Sony | STR-DH730 | Sony STR-DH730 STRDH730 Přijímač AV pro kanály 7.1 Návod k obsluze

4-408-151-11(2) (CZ-SK)
Multi Channel
AV Receiver
STR-DH830/STR-DH730
Návod k obsluze
CZ
Návod na použitie
SK
Pro zákazníky ve Spojených státech
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.
Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte větrací
otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nepokládejte na přístroj otevřené zdroje ohně, jako
jsou zapálené svíčky.
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny na zadní
části jednotky. Zapište si tato čísla na níže uvedené
řádky. Použijte je vždy, když ohledně tohoto výrobku
voláte svému prodejci značky Sony.
Číslo modelu __________________________________________________
Sériové číslo ___________________________________________________
Tento symbol má varovat uživatele
před neizolovaným „nebezpečným
napětím“ v krytu výrobku, které
může být dostatečně vysoké na to,
aby představovalo nebezpečí
elektrického šoku.
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
zdrojům kapání a stříkání a nepokládejte na něj
předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako
je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Vzhledem k tomu, že se hlavní zástrčka používá
k odpojení jednotky od elektrické sítě, připojte
jednotku k snadno dosažitelné zásuvce střídavého
proudu. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu,
odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky
střídavého proudu.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, jako je sluneční svit, oheň apod.
Jednotka není odpojena od elektrické sítě, dokud
je zapojena do zásuvky střídavého proudu, i když
je jednotka jako taková vypnutá.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
Tento symbol má varovat
uživatele před povrchem horkým
při dotyku během běžného
používání.
2CZ
Tento symbol má upozornit
uživatele na přítomnost důležitých
provozních pokynů a pokynů
údržby v dokumentaci dodávané
s přístrojem.
Důležité bezpečnostní pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle všech pokynů.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
Čistěte pouze suchou tkaninou.
Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte
v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou
radiátory, mřížky topení, kamna nebo jiné
přístroje (včetně zesilovačů), které produkují
teplo.
9) Nemanipulujte se zástrčkou, aby nedošlo
k přepólování nebo k vyřazení funkce
ochranného kontaktu. Polarizovaná vidlice má
dvě čepele, kde je jedna širší než druhá. Vidlice
s ochranným kontaktem má dvě čepele a třetí
zemnicí hrot. Široká čepel nebo třetí hrot mají
bezpečnostní účel. Nehodí-li se dodávaná
zástrčka do vaší zásuvky, obraťte se
na elektrotechnika ohledně výměny zastaralé
zásuvky.
10) Vyvarujte se přecházení po síťovém kabelu a jeho
skřípnutí především u zásuvek, zásuvkových
krabic a místa, kde vychází z přístroje.
11) Používejte pouze přípojky/příslušenství určené
výrobcem.
12) Používejte dohromady pouze s pojízdným
stolkem, stojanem, držákem nebo stolkem
určeným výrobcem nebo prodávaným společně
s přístrojem. Používáte-li pojízdný stolek, buďte
obezřetní, když přemisťujete celou sestavu
pojízdného stolku s přístrojem, abyste se
vyvarovali zranění při převrácení.
13) Při bouřkách nebo při dlouhé době nepoužívání
přístroje jej odpojte z elektrické sítě.
14) Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je nutný, byl-li
přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, např.
při poškození síťového kabelu nebo zástrčky,
vniknutí tekutiny nebo pádu předmětu dovnitř
přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti,
nesprávné funkci nebo upuštění na zem.
Následující prohlášení FCC platí
pouze pro verzi tohoto modelu
vyrobenou pro prodej v USA.
Ostatní verze nemusí být v souladu
s technickými nařízeními FCC.
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo označeno za
vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B,
ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení mají
poskytnout odpovídající ochranu před škodlivými
poruchami či rušením při domácí instalaci. Toto
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat
radiofrekvenční energii, a není-li nainstalováno
a používáno v souladu s pokyny, může způsobit
škodlivé poruchy u rádiových komunikací. Není ale
zaručeno, že při určité instalaci k poruše nedojde.
Způsobí-li toto zařízení škodlivou poruchu na
příjmu rádia nebo televize, kterou lze určit vypnutím
a zapnutím zařízení, musí se uživatel pokusit opravit
poruchu pomocí jednoho nebo více následujících
opatření:
– Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
– Prodlužte vzdálenost mezi zařízením
a receiverem.
– Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu,
než je zapojen receiver.
– Potřebujete-li pomoc, kontaktujte prodejce
nebo zkušeného technika.
POZOR
Mějte na paměti, že jakékoliv změny nebo úpravy,
které nejsou vysloveně schváleny v této příručce, vás
mohou zbavit oprávnění toto zařízení obsluhovat.
Kabel reproduktorů musí být připojený k přístroji
a reproduktorům v souladu s následujícími pokyny,
snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.
1) Odpojte síťový kabel z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
2) Sejměte 10 až 15 mm izolace kabelu
reproduktorů.
3) Připojte opatrně kabel reproduktorů k přístroji
a reproduktorům tak, abyste se nedotkli jádra
kabelu reproduktorů rukou. Síťový kabel odpojte
z ELEKTRICKÉ SÍTĚ také před odpojením
kabelu reproduktorů od přístroje
a reproduktorů.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace použitého
elektrického a elektronického
zařízení (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních
evropských státech se
samostatným sběrným
systémem)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví,
že s daným výrobkem nelze nakládat jako
s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento
výrobek zlikvidujete správným způsobem,
napomáháte předejít možným škodlivým dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak
způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto
výrobku. Recyklace materiálů napomáhá
zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
pokračování
3CZ
Likvidace použitých baterií
(platí v rámci Evropské unie
a v ostatních evropských
státech se samostatným
sběrným systémem)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví,
že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze
nakládat jako s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol použitý
spolu s chemickou značkou. Chemické značky pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným
způsobem, napomáháte předejít možným
škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným
způsobem likvidace této baterie. Recyklace
materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité
připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním
personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení, kde bude
baterie zlikvidována v souladu s předpisy.
Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím,
do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie
z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo
pro recyklaci použitých baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě
místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávané v zemích s platnými
nařízeními EU.
Výrobce tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Zástupce pověřený zajištěním elektromagnetické
kompatibility (EMC) a bezpečnosti výrobků je
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami
ohledně servisu a záruky se obraťte na kontaktní
adresy uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Pro zákazníky v Austrálii
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
4CZ
Informace o této příručce
• Pokyny v této příručce platí pro model
STR-DH730 a STR-DH830. Číslo modelu
se nachází na spodním pravém rohu předního
panelu receiveru. Ilustrace použité v této příručce
platí pro model pro USA a mohou se od vašeho
modelu lišit. Veškeré provozní odlišnosti jsou
označeny v příručce jako „pouze pro evropský
model“.
• Pokyny v této příručce popisují provoz receiveru
s dodávaným dálkovým ovládáním. Můžete také
použít tlačítka nebo otočné ovladače na receiveru,
mají-li stejné nebo podobné popisky jako tlačítka
na dálkovém ovládání.
Autorská práva
Tento receiver má vestavěné systémy Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno pod licencí Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic a symbol „dvojitého D“ jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů registrovaných
v USA pod čísly 5956674, 5974380, 6226616,
6487535, 7212872, 7333929, 7392195, 7272567
a dalších platných nebo projednávaných
amerických a celosvětových patentů. Text DTSHD, symbol a text DTS-HD spolu se symbolem
jsou registrované ochranné značky a DTS-HD
Master Audio je ochranná známka společnosti
DTS, Inc. Produkt obsahuje software. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
Součástí receiveru je technologie High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších
zemích.
Logo „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ jsou ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou známkou Sony
Computer Entertainment Inc.
Typ fontu (Shin Go R) instalovaný na tomto
receiveru poskytuje společnost MORISAWA &
COMPANY LTD. Tyto názvy a jména jsou
ochrannými známkami společnosti MORISAWA &
COMPANY LTD. a autorská práva na font náleží
také společnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.
Všechny ostatní ochranné známky jsou
registrovanými ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků. V této příručce nejsou
uváděny značky ™ a ®.
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně
pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo
ověřeno vývojářem, aby splňovalo provozní normy
společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za provoz
tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními normami. Mějte prosím na paměti,
že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod
a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány od společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
Sony Corporation.
Windows Media je také registrovanou ochrannou
známkou Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
Tento produkt obsahuje technologii, na kterou se
vztahují práva duševního vlastnictví společnosti
Microsoft. Používání nebo distribuce této
technologie odděleně od tohoto produktu jsou bez
příslušné licence od společnosti Microsoft zakázány.
5CZ
Obsah
Informace o této příručce................................. 4
Dodávané příslušenství..................................... 7
Popis a umístění součástí.................................. 9
Začínáme .......................................................... 17
Připojení
1: Instalace reproduktorů ............................... 18
2: Připojení reproduktorů .............................. 20
3: Připojení TV ................................................ 22
4a: Připojení video zařízení............................ 23
4b: Připojení audio zařízení ........................... 30
5: Připojení antén ............................................ 31
6: Připojení síťového kabelu........................... 31
Příprava receiveru
Spuštění receiveru ........................................... 32
Nastavení reproduktorů.................................. 32
Použití funkce AUTO CALIBRATION........ 33
Průvodce operacemi na obrazovce ............... 38
Základní operace
Přehrávání zdrojového zařízení vstupu ........ 40
Přehrávání zařízení iPod/iPhone .................. 42
Přehrávání USB zařízení................................. 45
Nahrávání pomocí receiveru.......................... 47
Používání zvukových efektů
Výběr zvukového pole .....................................51
Použití funkce Advanced Auto Volume........55
Resetování zvukových polí na výchozí
nastavení......................................................55
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
Co znamená „BRAVIA“ Sync?........................56
Příprava pro „BRAVIA“ Sync .........................56
Přehrávání zařízení s ovládáním jedním
dotykem (Přehrávání jedním
dotykem) .....................................................57
Poslech zvuku z TV přes reproduktory
připojené k receiveru
(Systémové ovládání audia) ......................58
Vypnutí receiveru s TV
(Vypnutí systému) ......................................58
Poslech optimálního zvukového pole
pro vybranou kapitolu
(Výběr kapitoly)..........................................59
Ostatní operace
Přepínání mezi digitálním a analogovým
audiem
(INPUT MODE) ........................................59
Použití zvuku/obrazu z ostatních vstupů
(Input Assign).............................................60
Operace tuneru
Poslech rádia FM/AM..................................... 48
Přednastavení stanic rádia FM/AM
(Preset Tuning)........................................... 49
Příjem vysílání RDS ........................................ 50
(pouze modely pro Evropu, Austrálii
a Tchaj-wan)
6CZ
Změna nastavení
Používání nabídky Settings.............................62
Nabídka Speaker Settings ...............................63
Surround Settings menu .................................65
Nabídka EQ Settings .......................................66
Nabídka Audio Settings ..................................66
Nabídka HDMI Settings .................................67
Nabídka System Settings.................................67
Ovládání bez připojení k TV .........................68
Použití dálkového ovládání
Opětovné přiřazení tlačítka vstupu............... 72
Resetování tlačítek vstupu.............................. 73
Další informace
Opatření ........................................................... 74
Odstraňování problémů ................................. 75
Specifikace........................................................ 82
Rejstřík.............................................................. 84
Dodávané příslušenství
• Návod k obsluze (tato příručka)
• Průvodce rychlým nastavením (1)
• Seznam nabídek grafického uživatelského
rozhraní (1)
• Drátová anténa pro příjem FM (1)
• Oblouková anténa pro příjem AM (1)
• Dálkové ovládání (1)
– RM-AAU106 (pouze u modelů pro USA,
Kanadu a Mexiko)
– RM-AAU107 (ostatní modely)
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
• Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)
7CZ
Vkládání baterií do dálkového
ovládání
Vložte dvě dodávané baterie R6 (velikost AA)
tak, aby souhlasila znaménka 3 a # na
bateriích se znázorněním v prostoru pro
baterie na dálkovém ovládání.
Poznámky
• Nenechávejte dálkové ovládání na extrémně
horkých nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii spolu se starou.
• Nekombinujte manganové baterie s ostatními
druhy baterií.
• Nevystavujte čidlo dálkového ovládání přímému
slunečnímu svitu nebo světelným zařízením.
Můžete tím způsobit poruchu.
• Nemáte-li v plánu používat dálkové ovládání delší
dobu, vyjměte baterie, abyste se vyvarovali
možného poškození z důvodu vytečení baterie
a vzniku koroze.
• Při výměně baterií se může stát, že se tlačítka
dálkového ovládání vrátí na své výchozí nastavení.
Pokud k tomu dojde, znovu přiřaďte tlačítka
vstupů (strana 72).
• Nereaguje-li již receiver na dálkové ovládání,
vyměňte všechny baterie za nové.
8CZ
Popis a umístění součástí
Přední panel
1
ql qk
2
3 4
qj
5
6
qh
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
A ?/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strana 32, 49, 55)
F Čidlo dálkového ovládání
Přijímá signál z dálkového ovládání.
B TONE, TONE MODE (strana 66)
Stiskněte opakovaně tlačítko TONE MODE pro
výběr možnosti BASS nebo TREBLE. Poté otočte
ovládacím prvkem TONE pro změnu úrovně.
G INPUT SELECTOR (strana 41, 47, 59)
C NIGHT MODE
Umožňuje vám zachovat si prostředí domácího
kina i při nižších úrovních hlasitosti.
Při sledování filmu pozdě v noci budete moci slyšet
dialogy zřetelně i při nízké úrovni hlasitosti. Tuto
funkci lze použít s jinými zvukovými poli.
Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko
znovu.
J Konektory VIDEO 2 IN (strana 28)
Poznámka
Tuto funkci nelze použít, když je vybrána
možnost „A. DIRECT“.
Tipy
• Funkci Noční režim můžete nastavit na
hodnoty „ON“ a „OFF“ rovněž pomocí volby
Night Mode v nabídce Audio Settings.
• Když je funkce NIGHT MODE zapnutá, basy
a výšky se zesílí a „D. RANGE“ se automaticky
nastaví na „COMP. MAX“.
D AUTO VOL (strana 55)
E Zobrazovací panel (strana 10)
H INPUT MODE (strana 59)
I MASTER VOLUME (strana 40)
K Konektory zařízení iPod/iPhone (strana 27)
Slouží k připojení
(USB) a video konektoru
k výstupu audio/video ze zařízení iPod/iPhone.
L
(USB) port (strana 30)
M Konektor AUTO CAL MIC (strana 34)
N DISPLAY (strana 72)
O DIMMER
Mění jas zobrazovacího panelu ve 3 úrovních.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (strana 51, 53)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Stiskněte pro používání tuneru (FM/AM).
Otočte ovládacím prvkem TUNING pro
vyhledávání stanice.
R SPEAKERS (strana 21)
S Konektor PHONES (strana 76)
9CZ
Indikátory na zobrazovacím panelu
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikátory kanálů přehrávání
Písmena (L, C, R atd.) určují přehrávané kanály.
Podle nastavení reproduktorů se čtvereček okolo
písmen mění, čímž se zobrazuje, jak receiver
míchá (ohýbá) zvukový zdroj.
Přední výškový levý
Přední výškový pravý
Přední levý
Přední pravý
Středový (monofonní)
Levý surround
Pravý surround
Surround (monofonní
nebo zařízení surround
získané zpracováním
Pro Logic)
Levý zadní surround
Pravý zadní surround
Zadní surround (zadní
zařízení surround získané
dekódováním kanálu 6.1)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Příklad:
Rozmístění reproduktorů: 3/0.1
Formát nahrávání: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Rozsvítí se, když z konektoru SUBWOOFER
vystupuje audio signál.
C LFE
Rozsvítí se, když přehrávaný disk obsahuje kanál
LFE (efekt nízké frekvence) a signál kanálu LFE
je skutečně reprodukován.
10CZ
qs
qa
0
D Indikátor vstupu
Rozsvítí se pro určení aktuálního vstupu.
HDMI
– INPUT MODE je nastaven na „AUTO“ nebo
když receiver rozpozná zařízení připojené
pomocí konektoru HDMI IN (strana 23, 59).
– TV vstup rozpoznal signály zpětného audio
kanálu (ARC).
COAX
INPUT MODE je nastaven na „AUTO“ nebo
„COAX“ nebo je zdrojový signál digitálním
signálem přijímaným konektorem COAXIAL
(strana 25, 59).
OPT
INPUT MODE je nastaven na „AUTO“ nebo
„OPT“ nebo je zdrojový signál digitálním
signálem přijímaným konektorem OPTICAL
(strana 22, 25, 26, 59).
E Indikátor DTS(-ES)
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
dekóduje odpovídající signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu DTS se ujistěte,
že veškerá digitální připojení jsou v pořádku a že
INPUT MODE není nastaven na „ANALOG“
(strana 59) nebo není zvoleno „A. DIRECT“.
F NEO:6
Rozsvítí se, když je aktivován dekodér DTS
Neo:6 Cinema/Music (strana 52, 53).
G Indikátor Dolby Pro Logic
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
provádí zpracování Dolby Pro Logic. Tato
technologie maticového dekódování surround
může zlepšit vstupní signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikátor DTS-HD
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
dekóduje odpovídající signály formátu
DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Poznámka
Tyto indikátory se nemusí rozsvítit v závislosti
na nastavení rozmístění reproduktorů.
H Indikátor Dolby Digital Surround
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
dekóduje odpovídající signály formátu
Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu Dolby Digital se
ujistěte, že veškerá digitální připojení jsou
v pořádku a že INPUT MODE není nastaven na
„ANALOG“ (strana 59) nebo není zvoleno
„A. DIRECT“.
I SLEEP
Rozsvítí se, když je aktivován časovač vypnutí
(strana 14).
J D.RANGE
Rozsvítí se, když je aktivována komprese
dynamického rozsahu (strana 65).
K Indikátory ladění
Rozsvítí se, když receiver ladí rozhlasovou
stanici.
ST
Stereofonní vysílání
RDS (pouze modely pro Evropu, Austrálii
a Tchaj-wan)
Naladěno na stanici se službami RDS.
Číslo předvolené stanice (Číslo se změní podle
vybrané předvolené stanice.)
L LPCM
Rozsvítí se, když receiver dekóduje lineární
signály PCM.
11CZ
Zadní panel
1
1, 2
1
A Sekce audio signálu
Konektory DIGITAL INPUT/OUTPUT
(strany 22, 25, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Konektory ANALOG INPUT/OUTPUT
(strany 20, 22, 25, 26, 28, 30)
Bílý (L)
AUDIO IN/
Červený (R) OUT
Černý
AUDIO OUT
32
4
B Sekce video signálu*
Kvalita obrazu závisí na připojovacím
konektoru.
Konektory DIGITAL INPUT/
OUTPUT
(strany 22, 25, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
Konektory COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT
(strany 22, 25, 26)
Vysoce
kvalitní
obraz
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT
Červený
(PR)
Zdířky COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT
(strany 22, 26, 28)
Žlutý
VIDEO IN/OUT
C Sekce ANTENNA
Konektor FM ANTENNA (strana 31)
Svorky AM ANTENNA (strana 31)
12CZ
D Sekce SPEAKERS (strana 20)
* Musíte připojit konektory HDMI TV OUT nebo
MONITOR OUT ke svému TV, chcete-li sledovat
zvolený vstupní obraz (strana 22).
Dálkové ovládání
K ovládání tohoto receiveru a dalších zařízení
používejte dodávané dálkové ovládání.
Dálkové ovládání slouží k ovládání audio/
video zařízení společnosti Sony. Tlačítko
vstupu můžete nově přidělit tak, aby
odpovídalo zařízení připojenému k vašemu
receiveru (strana 72).
• RM-AAU106 (pouze u modelů pro USA,
Kanadu a Mexiko)
• RM-AAU107 (ostatní modely)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
pokračování
13CZ
Použití tlačítek s růžovým
potiskem
I GUI MODE
Zobrazí nabídku grafického uživatelského
rozhraní na obrazovce TV.
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stiskněte
tlačítko s růžovým potiskem, které chcete
použít.
Příklad: Podržte tlačítko SHIFT (O) a poté
stiskněte ENT/MEM (C).
J
, V/v/B/b
Stisknutím tlačítka V/v/B /b vyberte nastavení,
a poté stisknutím tlačítka
zadejte/potvrďte
volbu.
K TOOLS/OPTIONS
Zobrazí a vybere položky z nabídky voleb.
L MENU/HOME
Stiskněte tlačítko AMP (Y), a po stisknutí
tlačítka MENU/HOME se zobrazí nabídka
ovládání receiveru.
2
Stiskněte
ENT/MEM
M TUNING +/–
Vyhledá stanici.
PRESET +/–
Zvolí předvolené stanice.
1
Podržte
stisknuté
SHIFT
D.TUNING
Vstoupí do režimu ručního ladění.
N SOUND FIELD +**/–
Vybere zvukové pole.
O SHIFT
Změní funkci tlačítek dálkového ovládání
a aktivuje tlačítka s růžovým potiskem
(strana 14).
Q MASTER VOL +/– nebo
+/–
Změní úroveň hlasitosti všech reproduktorů
zároveň.
Ovládání receiveru
B ?/1* (zapnout/pohotovostní režim)
Zapne receiver nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
Úspora energie při pohotovostním režimu
Když je „Ctrl for HDMI“ nastaveno na „OFF“
(strana 67).
C Tlačítka vstupu**
Vybere zařízení, které chcete používat.
Stisknete-li jakékoliv tlačítko vstupu, receiver se
zapne. Tlačítka jsou přiřazena k ovládání
zařízení společnosti Sony.
Tlačítka číslic**
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stiskněte
tlačítka číslic, kterými předvolte nebo nalaďte
stanice.
ENT/MEM
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stiskněte
tlačítko ENT/MEM, čímž stanici uložíte během
provozu tuneru.
E INPUT MODE
Zvolí režim vstupu, když je stejné zařízení
připojeno k digitálním i analogovým
konektorům.
F DISPLAY
Zobrazí informace na zobrazovacím panelu.
14CZ
R MUTING nebo
Dočasně vypne zvuk.
Stisknutím tlačítka MUTING nebo opět
obnovíte zvuk.
S RETURN/EXIT O
Návrat do předchozí nabídky.
W SLEEP
Nastaví receiver na automatické vypnutí
v určitou dobu.
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, displej
se následovně cyklicky změní:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Když je používána funkce automatického
vypnutí, na zobrazovacím displeji se rozsvítí
kontrolka „SLEEP“.
Tip
Pro zjištění zbývajícího času do vypnutí
receiveru stiskněte tlačítko SLEEP. Zbývající čas
se zobrazí na zobrazovacím panelu. Stisknete-li
znovu tlačítko SLEEP, časovač vypnutí bude
zrušen.
X AUTO VOL
Aktivuje pokročilou funkci automatické
regulace hlasitosti (strana 55).
AUTO CAL
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stisknutím
tlačítka AUTO CAL aktivujte funkci
automatické kalibrace.
Poznámka
Toto tlačítko není k dispozici, je-li receiver
v režimu „GUI MODE“.
Y AMP
Aktivuje provoz receiveru.
Ovládání TV Sony
Podržte tlačítko TV (P) a poté stisknutím
tlačítka se žlutým potiskem vyberte funkci,
kterou chcete použít.
Příklad: Podržte tlačítko TV (P) a poté
stiskněte TV CH + nebo PROG + (N).
2
Stiskněte
TV CH +/PROG +
1
Podržte
stisknuté
TV
F DISPLAY
Zobrazí informace týkající se aktuálního
televizního programu.
/
(Info, odhalení textu)
Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního
kanálu a režim obrazovky.
Když jste v textovém režimu, zobrazí skryté
informace (např. odpovědi v kvízu).
H Barevná tlačítka
Zobrazí průvodce operacemi na TV obrazovce,
když jsou barevná tlačítka k dispozici. Pro
provedení požadované operace postupujte
podle průvodce operacemi.
K TOOLS/OPTIONS
Zobrazí možnosti funkcí TV.
L MENU/HOME
Zobrazí nabídky TV.
N TV CH +**/– nebo PROG +**/–
Vyhledá přednastavené kanály TV.
c**/C
Když jste v textovém režimu, zvolí další nebo
předchozí stranu.
Q TV VOL +/– nebo
Změní hlasitost TV.
+/–
R MUTING nebo
Aktivuje funkci ztlumení TV.
S RETURN/EXIT O
Návrat do předchozí nabídky TV.
T GUIDE nebo
Zobrazí průvodce programem na obrazovce.
A TV ?/1 (zapnout/pohotovostní režim)
Zapíná nebo vypíná TV.
C Tlačítka číslic**
Slouží k výběru TV kanálů.
ENT/MEM
Vloží vybranou možnost.
CLEAR
Pomocí tlačítek číslic vyberte čísla kanálů
konektoru Digital CATV. Chcete-li například
vybrat 2.1, stiskněte 2, CLEAR a 1.
(Předchozí kanál)
Návrat na předchozí sledovaný kanál
(po dobu více než pět sekund).
/ (Text)
Zobrazí textové informace.
V AUDIO** nebo
**
Změní režim dvoukanálového zvuku.
Z INPUT nebo
(Výběr vstupu)
Zvolí vstupní signál (TV nebo video).
(Pozastavení textu)
Podrží aktuální stránku v textovém režimu.
* Stisknete-li naráz tlačítka AV ?/1 (A) a ?/1
(B), receiver a připojené zařízení se vypnou
(SYSTEM STANDBY).
Funkce AV ?/1 (A) se automaticky změní
pokaždé, když stisknete tlačítka vstupu (C).
** Tlačítka 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c mají
na povrchu výstupky. Tyto výstupky používejte
jako vodítka při ovládání receiveru.
pokračování
15CZ
Ovládání dalšího zařízení Sony
Pokud chcete aktivovat tlačítka s růžovým potiskem, podržte tlačítko SHIFT (O) (strana 14).
Název
Přehrávač
disků Blu-ray/
DVD
Satelitní tuner,
tuner kabelové
TV
VCR
Přehrávač CD USB zařízení,
iPod/iPhone
A
AV ?/1a)
Vypínač
Vypínač
Vypínač
Vypínač
C
Tlačítka číslicb)
Stopa
Kanál
Kanál
Stopa
–
ENT/MEM
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
CLEAR
Vymazání
nastavení
(.) tečkac)d)/Texte) –
Stopa >10
–
D
iPhone CTRL
–
–
–
–
Režim ovládání
zařízení iPod/
iPhone
F
DISPLAY
Displej
Displej
Displej
Displej
Displej
G
POP UP/MENU
Nabídka
–
–
–
–
H
Barevná tlačítka
Nabídka,
průvodce
Nabídka,
průvodce
–
–
–
Enter
J
–
Enter
Enter
Enter
–
V/v/B/b
Zvolit
Zvolit
Zvolit
–
Zvolit
K
TOOLS/OPTIONS
Nabídka voleb Nabídka voleb
–
–
Nabídka voleb
L
MENU/HOME
Nabídka
Nabídka
Nabídka
–
Nabídka
M
m/M
Vyhledávat
vpřed, vzad
–
Rychlý posun Rychlý posun Rychlý posun
vpřed, vzad
vpřed, vzad
vpřed, vzad
Nb)
Přehrát
–
Přehrát
./>
Přeskočit stopu –
Vyhledat index Přeskočit
stopu
Přeskočit stopu
X
Pozastavit
–
Pozastavit
Pozastavit
Pozastavit
x
Zastavit
–
Zastavit
Zastavit
Zastavit
FOLDER +/–
–
–
–
–
Vybrat složku
RETURN/
EXIT O
Návrat
Návrat, odchod
z nabídky
–
–
Návrat
S
Přehrát
Přehrát
T
GUIDE nebo
Plán programů Nabídka průvodce –
–
–
U
TOP MENU
Průvodce na
obrazovce
–
–
–
–
V
AUDIOb) nebo
Audio
–
–
–
–
Volba vstupu
–
Volba vstupu –
–
b)
Z
a)
INPUT
Stisknete-li naráz tlačítka AV ?/1 (A) a ?/1 (B),
receiver a připojené zařízení se vypnou
(SYSTEM STANDBY).
Funkce AV ?/1 (A) se automaticky změní
pokaždé, když stisknete tlačítka vstupu (C).
b) Tlačítka 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c mají na
povrchu výstupky. Tyto výstupky používejte jako
vodítka při ovládání receiveru.
c)
Pouze u modelů pro USA, Kanadu a Mexiko.
d)Chcete-li například vybrat 2.1, stiskněte 2,
CLEAR a 1.
e) Ostatní modely.
16CZ
Poznámky
• Vysvětlení uvedené výše má sloužit jako příklady.
• V závislosti na modelu vašeho připojeného
zařízení nemusí některé funkce vysvětlené v této
sekci pracovat s dodávaným dálkovým ovládáním.
Začínáme
Můžete používat audio/video zařízení připojené k tomuto receiveru podle následujících
jednoduchých kroků.
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili síťový kabel.
Instalace a připojení reproduktorů
(strana 18, 20)
Kontrola připojení vhodného pro
vaše zařízení
Připojení TV a video zařízení
(strana 22, 23)
Kvalita obrazu závisí na připojovacím
konektoru. Viz obrázek níže. Zvolte připojení
podle konektorů na vašem zařízení.
Doporučujeme, abyste video zařízení
připojovali přes připojení HDMI, pokud má
konektory HDMI.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digital
Analog
Vysoce kvalitní obraz
Připojení audio zařízení (strana 30)
Nastavení reproduktorů
Zvolte rozmístění reproduktorů (strana 32),
poté proveďte automatickou kalibraci
(strana 33).
Poznámka
Připojení reproduktorů můžete zkontrolovat
pomocí „Test Tone“ (strana 64). Pokud se zvuk
nepřehrává správně, zkontrolujte připojení
reproduktoru.
Nastavení audio výstupů na
připojeném zařízení
V případě výstupu vícekanálového digitálního
audia zkontrolujte nastavení digitálního audio
výstupu na připojeném zařízení.
V případě přehrávače disků Blu-ray od
společnosti Sony zkontrolujte, že „Audio
(HDMI)“, „Dolby Digital“ a „DTS“ jsou
nastaveny na „Auto“, „Dolby Digital“ a „DTS“
(od září 2011).
V případě PlayStation 3 zkontrolujte, zda jsou
„BD/DVD Audio Output Format (HDMI)“ a
„BD Audio Output Format (Optical Digital)“
nastaveny na „Bitstream“ (se systémovým
softwarem 3.70).
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného
s připojeným zařízením.
Příprava receiveru
Viz „6: Připojení síťového kabelu“ (strana 31)
a „Spuštění receiveru“ (strana 32).
17CZ
Připojení
1: Instalace reproduktorů
Tento receiver umožňuje používat
až 7.1kanálový systém (7 reproduktorů
a 1 subwoofer).
Příklad konfigurace systému
reproduktorů
5.1kanálový systém reproduktorů
Pro poslech vícekanálového zvuku surround
jako v kině je potřeba pět reproduktorů
(dva přední reproduktory, středový
reproduktor a dva reproduktory surround)
a subwoofer.
7.1kanálový systém reproduktorů
používající zadní reproduktory
surround
Můžete si dopřát hi-fi reprodukci zvuku
nahraného na discích DVD nebo Blu-ray
v 6.1kanálovém nebo 7.1kanálovém formátu
připojením dalšího zadního reproduktoru
surround (6.1kanálový) nebo dvou zadních
reproduktorů surround (7.1kanálový).
7.1kanálový systém reproduktorů
používající reproduktory front
high
APřední reproduktor (levý)
BPřední reproduktor (pravý)
CStředový reproduktor
DReproduktor surround (levý)
EReproduktor surround (pravý)
FZadní reproduktor surround (levý)*
GZadní reproduktor surround (pravý)*
HReproduktor přední výškový (levý)*
IReproduktor přední výškový (pravý)*
JSubwoofer
* Nelze současně používat zadní prostorové
reproduktory a přední výškové reproduktory.
18CZ
Můžete si dopřát vertikální zvukové efekty
připojením dalších dvou reproduktorů front
high.
Doporučené umístění
reproduktorů
6.1kanálový systém reproduktorů
7.1kanálový systém reproduktorů
používající zadní reproduktory
surround
• Úhel A vyznačený na obrázku by měl
být stejný.
Tip
Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové
signály, můžete jej položit, kam budete chtít.
7.1kanálový systém reproduktorů
používající reproduktory front high
• Umístěte reproduktory front high
– v úhlu mezi 22° až 45°.
– nejméně 1 metr (3,3 stopy) přímo
nad předními reproduktory.
19CZ
Připojení
• Zadní prostorový reproduktor umístěte za
poslechové místo.
2: Připojení reproduktorů
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili síťový kabel.
Reproduktor surround
Středový reproduktor
Pravý
B
A
Levý
B
B
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Pravý
Subwoofer*
Levý
Zadní reproduktor surround/
Přední výškový reproduktor **
Pravý
3
Levý
Přední reproduktor
2
3
A Monoaurální audio kabel (není součástí dodávky)
B Kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
20CZ
4
Připojení
* Když připojíte subwoofer s funkcí automatického
pohotovostního režimu, vypněte funkci při
sledování filmů. Je-li funkce automatického
pohotovostního režimu zapnuta, přepne se do
pohotovostního režimu automaticky na základě
úrovně vstupního signálu subwooferu a zvuk
nemusí procházet výstupem.
** Připojíte-li pouze jeden zadní reproduktor
surround, připojte jej ke svorkám SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Poznámky
• Systém reproduktorů můžete zapnout či vypnout
použitím tlačítka SPEAKERS (strana 9).
• Poté, co nainstalujete a připojíte reproduktor,
vyberte rozmístění reproduktorů z nabídky
Speaker Settings (strana 32).
21CZ
3: Připojení TV
Můžete sledovat zvolený vstupní obraz, když připojíte konektory HDMI TV OUT nebo MONITOR
OUT ke svému TV. Tento receiver můžete ovládat pomocí GUI (grafické uživatelské rozhraní),
pokud k TV připojíte konektory HDMI TV OUT.
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili síťový kabel.
TV
Audio signály
Video signály
nebo
A
B*
nebo
C
D
A Audio kabel (není součástí dodávky)
B Optický digitální kabel (není součástí
dodávky)
C Komponentní video kabel (není součástí
dodávky)
D Video kabel (není součástí dodávky)
E HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
22CZ
Audio/Video
signály
ARC
E*
**
Doporučené připojení
Alternativní připojení
Poznámky
• Připojte monitor TV nebo projektor ke konektoru
HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT na
receiveru. Možná nebudete moct nahrávat, i když
připojíte nahrávací zařízení.
• Podle stavu připojení mezi TV a anténou může být
obraz na obrazovce TV zkreslený. Pokud jde
o tento případ, umístěte anténu dále od receiveru.
• Při připojování optických digitálních kabelů strčte
zástrčky přímo, dokud nezaklapnou.
• Neohýbejte nebo neuvazujte optické digitální
kabely.
Tipy
• Všechny konektory digitálního audia jsou
kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Receiver má funkci video konverze. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce
„Funkce pro konverzi video signálů“ (strana 29).
• Když připojíte konektor audio výstupu TV do
konektorů TV IN na receiveru pro výstup zvuku
TV z reproduktorů připojených k receiveru,
nastavte konektor zvukového výstupu TV na
„Fixed“, jde-li přepnout mezi „Fixed“ a „Variable“.
Poslech zvuku z TV
Pokud vaše TV nepodporuje funkci System
Audio Control, přepněte nastavení „Audio
Out“ v nabídce HDMI Settings na „TV+AMP“
(strana 67).
4a: Připojení video zařízení
Připojení
* Chcete-li sledovat vysílání TV s vícekanálovým
zvukem surround z reproduktorů připojených
k receiveru, proveďte jedno z následujících
připojení:
– připojte B.
– připojte E, pokud je vaše TV kompatibilní
s funkcí zpětného audio kanálu (ARC).
Vypněte hlasitost TV nebo aktivujte funkci
ztlumení TV.
** Připojíte-li receiver ke zpětnému audio kanálu
(ARC) kompatibilnímu s TV, bude zvuk
vystupovat z reproduktorů připojených
k receiveru přes konektor HDMI TV OUT.
Ujistěte se, že „Ctrl for HDMI“ je nastaveno
na „ON“v nabídce HDMI Settings (strana 67).
Chcete-li zvolit audio signál používající jiný než
HDMI kabel (např. optický digitální kabel nebo
audio kabel), přepněte režim vstupu audia
pomocí INPUT MODE (strana 59).
Připojení pomocí HDMI
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je rozhraní, které vysílá video a audio
signály v digitálním formátu.
Připojením zařízení společnosti Sony, které je
kompatibilní s „BRAVIA“ Sync kabely HDMI
je provoz zjednodušený. Viz „Vlastnosti
„BRAVIA“ Sync“ (strana 56).
Funkce HDMI
• Digitální audio signály přenášené HDMI
mohou vystupovat s reproduktorů
připojených k receiveru. Tento signál
podporuje Dolby Digital, DTS a Linear
PCM. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části „Formáty
digitálního audia podporované receiverem“
(strana 54).
• Receiver může přijímat vícekanálový
lineární PCM (až 8 kanálů) se vzorkovací
frekvencí 192 kHz nebo nižší s připojením
HDMI.
• Analogové video signály vstupující do
konektorů VIDEO nebo COMPONENT
VIDEO receiveru mohou vystupovat jako
signály HDMI (strana 29). Audio signály
nevychází z konektoru HDMI TV OUT,
když je obraz konvertovaný.
• Tento receiver podporuje audio s vysokou
rychlostí přenosu (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) a 3D.
• Chcete-li sledovat 3D obrázky, připojte 3D
kompatibilní TV a video zařízení (Blu-ray
Disc player, Blu-ray Disc recorder,
PlayStation 3 atd.) k receiveru pomocí
vysokorychlostních kabelů HDMI, nasaďte
si 3D brýle a přehrajte 3D obsah.
pokračování
23CZ
Poznámky o připojení HDMI
Konverze video signálů
• Audio a video signály vstupu HDMI
nevystupují z konektoru HDMI TV OUT,
když je zobrazena nabídka GUI.
• Signály DSD Super Audio CD nevstupují
a nevystupují.
• V závislosti na TV nebo video zařízení je
možné, že se 3D obraz nebude zobrazovat.
• Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do návodu k obsluze každého
připojeného zařízení.
Tento receiver je vybaven funkcí pro konverzi
video signálů. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části „Funkce pro
konverzi video signálů“ (strana 29).
Připojování kabelů
• Před připojením kabelů se ujistěte, že jste
odpojili síťový kabel.
• Není nutné připojit všechny kabely. Připojte
podle dostupnosti konektorů na připojeném
zařízení.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Používáte-li standardní kabel HDMI, 1080p,
Deep Color (Deep Colour) nebo 3D obrázky
nemusí být zobrazeny správně.
• Nedoporučujeme používat konverzní kabel
HDMI-DVI. Když připojíte konverzní kabel
HDMI-DVI k zařízení DVI-D, může dojít ke
ztrátě zvuku anebo obrazu. Pokud výstup
zvuku není optimální, připojte jednotlivé
audio kabely nebo digitální kabely, a poté
v nabídce Input Option nastavte „Input
Assign“ (strana 60).
• Při připojování optických digitálních kabelů
strčte zástrčky přímo, dokud nezaklapnou.
• Neohýbejte nebo neuvazujte optické
digitální kabely.
Tip
Všechny konektory digitálního audia jsou
kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Chcete-li připojit několik
digitálních zařízení, ale nemůžete
najít nepoužívaný vstup
Viz „Použití zvuku/obrazu z ostatních vstupů
(Input Assign)“ (strana 60).
24CZ
Připojení přehrávače disků Blu-ray, DVD
Připojení
Přehrávač disků Blu-ray, přehrávač disků DVD
Audio/video
signály
Audio signály
Video signály
nebo
A
B
C*
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel Sony
HDMI.
B Koaxiální digitální kabel (není součástí
dodávky)
C Optický digitální kabel (není součástí
dodávky)
D
D Komponentní video kabel
(není součástí dodávky)
Doporučené připojení
Alternativní připojení
* Když připojíte zařízení s konektorem OPTICAL,
nastavte „Input Assign“ v nabídce Input Option
(strana 60).
Poznámky
• Změňte výchozí nastavení
tlačítek pro zadávání BD/DVD na dálkovém
ovládání tak, abyste tlačítko mohli použít k ovládání
přehrávače DVD. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části „Opětovné přiřazení
tlačítka vstupu“ (strana 72).
• Můžete také změnit název vstupu BD/DVD, který se
bude zobrazovat na zobrazovacím panelu. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do části
„Pojmenování vstupu (Name Input)“ (strana 41).
25CZ
Připojení satelitního tuneru, tuneru kabelové TV
satelitní tuner, tuner kabelové TV
Video signály
Audio/video signály
Audio signály
nebo
A
B
C
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
B Kabel Component Video (není součástí
dodávky)
C Video kabel (není součástí dodávky)
D Audio kabel (není součástí dodávky)
E Optický digitální kabel (není součástí
dodávky)
26CZ
nebo
D
E
Doporučené připojení
Alternativní připojení
Připojení PlayStation 3
Připojení
Připojení zařízení iPod, iPhone pro
přehrávání videa
PlayStation 3
Audio/video signály
A
iPod/iPhone
(není součástí
dodávky)
A
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
A Kombinovaný kabel Apple AV
(není součástí dodávky)
27CZ
Připojení rekordéru DVD, VCR
Připojení videokamery, videohry, PC
Rekordér DVD, VCR
Audio signály
A
Video signály
Videokamera,
Videohra, PC
Audio/video
signály
B
Audio/video
signály
A
C
(Na čelním panelu)
A Audio kabel (není součástí dodávky)
B Video kabel (není součástí dodávky)
C HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
* Chcete-li nahrávat, musíte provést připojení
(strana 47).
B
Videokamera,
Videohra
Poznámka
Změňte výchozí nastavení tlačítka vstupu VIDEO 1
na dálkovém ovládání tak, abyste mohli tlačítko
použít pro ovládání rekordéru DVD. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do části
„Opětovné přiřazení tlačítka vstupu“ (strana 72).
28CZ
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
B Audio/video kabel (není součástí
dodávky)
Funkce pro konverzi video signálů
Připojení
Receiver je vybaven funkcí pro konverzi video signálů.
Video signály a signály component video mohou vystupovat jako video signály HDMI
(pouze konektor HDMI TV OUT). Podle výchozího nastavení video signály vstupující
z připojeného zařízení vystupují tak, jak je zobrazeno v tabulce celými šipkami.
Konektor VSTUPU
Konektor VÝSTUPU
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Stejný typ signálu, jako je vstupní signál, také vystupuje.
: Video signály jsou konvertované a vystupují (až do 1080i).
Poznámky ke konverzi video
signálů
• Když jsou video signály z VCR atd.
konvertovány na tomto receiveru
a promítány na vašem TV, v závislosti
na stavu výstupu video signálu se může
obraz na TV obrazovce jevit horizontálně
zkreslený nebo není vidět žádný obraz.
• Používáte-li u VCR okruh vylepšování
obrazu, může mít vliv na konverzi video
signálu. Je doporučeno tuto funkci na VCR
vypnout.
• Konvertovaný obraz HDMI nepodporuje
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) a 3D.
• HDMI video signály nemohou být
konvertovány na video signály a signály
component video.
Připojení nahrávacího zařízení
Při nahrávání připojte nahrávací zařízení ke
konektorům VIDEO OUT na receiveru.
Připojte kabely pro vstupní a výstupní signály
ke stejnému typu konektoru, protože
konektory VIDEO OUT nemají funkci
konverze.
Poznámka
Signály vystupující z konektorů HDMI TV OUT
nebo MONITOR OUT nemusí být nahrány správně.
29CZ
4b: Připojení audio zařízení
Připojení zařízení iPod, iPhone,
zařízení USB
Připojení přehrávače Super Audio
CD, CD přehrávače
Před připojením kabelů se ujistěte, že jste
odpojili síťový kabel.
Přehrávač Super
Audio CD
Přehrávač CD
A
A
iPod, iPhone,
zařízení USB
A Kabel USB (není součástí dodávky)
A Audio kabel (není součástí dodávky)
30CZ
6: Připojení síťového kabelu
Před připojením antén se ujistěte,
že jste odpojili síťový kabel.
Připojte síťový kabel do zásuvky ve zdi.
Připojení
5: Připojení antén
Síťový kabel
Drátová anténa pro příjem
FM (součástí dodávky)
Oblouková anténa pro příjem AM
(součástí dodávky)
Zásuvka ve zdi
Poznámky
• Chcete-li zabránit nadměrnému hluku, držte
obloukovou anténu AM v dostatečné vzdálenosti
od receiveru a ostatního zařízení.
• Rozevřete drátovou anténu FM úplně.
• Po připojení drátové antény FM ji udržujte pokud
možno v horizontální poloze.
31CZ
Příprava receiveru
Spuštění receiveru
Před prvním použitím receiveru spusťte
receiver následujícím postupem. Tento postup
lze také použít pro obnovu továrního
nastavení.
K provedení této operace použijte tlačítka
na receiveru.
Nastavení reproduktorů
Výběr rozmístění reproduktorů
Zvolte rozmístění reproduktorů podle
systému reproduktorů, který používáte.
1
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“
na zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
?/1
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro
vypnutí receiveru.
2
Podržte tlačítko ?/1 po dobu
5 sekund.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„CLEARING“, poté se změní na
„CLEARED“.
Změny v nastavení jsou nyní resetovány
na výchozí nastavení.
32CZ
Stiskněte GUI MODE.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky nastavení.
3
Stiskněte opakovně tlačítko V/v
a vyberte „SP Pattern“, poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
Použití funkce AUTO
CALIBRATION
Tento receiver je vybaven funkcí DCAC
(automatická kalibrace digitálního kina), která
vám umožňuje provádět automatickou
kalibraci následovně:
• Zkontrolujte připojení mezi všemi
reproduktory a receiverem.
• Změňte úroveň hlasitosti reproduktoru.
• Změřte vzdálenosti reproduktorů od polohy
sedadla.*
• Změřte velikost reproduktoru.*
• Změřte charakteristiku frekvence.*
* Výsledek měření není využitý, když
je zvoleno „A. DIRECT“.
DCAC je navržena pro dosažení zvukového
vyvážení ve vaší místnosti. Úroveň
reproduktorů však můžete změnit ručně podle
svých preferencí. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části „Test Tone“
(strana 64).
5
6
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadovaného
rozmístění reproduktorů, poté
stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko RETURN/EXIT O.
Předtím, než proveďte
automatickou kalibraci
Předtím, než provedete automatickou
kalibraci, zkontrolujte následující položky.
• Nastavte a připojte reproduktory
(strana 18, 20).
• Připojte pouze dodávaný optimalizační
mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC.
K tomuto konektoru nepřipojujte žádné jiné
mikrofony.
• Ujistěte se, že výstup reproduktorů není
nastaven na „SPK OFF“ (strana 9).
• Odpojte sluchátka.
• Odstraňte všechny překážky na cestě
mezi optimalizovaným mikrofonem
a reproduktory, aby nedocházelo k chybám
v měření.
• Přesné měření získáte tím, že zajistíte, aby
prostředí nerušil žádný hluk.
pokračování
33CZ
Příprava receiveru
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
a vyberte „Speaker“, poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
Poznámky
• Reproduktory vydávají během kalibrace velmi
hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Předem o tom
informujte sousedy a děti.
• Byla-li aktivována funkce ztlumení předtím, než
provedete automatickou kalibraci, vypne se funkce
ztlumení automaticky.
• Správné měření nemusí být možné nebo
automatickou kalibraci nelze provést, jsou-li
použity speciální reproduktory, např. dipólové
reproduktory.
Nastavení automatické kalibrace
Optimalizační mikrofon
3
Nastavte optimalizační mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon na
polohu svého sedadla. Použijte stoličku
nebo trojnožku tak, aby optimalizační
mikrofon zůstal ve stejné výšce jako
vaše uši.
Potvrďte aktivní nastavení
subwooferu
• Když je subwoofer připojený, zapněte jej
a zvyšte hlasitost ještě před zapnutím.
Otočte LEVEL těsně před polovinu.
• Připojíte-li subwoofer s funkcí dělicí
frekvence, nastavte hodnotu na maximum.
• Když připojíte subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
nastavte ji na vypnuto (deaktivováno).
Příklady použití zadních reproduktorů
surround
Poznámka
Podle charakteristiky subwooferu, který používáte,
může být nastavení hodnoty vzdálenosti odlišné
od skutečné pozice.
1
Zvolte rozmístění reproduktorů
(strana 32).
Připojíte-li reproduktory front high,
zvolte rozmístění reproduktorů, které má
reproduktory front high (5/x.x nebo
4/x.x) pokaždé, když provádíte
automatickou kalibraci. Jinak nelze
charakteristiku reproduktorů front high
měřit.
2
34CZ
Připojte dodávaný optimalizační
mikrofon do konektoru AUTO
CAL MIC.
Provedení automatické kalibrace
3
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
a vyberte „Auto Cal.“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko B/b
a vyberte „Standard“, poté
stiskněte
.
?/1
Příprava receiveru
Tlačítka
pro
zadávání
GUI MODE
Typ kalibrace je automaticky nastaven na
„Engineer“.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stiskem tlačítka
„START“.
6
Měření začne za pět vteřin.
Stiskněte tlačítko GUI MODE.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“
na zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
5
vyberte
Proces měření zabere zhruba 30 vteřin
s testovacím tónem.
Když měření skončí, ozve se pípnutí
a obrazovka se přepne.
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky nastavení.
Poznámka
Objeví-li se na obrazovce chybový kód,
nahlédněte do „Seznam zpráv po měření
automatické kalibrace“ (strana 37).
pokračování
35CZ
7
Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte požadovanou položku,
poté stiskněte tlačítko
.
• Retry: Provede automatickou kalibraci
znovu.
• Save: Uloží výsledky měření a opustí
proces nastavení.
• Warning: Zobrazí varování vztahující
se k výsledkům měření. Viz „Seznam
zpráv po měření automatické kalibrace“
(strana 37).
• Exit: Opustí proces nastavování bez
uložení výsledků měření.
8
Funkce automatické kalibrace bude zrušena,
když během procesu měření provedete
následující:
– Stiskněte tlačítko ?/1.
– Stiskněte tlačítka vstupu na dálkovém
ovládání nebo otočte INPUT SELECTOR
na receiveru.
– Stiskněte tlačítko MUTING nebo .
– Stiskněte na receiveru SPEAKERS.
– Změňte úroveň hlasitosti.
– Připojte sluchátka.
– Stiskněte tlačítko SHIFT, a poté opět
stiskněte tlačítko AUTO CAL.
Uložení výsledku měření.
Vyberte „Save“ v kroku 7.
Poznámka
Můžete také zvolit požadovaný typ kalibrace
použitím automatické kalibrace „Custom“
(strana 37).
9
Zrušení automatické kalibrace
Odpojte optimalizační mikrofon
od receiveru.
Poznámka
Změníte-li polohu reproduktoru, doporučujeme
provést automatickou kalibraci znovu pro poslech
zvuku surround.
Tipy
• Můžete změnit jednotku vzdálenosti v „Distance
Unit“ v nabídce Speaker settings (strana 65).
• Velikost reproduktoru („Large“/„Small“) je
určena nízkofrekvenční charakteristikou.
Výsledky měření se mohou lišit podle pozice
optimalizačního mikrofonu a reproduktorů a tvaru
místnosti. Doporučuje se použít výsledky měření.
Toto nastavení můžete ale změnit v nabídce
Speaker Settings. Uložte nejprve výsledky měření,
poté změňte nastavení.
Kontrola výsledků automatické
kalibrace
Chcete-li ověřit kód chyby nebo varovnou
zprávu získanou při „Provedení automatické
kalibrace“ (strana 35), postupujte podle
následujících kroků.
Stiskem tlačítka V/v vyberte položku
„Warning“ v kroku 7 v části
„Provedení automatické kalibrace“
(strana 35) a stiskněte tlačítko
.
Objeví-li se varovná zpráva, přečtěte si ji
a nadále používejte receiver beze změny.
Nebo v případě nutnosti proveďte
automatickou kalibraci znovu.
Když se objeví „Error Code“
Prověřte chybu a proveďte automatickou
kalibraci znovu.
1 Stiskněte
pro výběr „ENTER“.
Na obrazovce TV se zobrazí „RETRY ?“.
2 Stiskněte tlačítko B/b a vyberte „YES“,
poté stiskněte
.
3 Opakujte kroky 6 až 9 z části „Provedení
automatické kalibrace“ (strana 35).
36CZ
Seznam zpráv po měření
automatické kalibrace
Zobrazení a vysvětlení
Error Code 32
Error Code 33
Reproduktory nebyly nalezeny nebo nejsou správně
připojeny.
• Žádný z předních reproduktorů není připojen
nebo je připojen pouze jeden přední reproduktor.
• Buďto levý nebo pravý reproduktor surround
nejsou připojeny.
• Zadní reproduktory surround nebo reproduktory
front high jsou připojeny, ačkoliv reproduktory
surround připojeny nejsou. Připojte reproduktory
surround k terminálům SPEAKERS SURROUND.
• Zadní reproduktor surround je připojen pouze ke
svorkám SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH R. Připojíte-li pouze jeden zadní
reproduktor surround, připojte jej ke svorkám
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L.
• Buďto levý reproduktor front high nebo pravý
reproduktor front high není připojený.
Optimalizační mikrofon není připojen. Ujistěte se,
že je optimalizační mikrofon připojen správně
a proveďte znovu automatickou kalibraci.
Je-li optimalizační mikrofon správně připojen,
ale kód chyby se stále zobrazuje, může být poškozen
kabel mikrofonu.
Warning 40
Proces měření byl dokončen s detekcí vysoké
hladiny hluku. Můžete dosáhnout lepších výsledků,
pokud měření provedete znovu v tichém prostředí.
Warning 41
Warning 42
Vstup z mikrofonu je příliš hlasitý.
• Vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem
je příliš malá. Zvětšete jejich rozestup a proveďte
měření znovu.
Warning 43
Vzdálenost a pozici subwooferu nelze zjistit. Může
to být způsobeno hlukem. Pokuste se provést
měření v tichém prostředí.
No Warning
Žádná varovná informace.
Podle pozice subwooferu se mohou výsledky měření
lišit. Pokud však budete používat receiver s touto
hodnotou, nedojde k žádným problémům.
Úprava automatické kalibrace
Automatickou kalibraci můžete upravit
výběrem požadovaného typu kalibrace.
1
Stiskněte GUI MODE.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“
na zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky nastavení.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „Auto Cal.“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko B/b
pro výběr „Custom“, poté
stiskněte
.
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
V/v vyberte požadovaný typ
kalibrace a stiskněte tlačítko
.
• Full Flat: Provede měření frekvence
z každého reproduktoru přímo.
• Engineer: Nastaví charakteristiku
frekvence „standardní poslechová
místnost Sony“.
• Front Reference: Změní
charakteristiku všech reproduktorů tak,
aby se shodovala s charakteristikou
předního reproduktoru.
• Off: Vypne úroveň ekvalizéru
automatické kalibrace.
pokračování
37CZ
Příprava receiveru
Error Code 31
SPEAKERS je vypnuto. Vyberte jiné nastavení
reproduktorů (strana 9) a opakujte postup
automatické kalibrace.
Tip
6
7
Stiskněte tlačítko
pro
potvrzení zvoleného typu
kalibrace.
2
Stiskněte GUI MODE.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“
na zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Opakujte kroky 5 až 9
v „Provedení automatické
kalibrace“ (strana 35).
Průvodce operacemi na
obrazovce
Můžete zobrazit nabídku receiveru na
obrazovce TV a zvolit funkci, kterou chcete
použít na obrazovce TV stisknutím
tlačítka V/v/B/b a
na dálkovém ovládání.
Pro zobrazení nabídky receiveru na obrazovce
TV musí být receiver v „GUI MODE“ podle
kroků v části „Zapnutí a vypnutí „GUI
MODE““ (strana 39).
3
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte
nebo b pro
vstup do nabídky.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky položek.
Input“.
Příklad: Když vyberete „
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Používání nabídky
1
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované položky
nabídky, kterou chcete změnit,
poté stiskněte
pro vstup
do položky nabídky.
5
Opakujte kroky 3 a 4 pro výběr
požadovaného parametru.
Zapněte vstup TV tak, aby
se zobrazila nabídka.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko RETURN/EXIT O.
Odchod z nabídky
Stiskněte MENU.
38CZ
Zapnutí a vypnutí „GUI MODE“
Stiskněte tlačítko GUI MODE. Na
zobrazovacím panelu se objeví „GUI ON“
nebo „GUI OFF“ podle vybraného režimu.
2
Input
Music
Popis
Příprava receiveru
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky položek.
Input“.
Příklad: Když vyberete „
Přehled hlavních nabídek
Ikona nabídky
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte
nebo b pro
vstup do nabídky.
Zvolí zdrojové vstupní
zařízení připojené
k receiveru (strana 40).
Vybere hudbu ze zařízení
iPod/iPhone (strana 42)
nebo zařízení USB
(strana 45).
Video
Vybere video ze zařízení
iPod/iPhone (strana 42).
FM/AM
Vybere zabudované rádio
FM/AM (strana 48).
Settings
Umožňuje upravit nastavení
receiveru (strana 62).
3
Stiskněte TOOLS/OPTIONS, když
je zobrazen seznam nabídky
položek.
Zobrazí se nabídka voleb.
Použití nabídek voleb
Když stisknete tlačítko TOOLS/OPTIONS,
zobrazí se nabídky voleb zvolené hlavní
nabídky. Můžete vybrat související funkci
bez opětovného vybrání nabídky.
1
Stiskněte GUI MODE.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“
na zobrazovacím panelu, objeví se
na TV obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
a vyberte požadovanou položku
nabídky voleb, poté stiskněte
tlačítko
nebo b.
5
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
a vyberte požadovaný parametr,
poté stiskněte tlačítko
.
Opuštění nabídky voleb
Stiskněte tlačítko RETURN/EXIT O.
39CZ
3
Základní operace
Obrazovka nabídky zmizí a zobrazí se
obrazovka přehrávání externího vstupu.
Vstup, který lze zvolit:
• BD/DVD: Přehrávač disků Blu-ray
nebo DVD atd. připojený konektorem
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 apod. připojený
ke konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitní tuner atd.
připojený ke konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR apod.
připojený ke konektorům VIDEO 1
nebo VIDEO 2.
• TV: TV připojený ke konektoru TV.
• SA-CD/CD: Přehrávač disků Super
Audio CD nebo CD apod. připojený
ke konektoru SA-CD/CD.
Přehrávání zdrojového
zařízení vstupu
?/1
Tlačítka
pro
zadávání
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Zapněte zařízení a spusťte
přehrávání.
5
Stiskněte MASTER VOL +/– nebo
2 +/– pro změnu hlasitosti.
Můžete také použít MASTER VOLUME
na receiveru.
6
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
Stiskněte tlačítko GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Zvolte „
Input“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky položek.
40CZ
Zvolte požadované zařízení
a stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD
+/– pro poslech zvuku surround.
Můžete také použít tlačítka 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
nebo tlačítko MUSIC na receiveru.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce strana 51.
Tipy
Pro aktivaci funkce ztlumení
Stiskněte tlačítko MUTING nebo .
Funkce ztlumení bude zrušena, když
provedete následující.
• Stiskněte tlačítko MUTING nebo
znovu.
• Zvyšte hlasitost.
• Vypněte receiver.
• Proveďte automatickou kalibraci.
Abyste nepoškodili reproduktory
Předtím, než vypnete receiver, snižte úroveň
hlasitosti.
Pojmenování vstupu (Name Input)
Můžete vložit až osmimístný název pro vstupy
a zobrazit ho.
Pro rozpoznávání je lepší, když jsou vstupy
pojmenované, než zobrazovat názvy
konektorů.
1
Vyberte vstup, který chcete
pojmenovat z obrazovky
Input“.
„
2
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Základní operace
• Můžete zapnout INPUT SELECTOR na receiveru
nebo stisknout tlačítka vstupu na dálkovém
ovládání pro výběr požadovaného zařízení.
• Můžete změnit hlasitost různě podle rychlosti,
kterou otáčíte MASTER VOLUME na receiveru.
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti: otáčejte rychle
knoflíkem.
Pro jemné úpravy: otáčejte knoflíkem pomalu.
• Můžete změnit hlasitost různě podle doby, po
kterou držíte MASTER VOL +/– nebo 2 +/–
na dálkovém ovládání.
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti: stiskněte
a držte tlačítko.
Pro jemné úpravy: stiskněte tlačítko a ihned
jej uvolněte.
Zobrazí se nabídka voleb.
3
Zvolte „Name Input“ a poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr znaku, poté
stiskněte b.
Pozici vstupu můžete posunout zpět
a vpřed stisknutím tlačítka B/b.
5
Zopakujte krok 4 pro vložení
znaků jeden po druhém, poté
stiskněte
.
Název, který jste vložili, se uloží.
Poznámka
Některá písmena, která mohou být zobrazena
na obrazovce TV, nemohou být zobrazena na
zobrazovacím panelu.
41CZ
Přehrávání zařízení iPod/iPhone
Po připojení zařízení iPod/iPhone k terminálům iPod/iPhone na receiveru si můžete pustit audio/
video obsah, který je na něm uložen.
Bližší informace o připojení zařízení iPhone/iPod naleznete na straně 27, 30.
Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone
S tímto receiverem lze používat následující modely zařízení iPod/iPhone. Aktualizujte své zařízení
iPod/iPhone poslední verzí softwaru předtím, než je použijete.
iPod touch
4. generace
iPod touch
3. generace
iPod touch
2. generace
iPod touch
1. generace
iPod nano
6. generace
iPod nano
5. generace
(videokamera)
iPod nano
4. generace
(video)
iPod nano
3. generace
(video)
iPod nano
2. generace (hliníkový)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Společnost Sony nemůže přijmout zodpovědnost v případě ztráty nebo poškození dat na zařízení iPod/iPhone
při používání tohoto zařízení s receiverem.
• Tento výrobek byl navržen pro spolupráci se zařízením iPod/iPhone a byl certifikován v souladu s normami
společnosti Apple.
42CZ
Výběr režimu ovládání zařízení iPod/
iPhone
1
Ujistěte se, že je zvoleno „System
GUI“ v kroku 4 v „Výběr režimu
ovládání zařízení iPod/iPhone“
(strana 43).
2
Stiskněte tlačítko
„iPod/iPhone“.
3
Vyberte ze seznamu požadovaný
obsah a stiskněte tlačítko
nebo b.
iPhone CTRL
Zvolený obsah se začne přehrávat
a informace o hudebním/video obsahu se
zobrazí na obrazovce TV.
GUI MODE
V/v/b,
Poznámka
Video signály jsou ze zařízení iPod/iPhone
konvertovány na tomto receiveru a promítány
na vašem TV, v závislosti na stavu výstupu
video signálu.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do části „Funkce pro konverzi
video signálů“ (strana 29).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Stiskněte tlačítko GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Zvolte „ Music“ nebo
Video“, poté stiskněte
„
tlačítko
nebo b.
Když je zařízení iPhone nebo iPod
připojeno, na TV obrazovce se objeví
„iPod/iPhone“.
3
Stiskněte tlačítko TOOLS/
OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
4
a vyberte
Pro výběr režimu přehrávání
Můžete změnit režim přehrávání pomocí
TOOLS/OPTIONS na dálkovém ovládání.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Ovládání zařízení iPod/iPhone
pomocí režimu „iPod“
1
Ujistěte se, že je zvolen režim
„iPod“ v kroku 4 v „Výběr režimu
ovládání zařízení iPod/iPhone“
(strana 43).
2
Stiskněte tlačítko
„iPod/iPhone“.
Vyberte „System GUI“ nebo
„iPod“, poté stiskněte
.
a vyberte
pokračování
43CZ
Základní operace
Můžete vybrat režim ovládání zařízení iPod/
iPhone pomocí nabídky GUI nebo iPhone
CTRL na dálkovém ovládání.
Můžete použít nabídku GUI pro procházení
obsahu v zařízení iPod/iPhone.
Můžete také řídit všechny operace nahlížením
na informace na zobrazovacím panelu, když je
„GUI MODE“ vypnuto.
Ovládání zařízení iPod/iPhone
pomocí režimu „System GUI“
3
Vyberte obsah, který požadujete,
pomocí nabídky iPod/iPhone.
Podrobnější informace o ovládání zařízení
iPod/iPhone naleznete v návodu k obsluze
dodávaného se zařízením iPod/iPhone.
Ovládání zařízení iPod/iPhone
pomocí dálkového ovládání
Zařízení iPod/iPhone můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek na dálkovém ovládání
receiveru.
USB
iPhone
CTRL
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
m/M
N
./>
x
X
Poznámky k zařízení iPod/iPhone
• Zařízení iPod/iPhone se nabíjí při připojení
k receiveru, když je receiver zapnutý.
• Z tohoto receiveru nelze přenášet skladby
na zařízení iPod/iPhone.
• Neodebírejte zařízení iPod/iPhone během
používání. Abyste se vyvarovali poškození
dat nebo zařízení iPod/iPhone, vypněte
receiver, když zařízení iPod/iPhone
připojujete nebo odebíráte.
Seznam zpráv zařízení iPod/
iPhone
Zpráva a vysvětlení
Reading
Receiver rozpoznává a čte informace zařízení
iPhone nebo iPod.
Loading
Receiver načítá informace zařízení iPhone
nebo iPod.
No Support
Je připojeno nepodporované zařízení iPhone či iPod
nebo je připojeno neznámé zařízení.
No Device
Není připojeno žádné zařízení iPod/iPhone.
No Music / No Video
Nebyla nalezena hudba ani video.
HP No Support
Ze sluchátek nevystupuje žádný zvuk, když
je připojeno zařízení iPhone nebo iPod.
Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete
následující tlačítka.
Stiskněte
Operace
N
Spustí přehrávání.
X, x
Zastaví přehrávání.
m/M
Rychlé přetáčení vzad/vpřed.
./>
,b
Přejde na předchozí/další stopu.
Potvrdí vybranou položku.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Návrat na předchozí displej /
strukturu adresářů.
V/v
Zvolí předchozí/další položku.
iPhone CTRL
Vybere režim ovládání zařízení
iPod/iPhone.
44CZ
Název výrobku Název modelu
Přehrávání USB zařízení
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
Můžete poslouchat hudbu ze zařízení USB
připojeného k portu
(USB) na receiveru.
Pro bližší informace o připojení zařízení USB
přejděte na stranu „Připojení zařízení iPod,
iPhone, zařízení USB“ (strana 30).
Formáty hudebních souborů mohou být tímto
receiverem přehrávány následovně:
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
* Receiver nepřehrává soubory kódované
pomocí DRM.
Kompatibilní zařízení USB
S tímto receiverem lze používat následující
zařízení Sony USB. Ostatní zařízení USB nelze
s tímto receiverem používat.
Ověřené zařízení Sony USB
Název výrobku Název modelu
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Poznámky
• Receiver nedokáže přečíst data ve formátu NTFS.
• Receiver nedokáže číst jiná data než ta, která jsou
uložena na prvním oddílu pevného disku.
• Nepoužívejte jiná zařízení USB než zařízení zde
uvedená. Funkčnost modelů, které tu nejsou
uvedeny, není zaručena.
• Funkčnost není vždy zaručena i při použití těchto
zařízení USB.
• Některá z těchto zařízení USB nemusí být
v některých oblastech k dostání.
• Při formátování výše zmíněných modelů se
ujistěte, že formátujete model jako takový nebo
sdílený formátovací software pro daný model.
• Při připojení zařízení USB k receiveru se připojte
poté, co zmizí nápis „Creating Library“ nebo
„Creating Database“ na zařízení USB.
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
Ovládání zařízení USB
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
GUI MODE
NWZ-E343 / E344 / E345
V/v/B/b,
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
MENU
pokračování
45CZ
Základní operace
NWZ-W252 / W253
Hudba
1
2
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete
následující tlačítka.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Stiskněte
Operace
N
Spustí přehrávání.
X
Zastaví přehrávání.
x
Ukončí přehrávání.
m nebo M
Rychlé přetáčení vzad/vpřed.
Zvolte „
tlačítko
Music“ a stiskněte
nebo b.
Když je zařízení USB připojeno, objeví
se na TV obrazovce „USB“.
3
. nebo > Přejde na předchozí/další soubor.
Stiskněte
pro výběr „USB“.
Zařízení USB můžete ovládat pomocí
dálkového ovládání receiveru.
Informace o hudebním obsahu se zobrazí
na obrazovce TV.
Pro výběr režimu přehrávání
Můžete změnit režim přehrávání pomocí
TOOLS/OPTIONS na dálkovém ovládání.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Pro ovládání zařízení USB pomocí
dálkového ovládání
Zařízení USB můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek na dálkovém ovládání
receiveru.
USB
N
m/M,
FOLDER +/–
./>
X
x
SHIFT
46CZ
FOLDER +/–*
Přejde na předchozí/další
adresář.
* Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte toto tlačítko.
Poznámky k zařízení USB
• Je-li nezbytné připojení kabelem USB,
připojte kabel USB dodávaný se zařízením
USB. Chcete-li získat podrobnější informace
o způsobu ovládání, nahlédněte do návodu
k obsluze dodávaného se zařízením USB,
které chcete připojit.
• Nepřipojujte receiver a zařízení USB
přes USB hub.
• Když je zařízení USB připojeno, objeví se
„Reading“.
• Podle typu připojeného zařízení USB může
trvat přibližně 10 vteřin, než se objeví nápis
„Reading“.
• Když je připojeno zařízení USB, receiver čte
všechny soubory na zařízení USB. Je-li na
zařízení USB velké množství adresářů nebo
souborů, může načítání trvat dlouhou dobu.
• Receiver dokáže rozpoznat až
– 100 adresářů (včetně kořenového adresáře
„ROOT“).
– 100 audio souborů pro každý adresář.
– 8 úrovní adresářů (stromová struktura
nebo soubory, včetně adresáře „ROOT“).
Maximální počet audio souborů a adresářů se
může lišit podle struktury souborů a adresářů.
Neukládejte na zařízení USB jiné typy
souborů nebo zbytečné adresáře.
• Kompatibilita s veškerým kódovacím/
zapisovacím software, nahrávacími
zařízeními a nahrávacími médii nemůže být
zaručena. Nekompatibilní zařízení USB
může produkovat vyšší hluk, zvuk nemusí
fungovat nebo může přeskakovat.
Seznam zpráv zařízení USB
Zpráva a vysvětlení
Nahrávání pomocí receiveru
Prostřednictvím receiveru můžete pořizovat
záznam z audio/video zařízení. Nahlédněte
do návodu k obsluze dodávaného s vaším
nahrávacím zařízením.
1
Pomocí tlačítka vstupu (nebo voliče
INPUT SELECTOR na receiveru)
vyberte vstup.
Například vyberte SAT/CATV.
2
No Support
Je připojeno nepodporované zařízení USB,
je připojeno neznámé zařízení nebo je zařízení USB
připojeno přes USB hub. (strana 45).
No Device
Není připojeno žádné zařízení USB nebo připojené
zařízení nebylo rozpoznáno.
No Track
Nebyla nalezena žádná stopa.
Připravte nahrávací zařízení.
Vložte prázdnou videokazetu atd. do
nahrávacího zařízení (připojeného ke
konektorům VIDEO 1 OUT).
Reading
Receiver rozpoznává a čte informace zařízení USB.
Device Error
Paměť zařízení USB nemohla být rozpoznána
(strana 45).
Připravte zdrojové zařízení pro
přehrávání.
Základní operace
• Spuštění přehrávání může trvat když:
– je struktura souborů příliš složitá.
– je kapacita paměti nadměrná.
• Receiver nutně nepodporuje všechny
funkce, které má připojené zařízení USB.
• Pořadí přehrávání receiveru se může lišit
od pořadí přehrávání na připojeném
zařízení USB.
• Adresáře, které neobsahují audio soubory,
budou přeskočeny.
• Při přehrávání velmi dlouhé stopy můžou
některé operace způsobit opoždění
přehrávání.
3
Spusťte nahrávání na nahrávacím
zařízení, poté spusťte přehrávací
zařízení.
Poznámky
• Některé zdroje obsahují ochranu, která zabraňuje
kopírování. V takovém případě nemusí být možné
ze zdroje nahrávat.
• Vstupní audio a video signály přenášené
prostřednictvím konektorů HDMI IN,
COMPONENT VIDEO IN a DIGITAL IN
nelze nahrávat.
• Zatímco se nahrávají pouze kombinované video
signály, může se spustit funkce automatický
pohotovostní režim a přerušit nahrávání. V tomto
případě nastavte „Auto Standby“ na „OFF“
(strana 67).
47CZ
1
Operace tuneru
Stiskněte tlačítko GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Poslech rádia FM/AM
2
Přes zabudovaný tuner můžete poslouchat
vysílání FM a AM. Před použitím připojte
k receiveru antény FM a AM (strana 31).
Zvolte „ FM FM“ nebo „ AM AM“
z nabídky a stiskněte tlačítko
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky FM nebo AM.
Tip
Stupnice ladění pro ruční ladění je zobrazena níže.
Oblast
FM
AM
USA, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Evropa, Austrálie,
Tchaj-wan
50 kHz
9 kHz
Mexiko
50 kHz
10 kHz*
* Stupnici ladění AM lze změnit (strana 49).
Automatické ladění stanice
(Auto Tuning)
1
Zvolte „Auto Tuning“, poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
2
Stiskněte tlačítko V/v.
Stiskněte tlačítko V pro hledání stanic od
nejnižší frekvence po nejvyšší, stiskněte v
pro hledání stanic od nejvyšší frekvence
po nejnižší.
Receiver přestane hledat, kdykoliv
nalezne stanici.
Tlačítka
číslic
V případě špatného stereo
příjmu FM
1 Pomocí Auto Tuning, Direct Tuning nalaďte
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
stanici, kterou chcete poslouchat (strana 48),
nebo vyberte přednastavenou stanici, kterou
požadujete (strana 49).
2 Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
3 Zvolte „FM Mode“, poté stiskněte
nebo b.
4 Zvolte „MONO“, poté stiskněte .
MENU
Ruční ladění stanice (Direct Tuning)
Frekvenci stanice můžete zadat přímo pomocí
tlačítek číslic.
1
SHIFT
48CZ
Zvolte „Direct Tuning“, poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
2
Stiskněte tlačítko SHIFT, potom
stiskněte tlačítka číslic pro
vložení frekvence.
2
Podržte tlačítko TUNING MODE,
stiskněte tlačítko ?/1
na receiveru.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Zvolte 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Příklad 2: AM 1 350 kHz
Zvolte 1 b 3 b 5 b 0
3
Změňte současnou stupnici
ladění AM na 9 kHz (nebo 10 kHz).
* Stiskněte 0 pouze pro modely pro Evropu,
Mexiko, Austrálii a Tchaj-wan.
Tip
Změňte směr obloukové antény pro optimální
příjem při ladění stanice AM.
Stiskněte tlačítko
.
Nemůžete-li naladit stanici
Zobrazí se „– – –.– – MHz“ nebo „– – – – kHz“
a obrazovka se vrátí na současnou frekvenci.
Ujistěte se, že jste vložili správnou frekvenci.
Pokud ne, opakujte krok 2. Pokud stále
nemůžete naladit stanici, frekvence se možná
ve vaší oblasti nepoužívá.
Poznámka
Když změníte stupnici ladění, budou všechny
přednastavené stanice smazány.
Přednastavení stanic rádia
FM/AM
(Preset Tuning)
Můžete uložit až 30 FM a 30 AM stanic jako
své oblíbené.
V/v/B/b,
Změna stupnice ladění AM
TOOLS/
OPTIONS
(Pouze u modelů pro USA, Kanadu
a Mexiko)
Pomocí tlačítek na receiveru můžete měnit
stupnici ladění AM buďto na 9 kHz,
nebo 10 kHz.
Operace tuneru
3
Pro resetování stupnice na 10 kHz (nebo
9 kHz) opakujte výše uvedený postup.
1
Nalaďte stanici, kterou chcete
přednastavit, pomocí Auto
Tuning (strana 48) nebo Direct
Tuning (strana 48).
2
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
?/1
Zobrazí se nabídka voleb.
TUNING MODE
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
3
Zvolte „Memory“, poté stiskněte
tlačítko
nebo b.
4
Vyberte číslo přednastavené
stanice a stiskněte tlačítko
.
Stanice se uloží jako zvolené
přednastavené číslo.
pokračování
49CZ
5
Opakujte kroky 1 až 4 pro uložení
dalších stanic.
Příjem vysílání RDS
Stanice můžete ukládat následovně:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
(pouze modely pro Evropu, Austrálii
a Tchaj-wan)
Ladění přednastavených stanic
1
Zvolte „ FM FM“ nebo „ AM AM“
z nabídky a stiskněte tlačítko
nebo b.
2
Vyberte požadovanou
přednastavenou stanici
a stiskněte tlačítko
.
Tento receiver vám umožňuje používat systém
rozhlasových dat (RDS), který umožňuje
rozhlasovým stanicím odesílat další informace
spolu s běžným programovým signálem.
Receiver nabízí pohodlné funkce RDS, jako je
zobrazení jména programové služby. RDS je
k dispozici pouze pro stanice FM.*
* Ne všechny stanice poskytují službu RDS a také
neposkytují stejné služby. Neznáte-li služby RDS
ve vaší oblasti a chcete získat podrobnější
informace, zkontrolujte si své místní rozhlasové
stanice.
Čísla předvoleb 1 až 30 jsou k dispozici.
Pojmenování přednastavených
stanic (Name Input)
1
2
Na obrazovce „ FM FM“ nebo
„ AM AM“ vyberte přednastavené
číslo, které chcete pojmenovat.
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
3
Zvolte „Name Input“, poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr znaku, poté stiskněte b.
Můžete posunout pozici vstupu zpět
a vpřed stisknutím tlačítka B/b.
5
Zopakujte krok 4 pro vložení
znaků jeden po druhém, poté
stiskněte tlačítko
.
Název, který jste vložili, se uloží.
Poznámka
Některá písmena, která mohou být zobrazena
na obrazovce TV, nemohou být zobrazena
na zobrazovacím panelu.
50CZ
Jednoduše vyberte stanici
v pásmu FM.
