Sony | STR-DH770 | Sony STR-DH770 7.2k přijímač AV domácího kina Leták

Před připojením reproduktorů / Skôr ako pripojíte reproduktory
• Zkontrolujte, jestli je impedance reproduktorů v rozsahu jmenovité impedance uvedeném na zadním panelu receiveru (nebo zesilovače).
Skontrolujte, či je impedancia reproduktorov v rozsahu menovitej impedancie uvedenej na zadnom paneli prijímača (alebo zosilňovača).
• Odpojte napájecí kabel receiveru (nebo zesilovače).
Nezabudnite odpojiť sieťovú šnúru (napájací kábel) prijímača (alebo zosilňovača).
Nespojujte dva kabely reproduktorů z důvodu jejich prodloužení.
Nepripájajte dva káble reproduktorov kvôli predĺženiu kábla.
Nepřipojujte více reproduktorů k jedné sadě svorek pro reproduktor.
K jednému konektoru reproduktora nepripájajte viacero
reproduktorov.
Poznámky k připojení kabelů reproduktorů / Poznámka k pripojeniu káblov reproduktora
Ujistěte se, že jsou kabely reproduktorů správně připojené ke svorkám reproduktorů a receiveru (nebo zesilovače). V opačném případě může
dojít ke zničení receiveru (nebo zesilovače).
Skontrolujte, či sú káble reproduktora riadne pripojené ku konektorom reproduktora a prijímača (alebo zosilňovača). V opačnom prípade sa
môže prijímač (alebo zosilňovač) natrvalo poškodiť.
10 mm
© 2016 Sony Corporation
4-588-701-12(1) (CS-SK)
Kabely reproduktorů nejsou pevně přitaženy
a plně vloženy do svorek reproduktorů.
Vodiče reproduktorov nie sú pevne
zakrútené a úplne zasunuté do konektorov
reproduktorov.
Kabely reproduktorů se navzájem dotýkají,
protože byla odstraněna příliš velká část
izolace.
Vodiče reproduktorov sa vzájomne dotýkajú
v dôsledku odstránenia väčšej časti izolácie.
Poznámka k umístění receiveru (nebo zesilovače) / Poznámka k umiestneniu prijímača
(alebo zosilňovača)
Nepokládejte nic na horní část krytu přístroje. Přítomné objekty mohou blokovat větrací otvory a způsobit tak poruchu.
Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by mohlo zablokovať ventilačné otvory a spôsobiť tak poruchu prijímača.
Pokud se na zobrazovacím panelu zobrazí nápis „PROTECTOR“ nebo „PROTECT“ /
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „PROTECTOR“ alebo „PROTECT“
Je aktivována funkce ochrany. Receiver (nebo zesilovač) se po několika sekundách automaticky vypne. Informace o tom, jak tento problém
vyřešit, naleznete v odstavci „Chybové zprávy“ v kapitole „Odstraňování problémů“ v dodávaném návodu k obsluze.
Je aktivovaná funkcia ochrany. Prijímač (alebo zosilňovač) sa po niekoľkých sekundách automaticky vypne. Informácie o riešení tohto
problému nájdete v priloženom návode na použitie v časti Chybové hlásenia v kapitole Riešenie problémov.
Download PDF

advertising