Sony | STR-DH720 | Sony STR-DH720 STR-DH720 Domácí kino s přijímačem AV Návod k obsluze

4-262-412-11(3) (CZ)
Vícekanálový
přijímač AV
Návod k obsluze
STR-DH720
©2011 Sony Corporation
Pro zákazníky ve Spojených státech
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti nebo vlhkosti.
Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte větrací
otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nepokládejte na přístroj otevřené zdroje ohně,
jako jsou zapálené svíčky.
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěna na zadní
části jednotky. Zapište si tato čísla na níže uvedené
řádky. Použijte je vždy, když ohledně tohoto výrobku
voláte svému prodejci značky Sony.
Číslo modelu ______________________________
Sériové číslo ______________________________
Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj
zdrojům kapání a stříkání a nepokládejte na něj
předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Tento symbol má varovat uživatele
před neizolovaným „nebezpečným
napětím“ v krytu výrobku, které
může být dostatečně vysoké na to,
aby představovalo nebezpečí
elektrického šoku.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je
knihovna nebo vestavěná skříňka.
Vzhledem k tomu, že se hlavní zástrčka používá
k odpojení jednotky od elektrické sítě, připojte
jednotku k snadno dosažitelné zásuvce střídavého
proudu. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu,
odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky
střídavého proudu.
Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými
bateriemi nadměrnému horku, jako je sluneční svit,
oheň apod.
Jednotka není odpojena od elektrické sítě, dokud je
zapojena do zásuvky střídavého proudu, i když je
jednotka jako taková vypnutá.
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
způsobit ztrátu sluchu.
Tento symbol má varovat uživatele
před povrchem horkým při dotyku
během běžného používání.
2CZ
Tento symbol má upozornit
uživatele na přítomnost důležitých
provozních pokynů a pokynů
údržby v dokumentaci dodávané
s přístrojem.
Důležité bezpečnostní pokyny
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle všech pokynů.
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
Čistěte pouze suchou tkaninou.
Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte
v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou
radiátory, mřížky topení, kamna nebo jiné přístroje
(včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9) Nemanipulujte se zástrčkou, aby nedošlo
k přepólování nebo k vyřazení funkce ochranného
kontaktu. Polarizovaná vidlice má dvě čepele, kde
je jedna širší než druhá. Vidlice s ochranným
kontaktem má dvě čepele a třetí zemnicí hrot.
Široká čepel nebo třetí hrot mají bezpečnostní
účel. Nehodí-li se dodávaná zástrčka do vaší
zásuvky, obraťte se na elektrotechnika ohledně
výměny zastaralé zásuvky.
10) Vyvarujte se přecházení po síťovém kabelu a jeho
skřípnutí především u zásuvek, zásuvkových
krabic a místa, kde vychází z přístroje.
11) Používejte pouze přípojky/příslušenství určené
výrobcem.
12) Používejte dohromady pouze s pojízdným
stolkem, stojanem, držákem nebo stolkem
určeným výrobcem nebo prodávaným společně
s přístrojem. Používáte-li pojízdný stolek, buďte
obezřetní, když přemisťujete celou sestavu
pojízdného stolku s přístrojem, abyste se
vyvarovali zranění při převrácení.
13) Při bouřkách nebo při dlouhé době nepoužívání
přístroje jej odpojte z elektrické sítě.
14) Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je nutný, byl-li
přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, např.
při poškození síťového kabelu nebo zástrčky,
vniknutí tekutiny nebo pádu předmětu dovnitř
přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti,
nesprávné funkci nebo upuštění na zem.
Následující prohlášení FCC platí
pouze pro verzi tohoto modelu
vyrobenou pro prodej v USA.
Ostatní verze nemusí být v souladu
s technickými nařízeními FCC.
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo označeno za
vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B,
ve shodě s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení mají
poskytnout odpovídající ochranu před škodlivými
poruchami či rušením při domácí instalaci. Toto
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat
radiofrekvenční energii, a není-li nainstalováno
a používáno v souladu s pokyny, může způsobit
škodlivé poruchy u rádiových komunikací. Není ale
zaručeno, že při určité instalaci k poruše nedojde.
Způsobí-li toto zařízení škodlivou poruchu na
příjmu rádia nebo televize, kterou lze určit vypnutím
a zapnutím zařízení, musí se uživatel pokusit opravit
poruchu pomocí jednoho nebo více následujících
opatření:
– Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
– Prodlužte vzdálenost mezi zařízením
a receiverem.
– Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu,
než je zapojen receiver.
– Potřebujete-li pomoc, kontaktujte prodejce nebo
zkušeného technika.
POZOR
Mějte na paměti, že jakékoliv změny nebo úpravy,
které nejsou vysloveně schváleny v této příručce, vás
mohou zbavit oprávnění toto zařízení obsluhovat.
Kabel reproduktorů musí být připojený k přístroji
a reproduktorům v souladu s následujícími pokyny,
snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.
1) Odpojte síťový kabel z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
2) Sejměte 10 až 15 mm izolace kabelu
reproduktorů.
3) Připojte opatrně kabel reproduktorů k přístroji
a reproduktorům tak, abyste se nedotkli jádra
kabelu reproduktorů rukou. Síťový kabel odpojte
z ELEKTRICKÉ SÍTĚ také před odpojením
kabelu reproduktorů od přístroje a
reproduktorů.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace použitého
elektrického a elektronického
zařízení (platí v rámci Evropské
unie a v ostatních evropských
státech se samostatným
sběrným systémem)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení
stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat jako
s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Tím,
že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem,
napomáháte předejít možným škodlivým dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které lze
jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace
tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá
zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
pokračování
3CZ
Likvidace použitých baterií
(platí v rámci Evropské unie
a v ostatních evropských
státech se samostatným
sběrným systémem)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví,
že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze
nakládat jako s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol použitý
spolu s chemickou značkou. Chemické značky pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem,
napomáháte předejít možným škodlivým dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak
způsobit nevhodným způsobem likvidace této
baterie. Recyklace materiálů napomáhá
zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité
připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním
personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení, kde bude
baterie zlikvidována v souladu s předpisy.
Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím,
do kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie
z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo
pro recyklaci použitých baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě
místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávané v zemích s platnými
nařízeními EU.
Výrobce tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Zástupce pověřený zajištěním elektromagnetické
kompatibility (EMC) a bezpečnosti výrobků je
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami
ohledně servisu a záruky se obraťte na kontaktní
adresy uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Informace o této příručce
• Pokyny v této příručce platí pro model STR-DH720.
Číslo modelu se nachází na spodním pravém
předním panelu receiveru. Ilustrace použité v této
příručce platí pro model pro USA a mohou se od
vašeho modelu lišit. Veškeré provozní odlišnosti
jsou označeny v příručce jako „pouze pro evropský
model“.
• Pokyny v této příručce popisují provoz receiveru
s dodávaným dálkovým ovládáním. Můžete také
použít ovládací tlačítka na receiveru, mají-li stejné
nebo podobné popisky jako tlačítka na dálkovém
ovládání.
Autorská práva
Tento receiver má vestavěné systémy Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno pod licencí Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic a symbol „dvojitého D“ jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno na základě licence podle U.S. Patent č.:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 a dalšími platnými
a projednávanými americkými a celosvětovými
patenty. DTS a symbol jsou registrovanými
ochrannými známkami a DTS-HD, DTS-HD
Master Audio a loga DTS jsou ochrannými
známkami DTS, Inc. Výrobek obsahuje software.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Součástí receiveru je technologie High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších
zemích.
Logo „x.v.Color (x.v.Colour)“ a „x.v.Color
(x.v.Colour)“ jsou ochrannými známkami
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovanou známkou
Sony Computer Entertainment Inc.
4CZ
Typ fontu (Shin Go R) instalovaný na tomto
receiveru poskytuje společnost MORISAWA &
COMPANY LTD. Tyto názvy a jména jsou
ochrannými známkami společnosti MORISAWA &
COMPANY LTD. a autorská práva na font náleží
také společnosti MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.
Všechny ostatní ochranné známky jsou
registrovanými ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků. V této příručce nejsou
uvedeny značky ™ a ®.
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně
pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo
ověřeno vývojářem, aby splňovalo provozní normy
společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za provoz
tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními normami. Mějte prosím na paměti,
že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod
a iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
Technologie audio-kódování MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány od společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
„WALKMAN“ je registrovanou ochrannou
známkou Sony Corporation.
MICROVAULT je ochrannou známkou
Sony Corporation.
Windows Media je také registrovanou ochrannou
známkou Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
5CZ
Obsah
Informace o této příručce................................. 4
Dodávané příslušenství..................................... 7
Popis a umístění součástí.................................. 9
Začínáme .......................................................... 17
Připojení
1: Instalace reproduktorů ............................... 18
2: Připojení reproduktorů .............................. 20
3: Připojení TV ................................................ 22
4a: Připojení video zařízení............................ 23
4b: Připojení audio zařízení ........................... 31
5: Připojení antén ............................................ 32
6: Připojení síťového kabelu........................... 32
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
Co znamená „BRAVIA“ Sync?........................56
Příprava pro „BRAVIA“ Sync .........................57
Přehrávání zařízení s ovládáním jedním
dotykem (Přehrávání jedním dotykem) ....58
Poslech zvuku z TV přes reproduktory
připojené k receiveru
(Systémové ovládání audia) ......................58
Vypnutí receiveru s TV
(Vypnutí systému) ......................................59
Sledování filmů s optimálním zvukovým
polem (Synchronizace kina/
režimu kina)................................................59
Poslech optimálního zvukového pole pro
vybranou kapitolu (Výběr kapitoly).........60
Příprava receiveru
Spuštění receiveru ........................................... 33
Nastavení reproduktorů.................................. 33
Použití funkce AUTO CALIBRATION........ 34
Průvodce operacemi na obrazovce ............... 39
Ostatní operace
Přepínání mezi digitálním a analogovým
audiem (INPUT MODE) ..........................60
Použití zvuku/obrazu z ostatních vstupů
(Input Assign).............................................61
Základní operace
Přehrávání zdrojového zařízení vstupu ........ 41
Přehrávání zařízení iPhone/iPod .................. 43
Přehrávání USB zařízení................................. 46
Nahrávání pomocí receiveru.......................... 48
Operace tuneru
Poslech rádia FM/AM..................................... 49
Přednastavení stanic rádia FM/AM
(Preset Tuning)........................................... 50
Příjem vysílání RDS ........................................ 51
(pouze evropský model)
Použití zvuku surround
Výběr zvukového pole..................................... 52
Resetování zvukových polí na výchozí
nastavení ..................................................... 56
6CZ
Změna nastavení
Používání nabídky Settings.............................63
Nabídka Speaker Settings ...............................64
Nabídka Surround Settings ............................67
Nabídka EQ Settings .......................................67
Nabídka Audio Settings ..................................68
Nabídka HDMI Settings .................................68
Nabídka System Settings.................................69
Ovládání bez připojení k TV .........................70
Použití dálkového ovládání
Opětovné přiřazení tlačítka vstupu ...............74
Resetování tlačítek vstupu ..............................75
Další informace
Opatření ........................................................... 76
Odstraňování problémů ................................. 77
Specifikace........................................................ 84
Rejstřík.............................................................. 86
Dodávané příslušenství
• Návod k obsluze (tato příručka)
• Průvodce rychlým nastavením
• Seznam nabídek grafického uživatelského
rozhraní
• Drátová anténa pro příjem FM (1)
• Oblouková anténa pro příjem AM (1)
• Dálkové ovládání (1)
– RM-AAU106 (pouze u modelů pro USA
a Kanadu)
– RM-AAU107 (ostatní modely)
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
• Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)
7CZ
Vkládání baterií do dálkového
ovládání
Vložte dvě dodávané baterie R6 (velikost AA)
tak, aby souhlasila znaménka 3 a # na
bateriích se znázorněním v prostoru pro
baterie na dálkovém ovládání.
Poznámky
• Nenechávejte dálkové ovládání na extrémně
horkých nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii spolu se starou.
• Nekombinujte manganové baterie s ostatními
druhy baterií.
• Nevystavujte čidlo dálkového ovládání přímému
slunečnímu svitu nebo světelným zařízením.
Můžete tím způsobit poruchu.
• Nemáte-li v plánu používat dálkové ovládání delší
dobu, vyjměte baterie, abyste se vyvarovali možného
poškození z důvodu vytečení baterie a vzniku
koroze.
• Při výměně baterií se může stát, že se tlačítka
dálkového ovládání vrátí na své výchozí nastavení.
Pokud k tomu dojde, znovu přiřaďte tlačítka
vstupů (strana 74).
• Nereaguje-li již receiver na dálkové ovládání,
vyměňte všechny baterie za nové.
8CZ
Popis a umístění součástí
Přední panel
1
qk qj
2
3
qh
4
qg
5
qf
67
qd
8
9
qs qa q;
A ?/1 (zapnout/pohotovostní režim)
(strany 33, 50, 56, 75)
N 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (strana 52)
B TONE, TONE MODE (strana 67)
C INPUT SELECTOR (strany 42, 48, 60, 61)
O TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER
Stiskněte pro používání tuneru (FM/AM).
D Zobrazovací panel (strana 10)
P INPUT MODE (strana 60)
E Čidlo dálkového ovládání
Přijímá signál z dálkového ovládání.
Q Zdířka PHONES (strany 24, 77)
F DISPLAY (strany 51, 74)
G DIMMER
Mění jas zobrazovacího panelu ve 3 úrovních.
R SPEAKERS
Zapíná nebo vypíná systém reproduktorů
(strana 21).
H MASTER VOLUME (strany 41, 42, 66)
I MUTING (strana 42)
J Konektory VIDEO 2 IN (strana 29)
K Konektory zařízení iPhone/iPod (strana 28)
Připojuje port
USB a video konektor
k výstupu audio/video ze zařízení iPhone/iPod.
L
(USB) port (strana 31)
M Konektor AUTO CAL MIC (strana 35)
9CZ
Indikátory na zobrazovacím panelu
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikátory kanálů přehrávání
Písmena (L, C, R atd.) určují přehrávané kanály.
Podle nastavení reproduktorů se čtvereček okolo
písmen mění, čímž se zobrazuje, jak receiver
míchá (ohýbá) zvukový zdroj.
Přední výškový levý
Přední výškový pravý
Přední levý
Přední pravý
Středový (monofonní)
Levý surround
Pravý surround
Surround (monofonní
nebo zařízení surround
získané zpracováním
Pro Logic)
Levý zadní surround
Pravý zadní surround
Zadní surround (zadní
zařízení surround získané
dekódováním kanálu 6.1)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Příklad:
Rozmístění reproduktorů: 3/0.1
Formát nahrávání: 3/2.1
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Rozsvítí se, když z konektoru SUBWOOFER
vystupuje audio signál.
C LFE
Rozsvítí se, když přehrávaný disk obsahuje kanál
LFE (efekt nízké frekvence) a signál kanálu LFE
je skutečně reprodukován.
10CZ
qs
qa
0
D Indikátor vstupu
Rozsvítí se pro určení aktuálního vstupu.
HDMI
– INPUT MODE je nastaven na „AUTO“, a když
receiver rozpozná zařízení připojené pomocí
konektoru HDMI IN (strana 23).
– TV vstup rozpoznal signály zpětného audio
kanálu (ARC).
COAX
INPUT MODE je nastaven na „AUTO“ nebo
„COAX“, a když je zdrojový signál digitálním
signálem přijímaným konektorem COAXIAL
(strana 60).
OPT
INPUT MODE je nastaven na „AUTO“ nebo
„OPT“, a když je zdrojový signál digitálním
signálem přijímaným konektorem OPTICAL
(strana 60).
E Indikátor DTS(-ES)
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
dekóduje odpovídající signály formátu DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu DTS se ujistěte,
že veškerá digitální připojení jsou v pořádku a že
INPUT MODE není nastaven na „ANALOG“
(strana 60) nebo není zvoleno „A. DIRECT“.
F NEO:6
Rozsvítí se, když je aktivován dekodér DTS
Neo:6 Cinema/Music (strana 53).
G Indikátor Dolby Pro Logic
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
provádí zpracování Dolby Pro Logic. Tato
technologie maticového dekódování surround
může zlepšit vstupní signály.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikátor DTS-HD
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
dekóduje odpovídající signály formátu DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Poznámka
Tyto indikátory se nemusí rozsvítit v závislosti
na nastavení rozmístění reproduktorů.
H Indikátor Dolby Digital Surround
Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver
dekóduje odpovídající signály formátu Dolby
Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu Dolby Digital
se ujistěte, že veškerá digitální připojení jsou
v pořádku a že INPUT MODE není nastaven
na „ANALOG (strana 60) nebo není zvoleno
„A. DIRECT“.
I SLEEP
Rozsvítí se, když je aktivován časovač vypnutí.
J D.RANGE
Rozsvítí se, když je aktivována komprese
dynamického rozsahu (strana 66).
K Indikátory ladění
Rozsvítí se, když receiver ladí rozhlasovou
stanici.
ST
Stereo vysílání
RDS (pouze evropský model)
Naladěno na stanici se službami RDS.
Číslo předvolené stanice (Číslo se změní podle
vybrané předvolené stanice.)
L LPCM
Rozsvítí se, když receiver dekóduje lineární
signály PCM.
11CZ
Zadní panel
1
1, 2
3 2
1
A Sekce audio signálu
Konektory DIGITAL INPUT/OUTPUT
(strany 22, 26, 27, 28, 29)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Konektory ANALOG INPUT/OUTPUT
(strany 20, 22, 26, 27, 29, 31)
B Sekce video signálu*
Kvalita obrazu závisí na připojovacím
konektoru.
Konektory DIGITAL INPUT/
OUTPUT (strany 22, 26, 27, 28, 29)
HDMI IN/OUT
Konektory COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (strany 22, 26, 27)
Zelený
(Y)
Modrý
(PB)
Bílý (L)
AUDIO IN/OUT
Červený
Černý
4
AUDIO OUT
Y, PB, PR IN/OUT
Vysoce
kvalitní
obraz
Červený
(PR)
Konektory COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT (strany 22, 27, 29)
Žlutý
VIDEO IN/OUT
C Sekce ANTENNA
Konektor FM ANTENNA (strana 32)
Svorky AM ANTENNA (strana 32)
12CZ
D Sekce SPEAKERS (strana 20)
* Musíte připojit konektory HDMI TV OUT nebo
MONITOR OUT ke svému TV, chcete-li sledovat
zvolený vstupní obraz (strana 22).
Dálkové ovládání
Používejte dodávané dálkové ovládání pro
ovládání tohoto receiveru a dalšího zařízení.
Dálkové ovládání slouží k ovládání audio/video
zařízení společnosti Sony. Tlačítko vstupu
můžete nově přidělit tak, aby odpovídalo
zařízení připojenému k vašemu receiveru
(strana 74).
• RM-AAU106 (pouze u modelů pro USA
a Kanadu)
• RM-AAU107 (ostatní modely)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
pokračování
13CZ
Použití tlačítek s růžovým potiskem
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stiskněte
tlačítko s růžovým potiskem, které chcete použít.
Příklad: Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté
stiskněte ENT/MEM (C).
J
K
L
2
Stiskněte
ENT/MEM
M
1
Podržte
stisknuté
N
SHIFT
O
Q
Ovládání receiveru
B ?/1* (zapnout/pohotovostní režim)
Zapne receiver nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
C
E
F
I
14CZ
Úspora energie při pohotovostním režimu
Když je „Ctrl for HDMI“ nastaveno na „OFF“
(strana 68).
Tlačítka vstupu**
Vybere zařízení, které chcete používat.
Stisknete-li jakékoliv tlačítko vstupu, receiver
se zapne. Tlačítka jsou přiřazena k ovládání
zařízení společnosti Sony.
Tlačítka číslic**
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stiskněte
tlačítka číslic, kterými předvolte nebo nalaďte
stanice.
ENT/MEM
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stiskněte
tlačítko ENT/MEM, čímž stanici uložíte během
provozu tuneru.
INPUT MODE
Zvolí režim vstupu, když je stejné zařízení
připojeno k digitálním i analogovým konektorům.
DISPLAY
Zobrazí informace na zobrazovacím panelu.
GUI MODE
Zobrazí nabídku grafického uživatelského
rozhraní na obrazovce TV.
R
S
W
, V/v/B/b
Stisknutím tlačítka V/v/B /b vyberte nastavení,
a poté stisknutím tlačítka
zadejte/potvrďte
volbu.
TOOLS/OPTIONS
Zobrazí a vybere položky z nabídky voleb.
MENU/HOME
Stiskněte tlačítko AMP (Y), a po stisknutí
tlačítka MENU/HOME se zobrazí nabídka
ovládání receiveru.
TUNING +/–
Vyhledá stanici.
PRESET +/–
Zvolí předvolené stanice.
D.TUNING
Vstoupí do režimu ručního ladění.
SOUND FIELD +**/–
Vybere zvukové pole.
SHIFT
Změní funkci tlačítek dálkového ovládání
a aktivuje tlačítka s růžovým potiskem (strana 14).
MASTER VOL +/– nebo
+/–
Změní úroveň hlasitosti všech reproduktorů
zároveň.
MUTING nebo
Dočasně vypne zvuk.
Stisknutím tlačítka MUTING nebo opět
obnovíte zvuk.
RETURN/EXIT O
Návrat do předchozí nabídky.
SLEEP
Nastaví receiver na automatické vypnutí
v určitou dobu.
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, displej
se následovně cyklicky změní:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Když použijete časovač vypnutí, na displeji se
rozsvítí „SLEEP“.
Tip
Pro zjištění zbývajícího času do vypnutí receiveru
stiskněte tlačítko SLEEP. Zbývající čas se zobrazí
na zobrazovacím panelu. Stisknete-li znovu
tlačítko SLEEP, časovač vypnutí bude zrušen.
X AUTO VOL
Změní hlasitost automaticky v závislosti na
vstupním signálu nebo obsahu přicházejícího
z připojeného zařízení (funkce ADVANCED
AUTO VOLUME).
Tato funkce je užitečná, např. když je zvuk
reklamy hlasitější než zvuk TV programů.
Poznámky
• Ujistěte se, že snížíte úroveň hlasitosti
předtím, než tuto funkci vypnete.
• Protože je tato funkce dostupná pouze pro
vstupní signály Dolby Digital, DTS nebo Linear
PCM, může se zvuk náhle zesílit při přepnutí
na jiné formáty.
• Tato funkce nefunguje v následujících
případech.
– Jsou přijímány signály Linear PCM se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
Jsou přijímány signály 96/24, DTS-HD Master
Audio nebo DTS-HD High Resolution Audio.
AUTO CAL
Podržte tlačítko SHIFT (O), a poté stisknutím
tlačítka AUTO CAL aktivujte funkci
automatické kalibrace.
Poznámka
Toto tlačítko není k dispozici, je-li receiver
v režimu „GUI MODE“.
Y AMP
Aktivuje provoz receiveru.
Ovládání TV Sony
Podržte tlačítko TV (P), a poté stisknutím
tlačítka se žlutým potiskem vyberte funkci,
kterou chcete použít.
Příklad: Podržte tlačítko TV (P) a poté
stiskněte TV CH + nebo PROG + (N).
2
Stiskněte
TV CH +/PROG +
1
Podržte
TV
(Předchozí kanál)
Návrat na předchozí sledovaný kanál (po dobu
více než pět sekund).
/ (Text)
Zobrazí textové informace.
F DISPLAY
Zobrazí informace týkající se aktuálního
televizního programu.
/
(Info/odhalení textu)
Zobrazí informace, jako je číslo aktuálního
kanálu a režim obrazovky.
Když jste v textovém režimu, zobrazí skryté
informace (např. odpovědi v kvízu).
H Barevná tlačítka
Zobrazí průvodce operacemi na TV obrazovce,
když jsou barevná tlačítka k dispozici. Pro
provedení požadované operace postupujte
podle průvodce operacemi.
K TOOLS/OPTIONS
Zobrazí možnosti funkcí TV.
L MENU/HOME
Zobrazí nabídky TV.
N TV CH +**/– nebo PROG +**/–
Vyhledá přednastavené kanály TV.
c**/C
Když jste v textovém režimu, zvolí další nebo
předchozí stranu.
Q TV VOL +/– nebo
Změní hlasitost TV.
+/–
R MUTING nebo
Aktivuje funkci ztlumení TV.
S RETURN/EXIT O
Návrat do předchozí nabídky TV.
T GUIDE nebo
Zobrazí průvodce programem na obrazovce.
V AUDIO** nebo
**
Změní režim dvoukanálového zvuku.
Z INPUT nebo
(výběr vstupu)
Zvolí vstupní signál (TV nebo video).
A TV ?/1 (zapnout/pohotovostní režim)
Zapíná nebo vypíná TV.
C Tlačítka číslic**
Slouží k výběru TV kanálů.
ENT/MEM
Vloží vybranou možnost.
CLEAR
Pomocí tlačítek číslic vyberte čísla kanálů
konektoru Digital CATV. Chcete-li například
vybrat 2.1, stiskněte 2, CLEAR a 1.
(Pozastavení textu)
Podrží aktuální stránku v textovém režimu.
* Stisknete-li naráz tlačítka AV ?/1 (A) a ?/1 (B),
receiver a připojené zařízení se vypnou (SYSTEM
STANDBY).
Funkce AV ?/1 (A) se automaticky změní
pokaždé, když stisknete tlačítka vstupu (C).
**Tlačítka 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c mají
na povrchu výstupky. Tyto výstupky používejte
jako vodítka při ovládání receiveru.
pokračování
15CZ
Ovládání dalšího zařízení Sony
Pokud chcete aktivovat tlačítka s růžovým potiskem, podržte tlačítko SHIFT (O) (strana 14).
Název
Přehrávač disků Satelitní tuner,
VCR
Blu-ray, DVD
tuner kabelové TV
A
AV ?/1*
Energie
Energie
Energie
Energie
–
C
Tlačítka číslic**
Stopa
Kanál
Kanál
Stopa
–
Zadat
Přehrávač CD
USB zařízení,
iPhone/iPod
ENT/MEM
Zadat
Zadat
Zadat
Zadat
CLEAR
Vymazat
nastavení
Vymazat nastavení –
Stopa >10
–
D
iPhone CTRL
–
–
–
–
Režim ovládání
zařízení iPhone/
iPod
F
DISPLAY
Displej
Displej
Displej
Displej
Displej
G
POP UP/MENU
Nabídka
–
–
–
–
H
Barevná tlačítka
Nabídka,
průvodce
Nabídka, průvodce –
–
–
Zadat
J
Zadat
Zadat
Zadat
–
V/v/B/b
Zvolit
Zvolit
Zvolit
–
Zvolit
K
TOOLS/OPTIONS
Nabídka voleb
Nabídka voleb
–
–
Nabídka voleb
L
MENU/HOME
Nabídka
Nabídka
M
m/M
Vyhledávat
–
dopředu, dozadu
Nabídka
–
Nabídka
Rychlý posun
vpřed, vzad
Rychlý posun
vpřed, vzad
Rychlý posun
vpřed, vzad
Přehrát
Přehrát
Přehrát
N**
Přehrát
./>
Přeskočit stopu –
Vyhledat index Přeskočit stopu Přeskočit stopu
X
Pozastavit
–
Pozastavit
Pozastavit
Pozastavit
x
Zastavit
–
Zastavit
Zastavit
Zastavit
–
FOLDER +/–
–
–
–
–
Vybrat složku
S
RETURN/
EXIT O
Návrat
Návrat, odchod
z nabídky
–
–
Návrat
T
GUIDE nebo
Plán programů
Nabídka průvodce –
–
–
U
TOP MENU
Průvodce na
obrazovce
–
–
–
–
V
AUDIO** nebo
**
Audio
–
–
–
–
Z
INPUT
Volba vstupu
–
Volba vstupu
–
–
* Stisknete-li naráz tlačítka AV ?/1 (A) a ?/1 (B),
receiver a připojené zařízení se vypnou (SYSTEM
STANDBY).
Funkce AV ?/1 (A) se automaticky změní
pokaždé, když stisknete tlačítka vstupu (C).
**Tlačítka 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
a TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c mají
na povrchu výstupky. Tyto výstupky používejte
jako vodítka při ovládání receiveru.
16CZ
Poznámky
• Vysvětlení uvedené výše má sloužit jako příklady.
• V závislosti na modelu vašeho připojeného
zařízení nemusí některé funkce vysvětlené v této
sekci pracovat s dodávaným dálkovým ovládáním.
Začínáme
Můžete používat audio/video zařízení připojené k tomuto receiveru podle následujících
jednoduchých kroků.
Instalace a připojení reproduktorů
(strany 18, 20)
Kontrola připojení vhodného pro vaše
zařízení
Připojení TV a video zařízení
(strany 22, 23)
Kvalita obrazu závisí na připojovacím
konektoru. Viz obrázek níže. Zvolte připojení
podle konektorů na vašem zařízení.
Doporučujeme, abyste video komponenty
připojovali přes HDMI, pokud jsou konektory
HDMI k dispozici.
Nastavení audio výstupů na připojeném
zařízení
Pro výstup vícekanálového digitálního audia
zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu
na připojeném zařízení.
Pro přehrávač disků Blu-ray zkontrolujte,
že „Audio (HDMI)“, „Dolby Digital (Coaxial/
Optical)“ a „DTS (Coaxial/Optical)“ jsou nastaveny
na „Auto“, „Dolby Digital“ a „DTS“ (od září 2010).
Pro PlayStation 3 zkontrolujte, zda je „BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)“ nastaven na
„Bitstream“ (se systémovým softwarem 3,5).
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného
s připojeným zařízením.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PR/CR
Digital
Příprava receiveru
Viz „6: Připojení síťového kabelu“ (strana 32)
a „Spuštění receiveru“ (strana 33).
PB/CB
Analog
Nastavení reproduktorů
Vysoce kvalitní obraz
Zvolte rozmístění reproduktorů (strana 33), poté
proveďte automatickou kalibraci (strana 34).
Poznámka
Připojení audio zařízení (strana 31)
Připojení reproduktorů můžete zkontrolovat
pomocí „Test Tone“ (strana 65). Pokud
přehrávání zvuku není správné, zkontrolujte
připojení reproduktoru a proveďte výše popsané
nastavení.
17CZ
Připojení
1: Instalace reproduktorů
Tento receiver vám umožňuje používat
7.1kanálový systém (7 reproduktorů
a 1 subwoofer).
Příklad konfigurace systému
reproduktorů
5.1kanálový systém reproduktorů
Pro poslech vícekanálového zvuku surround
jako v kině je potřeba pět reproduktorů (dva
přední reproduktory, středový reproduktor
a dva reproduktory surround) a subwoofer.
7.1kanálový systém reproduktorů
používající zadní reproduktory
surround
Můžete si dopřát hi-fi reprodukci zvuku
nahraného na discích DVD nebo Blu-ray
v 6.1kanálovém nebo 7.1kanálovém formátu
připojením dalšího zadního reproduktoru
surround (6.1 kanál) nebo dvou zadních
reproduktorů surround (7.1 kanál).
7.1kanálový systém reproduktorů
používající reproduktory front high
Můžete si dopřát vertikální zvukové efekty
připojením dalších dvou reproduktorů front
high v režimu PLIIz (strana 53).
APřední reproduktor (levý)
BPřední reproduktor (pravý)
CStředový reproduktor
DReproduktor surround (levý)
EReproduktor surround (pravý)
FZadní reproduktor surround (levý)*
GZadní reproduktor surround (pravý)*
HReproduktor přední výškový (levý)*
IReproduktor přední výškový (pravý)*
JSubwoofer
* Nelze současně používat zadní prostorové
reproduktory a přední výškové reproduktory.
18CZ
Tipy
Připojení
• Když připojíte 7.1kanálový systém reproduktorů se
dvěma zadními reproduktory surround, všechny
úhly A musí být shodné.
• Když připojíte 7.1kanálový systém reproduktorů se
dvěma reproduktory front high, umístěte tyto
reproduktory
– v úhlu mezi 22° až 45°.
– nejméně 1 metr (3,3 stopy) přímo nad předními
reproduktory.
• Když připojíte 6.1kanálový systém reproduktorů
umístěte zadní reproduktor surround za místo
poslechu.
• Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové
signály, můžete jej položit, kam budete chtít.
19CZ
2: Připojení reproduktorů
Středový
Reproduktor surround
Pravý
B
B
B
A
Levý
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Pravý
Subwoofer*
Levý
Zadní reproduktor surround/
Přední výškový reproduktor **
Pravý
3
Levý
Přední reproduktor
2
3
A Monaurální audio kabel (není součástí dodávky)
B Kabel reproduktoru (není součástí dodávky)
20CZ
4
Připojení
* Když připojíte subwoofer s funkcí automatického
pohotovostního režimu, vypněte funkci při
sledování filmů. Je-li funkce automatického
pohotovostního režimu zapnuta, přepne se do
pohotovostního režimu automaticky na základě
úrovně vstupního signálu subwooferu a zvuk
nemusí procházet výstupem.
**Připojíte-li pouze jeden zadní reproduktor
surround, připojte jej ke svorkám SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Poznámky
• Systém reproduktorů můžete zapnout či vypnout
použitím tlačítka SPEAKERS (strana 9).
• Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili
síťový kabel.
• Před připojením síťového kabelu se ujistěte, že
kovové dráty kabelů reproduktorů se nedotýkají
jeden druhého v rámci terminálů SPEAKERS.
• Poté, co nainstalujete a připojíte reproduktor,
vyberte rozmístění reproduktorů z nabídky
nastavení reproduktorů (strana 33).
21CZ
3: Připojení TV
Můžete sledovat zvolený vstupní obraz, když připojíte konektory HDMI TV OUT nebo MONITOR
OUT ke svému TV. Tento receiver můžete ovládat pomocí GUI (grafické uživatelské rozhraní),
pokud k TV připojíte konektory HDMI TV OUT.
TV
Audio signály
Video signály
nebo
A
B*
nebo
C
D
A Audio kabel (není součástí dodávky)
B Optický digitální kabel (není součástí
dodávky)
C Komponentní video kabel (není součástí
dodávky)
D Video kabel (není součástí dodávky)
E HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat autorizovaný
HDMI kabel nebo kabel Sony HDMI.
22CZ
Audio/Video
signály
ARC
E*
**
Doporučené připojení
Alternativní připojení
4a: Připojení video zařízení
Připojení
* Chcete-li sledovat TV vysílání s vícekanálovým
zvukem surround z reproduktorů připojených
k receiveru, připojte B nebo E.
Vypněte hlasitost TV nebo aktivujte funkci
ztlumení TV.
**Připojíte-li receiver ke zpětnému audio kanálu
(ARC) kompatibilnímu s TV, bude zvuk vystupovat
z reproduktorů připojených k receiveru přes
konektor HDMI TV OUT. Ujistěte se, že „Ctrl for
HDMI“ je nastaveno na „ON“ v nabídce HDMI
Settings (strana 57). Chcete-li zvolit audio signál
používající jiný než HDMI kabel (např. přes optický
digitální kabel nebo audio kabel), přepněte režim
vstupu audia pomocí INPUT MODE (strana 60).
Připojení pomocí HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
je rozhraní, které vysílá video a audio signály
v digitálním formátu.
Připojením zařízení společnosti Sony, které je
kompatibilní s „BRAVIA“ Sync kabely HDMI
je provoz zjednodušený. Viz „Vlastnosti
„BRAVIA“ Sync“ (strana 56).
Poznámky
• Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili
síťový kabel.
• Zapněte receiver, když video a audio signály
přehrávacího zařízení vystupují do TV přes
receiver. Není-li dodávka energie receiveru
zapnutá, nebudou vysílány ani signály videa,
ani audia.
• Připojte monitor TV nebo projektor ke konektoru
HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT na receiveru.
Možná nebudete moct nahrávat, i když připojíte
nahrávací zařízení.
• Podle stavu připojení mezi TV a anténou může
být obraz na obrazovce TV zkreslený. Pokud jde
o tento případ, umístěte anténu dále od receiveru.
• Při připojování optických digitálních kabelů strčte
zástrčky přímo, dokud nezaklapnou.
• Neohýbejte nebo neuvazujte optické digitální
kabely.
Tipy
• Všechny konektory digitálního audia jsou
kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
• Receiver má funkci video konverze. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce
„Funkce pro konverzi video signálů“ (strana 30).
• Když připojíte konektor audio výstupu TV do
konektorů TV IN na receiveru pro výstup zvuku
TV z reproduktorů připojených k receiveru,
nastavte konektor zvukového výstupu TV na
„Fixed“, jde-li přepnout mezi „Fixed“ a „Variable“.
Funkce HDMI
• Digitální audio signály přenášené HDMI
mohou vystupovat s reproduktorů připojených
k receiveru. Tento signál podporuje Dolby
Digital, DTS a Linear PCM. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do sekce
„Formáty digitálního audia podporované
receiverem“ (strana 55).
• Receiver může přijímat vícekanálový
lineární PCM (až 8 kanálů) se vzorkovací
frekvencí 192 kHz nebo nižší s připojením
HDMI.
• Analogové video signály vstupující do
konektorů VIDEO nebo COMPONENT
VIDEO receiveru mohou vystupovat jako
signály HDMI (strana 30). Audio signály
nevychází z konektoru HDMI TV OUT,
když je obraz konvertovaný.
• Tento receiver podporuje audio s vysokou
rychlostí přenosu (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) a 3D.
pokračování
23CZ
Poznámky o připojení HDMI
• Audio signál vstupující do konektoru HDMI
IN vystupuje přes terminály SPEAKERS,
konektor HDMI TV OUT a konektor
PHONES. Nevystupuje přes žádné jiné
audio konektory.
• Video signály vstupující do konektoru
HDMI IN mohou vystupovat pouze přes
konektor HDMI TV OUT. Signály vstupu
videa nemohou vystupovat přes konektory
VIDEO OUT nebo MONITOR OUT.
• Audio a video signály vstupu HDMI
nevystupují z konektoru HDMI TV OUT,
když je zobrazena nabídka GUI.
• Když chcete poslouchat zvuk z reproduktoru
TV, nastavte „Audio Out“ na „TV+AMP“
v nabídce HDMI Settings (strana 69).
Nemůžete-li přehrávat vícekanálový audio
zdroj, nastavte jej na „AMP“. Zvuk však
nebude vystupovat přes reproduktor TV.
• Signály DSD Super Audio CD nevstupují
a nevystupují.
• Multi/stereo audio signály disku Super
Audio CD nejsou na výstupu.
• Zapněte receiver, když video a audio signály
přehrávacího zařízení vystupují do TV
přes receiver. Nastavíte-li „Pass Through“
na „OFF“, video a audio signály nebudou
vysílány, když je vypnutý přívod energie.
• Audio signály (formát, vzorkovací
frekvence, počet bitů atd.) vysílané
z konektoru HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny. Zkontrolujte nastavení
připojeného zařízení, je-li obraz nekvalitní
nebo zvuk nevychází ze zařízení připojeného
přes HDMI kabel.
• Zvuk může být přerušen, když je změněna
vzorkovací frekvence, počet kanálů nebo
audio formát signálů audio výstupu
z přehrávacího zařízení.
• Když připojené zařízení není kompatibilní
s technologií ochrany autorských práv
(HDCP), obraz a nebo zvuk z konektoru
HDMI TV OUT mohou být zkreslené
nebo se mohou ztrácet.
V tomto případě zkontrolujte specifikace
připojeného zařízení.
24CZ
• High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Multi Channel Linear PCM
si můžete dopřávat pouze s připojením
HDMI.
• Nastavte rozlišení obrazu přehrávacího
zařízení na více než 720p/1080i pro audio
s vysokou přenosovou rychlostí (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Rozlišení obrazu přehrávacího zařízení bude
zřejmě potřebovat určité nastavení předtím,
než si budete moci dopřát vícekanálový
lineární PCM. Nahlédněte do návodu
k obsluze přehrávacího zařízení.
• Pro sledování 3D obrázků připojte
3D kompatibilní TV a video zařízení
(Blu-ray Disc player, Blu-ray Disc recorder,
PlayStation 3 atd.) k receiveru pomocí
vysokorychlostních kabelů HDMI, nasaďte
si 3D brýle a přehrajte 3D obsah.
• V závislosti na TV nebo video zařízení je
možné, že se 3D obraz nebude zobrazovat.
• Ne každé zařízení HDMI podporuje všechny
funkce, které jsou určeny danou verzí
HDMI. Např. zařízení, která podporují
HDMI, verze 1.4, nemusí podporovat
zpětný audio kanál (ARC).
• Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do návodu k obsluze každého
připojeného zařízení.
Připojování kabelů
Připojení
• Před připojením kabelů se ujistěte, že jste
odpojili síťový kabel.
• Není nutné připojit všechny kabely. Připojte
podle dostupnosti konektorů na připojeném
zařízení.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Používáte-li standardní kabel HDMI, 1080p,
Deep Color (Deep Colour) nebo 3D obrázky
nemusí být zobrazeny správně.
• Nedoporučujeme používat konverzní kabel
HDMI-DVI. Když připojíte konverzní kabel
HDMI-DVI k zařízení DVI-D, může dojít ke
ztrátě zvuku anebo obrazu. Pokud výstup
zvuku není optimální, připojte jednotlivé
audio kabely nebo digitální kabely, a poté
v nabídce Input Option nastavte „Input
Assign“ (strana 61).
• Při připojování optických digitálních kabelů
strčte zástrčky přímo, dokud nezaklapnou.
• Neohýbejte nebo neuvazujte optické
digitální kabely.
Tip
Všechny konektory digitálního audia jsou
kompatibilní s vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Chcete-li připojit několik
digitálních zařízení, ale nemůžete
najít nepoužívaný vstup
Viz „Použití zvuku/obrazu z ostatních vstupů
(Input Assign)“ (strana 61).
Konverze video signálů
Tento receiver je vybaven funkcí pro konverzi
video signálů. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce „Funkce pro
konverzi video signálů“ (strana 30).
25CZ
Připojení přehrávače disků Blu-ray, DVD
Přehrávač disků Blu-ray, přehrávač disků DVD
Audio/video
signály
Audio signály
Video signály
nebo
A
B*
C
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
B Koaxiální digitální kabel (není součástí
dodávky)
C Optický digitální kabel (není součástí
dodávky)
D Komponentní video kabel (není
součástí dodávky)
Poznámka
Změňte výchozí nastavení tlačítek pro zadávání BD/
DVD na dálkovém ovládání tak, abyste tlačítko
mohli použít k ovládání přehrávače DVD. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce
„Opětovné přiřazení tlačítka vstupu” (strana 74).
26CZ
D
Doporučené připojení
Alternativní připojení
* Když připojíte zařízení s konektorem OPTICAL,
nastavte „Input Assign“ v nabídce Input Option
(strana 61).
Připojení satelitního tuneru, tuneru kabelové TV
Připojení
satelitní tuner, tuner kabelové TV
Video signály
Audio/video signály
Audio signály
nebo
A
B
C
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
nebo
D
E
Doporučené připojení
Alternativní připojení
B Kabel Component Video (není součástí
dodávky)
C Video kabel (není součástí dodávky)
D Audio kabel (není součástí dodávky)
E Optický digitální kabel (není součástí
dodávky)
27CZ
Připojení PlayStation 3
Připojení zařízení iPhone, iPod pro
video obsah
PlayStation 3
Audio/video signály
A
A
A HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
28CZ
A Kombinovaný kabel Apple AV
(není součástí dodávky)
Připojení dalších zařízení
Připojení
Rekordér DVD, VCR
Audio signály
A
Video signály
Audio/video
signály
B
C
D
Videokamera,
videohra
A Audio kabel (není součástí dodávky)
B Video kabel (není součástí dodávky)
C HDMI kabel (není součástí dodávky)
Společnost Sony doporučuje používat
autorizovaný HDMI kabel nebo kabel
Sony HDMI.
Poznámka
Změňte výchozí nastavení tlačítka vstupu VIDEO 1
na dálkovém ovládání tak, abyste mohli tlačítko
použít pro ovládání rekordéru DVD. Chcete-li
získat podrobnější informace, nahlédněte do sekce
„Opětovné přiřazení tlačítka vstupu” (strana 74).
D Audio/video kabel (není součástí
dodávky)
* Chcete-li nahrávat, musíte provést připojení
(strana 48).
pokračování
29CZ
Funkce pro konverzi video signálů
Receiver je vybaven funkcí pro konverzi video signálů.
Video signály a signály component video mohou vystupovat jako video signály HDMI (pouze
konektor HDMI TV OUT). Podle výchozího nastavení video signály vstupující z připojeného
zařízení vystupují tak, jak je zobrazeno v tabulce celými šipkami.
Konektor VSTUPU
Konektor VÝSTUPU
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Stejný typ signálu, jako je vstupní signál, také vystupuje.
: Video signály jsou konvertované a vystupují.
Poznámky ke konverzi video signálů
Připojení nahrávacího zařízení
• Když jsou video signály z VCR atd.
konvertovány na tomto receiveru
a promítány na vašem TV, v závislosti na
stavu výstupu video signálu se může obraz
na TV obrazovce jevit horizontálně
zkreslený nebo není vidět žádný obraz.
• Používáte-li u VCR okruh vylepšování
obrazu, může mít vliv na konverzi video
signálu. Je doporučeno tuto funkci na
VCR vypnout.
• Konvertovaný obraz HDMI nepodporuje
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) a 3D.
• HDMI video signály nemohou být
konvertovány na video signály a signály
component video.
• Konvertované video signály vystupují
přes konektor HDMI TV OUT.
• Rozlišení výstupu signálu konektoru HDMI
TV OUT je konvertováno až do 1080i.
Při nahrávání připojte nahrávací zařízení
ke konektorům VIDEO OUT na receiveru.
Připojte kabely pro vstupní a výstupní signály
ke stejnému typu konektoru, protože konektory
VIDEO OUT nemají funkci konverze.
30CZ
Poznámka
Signály vystupující z konektorů HDMI TV OUT
nebo MONITOR OUT nemusí být nahrány správně.
4b: Připojení audio zařízení
Připojení
Připojení zařízení iPhone/iPod,
zařízení USB
Připojení přehrávače Super Audio CD,
CD přehrávače
Přehrávač Super
Audio CD,
Přehrávač CD
A
A
iPhone/iPod,
zařízení USB
A Kabel USB (není součástí dodávky)
A Audio kabel (není součástí dodávky)
31CZ
5: Připojení antén
6: Připojení síťového kabelu
Před připojením antén se ujistěte, že jste
odpojili síťový kabel.
Připojte síťový kabel do zásuvky ve zdi.
Síťový kabel
Drátová anténa pro příjem
FM (součástí dodávky)
Oblouková anténa
pro příjem AM
(součástí dodávky)
Zásuvka ve zdi
Poznámka
Poznámky
• Chcete-li zabránit nadměrnému hluku, držte
obloukovou anténu AM v dostatečné vzdálenosti
od receiveru a ostatního zařízení.
• Rozevřete drátovou anténu FM úplně.
• Po připojení drátové antény FM ji udržujte pokud
možno v horizontální poloze.
32CZ
Zapněte receiver, když video a audio signály
přehrávacího zařízení vystupují do TV přes receiver.
Není-li dodávka energie receiveru zapnutá,
nebudou vysílány ani signály videa, ani audia.
Příprava receiveru
Spuštění receiveru
Výběr rozmístění reproduktorů
Zvolte rozmístění reproduktorů podle
systému reproduktorů, který používáte.
1
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“ na
zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
?/1
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
2
Podržte tlačítko ?/1 5 vteřin.
Na zobrazovacím panelu se objeví
„CLEARING“, poté se změní na
„CLEARED“.
Změny v nastavení jsou nyní resetovány
na výchozí nastavení.
Stiskněte GUI MODE.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky nastavení.
pokračování
33CZ
Příprava receiveru
Před prvním použitím receiveru spusťte receiver
následujícím postupem. Tento postup lze také
použít pro obnovu továrního nastavení.
K provedení této operace použijte tlačítka na
receiveru.
Nastavení reproduktorů
3
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „Speaker“, poté
stiskněte
nebo b.
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „SP Pattern“, poté
stiskněte
nebo b.
Použití funkce AUTO
CALIBRATION
Tento receiver je vybaven funkcí DCAC
(automatická kalibrace digitálního kina),
která vám umožňuje provádět automatickou
kalibraci následovně:
• Zkontrolujte připojení mezi všemi
reproduktory a receiverem.
• Změňte úroveň hlasitosti reproduktoru.
• Změřte vzdálenosti reproduktorů od polohy
sedadla.*
• Změřte velikost reproduktoru.*
• Změřte charakteristiku frekvence.*
* Výsledek měření není využitý, když je zvoleno
„A. DIRECT“.
5
6
34CZ
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadovaného
rozmístění reproduktorů,
poté stiskněte tlačítko
.
Stiskněte RETURN/EXIT O.
DCAC je navržena pro dosažení zvukového
vyvážení ve vaší místnosti. Úroveň reproduktorů
však můžete změnit ručně podle svých
preferencí. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce „Test Tone“
(strana 65).
Předtím, než provedete
automatickou kalibraci
Předtím, než provedete automatickou
kalibraci, zkontrolujte následující položky.
• Nastavte a připojte reproduktory
(strany 18, 20).
• Připojte pouze dodávaný optimalizovaný
mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC.
K tomuto konektoru nepřipojujte žádné jiné
mikrofony.
• Ujistěte se, že výstup reproduktoru není
nastaven na „SPK OFF“ (strana 9).
• Odpojte sluchátka.
• Odstraňte všechny překážky na cestě
mezi optimalizovaným mikrofonem
a reproduktory, aby nedocházelo k chybám
v měření.
• Přesné měření získáte tím, že zajistíte,
aby prostředí nerušil žádný hluk.
Poznámky
Nastavení automatické kalibrace
Optimalizační mikrofon
3
Nastavte optimalizační mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon na polohu
svého sedadla. Použijte stoličku nebo
trojnožku tak, aby optimalizační mikrofon
zůstal ve stejné výšce jako vaše uši.
Potvrďte aktivní nastavení
subwooferu
• Když je subwoofer připojený, zapněte jej
a zvyšte hlasitost ještě před zapnutím.
Otočte LEVEL těsně před polovinu.
• Připojíte-li subwoofer s funkcí dělicí
frekvence, nastavte hodnotu na maximum.
• Když připojíte subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
nastavte ji na vypnuto (deaktivováno).
Příklady použití zadních reproduktorů
surround
Poznámka
Podle charakteristiky subwooferu, který používáte,
může být nastavení hodnoty vzdálenosti odlišné od
skutečné pozice.
1
Zvolte rozmístění reproduktorů
(strana 33).
Připojíte-li přední výškové reproduktory,
zvolte rozmístění reproduktorů, které má
přední výškové reproduktory (5/x.x
nebo 4/x.x) pokaždé, když provádíte
automatickou kalibraci. Jinak nelze
charakteristiku předních výškových
reproduktorů měřit.
2
Připojte dodávaný optimalizační
mikrofon do konektoru AUTO
CAL MIC.
35CZ
Příprava receiveru
• Reproduktory vydávají během kalibrace velmi
hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Předem o tom
informujte sousedy a děti.
• Byla-li aktivována funkce ztlumení předtím, než
provedete automatickou kalibraci, vypne se funkce
ztlumení automaticky.
• Správné měření nemusí být možné nebo
automatickou kalibraci nelze provést, jsou-li použity
speciální reproduktory, např. dipólové reproduktory.
Provedení automatické kalibrace
3
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „Auto Cal.“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko B/b
pro výběr „Standard“, poté
stiskněte
.
?/1
Tlačítka
vstupu
GUI
MODE
Typ kalibrace je automaticky nastaven na
„Engineer“.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Stiskněte GUI MODE.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“ na
zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
5
6
Stiskněte
pro výběr „START“.
Měření začne za pět vteřin.
Proces měření zabere zhruba 30 vteřin
s testovacím tónem.
Když měření skončí, ozve se pípnutí
a obrazovka se přepne.
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky Settings.
Poznámka
Objeví-li se na obrazovce chybový kód,
nahlédněte do „Seznam zpráv po měření
automatické kalibrace“ (strana 38).
36CZ
7
Stiskněte opakovaně V/v pro
výběr požadované položky,
poté stiskněte
.
8
Uložení výsledku měření.
Vyberte „Save“ v kroku 7.
Poznámka
Můžete také zvolit požadovaný typ kalibrace
použitím automatické kalibrace „Custom“
(strana 38).
9
Odpojte optimalizační mikrofon
od receiveru.
Poznámka
Změníte-li polohu reproduktoru, doporučujeme
provést automatickou kalibraci znovu pro poslech
zvuku surround.
Tipy
• Můžete změnit jednotku vzdálenosti v „Distance
Unit“ v nabídce Speaker settings (strana 66).
• Velikost reproduktoru („Large“/„Small“) je určena
nízkofrekvenční charakteristikou. Výsledky
měření se mohou lišit podle pozice
optimalizačního mikrofonu a reproduktorů a tvaru
místnosti. Doporučuje se použít výsledky měření.
Toto nastavení můžete ale změnit v nabídce
Speaker Settings. Uložte nejprve výsledky měření,
poté změňte nastavení.
Funkce automatické kalibrace bude zrušena,
když během procesu měření provedete
následující:
– Stiskněte ?/1.
– Stiskněte tlačítka vstupu na dálkovém ovládání
nebo otočte INPUT SELECTOR na receiveru.
– Stiskněte tlačítko MUTING nebo .
– Stiskněte na receiveru SPEAKERS.
– Změňte úroveň hlasitosti.
– Připojte sluchátka.
– Stiskněte tlačítko SHIFT, a poté opět stiskněte
tlačítko AUTO CAL.
Kontrola výsledků automatické
kalibrace
Pro ověření kódu chyby nebo varovné zprávy
získané při „Provedení automatické kalibrace“
(strana 36) postupujte podle následujících
kroků.
Stisknutím V/v vyberte „Warning“
v kroku 7 v „Provedení automatické
kalibrace“ (strana 36), a poté
stiskněte
.
Objeví-li se varovná zpráva, přečtěte si ji
a nadále používejte receiver beze změny.
Nebo v případě nutnosti proveďte
automatickou kalibraci znovu.
Když se objeví „Error Code“
Prověřte chybu a proveďte automatickou
kalibraci znovu.
1 Stiskněte
pro výběr „ENTER“.
Na obrazovce TV se zobrazí „RETRY ?“.
2 Stiskněte B/b pro výběr „YES“, poté
stiskněte
.
3 Opakujte kroky 6 až 9 v „Provedení
automatické kalibrace“ (strana 36).
pokračování
37CZ
Příprava receiveru
• Retry: Provede automatickou kalibraci
znovu.
• Save: Uloží výsledky měření a opustí
proces nastavení.
• Warning: Zobrazí varování vztahující
se k výsledkům měření. Viz „Seznam
zpráv po měření automatické kalibrace“
(strana 38).
• Exit: Opustí proces nastavování bez
uložení výsledků měření.
Zrušení automatické kalibrace
Seznam zpráv po měření
automatické kalibrace
Zobrazení a vysvětlení
Error code 31
SPEAKERS je vypnuto. Vyberte jiné nastavení
reproduktorů (strana 9) a opakujte postup
automatické kalibrace.
Error code 32
Žádný reproduktor nebyl zjištěn. Ujistěte se,
že je optimalizační mikrofon připojen správně
a proveďte znovu automatickou kalibraci.
Je-li optimalizační mikrofon správně připojen, ale
kód chyby se stále zobrazuje, může být poškozen
kabel mikrofonu.
Error code 33
• Žádný z předních reproduktorů není připojen
nebo je připojen pouze jeden přední reproduktor.
• Optimalizační mikrofon není připojen.
• Buďto levý nebo pravý reproduktor surround
nejsou připojeny.
• Zadní reproduktory surround nebo reproduktory
front high jsou připojeny, ačkoliv reproduktory
surround připojeny nejsou. Připojte reproduktory
surround k terminálům SPEAKERS SURROUND.
• Zadní reproduktor surround je připojen pouze ke
svorkám SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH R. Připojíte-li pouze jeden zadní reproduktor
surround, připojte jej ke svorkám SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
• Buďto levý přední výškový reproduktor nebo
pravý přední výškový reproduktor není připojený.
Úprava automatické kalibrace
Automatickou kalibraci můžete upravit
výběrem požadovaného typu kalibrace.
1
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“ na
zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
3
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr „Auto Cal.“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko B/b
pro výběr „Custom“, poté
stiskněte
.
5
Opakovaným stisknutím V/v
vyberte požadovaný typ
kalibrace, a poté stiskněte
.
• Full Flat: Provede měření frekvence
z každého reproduktoru přímo.
• Engineer: Nastaví charakteristiku
frekvence „standardní poslechová
místnost Sony“.
• Front Reference: Změní
charakteristiku všech reproduktorů tak,
aby se shodovala s charakteristikou
předního reproduktoru.
• Off: Vypne úroveň ekvalizéru
automatické kalibrace.
Warning 40
Proces měření byl dokončen s detekcí vysoké
hladiny hluku. Můžete dosáhnout lepších výsledků,
pokud zkusíte měření znovu v tichém prostředí.
Warning 41
Warning 42
Vstup z mikrofonu je příliš velký.
• Vzdálenost mezi reproduktorem a mikrofonem je
příliš malá. Zvětšete jejich rozestup a proveďte
měření znovu.
Warning 43
Vzdálenost a pozici subwooferu nelze zjistit. Může to
být způsobeno hlukem. Pokuste se provést měření
v tichém prostředí.
No Warning
Žádná varovná informace.
Tip
Podle pozice subwooferu se mohou výsledky měření
lišit. Pokud však budete používat receiver s touto
hodnotou, nedojde k žádným problémům.
38CZ
Stiskněte GUI MODE.
6
Stiskněte tlačítko
pro potvrzení
zvoleného typu kalibrace.
7
Opakujte kroky 5 až 9 v „Provedení
automatické kalibrace“ (strana 36).
3
Průvodce operacemi na
obrazovce
Můžete zobrazit nabídku receiveru na obrazovce
TV a zvolit funkci, kterou chcete použít na
obrazovce TV stisknutím tlačítka V/v/B/b a
na dálkovém ovládání.
Pro zobrazení nabídky receiveru na obrazovce
TV musí být receiver v „GUI MODE“ podle
kroků v „Zapnutí a vypnutí „GUI MODE““
(strana 39).
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte
nebo b pro
vstup do nabídky.
Příprava receiveru
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky položek.
Input“.
Příklad: Když vyberete „
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované položky
nabídky, kterou chcete změnit,
poté stiskněte
pro vstup do
položky nabídky.
5
Opakujte kroky 3 a 4 pro výběr
požadovaného parametru.
MENU
Používání nabídky
1
Zapněte vstup TV tak, aby se
zobrazila nabídka.
Pro návrat na předchozí
obrazovku
2
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte RETURN/EXIT O.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“ na
zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Odchod z nabídky
Stiskněte MENU.
Zapnutí a vypnutí „GUI MODE“
Stiskněte GUI MODE. Na zobrazovacím
panelu se objeví „GUI ON“ nebo „GUI OFF“
podle vybraného režimu.
pokračování
39CZ
Přehled hlavních nabídek
Ikona nabídky
Input
Music
2
Popis
Zvolí zdrojové zařízení
vstupu připojené k receiveru
(strana 41).
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky položek.
Input“.
Příklad: Když vyberete „
Vybere hudbu ze zařízení
iPhone/iPod (strana 43)
nebo zařízení USB
(strana 46).
Video
Vybere video ze zařízení
iPhone/iPod (strana 43).
FM/AM
Vybere zabudované rádio
FM/AM (strana 49).
Settings
Můžete změnit nastavení
reproduktorů, efektu
surround, ekvalizéru, audia
nebo ostatních vstupů
připojených ke konektorům
HDMI (strana 63).
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte
nebo b pro
vstup do nabídky.
3
Použití nabídek voleb
Stiskněte TOOLS/OPTIONS, když
je zobrazen seznam nabídky
položek.
Zobrazí se nabídka voleb.
Když stisknete TOOLS/OPTIONS, zobrazí se
nabídky voleb zvolené hlavní nabídky. Můžete
vybrat související funkci bez opětovného
vybrání nabídky.
1
Stiskněte GUI MODE.
Poté, co se na chvíli objeví „GUI ON“ na
zobrazovacím panelu, objeví se na TV
obrazovce nabídka GUI.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované položky
nabídky voleb, poté stiskněte
nebo b.
5
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadovaného
parametru, poté stiskněte
tlačítko
.
Odchod z nabídky voleb
Stiskněte MENU.
40CZ
3
Základní operace
?/1
Tlačítka
vstupů
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Zapněte zařízení a spusťte
přehrávání.
5
Stiskněte MASTER VOL +/– nebo
2 +/– pro změnu hlasitosti.
Můžete také použít MASTER VOLUME
na receiveru.
6
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD +/–
pro poslech zvuku surround.
Můžete také použít tlačítka 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.
nebo tlačítko MUSIC na receiveru.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce strana 52.
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Zvolte „
Input“, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky položek.
pokračování
41CZ
Základní operace
Obrazovka nabídky zmizí a zobrazí se
obrazovka přehrávání externího vstupu.
Vstup, který lze zvolit:
• BD/DVD: Přehrávač disků Blu-ray
nebo DVD atd. připojený konektorem
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 apod. připojený
ke konektoru GAME.
• SAT/CATV: Satelitní tuner atd.
připojený ke konektoru SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR apod.
připojený ke konektorům VIDEO 1
nebo VIDEO 2.
• TV: TV připojený ke konektoru TV.
• SA-CD/CD: Přehrávač disků Super
Audio CD nebo CD apod. připojený
ke konektoru SA-CD/CD.
Přehrávání zdrojového
zařízení vstupu
GUI MODE
V/v/B/b,
Zvolte požadované zařízení,
poté stiskněte
.
Tipy
• Můžete zapnout INPUT SELECTOR na receiveru
nebo stisknout tlačítka vstupu na dálkovém
ovládání pro výběr požadovaného zařízení.
• Můžete změnit hlasitost různě podle rychlosti,
kterou otáčíte MASTER VOLUME na receiveru.
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti: otáčejte rychle
knoflíkem.
Pro jemné úpravy: otáčejte knoflíkem pomalu.
• Můžete změnit hlasitost různě podle doby, po
kterou držíte MASTER VOL +/– nebo 2 +/–
na dálkovém ovládání.
Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti: stiskněte
a držte tlačítko.
Pro jemné úpravy: stiskněte tlačítko a ihned jej
uvolněte.
Pro aktivaci funkce ztlumení
Stiskněte tlačítko MUTING nebo .
Funkce ztlumení bude zrušena, když provedete
následující.
• Stiskněte tlačítko MUTING nebo
znovu.
• Zvyšte hlasitost.
• Vypněte receiver.
• Proveďte automatickou kalibraci.
Abyste nepoškodili reproduktory
Předtím, než vypnete receiver, snižte úroveň
hlasitosti.
42CZ
Pojmenování vstupu (Name Input)
Můžete vložit až osmimístný název pro vstupy
a zobrazit ho.
Pro rozpoznávání je lepší, když jsou vstupy
pojmenované, než zobrazovat názvy
konektorů.
1
Vyberte vstup, který chcete
pojmenovat z obrazovky
„
Input“.
2
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
3
Zvolte „Name Input“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr znaku, poté stiskněte b.
Můžete posunout pozici vstupu zpět
a vpřed stisknutím tlačítka B/b.
5
Zopakujte krok 4 pro vložení
znaků jeden po druhém,
poté stiskněte
.
Název, který jste vložili, je registrovaný,
Přehrávání zařízení iPhone/iPod
Můžete poslouchat a sledovat hudbu/video ze zařízení iPhone/iPod jeho připojením k terminálům
iPhone/iPod na receiveru.
Podrobnosti o připojení zařízení iPhone/iPod viz 28, 31.
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
iPod touch
4th generation
iPod touch
3rd generation
iPod touch
2nd generation
iPod touch
1st generation
iPod nano
6th generation
iPod nano
5th generation
(video camera)
iPod nano
4th generation
(video)
iPod nano
3rd generation
(video)
iPod nano
2nd generation
(aluminum)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Poznámky
• Společnost Sony nemůže přijmout zodpovědnost v případě ztráty nebo poškození dat na zařízení iPhone/iPod
při používání tohoto zařízení s receiverem.
• Tento výrobek byl navržen konkrétně pro spolupráci se zařízením iPhone/iPod a byl certifikován v souladu
s normami společnosti Apple.
43CZ
Základní operace
S tímto receiverem lze používat následující modely zařízení iPhone/iPod. Aktualizujte své zařízení
iPhone/iPod poslední verzí software předtím, než jej použijete.
Výběr režimu ovládání zařízení
iPhone/iPod
Můžete vybrat režim ovládání zařízení
iPhone/iPod pomocí nabídky GUI nebo
iPhone CTRL na dálkovém ovládání.
Můžete použít nabídku GUI pro procházení
obsahu v zařízení iPhone/iPod.
Můžete také řídit všechny operace nahlížením
na informace na zobrazovacím panelu, když je
„GUI MODE“ vypnuto.
Ovládání zařízení iPhone/iPod
pomocí režimu „System GUI“
1
Ujistěte se, že je zvoleno „System
GUI“ v kroku 4 v „Výběr režimu
ovládání zařízení iPhone/iPod“
(strana 44).
2
Stiskněte
iPod“.
3
Vyberte ze seznamu požadovaný
obsah a stiskněte
nebo b.
iPhone
CTRL
Zvolený obsah se začne přehrávat
a informace o hudebním/video obsahu
se zobrazí na obrazovce TV.
Poznámka
GUI MODE
V/v/b,
Video signály jsou z iPhone/iPod
konvertovány na tomto receiveru a promítány
na vašem TV, v závislosti na stavu výstupu
video signálu.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Funkce pro konverzi
video signálů“ (strana 30).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Zvolte „ Music“ nebo „
Video“,
poté stiskněte
nebo b.
Když je zařízení iPhone nebo iPod
připojeno, objeví se na TV obrazovce
„iPhone/iPod“.
3
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
4
44CZ
pro výběr „iPhone/
Vyberte „System GUI“ nebo „iPod“,
poté stiskněte
.
Pro výběr režimu přehrávání
Můžete změnit režim přehrávání pomocí
TOOLS/OPTIONS na dálkovém ovládání.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Ovládání zařízení iPhone/iPod
pomocí režimu „iPod“
1
Ujistěte se, že je zvoleno „iPod“
v kroku 4 v „Výběr režimu ovládání
zařízení iPhone/iPod“ (strana 44).
2
Stiskněte
iPod“.
pro výběr „iPhone/
3
Vyberte obsah, který požadujete,
pomocí nabídky iPhone/iPod.
Pro podrobnější informace o ovládání
zařízení iPhone/iPod nahlédněte do
návodu k obsluze dodávaného se
zařízením iPhone/iPod.
Pro ovládání zařízení iPhone/iPod
pomocí dálkového ovládání
• Zařízení iPhone/iPod se nabíjí při připojení
k receiveru, když je receiver zapnutý.
• Na zařízení iPhone/iPod nelze nahrávat
skladby.
• Neodebírejte zařízení iPhone/iPod během
používání. Abyste se vyvarovali poškození
dat nebo zařízení iPhone/iPod, vypněte
receiver, když zařízení iPhone/iPod
připojujete nebo odebíráte.
Seznam zpráv zařízení iPhone/iPod
Zpráva a vysvětlení
USB
Reading
Receiver rozpoznává a čte informace zařízení
iPhone nebo iPod.
Loading
Receiver načítá informace zařízení iPhone nebo
iPod.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
No Support
Je připojeno nepodporované zařízení iPhone či iPod
nebo je připojeno neznámé zařízení.
No Device
Není připojeno žádné zařízení iPhone/iPod.
MENU
m/M
N
./>
x
X
No Music / No Video
Nebyla nalezena hudba ani video.
HP No Support
Ze sluchátek nevystupuje žádný zvuk, když je
připojeno zařízení iPhone nebo iPod.
Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete
následující tlačítka.
Stiskněte
Operace
N
Spustí přehrávání.
X, x
Zastaví přehrávání.
m/M
Rychlé přetáčení vzad/vpřed.
./>
Přejde na předchozí/další soubor.
,b
Vloží vybranou položku.
MENU,
RETURN, B
Návrat na předchozí displej/
strukturu adresářů.
V/v
Zvolí předchozí/další položku.
45CZ
Základní operace
Zařízení iPhone/iPod můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek na dálkovém ovládání
receiveru.
Poznámky k zařízení iPhone/iPod
Název výrobku Název modelu
Přehrávání USB zařízení
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
Můžete poslouchat hudbu ze zařízení USB
připojením k portu
(USB) na receiveru.
Pro bližší informace o připojení zařízení USB
přejděte na stranu „Připojení zařízení iPhone/
iPod, zařízení USB“ (strana 31).
Hudební formáty hudebních souborů mohou
být tímto receiverem přehrávány následovně:
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
Music
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
* Receiver nepřehrává soubory kódované s DRM.
Kompatibilní zařízení USB
S tímto receiverem lze používat následující
zařízení Sony USB. Ostatní zařízení USB nelze
s tímto receiverem používat.
Ověřené zařízení Sony USB
Název výrobku Název modelu
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Poznámky
• Receiver nedokáže přečíst data ve formátu NTFS.
• Receiver nedokáže číst jiná data než ta, která jsou
uložena na prvním oddílu pevného disku.
• Nepoužívejte jiná zařízení USB než zařízení zde
uvedená. Funkčnost modelů, které tu nejsou
uvedeny, není zaručena.
• Funkčnost není vždy zaručena i při použití těchto
zařízení USB.
• Některá z těchto zařízení USB nemusí být
v některých oblastech k dostání.
• Při formátování výše zmíněných modelů se
ujistěte, že formátujete model jako takový nebo
sdílený formátovací software pro daný model.
• Při připojení zařízení USB k receiveru se připojte
poté, co zmizí nápis „Creating Library“ nebo
„Creating Database“ na zařízení USB.
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
Ovládání zařízení USB
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
46CZ
MENU
1
2
Stiskněte tlačítko USB nebo AMP předtím, než
použijete následující tlačítka.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Stiskněte
Operace
N
Spustí přehrávání.
Zvolte „ Music“, poté
stiskněte
nebo b.
X
Zastaví přehrávání.
x
Když je zařízení USB připojeno, objeví
se na TV obrazovce „USB“.
Ukončí přehrávání.
m nebo M
Rychlé přetáčení vzad/vpřed.
. nebo > Přejde na předchozí/další soubor.
Stiskněte
pro výběr „USB“.
Zařízení USB můžete ovládat pomocí
dálkového ovládání receiveru.
Informace o hudebním obsahu se zobrazí
na obrazovce TV.
Pro výběr režimu přehrávání
Můžete změnit režim přehrávání pomocí
TOOLS/OPTIONS na dálkovém ovládání.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Pro ovládání zařízení USB pomocí
dálkového ovládání
Zařízení USB můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek na dálkovém ovládání
receiveru.
AMP
USB
N
X
m/M,
FOLDER +/–
./>
x
SHIFT
FOLDER +/–*
Přejde na předchozí/další adresář.
* Podržte tlačítko SHIFT a stiskněte toto tlačítko.
Poznámky k zařízení USB
• Je-li nezbytné připojení kabelem USB,
připojte kabel USB dodávaný se zařízením
USB. Chcete-li získat podrobnější informace
o způsobu ovládání, nahlédněte do návodu
k obsluze dodávaného se zařízením USB,
které chcete připojit.
• Nepřipojujte receiver a zařízení USB přes
USB hub.
• Když je zařízení USB připojeno, objeví se
„Reading“.
• Podle typu připojeného zařízení USB může
trvat přibližně 10 vteřin, než se objeví nápis
„Reading“.
• Když je připojeno zařízení USB, receiver čte
všechny soubory na zařízení USB. Je-li na
zařízení USB velké množství adresářů nebo
souborů, může načítání trvat dlouhou dobu.
• Receiver dokáže rozpoznat až
– 100 adresářů (včetně kořenového adresáře
„ROOT“).
– 100 audio souborů pro každý adresář.
– 8 úrovní adresářů (stromová struktura
nebo soubory, včetně adresáře „ROOT“).
Maximální počet audio souborů a adresářů se
může lišit podle struktury souborů a adresářů.
Neukládejte na zařízení USB jiné typy
souborů nebo zbytečné adresáře.
• Kompatibilita s veškerým kódovacím/
zapisovacím software, nahrávacími
zařízeními a nahrávacími médii nemůže být
zaručena. Nekompatibilní zařízení USB
může produkovat vyšší hluk, zvuk nemusí
fungovat nebo může přeskakovat.
pokračování
47CZ
Základní operace
3
Stiskněte GUI MODE.
• Spuštění přehrávání může trvat když:
– je struktura souborů příliš složitá.
– je kapacita paměti nadměrná.
• Receiver nutně nepodporuje všechny
funkce, které má připojené zařízení USB.
• Pořadí přehrávání receiveru se může lišit
od pořadí přehrávání na připojeném
zařízení USB.
• Adresáře, které neobsahují audio soubory,
budou přeskočeny.
• Při přehrávání velmi dlouhé stopy můžou
některé operace způsobit opoždění přehrávání.
1
Můžete také použít INPUT SELECTOR
na receiveru.
2
Reading
Receiver rozpoznává a čte informace zařízení USB.
3
No Support
Je připojeno nepodporované zařízení USB,
je připojeno neznámé zařízení nebo
je zařízení USB připojeno přes USB hub.
(strana 46).
No Track
Nebyla nalezena žádná stopa.
Připravte nahrávací zařízení.
Příklad 1 (audio nahrávání):
Vložte prázdné CD-R do CD rekordéru
a nastavte úroveň nahrávání.
Příklad 2 (video nahrávání):
Vložte prázdnou videokazetu atd.
do nahrávacího zařízení (připojené
ke konektorům VIDEO 1 OUT) pro
nahrávání.
Device Error
Paměť zařízení USB nemohla být rozpoznána
(strana 46).
No Device
Není připojeno žádné zařízení USB.
Připravte přehrávací zařízení pro
přehrávání.
Příklad 1 (audio nahrávání):
Nalaďte rozhlasovou stanici, kterou chcete
nahrávat.
Příklad 2 (video nahrávání):
Vložte do VCR videokazetu, kterou chcete
kopírovat.
Seznam zpráv zařízení USB
Zpráva a vysvětlení
Stiskněte jedno z tlačítek vstupu
pro výběr přehrávacího zařízení,
které si přejete nahrávat.
4
Spusťte nahrávání na nahrávacím
zařízení, poté spusťte přehrávací
zařízení.
Poznámky
Nahrávání pomocí receiveru
Můžete nahrávat z audio zařízení. (např. CD
rekordér) nebo video zařízení (např. VCR,
DVD rekordér) pomocí receiveru. Nahlédněte
do návodu k obsluze dodávaného s vaším
nahrávacím zařízením.
48CZ
• Některé zdroje obsahují autorská práva, která
zabraňují kopírování. V tomto případě nemusí být
možné ze zdroje nahrávat.
• Z analogového konektoru výstupu (pro nahrávání)
vystupují pouze analogové vstupní signály.
• Zvuk HDMI nelze nahrávat.
• Zatímco se nahrávají pouze kombinované video
signály, může se spustit funkce automatický
pohotovostní režim a přerušit nahrávání.
V tomto případě nastavte „Auto Standby“
na „OFF“ (strana 69).
1
Operace tuneru
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Poslech rádia FM/AM
2
Přes zabudovaný tuner můžete poslouchat
vysílání FM a AM. Před použitím připojte
k receiveru antény FM a AM (strana 32).
Zvolte „ FM FM“ nebo „ AM AM“
z nabídky, poté stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky FM nebo AM.
Tip
Stupnice ladění pro ruční ladění je zobrazena níže.
Oblast
FM
AM
100 kHz
10 kHz*
Evropa
50 kHz
9 kHz
1
Zvolte „Auto Tuning“, poté
stiskněte
nebo b.
2
Stiskněte V/v.
* Stupnici ladění AM lze změnit (strana 50).
Operace tuneru
USA, Kanada
Automatické ladění stanice
(Auto Tuning)
Stiskněte V pro hledání od nejnižších
po nejvyšší, stiskněte v pro hledání
od nejvyšší po nejnižší.
Receiver přestane hledat, kdykoliv
nalezne stanici.
Tlačítka
číslic
V případě špatného stereo
příjmu FM
1 Pomocí Auto Tuning, Direct Tuning nalaďte
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
stanici, kterou chcete poslouchat (strana 49),
nebo vyberte přednastavenou stanici, kterou
požadujete (strana 50).
2 Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
3 Zvolte „FM Mode“, poté stiskněte nebo b.
4 Zvolte „MONO“, poté stiskněte .
Ruční ladění stanice (Direct Tuning)
Frekvenci stanice můžete zadat přímo pomocí
tlačítek číslic.
1
Zvolte „Direct Tuning“, poté
stiskněte
nebo b.
SHIFT
pokračování
49CZ
2
Stiskněte tlačítko SHIFT, potom
stiskněte tlačítka číslic pro
vložení frekvence.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Zvolte 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Příklad 2: AM 1 350 kHz
Zvolte 1 b 3 b 5 b 0
Podržte TUNING MODE, stiskněte
?/1 na receiveru.
3
Změňte současnou stupnici
ladění AM na 9 kHz (nebo 10 kHz).
Pro resetování stupnice na 10 kHz (nebo
9 kHz) opakujte výše uvedený postup.
* Stiskněte tlačítko 0 (pouze evropský model).
Poznámka
Tip
Když změníte stupnici ladění, budou všechny
přednastavené stanice smazány.
Změňte směr obloukové antény pro optimální
příjem při ladění stanice AM.
3
2
Stiskněte
.
Nemůžete-li naladit stanici
Zobrazí se „– – – .– – MHz“ a obrazovka se
vrátí na současnou frekvenci.
Ujistěte se, že jste vložili správnou frekvenci.
Pokud ne, opakujte krok 2. Pokud stále
nemůžete naladit stanici, frekvence se možná
ve vaší oblasti nepoužívá.
Přednastavení stanic
rádia FM/AM
(Preset Tuning)
Můžete uložit až 30 FM a 30 AM stanic jako
své oblíbené.
V/v/B/b,
Změna stupnice ladění AM
TOOLS/
OPTIONS
(Pouze u modelů pro USA a Kanadu)
Pomocí tlačítek na receiveru můžete měnit
stupnici ladění AM buďto na 9 kHz,
nebo 10 kHz.
?/1
1
Nalaďte stanici, kterou chcete
přednastavit, pomocí Auto Tuning
(strana 49) nebo Direct Tuning
(strana 49).
2
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
TUNING MODE
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
3
Zvolte „Memory“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Vyberte číslo přednastavené
stanice a stiskněte
.
Stanice se uloží jako zvolené
přednastavené číslo.
50CZ
5
Opakujte kroky 1 až 4 pro uložení
dalších stanic.
Příjem vysílání RDS
Stanice můžete ukládat následovně:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
(pouze evropský model)
Ladění přednastavených stanic
1
Vyberte přednastavenou stanici,
kterou požadujete.
Čísla přednastavení 1 až 30 jsou k dispozici.
* Ne všechny stanice poskytují službu RDS a také
neposkytují stejné služby. Neznáte-li služby
RDS ve vaší oblasti a chcete získat podrobnější
informace, zkontrolujte si své místní rozhlasové
stanice.
Jednoduše vyberte stanici v pásmu FM.
Pojmenování přednastavených
stanic (Name Input)
1
2
Na obrazovce „ FM FM“ nebo „ AM
AM“ vyberte přednastavené číslo,
které chcete pojmenovat.
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Zobrazí se nabídka voleb.
3
Zvolte „Name Input“, poté
stiskněte
nebo b.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr znaku, poté stiskněte b.
Můžete posunout pozici vstupu zpět
a vpřed stisknutím tlačítka B/b.
5
Když naladíte stanici, která poskytuje služby
RDS, rozsvítí se „RDS“ a na obrazovce TV
a zobrazovacím panelu se objeví název
programové služby.
* Nepřijímáte-li vysílání RDS, název programové
služby se neobjeví.
Poznámky
• RDS nemusí správně fungovat, nevysílá-li naladěná
stanice signál RDS nebo je signál slabý.
• Některá písmena, která mohou být zobrazena
na obrazovce TV, nemohou být zobrazena
na zobrazovacím panelu.
Tip
Když je zobrazen název programové služby, můžete
ověřit frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY (strana 74).
Zopakujte krok 4 pro vložení
znaků jeden po druhém,
poté stiskněte
.
Název, který jste vložili, je registrovaný,
51CZ
Operace tuneru
2
Zvolte „ FM FM“ nebo „ AM AM“
z nabídky, poté stiskněte
nebo b.
Tento receiver vám umožňuje používat systém
rozhlasových dat (RDS), který umožňuje
rozhlasovým stanicím odesílat další informace
spolu s běžným programovým signálem.
Receiver nabízí pohodlné funkce RDS, jako je
zobrazení jména programové služby. RDS je
k dispozici pouze pro stanice FM.*
x A. DIRECT (Analog Direct)
Použití zvuku surround
Výběr zvukového pole
Tento receiver dokáže vytvořit
vícekanálový zvuk surround. Můžete zvolit
jedno z optimalizovaných zvukových polí ze
předprogramovaných zvukových polí receiveru.
Můžete přepnout audio zvoleného vstupu na
dvoukanálový analogový vstup. Tato funkce
vám umožní poslouchat vysoce kvalitní
analogové zdroje.
Při použití této funkce lze měnit pouze
hlasitost a úroveň předních reproduktorů.
Poznámka
Nemůžete zvolit „A. DIRECT“, když máte vybráno
BD/DVD, GAME a USB jako vstup.
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
SOUND
FIELD +/–
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND
FIELD +/– pro výběr požadovaného
zvukového pole.
Můžete také použít tlačítka 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. nebo MUSIC na
receiveru.
Režim dvoukanálového zvuku
Můžete změnit výstupní zvuk na 2kanálový
nezávisle na nahrávacích formátech softwaru,
který používáte, připojeném přehrávacím
zařízení nebo nastavení zvukového pole
receiveru.
x 2CH ST. (2kanálové stereo)
Z receiveru vystupuje zvuk pouze z levého
a pravého reproduktoru. Ze subwooferu
nevychází žádný zvuk.
Standardní dvoukanálové stereo zdroje
kompletně bypassují zpracování zvukového
pole a vícekanálové formáty surround jsou
smíchány do 2 kanálů.
52CZ
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) vám
umožňuje poslouchat hi-fi zvuk a zvolit režim
dekódování pro poslech dvoukanálového
stereo zvuku jako vícekanálového zvuku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Produkuje zvuk tak, jak byl nahraný,
bez přidání jakýchkoliv efektů surround.
Ale u modelů pro USA a Kanadu tvoří tento
receiver nízkofrekvenční signál pro výstup
do subwooferu, když neexistují žádné
signály LFE.
x MULTI ST. (Multi stereo)
Ze všech reproduktorů vystupují dvoukanálové
signály (levý a pravý). Zvuk ale nemusí
z některých reproduktorů vycházet, a to
v závislosti na nastavení reproduktorů.
Režim filmu
Můžete jednoduše využít výhod zvuku surround
zvolením jednoho z předprogramovaných
zvukových polí receiveru. Ta do vašeho domova
přenesou vzrušující a silný zvuk moderních kin.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
novou inovativní technologií domácího kina
společnosti Sony, která používá nejnovější
technologie zpracování akustických a digitálních
signálů. Je založena na přesných datech měření
odezvy v nahrávacím studiu.
S HD-D.C.S. si můžete vychutnat filmy na
discích Blu-ray a DVD v pohodlí domova
nejen s vysoce kvalitním zvukem, ale také
s nejlepším zvukovým prostředím, tak jak
to zvukoví inženýři zamýšleli během
procesu masteringu.
Pro HD-D.C.S. můžete zvolit typ efektu.
Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Nabídka Surround
Settings“ (strana 67).
Režim hudby
Můžete jednoduše využít výhod zvuku surround
zvolením jednoho z předprogramovaných
zvukových polí receiveru. Ta do vašeho domova
přenesou vzrušující a silný zvuk koncertních hal.
x HALL (Hala)
Reprodukuje akustiku klasických
koncertních hal.
x JAZZ (Jazzový klub)
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
x CONCERT (Živý koncert)
Reprodukuje akustiku velké koncertní haly.
x STADIUM (Stadion)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic II
Movie. Toto nastavení je ideální pro filmy
kódované v Dolby Surround. Navíc dokáže
tento režim reprodukovat zvuk v systému 5.1
pro sledování dabovaných nebo starých filmů.
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIx
Movie. Toto nastavení rozšiřuje Dolby Pro Logic
II Movie nebo Dolby Digital 5.1 na samostatný
systém 7.1.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIz.
Toto nastavení zvyšuje flexibilitu pro rozšíření
systému 5.1 na 7.1. Vertikální zařízení tohoto
systému dodává prostor přítomnosti a hloubku.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Provede dekódování režimu DTS Neo:6 Cinema.
Zdroj nahraný ve dvoukanálovém formátu je
dekódován do 7 kanálů.
Reprodukuje pocit z velkého otevřeného
stadionu.
x SPORTS (Sporty)
Reprodukuje pocit ze sportovního vysílání.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reprodukuje čistý rozšířený zvukový obraz
z vašeho přenosného audio zařízení. Tento
režim je ideální pro formát MP3 a ostatní
komprimovanou hudbu.
x PLII MS (PLII Music)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic II
Music. Toto nastavení je vhodné pro běžné
stereo zdroje, jako jsou disky CD.
x PLIIX MS (PLIIx Music)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIx
Music. Toto nastavení je vhodné pro běžné
stereo zdroje, jako jsou disky CD.
x PLIIZ (PLIIz Height)
Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIz.
Toto nastavení zvyšuje flexibilitu pro rozšíření
systému 5.1 na 7.1. Vertikální zařízení tohoto
systému dodává prostor přítomnosti a hloubku.
pokračování
53CZ
Použití zvuku surround
x PLII MV (PLII Movie)
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Poznámky ke zvukovým polím
Provede dekódování režimu DTS Neo:6 Music.
Zdroj nahraný ve dvoukanálovém formátu je
dekódován do 7 kanálů. Toto nastavení je
vhodné pro běžné stereo zdroje, jako jsou
disky CD.
• V závislosti na nastavení rozmístění
reproduktorů nemusí být některá zvuková
pole k dispozici.
• Nemůžete zároveň zvolit PLIIx a PLIIz.
– PLIIx je k dispozici pouze tehdy, když je
rozmístění reproduktorů přepnuto na
nastavení se zadními reproduktory
surround.
– PLIIz je k dispozici pouze tehdy, když
je rozmístění reproduktorů přepnuto
na nastavení s předními reproduktory
front high.
• Zvuková pole pro hudbu a film nefungují
v následujících případech.
– DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio nebo Dolby TrueHD
se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz.
– Je zvoleno „A. DIRECT“.
• „PLII MV“, „PLIIX MV“, „PLII MS“, „PLIIX
MS“, „PLIIZ“, „NEO6 CIN“ a „NEO6 MUS“
nefungují, když je rozmístění reproduktorů
nastaveno na 2/0 nebo 2/0.1.
• Když je zvoleno jedno ze zvukových polí pro
hudbu, ze subwooferu nevychází žádný zvuk,
jsou-li všechny reproduktory v nabídce
Speaker Settings nastaveny na „Large“. Zvuk
však bude ze subwooferu vycházet, když
– digitální signál obsahuje signály LFE,
– jsou přední reproduktory nebo
reproduktory surround nastaveny
na „Small“,
– je zvoleno „MULTI ST.“, „PLII MV“,
„PLII MS“, „PLIIX MV“, „PLIIX MS“,
„HD-D.C.S.“ nebo „P. AUDIO“.
Když jsou připojena sluchátka
Toto zvukové pole můžete zvolit pouze tehdy,
jsou-li k receiveru připojena sluchátka.
x HP 2CH (HP (2CH))
Tento režim je vybrán automaticky, používáte-li
sluchátka (s výjimkou „A. DIRECT“).
Standardní dvoukanálové stereo zdroje
kompletně bypassují zpracování zvukového pole
a vícekanálové formáty surround jsou smíchány
do 2 kanálů s výjimkou signálů LFE.
x HP DIR (HP (Direct))
Tento režim je vybrán automaticky, používáte-li
sluchátka, když je vybrán „A. DIRECT“.
Posílá analogové signály bez zpracování
ekvalizérem, zvukovým polem apod.
Připojíte-li subwoofer
Tento receiver tvoří nízkofrekvenční signál pro
výstup do subwooferu, když neexistuje žádný
signál LFE, který je dolním výstupem zvukového
efektu ze subwooferu do dvoukanálového
signálu. Nízkofrekvenční signál se ale nevytváří
pro „NEO6 CIN“ nebo „NEO6 MUS“, když jsou
všechny reproduktory nastaveny na „Large“.
Abyste mohli plně využívat výhod basových
přesměrovaných obvodů Dolby Digital,
doporučujeme nastavit mezní frekvenci
subwooferu tak vysoko, jak je to možné.
Pro vypnutí efektu surround pro
film nebo hudbu
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND FIELD +/–
pro výběr „2CH ST.“ nebo „A.F.D. AUTO“.
Můžete také opakovaně stisknout tlačítko 2CH/
A.DIRECT na receiveru pro výběr „2CH ST.“
nebo na receiveru stisknout opakovaně A.F.D.
pro výběr „A.F.D. AUTO“.
54CZ
Formáty digitálního audia podporované receiverem
Digitální formáty audia, které tento receiver dokáže dekódovat, závisí na výstupních konektorech
digitálního audia připojeného zařízení. Tento receiver podporuje následující audio formáty.
Audio formát
Maximální počet
kanálů
Propojení mezi přehrávacím zařízením
a receiverem
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Lineární vícekanálový PCMa)
7.1
×
a
Použití zvuku surround
Dolby Digital
a) Audio signály vystupují v jiném formátu, nesouhlasí-li přehrávací zařízení s formátem. Chcete-li získat
b)
podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze přehrávacího zařízení.
Signály se vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz se přehrávají na 96 kHz nebo na 88,2 kHz.
55CZ
Resetování zvukových polí na
výchozí nastavení
K provedení této operace použijte tlačítka
na receiveru.
?/1
MUSIC
1
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
2
Podržte tlačítko MUSIC
a stiskněte tlačítko ?/1.
Na zobrazovacím panelu se zobrazí
„S.F. CLEAR“ a všechna zvuková pole
jsou nastavena na výchozí nastavení.
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
Co znamená „BRAVIA“ Sync?
Funkce „BRAVIA“ Sync umožňuje
komunikaci mezi výrobky společnosti Sony,
jako jsou, TV, přehrávač disků Blu-ray/DVD,
zesilovač AV apod., které podporují funkci
ovládání přes HDMI.
Pokud připojíte zařízení společnosti Sony,
které je kompatibilní s „BRAVIA“ Sync,
kabelem HDMI (není součástí dodávky),
provoz bude zjednodušený následujícím
způsobem:
• Přehrávání jedním dotykem (strana 58)
• Systémové ovládání audia (strana 58)
• Vypnutí systému (strana 59)
• Synchronizace kina/režimu kina (strana 59)
• Výběr kapitoly (strana 60)
Ovládání HDMI je společným standardem
ovládací funkce používané HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pro HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Doporučujeme připojit receiver k výrobkům,
které mají možnost „BRAVIA“ Sync.
Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení, funkce ovládání
HDMI nemusí fungovat. Nahlédněte do návodu
k obsluze daného zařízení.
56CZ
Příprava pro „BRAVIA“ Sync
Receiver je kompatibilní s funkcí „jednoduché
nastavení ovládání HDMI“.
• Je-li váš TV kompatibilní s funkcí
„jednoduché nastavení ovládání HDMI“,
můžete nastavit funkci ovládání HDMI
receiveru a přehrávacího zařízeni
automaticky zapnutím funkce ovládání
HDMI na vašem TV (strana 57).
• Není-li váš TV kompatibilní s funkcí
„jednoduché nastavení ovládání HDMI“,
nastavte funkci ovládání HDMI receiveru,
přehrávacího zařízeni a TV individuálně
(strana 57).
Není-li váš TV kompatibilní
s funkcí „jednoduché
nastavení ovládání HDMI“
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2 Zvolte „
Je-li váš TV kompatibilní s funkcí
„jednoduché nastavení ovládání
HDMI“
1 Připojte receiver, TV a přehrávací zařízení
pomocí připojení HDMI (strana 23).
(Příslušné zařízení musí být kompatibilní
s funkcí ovládání HDMI.)
2 Zapněte receiver, TV a přehrávací zařízení.
3 Zapněte na TV funkci ovládání HDMI.
Funkce ovládání HDMI receiveru a veškerého
připojeného zařízení se zapínají najednou.
Když je nastavování dokončeno, na
zobrazovacím panelu se zobrazí
„COMPLETE“.
Chcete-li získat podrobnější informace
o nastavení TV, nahlédněte do návodu
k obsluze vašeho TV.
3 Zvolte „HDMI“, poté stiskněte
nebo b.
4 Zvolte „Ctrl for HDMI“, poté stiskněte
nebo b.
5 Zvolte „ON“, poté stiskněte
.
Funkce ovládání HDMI je zapnutá.
6 Stiskněte tlačítko GUI MODE pro odchod
z nabídky GUI.
Je-li zobrazena nabídka GUI, funkce
ovládání HDMI přehrávacího zařízení
nebude pracovat správně.
7 Zapněte funkci ovládání HDMI
připojeného zařízení.
Je-li funkce ovládání HDMI už zapnutá,
nemusíte měnit nastavení.
Pro bližší informace o nastavení TV
a připojeného zařízení, nahlédněte do
provozních pokynů příslušného zařízení.
pokračování
57CZ
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
Funkce ovládání HDMI receiveru může být
zapnuta zároveň se zapnutím funkce ovládání
HDMI TV.
Settings“ z nabídky, poté
stiskněte
nebo b.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky nastavení.
Poznámky
Poznámky
• Předtím, než provedete „jednoduché nastavení
ovládání HDMI“ na svém TV, ujistěte se, že jste
zapnuli TV a ostatní připojená zařízení včetně
receiveru, který musí být zapnutý jako první.
• Nefunguje-li přehrávací zařízení poté, co jste
nastavili „jednoduché ovládání HDMI“,
zkontrolujte ovládání HDMI na svém TV.
• Nepodporuje-li připojené zařízení „jednoduché
nastavení ovládání HDMI“, ale stále podporuje
ovládání HDMI, musíte nastavit funkci ovládání pro
HDMI připojeného zařízení předtím, než provedete
„jednoduché nastavení ovládání HDMI“ z TV.
• Pokud jste přiřadili v nabídce HDMI vstup HDMI
k jinému vstupu, který používá „HDMI Assign“,
není funkce přehrávání jedním dotykem k dispozici.
• Pomocí nabídky TV se ujistěte, že funkce
systémového ovládání audia je zapnuta.
• V závislosti na TV se nemusí spustit přehrávání
obsahu.
• V závislosti na nastavení se receiver nemusí
zapnout, je-li „Pass Through“ nastaveno na
„AUTO“ nebo „ON“.
Tip
Z nabídky TV můžete také zvolit připojené zařízení,
jako je přehrávač disků Blu-ray/DVD. Receiver a TV
se automaticky přepnou na odpovídající vstup
HDMI.
Přehrávání zařízení s ovládáním
jedním dotykem
Poslech zvuku z TV přes
reproduktory připojené
k receiveru
(Přehrávání jedním dotykem)
(Systémové ovládání audia)
Jednoduchou operací (jedním dotykem) se
zařízení připojené k receiveru pomocí funkce
Bravia Sync automaticky spustí. Můžete
poslouchat zvuk nebo sledovat obraz
pomocí připojeného zařízení.
Když nastavíte „Pass Through“ na „AUTO“
nebo „ON“, zvuk a obraz může vystupovat
pouze z TV, zatímco receiver zůstane
v pohotovostním režimu.
Jednoduchou operací můžete poslouchat zvuk
TV přes reproduktory připojené k receiveru.
Funkci systémového ovládání audia lze
ovládat pomocí nabídky TV. Další informace
naleznete v návodu k obsluze TV.
TV
Zapne
systémové
ovládání audia
Když spustíte přehrávání připojeného zařízení,
tak se ovládání receiveru a TV následovně
zjednoduší:
Receiver
• Zapne se
(pokud je
v pohotovostní
m režimu)
• Přepne se na
odpovídající
vstup HDMI
Receiver a TV
Zapne se (pokud je v pohotovostním režimu)
Přepne se na odpovídající vstup HDMI
58CZ
Sníží hlasitost
TV na minimum
Reprodukuje
zvuk TV
Funkci systémového ovládání audia lze také
použít následovně.
• Zapnete-li receiver, když je zapnutý TV,
funkce systémového ovládání audia
automaticky aktivuje výstup zvuku TV přes
reproduktory připojené k receiveru. Pokud
ale vypnete receiver, zvuk bude vycházet
z reproduktorů TV.
• Když změníte hlasitost TV, funkce systémového
ovládání audia zároveň změní hlasitost
receiveru.
Poznámky
• Nefunguje-li systémové ovládání audia podle
vašeho nastavení TV, nahlédněte do návodu
k obsluze TV.
• Když je „Ctrl for HDMI“ nastaveno na „ON“,
nastavení „Audio Out“ v nabídce HDMI Settings
se nastaví automaticky podle nastavení
systémového ovládání audia.
• Je-li TV zapnutý před zapnutím receiveru, ztratí
se z TV na chvíli zvukový výstup.
Vypnutí receiveru s TV
Podržte tlačítko TV, a poté
stiskněte TV ?/1.
TV, receiver a zařízení připojené přes HDMI
se vypnou.
Poznámky
• Nastavte funkci zabezpečení dodávky energie TV
na „ON“ předtím, než použijete funkci vypnutí
systému. Další informace naleznete v návodu
k obsluze TV.
• V závislosti na připojeném zařízení se TV nemusí
vypnout. Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do návodu k obsluze připojeného
zařízení.
Sledování filmů s optimálním
zvukovým polem
(Vypnutí systému)
TV ?/1
(Synchronizace kina/režimu kina)
Namiřte dálkové ovládání na TV
a opakovaně stiskněte tlačítko
THEATER nebo THEATRE na dálkovém
ovládání televizoru nebo přehrávače
disků Blu-ray.
Zvukové pole se změní na „HD-D.C.S.“.
Pro návrat k předchozímu zvukovému poli
stiskněte znovu THEATER nebo THEATRE.
Poznámka
V závislosti na TV se zvukové pole nemusí přepnout.
Tip
Zvukové pole se může vrátit na předchozí, pokud
změníte vstup TV.
TV
59CZ
Vlastnosti „BRAVIA“ Sync
Když vypnete TV pomocí tlačítka POWER na
dálkovém ovládání TV, receiver a připojené
zařízení se automaticky vypnou.
Pro vypnutí TV můžete také použít dálkové
ovládání receiveru.
Poslech optimálního zvukového
pole pro vybranou kapitolu
(Výběr kapitoly)
Funkce výběr kapitoly vám umožňuje sledovat
optimální kvalitu obrazu a přepíná zvukové
pole podle zvolené kapitoly na vašem TV.
Další informace o této operaci naleznete
v návodu k obsluze TV.
Poznámka
V závislosti na TV se zvukové pole nemusí přepnout.
Ostatní operace
Přepínání mezi digitálním
a analogovým audiem
(INPUT MODE)
Připojíte-li zařízení k digitálním i analogovým
konektorům na receiveru, můžete jim přiřadit
vstupní režim audia nebo mezi nimi přepínat
podle typu materiálu, který chcete sledovat.
1
Zapněte INPUT SELECTOR na
receiveru pro výběr vstupu.
Můžete také použít vstupní tlačítka na
dálkovém ovládání.
2
Stiskněte opakovaně INPUT
MODE na receiveru pro výběr
režimu vstupu audia.
Zvolený režim vstupu audia se objeví
na zobrazovacím displeji.
• AUTO: Přiřadí prioritu digitálním
audio signálům. Máte-li více než jedno
digitální připojení, mají prioritu audio
signály HDMI.
Neexistují-li žádné digitální audio
signály, jsou zvoleny analogové audio
signály. Je-li vybrán vstup TV, prioritu
mají signály zpětného audio kanálu
(ARC). Není-li vaše TV kompatibilní
s funkcí zpětného audio kanálu (ARC)
jsou zvoleny digitální optické audio
signály.
• COAX: Rozvede vstup digitálních audio
signálů na konektor DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Rozvede vstup digitálních audio
signálů na konektor DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG: Rozvede vstup analogových
audio signálů na konektory AUDIO IN
(L/R).
60CZ
Poznámky
• Některé režimy audio vstupu nemusí být v závislosti
na vstupu nastaveny.
• Je-li zvolený vstup USB, na zobrazovacím displeji
se objeví „------“ a vy nemůžete přepnout do jiných
režimů. Zvolte jiný vstup, poté nastavte režim
audio vstupu.
• Když je používán „A. DIRECT“, audio vstup je
nastaven na „ANALOG“. Nemůžete zvolit ostatní
režimy.
• Funkce zpětného audio kanálu (ARC) nefunguje
v následujících případech.
– Vaše TV není kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC).
– „Ctrl for HDMI“ je nastaveno na „OFF“.
– Když nepřipojíte receiver k ARC
kompatibilnímu konektoru HDMI televizoru
přes kabel HDMI.
1
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
2
Vyberte „
stiskněte
3
Zvolte název vstupu, který chcete
přiřadit.
4
Stiskněte TOOLS/OPTIONS.
Input“, poté
nebo b.
Zobrazí se nabídka voleb.
5
Zvolte „Input Assign“, poté
stiskněte
nebo b.
Objeví se obrazovka „Input Assign“.
6
Zvolte signály audia nebo videa,
které chcete přiřadit ke vstupu,
který jste vybrali v kroku 3
pomocí V/v/B/b.
7
Stiskněte
Použití zvuku/obrazu
z ostatních vstupů
(Input Assign)
Stiskněte GUI MODE.
.
Ostatní operace
Můžete přeřadit signály audia anebo videa
k jinému vstupu, když není zrovna používán.
Poté, co přeřadíte konektory vstupu, můžete
použít vstupní tlačítko (nebo INPUT SELECTOR
na receiveru) pro výběr zařízení, které jste
připojili.
Přiřazení vstupu videa nebo
digitálního audia komponent
Můžete přeřadit vstupní konektory
COMPONENT VIDEO a DIGITAL k jinému
vstupu, nesouhlasí-li výchozí nastavení
konektorů s připojeným zařízením.
Příklad:
Když připojíte přehrávač DVD ke konektorům
OPTICAL SAT/CATV IN a COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Přiřaďte konektor OPTICAL SAT/CATV IN
k „BD/DVD“
– Přiřaďte konektory COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) k „BD/DVD“
pokračování
61CZ
Název vstupu
Přiřaditelné
konektory
video vstupu
Přiřaditelné
konektory
audio vstupu
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
COMP.1
a*
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
–
a*
–
–
–
–
* Výchozí nastavení
Poznámky
• Nemůžete přiřadit jiné optické vstupy ke vstupům, ke kterým byl původně přiřazen konektor optického vstupu.
• Když přiřadíte vstup digitálního audia, nastavení INPUT MODE se automaticky změní.
• Pro každý vstup je možno jedno přeřazení.
Přiřazení vstupu HDMI
Můžete přeřadit vstupní konektory HDMI
k jinému vstupu, nesouhlasí-li výchozí
nastavení konektorů s připojeným zařízením.
Příklad:
Když připojíte přehrávač CD ke konektoru
HDMI SAT/CATV (IN 3), přiřaďte konektor
„HDMI 3“ k „SA-CD/CD“.
2
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky Settings.
Poznámka
Předtím, než přeřadíte konektory vstupu HDMI,
nastavte „Ctrl for HDMI“ na „OFF“.
1
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
Název vstupu
Přiřaditelné HDMI 1
konektory
HDMI 2
vstupu
HDMI
HDMI 3
HDMI 4
* Výchozí nastavení
62CZ
BD/DVD
GAME
Zvolte „ Settings“, poté
stiskněte
nebo b.
3
Zvolte „HDMI“, a poté
stiskněte
nebo b.
4
Zvolte „HDMI Assign“, poté
stiskněte
nebo b.
5
Vyberte konektor HDMI,
který chcete přiřadit,
poté stiskněte
.
6
Zvolte název vstupu, který chcete
přiřadit, poté stiskněte
.
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
2
Změna nastavení
Používání nabídky Settings
Zvolte „ Settings“ z nabídky,
poté stiskněte
nebo b pro
vstup do režimu nabídky.
Na obrazovce TV se zobrazí seznam
nabídky Settings.
Za pomocí nabídky Settings můžete změnit
různá nastavení reproduktorů, efektů
surround atd.
Pro zobrazení nabídky receiveru na obrazovce
TV musí být receiver v „GUI MODE“ podle
kroků v „Zapnutí a vypnutí „GUI MODE““
(strana 39).
GUI MODE
V/v/b,
3
Zvolte požadovanou položku
nabídky, poté stiskněte
.
Příklad: Když vyberete „Auto Cal.“.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Stiskněte GUI MODE.
Stiskněte tlačítko MENU, pokud se na
obrazovce TV neobjeví nabídka GUI.
4
Pro návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte RETURN/EXIT O.
Odchod z nabídky
Stiskněte MENU.
pokračování
63CZ
Změna nastavení
Zvolte požadovaný parametr,
poté stiskněte
.
Seznam nabídky Settings
Nabídka Settings
Popis
Auto Cal.
Nastaví úroveň reproduktorů
nebo vzdálenost a provede
měření automaticky
(strana 34).
Speaker
Manuálně nastaví polohu
reproduktoru (strana 64).
Surround
Zvolí zvukové pole a přepne
na efekt surround, který
požadujete (strana 67).
EQ
Změní ekvalizér (basový/
výškový zvuk) (strana 67).
Audio
Nastaví různé zvukové
položky (strana 68).
HDMI
Provede nastavení pro zvuk/
obraz ze zařízení připojeného
ke konektorům HDMI
(strana 68).
System
Provede nastavení systému
receiveru (strana 69).
Pro změnu úrovně reproduktoru
Můžete změnit úroveň každého reproduktoru
(přední levý/pravý, přední levý/pravý high,
středový, surround levý/pravý, surround
zadní levý/pravý, subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor, jehož
úroveň chcete změnit, poté stiskněte
.
2 Vyberte „Lvl“.
3 Nastavte úroveň zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
Můžete měnit úroveň v rozsahu -10,0 dB
až +10,0 dB v 0,5 dB intervalech.
Poznámka
Když je zvoleno jedno ze zvukových polí pro hudbu,
ze subwooferu nevychází žádný zvuk, jsou-li
všechny reproduktory „Large“. Zvuk však bude
ze subwooferu vycházet, když
– digitální signál obsahuje signály LFE,
– jsou přední reproduktory nebo reproduktory
surround nastaveny na „Small“,
– je zvoleno „MULTI ST.“, „PLII MV“, „PLII MS“,
„PLIIX MV“, „PLIIX MS“, „HD-D.C.S.“ nebo
„P. AUDIO“.
Nabídka Speaker Settings
Můžete měnit každý reproduktor ručně.
Můžete také měnit úrovně reproduktorů poté,
co je dokončena automatická kalibrace.
Poznámka
Nastavení reproduktorů platí pouze pro aktuální
rozmístění.
x SP Pattern (rozmístění reproduktorů)
Zvolte „SP Pattern“ podle systému reproduktorů,
který používáte. Zvolte rozmístění reproduktorů
předtím, než provedete automatickou kalibraci.
x Manual Setup
Na obrazovce „Manual Setup“ můžete nastavit
každý reproduktor ručně. Můžete také měnit
úrovně reproduktorů poté, co je dokončena
automatická kalibrace.
Pro změnu vzdálenosti od polohy
sedadla ke každému reproduktoru
Můžete změnit vzdálenost od polohy sedadla
každého reproduktoru (přední levý/pravý,
přední levý/pravý high, středový, surround
levý/pravý, surround zadní levý/pravý,
subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor, jehož
vzdálenost od polohy sedadla chcete
změnit, poté stiskněte
.
2 Vyberte „Dist“.
3 Nastavte vzdálenost zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
Můžete měnit vzdálenost od 1 m 0 cm
po 10 m 0 cm (3 stop 3 palců po 32 stop
9 palců) po 10cm (1palcových) intervalech.
Tip
Vzdálenost můžete měnit v 1cm intervalu, když
jste provedli automatickou kalibraci a uložili
výsledek měření.
64CZ
Poznámky
Tipy
• V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů
nemusí být některé parametry k dispozici.
• Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
• Nastavení „Large“ a „Small“ pro každý reproduktor
určují, zda vnitřní zvukový procesor seřízne basový
signál z daného kanálu.
Když kanál seřízne basy, tak basový přesměrovávací
okruh pošle odpovídající frekvence do subwooferu
nebo dalším reproduktorům typu „Large“.
Protože je však basový zvuk směrový, je lepší jej
nesřezávat, je-li to možné. Proto, i při používání
malých reproduktorů, je možno je nastavit jako
„Large“, chcete-li, aby z tohoto reproduktoru
vycházely basové frekvence. Na druhou stranu,
používáte-li velký reproduktor, ale nechcete z něj
pouštět basové frekvence, nastavte jej na „Small“.
Je-li celková úroveň zvuku nižší, než preferujete,
nastavte reproduktory na „Large“. Není-li basů
dostatek, můžete použít ekvalizér k jejich zesílení.
• Zadní reproduktory surround budou nastaveny na
stejné nastavení jako reproduktory surround.
• Když jsou reproduktory nastaveny na „Small“,
středový, surround a front high reproduktory
jsou automaticky také nastaveny na „Small“.
• Nepoužíváte-li subwoofer, jsou přední
reproduktory nastaveny na „Large“.
Pro změnu velikosti každého
reproduktoru
Můžete změnit velikost každého reproduktoru
(přední levý/pravý, přední levý/pravý high,
středový, surround levý/pravý, surround
zadní levý/pravý, subwoofer).
1 Na obrazovce vyberte reproduktor, jehož
velikost chcete změnit, poté stiskněte
.
2 Vyberte „Size“.
3 Nastavte velikost zvoleného
reproduktoru, poté stiskněte
.
• Large: Připojíte-li velké reproduktory,
které efektivně reprodukují basové
frekvence, zvolte „Large“. Běžně
zvolte „Large“.
• Small: Je-li zvuk zkreslený nebo cítíte
nedostatečné efekty surround při používání
vícekanálového zvuku surround, zvolte
„Small“ pro aktivaci přesměrování okruhu
basů a výstupu basových frekvencí každého
kanálu ze subwooferu nebo ostatních
reproduktorů typu „Large“.
Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
Umožní vám nastavit dělicí frekvenci basů
reproduktorů, jejichž velikost byla nastavena
na „Small“ v nabídce Speaker Settings. Měřená
dělicí frekvence reproduktoru je nastavena po
automatické kalibraci pro každý reproduktor.
1
Na obrazovce vyberte reproduktor,
který chcete změnit, poté
stiskněte
.
2
Změňte hodnotu, poté
stiskněte
.
x Test Tone
Můžete zvolit typ testovacího tónu z obrazovky
„Test Tone“.
pokračování
65CZ
Změna nastavení
Poznámka
x Crossover Freq (dělicí frekvence
reproduktoru)
Tipy
• Pro změnu úrovně všech reproduktorů najednou
stiskněte MASTER VOL +/– nebo 2 +/–. Můžete
také použít MASTER VOLUME na receiveru.
• Změněná hodnota je zobrazena na obrazovce TV
během úpravy.
Pro výstup testovacího tónu
z každého reproduktoru
Můžete pustit testovací tón z reproduktorů
popořadě.
1 Zvolte „Test Tone“, a poté stiskněte
nebo b.
2 Změňte parametr, poté stiskněte
.
• OFF
• AUTO: Testovací tón vystupuje
z každého reproduktoru popořadě.
3 Upravte úroveň reproduktoru,
poté stiskněte
.
Když z reproduktorů nevychází
testovací tón
• Je možné, že kabely reproduktoru nejsou
správně připojeny. Zkontrolujte, zda jsou
připojeny bezpečně a nemohou být vypojeny
lehkým zatáhnutím.
• Kabely reproduktorů mohou mít zkrat.
Když testovací tón vychází
z jiného reproduktoru, než je
reproduktor zobrazený na
obrazovce TV
Rozmístění reproduktorů je nesprávné.
Ujistěte se, že připojení reproduktorů
a rozmístění reproduktorů souhlasí.
66CZ
x D.Range Comp (komprese
dynamického rozsahu)
Umožní vám porovnat dynamický rozsah
skladeb. Toto může být užitečné, když chcete
sledovat filmy při nízkých hlasitostech v noci.
Komprese dynamického rozsahu je možná
pouze u zdrojů Dolby Digital.
• MAX: Dynamický rozsah je výrazně
komprimován.
• STD: Dynamický rozsah je komprimován
tak, jak zamýšlel nahrávací inženýr.
• AUTO: Dynamický rozsah se použije
automaticky, když je zdroj Dolby TrueHD
nebo jiný zdroj nastaven na „OFF“.
• OFF: Dynamický rozsah není
komprimován.
Tipy
• Kompresor dynamického rozsahu vám umožní
komprimovat dynamický rozsah skladeb podle
informací o dynamickém rozsahu zahrnutých
v signálu Dolby Digital.
• „STD“ je standardní nastavení a znamená lehkou
kompresi. Proto doporučujeme používat nastavení
„MAX“. Toto výrazně komprimuje dynamický
rozsah a umožní vám sledovat filmy pozdě v noci
při nízkých hlasitostech. Na rozdíl od analogových
limiterů jsou úrovně předurčeny a nabízejí velmi
přirozenou kompresi.
x Jednotka vzdálenosti
Umožní vám zvolit jednotku míry pro nastavení
vzdáleností.
• FEET: Vzdálenost je zobrazena ve stopách.
• METER: Vzdálenost je zobrazena v metrech.
Nabídka Surround Settings
Na obrazovce „Sound Field Setup“ můžete
vybrat zvukové pole a změnit úroveň efektu atd.
Pro bližší informace o zvukovém poli,
nahlédněte do „Použití zvuku surround“
(strana 52).
Poznámka
Položky nastavení, které můžete měnit v každé
nabídce, se mění podle zvukového pole.
Pro změnu typu efektu
pro HD-D.C.S.
• Studio
V typu Studio jsou efekty staženy na
minimum, zatímco stále poskytují skvělý
zážitek jako v kině. Tento typ uchovává
přesnost originální nahrávky.
Nabídka EQ Settings
Můžete použít následující parametry pro
změnu tónové kvality (úroveň basů/výšek)
předních reproduktorů.
• Bass
• Treble
Basy
1 Zvolte „HD-D.C.S.“, poté stiskněte
nebo b.
2 Zvolte požadovaný efekt, a poté
Úroveň
(dB)
Frekvence (Hz)
Poznámka
Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
Tip
Můžete také upravit úroveň výšek a basů předního
reproduktoru, a to pomocí tlačítek TONE MODE
a TONE na receiveru (strana 9).
67CZ
Změna nastavení
stiskněte
.
HD-D.C.S. má tři různé typy: Theater,
Dynamic a Studio. Každý typ má různé
reflexní a rezonanční úrovně smíchání
zvuku a je optimalizovaný, aby se
přizpůsobil jedinečnosti místnosti
posluchače, jeho vkusu a náladě.
• Dynamic
Chcete si dopřát zvukové efekty v plném
rozsahu, stejně jako v kinech?
Typ Dynamic klade důraz na reflexní
zvuk. Bez HD-D.C.S většina místností
často rezonuje, ale postrádá dojem
prostoru. Tento typ akusticky otvírá tento
druh místností a poskytuje prostorný
a dynamický pocit jako v masteringovém
studiu.
• Theater
Typ Theater (výchozí nastavení) míchá
reflexní a rezonantní zvuk a vytváří tak
dojem masteringového studia. Navíc
tento typ míchá frekvenční
charakteristiky, které často naleznete
v profesionálních studiích a kinech. Je
ideální pro sledování filmů v poslechové
místnosti s nižší rezonancí.
Výšky
x Noční režim
Nabídka Audio Settings
Můžete měnit nastavení audia tak, aby vám
vyhovovalo.
x A/V Sync (synchronizuje audio
s video výstupem)
Umožňuje vám zachovat si prostředí domácího
kina i při nižších úrovních hlasitosti. Tuto
funkci lze použít s jinými zvukovými poli. Při
sledování filmu pozdě v noci budete moci slyšet
dialogy zřetelně i při nízké úrovni hlasitosti.
• ON
• OFF
Umožňuje vám zpozdit výstup audia
a minimalizovat časovou prodlevu mezi
audio výstupem a vizuálním zobrazením.
• ON (Čas prodlevy: 60 ms): Výstup audia je
opožděn tak, že časová prodleva mezi audio
výstupem a vizuálním zobrazením je snížena
na minimum.
• OFF (Čas prodlevy: 0 ms): Výstup audia se
neopožďuje.
Poznámka
Poznámky
Nabídka HDMI Settings
• Tato funkce je užitečná, když používáte velký LCD
nebo plazmový monitor nebo projektor.
• Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
• Čas prodlevy se může lišit v závislosti na formátu
audia, zvukovém poli, rozmístění reproduktorů
a nastavení vzdálenosti reproduktorů.
x Dual Mono (výběr jazyka
digitálního vysílání)
Umožňuje zvolit jazyk, který chcete, když
posloucháte duální audio digitálního vysílání,
je-li k dispozici. Tato funkce funguje pouze
pro zdroje Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk hlavního jazyka bude
vystupovat přes přední levý reproduktor
a zvuk druhého jazyka bude zároveň
vystupovat přes pravý přední reproduktor.
• MAIN: Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka.
• SUB: Bude vystupovat zvuk druhého jazyka.
68CZ
Tuto funkci nelze použít, když je používáno
„A. DIRECT“.
Tip
Když je tato funkce zapnutá, basy a výšky se zvýší
a „D. RANGE“ se automaticky nastaví na
„COMP. MAX“.
Můžete provést požadované nastavení pro
zařízení připojené pomocí konektoru HDMI.
x Ctrl for HDMI (Ovládání přes HDMI)
Umožní vám zapnout a vypnout ovládání
HDMI. Chcete-li získat podrobnější informace,
nahlédněte do sekce „Příprava pro „BRAVIA“
Sync“ (strana 57).
• ON
• OFF
Poznámka
Když nastavíte „Ctrl for HDMI“ na „ON“, „Audio
Out“ se může automaticky změnit.
x Pass Through
Umožňuje vám pouštět signály HDMI do TV,
i když je receiver v pohotovostním režimu.
• ON: Když je receiver v pohotovostním
režimu, vydává neustále signály HDMI
z konektoru HDMI TV OUT.
• AUTO: Když je TV zapnutý, zatímco
receiver je v pohotovostním režimu, vydává
receiver signály HDMI z konektoru HDMI
TV OUT. Společnost Sony doporučuje
toto nastavení, když používáte TV Sony
kompatibilní s „BRAVIA“ Sync. Nastavení
šetří v pohotovostním režimu energii
v porovnání s nastavením při stavu „ON“.
• OFF: Receiver nevydává signály HDMI, když
je v pohotovostním režimu. Zapněte receiver
pro sledování zdroje připojeného zařízení na
TV. Nastavení šetří v pohotovostním režimu
energii v porovnání s nastavením při
stavu „ON“.
x HDMI Assign
Umožní vám přeřadit vstupní konektory
HDMI. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce „Přiřazení
vstupu HDMI“ (strana 62).
Poznámky
• Tato funkce není k dispozici, když je „Ctrl for HDMI“
nastaveno na „OFF“.
• Když je zvoleno „AUTO“, může obrazu nebo
zvuku trvat výstup o něco déle než ve stavu „ON“
• Když je receiver v pohotovostním režimu,
na zobrazovacím panelu se zobrazí
„A.STANDBY“, je-li „Pass Through“ nastaveno na
„AUTO“ nebo „ON“. „A.STANDBY“ ale zmizí,
když je „Pass Through“ nastaveno na „AUTO“
a nejsou zjištěny žádné signály.
x Audio Out
Umožňuje vám nastavit audio signály
z přehrávacího zařízení připojeného
k receiveru přes připojení HDMI.
• AMP: Audio signály z přehrávacího zařízení
vychází pouze z reproduktorů připojených
k receiveru. Vícekanálový zvuk lze přehrávat
tak, jak je.
• TV+AMP: Zvuk vystupuje z reproduktoru
TV a reproduktorů připojených k receiveru.
Nabídka System Settings
Můžete upravit nastavení receiveru.
x Auto Standby
Umožní vám nastavit vypínač receiveru do
pohotovostního režimu automaticky, když
receiver nepoužíváte nebo když do receiveru
nevstupuje žádný signál.
• ON: Přepne do pohotovostního režimu zhruba
po 30 minutách.
• OFF: Nepřepne do pohotovostního režimu.
Poznámky
• Tato funkce nefunguje, když je vybraný vstup
TUNER.
• Používáte-li automatický pohotovostní režim
a časovač vypnutí zároveň, má časovač vypnutí
přednost.
Poznámky
Změna nastavení
• Zvuková kvalita přehrávacího zařízení závisí
na zvukové kvalitě TV, jako je počet kanálů
a vzorkovací frekvence atd. Má-li TV stereo
reproduktory, zvukový výstup z receiveru je
rovněž stereo jako z TV, i když přehráváte
vícekanálový zdroj.
• Když připojíte receiver k zařízení obrazového
displeje (projektor apod.), zvuk z receiveru nemusí
vystupovat. V tomto případě zvolte „AMP“.
• Když zvolíte vstup, který jste přiřadili vstupu
HDMI, z TV nebude vystupovat žádný zvuk.
69CZ
Ovládání bez připojení k TV
Můžete ovládat tento receiver pomocí
zobrazovacího panelu, i když TV není
připojen k receiveru.
AMP
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Použití nabídky v panelu zobrazení
Opakovaně stiskněte GUI MODE
a zvolte „GUI OFF“.
Receiver je přepnutý na režim předního
zobrazovacího panelu.
1
2
3
Stiskněte AMP.
4
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr parametru, který
chcete změnit, poté stiskněte
tlačítko
nebo b.
5
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadovaného nastavení,
poté stiskněte tlačítko
.
Stiskněte MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko V/v
pro výběr požadované nabídky,
poté stiskněte tlačítko
nebo b.
Pro návrat na předchozí displej
Stiskněte tlačítko B nebo RETURN/EXIT O.
Odchod z nabídky
Stiskněte MENU.
Poznámka
Některé parametry a nastavení mohou na zobrazovacím
panelu vypadat ztlumeně. To znamená, že buďto nejsou
k dispozici, nebo jsou dané a neměnné.
70CZ
Přehled nabídek
Následující možnosti jsou k dispozici v každé nabídce. Pro více informací o orientaci v těchto
nabídkách nahlédněte na stranu 70.
Nabídka
[Display]
Parametry
[Display]
Nastavení
automatické
kalibrace
[<A. CAL>]
Automatická kalibrace (standardní)
[STANDARD]
Automatická kalibrace (uživatelská)
[CUSTOM]
Nastavení úrovně Testovací tóna)
[T. TONE]
[<LEVEL>]
Výchozí
nastavení
FULL.FLAT, ENGINEER,
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
OFF, AUTO xxxb)
OFF
Úroveň předního levého reproduktorua) FL –10,0 dB až FL +10,0 dB
[FL LVL]
(0,5 dB interval)
FL 0 dB
Úroveň předního pravého reproduktorua) FR –10,0 dB až FR +10,0 dB
[FR LVL]
(0,5 dB interval)
FR 0 dB
Úroveň středového reproduktorua)
[CNT LVL]
CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB CNT 0 dB
(0,5 dB interval)
Úroveň levého reproduktoru surrounda) SL –10,0 dB až SL +10,0 dB
[SL LVL]
(0,5 dB interval)
SL 0 dB
Úroveň pravého reproduktoru surrounda) SR –10,0 dB až SR +10,0 dB
[SR LVL]
(0,5 dB interval)
SR 0 dB
Úroveň zadního reproduktoru surrounda) SB –10,0 dB až SB +10,0 dB
[SB LVL]
(0,5 dB interval)
SB 0 dB
Úroveň zadního levého reproduktorua) SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB
[SBL LVL]
(0,5 dB interval)
SBL 0 dB
Úroveň zadního pravého reproduktorua) SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB
[SBR LVL]
(0,5 dB interval)
SBR 0 dB
Změna nastavení
Nastavení
reproduktorů
[<SPKR>]
Nastavení
Úroveň předního levého
reproduktoru higha)
[LH LVL]
LH –10,0 dB až LH +10,0 dB
(0,5 dB interval)
LH 0 dB
Úroveň předního pravého
reproduktoru higha)
[RH LVL]
RH –10,0 dB až RH +10,0 dB
(0,5 dB interval)
RH 0 dB
Úroveň subwooferua)
[SW LVL]
SW –10,0 dB až SW +10,0 dB
(0,5 dB interval)
SW 0 dB
Komprese dynamického rozsahu
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Rozmístění reproduktorů
[PATTERN]
5/2.1 až 2/0
(20 rozmístění)
3/4.1
Velikost předního reproduktorua)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost středového reproduktorua)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Velikost reproduktoru surrounda)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
pokračování
71CZ
Nabídka
[Display]
Parametry
[Display]
Nastavení
Velikost předního reproduktoru higha) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
LARGE
Vzdálenost předního levého
reproduktorua)
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(FL 3’3“ až FL 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
FL 3,00 m
(FL 9’10“)
Vzdálenost předního pravého
reproduktorua)
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(FR 3’3“ až FR 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
FR 3,00 m
(FR 9’10“)
Vzdálenost středového reproduktorua) CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3“ až CNT 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10“)
Vzdálenost levého reproduktoru
surrounda)
[SL DIST.]
SL 1,00 m až SL 10,00 m
(SL 3’3“ až SL 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
SL 3,00 m
(SL 9’10“)
Vzdálenost pravého reproduktoru
surrounda)
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(SR 3’3“ až SR 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
SR 3,00 m
(SR 9’10“)
Vzdálenost zadního reproduktoru
surrounda)
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(SB 3’3“ až SB 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
SB 3,00 m
(SB 9’10“)
Vzdálenost zadního levého
reproduktorua)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(SBL 3’3“ až SBL 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10“)
Vzdálenost zadního pravého
reproduktorua)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
(SBR 3’3“ až SBR 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10“)
Vzdálenost levého předního
reproduktoru higha)
[LH DIST.]
LH 1,00 m až LH 10,00 m
(LH 3’3“ až LH 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
LH 3,00 m
(LH 9’10“)
Vzdálenost pravého předního
reproduktoru higha)
[RH DIST.]
RH 1,00 m až RH 10,00 m
(RH 3’3“ až RH 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
RH 3,00 m
(RH 9’10“)
Vzdálenost subwooferua)
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(SW 3’3“ až SW 32’9“)
(0,1 m (1 palec) interval)c)
SW 3,00 m
(SW 9’10“)
Jednotka vzdálenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Dělicí frekvence předních reproduktorůe) CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10 Hz interval)
[FRT CRS.]
CRS. 120 Hz
Dělicí frekvence středního reproduktorue) CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
[CNT CRS.]
(10 Hz interval)
CRS. 120 Hz
Dělicí frekvence reproduktorů surrounde) CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10 Hz interval)
[SUR CRS.]
CRS. 120 Hz
Dělicí frekvence reproduktorů highe)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz až CRS. 200 Hz
(10 Hz interval)
CRS. 120 Hz
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
THEATER
Nastavení surround Úroveň efektuf)
[EFFECT]
[<SURR>]
72CZ
Výchozí
nastavení
Nabídka
[Display]
Parametry
[Display]
Nastavení
Výchozí
nastavení
Nastavení EQ
[<EQ>]
Úroveň basů předních reproduktorů
[BASS]
BASS –10 dB až BASS +10 dB
(1 dB interval)
BASS 0 dB
Úroveň výšek předních reproduktorů
[TREBLE]
TRE –10 dB až TRE +10 dB
(1 dB interval)
TRE 0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Nastavení tuneru Režim příjmu FM
[<TUNER>]
[FM MODE]
Pojmenování přednastavených stanic
[NAME IN]
Audio nastavení
[<AUDIO>]
Video nastavení
[<VIDEO>]
Synchronizuje audio s video výstupem SYNC OFF, SYNC ON
[A/V SYNC]
SYNC OFF
Výběr jazyka digitálního vysílání
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Přiřazení vstupu digitálního audia
[A. ASSIGN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
„Použití zvuku/obrazu z ostatních
vstupů (Input Assign)“ (strana 61).
Noční režim
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Přiřazení video vstupu
[V. ASSIGN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
„Použití zvuku/obrazu z ostatních
vstupů (Input Assign)“ (strana 61).
Nastavení HDMI Ovládání HDMI
[<HDMI>]
[CTRL.HDMI]
NIGHT.OFF
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio out
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Přiřazení vstupu HDMI
[H. ASSIGN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
„Přiřazení vstupu HDMI“
(strana 62).
Automatický pohotovostní režim
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
Pojmenování vstupů
[NAME IN]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
„Pojmenování vstupu (Name
Input)“ (strana 42).
Změna nastavení
Nastavení
systému
[<SYSTEM>]
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do sekce
„Pojmenování přednastavených
stanic (Name Input)“ (strana 51).
STBY ON
a) V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů nemusí být některé parametry nebo nastavení k dispozici.
b)
xxx znamená kanál reproduktoru (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c) Vzdálenost můžete měnit v intervalu 0,01 m, pokud jste provedli automatickou kalibraci a uložili výsledek
měření.
„FEET“ pro modely pro USA a Kanadu.
e)
Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když je váš reproduktor nastaven na „SMALL“.
f) Tento parametr můžete vybrat pouze tehdy, když zvolíte „HD-D.C.S.“ jako zvukové pole.
d)
pokračování
73CZ
Pro zobrazení informací na panelu
displeje
Panel displeje poskytuje různé informace
o stavu receiveru, jako je např. zvukové pole.
1 Zvolte vstup, u nějž chcete zobrazit
informace.
2 Stiskněte tlačítko AMP, poté opakovaně
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Pokaždé, když stisknete tlačítko DISPLAY,
displej se následovně cyklicky změní.
Název indexu vstupu* t Vámi vybraný
vstup t Aktuální zvukové pole t
Úroveň hlasitosti t Informace o zdroji**
Použití dálkového ovládání
Opětovné přiřazení tlačítka
vstupu
Můžete změnit výchozí nastavení tlačítek
vstupů tak, aby vyhovovala zařízení ve vašem
systému. Pokud například připojíte přehrávač
disků Blu-ray do konektoru SAT/CATV
v receiveru, můžete nastavit SAT/CATV na
tomto dálkovém ovládání nastavit tak, aby
ovládalo přehrávač disků Blu-ray.
Poznámka
Při poslechu rádia FM a AM
Název předvolené stanice* t Frekvence t
Současné zvukové pole t Úroveň hlasitosti
Nemůžete změnit přidělení vstupních tlačítek TV,
TUNER a USB.
AV ?/1
Při vysílání RDS
(pouze evropský model)
Název programové služby nebo předvolené
stanice* t Frekvence, pásmo a číslo
předvolby t Aktuální zvukové pole t
Úroveň hlasitosti
* Název indexu se zobrazí pouze tehdy, pokud
jste nějaký přiřadili vstupu nebo předvolené
stanici.
Název indexu se nezobrazí, pokud jste vložili
pouze prázdná políčka nebo je totožný
s názvem stanice.
** Informace o zdroji se nemusí zobrazit.
Tlačítka
číslic
1
Tip
Displej nelze přepnout, je-li na panelu displeje
zobrazeno „GUI MODE“. Opakovaně stiskněte
GUI MODE a zvolte „GUI OFF“.
74CZ
Při podržení tlačítka vstupu,
jehož přidělení chcete změnit,
podržte tlačítko AV ?/1.
Příklad: Při podržení tlačítka SAT/CATV
podržte tlačítko AV ?/1.
Poznámka
Znaky nebo značky se v některých jazycích nemusí
zobrazovat.
Tlačítka
vstupů
2
Tlačítko AV ?/1 držte stále stisknuté
a uvolněte tlačítko vstupu.
Příklad: Tlačítko AV ?/1 držte stále
stisknuté a uvolněte tlačítko SAT/CATV.
3
Podle následující tabulky
stiskněte odpovídající tlačítko
pro kategorii, kterou si přejete,
poté uvolněte tlačítko AV ?/1.
Resetování tlačítek vstupu
INPUT/
?/1
Příklad: Stiskněte 1, poté uvolněte
tlačítko AV ?/1.
Nyní můžete používat tlačítko SAT/CATV
k ovládání přehrávače disků Blu-ray.
Kategorie
Stiskněte
Přehrávač disků Blu-ray
(režim příkazu BD1)a)
1
Rekordér disků Blu-ray
(režim příkazu BD3)a)
2
DVD přehrávač
(režim příkazu DVD1)
3
DVD rekordér
(režim příkazu DVD3)b)
4
Videorekordér (režim
příkazu VTR3)c)
5
Přehrávač CD
6
DSS (digitální satelitní
receiver)d)/Euro Digital
Satellite Receivere)
7
a)Podrobnější informace o nastavení BD1
1
Při podržení tlačítka MASTER VOL –
nebo 2 – stiskněte ?/1 a INPUT
nebo
.
2
Uvolněte všechna tlačítka.
Použití dálkového ovládání
či BD3 naleznete v návodu k obsluze
dodávaného s přehrávačem disků Blu-ray
nebo s rekordérem disků Blu-ray.
b)
DVD rekordéry Sony používají nastavení
DVD1 nebo DVD3. Podrobnější informace
naleznete v návodu k obsluze dodávaného
s DVD rekordéry.
c)Videorekordéry Sony používají nastavením
VTR3, které odpovídá VHS.
d)
Pouze u modelů pro USA a Kanadu.
e)Ostatní modely.
MASTER
VOL –/
2–
Tlačítka vstupu se resetují na výchozí
nastavení.
75CZ
Umístění
Další informace
Opatření
Bezpečnost
Spadne-li jakýkoliv pevný objekt nebo tekutina
do krytu přístroje, odpojte receiver a nechte
jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným personálem.
Zdroje energie
• Před používáním receiveru si ověřte, že se
provozní napětí shoduje s vaším místním
zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na továrním
štítku na zadní straně receiveru.
• Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky střídavého
proudu, i když je jednotka jako taková
vypnutá.
• Nebudete-li receiver delší dobu používat,
vypojte jej ze zásuvky ve zdi. Pro odpojení
síťového kabelu uchopte zástrčku, nikdy
ne kabel.
• (Pouze u modelů pro USA a Kanadu)
Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky
celou, kontaktujte svého prodejce.
• Síťový kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Zahřívání
Ačkoliv se receiver během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu. Používáte-li nepřetržitě
receiver při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
horní, boční a spodní strana. Abyste předešli
popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.
76CZ
• Umístěte receiver na místo s odpovídajícím
větráním, abyste zabránili zahřívání
a prodloužili tak životnost receiveru.
• Neumisťujte receiver blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímý
sluneční svit, kde se nadměrně práší nebo
může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic na horní část krytu
přístroje. Tyto objekty mohou blokovat
větrací otvory a způsobit tak poruchu.
• Neumisťujte receiver blízko zařízení, jako
je TV, VCR nebo magnetofonový přehrávač.
(Je-li receiver používán v kombinaci s TV,
VCR nebo magnetofonovým přehrávačem
a je umístěn blízko tomuto zařízení, může
dojít ke vzniku hluku a snížení kvality obrazu.
Může k tomu dojít zejména při použití vnitřní
antény. Proto doporučujeme používat vnější
anténu.)
• Buďte obezřetní při umisťování receiveru na
povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může
dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte,
že jste receiver vypnuli a odpojili ze sítě.
Čištění
Kryt přístroje, panel a ovládací prvky čistěte
měkkou tkaninou lehce navlhčenou v slabém
roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte
žádný druh drsné látky, čisticího prášku nebo
rozpouštědla, jako jsou alkohol či benzin.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy
s vaším receiverem, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Odstraňování problémů
Pokud zaznamenáte nějakou z následujících
obtíží při používání receiveru, použijte tento
průvodce odstraňováním problémů. Pokud
určitý problém přetrvává, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce společnosti Sony. Vezměte
na vědomí, že pokud servisní personál vymění
během opravy nějaké součástky, může si tyto
součástky ponechat.
Energie
Receiver se vypne automaticky.
• „Auto Standby“ je nastaveno na „ON“
(strana 69).
• Časovač režimu spánku je zapnutý
(strana 14).
Zvuk
Není reprodukován zvuk Dolby Digital
nebo vícekanálový zvuk DTS.
• Přesvědčte se, zda je DVD atd., které
přehráváte, nahráno ve formátu Dolby
Digital nebo DTS.
• Při připojování přehrávače DVD atd. ke
vstupním konektorům se ujistěte, že je
k dispozici nastavení digitálního audio
výstupu připojeného zařízení.
• Nastavte „Audio Out“ na „AMP“
v nabídce HDMI Settings.
pokračování
77CZ
Další informace
Nelze docílit efektu surround.
• Ujistěte se, že jste zvolili zvukové pole
pro film nebo hudbu (strana 52).
• Zvuková pole nefungují, když jsou
přijímány DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio nebo
Dolby TrueHD se vzorkovací frekvencí
vyšší než 48 kHz.
Z určitých reproduktorů není slyšet zvuk
nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
• Připojte sluchátka do konektoru PHONES
pro ověření toho, že zvuk vstupuje do
sluchátek. Pokud vstupuje do sluchátek jen
jeden kanál, je možné, že zařízení není
k receiveru správně připojeno. Zkontrolujte,
zda jsou všechny kabely zapojeny do
konektorů jak na receiveru, tak na zařízení.
Pokud oba kanály vstupují do sluchátek,
je možné, že přední reproduktor není
k receiveru správně připojen. Zkontrolujte
připojení předního reproduktoru,
ze kterého nevychází žádný zvuk.
• Ujistěte se, že jste připojili jak levý (L), tak
pravý (R) konektor analogového zařízení.
Analogové zařízení vyžaduje připojení
obou konektorů (L a R). Použijte audio
kabel (není součástí dodávky).
• Změňte úroveň hlasitosti reproduktoru
(strana 64).
• Ujistěte se, že prostřední/surround
reproduktory jsou nastaveny buďto na
„Small“ nebo „Large“.
• Ověřte, zda je nastavení reproduktorů
vhodné pro soustavu, použitím nabídky
autokalibrace nebo „SP Pattern“ v nabídce
Speaker Settings. Poté zkontrolujte, že
zvuk vystupuje z každého reproduktoru
správně, použitím „Test Tone“ v nabídce
Speaker Settings.
• Některé disky nemají označení Dolby
Digital Surround EX, ačkoliv se na obalech
nachází logo Dolby Digital Surround EX.
• Ověřte, zda je subwoofer správně
a bezpečně připojen.
• Ujistěte se, že jste subwoofer zapnuli.
• V závislosti na zvoleném zvukovém poli,
nebude subwoofer produkovat žádný zvuk.
• Jsou-li všechny reproduktory nastaveny
na „Large“ a je vybráno „NEO6 CIN“ nebo
„NEO6 MUS“, ze subwooferu nevychází
žádný zvuk.
Určité zařízení neprodukuje žádný zvuk.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno
do vstupních audio konektorů daného
zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely pro připojení
zcela zastrčeny do konektorů jak na
receiveru, tak na zařízení.
• Zkontrolujte INPUT MODE (strana 60).
• Zkontrolujte nastavení „Audio Out“
v nabídce HDMI Settings (strana 69).
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno
do konektoru HDMI daného zařízení.
• Při připojení HDMI nelze poslouchat
Super Audio CD.
• V závislosti na přehrávacím zařízení je
možné, že budete muset provést nastavení
HDMI zařízení. Nahlédněte do návodů
k obsluze dodávaných s každým zařízením.
• Ujistěte se, že používáte kabel High Speed
HDMI při prohlížení obrázků nebo poslechu
zvuku, zvláště pak při přenosu v kvalitě
1080p, Deep Color (Deep Colour) nebo 3D.
• Z receiveru nemusí vystupovat zvuk, je-li
na obrazovce TV zobrazeno GUI.
Stiskněte GUI MODE a zvolte „GUI OFF“.
• Zkontrolujte, zda není používán
„A. DIRECT“.
• Zkontrolujte, zda zvolený konektor
digitálního audio vstupu není přeřazen
k jiným vstupům. (strana 61).
Není slyšet žádný zvuk nezávisle na
zvoleném zařízení nebo je slyšet jen
velmi slabý zvuk.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny připojovací
kabely a jejich konektory vstupu/výstupu
zapojeny do odpovídajících konektorů na
receiveru, reproduktorech a na zařízení.
• Zkontrolujte, že je receiver i veškeré
zařízení zapnuto.
• Zkontrolujte, zda je ovládací prvek
MASTER VOLUME nastaven na
„VOL MIN“.
• Zkontrolujte, zda možnost SPEAKERS
není nastavena na „SPK OFF“ (strana 9).
• Zkontrolujte, zda k receiveru nejsou
připojena sluchátka.
78CZ
• Stisknutím tlačítka MUTING nebo
na dálkovém ovládání zrušíte funkci
ztlumení zvuku.
• Zkuste stisknout vstupní tlačítko na
dálkovém ovládání nebo zapnout INPUT
SELECTOR na receiveru pro zvolení vámi
požadovaného zařízení (strana 41).
• Ochranné zařízení na receiveru bylo
aktivováno. Vypněte receiver, odstraňte
problém zkratu a znovu zapněte.
Je slyšet šum nebo hluk.
• Zkontrolujte, že jsou reproduktory
a zařízení bezpečně připojeny.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojovací
kabely v blízkosti transformátoru nebo
motoru a nejméně 3 metry (10 stop) od TV
nebo zářivkového osvětlení.
• Odsuňte audio zařízení od TV.
• Zástrčky a konektory obsahují nečistoty.
Otřete je tkaninou lehce namočenou do
alkoholu.
Pravý a levý kanál jsou nevyvážené nebo
prohozené.
• Zkontrolujte, že jsou reproduktory
a zařízení správně a bezpečně připojeny.
• Změňte parametry úrovně hlasitosti
použitím nabídky Speaker Settings.
Je-li receiver v pohotovostním režimu,
nevystupuje z TV žádný zvuk.
• Když receiver vstoupí do pohotovostního
režimu, zvuk vychází z posledního
vybraného zařízení HDMI před vypnutím
receiveru. Používáte-li jiné zařízení, spusťte
zařízení a proveďte operaci One-Touch Play
(přehrání jedním dotykem) nebo zapněte
receiver pro výběr zařízení HDMI, které
chcete používat.
• Ujistěte se, že v nabídce HDMI Settings je
„Pass Through“ nastaveno na „ON“, když
připojíte k receiveru jiné zařízení, které
není kompatibilní s „BRAVIA“ Sync
(strana 68).
Z receiveru a reproduktoru TV
nevystupuje žádný zvuk.
• Zkontrolujte nastavení „Audio Out“
v nabídce HDMI Settings (strana 69).
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno
do konektoru HDMI daného zařízení.
• Při připojení HDMI nelze poslouchat
Super Audio CD.
• V závislosti na přehrávacím zařízení je
možné, že budete muset provést nastavení
HDMI zařízení. Nahlédněte do návodů
k obsluze dodávaných s každým zařízením.
• Ujistěte se, že používáte kabel High Speed
HDMI při prohlížení obrázků nebo poslechu
zvuku, zvláště pak při přenosu v kvalitě
1080p, Deep Color (Deep Colour) nebo 3D.
• Z receiveru nemusí vystupovat zvuk, je-li
na obrazovce TV zobrazeno GUI.
Stiskněte GUI MODE a zvolte „GUI OFF“.
• Ujistěte se, že TV je kompatibilní s funkcí
System Audio Control.
• Pokud TV nemá funkci System Audio
Control, přepněte nastavení „Audio Out“
v nabídce HDMI Settings na
– „TV+AMP“, chcete-li poslouchat zvuk
z reproduktoru TV a receiveru.
– „AMP“, chcete-li poslouchat zvuk
z receiveru.
• Když připojíte receiver k video zařízení
(projektor apod.), zvuk z receiveru nemusí
vystupovat. V tomto případě zvolte
„AMP“.
• Neslyšíte-li žádný zvuk zařízení připojeného
k receiveru, když je na receiveru vybrán TV
vstup
– Přepněte vstup receiveru na HDMI,
když chcete sledovat program na
zařízení připojeném k receiveru
přes HDMI.
– Změňte kanál TV, chcete-li sledovat
televizní vysílání.
– Ujistěte se, že jste zvolili správné
zařízení nebo vstup, když sledujete
program ze zařízení připojeného k TV.
Ohledně této operace nahlédněte do
návodu k obsluze TV.
Nelze provést nahrávání.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zvolte zdrojové zařízení pomocí
vstupních tlačítek (strana 41).
Obraz
pokračování
79CZ
Další informace
Na TV se nezobrazuje žádný obraz.
• Zvolte odpovídající vstup pomocí tlačítek
vstupu.
• Nastavte svou TV na odpovídající režim
vstupu.
• Odsuňte audio zařízení od TV.
• Přiřaďte správně video vstup daného
zařízení.
• Vstupní signál musí být totožný se vstupní
funkcí, když směšujete vstupní signál
s tímto receiverem (strana 30).
• Používáte-li pro připojení konverzní kabel
HDMI-DVI, je možné, že obraz nebude
vysílán správně.
• Ujistěte se, že kabely jsou správně
a bezpečně připojeny k zařízení.
• V závislosti na přehrávacím zařízení je
možné, že budete muset provést nastavení
zařízení. Nahlédněte do návodů k obsluze
dodávaných s každým zařízením.
• Ujistěte se, že používáte kabel High Speed
HDMI při prohlížení obrázků nebo
poslechu zvuku, zvláště pak při přenosu
v kvalitě 1080p, Deep Color (Deep Colour)
nebo 3D.
Na TV se nezobrazuje žádný 3D obraz.
• V závislosti na TV nebo video zařízení je
možné, že se 3D obraz nebude zobrazovat.
Je-li receiver v pohotovostním režimu,
nevystupuje z TV žádný obraz.
• Když receiver vstoupí do pohotovostního
režimu, obraz vychází z posledního
vybraného zařízení HDMI před vypnutím
receiveru. Používáte-li jiné zařízení, spusťte
zařízení a proveďte operaci One-Touch
Play (přehrání jedním dotykem) nebo
zapněte receiver pro výběr zařízení HDMI,
které chcete používat.
• Ujistěte se, že v nabídce HDMI Settings je
„Pass Through“ nastaveno na „ON“, když
připojíte k receiveru jiné zařízení, které
není kompatibilní s „BRAVIA“ Sync
(strana 68).
Nelze provést nahrávání.
• Ověřte, zda je zařízení správně připojeno.
• Zvolte zdrojové zařízení pomocí
vstupních tlačítek (strana 41).
Nabídka GUI se na obrazovce TV
nezobrazuje.
• Opakovaně stiskněte GUI MODE a zvolte
„GUI ON“. Pokud se nabídka GUI na
obrazovce TV stále nezobrazuje,
stiskněte MENU.
• Ověřte, zda je TV správně připojen.
80CZ
Rozhlasový tuner
Příjem FM vysílání je slabý.
• Použijte 75ohmový koaxiální kabel (není
součástí dodávky) pro připojení receiveru
k vnějším anténám FM, jak je zobrazeno
níže.
Venkovní anténa pro příjem FM
Receiver
Nelze naladit rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou antény bezpečně
připojeny. Nastavte antény a připojte
externí anténu, je-li to nezbytné.
• Síla signálu stanic je při automatickém
ladění příliš slabá. Použijte ruční ladění.
• Ujistěte se, že jste správně nastavili
stupnici ladění (při ručním ladění stanic
v pásmu AM) (strana 50).
• Žádné stanice nebyly přednastaveny nebo
přednastavené stanice byly smazány
(když je použito ladění skenováním
přednastavených stanic). Přednastavte
stanice (strana 50).
• Stiskněte AMP, poté stiskněte opakovaně
DISPLAY na dálkovém ovládání tak, že se
frekvence objeví na zobrazovacím panelu.
RDS nefunguje.*
• Ujistěte se, že jste naladěni na stanici FM
s podporou RDS.
• Vyberte silnější stanici FM.
Informace RDS, které požadujete,
se nezobrazují.*
• Služba může být dočasně mimo provoz.
Kontaktujte rozhlasovou stanici a zjistěte,
zda skutečně poskytuje požadovanou
službu.
* Pouze evropský model.
iPhone/iPod
Zvuk je zkreslený.
• Opakovaně stiskněte MASTER VOL –
nebo 2 – na dálkovém ovládání.
• Přepněte nastavení „EQ“ na zařízení
iPhone/iPod na „Off“ nebo „Flat“.
iPhone/iPod nelze nabíjet.
• Ověřte, zda je receiver zapnutý.
• Ujistěte se, zda je zařízení iPhone/iPod
pevně připojeno.
iPhone/iPod nelze používat.
• Ověřte, zda jste odebrali ochranný kryt
zařízení iPhone/iPod.
• V závislosti na obsahu zařízení iPhone/
iPod může chvíli trvat, než začne
přehrávání.
• Odpojte zařízení iPhone/iPod a připojte
toto zařízení znovu.
• Používáte nepodporovaný typ zařízení
iPhone/iPod. Nahlédněte do sekce
„Kompatibilní modely zařízení iPhone/
iPod“ (strana 43) pro získání informací
o podporovaných typech zařízení.
Používáte podporovaný typ zařízení USB?
• Připojíte-li nepodporované zařízení USB,
může dojít k následujícím problémům.
Nahlédněte do sekce „Kompatibilní
zařízení USB“ (strana 46) pro získání
informací o podporovaných typech
zařízení.
– Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
– Názvy souborů nebo adresářů se na
receiveru nezobrazují.
– Nelze spustit přehrávání.
– Zvuk přeskakuje.
– Je slyšet hluk.
– Výstupní zvuk je zkreslený.
Je slyšet hluk, zvuk přeskakuje nebo je
zkreslený.
• Vypněte receiver a připojte zařízení USB
znovu, poté receiver zapněte.
• Samotná hudební data obsahují hluk nebo
je zvuk zkreslený.
USB zařízení nelze připojit k
(USB) portu.
• Zařízení USB je připojeno obráceně.
Připojte zařízení USB správným směrem.
Delší dobu je zobrazeno „Reading“ nebo
dlouho trvá, než začne přehrávání.
• Proces načítání může zabrat delší dobu
v následujících případech.
– Na zařízení USB je mnoho adresářů
nebo souborů.
– Struktura souborů je příliš složitá.
– Kapacita paměti je nadměrná.
– Vnitřní paměť je fragmentovaná.
Tudíž doporučujeme postupovat
podle následujících pokynů.
– Celkový počet adresářů na zařízení
USB: 100 nebo méně (včetně
kořenového adresáře „ROOT“)
– Celkový počet souborů v adresáři:
100 nebo méně.
pokračování
81CZ
Další informace
Hlasitost vyzvánění zařízení iPhone nelze
změnit.
• Změňte hlasitost vyzvánění pomocí
ovládacích prvků na zařízení iPhone.
Zařízení USB
Chybné zobrazení.
• Data uložená na zařízení USB mohla být
poškozena.
• Kódy znaků, které mohou být na tomto
receiveru zobrazeny jsou následující:
– Velká písmena (A až Z)
– Číslice (0 až 9)
– Symboly (’ < > * + , – . / [ \ ] _ `)
Ostatní znaky se nemusí zobrazovat
správně.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
• Vypněte receiver, poté odpojte zařízení
USB. Zapněte znovu receiver a znovu
připojte zařízení USB.
• Připojte podporované zařízení USB
(strana 46).
• Zařízení USB nepracuje správně.
Nahlédněte do návodu k obsluze zařízení
USB, abyste zjistili, jak tento problém řešit.
Nelze spustit přehrávání.
• Vypněte receiver a připojte zařízení USB
znovu, poté receiver zapněte.
• Připojte podporované zařízení USB
(strana 46).
• Stiskněte N pro spuštění přehrávání.
Audio soubor nelze přehrát.
• Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO nelze
přehrát.
• Audio soubor je vícestopý.
• Některé soubory ve formátu AAC
se nemusí přehrávat správně.
• Soubory WMA ve formátu Windows
Media Audio Lossless a Professional
nelze přehrát.
• Zařízení USB naformátovaná jinými
systémy souborů než FAT16 nebo FAT32
nejsou podporována.*
• Používáte-li segmentované zařízení USB,
lze přehrát pouze audio soubory na
prvním segmentu.
• Přehrávání je možné až do osmé úrovně
(včetně kořenového adresáře „ROOT“).
• Počet adresářů překročil 100 (včetně
kořenového adresáře „ROOT“).
82CZ
• Počet souborů v adresáři překročil 100.
• Soubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné heslem atd. nelze přehrávat.
* Tato jednotka podporuje formátování typu
FAT16 a FAT 32, ale některá zařízení USB
nemusejí všechny tyto formáty typu FAT
podporovat.
Pro více informací nahlédněte do návodu
k obsluze každého zařízení USB nebo
kontaktujte výrobce.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání nefunguje.
• Namiřte dálkové ovládání na čidlo
dálkového ovládání na receiveru.
• Odstraňte všechny překážky na cestě mezi
dálkovým ovládáním a receiverem.
• Vyměňte všechny baterie v dálkovém
ovládání za nové, pokud jsou již skoro
vybité.
• Ujistěte se, že jste na dálkovém ovládání
vybrali správný vstup.
Ostatní
Ovládání funkce HDMI nefunguje.
• Ověřte připojení HDMI (strana 23).
• Ujistěte se, že „Ctrl for HDMI“ je
v nabídce HDMI Settings nastaveno
na „ON“.
• Ujistěte se, že připojené zařízení je
kompatibilní s funkcí ovládání HDMI.
• Zkontrolujte nastavení ovládání HDMI
na připojeném zařízení. Nahlédněte do
návodu k obsluze připojeného zařízení.
• Když „Ctrl for HDMI“ je nastaveno
na „OFF“, „BRAVIA“ Sync nefunguje
správně, i když je zařízení připojeno
konektorem HDMI IN.
• Typy a počet zařízení, které lze ovládat
pomocí „BRAVIA“ Sync jsou vyhrazeny
v normě HDMI CEC následovně.
– Nahrávací zařízení (rekordér disků
Blu-ray, DVD rekordér atd.): až 3 zařízení
– Přehrávací zařízení (přehrávač disků
Blu-ray, DVD přehrávač atd.):
až 3 zařízení
– Zařízení typu tuner: až 4 zařízení
– Receiver AV (audio systém):
až 1 zařízení
Dálkové ovládání TV nelze používat pro
ovládání připojeného zařízení při použití
funkce ovládání HDMI.
• V závislosti na připojeném zařízení a TV je
možné, že budete muset provést nastavení
zařízení a TV. Nahlédněte do návodů
k obsluze dodávaných s každým
zařízením a TV.
• Změňte vstup receiveru na vstup HDMI
připojený k zařízení.
USB FAIL
Byl zjištěn nadproud ze zařízení v portu
(USB).
Tento receiver se po několika sekundách
automaticky vypne. Zkontrolujte zařízení
iPhone/iPod nebo USB, poté jej odpojte
a zapněte znovu přívod energie.
Pro ostatní zprávy nahlédněte do „Seznam zpráv
po měření automatické kalibrace“ (strana 38),
„Seznam zpráv zařízení iPhone/iPod“ (strana 45)
a „Seznam zpráv zařízení USB“ (strana 48).
Vymazání paměti
Odkazy na kapitoly
Pro vymazání
Podívejte se na
Všech uložených nastavení
strana 33
Uživatelsky nastavených
zvukových polí
strana 56
Chybové zprávy
Dojde-li k chybě, objeví se zpráva na
zobrazovacím panelu. Pomocí zprávy můžete
ověřit stav systému. Pokud nějaký problém
přetrvává, kontaktujte svého nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Další informace
PROTECT
Do reproduktorů přitéká nestejnoměrný
proud nebo je receiver zakrytý a větrací otvory
jsou blokovány. Receiver se automaticky
vypne po několika vteřinách. Zkontrolujte
připojení reproduktorů a zapněte znovu
přívod energie.
83CZ
1)
Specifikace
SPECIFIKACE AUDIO VÝKONU
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(pouze pro USA model)
Při 8 ohmech zátěže, na obou kanálech, od 20 Hz
do 20 000 Hz; jmenovitých 95 wattů na jeden
kanál, minimální výkon RMS s harmonickým
zkreslením nižším než 0,09 % z 250 miliwattů
jmenovitého výkonu.
Měřeno za následujících podmínek:
Oblast
Požadavky na výkon
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Evropa
230 V AC, 50 Hz
2) Referenční výstupní výkon pro přední, středové,
surround, zadní surround a přední výškové
reproduktory. V závislosti na nastavení zvukového
pole a zdroji nemusí být k dispozici žádný výstup
zvuku.
Frekvenční odezva
Analog
Sekce zesilovače
Model pro USA1)
Minimální výstupní výkon RMS
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
95 W + 95 W
Výstupní výkon v režimu stereo
(8 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupní výkon v režimu surround2)
(8 ohm, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
Model pro Kanadu1)
Minimální výstupní výkon RMS
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupní výkon v režimu stereo
(8 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
105 W + 105 W
Výstupní výkon v režimu surround2)
(8 ohm, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
Evropský model1)
Minimální výstupní výkon RMS
(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09 %)
85 W + 85 W
Výstupní výkon v režimu stereo
(8 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Výstupní výkon v režimu surround2)
(8 ohm, 1 kHz, THD 10 %)
140 W na kanál
84CZ
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (při bypassu
zvukového pole
a ekvalizéru)
Vstup
Analogový
Citlivost: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitální (koaxiální) Impedance: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitální (optický) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (analogový)
AUDIO OUT
Napětí: 500 mV/
1 kohm
SUBWOOFER
Napětí: 2 V/1 kohm
Ekvalizér
Míra zesílení
±6 dB, krok 1 dB
3)
INPUT SHORT (při bypassu zvukového pole
a ekvalizéru).
4) Zatížená síť, úroveň vstupu.
Sekce tuneru FM
Rozsah ladění
87,5 MHz – 108,0 MHz
Drátová anténa
pro příjem FM
Anténní svorky
75 ohm, nesymetrické
Zprostředkovací frekvence
10,7 MHz
Sekce tuneru AM
Obecné
Rozsah ladění
Požadavky na výkon
Oblast
Stupnice ladění
Oblast
krok 10 kHz krok 9 kHz
USA, Kanada
120 V AC, 60 Hz
USA, Kanada
530 kHz –
1 710 kHz
531 kHz –
1 710 kHz
Evropa
230 V AC, 50/60 Hz
Evropa
–
531 kHz –
1 602 kHz
Spotřeba energie (příkon)
240 W
Spotřeba energie (při pohotovostním režimu)
0,3 W (Když je „Ctrl for
HDMI“ nastaveno na „OFF“)
Rozměry (šířka, výška, délka) (přibližně)
430 mm × 157.5 mm ×
322 mm (17 in × 6 1/4 in ×
12 3/4 in) včetně
vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližně)
8,0 kg (17 lb 11 oz)
Anténa
Oblouková anténa
Zprostředkovací frekvence
450 kHz
Sekce videa
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD prostupnost
Požadavky na výkon
Provedení a specifikace mohou být kdykoliv
změněny bez předchozího upozornění.
Sekce zařízení iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
Sekce zařízení USB
V určitých deskách tištěných spojů se
nepoužívají halogenové samozhášecí přísady.
Další informace
Podporovaná rychlost přenosu (bit rate)*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Kompatibilita s veškerým
kódovacím/zapisovacím
softwarem, nahrávacími
zařízeními a nahrávacími
médii nemůže být
zaručena.
Přenosová rychlost Plná rychlost
Podporované zařízení USB
Třída Mass Storage
Maximální proud
500 mA
85CZ
Rejstřík
Čísla
I
P
2kanálový 52
5.1 kanál 18
7.1 kanál 18
Input Assign 61
INPUT MODE 60
iPhone/iPod 43, 81
A
J
A/V Sync 68, 73
AM 49
Audio nastavení 68, 73
Audio Out 69, 73
Auto Standby 69, 73
Auto Tuning 49
Automatická kalibrace
(standardní) 71
Automatická kalibrace
(uživatelská) 71
Jednotka vzdálenosti 66, 72
B
M
Pass Through 68, 73
PlayStation 3 28
Preset stations 50
PROTECT 83
Přehrávač CD 31
Přehrávač disků Blu-ray 26
Přehrávač Super
Audio CD 31
Přehrávání jedním
dotykem 58
Připojení
antény 32
audio zařízení 31
iPhone/iPod 28, 31
reproduktory 20
TV 22
Video zařízení 23
Zařízení USB 31
Bass 67
Basy 73
BRAVIA Sync
příprava 57
D
Dálkové ovládání 13, 74
DCAC (automatická
kalibrace digitálního
kina) 34
Dělicí frekvence 65, 72
Dolby Digital EX 55
Dual Mono 68, 73
E
EQ Settings 67
F
K
Komprese dynamického
rozsahu 66, 71
Konvertování 30
L
LFE (efekt nízké
frekvence) 10
Manual Setup 64
Muting 42
N
Nabídka 63, 71
Nabídka nastavení 63
Nabídka voleb 40
Name Input 42, 51
Nastavení automatické
kalibrace 71
Nastavení EQ 73
Nastavení HDMI 68, 73
Nastavení reproduktorů 71
Nastavení surround 72
Nastavení systému 73
Nastavení tuneru 73
Nastavení úrovně 71
Noční režim 68
FM 49
G
GUI (grafické uživatelské
rozhraní) 39
86CZ
O
Ovládání HDMI 68
R
Recording 48
Rekordér DVD 29
Resetování 33
Režim A.F.D. 52
Režim filmu 52
Režim FM 49, 73
Režim hudby 53
Rozhlasový tuner 49
Rozmístění
reproduktorů 33, 64, 71
Ruční ladění 49
S
Satelitní tuner 27
Speaker Settings 64
Surround Settings 67
Synchronizace kina/
režimu kina 59
System Settings 69
Systémové ovládání audia 58
T
Test Tone 65
Testovací tón 71
Treble 67
Tuner kabelové TV 27
TV 22
Ú
Úroveň efektu 67
V
VCR 29
Videokamera 29
Vstup 41
Vymazat nastavení
dálkového ovládání 75
paměť 33
zvukového pole 56
Vypnutí systému 59
Výběr kapitoly 60
Výšky 73
Z
Zařízení USB 46
Zobrazení informací
na displeji 74
Zobrazovací panel 10
Zpráva
Automatická
kalibrace 38
Chyba 83
iPhone/iPod 45
USB 48
Zvukové pole 52
Další informace
87CZ
Sony Corporation
Download PDF

advertising