Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Přehrávač CD Boombox s technologií Bluetooth® Návod k obsluze

4-559-899-11(2) (CS)
Základní operace
Osobní audio systém
Návod k obsluze
©2014 Sony Corporation
* Tlačítka   a VOL +  jsou opatřena výstupkem.
Před použitím zařízení
ZS-RS60BT
Zapnutí a vypnutí zařízení
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení (platí v Evropské unii
a dalších evropských zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení
dešti nebo vlhkosti.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte
ventilační otvory novinami, ubrusy, záclonami apod.
Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně
(jako jsou například zapálené svíčky).
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, chraňte zařízení před kapáním
a stříkáním tekutin a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Protože zástrčka napájecího kabelu se používá
k odpojení zařízení od elektrické sítě, připojte ji do
snadno přístupné síťové zásuvky. Zaznamenáte-li
u zařízení nějakou vadu, odpojte neprodleně
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky
střídavého proudu.
I když je zařízení vypnuté, není odpojeno od
elektrické sítě, dokud je zapojeno do zásuvky
střídavého proudu.
Neumísťujte zařízení do stísněného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit
ztrátu sluchu.
Tento symbol na produktu, baterii nebo
obalu značí, že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto
produktů a baterií pomůžete předejít potenciálním
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.
Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu
nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie
provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny
ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly
věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku.
Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné informace
o recyklaci tohoto produktu nebo baterie získáte
na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Osobní audio systém je navržen pro přehrávání
hudebních zdrojů na CD nebo zařízeních USB,
přenos hudby na zařízení USB, poslech
rozhlasových stanic a poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH.
Stiskněte tlačítko OPERATE . Zařízení lze zapnout
také pomocí funkce přímého zapnutí (níže).
V této příručce jsou operace vysvětlovány převážně
s použitím funkce přímého zapnutí.
Funkce přímého zapnutí
Je-li zařízení vypnuté, stiskněte tlačítko CD ,
USB , BLUETOOTH , FM/AM , AUDIO IN 
nebo FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) . Zařízení
se zapne a okamžitě bude vybrána příslušná funkce.
Změna hlasitosti
Stiskněte tlačítko VOL + nebo  .
Poslech přes sluchátka
Sluchátka připojte ke zdířce  (sluchátka) .
Zesílení basů
Stiskněte tlačítko MEGA BASS .
Na displeji se rozsvítí text „MEGA BASS“.
Pro návrat k normálnímu zvuku stiskněte
tlačítko znovu.
Přehrávání hudebního disku
1
2
Stisknutím tlačítka CD  zapněte funkci CD.
Stiskněte tlačítko PUSH OPEN/CLOSE  ,
vložte disk do přihrádky na CD a zavřete
kryt přihrádky.
potištěnou
stranou nahoru
 Toto zařízení podporuje následující formáty audia:
MP3: přípona souboru „.mp3“
WMA: přípona souboru „.wma“
Mějte na paměti, že i když má název souboru správnou
příponu souboru, ale samotný soubor byl vytvořen v jiném
formátu audia, může zařízení vydávat šum nebo fungovat
nesprávně.
 Formát MP3 PRO není podporován.
 Soubory WMA kódované ve formátech WMA DRM, WMA
Lossless a WMA PRO nelze přehrát.
 Audio systém nedokáže přehrát audiosoubory z disku
v následujících případech:
Jestliže celkový počet audiosouborů přesáhne 999.
Jestliže celkový počet složek na jednom disku přesáhne
256 (včetně složky „ROOT“).
Jestliže úroveň adresářů (hloubka složek) přesáhne 8
(včetně složky „ROOT“).
 Názvy složek lze zobrazit až 32 znaky včetně uvozovek.
 Názvy souborů lze zobrazit až 32 znaky včetně uvozovek
a přípon souborů.
 Znaky a symboly, které nelze zobrazit, se zobrazí jako „_“.
 Toto zařízení odpovídá požadavkům verzí 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
a 2.4 formátu tagů ID3 u souborů MP3 a formátu tagů
WMA definovanému specifikací ASF (Advanced Systems
Format) u souborů WMA. Obsahuje-li soubor informace
tagů ID3 nebo WMA, zobrazí se název skladby, jméno
interpreta a název alba. Pokud soubor informace tagů
neobsahuje, zobrazí zařízení:
název souboru místo názvu skladby,
text „NO ARTIST“ místo jména interpreta,
text „NO ALBUM“ místo názvu alba.
Informace tagů ID3 lze zobrazit až 64 znaky a informace
tagů WMA lze zobrazit až 32 znaky.
Bezdrátový poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH
celková doba přehrávání
Postup A
Při této operaci umístěte zařízení BLUETOOTH
maximálně 1 metr od audio systému.
1
Stisknutím tlačítka BLUETOOTH  zapněte
funkci BLUETOOTH.
Pokud zatím nebyla spárována žádná zařízení,
například když stisknete tlačítko BLUETOOTH 
poprvé po zakoupení audio systému, přejde
audio systém automaticky do režimu párování
a na displeji začne blikat kontrolka
BLUETOOTH ( ) a zpráva „PAIRING“.
ĄĄPřenos REC1
Přenos jedné stopy/souboru
Vyberte stopu/soubor, které chcete přenést,
a spusťte jejich přehrávání.
Stiskněte tlačítko REC .
doba přehrávání*
Zdroje napájení
3
Stisknutím tlačítka   spustíte přehrávání.
Připojte napájecí kabel  nebo vložte 6 baterií LR14 (velikost C) (nejsou součástí dodávky) do prostoru pro baterie .
číslo stopy nebo
souboru MP3/WMA
Další operace
Akce
Postup
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Pro obnovení přehrávání
stiskněte tlačítko znovu*.
Zastavit
přehrávání
do zásuvky
doba přehrávání
do zdířky AC IN
zadní strana
Když přehráváte disk MP3/WMA, zobrazí se
nejprve název složky*1 a název skladby a poté
doba přehrávání*2.
*1 Pokud se soubory MP3/WMA nacházejí pouze v
kořenovém adresáři, zobrazí se na displeji „ROOT“.
*2Pokud je doba přehrávání delší než 100 minut,
zobrazí se na displeji „--:--“.
Vybrat složku
Vybrat soubor
Další operace
Akce
Poznámky
 Vyměňte baterie, když kontrolka OPR/BATT  ztmavne nebo když zařízení již nelze ovládat. Vyměňte všechny baterie za nové.
Před výměnou baterií vyjměte z audio systému disk CD a odpojte od něj všechna zařízení USB a volitelná zařízení.
 Při napájení audio systému z baterií odpojte síťový napájecí kabel a vytáhněte ho i ze zásuvky ve zdi.
 Když je v pohotovostním režimu připojen napájecí kabel, zobrazuje se na displeji text „STANDBY“.
Použití funkce řízení spotřeby (pouze evropské modely)
Zařízení je vybaveno funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Při použití této funkce zařízení
automaticky přejde do pohotovostního režimu, jestliže po dobu přibližně 15 minut nepoužijete žádný ovládací
prvek a ze systému nevystupuje žádný audiosignál.
Pro zapnutí nebo vypnutí automatického přechodu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko VOL   při
. Pokaždé, když stisknete tato tlačítka, zobrazí se na displeji buď „AUTO STANDBY ON“
současném držení
(zapnuto) nebo „AUTO STANDBY OFF“ (vypnuto).
Poznámky
 Obsah zobrazený na displeji začne přibližně dvě minuty před přechodem do pohotovostního režimu blikat.
 Funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu není k dispozici při použití funkce FM/AM.
Postup
Pozastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  .
Pro obnovení přehrávání
stiskněte tlačítko znovu.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko  . Když po
zastavení přehrávání znovu
stisknete tlačítko  ,
přehrávání se spustí od místa,
kde jste ho zastavili (obnovení
přehrávání).
+ nebo 
Vybrat složku na
disku MP3/WMA
Stiskněte tlačítko
.
Vybrat stopu/
soubor
Stiskněte tlačítko  nebo
 . Stopy/soubory můžete
přeskakovat po jednom.
Vyhledat určité
místo ve stopě/
souboru
Během přehrávání podržte
stisknuté tlačítko  nebo
  a v požadovaném
místě ho pusťte. Když místo
vyhledáváte při pozastaveném
přehrávání, stiskněte po jeho
nalezení tlačítko  , čímž
spustíte přehrávání.
Tip
Když je CD zastaveno, pro zrušení obnovení přehrávání
stiskněte tlačítko  .
Vyhledat místo
v souboru
Stiskněte tlačítko  . Když
po zastavení přehrávání znovu
stisknete tlačítko  ,
přehrávání se spustí od místa,
kde jste ho zastavili (obnovení
přehrávání).
Stiskněte tlačítko
nebo  .
+
Stiskněte tlačítko  nebo
 . Soubory můžete
po jednom přeskakovat.
Pro souvislé přeskakování
souborů podržte stisknuté
tlačítko  nebo  
a u požadovaného souboru
ho pusťte.
Během přehrávání podržte
stisknuté tlačítko  nebo
  a v požadovaném
místě ho pusťte. Když místo
vyhledáváte při pozastaveném
přehrávání, stiskněte po jeho
nalezení tlačítko  ,
čímž spustíte přehrávání.
* Při přehrávání souboru ve formátu VBR MP3/WMA/AAC
se přehrávání může znovu spustit z jiného bodu.
Poznámka
Při odebírání zařízení USB podržte stisknuté tlačítko  ,
dokud se nezobrazí zpráva „NO DEV“, a poté před odpojením
zařízení USB zařízení vypněte nebo ho přepněte na jinou
funkci. Odebrání zařízení USB bez provedení těchto kroků
by mohlo poškodit data na zařízení USB nebo i samotné
zařízení.
Příklad struktury složek a pořadí přehrávání
Pořadí přehrávání složek a souborů je následující.
V závislosti na použité nahrávací metodě se
nicméně může lišit od původního pořadí na
zařízení USB.
zařízení USB
složka
soubor MP3/
WMA/AAC
Poznámka
Obnovení přehrávání se zruší v následujících případech:
Když otevřete přihrádku na CD.
Když vypnete napájení.
Příklad struktury složek a pořadí přehrávání
Pořadí přehrávání složek a souborů je následující.
V závislosti na použité metodě nahrání se pořadí
nicméně může lišit od původního pořadí na disku.
složka
soubor MP3/WMA
Poznámky k zařízení USB
Poznámky k diskům MP3/WMA
 Při načítání disku přečte zařízení všechny soubory, které se
na disku nacházejí. Během tohoto čtení bliká text
„READING“. Pokud se na disku nachází mnoho složek nebo
souborů, které nejsou ve formátu MP3/WMA, může
spuštění přehrávání disku nebo dalšího souboru MP3/
WMA trvat dlouho.
 Při tvorbě disků MP3/WMA doporučujeme nenahrávat na
disk soubory v jiných formátech nebo nepotřebné složky.
 Během přehrávání budou audiosoubory v jiných
formátech než MP3 a WMA přeskočeny, i když jsou
obsaženy ve složce.
 Zahájení přehrávání může trvat příliš dlouho, když:
Je struktura souborů příliš složitá.
Je zařízení USB skoro zaplněné.
 Na zařízení USB, které obsahuje soubory MP3/WMA/AAC,
neukládejte soubory v jiných formátech nebo
zbytečné složky.
 Během přehrávání budou audiosoubory v jiných
formátech než MP3, WMA a AAC přeskočeny, i když
jsou obsaženy ve složce.
 Toto zařízení podporuje následující formáty audia:
MP3: přípona souboru „.mp3“,
WMA: přípona souboru „.wma“
AAC: přípona souboru „.m4a“, „.3gp“ a „.mp4“
Mějte na paměti, že i když má název souboru správnou
příponu souboru, ale samotný soubor byl vytvořen
v jiném formátu audia, může zařízení vydávat šum
nebo fungovat nesprávně.
 Formát MP3 PRO není podporován.
 Soubory WMA kódované ve formátech WMA DRM, WMA
Lossless a WMA PRO nelze přehrát.
 Soubory AAC kódované ve formátu AAC s ochranou
autorských práv nelze přehrát.
 Toto zařízení podporuje profil AAC-LC (AAC Low
Complexity).
Pokud se na displeji zobrazí zpráva „LOW ***M“,
není na zařízení dost místa. Pro zrušení přenosu
stiskněte tlačítko  . Pokud přesto chcete
pokračovat v přenosu, přejděte ke kroku 5.
Stiskněte tlačítko ENTER .
Spustí se přenos.
Po dokončení přenosu se přehrávání automaticky
zastaví (přenos CD SYNC) nebo přejde na další
stopu/soubor (přenos REC1).
Zastavení přenosu
Stiskněte tlačítko  .
Bude vytvořen soubor MP3/WMA až do místa,
kde byl přenos zastaven.
Pravidla pro vytváření složek a souborů
Při prvním přenosu na zařízení USB se ve složce
„ROOT“ vytvoří složka „MUSIC“ a její podsložka
„SONY“.
Složky a soubory se vytvářejí ve složce „CD“
ve složce „SONY“ podle následujících pravidel.
Přenos CD SYNC
Zdroj přenosu Název složky
Název souboru
MP3/WMA
stejný jako u zdroje přenosu*1, 2
CD-DA
„ALBUM001“*3
2
3
4
5
Podržte stisknuté tlačítko BLUETOOTH
(–PAIRING) , dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
Stisknutím tlačítka BLUETOOTH  zapněte
funkci BLUETOOTH.
Automaticky se připojí poslední připojené
zařízení.
Zapněte funkci BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH.
Proveďte proces párování na zařízení
BLUETOOTH, abyste detekovali audio systém.
Na displeji zařízení BLUETOOTH vyberte
možnost „ZS-RS60BT“.
Pokud se na displeji zařízení „ZS-RS60BT“
neobjeví, opakujte postup od kroku 2.
Pro chytrý telefon kompatibilní
s funkcí NFC
Dotkněte se chytrým telefonem značky N 
na audio systému.
2
Spusťte na zařízení přehrávání zdroje zvuku,
jako je hudba, videa, hry atd.
Podrobnosti o přehrávání naleznete v návodu
k obsluze svého zařízení.
Pokud je na displeji zařízení BLUETOOTH
vyžadován vstupní kód*, zadejte „0000“.
Připojení BLUETOOTH je navázáno. Na displeji
se zobrazí text „BT AUDIO“.
Tip
Spárovat můžete až 8 zařízení BLUETOOTH. Pokud spárujete
deváté zařízení BLUETOOTH, nejstarší spárované zařízení
bude smazáno.
Poznámky
 Režim párování zařízení se po cca 5 minutách zruší
a kontrolka BLUETOOTH ( ) zabliká. Pokud během
tohotopostupu dojde ke zrušení režimu párování,
začněte znovu od kroku 1.
 Vstupní kód audio systému je pevně nastaven jako
„0000“. Audio systém nelze spárovat se zařízením
BLUETOOTH, jehož vstupní kód není „0000“.
Postup B
Párování s chytrým telefonem
kompatibilním s funkcí NFC
Pokud se chytrým telefonem s podporou funkce NFC
dotknete audio systému, ten se zapne, automaticky
se přepne na funkci BLUETOOTH, spáruje se
s chytrým telefonem a připojí se k němu.
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou funkcí NFC
(OS: Android™ 2.3.3 nebo novější, kromě Android 3.x)
„TRACK001“*4
Co je to „NFC“ ?
NFC (Near Field Communication) je
technologie, která na krátkou vzdálenost
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní telefony
nebo identifikační čipy. Pomocí funkce NFC
lze snadno navázat datovou komunikaci
pouhým dotykem příslušného symbolu
nebo místa vyhrazeného pro dotyk na
zařízeních kompatibilních s funkcí NFC.
Přenos REC1
Zdroj přenosu Název složky
Název souboru
MP3/WMA
stejný jako zdroj
přenosu*2
CD-DA
„REC1“*5
„TRACK001“*4
*1 V režimu přehrávání v naprogramovaném pořadí bude mít
složka název „FLDRxxx“ a název souboru bude vycházet
ze zdroje přenosu.
*2Lze použít až 32 znaků (včetně přípony u názvu souboru).
*3Názvy složek jsou přiřazovány v postupném pořadí až do
maximálního počtu 256 (včetně složek „ROOT“ a „MUSIC“).
*4Názvy souborů jsou přiřazovány v postupném pořadí.
*5Při každém provedení přenosu jedné stopy se nový
soubor přenese do složky „REC1“.
1
2
3
4
Mačkejte tlačítka  nebo   pro výběr
audiosouboru. Nebo mačkejte tlačítka +
nebo –  pro výběr složky.
Stiskněte tlačítko ERASE .
Zapněte funkci NFC na chytrém telefonu.
Podrobnější informace naleznete v návodu
k obsluze dodávaném s chytrým telefonem.
Pokud je OS vašeho chytrého telefonu
Android 2.3.3 nebo novější, ale starší
než Android 4.1
Vymazání audiosouborů nebo složek ze
zařízení USB
1
Přejděte ke kroku 2.
Pokud je OS vašeho chytrého telefonu
Android 4.1 nebo novější
2
Na displeji se zobrazí zpráva „ERASE?“.
Stiskněte tlačítko ENTER .
Na displeji se zobrazí zpráva „TRACK ERASE?“
nebo „FOLDER ERASE?“.
Stiskněte tlačítko ENTER .
Vybraný audiosoubor nebo složka se smaže
a na displeji se zobrazí zpráva „COMPLETE“.
Přejděte ke kroku 4.
Na chytrém telefonu stáhněte a nainstalujte
aplikaci „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je originální aplikace od
společnosti Sony pro telefony Android, která je
k dispozici v obchodě Google Play™.
Pro stažení a instalaci této bezplatné aplikace
vyhledejte „NFC Easy Connect“ nebo naskenujte
následující dvourozměrný kód. Stažení aplikace
vyžaduje datový přenos, který může být
zpoplatněn.
Aplikace nemusí být v některých zemích/
regionech k dispozici.
Poznámky
 Pokud spustíte přenos v režimu náhodného přehrávání
nebo opakování, změní se vybraný režim automaticky na
normální přehrávání.
 Během přenosu nebo mazání neodebírejte zařízení USB.
Pokud tak učiníte, může dojít k poškození dat na zařízení
nebo zařízení samotného.
 Při přenosu se nepřehrává žádný zvuk a na displeji se
zobrazí „HI-SPEED“.
 Informace CD-TEXT uložené na CD se do vytvořených
souborů MP3 nepřenášejí.
 Přenos se automaticky ukončí, jestliže:
Na zařízení USB během přenosu dojde volné místo.
Počet audiosouborů a složek na zařízení USB dosáhne
limitu, který je audio systém schopen rozpoznat.
 Soubory v jiném formátu než MP3/WMA/AAC nebo
podsložky ve složce se nesmažou.
 Zvuk rádia a zvuk z volitelných zařízení nelze přenést na
zařízení USB.
Tip
U některých chytrých telefonů může být funkce připojení
jedním dotykem k dispozici i bez stahování aplikace
„NFC Easy Connect“. V takovém případě se ovládání
a specifikace chytrého telefonu mohou lišit od popisu
zde. Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s chytrým telefonem.
Pro dvourozměrný kód:
Použijte aplikaci čtečky dvourozměrných kódů.
Poznámka k souborům chráněným
autorskými právy
Přenesená hudba je určena pouze k soukromému použití.
Při použití hudby k jiným účelům je nutné svolení držitelů
autorských práv.
1
2
Stiskněte opakovaně tlačítko FM/AM  pro
zapnutí rádia a výběr pásma „FM“ nebo „AM“.
Podržte stisknuté tlačítko TUNE + nebo  ,
dokud se na displeji nezačnou měnit čísla
frekvence.
Zařízení automaticky vyhledává rádiové frekvence
a zastaví se, jakmile najde čistě hrající stanici.
Pokud se vám nedaří naladit stanici pomocí
režimu automatického ladění, mačkejte tlačítka
TUNE + nebo  , čímž budete frekvenci měnit
v postupných krocích.
Při příjmu stereofonního vysílání v pásmu FM
se na displeji rozsvítí „ST“.
3
Spusťte na chytrém telefonu aplikaci
„NFC Easy Connect“.
Ujistěte se, že je zobrazena obrazovka aplikace.
 Jednotka frekvence naladěných stanic je MHz pro
pásmo FM a kHz pro pásmo AM.
 Šumí-li příjem stereo vysílání v pásmu FM, mačkejte
tlačítko FM MODE , dokud se na displeji nezobrazí
„MONO“. Zvuk nebude stereofonní, ale příjem se zlepší.
Tip
Pokud chcete nastavit hlasitost, nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH nebo chytrého telefonu na střední úroveň
a poté stiskněte tlačítko VOL  nebo +  na audio systému.
Proveďte jednu z následujících akcí:
 Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH. Podrobné informace najdete
v návodu k obsluze dodaném se zařízením.
 Vypněte zařízení BLUETOOTH.
 Změňte funkci audio systému.
 Vypněte audio systém.
 Znovu se dotkněte chytrým telefonem
(pouze chytré telefony kompatibilní s funkcí NFC)
a audio systém se odpojí.
Vymazání informací o spárovaných
zařízeních
1
2
(Pouze pro modely pro Uruguay, Paraguay, Peru,
Chile, Bolívii, Indii, Vietnam a Jihoafrickou republiku)
Krok ladění v pásmech FM/AM lze v případě potřeby
změnit pomocí následujícího postupu.
1
2
3
4
5
Mačkáním tlačítka FM/AM  vyberte pásmo.
Podržte stisknuté tlačítko ENTER , dokud
na displeji nezabliká „FM-xx“ nebo „AM-xx“.
Podržte stisknuté tlačítko FM/AM , dokud
se nezobrazí současný krok ladění.
Pomocí tlačítek  nebo   vyberte
požadovaný krok ladění.
V pásmu FM lze vybrat „FM 50K“ (pro interval
50 kHz) nebo „FM 100K“ (pro interval 100 kHz).
V pásmu AM lze volit „AM 9K“ (pro interval 9 kHz)
nebo „AM 10K“ (pro interval 10 kHz).
Stiskněte tlačítko ENTER .
Změna intervalu ladění vymaže všechny
přednastavené stanice FM/AM uložené v zařízení.
Po změně intervalu ladění znovu nastavte všechny
své přednastavené stanice.
Zlepšení příjmu rádia
Pro zlepšení příjmu
v pásmu FM upravte
polohu antény.
Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi audio
systémem a zařízením.
Zrušení připojení BLUETOOTH
5
* Je-li doba přehrávání delší než 100 minut, zobrazí se
na displeji „--:--“.
Před ovládáním audio systému zkontrolujte splnění
následujících podmínek:
Funkce BLUETOOTH zařízení BLUETOOTH
je zapnuta.
Párování bylo dokončeno. (viz část „Párování audio
systému se zařízením BLUETOOTH“)
Pro zařízení BLUETOOTH nekompatibilní
s funkcí NFC
* Vstupní kód může být nazýván „Přístupový kód“,
„Přístupový klíč“, „PIN kód“, „Číslo PIN“ nebo „Heslo“.
číslo souboru
* Pokud se soubory MP3/WMA nacházejí pouze
vkořenovém adresáři (složka „ROOT“), zobrazí se
na displeji „1FLDR“.
Poslech hudby
Při párování s dvěma nebo více
zařízeními BLUETOOTH
Nejprve se zobrazí název složky a skladby a poté
číslo souboru a doba přehrávání.
celkový počet složek*
 Pokud máte potíže s navázáním připojení, postupujte
následovně.
Aktivujte aplikaci „NFC Easy Connect“ a chytrým
telefonem jemně přejeďte přes značku N  na
audio systému.
Pokud se chytrý telefon nachází v ochranném obalu,
vyjměte jej.
 Pro odpojení se audio systému znovu dotkněte
chytrým telefonem.
 Pokud máte více zařízení kompatibilních s funkcí NFC,
stačí se chytrým telefonem dotknout jiného zařízení,
a připojení se přepne na něj. Pokud je například váš
chytrý telefon připojen ke sluchátkům s funkcí NFC,
jen se telefonem dotkněte audio systému, abyste
připojení BLUETOOTH přepnuli na audio systém
(přepínání připojení jedním dotykem).
Párování se zařízením BLUETOOTH
nekompatibilním s funkcí NFC
Stisknutím tlačítka   spustíte přehrávání.
Disk MP3/WMA
Tipy
1
Proveďte kroky 1 až 5 postupu „Vytváření
vlastního programu (přehrávání
v naprogramovaném pořadí)“ na zadní straně.
Poslech rádia
Změna kroku ladění v pásmu FM/AM
Párování s chytrým telefonem
kompatibilním s funkcí NFC:
viz Postup B
Na displeji zabliká „REC“ a zařízení začne
vypočítávat volné místo na zařízení USB.
3
Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení
BLUETOOTH.
Po navázání připojení BLUETOOTH se na displeji
zobrazí text „BT AUDIO“.
Párování se zařízením BLUETOOTH
nekompatibilním s funkcí NFC:
viz Postup A
celkový počet složek
Toto zařízení vyrobila společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo, 108-0075 Japonsko,
nebo bylo vyrobeno jejím jménem. S dotazy
ohledně shody produktu se zákony Evropské unie
se obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se obracejte
na adresy uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Pokud máte zamčenou obrazovku svého chytrého
telefonu, nebude telefon fungovat. Odemkněte telefon
a poté se jím znovu dotkněte značky N .
Zařízení BLUETOOTH je nutné mezi sebou před
použitím „spárovat“. Po provedení spárování zařízení
BLUETOOTH už není nutné párování opakovat,
dokud nedojde k vymazání informací o párování.
Zvolte metodu párování podle vašeho zařízení.
Mačkáním tlačítka + nebo   vyberte
požadovanou složku.
celkový počet stop
Poznámka
Párování audio systému se
zařízením BLUETOOTH
Přenos souborů MP3/WMA v konkrétní
složce
Na displeji jednou přeběhne jmenovka svazku
a poté se zobrazí celkový počet složek.
Dotýkejte se chytrým telefonem značky N 
na audio systému, dokud telefon nezareaguje.
Tipy
Připojte zařízení USB k portu  (USB) .
Stisknutím tlačítka CD  zapněte funkci CD.
Vložte disk, který chcete přenést, do přihrádky
na CD.
Přenos pouze vašich oblíbených stop/
souborů
Dotkněte se chytrým telefonem
audio systému.
chytrý telefon reaguje
(audio systém je rozpoznán)
Přejděte ke kroku 4.
Připojte zařízení USB k portu  (USB) .
Stiskněte tlačítko USB  pro zapnutí
funkce USB.
4
Pomocí připojení BLUETOOTH můžete poslouchat
hudbu z bezdrátově připojených zařízení
BLUETOOTH, jako jsou mobilní telefony, chytré
telefony, hudební přehrávače atd.
ĄĄPřenos CD SYNC
Přenos celého disku
4
Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení prodávaná
v zemích, které se řídí směrnicemi EU.
napájecí kabel (je součástí dodávky)
1
2
3
* Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights
Management) na tomto zařízení přehrát nelze.
Zvukové CD
Pro zákazníky v Evropě
Na zařízení USB (digitální hudební přehrávač nebo
úložné médium USB) můžete přenést celý disk
(přenos CD SYNC) nebo momentálně hrající stopu
nebo soubor (přenos REC1).
Při přenosu z CD se stopy přenesou ve formě
souborů MP3 se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz při
128 kbps (CBR). Přenášíte-li soubory z disku MP3/
WMA, budou mít přenesené soubory MP3/WMA
stejný datový tok jako původní soubory MP3/WMA.
Můžete poslouchat audiosoubory uložené na
zařízení USB (digitálním hudebním přehrávači
nebo úložném médiu USB).
Toto zařízení dokáže přehrávat formáty MP3, WMA
a AAC*.
Disk se nahraje a na displeji se zobrazí informace
o disku.
Štítek je umístěn zvenku na spodní straně.
Přenos hudby z disku na
zařízení USB
Poslech hudby ze zařízení USB
1
2
Nevystavujte baterie (akumulátor nebo instalované
baterie) po dlouhou dobu slunečnímu záření, ohni
nebo jiným zdrojům vysokých teplot.
 Audio systém nedokáže přehrát audiosoubory ze zařízení
USB v následujících případech:
Jestliže celkový počet audiosouborů v jedné složce
přesáhne 999.
Jestliže celkový počet audiosouborů na jednom zařízení
USB přesáhne 5 000.
Jestliže celkový počet složek na jednom zařízení USB
přesáhne 256 (včetně složky „ROOT“).
Jestliže úroveň adresářů (hloubka složek) přesáhne 8
(včetně složky „ROOT“).
Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře
souborů a složek.
 Kompatibilita se všemi kódovacími/zapisovacími
programy není zaručena. Jestliže byly audiosoubory
na zařízení USB původně zakódovány prostřednictvím
nekompatibilního softwaru, budou tyto soubory
pravděpodobně produkovat pouze šum nebo přerušovaný
zvuk nebo je vůbec nebude možné přehrát.
 Názvy složek lze zobrazit až 32 znaky včetně uvozovek.
 Názvy souborů lze zobrazit až 32 znaky včetně uvozovek
a přípon souborů.
 Znaky a symboly, které nelze zobrazit, se zobrazí jako „_“.
 Toto zařízení odpovídá požadavkům verzí 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
a 2.4 formátu tagů ID3 u souborů MP3, formátu tagů WMA
definovanému specifikací ASF (Advanced Systems Format)
u souborů WMA a formátu tagů AAC u souborů AAC.
Když soubor obsahuje informace tagů ID3, WMA nebo
AAC, zobrazí se název skladby, jméno interpreta a název
alba. Pokud soubor informace tagů neobsahuje,
zobrazí zařízení:
název souboru místo názvu skladby,
text „NO ARTIST“ místo jména interpreta,
text „NO ALBUM“ místo názvu alba.
Informace tagů ID3/AAC lze zobrazit až 64 znaky
a informace tagů WMA lze zobrazit až 32 znaky.
Podržte stisknuté tlačítko ERASE , dokud se
na displeji nezobrazí text „BT RESET“.
Stiskněte tlačítko ENTER .
Po vymazání informací o spárovaných zařízeních
se na displeji zobrazí zpráva „COMPLETE“.
Pro zrušení resetování stiskněte  .
Pro zlepšení příjmu
v pásmu AM upravte
polohu samotného
zařízení.
Přednastavení stanic na
FAVORITE RADIO STATIONS
Tlačítkům FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) lze
přiřadit až 3 oblíbené stanice. Přiřaďte každému
tlačítku jeden FM nebo AM program.
1
2
3
Stiskněte opakovaně tlačítko FM/AM  pro
zapnutí rádia a výběr pásma „FM“ nebo „AM“.
Nalaďte rozhlasovou stanici, kterou chcete
přednastavit.
Stiskněte a podržte požadované tlačítko
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1–3) ,
dokud neuslyšíte pípnutí.
Naladěná stanice se přiřadí k vybranému tlačítku
FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) a na displeji se
rozsvítí číslo odpovídající tlačítku.
(Příklad: Přiřazení FM 87,50 MHz k číslu )
Změna přednastavené stanice
Opakujte kroky 1 až 3.
Původní přednastavená stanice bude nahrazena
novou.
Volba přednastavených stanic
pomocí tlačítek FAVORITE
RADIO STATIONS
Stiskněte požadované tlačítko FAVORITE RADIO
STATIONS (1–3) .
Poznámka
Nedržte tlačítko stisknuté, aby nedošlo k nechtěné změně
přednastavené stanice. Pokud tlačítko přidržíte, nahradí se
přednastavená stanice momentálně naladěnou stanicí.
4
Další operace
Stiskněte tlačítko ENTER .
Stopa/soubor je naprogramována.
Zobrazí se číslo kroku programu a po něm
celková doba přehrávání.
(Příklad: zvukové CD)
Použití displeje
Stiskněte dvakrát tlačítko   pro zrušení
obnovení přehrávání.
číslo kroku
Na displeji se zobrazí celkový počet stop a celková
doba přehrávání.
číslo poslední
naprogramované stopy
Prohlížení informací o souborech
MP3/WMA/AAC
Při přehrávání souboru MP3/WMA na disku
nebo souboru MP3/WMA/AAC mačkejte
tlačítko DISPLAY  na zařízení USB.
* Při programování disku MP3 / WMA / zařízení USB,
nebo když je celková doba přehrávání delší než 100
minut, se zobrazí „--:--“.
název skladby ( )*1, 2

jméno interpreta ( )*1
5
)*1
6

*1 Pokud soubor nemá odpovídající informace tagů ID3,
WMA nebo AAC, zobrazí se na displeji místo názvu
skladby, jména interpreta a názvu alba název souboru
a texty „NO ARTIST“ a „NO ALBUM“.
*2Název funkce se zobrazí na dvě vteřiny před zobrazením
názvu skladby.
*3Jméno interpreta nebo název alba se za několik vteřin
změní na toto zobrazení.
Chcete-li přidat další stopy nebo soubory,
opakujte kroky 3 a 4.
Stiskněte tlačítko   pro spuštění
přehrávání v naprogramovaném pořadí.
Vytvořený program bude k dispozici, dokud
neotevřete přihrádku na CD, nepřipojíte jiné
zařízení USB nebo audio systém nevypnete.
Pokud chcete stejný program přehrát znovu,
stiskněte tlačítko  .
číslo a doba přehrávání aktuálního souboru*3
Poznámka
Pokud se pokusíte naprogramovat více než 26 stop nebo
souborů, zabliká na displeji nápis „FULL“.
Zobrazení informací o naprogramované
stopě/souboru
Kontrola názvu připojeného zařízení
BLUETOOTH
Během připojování zařízení BLUETOOTH stiskněte
tlačítko DISPLAY .
Prohlížení informací o rádiovém vysílání
Při poslechu rádia mačkejte tlačítko DISPLAY .
Displej se bude měnit v tomto pořadí:
číslo předvolby*1, 2  frekvence
*1 Číslo
předvolby se zobrazí, pouze když posloucháte
přednastavenou rozhlasovou stanici.
2
* Po dvou vteřinách se displej automaticky vrátí na
zobrazení frekvence.
Po vytvoření vlastního programu můžete
zkontrolovat informace o naprogramovaných
stopách/souborech.
Mačkejte tlačítko DISPLAY . Displej se bude měnit
v tomto pořadí:
celkový počet kroků  poslední naprogramovaná
stopa/soubor a celková doba přehrávání*
* U disků MP3/WMA a zařízení USB se zobrazí „--:--“.
Ukončení přehrávání v naprogramovaném
pořadí
Stiskněte tlačítko   pro zastavení přehrávání
a poté mačkejte tlačítko PLAY MODE , dokud
z displeje nezmizí „PGM“.
Výběr režimu přehrávání
Smazání všech stop/souborů v současném
programu
Když je přehrávání z disku / zařízení USB zastaveno,
můžete nastavit, aby audio systém přehrával stopy
opakovaně nebo v náhodném pořadí.
Mačkejte tlačítko PLAY MODE .
Zastavte přehrávání a stiskněte tlačítko  .
Zobrazí se text „NO STEP“ a vy budete moci vytvořit
nový program pomocí postupu „Vytváření vlastního
programu (přehrávání v naprogramovaném pořadí)“.
Předvolení rozhlasových stanic
Rozhlasové stanice lze uložit do paměti audio
systému. Lze předvolit až 30 rozhlasových stanic:
20 pro pásmo FM a 10 pro pásmo AM.
S každým stiskem tlačítka se indikace změní
v tomto pořadí:

normální přehrávání (nic)

opakování jednoho (

opakování všech (
1
2
1)
Stiskněte opakovaně tlačítko FM/AM  pro
zapnutí rádia a výběr pásma „FM“ nebo „AM“.
Podržte stisknuté tlačítko FM/AM , dokud
na displeji nezabliká text „AUTO“.
)

přehrávání vybrané složky (
)*

opakované přehrávání vybrané složky (
 kompatibilita s USB 2.0 (plná rychlost),
 podpora režimu Mass Storage*.
* Režim Mass Storage je režim, který zařízení USB
zpřístupní hostitelskému zařízení a umožní přenos
souborů. Většina zařízení USB režim Mass Storage
podporuje.
 Když připojíte zařízení USB, audio systém přečte všechny
soubory na něm umístěné. Pokud je na zařízení velké
množství složek nebo souborů, může jejich úplné přečtení
trvat dlouho.
 Nepřipojujte zařízení USB k audio systému přes
rozbočovač USB.
 U některých připojených zařízení USB se po vykonání
operace může její provedení audio systémem opozdit.
 Audio systém nemusí podporovat všechny funkce
připojeného zařízení USB.
 Pořadí přehrávání audio systémem se může lišit od pořadí
přehrávání na připojeném zařízení USB.
Kompatibilní zařízení BLUETOOTH
Požadavky na kompatibilitu pro tato zařízení jsou
následující. Před použitím zařízení s audio systémem
se ujistěte, že zařízení splňuje tyto požadavky:
 Zařízení musí odpovídat standardu BLUETOOTH
verze 2.1 + EDR.
 Zařízení musí podporovat profil A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 Funkce NFC (je vyžadována pouze při použití
párování pomocí funkce NFC audio systému).
Nejnovější informace o kompatibilních zařízeních
BLUETOOTH včetně chytrých telefonů kompatibilních
s funkcí NFC naleznete na níže uvedených webových
stránkách.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:
http://www.sony-asia.com/support
Co je bezdrátová technologie
BLUETOOTH?
BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou
komunikaci mezi digitálními zařízeními, například
mezi počítačem a digitálním fotoaparátem.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje
v rozsahu přibližně 10 m.
Připojení mezi dvěma zařízeními podle potřeby
se používá běžně, ale některá zařízení lze připojit
k více zařízením současně.
K připojení nejsou zapotřebí žádné kabely a zařízení
také nemusí být umístěna čelně k sobě jako při
použití bezdrátové infračervené technologie.
Takové zařízení se může nacházet například
v tašce či kapse.
Standard BLUETOOTH je celosvětovým standardem,
který podporují tisíce společností a který používají
nejrůznější společnosti po celém světě.
Maximální komunikační vzdálenost
,
)*

náhodné přehrávání (
Požadavky na kompatibilitu pro zařízení USB jsou
následující. Před použitím zařízení s audio systémem
se ujistěte, že zařízení splňuje tyto požadavky:
Poznámky k zařízení USB
celková doba přehrávání*
Displej se bude měnit v tomto pořadí:

název alba (
Kompatibilní zařízení
Kompatibilní zařízení USB
Prohlížení informací o zvukovém CD

Doplňující informace
3
Stanice jsou v paměti uloženy od nižších
frekvencí k vyšším.
)

přehrávání v naprogramovaném pořadí (PGM)

opakované přehrávání v naprogramovaném
pořadí ( , PGM)
* Tyto funkce jsou k dispozici pouze při přehrávání souborů
MP3/WMA na disku MP3/WMA nebo souborů MP3/WMA/
AAC na zařízení USB.
Stisknutím tlačítka ENTER  stanici uložte.
Pokud stanici nelze přednastavit
automaticky
Stanici se slabým signálem je nutné nastavit ručně.
1
2
3
Mačkáním tlačítka FM/AM  vyberte pásmo.
Nalaďte požadovanou stanici.
Podržte stisknuté tlačítko ENTER , dokud
na displeji nezabliká „FM-xx“ nebo „AM-xx“.
Maximální komunikační vzdálenost se může zkrátit
za následujících podmínek.
Mezi audio systémem a zařízením BLUETOOTH se
nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná
překážka.
V blízkosti audio systému je aktivní zařízení
bezdrátové sítě LAN.
V blízkosti audio systému je zapnutá mikrovlnná
trouba.
V blízkosti audio systému je zapnuté zařízení,
které vydává elektromagnetické záření.
Audio systém je umístěn na ocelové polici.
(Příklad: FM)
Můžete nastavit, aby audio systém v režimech
normálního a naprogramovaného přehrávání
opakovaně přehrával stopy CD-DA ze zvukového CD,
soubory MP3/WMA z disku CD-R/CD-RW nebo
soubory MP3/WMA/AAC ze zařízení USB.
1
2
Stisknutím tlačítka CD  nebo USB 
zapněte funkci CD nebo USB.
Postupujte následovně.
Pro opakování
jedné stopy/
souboru
všech stop/
souborů
Postup
1 Mačkejte tlačítko PLAY MODE
, dokud se nezobrazí „ 1“.
2 Pomocí tlačítka  nebo
  vyberte stopu/soubor,
které chcete opakovat.
3 Stiskněte tlačítko  .
1 Mačkejte tlačítko PLAY MODE
, dokud se nezobrazí „ “.
2 Stiskněte tlačítko  .
vybrané složky
na disku MP3/
WMA nebo
zařízení USB
1 Mačkejte tlačítko PLAY MODE
, dokud se nezobrazí „ “
a „ “.
2 Vyberte složku pomocí
tlačítka + nebo  .
3 Stiskněte tlačítko  .
naprogramo­
vaných stop/
souborů
1 Naprogramujte stopy/soubory
(viz „Vytváření vlastního
programu (přehrávání
v naprogramovaném pořadí)“).
2 Mačkejte tlačítko PLAY MODE
, dokud se na displeji
nezobrazí „PGM“ a „ “.
3 Stiskněte tlačítko  .
Zrušení opakovaného přehrávání
Stiskněte tlačítko   pro zastavení přehrávání
a poté mačkejte tlačítko PLAY MODE , dokud
z displeje nezmizí „ “ (nebo „ 1“).
4
5
Mačkejte tlačítko PRESET + nebo  , dokud
na displeji nezačne blikat číslo předvolby
požadované stanice.
Stisknutím tlačítka ENTER  stanici uložte.
Tip
Přednastavené rozhlasové stanice zůstávají uložené
v paměti i v následujících případech:
Když odpojíte napájecí kabel.
Když vyjmete baterie.
Poslech přednastavených
rozhlasových stanic
1
2
Stiskněte opakovaně tlačítko FM/AM  pro
zapnutí rádia a výběr pásma „FM“ nebo „AM“.
Pomocí tlačítka PRESET + nebo   vyberte
číslo uložené předvolby požadované
rozhlasové stanice.
Použití časovače vypnutí
Můžete nastavit, aby se zařízení po uplynutí
nastavené doby automaticky vypnulo.
1
Stiskněte tlačítko SLEEP .
2
Zobrazí se výchozí nastavení („90“) a na displeji
se rozsvítí indikátor „SLEEP“.
Mačkáním tlačítka SLEEP  vyberte
požadovanou dobu vypnutí.
Můžete nastavit, aby audio systém přehrával stopy
CD-DA na zvukovém CD, soubory MP3/WMA na
disku CD-R/CD-RW nebo soubory MP3/WMA/AAC
na zařízení USB v náhodném pořadí.
1
2
3
Stisknutím tlačítka CD  nebo USB 
zapněte funkci CD nebo USB.
Mačkejte tlačítko PLAY MODE , dokud se
na displeji nezobrazí „ “.
Stiskněte tlačítko   pro spuštění
náhodného přehrávání.
Zrušení náhodného přehrávání
Stiskněte tlačítko   pro zastavení přehrávání
a poté mačkejte tlačítko PLAY MODE , dokud
z displeje nezmizí „
“.
Tip
Během náhodného přehrávání nelze vybrat předchozí
stopu/soubor pomocí tlačítka  .
Při každém stisknutí tlačítka se na displeji změní
doba (v minutách). Vybrané nastavení se potvrdí
automaticky po přibližně 4 vteřinách.
Tip
Zbývající čas do vypnutí zařízení lze zkontrolovat opětovným
stisknutím tlačítka SLEEP  po nastavení časovače.
Připojení volitelných zařízení
Pomocí reproduktorů tohoto audio systému můžete
poslouchat zvuk z volitelného zařízení, například
z přenosného digitálního hudebního přehrávače.
Před připojením se ujistěte, že obě zařízení jsou
vypnutá.
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze
připojovaného zařízení.
1
Vytváření vlastního programu
(přehrávání v naprogramovaném pořadí)
Můžete nastavit pořadí přehrávání až 25 stop/
souborů na disku / zařízení USB.
1
2
3
Stisknutím tlačítka CD  nebo USB 
zapněte funkci CD nebo USB.
Mačkejte tlačítko PLAY MODE , dokud se
na displeji nezobrazí „PGM“.
Pomocí tlačítka  nebo   vyberte
stopu/soubor.
Pokud chcete určit složku, která obsahuje
soubory MP3/WMA/AAC, stiskněte nejprve
tlačítka + nebo   pro výběr složky
a poté pomocí tlačítka  nebo  
vyberte soubor.
2
3
Spojte zdířku AUDIO IN  s výstupní zdířkou
přenosného digitálního hudebního přehrávače
nebo jiného zařízení pomocí spojovacího
audiokabelu (není součástí dodávky).
Zapněte připojené zařízení.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN  a spusťte
přehrávání zvuku na připojeném zařízení.
Zvuk připojeného zařízení bude vycházet
z reproduktorů.
Pro připojení audio systému k televizoru
nebo videorekordéru/videopřehrávači použijte
prodlužovací kabel (není součástí dodávky)
s konektorem stereo-mini na jednom konci
a dvěma konektory phono na druhém konci.
*1
CD-DA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio.
Jedná se o záznamový standard pro zvuková CD.
*2 Ukončení je proces, který umožňuje přehrávání disků
CD-R/CD-RW ve spotřebních přehrávačích disků.
Ukončení lze ve většině nahrávacích programů během
tvorby disku volitelně povolit nebo potlačit.
Disky, které toto zařízení NEPŘEHRÁVÁ
 CD-R/CD-RW, která nejsou ve formátu zvukového
CD nebo formátech odpovídajících standardu
ISO 9660 úrovně 1 / úrovně 2 nebo Joliet
 CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná nebo špinavá
nebo CD-R/CD-RW zaznamenaná pomocí
nekompatibilního záznamového zařízení
 CD-R/CD-RW, která nejsou ukončena nebo jsou
ukončena nesprávně
Poznámky k diskům
 Pokud je CD špinavé, očistěte ho
čisticím hadříkem. Disk otírejte od
středu směrem k okraji. Pokud jsou
na disku škrábance, špína nebo
otisky prstů, může při čtení dojít
k chybě.
 Nepoužívejte rozpouštědla, jako
například benzín nebo ředidlo,
běžně dostupné čističe ani antistatický
sprej určený pro vinylové desky.
 Nevystavujte CD přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla, jako například potrubí
s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte v autě
zaparkovaném na přímém slunci, protože teplota
uvnitř auta se může výrazně zvýšit.
 Nelepte na CD lepicí papíry nebo nálepky ani
povrch CD neškrábejte.
 Jakmile ukončíte přehrávání, uložte CD do obalu.
Poznámka k diskům DualDisc
 Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna
obsahuje záznam DVD a druhá digitální zvukový
záznam. Strana se zvukovým záznamem však
neodpovídá standardu kompaktních disků (CD),
a proto přehrávání tohoto disku nelze zaručit.
Hudební disky kódované pomocí
technologií ochrany autorských práv
 Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
V poslední době některé nahrávací společnosti
prodávají hudební disky kódované pomocí
technologií na ochranu autorských práv.
Některé z těchto disků neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD) a tento audio systém
je nemusí být schopen přehrát.
Bezpečnost
 Laserový paprsek používaný v přehrávači CD může
poškodit zrak. Nepokoušejte se proto rozmontovat
kryt zařízení. Servis přenechte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům.
 Pokud se do zařízení dostane jakýkoli pevný
předmět nebo tekutina, odpojte ho a nechte
před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
 Disky, které mají nestandardní tvar (např. hvězda,
srdce nebo čtverec) nelze v tomto zařízení
přehrávat. Pokud se o to pokusíte, může dojít
k jeho poškození. Takové disky nepoužívejte.
Zdroje napájení
 Pro provoz s napájením ze sítě používejte pouze
dodaný napájecí kabel.
 Pokud víte, že zařízení nebudete po delší dobu
používat, vytáhněte zástrčku zařízení ze zásuvky
ve zdi.
 Když nepoužíváte baterie, vyjměte je, abyste
zabránili poškození způsobenému únikem
elektrolytu z baterie nebo korozí.
Umístění
Zařízení nelze zapnout.
 Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen
do zásuvky ve zdi.
 Ujistěte se, že konektor napájecího kabelu je
řádně připojen do zdířky AC IN.
 Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy
a se správnou orientací polarity.
 Když kontrolka OPR/BATT  ztmavne, vyměňte
všechny baterie za nové.
Není nic slyšet.
 Zkontrolujte, zda je zvolena správná funkce
odpovídající zdroji hudby nebo zvuku, který
chcete poslouchat.
 Při poslechu z reproduktorů odpojte sluchátka.
Zvuk obsahuje šum.
 Používá někdo v blízkosti audio systému mobilní
telefon nebo jiné zařízení vysílající rádiové vlny?
Pokud ano, přesuňte audio systém a zařízení
BLUETOOTH dále od těchto zařízení. Zařízení,
jako jsou mobilní telefony atd., mohou ovlivnit
komunikaci BLUETOOTH.
Přehrávač CD/MP3/WMA
Přehrávač CD nehraje, i když je v přihrádce
vloženo CD.
 Vložte CD potištěnou stranou nahoru.
 Očistěte CD.
 Vyndejte CD a nechte přihrádku na CD přibližně
hodinu otevřenou, aby se vysušila případná
kondenzovaná vlhkost.
 CD-R/CD-RW je prázdné nebo neukončené.
 Na disku není žádný soubor MP3/WMA, který by
bylo možné přehrát.
 Je problém s kvalitou CD-R/CD-RW, nahrávacím
zařízením nebo aplikačním softwarem.
 Když kontrolka OPR/BATT  ztmavne, vyměňte
všechny baterie za nové.
Po vložení disku se zobrazí text „NO CD“.
 V přihrádce na CD není disk. Vložte disk.
 Mohlo dojít k problému při čtení CD. Vyměňte
disk.
 CD může být vloženo obráceně. Vložte disk
potištěnou stranou nahoru.
 Je vložen disk, který nelze přehrát (BD atd.).
Vyměňte disk.
Při vložení disku na displeji zabliká text
„NO TRACK“.
 Disk neobsahuje žádné audiosoubory nahrané
v podporovaných formátech nebo soubor, který
se má přehrát, má nepodporovanou příponu.
Při vložení disku se zobrazí text „DISC ERR“.
 CD může být znečištěné. Očistěte disk.
 CD může být poškrábané. Vyměňte disk.
 Je vložen disk, který nelze přehrát (DVD atd.).
Vyměňte disk.
 Mohlo dojít k problému při čtení CD. Vyměňte disk.
 V přihrádce na CD může být vložen prázdný disk.
Vypadává zvuk.
 Snižte hlasitost.
 Očistěte CD nebo ho vyměňte, je-li poškozené.
 Umístěte zařízení na místo bez vibrací.
 Očistěte čočku běžně dostupným ofukovacím
balonkem.
 K šumu nebo vypadávání zvuku může dojít,
když používáte CD-R/CD-RW špatné kvality
nebo při problému s nahrávacím zařízením
nebo aplikačním softwarem.
Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
 Spuštění přehrávání následujících typů disků
trvá déle.
disk se složitou stromovou strukturou,
disk, který obsahuje mnoho složek nebo
souborů v jiném formátu než MP3/WMA.
omezený výkon
Provoz
Zobrazí se „OVER CURRENT“ a zařízení se
automaticky vypne.
 Pokud zařízení přenesete z chladného do teplého
prostředí nebo ho umístíte do místnosti s vysokou
úrovní vlhkosti, může na čočce uvnitř přehrávače
CD zkondenzovat vlhkost. Dojde-li k tomu, nemusí
zařízení správně fungovat. V takovém případě
vyjměte CD a počkejte zhruba hodinu, aby se
vlhkost odpařila.
 Byla zjištěna abnormální úroveň elektrického
proudu z portu  (USB) . V takovém případě
odpojte zařízení USB z portu  (USB) , znovu
ho připojte a audio systém znovu zapněte.
Pokud problém přetrvá i po zapnutí audio
systému, obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Manipulace se zařízením
Není nic slyšet.
 Nenechávejte přihrádku na CD otevřenou, aby se
nezanesla prachem a jinými částicemi.
 Zařízení USB může být nesprávně připojeno.
Vypněte audio systém a zařízení USB znovu
připojte. Poté audio systém zapněte.
Rušení ostatními zařízeními
Protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN
(IEEE802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci, může
dojít k mikrovlnnému rušení způsobujícímu zhoršení
rychlosti komunikace, šum nebo neplatné připojení,
pokud audio systém používáte v blízkosti zařízení
připojeného k bezdrátové síti LAN. V takovém
případě proveďte následující.
Používejte audio systém ve vzdálenosti nejméně
10 m od zařízení připojeného k bezdrátové
síti LAN.
Pokud audio systém používáte ve vzdálenosti
do 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN, toto
zařízení vypněte.
Zařízení BLUETOOTH umístěte co nejblíže k audio
systému.
Rušení ostatních zařízení
Mikrovlny vysílané zařízením BLUETOOTH mohou
narušovat provoz elektronických zdravotnických
přístrojů. Na následujících místech audio systém
a zařízení BLUETOOTH vypněte, protože by mohlo
dojít k nehodě.
Všude, kde se vyskytují hořlavé plyny,
v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech
a na čerpacích stanicích,
v blízkosti automatických dveří či hlásičů požárů.
Poznámky
Přehrávání stop/souborů v náhodném
pořadí (náhodné přehrávání)
 zvuková CD (stopy CD-DA*1)
 CD-R/CD-RW, která obsahují soubory MP3/WMA
a jsou správně ukončena*2.
Obecné
optimální výkon
kovová skříň
Pokud je k tomuto číslu předvolby již přiřazena
jiná stanice, bude nahrazena stanicí novou.
Disky, které toto zařízení PŘEHRÁVÁ
Odstraňování problémů
 Nenechávejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla,
na místech vystavených přímému slunečnímu
světlu, zvýšenému množství prachu, mechanickým
vibracím ani v automobilu vystaveném přímému
slunečnímu světlu.
 Nepokládejte zařízení na nakloněné nebo
nestabilní povrchy.
 Nepokládejte žádné předměty do vzdálenosti
10 mm od zadní strany krytu. Aby zařízení správně
fungovalo a jeho součásti dosáhly co nejdelší
životnosti, nesmí být ventilační otvory zakryty.
 Jelikož reproduktory obsahují silný magnet,
nepřibližujte k zařízení osobní kreditní karty
s magnetickým kódováním a hodinky natahované
pružinou, aby je magnet nepoškodil.
audio systém
Opakované přehrávání stop/souborů
(opakované přehrávání)
Bezpečnostní upozornění
 Pokud má být možné použít funkci BLUETOOTH,
připojované zařízení BLUETOOTH vyžaduje stejný profil,
jaký má audio systém.
Funkce zařízení se mohou v závislosti na technických
údajích lišit, a to dokonce i v případě, že mají stejný profil.
 S ohledem na charakter bezdrátové technologie
BLUETOOTH může být během přehrávání hudby zvuk
přehrávaný audio systémem mírně zpožděn oproti zvuku
přehrávanému zařízením BLUETOOTH.
 Tento audio systém podporuje funkce zabezpečení,
které vyhovují standardu BLUETOOTH, aby bylo zaručeno
bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie
BLUETOOTH. Toto zabezpečení však v závislosti na
okolnostech nemusí být dostatečné. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH
buďte opatrní.
 Neneseme žádnou zodpovědnost za únik informací
během komunikace BLUETOOTH.
 Zařízení podporující funkci BLUETOOTH musí odpovídat
standardu BLUETOOTH společnosti Bluetooth SIG a musí
být ověřeno. I když připojené zařízení odpovídá výše
zmíněnému standardu BLUETOOTH, některá zařízení se,
v závislosti na vlastnostech či technických údajích daného
zařízení, nemusí připojit nebo pracovat správně.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojenému k audio
systému, prostředí komunikace či použití se mohou
objevit výpadky zvuku či šum.
Čištění krytu
 Kryt zařízení, panel a ovládací prvky čistěte
měkkou tkaninou lehce navlhčenou ve slabém
roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
materiály s brusným účinkem, čisticí prášek ani
rozpouštědla, jako je například alkohol nebo
benzín.
S případnými dotazy nebo problémy ohledně
vašeho zařízení se obraťte na nejbližšího
prodejce Sony.
Zařízení USB
Zařízení USB nepracuje správně.
 Připojíte-li nekompatibilní zařízení USB, může dojít
k následujícím problémům.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
Audio systém nezobrazuje názvy souborů
nebo složek.
Nelze spustit přehrávání.
Zvuk přeskakuje.
Je slyšet šum.
Vystupující zvuk je zkreslený.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je
zkreslený.
 Vypněte audio systém a zařízení USB znovu
připojte. Poté audio systém znovu zapněte.
 Samotná hudební data obsahují šum nebo je
zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při tvorbě
audiosouborů. Zkuste audiosoubory vytvořit
znovu a přehrát je na audio systému.
Zařízení USB nelze připojit k portu
 (USB) .
 Konektor zařízení USB nebo kabel USB připojujete
obráceně. Připojte ho k portu  (USB)  správným
směrem.
Dlouho se zobrazuje text „READING“ nebo
trvá dlouho, než se spustí přehrávání.
 Načítání může trvat delší dobu v následujících
případech:
Na zařízení USB je mnoho složek nebo souborů.
Struktura souborů je složitá.
Paměť je skoro plná.
Vnitřní paměť je fragmentovaná.
Abyste se vyhnuli výše uvedeným problémům,
doporučujeme se držet následujících doporučení:
Na zařízení USB by mělo být maximálně
100 složek.
Na zařízení USB by mělo být maximálně
100 souborů na složku.
Chybné znaky na displeji
 Data uložená na zařízení USB mohou být
poškozená. Data nahrajte do zařízení USB znovu.
 Tento audio systém dokáže zobrazit pouze číslice
a písmena abecedy. Ostatní znaky se nezobrazí
správně.
Zobrazuje se nápis „REC ERROR“.
 Během přenosu došlo k chybě. Vypněte audio
systém a odpojte od něj zařízení USB.
Poté zkontrolujte následující:
Zda je na zařízení USB dostatek volného místa.
Pokud na něm není dost místa pro přenos,
smažte případné nepotřebné soubory nebo
složky.
Zda nejsou přenášená data poškozena.
Zda je formát přenášených souborů
kompatibilní s audiosystémem.
Pokud se zpráva zobrazuje i nadále, obraťte se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Vypněte audio systém a znovu připojte zařízení
USB. Poté audio systém opět zapněte.
 Zařízení USB nepracuje správně. Podrobnosti
o tom, jak tento problém vyřešit, naleznete
v návodu k obsluze vašeho zařízení USB.
Přehrávání se nespustí.
 Vypněte audio systém a zařízení USB znovu
připojte.
Přehrávání nezačíná od první stopy.
 Nastavte režim přehrávání na normální.
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
 Audiosoubory možná nemají správnou příponu
souboru. Toto zařízení podporuje následující
přípony souborů:
MP3: přípona souboru „.mp3“,
WMA: přípona souboru „.wma“
AAC: přípona souboru „.m4a“, „.3gp“ a „.mp4“
 Audiosoubory mohly být vytvořeny v jiném
formátu než MP3/WMA/AAC.
 Nejsou podporována úložná zařízení USB s jiným
souborovým systémem než FAT16 nebo FAT32.*
 Soubory jsou zašifrované nebo chráněné hesly.
* Toto zařízení podporuje souborové systémy FAT16 a FAT32,
ale některá úložná média USB nemusí oba tyto systémy
podporovat.
Detailní informace získáte v návodu k obsluze příslušného
úložného zařízení USB nebo u výrobce.
Zařízení BLUETOOTH
Není nic slyšet.
 Ujistěte se, že audio systém není příliš daleko
od zařízení BLUETOOTH (nebo chytrého telefonu)
nebo že není rušen bezdrátovou sítí LAN, jiným
bezdrátovým zařízením s frekvencí 2,4 GHz či
mikrovlnnou troubou.
 Ověřte, zda bylo připojení BLUETOOTH mezi audio
systémem a zařízením BLUETOOTH (nebo chytrým
telefonem) řádně dokončeno.
 Znovu proveďte párování (viz „Párování audio
systému se zařízením BLUETOOTH“).
 Mějte audio systém dostatečně daleko od
kovových objektů a povrchů.
 Ujistěte se, že je na zařízení BLUETOOTH (nebo
chytrém telefonu) aktivována funkce BLUETOOTH.
Zvuk přeskakuje nebo je komunikační
vzdálenost malá.
 Pokud se v okolí nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické vlny, jako je například
bezdrátová síť LAN, jiné zařízení BLUETOOTH
nebo mikrovlnná trouba, přemístěte ho pokud
možno jinam. Popřípadě používejte zařízení
a audio systém dále od těchto zařízení.
 Odstraňte jakékoliv překážky mezi audio
systémem a zařízením nebo přesuňte zařízení
dále od překážky.
 Umístěte audio systém a zařízení co nejblíže
k sobě.
 Přemístěte audio systém.
 Zkuste zařízení BLUETOOTH nebo chytrý telefon
použít v jiné pozici.
Nelze navázat připojení.
 V závislosti na připojeném zařízení může chvíli
trvat, než začne komunikace.
 Znovu proveďte párování (viz „Párování audio
systému se zařízením BLUETOOTH“).
 Zkontrolujte, zda je zařízení BLUETOOTH
kompatibilní s tímto audio systémem. Nejnovější
informace o kompatibilních zařízeních BLUETOOTH
naleznete na webových stránkách Sony.
Adresy URL naleznete v části „Kompatibilní
zařízení BLUETOOTH“.
Párování selhalo.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže k audio
systému.
 Vymažte ze zařízení BLUETOOTH název modelu
tohoto audio systému a proveďte párování znovu
(viz „Párování audio systému se zařízením
BLUETOOTH“).
 Zkontrolujte, zda je zařízení BLUETOOTH
kompatibilní s tímto audio systémem. Nejnovější
informace o kompatibilních zařízeních BLUETOOTH
naleznete na webových stránkách Sony.
Adresy URL naleznete v části „Kompatibilní
zařízení BLUETOOTH“.
Párování pomocí funkce NFC selhalo.
 Zkuste ruční párování (viz „Párování audio
systému se zařízením BLUETOOTH“). V závislosti
na funkcích a technických údajích nemusí být
možné některé chytré telefony kompatibilní
s funkcí NFC pomocí funkce NFC spárovat s tímto
audio systémem.
 Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy Connect“
a pomalu přibližte chytrý telefon ke značce N .
 Zkontrolujte, zda chytrý telefon splňuje
požadavky na kompatibilitu (viz „Kompatibilní
chytré telefony“).
Rádio
Zvuk nebo příjem je slabý.
 Vyměňte všechny baterie za nové.
 Přesuňte audio systém dále od televizorů
v blízkosti.
 Chcete-li poslouchat rádio v pásmu FM, vytáhněte
anténu na maximální délku a nasměrujte ji tak,
abyste získali co nejlepší příjem. Při poslechu rádia
v pásmu AM upravte pro nejlepší příjem polohu
samotného zařízení.
 Pokud jste v budově, umístěte zařízení blízko
okna.
 Pokud do blízkosti zařízení umístíte mobilní
telefon, může zařízení vydávat hlasitý zvuk.
Přesuňte telefon dále od zařízení.
Obraz televizoru je nestabilní.
 Pokud posloucháte program v pásmu FM
v blízkosti televizoru s pokojovou anténou,
přesuňte zařízení dále od televizoru.
Pokud problém přetrvá i po vyzkoušení uvedených
řešení, odpojte napájecí kabel nebo vyjměte
všechny baterie. Až zmizí všechny ukazatele na
displeji, zapojte znovu napájecí kabel nebo znovu
vložte baterie. Pokud problém dále přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Technické údaje
Přehrávač CD
Systém
systém pro přehrávání kompaktních disků a digitálních
audiosouborů
Parametry laserové diody
Vyzařování: kontinuální
Výkon laseru: méně než 44,6 μW
(Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu na optickém bloku
s clonou 7 mm.)
Počet kanálů
2
Frekvenční odezva
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Kolísání
neměřitelné
BLUETOOTH
Komunikační systém
specifikace BLUETOOTH verze 2.1 + EDR
Výkon
specifikace BLUETOOTH výkonové třídy 2
Maximální komunikační vzdálenost
v přímém směru přibližně 10 m*1
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS
Podporované profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Podporovaný kodek*4
SBC (kodek dílčího pásma)
*1 Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech, jako
jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina, citlivost příjmu,
výkon antény, operační systém, aplikační software atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH udávají specifikace pro
komunikaci BLUETOOTH mezi zařízeními.
*3 V závislosti na zařízení nemusí být některé funkce
k dispozici.
*4 Kodek: formát komprese a konverze audiosignálu.
Rádio
Frekvenční rozsah
Modely pro Evropu, Střední východ, Afriku
(kromě Jihoafrické republiky), Thajsko a Malajsii
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v krocích po 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (v krocích po 9 kHz)
Modely pro Vietnam, Indii, Jihoafrickou republiku,
Uruguay, Paraguay, Peru, Chile a Bolívii
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v krocích po 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (v krocích po 50 kHz)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (v krocích po 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (v krocích po 9 kHz)
Ostatní modely
FM: 87,5 MHz  108 MHz (v krocích po 100 kHz)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (v krocích po 10 kHz)
Zprostředkovací frekvence
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antény
FM: prutová teleskopická anténa
AM: vestavěná feritová anténa
Vstup
AUDIO IN
zdířka stereo mini
port  (USB)
typ A, maximální proud 500 mA, kompatibilní s USB 2.0
(plná rychlost)
Výstup
 (sluchátka) zdířka stereo mini
Pro sluchátka s impedancí 16   32 
Podporované formáty audia
Podporované datové toky:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* pouze funkce USB
Vzorkovací frekvence
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* pouze funkce USB
Obecné
Reproduktor
Plný rozsah, průměr 8 cm, 6 , kónický (2)
Výstupní výkon
2,0 W + 2,0 W (při 6 , 10% harmonické zkreslení)
Požadavky na napájení
Modely pro Evropu, Uruguay, Paraguay, Peru, Chile
a Bolívii
230 V~, 50 Hz (napájení stříd. proudem)
9 V= (6 baterií LR14 (velikost C))
Modely pro Střední východ, Afriku (kromě Jihoafrické
republiky) a Malajsii
220 V  240 V~, 50/60 Hz (napájení stříd. proudem)
9 V= (6 baterií LR14 (velikost C))
Modely pro Vietnam, Indii a Jihoafrickou republiku
220 V  240 V~, 50 Hz (napájení stříd. proudem)
9 V= (6 baterií LR14 (velikost C))
Model pro Thajsko
220 V~, 50 Hz (napájení střídavým proudem)
9 V= (6 baterií LR14 (velikost C))
Ostatní modely
120 V~, 60 Hz (napájení stříd. proudem)
9 V= (6 baterií LR14 (velikost C))
Spotřeba energie
15 W
0,9 W (v pohotovostním režimu)
Životnost baterie*1, *2
Přehrávání CD
přibližně 9 hodin
Přehrávání z USB zařízení
přibližně 11 hodin (při proudu 100 mA)
přibližně 3 hodiny (při proudu 500 mA)
Příjem rádia v pásmu FM
přibližně 26 hodin
BLUETOOTH
přibližně 13 hodin
*1 Měřeno podle standardů společnosti Sony.
Reálná životnost baterie se může lišit v závislosti
na okolních a provozních podmínkách.
*2Při použití alkalických baterií Sony.
Rozměry
přibližně 320 mm × 133 mm × 215 mm (š×v×h)
(včetně vyčnívajících částí)
Hmotnost
přibližně 2,3 kg (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
napájecí kabel (1)
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Upozornění ohledně licencí
a ochranných známek
 Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány institutem
Fraunhofer IIS a společností Thomson.
 Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou nebo ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation v USA a případně dalších
zemích.
 Tento produkt je chráněn jistými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této technologie mimo
tento produkt jsou bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností zakázány.
 Slovní označení a loga BLUETOOTH jsou
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto známek společností
Sony Corporation je licencováno.
 N Mark je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc.
v USA a dalších zemích.
 Android™ a Google Play™ jsou ochranné známky
společnosti Google Inc.
 Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků. V této příručce
nejsou uváděny značky ™ a .
®
Download PDF