Sony | NWZ-Z1060 | Sony NWZ-Z1060 NWZ-Z1060 32GB Walkman® powered by Android™ Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Možnosti přehrávače „WALKMAN“
Součásti a ovládací prvky
Počáteční nastavení
1 Dodaným kabelem USB připojte přehrávač
Přehrávání hudby, videa a fotografií
Stručný návod k obsluze
„WALKMAN“ ke spuštěnému počítači a přehrávač
„WALKMAN“ nabijte.
2 Přidržením tlačítka  (Napájení) na přehrávači
Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“
„WALKMAN“ zapněte napájení.
Pomocí počítače můžete do přehrávače „WALKMAN“ přenášet hudbu z disků CD, video
a fotografie.
Instalace dodaného softwaru
(včetně příručky)
1 Přehrávač „WALKMAN“ připojte dodaným
kabelem USB ke spuštěnému počítači. Kabel USB
zasuňte do zdířky symbolem
směrem nahoru a
ujistěte se, zda je připojení v pořádku.
3 Klepněte na položku .
Poslech rozhlasového vysílání FM
NWZ-Z1040/Z1050/Z1060
©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic
Používáním softwaru v tomto produktu bude smlouva s koncovým uživatelem
uložená v produktu považována za přijatou umístění smlouvy: „tlačítko
(Nabídka) – [ Settings] – [ About device] – [Legal information] – [Sony
EULA]“.
Využitím dodaných sluchátek můžete poslouchat rozhlasové vysílání FM.
Připojení přehrávače „WALKMAN“ k jiným zařízením
Obsah uložený v přehrávači „WALKMAN“ můžete přehrávat v jiném zařízení s certifikací
DLNA – připojením přehrávače „WALKMAN“ k domácí síti.
Po připojení kabelem HDMI můžete přehrávat video, fotografie a hudbu z přehrávače
„WALKMAN“ v televizoru.
Procházení internetu
Wi-Fi
Informace o příručkách
Kromě stručného návodu k obsluze se k tomuto modelu dodává i Příručka
(dokument HTML), jež obsahuje podrobné informace k obsluze.
Zobrazení na obrazovce přehrávače „WALKMAN“:
Viz část „Použití Příručky v přehrávači „WALKMAN““.
Zobrazení na obrazovce počítače:
Viz část „Instalace dodaného softwaru (včetně příručky)“.
Po připojení k síti Wi-Fi můžete procházet obsah internetu a stahovat aplikace.
 Tip
Podrobné informace o této funkci a jejím používání naleznete v Příručce (dokument
HTML).
 Tlačítko (Nabídka)
 Tlačítko (Domů)
 Tlačítko (Zpět)
 Zdířka sluchátek
 Zdířka WM-PORT
 Tip
Jestliže se na obrazovce zobrazí položka [USB connected], proveďte připojení
klepnutím na položku [Turn on USB storage].
Pokud se nezobrazí následující obrazovka, přejeďte přes stavový řádek v horní
části obrazovky a na oznamovacím panelu klepněte na položku [USB connected].
Stavový řádek
Připojte kabel USB (součástí dodávky) nebo jiné příslušenství podporující rozhraní
WM-PORT (není součástí dodávky).
 Vestavěný mikrofon
 Otvor k uchycení pásku
 Vestavěná anténa
V zařízení jsou vestavěné antény Wi-Fi, Bluetooth a GPS.
 Obrazovka (dotyková obrazovka)
Přehrávač „WALKMAN“ se ovládá dotykem (klepnutím) prstu na ikony, položky,
ovládací tlačítka atd. zobrazené na obrazovce.
Tato obrazovka je zobrazena v
angličtině.
4 Vyberte požadovaný jazyk.
5 Klepněte na logo Android a začněte přehrávač
„WALKMAN“ používat.
 Tlačítko +/– VOL (hlasitost)
 Tlačítko
(logo walkmanu)
Tato obrazovka je zobrazena v
angličtině.
Nyní máte přístup k přehrávači „WALKMAN“ v počítači.
Slouží k přímému zobrazení funkce W.control.
Obsah
Zkontrolujte položky balení.
 Přehrávač „WALKMAN“ (1)
 Sluchátka (1)
 Koncovky sluchátek (velikost S, L) (1)
 Kabel USB (1)
 Stručný návod k obsluze (tato příručka)
 Software
Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače a zahrnuje následující
položky. Podrobnější informace o instalaci naleznete v části „Instalace
dodaného softwaru (včetně příručky)“.
Software Media Go
Software WALKMAN Guide
Příručka atd.
Informace o operačním systému Windows
Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack
3 nebo novější), Windows Vista* (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7*
(Service Pack 1 nebo novější).
* [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.
2 V počítači vyberte položku „WALKMAN“.
 Zdířka HDMI
 Reproduktor
 Tlačítko RESET
Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] –
[WALKMAN].
3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].
Stisknutím tlačítka RESET malým špendlíkem či podobným nástrojem můžete
přehrávač „WALKMAN“ resetovat.
 Tlačítko  (Napájení)
Přidržení: Zapne či vypne napájení.
Stisknutí: Zapne či vypne obrazovku.
Tato obrazovka je zobrazena v
angličtině.
6 Podle pokynů zobrazených na obrazovce nastavte
připojení Wi-Fi, účet Google, datum, čas atd.
 Tip
Připojení Wi-Fi a účet Google můžete nastavit i později.
Zobrazí se průvodce instalací.
 Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve
složce [WALKMAN] v přehrávači „WALKMAN“ zkopíruje jako
záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN
Guide a Media Go.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po ukončení průvodce instalací se na obrazovce počítače zobrazí
ikona (WALKMAN Guide). Příručku můžete zobrazit poklepáním
na ikonu (WALKMAN Guide) a klepnutím na položku Příručka.
5 Spusťte software Media Go.
Obsah uložený v počítači můžete přenést do přehrávače
„WALKMAN“.
Podrobné informace o přenosu hudby naleznete v Příručce.
 Tip
Software WALKMAN Guide a Media Go můžete spustit v nabídce [Start] (zobrazí se
klepnutím na tlačítko [Start]).
Následujícím postupem můžete dodaný software nainstalovat do jiného počítače i v
případě, že jste soubor [Setup.exe] smazali zformátováním vestavěné paměti flash
přehrávače „WALKMAN“. Soubor [Setup.exe] a složku [Install] ve složce [Backup] v
počítači zkopírujte do přehrávače „WALKMAN“. Potom přehrávač „WALKMAN“
připojte k jinému počítači, do něhož chcete software nainstalovat, a postupujte podle
výše uvedených pokynů od kroku 2.
Složka [Backup] je umístěna na disku
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-Z1000\Backup
(v závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit složka [Program
Files(x86)].)
Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“
Odstraňování problémů
Výchozí obrazovka
Výchozí obrazovku zobrazíte klepnutím na tlačítko
(Domů).
Přidržte.
Bezpečnostní opatření
Nepracuje-li přehrávač „WALKMAN“ správně, zkuste problém vyřešit provedením
následujících kroků.
1 Vyhledejte příznaky problému v části „Odstraňování
problémů“ Příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte
uvedená nápravná opatření.
Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v následující tabulce.
2 Přehrávač „WALKMAN“ připojte k počítači a nabijte
akumulátor.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru.
3 Drobným hrotem či podobným
Neprovedete-li po určitou dobu žádné operace, obrazovka se vypne.
1 Stiskněte tlačítko
Stiskněte.
 (Napájení).
Tato obrazovka je zobrazena v
angličtině.
Apps
Zobrazí se odemykací
obrazovka.
2 Přetáhněte symbol
4 Zkontrolujte informace o problému v průvodci nápovědou
Spustí videopřehrávač Video player.
5 Vyhledejte si informace o problému na některém z
Zástupce Music player
Spustí přehrávač Music player.
zleva doprava.
Original apps
Přehrávač „WALKMAN“ se
odemkne a zobrazí se
výchozí obrazovka.
Opětovným stisknutím
tlačítka obrazovku vypnete.
Zobrazí aplikace doporučené společností Sony.
Favorites
Spustí záložky Favorites.
Použití Příručky v přehrávači „WALKMAN“
Spusťte Příručku nainstalovanou v přehrávači „WALKMAN“.
Dokument Příručka k prohlížení na obrazovce přehrávače „WALKMAN“ je k
dispozici pouze v některých jazycích.
Tato obrazovka je zobrazena
v angličtině.
Používání dotykové obrazovky
Přehrávač „WALKMAN“ je vybaven dotykovou obrazovkou. Přehrávač
„WALKMAN“ tedy můžete obsluhovat gesty, například klepnutím, stisknutím či
přejetím přes obrazovku. Podrobné informace naleznete v Příručce (dokument
HTML).
Stisknutí a přidržení
1 Klepněte na položku [ Apps] – [ Browser].
2 Klepněte na tlačítko (Nabídka).
3 Klepněte na položku [Bookmarks] – [Help guide].
4 Vyberte požadovaný jazyk.
 Tip
Pro Příručku v požadovaném jazyce můžete vytvořit záložku klepnutím na položku
[More] – [Add bookmark] – [OK] po provedení kroku 4.
Příručku si rovněž můžete přečíst v počítači po nainstalování dodaného softwaru
WALKMAN Guide do počítače.
Poznámka
Přejetí
Stažení/roztažení
Přetáhnutí
Před resetováním přehrávače „WALKMAN“
zkontrolujte, zda se právě nepřehrává žádná skladba,
video atd. Pak můžete přehrávač „WALKMAN“ resetovat
bezpečně.
Spustí obrazovku aplikací.
Zástupce Video player
Klepnutí
Tlačítko RESET
nástrojem stiskněte tlačítko RESET.
Jestliže je přehrávač „WALKMAN“ připojen k počítači a paměťové zařízení USB je
aktivní, nelze Příručku (dokument HTML) používat. Přejeďte přes stavový řádek
na oznamovacím panelu a klepněte na položku [Turn off USB storage].
k používanému softwaru.
webových serverů zákaznické podpory.
Informace o webových serverech zákaznické podpory naleznete v části
„Nejnovější informace“.
6 Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Příznak
Příčina a náprava
Přehrávač „WALKMAN“  Připojení USB je vypnuto.
není rozpoznán jako
Přejeďte přes stavový řádek na oznamovacím
paměťové zařízení USB.
panelu, klepněte na položku [USB connected], na
položku [Turn on USB storage] a pak klepněte na
[OK].
 Je aktivováno ladění prostřednictvím sběrnice USB.
Při aktivaci ladění prostřednictvím sběrnice USB
nemusí některá zařízení či software přehrávač
„WALKMAN“ rozpoznat. Klepněte na tlačítko
(Nabídka), klepněte na položku[ Settings] – [ Applications] – [Development] – [USB debugging] a zrušte zaškrtnutí políčka.
Přehrávač „WALKMAN“  Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB v
není v počítači
počítači.
rozpoznán ani při
Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
připojení kabelem USB.
Použijte dodaný kabel USB.
 Je aktivováno ladění prostřednictvím sběrnice USB.
Při aktivaci ladění prostřednictvím sběrnice USB
nemusí některá zařízení či software přehrávač
„WALKMAN“ rozpoznat. Klepněte na tlačítko
(Nabídka), klepněte na položku[ Settings] –
[ Applications] – [Development] – [USB debugging] a zrušte zaškrtnutí políčka.
 Používáte rozbočovač USB.
Přehrávač „WALKMAN“ nemusí být v počítači po
připojení k rozbočovači USB rozpoznán. Připojte
přehrávač „WALKMAN“ přímo k portu USB
počítače.
 Může být problém s konektorem USB v počítači.
Připojte přehrávač „WALKMAN“ k jinému
konektoru USB počítače.
 Jestliže přehrávač „WALKMAN“ používáte poprvé
nebo pokud je nízká kapacita akumulátoru, může se
zobrazit značka akumulátoru a přehrávač
„WALKMAN“ pravděpodobně nebudete moci
používat. Nejedná se o závadu. Před prováděním
operací asi 10 minut počkejte.
 Ověření softwaru může nějakou dobu trvat. Chvíli
vyčkejte.
 Instalace softwaru se nezdařila.
Přeinstalujte software pomocí instalačního
programu. Importovaná data zůstanou nedotčena.
 Jestliže problém po provedení výše uvedených
opatření přetrvává, resetujte přehrávač „WALKMAN“
stisknutím tlačítka RESET.
Po připojení k počítači se  Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel
přehrávač „WALKMAN“
USB.
začíná chovat nestabilně.
Přehrávač „WALKMAN“ může být po připojení k
rozbočovači USB nebo prodlužovacímu kabelu
USB nestabilní. Připojte přehrávač „WALKMAN“
přímo k portu USB počítače.
Příznak
Příčina a náprava
Přehrávač „WALKMAN“  Přehrávač „WALKMAN“ může být zahřátý při
se zahřívá.
nabíjení akumulátoru a těsně po nabití. Přehrávač
„WALKMAN“ se také může dočasně zahřát při
přenosu velkého objemu dat. Přehrávač
„WALKMAN“ položte na chvíli stranou a nechte jej
vychladnout.
Informace o sluchátkách
V jednotce nenastavujte vysokou hlasitost, abyste si při dlouhodobějším přehrávání
nepoškodili sluch.
Při vysoké hlasitosti můžete přestat registrovat okolní zvuky. Nepoužívejte
jednotku v situacích, kdy nesmí dojít ke zhoršení vnímání sluchem, například
při řízení automobilu nebo jízdě na bicyklu.
Nejnovější informace
Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“
Vestavěnou paměť flash přehrávače „WALKMAN“ můžete zformátovat. Při
zformátování paměti budou data smazána a všechny hodnoty nastavení se vrátí
do výchozích hodnot.
Poznámka
Jestliže tuto funkci spustíte, odstraníte informace účtu Google i stažené
aplikace.
Jestliže v kroku 2 klepnete na položku [Erase USB storage] a označíte ji,
odstraní se přenesená hudba, video, fotografie a Příručka (dokument
HTML). Před formátováním je nutné, abyste si důležité soubory přenesli na
pevný disk či do jiného zařízení.
Vestavěnou paměť flash neformátujte pomocí Průzkumníka Windows.
Chcete-li vestavěnou paměť flash zformátovat, zformátujte ji v přehrávači
„WALKMAN“.
1 Klepnutím na tlačítko
obrazovku.
(Domů) zobrazte výchozí
2 Klepněte na tlačítko
(Nabídka) a potom klepněte na
položku [ Settings] – [ Privacy] – [Factory data
reset] – [Reset device].
Klepnutím na položku [Erase USB storage] a označením odstraníte se
přenesenou hudbu, fotografie a Příručku (dokument HTML).
3 Klepněte na položku [Erase everything].
Po inicializaci se přehrávač „WALKMAN“ automaticky restartuje.
Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete
potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte
následující webové stránky.
Pro zákazníky v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pro zákazníky v Kanadě:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pro zákazníky v jiných zemích či oblastech:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF

advertising