Když naladíte stanici, která poskytuje služby
RDS, rozsvítí se „RDS“ a na obrazovce TV
a zobrazovacím panelu se objeví název
programové služby.
* Nepřijímáte-li vysílání RDS, název programové
služby se neobjeví.
Poznámky
• RDS nemusí správně fungovat, nevysílá-li
naladěná stanice signál RDS nebo je signál slabý.
• Některá písmena, která mohou být zobrazena na
obrazovce TV, nemohou být zobrazena
na zobrazovacím panelu.
Tip
Když je zobrazen název programové služby, můžete
ověřit frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY (strana 72).
x A. DIRECT (Analog Direct)
Používání zvukových efektů
Výběr zvukového pole
Tento receiver dokáže vytvořit vícekanálový
prostorový zvuk. Můžete zvolit jedno
z optimalizovaných zvukových polí
ze předprogramovaných zvukových polí
receiveru.
Můžete přepnout zvuk zvoleného vstupu na
dvoukanálový analogový vstup. Tato funkce
vám umožní poslouchat vysoce kvalitní
analogové zdroje.
Při použití této funkce lze měnit pouze
hlasitost a úroveň předních reproduktorů.
Poznámka
Nemůžete zvolit „A. DIRECT“, když je vybrán vstup
BD/DVD, GAME a USB.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
SOUND
FIELD +/–
Můžete také použít tlačítka 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) nebo MUSIC
na receiveru.
Režim dvoukanálového zvuku
Můžete změnit výstupní zvuk na 2kanálový
nezávisle na nahrávacích formátech softwaru,
který používáte, připojeném přehrávacím
zařízení nebo nastavení zvukového pole
receiveru.
x 2CH ST. (2kanálové stereo)
Z receiveru vystupuje zvuk pouze z levého
a pravého reproduktoru. Ze subwooferu
nevychází žádný zvuk.
Standardní dvoukanálové zdroje
stereofonního zvuku zcela obcházejí
zpracování zvukového pole a vícekanálové
prostorové formáty jsou slučovány do dvou
kanálů.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Produkuje zvuk tak, jak byl nahraný, bez
přidání jakýchkoliv efektů surround.
Ale u modelů pro USA a Kanadu tvoří tento
receiver nízkofrekvenční signál pro výstup
do subwooferu, když neexistují žádné
signály LFE.
x MULTI ST. (Multi stereo)
Ze všech reproduktorů vystupují
dvoukanálové signály (levý a pravý). Zvuk ale
nemusí z některých reproduktorů vycházet,
a to v závislosti na nastavení reproduktorů.
Režim filmu
Můžete jednoduše využít výhod
zvuku surround zvolením jednoho
z předprogramovaných zvukových
polí receiveru. Ta do vašeho domova
přenesou vzrušující a silný zvuk
moderních kin.
pokračování
51CZ
Používání zvukových efektů
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND
FIELD +/– pro výběr požadovaného
zvukového pole.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) vám
umožňuje poslouchat věrnější zvuk a zvolit
režim dekódování pro poslech
dvoukanálového stereo zvuku jako
vícekanálového zvuku.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
je novou inovativní technologií domácího kina
společnosti Sony, která používá nejnovější
technologie zpracování akustických
a digitálních signálů. Je založena na přesných
datech měření odezvy v nahrávacím studiu.
S HD-D.C.S. si můžete vychutnat filmy na
discích Blu-ray a DVD v pohodlí domova
nejen s vysoce kvalitním zvukem, ale také
s nejlepším zvukovým prostředím, tak jak
to zvukoví inženýři zamýšleli během procesu
masteringu.
Pro HD-D.C.S. můžete zvolit typ efektu.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do části „Surround Settings menu“
(strana 65).
Režim hudby
Můžete jednoduše využít výhod zvuku
surround zvolením jednoho
z předprogramovaných zvukových polí
receiveru. Ta do vašeho domova přenesou
vzrušující a silný zvuk koncertních hal.
x HALL (Hala)
Reprodukuje akustiku klasických koncertních
hal.
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje akustiku velké koncertní haly.
x PLII MV (PLII Movie)
x STADIUM (Stadion)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic
II Movie. Toto nastavení je ideální pro filmy
kódované v Dolby Surround. Navíc dokáže
tento režim reprodukovat zvuk v systému 5.1
pro sledování dabovaných nebo starých filmů.
Reprodukuje pocit z velkého otevřeného
stadionu.
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
x P. AUDIO (Přenosné audio zařízení)
x SPORTS (Sporty)
Reprodukuje pocit ze sportovního vysílání.
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic
IIx Movie. Toto nastavení rozšiřuje Dolby Pro
Logic II Movie nebo Dolby Digital 5.1 na
samostatný systém 7.1.
Reprodukuje čistý rozšířený zvukový obraz
z vašeho přenosného audio zařízení. Tento
režim je ideální pro formát MP3 a ostatní
komprimovanou hudbu.
x PLIIZ (PLIIz Height)
x PLII MS (PLII Music)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIz.
Toto nastavení umožňuje rozšíření zdrojového
zvuku z 5.1 kanálů na 7.1 kanálů. Použité
vertikální zařízení tohoto systému poskytuje
větší pocit přítomnosti a hloubky zvuku.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Provede dekódování režimu DTS Neo:6
Cinema. Zdroj nahraný ve dvoukanálovém
formátu je dekódován do 7 kanálů.
x 2CH V.SUR (2ch V.Surround)
Vytvoří virtuální prostorový zvuk pouze
pomocí dvou předních reproduktorů.
52CZ
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic
II Music. Toto nastavení je vhodné pro běžné
stereofonní zdroje, jako jsou disky CD.
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic
IIx Music. Toto nastavení je vhodné pro běžné
stereo zdroje, jako jsou disky CD.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIz.
Toto nastavení umožňuje rozšíření zdrojového
zvuku z 5.1 kanálů na 7.1 kanálů. Použité
vertikální zařízení tohoto systému poskytuje
větší pocit přítomnosti a hloubky zvuku.
Poznámky ke zvukovým polím
Provede dekódování režimu DTS Neo:6
Music. Zdroj nahraný ve dvoukanálovém
formátu je dekódován do 7 kanálů. Toto
nastavení je vhodné pro běžné stereofonní
zdroje, jako jsou disky CD.
• V závislosti na nastavení rozmístění
reproduktorů nemusí být některá zvuková
pole k dispozici.
• Nemůžete zároveň zvolit PLIIx a PLIIz.
– PLIIx je k dispozici pouze tehdy, když
je rozmístění reproduktorů přepnuto
na nastavení se zadními reproduktory
surround.
– PLIIz je k dispozici pouze tehdy, když
je rozmístění reproduktorů přepnuto
na nastavení s předními reproduktory
front high.
• Zvuková pole pro hudbu a film nefungují
v následujících případech.
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio nebo Dolby TrueHD
se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Je zvoleno „A. DIRECT“.
• „PLII MV“, „PLIIX MV“, „PLII MS“,
„PLIIX MS“, „PLIIZ“, „NEO6 CIN“ a
„NEO6 MUS“ nefungují, když je rozmístění
reproduktorů nastaveno na 2/0 nebo 2/0.1.
• Když je zvoleno jedno ze zvukových polí pro
hudbu, ze subwooferu nevychází žádný
zvuk, jsou-li všechny reproduktory
v nabídce Speaker Settings nastaveny na
„Large“. Zvuk však bude ze subwooferu
vycházet, když
– digitální signál obsahuje signály LFE,
– jsou přední reproduktory nebo
reproduktory surround nastaveny
na „Small“,
– je zvoleno „MULTI ST.“, „PLII MV“, „PLII
MS“, „PLIIX MV“, „PLIIX MS“, „PLIIZ“,
„HD-D.C.S.“ nebo „P. AUDIO“.
Když jsou připojena sluchátka
Toto zvukové pole můžete zvolit pouze tehdy,
jsou-li k receiveru připojena sluchátka.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim je vybrán automaticky,
používáte-li sluchátka (s výjimkou
„A. DIRECT“). Standardní dvoukanálové
stereofonní zdroje kompletně obcházejí
zpracování zvukového pole a vícekanálové
formáty surround jsou smíchány do 2 kanálů
s výjimkou signálů LFE.
x HP DIR (HP (Direct))
Tento režim je vybrán automaticky,
používáte-li sluchátka, když je vybrán
„A. DIRECT“.
Posílá analogové signály bez zpracování
ekvalizérem, zvukovým polem apod.
Připojíte-li subwoofer
Tento receiver tvoří nízkofrekvenční signál
pro výstup do subwooferu, když neexistuje
žádný signál LFE, který je dolním výstupem
zvukového efektu ze subwooferu do
dvoukanálového signálu. Nízkofrekvenční
signál se ale nevytváří pro „NEO6 CIN“
nebo „NEO6 MUS“, když jsou všechny
reproduktory nastaveny na „Large“. Abyste
mohli plně využívat výhod basových
přesměrovaných obvodů Dolby Digital,
doporučujeme nastavit mezní frekvenci
subwooferu tak vysoko, jak je to možné.
Vypnutí efektu surround pro film
nebo hudbu
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND FIELD
+/– pro výběr „2CH ST.“ nebo „A.F.D.
AUTO“.
Můžete také opakovaně stisknout tlačítko
2CH/A.DIRECT na receiveru pro výběr
„2CH ST.“ nebo na receiveru stisknout
opakovaně A.F.D. pro výběr „A.F.D. AUTO“.
53CZ
Používání zvukových efektů
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Formáty digitálního audia podporované receiverem
Digitální formáty audia, které tento receiver dokáže dekódovat, závisí na výstupních konektorech
digitálního audia připojeného zařízení. Tento receiver podporuje následující audio formáty.
Audio formát
Maximální počet
kanálů
Propojení mezi přehrávacím zařízením
a receiverem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Lineární vícekanálový PCMa)
7.1
×
a
a) Audio signály vystupují v jiném formátu, nesouhlasí-li přehrávací zařízení s formátem. Chcete-li získat
b)
podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze přehrávacího zařízení.
Signály se vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz se přehrávají na 96 kHz nebo na 88,2 kHz.
54CZ
Použití funkce Advanced Auto
Volume
Resetování zvukových polí
na výchozí nastavení
Tento receiver může automaticky měnit
hlasitost v závislosti na vstupním signálu nebo
obsahu přicházejícího z připojeného zařízení.
Tato funkce je užitečná, např. když je zvuk
reklamy hlasitější než zvuk TV programů.
K provedení této operace použijte tlačítka na
receiveru.
?/1
AUTO
VOL
Stisknutím tlačítka AUTO VOL můžete funkci
automatické změny hlasitosti zapnout
a vypnout.
Poznámky
• Předtím, než tuto funkci vypnete nebo zapnete,
snižte úroveň hlasitosti.
• Protože je tato funkce dostupná pouze pro vstupní
signály Dolby Digital, DTS nebo Linear PCM,
může se zvuk náhle zesílit při přepnutí na jiné
formáty.
• Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– Jsou přijímány signály Linear PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Jsou přijímány signály Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
nebo DTS-HD High Resolution Audio.
MUSIC
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
2
Podržte tlačítko MUSIC
a stiskněte tlačítko ?/1.
Na zobrazovacím panelu se zobrazí „S.F.
CLEAR“ a všechna zvuková pole jsou
nastavena na výchozí nastavení.
55CZ
Používání zvukových efektů
Stiskněte tlačítko AUTO VOL
a vyberte „A.VOL ON“.
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
Co znamená „BRAVIA“ Sync?
Funkce „BRAVIA“ Sync umožňuje
komunikaci mezi výrobky společnosti Sony,
jako jsou, TV, přehrávač disků Blu-ray/DVD,
zesilovač AV apod., které podporují funkci
ovládání přes HDMI.
Pokud připojíte zařízení společnosti Sony,
které je kompatibilní s „BRAVIA“ Sync,
kabelem HDMI (není součástí dodávky),
provoz bude zjednodušený následujícím
způsobem:
• Přehrávání jedním dotykem (strana 57)
• Systémové ovládání audia (strana 58)
• Vypnutí systému (strana 58)
• Výběr kapitoly (strana 59)
Ovládání přes HDMI je společným
standardem ovládací funkce používané HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) pro
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Doporučujeme připojit receiver k výrobkům,
které mají možnost „BRAVIA“ Sync.
Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení, funkce ovládání
HDMI nemusí fungovat. Nahlédněte do návodu
k obsluze daného zařízení.
Příprava pro „BRAVIA“ Sync
Receiver je kompatibilní s funkcí „jednoduché
nastavení ovládání HDMI“.
• Je-li váš TV kompatibilní s funkcí
„jednoduché nastavení ovládání HDMI“,
můžete nastavit funkci ovládání HDMI
receiveru a přehrávacího zařízeni
automaticky zapnutím funkce ovládání
HDMI na vašem TV (strana 56).
• Není-li váš TV kompatibilní s funkcí
„jednoduché nastavení ovládání HDMI“,
nastavte funkci ovládání HDMI receiveru,
přehrávacího zařízeni a TV individuálně
(strana 57).
Je-li váš TV kompatibilní s funkcí
„jednoduché nastavení ovládání
HDMI“
Funkce ovládání HDMI receiveru může být
zapnuta zároveň se zapnutím funkce ovládání
HDMI TV.
1 Připojte receiver, TV a přehrávací zařízení
pomocí konektoru HDMI (strana 23).
(Příslušné zařízení musí být kompatibilní
s funkcí Ovládání přes HDMI.)
2 Zapněte receiver, TV a přehrávací zařízení.
3 Zapněte na TV funkci ovládání HDMI.
Funkce Ovládání přes HDMI receiveru
a veškerého připojeného zařízení se
zapínají najednou. Během nastavování
bude na zobrazovacím panelu blikat nápis
„SCANNING“. Počkejte, dokud
se nezobrazí nápis „COMPLETE“.
Nastavení je dokončeno.
Chcete-li získat podrobnější informace
o nastavení TV, nahlédněte do návodu
k obsluze vašeho TV.
56CZ
Není-li váš TV kompatibilní
s funkcí „Ovládání přes HDMIJednoduché nastavení“
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2 Zvolte „
Settings“ z nabídky, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky nastavení.
3 Zvolte „HDMI, poté stiskněte
nebo b.
nebo b.
5 Zvolte „ON“, poté stiskněte
.
Funkce ovládání HDMI je zapnutá.
6 Stiskněte tlačítko GUI MODE pro odchod
z nabídky GUI.
Je-li zobrazena nabídka GUI, funkce
Ovládání přes HDMI přehrávacího
zařízení nebude pracovat správně.
• Jestliže odpojíte kabel HDMI nebo změníte
připojení, postupujte podle kroků v části „Je-li váš
TV kompatibilní s funkcí „Ovládání přes HDMIJednoduché nastavení“ (strana 56) nebo „Není-li
váš TV kompatibilní s funkcí „Ovládání přes
HDMI-Jednoduché nastavení“ (strana 57).
• Předtím, než zvolíte „Ovládání přes HDMIJednoduché nastavení“ na svém TV, ujistěte se, že
jste zapnuli TV a ostatní připojená zařízení včetně
receiveru, který musí být zapnutý jako první.
• Nefunguje-li přehrávací zařízení poté, co jste
nastavili „jednoduché ovládání HDMI“,
zkontrolujte ovládání HDMI na svém TV.
• Nepodporuje-li připojené zařízení „Ovládání přes
HDMI-Jednoduché nastavení“, ale stále podporuje
ovládání HDMI, musíte nastavit funkci Ovládání
přes HDMI připojeného zařízení předtím, než
zvolíte „Ovládání přes HDMI-Jednoduché
nastavení“ z TV.
Přehrávání zařízení
s ovládáním jedním dotykem
(Přehrávání jedním dotykem)
Když spustíte přehrávání zařízení připojeného
k receiveru pomocí konektoru HDMI,
ovládání receiveru a TV se následovně
zjednoduší:
Receiver a TV
Zapne se (pokud je v pohotovostním režimu)
7 Vyberte vstup HDMI receiveru a TV tak,
aby odpovídal vstupu HDMI připojeného
zařízení a zobrazil se obraz z připojeného
zařízení.
8 Zapněte funkci Ovládání přes HDMI
připojeného zařízení.
Je-li funkce Ovládání přes HDMI už
zapnutá, nemusíte měnit nastavení.
Přepne se na odpovídající vstup HDMI
Když nastavíte „Pass Through“ na „AUTO“
nebo „ON“ a pak přepnete receiver do
pohotovostního režimu, zvuk a obraz může
být přehráván pouze z TV.
9 Opakujte kroky 7 a 8 pro další zařízení,
která chcete používat s funkcí Ovládání
přes HDMI.
Bližší informace o nastavení TV
a připojeného zařízení naleznete
v provozních pokynech příslušného
zařízení.
pokračování
57CZ
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
4 Zvolte „Ctrl for HDMI“, poté stiskněte
Poznámky
Poznámky
• Pomocí nabídky TV se ujistěte, že funkce
systémového ovládání audia je zapnuta.
• V závislosti na TV se nemusí spustit přehrávání
obsahu.
• V závislosti na nastavení se receiver nemusí
zapnout, je-li „Pass Through“ nastaveno na
„AUTO“ nebo „ON“.
Tip
Z nabídky TV můžete také zvolit připojené zařízení,
jako je přehrávač disků Blu-ray/DVD. Receiver a TV
se automaticky přepnou na odpovídající vstup
HDMI.
Poslech zvuku z TV přes
reproduktory připojené
k receiveru
(Systémové ovládání audia)
Jednoduchou operací můžete poslouchat zvuk
TV přes reproduktory připojené k receiveru.
Funkci systémového ovládání audia lze
ovládat pomocí nabídky TV. Další informace
naleznete v návodu k obsluze TV.
TV
Zapne
systémové
ovládání audia
Sníží hlasitost
TV na
minimum
Poznámky
• Nefunguje-li systémové ovládání audia podle
vašeho nastavení TV, nahlédněte do návodu
k obsluze TV.
• Když je „Ctrl for HDMI“ nastaveno na „ON“,
nastavení „Audio Out“ v nabídce HDMI Settings
se nastaví automaticky podle nastavení
systémového ovládání audia.
• Je-li TV zapnutý před zapnutím receiveru, ztratí
se z TV na chvíli zvukový výstup.
Vypnutí receiveru s TV
(Vypnutí systému)
Když vypnete TV pomocí tlačítka POWER na
dálkovém ovládání TV, receiver a připojené
zařízení se automaticky vypnou.
K vypnutí TV můžete také použít dálkové
ovládání receiveru.
TV ?/1
Receiver
• Zapne se
(pokud je
v pohotovostní
m režimu)
• Přepne se na
odpovídající
vstup HDMI
Reprodukuje
zvuk TV
Funkci systémového ovládání audia lze také
použít následovně.
• Zapnete-li receiver, když je zapnutý TV,
funkce systémového ovládání audia
automaticky aktivuje výstup zvuku TV přes
reproduktory připojené k receiveru. Pokud
ale vypnete receiver, zvuk bude vycházet
z reproduktorů TV.
58CZ
• Když změníte hlasitost TV, funkce
systémového ovládání audia zároveň změní
hlasitost receiveru.
TV
Podržte tlačítko TV a poté stiskněte
TV ?/1.
TV, receiver a zařízení připojené přes HDMI
se vypnou.
Poznámky
• Nastavte funkci zabezpečení dodávky energie
TV na „ON“ předtím, než použijete funkci vypnutí
systému. Další informace naleznete v návodu
k obsluze TV.
• V některých případech se v závislosti na stavu
připojeného zařízení nemusí toto zařízení
automaticky vypnout. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do návodu k obsluze
připojeného zařízení.
Poslech optimálního
zvukového pole pro vybranou
kapitolu
(Výběr kapitoly)
Poznámka
V závislosti na TV se zvukové pole nemusí
přepnout.
Tabulka závislostí
Scéna nastavená na
televizoru
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Živý koncert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Přepínání mezi digitálním
a analogovým audiem
(INPUT MODE)
Připojíte-li zařízení k digitálním i analogovým
konektorům na receiveru, můžete jim přiřadit
vstupní režim audia nebo mezi nimi přepínat
podle typu materiálu, který chcete sledovat.
1
Zapněte INPUT SELECTOR na
receiveru pro výběr vstupu.
Můžete také použít vstupní tlačítka
na dálkovém ovládání.
2
Stiskněte opakovaně INPUT
MODE na receiveru pro výběr
režimu vstupu audia.
Zvolený režim vstupu audia se objeví
na zobrazovacím displeji.
• AUTO: Přiřadí prioritu digitálním
audio signálům. Máte-li více než jedno
digitální připojení, mají prioritu audio
signály HDMI.
Neexistují-li žádné digitální audio
signály, jsou zvoleny analogové audio
signály. Je-li vybrán vstup TV, prioritu
mají signály zpětného audio kanálu
(ARC). Není-li vaše TV kompatibilní
s funkcí zpětného audio kanálu (ARC)
jsou zvoleny digitální optické audio
signály.
• COAX: Rozvede vstup digitálních audio
signálů na konektor DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Rozvede vstup digitálních audio
signálů na konektor DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Rozvede vstup analogových
audio signálů na konektory AUDIO IN
(L/R).
pokračování
59CZ
Ostatní operace
Funkce výběr kapitoly vám umožňuje sledovat
optimální kvalitu obrazu a přepíná zvukové
pole podle zvolené kapitoly na vašem TV.
Další informace o této operaci naleznete
v návodu k obsluze TV.
Ostatní operace
Poznámky
• Některé režimy audio vstupu nemusí být
v závislosti na vstupu nastaveny.
• Je-li zvolený vstup USB, na zobrazovacím displeji
se objeví „------“ a vy nemůžete přepnout do jiných
režimů. Zvolte jiný vstup, poté nastavte režim
audio vstupu.
• Když je používán „A. DIRECT“, audio vstup je
nastaven na „ANALOG“. Nemůžete zvolit ostatní
režimy.
• Funkce zpětného audio kanálu (ARC) nefunguje
v následujících případech.
– Vaše TV není kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC).
– „Ctrl for HDMI“ je nastaveno na „OFF“.
– Když nepřipojíte receiver k ARC
kompatibilnímu konektoru HDMI televizoru
přes kabel HDMI.
1
Stiskněte tlačítko GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se
na obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Zvolte „
stiskněte
3
Zvolte název vstupu, který chcete
přiřadit.
4
Stiskněte tlačítko TOOLS/
OPTIONS.
Input“ a poté
nebo b.
Zobrazí se nabídka voleb.
5
Zvolte „Input Assign“, poté
stiskněte tlačítko
nebo b.
Objeví se obrazovka „Input Assign“.
Použití zvuku/obrazu
z ostatních vstupů
6
Zvolte signály audia nebo videa,
které chcete přiřadit ke vstupu,
který jste vybrali v kroku 3
pomocí V/v/B/b.
7
Stiskněte tlačítko
(Input Assign)
Můžete přeřadit signály audia anebo videa
k jinému vstupu, když není zrovna používán.
Poté, co přeřadíte konektory vstupu, můžete
použít vstupní tlačítko (nebo INPUT
SELECTOR na receiveru) pro výběr zařízení,
které jste připojili.
Přiřazení vstupu videa nebo
digitálního audia komponent
Můžete přeřadit vstupní konektory
COMPONENT VIDEO a DIGITAL k jinému
vstupu, nesouhlasí-li výchozí nastavení
konektorů s připojeným zařízením.
Příklad:
Když připojíte přehrávač DVD ke
konektorům OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Přiřaďte zdířku OPTICAL SAT/CATV IN k
„BD/DVD“
– Přiřaďte konektory COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) k „BD/DVD“
60CZ
.
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
COMP.1
a*
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
Název vstupu
Přiřaditelné
konektory
video vstupu
Přiřaditelné
konektory
audio vstupu
* Výchozí nastavení
Poznámky
• Když přiřadíte vstup digitálního audia, nastavení INPUT MODE se automaticky změní.
• Pro každý vstup je možné jedno přeřazení.
Ostatní operace
61CZ
2
Změna nastavení
Používání nabídky Settings
Zvolte „ Settings“ z nabídky
a stiskem tlačítka
nebo b
vstupte do režimu nabídky.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky Settings.
Za pomocí nabídky Settings můžete změnit
různá nastavení reproduktorů, efektů
surround atd.
Pro zobrazení nabídky receiveru na obrazovce
TV musí být receiver v „GUI MODE“ podle
kroků v „Zapnutí a vypnutí „GUI MODE““
(strana 39).
GUI MODE
V/v/b,
3
Zvolte požadovanou položku
nabídky, poté stiskněte
.
Příklad: Když vyberete „Auto Cal.“.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
4
Zvolte požadovaný parametr,
poté stiskněte
.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte RETURN/EXIT O.
Odchod z nabídky
Stiskněte tlačítko MENU.
62CZ
Seznam nabídky Settings
Nabídka Settings
Popis
Auto Cal.
Nastaví úroveň reproduktorů
nebo vzdálenost a provede
měření automaticky
(strana 33).
Speaker
Manuálně nastaví polohu
reproduktoru (strana 63).
Surround
Zvolí zvukové pole a přepne
na efekt surround, který
požadujete (strana 65).
EQ
Změní ekvalizér (basový/
výškový zvuk) (strana 66).
Audio
Nastaví různé zvukové
položky (strana 66).
HDMI
Provede nastavení pro zvuk/
obraz ze zařízení připojeného
ke konektorům HDMI
(strana 67).
System
Provede nastavení systému
receiveru (strana 67).
Nabídka Speaker Settings
Můžete měnit každý reproduktor ručně.
Můžete také měnit úrovně reproduktorů poté,
co je dokončena automatická kalibrace.
Nastavení reproduktorů platí pouze pro aktuální
rozmístění.
x SP Pattern (rozmístění
reproduktorů)
Zvolte „SP Pattern“ podle systému
reproduktorů, který používáte. Zvolte
rozmístění reproduktorů předtím, než
provedete automatickou kalibraci.
Můžete změnit úroveň každého reproduktoru
(přední levý/pravý, přední levý/pravý high,
středový, surround levý/pravý, surround
zadní levý/pravý, subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor, jehož
úroveň chcete změnit, poté stiskněte
.
2 Vyberte „Lvl“.
3 Nastavte úroveň zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
Můžete měnit úroveň v rozsahu -10,0 dB
až +10,0 dB v 0,5 dB intervalech.
Poznámka
Když je zvoleno jedno ze zvukových polí pro hudbu,
ze subwooferu nevychází žádný zvuk, jsou-li
všechny reproduktory v nabídce Speaker Settings
nastaveny na „Large“. Zvuk však bude
ze subwooferu vycházet, když
– digitální signál obsahuje signály LFE,
– jsou přední reproduktory nebo reproduktory
surround nastaveny na „Small“,
– je zvoleno „MULTI ST.“, „PLII MV“, „PLII MS“,
„PLIIX MV“, „PLIIX MS“, „PLIIZ“, „HD-D.C.S.“
nebo „P. AUDIO“.
Nastavení vzdálenosti od polohy
sedadla ke každému
reproduktoru
Můžete změnit vzdálenost od polohy sedadla
každého reproduktoru (přední levý/pravý,
přední levý/pravý high, středový, surround
levý/pravý, surround zadní levý/pravý,
subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor, jehož
vzdálenost od polohy sedadla chcete
změnit, poté stiskněte
.
2 Vyberte „Dist“.
x Manual Setup
Na obrazovce „Manual Setup“ můžete nastavit
každý reproduktor ručně. Můžete také měnit
úrovně reproduktorů poté, co je dokončena
automatická kalibrace.
pokračování
63CZ
Změna nastavení
Poznámka
Pro změnu úrovně reproduktoru
3 Nastavte vzdálenost zvoleného
Tipy
reproduktoru, poté stiskněte
.
Můžete měnit vzdálenost od 1 m 0 cm
po 10 m 0 cm (3 stop 3 palců po 32 stop
9 palců) po 10cm (1palcových) intervalech.
Tip
Vzdálenost můžete měnit v 1cm intervalu,
pokud jste provedli automatickou kalibraci
a uložili výsledek měření.
Poznámky
• V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů
nemusí být některé parametry k dispozici.
• Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
Pro změnu velikosti každého
reproduktoru
Můžete změnit velikost každého reproduktoru
(přední levý/pravý, přední levý/pravý high,
středový, surround levý/pravý, surround
zadní levý/pravý, subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor, jehož
velikost chcete změnit, poté stiskněte
.
2 Vyberte „Size“.
3 Nastavte velikost zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
• Large: Připojíte-li velké reproduktory,
které efektivně reprodukují basové
frekvence, zvolte „Large“. Běžně
zvolte „Large“.
• Small: Je-li zvuk zkreslený nebo cítíte
nedostatečné efekty surround při
používání vícekanálového zvuku
surround, zvolte „Small“ pro aktivaci
přesměrování okruhu basů a výstupu
basových frekvencí každého kanálu ze
subwooferu nebo ostatních reproduktorů
typu „Large“.
Poznámka
Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
64CZ
• Nastavení „Large“ a „Small“ pro každý
reproduktor určují, zda vnitřní zvukový procesor
seřízne basový signál z daného kanálu.
Když kanál seřízne basy, tak basový
přesměrovávací okruh pošle odpovídající
frekvence do subwooferu nebo dalším
reproduktorům typu „Large“.
Protože je však basový zvuk směrový, je lepší jej
nesřezávat, je-li to možné. Proto, i při používání
malých reproduktorů, je možno je nastavit jako
„Large“, chcete-li, aby z tohoto reproduktoru
vycházely basové frekvence. Na druhou stranu,
používáte-li velký reproduktor, ale nechcete z něj
pouštět basové frekvence, nastavte jej na „Small“.
Je-li celková úroveň zvuku nižší, než preferujete,
nastavte reproduktory na „Large“. Není-li basů
dostatek, můžete použít ekvalizér k jejich zesílení.
• Zadní reproduktory surround budou nastaveny na
stejné nastavení jako reproduktory surround.
• Když jsou reproduktory nastaveny na „Small“,
středový reproduktor, surround a front high
reproduktory jsou automaticky také nastaveny na
„Small“.
• Nepoužíváte-li subwoofer, jsou přední
reproduktory nastaveny na „Large“.
x Crossover Freq (dělicí frekvence
reproduktoru)
Umožní vám nastavit dělicí frekvenci basů
reproduktorů, jejichž velikost byla nastavena
na „Small“ v nabídce Speaker Settings. Měřená
dělicí frekvence reproduktoru je nastavena po
automatické kalibraci pro každý reproduktor.
1
Vyberte na obrazovce
reproduktor, pro který chcete
nastavit dělicí frekvenci,
a stiskněte tlačítko
.
2
Změňte hodnotu, poté
stiskněte
.
x Test Tone
Můžete zvolit typ testovacího tónu
z obrazovky „Test Tone“.
Tipy
x Jednotka vzdálenosti
• Pro změnu úrovně všech reproduktorů najednou
stiskněte MASTER VOL +/– nebo 2 +/–. Můžete
také použít MASTER VOLUME na receiveru.
• Změněná hodnota je zobrazena na obrazovce
TV během úpravy.
Umožní vám zvolit jednotku míry pro
nastavení vzdáleností.
• FEET: Vzdálenost je zobrazena ve stopách.
• METER: Vzdálenost je zobrazena
v metrech.
Pro výstup testovacího tónu
z každého reproduktoru
Můžete pustit testovací tón z reproduktorů
popořadě.
1 Zvolte „Test Tone“, a poté stiskněte
nebo b.
2 Změňte parametr, poté stiskněte
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón vystupuje
z každého reproduktoru popořadě.
3 Upravte úroveň reproduktoru, poté
stiskněte
.
x D.Range Comp (komprese
dynamického rozsahu)
Tip
„STD“ je standardní nastavení a znamená lehkou
kompresi. Proto doporučujeme používat nastavení
„MAX“. Toto výrazně komprimuje dynamický
rozsah a umožní vám sledovat filmy pozdě v noci při
nízkých hlasitostech. Na rozdíl od analogových
limiterů jsou úrovně předurčeny a nabízejí velmi
přirozenou kompresi.
Na obrazovce „Sound Field Setup“ můžete
vybrat zvukové pole a změnit úroveň efektu
atd.
Pro bližší informace o zvukovém poli,
nahlédněte do „Používání zvukových efektů“
(strana 51).
Poznámka
Položky nastavení, které můžete měnit v každé
nabídce, se mění podle zvukového pole.
Změna typu efektu pro
HD-D.C.S.
1 Zvolte „HD-D.C.S.“, poté stiskněte
nebo b.
2 Zvolte požadovaný efekt a poté
stiskněte
.
HD-D.C.S. má tři různé typy: Theater,
Dynamic a Studio. Každý typ má různé
reflexní a rezonanční úrovně smíchání
zvuku a je optimalizovaný, aby se
přizpůsobil jedinečnosti místnosti
posluchače, jeho vkusu a náladě.
• Dynamic
Chcete si dopřát zvukové efekty v plném
rozsahu, stejně jako v kinech?
Typ Dynamic klade důraz na reflexní
zvuk. Bez HD-D.C.S většina místností
často rezonuje, ale postrádá dojem
prostoru. Tento typ akusticky otvírá tento
druh místností a poskytuje prostorný
a dynamický pocit jako v masteringovém
studiu.
pokračování
65CZ
Změna nastavení
Umožní vám porovnat dynamický rozsah
skladeb. Toto může být užitečné, když chcete
sledovat filmy při nízkých hlasitostech v noci.
Komprese dynamického rozsahu je možná
pouze u zdrojů Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah je výrazně
komprimován.
• STD: Dynamický rozsah je komprimován
tak, jak zamýšlel zvukař.
• AUTO: Dynamický rozsah se použije
automaticky, když je zdroj Dolby TrueHD
nebo jiný zdroj nastaven na „OFF“.
• OFF: Dynamický rozsah není
komprimován.
Surround Settings menu
• Theater
Typ Theater (výchozí nastavení) míchá
reflexní a rezonantní zvuk a vytváří tak
dojem masteringového studia. Navíc
tento typ míchá frekvenční
charakteristiky, které často naleznete
v profesionálních studiích a kinech. Je
ideální pro sledování filmů v poslechové
místnosti s nižší rezonancí.
• Studio
V typu Studio jsou efekty staženy na
minimum, zatímco stále poskytují skvělý
zážitek jako v kině. Tento typ uchovává
přesnost originální nahrávky.
Nabídka EQ Settings
Nabídka Audio Settings
Můžete měnit nastavení zvuku tak, aby vám
vyhovoval.
x A/V Sync (synchronizuje audio
s video výstupem)
Umožňuje vám zpozdit výstup audia
a minimalizovat časovou prodlevu mezi audio
výstupem a vizuálním zobrazením.
• ON (Čas prodlevy: 60 ms): Výstup audia je
opožděn tak, že časová prodleva mezi audio
výstupem a vizuálním zobrazením je snížena
na minimum.
• OFF (Čas prodlevy: 0 ms): Výstup audia se
neopožďuje.
Poznámky
Můžete použít následující parametry pro
změnu tónové kvality (úroveň basů/výšek)
předních reproduktorů.
• Basy
• Výšky
Basy
Výšky
• Tato funkce je užitečná, když používáte velký LCD
nebo plazmový monitor nebo projektor.
• Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
• Čas prodlevy se může lišit v závislosti na formátu
audia, zvukovém poli, rozmístění reproduktorů
a nastavení vzdálenosti reproduktorů.
x Dual Mono (výběr jazyka
digitálního vysílání)
Úroveň
(dB)
Frekvence
(Hz)
Poznámka
Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
Tip
Můžete také upravit úroveň výšek a basů předního
reproduktoru, a to pomocí tlačítek TONE MODE
a TONE na receiveru (strana 9).
Umožňuje zvolit jazyk, který chcete, když
posloucháte duální audio digitálního vysílání,
je-li k dispozici. Tato funkce funguje pouze
pro zdroje Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk hlavního jazyka bude
vystupovat přes přední levý reproduktor
a zvuk druhého jazyka bude zároveň
vystupovat přes pravý přední reproduktor.
• MAIN: Bude vystupovat zvuk hlavního
jazyka.
• SUB: Bude vystupovat zvuk druhého jazyka.
x Noční režim
Umožňuje vám zachovat si prostředí
domácího kina i při nižších úrovních hlasitosti
(strana 9).
• ON
• OFF
66CZ
Můžete provést požadované nastavení pro
zařízení připojené pomocí konektoru HDMI.
• Když je receiver v pohotovostním režimu,
na zobrazovacím panelu se zobrazí
„A.STANDBY“, je-li „Pass Through“ nastaveno na
„AUTO“ nebo „ON“. „A.STANDBY“ však zmizí,
když je „Pass Through“ nastaveno na „AUTO“
a nejsou zjištěny žádné signály.
x Ctrl for HDMI (Ovládání přes HDMI)
x Audio Out
Umožní vám zapnout a vypnout ovládání
HDMI. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části „Příprava pro
„BRAVIA“ Sync“ (strana 56).
• ON
• OFF
Umožňuje nastavit výstup audio signálů
HDMI z přehrávacího zařízení připojeného
k receiveru přes HDMI připojení.
• AMP: Audio signály z přehrávacího zařízení
vycházejí pouze z reproduktorů připojených
k receiveru. Vícekanálový zvuk lze přehrávat
tak, jak je.
• TV+AMP: Zvuk vystupuje z reproduktoru
TV a reproduktorů připojených k receiveru.
Nabídka HDMI Settings
Poznámka
Když nastavíte „Ctrl for HDMI“ na „ON“, „Audio
Out“ se může automaticky změnit.
x Pass Through
Poznámky
• Tato funkce není k dispozici, když je „Ctrl for
HDMI“ nastaveno na „OFF“.
• Když je zvoleno „AUTO“, může obrazu nebo
zvuku trvat výstup o něco déle než ve stavu „ON“
Nabídka System Settings
Můžete upravit nastavení receiveru.
x Auto Standby
Umožní vám nastavit vypínač receiveru do
pohotovostního režimu automaticky, když
receiver nepoužíváte nebo když do receiveru
nevstupuje žádný signál.
• ON: Přepne do pohotovostního režimu
zhruba po 30 minutách.
• OFF: Nepřepne do pohotovostního režimu.
pokračování
67CZ
Změna nastavení
Umožňuje vám pouštět signály HDMI do TV,
i když je receiver v pohotovostním režimu.
• ON: Když je receiver v pohotovostním
režimu, vydává neustále signály HDMI
z konektoru HDMI TV OUT.
• AUTO: Když je TV zapnutý, zatímco
receiver je v pohotovostním režimu, vydává
receiver signály HDMI z konektoru HDMI
TV OUT. Společnost Sony doporučuje toto
nastavení, když používáte TV Sony
kompatibilní s „BRAVIA“ Sync. Nastavení
šetří v pohotovostním režimu energii
v porovnání s nastavením při stavu „ON“.
• OFF: Receiver nevydává signály HDMI,
když je v pohotovostním režimu. Zapněte
receiver pro sledování zdroje připojeného
zařízení na TV. Nastavení šetří
v pohotovostním režimu energii
v porovnání s nastavením při stavu „ON“.
Poznámky
• Zvuková kvalita přehrávacího zařízení závisí
na zvukové kvalitě TV, jako je počet kanálů
a vzorkovací frekvence atd. Má-li TV stereo
reproduktory, zvukový výstup z receiveru
je rovněž stereo jako z TV, i když přehráváte
vícekanálový zdroj.
• Když připojíte receiver k zařízení obrazového
displeje (projektor apod.), zvuk z receiveru
nemusí vystupovat. V tomto případě zvolte
„AMP“.
Poznámky
• Tato funkce nefunguje, když je vybraný vstup
TUNER.
• Používáte-li automatický pohotovostní režim
a časovač vypnutí zároveň, má časovač vypnutí
přednost.
Ovládání bez připojení k TV
Můžete ovládat tento receiver pomocí
zobrazovacího panelu, i když TV není
připojen k receiveru.
Použití nabídky na zobrazovacím
panelu
Opakovaně stiskněte tlačítko GUI
MODE a zvolte „GUI OFF“.
Receiver je přepnutý na režim předního
zobrazovacího panelu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko AMP.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr parametru, který
chcete změnit, poté stiskněte
tlačítko
nebo b.
5
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadovaného
nastavení, poté stiskněte
tlačítko
.
AMP
Stiskněte MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte tlačítko
nebo b.
GUI MODE
V/v/B/b,
Návrat na předchozí displej
Stiskněte tlačítko B nebo RETURN/EXIT O.
RETURN/
EXIT O
MENU
Odchod z nabídky
Stiskněte MENU.
Poznámka
Některé parametry a nastavení mohou na
zobrazovacím panelu vypadat ztlumeně. To
znamená, že buďto nejsou k dispozici, nebo jsou
dané a neměnné.
68CZ
Přehled nabídek
Následující možnosti jsou k dispozici v každé nabídce. Více informací o orientaci v těchto
nabídkách naleznete na straně strana 68.
Nabídka
[Display]
Parametry
[Display]
Výchozí
nastavení
Nastavení
automatické
kalibrace
[<A. CAL>]
Automatická kalibrace
(standardní)
[STANDARD]
FULL.FLAT, ENGINEER,
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
AUTO xxxb), OFF
OFF
Úroveň předního levého
reproduktorua)
[FL LVL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(0,5dB interval)
FL 0 dB
Úroveň předního pravého
reproduktorua)
[FR LVL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(0,5dB interval)
FR 0 dB
Úroveň středového
reproduktorua)
[CNT LVL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(0,5dB interval)
CNT 0 dB
Úroveň levého reproduktoru
surrounda)
[SL LVL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(0,5dB interval)
SL 0 dB
Úroveň pravého reproduktoru
surrounda)
[SR LVL]
SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(0,5dB interval)
SR 0 dB
Úroveň zadního reproduktoru
surrounda)
[SB LVL]
SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
(0,5dB interval)
SB 0 dB
Úroveň zadního levého
reproduktorua)
[SBL LVL]
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
(0,5dB interval)
SBL 0 dB
Úroveň zadního pravého
reproduktorua)
[SBR LVL]
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
(0,5dB interval)
SBR 0 dB
Úroveň předního levého
reproduktoru higha)
[LH LVL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(0,5dB interval)
LH 0 dB
Úroveň předního pravého
reproduktoru higha)
[RH LVL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(0,5dB interval)
RH 0 dB
Úroveň subwooferua)
[SW LVL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(0,5dB interval)
SW 0 dB
Automatická kalibrace
(uživatelská)
[CUSTOM]
Nastavení úrovně Testovací tóna)
[T. TONE]
[<LEVEL>]
Nastavení
reproduktorů
[<SPKR>]
Změna nastavení
Nastavení
Komprese dynamického rozsahu COMP. MAX, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Rozmístění reproduktorů
[PATTERN]
3/4.1
5/2.1 až 2/0
(20 rozmístění)
pokračování
69CZ
Nabídka
[Display]
Parametry
[Display]
Nastavení
Výchozí
nastavení
Velikost předního
reproduktorua)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost středového
reproduktorua)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost reproduktoru
surrounda)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost předního reproduktoru LARGE, SMALL
higha)
[FH SIZE]
LARGE
Vzdálenost předního levého
reproduktorua)
[FL DIST.]
Vzdálenost předního pravého
reproduktorua)
[FR DIST.]
Vzdálenost středového
reproduktorua)
[CNT DIST.]
Vzdálenost levého reproduktoru
surrounda)
[SL DIST.]
Vzdálenost pravého
reproduktoru surrounda)
[SR DIST.]
1,00 až 10,00 (m) (interval 0,1 m)c)
3’ 3” až 32’ 9” (interval 1 palec)
3,00 m
9’10”
Jednotka vzdálenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Dělicí frekvence předních
reproduktorůe)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10Hz interval)
CRS. 120 Hz
Dělicí frekvence středního
reproduktorue)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10Hz interval)
CRS. 120 Hz
Vzdálenost zadního
reproduktoru surrounda)
[SB DIST.]
Vzdálenost zadního levého
reproduktorua)
[SBL DIST.]
Vzdálenost zadního pravého
reproduktorua)
[SBR DIST.]
Vzdálenost levého předního
reproduktoru higha)
[LH DIST.]
Vzdálenost pravého předního
reproduktoru higha)
[RH DIST.]
Vzdálenost subwooferua)
[SW DIST.]
70CZ
Nabídka
[Display]
Parametry
[Display]
Nastavení
Výchozí
nastavení
Dělicí frekvence reproduktorů
surrounde)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10Hz interval)
CRS. 120 Hz
Dělicí frekvence reproduktorů
highe)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10Hz interval)
CRS. 120 Hz
Nastavení
Surround
[<SURR>]
Úroveň efektuf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Nastavení EQ
[<EQ>]
Úroveň basů předních
reproduktorů
[BASS]
BASS –10 dB až BASS +10 dB
(1 dB interval)
BASS 0 dB
Úroveň výšek předních
reproduktorů
[TREBLE]
TRE –10 dB až TRE +10 dB
(1dB interval)
TRE 0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Nastavení tuneru Režim příjmu FM
[<TUNER>]
[FM MODE]
Nastavení zvuku
[<AUDIO>]
Pojmenování přednastavených
stanic
[NAME IN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části
„Pojmenování přednastavených
stanic (Name Input)“ (strana 50).
Synchronizuje audio s video
výstupem
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Výběr jazyka digitálního vysílání MAIN/SUB, MAIN, SUB
[DUAL]
Přiřazení vstupu digitálního
audia
[A. ASSIGN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části
„Použití zvuku/obrazu z ostatních
vstupů (Input Assign)“ (strana 60).
Noční režim
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Přiřazení video vstupu
[V. ASSIGN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do části
„Použití zvuku/obrazu z ostatních
vstupů (Input Assign)“ (strana 60).
Nastavení HDMI Ovládání přes HDMI
[<HDMI>]
[CTRL.HDMI]
Nastavení
systému
[<SYSTEM>]
NIGHT.OFF
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio out
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Automatický pohotovostní režim STBY ON, STBY OFF
[AUTO.STBY]
Pojmenování vstupů
[NAME IN]
Změna nastavení
Nastavení videa
[<VIDEO>]
MAIN
STBY ON
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do části „Pojmenování
vstupu (Name Input)“ (strana 41).
a) V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů nemusí být některé parametry nebo nastavení k dispozici.
b)xxx znamená kanál reproduktoru (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c)
Vzdálenost můžete měnit v intervalu 0,01 m, pokud jste provedli automatickou kalibraci a uložili výsledek
měření.
d)
„FEET“ pro modely pro USA a Kanadu.
e)
Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když je váš reproduktor nastaven na „SMALL“.
f) Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když zvolíte „HD-D.C.S.“ jako zvukové pole.
pokračování
71CZ
Pro zobrazení informací na panelu
displeje
Panel displeje poskytuje různé informace
o stavu receiveru, jako je např. zvukové pole.
1 Zvolte vstup, u nějž chcete zobrazit
informace.
2 Stiskněte tlačítko AMP, poté opakovaně
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Pokaždé, když stisknete tlačítko DISPLAY,
displej se následovně cyklicky změní.
Název indexu vstupu* t Vámi vybraný
vstup t Aktuální zvukové pole t
Úroveň hlasitosti t Informace o zdroji**
Použití dálkového ovládání
Opětovné přiřazení tlačítka
vstupu
Můžete změnit výchozí nastavení tlačítek
vstupů tak, aby vyhovovala zařízení ve vašem
systému. Pokud například připojíte přehrávač
disků Blu-ray do konektoru SAT/CATV
v receiveru, můžete nastavit SAT/CATV
na tomto dálkovém ovládání nastavit tak,
aby ovládalo přehrávač disků Blu-ray.
Poznámka
Při poslechu rádia FM a AM
Název přednastavené stanice* t
Frekvence t Aktuální zvukové pole t
Úroveň hlasitosti
Nemůžete změnit přidělení tlačítek vstupu TV,
TUNER a USB.
AV ?/1
Při vysílání RDS
(pouze modely pro Evropu, Austrálii
a Taiwan)
Název programové služby nebo předvolené
stanice* t Frekvence, pásmo a číslo
předvolby t Aktuální zvukové pole t
Úroveň hlasitosti
* Název indexu se zobrazí pouze tehdy, pokud
jste nějaký přiřadili vstupu nebo předvolené
stanici.
Název indexu se nezobrazí, pokud jste vložili
pouze prázdná políčka nebo je totožný
s názvem stanice.
** Informace o zdroji se nemusí zobrazit.
Poznámka
Znaky nebo značky se v některých jazycích nemusí
zobrazovat.
Tip
Displej nelze přepnout, je-li na panelu displeje
zobrazeno „GUI MODE“. Opakovaně stiskněte
tlačítko GUI MODE a zvolte „GUI OFF“.
72CZ
Tlačítka
číslic
1
Tlačítka
vstupů
Při podržení tlačítka vstupu,
jehož přidělení chcete změnit,
podržte tlačítko AV ?/1.
Příklad: Při podržení tlačítka SAT/CATV
podržte tlačítko AV ?/1.
2
Tlačítko AV ?/1 držte stále
stisknuté a uvolněte tlačítko
vstupu.
Příklad: Tlačítko AV ?/1 držte stále
stisknuté a uvolněte tlačítko SAT/CATV.
3
Podle následující tabulky
stiskněte odpovídající tlačítko
pro kategorii, kterou si přejete,
poté uvolněte tlačítko AV ?/1.
Resetování tlačítek vstupu
INPUT/
?/1
Příklad: Stiskněte 1, poté uvolněte tlačítko
AV ?/1.
Nyní můžete používat tlačítko SAT/
CATV k ovládání přehrávače disků
Blu-ray.
Kategorie
Stiskně
te
Přehrávač disků Blu-ray
(režim příkazu BD1)a)
1
Rekordér disků Blu-ray
(režim příkazu BD3)a)
2
Přehrávač DVD
(režim příkazu DVD1)
3
DVD rekordér
(režim příkazu DVD3)b)
4
Videorekordér (režim příkazu
VTR3)c)
5
Přehrávač CD
6
DSS (digitální satelitní
7
receiver)d)/Euro Digital Satellite
Receiverr e)
MASTER
VOL –/
2–
1
Stiskněte a držte tlačítko MASTER
VOL – nebo 2 – a stiskněte
tlačítko ?/1 a INPUT nebo
.
2
Uvolněte všechna tlačítka.
Tlačítka vstupu se resetují na výchozí
nastavení.
a)
Použití dálkového ovládání
Podrobnější informace o nastavení BD1
či BD3 naleznete v návodu k obsluze
dodávaného s přehrávačem disků Blu-ray
nebo s rekordérem disků Blu-ray.
b)DVD rekordéry Sony používají nastavení
DVD1 nebo DVD3. Podrobnější informace
naleznete v návodu k obsluze dodávaného
s DVD rekordéry.
c)
Videorekordéry Sony používají nastavení
VTR3, které odpovídá VHS.
d)Pouze u modelů pro USA, Kanadu a Mexiko.
e)
Ostatní modely.
73CZ
Umístění
Další informace
Opatření
Bezpečnost
Spadne-li jakýkoliv pevný objekt nebo
tekutina do krytu přístroje, odpojte receiver
a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným personálem.
Zdroje energie
• Před používáním receiveru si ověřte, že se
provozní napětí shoduje s vaším místním
zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na továrním
štítku na zadní straně receiveru.
• Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky střídavého
proudu, i když je jednotka jako taková
vypnutá.
• Nebudete-li receiver delší dobu používat,
vypojte jej ze zásuvky ve zdi. Pro odpojení
síťového kabelu uchopte zástrčku, nikdy
ne kabel.
• (Pouze u modelů pro USA a Kanadu)
Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky
celou, kontaktujte svého prodejce.
• Síťový kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Zahřívání
Ačkoliv se receiver během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu. Používáte-li nepřetržitě
receiver při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
horní, boční a spodní strana. Abyste předešli
popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.
74CZ
• Umístěte receiver na místo s odpovídajícím
větráním, abyste zabránili zahřívání
a prodloužili tak životnost receiveru.
• Neumisťujte receiver blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímý
sluneční svit, kde se nadměrně práší nebo
může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic na horní část krytu
přístroje. Tyto objekty mohou blokovat
větrací otvory a způsobit tak poruchu.
• Neumisťujte receiver blízko zařízení, jako
je TV, VCR nebo magnetofonový přehrávač.
(Je-li receiver používán v kombinaci s TV,
VCR nebo magnetofonovým přehrávačem
a je umístěn blízko tomuto zařízení, může
dojít ke vzniku hluku a snížení kvality
obrazu. Může k tomu dojít zejména při
použití vnitřní antény. Proto doporučujeme
používat vnější anténu.)
• Buďte obezřetní při umisťování receiveru na
povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může
dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte,
že jste receiver vypnuli a odpojili ze sítě.
Čištění
Kryt přístroje, panel a ovládací prvky čistěte
měkkou tkaninou lehce navlhčenou v slabém
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte
žádný druh drsné látky, čisticího prášku nebo
rozpouštědla, jako jsou alkohol či benzin.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy
s vaším receiverem, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Odstraňování problémů
Pokud zaznamenáte nějakou z následujících
obtíží při používání receiveru, použijte tento
průvodce odstraňováním problémů. Pokud
určitý problém přetrvává, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Vezměte na vědomí, že pokud servisní
personál vymění během opravy nějaké
součástky, může si tyto součástky ponechat.
Napájení
Receiver se vypne automaticky.
• „Auto Standby“ je nastaveno na „ON“
(strana 67).
• Časovač vypnutí je zapnutý (strana 14).
Obraz
Je-li receiver v pohotovostním režimu,
nevystupuje z TV žádný obraz.
• Když receiver vstoupí do pohotovostního
režimu, obraz vychází z posledního
vybraného zařízení HDMI před vypnutím
receiveru. Používáte-li jiné zařízení,
spusťte zařízení a proveďte operaci OneTouch Play (přehrávání jedním dotykem)
nebo zapněte receiver pro výběr zařízení
HDMI, které chcete používat.
• Ujistěte se, že v nabídce HDMI Settings je
„Pass Through“ nastaveno na „ON“, když
připojíte k receiveru jiné zařízení, které
není kompatibilní s „BRAVIA“ Sync
(strana 67).
Nelze provést nahrávání.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zvolte zdrojové zařízení pomocí tlačítek
vstupu (strana 40).
• Vstupní video signály přenášené
prostřednictvím konektorů HDMI IN
a COMPONENT VIDEO IN nelze
nahrávat.
• Některé zdroje obsahují opatření na
ochranu autorských práv, která zabraňují
kopírování. V takovém případě nemusí
být možné ze zdroje nahrávat.
Nabídka GUI se na obrazovce TV
nezobrazuje.
• Opakovaně stiskněte tlačítko GUI MODE
a zvolte „GUI ON“. Pokud se nabídka GUI
na obrazovce TV stále nezobrazuje,
stiskněte tlačítko MENU.
• Ověřte, zda je TV správně připojen.
75CZ
Další informace
Na TV se nezobrazuje žádný obraz.
• Zvolte odpovídající vstup pomocí tlačítek
vstupu.
• Nastavte svou TV na odpovídající režim
vstupu.
• Odsuňte audio zařízení od TV.
• Přiřaďte správně komponentní video
vstup.
• Vstupní signál musí být totožný se vstupní
funkcí, když směšujete vstupní signál
s tímto receiverem
(strana 29).
• Ujistěte se, že kabely jsou správně
a bezpečně připojeny k zařízení.
• V závislosti na přehrávacím zařízení je
možné, že budete muset provést nastavení
zařízení. Nahlédněte do návodů k obsluze
dodávaných s každým zařízením.
• Ujistěte se, že používáte kabel High Speed
HDMI při prohlížení obrázků nebo
poslechu zvuku, zvláště pak při přenosu
v kvalitě 1080p, Deep Color (Deep
Colour) nebo 3D.
Na TV se nezobrazuje žádný 3D obraz.
• V závislosti na TV nebo video zařízení je
možné, že se 3D obraz nebude zobrazovat.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk nezávisle na
zvoleném zařízení nebo je slyšet jen velmi
slabý zvuk.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací
kabely a jejich konektory vstupu/výstupu
zapojeny do odpovídajících konektorů na
receiveru, reproduktorech a na zařízení.
• Zkontrolujte, že je receiver i veškeré
zařízení zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je ovládací prvek
MASTER VOLUME nastaven na „VOL
MIN“.
• Zkontrolujte, zda možnost SPEAKERS
není nastavena na „SPK OFF“ (strana 9).
• Zkontrolujte, zda k receiveru nejsou
připojena sluchátka.
• Stisknutím tlačítka MUTING nebo
tlačítka
na dálkovém ovládání zrušíte
funkci ztlumení zvuku.
• Zkuste stisknout tlačítko vstupu na
dálkovém ovládání nebo otočit voličem
INPUT SELECTOR na receiveru a zvolte
požadované zařízení (strana 40).
• Když chcete poslouchat zvuk
z reproduktoru TV, nastavte „Audio Out“
na „TV+AMP“ v nabídce HDMI Settings
(strana 67). Nemůžete-li přehrávat
vícekanálový audio zdroj, nastavte jej na
„AMP“. Zvuk však nebude přehráván přes
reproduktor TV.
• Zvuk může být přerušen, když je změněna
vzorkovací frekvence, počet kanálů nebo
audio formát signálů audio výstupu
z přehrávacího zařízení.
Je slyšet šum nebo hluk.
• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory
a zařízení bezpečně připojeny.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojovací
kabely v blízkosti transformátoru nebo
motoru a zda se nacházejí alespoň 3 metry
(10 stop) od TV nebo zářivkového
osvětlení.
• Odsuňte audio zařízení od TV.
• Zástrčky a konektory obsahují nečistoty.
Otřete je tkaninou lehce namočenou do
alkoholu.
76CZ
Z některých reproduktorů není slyšet
zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
• Připojte sluchátka do konektoru PHONES
a ověřte, že zvuk vstupuje do sluchátek.
Pokud vstupuje do sluchátek jen jeden
kanál, je možné, že zařízení není k
receiveru správně připojeno. Zkontrolujte,
zda jsou všechny kabely zapojeny do
konektorů jak na receiveru, tak na
zařízení.
Pokud oba kanály vstupují do sluchátek, je
možné, že přední reproduktor není k
receiveru správně připojen. Zkontrolujte
připojení předního reproduktoru, ze
kterého nevychází žádný zvuk.
• Ujistěte se, že jste připojili jak levý (L), tak
pravý (R) konektor analogového zařízení.
Analogové zařízení vyžaduje připojení
obou konektorů (L a R). Použijte audio
kabel (není součástí dodávky).
• Změňte úroveň hlasitosti reproduktoru
(strana 63).
• Ujistěte se, že středový reproduktor /
surround reproduktory jsou nastaveny
buďto na „Small“, nebo „Large“.
• Ověřte, zda je nastavení reproduktorů
vhodné pro soustavu, použitím nabídky
autokalibrace nebo „SP Pattern“ v nabídce
Speaker Settings. Poté pomocí volby „Test
Tone“ v nabídce Speaker Settings
zkontrolujte, že zvuk je každým
reproduktorem přehráván správně.
• Některé disky neobsahují žádnou
informaci Dolby Digital Surround EX.
• Ověřte, zda je subwoofer správně a
bezpečně připojen.
• Ujistěte se, že jste subwoofer zapnuli.
• V závislosti na zvoleném zvukovém poli,
nebude subwoofer produkovat žádný
zvuk.
• Jsou-li všechny reproduktory nastaveny
na „Large“ a je vybráno „NEO6 CIN“ nebo
„NEO6 MUS“, ze subwooferu nevychází
žádný zvuk.
• Ujistěte se, že TV je kompatibilní s funkcí
System Audio Control.
• Pokud TV nemá funkci System Audio
Control, přepněte nastavení „Audio Out“
v nabídce HDMI Settings na
– „TV+AMP“, chcete-li poslouchat zvuk
z reproduktoru TV a receiveru.
– „AMP“, chcete-li poslouchat zvuk
z receiveru.
• Když připojíte receiver k video zařízení
(projektor apod.), zvuk z receiveru nemusí
vystupovat. V takovém případě nastavte
„Audio Out“ na „AMP“ v nabídce HDMI
Settings (strana 67).
• Neslyšíte-li žádný zvuk zařízení
připojeného k receiveru, když je na
receiveru vybrán TV vstup
– Přepněte vstup receiveru na HDMI,
když chcete sledovat program na
zařízení připojeném k receiveru
přes HDMI.
– Změňte kanál TV, chcete-li sledovat
televizní vysílání.
– Ujistěte se, že jste zvolili správné
zařízení nebo vstup, když sledujete
program ze zařízení připojeného k TV.
Ohledně této operace nahlédněte do
návodu k obsluze TV.
• Zkontrolujte, zda není používán
„A. DIRECT“.
• Dálkovým ovladačem televizoru nelze
ovládat připojená zařízení, pokud se
používá funkce Ovládání přes HDMI.
– V závislosti na připojeném zařízení
a TV je možné, že budete muset provést
nastavení zařízení a TV. Nahlédněte
do návodů k obsluze dodávaných
s každým zařízením a TV.
– Změňte vstup receiveru na vstup HDMI
připojený k zařízení.
• Zkontrolujte, zda zvolený konektor
digitálního audio vstupu není přeřazen
k jiným vstupům. (strana 60).
pokračování
77CZ
Další informace
Určité zařízení neprodukuje žádný zvuk.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno
do vstupních audio konektorů daného
zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely pro
připojení zcela zastrčeny do konektorů jak
na receiveru, tak na zařízení.
• Zkontrolujte INPUT MODE (strana 59).
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno
do konektoru HDMI daného zařízení.
• Při připojení HDMI nelze poslouchat
Super Audio CD.
• V závislosti na přehrávacím zařízení je
možné, že budete muset provést nastavení
HDMI zařízení. Nahlédněte do návodů
k obsluze dodávaných s každým
zařízením.
• Ujistěte se, že používáte kabel High Speed
HDMI při prohlížení obrázků nebo
poslechu zvuku, zvláště pak při přenosu
v kvalitě 1080p, Deep Color (Deep
Colour) nebo 3D.
• Z receiveru nemusí vystupovat zvuk, je-li
na obrazovce TV zobrazeno GUI.
Stiskněte tlačítko GUI MODE a zvolte
„GUI OFF“.
• Audio signály (formát, vzorkovací
frekvence, počet bitů atd.) vysílané
z konektoru HDMI mohou být
připojeným zařízením potlačeny.
Zkontrolujte nastavení připojeného
zařízení, je-li obraz nekvalitní nebo zvuk
nevychází ze zařízení připojeného přes
HDMI kabel.
• Když připojené zařízení není kompatibilní
s technologií ochrany autorských práv
(HDCP), obraz nebo zvuk z konektoru
HDMI TV OUT mohou být zkreslené
nebo se mohou ztrácet. V tomto případě
zkontrolujte specifikace připojeného
zařízení.
• Nastavte rozlišení obrazu přehrávacího
zařízení na více než 720p/1080i pro audio
s vysokou přenosovou rychlostí (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Rozlišení obrazu přehrávacího zařízení
bude zřejmě potřebovat určité nastavení
předtím, než si budete moci dopřát
vícekanálový lineární PCM. Nahlédněte
do návodu k obsluze přehrávacího
zařízení.
Pravý a levý kanál jsou nevyvážené nebo
prohozené.
• Zkontrolujte, že jsou reproduktory
a zařízení správně a bezpečně připojeny.
• Změňte parametry úrovně hlasitosti
použitím nabídky Speaker Settings.
Není reprodukován zvuk Dolby Digital
nebo vícekanálový zvuk DTS.
• Přesvědčte se, zda je DVD atd., které
přehráváte, nahráno ve formátu Dolby
Digital nebo DTS.
• Při připojování přehrávače DVD atd. ke
vstupním konektorům se ujistěte, že je
k dispozici nastavení digitálního audio
výstupu připojeného zařízení.
• Nastavte „Audio Out“ na „AMP“
v nabídce HDMI Settings (strana 67).
• High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Multi Channel
Linear PCM si můžete dopřávat pouze
s připojením HDMI.
Nelze docílit efektu surround.
• Ujistěte se, že jste zvolili zvukové pole pro
film nebo hudbu (strana 51).
• Zvuková pole nefungují, když jsou
přijímány
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio nebo Dolby TrueHD
se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
Nelze provést nahrávání.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zvolte zdrojové zařízení pomocí tlačítek
vstupu (strana 40).
• Vstupní audio signál nelze nahrávat přes
konektory HDMI IN a DIGITAL IN.
• Některé zdroje obsahují opatření na
ochranu autorských práv, která zabraňují
kopírování. V takovém případě nemusí
být možné ze zdroje nahrávat.
Z reproduktorů nevychází testovací tón
• Je možné, že kabely reproduktoru nejsou
správně připojeny. Zkontrolujte, zda jsou
pevně připojeny a nemohou být vypojeny
lehkým zatáhnutím.
• Kabely reproduktorů mohou být
zkratované.
Když testovací tón vychází z jiného
reproduktoru, než je reproduktor
zobrazený na obrazovce TV
• Rozmístění reproduktorů je nesprávné.
Ujistěte se, že připojení reproduktorů
a rozmístění reproduktorů souhlasí.
Je-li receiver v pohotovostním režimu,
nevystupuje z TV žádný zvuk.
• Když receiver vstoupí do pohotovostního
režimu, zvuk vychází z posledního
vybraného zařízení HDMI před vypnutím
receiveru. Používáte-li jiné zařízení,
spusťte zařízení a proveďte operaci OneTouch Play (přehrávání jedním dotykem)
nebo zapněte receiver pro výběr zařízení
HDMI, které chcete používat.
• Ujistěte se, že v nabídce HDMI Settings je
„Pass Through“ nastaveno na „ON“, když
připojíte k receiveru jiné zařízení, které
není kompatibilní s „BRAVIA“ Sync
(strana 67).
Rozhlasový tuner
Příjem FM vysílání je slabý.
• Použijte 75ohmový koaxiální kabel (není
součástí dodávky) pro připojení receiveru
k vnějším anténám FM, jak je zobrazeno
níže.
Venkovní anténa pro příjem FM
Receiver
78CZ
Nelze naladit žádné rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou antény bezpečně
připojeny. Nastavte antény a připojte
externí anténu, je-li to nezbytné.
• Síla signálu stanic je při automatickém
ladění příliš slabá. Použijte ruční ladění.
• Ujistěte se, že jste správně nastavili
stupnici ladění (při ručním ladění stanic
v pásmu AM) (strana 49).
• Žádné stanice nebyly přednastaveny nebo
přednastavené stanice byly smazány
(když je použito ladění skenováním
přednastavených stanic). Přednastavte
stanice (strana 49).
• Stiskněte AMP, poté stiskněte opakovaně
DISPLAY na dálkovém ovládání tak, že se
frekvence objeví na zobrazovacím panelu.
RDS nefunguje.*
• Ujistěte se, že je naladěna stanice FM
s podporou RDS.
• Vyberte silnější stanici FM.
• Naladěná stanice nevysílá signál RDS
nebo je signál příliš slabý.
Informace RDS, které požadujete,
se nezobrazují.*
• Služba může být dočasně mimo provoz.
Kontaktujte rozhlasovou stanici a zjistěte,
zda skutečně poskytuje požadovanou
službu.
* Pouze modely pro Evropu, Austrálii a Tchaj-wan.
iPod/iPhone
Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet.
• Ověřte, zda je receiver zapnutý.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPod/iPhone
pevně připojeno.
Zařízení iPod/iPhone nelze používat.
• Ověřte, zda jste odebrali ochranný
kryt zařízení iPod/iPhone.
• V závislosti na obsahu zařízení iPod/
iPhone může chvíli trvat, než začne
přehrávání.
• Odpojte zařízení iPod/iPhone
a připojte toto zařízení znovu.
• Používáte nepodporovaný typ zařízení
iPod/iPhone. Nahlédněte do části
„Kompatibilní modely zařízení iPod/
iPhone“ (strana 42), kde získáte informace
o podporovaných typech zařízení.
Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone nelze
změnit.
• Změňte hlasitost vyzvánění pomocí
ovládacích prvků na zařízení iPhone.
Zařízení USB
Používáte podporovaný typ zařízení USB?
• Připojíte-li nepodporované zařízení USB,
může dojít k následujícím problémům.
Nahlédněte do sekce „Kompatibilní
zařízení USB“ (strana 45) pro získání
informací o podporovaných typech
zařízení.
– Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
– Názvy souborů nebo adresářů
se na receiveru nezobrazují.
– Nelze spustit přehrávání.
– Zvuk přeskakuje.
– Je slyšet hluk.
– Výstupní zvuk je zkreslený.
pokračování
79CZ
Další informace
Zvuk je zkreslený.
• Opakovaně stiskněte tlačítko MASTER
VOL – nebo 2 – na dálkovém ovládání.
• Přepněte nastavení „EQ“ na zařízení iPod/
iPhone na „Off“ nebo „Flat“.
Ze zařízení iPod/iPhone nevychází
žádný zvuk.
• Odpojte zařízení iPod/iPhone a připojte
toto zařízení znovu.
Je slyšet hluk, zvuk přeskakuje nebo je
zkreslený.
• Vypněte receiver a připojte zařízení
USB znovu, poté receiver zapněte.
• Samotná hudební data obsahují hluk
nebo je zvuk zkreslený.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
• Vypněte receiver, poté odpojte zařízení
USB. Zapněte znovu receiver a znovu
připojte zařízení USB.
• Připojte podporované zařízení USB
(strana 45).
• Zařízení USB nepracuje správně.
Nahlédněte do návodu k obsluze zařízení
USB, abyste zjistili, jak tento problém řešit.
Nelze spustit přehrávání.
• Vypněte receiver a připojte zařízení
USB znovu, poté receiver zapněte.
• Připojte podporované zařízení USB
(strana 45).
• Stiskněte tlačítko N pro spuštění
přehrávání.
USB zařízení nelze připojit k
(USB)
portu.
• Pokoušíte se připojit zařízení USB
obráceně. Připojte zařízení USB správným
směrem.
Chybné zobrazení.
• Data uložená na zařízení USB mohla
být poškozena.
• Kódy znaků, které mohou být na tomto
receiveru zobrazeny, jsou následující:
– Velká písmena (A až Z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (= < > * + , –. / [ \ ] _ )
Ostatní znaky se nemusí zobrazovat
správně.
80CZ
Delší dobu je zobrazen nápis „Reading“
nebo dlouho trvá, než začne přehrávání.
• Proces načítání může zabrat delší dobu
v následujících případech.
– Na zařízení USB je mnoho adresářů
nebo souborů.
– Struktura souborů je příliš složitá.
– Kapacita paměti je nadměrná.
– Vnitřní paměť je fragmentovaná.
Tudíž doporučujeme postupovat podle
následujících pokynů.
– Celkový počet adresářů na zařízení
USB: 100 nebo méně (včetně
kořenového adresáře „ROOT“)
– Celkový počet souborů v adresáři:
100 nebo méně.
Audio soubor nelze přehrát.
• Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO nelze
přehrát.
• Audio soubor je vícestopý.
• Některé soubory ve formátu AAC se
nemusí přehrávat správně.
• Soubory WMA ve formátu Windows
Media Audio Lossless a Professional nelze
přehrát.
• Zařízení USB naformátovaná jinými
systémy souborů než FAT16 nebo FAT32
nejsou podporována.*
• Používáte-li segmentované zařízení USB,
lze přehrát pouze audio soubory na
prvním segmentu.
• Přehrávání je možné až do osmé úrovně
(včetně kořenového adresáře „ROOT“).
• Počet adresářů překročil 100 (včetně
kořenového adresáře „ROOT“).
• Počet souborů v adresáři překročil 100.
• Soubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné heslem atd. nelze přehrávat.
* Tato jednotka podporuje formátování typu
FAT16 a FAT 32, ale některá zařízení USB
nemusejí všechny tyto formáty typu FAT
podporovat.
Více informací naleznete v návodu k obsluze
každého zařízení USB nebo kontaktujte
výrobce.
„BRAVIA“ Sync (Ovládání přes HDMI)
Funkce Ovládání přes HDMI nefunguje.
• Ověřte připojení HDMI (strana 23).
• Ujistěte se, že „Ctrl for HDMI“ je
v nabídce HDMI Settings nastaveno
na „ON“.
• Ujistěte se, že připojené zařízení je
kompatibilní s funkcí ovládání HDMI.
• Zkontrolujte nastavení ovládání HDMI
na připojeném zařízení. Nahlédněte do
návodu k obsluze připojeného zařízení.
• Jestliže odpojíte kabel HDMI nebo
změníte připojení, opakujte postup
uvedený na straně „Příprava pro
„BRAVIA“ Sync“ (strana 56).
• Když je „Ctrl for HDMI“ nastaveno na
„OFF“, „BRAVIA“ Sync nefunguje
správně, i když je zařízení připojeno
konektorem HDMI IN.
• Typy a počet zařízení, které lze ovládat
pomocí „BRAVIA“ Sync jsou vyhrazeny
v normě HDMI CEC následovně.
– Nahrávací zařízení (rekordér disků
Blu-ray, DVD rekordér atd.): až 3
zařízení
– Přehrávací zařízení (přehrávač disků
Blu-ray, DVD přehrávač atd.):
až 3 zařízení
– Zařízení typu tuner: až 4 zařízení
– Receiver AV (audio systém):
až 1 zařízení
Chybové zprávy
Dojde-li k chybě, objeví se zpráva na
zobrazovacím panelu. Pomocí zprávy můžete
ověřit stav systému. Pokud nějaký problém
přetrvává, kontaktujte nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
PROTECT
Do reproduktorů přitéká nestejnoměrný
proud nebo je receiver zakrytý a větrací
otvory jsou blokovány. Receiver se
automaticky vypne po několika sekundách.
Odstraňte předmět z horního krytu
receiveru, zkontrolujte připojení
reproduktorů a poté receiver znovu zapněte.
USB FAIL
Byl zjištěn nadproud ze zařízení v portu
(USB).
Tento receiver se po několika sekundách
automaticky vypne. Zkontrolujte zařízení
iPod/iPhone nebo zařízení USB, odpojte
jej a poté receiver znovu zapněte.
Pro ostatní zprávy nahlédněte do „Seznam
zpráv po měření automatické kalibrace“
(strana 37), „Seznam zpráv zařízení iPod/
iPhone“ (strana 44) a „Seznam zpráv zařízení
USB“ (strana 47).
Vymazání paměti
Dálkové ovládání
Pro vymazání
Podívejte
se na
Všech uložených nastavení
strana 32
Uživatelsky nastavených
zvukových polí
strana 55
Další informace
Dálkové ovládání nefunguje.
• Namiřte dálkové ovládání na čidlo
dálkového ovládání na receiveru
(strana 9).
• Odstraňte všechny překážky na cestě mezi
dálkovým ovládáním a receiverem.
• Vyměňte všechny baterie v dálkovém
ovládání za nové, pokud jsou již skoro
vybité.
• Ujistěte se, že jste na dálkovém ovládání
vybrali správný vstup.
Odkazy na kapitoly
81CZ
2)
Specifikace
SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(Pouze u modelu pro USA)
Při 8 ohmech zátěže, na obou kanálech, od
20 Hz – 20 000 Hz; jmenovitých 95 wattů
na jeden kanál, minimální výkon RMS
s harmonickým zkreslením nižším než 0,09 %
z 250 miliwattů jmenovitého výkonu.
Referenční výstupní výkon pro přední, středové,
surround, zadní surround a přední výškové
reproduktory. V závislosti na nastavení zvukového
pole a zdroji nemusí být k dispozici žádný
výstup zvuku.
Frekvenční odezva
Analog
Vstup
Analogový
Sekce zesilovače
Model pro USA1)
Minimální výstupní výkon RMS
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupní výkon v režimu stereo
(8 ohmů, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupní výkon v režimu surround2)
(8 ohmů, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
Pouze u modelů pro Kanadu, Evropu, Mexiko,
Austrálii a Tchaj-wan1)
Minimální výstupní výkon RMS
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupní výkon v režimu stereo
(8 ohmů, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupní výkon v režimu surround2)
(8 ohmů, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (při bypassu
zvukového pole
a ekvalizéru)
Citlivost: 500 mV/
50 kiloohmů
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitální
(koaxiální)
Impedance: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitální (optický) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analogový)
AUDIO OUT
Napětí: 500 mV/
1 kiloohm
SUBWOOFER
Napětí: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Míra zesílení
±6 dB, krok 1 dB
3) INPUT SHORT (při bypassu zvukového pole
a ekvalizéru).
4) Zatížená síť, úroveň vstupu.
Sekce tuneru FM
Rozsah ladění
Drátová anténa
Anténní svorky
87,5 MHz – 108,0 MHz
pro příjem FM
75 ohmů, nesymetrické
AM tuner
Rozsah ladění
1) Měřeno za následujících podmínek:
Oblast
Stupnice ladění
Oblast
Požadavky na výkon
USA, Kanada,
Tchaj-wan
120 V AC, 60 Hz
USA, Kanada,
Mexiko
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Mexiko
127 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
Evropa, Austrálie,
Tchaj-wan
–
Evropa, Austrálie
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Oblouková anténa
82CZ
krok 10 kHz krok 9 kHz
Video
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vp-p, 75 ohmů
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
80 MHz HD prostupnost
iPod/iPhone
Hmotnost (přibližně)
Evropský model 8,2 kg (18 lb 2 oz)
Ostatní modely 8,3 kg (18 lb 5 oz)
Provedení a specifikace mohou být kdykoliv
změněny bez předchozího upozornění.
V určitých deskách tištěných spojů
se nepoužívají halogenové samozhášecí
přísady.
DC 5V 1,0 A MAX
Zařízení USB
Podporovaná rychlost přenosu (bit rate)* MP3
(MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Kompatibilita s veškerým
kódovacím/zapisovacím
softwarem, nahrávacími
zařízeními a nahrávacími
médii nemůže být
zaručena.
