Sony | STR-DB795 | Sony STR-DB795 Návod k obsluze

GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 1 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
2-148-931-11(1)
FM Stereo
FM/AM Receiver
Návod k obsluze
STR-DB795
©2004 Sony Corporation
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 2 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
VAROVÁNÍ
Abyste předešli možnému požáru
nebo nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte přístroj dešti
ani vlhkosti.
Abyste předešli vzniku ohně, nezakrývejte větrací
otvory na přístroji novinami, ubrusy na stůl, závěsy,
záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte
zapálené svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně
a na podobná místa).
O tomto návodu
• Pokyny, uváděné v tomto návodu k obsluze platí pro
model STR-DB795. Ověřte si model svého přístroje
podle štítku v pravém dolním rohu předního panelu.
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací
prvky na receiveru. Používat můžete také ovládací
prvky na přiloženém dálkovém ovladači, pokud mají
shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky
na receiveru. Podrobnosti o používání dálkového
ovladače, viz stránky 45–54.
O kódech oblastí
Kód oblasti receiveru, který jste si zakoupili, je
uveden v dolní části zadního panelu (viz níže
uvedený obrázek).
R
Nevyhazujte baterie do běžného
domovního odpadu; ale zlikvidujte
je správně jako chemický odpad.
L
IMPEDANCE SELECTOR
AC OUTLET
SURR
BACK
4
8
CENTER
AUDIO OUT
SUB WOOFER
Kromě modelu pro Evropu
ENERGY STAR® je obchodní značka
registrovaná v USA. Jako partner
programu ENERGY STAR® prohlašuje
společnost Sony, že tento výrobek
splňuje požadavky předpisů ENERGY
STAR® pro úsporu elektrické energie.
2-XXX-XXX-XX AA
Kód oblasti
Jakékoli případné rozdílnosti v ovládání
(v závislosti na kódu oblasti), jsou v textu jasně
vyznačeny, například “Pouze modely s kódem
oblasti AA”.
Tento receiver disponuje systémy Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” a symbol dvojitého písmene
"D" jsou obchodními značkami společnosti Dolby
Laboratories.
**“DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” a “DTS 96/24” jsou
obchodními značkami společnosti Digital Theater
Systems, Inc.
Poznámka k dodávanému
dálkovému ovladači
RM-PP413
Tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači není
dostupné pro ovládání receiveru.
2CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 3 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Obsah
Začínáme
1: Kontrola připojení vašich
komponentů ...................................... 4
1a: Připojení komponentů
s digitálními výstupními audio
zdířkami...................................... 6
1b: Připojení komponentů
s multikanálovými výstupními
audio zdířkami............................ 9
1c: Připojení komponentů,
vybavených pouze analogovými
audio zdířkami.......................... 11
2: Připojení antén .................................. 13
3: Připojení reprosoustav ...................... 14
4: Připojení síťového napájecího
kabelu.............................................. 16
5: Nastavení reprosoustav ..................... 17
6: Nastavení úrovní a vyvážení
reprosoustav.................................... 20
— TEST TONE (testovací signál)
Ovládání zesilovače
Volba komponentu................................ 21
Poslech vícekanálového zvuku ............. 21
— MULTI CH IN
Poslech radiopřijímače FM/AM ........... 22
Automatické uložení stanic
v pásmu FM .................................... 23
— AUTOBETICAL
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Ukládání rozhlasových stanic
na předvolby ................................... 23
Používání systému RDS (Radio Data
System) ........................................... 24
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Změna zobrazení na displeji ................. 26
O indikacích na displeji ........................ 27
Poslech prostorového
(surround) zvuku
Vychutnání zvuku o vyšší věrnosti....... 29
— AUTO FORMAT DIRECT
Volba zvukového pole .......................... 31
Volba režimu dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu ..... 33
— SURR BACK DECODING
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
Přepínání vstupního režimu audio pro
digitální komponenty...................... 35
— INPUT MODE
Přizpůsobení zvukových polí................ 35
Nastavení ekvalizéru............................. 37
Rozšířené možnosti nastavení .............. 37
Další možnosti ovládání
Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů .......................................... 41
Používání automatického vypnutí - Sleep
Timer .............................................. 42
Volba systému reprosoustav................. 42
Záznam ................................................. 43
Ovládací systém CONTROL A1II ....... 44
Ovládání prostřednictvím
dálkového ovladače
RM-PP413
Před použitím dálkového ovladače....... 45
Popis tlačítek na dálkovém ovladači .... 45
Volba příkazového režimu dálkového
ovladače.......................................... 49
Programování dálkového ovladače....... 50
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění...................... 53
Řešení problémů ................................... 53
Technické údaje.................................... 56
Přehled umístění ovládacích tlačítek
a stránek s odkazy .......................... 59
Index ..................................................... 60
Při použití pouze předních
reprosoustav.................................... 29
3CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 4 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Začínáme
1: Kontrola připojení vašich komponentů
Kroky 1a až 1c, začínající na straně 6 popisují, jak připojit vaše komponenty k tomuto receiveru.
Předtím než začnete, podívejte se na níže uvedenou část “Připojitelné komponenty”, kde jsou uvedeny
stránky, popisující, jak připojovat jednotlivé komponenty.
Po připojení všech svých komponentů přistupte k části “2: Připojení antén” (strana 13).
Připojitelné komponenty
Komponent, který má být připojen
Stránka
DVD přehrávač
S digitálním audio výstupem a)
6–7
S vícekanálovým audio výstupem b)
9–10
Pouze s analogovým audio výstupem c)
6–7
Televizor
S komponentním video vstupem d)
7 nebo 10
Pouze se vstupem S-Video nebo kompozitním video vstupem
12
Satelitní tuner
S digitálním audio výstupem a)
6–7
Pouze s analogovým audio výstupem c)
6–7
Přehrávač disků CD/Super Audio CD
S vícekanálovým audio výstupem b)
9
Pouze s analogovým audio výstupem c)
11
MD/Kazetový magnetofon
S digitálním audio výstupem a)
8
Pouze s analogovým audio výstupem c)
11
Analogový gramofon
9
Videorekordér, videokamera, videohry, atd.
12
a)
b)
c)
d)
4CZ
11
Vícekanálový dekodér
Model se zdířkami DIGITAL OPTICAL OUTPUT nebo DIGITAL COAXIAL OUTPUT, atd.
Model se zdířkami MULTI CH OUTPUT , atd. Toto zapojení se používá pro výstup zvuku, dekódovaného
prostřednictvím vestavěného vícekanálového dekodéru přes tento receiver.
Model, vybavený pouze zdířkami AUDIO OUT L/R, atd.
Model se vstupními zdířkami pro komponentní video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 5 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Požadované kabely
A Kabel Audio
Bílá (L)
Červená (R)
B Audio/video kabel
Žlutý (Video)
Bílý (Levý kanál/audio)
Červený (Pravý
kanál/audio)
C Kabel video
Žlutá
D Kabel S-video
E Optický digitální kabel
Začínáme
Vyobrazené zapojení na následujících stránkách předpokládá použití následujících doplňkových
propojovacích kabelů (A až H) (nejsou součástí příslušenství ).
F Koaxiální digitální kabel
G Monofonní audio kabel
Černý
Rada
Kabel Audio A je možno rozdělit na dvojici
monofonních audio kabelů G.
H Komponentní video kabel
Zelená
Modrá
Červená
Poznámky
• Před zahájením jakéhokoli zapojování vypněte všechny komponenty.
• Prověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli pískání a šumu.
• Při zapojování audio/video kabelu se ujistěte, že barevné označení kolíků příslušných konektorů odpovídá zdířkám
na komponentech: žlutá (video) do žluté; bílá (levý kanál, audio) do bílé; a červená (pravý kanál, audio) do červené.
• Při zapojování optických digitálních kabelů zasuňte konektory přímo do zdířky, až slyšitelně zapadnou do správné
polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte.
Pokud máte některé komponenty značky Sony se zdířkami
CONTROL A1II
Viz “Ovládací systém CONTROL A1II” na straně 44.
5CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 6 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
.
1a: Připojení komponentů s digitálními výstupními audio
zdířkami
Připojení DVD přehrávače, televizoru, nebo satelitního přijímače
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
1 Připojte audio kabely do zdířek audio.
DVD přehrávač
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
L
R
E*
DIGITAL
F*
A
COMPONENT VIDEO
OPTICAL
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
DVD
IN
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
TV/
SAT
IN
R
L
R
L
MONITOR
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
IN
MD/
TAPE
MD
OUT
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
VIDEO
1
OUT
OUT
MD
IN
OUT
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
R
SUB WOOFER CENTER
ANTENNA
MULTI CH IN
ANALOG
E
IN
DVD
IN
TV/
SAT
L
SA-CD/
CD
AUDIO
L
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelitní tuner
* Zapojte buď ke zdířce COAXIAL DVD IN nebo ke zdířce OPTICAL DVD IN. Doporučujeme vám zapojení
do zdířky COAXIAL DVD IN.
Poznámka
Budete-li chtít rovněž poslouchat zvuk ze svého televizoru, zapojte výstupní zdířky audio svého televizoru
ke zdířkám TV/SAT AUDIO IN na receiveru. V takovém případě nezapojujte video výstup svého televizoru
ke zdířkám TV/SAT VIDEO IN na receiveru.
6CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 7 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
2 Připojte video kabely do zdířek video.
Poznámka
Na tomto receiveru není možno převádět komponentní video signály na S-video nebo standardní video signály (nebo
naopak).
Satelitní tuner
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
DIGITAL
OPTICAL
DVD
IN
TV/
SAT
IN
Televizor
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
C
D
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
H
C
D
COMPONENT VIDEO
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
R
L
R
L
MONITOR
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
OUT
VIDEO
1
IN
OUT
OUT
MD
IN
MD
OUT
Začínáme
Následující vyobrazení ukazuje, jak připojit televizor nebo satelitní tuner a DVD přehrávač
s výstupními zdířkami COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Připojení televizoru se
vstupními zdířkami komponentní video umožňuje sledovat obraz vyšší kvality.
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
R
AUDIO
L
H
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
IN
DVD
IN
TV/
SAT
L
SA-CD/
CD
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
C
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
DVD přehrávač
pokračování
7CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 8 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Připojení minidiskového/kazetového magnetofonu nebo Super
Audio CD/CD přehrávače
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
MD/Kazetový magnetofon
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
IN
OUT
l
IN
OUT
DIGITAL
A
A
l
E
OUT
l
E
l
R
IN
COMPONENT VIDEO
OPTICAL
DVD
IN
TV/
SAT
IN
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
L
R
L
MONITOR
IN
MD
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
VIDEO
1
OUT
OUT
MD
OUT
OUT
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
F
IN
DVD
IN
TV/
SAT
L
SA-CD/
CD
R
AUDIO
L
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD/
CD přehrávač
Rada
Veškeré digitální audio zdířky jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Poznámka
Není možno pořizovat digitální nahrávky digitálních vícekanálových prostorových (surround) signálů.
8CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 9 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
1 Připojte audio kabely do zdířek audio.
Pokud je váš DVD nebo Super Audio CD přehrávač vybaven vícekanálovými výstupními zdířkami,
můžete jej zapojit ke zdířkám MULTI CH IN na tomto receiveru, abyste mohli vychutnat vícekanálový
zvuk. Alternativně je možno vstupní zdířky vícekanálového signálu použít pro zapojení externího
vícekanálového dekodéru.
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
DIGITAL
OPTICAL
DVD
IN
TV/
SAT
IN
COMPONENT VIDEO
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
L
R
L
MONITOR
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
OUT
IN
VIDEO
1
OUT
OUT
MD
IN
MD
OUT
Začínáme
1b: Připojení komponentů s multikanálovými výstupními
audio zdířkami
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
A A
FRONT
IN
DVD
IN
TV/
SAT
L
SA-CD/
CD
R
AUDIO
L
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
G G
SURROUND CENTER
L
R
MULTI CH OUT
SUB
WOOFER
DVD přehrávač,
Super Audio CD přehrávač,
Vícekanálový dekodér, apod.
Rada
Toto zapojení rovněž umožňuje poslech software s vícekanálovým zvukem, zaznamenaným v jiných formátech, než
Dolby Digital a DTS.
pokračování
9CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 10 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
2 Připojte video kabely do zdířek video.
Následující vyobrazení ukazuje, jak zapojit DVD přehrávač s výstupními zdířkami COMPONENT
VIDEO (Y,
PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Připojení televizoru se vstupními zdířkami komponentní video umožňuje
sledovat obraz vyšší kvality.
Poznámka
Na tomto receiveru není možno převádět komponentní video signály na S-video nebo standardní video signály (nebo
naopak).
DVD přehrávač
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
OPTICAL
Televizor
C
D
H
COMPONENT VIDEO
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
L
R
L
MONITOR
MD
IN
MD
OUT
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
OUT
IN
VIDEO
1
OUT
OUT
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
SUB WOOFER CENTER
ANTENNA
10CZ
MULTI CH IN
ANALOG
IN
DVD
IN
TV/
SAT
L
SA-CD/
CD
R
AUDIO
L
VIDEO
VIDEO
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
S-VIDEO
C
D
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 11 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Připojení audio komponentů
Začínáme
1c: Připojení komponentů, které jsou vybaveny pouze
analogovými audio zdířkami
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
Gramofon
A
DIGITAL
OPTICAL
DVD
IN
TV/
SAT
IN
COMPONENT VIDEO
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
R
L
R
L
MONITOR
MD
IN
OUT
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
VIDEO
1
IN
MD/
TAPE
OUT
MD
OUT
OUT
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
R
SUB WOOFER CENTER
L
TV/
SAT
VIDEO
VIDEO
A
A
S-VIDEO
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Super Audio CD/
CD přehrávač
AUDIO
l
OUT
A
DVD
IN
l
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
IN
L
SA-CD/
CD
LINE
L
L
R
R
MD/Kazetový
magnetofon
Poznámka
Pokud je váš gramofon vybaven uzemňovacím vodičem, připojte jej ke zdířce U SIGNAL GND.
pokračování
11CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 12 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Připojení video zařízení
Pokud svůj televizor zapojíte ke zdířkám MONITOR, můžete sledovat video ze zvoleného vstupu
(strana 21).Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
Videorekordér
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
Televizor
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
B
B
L
R
L
OUT
DIGITAL
OPTICAL
DVD
IN
Do zdířky
VIDEO 3
INPUT
(na předním
panelu)
TV/
SAT
IN
C
IN
COMPONENT VIDEO
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
L
R
L
MONITOR
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
OUT
IN
VIDEO
1
OUT
OUT
MD
IN
MD
OUT
D
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
SURR
SUB WOOFER CENTER
DVD
IN
R
AUDIO
L
TV/
SAT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
L
OUT
B, D
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Videokamera nebo
TV hra
12CZ
IN
IN
B
VIDEO
IN
L
ANTENNA
MULTI CH IN
ANALOG
IN
L
L
R
L
DVD
SA-CD/
CD
Videorekordér
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 13 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
2: Připojení antén
Smyčková anténa pro pásmo
AM (součást příslušenství)
Začínáme
Zapojte k receiveru dodanou smyčkovou anténu pro pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.
Drátová anténa pro
pásmo FM (součást
příslušenství)
DIGITAL
OPTICAL
DVD
IN
TV/
SAT
IN
COMPONENT VIDEO
CONTROL
A1 II
Y
PB/CB
/B−Y
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
TV/SAT
IN
DVD
IN
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
L
R
L
MONITOR
IN
MD
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
SIGNAL
GND
COAXIAL IN
VIDEO
1
OUT
OUT
MD
OUT
OUT
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
COAXIAL
DVD
SURR
R
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANALOG
ANTENNA
IN
DVD
IN
TV/
SAT
L
SA-CD/
CD
R
AUDIO
L
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
*
* Tvar konektoru se liší v závislosti na kódu oblasti.
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte smyčkovou anténu pro pásmo AM co nejdál od receiveru a ostatních
komponentů.
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM plně rozvinout.
• Po zapojení drátové antény pro pásmo FM ji pokud možno umístěte vodorovně.
• Zdířku U SIGNAL GND nepoužívejte pro uzemnění receiveru.
13CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 14 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
3:Připojení reprosoustav
Připojte k receiveru své reprosoustavy. Tento receiver umožňuje použití systému reprosoustav pro
7.1 kanálů.
Abyste mohli plně vychutnat vícekanálový zvuk jako v kině, vyžaduje prostorový (surround) zvuk
připojení pěti reprosoustav (dvou předních reprosoustav, střední reprosoustavy a dvou prostorových
(surround) reprosoustav) a subwooferu (5.1 kanálů).
Můžete poslouchat vysoce věrnou reprodukci software z disků DVD, zaznamenaných ve formátu
Surround EX, pokud zapojíte jednu další prostorovou zadní (surround) reprosoustavu (6.1 kanálů) nebo
dvě prostorové zadní (surround) reprosoustavy (7.1 kanálů) (viz “Volba režimu dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu” na straně 33).
Příklad konfigurace systému reprosoustav 7.1 kanálů
Střední reprosoustava
Přední reprosoustava (pravá)
Prostorová
(surround)
reprosoustava
(pravá)
Přední
reprosoustava (levá)
Subwoofer
Prostorová (surround)
reprosoustava (levá)
Zadní prostorová (surround)
reprosoustava (pravá)
Zadní prostorová (surround) reprosoustava (levá)
Rady
• Budete-li zapojovat systém reprosoustav pro 6.1 kanálů, umístěte zadní prostorovou (surround) reprosoustavu za poslechové místo
(viz část “Budete-li používat pouze jednu zadní prostorovou (surround) reprosoustavu” vyobrazení na straně 18).
• Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové signály, umístěte jej kamkoli budete chtít.
Impedance reprosoustav
Pro docílení nejlepšího možného vícekanálového prostorového (surround) zvuku připojte ke zdířkám
FRONT, CENTER, SURROUND a SURROUND BACK reprosoustavy s nominální impedancí 8*Ohmů
nebo vyšší, a volič impedance (IMPEDANCE SELECTOR) nastavte na hodnotu 8Ω”). Pokud si nejste jisti,
jakou impedanci mají vaše reprosoustavy, podívejte se do příslušného návodu k obsluze, který jste obdrželi
ke svým reprosoustavám. (Tato informace bývá často uvedena na zadní straně reprosoustavy.)
Alternativně můžete k některým nebo ke všem zdířkám připojit reprosoustavy s nominálními impedancemi
mezi 4 až 8 Ohmy. Nezapomeňte však volič nastavit IMPEDANCE SELECTOR do polohy “4Ω”, pokud
připojíte i pouze jedinou reprosoustavu s nominální impedancí mezi 4 a 8 Ohmy.
Poznámka
Před nastavením voliče impedance (IMPEDANCE SELECTOR) se ujistěte, že jste vypnuli napájení.
14CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 15 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Požadované kabely
B Monofonní audio kabel (není dodán)
(+)
(–)
Černý
Prostorová
(surround)
reprosoustava (levá)
E
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava (levá)**
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava (pravá)**
e E
e E
A
e
A
Střední
reprosoustava
E
A
Začínáme
A Kabely reprosoustav (nejsou dodány)
e
A
IMPEDANCE
SELECTOR
L R
R
L
IMPEDANCE SELECTOR
AC OUTLET
SURR
BACK
SURR
4
8
R
L
FRONT
B
CENTER
R
L
FRONT
A
AUDIO OUT
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B*
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Prostorová (surround)
reprosoustava
(pravá)
e E
Přední
reprosoustava
(pravá)
e
Přední
reprosoustava
(levá)
AUDIO
IN
Subwoofer
* Máte-li doplňující systém předních reprosoustav, zapojte jej ke zdířkám SPEAKERS FRONT B. Pak si budete
moci zvolit požadované přední reprosoustavy tlačítkem SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Podrobnosti - viz “Volba
systému reprosoustav” (na straně 42).
** Pokud připojíte pouze jednu zadní prostorovou (surround) reprosoustavu, připojte ji do zdířky SPEAKERS SURR
BACK L.
15CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 16 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Provedení výchozích operací
nastavení
4: Připojení síťového
napájecího kabelu
Před prvním použitím inicializujte receiver
provedením následujícího postupu.
Tento postup je rovněž možno použít
pro navrácení parametrů, jejichž hodnoty jste
změnili, na výchozí tovární hodnoty.
Síťový napájecí kabel zapojte do síťové
zásuvky.
1
IMPEDANCE SELECTOR
AC OUTLET
2
4
8
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
Podržte stisknuté tlačítko ?/1
po dobu 5 sekund.
Nápisy “PUSH” a “ENTER” se budou
střídavě zobrazovat na displeji.
3
Síťový
napájecí
kabel
16CZ
Do síťové
zásuvky
b
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Na displeji se na okamžik objeví nápis
“CLEARING”, a poté se objeví nápis
“CLEARED“.
Na výchozí tovární hodnoty se vrátí
následující parametry.
• Všechna nastavení v menu SP SETUP,
LEVEL, EQCUSTOMIZE a TUNER.
• Zvukové pole, uložené pro jednotlivé
vstupy a stanice na předvolbách.
• Všechny stanice na předvolbách.
• Všechny indexové názvy pro vstupy
a stanice na předvolbách.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 17 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
5: Nastavení reprosoustav
pro nastavení reprosoustavy pomocí
přiloženého “Průvodce pro snadné nastavení”.
1
2
3
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí
systému.
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky
“SP SETUP”.
Procházejte MENU pro volbu
požadované položky menu.
Pro další informace, viz “Parametry pro
nastavení reprosoustav”.
Poznámka
Některé položky pro nastavení reprosoustav mohou
být na displeji zobrazeny nevýrazně. To znamená,
že tyto parametry byly nastaveny automaticky
v důsledku jiných nastavení reprosoustav.
V závislosti na nastavení budete nebo nebudete
moci nastavovat určité reprosoustavy.
4
5
Otočením ovladače –/+ vyberte
parametr.
Zopakujte kroky 3 a 4, dokud
nenastavíte všechny položky, které
následují.
Parametry pro nastavení
reprosoustav
Výchozí nastavení jsou podtržena.
x XXXX SET (snadné nastavení
reprosoustavy)
• EASY SET
Své reprosoustavy můžete nastavit
automaticky, zvolíte-li předem nadefinovaný
zvukový vzor (viz přiložený “Průvodce
pro snadné nastavení”).
• NORM. SET
Zvolte pro ruční nastavení všech reprosoustav.
x SP PAT. XXX (Vzor pro nastavení
reprosoustavy)
Pokud zvolíte položku EASY SET, zvolíte vzor
pro nastavení reprosoustavy.Otočte ovladačem
–/+ pro volbu vzoru pro nastavení
reprosoustavy a stiskněte MEMORY/ENTER
pro vstup do výběru. Zkontrolujte svůj vzor
SW
(SUB WOOFER) (Volba subwooferu)
• YES
Pokud připojujete subwoofer, zvolte položku “YES”.
• NO
Pokud subwoofer nebudete připojovat, zvolte
položku “NO”. Přední reprosoustavy jsou
automaticky nastaveny na “LARGE”. Tím se
aktivuje obvod pro přesměrování hlubokých
tónů a signály kanálu LFE budou vystupovat
z těchto reprosoustav.
x
L
R
Začínáme
x
Menu SP SETUP můžete používat pro nastavení
velikosti a vzdálenosti reprosoustav,
připojených k tomuto systému.
(FRONT) (přední reprosoustavy)
• LARGE
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte hodnotu “LARGE”.
Obvykle zvolte hodnotu“LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený, nebo pokud při
použití vícekanálového zvuku pociťujete
nedostatek prostorového (surround) efektu,
zvolte možnost “SMALL” pro aktivaci
obvodu pro přesměrování hlubokých tónů
a pro výstup hlubokých tónů předního kanálu
ze subwooferu. Pokud jsou přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
“SMALL”, budou střední, prostorové
(surround) a zadní prostorové (surround)
reprosoustavy rovněž automaticky nastaveny
na hodnotu “SMALL” (pokud nebyly předtím
nastaveny na hodnotu “NO”).
x
C
(CENTER) (Střední reprosoustava)
• LARGE
Pokud připojíte velkou reprosoustavu, která
bude účinně reprodukovat hluboké frekvence,
zvolte hodnotu “LARGE”. Obvykle zvolte
hodnotu“LARGE”. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
“SMALL”, nebude možno střední
reprosoustavu nastavit na hodnotu “LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený, nebo pokud při
použití vícekanálového zvuku pociťujete
nedostatek prostorového (surround) efektu,
zvolte možnost “SMALL”, pro aktivaci
obvodu pro přesměrování hlubokých tónů
a pro výstup hlubokých tónů středního kanálu
z předních reprosoustav (pokud je nastavena
hodnota “LARGE”) nebo ze subwooferu.)
pokračování
17CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 18 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
• NO (pro všechny zdroje vyjma MULTI CH IN)
Pokud nebudete připojovat střední
reprosoustavu, zvolte položku “NO”. Zvuk
středního kanálu bude vystupovat z předních
reprosoustav (digitální smíchání).
• MIX (pro všechny zdroje vyjma MULTI CH IN)
Pokud nepřipojíte střední reprosoustavu ale
chcete smíchat zvuk středního kanálu,
vyberte “MIX”.
Tato možnost je dostupná, pouze když jsou
přední a prostorové (surround) reprosoustavy
nastaveny na “LARGE” analogové smíchání
(ANALOG DOWNMIX). V jiných případech
bude střední kanál smíchán digitálně
(DIGITAL DOWNMIX).
* Při použití zdrojů MULTI CH IN bude zvuk
středního kanálu reprodukován předními
reprosoustavami, i když zvolíte “NO” nebo “MIX”.
x
SR
SL
(SURROUND)
(prostorové (surround) reprosoustavy)
• LARGE
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte hodnotu “LARGE”.
Obvykle zvolte hodnotu“LARGE”.
Pokud jsou však přední reprosoustavy
nastaveny na hodnotu “SMALL”, nebude
možno prostorové (surround) reprosoustavy
nastavit na hodnotu “LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený, nebo pokud při
použití vícekanálového zvuku pociťujete
nedostatek prostorového (surround) efektu,
zvolte možnost “SMALL”, pro aktivaci
obvodu pro přesměrování hlubokých tónů
a pro výstup hlubokých tónů surround kanálu
z předních reprosoustav, pokud je nastavena
hodnota “LARGE”nebo ze subwooferu.
• NO
Pokud nebudete připojovat prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte položku “NO”.
x
Rada
Nastavení “LARGE” a “SMALL” pro jednotlivé
reprosoustavy určuje, zda bude vestavěný zvukový
procesor ořezávat hlubokotónový signál z tohoto
kanálu. Pokud je z kanálu ořezán hlubokotónový
signál, odešle obvod pro přesměrování hlubokých tónů
odpovídající hluboké frekvence do subwooferu nebo
do jiných “LARGE” reprosoustav.
Pokud je to však možné, je nejvhodnější, pokud se
"ořezání" frekvence neprovádí. Z tohoto důvodu
i při používání malých reprosoustav je můžete nastavit
na hodnotu “LARGE” chcete-li, aby z této
reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny. Na druhé
straně, pokud používáte velkou reprosoustavu, ale
nepřejete-li si, aby z této reprosoustavy vystupovaly
hluboké tóny, nastavte hodnotu “SMALL”.
Pokud je celková výstupní úroveň zvuku nižší než
preferujete, nastavte všechny reprosoustavy
na hodnotu “LARGE”. Pokud není hlubokých
frekvencí dostatek, můžete pro zdůraznění úrovně
hlubokých frekvencí použít ekvalizér. Pro nastavení
ekvalizéru - viz strana 37.
x
L
R
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost přední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3.0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k předním reprosoustavám (A).
Můžete nastavit vzdálenost od 1 metru do 7 metrů
s krokem 0,1 metru.
Pokud nejsou obě přední reprosoustavy umístěny ve
stejné vzdálenosti od poslechového místa, nastavte
vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
Budete-li používat pouze jednu zadní prostorovou
(surround) reprosoustavu
B
A
/ SB (SURR BACK)
(prostorové (surround) zadní reprosoustavy)
SBL
SBR
• DUAL
Pokud budete připojovat dvě zadní prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte možnost
“DUAL”. Zvuk bude vystupovat
v maximálním počtu 7.1 kanálů.
• SINGLE
Pokud budete připojovat pouze jednu zadní
prostorovou (surround) reprosoustavu, zvolte
18CZ
možnost “SINGLE”. Zvuk bude vystupovat
v maximálním počtu 6.1 kanálů.
• NO
Pokud nebudete připojovat zadní prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte položku “NO”.
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 19 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Budete-li používat dvě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy
(Úhel E by měl být stejný)
A
30˚
100˚-120˚
C
E
D
x
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
D
C
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost střední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3.0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa ke střední reprosoustavě. Můžete
nastavit vzdálenost od 1 metru do 7 metrů s krokem
0,1 metru.
x
SR
SL
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3.0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k prostorovým (surround)
reprosoustavám. Můžete nastavit vzdálenost
od 1 metru do 7 metrů s krokem 0,1 metru.
Pokud nejsou obě prostorové (surround) reprosoustavy
umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa,
nastavte vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
x
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost zadní prostorové
(surround) reprosoustavy)
SBL
SBR
SB
Výchozí nastavení: 3.0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k zadní prostorové (surround)
reprosoustavě. Můžete nastavit vzdálenost od 1 metru
do 7 metrů s krokem 0,1 metru.
Budete-li zapojovat dvě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, přičemž obě zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nejsou umístěny ve stejné
vzdálenosti od vašeho poslechového místa, nastavte
vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
Tento receiver umožňuje zadání umístění
reprosoustavy na základě vzdálenosti. Střední
reprosoustavu však není možno nastavit dále, než
přední reprosoustavy. Kromě toho, střední
reprosoustavu není možno nastavit o více než
1,5 metru blíž, než přední reprosoustavy.
Podobně platí, že prostorové (surround) reprosoustavy
by neměly být umístěny dále od poslechového místa,
než přední reprosoustavy. Navíc - reprosoustavy
nemohou být blíž, než ve vzdálenosti 4,5 metru.
Je to z toho důvodu, že nesprávné umístění
reprosoustavy nepřispívá k dobrému požitku
z poslechu prostorového (surround) zvuku.
Mějte prosím na paměti, že nastavení vzdálenosti
reprosoustavy na bližší vzdálenost, než je skutečné
umístění reprosoustav způsobuje prodlevu ve výstupu
zvuku z příslušné reprosoustavy. Jinými slovy,
reprosoustava bude znít, jako by byla mnohem dál.
Tak například, nastavením vzdálenosti střední
reprosoustavy o 1–2 metry blíž, než je její skutečná
poloha se vytvoří značně realistický pocit, jako byste
byli uvnitř obrazovky. Pokud nemůžete docílit
uspokojivý prostorový (surround) efekt, protože
prostorové (surround) reprosoustavy jsou příliš blízko,
vytvoří se nastavením kratší vzdálenosti prostorové
(surround) reprosoustavy, než je její skutečná
vzdálenost, větší zvukové jeviště.
Výsledkem nastavení těchto parametrů při poslechu se
často docílí mnohem lepší prostorový (surround) zvuk.
Vyzkoušejte to!
Začínáme
B
Rada
Rozšířené možnosti konfigurace
a nastavení reprosoustav
Pomocí menu CUSTOMIZE nastavte položku
“MENU” na hodnotu “MENU EXP.”. Toto vám
zpřístupňuje rozšířené nastavení obsahující
výšku prostorových (surround) reprosoustav.
Podrobnosti, týkající se položky “MENU”, viz
strana 37. Podrobnosti o nastavování položek viz strana 38.
19CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 20 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
6:Nastavení úrovní
a vyvážení reprosoustav
Nastavení úrovní a vyvážení reprosoustav
při poslechu testovacího signálu z vašeho
poslechového místa. Pro jeho nastavení použijte
dálkový ovladač.
Výstup testovacího signálu nebo zdroje zvuku je
možno nasměrovat do dvou sousedních
reprosoustav, a nastavit jejich vyvážení
a úroveň.
Nastavte položku “MENU” v menu
CUSTOMIZE na hodnotu “MENU EXP.”
(strana 37). Poté zvolte dvě reprosoustavy, které
chcete nastavit pomocí položky “P.NOISE”
nebo “P.AUDIO” v menu LEVEL (strana 40).
Rada
Poznámka
Receiver používá testovací signál o středové frekvenci
800 Hz.
Testovací signál není možno použít, pokud je použita
funkce ANALOG DIRECT nebo MULTI CH IN.
— TEST TONE
1
2
Stiskněte ?/1 na dálkovém ovladači
pro zapnutí receiveru.
Stiskněte tlačítko TEST TONE
na dálkovém ovladači.
Nápis “T.TONE” se zobrazí na displeji
a testovací signál začne postupně
vystupovat z jednotlivých reprosoustav.
3
Nastavte úrovně a vyvážení
reprosoustav prostřednictvím menu
LEVEL tak, aby úrovně testovacího
signálu byly u všech reprosoustav
stejné.
Podrobnosti o nastaveních menu LEVEL
viz strana 35.
Rady
• Pro nastavení úrovně všech reprosoustav
zároveň stiskněte tlačítko MASTER VOL +/–
na dálkovém ovladači nebo otáčejte ovladačem
MASTER VOLUME –/+ na receiveru.
• Pro nastavení můžete také použít –/+
na receiveru.
4
Po nastavení opět stiskněte tlačítko
TEST TONE.
Testovací signál se vypne.
Pro výstup testovacího signálu
pouze z určité reprosoustavy
Nastavte položku “T.TONE” v menu LEVEL
na hodnotu “FIX” (strana 35). Testovací signál
bude vystupovat pouze ze zvolené
reprosoustavy.
20CZ
Pro přesnější nastavení
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 21 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Ovládání zesilovače
Volba komponentu
Otáčením voliče INPUT SELECTOR
vyberte vstup.
DVD přehrávač
DVD
Zvuk je možno zvolit přímo z komponentů,
připojených ke zdířkám MULTI CH IN. Tak
budete moci vychutnat vysoce kvalitní
analogový zvuk ze zdrojů jako jsou DVD nebo
Super Audio CD. Viz také “D.PWR”
(strana 38).
Při použití tohoto vstupu nebudou aktivovány
prostorové (surround) efekty.
Satelitní tuner
TV/SAT
Stiskněte tlačítko MULTI CH IN.
MD nebo kazetový
magnetofon
MD/TAPE
Přehrávač disků CD nebo
Super Audio CD
SA-CD/CD
Vestavěný tuner (FM)
Tuner (FM)
Vestavěný tuner (AM)
Tuner (AM)
Gramofon
PHONO
Zvolený vstup se zobrazí na displeji.
Pro volbu
Displej
Videorekordér
VIDEO 1
neboVIDEO 2
Videokamera nebo TV hra VIDEO 3
2
3
— MULTI CH IN
Zapněte komponent a spusťte
přehrávání.
Otáčejte ovladačem MASTER
VOLUME –/+ pro nastavení hlasitosti.
Utlumení zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači.
Poznámky k používání sluchátek
• Po připojení sluchátek můžete zvolit pouze
následující zvuková pole (strana 34).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE THEATER
• Pokud jsou připojena sluchátka a používáte funkci
MULTI CH IN (viz “Poslech vícekanálového
zvuku”), nemusí být slyšet zvuk všech kanálů
v závislosti na nastavení reprosoustav.
Ovládání zesilovače
1
Poslech vícekanálového
zvuku
Pokud není připojena střední
reprosoustava nebo subwoofer
Pokud máte střední reprosoustavu nastavenu na
“NO” nebo “MIX”, nebo subwoofer na “NO”
v menu SP SETUP (strana 17), a aktivuje funkci
MULTI CH IN, zvuk analogové středové
reprosoustavy nebo subwooferu bude
reprodukován z předních reprosoustav.
Pokud svítí indikátor MULTI
CHANNEL DECODING
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
svítí ve chvíli, kdy receiver dekóduje
vícekanálové zdroje.
Tento indikátor se však nerozsvítí, zvolíte-li
režim 2CH STEREO.
21CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 22 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Poslech radiopřijímače
FM/AM
Prostřednictvím vestavěného tuneru můžete
poslouchat rozhlasové vysílání v pásmech FM
a AM. Před poslechem radiopřijímače
nezapomeňte k receiveru připojit antény pro
pásma FM a AM (viz strana 13).
Přímé ladění
Přímo zadejte frekvenci stanice pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
Podrobnosti o přiloženém dálkovém ovladači
naleznete v návodu k obsluze dodávaném
k tomuto ovladači.
1
Rada
Stupnice ladění se různí v závislosti na kódu oblasti
(viz následující tabulka). Podrobnosti o kódech oblastí,
viz strana 2.
Kód oblasti
FM
CEL, CEK, SP, AU, TW, 50 kHz
KR
AM
9 kHz
Automatické ladění
1
2
Otočením ovladače INPUT
SELECTOR vyberete položku FM
nebo AM.
Stiskněte tlačítko TUNING + nebo
TUNING –.
Stiskněte tlačítko TUNING + pro hledání
od nižších frekvencí směrem k vyšším
frekvencím; stiskněte tlačítko TUNING –
pro hledání od vyšších frekvencí směrem
k nižším frekvencím.
Jakmile je nalezena stanice, zastaví receiver
vyhledávání.
22CZ
Stiskněte opakovaně TUNER
na dálkovém ovladači pro volbu FM
nebo AM.
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR ne receiveru.
2
3
Stiskněte ALT, a pak stiskněte
D.TUNING na dálkovém ovladači.
Pomocí číselných tlačítek
na dálkovém ovladači zadejte
frekvenci.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Stiskněte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1.350 kHz
Stiskněte 1 b 3 b 5 b 0 b
Pokud máte naladěnu stanici v pásmu AM,
nastavte směr smyčkové antény pro pásmo
AM pro optimální příjem.
Pokud stanici není možno naladit,
začne zadané číslo blikat
Zkontrolujte, zda jste naladili správnou
frekvenci. Pokud ne, zopakujte krok 3. Pokud
zadané číslo stále bliká, není tato frekvence ve
vaší oblasti používána.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 23 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Automatické uložení
stanic v pásmu FM
— AUTOBETICAL
Tato funkce umožňuje uložení až 30 stanic
v pásmu FM a stanic FM RDS v abecedním
pořadí, aniž by se stanice opakovaly. Navíc jsou
ukládány pouze stanice s nejlepším signálem.
Budete-li chtít uložit stanice v pásmu FM nebo
AM jednu po druhé, viz “Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby” .
1
2
Na předvolby je možno uložit až 30 stanic
v pásmu FM nebo AM. Pak můžete stanice,
které často posloucháte, snadno naladit.
Ukládání rozhlasových stanic
na předvolby
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
Podržte stisknuté tlačítko MEMORY/
ENTER a stiskněte tlačítko ?/1
pro opětovné zapnutí receiveru.
Na displeji se zobrazí “AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhledá a uloží
všechny stanice FM a stanice FM RDS
ve vaší oblasti.
Pro stanice RDS tuner nejprve vyhledá
stanice, vysílající stejný program, a pak
uloží pouze stanice s nejlepším signálem.
Zvolené stanice RDS jsou seřazeny
abecedně podle názvu programu
(služba PS), a pak je jim přiřazen kód
předvolby (2 znaky). Pro další podrobnosti
- viz RDS, viz strana 24.
Běžné stanice v pásmu FM mají přiřazen
kód předvolby (2 znaky), který je uložen po
RDS stanici.
Po dokončení se na displeji na okamžik
zobrazí nápis “FINISH” a receiver se vrátí
do běžného režimu.
Poznámky
• V průběhu operace uspořádávání nestiskejte žádné
tlačítko na receiveru ani na dálkovém ovladači,
kromě ?/1.
• Pokud se přestěhujete do jiné oblasti, zopakujte tento
postup pro uložení stanic v této nové oblasti.
• Podrobnosti o naladění uložených stanic, viz
“Naladění na stanice předvoleb”.
• Pokud po naladění stanic tímto postupem změníte
umístění antény, nemusí být uložená nastavení
platná. Pokud se to stane, zopakujte znovu tento
postup pro naladění stanic.
3
Otočením ovladače INPUT SELECTOR
vyberete položku FM nebo AM.
Stanici, kterou chcete uložit
na předvolbu, nalaďte buď
prostřednictvím automatického
ladění (strana 22) nebo přímým
naladěním (strana 22).
Ovládání zesilovače
(Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK)
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Na displeji se na několik sekund zobrazí
“MEMORY”. Předtím, než nápis zmizí,
proveďte kroky 4 až 5.
4
Opakovaným stiskem PRESET
TUNING + nebo PRESET TUNING –
vyberete číslo předvolby stanice.
Pokud chcete přepnout stránku paměti,
stiskněte SHIFT na dálkovém ovladači.
Pokud indikátor “MEMORY” zmizí dříve,
než zvolíte číslo předvolby stanice, začněte
opět od kroku 3.
5
Stiskněte opět tlačítko MEMORY/
ENTER.
Stanice je uložena pod zvoleným číslem
předvolby.
Pokud nápis “MEMORY” zmizí dříve, než
stisknete tlačítko MEMORY/ENTER,
začněte znovu od kroku 3.
6
Zopakujte kroky 2 až 5 pro uložení
další stanice na předvolbu.
Naladění na stanice
předvoleb
1
Otočením ovladače INPUT
SELECTOR vyberete položku FM
nebo AM.
pokračování
23CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 24 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
PRESET TUNING + nebo PRESET
TUNING – pro volbu požadované
stanice na předvolbě.
Po každém stisknutí tlačítka můžete zvolit
číslo předvolby stanice následovně:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Pomocí dálkového ovladače
1 Opakovaným stiskem TUNER vyberte FM
nebo AM.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko
PRESET/CH/D.SKIP +/– pro volbu
požadované stanice na předvolbě.
Přímá volba stanice na předvolbě
Stiskněte numerická tlačítka
na dálkovém ovladači.
Naladí se stanice na předvolbě zvoleného čísla
na aktuální stránce paměti. Stiskněte opakovaně
SHIFT na dálkovém ovladači pro změnu stránky
paměti.
Používání systému RDS
(Radio Data SystemRDS)
(Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK)
Tento receiver umožňuje rovněž používání
systému RDS (Radio Data System), který
poskytuje rozhlasovým stanicím možnost
odesílat kromě běžného programového signálu
také doplňující informace. Můžete rovněž
zobrazovat informace RDS.
Příjem vysílání RDS
Zvolte stanici (v pásmu FM) buď
prostřednictvím přímého ladění
(strana 22), automatického naladění
(strana 22), nebo z předvolby (strana 23).
Pokud naladíte stanici, která poskytuje RDS
služby, rozsvítí se indikátor RDS, a na displeji se
zobrazí název programové služby.
Poznámka
Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS, nebo
pokud je signál stanice slabý.
Zobrazování RDS informací
Při příjmu RDS stanice stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka, se informace RDS
na displeji cyklicky změní tak, jak je uvedeno
dále:
PS (Název programové služby) nebo název
stanice na předvolběa) t Frekvenceb) t PTY
Indikace (Typ programu)c) t RT Indikace
(Radio text)d) t CT Indikace (Aktuální čas)
(ve formátu 24 hodin) t Aktuálně platné
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
a)
b)
c)
d)
24CZ
Tato informace se zobrazí pouze tehdy, pokud jsou
přijímána data PS nebo pokud je stanice na
předvolbě indexována.
Tato informace se rovněž zobrazí u FM stanic, které
nevysílají v systému RDS.
Typ právě vysílaného programu (viz strana 25).
Textové zprávy odesílané stanicí RDS.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 25 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Poznámky
Popis typů programu
Indikace typu
programu
Popis
NEWS
Zpravodajské programy
AFFAIRS
Tematické programy, které
prezentují aktuální zprávy
INFO
Programy, nabízející informace
o širokém spektru předmětů,
včetně spotřebitelských záležitostí
a lékařských rad
Indikace typu
programu
Popis
SOCIAL
Programy o lidech a věcech, které
je ovlivňují
RELIGION
Programy s náboženskou
tematikou
PHONE IN
Programy, v nichž veřejnost
prezentuje své názory a pohledy
prostřednictvím telefonu nebo
veřejného fóra
TRAVEL
Programy, týkající se cestování.
Nikoli pro oznámení, která jsou
součástí služby TP/TA
LEISURE
Programy, týkající se rekreačních
aktivit, jako je například
zahradničení, chytání ryb, vaření
a podobně
JAZZ
Jazzové programy
COUNTRY
Programy country hudby
NATION M
Programy, prezentující populární
hudbu země nebo regionu
SPORT
Sportovní programy
OLDIES
EDUCATE
Vzdělávací programy, jako jsou
například programy typu “jak na
to” a různé rady
Programy, prezentující hudbu
"oldies"
FOLK M
Programy folkové hudby
DOCUMENT
Investigativní záležitosti
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
NONE
CULTURE
Programy o národní nebo
regionální kultuře, jako například
jazyková a sociální témata
Jakýkoli jiný, nežli výše uvedený
program
SCIENCE
Programy o národních vědeckých
tématech a technologiích
VARIED
Ostatní typy programů, jako jsou
například rozhovory s celebritami,
panelové hry a komedie
POP M
Programy s populární hudbou
ROCK M
Programy s rockovou hudbou
EASY M
Snadno poslouchatelná hudba
LIGHT M
Instrumentální, vokální a sborová
hudba
CLASSICS
Provedení velkých orchestrálních
děl, komorní hudba, opera, atd.
OTHER M
Hudba, kterou není možno zařadit
do žádné z výše uvedených
kategorií, jako je například rhythm
& blues a reggae
WEATHER
Informace o počasí
FINANCE
Burzovní a finanční zprávy atd.
CHILDREN
Programy pro děti
Ovládání zesilovače
• Pokud je přijato nouzové hlášení, vydané vládními
úřady, bliká na displeji nápis, “ALARM”.
• Pokud stanice neposkytuje určitou službu RDS,
zobrazí se na displeji nápis “NO XX” (jako je
například “NO CT”).
• Pokud vysílá stanice data radiotextu, jsou tato
zobrazována se stejnou rychlostí, jako jsou vysílána
stanicí. Jakákoliv změna tohoto tempa se odráží
v rychlosti zobrazování těchto dat.
25CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 26 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Změna zobrazení
na displeji
Změna zobrazení na displeji
Můžete si zkontrolovat například zvukové pole
atd. , změníte-li informaci, zobrazenou
na displeji.
Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY, se
displej cyklicky změní, a to následovně.
Indexový název* t Název vstupu t Název
zvukového pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový název se zobrazuje pouze tehdy, pokud jste
jej přiřadili vstupu nebo stanici na předvolbě
(strana 41). Indexový název se nezobrazuje, pokud
byly zadány pouze mezery, pokud je shodný
s názvem vstupu.
26CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 27 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
O indikacích na displeji
2
3
SW
LFE
SP A ; DIGITAL EX ;PRO LOGIC IIx DTS-ES NEO:6
RDS MEMORY
SP B SLEEP OPT COAX
96/24 D.RANGE EQ STEREO MONO DIRECT
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
4
qf
5
qd qs
6
7
qa
8
q;
9
qg
A SW: Svítí, když je volba subwooferu
nastavena na “YES” (strana 17). Když tento
indikátor svítí, výstup LFE signálů nahraných
na disku je receiverem posílán nebo jsou
generovány nízkofrekvenční signály
do výstupu pro subwoofer. Tento indikátor
nesvítí v režimu 2CH STEREO.
B LFE: Rozsvítí se, pokud přehrávaný disk
obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect)
a je právě reprodukován signál kanálu LFE.
F DTS-ES 96/24: Indikátor “DTS” se
rozsvítí, pokud jsou na vstupu signály DTS.
Indikátor “DTS-ES” se rozsvítí, pokud jsou
na vstupu signály DTS-ES. Indikátor
“DTS 96/24” se rozsvítí, pokud receiver
dekóduje signály DTS se vzorkovací frekvencí
96 kHz/24 bitů.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu DTS
zkontrolujte, zda jste provedli digitální připojení,
a zda položka INPUT MODE není nastavena
na hodnotu “ANALOG” (strana 35).
C SP A/SP B: Rozsvítí se v závislosti
na nastavení použitého systému reprosoustav
(A nebo B). Zhasne po vypnutí výstupu
reprosoustavy, nebo po připojení sluchátek.
G NEO:6: Rozsvítí se, pokud je aktivní režim
dekódování DTS Neo:6 Cinema/Music.
D ;DIGITAL EX: Indikátor se rozsvítí, pokud
receiver dekóduje signály, zaznamenané ve
formátu Dolby Digital.
H Indikátory tuneru: Rozsvítí se při použití
receiveru k naladění stanic, atd. Viz stránky
22–25, kde je uvedeno ovládání tuneru.
E ;PRO LOGIC IIx: Indikátor “; PRO
LOGIC” se rozsvítí, pokud receiver použije
zpracování signálů Pro Logic na
dvoukanálové signály, aby vystupovaly
signály středního a prostorového (surround)
kanálu. Indikátor “; PRO LOGIC II” se
rozsvítí, pokud je aktivní dekodér Pro Logic II
Movie/Music/Game. Když je aktivován
dekodér Pro Logic IIx Movie/Music/Game,
rozsvítí se “; PRO LOGIC IIx”. Tyto
indikátory ovšem nesvítí, pokud je středová
a prostorová (surround) reprosoustava
nastavena na “NO” a zvolíte zvukové pole
tlačítkem A.F.D..
I DIRECT: Rozsvítí se, pokud je aktivována
funkce ANALOG DIRECT.
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic IIx nepracuje
pro signály ve formátu DTS a pro signály
s vyšším vzorkovacím kmitočtem než 48 kHz.
Ovládání zesilovače
1
J EQ: Rozsvítí se, pokud je aktivován
ekvalizér.
K D.RANGE: Rozsvítí se, pokud je aktivována
komprese dynamického rozsahu (strana 41).
L COAX: Rozsvítí se, pokud je vstupním
signálem digitální signál, vstupující ze zdířky
COAXIAL.
M OPT: Rozsvítí se, pokud je vstupním
signálem digitální signál, vstupující ze zdířky
OPTICAL.
N SLEEP: Rozsvítí se, pokud je aktivováno
automatické usínání (sleep timer).
pokračování
27CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 28 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
O Indikátory přehrávaného kanálu:
Písmena (L, C, R, atd.) indikují přehrávané
kanály. Rámečky kolem písmen se mění podle
toho, jak receiver mixuje zdrojový zvuk
(na základě nastavení reprosoustav).
L (levý přední), R (pravý přední), C (střední
(monofonní)), SL (prostorový (surround)
levý), SR (prostorový (surround) pravý),
S (prostorový (surround) pravý (monofonní
nebo prostorové (surround) složky, získané
zpracováním Pro Logic)), SB (zadní
prostorový (surround)) Zadní (prostorové
(surround) složky, získané dekódováním
6.1 kanálů)), SBL (Levý zadní prostorový
(surround)), SBR (Pravý zadní prostorový
(surround))
Příklad:
Formát záznamu (Přední/Prostorový (Surround)):
3/2
Výstupní kanál : Bez prostorových (surround)
reprosoustav
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
28CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 29 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
3
Poslech prostorového (surround)
zvuku
Při použití pouze předních
reprosoustav
Poslech dvoukanálových
stereofonních zdrojů (2CH
STEREO)
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje
zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové (surround) formáty
jsou mixovány do dvou kanálů.
— AUTO FORMAT DIRECT
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
zvolit požadovaný režim dekódování, potřebný
pro váš audio zvuk.
Režim A.F.D.
(Displej)
Režim dekódování
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Podle kódování
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Stiskněte tlačítko 2CH.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Na displeji se zobrazí indikace “2CH ST.”
a receiver se přepne do režimu 2CH STEREO.
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
Poznámka
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
V režimu 2CH STEREO nebude ze subwooferu
vystupovat žádný zvuk. Pro poslech dvoukanálových
stereofonních zdrojů prostřednictvím levé a pravé přední
reprosoustavy a subwooferu nastavte režim A.F.D.
Poslech zvuku analogovou
cestou (ANALOG DIRECT)
Poslech prostorového (surround) zvuku
V tomto režimu vystupuje z receiveru pouze
zvuk z levé a pravé přední reprosoustavy.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
Vychutnání zvuku o vyšší
věrnosti
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
Zvuk ze zvoleného vstupu můžete přepnout
do dvoukanálového analogového vstupu. Tato
funkce vám umožňuje vychutnat vysoce kvalitní
zvuk z analogových vstupů. Viz také“D.PWR”
na straně 38.
Při použití této funkce je možné nastavit pouze
hlasitost a vyvážení předních reprosoustav.
1
2
Otáčením ovladače INPUT SELECTOR
vyberte vstup, který chcete poslouchat
analogovou cestou.
Stiskněte tlačítko DIRECT.
Na displeji se zobrazí “A.DIRECT” a zvuk
je reprodukován analogovou cestou.
Poznámky
• Pokud přepnete zvukové pole, je tato funkce zrušena
(strany 29-32).
• Pokud je používána tato funkce, není možné spustit
testovací tón.
pokračování
29CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 30 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Automatické dekódování
vstupního audio signálu
V tomto režimu receiver automaticky detekuje
typ vstupujícího audio signálu (Dolby Digital,
DTS, standardní dvoukanálový stereofonní,
atd.), a podle potřeby provádí příslušné
dekódování. Tento režim prezentuje zvuk
v takové podobě, jak byl zaznamenán/
zakódován, aniž by k němu byly přidávány
jakékoli prostorové (surround) efekty. Pokud
však nejsou k dispozici žádné hlubokotónové
signály (Dolby Digital LFE, atd.), bude se
vytvářet nízkofrekvenční signál pro výstup
do subwooferu.
Stiskněte opakovaně tlačítko A.F.D.
pro volbu položky “A.F.D. AUTO”.
Receiver automaticky detekuje typ vstupujícího
audio signálu, a podle potřeby provádí příslušné
dekódování.
Rada
Ve většině případů poskytuje položka “A.F.D. AUTO”
nejvhodnější dekódování. Můžete rovněž používat
položku SURR BACK DECODING (strana 33), aby
vstupní proud odpovídal režimu, který preferujete.
Poslech stereofonního zvuku
ve vícekanálovém režimu
(režim dekódování 2 kanálů)
Tento režim umožňuje specifikovat typ
dekódování pro dvoukanálové zdroje zvuku.
Tento receiver je schopen reprodukovat
dvoukanálový zvuk ve formátu pěti kanálů
prostřednictvím Dolby Pro Logic II; 7 kanálů
prostřednictvím režimu Dolby Pro Logic IIx;
6 kanálů prostřednictvím režimu DTS Neo:6;
nebo 4 kanálů prostřednictvím režimu Dolby
Pro Logic. Avšak zdroje DTS 2CH nejsou
dekódovány prostřednictvím režimu DTS
Neo:6; vystupují pouze ve dvoukanálové
podobě.
Stiskněte opakovaně tlačítko A.F.D. pro
volbu režimu dekódování 2 kanálů.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Provádí se dekódování Dolby Pro Logic. Zdroj
zaznamenaný ve dvoukanálové podobě je dekódován
do formátu 4.1 kanálů.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Movie. Toto nastavení je ideální pro filmy,
zakódované ve formátu Dolby Surround. Kromě toho
je tento režim schopen reprodukovat zvuk ve formátu
5.1 kanálů (pro sledování dabovaného videa nebo
starých filmů).
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Music. Toto nastavení je ideální pro normální
stereofonní zdroje, jako jsou například CD.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Game. Toto nastavení je ideální pro videohry.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Movie. Toto nastavení rozšiřuje Dolby Pro Logic II
Movie nebo Dolby Digital 5.1 na diskrétní zvukové
kanály 7.1.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Music. V tomto nastavení se sdílí tvrdé “zpětné” efekty
všemi prostorovými (surround) reprosoustavami.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Game. Při tomto nastavení speciální efekty s "plným
zásahem" přechází mezi reprosoustavami.
30CZ
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 31 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic IIx nepracuje pro signály
ve formátu DTS a pro signály s vyšším vzorkovacím
kmitočtem než 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Cinema.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Pokud máte připojen subwoofer
Pokud má audio signál podobu dvoukanálového
stereofonního zvuku nebo pokud zdrojový
signál neobsahuje signál LFE, vytváří receiver
nízkofrekvenční signál pro výstup
do subwooferu. Nízkofrekvenční signál však
není vytvářen, pokud je zvolen formát “Neo:6
Cinema” nebo “Neo:6 Music”.
Přednosti prostorového (surround) zvuku
můžete využívat jednoduchým zvolením
některého z předprogramovaných zvukových
polí receiveru. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk jako v normálním
kině, a přinášejí ho až do vašeho domova.
Volba zvukového pole pro
filmy
Stiskněte opakovaně tlačítko MOVIE pro
volbu požadovaného zvukového pole.
Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.
Zvukové pole
Displej
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
Několik slov o režimu DCS
(Digital Cinema Sound)
Poslech prostorového (surround) zvuku
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Music.
Toto nastavení je ideální pro normální stereofonní
zdroje, jako jsou například CD.
Volba zvukového pole
Zvuková pole označená symbolem DCS
používají technologii DCS.
Režim DCS představuje název pro prostorovou
(surround) technologii pro domácí kino,
vyvinutou společností Sony. Režim DCS
používá technologii DSP (Digital Signal
Processor) pro reprodukování zvukové
charakteristiky skutečného stříhacího filmového
studia v Hollywoodu.
Při domácí reprodukci režim DCS vytváří
mohutný efekt kina, který napodobuje
uměleckou kombinaci zvuku a akce tak, jak byla
zamýšlena režisérem filmu.
x C.ST.EX A(CINEMA STUDIO EX A) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního
filmového studia Sony Pictures Entertainment “Cary
Grant Theater”. Toto je standardní režim, skvělý pro
sledování většiny typů filmů.
x C.ST.EX B(CINEMA STUDIO EX B) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního
filmového studia Sony Pictures Entertainment “Kim
Novak Theater”. Tento režim je ideální pro sledování
pokračování
31CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 32 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
filmů science-fiction nebo akčních filmů se spoustou
zvukových efektů.
x C.ST.EX C(CINEMA STUDIO EX C) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro
nahrávání filmové hudby Sony Pictures Entertainment.
Tento režim je ideální pro sledování muzikálů nebo
klasických filmů, kde je ve zvukovém doprovodu
hodně hudby.
x V. M. DIM(VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Z jediné dvojice skutečných prostorových (surround)
reprosoustav se vytváří 5 sad virtuálních reprosoustav.
Stiskněte opakovaně tlačítko MUSIC pro
volbu požadovaného zvukového pole.
Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.
Zvukové pole
Displej
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
Několik slov o režimech CINEMA
STUDIO EX
x HALL
Režimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné pro
sledování filmů na DVD (atd.),
s vícekanálovými prostorovými (surround)
efekty. Je možno reprodukovat zvukovou
charakteristiku dabingového studia Sony
Pictures Entertainment ve vašem domově.
Režimy CINEMA STUDIO EX sestávají ze
třech následujících elementů.
• Virtual Multi Dimension
Z jediné dvojice skutečných prostorových
(surround) reprosoustav se vytváří 5 sad
virtuálních reprosoustav.
• Screen Depth Matching
Vytváří se dojem, že zvuk vychází ze středu
obrazovky, podobně jak tomu bývá v kinech.
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukuje se typ ozvěny (odrazu), jaký
bývá v kinech.
Režimy CINEMA STUDIO EX integrují
současně všechny tyto tři elementy.
x JAZZ(JAZZ CLUB)
Rada
Formát kódování záznamu na disku DVD můžete
identifikovat podle loga na obalu disku.
–
: Disky Dolby Digital
–
: Programy, zakódované ve formátu
Dolby Surround
–
: Programy, zakódované ve formátu DTS
Digital Surround
Poznámky
• Efekty, poskytované virtuálními reprosoustavami mohou
způsobovat zvýšení šumu v přehrávaném signálu.
• Při poslechu zvukových efektů, které využívají
virtuální reprosoustavy, nebudete moci slyšet žádný
zvuk přicházející přímo z prostorových (surround)
reprosoustav.
32CZ
Volba zvukového pole pro
poslech hudby
Reprodukuje akustiku klasického koncertního sálu.
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reprodukuje akustiku živého koncertu se 300 místy.
Pokud jsou připojena sluchátka
Můžete zvolit pouze následující zvuková pole.
x HEADPHONE (2CH)
Zvuk vystupuje ve dvoukanálové formě (stereo).
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje zcela
obcházejí zpracování zvukového pole a vícekanálové
prostorové (surround) formáty jsou mixovány do dvou
kanálů.
x HEADPHONE THEATER DCS
Při poslechu na sluchátka poskytuje zážitek jako
v prostředí kina.
Poznámka
Pokud připojíte sluchátka ve chvíli, kdy je zvukové
pole aktivní, přepne se systém automaticky do režimu
HEADPHONE (2CH) , pokud používáte zvukové
pole, zvolené tlačítkem 2CH nebo A.F.D., nebo
do režimu HEADPHONE THEATER , pokud
používáte zvukové pole, zvolené tlačítkem MOVIE
nebo MUSIC.
Pro vypnutí prostorového
(surround) efektu
Stiskněte tlačítko 2CH nebo A.F.D.
Poznámka
Některá zvuková pole nepracují v případě PCM
signálů se vzorkováním 96 kHz.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 33 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Volba režimu dekódování
zadního prostorového
(surround) kanálu
— SURR BACK DECODING
Stiskněte opakovaně tlačítko SURR
BACK DECODING pro volbu režimu
dekódování zadního prostorového
(surround) kanálu.
Podrobnosti - viz “Jak zvolit režim dekódování
zadního prostorového (surround) kanálu” na
straně 34.
Poslech prostorového (surround) zvuku
Tato funkce umožňuje zvolit režim dekódování
pro zadní prostorové (surround) signály
u vícekanálového vstupního proudu.
Po dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu, zaznamenaného na disku DVD (atd.)
ve formátu Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1, atd., můžete vychutnat
prostorový (surround) zvuk tak, jak byl
zamýšlen tvůrci filmu.
Rada
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu můžete zvolit položkou “SB XXXX” v menu
CUSTOMIZE (strana 38).
Poznámka
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu můžete zvolit pouze tehdy, pokud je zvolen
režim A.F.D.
33CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 34 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Jak zvolit režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu
Požadovaný režim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu můžete zvolit v souladu se
vstupním proudem.
Zvolíte-li “OFF”
Dekódování zadního prostorového (surround) signálu se neprovádí.
Zvolíte-li “AUTO”
Pokud vstupní proud obsahuje příznak dekódování 6.1 kanálů a), aplikuje se pro dekódování zadního
prostorového (surround) signálu příslušný dekodér.
Vstupní proud
Výstupní kanál
Použitý dekodér zadního prostorového (surround)
signálu
Dolby Digital 5.1
5.1
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
Maticový dekodér DTS
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
Diskrétní dekodér DTS
Dolby Digital EXb)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Matrix 6.1c)
7.1
Maticový dekodér DTS
DTS-ES Discrete 6.1d)
7.1
Diskrétní dekodér DTS
Zvolíte-li “ON”
Pro dekódování zadních prostorových signálů bez ohledu na příznak dekódování 6.1 kanálů a), je
použito Dolby Digital EX, pokud je výstup směrován do 6.1 kanálů a Dolby Digital EX nebo Dolby
Pro Logic IIx, pokud je výstup směrován do 7.1 kanálů.
Vstupní proud
Výstupní kanál
Dolby Digital 5.1
6.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1
7.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s Dolby Digital EX
a)
b)
c)
d)
34CZ
Použitý dekodér zadního prostorového (surround)
signálu
Příznak dekódování 6.1 kanálů představuje informaci, zaznamenanou v software, například na disku DVD.
Disk DVD Dolby Digital, který obsahuje příznak Surround EX. Webová stránka společnosti Dolby Corporation
vám může pomoci při rozpoznání filmů Surround EX.
Software zakódovaný s příznakem, označujícím, že jsou k dispozici jak signály Surround EX, tak signály
5.1 kanálů.
Software zakódovaný jednak se signály 5.1 kanálů, tak s rozšířeným proudem, určeným pro návrat těchto signálů
do diskrétních 6.1 kanálů. Diskrétní 6.1 kanály představují specifické signály u disku DVD, které se nepoužívají
v kinech.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 35 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
Přepínání vstupního
režimu audio pro digitální
komponenty
Vstupní režim audio je možno přepínat
u komponentů, které jsou vybaveny digitálními
vstupními zdířkami audio.
1
2
Prostřednictvím menu LEVEL můžete
přizpůsobit zvuková pole tak, aby vyhovovala
vaši konkrétní poslechové situaci.
Poznámka k zobrazovaným položkám
Položky, které je možno nastavovat v jednotlivých
menu, se mohou různit v závislosti na zvukovém poli.
Některé parametry se mohou zobrazovat nevýrazně.
To znamená, že zvolený parametr je buď nedostupný,
nebo je jeho hodnota pevná a neměnitelná.
Otočením ovladače INPUT
SELECTOR vyberte vstup.
Nastavení menu úrovně
LEVEL
Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT
MODE pro volbu vstupního režimu
audio.
Můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých
reprosoustav. Tato nastavení budou aplikována
na všechna zvuková pole.
Zvolený vstupní režim audio se zobrazí
na displeji.
1
Vstupní režimy audio
• AUTO IN
Je dána priorita analogovým zvukovým
signálům vstupujícím do zdířek AUDIO IN
(L/R), když nejsou přítomny žádné digitální
zvukové signály.
• COAX IN
Specifikuje vstup digitálních audio signálů
na vstupních zdířkách DIGITAL COAXIAL.
• OPT IN
Specifikuje vstup digitálních audio signálů na
vstupních zdířkách DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Specifikuje vstup analogových audio signálů
na vstupních zdířkách AUDIO IN (L/R).
2
3
Spusťte přehrávání zdroje,
zakódovaného s vícekanálovými
prostorovými (surround) efekty (DVD,
atd.).
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “LEVEL”.
Otočte ovladačem MENU pro volbu
parametru.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
— INPUT MODE
Přizpůsobení zvukových
polí
Podrobnosti - viz “Parametry menu
LEVEL”.
4
5
Poslouchejte zvuk, a otočte
ovladačem –/+ pro nastavení
zvoleného parametru.
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
dalších parametrů.
Parametry menu LEVEL
x T.TONE (Test Tone)
Výchozí nastavení: OFF
Umožňuje zapnout výstup testovacího signálu
postupně pro jednotlivé reprosoustavy. Pokud
nastavíte na “AUTO”, testovací tón bude
reprodukován automaticky všemi reprosoustavami.
Při nastavení na hodnotu “FIX” můžete zvolit, ze které
reprosoustavy má testovací signál vycházet.
pokračování
35CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 36 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
x BAL. XXXX (Vyvážení předních
reprosoustav)
Výchozí nastavení: 0 (BALANCE)
Nastavení vyvážení mezi levou a pravou přední
reprosoustavou. Rozsah je možno nastavit v rozmezí
(+1 až +16), BALANCE (0), (+1 až +16) v 33 krocích.
x CTR XXX.X dB
(Vyvážení střední reprosoustavy)
x SUR.L. XXX.X dB
(Úroveň levé prostorové (surround)
reprosoustavy)
x SUR.R. XXX.X dB
(Úroveň pravé prostorové (surround)
reprosoustavy)
x SB XXX.X dB
(Úroveň zadní prostorové (surround)
reprosoustavy)*
x SBL XXX.X dB
(Úroveň levé prostorové (surround)
reprosoustavy)**
x SBR XXX.X dB
(Úroveň pravé prostorové (surround)
reprosoustavy)**
x S.W. XXX.X dB
(Úroveň Subwooferu)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tento parametr je možno nastavit v rozsahu od –20 dB
do +10 dB s krokem 0,5 dB.
x MULTI CH IN S.W. XXX dB
(Úroveň vícekanálového subwooferu)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tato funkce umožňuje zvýšit úroveň parametru
MULTI CH IN kanálu subwooferu o +10 dB. Toto
nastavení může být nezbytné při připojení DVD
přehrávače ke zdířkám MULTI CH IN. Úroveň
subwooferu z DVD přehrávačů je o 10 dB nižší, než
u přehrávačů Super Audio CD.
