Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2k přijímač AV domácího kina Návod k obsluze

4-454-467-51(1) (CZ)
Vícekanálový
AV receiver
Návod k obsluze
STR-DN840
Pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (jako jsou například zapálené svíčky).
Za účelem snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Vzhledem k tomu, že se hlavní zástrčka používá
k odpojení jednotky od elektrické sítě, připojte
jednotku k snadno dosažitelné zásuvce
střídavého proudu. Zaznamenáte-li u jednotky
nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní
zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky střídavého
proudu, i když je jednotka jako taková vypnutá.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
Tento symbol slouží
k varování uživatele před
horkým povrchem, kterého
by se mohl při běžném
používání dotknout.
Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
že splňuje limity směrnice EMC při použití
propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.
2CZ
Likvidace starých
elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení
stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem. Namísto toho jej
odevzdejte na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete
správným způsobem, napomáháte předejít
možným škodlivým dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které lze jinak
způsobit nevhodným způsobem likvidace
tohoto výrobku. Recyklace materiálů
napomáhá zachovávat přírodní zdroje. Další
podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace použitých
baterií (platí v Evropské
unii a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení
stanoví, že s baterií dodávanou s daným
výrobkem nelze nakládat jako s domovním
odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol
použitý spolu s chemickou značkou. Chemické
značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným
způsobem, napomáháte předejít možným
škodlivým dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které lze jinak způsobit
nevhodným způsobem likvidace této baterie.
Recyklace materiálů napomáhá zachovávat
přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité
připojení k vestavěné baterii, musí být tato
baterie vyměněna pouze kvalifikovaným
servisním personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení, kde bude
baterie zlikvidována v souladu s předpisy.
Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte,
prosím, do kapitoly věnované bezpečnému
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na
vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých
baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující
svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Poznámka pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1­7­1 Konan Minato­ku
Tokyo, 108­0075 Japonsko, nebo byl vyroben
jejím jménem. S dotazy související se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se servisem
a zárukou se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních listech.
Společnost Sony tímto prohlašuje, že toto
zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky
a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující
adrese:
http://www.compliance.sony.de
Informace o této příručce
• Pokyny v této příručce platí pro model
STR-DN840. Číslo modelu se nachází na
spodním pravém rohu předního panelu
receiveru. Ilustrace použité v této příručce
platí pro model určený pro Evropu a mohou
se od vašeho modelu lišit. Veškeré provozní
odlišnosti jsou označeny v příručce jako
„pouze evropský model“.
• Pokyny v této příručce popisují provoz
receiveru s dodávaným dálkovým
ovladačem. Můžete také použít tlačítka
nebo otočné ovladače na receiveru,
mají-li stejné nebo podobné popisky
jako tlačítka na dálkovém ovladači.
Autorská práva
Tento receiver má vestavěné systémy
Dolby* Digital a Pro Logic Surround
a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX a symbol dvojitého
písmene D jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů
registrovaných v USA pod čísly 5,956,674,
5,974,380, 6,226,616, 6,487,535, 7,212,872,
7,333,929, 7,392,195, 7,272,567 a dalších
platných nebo projednávaných amerických
a celosvětových patentů. Text DTS-HD,
symbol a text DTS-HD spolu se symbolem
jsou registrované ochranné značky
a DTS-HD Master Audio je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. Produkt
obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
3CZ
Součástí receiveru je technologie HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech amerických a dalších
zemích.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
a iPod touch jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc. registrované v USA
a dalších zemích.
Všechny ostatní ochranné známky jsou
registrovanými ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků. V této příručce nejsou
uváděny značky ™ a ®.
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená,
že elektronické příslušenství bylo navrženo
konkrétně pro propojení s výrobky iPod nebo
iPhone a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo
provozní normy společnosti Apple.
Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti Microsoft.
Použití nebo distribuce této technologie mimo
tento produkt jsou bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností zakázány.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer­3
a patenty jsou licencovány institutem
Fraunhofer IIS a společností Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ a logo „x.v.Color
(x.v.Colour)“ jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou známkou
Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
Společnost Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními normami.
Použití tohoto příslušenství se zařízeními
iPod a iPhone může ovlivnit výkon
bezdrátových systémů.
VAIO a VAIO Media jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
jsou ochrannými známkami, servisními
značkami nebo certifikačními značkami
organizace Digital Living Network Alliance.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační
značkou organizace Wi-Fi Alliance.
Logo „Sony Entertainment Network“
a „Sony Entertainment Network“ jsou
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
Wake-on-LAN je ochrannou známkou
společnosti International Business Machines
Corporation ve Spojených státech amerických.
Windows a logo Windows jsou ochranné
známky nebo registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech amerických a ostatních zemích.
4CZ
PARTY STREAMING a logo PARTY
STREAMING jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
InstaPrevue™ je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
Silicon Image, Inc. v USA a dalších zemích.
Dekodér FLAC
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Další distribuce a používání ve formě
zdrojového nebo binárního kódu bez úprav
nebo s úpravami jsou povoleny za předpokladu,
že jsou splněny následující podmínky:
SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI
INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÉ ŠKODY.
– Při další distribuci zdrojového kódu musí
být zachována výše uvedená poznámka
o autorských právech, tento seznam
podmínek a následující právní omezení.
– Při další distribuci ve formě binárního
kódu musí být výše uvedená poznámka
o autorských právech, tento seznam
podmínek a následující právní omezení
reprodukovány v dokumentaci a/nebo
dalších materiálech poskytovaných při
distribuci.
– Název nadace Xiph.org ani jména jejích
přispěvatelů nesmí být bez předchozího
výslovného písemného svolení použity
v souvislosti se schválením nebo propagací
produktů odvozených z tohoto softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ
„TAK, JAK JE“, PŘIČEMŽ ODMÍTAJÍ
JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
NADACE ANI PŘISPĚVATELÉ
NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI
S POŘÍZENÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ
NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ,
ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU
NA TO, JAK K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO
A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ NA PORUŠENÍ
SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM
DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.),
OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ
ZÁRUK NEBO NA JAKÉMKOLI JINÉM
PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI
5CZ
Obsah
Informace o této příručce ............... 3
Dodávané příslušenství ................... 8
Popis a umístění součástí ................ 9
Začínáme ......................................... 17
Připojení
1: Instalace reproduktorů .............. 19
2: Připojení reproduktorů ............. 21
3: Připojení TV ...............................23
4a: Připojení video zařízení .......... 24
4b: Připojení audio zařízení .......... 28
5: Připojení antén ........................... 29
6: Připojení do sítě ......................... 29
Příprava receiveru
Připojení síťového kabelu ............. 32
Zapnutí receiveru ........................... 32
Nastavení receiveru pomocí
funkce Easy Setup ................... 32
Konfigurace síťového nastavení
receiveru ................................... 35
Průvodce operacemi
na obrazovce (OSD) ............... 39
Základní operace
Přehrávání vstupního
zdrojového zařízení ................. 41
Přehrávání ze zařízení
iPod/iPhone ............................. 42
Přehrávání zařízení USB ............... 44
Operace tuneru
Poslech rozhlasového vysílání
v pásmu FM/AM ..................... 47
Přednastavení rozhlasových
stanic FM/AM
(Preset Memory) ..................... 48
Příjem vysílání RDS
(Pouze u modelů pro
Evropu a Austrálii) ................. 49
6CZ
Používání zvukových efektů
Výběr zvukového pole ................... 50
Použití funkce Sound
Optimizer ................................. 53
Volba typu kalibrace ...................... 54
Úprava ekvalizéru .......................... 54
Používání funkce Pure Direct ...... 54
Resetování zvukových polí
na výchozí nastavení ............... 55
Používání síťových funkcí
Síťové funkce receiveru ................. 55
Nastavení serveru ........................... 56
Poslech audio obsahu
uloženého na serveru .............. 62
Používání služby
Sony Entertainment
Network (SEN) ........................ 65
Používání funkce PARTY
STREAMING .......................... 68
Vysílání hudby z knihovny
iTunes pomocí funkce
AirPlay ...................................... 70
Aktualizace softwaru ..................... 71
Vyhledávání položky podle
klíčového slova ........................ 74
Funkce „BRAVIA“ Sync
Co znamená „BRAVIA“ Sync? .... 75
Příprava pro „BRAVIA“ Sync ...... 75
One-Touch Play ............................. 76
System Audio Control ................... 77
System Power-Off .......................... 77
Scene Select ..................................... 78
Home Theatre Control .................. 78
Remote Easy Control ..................... 78
Ostatní operace
Přepínání mezi digitálním
a analogovým audiem
(INPUT MODE) ..................... 79
Použití zvuku z jiných vstupů
(Audio Input Assign) ............. 80
Použití dvojitého připojení
k zesilovači ............................... 81
Obnovení výchozího továrního
nastavení .................................. 81
Úprava nastavení
Používání nabídky Settings .......... 82
Easy Setup ....................................... 84
Nabídka Speaker Settings ............. 84
Nabídka Audio Settings ................ 88
Nabídka HDMI Settings ............... 90
Nabídka Input Settings ................. 91
Nabídka Network Settings ............ 91
Nabídka System Settings ............... 92
Ovládání bez použití
rozhraní OSD .......................... 93
Použití dálkového ovladače
Opětovné přiřazení
tlačítka vstupu ....................... 100
Resetování tlačítek vstupu .......... 101
Další informace
Bezpečnostní upozornění ........... 101
Odstraňování problémů ............. 102
Technické údaje ........................... 114
Rejstřík .......................................... 118
7CZ
Dodávané příslušenství
• Návod k obsluze (tato příručka)
(Pouze modely pro Austrálii a Mexiko)
• Průvodce rychlým nastavením (1)
• Dálkový ovladač (RM-AAU169) (1)
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
• Referenční příručka (1) (pouze evropský
model)
• Drátová anténa pro příjem
v pásmu FM (1)
• Smyčková anténa pro příjem
v pásmu AM (1)
• Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)
8CZ
Vložení baterií do dálkového
ovladače
Vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA)
do dálkového ovladače. Při vkládání baterií
dbejte na dodržení správné polarity.
Poznámky
• Nenechávejte dálkový ovladač na extrémně
horkých nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii spolu se starou.
• Nekombinujte manganové baterie s ostatními
druhy baterií.
• Nevystavujte čidlo dálkového ovladače
přímému slunečnímu svitu nebo světelným
zařízením. Můžete tím způsobit poruchu.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte baterie, abyste se vyvarovali
možnému poškození způsobenému únikem
elektrolytu z baterie a následnou korozí.
• Při výměně baterií se může stát, že se tlačítka
dálkového ovládání vrátí na své výchozí
nastavení. Pokud k tomu dojde, znovu přiřaďte
tlačítka vstupů (strana 100).
• Nereaguje-li již receiver na dálkový ovladač,
vyměňte obě baterie za nové.
Popis a umístění součástí
Přední panel
A ?/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strana 32, 48, 55)
Kontrolka nad tlačítkem může mít tyto
barvy:
Zelená: Receiver je zapnutý.
Oranžová: Receiver je v pohotovostním
režimu a současně:
– Položka „Control for HDMI“
(strana 90) nebo „Network Standby“
(strana 92) je nastavena na
hodnotu „On“.
– Položka „Pass Through“ (strana 90) je
nastavena na hodnotu „On“* nebo
„Auto“.
Kontrolka nesvítí, pokud je receiver
v pohotovostním režimu a položky
„Control for HDMI“, „Pass Through“
a „Network Standby“ jsou nastavené na
hodnotu „Off“.
B SPEAKERS (strana 34)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Stiskněte tlačítko TUNING MODE,
chcete-li používat tuner (FM/AM).
Stiskněte TUNING +/– pro vyhledávání
stanice.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(strana 50, 51)
E Zobrazovací panel (strana 10)
F SOUND OPTIMIZER (strana 53)
G INPUT MODE (strana 79)
H DIMMER
Mění jas zobrazovacího panelu ve
3 úrovních.
I DISPLAY (strana 99)
J Čidlo dálkového ovladače
Přijímá signál z dálkového ovladače.
K PURE DIRECT (strana 54)
* Pouze u modelů pro Austrálii a Mexiko.
Když je funkce PURE DIRECT
aktivována, rozsvítí se kontrolka
nad tlačítkem.
Poznámka
Pokud kontrolka pomalu bliká, probíhá
aktualizace softwaru (strana 71). Pokud
kontrolka bliká rychle, při aktualizaci
softwaru došlo k chybě (strana 102).
L
M
N
O
P
MASTER VOLUME (strana 41)
INPUT SELECTOR (strana 41)
(USB) port (strana 28)
Konektor AUTO CAL MIC (strana 33)
Konektor PHONES
Slouží k připojení sluchátek.
9CZ
Indikátory na zobrazovacím panelu
A Indikátor vstupu
Rozsvítí se pro určení aktuálního vstupu.
HDMI
Receiver rozpoznal zařízení připojené
přes konektor HDMI IN.
ARC
Byl zvolen vstup TV a byly rozpoznány
signály funkce Audio Return
Channel (ARC).
COAX
Digitální signál vstupuje přes konektor
COAXIAL (strana 79).
OPT
Digitální signál vstupuje přes konektor
OPTICAL (strana 79).
B PARTY
Rozsvítí se, když je aktivována funkce
PARTY STREAMING (strana 68).
C S.OPTIMIZER
Rozsvítí se, když je aktivována funkce
Sound Optimizer (strana 53).
D D.C.A.C.
Rozsvítí se, když se používají
výsledky měření pomocí funkce
„Auto Calibration“.
E
TrueHD*
Rozsvítí se, když receiver dekóduje
signály Dolby True HD.
F Indikátor DTS(-HD)*
Rozsvítí příslušný indikátor, když
receiver dekóduje odpovídající
signály formátu DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
10CZ
G Indikátor systému reproduktorů
(strana 34)
H Indikátor ladění
ST
Rozsvítí se, když receiver naladí
stereofonní vysílání.
MEM
Rozsvítí se, kdy je aktivní funkce paměti,
např. paměť přednastavených stanic
(strana 48) apod.
I SLEEP
Rozsvítí se, když je aktivován časovač
vypnutí (strana 14).
J EQ
Rozsvítí se, když je aktivován ekvalizér.
K D.L.L.
Rozsvítí se, když je aktivována funkce
D.L.L. (Digital Legato Linear)
(strana 88).
L D.R.C.
Rozsvítí se, když je aktivována
komprese dynamického rozsahu
(strana 90).
M NEO:6
Rozsvítí se, když je aktivován dekodér
DTS Neo:6 Cinema/Music (strana 51).
N Indikátor Dolby Pro Logic
Rozsvítí se příslušný indikátor, když
receiver provádí zpracování Dolby
Pro Logic. Tato technologie maticového
dekódování prostorového zvuku
umožňuje zvýšení kvality vstupních
signálů.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
S USB
Rozsvítí se, když je rozpoznáno
zařízení iPod/iPhone nebo USB.
* Při přehrávání disku ve formátu Dolby Digital
nebo DTS zkontrolujte, zda jsou připojena
veškerá digitální připojení a zda pro nastavení
INPUT MODE není vybrána možnost
„Analog“ (strana 79) ani „Analog Direct“.
Poznámka
V závislosti na nastavení rozmístění
reproduktorů se tyto indikátory nemusí
rozsvítit.
O A.P.M.
Rozsvítí se, když je aktivována funkce
A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Funkci A.P.M. je možné nastavit pouze
v rámci funkce DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) (strana 32).
P UPDATE
Rozsvítí se, když je k dispozici nový
software (strana 71).
Q Ukazatel intenzity signálu
bezdrátové sítě LAN
Rozsvícený indikátor udává intenzitu
signálu bezdrátové sítě LAN
(strana 37, 38).
Žádný signál
Síla signálu je nízká.
Síla signálu je střední.
Síla signálu je vysoká.
R Ukazatel připojení k pevné síti LAN
Rozsvítí se, když je připojen kabel
sítě LAN.
11CZ
Zadní panel
A Sekce DIGITAL INPUT/OUTPUT
E Sekce AUDIO INPUT/OUTPUT
Konektory HDMI IN/OUT*
(strana 23, 26, 28)
Bílá (L)
Konektory OPTICAL IN
(strana 23, 27)
Červená (R)
Černá
Zdířka COAXIAL IN
(strana 28)
B Sekce TUNER
Zdířka FM ANTENNA
(strana 29)
Konektory AM ANTENNA
(strana 29)
C Sekce NETWORK
Port LAN (strana 31)
Anténa bezdrátové sítě
LAN (strana 31)
D Sekce SPEAKERS (strana 21)
12CZ
Konektory AUDIO
IN (strana 23, 27, 28)
Konektor
SUBWOOFER OUT
(strana 21)
F Sekce VIDEO INPUT/OUTPUT
(strana 23, 27)
Žlutá
Konektory VIDEO
IN/OUT*
* Chcete-li sledovat zvolený vstupní obraz,
je nutné připojit konektory HDMI TV OUT
nebo MONITOR OUT k TV (strana 23).
Dálkové ovládání
Pomocí dodávaného dálkové ovladače
můžete ovládat tento receiver a další
zařízení. Dálkové ovládání slouží k ovládání
audio/video zařízení společnosti Sony.
Tlačítko vstupu můžete nově přidělit tak,
aby odpovídalo zařízení připojenému
k vašemu receiveru (strana 100).
Použití tlačítek s růžovým
potiskem
Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté stiskněte
tlačítko s růžovým potiskem, které chcete
použít.
Příklad: Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté
stiskněte tlačítko MEM (E).
2
Stiskněte
RM-AAU169
1
Podržte
Ovládání receiveru
A ?/1 (zapnout/pohotovostní režim)
Zapne receiver nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
Úspora energie při pohotovostním
režimu
Při nastavení položek „Control for
HDMI“, „Network Standby“ a „Pass
Through“ na hodnotu „Off“.
B TV ?/11) (zapnout/pohotovostní
režim)
Zapne televizor nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
C Tlačítka vstupů
Slouží pro výběr zařízení, které
chcete používat. Stisknete-li jakékoli
tlačítko vstupu, receiver se zapne.
Tlačítka jsou přiřazena k ovládání
zařízení společnosti Sony.
13CZ
Tlačítka číslic/písmen1) 2)
Stiskněte tlačítko AMP (X)
a poté stiskněte tlačítko SLEEP pro
automatické vypnutí receiveru v určitý
čas. Po každém stisknutí tlačítka SLEEP
se displej cyklicky změní následovně:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
CHARACTER
MEM
Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté
stiskněte tlačítko CHARACTER, čímž
zvolíte typ znaků pro síťové funkce.
Po každém stisknutí tlačítka
CHARACTER se typ znaků
změní následujícím způsobem:
„abc“ (malá písmena) t „ABC“
(velká písmena) t „123“ (číslice)
Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté
stiskněte tlačítko MEM, čímž stanici
uložíte během provozu tuneru.
CLEAR1)
Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté
stiskněte tlačítko CLEAR, chcete-li
– vymazat písmeno při používání
síťových funkcí
– vymazat chybu způsobenou
stisknutím nesprávného
tlačítka číslic/písmen
D ALPHABET SEARCH
Vyhledávání položky podle klíčového
slova (strana 74).
ALPHABET PREV
Vyhledání předchozí položky.
ALPHABET NEXT
Vyhledání další položky.
14CZ
E SLEEP
Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté
stiskněte tlačítka číslic/písmen pro
– přednastavení/naladění
přednastavených stanic (strana 48)
– výběr čísel skladeb. Pro výběr stopy
číslo 10 stiskněte tlačítko 0/10 /=.
– výběr čísel kanálů
– výběr písmen (ABC, DEF atd.)
– výběr interpunkčních znamének
(!, ? apod.) nebo jiných symbolů
(#, % apod.) při zadávání znaků
síťových funkcí
Stiskněte tlačítko TV v nabídce (C),
podržte tlačítko SHIFT (N) a poté
stiskněte tlačítka číslic pro výběr
kanálů TV.
Tipy
• Chcete-li zjistit čas, který zbývá do vypnutí
receiveru, stiskněte tlačítko SLEEP.
Zbývající čas se zobrazí na zobrazovacím
panelu.
• Funkce časovač vypnutí bude zrušena,
když provedete následující úkony.
– Znovu stisknete tlačítko SLEEP.
– Aktualizujete software receiveru.
– Stiskněte tlačítko ?/1.
F iPhone CTRL
Přechod do režimu ovládání zařízení
iPod/iPhone, používáte-li zařízení
iPod/iPhone
G POP UP/MENU1)
Otevírá nebo zavírá překryvnou
nabídku disků BD-ROM nebo
nabídku disků DVD.
TOP MENU1)
Otevírá nebo zavírá hlavní nabídku
disků BD-ROM nebo DVD.
H AMP MENU
Zobrazí nabídku pro ovládání
receiveru (strana 93).
I OPTIONS1)
Zobrazí a vybere položky z nabídky
voleb.
J HOME1)
Zobrazí domovskou nabídku pro
ovládání audio/video zařízení.
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Operace posunout zpět/vpřed, přeskočit,
přehrát, pozastavit, zastavit.
Spustí nebo ukončí PARTY
(strana 69).
TUNING +/–1)
PARTY JOIN/LEAVE
Vyhledá stanici.
Připojí se k PARTY nebo ji opustí
(strana 69).
D.TUNING2)
Přejde do režimu ručního ladění.
PRESET +/–1)
Vybere přednastavené stanice nebo
kanály.
L SOUND FIELD +/– 2)
Vybere zvukové pole (strana 50).
M PURE DIRECT (strana 54)
Přejde do režimu Pure Direct.
N SHIFT
Změní funkci tlačítek dálkového
ovladače a aktivuje tlačítka s růžovým
potiskem.
O
U PARTY START/CLOSE2)
+/–
Změní úroveň hlasitosti všech
reproduktorů zároveň.
P
Dočasně vypne zvuk. Stiskněte tlačítko
znovu pro obnovení zvuku.
Q RETURN O1)
Vrátí se do předchozí nabídky nebo
zruší nabídku, když je na TV obrazovce
zobrazena nabídka nebo průvodce.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Stisknutím tlačítka V/v/B/b vyberte
položky nabídky a poté stisknutím
tlačítka
zadejte/potvrďte výběr.
S DISPLAY1)
Zobrazí informace na zobrazovacím
panelu.
T SHUFFLE1)
Přehrává skladbu nebo složku
v náhodném pořadí.
REPEAT1)
V PREVIEW (HDMI)
Vybírá funkci „Preview for HDMI“.
Zapíná živý náhled vstupu HDMI
připojeného k tomuto receiveru
prostřednictvím obrazu v obraze.
Opakovaně stiskněte tlačítko V/v pro
výběr náhledu jednotlivých vstupů
HDMI a poté stiskněte tlačítko
pro
zadání hodnoty/potvrzení výběru.
(Tuto funkci pohání technologie
Silicon Image InstaPrevue™)
Poznámka
Funkce „Preview for HDMI“ je k dispozici pro
vstupy HDMI BD, DVD, GAME a VIDEO.
Tipy
• Tato funkce nefunguje v následujících
případech.
– Zařízení není připojeno ke vstupní
zdířce HDMI.
– Zařízení připojené k podporované
vstupní zdířce HDMI není zapnuto.
– Aktuálním vstupem není vstup HDMI.
– Když je funkce „Fast View” nastavena na
hodnotu „Off”.
– Když je vstupem nepodporovaný formát
HDMI videa (480i, 576i, 4K, některé
signály 3D videa, signály některých
videokamer nebo VGA signál).
• Při vstupu 4K videa nebo některých
3D signálů videa bude náhledu jako obraz
v obraze zobrazovat pouze černou plochu.
W TV INPUT1)
Zvolí vstupní signál
(vstup TV nebo vstup videa).
X AMP
Aktivuje provoz receiveru.
Přehrává opakovaně skladbu nebo
složku.
15CZ
1)
V tabulce na straně 16 se dozvíte, pomocí
kterých tlačítek lze ovládat jednotlivá zařízení.
START/
CLOSE, D.TUNING/N a SOUND FIELD +
mají na povrchu výstupky. Tyto výstupky
můžete používat jako vodítka při ovládání
receiveru.
2) Tlačítka 5/JKL/VIDEO, PARTY
Poznámky
• Předchozí vysvětlení slouží jako příklady.
• V závislosti na modelu vašeho připojeného
zařízení nemusí některé funkce vysvětlené
v této sekci pracovat s dodávaným dálkovým
ovladačem.
Ovládání dalších zařízení Sony
Název
TV
B Televizor ?/1
z
C Tlačítka číslic
z
VCR
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVD
přehrávač
Přehrávač disků
Blu-ray
Přehrávač CD
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
16CZ
z
z
z
z
z
Začínáme
Můžete používat audio/video zařízení připojené k tomuto receiveru po provedení následujících
jednoduchých kroků.
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Instalace a připojení reproduktorů
(strana 19, 21)
Kontrola připojení vhodného pro vaše
zařízení
Připojení televizoru a video zařízení
(strana 23, 24)
Kvalita obrazu závisí na připojovacím
konektoru. Viz obrázek níže. Zvolte připojení
podle konektorů na vašem zařízení.
Doporučujeme, abyste video zařízení
připojovali přes připojení HDMI, pokud má
konektory HDMI.
Digital
Analogové
Vysoce kvalitní obraz
Příprava receiveru
Viz „Připojení síťového kabelu“ (strana 32)
a „Zapnutí receiveru“ (strana 32).
Nastavení receiveru
Viz „Nastavení receiveru pomocí funkce Easy
Setup“ (strana 32).
Nastavení audio výstupů na připojeném
zařízení
U výstupu vícekanálového digitálního audia
zkontrolujte nastavení digitálního audio
výstupu na připojeném zařízení.
U přehrávače disků Blu-ray od společnosti Sony
zkontrolujte, zda jsou položky „Audio (HDMI)“,
„BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“,
„Dolby Digital“ a „DTS“ nastaveny na hodnoty
„Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“
a „DTS“ (stav k 1. srpnu 2012).
U zařízení PlayStation 3 po připojení k receiveru
pomocí kabelu HDMI vyberte položku „Audio
Output Settings“ v nabídce „Sound Settings“
a pak vyberte hodnoty „HDMI“ a „Automatic“
(se systémovým softwarem verze 4.21).
Další informace naleznete v návodu k obsluze
připojeného zařízení.
Připojení audio zařízení (strana 28)
17CZ
Formáty digitálního audia podporované receiverem
Formáty digitálního audia, které tento receiver dokáže dekódovat, závisí na výstupních
konektorech digitálního audia připojeného zařízení. Tento receiver podporuje následující
audio formáty.
Audio formát
[Displej]
Maximální počet
kanálů
Propojení mezi přehrávacím zařízením
a receiverem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Lineární vícekanálový PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a) Audio signály vystupují v jiném formátu, pokud přehrávací zařízení neodpovídá příslušnému formátu.
b)
Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze přehrávacího zařízení.
Signály se vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz se přehrávají s frekvencí 96 kHz nebo 88,2 kHz.
18CZ
Připojení
Připojení
1: Instalace reproduktorů
Tento receiver umožňuje používat
až 7.2kanálový systém (7 reproduktorů
a 2 subwoofery).
7.1 kanálový systém reproduktorů
používající zadní reproduktory
surround
Příklad konfigurace systému
reproduktorů
Vysoce věrné reprodukce zvuku
zaznamenaného pomocí softwaru
pro disky DVD nebo Blu-ray Disc
můžete docílit v 6.1kanálovém nebo
7.1kanálovém formátu.
• Umístění reproduktorů 6.1kanálového
systému
Zadní prostorový reproduktor umístěte
za poslechové místo.
A Přední reproduktor (levý)
B Přední reproduktor (pravý)
C Středový reproduktor
D Reproduktor surround (levý)
E Reproduktor surround (pravý)
F Zadní reproduktor surround (levý)*
G Zadní reproduktor surround (pravý)*
H Přední výškový reproduktor (levý)*
I Přední výškový reproduktor (pravý)*
J Subwoofer
• Umístění reproduktorů 7.1kanálového
systému
Zadní prostorové reproduktory umístěte
podle následujícího obrázku. Úhel A by
měl být stejný.
* Nelze současně používat zadní prostorové
reproduktory a přední výškové reproduktory.
5.1 kanálový systém
reproduktorů
Pro poslech vícekanálového prostorového
zvuku jako v kině je zapotřebí pět
reproduktorů (dva přední reproduktory,
středový reproduktor a dva prostorové
reproduktory) a subwoofer.
19CZ
7.1kanálový systém reproduktorů
používající přední výškové
reproduktory
Můžete využívat vertikální zvukové efekty
po připojení dalších dvou předních
výškových reproduktorů.
Přední výškové reproduktory umístěte:
– v úhlu 25 až 35°.
– ve výškovém úhlu 20° ± 5°.
20˚ ± 5˚
Tip
Protože subwoofer nevysílá vysoce směrové
signály, můžete jej umístit na libovolné místo.
20CZ
2: Připojení reproduktorů
Připojení
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Prostorový reproduktor
Pravý
Levý
B
A
B
B
A
Pravý
Subwoofer*
Středový reproduktor
B
Levý
Zadní prostorový / dvojité
připojení k zesilovači / přední
výškový / přední reproduktor B **
Pravý
Levý
Přední reproduktor A
A Monofonní audio kabel (není součástí dodávky)
B Kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
21CZ
*
Když připojíte subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
vypněte tuto funkci při sledování filmů.
Je-li funkce automatického pohotovostního
režimu zapnuta, přepne subwoofer do
pohotovostního režimu automaticky na
základě úrovně vstupního signálu subwooferu
a zvuk nemusí ze subwooferu vystupovat.
** Poznámky k připojení ke konektorům
SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B.
– Připojíte-li pouze jeden zadní prostorový
reproduktor, připojte jej ke svorce L.
– Máte-li další přední systém reproduktorů,
připojte jej k těmto svorkám.
Nastavte „SB Assign“ na „Speaker B“
v nabídce nastavení reproduktorů
(strana 86). Požadovaný přední systém
reproduktorů můžete zvolit pomocí
tlačítka SPEAKERS na receiveru (strana 34).
– Přední reproduktory lze připojit k těmto
svorkám pomocí dvojitého připojení
k zesilovači (strana 22).
Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu
„Bi-Amp“ v nabídce nastavení reproduktorů
(strana 86).
Dvojité připojení k zesilovači
Nepoužíváte-li zadní prostorové
reproduktory a přední výškové
reproduktory, můžete přední reproduktory
připojit ke konektorům SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B s použitím
dvojitého připojení k zesilovači.
Přední reproduktor
(pravý)
Přední reproduktor
(levý)
Poznámka
Po instalaci a připojení reproduktorů vyberte
rozmístění reproduktorů z nabídky nastavení
reproduktorů (strana 84).
Připojte konektory na straně Lo (nebo Hi)
předních reproduktorů ke svorkám
SPEAKERS FRONT A a připojte
konektory na straně Hi (nebo Lo) předních
reproduktorů ke konektorům SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B.
Ujistěte se, že kovové upevnění Hi/Lo
připojené k reproduktorům bylo odebráno,
aby nedošlo k poruše receiveru.
Po vytvoření dvojitého připojení k zesilovači
nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu
„Bi-Amp“ v nabídce Speaker Settings
(strana 86).
22CZ
3: Připojení TV
TV
Audio signály
Video signály
Audio/Video
signály
nebo
A**
B**
ARC
C
A Optický digitální kabel (není součástí dodávky)
B Audio kabel (není součástí dodávky)
C Video kabel (není součástí dodávky)
D HDMI kabel (není součástí dodávky)
D*
Doporučené připojení
Alternativní připojení
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
23CZ
Připojení
Můžete sledovat zvolený vstupní obraz, když připojíte konektory HDMI TV OUT nebo
MONITOR OUT k televizoru. Můžete ovládat tento receiver pomocí OSD (On-Screen
Display), připojíte-li konektory HDMI TV OUT k televizoru.
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Sledování TV vysílání s použitím
vícekanálového prostorového
zvuku reprodukovaného
receiverem
* Pokud je váš televizor kompatibilní s funkcí
zpětného audio kanálu (ARC), proveďte
připojení D.
Zkontrolujte, zda je položka „Control for
HDMI“ v nabídce HDMI Settings (strana 76)
nastavena na hodnotu „On“. Chcete-li zvolit
audio signál používající jiný kabel než HDMI
(např. optický digitální kabel nebo audio
kabel), přepněte režim vstupu audia pomocí
tlačítka INPUT MODE (strana 79).
**Pokud váš televizor není kompatibilní s funkcí
zpětného audio kanálu (ARC), proveďte
připojení A nebo B.
Snižte hlasitost TV na minimum nebo
aktivujte funkci ztlumení TV.
Poznámky
• Podle stavu připojení mezi TV a anténou může
být obraz na obrazovce TV zkreslený. V tom
případě umístěte anténu dále od receiveru.
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasunujte zástrčky rovně, dokud nezaklapnou.
• Neohýbejte ani neuvazujte optické digitální
kabely.
Tipy
• Všechny konektory digitálního audia jsou
kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Když připojíte konektor audio výstupu televizoru
do konektorů TV IN na receiveru pro výstup
zvuku televizoru z reproduktorů připojených
k receiveru, nastavte konektor zvukového
výstupu televizoru na „Fixed“, jde-li přepnout
mezi „Fixed“ a „Variable“.
Poslech zvuku z TV
Pokud váš televizor nepodporuje funkci
System Audio Control, přepněte nastavení
položky „HDMI Audio Out“ v nabídce
HDMI Settings na hodnotu „TV+AMP“
(strana 90).
24CZ
4a: Připojení video zařízení
Připojení pomocí HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je rozhraní, které vysílá video
a audio signály v digitálním formátu.
Pokud pomocí kabelu HDMI připojíte
zařízení společnosti Sony, které je
kompatibilní s funkcí „BRAVIA“ Sync,
dojde ke zjednodušení ovládání. Viz
„Funkce „BRAVIA“ Sync“ (strana 75).
Funkce HDMI
• Digitální audio signály přenášené
prostřednictvím rozhraní HDMI mohou
vycházet z reproduktorů připojených
k receiveru. Tento signál podporuje
formáty Dolby Digital, DTS, DSD
a Linear PCM. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do
sekce „Formáty digitálního audia
podporované receiverem“ (strana 18).
• Receiver může přijímat vícekanálový
lineární PCM (až 8 kanálů) se vzorkovací
frekvencí 192 kHz nebo nižší
s připojením HDMI.
• Tento receiver podporuje audio
s vysokým datovým tokem (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep
Color (Deep Colour), „x.v.Color
(x.v.Colour)“ a 4K nebo 3D.
• Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte 3D
kompatibilní TV a video zařízení
(přehrávač disků Blu-ray Disc, rekordér
Blu-ray Disc, PlayStation 3 atd.) k receiveru
pomocí vysokorychlostních kabelů HDMI,
nasaďte si 3D brýle a přehrajte 3D obsah.
• Chcete-li sledovat obraz 4K (vstup HDMI
BD, GAME a VIDEO), připojte 4K
kompatibilní televizor a video zařízení
(přehrávač disků Blu-ray Disc atd.)
k receiveru pomocí vysokorychlostních
kabelů HDMI a přehrajte 4K obsah.
• Vstup z konektorů HDMI BD, DVD,
GAME a VIDEO lze zobrazit v oknech
náhledu jako obraz v obraze.
Poznámky k připojení HDMI
Připojení
• V závislosti na televizoru nebo video
zařízení je možné, že se 4K nebo 3D obraz
nebude zobrazovat. Zkontrolujte formáty
HDMI videa podporované receiverem
(strana 116).
• Další informace získáte v návodech
k obsluze jednotlivých připojených
zařízení.
Připojování kabelů
• Před připojením kabelů se ujistěte, že jste
odpojili napájecí kabel.
• Není nutné připojit všechny kabely.
Proveďte připojení podle dostupnosti
konektorů na připojeném zařízení.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Používáte-li standardní kabel HDMI,
1080p, Deep Color (Deep Colour) nebo
4K nebo 3D obraz nemusí být zobrazeny
správně.
• Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI. Když připojíte
konverzní kabel HDMI-DVI k zařízení
DVI-D, může dojít ke ztrátě zvuku anebo
obrazu. Pokud výstup zvuku není
optimální, připojte jednotlivé audio kabely
nebo digitální kabely, a poté v nabídce
Input Settings nastavte „Audio Input
Assign“ (strana 80).
• Při připojování optických digitálních
kabelů zasunujte zástrčky rovně, dokud
nezaklapnou.
• Neohýbejte ani neuvazujte optické
digitální kabely.
Tip
Všechny konektory digitálního audia jsou
kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Chcete-li připojit několik
digitálních zařízení, ale nemůžete
najít nepoužívaný vstup
Viz „Použití zvuku z jiných vstupů (Audio
Input Assign)“ (strana 80).
25CZ
Připojení zařízení s konektory HDMI
Pokud vaše zařízení nemá konektor HDMI, viz strana 27.
Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávač disků DVD
PlayStation 3
VCR, rekordér DVD,
videohra
Audio/video
signály
Audio/video
signály
Audio/video
signály
Audio/video
signály
A
A
A
A
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI.
Poznámky
A
A
Audio/video signály
Audio/video signály
Připojení satelitního
tuneru, tuner kabelové TV
Přehrávač Super Audio CD
26CZ
• Vstup BD poskytuje vyšší kvalitu zvuku. Chcete-li
dosáhnout vyšší kvality zvuku, připojte zařízení ke
konektoru BD (pro audio) a vyberte vstup BD.
• Výchozím nastavením pro tlačítko vstupu BD na
dálkovém ovládači je přehrávač disků Blu-ray. Změňte
výchozí nastavení tlačítka vstupu BD na dálkovém
ovladači tak, abyste mohli pomocí tohoto tlačítka
ovládat své zařízení. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce „Opětovné přiřazení
tlačítka vstupu“ (strana 100).
• Můžete také změnit název vstupu BD, který se bude
zobrazovat na zobrazovacím panelu. Podrobnosti
najdete v části „Name In“ nabídky Input Settings
(strana 91).
Připojení zařízení s jinými konektory než HDMI
Audio signály
Video signály
Připojení
Satelitní tuner, tuner kabelové TV
VCR, rekordér DVD, videohra
Audio signály
Video signály
nebo
A
B
C
A Optický digitální kabel (není součástí dodávky)
B Audio kabel (není součástí dodávky)
C Video kabel (není součástí dodávky)
B
C
Doporučené připojení
Alternativní připojení
27CZ
4b: Připojení audio
zařízení
Připojení zařízení iPod,
iPhone nebo zařízení USB
Připojení přehrávače Super
Audio CD, CD přehrávače
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste
odpojili napájecí kabel.
Přehrávač Super Audio CD,
přehrávač CD
Audio signály
nebo
A
A
B
iPod, iPhone,
zařízení USB
A Kabel USB (není součástí dodávky)
A Koaxiální digitální kabel (není součástí dodávky)
B Audio kabel (není součástí dodávky)
Doporučené připojení
Alternativní připojení
28CZ
6: Připojení do sítě
Před připojením antén se ujistěte, že jste
odpojili síťový kabel.
Pokud máte k dispozici připojení k Internetu,
můžete k Internetu připojit také tento
receiver. Můžete jej připojit pomocí
bezdrátové nebo drátové sítě LAN.
Smyčková anténa
pro příjem v pásmu AM
(součást dodávky)
Drátová anténa pro pásmo FM
(je součástí dodávky)
Systémové požadavky
Pro použití síťové funkce receiveru je
vyžadováno následující systémové
prostředí.
Širokopásmové připojení
Širokopásmové připojení k Internetu je
vyžadováno, aby bylo možné přehrávat
obsah ze služby Sony Entertainment
Network (SEN) a aktualizovat software
receiveru.
Modem
Jedná se o zařízení připojené
k širokopásmové lince, které slouží ke
komunikaci s Internetem. Některá tato
zařízení jsou spojena s routerem.
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte
obloukovou anténu AM v dostatečné
vzdálenosti od receiveru a ostatních zařízení.
• Rozevřete drátovou anténu FM úplně.
• Po připojení drátové antény pro příjem v pásmu
FM ji udržujte pokud možno v horizontální
poloze.
Router
• Pokud chcete používat obsah ze své domácí
sítě, použijte router s přenosovou rychlostí
100 Mb/s nebo vyšší.
• Doporučujeme, abyste použili router
vybavený zabudovaným DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) serverem.
Tato funkce automaticky přiděluje IP
adresy v rámci sítě LAN.
• Chcete-li používat připojení
prostřednictvím bezdrátové sítě LAN,
použijte router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN.
29CZ
Připojení
5: Připojení antén
Síťový kabel LAN (CAT5) (pouze
pro připojení pomocí drátové
sítě LAN)
• Pro drátové připojení k síti LAN
doporučujeme použít tento typ kabelu.
Některé ploché kabely LAN kabely jsou
náchylné na rušení. Proto doporučujeme
použít klasické kabely.
• Jestliže je receiver používán v prostředí
s elektrickým šumem z elektronických
výrobků nebo v síťovém prostředí
s vysokým šumem, použijte stíněný
kabel LAN.
Server
Server je zařízení, které posílá obsah
(hudbu, fotografie a videa) do zařízení
DLNA v domácí síti. Zařízení, které může
být použito jako server (počítač atd.), musí
být připojeno do vaší bezdrátové nebo
pevné domácí sítě LAN*.
* Podrobnosti o serverech kompatibilních
s tímto receiverem viz strana 56.
30CZ
Příklad konfigurace
Připojení
Následující vyobrazení znázorňuje příklad domácí sítě s receiverem a serverem.
Doporučujeme připojit server k routeru pomocí pevného připojení.
Server
Internet
Modem
Router
Kabel LAN (není
součástí dodávky)
Kabel LAN (není
součástí dodávky)
A Pouze pro připojení pomocí pevné sítě LAN.
B Pouze pro připojení pomocí bezdrátové sítě LAN.
Použijte router/přístupový bod bezdrátové
sítě LAN.
Poznámka
Při použití bezdrátového připojení může během
přehrávání hudby ze serveru docházet k občasným
výpadkům.
31CZ
Příprava receiveru
Připojení síťového kabelu
Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
Receiver můžete zapnout také pomocí
tlačítka ?/1 na dálkovém ovladači. Když
receiver budete chtít vypnout, stiskněte
znovu tlačítko ?/1. Ma zobrazovacím
panelu zabliká „STANDBY“. Po dobu,
kdy bliká nápis „STANDBY“, neodpojujte
napájecí kabel. Mohli byste tím způsobit
poruchu.
Napájecí kabel
Nastavení receiveru pomocí
funkce Easy Setup
Do zásuvky ve zdi
Zapnutí receiveru
Základní nastavení receiveru můžete snadno
provést tak, že budete receiver ovládat podle
pokynů na obrazovce televizoru.
Přepněte televizor na vstup, ke kterému je
receiver připojen.
Při prvním zapnutí receiveru a po inicializaci
receiveru se na TV obrazovce zobrazí
obrazovka Easy Setup. Nastavte receiver
podle pokynů na obrazovce.
Pomocí obrazovky Easy Setup můžete
nastavit následující funkce.
– Language
– Speaker Settings
– Network Settings
Poznámky k nabídce Speaker
Settings (Auto Calibration)
?/1
Pro zapnutí receiveru stiskněte tlačítko
?/1 (zapnout/pohotovostní režim).
32CZ
Tento receiver je vybaven funkcí DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration,
Automatická kalibrace digitálního kina),
která umožňuje provádět automatickou
kalibraci následovně:
• Zkontrolovat připojení mezi všemi
reproduktory a receiverem
• Upravit úroveň hlasitosti reproduktoru
• Změřit vzdálenosti reproduktorů
od poslechového místa1)
• Změřit velikost reproduktoru1)
• Změřit charakteristiku frekvence (EQ)1)
• Změřit charakteristiku frekvence (fáze)1)2)
1)
Jestliže je zvolena volba „Analog Direct“,
výsledky měření nejsou využity.
2) Výsledky měření nejsou použity, jestliže jsou
přijímány signály Dolby TrueHD nebo DTS-HD
se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
Nastavení automatické kalibrace
Před provedením automatické
kalibrace
Předtím, než provedete automatickou
kalibraci, zkontrolujte následující položky.
• Nastavte a připojte reproduktory
(strana 19, 21).
• Připojte pouze dodávaný optimalizovaný
mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC.
K tomuto konektoru nepřipojujte žádné
jiné mikrofony.
• Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu
„Bi-Amp“ v nabídce Speaker Settings,
používáte-li dvojité připojení k zesilovači
(strana 86).
• Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu
„Speaker B“ v nabídce Speaker Settings,
používáte-li připojení B předních
reproduktorů (strana 86).
• Ujistěte se, že výstup reproduktoru
není nastaven na hodnotu „SPK OFF“
(strana 34).
• Ujistěte se, že nepoužíváte funkci PARTY
STREAMING (strana 68).
• Odpojte sluchátka.
• Odstraňte všechny překážky na cestě
mezi optimalizačním mikrofonem
a reproduktory, aby nedocházelo
k chybám v měření.
• Přesné měření získáte tím, že zajistíte,
aby prostředí nerušil žádný hluk.
Poznámky
Optimalizační mikrofon
1
Připojte dodávaný optimalizační
mikrofon ke konektoru AUTO CAL MIC.
2
Nastavte optimalizační mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon
na místo poslechu a nastavte jej
do výšky uší.
Potvrďte nastavení aktivního
subwooferu
• Pokud je připojen subwoofer, zapněte
jej a zvyšte hlasitost ještě před zapnutím.
Otočte ovladač LEVEL těsně před
polovinu.
• Připojíte-li subwoofer s funkcí dělicí
frekvence, nastavte hodnotu na maximum.
• Když připojíte subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
nastavte ji na vypnuto (deaktivováno).
Poznámka
Podle charakteristiky subwooferu, který
používáte, může být nastavení hodnoty
vzdálenosti odlišné od skutečné pozice.
• Reproduktory vydávají během kalibrace velmi
hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Předem
o tom informujte sousedy a děti.
• Byla-li aktivována funkce ztlumení předtím,
než provedete automatickou kalibraci,
vypne se funkce ztlumení automaticky.
33CZ
Příprava receiveru
DCAC je navržena pro dosažení zvukového
vyvážení ve vaší místnosti. Úroveň
reproduktorů však můžete změnit ručně
podle svých preferencí. Podrobnosti
o připojení najdete v části „Test Tone“
(strana 88).
• Správné měření nemusí být možné nebo
automatickou kalibraci nelze provést, jsou-li
použity speciální reproduktory, např. dipólové
reproduktory.
Nastavení reproduktorů
Nastavení zadních prostorových
reproduktorů
Můžete změnit použití reproduktorů
připojených ke konektorům SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B v souladu se zamýšleným
použitím.
Výběr předního reproduktoru
Můžete zvolit přední reproduktory, které
chcete používat.
K provedení této operace použijte tlačítka
na receiveru.
SPEAKERS
Poznámka
Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když je
položka „Speaker Pattern“ nastavena na možnost
bez předních a zadních prostorových
reproduktorů.
1 Stiskněte tlačítko HOME.
2
3
4
5
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Settings“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Speaker Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro
výběr „SB Assign“, poté stiskněte
.
Zvolte požadované nastavení
reproduktorů, poté stiskněte
.
• Speaker B: Připojíte-li další systém
předních reproduktorů ke
konektorům SURROUND BACK /
BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B,
zvolte „Speaker B“.
• Bi-Amp: Připojíte-li přední
reproduktory ke konektorům
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B pomocí
dvojitého připojení k zesilovači, zvolte
položku „Bi-Amp“.
• Off: Pokud ke konektorům
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B připojíte
zadní prostorové reproduktory nebo
přední výškové reproduktory, zvolte
volbu „Off“.
34CZ
Stiskněte opakovaně tlačítko SPEAKERS
pro výběr předního systému reproduktorů,
který chcete používat.
Výběr svorek reproduktorů si můžete ověřit
podle indikátoru na zobrazovacím panelu.
Indikátory Vybrané reproduktory
SP A
Reproduktor připojený ke
svorkám SPEAKER FRONT A
SP B*
Reproduktor připojený ke
konektorům SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B.
SP A+B*
Reproduktor připojený ke
konektorům SPEAKER
FRONT A i ke konektorům
SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B (paralelní
připojení)
Na zobrazovacím panelu se
objeví „SPK OFF“.
Z žádných svorek reproduktorů
nevychází zvuk.
* Chcete-li vybrat možnost „SP B“ nebo
„SP A+B“, nastavte položku „SB Assign“
na hodnotu „Speaker B“ v nabídce Speaker
Settings (strana 86).
Poznámka
Toto nastavení není k dispozici při připojených
sluchátkách.
Zrušení automatické kalibrace
4
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Internet Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
5
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Wired Setup“
a poté stiskněte tlačítko
.
Pokud se na TV obrazovce zobrazí text
„Change Settings?“, vyberte možnost
„OK“ a poté stiskněte tlačítko
.
6
Ruční nastavení receiveru
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Auto“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí informace
o nastavení IP adresy.
Viz „Úprava nastavení“ (strana 82).
Při použití pevné IP adresy
Vyberte položku „Custom“ a stiskněte
tlačítko
. Na TV obrazovce se
zobrazí obrazovka IP Address Setting.
Stiskněte tlačítko
. Pomocí tlačítek
V/v vyberte hodnotu pro položku
„IP Address“. Stiskem tlačítka b
zadejte hodnotu pro další pozici.
Kurzor opusťte stiskem tlačítka
.
Poté zadejte hodnoty „Subnet Mask“
a „Default Gateway“. Na stránce
DNS Settings stiskněte tlačítko b.
Poté zadejte hodnoty pro položky
„Primary DNS“ a „Secondary DNS“.
Konfigurace síťového
nastavení receiveru
Nastavení sítě pro reciever musí být
provedeno správně, aby bylo možné
využívat funkce Home Network (Domácí
síť), SEN, AirPlay a PARTY STREAMING.
Připojení pomocí drátové
sítě LAN
7
Na TV obrazovce se zobrazí text
„Connecting to the Internet“. Jakmile
je nastavení sítě dokončeno, zobrazí se
text „Network setup is completed“.
Pro návrat zpět do nabídky Network
Settings stiskněte tlačítko
.
(V závislosti na prostředí sítě může
nastavení sítě chvíli trvat.)
DISPLAY
V/v/B/b,
HOME
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
2
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Settings“ a poté
stiskněte tlačítko
.
3
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Network Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko b.
8
Nastavte server.
Chcete-li poslouchat audio obsah
uložený na serveru, musíte nejprve
nastavit svůj server (strana 56).
Tip
Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů
v části „Information“ (strana 92).
35CZ
Příprava receiveru
Funkce automatické kalibrace bude zrušena,
když během procesu měření provedete
následující:
– Stisknete tlačítko ?/1.
– Stisknete tlačítka vstupu na dálkovém
ovladači nebo otočíte voličem INPUT
SELECTOR na receiveru.
– Stiskněte
.
– Stisknete tlačítko SPEAKERS na receiveru.
– Změníte úroveň hlasitosti.
– Připojíte sluchátka.
Pokud je vaše bezdrátová domácí
síť zabezpečena pomocí šifrování,
bezpečnostní kód (klíč WEP, klíč
WPA/WPA) pro vaši síť**. (Bude
zapotřebí v kroku 8.)
:
Připojení pomocí bezdrátové
sítě LAN
Bezdrátovou síť můžete nastavit s použitím
několika způsobů připojení: vyhledání
přístupového bodu, metody připojení WPS
(buď metody stisknutí tlačítka, nebo metody
zadání kódu PIN) nebo ručního nastavení.
Poznámky
• Nepoužívejte funkci bezdrátové sítě v prostředí,
kde se používají lékařské přístroje (například
pacemaker) nebo kde je bezdrátová komunikace
zakázána.
• Před připojením k vaší domácí síti je nutné
připravit router/přístupový bod bezdrátové sítě
LAN. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
• V závislosti na prostředí vaší domácí sítě mohl být
router/přístupový bod bezdrátové sítě nastaven
tak, že neumožňuje připojení pomocí metody
WPS, i když je s metodou WPS kompatibilní.
Podrobné informace o tom, zda je váš router/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN kompatibilní
s metodou WPS, a informace o tom, a jak nastavit
připojení pomocí metody WPS, naleznete
v návodu k obsluze routeru/přístupového bodu
bezdrátové sítě LAN.
• Pokud jsou receiver a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN umístěny příliš daleko od
sebe, může při nastavení docházet k problémům.
V takovém případě přesuňte tato zařízení blíže
k sobě.
Vyhledání přístupového bodu
a nastavení bezdrátové sítě
(metoda založená na vyhledání
přístupového bodu)
Bezdrátovou síť můžete nastavit tak,
že vyhledáte příslušný přístupový bod.
Chcete-li síť nastavit s použitím této metody
připojení, bude nutné vybrat nebo zadat
následující informace. Předem si zjistěte
následující informace a poznamenejte si
je níže.
Název sítě (SSID*), který slouží
k identifikaci vaší sítě**. (Bude
zapotřebí v kroku 7.)
:
36CZ
*
SSID (Service Set Identifier) je název,
který slouží k identifikaci konkrétního
přístupového bodu.
** Tyto informace by měly být k dispozici na
štítku na vašem routeru/přístupovém bodu
bezdrátové sítě LAN, v návodu k obsluze, od
osoby, která provedla nastavení bezdrátové
sítě, nebo od vašeho poskytovatele
internetových služeb.
1
Vyberte položku „Wireless Setup“
v kroku 5 v části „Připojení pomocí
drátové sítě LAN“ (strana 35).
Pokud se na TV obrazovce zobrazí text
„Change Settings?“, vyberte možnost
„OK“ a poté stiskněte tlačítko
.
2
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Access Point Scan“
a poté stiskněte tlačítko
.
Receiver zahájí vyhledávání
přístupových bodů a zobrazí seznam
až 30 dostupných názvů sítí (SSID).
3
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte požadovaný název sítě
(SSID) a poté stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka
nastavení zabezpečení.
4
Zadejte bezpečnostní kód (klíč WEP,
klíč WPA/WPA2) a poté stiskněte
tlačítko
.
Ve výchozím nastavení se bezpečnostní
kód zobrazí jako „*****“. Opakovaným
stisknutím tlačítka DISPLAY můžete
bezpečnostní kód skrýt nebo odkrýt.
Na TV obrazovce se zobrazí nastavení
„IP Settings“.
5
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Auto“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Při použití pevné IP adresy
6
Stiskněte tlačítko b.
Na TV obrazovce se zobrazí text
„Connecting to the Internet“.
Po dokončení nastavení sítě se zobrazí
text „Network setup is completed“ a na
zobrazovacím panelu se rozsvítí
indikátor „
“. Pro návrat zpět do
nabídky Network Settings stiskněte
tlačítko
.
(V závislosti na prostředí sítě může
nastavení sítě chvíli trvat.)
7
Nastavte server.
Chcete-li poslouchat audio obsah
uložený na serveru, musíte nejprve
nastavit svůj server (strana 56).
Bezdrátovou síť můžete snadno
nastavit s použitím přístupového bodu
kompatibilního s funkcí WPS. Nastavení
WPS lze provést buď pomocí metody
konfigurace stisknutím tlačítka, nebo
pomocí metody vyžadující zadání kódu
PIN (Personal Identification Number).
Co je funkce WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS je standard vytvořený organizací
Wi-Fi Alliance, který umožňuje snadno
a bezpečně nastavit bezdrátovou síť.
Nastavení bezdrátové sítě
s použitím metody konfigurace
WPS stisknutím tlačítka
Bezdrátové připojení WPS můžete snadno
nastavit jedním stisknutím vyhrazeného
tlačítka.
1 Vyberte možnost „WPS Push“ v kroku 2
postupu „Vyhledání přístupového
bodu a nastavení bezdrátové sítě
(metoda založená na vyhledání
přístupového bodu)“ (strana 36).
2 Postupujte podle pokynů na
obrazovce a stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
Zpráva: Push WPS button on access
point within 2 minutes
Poznámka
Pokud vaše síť není zabezpečena pomocí šifrování
(s použitím bezpečnostního kódu), nezobrazí se
v kroku 8 obrazovka s nastavením zabezpečení.
Tlačítko WPS na routeru/
přístupovém bodu
bezdrátové sítě LAN
Tip
Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů
v části „Information“ (strana 92).
Po dokončení nastavení sítě se zobrazí
text „Setup with WPS Push Button is
completed“ a na zobrazovacím panelu se
rozsvítí indikátor „
“. Pro návrat zpět
do nabídky Network Settings stiskněte
tlačítko
.
(V závislosti na prostředí sítě může
nastavení sítě chvíli trvat.)
37CZ
Příprava receiveru
Vyberte položku „Custom“ a stiskněte
tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka
IP Address Setting.
Stiskněte tlačítko
. Pomocí tlačítek
V/v vyberte hodnotu pro položku
„IP Address“. Stiskem tlačítka b
zadejte hodnotu pro další pozici.
Kurzor opusťte stiskem tlačítka
.
Poté zadejte hodnoty „Subnet Mask“
a „Default Gateway“. Na stránce
DNS Settings stiskněte tlačítko b.
Poté zadejte hodnoty pro položky
„Primary DNS“ a „Secondary DNS“.
Nastavení bezdrátové sítě
s použitím přístupového bodu
kompatibilního s funkcí WPS
3 Nastavte server.
5 Nastavte server.
Chcete-li poslouchat audio obsah uložený
na serveru, musíte nejprve nastavit svůj
server (strana 56).
Chcete-li poslouchat audio obsah
uložený na serveru, musíte nejprve
nastavit svůj server (strana 56).
Tip
Tipy
Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů
v části „Information“ (strana 92).
• Při kontrole nastavení sítě můžete využít
pokynů v části „Information“ (strana 92).
• Podrobné informace o tom, jak zadat PIN na
routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě
LAN, naleznete v návodu k obsluze routeru/
přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.
Nastavení bezdrátové sítě
s použitím metody konfigurace
WPS zadáním kódu PIN
Pokud přístupový bod podporuje připojení
WPS s použitím kódu PIN (Personal
Identification Number), můžete nastavit
bezdrátové připojení WPS tak, že zadáte
PIN receiveru na routeru/přístupovém
bodu bezdrátové sítě LAN.
1 Zvolte položku „Manual Registration“
v kroku 2 postupu v části „Vyhledání
přístupového bodu a nastavení
bezdrátové sítě (metoda založená na
vyhledání přístupového bodu)“
(strana 36).
2 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „WPS PIN“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam dostupných
identifikátorů SSID (přístupových bodů).
3 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte požadovaný název sítě (SSID)
a poté stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí PIN receiveru
(8 číslic). Ponechte PIN zobrazený
až do dokončení připojení. (Při každém
provedení této operace se zobrazí
odlišný PIN.)
4 Zadejte PIN na routeru/přístupovém
bodu bezdrátové sítě LAN.
Receiver provede nastavení sítě.
Po dokončení nastavení sítě se zobrazí text
„Completed“ a na zobrazovacím panelu se
rozsvítí indikátor „
“. Pro návrat zpět
do nabídky Network Settings stiskněte
tlačítko
.
(V závislosti na prostředí sítě může
nastavení sítě chvíli trvat.)
38CZ
Pokud nenacházíte požadovaný
název sítě (SSID) (metoda ručního
nastavení)
Pokud se název sítě (SSID) nezobrazuje
v seznamu, můžete ho zadat ručně.
1 Zvolte položku „Manual Registration“
2
3
4
5
v kroku 2 postupu v části „Vyhledání
přístupového bodu a nastavení
bezdrátové sítě (metoda založená na
vyhledání přístupového bodu)“
(strana 36).
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte položku „Direct Input“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Zadejte název sítě (SSID) a poté
stiskněte tlačítko
.
Opakovaným stisknutím tlačítek V/v
vyberte požadované nastavení
zabezpečení a poté stiskněte
tlačítko
.
Proveďte kroky 4 až 7 postupu
„Vyhledání přístupového bodu
a nastavení bezdrátové sítě (metoda
založená na vyhledání přístupového
bodu)“ (strana 36).
Průvodce operacemi
na obrazovce (OSD)
3
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
položek nabídky.
Příklad: Když vyberete „Watch“.
AMP
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro
výběr požadované položky nabídky,
kterou chcete změnit, poté stiskněte
pro vstup do položky nabídky.
5
Opakujte kroky 3 a 4 pro výběr
požadovaného parametru.
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro
výběr požadované nabídky a poté
stiskněte tlačítko
nebo b pro
vstup do nabídky.
HOME
Tip
Používání nabídky
1
Změňte vstup na TV tak, aby se
zobrazila nabídka.
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
V závislosti na televizoru může určitou
dobu trvat, než se domovská nabídka
na TV obrazovce zobrazí.
Když se v pravé spodní části nabídky OSD zobrazí
text „OPTIONS“, můžete stisknutím tlačítka
OPTIONS zobrazit seznam funkcí a poté vybrat
související funkci.
Pro návrat na předchozí
obrazovku
Stiskněte RETURN O.
Ukončení nabídky
Stisknutím tlačítka HOME zobrazte
domovskou nabídku a poté znovu stiskněte
tlačítko HOME.
