ůčelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při
řízení nebo jízdě na kole.
•Používáte-li sluchátka v prostředí s velmi suchým vzduchem, můžete
pociťovat bolest v uších. Tento problém nevzniká kvůli závadě sluchátek,
nýbrž kvůli nahromadění statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostatický
náboj lze snížit nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují
nahromadění statické elektřiny.
 Vyberte „Yes“ (ano).
•Uplyne-li 30 sekund, aniž byste přešli k dalšímu kroku, dojde k vypnutí
displeje. Pro zapnutí displeje a pokračování v úvodním nastavení stiskněte
tlačítko BACK/HOME.
•Jakékoli úvodní nastavení lze potom kdykoli změnit. Podrobnosti viz
Uživatelská příručka.
Je-li IC rekordér připojen k počítači, zobrazuje se v okně displeje IC
rekordéru zpráva „Connecting“ (připojení).
•Karty microSDHC s kapacitou 4 – 32 GB
•Karty microSDXC s kapacitou 64 GB a vyšší
*¹ Malá část interní paměti slouží pro správu souborů a není tedy k dispozici pro ukládání dat
uživatelem.
*² Při zformátování vestavěné paměti v IC rekordéru.
*³ Výchozí nastavení pro scény záznamu.
*⁴ Hodnota změřená podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*⁵ Výdrž baterie se může zkrátit v závislosti na způsobu použití IC rekordéru.
*⁶ Při přehrávání hudby vestavěným reproduktorem s úrovní hlasitosti na hodnotě 27.
 Přejděte do nabídky [Start], klikněte na [Počítač] a pak
Ochranné známky
 Dvojklikněte na [SoundOrganizer_V2001] (nebo [SoundOrganizer_
•Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a/nebo dalších zemích.
•Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a
dalších zemích.
•Technologie a patenty kódování zvukového signálu MPEG Layer-3 jsou
licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
•Logotypy microSD, microSDHC a microSDXC jsou ochranné známky
společnosti SD-3C, LLC.
dvojklikněte na [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
V2001.exe]).
Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 Ověřte, že souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, vyberte
Zobrazí se zpráva „Please Wait“ (čekejte) a zůstane na displeji,
dokud není vybraný soubor odstraněn.
Kompatibilní paměťové karty
[I accept the terms in the license agreement] (souhlasím
s podmínkami licenční smlouvy) a klikněte na [Next] (další).
 Po zobrazení okna [Setup Type] (typ instalace) vyberte [Standard]
(standardní) či [Custom] (vlastní) a klikněte na [Next] (další).
Postupujte podle pokynů na obrazovce a v případě volby [Custom]
(vlastní) proveďte nastavení instalace.
 Po zobrazení okna [Ready to Install the Program] (připraveno
k instalaci programu) klikněte na [Install] (instalovat).
Dojde ke spuštění instalace.
 Po zobrazení okna [Sound Organizer has been installed
successfully.] (Sound Organizer byl úspěšně nainstalován.)
zaškrtněte políčko [Launch Sound Organizer Now] (spustit Sound
Organizer nyní) a klikněte na [Finish] (dokončit).
Poznámka
Po instalaci softwaru Sound Organizer bude zřejmě potřeba restartovat
počítač.
*¹Tlačítko  (přehrát/zadat), tlačítko VOLUME –/+ (hlasitost –/+) a konektor  (mikrofon) mají
hmatový bod. Hmatový bod slouží jako reference při ovládání IC rekordéru.
*² IC rekordér se restartuje posunutím přepínače POWER•HOLD ve směru „POWER“ a jeho
podržením po dobu alespoň 8 sekund. Podrobnosti viz Uživatelská příručka.
Bezpečnostní opatření
Displej se automaticky vypne
Funkce „Screen Off Timer“ IC rekordéru má výchozí hodnotu
„30sec“ pro úsporu kapacity baterie. Pokud se IC rekordéru
30 sekund nedotknete, vypne se displej, ale můžete i nadále
provádět jakékoli operace pomocí tlačítek. Chcete-li displej znovu
zapnout, stiskněte tlačítko BACK/HOME.
¼¼ U displeje můžete jeho vypínání deaktivovat, nebo změnit výchozí
nastavení na jiný časový interval. Stiskněte a podržte tlačítko BACK/
Settings“ - „Common Settings“ - „Screen Off
HOME, vyberte „ Timer“ a pak zvolte „No Auto Screen Off“, „15sec“, „30sec“, „1min“,
„3min“ nebo „5min“.
Napájení
Přístroj používejte pouze při napětí 3,7 V DC s vestavěnou dobíjecí lithiumiontovou baterií.
Bezpečnost
Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo
obsluze motorového vozidla.
Manipulace
•Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených
přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo
mechanickým nárazům.
•Pokud do přístroje vnikne jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina,
před dalším použitím nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
•Při používání IC rekordéru dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo
k deformaci pouzdra nebo poruše IC rekordéru.
––Dávejte pozor, abyste si nesedli na IC rekordér, když jej máte v zadní
kapse.
––Nevkládejte IC rekordér, okolo něhož je obtočený kabel sluchátek,
do sáčku a nevystavujte sáček silným nárazům.
•Zajistěte, aby přístroj nebyl postříkán vodou. Přístroj není vodotěsný.
Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích:
––Když máte přístroj v kapse a jdete na toaletu apod.
Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „™“ a „®“ uváděny ve
všech případech.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
Aplikace „Sound Organizer 2“ využívá softwarové moduly, jak je uvedeno
níže:
Windows Media Format Runtime
Licence
Poznámky týkající se licence
IC rekordér se dodává se softwarem poskytovaným na základě licenčních smluv
s vlastníky softwaru. V souladu s požadavky vlastníků autorskýchpráv těchto
softwarových aplikací jsme povinni poskytnout vám následující informace.
Přečtěte si prosím následující informace.
Licence (v angličtině) jsou zaznamenány ve vnitřní paměti IC rekordéru. Jestliže
si chcete licence umístěné ve složce „LICENSE“ přečíst, vytvořte připojení
velkokapacitního paměťového zařízení mezi IC rekordérem a počítačem.
Software pod licencí GNU GPL/LGPL
IC rekordér obsahuje software s licencí GNU General Public License (dále
zmiňovanou jako „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále
zmiňovanou jako „LGPL“).
Za podmínek stanovených dodanou licencí GPL/LGPL tedy máte oprávnění k
přístupu, úpravám a redistribuci zdrojového kódu těchto softwarových programů.
Zdrojový kód je k dispozici na webu. K jeho stažení použijte následující adresu
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se na nás prosím s otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu.
Licence (v angličtině) jsou zaznamenány ve vnitřní paměti IC rekordéru. Jestliže
si chcete licence umístěné ve složce „LICENSE“ přečíst, vytvořte připojení
velkokapacitního paměťového zařízení mezi IC rekordérem a počítačem.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising