Sony | NW-S703F | Sony NW-S703F Návod k obsluze

Průvodce pro rychlé uvedení do provozu
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
Česky
Skladby, které jsou nahrané v přehrávači, můžete naimportovat
do aplikace SonicStage.
Pro záznam skladeb do přehrávače budete potřebovat volitelné příslušenství pro záznam. Podrobné
informace najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).
Skladby, které jsou nahrané v přehrávači, můžete naimportovat do knihovny My Library v aplikaci
SonicStage a z internetu můžete získat informace jako např. název alba nebo název skladby. Pokud
přenesete skladby z knihovny My Library do přehrávače, můžete je v přehrávači přehrávat stejným
způsobem jako jiné přenesené skladby.
Při importu skladeb nahraných v přehrávači do aplikace SonicStage
postupujte prosím následujícím způsobem:
1
2
3
Připojte přehrávač k počítači.
Spustí se aplikace SonicStage a zobrazí se obrazovka pro přenos hudby.
Skladby, které jsou nahrané v přehrávači, se nezobrazí na pravé straně obrazovky ani tehdy, když
připojíte přehrávač k počítači.
Klepněte na tlačítko [Import] v dolní části pravého okna.
Zobrazí se dialogové okno [Import Tracks] (Importovat skladby).
Klepněte na tlačítko [Start].
Spustí se import do knihovny My Library.
Pokud jste připojeni k internetu, můžete výběrem importované složky (alba) nebo skladby
a následným klepnutím pravým tlačítkem myši na tuto skladbu a výběrem [Get CD info] (Získat
informace o CD) získat informace o disku CD (např. název skladby nebo jméno interpreta).
V závislosti na podmínkách záznamu se ale tyto informace nemusí podařit získat.
Podrobné informace najdete v nápovědě k aplikaci SonicStage.
3-093-292-11(1)
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
Česky
Když se na displeji nezobrazuje obrázek z obalu
Některé obrázky z obalu alba, které zaregistrujete pomocí aplikace SonicStage, se v závislosti na
albu nemusí zobrazit.
Pro zobrazení obrázků z obalu na displeji zaškrtněte pomocí aplikace SonicStage příslušnou
vlastnost alba a postupujte podle následujících pokynů.
Nastavení vlastností alba
1
Otevřete vlastnosti alba, které jste přenesli do přehrávače pomocí aplikace
SonicStage.
2 Zaškrtněte zaškrtávací pole „Compilation” (Kolekce).
Pokud přenášíte skladby, které mají zaškrtnuté pole „Compilation”, nebudou se obrázky
z obalu alba zobrazovat.
Pro zobrazení obrázků z obalu na displeji
1
Otevřete vlastnosti alba, které budete pomocí aplikace SonicStage přenášet do
přehrávače.
2 Zrušte zatržítko v zaškrtávacím poli „Compilation” (Kolekce).
3 Přeneste skladbu do přehrávače.
Poznámka
Když zrušíte zatržítko v zaškrtávacím poli „Compilation”, zobrazí se všechny skladby v kolekci.
Když je zaškrtávací pole „Compilation” zaškrtnuto, zobrazují se skladby podle alba.
2-898-731-11(1)
Záznam majitele
Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na zadní straně přehrávače. Zapište si tyto údaje
do níže vyhrazeného prostoru. Tato čísla uvádějte vždy, když se budete v souvislosti
s tímto přístrojem obracet na svého prodejce Sony.
Číslo modelu __________________________
Výrobní číslo __________________________
O této příručce
Používání přehrávače je popsáno v této příručce „Průvodce pro rychlé uvedení do provozu”,
v příručce „Návod k obsluze” (Operation Guide) (soubor PDF) a v nápovědě SonicStage
Help (dostupná z aplikace SonicStage).
–Průvodce pro rychlé uvedení do provozu: Vysvětluje základní ovládání přehrávače
včetně importu, přenosu a přehrávání hudebních skladeb.
–Návod k obsluze: Vysvětluje pokročilé funkce přehrávače a pomáhá
s odstraňováním případných problémů.
–Nápověda SonicStage Help: Podrobně vysvětluje způsob používání aplikace
SonicStage.
Pro nejnovější informace
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, navštivte prosím
následující webové stránky.
Pro zákazníky v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Evropě: http://www.support-nwwalkman.com
Pro zákazníky v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: http://www.css.ap.sony.com
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Obsah
Úvod..............................................................................6
Začínáme.......................................................................8
Dodávané položky................................................................................................................. 8
Instalace aplikace SonicStage......................................................................................... 9
Import hudby............................................................. 12
Přenos hudby............................................................. 14
Přehrávání hudby...................................................... 16
Základní operace – Součásti a ovládací prvky................................................... 16
Režimy přehrávání a nastavení.................................................................................... 20
Poslech rádia v pásmu FM
(Pouze NW-S703F/S705F/S706F). .......................................
22
Často kladené otázky................................................ 24
Pokročilé funkce přehrávače
• Informace o pokročilých funkcích přehrávače a odstraňování případných technických
problémů najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF). Pro zobrazení Návodu k obsluze
(soubor PDF) klepněte na „Start” – „Programy” – „SonicStage” – „NW-S600/S700F
Series Operation Guide”.
• Na svém počítači musíte mít nainstalovánu aplikaci Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo
vyšší verze, nebo aplikaci Adobe Reader.
Adobe Reader lze zdarma stáhnout z internetu.
Upozornění pro uživatele
• Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití nahrané hudby mimo toto
omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
• Společnost Sony není odpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů
s přehrávačem nebo počítačem.
• Schopnost aplikace SonicStage zobrazovat různé jazyky bude záviset na operačním systému
nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna
kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit.
– Nezaručujeme, že aplikace SonicStage bude schopna správně zobrazit všechny jazyky.
– Znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
• V závislosti na druhu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí zobrazovat správně. To
je důsledkem:
– Kapacity připojeného přehrávače.
– Toho, že přehrávač nefunguje správně.
– Informace záložek ID3 TAG pro skladbu jsou zapsány v jazyce, který není tímto přehrávačem
podporován, nebo obsahují znaky, který nejsou tímto přehrávačem podporovány.
Statická elektřina lidského těla
Ve vzácných případech se může stát, že vlivem silné statické elektřiny lidského těla nebude přehrávač
reagovat na ovládání. Pokud tato situace nastane, ponechte přehrávač přibližně 30 sekund až 1 minutu
v klidu. Pak budete moci přehrávač opět normálně používat.
Autorská práva
• SonicStage a logo SonicStage jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless a jejich loga jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
• „WALKMAN” a logo „WALKMAN” jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní
značky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo, jiných zemích.
• Adobe a Adobe Reader jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/nebo v jiných zemích.
• Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí
udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
• Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc.
• Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
• CD a data, mající vztah k hudbě, pocházejí od společnosti Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. Tento výrobek a služba může zahrnovat
jeden nebo několik z následujících patentů USA: #5987525; #6061680; #6154773, #6161132, #6230192,
#6230207, #6240459, #6330593 a další udělené nebo čekající patenty. Některé dodávané služby podléhají
licenci Open Globe, Inc. pro patent USA: #6304523. Gracenote a CDDB jsou registrované obchodní značky
společnosti Gracenote.
Logo Gracenote, logotype a logo „Powered by Gracenote” jsou obchodní značky společnosti Gracenote.
• Všechny další obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo
registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uváděny značky
TM
a ®.
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentace ©2006 Sony Corporation
Ukázková zvuková data
Ve vašem přehrávači jsou předem nainstalována ukázková zvuková data, abyste si jej mohli ihned
vyzkoušet. Chcete-li tato data vymazat, použijte k tomu aplikaci SonicStage.
Úvod
Děkujeme vám, že jste si zakoupili náš výrobek NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F*.
Abyste mohli svůj přehrávač začít používat, naimportujte nejprve pomocí aplikace SonicStage
hudební skladby do počítače a pak je přeneste do přehrávače.
Po přenesení hudebních skladeb do přehrávače můžete tyto skladby poslouchat, ať už budete
kdekoliv.
Nezapomeňte na svůj počítač nainstalovat aplikaci SonicStage, kterou najdete na přiloženém
disku CD-ROM.
Začínáme
Import hudby
(Viz strana 8)
(Viz strana 12)
* V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač
zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.
Přenos hudby
Nabíjení
akumulátoru
Přehrávání
hudby
(Viz strana 16)
(Viz strana 14)
Začínáme
Dodávané položky
Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny
následující položky:
Sluchátka (1)
Prodlužovací kabel pro sluchátka (1)
Sluchátka do uší (velikost S, L) (1)
USB kabel (1)
Nástavec (1)
Používejte jej pro připojení přehrávače
k volitelné dokovací stanici (BCRNWU3)*1 atd.
Disk CD-ROM*2 (1)
- Aplikace SonicStage
- Návod k obsluze (soubor PDF)
Průvodce pro rychlé uvedení do
provozu (tato příručka) (1)
*1V závislosti na zemi/oblasti, ve které
jste přehrávač zakoupili, nemusí být
některé volitelné příslušenství
k dispozici.
*2Nepřehrávejte tento disk CD-ROM
na přehrávači hudebních CD.
Správný postup instalace sluchátek
do uší
Pokud sluchátka do vašich uší přesně
nedoléhají, může se stát, že neuslyšíte zvuk
s nízkými kmitočty (basy) nebo nebude
fungovat funkce pro potlačení šumu (Noise
Canceling) (pouze NW-S703F/S705F/
S706F). Abyste si mohli vychutnávat
kvalitnější zvuk, seřiďte sluchátka tak, aby
pohodlně doléhaly na vaše uši, nebo je
pevně zatlačte do uší. V okamžiku prodeje
jsou nainstalována sluchátka do uší velikosti
M. Pokud tato sluchátka nevyhovují vašim
uším, zkuste některou z jiných dodávaných
velikostí - S nebo L.
Funkce pro potlačení šumu (Noise
Canceling) (pouze NW-S703F/S705F/
S706F
Funkce pro potlačení šumu je k dispozici
pouze při použití dodávaných sluchátek.
Potlačení šumu nefunguje u modelů bez
funkce pro potlačení šumu (NW-S603/
S605), a to ani tehdy, když použijete
dodávaná sluchátka.
Instalace aplikace SonicStage
Nainstalujte aplikaci SonicStage podle následujících pokynů.
Pokud je aplikace SonicStage již nainstalována, přepíše se. Všechny funkce a zvuková data
z předchozí instalace zůstanou při nové instalaci zachována. Doporučujeme zazálohovat
data pomocí aplikace SonicStage.
Před instalací
• Neformátujte vestavěnou paměť flash vašeho přehrávače pomocí aplikace Průzkumník
Windows.
Proveďte formátování výběrem příkazu „Format” (Zformátovat) z nabídky přehrávače.
Podrobné informace najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).
• Požadavky kladené na počítač, který bude spolupracovat s přehrávačem:
–Počítač:
IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač, na kterém je nainstalován některý z následujících
operačních systémů Windows.
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 nebo novější)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005.
Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány.
–Procesor: Pentium III 450 MHz nebo rychlejší.
–Paměť RAM: min. 128 MB.
–Pevný disk: min. 200 MB volného místa (doporučeno min. 1,5 GB).
V závislosti na verzi operačního systému může být vyžadováno více volného místa.
Další místo je zapotřebí pro ukládání hudebních dat.
–Zobrazení:
Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1024 × 768 nebo vyšší).
Počet barev: High Color (16 bitů) (nebo vyšší). (SonicStage nemusí při nastavení barev
na 256 nebo méně fungovat správně.)
Začínáme (pokračování)
–Mechanika CD-ROM (s podporou přehrávání digitálních hudebních CD pomocí WDM).
Pro vytvoření originálních CD nebo zálohování audio CD je nutná mechanika CD-R/RW.
–Zvuková karta.
–USB port (doporučujeme vysokorychlostní port Hi-Speed USB).
• Musí být nainstalována aplikace Internet Explorer 5.5 nebo vyšší verze.
• Pro používání databáze CD Data Base (CDDB) nebo funkce Electronic Music
Distribution (EMD) nebo pro obnovu zálohy pomocí aplikace SonicStage je vyžadováno
připojení k internetu.
• Nemůžeme však zaručit správnou funkci na všech počítačích, a to ani tehdy, když splňují
výše uvedené systémové požadavky.
Následující prostředí nejsou podporována:
–Doma sestavené počítače nebo operační systémy.
–Operační systémy, které představují upgrade původního operačního systému
nainstalovaného výrobcem.
–Prostředí s více operačními systémy volenými při spuštění počítače (multi-boot).
–Prostředí s několika monitory.
–Počítače Macintosh.
1
2
Zapněte počítač a spusťte operační systém Windows.
Přihlaste se do systému jako správce (administrator).
Ukončete na počítači všechny spuštěné aplikace.
3
Nezapomeňte ukončit všechny antivirové aplikace, protože ty mohou zatěžovat
procesor.
Vložte dodávaný disk CD-ROM do mechaniky ve svém počítači.
10
Automaticky se spustí průvodce instalací a zobrazí se hlavní nabídka (Main Menu).
4
Nainstalujte aplikaci SonicStage a Návod k obsluze (Operation Guide)
(soubor PDF).
Klepněte v hlavní nabídce na „Install SonicStage” (Instalovat aplikaci SonicStage)
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace může trvat 20 až 30 minut v závislosti na počítači. Pokud o to budete
požádáni, restartujte po instalaci počítač.
Instalace Návodu k obsluze (soubor PDF)
Klepněte na „Install Hardware Operation Guide (PDF)” (Instalovat návod k obsluze
přístroje) a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud instalace neproběhne úspěšně
Navštivte následující webové stránky:
Pro zákazníky v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Evropě: http://www.support-nwwalkman.com
Pro zákazníky v Latinské Americe: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: http://www.css.ap.sony.com
Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Pokud problém přetrvává:
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
11
Import hudby
Naimportujte zvuková data do svého počítače pomocí aplikace SonicStage.
Způsoby importu skladeb z CD jsou popsány v této kapitole.
12
Podrobné informace najdete v nápovědě SonicStage Help.
1
2
Poklepejte na ikonu
na pracovní ploše (desktopu).
Spustí se aplikace SonicStage.
Vložte audio CD, které chcete naimportovat na pevný disk vašeho
počítače.
3
Pokud jste připojeni k internetu, můžete získat informace o disku CD (název skladby
nebo jméno interpreta atd.).
Umístěte ukazatel nad [Music Source] (Zdroj hudby) v horní části
obrazovky a klepněte na [Import a CD] (Importovat z CD).
4
Zobrazí se obrazovka pro import a seznam skladeb na disku CD.
Klepněte na
v pravé části obrazovky.
Spustí se import zvukových dat.
 Rada
• Aplikace SonicStage rovněž nabízí následující doplňkové funkce:
–Import zvukových souborů stažených z internetu a zvukových souborů uložených v počítači
- např. zvukových souborů* ve formátu MP3, AAC nebo ATRAC.
–Import pouze vybraných zvukových souborů z disku CD.
–Změna zvukových formátů a datových toků audio souborů.
* Zvukové soubory formátu WMA/AAC, které jsou chráněny autorskými právy, nelze na
tomto přehrávači přehrávat.
13
Přenos hudby
Připojte přehrávač k počítači a přeneste zvuková data do přehrávače.
USB kabel (dodávané
příslušenství)
Během připojení k počítači se dobíjí akumulátor přehrávače.
Jakmile se indikátor nabití akumulátoru změní na
, je nabíjení dokončeno.
Při prvním použití přehrávače nebo v případě, že jste přehrávač dlouho nepoužívali, dobijte
akumulátor na maximum a pak přeneste data do přehrávače.
Informace o dobách dobíjení najdete v části Technické údaje v Návodu k obsluze (soubor
PDF).
14
Podrobné informace najdete v nápovědě SonicStage Help.
1
2
3
4
5
Poklepejte na ikonu
na pracovní ploše (desktopu).
Spustí se aplikace SonicStage.
Pomocí dodávaného USB kabelu připojte přehrávač k počítači.
Umístěte ukazatel nad položku [Transfer] (Přenos) a ze seznamu cílových
umístění přenosu zvolte možnost [ATRAC Audio Device].
Zvolte audio soubor (soubory) nebo album, které hodláte přenášet.
Klepněte na položku
Pro zastavení přenosu klepněte na
pro zahájení přenosu.
.
Poznámky
• Během přenosu dat neodpojujte USB kabel.
• Nenechávejte přehrávač delší dobu připojený k přenosnému počítači, který není připojen
k síťovému napájení - přehrávač by mohl vybít akumulátor přenosného počítače.
 Rady
• Můžete vytvářet a přenášet playlisty (Seznamy skladeb), které seskupují vaše oblíbené skladby
do jednoho seznamu. Chcete-li přenášet playlisty, vyberte v zobrazovacím režimu SonicStage
playlist.
• Chcete-li v přehrávači smazat skladby, přeneste tyto skladby zpět do SonicStage, nebo je
smažte v SonicStage.
15
Přehrávání hudby
Základní operace – Součásti a ovládací prvky
4
3
2
1
5
6
 Rada
Na přehrávači není žádné tlačítko pro zapnutí/
vypnutí napájení. Když stiskem tlačítka 
zastavíte přehrávání skladby nebo příjem
rozhlasového vysílání v pásmu FM (pouze
NW-S703F/S705F/S706F), displej se po několika
sekundách automaticky vypne a přehrávač se
přepne do režimu spánku. Přehrávač odebírá
velmi malé množství energie akumulátoru.
 Tlačítko VOL +*/– (Hlasitost)
Pro přizpůsobení hlasitosti.
 WM-PORT
Pro připojení dodávaného USB kabelu,
příslušenství pro PORT WM (např. volitelné
příslušenství pro záznam pomocí
přehrávače), nebo periferního zařízení.
 Displej
Viz  strana 19.
 Tlačítko *
Spouští přehrávání skladeb. Po spuštění
přehrávání se na displeji zobrazí ,
a pokud tlačítko  stisknete ještě
jednou, zobrazí se  a přehrávání se
zastaví.
16
 DISPLAY/HOME button
Když stisknete toto tlačítko během doby,
kdy je přehrávač v režimu přehrávání nebo
zastaveno, můžete změnit údaje zobrazené
na displeji. Podrobné informace najdete
v Návodu k obsluze (soubor PDF).
Stiskněte a podržte toto tlačítko pro
zobrazení obrazovky HOME ( strana 20).
 Otočný přepínač (Shuttle)
Otočením otočného přepínače můžete
vybrat položku nabídky, skočit na začátek
skladby nebo provést rychlý přesun vpřed/
vzad. Posunutím otočného přepínače
můžete rovněž nastavit režim ovládání
složek (FOLDER) nebo normální režim.
* Jsou k dispozici dotykové kontakty.
Používejte je pro usnadnění ovládání tlačítky.
Normální režim
pro 
FOLDER
Režim ovládání
složek
pro 
FOLDER
Ovládání přehrávače pomocí otočného přepínače
Normální režim
Funkce
Operace
V režimu přehrávání
Skok na začátek
následující skladby.
Skok na začátek
přehrávané skladby.
Rychlý posun vpřed
v přehrávané skladbě.
Rychlý posun vzad
v přehrávané skladbě.
Krátce otočte otočný
přepínač do polohy .
Krátce otočte otočný
přepínač do polohy .
Otočte otočný přepínač do
polohy 
a v požadovaném místě jej
uvolněte.
Otočte otočný přepínač do
polohy 
a v požadovaném místě jej
uvolněte.
V režimu zastaveno
Výběr začátku další
skladby, a pokud jej
podržíte déle, pokračuje
vyhledávání po
jednotlivých skladbách.
Výběr začátku přehrávané
skladby, a pokud jej
podržíte déle, pokračuje
vyhledávání po jednotlivých
skladbách směrem vzad.
Režim ovládání složek (FOLDER)
Funkce
Operace
V režimu přehrávání/V režimu zastaveno
Skok na první skladbu
v další kategorii třídění
nastavené prostřednictvím
pořadí skladeb.
Přeskočí na první,
následující skladbu, ve
zvolené kategorii podle
nastaveného pořadí.
Vybere první skladbu
v následující kategorii.
Pokud podržíte tlačítko
déle, pokračuje
v přeskakování skladeb
v příslušném seznamu.
Výběr první skladby
v aktuální kategorii třídění,
a pokud jej podržíte déle,
pokračuje v přeskakování
předchozími kategoriemi
třídění nastavenými
prostřednictvím pořadí
skladeb.
Krátce otočte otočný
přepínač do polohy .
Krátce otočte otočný
přepínač do polohy .
Otočte otočný přepínač do
polohy  a podržte jej
v této poloze.
Otočte otočný přepínač do
polohy  a podržte jej
v této poloze.
Podrobné informace o pořadí skladeb najdete
v Návodu k obsluze (soubor PDF).
Otočte otočný přepínač do
polohy  a podržte jej
v této poloze.
Otočte otočný přepínač do
polohy  a podržte jej
v této poloze.
17
Přehrávání hudby (pokračování)
Sluchátka
R
RB
 Přepínač HOLD (Blokovat)
Prostřednictvím přepínače HOLD můžete
svůj přehrávač během jeho přenášení
chránit před nechtěným spuštěním nějaké
funkce. Posunutím přepínače HOLD do
polohy HOLD se zablokují všechna
ovládací tlačítka. Pokud během doby, kdy je
aktivována funkce HOLD, stisknete nějaké
tlačítko nebo otočíte otočným přepínačem,
zobrazí se na displeji zpráva „HOLD”
(Blokováno). Pokud posunete přepínač
HOLD do opačné polohy, funkce HOLD se
deaktivuje.
 Otvor pro řemínek
Používá se pro připevnění řemínku
(prodáván samostatně).
 Tlačítko RESET
18
Umožňuje reset přehrávače stiskem tlačítka
RESET pomocí malého kolíku apod.
Podrobné informace najdete v Návodu
k obsluze (soubor PDF).
 Tlačítko PLAY MODE/SOUND
(Režim přehrávání/Zvuk)
Přepíná režim přehrávání. Stiskněte
a podržte toto tlačítko pro změnu nastavení
kvality zvuku.
 Konektor pro sluchátka
Pro připojení sluchátek.
Zasuňte kabel tak, aby zacvakl do správné
polohy.
Pokud nejsou sluchátka připojena správně,
nemusí se z nich ozývat správný zvuk.
Pokud je kabel dodávaných sluchátek příliš
krátký, připojte mezi přehrávač a sluchátka
dodávaný prodlužovací kabel sluchátek.
Pro vlastníky NW-S703F/S705F/S706F
Pevně připojte konektor sluchátek podle
tvaru konektoru pro sluchátka a značky
orientace (
) a tvaru konektoru pro
prodlužovací kabel sluchátek.
Displej
qs
qd
qf
qk
ql
qg
qh
qj
w;
Podrobné informace o displeji najdete
v Návodu k obsluze (soubor PDF).
 Indikace režimu přehrávání
 Zobrazení obrázku z obalu
Zobrazuje se ikona aktuálního režimu
přehrávání. Pokud je režim přehrávání
nastaven na „Normal” (Normální), nezobrazuje
se žádná ikona.
Zobrazuje obrázek z obalu alba poté, co
obal zaregistrujete a přenesete z aplikace
SonicStage.
 Indikace pomocí ikon
 Displej pro zobrazení textových/
grafických informací
 Indikace stavu přehrávání
Zobrazuje aktuální režim přehrávání (:
přehrávání, : zastaveno,  (): rychlý
posun vzad (rychlý posun vpřed), 
(): skok na začátek přehrávané (nebo
další) skladby).
 Indikace uplynulé doby
Zobrazuje uplynulou dobu.
(PLAY MODE)
 Indikace potlačení šumu (Noise
Canceling) (pouze NWS703F/
S705F/S706F)
Když je nastavena funkce pro potlačení šumu,
zobrazuje se
.
 Indikace nastavení kvality zvuku
Zobrazuje ikonu aktuální kvality zvuku. Pokud
není kvalita zvuku nastavena, nezobrazí se
žádná ikona.
 Indikace zbývající kapacity
akumulátoru
Zobrazuje zbývající kapacitu akumulátoru.
 Rada
Chcete-li zobrazení bez obrázku z obalu, přečtěte
si pokyny v Návodu k obsluze (soubor PDF).
19
Přehrávání hudby (pokračování)
Režimy přehrávání a nastavení
Obrazovka HOME (Výchozí obrazovka) se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka DISPLAY/
HOME na přehrávači. Obrazovka HOME je startovací bod pro přehrávání hudby, vyhledávání
skladeb a změnu nastavení.
Obrazovka HOME*1
*1 Na displeji se zobrazí 5 z 10 ikon, přičemž aktuální výběr je uprostřed. Aktuální ikona
se mění v závislosti na funkci, kterou používáte. Otočením otočného přepínače můžete
vybrat ikonu a stisknout tlačítko  pro potvrzení.
Search (Vyhledávání)
Vyhledávání skladeb v přehrávači.
Jacket Search (Vyhledávání podle obalu) Vyhledávání skladeb podle obrázku z obalu.
Noise Canceling (Potlačení šumu) *4
Rec Data (Nahraná data) *2
Redukce zvuku okolí.
Přehrávání skladeb nahraných do přehrávače.
Rec (Záznam) *3
Záznam skladeb bez použití počítače.
All Songs (Všechny skladby)
Přehrávání všech přenesených skladeb v přehrávači.
FM *4
Umožňuje poslech rádia v pásmu FM.
Playlist Select (Výběr playlistu)
Přehrávání skladeb, které jsou zaregistrovány
v playlistech.
Intelligent Shuffle (Inteligentní náhodné Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
přehrávání)
Settings (Nastavení)
*2
20
Zobrazuje nastavovací nabídku.
(Rec Data) se zobrazí tehdy, když jsou k dispozici data nahraná pomocí přehrávače.
*3 (Rec) se zobrazí tehdy, když je k přehrávači připojeno volitelné příslušenství pro záznam.
*4 Pouze NW-S703F/S705F/S706F
Ovládání pomocí obrazovky HOME
Po zobrazení položek nabídky na obrazovce HOME vyberte otočením otočného přepínače
položku a stiskněte tlačítko  pro potvrzení.
Když se na obrazovce HOME zobrazují položky nabídky a stisknete tlačítko DISPLAY/
HOME, vrátí se zobrazení zpět na předchozí nabídku. Když toto tlačítko stisknete
a podržíte, zobrazení se přepne zpět na obrazovku HOME.
Když například chcete během přehrávání změnit pořadí skladeb výběrem možnosti
(Settings) na obrazovce HOME, bude se zobrazení měnit takto:
Vyberte
.
Stiskněte tlačítko
DISPLAY/ HOME.
Stiskněte tlačítko
DISPLAY/ HOME.
a stiskněte tlačítko
Vyberte „Sort” (Třídění) a stiskněte
tlačítko .
Vyberte „Sort Genre” (Třídění - žánr)
a stiskněte tlačítko .
 Rada
Podrobné informace o funkcích na obrazovce HOME a způsobu používání přehrávače
najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).
21
Poslech rádia v pásmu FM (pouze NW-S703F/S705F/S706F)
Otočný přepínač
Normal (ladění předvoleb)
pro 
Tlačítko 
FOLDER
FOLDER (manuální ladění)
pro 
Tlačítko DISPLAY/HOME
22
FOLDER
1
2
Stiskněte tlačítko DISPLAY/HOME a podržte jej tak dlouho, dokud
se nezobrazí obrazovka HOME.
Otočením otočného přepínače vyberte
tlačítko  pro potvrzení.
(FM) a stiskněte
Zobrazí se displej FM tuneru.
P20
90.00 MHz
S T A N D B Y SCAN H MONO
Číslo předvolby
3
Frekvence
Posuňte otočný přepínač do polohy FOLDER (manuální ladění).
Přehrávač se přepne do režimu manuálního ladění.
Displej při manuálním ladění
P20
90.00 MHz
S T A N D B Y SCAN H MONO
4
Krátkým otočením otočného přepínače do polohy  nebo 
vyberte frekvenci.
Krátkým otočením do polohy  můžete vybrat další frekvenci a krátkým otočením
do polohy  můžete vybrat předchozí frekvenci.
Informace o ladění předvoleb najdete v Návodu k obsluze (soubor PDF).
23
Často kladené otázky
Otázka: Které operační systémy mohu pro práci s přehrávačem
používat?
Odpověď: IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač, na kterém je nainstalován některý
z následujících operačních systémů Windows:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 nebo novější)/Windows XP Home
Edition/ Windows XP Professional/ Windows XP Media Center Edition/Windows
XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005.
Nejsou podporovány žádné jiné než výše uvedené operační systémy.
Otázka: Při instalaci se na počítači zobrazuje chybová zpráva.
Odpověď: Zajistěte, aby byl na počítači nainstalován operační systém ( strana 9),
který je přehrávačem podporován.
Otázka: Po vložení dodávaného disku CD-ROM se aplikace na počítači
nespustí automaticky.
Odpověď: V závislosti na nastavení počítače se nemusí průvodce instalací po vložení
disku CD-ROM spustit automaticky.
Pokud tato situace nastane, klepněte pravým tlačítkem myši na CD-ROM v aplikaci
Průzkumník Windows pro otevření okna s obsahem disku a poklepejte na SetupSS.exe.
Zobrazí se hlavní nabídka pro instalaci.
Otázka: Počítač nedokáže přehrávač rozpoznat.
Odpověď: Připojte přístroj k jinému konektoru USB na počítači.
Otázka: Některé funkce jsou aplikací SonicStage zakázány.
Odpověď: Když používáte aplikaci SonicStage, přihlaste se jako správce
(administrator).
24
Otázka: Skladby přenesené z počítače nelze v přehrávači přehrávat.
Odpověď: Pro přenos skladeb do přehrávače používejte vždy aplikaci SonicStage.
Skladby přenesené z jiné aplikace než SonicStage nelze v tomto přehrávači přehrávat.
Otázka: Přehrávač nefunguje správně.
Odpověď: Resetujte přehrávač stiskem tlačítka RESET malým kolíkem apod.
Žádná skladba ani nastavení uložené v přehrávači se resetem nesmaže.
Tlačítko RESET
Otázka: Inicializace (zformátování) přehrávače.
Odpověď: Zajistěte, aby byla následujícím postupem pomocí režimu nabídek tohoto
přehrávače zformátována vestavěná paměť flash. (Před zformátováním zkontrolujte
obsah, protože touto operací budou smazána všechna uložená data.)
1 V režimu přehrávání nebo zastaveno stiskněte tlačítko DISPLAY/HOME
a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí obrazovka HOME.
2 Vyberte v uvedeném pořadí (Settings) – „Advanced Settings>” (Pokročilé
nastavení) – „Initialize>” (Inicializace) – „Format>” (Zformátovat) – „OK”.
Otočením otočného přepínače vyberte položku a pro potvrzení stiskněte tlačítko . Po
výběru „OK” a potvrzení se zobrazí zpráva „FORMATTING ” (Formátování) a spustí se
formátování. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „COMPLETE” (Dokončeno).
Pokud zformátujete vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows,
může přehrávač zobrazit zprávu „FORMAT ERROR” (Chyba formátování) a nemusí se
podařit přehrát žádnou skladbu, a to ani tehdy, když byla přenesena pomocí aplikace
SonicStage. V takovém případě zformátujte vestavěnou paměť pomocí přehrávače.
25
Často kladené otázky (pokračování)
Otázka: Po připojení volitelného příslušenství k přehrávači nelze
přehrávač ovládat.
Odpověď: Odpojením volitelného příslušenství od přehrávače a zastavením
přehrávání hudby nebo příjmu rozhlasového vysílání v pásmu FM
(pouze NW-S703F/S705F/S706F) přepněte přístroj do režimu spánku a pak
příslušenství znovu připojte.
26
Nepoužívejte sluchátka během řízení, jízdy na kole, atd.
Mohlo by dojít k dopravní nehodě, protože sluchátka tlumí vnější zvuky. Nepoužívejte
rovněž sluchátka v situacích, kdy musíte dobře slyšet - například na železničních
přejezdech, staveništích, atd.
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
© 2006 Sony Corporationorgány
Printedstátní
in Malaysia
správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
2-887-746-13 (1)
CZ
Download PDF

advertising