Rychlost přenosu
Plná rychlost
Podporované zařízení USB
Třída Mass Storage
Maximální proud
500 mA
Obecné
Požadavky na výkon
Oblast
Požadavky na výkon
USA, Kanada,
Tchaj-wan
120 V AC, 60 Hz
Mexiko
127 V AC, 60 Hz
Evropa, Austrálie
230 V AC, 50/60 Hz
Další informace
Spotřeba energie
(příkon)
240 W
Spotřeba energie (při pohotovostním režimu)
0,3 W (Když je „Ctrl for
HDMI“ nastaveno na
„OFF“)
Rozměry (šířka, výška, délka) (přibližně)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 × 6 1/4 ×
12 3/4 palce) včetně
vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
83CZ
Rejstřík
Číslice
G
P
2kanálový 51
5.1 kanál 18
7.1 kanál 18
GUI (grafické uživatelské
rozhraní) 38
Pass Through 67, 71
PlayStation 3 27
Přehrávač CD 30
Přehrávač disků Blu-ray 25
Přehrávač Super
Audio CD 30
Přehrávání jedním
dotykem 57
Preset stations 49
Připojení
antén 31
audio zařízení 30
iPodu/iPhonu 27, 30
reproduktorů 20
TV 22
video zařízení 23
zařízení USB 30
PROTECT 81
A
A/V Sync 66, 71
Advanced Auto Volume
(Pokročilá automatická
regulace hlasitosti) 55
AM 48
Audio Out 67, 71
Audio Settings 66, 71
Auto Calibration Settings 69
Auto Standby 67
Auto Tuning 48
Automatická kalibrace
(uživatelská) 69
Automatický pohotovostní
režim 71
B
Bass 66
Basy 71
BRAVIA Sync
příprava 56
D
Dálkové ovládání 13, 72
DCAC (automatická
kalibrace digitálního
kina) 33
Dělicí frekvence 64, 70
Dolby Digital EX 54
Dual Mono 66, 71
E
EQ Settings 66
F
FM 48
H
HDMI Settings 71
I
Input Assign 60
INPUT MODE 59
iPod/iPhone 42, 79
J
Jednotka vzdálenosti 65, 70
K
Komprese dynamického
rozsahu 65, 69
Konvertování 29
L
Level Settings 69
LFE (efekt nízké
frekvence) 10
M
Manual Setup 63
Muting 41
N
Nabídka 62, 69
Nabídka nastavení 62
Nabídka voleb 39
Nahrávání 47
Name Input 41, 50
Nastavení EQ 71
Nastavení HDMI 67
Nastavení systému 67
Noční režim 66
O
Ovládání HDMI 67
Ovládání přes HDMI 71
84CZ
R
Rekordér DVD 28
Resetování 32
Režim A.F.D. 51
Režim filmu 51
Režim FM 48, 71
Režim hudby 52
Rozhlasový tuner 48
Rozmístění
reproduktorů 32, 63, 69
Ruční ladění 48
S
Satelitní tuner 26
Speaker Settings 63, 69
Standardní automatická
kalibrace 69
Surround Settings 65, 71
System Settings 71
Systémové ovládání audia 58
T
Testovací tón 64, 69
Treble 66
Tuner kabelové TV 26
Tuner Settings 71
TV 22
U
USB FAIL 81
Ú
Úroveň efektu 65
V
VCR 28
Videohra 28
Videokamera 28
Vstup 40
Výběr kapitoly 59
Vymazat nastavení
dálkového ovládání 73
paměť 32
zvukového pole 55
Vypnutí systému 58
Výšky 71
Z
Zařízení USB 45
Zobrazení informací na
displeji 72
Zobrazovací panel 10
Zpráva
Automatická
kalibrace 37
Chyba 81
iPod/iPhone 44
USB 47
Zvukové pole 51
Další informace
85CZ
Informácie pre zákazníkov
v Spojených štátoch amerických
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru.
Na zariadenie neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené vodou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové čísla sa nachádzajú na zadnej
strane zariadenia. Tieto čísla vpíšte na vyhradené
riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti
s týmto produktom obrátite na predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Číslo modelu __________________________________________________
Sériové číslo ___________________________________________________
Tento symbol upozorňuje
používateľa na výskyt
neizolovaného „nebezpečného
napätia“ vo vnútri zariadenia,
ktoré môže byť dostatočne veľké,
aby osobám spôsobilo úraz
elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Keďže sa zariadenie odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na dôležité pokyny
týkajúce sa prevádzky a údržby
(servisu) zariadenia uvedené
v dokumentoch dodaných
so zariadením.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami
nevystavujte nadmernej teplote, napríklad
slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené od
elektrickej siete, kým je pripojené k sieťovej zásuvke.
Nadmerný akustický tlak v slúchadlách
a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť
stratu sluchu.
Tento symbol upozorňuje
používateľa na horúci povrch,
ktorý môže byť horúci pri dotyku
počas bežnej prevádzky.
2SK
Dôležité bezpečnostné pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
Dodržujte všetky pokyny.
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
Čistite ho iba suchou handričkou.
Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, napríklad radiátorov, teplotných
regulátorov, sporákov ani iných zariadení
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky polarizovanej
ani uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka
má dva konektory, z ktorých je jeden hrubší než
druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva konektory
a tretí uzemňovací kolík. Širší konektor a tretí
kolík plnia bezpečnostnú funkciu. Ak dodaná
zástrčka nevyhovuje zásuvke, požiadajte
príslušného elektrikára o výmenu zastaranej
zásuvky.
10) Na napájací kábel nestúpajte ani ho nestláčajte,
a to najmä v oblasti zástrčky, objímky a výstupu
zo zariadenia.
11) Používajte len prípojky alebo príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len vozík, podstavec, stojan, konzolu
alebo stolík určený výrobcom alebo predávaný
so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní,
aby pri pohybe vozíka, na ktorom je zariadenie
položené, nedošlo k úrazu v dôsledku jeho
prevrátenia.
13) Zariadenie odpojte od zásuvky počas búrok,
alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu. Kvalifikovaný servis je
nevyhnutný v prípade akéhokoľvek poškodenia
zariadenia, napríklad v prípade poškodenia
napájacieho kábla alebo zástrčky, obliatia
zariadenia alebo zásahu inými predmetmi,
vystavenia zariadenia dažďu alebo vlhkosti,
neštandardnej prevádzky alebo pádu zariadenia.
Nasledujúce vyhlásenie FCC sa
vzťahuje len na verziu tohto modelu,
ktorá bola vyrobená na predaj na
území USA. Ostatné verzie nemusia
byť v súlade s technickými
smernicami FCC.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu
pred škodlivým rušením v obytných oblastiach.
Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa neinštaluje
a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiokomunikácie. Nemožno
však zaručiť, že sa rušenie v určitých prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo
televízneho signálu, ktoré možno určiť vypnutím
a zapnutím zariadenia, mal by sa používateľ pokúsiť
rušenie odstrániť jedným alebo viacerými
z nasledujúcich opatrení:
– Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie
prijímajúcej antény.
– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
– Pripojte zariadenie k zásuvke v odlišnom obvode,
než ku ktorému je pripojený prijímač.
– Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika
zabezpečujúceho údržbu rádií a televízorov.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akýmikoľvek zmenami alebo
úpravami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto
príručke, sa zbavujete právomoci používať toto
zariadenie.
Kábel reproduktorov by mal byť pripojený
k zariadeniu a reproduktorom podľa nasledujúcich
pokynov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
1) Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
2) Odizolujte časť kábla reproduktorov v dĺžke
10 až 15 mm.
3) Opatrne pripojte kábel reproduktorov
k zariadeniu a reproduktorom tak, aby ste sa
odizolovanej časti kábla reproduktorov nedotkli
rukou. Pred odpojením kábla reproduktorov
od zariadenia a reproduktorov odpojte aj sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
Informácie pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
pokračovanie
3SK
Likvidácia nepotrebných
batérií (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená,
že s batériou dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení,
aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Splnomocnený zástupca
pre oblasť elektromagnetickej kompatibility
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
4SK
Informácie pre zákazníkov
v Austrálii
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Informácie o tejto príručke
• Pokyny v tejto príručke sa vzťahujú na modely
STR-DH730 a STR-DH830. Číslo modelu je
uvedené v pravom dolnom rohu predného panela.
V tejto príručke sa používajú obrázky modelu
určeného pre USA a môžu sa od vášho modelu
líšiť. Akékoľvek odlišnosti v prevádzke sú
v príručke označené textom „iba model
pre Európu“.
• Prostredníctvom pokynov uvedených v tejto
príručke sa opisuje ovládanie prijímača pomocou
dodaného diaľkového ovládača. Okrem neho
môžete používať aj tlačidlá alebo gombíky na
prijímači, ak majú rovnaké alebo podobné
názvy ako tlačidlá na diaľkovom ovládači.
Informácie o autorských právach
Tento prijímač je vybavený systémami Dolby*
Digital, Pro Logic Surround a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené na základe licencie podľa patentov
USA č.: 5 956 674, 5 974 380, 6 226 616, 6 487 535,
7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a iných
patentov vydaných alebo čakajúcich na vydanie
v USA a iných krajinách. DTS-HD a príslušný
symbol, ako aj DTS-HD spolu s týmto symbolom
sú registrovanými ochrannými známkami
a DTS-HD Master Audio je ochrannou známkou
spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Tento prijímač je vybavený technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Logá „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
Typ písma (Shin Go R) inštalovaný v tomto
prijímači poskytla spoločnosť MORISAWA
& COMPANY LTD. Tieto názvy sú ochrannými
známkami spoločnosti MORISAWA & COMPANY
LTD. a autorské práva na typ písma takisto patria
spoločnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Všetky ostatné ochranné známky a registrované
ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku
zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná
bez príslušnej licencie alebo licencií od spoločnosti
Microsoft.
5SK
Obsah
Informácie o tejto príručke .............................. 5
Dodané príslušenstvo ....................................... 7
Popis a umiestnenie častí.................................. 9
Úvodné informácie.......................................... 18
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov ............................ 19
2: Pripojenie reproduktorov........................... 21
3: Pripojenie televízora ................................... 23
4a: Pripojenie obrazových zariadení............. 24
4b: Pripojenie zvukových zariadení .............. 31
5: Pripojenie antén .......................................... 32
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla).................................... 32
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača..................................... 33
Nastavenie reproduktorov.............................. 33
Používanie funkcie AUTO
CALIBRATION ......................................... 34
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke............................................... 39
Reprodukovanie zvukových
efektov
Výber zvukového poľa.....................................53
Používanie pokročilej funkcie
automatickej hlasitosti ...............................57
Obnovenie predvolených nastavení
zvukových polí............................................57
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync? .........................58
Príprava na funkciu BRAVIA Sync................58
Prehrávanie obsahu zariadenia
jedným dotykom (Prehrávanie
jedným dotykom).......................................60
Prenos zvuku televízora z reproduktorov
pripojených k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému) .................60
Vypnutie prijímača spoločne s televízorom
(Vypnutie systému) ....................................61
Používanie optimálneho zvukového poľa
pre vybratú scénu (Výber scény) ..............61
Ďalšie operácie
Základné operácie
Prehrávanie pomocou vstupného
zdrojového zariadenia ............................... 41
Prehrávanie pomocou zariadenia
iPod alebo iPhone ...................................... 43
Prehrávanie pomocou zariadenia USB......... 46
Nahrávanie pomocou prijímača.................... 49
Operácie ladenia
Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM .... 49
Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM
(Preset Tuning)........................................... 51
Príjem vysielania služieb RDS ....................... 52
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
6SK
Prepínanie medzi digitálnym a analógovým
zvukom (INPUT MODE) .........................62
Reprodukcia zvuku a obrazu z iných
vstupov (Input Assign) ..............................62
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings............................64
Ponuka nastavení reproduktorov...................65
Ponuka Surround Settings ..............................67
Ponuka EQ Settings .........................................68
Ponuka Audio Settings....................................68
Ponuka HDMI Settings...................................69
Ponuka System Settings ..................................70
Ovládanie bez pripojenia k televízoru ..........70
Používanie diaľkového
ovládača
Dodané príslušenstvo
Opätovné priradenie tlačidla vstupu ............ 76
Obnovenie tlačidiel vstupu ............................ 77
• Návod na použitie (táto príručka)
• Sprievodca rýchlym nastavením (1)
• Zoznam ponúk grafického používateľského
rozhrania (1)
• Drôtová anténa FM (1)
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia..................................... 78
Riešenie problémov......................................... 79
Technické údaje ............................................... 87
Register ............................................................. 89
• Rámová anténa AM (1)
• Diaľkový ovládač (1)
– RM-AAU106 (iba modely pre USA,
Kanadu a Mexiko)
– RM-AAU107 (ostatné modely)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)
7SK
Vloženie batérií do diaľkového
ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA)
tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali
nákresu vnútri priestoru pre batérie
diaľkového ovládača.
Poznámky
• Diaľkový ovládač nenechávajte na veľmi horúcom
ani vlhkom mieste.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne so starými.
• Nepoužívajte súčasne mangánové batérie a batérie
iných typov.
• Snímač diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu ani svietidlám.
Mohlo by to spôsobiť poruchu.
• Ak diaľkový ovládač plánujete dlhšie nepoužívať,
vyberte z neho batérie, aby sa v dôsledku ich
vytečenia nepoškodil a neskorodoval.
• Po výmene batérií sa môžu funkcie tlačidiel
diaľkového ovládača obnoviť na predvolené
nastavenia. V takom prípade znova priraďte
tlačidlá vstupu (str. 76).
• Keď prijímač prestane reagovať na diaľkový
ovládač, vymeňte všetky batérie za nové.
8SK
Popis a umiestnenie častí
Predný panel
1
2
ql qk
3 4
qj
5
qh
6
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
(str. 33, 51, 57)
F Snímač diaľkového ovládača
Prijíma signály z diaľkového ovládača.
B TONE, TONE MODE (str. 68)
Opakovaným stláčaním tlačidla TONE MODE
môžete vybrať položku BASS alebo TREBLE
a otáčaním gombíka TONE nastaviť jej úroveň.
G INPUT SELECTOR (str. 41, 49, 62)
C NIGHT MODE
Umožňuje zachovať dojem ako v divadle aj pri
nízkej hlasitosti.
Ak budete neskoro v noci pozerať film, dialógy
budete počuť zreteľne aj pri nízkej hlasitosti.
Túto funkciu možno použiť aj s inými
zvukovými poľami.
Ak chcete zvuk obnoviť, vypnite túto funkciu.
J Konektory VIDEO 2 IN (str. 29)
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Tipy
• Funkciu nočného režimu môžete nastaviť
na hodnoty ON a OFF aj pomocou položky
Night Mode v ponuke Audio Settings.
• Počas zapnutia režimu NIGHT MODE sa nízke
a vysoké tóny a úroveň efektu zvýšia a položka
D. RANGE sa automaticky nastaví na hodnotu
COMP. MAX.
D AUTO VOL (str. 57)
H INPUT MODE (str. 62)
I MASTER VOLUME (str. 41)
K Konektory pre zariadenie iPod alebo
iPhone (str. 28)
Slúžia na pripojenie portu
(USB)
a obrazového konektora na reprodukciu zvuku
a obrazu zo zariadenia iPod alebo iPhone.
L Port
(USB) (str. 31)
M Konektor AUTO CAL MIC (str. 35)
N DISPLAY (str. 76)
O DIMMER
Slúži na nastavenie troch úrovní jasu displeja.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 53, 56)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Stlačením môžete ladiť rádio (FM/AM).
Otáčaním gombíka TUNING môžete
vyhľadávať stanice.
R SPEAKERS (str. 22)
S Konektor PHONES (str. 80)
E Displej (str. 10)
9SK
Indikátory na displeji
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikátory prehrávaných kanálov
Písmená (L, C, R atď.) označujú práve
prehrávané kanály. V závislosti od nastavení
reproduktorov políčka okolo písmen
znázorňujú, ako prijímač znižuje počet kanálov
zdroja signálu.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
Predný ľavý horný
Predný pravý horný
Predný ľavý
Predný pravý
Stredový (monofónny)
Ľavý na priestorový zvuk
Pravý na priestorový zvuk
Priestorový zvuk
(monofónne zariadenie
alebo zariadenie na
priestorový zvuk
dosiahnuté spracovaním
Pro Logic)
Zadný ľavý na priestorový
zvuk
Zadný pravý na priestorový
zvuk
Zadný na priestorový zvuk
(zadné zariadenie
na priestorový zvuk
dosiahnuté dekódovaním
kanálu 6.1)
SBL
SBR
SB
Príklad:
Šablóna pre reproduktory: 3/0.1
Formát záznamu: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Rozsvieti sa, keď sa zvukový signál reprodukuje
prostredníctvom konektora SUBWOOFER.
10SK
qs
qa
0
C LFE
Rozsvieti sa, keď prehrávaný disk obsahuje kanál
LFE (nízkofrekvenčný efekt) a práve sa
reprodukuje signál kanálu LFE.
D Indikátor vstupu
Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup.
HDMI
– Položka INPUT MODE je nastavená na
hodnotu AUTO a prijímač rozpozná
zariadenie pripojené prostredníctvom
konektora HDMI IN (str. 24, 62).
– Televízny vstup zistil signály spätného
zvukového kanálu (ARC).
COAX
Položka INPUT MODE je nastavená na hodnotu
AUTO alebo COAX a zdrojovým signálom je
digitálny signál prijímaný prostredníctvom
konektora COAXIAL (str. 26, 62).
OPT
Položka INPUT MODE je nastavená na hodnotu
AUTO alebo OPT a zdrojovým signálom je
digitálny signál prijímaný prostredníctvom
konektora (str. 23, 26, 27, 62).
E Indikátor DTS(-ES)
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bitov
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte DTS sa musia
vytvoriť digitálne prepojenia a položka INPUT
MODE nesmie byť nastavená na hodnotu
ANALOG (str. 62) ani A. DIRECT.
F NEO:6
Rozsvieti sa po aktivovaní dekodéra DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 54, 55).
G Indikátor Dolby Pro Logic
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
spracúva signál formátu Dolby Pro Logic.
Táto technológia maticového dekódovania
priestorového zvuku dokáže zlepšiť
vstupné signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikátor DTS-HD
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje príslušné signály formátu DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Poznámka
Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia
šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť.
H Indikátor Dolby Digital Surround
Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač
dekóduje zodpovedajúce signály formátu
Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Poznámka
Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital sa
musia vytvoriť digitálne prepojenia a položka
INPUT MODE nesmie byť nastavená na
hodnotu ANALOG (str. 62) ani A. DIRECT.
I SLEEP
Rozsvieti sa po aktivovaní časovača spánku
(str. 15).
J D.RANGE
Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie
dynamického rozsahu (str. 67).
K Indikátory ladenia
Rozsvietia sa, keď sa prijímač naladí
na rozhlasovú stanicu.
ST
Stereofónne vysielanie
RDS (iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Naladená je stanica so službami RDS.
Číslo predvoľby stanice (číslo sa zmení podľa
vybratej uloženej stanice)
L LPCM
Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály
formátu Linear PCM.
11SK
Zadný panel
1
1, 2
1
A Zvukové signály
Konektory DIGITAL INPUT/OUTPUT
(str. 23, 26, 27, 28, 29)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Konektory ANALOG INPUT/OUTPUT
(str. 21, 23, 26, 27, 29, 31)
4
B Obrazové signály*
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora.
Konektory DIGITAL INPUT/
OUTPUT (str. 23, 26, 27, 28, 29)
HDMI IN/OUT
Konektory COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 23, 26, 27)
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Biely (L)
AUDIO IN/OUT
Červený
Čierny
32
AUDIO OUT
Y, PB, PR IN/OUT
Vysokokvalitný
obraz
Červený
(PR)
Konektory COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 23, 27, 29)
Žltý
VIDEO IN/OUT
C Časť ANTENNA
Konektor FM ANTENNA (str. 32)
Konektory AM ANTENNA (str. 32)
12SK
D Časť SPEAKERS (str. 21)
* Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup,
musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT
alebo MONITOR OUT s televízorom (str. 23).
Diaľkový ovládač
Pomocou dodaného diaľkového ovládača
môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia.
Diaľkový ovládač je určený na ovládanie
zvukových alebo obrazových zariadení značky
Sony. Tlačidlo vstupu môžete znovu priradiť
tak, aby zodpovedalo zariadeniu pripojenému
k prijímaču (str. 76).
• RM-AAU106 (iba modely pre USA,
Kanadu a Mexiko)
• RM-AAU107 (ostatné modely)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
pokračovanie
13SK
Používanie tlačidiel vytlačených
ružovou farbou
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačte tlačidlo vytlačené ružovou farbou, ktoré
chcete použiť.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O)
a potom stlačte tlačidlo ENT/MEM (C).
2
Stlačte
tlačidlo
F DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií na displeji.
I GUI MODE
Slúži na zobrazenie ponuky grafického
používateľského rozhrania na televíznej
obrazovke.
J
, V/v/B/b
Stlačením tlačidla V/v/B /b vyberte nastavenia
a potom stlačením tlačidla
prejdite na výber
alebo ho potvrďte.
K TOOLS/OPTIONS
Slúži na zobrazenie a výber položiek z ponúk
možností.
ENT/MEM
L MENU/HOME
Stlačte tlačidlo (Y) a potom stlačením tlačidla
MENU/HOME zobrazte ponuku na ovládanie
prijímača.
1
Podržte
tlačidlo
SHIFT
M TUNING +/–
Slúži na vyhľadávanie staníc.
PRESET +/–
Slúži na výber uložených staníc.
D.TUNING
Slúži na aktivovanie režimu priameho ladenia.
N SOUND FIELD +**/–
Slúži na výber zvukového poľa.
Ovládanie prijímača
B ?/1* (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie
pohotovostného režimu.
Úspora energie v pohotovostnom režime
Keď je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu OFF (str. 69).
C Tlačidlá vstupu**
Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete
používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel
vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú
priradené na ovládanie zariadení značky Sony.
Číselné tlačidlá**
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením číselných tlačidiel uložte stanicu alebo
nalaďte uložené stanice.
ENT/MEM
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením tlačidla ENT/MEM uložte naladenú
stanicu.
E INPUT MODE
Slúži na výber režimu vstupu, keď je to isté
zariadenie pripojené k digitálnemu aj
analógovému konektoru.
14SK
O SHIFT
Slúži na zmenu funkcie tlačidiel diaľkového
ovládača, aby sa aktivovali tlačidlá vytlačené
ružovou farbou (str. 14).
Q MASTER VOL +/– alebo
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti všetkých
reproduktorov naraz.
R MUTING alebo
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
Ak chcete obnoviť zvuk, znovu stlačte tlačidlo
MUTING alebo
.
S RETURN/EXIT O
Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
W SLEEP
Slúži na nastavenie prijímača tak, aby sa
v zadanom čase automaticky vypol.
Stláčaním tohto tlačidla sa na displeji budú
cyklicky striedať tieto znaky:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Pri používaní časovača spánku sa na displeji
rozsvieti indikátor SLEEP.
Tip
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia prijímača, stlačte tlačidlo SLEEP.
Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
Ak tlačidlo SLEEP stlačíte znova, časovač
spánku sa zruší.
X AUTO VOL
Slúži na aktivovanie pokročilej funkcie
automatickej hlasitosti (str. 57).
AUTO CAL
Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (O) a potom
stlačením tlačidla AUTO CAL aktivujte funkciu
automatickej kalibrácie.
Poznámka
Keď je prijímač v režime GUI MODE, toto
tlačidlo nie je funkčné.
Y AMP
Slúži na aktivovanie ovládania prijímača.
Ovládanie televízora značky Sony
Stlačte a podržte tlačidlo TV (P) a potom
stlačením tlačidla vytlačeného žltou farbou
vyberte požadovanú funkciu.
Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo TV (P)
a potom stlačte tlačidlo TV CH + alebo
PROG + (N).
2
Stlačte
tlačidlo
TV CH +/PROG +
1
Podržte
tlačidlo
TV
C Číselné tlačidlá**
Slúžia na výber televíznych kanálov.
ENT/MEM
Slúži na prechod na vybraté položky.
CLEAR
Pri použití s číselnými tlačidlami slúži na výber
čísel kanálov terminálu digitálnej káblovej
televízie. Ak chcete napríklad vybrať číslo 2.1,
stlačte tlačidlo 2, CLEAR a 1.
(predchádzajúci kanál)
Slúži na návrat na predchádzajúci sledovaný
kanál (sledovaný viac ako päť sekúnd).
/ (text)
Slúži na zobrazenie textových informácií.
F DISPLAY
Slúži na zobrazenie informácií týkajúcich sa
aktuálneho televízneho programu.
/
(informácie/odkrytie textu)
Slúži na zobrazenie informácií, napríklad čísla
aktuálneho kanálu alebo režimu obrazovky.
Slúži na odkrytie skrytých informácií (napríklad
odpovede na kvíz) v textovom režime.
H Farebné tlačidlá
Keď sú farebné tlačidlá k dispozícii, slúžia na
zobrazenie návodu na použitie na televíznej
obrazovke. Podľa návodu na použitie vykonajte
vybratú operáciu.
K TOOLS/OPTIONS
Slúži na zobrazenie možností fungovania
televízora.
L MENU/HOME
Slúži na zobrazenie ponúk televízora.
N TV CH +**/– alebo PROG +**/–
Slúži na vyhľadanie uložených televíznych
kanálov.
c**/C
Slúži na výber nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky v textovom režime.
Q TV VOL +/– alebo
+/–
Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.
R MUTING alebo
Slúži na aktivovanie funkcie stlmenia televízora.
S RETURN/EXIT O
Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku
televízora.
T GUIDE alebo
Slúži na zobrazenie elektronického sprievodcu
programami.
A TV ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie televízora.
V AUDIO** alebo
**
Slúži na zmenu režimu duálneho zvuku.
pokračovanie
15SK
Z INPUT alebo
(výber vstupu)
Slúži na výber vstupného signálu (TV alebo
video).
(podržanie textu)
Slúži na podržanie zobrazenia aktuálnej stránky
v textovom režime.
* Ak súčasne stlačíte tlačidlá AV ?/1 (A)
a ?/1 (B), prijímač a pripojené zariadenie
sa vypnú (SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
** Na tlačidlách 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c sa
nachádzajú hmatové body. Pri používaní
prijímača môžete tieto body využiť na
rozpoznanie tlačidiel.
16SK
Ovládanie iných zariadení značky Sony
Stlačením a podržaním tlačidla SHIFT (O) aktivujte tlačidlá vytlačené ružovou farbou (str. 14).
Názov
Prehrávač
Satelitný prijímač,
diskov Blu-ray prijímač káblovej
Disc alebo DVD televízie
Videorekordér Prehrávač
diskov CD
Zariadenie
USB, iPod
alebo iPhone
A
AV ?/1a)
Napájanie
Napájanie
Napájanie
Napájanie
–
C
Číselné tlačidláb)
Skladba
Kanál
Kanál
Skladba
–
ENT/MEM
Aktivovanie
Aktivovanie
Aktivovanie
Aktivovanie
Aktivovanie
CLEAR
Vymazanie
Bodka (.)c)d)/texte) –
Skladba >10
–
iPhone CTRL
–
–
–
–
Režim
ovládania
zariadenia iPod
alebo iPhone
D
F
DISPLAY
Zobrazenie
Zobrazenie
Zobrazenie
Zobrazenie
Zobrazenie
G
POP UP/MENU
Ponuka
–
–
–
–
H
Farebné tlačidlá
Ponuka,
sprievodca
Ponuka, sprievodca –
–
–
Aktivovanie
Aktivovanie
Aktivovanie
–
Aktivovanie
V/v/B/b
Výber
Výber
Výber
–
Výber
K
TOOLS/OPTIONS
Ponuka
možností
Ponuka možností
–
–
Ponuka
možností
L
MENU/HOME
Ponuka
Ponuka
Ponuka
–
Ponuka
M
m/M
Hľadanie
–
dopredu, dozadu
Rýchly posun Rýchly posun Rýchly posun
dopredu,
dopredu,
dopredu,
dozadu
dozadu
dozadu
Nb)
Prehrávanie
–
Prehrávanie
Prehrávanie
Prehrávanie
./>
Preskočenie
skladby
–
Hľadanie
v registri
Preskočenie
skladby
Preskočenie
skladby
X
Pozastavenie
–
Pozastavenie
Pozastavenie
Pozastavenie
x
Zastavenie
–
Zastavenie
Zastavenie
Zastavenie
FOLDER +/–
–
–
–
–
Výber priečinka
S
RETURN/
EXIT O
Návrat
Návrat, ukončenie
–
–
Návrat
T
GUIDE alebo
Plán programov Ponuka sprievodcu –
–
–
U
TOP MENU
Elektronický
sprievodca
–
–
–
–
V
AUDIOb) alebo
Zvuk
–
–
–
–
Výber vstupu
–
Výber vstupu –
–
J
b)
Z
INPUT
a) Ak súčasne stlačíte tlačidlá AV ?/1 (A)
a ?/1 (B), prijímač a pripojené zariadenie
sa vypnú (SYSTEM STANDBY).
Funkcia AV ?/1 (A) sa automaticky mení
každým stlačením tlačidiel vstupu (C).
b)
Na tlačidlách 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c sa
nachádzajú hmatové body. Pri používaní prijímača
môžete tieto body využiť na rozpoznanie tlačidiel.
c)
Iba modely pre USA, Kanadu a Mexiko.
Ak chcete napríklad vybrať číslo 2.1, stlačte
tlačidlo 2, CLEAR a 1.
e) Ostatné modely.
d)
Poznámky
• Vysvetlenia uvedené vyššie slúžia len ako príklady.
• V závislosti od modelu pripojeného zariadenia
nemusia niektoré funkcie vysvetlené v tejto časti
pracovať s dodaným diaľkovým ovládačom.
17SK
Úvodné informácie
Zvukové alebo obrazové zariadenia pripojené k prijímaču môžete začať používať vykonaním
jednoduchých krokov uvedených nižšie.
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Inštalácia a pripojenie reproduktorov
(str. 19, 21)
Nastavenie reproduktorov
Vyberte šablónu pre reproduktory (str. 33)
a vykonajte automatickú kalibráciu (str. 34).
Poznámka
Kontrola pripojenia vhodného pre
príslušné zariadenie
Pripojenie televízora a obrazových
zariadení (str. 23, 24)
Kvalita obrazu závisí od prepojovacieho
konektora. Pozrite si obrázok nižšie.
Pripojenie vyberte podľa konektorov
na zariadení.
Ak sú obrazové zariadenia vybavené
konektormi HDMI, odporúčame zariadenia
pripojiť prostredníctvom pripojenia HDMI.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitálne
Analógové
Vysokokvalitný obraz
Pripojenie zvukových zariadení
(str. 31)
Príprava prijímača
Pozrite si časti 6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) (str. 32) a Inicializácia
prijímača (str. 33).
18SK
Pripojenie reproduktorov môžete skontrolovať
na obrazovke Test Tone (str. 67). Ak sa zvuk
nereprodukuje správne, skontrolujte pripojenie
reproduktorov.
Výber nastavení zvukového výstupu
v pripojenom zariadení
Ak chcete reprodukovať multikanálový digitálny
zvuk, skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho
zvuku v pripojenom zariadení.
V prípade prehrávača diskov Blu-ray Disc značky
Sony skontrolujte, či sú položky Audio (HDMI),
Dolby Digital a DTS nastavené na hodnotu Auto,
Dolby Digital alebo DTS (tieto údaje sú platné
od septembra 2011).
V prípade konzoly PlayStation 3 skontrolujte,
či sú položky BD/DVD Audio Output Format
(HDMI) a BD Audio Output Format (Optical
Digital) nastavené na hodnotu Bitstream
(platí v softvéri systému verzie 3.70).
Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie dodaných s pripojenými zariadeniami.
Pripojenie
Pripojenie
1: Inštalácia reproduktorov
Prijímač umožňuje používať až 7.1-kanálový
systém reproduktorov (7 reproduktorov
a 1 basový reproduktor).
Príklad konfigurácie systému
reproduktorov
5.1-kanálový systém
reproduktorov
Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový
priestorový zvuk podobný zvuku v kine,
potrebujete päť reproduktorov (dva predné,
stredový a dva reproduktory na priestorový
zvuk) a basový reproduktor.
7.1-kanálový systém
reproduktorov so zadnými
reproduktormi na
priestorový zvuk
Po pripojení prídavného zadného
reproduktora na priestorový zvuk
(6.1-kanálový zvuk) alebo dvoch zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
(7.1-kanálový zvuk) si môžete vychutnať
vysokokvalitnú reprodukciu diskov DVD
alebo Blu-ray Disc so zvukom zaznamenaným
vo formáte 6.1-kanálového alebo
7.1-kanálového zvuku.
APredný reproduktor (ľavý)
BPredný reproduktor (pravý)
CStredový reproduktor
DReproduktor na priestorový zvuk (ľavý)
EReproduktor na priestorový zvuk (pravý)
FZadný reproduktor na priestorový
zvuk (ľavý)*
GZadný reproduktor na priestorový
zvuk (pravý)*
HPredný horný reproduktor (ľavý)*
IPredný horný reproduktor (pravý)*
JBasový reproduktor
7.1-kanálový systém
reproduktorov s prednými
hornými reproduktormi
Ak pripojíte ďalšie dva predné horné
reproduktory, sprístupní sa možnosť
reprodukcie vertikálnych zvukových efektov.
* Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné
horné reproduktory nemôžete používať súčasne.
pokračovanie
19SK
Odporúčané umiestnenie
reproduktorov
6.1-kanálový systém reproduktorov
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk
umiestnite za miesto počúvania.
7.1-kanálový systém reproduktorov
so zadnými reproduktormi na
priestorový zvuk
• Uhol A znázornený na obrázku by mal byť
rovnaký.
Tip
Keďže sa z basového reproduktora neprenášajú
presne smerované signály, môžete ho umiestniť
kamkoľvek.
7.1-kanálový systém reproduktorov
s prednými hornými reproduktormi
• Predné horné reproduktory umiestnite
– v uhle 22° až 45°,
– minimálne 1 meter nad predné
reproduktory.
20SK
2: Pripojenie reproduktorov
Pripojenie
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
Stredový
reproduktor
Reproduktor na
priestorový zvuk
Pravý
B
A
Ľavý
B
B
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Pravý
Basový
reproduktor*
Ľavý
Zadný na priestorový zvuk/
predný horný reproduktor**
Pravý
3
Ľavý
Predný reproduktor
2
4
3
A Monofónny zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Reproduktorový kábel (nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
21SK
* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do pohotovostného
režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite.
Ak je funkcia automatického prepínania do
pohotovostného režimu zapnutá, na základe
úrovne vstupného signálu pre basový
reproduktor sa basový reproduktor automaticky
prepína do pohotovostného režimu a nemusí sa
teda reprodukovať zvuk.
** Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L.
Poznámky
• Systém reproduktorov môžete zapnúť alebo
vypnúť pomocou tlačidla SPEAKERS (str. 9).
• Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte
v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu
pre reproduktory (str. 33).
22SK
3: Pripojenie televízora
Televízor
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
B*
Zvukové a obrazové
signály
alebo
C
D
A Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky)
B Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Zložkový obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
ARC
E*
**
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
pokračovanie
23SK
Pripojenie
Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať
vybratý obrazový vstup. Po prepojení konektora HDMI TV OUT s televízorom môžete prijímač
ovládať pomocou grafického používateľského rozhrania (GUI).
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
* Ak si chcete vychutnať televízne vysielanie
s multikanálovým priestorovým zvukom
prenášaným z reproduktorov pripojených
k prijímaču, môžete použiť niektoré
z uvedených prepojení:
– pripojte B,
– ak je televízor kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC),
pripojte E.
Nezabudnite na televízore vypnúť zvuk alebo
aktivovať funkciu stlmenia zvuku.
** Ak prijímač pripájate k televízoru
kompatibilnému s funkciou spätného zvukového
kanálu (ARC), zvuk z televízora sa bude prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI TV OUT.
V ponuke HDMI Settings nastavte položku Ctrl
for HDMI na hodnotu ON (str. 69). Ak chcete
vybrať iný zvukový signál než signál prenášaný
pomocou kábla HDMI (napríklad
prostredníctvom optického digitálneho kábla
alebo zvukového kábla), zmeňte režim zvukového
vstupu pomocou tlačidla INPUT MODE (str. 62).
Poznámky
• Televízor (monitor) alebo projektor pripojte
ku konektoru HDMI TV OUT alebo MONITOR
OUT na prijímači. Pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať, ani keď pripojíte nahrávacie zariadenie.
• V závislosti od stavu prepojenia medzi televízorom
a anténou môže byť obraz na televíznej obrazovke
skreslený. V takom prípade umiestnite anténu
ďalej od prijímača.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tipy
• Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazu.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia
konverzie obrazových signálov (str. 30).
• Keď konektor výstupu zvuku televízora pripojíte
ku konektorom TV IN na prijímači, aby sa zvuk
z televízora prenášal z reproduktorov pripojených
k prijímaču, nastavte konektor výstupu zvuku
televízora na hodnotu Fixed (ak možno prepínať
medzi hodnotami Fixed a Variable).
24SK
Počúvanie zvuku z televízora
Ak televízor nepodporuje funkciu ovládania
hlasitosti systému, položku Audio Out
v ponuke HDMI Settings nastavte na hodnotu
TV+AMP (str. 70).
4a: Pripojenie obrazových
zariadení
Používanie pripojenia HDMI
Rozhranie HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) slúži na prenos
obrazových a zvukových signálov
v digitálnom formáte.
Pripojením zariadení kompatibilných
s funkciou Sony BRAVIA Sync pomocou
káblov HDMI možno zjednodušiť ovládanie.
Pozrite si časť Funkcie BRAVIA Sync (str. 58).
Vlastnosti pripojenia HDMI
• Digitálne zvukové signály prenášané
prostredníctvom pripojenia HDMI sa môžu
prehrávať z reproduktorov pripojených
k prijímaču. Takýto signál podporuje formát
Dolby Digital, DTS a Linear PCM.
Podrobné informácie nájdete v časti
Digitálne zvukové formáty podporované
prijímačom (str. 56).
• Pomocou pripojenia HDMI môže prijímač
prijímať multikanálový (až 8 kanálov) signál
Linear PCM so vzorkovacou frekvenciou
192 kHz alebo menej.
• Analógové obrazové signály vstupujúce do
konektorov VIDEO alebo COMPONENT
VIDEO na prijímači možno reprodukovať
ako signály HDMI (str. 30). Pri konverzii
obrazu sa z konektora HDMI TV OUT
nereprodukujú zvukové signály.
• Tento prijímač podporuje formát zvuku
s vysokým údajovým tokom (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep Color
(Deep Colour), x.v.Color (x.v.Colour)
a prenos trojrozmerného obrazu.
Poznámky k pripojeniu HDMI
• Počas zobrazenia ponuky grafického
používateľského rozhrania sa zvukové
a obrazové signály vstupu HDMI
nereprodukujú z konektora HDMI TV OUT.
• Signály DSD diskov Super Audio CD sa
neprijímajú ani nereprodukujú.
• V závislosti od televízora alebo obrazového
zariadenia sa trojrozmerný obraz nemusí
zobrazovať.
• Podrobné informácie nájdete v návodoch na
použitie jednotlivých pripojených zariadení.
• Pri pripájaní optických digitálnych káblov
zasúvajte koncovky do konektorov priamo,
až kým nezacvaknú.
• Optické digitálne káble neskrúcajte ani príliš
neohýnajte.
Tip
Všetky konektory digitálneho zvuku sú
kompatibilné so vzorkovacími frekvenciami
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Ak chcete pripojiť niekoľko
digitálnych zariadení, ale
nemôžete nájsť nepoužívaný
vstup
Pozrite si časť Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (Input Assign) (str. 62).
Konverzia obrazových signálov
Tento prijímač je vybavený funkciou
konverzie obrazových signálov. Podrobné
informácie nájdete v časti Funkcia konverzie
obrazových signálov (str. 30).
Pri pripájaní káblov
• Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
• Nemusíte pripojiť všetky káble. Pripájajte
ich podľa konektorov, ktoré sa nachádzajú
na pripojených zariadeniach.
• Používajte kábel High Speed HDMI.
Ak použijete kábel Standard HDMI,
formát 1080p, Deep Color (Deep Colour)
alebo trojrozmerný obraz sa nemusí
zobrazovať správne.
• Neodporúčame používať konverzný kábel
HDMI-DVI. Ak k zariadeniu DVI-D
pripojíte konverzný kábel HDMI-DVI,
môže sa strácať zvuk alebo obraz. Pripojte
samostatné zvukové káble alebo digitálne
prepojovacie káble, a ak sa ani potom
nereprodukuje zvuk správne, nastavte
položku Input Assign v ponuke Input
Option (str. 62).
25SK
Pripojenie
• Ak chcete prehrávať trojrozmerný obraz,
pripojte k prijímaču televízor a obrazové
zariadenie kompatibilné s funkciou
trojrozmerného zobrazenia (prehrávač alebo
rekordér diskov Blu-ray Disc, konzolu
PlayStation 3 atď.) pomocou káblov High
Speed HDMI, nasaďte si okuliare na
sledovanie trojrozmerného obrazu
a prehrajte obsah s trojrozmerným obrazom.
Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD
Zvukové
a obrazové
signály
Zvukové signály
Obrazové signály
alebo
A
B
C*
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Koaxiálny digitálny kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Poznámky
• Zmeňte predvolené nastavenie tlačidiel vstupu
BD/DVD na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať prehrávač diskov
DVD. Podrobné informácie nájdete v časti
Opätovné priradenie tlačidla vstupu (str. 76).
• Vstup BD/DVD môžete aj premenovať,
aby sa zobrazil na displeji prijímača. Podrobné
informácie nájdete v časti Zadanie názvu vstupu
(Name Input) (str. 42).
26SK
D
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
* Ak pripájate zariadenie vybavené konektorom
OPTICAL, v ponuke Input Option nastavte
položku Input Assign (str. 62).
Pripojenie satelitného prijímača alebo prijímača káblovej televízie
Pripojenie
Satelitný prijímač, prijímač káblovej televízie
Zvukové a obrazové
signály
Obrazové signály
Zvukové signály
alebo
A
B
C
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
alebo
D
E
Odporúčané pripojenie
Alternatívne pripojenie
B Zložkový obrazový kábel (nie je
súčasťou dodávky)
C Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
D Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
E Optický digitálny kábel (nie je súčasťou
dodávky)
27SK
Pripojenie konzoly PlayStation 3
PlayStation 3
Pripojenie zariadenia iPod alebo
iPhone na prenos obrazového
obsahu
Zvukové a obrazové signály
A
Zariadenie
iPod alebo
iPhone (nie
je súčasťou
dodávky)
A
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
28SK
A Kompozitný kábel AV od spoločnosti
Apple (nie je súčasťou dodávky)
Pripojenie videokamery, videohry
alebo počítača
Rekordér diskov DVD, videorekordér
Zvukové signály Obrazové signály
A
B
Pripojenie
Pripojenie rekordéra diskov DVD
alebo videorekordéra
Videokamera,
videohra, počítač
Zvukové
a obrazové
signály
Zvukové a obrazové
signály
C
A
(Na prednom paneli)
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
B Obrazový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
C Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
* Ak chcete nahrávať, musíte vytvoriť toto
pripojenie (str. 49).
B
Videokamera,
videohra
Poznámka
Zmeňte predvolené nastavenie tlačidla vstupu
VIDEO 1 na diaľkovom ovládači, aby ste pomocou
tohto tlačidla mohli ovládať rekordér diskov DVD.
Podrobné informácie nájdete v časti Opätovné
priradenie tlačidla vstupu (str. 76).
A Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
Spoločnosť Sony odporúča používať schválený
kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony.
B Kábel AV (nie je súčasťou dodávky)
pokračovanie
29SK
Funkcia konverzie obrazových signálov
Prijímač je vybavený funkciou konverzie obrazových signálov.
Obrazové signály a zložkové obrazové signály možno reprodukovať ako obrazové signály HDMI
(iba konektor HDMI TV OUT). Pri predvolenom nastavení sa obrazové signály vstupujúce
z pripojeného zariadenia reprodukujú tak, ako je to v tabuľke znázornené neprerušovanými
šípkami.
Konektor INPUT
Konektor OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Rovnaký typ výstupného a vstupného signálu.
: Obrazové signály sa konvertujú a reprodukujú (až na úroveň 1080i).
Poznámky ku konverzii
obrazových signálov
• Ak sa v prijímači konvertujú obrazové
signály z videorekordéra alebo iných
zariadení a potom zobrazujú na televíznej
obrazovke, v závislosti od stavu výstupného
obrazového signálu môže byť obraz
na televíznej obrazovke horizontálne
skreslený, prípadne sa nemusí zobrazovať
žiaden obraz.
• Ak s videorekordérom používate obvod
na zdokonalenie obrazu, môže to ovplyvniť
konverziu obrazového signálu. Odporúča
sa vypnúť túto funkciu videorekordéra.
• Skonvertovaný výstupný obraz HDMI
nepodporuje formát x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Deep Colour) ani trojrozmerný
obraz.
• Obrazové signály HDMI nemožno
skonvertovať na zložkové obrazové
signály a obrazové signály.
Pripojenie nahrávacieho
zariadenia
Ak chcete nahrávať, pripojte nahrávacie
zariadenie ku konektorom VIDEO OUT
na prijímači. Káble pre vstupné a výstupné
signály pripojte k rovnakému typu konektora,
pretože konektory VIDEO OUT nepodporujú
funkciu konverzie.
30SK
Poznámka
Signály reprodukované z konektorov HDMI TV
OUT alebo MONITOR OUT sa nemusia
správne nahrať.
Pripojenie zariadenia iPod, iPhone
alebo USB
Pripojenie
4b: Pripojenie zvukových
zariadení
Pripojenie prehrávača diskov Super
Audio CD alebo CD
Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Prehrávač diskov
Super Audio CD,
prehrávač
diskov CD
A
A
Zariadenie iPod, iPhone
alebo USB
A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky)
A Zvukový kábel (nie je súčasťou
dodávky)
31SK
5: Pripojenie antén
Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú
šnúru (napájací kábel).
Drôtová anténa FM
(je súčasťou dodávky)
6: Pripojenie sieťovej šnúry
(napájacieho kábla)
Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
do nástennej elektrickej zásuvky.
Sieťová šnúra (napájací kábel)
Rámová anténa AM
(je súčasťou dodávky)
Do nástennej elektrickej zásuvky
Poznámky
• Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača
a iných zariadení, aby ste predišli šumu.
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne
narovnajte.
32SK
Príprava prijímača
Inicializácia prijímača
Výber šablóny pre reproduktory
Šablónu pre reproduktory vyberte podľa
používaného systému reproduktorov.
1
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
?/1
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Stlačte a päť sekúnd podržte
tlačidlo ?/1.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí hlásenie
CLEARING, ktoré sa zmení na
CLEARED.
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
zmenených alebo vykonaných nastavení.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte položku
Settings a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
pokračovanie
33SK
Príprava prijímača
Pred prvým použitím inicializujte prijímač
podľa nasledujúceho postupu. Tento postup
možno použiť aj na obnovenie predvolených
výrobných nastavení.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
Nastavenie reproduktorov
3
4
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Speaker a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
SP Pattern a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Používanie funkcie
AUTO CALIBRATION
Prijímač je vybavený funkciou DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration), ktorá
umožňuje vykonávať automatickú kalibráciu
nasledujúcim spôsobom:
• Skontrolujte prepojenie jednotlivých
reproduktorov a prijímača.
• Nastavte hlasitosť reproduktorov.
• Zmerajte vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov od miesta počúvania.*
• Zmerajte veľkosť reproduktorov.*
• Zmerajte frekvenčné vlastnosti.*
* Výsledok merania sa nepoužije, ak je vybratá
funkcia A. DIRECT.
Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie
správneho vyváženia zvuku v konkrétnej
miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov
však môžete nastaviť aj manuálne podľa
svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete
v časti Test Tone (str. 67).
5
6
34SK
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
šablónu pre reproduktory
a potom stlačte tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Pred vykonaním automatickej
kalibrácie
Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu,
skontrolujte nasledujúce položky.
• Nastavte a pripojte reproduktory
(str. 19, 21).
• Do konektora AUTO CAL MIC zapojte
len dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto
konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny.
• Skontrolujte, či nie je výstup pre
reproduktory nastavený na hodnotu
SPK OFF (str. 9).
• Odpojte slúchadlá.
• Odstráňte všetky prekážky medzi
kalibračným mikrofónom a reproduktormi,
aby nedošlo k chybám pri meraní.
• Meranie vykonajte v tichom prostredí bez
šumov, aby bolo presné.
Poznámky
Nastavenie automatickej kalibrácie
Kalibračný mikrofón
3
Nastavte kalibračný mikrofón.
Umiestnite kalibračný mikrofón na
miesto počúvania. Kalibračný mikrofón
postavte na podstavec alebo statív, aby bol
vo výške uší.
Kontrola nastavenia aktívneho
basového reproduktora
• Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite
ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť.
Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred
stredovým bodom.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
nastavenia medznej frekvencie, nastavte
hodnotu na maximum.
• Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, túto funkciu
vypnite (inaktivujte).
Príklad používania zadných
reproduktorov na priestorový zvuk
Poznámka
V závislosti od vlastností používaného basového
reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť
odlišovať od skutočnej polohy.
1
Vyberte šablónu pre
reproduktory (str. 33).
Ak pripojíte predné horné reproduktory,
pri každej automatickej kalibrácii vyberte
šablónu pre reproduktory s prednými
hornými reproduktormi (5/x.x alebo
4/x.x). V opačnom prípade nemožno
zmerať vlastnosti predných horných
reproduktorov.
2
Do konektora AUTO CAL MIC
zapojte dodaný kalibračný
mikrofón.
35SK
Príprava prijímača
• Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi
hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno
nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti.
• Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie
aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia
sa automaticky vypne.
• Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad
dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť
správne alebo sa automatická kalibrácia nemusí
vykonať.
Vykonanie automatickej kalibrácie
3
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte položku
Auto Cal. a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidiel B/b vyberte položku
Standard a potom stlačte
tlačidlo
.
?/1
Tlačidlá
vstupu
GUI MODE
Automaticky sa nastaví typ kalibrácie
Engineer.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
5
Stlačením tlačidla
položku START.
6
Meranie sa spustí do piatich
sekúnd.
vyberte
Meranie trvá približne 30 sekúnd
a sprevádza ho testovací tón.
Po skončení merania zaznie pípnutie
a zmení sa obrazovka.
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte položku
Settings a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Poznámka
Ak sa na obrazovke zobrazí kód chyby, pozrite
si časť Zoznam hlásení po meraní automatickej
kalibrácie (str. 38).
36SK
7
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
položku a potom stlačte
tlačidlo
.
8
Uložte výsledok merania.
V kroku č. 7 vyberte položku Save.
Poznámka
Požadovaný typ kalibrácie môžete vybrať
pomocou nastavenia automatickej kalibrácie
Custom (str. 38).
9
Odpojte kalibračný mikrofón
od prijímača.
Poznámka
Po zmene polohy reproduktora odporúčame
automatickú kalibráciu zopakovať, aby sa
priestorový zvuk reprodukoval správne.
Tipy
• V ponuke Speaker Settings môžete v časti Distance
Unit zmeniť jednotku vzdialenosti (str. 67).
• Veľkosť reproduktora (Large alebo Small) sa určuje
podľa nízkofrekvenčných vlastností. Výsledky
merania sa môžu líšiť v závislosti od polohy
kalibračného mikrofónu a reproduktorov,
ako aj od tvaru miestnosti. Výsledky merania sa
odporúča dodržiavať. Príslušné nastavenia však
môžete zmeniť v ponuke Speaker Settings. Najprv
uložte výsledky merania, až potom skúste zmeniť
nastavenia.
Ak počas merania vykonáte nasledujúce
úkony, automatická kalibrácia sa zruší:
– Stlačíte tlačidlo ?/1.
– Stlačíte tlačidlá vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočíte gombík INPUT
SELECTOR na prijímači.
– Stlačíte tlačidlo MUTING alebo .
– Stlačíte tlačidlo SPEAKERS na prijímači.
– Zmeníte hlasitosť.
– Pripojíte slúchadlá.
– Stlačíte tlačidlo SHIFT a potom znovu
stlačíte tlačidlo AUTO CAL.
Príprava prijímača
• Retry: Automatická kalibrácia sa
vykoná znova.
• Save: Uložia sa výsledky merania
a ukončí sa nastavovanie.
• Warning: Zobrazí sa upozornenie
týkajúce sa výsledkov merania. Pozrite
si časť Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie (str. 38).
• Exit: Nastavovanie sa ukončí bez
uloženia výsledkov merania.
Zrušenie automatickej kalibrácie
Kontrola výsledkov automatickej
kalibrácie
Ak chcete skontrolovať kód chyby alebo
upozornenie zobrazené pri postupe
Vykonanie automatickej kalibrácie (str. 36),
vykonajte nasledujúce kroky.
Stlačením tlačidla V/v vyberte
v kroku č. 7 v časti Vykonanie
automatickej kalibrácie (str. 36)
položku Warning a potom stlačte
tlačidlo
.
Ak sa zobrazí upozornenie, prečítajte si
ho a používajte prijímač bezo zmien.
Alebo v prípade potreby zopakujte
automatickú kalibráciu.
Po zobrazení kódu chyby
Skontrolujte chybu a zopakujte automatickú
kalibráciu.
1 Stlačením tlačidla
vyberte položku
ENTER.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
RETRY?.
2 Stlačením tlačidla B/b vyberte položku
YES a potom stlačte tlačidlo
.
3 Zopakujte kroky č. 6 až 9 v časti
Vykonanie automatickej kalibrácie
(str. 36).
pokračovanie
37SK
Zoznam hlásení po meraní
automatickej kalibrácie
Zobrazenie a vysvetlenie
Error Code 31
Položka SPEAKERS je vypnutá. Vyberte iné
nastavenia reproduktorov (str. 9) a zopakujte
automatickú kalibráciu.
Error Code 32
Error Code 33
Reproduktory sa nezistili alebo nie sú správne
pripojené.
• Nie sú pripojené predné reproduktory alebo
je pripojený len jeden predný reproduktor.
• Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor
na priestorový zvuk.
• Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový
zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie
sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk.
Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku
konektorom SPEAKERS SURROUND.
• Zadný reproduktor na priestorový zvuk je
pripojený iba ku konektorom SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH R.
Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor
na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektorom
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L.
• Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný
pravý horný reproduktor.
Nie je pripojený kalibračný mikrofón. Skontrolujte
správnosť pripojenia kalibračného mikrofónu
a zopakujte automatickú kalibráciu.
Ak sa kód chyby zobrazuje aj napriek správnemu
pripojeniu kalibračného mikrofónu, kábel
kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.
Tip
V závislosti od polohy basového reproduktora
sa výsledky merania môžu líšiť. Ak však budete
prijímač používať s takouto hodnotou, nevyskytnú
sa žiadne problémy.
Prispôsobenie automatickej
kalibrácie
Automatickú kalibráciu môžete prispôsobiť
výberom požadovaného typu kalibrácie.
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte položku
Settings a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
3
Warning 40
Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň
hluku. Ak meranie zopakujete v tichom prostredí,
môžete dosiahnuť lepšie výsledky.
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte položku
Auto Cal. a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
4
Warning 41
Warning 42
Vstupný signál z mikrofónu má príliš vysokú
úroveň.
• Vzdialenosť medzi reproduktorom a mikrofónom
môže byť príliš krátka. Presuňte ich ďalej od seba
a zopakujte meranie.
Opakovaným stláčaním
tlačidla B/b vyberte položku
Custom a potom stlačte
tlačidlo
.
5
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte požadovaný
typ kalibrácie a potom stlačte
tlačidlo
.
Warning 43
Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového
reproduktora. Môže to byť spôsobené hlukom.
Skúste meranie zopakovať v tichom prostredí.
No Warning
Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.
38SK
• Full Flat: Meranie frekvencie
z jednotlivých reproduktorov
bez úprav.
• Engineer: Nastavenie frekvenčných
vlastností tak, aby zodpovedali
štandardu spoločnosti Sony pre
miestnosti na počúvanie hudby.
• Front Reference: Nastavenie vlastností
všetkých reproduktorov podľa
vlastností predného reproduktora.
• Off: Vypnutie úrovňového ekvalizéra
automatickej kalibrácie.
Stlačením tlačidla
potvrďte
vybratý typ kalibrácie.
7
Postupujte podľa krokov č. 5 až 9
v časti Vykonanie automatickej
kalibrácie (str. 36).
3
Sprievodca ovládaním ponuky
na obrazovke
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Príklad: Po výbere položky
Input.
Ponuku prijímača môžete zobraziť
na televíznej obrazovke a potom z nej
vybrať požadovanú funkciu stlačením
tlačidiel V/v/B/b a
na diaľkovom ovládači.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE
(str. 39) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte položku
ponuky, ktorú chcete upraviť,
a potom stlačením tlačidla
prejdite na túto položku.
5
Zopakovaním krokov č. 3 a 4
vyberte požadovaný parameter.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Používanie ponuky
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte požadovanú
ponuku a potom stlačením
tlačidla
alebo b prejdite
do ponuky.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
1
Zmenou vstupu televízora
zobrazte ponuku.
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
2
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Stlačte tlačidlo MENU.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Zapnutie a vypnutie režimu
GUI MODE
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo GUI MODE. V závislosti od
vybratého režimu sa na displeji zobrazí text
GUI ON alebo GUI OFF.
pokračovanie
39SK
Príprava prijímača
6
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
Prehľad hlavných ponúk
Ikona ponuky
Input
Music
Video
2
Popis
Slúži na výber vstupného
zdrojového zariadenia
pripojeného k prijímaču
(str. 41).
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Input.
Príklad: Po výbere položky
Slúži na výber hudby zo
zariadenia iPod, iPhone
(str. 43) alebo USB (str. 46).
Slúži na výber videa zo
zariadenia iPod alebo iPhone
(str. 43).
FM/AM
Slúži na výber vstavaného
rádia FM/AM (str. 49).
Settings
Slúži na úpravu nastavení
prijímača (str. 64).
Používanie ponúk možností
3
Po stlačení tlačidla TOOLS/OPTIONS sa
zobrazia ponuky možností vybratej hlavnej
ponuky. Súvisiacu funkciu môžete vybrať bez
toho, aby ste museli ponuku vyberať znova.
1
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
ponuku a potom stlačením
tlačidla
alebo b prejdite
do ponuky.
Počas zobrazenia zoznamu
položiek ponuky stlačte
tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Na displeji sa na chvíľu zobrazí text
GUI ON a potom sa na televíznej
obrazovke zobrazí ponuka grafického
používateľského rozhrania.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidiel V/v vyberte požadovanú
položku ponuky a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte požadovaný
parameter a potom stlačte
tlačidlo
.
Zatvorenie ponuky možností
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
40SK
3
Základné operácie
?/1
Tlačidlá
vstupu
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Zapnite zariadenie a spustite
prehrávanie.
5
Stlačením tlačidla MASTER
VOL +/– alebo 2 +/– nastavte
hlasitosť.
Môžete tiež použiť ovládací prvok
MASTER VOLUME na prijímači.
MUTING/
6
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Input
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam položiek ponuky.
Stlačením tlačidla SOUND FIELD
+/– môžete reprodukovať
priestorový zvuk.
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
alebo MUSIC na prijímači.
Podrobné informácie nájdete na str. 53.
Tipy
• Požadované zariadenie môžete vybrať otáčaním
gombíka INPUT SELECTOR na prijímači alebo
stláčaním tlačidiel vstupu na diaľkovom ovládači.
• Nastavenie hlasitosti závisí od rýchlosti otáčania
gombíka MASTER VOLUME.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť: otočte
gombík rýchlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy: otáčajte gombík
pomaly.
pokračovanie
41SK
Základné operácie
Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí
sa obrazovka prehrávania pomocou
externého vstupu.
Možno vybrať tieto vstupy:
• BD/DVD: Prehrávač diskov Blu-ray
Disc, DVD atď. pripojený ku konektoru
BD/DVD.
• GAME: Konzola PlayStation 3 atď.
pripojená ku konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitný prijímač atď.
pripojený ku konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekordér
atď. pripojený ku konektoru VIDEO 1
alebo VIDEO 2.
• TV: Televízor pripojený ku
konektoru TV.
• SA-CD/CD: Prehrávač diskov Super
Audio CD, CD atď. pripojený ku
konektoru SA-CD/CD.
Prehrávanie pomocou
vstupného zdrojového
zariadenia
GUI MODE
V/v/B/b,
Vyberte požadované zariadenie
a stlačte tlačidlo
.
• Nastavenie hlasitosti závisí od dĺžky stlačenia
tlačidla MASTER VOL +/– alebo 2 +/– na
diaľkovom ovládači.
Ak chcete hlasitosť rýchlo zvýšiť alebo znížiť: stlačte
a podržte tlačidlo.
Ak chcete vykonať jemné úpravy: stlačte a ihneď
uvoľnite tlačidlo.
Aktivovanie funkcie stlmenia
zvuku
Stlačte tlačidlo MUTING alebo .
Ak vykonáte nasledujúce úkony, funkcia
stlmenia zvuku sa zruší.
• Stlačíte tlačidlo MUTING alebo
znova.
• Zvýšite hlasitosť.
• Vypnete prijímač.
• Vykonáte automatickú kalibráciu.
Zabránenie poškodeniu
reproduktorov
Skôr než vypnete prijímač, znížte hlasitosť.
Zadanie názvu vstupu (Name Input)
Môžete zadať názvy vstupov pozostávajúce
maximálne z ôsmich znakov, ktoré sa potom
budú zobrazovať.
Podľa názvov zobrazených na displeji možno
zariadenia rozpoznať ľahšie než podľa
konektorov.
1
Na obrazovke
Input vyberte
vstup, názov ktorého chcete
zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte príslušný
znak a potom stlačte tlačidlo b.
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania znakov dozadu
a dopredu.
42SK
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
Prehrávanie pomocou zariadenia iPod alebo iPhone
Hudobný alebo obrazový obsah uložený v zariadení iPod alebo iPhone môžete prehrávať
pripojením tohto zariadenia ku konektorom iPod/iPhone na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPod alebo iPhone nájdete na str. 28, 31.
Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone
iPod touch
4. generácia
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod touch
1. generácia
iPod nano
6. generácia
iPod nano
5. generácia
(videokamera)
iPod nano
4. generácia
(video)
iPod nano
3. generácia
(video)
iPod nano
2. generácia (hliník)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone
po pripojení tohto zariadenia k prijímaču.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
43SK
Základné operácie
Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr
než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na najnovšiu verziu.
Výber režimu ovládania zariadenia
iPod alebo iPhone
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou režimu System GUI
Režim ovládania zariadenia iPod alebo iPhone
môžete vybrať pomocou ponuky grafického
používateľského rozhrania alebo tlačidla
iPhone CTRL na diaľkovom ovládači.
Pomocou ponuky grafického používateľského
rozhrania môžete prehľadávať obsah
zariadenia iPod alebo iPhone.
Po vypnutí režimu GUI MODE môžete všetky
operácie ovládať pomocou informácií
zobrazených na displeji.
1
V kroku č. 4 v časti Výber režimu
ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone (str. 44) vyberte položku
System GUI.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
položku iPod/iPhone.
3
Zo zoznamu obsahu vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo
alebo b.
Spustí sa prehrávanie vybratého obsahu
a informácie o príslušnom hudobnom
alebo obrazovom obsahu sa zobrazia na
televíznej obrazovke.
iPhone CTRL
Poznámka
GUI MODE
V/v/b,
V závislosti od stavu výstupného obrazového
signálu sa obrazové signály zo zariadenia
iPod alebo iPhone skonvertujú v prijímači
a potom zobrazia na televíznej obrazovke.
Podrobné informácie nájdete v časti Funkcia
konverzie obrazových signálov (str. 30).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
Music alebo
Video a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone sa na televíznej obrazovke
zobrazí položka iPod/iPhone.
3
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
44SK
Vyberte položku System GUI
alebo iPod a stlačte tlačidlo
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All
• Shuffle: Off, Songs, Albums
• Audiobooks: Slower, Normal, Faster
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou režimu iPod
Zobrazí sa ponuka možností.
4
Výber režimu prehrávania
1
V kroku č. 4 v časti Výber režimu
ovládania zariadenia iPod alebo
iPhone (str. 44) vyberte položku
iPod.
2
Stlačením tlačidla
vyberte
položku iPod/iPhone.
.
3
Pomocou ponuky iPod/iPhone
vyberte požadovaný obsah.
Podrobné informácie o ovládaní
zariadenia iPod alebo iPhone nájdete
v návode na použitie dodanom s týmto
zariadením.
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete
ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel
na diaľkovom ovládači prijímača.
USB
iPhone
CTRL
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
m/M
N
./>
x
X
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Stlačte tlačidlo Operácia
Spustenie prehrávania.
X, x
Pozastavenie prehrávania.
m/M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
./>
Prechod na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu.
,b
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
V/v
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
iPhone CTRL
Výber režimu ovládania
zariadenia iPod alebo iPhone.
Poznámky k zariadeniu iPod
alebo iPhone
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému prijímaču, zariadenie sa
začne nabíjať.
• Z prijímača nemožno do zariadenia iPod ani
iPhone prenášať skladby.
• Zariadenie iPod ani iPhone neodpájajte
počas jeho používania. Pri pripájaní alebo
odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone
vypnite prijímač, aby sa nepoškodili údaje
ani zariadenie.
Zoznam hlásení pre zariadenie
iPod alebo iPhone
Hlásenie a vysvetlenie
MENU
N
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení iPod alebo iPhone.
Loading
Prijímač načítava informácie uložené v zariadení
iPod alebo iPhone.
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie iPod alebo iPhone.
No Device
Nepripojili ste žiadne zariadenie iPod ani iPhone.
No Music/No Video
Nenašla sa žiadna hudba ani video.
HP No Support
Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone sa
zo slúchadiel nereprodukuje zvuk.
Prechod na vybratú položku.
45SK
Základné operácie
Ovládanie zariadenia iPod alebo
iPhone pomocou diaľkového
ovládača
Stlačte tlačidlo Operácia
Názov produktu Názov modelu
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
NWZ-S736F, S738F, S739F
NWZ-A726, A728, A729,
A726B, A728B
NWZ-A826, A828, A829
Hudobný obsah uložený v zariadení USB
môžete prehrávať pripojením tohto zariadenia
k portu
(USB) na prijímači.
Podrobné informácie o pripojení zariadenia
USB nájdete v časti Pripojenie zariadenia
iPod, iPhone alebo USB (str. 31).
Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce
formáty hudobných súborov:
NWZ-W202
NWZ-X1050, X1060
NWZ-S744, S745
NWZ-E443, E444, E445
NWZ-S543/S544/S545
NWZ-A844, A845, A846, A847
NWZ-W252, W253
Hudba
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC*
.m4a, .3gp, .mp4
WMA9 Standard*
.wma
* Prijímač neprehráva súbory šifrované pomocou
technológie DRM.
Kompatibilné zariadenia USB
Spoločne s prijímačom môžete používať
nasledujúce zariadenia USB značky Sony.
S prijímačom nemožno používať iné
zariadenia USB.
Overené zariadenie USB
značky Sony
Názov produktu Názov modelu
Walkman®
NWZ-S754, S755
NWZ-E453, E454, E455
NWZ-E353, E354, E355
NWZ-B133, B135, B133F,
B135F
NWZ-B142, B143, B142F,
B143F
NWD-E023F, E025F
NWZ-E435F, E436F, E438F
NWZ-E343, E344, E345
NWZ-S636F, S638F, S639F
46SK
NWZ-B152, B153, B152F,
B153F
MICROVAULT
USM1GL, 2GL, 4GL, 8GL,
16GL
USM1GLX, 2GLX, 4GLX,
8GLX, 16GLX
Poznámky
• Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS.
• Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej
oblasti pevného disku.
• Nepoužívajte iné než tieto zariadenia USB.
Prevádzka modelov neuvedených v tomto
zozname sa nezaručuje.
• Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri
používaní týchto zariadení USB.
• Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých
oblastiach nedajú zakúpiť.
• Modely uvedené vyššie formátujte pomocou
samotného modelu alebo špeciálneho softvéru
na formátovanie daného modelu.
• Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom,
ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie
Creating Library alebo Creating Database.
Ovládanie zariadenia USB
USB
GUI MODE
V/v/B/b,
m/M,
FOLDER +/–
N
./>
MENU
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Music
alebo b.
Po pripojení zariadenia USB sa
na televíznej obrazovke zobrazí
položka USB.
3
Stlačením tlačidla
položku USB.
SHIFT
Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte
tlačidlo USB.
Stlačte tlačidlo Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m alebo M
Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
vyberte
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača prijímača.
Informácie o príslušnom hudobnom
obsahu sa zobrazia na televíznej
obrazovke.
. alebo > Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor.
FOLDER +/–*
Prechod na predchádzajúci alebo
nasledujúci priečinok.
* Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a stlačte toto
tlačidlo.
Výber režimu prehrávania
Poznámky k zariadeniu USB
Režim prehrávania môžete zmeniť pomocou
tlačidla TOOLS/OPTIONS na diaľkovom
ovládači.
• Repeat: Off, One, All, Folder
• Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla
USB, pripojte kábel USB dodaný so
zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
Podrobné informácie o spôsobe ovládania
nájdete v návode na použitie dodanom so
zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
• Prijímač a zariadenie USB nepripájajte
pomocou rozbočovača USB.
• Po pripojení zariadenia USB sa zobrazí
hlásenie Reading.
• V závislosti od typu pripojeného zariadenia
USB môže trvať približne 10 sekúnd, kým sa
hlásenie Reading zobrazí.
Ovládanie zariadenia USB
pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie USB môžete ovládať pomocou
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom
ovládači prijímača.
pokračovanie
47SK
Základné operácie
1
x
X
• Po pripojení zariadenia USB začne prijímač
čítať všetky súbory uložené v zariadení USB.
Ak je v zariadení USB uložených veľa
priečinkov alebo súborov, prečítanie
zariadenia USB môže trvať dlho.
• Prijímač dokáže rozpoznať až
– 100 priečinkov (vrátane priečinka ROOT),
– 100 zvukových súborov v každom
priečinku,
– osem úrovní priečinkov (stromovú
štruktúru súborov vrátane priečinka
ROOT).
Maximálny počet zvukových súborov
a priečinkov sa môže líšiť v závislosti
od ich štruktúry.
V zariadení USB neukladajte iné typy
súborov ani nepotrebné priečinky.
• Nemožno zaručiť kompatibilitu so všetkými
softvérovými programami na kódovanie
alebo zápis, nahrávacími zariadeniami
a záznamovými médiami. Nekompatibilné
zariadenia USB môžu vytvárať hluk,
spôsobovať prerušovanie zvuku alebo
sa vôbec nemusia prehrávať.
• Spustenie prehrávania môže určitý čas trvať
v prípade, že:
– štruktúra priečinkov je zložitá,
– pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
• Prijímač nemusí podporovať všetky funkcie
poskytované pripojeným zariadením USB.
• Poradie prehrávania pomocou prijímača sa
môže odlišovať od poradia prehrávania
pomocou pripojeného zariadenia USB.
• Priečinky bez zvukových súborov sa
preskočia.
• Pri prehrávaní veľmi dlhej skladby môžu
niektoré operácie spôsobiť oneskorenie
prehrávania.
48SK
Zoznam hlásení pre
zariadenie USB
Hlásenie a vysvetlenie
Reading
Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené
v zariadení USB.
Device Error
Pamäť zariadenia USB sa nerozpoznala (str. 46).
No Support
Pripojili ste nepodporované alebo neznáme
zariadenie USB, prípadne ste zariadenie USB
pripojili prostredníctvom rozbočovača USB
(str. 46).
No Device
Nie je pripojené žiadne zariadenie USB alebo sa
pripojené zariadenie USB nerozpoznalo.
No Track
Nenašla sa žiadna skladba.
Nahrávanie pomocou
prijímača
Pomocou prijímača môžete nahrávať zo
zvukového alebo obrazového zariadenia.
Pozrite si návod na použitie dodaný
s nahrávacím zariadením.
1
Pripravte zdroj na prehrávanie.
2
Pripravte nahrávacie zariadenie.
Vložte prázdnu videokazetu alebo iné
médium do nahrávacieho zariadenia
(pripojeného ku konektorom
VIDEO 1 OUT).
3
Počúvanie rozhlasových staníc
FM a AM
Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie
rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM.
Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte
k prijímaču antény FM a AM (str. 32).
Tip
Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie.
Oblasť
FM
USA, Kanada
100 kHz 10 kHz*
AM
Európa, Austrália, Taiwan
50 kHz
9 kHz
Mexiko
50 kHz
10 kHz*
* Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť (str. 50).
Spustite nahrávanie na
nahrávacom zariadení a potom
spustite prehrávacie zariadenie.
Poznámky
• Niektoré zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje nahrávaniu.
V takom prípade pravdepodobne nebudete
môcť nahrávať z tohto zdroja.
• Zvukové a obrazové vstupné signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN,
COMPONENT VIDEO IN a DIGITAL IN
nemožno nahrávať.
• Kým sa nahrávajú iba kompozitné obrazové
signály, môže sa spustiť funkcia automatického
prepínania do pohotovostného režimu prijímača
a prerušiť nahrávanie. V takom prípade nastavte
položku Auto Standby na hodnotu OFF (str. 70).
Číselné
tlačidlá
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
SHIFT
pokračovanie
49SK
Operácie ladenia
Pomocou tlačidiel vstupu (alebo gombíka
INPUT SELECTOR na prijímači) vyberte
príslušný zdroj.
Vyberte napríklad zdroj SAT/CATV.
Operácie ladenia
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
2
Stlačte tlačidlo SHIFT a potom
stláčaním číselných tlačidiel
zadajte frekvenciu.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Príklad č. 1: FM 102,50 MHz
Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Príklad č. 2: AM 1 350 kHz
Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
* Tlačidlo 0 stlačte iba v prípade modelov
pre Európu, Mexiko, Austráliu a Taiwan.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky FM alebo AM.
Automatické ladenie staníc
(Auto Tuning)
1
2
Vyberte položku Auto Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Stlačte tlačidlo V/v.
Stlačením tlačidla V budete ladiť od staníc
s nižšou frekvenciou po stanice s vyššou
frekvenciou a stlačením tlačidla v
opačne.
Po naladení stanice sa ladenie zastaví.
Ak je stereofónny príjem v pásme
FM nekvalitný
Tip
Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte
rámovú anténu AM tak, aby bol príjem
optimálny.
3
Stlačte tlačidlo
.
Ak stanicu nemožno naladiť
Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo
– – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí
aktuálna frekvencia.
Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu.
Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej
nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti
príslušná frekvencia nepoužíva.
Zmena kroku ladenia v pásme AM
1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať.
Použite funkciu Auto Tuning, Direct Tuning
(str. 50) alebo vyberte požadovanú uloženú
stanicu (str. 51).
2 Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
3 Vyberte položku FM Mode a stlačte
tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku MONO a stlačte
tlačidlo .
(Iba modely pre USA, Kanadu
a Mexiko)
Pomocou tlačidiel na prijímači môžete zmeniť
krok ladenia v pásme AM na 9 kHz alebo
10 kHz.
?/1
Priame ladenie staníc
(Direct Tuning)
Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo
zadať frekvenciu požadovanej stanice.
1
50SK
Vyberte položku Direct Tuning
a stlačte tlačidlo
alebo b.
TUNING MODE
1
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
3
Podržte stlačené tlačidlo TUNING
MODE a stlačte tlačidlo ?/1
na prijímači.
Zmeňte aktuálny krok ladenia
v pásme AM na 9 kHz (alebo
10 kHz).
Ak chcete obnoviť krok ladenia na 10 kHz
(alebo 9 kHz), zopakujte postup uvedený
vyššie.
5
Stanicu môžete uložiť takto:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Ladenie uložených staníc
Z ponuky vyberte položku FM FM
alebo AM AM a stlačte tlačidlo
alebo b.
2
Vyberte požadovanú uloženú
stanicu a stlačte tlačidlo
.
Ukladanie staníc v pásme
FM alebo AM
(Preset Tuning)
V pásme FM aj AM môžete uložiť až
30 obľúbených staníc.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
2
4
Zadávanie názvov uložených staníc
(Name Input)
1
Na obrazovke FM FM alebo AM AM
vyberte číslo predvoľby, názov
ktorej chcete zadať.
2
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
Vyberte položku Name Input
a stlačte tlačidlo
alebo b.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte príslušný
znak a potom stlačte tlačidlo b.
Pomocou funkcie Auto Tuning
(str. 50) alebo Direct Tuning
(str. 50) nalaďte stanicu, ktorú
chcete uložiť.
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
3
K dispozícii sú čísla predvolieb 1 až 30.
Vyberte položku Memory
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Vyberte číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo
.
Stanica sa uloží pod vybratým číslom
predvoľby.
Stláčaním tlačidla B/b môžete posúvať
miesto vkladania znakov dozadu
a dopredu.
5
Zopakovaním kroku č. 4
postupne zadajte všetky znaky
a potom stlačte tlačidlo
.
Zadaný názov sa uloží.
Poznámka
Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať na
displeji.
51SK
Operácie ladenia
1
Poznámka
Po zmene kroku ladenia sa všetky uložené stanice
vymažú.
Zopakovaním krokov č. 1 až 4
uložte ďalšiu stanicu.
Príjem vysielania služieb RDS
(Iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Prijímač umožňuje používať systém RDS
(systém rozhlasových údajov), pomocou
ktorého môžu rozhlasové stanice vysielať
spoločne s bežným programovacím signálom
aj ďalšie informácie. Prijímač ponúka
pohodlné funkcie RDS, napríklad zobrazenie
názvu programovej služby (stanice). Funkcie
RDS sú dostupné len pre stanice v pásme FM.*
* Nie všetky stanice v pásme FM poskytujú služby
RDS a nie všetky poskytujú rovnaký typ služieb.
Ak nepoznáte služby RDS vo svojej oblasti, obráťte
sa na miestne rozhlasové stanice a požiadajte ich
o podrobné informácie.
Jednoduchý výber stanice
v pásme FM
Ak naladíte stanicu poskytujúcu služby RDS,
na televíznej obrazovke a displeji sa zobrazí
indikátor RDS a názov programovej služby*.
* Ak sa vysielanie služieb RDS neprijíma, názov
programovej služby sa nezobrazí.
Poznámky
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby RDS alebo ak je
signál slabý.
• Niektoré písmená, ktoré sa môžu zobrazovať na
televíznej obrazovke, sa nemusia zobrazovať
na displeji.
Tip
Počas zobrazenia názvu programovej služby môžete
skontrolovať jej frekvenciu opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY (str. 76).
52SK
x A. DIRECT (Analog Direct)
Reprodukovanie zvukových efektov
Výber zvukového poľa
Prijímač dokáže vytvárať multikanálový
priestorový zvuk. Optimalizované pole môžete
vybrať z vopred naprogramovaných
zvukových polí prijímača.
SOUND
FIELD +/–
Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC
na prijímači.
2-kanálový zvukový režim
Výstupný zvuk môžete prepnúť na 2-kanálový
bez ohľadu na formáty záznamu používaného
softvéru, pripojené prehrávacie zariadenie
alebo nastavenia zvukového poľa prijímača.
x 2CH ST. (2-kanálový stereofónny
zvuk)
Zvuk z prijímača sa prenáša iba z predných
ľavých a pravých reproduktorov. Z basového
reproduktora nepočuť žiaden zvuk.
Štandardné 2-kanálové stereofónne zdroje
sa vôbec nespracúvajú zvukovým poľom
a multikanálové priestorové formáty sa
zmixujú do dvoch kanálov.
Poznámka
Keď vyberiete vstupy BD/DVD, GAME a USB,
nemôžete vybrať položku A. DIRECT.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
umožňuje reprodukovať zvuk vo vyššej kvalite
a vybrať režim dekódovania na počúvanie
2-kanálového stereofónneho zvuku vo formáte
multikanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Zvuk sa reprodukuje presne podľa záznamu
alebo kódovania bez pridávania efektov
priestorového zvuku.
Ak však záznam neobsahuje signály LFE,
v prípade modelov pre USA a Kanadu bude
prijímač generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
x MULTI ST. (Multikanálový
stereofónny zvuk)
Zo všetkých reproduktorov sa prenášajú
2-kanálové signály (ľavý a pravý).
V závislosti od nastavenia reproduktorov sa
však z niektorých reproduktorov nemusí
zvuk prenášať.
Režim filmov
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
pokračovanie
53SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Opakovaným stláčaním tlačidla
SOUND FIELD +/– vyberte
požadované zvukové pole.
Zvuk vybratého vstupu môžete prepnúť na
2-kanálový analógový vstup. Táto funkcia
umožňuje reprodukovať vysokokvalitné
analógové zdroje.
Pri používaní tejto funkcie možno nastaviť
len hlasitosť a úroveň hlasitosti predných
reproduktorov.
x HD-D.C.S.
x 2CH V.SUR (2ch V.Surround)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
je nová inovatívna technológia spoločnosti
Sony pre domáce kiná, ktorá využíva najnovšie
technológie na spracovanie akustických
a digitálnych signálov. Je založená na údajoch
presného merania reakcií v prostredí
zvukového štúdia.
S technológiou HD-D.C.S si môžete doma
vychutnať filmy na diskoch Blu-ray a DVD,
a to nielen vďaka vysokokvalitnému zvuku,
ale aj vďaka najlepšej zvukovej atmosfére,
akú zamýšľal zvukový technik daného filmu
pri finálnej úprave zvuku.
Pre technológiu HD-D.C.S. môžete vybrať
príslušný typ efektu. Podrobné informácie
nájdete v časti Ponuka Surround Settings
(str. 67).
Vytvára virtuálny priestorový zvuk len
pomocou dvoch predných reproduktorov.
x PLII MV (PLII Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Movie. Toto nastavenie je ideálne
pre filmy kódované v režime Dolby Surround.
V tomto režime navyše možno zvuk filmov
s pridanou zvukovou stopou alebo zvuk
starých filmov reprodukovať v 5.1-kanálovom
formáte.
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Movie. Týmto nastavením sa
režim Dolby Pro Logic II Movie alebo
Dolby Digital 5.1 rozširuje na 7.1 oddelených
filmových kanálov.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Cinema. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov.
54SK
Režim hudby
Jednoduchým výberom niektorého z vopred
naprogramovaných zvukových polí prijímača
môžete dosiahnuť priestorový zvuk. Tieto
zvukové polia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných
zvukov, aké poznáte z prostredia
koncertných sál.
x HALL (Sála)
Reprodukuje sa akustika typická pre
koncertnú sálu.
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje sa akustika jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje sa akustika 300-miestnej sály.
x STADIUM (Štadión)
Reprodukuje sa prostredie veľkého nekrytého
štadióna.
x SPORTS (Šport)
Reprodukuje sa prostredie športového
prenosu.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reprodukuje sa kvalitný a zvýraznený zvuk
z prenosného zvukového zariadenia. Tento
režim je ideálny na počúvanie súborov MP3
a iných komprimovaných hudobných
súborov.
x PLII MS (PLII Music)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic II Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Ak pripojíte basový reproduktor
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIx Music. Toto nastavenie je ideálne
pre štandardné zdroje stereofónneho zvuku,
napríklad disky CD.
Ak záznam neobsahuje signál LFE
(nízkotónový efekt reprodukovaný z basového
reproduktora na 2-kanálový signál), prijímač
bude generovať nízkofrekvenčný signál
na výstup do basového reproduktora.
Nízkofrekvenčný signál sa však negeneruje pre
nastavenie NEO6 CIN ani NEO6 MUS, keď sú
všetky reproduktory nastavené na hodnotu
Large. Ak chcete naplno využiť presmerovanie
nízkych tónov systému Dolby Digital,
odporúčame nastaviť čo najvyššiu medznú
frekvenciu basového reproduktora.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Slúži na dekódovanie v režime Dolby Pro
Logic IIz. Toto nastavenie dokáže rozšíriť
zdrojový zvuk z 5.1-kanálového na
7.1-kanálový zvuk vertikálneho zariadenia,
dodáva rozmer prítomnosti a hĺbku.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Po pripojení slúchadiel
Nasledujúce zvukové polia môžete vybrať
iba v prípade, ak sú k prijímaču pripojené
slúchadlá.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá (okrem režimu
A. DIRECT). Štandardné 2-kanálové
stereofónne zdroje sa vôbec nespracúvajú
zvukovým poľom a multikanálové priestorové
formáty sa s výnimkou signálov LFE zmixujú
do dvoch kanálov.
x HP DIR (HP (Direct))
Tento režim sa vyberie automaticky,
ak používate slúchadlá a je vybratý režim
A. DIRECT.
Analógové signály sa reprodukujú bez
spracovania ekvalizérom, zvukovým
poľom atď.
Poznámky k zvukovým poliam
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré
zvukové polia dostupné.
• Režimy PLIIx a PLIIz nemôžete vybrať
súčasne.
– Režim PLIIx je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory so zadnými reproduktormi
na priestorový zvuk.
– Režim PLIIz je dostupný iba v prípade,
ak je vybraté nastavenie šablóny pre
reproduktory s prednými hornými
reproduktormi.
• Zvukové polia pre hudbu a filmy nefungujú
v nasledujúcich prípadoch.
– Pri príjme signálu DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio alebo
Dolby TrueHD so vzorkovacou
frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Ak je vybratá položka A. DIRECT.
• Režimy PLII MV, PLIIX MV, PLII MS,
PLIIX MS, PLIIZ, NEO6 CIN a NEO6 MUS
nefungujú v prípade, že je nastavená šablóna
pre reproduktory 2/0 alebo 2/0.1.
pokračovanie
55SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Slúži na dekódovanie v režime DTS Neo:6
Music. Zdroj zaznamenaný v 2-kanálovom
formáte sa dekóduje na 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre štandardné zdroje
stereofónneho zvuku, napríklad disky CD.
• Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre
hudbu, z basového reproduktora sa nebude
prenášať žiadny zvuk, ak je v ponuke
Speaker Settings veľkosť všetkých
reproduktorov nastavená na hodnotu Large.
Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje
signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory
na priestorový zvuk sú nastavené na
hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV,
PLII MS, PLIIX MV, PLIIX MS, PLIIZ,
HD-D.C.S. alebo P. AUDIO.
Vypnutie efektu priestorového
zvuku pre film a hudbu
Opakovaným stláčaním tlačidla SOUND
FIELD +/– vyberte položku 2CH ST. alebo
A.F.D. AUTO.
Položku 2CH ST. môžete vybrať aj
opakovaným stláčaním tlačidla 2CH/
A.DIRECT na prijímači a položku A.F.D.
AUTO opakovaným stláčaním tlačidla A.F.D.
AUTO.
Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom
Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov na výstup
digitálneho zvuku na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Zvukový formát
Maximálny
počet kanálov
Prepojenie prehrávacieho zariadenia
a prijímača
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
7.1
×
a
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Multikanálový signál Linear PCMa)
7.1
×
a
Dolby Digital Plus
a)
Dolby TrueHDa)
a)
Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom
formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia.
b) Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz.
56SK
Používanie pokročilej funkcie
automatickej hlasitosti
Obnovenie predvolených
nastavení zvukových polí
Prijímač dokáže automaticky nastaviť hlasitosť
v závislosti od vstupného signálu alebo obsahu
prenášaného z pripojeného zariadenia.
Táto funkcia je užitočná napríklad v prípade,
že zvuk reklamy je hlasnejší než televízne
programy.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na prijímači.
?/1
AUTO
VOL
MUSIC
1
Stláčaním tlačidla AUTO VOL sa pokročilá
funkcia automatickej hlasitosti zapne
alebo vypne.
Stlačením tlačidla ?/1 vypnite
prijímač.
2
Podržte stlačené tlačidlo MUSIC
a stlačte tlačidlo ?/1.
Poznámky
• Skôr než túto funkciu zapnete alebo vypnete,
znížte hlasitosť.
• Keďže je táto funkcia k dispozícii iba pri prenose
signálov Dolby Digital, DTS alebo Linear PCM,
po prepnutí na iné formáty sa môže náhle zvýšiť
hlasitosť zvuku.
• Táto funkcia nie je k dispozícii v nasledujúcich
prípadoch.
– Prijímajú sa signály vo formáte Linear PCM so
vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz.
– Prijímajú sa signály Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
alebo DTS-HD High Resolution Audio.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
S.F. CLEAR a obnovia sa predvolené
nastavenia všetkých zvukových polí.
57SK
Reprodukovanie zvukových efektov
Stlačením tlačidla AUTO VOL vyberte
položku A.VOL ON.
Funkcie BRAVIA Sync
Čo je funkcia BRAVIA Sync?
Funkcia BRAVIA Sync umožňuje
komunikáciu medzi produktmi značky Sony,
ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray
Disc alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie
zariadenia, ktoré podporujú funkciu ovládania
pripojenia HDMI.
Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony
kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
• Prehrávanie jedným dotykom (str. 60)
• Ovládanie hlasitosti systému (str. 60)
• Vypnutie systému (str. 61)
• Výber scény (str. 61)
Funkcia ovládania pripojenia HDMI je
štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu
využívaný systémom HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) pre rozhranie HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Prijímač odporúčame pripájať k produktom
vybaveným funkciou BRAVIA Sync.
Poznámka
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí byť
funkcia ovládania pripojenia HDMI k dispozícii.
Pozrite si návod na použitie zariadenia.
Príprava na funkciu
BRAVIA Sync
Prijímač je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie.
• Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, môžete funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači
a prehrávacom zariadení nastaviť
automaticky pomocou nastavenia funkcie
ovládania pripojenia HDMI na televízore
(str. 58).
• Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, nastavte funkciu ovládania
pripojenia HDMI na prijímači, prehrávacom
zariadení a televízore osobitne (str. 59).
Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
Funkciu ovládania pripojenia HDMI na
prijímači možno zapnúť súčasne s funkciou
ovládania pripojenia HDMI na televízore.
1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie prostredníctvom pripojenia
HDMI (str. 24).
(Príslušné zariadenie musí byť
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.)
2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie
zariadenie.
3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI na televízore.
Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa
zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých
pripojených zariadeniach. Počas
nastavovania bliká na displeji hlásenie
SCANNING. Počkajte na zobrazenie
hlásenia COMPLETE. Nastavenie sa
dokončilo.
Podrobné informácie o nastavení televízora
nájdete v návode na jeho použitie.
58SK
9 Kroky č. 7 a 8 zopakujte pre ďalšie
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie
zariadenia, pre ktoré chcete používať
funkciu ovládania pripojenia HDMI.
Podrobné informácie o nastavení
televízora a pripojených zariadení nájdete
v návodoch na použitie príslušných
zariadení.
GUI MODE
V/v/b,
Poznámky
MENU
1 Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2 Z ponuky vyberte položku
Settings
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
ponuky Settings.
tlačidlo
alebo b.
4 Vyberte položku Ctrl for HDMI a stlačte
tlačidlo
alebo b.
5 Vyberte položku ON a stlačte tlačidlo
Funkcia ovládania pripojenia HDMI
sa zapne.
.
6 Stlačením tlačidla GUI MODE zatvorte
ponuku grafického používateľského
rozhrania.
Ak sa ponuka grafického používateľského
rozhrania zobrazuje, funkcia ovládania
pripojenia HDMI nebude pracovať
správne.
7 Vyberte vstup HDMI prijímača
a televízora, ktorý zodpovedá vstupu
HDMI pripojeného zariadenia, aby sa
zobrazil obraz prenášaný z pripojeného
zariadenia.
8 Zapnite funkciu ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení.
Ak už je funkcia ovládania pripojenia
HDMI v pripojenom zariadení zapnutá,
nemusíte toto nastavenie meniť.
59SK
Funkcie BRAVIA Sync
3 Vyberte položku HDMI a stlačte
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene pripojenia
vykonajte kroky uvedené v časti Ak je televízor
kompatibilný s funkciou Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie (str. 58) alebo
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie (str. 59).
• Skôr než v televízore spustíte funkciu Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, najprv
televízor aj ďalšie pripojené zariadenia vrátane
prijímača zapnite.
• Ak po výbere nastavení funkcie Ovládanie
pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie
nefunguje prehrávacie zariadenie, skontrolujte
nastavenie funkcie ovládania pripojenia HDMI
na televízore.
• Ak pripojené zariadenie nepodporuje funkciu
Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché
nastavenie, ale podporuje funkciu ovládania
pripojenia HDMI, musíte funkciu ovládania
pripojenia HDMI pripojeného zariadenia nastaviť
ešte pred spustením funkcie Ovládanie pripojenia
HDMI – jednoduché nastavenie z televízora.
Prehrávanie obsahu
zariadenia jedným dotykom
(Prehrávanie jedným dotykom)
Keď spustíte prehrávanie obsahu zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
pripojenia HDMI, fungovanie prijímača
a televízora sa zjednoduší nasledujúcim
spôsobom:
Prijímač a televízor
Zapnutie (v pohotovostnom režime)
Prepnutie na príslušný vstup HDMI
Ak nastavíte položku Pass Through na
hodnotu AUTO alebo ON a potom prepnete
prijímač do pohotovostného režimu, zvukový
a obrazový signál sa bude reprodukovať len
z televízora.
Poznámky
• Pomocou ponuky televízora zapnite funkciu
ovládania hlasitosti systému.
• V závislosti od televízora sa nemusí zobraziť
začiatok obsahu.
• Ak je položka Pass Through nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, v závislosti od nastavení sa
prijímač nemusí zapnúť.
Tip
Pripojené zariadenie, napríklad prehrávač diskov
Blu-ray Disc alebo DVD, môžete vybrať aj z ponuky
televízora. Na prijímači aj televízore sa automaticky
vyberie vhodný vstup HDMI.
Prenos zvuku televízora
z reproduktorov pripojených
k prijímaču
(Ovládanie hlasitosti systému)
Zvuk televízora môžete prenášať
z reproduktorov pripojených k prijímaču
jednoduchou operáciou.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať prostredníctvom ponuky televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Televízor
Zapnutie
funkcie
ovládania
Minimalizovanie
hlasitosti
Prijímač
• Zapnutie
(v pohotovostnom
režime)
• Prepnutie na
príslušný vstup
Reprodukcia zvuku
z televízora
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať aj nasledujúcim spôsobom.
• Ak je zapnutý televízor a zapnete aj prijímač,
funkcia ovládania hlasitosti systému
automaticky aktivuje prenos zvuku
televízora prostredníctvom reproduktorov
pripojených k prijímaču. Ak však prijímač
vypnete, zvuk sa bude prenášať
z reproduktorov televízora.
• Pri nastavovaní hlasitosti televízora sa vďaka
funkcii ovládania hlasitosti systému súčasne
nastaví aj hlasitosť prijímača.
Poznámky
• Ak funkcia ovládania hlasitosti systému nepracuje
v súlade s nastavením televízora, pozrite si návod
na použitie televízora.
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená na
hodnotu ON, nastavenia Audio Out v ponuke
HDMI Settings sa automaticky vyberú podľa
nastavení funkcie ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor zapnete skôr ako prijímač, zvuk
televízora sa chvíľu nebude reprodukovať.
60SK
Vypnutie prijímača spoločne
s televízorom
(Vypnutie systému)
Keď pomocou tlačidla POWER na diaľkovom
ovládači televízora vypnete televízor,
automaticky sa vypne aj tento prijímač
a pripojené zariadenia.
Rovnako môžete pomocou diaľkového
ovládača prijímača vypnúť televízor.
TV ?/1
Používanie optimálneho
zvukového poľa pre
vybratú scénu
(Výber scény)
Funkcia výberu scény umožňuje sledovať
obraz s optimálnou kvalitou a mení zvukové
pole podľa vybratej scény na televíznej
obrazovke.
Podrobné informácie o tejto operácii nájdete
v návode na použitie televízora.
Poznámka
V závislosti od televízora sa zvukové pole nemusí
prepnúť.
Tabuľka príslušných režimov
Zvukové pole
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Funkcie BRAVIA Sync
TV
Nastavenie scény na
televíznej obrazovke
Stlačte a podržte tlačidlo TV a potom
stlačte tlačidlo TV ?/1.
Televízor, prijímač a zariadenia pripojené
pomocou konektora HDMI sa vypnú.
Poznámky
• Pred používaním funkcie vypnutia systému
nastavte funkciu synchronizácie pohotovostného
režimu na televízore na hodnotu ON. Podrobné
informácie nájdete v návode na použitie televízora.
• Niektoré pripojené zariadenia sa v závislosti
od svojho stavu nemusia vypnúť. Podrobné
informácie nájdete v návodoch na použitie
pripojených zariadení.
61SK
Ďalšie operácie
Prepínanie medzi digitálnym
a analógovým zvukom
(INPUT MODE)
Ak pripojíte zariadenia k vstupným
konektorom digitálneho aj analógového zvuku
na prijímači, môžete vstupný zvukový režim
nemenne nastaviť pre niektoré konektory
alebo medzi nimi prepínať v závislosti od
signálu, ktorý chcete sledovať.
1
Otáčaním gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači vyberte
požadovaný vstup.
Môžete tiež použiť tlačidlá vstupu na
diaľkovom ovládači.
2
62SK
• ANALOG: Určuje analógové zvukové
signály prenášané do konektorov
AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• V závislosti od vstupu sa niektoré režimy
zvukového vstupu nemusia dať nastaviť.
• Po výbere vstupu USB sa na displeji zobrazia
znaky ------ a nemožno prepnúť na iné režimy.
Vyberte iný vstup a potom nastavte režim
zvukového vstupu.
• Ak sa používa režim A. DIRECT, zvukový vstup sa
nastaví na hodnotu ANALOG. Nemôžete vybrať
iné režimy.
• Funkcia spätného zvukového kanálu (ARC) nie je
k dispozícii v nasledujúcich prípadoch.
– Televízor nie je kompatibilný s funkciou
spätného zvukového kanálu (ARC).
– Položka Ctrl for HDMI je nastavená na
hodnotu OFF.
– Keď prijímač nepripájate ku konektoru HDMI
na televízore kompatibilnom s funkciou ARC
prostredníctvom kábla HDMI.
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT MODE na prijímači vyberte
režim zvukového vstupu.
Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov
Vybratý režim zvukového vstupu sa
zobrazí na displeji.
• AUTO: Uprednostnia sa digitálne
zvukové signály. Ak existuje viac než
jedno digitálne pripojenie,
uprednostnia sa zvukové signály HDMI.
Ak nie sú k dispozícii žiadne digitálne
zvukové signály, vyberú sa analógové
zvukové signály. Po výbere televízneho
vstupu sa uprednostnia signály
spätného zvukového kanálu (ARC).
Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou spätného zvukového kanálu
(ARC), vyberú sa digitálne optické
zvukové signály.
• COAX: Určuje digitálne zvukové
signály prenášané do konektora
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Určuje digitálne zvukové signály
prenášané do konektora DIGITAL
OPTICAL.
(Input Assign)
Zvukové alebo obrazové signály môžete
opätovne priradiť inému vstupu, ktorý
práve nepoužívate.
Po opätovnom priradení vstupných
konektorov môžete pomocou tlačidla
vstupu (alebo gombíka INPUT SELECTOR
na prijímači) vybrať pripojené zariadenie.
Priradenie vstupov pre zložkový
obraz a digitálny zvuk
Ak predvolené nastavenia vstupných
konektorov COMPONENT VIDEO
a DIGITAL nezodpovedajú pripojenému
zariadeniu, môžete tieto konektory opätovne
priradiť iným vstupom.
Príklad:
Keď prehrávač diskov DVD pripojíte ku
konektorom OPTICAL SAT/CATV IN
a COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Vstupu BD/DVD priraďte konektor
OPTICAL SAT/CATV IN.
– Vstupu BD/DVD priraďte konektory
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
1
Vyberte názov vstupu, ktorý
chcete priradiť.
4
Stlačte tlačidlo TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí sa ponuka možností.
5
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Vyberte položku
a stlačte tlačidlo
Názov vstupu
Priraditeľné
konektory
obrazového
vstupu
Input
alebo b.
6
Pomocou tlačidiel V/v/B/b
vyberte zvukové alebo obrazové
signály, ktoré chcete priradiť
vstupu vybratému v kroku č. 3.
7
Stlačte tlačidlo
.
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
COMP.1
a*
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
Ďalšie operácie
Priraditeľné
konektory
zvukového
vstupu
Vyberte položku Input Assign
a stlačte tlačidlo
alebo b.
Zobrazí sa obrazovka Input Assign.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
2
3
* Predvolené nastavenie
Poznámky
• Ak priradíte digitálny zvukový vstup, nastavenie INPUT MODE sa môže zmeniť automaticky.
• Pre každý vstup je povolené jedno opätovné priradenie.
63SK
2
Úprava nastavení
Používanie ponuky Settings
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam ponuky Settings.
Pomocou ponuky Settings môžete upravovať
rôzne nastavenia reproduktorov, efektov
priestorového zvuku atď.
Ak chcete ponuku prijímača zobraziť na
televíznej obrazovke, podľa krokov v časti
Zapnutie a vypnutie režimu GUI MODE
(str. 39) prepnite prijímač na režim
GUI MODE.
GUI MODE
V/v/b,
Z ponuky vyberte položku
Settings a stlačením
tlačidla
alebo b prejdite
do režimu ponuky.
3
Vyberte požadovanú položku
ponuky a stlačte tlačidlo
.
Príklad: Po výbere položky Auto Cal.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Stlačte tlačidlo GUI MODE.
Ak sa na televíznej obrazovke nezobrazí
ponuka grafického používateľského
rozhrania, stlačte tlačidlo MENU.
4
Vyberte požadovaný parameter
a stlačte tlačidlo
.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku
Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
64SK
Zoznam ponuky Settings
Ponuka Settings
Popis
Auto Cal.
Slúži na nastavenie
hlasitosti alebo vzdialenosti
reproduktorov a vykonanie
automatického merania
(str. 34).
Speaker
Slúži na manuálne nastavenie
polohy reproduktorov
(str. 65).
Surround
Slúži na výber zvukového
poľa a nastavenie vybratého
efektu priestorového zvuku
(str. 67).
EQ
Slúži na nastavenie ekvalizéra
(nízkych a vysokých tónov)
(str. 68).
Audio
Slúži na nastavenie rôznych
zvukových položiek (str. 68).
HDMI
Slúži na výber nastavení
zvuku alebo obrazu
prenášaného zo zariadení
pripojených ku konektorom
HDMI (str. 69).
System
Slúži na výber nastavení
systému prijímača (str. 70).
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Poznámka
Jednotlivé reproduktory môžete nastaviť
manuálne na obrazovke Manual Setup.
Po vykonaní automatickej kalibrácie môžete
tiež nastaviť hlasitosť reproduktorov.
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť hlasitosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
hlasitosť ktorého chcete nastaviť,
a potom stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Lvl.
3 Nastavte hlasitosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Hlasitosť môžete nastaviť v rozsahu
–10,0 dB až +10,0 dB v intervaloch 0,5 dB.
Poznámka
Keď vyberiete jedno zo zvukových polí pre hudbu,
z basového reproduktora sa nebude prenášať žiadny
zvuk, ak je v ponuke Speaker Settings veľkosť
všetkých reproduktorov nastavená na hodnotu
Large. Zvuk sa však bude prenášať z basového
reproduktora v týchto prípadoch:
– digitálny vstupný signál obsahuje signály LFE,
– predné reproduktory alebo reproduktory na
priestorový zvuk sú nastavené na hodnotu Small,
– vybratý je režim MULTI ST., PLII MV, PLII MS,
PLIIX MV, PLIIX MS, PLIIZ, HD-D.C.S. alebo
P. AUDIO.
Nastavenia reproduktorov platia len pre aktuálne
miesto počúvania.
Nastavenie vzdialenosti
jednotlivých reproduktorov
od miesta počúvania
x SP Pattern (Šablóna pre
reproduktory)
Môžete nastaviť vzdialenosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk a basového reproduktora)
od miesta počúvania.
Položku SP Pattern vyberte podľa
používaného systému reproduktorov. Šablónu
pre reproduktory vyberte ešte pred vykonaním
automatickej kalibrácie.
pokračovanie
65SK
Úprava nastavení
Ponuka nastavení
reproduktorov
x Manual Setup
1 Na obrazovke vyberte reproduktor, pre
ktorý chcete nastaviť vzdialenosť od
miesta počúvania, a potom stlačte
tlačidlo
.
2 Vyberte položku Dist.
3 Nastavte vzdialenosť vybratého
reproduktora a stlačte tlačidlo
.
Vzdialenosť môžete nastaviť v rozsahu 1 m
0 cm až 10 m 0 cm (3 stopy a 3 palce až
32 stôp a 9 palcov) v intervaloch 10 cm
(1 palec).
Tip
Po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania môžete vzdialenosť nastavovať
v intervaloch 1 cm.
Poznámky
• V závislosti od nastavenia šablóny pre
reproduktory nemusia byť niektoré parametre
dostupné.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
Nastavenie veľkosti jednotlivých
reproduktorov
Môžete nastaviť veľkosť jednotlivých
reproduktorov (predného ľavého a pravého,
predného ľavého a pravého horného,
stredového, ľavého a pravého na priestorový
zvuk, zadného ľavého a pravého na
priestorový zvuk).
1 Na obrazovke vyberte reproduktor,
veľkosť ktorého chcete nastaviť, a potom
stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte položku Size.
3 Nastavte veľkosť vybratého reproduktora
a stlačte tlačidlo
.
• Large: Ak pripájate veľké reproduktory,
ktoré dokážu efektívne reprodukovať
nízke tóny, vyberte nastavenie Large.
Nastavenie Large vyberajte v bežných
prípadoch.
66SK
• Small: Ak je zvuk skreslený alebo
ak pri používaní multikanálového
priestorového zvuku nepočujete
dostatočné efekty priestorového zvuku,
výberom nastavenia Small aktivujte
presmerovanie nízkych tónov. Nízke
tóny jednotlivých kanálov sa budú
reprodukovať z basového reproduktora
alebo iných reproduktorov s nastavením
Large.
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tipy
• Nastavenia Large a Small jednotlivých
reproduktorov určujú, či interný zvukový procesor
odstráni z daného kanála signál s nízkym tónom.
Po odstránení nízkych tónov z kanála sa
prostredníctvom presmerovania nízkych tónov
odošlú príslušné nízke tóny do basového
reproduktora alebo iných reproduktorov
s nastavením Large.
Keďže však nízke tóny majú určitú smerovosť,
najlepšie výsledky dosiahnete bez ich odstránenia
(ak je to možné). Preto aj pri používaní malých
reproduktorov môžete vybrať nastavenie Large,
ak chcete z daného reproduktora počuť nízke tóny.
Ak však používate veľký reproduktor, ale nechcete
z neho počúvať nízke tóny, vyberte nastavenie
Small.
Ak je celková úroveň zvuku nižšia ako požadovaná,
vyberte pre všetky reproduktory nastavenie Large.
Ak je úroveň nízkych tónov nižšia, môžete ju
zvýrazniť pomocou ekvalizéra.
• Pre zadné reproduktory na priestorový zvuk sa
vyberie rovnaké nastavenie ako pre reproduktory
na priestorový zvuk.
• Ak je pre predné reproduktory vybraté nastavenie
Small, nastavenie Small sa automaticky vyberie aj
pre stredový reproduktor, reproduktory na
priestorový zvuk a zadné reproduktory na
priestorový zvuk alebo predné horné
reproduktory.
• Ak nepoužívate basový reproduktor, pre predné
reproduktory sa automaticky vyberie
nastavenie Large.
x Crossover Freq (Medzná frekvencia
reproduktorov)
x D.Range Comp (Kompresia
dynamického rozsahu)
Umožňuje nastaviť medznú frekvenciu
nízkych tónov reproduktorov, pre ktoré ste
v ponuke Speaker Settings nastavili veľkosť
Small. Nameraná medzná frekvencia
reproduktorov sa pre jednotlivé reproduktory
nastaví po automatickej kalibrácii.
Umožňuje komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy. Táto funkcia môže byť
užitočná pri sledovaní filmov neskoro v noci
pri nízkej hlasitosti. Kompresia dynamického
rozsahu je možná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah sa komprimuje
na maximálnej úrovni.
• STD: Dynamický rozsah sa komprimuje
podľa zámerov technika nahrávania.
• AUTO: Dynamický rozsah sa použije
automaticky so zdrojom Dolby TrueHD
alebo iným zdrojom nastaveným na
hodnotu OFF.
• OFF: Dynamický rozsah sa nekomprimuje.
1
Na obrazovke vyberte
reproduktor, ktorého medznú
frekvenciu chcete nastaviť,
a stlačte tlačidlo
.
2
Nastavte hodnotu a stlačte
tlačidlo
.
x Test Tone
Na obrazovke Test Tone môžete vybrať typ
testovacieho tónu.
Tipy
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých
reproduktorov naraz, stlačte tlačidlo MASTER
VOL +/– alebo 2 +/–. Môžete tiež použiť
ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači.
• Počas nastavovania sa príslušná hodnota zobrazuje
na televíznej obrazovke.
Môžete nastaviť, aby sa testovací tón prenášal
z reproduktorov postupne.
Štandardné nastavenie STD spôsobí miernu
kompresiu. Preto odporúčame používať nastavenie
MAX. Toto nastavenie výborne komprimuje
dynamický rozsah a umožňuje sledovanie filmov
neskoro v noci pri nízkej hlasitosti. Na rozdiel od
analógových obmedzovačov sú úrovne vopred
určené a poskytujú veľmi prirodzenú kompresiu.
x Jednotka vzdialenosti
Umožňuje vybrať mernú jednotku na
nastavenie vzdialenosti.
• FEET: Vzdialenosť sa zobrazuje v stopách.
• METER: Vzdialenosť sa zobrazuje
v metroch.
1 Vyberte položku Test Tone a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
2 Nastavte príslušný parameter a stlačte
tlačidlo
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón postupne zaznie
z jednotlivých reproduktorov.
3 Nastavte hlasitosť reproduktorov a stlačte
tlačidlo
.
Ponuka Surround Settings
Na obrazovke Sound Field Setup môžete
vybrať zvukové pole a nastaviť úroveň efektu
a ďalšie možnosti.
Podrobné informácie o zvukovom poli nájdete
v časti Reprodukovanie zvukových efektov
(str. 53).
Poznámka
Položky nastavenia, ktoré môžete upravovať
v jednotlivých ponukách, sa líšia v závislosti
od zvukového poľa.
pokračovanie
67SK
Úprava nastavení
Prenos testovacieho tónu
z jednotlivých reproduktorov
Tip
Nastavenie typu efektu pre režim
HD-D.C.S.
1 Vyberte položku HD-D.C.S. a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
2 Vyberte požadovaný efekt a potom
stlačte tlačidlo
.
K dispozícii sú tri odlišné typy režimu
HD-D.C.S.: Theater, Dynamic a Studio.
Každý typ sa vyznačuje inou úrovňou
zmiešavania odrazov a dozvukov a je
optimalizovaný tak, aby zodpovedal
jedinečnej miestnosti, vkusu a nálade
poslucháča.
• Dynamic
Chcete si naplno vychutnávať zvukové
efekty, ako keby ste boli v kinosále?
Typ Dynamic kladie dôraz na odraz
zvuku. Bez použitia režimu HD-D.C.S.
dosiahnete istú úroveň odrazov zvukov
v mnohých miestnostiach, ale bude
vám chýbať pocit priestoru. Tento typ
akusticky zväčšuje takéto typy miestností
a poskytuje pocit priestoru a dynamiky
zodpovedajúci zvukovému štúdiu.
• Theater
Pri type Theater (predvolené nastavenie)
sa zmiešavaním odrazov a dozvukov
dosahujú vlastnosti zvukového štúdia.
Pri tomto type sa navyše zmiešavajú
frekvenčné vlastnosti, ktoré sú často
charakteristické pre profesionálne štúdiá
a kiná. Je ideálny na sledovanie filmov
v miestnostiach s nižšou úrovňou
dozvukov.
• Studio
Typ Studio sa vyznačuje minimálnymi
efektmi, no aj napriek tomu umožňuje
skvelý zážitok, ako keby ste boli v kine.
Tento typ zabezpečuje presnú
reprodukciu pôvodnej nahrávky.
68SK
Ponuka EQ Settings
Pomocou nasledujúcich parametrov môžete
nastaviť zvukové charakteristiky (úroveň
nízkych a vysokých tónov) predných
reproduktorov.
• Bass
• Treble
Nízke tóny
Vysoké tóny
Úroveň
(dB)
Frekvencia
(Hz)
Poznámka
Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní režimu
A. DIRECT.
Tip
Úroveň nízkych a vysokých tónov predných
reproduktorov môžete nastaviť aj pomocou tlačidiel
TONE MODE a TONE na prijímači (str. 9).
Ponuka Audio Settings
Nastavenia zvuku môžete upraviť tak,
aby vyhovovali vašim požiadavkám.
x A/V Sync (Synchronizácia zvuku
s obrazovým výstupom)
Umožňuje nastaviť oneskorenie výstupného
zvukového signálu tak, aby sa minimalizovalo
oneskorenie medzi výstupom zvuku a obrazu.
• ON (čas oneskorenia: 60 ms): Výstupný
zvukový signál je oneskorený tak, aby
sa minimalizovalo oneskorenie medzi
výstupom zvuku a obrazu.
• OFF (čas oneskorenia: 0 ms): Výstupný
zvukový signál nie je oneskorený.
Poznámky
Poznámka
• Funkcia je užitočná, ak používate rozmerný
monitor LCD alebo plazmový monitor, prípadne
projektor.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri používaní
režimu A. DIRECT.
• Čas oneskorenia sa môže líšiť v závislosti od
zvukového formátu, zvukového poľa, šablóny
pre reproduktory a nastavení vzdialenosti
reproduktorov.
Po nastavení položky Ctrl for HDMI na hodnotu
ON sa môže nastavenie Audio Out zmeniť
automaticky.
x Dual Mono (Výber jazyka pri
digitálnom vysielaní)
Pri sledovaní digitálneho vysielania v režime
duálneho zvuku môžete vybrať požadovaný
jazyk (ak je táto možnosť k dispozícii).
Funkcia je dostupná len pri zdrojoch
Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk v hlavnom jazyku
sa bude prenášať z ľavého predného
reproduktora a súčasne sa bude z pravého
predného reproduktora prenášať zvuk
vo vedľajšom jazyku.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
x Nočný režim
Ponuka HDMI Settings
Môžete vybrať požadované nastavenia pre
zariadenie pripojené ku konektoru HDMI.
x Ctrl for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI)
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
umožňuje reprodukovať signály HDMI
prostredníctvom televízora.
• ON: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nepretržite reprodukuje signály
HDMI z konektora HDMI TV OUT
prijímača.
• AUTO: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime a televízor je zapnutý, prijímač
reprodukuje signály HDMI zo svojho
konektora HDMI TV OUT. Spoločnosť
Sony odporúča vybrať toto nastavenie,
ak používate televízor značky Sony
kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
V porovnaní s nastavením ON sa pri
použití tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
• OFF: Keď je prijímač v pohotovostnom
režime, nereprodukuje signály HDMI.
Ak chcete sledovať signál z pripojeného
zariadenia na televízore, zapnite prijímač.
V porovnaní s nastavením ON sa pri použití
tohto nastavenia znižuje spotreba
v pohotovostnom režime.
Poznámky
• Funkcia nie je dostupná v prípade, že je položka
Ctrl for HDMI nastavená na hodnotu OFF.
• Po výbere nastavenia AUTO môže reprodukcia
obrazu a zvuku na televízore trvať trochu dlhšie
než pri nastavení ON.
• Keď je prijímač v pohotovostnom režime
a položka Pass Through nastavená na hodnotu
AUTO alebo ON, na displeji sa zobrazí hlásenie
A.STANDBY. Ak však položku Pass Through
nastavíte na hodnotu AUTO a nezistí sa žiadny
signál, hlásenie A.STANDBY zmizne.
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu
ovládania pripojenia HDMI. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava na funkciu
BRAVIA Sync (str. 58).
• ON
• OFF
pokračovanie
69SK
Úprava nastavení
Umožňuje zachovať dojem ako v divadle aj pri
nízkej hlasitosti (str. 9).
• ON
• OFF
x Pass Through
x Audio Out
Môžete nastaviť výstup zvukových
signálov HDMI z prehrávacieho zariadenia
pripojeného k prijímaču prostredníctvom
konektora HDMI.
• AMP: Zvukové signály HDMI
z prehrávacieho zariadenia sa prenášajú iba
do reproduktorov pripojených k prijímaču.
Multikanálový zvuk možno prehrávať
v pôvodnom formáte.
• TV+AMP: Zvuk sa prenáša z reproduktora
televízora a reproduktorov pripojených
k prijímaču.
Ovládanie bez pripojenia
k televízoru
Keď k prijímaču nie je pripojený televízor,
môžete prijímač ovládať pomocou displeja.
AMP
Poznámky
• Kvalita zvuku prenášaného z prehrávacieho
zariadenia závisí od kvality zvuku prenášaného
z televízora, napríklad od počtu kanálov,
vzorkovacej frekvencie atď. Ak je televízor
vybavený stereofónnymi reproduktormi,
zvukový výstup z prijímača je takisto
stereofónny, a to aj pri prehrávaní
multikanálového zdroja.
• Ak pripojíte prijímač k zobrazovaciemu
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí sa
z prijímača prenášať zvuk. V takom prípade
vyberte hodnotu AMP.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Ponuka System Settings
Môžete prispôsobiť nastavenia prijímača.
x Auto Standby
Umožňuje nastaviť prijímač tak, aby sa
automaticky prepol do pohotovostného
režimu, keď ho nepoužívate alebo keď
neprijíma žiadne signály.
• ON: Do pohotovostného režimu sa prepne
približne po 30 minútach.
• OFF: Neprepne sa do pohotovostného
režimu.
