Sony | CFD-S550L | Sony CFD-S550L Návod k obsluze

Bezpečnostní
opatření
Bezpečnost
• Vzhledem k tomu, že laserový paprsek
v CD přehrávači je škodlivý pro oči,
nepokoušejte se rozebrat kryt
přístroje. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
• Spadne-li do přístroje jakýkoliv pevný
předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
• Na přístroji není možné přehrávat
disky zvláštních tvarů (srdcové,
čtvercové či hvězdicové).
Pokud se o to pokusíte, můžete
přístroj poškodit. Tyto disky
nepoužívejte.
Čistění krytu přístroje
• Kryt přístroje, panel a ovládací prvky
otírejte měkkým hadříkem mírně
navlhčeným ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte
abrazivní houbičky, písek na nádobí
ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo
benzín.
Poznámky ke kazetám
• Vylomte ochrannou pojistku ze strany
A nebo B kazety, abyste zabránili
náhodnému přehrání obsahu kazety.
Chcete-li na kazetu znovu nahrávat,
přelepte otvor po vylomené pojistce
lepicí páskou.
Strana A
Pojistka pro stranu A
Pojistka pro stranu B
• S výjimkou režimu dlouhého
nepřetržitého nahrávání nebo
přehrávání nedoporučujeme používání
kazet s přehrávací dobou přesahující
90 minut.
Poznámky k disku CD
• Před začátkem přehrávání očistěte
disk CD jemnou prachovkou. Disk
otírejte směrem od středu k okrajům.
Umístění
• Přístroj nenechávejte v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, nadměrné prašnosti nebo
mechanickým otřesům.
• Přístroj nestavte na šikmé nebo vratké
plochy.
• Neumísujte žádné předměty do
blízkosti 10 mm od přístroje.
Ventilační otvory nesmějí být zakryty,
jinak přístroj nemůže správně
fungovat a mohlo by dojít ke zkrácení
životnosti jednotlivých komponent.
• Ponecháte-li přístroj v autě
zaparkovaném na slunci, umístěte jej
tak, aby nebyl vystaven přímému
slunečnímu záření.
• Reproduktory obsahují silný magnet.
Nepřibližujte k přístroji kreditní karty s
magnetickým proužkem nebo
mechanické náramkové hodinky,
mohlo by dojít k jejich poškození.
Přístroj nelze zapnout.
• Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy
správně.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
• Pokud je přehrávač napájen z baterií,
nelze jej zapnout dálkovým ovladačem.
Napájení není zapnuto a střídavě se
zobrazují indikátory „bAttErY“ a
„Error“.
• Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy
správně.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
Není slyšet žádný zvuk.
Pásek se po stisknutí funkčního
tlačítka nezačne pohybovat.
• Zavřete řádně kazetový prostor.
Tlačítko REC z nefunguje nebo nelze
kazetu přehrávat či na ni nahrávat.
• Zkontrolujte, zda je kazeta opatřena
ochrannou pojistkou.
Zhoršená kvalita nebo zkreslení při
přehrávání, nahrávání nebo mazání.
• Očistěte hlavy, přítlačné kolečko a hnací
hřídel tampónem lehce navlhčeným v
čisticím roztoku nebo alkoholu.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
• Použili jste kazetu typu TYPE II (High
Position) nebo TYPE IV (Metal).
Používejte výhradně kazety typu TYPE I
(Normal).
• Odmagnetizujte hlavy pomocí běžně
dostupného odmagnetizovače.
• Nepoužívejte rozpouštědla jako
benzín, ředidla, domácí čisticí
přípravky nebo antistatický sprej
určený na vinylové gramofonové
desky.
• Nevystavujte disky CD přímému slunci
nebo tepelným zdrojům, jako jsou
horké ventilátory, ani je nenechávejte
v autě zaparkovaném na slunci,
protože teplota uvnitř vozu může být
značně vysoká.
• Na disky CD nelepte žádné papírky
ani nálepky a neškrábejte po jejich
povrchu.
• Po přehrání uložte disk CD do
pouzdra.
Škrábance, nečistoty nebo otisky prstů
na disku CD mohou vést k chybám při
přehrávání.
Informace týkající se disků CDR/CD-RW
Na tomto přehrávači lze přehrávat disky
CD-R/CD-RW nahrané ve formátu CDDA*. Možnost přehrávání těchto disků
ale závisí na kvalitě disků a
záznamového zařízení.
* CD-DA je zkratka pro Compact Disc
Digital Audio. Tento formát
představuje standard pro nahrávání
zvukových disků CD.
S veškerými problémy a dotazy
týkajícími se přístroje se obracejte na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
CD přehrávač
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: 780 nm
Režim vyzařování: Kontinuální
Výstupní výkon laseru: Méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Rychlost hnací hřídele
200 ot./min až 500 ot./min (CLV)
Počet kanálů
2
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rychlé kolísání
Pod měřitelnou hranicí
Čočky
87,5 – 108 MHz
AM
• V blízkosti přístroje je používán mobilní
telefon nebo jiné zařízení vysílající radiové
vlny. tUmístěte mobilní telefon nebo
příslušné zařízení dále od přístroje.
531 – 1 611 kHz
(v krocích po 9 kHz)
530 – 1 610 kHz
(v krocích po 10 kHz)
CFD-S550L
Dochází k výpadkům zvuku.
• Ztlumte hlasitost.
• Očistěte disk CD nebo ho vyjměte, pokud
je silně poškozený.
• Umístěte přehrávač tak, aby byl chráněn
před vibracemi.
• Vyčistěte čočky pomocí běžně
dostupného balónku.
• K výpadkům zvuku nebo výskytu šumu
může docházet, pokud používáte
nekvalitní disk CD-R/CD-RW, případně
pokud se vyskytly problémy s nahrávacím
zařízením nebo softwarem.
Rozhlasový přijímač
Příjem není kvalitní.
• Kvalitu příjmu v pásmu VKV (FM) zlepšíte
nasměrováním antény.
• Příjem v pásmu AM či SV (MW)/DV (LW)
zlepšíte změnou umístění přehrávače.
Zvuk je slabý nebo špatné kvality.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
• Umístěte přístroj dále od televizoru.
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Volitelné příslušenství
Sluchátka Sony MDR
Cesky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak
nebezpečí vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
CD Radio
CassetteCorder
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Návod k použití
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou,
např. vázy, předejdete tak možnosti vzniku
požáru či úrazu elektrickým proudem.
Přítlačné kolečko
Hnací hřídel
VKV
87,5 – 108 MHz
SV
531 – 1 611 kHz
(v krocích po 9 kHz)
530 – 1 610 kHz
(v krocích po 10 kHz)
DV
153 – 279 kHz
Mazací hlava
Hlava pro nahrávání
a přehrávání
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách,
jako jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.
CFD-S550
VKV
• Vložte kompaktní disk nálepkou nahoru.
• Očistěte disk CD.
• Vyjměte disk CD a nechte prostor pro
kompaktní disky přibližně hodinu
otevřený, aby vyschl.
• Disk CD-R/CD-RW nebyl uzavřen.
Uzavřete disk CD-R/CD-RW pomocí
nahrávacího zařízení.
• Vyskytly se problémy s kvalitou disku CDR/CD-RW, s nahrávacím zařízením nebo
použitým softwarem.
• Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy
správně.
Rozměry
Přibližně 386 × 173 × 269 mm (š/v/h)
(včetně vyčnívajících částí)
Hmotnost
Přibližně 3,5 kg (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
Napájecí kabel (1)
Dálkový ovladač (1)
Rozhlasový přijímač
Je slyšet šum.
Hudební disky kódované
technologiemi ochrany proti
kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu
Compact Disc (CD). Některé hudební
společnosti vydávají v poslední době
zvukové disky kódované pomocí
technologií zajišujících ochranu proti
kopírování. Mějte na paměti, že některé
takové disky neodpovídají standardu CD
a nelze je proto přehrávat na tomto
zařízení.
Technické údaje
Kmitočtový rozsah
• Nastavte hlasitost.
• Posloucháte-li přes reproduktory, odpojte
sluchátka.
Kompaktní disk nehraje nebo na
displeji svítí indikátor „no dISC“ , i
když je do přehrávače vložen disk CD.
Obsluha
• Pokud je přístroj přenesen z
chladného do teplého prostředí, nebo
je-li umístěn ve velmi vlhké místnosti,
může na čočkách CD přehrávače
zkondenzovat vlhkost. Nastane-li tato
situace, nebude přístroj řádně
fungovat. V tom případě vyjměte disk
CD a počkejte přibližně 1 hodinu,
dokud přístroj nevyschne.
• Pokud jste přístroj delší dobu
nepoužívali, zapněte ho před vložením
kazety na několik minut v režimu
přehrávání, aby se zahřál.
Všeobecné
Kazetový přehrávač
CD přehrávač
Zdroje napájení
• Při napájení ze sítě zkontrolujte, zda
provozní napětí přehrávače odpovídá
napětí elektrické sítě ve vaší zemi (viz
část „Technické údaje“) a použijte
dodávaný napájecí kabel.
Nepoužívejte jiný typ.
Přepínač napájecího napětí je umístěn
na spodní straně přehrávače (pouze u
modelu určeného pro Saúdskou
Arábii).
• Přístroj není odpojen od zdroje
napájení (ze sítě), pokud je zapojen do
zásuvky, a to i tehdy, je-li vypnutý.
• Při napájení z baterií použijte šest
baterií R20 (velikost D).
• Nepoužíváte-li k napájení baterie,
vyjměte je. Předejdete tak poškození
přístroje způsobenému vytečením
elektrolytu nebo korozí.
• Typový štítek s informacemi o
provozním napětí, příkonu apod. je
umístěn na spodní straně přístroje.
Odstraňování
problémů
Mezifrekvence
VKV: 10,7 MHz
AM/SV/DV: 450 kHz
Antény
VKV: Teleskopická anténa
AM/SV/DV: Vestavěná feritová tyčová
anténa
CFD-S550
CFD-S550L
Sony Corporation ©2002
Kazetový magnetofon
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Jsou-li baterie dálkového ovladače vybité,
vyměňte je všechny za nové.
• Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač
namířen na senzor dálkového ovládání na
přístroji.
• Odstraňte případné překážky mezi
dálkovým ovladačem a přístrojem.
• Zkontrolujte, zda není senzor dálkového
ovládání vystaven silnému světlu,
například slunci nebo světlu zářivky.
• Při ovládání přístroje dálkovým
ovladačem přistupte blíže k přístroji.
Pokud problémy přetrvávají i po vyzkoušení
uvedených postupů, odpojte napájecí kabel
a vyjměte všechny baterie. Počkejte, až
zhasnou všechny indikátory na displeji, a
poté znovu zapojte napájecí kabel a vložte
baterie. Jestliže nedošlo k vyřešení
problému, obrate se na nejbližší
zastoupení společnosti Sony.
Systém nahrávání
4stopý, 2kanálový, stereo
Doba rychlého převíjení
Přibližně 120 sekund s kazetou Sony C-60
Frekvenční rozsah
TYPE I (Normal): 80 – 10 000 Hz
Obecné
Reproduktor
Širokopásmový: Průměr 10 cm, 3,2 Ω,
kuželový typ (2)
Vstup
LINE IN (stereo minizdířka) (pouze model
CFD-S550L):
Minimální vstupní úroveň 330 mV
Výstupy
Sluchátka (stereo mini zdířka):
Pro sluchátka s impedancí 16 - 68 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (Optický
výstupní konektor) (pouze model CFD-S550L):
Vlnová délka: 630 - 690 nm
Maximální výkon
5,2 W
Požadavky na napájení
CD přehrávač, rozhlasový přijímač a
kazetový magnetofon:
Model určený pro Koreu:
220 V stř., 60 Hz
Model určený pro Saúdskou Arábii:
110 - 127 V, 220 - 240 V střídavé
napětí volitelně, 50/60 Hz
Ostatní modely:
230 V stř., 50 Hz
9 V, stejnosměrné napětí, 6 baterií R20
(velikost D)
Dálkový ovladač:
3 V, stejnosměrné napětí, 2 baterie R6
(velikost AA)
Příkon
Strung AC 20 W
Životnost baterií
CD přehrávač, rozhlasový přijímač a
kazetový magnetofon:
Poslech v pásmu VKV
Sony R20P: Přibližně 13,5 h
Obraz na obrazovce televizoru není
stabilní.
Sony alkalické LR20: Přibližně 20 h
• Posloucháte-li vysílání v pásmu VKV v
blízkosti televizoru s pokojovou anténou,
umístěte přístroj dále od televizoru.
Sony R20P: Přibližně 7,5 h
Přehrávání kazety
3-249-674-51 (1)
Zdroje napájení
D
B
C
A
1 do konektoru
AC IN
Připojte napájecí kabel A nebo vložte šest baterií R20 (velikost D, nejsou součástí
dodávky) do bateriového prostoru B .
Poznámky
• V případě, že svítí indikátor OPR/BATT slabě nebo přehrávač přestane fungovat, vyměňte
baterie. Nahrate všechny baterie novými. Před výměnou baterií se ujistěte, že jste z
přehrávače vyjmuli kompaktní disk.
• Chcete-li napájet přehrávač z baterií, odpojte napájecí kabel.
• Je-li přehrávač napájen z baterií, nelze jej zapnout pomocí dálkového ovladače.
Pouze model určený pro Saúdskou Arábii: Nastavení napájecího
napětí C
Volič VOLTAGE SELECTOR (na spodní straně přehrávače) musí být
nastaven podle napětí elektrické sítě ve vaší zemi.
Tip
Pouze pro zákazníky, kteří vlastní síový adaptér:
Neodpovídá-li zástrčka napájecího kabelu zásuvce, použijte dodávaný adaptér.
Příprava dálkového ovladače D
Vložte dvě baterie R6 (velikost AA, nejsou součástí dodávky).
Sony alkalické LR20: Přibližně 15 h
Přehrávání disku CD
Výměna baterií
Sony R20P: Přibližně 2,5 h
Při běžném používání by baterie měly vydržet přibližně šest měsíců. Pokud již nelze
přehrávač ovládat dálkovým ovladačem, vyměňte baterie za nové.
Sony alkalické LR20: Přibližně 7 h
2 do elektrické zásuvky
Přehrávání disku CD
Umístění ovládacích prvků
Dálkový ovladač
Vložení disku CD
Vložení kazety
Stranou, kterou chcete přehrávat,
směrem k vám
1
SLEEP
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
Číselná tlačítka
2
3
4
Stranou se štítkem nahoru
MODE
*
u*
VOL +*,–
., >
TUNE –, +
LINE (pouze model CFD-S550L)
OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
(pouze model CFD-S550L)
Z PUSH
OPEN/CLOSE
x
N
SOUND MODE
x
TUNE –, +
X
MEGA BASS
i
BAND
SLEEP
SOUND
MEGA Xpand
MEGA Xpand
MEGA BASS
Stisknutím tlačítka Z PUSH OPEN/CLOSE zavřete prostor pro kompaktní disk.
Funkce
zastavení přehrávání
pauza v přehrávání
přechod na další stopu
přechod na předchozí stopu
vyjmutí kompaktního disku
nalezení určité stopy*
nalezení konkrétního místa
během poslechu
nalezení konkrétního místa
během sledování displeje
Tlačítko
x
u (na dálkovém ovladači X)
Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte toto
tlačítko znovu.
>
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
číselné tlačítko odpovídající číslu stopy
> (dopředu) nebo . (dozadu), dokud nenajdete
hledané místo
> (dopředu) nebo . (dozadu), dokud nenajdete
hledané místo
Tip
TAPE
Chcete-li vyhledat stopy s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté
odpovídající číselná tlačítka.
Příklad: Chcete-li přehrát stopu číslo 23, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté tlačítka 2 a 3.
RADIO BAND
AUTO PRESET
Použití displeje
Displej
*Na tlačítku je umístěn vystouplý bod.
MODE
DISPLAY
ENT MEMORY
OPR/BATT
Číselná tlačítka
Kontrola zbývajícího času
Senzor dálkového ovládání
Celkový počet stop
Celková doba přehrávání
F
Naprogramovaná
stopa
Kontrola celkového počtu stop a doby přehrávání
Pořadí přehrávání
Při přehrávání disku CD stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY•ENT•MEMORY. Údaje
na displeji se mění následujícím způsobem:
t číslo aktuální stopy a doba přehrávání
r
číslo aktuální stopy a zbývající doba přehrávání této stopy *
r
počet zbývajících stop a zbývající doba přehrávání disku CD
* U stop s vyšším číslem než 20 bude zbývající čas znázorněn na displeji takto „- -:- -“.
Zapnutí a vypnutí přístroje
CFD-S550L: Stiskněte tlačítko OPERATE.
CFD-S550: Stiskněte tlačítko POWER.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko VOL +, –.
Poslech přes sluchátka
Připojte sluchátka ke zdířce i (sluchátka).
Usínání s hudbou
1 Začněte přehrávat požadovaný zdroj hudby.
2 Stiskněte tlačítko SLEEP. Zobrazí se indikátor „SLEEP“.
3 Stisknutím tlačítka SLEEP vyberte dobu automatického vypnutí.
Při každém stisknutí tlačítka se indikátor změní takto: „60“ t „90“ t „120“ t
„OFF“ t „10“ t „20“ t „30“.
Výběr charakteristiky zvuku
Stisknutím jednoho z tlačítek SOUND MODE vyberte požadované zabarvení zvuku.
(Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko SOUND.)
Tlačítko Výsledný zvuk
ROCK silný, jasný zvuk, zvýraznění hloubek a výšek
POP
lehký, zřetelný zvuk, zvýraznění výšek a středů
JAZZ
perkusní zvuk, zvýraznění basů
VOCAL přítomnost vokálů, zesílení středů
FLAT
celý dynamický rozsah vhodný například pro klasickou hudbu
Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až se na displeji zobrazí indikátory „REP 1“
„REP ALL“ „SHUF“ „SHUF REP“ „PGM“ „PGM REP“. Poté pokračujte takto:
Funkce
opakování jedné stopy
Volba
„REP 1“
Zrušení funkce automatického vypnutí přehrávání
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj vypněte.
Nastavení zvýraznění zvuku
Výběr režimu přehrávání
Poznámka
Pokud chcete tuto funkci použít s přehráváním kazety, postupujte takto:
Je-li délka jedné strany kazety větší než nastavený čas, přehrávač se nevypne, dokud se
kazeta nepřehraje až na konec.
opakování všech stop
náhodné přehrávání
opakování stop
v náhodném pořadí
naprogramované
přehrávání
„REP ALL“
„SHUF“
„SHUF REP“
„PGM“
opakování
„PGM REP“
naprogramovaných stop
Poté postupujte takto
Stiskněte číselné tlačítko stopy, kterou
chcete opakovat.
Stiskněte tlačítko u.
Stiskněte tlačítko u.
Stiskněte tlačítko u.
Pomocí číselných tlačítek zadejte stopy
(maximálně 20), které chcete naprogramovat,
v požadovaném pořadí (viz obr. F).
Poté stiskněte tlačítko u.
Pomocí číselných tlačítek zadejte stopy
(maximálně 20), které chcete naprogramovat,
v požadovaném pořadí.
Poté stiskněte tlačítko u.
Zrušení vybraného režimu přehrávání
Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud z displeje nezmizí vybraný režim.
Zesílení basů
Kontrola naprogramovaných stop a pořadí přehrávání na displeji
Stiskněte tlačítko MEGA BASS.
Na displeji se zobrazí indikátor „MEGA BASS“.
Chcete-li se vrátit k běžnému zvuku, stiskněte tlačítko znovu.
Chcete-li před přehráváním zkontrolovat pořadí stop, stiskněte tlačítko
DISPLAY•ENT•MEMORY.
Při každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí číslo další stopy v naprogramovaném
pořadí.
Efekt MEGA Xpand
Změna aktuálního programu
Stiskněte tlačítko MEGA Xpand.
Na displeji se zobrazí indikátor „MEGA Xpand“.
Přístroj použije při přehrávání efekt rozšířeného zvukového pole.
Chcete-li se vrátit k běžnému zvuku, stiskněte tlačítko znovu.
Pokud se nepřehrává disk CD, stiskněte jednou tlačítko x. Pokud se přehrává disk
CD, stiskněte tlačítko dvakrát. Aktuální program bude vymazán. Poté podle pokynů
pro sestavení programu sestavte nový program.
Tip
Vytvořený program si můžete nahrát. Po vytvoření programu vložte prázdnou kazetu a
stisknutím tlačítka z spuste nahrávání.
Stiskněte opakovaně tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET, dokud se na
displeji nezobrazí požadované pásmo (přímé zapnutí přístroje).
Při každém stisknutí tlačítka se indikátor změní takto:
CFD-S550: „FM“ t „AM“
CFD-S550L: „FM“ t „MW“ t „LW“
Přehrávání kazety
1
Tip
Stiskněte tlačítko TAPE (přímé zapnutí přístroje).
(Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPERATE (nebo POWER) a
poté stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji
zobrazí indikátor „TAPE“.)
2
Stisknutím tlačítka xZ otevřete kazetový prostor a vložte nahranou
kazetu. Zavřete kazetový prostor. Používejte výhradně kazety typu
TYPE I (Normal).
3
Stiskněte tlačítko n.
Podržte stisknuté tlačítko TUNE + nebo –, dokud se na displeji nezačnou
měnit číslice označující frekvenci.
Přehrávač automaticky prochází jednotlivé frekvence a zastaví se,
jakmile najde stanici s dostatečně silným signálem.
Nemůžete-li stanici naladit, opakovaným stisknutím tlačítka měňte
frekvenci po jednotlivých krocích.
Změna intervalu ladění pro pásmo AM/SV
Interval ladění pro pásmo AM/SV je výrobcem nastaven na hodnotu 9 kHz.
Chcete-li změnit interval ladění pro pásmo AM/SV, postupujte takto:
1 Podržte stisknutá tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET a x odpojte napájecí
kabel ze sítě.
2 Podržte stisknutá tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET a x znovu zapojte
napájecí kabel do sítě. Interval ladění se změní a na displeji se po dobu 2 sekund
zobrazí indikátory „AM 9“ „MW 9“ nebo „AM 10“ „MW 10“.
Po změně intervalu ladění je třeba smazat předvolené rozhlasové stanice.
vyjmutí kazety
3
Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENT•MEMORY.
Stanice jsou do paměti ukládány postupně od nižších frekvencí k vyšším.
Podržte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET stisknuté po dobu 2
sekund, dokud na displeji nezačne blikat indikátor „AUTO“.
1
2
Vyberte zdroj, ze kterého chcete nahrávat.
Typ zdířky
kabelu
Optická minizdířka
(MiniDisc, atd.)
7kolíkový konektor typu L
(DAT, atd.)
Čtvercový optický
konektor (MiniDisc,
DAT, atd.)
Nahrávání z CD přehrávače
Stiskněte tlačítko CD a vložte disk CD (viz část „Přehrávání disku CD“).
Nahrávání z rozhlasu
Stiskněte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET a nalate požadovanou
stanici (viz část „Poslech rozhlasu“).
3
Stisknutím tlačítka z spuste nahrávání.
(Tlačítko n bude stisknuto automaticky.)
Funkce
zastavení nahrávání
pauza v nahrávání
Tlačítko
xZ
X
Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte toto
tlačítko znovu.
2
3
4
Číslo modelu připojovaného přístroje,
který má být připojen
POC-5AB
POC-DA12P
POC-10A
Zapněte tento přehrávač a připojený přístroj.
Připravte připojenou komponentu k nahrávání.
Stisknutím tlačítka u spuste přehrávání kompaktního disku.
Nahrávání zvuku z připojeného zařízení
1
Tipy
• Nastavení hlasitosti nebo barvy zvuku nemá na nahrávání vliv.
• Pokud se při příjmu vysílání v pásmu AM nebo SV/DV ozývají po stisknutí tlačítka z v kroku
3 šumy, vyberte stisknutím tlačítka MODE polohu režimu ISS (Interference Suppress
Switch), která co nejvíce potlačuje šum.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, bude-li přístroj při nahrávání napájen ze sítě.
• Chcete-li smazat nahrávku, postupujte takto:
1 Vložte kazetu s nahrávkou, kterou chcete smazat.
2 Stiskněte tlačítko TAPE.
3 Stiskněte tlačítko z.
Pomocí digitálního spojovacího kabeluo (není součástí dodávky) propojte
zdířku OPTICAL DIGITAL OUT (CD) tohoto přehrávače s digitální vstupní
zdířkou zařízení MiniDisc a DAT.
* Použijte spojovací kabel podle druhu zdířky digitálního vstupu připojovaného přístroje.
Podrobné informace o zapojení jsou uvedeny v příručce k připojovanému zařízení.
Zdířka OPTICAL DIGITAL OUT (CD) na tomto přístroji má čtvercový tvar.
xZ
Stisknutím tlačítka xZ otevřete kazetový prostor a vložte prázdnou
kazetu. Používejte výhradně kazety typu TYPE I (Normal).
Stanici nelze naladit automaticky
Stanici se slabým signálem musíte naladit ručně.
1 Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.
2 Nalate požadovanou stanici.
3 Podržte po dobu 2 sekund stisknuté číselné tlačítko s číslem, pod kterým chcete
stanici uložit.
Chcete-li vybrat předvolbu s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a
poté příslušná číselná tlačítka.
Poslední tlačítko musíte držet stisknuté nejméně po dobu 2 sekund.
(Příklad: Chcete-li vybrat číslo 12, stiskněte nejprve tlačítka >10 a 1, a poté podržte
tlačítko 2 stisknuté po dobu 2 sekund.)
Tlačítko
xZ
m nebo M
X
Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte
toto tlačítko znovu.
1
Rozhlasové stanice můžete uložit do paměti přehrávače. Můžete předvolit až 30
rozhlasových stanic (CFD-S550), 20 pro VKV a 10 pro AM v libovolném pořadí, nebo
40 stanic (CFD-S550L), 20 pro VKV a 10 pro SV a DV v libovolném pořadí.
Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.
Přes reproduktory tohoto přístroje můžete poslouchat také zvuk z dalších přístrojů,
například přenosného přehrávače MD či CD, televize nebo videorekordéru, nebo si
přehrát kompaktní disk na MiniDisc.
Než začnete se zapojováním, přesvědčte se, že jsou všechny přístroje vypnuté.
Podrobné informace o zapojení jsou uvedeny v návodu k připojovanému zařízení.
Nahrávání
Předvolba rozhlasových stanic
1
2
Připojení přídavného zařízení
(pouze model CFD-S550L)
Nahrávání z disku CD na přístroj MiniDisc nebo DAT
Funkce
zastavení přehrávání
rychlé převíjení dopředu nebo dozadu
pauza v přehrávání
Je-li příjem v pásmu VKV nekvalitní, stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí
indikátor „Mono“. Přijímač bude hrát monofonně.
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY•ENT•MEMORY (viz obr. E).
VOL –, +*
Displej
E
2
Stiskněte tlačítko u (na dálkovém ovladači N).
Přehrávač přehraje jednou všechny stopy.
* Pokud na displeji svítí indikátor „SHUF“ nebo „PGM“, nelze vyhledávat stopy. Indikátor
vypnete stisknutím tlačítka x.
CD
1
Vložte disk CD do prostoru pro kompaktní disk.
.,>
LINE IN (pouze model CFD-S550L)
OPERATE
(POWER)
Stiskněte tlačítko CD (přímé zapnutí přístroje).
(Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OPERATE (nebo POWER) a
poté stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji
zobrazí indikátor „Cd“.)
Poslech rozhlasu
Spojte zdířku LINE IN tohoto přehrávače s výstupní zdířkou nebo zdířkou
sluchátek jiného zařízení pomocí spojovacího kabelu audio* (není
součástí dodávky).
* Pro nahrávací zařízení MiniDisc: kabel se stereofonním mini
konektorem na obou stranách.
* Pro televizor a videorekordér: kabel se stereofonním mini konektorem
na jedné straně a dvěma audio konektory na druhé straně.
2
3
Stisknutím tlačítka LINE zobrazte indikátor „LInE“.
Spuste přehrávání na zařízení připojeném do zdířky LINE IN přehrávače.
Tip
Tip
Předvolené rozhlasové stanice zůstanou uloženy v paměti i po odpojení napájecího kabelu
nebo vyjmutí baterií.
Přehrávání předvolených rozhlasových stanic
1
2
Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.
Stisknutím číselných tlačítek nalate předvolenou stanici.
Chcete-li vybrat předvolbu s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve
tlačítko >10 a poté příslušná číselná tlačítka.
(Příklad: Chcete-li naladit předvolbu 12, stiskněte nejprve tlačítko >10 a
poté tlačítka 1 a 2.)
Zvuk z připojeného přístroje můžete nahrát. Vložte prázdnou kazetu do kazetového prostoru a
stiskněte tlačítko z.
Poznámky
• Chcete-li předejít chybné funkci přístroje, připojte pevně všechny kabely.
• Nechcete-li připojit další zařízení, zavřete kryt, aby zdířky OPTICAL DIGITAL OUT (CD) a
LINE IN byly chráněny před prachem.
Download PDF

advertising