Sony | STR-DE698 | Sony STR-DE698 Návod k obsluze

2-560-571-13(1)
FM Stereo
FM/AM receiver
Návod k obsluze
Záznam pro majitele
Model a výrobní čísla jsou uvedena na zadním panelu přístroje. Výrobní číslo si
poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla použijte, kdykoliv se budete
v souvislosti s tímto výrobkem obracet na svého prodejce Sony.
Číslo modelu
Výrobní číslo
STR-DE698
©2005 Sony Corporation
Tento symbol slouží jako
upozornění uživatele na existenci
neizolovaného "nebezpečného
napětí" uvnitř přístroje, které
může mít takovou velikost, jenž
může mít za následek úraz osob
elektrickým proudem.
Tento symbol slouží jako
upozornění uživatele na existenci
důležitých pokynů pro obsluhu
a údržbu (servis) v příručkách,
které tvoří příslušenství přístroje.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli možnému požáru nebo
nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
Abyste předešli možnému požáru, nezakrývejte
ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy,
atd. Nestavte na přístroj zapálené svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Nevyhazujte baterie do běžného
domovního odpadu, ale zlikvidujte
je správně jako chemický odpadní
materiál.
Likvidace starého
elektrického
a elektronického zařízení
(Platné v zemích Evropské
unie a v dalších evropských
zemích se systémy
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo
na jeho obalu indikuje, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je
třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným
negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. S žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Pro zákazníky v USA
VAROVÁNÍ
Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením,
kladeným na digitální zařízení Třídy B v souladu
s Částí 15 Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena
proto, aby byla poskytnuta přiměřená ochrana před
škodlivým rušením, jestliže je zařízení provozováno
v domácích podmínkách. Toto zařízení generuje,
používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí
a pokud není nainstalováno a používáno v souladu
s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou
interferenci rádiových komunikací. Není zde však
žádná záruka, že se toto vyzařování nevyskytne při
určité konkrétní instalaci. Pokud je toto zařízení
zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím
a opětovným zapnutím zařízení, je uživatel oprávněn
pro dosažení omezení rušení provést několik
následujících úprav:
– Změnit nasměrování nebo orientaci přijímací antény.
– Zvětšit vzdálenost mezi tímto přístrojem a rušeným
přijímačem.
– Zapojit toto zařízení do síťové zásuvky, zapojené do
jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený
přijímač.
– Obraťte se na svého prodejce nebo na zkušeného
servisního technika radiopřijímačů/televizorů, který
vám poskytne radu a pomoc.
UPOZORNĚNÍ
Mějte na paměti, že jakékoli změny nebo úpravy
přístroje, které nejsou výslovně uvedeny v tomto
návodu k obsluze, mohou zneplatnit vaše právo na
provoz tohoto zařízení.
Poznámky pro instalaci systému kabelové
televize (CATV):
Je třeba věnovat pozornost Části 820-40 směrnic NEC,
které obsahují postup pro správné uzemnění a zejména
specifikují, že uzemnění kabelu má být připojeno
k uzemňovacímu systému budovy, a to (podle
možnosti) co nejblíže bodu vstupu kabelu do budovy.
3CZ
Pro zákazníky v Kanadě
UPOZORNĚNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE
ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY
DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
Pro zákazníky v USA, Kanadě a Austrálii
ENERGY STAR® je obchodní známka
registrovaná v USA. Jako partner
programu ENERGY STAR® prohlašuje
společnost Sony, že tento výrobek
splňuje požadavky předpisů ENERGY
STAR® pro úsporu elektrické energie.
O tomto návodu
• Pokyny, uvedené v tomto návodu k obsluze platí pro
model STR-DE698. Ověřte si číslo svého modelu
(viz pravý dolní roh předního panelu). V tomto
návodu k obsluze je pro účely vyobrazení použit
model s kódem oblasti U, pokud není výslovně
uvedeno jinak.
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací
prvky na receiveru. Používat můžete také ovládací
prvky na přiloženém dálkovém ovladači, pokud mají
shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na
receiveru. Podrobnosti o používání dálkového
ovladače, viz stránky 50–58.
O kódech oblastí
Kód oblasti receiveru, který jste si zakoupili, je
uveden v dolní části zadního panelu (viz níže
uvedený obrázek).
ND BACK L
–
L
+
+
R
FRONT B
CENTER
EAKERS
NT A
–
L
–
OUND
+
L
AC OUTLET
2-XXX-XXX-XX AA
Kód oblasti
Jakékoli případné rozdílnosti v ovládání
(v závislosti na kódu oblasti), jsou v textu jasně
vyznačeny, například „Pouze modely s kódem
oblasti AA”.
Tento receiver disponuje systémy Dolby* Digital a Pro
Logic Surround a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého písmene
"D" jsou obchodními známkami společnosti Dolby
Laboratories.
** „DTS”, „DTS-ES”, „Neo:6” a „DTS 96/24” jsou
obchodními známkami společnosti Digital Theater
Systems, Inc.
Poznámka k dodávanému
dálkovému ovladači
Pro model RM-AAP001
Tlačítko 12 na dálkovém ovladači není
k dispozici pro ovládání receiveru.
4CZ
Obsah
Začínáme
1: Kontrola zapojení vašich komponentů9
1a: Zapojení komponentů
s digitálními výstupními audio
zdířkami.................................... 11
1b: Zapojení komponentů
s vícekanálovými výstupními
audio zdířkami.......................... 14
1c: Zapojení komponentů, které jsou
vybaveny pouze analogovými
audio zdířkami.......................... 16
2: Zapojení antén................................... 18
3: Připojení reprosoustav ...................... 19
4: Připojení síťového napájecího kabelu 21
5: Nastavení reprosoustav ..................... 22
6: Nastavení úrovní a vyvážení
reprosoustavy.................................. 26
— TEST TONE (testovací signál)
Ovládání zesilovače
Volba komponenty................................ 28
Poslech vícekanálového zvuku ............. 29
— MULTI CH IN
Poslech radiopřijímače FM/AM ........... 29
Automatické uložení stanic
v pásmu FM......................................30
— AUTOBETICAL
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby ........................................ 31
Používání systému RDS (Radio Data
SystemRDS) ................................... 32
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Změna zobrazení na displeji ................. 33
O indikacích na displeji ........................ 34
Vychutnání prostorového
zvuku
Při použití pouze předních
reprosoustav.................................... 36
Vychutnání zvuku s vyšší věrností ....... 36
— AUTO FORMAT DIRECT
Volba zvukového pole .......................... 38
Volba režimu dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu ..... 40
— SURR BACK DECODING
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
Přiřazení komponentního video vstupu 42
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Přepínání vstupního režimu audio pro
digitální komponenty...................... 42
— INPUT MODE
Přizpůsobení zvukových polí................ 43
Nastavení ekvalizéru............................. 44
Rozšířené možnosti nastavení .............. 45
Další možnosti ovládání
Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů .......................................... 47
Používání časového spínače
pro usínání ...................................... 48
Volba reproduktorového systému......... 48
Záznam ................................................. 49
Ovládání prostřednictvím
dálkového ovladače
RM-AAP001
Před použitím dálkového ovladače....... 50
Popis tlačítek na dálkovém ovladači .... 50
Volba povelového režimu dálkového
ovladače.......................................... 55
Programování dálkového ovladače....... 55
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění...................... 59
Řešení problémů ................................... 60
Technické údaje.................................... 63
Přehled umístění ovládacích tlačítek
a stránek s odkazy .......................... 66
Rejstřík.................................................. 67
5CZ
.
Průvodce snadným nastavením
Tento Průvodce snadným nastavením vysvětluje, jak zapojit DVD přehrávač, televizor, reprosoustavy
a subwoofer, abyste mohli vychutnat vícekanálový zvuk ze svého DVD přehrávače. Pro podrobné
informace - viz návod k obsluze, dodaný s receiverem.
Průvodce snadným nastavením pro systém reprosoustav
Viz obrázek dále, kde je uvedeno zapojení reprosoustav (A–H).
Zapojení reprosoustav můžete provést snadno, vyberete-li si některé
vzorové uspořádání reprosoustav.
Při této operaci používejte tlačítka na receiveru.
1
2
3
4
5
6
Vhodné vzorové uspořádání reprosoustav si zvolte na základě
vyobrazení na následující straně. Můžete použít blokové schéma
na další straně.
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí systému.
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN MENU pro volbu možnosti
„ SET UP ”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
nebo
pro volbu možnosti „EASY
SET”. Pokud se tato možnost neobjeví, zvolte možnost „NORM
SET” a otočte prvkem –/+ jog pro volbu možnosti „EASY SET”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
nebo
pro volbu možnosti
„SP. PAT. X –X”.
Otočte prvkem –/+ jog pro volbu vašeho vzorového uspořádání
reprosoustav a pak stiskněte tlačítko ENTER.
3
6
4, 5 4, 6
Jaké je uspořádání vašich reprosoustav?
Uspořádání reprosoustav závisí na tom, kolik reprosoustav vlastníte.
EProstorová (surround) reprosoustava (Levá)
FProstorová (surround) reprosoustava (Pravá)
GZadní prostorová (surround) reprosoustava (Levá)
HZadní prostorová (surround) reprosoustava (Pravá)
APřední reprosoustava (Levá)
BPřední reprosoustava (Pravá)
CStřední reprosoustava
DSubwoofer
7 reprosoustav
a subwoofer
C
B
A
Nastavte na
7-1
6 reprosoustav
a subwoofer
6-1
5 reprosoustav
a subwoofer
A
E
C
G
H
B
6CZ
5-1
Nastavte na
4-0
3 reprosoustavy
E
C
B
F
D
E
C
Nastavte na
G
B
3-0
A
B
2 reprosoustavy
F
A
Nastavte na
F
D
A
Nastavte na
B
4 reprosoustavy
F
D
E
Nastavte na
3-0
A
Viz vyobrazení, postupujte podle
(ano), pokud tyto
reprosoustavy vlastníte, nebo postupujte podle
(ne), pokud je
nemáte.
E
Ne
C
a
F
Střední
reprosoustava
Prostorové
(surround)
reprosoustavy
Ano
Ano
Ne
D
Ne
Nastavte na
2-0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
G nebo H Ne
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava
D
Ne
2-1
Nastavte na
4-0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
4-1
Ano
G
a
H
Zadní prostorové
(surround)
reprosoustavy
(Levá) (Pravá)
Ne
D
Ne
Nastavte na
5C0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
5C1
Ano
D
Ne
Nastavte na
6C0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
E
a
6C1
F
Prostorové
(surround)
reprosoustavy
Ne
D
Nastavte na
3-0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
Ano
G nebo H
Ne
3-1
Ne
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava
D
Ne
Nastavte na
5-0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
5-1
Ano
G
a
H
Zadní prostorové
(surround)
reprosoustavy
(Levá) (Pravá)
Ano
Ne
D
Ne
Nastavte na
6-0
Subwoofer
Nastavte na
Ano
6-1
D
Ne
Nastavte na
7-0
Subwoofer
Ano
Nastavte na
7-1
7CZ
Prostorová
Prostorová
(surround)
(surround)
reprosoustava reprosoustava
(pravá)
(levá)
DVD přehrávač
H
Televizor
G
Střední
reprosoustava
C
INPUT
VIDEO
COAXIAL
VIDEO
DIGITAL OUT
OUTPUT
Video kabel
Kabel
reprosoustavy
Video kabel
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
R SURROUND BACK L
L
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B-Y
MONITOR
+
Ð
Ð
+
Ð
+
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R-Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
R
FRONT B
CENTER
SPEAKERS
MONITOR
OUT
FRONT A
R
L
DVD
IN
Koaxiální kabel
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
+
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
R
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
Ð
Ð
+
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
R
SURROUND
SPEAKERS
L
Monofonní audio kabel
Kabel reprosoustavy
AUDIO
INPUT
8CZ
D
B
F
E
A
Subwoofer
Přední
reprosoustava
(pravá)
Prostorová
(surround)
reprosoustava
(pravá)
Prostorová
(surround)
reprosoustava
(levá)
Přední
reprosoustava
(levá)
Začínáme
Začínáme
1: Kontrola zapojení vašich komponentů
Kroky 1a až 1c, začínající na stránce strana 11, popisují, jak připojit vaše komponenty k tomuto
receiveru. Předtím, než začnete, se podívejte na níže uvedenou část „Připojitelné komponenty”, kde
jsou uvedeny stránky, popisující způsob připojení jednotlivých komponent.
Po připojení všech svých komponentů přistupte k části „2: Zapojení antén” (strana 18).
Připojitelné komponenty
Komponenta, která má být připojena
Stránka
DVD přehrávač
S digitálním audio výstupema)
11–12
S vícekanálovým audio výstupemb)
14–15
Pouze s analogovým audio výstupemc)
11–12
TV monitor
S komponentním video vstupemd)
Pouze s video vstupem S-video nebo kompozitním
video vstupem
12 nebo 15
17
Satelitní tuner
S digitálním audio výstupema)
11–12
Pouze s analogovým audio výstupemc)
11–12
Super Audio CD/CD přehrávač
S digitálním audio výstupema)
13
S vícekanálovým audio výstupemb)
14
Pouze s analogovým audio výstupemc)
16
MD/Kazetový deck
S digitálním audio výstupema)
Pouze s analogovým audio výstupemc)
13
16
Vícekanálový dekodér
14
Videorekordér, videokamera, videohry, atd.
17
a)
b)
c)
d)
Model se zdířkami DIGITAL OPTICAL OUTPUT nebo DIGITAL COAXIAL OUTPUT, atd.
Model se zdířkami MULTI CH OUTPUT, atd. Toto zapojení se používá pro výstup zvuku, dekódovaného
prostřednictvím vestavěného vícekanálového dekodéru komponentu přes tento receiver.
Model, vybavený pouze zdířkami AUDIO OUT L/R atd.
Model se vstupními zdířkami pro komponentní video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
9CZ
Požadované kabely
Vyobrazené zapojení na následujících stránkách předpokládá použití následujících doplňkových
propojovacích kabelů (A až H) (nejsou součástí příslušenství ).
A Audio kabel
Bílý (L)
Červený (R)
B Audio/video kabel
E Optický digitální kabel
F Koaxiální digitální kabel
Žlutý (video)
Bílý (Levý
kanál/audio)
Červený (Pravý
kanál/audio)
Černý
C Video kabel
Audio kabel A je možno rozdělit na dvojici
monofonních audio kabelůG.
Žlutý
D S-video kabel
G Monofonní audio kabel
Rada
H Komponentní video kabel
Zelený
Modrý
Červený
Poznámky
• Před zahájením jakéhokoliv zapojování vypněte všechny komponenty.
• Prověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli pískání a šumu.
• Při zapojování audio/video kabelu se ujistěte, že barevné označení kolíků příslušných konektorů odpovídá zdířkám
na komponentech: žlutý (video) do žluté; bílý (levý kanál, audio) do bílé; a červený (pravý kanál, audio) do
červené.
• Při zapojování optických digitálních kabelů zasuňte konektory přímo do zdířky, až slyšitelně zapadnou do správné
polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte.
10CZ
.
Připojení DVD přehrávače, TV monitoru nebo satelitního tuneru
Začínáme
1a: Zapojení komponentů s digitálními výstupními audio
zdířkami
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 10.
1 Připojte audio kabely do zdířek audio.
DVD přehrávač
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
F
A
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
E
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelitní tuner
Poznámka
Budete-li chtít rovněž poslouchat zvuk ze svého televizoru, zapojte výstupní zdířky audio svého televizoru ke
zdířkám VIDEO 2 AUDIO IN na receiveru. V takovém případě nezapojujte video výstup svého televizoru ke
zdířkám VIDEO 2 VIDEO IN na receiveru.
11CZ
2 Připojte video kabely do zdířek video.
Na následujícím obrázku je zobrazen způsob propojení televizoru nebo satelitního tuneru a DVD
přehrávače s výstupními zdířkami COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Zapojení
televizoru se vstupními zdířkami komponentní video umožňuje sledovat obraz vyšší kvality.
TV monitor
Satelitní tuner
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
C
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
MULTI CH IN
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
H
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
DVD přehrávač
Rady
• Budete-li chtít místo zdířek video používat zdířky S-video, musí být váš monitor rovněž zapojen prostřednictvím
zdířky S-video. Signály S-video jsou odděleny od signálů video a nebudou na zdířky video dodávány.
• U tohoto receiveru mohou být standardní video signály konvertovány na signály S-video a tyto konvertované video
signály mohou vystupovat pouze ze zdířky MONITOR S-VIDEO OUT.
12CZ
Zapojení MD/Tape decku nebo Super Audio CD/CD přehrávače
Začínáme
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 10.
MD/Tape deck
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
OUT
IN
R
E
OUT
A
l
l
l
A
IN
l
E
OUT
IN
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
E
F
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A
DIGITAL
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
OUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD/
CD přehrávač
Rada
Veškeré digitální audio zdířky jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Poznámky
• Není možno nahrávat analogové signály na komponenty, připojené ke zdířkám MD/TAPE OUT nebo VIDEO 1
AUDIO OUT, pokud máte provedeno pouze digitální zapojení. Podobně platí, že není možno nahrávat digitální
signály, pokud máte provedeno pouze analogové zapojení. Budete-li chtít nahrávat analogové signály, musíte
provést analogové zapojení. Budete-li chtít nahrávat digitální signály, musíte provést digitální zapojení.
• Zvuk nebude na výstupu, pokud přehráváte disk Super Audio CD na Super Audio CD přehrávači, který je připojen
ke zdířkám SA-CD/CD OPTICAL IN nebo SA-CD/CD COAXIAL IN na tomto receiveru. Zapojte přehrávač
k analogovým vstupním zdířkám (SA-CD/CD IN). Přečtěte si návod k obsluze, dodaný s vaším Super Audio CD
přehrávačem.
13CZ
1b: Zapojení komponentů s vícekanálovými výstupními
audio zdířkami
1 Připojte audio kabely do zdířek audio.
Pokud je váš DVD přehrávač nebo Super Audio CD přehrávač vybaven vícekanálovými výstupními
zdířkami, můžete jej zapojit ke zdířkám MULTI CH IN na tomto receiveru, abyste si mohli vychutnat
vícekanálový zvuk. Alternativně je možno vstupní zdířky vícekanálového signálu použít pro připojení
externího vícekanálového dekodéru.
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 10.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
COAXIAL
CENTER
IN
R
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
A A G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
DVD přehrávač,
Super Audio CD přehrávač,
Více kanálový dekodér, atd.
Rada
Toto zapojení rovněž umožňuje poslech software s vícekanálovým zvukem, zaznamenaným v jiných formátech než
Dolby Digital a DTS.
Poznámka
Pokud provedete připojení ke zdířkám MULTI CH IN, bude třeba, abyste nastavili úroveň reprosoustav
a subwooferu prostřednictvím ovládacích prvků na připojeném komponentu.
14CZ
2 Připojte video kabely do zdířek video.
DVD přehrávač
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
TV monitor
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
INPUT
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
C
Začínáme
Na následujícím obrázku je zobrazen způsob propojení DVD přehrávače s výstupními zdířkami
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Zapojení televizoru se vstupními zdířkami
komponentní video umožňuje sledovat obraz vyšší kvality.
D
Y
H
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
L
L
L
L
R
R
R
R
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
AUDIO
OUT
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
SUB
WOOFER
Rady
• Budete-li chtít místo zdířek video používat zdířky S-video, musí být váš monitor rovněž zapojen prostřednictvím
zdířky S-video. Signály S-video jsou odděleny od signálů video a nebudou na zdířky video dodávány.
• U tohoto receiveru mohou být standardní video signály konvertovány na signály S-video a tyto konvertované video
signály mohou vystupovat pouze ze zdířky MONITOR S-VIDEO OUT.
15CZ
1c: Zapojení komponentů, které jsou vybaveny pouze
analogovými audio zdířkami
Zapojení audio komponentů
Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 10.
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
L
L
L
S-VIDEO
IN
L
S-VIDEO
OUT
L
COAXIAL
AUDIO
OUT
CENTER
R
IN
OUT
R
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
OUTPUT
A
CD přehrávač,
MD/Tape deck, atd.
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
SUB
WOOFER
l
A
MULTI CH IN
A
OUT
A
R
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
l
IN
AUX SA-CD/CD
LINE
LINE
LINE
L
L
L
R
R
R
Super Audio CD/
CD přehrávač
MD/Tape deck
Poznámka
Pokud máte samostatný audio komponent (kromě PHONO), zapojte zdířky LINE OUT na CD přehrávači,
kazetovém decku nebo MD deck ke zdířkám AUX IN na receiveru, abyste mohli poslouchat stereofonní zdroje
v podobě prostorového (surround) zvuku.
16CZ
Zapojení video komponentů
Satelitní tuner
Začínáme
Pokud svůj televizor zapojíte ke zdířkám MONITOR, můžete sledovat video ze zvoleného vstupu
(strana 28). Podrobnosti, týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 10.
OUTPUT
VIDEO
OUT
TV monitor
AUDIO
OUT
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
R
B
C
D
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
L
L
OUT
B, E
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
L
OUT
AUDIO
OUT
L
Do zdířek VIDEO 3
IN/PORTABLE AV
IN (na předním
panelu)
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Videokamera
nebo videohra
Videorekordér
Rady
• Budete-li chtít místo zdířek video používat zdířky S-video, musí být váš monitor rovněž zapojen prostřednictvím
zdířky S-video. Signály S-video jsou odděleny od signálů video a nebudou na zdířky video dodávány.
• U tohoto receiveru mohou být standardní video signály konvertovány na signály S-video a tyto konvertované video
signály mohou vystupovat pouze ze zdířky MONITOR S-VIDEO OUT.
17CZ
2: Zapojení antén
Zapojte k receiveru dodanou smyčkovou anténu pro pásmu AM a drátovou anténu pro pásmo FM.
Smyčková anténa pro pásmo AM
(součást příslušenství)
Drátová anténa pro pásmo FM
(součást příslušenství)
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
OPTICAL
ASSIGNABLE
ANTENNA
VIDEO 2
IN
Y
MD/
TAPE
IN
PB/CB
/B–Y
MONITOR
AM
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R–Y
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
VIDEO IN
VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
DVD
IN
VIDEO 2
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
S-VIDEO
IN
SA-CD/
CD
IN
S-VIDEO
IN
S-VIDEO
OUT
L
L
L
L
L
R
R
R
R
R
COAXIAL
CENTER
IN
IN
AUX SA-CD/CD
OUT
IN
AUDIO IN
MD/TAPE
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
FRONT SURROUND WOOFER
MULTI CH IN
AUDIO
OUT
SUB
WOOFER
*
*
Tvar konektoru se liší v závislosti na kódu oblasti.
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte smyčkovou anténu pro pásmo AM co nejdál od receiveru a ostatních
komponentů.
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM plně rozvinout.
• Po zapojení drátové antény pro pásmo FM ji pokud možno umístěte vodorovně.
18CZ
3: Připojení reprosoustav
Začínáme
Připojte k receiveru své reprosoustavy. Tento receiver umožňuje použití reproduktorového systému
pro 7.1 kanálů.
Abyste si mohli plně vychutnat vícekanálový prostorový zvuk jako v kině, je vyžadováno připojení pěti
reprosoustav (dvou předních reprosoustav, střední reprosoustavy a dvou prostorových (surround)
reprosoustav) a subwooferu (5.1 kanálů).
Můžete poslouchat vysoce věrnou reprodukci software z disků DVD, zaznamenaných ve formátu
Surround EX, pokud zapojíte jednu další prostorovou zadní (surround) reprosoustavu (6.1 kanálů) nebo
dvě prostorové zadní (surround) reprosoustavy (7.1 kanálů) (viz „Volba režimu dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu” na straně 40).
Příklad konfigurace 7.1 kanálového reproduktorového systému
Střední reprosoustava
Přední reprosoustava (pravá)
Prostorová (surround)
reprosoustava (pravá)
Přední
reprosoustava (levá)
Subwoofer
Prostorová (surround)
reprosoustava (levá)
Zadní prostorová (surround)
reprosoustava (pravá)
Zadní prostorová (surround)
reprosoustava (levá)
Rady
• Budete-li zapojovat systém reprosoustav pro 6.1 kanálů, umístěte zadní prostorovou (surround) reprosoustavu za
poslechové místo (viz část „Budete-li používat pouze jednu zadní prostorovou (surround) reprosoustavu”
vyobrazení na straně 24).
• Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové signály, umístěte jej kamkoliv budete chtít.
19CZ
Požadované kabely
A Kabely reprosoustav (nejsou dodány)
B Monofonní audio kabel (není dodán)
(+)
(–)
Černý
Přední reprosoustava
(pravá)
E
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava (pravá)**
e E
e E
A
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava (levá)**
Střední
reprosoustava
e
A
E
e
A
A
SPEAKERS
FRONT B*
NT VIDEO
R SURROUND BACK L
L
Y
PB/CB
/B–Y
+
–
–
+
PR/CR
/R–Y
FRONT A
R
+
–
+
R
FRONT B
CENTER
SPEAKERS
MONITOR
OUT
–
L
+
–
AUDIO
OUT
R
SURROUND
SPEAKERS
SUB
WOOFER
L
AC OUTLET
A
B
A
A
INPUT
AUDIO
IN
Subwoofer
E
e
Prostorová (surround)
reprosoustava (pravá)
E
e
Prostorová (surround)
reprosoustava (levá)
E
e
Přední reprosoustava
(levá)
* Máte-li doplňkový systém předních reprosoustav, zapojte jej ke zdířkám SPEAKERS FRONT B. Pak si budete
moci zvolit požadované přední reprosoustavy tlačítkem SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Podrobnosti - viz „Volba
reproduktorového systému” (strana 48).
** Budete-li mít zapojenu pouze jednu zadní prostorovou (surround) reprosoustavu, zapojte ji ke zdířce SPEAKERS
SURROUND BACK L.
20CZ
Připojení síťového napájecího
kabelu
Začínáme
4: Připojení síťového
napájecího kabelu
Síťový napájecí kabel zapojte do síťové
zásuvky.
Nastavení voliče napětí
Pokud je váš receiver vybaven voličem napětí
(na zadním panelu), zkontrolujte, zda je volič
napětí nastaven na vaše místní napájecí napětí.
Pokud nikoliv, nastavte (ještě před připojením
síťového napájecího kabelu do zásuvky ve zdi)
volič do příslušné polohy pomocí šroubováku.
120V
220V
L
–
b
+
Do síťové
zásuvky
ve zdi
R
FRONT B
240V
AC OUTLET
VOLTAGE SELECTOR
AC OUTLET*
Síťový napájecí kabel
* Kromě modelů s kódem oblasti AR.
Konfigurace, tvar a počet síťových zásuvek se může
lišit v závislosti na kódu oblasti.
Poznámky
• Nápis AC OUTLET na zadním panelu receiveru
označuje spínanou síťovou zásuvku, která poskytuje
napájení pro zapojený komponent, ale pouze ve
chvílích, kdy je receiver zapnutý.
• Ujistěte se, že celkový proudový odběr komponentu
(komponentů), připojených k těmto spínaným
síťovým zásuvkám AC OUTLET na receiveru,
nepřekračuje příkon (ve Wattech), uvedený na
zadním panelu přístroje. K těmto spínaným síťovým
zásuvkám nepřipojujte žádné domácí elektrické
spotřebiče s vysokým odběrem (jako je například
elektrická žehlička, ventilátor nebo televizor). Mohlo
by to způsobit poruchu funkce přístroje.
21CZ
Provedení výchozích operací
nastavení
5: Nastavení reprosoustav
Před prvním použitím inicializujte receiver
provedením následujícího postupu.
Tento postup je rovněž možno použít pro
navrácení parametrů, jejichž hodnoty jste
změnili, na výchozí tovární hodnoty. Při této
operaci používejte tlačítka na receiveru.
Nabídku SET UP můžete používat pro nastavení
velikosti, vzdálenosti a umístění reprosoustav,
připojených k tomuto receiveru.
1
2
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
Podržte stisknuté tlačítko ?/1 po dobu
5 sekund.
3
Na displeji se budou střídavě zobrazovat
nápisy „PUSH” a „ENTER”.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky „ SET
UP ”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
nebo
pro volbu parametru, který chcete
nastavit.
Podrobnosti - viz „Parametry pro nastavení
reprosoustav”.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se na okamžik objeví nápis
„CLEARING”, a poté se objeví nápis
„CLEARED”.
Na výchozí tovární hodnoty se vrátí
následující parametry.
• Všechna nastavení v nabídkách SET UP,
LEVEL, EQ a CUSTOMIZE.
• Zvukové pole, uložené pro jednotlivé
vstupy a stanice na předvolbách.
• Všechny parametry zvukového pole.
• Všechny stanice na předvolbách.
• Všechny indexové názvy pro vstupy
a stanice na předvolbách.
• Prvek MASTER VOLUME –/+ je
nastaven na hodnotu „VOL MIN”.
• Vstup je nastaven na DVD.
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí
receiveru.
Poznámka
Některé položky pro nastavení reprosoustav
mohou být na displeji zobrazeny nevýrazně. To
znamená, že byly buď nastaveny automaticky
v důsledku jiných parametrů reprosoustav, nebo
že je není možno nastavovat.
4
Otočte prvkem –/+ jog dial pro volbu
požadovaného nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
Poznámka
Stiskněte tlačítko ENTER na receiveru, pokud
volíte nastavení pro „SP. PAT. X –X”.
5
Zopakujte kroky 3 a 4, dokud
nenastavíte všechny položky, které
následují.
Parametry pro nastavení
reprosoustav
Výchozí nastavení jsou podtržena.
x XXXX SET (Snadné nastavení
reprosoustavy)
• EASY
Budete-li chtít, aby se vaše reprosoustavy
nastavily automaticky, zvolte položku
„EASY SET”. Můžete si vybrat
přednastavený vzor reprosoustavy (viz
přiložený „Průvodce pro snadné nastavení”).
• NORM
Budete-li chtít nastavit parametry
jednotlivých reprosoustav manuálně, zvolte
položku „NORM SET”.
22CZ
x SP. PAT. X –X (Vzor pro nastavení
reprosoustavy)
x
Pokud zvolíte položku „EASY SET”, zvolíte
vzor pro nastavení reprosoustavy. Otočte
prvkem –/+ jog dial pro volbu vzoru pro
nastavení reprosoustavy a stiskněte tlačítko
ENTER pro zadání volby. Zkontrolujte svůj
vzor pro nastavení reprosoustavy pomocí
přiloženého „Průvodce pro snadné nastavení”.
• LARGE
Pokud připojíte velkou reprosoustavu, která
bude účinně reprodukovat hluboké frekvence,
zvolte hodnotu „LARGE”. Za normálních
podmínek zvolte hodnotu „LARGE”. Pokud
jsou však přední reprosoustavy nastaveny na
hodnotu „SMALL”, nebude možno střední
reprosoustavu nastavit na hodnotu „LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorového
(surround) efektu, zvolte možnost „SMALL”,
pro aktivaci obvodu pro přesměrování
hlubokých tónů a pro výstup hlubokých tónů
středního kanálu z předních reprosoustav
(pokud je nastavena hodnota „LARGE”) nebo
ze subwooferu.a)
• NO
Pokud nebudete připojovat střední
reprosoustavu, zvolte položku „NO”. Zvuk
středního kanálu bude vystupovat z předních
reprosoustav. b)
SW
S.W. XXX (Volba subwooferu)
• YES
Pokud připojujete subwoofer, zvolte položku
„YES”.
• NO
Pokud subwoofer nebudete připojovat, zvolte
položku „NO”. Přední reprosoustavy se
automaticky nastaví na hodnotu „LARGE”,
přičemž toto nastavení není možno změnit.
Tím se aktivuje obvod pro přesměrování
hlubokých tónů a signály kanálu LFE budou
vystupovat z těchto reprosoustav.
• Abyste mohli plně využívat výhod obvodu
pro přesměrování hlubokých tónů Dolby
Digital, doporučujeme vám, abyste nastavili
co nejvyšší frekvenci ořezání subwooferu.
x
XXXXX (Velikost předních
reprosoustav)
L
R
• LARGE
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte hodnotu „LARGE”. Za
normálních podmínek zvolte hodnotu
„LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorového
(surround) efektu, zvolte možnost „SMALL”
pro aktivaci obvodu pro přesměrování
hlubokých tónů a pro výstup hlubokých tónů
předního kanálu ze subwooferu. Pokud jsou
přední reprosoustavy nastaveny na hodnotu
„SMALL”, budou střední, prostorové
(surround) a zadní prostorové (surround)
reprosoustavy rovněž automaticky nastaveny
na hodnotu „SMALL” (pokud nebyly předtím
nastaveny na hodnotu „NO”).
x
Začínáme
x
C
XXXXX (Velikost střední
reprosoustavy)
SL
SR
XXXXX ( Velikost prostorových
(surround) reprosoustav)
• LARGE
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, zvolte hodnotu „LARGE”. Za
normálních podmínek zvolte hodnotu
„LARGE”. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
„SMALL”, nebude možno prostorové
(surround) reprosoustavy nastavit na hodnotu
„LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorového
(surround) efektu, zvolte možnost „SMALL”
pro aktivaci obvodu pro přesměrování
hlubokých tónů a pro výstup hlubokých tónů
prostorového (surround) kanálu ze
subwooferu nebo jiných „LARGE”
reprosoustav.
• NO
Pokud nebudete připojovat prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte možnost
„NO”. c)
23CZ
x
SBL
SBR / SB XXXXXX
(Volba zadní prostorové reprosoustavy)
• DUAL
Pokud budete připojovat dvě zadní prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte možnost
„DUAL”. Zvuk bude vystupovat
v maximálním počtu 7.1 kanálů.
• SINGLE
Pokud budete připojovat pouze jednu zadní
prostorovou (surround) reprosoustavu, zvolte
možnost „SINGLE”. Zvuk bude vystupovat
v maximálním počtu 6.1 kanálů.
• NO
Pokud nebudete připojovat zadní prostorovou
(surround) reprosoustavu, zvolte položku
„NO”.
x
L
R
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost přední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3,0 m (10 ft.)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k předním reprosoustavám (A).
Můžete nastavit vzdálenost od 1 metru do 7 metrů
s krokem 0,1 metru.
Pokud nejsou obě přední reprosoustavy umístěny ve
stejné vzdálenosti od poslechového místa, nastavte
vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
Budete-li používat pouze jednu zadní prostorovou
(surround) reprosoustavu
B
A
100˚-120˚
Rady
• a)–c) odpovídá následujícím režimům Dolby Pro
Logic
a) NORMAL
b) PHANTOM
c) 3 STEREO
• Nastavení „LARGE” a „SMALL” pro jednotlivé
reprosoustavy určuje, zda bude vestavěný zvukový
procesor ořezávat hlubokotónový signál z tohoto
kanálu. Pokud je z kanálu ořezán hlubokotónový
signál, odešle obvod pro přesměrování hlubokých
tónů odpovídající hluboké frekvence do subwooferu
nebo do jiných „LARGE” reprosoustav.
Protože však hluboké tóny mají určitou směrovost, je
nejlepší, nebudete-li je ořezávat (pokud je to možné).
Z tohoto důvodu i při používání malých reprosoustav
je můžete nastavit na hodnotu „LARGE” chcete-li,
aby z této reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny.
Na druhé straně, pokud používáte velkou
reprosoustavu, ale nepřejete-li si, aby z této
reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny, nastavte
hodnotu „SMALL”.
Pokud je celková výstupní úroveň zvuku nižší než
preferujete, nastavte všechny reprosoustavy na
hodnotu „LARGE”. Pokud v reprodukci postrádáte
hluboké tóny, můžete použít parametr BASS
v nabídce EQ pro zdůraznění hlubokých tónů. Pro
nastavení hlubokých tónů, viz strana 44.
24CZ
30˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
Budete-li používat dvě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy
(Úhel E by měl být stejný)
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
E
D
x
D
C
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost střední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3,0 m (10 ft.)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa ke střední reprosoustavě.
Vzdálenost střední reprosoustavy by měla být
odvozena ze vzdálenosti k přední reprosoustavě (A)
a nastavena na vzdálenost o 1,5 metru blíž k vašemu
poslechovému místu (B ).
x
SR
SL
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy)
x
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m (XX ft.)
(Vzdálenost zadní prostorové (surround)
reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3,0 m (10 ft.)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k zadní prostorové (surround)
reprosoustavě. Vzdálenost zadní prostorové (surround)
reprosoustavy by měla být odvozena ze vzdálenosti
k přední reprosoustavě (A na straně 24) a nastavena
na vzdálenost o 4,5 metru blíž k vašemu poslechovému
místu (D na straně 24).
Budete-li zapojovat dvě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, přičemž obě zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nejsou umístěny ve stejné
vzdálenosti od vašeho poslechového místa, nastavte
vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
Rada
Tento receiver umožňuje zadání umístění
reprosoustavy na základě vzdálenosti. Střední
reprosoustavu však není možno nastavit dále, než
přední reprosoustavy. Kromě toho, střední
reprosoustavu není možno nastavit o více než
1,5 metru blíž, než přední reprosoustavy.
Podobně platí, že prostorové (surround) reprosoustavy
není možno nastavit dále od poslechového místa, než
přední reprosoustavy. Navíc - reprosoustavy nemohou
být blíž, než ve vzdálenosti 4,5 metru.
Je to z toho důvodu, že nesprávné umístění
reprosoustavy nepřispívá k dobrému požitku
z poslechu prostorového (surround) zvuku.
Mějte prosím na paměti, že nastavení vzdálenosti
reprosoustavy na bližší vzdálenost, než je skutečné
umístění reprosoustav, způsobuje prodlevu ve výstupu
zvuku z příslušné reprosoustavy. Jinými slovy,
reprosoustava bude znít, jako by byla mnohem dál.
Tak například, nastavením vzdálenosti střední
reprosoustavy o 1–2 metry blíž, než je její skutečná
poloha, se vytvoří značně realistický pocit, jako byste
byli uvnitř obrazovky. Pokud nemůžete docílit
x
Začínáme
Výchozí nastavení: 3,0 m (10 ft.)
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k prostorovým (surround)
reprosoustavám. Vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy by měla být odvozena ze vzdálenosti
k přední reprosoustavě (A na straně 24) a nastavena
na vzdálenost o 4,5 metru blíž k vašemu poslechovému
místu (C na straně 24).
Pokud nejsou obě prostorové (surround) reprosoustavy
umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa,
nastavte vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
uspokojivý prostorový (surround) efekt, protože
prostorové (surround) reprosoustavy jsou příliš blízko,
vytvoří se nastavením kratší vzdálenosti prostorové
(surround) reprosoustavy, než je její skutečná
vzdálenost, větší zvukové jeviště.
Výsledkem nastavení těchto parametrů při poslechu se
často docílí mnohem lepší prostorový (surround) zvuk.
Vyzkoušejte to!
SR
SL
XXXX/XX
(Poloha prostorové (surround)
reprosoustavy)*
Umožňuje specifikovat umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav pro správnou implementaci
prostorových (surround) efektů v režimech Cinema
Studio EX (strana 38).
100˚
120˚
A
A
B
B
D
D
60
C
C
30
• SIDE/LO
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části A a C.
• SIDE/HI
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části A a D.
• BEHD/LO
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části B a C.
• BEHD/HI
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části B a D.
* Toto nastavení není dostupné, pokud je parametr
velikosti prostorových (surround) reprosoustav
nastaven na hodnotu „NO”.
25CZ
Rada
Parametr pro vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy je určen specificky pro implementaci
režimů Cinema Studio EX.
Pro ostatní zvuková pole není poloha této
reprosoustavy tak kritická. Tato zvuková pole byla
navržena za předpokladu, že prostorové (surround)
reprosoustavy budou umístěny za poslechovým
místem, avšak zvuková prezentace zůstává téměř
konzistentní i pokud jsou prostorové (surround)
reprosoustavy umístěny v poněkud širším úhlu. Pokud
jsou však reprosoustavy nasměrovány k posluchači
(bezprostředně z levé a pravé strany poslechového
místa), stanou se prostorové (surround) efekty méně
čistými kromě situace, kdy je nastavena hodnota
„SIDE/LO” nebo „SIDE/HI”.
Nicméně, každé poslechové prostředí má celou řadu
proměnných faktorů, jako jsou například odrazy od zdí
a lepší výsledky je možno docílit nastavením hodnoty
„BEHD/HI”, pokud jsou vaše reprosoustavy umístěny
vysoko nad poslechovým místem, a to i v případě, že
jsou bezprostředně vlevo a vpravo.
Z tohoto důvodu, jakkoli to může být v rozporu s výše
uvedeným vysvětlením, Vám doporučujeme, abyste
při přehrávání vícekanálového prostorového
(surround) software zvolili takové nastavení, které
poskytuje dobrý prostorový dojem a nejlépe přispívá
k vytvoření soudržného prostoru mezi prostorovým
(surround) zvukem z prostorových (surround)
reprosoustav a zvukem z předních reprosoustav. Pokud
si nejste jisti, který zvuk zní nejlépe, zvolte možnost
„BEHD/LO” nebo „BEHD/HI” a pak použijte
parametr pro nastavení vzdálenosti a úrovně
reprosoustavy, abyste docílili správné vyvážení.
x SP > XXX Hz
(Dělicí kmitočet reprosoustavy)*
6: Nastavení úrovní
a vyvážení reprosoustavy
— TEST TONE
Při poslechu testovacího signálu ze svého
poslechového místa nastavte úrovně a vyvážení
reprosoustav. Pro nastavení použijte dálkový
ovladač.
Rada
Receiver používá testovací signál o frekvenci
vystředěné na 800 Hz.
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí
receiveru.
Stiskněte tlačítko TEST TONE.
Na displeji se zobrazí nápis „T. TONE”
a testovací signál začne postupně
vystupovat z jednotlivých reprosoustav.
Přední (levá) t Střední t Přední (pravá)
t Prostorová (surround) (pravá) t Zadní
prostorová (surround) (pravá)* t Zadní
prostorová (surround) (levá)*t
Prostorová (surround) (levá) t Subwoofer
* Testovací signál uslyšíte z
– levé a pravé zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, pokud je volba zadní
prostorové (surround) reprosoustavy
nastavena na hodnotu „DUAL”.
– levé zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, pokud je volba zadní
prostorové (surround) reprosoustavy
nastavena na hodnotu „SINGLE”.
3
Výchozí nastavení: 100 Hz
Tato funkce umožňuje nastavení dělícího kmitočtu
hlubokých tónů reprosoustav, nastavených na hodnotu
v nabídce SET UP. Tento dělící kmitočet
reprosoustavy je možno nastavit od 40 Hz do 160 Hz
v 9 krocích.
Nastavte úrovně a vyvážení
reprosoustav prostřednictvím nabídky
LEVEL tak, aby úrovně testovacího
signálu byly u všech reprosoustav
stejné.
Podrobnosti o nastaveních nabídky LEVEL
viz strana 43.
Rady
• Pro nastavení úrovně všech reprosoustav
zároveň stiskněte tlačítko MASTER VOL +/–
na dálkovém ovladači nebo otočte prvek
MASTER VOLUME –/+ na receiveru.
• V průběhu nastavování se na displeji zobrazuje
nastavená hodnota.
* Tato položka pro nastavení je dostupná pouze tehdy,
pokud je alespoň jedna reprosoustava nastavena na
hodnotu „SMALL” a číslo odpovídající
reprosoustavy bliká na displeji.
4
Po nastavení opět stiskněte tlačítko
TEST TONE.
Testovací signál se vypne.
26CZ
Poznámky
Začínáme
• Testovací signál není možno použít, pokud je použita
funkce MULTI CH IN.
• Přestože je tato nastavení rovněž možno provádět
prostřednictvím předního panelu pomocí nabídky
LEVEL (pokud je na výstupu testovací signál,
receiver se přepne do nabídky LEVEL automaticky),
doporučujeme vám, abyste dodržovali výše uvedený
postup a úrovně reprosoustav nastavovali ze svého
poslechového místa pomocí dálkového ovladače.
27CZ
Používání sluchátek
Ovládání zesilovače
Volba komponenty
1
Stiskněte tlačítka vstupů a zvolte
vstup.
Pro volbu
Stiskněte
Videorekordér
VIDEO 1
Satelitní tuner
VIDEO 2
Videokamera nebo
videohra
VIDEO 3
DVD přehrávač
DVD
MD nebo kazetový deck
MD/TAPE
Přehrávač disků Super
Audio CD nebo CD
SA-CD/CD
Vestavěný-tuner (FM/AM) TUNER FM/AM
Audio komponenta
AUX
Zvolený vstup se zobrazí na displeji.
2
Zapněte komponent a spusťte
přehrávání.
Poznámka
Pokud zvolíte jakýkoli video komponent,
nastavte video vstup televizoru tak, aby
odpovídal zvolenému komponentu.
3
Otáčejte prvkem MASTER VOLUME –/+
pro nastavení hlasitosti.
Poznámka
Abyste zabránili poškození svých reprosoustav,
nezapomeňte před vypnutím receiveru ztlumit
hlasitost.
Utlumení zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači.
Funkce utlumení zvuku bude zrušena, pokud
provedete toto.
• Stisknete opět tlačítko MUTING na
dálkovém ovladači.
• Vypnete přístroj.
• Zvyšte hlasitost.
28CZ
Zapojte sluchátka do zdířky PHONES.
• Po připojení sluchátek se automaticky vypne
výstup do reprosoustav, a na displeji nebude
svítit indikátor „SP A” a „SP B”.
• Jsou-li k přístroji připojena sluchátka, je
možno zvolit pouze následující zvuková pole
(strana 39).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Poslech vícekanálového
zvuku
— MULTI CH IN
Stiskněte tlačítko MULTI CH IN.
Dalším stisknutím tlačítka se funkce MULTI
CH IN zruší.
Prostřednictvím vestavěného tuneru můžete
poslouchat rozhlasové vysílání v pásmech FM
a AM. Před poslechem radiopřijímače
nezapomeňte k receiveru připojit antény pro
pásma FM a AM (viz strana 18).
Rada
Stupnice ladění se různí v závislosti na kódu oblasti
(viz následující tabulka). Podrobnosti o kódech oblastí
viz strana 4.
Kód oblasti
FM
AM
U,CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, AU
50 kHz
9 kHz
Pokud svítí indikátor MULTI
CHANNEL DECODING
E2/E3
50 kHz
9 kHz*
AR
50 kHz
10 kHz
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING se
rozsvítí, pokud receiver dekóduje vícekanálové
zdroje.
Tento indikátor se však nerozsvítí, zvolíte-li
režim 2CH STEREO.
* Krok ladění v pásmu AM je možno změnit (viz
strana 65).
Ovládání zesilovače
Zvuk je možno zvolit přímo z komponentů,
připojených ke zdířkám MULTI CH IN. To vám
umožňuje vychutnat vysokou kvalitu
analogových vstupů, jako je například přehrávač
disků DVD nebo Super Audio CD.
Pokud je zvolena možnost MULTI CH IN, není
možno používat ekvalizér a zvukové pole.
Poslech radiopřijímače
FM/AM
Automatické ladění
Pokud neznáte frekvenci požadované stanice,
můžete nechat na receiveru, aby vyhledal
všechny stanice, dostupné ve vaší oblasti.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER
FM/AM pro volbu pásma FM nebo
pásma AM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
Stiskněte tlačítko TUNING + nebo
TUNING –.
Stiskněte tlačítko TUNING + pro hledání
od nižších frekvencí směrem k vyšším
frekvencím; stiskněte tlačítko TUNING –
pro hledání od vyšších frekvencí směrem
k nižším frekvencím.
Jakmile je nalezena stanice, zastaví receiver
vyhledávání.
Rada
Pokud na displeji bliká indikátor „STEREO”
a stereofonní příjem FM je slabý, stiskněte tlačítko FM
MODE pro přepnutí do monofonního (MONO)
režimu. Program nebude sice přijímán jako
stereofonní, kvalita zvuku však bude lepší (nižší
zkreslení). Pro návrat do stereofonního režimu
stiskněte opět tlačítko FM MODE.
29CZ
Přímé ladění
Frekvenci požadované stanice můžete zadat
přímo. Pro nastavení použijte dálkový ovladač.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER
pro volbu pásma FM nebo pásma AM.
— AUTOBETICAL
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
(Pouze modely s kódem oblasti CEL,
CEK)
Rada
Můžete rovněž používat prvek TUNER FM/AM
na receiveru.
2
3
Automatické uložení
stanic v pásmu FM
Stiskněte tlačítko D.TUNING.
Stiskněte numerická tlačítka pro
zadání frekvence.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Stiskněte tlačítka 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1350 kHz
Stiskněte tlačítka 1 b 3 b 5 b 0 b
(Pokud je interval/krok ladění nastaven na
hodnotu 10 kHz, není třeba, abyste zadávali
poslední znak „0”.)
Pokud máte naladěnu stanici v pásmu AM,
nastavte směr smyčkové antény pro pásmo
AM, abyste dosáhli optimální příjem.
Pokud stanici není možno naladit
a zadané číslo začne blikat
Zkontrolujte, zda jste naladili správnou
frekvenci. Pokud ne, zopakujte kroky 2 a 3.
Pokud zadané číslo stále bliká, není tato
frekvence ve vaší oblasti používána.
Tato funkce umožňuje uložení až 30 stanic
v pásmu FM a stanic FM RDS v abecedním
pořadí, aniž by se stanice opakovaly. Navíc jsou
ukládány pouze stanice s nejlepším signálem.
Budete-li chtít uložit stanice v pásmu FM nebo
AM jednu po druhé, viz „Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby” (strana 31).
Při této operaci používejte tlačítka na receiveru.
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
Podržte stisknuté tlačítko MEMORY
a stiskněte tlačítko ?/1 pro opětovné
zapnutí receiveru.
Na displeji se zobrazí „AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhledá a uloží
všechny stanice FM a stanice FM RDS
ve vaší oblasti.
Pro stanice RDS tuner nejprve vyhledá
stanice, vysílající stejný program, a pak
uloží pouze stanice s nejlepším signálem.
Zvolené stanice RDS jsou setříděny
abecedně podle názvu programu (služba
PS), a pak je jim přiřazen kód předvolby
(2 znaky). Pro další podrobnosti - RDS, viz
strana 32.
Běžné stanice v pásmu FM mají přiřazen
kód předvolby (2 znaky), který je uložen po
RDS stanici.
Po dokončení se na displeji na okamžik
zobrazí nápis „FINISH” a receiver se vrátí
do běžného režimu.
Poznámky
• V průběhu operace uspořádávání nestiskejte žádné
tlačítko na receiveru ani na dálkovém ovladači,
kromě prvku ?/1.
• Pokud se přestěhujete do jiné oblasti, zopakujte tento
postup pro uložení stanic v této nové oblasti.
• Podrobnosti o naladění uložených stanic, viz
„Naladění na stanice předvoleb” (strana 31).
• Pokud po naladění stanic tímto postupem změníte
umístění antény, nemusí být uložená nastavení
platná. Pokud se to stane, zopakujte znovu tento
postup pro naladění stanic.
30CZ
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
1
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER
FM/AM pro volbu pásma FM nebo
pásma AM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
Ukládání rozhlasových stanic
na předvolby
Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET
TUNING + nebo PRESET TUNING – pro
volbu požadované stanice na
předvolbě.
1
Po každém stisknutí tlačítka můžete zvolit
číslo předvolby stanice následovně:
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER
FM/AM pro volbu pásma FM nebo
pásma AM.
Ovládání zesilovače
Na předvolby je možno uložit až 30 stanic
v pásmu FM nebo AM. Pak můžete stanice,
které často posloucháte, snadno naladit.
Naladění na stanice
předvoleb
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
3
Stanici, kterou chcete uložit na
předvolbu, nalaďte buď
prostřednictvím automatického ladění
(strana 29) nebo přímým naladěním
(strana 30).
Stiskněte tlačítko MEMORY.
Na displeji se na několik sekund zobrazí
„MEMORY”. Předtím, než nápis zmizí,
proveďte kroky 4 až 5.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET
TUNING + nebo PRESET TUNING – pro
volbu čísla předvolby stanice.
Po každém stisknutí tlačítka můžete zvolit
číslo předvolby stanice následovně:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
tC0y...yC2yC1T
Pomocí dálkového ovladače
1 Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER pro
volbu pásma FM nebo pásma AM.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET/CH/
D.SKIP +/– pro volbu požadované stanice
na předvolbě.
Pro přímou volbu stanice na
předvolbě
Stiskněte numerická tlačítka na dálkovém
ovladači.
Naladí se stanice na předvolbě zvoleného čísla
na aktuální stránce paměti. Stiskněte opakovaně
tlačítko SHIFT na dálkovém ovladači pro
změnu stránky paměti.
Pokud nápis „MEMORY” zmizí dříve, než
zvolíte číslo předvolby stanice, začněte
opět od kroku 3.
Rada
Pro volbu čísla předvolby stanice můžete rovněž
použít dálkový ovladač. Stiskněte opakovaně
tlačítko SHIFT pro volbu stránky paměti (A, B
nebo C) a pak stiskněte numerická tlačítka pro
volbu čísla předvolby.
5
Stiskněte opět tlačítko MEMORY.
Stanice je uložena pod zvoleným číslem
předvolby.
Pokud nápis „MEMORY” zmizí dříve, než
stisknete tlačítko MEMORY, začněte
znovu od kroku 3.
6
Zopakujte kroky 2 až 5 pro uložení další
stanice na předvolbu.
31CZ
Poznámky
Používání systému RDS
(Radio Data SystemRDS)
(Pouze modely s kódem oblasti CEL,
CEK)
Tento receiver umožňuje rovněž používání
systému RDS (Radio Data System), který
poskytuje rozhlasovým stanicím možnost
odesílat kromě běžného programového signálu
také doplňující informace. Můžete rovněž
zobrazovat informace RDS.
• Pokud je přijato nouzové hlášení, vydané vládními
úřady, bliká na displeji nápis, „ALARM”.
• Pokud je zpráva delší než 9 znaků, bude zpráva na
displeji rolovat.
• Pokud stanice neposkytuje určitou službu RDS, na
displeji se zobrazí nápis „NO XXXX” (jako je
například „NO TEXT”).
Popis typů programu
Indikace typu
programu
Popis
Poznámky
NEWS
Zpravodajské programy
• Systém RDS je provozován pouze u stanic v pásmu
FM.
• Ne všechny stanice FM poskytují RDS služby, natož
aby poskytovaly stejné typy služeb. Pokud nejste
obeznámeni se systémem RDS a službami ve své
oblasti, prověřte své místní stanice, pokud jde
o podrobnosti, týkající se služeb RDS.
AFFAIRS
Tematické programy, které
prezentují aktuální zprávy
INFO
Programy, nabízející informace
o širokém spektru předmětů,
včetně spotřebitelských záležitostí
a lékařských rad
SPORT
Sportovní programy
EDUCATE
Vzdělávací programy, jako jsou
například programy typu „jak na
to” a různé rady
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
Programy o národní nebo
regionální kultuře, jako například
jazyková a sociální témata
SCIENCE
Programy o národních vědeckých
tématech a technologiích
VARIED
Ostatní typy programů, jako jsou
například rozhovory s celebritami,
skupinové hry a komedie
POP M
Programy s populární hudbou
Příjem RDS vysílání
Zvolte stanici (v pásmu FM) buď
prostřednictvím automatického ladění
(strana 29), přímým naladěním (strana 30),
nebo naladěním pomocí předvolby
(strana 31).
Pokud naladíte stanici, která poskytuje RDS
služby, rozsvítí se indikátor RDS, a na displeji se
zobrazí název programové služby.
Poznámka
Systém RDS RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice RDS nevysílá správně signál RDS
nebo pokud je signál stanice slabý.
ROCK M
Programy s rockovou hudbou
EASY M
Snadno poslouchatelná hudba
LIGHT M
Instrumentální, vokální a sborová
hudba
Při příjmu RDS stanice stiskněte
opakovaně tlačítko DISPLAY.
CLASSICS
Provedení velkých orchestrálních
děl, komorní hudba, opera, atd.
Po každém stisknutí tlačítka, RDS se informace
na displeji cyklicky změní tak, jak je uvedeno
dále:
Název programové služby t Frekvence t
Indikace typu programu a) t Indikace Radio
Textu b) t Indikace aktuálního času (ve
formátu 24 hodin) t Aktuální použité zvukové
pole
OTHER M
Hudba, kterou není možno zařadit
do žádné z výše uvedených
kategorií, jako je například rhythm
& blues a reggae
CHILDREN
Programy pro děti
a)
SOCIAL
Programy o lidech a věcech, které
je ovlivňují
Zobrazování RDS informací
b)
32CZ
Typ právě vysílaného programu (viz strana 32).
Textové zprávy odesílané stanicí RDS.
WEATHER
Informace o počasí
FINANCE
Burzovní a finanční zprávy atd.
Popis
RELIGION
Programy s náboženskou
tematikou
PHONE IN
Programy, v nichž veřejnost
prezentuje své názory a pohledy
prostřednictvím telefonu nebo
veřejného fóra
TRAVEL
Programy, týkající se cestování.
Nikoliv pro oznámení, která jsou
součástí služby TP/TA
LEISURE
Programy, týkající se rekreačních
aktivit, jako je například
zahradničení, rybolov, vaření
a podobně
JAZZ
Jazzové programy
COUNTRY
Programy country hudby
NATION M
Programy, prezentující populární
hudbu země nebo regionu
OLDIES
Programy, prezentující hudbu
"oldies"
FOLK M
Programy folkové hudby
DOCUMENT
Investigativní záležitosti
NONE
Jakýkoliv jiný, nežli výše uvedený
program
Změna zobrazení na
displeji
Změna informací na displeji
Můžete si zkontrolovat například zvukové pole
atd., změníte-li informaci, zobrazenou na
displeji.
Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY, se
displej cyklicky změní následovně.
Indexový název vstupu* t Zvolený vstup t
Aktuálně zvolené zvukové pole
Ovládání zesilovače
Indikace typu
programu
Pokud je zvolen tuner
Název programové služby** nebo název stanice
na předvolbě* t Frekvence t Indikace typu
programu** t Indikace Radio Textu** t
Indikace aktuálního času (ve formátu 24
hodin)** t Aktuálně použité zvukové pole
* Indexový název se zobrazuje pouze tehdy, pokud
jste jej přiřadili vstupu nebo stanici na předvolbě
(strana 47). Indexový název se nezobrazuje, pokud
byly zadány pouze mezery nebo pokud je shodný
s názvem vstupu.
** Pouze při příjmu RDS. (Pouze modely s kódem
oblasti CEL, CEK. Viz strana 32.)
Nastavení jasu displeje
Stiskněte opakovaně tlačítko DIMMER.
Jas displeje je možno nastavit na jednu ze tří
úrovní.
33CZ
O indikacích na displeji
1
2
3
SW
LFE
SP A ; DIGITAL EX ;PRO LOGIC IIx DTS-ES NEO:6
RDS MEMORY
SP B SLEEP OPT COAX
96/24 D.RANGE EQ STEREO MONO
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
4
qd
5
qs qa
6
7
q;
9
8
qf
A SW: Rozsvítí se, pokud je volba subwooferu
nastavena na hodnotu „YES” (strana 23)
a audio signál vystupuje ze zdířky SUB
WOOFER.
B LFE: Rozsvítí se, pokud přehrávaný disk
obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect)
a je právě reprodukován signál kanálu LFE.
C SP A/SP B: Rozsvítí se v závislosti na
nastavení použitého systému reprosoustav
(A nebo B). Zhasne po vypnutí výstupu
reprosoustavy nebo po připojení sluchátek.
D ;DIGITAL EX: Indikátor „; DIGITAL”
se rozsvítí, pokud receiver dekóduje signály,
zaznamenané ve formátu Dolby Digital.
Indikátor „; DIGITAL EX” se rozsvítí,
pokud receiver dekóduje signály,
zaznamenané ve formátu Dolby Digital EX.
E ; PRO LOGIC IIx: Indikátor „; PRO
LOGIC” se rozsvítí, pokud receiver použije
zpracování signálů Pro Logic na
dvoukanálové signály, aby vystupovaly
signály středního a prostorového (surround)
kanálu. Indikátor „; PRO LOGIC II” se
rozsvítí, pokud je aktivní dekodér Pro Logic II
Movie/Music/Game. Indikátor „; PRO
LOGIC IIx” se rozsvítí, pokud je aktivní
dekodér Pro Logic IIx Movie/Music/Game.
Tyto indikátory ovšem nesvítí, pokud je
střední a prostorová (surround) reprosoustava
nastavena na „NO” a zvolíte zvukové pole
tlačítkem A.F.D.
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic IIx nefunguje
pouze pro signály ve formátu DTS nebo pro
signály se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
34CZ
F DTS-ES 96/24: Indikátor „DTS” se rozsvítí,
pokud jsou na vstupu signály DTS. Indikátor
„DTS-ES” se rozsvítí, pokud jsou na vstupu
signály DTS-ES. Indikátor „DTS 96/24” se
rozsvítí, pokud receiver dekóduje signály DTS
se vzorkovací frekvencí 96 kHz/24 bitů.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu DTS
zkontrolujte, zda jste provedli digitální připojení
a zda položka INPUT MODE není nastavena na
hodnotu „ANALOG” (strana 42).
G NEO:6: Rozsvítí se, pokud je aktivní režim
dekódování DTS Neo:6 Cinema/Music.
H Indikátory tuneru: Rozsvítí se při použití
receiveru k naladění stanic, atd. Viz stránky
29–33, kde je uvedeno ovládání tuneru.
Poznámka
Indikace „RDS” se zobrazí pouze u modelů
s kódem oblasti CEL, CEK.
I EQ: Rozsvítí se, pokud je aktivován ekvalizér.
J D.RANGE: Rozsvítí se, pokud je aktivována
komprese dynamického rozsahu (strana 43).
K COAX: Rozsvítí se, pokud je vstupním
signálem digitální signál, vstupující ze zdířky
COAXIAL.
L OPT: Rozsvítí se, pokud je vstupním
signálem digitální signál, vstupující ze zdířky
OPTICAL.
M SLEEP: Rozsvítí se, pokud je aktivován
časový spínač pro usínání.
N Indikátory přehrávaného kanálu:
Písmena (L, C, R, atd.) indikují přehrávané
kanály. Rámečky kolem písmen se mění podle
toho, jak receiver mixuje zdrojový zvuk (na
základě nastavení reprosoustav).
Ovládání zesilovače
L (Levý přední), R (Pravý přední), C (Střední
(monofonní)), SL (prostorový (surround)
levý), SR (prostorový (surround) pravý),
S (prostorový (surround) pravý (monofonní
nebo prostorové (surround) složky, získané
zpracováním Pro Logic)), SB (Zadní
prostorový (surround)) Zadní (prostorové
(surround) složky, získané dekódováním 6.1
kanálů)), SBL (Levý zadní prostorový
(surround)), SBR (Pravý zadní prostorový
(surround))
Příklad:
Formát záznamu (Přední/Prostorový - Surround):
3/2
Výstupní kanál: Pokud je parametr velikosti
prostorových (surround) reprosoustav nastaven
na hodnotu „NO”
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
35CZ
Vychutnání prostorového zvuku
Při použití pouze předních
reprosoustav
V tomto režimu vystupuje z receiveru pouze
zvuk z levé a pravé přední reprosoustavy. Ze
subwooferu nevychází žádný zvuk.
Vychutnání zvuku s vyšší
věrností
— AUTO FORMAT DIRECT
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
zvolit požadovaný režim dekódování, potřebný
pro váš audio zvuk.
Režim A.F.D.
(displej)
Režim dekódování
Poslech dvoukanálových
stereofonních zdrojů (2CH
STEREO)
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Podle kódování
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje
zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové (surround) formáty
jsou mixovány do dvou kanálů.
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Stiskněte tlačítko 2CH.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Na displeji se zobrazí indikace „2CH ST.”
a receiver se přepne do režimu 2CH STEREO.
Poznámka
V režimu 2CH STEREO nebude ze subwooferu
vystupovat žádný zvuk. Pro poslech dvoukanálových
stereofonních zdrojů prostřednictvím levé a pravé
přední reprosoustavy nastavte režim A.F.D.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
36CZ
DTS Neo:6
Automatické dekódování
vstupního audio signálu
Stiskněte opakovaně tlačítko A.F.D. pro
volbu položky „A.F.D. AUTO”.
Receiver automaticky detekuje typ vstupujícího
audio signálu a podle potřeby provádí příslušné
dekódování.
Poslech stereofonního zvuku
ve vícekanálovém režimu
(režim dekódování 2 kanálů)
Tento režim umožňuje specifikovat typ
dekódování pro dvoukanálové zdroje zvuku.
Tento receiver je schopen reprodukovat
dvoukanálový zvuk ve formátu pěti kanálů
prostřednictvím Dolby Pro Logic II; 7 kanálů
prostřednictvím režimu Dolby Pro Logic IIx;
6 kanálů prostřednictvím DTS Neo:6 nebo
4 kanálů prostřednictvím Dolby Pro Logic.
Avšak zdroje DTS 2CH nejsou dekódovány
prostřednictvím DTS Neo:6; vystupují pouze
ve dvoukanálové podobě.
Stiskněte opakovaně tlačítko A.F.D. pro
volbu režimu dekódování 2 kanálů.
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Music. Toto nastavení je ideální pro normální
stereofonní zdroje, jako jsou například CD.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Game. Toto nastavení je ideální pro videohry.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Movie. Toto nastavení rozšiřuje formát Dolby Pro
Logic II Movie nebo Dolby Digital 5.1 na diskrétní
zvukové kanály 7.1.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Music. V tomto nastavení se sdílí tvrdé „zadní” efekty
všemi prostorovými (surround) reprosoustavami.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Game. Při tomto nastavení speciální efekty s "plným
zásahem" přecházejí mezi prostorovými
reprosoustavami.
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic IIx nefunguje pro
signály ve formátu DTS a pro signály s vyšší
vzorkovací frekvencí než 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Cinema.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Music.
Toto nastavení je ideální pro normální stereofonní
zdroje, jako jsou například CD.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Ze všech reprosoustav vystupují dvoukanálové signály
(levý/pravý). Z reprosoustav nemusí vystupovat žádný
zvuk v závislosti na nastavení reprosoustav.
Na displeji se zobrazí zvolený typ dekódování.
Pokud připojujete subwoofer
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Pokud má audio signál podobu dvoukanálového
stereofonního zvuku nebo pokud zdrojový
signál neobsahuje signál LFE, vytváří receiver
nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu. Nízkofrekvenční signál však není
generován pro režim „NEO6 CIN” nebo „NEO6
MUS”, když jsou všechny reprosoustavy
nastaveny na hodnotu „LARGE”.
Provádí se dekódování Dolby Pro Logic. Zdroj,
zaznamenaný ve dvoukanálové podobě, je dekódován
do formátu 4.1 kanálů.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Movie. Toto nastavení je ideální pro filmy,
zakódované ve formátu Dolby Surround. Kromě toho
je tento režim schopen reprodukovat zvuk ve formátu
5.1 kanálů (pro sledování dabovaného videa nebo
starých filmů).
Vychutnání prostorového zvuku
V tomto režimu receiver automaticky detekuje
typ vstupujícího audio signálu (Dolby Digital,
DTS, standardní dvoukanálový stereofonní,
atd.), a podle potřeby provádí příslušné
dekódování. Tento režim prezentuje zvuk
v takové podobě, jak byl zaznamenán/
zakódován, aniž by k němu byly přidávány
jakékoli prostorové (surround) efekty. Pokud
však nejsou k dispozici žádné hlubokotónové
signály (Dolby Digital LFE, atd.), bude se
vytvářet nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
37CZ
Volba zvukového pole
Přednosti prostorového (surround) zvuku
můžete využívat jednoduchým zvolením
některého z předprogramovaných zvukových
polí receiveru. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk jako v normálním
kině a přenášejí ho až do vašeho domova.
Volba zvukového pole pro
filmy
Stiskněte opakovaně tlačítko MOVIE pro
volbu požadovaného zvukového pole.
Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.
Zvukové pole
Displej
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Několik slov o režimu DCS
(Digital Cinema Sound)
Zvuková pole označená symbolem DCS
používají technologii DCS.
Režim DCS představuje název pro prostorovou
(surround) technologii pro domácí kino,
vyvinutou společností Sony. Režim DCS
používá technologii DSP (Digital Signal
Processor) pro reprodukování zvukové
charakteristiky skutečného stříhacího filmového
studia v Hollywoodu.
Při domácí reprodukci režim DCS vytváří
mohutný efekt kina, který napodobuje
uměleckou kombinaci a akci tak, jak byla
zamýšlena režisérem filmu.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního
filmového studia Sony Pictures Entertainment „Cary
Grant Theater”. Toto je standardní režim, skvělý pro
sledování většiny typů filmů.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního
filmového studia Sony Pictures Entertainment „Kim
Novak Theater”. Tento režim je ideální pro sledování
filmů science-fiction nebo akčních filmů se spoustou
zvukových efektů.
38CZ
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro
nahrávání filmové hudby Sony Pictures Entertainment.
Tento režim je ideální pro sledování muzikálů nebo
klasických filmů, kde je ve zvukovém doprovodu
hodně hudby.
Několik slov o režimech CINEMA
STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné
pro sledování filmů na DVD (atd.)
s vícekanálovými prostorovými (surround)
efekty. Je možno reprodukovat zvukovou
charakteristiku dabingového studia Sony
Pictures Entertainment ve vašem domově.
Režimy CINEMA STUDIO EX sestávají ze
třech následujících elementů.
• Virtual Multi Dimension
Z jediné dvojice skutečných prostorových
(surround) reprosoustav se vytváří 5 sad
virtuálních reprosoustav.
• Screen Depth Matching
Vytváří se dojem, že zvuk vychází ze středu
obrazovky, podobně jako tomu bývá
v kinech.
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukuje se typ ozvěny (odrazu), jaký
bývá v kinech.
Režimy CINEMA STUDIO EX integrují
současně všechny tyto tři elementy.
Poznámky
• Efekty, poskytované virtuálními reprosoustavami
mohou způsobovat zvýšení šumu v přehrávaném
signálu.
• Při poslechu zvukových polí, které využívají
virtuální reprosoustavy, nebudete moci slyšet žádný
zvuk, přicházející přímo z prostorových (surround)
reprosoustav.
Volba zvukového pole pro
hudbu
Rady
Reprodukuje akustiku klasického koncertního sálu.
Poznámky
x JAZZ (JAZZ CLUB)
• Zvuková pole nefungují pro signály, které mají vyšší
vzorkovací frekvenci než 48 kHz.
• Pokud je zvoleno některé z následujících zvukových
polí, nebude ze subwooferu vycházet žádný zvuk,
pokud jsou všechny reprosoustavy nastaveny na
hodnotu „LARGE” v nabídce SET UP. Zvuk však
bude ze subwooferu vycházet, pokud digitální
vstupní signály obsahují signály LFE (Low
Frequency Effect), nebo pokud jsou přední, střední
nebo prostorové (surround) reprosoustavy nastaveny
na hodnotu „SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
Stiskněte opakovaně tlačítko MUSIC pro
volbu požadovaného zvukového pole.
Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.
Zvukové pole
Displej
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reprodukuje akustiku živé koncertní síně s 300 místy.
Pokud jsou připojena sluchátka
Můžete zvolit pouze následující zvuková pole.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Zvuk vystupuje ve dvoukanálové formě (stereo).
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje zcela
obcházejí zpracování zvukového pole a vícekanálové
prostorové (surround) formáty jsou mixovány do dvou
kanálů.
Vychutnání prostorového zvuku
x HALL
• Receiver umožňuje použít na vstupu naposledy
zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup zvolen
(Sound Field Link). Tak například, zvolíte-li režim
HALL pro vstup SA-CD/CD, pak zvolíte odlišný
vstup a poté se vrátíte ke vstupu SA-CD/CD, HALL
bude tento vstup opět automaticky použit.
• Formát kódování záznamu na disku DVD můžete
identifikovat podle loga na obalu disku.
–
: Disky Dolby Digital
– Programy, zakódované ve formátu
:
Dolby Surround
– Programy, zakódované ve formátu
: DTS
Digital Surround
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Ze zdířek MULTI CH IN vystupuje analogový signál
předních kanálů.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Při poslechu na sluchátka poskytuje zážitek jako
v prostředí kina.
Poznámka
Pokud připojíte sluchátka ve chvíli, kdy je zvukové
pole aktivní, přepne se systém automaticky do režimu
HEADPHONE 2CH, pokud používáte zvukové pole,
zvolené tlačítkem 2CH nebo tlačítkem A.F.D. nebo do
režimu HEADPHONE THEATER pokud používáte
zvukové pole, zvolené tlačítkem MOVIE nebo
tlačítkem MUSIC.
Pro vypnutí prostorového
(surround) efektu
Stiskněte opakovaně tlačítko 2CH pro volbu
položky „2CH ST.” nebo stiskněte opakovaně
tlačítko A.F.D. pro volbu položky „A.F.D.
AUTO”.
39CZ
Volba režimu dekódování
zadního prostorového
(surround) kanálu
— SURR BACK DECODING
Tato funkce umožňuje zvolit režim dekódování
pro zadní prostorové (surround) signály
u vícekanálového vstupního proudu.
Po dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu, zaznamenaného na disku DVD (atd.)
ve formátu Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1, atd., si můžete
vychutnávat prostorový (surround) zvuk tak, jak
byl zamýšlen tvůrci filmu.
Stiskněte opakovaně tlačítko SURR BACK
DECODING pro volbu režimu dekódování
zadního prostorového (surround) kanálu.
Na displeji se zobrazí „SB XXXX”.
Podrobnosti - viz část viz „Jako zvolit režim
dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu” na straně 41.
Rada
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu můžete zvolit položkou „SB XXXX” v nabídce
CUSTOMIZE (strana 45).
Poznámka
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu je možno zvolit pouze tehdy, pokud je zvolen
režim A.F.D. kromě režimu Dolby Pro Logic IIx
(strana 36).
40CZ
Jako zvolit režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu
Požadovaný režim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu můžete zvolit v souladu se
vstupním proudem.
Zvolíte-li „SB AUTO”
Vstupní proud
Výstupní kanál
Použitý dekodér zadního prostorového (surround) signálu
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Maticový dekodér DTS
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Diskrétní dekodér DTS
Dolby Digital EXb)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx
Zvolíte-li „SB ON”
Pro dekódování zadního prostorového (surround) signálu bez ohledu na příznak dekódování 6.1
kanálůa), se použije Dolby Digital EX, když je výstupní kanál 6.1 a Dolby Digital EX nebo Dolby Pro
Logic IIx, když je výstupní kanál 7.1.
Vstupní proud
Výstupní kanál
Dolby Digital 5.1
6.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX
6.1e)
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix
6.1c)
Vychutnání prostorového zvuku
Pokud vstupní proud obsahuje příznak dekódování 6.1 kanálů a), aplikuje se pro dekódování zadního
prostorového (surround) signálu příslušný dekodér.
Použitý dekodér zadního prostorového (surround) signálu
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx
Zvolíte-li „SB OFF”
Dekódování zadního prostorového (surround) signálu se neprovádí.
a)
b)
c)
d)
e)
Příznak dekódování 6.1 kanálů představuje informaci, zaznamenanou v software, například na disku DVD.
Disk DVD Dolby Digital, který obsahuje příznak Surround EX. Webová stránka společnosti Dolby Corporation
vám může pomoci při rozpoznání filmů Surround EX.
Software zakódovaný s příznakem, označujícím, že jsou k dispozici jak signály Surround EX, tak signály
5.1 kanálů.
Software zakódovaný jednak se signály 5.1 kanálů, tak s rozšířeným proudem, určeným pro návrat těchto signálů
do diskrétních 6.1 kanálů. Diskrétní 6.1 kanály představují specifické signály u disku DVD, které se nepoužívají
v kinech.
Pokud jsou připojeny dvě zadní prostorové (surround) reprosoustavy, bude zvuk vystupovat ve formátu
7.1 kanálů.
Poznámka
V režimu Dolby Digital EX nemusí ze zadní prostorové (surround) reprosoustavy vycházet žádný zvuk. Některé
disky nejsou opatřeny příznakem Dolby Digital EX, přestože je na jejich obalu uvedeno logo Dolby Digital EX.
V takovém případě zvolte možnost „SB ON”.
41CZ
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
Přiřazení komponentního
video vstupu
— INPUT MODE
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
Vstupní režim audio je možno přepínat
u komponentů, které jsou vybaveny digitálními
vstupní zdířkami audio.
Komponentní video vstup můžete přiřadit
jinému obrazovému vstupu.
1
1
2
2
3
4
5
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky
„ CUSTOM ”.
Opakovaným stiskem tlačítka
nebo
zvolte možnost „COMP. V. A.”.
6
Stiskněte tlačítka vstupů a zvolte
vstup.
Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT
MODE pro volbu vstupního režimu
audio.
Zvolený vstupní režim audio se zobrazí na
displeji.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Vstupní režimy audio
Opakovaným stiskem tlačítka
nebo
zvolte komponentní video vstup,
který chcete přiřadit.
• AUTO IN
Pokud je provedeno jak digitální, tak
analogové zapojení, budou mít prioritu
digitální signály. Pokud nejsou k dispozici
digitální signály, bude zvolen analogový
vstup.
• COAX IN
Specifikuje vstup digitálních audio signálů na
vstupních zdířkách DIGITAL COAXIAL.
• OPT IN
Specifikuje vstup digitálních audio signálů na
vstupních zdířkách DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG
Specifikuje vstup analogových audio signálů
na vstupních zdířkách AUDIO IN (L/R).
Otočením –/+ jog dial vyberte vstup, ke
kterému chcete přiřadit zdířky
komponentního video vstupu
vybraného v kroku 4.
Vstup, který je možno přiřadit, se různí
v závislosti na jednotlivých komponentních
video vstupech. Podrobnosti - viz
„Volitelné komponentní video vstupy pro
každý vstup”.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Volitelné komponentní video
vstupy pro každý vstup
Výchozí nastavení jsou podtržena.
VIDEO 2
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
DVD
VIDEO 1, VIDEO 3, DVD
Poznámka
Obrazový vstup není možno přiřadit více než jednomu
komponentnímu video vstupu.
42CZ
Přepínání vstupního
režimu audio pro digitální
komponenty
Poznámky
• Pokud jsou na vstupu signály s vyšší vzorkovací
frekvencí než 48 kHz, není možno používat ekvalizér
a zvukové pole.
• Některé vstupní režimy audio mohou být v závislosti
na vstupu zobrazeny nevýrazně. To znamená, že
zvolený vstup je nedostupný.
x CTR XXX dB
(Vyvážení střední reprosoustavy)
Přizpůsobení zvukových
polí
x SUR.L. XXX dB
(Úroveň levé prostorové (surround)
reprosoustavy)
Prostřednictvím menu LEVEL můžete
přizpůsobit zvuková pole tak, aby vyhovovala
vaši konkrétní poslechové situaci.
x SUR.R. XXX dB
(Úroveň pravé prostorové (surround)
reprosoustavy)
Poznámka k zobrazovaným položkám
x SB XXX dB
(Úroveň zadní prostorové (surround)
reprosoustavy)*
x SBR XXX dB
(Úroveň (pravé) zadní prostorové
(surround) reprosoustavy)**
Nastavení nabídky úrovně
LEVEL
Můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých
reprosoustav. Tato nastavení se použijí pro
všechna zvuková pole s výjimkou parametru
úrovně efektu. Nastavení parametru úrovně
efektu se ukládá samostatně pro každé zvukové
pole.
1
2
3
Spusťte přehrávání zdroje,
zakódovaného s vícekanálovými
prostorovými (surround) efekty (DVD,
atd.).
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky „ LEVEL
”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
nebo
pro volbu parametru, který chcete
nastavit.
Podrobnosti - viz „Parametry nabídky
LEVEL”.
4
Při současném monitorování zvuku
otáčejte prvkem
–/+ jog dial pro volbu požadovaného
nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
5
x SBL XXX dB
(Úroveň (levé) zadní prostorové
(surround) reprosoustavy)**
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
dalších parametrů.
x S.W. XXX dB
(Úroveň Subwooferu)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tento parametr je možno nastavit v rozsahu od –10 dB
do +10 dB s krokem 1 dB.
* Pouze v případě, pokud je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena na hodnotu
„SINGLE” v nabídce SET UP (strana 24).
** Pouze v případě, pokud je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena na hodnotu
„DUAL” v nabídce SET UP (strana 24).
x
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Položky, které je možno nastavovat v jednotlivých
menu, se mohou různit v závislosti na zvukovém poli.
Některé parametry se mohou zobrazovat nevýrazně.
To znamená, že zvolený parametr je buď nedostupný,
nebo je jeho hodnota pevná a neměnitelná.
D.RANGE
COMP. XXX
(Komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje provádět kompresi
dynamického rozsahu zvukové stopy. To může být
užitečné například tehdy, chcete-li sledovat pozdě
v noci filmy při nízké hlasitosti.
• OFF
Dynamický rozsah není komprimován.
• STD
Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to
zamýšlel zvukový mistr.
• MAX
Dynamický rozsah je dramaticky komprimován.
Rada
Parametry nabídky LEVEL
Výchozí nastavení je podtrženo.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Vyvážení předních reprosoustav)
Výchozí nastavení: BALANCE (0)
Nastavení stranového vyvážení mezi levou a pravou
přední reprosoustavou. Rozsah je možno nastavit
v rozmezí BAL. L (+1 až +8), BALANCE (0), BAL. R
(+1 až +8) v 17 krocích.
Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimování dynamického rozsahu zvukového
doprovodu, a to v závislosti na informaci
o dynamickém rozsahu, obsažené v signálu Dolby
Digital. Doporučujeme vám nastavení na hodnotu
„MAX”. Tím se značně zkomprimuje dynamický
rozsah a můžete sledovat filmy i pozdě v noci při nízké
hlasitosti. Na rozdíl od analogových limiterů jsou
úrovně předem dány, přičemž poskytují velmi
přirozenou kompresi.
43CZ
Poznámka
Komprese dynamického rozsahu je možná pouze
u zdrojů Dolby Digital.
x EFCT. XXX (Úroveň efektu)
Výchozí nastavení: STD
Tato funkce umožňuje nastavení „prezence”
prostorového (surround) efektu ve 3 úrovních – MIN
(minimální efekt), STD (standardní efekt) a MAX
(maximální efekt).
Poznámka
Tento parametr je platný pouze tehdy, pokud použijete
zvukové pole, zvolené tlačítkem MOVIE nebo
MUSIC.
Resetování zvukových polí na
výchozí hodnoty
Nastavení ekvalizéru
Pomocí nabídky EQ můžete nastavit tonální
kvalitu zvuku (hloubky, výšky) předních
reprosoustav.
1
2
3
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky „ EQ ”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
nebo
pro volbu parametru, který chcete
nastavit.
Podrobnosti - viz „Parametry nabídky EQ”.
4
Při této operaci používejte tlačítka na receiveru.
1
2
Spusťte přehrávání zdroje,
zakódovaného s vícekanálovými
prostorovými (surround) efekty (DVD,
atd.).
Vypněte přístroj stiskem tlačítka ?/1.
Při současném monitorování zvuku
otáčejte prvkem –/+ jog dial pro volbu
požadovaného nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
Podržte stisknuté tlačítko 2CH,
a stiskněte tlačítko ?/1.
5
Na displeji se zobrazí „SF. CLR.” a všechna
zvuková pole se vrátí ke svým výchozím
hodnotám.
Poznámka
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
dalších parametrů.
Ekvalizér není možno nastavit, pokud receiver
dekóduje signály s vyšší vzorkovací frekvencí než
48 kHz nebo pokud je aplikováno dekódování
DTS 96/24, DTS-ES Matrix nebo DTS Neo:6.
Parametry nabídky EQ
x EQ XXX
(Vypnutí/zapnutí ekvalizéru)
Výchozí nastavení: OFF
Zvolte možnost „ON” pro aktivaci ekvalizéru.
Poznámka
Indikátor EQ se na displeji rozsvítí, jakmile ekvalizér
zapnete. Pokud ekvalizér nastavujete prostřednictvím
parametrů nabídky EQ, jsou nastavené hodnoty platné
pro všechna zvuková pole a mohou být
reprodukovány, kdykoli ekvalizér zapnete.
x BASS XX dB
(Úroveň hloubek předních reprosoustav)
x TREB. XX dB
(Úroveň výšek předních reprosoustav)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tento parametr je možno nastavit v rozsahu od –6 dB
do +6 dB s krokem 1 dB.
44CZ
Rozšířené možnosti
nastavení
Pomocí nabídky CUSTOMIZE
můžete přizpůsobit nastavení
receiveru
1
2
Poznámka
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky
„ CUSTOM ”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
nebo
pro volbu parametru, který chcete
nastavit.
Podrobnosti - viz „Parametry nabídky
CUSTOMIZE”.
3
Otočte prvkem –/+ jog dial pro volbu
požadovaného nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
4
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
dalších parametrů.
Parametry nabídky CUSTOMIZE
Výchozí nastavení jsou podtržena.
x
Můžete rovněž stisknout tlačítko SURR BACK
DECODING pro nastavení režimu dekódování
zadního prostorového (surround) kanálu (strana 40).
Pro podrobnosti o jednotlivých režimech dekódování,
viz strana 41.
• OFF
• AUTO
• ON
96 XXXX
(DTS režim dekódování 96/24)
DTS 96/24
• AUTO
Pokud je na vstupu signál DTS 96/24, bude
přehráván se vzorkovacími frekvencemi 96 kHz.
• OFF
I pokud je na vstupu signál DTS 96/24, bude
přehráván se vzorkovacími frekvencemi 48 kHz.
Poznámky
• Tento parametr je platný pouze v režimu A.F.D.
(strana 36). U ostatních zvukových polí je tento
parametr vždy nastaven na hodnotu „96 OFF”.
• Dekódování DTS 96/24 je platné pouze v režimu
A.F.D. (strana 36). Pokud je systém přepnutý na jiná
zvuková pole, použije se standardní dekódování
48 kHz.
• I pokud je na vstupu signál DTS 96/24, použije se
standardní dekódování 48 kHz, pokud jsou jakékoli
reprosoustavy nastaveny na hodnotu „SMALL” nebo
pokud je subwoofer nastaven na hodnotu „NO”.
Tento parametr je platný pouze při volbě režimu
A.F.D. kromě režimu Dolby Pro Logic IIx (strana 36).
x A.V.SYNC. X (Časová korekce)
• Y (Ano)
Audio výstup bude mít prodlevu, aby se
minimalizovala časová mezera mezi zvukovým
výstupem a zobrazením obrazu.
• N (Ne)
Audio výstup nebude mít žádnou prodlevu.
Poznámky
• Tento parametr je užitečný, pokud používáte velký
LCD monitor, plazmový monitor nebo projekční
televizor.
• Tento parametr není platný v případě, že je zvolena
funkce MULTI CH IN.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Pomocí menu CUSTOMIZE můžete nastavovat
různé parametry receiveru.
x SB XXXX
(Režim dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu)
x DEC. XXXX
(Priorita dekódování digitálního audio
vstupu)
Umožňuje specifikovat vstupní režim pro vstup
digitálního signálu na zdířkách DIGITAL IN.
Výchozí nastavení je „DEC. AUTO” pro VIDEO 2, 3
a „DEC. PCM” pro DVD, MD/TAPE a SA-CD/CD.
• AUTO
Vstupní režim se automaticky přepíná mezi DTS,
Dolby Digital nebo PCM.
• PCM
Signálům PCM je poskytována priorita (aby se
předešlo přerušení při zahájení přehrávání). I pokud
budou na vstupu jiné signály, bude zvuk vystupovat.
Tento receiver však není schopen dekódovat formát
DTS-CD, pokud je nastavena hodnota „DEC. PCM”.
Poznámka
Pokud při nastavení na hodnotu „DEC. AUTO”
a vstupu signálu z digitálních audio zdířek (pro CD,
atd.) dojde k přerušení při zahájení přehrávání,
nastavte na hodnotu „DEC. PCM”.
45CZ
x COL. XXXX
(Systém barev)
(Pouze modely s kódem oblasti E2/E3,
AR)
Umožňuje zvolit systém barev. V závislosti na
televizoru, který budete připojovat, musíte na
receiveru zvolit buď PAL nebo NTSC.
• PAL
• NTSC
x DUAL XXX
(Volba jazyka digitálního vysílání)
Tato funkce umožňuje zvolit jazyk, který chcete
poslouchat při digitálním vysílání. Tato funkce pracuje
pouze se zdroji Dolby Digital.
• M/S (Main/Sub)
Zvuk hlavního jazyka bude vystupovat z levé přední
reprosoustavy a zvuk druhého jazyka bude současně
vystupovat z pravé přední reprosoustavy.
• M (Main)
Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka.
• S (Sub)
Bude vystupovat zvuk druhého jazyka.
• M+S (Main + Sub)
Bude vystupovat smíchaný zvuk hlavního a druhého
jazyka.
x COMP. V. A.
(Přiřazení komponentního video vstupu)
Umožňuje přiřazení komponentního video vstupu
k jinému obrazovému vstupu. Podrobnosti - viz
„Přiřazení komponentního video vstupu” na straně 42.
x NAME IN
(Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů)
Tato funkce umožňuje pomocí tlačítek vstupů nastavit
název pro stanice na předvolbách a názvy vstupů.
Podrobnosti - viz „Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů” na straně 47.
46CZ
Rady
• Otočením prvku –/+ jog dial můžete zvolit typ
vkládaného znaku následovně.
Písmena abecedy (velká) t Číslice t
Symboly
• Pro zadání prázdného znaku (mezery) otočte
prvkem –/+ jog dial, až se na displeji zobrazí
prázdný znak (mezera).
• Pokud uděláte chybu, stiskněte opakovaně
tlačítko < nebo >, až začne blikat znak, který
chcete změnit a pak otočte prvkem –/+ jog dial
a zvolte správný znak.
Další možnosti ovládání
Pojmenování stanic na
předvolbách a vstupů
Můžete zadat název (jméno) o délce až 8 znaků
(pro stanice na předvolbách) a pro vstupy,
volené tlačítky vstupů, aby se zobrazovaly na
displeji receiveru. Při této operaci používejte
tlačítka na receiveru.
Pro index stanice, uložené na
předvolbě
Stiskněte opakovaně tlačítko TUNER
FM/AM pro volbu pásma FM nebo
pásma AM a pak nalaďte stanici na
předvolbě, pro kterou chcete vytvořit
indexový název (strana 31).
Pro index vstupu
Stiskněte tlačítko vstupu pro volbu
vstupu, pro který chcete vytvořit
indexový název.
2
3
4
Stiskněte tlačítko ENTER pro uložení
indexového názvu.
Poznámka (Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Pokud přiřadíte název stanici RDS a pak tuto stanici
naladíte, může se místo vámi zadaného názvu stanice
zobrazit typ programu (služba PS). (Název typu
programu - služby PS není možno změnit. Vámi
zadaný název bude přepsán názvem typu programu služby PS.)
Další možnosti ovládání
1
6
Stiskněte opakovaně tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky
„ CUSTOM ”.
Opakovaným stiskem tlačítka
zvolte možnost „NAME IN”.
nebo
Stiskněte tlačítko ENTER.
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
5
Pro vytvoření indexového názvu
použijte
nebo
a –/+ jog dial.
Otočte prvkem –/+ jog dial pro volbu znaku
a pak stiskněte tlačítko > pro posunutí
kurzoru na následující pozici.
47CZ
Používání časového
spínače pro usínání
Receiver můžete nastavit tak, aby se v zadanou
dobu automaticky vypnul. Pro nastavení
použijte dálkový ovladač.
1
2
Stiskněte ALT pro rozsvícení tohoto
tlačítka.
Stiskněte tlačítko SLEEP ve chvíli, kdy
je přístroj zapnutý.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se
údaje zobrazené na displeji cyklicky změní
takto:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Při použití časového spínače pro usínání svítí na
displeji indikátor „SLEEP”.
Rada
Chcete-li zkontrolovat čas zbývající do vypnutí
receiveru, stiskněte ALT pro rozsvícení tohoto tlačítka
(strana 51), potom stiskněte SLEEP. Na displeji se
zobrazí zbývající čas do vypnutí. Stisknete-li opět
tlačítko SLEEP, časový spínač pro usínání bude
zrušen.
48CZ
Volba reproduktorového
systému
Můžete zvolit systém předních reprosoustav,
který chcete používat.
Stiskněte opakovaně tlačítko SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) pro volbu systému předních
reprosoustav, který hodláte používat.
Zvolený reproduktorový systém se zobrazí na
displeji. Pro vypnutí výstupu reprosoustav
stiskněte opakovaně tlačítko SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B), až indikace „SP A” a „SP B” zhasne.
Reproduktorový systém
• SP A
Reprosoustavy, připojené ke zdířkám
SPEAKERS FRONT A.
• SP B
Reprosoustavy, připojené ke zdířkám
SPEAKERS FRONT B.
• SP A a SP B
Reprosoustavy, připojené jak ke zdířkám
SPEAKERS FRONT A, tak ke zdířkám B
(paralelní zapojení).
Záznam
Předtím než začnete, zkontrolujte, zda jste
správně připojili všechny komponenty.
Záznam na audiokazetu nebo
na MiniDisc
Prostřednictvím receiveru můžete nahrávat na
audio kazetu nebo na MiniDisc. Viz návod
k obsluze vašeho kazetového decku nebo MD
decku, kde najdete další informace.
2
Zvolte komponent, z něhož hodláte
nahrávat.
4
1
2
Vložte prázdnou kazetu nebo minidisk
(MD) do kazetové mechaniky pro
záznam nebo do MD decku a nastavte
úroveň záznamu (pokud je to třeba).
Spusťte záznam na záznamovém decku
a pak spusťte přehrávání na
komponentu pro přehrávání.
Poznámky
• Není možno nahrávat digitální audio signál
prostřednictvím komponentu, připojeného
k analogovým zdířkám MD/TAPE OUT. Budete-li
chtít nahrávat digitální audio signál, připojte digitální
komponent ke zdířkám DIGITAL OPTICAL MD/
TAPE OUT.
• Nastavení parametrů zvuku nemá vliv na výstupní
signál ze zdířek MD/TAPE OUT.
• Analogové audio signály aktuálního vstupu
vystupují na zdířkách MD/TAPE OUT.
• Signály, vstupující do zdířek MULTI CH IN
nebudou vystupovat na zdířkách MD/TAPE OUT,
a to ani při použití MULTI CH IN. Na výstupu budou
analogové signály aktuálního nebo předchozího
použitého vstupu.
• Některé zdroje obsahují ochranu proti kopírování,
která znemožňuje nahrávání. V takovém případě
nebude možno z těchto zdrojů nahrávat.
Zvolte zdroj programu, který hodláte
nahrávat.
Připravte komponent na přehrávání.
Tak například, vložte do videorekordéru
videokazetu, kterou chcete nahrávat.
3
Připravte komponent na přehrávání.
Tak například - vložte disk CD do
přehrávače CD.
3
Prostřednictvím receiveru je možno nahrávat
signál z videorekordéru, televizoru nebo
přehrávače disků DVD. Při editaci videokazety
můžete rovněž přidávat zvuk ze široké škály
audio zdrojů. Viz návod k obsluze vašeho
videorekordéru nebo DVD přehrávače, kde
najdete další informace.
4
Vložte do videorekordéru prázdnou
kazetu (VIDEO 1) pro záznam.
Spusťte záznam na záznamovém
videorekordéru a pak spusťte
přehrávání videokazety nebo disku
DVD, který hodláte nahrávat.
Rada
Je možno nahrávat zvuk z jakéhokoliv zvukového
zdroje na videokazetu při současném kopírování
z videokazety nebo disku DVD. Vyhledejte místo,
odkud chcete zahájit nahrávání z jiného zvukového
zdroje, zvolte zdroj programu a pak spusťte
přehrávání. Zvuk z tohoto zdroje se bude nahrávat
do zvukové stopy videokazety, namísto zvuku
z původního média. Pro obnovení záznamu zvuku
z původního média zvolte opět video zdroj.
Další možnosti ovládání
1
Záznam na videokazetu
Poznámky
• Není možno nahrávat digitální audio signál
prostřednictvím komponentu, připojeného
k analogovým zdířkám VIDEO 1 AUDIO OUT.
• Ujistěte se, že je provedeno digitální i analogové
zapojení do vstupů VIDEO 2 a DVD. Analogový
záznam nebude možný, pokud máte provedeno
pouze digitální zapojení.
• Analogové audio signály aktuálního vstupu
vystupují na zdířkách VIDEO 1 AUDIO OUT.
• Signály, vstupující do zdířek MULTI CH IN,
nebudou vystupovat na zdířkách VIDEO 1 AUDIO
OUT, a to ani při použití MULTI CH IN. Na výstupu
budou analogové audio signály aktuálního nebo
předchozího použitého vstupu.
49CZ
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP001
Pro ovládání komponentů ve vašem systému
můžete používat dálkový ovladač RM-AAP001.
Před použitím dálkového
ovladače
Vložení baterií do dálkového
ovladače
Vložte do prostoru pro baterie 2 baterie R6
(velikost AA), přičemž dbejte na jejich správnou
polaritu (+ a –). Při používání nasměrujte
dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání
na receiveru.
Popis tlačítek na
dálkovém ovladači
1
2
3
4
5
6
TV ?/1
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
VIDEO2
MULTI CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
4
5
AUDIO
8
SHIFT
9
*q;
8
-
M
ANT
CLEAR SEARCH MODE
X
H
qa
ENTER
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých
nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu záření nebo světelným zdrojům. To by
mohlo mít za následek nefunkčnost dálkového
ovladače.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
vytečení elektrolytu a případné korozi.
50CZ
MASTER
VOL
V
B
DISPLAY
TV VOL
*qd
x
MUTING
AV MENU
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
wh
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
b
v
*qs
9
ENTER
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
m
ef
PRESET/
CH/D.SKIP
>
TOP MENU/
GUIDE
Při normálním způsobu používání by měly baterie
vydržet přibližně 6 měsíců. Pokud není receiver možno
dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte obě
baterie za nové.
JUMP/
TIME
SUBTITLE
.
SB
DECODING
6
ANGLE
7
Poznámky
MUSIC
3
DUAL
MONO
7
Rada
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
qk*
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qj
qh
qg
qf
* Tlačítka H, TV VOL +, TV CH + a MASTER
VOL + jsou opatřeny výstupkem. Tento výstupek
můžete používat pro orientaci při ovládání receiveru
a dalších audio/video komponentů.
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny funkce
jednotlivých tlačítek.
Tlačítko na Ovládání
dálkovém
ovladači
Funkce
A.F.D. 7
Receiver
Volba režimu
dekódování pro zvukový
výstup.
ALTwd
Dálkový
ovladač
Když se rozsvítí tlačítko
ALT, změní se funkce
dálkového ovladače tak,
že se aktivují tlačítka
s oranžovým potiskem.
DVD přehrávač/ Volba úhlu záběru nebo
Blu-ray diskový změna úhlů záběru.
rekordér
ANT 9
Videorekordér/
Satelitní tuner
Volba výstupního
signálu z anténní zdířky:
TV signál nebo program
z videorekordéru.
AUDIO
7
TV/VCR/
Satelitní tuner/
DVD přehrávač/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Změna zvuku na
Multiplex, Bilingual
(dvojjazyčný) nebo
vícekanálový (Multi
Channel) zvuk
z televizoru.
Receiver
Funkce
CLEAR 9 Satelitní tuner/
Vymaže chybu, pokud
stisknete nesprávné
numerické tlačítko nebo
pokračuje v dalším
přehrávání atd.
CD přehrávač/
DVD přehrávač/
Blu-ray diskový
rekordér/PSX
DISCws
CD přehrávač/
VCD přehrávač
DISPLAY
qa
Receiver/
Volba informací,
TV/VCR/
zobrazovaných na
Satelitní tuner/
obrazovce televizoru.
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
CD přehrávač/
MD deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Přímá volba disku
(pouze měnič pro více
disků).
D.TUNING Receiver
9
Vstup do režimu
přímého ladění.
Receiver
DUAL
MONO 7
Volba jazyka, který
požadujete při příjmu
digitálního vysílání.
Pro poslech z audio
zařízení.
DVD es
Pro sledování DVD.
AVMENU Videorekordér/
Satelitní tuner/
qa
Pro zobrazení nabídky.
ENTER wf TV/VCR/
AV1 3
a AV2 4
Dálkový
ovladač
Volba povelového
režimu dálkového
ovladače
AV ?/1
ed
TV/VCR/
Zapnutí a vypnutí audio
Satelitní tuner/
a video komponentů.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
AUX e;
Receiver
Satelitní tuner/
LD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/Tape deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
DVD přehrávač/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Po zvolení kanálu,
disku nebo stopy
(skladby)
prostřednictvím
numerických tlačítek
stiskněte toto tlačítko
pro zadání hodnoty.
ENTER
qa
Receiver/
Videorekordér/
Satelitní tuner/
DVD přehrávač
Pro zadání volby.
JUMP/
TIME 7
Televizor/
Satelitní tuner/
Blu-ray diskový
rekordér
Přepínání mezi
předchozím a aktuálním
kanálem.
CD přehrávač/
MD deck/VCD
přehrávač/DVD
přehrávač
Zobrazuje čas nebo
dobu přehrávání disku,
atd.
Receiver
Pro volbu nabídky
receiveru.
MAIN
MENU qh
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP001
ANGLE
7
Tlačítko na Ovládání
dálkovém
ovladači
51CZ
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Ovládání
Funkce
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Ovládání
Funkce
MASTER
VOL +/–
qk
Receiver
Nastavení hlavní
(master) hlasitosti
receiveru.
SLEEP ef
Receiver
MD/TAPE
5
Receiver
Pro poslech
minidisku nebo
audiokazety.
Aktivace funkce
usínání a délka doby,
po jejímž uplynutí se
receiver automaticky
vypne.
Receiver
Volba předprogramovaných zvukových
polí pro film.
SUBTITLE
8
DVD přehrávač Změna titulků.
MOVIE 7
MULTI CH
wk
Receiver
Volba VÍCEKANÁLOVÉHO VSTUPNÍHO zdroje.
Receiver
Volba předprogramovaných zvukových
polí pro hudbu.
Receiver/
TV/VCR/
Satelitní tuner/
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/DAT
deck
Vypnutí receiveru
a dalších audio/video
komponentů značky
Sony.
MUSIC wj
SYSTEM
STANDBY
(Stiskněte
současně
tlačítko AV
?/1 ed a ?/
1 ef)
Receiver
Výstup testovacího
signálu.
MUTINGql Receiver
Utlumení zvuku
z receiveru.
TEST
TONE qg
PRESET/
CH/
Receiver
Volba stanice na
předvolbě.
D.SKIP +/–
wg
Volba předvolených
TV/VCR/
Satelitní tuner/ kanálů.
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem
TOP MENU/ DVD přehrávač Zobrazení titulu disku
DVD.
(hlavní
menu)
CD přehrávač/ Přeskočení disků
VCD přehrávač/ (pouze pro měnič na
LD přehrávač/ několik disků).
DVD přehrávač/
MD deck
RETURN/
EXITqa
52CZ
VCD přehrávač/ Návrat k
LD přehrávač/ předchozímu menu.
DVD přehrávač
Satelitní tuner
Pro opuštění menu.
RM SET UP
2
Dálkový
ovladač
Pro nastavení
dálkového ovladače.
SA-CD/CD
6
Receiver
Pro poslech disku
Super Audio CD nebo
kompaktního disku.
Receiver
SB
DECODING
wh
Volba zadních
prostorových
(surround)
dekódovacích režimů.
SEARCH
MODEws
DVD přehrávač Volba režimu
vyhledávání. Stiskem
vyberte jednotku pro
vyhledávání (stopa,
index, atd.)
SHIFT 9
Receiver
Volba stránky paměti
pro předvolby
rozhlasových stanic
nebo ladění na
předvolby stanic.
GUIDE qa
Satelitní tuner/ Pro zobrazení menu.
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
TUNER wl
Receiver
Pro poslech
rozhlasových
programů.
TV CH +/–
qd
TV
Volba předvolených
TV kanálů.
TV/VIDEO
qj
TV
Volba vstupního
signálu: TV vstup
nebo video vstup.
TV VOL
+/– qs
TV
Nastavení hlasitosti
televizoru.
TV ?/1 1
TV
Zapnutí a vypnutí
televizoru.
VIDEO1 3 Receiver
Pro sledování
videorekordéru.
(režim VTR 3)
VIDEO2 4 Receiver
Pro sledování
videorekordéru.
(režim VTR 1)
VIDEO3 ea Receiver
Pro sledování
videorekordéru.
(režim VTR 2)
WIDE
qf TV
Volba širokoúhlého
obrazového režimu.
Ovládání
Funkce
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Ovládání
Funkce
1-9 7
a 0/10 8
Receiver
Používá se s tlačítkem
SHIFT pro předvolbu
rozhlasové stanice
nebo pro naladění
stanice na předvolbu
a s tlačítkem
D.TUNING pro
přímé ladění.
./>
8
Pro přeskočení
skladeb.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
DVD přehrávač/
LD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/Tape deck
Volba čísel skladeb.
0/10 pro volbu
skladby číslo 10.
Videorekordér/
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/Tape deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
m/M
9
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
DVD přehrávač/
LD přehrávač/
MD deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Vyhledávání skladeb
v dopředném
a zpětném směru.
TV/VCR/Satelitní Volba čísel kanálů.
tuner/Blu-ray
diskový rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
2CH 7
Receiver
>10/11 8
TV/VCR/Satelitní Volba skladeb
s vyšším číslem
tuner/CD
přehrávač/VCD než 10.
přehrávač/LD
přehrávač/MD
deck/Tape deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
-/--ws
?/1 ef
Volba režimu 2CH
STEREO.
Televizor/
Satelitní tuner/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Volba režimu
zadávání kanálů, buď
jedna nebo dvě
číslice.
Receiver
Zapnutí nebo vypnutí
receiveru.
Videorekordér/
Rychlý posun vpřed
DAT deck/ Tape nebo vzad.
deck
Nq;
Spuštění přehrávání.
Videorekordér/
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/ Tape deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Xw;
Videorekordér/
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/ Tape deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Pauza v přehrávání
nebo záznamu.
(Rovněž spouštění
záznamu
s komponenty
ve stavu standby pro
záznam.)
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP001
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
53CZ
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Ovládání
Funkce
x wa
Videorekordér/
Zastavení
CD přehrávač/
přehrávání.
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/ Tape deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným diskem/
PSX
O qa
Satelitní tuner/
Návrat do předchozí
VCD přehrávač/ nabídky nebo
LD přehrávač/
opuštění nabídky.
DVD přehrávač/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným diskem/
PSX
V/v qa
Receiver
Pro volbu položky
nabídky.
B/b qa
Receiver
Nastavení nebo
změna parametru.
V/v/B/b qa
Pro volbu položky
Videorekordér/
nabídky.
Satelitní tuner/
DVD přehrávač/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným diskem/
PSX
Rady
• Předtím, než budete moci používat tlačítka pro
ovládání audio/video zařízení, musíte přiřadit
tlačítkům AUX a MULTI CH funkci. Podrobnosti viz část „Programování dálkového ovladače” na
straně 55.
• Pro aktivaci tlačítek s oranžovým potiskem stiskněte
před stisknutím těchto tlačítek tlačítko ALT.
• Před použitím tlačítka V/v/B/b pro ovládání
receiveru stiskněte tlačítko MAIN MENU. Budete-li
chtít ovládat další komponenty, stiskněte tlačítko
TOP MENU/GUIDE nebo AV MENU po stisknutí
tlačítka vstupu.
54CZ
Poznámky
• Tlačítko 12 na dálkovém ovladači není k dispozici
pro ovládání receiveru.
• Některé funkce, popisované v této části, nemusejí
v závislosti na modelu pracovat.
• Výše uvedené vysvětlení je zamýšleno výhradně
jako pouhý příklad. Z tohoto důvodu (v závislosti na
komponentu) nemusí být výše uvedená operace
možná nebo může pracovat odlišně, než je
popisováno.
• Stisknete-li tlačítka vstupů (VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3 nebo DVD), nemusí se vstupní režim
televizoru přepnout na požadovaný odpovídající
vstupní režim. V takovém případě stiskněte tlačítko
TV/VIDEO pro přepnutí vstupního režimu
televizoru.
Volba povelového režimu
dálkového ovladače
Nastavte povelový režim dálkového ovladače
pomocí tlačítka RM SET UP a tlačítek
povelového režimu na dálkovém ovladači.
Volba povelového režimu
Povelový režim dálkového ovladače lze přepínat
(AV1 and AV2). Pokud je povelový režim
receiveru a dálkového ovladače různý, nelze
receiver pomocí dálkového ovladače ovládat.
Postup změny povelového režimu receiveru viz strana 62.
Indikátor jednou blikne (u AV2 dvakrát)
a provede se přepnutí povelového režimu.
Dálkový ovladač lze změnou kódu
naprogramovat na ovládání komponentů jiného
výrobce, než je Sony. Po uložení řídících signálů
do paměti můžete tyto komponenty používat
jako součást vašeho systému.
Kromě toho můžete rovněž naprogramovat
dálkový ovladač na ovládání komponentů Sony,
které není dálkový ovladač schopen ovládat.
Vezměte prosím na vědomí, že dálkový ovladač
může ovládat pouze komponenty, které přijímají
infračervené bezdrátové řídící signály.
1
Rozsvítí se indikátor.
2
Kontrola povelového režimu
dálkového ovladače
Stiskněte tlačítko RM SET UP. Dálkový
ovladač lze zkontrolovat pomocí indikátoru.
Režim
jednou
AV2
dvakrát
3
Stiskem numerických tlačítek zadejte
číselný kód (nebo jeden z kódů, pokud
existuje více než jeden kód)
odpovídající komponentě a výrobci
komponenty, kterou chcete ovládat.
Informace o číselném kódu (kódech)
odpovídajících komponentě a výrobci
komponenty (první číslice a poslední dvě
číslice číselného kódu odpovídají kódu
kategorie a kódu výrobce) najdete
v tabulkách na stranách 56–58.
Pro nastavení dálkového
ovladače na tovární hodnoty
Stiskněte současně tlačítka ?/1, AV ?/1
a MASTER VOL –.
Indikátor třikrát blikne a pak zhasne.
Stiskněte tlačítko vstupu (včetně TV
?/1) pro komponentu, kterou chcete
ovládat.
Pokud máte např. v úmyslu ovládat CD
přehrávač, stiskněte SA-CD/CD.
Indikátor blikne
AV1
Stiskněte tlačítko AV ?/1během doby,
kdy přidržujete tlačítko RM SET UP.
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Po ověření číselného kódu indikátor
dvakrát pomalu blikne a dálkový ovladač
automaticky opustí režim programování.
5
Chcete-li ovládat další komponenty,
opakujte kroky 1 až 4.
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP001
Stiskněte tlačítko AV1 (nebo AV2) během
doby, kdy je přidrženo tlačítko RM SET UP.
Programování dálkového
ovladače
55CZ
Pro zrušení programování
Stiskněte v jakémkoliv kroku tlačítko RM SET
UP. Dálkový ovladač automaticky ukončí režim
programování.
Pro aktivaci vstupu po ukončení
programování
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci
požadovaného vstupu.
Pokud nebylo programování
úspěšné, zkontrolujte
následující:
• Pokud se v kroku 1 nerozsvítí indikátor, jsou
baterie slabé. Vyměňte obě baterie.
• Pokud indikátor během zadávání číselného
kódu čtyřikrát za sebou rychle blikne, nastala
chyba. Začněte znovu od kroku 1.
Poznámky
• Během stisku platného tlačítka indikátor zhasne.
• Pokud stisknete v kroku 2 několik vstupních tlačítek,
bude platné pouze naposledy stisknuté vstupní
tlačítko.
• Pokud stisknete v kroku 2 tlačítko TV ?/1,
přeprogramují se pouze tlačítka TV VOL +/– ,
TV CH +/–, TV/VIDEO a WIDE.
• Pokud stisknete v kroku 3 tlačítko vstupu, zvolí se
nový vstup a programovací procedura se vrátí na
začátek kroku 3.
• U číselných kódů jsou platná pouze první tři zadaná
čísla.
Pro smazání paměti dálkového
ovladače
Pokud chcete všechny naprogramované údaje
smazat, obnovte následujícím způsobem tovární
nastavení dálkového ovladače.
Stiskněte současně tlačítka ?/1, AV ?/1
a MASTER VOL –.
Indikátor třikrát blikne a pak zhasne.
56CZ
Číselné kódy odpovídající
komponentě a výrobci
komponenty
Použijte číselné kódy v následujících tabulkách
pro ovládání komponnetů jiného výrobce než je
Sony a také komponentů Sony, které není
dálkový ovladač schopen za normálních
okolností ovládat. Protože se signál dálkového
ovladače, který komponenta akceptuje, liší
v závislosti na modelu a roku výroby
komponenty, může být komponentě přiřazen
více než jeden číselný kód. Pokud se Vám
nepodaří ovladač prostřednictvím některého
z těchto kódů naprogramovat, zkuste použít jiné
kódy.
Poznámky
• Číselné kódy vycházejí z nejnovějších informací,
které jsou dostupné pro jednotlivé značky. Může se
však stát, že komponenta nebude reagovat na některý
nebo na všechny kódy.
• Při použití konkrétní komponenty nemusí být
všechna vstupní tlačítka na dálkovém ovladači
k dispozici.
Ovládání CD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Ovládání DAT deck
Ovládání videorekordéru
Výrobce
Kód (kódy)
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
203
SONY
PIONEER
219
701, 702, 703, 704, 705,
706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Ovládání MD deck
AKAI
707, 708, 709, 759
Výrobce
Kód (kódy)
BLAUPUNKT
740
SONY
301
EMERSON
DENON
302
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
JVC
303
KENWOOD
304
Ovládání kazetového decku
Kód (kódy)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Ovládání LD přehrávače
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
601, 602, 603
SHARP
748, 749
PIONEER
606
TELEFUNKEN
751, 752
Ovládání video CD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
605
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
* Pokud videorekordér AIWA nefunguje ani po zadání
kódu pro výrobce AIWA, zkuste zadat kód pro Sony.
Ovládání DVD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP001
Výrobce
FISHER
57CZ
Ovládání televizoru
Kód (kódy)
Ovládání rekordéru s pevným
diskem
SONY
501, 502
Výrobce
Kód (kódy)
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
SONY
307, 308, 309
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
Ovládání blu-ray diskového
rekordéru
GRUNDIG
517, 534
Výrobce
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
ZENITH
542, 543
Ovládání satelitního tuneru nebo
kabelového boxu
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Ovládání tuneru
58CZ
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
002, 003, 004, 005
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
310, 311, 312
Ovládání PSX
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
313, 314, 315
Poznámky k provozu
Doplňující informace
Před zapojováním dalších komponentů nezapomeňte
receiver vypnout a odpojit ze zásuvky.
Bezpečnostní upozornění
Čištění
Poznámky k bezpečnosti
Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoliv pevný
předmět nebo tekutina, vytáhněte přístroj ze zásuvky
a nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem, než ho opět začnete používat.
Zdroje napájecího napájení
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho receiveru, se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Doplňující informace
• Před uvedením receiveru do provozu zkontrolujte,
zda napájecí napětí odpovídá vašemu místnímu
síťovému napětí. Napájecí napětí je uvedeno na
výrobním štítku přístroje na zadní straně receiveru.
• Receiver není odpojen od napájecího napětí, pokud
je síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky,
a to i ve chvílích, kdy je přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete receiver delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze
zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu
držte síťovou zástrčku; nikdy netahejte za samotný
kabel.
• (Pouze modely s kódem oblasti U, CA)
Z bezpečnostních důvodů je jedna vidlice zástrčky
širší než druhá a zástrčku lze zasunout do síťové
zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud není možno
zástrčku do zásuvky zcela zasunout, obraťte se na
svého prodejce.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikované servisní dílně.
Povrch skříňky přístroje, přední panel a ovládací prvky
čistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným ve
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
žádné abrazívní materiály, čisticí prášek nebo
rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.
Pokud jde o nárůst vnitřní teploty
To, že se receiver při provozu zahřívá, nepředstavuje
žádnou poruchu. Pokud budete receiver používat delší
dobu při vysoké hlasitosti, skříňka přístroje (horní
a dolní plochy a boční strany) se značně zahřeje.
Abyste se nepopálili, nedotýkejte se skříňky přístroje.
Umístění přístroje
• Umístěte receiver na místo, kde bude zajištěno
dostatečné odvětrávání, aby se předešlo nárůstu
teploty uvnitř přístroje a prodloužila se jeho provozní
životnost.
• Neumísťujte receiver do blízkosti zdrojů tepla nebo
na místa, kam dopadá přímé sluneční záření, kde se
vyskytuje nadměrná prašnost nebo mechanické
otřesy.
• Neumísťujte žádné předměty na horní plochu
přístroje, aby nedošlo k zablokování větracích
výřezů a k poruchám funkce přístroje.
• Pokud budete receiver umisťovat na speciálně
upravené povrchy (vosk, olej, leštidlo a podobně),
dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke
vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
59CZ
Řešení problémů
Pokud při provozu receiveru narazíte na některý
z následujících problémů, pokuste se jej
s pomocí tohoto průvodce vyřešit.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk jen velmi
slabý, bez ohledu na to, který komponent je
zvolen jako zdroj.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
• Zkontrolujte, zda je receiver a všechny
komponenty zapnuty.
• Zkontrolujte, zde jste na receiveru zvolili jako
vstup správný komponent.
• Zkontrolujte, zda prvek MASTER VOLUME –/+
není nastaven v poloze „VOL MIN”.
• Zkontrolujte, zda přepínač SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) není přepnut do polohy "vypnuto"
(strana 48).
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
• Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači pro zrušení funkce "muting".
Ze specifického komponentu není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je komponent správně připojen
ke vstupním zdířkám audio pro tento komponent.
• Zkontrolujte, zda kabel (kabely), použitý pro
připojení je (jsou) úplně zasunut do zdířek jak na
receiveru, tak i na komponentu.
• Zkontrolujte, zde jste na receiveru zvolili jako
vstup správný komponent.
Z jedné z předních reprosoustav nevychází
žádný zvuk.
• Připojte do zdířky PHONES sluchátka, abyste
prověřili, zda je v pořádku zvuk ze sluchátek.
Pokud ve sluchátkách slyšíte pouze jeden kanál,
může to znamenat, že komponent není správně
připojen k receiveru. Zkontrolujte, zda jsou
všechny kabely úplně zasunuty do zdířek jak
na receiveru, tak na komponentu. Pokud ve
sluchátkách slyšíte oba kanály, může to znamenat,
že přední reprosoustava není správně připojena
k receiveru. Zkontrolujte zapojení přední
reprosoustavy, ze které nevychází žádný zvuk.
Při poslechu analogových dvoukanálových
zdrojů není slyšet žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda přepínač INPUT MODE není
přepnut do polohy „COAX IN” nebo „OPT IN”
(strana 42).
• Zkontrolujte, zda jste nezvolili funkci MULTI CH
IN.
60CZ
Při poslechu digitálních zdrojů není slyšet
žádný zvuk (ze vstupní zdířky COAXIAL nebo
OPTICAL).
• Zkontrolujte, zda přepínač INPUT MODE není
přepnut do polohy „ANALOG” (strana 42).
Zkontrolujte, zda vstupní režim (INPUT MODE)
není nastaven na „COAX IN” pro zdroje ze
vstupní zdířky OPTICAL, nebo zda není přepnut
na „OPT IN” pro zdroje ze vstupní zdířky
COAXIAL.
• Zkontrolujte, zda jste nezvolili funkci MULTI CH
IN.
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený
nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
• Nastavte parametr stranového vyvážení v nabídce
LEVEL.
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo
motoru, a zda jsou alespoň 3 metry od vašeho
televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte své audio komponenty do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Konektory a zdířky jsou znečištěné. Otřete je
hadříkem mírně navlhčeným v alkoholu.
Ze zadních prostorových (surround)
reprosoustav nevychází žádný zvuk.
• Některé disky nejsou opatřeny příznakem Dolby
Digital EX, přestože je na jejich obalu uvedeno
logo Dolby Digital EX. V takovém případě zvolte
možnost „SB ON” (strana 45).
Ze střední reprosoustavy/prostorových/
zadních prostorových (surround)
reprosoustav nevychází žádný nebo jen velmi
slabý zvuk.
• Zvolte režim CINEMA STUDIO EX (strana 38).
• Nastavte úroveň reprosoustavy (strana 26).
• Ujistěte se, zda jsou parametry velikosti střední
reprosoustavy/prostorových (surround)
reprosoustav nastaveny buď na hodnotu
„SMALL” nebo „LARGE” (strana 23).
• Ujistěte se, zda je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena buď na
hodnotu „DUAL” nebo „SINGLE” (strana 24).
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer správně
a bezpečně zapojen.
• Ujistěte se, zda je parametr volby subwooferu
nastaven na hodnotu „YES” (strana 23).
• Po nastavení některých zvukových polí nevychází
ze subwooferu žádný zvuk.
Není možno docílit prostorový (surround)
efekt.
• Prověřte, zda je zapnuta funkce zvukového pole
(stiskněte tlačítko MOVIE nebo MUSIC).
• Zvuková pole nefungují pro signály, které mají
vyšší vzorkovací frekvenci než 48 kHz.
Vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo DTS
není reprodukován.
• Zkontrolujte, zda přehrávaný disk DVD, atd. je
zaznamenán ve formátu Dolby Digital nebo DTS.
• Pokud máte k digitálním vstupním zdířkám na
tomto receiveru připojen DVD přehrávač, atd.,
zkontrolujte nastavení audio (parametry pro audio
výstup) na připojeném komponentu.
Špatný příjem v pásmu FM.
• Pro připojení venkovní FM antény k receiveru
(viz níže) použijte koaxiální kabel s impedancí
75 Ohmů (není součástí příslušenství). Pokud
budete k receiveru připojovat venkovní anténu,
uzemněte ji, aby byla chráněna před účinky
atmosférické elektřiny. Abyste předešli nebezpečí
výbuchu, nepřipojujte uzemňovací vodič
k rozvodu plynu.
Venkovní anténa pro pásmo FM
Receiver
ANTENNA
Systém RDS nepracuje.*
• Zkontrolujte, zda máte naladěnu stanici v pásmu
FM RDS.
• Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnější
signál.
Nezobrazují se informace RDS, které
požadujete.*
• Zjistěte si podrobnosti o této rozhlasové stanici
a ujistěte se, zda skutečně vysílá vámi
požadovanou službu. Pokud ano, může to
znamenat, že je tato služba dočasně mimo provoz.
Doplňující informace
Není možno nahrávat.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
komponenty.
• Tlačítky pro volbu vstupu zvolte zdrojový
komponent.
• Ujistěte se, že vstupní režim INPUT MODE je
nastaven na hodnotu „ANALOG” (strana 42)
předtím, než budete nahrávat z digitálního
komponentu, připojeného k analogovým zdířkám
MD/TAPE.
• Ujistěte se, že vstupní režim INPUT MODE je
nastaven na hodnotu „COAX IN” nebo „OPT IN”
(strana 42) předtím, než budete nahrávat
z digitálního komponentu, připojeného ke
zdířkám DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT.
Není možno naladit žádné rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny antény.
Nasměrujte antény a v případě potřeby připojte
k receiveru venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při naladění
prostřednictvím automatického ladění). Použijte
přímé naladění stanice.
• Ujistěte se, zda je správně nastaven krok (interval)
ladění (při ladění stanic v pásmu AM
prostřednictvím přímého ladění).
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice
nebo došlo ke smazání stanic z předvoleb (při
ladění prostřednictvím funkce vyhledávání stanic
na předvolbách). Nalaďte stanice na předvolby
(strana 31).
• Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY, aby se na
displeji na předním panelu zobrazila frekvence
stanice.
Na obrazovce televizoru nebo monitoru není
žádný obraz nebo je zobrazen jen nejasně.
• Zvolte na receiveru správný vstup.
• Přepněte svůj televizor do příslušného vstupního
režimu.
• Přesuňte své audio komponenty do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Připojte televizor k receiveru prostřednictvím
stejného propojovacího kabelu, jaký jste použili
pro připojení receiveru a video komponentu
(stránky 12 a 15).
Zdířka DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT bliká
červeně.
• Pokud je možnost „AUTO IN” zvolena jako
vstupní režim INPUT MODE, bliká tato zdířka
červeně, pokud na vstupu není žádný digitální
audio signál. To závisí na funkci vstupního režimu
INPUT MODE, ale nepředstavuje to žádnou
poruchu funkce.
AM
Uzemňovací
vodič (není
součástí
příslušenství)
K uzemnění
* Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK.
61CZ
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Tlačítko 12 na dálkovém ovladači není k dispozici
pro ovládání receiveru.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání
na receiveru.
• Odstraňte případné překážky, které jsou v cestě
mezi dálkovým ovladačem a receiverem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači slabé,
vyměňte obě baterie v dálkovém ovladači za nové.
• Zkontrolujte, zda je povelový režim receiveru
a dálkového ovladače stejný. Pokud je povelový
režim receiveru a dálkového ovladače různý,
nelze receiver pomocí dálkového ovladače
ovládat. Chcete-li přepnout povelový režim
receiveru, stiskněte ?/1 pro vypnutí napájení.
Potom stiskněte ?/1 během stlačení tlačítka
ENTER. Každým stiskem ?/1 se povelový režim
přepne mezi „C.MODE.AV2” a „C.MODE.AV1”.
(Výchozí nastavení je „C.MODE.AV2”.)
• Ujistěte se, zda jste na dálkovém ovladači zvolili
správný vstup.
• Předtím, než budete moci používat tlačítka pro
ovládání audio/video zařízení, musíte přiřadit
tlačítkům AUX a MULTI CH funkci. Podrobnosti
- viz část „Programování dálkového ovladače” na
straně 55.
• Pro aktivaci tlačítek s oranžovým potiskem
stiskněte před stisknutím těchto tlačítek tlačítko
ALT.
• Před použitím tlačítka V/v/B/b pro ovládání
receiveru stiskněte tlačítko MAIN MENU. Pokud
chcete ovládat jiné komponenty, stiskněte po
stisku tlačítka funkce TOP MENU/GUIDE nebo
AV MENU.
Chybové zprávy
Dojde-li k poruše funkce, zobrazí se na displeji
zpráva. Podle této zprávy můžete posoudit
provozní stav receiveru. Viz následující tabulka,
kde je uvedeno možné řešení problému.
DEC. EROR
Zobrazí se, pokud je na vstupu signál, který není
receiveru schopen dekódovat (např. DTS-CD)
pokud je položka „DEC. XXXX” v nabídce
CUSTOMIZE nastavena na hodnotu „DEC. PCM”.
Nastavte hodnotu „DEC. AUTO”.
PROTECT
Výstup z reprosoustav je nepravidelný. Receiver se
za několik sekund automaticky vypne. Zkontrolujte
stav zapojení reprosoustav a opět receiver zapněte.
Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
62CZ
Pokud nebudete schopni problém
vyřešit prostřednictvím tohoto
průvodce
Problém může být odstraněn vymazáním paměti
receiveru (strana 22). Mějte však na paměti, že
veškeré parametry, uložené v paměti, se vrátí na
své tovární výchozí hodnoty, a že budete muset
znovu nastavovat všechny parametry receiveru.
Pokud problém přetrvává
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Referenční části pro smazání
paměti receiveru
Pro smazání
Viz
Všechny parametry uložené v paměti
strana 22
Přizpůsobená zvuková pole
strana 44
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
O ZVUKOVÉM VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(Pouze modely s kódem oblasti U)
Při zatížení 8 Ohmů, oba kanály,
20 – 20000 Hz; jmenovitý výkon 90 W na kanál,
minimální výkon RMS, celkové harmonické
zkreslení nižší než 0,09% od 250 mW až do
jmenovitého výkonu.
Část zesilovače
Modely s kódem oblasti CEL, CEK
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
(celkové harmonické zkreslení)
90 W + 90 W1)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
100 W + 100 W1)
Modely s kódem oblasti E2/E3, AU
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
80 W + 80 W1)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
100 W + 100 W1)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
120 W + 120 W1)
Referenční výstupní výkon1)
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
110 W/kanál
FRONT2):
CENTER2):
110 W
SURR2):
110 W/kanál
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
120 W/kanál
CENTER2):
120 W
SURR2):
120 W/kanál
120 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
150 W/kanál
CENTER2):
150 W
SURR2):
150 W/kanál
150 W/kanál
SURR BACK2):
Doplňující informace
Výstupní výkon
Modely s kódem oblasti U, CA
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
100 W + 100 W1)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
125 W + 125 W1)
Referenční výstupní výkon 1)
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W/kanál
FRONT2):
CENTER2):
90 W
90 W/kanál
SURR2):
SURR BACK2):
90 W/kanál
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
100 W/kanál
CENTER2):
100 W
100 W/kanál
SURR2):
SURR BACK2):
100 W/kanál
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
125 W/kanál
CENTER2):
125 W
125 W/kanál
SURR2):
SURR BACK2):
125 W/kanál
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
125 W + 125 W1)
Referenční výstupní výkon 1)
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
110 W/kanál
FRONT2):
CENTER2):
110 W
SURR2):
110 W/kanál
110 W/kanál
SURR BACK2):
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
120 W/kanál
CENTER2):
120 W
SURR2):
120 W/kanál
SURR BACK2):
120 W/kanál
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
150 W/kanál
CENTER2):
150 W
SURR2):
150 W/kanál
SURR BACK2):
150 W/kanál
63CZ
Modely s kódem oblasti AR
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
80 W + 80 W1)
70 W + 70 W3)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
100 W + 100 W1)
90 W + 90 W3)
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
120 W + 120 W1)
110 W + 110 W3)
Referenční výstupní výkon1)
(8 Ohmů 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W/kanál
CENTER2):
110 W
SURR2):
110 W/kanál
SURR BACK2):
110 W/kanál
(8 Ohmů, při 1 kHz, 0,7% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
120 W/kanál
CENTER2):
120 W
SURR2):
120 W/kanál
SURR BACK2):
120 W/kanál
(8 Ohmů, při 1 kHz, 10% THD)
(celkové harmonické zkreslení)
FRONT2):
150 W/kanál
CENTER2):
150 W
150 W/kanál
SURR2):
SURR BACK2):
150 W/kanál
Vstupy (analogové)
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
AUX, VIDEO 1, 2, 3
Citlivost: 500 mV
Impedance: 50 kOhmů
S/N (poměr S/Š) 4): 96 dB
(A, 500 mV5))
4) ZKRATOVANÝ VSTUP (s vypnutým zvukovým
polem a ekvalizérem).
5) Měřená síť, vstupní úroveň.
Vstupy (digitální)
DVD, SA-CD/CD
(Koaxiální)
Citlivost: –
Impedance: 75 Ohmů
Poměr signál/šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 2, 3, MD/TAPE, Citlivost: –
SA-CD/CD (Optický)
Impedance: Poměr
signál/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstupy (analogové)
MD/TAPE (OUT),
Napětí: 500 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT) Impedance: 10 kOhmů
SUB WOOFER
Napětí: 2 V
Impedance: 1 kOhm
Výstupy (digitální)
MD/TAPE (Optický)
Citlivost:
1) Mìøeno v následujících podmínkách:
Kód oblasti
Napájení
U,CA
120 V střídavých, 60 Hz
CEL, CEK, AR
230 V střídavých, 50 Hz
E2/E3,AU
240 V střídavých, 50 Hz
2) V závislosti na parametrech zvukového pole a na
zdroji nemusí být žádný zvukový výstup.
3) Měřeno v následujících podmínkách:
Kód oblasti
Napájení
AR
220 V střídavých, 50 Hz
Kmitočtový rozsah
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
AUX, VIDEO 1, 2, 3
64CZ
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (s vypnutým
zvukovým polem
a ekvalizérem)
Ekvalizér
Úrovně zisku
±6 dB, 1 dB krok
Část tuneru FM
S-video:
Rozsah ladění
87,5 – 108,0 MHz
Anténa
Drátová anténa pro pásmo FM
Anténní svorky
75 ohmů (nesymetrických)
Mezifrekvence
10,7 MHz
Citlivost
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmů
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohmů
Použitelná citlivost
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmů
Poměr signál/šum
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické zkreslení při 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separace kanálů
45 dB při 1 kHz
Kmitočtový rozsah
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Citlivost
60 dB při 400 kHz
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
C: 0,286 Vš-š, 75 ohmů
KOMPONENTNÍ VIDEO: Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
PB/CB/B-Y: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
PR/CR/R-Y: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
80 MHz HD (průchod - Pass
Through)
Všeobecné údaje
Napájení
Kód oblasti
Napájení
U,CA
120 V střídavých, 60 Hz
CEL,CEK
230 V střídavých, 50/60 Hz
AU
240 V střídavých, 50 Hz
AR
220 – 230 V střídavých, 50/60 Hz
E2/E3
120/220/240 V střídavých,
50/60 Hz
Příkon (odběr)
Rozsah ladění
Modely s kódem oblasti U, CA
S krokem ladění 10 kHz: 530 – 1710 kHz6)
S krokem ladění 9 kHz: 531 – 1710 kHz6)
Modely s kódem oblasti E2/E3
S krokem ladění 10 kHz: 530 – 1610 kHz6)
S krokem ladění 9 kHz: 531 – 1602 kHz6)
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, AU
S krokem ladění 9 kHz: 531 - 1602 kHz
Modely s kódem oblasti AR
S krokem ladění 10 kHz: 530 – 1610 kHz
Anténa
Smyčková anténa
Mezifrekvence
450 kHz
Použitelná citlivost
50 dB/m (při 1000 kHz nebo
999 kHz)
Poměr signál/šum
54 dB (při 50 mV/m)
Harmonické zkreslení 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Citlivost
Při 9 kHz:
35 dB
Při 10 kHz:
40 dB
Kód oblasti
Příkon (odběr)
U, CEL, CEK, AU,
E2/E3, AR
230 W
CA
310 VA
Příkon (odběr) (v režimu standby): 0,2 W
Síťové zásuvky
(Kromě modelů s kódem oblasti AR)
Kód oblasti
Síťové zásuvky
U,CA
1 spínaná, 120 W/1A
maximálně
CEL, CEK, E2/E3, AU
1 spínaná, 100 W
maximálně
Rozměry (š/v/h)
(přibližně)
430 × 157,5 × 370 mm
(16 7/8 × 6 2/8 × 14 4/8
palců) včetně
vyčnívajících součástí
a ovládacích prvků
9,0 kg (19 lb 14 oz)
Hmotnost (přibližná)
6) Krok stupnice ladění v pásmu AM je možno nastavit
na 9 kHz nebo 10 kHz. Po naladění jakékoli stanice
v pásmu AM vypněte receiver. Podržte stisknuté
tlačítko PRESET TUNING + nebo TUNING +,
stiskněte tlačítko ?/1. Po změně kroku (intervalu)
ladění budou vymazány všechny stanice na
předvolbách. Pro opětovné nastavení kroku
(intervalu) ladění na 10 kHz (nebo 9 kHz) zopakujte
výše uvedený postup.
Dodávané příslušenství
Drátová anténa pro pásmo FM (1)
Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
Dálkový ovladač RM-AAP001 (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Pro podrobnosti o kódu oblasti komponentu, který
používáte, viz strana 4.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Obrazová část
Vstupy/Výstupy
Video:
Doplňující informace
Část tuneru AM
1 Vš-š, 75 ohmů
65CZ
Přehled umístění ovládacích tlačítek a stránek s odkazy
Jak používat tuto stranu
Tuto stranu používejte pro vyhledání
umístění tlačítek, která jsou zmiňována
v textu.
Číslo vyobrazení
r
DISPLAY 3 (32, 33, 61)
R
Název tlačítka/části
R
Referenční stránka
Vlastní přístroj
IR (senzor) 5 (50, 62)
MAIN MENU 8 (22, 43, 44, 47)
MASTER VOLUME –/+ qh
(22, 26, 28, 60)
MD/TAPE wf (28)
MEMORY ef (31)
MOVIE (tlačítko/indikátor) qs
(38, 39, 61)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikátor) 6 (29)
MULTI CH IN 9 (29)
MUSIC (tlačítko/indikátor) qd
(39, 61)
V ABECEDNÍM POŘADÍ
A-H
A.F.D. (tlačítko/indikátor) qa
(37, 39)
AUX wa (28)
DIMMER 4 (33)
DISPLAY 3 (32, 33, 61)
Displej 7 (34)
DVD wg (28)
ENTER qg (22, 47, 62)
FM MODE es (29)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2
(20, 48, 60)
SURR BACK DECODING qf
(40)
TUNER FM/AM ws
(28, 29, 30, 31, 47)
TUNING –/+ e; (29, 65)
VIDEO 1 wk (28)
VIDEO 2 wj (28)
VIDEO 3 wh (28)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(zdířky) ea (17)
ČÍSLICE A SYMBOLY
I-O
P-Z
Tlačítka vstupů w;
(28, 42, 46, 47, 61)
INPUT MODE qj (42)
1
PHONES (zdířka) ed (28, 60)
PRESET TUNING –/+ wl
(31, 65)
SA-CD/CD wd (28)
2 3 4
5
6
7
2CH (tlačítko/indikátor) q;
(36, 39, 44)
?/1 (napájení) 1
(22, 30, 44, 62, 65)
</> ql (22, 43, 44, 47)
posuvný ovladač –/+ qk
(22, 43, 44, 47)
8 9 q; qa qs qd qf qg
wk wj wh wg wf wd ws wa
ef ed es
66CZ
ea
e;
wl
w; ql qk
qj
qh
Rejstřík
A
P
Automatické ladění 29
Pojmenování 47
Přímé ladění 30
C
Časový spínač pro usínání 48
D
Dabing. Viz Záznam
Dálkový ovladač 50–58
Dělící kmitočet reprosoustavy 26
Dodávané příslušenství 65
Dual Mono 46
R
RDS systém 32
Reprosoustavy
nastavení úrovní a vyvážení reprosoustav 26
zapojení 19
umístění 19
S
Editace. Viz Záznam
Smazání paměti receiveru 22
Stanice na předvolbách
jak provést 31
jak naladit 31
I
T
Indexování. Viz Pojmenování
Testovací signál 26
L
V
Ladění
automatické 29
přímé 30
na stanice předvoleb 31
Volba
komponentu 28
zvukového pole 38–39
reproduktorového systému 48
N
Z
Nabídka ekvalizéru (EQ) 44
Nabídka CUSTOMIZE (přizpůsobení) 45
Nabídka SET UP (Nastavení) 22
Nabídka úrovně (LEVEL) 43
Nastavení
přizpůsobených (CUSTOMIZE) parametrů 45
parametrů ekvalizéru (EQ) 44
parametrů úrovně (LEVEL) 43
parametrů nastavení (SET UP) 22
úrovně a vyvážení reprosoustav 26
Záznam
na videokazetu 49
na audiokazetu nebo MD 49
Změna
zobrazení 33
Zvuk Digital Cinema Sound 38
Zvukové pole
přizpůsobení 43
předprogramované 38–39
resetování 44
volba 38–39
E
O
Označení názvem. Viz Pojmenování
zst13325
67CZ
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising