Sony | STR-DN1070 | Sony STR-DN1070 7.2k přijímač AV domácího kina Návod k obsluze

D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\010COV.fm
masterpage: Right
Vícekanálový
AV receiver
Návod k obsluze
STR-DN1070
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\020REG.fm4-583-748-13(1)
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny na
zadní části receiveru. Zapište tato čísla do níže
vymezených polí. Použijte je vždy, když bude
kontaktovat ohledně tohoto výrobku svého
prodejce značky Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti nebo vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně
(např. svíčkám).
Za účelem snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento
přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty naplněné
tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Protože zástrčka napájecího kabelu slouží pro
odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte
přístroj do snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu,
odpojte neprodleně zástrčku ze zásuvky
elektrické sítě.
Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky elektrické sítě,
i když je jednotka jako taková vypnutá.
Tento symbol má varovat uživatele
před povrchem horkým při dotyku
během běžného používání.
masterpage: Left
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii
nebo obalu značí, že s produktem
a baterií nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo
olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že
obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace těchto
přístrojů a baterií pomůžete předejít
potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít
při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů
pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu
nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie
provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto produkty po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Pro všechny ostatní
typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly
věnované bezpečnému vyjmutí baterie
z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto produktu nebo
baterie získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace se vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio,
108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím
jménem. S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.
V záležitostech souvisejících se servisem
a zárukou se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních listech.
2CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\020REG.fm
masterpage: Right
Společnost Sony tímto prohlašuje, že toto zařízení
splňuje veškeré zásadní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující
adrese: http://www.compliance.sony.de/
Tento produkt je určen pro použití
v následujících zemích.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE,
CH, GB, BA, MK, RS
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je vyhrazeno pouze pro
provoz uvnitř budov.
Tento vícekanálový AV přijímač je určen
k přehrávání zvuku a videa z připojených
zařízení, k přehrávání hudby z chytrého telefonu
s podporou funkce NFC nebo ze zařízení
BLUETOOTH a z FM tuneru. Tento systém
podporuje i přehrávání ze sítě a funkci Zrcadlení
obrazovky.
Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají
používání propojovacího kabelu kratšího než
3 metry.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
3CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\020REG.fm4-583-748-13(1)
masterpage: Left
Návody poskytované pro tento výrobek
K tomuto výrobku jsou poskytovány následující návody.
Informace obsažené v jednotlivých návodech jsou uvedeny níže:
Průvodce
spuštěním
Návod
k obsluze
(tato brožura)
Příprava
Instalace
Připojení
Úvodní nastavení
Základní operace
Poslech/sledování
Pokročilé operace
Poslech/sledování
Pokročilé operace
Funkce BLUETOOTH
Síťové funkce
Ostatní funkce
Změna nastavení
Odstraňování problémů
Bezpečnostní opatření / Technické údaje
4CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\020REG.fm
Poznámky k tomuto
návodu k obsluze
 Pokyny
obsažené v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky dálkového ovladače.
Můžete také použít ovládací prvky na receiveru,
mají-li stejné nebo podobné popisky jako
tlačítka na dálkovém ovladači.
 Některé ilustrace jsou uvedeny v podobě schémat
a mohou se lišit od konkrétních produktů.
 Položky zobrazené na televizní obrazovce se
mohou lišit v závislosti na oblasti.
 Text uvedený v závorkách ([--]) se zobrazuje
na televizní obrazovce a text uvedený
v uvozovkách („--“) se zobrazuje na
zobrazovacím panelu.
Autorská práva
Tento receiver využívá technologie Dolby*
Digital a Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX
a symbol dvojitého písmene D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Informace o patentech DTS naleznete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobeno
v licenci společnosti DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, Symbol a DTS spolu se
Symbolem jsou registrované ochranné
známky a DTS-HD Master Audio je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
Součástí přijímače je technologie HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti HDMI Licensing LLC ve
Spojených státech amerických a dalších zemích.
Apple, the Apple logo, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod touch a Retina jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA
a dalších zemích.
iPad Air a iPad mini jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc.
App Store je servisní značka společnosti
Apple Inc.
masterpage: Right
Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“
a „Made for iPad“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo konkrétně pro
propojení s výrobky iPod, iPhone nebo iPad
a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo
výkonové normy společnosti Apple. Společnost
Apple není zodpovědná za provoz tohoto
zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními normami. Upozorňujeme, že
používání tohoto příslušenství se zařízeními
iPod, iPhone nebo iPad může ovlivňovat
výkonnost bezdrátových systémů.
Windows Media je také registrovanou
ochrannou známkou společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/nebo
dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti Microsoft.
Je zakázáno používat nebo distribuovat tuto
technologii mimo tento produkt bez příslušné
licence společnosti Microsoft nebo jejích
oprávněných dceřiných společností.
LDAC™ a logo LDAC jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány institutem
Fraunhofer IIS a společností Thomson.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance®
a Wi-Fi CERTIFIED Miracast® jsou registrovanými
ochrannými známkami organizace Wi-Fi
Alliance®.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ a Miracast™ jsou ochrannými
známkami organizace Wi-Fi Alliance®.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou
ochrannými známkami, servisními značkami
nebo certifikačními značkami organizace Digital
Living Network Alliance.
5CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\020REG.fm4-583-748-13(1)
Logo a logotyp BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
těchto značek ze strany společnosti Sony
Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
Značka N-Mark je ochrannou známkou nebo
registrovanou ochrannou známkou společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
masterpage: Left
Zdrojový kód softwaru použitého v tomto
produktu podléhá licencím GPL a LGPL
a je dostupný na Internetu.
Můžete si jej stáhnout na následující adrese:
Adresa URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Upozorňujeme, že společnost Sony nebude
reagovat na žádné dotazy týkající se obsahu
tohoto zdrojového kódu.
Android™ je ochranná známka společnosti
Google Inc.
Google Play™ je ochranná známka společnosti
Google Inc.
Google Cast™ je ochranná známka společnosti
Google Inc.
Součástí tohoto produktu je software Spotify,
který podléhá licencím třetích stran. Tyto licence
jsou k dispozici na následujících stránkách*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Označení Spotify a loga Spotify jsou ochrannými
známkami společnosti Spotify Group*.
* Tato funkce nemusí být v některých zemích/
regionech k dispozici.
Všechny ostatní ochranné známky jsou
registrovanými ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků. V této příručce nejsou
uváděny značky ™ a .
Informace k licenční smlouvě pro
koncové uživatele (EULA)
Podrobné informace o smlouvě EULA k tomuto
výrobku viz strana 52.
Podrobné informace o smlouvě EULA pro síťové
služby viz [License agreement] v nabídce
možností u každé z ikon síťových služeb.
Podrobnosti o licencích GPL, LGPL a dalších
licencích na software naleznete pod položkou
[Software License Information] v nabídce
[System Settings] nabídky [Setup] tohoto
výrobku.
Tento výrobek obsahuje software, který podléhá
licenci GNU General Public License („GPL“) nebo
GNU Lesser General Public License („LGPL“).
Tyto licence stanovují, že mají zákazníci právo
získávat, upravovat a dále distribuovat zdrojový
kód příslušného softwaru v souladu
s podmínkami licence GPL nebo LGPL.
6CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Obsah
Dodávané příslušenství
Návody poskytované pro tento výrobek ......4
Poznámky k tomuto návodu k obsluze ........5
Dodávané příslušenství ................................ 7
Součásti a ovládací prvky .............................8


Dálkový ovladač (1)
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1)
Příprava

Kalibrační mikrofon (1)
Instalace reproduktorů ............................... 13
Připojení reproduktorů ............................... 14
Připojení televizoru ..................................... 22
Připojení audiovizuálních zařízení ..............26
Připojení antény .......................................... 31
Připojení k síti .............................................. 31
Připojení napájecího kabelu ....................... 32
Nastavení receiveru pomocí
funkce Easy Setup .................................. 32

Vložení baterií do dálkového
ovladače
Vložte dvě dodané baterie R03 (velikost AAA)
do dálkového ovladače. Při vkládání baterií se
ujistěte, že kontakty s označením + a − jsou ve
správné pozici.
Poslech/sledování
Přehrávání videa a zvuku ............................34
Používání zvukových efektů .......................38
Poslech zvuku se sluchátky BLUETOOTH ...42
Poslech internetové hudební služby
(Google Cast) .........................................43
Poznámka
Doplňující informace
 Nenechávejte dálkový ovladač na extrémně
Aktualizace softwaru ..................................44
Odstraňování problémů .............................45
Bezpečnostní opatření ................................48
Technické údaje ..........................................49
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM
UŽIVATELEM ........................................... 52
 Nepoužívejte novou baterii spolu se starou.
 Nekombinujte manganové baterie s ostatními
horkých nebo vlhkých místech.
druhy baterií.
 Nevystavujte čidlo dálkového ovladače přímému
slunečnímu světlu nebo světelným zařízením.
Můžete tím způsobit jeho poruchu.
 Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte baterie, abyste zabránili možnému
poškození způsobenému únikem elektrolytu
z baterie a následnou korozí.
 Nereaguje-li již receiver na dálkový ovladač,
vyměňte obě baterie za nové.
7CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Součásti a ovládací prvky
Receiver
Přední panel




 (napájení) (strana 32)
Kontrolka napájení
SPEAKERS (strana 34)
CONNECTION
PAIRING BLUETOOTH
  (USB) port
Slouží k připojení zařízení USB.
 Zdířka CALIBRATION MIC (strana 33)
 Zdířka PHONES
Do této zdířky připojte sluchátka.
Ovládání funkce BLUETOOTH.
 TUNER PRESET +/–
Vybere přednastavené stanice nebo kanály.




Čidlo NFC
2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC (strana 38)
Zobrazovací panel (strana 9)
DISPLAY MODE
Zobrazení informací na zobrazovacím panelu.
 ZONE SELECT, ZONE POWER (strana 35, 37)
 DIMMER
Mění jas zobrazovacího panelu.
 Čidlo dálkového ovladače
Přijímá signál z dálkového ovladače.
 PURE DIRECT
Když je funkce Pure Direct aktivována,
rozsvítí se kontrolka nad tlačítkem.
 MASTER VOLUME (strana 34)
 INPUT SELECTOR (strana 35)
 Zdířka HDMI (VIDEO 2 IN)
Kontrolka napájení
Zelená: Receiver je zapnutý.
Oranžová: Receiver je v pohotovostním
režimu a je nastavena jedna z následujících
možností:
 Funkce [Control for HDMI], [Remote Start],
[Bluetooth Standby]* nebo [Quick Start/
Network Standby]** je nastavena na
hodnotu [On].
 Funkce [Standby Through] je nastavena
na hodnotu [On] nebo [Auto].
 Napájení zóny 2/3/HDMI je nastaveno
na hodnotu [On].
Kontrolka zhasne, je-li receiver
v pohotovostním režimu a následující
nastavení mají hodnotu [Off]:
 [Control for HDMI], [Standby Through],
[Remote Start], [Bluetooth Standby], [Quick
Start/Network Standby]** a napájení pro
všechny zóny.


8CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
* Když je aktivní funkce [Bluetooth Standby,
kontrolka se rozsvítí oranžově, pouze když
je zařízení spárováno s receiverem. Pokud
s receiverem nejsou spárována žádná zařízení,
kontrolka se vypne.
** Pouze u modelů pro USA, Kanadu a Oceánii
Indikace na zobrazovacím panelu
Indikace svícením zobrazuje aktuální stav.
 Indikátor vstupu
Indikuje aktuální vstup.
HDMI
Digitální signály vstupují přes vybranou zdířku HDMI.
ARC
Byl zvolen vstup televizoru a byly rozpoznány
signály funkce zpětného audiokanálu (ARC).
COAX
Digitální signály vstupují přes zdířku COAXIAL.
OPT
Digitální signály vstupují přes zdířku OPTICAL.
 S.OPTIMIZER
Funkce Sound Optimizer je aktivní.
 D.C.A.C.
Jsou použity výsledky měření pomocí funkce
„Auto Calibration“.
 Indikátor Dolby Digital Surround*
Receiver dekóduje odpovídající signály formátu
Dolby Digital.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
 Indikátor DTS (-HD)*
Receiver dekóduje odpovídající signály formátu DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
 Indikátor systému reproduktorů (strana 34)
 ST
Receiver je naladěn na stereofonní vysílání.
 HDMI OUT A + B
 SLEEP
Je aktivní časovač vypnutí.
 EQ
Je aktivován ekvalizér.
 D.L.L.
 D.R.C.
Je aktivní komprese dynamického rozsahu.
 NEO:6
DTS Neo: Je aktivován dekodér 6 Cinema/Music.
 Indikace Dolby Pro Logic
Receiver zpracovává signály formátu Dolby
Pro Logic. Tato technologie maticového
dekódování prostorového zvuku umožňuje
zvýšení kvality vstupních signálů.
Dolby Pro Logic
PL
Dolby Pro Logic II
PLII
Dolby Pro Logic IIx
PLIIx
Poznámka
V závislosti na nastavení rozmístění
reproduktorů se tyto indikátory nemusí rozsvítit.
 ZONE, ZONE2, ZONE3
Indikátory „ZONE2“, „ZONE3“ popř. oba se
rozsvítí, když je zapnuto napájení příslušné
zóny.
Indikátory „ZONE“ a „HDMI OUT“ se rozsvítí,
když je zapnuto napájení zóny HDMI.
 A.P.M.
Funkce A.P.M. (Automatic Phase Matching).
Funkci A.P.M. můžete nastavit pouze ve funkci
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration).
 UPDATE
Je k dispozici nový software.
 Ukazatel intenzity signálu bezdrátové
sítě LAN
Udává intenzitu signálu bezdrátové sítě LAN.
Žádný signál
Slabý signál
Středně silný signál
Silný signál
Funkce Digital Legato Linear (D.L.L.) je aktivována.
9CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
 Ukazatel připojení k pevné síti LAN
Je připojen kabel LAN.
 BT
Rozsvítí se, když je připojeno zařízení
BLUETOOTH. Bliká při připojování.
masterpage: Left
* Při přehrávání disku ve formátu Dolby Digital nebo
DTS zkontrolujte, zda jsou připojena veškerá
digitální připojení a zda pro nastavení [Input
Mode] není vybrána možnost [Analog].
Zadní panel
 Zdířka COAXIAL IN
 Zdířky HDMI IN/OUT*
 Zdířky IR REMOTE IN/OUT
 Pokud ke konektoru IR REMOTE IN připojíte
IR opakovač (není součástí dodávky), můžete
receiver ovládat na dálku.
 Pokud ke konektoru IR REMOTE OUT připojíte
IR blaster (není součástí dodávky), můžete
spustit nebo zastavit přehrávání zařízení
(např. přehrávačů CD) připojených k receiveru.









Anténa bezdrátové sítě LAN
Port LAN
Svorky SPEAKERS
Zdířky ZONE 2 OUT
Zdířky SUBWOOFER OUT
Zdířky AUDIO IN
Zdířky VIDEO IN/MONITOR OUT
Svorka FM ANTENNA
Zdířka OPTICAL IN
Chcete-li sledovat video vstupující
přes tyto zdířky, připojte televizor
k odpovídajícím výstupním zdířkám.
Vstupní zdířky
Výstupní zdířky
HDMI IN
HDMI OUT A (TV) nebo
HDMI OUT B/HDMI ZONE
VIDEO IN
MONITOR OUT
Podrobné informace naleznete v části
„Připojení televizoru“ (strana 22).
* HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie ochrany
autorských práv, která je používána pro ochranu
obsahu, jako jsou filmy 4K.
10CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
HDMI OUT
Dálkový ovladač
Slouží k přepnutí výstupu mezi dvěma monitory
připojenými ke zdířkám HDMI OUT A (TV)
a HDMI OUT B/HDMI ZONE. Výstup se každým
stisknutím tlačítka přepíná mezi „HDMI A“,
„HDMI B“, „HDMI A+B“ a „HDMI OFF“. Vyberte
možnost „HDMI OFF“, pokud chcete vypnout
výstup pro zdířky HDMI OUT A (TV) a HDMI OUT
B/HDMI ZONE.
 Tlačítka vstupů
BD/DVD, SAT/CATV, GAME, SA-CD/CD,
USB, TV, FM
Výběr vstupního kanálu připojeného k zařízení,
které chcete použít. Stisknete-li jakékoli tlačítko
vstupu, receiver se zapne.
WATCH, LISTEN
Umožňuje přímo vybrat [Watch] nebo [Listen]
v hlavní nabídce. Pokud tato tlačítka stisknete
na obrazovce Watch nebo Listen, můžete
přesunutím ukazatele vybrat požadovaný
vstup.
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC, FRONT
SURROUND
Výběr zvukového pole.
CUSTOM PRESET (1, 2)
Uloží a vyvolá různá nastavení receiveru.
Stiskněte pro výběr uživatelem
přednastavených nastavení. Stiskněte
a podržte pro uložení současného nastavení
do předvolby.
RX/TX
Přepne [Bluetooth Mode] na [Receiver] nebo
[Transmitter]. (vypnuto, když je aktivována
funkce BLUETOOTH nebo Zrcadlení obrazovky).
V režimu [Receiver] receiver přijímá
a reprodukuje zvuk ze vzdáleného zařízení.
V režimu [Transmitter] receiver vysílá zvuk
do vzdáleného zařízení.
Nativní DSD
Aktivuje funkci DSD Native.
 DISPLAY
Zobrazí informace na obrazovce televizoru.
AMP MENU
Zobrazení nabídky na zobrazovacím panelu
pro ovládání receiveru.
  (napájení)
Zapnutí receiveru nebo jeho přepnutí do
pohotovostního režimu.
Úspora energie v pohotovostním
režimu
Zkontrolujte, zda jsou provedena tato
nastavení:
 Nastavte u položek [Control for HDMI],
[Remote Start], [Bluetooth Standby] a [Quick
Start/Network Standby]* hodnotu [Off].
 Vypněte napájení pro zónu 2, zónu 3
a zónu HDMI
BACK
Návrat do předchozí nabídky nebo zrušení
nabídky či průvodce zobrazených na televizní
obrazovce.
OPTIONS
Zobrazí a vybere položky z nabídek voleb.
(zadání),
/ / /
Pomocí tlačítek , , , vyberte položky
nabídky. Potom potvrďte zadání stisknutím
tlačítka
.
11CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
 HOME
Zobrazí hlavní nabídku na televizní obrazovce.
/ (předchozí/následující),
 (přehrát/pozastavit)**,  (zastavit)
Operace přeskočit, přehrát, pozastavit
a zastavit.
PRESET +/–
Vybere přednastavené stanice nebo kanály.

 (hlasitost) +**/–
Změní úroveň hlasitosti všech reproduktorů
současně.
 (ztlumení)
Dočasně vypne zvuk. Stiskněte tlačítko znovu
pro obnovení zvuku.
* Pouze u modelů pro USA, Kanadu a Oceánii
** Tlačítka  a  + jsou opatřena výstupky
Tyto výstupky můžete používat jako vodítka
při ovládání receiveru.
Poznámka
 Předchozí vysvětlení slouží jako příklady.
 V závislosti na modelu vašeho připojeného
zařízení nemusí některé funkce vysvětlené
v této sekci fungovat s dodávaným dálkovým
ovladačem.
12CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Příprava
Příprava
Instalace reproduktorů
Tento receiver AV umožňuje připojit až 7 reproduktorů a 2 subwoofery. Umístěte reproduktory
a subwoofery podle vámi zvoleného systému reproduktorů.
Rozmístění jednotlivých reproduktorů
Poznámka
 Když připojíte pouze jeden zadní prostorový reproduktor (SB), umístěte zadní prostorový reproduktor přímo
za místo poslechu.
 Protože subwoofer (SW) nevysílá výrazně směrové signály, můžete jej umístit na libovolné místo.
Názvy a funkce reproduktorů
Zkratky použité Název reproduktoru
v ilustracích
Funkce
FL
Levý přední reproduktor
FR
Pravý přední reproduktor
Produkuje stereofonní zvuky z předního levého/pravého
kanálu.
CNT
Středový reproduktor
Produkuje vokály ze středního kanálu.
SL
Levý prostorový
reproduktor
SR
Pravý prostorový
reproduktor
SBL
Levý zadní prostorový
reproduktor
SBR
Pravý zadní prostorový
reproduktor
SB
Zadní prostorový
reproduktor
SW
Subwoofer
LH
Levý přední horní
reproduktor
RH
Pravý přední horní
reproduktor
Produkuje zvuky z prostorového (surround) levého/pravého
kanálu.
Produkuje zvuky z prostorového (surround) zadního levého/
pravého kanálu.
Produkuje zvuky z prostorového (surround) zadního kanálu.
Produkuje zvuky LFE (nízkofrekvenční zvuky) kanálu
a posiluje basové součásti ostatních kanálů.
Produkuje vertikální zvukové efekty z předního horního
levého/pravého kanálu.
13CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Konfigurace reproduktorů a výběr rozmístění reproduktorů
Zvolte rozmístění reproduktorů podle toho, jakou konfiguraci reproduktorů používáte.
Konfigurace reproduktorů v každé zóně
Hlavní zóna
Zóna 2*
Zóna 3
[Surround
Back
Speaker
Assign]**
[Surround
Speaker
Assign]
Rozmístění
reproduktorů
lze vybrat
v nabídce
[Speaker
Settings]
Připojení
viz strana
5.1kanálový zvuk
Nepoužito
Nepoužito [Off]
[Off]
[5.1]
15
7.1kanálový zvuk
s využitím zadních
prostorových
reproduktorů
Nepoužito
Nepoužito [Off]
[Off]
[7.1]
16
7.1kanálový zvuk
s využitím předních
horních
reproduktorů
Nepoužito
Nepoužito [Off]
[Off]
[7.1 (FH)]
17
5.1kanálový zvuk
s reproduktory
v zóně 2
2kanálový
zvuk
Nepoužito [Off]
[Off]
[5.1]
18
3.1kanálový zvuk
s připojením zóny 2
a zóny 3
2kanálový
zvuk
2kanálový
zvuk
[Zone3]
[3.1]
19
5.1kanálový zvuk
s připojením
Bi-Amplifier
Nepoužito
Nepoužito [Bi-Amp]
[Off]
[5.1]
20
5.1kanálový
zvuk s předními
reproduktory B
Nepoužito
Nepoužito [Front B]
[Off]
[5.1]
21
[Off]
* Svorky SPEAKERS ZONE 2 můžete povolit, pouze když nastavíte u položky [SURROUND BACK/ZONE2 Priority]
v nabídce [Speaker Settings] hodnotu [ZONE2 Terminals] a zapnete napájení zóny 2.
** Položku [Surround Back Speaker Assign] můžete nastavit pouze v případě, že je rozmístění reproduktorů
nastaveno na možnost, která nepoužívá zadní prostorové a přední horní reproduktory.
Připojení reproduktorů
Tento receiver umožňuje připojit až 7.1kanálový systém reproduktorů.
Diagram rozmístění reproduktorů slouží jako vodítko pro dosažení optimálního umístění reproduktorů.
Reproduktory nemusíte rozmisťovat naprosto stejným způsobem, jaký ukazuje diagram.
Poznámka
 Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
 Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že kovové vodiče kabelů reproduktorů se nedotýkají jeden
druhého v rámci svorek SPEAKERS.
 Když připojíte subwoofer s funkcí automatického pohotovostního režimu, vypněte tuto funkci při sledování filmů.
Je-li funkce automatického pohotovostního režimu zapnuta, přepne subwoofer do pohotovostního režimu
automaticky na základě úrovně vstupního signálu subwooferu a zvuk nemusí ze subwooferu vystupovat.
 Pokud máte dva subwoofery, můžete je připojit ke zdířkám SUBWOOFER OUT.
14CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Příklady připojení reproduktorů
Příprava
5.1kanálový systém reproduktorů
 30˚
 100˚ – 120˚
prostorové reproduktory
subwoofer
středový reproduktor
přední reproduktory
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
15CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
7.1kanálový systém reproduktorů používající zadní prostorové
reproduktory
 30˚
 stejný úhel
 100˚ – 120˚
prostorové reproduktory středový reproduktor
subwoofer
zadní prostorové reproduktory*
přední reproduktory
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
* Pokud chcete připojit pouze jeden zadní
prostorový reproduktor, připojte jej ke
svorkám L (+/–).
Jakmile provedete připojení, nastavte položku
[Surround Back Speaker Assign] v nabídce
[Speaker Settings] na [Off].
16CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
7.1kanálový systém reproduktorů používající přední horní
reproduktory
Příprava
 30˚
 100˚ – 120˚
prostorové reproduktory středový reproduktor
subwoofer
přední horní reproduktory*
přední reproduktory
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
* Jakmile provedete připojení, nastavte položku
[Surround Back Speaker Assign] v nabídce
[Speaker Settings] na [Off].
17CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
5.1kanálový systém reproduktorů s reproduktory zóny 2
Hlavní zóna
 30˚
 100˚ – 120˚
prostorové reproduktory
subwoofer
Zóna 2
reproduktory (zóna 2)*
středový reproduktor
přední reproduktory
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
* Svorky SPEAKERS ZONE 2 můžete povolit, pouze
když nastavíte u položky [SURROUND BACK/
ZONE2 Priority] v nabídce [Speaker Settings]
hodnotu [ZONE2 Terminals] a zapnete
napájení zóny 2.
18CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
3.1kanálový systém reproduktorů s připojením zóny 2 a zóny 3
Zóna 2
Zóna 3
Příprava
Hlavní zóna
 30˚
reproduktory (zóna 3)**
subwoofer
reproduktory (zóna 2)*
středový reproduktor
přední reproduktory
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
* Svorky SPEAKERS ZONE 2 můžete povolit, pouze
když nastavíte u položky [SURROUND BACK/
ZONE2 Priority] v nabídce [Speaker Settings]
hodnotu [ZONE2 Terminals] a zapnete
napájení zóny 2.
** Jakmile provedete připojení, nastavte položku
[Surround Speaker Assign] v nabídce [Speaker
Settings] na [Zone3].
19CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
5.1kanálový systém reproduktorů s připojením Bi-Amplifier
Kvalitu zvuku můžete vylepšit připojením různých zesilovačů k výškovému i hloubkovému
reproduktoru pomocí připojení Bi-Amplifier.
 30˚
 100˚ – 120˚
prostorové reproduktory středový reproduktor
přední
přední
subwoofer
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
Ujistěte se, že bylo sejmuto kovové
upevnění Hi/Lo připojené k reproduktorům,
aby nedošlo k poruše receiveru.
Jakmile provedete připojení, nastavte
položku [Surround Back Speaker Assign]
v nabídce [Speaker Settings] na [Bi-Amp].
Poznámka
Položku [Surround Back Speaker Assign] můžete
nastavit pouze v případě, že je rozmístění
reproduktorů nastaveno na možnost, která
nepoužívá zadní prostorové a přední horní
reproduktory (strana 14).
20CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
5.1kanálový systém reproduktorů s předními reproduktory B
FL(A)
FR(A)
FL(B)
 30˚
FR(B)
 100˚ – 120˚
prostorové reproduktory středový reproduktor
FR(B)
subwoofer
FL(B)
přední reproduktory B
FR(A)
FL(A)
přední reproduktory A
 monofonní audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
Jakmile provedete připojení, nastavte
položku [Surround Back Speaker Assign]
v nabídce [Speaker Settings] na [Front B].
Požadovaný přední systém reproduktorů
můžete zvolit pomocí tlačítka SPEAKERS
na receiveru (strana 34).
Poznámka
Položku [Surround Back Speaker Assign] můžete
nastavit pouze v případě, že je rozmístění
reproduktorů nastaveno na možnost, která
nepoužívá zadní prostorové a přední horní
reproduktory (strana 14).
21CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Příprava
Máte-li doplňkový systém předních reproduktorů, připojte jej ke svorkám SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Připojení televizoru
Připojte televizor ke konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT. Když televizor připojíte ke zdířce
HDMI OUT, můžete tento receiver ovládat pomocí nabídky na televizní obrazovce.
Poznámky k připojení











Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Připojte monitor televizoru nebo projektor ke konektorům HDMI OUT A (TV), HDMI OUT B/HDMI
ZONE nebo MONITOR OUT na receiveru.
Společnost Sony doporučuje používat autorizovaný kabel HDMI nebo kabel HDMI vyrobený
společností Sony. Ujistěte se, že používáte vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem. Kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem je vyžadován pro 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/60p
4:2:0 10bitů apod.
Nedoporučujeme používat konverzní kabel HDMI-DVI. Když připojíte konverzní kabel HDMI-DVI
k zařízení s konektorem DVI-D, může dojít ke ztrátě zvuku anebo obrazu. Připojte samostatné
audiokabely nebo digitální kabely, a pokud výstup zvuku není správný, znovu přiřaďte
konektory vstupu.
Podle stavu připojení mezi televizorem a anténou může být obraz na televizní obrazovce
zkreslený. V tom případě umístěte anténu dále od receiveru.
Při připojování digitálního optického kabelu zasunujte zástrčky rovně, dokud nezaklapnou.
Optické digitální kabely neohýbejte ani neuvazujte.
Všechny zdířky digitálního audia jsou kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 , 44,1 ,
48 a 96 kHz.
Pokud připojujete televizor k receiveru prostřednictvím zdířek TV IN na receiveru, nastavte
zdířku výstupu audia televizoru na hodnotu „Fixed“ (Pevný), pokud je možné toto nastavení
přepínat mezi hodnotou „Fixed“ (Pevný) a „Variable“ (Variabilní).
Použijete-li formáty videa s velkou šířkou pásma, jako jsou 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/60p 4:2:0
10 bitů, nezapomeňte nastavit formát signálu HDMI. Podrobné informace naleznete v části
„Nastavení formátu signálu HDMI“ (strana 35).
Když připojíte televizor do zdířky HDMI OUT B/HDMI ZONE, je třeba nastavit položku [HDMI Out
B Mode] v nabídce [Main] na hodnotu [HDMI Settings]. Hlavní nabídka se na obrazovce
televizoru nezobrazí, pokud je u položky [HDMI Out B Mode] nastavena hodnota [Zone].
22CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Není nutné připojit všechny kabely. Pro audio/video signály je vyžadováno HDMI připojení.
audiosignály
audio/video
signály
nebo
 digitální optický kabel
(není součástí dodávky)
 audiokabel (není součástí dodávky)
 kabel HDMI (není součástí dodávky)
doporučené připojení
alternativní připojení
23CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Příprava
Připojení televizoru nekompatibilního s funkcí zpětného audiokanálu
(ARC) pomocí HDMI připojení
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Připojení televizoru kompatibilního s funkcí zpětného audiokanálu
(ARC) pomocí HDMI připojení
Pomocí jediného kabelového HDMI připojení můžete poslouchat zvuk televizoru z reproduktorů
připojených k receiveru, zatímco receiver odesílá audiosignály a videosignály do televizoru.
audio/video
signály
 kabel HDMI (není součástí dodávky)
Poznámka
Pro toto připojení musíte zapnout funkci Control
for HDMI. Stiskněte tlačítko HOME, poté vyberte
[Setup] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] – [On].
Tip
Pokud je zdířka HDMI televizoru (označená „ARC“)
již připojena k jinému zařízení, odpojte toto zařízení
a připojte receiver.
24CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Připojení televizoru bez zdířek HDMI
Příprava
Není nutné připojit všechny kabely. Připojení pro videosignály jsou vyžadována.
videosignály
audiosignály
nebo
 videokabel (není součástí dodávky)
 audiokabel (není součástí dodávky)
 digitální optický kabel
(není součástí dodávky)
doporučené připojení
alternativní připojení
25CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Připojení audiovizuálních zařízení
Připojení zařízení s konektory HDMI
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Zdířky HDMI jsou kompatibilní se standardem HDCP 2.2. Pro sledování obsahu chráněného
pomocí HDCP 2.2, například obsahu 4K, připojte tyto zdířky HDMI ke zdířkám na televizoru
a přehrávači, které jsou kompatibilní se standardem HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze připojeného zařízení.
Zadní
audio/video
signály
přehrávač Super Audio CD
nebo přehrávač CD
audio/video
signály
přehrávač Blu-ray Disc™,
přehrávač disků DVD
audio/video
signály
kabelový nebo
satelitní přijímač
audio/video
signály
rekordér DVD
audio/video
signály
herní konzole, např.
PlayStation 4
 kabel HDMI (není součástí dodávky)
26CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Přední
Příprava
audio/video
signály
herní konzole,
přehrávač DVD apod.
 kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Tip
 Toto HDMI připojení je příklad. Každé zařízení
HDMI můžete připojit k jakémukoli HDMI vstupu.
 Vstupy BD/DVD a SA-CD/CD mají lepší kvalitu
zvuku. Chcete-li dosáhnout vyšší kvality zvuku,
připojte zařízení k těmto konektorům a vyberte
je jako vstup.
 Kvalita obrazu závisí na připojovacím konektoru.
Pokud mají vaše zařízení zdířky HDMI,
doporučujeme je připojit s použitím
HDMI připojení.
27CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Připojení zařízení s jinými zdířkami než HDMI
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
kabelový nebo satelitní přijímač
audiosignály
videosignály
VCR, DVD rekordér,
videokamera, videohra
audiosignály
videosignály
nebo
audiosignály
přehrávač Super Audio CD, CD přehrávač
 audiokabel (není součástí dodávky)
 videokabel (není součástí dodávky)
 koaxiální digitální kabel
(není součástí dodávky)
doporučené připojení
alternativní připojení
28CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Tip
Příprava
Můžete změnit název každého vstupu, který se bude
zobrazovat na zobrazovacím panelu receiveru.
Připojení dalšího zesilovače v zóně 2
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Hlavní zóna
Zóna 2
reproduktor
reproduktor
zesilovač/
receiver
audiosignály
 audiokabel (není součástí dodávky)
Poznámka
 Z reproduktorů zóny 2 budou vystupovat pouze
audiosignály z [USB], [Bluetooth] (pouze v režimu
[Receiver]), [Home Network], [Music Services],
[FM TUNER] a audiosignály vstupující přes zdířky
AUDIO IN.
 Externí digitální vstup z konektorů OPTICAL IN,
COAXIAL IN, HDMI IN a Zrcadlení obrazovky
nelze přehrávat v zóně 2.
29CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Připojení dalšího zesilovače nebo televizoru v zóně HDMI
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel.
Hlavní zóna
Zóna HDMI
reproduktor
TV
reproduktor
zesilovač/
receiver
audio/
video signály
 kabel HDMI (není součástí dodávky)
doporučené připojení
alternativní připojení
Poznámka
Chcete-li používat toto připojení, nastavte položku
[HDMI Out B Mode] v nabídce [HDMI Settings]
na [Zone].
30CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Right
Připojení antény
Příprava
Před připojením antény se ujistěte, že jste
odpojili napájecí kabel.
kabel LAN
(není součástí
dodávky)
ADSL modem/
kabelový
modem
internet
širokopásmový router
kabel LAN
(není součástí dodávky)
drátová anténa pro pásmo
FM (je součástí dodávky)
Poznámka
 Rozevřete drátovou anténu FM úplně.
 Po připojení drátové antény pro příjem v pásmu FM
ji udržujte pokud možno v horizontální poloze.
server
Při použití připojení bezdrátové
sítě LAN
internet
Připojení k síti
modem
Zvolte možnost dle svého prostředí sítě LAN.
Následující vyobrazení znázorňují příklady
domácí sítě s receiverem a serverem.
router
Při použití připojení drátové
sítě LAN
Připojte receiver k síti pomocí kabelu LAN
(není součástí dodávky).
server
31CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
masterpage: Left
Poznámka
Poznámka
 Při použití bezdrátového připojení může během
Po vypnutí receiveru začne na zobrazovacím panelu
blikat nápis „STANDBY“. Po dobu, kdy bliká nápis
„STANDBY“, neodpojujte napájecí kabel. Mohli byste
tím způsobit poruchu.
přehrávání zvuku ze serveru docházet k občasným
výpadkům.
 Při použití funkce Zrcadlení obrazovky, BLUETOOTH
TX nebo BLUETOOTH RX pro lepší výkon postavte
obě antény bezdrátové sítě LAN.
Připojení napájecího
kabelu
Před připojením napájecího kabelu se
ujistěte, že máte připojeny reproduktory
a další zařízení.
1
Nastavení receiveru
pomocí funkce Easy Setup
Chcete-li provést výchozí nastavení receiveru,
ujistěte se, že je k receiveru připojen televizor
(strana 22). Potom přepněte televizor na
vstup, ke kterému je receiver připojen.
Poznámka
Zapojte napájecí kabel do
zásuvky elektrické sítě.
Proceduru funkce Easy Setup nelze provést s využitím
indikací na předním zobrazovacím panelu.
Při prvním zapnutí receiveru a po inicializaci
receiveru se na obrazovce televizoru zobrazí
obrazovka Easy Setup.
Podle pokynů na obrazovce proveďte
základní nastavení pomocí
tlačítek / / / a
.
Easy Setup
Welcome!
Select your language.
English
Español
Français
Deutsch
: Choose
: Go back
: Continue
: Apply the selection
do zásuvky
elektrické sítě
2
Pro zapnutí receiveru stiskněte
tlačítko  (napájení).

Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí
nebo obrazovku Easy Setup chcete zobrazit
ručně, můžete tak učinit stisknutím tlačítka
HOME a výběrem [Setup] – [Easy Setup].
Setup
Easy Setup
Restarts Easy Setup to configure basic settings. Follow the on-screen instructions.
Speaker Settings
Audio Settings
Screen Settings
HDMI Settings
Input Settings
Network Settings
Bluetooth Settings
Select
BACK
Back
Receiver můžete zapnout také pomocí
tlačítka  (napájení) na dálkovém
ovladači. Pro vypnutí receiveru stiskněte
znovu tlačítko  (napájení).
32CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\030CON.fm
Možnosti funkce Easy Setup

masterpage: Right
Příprava
Připojte dodávaný kalibrační mikrofon
do zdířky CALIBRATION MIC. Umístěte
kalibrační mikrofon na místo poslechu.
Provedením funkce Easy Setup můžete
uskutečnit:
1: Výběr jazyka
2: Nastavení reproduktorů
Slouží ke kontrole vašeho systému
reproduktorů a provedení automatické
kalibrace v souladu s jeho konfigurací
a rozmístěním.
3: Nastavení internetu
Vyberte způsob připojení k síti
a nakonfigurujte nastavení tak,
aby se receiver mohl připojit k síti.
Auto Calibration
Před provedením automatické
kalibrace






Odpojte sluchátka.
Odstraňte případné překážky mezi
kalibračním mikrofonem a reproduktory.
Funkce Auto Calibration není k dispozici,
pokud je u položky [Bluetooth Mode]
nastavena hodnota [Transmitter].
Aby bylo měření přesné, ujistěte se,
že prostředí je klidné a bez hluku.
Výstup reproduktorů nastavte na jinou
možnost než „SPK OFF“. Viz „Výběr předních
reproduktorů“ (strana 34).
Potvrďte nastavení aktivního subwooferu
 Když je subwoofer připojený, zapněte jej
a zvyšte hlasitost ještě před jeho aktivací.
Otočte ovladač LEVEL těsně před
polovinu.
 Připojíte-li subwoofer s funkcí dělicí
frekvence, nastavte hodnotu na maximum.
 Pokud připojíte subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
tuto funkci vypněte (deaktivujte).
kalibrační
mikrofon
Poznámka
 Reproduktory vydávají během kalibrace velmi
hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Berte ohled
na sousedy a případně na přítomné děti.
 Byla-li předtím, než jste spustili funkci Auto
Calibration, aktivována funkce ztlumení, tato
funkce se automaticky vypne.
 Používáte-li speciální, např. dipólové
reproduktory, nemusí se podařit změřit správné
výsledky nebo provést funkci Auto Calibration.
 Pokud měření selže, postupujte dle hlášení
a potom vyberte položku [Retry]. Podrobnosti
o kódech chyb a varovných zprávách najdete
v části „Seznam zpráv po provedení měření
automatické kalibrace“ (strana 47).
Zrušení automatické kalibrace
Funkce automatické kalibrace bude zrušena,
když během procesu měření provedete
následující:
 Stisknete tlačítko  (napájení).
 Stisknete tlačítka vstupu na dálkovém
ovladači nebo otočíte voličem INPUT
SELECTOR na receiveru.
 Stiskněte .
 Stisknete tlačítko SPEAKERS na receiveru.
 Změníte úroveň hlasitosti.
 Připojíte sluchátka.
Poznámka
Podle charakteristiky subwooferu, který
používáte, může být nastavení hodnoty
vzdálenosti odlišné od skutečné pozice.
33CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Výběr předních reproduktorů
K provedení této operace použijte tlačítka
na receiveru.
masterpage: Left
Poslech/sledování
Přehrávání videa a zvuku
SPEAKERS
Přehrávání AV zařízení
Mačkejte tlačítko SPEAKERS.
1
Zapněte televizor a poté jej
přepněte na vstup, ke kterému
je připojen receiver.
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V závislosti na televizoru může určitou
dobu trvat, než se domovská nabídka
na televizní obrazovcezobrazí.
Indikátory na zobrazovacím panelu ukazují,
která sada svorek je vybrána.
 SPA: Reproduktory připojené ke svorkám
SPEAKERS FRONT A.
 SPB*: Reproduktory připojené ke svorkám
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
 SPA+B*: Reproduktory připojené ke
svorkám SPEAKER FRONT A i ke svorkám
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B (paralelní připojení).
 (Žádné): Na zobrazovacím panelu se objeví
„SPK OFF“, Z žádných svorek reproduktorů
nevychází zvuk.
* Chcete-li vybrat „SPB“ nebo „SPA+B“, nastavte
přiřazení pro konektory SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B na možnost
[Front B]. Využijte k tomu položku [Surround Back
Speaker Assign] v nabídce [Speaker Settings].
Watch
Custom
Preset
Sound
E ff e c t s
Zone
Controls
Setup
Watch
Select the video source connected to the receiver.
3
Pomocí tlačítek / vyberte
položku [Watch] nebo [Listen]
a potom stiskněte tlačítko
.
Na televizní obrazovce se zobrazí
seznam položek nabídky.
Poznámka
Toto nastavení není k dispozici při připojených
sluchátkách.
Listen
4
Vyberte zařízení, které chcete
přehrát.
5
Zapněte zařízení a spusťte
přehrávání.
6
Upravte hlasitost pomocí
tlačítek  +/–.
Můžete také použít otočný volič MASTER
VOLUME na receiveru.
34CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Poznámka
Před vypnutím receiveru snižte úroveň hlasitosti,
abyste zabránili poškození reproduktorů.
Tip
 Požadované zařízení můžete vybrat otočením
Poslech zvuku z reproduktorů
v dalších místnostech (zóna 2
nebo zóna 3)
1
Připojte reproduktory
nacházející se v zóně 2
nebo zóně 3 (strana 18, 19).
2
3
Zapněte receiver.
Stiskněte tlačítko HOME, poté vyberte
[Setup] – [Speaker Settings] – [SURROUND
BACK/ZONE2 Priority] – [ZONE2 Terminals].
Nastavení formátu signálu HDMI
Stiskněte tlačítko HOME, poté vyberte
[Setup] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal
Format]. Vyberte požadovaný vstup.
 [Standard format]: Tuto možnost vyberte,
pokud nepoužíváte formát videa s velkou
šířkou pásma.
 [Enhanced format]: Tuto možnost vyberte,
použijete-li formáty videa s velkou šířkou
pásma, jako jsou 4K/60p 4:4:4, 4:2:2
a 4K/60p 4:2:0 10 bitů.
4
doporučujeme vám použít vysokorychlostní kabel
HDMI s Ethernetem, který podporuje šířku pásma
až 18 Gb/s.
 Některá zařízení (kabelové nebo satelitní tunery,
přehrávače Blu-ray Disc a přehrávače DVD)
nepracují dobře s nastavením [Enhanced format].
V takovém případě vyberte možnost [Standard
format].
 Pokud má váš televizor podobnou nabídku pro
formáty videa s velkou šířkou pásma, zkontrolujte
nastavení nabídky v televizoru, pokud na receiveru
nastavíte možnost [Enhanced format]. Podrobné
informace o nastavení nabídky televizoru
naleznete v návodu k obsluze vašeho televizoru.
(Pouze v případě zóny 3) Nastavte
přiřazení svorek SURROUND/
ZONE 3 na hodnotu [Zone3].
Stiskněte tlačítko HOME, poté
 Vyberte [Setup] – [Speaker Settings] –
[Speaker Pattern]* – [3.1], [3.0], [2.1]
nebo [2.0] – [Save]
 Vyberte [Surround Speaker Assign] –
[Zone3]
* Nastavte [Speaker Pattern] bez prostorových
reproduktorů,
Poznámka
 Pokud je vybrána možnost [Enhanced format],
(Pouze v případě zóny 2) Nastavte
prioritu svorek reproduktorů.
5
Stiskněte tlačítko HOME, poté
vyberte [Zone Controls].
 Zóna 2: Nastavte [Zone2] –
[Zone2 Power] – [On].
 Zóna 3: Nastavte [Zone3] –
[Zone3 Power] – [On].
Můžete také postupně mačkat na
receiveru tlačítko ZONE SELECT a vybrat
„ZONE 2“ nebo „ZONE 3“. Poté stiskněte
na receiveru tlačítko ZONE POWER.
6
Vyberte [Zone2 Input] nebo
[Zone3 Input], poté vyberte
zdrojové signály, které chcete
odesílat.
Můžete také na receiveru zapnout INPUT
SELECTOR, zatímco se na zobrazovacím
panelu zobrazuje „2. xxxx“* nebo „3. xxxx“*.
* „xxxx“ je název vstupu.
35CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Poslech/sledování
voliče INPUT SELECTOR na receiveru nebo
stisknutím tlačítek vstupu na dálkovém ovladači.
 Pomocí otočného voliče MASTER VOLUME na
receiveru nebo tlačítek  +/– na dálkovém
ovladači můžete různými způsoby měnit hlasitost.
Rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti
 Rychle otočte otočným voličem.
 Stiskněte a podržte jedno z tlačítek.
Jemná úprava
 Otáčejte pomalu otočným voličem.
 Stiskněte jedno z tlačítek a ihned jej uvolněte.
masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Tip
Vyberte možnost [SOURCE], pokud chcete
v jiné zóně poslouchat stejný zvuk jako
v hlavní zóně.
7
Spusťte přehrávání na
vybraném vstupním zařízení.
8
Vyberte [Zone2 Volume] nebo
[Zone3 Volume], poté upravte
hlasitost.
4
masterpage: Left
Stiskněte tlačítko HOME, poté
vyberte [Zone Controls] –
[Zone2] – [Zone2 Power] – [On].
Můžete také postupně mačkat na
receiveru tlačítko ZONE SELECT a vybrat
„ZONE 2“. Poté stiskněte na receiveru
tlačítko ZONE POWER.
5
Můžete také na receiveru zapnout
MASTER VOLUME, zatímco se na
zobrazovacím panelu zobrazuje
„2. xxxx“* nebo „3. xxxx“*.
Vyberte [Zone2 Input], poté
vyberte zdrojové signály,
které chcete odesílat.
Můžete také na receiveru zapnout INPUT
SELECTOR, zatímco se na zobrazovacím
panelu zobrazuje „2. xxxx“*.
* „xxxx“ je název vstupu.
* „xxxx“ je název vstupu.
Tip
Tip
Pokud připojíte IR Blaster (není součástí dodávky) do
zdířky IR REMOTE, můžete receiver ovládat, aniž
byste dálkový ovladač namířili na receiver.
Vyberte možnost [SOURCE], pokud chcete
v jiné zóně poslouchat stejný zvuk jako
v hlavní zóně.
Ukončení ovládání zóny
V kroku 5 nastavte možnost [Zone2 Power]
nebo [Zone3 Power] na hodnotu [Off].
6
Spusťte přehrávání na
vybraném vstupním zařízení.
7
Upravte hlasitost.
Nastavte hlasitost pomocí zesilovače
v zóně 2.
Pokud v kroku 3 výše nastavíte volbu
[Zone2 Line Out] na hodnotu [Variable],
vyberte [Zone2 Volume] a poté nastavte
hlasitost. Můžete také na receiveru
zapnout MASTER VOLUME, zatímco
se na zobrazovacím panelu
zobrazuje „2. xxxx“*.
Poslech zvuku z reproduktorů
v dalších místnostech pomocí
dalšího zesilovače (zóna 2)
1
Připojte další zesilovač nacházející
se v zóně 2 (strana 29).
2
Zapněte receiver v hlavní zóně
a zesilovač v zóně 2.
3
Nastavení hlasitosti
pro zónu 2.
Stiskněte HOME a poté zvolte [Setup] –
[Zone Settings] – [Zone2 Line Out] –
[Variable] nebo [Fixed].
 [Variable]: Hlasitost pro zdířky ZONE 2
OUT lze změnit. Vyberte tuto položku,
když používáte jiný zesilovač, který
nemá ovládání hlasitosti.
 [Fixed]: Hlasitost pro zdířky ZONE 2 OUT
je neměnná. Vyberte tuto položku,
když používáte jiný zesilovač
s proměnlivým ovládáním hlasitosti.
* „xxxx“ je název vstupu.
Tip
Pokud připojíte IR Blaster (není součástí dodávky)
do zdířky IR REMOTE, můžete receiver ovládat, aniž
byste dálkový ovladač namířili na receiver.
Ukončení ovládání zóny
V kroku 4 nastavte možnost [Zone2 Power]
na hodnotu [Off].
36CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Přehrávání videa a zvuku v další
místnosti pomocí televizoru nebo
jiného zesilovače (zóna HDMI)
masterpage: Right
Ukončení ovládání zóny
V kroku 4 nastavte možnost [HDMI Zone
Power] na hodnotu [Off].
Připojte další zesilovač nebo
TV nacházející se v jiné
místnosti (strana 30).
2
Zapněte receiver v hlavní zóně,
zesilovač a TV v zóně HDMI.
3
Dostupné vstupy se liší v závislosti na
vybrané zóně. Vyberte požadovaný vstup
ze seznamu, který se zobrazí na obrazovce
televizoru nebo na zobrazovacím panelu.
Jako přiřazení pro zdířky HDMI
OUT B/HDMI ZONE nastavte
[Zone].
Pro hlavní zónu
4
Stiskněte tlačítko HOME, poté vyberte
[Setup] – [HDMI Settings] – [HDMI Out B
Mode] – [Zone].
V hlavní zóně můžete vybrat všechny vstupní
zdroje z každého zařízení připojeného
k receiveru.
Také můžete vybrat zdroj zvuku přijímaný
pomocí připojení BLUETOOTH.
Stiskněte tlačítko HOME, poté
vyberte [Zone Controls] –
[HDMI Zone] – [HDMI Zone
Power] – [On].
Pro zónu 2 a/nebo zónu 3
Můžete také postupně mačkat na
receiveru tlačítko ZONE SELECT a vybrat
„HDMI ZONE“. Poté stiskněte na
receiveru tlačítko ZONE POWER.
5
Vyberte [HDMI Zone Input],
poté vyberte zdrojové signály,
které chcete odesílat.
Můžete také na receiveru zapnout INPUT
SELECTOR, zatímco se na zobrazovacím
panelu zobrazuje „H. xxxx“*.
* „xxxx“ je název vstupu.
6
Upravte hlasitost pomocí
ovládání hlasitosti na
zesilovači nebo televizoru
v zóně HDMI.
Tip
 Možné interferenci signálů v hlavní zóně se můžete
vyhnout nastavením položky [Priority] v nabídce
[HDMI Settings] na hodnotu [Main Only]. Pokud
nicméně stejný vstup vyberete v zóně HDMI,
nebude v HDMI zóně vystupovat žádné video ani
zvuk.
 Pokud připojíte IR Blaster (není součástí dodávky)
do zdířky IR REMOTE, můžete receiver ovládat, aniž
byste dálkový ovladač namířili na receiver.
V zóně 2 a zóně 3 nelze sledovat video. Zvuk
není k dispozici ze zařízení připojených ke
konektorům HDMI IN.
Poznámka
 Signály z konektorů HDMI IN, OPTICAL IN
a COAXIAL IN nelze vysílat do reproduktorů
v zónách 2 nebo 3.
 V hlavní zóně a zóně 2 nebo zóně 3 můžete zvolit
funkci [USB], [Home Network], [Music Services]
nebo [Bluetooth]. Prioritu má volba, která byla
vybrána naposledy, a to i v případě, že již byla
v jedné ze zón vybrána jiná možnost.
 Pokud v hlavní zóně zvolíte možnost [Screen
mirroring], když je aktuální vstup v zónách 2 nebo
3 [USB], [Home Network], [Music Services] nebo
[Bluetooth], vstup pro zóny 2 a 3 se změní na
[SOURCE]. V tomto případě v zónách 2 a 3 nebude
vycházet zvuk.
 Pokud v hlavní zóně připojíte sluchátka
BLUETOOTH, když hraje AV zařízení a aktuální
vstup v zónách 2 nebo 3 je [USB], [Home Network]
nebo [Music Services], vstup pro zóny 2 a 3
se změní na [SOURCE]. V tomto případě bude
v zónách 2 a 3 vystupovat pouze zvuk FM tuneru
a analogové audiosignály.
 Pokud v hlavní zóně připojíte sluchátka
BLUETOOTH, když hraje AV zařízení, sluchátka
BLUETOOTH budou odpojena, když v zónách 2
nebo 3 vyberete možnost [USB], [Home Network]
nebo [Music Services].
37CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Poslech/sledování
Vstupy dostupné
pro každou zónu
1
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Pro zónu HDMI
Můžete sledovat video nebo poslouchat zvuk
pouze ze zdířek HDMI IN (s výjimkou zdířky
VIDEO 1).
masterpage: Left
Tip
Zvukové pole můžete zvolit také pomocí položky
 [Sound Field] v [Audio Settings] v nabídce [Setup],
 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC nebo FRONT
SURROUND na dálkovém ovladači,
 2CH/MULTI, MOVIE nebo MUSIC na receiveru.
Používání zvukových
efektů
Výběr zvukového pole
Můžete si vybrat různé režimy zvukových polí
v závislosti na připojení reproduktorů nebo
zdrojích vstupu.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
2
Vyberte [Sound Effects] –
[Sound Field].
3
Pomocí tlačítek / / / zvolte
požadované zvukové pole
a poté stiskněte tlačítko
.
Pro filmy vyberte zvukové pole
označené [Movie].
Pro hudbu vyberte zvukové pole
označené [Music].
Poznámka
 Zvukové efekty nelze vybírat, pokud je možnost
[Bluetooth Mode] nastavena na [Transmitter].
 Při poslechu se sluchátky se zobrazí pouze zvukové
pole pro sluchátka.
 Zvuková pole pro filmy a hudbu nemusejí v závislosti
na vybraném vstupu a uspořádání reproduktorů
nebo pro určité formáty audia fungovat.
 Receiver může v závislosti na formátu audia
přehrávat signál na nižší vzorkovací frekvenci,
než je skutečná vzorkovací frekvence vstupního
signálu.
 Možnosti [PLllx Movie] nebo [PLllx Music] se
nemusejí v závislosti na vybraném uspořádání
reproduktorů zobrazovat.
 Z některých reproduktorů nebo subwooferu
nemusí v závislosti na nastavení zvukového
pole vycházet zvuk.
38CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
masterpage: Right
Vztahy mezi zvukovými poli a reproduktorovými výstupy
Níže uvedený seznam ukazuje, které reproduktorové výstupy pracují při výběru určitých
zvukových polí.
Zvukové pole
2CH/
MULTI
MOVIE
Zobrazovací
panel
Přední
reproduktory
Středový
reproduktor
Zadní
Prostorové
prostorové
reproreproduktory
duktory
Subwoofer
Přední
horní
reproduktory
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
(Analog input)
DIRECT






Direct (Others)
DIRECT



*1
HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII Movie





Pro Logic IIx Movie
PLIIx Movie





Neo:6 Cinema
Neo6.CINEMA



*2

Front Surround
FRONT SUR.



*2

Audio Enhancer
A. ENHANCER



*2

Concert Hall A
HALL A



*2

Concert Hall B
HALL B



*2

Concert Hall C
HALL C



*2

Jazz Club
JAZZ



*2

CONCERT



*2

Stadium
STADIUM



*2

Sports
SPORTS



*2

Pro Logic II Music
PLII Music





Pro Logic IIx Music
PLIIx Music





Neo:6 Music
Neo6.MUSIC



*2

MUSIC Live Concert
 : Na výstupu není žádný zvuk.
: Na výstupu je zvuk.
 : Zvuk na výstupu závisí na nastavení uspořádání reproduktorů.
*1
Modely pro USA a Kanadu: Na výstupu je zvuk.
Ostatní modely: Zvuk na výstupu závisí na nastavení uspořádání reproduktorů pouze při výběru možnosti
[Small] v položce [Size] v položce [Speaker Settings].
*2 Zvuk na výstupu závisí na nastavení uspořádání reproduktorů pouze při výběru možnosti [Small] v položce
[Size] v položce [Speaker Settings].
39CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Poslech/sledování
2kanálový obsah
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
masterpage: Left
Vícekanálový obsah
Zvukové pole
2CH/
MULTI
MOVIE
Zobrazovací
panel
Přední
reproduktory
Středový
reproduktor
Zadní
Prostorové
prostorové
reproreproduktory
duktory
Subwoofer
Přední
horní
reproduktory
2ch Stereo
2CH STEREO





Multi Channel
Stereo
MULTI ST.





Direct
DIRECT





HD-Digital Cinema
Sound (Dynamic/
Theater/Studio)
HD-D.C.S.





Pro Logic II Movie
PLII Movie





Pro Logic IIx Movie
PLIIx Movie





Neo:6 Cinema
Neo6.CINEMA





Front Surround
FRONT SUR.





Audio Enhancer
A. ENHANCER





Concert Hall A
HALL A





Concert Hall B
HALL B





Concert Hall C
HALL C





Jazz Club
JAZZ





CONCERT





Stadium
STADIUM





Sports
SPORTS





Pro Logic II Music
PLII Music





Pro Logic IIx Music
PLIIx Music





Neo:6 Music
Neo6.MUSIC





MUSIC Live Concert
 : Na výstupu není žádný zvuk.
: Na výstupu je zvuk.
 : Zvuk na výstupu závisí na nastavení uspořádání reproduktorů a na počtu kanálů zdroje.
Poznámka
Pokud není slyšet žádný zvuk, zkontrolujte bezpečné připojení všech reproduktorů do správných svorek pro
reproduktory (strana 14) a výběr správného nastavení uspořádání reproduktorů (strana 14).
40CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
masterpage: Right
Možnosti síťových funkcí
Zařízení iPhone/iPad/iPod/
chytrý telefon/tablet
 AirPlay
 Domácí síť
 SongPal
 TV SideView
 Google Cast™
Počítač/síťový
pevný disk
 AirPlay
 Domácí síť
Tento receiver
 Služby internetových
rádií
AirPlay
Tento receiver podporuje funkci AirPlay.
Můžete poslouchat audio obsah ze zařízení
iPhone/iPad/iPod nebo vaší knihovny
aplikace iTunes.

Domácí síť
Prostřednictvím vaší domácí sítě můžete
přehrávat audio a fotografický obsah
v různých formátech uložený v umístění
v síti (počítač, síťový pevný disk atd.).

TV SideView
Receiver můžete bezdrátově ovládat po
instalaci aplikace TV SideView na svůj chytrý
telefon nebo tablet. Tuto aplikaci důrazně
doporučujeme zákazníkům, kteří s receiverem
používají televizor vyrobený společností Sony.

Internetové hudební služby
Pokud je receiver připojen k internetu,
můžete poslouchat hudbu z různých
hudebních služeb.

SongPal
Receiver můžete bezdrátově ovládat po
instalaci aplikace „SongPal“ na váš chytrý
telefon nebo tablet.
Tuto funkci doporučujeme používat spolu
s funkcí přehrávání obsahu, funkcemi multizone a funkcí SongPal Link na receiveru.

41CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Poslech/sledování
Můžete přehrávat audio obsah ve vysoké kvalitě z počítače nebo síťového pevného disku,
zařízení iPhone/iPad/iPod nebo jiného chytrého telefonu či tabletu připojeného k vaší domácí
síti, ať už kabelem nebo bezdrátově.
Když se připojíte k internetu, můžete také využívat služby, jako je poslech internetového rádia.
Také můžete receiver ovládat z chytrého telefonu pomocí kompatibilních aplikací.
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Poslech zvuku se
sluchátky BLUETOOTH
1 Mačkáním tlačítek RX/TX
4
masterpage: Left
Stiskem / vyberte jméno
sluchátek, poté stiskněte
.
Poté co se rozbliká „CONNECTING“
a zobrazí se jméno sluchátek, je
připojení BLUETOOTH dokončeno.
vyberte položku „BT TX“.
Režim BLUETOOTH receiveru se přepne
na vysílač.
2
Zapněte sluchátka a nastavte
je do režimu párování.
3
Přidržte na receiveru na
dobu asi 2 sekund tlačítko
CONNECTION PAIRING
BLUETOOTH.
Na zobrazovacím panelu bude asi
10 sekund blikat „SEARCHING“, poté
se zobrazí jméno nalezeného zařízení
BLUETOOTH.
* XXXXXX představuje jméno zjištěného
zařízení BLUETOOTH.
5
Stisknutím některého z tlačítek
vstupu vyberete požadovaný
vstup.
Zvuk bude vystupovat ze sluchátek
BLUETOOTH. Z receiveru nevychází
žádný zvuk.
6
Upravte úroveň hlasitosti
sluchátek BLUETOOTH.
Ovládací prvky na receiveru a dálkovém
ovladači fungují pouze u sluchátek
BLUETOOTH.
Poznámka
 K opětovnému připojení naposledy připojeného
zařízení BLUETOOTH stačí provést krok 1 výše.
 Připojení jedním dotykem (NFC) nelze použít
v režimu TX (vysílač).
 Když se na zobrazovacím panelu zobrazí „NOT.
USE“, nemůžete přepnout režim BLUETOOTH.
Zkontrolujte následující:
 Používá se funkce BLUETOOTH.
 Používá se funkce Zrcadlení obrazovky.
 Volba [Bluetooth Mode] je nastavena na
hodnotu [Off].
CONNECTION
BLUETOOTH
PAIRING
* XXXXXX představuje jméno zjištěného
zařízení BLUETOOTH.
42CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\040PLA.fm
Tip
Spusťte aplikaci podporující
Google Cast, poté klepněte
na tlačítko Cast a vyberte
„STR-DN1070“.
5
Vyberte hudbu k poslechu
v aplikaci podporující
Google Cast.
Když připojíte receiver k internetu, můžete
pomocí hudební aplikace podporující Google
Cast poslouchat různé hudební služby.
1
2
Stáhněte si a nainstalujte na
svůj chytrý telefon / iPhone
bezplatnou aplikaci SongPal.
Poslech/sledování
4
Režim BLUETOOTH můžete přepnout na režim
vysílače také nastavením položky [Bluetooth Mode]
na hodnotu [Transmitter] v nabídce [Bluetooth
Settings]. Poté vyberte název sluchátek ze seznamu
[Device List] v nabídce [Bluetooth Settings]. Pokud
v seznamu nemůžete najít název sluchátek, vyberte
možnost [Scan].
Poslech internetové
hudební služby
(Google Cast)
masterpage: Right
Hudba se bude přehrávat na receiveru.
Poznámka
 Ujistěte se, že máte v receiveru nainstalovaný
nejnovější firmware.
 V některých zemích/regionech nemusí být
některé funkce a služby podporovány.
Připojte receiver a chytrý
telefon / iPhone k síti Wi-Fi.
Připojte receiver a chytrý telefon /
iPhone ke stejnému SSID (síti) vašeho
routeru.
3
Spusťte aplikaci SongPal
a stáhněte si hudební aplikaci
podporující Google Cast.
 Spusťte aplikaci SongPal, poté
klepněte na
„STR-DN1070“  „Settings“ 
„Google Cast“  „Learn how to cast“.
 Pročtěte si pokyny, poté vyhledejte
a na svém chytrém telefonu / zařízení
iPhone nainstalujte aplikaci
podporující Google Cast.
43CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
5
masterpage: Left
Aktualizujte software.
Doplňující informace
Aktualizace softwaru
Po aktualizaci softwaru budete moci používat
nejnovější funkce.
V případě dostupnosti nového softwaru:
 na zobrazovacím panelu se rozsvítí indikace
„UPDATE“.
 na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva,
pokud je u položky [Software Update
Notification] nastavena hodnota [On].
Během aktualizace softwaru bliká na
zobrazovacím panelu text „UPDATING“.
Text „UPDATING“ však může v průběhu
aktualizace dočasně zmizet.
Poznámka
Dokud se neukončí proces stažení a aktualizace,
neodpojujte napájecí kabel ani LAN kabel. Mohlo
by dojít k poruše.
1
6
Aktualizace softwaru je
hotova!
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
2
Vyberte [Setup] – [System
Settings].
3
Vyberte položku [Software
Update].
4
Zvolte položku [Update via
Internet] (Neomezený poslech
hudby) nebo [Update via USB
Memory].
Pokud vyberete položku [Update via USB
Memory], navštivte pro stažení
nejnovější verze softwaru následující
webovou stránku zákaznické podpory.
Pro zákazníky v USA:
http://esupport.sony.com/
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA/
Po dokončení aktualizace se na
zobrazovacím panelu objeví nápis
„COMPLETE“ a receiver se automaticky
restartuje.
Poznámka
 Dokončení aktualizace může trvat okolo 1 hodiny.
 Nevypínejte receiver, když probíhá aktualizace
softwaru. Mohli byste tím způsobit poruchu.
 Po provedení aktualizace softwaru nelze obnovit
jeho starou verzi.
 Chcete-li, aby se software aktualizoval automaticky,
nastavte u položky [Auto Update] hodnotu [On]. V
závislosti na obsahu aktualizací se může aktualizace
softwaru provést, i když máte u položky [Auto
Update] nastavenou hodnotu [Off].
Pro zákazníky v Evropě:
www.sony.eu/support
Pro zákazníky v asijských
a tichomořských zemích a regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
44CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm

Odstraňování problémů

Dojde-li při používání receiveru k potížím,
zkuste tento problém vyřešit pomocí
následujících kroků a teprve poté kontaktujte
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
 Zkontrolujte, zda problém není zmíněn
v části „Odstraňování problémů“.
Obecné
Receiver se automaticky vypne.
Volba [Auto Standby] je nastavena na
hodnotu [On].
 Byla aktivována funkce časovače vypnutí.
 Byla aktivována funkce „PROTECTOR“.

Zobrazovací panel je vypnutý.
Pokud se rozsvítí kontrolka PURE DIRECT
na čelním panelu, vypněte tuto funkci
stisknutím tlačítka PURE DIRECT.
 Stisknutím tlačítka DIMMER na receiveru
můžete upravovat jas zobrazovacího panelu.

Obraz
Na televizní obrazovce se nezobrazí
žádný obraz.
 Zvolte odpovídající vstup pomocí
tlačítek vstupu.
 Nastavte svůj televizor na odpovídající
režim vstupu.
 Přesuňte audiozařízení dále od televizoru.
 Zkontrolujte, zda jsou kabely správně
a bezpečně připojeny k zařízením.
 Nastavte položku [HDMI Signal Format]
vybraného vstupu na hodnotu [Standard
format] v nabídce [HDMI Settings].


Některá přehrávací zařízení je třeba
nastavit. Nahlédněte do návodů k obsluze
dodávaných s jednotlivými zařízeními.
Ujistěte se, že používáte vysokorychlostní
kabel HDMI s Ethernetem při prohlížení
obrázků nebo poslechu zvuku, zvláště pak
při přenosu v kvalitě 1080p, Deep Color
(Deep Colour), 4K nebo 3D.
Kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI
s Ethernetem je vyžadován pro 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 a 4K/60p 4:2:0 10bitů apod.
Výstup video signálů HDMI
receiveru je možná nastavený na „HDMI
OFF“. V takovém případě změňte stisknutím
HDMI OUT nastavení na hodnotu „HDMI A“,
„HDMI B“ nebo „HDMI A + B“.
Pokud chcete přehrávat obsah
s protokolem HDCP 2.2, připojte receiver
do vstupní zdířky HDMI televizoru, která
je kompatibilní s HDCP 2.2.
Na televizní obrazovce se nezobrazí 3D obsah.
 V závislosti na televizoru nebo
videozařízení je možné, že se 3D obsah
nebude zobrazovat.
 Ujistěte se, že používáte vysokorychlostní
kabel HDMI s Ethernetem.
Na televizní obrazovce se nezobrazí 4K obsah.
 V závislosti na televizoru nebo
videozařízení je možné, že se 4K
obsah nebude zobrazovat. Zkontrolujte
možnosti videa a nastavení televizoru
a videozařízení.
 Ujistěte se, že používáte vysokorychlostní
kabel HDMI s Ethernetem.
 Použijete-li formáty videa s velkou šířkou
pásma, jako jsou 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 a 4K/
60p 4:2:0 10bitů, doporučujeme použít
vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem.
 Pokud má váš televizor podobnou nabídku
pro formáty videa s velkou šířkou pásma,
zkontrolujte nastavení nabídky v televizoru,
pokud na (strana 35) receiveru nastavíte
možnost [Enhanced format]. Podrobné
informace o nastavení nabídky televizoru
naleznete v návodu k obsluze vašeho
televizoru.
 Ujistěte se, že připojujete receiver k vstupní
zdířce HDMI televizoru nebo videozařízení
s podporou 4K. Při použití přehrávacího
zařízení pro přehrávání videoobsahu 4K
apod. musíte připojit kabel HDMI do
zdířky HDMI s podporou HDCP 2.2.
45CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Doplňující informace
Pokud problém i po prověření všech výše
uvedených položek přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
Na televizní obrazovce se nezobrazuje
domovská nabídka.
 Domovskou nabídku lze použít pouze tehdy,
když je televizor připojen ke zdířce HDMI OUT.
 Když připojíte televizor do zdířky HDMI
OUT B/HDMI ZONE, je třeba nastavit
položku [HDMI Out B Mode] v nabídce
[Main] na hodnotu [HDMI Settings].
 Stiskněte tlačítko HOME pro zobrazení
domovské nabídky.
 Zkontrolujte, zda je televizor správně připojen.
 V závislosti na televizoru může určitou
dobu trvat, než se domovská nabídka
na televizní obrazovce zobrazí.
Audio
Nezávisle na zvoleném zařízení není slyšet
žádný zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací
kabely zapojeny do odpovídajících zdířek
vstupu/výstupu na receiveru,
reproduktorech a zařízeních.
 Zkontrolujte, zda jsou receiver i všechna
další zařízení zapnuta.
 Zkontrolujte, zda otočný volič MASTER
VOLUME na receiveru není nastaven na
hodnotu „VOL MIN“.
 Zkontrolujte, zda volič SPEAKERS na
receiveru není nastaven na možnost
„SPK OFF“ (strana 34).
 Zkontrolujte, zda k receiveru nejsou
připojena sluchátka.
 Stisknutím tlačítka  zrušte ztlumení zvuku.
 Zkuste vybrat požadované zařízení
stisknutím tlačítka vstupu na dálkovém
ovladači nebo pomocí voliče INPUT
SELECTOR na receiveru.
 Když chcete poslouchat zvuk
z reproduktoru TV, nastavte v nabídce
[HDMI Settings] položku [Audio Out] na
[TV + AMP]. Nemůžete-li přehrávat
vícekanálový audio zdroj, nastavte hodnotu
[AMP]. Z reproduktoru televizoru však
nebude vycházet zvuk.
 Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence, počet kanálů nebo
formát audia signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
 Pokud posloucháte se sluchátky
BLUETOOTH, zkontrolujte, zda není položka
[Bluetooth Mode] nastavena na hodnotu
[Receiver] nebo [Off].
 Ze středového reproduktoru nebude
vycházet žádný zvuk, pokud budete mít
rozmístění reproduktorů nastaveno na
možnost, která nepoužívá středový
reproduktor, a budete přehrávat
vícekanálový zdroj DSD.


masterpage: Left
Z prostorových reproduktorů nebude
vycházet žádný zvuk, pokud budete
mít rozmístění reproduktorů
nastaveno na možnost, která nepoužívá
prostorové reproduktory, a budete
přehrávat vícekanálový zdroj DSD.
Z reproduktorů v zóně 2 nebo 3 nebude
vycházet žádný zvuk, pokud máte
zapnutou funkci DSD Native a přehráváte
soubor DSD v hlavní zóně.
Z televizoru připojeného pomocí zdířky
HDMI OUT A (TV) (ARC) nevychází při použití
funkce zpětného audiokanálu žádný zvuk.
 V nabídce [HDMI Settings] nastavte
u položky [Control for HDMI] hodnotu [On].
 Ujistěte se, že je váš televizor kompatibilní
s funkcí zpětného audio kanálu.
 Zkontrolujte, zda je kabel HDMI zapojen
do zdířky televizoru, která je kompatibilní
s funkcí zpětného audiokanálu.
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
Ujistěte se, že jste zvolili zvukové pole
pro filmy nebo hudbu.
 Zvuková pole „PLll Movie“, „PLll Music“,
„PLllx Movie“, „PLllx Music“, „Neo6.CINEMA“
a „Neo6.MUSIC“ nefungují, pokud je
rozmístění reproduktorů nastaveno
na konfiguraci „2.0“ nebo „2.1“.

Síťové připojení
Nelze se připojit k síti metodou WPS
prostřednictvím bezdrátového připojení LAN.
 K síti se nelze připojit pomocí metody WPS,
pokud je přístupový bod nastaven na
standard WEP. Nastavte síť tak, že
vyhledáte přístupový bod pomocí
vyhledávání přístupových bodů.
Nelze se připojit k síti.
Pokud chcete receiver připojit k síti pomocí
drátového připojení LAN, zkontrolujte,
zda je kabel LAN připojen k receiveru.
 Zkontrolujte informace o nastavení sítě.
Pokud připojení selhalo, nastavte znovu
síťové připojení.
 Pokud je receiver připojen prostřednictvím
bezdrátové sítě, přesuňte receiver a router/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže
k sobě a znovu proveďte nastavení.
 Zkontrolujte, zda používáte router/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN.
 Zkontrolujte, zda je router/přístupový
bod bezdrátové sítě LAN zapnutý.
 Zkontrolujte nastavení routeru/
přístupového bodu bezdrátové sítě LAN
a znovu proveďte nastavení. Podrobné

46CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
informace o nastavení zařízení naleznete
v návodu k obsluze zařízení.
 Na bezdrátové sítě má vliv
elektromagnetické záření, které vytvářejí
mikrovlnné trouby a další zařízení.
Přesuňte receiver dále od těchto zařízení.
Není možné vybrat nabídku [Network Settings].
 Po zapnutí receiveru chvíli počkejte a poté
opět zvolte nabídku [Network Settings].
masterpage: Right
Seznam zpráv po provedení
měření automatické kalibrace
Code 30
Ke konektoru PHONES na receiveru nejsou
připojena sluchátka. Odpojte sluchátka
a znovu proveďte automatickou kalibraci.

Code 31
Přední reproduktory nejsou správně
vybrány. Tlačítkem SPEAKERS na receiveru
zvolte přední reproduktory a proveďte
znovu funkci Auto Calibration. Podrobné
informace o výběru předních reproduktorů
viz „Výběr předních reproduktorů“
(strana 34).

PROTECTOR
Receiver se po několika sekundách
automaticky vypne. Zkontrolujte následující:
 Mohlo dojít k přepětí v elektrické síti nebo
k výpadku napájení. Odpojte napájecí kabel
a po uplynutí 30 minut jej znovu připojte.
 Receiver je přikryt a větrací otvory jsou
zablokovány. Odstraňte předmět blokující
větrací otvory receiveru.
 Impedance připojených reproduktorů je
nižší než rozsah jmenovité impedance
uvedený na zadním panelu receiveru.
Snižte úroveň hlasitosti.
 Odpojte napájecí kabel, nechte receiver
30 minut zchladnout a mezitím proveďte
následující:
 Odpojte všechny reproduktory
a subwoofer.
 Zkontrolujte, zda jsou reproduktorové
kabely na obou koncích pevně
zakrouceny.
 Nejprve zkontrolujte přední reproduktor,
zvyšte úroveň hlasitosti a pracujte
s receiverem alespoň 30 minut, aby
se úplně zahřál. Následně po jednom
připojujte další reproduktory a každý vždy
zkontrolujte, dokud nezjistíte, který
z reproduktorů způsobuje chybu.
Jakmile zkontrolujete výše uvedené body
a opravíte případné problémy, připojte
napájecí kabel a zapněte receiver. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Byl zjištěn nadproud ze zařízení v portu  (USB).
 Odpojte zařízení USB, jak požaduje varovná
zpráva, a zprávu zavřete.
Kód 32, Kód 33
Reproduktory nebyly nalezeny nebo nejsou
správně připojeny.
 Žádný z předních reproduktorů není
připojen nebo je připojen pouze jeden
přední reproduktor.
 Buď levý, nebo pravý prostorový
reproduktor není připojen.
 Jsou připojeny zadní prostorové
reproduktory nebo přední výškové
reproduktory, i když nejsou připojeny
prostorové reproduktory. Připojte
prostorové reproduktory ke svorkám
SPEAKERS SURROUND.
 Zadní prostorový reproduktor je připojen
pouze ke svorce SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.
Pokud připojujete pouze jeden zadní
prostorový reproduktor, připojte jej ke
svorce SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.
 Levý nebo pravý přední výškový
reproduktor není připojen.
 Kalibrační mikrofon není připojen.
Zkontrolujte, zda je kalibrační mikrofon
správně připojen a proveďte znovu funkci
Auto Calibration.
Je-li kalibrační mikrofon správně připojen,
ale kód chyby se stále zobrazuje, může být
poškozen kabel kalibračního mikrofonu.

47CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Doplňující informace
Chybové zprávy
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
Warning 40
 Měření bylo dokončeno, ale byla zjištěna
vysoká hladina hluku. Můžete dosáhnout
lepších výsledků, pokud měření zkusíte
provést znovu v tichém prostředí.
Warning 41, Warning 42
 Vstupní signál z mikrofonu je příliš silný.
 Vzdálenost mezi reproduktorem
a mikrofonem je příliš malá. Zvětšete
jejich rozestup a proveďte měření znovu.
Warning 43
Vzdálenost a fázi subwooferu nelze zjistit.
Může to být způsobeno šumem. Pokuste
se měření provést v tichém prostředí.
Umístění





Bezpečnostní opatření
Bezpečnost

Umístěte receiver na místo s odpovídajícím
větráním, abyste zabránili zahřívání
a prodloužili tak životnost receiveru.
Neumisťujte receiver blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímý
sluneční svit, kde se nadměrně práší nebo
může dojít k mechanickému otřesu.
Nepokládejte nic na horní část krytu
přístroje. Tyto objekty mohou blokovat
větrací otvory a způsobit tak poruchu.
Neumisťujte receiver blízko zařízení, jako
je televizor, VCR nebo magnetofonový
přehrávač. (Je-li receiver používán
v kombinaci s televizorem, VCR nebo
magnetofonovým přehrávačem a je umístěn
blízko tomuto zařízení, může dojít ke vzniku
šumu a snížení kvality obrazu. Může k tomu
dojít zejména při použití pokojové antény.)
Buďte obezřetní při umisťování receiveru
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může
dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
Pokud se do krytu receiveru dostane jakýkoliv
pevný předmět nebo tekutina, odpojte
receiver od elektrické sítě a před dalším
použitím jej nechte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Provoz
Zdroje napájení
Čištění



Před používáním receiveru si ověřte, že se
provozní napětí shoduje s napětím ve vaší
místní elektrické síti.
Napájecí napětí je uvedeno na výrobním
štítku na zadní straně receiveru.
Pokud nebudete receiver delší dobu
používat, nezapomeňte odpojit napájecí
kabel ze síťové zásuvky. Při odpojování
napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku,
nikdy netahejte za samotný kabel.
Napájecí kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Zahřívání
Ačkoliv se receiver během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu. Používáte-li
nepřetržitě receiver při vysoké hlasitosti,
značně se zahřívá horní, boční a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
masterpage: Left
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že
jste receiver vypnuli a odpojili z elektrické sítě.
Kryt přístroje, panel a ovládací prvky čistěte
měkkou tkaninou lehce navlhčenou v slabém
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte
žádný druh drsné látky, čisticího prášku nebo
rozpouštědla, jako jsou alkohol či benzín.
Komunikace BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily
BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu možností
pro různé funkce BLUETOOTH, které přístroj
může mít. Podrobnosti o verzi BLUETOOTH
a profilech podporovaných tímto receiverem
viz část „BLUETOOTH” v kapitole „Technické
údaje“ (strana 50).
Účinný komunikační rozsah
Zařízení BLUETOOTH by se měla používat do
vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost
bez překážek). Účinná komunikační vzdálenost se
může zkrátit za následujících podmínek:
48CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm




Pokud se mezi propojovanými zařízeními
BLUETOOTH nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
V místech, kde je instalována bezdrátová
síť LAN.
V okolí mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu.
V místech, kde se vytvářejí jiné
elektromagnetické vlny.
Účinky dalších zařízení
Účinky na další zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto receiverem mohou
rušit fungování některých lékařských zařízení.
Toto rušení může mít za následek závadu,
proto vždy vypněte napájení receiveru
a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
 v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny,
 v blízkosti automatických dveří či hlásičů
požáru.
Poznámka
 Tento receiver podporuje funkce zabezpečení, které
vyhovují specifikaci BLUETOOTH, aby bylo zaručeno
bezpečné připojení během komunikace pomocí
technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však
nemusí vždy stačit. Záleží na nastavení i jiných
faktorech, proto vždy buďte opatrní, když
komunikujete pomocí technologie BLUETOOTH.
 Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za
škody či jiné ztráty způsobené v důsledku úniku
informací během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
 Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně
zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která
mají stejný profil jako tento receiver.
 Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
receiveru musí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH
předepsané společností Bluetooth SIG, Inc. a jejich
shoda se specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter
či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje
připojení či má za následek jinou ovládací metodu,
zobrazení či provoz.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH, které je připojeno
k receiveru, na prostředí komunikace či okolních
podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy se
svým receiverem, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Technické údaje
SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(pouze modely pro USA)
Při 6 ohmech zátěže, na obou kanálech,
20 – 20 000 Hz; jmenovitý výkon 90 wattů
na jeden kanál, minimální výkon RMS
s harmonickým zkreslením nižším než 0,09 %
z 250 miliwattů jmenovitého výkonu.
Zesilovač1)
Minimální výstupní výkon RMS
(6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
100 W + 100 W
Výstupní výkon v režimu stereo
(6 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
120 W + 120 W
Výstupní výkon v režimu surround2)
(6 ohmů, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0,9 %)
165 W na kanál
1)
Měřeno za následujících podmínek:
Oblast
Požadavky na napájení
USA, Kanada
120 V~, 60 Hz
Oceánie, Evropa
230 V~, 50 Hz
2) Referenční
výstupní výkon pro přední, středové,
prostorové, zadní prostorové a přední horní
reproduktory. V závislosti na nastavení zvukového
pole a na zdroji nemusí vystupovat žádný zvuk.
49CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Doplňující informace
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN
Zařízení (IEEE 802.11b/g/n) využívají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když používáte
zařízení BLUETOOTH v blízkosti zařízení
připojeného k bezdrátové síti LAN, může dojít
k elektromagnetickému rušení. To může mít
za následek snížení rychlosti přenosu dat,
vznik šumu či nemožnost připojení. Pokud
k tomu dojde, zkuste následující řešení:
 Používejte tento přijímač ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN.
 Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě
LAN, pokud v okruhu 10 metrů využíváte
zařízení Bluetooth.
 Nainstalujte tento receiver a zařízení
BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
masterpage: Right
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
masterpage: Left
Frekvenční odezva
Analogová
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB (při vyřazení
zvukového pole a ekvalizéru)
Vstup
Analogový
Citlivost: 500 mV / 50 kiloohmů
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitální (koaxiální)
Impedance: 75 ohmů
Odstup signál/šum: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitální (optický)
Odstup signál/šum: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Výstup (analogový)
ZONE 2
Napětí: 2 V / 1 kiloohm
SUBWOOFER
Napětí: 2 V / 1 kiloohm
Equalizer
Míra zesílení
±10 dB, krok 1 dB
Zařízení iPhone/iPad/iPod
3)
 Port (USB):
konektor USB typu A (pro připojení paměti USB)
Maximální proud
1A
INPUT SHORT (při vyřazení zvukového pole
a ekvalizéru)
4) Zatížená síť, úroveň vstupu.
Tuner pro pásmo FM
Rozsah ladění
Modely pro USA a Kanadu:
87,5 – 108,0 MHz (po 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5 – 108,0 MHz (po 50 kHz)
Anténa
Drátová anténa pro příjem v pásmu FM
Anténní svorky
75 ohmů, nesymetrické
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š, 75 ohmů
HDMI Video
Rozlišení
 480p/60 Hz
 576p/50 Hz
 720p/60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
 1080i/60 Hz, 50 Hz
 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 4K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz*
* VIDEO 1 podporuje pouze 8bitový formát 4K/
60p 4:2:0
Podpora
HDCP 2.2, HDR, 3D, Deep Color
(Deep Colour), ITU-R BT.2020, ARC
Technologie BLUETOOTH spolupracuje se
zařízeními iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, a iPod touch (5. a 6. generace).
Funkce AirPlay spolupracuje se zařízeními
iPhone, iPad a iPod touch využívajícími operační
systém iOS 4.3.3 nebo novější verzi, s počítači
Mac využívajícími operační systém OS X Mountain
Lion nebo novější a s počítači PC vybavenými
aplikací iTunes 10.2.2 nebo novější verzí.
S tímto přijímačem lze používat aplikaci SongPal
prostřednictvím připojení BLUETOOTH nebo
síťového připojení.
Přehrávání zařízení iPhone/iPad/iPod
prostřednictvím portu  (USB) není možné.
USB
Síť
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Kompatibilní standardy:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Zabezpečení:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Rádiová frekvence:
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 4.1
Výkon
Specifikace BLUETOOTH Power Class 1
Maximální komunikační rozsah
Zorné pole přibližně 30 m1)
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC, LDAC
50CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
masterpage: Right
Rozsah přenosu (A2DP)
20 – 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC
96 kHz při přenosu 990 kb/s)
20 – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
1)
Doplňující informace
Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech,
jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická elektřina,
bezdrátové telefony, citlivost příjmu, výkon
antény, operační systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
3) Kodek: Komprese audiosignálu a formát konverze
4)
Kodek dílčího pásma
Obecné
Požadavky na napájení
Oblast
Požadavky na napájení
USA, Kanada
120 V~, 60 Hz
Oceánie
230 V~, 50 Hz
Evropa
230 V~, 50/60 Hz
Příkon
240 W
Příkon (v pohotovostním režimu)
Evropské modely
0,4 W nebo méně (při nastavení [Control for
HDMI], [Standby Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby] a napájení všech zón
na [Off].)
Pohotovostní režim sítě (všechny drátové
síťové porty jsou zapojeny, všechny
bezdrátové síťové porty jsou aktivovány):
2,5 W
Ostatní modely
0,4 W nebo méně (při nastavení [Control for
HDMI], [Standby Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby], [Quick Start/Network
Standby] a napájení všech zón na [Off].)
Rozměry (šířka, výška, hloubka) (přibližně)
430 × 172 × 329,4 mm, včetně vyčnívajících
částí a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližně)
10,5 kg
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
51CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
masterpage: Left
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM
UŽIVATELEM (DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“). POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ
SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT.
Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Sony Corporation
(dále jen „společnost SONY“). Touto LICENČNÍ SMLOUVOU se řídí vaše práva a povinnosti ohledně softwaru
SONY dodávaného společností SONY, případně jejími poskytovateli licence třetí strany (včetně dceřiných
společností společnosti SONY) a jejich dceřiných společností (dále společně „DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“).
Smlouva se vztahuje i na veškeré aktualizace či upgrady poskytované společností SONY, na veškeré tištěné,
internetové či jiné elektronické dokumenty k tomuto softwaru a veškeré případné datové soubory vytvořené
pomocí tohoto softwaru (dále společně „SOFTWARE“).
Bez ohledu na výše uvedené platí, že pro jakýkoliv software, který je součástí SOFTWARU a na který se
vztahuje samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem (včetně obecné veřejné licence GNU a menší
obecné veřejné licence GNU), platí namísto podmínek této LICENČNÍ SMLOUVY příslušná samostatná licenční
smlouva s koncovým uživatelem v rozsahu, v němž to samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem
vyžaduje („VYLOUČENÝ SOFTWARE“).
LICENCE NA SOFTWARE
SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván. SOFTWARE je chráněn zákony a mezinárodními dohodami
o autorských právech a dalším duševním vlastnictví.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá práva k SOFTWARU (včetně obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku, hudby, textu a apletů,
které jsou součástí SOFTWARU) i právní nároky s ním spojené vlastní společnost SONY nebo jeden či více
DODAVATELŮ TŘETÍ STRANY.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost SONY vám uděluje omezenou licenci na používání SOFTWARU výhradně ve spojení s vaším
kompatibilním zařízením (dále jen „ZAŘÍZENÍ“) a pouze pro soukromé, nekomerční využívání. Společnost
SONY a DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY si výslovně vyhrazují všechna práva (včetně veškerých práv k duševnímu
vlastnictví) k SOFTWARU, která vám nebyla výslovně udělena touto LICENČNÍ SMLOUVOU.
POŽADAVKY A OMEZENÍ
SOFTWARE jako celek ani jeho část nesmíte kopírovat, publikovat, upravovat, dále distribuovat, pozměňovat,
dekompilovat, rozkládat, provádět na něm zpětnou analýzu nebo se snažit odvodit zdrojový kód, ani z něj
nesmíte vytvářet odvozená díla s výjimkou případů, kdy SOFTWARE vytváření takových odvozených děl
záměrně usnadňuje. Nesmíte pozměňovat funkce správy digitálních práv, které jsou součástí SOFTWARU, ani
do nich zasahovat. Nesmíte obcházet, měnit ani narušovat žádné funkce ani ochranné prvky SOFTWARU ani
žádné mechanismy operačně propojené se SOFTWAREM. Nesmíte oddělovat žádné jednotlivé komponenty
SOFTWARU za účelem použití na více ZAŘÍZENÍCH, pokud vám to výslovně nepovolí společnost SONY.
Nesmíte odstranit, pozměnit, zakrýt ani poničit žádné ochranné známky či oznámení nacházející se na
SOFTWARU. SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat, pronajmout, postoupit, převést či prodat ani na něj
nesmíte poskytnout sublicenci. Poskytování softwaru, síťových služeb a dalších produktů jiných, než je
SOFTWARE, na kterých závisí výkon SOFTWARU, může být na základě uvážení dodavatelů (tj. dodavatelů
softwaru, dodavatelů služeb či společnosti SONY) přerušeno či ukončeno. Společnost SONY a tito dodavatelé
nezaručují, že SOFTWARE, síťové služby a další produkty budou nadále dostupné nebo že budou v provozu
bez přerušení či úprav.
POUŽITÍ SOFTWARU VE SPOJENÍ S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI AUTORSKÝMI PRÁVY
Je možné, že budete moci SOFTWARE využít k prohlížení, ukládání, zpracování či používání obsahu
vytvořeného vámi nebo třetími stranami. Takový obsah může být chráněn autorským právem či dalšími
zákony o duševním vlastnictví, případně smlouvami. Souhlasíte s tím, že budete SOFTWARE používat pouze
v souladu se všemi zákony a smlouvami, které se na tento obsah vztahují. Berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že společnost SONY může učinit vhodná opatření za účelem ochrany autorských práv týkajících se
obsahu ukládaného, zpracovávaného či používaného SOFTWAREM. Mezi tato opatření patří mimo počítání
frekvence zálohování a obnovy dat prostřednictvím určitých funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší žádosti
o povolení obnovy dat a ukončení této LICENČNÍ SMLOUVY v případě, že SOFTWARE používáte
nezákonným způsobem.
52CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
masterpage: Right
OBSAHOVÁ SLUŽBA
ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ S OBSAHEM DOSTUPNÝM
PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ ČI VÍCE OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen „OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU SE ŘÍDÍ SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI DOTYČNÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD TYTO
PODMÍNKY NEPŘIJMETE, BUDOU VAŠE MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU OMEZENY. Berete na vědomí
a souhlasíte s tím, že určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím SOFTWARU mohou poskytovat třetí
strany, nad nimiž společnost SONY nemá kontrolu. POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ
K INTERNETU. OBSAHOVÁ SLUŽBA MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.
EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré předpisy a omezení týkající se exportu a reexportu, které platí v oblasti
či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE nepřesunete, ani neschválíte jeho přesun do země uvedené na seznamu
zakázaných zemí, ani s ním nenaložíte jiným způsobem, který by byl v rozporu s uvedenými předpisy a omezeními.
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu prodeji jako online
řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči poruchám, jakou vyžaduje například provoz
jaderných zařízení, letecké navigační a komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje pro přímou
záchranu života nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARU vést ke smrti, zranění osob či
vážnému poškození majetku nebo životního prostředí (dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY“). Společnost
SONY, všichni DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY a jejich dceřiné společnosti výslovně odmítají jakoukoli výslovně
uvedenou nebo předpokládanou záruku, povinnost či podmínku vhodnosti pro VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY.
VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE používáte na vlastní riziko a že za jeho používání nesete
odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje „TAK, JAK JE“, bez jakékoliv záruky, povinnosti či podmínky.
SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části společně dále jen „společnost
SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, POVINNOSTI ČI PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV
A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI
NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, (A) ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KTERÉHOKOLIV SOFTWARU,
SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ SOFTWARU BUDE SPRÁVNÝ
ČI BEZCHYBNÝ NEBO ŽE PŘÍPADNÉ ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, (C) ŽE SOFTWARE NEPOŠKODÍ JINÝ
SOFTWARE, HARDWARE ČI DATA,
(D) ŽE JAKÝKOLIV SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ INTERNETU) NEBO PRODUKTY (JINÉ NEŽ SOFTWARE),
NA NICHŽ VÝKON SOFTWARU ZÁVISÍ, BUDOU NADÁLE DOSTUPNÉ NEBO ŽE BUDOU V PROVOZU BEZ
PŘERUŠENÍ ČI ÚPRAV, A (E) OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ČI VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, POKUD JDE
O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINÉ CHARAKTERISTIKY.
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO AUTORIZOVANÝM
ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU, POVINNOST ČI PODMÍNKU ANI ŽÁDNÝM
ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE TUTO ZÁRUKU. POKUD SE PROKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ, BERETE NA
SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBNÝM SERVISEM, OPRAVOU ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE
UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBUDOU VZTAHOVAT.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části dále společně jen „společnost
SONY“) NERUČÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A PLYNOUCÍ
Z PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH
PODMÍNEK, NEDBALOSTI, PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZALOŽENÉ NA JAKÉMKOLI JINÉM
PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, VČETNĚ VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMŮ,
ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SOUVISEJÍCÍ HARDWARE, PROSTOJŮ A ZTRÁTY
ČASU UŽIVATELE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉHOKOLIV USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ
SMLOUVY OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ
VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ
VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEBUDE VZTAHOVAT.
53CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Doplňující informace
PŘIPOJENÍ K INTERNETU A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k určitým funkcím SOFTWARU může vyžadovat připojení
k internetu, za které nesete výhradní odpovědnost. Dále nesete výhradní odpovědnost za úhradu poplatků
třetím stranám, které souvisí s připojením k internetu, včetně poplatků poskytovateli internetových služeb
a poplatků za vysílací čas. Funkčnost SOFTWARU může být omezena v závislosti na možnostech, šířce pásma
či technických omezeních připojení k internetu a příslušné služby. Za poskytování, kvalitu a bezpečnost
připojení k internetu nese výhradní odpovědnost třetí strana, která takovou službu poskytuje.
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\050ADD.fm
masterpage: Left
FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE
Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY mohou SOFTWARE příležitostně automaticky aktualizovat
nebo jinak upravit, mimo jiné pro účely vylepšení bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zdokonalení funkcí,
a to v době, kdy komunikujete se serverem společnosti SONY nebo se servery třetích stran, případně při jiných
příležitostech. Tyto aktualizace a úpravy mohou smazat některé funkce či jiné aspekty SOFTWARU nebo
změnit jejich povahu. To se může týkat i funkcí, které možná využíváte. Berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že k těmto aktivitám může dojít dle výhradního uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může
podmínit další používání SOFTWARU úplnou instalací či přijetím těchto aktualizací a úprav. Pro účely této
LICENČNÍ SMLOUVY se má za to, že tyto aktualizace a úpravy jsou součástí SOFTWARU. Přijetím této LICENČNÍ
SMLOUVY s těmito aktualizacemi či úpravami souhlasíte.
ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE PRÁV, ODDĚLITELNOST
Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady ochrany osobních údajů uplatňované společností SONY, příležitostně
pozměněné a upravené, společně představují úplnou dohodu mezi vámi a společností SONY ohledně
SOFTWARU. Pokud společnost SONY neuplatňuje či neprosazuje některé právo či ustanovení této LICENČNÍ
SMLOUVY, nelze to vykládat tak, že se daného práva či ustanovení vzdává. Pokud bude některá část této
LICENČNÍ SMLOUVY shledána neplatnou, nezákonnou či nevymahatelnou, bude dané ustanovení
prosazováno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby byl zachován záměr LICENČNÍ SMLOUVY.
Ostatní části si zachovají úplnou platnost a účinnost.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato
LICENČNÍ SMLOUVA se řídí japonskými zákony, bez ohledu na případnou kolizi právních ustanovení. Veškeré
spory vzniklé z této LICENČNÍ SMLOUVY spadají pod výhradní místní příslušnost okresního soudu v japonském
Tokiu. Smluvní strany tímto vyjadřují souhlas s místní příslušností těchto soudů.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE PRÁVA EKVITY
Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že případné porušení či nedodržení LICENČNÍ SMLOUVY z vaší strany způsobí společnosti SONY
nenapravitelnou škodu, v případě které by byla peněžitá náhrada škody nedostatečná. Souhlasíte s tím, že
společnost SONY může získat takový soudně nařízený opravný prostředek nebo opravný prostředek podle
práva ekvity, který společnost SONY za daných okolností považuje za potřebný či vhodný. Společnost SONY
rovněž může provést jakékoliv zákonné či technické nápravné opatření za účelem prosazování LICENČNÍ
SMLOUVY, případně aby zabránila jejímu porušování. Společnost SONY může mimo jiné ukončit vaše
používání SOFTWARU, pokud se dle vlastního uvážení domnívá, že LICENČNÍ SMLOUVU porušujete nebo máte
v úmyslu ji porušit. Tyto opravné prostředky jdou nad rámec případných dalších opravných prostředků, které
pro společnost SONY vyplývají ze zákona, ze zvykového práva nebo ze smlouvy.
UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Pokud nebudete dodržovat podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, může ji společnost SONY ukončit, aniž by tím
byla dotčena další práva společnosti. V případě takovéhoto ukončení smlouvy musíte přestat používat
SOFTWARE a zničit veškeré jeho kopie.
DOPLNĚK
SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO POZMĚNIT KTEROUKOLI Z PODMÍNEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ NA WEBU, KTERÝ URČÍ, ZAŠLE E-MAILOVÉ
OZNÁMENÍ NA VÁMI UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU, ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU, BĚHEM
KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE UPGRADY/AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽIJE JINOU ZÁKONEM UZNANOU FORMU
OZNÁMENÍ. Pokud s tímto doplňkem nesouhlasíte, kontaktujte neprodleně společnost SONY a požádejte
o pokyny. Pokud budete nadále používat SOFTWARE i po datu účinnosti výše uvedeného oznámení, má se
za to, že s příslušnou změnou souhlasíte.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD TŘETÍCH STRAN
Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY je výslovně zamýšlenou oprávněnou osobou z řad třetích stran a má
právo vymáhat veškerá ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, pokud jde o SOFTWARE této strany.
Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ SMLOUVY, můžete písemně kontaktovat společnost SONY
na kontaktní adrese příslušné oblasti či země.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
54CZ
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
D:\2016_0062_Sony_WU-000758533_STR-DN1070\03_DTP\cz\010BCO.fm
©2016 Sony Corporation
masterpage: Left
4-583-748-13(1) (CS)
STR-DN1070
4-583-748-13(1)
Download PDF

advertising