Sony | CFD-G500L | Sony CFD-G500L Návod k obsluze

Bezpečnostní
opatření
Bezpečnost
• Vzhledem k tomu, že laserový paprsek
v CD přehrávači je škodlivý pro oči,
nepokoušejte se rozebrat kryt
přístroje. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
• Spadne-li do přístroje jakýkoliv pevný
předmět nebo vnikne-li do něj
kapalina, přístroj odpojte a před
dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
• Na přístroji není možné přehrávat
disky zvláštních tvarů (srdcové,
čtvercové či hvězdicové).
Pokud se o to pokusíte, můžete
přístroj poškodit. Tyto disky
nepoužívejte.
Čistění krytu přístroje
• Kryt přístroje, panel a ovládací prvky
otírejte měkkým hadříkem mírně
navlhčeným ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte
abrazivní houbičky, písek na nádobí
ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo
benzín.
Poznámky ke kazetám
• Vylomte ochrannou pojistku ze strany
A nebo B kazety, abyste zabránili
náhodnému přehrání obsahu kazety.
Chcete-li na kazetu znovu nahrávat,
přelepte otvor po vylomené pojistce
lepicí páskou.
Strana A
Pojistka pro stranu A
Pojistka pro stranu B
Umístění
• Přístroj nenechávejte v blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu
záření, nadměrné prašnosti nebo
mechanickým otřesům.
• Přístroj nestavte na šikmé nebo vratké
plochy.
• Neumísujte žádné předměty do
blízkosti 10 mm od přístroje.
Ventilační otvory nesmějí být zakryty,
jinak přístroj nemůže správně
fungovat a mohlo by dojít ke zkrácení
životnosti jednotlivých komponent.
• Ponecháte-li přístroj v autě
zaparkovaném na slunci, umístěte jej
tak, aby nebyl vystaven přímému
slunečnímu záření.
• Reproduktory obsahují silný magnet.
Nepřibližujte k přístroji kreditní karty s
magnetickým proužkem nebo
mechanické náramkové hodinky,
mohlo by dojít k jejich poškození.
Obsluha
• Pokud je přístroj přenesen z
chladného do teplého prostředí, nebo
je-li umístěn ve velmi vlhké místnosti,
může na čočkách CD přehrávače
zkondenzovat vlhkost. Nastane-li tato
situace, nebude přístroj řádně
fungovat. V tom případě vyjměte disk
CD a počkejte přibližně 1 hodinu,
dokud přístroj nevyschne.
• Pokud jste přístroj delší dobu
nepoužívali, zapněte ho před vložením
kazety na několik minut v režimu
přehrávání, aby se zahřál.
Všeobecné
Přístroj nelze zapnout.
• Zapojte přívodní kabel pevně do zásuvky.
• Zkontrolujte, že jsou baterie vloženy
správně.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
• Pokud je přehrávač napájen z baterií,
nelze jej zapnout dálkovým ovladačem.
Není slyšet žádný zvuk.
• S výjimkou režimu dlouhého
nepřetržitého nahrávání nebo
přehrávání nedoporučujeme používání
kazet s přehrávací dobou přesahující
90 minut.
Poznámky k disku CD
• Před začátkem přehrávání očistěte
disk CD jemnou prachovkou. Disk
otírejte směrem od středu k okrajům.
• Přesvědčte se, zda-li je na displeji
zobrazena požadovaná funkce.
• Nastavte hlasitost.
• Posloucháte-li přes reproduktory, odpojte
sluchátka.
Je slyšet šum.
• V blízkosti přístroje je používán mobilní
telefon nebo jiné zařízení vysílající radiové
vlny. tUmístěte mobilní telefon nebo
příslušné zařízení dále od přístroje.
CD přehrávač
Kazetový přehrávač
Pásek se po stisknutí funkčního
tlačítka nezačne pohybovat.
• Zavřete řádně kazetový prostor.
Tlačítko REC z nefunguje nebo nelze
kazetu přehrávat či na ni nahrávat.
• Zkontrolujte, zda je kazeta opatřena
ochrannou pojistkou.
• Přesvědčte se, jestli se na displeji objeví
„TAPE“.
Zhoršená kvalita nebo zkreslení při
přehrávání, nahrávání nebo mazání.
• Očistěte hlavy, přítlačné kolečko a hnací
hřídel tampónem lehce navlhčeným v
čisticím roztoku nebo alkoholu.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
• Použili jste kazetu typu TYPE II (High
Position) nebo TYPE IV (Metal).
Používejte výhradně kazety typu TYPE I
(Normal).
• Odmagnetizujte hlavy pomocí běžně
dostupného odmagnetizovače.
• Nepoužívejte rozpouštědla jako
benzín, ředidla, domácí čisticí
přípravky nebo antistatický sprej
určený na vinylové gramofonové
desky.
• Nevystavujte disky CD přímému slunci
nebo tepelným zdrojům, jako jsou
horké ventilátory, ani je nenechávejte
v autě zaparkovaném na slunci,
protože teplota uvnitř vozu může být
značně vysoká.
• Na disky CD nelepte žádné papírky
ani nálepky a neškrábejte po jejich
povrchu.
• Po přehrání uložte disk CD do
pouzdra.
Škrábance, nečistoty nebo otisky prstů
na disku CD mohou vést k chybám při
přehrávání.
Informace týkající se disků CDR/CD-RW
Na tomto přehrávači lze přehrávat disky
CD-R/CD-RW nahrané ve formátu CDDA*. Možnost přehrávání těchto disků
ale závisí na kvalitě disků a
záznamového zařízení.
* CD-DA je zkratka pro Compact Disc
Digital Audio. Tento formát
představuje standard pro nahrávání
zvukových disků CD.
Hudební disky kódované
technologiemi ochrany proti
kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu
Compact Disc (CD). Některé hudební
společnosti vydávají v poslední době
zvukové disky kódované pomocí
technologií zajišujících ochranu proti
kopírování. Mějte na paměti, že některé
takové disky neodpovídají standardu
CD, a nelze je proto přehrávat na tomto
zařízení.
S veškerými problémy a dotazy
týkajícími se přístroje se obracejte na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
• Vložte kompaktní disk nálepkou nahoru.
• Očistěte disk CD.
• Vyjměte disk CD a nechte prostor pro
kompaktní disky přibližně hodinu
otevřený, aby vyschl.
• Disk CD-R/CD-RW nebyl uzavřen.
Uzavřete disk CD-R/CD-RW pomocí
nahrávacího zařízení.
• Vyskytly se problémy s kvalitou disku CDR/CD-RW, s nahrávacím zařízením nebo
použitým softwarem.
• Disk CD-R/CD-RW je prázdný.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
Hlava pro nahrávání a přehrávání
Hnací hřídel
Rozhlasový přijímač
Příjem není kvalitní.
• Kvalitu příjmu v pásmu FM zlepšíte
nasměrováním antény.
• Příjem v pásmu AM či MW/LW zlepšíte
změnou umístění přehrávače.
Zvuk je slabý nebo špatné kvality.
• Jsou-li baterie slabé, vyměňte je všechny
za nové.
• Umístěte přístroj dále od televizoru.
• Používáte-li dálkové ovládání při poslechu
rádia na AM nebo MW/LW, může dojít ke
vzniku šumů. To je nevyhnutelné.
Obraz na obrazovce televizoru není
stabilní.
• Posloucháte-li vysílání v pásmu FM v
blízkosti televizoru s pokojovou anténou,
umístěte přístroj dále od televizoru.
CD přehrávač
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: 780 nm
Režim vyzařování: Kontinuální
Výstupní výkon laseru: Méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické
snímací části s aperturou 7 mm.)
Rychlost hnací hřídele
200 ot./min až 500 ot./min (CLV)
Počet kanálů
2
Frekvenční rozsah
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rychlé kolísání
Pod měřitelnou hranicí
Rozměry
Přibližně 530 × 327 × 241 mm (š/v/h)
(včetně vyčnívajících částí)
Hmotnost
Přibližně 8 kg (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
Napájecí kabel (1)
Dálkový ovladač (1)
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Volitelné příslušenství
Sluchátka Sony MDR
Cesky
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak
nebezpečí vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
CD Radio
CassetteCorder
Návod k použití
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách,
jako jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou,
např. vázy, předejdete tak možnosti vzniku
požáru či úrazu elektrickým proudem.
Rozhlasový přijímač
CFD-G500
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz
CFD-G500L
Mazací hlava
Přítlačné kolečko
Čočky
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz
(v krocích po 9 kHz)
530 - 1 610 kHz
(v krocích po 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Mezifrekvence
FW: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM/MW/LW: Vestavěná feritová tyčová
anténa
Dochází k výpadkům zvuku.
Je slyšet šum.
• Ztlumte hlasitost.
• Očistěte disk CD nebo ho vyjměte, pokud
je silně poškozený.
• Umístěte přehrávač tak, aby byl chráněn
před vibracemi.
• Vyčistěte čočky pomocí běžně
dostupného balónku.
• K výpadkům zvuku nebo výskytu šumu
může docházet, pokud používáte
nekvalitní disk CD-R/CD-RW, případně
pokud se vyskytly problémy s nahrávacím
zařízením nebo softwarem.
Technické údaje
Kmitočtový rozsah
Kompaktní disk nehraje nebo na
displeji svítí indikátor „no dISC“, i
když je do přehrávače vložen disk CD.
Zdroje napájení
• Při napájení ze sítě zkontrolujte, zda
provozní napětí přehrávače odpovídá
napětí elektrické sítě ve vaší zemi (viz
část „Technické údaje“) a použijte
dodávaný napájecí kabel.
Nepoužívejte jiný typ.
• Přístroj není odpojen od zdroje
napájení (ze sítě), pokud je zapojen do
zásuvky, a to i tehdy, je-li vypnutý.
• Při napájení z baterií použijte osm
baterií R20 (velikost D).
• Nepoužíváte-li k napájení baterie,
vyjměte je. Předejdete tak poškození
přístroje způsobenému vytečením
elektrolytu nebo korozí.
• Typový štítek s informacemi o
provozním napětí, příkonu apod. je
umístěn na spodní straně přístroje.
Odstraňování
problémů
Kazetový magnetofon
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Jsou-li baterie dálkového ovladače vybité,
vyměňte je všechny za nové.
• Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač
namířen na senzor dálkového ovládání na
přístroji.
• Odstraňte případné překážky mezi
dálkovým ovladačem a přístrojem.
• Zkontrolujte, zda není senzor dálkového
ovládání vystaven silnému světlu,
například slunci nebo světlu zářivky.
• Při ovládání přístroje dálkovým
ovladačem přistupte blíže k přístroji.
Pokud problémy přetrvávají i po vyzkoušení
uvedených postupů, odpojte napájecí kabel
a vyjměte všechny baterie. Počkejte, až
zhasnou všechny indikátory na displeji, a
poté znovu zapojte napájecí kabel a vložte
baterie. Jestliže nedošlo k vyřešení
problému, obrate se na nejbližší
zastoupení společnosti Sony.
Systém nahrávání
4stopý, 2kanálový, stereo
Doba rychlého převíjení
Přibližně 120 sekund s kazetou Sony C-60
Frekvenční rozsah
TYPE I (Normal): 70 - 13 000 Hz
CFD-G500
CFD-G500L
©2004 Sony Corporation
3-265-620-42 (1)
Zdroje napájení
C
Obecné
Reproduktor
Širokopásmový: Průměr 10 cm, 3,2 Ω,
kuželový typ (2)
Hloubkový reproduktor: Průměr 10 cm, 4 Ω,
kuželový typ (1)
Vstup
Zdířka LINE IN (stereo mini zdířka)
Minimální vstupní úroveň 330 mV
Výstup
Sluchátka (stereo mini zdířka)
Pro sluchátka s impedancí 16 - 68 Ω
Maximální výkon
Širokopásmový: 8 W
Hloubkový reproduktor: 12 W
Požadavky na napájení
CD přehrávač, rozhlasový přijímač a
kazetový magnetofon:
230 V stř., 50 Hz
12 V, stejnosměrné napětí, 8 baterií R20
(velikost D)
Dálkový ovladač:
3 V, stejnosměrné napětí, 2 baterie R03
(velikost AAA)
Příkon
Střídavé napětí 30 W
Životnost baterií
CD přehrávač, rozhlasový přijímač a
kazetový magnetofon:
Poslech v pásmu FM
Sony R20P: Přibližně 6 h
Sony alkalické LR20: Přibližně 18 h
Přehrávání kazety
Sony R20P: Přibližně 1,5 h
Sony alkalické LR20: Přibližně 6 h
Přehrávání disku CD
Sony R20P: Přibližně 1 h
Sony alkalické LR20: Přibližně 4 h
B
1 do konektoru AC IN
A
Připojte napájecí kabel A nebo vložte osm baterií R20 (velikost D, nejsou součástí
dodávky) do bateriového prostoru B.
Poznámky
• V případě, že svítí indikátor OPR/BATT slabě nebo přehrávač přestane fungovat, vyměňte
baterie. Nahrate všechny baterie novými. Před výměnou baterií se ujistěte, že jste z
přehrávače vyjmuli kompaktní disk.
• Chcete-li napájet přehrávač z baterií, odpojte napájecí kabel.
• Je-li přehrávač napájen z baterií, nelze jej zapnout pomocí dálkového ovladače.
Příprava dálkového ovladače C
Vložte dvě baterie R03 (velikost AAA, nejsou součástí dodávky).
Výměna baterií
Při běžném používání by baterie měly vydržet přibližně šest měsíců. Pokud již nelze
přehrávač ovládat dálkovým ovladačem, vyměňte baterie za nové.
2 do elektrické zásuvky
Přehrávání disku CD
Umístění ovládacích prvků
Dálkový ovladač
Vložení disku CD
Vložení kazety
Strana, kterou chcete
přehrávat, směrem nahoru
SLEEP
FUNCTION
OPERATE
(POWER)
Číselná tlačítka
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj zapněte.
Vložte disk CD do prostoru pro kompaktní disk.
Stiskněte tlačítko u (N na dálkovém ovladači).
Přehrávač přehraje jednou všechny stopy.
MODE
POWER DRIVE WOOFER
BAND
*
Z PUSH
OPEN/CLOSE
DISPLAY
ENTER
MEMORY
TUNE –, +
MODE
VOL +*, –
x
u*
N
., >
x
X
WOOFER
i
přechod na další stopu
přechod na předchozí stopu
vyjmutí kompaktního disku
TUNE +, –
SOUND
nalezení konkrétního místa
během poslechu
nalezení konkrétního místa
během sledování displeje
nalezení určité stopy*
Tlačítko
x
u (X na dálkovém ovladači)
Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte toto
tlačítko znovu.
>
.
Z PUSH OPEN/CLOSE
> (dopředu) nebo . (dozadu), dokud nenajdete
hledané místo
> (dopředu) nebo . (dozadu), dokud nenajdete
hledané místo
číselné tlačítko odpovídající číslu stopy
* Pokud na displeji svítí indikátor „SHUF“ nebo „PGM“, nelze vyhledávat stopy. Indikátor
vypnete stisknutím tlačítka x.
Tip
Chcete-li vyhledat stopy s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté
odpovídající číselná tlačítka na dálkovém ovladači.
Příklad: Chcete-li přehrát stopu číslo 23, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté tlačítka 2 a 3.
Použití displeje
LINE IN
OPERATE
(POWER)
., >
PRESET –, +
SLEEP
*Na tlačítku je umístěn vystouplý bod.
Kontrola zbývajícího času
LINE
RADIO BAND
AUTO PRESET
Displej
OPR/BATT
Při přehrávání disku CD stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Údaje na displeji se mění následujícím způsobem:
VOL +*, –
Senzor dálkového ovládání
t číslo aktuální stopy a doba přehrávání
r
číslo aktuální stopy a zbývající doba přehrávání této stopy*
r
počet zbývajících stop a zbývající doba přehrávání disku CD
Displej
D
Celkový počet stop
Celková doba přehrávání
E
Naprogramovaná stopa
Pořadí přehrávání
* U stop s vyšším číslem než 20 bude zbývající čas znázorněn na displeji takto „- -:- -“.
Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, až se na displeji zobrazí indikátory „REP 1“
„REP ALL“ „SHUF“ „SHUF REP“ „PGM“ „PGM REP“. Poté pokračujte takto:
Zapnutí a vypnutí přístroje
Zesílení basů
CFD-G500L: Stiskněte tlačítko OPERATE.
CFD-G500: Stiskněte tlačítko POWER nebo OPERATE.
Stiskněte tlačítko VOL +, –.
Stisknutím tlačítka POWER DRIVE WOOFER (na dálkovém ovladači WOOFER) vyberte
na displeji indikátor
nebo
. Efektivnější je
. Je-li
použita funkce POWER DRIVE WOOFER, rozsvítí se kroužek na předním panelu.
Chcete-li se vrátit k běžnému zvuku, tiskněte tlačítko, dokud indikátor na displeji
nezhasne.
Poslech přes sluchátka
Poznámky
opakování všech stop
Připojte sluchátka ke zdířce i (sluchátka).
• Je-li nastaven časovač vypnutí, kroužek se nerozsvítí ani v případě, že je použita funkce
WOOFER.
• Při použití sluchátek není funkce WOOFER aktivní.
náhodné přehrávání
opakování stop
v náhodném pořadí
Nastavení zabarvení zvuku (SOUND/POWER DRIVE
WOOFER)
Máte možnost nastavit zabarvení reprodukovaného zvuku.
Výběr charakteristiky zvuku
Stiskněte opakovaně SOUND, abyste zadali požadované zabarvení zvuku.
Volba
Výsledek
silný, jasný zvuk, zvýraznění nízkého a vysokého zvukového
rozsahu
perkusní zvuk, zesílení basů
Poté postupujte takto
Stisknutím tlačítka . nebo > vyberte
stopu, kterou chcete opakovat, poté
stiskněte tlačítko u.
Stiskněte tlačítko u.
„REP ALL“
Stiskněte tlačítko u.
„SHUF“
„SHUF REP“ Stiskněte tlačítko u.
Volba
„REP 1“
Usínání s hudbou
1
2
3
opakování
„PGM REP“
naprogramovaných stop
„PGM“
Začněte přehrávat požadovaný zdroj hudby.
Stisknutím tlačítka SLEEP vyberte dobu automatického vypnutí.
Při každém stisknutí tlačítka se indikátor změní takto: „60“ t „90“ t
„120“ t „OFF“ t „10“ t „20“ t „30“.
Zrušení funkce automatického vypnutí přehrávání
slabý, široký zvuk, zvýraznění vysokého a středního
zvukového rozsahu
Funkce
opakování jedné stopy
naprogramované
přehrávání
Stiskněte tlačítko SLEEP.
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj vypněte.
Pomocí tlačítek . nebo > a tlačítka
DISPLAY•ENTER•MEMORY zadejte stopy
které chcete naprogramovat, v požadovaném
pořadí (až 20 stop - viz obr. E). Poté
stiskněte tlačítko u.
Pomocí tlačítek . nebo > a tlačítka
DISPLAY•ENTER•MEMORY zadejte stopy
které chcete naprogramovat, v požadovaném
pořadí (až 20 stop). Poté stiskněte tlačítko u.
Na dálkovém ovladači
Jakmile vyberete indikátor „PGM“ nebo „PGM REP“, stiskněte číselná tlačítka pro
požadovanou stopu (až 20 stop), poté stiskněte tlačítko N.
Poznámka
Pokud chcete tuto funkci použít s přehráváním kazety, postupujte takto:
Je-li délka jedné strany kazety větší než nastavený čas, přehrávač se nevypne, dokud se
kazeta nepřehraje až na konec.
Zrušení vybraného režimu přehrávání
Stiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud z displeje nezmizí vybraný režim.
Kontrola naprogramovaných stop a pořadí přehrávání na displeji
přítomnost vokálů, zesílení středního zvukového rozsahu
celý dynamický rozsah pro hudbu, jako je klasická hudba
Stiskněte opakovaně tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET (BAND na
dálkovém ovladači), dokud se na displeji nezobrazí požadované pásmo.
Při každém stisknutí tlačítka se indikátor změní takto:
CFD-G500: „FM“ t „AM“
CFD-G500L: „FM“ t „MW“ t „LW“.
Podržte stisknuté tlačítko TUNE + nebo –, dokud se na displeji nezačnou
měnit číslice označující frekvenci.
Přehrávač automaticky prochází jednotlivé frekvence a zastaví se,
jakmile najde stanici s dostatečně silným signálem.
Nemůžete-li stanici naladit, opakovaným stisknutím tlačítka měňte
frekvenci po jednotlivých krocích.
Chcete-li před přehráváním zkontrolovat pořadí stop, stiskněte tlačítko
DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Při každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí číslo další stopy v naprogramovaném pořadí.
Změna aktuálního programu
Pokud se nepřehrává disk CD, stiskněte jednou tlačítko x. Pokud se přehrává disk
CD, stiskněte tlačítko dvakrát. Aktuální program bude vymazán. Poté podle pokynů
pro sestavení programu sestavte nový program.
Tipy
• Stejný program si můžete přehrát ještě jednou, protože tento je uložen v paměti, dokud
neotevřete přihrádku na disky.
• Vytvořený program si můžete nahrát. Po vytvoření programu vložte prázdnou kazetu a
stisknutím tlačítka z spuste nahrávání.
Přehrávání kazety
1
2
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj zapněte.
3
Stiskněte tlačítko N.
Stisknutím tlačítka xZ otevřete kazetový prostor a vložte nahranou
kazetu. Zavřete kazetový prostor. Používejte výhradně kazety typu
TYPE I (Normal).
Funkce
zastavení přehrávání
rychlé převíjení dopředu nebo dozadu
Tlačítko
xZ
M nebo m
pauza v přehrávání
X
Chcete-li pokračovat v přehrávání,
stiskněte toto tlačítko znovu.
xZ
vyjmutí kazety
Tip
Je-li příjem v pásmu FM nekvalitní, stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí
indikátor „Mono“. Přijímač bude hrát monofonně.
Změna intervalu ladění pro pásmo MW (Pouze CFD-G500L)
Chcete-li změnit interval ladění pro pásmo AM/MW, postupujte takto:
1 Stiskněte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET, dokud se nezobrazí indikátor
„MW“.
2 Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER•MEMORY po dobu 2 sekund.
3 Stiskněte na 2 sekundy tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET.
Zobrazí se indikátor „MW 9“ nebo „MW 10“.
4 Stisknutím tlačítka TUNE + nebo – vyberte „MW 9“ pro interval 9 kHz nebo
„MW 10“ pro interval 10 kHz.
5 Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Po změně intervalu ladění je třeba smazat předvolené rozhlasové stanice v
pásmech MW.
Předvolba rozhlasových stanic
Rozhlasové stanice můžete uložit do paměti přehrávače. Můžete předvolit až 30
rozhlasových stanic (CFD-G500), 20 pro FM a 10 pro AM v libovolném pořadí, nebo 40
stanic (CFD-G500L), 20 pro FM a 10 pro MW a LW v libovolném pořadí.
1
2
3
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj zapněte.
4
Stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Stanice jsou do paměti ukládány postupně od nižších frekvencí k vyšším.
Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.
Podržte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET stisknuté po dobu 2
sekund, dokud na displeji nezačne blikat indikátor „AUTO“.
Stanici nelze naladit automaticky
Výběr režimu přehrávání
Nastavení hlasitosti
3
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj zapněte.
Kontrola celkového počtu stop a doby přehrávání
Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY•ENTER•MEMORY (viz obr. D).
SOUND
1
2
Stisknutím tlačítka Z PUSH OPEN/CLOSE zavřete prostor pro kompaktní disk.
Funkce
zastavení přehrávání
pauza v přehrávání
Stranou se štítkem nahoru
Poslech rozhlasu
Stanici se slabým signálem musíte naladit ručně.
1 Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj zapněte.
2 Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.
3 Nalate požadovanou stanici.
4 Podržte stisknuté tlačítko DISPLAY•ENTER•MEMORY po dobu 2 sekund, dokud na
displeji nezačne blikat číslo předvolby.
5 Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET + nebo –, dokud nebude na displeji blikat
číslo předvolby, které chcete aktuální stanici přiřadit.
6 Stiskněte DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Nová stanice nahradí starou stanici.
Na dálkovém ovladači
1 Stiskněte BAND, aby se na displeji objevilo požadované pásmo.
2 Naladte požadovanou stanici.
3 Podržte po dobu 2 sekund stisknuté číselné tlačítko s číslem, pod kterým chcete
stanici uložit.
Chcete-li vybrat předvolbu s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a
poté příslušná číselná tlačítka.
Poslední tlačítko musíte držet stisknuté nejméně po dobu 2 sekund.
(Příklad: Chcete-li vybrat číslo 12, stiskněte nejprve tlačítka >10 a 1, a poté podržte
tlačítko 2 stisknuté po dobu 2 sekund.)
Přehrávání předvolených rozhlasových stanic
1
2
3
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj zapněte.
Stisknutím tlačítka RADIO BAND•AUTO PRESET vyberte pásmo.
Stisknutím tlačítka PRESET + nebo – nalate předvolenou stanici.
Na dálkovém ovladači
1 Stiskněte tlačítko BAND.
2 Stisknutím číselných tlačítek nalate předvolenou stanici.
Chcete-li vybrat předvolbu s číslem vyšším než 10, stiskněte nejprve tlačítko >10 a
poté příslušná číselná tlačítka.
(Příklad: Chcete-li naladit předvolbu 12, stiskněte nejprve tlačítko >10 a poté tlačítka
1 a 2.)
Nahrávání
1
2
Stisknutím tlačítka OPERATE (nebo POWER) přístroj vypněte.
3
Vyberte zdroj, ze kterého chcete nahrávat.
Stisknutím tlačítka xZ otevřete kazetový prostor a vložte prázdnou
kazetu. Používejte výhradně kazety typu TYPE I (Normal).
Nahrávání z CD přehrávače
Stiskněte tlačítko x a vložte disk CD (viz část „Přehrávání disku CD“).
Nahrávání z rozhlasu
Stiskněte tlačítko RADIO BAND•AUTO PRESET a nalate požadovanou
stanici (viz část „Poslech rozhlasu“).
4
Stisknutím tlačítka z spuste nahrávání.
(Tlačítko N bude stisknuto automaticky.)
Funkce
zastavení nahrávání
pauza v nahrávání
Tlačítko
xZ
X
Chcete-li pokračovat v nahrávání, stiskněte
toto tlačítko znovu.
Tipy
• Nastavení hlasitosti nebo barvy zvuku nemá na nahrávání vliv.
• Pouze CFD-G500L: Pokud se při příjmu vysílání v pásmu MW/LW ozývají po stisknutí
tlačítka z v kroku 4 šumy, vyberte stisknutím tlačítka MODE polohu režimu ISS
(Interference Suppress Switch), která co nejvíce potlačuje šum.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, bude-li přístroj při nahrávání napájen ze sítě.
• Chcete-li smazat nahrávku, postupujte takto:
1 Vložte do přístroje kazetu, jejíž záznam chcete vymazat.
2 Stiskněte tlačítko X.
3 Stiskněte tlačítko z. (Tlačítko N bude stisknuto automaticky.)
4 Stiskněte tlačítko X.
Připojení přídavného zařízení
Přes reproduktory tohoto přístroje můžete poslouchat také zvuk z dalších přístrojů,
například televizoru, videorekordéru a přenosného přehrávače MD či CD.
Než začnete se zapojováním, přesvědčte se, že jsou všechny přístroje vypnuté.
Podrobné informace o zapojení jsou uvedeny v návodu k připojovanému zařízení.
Připojení zařízení
1
Spojte zdířku LINE IN tohoto přehrávače s výstupní zdířkou nebo zdířkou
sluchátek televizoru, videorekordéru nebo jiného zařízení pomocí
spojovacího kabelu audio* (není součástí dodávky).
* Pro nahrávací zařízení MiniDisc: kabel se stereofonním mini
konektorem na obou stranách.
* Pro televizor a videorekordér: kabel se stereofonním mini konektorem
na jedné straně a dvěma audio konektory na druhé straně.
2
3
Stisknutím tlačítka LINE zobrazte indikátor „LInE“.
Spuste přehrávání na zařízení připojeném do zdířky LINE IN přehrávače.
Nahrávání zvuku z připojeného zařízení
1
2
3
Vložte prázdnou kazetu.
4
Spuste přehrávání na zařízení připojeném do zdířky LINE IN přehrávače.
Stisknutím tlačítka LINE zobrazte indikátor „LInE“.
Stiskněte tlačítko z.
Spustí se nahrávání.
Poznámka
Chcete-li předejít chybné funkci přístroje, připojte pevně všechny kabely.
Download PDF

advertising