Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Přehrávač CD Boombox s technologií Bluetooth® Návod k obsluze

4-559-900-53(1)
Základní funkce
 Názvy složek lze zobrazit v délce až 32 znaků včetně
uvozovek.
 Názvy souborů lze zobrazit v délce až 32 znaků včetně
uvozovek a přípon souboru.
 Znaky a symboly, které nelze zobrazit v přístroji, se objeví
jako „_“.
 Tento audiosystém vyhovuje verzi 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4
formátu tagu ID3 pro soubory MP3, formátu tagu WMA
definovanému specifikacemi ASF (Advanced Systems
Format) pro soubory WMA a formátu tagu AAC pro
soubory AAC.
Pokud soubor obsahuje údaje tagu ID3, WMA nebo AAC,
zobrazí se název skladby, jméno interpreta a název alba.
Pokud soubor neobsahuje údaje tagu, zobrazí přístroj
následující:
Místo názvu skladby název souboru.
Místo jména interpreta zprávu „NO ARTIST“.
Místo názvu alba zprávu „NO ALBUM“.
Informace tagu ID3, WMA a AAC lze zobrazit do
maximálně 64 znaků.
Personal Audio System
Návod k obsluze
Bezdrátový poslech hudby na
zařízení BLUETOOTH
4
Chytrým telefonem se dotkněte
audiosystému.
Dotýkejte se chytrým telefonem značky N  na
audiosystému, dokud chytrý telefon nezareaguje.
Poslech rozhlasu
1
Poznámka
Díky připojení BLUETOOTH můžete poslouchat
hudbu z bezdrátově připojených zařízení
BLUETOOTH, například mobilních telefonů, chytrých
telefonů, hudebních přehrávačů atd.
Pokud je displej vašeho chytrého telefonu uzamčen,
telefon nebude pracovat. Uvolněte zámek a pak se znovu
dotkněte chytrým telefonem značky N .
2
Chytrý telefon zareagoval
(audiosystém byl rozpoznán)
Opakovaným stisknutím FM/AM  zapnete
funkci rádio a vyberete vlnový rozsah „FM“
nebo „AM“.
Přidržte TUNE + nebo  , dokud se na
displeji nezačnou měnit hodnoty frekvencí.
Audiosystém automaticky prochází rozhlasové
kmitočty a při nalezení stanice s čistým příjmem
se zastaví.
Pokud nemůžete naladit stanici pomocí
automatického ladicího režimu, stiskněte
opakovaně TUNE + nebo   a měňte frekvenci
po krocích.
Při příjmu stereofonního FM vysílání se na displeji
zobrazí „ST“.
Poznámka
©2014 Sony Corporation
Printed in China
* Tlačítka   a VOL +  jsou opatřena dotykovým bodem.
Před použitím audiosystému
ZS-RS60BT
Zapnutí nebo vypnutí napájení
Nakládání s nepotřebnými bateriemi a
elektrickým nebo elektronickým zařízením
(platí v Evropské unii a dalších evropských
státech využívajících systém odděleného
sběru)
VÝSTRAHA
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
Nepřikrývejte ventilační otvor přístroje novinami,
ubrusem, závěsem a podobně. Vyhnete se riziku
požáru. Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (například zapáleným svíčkám).
Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu
elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět
jen kvalifikovaný technik.
Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení
přístroje od zdroje napájení, připojte tedy přístroj do
snadno přístupné síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci
přístroje jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze
síťové zásuvky.
Pokud je přístroj připojen k síťové zásuvce, není
odpojen od zdroje střídavého napětí (od elektrické
sítě), a to ani v případě, že je přístroj vypnutý.
Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je
knihovna nebo sekretář.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit
ztrátu sluchu.
Nevystavujte akumulátory (modul akumulátoru
nebo nainstalované akumulátory) přílišnému horku,
např. přímému slunečnímu svitu, ohni a podobně.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
audiosystému.
Tento symbol umístěný na výrobku, na
baterii nebo na jejím obalu upozorňuje,
že s výrobkem a baterií by se nemělo
nakládat jako s běžným domácím
odpadem.
Symbol nacházející se na určitých
typech baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než
0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce
nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s
vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K
tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo,
jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní
úřad, podnik zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo
baterii zakoupili.
Stiskněte tlačítko OPERATE . Audiosystém lze
zapnout také pomocí funkce přímé zapnutí (dole).
V tomto návodu jsou operace vysvětleny hlavně
prostřednictvím funkce přímé zapnutí.
Použití funkce přímé zapnutí
Když je audiosystém vypnutý, stiskněte CD , USB
, BLUETOOTH , FM/AM , AUDIO IN  nebo
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) . Napájení se
zapne s příslušnou aktivovanou funkcí.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko VOL + nebo  .
Poslech na sluchátka
Sluchátka zapojte do zdířky  (sluchátka) .
Zdůraznění hloubek
Stiskněte tlačítko MEGA BASS .
Na displeji se rozsvítí nápis „MEGA BASS“.
Chcete-li obnovit normální poslech, stiskněte
tlačítko ještě jednou.
 Formát MP3 PRO není podporován.
 Soubory WMA kódované ve formátech WMA DRM, WMA
Lossless a WMA PRO nelze přehrávat.
 Tento přístroj nemůže přehrávat zvukové soubory na disku
v následujících případech:
Když celkový počet zvukových souborů přesáhne 999.
Když celkový počet složek na jednom disku přesáhne
256 (včetně složky „ROOT“).
Když je počet úrovní adresářů (hloubka) vyšší než 8
(včetně kořenové složky „ROOT“).
 Názvy složek lze zobrazit v délce až 32 znaků včetně
uvozovek.
 Názvy souborů lze zobrazit v délce až 32 znaků včetně
uvozovek a přípon souboru.
 Znaky a symboly, které audiosystém nezobrazuje, se
objeví jako „_“.
 Tento audiosystém vyhovuje verzi 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4
formátu tagu ID3 pro soubory MP3 a formátu tagu WMA
definovanému specifikacemi ASF (Advanced Systems
Format) pro soubory WMA. Když soubor obsahuje údaje
tagu ID3 nebo WMA, zobrazí se název skladby, jméno
interpreta a název alba. Pokud soubor neobsahuje údaje
tagu, zobrazí přístroj následující:
Místo názvu skladby název souboru.
Místo jména interpreta zprávu „NO ARTIST“.
Místo názvu alba zprávu „NO ALBUM“.
Informace tagu ID3 a WMA lze zobrazit do maximálně
64 znaků.
Na zařízení USB (digitální přehrávač, úložné médium
USB atd.) lze nahrát celý disk (přenos CD SYNC) nebo
aktuálně přehrávanou skladbu nebo soubor (přenos
REC1).
Při nahrávání z disku CD se skladby přenesou jako
soubory MP3 se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz při 128
kb/s (CBR). Při nahrávání z disku MP3/WMA se
soubory MP3/WMA přenesou se stejnou bitovou
rychlostí jako původní soubory MP3/WMA.
1
2
3
Přehrávání hudebního disku
1
2
Chcete-li zapnout funkci CD, stiskněte tlačítko
CD .
Stiskněte tlačítko PUSH OPEN/CLOSE  , do
přihrádky na CD vložte disk a pak kryt
přihrádky zavřete.
Přenos souborů MP3/WMA ze
specifikované složky
Nastavte režim přehrávání na přehrávání složky
( ) nebo opakované přehrávání složky ( , ), a
pak pro výběr požadované složky opakovaně
stiskněte
+ nebo  .
Štítkem vzhůru
Tento osobní audiosystém je určen k přehrávání
hudebních zdrojů na CD nebo zařízeních USB, k
přenosu hudby na zařízení USB, k poslechu
rozhlasových stanic a k poslechu hudby na
zařízeních BLUETOOTH.
Disk je načten a na displeji se objeví informace o
disku.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Žádosti
týkající se technických požadavků na výrobky
danými směrnicemi Evropské unie je třeba
adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro
záležitosti servisu a záručních podmínek se
obracejte na adresy uvedené v servisních a
záručních dokumentech.
3
4
Zobrazí se název složky a název skladby a poté se
objeví číslo souboru a hrací doba.
Hrací doba*
* Pokud je hrací doba delší než 100 minut, na displeji se
zobrazí „--:--“.
Další operace
Celkový počet složek*
* Pokud jsou soubory MP3/WMA umístěny pouze v
kořenovém adresáři (složka „ROOT“), objeví se na
displeji „1FLDR“.
3
Stisknutím   spustíte přehrávání.
Číslo skladby nebo číslo souboru
MP3/WMA
Zdroje napájení
Připojte síťový kabel  nebo vložte šest baterií R14 (velikost C) (nejsou součástí dodávky) do prostoru pro baterie
.
Akce
Postup
Pozastavit
přehrávání
(pauza)
Stiskněte  . Pro návrat k
přehrávání stiskněte tlačítko
znovu*.
Ukončit
přehrávání
Stiskněte  . Pokud po
zastavení přehrávání stisknete
 , začne přehrávání od
místa, kde jste přehrávání
ukončili (obnovené přehrávání).
Stiskněte
Výběr složky
Stiskněte  nebo  .
Soubory lze přeskakovat po
jednom.
Chcete-li soubory souvisle
přeskakovat, přidržte  nebo
  a tlačítko uvolněte na
požadovaném souboru.
Při přehrávání disku MP3/WMA se před
zobrazením údaje hrací doby*2 objeví název
složky*1 a název skladby.
*1 Pokud jsou soubory MP3/WMA pouze v kořenovém
adresáři, objeví se na displeji „ROOT“.
*2Pokud je hrací doba delší než 100 minut, na displeji se
zobrazí „--:--“.
Najít místo
v souboru
Další operace
Poznámky
 Asi 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne obsah zobrazený na displeji blikat.
 Automatický přechod do pohotovostního režimu není k dispozici s funkcemi FM/AM.
Akce
Postup
Pozastavit
přehrávání
(pauza)
Stiskněte  . Pro návrat k
přehrávání stiskněte tlačítko
znovu.
Ukončit
přehrávání
Stiskněte  . Pokud po
zastavení přehrávání stisknete
 , začne přehrávání od
místa, kde jste přehrávání
ukončili (obnovené přehrávání).
+ nebo  .
Výběr složky na
disku MP3/WMA
Stiskněte
Výběr stopy/
souboru
Stiskněte  nebo  .
Stopy nebo soubory můžete
přeskakovat po jednom.
Vyhledání místa
na stopě nebo v
souboru
Během přehrávání přidržte 
nebo   a v požadovaném
bodě tlačítko uvolněte. Při
vyhledávání bodu při pauze
spustíte přehrávání, když po
nalezení požadovaného bodu
stisknete  .
+ nebo  .
Zvolit složku
Doba přehrávání
Audiosystém je vybaven funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Díky této funkci se po
15 minutách nečinnosti nebo absenci výstupního zvukového signálu audiosystém automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
. Při
Pokud chcete pohotovostní režim zapnout nebo vypnout, stiskněte VOL   a současně přidržte
každém stisku tlačítek se na displeji zobrazí nápis „AUTO STANDBY ON“ nebo „AUTO STANDBY OFF“.
Pokud ještě nebyla žádná zařízení spárována,
například při prvním stisknutí BLUETOOTH  po
zakoupení tohoto audiosystému, audiosystém
vejde automaticky do režimu párování a na
displeji bude blikat indikátor BLUETOOTH ( ) a
„PAIRING“.
Párování s dvěma nebo více zařízeními
BLUETOOTH
Stiskněte REC .
Tiskněte BLUETOOTH (–PAIRING) , dokud
nezazní dvě pípnutí.
2
5
Během přehrávání přidržte 
nebo   a v požadovaném
bodě tlačítko uvolněte. Při
vyhledávání bodu při pauze
spustíte přehrávání, když po
nalezení požadovaného bodu
stisknete  .
* Při přehrávání souboru VBR MP3/WMA/AAC může
přehrávání začít od jiného místa.
Poznámka
Při odebírání zařízení USB přidržte  , dokud se neobjeví
„NO DEV“, a pak vypněte audiosystém nebo předem
přepněte na jiné funkce. Pokud odeberete zařízení USB, aniž
byste provedli tyto kroky, může to poškodit data na zařízení
USB nebo zařízení samotné.
Zařízení USB
Složka
Soubor MP3/WMA/
AAC
5
Funkce obnovení přehrávání bude zrušena, když při
zastaveném CD stisknete  .
Poznámka
Funkce obnovení přehrávání bude zrušena v následujících
případech:
Když otevřete přihrádku na CD.
Když vypnete napájení.
Příklad struktury složek a pořadí přehrávání
Pořadí přehrávání složek a souborů je následující.
Pořadí přehrávání se však může lišit od původního
pořadí na disku. Záleží na použitém způsobu
nahrávání.
Složka
Soubor MP3/WMA
Poznámky k diskům MP3/WMA
 Když je vložen disk, audiosystém na tomto disku přečte
všechny soubory. V průběhu této doby bliká „READING“.
Pokud je na disku velké množství složek nebo souborů
jiných než MP3/WMA, může trvat delší dobu, než začne
přehrávání nebo než začne hrát další soubor MP3/WMA.
 Doporučujeme, abyste při vytváření disků MP3/WMA
vyloučili soubory jiného typu než MP3/WMA nebo
nepotřebné složky.
 Při přehrávání se přeskočí audio soubory jiné než MP3 a
WMA, i když budou tyto soubory ve složce.
 Tento audiosystém podporuje následující audioformáty:
MP3: Přípona souboru „.mp3“
WMA: Přípona souboru „.wma“
I když název souboru obsahuje správnou příponu
souboru, pokud byl tento soubor vytvořen v jiném audio
formátu, bude přístroj šumět nebo může dojít k poruše.
Poznámky k zařízení USB
 V následujících případech může spuštění přehrávání trvat
delší dobu:
uspořádání složek je složité.
kapacita zařízení USB je téměř zaplněna.
 Na zařízení USB, které obsahuje soubory MP3/WMA/AAC,
neukládejte soubory jiné než MP3/WMA/AAC.
 Při přehrávání se přeskočí audio soubory jiné než MP3,
WMA a AAC, i když budou tyto soubory ve složce.
 Tento audiosystém podporuje následující audioformáty:
MP3: přípona souboru „.mp3“
WMA: přípona souboru „.wma“
AAC: přípona souboru „.m4a“, „.3gp“ a „.mp4“
I když název souboru obsahuje správnou příponu
souboru, pokud byl tento soubor vytvořen v jiném audio
formátu, bude přístroj šumět nebo může dojít k poruše.
 Formát MP3 PRO není podporován.
 Soubory WMA kódované ve formátech WMA DRM, WMA
Lossless a WMA PRO nelze přehrávat.
 Soubory AAC zašifrované ve formátu na ochranu
autorských práv AAC nelze přehrávat.
 Tento audiosystém podporuje profil AAC-LC (AAC Low
Complexity).
 Tento audiosystém nemůže přehrávat audio soubory na
zařízení USB v následujících případech:
Když celkový počet audio souborů v jedné složce
přesahuje 999.
Když celkový počet audio souborů na jednom zařízení
USB přesahuje 5 000.
Když celkový počet složek na jednom zařízení USB
přesahuje 256 (včetně složky „ROOT“.)
Když úroveň adresáře (hloubka vnoření) přesahuje 8
(včetně složky „ROOT“).
Tyto hodnoty se mohou lišit pode struktury souborů a
složek.
 Kompatibilita s veškerým softwarem ke kódování/zápisu
není zaručena. Pokud byly audiosoubory na zařízení USB
původně zakódovány pomocí nekompatibilního softwaru,
při přehrávání těchto souborů může vznikat šum nebo
docházet k výpadkům zvuku, nebo přehrávání nemusí být
možné.
Pokud je na displeji zařízení BLUETOOTH
požadováno zadání hesla*, zadejte „0000“.
Spojení BLUETOOTH je provedeno. Na displeji se
zobrazí nápis „BT AUDIO“.
* Za „heslo“ může být považován „Vstupní kód“, „PIN
kód“, „číslo PIN“ nebo „Heslo“.
Stiskněte  .
Když je zdrojem přenosu stopa CD-DA, vytvoří se
zvukový soubor až do bodu, kdy byl přenos
zastaven. Když je zdrojem soubor MP3 nebo WMA,
soubor, který se aktuálně přenáší, se nevytvoří.
Pravidla generování složek a souborů
Při prvním přenosu na zařízení USB se přímo pod
složkou „ROOT“ vytvoří složka „MUSIC“ a v ní
vnořená složka „SONY“.
Ve složce „CD“ se vytvářejí složky a soubory vnořené
do složky „SONY“ podle následujících pravidel.
Přenos CD SYNC
Zdroj přenosu Název složky
Název souboru
MP3/WMA
Stejný jako zdroj přenosu*1, 2
CD-DA
„ALBUM001“*3
Tip
Můžete spárovat až 8 zařízení BLUETOOTH. Při párování
devátého zařízení BLUETOOTH bude nejstarší spárované
zařízení vymazáno.
Poznámky
 Režim párování audiosystému je asi po 5 minutách zrušen
a indikátor BLUETOOTH ( ) začne blikat. Pokud se režim
párování během této procedury přeruší, začněte znovu
krokem 1.
 Audiosystém používá fixní heslo „0000“. Audiosystém
nelze párovat se zařízeními BLUETOOTH, jejichž heslo není
„0000“.
Postup B
„TRACK001“*4
Párování s chytrým telefonem
kompatibilním s NFC
Zdroj přenosu Název složky
Název souboru
MP3/WMA
Stejný jako zdroj
přenosu*2
Pouhým dotykem audiosystému s chytrým
telefonem kompatibilním s NFC se audiosystém
zapne a automaticky přepne na funkci BLUETOOTH a
pak se spáruje a připojí k chytrému telefonu.
Přenos REC1
CD-DA
„REC1“*5
„TRACK001“*4
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou funkcí NFC (OS: Android™ 2.3.3
nebo pozdější, vyjma Android 3.x)
*1 V režimu programovatelné ho přehrávání je název složky
„FLDRxxx“ a název souboru záleží na zdroji přenosu.
*2Lze zobrazit až 32 znaků (včetně rozšíření souboru pro
název souboru).
*3Názvy složek jsou přiřazovány postupně až do čísla 256
(včetně složek „ROOT“ a „MUSIC“).
*4Názvy souborů se přiřazují postupně.
*5Při každém spuštění jedné skladby se do složky „REC1“
přenese nový soubor.
Mazání audiosouborů nebo složek ze
zařízení USB
1
2
3
4
Zvukový soubor vyberte opakovaným
stisknutím  nebo   a složku vyberte
opakovaným stisknutím
+ nebo − .
Stiskněte ERASE .
Na displeji se zobrazí dotaz „ERASE?“.
Stiskněte ENTER .
Na displeji se zobrazí dotaz „TRACK ERASE?“ nebo
„FOLDER ERASE?“.
Stiskněte ENTER .
Vybraný audiosoubor nebo složka budou
smazány a na displeji se zobrazí nápis
„COMPLETE“.
Co je „NFC“?
NFC (Near Field Communication) je
technologie, která umožňuje bezdrátovou
komunikaci na krátkou vzdálenost mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní telefony
a zařízení IC-TAG. Díky funkci NFC může
datová komunikace snadno probíhat pouhým
dotykem příslušného symbolu nebo určeného
bodu na zařízeních kompatibilních s NFC.
1
Na chytrém telefonu zapněte funkci NFC.
1
Před použitím audiosystému zkontrolujte následující
položky.
Funkce BLUETOOTH zařízení BLUETOOTH je
zapnuta.
Párování bylo dokončeno. (viz „Spárování tohoto
audiosystému se zařízením BLUETOOTH“.)
Změna intervalu ladění FM/AM
(Tato funkce je k dispozici pouze u modelů pro
některé země/regiony. Viz část rádio ve „Technické
údaje“.)
V případě potřeby lze interval ladění FM/AM změnit
podle následujícího postupu.
2
3
4
5
Pro výběr pásma stiskněte opakovaně FM/AM
.
Přidržte ENTER , dokud na displeji nezačne
blikat „FM-xx“ nebo „AM-xx“.
Přidržte FM/AM , dokud se nezobrazí
aktuální krok ladění.
Stisknutím  nebo   vyberte
požadovaný krok ladění.
Pro pásmo FM lze vybrat nastavení „FM 50K“
(interval 50 kHz) nebo „FM 100K“ (interval
100 kHz) a pro pásmo AM nastavení „AM 9K“
(interval 9 kHz) nebo „AM 10K“ (interval 10 kHz).
Stiskněte ENTER .
Při změně intervalu ladění se vymažou všechny
uložené předvolby stanic FM/AM. Po změně
intervalu ladění předvolby obnovte.
Zdokonalení rozhlasového příjmu
Používejte rádio na místech s
dobrým příjmem radiového
signálu, například u okna. Pro
lepší příjem natočte anténu (FM)
nebo změňte orientaci celého
audiosystému (AM).
Proveďte připojení BLUETOOTH mezi
audiosystémem a zařízením.
Pro zlepšení příjmu FM
přesměrujte anténu. Pokud je
stereofonní příjem plný šumu,
tiskněte opakovaně FM MODE
, dokud se na displeji
neobjeví „MONO“. Ztratíte
stereo efekt, ale příjem se
zlepší.
Zařízení BLUETOOTH nekompatibilní s
NFC
Stisknutím BLUETOOTH  zapnete funkci
BLUETOOTH.
Poslední připojené zařízení bude připojeno
automaticky.
Chytrý telefon kompatibilní s NFC
AM příjem lze zlepšit
pootočením celého
audiosystému. (V
audiosystému je
zabudována ferritová
tyčová anténa.)
Dotkněte se chytrým telefonem značky N  na
audiosystému.
2
Spusťte přehrávání zdroje zvuku, například
hudbu, video, hry, atd. na zařízení.
Podrobnosti o přehrávání naleznete v návodu k
použití vašeho zařízení.
Tip
K upravení hlasitosti nastavte hlasitost na zařízení
BLUETOOTH nebo na chytrém telefonu na střední úroveň a
pak stiskněte VOL  nebo +  na audiosystému.
Pokud problém s příjmem přetrvává, zkuste změnit
umístění.
Vyhýbejte se následujícím místům:
Ukončení spojení BLUETOOTH
Proveďte některý z následujících bodů.
 Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH. Podrobnosti vyhledejte v pokynech
dodávaných k audiosystému.
 Vypněte zařízení BLUETOOTH.
 Změňte funkci zařízení.
Vypněte audiosystém.
 Pokud se chcete odpojit, znovu se chytrým
telefonem dotkněte audiosystému (pouze chytré
telefony kompatibilní s funkcí NFC).
Mezi budovami
V blízkosti
mobilních
telefonů,
elektrických
spotřebičů
Vymazání údajů o spárovaném zařízení
1
2
Přidržte ERASE , dokud se na displeji
neobjeví „BT RESET“.
Stiskněte ENTER .
Na ocelových
lavicích nebo
stolech
Po vymazání informace o spárovaném zařízení se
na displeji zobrazí „COMPLETE“. Chcete-li zrušit
činnost resetování, stiskněte  .
Ukládání stanic do FAVORITE
RADIO STATIONS
K tlačítkům FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) můžete
přiřadit až tři oblíbené stanice. Přiřaďte jeden
program FM nebo AM ke každému tlačítku.
1
2
3
Opakovaným stisknutím FM/AM  zapnete
funkci rádio a vyberete vlnový rozsah „FM“
nebo „AM“.
Nalaďte stanici, kterou chcete uložit.
Stiskněte a přidržte tlačítko FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1-3) , dokud neuslyšíte
pípnutí.
Naladěná stanice je uložena ke zvolenému
tlačítku FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) a číslo
tlačítka se rozsvítí na displeji.
(Příklad: Uložení frekvence FM 87,50 MHz k číslu
)
Podrobnosti vyhledejte v pokynech dodávaných
k chytrému telefonu.
Pokud je operační systém vašeho
chytrého telefonu Android 2.3.3 nebo
novější, ale starší než Android 4.1
Pokračujte krokem 2.
Pokud je operační systém vašeho
chytrého telefonu Android 4.1 nebo
novější
2
Poznámky
Tip
Pokud se na displeji zařízení „ZS-RS60BT“
neobjeví, opakujte od kroku 2.
Ukončení přenosu
Příklad struktury složek a pořadí přehrávání
Pořadí přehrávání složek a souborů je následující.
Pořadí přehrávání se však může lišit od původního
pořadí na zařízení USB. Záleží na použitém způsobu
nahrávání.
Pokud se na displeji objeví „LOW ***M“, není na
zařízení dost místa. Ke zrušení přenosu stiskněte
 . Pokud chcete přesto přenášet, pokračujte
krokem 5.
Stiskněte ENTER .
Začne přenos.
Když je přenos dokončen, přehrávání se
automaticky ukončí (přenos CD SYNC) nebo bude
pokračovat následující skladbou nebo souborem
(přenos REC1).
Aktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH.
Pro detekci audiosystému proveďte párovací
postup na zařízení BLUETOOTH.
Vyberte „ZS-RS60BT“ zobrazené na displeji
zařízení BLUETOOTH.
Tipy
Poslech hudby
1
Vyberte skladbu/soubor, které chcete přenášet, a
začněte přehrávání.
Na displeji bude blikat „REC“ a audiosystém
začne vypočítávat množství volného prostoru na
zařízení USB.
Stisknutím   spustíte přehrávání.
Disk MP3/WMA
Používání funkce řízení spotřeby (pouze evropské modely)
Pro zapnutí funkce BLUETOOTH stiskněte
BLUETOOTH .
ĄĄPřenos REC1
Přenos jedné skladby/jednoho souboru
Celková doba přehrávání
 Když používáte rádio na baterie a kapacita baterií klesne pod jistou hranici, indikátor OPR/BATT  ztmavne nebo se rádio při
přehrávání samo vypne. Pokud k tomu dojde, vyměňte všechny baterie za nové. I poté, co indikátor OPR/BATT  ztmavne,
můžete po nějakou dobu používat funkce rádia, ale přehrávač CD používat nepůjde. Před výměnou baterií nezapomeňte vyjmout
CD a od audiosystému odpojte veškerá USB zařízení nebo volitelné komponenty.
 Chcete-li audiosystém použít jen s bateriemi, odpojte síťový kabel od audiosystému i od zásuvky.
 V pohotovostním režimu, a pokud je připojen síťový kabel, se na displeji zobrazí „STANDBY“.
1
Celkový počet složek
Číslo souboru
Poznámky
Postup A
4
Celkový počet stop
Zadní strana
viz Postup B
Proveďte krok 1 až 5 z části „Tvorba vlastního
programu (programovatelné přehrávání)“ na
poslední stránce.
Po displeji proběhne lišta hlasitosti a pak se
objeví celkový počet složek.
Audio CD
Do konektoru
napájení AC IN
Párování s chytrým telefonem kompatibilním s
NFC:
Pro tuto činnost ponechejte zařízení BLUETOOTH a
tento audiosystém ve vzdálenosti menší než 1 m od
sebe.
Jednotkou frekvence naladěných stanic je MHz pro pásmo
FM a kHz pro pásmo AM.
 Pokud je navázání spojení obtížné, zkuste následující
postup.
Aktivujte aplikaci „NFC-snadné připojení“ a
pohybujte chytrým telefonem jemně přes značku N
 na audiosystému.
Pokud je chytrý telefon v pouzdře, vyndejte ho.
 Pokud se chcete odpojit, znovu se chytrým telefonem
dotkněte audiosystému.
 Pokud máte větší počet zařízení kompatibilních
s funkcí NFC, stačí se chytrým telefonem dotknout
jiného zařízení a připojení se přepne na toto zařízení.
Například, když jsou k vašemu chytrému telefonu
připojena sluchátka kompatibilní s NFC, stačí dotknout
se chytrým telefonem audiosystému, abyste změnili
připojení BLUETOOTH na připojení k audiosystému
(přepnutí připojení jedním dotykem).
Párování se zařízením BLUETOOTH
nekompatibilním s NFC:
viz Postup A
3
Poznámka pro zákazníky: následující
informace se vztahují jen na produkty
prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice
EU.
Do zásuvky
Zařízení BLUETOOTH musí být spolu navzájem
předem „spárovány“. Když jsou zařízení BLUETOOTH
spárována, není třeba je párovat znovu, ledaže by se
informace o párování vymazaly.
Podle svého zařízení vyberte ze způsobů párování
uvedených níže.
Přenos pouze vašich oblíbených skladeb/
souborů
* Soubory opatřené ochranou proti kopírování (Digital
Rights Management) nelze na tomto audiosystému
přehrávat.
Připojte zařízení USB do portu  (USB) .
Funkci USB zapněte stisknutím USB .
Spárování tohoto audiosystému
se zařízením BLUETOOTH
Párování se zařízením BLUETOOTH
nekompatibilním s NFC
Pokračujte krokem 4.
Lze poslouchat audiosoubory uložené na zařízení
USB (digitální hudební přehrávač nebo paměťové
zařízení USB).
Na tomto audiosystému lze přehrávat audio soubory
ve formátech MP3, WMA a AAC*.
1
2
Připojte zařízení USB do portu  (USB) .
Chcete-li zapnout funkci CD, stiskněte tlačítko
CD .
Umístěte disk, ze kterého chcete nahrávat, do
přihrádky na CD.
ĄĄPřenos CD SYNC
Přenos celého disku
Poslech hudby na zařízení USB
Pro zákazníky v Evropě
Síťový kabel (součást dodávky)
Přenášení hudby z disku na
zařízení USB
Při navazování spojení postupujte podle
zobrazených pokynů.
Když je spojení BLUETOOTH provedeno, na
displeji se objeví „BT AUDIO“.
Pokračujte krokem 4.
Do chytrého telefonu si stáhněte a nainstalujte
aplikaci „NFC-snadné připojení“.
„NFC-snadné připojení“ je originální aplikací pro
telefony Android od společnosti Sony a je
dostupná na webu Google Play™ Store.
Chcete-li si stáhnout a nainstalovat tuto
bezplatnou aplikaci, hledejte „NFC-snadné
připojení“ nebo si naskenujte níže uvedený
dvojrozměrný kód. Stažení aplikace podléhá
poplatkům za datovou komunikaci.
V některých zemích či oblastech nemusí být tato
aplikace dostupná ke stažení.
 Pokud začnete přenášet v režimu náhodného nebo
opakovaného přehrávání, zvolený režim přehrávání se
automaticky změní na normální.
 Při přenosu nebo mazání neodebírejte zařízení USB. Jinak
může dojít k poškození dat na zařízení nebo k poškození
samotného zařízení.
 Při přenosu není slyšet žádný zvuk a na displeji se objeví
„HI-SPEED“.
 Do vytvářených souborů MP3 se nepřenáší údaje CD-TEXT.
 Přenos se ukončí automaticky, pokud:
na zařízení USB při přenosu dojde místo.
pokud počet audiosouborů a složek na zařízení USB
dosáhne limitu, který může jednotka rozpoznat.
 Soubory jiného formátu než MP3/WMA/AAC nebo
vnořené složky ve složce nebudou vymazány.
 Zvuk rádia a zvuk z volitelného komponentu nelze přenést
na zařízení USB.
Tip
U některých chytrých telefonů může být připojení
jediným dotykem dostupné i bez stahování aplikace
„NFC-snadné připojení“. V tomto případě se může
ovládání a specifikace od uvedeného popisu lišit.
Podrobnosti vyhledejte v pokynech dodávaných
k chytrému telefonu.
Poznámka k obsahu chráněnému autorským
právem
Pro dvojrozměrný kód:
Použijte aplikaci pro čtení dvojrozměrných kódů.
Přenesená hudba je určena pouze pro soukromé účely.
Použití hudby mimo tato omezení vyžaduje svolení držitelů
autorských práv.
3
Na chytrém telefonu spusťte aplikaci „NFCsnadné připojení“.
Ujistěte se, že je zobrazena stránka aplikace.
Změna uložené stanice
Opakujte krok 1 až 3.
Stanice uložená na tlačítku bude nahrazena jinou.
Poslech uložených stanic s funkcí
FAVORITE RADIO STATIONS
Stiskněte požadované tlačítko FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) .
Poznámka
Aby se uložená stanice nezměnila omylem, nedržte tlačítko
stisknuté po delší dobu. Pokud byste to udělali, uložená
stanice na tlačítku by se změnila na aktuálně naladěnou
stanici.
4
Další operace
Stiskněte ENTER .
Je naprogramována skladba/soubor.
Objeví se číslo programového kroku a za ním
celková hrací doba.
(Příklad: audio CD)
Používání displeje
Používání časovaného vypnutí
Audiosystém můžete nastavit tak, aby se
automaticky vypnul po uplynutí nastavené doby.
1
Kontrola informací o audio CD
Pro zrušení obnoveného přehrávání stiskněte
dvakrát  .
Číslo kroku
Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb a
celková doba přehrávání.
Celková hrací doba*
Zobrazené údaje se mění následujícím způsobem:
)*1, 2
* Při programování disku MP3/WMA/zařízení USB nebo
když je celková hrací doba delší než 100 minut, na
displeji se zobrazí „--:--“.

Jméno interpreta ( )*1

Název alba (
5
)*1
6

Číslo aktuálního souboru a doba
přehrávání*3
*1 Pokud soubor nemá odpovídající informace tagu ID3,
WMA nebo AAC, proběhne po displeji místo názvu
skladby, jména interpreta a názvu alba pouze název
souboru, „NO ARTIST“ a „NO ALBUM“.
*2Název funkce se zobrazí na 2 sekundy předtím, než se
objeví název skladby.
*3Jméno interpreta nebo název alba se na tento údaj změní
za několik sekund.
Další skladby/soubory naprogramujete
opakováním kroků 3 a 4.
Ke spuštění programovatelného přehrávání
stiskněte  .
Pokud chcete stejný program přehrát znovu,
stiskněte  .
Uvědomte si, že vytvořený program bude
vymazán v následujících případech:
Když otevřete přihrádku na CD.
Když připojíte jiné zařízení USB.
Když vypnete napájení audiosystému ve funkci
CD.
Zobrazení údajů o naprogramované
skladbě/souboru
Při připojování zařízení BLUETOOTH stiskněte
DISPLAY .
Kontrola údajů radiopřijímače
Po vytvoření vlastního programu můžete
zkontrolovat údaje o naprogramovaných skladbách/
souborech.
Při poslechu rádia stiskněte opakovaně
DISPLAY .
Opakovaně tiskněte DISPLAY  a displej se bude
měnit následovně:
Zobrazené údaje se mění následujícím způsobem:
Číslo předvolby*1, 2  Frekvence
Celkový počet kroků  Číslo naposledy
naprogramované skladby/souboru a celková hrací
doba*
*1 Číslo předvolby se zobrazuje pouze tehdy, jestliže
posloucháte předvolenou stanici.
*2Zobrazení se po 2 sekundách automaticky vrátí k
zobrazení frekvence.
Zrušení přehrávání v naprogramovaném
pořadí
Volba režimu přehrávání
Když je disk nebo zařízení USB zastaveno, můžete si
nastavit, aby přístroj přehrával stopy nebo soubory
opakovaně nebo v náhodném pořadí.
Odstranění všech skladeb/souborů
v aktuálním programu
Opakovaně stiskněte PLAY MODE .
Rozhlasové stanice lze uložit do paměti
audiosystému. Přednastavit lze až 30 stanic, 20 pro
pásmo FM a 10 pro pásmo AM.
Normální přehrávání (žádná ikona)

Opakovat vše (
Ukončete přehrávání a pak stiskněte  . Objeví se
nápis „NO STEP“ a podle pokynů odstavce „Tvorba
vlastního programu (programovatelné přehrávání)“
můžete vytvořit nový program.
Ukládání rozhlasových stanic
Po každém stisknutí tlačítka se indikace změní
následujícím způsobem:

Opakované přehrání jediné skladby (
1)
1
)

Přehrávání vybrané složky (
2
)*

Opakované přehrávání vybrané složky (
,
Opakovaným stisknutím FM/AM  zapnete
funkci rádio a vyberete vlnový rozsah „FM“
nebo „AM“.
Přidržte FM/AM , dokud nezačne na displeji
blikat „AUTO“.
)*

Náhodné přehrávání (
)

Programovatelné přehrávání (PGM)
3
,
Pokud nelze stanici uložit automaticky
* Tyto funkce jsou k dispozici pouze při přehrávání souborů
MP3/WMA na disku MP3/WMA nebo souborů MP3/WMA/
AAC na zařízení USB.
Opakované přehrávání skladeb/souborů
(opakované přehrávání)
Stanici se slabým signálem je nutno uložit ručně.
1
2
3
V režimech normálního a programovatelného
přehrávání můžete nastavit audiosystém tak, aby
přehrával opakovaně skladby CD-DA z audio CD,
soubory MP3/WMA z disku CD-R/CD-RW nebo
soubory MP3/WMA/AAC ze zařízení USB.
2
Pro zapnutí funkce CD nebo USB stiskněte CD
 nebo USB .
Postupujte následovně.
Opakovat
Jediná skladba/
soubor
Postup
1 Opakovaně tiskněte PLAY
MODE , dokud se nezobrazí
„ 1“.
2 Pro výběr skladby/souboru,
které chcete opakovat,
stiskněte  nebo  .
3 Stiskněte  .
1 Opakovaně tiskněte PLAY
Všechny
MODE , dokud se nezobrazí
skladby/soubory
„ “.
2 Stiskněte  .
Vybraná složka
na disku MP3/
WMA nebo na
zařízení USB
1 Opakovaně tiskněte PLAY
MODE , dokud se nezobrazí
„ “ a „ “.
2 Vyberte složku stisknutím +
nebo  .
3 Stiskněte  .
Naprogramované 1 Naprogramujte skladby/
soubory (viz „Tvorba vlastního
skladby/soubory
programu (programovatelné
přehrávání)“).
2 Opakovaně tiskněte PLAY
MODE , dokud se na displeji
nezobrazí „PGM“ a „ “.
3 Stiskněte  .
Ukončení opakovaného přehrávání
Stisknutím   ukončete přehrávání a pak
opakovaně tiskněte PLAY MODE , dokud „
(nebo „ 1“) nezmizí z displeje.
“
Přehrávání skladeb/souborů v náhodném
pořadí (náhodné přehrávání)
Audiosystém lze nastavit tak, aby přehrával skladby
CD-DA z audio CD, soubory MP3/WMA z disku
CD-R/CD-RW nebo soubory MP3/WMA/AAC ze
zařízení USB v náhodném pořadí.
1
2
3
Pro zapnutí funkce CD nebo USB stiskněte CD
 nebo USB .
Opakovaně tiskněte PLAY MODE , dokud se
na displeji nezobrazí „ “.
Stisknutím   spustíte náhodné
přehrávání.
Zrušení náhodného přehrávání
Stisknutím   ukončíte přehrávání a pak
opakovaně tiskněte PLAY MODE , dokud „
nezmizí z displeje.
“
Při náhodném přehrávání nemůžete vybírat předchozí
skladbu/soubor stisknutím  .
Tvorba vlastního programu
(programovatelné přehrávání)
U skladeb na disku/zařízení USB lze uspořádat
pořadí přehrávání až 25 skladeb/souborů.
2
3
Připojení volitelných komponentů
Prostřednictvím reproduktoru tohoto audiosystému
si můžete vychutnat zvuk z volitelného komponentu,
například z přenosného digitálního přehrávače.
Před jakýmkoli připojováním nezapomeňte vypnout
napájení každého komponentu.
Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci ke
komponentu, který se má připojovat.
1
2
3
Prostřednictvím audio kabelu (není součástí
dodávky) propojte konektor AUDIO IN  s
linkovým výstupem přenosného digitálního
přehrávače nebo jiného komponentu.
Zapněte připojený komponent.
Stiskněte AUDIO IN  a na připojeném
komponentu spusťte přehrávání.
Z reproduktorů se bude ozývat zvuk
z připojeného komponentu.
Pokud chcete připojit audiosystém k televizoru
nebo videorekordéru/přehrávači, použijte
prodlužovací kabel (není součástí dodávky) se
stereo minikonektorem na jednom konci a s
dvěma konektory cinch na druhém konci.
Pro výběr pásma stiskněte opakovaně FM/
AM .
Nalaďte požadovanou stanici.
Přidržte ENTER , dokud na displeji nezačne
blikat „FM-xx“ nebo „AM-xx“.
(Příklad: FM)
Další informace
Kompatibilní zařízení
Kompatibilní zařízení USB
Zařízení USB musí splňovat následující požadavky na
kompatibilitu. Před použitím zařízení s tímto
audiosystémem si ověřte, zda zařízení splňuje
požadavky.
 Shoda se standardem USB 2.0 (Full Speed)
 Podpora režimu velkokapacitního paměťového
zařízení (Mass Storage)*
5
Pokud byla na zvolené číslo předvolby již uložena
jiná stanice, bude nahrazena stanicí novou.
Tip
Předvolby rozhlasových stanic zůstanou uloženy v paměti
audiosystému i v následujících případech.
Síťový kabel je odpojen.
Baterie jsou vyjmuty.
Poslech předvolených
rozhlasových stanic
1
2
Opakovaným stisknutím FM/AM  zapnete
funkci rádio a vyberete vlnový rozsah „FM“
nebo „AM“.
Pro výběr uloženého přednastaveného čísla
pro požadovanou rozhlasovou stanici
stiskněte PRESET + nebo  .
Pro zapnutí funkce CD nebo USB stiskněte CD
 nebo USB .
Opakovaně tiskněte PLAY MODE , dokud se
na displeji neobjeví „PGM“.
Pro výběr skladby/souboru stiskněte 
nebo  .
Když chcete specifikovat složku, která obsahuje
soubory MP3/WMA/AAC, stiskněte nejprve +
nebo   pro výběr složky a pak stiskněte 
nebo   pro výběr souboru.
 Abyste mohli používat funkci BLUETOOTH, je třeba, aby
zařízení BLUETOOTH, které má být připojeno, mělo stejný
profil jako audiosystém. Nezapomeňte také, že i když
existuje stejný profil, funkce zařízení se mohou lišit podle
svých specifikací.
 Vzhledem k parametrům bezdrátové technologie
BLUETOOTH bude při poslechu hudby zvuk přehrávaný na
audiosystému trochu opožděn vůči zvuku přehrávanému
ze zařízení BLUETOOTH.
 Tento audiosystém podporuje možnosti zabezpečení,
které odpovídají standardu BLUETOOTH k poskytování
bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie
BLUETOOTH, ale je možné, že zabezpečení nebude
dostatečné. Záleží na nastavení. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH
dbejte na opatrnost.
 Neneseme žádnou zodpovědnost za únik informací při
komunikaci BLUETOOTH.
 Je nutné, aby zařízení s funkcí BLUETOOTH vyhovovalo
standardu BLUETOOTH specifikovanému skupinou
Bluetooth SIG a bylo ověřeno. I pokud připojené zařízení
vyhovuje výše zmíněné normě BLUETOOTH, některá
zařízení možná nepůjde připojit nebo nebudou pracovat
správně. Záleží na funkcích nebo specifikacích zařízení.
 Může dojít k šumu nebo výpadkům zvuku. Záleží na
zařízení BLUETOOTH připojeném k audiosystému a
prostředí komunikace nebo používání.
Upozornění
Disky, které tento přístroj MŮŽE přehrávat
 Audio CD (stopy CD-DA*1)
 Disk CD-R/CD-RW, který obsahuje složky MP3/
WMA a je správně finalizován*2.
*1
CD-DA je zkratkou pro Compact Disc Digital Audio. Jedná
se o nahrávací standard používaný pro audio CD.
*2 Finalizace je proces, který umožní, aby se disky CD-R/
CD-RW daly přehrávat na běžných přehrávačích. U většiny
nahrávacích aplikací lze finalizaci v průběhu tvorby disku
umožnit nebo zrušit jako volitelné nastavení.
Disky, které na tomto přístroji NELZE
přehrávat
 Disky CD-R/CD-RW se záznamem v jiném formátu
než je Audio CD nebo ve formátech
neodpovídajících standardu ISO 9660 Level 1/
Level 2 nebo Joliet
Disky CD-R/CD-RW nahrané ve špatné kvalitě,
poškrábané nebo ušpiněné disky CD-R/CD-RW
nebo disky CD-R/CD-RW nahrané za pomoci
nekompatibilního nahrávacího zařízení
 Nefinalizované nebo nesprávně finalizované disky
CD-R/CD-RW
Poznámky k diskům
Poznámka týkající se disků DualDisc
Zařízení musí splňovat následující požadavky na
kompatibilitu. Před použitím zařízení s tímto
audiosystémem si ověřte, zda zařízení splňuje
požadavky.
 Zařízení musí vyhovovat standardu BLUETOOTH
verze 2.1 + EDR.
Zařízení musí podporovat profily A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 Kompatibilita s NFC (vyžaduje se pouze při použití
funkce párování NFC audiosystému).
Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních
BLUETOOTH včetně chytrých telefonů kompatibilních
s NFC naleznete na níže uvedených webových
stránkách.
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:
http://www.sony-asia.com/support
Co je bezdrátová technologie
BLUETOOTH ?
Bezdrátová technologie BLUETOOTH umožňuje
bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi
digitálními zařízeními, například počítačem a
digitálním fotoaparátem. Bezdrátová technologie
BLUETOOTH pracuje v dosahu asi 10 m.
Spojení dvou zařízení je běžné, ale některá zařízení
lze připojit k několika dalším zařízením současně.
K připojení není nutný kabel a zařízení ani nemusí
být namířena na sebe jako u infračervené
technologie. Zařízení lze použít například v brašně
nebo v kapse.
Standard BLUETOOTH je mezinárodní standard
podporovaný tisícovkami společností po celém
světě a používaný nejrůznějšími společnostmi ve
světě.
Maximální dosah komunikace
Maximální komunikační dosah se může za
následujících podmínek zmenšit.
Mezi audiosystémem a zařízením BLUETOOTH je
překážka, například osoba, kov nebo zeď.
V blízkosti audiosystému pracuje zařízení
využívající bezdrátovou síť LAN.
V blízkosti audiosystému se používá mikrovlnná
trouba.
V blízkosti audiosystému pracuje zařízení, které
vytváří elektromagnetické vlnění.
Audiosystém je umístěn na polici vyrobené z oceli.
Audiosystém
 DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna strana
obsahuje nahraný materiál ve formátu DVD a
druhá strana digitální zvukový materiál. Vzhledem
k tomu, že strana se zvukovým materiálem
nevyhovuje standardům pro kompaktní disky (CD),
však nelze přehrávání tohoto produktu zaručit.
Hudební disky kódované pomocí
technologií na ochranu autorských práv
 Tento výrobek je sestaven tak, aby přehrával disky,
které vyhovují standardu kompaktních disků (CD).
V poslední době začali některé nahrávací
společnosti uvádět na trh různé hudební disky
kódované kvůli ochraně autorských práv. Mějte
prosím na paměti, že mezi těmito disky jsou i
některé, které neodpovídají standardu CD, a
nemusí tedy být možné je s tímto výrobkem
přehrávat.
Pokyny týkající se bezpečnosti
 Protože laserový paprsek používaný v části
přehrávače CD je škodlivý pro oči, nepokoušejte se
přístroj rozebírat. Servis ponechejte pouze na
kvalifikovaném personálu.
 Pokud se do audiosystému dostane pevný
předmět nebo tekutina, audiosystém odpojte a
před dalším používáním ho nechte přezkoušet
kvalifikovanou osobou.
 Disky nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec,
hvězda) nelze na tomto přístroji přehrávat. Pokud
se o to pokusíte, může dojít k poškození přístroje.
Takové disky nepoužívejte.
Pokyny týkající se zdrojů napájení
 K napájení ze sítě používejte dodávaný síťový
kabel. Nepoužívejte žádný jiný kabel.
 Pokud nebudete audiosystém delší dobu
používat, odpojte ho od síťové zásuvky.
 Pokud nebudete používat k napájení
audiosystému baterie, vyjměte je, aby nedošlo
k poškození kvůli úniku elektrolytu z baterie nebo
kvůli korozi.
Pokyny týkající se umístění
 Audiosystém neponechávejte poblíž zdrojů tepla,
na přímém slunci, v místech s výskytem
nadměrného množství prachu nebo
mechanického tlaku, nebo ve vozidle vystaveném
přímým slunečním paprskům.
 Audiosystém nepokládejte na nakloněné nebo
nestabilní plochy.
 Do 10 mm za zadní panel audiosystému nic
nepokládejte. Ventilační otvory musí zůstat volné,
aby audiosystém pracoval správně a byla
prodloužena životnost jeho součástí.
 V reproduktorech audiosystému je umístěn silný
magnet, a proto do jeho blízkosti nepokládejte
kreditní karty s magnetickým proužkem nebo
hodinky poháněné pružinovým mechanizmem,
aby magnet nezpůsobil jejich poškození.
Omezený výkon
Obecné informace
Napájení se nezapne.
 Ujistěte se, že je síťový kabel spolehlivě zapojen
do zásuvky.
 Ujistěte se, že zástrčka síťový kabel je řádně
zasunuta do síťové zásuvky.
 Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně a
mají správně srovnanou polaritu.
 Když indikátor OPR/BATT  ztmavne, vyměňte
všechny baterie za nové.
Není slyšet zvuk.
 Ujistěte se, zda byla pro hudbu nebo zdroj zvuku,
který chcete poslouchat, zvolena příslušná funkce.
 Při poslechu prostřednictvím reproduktorů
odpojte sluchátka.
Zvuk je zašuměn.
 Není v blízkosti audiosystému osoba používající
mobilní telefon nebo jiné zařízení, které vyzařuje
elektromagnetické vlny? Pokud ano, přesuňte
audiosystém a zařízení BLUETOOTH dál od takových
zařízení. Zařízení, jako například mobilní telefony
atd., mohou ovlivnit komunikaci BLUETOOTH.
Z rádia je slyšet jemné šumění.
 Nejedná se o poruchu. Z rádia může být slyšet
jemné šumění, které záleží na stavu napájení.
Objeví se „NOT IN USED“.
Přehrávač CD/MP3/WMA
Přehrávač CD nehraje, i když je vložen disk
CD.
 Disk vložte štítkem vzhůru.
 Očistěte CD.
 Vyjměte CD a ponechejte přihrádku na CD
otevřenou asi hodinu, aby se kondenzovaná
vlhkost odpařila.
 Disk CD-R/CD-RW je prázdný nebo nefinalizovaný.
 Na disku nejsou žádné soubory MP3/WMA, které
by šlo přehrát.
 Nastal problém s kvalitou CD-R/CD-RW,
záznamovým zařízením nebo aplikačním
softwarem.
 Když indikátor OPR/BATT  ztmavne, vyměňte
všechny baterie za nové.
Když vložíte disk, objeví se „NO CD“.
 V přihrádce na CD není disk. Vložte disk.
 Disk CD možná nelze přečíst. Vyměňte disk.
 Je možné, že disk je vložen opačně. Vložte disk
štítkem nahoru.
 Je vložen disk (DVD, BD, atd.), který nelze přehrát.
Vyměňte disk.
Když je disk vložen, na displeji se objeví
„NO TRACK“.
 Nejsou nahrány žádné audio soubory v
podporovaných formátech nebo soubor, který má
být přehrán, obsahuje nepodporovanou příponu
souboru.
Když je vložen disk, objeví se „DISC ERR“.
 CD může být ušpiněné. Očistěte disk.
 CD může být poškrábáno. Vyměňte disk.
 Disk CD možná nelze přečíst. Vyměňte disk.
 V přihrádce na CD může být prázdný disk.
Výpadek zvuku.
 Stáhněte zvuk.
 Očistěte CD, nebo pokud je velmi poškozené,
vyměňte je.
 Umístěte přístroj na místo bez vibrací.
 Očistěte čočku komerčně dostupným ofukovacím
balonkem.
 Pokud budete používat nekvalitní CD-R/CD-RW
nebo pokud bude problém s nahrávacím
zařízením nebo aplikací, může dojít k výpadku
zvuku nebo bude slyšet šum.
Spuštění přehrávání trvá déle než obvykle.
 U následujících disků trvá spuštění přehrávání
déle.
Disk nahraný s komplikovanou stromovou
strukturou.
Disk, který má mnoho složek nebo souborů
jiných než MP3/WMA.
Zařízení USB
Zařízení USB nepracuje správně.
 Pokud jste připojili nekompatibilní zařízení USB,
mohou se vyskytnout následující problémy.
Zařízení USB nelze rozpoznat.
Audiosystém nezobrazuje názvy souborů nebo
složek.
Přehrávání není možné.
Zvuk vypadává.
Ozývá se šum.
Výstup zvuku je zkreslený.
Objeví se „OVER CURRENT“ a audiosystém
se automaticky vypne.
 Byla zjištěna abnormální úroveň elektrického
proudu z portu  (USB) . V takovém případě
odeberte zařízení USB z portu  (USB)  a znovu
připojte zařízení USB a pak znovu audiosystém
zapněte. Pokud problém přetrvává i po zapnutí
napájení audiosystému, kontaktujte svého
prodejce Sony.
Není slyšet zvuk.
 Zařízení USB nemusí být správně připojeno.
Audiosystém vypněte a zařízení USB odpojte a
znovu připojte. Poté audiosystém zapněte.
Ozývá se šum, výpadky nebo zkreslení.
 Audiosystém vypněte a zařízení USB odpojte a
znovu připojte. Poté audiosystém znovu zapněte.
 Sama hudební data obsahují šum nebo je zvuk
zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytvoření
audiosouborů. Zkuste audiosoubory znovu
vytvořit a přehrát na tomto přístroji.
Zařízení USB nelze připojit k portu  (USB)
.
 Konektor na zařízení USB nebo na kabelu USB je
zasunut obráceně. Vložte jej do portu  (USB) 
ve správném směru.
„READING“ se zobrazuje příliš dlouho nebo
před zahájením přehrávání uplyne dlouhá
doba.
Jak s přístrojem zacházet
 V následujících případech může proces načítání
trvat dlouhou dobu:
Na zařízení USB je mnoho složek nebo souborů.
Uspořádání souborů je složité.
Paměť je téměř zaplněna.
Interní paměť je fragmentovaná.
Abyste se výše uvedeným problémům vyhnuli,
doporučujeme dodržovat následující pokyny:
Dbejte na to, aby celkový počet složek na
zařízení USB nepřekročil číslo 100.
Dbejte na to, aby celkový počet souborů ve
složce nepřekročil číslo 100.
 Přihrádku na CD nenechávejte otevřenou, aby
nedošlo ke znečištění prachem a špínou.
Chybné zobrazování na displeji
Pokyny týkající se činnosti
Ocelová skříň
Odstraňování problémů
 Stiskli jste neplatné tlačítko.
Kompatibilní zařízení BLUETOOTH
Poznámky k zařízení USB
http://www.sony.eu/support
Stiskněte PRESET + nebo  , dokud nezačne
na displeji blikat číslo požadované uložené
stanice.
Stisknutím ENTER  uložíte stanici.
Poznámky
 Po připojení zařízení USB audiosystém načte všechny
soubory na zařízení. Pokud je na zařízení mnoho složek
nebo souborů, dokončení načítání může trvat delší dobu.
 Zařízení USB nepřipojujte k audiosystému prostřednictvím
rozbočovače USB.
 U některých připojených zařízení USB může po provedení
operace nastat na tomto audiosystému zpoždění.
 Tento audiosystém nemusí podporovat všechny funkce
poskytované připojeným zařízením USB.
 Pořadí přehrávání na tomto audiosystému se může lišit od
pořadí přehrávání na připojeném zařízení USB.
* Režim Mass Storage umožňuje přístup k zařízení USB
z hostitelského audiosystému a přenos souborů.
Většina zařízení USB podporuje režim Mass Storage.
Pro zákazníky v Evropě:
4
Mikrovlnné záření ze zařízení BLUETOOTH může
ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení.
Na následujících místech vypněte audiosystém i
ostatní zařízení BLUETOOTH, protože by mohlo dojít
k nehodě.
tam, kde se vyskytuje hořlavý plyn, v nemocnici,
ve vlaku, v letadle nebo na čerpací stanici
v blízkosti automatických dveří nebo požárních
alarmů
 Když je disk ušpiněný, očistěte jej
utěrkou. Disk otírejte od středu
směrem k okraji. Pokud jsou na
disku škrábance, špína nebo otisky
prstů, může dojít k chybě stopy.
 Nepoužívejte rozpouštědla, jako
benzín, ředidla, komerčně dostupné
čisticí přípravky nebo antistatické
spreje určené pro vinylové desky.
 Nevystavujte CD přímému slunečnímu světlu nebo
zdrojům tepla, jako například horkovzdušnému
potrubí, ani je neponechávejte v autě
zaparkovaném na přímém slunci, protože uvnitř
auta může dojít ke značnému nárůstu teploty.
 Na CD nenalepujte papír nebo samolepky a
povrch CD nepoškrábejte.
 Po přehrání uložte CD zpět do obalu.
Optimální výkon
Tip
1
Stisknutím ENTER  uložíte stanici.
Stanice budou uloženy do paměti od nižších po
vyšší frekvence.

Opakované programovatelné přehrávání (
PGM)
1
Po nastavení časovaného vypnutí můžete opětovným
stisknutím SLEEP  zkontrolovat čas zbývající do vypnutí
audiosystému.
* U disků MP3/WMA a zařízení USB se zobrazí „--:--“.
Stiskněte   k ukončení přehrávání a pak
opakovaně tiskněte PLAY MODE , dokud z displeje
nezmizí „PGM“.

Tip
Poznámka
Pokud se pokusíte naprogramovat 26 nebo více skladeb/
souborů, na displeji bude blikat „FULL“.
Kontrola názvu připojeného zařízení
BLUETOOTH
Pro výběr požadovaného nastavení
opakovaně stiskněte SLEEP .
Při každém stisknutí tlačítka se na displeji změní
doba trvání (v minutách) a po asi 4 sekundách se
automaticky potvrdí zvolené nastavení.
Při přehrávání souboru MP3/WMA na disku nebo
souboru MP3/WMA/AAC na zařízení USB
opakovaně stiskněte DISPLAY .
Název skladby (
Objeví se výchozí nastavení („90“) a na displeji se
rozsvítí indikátor „SLEEP“.
Číslo naposledy
naprogramované skladby
Kontrola informací o souboru MP3/WMA/
AAC

2
Stiskněte SLEEP .
Rušení jiných zařízení
 Pokud je přístroj přenesen z chladného prostředí
přímo do teplého nebo je umístěn do velmi vlhké
místnosti, může vlhkost kondenzovat na čočce
uvnitř části přehrávače CD. Pokud k tomu dojde,
nebude přístroj pracovat správně. V takovém
případě vyjměte CD a asi hodinu počkejte, než se
vlhkost odpaří.
Rušení z jiných zařízení
Pokyny týkající se čištění krytu
Jelikož zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN
(IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci, pokud
se audiosystém používá v blízkosti zařízení s
bezdrátovou sítí LAN, může dojít k mikrovlnnému
rušení, které se projeví snížením rychlosti
komunikace, šumem nebo výpadkem spojení.
V tomto případě postupujte následovně.
Audiosystém používejte nejméně 10 m od
bezdrátového síťového zařízení.
Pokud se má audiosystém používat ve vzdálenosti
do 10 m od bezdrátového síťového zařízení,
bezdrátové síťové zařízení vypněte.
Používejte zařízení BLUETOOTH co nejblíže k
audiosystému.
Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající
se vašeho audiosystému, obraťte se na nejbližšího
prodejce zařízení Sony.
 K čištění krytu audiosystému, panelu a ovládacích
prvků používejte měkkou tkaninu navlhčenou
slabým čistícím roztokem. Nepoužívejte brusnou
vatu, prášek nebo rozpouštědlo, např. alkohol
nebo benzín.
 Data uložená na zařízení USB mohou být
poškozena. Znovu odešlete hudební data do
zařízení USB.
 Tento audiosystém může zobrazit pouze písmena
abecedy a číslice. Ostatní znaky se nezobrazují
správně.
Zobrazuje se zpráva „REC ERROR“.
 Při přenosu došlo k chybě. Vypněte audiosystém a
vytáhněte zařízení USB z audiosystému. Pak
zkontrolujte následující:
Zkontrolujte zbývající místo na zařízení USB.
Pokud tam není dostatečné místo pro přenos,
vymažte nadbytečné soubory nebo složky.
Zkontrolujte, že data, která se mají přenášet,
nejsou poškozená.
Zkontrolujte, že formát souboru, který chcete
přenést, je kompatibilní s audiosystémem.
Pokud se upozornění stále zobrazuje, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.
Zařízení USB nelze rozpoznat.
 Audiosystém vypněte, zařízení USB odpojte a
znovu připojte a poté audiosystém zapněte.
 Zařízení USB nepracuje správně. Podrobnosti
týkající se řešení tohoto problému vyhledejte
v návodu k zařízení USB.
Přehrávání se nespustí.
 Audiosystém vypněte a zařízení USB odpojte a
znovu připojte.
Přehrávání se nespustí od první skladby.
 Nastavte normální režim přehrávání.
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrávat.
 Audiosoubory mohou mít nesprávnou příponu
souborů. Tento audiosystém podporuje soubory
s následujícími příponami:
MP3: přípona souboru „.mp3“
WMA: přípona souboru „.wma“
AAC: přípona souboru „.m4a“, „.3gp“ a „.mp4“
 Je možné, že audio soubory byly vytvořeny v
jiných formátech než MP3/WMA/AAC.
 Úložiště zařízení USB používá jiný systém souborů
než FAT16 nebo FAT32.*
 Soubory jsou zašifrovány nebo chráněny heslem.
Technické údaje
Část přehrávače CD
Systém
Digitální zvukový systém kompaktních disků
Vlastnosti laserové diody
Doba trvání vyzařování: nepřetržité
Výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Tento výstup je hodnota naměřená ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu na bloku optické
přenosky se 7 mm otvorem.)
Počet kanálů
2
Frekvenční rozsah
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rychlé kolísání
Pod měřitelnou hranicí
Část BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 2.1 + EDR
* Tento audiosystém podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale
některá úložná média USB nemusí oba souborové
systémy podporovat.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití příslušného
úložiště zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.
Výstup
Specifikace BLUETOOTH výkonová třída 2
Zařízení BLUETOOTH
Modulační metoda
FHSS
Není slyšet zvuk.
Podporované profily BLUETOOTH*2
Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Profil AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
 Ujistěte se, že tento audiosystém není příliš daleko
od zařízení BLUETOOTH (nebo chytrého telefonu)
nebo že tento audiosystém nepřijímá rušení od
bezdrátové sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení
o 2,4 GHz nebo mikrovlnné trouby.
 Zkontrolujte, že připojení BLUETOOTH mezi tímto
audiosystémem a zařízením BLUETOOTH (nebo
chytrým telefonem) bylo dokončeno správně.
 Proveďte znovu párování (Viz „Spárování tohoto
audiosystému se zařízením BLUETOOTH“).
 Audiosystém udržujte dál od kovových předmětů
nebo povrchů.
 Ujistěte se, že na zařízení BLUETOOTH (nebo
chytrém telefonu) je aktivována funkce
BLUETOOTH.
Zvuk vypadává nebo je odpovídající
vzdálenost krátká.
 Pokud je v blízkosti zařízení vydávající
elektromagnetické záření, například bezdrátová síť
LAN, jiné zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná
trouba, přesuňte se jinam, je-li to možné. Nebo
použijte zařízení a audiosystém dál od těchto
zařízení.
 Z prostoru mezi tímto audiosystémem a zařízením
odstraňte veškeré překážky nebo přístroje od
překážek přemístěte.
 Audiosystém a zařízení umístěte co možná
nejblíže k sobě.
 Změňte polohu audiosystému.
 Zkuste použít zařízení BLUETOOTH nebo chytrý
telefon v jiné poloze.
Připojení nelze navázat.
 Zahájení komunikace může jistou dobu trvat,
závisí to na připojovaném zařízení.
 Proveďte znovu párování (Viz „Spárování tohoto
audiosystému se zařízením BLUETOOTH“).
 Zkontrolujte, zda je zařízení BLUETOOTH
kompatibilní s tímto audiosystémem. Nejnovější
informace o kompatibilních zařízeních BLUETOOTH
naleznete na webových stránkách. Adresa URL je
uvedena v odstavci „Kompatibilní zařízení
BLUETOOTH“.
Párování se nezdařilo.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíž k audiosystému.
 Vymažte název modelu tohoto audiosystému ze
zařízení BLUETOOTH a proveďte párování znovu
(Viz „Spárování tohoto audiosystému se zařízením
BLUETOOTH“).
 Zkontrolujte, zda je zařízení BLUETOOTH
kompatibilní s tímto audiosystémem. Nejnovější
informace o kompatibilních zařízeních BLUETOOTH
naleznete na webových stránkách. Adresa URL je
uvedena v odstavci „Kompatibilní zařízení
BLUETOOTH“.
Párování pomocí funkce NFC se nezdařilo.
 Zkuste párování ručně (Viz „Spárování tohoto
audiosystému se zařízením BLUETOOTH“). Některé
chytré telefony kompatibilní s funkcí NFC se
nemusí párovat pomocí funkce NFC tohoto
audiosystému – záleží na vlastnostech nebo
technických údajích zařízení.
 Znovu spusťte aplikaci „NFC-snadné připojení“ a
pohybujte chytrým telefonem pomalu nad
značkou N .
 Zkontrolujte, zda chytrý telefon splňuje požadavky
na kompatibilitu (viz „Kompatibilní chytré
telefony“).
Rozhlas
Slabý zvuk nebo nekvalitní příjem.
 Vyměňte všechny baterie za nové.
 Audiosystém přemístěte dál od nejbližšího
televizoru.
 Pro příjem v pásmu FM vytáhněte anténu na celou
její délku a natočte ji tak, aby příjem signálu FM
byl co nejlepší. Při příjmu v pásmu AM lze příjem
zlepšit pootočením celého audiosystému.
 Pokud jste uvnitř budovy, poslouchejte poblíž
okna.
 Pokud se v blízkosti audiosystému nachází mobilní
telefon, z audiosystému se může ozývat hlasitý
šum. Telefon neponechávejte v blízkosti
audiosystému.
Obraz televizoru je nestabilní.
 Pokud posloucháte program FM v blízkosti
televizoru s pokojovou anténou, přemístěte
audiosystém dál od televizoru.
Pokud problém trvá stále i po vyzkoušení
doporučovaných postupů, odpojte síťový kabel
nebo vyjměte baterie. Až všechny indikátory na
displeji zhasnou, znovu připojte síťový kabel nebo
vložte baterie. Pokud problém trvá stále, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.
Maximální dosah komunikace
Přímá viditelnost cca 10 m*1
Kmitočtové pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Podporovaný kodek*4
SBC (Subband Codec)
*1 Skutečný rozsah se bude lišit podle překážek mezi
zařízeními, magnetického pole kolem mikrovlnné trouby,
statické elektřiny, citlivosti příjmu, výkonu antény,
operačního systému, aplikačního softwaru apod.
*2 Standardní profily BLUETOOTH určují specifikace pro
komunikaci BLUETOOTH mezi zařízeními.
*3 Některé operace nemusí být dostupné, závisí to na zařízení.
*4 Kodek: Formát komprese audiosignálu a konverze.
Část rádio
Kmitočtový rozsah
Modely pro Evropu, Thajsko, Kuvajt, Spojené arabské
emiráty, Keňu, Mauricius, Nigérii, Tanzanii a Ugandu
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modely pro Bolívii, Chile, Paraguay, Peru a Uruguay
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
Modely pro Malajsii, Vietnam, Indii, Pákistán, Bahrajn, Írán,
Libanon, Katar, Jemen, Angolu, Kamerun, Pobřeží
slonoviny, Egypt, Etiopii, Ghanu, Madagaskar, Mosambik,
Senegal, Súdán, Zambii a Zimbabwe
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (krok 9 kHz)
530 kHz  1 610 kHz (krok 10 kHz)
Ostatní modely
FM: 87,5 MHz  108 MHz (krok 100 kHz)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (krok 10 kHz)
Mezifrekvence
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM: Vestavěná feritová tyčová anténa
Vstup
AUDIO IN
Stereo minikonektor
Port  (USB)
Typ A, maximální proud 500 mA, USB 2.0 (Full Speed)
kompatibilní
Výstup
 (sluchátka) stereo minikonektor
Pro sluchátka s impedancí 16   32 
Podporované audio formáty
Podporované rychlosti datového toku
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s  192 kb/s, VBR
AAC*:
8 kb/s  320 kb/s, VBR
* Pouze funkce USB
Vzorkovací kmitočty
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Pouze funkce USB
Obecné informace
Reproduktor
Širokopásmový, průměr 8 cm, 6 , kuželová membrána
(2)
Výstupní výkon
2,0 W + 2,0 W (při impedanci 6 , harmonické zkreslení
10%)
Požadavky na napájení
Modely pro Evropu, Bolívii, Chile, Paraguay, Peru a
Uruguay
230 V AC, 50 Hz (napájení ze sítě)
9 V DC (6 baterií R14 (velikost C))
Modely pro Latinskou Ameriku (kromě Bolívie, Chile,
Paraguay, Peru a Uruguay)
120 V AC, 60 Hz (napájení ze sítě)
9 V DC (6 baterií R14 (velikost C))
Thajský model
220 V AC, 50 Hz (napájení ze sítě)
9 V DC (6 baterií R14 (velikost C))
Ostatní modely
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (napájení ze sítě)
9 V DC (6 baterií R14 (velikost C))
Příkon
15 W
0,9 W (v pohotovostním režimu)
Životnost baterie*1, *2
Přehrávání CD
Přibližně 9 hodin
Přehrávání ze zařízení USB
Přibližně 11 hodin (při zatížení 100 mA)
Přibližně 3 hodin (při zatížení 500 mA)
Příjem FM
Přibližně 26 hodin
BLUETOOTH
Přibližně 13 hodin
*1 Měřeno podle standardů Sony. Skutečná životnost
baterie se může lišit podle podmínek audiosystému
nebo činnosti.
*2Při použití alkalických baterií Sony.
Rozměry
Přibližně 320 mm × 133 mm × 215 mm (Š/V/H) (včetně
vyčnívajících dílů)
Hmotnost
Přibližně 2,3 kg (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
Síťový kabel (1)
Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění.
Licence a ochranné známky
 Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a
patenty s licencí od Fraunhofer IIS a Thomson.
 Windows Media je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech nebo jiných
zemích.
 Tento přístroj je chráněn jistými právy na duševní
vlastnictví společnosti Microsoft Corporation.
Používání nebo šíření takové technologie mimo
tento přístroj je zakázáno bez licence společnosti
Microsoft nebo autorizovaného zástupce
společnosti Microsoft.
 Slovní označení a loga BLUETOOTH jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoli použití těchto značek společností Sony
Corporation se děje na základě licence.
 N Mark je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve
Spojených státech amerických a v dalších zemích.
 Android™ a Google Play™ jsou ochranné známky
Google Inc.
 Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků. Symboly ™ a
nejsou v tomto návodu k obsluze uváděny.
®
Download PDF

advertising