* Pouze zadní prostorová (surround) reprosoustava je
nastavena na hodnotu “SINGLE” v menu SP
SETUP .
** Pouze zadní prostorová (surround) reprosoustava je
nastavena na hodnotu “DUAL” v menu SP SETUP .
x EFCT. XXX (Úroveň efektu)
Výchozí nastavení: STD
Tento parametr umožňuje nastavení velikosti
prostorového (surround) efektu.
Poznámka
Pokud je zvoleno některé z následujících zvukových
polí, nebude ze subwooferu vycházet žádný zvuk,
pokud jsou všechny reprosoustavy nastaveny
na hodnotu “LARGE” v menu SP SETUP. Zvuk však
bude ze subwooferu vycházet, pokud digitální vstupní
signály obsahují signály LFE (Low Frequency Effect),
36CZ
nebo pokud jsou přední, střední nebo prostorové
(surround) reprosoustavy nastaveny na hodnotu
“SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
Pro rozšířené možnosti nastavení
menu LEVEL
Použijte menu CUSTOMIZE a nastavte položku
“MENU” na hodnotu “MENU EXP.”, aby se
zapnuly možnosti rozšířeného nastavení.
Podrobnosti, týkající se položky “MENU”, viz
strana 37. Podrobnosti o nastavování položek viz strana 40.
Resetování zvukových polí
na výchozí hodnoty
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
přístroje.
Podržte stisknuté tlačítko 2CH,
a stiskněte tlačítko ?/1.
Na displeji se zobrazí “SF. CLR.” a všechna
zvuková pole se vrátí ke svým výchozím
hodnotám.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 37 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Nastavení ekvalizéru
Pomocí menu EQ můžete nastavit tonální
kvalitu zvuku (hloubky, výšky) pro každou
reprosoustavu.
Bass (hloubky)
Treble (výšky)
Úroveň
(dB)
3
4
5
Frekvence
(Hz)
Spusťte přehrávání zdroje,
zakódovaného s vícekanálovými
prostorovými (surround) efekty (DVD,
atd.).
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “EQ”.
Otočte ovladačem MENU pro volbu
parametru.
1
2
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “CUSTOM”.
Otočte ovladačem MENU pro volbu
parametru.
Podrobnosti - viz “Parametry menu
CUSTOMIZE”.
3
4
Otočte ovladačem –/+ pro nastavení
zvoleného parametru.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
dalších parametrů.
Podrobnosti - viz níže uvedená část viz
“Parametry menu EQ”.
Parametry menu CUSTOMIZE
Poslouchejte zvuk a otočte
ovladačem –/+ pro nastavení
zvoleného parametru.
x MENU (Rozšířené možnosti menu)
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
dalších parametrů.
Poznámka
Pokud systém dekóduje signály PCM 96 kHz nebo
když je použito dekódování DTS 96/24, DTS-ES
Matrix nebo DTS Neo:6, není možné nastavovat
ekvalizér.
Parametry menu EQ
x EQ
Výchozí nastavení: OFF
Zvolte možnost “ON” pro aktivaci ekvalizéru.
R BASS XXX.X dB
x L
(Úroveň hloubek přední reprosoustavy)
R TREB. XXX.X dB
x L
(Úroveň výšek přední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tento parametr je možno nastavit v rozsahu od –10 dB
do +10 dB s krokem 1 dB.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• MENU EXP.
Zobrazí se rozšiřující parametry pro menu SP
SETUP a LEVEL, a je možno je upravovat.
Podrobnosti o nastavení každé položky naleznete na
stranách 17, 35 a následujících.
• MENU STD
Rozšířené parametry se nezobrazují.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
2
Pomocí menu CUSTOMIZE
můžete přizpůsobit nastavení
receiveru
Pomocí menu CUSTOMIZE můžete nastavovat
různé parametry receiveru.
Frekvence
(Hz)
1
Rozšířené možnosti
nastavení
x DTS 96/24 96 XXXX
(DTS režim dekódování 96/24)
• 96 AUTO
Pokud je na vstupu signál DTS 96/24, bude
přehráván se vzorkovacími frekvencemi 96 kHz.
• 96 OFF
I pokud je na vstupu signál DTS96/24 , bude
přehráván se vzorkovacími frekvencemi 48 kHz.
Poznámky
• Tento parametr je platný pouze v režimu A.F.D.
(strana 29). U ostatních zvukových polí je tento
parametr vždy nastaven na hodnotu “96 OFF”.
• Dekódování DTS 96/24 je platné pouze v režimu A.F.D.
(strana 29). Pokud je systém přepnutý na jiná zvuková
pole, použije se standardní dekódování 48 kHz.
• I pokud je na vstupu signál DTS 96/24, použije se
standardní dekódování 48 kHz, pokud jsou jakékoli
reprosoustavy nastaveny na hodnotu “SMALL”, nebo
pokud je subwoofer nastaven na hodnotu “NO”.
pokračování
37CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 38 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
x SB XXXX
(Režim dekódování zadního prostorového
(surround) kanálu)
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu můžete použít, zvolíte-li příslušnou položku
v menu CUSTOMIZE (strana 33).
Pro podrobnosti o jednotlivých režimech dekódování,
viz strana 34.
• OFF
• AUTO
• ON
Poznámka
Tento parametr je platný pouze při volbě režimu
A.F.D., vyjma režim Dolby Pro Logic IIx (strana 29).
x S.F XXXX (Připojení zvukového pole)
• S.F LINK
Tato funkce umožňuje použít naposledy zvolené
zvukové pole, kdykoli je zvolen určitý vstup.
Tak například, pokud zvolíte pole HALL pro vstup
SA-CD/CD, a pak provedete změnu vstupu a vrátíte
se ke vstupu SA-CD/CD, použije se opět
automaticky pole HALL.
• S.F FIX
Připojení zvukového pole se neprovede.
x DEC. XXXX
(Priorita dekódování digitálního audio
vstupu)
Umožňuje specifikovat vstupní režim pro vstup
digitálního signálu na zdířkách DIGITAL IN.
Výchozí nastavení je “DEC. AUTO” pro VIDEO 3
a TV/SATa “DEC. PCM” pro DVD a MD/TAPE.
• DEC. AUTO
Vstupní režim se automaticky přepíná mezi DTS,
Dolby Digital nebo PCM.
• DEC. PCM
Signálům PCM je poskytována priorita (aby se
předešlo přerušení při zahájení přehrávání). I pokud
budou na vstupu jiné signály, bude zvuk vystupovat.
Tento receiver však není schopen dekódovat formát
DTS-CD, pokud je nastavena hodnota “DEC. PCM”.
Pokud při nastavení na hodnotu “DEC. AUTO”
a vstupu signálu z digitálních audio zdířek (pro CD,
atd.) dojde k přerušení při zahájení přehrávání,
nastavte hodnotu “DEC. PCM”.
x D.PWR XXX
(Digitální řízení výkonu)
• D.PWR OFF
Umožňuje vypnout napájení nepotřebných
digitálních obvodů při reprodukci analogových
zvukových signálů při použití funkce ANALOG
DIRECT nebo MULTI CH IN. Tato funkce vám
umožňuje vychutnat vysoce kvalitní analogový zvuk
bez vlivu digitálních obvodů.
38CZ
• D.PWR ON
Umožňuje ponechat napájení digitálních obvodů.
Tuto možnost zvolte, pokud si nepřejete, aby se
projevovala časová prodleva, daná nastavením
na hodnotu “D.PWR OFF”.
x PWR.S. XXX
(CONTROL A1II funkce pro úsporu energie)
• ON
Tato funkce umožňuje šetřit energii, spotřebovanou
receiverem v režimu standby, pokud je aktivována
funkce pro úsporu energie.
• OFF
Tato funkce umožňuje automaticky zapnout systém,
pokud zapnete komponent, připojený
prostřednictvím monofonních kabelů s konektory
mini-plug (strana 44).
x DUAL XXX
(Volba jazyka digitálního vysílání)
Tato funkce umožňuje zvolit jazyk, který chcete
poslouchat při digitálním vysílání. Tato funkce pracuje
pouze se zdroji Dolby Digital.
• M/S (Main/Sub)
Zvuk hlavního jazyka bude vystupovat z levé přední
reprosoustavy, a zvuk druhého jazyka bude současně
vystupovat z pravé přední reprosoustavy.
• M (Main)
Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka.
• S (Sub)
Bude vystupovat zvuk druhého jazyka.
• M+S (Main + Sub)
Bude vystupovat smíchaný zvuk hlavního a druhého
jazyka.
x [DIMMER]
Tento parametr umožňuje nastavení jasu displeje.
x NAME IN
(Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů)
Tato funkce umožňuje nastavit název pro stanice
na předvolbách a názvy vstupů, volených tlačítky
vstupů INPUT SELECTOR. Podrobnosti - viz
“Pojmenování stanic na předvolbách a vstupů” na
straně 41.
Rozšířené parametry menu SP
SETUP
Pokud je položka “MENU” nastavena
na hodnotu “MENU EXP.”, jsou zobrazeny
všechny následující parametry, a je možno je
nastavovat.
Viz strana 17 pro menu s nastavením parametrů
SP SETUP. Výchozí nastavení jsou podtržena.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 39 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Všechny parametry menu SP SETUP
XXXX SET
SP PAT. XXX
SW
L
C
(SUB WOOFER)
R
(FRONT)
(CENTER)
SL
SR
SBL
SBR
(SURROUND)
/
(SURR BACK)
SB
DIST. X.X m
C
DIST. X.X m(CENTER)
SR
SBL
DIST. X.X m
SBR
/
L
SL
(FRONT )
(SURROUND )
DIST. X.X m (SURR BACK)
SB
DISTANCE*
PL. XXXX*
HGT. XXXX*
SP > XXX Hz*
* Je možno nastavit pouze tehdy, pokud je položka
“MENU” nastavena na hodnotu “MENU EXP.”.
x DISTANCE (Měrné jednotky vzdálenosti)
Tato funkce umožňuje zvolit měrné jednotky pro
nastavení vzdálenosti.
• ft.
Vzdálenost je zobrazována ve stopách.
• m
Vzdálenost je zobrazována v metrech.
x PL. XXXX
(Poloha prostorové (surround) reprosoustavy)*
Umožňuje specifikovat umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav pro správnou implementaci
prostorových (surround) efektů v režimech Cinema
Studio EX (strana 31).
Parametr pro vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy je určen specificky pro implementaci
režimů Cinema Studio EX.
Pro ostatní zvuková pole není poloha této
reprosoustavy tak kritická. Tato zvuková pole byla
navržena za předpokladu, že prostorové (surround)
reprosoustavy budou umístěny za poslechovým
místem, avšak zvuková prezentace zůstává téměř
konzistentní, i pokud jsou prostorové (surround)
reprosoustavy umístěny v poněkud širším úhlu. Pokud
však reprosoustavy směřují k posluchači
bezprostředně zleva a zprava k poslechové pozici,
budou prostorové (surround) efekty nejasné, nebude-li
nastaven parametr “SIDE”.
Přesto platí, že každé poslechové prostředí je
ovlivňováno řadou proměnných faktorů, jako je
například odrazivost zdí, a lepší výsledky je možno
docílit použitím položky “BEHD”, pokud jsou vaše
reprosoustavy umístěny vysoko nad poslechovým
místem, i když jsou bezprostředně vlevo a vpravo.
Z tohoto důvodu, jakkoli se to může projevit jako
rozpor mezi výše uvedeným vysvětlením,
doporučujeme vám, abyste vícekanálový prostorový
(surround) software přehrávali a zvolili přitom takové
nastavení, které poskytuje dobrý prostorový dojem
a nejlépe přispívá k vytvoření soudržného prostoru
mezi prostorovým (surround) zvukem z prostorových
(surround) reprosoustav a zvukem z předních
reprosoustav. Pokud si nejste jisti, která varianta zní
lépe, zvolte položku “BEHD” a pak použijte parametr
pro nastavení vzdálenosti a úrovně reprosoustav,
abyste docílili správné vyvážení.
x HGT. XXXX
(Výška prostorové (surround) reprosoustavy)*
Umožňuje specifikovat výšku vašich prostorových
(surround) reprosoustav pro správnou implementaci
prostorových (surround) efektů v režimech Cinema
Studio EX (strana 31).
B
100˚
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
R
Rada
120˚
A
B
60
A
30
A
A
B
B
• SIDE
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části A.
• BEHD
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části B.
• LOW
Zvolte, pokud výška vašich prostorových (surround)
reprosoustav odpovídá části A.
• HIGH
Zvolte, pokud výška vašich prostorových (surround)
reprosoustav odpovídá části B.
* Toto nastavení není dostupné, pokud je parametr
velikosti prostorových (surround) reprosoustav
nastaven na hodnotu “NO”.
pokračování
39CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 40 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
x SP > XXX Hz
(Dělící kmitočet reprosoustavy)
x D.RANGE COMP. XXX
(Komprese dynamického rozsahu)
Výchozí nastavení: 100 Hz
Tato funkce umožňuje nastavení dělícího kmitočtu
hlubokých tónů reprosoustav, nastavených na hodnotu
“SMALL” v menu SP SETUP. Dělící kmitočet pro
hluboké tóny můžete nastavit ve třech krocích -(60 Hz,
100 Hz a 150 Hz).
Tato funkce umožňuje provádět kompresi
dynamického rozsahu zvukové stopy. To může být
užitečné například tehdy, chcete-li sledovat pozdě
v noci filmy při nízké hlasitosti.
• OFF
Dynamický rozsah není komprimován.
• STD
Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to
zamýšlel zvukový mistr.
• MAX
Dynamický rozsah je dramaticky komprimován.
Rozšířené parametry menu
LEVEL
Pokud je položka “MENU” nastavena
na hodnotu “MENU EXP.”, jsou zobrazeny
všechny následující parametry, a je možno je
nastavovat.
Viz strana 35 pro menu s nastavením parametrů
LEVEL. Výchozí nastavení jsou podtržena.
P.AUDIO*
Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimování dynamického rozsahu zvukového
doprovodu, a to v závislosti na informaci
o dynamickém rozsahu, obsažené v signálu Dolby
Digital. Doporučujeme vám nastavení na hodnotu
“MAX”. Tím se značně zkomprimuje dynamický
rozsah a můžete sledovat filmy i pozdě v noci při nízké
hlasitosti. Na rozdíl od analogových limiterů jsou
úrovně předem dány, přičemž poskytují velmi
přirozenou kompresi.
BAL. XXXX
Poznámka
CTR XXX.X dB
Komprese dynamického rozsahu je možná pouze
u zdrojů Dolby Digital.
Všechny parametry menu LEVEL
T.TONE
P.NOISE*
SUR.L. XXX.X dB
SUR.R. XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB**
SBR XXX.X dB**
S.W. XXX.X dB
MULTI CH IN
D.RANGE
S.W. XXX dB
COMP. XXX*
EFCT. XXX
* Je možno nastavit pouze tehdy, pokud je položka
“MENU” nastavena na hodnotu “MENU EXP.”.
** Je nastavitelné, pouze pokud zadní prostorová
(surround) reprosoustava je nastavena na hodnotu
“DUAL” (strana 18).
x P.NOISE (Fázový šum)
Výchozí nastavení: OFF
Umožňuje zapnout výstup testovacího signálu
postupně ze dvou sousedících reprosoustav.
x P.AUDIO (Fáze audio)
Výchozí nastavení: OFF
Tato funkce umožňuje, aby dvoukanálový zvuk zdroje
vystupoval postupně ze sousedních reprosoustav
(namísto testovacího signálu).
40CZ
Rada
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 41 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Vytvoření názvu indexu
Další možnosti ovládání
1
Pojmenování stanic
na předvolbách a vstupů
Otáčením ovladače –/+ vyberte znak a pak
otočením MENU posuňte kurzor na
následující pozici.
Rady
Můžete zadat název o délce až 8 znaků
(pro stanice na předvolbách) a pro vstupy,
volené ovladačem INPUT SELECTOR, aby se
zobrazoval na displeji receiveru.
2
3
4
5
Otočením ovladače INPUT
SELECTOR vyberete položku FM
nebo AM.
Nalaďte stanici na předvolbě,
pro kterou chcete vytvořit indexový
název (strana 23).
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “TUNER”.
Otočením ovladače MENU vyberete
položku NAME IN.
Stiskněte MEMORY/ENTER.
2
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Zadaný název bude zaregistrován.
Poznámka (Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Pokud přiřadíte název RDS stanici, a pak tuto stanici
naladíte, může se místo vámi zadaného názvu stanice
zobrazit typ programu (PS). (Název typu programu služby (PS) není možno změnit. Vámi zadaný název
bude přepsán názvem typu - služba (PS).)
Další možnosti ovládání
• Následným otáčením ovladače –/+ je možno
zvolit typ znaku.
Abecední znaky (velká písmena) t Číslice t
Symboly
• Mezeru zadáte otáčením –/+ , až se zobrazí
na displeji mezera.
• Pokud uděláte chybu, otáčejte ovladačem
MENU až začne blikat znak, který chcete
změnit, poté otáčením –/+ vyberte správný
znak.
Pro index stanice, uložené
na předvolbě
1
Pro vytvoření indexového názvu
použijte MENU a –/+.
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
Postupujte podle pokynů, uvedených v části
“Vytvoření názvu indexu”.
Pro index vstupu
1
2
3
4
Otáčením ovladače INPUT
SELECTOR vyberte vstup pro který
chcete vytvořit indexový název.
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “CUSTOM”.
Otočením ovladače MENU vyberete
položku NAME IN.
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
Postupujte podle pokynů, uvedených v části
“Vytvoření názvu indexu”.
41CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 42 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Používání automatického
vypnutí (Sleep Timer)
Receiver můžete nastavit tak, aby se v zadanou
dobu automaticky vypnul. Pro nastavení
použijte dálkový ovladač.
1
2
Stiskněte tlačítko ALT, aby se
rozsvítila indikace v tlačítku.
Stiskněte tlačítko SLEEP ve chvíli,
kdy je přístroj zapnutý.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se
údaje zobrazené na displeji cyklicky změní
takto:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t
0:30:00 t OFF
Při použití automatického vypnutí (Sleep Timer)
svítí na displeji indikátor “SLEEP”.
Rada
Budete-li chtít zkontrolovat dobu, zbývající do vypnutí
receiveru, stiskněte tlačítko ALT, aby se rozsvítila
indikace v tlačítku (strana 46), a pak stiskněte tlačítko
SLEEP. Na displeji se zobrazí zbývající doba
do vypnutí. Stisknete-li opět tlačítko SLEEP,
automatické vypnutí (sleep timer) bude zrušeno.
42CZ
Volba systému
reprosoustav
Můžete zvolit systém předních reprosoustav,
který chcete používat.
Stiskněte opakovaně tlačítko SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) pro volbu systému
reprosoustav, který hodláte používat.
Zvolený systém reprosoustav se zobrazí
na displeji. Pro vypnutí výstupu reprosoustav
stiskněte opakovaně tlačítko SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B), až zhasnou indikátory SP Aa SP B.
Systém reprosoustav
• SP A
Reprosoustavy, připojené ke zdířkám
FRONT SPEAKERS A.
• SP B
Reprosoustavy, připojené ke zdířkám
FRONT SPEAKERS B.
• SP A and SP B
Reprosoustavy, připojené současně
ke zdířkám FRONT SPEAKERS A,
a ke zdířkám B (paralelní
připojení).V takovém případě se ujistěte,
že připojujete přední reprosoustavy se
jmenovitou impedancí 8 ohmů nebo vyšší,
a nastavíte volič impedance (IMPEDANCE
SELECTOR) na “4Ω”.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 43 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Záznam
Předtím než začnete, zkontrolujte, zda jste
správně připojili všechny komponenty.
Záznam na audiokazetu nebo
na MiniDisc
Prostřednictvím receiveru můžete nahrávat
na audio kazetu nebo na MiniDisc. Viz návod
k obsluze vašeho kazetového magnetofonu nebo
MD, kde najdete další informace.
2
Zvolte komponent, z něhož hodláte
nahrávat.
4
1
2
Vložte prázdnou kazetu nebo
minidisk (MD) do kazetové
mechaniky pro nahrávání nebo
do MD a nastavte úroveň záznamu
(pokud je to třeba).
Spusťte nahrávání na kazetové
mechanice pro nahrávání, a pak
spusťte přehrávání na komponentu
pro přehrávání.
Poznámky
• Není možno nahrávat digitální audio signál
prostřednictvím komponentu, připojeného
k analogovým zdířkám MD/TAPE OUT. Budete-li
chtít nahrávat digitální signál, připojte digitální
komponent ke zdířkám DIGITAL OPTICAL MD
OUT.
• Nastavení parametrů zvuku nemá vliv na výstupní
signál ze zdířek MD/TAPE OUT .
• Analogové audio signály aktuálního vstupu
vystupují na zdířkách MD/TAPE OUT.
• Signály, vstupující do zdířek MULTI CH IN
nebudou vystupovat na zdířkách MD/TAPE OUT,
a to ani při použití MULTI CH IN. Na výstupu budou
analogové signály aktuálního nebo předchozího
použitého vstupu.
• Na výstupních zdířkách DIGITAL OPTICAL MD
OUT není žádný signál pokud je používána funkce
ANALOG DIRECT. Napájení digitálních obvodů je
odpojeno pro zajištění špičkové kvality zvuku při
nastavení “D.PWR” na “D.PWR OFF”.
Zvolte zdroj programu, který hodláte
nahrávat.
Připravte komponent na přehrávání.
Tak například, vložte do videorekordéru
videokazetu, ze které budete nahrávat.
3
Připravte komponent na přehrávání.
Tak například - vložte disk CD
do přehrávače CD.
3
Prostřednictvím receiveru je možno nahrávat
signál z videorekordéru, nebo televizoru.
Při editaci videokazety můžete rovněž přidávat
zvuk ze široké škály audio zdrojů. Viz návod
k obsluze vašeho videorekordéru, kde najdete
další informace.
4
Vložte do videorekordéru prázdnou
kazetu (VIDEO 1 nebo VIDEO 2)
pro nahrávání.
Spusťte záznam na videorekordéru
pro nahrávání a pak spusťte
přehrávání videokazety nebo
laserového disku, který chcete
nahrávat.
Poznámky
Další možnosti ovládání
1
Záznam na videokazetu
• Není možno nahrávat digitální audio signál
prostřednictvím komponentu připojeného
k analogovým zdířkám VIDEO 1 OUTVIDEO 2 OUT.
• Ujistěte se, že je provedeno digitální a analogové
připojení do vstupů TV/SAT a DVD. Analogový
záznam nebude možný, pokud máte provedeno
pouze digitální připojení.
• Některé zdroje obsahují ochranu proti kopírování,
která znemožňuje nahrávání. V takovém případě
nebude možno z těchto zdrojů nahrávat.
• Analogové audio signály aktuálního vstupu vystupují
na zdířkách VIDEO 1 OUTVIDEO 2 OUT.
• Signály, vstupující do zdířek MULTI CH IN
nebudou vystupovat na zdířkách VIDEO 1 OUT
nebo VIDEO 2 OUT, a to ani při použití MULTI CH
IN.Na výstupu budou analogové signály aktuálního
nebo předchozího použitého vstupu .
43CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 44 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Ovládací systém CONTROL
A1II
Ovládací systém CONTROL A1II byl vytvořen
pro zjednodušení ovládání audio systému,
skládajícího se ze samostatných komponentů
značky Sony. Připojení CONTROL A1II
poskytuje cestu pro přenos řídicích signálů, což
umožňuje automatické ovládání a řízení funkcí,
které jsou obvykle sdruženy s integrovanými
systémy.
V současnosti poskytuje toto připojení
CONTROL A1II mezi přehrávačem CD Sony,
zesilovačem (receiverem), MD a kazetovým
magnetofonem možnost automatické volby
funkcí.
Pokud však vlastníte měnič disků CD značky
Sony se zdířkami VIDEO OUT, nastavte režim
příkazů na “CD 2” a zapojte měnič ke zdířkám
VIDEO 2 na zesilovači (receiveru).
Připojení
Takto je možno připojit až 10 CONTROL A1II
kompatibilních komponentů v jakémkoli pořadí.
Je však možno připojit pouze po jednom od
každého typu komponentu (to znamená
například 1 přehrávač CD, 1 MD, 1 kazetový
magnetofon a 1 receiver).
(V závislosti na modelu může být možné
připojení více než jednoho přehrávače CD nebo
MD. Pro podrobné informace - viz návod
k obsluze, dodaný s příslušným komponentem.)
Příklad
Poznámka
Nepoužívejte pro ovládání dvousměrný dálkový
ovladač, pokud jsou zdířky CONTROL A1II
propojeny prostřednictvím rozhraní pro počítač PC
k osobnímu počítači, na kterém běží program “MD
Editor” nebo podobná aplikace. Kromě toho
neovládejte připojený komponent způsobem, který je
v rozporu s funkcemi aplikace, protože by to mohlo
způsobit chybnou činnost aplikace.
Kompatibilita CONTROL A1II a CONTROL
A1
Ovládací systém CONTROL A1 byl aktualizován
na systém CONTROL A1II, který představuje
standardní systém v měniči Sony na 300 disků CD
a v dalších komponentech Sony. Komponenty se
zdířkami CONTROL A1 jsou kompatibilní
s komponenty se zdířkami CONTROL A1II, a je
možno je vzájemně propojovat. V zásadě platí, že
většina funkcí, dostupných v ovládacím systému
CONTROL A1 bude dostupných i v ovládacím
systému CONTROL A1II.
Avšak při propojování mezi komponenty se zdířkami
CONTROL A1 a komponenty se zdířkami CONTROL
A1II může být omezen počet funkcí, které je možno
ovládat (v závislosti na komponentu). Pro podrobné
informace - viz návod k obsluze, dodaný s příslušným
komponentem (komponenty).
Pokud vlastníte měnič disků CD značky
Sony s voličem COMMAND MODE
Pokud je možno nastavit volič vašeho měniče
disků CD COMMAND MODE do polohy CD 1,
CD 2, nebo CD 3, nezapomeňte nastavit režim
příkazů na “CD 1” a zapojte měnič ke zdířkám
CD na zesilovači (receiveru).
44CZ
MD
Zesilovač CD
(receiver) přehrávač
Kazetový Další
magne- kompotofon
nenty
V ovládacím systému CONTROL A1II jsou
řídicí signály obousměrné, a z tohoto důvodu
nejsou nijak rozlišeny zdířky IN a OUT. Pokud
je komponent vybaven více než jednou zdířkou
CONTROL A1II, můžete pro připojení použít
kteroukoli z nich, nebo můžete do jednotlivých
zdířek připojit různé komponenty.
Některé kompatibilní komponenty CONTROL
A1 jsou dodávány s propojovacím kabelem jako
součástí příslušenství. V takovém případě
použijte pro připojení propojovací kabel.
Při použití běžně dostupného kabelu použijte
monofonní kabel (2P) s konektorem mini-plug,
kratší než 2 metry, bez odporu.
Základní funkce
Volič vstupů na receiveru se automaticky
přepíná na správný vstup, jakmile stisknete
tlačítko přehrávání na jednom z připojených
komponentů (automatická volba vstupu).
Funkce CONTROL A1II bude pracovat, dokud
je komponent, který chcete ovládat zapnutý, a to
i ve chvíli, kdy nejsou všechny ostatní připojené
komponenty zapnuté.
Poznámka
V průběhu nahrávání nepřehrávejte ze žádného jiného
komponentu, než je zdroj pro nahrávání. Tím by došlo
k aktivaci automatické volby vstupu.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 45 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-PP413
Pro ovládání komponentů ve vašem systému
můžete používat dálkový ovladač RM-PP413.
Popis tlačítek
na dálkovém ovladači
Před použitím dálkového
ovladače
Vložení baterií do dálkového
ovladače
VIDEO2
VIDEO3
DVD
2
wh
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
wg
wf
wd
PHONO
AUX
2CH
A.F.D.
Rada
MULTI CH SOURCE
MOVIE
1
2
TEST
TONE
4
7
8
PRESET/
CH/D.SKIP
9
3
4
5
6
7
8
ENTER
>
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
m
-
M
ANT
9
CLEAR SEARCH MODE
q;
X
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
ENTER
qh
JUMP/
TIME
SUBTITLE
.
SB
DECODING
6
ANGLE
H
qj
3
5
AUDIO
MUSIC
DUAL
MONO
DIRECT
SHIFT
ql
qk
AV MENU
qa
MASTER
VOL
V
B
b
Poznámky
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých
nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu záření nebo světelným zdrojům. To by
mohlo mít za následek selhání funkce.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
vytečení elektrolytu a případné korozi.
1
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
ws
wa
w;
Při normálním způsobu používání by měly baterie
vydržet přibližně 6 měsíců. Pokud není receiver možno
dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte obě
baterie za nové.
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
qs
v
qg
DISPLAY
TV VOL
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
qd
qf
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-PP413
Vložte do prostoru pro baterie 2 baterie R6
(velikost AA), přičemž dbejte na jejich správnou
polaritu (+ a –). Při používání dálkový ovladač
nasměrujte na senzor dálkového ovládání
na receiveru.
TV ?/1
pokračování
45CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 46 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny funkce
jednotlivých tlačítek.
Tlačítko Operace
na
dálkovém
ovladači
Funkce
A.F.D.wd
Receiver
Volba režimu dekódování
pro audio zvuk.
ALT 9
Dálkový
ovladač
Pokud svítí indikace
v tlačítku ALT, změní se
funkce tlačítek na dálkovém
ovladači, a aktivují se
funkce, označené oranžovou
barvou.
DVD
přehrávač
Volba úhlu záběru nebo
změna úhlů záběru.
ANGLE
w;
ANT
ql Videorekordér
Změna zvuku na
Multiplex, Bilingual
(dvojjazyčný) nebo
vícekanálový (Multi
Channel) zvuk z
televizoru.
AUX wf
Pro poslech z audio
zařízení.
AV MENU Videorekordér Pro zobrazení menu.
Satelitní tuner/
qj
DVD přehrávač
AV1 and
AV2 wh
Dálkový
ovladač
AV ?/1
1
TV/VCR/
Zapnutí a vypnutí audio a
CD přehrávač// video komponentů.
VCD
přehrávač/
LD přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck/ DAT
deck
TV/VCR/
Volba informací,
VCD přehrávač/ zobrazovaných na
LD přehrávač/ obrazovce televizoru.
DVD přehrávač
D.TUNING
qk
Receiver
Vstup do režimu
přímého ladění.
DUAL
MONO 6
Receiver
Volba jazyka, který
požadujete při příjmu
digitálního vysílání.
DVD 2
Receiver
Pro sledování DVD.
ENTER 8
TV/VCR
/satelitní
tuner/
LD přehrávač/
MD deck/
DAT deck
Tape deck
Po zvolení kanálu,
disku nebo skladby
prostřednictvím
numerických tlačítek
stiskněte toto tlačítko
pro zadání hodnoty.
ENTER qh
Receiver/
Pro zadání volby.
videorekordér/
satelitní tuner/
DVDpřehrávač
JUMP/TIME Satelitní tuner Přepínání mezi
7
předchozím a
aktuálním kanálem.
CD přehrávač/
MD deck/
videorekordér/
DVD přehrávač
Zobrazování času
nebo zobrazování
doby přehrávání disku
a podobně.
MAIN
MENU qd
Receiver
Pro volbu menu
receiveru.
MASTER
VOL +/–
qs
Receiver
Nastavení hlavní
(master) hlasitosti
receiveru.
MD/TAPE
wg
Receiver
Pro poslech minidisku
nebo audiokazety.
Zvolte příkazový režim
dálkového ovladače.
CLEAR
qk
CD přehrávač/ Vymaže chybu, když
DVD
zmáčknete nesprávné
přehrávač
číselné tlačítko nebo
pokračuje v přehrávání
apod.
MOVIE 4
Receiver
Volba
předprogramovaných
zvukových polí pro
film.
DIMMER
qf
Receiver
Nastavte jas displeje.
MULTI CH
3
Receiver
Volba vícekanálového
MULTI CH IN zdroje.
DIRECT
ws
Receiver
Volba 2CH ANALOG
DIRECT.
MUSIC 5
Receiver
Volba
předprogramovaných
zvukových polí pro
hudbu.
MUTING
qa
Receiver
Utlumení zvuku
z receiveru.
DISC
46CZ
Funkce
DISPLAY
qg
Volba výstupního signálu
z anténní zdířky: TV
signál nebo program z
videorekordéru.
AUDIO wa TV/VCR/
DVD
přehrávač
Receiver
Operace
Tlačítko
na dálkovém
ovladači
q; CD přehrávač/ Přímá volba disku (pouze
VCD
pro měnič na několik
přehrávač
disků).
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 47 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
tf
td
ts
ta
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
wj
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
t;
PHONO
AUX
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
TEST
TONE
4
rh
AUDIO
rg
.
5
SB
DECODING
6
JUMP/
TIME
8
Volba stanice
na předvolbě.
D.SKIP +/–
ed
Volba předvolených
kanálů.
CLEAR SEARCH MODE
X
H
x
AV MENU
MASTER
VOL
V
B
b
v
DISPLAY
TV VOL
eg
eh
VCD
Návrat k předchozímu
přehrávač/
menu.
LD přehrávač/
DVD přehrávač
Satelitní tuner
Pro opuštění menu.
RM SET UP
tf
Dálkový
ovladač
Nastavení dálkového
ovladače.
SA-CD/CD
wl
Receiver
Pro poslech disku
Super Audio CD nebo
kompaktního disku.
SB
DECODING
es
Receiver
Vyberte jeden
z prostorových
(surround) režimů.
SEARCH
MODE q;
DVD
přehrávač
Pro volbu režimu
vyhledávání. Stiskněte
toto tlačítko pro volbu
jednotky pro
vyhledávání (skladba,
index, atd.)
SHIFT ql
Receiver
Volba stránky paměti
pro předvolby
rozhlasových stanic
nebo ladění na
předvolby stanic.
SLEEP wj
Receiver
Aktivace funkce
spánku (sleep) a délka
doby, po jejímž
uplynutí se receiver
automaticky vypne.
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
rs
RETURN/
EXIT ej
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
ej
ek
el
SOURCE ea Dálkový
ovladač
Volba výstupu 2ND
AV.
SUBTITLE
ef
DVD
přehrávač
Změna titulků.
SYSTEM
STANDBY
(Stiskněte
současně
tlačítko ?/1
1 a ?/1 )
Receiver/
TV/VCR/
Satelitní tuner/
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/
DAT deck
Vypnutí receiveru
a ostatních audio/video
komponentů značky
Sony.
TEST
TONE rj
Receiver
Výstup testovacího
signálu.
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-PP413
-
M
ANT
ef
TV/VCR/
Satelitní tuner
CD přehrávač/ Přeskočení disků
VCD přehrávač/ (pouze pro měnič
DVD přehrávač/ na několik disků).
MD deck
ed
ENTER
Receiver
PRESET/CH/ Receiver
>
0/10
>10/11
12
SHIFT D.TUNING DISC
ALT
m
es
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
r;
wl
e;
3
ANGLE
7
ra
Pro poslech
gramofonu.
MUSIC
DUAL
MONO
DIRECT
rj
ENTER
PHONO rl
ea
rk
rd
Funkce
wk
MULTI CH SOURCE
rl
rf
Tlačítko
Operace
na dálkovém
ovladači
pokračování
47CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 48 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Operace
Tlačítko
na dálkovém
ovladači
Funkce
Tlačítko
Operace
na dálkovém
ovladači
TOP MENU/ DVD
(hlavní menu) přehrávač
Zobrazení titulu disku
DVD.
?/1 wj
Receiver
./>
rg ef
Videorekordér/ Pro přeskočení
CD přehrávač/ skladeb.
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Tape deck
m/M
rf
CD přehrávač/ Vyhledávání skladeb
VCD přehrávač/ v dopředném
DVD
a zpětném směru.
přehrávač
LD přehrávač/
MD deck
GUIDE rs
Satelitní tuner
Pro zobrazení menu.
TUNER e;
Receiver
Pro poslech
rozhlasových programů.
TV CH +/–
r;
TV
Volba předvolených
TV kanálů.
TV/SAT t;
Receiver
Pro sledování
televizních nebo
satelitních programů.
TV/VIDEO
ek
TV
Volba vstupního
signálu: TV vstup nebo
video vstup.
TV VOL
+/– ra
TV
Nastavení hlasitosti
televizoru.
TV ?/1 td
TV
Zapnutí a vypnutí
televizoru.
VIDEO1 ta
Receiver
Pro sledování
videorekordéru. (režim
VTR 3)
VIDEO2 ts
Receiver
Pro sledování
videorekordéru. (režim
VTR 1)
VIDEO3 wk
Receiver
Pro sledování
videorekordéru. (režim
VTR 2)
WIDE el
TV
Volba širokoúhlého
formátu obrazu.
1-9 a
0/10 rh
Receiver
Používá se s tlačítkem
SHIFT pro předvolbu
rozhlasové stanice
nebo pro naladění
stanice na předvolbu a
s tlačítkem
D.TUNING pro přímé
ladění.
CD přehrávač/ Volba čísel skladeb.
VCD přehrávač/ 0/10 pro volbu skladby
LD přehrávač/ číslo 10.
MD deck/
DAT deck
TV/VCR/
Satelitní tuner
Volba čísel kanálů.*
2CH rk
Receiver
Volba režimu 2CH
STEREO.
>10/11 ef
CD přehrávač/ Volba skladeb s
VCD
vyšším číslem než 10.
přehrávač/LD
přehrávač/MD
deck
-/-- q;
48CZ
TV
Volba režimu zadávání
kanálů, buď jedna
nebo dvě číslice.
Funkce
Zapnutí nebo vypnutí
receiveru.
Videorekordér/ Rychlý posun vpřed
DAT deck/
nebo vzad.
Tape deck
N rd
Videorekordér/ Spuštění přehrávání.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Tape deck
X eg
Videorekordér/
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Tape deck
x eh
Videorekordér/ Zastavení přehrávání.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/
DAT deck/
Tape deck
O ej
VCD přehrávač/ Návrat do předchozího
LD přehrávač/ menu nebo opuštění
DVD
menu.
přehrávač
V/v qh
Receiver
Pro volbu položky
menu.
B/b qh
Receiver
Nastavení nebo změna
parametru.
V/v/B/b qh
Videorekordér/ Pro volbu položky
Satelitní tuner/ menu.
DVD
přehrávač
Pauza v přehrávání
nebo nahrávání.
(Rovněž spouštění
nahrávání
s komponenty ve stavu
standby pro
nahrávání.)
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 49 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Poznámky
• Některé funkce, popisované v této části nemusejí
v závislosti na modelu pracovat.
• Výše uvedené vysvětlení je zamýšleno výhradně
jako pouhý příklad. Z tohoto důvodu (v závislosti
na komponentu), nemusí být výše uvedená operace
možná, nebo může pracovat odlišně, než je
popisováno.
• Pro aktivaci tlačítek, označených oranžovou barvou
stiskněte před stisknutím tlačítek nejprve tlačítko
ALT.
• Tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači není
dostupné pro ovládání receiveru.
Volba příkazového režimu
dálkového ovladače
Režim dálkového ovladače nastavte stisknutím
tlačítka RM SET UP a tlačítky příkazového
režimu dálkového ovladače.
Volba příkazového režimu
Příkazový režim (AV1 and AV2) dálkového
ovladače je možno změnit. Pokud je příkazový
režim receiveru a dálkového ovladače rozdílný,
nemůžete používat pro ovládání receiveru
dálkový ovladač.
Indikátor jedenkrát zabliká (dvakrát pro AV2),
a pak se příkazový režim přepne.
Kontrola příkazového režimu
dálkového ovladače
Stiskněte tlačítko RM SET UP. Dálkový
ovladač zkontrolujte prostřednictvím
indikátoru.
Režim
Indikátor bliká
AV1
jedenkrát
AV2
dvakrát
Pro reset dálkového ovladače
na tovární nastavení
Stiskněte tlačítko ?/1, AV ?/1
a současně tlačítko MASTER VOL –.
Indikátor třikrát zabliká a poté zhasne.
Poznámka
Pokud je příkazový režim receiveru a dálkového
ovladače rozdílný, nemůžete používat pro ovládání
receiveru dálkový ovladač. Pro změnu příkazového
režimu receiveru, viz strana 57.
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-PP413
Stiskněte tlačítko AV1 (nebo AV2)
a podržte stisknuté tlačítko RM SET UP.
49CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 50 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Programování dálkového
ovladače
Změnou kódu je možno tento dálkový ovladač
naprogramovat, aby jím bylo možno ovládat i
komponenty jiné značky, než Sony. Jakmile
jsou řídicí signály uloženy do paměti, můžete
tyto komponenty používat jako součást svého
systému.
Navíc si můžete dálkový ovladač
naprogramovat pro komponenty značky Sony,
které dálkový ovladač není schopen ovládat.
Mějte na paměti, že dálkový ovladač může
ovládat pouze ty komponenty, které jsou
schopny přijímat infračervené (bezdrátové)
řídicí signály.
1
Stiskněte tlačítko AV ?/1 a podržte
stisknuté tlačítko RM SET UP.
Indikátor se rozsvítí.
2
Stiskněte numerické tlačítko pro
zadání číselného kódu (nebo některý
z kódů, pokud jich existuje několik),
odpovídající komponentu a výrobci
(značce) komponentu, který chcete
ovládat.
Viz tabulky na stránkách 51–52, kde jsou
uvedeny informace o číselném kódu
(kódech), odpovídajících výrobci (značce)
komponentu (první číslice a poslední dvě
číslice číselného kódu odpovídají kategorii,
respektive kódu výrobce).
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Po ověření číselného kódu indikátor
dvakrát pomalu zabliká a dálkový ovladač
automaticky opustí režim programování.
5
50CZ
V průběhu kteréhokoli kroku stiskněte tlačítko
RM SET UP. Dálkový ovladač automaticky
opustí režim programování.
Pro aktivaci vstupu
po naprogramování
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci
požadovaného vstupu.
Pokud je programování
neúspěšné, zkontrolujte
následující:
• Pokud se indikátor v kroku 1 nerozsvítí
znamená to, že jsou vybité baterie. Vyměňte
obě baterie.
• Pokud indikátor při zadávání číselného kódu
čtyřikrát po sobě rychle zabliká, vyskytla se
chyba. Začněte znovu od kroku 1.
Poznámky
Stiskněte tlačítko vstupu (včetně
televizoru ?/1) pro komponent, který
chcete ovládat.
Tak například, pokud chcete ovládat
CD přehrávač, stiskněte tlačítko SA-CD/
CD.
3
Pro ukončení režimu
programování
Zopakujte kroky 1 až 4 pro nastavení
ovládání dalších komponentů.
• Indikátor po stisknutí platného tlačítka zhasne.
• Pokud je v kroku 2 stisknuto několik tlačítek, je
platné pouze naposledy stisknuté tlačítko.
• Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko TV ?/1,
přeprogramují se pouze tlačítka TV VOL +/– ,
TV CH +/–, TV/VIDEO a WIDE.
• Pokud v kroku 3 stisknete tlačítko vstupu, zvolí se
nový vstup a postup programování se vrátí na začátek
kroku 3.
• U číselných kódů platí pouze první tři zadaná čísla.
Pro vymazání paměti dálkového
ovladače
Budete-li chtít vymazat veškeré
naprogramované signály, proveďte pro návrat
dálkového ovladače na tovární nastavení
následující kroky.
Stiskněte tlačítko ?/1, AV ?/1
a současně tlačítko MASTER VOL –.
Indikátor třikrát zabliká a poté zhasne.
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 51 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Číselné kódy odpovídající
komponentu a výrobci
komponentu
Pro ovládání DAT deck
SONY
203
Pro ovládání komponentů, které nejsou značky
Sony a rovněž pro komponenty značky Sony,
které není normálně možno ovládat dálkovým
ovladačem, použijte číselné kódy v níže
uvedených tabulkách. Protože signál dálkového
ovládání, který komponent akceptuje, se různí
v závislosti na modelu a roku výroby
komponentu, může být komponentu přiřazeno
několik číselných kódů. Pokud naprogramujete
na dálkový ovladač některý kód, který nebude
fungovat, zkuste použít jiný kód.
PIONEER
219
Poznámky
Pro ovládání CD přehrávače
Výrobce/značka
Kód(y)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Kód(y)
Pro ovládání MD deck
Výrobce/značka
Kód(y)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Pro ovládání kazetového
přehrávače
Výrobce/značka
Kód(y)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Pro ovládání LD přehrávače
MARANTZ
116
Výrobce/značka
Kód(y)
ONKYO
112, 113, 114
SONY
601, 602, 603
PANASONIC
115
PIONEER
606
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Pro ovládání přehrávače disků
video CD
YAMAHA
120, 121, 122
Výrobce/značka
Kód(y)
SONY
605
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-PP413
• Číselné kódy jsou založeny na nejnovějších
informacích, dostupných pro jednotlivé značky.
Existuje však možnost, že komponent nebude
na některé (nebo na všechny) kódy reagovat.
• Všechna tlačítka vstupů na tomto dálkovém ovladači
nemusejí být při použití s vaším konkrétním
komponentem dostupná.
Výrobce/značka
pokračování
51CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 52 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Pro ovládání videorekordéru
Pro ovládání televizoru
Výrobce/značka
Kód(y)
Výrobce/značka
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
FISHER
508
BLAUPUNKT
740
GOLDSTAR
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
503, 511, 512, 515, 534,
544
GRUNDIG
517, 534
FISHER
717, 718, 719, 720
HITACHI
513, 514, 515, 544
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
ITT/NOKIA
521, 522
GOLDSTAR
723, 753
JVC
516
GRUNDIG
724
MAGNAVOX
503, 518, 544
HITACHI
722, 725, 729, 741
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
ITT/NOKIA
717
NEC
503, 520, 544
JVC
726, 727, 728, 736
PANASONIC
509, 524
MAGNAVOX
730, 731, 738
PHILIPS
515, 518
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PIONEER
509, 525, 526, 540
NEC
736
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
PHILIPS
729, 730, 731
SANYO
508, 545, 546, 547
PIONEER
729
SHARP
535
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
TOSHIBA
535, 540, 541
SANYO
717, 720, 746
ZENITH
542, 543
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
Pro ovládání satelitního tuneru
nebo kabelového boxu
ZENITH
754
Výrobce/značka
* Pokud videorekordér značky AIWA nepracuje,
přestože jste zadali kód pro značku AIWA, zadejte
místo toho kód pro značku Sony.
52CZ
Kód(y)
Kód(y)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
Pro ovládání DVD přehrávače
RCA
805, 819
Výrobce/značka
S. ATLANTA
815, 816, 817
Kód(y)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
Pro ovládání tuneru
PHILIPS
407
Výrobce/značka
Kód(y)
PIONEER
409
SONY
002, 003, 004, 005
Toshiba
404
DENON
405
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 53 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Pokud jde o bezpečnost
Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoli pevný
předmět nebo tekutina, nechejte si přístroj
zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem,
než ho opět začnete používat.
Zdroje napájecího napájení
Pokud jde o nárůst vnitřní teploty
To, že se přístroj při provozu zahřívá, nepředstavuje
žádnou poruchu. Pokud budete tento zesilovač používat
delší dobu při vysoké hlasitosti, skříňka přístroje (horní
a dolní plochy a boční strany) se značně zahřeje. Abyste
se nepopálili, nedotýkejte se skříňky přístroje.
Umístění přístroje
• Umístěte receiver na místo, kde bude zajištěno
dostatečné odvětrávání, aby se předešlo nárůstu teploty
uvnitř přístroje a prodloužila se jeho provozní životnost.
• Neumisťujte receiver do blízkosti zdrojů tepla, nebo na
místa, kam dopadá přímé sluneční záření, kde se
vyskytuje nadměrná prašnost nebo mechanické otřesy.
• Neumisťujte žádné předměty na horní plochu
přístroje, aby nedošlo k zablokování větracích
výřezů a k poruchám funkce přístroje.
Provoz
Před zapojováním dalších komponentů nezapomeňte
receiver vypnout a odpojit ze zásuvky.
Čištění
Povrch skříňky přístroje, přední panel a ovládací prvky
čistěte měkkým hadříkem, navlhčeným v jemném
roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazívní
materiály, čisticí prášek nebo rozpouštědla jako je
například alkohol nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho receiveru se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Pokud při provozu receiveru narazíte na některý
z následujících problémů, pokuste se jej
s pomocí tohoto průvodce vyřešit. Pokud
jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce Sony.
Z přístroje nevychází žádný zvuk, bez
ohledu na to, který komponent je zvolen.
• Zkontrolujte, zda jsou receiver a všechny
komponenty zapnuty.
• Zkontrolujte, zda ovladač MASTER VOLUME –
/+ není nastaven do polohy –∞ dB.
• Zkontrolujte, zda přepínač SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) není přepnut do polohy "vypnuto"
(strana 42).
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny
kabely k reprosoustavám .
• Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači pro zrušení funkce utlumení zvuku.
Ze specifického komponentu není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je komponent správně připojen
ke vstupním zdířkám audio pro tento komponent.
• Zkontrolujte, zda kabel (kabely), použité
pro připojení je (jsou) úplně zasunut do zdířek jak
na receiveru, tak i na komponentu.
Doplňující informace
• Před uvedením receiveru do provozu zkontrolujte, zda
napájecí napětí odpovídá vašemu místnímu síťovému
napětí. Napájecí napětí je uvedeno na výrobním štítku
přístroje na zadní straně receiveru.
• Přístroj není odpojen od napájecího napětí, pokud je
síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky,
a to i ve chvílích, kdy je vypnutý.
• Pokud nebudete receiver delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel
ze zásuvky. Při odpojování síťového napájecího
kabelu držte síťovou zástrčku; nikdy netahejte
za samotný kabel.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikované servisní dílně.
Odstraňování problémů
Z jedné z předních reprosoustav nevychází
žádný zvuk.
• Připojte do zdířky PHONES sluchátka, abyste
prověřili, zda je v pořádku zvuk ze sluchátek.
Pokud ve sluchátkách slyšíte pouze jeden kanál,
může to znamenat, že komponent není správně
připojen k receiveru. Zkontrolujte, zda jsou
všechny kabely úplně zasunuty do zdířek jak
na receiveru, tak na komponentu. Pokud
ve sluchátkách slyšíte oba kanály, může
to znamenat, že reprosoustava není správně
připojena k receiveru. Zkontrolujte připojení
přední reprosoustavy, ze které nevychází žádný
zvuk.
Není slyšet žádný zvuk nebo je jeho úroveň
jen velmi slabá.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
připojeny reprosoustavy a komponenty.
• Zkontrolujte, zde jste na receiveru zvolili správný
komponent.
• Zkontrolujte, zda přepínač SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) není přepnut do polohy "vypnuto"
(strana 42).
pokračování
53CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 54 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
• Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači pro zrušení funkce utlumení zvuku.
• Došlo k aktivaci ochranného obvodu receiveru
v důsledku vzniku zkratu. Vypněte receiver
a odstraňte příčinu zkratu a opět zapněte napájení.
Při poslechu analogových dvoukanálových
zdrojů není slyšet žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda přepínač INPUT MODE není
přepnut do polohy “COAX IN” nebo “OPT IN”
(strana 35).
• Zkontrolujte zda je vybrána funkce
MULTI CH IN.
Při poslechu digitálních zdrojů není slyšet
žádný zvuk (ze vstupní zdířky COAXIAL
nebo OPTICAL).
• Zkontrolujte, zda přepínač INPUT MODE není
přepnut do polohy “ANALOG” (strana 35).
Zkontrolujte, zda vstupní režim (INPUT MODE)
není nastaven na “COAX IN” pro zdroje ze
vstupní zdířky OPTICAL, nebo na “OPT IN” pro
zdroje ze vstupní zdířky COAXIAL.
• Zkontrolujte zda je vybrána funkce MULTI CH
IN.
Zvuk levého a pravého kanálu je
nevyvážený nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
připojeny reprosoustavy a komponenty.
• Nastavte parametr vyvážení v menu LEVEL.
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
připojeny reprosoustavy a komponenty.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo
motoru, a zda jsou alespoň 3 metry od vašeho
televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio
komponentů.
• Ujistěte se, že jste zařízení uzemnili ke zdířce
U SIGNAL GND (pouze při připojení
gramofonu).
• Konektory a zdířky jsou znečištěné. Otřete je
hadříkem mírně navlhčeným v alkoholu.
Ze střední reprosoustavy není slyšet žádný
zvuk.
• Prověřte, zda je zapnuta funkce zvukového pole
(stiskněte tlačítko A.F.D., MOVIE nebo MUSIC).
• Zvolte režim CINEMA STUDIO EX (strana 31).
• Nastavte úroveň reprosoustavy (strana 20).
• Ujistěte se, zda je střední reprosoustava nastavena
buď na hodnotu “SMALL” nebo “LARGE”
(strana 17).
54CZ
Ze zadních prostorových (surround)
reprosoustav nevychází žádný zvuk.
• Některé disky nejsou opatřeny příznakem Dolby
Digital EX, přestože je na jejich obalu uvedeno
logo Dolby Digital EX. V takovém případě zvolte
možnost “ON” (strana 38).
Z prostorových/zadních prostorových
(surround) reprosoustav nevychází žádný
zvuk nebo je úroveň hlasitosti velmi nízká.
• Prověřte, zda je zapnuta funkce zvukového pole
(stiskněte tlačítko A.F.D., MOVIE nebo MUSIC).
• Zvolte režim CINEMA STUDIO EX (strana 31).
• Nastavte úroveň reprosoustavy (strana 20).
• Ujistěte se, zda jsou prostorové (surround)
reprosoustavy nastaveny buď na hodnotu
“SMALL” nebo “LARGE” (strana 18).
• Ujistěte se, zda je zadní prostorová (surround)
reprosoustava nastavena buď na hodnotu
“DUAL” nebo “SINGLE” (strana 18).
Není možno docílit prostorový (surround)
efekt.
• Prověřte, zda je zapnuta funkce zvukového pole
(stiskněte tlačítko A.F.D., MOVIE nebo MUSIC).
• Zvuková pole nefungují pro signály, které mají
vyšší vzorkovací frekvenci než 48 kHz.
Není reprodukován vícekanálový zvuk Dolby
Digital nebo DTS.
• Zkontrolujte, zda přehrávaný disk DVD, atd. je
zaznamenán ve formátu Dolby Digital nebo DTS.
• Pokud máte k digitálním vstupním zdířkám na
tomto receiveru připojen DVD přehrávač,
zkontrolujte připojení audio (parametry pro audio
výstup) na připojeném komponentu.
Není možno nahrávat.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
komponenty.
• Zvolte zdrojový komponent voličem INPUT
SELECTOR .
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 55 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Špatný příjem v pásmu FM.
• Pro připojení venkovní antény k receiveru
(viz níže) použijte koaxiální kabel s impedancí
75 Ohmů (není součástí příslušenství). Pokud
budete k receiveru připojovat venkovní anténu,
uzemněte ji, aby byla chráněna před účinky
atmosférické elektřiny. Abyste předešli nebezpečí
výbuchu, nepřipojujte uzemňovací vodič
k rozvodu plynu.
Venkovní anténa pro pásmo FM
Receiver
AM
U
COAXIAL
FM
75
Uzemňovací
vodič
(není součástí
příslušenství)
ANTENNA
Není možno naladit žádné rozhlasové
stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny antény.
Nasměrujte antény a v případě potřeby připojte
k receiveru venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při naladění
prostřednictvím automatického ladění). Použijte
přímé naladění stanice.
• Ujistěte se, zda je správně nastaven krok (interval)
ladění (při ladění stanic v pásmu AM
prostřednictvím přímého ladění).
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice
nebo došlo ke smazání stanic z předvoleb
(při ladění prostřednictvím funkce vyhledávání
stanic na předvolbách). Nalaďte stanice
na předvolby (strana 23).
• Stiskněte tlačítko DISPLAY, aby se na displeji
na předním panelu zobrazila frekvence stanice.
Systém RDS nepracuje.*
• Zkontrolujte, zda máte naladěnu stanici v pásmu
FM RDS.
• Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnější
signál.
Nezobrazují se informace RDS, které
požadujete.*
• Zjistěte si podrobnosti o této rozhlasové stanici
a ujistěte se, zda skutečně vysílá vámi
požadovanou službu. Pokud ano, může to
znamenat, že je tato služba dočasně mimo provoz.
Zdířka DIGITAL OPTICAL MD OUT bliká
červeně.
• Pokud je možnost “AUTO IN” zvolena jako
vstupní režim INPUT MODE, bliká tato zdířka
červeně, pokud na vstupu není žádný digitální
audio signál. To závisí na funkci vstupního režimu
INPUT MODE, ale nepředstavuje to žádnou
poruchu funkce.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání
na receiveru.
• Odstraňte případné překážky, které jsou v cestě
mezi dálkovým ovladačem a receiverem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači slabé,
vyměňte obě baterie v dálkovém ovladači za nové.
• Zkontrolujte, zda příkazové režimy receiveru
a dálkového ovladače jsou shodné. Pokud je
příkazový režim receiveru a dálkového ovladače
rozdílný, nemůžete používat pro ovládání
receiveru dálkový ovladač. Pro přepnutí
příkazového režimu receiveru stiskněte
tlačítko ?/1, aby se přístroj vypnul. Pak stiskněte
tlačítko ?/1, přičemž podržte stisknuté tlačítko
INPUT MODE. Po každém stisknutí ?/1 se
příkazový režim přepne mezi “C.MODE. AV2”
a “C.MODE. AV1”. (Výchozí nastavení je
“C.MODE. AV2”.)
• Ujistěte se, zda jste na dálkovém ovladači zvolili
správný vstup.
Doplňující informace
K uzemnění
Na obrazovce televizoru nebo monitoru
není žádný obraz nebo je zobrazen jen
nejasně.
• Zvolte na receiveru správný vstup.
• Přepněte svůj televizor do příslušného vstupního
režimu.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio
komponentů.
* Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK.
Chybové zprávy
Dojde-li k výskytu chybné funkce, zobrazí se
na displeji kód, sestávající ze dvou číslic
a zprávy. Podle této zprávy můžete posoudit
provozní stav zesilovače. Viz následující
tabulka, kde je uvedeno možné řešení problému.
Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se
na svého nejbližšího prodejce Sony.
pokračování
55CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 56 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
DEC. EROR
Zobrazí se, pokud je na vstupu signál, který receiver
není schopen dekódovat (např. DTS-CD), a když
“DEC. XXXX” je nastaveno na “DEC. PCM”.
Nastavte hodnotu “DEC. AUTO”.
PROTECT
Výstup z reprosoustav je nepravidelný. Vypněte
receiver, zkontrolujte připojení reprosoustav a pak
opět zapněte napájení. Pokud problém přetrvává,
vypněte receiver a poraďte se s nejbližším
prodejcem Sony.
Referenční části pro smazání
paměti
Pro smazání
Viz
Všechny parametry uložené v paměti
strana 16
Přizpůsobená zvuková pole
strana 36
Technické údaje
Část zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, AU, TWKR
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD) (celkové harmonické
zkreslení)
100 W + 100 W2)
90 W + 90 W3)
Vztažná hladina výkonu2)
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W +
90 W
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD) (celkové harmonické
zkreslení)
FRONT1): 100 W + 100 W
CENTER1): 100 W
SURR1): 100 W + 100 W
SURR BACK1): 100 W +
100 W
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD) (celkové harmonické
zkreslení)
FRONT1): 110 W + 110 W
CENTER1): 110 W
SURR1): 110 W + 110 W
SURR BACK1): 110 W +
110 W
Modely s kódem oblasti SP,
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD) (celkové harmonické
zkreslení)
90 W + 90 W2)
Vztažná hladina výkonu2)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD) (celkové harmonické
zkreslení)
FRONT1): 90 W + 90 W
CENTER1): 90 W
SURR1): 90 W + 90 W
SURR BACK1): 90 W +
90 W
1) V závislosti na parametrech zvukového pole a na
zdroji nemusí být žádný zvukový výstup.
2) Měřeno v následujících podmínkách:
Kód oblasti
56CZ
Napájení
SP, CEL, CEK, KR
230 V střídavých, 50 Hz
AU
240 V střídavých, 50 Hz
TW
110 V střídavých, 60 Hz
masterpage:Right
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 57 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
3) Měřeno v následujících podmínkách:
Část tuneru FM
Kód oblasti
Napájení
KR
220 V střídavých, 50 Hz
Rozsah ladění
Anténa
Anténní zdířky
Kmitočtový rozsah
PHONO
Ekvalizační křivka RIAA
±0.5 dB
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0.5/–2 dB (když je
zvoleno ANALOG
DIRECT)
Vstupy (analogové)
Citlivost: 2.5 mV
Impedance: 50 kiloohmů
S/N3): 86 dB
(A, 2.5 mV4))
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
Citlivost: 150 mV
Impedance: 50 kiloohmů
S/N4): 96 dB
(A, 150 mV5))
18,3 dBf, 2,2 µV/75 Ohmů
38,3 dBf, 22,5 µV/75
Ohmů
11,2 dBf, 1 µV/75 Ohmů
Použitelná citlivost
Poměr signál/šum (S/N)
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické zkreslení při 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separace kanálů
45 dB při 1 kHz
Kmitočtový rozsah
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Citlivost
60 dB při 400 kHz
Část tuneru AM
4) ZKRATOVANÝ VSTUP.
5) Vstupní úroveň.
Vstupy (digitální)
DVD (Koaxiální)
Impedance: 75 Ohmů
Poměr signál/šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT, MD,
VIDEO3 (Optický)
S/N (poměr signál/šum):
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Rozsah ladění
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, SP, AUTWKR
Se stupnicí ladění 9-kHz: 531 - 1.602 kHz
Anténa
Smyčková anténa
Mezifrekvence
450 kHz
Použitelná citlivost
50 dB/m (při 1.000 kHz
nebo 999 kHz)
Poměr signál/šum (S/N) 54 dB (při 50 mV/m)
Harmonické zkreslení
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Citlivost
Při 9 kHz:
35 dB
Doplňující informace
PHONO
Mezifrekvence
Citlivost
Mono:
Stereo:
87,5 – 108,0 MHz
Drátová anténa pro pásmo
FM
75 Ohmů
(nesymetrických)
10,7 MHz
Obrazová část
Výstupy
MD/TAPE (REC OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Napětí: 150 mV
Impedance: 2,2 kiloohmů
SUB WOOFER
Napětí: 2 V
Impedance: 1 kiloohm
EQ (ekvalizér)
Úrovně zisku
±10 dB, krok 1 dB
Vstupy/Výstupy
Video:
S-video:
1 Vš-š, 75 Ohmů
Y: 1 Vš-š, 75 Ohmů
C: 0,286 Vš-š, 75 Ohmů
KOMPONENTNÍ VIDEO:Y: 1 Vš-š, 75 Ohmů
B-Y: 0,7 Vš-š, 75 Ohmů
R-Y: 0,7 Vš-š, 75 Ohmů
80 MHz HD průchod (Pass
Through)
Všeobecné údaje
Napájení
Kód oblasti
Napájení
CEL, CEK
230 V střídavých,
50/60 Hz
AU
240 V střídavých, 50 Hz
pokračování
57CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 58 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Kód oblasti
Napájení
SP
220 – 230 V střídavých,
50/60 Hz
TW
110 V střídavých, 60 Hz
KR
220 – 230 V střídavých,
50/60 Hz
Příkon (odběr)
Kód oblasti
Příkon (odběr)
CEL, CEK, AU, SP, KR
270 W
TW
650 W
Příkon (odběr) (v režimu standby)
0,3 W (pokud je možnost
“POWER SAVE” v menu
CUSTOMIZE nastavena
na hodnotu “ON”)
(strana 38)
Rozměry
430 × 161 × 400 mm
včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližná)
14,5 kg
Dodávané příslušenství
Anténa pro pásmo FM (1)
Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
Dálkový ovladač RM-PP413 (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Pro podrobnosti o kódu oblasti komponentu, který
používáte, viz strana 2.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
58CZ
masterpage:Right-3
(3 column)
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 59 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Přehled umístění ovládacích tlačítek a stránek s odkazy
Jak používat tuto stranu
Tuto stranu používejte pro vyhledávání umístění
tlačítek a dalších částí přístroje, které jsou zmiňovány
v textu tohoto návodu.
Číslo vyobrazení
r
DISPLAY 7 (26, 55)
R
Název tlačítka/části
R
Referenční
stránka
Vlastní přístroj
A.F.D. qg (30, 32, 54)
DIRECTq; (29)
DISPLAY 7 (26, 55)
Displej 5 (27)
INPUT MODE 8 (35)
INPUT SELECTOR qs (21, 22,
23, 29, 35, 38, 41)
IR receptor 1 (45, 55)
MAIN MENU 3 (17, 35, 37, 41)
MASTER VOLUME –/+ 9 (20, 21)
MEMORY/ENTER 4 (16, 17,
23, 41)
1
2
3
wf
wdws
4
wa
5
w; ql
qk
6
qj qh qg qf qd
ČÍSLICE A SYMBOLY
2CH qh (29, 32)
–/+w; (17, 35, 37, 41)
?/1 (napájení) 2 (16, 17, 36)
7
8
qs
Doplňující informace
MENU ws (17, 19, 35, 37, 41)
MOVIE qf (31, 32, 54)
IndikátorMULTI CHANNEL
DECODING6 (21)
MULTI CH IN qa (21)
MUSIC qd (32, 54)
Zdířka PHONES wd (53)
PRESET TUNING –/+ ql (23)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) wf
(15, 42, 53)
SURR BACK DECODING qj (33)
TUNING –/+ qk (22)
Zdířky VIDEO 3 INPUT wa (12)
V ABECEDNÍM POŘADÍ
9
qa
q;
Otevření krytu
PUSH
Pro otevření krytu stiskněte PUSH. Pokud sundáte kryt,
chraňte jej před dětmi.
59CZ
masterpage:Left
GB01COV_STR-DB795-CEL.book Page 60 Monday, September 27, 2004 8:54 AM
Index
A
R
Automatické ladění 22
RDS, systém 24
Reprosoustavy
nastavení hlasitosti reprosoustav 20
připojení 14
impedance 14
umístění 14
D
Dabing. Viz Nahrávání
Dělící kmitočet 40
Dodávané příslušenství 58
Dual Mono 38
E
Editace. Viz Nahrávání
I
S
Sleep Timer (časový spínač pro usínání) 42
Smazání paměti zesilovače 16
Stanice na předvolbách
jak provést 23
jak naladit 23
Indexování. Viz Pojmenování
T
L
Ladění
automatické 22
přímé 22
stanice na předvolbách 23
M
Menu CUSTOMIZE (přizpůsobení) 37
Menu ekvalizéru (EQ) 37
Menu LEVEL 35, 40
N
Nastavení
přizpůsobených (CUSTOMIZE) parametrů 37
parametry ekvalizéru (EQ) 37
parametr úrovně (LEVEL) 35, 40
parametry nastavení reprosoustav (SP SETUP)
17, 38
hlasitost reprosoustavy 20
O
Označení názvem. Viz Pojmenování
P
Pojmenování 41
Přímé ladění 22
60CZ
Testovací signál 20
V
Volba
komponentu 21
systém předních reprosoustav 42
zvukové pole 31–32
Z
Záznam
na videokazetu 43
na audiokazetu nebo MD 43
Změna
zobrazení 26
Zvuk Digital Cinema Sound 31
Zvukové pole
přizpůsobení 35
předprogramované 31–32
resetování 36
volba 31–32
menu nastavení reprosoustav (SP SETUP) 17,
38
Download PDF

advertising