39CZ
Příprava receiveru
Můžete zobrazit nabídku receiveru na
obrazovce TV a zvolit funkci, kterou chcete
použít, stisknutím tlačítka V/v/B/b a
na dálkovém ovladači.
Když začnete receiver používat, nezapomeňte
nejprve stisknout tlačítko AMP na dálkovém
ovladači. V opačném případě nemusí
následující operace platit pro receiver.
Přehled domovských nabídek
Ikona nabídky Popis
Watch
Zvolí zdroj videa, který bude
vstupem do receiveru
(strana 41).
Listen
Vybere hudbu z disků
SA-CD/CD, zařízení USB,
domácí sítě či služby SEN
(strana 41). Také můžete
poslouchat rádio FM/AM
vestavěného receiveru.
Sound Effects
Umožňuje využívat pokroku
v oblasti poslechu zvuku,
který přinášejí různé
technologie a funkce
společnosti Sony
(strana 50).
Settings
Umožňuje upravit nastavení
receiveru (strana 82).
40CZ
5
Základní operace
Stisknutím tlačítka 2 +/– upravíte
hlasitost.
Můžete také použít otočný volič
MASTER VOLUME na receiveru.
Přehrávání vstupního
zdrojového zařízení
6
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD +/–
pro poslech prostorového zvuku.
?/1
Tlačítka
vstupů
Tipy
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
• Požadované zařízení můžete zvolit otočením
voličem INPUT SELECTOR na receiveru nebo
stisknutím tlačítka vstupu na dálkovém ovladači.
• Pomocí otočného voliče MASTER VOLUME
na receiveru nebo tlačítka 2 +/– na dálkovém
ovladači můžete hlasitost měnit různými
způsoby.
Rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti
– Rychle otočte otočným voličem.
– Stiskněte a podržte tlačítko.
Jemné úpravy
– Otáčejte pomalu otočným voličem.
– Stiskněte tlačítko a ihned jej uvolněte.
Aktivace funkce ztlumení
Stiskněte tlačítko HOME.
Stiskněte tlačítko
.
Funkce ztlumení bude zrušena, když
provedete následující operace.
• Znovu stisknete tlačítko
.
• Změníte úroveň hlasitosti.
• Vypnete receiver.
• Provedete automatickou kalibraci.
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
Abyste nepoškodili reproduktory
2 +/–
1
2
SOUND FIELD
+/–
Vyberte položku „Watch“ nebo
„Listen“, poté stiskněte tlačítko
.
Než vypnete receiver, snižte úroveň
hlasitosti.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
položek nabídky.
3
Zvolte požadované zařízení, poté
stiskněte
.
4
Zapněte zařízení a spusťte
přehrávání.
41CZ
Základní operace
Můžete také použít tlačítka A.F.D./
2CH, MOVIE nebo MUSIC na
receiveru.
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
strana 50.
Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone
Můžete poslouchat hudbu ze zařízení iPod/iPhone po jeho připojení ke konektoru
na receiveru.
Bližší informace o připojení zařízení iPod/iPhone naleznete na straně 28.
(USB)
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
S tímto receiverem lze používat následující modely zařízení iPhone/iPod. Aktualizujte své
zařízení iPod/iPhone na poslední verzi softwaru předtím, než je použijete.
iPod nano
6. generace
iPod touch
4. generace
iPod touch
3. generace
iPod touch
2. generace
iPod nano
5. generace
(videokamera)
iPod nano
4. generace
(video)
iPod nano
3. generace
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Poznámky
• Společnost Sony nemůže přijmout zodpovědnost v případě ztráty nebo poškození dat na zařízení
iPhone/iPod při používání tohoto zařízení s receiverem.
• Tento výrobek byl navržen pro spolupráci se zařízením iPod/iPhone a byl certifikován v souladu
s normami společnosti Apple.
42CZ
Výběr režimu ovládání
zařízení iPod/iPhone
Ovládání zařízení iPod/iPhone
pomocí dálkového ovladače
Režim ovládání zařízení iPod/iPhone
můžete vybrat pomocí tlačítka iPhone
CTRL na dálkovém ovladači.
Můžete také řídit všechny operace podle
informací na zobrazovacím panelu, když je
TV obrazovka vypnutá.
USB
Základní operace
iPhone
CTRL
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
HOME
1
m/M
Stiskněte tlačítko HOME.
N
./>
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
2
Vyberte položku „Listen“ a stiskněte
tlačítko
.
3
Zvolte položku „USB“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Když je připojeno zařízení iPhone
nebo iPod, na TV obrazovce se zobrazí
položka „iPod/iPhone“.
4
Podle pokynů na obrazovce vyberte
režim ovládání zařízení iPod/iPhone.
X
x
Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete
následující tlačítka.
Stiskněte
Operace
N
Spustí přehrávání.
X, x
Pozastaví přehrávání.
m/M
Zahájí rychlý posun vzad/
vpřed.
./>
Přejde na předchozí/další
stopu.
REPEAT
Přejde do režimu opakování.
SHUFFLE
Přejde do režimu náhodného
přehrávání.
iPhone CTRL Vybere režim ovládání
zařízení iPod/iPhone.
Poznámky k zařízení iPod/iPhone
• Zařízení iPod/iPhone se nabíjí při připojení
k receiveru, když je receiver zapnutý.
• Z tohoto receiveru nelze přenášet skladby
na zařízení iPod/iPhone.
43CZ
• Neodebírejte zařízení iPod/iPhone
během používání. Abyste se vyvarovali
poškození dat nebo zařízení iPod/iPhone,
vypněte receiver, když zařízení iPod/
iPhone připojujete nebo odebíráte.
S tímto receiverem lze používat následující
zařízení Sony USB.
Seznam zpráv zařízení iPod/iPhone
Ověřené zařízení Sony USB
Kompatibilní zařízení USB
Název výrobku Model
Zpráva a vysvětlení
Walkman®
Reading
NWZ-A864
Receiver rozpoznává a čte informace zařízení
iPhone nebo iPod.
NWZ-B152F / B162F /
B172
Not supported
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
Je připojen nepodporovaný typ zařízení iPod
nebo iPhone.
NWZ-F805 / F806N
No device is connected
Není připojeno žádné zařízení iPod nebo
iPhone.
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
No music
NWZ-W262 / W272
Nebyla nalezena žádná hudba.
NWZ-Z1040 / Z1070
Headphones not supported
Při připojení zařízení iPhone nebo iPod
ze sluchátek nevystupuje žádný zvuk.
NWD-W253
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
Přehrávání zařízení USB
Můžete poslouchat hudbu ze zařízení USB
po jeho připojení ke konektoru (USB) na
receiveru.
Pro bližší informace o připojení zařízení USB
přejděte na stranu „Připojení zařízení iPod,
iPhone nebo zařízení USB“ (strana 28).
Receiver může přehrávat následující
formáty hudebních souborů:
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
WAV
„.wav“
FLAC
„.flac“
USM4GM / 16GM
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Digital Voice
Recorder
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
ICZ-R50 / R51
* Receiver nepřehrává soubory kódované
pomocí DRM.
44CZ
USM4GN / 8GN / 32GN
Poznámky
• Receiver nedokáže přečíst data ve formátu NTFS.
• Receiver nedokáže číst jiná data než ta, která
jsou uložena na prvním oddílu pevného disku.
• Funkčnost modelů, které tu nejsou uvedeny,
není zaručena.
• Funkčnost není vždy zaručena i při použití
těchto zařízení USB.
• Některá z těchto zařízení USB nemusí být
v některých oblastech nabízena k prodeji.
• Při formátování výše uvedených modelů je
formátujte přímo s použitím příslušného
modelu nebo s použitím specializovaného
formátovacího softwaru pro tento model.
• Při připojování zařízení USB k receiveru jej
připojte až poté, co zmizí nápis „Creating Library“
nebo „Creating Database“ na zařízení USB.
Ovládání zařízení USB pomocí
dálkového ovladače
USB
Základní operace
Ovládání zařízení USB
SHUFFLE
REPEAT
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
N
N
./>
1
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
2
Vyberte položku „Listen“ a stiskněte
tlačítko
.
3
Zvolte položku „USB“ a poté stiskněte
tlačítko
.
Když je připojeno zařízení USB, na TV
obrazovce se objeví položka „USB“.
Zařízení USB můžete ovládat pomocí
dálkového ovládání receiveru.
4
X
x
Stiskněte tlačítko HOME.
Vyberte ze seznamu požadovaný
obsah a stiskněte tlačítko
.
Zvolený obsah se začne přehrávat a na
TV obrazovce se zobrazí informace
o hudebním/video obsahu.
Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete
následující tlačítka.
Stiskněte
Operace
N
Spustí přehrávání.
X
Pozastaví přehrávání.
x
Zastaví přehrávání.
./>
Přejde na předchozí/další
soubor.
REPEAT
Přejde do režimu opakování.
SHUFFLE
Přejde do režimu náhodného
přehrávání.
45CZ
Poznámky k zařízení USB
• Neodebírejte zařízení USB během
používání. Abyste předešli poškození dat
nebo zařízení USB, receiver při připojování
nebo odebírání zařízení USB vypněte.
• Nepřipojujte receiver a zařízení USB přes
rozbočovač USB.
• Když je zařízení USB připojeno, objeví se
nápis „Reading“.
• Podle typu připojeného zařízení USB
může trvat přibližně 10 sekund, než se
objeví nápis „Reading“.
• Když je připojeno zařízení USB, receiver
čte všechny soubory na zařízení USB. Je-li
na zařízení USB velké množství složek
nebo souborů, může načítání trvat
dlouhou dobu.
• Receiver dokáže rozpoznat až
– 256 složek (včetně kořenové složky
„ROOT“).
– 256 audio souborů pro každou složku.
– 8 úrovní složek (stromové struktury
souborů, včetně složky „ROOT“).
Maximální počet audio souborů a složek
se může lišit podle struktury souborů
a složek.
Neukládejte na zařízení USB jiné typy
souborů ani nepotřebné složky.
• Kompatibilita s veškerým kódovacím/
zapisovacím software, nahrávacími
zařízeními a nahrávacími médii nemůže
být zaručena. Nekompatibilní zařízení
USB může produkovat šum, zvuk nemusí
fungovat nebo může přeskakovat.
• Spuštění přehrávání může trvat déle,
když:
– je struktura souborů příliš složitá.
– je kapacita paměti nadměrná.
• Receiver nutně nepodporuje všechny
funkce, které má připojené zařízení USB.
• Pořadí přehrávání receiveru se může lišit
od pořadí přehrávání na připojeném
zařízení USB.
• Složky, které neobsahují audio soubory,
budou přeskočeny.
• Při přehrávání velmi dlouhé stopy
mohou některé operace způsobit
opoždění přehrávání.
46CZ
Seznam zpráv zařízení USB
Zpráva a vysvětlení
Reading
Receiver rozpoznává a čte informace
zařízení USB.
Device error
Paměť zařízení USB nebyla rozpoznána
(strana 44).
Not supported
Je připojeno nepodporované zařízení USB,
je připojeno neznámé zařízení nebo je
zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB
(strana 44).
No device is connected
Není připojeno žádné zařízení USB nebo
připojené zařízení nebylo rozpoznáno.
No Track
Nebyla nalezena žádná stopa.
1
Z domovské nabídky zvolte položku
„Listen“ a stiskněte tlačítko
.
2
Vyberte položku „FM“ nebo „AM“
z nabídky a poté stiskněte tlačítko
Operace tuneru
Poslech rozhlasového
vysílání v pásmu FM/AM
Prostřednictvím integrovaného tuneru
můžete poslouchat vysílání v pásmu FM
a AM. Před použitím připojte k receiveru
antény pro příjem v pásmu FM a AM
(strana 29).
.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky FM nebo AM.
Obrazovka FM/AM
Jednotlivé položky na obrazovce
můžete vybrat a použít stisknutím
tlačítek V/v/B/b a .
Tip
Stupnice ladění pro ruční ladění je zobrazena níže.
FM
AM
Evropa, Austrálie
50 kHz
9 kHz
Mexiko
50 kHz
10 kHz*
Operace tuneru
Oblast
* Stupnici ladění AM lze změnit (strana 48).
1 Označení frekvence (strana 47)
2 Seznam předvolených stanic
(strana 48)
Automatické ladění stanice
(Auto Tuning)
Tlačítka
číslic
Vyberte položku „Tuning +“ nebo
„Tuning –“ a poté stiskněte tlačítko
V/v/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
.
Stiskněte tlačítko „Tuning +“ pro
vyhledávání stanic od nízkých k vysokým
frekvencím nebo stiskněte tlačítko
„Tuning –“ pro vyhledávání stanic od
vysokých k nízkým frekvencím. Receiver
zastaví vyhledávání, kdykoliv nalezne stanici.
V případě špatného stereo
příjmu FM
1 Nalaďte požadovanou stanici pomocí
funkce Auto Tuning nebo Direct Tuning
(strana 48) nebo vyberte požadovanou
stanici z předvoleb (strana 48).
2 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
SHIFT
47CZ
3 Zvolte „FM Mode“, poté stiskněte
4 Vyberte možnost „Mono“ a poté
stiskněte tlačítko
.
.
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
2
Podržte TUNING MODE, stiskněte ?/1
na receiveru.
Ruční ladění stanice (Direct
Tuning)
Současná stupnice ladění AM je
změněna na 9 kHz (nebo 10 kHz).
Chcete-li stupnici resetovat na 10 kHz
(nebo 9 kHz), opakujte výše uvedený
postup.
Frekvenci stanice můžete zadat přímo
pomocí tlačítek číslic.
1
2
Poznámky
Stiskněte tlačítko D.TUNING.
Podržte tlačítko SHIFT a poté
stiskněte tlačítka číslic pro zadání
frekvence, poté stiskněte tlačítko
.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Zvolte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1 350 kHz
Zvolte 1 b 3 b 5 b 0
Tip
Změňte směr smyčkové antény pro optimální
příjem při ladění stanice v pásmu AM.
Nemůžete-li naladit stanici
Zobrazí se „– – – .– – MHz“ nebo „– – – –
kHz“ a obrazovka se vrátí na současnou
frekvenci.
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou
frekvenci. Pokud ne, opakujte krok 2. Pokud
stále nemůžete naladit stanici, frekvence se
možná ve vaší oblasti nepoužívá.
Změna stupnice ladění AM
• V závislosti na nastavení může chvíli trvat, než
receiver změní stupnici ladění AM.
• Když změníte stupnici ladění, budou všechny
přednastavené stanice smazány.
Přednastavení rozhlasových
stanic FM/AM
(Preset Memory)
Jako své oblíbené stanice můžete uložit
až 30 stanic v pásmu FM a 30 stanic
v pásmu AM.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Nalaďte stanici, kterou chcete
přednastavit, pomocí funkce Auto
Tuning (strana 47) nebo Direct
Tuning (strana 48).
2
Vyberte položku „Preset Memory“
a poté stiskněte tlačítko
.
3
Vyberte číslo přednastavené stanice
a stiskněte
.
(Pouze u modelu pro Mexiko)
Pomocí tlačítek na receiveru můžete
měnit stupnici ladění AM buď na 9 kHz,
nebo 10 kHz.
?/1
Stanice se uloží jako zvolené
přednastavené číslo.
TUNING MODE
48CZ
4
Opakujte kroky 1 až 4 pro uložení
dalších stanic.
Poznámka
Některá písmena, která mohou být zobrazena na
TV obrazovce, nemohou být zobrazena na
zobrazovacím panelu.
Stanice můžete ukládat následovně:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Ladění přednastavených
stanic
1
Příjem vysílání RDS
(Pouze u modelů pro Evropu
a Austrálii)
Vyberte položku „FM“ nebo „AM“
z nabídky a poté stiskněte
tlačítko
.
Vyberte položku „Select Preset“
a poté stiskněte tlačítko
.
3
Vyberte požadovanou
přednastavenou stanici a stiskněte
tlačítko
.
K dispozici jsou čísla předvoleb 1 až 30.
Pojmenování
přednastavených
stanic (Name Input)
1
2
3
Jednoduše vyberte stanici v pásmu FM.
Vyberte položku „FM“ nebo „AM“
z nabídky a poté stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku „Select Preset“
a poté stiskněte tlačítko
.
Vyberte číslo předvolby, které chcete
pojmenovat, poté stiskněte
a poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
4
Zvolte „Name Input“,
poté stiskněte
.
5
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr znaku, poté stiskněte b.
Můžete posunout pozici vstupu zpět
a vpřed stisknutím tlačítka B/b.
Můžete zadat až osmimístný název.
6
* Ne všechny stanice poskytují službu RDS a také
neposkytují stejné služby. Neznáte-li služby
RDS ve vaší oblasti a chcete získat podrobnější
informace, obraťte se na místní rozhlasové
stanice.
Když naladíte stanici, která poskytuje služby
RDS, na obrazovce TV a zobrazovacím
panelu se objeví název programové služby.
* Nepřijímáte-li vysílání RDS, název programové
služby se neobjeví.
Poznámky
• RDS nemusí správně fungovat, nevysílá-li
naladěná stanice signál RDS nebo je signál slabý.
• Některá písmena, která mohou být zobrazena
na TV obrazovce, nemohou být zobrazena na
zobrazovacím panelu.
Tip
Když je zobrazen název programové služby,
můžete ověřit frekvenci opakovaným stisknutím
tlačítka DISPLAY (strana 99).
Zopakujte krok 5 pro vložení znaků
jeden po druhém, poté stiskněte
.
Zadaný název je zaregistrován.
49CZ
Operace tuneru
2
Tento receiver vám umožňuje používat
systém rozhlasových dat (RDS), který
umožňuje rozhlasovým stanicím
odesílat další informace spolu s běžným
programovým signálem. Receiver nabízí
užitečné funkce RDS, například zobrazení
jména programové služby. RDS je
k dispozici pouze pro stanice FM.*
x Multi Stereo (MULTI ST.)
Používání zvukových efektů
Výběr zvukového pole
x 2ch Stereo (2CH ST.)
1
Zvolte z domovské nabídky položku
„Sound Effects“ a poté stiskněte
tlačítko
.
2
Vyberte volbu „Sound Field“,
poté stiskněte
.
3
Vyberte požadované zvukové pole.
Tip
Požadované zvukové pole můžete vybrat
opakovaným stiskem tlačítka SOUND FIELD +/–
na dálkovém ovladači. Můžete také použít
tlačítka A.F.D./2CH, Movie nebo Music
na receiveru.
Režim Auto Format Direct
(A.F.D.) / Režim
dvoukanálového zvuku
Režim Auto Format Direct (A.F.D.): Tento
režim umožňuje poslech zvuku s větší
věrností a výběr režimu dekódování pro
poslech dvoukanálového stereofonního
zvuku v podobě vícekanálového zvuku.
Režim dvoukanálového zvuku: Můžete
změnit vystupující zvuk na dvoukanálový
nezávisle na nahrávacích formátech
softwaru, který používáte, připojeném
přehrávacím zařízení nebo nastavení
zvukového pole receiveru.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Reprodukuje zvuk tak, jak byl nahraný,
bez přidání jakýchkoliv prostorových
efektů.
Ale u modelů pro USA a Kanadu tvoří
tento receiver nízkofrekvenční signál
pro výstup do subwooferu, když neexistují
žádné signály LFE.
50CZ
Ze všech reproduktorů vystupují dvoukanálové signály (levý a pravý). Zvuk ale nemusí
z některých reproduktorů vycházet, a to
v závislosti na nastavení reproduktorů.
Vystupuje zvuk pouze z levého a pravého
reproduktoru. Ze subwooferu nevychází
žádný zvuk.
Standardní dvoukanálové zdroje
stereofonního zvuku zcela obcházejí
zpracování zvukového pole a vícekanálové
prostorové formáty jsou slučovány
do dvou kanálů.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Zvuk z vybraného vstupu můžete přepnout
do dvoukanálového analogového vstupu.
Tato funkce vám umožní poslouchat
vysoce kvalitní analogové zdroje.
Při použití této funkce lze měnit pouze
hlasitost a úroveň předních reproduktorů.
Poznámka
Volbu „Analog Direct“ nemůžete vybrat, pokud
používáte funkce BD, DVD, GAME, USB, Home
Network, SEN nebo AirPlay.
Režim filmu
Můžete jednoduše využít výhod
prostorového zvuku zvolením jednoho
z předprogramovaných zvukových polí
receiveru. Ta do vašeho domova přenesou
podmanivý a mohutný zvuk moderních kin.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
nová inovativní technologie domácího kina
společnosti Sony, která používá nejnovější
technologie zpracování akustických
a digitálních signálů. Je založena na
přesných datech měření odezvy
v nahrávacím studiu.
x PLII Movie
Provede dekódování režimu Dolby
Pro Logic II Movie. Toto nastavení
je ideální pro filmy kódované v Dolby
Surround. Tento režim navíc dokáže
reprodukovat zvuk v systému 5.1 pro
sledování dabovaných nebo starých filmů.
x PLIIx Movie
Provede dekódování režimu Dolby
Pro Logic IIx Movie. Toto nastavení
rozšiřuje signály Dolby Pro Logic II Movie
nebo Dolby Digital 5.1 na samostatné
kanály 7.1.
x PLIIz Height (PLIIz)
Provede dekódování režimu Dolby
Pro Logic IIz. Toto nastavení umožňuje
rozšíření zdrojového zvuku z 5.1 kanálů
na 7.1 kanálů. Použité vertikální zařízení
tohoto systému poskytuje větší pocit
přítomnosti a hloubky zvuku.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Provede dekódování režimu DTS Neo:6
Cinema. Zdroj nahraný ve dvoukanálovém
formátu je dekódován do 7 kanálů.
Režim hudby
Můžete jednoduše využít výhod
prostorového zvuku zvolením jednoho
z předprogramovaných zvukových polí
receiveru. Ta do vašeho domova přenesou
podmanivý a mohutný zvuk koncertních hal.
x Berlin P.Hall (BERLIN)
Reprodukuje zvukové charakteristiky
koncertní síně Berlínské filharmonie.
x Concertgebouw (CONCERTGEB)
Reprodukuje zvukové charakteristiky
koncertní síně v nizozemském Amsterdamu,
která se díky svým schopnostem odrazu
vyznačuje rozsáhlou zvukovou scénou.
x Musikverein (MUSIKVEREI)
Reprodukuje zvukové charakteristiky
koncertní síně v rakouské Vídni, která se
vyznačuje jedinečným rezonantním zvukem.
x Jazz Club (JAZZ)
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
x Live Concert (CONCERT)
Reprodukuje akustiku živého představení
v koncertní hale pro 300 posluchačů.
x Stadium (STADIUM)
Vytváří dojem velkého otevřeného stadionu.
51CZ
Používání zvukových efektů
Prostřednictvím tohoto režimu si můžete
vychutnat filmy na discích Blu-ray a DVD
v pohodlí domova nejen s vysoce kvalitním
zvukem, ale také s nejlepším zvukovým
prostředím, tak jak zvukoví inženýři
zamýšleli během procesu masteringu.
Pro režim HD-D.C.S. můžete zvolit typ
efektu následovně.
• Dynamic: Toto nastavení je vhodné pro
prostředí s dobrým odrazem zvuku, které
ale neposkytuje dobré prostorové vnímání
(absorpce zvuku není dostatečná).
Zdůrazňuje odrazy zvuku a reprodukujte
zvuk velkého, klasického kinosálu. Tím je
zdůrazněno prostorové vnímání podobně
jako v dabingovém studiu a vzniká
jedinečné akustické pole.
• Theater: Toto nastavení je vhodné pro
použití v běžném obývacím pokoji.
Reprodukuje odraz zvuku podobně jako
v kině (dabingovém studiu). Jedná se
o nejvhodnější nastavení pro sledování
záznamů z disků Blu-ray Disc, pokud si
chcete užít atmosféru kina.
• Studio: Toto nastavení je vhodné pro
použití v obývacím pokoji s patřičným
zvukovým vybavením. Reprodukuje odraz
zvuku, který vzniká, když je zdroj zvuku
určený pro použití v kině upraven pro
disky Blu-ray Disc na úroveň vhodnou pro
domácí použití. Úroveň odrazu zvuku
a rezonance je udržována na minimální
úrovni. Dialogy a prostorové efekty jsou
ale zřetelně reprodukovány.
x Sports (SPORTS)
Reprodukuje pocit ze sportovního vysílání.
x Portable Audio (PORTABLE)
Reprodukuje čistý, rozšířený zvukový
obraz z přenosného audio zařízení. Tento
režim je ideální pro formát MP3 a jinou
komprimovanou hudbu.
x PLII Music
Provede dekódování režimu Dolby
Pro Logic II Music. Toto nastavení je
vhodné pro běžné zdroje stereofonního
zvuku, například disky CD.
x PLIIx Music
Když jsou připojena sluchátka
Toto zvukové pole můžete zvolit pouze tehdy,
jsou-li k receiveru připojena sluchátka.
x HP 2CH
Tento režim je vybrán automaticky,
používáte-li sluchátka (s výjimkou „Analog
Direct“). Standardní dvoukanálové stereo
zdroje zcela vynechávají zpracování
pomocí zvukového pole a vícekanálové
prostorové formáty jsou sloučeny do
2 kanálů s výjimkou signálů LFE.
x HP Direct (HP DIRECT)
Provede dekódování režimu Dolby
Pro Logic IIx Music. Toto nastavení je
vhodné pro běžné stereo zdroje,
jako jsou disky CD.
Tento režim je vybrán automaticky,
použijete-li sluchátka, když je vybrána
volba „Analog Direct“.
Posílá analogové signály bez zpracování
ekvalizérem, zvukovým polem apod.
x PLIIz Height (PLIIz)
Připojíte-li subwoofer
Provede dekódování režimu Dolby
Pro Logic IIz. Toto nastavení umožňuje
rozšíření zdrojového zvuku z 5.1 kanálů
na 7.1 kanálů. Použité vertikální zařízení
tohoto systému poskytuje větší pocit
přítomnosti a hloubky zvuku.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Provede dekódování režimu DTS Neo:6
Music. Zdroj nahraný ve dvoukanálovém
formátu je dekódován do 7 kanálů. Toto
nastavení je vhodné pro běžné stereo
zdroje, jako jsou disky CD.
52CZ
Tento receiver vytváří nízkofrekvenční
signál pro výstup do subwooferu, když není
přijímán žádný signál LFE, který poskytuje
zvukový efekt dolní propusti subwooferu
při zpracování dvoukanálového signálu.
Nízkofrekvenční signál se ale nevytváří
pro „Neo:6 Cinema“ nebo „Neo:6 Music“,
když jsou všechny reproduktory nastaveny
na „Large“.
Pro nejlepší využití obvodů přesměrování
basů v systému Dolby Digital doporučujeme
nastavit mezní frekvenci subwooferu co
nejvýše.
Poznámky ke zvukovým polím
Použití funkce Sound
Optimizer
Funkce Sound Optimizer umožňuje
poslouchat čistý a dynamický zvuk při
nízkých úrovních hlasitosti. Automaticky
kalibruje zvuk, který nelze slyšet, když
snížíte úroveň hlasitosti. Po provedení
automatické kalibrace je úroveň zvuku
optimalizována tak, aby vyhovovala
vašemu prostředí.
1
2
3
Z domovské nabídky zvolte položku
„Sound Effects“ a stiskněte
tlačítko
.
Vyberte volbu „Sound Optimizer“,
poté stiskněte tlačítko
.
Vyberte volbu „Normal“ nebo „Low“,
poté stiskněte
.
Funkce Sound Optimizer je aktivní.
Chcete-li upravit referenční úroveň
filmu, vyberte položku „Normal“.
Chcete-li použít nastavení pro CD
nebo jiný software, jehož průměrná
úroveň akustického tlaku je vysoká,
vyberte možnost „Low“.
Poznámky
• Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– Používá se funkce „Analog Direct“.
– Jsou připojena sluchátka.
• Receiver může v závislosti na formátu audia
přehrávat signál na nižší vzorkovací frekvenci,
než je skutečná vzorkovací frekvence vstupního
signálu.
53CZ
Používání zvukových efektů
• V závislosti na nastavení rozmístění
reproduktorů nemusí být některá
zvuková pole k dispozici.
• Nelze současně zvolit možnost PLIIx
Movie/Music a PLIIz Height.
– Možnost PLIIx Movie/Music je
k dispozici pouze tehdy, když je
rozmístění reproduktorů přepnuto
na nastavení se zadními prostorovými
reproduktory.
– Možnost PLIIz Height je k dispozici
pouze tehdy, když je rozmístění
reproduktorů přepnuto na nastavení
s předními výškovými reproduktory.
• Zvuková pole pro hudbu a film nefungují
v následujících případech.
– Jsou přijímány signály DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution Audio
nebo Dolby TrueHD se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Vybráno „Analog Direct“.
• Zvuková pole „PLII Movie“, „PLIIx
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Music“,
„PLIIz Height“, „Neo:6 Cinema“
a „Neo:6 Music“ nefungují, když je
rozmístění reproduktorů nastaveno
na konfiguraci 2/0 nebo 2/0.1.
• Když je zvoleno jedno ze zvukových polí
pro hudbu, ze subwooferu nevychází
žádný zvuk, jsou-li všechny reproduktory
v nabídce Speaker Settings nastaveny na
„Large“. Zvuk však bude ze subwooferu
vycházet, když
– digitální signál obsahuje signály LFE,
– přední reproduktory nebo prostorové
reproduktory jsou nastaveny na
hodnotu „Small“,
– je vybráno „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“, „PLIIz Height“,
„HD-D.C.S.“ nebo „Portable Audio“.
Volba typu kalibrace
Po provedení automatické kalibrace
můžete také zvolit požadovaný typ
kalibrace. Podrobnosti najdete v části
„Calibration Type“ (strana 86).
Úprava ekvalizéru
Můžete použít následující parametry pro
změnu tónové kvality (úroveň basů/výšek)
jednotlivých reproduktorů.
Basy
Výšky
Úroveň
(dB)
Používání funkce Pure
Direct
Režim Pure Direct vám umožňuje poslech
zvuku ve vysoké kvalitě. Když je režim Pure
Direct zapnut, zobrazovací panel zhasne,
aby byl potlačen šum ovlivňující kvalitu
zvuku. Funkci Pure Direct lze použít se
všemi vstupy.
1
Z domovské nabídky zvolte
položku „Sound Effects“
a stiskněte tlačítko
.
2
Zvolte „Pure Direct“ a poté
stiskněte
.
3
Vyberte položku „On“ nebo „Off“
a poté stiskněte tlačítko
.
Frekvence (Hz)
Poznámka
1
Z domovské nabídky zvolte položku
„Sound Effects“ a stiskněte
tlačítko
.
2
3
Vyberte položku „Equalizer“
a stiskněte tlačítko
.
Vyberte volbu „Front“, „Center“,
„Surround“ nebo „Front High“,
poté stiskněte tlačítko
.
4
5
Zvolte položku „Bass“ nebo „Treble“.
Změňte úroveň zisku a poté stiskněte
tlačítko
.
Poznámky
• Tato funkce nefunguje, když je použito „Analog
Direct“.
• Frekvence pro položky Bass a Treble jsou
nastaveny pevně.
• Receiver může v závislosti na formátu audia
přehrávat signál na nižší vzorkovací frekvenci,
než je původní vzorkovací frekvence vstupního
signálu.
54CZ
Když je vybrána funkce Pure Direct, volby
„Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“
a „D.Range Comp.“ nefungují.
Tip
Můžete použít také tlačítko PURE DIRECT na
dálkovém ovladači nebo receiveru a funkci Pure
Direct zapnout nebo vypnout přímo.
Zrušení funkce Pure Direct
Funkce Pure Direct bude zrušena, když
provedete následující úkony:
– Znovu stisknete tlačítko PURE DIRECT.
– Změníte zvukové pole.
– Změníte nastavení scény na televizoru
(Scene Select).
– Změníte nastavení voleb „Sound
Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“,
or „D.Range Comp.“.
Resetování zvukových polí
na výchozí nastavení
K provedení této operace použijte tlačítka
na receiveru.
?/1
MUSIC
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
2
Podržte tlačítko MUSIC a stiskněte
tlačítko ?/1.
Na zobrazovacím panelu se zobrazí
„S.F. CLEAR“ a pro všechna zvuková
pole se obnoví výchozí nastavení.
Používání síťových funkcí
Síťové funkce receiveru
• Můžete poslouchat audio obsah uložený na
zařízení kompatibilním s DLNA (DLNA
CERTIFIED™ Products), na kterém je
autorizované logo DLNA (strana 62).
• Receiver můžete používat v rámci domácí
sítě jako UPnP media renderer.
• Pokud jste připojeni k internetu, můžete
poslouchat internetová rádia (strana 65)
a aktualizovat software receiveru.
• Díky funkci PARTY STREAMING
můžete současně poslouchat stejnou
hudbu v různých místnostech.
• Můžete zaregistrovat zařízení Media
Remote (Mediální ovladač), pomocí
kterých budete moci receiver ovládat.
• Pomocí funkce AirPlay můžete přehrávat
zvukový obsah ze zařízení iOS nebo
z knihovny iTunes.
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je organizace zabývající se sestavováním
standardů, jejímiž členy jsou výrobci
různých produktů, jako jsou servery
(počítače apod.), AV zařízení nebo mobilní
výpočetní zařízení, která si navzájem
vyměňují obsah (hudbu, fotografie
a videa). DLNA rozhoduje o normách
a vydává autorizované logo, které je
uvedeno na zařízeních, jež odpovídají
normám DLNA.
55CZ
Používání síťových funkcí
O funkci DLNA
Nastavení serveru
Chcete-li pomocí tohoto receiveru
poslouchat audio obsah uložený na serveru,
nejprve musíte server nastavit. S tímto
receiverem jsou kompatibilní následující
servery.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Receiver Sony Network AV
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instalovaný na systémech Windows 8
a Windows 7 (strana 56 a 58)
• Microsoft Windows Media Player 11
instalovaný na systémech Windows
Vista/Windows XP (strana 60)
Při použití Windows 8
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player 12 pro systém
Windows 8, který byl instalován výrobcem.
Podrobnosti o ovládání přehrávače
Windows Media Player 12 naleznete
v nápovědě přehrávače Windows
Media Player 12.
1
Přejděte do nabídky Control Panel
(Ovládací panely).
Vyberte volbu [All Apps] (Všechny
aplikace) v nabídce [Start]. Vyberte
volbu [Control Panel] (Ovládací
panely).
* Tyto servery nemusí být v některých zemích
či regionech dostupné.
Pokud má server funkci, která omezuje
přístup z jiných zařízení, musíte nastavení
serveru změnit tak, aby byl receiveru
umožněn přístup.
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player, pokud jej používáte
jako server.
Podrobnosti o nastavení jiných serverů
naleznete v návodu k obsluze nebo
v nápovědě jednotlivých zařízení nebo
aplikací.
Poznámky
• Položky zobrazené na počítači se mohou lišit
od těch, které jsou k dispozici níže, v závislosti
na verzi operačního systému a počítačovém
prostředí. Podrobnosti naleznete v nápovědě
operačního systému.
• V závislosti na situaci může přehrávání pomocí
funkce „Play To“ (Přehrát v zařízení) systému
Windows trvat déle.
56CZ
Tip
Pokud obrazovka systému Windows 8
nevypadá jako ta uvedená výše, řiďte se
níže uvedeným postupem.
Vyberte volbu [Control Panel]
(Ovládací panely) v nabídce
[Settings] (Nastavení).
2
3
Vyberte položku [Change advanced
sharing settings] (Změnit pokročilé
nastavení sdílení).
4
Vyberte položku [Choose media
streaming options] (Zvolit možnosti
vysílání datového proudu médií)
v části [Media streaming] (Vysílání
datového proudu médií).
5
Pokud se v okně [Media streaming
options] (Možnosti vysílání datového
proudu médií) zobrazí informace
[Media streaming is not turned on]
(Vysílání datového proudu médií
není zapnuto), vyberte položku
[Turn on media streaming] (Zapnout
vysílání datového proudu médií).
Vyberte položku [View network
status and tasks] (Zobrazit úlohy
a stav sítě) v části [Network and
Internet] (Síť a Internet).
Zobrazí se okno [Network Sharing
Center] (Centrum síťových připojení
a sdílení).
57CZ
Používání síťových funkcí
Tip
Pokud se na displeji nezobrazí položka, kterou
hledáte, zkuste změnit způsob zobrazení
nabídky Control Panel (Ovládací panely).
6
Vyberte položku [Allow All]
(Povolit vše).
Otevře se okno [Allow All Media
Devices] (Povolit všechna mediální
zařízení).
Pokud jsou všechna zařízení v místní
síti nastavena na hodnotu [Allowed]
(Povoleno), klikněte na tlačítko [OK]
a zavřete okno.
7
Vyberte položku [Allow all
computers and media devices]
(Povolit všem počítačům
a mediálním zařízením).
8
Vyberte volby [Next] (Další) a [Finish]
(Dokončit) a okno se zavře.
9
Aktualizujte seznam serverů.
Jakmile je nastavení dokončeno,
aktualizujte seznam serverů
v receiveru a vyberte tento server.
Podrobné informace o výběru serverů
viz „Aktualizace seznamu serverů“
(strana 61).
58CZ
Při použití Windows 7
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player 12 pro systém
Windows 7, který byl instalován výrobcem.
Podrobnosti o ovládání přehrávače Windows
Media Player 12 naleznete v nápovědě
přehrávače Windows Media Player 12.
1
Přejděte na položku [Start] –
[Control Panel] (Ovládací panely).
2
Vyberte položku [View network
status and tasks] (Zobrazit úlohy
a stav sítě) v části [Network and
Internet] (Síť a Internet).
Zobrazí se okno [Network and Sharing
Center] (Centrum síťových připojení
a sdílení).
Tip
Pokud se na displeji nezobrazí položka, kterou
hledáte, zkuste změnit způsob zobrazení
nabídky Control Panel (Ovládací panely).
3
Vyberte položku [Public network]
(Veřejná síť) v části [View your active
networks] (Zobrazit aktivní sítě).
Pokud se na displeji zobrazí něco
jiného než [Public Network]
(Veřejná síť), přejděte na krok 6.
7
Vyberte položku [Choose media
streaming options…] (Zvolit
možnosti vysílání datového proudu
médií…) v části [Media streaming]
(Vysílání datového proudu médií).
8
Pokud se v okně [Media streaming
options] (Možnosti vysílání datového
proudu médií) zobrazí informace
[Media streaming is not turned on]
(Vysílání datového proudu médií
není zapnuto), vyberte položku [Turn
on media streaming] (Zapnout
vysílání datového proudu médií).
9
Vyberte položku [Allow all]
(Povolit vše).
Zobrazí se okno [Set Network
Location] (Nastavit umístění v síti).
4
Podle prostředí, ve kterém se receiver
používá, vyberte možnost [Home
network] (Domácí síť) nebo [Work
network] (Pracovní síť).
5
Podle prostředí, ve kterém se receiver
používá, postupujte dle instrukcí na
obrazovce.
6
Otevře se okno [Allow All Media
Devices] (Povolit všechna mediální
zařízení). Pokud jsou všechna zařízení
v místní síti nastavena na hodnotu
[Allowed] (Povoleno), klikněte na
tlačítko [OK] a zavřete okno.
Vyberte položku [Change advanced
sharing settings] (Změnit pokročilé
nastavení sdílení).
10 Vyberte položku [Allow all computers
and media devices] (Povolit všem
počítačům a mediálním zařízením).
11 Vyberte [OK] a okno se zavře.
59CZ
Používání síťových funkcí
Jakmile nastavení dokončíte, ověřte
v okně [Network and Sharing Center]
(Centrum síťových připojení a sdílení),
že se položka v části [View your active
networks] (Zobrazit aktivní sítě)
změnila na hodnotu [Home network]
(Domácí síť) nebo [Work network]
(Pracovní síť).
12 Aktualizujte seznam serverů.
4
Jakmile je nastavení dokončeno,
aktualizujte seznam serverů
v receiveru a vyberte tento server.
Podrobné informace o výběru serverů
viz „Aktualizace seznamu serverů“
(strana 61).
Při použití Windows Vista/XP
Tato část se zabývá nastavením přehrávače
Windows Media Player 11 pro Windows
Vista/XP*.
Podrobnosti o ovládání přehrávače
Windows Media Player 11 naleznete
v nápovědě přehrávače Windows
Media Player 11.
Jakmile se zobrazí symbol
, klikněte
na tlačítko [Networking…] (Sítě…).
Zobrazí se okno [Network and Sharing
Center] (Centrum síťových připojení
a sdílení).
5
Vyberte položku [Customize] (Vlastní
nastavení).
* Přehrávač Windows Media Player 11 není
v případě Windows XP instalován výrobcem.
Přejděte na webovou stránku společnosti
Microsoft, stáhněte instalační program
a nainstalujte přehrávač Windows
Media Player 11 do svého počítače.
1
2
Vyberte položku [Media Sharing…]
(Sdílení médií…) z nabídky [Library]
(Knihovna).
Pokud používáte Windows XP,
přejděte na krok 9.
60CZ
6
Zaškrtněte možnost [Private]
(Soukromé) a klikněte na
tlačítko [Next] (Další).
7
Zkontrolujte, zda se položka
[Location type] (Typ umístění)
změnila na hodnotu [Private]
(Soukromé), a klikněte na
tlačítko [Close] (Zavřít).
Vyberte volbu [Windows
Media Player].
Spustí se přehrávač Windows
Media Player 11.
3
Zobrazí se okno [Set Network
Location] (Nastavit umístění v síti).
Přejděte na položku [Start] –
[All Programs] (Všechny programy).
8
9
Zkontrolujte, zda je v okně [Network
and Sharing Center] (Centrum síťových
připojení a sdílení) zobrazena položka
[(Private network)] (Soukromá síť)
a zavřete okno.
Pokud jste v kroku 3 v okně [Share
my media] (Sdílení médií) nezaškrtli
možnost [Media Sharing] (Sdílet
média), zaškrtněte ji a klikněte na
tlačítko [OK].
Zobrazí se seznam zařízení, která lze
připojit.
Aktualizace seznamu serverů
Když do domácí sítě přidáte nový server
nebo když v seznamu nemůžete najít server,
který hledáte, aktualizujte seznam serverů.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS, zatímco je
zobrazen seznam serverů.
2 Zvolte položku „Refresh“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se aktualizovaný seznam serverů.
Tip
Receiver uchovává historii posledních pěti
připojených serverů a tyto servery se zobrazí na
předních pozicích v seznamu serverů. Seznam
serverů může obsahovat až 20 serverů.
Odstranění serveru ze seznamu
serverů
1 Když je zobrazen seznam serverů,
10 Vyberte položku [Settings…]
(Nastavení…), která se zobrazí
vedle položky [Share my media to:]
(Sdílet médium s:).
devices and computers automatically]
(Povolit automaticky nová zařízení
a počítače) a klikněte na tlačítko [OK].
Poznámka
Jakmile si ověříte, že receiver lze k serveru
připojit, zrušte zaškrtnutí této položky
a přehrajte audio obsah uložený na serveru.
12 Aktualizujte seznam serverů.
Jakmile je nastavení dokončeno,
aktualizujte seznam serverů
v receiveru a vyberte tento server.
Podrobné informace o výběru serverů
viz „Aktualizace seznamu serverů“
(strana 61).
Poznámka
I když server odstraníte ze seznamu serverů,
znovu se na seznamu objeví, pokud jej receiver
opět nalezne v síti (například po aktualizaci
seznamu serverů).
61CZ
Používání síťových funkcí
11 Zaškrtněte možnost [Allow new
vyberte server, který chcete odstranit,
a stiskněte tlačítko OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
2 Zvolte položku „Delete“ a poté stiskněte
tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí potvrzovací
obrazovka.
3 Zvolte položku „OK“ a poté stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se text „Completed“ a vybraný
server je odstraněn.
Pokud se zobrazí text „No server
is available“ nebo pokud server na
seznamu není dostupný, stiskněte
tlačítko OPTIONS. Vyberte položku
„Refresh“ a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se aktualizovaný seznam
serverů.
Poslech audio obsahu
uloženého na serveru
Pomocí receiveru můžete přehrávat audio
obsah uložený na serveru ve formátech
MP3, Linear PCM, WMA, FLAC a AAC*.
Audio obsah s ochranou autorských práv
DRM (Digital Rights Management)
na tomto receiveru nelze přehrát.
* Receiver přehrává pouze soubory ve formátu
AAC s příponami „.m4a“, „.mp4“ nebo „.3gp“.
Tip
Rovněž můžete vybrat volbu „HOME
NETWORK“ z domovské nabídky „Listen“.
2
Vyberte server na němž je uložen
obsah, který chcete přehrát.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
obsahu.
Server
Poznámka
Pokud server podporuje standard Wake-OnLAN, receiver zapne server automaticky.
Pokud server nepodporuje standard WakeOn-LAN, zapněte server předem.
Podrobnosti o nastavení nebo operacích
Wake-On-LAN svého serveru naleznete
v návodu k obsluze nebo nápovědě serveru.
Tento receiver
HOME
NETWORK
3
ALPHABET
SEARCH
Pokud se zobrazí jiná položka,
opakováním tohoto kroku snižujte
počet nabízených možností, dokud
se nezobrazí požadovaná položka.
Zobrazené položky závisí na
připojeném serveru.
SHUFFLE
REPEAT
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
4
HOME
Vyberte požadovanou stopu
a stiskněte
.
./>
x
Zahájí se přehrávání.
Ověřte, zda z reproduktorů receiveru
vychází zvuk.
N
X
Vyberte požadovanou položku
(playlist, album, složku apod.)
a stiskněte
.
Poznámky
1
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
serverů.
Pokud se na obrazovce zobrazí poslední
vybraná položka (seznam stop, album,
složka apod.), opakovaně tiskněte
tlačítko RETURN O, dokud se
nezobrazí seznam serverů.
62CZ
• Na TV obrazovce se zobrazí i stopy, které na
receiveru nelze přehrát. Seznam nelze seřadit
podle stop, které lze přehrát.
• Nad názvem stopy, kterou nelze na receiveru
přehrát, se zobrazí symbol „!“ a tato stopa se při
přehrávání přeskočí.
• Pokud vytáhnete napájecí kabel ze zásuvky,
neobnoví se přehrávání poslední vybrané
položky.
• Při procházení složky, která obsahuje velké
množství audio obsahu, může trvat delší dobu,
než receiver zobrazí dostupné položky.
V takovém případě použijte vyhledávání podle
klíčového slova (strana 74).
Tipy
• Když vyberete složku (například složku umělce,
složku žánru apod.) a stisknete tlačítko N,
receiver přehraje všechny položky ve vybrané
složce.
• Receiver obnoví přehrávání poslední vybrané
položky, když se funkce změní na funkci Home
Network, dokud receiver nevypnete. Když je
položka „Network Standby“ nastavena na
hodnotu „On“, obnoví se přehrávání poslední
vybrané položky, i když jste receiver vypnuli.
Nastavení volby Access
Settings
U zařízení uvedených na seznamu zařízení,
můžete nastavit omezení nebo povolení
přístupu.
Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Vyberte položku „Access Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
Nastavení automatického
oprávnění k přístupu
1 Vyberte položku „Auto Access“ a poté
stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte položku „Allow“ nebo „Not
Allow“ a poté stiskněte tlačítko
.
• Allow: Všechna zařízení v domácí síti
mají oprávnění k přístupu k receiveru.
Tento receiver může zahájit PARTY
jako hostitel a přidat se k PARTY
jako host.
• Not Allow: Receiver omezí přístup
nového zařízení, které se pokouší
získat přístup k receiveru. Pokud do
domácí sítě zapojujete nové zařízení,
přidejte toto zařízení do seznamu
zařízení a nastavte přístupové
oprávnění (strana 63).
Přidávání zařízení do seznamu
zařízení
1 Vyberte položku „Control Device“
a poté stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
zaregistrovaných zařízení.
2 Vyberte položku „Add Device“ a poté
stiskněte tlačítko
.
3 Vyberte požadované zařízení a poté
stiskněte tlačítko
.
Vybrané zařízení se přidá do seznamu
zařízení. Další informace o nastavení
přístupu naleznete v části „Nastavení
oprávnění k přístupu pro zařízení“
(strana 63).
Nastavení oprávnění k přístupu
pro zařízení
U zařízení, která jsou uvedená v seznamu
zařízení, můžete nastavit různá oprávnění
k přístupu. V domácí síti jsou rozpoznána
pouze ta zařízení, pro která je nastavena
možnost „Allow“.
1 Vyberte položku „Control Device“
a poté stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
zaregistrovaných zařízení.
2 Vyberte požadované zařízení a poté
stiskněte tlačítko
.
3 Vyberte položku „Access“ a poté
stiskněte tlačítko
.
4 Vyberte položku „Allow“ nebo „Not
Allow“ a poté stiskněte tlačítko
.
Odstranění zařízení ze seznamu
V kroku 3 vyberte položku „Delete“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Na potvrzovací obrazovce vyberte položku
„OK“ a poté stiskněte tlačítko
.
63CZ
Používání síťových funkcí
1
2
3
Poznámka
Do seznamu zařízení lze přidat až 20 zařízení.
Pokud již bylo registrováno 20 zařízení, zobrazí se
zpráva „Device list is full“ a do seznamu nelze přidat
nové zařízení. V takovém případě ze seznamu
odstraňte nepotřebná zařízení (strana 63).
Použití aplikace TV SideView
TV SideView je bezplatná aplikace pro
vzdálená zařízení (např. chytré telefony
atd.). Budete-li aplikaci TV SideView
využívat s tímto receiverem, můžete jej
snadno ovládat na dálku vzdáleným
zařízením.
Registrace zařízení TV SideView
1 Stiskněte tlačítko HOME NETWORK.
Tip
Rovněž můžete vybrat volbu „HOME
NETWORK“ z domovské nabídky „Listen“.
2 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3 Vyberte položku „TV SideView Device
Registration“ a poté stiskněte
tlačítko
.
4 Vyberte položku „Start Registration“
a stiskněte tlačítko
.
Receiver zahájí vyhledávání zařízení
TV SideView, které je připraveno
k registraci.
Na TV obrazovce se zobrazí text
„Connecting“. Stiskněte
tlačítko „Registration“ na zařízení
TV SideView. Receiver registraci
ukončí, pokud se mu do 30 sekund
nepodaří detekovat žádné zařízení.
5 Vyberte položku „Finish“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Zrušení registrace
V kroku 4 vyberte položku „Cancel“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Do seznamu zařízení TV SideView lze přidat
až 5 zařízení. Pokud již bylo registrováno
5 zařízení, zobrazí se zpráva „Device full“ a do
seznamu nelze přidat nové zařízení. V takovém
případě ze seznamu odstraňte nepotřebná
zařízení (strana 64).
64CZ
Zobrazení zaregistrovaného
zařízení TV SideView
Vyberte položku „Registered TV SideView
Devices“ v kroku 3 a poté stiskněte
tlačítko
.
Odstranění zaregistrovaných
zařízení TV SideView ze seznamu
zařízení
1 Vyberte položku „Registered TV
SideView Devices“ v kroku 3 a poté
stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte zařízení, které chcete
odstranit, a poté stiskněte tlačítko
.
3 Vyberte položku „Delete“ a poté
stiskněte tlačítko
.
4 Vyberte položku „OK“ a poté stiskněte
tlačítko
.
Vybrané zařízení se vymaže ze seznamu
zařízení.
Kontrola ochrany autorských
práv
Tento receiver nepřehrává soubory WMA
s ochranou autorských práv DRM.
Pokud na tomto receiveru nelze přehrát
nějaký soubor WMA, zkontrolujte vlastnosti
tohoto souboru ve svém počítači a zjistěte,
zda se na něj nevztahuje ochrana autorských
práv DRM.
Otevřete složku nebo svazek, ve kterém je
soubor WMA uložen, klikněte na soubor
pravým tlačítkem a zobrazte okno
[Properties] (Vlastnosti). Pokud je v tomto
okně karta [License] (Licence), na tento
soubor se vztahuje ochrana autorských
práv DRM a na tomto receiveru jej
nelze přehrát.
Ovládání funkce Home
Network pomocí dálkového
ovladače
Chcete-li
Postupujte následovně
Pozastavit
přehrávání*
Během přehrávání stiskněte
tlačítko X.
Stiskněte tlačítko N pro
obnovení přehrávání.
Zastavit
přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přejít na začátek Stiskněte opakovaně
aktuální stopy, tlačítko ./>.
předchozí/další
stopu
Vyhledat
požadovanou
položku podle
klíčového slova
Při výběru obsahu na
serveru stiskněte tlačítko
ALPHABET SEARCH
a zadejte klíčové slovo
(strana 74).
Změnit server
Stiskněte tlačítko x. Poté
vyberte položku „Server
List“ a stiskněte tlačítko .
Zvolte požadovaný server
a poté stiskněte tlačítko .
Zvolit
opakované
přehrávání
Opakovaně stiskněte
tlačítko REPEAT, dokud se
na obrazovce TV nezobrazí
„Repeat All“ nebo
„Repeat One“.
Postupujte následovně
Zvolit
přehrávání
v náhodném
pořadí
Opakovaně stiskněte
tlačítko SHUFFLE, dokud
se na obrazovce TV
nezobrazí „Shuffle On“.
* V případě některých typů serverů nebo stop se
může stát, že pokud bude vybrána funkce Home
Network, přehrávání nebude možné pozastavit.
Používání služby Sony
Entertainment Network
(SEN)
Pomocí tohoto receiveru můžete poslouchat
rádia, která jsou k dispozici na Internetu
(funkce SEN).
Chcete-li tuto funkci použít, musí být
reciever připojen k síti a síť musí být
připojena k Internetu. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do
sekce „6: Připojení do sítě“ (strana 29).
Na níže uvedené webové stránce naleznete
další informace ohledně služby SEN:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
SEN
Tento receiver
Poznámka
V závislosti na poskytovateli služeb budete
v některých případech před zahájením poslechu
internetového rádia vyzváni k registraci svého
receiveru. Podrobnosti o registraci naleznete
na webové stránce zákaznické podpory
poskytovatele služeb.
65CZ
Používání síťových funkcí
Opětovně vybrat Stiskněte opakovaně
položku, kterou RETURN O, dokud se
chcete přehrát nezobrazí adresář, který
hledáte.
Nebo stiskněte tlačítko
OPTIONS, vyberte možnost
„Server List“ a poté vyberte
požadovanou položku.
Chcete-li se vrátit na
zobrazení přehrávání,
stiskněte tlačítko OPTIONS
a vyberte položku
„Now Playing“.
Chcete-li
3
• Opakovaným stisknutím
tlačítek V/v vyberte položku.
• Stisknutím tlačítka
přejdete do
další složky nebo zahájíte poslech
stanice.
• Stisknutím tlačítka RETURN
O přejdete do předchozí složky.
Tlačítka
číslic
SEN
ALPHABET
SEARCH
Poznámka
MEM
V/v/B/b,
RETURN O
Vyberte požadovanou složku nebo
stanici a stiskněte
.
OPTIONS
HOME
Pokud se zobrazí text „No service is available“
a seznam poskytovatelů služeb není k dispozici,
stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku
„Refresh“.
Tip
Receiver zobrazí poslední vybranou položku
nebo stanici, když se funkce změní na funkci SEN,
dokud receiver nevypnete. Když je položka
„Network Standby“ nastavena na hodnotu „On“,
poslední vybraná služba nebo stanice se zobrazí,
i když jste receiver vypnuli.
Ovládání funkce SEN pomocí
dálkového ovladače
SHIFT
Následující kroky popisují výběr služby
nabízené přes internet, v tomto případě
internetového rádia „vTuner“.
1
Tip
Rovněž můžete vybrat volbu „SEN“
z domovské nabídky „Listen“.
66CZ
Postupujte následovně
Změnit stanici
nebo službu
Stisknutím tlačítka
RETURN O se vrátíte
na seznam poskytovatelů
služeb. Poté znovu vyberte
požadovanou službu.
Chcete-li se znovu vrátit
na zobrazení přehrávání,
stiskněte tlačítko
OPTIONS a vyberte
položku „Now Playing“.
Používat různé
funkce, když
receiver vybírá
nebo přehrává
stanici nebo
službu
Stiskněte tlačítko
OPTIONS. Zobrazená
položka se může lišit
v závislosti na vybrané
položce nebo složce.
Stiskněte tlačítko SEN.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
poskytovatelů služeb. Pokud receiver
automaticky zobrazí poslední vybranou
službu nebo stanici, opakovaně stiskněte
tlačítko RETURN O, dokud se
nezobrazí seznam poskytovatelů služeb.
2
Chcete-li
Zvolte „vTuner“ a stiskněte
.
Chcete-li
Postupujte následovně
Vybrat možnosti Při výběru nebo
služeb
přehrávání obsahu
služby stiskněte tlačítko
OPTIONS. Vyberte
položku „Service Options“
a stiskněte tlačítko
.
Možnosti služby se mohou
lišit v závislosti na vybrané
službě.
Vyhledat
požadovanou
položku podle
klíčového slova
Při výběru obsahu na
serveru stiskněte
tlačítko ALPHABET
SEARCH a zadejte
klíčové slovo (strana 74).
Zobrazit
dostupné
informace
Opakovaným stisknutím
tlačítka DISPLAY
zobrazíte jméno umělce,
název alba apod.
Předvolba stanic
Poslech přednastavené stanice
1 Stiskněte tlačítko SEN.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
poskytovatelů služeb. Pokud receiver
automaticky zobrazí poslední vybranou
stanici, opakovaně stiskněte tlačítko
RETURN O, dokud se nezobrazí
seznam poskytovatelů služeb.
2 Vyberte položku „Preset“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Nad seznamem poskytovatelů služeb
se zobrazí text „Preset“.
3 Vyberte požadovanou
přednastavenou stanici a stiskněte
tlačítko
.
Poznámka
Stanice některých poskytovatelů služeb nelze
přednastavit. Pokud se takovou stanici pokusíte
přednastavit, na displeji se zobrazí text
„Not available“.
Tip
Můžete si uložit až 20 stanic jako své
oblíbené.
Vyberte stanici, kterou chcete
přednastavit.
2
Při poslechu podržte tlačítko SHIFT
a poté stiskněte MEM.
Zobrazí se seznam přednastavených
stanic.
3
Vyberte číslo přednastavené stanice
a stiskněte
.
4
Opakujte kroky 1 až 3 pro uložení
dalších stanic.
Poslech různých
internetových rádií
Můžete poslouchat obsah, který nabízí řada
internetových rádií.
Další informace o službách internetových
rádií a registračním kódu receiveru
naleznete na níže uvedené webové stránce.
http://munlimited.com/home
Zjištění registračního kódu
Při poslechu nového internetového rádia
můžete být vyzvání k zadání registračního
kódu receiveru.
1 Z nabídky zvolte položku „Listen“
a stiskněte tlačítko
.
67CZ
Používání síťových funkcí
1
Přednastavenou stanici můžete vybrat pomocí
tlačítek číslic. Stiskněte tlačítko SHIFT, dále
stiskněte tlačítko číslice, které odpovídá číslu
předvolby, a poté stisknutím tlačítka
přímo
vyberte přednastavenou stanici.
2 Zvolte položku „SEN“ a poté stiskněte
tlačítko .
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
poskytovatelů služeb. Pokud receiver
automaticky zobrazí poslední vybranou
službu nebo stanici, opakovaně stiskněte
tlačítko RETURN O, dokud se nezobrazí
seznam poskytovatelů služeb.
3 Vyberte položku „Registration Code“
a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se registrační kód receiveru.
PARTY
START/
CLOSE
PARTY
JOIN/LEAVE
Používání funkce PARTY
STREAMING
SHIFT
Audio obsah, který se na tomto receiveru
aktuálně přehrává, lze současně přehrávat
také na všech zařízeních v rámci vaší
domácí sítě, která využívají funkci PARTY
STREAMING.
Pokud se při používání bezdrátového
připojení vyskytnou výpadky, připojte
receiver k routeru s použitím drátového
připojení (strana 31).
Vysílání s použitím funkce PARTY zahrnuje
zařízení s názvem „hostitel PARTY“, které
zahajuje PARTY a vysílá hudbu, a zařízení
nazvané „host PARTY“, které se k PARTY
připojí a přijímá hudbu od „hostitele
PARTY“.
Před použitím funkce PARTY STREAMING
zkontrolujte, zda je položka „PARTY
STREAMING“ nastavena na hodnotu „On“
(strana 92).
Host PARTY
Host PARTY
Hostitel PARTY
Host PARTY
68CZ
Funkci PARTY STREAMING můžete
použít se zařízeními*, která na sobě mají
níže zobrazené logo PARTY STREAMING.
* Dostupnost zařízení umožňujících PARTY
STREAMING se může v jednotlivých zemích
a regionech lišit. Máte-li zájem o podrobnosti
o dostupných zařízeních, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Zahájení PARTY
Připojení se k PARTY
PARTY slouží k tomu, aby zařízení, která
podporují funkci PARTY STREAMING,
mohla přehrávat stejnou hudbu, přestože
se nacházejí v různých místnostech.
Receiver se může připojit k PARTY, kterou
zahájilo jiné zařízení, takže budete moci
poslouchat stejný audio obsah, jaký se
přehrává v jiném pokoji.
1
Ujistěte se, že zařízení hosté PARTY
jsou zapnutá a mohou se tak k PARTY
připojit.
Když zařízení hostitel PARTY pořádá
PARTY, stiskněte tlačítko PARTY JOIN
a receiver se k PARTY připojí jako host
PARTY.
2
Zapněte požadovaný zdroj zvuku.
Opuštění PARTY
Stiskněte tlačítko PARTY LEAVE.
Tento receiver dokáže vysílat audio
obsah všech svých zdrojů zvuku.
Poznámky
3
Tip
Když je položka „Network Standby“ nastavena na
hodnotu „On“, receiver se automaticky zapne
a připojí se k PARTY, jakmile zařízení hostitel
PARTY zahájí PARTY.
Stiskněte tlačítko PARTY START.
Na zobrazovacím panelu se zobrazí
text „START.PARTY“.
Receiver zahájí vysílání PARTY jako
hostitel PARTY.
Ukončení PARTY
Stiskněte tlačítko PARTY CLOSE.
69CZ
Používání síťových funkcí
• Vysílat lze pouze audio obsah tohoto
receiveru. Během PARTY není na výstupu
do TV žádný video signál a audio signály
jsou sloučeny do 2 kanálů. V tom případě
je jako zvukové pole možné vybrat pouze
možnost „2ch Stereo“.
• Pokud PARTY zahájíte jako hostitel PARTY,
v následujících případech může nastat
časová prodleva mezi audio výstupem
a vizuálním zobrazením.
– Používáte funkci zpětného audio kanálu
(ARC).
– Video výstup zařízení je připojen k TV
a audio výstup je připojen k digitálním
nebo analogovým vstupním konektorům
na receiveru.
• Obsah ze zdrojů s ochranou autorských
práv nelze vysílat.
Poznámky
• K PARTY se nebudete moci připojit
v následujících případech:
– tento receiver již pořádá jinou PARTY.
– již jste se připojili k jiné PARTY.
• Pokud stisknete tlačítko PARTY JOIN, když
neprobíhá žádná PARTY, ale zařízení podporující
funkci PARTY STREAMING právě přehrává
hudbu, toto zařízení se stane hostitelem PARTY
a receiver se k PARTY připojí jako host PARTY.
• Jakmile se zařízení host PARTY připojí k PARTY,
jeho funkce se automaticky přepne na HOME
NETWORK. I když zařízení host PARTY danou
PARTY opustí, jeho funkce zůstane nastavena na
HOME NETWORK.
Vysílání hudby z knihovny
iTunes pomocí funkce
AirPlay
1
Klepněte/klikněte na ikonu
v pravé dolní části obrazovky
zařízení iOS nebo okna iTunes.
[Zařízení iOS]
Pomocí bezdrátové sítě můžete na tomto
receiveru přehrávat audio obsah uložený
v zařízeních iOS, například v zařízeních
iPhone, iPod touch, iPad, nebo v knihovně
iTunes v počítači.
Počítač
iPhone/iPod
touch/iPad
[iTunes]
Kompatibilní modely zařízení
iPod/iPhone/iPad
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (2., 3. nebo 4. generace), iPad, iPad2,
iPad 3. generace se systémem iOS 4.2 nebo
novějším a počítače Mac nebo PC se
softwarem iTunes 10.1 nebo novějším.
2
Vyberte položku „STR-DN840“
v nabídce AirPlay softwaru iTunes
nebo zařízení iOS.
[iOS device] (Zařízení iOS)
Poznámky
• Podrobné informace o podporovaných verzích
systému iOS nebo softwaru iTunes naleznete
v části „Kompatibilní modely zařízení iPod/
iPhone/iPad“ na této stránce.
• Před použitím spolu s receiverem aktualizujte
systém iOS nebo software iTunes na nejnovější
verzi.
• Podrobné informace o ovládání zařízení se
systémem iOS, softwaru iTunes nebo funkce
AirPlay naleznete v návodu k obsluze vašeho
zařízení.
• Při používání funkce AirPlay nelze tento
receiver používat jako hostitele PARTY.
[iTunes]
70CZ
3
Spusťte přehrávání audio obsahu
v zařízení iOS nebo softwaru iTunes.
Jako funkce receiveru se automaticky
zvolí funkce AirPlay.
Tipy
• „******“ je 6 posledních čísel adresy MAC
receiveru.
• Pokud se přehrávání nezahájí, proveďte celý
postup znovu od kroku 1.
Potvrzení/úprava názvu zařízení
Pokyny pro změnu názvu zařízení naleznete
v části „Device Name“ (strana 92).
Ovládání přehrávání pomocí
funkce AirPlay
Tipy
• Prioritu má poslední příkaz ovládání zaslaný
receiveru. Receiver začne přehrávat audio obsah
z jiného zařízení vybaveného funkcí AirPlay,
když přijme povel ovládání tímto zařízením,
i když je receiver právě používán pro funkci
AirPlay s předchozím zařízením.
• Pokud s použitím zařízení iOS nebo softwaru
iTunes nastavíte příliš vysokou hlasitost, může
z receiveru vystupovat velmi hlasitý zvuk.
• Podrobné informace o používání softwaru
iTunes získáte v nápovědě k softwaru iTunes.
• Úroveň hlasitosti zařízení iOS nebo softwaru
iTunes nemusí být možné propojit s úrovní
hlasitosti receiveru.
Po stažení aktuální verze softwaru budete
moci používat nejnovější funkce. Receiver
se při aktualizaci připojuje k serveru
společnosti Sony.
Pokud je k dispozici nová aktualizace a jste
připojeni k Internetu a používáte funkci
Home Network nebo SEN, na TV obrazovce
se zobrazí text „[New Software] Perform
Software Update.“ a na zobrazovacím
panelu se zobrazí text „UPDATE“.
Před zahájením aktualizace softwaru
zastavte přehrávání jiných zařízení
připojených k receiveru.
Podrobnosti o dostupnosti aktualizací
softwaru naleznete na webové stránce
zákaznické podpory (strana 114).
Poznámky
• Zajistěte, aby se v průběhu aktualizace receiver
nevypnul, aby nebyl odpojen síťový kabel a aby
na receiveru neprobíhala žádná další operace.
• Pokud aktualizaci softwaru spustíte, když je
nastaven časovač vypnutí, časovač vypnutí se
automaticky vypne.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
2
Vyberte „Settings“ a stiskněte
tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
nabídky Settings.
3
Zvolte položku „System Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
4
Vyberte položku „Network Update“
a stiskněte tlačítko
.
5
Vyberte „Update“ a stiskněte
.
Receiver zkontroluje dostupnost
aktualizace softwaru.
71CZ
Používání síťových funkcí
Můžete použít tlačítka 2 +/–, N, X, x,
., >, SHUFFLE a REPEAT. Ovládání
prostřednictvím receiveru a dálkového
ovladače je aktivní, pouze pokud je receiver
vybrán jako zařízení pro výstup.
Při použití softwaru iTunes nastavte zařízení
iOS tak, aby bylo povoleno ovládání pomocí
receiveru a dálkového ovladače, pokud
chcete zařízení iOS ovládat pomocí
receiveru a dálkového ovladače.
Aktualizace softwaru
6
Když se na TV obrazovce zobrazí
„A new version of software is found“,
vyberte položku „Update now“, poté
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se zpráva, která slouží k tomu,
abyste potvrdili souhlas s podmínkami
aktualizace softwaru. Potvrďte tuto
zprávu a přečtěte si také část
„LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM UŽIVATELEM
SOFTWARU SONY“ (strana 121).
Poté stiskněte tlačítko
.
Pokud aktualizace není k dispozici,
zobrazí se text „No update is required.“.
7
Vyberte „Agree“ a stiskněte
tlačítko
.
Receiver zahájí aktualizaci softwaru
a TV obrazovka se automaticky vypne.
Během aktualizace bliká kontrolka ?/1
(zapnout/pohotovostní režim) na
předním panelu. Aktualizace receiveru
může určitou dobu trvat (nejdéle asi
40 minut). Potřebný čas bude záviset
na množství dat v aktualizaci, typu
linky používané sítě, komunikačním
prostředí sítě apod.
Po dokončení aktualizace softwaru se
zobrazí text „Complete“.
Změny a úpravy nastavení jsou nyní
resetovány na výchozí nastavení.
72CZ
Zrušení postupu nebo návrat
na předchozí obrazovku.
Kdykoli předtím, než receiver zahájí
aktualizaci softwaru, stiskněte tlačítko
RETURN O.
Jakmile je aktualizace zahájena, nelze
zrušit postup nebo se vrátit na předchozí
obrazovku.
Seznam zpráv síťových funkcí
Nastavení sítě
Zpráva a vysvětlení
Connection failed
Receiveru se nepodařilo připojit k síti.
Input error
Zadané hodnoty jsou nesprávné nebo neplatné.
Not in use
Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.
Not supported
Přístupový bod nepodporuje metodu připojení
WPS prostřednictvím zadání kódu PIN.
Domácí síť
Zpráva a vysvětlení
Cannot connect
Receiver se nemůže připojit k vybranému
serveru.
Cannot get info
Poznámka
Receiver nemůže získat informace o serveru.
Pokud nastane některá z níže uvedených
situací, při aktualizaci softwaru došlo k chybě.
– Kontrolka ?/1 (zapnout/pohotovostní
režim) bliká rychle za sebou.
– Na zobrazovacím panelu se zobrazí text
„ERROR“.
– Na zobrazovacím panelu se nerozsvítí
žádné indikátory nebo zhasne kontrolka
?/1 (zapnout/pohotovostní režim).
– Receiver nedokončí aktualizaci do
40 minut a na zobrazovacím panelu stále
bliká text „UPDATING“.
Odpojte napájecí kabel a poté ho znovu
zapojte. Receiver se pokusí provést
aktualizaci softwaru. Pokud bude problém
přetrvávat, obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Cannot JOIN PARTY
Receiveru se nepodařilo připojit k PARTY.
Cannot play
Na receiveru nelze přehrát audio soubory,
protože jejich formát není podporován,
nebo kvůli omezení přehrávání.
Cannot START PARTY
Receiveru se nepodařilo zahájit PARTY.
Data error
Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze
přehrát.
Device list is full
Do seznamu zařízení již nelze přidat žádná
další zařízení.
Zpráva a vysvětlení
Zpráva a vysvětlení
No server is available
Not in use
V síti není žádný server, ke kterému by se
receiver mohl připojit. Zkuste aktualizovat
seznam serverů (strana 61).
Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.
Aktualizace softwaru
No track is found
Zpráva a vysvětlení
Ve vybrané složce na serveru není žádný
soubor, který lze přehrát.
Cannot connect
Klíčovému slovu neodpovídá žádná položka
na serveru.
Receiver nemá přístup k serveru, který slouží
ke stažení nejnovější verze softwaru. Přejděte
do nabídky nastavení a aktualizaci softwaru
zopakujte (strana 71).
Not in use
Cannot download
Not found
Provádí se operace, která je aktuálně zakázána.
SEN
Při stahování dat aktualizace došlo k chybě
receiveru. Přejděte do nabídky nastavení
a aktualizaci softwaru zopakujte (strana 71).
Zpráva a vysvětlení
Cannot connect to server
Receiver se nemůže připojit k danému serveru.
Cannot get data
Receiver nemůže získat obsah z daného serveru.
Cannot play
Používání síťových funkcí
Na receiveru nelze přehrát službu nebo
stanici, protože není podporován formát
souboru, nebo kvůli omezení přehrávání.
Data error
• Pokusili jste se přehrát soubor, který nelze
přehrát.
• Receiver nedokáže rozpoznat data na serveru.
Software update is required
V aktuální verzi softwaru receiveru tato
služba není dostupná.
Na níže uvedené webové stránce naleznete
další informace ohledně aktualizace softwaru:
http://munlimited.com/home
No preset station is stored
Pod vybraným číslem přednastavené stanice
není na receiveru uložena žádná stanice.
No service is available
K dispozici není žádný poskytovatel služeb.
Not available
• Vybraná služba není k dispozici.
• Provádí se operace, která aktuálně není
dostupná.
73CZ
Poznámka
Vyhledávání položky podle
klíčového slova
Když se na TV obrazovce zobrazí seznam
(například seznam umělců, seznam stop
apod.), požadovanou položku můžete
vyhledat podle klíčového slova.
Vyhledávání podle klíčového slova je
k dispozici, pouze pokud je vybrána funkce
Home Network nebo SEN.
Tlačítka
číslic/
písmen
ALPHABET
SEARCH
Stiskněte tlačítko ALPHABET
SEARCH, když se na TV obrazovce
zobrazí seznam položek (seznam
umělců, seznam stop apod.).
Na TV obrazovce se objeví obrazovka
pro zadání klíčového slova.
2
Podržte tlačítko SHIFT a poté pomocí
tlačítek číslic/písmen zadejte klíčové
slovo.
Klíčové slovo může obsahovat
až 15 znaků.
74CZ
3
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položka, která odpovídá
klíčovému slovu. Pokud zobrazená
položka není ta, kterou hledáte,
stisknutím tlačítka ALPHABET
PREV/ALPHABET NEXT zobrazíte
předchozí/další položku.
4
Opakujte kroky 1 až 3, dokud
nenajdete položku, kterou hledáte,
a poté stiskněte .
5
Vyberte požadovanou stopu
a stiskněte .
Zahájí se přehrávání.
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
SHIFT
1
Zadejte klíčové slovo, které odpovídá znakům
nebo slovu na začátku názvu nebo titulu
položky, kterou hledáte. Když receiver
vyhledává název, „The“ na začátku názvu
a po něm následující mezera se ignorují.
Funkce „BRAVIA“ Sync
Co znamená „BRAVIA“
Sync?
Funkce „BRAVIA“ Sync umožňuje
komunikaci mezi výrobky společnosti
Sony, jako je televizor, přehrávač disků
Blu-ray Disc, přehrávač disků DVD,
zesilovač AV apod., které podporují funkci
ovládání přes HDMI.
Pokud pomocí kabelu HDMI připojíte
zařízení Sony, která jsou kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ Sync, ovládání se
zjednoduší tak, jak je popsáno níže:
• One-Touch Play (strana 76)
• System Audio Control (strana 77)
• System Power-Off (strana 77)
• Scene Select (strana 78)
• Home Theatre Control (strana 78)
• Remote Easy Control (strana 78)
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
je funkce pro vzájemné ovládání, kterou
využívá standard HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pro rozhraní HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Poznámky
• Funkce „One Touch Play“, „System Audio
Control“ a „System Power-Off“ můžete
používat se zařízeními od jiných výrobců
než společnosti Sony. Nelze však zaručit
kompatibilitu se všemi zařízeními od jiných
výrobců než společnosti Sony.
• Funkce „Scene Select“ a „Home Theatre Control“
jsou vlastní funkce společnosti Sony. Se zařízeními
jiných výrobců než společnosti Sony nebudou
fungovat.
• V zařízení, které není kompatibilní s funkcí
„BRAVIA“ Sync, nelze tyto funkce aktivovat.
Receiver je kompatibilní s funkcí „Control
for HDMI-Easy Setting“.
• Je-li váš TV kompatibilní s funkcí
„Control for HDMI-Easy Setting“,
můžete nastavit funkci ovládání
HDMI receiveru a přehrávacího
zařízeni automaticky zapnutím funkce
ovládání HDMI na vašem TV (strana 75).
• Není-li váš TV kompatibilní s funkcí
„Control for HDMI-Easy Setting“,
nastavte funkci ovládání HDMI receiveru,
přehrávacího zařízení a TV individuálně
(strana 75).
Je-li váš televizor kompatibilní
s funkcí „Control for HDMI-Easy
Setting“
1 Připojte receiver, televizor a přehrávací
zařízení pomocí připojení HDMI
(strana 23, 24).
(Příslušné zařízení musí být kompatibilní
s funkcí Control for HDMI.)
2 Zapněte receiver, TV a přehrávací
zařízení.
3 Zapněte na TV funkci Control for HDMI.
Funkce Control for HDMI receiveru
a veškerého připojeného zařízení se
zapínají současně. Počkejte, dokud se
nezobrazí nápis „COMPLETE“.
Nastavení je dokončeno.
Podrobné informace o nastavení televizoru
naleznete v návodu k obsluze vašeho
televizoru.
75CZ
Funkce „BRAVIA“ Sync
Doporučujeme připojit receiver
k výrobkům, které podporují funkci
„BRAVIA“ Sync.
Příprava pro „BRAVIA“ Sync
Není-li vaše TV kompatibilní
s funkcí „Control for HDMI-Easy
Setting“
V/v/b,
HOME
1 Stiskněte tlačítko HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
Zvolte položku „Settings“ z nabídky
a poté stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
nabídky Settings.
Vyberte „HDMI Settings“ a stiskněte
tlačítko .
Vyberte položku „Control for HDMI“
a poté stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku „On“ a poté stiskněte
tlačítko
.
Funkce Control for HDMI je zapnutá.
Stisknutím tlačítka HOME zobrazte
domovskou nabídku a poté opětovným
stisknutím tlačítka HOME opusťte
nabídku.
Vyberte vstup HDMI receiveru a TV tak,
aby odpovídal vstupu HDMI připojeného
zařízení a zobrazil se obraz z připojeného
zařízení.
Zapněte funkci Control for HDMI
připojeného zařízení.
Je-li funkce Control for HDMI již
zapnutá, nemusíte měnit nastavení.
Opakujte kroky 7 a 8 pro další zařízení,
která chcete používat s funkcí Control
for HDMI.
Podrobné informace o nastavení
televizoru a připojeného zařízení
naleznete v návodu k obsluze
příslušného zařízení.
76CZ
Poznámky
• Jestliže odpojíte kabel HDMI nebo změníte
připojení, postupujte podle kroků v části „Je-li
váš TV kompatibilní s funkcí „Control for
HDMI-Easy Setting“ (strana 75) nebo „Není-li
váš TV kompatibilní s funkcí „Control for
HDMI-Easy Setting“ (strana 76).
• Předtím, než zvolíte funkci „Control for HDMIEasy Setting“ na své TV, zkontrolujte nejprve,
zda jste zapnuli TV a ostatní připojená zařízení
včetně receiveru.
• Nefunguje-li přehrávací zařízení poté, co jste
nastavili funkci „Control for HDMI-Easy
Setting“, zkontrolujte nastavení funkce
Control for HDMI přehrávacího zařízení.
• Nepodporuje-li připojené zařízení funkci
„Control for HDMI-Easy Setting“, ale podporuje
funkci Control for HDMI, musíte nastavit funkci
Control for HDMI připojeného zařízení předtím,
než použijete funkci „Control for HDMI-Easy
Setting“ na televizoru.
One-Touch Play
Když spustíte přehrávání zařízení
připojeného k receiveru pomocí konektoru
HDMI, ovládání receiveru a TV se
následovně zjednoduší:
Receiver a televizor
Zapne se (pokud je v pohotovostním režimu)
Přepne se na odpovídající vstup HDMI
Když nastavíte položku „Pass Through“ na
hodnotu „Auto“ nebo „On“* (strana 90)
a pak přepnete receiver do pohotovostního
režimu, zvuk a obraz může být přehráván
pouze prostřednictvím televizoru.
* Pouze u modelů pro Austrálii a Mexiko.
Poznámky
• V nabídce TV zkontrolujte, zda je zapnuta funkce
System Audio Control.
• V závislosti na TV se nemusí spustit přehrávání
obsahu.
• V závislosti na nastavení se receiver nemusí
zapnout, je-li položka „Pass Through“
nastavena na hodnotu „Auto“ nebo „On“.
Tip
Poznámky
Z nabídky TV můžete také zvolit připojené
zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray nebo
DVD. Receiver a TV se automaticky přepnou na
odpovídající vstup HDMI.
• Pokud funkce System Audio Control nefunguje
podle vašeho nastavení televizoru, nahlédněte
do návodu k obsluze televizoru.
• Když je položka „Control for HDMI“ nastavena na
hodnotu „On“, položka „HDMI Audio Out“
v nabídce HDMI Settings se nastaví automaticky
podle nastavení funkce System Audio Control
(strana 90).
• Je-li televizor zapnutý před zapnutím receiveru,
ztratí se z televizoru na chvíli zvukový výstup.
System Audio Control
Po provedení jednoduché operace
můžete poslouchat zvuk televizoru přes
reprosoustavy připojené k receiveru.
Funkci System Audio Control lze ovládat
pomocí nabídky TV. Další informace
naleznete v návodu k obsluze TV.
TV
Zapne funkci
System Audio
Control
Receiver
• Zapne se (pokud je
v pohotovostním
režimu)
• Přepne se na
odpovídající vstup HDMI
System Power-Off
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka
pro zapnutí/vypnutí napájení na dálkovém
ovladači televizoru, receiver i připojená
zařízení se rovněž automaticky vypnou.
Pro vypnutí TV můžete také použít dálkový
ovladač receiveru.
TV ?/1
Sníží hlasitost TV na
minimum
Reprodukuje zvuk
televizoru
Stiskněte tlačítko TV ?/1.
Televizor, receiver a připojená zařízení se
vypnou.
Poznámky
• Před použitím funkce System Power-Off
aktivujte funkci vzájemného propojení napájení
na televizoru. Další informace naleznete
v návodu k obsluze TV.
• V některých případech se v závislosti na stavu
připojeného zařízení nemusí toto zařízení
automaticky vypnout. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do návodu k obsluze
připojeného zařízení.
77CZ
Funkce „BRAVIA“ Sync
Funkci System Audio Control lze také
použít následovně.
• Zapnete-li receiver, když je zapnutá TV,
funkce System Audio Control
automaticky aktivuje výstup zvuku TV
přes reproduktory připojené k receiveru.
Pokud ale receiver vypnete, zvuk bude
vycházet z reproduktorů TV.
• Pokud je zvuk z TV přehráván
prostřednictvím reproduktorů
připojených k receiveru, můžete
upravit hlasitost nebo zvuk dočasně
vypnout pomocí dálkového ovladače TV.
Scene Select
Remote Easy Control
Tato funkce automaticky vybere optimální
kvalitu obrazu a nejvhodnější zvukové pole
podle scény, kterou zvolíte na televizoru.
Další informace o této operaci naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Nabídku receiveru můžete ovládat pomocí
dálkového ovládače televizoru.
Zvolte receiver (AV AMP) rozpoznávaný
televizorem.
Poznámka
Poznámky
V závislosti na TV se zvukové pole nemusí
přepnout.
• Receiver je televizorem rozpoznán jako „Tuner
(AV AMP)“.
• Televizor musí být kompatibilní s nabídkou
propojení.
• V závislosti na typu televizoru nemusejí být
některé funkce k dispozici.
Tabulka závislostí
Scéna nastavená
na televizoru
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Home Theatre Control
Připojíte-li k receiveru televizor kompatibilní
s funkcí „Home Theatre Control“, zobrazí se
na připojeném televizoru ikona
internetových aplikací.
Pomocí dálkového ovladače televizoru lze
přepínat vstupy receiveru nebo zvuková
pole. Navíc můžete upravit hlasitost
středového reproduktoru a subwooferu
nebo změnit nastavení funkcí „Sound
Optimize“ (strana 53), „Dual Mono“
(strana 89) a „A/V Sync“. (strana 89)
Poznámka
Funkci Home Theatre Control je možné
používat pouze v televizoru, který má přístup
k vysokorychlostnímu připojení k Internetu.
Podrobné informace naleznete v návodu
k obsluze TV.
78CZ
Ostatní operace
Přepínání mezi digitálním
a analogovým audiem
(INPUT MODE)
• OPT: Určuje, že digitální audio
signály vstupují prostřednictvím
konektoru DIGITAL OPTICAL.
• COAX: Určuje, že digitální audio
signály vstupují prostřednictvím
konektoru DIGITAL COAXIAL.
• Analog: Určujte, že analogové audio
signály vstupují prostřednictvím
konektorů AUDIO IN (L/R).
Poznámky
Připojíte-li zařízení k digitálním
i analogovým konektorům na receiveru,
můžete jim přiřadit vstupní režim audia
nebo mezi nimi přepínat podle typu
materiálu, který chcete sledovat.
1
• Pokud jsou vybrány některé vstupy, zobrazí se
na zobrazovacím panelu „------“ a nelze vybrat
jiné režimy.
• Když je použita volba „Analog Direct“, je audio
vstup nastaven na hodnotu „Analog“. Nelze
zvolit jiné režimy.
Vyberte položku „Settings“
z domovské nabídky a poté
stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
nabídky Settings.
2
Vyberte položku „Input Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
3
Zvolte položku „Input Mode“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Ostatní operace
Zvolený režim vstupu audia se objeví
na televizní obrazovce.
• Auto: Přiřadí prioritu digitálním
audio signálům. Máte-li více než
jedno digitální připojení, mají
prioritu audio signály HDMI.
Neexistují-li žádné digitální audio
signály, jsou zvoleny analogové
audio signály. Je-li vybrán vstup TV,
prioritu mají signály zpětného audio
kanálu (ARC). Pokud není váš
televizor kompatibilní s funkcí ARC,
budou vybrány digitální optické
audio signály.
Není-li současně aktivována funkce
Control for HDMI na receiveru
i televizoru, nebude funkce ARC
fungovat.
79CZ
1
Použití zvuku z jiných
vstupů
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
nabídky Settings.
(Audio Input Assign)
Můžete přeřadit vstupní digitální
konektory k jinému vstupu, nesouhlasí-li
výchozí nastavení konektorů s připojeným
zařízením.
Poté, co změníte přiřazení vstupních
konektorů, můžete použít tlačítko vstupu
(nebo volič INPUT SELECTOR na
receiveru) pro výběr připojeného zařízení.
Příklad:
Když připojíte přehrávač disků DVD ke
konektoru OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Přiřaďte konektor OPTICAL IN 1
(SAT/CATV) ke vstupu „DVD“.
Název vstupu
Vstupní
konektory
audia, které
lze přiřadit
Vyberte položku „Settings“
z domovské nabídky a poté stiskněte
tlačítko
.
2
Vyberte položku „Input Settings“
a poté stiskněte tlačítko
.
3
Vyberte položku „Audio Input
Assign“ a poté stiskněte tlačítko
4
Zvolte název vstupu, který chcete
přiřadit, poté stiskněte tlačítko
.
5
Zvolte signály audia, které chcete
přiřadit ke vstupu, který jste vybrali
v kroku 4 pomocí V/v/B/b.
6
Stiskněte
.
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
OPT 1
a
a
a
a*
a
a
OPT 2
a
a
a
a
a
a
COAX
a
a
a
a
a
a*
None
a*
a*
a*
a
a*
a
* Výchozí nastavení
Poznámky
• Když přiřadíte vstup digitálního audia, nastavení INPUT MODE se může automaticky změnit.
• Pro každý vstup je možná jedna změna přiřazení.
80CZ
.
Použití dvojitého připojení
k zesilovači
Obnovení výchozího
továrního nastavení
1
Pomocí následujícího postupu můžete
vymazat všechna nastavení uložená
v paměti a obnovit výchozí tovární
nastavení receiveru. Tento postup lze
rovněž použít k inicializaci receiveru
před prvním použitím.
K provedení této operace použijte
tlačítka na receiveru.
Vyberte položku „Settings“
z domovské nabídky a poté
stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
nabídky Settings.
2
Vyberte položku „Speaker Settings“,
poté stiskněte tlačítko
.
3
Vyberte položku „Speaker Pattern“
a poté stiskněte tlačítko
.
4
Zvolte takové rozmístění
reproduktorů, které nezahrnuje
žádné zadní prostorové
reproduktory ani přední výškové
reproduktory, a poté stiskněte
tlačítko
.
5
Zvolte položku „SB Assign“, poté
stiskněte
.
6
Vyberte položku „Bi-Amp“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Stejné signály vystupující ze svorek
SPEAKERS FRONT A mohou
vystupovat ze svorek SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B.
Ukončení nabídky
Stiskněte tlačítko HOME.
1
Stisknutím tlačítka ?/1 receiver
vypněte.
2
Podržte tlačítko ?/1 po dobu
5 sekund.
Na zobrazovacím panelu se objeví text
„CLEARING“, který se po chvíli změní
na „CLEARED!“.
Změny a úpravy nastavení jsou nyní
resetovány na výchozí nastavení.
Poznámka
Úplné vymazání paměti trvá několik minut.
Nevypínejte receiver, dokud se na displeji
nezobrazí nápis „CLEARED!“.
Ostatní operace
Poznámky
?/1
• Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu
„Bi-Amp“ před provedením automatické
kalibrace.
• Nastavíte-li položku „SB Assign“ na hodnotu
„BI-Bi-Amp“, úroveň a nastavení vzdálenosti
zadních prostorových reproduktorů se stávají
neplatnými a používají se nastavení pro přední
reproduktory.
81CZ
3
Úprava nastavení
Vyberte požadovanou položku
nabídky a stisknutím tlačítka
k ní přejděte.
Příklad: Když vyberete „Speaker
Settings“
Používání nabídky
Settings
Pomocí nabídky Settings můžete změnit
různá nastavení reproduktorů, prostorových
efektů atd.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
HOME
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se zobrazí domovská
nabídka.
Zvolte požadovaný parametr, poté
stiskněte
.
Pro návrat na předchozí
obrazovku
Stiskněte tlačítko RETURN O.
Ukončení nabídky
Stisknutím tlačítka HOME zobrazte
domovskou nabídku a poté znovu
stiskněte tlačítko HOME.
2
Vyberte položku „Settings“
z domovské nabídky a poté
stiskněte tlačítko
pro
přechod do režimu nabídky.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam
nabídky Settings.
82CZ
Seznam nabídky Settings
Settings
Easy Setup
(strana 84)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(strana 88)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(strana 90)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(strana 91)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(strana 91)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(strana 92)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Úprava nastavení
Speaker Settings
(strana 84)
83CZ
Poznámka
Parametry nabídky zobrazené na TV obrazovce
se liší podle aktuálního nastavení nebo stavu
zvolené ikony.
Easy Setup
Opětovné spuštění funkce Easy Setup
(Snadné nastavení) za účelem základního
nastavení. Postupujte dle pokynů na
obrazovce (strana 32).
Nabídka Speaker Settings
Můžete měnit každý reproduktor ručně.
Můžete také měnit úrovně reproduktorů
poté, co je dokončena automatická
kalibrace.
Poznámka
Nastavení reproduktorů platí pouze pro aktuální
rozmístění.
x Auto Calibration
Umožňuje provádění automatické kalibrace.
1 Postupujte dle pokynů na obrazovce
TV, poté stiskněte
.
Měření začne za pět sekund.
Doba měření, při které je zapnutý testovací
tón, trvá přibližně 30 sekund.
Když měření skončí, ozve se pípnutí
a obrazovka se přepne.
Poznámka
Objeví-li se na obrazovce chybový kód,
nahlédněte do „Seznam zpráv po provedení
měření automatické kalibrace“ (strana 85).
2 Zvolte požadovanou položku, poté
stiskněte
.
• Retry: Provede automatickou kalibraci
znovu.
• Save&Exit: Uloží výsledky měření
a opustí proces nastavení.
84CZ
• WRN Check: Zobrazí varování
vztahující se k výsledkům měření.
Viz „Seznam zpráv po provedení
měření automatické kalibrace“
(strana 85).
• Exit: Ukončí proces nastavování bez
uložení výsledků měření.
3 Uložte výsledky měření.
Vyberte položku „Save&Exit“ v kroku 2.
Poznámky
• Funkce A.P.M. (Automatic Phase Matching)
je aktivována poté, co uložíte výsledky
měření.
• Funkce A.P.M. nefunguje v následujících
případech.
– Typ kalibrace je nastaven na „Off“ při použití
nabídky „Calibration Type“ (strana 86).
– Když jsou přijímány signály Dolby
TrueHD nebo DTS-HD se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz.
• Změníte-li polohu reproduktoru,
doporučujeme provést automatickou
kalibraci znovu pro poslech prostorového
zvuku.
Tipy
• Typ kalibrace můžete zvolit po provedení
automatické kalibrace a uložení nastavení.
• Můžete změnit jednotku vzdálenosti
v „Distance Unit“ v nabídce Speaker Settings
(strana 88).
• Velikost reproduktoru („Large“/„Small“)
je určena nízkofrekvenční charakteristikou.
Výsledky měření se mohou lišit podle pozice
optimalizačního mikrofonu a reproduktorů
a tvaru místnosti. Doporučuje se použít
výsledky měření. Toto nastavení můžete
ale změnit v nabídce Speaker Settings.
Uložte nejprve výsledky měření, poté
změňte nastavení.
Kontrola výsledků automatické
kalibrace
Pro ověření kódu chyby nebo varovné
zprávy získané při „Auto Calibration“
(strana 84) postupujte podle následujících
kroků.
V kroku 2 vyberte položku „WRN Check“
v „Auto Calibration“ (strana 84) a poté
stiskněte tlačítko
.
Zobrazení a vysvětlení
• Zadní prostorový reproduktor je
připojen pouze ke svorkám SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP /
FRONT HIGH / FRONT B R Pokud
chcete připojit pouze jeden zadní
prostorový reproduktor, připojte jej ke
konektorům SPEAKERS SURROUND
BACK / BI-AMP / FRONT HIGH /
FRONT B L.
• Buď levý, nebo pravý přední výškový
reproduktor není připojen.
Optimalizační mikrofon není připojen.
Zkontrolujte, zda je optimalizační
mikrofon správně připojen a proveďte
znovu automatickou kalibraci.
Je-li optimalizační mikrofon správně
připojen, ale kód chyby se stále zobrazuje,
může být poškozen kabel mikrofonu.
Objeví-li se varovná zpráva, přečtěte si ji
a nadále používejte receiver beze změny.
Nebo v případě nutnosti proveďte
automatickou kalibraci znovu.
Když se objeví nápis „Error Code“
Prověřte chybu a proveďte automatickou
kalibraci znovu.
1 Stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí text „Retry ?“.
2 Zvolte možnost „Yes“ a poté stiskněte
tlačítko
.
3 Opakujte kroky 1 až 3 v části
„Automatická kalibrace“ (strana 84).
Seznam zpráv po provedení
měření automatické kalibrace
Zobrazení a vysvětlení
Error Code 30
Ke konektoru PHONES na čelním panelu
receiveru jsou připojena sluchátka. Odpojte
sluchátka a znovu proveďte automatickou
kalibraci.
Error Code 31
Nastavení SPEAKERS je vypnuté. Zvolte
jiné nastavení reproduktorů a proveďte
automatickou kalibraci znovu.
Error Code 32
Error Code 33
Měření se dokončilo, ale byla zjištěna vysoká
hladina hluku. Můžete dosáhnout lepších
výsledků, pokud zkusíte provést měření
znovu v tichém prostředí.
Warning 41
Warning 42
Vstup z mikrofonu je příliš velký.
• Vzdálenost mezi reproduktorem
a mikrofonem je příliš malá. Zvětšete jejich
rozestup a proveďte měření znovu.
Warning 43
Vzdálenost a pozici subwooferu nelze zjistit.
Může to být způsobeno hlukem. Pokuste se
provést měření v tichém prostředí.
No Warning
K dispozici nejsou žádné varovné informace.
Tip
Podle pozice subwooferu se mohou výsledky
měření lišit. Pokud však budete receiver používat
s touto hodnotou, nedojde k žádným problémům.
85CZ
Úprava nastavení
Reproduktory nebyly nalezeny nebo nejsou
správně připojeny.
• Žádný z předních reproduktorů není
připojen nebo je připojen pouze jeden
přední reproduktor.
• Buď levý, nebo pravý prostorový
reproduktor není připojen.
• Jsou připojeny zadní prostorové
reproduktory nebo přední výškové
reproduktory, i když nejsou připojeny
prostorové reproduktory. Připojte
prostorové reproduktory ke svorkám
SPEAKERS SURROUND.
Warning 40
x Calibration Type
Umožňuje zvolit typ kalibrace po provedení
automatické kalibrace a uložení nastavení.
• Full Flat: Použije nepozměněné měření
frekvence všech jednotlivých reproduktorů.
• Engineer: Nastaví frekvenční
charakteristiku „standardní
poslechová místnost Sony“.
• Front Ref.: Změní charakteristiku všech
reproduktorů tak, aby se shodovala
s charakteristikou předního reproduktoru.
• Off: Vypne úroveň ekvalizéru
automatické kalibrace.
x Speaker Pattern
Umožňuje výběr rozmístění reproduktorů
podle systému reproduktorů, který
používáte.
x A.P.M. (Automatic Phase
Matching)
Umožňuje nastavit hodnotu funkce A.P.M.
ve funkci DCAC (strana 32). Při kalibraci
využívá fázové charakteristiky reproduktorů
a zajišťuje dobrou koordinaci v prostoru.
• Auto: Automaticky zapne nebo vypne
funkci A.P.M.
• Off: Neaktivuje funkci A.P.M.
Poznámky
• Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– Používá se funkce „Analog Direct“.
– Jsou připojena sluchátka.
– Nebyla provedena operace „Auto Calibration“.
• Receiver může v závislosti na formátu audia
přehrávat signál na nižší vzorkovací frekvenci,
než je skutečná vzorkovací frekvence vstupního
signálu.
x Center Lift Up
Pomocí předních výškových reproduktorů
můžete zvednout zvuky z prostředního
reproduktoru na vhodnou výšku na
obrazovce a vychutnat si přirozený zvuk
bez jakéhokoli nepohodlí.
• 1 – 10
• Off
86CZ
Poznámka
Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– Jsou připojena sluchátka.
– Není k dispozici středový reproduktor.
– Přední výškové reproduktory nejsou k dispozici.
– Používají se funkce „2ch Stereo“, „Analog Direct“
a „Multi Stereo“.
– Používá se zvukové pole pro hudbu.
x SB Assign (přiřazení zadního
prostorového reproduktoru)
Umožní nastavit konektory SPEAKERS
SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT
HIGH / FRONT B pro dvojité připojení
k zesilovači nebo připojení předních
reproduktorů B. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do
sekce „Nastavení zadních prostorových
reproduktorů“ (strana 34).
Poznámky
• Nastavte položku „SB Assign“ před provedením
automatické kalibrace.
• Když změníte dvojité připojení k zesilovači
nebo připojení předních reproduktorů B na
připojení zadních prostorových nebo předních
výškových reproduktorů, nastavte položku
„SB Assign“ na hodnotu „Off“ a poté znovu
nastavte reproduktory. Viz „Auto Calibration“
(strana 84) nebo „Manual Setup“ (strana 86).
x Manual Setup
Umožňuje ručně nastavit jednotlivé
reproduktory na obrazovce „Manual
Setup“. Můžete také měnit úrovně
reproduktorů poté, co je dokončena
automatická kalibrace.
Pro změnu úrovně reproduktoru
Můžete změnit úroveň každého
reproduktoru (přední levý/pravý, přední
výškový levý/pravý, středový, prostorový
levý/pravý, zadní prostorový levý/pravý,
subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor,
jehož úroveň chcete změnit, a poté
stiskněte tlačítko
.
2 Zvolte požadovaný parametr v položce
„Level“, poté stiskněte
.
3 Nastavte úroveň zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
Můžete měnit úroveň v rozsahu -10,0 dB
až +10,0 dB v 0,5 dB intervalech.
Poznámka
Když je zvoleno jedno ze zvukových polí pro
hudbu, ze subwooferu nevychází žádný zvuk,
jsou-li všechny reproduktory v nabídce Speaker
Settings nastaveny na „Large“. Zvuk však bude ze
subwooferu vycházet, když
– digitální signál obsahuje signály LFE,
– přední reproduktory nebo prostorové
reproduktory jsou nastaveny na hodnotu „Small“,
– je vybráno „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz
Height“, „HD-D.C.S.“ nebo „Portable Audio“.
Úprava vzdálenosti od místa poslechu
k jednotlivým reproduktorům
Můžete změnit vzdálenost od místa
poslechu pro jednotlivé reproduktory
(přední levý/pravý, přední výškový levý/
pravý, středový, prostorový levý/pravý,
zadní prostorový levý/pravý, subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor,
jehož vzdálenost od místa poslechu
chcete změnit, a poté stiskněte
tlačítko
.
2 Zvolte požadovaný parametr v položce
„Distance“, poté stiskněte
.
3 Nastavte vzdálenost zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
tlačítko
.
Vzdálenost můžete měnit v rozmezí od
1 m 0 cm to 10 m 0 cm (3 stop 3 palců
do 32 stop 9 palců) v intervalu 10 cm
(1 palec)
Poznámky
Změna velikosti jednotlivých
reproduktorů
Můžete změnit velikost jednotlivých
reproduktorů (předního levého/pravého,
předního výškového levého/pravého,
Poznámky
• Položky Distance a Size nelze nastavit, když jsou
připojena sluchátka.
• Tato funkce nefunguje, když je použito „Analog
Direct“.
Tipy
• Nastavení „Large“ a „Small“ pro každý
reproduktor určují, zda vnitřní zvukový procesor
oddělí signály basů jednotlivých kanálů.
Při oddělení basů jednotlivých kanálů jsou
příslušné basové frekvence odesílány obvody
pro přesměrování basů do subwooferu nebo
dalších reproduktorů typu „Large“.
Protože je však basový zvuk do jisté míry
směrový, je lepší jej neoddělovat, je-li to možné.
Proto i při používání malých reproduktorů je
možné je nastavit jako „Large“, chcete-li, aby
z těchto reproduktorů vycházely basové
frekvence. Na druhou stranu, používáte-li velký
reproduktor, ale nechcete z něj přehrávat
basové frekvence, nastavte jej na „Small“.
Je-li celková úroveň zvuku nižší, než preferujete,
nastavte reproduktory na „Large“. Není-li basů
dostatek, můžete použít ekvalizér k jejich zesílení.
• Zadní prostorové reproduktory budou nastaveny
na stejné nastavení jako prostorové reproduktory.
87CZ
Úprava nastavení
• V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů
nemusí být některé parametry k dispozici.
• Tato funkce nefunguje, když je použito
„Analog Direct“.
středového, prostorového levého/pravého,
zadního prostorového levého/pravého,
subwooferu).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor,
jehož velikost chcete změnit a poté
stiskněte tlačítko .
2 Zvolte požadovaný parametr v položce
„Size“, poté stiskněte
.
3 Nastavte velikost zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
• Large: Připojíte-li velké reproduktory,
které efektivně reprodukují basové
frekvence, zvolte „Large“. Běžně zvolte
„Large“.
• Small: Je-li zvuk zkreslený nebo
máte dojem, že prostorové efekty při
používání vícekanálového prostorového
zvuku nejsou dostatečné, zvolte „Small“
pro aktivaci obvodů přesměrování basů
a výstupu basových frekvencí každého
kanálu ze subwooferu nebo ostatních
reproduktorů typu „Large“.
• Když jsou přední reproduktory nastaveny
na hodnotu „Small“, středový reproduktor,
prostorové a zadní prostorové/přední výškové
reproduktory jsou také automaticky nastaveny
na hodnotu „Small“.
• Nepoužíváte-li subwoofer, jsou přední
reproduktory nastaveny na „Large“.
x Crossover Freq. (Dělicí
frekvence reproduktoru)
Umožní vám nastavit dělicí frekvenci basů
reproduktorů, jejichž velikost byla nastavena
na „Small“ v nabídce Speaker Settings.
Měřená dělicí frekvence reproduktoru je
nastavena po automatické kalibraci pro
každý reproduktor.
1 Vyberte parametr reproduktoru na
obrazovce, pro který chcete nastavit
dělicí frekvenci, a stiskněte tlačítko
.
2 Změňte hodnotu a poté stiskněte
tlačítko
.
x Test Tone
Na obrazovce „Test Tone“ můžete zvolit
typ testovacího tónu.
Tipy
• Chcete-li změnit úroveň hlasitosti všech
reproduktorů zároveň, stiskněte 2 +/–.
Můžete také použít otočný volič MASTER
VOLUME na receiveru.
• Změněná hodnota se během úpravy zobrazuje
na TV obrazovce.
Výstup testovacího tónu z jednotlivých
reproduktorů
Testovací tón můžete přehrát postupně
z jednotlivých reproduktorů.
1 Zvolte „Test Tone“, poté stiskněte
tlačítko
.
2 Vyberte požadovaný typ testovacího
tónu nebo reproduktoru, poté
stiskněte tlačítko
.
• Off: Testovací tón vystupuje manuálně
ze všech reproduktorů.
• Auto: Testovací tón vystupuje
postupně ze všech reproduktorů.
88CZ
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: Můžete zvolit,
ze kterých reproduktorů bude testovací
tón vycházet.
3 Upravte úroveň reproduktoru pro
manuální testovací tón a poté stiskněte
tlačítko
.
* Pokud je připojen pouze jeden zadní prostorový
reproduktor, zobrazí se zkratka „Fix SB“.
x Distance Unit
Umožňuje zvolit jednotku míry pro
nastavení vzdáleností.
• feet: Vzdálenost se zobrazuje ve stopách.
• meter: Vzdálenost se zobrazuje v metrech.
Nabídka Audio Settings
Můžete měnit nastavení audia tak, aby vám
vyhovovalo.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkce D.L.L. je technologií společnosti
Sony, která umožňuje přehrávat s vysoce
kvalitním zvukem i digitální audio signály
nízké kvality a analogové audio signály.
• Auto 1: Tato funkce je k dispozici
pro formáty se ztrátovou kompresí
a analogové audio signály.
• Auto 2: Tato funkce je k dispozici
pro lineární signály PCM se ztrátovou
kompresí a analogové audio signály.
• Off
Poznámky
• V závislosti na obsahu v zařízení USB nebo
v domácí síti nemusí tato funkce pracovat.
• Tato funkce funguje pouze tehdy, když je
zvoleno nastavení „A.F.D. Auto“, „Multi
Stereo“, „2ch Stereo“ nebo „Headphone (2ch)“.
Tato funkce ale nefunguje v následujících
případech.
– Je zvolen vstup „FM TUNER“ nebo „AM
TUNER“.
– Jsou přijímány lineární signály PCM s jinou
vzorkovací frekvencí než 44,1 kHz.
– Jsou přijímány signály Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio nebo DTS-HD High
Resolution Audio.
– Během používání síťových funkcí jsou
přijímány lineární signály PCM s jinou
vzorkovací frekvencí než 44,1 kHz.
x Sound Optimizer
Umožňuje poslouchat čistý a dynamický
zvuk při nízkých úrovních hlasitosti.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Použití funkce Sound
Optimizer“ (strana 53).
• Normal
• Low
• Off
x Equalizer
Umožňuje upravit úroveň výšek a basů
jednotlivých reproduktorů. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do
sekce „Úprava ekvalizéru“ (strana 54).
Poznámky
• Tato funkce nefunguje, když je použito „Analog
Direct“.
• Délka prodlevy se může lišit v závislosti na
formátu audia, zvukovém poli, rozmístění
reproduktorů a nastavení vzdálenosti
reproduktorů.
x Auto Volume
Tento receiver může automaticky měnit
hlasitost v závislosti na vstupním signálu
nebo obsahu přenášeném z připojeného
zařízení.
Tato funkce je užitečná, např. když je zvuk
reklamy hlasitější než zvuk TV programů.
• On
• Off
Poznámky
Umožňuje zvolit zvukový efekt, který se
použije u vstupních signálů. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte
do sekce „Používání zvukových efektů“
(strana 50).
• Předtím, než tuto funkci vypnete nebo zapnete,
snižte úroveň hlasitosti.
• Protože je tato funkce dostupná pouze pro
vstupní signály Dolby Digital, DTS nebo
Linear PCM, může dojít k náhlému zesílení
zvuku při přepnutí na jiné formáty.
• Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– Jsou přijímány signály Linear PCM se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Jsou přijímány signály Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio, or DTS-HD High Resolution Audio.
x A/V Sync. (Synchronizuje audio
s video výstupem)
x Dual Mono (Výběr jazyka
digitálního vysílání)
x Sound Field
Umožňuje zvolit požadovaný jazyk
při poslechu duálního audia digitálního
vysílání, je-li k dispozici. Tato funkce
funguje pouze pro zdroje Dolby Digital.
• Main/Sub: Zvuk hlavního jazyka bude
vystupovat přes přední levý reproduktor
a zvuk druhého jazyka bude zároveň
vystupovat přes pravý přední reproduktor.
• Main: Bude vystupovat zvuk hlavního
jazyka.
• Sub: Bude vystupovat zvuk druhého
jazyka.
89CZ
Úprava nastavení
Umožňuje zpozdit výstup audia
a minimalizovat časovou prodlevu mezi
audio výstupem a vizuálním zobrazením.
Tato funkce je užitečná, když používáte
velký LCD nebo plazmový monitor nebo
projektor.
• HDMI Auto: Časová prodleva mezi audio
výstupem a vizuálním zobrazením pro
monitor připojený přes připojení HDMI
bude změněna automaticky podle
informací pro TV. Tato funkce je
k dispozici pouze tehdy, když monitor
podporuje funkci A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Můžete měnit zpoždění
v rozsahu 0 ms až 300 ms v 10 ms
intervalech.
x D.Range Comp. (Komprese
dynamického rozsahu)
Umožní vám porovnat dynamický rozsah
skladeb. Toto může být užitečné, když chcete
sledovat filmy při nízkých hlasitostech
v noci. Komprese dynamického rozsahu
je možná pouze u zdrojů Dolby Digital.
• On: Dynamický rozsah je komprimován
tak, jak zamýšlel nahrávací inženýr.
• Auto: Dynamický rozsah je
komprimován automaticky.
• Off: Dynamický rozsah není
komprimován.
• Auto: Když je televizor zapnutý, zatímco
receiver je v pohotovostním režimu,
vysílá receiver signály HDMI
z konektoru HDMI TV OUT.
Společnost Sony doporučuje toto
nastavení, když používáte TV Sony
kompatibilní s „BRAVIA“ Sync. Toto
nastavení šetří v pohotovostním režimu
energii v porovnání s nastavením „On“.
• Off: Pokud je receiver v pohotovostním
režimu, nebudou signály HDMI vysílány.
Zapněte receiver pro sledování zdroje
připojeného zařízení na TV. Toto
nastavení šetří v pohotovostním režimu
energii v porovnání s nastavením „On“.
* Pouze u modelů pro Austrálii a Mexiko.
Nabídka HDMI Settings
Poznámka
Můžete vybrat požadované nastavení pro
zařízení připojená pomocí konektorů HDMI.
Když je zvolena možnost „Auto“, může trvat
o něco déle, než se obraz nebo zvuk zobrazí na
televizoru, než při použití nastavení „On“.
x Control for HDMI
x HDMI Audio Out
Umožní vám zapnout a vypnout funkci
Control for HDMI. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do sekce
„Příprava pro „BRAVIA“ Sync“ (strana 75).
• On
• Off
Umožňuje nastavit výstup audio signálů
HDMI z přehrávacího zařízení připojeného
k receiveru prostřednictvím HDMI připojení.
• AMP: Audio signály z přehrávacího
zařízení vychází pouze z reproduktorů
připojených k receiveru. Vícekanálový
zvuk lze přehrávat tak, jak je.
Poznámky
• Když nastavíte položku „Control for HDMI“
na hodnotu „On“, může se nastavení „HDMI
Audio Out“ automaticky změnit.
• Když je receiver v pohotovostním režimu,
kontrolka ?/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
na předním panelu se rozsvítí oranžově, pokud
je volba „Control for HDMI“ nastavena na
hodnotu „On“.
x Pass Through
Umožňuje vysílat signály HDMI
do televizoru, i když je receiver
v pohotovostním režimu.
• On*: Když je receiver v pohotovostním
režimu, vysílá nepřetržitě signály HDMI
z konektoru HDMI TV OUT.
90CZ
Poznámka
Audio signály nevychází z reproduktoru
televizoru, je-li „HDMI Audio Out“ nastaveno
na „AMP“.
• TV+AMP: Zvuk vystupuje z reproduktoru
televizoru a reproduktorů připojených
k receiveru.
Poznámky
• Zvuková kvalita přehrávacího zařízení závisí
na zvukové kvalitě TV, jako je počet kanálů
a vzorkovací frekvence atd. Má-li TV stereo
reproduktory, zvukový výstup z receiveru je
rovněž stereo, i když přehráváte vícekanálový
zdroj.
• Když připojíte receiver k video zařízení
(projektoru apod.), zvuk z receiveru
nemusí vystupovat. V tom případě zvolte
možnost „AMP“.
x Subwoofer Level
x Audio Input Assign
Umožňuje nastavit úroveň hlasitosti
subwooferu na hodnotu 0 dB nebo + 10 dB
v případě, že jsou na vstupu signály PCM
prostřednictvím připojení HDMI. Úroveň
každého vstupu, ke kterému je přiřazen
vstupní konektor HDMI, lze nastavit
samostatně.
• Auto: Automaticky nastaví úroveň na
hodnotu 0 dB nebo +10 dB v závislosti
na datovém proudu audia.
• +10 dB
• 0 dB
Umožňuje nastavit konektory audio vstupu
přiřazené k jednotlivým vstupům.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Použití zvuku z jiných
vstupů (Audio Input Assign)“ (strana 80).
x Fast View
Umožňuje nastavit fungování funkce
Fast View.
Tato funkce rychlého přepínání HDMI
podporuje všechny vstupy HDMI.
• Auto: Můžete vybrat metodu vstupu
HDMI, která bude rychlejší než
standardní volba.
• Off: Funkce Fast View a Preview for
HDMI nejsou k dispozici.
x Name In
Umožní vám nastavit název zobrazovaný
v nabídce Watch/Listen.
Můžete zadat a zobrazovat až osmimístné
názvy jednotlivých vstupů.
Pro rozpoznávání je lepší, když jsou vstupy
pojmenované, než zobrazovat názvy
konektorů.
1 Zvolte položku „Name In“, poté
stiskněte
.
2 Zvolte vstup, kterému chcete přiřadit
název, poté stiskněte
.
3 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr znaku, poté stiskněte b.
Můžete posunout pozici vstupu zpět
a vpřed stisknutím tlačítka B/b.
4 Zopakujte krok 3 pro vložení znaků
jeden po druhém, poté stiskněte
.
Zadaný název je zaregistrován.
Nabídka Input Settings
Můžete upravit požadovaná nastavení pro
připojení receiveru a dalších zařízení.
x Input Mode
x Input Edit
Umožňuje nastavit u každého vstupu
následující položky.
• Watch: Zobrazí vstup v nabídce Watch.
• Listen:Zobrazí vstup v nabídce Listen.
• Watch+Listen: Zobrazí vstup
v nabídkách Watch i Listen.
Můžete upravit nastavení sítě. Nabídka
Network Settings je k dispozici, pouze
pokud je vybrána funkce Home Network
nebo SEN.
x Internet Settings
Umožňuje provést nastavení sítě. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte
do sekce „Konfigurace síťového nastavení
receiveru“ (strana 35).
• Wired Setup
• Wireless Setup
91CZ
Úprava nastavení
Umožní vám opravit režim vstupu zvuku,
když připojujete stejné zařízení k digitálním
i analogovým vstupním konektorům zvuku.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Přepínání mezi
digitálním a analogovým audiem (INPUT
MODE)“ (strana 79).
Nabídka Network Settings
x Information
3 Podržte tlačítko SHIFT a poté pomocí
Můžete si ověřit informace o nastavení sítě.
1 Vyberte položku „Information“ a poté
stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte položku nastavení, kterou
chcete ověřit, a poté stiskněte
tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí informace
o aktuálním nastavení.
Můžete ověřit nastavení* „Physical
Connection“, „SSID“, „Security Settings“,
„IP Address Setting“, „IP Address“,
„Subnet Mask“, „Default Gateway“,
„DNS Settings“, „Primary DNS“,
„Secondary DNS“ a „MAC Address“.
tlačítek číslic/písmen zadejte název
zařízení.
4 Stiskněte tlačítko .
* Položky nastavení se liší v závislosti
na síťovém prostředí a typu připojení.
x PARTY STREAMING
Umožňuje nastavit receiver pro použití
funkce PARTY STREAMING.
1 Vyberte položku „PARTY STREAMING“
a poté stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte položku „On“ nebo „Off“
a poté stiskněte tlačítko
.
• On: Receiver může být detekován
jinými zařízeními v domácí síti.
Receiver může zahájit nebo ukončit
PARTY a připojit se k PARTY nebo ji
opustit.
• Off: Receiver může být detekován
jinými zařízeními v domácí síti.
Receiver však nemůže PARTY zahájit
nebo ukončit, ani se nemůže k PARTY
přidat nebo ji opustit.
x Device Name
Umožňuje přiřadit receiveru název
zařízení, který může obsahovat
až 30 znaků, aby jej ostatní zařízení
v domácí síti mohla snadno rozpoznat.
Přiřazení názvu zařízení
1 Vyberte „Device Name“ a poté
stiskněte tlačítko
.
2 Stiskněte tlačítko a vyberte aktuální
název zařízení.
92CZ
Tip
Výchozí název zařízení je „STR­DN840 ******“.
„******“ je 6 posledních čísel adresy MAC receiveru.
x Network Standby
Pokud je režim „Network Standby“ nastaven
na hodnotu „On“, k receiveru se lze vždy
připojit a ovládat jej po síti.
1 Vyberte položku „Network Standby“
a stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte položku „Off“ nebo „On“
a poté stiskněte tlačítko
.
• On: Síťová funkce je aktivní i v případě,
že receiver je v pohotovostním režimu,
a jeho provoz lze obnovit po síti.
• Off: Když receiver přejde do
pohotovostního režimu, síťová
funkce se vypne. Obnovení provozu
po zapnutí receiveru bude v tomto
případě trvat déle.
Poznámka
Když je receiver v pohotovostním režimu,
kontrolka ?/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
na předním panelu se rozsvítí oranžově, pokud
je volba „Network Standby“ nastavena na
hodnotu „On“.
Nabídka System Settings
Umožňuje upravit nastavení receiveru.
x Language
Umožňuje zvolit jazyk zpráv na obrazovce.
• angličtina
• francouzština
• němčina
• španělština
x Auto Standby
Umožní nastavit receiver tak, aby se
automaticky přepnul do pohotovostního
režimu, když receiver nepoužíváte nebo
když do receiveru nevstupuje žádný signál.
• On: Přepne se do pohotovostního režimu
zhruba po 20 minutách.
• Off: Nepřepne se do pohotovostního
režimu.
Ovládání bez použití
rozhraní OSD
Tento receiver můžete ovládat s použitím
zobrazovacího panelu, i když k receiveru
není připojena TV.
DISPLAY
Poznámky
• Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– Je zvolen vstup „FM TUNER“, „AM TUNER“,
„USB“, „HOME NETWORK“ nebo „SEN“.
– Je zapnuta funkce AirPlay nebo PARTY
STREAMING.
– Probíhá aktualizace softwaru systému.
• Používáte-li funkci automatického přechodu
do pohotovostního režimu a současně časovač
vypnutí, má časovač vypnutí přednost.
x Network Update
Umožňuje aktualizovat software receiveru
na nejnovější verzi.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Aktualizace softwaru“
(strana 71).
Ověření verze softwaru
1 Vyberte položku „Network Update“
a stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte položku „Version“ a poté
stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se zobrazí verze
softwaru.
x Update Alert
RETURN O
Použití nabídky na
zobrazovacím panelu
1
Stiskněte AMP MENU.
Na zobrazovacím panelu receiveru se
zobrazí nabídka.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte tlačítko
.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr parametru, který chcete
změnit, poté stiskněte tlačítko
.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadovaného nastavení,
poté stiskněte tlačítko
.
Návrat na předchozí displej
Stiskněte tlačítko B nebo RETURN O.
Ukončení nabídky
Stiskněte AMP MENU.
Poznámka
Některé parametry a nastavení mohou na
zobrazovacím panelu vypadat ztlumeně.
To znamená, že buď nejsou k dispozici, nebo jsou
pevně dané a neměnné.
93CZ
Úprava nastavení
Umožňuje nastavit, zda chcete na obrazovce
televizoru zobrazovat upozornění na novější
verzi softwaru.
• On
• Off
AMP MENU
V/v/B/b,
Přehled nabídek
Následující možnosti jsou k dispozici ve všech nabídkách. Podrobné informace o orientaci
v těchto nabídkách získáte na strana 93.
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
Nastavení automatické Spuštění automatické kalibrace
kalibrace
[A.CAL START]
[<AUTO CAL>]
Typ automatické kalibracea)
[CAL TYPE]
Nastavení úrovně
[<LEVEL>]
Nastavení
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Auto Phase Matchinga)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Testovací tónb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
Úroveň předního levého
reproduktorub)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB až FL+10,0 dB
(v intervalech po 0,5 dB)
Úroveň předního pravého
reproduktorub)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(v intervalech po 0,5 dB)
Úroveň středového reproduktorub) CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
[CNT LEVEL]
(interval 0,5 dB)
94CZ
Úroveň levého prostorového
reproduktorub)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úroveň pravého prostorového
reproduktorub)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úroveň zadního prostorového
reproduktorub)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB až SB+10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úroveň zadního prostorového
levého reproduktorub)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úroveň zadního prostorového
pravého reproduktorub)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úroveň předního levého
výškového reproduktorub)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Nabídka
[Displej]
Nastavení
reproduktorů
[<SPEAKER>]
Nastavení
Úroveň předního pravého
výškového reproduktorub)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Úroveň subwooferub)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Rozmístění reproduktorů
[SP PATTERN]
5/2.1 až 2/0 (20 rozmístění)
(Center Speaker Lift up)
[CNT LIFT]
1 až 10, OFF
Velikost předního reproduktorub)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Velikost středového
reproduktorub)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Velikost prostorových
reproduktorůb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Velikost předních výškových
reproduktorůb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Přiřazení zadního prostorového
reproduktorud)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Vzdálenost předního levého
reproduktorub)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3“ až FL 32’9“)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost předního pravého
reproduktorub)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3” až FR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost středového
reproduktorub)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
(CNT 3’3” až CNT 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost levého prostorového
reproduktorub)
[SL DIST.]
SL 1,00 m až SL 10,00 m
(SL 3’3“ až SL 32’9“)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost pravého prostorového
reproduktorub)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3“ až SR 32’9“)
(interval 0,01 m (1 palec))
Úprava nastavení
Parametry
[Displej]
95CZ
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
Nastavení
Vzdálenost zadního reproduktoru SB 1,00 m až SB 10,00 m
surroundb)
(SB 3’3” až SB 32’9”)
[SB DIST.]
(interval 0,01 m (1 palec))
Nastavení vstupu
[<INPUT>]
Vzdálenost zadního prostorového
levého reproduktorub)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3” až SBL 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost zadního pravého
reproduktorub)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3” až SBR 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost levého předního
výškového reproduktorub)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3” až LH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost pravého předního
výškového reproduktorub)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3” až RH 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Vzdálenost subwooferub)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3” až SW 32’9”)
(interval 0,01 m (1 palec))
Distance unit
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Dělicí frekvence předních
reproduktorůe)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Dělicí frekvence středního
reproduktorue)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Dělicí frekvence reproduktorů
surrounde)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Dělicí frekvence reproduktorů
highe)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
(interval 10 Hz)
Input Mode
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Naming Inputs
[NAME IN]
Podrobnosti najdete v části
„Name In“ nabídky Input Settings
(strana 91).
Přiřazení vstupu digitálního audia Chcete-li získat podrobnější
[A. ASSIGN]
informace, nahlédněte do sekce
„Použití zvuku z jiných vstupů
(Audio Input Assign)“ (strana 80).
96CZ
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
Nastavení
Nastavení
prostorového zvuku
[<SURROUND>]
HD-D.C.S. Effect Typef)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Nastavení EQ
[<EQ>]
Úroveň basů předních
reproduktorů
[FRT BASS]
FRT B. –10 dB až FRT B. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň výšek předních
reproduktorů
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB až FRT T. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň basů středového
reproduktoru
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB až CNT B. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň výšek středového
reproduktoru
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB až CNT T. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň basů prostorových
reproduktorů
[SUR BASS]
SUR B. –10 dB až SUR B. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň výšek prostorových
reproduktorů
[SUR TREBLE]
SUR T. –10 dB až SUR T. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň basů předních horních
reproduktorů
[FH BASS]
FH B. –10 dB až FH B. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Úroveň výšek předních horních
reproduktorů
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB až FH T. +10 dB
(krok po 1,0 dB)
Režim příjmu FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
Pojmenování přednastavených
stanic
[NAME IN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
„Pojmenování přednastavených
stanic (Name Input)“ (strana 49).
Nastavení tuneru
[<TUNER>]
Úprava nastavení
97CZ
Nabídka
[Displej]
Parametry
[Displej]
Nastavení
Nastavení audia
[<AUDIO>]
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Sound Optimizer
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Synchronizace zvuku s video
výstupem
[A/V SYNC]
0 ms až 300 ms (interval 10 ms),
HDMI AUTO
Advanced AUTO volume
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Výběr jazyka digitálního vysílání
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Komprese dynamického rozsahu
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
Výstup HDMI audia
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Subwoofer Level
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Network Standby
[NET STBY]
STBY ON, STBY OFF
Automatický přechod do
pohotovostního režimu
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Nastavení HDMI
[<HDMI>]
Nastavení systému
[<SYSTEM>]
Version Display
[VER. x.xxx]h)
a) Toto nastavení můžete zvolit až po provedení automatické kalibrace a uložení nastavení.
b)
V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů nemusí být některé parametry nebo nastavení
k dispozici.
znamená kanál reproduktoru (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když „SP PATTERN“ není nastaveno na nastavení se
zadními prostorovými nebo předními výškovými reproduktory (strana 86).
e) Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když je váš reproduktor nastaven na „SMALL“.
f)
Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když jako zvukové pole zvolíte možnost „HD-D.C.S.“.
g) Pouze u modelů pro Austrálii a Mexiko.
h) x.xxx představuje číslo verze.
c) xxx
d)
98CZ
Zobrazení informací na
zobrazovacím panelu
Zobrazovací panel poskytuje různé
informace o stavu receiveru, např.
informace o zvukovém poli.
1 Zvolte vstup, u nějž chcete zobrazit
informace.
2 Stiskněte tlačítko AMP, poté opakovaně
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Pokaždé, když stisknete tlačítko
DISPLAY, displej se následovně
cyklicky změní.
Název indexu vstupu1) t Vámi vybraný
vstup t Současné zvukové pole2) t
Hlasitost t Informace o datovém toku3)
Při poslechu rozhlasového
vysílání v pásmu FM a AM:
Název předvolené stanice1) t
Frekvence t Současné zvukové
pole2) t Hlasitost
Při příjmu vysílání RDS
(Pouze u modelů pro Evropu
a Austrálii)
Název programové služby nebo
přednastavené stanice1) t Frekvence,
pásmo a číslo předvolby t Současné
zvukové pole2) t Úroveň hlasitosti
1)
Indexový název se zobrazí pouze v případě,
že jste jej přiřadili ke vstupu nebo předvolené
stanici.
Název indexu se nezobrazí, pokud jste vložili
pouze prázdná políčka nebo je totožný
s názvem stanice.
2)
Když je aktivována funkce Pure Direct,
objeví se „PURE.DIRECT“.
3) Informace o datovém toku se nemusí zobrazit.
Poznámka
Znaky nebo značky se v některých jazycích
nemusí zobrazovat.
Úprava nastavení
99CZ
3
Použití dálkového ovladače
Opětovné přiřazení
tlačítka vstupu
Můžete změnit výchozí nastavení tlačítek
vstupů tak, aby vyhovovala zařízení ve
vašem systému. Pokud například připojíte
přehrávač disků Blu-ray do konektoru
SAT/CATV v receiveru, můžete nastavit
SAT/CATV na tomto dálkovém ovládání
tak, aby ovládalo přehrávač disků Blu-ray.
Poznámka
Nemůžete změnit přidělení tlačítek vstupu TV,
FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN.
Televizor
?/1
Tlačítka číslic
1
Tlačítka
vstupů
Při podržení tlačítka vstupu, jehož
přidělení chcete změnit, podržte
tlačítko TV ?/1.
Příklad: Stiskněte a podržte tlačítko
SAT/CATV a k němu podržte
tlačítko TV ?/1.
2
Tlačítko TV ?/1 držte stále stisknuté
a uvolněte tlačítko vstupu.
Příklad: Tlačítko TV ?/1 držte stále
stisknuté a uvolněte tlačítko SAT/
CATV.
100CZ
Podle následující tabulky stiskněte
odpovídající tlačítko pro kategorii,
kterou si přejete, poté uvolněte
tlačítko TV ?/1.
Příklad: Stiskněte 1, poté uvolněte
tlačítko TV ?/1. Nyní můžete používat
tlačítko SAT/CATV k ovládání
přehrávače disků Blu-ray.
Kategorie
Stiskněte
Přehrávač disků Blu-ray
(režim příkazu BD1)a)
1
Rekordér disků Blu-ray
(režim příkazu BD3)a)
2
Přehrávač DVD
(režim příkazu DVD1)
3
DVD rekordér
(režim příkazu DVD3)b)
4
VCR
(režim příkazu VTR3)c)
5
Přehrávač CD
6
a) Podrobnější informace o nastavení BD1
či BD3 naleznete v návodu k obsluze
dodávaného s přehrávačem disků Blu-ray
nebo s rekordérem disků Blu-ray.
b) DVD rekordéry Sony používají nastavení
DVD1 nebo DVD3. Podrobnější informace
naleznete v návodu k obsluze dodávaného
s DVD rekordéry.
c)
Videorekordéry Sony používají
nastavením VTR3, které odpovídá VHS.
Resetování tlačítek vstupu
TV ?/1
?/1
Další informace
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
Pokud se do krytu receiveru dostane
jakýkoliv pevný předmět nebo tekutina,
odpojte receiver od elektrické sítě a před
dalším použitím jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
2–
1
2
Stiskněte a podržte tlačítko 2 –,
stiskněte a podržte tlačítko ?/1
a poté stiskněte tlačítko TV INPUT.
Uvolněte všechna tlačítka.
Tlačítka vstupu se resetují na výchozí
nastavení.
Zdroje napájení
• Před používáním receiveru si ověřte, že se
provozní napětí shoduje s napětím ve vaší
místní elektrické síti.
Provozní napětí je uvedeno na továrním
štítku na zadní straně receiveru.
• Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky střídavého
proudu, i když je jednotka jako taková
vypnutá.
• Nebudete-li receiver delší dobu používat,
vypojte jej ze zásuvky ve zdi. Pro odpojení
síťového kabelu uchopte zástrčku, nikdy
ne kabel.
• (Pouze u modelů pro USA a Kanadu)
Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do
zásuvky celou, kontaktujte svého prodejce.
• Síťový kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Zahřívání
Ačkoliv se receiver během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu. Používáte-li
nepřetržitě receiver při vysoké hlasitosti,
značně se zahřívá horní, boční a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
101CZ
Použití dálkového ovladače / Další informace
TV INPUT
Umístění
• Umístěte receiver na místo s odpovídajícím
větráním, abyste zabránili zahřívání
a prodloužili tak životnost receiveru.
• Neumisťujte receiver blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímý
sluneční svit, kde se nadměrně práší nebo
může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic na horní část krytu
přístroje. Tyto objekty mohou blokovat
větrací otvory a způsobit tak poruchu.
• Neumisťujte receiver blízko zařízení,
jako je TV, VCR nebo magnetofonový
přehrávač. (Je-li receiver používán
v kombinaci s TV, videorekordérem
nebo magnetofonovým přehrávačem
a je umístěn blízko tomuto zařízení,
může dojít ke vzniku šumu a snížení
kvality obrazu. Může k tomu dojít
zejména při použití vnitřní antény. Proto
doporučujeme používat vnější anténu.)
• Buďte obezřetní při umisťování receiveru
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť
může dojít k tvorbě skvrn nebo
poškození barvy.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte,
že jste receiver vypnuli a odpojili ze sítě.
Čištění
Kryt přístroje, panel a ovládací prvky
čistěte měkkou tkaninou lehce navlhčenou
v slabém roztoku čistícího prostředku.
Nepoužívejte žádný druh drsné látky,
čisticího prášku nebo rozpouštědla, jako
jsou alkohol či benzin.
Odstraňování problémů
Pokud zaznamenáte nějakou z následujících
obtíží při používání receiveru, použijte tento
průvodce odstraňováním problémů. Pokud
určitý problém přetrvává, obraťte se na
svého nejbližšího prodejce společnosti Sony.
V případě, že servisní pracovník během
opravy vymění některé součástky, si tyto
součástky může ponechat.
Napájení
Receiver se vypne automaticky.
• Položka „Auto Standby“ je nastavena
na hodnotu „On“ (strana 93).
• Časovač režimu spánku je zapnutý
(strana 14).
• Je aktivována funkce „PROTECTOR“
(strana 113).
Kontrolka ?/1 (zapnout/pohotovostní
režim) bliká rychle za sebou.
• Při aktualizaci softwaru došlo k chybě.
Odpojte napájecí kabel a poté ho
znovu zapojte. Receiver se pokusí
provést aktualizaci softwaru. Pokud
bude kontrolka i nadále blikat rychle
za sebou, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Obraz
Na TV se nezobrazuje žádný obraz.
• Zvolte odpovídající vstup pomocí
tlačítek vstupu.
• Nastavte svůj televizor na odpovídající
režim vstupu.
• Přesuňte audio zařízení dále
od televizoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely správně
a bezpečně připojeny k zařízení.
102CZ
Na televizoru se nezobrazuje žádný
3D obraz.
• V závislosti na TV nebo video zařízení
je možné, že se 3D obraz nebude
zobrazovat. Zkontrolujte formáty
3D obrazu podporované receiverem
(strana 116).
Nabídka OSD se nezobrazuje na TV
obrazovce.
• Stiskněte tlačítko HOME.
• Zkontrolujte, zda je TV správně
připojena.
• V závislosti na televizoru může určitou
dobu trvat, než se grafické uživatelské
rozhraní na TV obrazovce zobrazí.
Zobrazovací panel je vypnut.
• Pokud se rozsvítí kontrolka PURE
DIRECT, stiskem tlačítka PURE
DIRECT funkci vypnete (strana 54).
• Stisknutím tlačítka DIMMER
na receiveru můžete upravovat
jas zobrazovacího panelu.
Zvuk
Na TV se nezobrazuje žádný 4K obraz.
• V závislosti na TV nebo video zařízení
je možné, že se 4K obraz nebude
zobrazovat. Zkontrolujte možnosti
videa a nastavení televizoru a video
zařízení. Rovněž zajistěte, aby video
zařízení bylo připojeno k dostupnému
4K konektoru HDMI IN receiveru.
Je-li receiver v pohotovostním režimu,
nevystupuje z televizoru žádný obraz.
• Když receiver přejde do pohotovostního
režimu, obraz vychází z posledního
vybraného zařízení HDMI před
vypnutím receiveru. Používáte-li jiné
zařízení, spusťte přehrávání v zařízení
a proveďte operaci One-Touch Play
(přehrání jedním dotykem) nebo
zapněte receiver a vyberte zařízení
HDMI, které chcete používat.
• (Pouze u modelů pro Austrálii
a Mexiko)
Ujistěte se, že v nabídce HDMI
Settings je „Pass Through“ nastaveno
na „On“, když k receiveru připojíte
jiné zařízení, které není kompatibilní
s „BRAVIA“ Sync (strana 90).
Není slyšet žádný zvuk nezávisle
na zvoleném zařízení nebo je slyšet
jen velmi slabý zvuk.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny
připojovací kabely a jejich konektory
vstupu/výstupu zapojeny do
odpovídajících konektorů na receiveru,
reproduktorech a na zařízení.
• Zkontrolujte, že je receiver i veškeré
zařízení zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je ovládací prvek
MASTER VOLUME nastaven na
„VOL MIN“.
• Zkontrolujte, zda možnost SPEAKERS
není nastavena na „SPK OFF“
(strana 34).
• Zkontrolujte, zda k receiveru nejsou
připojena sluchátka.
• Stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači. Tím zrušíte funkci ztlumení
zvuku.
• Zkuste stisknout tlačítko vstupu na
dálkovém ovladači nebo otočit voličem
INPUT SELECTOR na receiveru
a zvolte požadované zařízení (strana 41).
103CZ
Další informace
• V závislosti na přehrávacím zařízení
je možné, že budete muset provést
nastavení zařízení. Nahlédněte
do návodů k obsluze dodávaných
s každým zařízením.
• Ujistěte se, že používáte
vysokorychlostní kabel HDMI při
prohlížení obrázků nebo poslechu
zvuku, zvláště pak při přenosu
v kvalitě 1080p, Deep Color (Deep
Colour), 4K nebo 3D.
• Když chcete poslouchat zvuk
z reproduktoru televizoru, nastavte
položku „HDMI Audio Out“ na
hodnotu „TV+AMP“ v nabídce HDMI
Settings (strana 90). Nemůžete-li
přehrávat vícekanálový audio zdroj,
nastavte tuto položku na hodnotu
„AMP“. Zvuk však nebude vystupovat
z reproduktoru TV.
• Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence, počet kanálů
nebo audio formát signálů audio
výstupu z přehrávacího zařízení.
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory
a zařízení správně připojeny.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojovací
kabely v blízkosti transformátoru nebo
motoru a zda se nacházejí alespoň
3 metry (10 stop) od TV nebo
zářivkového osvětlení.
• Přesuňte audio zařízení dále od TV.
• Zástrčky a konektory obsahují nečistoty.
Otřete je hadříkem mírně navlhčeným
v alkoholu.
Z určitých reproduktorů není slyšet zvuk
nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
• Připojte sluchátka do konektoru
PHONES pro ověření toho, že zvuk
vstupuje do sluchátek. Pokud vstupuje
do sluchátek jen jeden kanál, je možné,
že zařízení není k receiveru správně
připojeno. Zkontrolujte, zda jsou
všechny kabely zapojeny do konektorů
jak na receiveru, tak na zařízení.
Pokud oba kanály vstupují do
sluchátek, je možné, že přední
reproduktor není k receiveru
správně připojen. Zkontrolujte
připojení předního reproduktoru,
ze kterého nevychází žádný zvuk.
• Ujistěte se, že jste připojili jak levý (L),
tak pravý (R) konektor analogového
zařízení. Analogové zařízení vyžaduje
připojení obou konektorů (L a R).
Použijte audio kabel (není součástí
dodávky).
104CZ
• Změňte úroveň hlasitosti reproduktoru
(strana 86).
• Zkontrolujte, zda nastavení
reproduktorů odpovídá vaší
konfiguraci, s použitím nabídky
Auto Calibration nebo položky
„Speaker Pattern“ v nabídce Speaker
Settings. Poté zkontrolujte, zda zvuk
správně vystupuje z jednotlivých
reproduktorů, s použitím položky
„Test Tone“ v nabídce Speaker Settings.
• Některé disky neobsahují žádnou
informaci Dolby Digital Surround EX.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer
správně a pevně připojen.
• Ujistěte se, že jste subwoofer zapnuli.
• V závislosti na zvoleném zvukovém
poli nemusí subwoofer produkovat
žádný zvuk.
• Jsou-li všechny reproduktory nastaveny
na „Large“ a je vybráno „Neo:6
Cinema“ nebo „Neo:6 Music“,
ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
Určité zařízení neprodukuje žádný zvuk.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno
do vstupních audio konektorů daného
zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací
kabely zcela zastrčeny do konektorů
jak na receiveru, tak na zařízení.
• Zkontrolujte nastavení režimu INPUT
MODE (strana 79).
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně
připojeno ke konektoru HDMI
určenému pro dané zařízení.
• V závislosti na přehrávacím zařízení
je možné, že budete muset provést
nastavení HDMI zařízení. Nahlédněte
do návodů k obsluze dodávaných
s každým zařízením.
• Ujistěte se, že používáte
vysokorychlostní kabel HDMI při
prohlížení obrázků nebo poslechu
zvuku, zvláště pak při přenosu
v kvalitě 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K nebo 3D.
• Neslyšíte-li zvuk zařízení připojeného
k receiveru, když je na receiveru
vybrán TV vstup
– Přepněte vstup receiveru na HDMI,
když chcete sledovat program na
zařízení připojeném k receiveru přes
HDMI.
– Změňte kanál TV, chcete-li sledovat
televizní vysílání.
– Ujistěte se, že jste zvolili správné
zařízení nebo vstup, když sledujete
program ze zařízení připojeného
k TV. Pokyny pro tuto operaci
najdete v návodu k obsluze TV.
• V režimu „Analog Direct“ není slyšet
žádný zvuk. Vybere jiné zvukové pole
(strana 50).
• Dálkovým ovladačem televizoru nelze
ovládat připojená zařízení, pokud se
používá funkce Control for HDMI.
– V závislosti na připojeném zařízení
a TV je možné, že budete muset
provést nastavení zařízení a TV.
Nahlédněte do návodů k obsluze
dodávaných s jednotlivými
zařízeními a TV.
– Změňte vstup receiveru na vstup
HDMI, k němuž je zařízení připojeno.
• Zkontrolujte, zda zvolený vstupní
konektor digitálního audia není
přiřazen k jiným vstupům (strana 80).
Pravý a levý kanál jsou nevyvážené nebo
prohozené.
• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory
a zařízení správně a pevně připojeny.
• Změňte parametry úrovně hlasitosti
s použitím nabídky Speaker Settings.
Není reprodukován zvuk Dolby Digital
nebo vícekanálový zvuk DTS.
• Přesvědčte se, zda je DVD atd., které
přehráváte, nahráno ve formátu
Dolby Digital nebo DTS.
• Při připojování přehrávače DVD atd.
ke konektorům digitálního vstupu na
receiveru se ujistěte, že je k dispozici
nastavení digitálního audio výstupu
připojeného zařízení.
105CZ
Další informace
• Z receiveru nemusí vystupovat zvuk,
je-li na TV obrazovce zobrazeno
grafické uživatelské rozhraní (OSD).
Stisknutím tlačítka HOME zobrazte
domovskou nabídku a poté znovu
stiskněte tlačítko HOME.
• Audio signály (formát, vzorkovací
frekvence, počet bitů atd.) vysílané
z konektoru HDMI mohou být
připojeným zařízením potlačeny.
Zkontrolujte nastavení připojeného
zařízení, je-li obraz nekvalitní nebo
zvuk nevychází ze zařízení
připojeného pomocí kabelu HDMI.
• Pokud připojené zařízení není
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), obraz nebo
zvuk z konektoru HDMI TV OUT
mohou být zkreslené nebo se mohou
ztrácet. V takovém případě zkontrolujte
specifikace připojeného zařízení.
• Nastavte rozlišení obrazu přehrávacího
zařízení na více než 720p/1080i pro
audio s vysokým datovým tokem
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD).
• Rozlišení obrazu přehrávacího
zařízení bude zřejmě potřebovat určité
nastavení předtím, než budete moci
použít DSD a vícekanálový lineární
PCM. Nahlédněte do návodu
k obsluze přehrávacího zařízení.
• Zkontrolujte, zda je TV kompatibilní
s funkcí System Audio Control.
• Pokud televizor nemá funkci System
Audio Control, přepněte nastavení
„HDMI Audio Out“ v nabídce
HDMI Settings na
– „TV+AMP“, chcete-li poslouchat
zvuk z reproduktoru televizoru
a receiveru.
– „AMP“, chcete-li poslouchat zvuk
z receiveru.
• Když připojíte receiver k video
zařízení (projektoru apod.), zvuk
z receiveru nemusí vystupovat.
V takovém případě nastavte „HDMI
Audio Out“ na „AMP“ v nabídce
HDMI Settings (strana 90).
• Nastavte „HDMI Audio Out“ na
„AMP“ v nabídce HDMI Settings
(strana 90).
• Audio s vysokým datovým tokem
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD a vícekanálový
lineární PCM můžete používat pouze
prostřednictvím připojení HDMI.
Nelze docílit prostorového efektu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili zvukové
pole pro film nebo hudbu (strana 50).
• Zvuková pole nefungují, když jsou
přijímány signály DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio nebo Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
Z reproduktorů nevychází testovací tón.
• Je možné, že kabely reproduktorů
nejsou správně připojeny. Zkontrolujte,
zda jsou pevně připojeny a neodpojí se,
když za ně lehce zatáhnete.
• Kabely reproduktorů mohou být
zkratovány.
• Ujistěte se, že nepoužíváte funkci
PARTY STREAMING (strana 68).
Když testovací tón vychází z jiného
reproduktoru, než je reproduktor
zobrazený na TV obrazovce.
• Rozmístění reproduktorů je nesprávné.
Zkontrolujte, zda odpovídá připojení
a rozmístění reproduktorů.
• (Pouze u modelů pro Austrálii
a Mexiko)
Ujistěte se, že v nabídce HDMI Settings
je „Pass Through“ nastaveno na „On“,
když k receiveru připojíte jiné zařízení,
které není kompatibilní s „BRAVIA“
Sync (strana 90).
Mezi audio vstupem a vizuálním
zobrazením je časová prodleva.
• Zkontrolujte, zda není zapnuta
funkce PARTY STREAMING.
Chcete-li ukončit PARTY, podržte
tlačítko PARTY START/CLOSE,
dokud se nezobrazí nápis „CLOSE
PARTY“. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
strana 69.
Rozhlasový tuner
Příjem FM vysílání je slabý.
• Použijte 75ohmový koaxiální kabel
(není součástí dodávky) pro připojení
receiveru k vnějším anténám FM,
jak je zobrazeno níže.
Venkovní anténa pro příjem v pásmu FM
Receiver
Když je receiver v pohotovostním režimu,
nevystupuje z TV žádný zvuk.
• Když receiver přejde do pohotovostního
režimu, zvuk vychází z posledního
vybraného zařízení HDMI před
vypnutím receiveru. Používáte-li jiné
zařízení, spusťte přehrávání v zařízení
a proveďte operaci One-Touch Play
(přehrání jedním dotykem) nebo
zapněte receiver a vyberte zařízení
HDMI, které chcete používat.
106CZ
Nelze naladit rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou antény bezpečně
připojeny. Nastavte antény a připojte
externí anténu, je-li to nezbytné.
• Síla signálu stanic je při automatickém
ladění příliš slabá. Použijte ruční ladění.
• Ujistěte se, že jste správně nastavili
stupnici ladění (při ladění stanic AM
ručním laděním) (strana 48).
RDS nefunguje.*
• Zkontrolujte, zda jste naladili stanici
FM s podporou systému RDS.
• Vyberte stanici v pásmu FM, která má
silnější signál.
• Naladěná stanice nevysílá signál RDS
nebo je signál příliš slabý.
Informace RDS, které požadujete,
se nezobrazují.*
• Služba může být dočasně mimo
provoz. Kontaktujte rozhlasovou
stanici a zjistěte, zda skutečně
poskytuje požadovanou službu.
Zařízení iPod/iPhone nelze používat.
• Ověřte, zda jste sejmuli ochranný kryt
zařízení iPod/iPhone.
• V závislosti na obsahu zařízení iPod/
iPhone může chvíli trvat, než začne
přehrávání.
• Vypněte receiver a poté odpojte
zařízení iPod/iPhone. Zapněte znovu
receiver a znovu připojte zařízení
iPod/iPhone.
• Používáte nepodporovaný typ zařízení
iPod/iPhone. Nahlédněte do sekce
„Kompatibilní modely zařízení iPhone/
iPod“ (strana 42) pro získání informací
o podporovaných typech zařízení.
Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone nelze
změnit.
• Změňte hlasitost vyzvánění pomocí
ovládacích prvků na zařízení iPhone.
Zařízení USB
* Pouze u modelů pro Evropu a Austrálii.
Používáte podporovaný typ zařízení USB?
iPod/iPhone
Zvuk je zkreslený.
• Opakovaně stiskněte tlačítko 2 –
na dálkovém ovladači.
• Přepněte nastavení „EQ“ na zařízení
iPod/iPhone na „Off“ nebo „Flat“.
Ze zařízení iPod/iPhone nevychází žádný
zvuk.
• Odpojte zařízení iPod/iPhone
a připojte toto zařízení znovu.
Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet.
• Ověřte, zda je receiver zapnutý.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPod/iPhone
pevně připojeno.
• Připojíte-li nepodporované zařízení
USB, může dojít k následujícím
problémům. Nahlédněte do sekce
„Kompatibilní zařízení USB“
(strana 44) pro získání informací
o podporovaných typech zařízení.
– Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
– Názvy souborů nebo složek se
na receiveru nezobrazují.
– Nelze spustit přehrávání.
– Zvuk přeskakuje.
– Je slyšet šum.
– Výstupní zvuk je zkreslený.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje nebo je
zkreslený.
• Vypněte receiver a znovu připojte
zařízení USB, poté receiver zapněte.
• Samotná hudební data obsahují šum
nebo je zvuk zkreslený.
107CZ
Další informace
• Žádné stanice nebyly přednastaveny
nebo přednastavené stanice byly
smazány (když je použito ladění
skenováním přednastavených stanic).
Přednastavte stanice (strana 48).
• Stiskněte AMP, poté stiskněte
opakovaně DISPLAY na dálkovém
ovládání tak, že se frekvence objeví
na zobrazovacím panelu.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
• Vypněte receiver a poté odpojte
zařízení USB. Zapněte znovu receiver
a znovu připojte zařízení USB.
• Připojte podporované zařízení USB
(strana 44).
• Zařízení USB nepracuje správně.
Vyhledejte pokyny pro řešení tohoto
problému v návodu k obsluze
zařízení USB.
Nelze spustit přehrávání.
• Vypněte receiver a znovu připojte
zařízení USB, poté receiver zapněte.
• Připojte podporované zařízení USB
(strana 44).
• Stiskněte tlačítko N pro spuštění
přehrávání.
Zařízení USB nelze připojit ke konektoru
(USB).
• Pokoušíte se připojit zařízení USB
obráceně. Připojte zařízení USB
správnou stranou vzhůru.
Chybné zobrazení
• Data uložená na zařízení USB mohou
být poškozená.
• Na tomto receiveru se mohou
zobrazovat následující kódy znaků:
– Velká písmena (A až Z)
– Malá písmena (a až z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostatní znaky se nemusí zobrazovat
správně.
Delší dobu je zobrazen nápis „Reading“
nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
• Proces načítání může zabrat delší dobu
v následujících případech.
– Na zařízení USB je mnoho složek
nebo souborů.
– Struktura souborů je příliš složitá.
– Kapacita paměti je nadměrná.
– Vnitřní paměť je fragmentovaná.
108CZ
Proto doporučujeme postupovat podle
následujících pokynů.
– Celkový počet složek na zařízení
USB: 256 nebo méně (včetně
kořenové složky „ROOT“)
– Celkový počet souborů ve složce:
256 nebo méně.
Audio soubor nelze přehrát.
• Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO
nelze přehrát.
• Audio soubor obsahuje více stop.
• Některé soubory ve formátu AAC
se nemusí přehrávat správně.
• Soubory WMA ve formátu Windows
Media Audio Lossless a Professional
nelze přehrát.
• Zařízení USB naformátovaná jinými
systémy souborů než FAT16 nebo
FAT32 nejsou podporována.*
• Používáte-li zařízení USB s více oddíly,
lze přehrát pouze audio soubory
v prvním oddílu.
• Přehrávání je možné až do osmé úrovně
(včetně kořenové složky „ROOT“).
• Počet složek překročil 256 (včetně
kořenové složky „ROOT“).
• Počet souborů ve složce překročil 256.
• Soubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné heslem apod., nelze přehrávat.
* Tento přístroj podporuje systémy souborů
FAT16 a FAT32, ale některá zařízení USB
nemusejí ani jeden z těchto typů systémů
souborů podporovat.
Chcete-li získat další informace, nahlédněte
do návodu k obsluze jednotlivých zařízení
USB nebo kontaktujte výrobce.
Síťové připojení
Receiver nelze připojit k bezdrátové síti
prostřednictvím metody WPS.
• K síti se nelze připojit pomocí metody
WPS, pokud je přístupový bod nastaven
na standard WEP. Nastavte síť tak,
že vyhledáte přístupový bod pomocí
vyhledávání přístupových bodů.
Zobrazí se chybová zpráva.
• Zkontrolujte charakter chyby.
Viz „Seznam zpráv síťových funkcí“
(strana 72).
Nelze se připojit k síti.
Receiver nelze ovládat pomocí zařízení
TV SideView.
• Jakmile receiver zapnete, může trvat
delší dobu, než se připojí k síti. Chvíli
počkejte a poté zkuste zařízení TV
SideView opět použít.
• Zkontrolujte, zda je položka „Network
Standby“ v nabídce Network Settings
nastavena na hodnotu „On“, abyste
mohli zařízení TV SideView používat
ihned po zapnutí receiveru.
Nelze zvolit nabídku Network Settings.
• Po zapnutí receiveru chvíli počkejte
a poté opět zvolte nabídku Network
Settings.
Nelze se připojit k síti.
• Zkontrolujte, zda je router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je server zapnutý.
• Síťová nastavení na receiveru mohou
být nesprávná. Zkontrolujte stav sítě.
Viz část „Information“, poté vyberte
položku „Physical Connection“
v kroku 2 (strana 92).
Pokud se zobrazí text „Connection
Fail“, nastavte znovu síťové připojení
(strana 56).
• Server může být nestabilní.
Restartujte ho.
• Zkontrolujte, zda je receiver i server
správně připojen k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové
sítě LAN.
• Zkontrolujte, zda je server správně
nastaven (strana 56). Zkontrolujte,
zda je receiver zaregistrován na
serveru a je povoleno přehrávání
hudby ze serveru.
• Pokud je systém připojen k bezdrátové
síti, přesuňte receiver a router/
přístupový bod bezdrátové
sítě LAN blíže k sobě.
• Pokud je v počítači aktivní brána
firewall pro připojení k Internetu, může
dojít k tomu, že tato funkce nedovolí
receiveru připojit se k počítači (jen
v případě, že jako server používáte
počítač). Aby se receiver mohl připojit,
je možné, že budete muset změnit
nastavení brány firewall. (Podrobnější
informace o změně nastavení brány
firewall naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s vaším počítačem.)
• Pokud jste provedli inicializaci
receiveru nebo obnovu systému na
vašem serveru, proveďte nastavení sítě
ještě jednou (strana 56).
109CZ
Další informace
• Zkontrolujte stav sítě. Viz část
„Information“, poté vyberte položku
„Physical Connection“ v kroku 2
(strana 92).
Pokud se zobrazí text „Connection
Fail“, nastavte znovu síťové připojení
(strana 56).
• Pokud je systém připojen
prostřednictvím bezdrátové sítě,
přesuňte receiver a router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě.
• Zkontrolujte nastavení routeru/
přístupového bodu bezdrátové sítě LAN
a znovu proveďte nastavení. Podrobné
informace o nastavení zařízení
naleznete v návodu k obsluze zařízení.
• Zkontrolujte, zda používáte router/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
• Na bezdrátové sítě má vliv
elektromagnetické záření, které
vytvářejí mikrovlnné trouby a další
zařízení. Přesuňte přístroj do větší
vzdálenosti od těchto zařízení.
• Zkontrolujte, zda je router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
Domácí síť
Server (například počítač) se neobjeví
v seznamu serverů. (Na TV obrazovce se
zobrazí „No Server“.)
• Je možné, že jste receiver zapnuli dříve,
než jste zapnuli server. Aktualizujte
seznam serverů (strana 61).
• Zkontrolujte, zda je router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je server zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je server správně
nastaven (strana 56). Zkontrolujte, zda
je receiver zaregistrován na serveru a je
povoleno přehrávání hudby ze serveru.
• Zkontrolujte, zda je receiver i server
správně připojen k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové sítě
LAN. Zkontrolujte informace o síťovém
nastavení (strana 92).
• Nahlédněte do návodu k obsluze
routeru/přístupového bodu
bezdrátové sítě LAN a zkontrolujte
nastavení vícesměrového vysílání
(multicast). Pokud je nastavení
vícesměrového vysílání na routeru/
přístupovém bodu bezdrátové sítě
LAN povoleno, zakažte jej.
Zvuková data nelze normálně přehrát.
• Je zvoleno přehrávání v náhodném
pořadí. Opakovaně stiskněte
tlačítko SHUFFLE, dokud
nezmizí „SHUF“.
Přehrávání nezačne, nebo nedojde
k automatickému přechodu na další
stopu nebo soubor.
• Ujistěte se, že audio soubor, jenž se
snažíte přehrát, je ve formátu
podporovaném tímto receiverem
(strana 62).
• Soubory WMA s ochranou autorských
práv DRM nemohou být přehrány.
Informace o tom, jak ověřit, zda je
u souboru WMA použita ochrana
autorských práv, naleznete na strana 64.
110CZ
Zvuk během přehrávání přeskakuje.
• Přenosová rychlost vaší bezdrátové sítě
LAN může být příliš nízká. Přesuňte
receiver a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN blíže k sobě
a umístěte tato zařízení tak, aby mezi
nimi nebyly žádné překážky.
• Používáte-li jako server váš počítač,
může v něm být spuštěno mnoho
aplikací. Je-li v počítači aktivní
antivirový program, dočasně jej
deaktivujte, neboť jeho činnost vyžaduje
velké množství systémových zdrojů.
• V závislosti na prostředí sítě je možné,
že přehrávání stop na více než jednom
zařízení současně nebude možné.
Abyste umožnili přehrávání stop na
receiveru, vypněte ostatní zařízení.
Zobrazí se „Cannot Play“.
• Nelze přehrát jakékoliv jiné soubory
než audio soubory.
• Zkontrolujte, zda je server správně
nastaven (strana 56). Zkontrolujte, zda
je receiver zaregistrován na serveru a je
povoleno přehrávání hudby ze serveru.
• Ověřte si, že audio soubor na serveru
není poškozený nebo smazaný.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze dodávaném společně
se serverem.
• Nelze přehrát následující stopy:
– Stopa, která porušuje omezení
přehrávání.
– Stopa s neobvyklými informacemi
o autorských právech.
– Stopa, kterou jste si zakoupili
v internetovém obchodě s hudbou
a která neumožňuje přehrávání
v domácí síti.
– Stopa ve formátu, jenž není
receiverem podporován (strana 62).
• Ověřte si, že zvolená stopa nebyla ze
serveru vymazána. Pokud byla stopa
vymazána, zvolte jinou stopu.
Zobrazí se zpráva „No Track“.
• Neobsahuje-li zvolená složka žádné
stopy ani složky, nebudete moci složku
otevřít a zobrazit její obsah.
Nelze přehrát stopu ve formátu WMA
opatřenou ochranou autorských práv.
• Informace o tom, jak ověřit, zda je
u souboru WMA použita ochrana
autorských práv, naleznete na strana 64.
Nemůžete přehrát dříve zvolenou stopu.
• Informace o stopě se mohly na serveru
změnit. V seznamu serverů opětovně
vyberte server (strana 61).
Zařízení v domácí síti se nemohou
připojit k receiveru.
• Položka „Network Standby“ je možná
nastavena na hodnotu „Off“. Zapněte
receiver nebo položku „Network
Standby“ nabídky Network Settings
nastavte na hodnotu „On“ (strana 92).
• Zkontrolujte, zda je síť správně
nastavena. Pokud tomu tak není,
spojení nelze navázat (strana 92).
• Zařízení v seznamu zařízení je
nastaveno na „Not Allow“ (strana 63)
nebo zařízení není do seznamu
zařízení přidáno (strana 63).
• Bylo nastaveno maximum
20 připojitelných zařízení. Odstraňte
nepotřebná zařízení ze seznamu
zařízení a poté nastavte „Auto Access“
na „Allow“ (strana 63).
• Pokud receiver provádí některou
z následujících operací, fungování
receiveru jako serveru je pozastaveno.
– Přehrávání stopy uložené na serveru
(receiver funguje jako přehrávač)
– Aktualizace softwaru
– Formátování systému
Když se k receiveru připojí zařízení v síti,
receiver nelze automaticky zapnout.
• Receiver samotný nepodporuje standard
Wake-On-LAN. Proto pokud je položka
„Network Standby“ nastavena na
hodnotu „Off“, receiver není možné
zapnout prostřednictvím funkce WakeOn-LAN. Nastavte položku „Network
Standby“ nabídky Network Settings na
hodnotu „On“ (strana 91), aby receiver
mohl prostřednictvím sítě reagovat na
operace jiných zařízení (strana 92).
Zařízení v domácí síti nemohou receiver
zapnout.
• Receiver není možné zapnout
prostřednictvím technologie WakeOn-LAN používané jinými zařízeními
v síti.
Receiver nemůže přehrát stopu, kterou
právě přehrává hostitel PARTY.
• Hostitel PARTY přehrává stopu v audio
formátu, jenž na receiveru není možné
přehrát.
• Než se ozve zvuk přehrávání, může to
nějakou dobu trvat.
Receiver se připojí k jiné PARTY.
• Pokud byla před připojením receiveru
spuštěna více než jedna PARTY,
je možné, že receiver se nebude moci
připojit k vámi požadované PARTY.
Druhou PARTY ukončete a pak se
připojte k požadované PARTY.
111CZ
Další informace
• Zkontrolujte, zda je router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je server zapnutý.
• Server může být nestabilní.
Restartujte ho.
• Zkontrolujte, zda je receiver
i server správně připojen k routeru/
přístupovému bodu bezdrátové
sítě LAN.
AirPlay
V zařízení iOS nelze receiver vyhledat.
• Zkontrolujte nastavení brány firewall
používané vaším bezpečnostním
softwarem. Podrobné informace
naleznete na webové stránce
(strana 114).
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení iOS
nebo počítač se softwarem iTunes
připojeny k domácí síti.
• Aktualizujte verzi softwaru AirPlay
receiveru a zařízení iOS na nejnovější
verzi (strana 71).
Zvuk přeskakuje.
• Přeskakování zvuku může záviset
na faktorech, jako je například síťové
prostředí při použití bezdrátové sítě.
• Servery jsou přetíženy. Ukončete
veškeré nepotřebné spuštěné aplikace.
Receiver nelze ovládat.
• Aktualizujte verzi softwaru zařízení
iOS na nejnovější verzi (strana 71).
• Aktualizujte verzi softwaru receiveru
na nejnovější verzi (strana 71).
• Zkontrolujte, zda do zařízení
kompatibilního s funkcí AirPlay
nevysílá data současně nějaké další
zařízení.
Nefungují tlačítka, například 2 +/–, N,
X, x, ., >, SHUFFLE a REPEAT.
• Zkontrolujte, zda jsou aktivní
nastavení, která softwaru iTunes
umožňují převzít ovládání receiveru.
• Receiver není zvolen jako vzdálený
reproduktor v zařízení iOS. Zvolte
receiver jako síťový reproduktor.
112CZ
SEN
Receiver nelze ke službě připojit.
• Zkontrolujte, zda je router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
• Zkontrolujte stav sítě. Postupujte
podle pokynů v části „Information“
(strana 92) a zvolte položku „Physical
Connection“ v kroku 2. Pokud se
zobrazí text „Connection Fail“,
nastavte znovu síťové připojení
(strana 56).
• Pokud je systém připojen k bezdrátové
síti, přesuňte receiver a router/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN
blíže k sobě.
• Pokud vaše smlouva s poskytovatelem
služeb Internetu omezuje internetové
připojení pouze na jedno zařízení, toto
zařízení se nebude moci k Internetu
připojit v případě, že již je připojeno
jiné zařízení. Obraťte se na svého
operátora nebo poskytovatele služby.
Zvuk přeskakuje.
• Přenosová rychlost vaší bezdrátové sítě
LAN může být příliš nízká. Přesuňte
receiver a router/přístupový bod
bezdrátové sítě LAN blíže k sobě
a umístěte tato zařízení tak, aby mezi
nimi nebyly žádné překážky.
„BRAVIA“ Sync (Control for
HDMI)
Funkce Control for HDMI nefunguje.
• Zkontrolujte připojení HDMI
(strana 24).
• Zkontrolujte, zda je položka „Control
for HDMI“ v nabídce HDMI Settings
nastavena na hodnotu „On“ (strana 90).
• Ujistěte se, že připojené zařízení je
kompatibilní s funkcí ovládání HDMI.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovladače na receiveru
(strana 9).
• Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem a receiverem.
• Vyměňte všechny baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již téměř
vybité.
• Ujistěte se, že jste na dálkovém
ovladači vybrali správný vstup.
Chybové zprávy
Dojde-li k chybě, objeví se zpráva na
zobrazovacím panelu. Pomocí zprávy
můžete ověřit stav systému. Pokud nějaký
problém přetrvává, kontaktujte svého
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
PROTECTOR
Do reproduktorů vstupuje nestejnoměrný
proud nebo je receiver zakrytý a větrací
otvory jsou blokovány. Receiver se po
několika sekundách automaticky vypne.
Odstraňte předmět z horního krytu
receiveru, zkontrolujte připojení
reproduktorů a poté receiver znovu
zapněte.
USB FAIL
Byl zjištěn nadproud ze zařízení v portu
(USB). Receiver se po několika
sekundách automaticky vypne.
Zkontrolujte zařízení iPod/iPhone nebo
zařízení USB, odpojte jej a poté receiver
znovu zapněte.
Další zprávy naleznete v částech „Seznam
zpráv po provedení měření automatické
kalibrace“ (strana 85), „Seznam zpráv
zařízení iPod/iPhone“ (strana 44), „Seznam
zpráv zařízení USB“ (strana 46) a „Seznam
zpráv síťových funkcí“ (strana 72).
Vymazání paměti
Odkazy na kapitoly
Pro vymazání
Viz
Všech uložených nastavení
strana 81
Uživatelsky nastavených
zvukových polí
strana 55
113CZ
Další informace
• Zkontrolujte nastavení ovládání
HDMI na připojeném zařízení.
Nahlédněte do návodu k obsluze
připojeného zařízení.
• Jestliže odpojíte kabel HDMI nebo
změníte připojení, opakujte postup
uvedený na straně „Příprava pro
„BRAVIA“ Sync“ (strana 75).
• Když je položka „Control for HDMI“
nastavena na hodnotu „Off“, funkce
„BRAVIA“ Sync nefunguje správně,
i když je zařízení připojeno ke
konektoru HDMI IN.
• Typy a počet zařízení, které lze ovládat
pomocí „BRAVIA“ Sync jsou omezeny
v normě HDMI CEC následovně.
– Nahrávací zařízení (rekordér disků
Blu-ray, DVD rekordér atd.):
až 3 zařízení
– Přehrávací zařízení (přehrávač disků
Blu-ray, DVD přehrávač atd.):
až 3 zařízení
– Zařízení typu tuner: až 4 zařízení
– AV receiver (audio systém):
až 1 zařízení
Informace o podpoře
Nejaktuálnější podrobné informace
o receiveru naleznete na následující
webové stránce.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Austrálii:
http://www.sony-asia.com/support
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Technické údaje
Zesilovač
Model pro Mexiko1)
Minimální výstupní výkon RMS
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové
harmonické zkreslení 0,09 %)
90 W + 90 W
Výstupní výkon v režimu stereo1)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické
zkreslení 1 %)
100 W + 100 W
Výstupní výkon v režimu prostorového
zvuku1) 2)
(6 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické
zkreslení 0,9 %)
140 W na kanál
Ostatní modely1)
Minimální výstupní výkon RMS1)
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové
harmonické zkreslení 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupní výkon v režimu stereo1)
(8 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické
zkreslení 1 %)
110 W + 110 W
Výstupní výkon v režimu prostorového
zvuku1) 2)
(6 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické
zkreslení 0,9 %)
150 W na kanál
1) Měřeno za následujících podmínek:
Oblast
Požadavky na
výkon
Mexiko
127 V AC, 60 Hz
Evropa, Austrálie
230 V AC, 50 Hz
2)
114CZ
Referenční výstupní výkon pro přední,
středové, prostorové, zadní prostorové a přední
výškové reproduktory. V závislosti na
nastavení zvukového pole a na zdroji nemusí
vystupovat žádný zvuk.
Tuner pro pásmo AM
Rozsah ladění
Oblast
Stupnice ladění
krok 10 kHz krok 9 kHz
Mexiko
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Evropa,
Austrálie
–
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Oblouková anténa
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vp-p, 75 ohmů
3) INPUT SHORT (při vyřazení zvukového pole
4)
a ekvalizéru)
Zatížená síť, úroveň vstupu
Tuner pro pásmo FM
Rozsah ladění
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
Anténa
FM anténa
Anténní svorky
75 ohmů (nesymetrických)
115CZ
Další informace
Frekvenční odezva
Analogové
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(při bypassu zvukového pole
a ekvalizéru)
Vstup
Analogové
Citlivost: 500 mV / 50 kiloohmů
Odstup signál/šum3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitální (koaxiální)
Impedance: 75 ohmů
Odstup signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitální (optický)
Odstup signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analogový)
SUBWOOFER
Napětí: 2 V / 1 kiloohm
Ekvalizér
Míra zesílení
±10 dB, krok po 1 dB
HDMI Video
Vstup/výstup (opakovač HDMI)
3D
Formát
2D
Frame
packing
Side-by-Side
(poloviční)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
4 096 × 2 160p, 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3 840 × 2 160p při 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3 840 × 2 160p při 25 Hz
a
–
–
–
3 840 × 2 160p při 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1 920 × 1 080p při 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p při 50 Hz
a
–
a
a
1 920 × 1 080p při 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080p při 25 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080p při 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080i při 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1 920 × 1 080i při 50 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p při 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p při 50 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p při 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1 280 × 720p při 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p při 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p při 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p při 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPod/iPhone
DC 5V 1,0 A MAX
USB
Podporovaný datový tok*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8 kHz – 192 kHz, 16bitové PCM
8 kHz – 192 kHz, 24bitové PCM
116CZ
FLAC:
8 kHz – 192 kHz, 16bitové FLAC
44,1 kHz – 192 kHz, 24bitové FLAC
* Kompatibilita s veškerým kódovacím/
zapisovacím softwarem, nahrávacími
zařízeními a nahrávacími médii nemůže být
zaručena.
Rychlost přenosu
Vysokorychlostní
Podporovaná zařízení USB
Mass Storage Class
Maximální proud
500 mA
Sekce NETWORK
Další informace
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Kompatibilní standardy:
IEEE 802.11 b/g
Zabezpečení:
WEP 64, WEP 128 bitů, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/
WPA2-PSK (TKIP)
Rádiová frekvence:
2,4 GHz
Obecné
Požadavky na výkon
Oblast
Požadavky na
výkon
Mexiko
127 V AC, 60 Hz
Evropa, Austrálie
230 V AC,
50/60 Hz
Spotřeba energie
240 W
Spotřeba energie (v pohotovostním režimu)
0,3 W (Při nastavení položek „Control
for HDMI“, „Pass Through“ a „Network
Standby“ na hodnotu „Off “.)
Rozměry (šířka, výška, délka) (přibližně)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm včetně
vyčnívajících částí a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližně)
8,5 kg
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
117CZ
Rejstřík
Čísla
D
5.1 kanál 19
7.1 kanál 19
D.L.L. (Digital Legato Linear) 88
Dálkový ovladač 13
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration, Automatická kalibrace
digitálního kina) 32
Device Name 92
Dělicí frekvence 88, 96
Distance Unit 88, 96
DLNA 55
Dolby Digital EX 18
Domácí síť 62
Drátová síť 35
Dual Mono 89, 98
Dvojité připojení k zesilovači 81
Dvoukanálový zvuk 50
A
A/V Sync. 89, 98
Advanced Auto Volume 89
AirPlay 70
Alphabet search 14
AM 47
Anténa bezdrátové sítě LAN 12
Audio Input Assign 91
Audio Settings 88, 98
Auto Standby 93, 98
Auto Tuning 47
Auto Volume 89
Automatic Phase Matching 86
B
Basy 97
Bezdrátová síť 36
Bi-Amp 81
BRAVIA Sync
příprava 75
E
Easy Setup 32
EQ Settings 54, 97
F
Fast View 91
FM 47
C
H
Center Lift Up 86
Control for HDMI 90, 98
HD-D.C.S. 50
HDMI 98
HDMI Audio Out 90, 98
HDMI Settings 90, 98
Home Theatre Control 78
Č
Časovač vypnutí 14
118CZ
P
Input Assign 79
Input Edit 91
INPUT MODE 79
Input Settings 91
Intenzita signálu bezdrátové sítě
LAN 11
IP Setting 92
iPod/iPhone
Kompatibilní modely 42
Nabíjení 43
Manual Setup 86
Muting 41
PARTY STREAMING 68
Pass Through 90, 98
Pevná IP adresa 37
PlayStation 3 26
Preset Memory 48
PROTECTOR 113
Přednastavené stanice 48
Přehrávač CD 28
Přehrávač disků DVD 26
Přehrávač Super Audio CD 28
Připojení
antény 29
audio zařízení 28
bezdrátové 31
drátové 31
reproduktory 21
síť 29
TV 23
video zařízení 24
zařízení USB 28
Přímé ladění 48
Pure Direct 54
N
R
Nabídka 82, 94
Nabídka Settings 82
Name Input 49
Nastavení automatické kalibrace 94
Nastavení reproduktorů 95
Nastavení úrovně 94
Network settings 91
Network Standby 92
Network Update 93
RDS 49
Resetování 32
Režim A.F.D. 50
Režim filmu 50
Režim FM 47, 97
Režim hudby 51
Rozhlasový tuner 47
K
Komprese dynamického
rozsahu 90, 98
L
Listen 39
M
Další informace
I
O
One-Touch Play 76
OSD (On-Screen Display) 39
119CZ
S
V
Satelitní tuner 26, 27
SB Assign 86, 95
Scene Select 78
SEN 65
Server 56
Seznam serverů 61
Služby internetových rádií 65
Software Update 93
Sound Effects 50
Sound field 50
Speaker Pattern 86, 95
Speaker Settings 84
SPEAKERS 34
Subwoofer Level 91
Surround Settings 97
System Audio Control 77
System Power-Off 77
System Settings 92, 98
Vstup 41
Vyhledání přístupového bodu 36
Vymazání nastavení
dálkového ovladače 101
paměti 81
zvukového pole 55
Výšky 97
T
Test Tone 88
Testovací tón 94
Tuner kabelové TV 26, 27
Tuner Settings 97
TV 23
Typ kalibrace 94
U
Update Alert 93
USB FAIL 113
Ú
Úroveň efektu 97
120CZ
W
Wake-on-LAN 62
Watch 39
WPS
kód PIN 38
stisknutí tlačítka 37
Z
Zařízení USB 44
Zobrazení informací na zobrazovacím
panelu 99
Zobrazovací panel 10
Zpráva
Auto Calibration 85
Chyba 113
iPod/iPhone 44
Síťové funkce 72
USB 46
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SONY
Dříve než začnete používat SOFTWARE SONY (definován níže), pozorně si přečtěte následující
smlouvu. Použitím SOFTWARU SONY projevujete svůj souhlas s touto smlouvou. Pokud s touto
smlouvou nesouhlasíte, nemáte oprávnění SOFTWARE SONY používat.
DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) představuje
právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Sony Corporation („SONY“), výrobcem vašeho
hardwarového zařízení Sony („PRODUKT“) a poskytovatelem licence SOFTWARU SONY. Pod pojmem
„SOFTWARE SONY“ se v této smlouvě rozumí veškerý software společnosti Sony a třetích stran
(s výjimkou softwaru, který podléhá vlastní samostatné licenci) dodaný s vaším PRODUKTEM a jakékoli
jeho aktualizace či upgrady. SOFTWARE SONY můžete používat výhradně v rámci tohoto PRODUKTU.
Používáním SOFTWARU SONY se zavazujete dodržovat licenční podmínky této smlouvy. Jestliže
s licenčními podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, společnost SONY vám neudělí licenci k používání
SOFTWARU SONY. V takovém případě nesmíte SOFTWARE SONY používat.
LICENCE NA SOFTWARE SONY
SOFTWARE SONY je chráněn zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími
zákony a dohodami o ochraně duševního vlastnictví. SOFTWARE SONY je licencován, nikoli prodáván.
UDĚLENÍ LICENCE
Všechny názvy, autorská práva a ostatní práva vztahující se na SOFTWARE SONY jsou majetkem
společnosti SONY nebo jejích poskytovatelů licence. Tato licenční smlouva vás opravňuje k používání
SOFTWARU SONY výhradně pro osobní účely.
POPIS POŽADAVKŮ, ZÁKAZŮ, PRÁV A OMEZENÍ
Omezení. SOFTWARE SONY jako celek ani jako část nesmíte kopírovat, pozměňovat, dekompilovat,
rozkládat nebo na něm provádět reverzní inženýrství.
Oddělování komponent. SOFTWARE SONY je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti či
komponenty nesmějí být oddělovány.
Použití s jediným PRODUKTEM. SOFTWARE SONY smí být používán výhradně s jediným
PRODUKTEM.
Pronájem. SOFTWARE SONY nesmíte pronajímat ani půjčovat.
Převedení softwaru. Veškerá svá práva vyplývající z této licenční smlouvy smíte trvale převést pouze
tehdy, je-li SOFTWARE SONY převeden společně s PRODUKTEM jako jeho součást s tím, že si nesmíte
ponechat žádnou jeho kopii, je převeden kompletní SOFTWARE SONY (včetně, nikoli však výhradně,
všech jeho kopií, součástí, médií, návodů, příruček a dalších tištěných materiálů, elektronických
dokumentů, disků pro obnovu a této licenční smlouvy) a příjemce souhlasí s podmínkami této licenční
smlouvy.
Ukončení. Pokud nebudete dodržovat podmínky této licenční smlouvy, společnost SONY ji může
ukončit, aniž by tím došlo k porušení jakýchkoli dalších práv. V takovém případě musíte na žádost
společnosti SONY odeslat PRODUKT na adresu, kterou určí společnost SONY, a společnost SONY
vám PRODUKT pošle zpět, jakmile dojde k odstranění SOFTWARU SONY z PRODUKTU.
Důvěrnost. Zavazujete se k zachování důvěrnosti informací obsažených v SOFTWARU SONY, které
nejsou veřejně známé, a také k tomu, že tyto informace nezveřejníte bez předchozího písemného
svolení společnosti SONY.
121CZ
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE SONY není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu prodeji
jako on-line řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči poruchám, jakou vyžaduje
například provoz jaderných zařízení, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení letového
provozu, přístroje pro přímou záchranu života nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání
SOFTWARU SONY vést ke smrti, zranění osob či poškození majetku nebo životního prostředí („Vysoce
rizikové aktivity”). Společnost SONY a její dodavatelé výslovně odmítají jakoukoli výslovně uvedenou
nebo předpokládanou záruku způsobilosti pro vysoce rizikové aktivity.
VÝJIMKY ZE ZÁRUKY NA SOFTWARE SONY
Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE SONY používáte na vlastní riziko.
SOFTWARE SONY je poskytován „TAK JAK JE“, bez jakékoli záruky, a společnost SONY, její dodavatelé
a poskytovatelé licence společnosti SONY (výlučně pro účely tohoto ODDÍLU souhrnně jako „SONY“)
VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ) ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA FUNKČNOST
SOFTWARU SONY, NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ CHYBY ČI ZÁVADY ANI ZA
SPLNĚNÍ VAŠICH POŽADAVKŮ. SPOLEČNOST SONY ROVNĚŽ NERUČÍ ZA TO, ŽE
FUNGOVÁNÍ SOFTWARU SONY BUDE OBNOVENO. SPOLEČNOST SONY DÁLE NENESE
ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ NEBO NÁSLEDKY POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU SONY
Z HLEDISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO HLEDISKA.
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO
AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY. NĚKTERÉ JURISDIKCE
NEPŘIPOUŠTĚJÍ VÝJIMKY Z PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEBUDOU VZTAHOVAT.
Bez omezení výše uvedeného se výslovně uvádí, že SOFTWARE SONY není určen pro použití
s jakýmkoli jiným produktem než tímto PRODUKTEM. Společnost SONY neposkytuje žádnou záruku,
že SOFTWARE SONY nezpůsobí poškození jiného zařízení, software, obsahu nebo dat, které patří vám
či třetí straně.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST SONY, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE (POUZE pro účely
tohoto ODDÍLU souhrnně jako „SONY“) NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY
SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM SONY ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ
UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK,
NEDBALOSTÍ, PORUŠENÍM PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÝMKOLI JINÝM NEZÁKONNÝM
JEDNÁNÍM. VÝŠE UVEDENÉ ŠKODY ZAHRNUJÍ ZEJMÉNA ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU VÝNOSU,
ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT NEBO JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ
VYBAVENÍ, PROSTOJE A ZTRÁTU ČASU UŽIVATELE, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA
SPOLEČNOST SONY NA MOŽNOST VÝSKYTU PODOBNÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. V KAŽDÉM
PŘÍPADĚ SE FINANČNÍ RUČENÍ SPOLEČNOSTI SONY VŮČI VÁM PODLE JAKÉHOKOLI
USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU
ZA SOFTWARE SONY.
EXPORT
Pokud SOFTWARE SONY používáte v jiné zemi, než je země, kde máte trvalé bydliště, nebo jej do této
země přenášíte, musíte se řídit platnými nařízeními týkajícími se exportu, importu a celních poplatků.
122CZ
PLATNÉ ZÁKONY
Tato licenční smlouva musí být předkládána, vykládána a uplatňována podle japonských zákonů, bez
ohledu na jakoukoli kolizi právních ustanovení. Na jakýkoli spor vyvstávající z této licenční smlouvy
se vztahuje výhradně místní soudní příslušnost soudů v Tokiu, Japonsku. Vy a společnost Sony tímto
vyjadřujete svůj souhlas s místní soudní příslušností spadající pod tyto soudy. VY I SPOLEČNOST
SONY SE ZŘÍKÁTE PRÁVA NA PROCES S POROTOU V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ZÁLEŽITOSTÍ,
KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍ.
ODDĚLITELNOST
Pokud je jakákoli část této licenční smlouvy shledána neplatnou nebo právně neúčinnou, všechny
ostatní části zůstávají v platnosti.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se této licenční smlouvy nebo poskytované omezené záruky, můžete
kontaktovat společnost SONY písemně na adrese uvedené v záručním listu, který je přibalen k produktu.
123CZ
4-454-467-51(1) (CZ)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising