Sony | CFD-S01 | Sony CFD-S01 Návod k obsluze

2-655-834-92(1)
Poznámka týkající se disků
DualDisc
DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna strana
obsahuje nahraný materiál ve formátu DVD a druhá
strana digitální zvukový materiál. Vzhledem k tomu,
že strana se zvukovým materiálem nevyhovuje
standardům pro kompaktní disky (CD), však nelze
přehrávání tohoto produktu zaručit.
CD Radio
Cassette-Corder
Návod k obsluze
CZ
Használati útmutató (a másik oldalon)
HU
Hudební disky kódované pomocí
technologií na ochranu autorských
práv
Tento výrobek je sestaven tak, aby přehrával disky,
které vyhovují standardu kompaktních disků (CD).
V posledoní době začali některé nahrávací společnosti
uvádět na trh různé hudební disky kódované kvůli
ochraně autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
mezi těmito disky jsou iněkteré, které neodpovídají
standardu CD, a nemusí tedy být možné je s tímto
výrobkem přehrávat.
Kazetový magnetofon
Všeobecné údaje
Reproduktor
Širokopásmový: průměr 8 cm, 4 Ω, kuželový typ (2)
Výstupy
Konektor pro sluchátka (stereofonní minikonektor):
Pro sluchátka s impedancí 16 – 32 Ω
Výkon
1,7 W + 1,7 W (s 4 Ω, 10% harmonické zkreslení)
Požadavky na napájení
Pro CD přehrávač, rozhlasový přijímač a kazetový magnetofon
Model určený pro Koreu: 220 V st., 60 Hz
Model určený pro Argentinu: 220 – 230 V st., 50 Hz
Další modely: 230 V st., 50 Hz
9 V ss., 6 baterií R14 (velikost C)
Příkon
11 W st.
Životnost baterie
Pro CD přehrávač, rozhlasový přijímač a kazetový magnetofon
Technické údaje
Nakládání s nepotřebným elektrickým
a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku,
abyste snížili riziko vzniku nebezpečí
požáru či úrazu elektrickým proudem.
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen
do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány
státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte větrací
otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy apod. Na
přístroj také nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj
předměty naplněné kapalinami, například vázy.
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Doba trvání vyzařování: Neustálé
Výkon laseru: Méně než 44,6 µW
(Hodnota výkonu je měřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky na bloku optické
přenosky se 7 mm otvorem.)
Počet kanálů
2
Kmitočtová charakteristika
20 – 20 000 Hz +1/-2 dB
Pomalé a rychlé kolísání
Pod měřitelnou hranicí
* VOLUME +   , a   má dotykový bod.
Sony R14P: cca 6 h
Sony alkalické LR14, cca 20 h
Sony R14P: cca 3 h
Sony alkalické LR14, cca 12 h
Přehrávání disků CD
Připojte napájecí šňůru střídavého napětí  nebo do prostoru pro baterie  vložte šest baterií typu R14 (velikost C,
nejsou součástí dodávky).
Poznámky
• Když kontrolka OPR/BATT  pohasne nebo když přehrávač přestane fungovat, baterie vyměňte.
Nahraďte vybité a slabé baterie novými. Před výměnou baterií vytáhněte z přehrávače disk CD.
• Když chcete používat přehrávač s bateriemi, odpojte od něj kabel napájení střídavým proudem.
Zapnutí/vypnutí napájení
Model určený pro Evropu: Stiskněte tlačítko
OPERATE .
Další modely: Stiskněte tlačítko POWER .
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko VOLUME +, - .
Poslech přes sluchátka
Připojte sluchátka ke  konektoru pro sluchátka .
Zesílení basů
Stiskněte tlačítko MEGA BASS .
Na displeji se objeví nápis „MEGA BASS“.
Po dalším stisknutí tlačítka se obnoví normální zvuk.
Stiskněte  .
1 Stiskněte tlačítko CD  (přímé zapnutí).
2 Stiskněte  PUSH OPEN/CLOSE  a vložte disk CD do
Přehrávání
stop v
náhodném
pořadí
„SHUF“ a
„ “
Stiskněte  .
Sluchátka řady Sony MDR
Přehrávač přehraje každou stopu pouze jednou.
Číslo
skladby
Usínání s hudbou
1 Začněte přehrávat požadovaný zdroj hudby.
2 Stiskněte tlačítko SLEEP ; na displeji se objeví
Stiskněte
Pauza v přehrávání  . Chcete-li pokračovat
v přehrávání, znovu stiskněte
toto tlačítko.
Zastavení
 .
přehrávání
Přechod na další
 .
stopu
Návrat na
 .
předchozí stopu
Vyhledání
určitého místa při
sledování obrazu
nápis „SLEEP“.
3 Stisknutím tlačítka SLEEP  vyberte dobu
v minutách, po jejímž uplynutí se přehrávač
automaticky vypne.
Při každém stisknutí tlačítka se indikace změní
následujícím způsobem:
„60“  „90“  „120“  „OFF“  „10“  „20“  „30“.
Zrušení funkce SLEEP
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER)  vypněte
napájení.
Poznámka
Při přehrávání kazety s touto funkcí:
Je-li jedna strana kazety delší než nastavená doba, přehrávač se
nevypne, dokud kazeta neskončí.
Vyjmutí disku CD
• Přístroj nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů, na místech
vystavených přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti
nebo mechanickým otřesům ani v autě na přímém slunečním
světle.
• Přístroj nestavte na šikmé nebo vratké plochy.
• Do prostoru 10 mm od bočních stran přístroje nepokládejte žádné
předměty Ventilační otvory nesmějí být zakryty, jinak přístroj
nemůže správně fungovat a mohlo by dojít ke zkrácení životnosti
jednotlivých komponent.
• Reproduktory obsahují silný magnet. Nepřibližujte k přístroji
kreditní karty s magnetickým proužkem nebo mechanické
náramkové hodinky, mohlo by dojít k jejich poškození.
Pokyny týkající se bezpečnosti
• Vzhledem k tomu, že laserový paprsek v CD přehrávači je
nebezpečný pro oči, nepokoušejte se rozebrat kryt přístroje.
Servis svěřte pouze kvalifikovaným osobám.
• Spadne-li do přístroje jakýkoliv pevný předmět nebo vnikne-li do
něj kapalina, přístroj odpojte a před dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
• Nestandardně tvarované disky (ve tvaru srdce, čtverce či hvězdy)
nelze v zařízení přehrávat. Pokud se o to pokusíte, můžete přístroj
poškodit. Takové disky nepoužívejte.
Pokyny týkající se zdrojů napájení
• Při napájení ze sítě zkontrolujte, zda provozní napětí přehrávače
odpovídá napětí elektrické sítě ve vaší zemi (viz část „Technické
údaje“), a použijte dodaný napájecí kabel. Žádný jiný typ
nepoužívejte.
• Dokud přehrávač zapojen do síťové zásuvky ve zdi, není odpojen
od sítě (hlavního vedení střídavého napětí), i když je samotný
přehrávač vypnutý.
• Pokud přehrávač nebudete delší dobu používat, odpojte jej od
síťové zásuvky.
• Nepoužíváte-li k napájení baterie, vyjměte je. Předejdete tak
poškození přístroje v důsledku vytečení elektrolytu nebo koroze.
• Typový štítek s informacemi o provozním napětí, příkonu apod. je
umístěn na spodní straně přístroje.
Doba
přehrávání
Opakovat
„PGM“ a
napro„ “
gramované
stopy
Chcete-li
Obsluha
• Pokud je přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí
nebo pokud je umístěn ve velmi vlhké místnosti, může na
čočkách CD přehrávače kondenzovat vlhkost. Pokud tato situace
nastane, nebude přístroj fungovat správně. V takovém případě
vyjměte disk CD a počkejte přibližně jednu hodinu, dokud přístroj
nevyschne.
• Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, zapněte ho před
vložením kazety na několik minut v režimu přehrávání, aby se
zahřál.
Poznámky ke kazetám
• Vylomte ochrannou pojistku ze
strany A nebo B kazety, abyste
předešli náhodnému přemazání
jejího obsahu. Chcete-li na
kazetu znovu nahrávat, přelepte
otvor po vylomené pojistce lepící
páskou.
2 Stiskněte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET 
a po dobu 2 sekund je podržte, dokud na displeji
nezačne blikat „AUTO“.
3 Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER .
Stanice jsou v paměti uloženy od nejnižších po
nejvyšší frekvence.
Stanici se slabým signálem můžete předvolit ručně.
1 Pomocí tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET 
vyberte pásmo.
2 Nalaďte požadovanou stanici.
3 Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER  a po dobu 2
Stiskněte nebo  
a poté stiskněte DISPLAY•
ENTER  pro stopy, které
chcete naprogramovat ve
zvoleném pořadí – až do 20
stop. Poté stiskněte tlačítko
 .
Na-pro-gramo-vaná
3 Stiskněte  .
Umístění
• Nepoužívejte čisticí prostředky jako například benzin, ředidla,
čističe nebo antistatické spreje určené pro gramofonové desky.
• Nevystavujte disky CD přímému slunci nebo tepelným
zdrojům, jako jsou horké ventilátory, ani je nenechávejte v autě
zaparkovaném na slunci, protože teplota uvnitř vozu může být
značně vysoká.
• Na disky CD nelepte žádné papírky ani nálepky a neškrábejte po
jejich povrchu.
• Po přehrání uložte disky do obalu.
vyberte pásmo.
Pokud stanici nelze předvolit automaticky:
Volitelné příslušenství
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio (digitální zvuk
kompaktních disků). Jedná se o standard zvukového záznamu pro
zvukové disky CD.
• Před začátkem přehrávání očistěte
disk čisticí tkaninou. Vytřete disk CD
ze středu směrem ven. Jsou-li na disku
CD škrábance, špína nebo otisky prstů,
mohou při přehrávání způsobit chyby.
Napro„PGM“
gramované
přehrávání
1 Pomocí tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET 
sekund je podržte, dokud na displeji nezačne blikat
předvolené číslo.
4 Stiskněte tlačítko PRESET + nebo –  a podržte
je, dokud předvolené číslo, které chcete ke stanici
přiřadit, nezačne na displeji blikat.
5 Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER .
Stará stanice bude nahrazena novou.
Tip
Disky, které toto zařízení MŮŽE přehrávat
Poznámky týkající se disků
“
Změna designu a technických údajů vyhrazena.
Bezpečnostní opatření
1 do konektoru napájení AC IN 2 do síťové zásuvky
Před prvním použitím
přehrávače
„SHUF“
Vyhledání
určitého místa při
poslechu

1“
Poté postupujte
následujícím způsobem
Stisknutím tlačítka 
nebo   vyberte stopu,
kterou chcete zopakovat, a
poté stiskněte tlačítko 
.
Stiskněte  .
Náhodné
přehrávání
Rozměry
cca. 360 × 141 × 235 mm (š/v/h)
(včetně vysunutých součástí)
Hmotnost
cca. 2,6 kg (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
Napájecí kabel pro střídavý proud (1)
Rozsah frekvencí
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 531 – 1 611 kHz (v krocích po 9 kHz)
530 – 1 610 kHz (v krocích po 10 kHz)
Mezifrekvence
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM: Vestavěná feritová tyčová anténa
• CD-R/CD-RW jiné než ty, které byly nahrány v hudebním formátu
CD
• CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, které jsou
poškrábané nebo špinavé, a CD-R/CD-RW se záznamem pořízeným
pomocí nekompatibilního záznamového zařízení
• CD-R/CD-RW, které byly nesprávně dokončeny
Volba
Přehrávání disků CD
Sony alkalické LR14, cca 7 h
Rozhlasový přijímač
Disky, které toto zařízení NEMŮŽE přehrávat
Rozhlasové stanice lze uložit do paměti přehrávače.
Můžete uložit až 30 stanic, 20 pro frekvenci FM a 10 pro
frekvenci SV v libovolném pořadí.
„
prostoru pro disky záznamovoustranou dolů.
Stisknutím tlačítka  PUSH OPEN/CLOSE  prostor
pro disky zavřete.
Nevestavujte spotřebič do stísněných prostor, např. do
knihoven nebo uzavřených skříněk.

Stiskněte tlačítko MODE , dokud se na displeji
nezobrazí 1, „ 1“, „ “ „SHUF“, „SHUF“ a „ “, „PGM“,
nebo „PGM“ a „ “. Dále pokračujte následujícím
způsobem:
Opakování
všech stop
Nahrávání v pásmu FM
Zapojte zařízení do snadno přístupné elektrické zásuvky.
Pokud si všimnete abnormální funkci zařízení, okamžitě
odpojte kabel z elektrické zásuvky.
Zdroje napájení
Předvolby rozhlasových stanic
Opakování „
jedné stopy
Sony R14P: cca 1,5 h
Přehrávač CD
© 2005 Sony Corporation
Výběr režimu přehrávání
Zdroj
Přehrávání kazety
CFD-S01
Tipy
Základní použití
Systém nahrávání
4 stopý, 2 kanálový, stereo
Doba rychlého převíjení
cca 150 s s kazetou Sony C-60
Kmitočtová charakteristika
TYPE I (normal): 80 – 10 000 Hz
Strana A
Pojistka pro stranu A
Pojistka pro stranu B
• S výjimkou režimu dlouhého nepřetržitého nahrávání nebo
přehrávání nedoporučujeme používání kazet s přehrávací dobou
přesahující 90 minut.
Čištění krytu přístroje
• Skříň monitoru, panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem
lehce navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte žádné houbičky s drsným povrchem, písek na nádobí
ani rozpouštědla jako alkohol nebo benzín.
Pokud máte nějaké dotazy nebo potíže týkající se vašeho
přehrávače, poraďte se s nejbližším prodejcem Sony.
 (dopředu) nebo 
(dozadu)  během přehrávání
a podržte, dokud nenaleznete
dané místo.
 (dopředu) nebo 
(dozadu)  během přehrávání
a podržte, dokud nenaleznete
dané místo.
 PUSH OPEN/CLOSE .
Pořadí
přehrávání
PGM a stiskněte tlačítka
nebo  , poté
stiskněte DISPLAY• ENTER
 pro stopy, které chcete
naprogramovat ve zvoleném
pořadí – až do 20 stop. Poté
stiskněte tlačítko  .
Zrušení výběru režimu přehrávání
Stiskněte několikrát tlačítko MODE , až vybraný
režim zmizí z displeje.
Kontrola naprogramovaných stop a pořadí
přehrávání na displeji
Stisknutím tlačítka DISPLAY•ENTER  zkontrolujete
pořadí stop před přehráváním.
Při každém stisknutí tlačítka se objeví číslo stopy
v naprogramovaném pořadí.
Změna aktuálního programu
Pokud   disk CD stojí, stiskněte jednou; pokud se
disk CD přehrává, stiskněte dvakrát. Aktuální program
bude vymazán. Poté vytvořte nový program podle
postupu programování.
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY•ENTER .
Kontrola zbývajícího času
Při přehrávání disku CD opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY•ENTER . Údaje na displeji se změní
následujícím způsobem:

Číslo aktuální stopy a doba přehrávání

Číslo aktuální stopy a zbývající doba
přehrávání této stopy*

Počet zbývajících stop a zbývající doba
přehrávání disku CD
* U stop s vyšším číslem než 20 bude zbývající čas znázorněn na
displeji takto: „- -:- -“.
(přímé zapnutí).
Při každém stisknutí tlačítka se indikace změní
následujícím způsobem:
„FM“  „AM“
2 Stiskněte tlačítko TUNE + nebo –  a podržte
je, dokud se na displeji nezačnou měnit číslice
označující frekvenci.
Přehrávač automaticky snímá rozhlasové frekvence
a zastaví se, když nalezne zřetelnou stanici.
Pokud se stanice nedá naladit, opakovaně stiskněte
tlačítko a po jednotlivých krocích změňte frekvenci.
Při příjmu stereofonního vysílání v pásmu FM se objeví
„ST“.
Tip
Je-li příjem v pásmu FM nekvalitní, stiskněte tlačítko MODE 
a podržte je, dokud se na displeji neobjeví indikátor „Mono“.
Přijímač pak bude hrát monofonně.
Změna intervalu ladění pro pásmo AM
Chcete-li změnit interval ladění pro pásmo AM,
postupujte takto:
1 Podržte stisknutá tlačítka RADIO BAND•AUTO
PRESET  a CD  a odpojte napájecí kabel ze sítě.
2 Stiskněte a podržte tlačítka RADIO BAND•AUTO
PRESET  a CD  a odpojte napájecí kabel ze sítě.
Interval ladění se změní a na displeji se po dobu 4
sekund zobrazí nápis „AM 9“ nebo „AM 10“.
Po změně intervalu doladění musíte opakovaně
nastavit předvolby rozhlasových stanic.
Nefunguje napájení.
• Připojte napájecí kabel pevně do sítě.
• Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
• Nahraďte vybité a slabé baterie novými.
Není slyšet žádný zvuk.
• Posloucháte-li přes reproduktory, odpojte sluchátka.
Je slyšet šum.
• V blízkosti přístroje je používán mobilní telefon nebo jiné zařízení
vysílající rádiové vlny.
 Odstraňte přenosný telefon apod. z blízkosti přehrávače.
Přehrávač CD
Kompaktní disk nehraje nebo na displeji svítí indikátor „no
dISC“, i když je do přehrávače vložen disk CD.
• Vložte kompaktní disk záznamovou vrstvou dolů.
• Vyčistěte kompaktní disk.
• Vyjměte disk CD a nechte prostor pro kompaktní disky přibližně
hodinu otevřený, aby vyschl.
• Disk CD-R/CD-RW je prázdný.
• Vyskytly se problémy s kvalitou disku CD-R/CD-RW, nahrávacím
zařízením nebo použitým softwarem.
• Nahraďte vybité a slabé baterie novými.
Dochází k výpadkům zvuku.
1 Pomocí tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET 
Rozhlasový přijímač
2 Stisknutím tlačítka PRESET + nebo –  nalaďte
Příjem není kvalitní.
vyberte pásmo.
uloženou stanici.
• Kvalitu příjmu v
pásmu FM zlepšíte
nasměrováním
antény.
Přehrávání pásky
1 Stiskněte tlačítko TAPE  (přímé zapnutí).
2 Stiskněte tlačítko   a vložte kazetu do
prostoru pro kazety tak, aby strana, na kterou chcete
pořídit záznam, směřovala k vám. Používejte pouze
kazety TYPE I (normal). Zavřete prostor pro kazety.
Zkontrolujte, zda pásek není uvolněný. Předejděte tím
poškození pásku nebo zařízení.
• Kvalitu příjmu v
pásmu AM zlepšíte
nasměrováním
přijímače.
Zvuk je slabý nebo má špatnou kvalitu.
• Nahraďte vybité a slabé baterie novými.
• Umístěte přístroj dále od televizoru.
Obraz na obrazovce televizoru není stabilní.
• Posloucháte-li vysílání v pásmu FM v blízkosti televizoru
s pokojovou anténou, umístěte přístroj dále od televizoru.
Kazetový přehrávač
3 Stiskněte tlačítko  .
1 Opakovaně stiskněte RADIO BAND•AUTO PRESET 
Všeobecné pokyny
Přehrávání předvolených
rozhlasových stanic
• Stejný program můžete přehrát ještě jednou, protože zůstává
uložen, dokud neotevřete prostor pro disky CD.
• Můžete zaznamenat vlastní program. Po vytvoření programu
vložte čistý pásek a   spusťte nahrávání.
Poslouchání rozhlasu
Řešení problémů
• Ztlumte hlasitost.
• Vyčistěte disk nebo jej vyjměte, pokud je silně poškozený.
• Umístěte přehrávač tak, aby byl chráněn před vibracemi.
• Vyčistěte čočky pomocí běžně dostupného balónku.
• K výpadkům zvuku nebo šumu může docházet, pokud používáte
nekvalitní disky CD-Rs/CD-RW, případně pokud se vyskytly
problémy s nahrávacím zařízením nebo použitým softwarem.
Tipy
Použití displeje
Kontrola celkového počtu stop a doba
přehrávání
Předvolené stanice zůstanou uloženy v paměti dokonce i po
vytažení napájecího kabelu ze sítě nebo vyjmutí baterií.
• Nastavení hlasitosti a barvy zvuku nemá na nahrávání vliv.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, bude-li přístroj při nahrávání
napájen ze sítě.
• Chcete-li smazat nahrávku, postupujte následujícím způsobem:
1 Vložte kazetu s nahrávkou, kterou chcete smazat.
2 Stiskněte tlačítko TAPE .
3 Stiskněte tlačítko  .
Přehrávač spustí přehrávání.
Chcete-li
Pauza
v přehrávání
Zastavení
přehrávání
Stiskněte
 . Chcete-li pokračovat
v přehrávání, znovu stiskněte toto
tlačítko.
 .
Rychlé přetáčení  nebo  (rychlé převíjení
dopředu a zpět* dopředu nebo dozadu) .
Vysunutí kazety  .
*Pokud je pásek přetočený až na konec, stisknutím tlačítka  
uvolníte  nebo  .
Pořízení záznamu na kazetu
1 Stisknutím tlačítka   otevřete prostor pro
kazetu a vložte čistou kazetu tak, aby strana, na
kterou chcete pořídit záznam, směřovala k vám.
Používejte pouze kazety TYPE I (normal). Zavřete
prostor pro kazety.
2 Začněte přehrávat zdrojový program, který chcete
nahrát.
Chcete-li nahrávat z přehrávače CD, vložte disk CD
a stiskněte CD .
Při nahrávání z rozhlasového přijímače nalaďte
požadovanou stanici.
3 Stisknutím tlačítka   spustíte nahrávání
( se stiskne automaticky).
Chcete-li
Pauza záznamu
Zastavení záznamu
Stiskněte
 . Chcete-li pokračovat
v záznamu, znovu stiskněte
toto tlačítko.
 .
Pásek se po stisknutí funkčního tlačítka nezačne
pohybovat.
• Zavřete řádně prostor pro kazety.
Tlačítko  nefunguje  nebo nelze kazetu přehrávat či na
ni nahrávat.
• Zkontrolujte, zda je kazeta opatřena ochrannou pojistkou.
Zhoršená kvalita nebo zkreslení při přehrávání, nahrávání
či mazání.
• Vyčistěte hlavy pomocí suché nebo vlhké čisticí kazety (k dispozici
samostatně) po každých 10 hodinách použití, před důležitým
nahráváním nebo po přehrávání starého pásku. Pokud hlavy
nevyčistíte, může se zhoršit kvalita zvuku nebo zařízení nebude
přehrávat pásky či na ně nahrávat. Podrobnosti najdete
v pokynech k čisticí kazetě.
• Používají se typy TYPE II (high position) nebo TYPE IV (metal).
Používejte pouze kazety TYPE I (normal).
• Demagnetizujte hlavy pomocí běžně dostupného demagnetizéru.
• Pokud jsou baterie slabé, nahraďte všechny baterie novými.
Pokud jste vyzkoušeli všechna opatření a problém přetrvává,
odpojte napájecí kabel ze sítě nebo vyjměte všechny baterie.
Jakmile zmizí všechny kontrolky na displeji, zapojte opět napájecí
kabel nebo opět vložte baterie. Pokud problém přetrvává, poraďte
se s nejbližším prodejcem výrobků Sony.
Megjegyzés a DualDisc kettős
lemezekkel kapcsolatban
VIGYÁZAT
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez,
amelynek egyik oldalán DVD-felvétel, másik oldalán
pedig digitálisan rögzített zenei anyag található. De
mivel a zenei anyagot tartalmazó oldal formátuma nem
felel meg a kompaktlemez (CD) felvételi szabványának,
az ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem biztos, hogy le
lehet játszani.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki e készüléket eső
vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülésének érdekében
ne nyissa ki a készülék házát. A javítást
kizárólag szakemberrel végeztesse.
Szerzői jogvédelmi technológiával
kódolt zenei lemezek
Tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne fedje
le a berendezés szellőzőnyílásait újságpapírral,
asztalterítővel, függönnyel stb. Továbbá, ne helyezzen
égő gyertyát a berendezésre.
A készülék Compact Disc (CD) szabványú lemezek
lejátszására van tervezve. Napjainkban több zenei
kiadó is forgalmaz különféle szerzői jogvédelmi
technológiával kódolt zenei lemezeket. Az ilyen
lemezek némelyike nem felel meg a CD szabványnak,
emiatt a készülék nem tudja ezeket lejátszani.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében
ne helyezzen folyadékkal teli tárgyat, például vázát a
berendezésre.
Csatlakoztassa a készüléket a legkönnyebben elérhető
hálózati konnektorhoz. Ha bármilyen rendellenességet
tapasztalna, akkor a villásdugót azonnal húzza ki a
hálózati konnektorból.
Műszaki leírás
CD-lejátszó rész
Rendszer
Compact Disc digitális audiorendszer
A lézerdióda tulajdonságai
Sugárzás tartama: Folyamatos
Lézerteljesítmény: Kisebb, mint 44,6 µW
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse
felszínétől 200 mm-re mérve az optikai pick-up
blokkon 7 mm-es apertúránál mérve.)
Csatornák száma
2
Frekvenciaátvitel
20–20 000 Hz +1/-2 dB
Frekvenciaingadozás
Mérhető határérték alatt
Méretek
kb. 360 x 141 x 235 mm (szél./mag./mély.)
(kiálló részekkel együtt)
Tömeg
kb. 2,6 kg (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozék
AC hálózati kábel (1)
Lejátszási mód kiválasztása
Rádióállomások programozása
A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a készülék műszaki adatait és kivitelét
előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.
Nyomja meg a MODE gombot , amíg az „ 1”
„ ”„SHUF”, „SHUF” és „ ”„PGM” vagy „PGM” és „ ”
meg nem jelenik a kijelzőn. Ez után kövesse az alábbi
lépéseket:
A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók.
Legfeljebb 30 rádióállomás menthető. 20 az URH
sávon, 10 pedig az AM sávon programozható be,
tetszőleges sorrendben.
Külön megvásárolható tartozék
Müvelet
Teendő
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET gombbal  válassza
Nyomja meg a 
vagy  gombot  az
ismételni kívánt műsorszám
kiválasztásához, majd
nyomja meg a  gombot
.
2 Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET
Sony MDR sorozatú fejhallgató
Egyetlen
szám
ismétlése
Rádió rész
Frekvenciatartomány
URH: 87,5–108 MHz
AM: 531–1 611 kHz (9 kHz-es lépésekben)
530–1 610 kHz (10 kHz-es lépésekben)
IF
URH: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antennák
URH: kihúzható antenna
AM: beépített ferritantenna
CD-lemez lejátszása
1 Nyomja meg a CD gombot  (közvetlen
bekapcsolás).
Felvevőrendszer
4 sávos 2 csatornás sztereó
Csévélés ideje
Körülbelül 150 mp. (másodperc) Sony C-60 típusú kazettánál
Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál): 80–10 000 Hz
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
2 Nyomja meg a  PUSH OPEN/CLOSE gombot , és
helyezzen be egy CD-lemezt felirattal felfelé a CDtartóba.
A CD-tartó bezárásához nyomja meg a  PUSH OPEN/
CLOSE gombot .
Általános adatok
Hangszóró
Szélessávú: 2 db 8 cm átmérőjű, 4 Ω-os kónuszos hangszóró
Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini aljzat):
16–32 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
Kimeneti teljesítmény
1,7 W + 1,7 W (4 Ω, 10% harmonikus torzítás)
Teljesítményigény
CD rádió kazettás felvevő:
Koreai modell: 220 V AC, 60 Hz
Argentin modell: 220–230 V AC, 50 Hz
Egyéb modellek: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 db R14 (C méretű) elem
Teljesítményfelvétel
AC 11 W
Elemek élettartama
CD rádió kazettás felvevő:
Összes
szám
ismétlése
„
3
Nyomja meg a   gombot.
A lejátszó lejátssza az összes számot egyszer.
Sony R14P: kb. 6 óra
Műsorszám
száma
Sony alkáli LR14: kb. 20 óra
Kazetta lejátszása
Kevert
lejátszás
„SHUF”
Műsorszámok „SHUF” és
ismétlése
„ ”
véletlenszerű
sorrendben
Programozott
lejátszás
Lejátszás
teljes
ideje
Programo- „PGM” és
zott számok „ ”
ismétlése
Müvelet
Teendő
Lejátszás
 .A lejátszás folytatásához
szüneteltetése
nyomja meg újra.
Lejátszás leállítása  .
Ugrás a következő  .
műsorszámra
Vissza az előző
 .
műsorszámra
Sony alkáli LR14: kb. 12 óra
CD lejátszása
Sony R14P: kb. 1,5 óra
Sony alkáli LR14: kb. 7 óra
Óvintézkedések
A lemezek, amelyeket a készülék LE TUD játszani
Elhelyezés
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a
hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek felvételi szabványa.
• CD-R/CD-RW vagy a fent említettektől eltérő zenei CD formátum
• Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, karcos vagy szennyezett
CD-R/CD-RW, illetve nem kompatibilis felvételi eszközzel készített
CD-R/CD-RW lemezek
• Olyan CD-R/CD-RW lemezek, amelyek nem megfelelően lettek
lezárva
• A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe vagy olyan helyre,
ahol azt közvetlen napfény, túlzott mennyiségű por vagy
mechanikai hatás érheti.
• A készüléket ne helyezze ferde vagy instabil felületre.
• Semmit ne állítson a doboz oldalfalához 10 mm-nél közelebb.
A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, mert a készülék
csak így működik megfelelően. A megfelelő szellőzés egyúttal
meghosszabbítja a beépített alkatrészek élettartamát is.
• A hangszórók erős mágnest tartalmaznak, ezért a mágneses tér
okozta esetleges károsodás elkerülése érdekében ne tegyen
mágnescsíkkal ellátott bankkártyát vagy rugós felhúzóval
rendelkező órát a készülék közelébe.
CD-lemezekkel kapcsolatos megjegyzések
A készülék működése
• A CD-lemezt lejátszás előtt
tisztítókendővel tisztítsa meg. A lemezt
a középpontból kifelé haladva törölje
le. Ha a CD-lemez felületén karcolás,
szennyeződés vagy ujjlenyomat van,
akkor ez sávon tartási hibához vezethet.
• Ha a készüléket hűvös helyről közvetlenül meleg helyre viszi át,
vagy magas páratartalmú helyiségben tárolja, akkor előfordulhat,
hogy a CD-lejátszó belsejében lévő lencsére pára csapódik le.
Ilyen esetben a készülék nem működik megfelelően. Vigye el a
készüléket erről a helyről, és újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy
órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologhasson.
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, állítsa lejátszásra,
és a kazetta behelyezése előtt hagyja a készüléket bemelegedni.
• A CD-lemez tisztításához ne használjon oldószert, például
benzint, hígítót, kereskedelemben kapható egyéb tisztítószert
vagy régi típusú hanglemezekhez használatos, statikus feltöltődés
elleni permetet.
• A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen napsugárzás vagy hőforrás
hatásának, és ne hagyja napon parkoló autóban, mert az autó
belsejében a hőmérséklet ilyenkor jelentősen megemelkedik.
• Ne ragasszon papírt vagy matricát a lemezre, és ne karcolja a CD
felületét.
• Lejátszás után a CD-lemezt a tokjában tárolja.
Kazettával kapcsolatos megjegyzések
A lemezek, amelyeket a készülék NEM TUD lejátszani

1 az AC IN csatlakozóhoz
2 a fali aljzathoz
Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt , vagy helyezzen be 6 db R14-es (C méretű) elemet (nem tartozék) az
elemtartóba .
Megjegyzések
• Cseréljen elemeket, ha az OPR/BATT kijelző  villog, vagy ha a lejátszó nem működik.
Az összes elemet cserélje ki új elemre. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-lemezt a lejátszóból.
• Ha a lejátszót elemről szeretné üzemeltetni, húzza ki az AC hálózati kábelt a készülékből.
Az egység használata előtt
Be - és kikapcsolás
Európai modell: Nyomja meg az OPERATE gombot .
Egyéb modellek: Nyomja meg a POWER gombot .
A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME +, - gombot .
Fejhallgató használata
Csatlakoztassa a fejhallgatót a  (headphones) jack
típusú csatlakozóhoz .
Mély hangok kiemelése
Nyomja meg a MEGA BASS gombot .
A „MEGA BASS” felirat megjelenik a kijelzőn.
A normál hangzáshoz való visszatéréshez nyomja meg
újra a gombot.
Elalvás zenére
1 Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
2 Nyomja meg a SLEEP gombot  a „SLEEP” felirat
megjelenítéséhez.
3 Nyomja meg a SLEEP gombot  a lejátszó
automatikus kikapcsolásáig eltelő idő
kiválasztásához.
A gomb megnyomásával a kijelző az alábbiak szerint
változik:
„60”  „90”  „120”  „OFF”  „10”  „20”  „30”.
Az elalvás funkció kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE (vagy POWER) gombot  a
kikapcsoláshoz.
Megjegyzés
Az elalvás funkció használata kazettával:
Ha a kazetta egy oldalának lejátszási ideje hosszabb, mint a
beállított időtartam, akkor a készülék nem fog leállni addig, amíg a
szalag a végére nem ért.
Biztonság
• Mivel a CD-lejátszó készülékben használt lézersugárnyaláb
károsítja a szemet, nem szabad a készülék házát kinyitni. Kizárólag
szakemberrel végeztessen javítást.
• Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék került, húzza ki a
csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és mielőtt ismét bekapcsolná
a készüléket, szakemberrel vizsgáltassa meg.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet, csillag) nem
játszhatók le a készülékkel. Ezek a lemezek károsíthatják a
készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.
Áramellátás
• Hálózatról való működtetés előtt ellenőrizze, hogy az üzemi
feszültség megegyezik-e a helyi áramszolgáltató által biztosított
feszültséggel (lásd „Műszaki adatok“), és csak a mellékelt hálózati
kábelt használja.
• Amíg a készülék csatlakozója be van dugva a fali
dugaszolóaljzatba, az nincs leválasztva a váltóáramú hálózatról,
még akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolja.
• Ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a fali
csatlakozóból.
• Amikor nem használja az elemeket, vegye ki őket a készülékből,
hogy ezzel elkerülje az elem szivárgása vagy korróziója által
okozott esetleges károsodást.
• Az üzemi feszültséget, a teljesítményfelvételt és más fontos
adatokat tartalmazó címke a készülék alján található.
„PGM”
Nyomja meg a  gombot
.
Nyomja meg a  gombot
.
Nyomja meg a  gombot
.
Nyomja meg a  vagy
  gombot, majd a
DISPLAY•ENTER gombot
 a programozni kívánt
számok kiválasztásához, de
legfeljebb 20 műsorszámot
adhat meg. Végül nyomja
meg a  gombot .
Programozott
szám
Sony R14P: kb. 3 óra

”
ki a kívánt sávot.
gombot  2 másodpercig, míg a képernyőn
villogni nem kezd az „AUTO” felirat.
3 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER gombot .
Az állomások a memóriában a frekvencia szerint
növekvő sorrendben kerülnek tárolásra.
Ha egy állomást nem lehet automatikusan
beállítani
A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET gombbal  válassza
ki a kívánt sávot.
2 Hangolja be a kívánt állomást.
3 A DISPLAY•ENTER gombot  tartsa lenyomva 2
másodpercig, amíg az állomáshely száma villogni
nem kezd a kijelzőn.
4 A PRESET + és - gombok  segítségével jelölje
ki annak az állomáshelynek a számát, amelyhez
a rádióadót hozzá kívánja rendelni – a kijelölt
állomáshely száma villog a kijelzőn.
5 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER gombot .
Az új adó a régi helyére kerül.
• A véletlen letörlés
megakadályozása érdekében
törje ki az A vagy B oldalon az
írásvédő fület. Ha a kazettát
ismét felvételre szeretné
használni, ragasztószalaggal
ragassza le a kitört részt.
A oldal
A oldal írásvédő füle
B oldal írásvédő füle
• A hosszú, folyamatos felvételkészítés vagy lejátszás kivételével a
90 percesnél hosszabb kazetta használata nem javasolt.
A készülékház tisztítása
• A készülék házát, előlapját és kezelőszerveit semleges hatású,
enyhe mosószerrel gyengén benedvesített puha ruhával tisztítsa
meg. Ne használjon semmilyen dörzsölő hatású szivacsot,
súrolóport, illetve oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája
van, kérjük, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Adott rész
Nyomja meg a  (előre) vagy
keresése hallgatás  (vissza)  gombot lejátszás
közben
közben, és tartsa nyomva, amíg
meg nem találja a keresett részt.
Adott rész
Nyomja meg a  (előre)
keresése a kijelző vagy  (vissza)  gombot a
figyelése közben
lejátszás szüneteltetése közben,
és tartsa nyomva, amíg meg nem
találja a keresett részt.
CD-lemez
Nyomja meg a  PUSH OPEN/
eltávolítása
CLOSE gombot .
A kijelző használata
A lemezen található műsorszámok számának
és műsoridejének megállapítása
Nyomja meg a DISPLAY•ENTER gombot  álló
üzemmódban.
A hátralévő idő megállapítása
Nyomja meg többször a DISPLAY•ENTER  gombot a
CD-lemez lejátszása közben. A kijelző a következőképp
változik:

Az aktuális műsorszám sorszáma és
műsorideje

Az aktuális műsorszám sorszáma és a
műsorszámból hátralévő idő*

A hátralévő műsorszámok száma és a CD
hátralévő műsorideje
* Ha a műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő
idő „- -:- -” formában jelenik meg a kijelzőn.
Lejátszási
sorrend
Nyomja meg a  vagy
 gombot , majd a
DISPLAY•ENTER gombot
 a programozni kívánt
számok kiválasztásához, de
legfeljebb 20 műsorszámot
adhat meg. Végül nyomja
meg a  gombot .
A beprogramozott rádióállomások akkor sem törlődnek, ha kihúzza
a hálózati adaptert, vagy ha kiveszi az elemeket a készülékből.
Programozott rádióállomások
hallgatása
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET gombbal  válassza
ki a kívánt sávot.
A programozott műsorszámok és sorrendjük
megtekintése a kijelzőn
A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a
lejátszás előtt nyomja meg a DISPLAY•ENTER gombot
.
A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott
sorrendben megjelenik a következő műsorszám
sorszáma a kijelzőn.
Az aktuális program megváltoztatása
a tárolt állomást.
1 Nyomja meg a TAPE gombot  (közvetlen
bekapcsolás).
2 Nyomja meg a  gombot , majd helyezzen be
egy kazettát a kazettatartóba úgy, hogy a lejátszani
kívánt oldala Ön felé nézzen. Csak TYPE I (normál)
kazettát használjon. Csukja be a kazettatartót.
A kazetta vagy a készülék meghibásodásának
elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a
szalag nem lazult meg a kazettában.
gombot  (közvetlen bekapcsolás).
A gomb megnyomásával a kijelző az alábbiak szerint
változik:
„FM” (URH)  „AM”
2 Tartsa lenyomva a TUNE + vagy - gombot , amíg a
frekvenciát jelző számjegyek változni nem kezdenek
a kijelzőn.
A készülék automatikusan végigpásztázza a
frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.
Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás
után többször nyomja meg a gombot, így a frekvencia
minden gombnyomásra lépésenként változik.
Ha URH sztereó adást fog, „ST” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
Tipp
Ha az URH-adás zajos, nyomja meg a MODE gombot  a
készüléken, míg a „Mono” felirat meg nem jelenik a kijelzőn; a rádió
ez után monóban fog játszani.
Az AM hangolási lépésköz módosítása
Az AM hangolási lépésköz módosításához az alábbi
műveleteket hajtsa végre:
1 A RADIO BAND•AUTO PRESET  és a CD gomb 
nyomva tartása közben szüntesse meg a készülék
hálózati csatlakozását.
2 A RADIO BAND•AUTO PRESET  és a CD gomb
 nyomva tartása közben állítsa vissza a készülék
hálózati csatlakozását. Ezzel a hangolási lépésköz
módosul, és a kijelzőn 4 másodpercre megjelenik az
„AM 9” vagy az „AM 10” felirat.
A hangolási lépésköz módosítása után a
beprogramozott rádióállomásokat újra be kell állítani.
• A hálózati kábelt biztosan csatlakoztassa a fali aljzatba.
• Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak
behelyezve.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki mindet újra.
Nincs hang.
• Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat hallgatja.
Zaj hallható.
• A készülék közelében valaki mobiltelefont vagy más hasonló
készüléket használ, amely rádióhullámokat gerjeszt.
 Vigye a telefont stb. a készüléktől távolabb.
CD-lejátszó
A CD-lejátszó nem működik, vagy a „no dISC” felirat
látható a kijelzőn, pedig van CD-lemez a CD-tartóban.
• A CD-lemezt feliratozott oldalával fölfelé helyezze be.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt.
• Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a CD-tartót egy órára, hogy
a lecsapódott pára kiszáradjon.
• A CD-R/CD-RW lemez üres.
• Az írható vagy az újraírható CD-lemez, az író készülék vagy a
használt szoftver minősége nem megfelelő.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki mindet újra.
• Csökkentse a hangerőt.
• Tisztítsa meg a CD-lemezt, vagy ha sérült, cserélje ki.
• Helyezze a készüléket rezgésmentes környezetbe.
• Tisztítsa meg a lencsét a kereskedelemben kapható
fúvóventilátorral.
• Gyenge minőségű írható vagy újraírható CD-lemez lejátszásakor,
illetve ha probléma van a CD-író készülékkel vagy a használt
szoftverrel, a hang lehalkulhat, elnémulhat vagy zajossá válhat.
Rádió
• Az URH vétel
minőségének
javításához
változtassa meg az
antenna helyzetét.
• Az AM vétel
minőségének
javításához a készülék
helyzetét változtassa
meg.
A hang halk vagy rossz minőségű.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki mindet újra.
• Helyezze a készüléket a tévékészüléktől távolabbra.
A TV képe zavaros lesz.
Kazettás magnó
A szalag a vezérlőgombok megnyomására nem mozdul.
• Megfelelően zárja be a kazettatartót.
3 Nyomja meg a  gombot .
A lejátszás megkezdődik.
1 Nyomja meg többször a RADIO BAND•AUTO PRESET
A készülék nem kapcsolódik be.
• Ha szobaantennával működő tévékészülék közelében hallgat URH
rádióadást, vigye a készüléket a televíziótól távolabbra.
Tippek
A rádió hallgatása
Általános
Kazetta lejátszása
Nyomja meg a x gombot   egyszer, ha a
CD-lejátszás áll, illetve kétszer, ha a CD-lejátszás
folyamatban van. Az aktuális program törlődik. Ez után
a fenti módszerrel készítsen új programot.
• Egy program többször is lejátszható, mivel a programot a CD-tartó
kinyitásáig a készülék memóriájában megőrzi.
• Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot,
helyezzen be egy üres kazettát, majd a felvétel elindításához
nyomja meg a  gombot .
Hibaelhárítás
A vétel gyenge minőségű.
2 A PRESET + vagy - gomb  segítségével válassza ki
A kiválasztott lejátszási mód törlése
Nyomja meg többször a MODE gombot , amíg a
kiválasztott mód felirata el nem tűnik a kijelzőről.
• A hangerő vagy a hangszín változtatása nem befolyásolja a
felvételt.
• A legjobb minőség eléréséhez felvétel közben használja a fali
hálózati csatlakozót.
• A felvétel törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1 Helyezze be a törölni kívánt kazettát.
2 Nyomja meg a TAPE gombot .
3 Nyomja meg a  gombot .
Hangkihagyás tapasztalható.
Tipp
URH-felvétel
Energiaforrások
Választandó
„ 1”
* VOLUME + ,   és   gombokon kitapintható egy pont.
Kazettás rész
Ne helyezze a készüléket olyan zárt térbe, mint egy
könyvespolc vagy beépített szekrény.
Tippek
Alapvető működtetés
Müvelet
Lejátszás
szüneteltetése
Lejátszás
megállítása
Teendő
 . A lejátszás folytatásához
nyomja meg újra.
 .
Gyors előre- vagy  vagy  (gyors előre- vagy
visszacsévélés* visszacsévélés) .
Kazetta kiadása
 .
*Ha a kazetta végéig csévélt, akkor nyomja meg a   gombot
a  vagy   befejezéséhez.
Felvétel
1 A kazettatartó kinyitásához nyomja meg a 
gombot , majd helyezzen be egy üres kazettát
úgy, hogy a kazetta felvenni kívánt oldala Ön felé
nézzen. Miután TYPE I (normál) kazettát használjon.
Csukja be a kazettatartót.
2 Válassza ki az a hangforrást, ahonnan fel akar venni.
Ha CD-lejátszóról szeretne felvenni, helyezzen be egy
CD-lemezt, majd nyomja meg a CD gombot .
Ha a rádióból szeretne felvenni, hangolja be a kívánt
adót.
3 Nyomja meg a  gombot  a felvétel elindításához
(a  gomb is automatikusan benyomódik).
Müvelet
Felvétel
szüneteltetése
Felvétel leállítása
Teendő
 . A lejátszás
folytatásához nyomja meg
újra.
 .
A  gomb  nem működik, vagy a szalagra nem lehet
rögzíteni, illetve lejátszani róla.
• Győződjön meg arról, hogy a kazetta írásvédő füle a helyén van.
A lejátszás, a felvétel vagy a törlés gyenge minőségű, illetve
torz.
• Minden 10 óra használat után, fontos felvétel előtt, vagy régi
szalag lejátszása után tisztítsa meg a fejeket száraz vagy nedves
típusú tisztítókazettával (külön kapható). A fejek tisztításának
elmulasztása miatt romlik a felvétel minősége, esetleg a
készülékkel nem lehet majd lejátszani vagy felvenni. A részletekért
nézze át a tisztítókazetta használati utasítását.
• TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE IV (metal) kazettát használ. Csak
TYPE I (normál) kazettát használjon.
• Mágnesezze le a fejeket kereskedelemben kapható
fejdemagnetizálóval.
• Ha az elemek gyengék, cserélje ki mindet újra.
Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani a problémát, húzza
ki a hálózati kábelt, és távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről
minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt, és
helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma még ez után is fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sony szervizt.
Download PDF

advertising