Poznámky
• Funkcia nie je k dispozícii po výbere vstupu
TUNER.
• Ak režim automatického prepnutia do
pohotovostného režimu používate súčasne
s časovačom spánku, prioritu má časovač spánku.
70SK
Používanie ponuky na displeji
Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI OFF.
Prijímač sa prepne na režim displeja
predného panela.
1
2
3
Stlačte tlačidlo AMP.
4
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte parameter,
ktorý chcete upraviť, a potom
stlačte tlačidlo
alebo b.
5
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte požadované
nastavenie a potom stlačte
tlačidlo
.
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovaným stláčaním
tlačidla V/v vyberte požadovanú
ponuku a potom stlačte
tlačidlo
alebo b.
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie
Úprava nastavení
Stlačte tlačidlo B alebo RETURN/EXIT O.
Zatvorenie ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Poznámka
Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji
zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné
alebo pevne nastavené, a teda nemenné.
71SK
Prehľad ponúk
V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie o pohybe
v ponukách nájdete v časti str. 71.
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Nastavenia
automatickej
kalibrácie
[<A. CAL>]
Automatická kalibrácia
(štandardná)
[STANDARD]
Automatická kalibrácia (vlastná)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER,
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Nastavenia
hlasitosti
[<LEVEL>]
Testovací tóna)
[T. TONE]
AUTO xxxb), OFF
OFF
Hlasitosť ľavého predného
reproduktoraa)
[FL LVL]
FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FL 0 dB
Hlasitosť pravého predného
reproduktoraa)
[FR LVL]
FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
FR 0 dB
Hlasitosť stredového
reproduktoraa)
[CNT LVL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
CNT 0 dB
Hlasitosť ľavého reproduktora na
priestorový zvuka)
[SL LVL]
SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
SL 0 dB
Hlasitosť pravého reproduktora na SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
priestorový zvuka)
[SR LVL]
SR 0 dB
Hlasitosť zadného reproduktora na SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
priestorový zvuka)
(interval 0,5 dB)
[SB LVL]
SB 0 dB
SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
Hlasitosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový zvuka) (interval 0,5 dB)
[SBL LVL]
SBL 0 dB
SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
Hlasitosť pravého zadného
reproduktora na priestorový zvuka) (interval 0,5 dB)
[SBR LVL]
SBR 0 dB
Hlasitosť ľavého predného horného LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
reproduktoraa)
[LH LVL]
LH 0 dB
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
RH 0 dB
Hlasitosť basového reproduktoraa) SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
[SW LVL]
(interval 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresia dynamického rozsahu
[D. RANGE]
COMP.AUTO
Hlasitosť pravého predného
horného reproduktoraa)
[RH LVL]
72SK
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Nastavenia
reproduktorov
[<SPKR>]
Šablóna pre reproduktory
[PATTERN]
5/2,1 až 2/0
(20 šablón)
3/4,1
Veľkosť predných reproduktorova) LARGE, SMALL
[FRT SIZE]
LARGE
Veľkosť stredového reproduktoraa) LARGE, SMALL
[CNT SIZE]
LARGE
Veľkosť reproduktorov na
priestorový zvuka)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veľkosť predných horných
reproduktorova)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Vzdialenosť ľavého predného
reproduktoraa)
[FL DIST.]
Vzdialenosť pravého predného
reproduktoraa)
[FR DIST.]
Vzdialenosť stredového
reproduktoraa)
[CNT DIST.]
Vzdialenosť ľavého reproduktora
na priestorový zvuka)
[SL DIST.]
Vzdialenosť pravého reproduktora
na priestorový zvuka)
[SR DIST.]
Úprava nastavení
Vzdialenosť zadného reproduktora
1,00 m až 10,00 m (interval 0,1 m)c) 3,00 m
na priestorový zvuka)
3,3 až 32,9 palca (interval 1 palec) 9’10”
[SB DIST.]
Vzdialenosť ľavého zadného
reproduktora na priestorový zvuka)
[SBL DIST.]
Vzdialenosť pravého zadného
reproduktora na priestorový zvuka)
[SBR DIST.]
Vzdialenosť ľavého predného
horného reproduktoraa)
[LH DIST.]
Vzdialenosť pravého predného
horného reproduktoraa)
[RH DIST.]
Vzdialenosť basového
reproduktoraa)
[SW DIST.]
Jednotka vzdialenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
pokračovanie
73SK
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Medzná frekvencia predných
reproduktorove)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia stredového
reproduktorae)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia reproduktorov CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
na priestorový zvuke)
(interval 10 Hz)
[SUR CRS.]
CRS. 120 Hz
Medzná frekvencia predných
horných reproduktorove)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(interval 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Nastavenia
priestorového
zvuku
[<SURR>]
Úroveň efektuf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO THEATER
Nastavenia
ekvalizéra
[<EQ>]
Úroveň nízkych tónov predných
reproduktorov
[BASS]
BASS –10 dB až BASS +10 dB
(interval 1 dB)
BASS 0 dB
Úroveň vysokých tónov predných
reproduktorov
[TREBLE]
TRE –10 dB až TRE +10 dB
(interval 1 dB)
TRE 0 dB
Nastavenia
ladenia
[<TUNER>]
Režim príjmu staníc v pásme FM
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Zadanie názvov uložených staníc
[NAME IN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Zadávanie názvov uložených
staníc (Name Input) (str. 51).
Nastavenia
zvukov
[<AUDIO>]
Synchronizácia zvuku s obrazovým SYNC ON, SYNC OFF
výstupom
[A/V SYNC]
SYNC OFF
Výber jazyka pri digitálnom
vysielaní
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Priradenie digitálnych zvukových
vstupov
[A. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (Input Assign)
(str. 62).
Nočný režim
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Priradenie obrazových vstupov
[V. ASSIGN]
Podrobné informácie nájdete
v časti Reprodukcia zvuku a obrazu
z iných vstupov (Input Assign)
(str. 62).
Nastavenia
obrazu
[<VIDEO>]
74SK
NIGHT.OFF
Ponuka
[Displej]
Parametre
[Displej]
Nastavenia
Predvolené
nastavenie
Nastavenia
HDMI
[<HDMI>]
Ovládanie pripojenia HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Prechod
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Výstup zvuku
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Nastavenia
systému
[<SYSTEM>]
Režim automatického prepnutia do STBY ON, STBY OFF
pohotovostného režimu
[AUTO.STBY]
Zadanie názvov vstupov
[NAME IN]
STBY ON
Podrobné informácie nájdete
v časti Zadanie názvu vstupu
(Name Input) (str. 42).
a)
V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo nastavenia
dostupné.
b)xxx predstavuje kanál reproduktora (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c)
Vzdialenosť môžete nastavovať v intervaloch 0,01 m až po vykonaní automatickej kalibrácie a uložení
výsledku merania.
d)Možnosť FEET je k dispozícii iba v modeloch pre USA a Kanadu.
e)
Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL.
f) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S.
Úprava nastavení
75SK
Zobrazenie informácií na displeji
Na displeji sa zobrazujú rôzne informácie
o stave prijímača, napríklad zvukové pole.
1 Vyberte vstup, pre ktorý chcete
skontrolovať informácie.
2 Stlačte tlačidlo AMP a potom opakovane
stláčajte tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tlačidla DISPLAY sa na displeji
budú cyklicky striedať nasledujúce údaje.
Indexový názov vstupu* t Vybratý
vstup t Aktuálne použité zvukové pole
t Úroveň hlasitosti t Informácie
o toku**
Používanie diaľkového ovládača
Opätovné priradenie tlačidla
vstupu
Predvolené nastavenia tlačidiel vstupu môžete
zmeniť tak, aby vyhovovali zariadeniam
v systéme. Ak napríklad pripojíte prehrávač
diskov Blu-ray Disc ku konektoru SAT/CATV
na prijímači, tlačidlo SAT/CATV na tomto
diaľkovom ovládači môžete nastaviť na
ovládanie prehrávača diskov Blu-ray Disc.
Poznámka
Pri počúvaní rozhlasových staníc FM
a AM
Názov uloženej stanice* t Frekvencia
t Aktuálne použité zvukové pole
t Úroveň hlasitosti
Pri príjme vysielania služieb RDS
(iba modely pre Európu, Austráliu
a Taiwan)
Názov naprogramovanej služby alebo
uloženej stanice* t Frekvencia, pásmo
a číslo predvoľby t Aktuálne použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový názov sa zobrazí len vtedy, ak ste
príslušný vstup alebo uloženú stanicu
pomenovali.
Indexový názov sa nezobrazí, ak ste do názvu
zadali len medzery alebo ak je názov totožný
s názvom vstupu.
** Informácie o toku sa nemusia zobraziť.
Nemôžete znovu priradiť tlačidlá vstupu TV,
TUNER ani USB.
AV ?/1
Číselné
tlačidlá
1
Tip
Kým sa na displeji zobrazuje text GUI MODE,
nemôžete meniť zobrazenie. Opakovaným
stláčaním tlačidla GUI MODE vyberte položku
GUI OFF.
76SK
Stlačte a podržte tlačidlo vstupu,
pre ktoré chcete zmeniť
priradenie, a zároveň stlačte
a podržte tlačidlo AV ?/1.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo
SAT/CATV a stlačte a podržte
tlačidlo AV ?/1.
Poznámka
Pri niektorých jazykoch sa nemusia zobraziť znaky
alebo interpunkčné znamienka.
Tlačidlá
vstupu
2
Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1
a uvoľnite tlačidlo vstupu.
Príklad: Podržte stlačené tlačidlo AV ?/1
a uvoľnite tlačidlo SAT/CATV.
3
Podľa informácií v nasledujúcej
tabuľke stlačte príslušné tlačidlo
pre požadovanú kategóriu
a potom uvoľnite tlačidlo AV ?/1.
Obnovenie tlačidiel vstupu
INPUT/
?/1
Príklad: Stlačte tlačidlo 1 a potom
uvoľnite tlačidlo AV ?/1.
Teraz môžete pomocou tlačidla SAT/
CATV ovládať prehrávač diskov
Blu-ray Disc.
Kategórie
Stlačte
tlačidlo
Prehrávač diskov Blu-ray Disc 1
(režim príkazov BD1)a)
Rekordér diskov Blu-ray Disc
(režim príkazov BD3)a)
2
Prehrávač diskov DVD
(režim príkazov DVD1)
3
Rekordér diskov DVD
(režim príkazov DVD3)b)
4
Videorekordér (režim
príkazov VTR3)c)
5
Prehrávač diskov CD
6
DSS (digitálny satelitný
prijímač)d)/digitálny satelitný
prijímač pre Európue)
7
MASTER
VOL –/
2–
1
Podržte stlačené tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 –, stlačte tlačidlo
?/1 a INPUT alebo
.
2
Uvoľnite všetky tlačidlá.
Obnovia sa predvolené nastavenia
tlačidiel vstupu.
a)
Používanie diaľkového ovládača
Podrobné informácie o nastavení BD1 alebo
BD3 nájdete v návode na použitie dodanom
s prehrávačom diskov Blu-ray Disc alebo
rekordérom diskov Blu-ray Disc.
b)Rekordéry diskov DVD značky Sony sa
ovládajú pomocou nastavenia DVD1 alebo
DVD3. Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s rekordérmi diskov DVD.
c)
Videorekordéry značky Sony sa ovládajú
pomocou nastavenia VTR 3, ktoré sa zhoduje
s nastavením VHS.
d)
Iba modely pre USA, Kanadu a Mexiko.
e)Ostatné modely.
77SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo kvapaliny do zariadenia odpojte
prijímač od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Pred používaním prijímača skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane prijímača.
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je odpojené
od zdroja napájania (elektrickej siete), kým
je pripojené k nástennej elektrickej zásuvke.
• Ak nebudete prijímač dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• (Iba modely pre USA a Kanadu)
Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky možno zasunúť len
jedným spôsobom. Ak zástrčku nemožno
do zásuvky zasunúť úplne, obráťte sa na
predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa prijímač počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
prijímač pri zvýšenej hlasitosti, jeho vrchná,
spodná a bočné steny sa značne zahrejú.
Nedotýkajte sa povrchu prijímača,
aby ste sa nepopálili.
78SK
• Prijímač položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na povrch prijímača neklaďte nič, čo by
mohlo zakryť ventilačné otvory a spôsobiť
poruchu prijímača.
• Prijímač neumiestňujte do blízkosti iných
zariadení, napríklad televízora,
videorekordéra alebo kazetového
prehrávača. (Ak sa prijímač používa
v kombinácii s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom a je umiestnený príliš
blízko týchto zariadení, môže vznikať šum
a zhoršiť sa kvalita obrazu. Tieto javy sú
pravdepodobnejšie v prípade, že používate
internú anténu. Preto odporúčame používať
externú anténu.)
• Pri umiestňovaní prijímača na špeciálne
upravené povrchy (voskované, olejované,
leštené atď.) buďte opatrní, pretože môže
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
prijímač a odpojte ho od elektrickej siete.
Čistenie
Povrch prijímača, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa prijímača, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prijímača vyskytne
ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony. Ak servisný
personál vymení počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Napájanie
Prijímač sa automaticky vypína.
• Položka Auto Standby je nastavená na
hodnotu ON (str. 70).
• Funkcia časovača spánku (str. 15) je
zapnutá.
Obraz
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
neprenáša sa z televízora obraz.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa obraz prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate
iné zariadenie, spustite prehrávanie
z tohto zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 69).
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie
pripojené správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 41).
• Obrazové vstupné signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
a COMPONENT VIDEO IN nemožno
nahrávať.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť
nahrávať z týchto zdrojov.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
ponuka grafického používateľského
rozhrania.
• Opakovaným stláčaním tlačidla GUI
MODE vyberte položku GUI ON. Ak sa na
televíznej obrazovke ponuka grafického
používateľského rozhrania naďalej
nezobrazuje, stlačte tlačidlo MENU.
• Skontrolujte, či je televízor pripojený
správne.
pokračovanie
79SK
Ďalšie informácie
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
žiaden obraz.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
vhodný vstup.
• Nastavte televízor na vhodný
vstupný režim.
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Správne priraďte vstup pre zložkový obraz.
• Ak pomocou prijímača konvertujete
vstupný signál, vstupný signál by mal byť
rovnaký ako funkcia vstupu (str. 30).
• Skontrolujte, či sú káble správne a na
doraz pripojené k zariadeniu.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť toto zariadenie
nastaviť. Pozrite si návody na použitie
dodané s jednotlivými zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p,
Deep Color (Deep Colour) alebo
pri prenose trojrozmerného obrazu,
používajte kábel High Speed HDMI.
Na televíznej obrazovke sa nezobrazuje
trojrozmerný obraz.
• V závislosti od televízora alebo
obrazového zariadenia sa trojrozmerný
obraz nemusí zobrazovať.
Zvuk
Bez ohľadu na vybraté zariadenie
nepočuť žiaden zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble zasunuté do vstupných a výstupných
konektorov pre príslušné konektory na
prijímači, reproduktoroch a zariadení.
• Skontrolujte, či je zapnutý prijímač aj
všetky zariadenia.
• Skontrolujte, či ovládací prvok MASTER
VOLUME nie je nastavený na hodnotu
VOL MIN.
• Skontrolujte, či položka SPEAKERS nie je
nastavená na hodnotu SPK OFF (str. 9).
• Skontrolujte, či k prijímaču nie sú
pripojené slúchadlá.
• Stlačením tlačidla MUTING alebo
na diaľkovom ovládači zrušte funkciu
stlmenia zvuku.
• Skúste požadované zariadenie vybrať
stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom
ovládači alebo otočením gombíka INPUT
SELECTOR na prijímači (str. 41).
• Ak chcete počúvať zvuk z reproduktora
televízora, v ponuke HDMI Settings
nastavte položku Audio Out na hodnotu
TV+AMP (str. 70). Ak nemôžete
prehrávať zdroj multikanálového zvuku,
nastavte ju na hodnotu AMP. Zvuk sa však
nebude prenášať prostredníctvom
reproduktora televízora.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie,
počtu kanálov alebo zvukového
formátu zvukových výstupných
signálov z prehrávacieho zariadenia
môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
Počuť šum alebo hluk.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené na doraz.
• Skontrolujte, či sú prepojovacie káble
umiestnené ďalej od transformátora alebo
motora a vo vzdialenosti najmenej 3 metre
od televízneho prijímača alebo žiarivky.
80SK
• Premiestnite zvukové zariadenia ďalej
od televízora.
• Zástrčky a konektory sú znečistené.
Vyčistite ich handričkou mierne
navlhčenou v liehu.
Z konkrétnych reproduktorov nepočuť
žiaden zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk.
• Pripojením slúchadiel ku konektoru
PHONES overte, či v nich počuť zvuk.
Ak v slúchadlách počuť len jeden kanál,
zariadenie pravdepodobne nie je
pripojené k prijímaču správne.
Skontrolujte, či sú všetky káble úplne
zasunuté do konektorov na prijímači
aj zariadení.
Ak v slúchadlách počuť obidva kanály,
predný reproduktor pravdepodobne
nie je pripojený k prijímaču správne.
Skontrolujte pripojenie predného
reproduktora, z ktorého nepočuť zvuk.
• Skontrolujte, či ste pripojili konektor L
aj R analógového zariadenia. Analógové
zariadenia vyžadujú pripojenie obidvoch
konektorov. Použite zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky).
• Nastavte hlasitosť reproduktorov (str. 65).
• Skontrolujte, či sú stredové reproduktory
a reproduktory na priestorový zvuk
nastavené na hodnotu Small alebo Large.
• Pomocou ponuky Auto Calibration alebo
položky SP Pattern v ponuke Speaker
Settings skontrolujte, či sú nastavenia
reproduktorov vhodné pre dané
usporiadanie reproduktorov. Potom
pomocou položky Test Tone v ponuke
Speaker Settings skontrolujte, či sa zvuk
prehráva z jednotlivých reproduktorov
správne.
• Niektoré disky neobsahujú informácie
o formáte Dolby Digital Surround EX.
• Skontrolujte, či je basový reproduktor
pripojený správne a na doraz.
• Skontrolujte, či ste zapli basový
reproduktor.
• V závislosti od vybratého zvukového
poľa sa z basového reproduktora
nemusí prehrávať žiaden zvuk.
• Keď sú všetky reproduktory nastavené na
hodnotu Large a vybratá je položka NEO6
CIN alebo NEO6 MUS, z basového
reproduktora sa neprehráva žiaden zvuk.
pokračovanie
81SK
Ďalšie informácie
Z konkrétneho zariadenia nepočuť
žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektorom zvukového
vstupu pre toto zariadenie.
• Skontrolujte, či sú káble používané na
pripojenie úplne zasunuté do konektorov
na prijímači aj zariadení.
• Skontrolujte položku INPUT MODE
(str. 62).
• Skontrolujte, či je zariadenie správne
pripojené ku konektoru HDMI pre
toto zariadenie.
• Po pripojení ku konektoru HDMI
nemôžete počúvať disky Super Audio CD.
• V závislosti od prehrávacieho zariadenia
možno budete musieť vybrať nastavenie
HDMI príslušného zariadenia. Pozrite si
návody na použitie dodané s jednotlivými
zariadeniami.
• Pri sledovaní obrazu alebo počúvaní
zvukov, najmä pri formáte 1080p, Deep
Color (Deep Colour) alebo pri prenose
trojrozmerného obrazu, používajte kábel
High Speed HDMI.
• Zvuk sa nemusí reprodukovať z prijímača,
kým sa na televíznej obrazovke zobrazuje
grafické používateľské rozhranie.
Stlačením tlačidla GUI MODE
vyberte položku GUI OFF.
• Zvukové signály (formát, vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením. Ak je obraz
nekvalitný alebo sa zo zariadenia
pripojeného pomocou kábla HDMI
nereprodukuje zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI TV OUT
môže byť skreslený alebo sa nemusí
reprodukovať. V takom prípade
skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
• Ak chcete reprodukovať zvuk s vysokým
údajovým tokom (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), nastavte obrazové
rozlíšenie prehrávacieho zariadenia
na viac než 720p alebo 1080i.
• Skôr než budete môcť reprodukovať
multikanálový signál Linear PCM,
pravdepodobne budete musieť nastaviť
obrazové rozlíšenie prehrávacieho
zariadenia. Pozrite si návody na použitie
prehrávacích zariadení.
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný
s funkciou ovládania hlasitosti systému.
• Ak televízor nepodporuje funkciu
ovládania hlasitosti systému, položku
Audio Out v ponuke HDMI Settings
nastavte na hodnotu
– TV+AMP, ak chcete počúvať zvuk
z reproduktora televízora aj prijímača,
– AMP, ak chcete počúvať zvuk
z prijímača.
• Ak pripojíte prijímač k obrazovému
zariadeniu (projektoru atď.), nemusí
sa z prijímača prenášať zvuk. V takom
prípade nastavte položku Audio Out
v ponuke HDMI Settings na hodnotu
AMP (str. 70).
• Ak nepočujete zvuk zariadenia
pripojeného k prijímaču, kým je
v prijímači vybratý televízny vstup:
– Ak chcete sledovať program zo
zariadenia pripojeného k prijímaču
prostredníctvom konektora HDMI,
zmeňte vstup v prijímači na HDMI.
– Ak chcete sledovať televízne vysielanie,
zmeňte televízny kanál.
– Ak sledujete program zo zariadenia
pripojeného k televízoru, vyberte
správne zariadenie alebo požadovaný
vstup. Informácie o tejto operácii
nájdete v návode na použitie televízora.
• Skontrolujte, či sa položka A. DIRECT
nepoužíva.
• Počas používania funkcie ovládania
pripojenia HDMI nemožno pripojené
zariadenia ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
– V závislosti od pripojených zariadení
a televízora možno budete musieť
zariadenia a televízor nastaviť. Pozrite
si návody na použitie dodané
s jednotlivými zariadeniami
a televízorom.
– Zmeňte vstup prijímača na vstup HDMI
pripojený k zariadeniu.
• Skontrolujte, či konektor vybratého
digitálneho zvukového vstupu nie je
priradený k iným vstupom (str. 62).
Ľavý a pravý kanál sú nevyvážené alebo
zamenené.
• Skontrolujte, či sú reproduktory
a zariadenia pripojené správne a na doraz.
• Pomocou ponuky Speaker Settings
nastavte parametre hlasitosti zvuku.
Nereprodukuje sa multikanálový zvuk
Dolby Digital alebo DTS.
• Skontrolujte, či je prehrávaný disk DVD
atď. nahratý vo formáte Dolby Digital
alebo DTS.
• Po pripojení prehrávača diskov DVD atď.
k vstupným digitálnym konektorom
prijímača skontrolujte, či je k dispozícii
nastavenie výstupu digitálneho zvuku
pripojeného zariadenia.
• V ponuke HDMI Settings nastavte
položku Audio Out na hodnotu AMP
(str. 70).
• Zvuk s vysokým údajovým tokom
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD)
a multikanálový signál Linear PCM
môžete reprodukovať iba s pripojením
HDMI.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
• Skontrolujte, či ste vybrali zvukové pole
pre film alebo hudbu (str. 53).
82SK
• Zvukové polia nefungujú pri príjme
signálu DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio alebo Dolby
TrueHD so vzorkovacou frekvenciou
vyššou než 48 kHz.
Nemožno nahrávať.
• Skontrolujte, či je zariadenie
pripojené správne.
• Pomocou tlačidiel vstupu vyberte
príslušné zdrojové zariadenie (str. 41).
• Vstupné zvukové signály prenášané
prostredníctvom konektorov HDMI IN
a DIGITAL IN nemožno zaznamenať.
• Zdroje obsahujú technológiu ochrany
autorských práv, ktorá zabraňuje
nahrávaniu. V takom prípade
pravdepodobne nebudete môcť nahrávať
z týchto zdrojov.
Z reproduktorov neznie testovací tón
• Reproduktorové káble pravdepodobne nie
sú pripojené na doraz. Skontrolujte, či sú
pripojené na doraz a či ich nemožno
odpojiť miernym potiahnutím.
• V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat.
Testovací tón znie z iného reproduktora
než z reproduktora zobrazeného na
televíznej obrazovke
• Nastavenie šablóny pre reproduktory je
nesprávne. Skontrolujte, či sa pripojenia
reproduktorov zhodujú so šablónou
pre reproduktory.
Keď je prijímač v pohotovostnom režime,
z televízora sa neprenáša zvuk.
• Po prepnutí prijímača do pohotovostného
režimu sa zvuk prenáša z posledného
zariadenia HDMI vybratého pred
vypnutím prijímača. Ak používate
iné zariadenie, spustite prehrávanie
z tohto zariadenia a vykonajte operáciu
prehrávania jedným dotykom alebo
zapnite prijímač a vyberte zariadenie
HDMI, ktoré chcete používať.
• Ak k prijímaču pripájate zariadenie
nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync,
skontrolujte, či je položka Pass Through
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON (str. 69).
Ladič rozhlasových staníc
Príjem FM je nekvalitný.
• Prijímač a externé antény FM prepojte
pomocou 75-ohmového koaxiálneho
kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa
obrázka nižšie.
Externá anténa FM
Prijímač
Nefunguje služba RDS.*
• Skontrolujte, či ste naladili stanicu
FM RDS.
• Vyberte stanicu FM s kvalitnejším
signálom.
• Naladená stanica nevysiela signál služby
RDS alebo je signál slabý.
* Iba modely pre Európu, Austráliu a Taiwan.
iPod alebo iPhone
Zvuk je skreslený.
• Opakovane stláčajte tlačidlo MASTER
VOL – alebo 2 – na diaľkovom ovládači.
• Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone
nastavte na hodnotu Off alebo Flat.
Zo zariadenia iPod alebo iPhone nepočuť
žiaden zvuk.
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
nabiť.
• Skontrolujte, či je prijímač zapnutý.
• Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo
iPhone pripojené na doraz.
Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno
ovládať.
• Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt
zariadenia iPod alebo iPhone.
• V závislosti od obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone môže chvíľu trvať, kým sa
spustí prehrávanie.
• Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone
a potom ho znova pripojte.
• Používate nepodporované zariadenie
iPod alebo iPhone. Typy podporovaných
zariadení nájdete v časti Kompatibilné
modely zariadenia iPod alebo iPhone
(str. 43).
Nemení sa hlasitosť zvonenia zariadenia
iPhone.
• Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou
ovládacích prvkov na zariadení iPhone.
pokračovanie
83SK
Ďalšie informácie
Nemožno naladiť rozhlasové stanice.
• Skontrolujte, či sú antény pripojené
na doraz. Nastavte antény a v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc
príliš slabý. Použite priame ladenie.
• Skontrolujte, či ste správne nastavili krok
ladenia (pri priamom ladení staníc
v pásme AM) (str. 50).
• V pamäti nie sú uložené žiadne stanice
alebo sa vymazali (ak rádio ladíte
vyhľadávaním uložených staníc).
Uložte stanice (str. 51).
• Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY na diaľkovom
ovládači zobrazte na displeji frekvenciu.
Nezobrazujú sa požadované informácie
služby RDS.*
• Služba môže byť dočasne mimo
prevádzky. Obráťte sa na pracovníkov
rozhlasovej stanice a zistite, či naozaj
poskytujú požadovanú službu.
Zariadenie USB
Používate podporované zariadenie USB?
• Po pripojení nepodporovaného zariadenia
USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce
problémy. Typy podporovaných zariadení
nájdete v časti Kompatibilné zariadenia
USB (str. 46).
– Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
– V prijímači sa nezobrazia názvy
súborov ani priečinkov.
– Nemožno prehrávať.
– Zvuk je trhaný.
– Počuť šum.
– Počuť skreslený zvuk.
Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať
už samotné hudobné údaje.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
• Vypnite prijímač a odpojte zariadenie
USB. Znova zapnite prijímač a opätovne
pripojte zariadenie USB.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 46).
• Zariadenie USB nefunguje správne.
Informácie o riešení tohto problému
nájdete v návode na použitie
zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
• Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom zapnite prijímač.
• Pripojte podporované zariadenie USB
(str. 46).
• Stlačením tlačidla N spustite
prehrávanie.
Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu
(USB).
• Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte
zariadenie USB správnym spôsobom.
84SK
Chybné zobrazenie.
• Údaje uložené v zariadení USB môžu byť
poškodené.
• Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce
znakové kódy:
– Veľké písmená (A až Z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (= < > * + , – . / [ \ ] _ )
Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne.
Zobrazenie textu Reading alebo
spustenie prehrávania trvá dlho.
• Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich
prípadoch.
– V zariadení USB je uložených veľa
priečinkov alebo súborov.
– Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
– Pamäťová kapacita je nadmerne veľká.
– Interná pamäť je fragmentovaná.
Odporúčame dodržať tieto pokyny.
– Celkový počet priečinkov v zariadení
USB: najviac 100 (vrátane priečinka
ROOT)
– Celkový počet súborov v priečinku:
najviac 100
Nemožno prehrať zvukový súbor.
• Nemožno prehrávať súbory MP3 vo
formáte MP3 PRO.
• Zvukový súbor pozostáva z viacerých stôp.
• Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
• Nemožno prehrávať súbory WMA vo
formáte Windows Media Audio Lossless
a Professional.
• Nepodporuje sa zariadenie USB
naformátované pomocou iných systémov
súborov než FAT16 alebo FAT32.*
• Ak používate zariadenie USB rozdelené
na oblasti, prehrávať možno len zvukové
súbory uložené v prvej oblasti.
• Prehrávanie je možné až po ôsmu úroveň
(vrátane priečinka ROOT).
• Priečinkov je viac než 100 (vrátane
priečinka ROOT).
• V priečinku je viac než 100 súborov.
• Nemožno prehrávať súbory, ktoré sú
šifrované, chránené heslom atď.
* Prijímač podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia
podporovať obidva systémy FAT.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie jednotlivých zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
BRAVIA Sync (Ovládanie pripojenia
HDMI)
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Diaľkový ovládač smerujte na snímač
diaľkového ovládača na prijímači (str. 9).
• Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a prijímačom.
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité,
vymeňte ich za nové.
• Na diaľkovom ovládači vyberte
správny vstup.
Chybové hlásenia
V prípade poruchy sa na displeji zobrazí
hlásenie. Podľa tohto hlásenia môžete
skontrolovať stav systému. Ak niektorý
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
PROTECT
Reproduktory sú zaťažené nepovoleným
prúdovým zaťažením alebo prijímač je
zakrytý a ventilačné otvory sú zablokované.
Prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Odstráňte predmet
zakrývajúci vrchný panel prijímača,
skontrolujte pripojenie reproduktorov
a znova zapnite prijímač.
USB FAIL
Zistil sa nadprúd z portu
(USB).
Tento prijímač sa po niekoľkých sekundách
automaticky vypne. Skontrolujte zariadenie
iPod, iPhone alebo USB, odpojte ho a znova
zapnite napájanie.
Ďalšie hlásenia nájdete v častiach Zoznam
hlásení po meraní automatickej kalibrácie
(str. 38), Zoznam hlásení pre zariadenie iPod
alebo iPhone (str. 45) a Zoznam hlásení pre
zariadenie USB (str. 48).
pokračovanie
85SK
Ďalšie informácie
Nie je k dispozícii funkcia ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte pripojenie HDMI (str. 24).
• Skontrolujte, či je položka Ctrl for HDMI
v ponuke HDMI Settings nastavená na
hodnotu ON.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou ovládania
pripojenia HDMI.
• Skontrolujte nastavenia ovládania
pripojenia HDMI v pripojenom zariadení.
Pozrite si návod na použitie pripojeného
zariadenia.
• Po odpojení kábla HDMI alebo zmene
pripojenia zopakujte postupy uvedené
v časti Príprava na funkciu BRAVIA Sync
(str. 58).
• Ak je položka Ctrl for HDMI nastavená
na hodnotu OFF, funkcia BRAVIA Sync
nepracuje správne, ani keď zariadenie
pripojíte ku konektoru HDMI IN.
• Typy a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie BRAVIA Sync,
sú obmedzené štandardom HDMI CEC
nasledujúcim spôsobom.
– Nahrávacie zariadenia (rekordér diskov
Blu-ray Disc, DVD atď.): maximálne
tri zariadenia
– Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne tri zariadenia
– Zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne
štyri zariadenia
– Prijímač AV (zvukový systém):
maximálne jedno zariadenie
Diaľkový ovládač
Vymazanie pamäte
Časti s informáciami
Ak chcete vymazať
Pozrite
Všetky uložené nastavenia
str. 33
Upravené zvukové polia
str. 57
pokračovanie
86SK
2)
Technické údaje
ZVUKOVÝ VÝKON
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ SKRESLENIE:
(Iba model pre USA)
V rozsahu výkonov od 250 mW po menovitý
výkon vo frekvenčnom rozsahu 20 až
20 000 Hz so zaťažením obidvoch kanálov
8 ohmov pri minimálnom výkone 95 W RMS
(efektívnom) na kanál je celkové harmonické
skreslenie (THD) menšie než 0,09 %.
Zosilňovač
Model pre USA1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
1) Merané v nasledujúcich podmienkach:
Oblasť
Požiadavky na napájanie
USA, Kanada, Taiwan Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Mexiko
Striedavé napätie 127 V,
60 Hz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 Hz
Frekvenčný rozsah
Analógový
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým poľom
a ekvalizérom)
Vstup
Analógový
Citlivosť: 500 mV/
50 kiloohmov
Odstup signál – šum3):
96 dB
(A, 500 mV4))
Digitálny (koaxiálny)
Impedancia: 75 ohmov
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitálny (optický)
Odstup signál – šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analógový)
AUDIO OUT
Napätie: 500 mV/
1 kiloohm
SUBWOOFER
Napätie: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovne nárastu
±6 dB, krok 1 dB
3)
INPUT SHORT (s vypnutým zvukovým poľom
a ekvalizérom).
4) Sieť so záťažou, úroveň vstupu.
Ladenie v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Konektory antény
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drôtová anténa FM
75 ohmov, asymetrické
Ladenie v pásme AM
Ladiaci rozsah
Oblasť
Krok ladenia
Krok 10 kHz Krok 9 kHz
USA, Kanada,
Mexiko
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Európa, Austrália,
Taiwan
–
531 kHz –
1 602 kHz
Anténa
Rámová anténa
pokračovanie
87SK
Ďalšie informácie
Modely pre Kanadu, Európu, Mexiko,
Austráliu a Taiwan1)
Minimálny efektívny výstupný výkon
(8 ohmov, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupný výkon v stereofónnom režime
(8 ohmov, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupný výkon v režime priestorového zvuku2)
(8 ohmov, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
Referenčný výstupný výkon pre tieto
reproduktory: predné, zadné na priestorový zvuk,
predné horné, stredový a reproduktor na
priestorový zvuk. V závislosti od nastavení
zvukového poľa a zdroja sa nemusí prehrávať
žiaden zvuk.
Obraz
Vstupy a výstupy
Obraz:
1 Vš-š, 75 ohmov
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmov
PB: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
PR: 0,7 Vš-š, 75 ohmov
80 MHz, prechod HD
iPod alebo iPhone
Maximálne jednosmerný prúd 1,0 A, 5 V
USB
Podporovaná bitová rýchlosť*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s,
premenlivá bitová rýchlosť
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
* Nemožno zaručiť
kompatibilitu so
všetkými softvérovými
programami na
kódovanie alebo zápis,
nahrávacími
zariadeniami
a záznamovými
médiami.
Prenosová rýchlosť Plná rýchlosť
Podporované zariadenie USB
Trieda veľkokapacitných
zariadení
Maximálny prúd
500 mA
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Oblasť
Požiadavky na napájanie
USA, Kanada, Taiwan Striedavé napätie 120 V,
60 Hz
Mexiko
Striedavé napätie 127 V,
60 Hz
Európa, Austrália
Striedavé napätie 230 V,
50 alebo 60 Hz
88SK
Príkon
240 W
Príkon (v pohotovostnom režime)
0,3 W (po nastavení
položky Ctrl for HDMI
na hodnotu OFF)
Približné rozmery (šírka/výška/hĺbka)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm
vrátane prečnievajúcich
častí a ovládacích prvkov
Približná hmotnosť
Model pre Európu 8,2 kg
Ostatné modely 8,3 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Na niektorých plošných spojoch nie sú
použité samozhasínajúce halogenidové
prísady.
Register
Čísla
H
O
2-kanálový zvuk 53
5.1-kanálový zvuk 19
7.1-kanálový zvuk 19
HDMI Settings 69, 75
Hlásenie
Automatická
kalibrácia 38
Chyba 85
iPod alebo iPhone 45
USB 48
Obnovenie nastavení 33
Ovládanie hlasitosti
systému 60
Ovládanie pripojenia
HDMI 69, 75
A
A/V Sync 68, 74
Advanced Auto Volume 57
AM 49
Audio Out 70, 75
Audio Settings 68, 74
Auto Standby 70, 75
Automatické ladenie 50
I
Input Assign 62
INPUT MODE 62
iPod alebo iPhone 43, 83
B
J
BRAVIA Sync
príprava 58
Jednotka vzdialenosti 67, 73
D
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 34
Diaľkový ovládač 13, 76
Displej 10
Dolby Digital EX 56
Dual Mono 69, 74
E
K
Kompresia dynamického
rozsahu 67, 72
Konverzia 30
L
Ladič rozhlasových staníc 49
LFE (nízkofrekvenčný
efekt) 10
EQ Settings 68, 74
M
F
Manual Setup 65
Medzná frekvencia 67, 74
FM 49
Grafické používateľské
rozhranie (GUI) 39
N
Nahrávanie 49
Nastavenia automatickej
kalibrácie 72
Nastavenia hlasitosti 72
Nastavenia ladenia 74
Názov vstupu 42, 51
Nízke tóny 68, 74
Nočný režim 69
Pass Through 69, 75
PlayStation 3 28
Ponuka 64, 72
Ponuka možností 40
Ponuka Settings 64
Prehrávač diskov Blu-ray
Disc 26
Prehrávač diskov CD 31
Prehrávač diskov Super
Audio CD 31
Prehrávanie jedným
dotykom 60
Priame ladenie 50
Prijímač káblovej
televízie 27
Pripojenie
antény 32
iPod alebo iPhone 28, 31
obrazové zariadenie 24
reproduktory 21
televízor 23
zariadenie USB 31
zvukové zariadenie 31
PROTECT 85
R
Rekordér diskov DVD 29
Režim A.F.D. 53
Režim filmov 53
Režim FM 50, 74
Režim hudby 54
pokračovanie
89SK
Ďalšie informácie
G
P
S
Satelitný prijímač 27
Speaker Settings 65, 73
Stlmenie zvuku 42
Surround Settings 67, 74
System Settings 70, 75
Š
Šablóna pre
reproduktory 33, 65, 73
Štandardná automatická
kalibrácia 72
T
Televízor 23
Testovací tón 67, 72
U
Uložené stanice 51
USB FAIL 85
Ú
Úroveň efektu 68
V
Videohra 29
Videokamera 29
videorekordér 29
Vlastná automatická
kalibrácia 72
Vstup 41
Vymazanie
diaľkový ovládač 77
pamäť 33
zvukové pole 57
Vypnutie systému 61
Vysoké tóny 68, 74
Výber scény 61
Z
Zariadenie USB 46
Zobrazenie informácií
na displeji 76
Zvukové pole 53
90SK
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising