Sony | ICD-B500 | Sony ICD-B500 Návod k obsluze

BZačínáme
BZákladní činnosti
Krok 1: Vložení baterií
Nahrávání záznamů
Výměna baterií
1
Vysuňte a zvedněte
kryt prostoru baterie.
IC Recorder
Indikátor baterie na displeji
ukazuje stav baterie.
Jestliže bliká „
“, vyměňte
baterie za nové.
“, baterie jsou
Jestliže bliká „
vybité a IC rekordér přestane
fungovat.
Životnost baterie*(při
nepřetržitém používání)
V režimu HQ
Návod k obsluze
ICD-B500
např.
Záznam 1
Záznam 2
Nově nahraný záznam
Prázdný úsek
Poznámka
Před nahráváním dlouhého záznamu vložte nové baterie a zkontrolujte
indikátor stavu baterie.
1
V režimech SP a LP
Nahrávání:
Přibl. 22 hod.
Viz „Změna režimu nahrávání“ na zadní straně.
Přehrávání**:
Přibl. 11 hod.
Přehrávání**:
2
Do každé ze čtyř složek (A, B, C a D) můžete nahrát až 99
záznamů. Jelikož nově nahraný záznam se automaticky ukládá
za poslední nahraný záznam, můžete začít nahrávat rychle, aniž
byste nejprve museli vyhledat konec poslední nahrávky.
Zvolte režim
nahrávání.
Nahrávání:
Vložte dvě alkalické
baterie LR03 (velikost
AAA) podle
vyznačené polarity a
poté kryt uzavřete.
Výběr citlivosti mikrofonu
Přibl. 11 hod.
Přibl. 7,5 hod.
(hod.: hodiny)
* Při použití alkalických baterií Sony
LR03 (velikost AAA)
**Při přehrávání pomocí vnitřního
reproduktoru a při střední úrovni
hlasitosti
Životnost baterie může být podle
způsobu použití IC rekordéru kratší.
2
3
Vyberte složku.
Viz „Výběr složky“.
Spuste nahrávání.
2008 Sony Corporation
Printed in China
Zkontrolujte, zda jsou
obě baterie vloženy
svým záporným pólem.
Pro zákazníky v Evropě
Řešení problémů
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Dříve, než předáte přístroj k opravě, prostudujte si
následující odstavce. V případě, že problém přetrvává
i po provedení těchto kontrol, kontaktujte nejbližšího
prodejce Sony.
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl
být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může
být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem
při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými bateriemi
(platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících
systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na
baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by
se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení
s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své životnosti
na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte
do té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek
zakoupili.
Poznámka pro zákazníky:
následující údaje platí jen pro
zařízení prodávané v zemích, ve
kterých platí direktivy Evropské
unie.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti
servisu a záruky se obracejte na adresy uváděné v
servisních a záručních dokumentech.
IC rekordér nefunguje.
• Nebyla dodržena správná polarita vložených baterií.
• Baterie jsou slabé.
• Tlačítka jsou zamknuta spínačem HOLD. (Při
stisknutí jakéhokoliv tlačítka na 3 vteřiny zabliká
„HOLD“.)
Z reproduktoru nezní zvuk.
Pokud dojde k nechtěnému sejmutí
krytu prostoru baterie, upevněte jej
tak, jak je uvedeno na obrázku.
Jakmile poprvé vložíte baterie nebo je vyměníte za nové, zobrazí
se nastavení hodin. Při nastavení data a času se prosím řite
Kroky 2 až 3 v oddílu „Krok 2: Nastavení hodin“.
• Je zapnuto sluchátko nebo sluchátka.
• Hlasitost je úplně ztišena.
1 Stiskněte
zXREC/PAUSE
Aktuální číslo
záznamu
Režim nahrávání
Je slyšet šum.
• Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně
škrábli nebo se otřeli o IC rekordér, a proto byl
zaznamenán i šum.
• IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání
umístěn do blízkosti zdroje střídavého napájení,
zářivky nebo mobilního telefonu.
• Při nahrávání byl znečištěn konektor připojeného
mikrofonu. Vyčistěte konektor.
• Je znečištěn konektor sluchátka/sluchátek.
Vyčistěte konektor.
Indikátor zbývající
paměti
Není nutné držet zXREC/PAUSE během nahrávání stisknuté.
Úroveň záznamu je nízká.
• V menu nastavte citlivost mikrofonu na „H
(vysoká)“.
Přeruší se nahrávání.
• Je aktivována pokročilá funkce VOR. Nastavte VOR
do pozice „OFF“.
Úroveň záznamu je nestabilní (při
záznamu hudby, atd.).
Krok 2: Nastavení hodin
1
Zobrazte obrazovku nastavení hodin.
1 Na dobu delší než 1
vteřinu stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud
se na displeji nezobrazí
„MODE“.
IC rekordér vstoupí do
režimu menu.
2 Stiskem – . nebo
>+, zobrazíte „SET
DATE“.
3 Stiskněte NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice označující
rok.
Je zobrazeno „--Y--M--D“ nebo „--:--“.
• Nenastavili jste hodiny.
• Datum a čas záznamu se nezobrazí, pokud jste
pořídili záznam a nebyly nastaveny hodiny.
2
Nastavte datum.
Záznam nelze rozdělit.
• Nemůžete rozdělit záznam ve složce, která má 99
záznamů.
• Pokud často rozdělujete záznamy, IC rekordér
může ztratit schopnost rozdělovat záznam.
• Nemůžete rozdělit záznam v jeho první nebo
poslední vteřině.
1 Stiskněte – . nebo
>+, čímž zvolíte číslice
pro rok.
NxPLAY/STOP
Stiskněte xSTOP.
IC rekordér se zastaví na
začátku aktuálního
záznamu.
Pokud po ukončení nahrávání nezměníte složku, budete příště
nahrávat opět do téže složky.
Za účelem
Potřebné kroky
pozastavení nahrávání*
Stiskněte zXREC/PAUSE.
V režimu pozastavení nahrávání bliká
indikátor OPR červeně a na displeji
bliká hlášení „PAUSE“.
ukončení režimu
pozastavení a
obnovení nahrávání
Stiskněte zXREC/PAUSE.
Nahrávání se obnoví od aktuálního
místa.
(Chcete-li nahrávání po pozastavení
ukončit úplně, stiskněte tlačítko
xSTOP.)
poslechu aktuální
nahrávky
Pro ukončení nahrávání stiskněte
xSTOP, poté stiskněte NxPLAY/
STOP.
okamžitého poslechu
aktuálního záznamu
Během nahrávání stiskněte
NxPLAY/STOP.
rychlého přesunu vzad v
průběhu nahrávání
(Vyhledávání vzad)
Během nahrávání nebo pozastavení
nahrávání podržte – .. Režim
nahrávání se uvolní a spustí se
vyhledávání od aktuálního záznamu.
Jakmile tlačítko uvolníte, spustí se
přehrávání od daného místa.
volby citlivosti mikrofonu
V menu můžete zvolit citlivost
mikrofonu. Viz „Výběr citlivosti
mikrofonu“.
H (vysoká): Slouží k nahrávání během
jednání nebo v tichém či rozměrném
prostoru.
L (nízká): Slouží pro diktování nebo
záznam pořizovaný na hlučném
místě.
2 Stiskněte NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice označující
měsíc.
3 Nastavte měsíc a den v
tomto pořadí a stiskněte
NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice označující
hodinu.
Spuštění IC rekordéru trvá déle.
• Pokud rozdělujete záznamy příliš často, zatímco je
IC rekordér zaznamenává, může se vyskytnout
následující jev: Indikátor OPR zůstává blikat a s IC
rekordérem nelze po určitou dobu pracovat.
Nejedná se o závadu. Počkejte, až indikátor OPR
přestane blikat.
– . (Review)
* Přibližně hodinu poté, co je aktivován režim pozastavení nahrávání,
se tento režim automaticky zruší a IC rekordér přejde do režimu
zastavení.
1 Tip
Pro nastavení data na rok 2007, zobrazte „07Y“.
Nelze pořizovat záznamy až do
maximální doby nahrávání.
• Pokud záznamy pořizujete kombinovaně v
režimech HQ, SP a LP, dostupná doba záznamu se
pohybuje od maximální doby záznamu pro režim
HQ až po maximální dobu záznamu pro režim LP.
• Jestliže bylo do složky zaznamenáno 99 záznamů,
nelze již pořizovat žádné další.
• Z důvodů omezení IC záznamového systému
zaznamenává toto zařízení v nejmenší záznamové
jednotce. Jestliže nelze délku každého záznamu
vydělit nejmenší záznamovou jednotkou, může se
zbývající čas záznamu snížit o více než celkovou
délku záznamů.
3
• Vyjměte baterie a znovu je vložte.
Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou
být uložené záznamy vymazány.
1
3 Nastavte minutu.
4 Při časovém signálu
stiskněte NxPLAY/
STOP.
Displej se vrátí na „SET
DATE“.
IC rekordér nepracuje správně.
2 Stiskněte NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice označující
minutu.
5 Pro opuštění režimu
menu stiskněte xSTOP.
Jestliže IC rekordér
zůstane nepoužíván déle
než 3 vteřiny v režimu stop,
displej bude ukazovat
aktuální čas.
1 Tip
Tento IC rekordér nemá hlavní spínač zap/vyp. Displej zůstává stále zobrazen.
Zdroj napájení
3
Pro výběr „H (vysoká citlivost)“ nebo „L
(nízká citlivost)“ stiskněte – . nebo
>+ a poté stiskněte NxPLAY/STOP.
4
Pro opuštění režimu menu stiskněte
xSTOP.
Maximální doba nahrávání
Maximální doba nahrávání u všech
složek je následující. V samostatné
složce můžete pořizovat záznamy
až do maximální doby nahrávání.
HQ*
30 hod. 25 min.
SP**
81 hod. 15 min.
LP***
150 hod. 15 min.
(hod.: hodiny/min.: minuty)
* HQ: Režim vysoké kvality záznamu
(monoaurální zvuk)
** SP: Režim standardního přehrávání
záznamu (monofonní zvuk)
***LP: Režim dlouhodobého
přehrávání záznamu (monofonní
zvuk)
• Chcete-li nahrávat s lepší kvalitou
zvuku, zvolte režim HQ. Pro
spuštění režimu nahrávání viz
„Změna režimu nahrávání“ na
zadní straně.
• Před nahráváním dlouhého
záznamu zkontrolujte indikátor
stavu baterie.
• Maximální dobu nahrávání a počet
záznamů můžete měnit v závislosti
na podmínkách použití.
• Pokud záznamy pořizujete
kombinovaně v režimech HQ, SP a
LP, bude se maximální doba
nahrávání pohybovat mezi dobami
pro režimy HQ a LP.
• Z důvodů omezení IC
záznamového systému
zaznamenává toto zařízení v
nejmenší záznamové jednotce
přibližně nejvýše 2 sekundy, proto
se mohou vyskytnout následující
příznaky:
– Jestliže je záznam kratší, než
nejmenší jednotka záznamu, je
s ní stále počítáno jako přibližně
nejvýše 2 vteřiny, takže
zbývající záznamový čas se
sníží o více než aktuální délku
záznamu.
– Jestliže je záznam delší než
nejmenší záznamová jednotka,
zbývající záznamový čas se
sníží o více než aktuální délku
záznamu, jestliže nemůže být
rozdělen nejmenší záznamovou
jednotkou beze zbytku.
– Součet čísel na počitadle
(spotřebovaný záznamový čas)
a zbývající záznamový čas
mohou být kratší než maximální
záznamový čas IC rekordéru.
V průběhu nahrávání se indikátor
zbývající paměti dílek po dílku
zmenšuje.
Pamě je
téměř plná.
Blikání
Jakmile dosáhne zbývající
záznamový čas 5 minut, rozbliká
se poslední z dílků indikátoru.
Jestliže je zvolen režim zobrazení
zbývajícího záznamového času,
„REMAIN“ a počitadlo, uvidíte
blikání, jakmile dosáhne zbývající
čas 1 minuty.
Aby bylo možné pokračovat v
nahrávání, vymažte nejprve
některý ze záznamů.
Přehrávání záznamů
Při přehrávání dříve nahraného záznamu začněte Krokem 1.
Při přehrávání záznamu, jehož nahrávání jste právě dokončili,
začněte Krokem 3.
1
Vyberte složku.
Viz „Výběr složky“.
2
Vyberte číslo
záznamu.
Stiskněte – . nebo >+, čímž
zobrazíte číslo požadovaného záznamu.
– .: pro nižší číslo záznamu
>+: vyšší číslo záznamu
Počet záznamů ve
složce
Počitadlo*
* Zobrazí se displej zvolený tlačítkem DISPLAY/MENU (viz zadní
strana).
3
Spuste přehrávání.
1 Stiskněte NxPLAY/STOP.
i (sluchátko) konektor
Indikátor OPR
(v průběhu přehrávání
svítí zeleně.)
Počitadlo (nebo
zvolený režim
zobrazení)
Automatické spuštění
nahrávání v odezvě na zvuk
– Pokročilá funkce VOR
Jestliže je VOR (hlasem ovládané
nahrávání) nastaveno v menu na
„ON“, nahrávání se spustí, jakmile
rekordér rozpozná zvuk. (na
displeji je zobrazeno „VOR“.)
Nahrávání skončí, jakmile není
slyšet žádný zvuk. (na displeji
bliká „VOR PAUSE“.)
2
Pro výběr „FOLDER“ stiskněte – .
nebo >+ a poté stiskněte NxPLAY/
STOP.
3
Abyste vybrali požadovanou složku,
stiskněte – . nebo >+ a poté
stiskněte NxPLAY/STOP.
4
Pro opuštění režimu menu stiskněte
xSTOP.
Aktuální složka
ICD-B500 CZ U/CA/CE7/E 3-097-343-72 (1)
Poznámka
Funkce VOR je aktivována okolním
zvukem. V menu nastavte citlivost
mikrofonu na „H (vysoká)“ nebo „L
(nízká)“. Jestliže poté, co jste změnili
citlivost mikrofonu, není nahrávka
vyhovující nebo v případě pořízení
důležité nahrávky nastavte VOR na
„OFF“.
Opakované přehrávání
záznamu
– Zopakovat přehrávání
V průběhu přehrávání stiskněte na
dobu delší než 1 vteřina
NxPLAY/STOP.
zobrazí se „ “ a vybraný záznam
bude opakovaně přehráván.
Chcete-li obnovit běžné
přehrávání, stiskněte znovu
tlačítko NxPLAY/STOP. Pro
ukončení přehrávání stiskněte
xSTOP.
Nepřetržité přehrávání
všech záznamů ve složce
– Nepřetržité přehrávání
V menu můžete pomocí „CONT“
zvolit režim nepřetržitého
přehrávání. Když nastavíte
„CONT“ na „ON“, můžete
přehrávat veškeré záznamy ve
složce nepřetržitě.
Rychlý přesun vpřed/vzad
během přehrávání
(Vyhledávání vpřed/vzad)
Číslo zvoleného záznamu
2 Nastavte hlasitost
pomocí ovládacího
prvku VOL.
xSTOP
Poznámky
• Jestliže stisknete zXREC/PAUSE
a pamě je plná, rozbliká se
„FULL“, což je doprovázeno
výstražným zvukem. Dříve než
začnete znovu nahrávat, vymažte
některý ze záznamů.
• Jestliže stisknete zXREC/PAUSE
poté, kdy jste nahráli 99 záznamů,
rozbliká se „FULL“, což je
doprovázeno výstražným zvukem.
Zvolte jinou složku nebo vymažte
některý ze záznamů.
Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se na displeji
nezobrazí „MODE“.
Chcete-li vypnout napájení, přesuňte v režimu zastavení přepínač HOLD
ve směru šipky.
Chcete-li zapnout napájení, přesuňte přepínač HOLD ve směru opačněm
k šipce a potě stiskněte libovolně provozní tlačítko.
ICD-B500 CZ U/CA/CE7/E 3-097-343-72 (1)
Pro výběr „SENS“ stiskněte – . nebo
>+ a poté stiskněte NxPLAY/STOP.
Po přehrání jednoho záznamu se IC rekordér zastaví na začátku
následujícího záznamu. Jestliže je funkce nepřetržitého
přehrávání nastavena na „ON“ (viz zadní strana), IC rekordér se
zastaví po přehrání všech záznamů ve složce.
Po přehrání posledního záznamu ve složce se IC rekordér zastaví
na začátku posledního záznamu.
Soukromý poslech
Připojte sluchátko nebo sluchátka ke konektoru i (sluchátka).
Vestavěný reproduktor se automaticky odpojí. Pokud slyšíte
hluk, otřete konektor sluchátek.
Ostatní funkce
Za účelem
Potřebné kroky
zastavení na aktuální pozici
Stiskněte NxPLAY/STOP nebo
xSTOP.
Chcete-li obnovit přehrávání od
tohoto místa, stiskněte znovu
tlačítko NxPLAY/STOP.
přechodu zpět na začátek
aktuálního záznamu
Jednou stiskněte – ..
skoku na další záznam
Jednou stiskněte >+.
Výběr složky
Nastavte čas.
1 Stiskněte – . nebo >+,
čímž zvolíte číslice pro hodinu.
2
Poznámka k nahrávání
Pokud během nahrávání na přístroj
nechtěně škrábnete nebo se o něj
otřete (například prstem), může být
zaznamenán šum.
Zobrazení zbývající paměti
• IC rekordér je navržen tak, aby automaticky nastavil
úroveň záznamu při zaznamenávání jednání, atd. a
není vhodný pro zaznamenávání hudby.
Na displeji REC DATE se zobrazuje
„--Y--M--D“ nebo „--:--“.
Ukončení nahrávání.
zXREC/
PAUSE
Jakmile poprvé vložíte baterie nebo je vyměníte za nové, zobrazí se displej nastavení hodin. V tomto
případě pokračujte krokem 2.
Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii z displeje.
Indikátor OPR
(v průběhu nahrávání
svítí červeně.)
Displej počitadla*
Zobrazuje se „FULL“ a nelze spustit
nahrávání.
• Pamě je plná. Vymažte některé záznamy.
• Do zvolené složky bylo nahráno 99 záznamů. Zvolte
jinou složku nebo vymažte některé záznamy.
2 Mluvte do
vestavěného
mikrofonu.
* Zobrazí se displej
zvolený tlačítkem
DISPLAY/MENU.
4
Na dobu delší než 1 vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se na displeji
nezobrazí „MODE“.
Poznámky
Poznámky
• Nepoužívejte v IC rekordéru
manganové baterie.
• Jestliže vyměníte baterie za nové,
zobrazí se displej nastavení hodin.
V takovém případě znovu nastavte
datum a čas. Pořízené záznamy a
nastavení budíku nicméně
zůstávají zachovány.
• Při výměně baterií nezapomeňte
nahradit novými obě dvě baterie.
• Nenabíjejte suché baterie.
• Jestliže IC rekordér nebudete po
delší dobu používat, vyjměte
baterie, abyste zabránili poškození
způsobenému jejich vytečením
nebo korozí.
• Jestliže se na displeji zobrazí
„ACCESS“ IC rekordér přistupuje k
datům. V průběhu zpřístupňování
nevyjímejte baterie. V opačném
případě může dojít k poškození
dat.
1
přechodu na předchozí
Opakovaně stiskněte – . nebo
záznamy/skoku na následující >+. (Pokud se chcete v režimu
záznamy
zastavení přeskakovat záznamy
spojitě, přidržte tlačítko
stisknuté.)
Pro přesun vpřed podržte tlačítko
>+ během přehrávání stisknuté
a uvolněte jej v místě, kde si
přejete obnovit přehrávání.
Pro přesun vzad podržte tlačítko
– . během přehrávání
stisknuté a uvolněte jej v místě,
kde si přejete obnovit přehrávání.
Jestliže držíte >+ nebo – .
stisknuté, IC rekordér spustí
vyhledávání vyšší rychlostí.
Prvních 10 vteřin vyvolání/
prohlížení může být zrychleně
slyšet přehrávaný zvuk. Při
vyhledávání při vyšší rychlosti
nebude přehrávaný zvuk
slyšitelný.
Bez ohledu na nastavení režimu
zobrazení bude během vyvolání/
prohlížení zobrazeno počitadlo.
1 Tip
Jakmile dojde rychlé vyhledávání na
konec posledního záznamu, rozbliká
se na dobu 5 vteřin „END“. (Není
slyšet přehrávaný zvuk.) Pokud
stisknete a přidržíte tlačítko – . a
svítí hlášení „END“, záznamy se
přehrávají zrychleně a normální
přehrávání začne z místa, kde
tlačítko uvolníte.
Jakmile ustane blikání hlášení „END“
a indikátor OPR zhasne, jednotka se
zastaví na začátku posledního
záznamu.
Pokud je poslední záznam dlouhý a
přejete si spustit přehrávání v
pozdější části záznamu, stiskněte a
přidržte >+, čímž přehrajete
záznam na konec a zatímco bliká
„END“, stiskem – . se dostanete
zpět na požadované místo.
(Pro jiné než poslední záznamy
přejděte na začátek dalšího záznamu
a přehrajte zpět na požadované
místo.)
BRůzné způsoby nahrávání
Mazání záznamů
Uložené záznamy lze mazat postupně nebo je možno smazat najednou všechny záznamy
ve složce.
Mějte na paměti, že po smazání záznamu jej již nelze obnovit.
Postupné mazání záznamů
Přidání nahrávání k dříve
nahranému záznamu
K přehranému záznamu můžete přidat nahrávku.
Přidaná nahrávka bude umístěna za stávající
záznam a počítána jako součást záznamu.
V průběhu přehrání Záznamu 3
Záznam 3
Po smazání záznamu se zbývající záznamy posunou a budou přečíslovány tak, aby se
mezi jednotlivými záznamy nenacházely mezery.
Před mazáním
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Záznam 5
Smažte Záznam 3
Po mazání
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 4
Po přidání nahrávky
Záznam 3
Záznam 4
Záznam 4
Přidané nahrávání
Jednání ve 2 hodiny
1. prosince.
Zbylé záznamy jsou přečíslovány.
1 Stiskněte ERASE v průběhu přehrávání záznamu, který chcete
smazat nebo stiskněte ERASE na déle než 1 vteřinu v průběhu
režimu stop.
Ozve se pípnutí, číslo záznamu a „ERASE“ se 10 krát rozbliká,
zatímco celý záznam je přehrán.
v konferenční místnosti A
1
2 Zatímco je záznam přehráván, stiskněte ERASE.
Záznam je smazán a zbývající záznamy jsou přečíslovány.
(Například když smažete Záznam 3, Záznam 4 bude
přečíslován jako Záznam 3. Jakmile je mazání dokončeno, IC
rekordér se zastaví na začátku následujícího záznamu.)
Na displeji se zobrazí
indikátor „REC“ a po
dobu 3 vteřin bude blikat
„ADD“.
Indikátor OPR se rozsvítí červeně.
Nová nahrávka bude přidána na konec
stávajícího záznamu.
Zrušit mazání
Před krokem 2 stiskněte xSTOP.
2
Smazání dalších záznamů
V průběhu přehrávání
stiskněte na dobu delší
než 1 vteřina zXREC/
PAUSE.
Zopakujte kroky 1 a 2.
Nahrávání ukončíte stisknutím
xSTOP.
Poznámky
Částečné smazání záznamu
Nejprve rozdělte záznam a poté se řite kroky pro smazání záznamu.
• Pokud není zbývající pamě dostatečně dlouhá,
nemůžete přidat nahrávku.
• Přidaná část záznamu bude zaznamenána ve
stejném režimu záznamu (HQ, SP nebo LP).
Mazání všech záznamů ve složce
např.
Složka A
Záznam 1
Složka B
Záznam 2
Záznam 3
Prázdný úsek
Záznam 1
Záznam 2
Záznam 1
Prázdný úsek
1 Pomocí DISPLAY/MENU
zvolte složku, kterou
chcete smazat.
(Viz „Výběr složky“ na
předchozí straně.)
Záznam 2
Záznam 3
Záznam 3
2 Zatímco držíte stisknuté
xSTOP, stiskněte na dobu
delší než 1 vteřina ERASE.
Záznam pomocí externího
mikrofonu nebo z jiného
zařízení
1
Připojte do zástrčky (mikrofon)
zástrčkový typ mikrofonu nebo jiné
zařízení.
Nahrávání z jiného zařízení
konektor mini
(monofonní)
Externí mikrofon
(není součástí
dodávky)
(mikrofon)
Zrušit mazání
Jakmile připojíte externí mikrofon, vestavěný
mikrofon se automaticky odpojí. Je-li připojen
zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon
automaticky napájen z IC rekordéru.
Nahrávání z jiného zařízení
Propojovací audiokabely se
zeslabovačem (nejsou součástí dodávky)
Přední strana
MIC (vestavěný mikrofon)
Konektor
EAR, EARPHONE,
v nebo REC OUT
zástrčka mini
(stereo nebo
monofonní)
konektor mini
(monofonní)
Konektor i (sluchátka)
(mikrofon)
(mikrofon)
Indikátor OPR (provoz)
Displej
Páskový magnetofon,
TV, rádio, atd.
ERASE
DISPLAY/MENU
Ovladač VOL (hlasitost)*
DIVIDE
xSTOP
zXREC (nahrávat)/PAUSE
– .(vyhledávání vzad/rychlý
přesun vzad)/>+ (vyhledávání
vpřed/rychlý přesun vpřed) (SELECT)
Reproduktor
Zadní strana
2
HOLD
NxPLAY/STOP(ENTER)**
Pro nahrávání záznamu následujte
kroky v oddílu „Nahrávání záznamů“
na předchozí straně.
Poznámky
* Vedle ovladače je dotykový bod,
který ukazuje směr zesílení
hlasitosti.
**Tlačítko je vybaveno dotykovým
bodem.
• Ubezpečte se, zda jsou zástrčky bezpečně
připojeny.
• Doporučujeme, abyste provedli zkušební
nahrávku, čímž zkontrolujete zapojení a ovládání
hlasitosti.
• Zapojení jiného zařízení než Sony viz návod k
obsluze zařízení.
Spuštění automatického
nahrávání při zjištění zvuku
– doporučená funkce VOR
VOR ON:
Prostor baterie
Háček na pásek na ruku
(není součástí dodávky)
VOR OFF:
Displej
Zobrazení složky
Indikátor zbývající kapacity
baterie
Citlivost mikrofonu
Zobrazení režimu nahrávání
Indikátor budíku
Číslo zvoleného záznamu
Zobrazení REC DATE
(zaznamenané datum)
Indikátor REMAIN
Zobrazení zbývající paměti
1
Indikátor REC (nahrávání)
Je aktivována funkce VOR
(Nahrávání aktivované hlasem).
Nahrávání se spustí, jakmile IC
rekordér zaregistruje zvuk a
zastaví se, pokud není slyšitelný
žádný zvuk, díky čemuž je
vyloučeno nahrávání tichého
úseku.
Funkce VOR není k dispozici. Je
zvolena funkce standardního
nahrávání.
V průběhu nahrávání nebo přehrávání
záznamu stiskněte DIVIDE v místě, kde
jej chcete rozdělit.
Pro zobrazení „VOR“
stiskněte – . nebo
>+ a stiskněte
NxPLAY/STOP.
Rozbliká se „OFF (nebo ON)“.
3
Pro výběr „ON“ nebo
„OFF“ stiskněte – .
nebo >+ a NxPLAY/
STOP.
1
2
Přejděte do režimu
nastavení budíku.
2 Pro volbu „ALARM OFF“
stiskněte – . nebo
>+
(Jestliže byl budík k
vybranému záznamu již
nastaven, zobrazí se
„ALARM ON“. Pokud si
nepřejete měnit nastavení, stiskněte
x STOP a opuste režim menu.)
A záznam je rozdělen.
Pokračování nahrávání
1 Tip
Poznámka
Záznam můžete rozdělit během pozastavení
nahrávání.
„ALARM OFF (nebo ON)“ se nezobrazí a
budík nelze nastavit v případě, že budík
nebyl nastaven nebo ve zvolené složce
nebyl nahrán žádný záznam.
• Když stisknete DIVIDE v
průběhu přehrávání:
V místě, kde jste stiskli tlačítko
je záznam rozdělen na dvě
části a na 3 vteřiny se rozbliká
nové číslo záznamu a „DIVIDE“.
Počet záznamů následujících
záznamů se zvýší o jeden.
Záznam 2
Zvolte složku (viz „Výběr
složky“ na předchozí
straně) a zobrazte
záznam, který chcete
přehrát s budíkem.
1 Na dobu delší než 1
vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud
se na displeji nezobrazí
„MODE“.
Záznam 1 Záznam 2 Záznam 3
3 Stiskněte NxPLAY/
STOP.
Rozbliká se „OFF“.
Záznam 3
4 Pro výběr „ON“ stiskněte
– . nebo >+.
Rozbliká se „ON“.
Záznam je rozdělen.
Záznam 1 Záznam 2 Záznam 3 Záznam 4
Zvýší se čísla záznamů.
Přehrávání rozděleného záznamu
5 Stiskněte NxPLAY/
STOP.
Na displeji se rozbliká
„DATE“.
Pro zobrazení čísla záznamu stiskněte – .
nebo >+, jelikož každý rozdělený záznam
má čísla záznamu.
1 Přehrát rozdělené záznamy nepřetržitě
3
• Pokud bylo do složky nahráno 99 záznamů,
nelze záznam rozdělit. V takovém případě snižte
před rozdělením záznamu počet záznamů na 98
nebo méně smazáním nepotřebných záznamů
nebo přesunutím některého ze záznamů do jiné
složky.
• Jestliže rozdělíte zprávu nastavením budíku,
nastavení budíku zůstane pouze u předchozí
rozdělené zprávy.
• Nemůžete rozdělit záznam v jeho první nebo
poslední vteřině.
• Pokud často rozdělujete záznamy, IC rekordér
může ztratit schopnost rozdělovat záznam.
• Jakmile je záznam jednou rozdělen, nemůžete
kombinovat rozdělené záznamy s IC rekordérem.
• Pokud rozdělujete záznamy příliš často, zatímco
je IC rekordér zaznamenává, může se vyskytnout
následující jev: Indikátor OPR zůstává blikat a s
IC rekordérem nelze po určitou dobu pracovat.
Nejedná se o závadu. Počkejte, až indikátor OPR
přestane blikat.
1 Stiskněte NxPLAY/
STOP, zatímco bliká
„DATE“.
Rozblikají se číslice
označující rok.
2 Pro výběr číslic roku
stiskněte – . nebo
> + a poté stiskněte
NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice
označující měsíc.
3 Pro výběr číslic
označujících měsíc
stiskněte – . nebo
>+ a poté stiskněte
NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice
označující den.
Přesunutí záznamu do jiné
složky – Funkce přesunutí
4 Stiskněte – . nebo
>+, čímž zvolíte
číslice pro den.
Nahrané záznamy můžete přesunout do jiné
složky.
Pro přehrání jednou týdně
Stiskněte – . nebo
>+, čímž zvolíte den v
týdnu.
Příklad: Přesunutí záznamu 3 ze složky A do
složky C
1
Nastavte datum budíku.
Pro přehrání v požadovaném datu
(záznam bude přehrán každý rok ve
stejném čase a datu, dokud záznam
nevymažete)
Poznámky
Když je IC rekordér
vypnutý, vyberte záznam,
který chcete přesunout.
Pro přehrání ve stejném
čase každý den
Stiskněte – . nebo
>+, čímž zvolíte
možnost „DAILY“.
2
3
Na dobu delší než 1
vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se
na displeji nezobrazí
„MODE“.
Pro výběr „MOVE“
stiskněte – . nebo
>+ a poté stiskněte
NxPLAY/STOP.
4
4
5
5
Pro opuštění režimu menu
stiskněte xSTOP.
Poznámky
• Budík nelze nastavit, jestliže nejsou nastaveny
hodiny nebo zvolená složka neobsahuje žádný
záznam (po stisknutí DISPLAY/MENU v kroku 2
IC rekordér neumožní režim nastavení budíku).
• Jestliže se pokusíte nastavit budík pro přehrání
záznamu v čase nastaveném dříve pro jiný
záznam, zobrazí se „PRE SET“, zabraňující
novému nastavení.
• Jestliže se pokusíte nastavit budíku na čas před
skutečným časem, zobrazí se na displeji „BACKD“ a nebudete moci nastavit budík.
• Jestliže se čas budíku bude shodovat s časem,
kdy bude přehráván jiný záznam s budíkem,
přehrávání se zastaví a bude přehráván nový
záznam.
• Pokud čas spuštění budíku nastane během
nahrávání, budík zazní na 10 vteřin po ukončení
nahrávání a spustí se přehrávání. Jakmile
nastane čas budíku, bude na displeji blikat „,“.
• Jestliže se v průběhu nahrávání spustí více než
jeden budík, bude přehrán pouze první záznam.
• Nastane-li čas budíku a IC rekordér je v režimu
menu, spustí se budík a režim menu se zruší.
• Jestliže smažete záznam, který jste nastavili pro
přehrávání s budíkem, nastavení budíku bude
zrušeno.
• Jestliže rozdělíte zprávu s nastaveným budíkem
přehrávání, přehrávání se zruší v místě, kde jste
záznam rozdělili.
• Můžete nastavit hlasitost přehrávání pomocí
ovládače VOL.
• Pokud čas spuštění budíku nastane během
mazání, budík zazní na 10 vteřin po ukončení
mazání a spustí se přehrávání.
• Nastavení budíku se nezruší ukončením budíku
přehrávání. Zrušení nastaveného budíku viz níže.
Zrušení nebo změna nastavení
budíku
1 Zvolte záznam, který chcete, aby budík
přehrával, a stiskem DISPLAY/MENU na
dobu delší než 1 vteřina vstupte do režimu
menu.
2 Stiskem – . or > + zvolte „ALARM ON“.
3 Stiskem NxPLAY/STOP bliká „ON“.
4 Zrušení nastavení budíku: Pro zobrazení
„OFF“ stiskněte – . nebo > + a potom
NxPLAY/STOP.
Změna nastavení budíku: Stiskněte
NxPLAY/STOP. Po zobrazení data budíku
postupujte podle pokynů v bodech 3 až 6
„Přehrávání záznamu v požadovaném čase s
budíkem“ a změňte nastavení budíku.
5 Pro opuštění režimu menu stiskněte xSTOP.
Předcházení neúmyslnému
ovládání – funkce HOLD
Záznam je přemístěn do
cílové složky.
6
stiskněte před krokem 5 xSTOP.
7
Napájení
• Přístroj provozujte pouze při napětí 3 V DC.
Použijte dvě alkalické baterie LR03 (velikost
AAA).
1
Bezpečnost
• Nepoužívejte IC rekordér během řízení
automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze
jakéhokoliv motorového vozidla.
2
Na dobu delší než 1
vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se
na displeji nezobrazí
„MODE“.
Pro zobrazení „BEEP ON
(nebo OFF)“ stiskněte
– . nebo >+ a
stiskněte NxPLAY/
STOP.
Zabliká „ON (nebo OFF)“.
3
4
Nastavení je dokončeno.
Pro opuštění režimu menu
stiskněte xSTOP.
Údržba
• Při čištění vnějšího povrchu přístroje
používejte měkký hadřík mírně navlhčený ve
vodě. Nepoužívejte líh, benzín ani ředidlo.
Pro volbu „ON“ nebo
„OFF“ stiskněte – .
nebo >+ a poté
stiskněte NxPLAY/
STOP.
Budete-li mít jakékoli dotazy nebo problémy
týkající se přístroje, kontaktujte nejbližšího
prodejce Sony.
Doporučení k zálohování
Změna režimu nahrávání
HQ: Umožňuje nahrávání zvuku ve vysoké
kvalitě (jednokanálový zvuk).
SP: Umožňuje nahrávání v dobré kvalitě
(jednokanálový zvuk).
LP: Tento režim vám umožňuje pořizovat
záznam ve větší délce (jednokanálový
zvuk).
1
Na dobu delší než 1
vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se
na displeji nezobrazí
„MODE“.
2
Pro zobrazení „MODE“
stiskněte NxPLAY/
STOP.
Rozbliká se „HQ (nebo SP,
LP)“.
3
Pro volbu „HQ“, „SP“,
nebo „LP“ stiskněte – .
nebo >+ a poté
stiskněte NxPLAY/
STOP.
Nastavení je nyní dokončeno.
4
Pro opuštění režimu menu
stiskněte xSTOP.
Nastavení je aktivováno a
zobrazí se běžný displej.
Jestliže IC rekordér zůstane
nepoužíván déle než 3 vteřiny,
bude displej ukazovat aktuální
čas a bude zobrazen zvolený
režim záznamu.
Nepřetržité přehrávání všech
záznamů ve složce
1 Tip
Přehrávání budíku můžete zastavit, i když je aktivní
funkce HOLD. Pro ukončení přehrávání stiskněte
xSTOP.
Volba režimu zobrazení
CONT ON:
Je možné nepřetržité přehrávání
všech záznamů ve složce.
CONT OFF: Přehrávání se na konci každého
záznamu ukončí.
1
Máte možnost si zvolit režim zobrazení pro
režim zastavení, nahrávání a přehrávání.
Po každém stisknuí DISPLAY/MENU se režim
dipsleje změní tak, jak je uvedeno níže:
1 Zobrazení aktuálního času
Jestliže IC rekordér zůstane
nepoužíván déle než 3 vteřiny v
režimu stop, displej bude
ukazovat aktuální čas bez ohledu
na nastavení režimu zobrazení.
2
Na dobu delší než 1
vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se
na displeji nezobrazí
„MODE“.
Pro zobrazení „CONT“
stiskněte – . nebo
>+ a stiskněte
NxPLAY/STOP.
Rozbliká se „OFF (nebo ON)“.
Počitadlo:
B B Uplynulá doba
přehrávání/čas
nahrávání v jednom
záznamu.
3
m
Nahrané datum
(REC DATE)*:
Datum, kdy byl aktuální
záznam pořízen.
m
Zaznamenaný čas
(REC DATE)**:
Čas, kdy byl aktuální
záznam pořízen.
Pro opuštění režimu menu
stiskněte xSTOP.
* Pokud nebyly nastaveny hodiny, zobrazí se
„--Y--M--D“.
**Pokud nebyly nastaveny hodiny, zobrazí se
„--:--“.
Stiskněte NxPLAY/STOP. Spustí se
přehrávání stejného záznamu od začátku.
ICD-B500 CZ U/CA/CE7/E 3-097-343-72 (1)
Pro výběr „ON“ nebo
„OFF“ stiskněte – .
nebo >+ a NxPLAY/
STOP.
Tím je nastavení dokončeno.
m
Zbývající čas
(REMAIN):
V režimu přehrávání:
Indikace zbývajícího
času jednoho
záznamu. V režimech
stop a nahrávání:
Indikace zbývajícího
času nahrávání.
Manipulace
• Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla
nebo na místech vystavených přímému
slunečnímu záření, příliš velkému množství
prachu nebo mechanickým nárazům.
• Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv pevný
předmět nebo kapalina, vyjměte baterie a
před dalším použitím nechejte přístroj
zkontrolovat kvalifikovanému pracovníkovi.
Hluk
• Je-li přístroj během nahrávání nebo
přehrávání umístěn do blízkosti zdroje
střídavého napájení, zářivky nebo mobilního
telefonu, může být slyšet hluk.
• Pokud během nahrávání na přístroj
škrábnete nebo se o něj otřete (například
prstem), může být nahrán hluk.
Poznámka
Když je funkce HOLD aktivována v průběhu
nahrávání, musíte před zastavením nahrávání
funkci HOLD zrušit.
Opakovaný poslech stejného záznamu
ICD-B500 CZ U/CA/CE7/E 3-097-343-72 (1)
Přijatou operaci bude signalizovat
pípnutí.
BEEP OFF: Tóny s výjimkou budíku a stopek
nebude slyšet.
Posuňte spínač HOLD do polohy OFF.
Nastavte zvuk budíku.
Jakmile je vybráno číslo záznamu s nastavením
budíku, zobrazí se „,“.
Když nastane určený čas, spustí se přibližně na
10 vteřin budík a zahájí se přehrávání
vybraného záznamu.
V průběhu přehrávání na displeji bliká „ALARM“.
Po ukončení přehrávání se IC rekordér
automaticky zastaví na začátku tohoto záznamu.
BEEP ON:
Zrušení funkce HOLD
2 Stiskněte NxPLAY/STOP.
Zobrazí se „ALARM ON“.
Pro zrušení přesunutí záznamu(ů)
Bezpečnostní informace
HOLD
1 Pro výběr zvuku budíku
buto z „B-PLAY“
(záznam je přehrán po
zaznění budíku) nebo
„B-ONLY“ (pouze budík)
stiskněte – . nebo
>+.
Pro opuštění režimu menu
stiskněte xSTOP.
Vypnutí tónů.
Posuňte spínač HOLD do polohy ON. Na 3
sekundy se objeví „HOLD“, čímž jste
upozorněni na skutečnost, že všechny funkce
tlačítek jsou uzamčeny.
Když je funkce HOLD aktivována při zastavení,
displej se po zobrazení „HOLD“ vypne.
Nastavte čas budíku.
Tím je nastavení dokončeno.
4
Během doby, kdy je vydáván zvuk budíku,
stiskněte tlačítko xSTOP. Přehrávání budíku
můžete zastavit, i když je aktivní funkce HOLD.
2 Pro výběr číslic
označujících minutu
stiskněte – . nebo
>+ a poté stiskněte
NxPLAY/STOP.
Zobrazí se „B-PLAY“.
Stiskněte NxPLAY/
STOP.
Poznámka
Zrušení nastavení budíku před
zahájením přehrávání
1 Pro výběr číslic
označujících hodinu
stiskněte – . nebo
>+ a poté stiskněte
NxPLAY/STOP.
Rozblikají se číslice
označující minutu.
Pro výběr složky, do které
chcete přesunout záznam
(v tomto případě C)
stiskněte – . nebo
>+.
Funkce přesunutí nevytváří kopii záznamu v jiné
složce. Pokud přesunete záznam do jiné složky,
bude smazán původní záznam v předchozí složce.
Stiskněte NxPLAY/
STOP.
Rozblikají se číslice označující
hodinu.
Bliká zobrazení cílové složky.
6
2
Rekordér lze nastavit tak, aby se v
požadovaném čase spustil budík a začal
přehrávat vybraný záznam. Pokud v kroku 6
zvolíte „B-ONLY“, spustí se pouze zvuk budíku
a nikoli přehrávání.
• Když stisknete DIVIDE v
průběhu nahrávání:
V místě, kde jste stiskli tlačítko
je přidáno nové číslo záznamu
a na 3 vteřiny se rozbliká nové
číslo záznamu a „DIVIDE“.
Záznam bude rozdělen na dvě
části; nicméně záznamy budou
nahrávány bez přerušení.
Na dobu delší než 1
vteřina stiskněte
DISPLAY/MENU, dokud se
na displeji nezobrazí
„MODE“.
Indikátor opakovaného přehrávání
Počet záznamů ve složce/
Zobrazení menu/Počitadlo
/Zobrazení zbývajícího
času /Zobrazení
zaznamenaného data /
Zobrazení reálného času/
Záznamy
V průběhu nahrávání nebo přehrávání můžete
záznam rozdělit, čímž je záznam rozdělen na
dva a rozdělenému záznamu je přiděleno nové
číslo záznamu. Pokud pořizujete dlouhý
záznam, jako například jednání, můžete
rozdělením záznamu snáze nalézt bod, který
chcete přehrát.
Záznam můžete rozdělovat, dokud počet
záznamů ve složce nedosáhne počtu 99.
Zvolte „ON“ pro „CONT“ v menu jak je popsáno v
„Zpětně nepřetržitě přehrát veškeré záznamy ve
složce“.
3 Zatímco displej bliká,
stiskněte ERASE.
Přehled součástí a ovládacích prvků
Přehrávání záznamu v
požadovaném čase s budíkem
Rozdělení záznamu
Záznam 1
Na 10 vteřin se rozbliká „ALL
ERASE“.
Před krokem 3 stiskněte xSTOP.
BOstatní funkce
4
Pro opuštění režimu menu
stiskněte xSTOP.
Chcete-li se vyhnout riziku ztráty dat
způsobené nepředpokládanou funkcí nebo
selháním IC rekordéru, doporučujeme vám,
abyste si uložili záložní kopii pořízených
záznamů na kazetový magnetofon, atd.
Technické údaje
Nosič záznamu
Vestavěná flash pamě 256 MB,
Monofonní nahrávání
Skutečná využitelná kapacita může být
nižší.
Záznamový čas
HQ: 30 hodin 25 minut
SP: 81 hodin 15 minut
LP: 150 hodin 15 minut
Frekvenční rozsah
HQ: 260 Hz - 6 800 Hz
SP: 220 Hz - 3 400 Hz
LP: 220 Hz - 3 100 Hz
Reproduktor
Průměr přibl. 2,8 cm.
Výkon
250 mW
Vstup/výstup
•Výstup (mini výstup) pro sluchátko/
sluchátka 8 - 300 ohmů
•Konektor mikrofonu (minijack,
mono)
Zástrčka
Minimální hodnota vstupu 0,6 mV
Napájení
Dvě alkalické baterie LR03 (velikost
AAA). 3 V DC
Rozměry (š/v/h) (vyjma přečnívajících dílů a
ovládacích prvků)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Hmotnost (vč. baterií)
65g
Dodané příslušenství
Návod k obsluze (1)
Alkalické baterie LR03 (velikost AAA)
(2)
Sluchátka (1) (vyjma modelů pro USA,
Kanadu a Evropu)
Přenosné pouzdro (1) (vyjma modelů
pro USA, Kanadu a Evropu)
Volitelné příslušenství
Elektretový kondenzátorový mikrofon
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1
(pro telefonní záznam)
Propojovací audiokabel RK-G64HG /
RK-G69HG (vyjma Evropy)
Aktivní reproduktor SRS-T88, SRS-T80
Váš prodejce nemusí mít některé z výše
uvedeného příslušenství k dispozici. Podrobné
informace získáte u prodejce.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Download PDF

advertising