Sony | STR-DB798 | Sony STR-DB798 Návod k obsluze

název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB01COV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 1 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
2-598-516-12(1)
FM Stereo
FM/AM receiver
Návod k obsluze
STR-DB798
©2005 Sony Corporation
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
STR-DB798
Průvodce snadným nastavením
Tento průvodce snadným nastavením popisuje způsob připojení DVD přehrávače, televizoru, reprosoustav a subwooferu
tak, abyste si mohli vychutnávat vícekanálový prostorový zvuk z DVD přehrávače. Podrobné informace najdete v návodu k
obsluze, který je dodáván k receiveru.
Nastavení při použití DVD přehrávače nebo „Play Station 2”
Když připojíte DVD přehrávač nebo „Play Station 2”, proveďte u každé komponenty následující nastavení.
DVD přehrávač*
1 Na nastavovacím displeji vyberte „AUDIO SETUP”.
2 Nastavte „AUDIO DRC” na „WIDE RANGE”
3 Nastavte „DIGITAL OUT” na „ON”.
4 Nastavte „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
5 Nastavte „DTS” na „ON”.
* Výše uvedená nastavení jsou ukázkovým příkladem pro DVD přehrávače Sony.
„Play Station 2”*
1 Na nastavovacím displeji vyberte „AUDIO SETTING”.
2 Vyberte „AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
3 Nastavte „OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na „ON”.
4 Nastavte „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
5 Nastavte „DTS” na „ON”.
„Play Station 2” je obchodní značka společnosti Sony Computer Entertainment.
Poznámka
Při připojování DVD přehrávače nezapomeňte provést připojení k analogovým konektorům (AUDIO L/R), nikoliv jen k
digitálním konektorům (COAXIAL nebo OPTICAL).
Pokud není slyšet žádný zvuk
Opakovaným stiskem INPUT MODE vyberte „AUTO IN”.
Zapojení receiveru
Průvodce sn
Připojení reprosousta
Reprosousta
vzoru pro na
Prostorová
(surround)
reprosoustava
(pravá)
Prostorová
(surround)
reprosoustava
(levá)
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava
(pravá)
Zadní prostorová
(surround)
reprosoustava
(levá)
Střední
reprosoustava
F
E
H
G
C
Televizor
INPUT
VIDEO
1 Pomocí obrázk
Můžete použít
2 Stiskem ?/1 z
3 Opakovaným s
4 Otočením MEN
nezobrazí, vyb
5 Otočením MEN
6 Otočením -/+ v
MEMORY/ENT
Kabel reprosoustavy
Jaký je váš v
Video kabel
Vzor pro nastavení repr
A Přední reprosoustav
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
TV/
SAT
IN
MD/
TAPE
OUT
PR/CR
/R−Y
L
R
L
R
R
L
L
R
L
MONITOR
B Přední reprosoustav
L IMPEDANCE SELECTOR
R
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
IN
R
C Střední reprosousta
D Subwoofer
L
FRONT
B
IN
OUT
COAXIAL
SURR
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
CENTER
VIDEO
2
SA-CD/
CD
IN
ANTENNA
~ AC IN
4
VIDEO
1
IN
FRONT
8
OUT
OUT
SA-CD/
CD
AM
SURR
BACK
SURR
OUT
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
COAXIAL
DVD
IN
R
IN
PHONO
MD/
TAPE
IN
Koaxiální kabel
L
R
Y
PB/CB
/B−Y
DVD
IN
SIGNAL
GROUND
R
AUDIO
L
AUDIO
R
IN
DVD
IN
TV/
SAT
VIDEO
VIDEO
L
FRONT
A
S-VIDEO
SPEAKERS
AUDIO OUT
SUB WOOFER
7 reprosoustav a s
IN
Audio/video kabel
Monofonní audio kabel
Nastavte na
7-
Kabel reprosoustavy
6 reprosoustav a
COAXIAL
DIGITAL OUT
R
AUDIO
L
AUDIO
VIDEO
INPUT
OUTPUT
Nastavte na
DVD přehrávač
B
A
D
Přední
reprosoustava
(pravá)
Přední
reprosoustava
(levá)
Subwoofer
6-
5 reprosoustav a
Nastavte na
5-
Průvodce snadným nastavením reproduktorového systému
Připojení reprosoustav je uvedeno na přední straně (A–H).
3
2
6
Reprosoustavy můžete snadno nastavit výběrem
vzoru pro nastavení reprosoustav.
Střední
reprosoustava
C
1 Pomocí obrázku vpravo vyhledejte vzor pro nastavení reprosoustav.
Můžete použít vývojový diagram na obrázku vpravo.
2 Stiskem ?/1 zapněte systém.
3 Opakovaným stiskem MAIN MENU vyberte „SP SETUP”.
4 Otočením MENU vyberte „EASY SET”. Pokud se tato možnost
nezobrazí, vyberte „NORM. SET” a otočením -/+ vyberte „EASY SET”.
5 Otočením MENU vyberte „SP PAT. X-X”.
6 Otočením -/+ vyberte vzor pro nastavení reprosoustav a pak stiskněte
MEMORY/ENTER.
5
4
Jaký je váš vzor pro nastavení reprosoustav?
Vzor pro nastavení reprosoustavy je závislý na počtu reprosoustav, které máte k dispozici.
A Přední reprosoustava (L - levá)
E Prostorová (surround) reprosoustava (L - levá)
B Přední reprosoustava (R - pravá)
F Prostorová (surround) reprosoustava (R - pravá)
C Střední reprosoustava
G Zadní prostorová (surround) reprosoustava (L - levá)
D Subwoofer
H Zadní prostorová (surround) reprosoustava (R - pravá)
C
B
7 reprosoustav a subwoofer
B
4 reprosoustavy
F
F
A
D
Nastavte na
7-1
A
Nastavte na
E
G
H
4-0
E
C
B
6 reprosoustav a subwoofer
C
3 reprosoustavy
B
F
A
Nastavte na
A
D
E
6-1
Nastavte na
G
C
5 reprosoustav a subwoofer
3-0
2 reprosoustavy
B
A
A
Nastavte na
5-1
B
F
D
E
Nastavte na
2-0
Blokové schéma pro nastavení reproduktorů
Podívejte se na obrázek vlevo a postupujte směrem
směrem
(Ne), pokud je nemáte.
C
Ne
E
l
Střední reprosoustava
a
F
Ne
Prostorové (surround)
reprosoustavy
(Ano), pokud máte dané reprosoustavy, nebo postupujte
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
Ano
2-0
Ano
Ano
E
a
F
Ne
Prostorové (surround)
reprosoustavy
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
Nastavte na
2-1
Nastavte na
4-1
Nastavte na
5C1
Nastavte na
6C1
Nastavte na
3-1
Nastavte na
5-1
Nastavte na
6-1
Nastavte na
7-1
4-0
Ano
Ano
E
a
F
Prostorové (surround)
reprosoustavy
Ne
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
5C0
Ano
Ano
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
6C0
Ano
E
a
F
Ne
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
Prostorové (surround)
reprosoustavy
3-0
Ano
Ano
E
a
F
Ne
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
Prostorové (surround)
reprosoustavy
5-0
Ano
Ano
E
a
F
Prostorové (surround)
reprosoustavy
Ne
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
6-0
Ano
Ano
D
Ne
Nastavte na
Subwoofer
7-0
Ano
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB02REG_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 2 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
VAROVÁNÍ
Abyste předešli možnému požáru nebo
nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli vzniku ohně, nezakrývejte větrací
otvory na přístroji novinami, ubrusy na stůl, závěsy,
záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte
zapálené svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Nevyhazujte baterie do běžného
domovního odpadu; zlikvidujte je
korektně jako chemický odpadový
materiál.
O tomto návodu
• Pokyny uváděné v tomto návodu k obsluze platí pro
model STR-DB798. Ověřte si model svého přístroje
podle štítku v pravém dolním rohu předního panelu.
V tomto návodu k obsluze je pro účely vyobrazení
použit model s kódem oblasti CEL, pokud není
výslovně uvedeno jinak.
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací
prvky na receiveru. Můžete také použít ovládací
prvky na dodávaném dálkovém ovladači, pokud mají
shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na
receiveru. Podrobné informace o používání
dálkového ovladače - viz strana 48–56.
O kódech oblastí
Kód oblasti receiveru, který jste si zakoupili, je
uveden v dolní části zadního panelu (viz níže
uvedený obrázek).
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
8
~ AC IN
4
Likvidace starého
elektrického
a elektronického zařízení
(Platné
v zemích Evropské unie
a v dalších evropských
zemích se systémy
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu indikuje, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je
třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, předejdete možným negativním
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se
jinak projevily v důsledku nesprávné likvidace
výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. S žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
CENTER
AUDIO OUT
SUB WOOFER
2-XXX-XXX-XX AA
Kód oblasti
Jakékoli případné rozdílnosti v ovládání
(v závislosti na kódu oblasti) jsou v textu jasně
vyznačeny - například “Pouze modely s kódem
oblasti AA”.
Tento receiver disponuje systémy Dolby* Digital
a Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX” a symbol
dvojitého D jsou obchodní známky společnosti
Dolby Laboratories.
**“DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” a “DTS 96/24” jsou
obchodními známkami společnosti Digital Theater
Systems, Inc.
Poznámka k dodávanému
dálkovému ovladači
Pro model RM-AAP002
Tlačítka 12, AUX a SOURCE na
dálkovém ovladači nejsou k dispozici
pro ovládání receiveru.
2CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB01COV_STRDB798-CELTOC.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 3 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Obsah
Začínáme
1: Kontrola připojení vašich
komponentů ...................................... 4
1a: Připojení komponentů
s digitálním audio výstupem....... 6
1b: Připojení komponentů s
vícekanálovým výstupem ........... 9
1c: Připojení komponentů
s pouze analogovým audio
výstupem .................................. 11
2: Připojení antén .................................. 13
3: Připojení reprosoustav ...................... 14
4: Připojení síťového napájecího
kabelu.............................................. 16
5: Nastavení reprosoustav ..................... 17
6: Nastavení úrovní a vyvážení
reprosoustav.................................... 20
— TEST TONE
Ovládání zesilovače
Volba komponenty................................ 22
Poslech vícekanálového zvuku ............. 23
— MULTI CH IN
Poslech rozhlasového vysílání FM/AM 23
Automatické uložení stanic
v pásmu FM .................................... 24
— AUTOBETICAL
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby ........................................ 25
Používání systému RDS
(Radio Data System)....................... 26
(Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Změna zobrazení na displeji ................. 27
O indikacích na displeji ........................ 28
Poslech prostorového
(surround) zvuku
Při použití pouze předních
reprosoustav.................................... 30
Vychutnání zvuku s vyšší věrností ....... 31
— AUTO FORMAT DIRECT
Volba zvukového pole .......................... 33
Volba režimu dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu ..... 35
— SURR BACK DECODING
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
Přiřazení komponentního video
vstupu ............................................. 37
— COMPONENT VIDEO
INPUT ASSIGN
Přepínání vstupního režimu audio pro
digitální komponenty...................... 37
— INPUT MODE
Přizpůsobení zvukových polí................ 38
Nastavení ekvalizéru............................. 39
Rozšířené možnosti nastavení .............. 40
Další možnosti ovládání
Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů .......................................... 44
Změna povelového režimu receiveru ... 45
Používání časového spínače pro
usínání ............................................ 45
Volba systému reprosoustav ................. 46
Záznam ................................................. 46
Ovládání prostřednictvím
dálkového ovladače
RM-AAP002
Před použitím dálkového ovladače....... 48
Popis tlačítek na dálkovém ovladači .... 48
Volba povelového režimu dálkového
ovladače.......................................... 53
Programování dálkového ovladače....... 53
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění...................... 57
Odstraňování problémů ........................ 58
Technické údaje.................................... 61
Přehled umístění ovládacích tlačítek
a stránek s odkazy .......................... 63
Rejstřík..................................... Zadní obal
3CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 4 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Začínáme
1: Kontrola připojení vašich komponentů
Kroky 1a až 1c, začínající na straně 6, popisují, jak připojit vaše komponenty k tomuto receiveru. Předtím,
než začnete, se prosím podívejte na níže uvedenou část “Připojitelné komponenty”, kde jsou uvedeny strany
popisující způsob připojení jednotlivých komponentů.
Po připojení všech svých komponentů přistupte k části 2: „Připojení antén” (strana 13).
Připojitelné komponenty
Komponenta, která má být připojena
Stránka
DVD přehrávač
S digitálním audio výstupema)
6–7
S vícekanálovým audio výstupemb)
9–10
Pouze s analogovým audio výstupemc)
6–7
Televizor
S komponentním video vstupemd)
7 nebo 10
Pouze se vstupem S-Video nebo kompozitní video
12
Satelitní tuner
S digitálním audio výstupema)
6–7
Pouze s analogovým audio výstupemc)
6–7
Super Audio CD/CD přehrávač
S digitálním audio výstupema)
8
S vícekanálovým audio výstupemb)
9
Pouze s analogovým audio výstupemc)
11
MD/Kazetový magnetofon
S digitálním audio výstupema)
8
Pouze s analogovým audio výstupemc)
11
Analogový gramofon
11
Vícekanálový dekodér
9
Videorekordér
12
Přehrávač video her
a)
b)
c)
d)
S digitálním audio výstupema)
6–7
Pouze s analogovým audio výstupemc)
6–7
Model s konektorem DIGITAL OPTICAL OUTPUT nebo DIGITAL COAXIAL OUTPUT atd.
Model s konektory MULTI CH OUTPUT atd. Toto připojení se používá pro výstup zvuku dekódovaného pomocí
vestavěného vícekanálového dekodéru komponenty prostřednictvím tohoto receiveru.
Model vybavený pouze konektory AUDIO OUT L/R atd.
Model se vstupními konektory pro komponentní video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
4CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 5 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Požadované kabely
A Audio kabel
Bílý (Levý kanál)
Červený (Pravý kanál)
B Audio/video kabel
Žlutý (video)
Bílý (L/audio)
Červený (P/audio)
C Video kabel
Žlutý
D S-video kabel
E Optický digitální kabel
Začínáme
Schémata zapojení na následujících stránkách předpokládají použití následujících doplňkových
propojovacích kabelů (A až H) (nejsou součástí příslušenství ).
F Koaxiální digitální kabel
G Monofonní audio kabel
Černý
Rada
Audio kabel A je možno rozdělit na dvojici
monofonních audio kabelů G.
H Komponentní video kabel
Zelený
Modrý
Červený
Poznámky
• Před zahájením jakéhokoli připojování vypněte všechny komponenty.
• Prověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli brumu a šumu.
• Při připojování audio/video kabelu se ujistěte, že barevné označení kolíků odpovídá příslušným konektorům na
komponentách: žlutý (video) do žluté, bílý (levý kanál, audio) do bílé, a červený (pravý kanál, audio) do červené.
• Při zapojování optických digitálních kabelů zasuňte konektory přímo dovnitř, abyste uslyšeli zapadnutí do správné
polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte.
5CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 6 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
.
1a: Připojení komponentů s digitálním audio výstupem
Připojení DVD přehrávače, televizoru, satelitního tuneru nebo
přehrávače video her
Podrobnosti týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
1 Připojte audio kabely do konektorů audio.
DVD přehrávač
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DIGITAL
OPTICAL
L
R
F*
DIGITAL
OPTICAL
E*
A
COMPONENT VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
PR/CR
/R−Y
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L
Y
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
COAXIAL
DVD
IN
Do konektorů
VIDEO 3
INPUT (na
předním
panelu)
R
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
R
SUB WOOFER CENTER
A, E
L
AUDIO
MULTI CH IN
ANTENNA
AUDIO
VIDEO
VIDEO
E
S-VIDEO
SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Přehrávač video
her
Satelitní tuner
* Připojte buď ke konektoru COAXIAL DVD IN, nebo ke konektoru OPTICAL DVD IN. Doporučujeme vám
připojení ke konektoru COAXIAL DVD IN.
Poznámka
Zvuk svého televizoru můžete rovněž poslouchat po připojení výstupních konektorů audio svého televizoru ke
konektorům TV/SAT AUDIO IN na receiveru. V takovém případě nepřipojujte konektory video výstupu svého televizoru
ke konektorům TV/SAT VIDEO IN na receiveru.
6CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 7 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
2 Připojte video kabely do konektorů video.
Satelitní tuner
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
DIGITAL
OPTICAL
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
C
COMPONENT VIDEO
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
D
H
SIGNAL
GROUND
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
D
R
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
L
MONITOR
OUT
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
R
R
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
INPUT
Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
Televizor
Y
H
Začínáme
Následující vyobrazení ukazuje, jak připojit televizor nebo satelitní tuner a DVD přehrávač
s výstupními konektory COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Připojení televizoru se
vstupními konektory komponentní video umožňuje sledovat obraz vyšší kvality.
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
COAXIAL
DVD
IN
Do konektoru
VIDEO 3
INPUT (na
předním
panelu)
R
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
C, D
R
L
AUDIO
AUDIO
H
S-VIDEO
SPEAKERS
C
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Přehrávač video
her
VIDEO
VIDEO
D
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
Y
DVD přehrávač
Rady
• Budete-li chtít místo konektorů video používat konektory S-video, musí být váš monitor rovněž zapojen
prostřednictvím konektorů S-video. Signály S-video jsou odděleny od signálů video a nebudou na konektorech
video k dispozici.
• U tohoto receiveru mohou být standardní video signály konvertovány na signály S-video a tyto konvertované video
signály mohou vystupovat pouze z konektoru MONITOR S-VIDEO OUT.
pokračování
7CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 8 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Připojení minidiskového/kazetového magnetofonu nebo Super
Audio CD/CD přehrávače
Podrobnosti týkající se požadovaných kabelů (A–H), viz strana 5.
MD/Kazetový magnetofon
INPUT OUTPUT
LINE
LINE
DIGITAL
L
OPTICAL
IN
OUT
DIGITAL
OUT
A
l
IN
A
l
E
l
T
E
l
R
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
L
Y
OPTICAL
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
IN
PR/CR
/R−Y
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
MD/
TAPE
OUT
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
SURR
OUT
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
COAXIAL
DVD
IN
R
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
F
AUDIO
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
LINE
L
R
Super Audio CD/
CD přehrávač
Rada
Veškeré digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
Poznámky
• Není možno nahrávat analogové signály na komponenty připojené ke konektorům MD/TAPE OUT, VIDEO 1
AUDIO OUT nebo VIDEO 2 AUDIO OUT v případě, že máte provedeno pouze digitální připojení. Podobně platí,
že není možno nahrávat digitální signály, pokud máte provedeno pouze analogové připojení. Budete-li chtít
nahrávat analogové signály, musíte provést analogové připojení. Budete-li chtít nahrávat digitální signály, musíte
provést digitální připojení.
• Zvuk nebude na výstupu, jestliže přehráváte disk Super Audio CD na Super Audio CD přehrávači, který je připojen
ke konektoru SA-CD/CD COAXIAL IN na tomto receiveru. Připojte přehrávač k analogovým vstupním
konektorům (SA-CD/CD IN). Přečtěte si návod k obsluze dodaný k vašemu přehrávači disků Super Audio CD.
8CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 9 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
1b: Připojení komponentů s vícekanálovým výstupem
Pokud je váš DVD nebo Super Audio CD přehrávač vybaven vícekanálovými výstupními konektory,
můžete jej připojit ke konektorům MULTI CH IN na tomto receiveru, abyste mohli vychutnat vícekanálový
zvuk. Alternativně je možno vstupní konektory vícekanálového signálu použít pro připojení externího
vícekanálového dekodéru.
Podrobnosti týkající se požadovaných kabelů (A–H) viz strana 5.
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
IN
SURR
OUT
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
R
R
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
OUT
L
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
R
Začínáme
1 Připojte audio kabely do konektorů audio.
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
COAXIAL
DVD
IN
R
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
R
L
AUDIO
AUDIO
A A
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
G G
L
CENTER
R
FRONT
SUB
SURROUND WOOFER
MULTI CH OUT
DVD přehrávač,
Super Audio CD přehrávač,
Vícekanálový dekodér apod.
Rada
Toto zapojení rovněž umožňuje poslech software s vícekanálovým zvukem zaznamenaným v jiných formátech než Dolby
Digital a DTS.
Poznámka
Pokud provedete připojení ke konektorům MULTI CH IN, bude třeba, abyste nastavili úroveň reprosoustav
a subwooferu prostřednictvím ovládacích prvků na připojené komponentě.
pokračování
9CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 10 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
2 Připojte video kabely do konektorů video.
Následující vyobrazení ukazuje, jak připojit DVD přehrávač s výstupními konektory COMPONENT
VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Připojení televizoru se vstupními konektory komponentní video
umožňuje sledovat obraz vyšší kvality.
DVD přehrávač
OUTPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
OUTPUT
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
OPTICAL
C
COMPONENT VIDEO
D
H
INPUT
VIDEO
S VIDEO
C
SIGNAL
GROUND
D
R
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
L
PR/CR
/R−Y
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
MD/
TAPE
IN
SURR
OUT
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
OUT
INPUT
Y
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
INPUT
COMPONENT
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
H
DIGITAL
Televizor
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
COAXIAL
DVD
IN
R
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
AUDIO
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
Rady
• Budete-li chtít místo konektorů video používat konektory S-video, musí být váš monitor rovněž připojen
prostřednictvím konektoru S-video. Signály S-video jsou odděleny od signálů video a nebudou na konektorech
video k dispozici.
• U tohoto receiveru mohou být standardní video signály konvertovány na signály S-video a tyto konvertované video
signály mohou vystupovat pouze z konektoru MONITOR S-VIDEO OUT.
10CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 11 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Připojení audio komponentů
Začínáme
1c: Připojení komponentů s pouze analogovým audio
výstupem
Podrobnosti týkající se požadovaných kabelů (A–H) viz strana 5.
Gramofon
A
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
PR/CR
/R−Y
MONITOR
OUT
SURR
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MD/
TAPE
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
IN
SA-CD/
CD
R
R
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
IN
MD/
TAPE
OUT
L
Y
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
DVD
IN
TV/
SAT
R
L
COAXIAL
DVD
IN
R
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
R
L
AUDIO
VIDEO
AUDIO
A
A
SPEAKERS
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Super Audio CD/
CD přehrávač
l
OUT
A
S-VIDEO
VIDEO
l
ANTENNA
LINE
L
L
R
R
MD/Kazetový magnetofon
Poznámka
Pokud je váš gramofon vybaven uzemňovacím vodičem, připojte jej ke konektoru U SIGNAL GROUND.
pokračování
11CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 12 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Připojení video komponentů
Pokud svůj televizor připojíte ke konektorům MONITOR, můžete sledovat video ze zvoleného vstupu
(strana 22). Podrobnosti týkající se požadovaných kabelů (A–H) viz strana 5.
Videorekordér
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
Televizor
L
INPUT
INPUT
VIDEO
S VIDEO
B
B
L
R
L
OUT
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
SIGNAL
GROUND
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
PR/CR
/R−Y
OUT
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
R
MD/
TAPE
IN
VIDEO
1
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
OUT
D
Y
DVD
IN
TV/
SAT
IN
C
IN
IN
SA-CD/
CD
AM
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
COAXIAL
OUT
COAXIAL
IN
SURR
R
DVD
L
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
AUDIO
L
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
L
OUT
L
OUT
B
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
IN
IN
B
INPUT OUTPUT
L
ANTENNA
R
L
DVD
IN
SA-CD/
CD
IN
D
INPUT
OUTPUT
S VIDEO
S VIDEO
D
L
R
Videorekordér
Rady
• Budete-li chtít místo konektorů video používat konektory S-video, musí být váš monitor rovněž připojen
prostřednictvím konektoru S-video. Signály S-video jsou odděleny od signálů video a nebudou na konektorech
video k dispozici.
• U tohoto receiveru mohou být standardní video signály konvertovány na signály S-video a tyto konvertované video
signály mohou vystupovat pouze z konektoru MONITOR S-VIDEO OUT.
12CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 13 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
2: Připojení antén
Smyčková anténa pro pásmo
AM (dodávané příslušenství)
Začínáme
Připojte k receiveru dodávanou smyčkovou anténu pro pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.
Drátová anténa pro pásmo FM
(dodávané příslušenství)
DIGITAL
OPTICAL
COMPONENT VIDEO
R
R
PB/CB
/B−Y
L
MONITOR
IN
PHONO
DVD
IN
TV/
SAT
IN
SIGNAL
GROUND
PR/CR
/R−Y
IN
IN
TV/SAT IN
DVD IN
ASSIGNABLE
MONITOR
OUT
MD/
TAPE
MD/
TAPE
IN
SURR
OUT
R
VIDEO
1
L
R
FRONT
B
IN
SA-CD/
CD
AM
COAXIAL
L
OUT
OUT
MD/
TAPE
OUT
L
Y
IN
R
R
L
L
VIDEO
2
FRONT
OUT
SURR
IN
R
L
COAXIAL
DVD
IN
R
DVD
FRONT
A
L
SA-CD/
CD
IN
TV/
SAT
IN
SUB WOOFER CENTER
MULTI CH IN
ANTENNA
AUDIO
R
L
AUDIO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
SPEAKERS
*
* Tvar konektoru závisí na kódu oblasti.
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte smyčkovou anténu pro pásmo AM co nejdál od receiveru a ostatních
komponentů.
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM plně rozvinout.
• Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji pokud možno umístěte vodorovně.
• Konektor U SIGNAL GROUND nepoužívejte pro uzemnění receiveru.
13CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 14 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
3: Připojení reprosoustav
Připojte k receiveru své reprosoustavy. Tento receiver umožňuje použití reproduktorového systému pro 7.1
kanálů. Abyste si mohli plně vychutnat vícekanálový prostorový zvuk jako v kině, je vyžadováno připojení
pěti reprosoustav (dvou předních reprosoustav, střední reprosoustavy a dvou prostorových (surround)
reprosoustav) a subwooferu (5.1 kanálů). Můžete poslouchat vysoce věrnou reprodukci software z disků
DVD, zaznamenaných ve formátu Surround EX, pokud připojíte ještě jednu prostorovou zadní (surround)
reprosoustavu (6.1 kanálů) nebo dvě prostorové zadní (surround) reprosoustavy (7.1 kanálů) (viz “Volba
režimu dekódování zadního prostorového kanálu” na straně 35).
Příklad konfigurace 7.1 kanálového reproduktorového systému
Střední reprosoustava
Přední reprosoustava (pravá)
Prostorová
(surround)
reprosoustava
(pravá)
Přední reprosoustava
(levá)
Subwoofer
Prostorová (surround) reprosoustava
(levá)
Zadní prostorová (surround)
reprosoustava (pravá)
Zadní prostorová (surround) reprosoustava (levá)
Rady
• Budete-li připojovat reproduktorový systém pro 6.1 kanálů, umístěte zadní prostorovou (surround) reprosoustavu za
poslechové místo (viz vyobrazení “Budete-li používat pouze jednu zadní prostorovou (surround) reprosoustavu” na
straně 22).
• Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové signály, umístěte jej kamkoliv budete chtít.
Impedance reprosoustav
(Kromě modelů s kódem oblasti CEK)
Pro docílení nejlepšího možného vícekanálového prostorového (surround) zvuku připojte ke konektorům
FRONT A nebo FRONT B, CENTER, SURR a SURR BACK reprosoustavy s jmenovitou impedancí
8*ohmů nebo vyšší a volič impedance (IMPEDANCE SELECTOR) nastavte na hodnotu 8Ω. Pomocí
šroubováku nastavte volič impedance do správné polohy. Pokud si nejste jisti, jakou impedanci mají vaše
reprosoustavy, podívejte se do příslušného návodu k obsluze, který jste obdrželi ke svým reprosoustavám.
(Tato informace bývá často uvedena na zadní straně reprosoustavy.)
Alternativně můžete k některým nebo ke všem konektorům reprosoustav připojit reprosoustavy se jmenovitými
impedancemi mezi 4 až 8 ohmy. Nezapomeňte však nastavit volič impedance IMPEDANCE SELECTOR do
polohy “4Ω”, pokud připojíte i jedinou reprosoustavu se jmenovitou impedancí mezi 4 a 8 ohmy.
Poznámka
Před nastavením voliče impedance (IMPEDANCE SELECTOR) se ujistěte, že jste vypnuli napájení.
14CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 15 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Požadované kabely
B Monofonní audio kabel (není součástí
příslušenství)
(+)
(–)
Černý
Prostorová
(surround)
E
Zadní prostorová
(surround)
e E
Zadní prostorová
(surround)
e E
A
e
A
Začínáme
A Kabely reprosoustav (nejsou součástí
příslušenství)
Střední
E
A
e
A
IMPEDANCE
SELECTOR3)
R
L
L IMPEDANCE SELECTOR
R
SURR
BACK
SURR
8
~ AC IN
4
L
R
FRONT
B
CENTER
R
L
FRONT
A
AUDIO OUT
SPEAKERS
SUB WOOFER
SPEAKERS
FRONT B1)
A
A
A
B
INPUT
E
e E
Prostorová
(surround)
reprosoustava
1)
2)
3)
e E
Přední
reprosoustava
(Pravá)
e
Přední
reprosoustava
(levá)
AUDIO
IN
Subwoofer
Máte-li doplňující systém předních reprosoustav, připojte jej ke konektorům SPEAKERS FRONT B. Pak si
budete moci zvolit požadované přední reprosoustavy tlačítkem SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Podrobnosti - viz
“Volba reproduktorového systému” (strana 46).
Pokud připojíte pouze jednu zadní prostorovou (surround) reprosoustavu, připojte ji do konektorů SPEAKERS
SURR BACK L.
Kromě modelů s kódem oblasti CEK.
15CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 16 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
4: Připojení síťového
napájecího kabelu
Připojení síťového napájecího
kabelu
Připojte dodávaný síťový napájecí kabel ke
konektoru AC IN na receiveru a pak připojte druhý
konec síťového napájecího kabelu do síťové
zásuvky.
Provedení výchozích operací
nastavení
Před prvním použitím inicializujte receiver
provedením následujícího postupu.
Tento postup je rovněž možno použít pro
navrácení parametrů, jejichž hodnoty jste změnili,
na výchozí tovární hodnoty. Při této operaci
používejte tlačítka na receiveru.
1
2
Síťový napájecí kabel
(dodávané příslušenství)
IMPEDANCE SELECTOR
8
4
~ AC IN
Podržte stisknuté tlačítko ?/1 po dobu
5 sekund.
Nápisy “PUSH” a “ENTER” se budou
střídavě zobrazovat na displeji.
3
Konektor AC IN
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Na displeji se na okamžik objeví nápis
“CLEARING” a poté se objeví nápis
“CLEARED“.
Na své výchozí tovární hodnoty se vrátí
následující parametry:
• Všechna nastavení v nabídce SPEAKER
SETUP, LEVEL, EQUALIZER,
CUSTOMIZE a TUNER.
• Zvukové pole, uložené pro jednotlivé
vstupy a stanice na předvolbách.
• Všechny parametry zvukového pole.
• Všechny stanice na předvolbách.
• Všechny indexové názvy pro vstupy
a stanice na předvolbách.
• MASTER VOLUME –/+ je nastaven na
“–oodB” (minimální hlasitost).
• INPUT SELECTOR je nastaven na
“DVD”.
16CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 17 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
x
5: Nastavení reprosoustav
SW
S.W. XXX (Volba subwooferu)
• YES
1
2
3
Pokud subwoofer nebudete připojovat, zvolte
položku “NO”. Přední reprosoustavy se
automaticky nastaví na hodnotu “LARGE”,
přičemž toto nastavení není možno změnit. Tím se
aktivuje obvod pro přesměrování hlubokých tónů
a signály kanálu LFE budou vystupovat z jiných
reprosoustav.
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí systému.
Opakovaně stiskněte tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “SP SETUP”.
Otočením MENU vyberte parametr,
který chcete přizpůsobit.
Podrobnosti - viz “Parametry nabídky
SPEAKER SETUP”.
Poznámka
Některé položky pro nastavení reprosoustav mohou
být na displeji zobrazeny nevýrazně. To znamená, že
byly buď nastaveny automaticky v důsledku
nastavení jiných parametrů reprosoustav, nebo že je
není možno nastavovat.
4
• NO
Poznámka
Abyste mohli plně využívat výhod obvodu pro
přesměrování hlubokých tónů Dolby Digital,
doporučujeme vám, abyste nastavili co nejvyšší mezní
(cut off) frekvenci subwooferu.
x
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které budou
účinně reprodukovat hluboké frekvence, zvolte
hodnotu “LARGE”. Za normálních podmínek
zvolte hodnotu “LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při použití
vícekanálového prostorového zvuku pociťujete
nedostatek prostorového (surround) efektu, zvolte
možnost “SMALL” pro aktivaci obvodu pro
přesměrování hlubokých tónů a pro výstup
hlubokých tónů předního kanálu ze subwooferu.
Pokud jsou přední reprosoustavy nastaveny na
hodnotu “SMALL”, budou střední, prostorové
(surround) a zadní prostorové (surround)
reprosoustavy rovněž automaticky nastaveny na
hodnotu “SMALL” (pokud nebyly předtím
nastaveny na hodnotu “NO”).
Poznámka
Stiskněte MEMORY/ENTER, pokud vybíráte
nastavení pro “SP PAT. X –X”.
5
Zopakujte kroky 3 a 4, dokud nenastavíte
všechny položky, které následují.
Parametry nabídky SPEAKER
SETUP
Výchozí nastavení je podtrženo.
x XXXX SET (Snadné nastavení reprosoustavy)
• EASY
Budete-li chtít, aby se vaše reprosoustavy
nastavily automaticky, zvolte položku “EASY
SET”. Můžete si vybrat přednastavený vzor
reprosoustavy (viz přiložený “Průvodce pro
snadné nastavení”).
• NORM.
Budete-li chtít nastavit parametry jednotlivých
reprosoustav manuálně, zvolte položku “NORM. SET”.
x SP PAT. X –X (Vzor pro nastavení
reprosoustavy)
Pokud zvolíte položku “EASY SET”, vyberte vzor
pro nastavení reprosoustavy. Otočením –/+ vyberte
vzor pro nastavení reprosoustavy a stiskněte
MEMORY/ENTER pro zápis výběru. Zkontrolujte
svůj vzor pro nastavení reprosoustavy pomocí
přiloženého “Průvodce pro snadné nastavení”.
L
R
XXXXX (Velikost předních
reprosoustav)
• LARGE
Otočením –/+ vyberte požadované
nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
Začínáme
Pokud připojujete subwoofer, zvolte položku “YES”.
Nabídku SPEAKER SETUP můžete používat pro
nastavení velikosti a vzdálenosti reprosoustav
připojených k tomuto systému.
x
C
XXXXX (Velikost střední reprosoustavy)
• LARGE
Pokud připojíte velkou reprosoustavu, která bude
účinně reprodukovat basové frekvence, zvolte
hodnotu “LARGE”. Za normálních podmínek
zvolte hodnotu “LARGE”. Pokud jsou však přední
reprosoustavy nastaveny na hodnotu “SMALL”,
nebude možno střední reprosoustavu nastavit na
hodnotu “LARGE”.
• SMALL
Pokud je zvuk zkreslený, nebo pokud při použití
vícekanálového zvuku pociťujete nedostatek
prostorového (surround) efektu, zvolte možnost
“SMALL” pro aktivaci obvodu pro přesměrování
hlubokých tónů a pro výstup basových tónů středního
kanálu z předních reprosoustav (pokud je nastavena
hodnota “LARGE”) nebo ze subwooferu.
pokračování
17CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 18 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
• NO
• SMALL
Pokud nebudete připojovat střední reprosoustavu,
zvolte položku “NO”. Zvuk středního kanálu bude
vystupovat z předních reprosoustav (DIGITAL
DOWNMIX).
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při použití
vícekanálového prostorového zvuku pociťujete
nedostatek prostorového (surround) efektu,
zvolte možnost “SMALL” pro aktivaci obvodu
pro přesměrování hlubokých tónů a pro výstup
basových frekvencí prostorového (surround)
kanálu ze subwooferu nebo jiných “LARGE”
reprosoustav.
• MIX
Pokud nepřipojíte střední reprosoustavu ale chcete
smíchat zvuk středního kanálu, vyberte “MIX”.
Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, když jsou
přední reprosoustavy nastaveny na “LARGE”
(ANALOG DOWNMIX). V jiných případech bude
střední kanál smíchán (downmix) digitálně
(DIGITAL DOWNMIX).
Poznámka
Při použití zdrojů MULTI CH IN bude zvuk středního
kanálu reprodukován předními reprosoustavami, pokud
zvolíte “NO” nebo “MIX”.
x
XXXXX ( Velikost prostorových
(surround) reprosoustav)
SL
SR
• LARGE
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat basové frekvence,
zvolte hodnotu “LARGE”. Za normálních
podmínek zvolte hodnotu “LARGE”. Pokud
jsou však přední reprosoustavy nastaveny na
hodnotu “SMALL”, nebude možno prostorové
(surround) reprosoustavy nastavit na hodnotu
“LARGE”.
• NO
Pokud nebudete připojovat prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte položku “NO”.
x
SBL
SBR / SB
XXXXXX
(Volba zadní prostorové reprosoustavy)
• DUAL
Pokud budete připojovat dvě zadní prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte možnost
“DUAL”. Zvuk bude vystupovat v maximálním
počtu 7.1 kanálů.
• SINGLE
Pokud budete připojovat pouze jednu zadní
prostorovou (surround) reprosoustavu, zvolte
možnost “SINGLE”. Zvuk bude vystupovat
v maximálním počtu 6.1 kanálů.
• NO
Pokud nebudete připojovat zadní prostorové
(surround) reprosoustavy, zvolte položku “NO”.
Poznámka
Když je parametr velikosti prostorových reprosoustav
nastaven na “NO”, výběrový parametr zadních
prostorových reprosoustav se rovněž automaticky nastaví
na “NO”.
Rada
Nastavení “LARGE” a “SMALL” pro jednotlivé
reprosoustavy určuje, zda bude vestavěný zvukový
procesor ořezávat basový signál z tohoto kanálu. Pokud
je z kanálu ořezán basový signál, odešle obvod pro
přesměrování hlubokých tónů odpovídající basové
frekvence do subwooferu nebo do jiných “LARGE”
reprosoustav.
Protože však hluboké tóny mají určitou směrovost, je
nejlepší, nebudete-li je ořezávat (pokud je to možné).
Z tohoto důvodu i při používání malých reprosoustav je
můžete nastavit na hodnotu “LARGE”, chcete-li, aby
z této reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny. Na druhé
straně, pokud používáte velkou reprosoustavu, ale
nepřejete-li si, aby z této reprosoustavy vystupovaly
basové tóny, nastavte hodnotu “SMALL”.
Pokud je celková výstupní úroveň zvuku nižší, než
preferujete, nastavte všechny reprosoustavy na hodnotu
“LARGE”. Pokud v reprodukci postrádáte hluboké tóny,
můžete použít parametr BASS v nabídce EQUALIZER
pro zdůraznění hlubokých tónů. Pro nastavení ekvalizéru
- viz strana 39.
18CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 19 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
x
L
R
DIST. X.X m
(Vzdálenost přední reprosoustavy)
Budete-li používat pouze jednu zadní prostorovou
(surround) reprosoustavu
Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho poslechového
místa k prostorovým (surround) reprosoustavám.
Vzdálenost prostorové reprosoustavy lze nastavit na
stejnou hodnotu, jakou je vzdálenost k předním
reprosoustavám (A), nebo lze reprosoustavu přiblížit
k poslechovému místu o 4,5 metrů (C).
Pokud nejsou obě prostorové (surround) reprosoustavy
umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa,
nastavte vzdálenost podle nejbližší reprosoustavy.
x
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
Budete-li používat dvě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy
(Úhel E by měl být stejný)
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
E
E
C
E
D
x
D
C
DIST. X.X m
(Vzdálenost střední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho poslechového
místa ke střední reprosoustavě. Vzdálenost střední
reprosoustavy lze nastavit na stejnou hodnotu, jakou je
vzdálenost k předním reprosoustavám (A), nebo lze
reprosoustavu přiblížit k poslechovému místu o 1,5 metru
(B).
SR
SL
DIST. X.X m
(Vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy)
Začínáme
Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho poslechového
místa k předním reprosoustavám (A). Tento parametr je
možno nastavit v rozsahu od 1,0 m do 7,0 m s krokem 0,1
m.
Pokud nejsou obě přední reprosoustavy umístěny ve
stejné vzdálenosti od poslechového místa, nastavte
vzdálenost podle bližší reprosoustavy.
x
SBL
SBR / SB
DIST. X.X m
(Vzdálenost zadní prostorové (surround)
reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožňuje nastavení vzdálenosti od vašeho poslechového
místa k zadní prostorové (surround) reprosoustavě.
Vzdálenost zadní prostorové reprosoustavy lze nastavit
na stejnou hodnotu, jakou je vzdálenost k předním
reprosoustavám (A), nebo lze reprosoustavu přiblížit
k poslechovému místu o 4,5 metru (D).
Budete-li zapojovat dvě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, přičemž obě zadní prostorové (surround)
reprosoustavy nejsou umístěny ve stejné vzdálenosti od
vašeho poslechového místa, nastavte vzdálenost podle
nejbližší reprosoustavy.
Rada
Tento receiver umožňuje zadání umístění reprosoustavy
pomocí vzdálenosti. Střední reprosoustavu však není
možno nastavit dále, než přední reprosoustavy. Kromě
toho, střední reprosoustavu není možno nastavit o více
než 1,5 metru blíž, než přední reprosoustavy.
Podobně platí, že prostorové (surround) reprosoustavy
není možno nastavit dále od poslechového místa, než
přední reprosoustavy. A nemohou být blíže než 4,5 m.
Je to z toho důvodu, že nesprávné umístění reprosoustavy
nepřispívá k dobrému požitku z poslechu prostorového
(surround) zvuku.
Mějte prosím na paměti, že nastavení vzdálenosti
reprosoustavy na bližší vzdálenost, než je skutečné
umístění reprosoustav, způsobuje prodlevu ve výstupu
zvuku z příslušné reprosoustavy. Jinými slovy,
reprosoustava bude znít, jako by byla mnohem dál.
Tak například, nastavením vzdálenosti střední
reprosoustavy o 1–2 metry blíž, než je její skutečná
poloha, se vytvoří značně realistický pocit, jako byste
byli uvnitř obrazovky. Pokud nemůžete docílit
uspokojivý prostorový (surround) efekt, protože
prostorové (surround) reprosoustavy jsou příliš blízko,
vytvoří se nastavením kratší vzdálenosti prostorové
(surround) reprosoustavy, než je její skutečná vzdálenost,
větší zvukové jeviště.
Výsledkem nastavení těchto parametrů při poslechu se
často docílí mnohem lepší prostorový (surround) zvuk.
Vyzkoušejte to!
pokračování
19CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 20 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Rozšířené možnosti nastavení
reprosoustav
Nastavte položku “MENU XXX” v nabídce
CUSTOMIZE na hodnotu “MENU EXP.”
(strana 40). To umožňuje rozšířená nastavení
včetně těch pro definici výšek prostorových
reprosoustav, umístění prostorových reprosoustav
a dělicí frekvence reprosoustavy.
Podrobnosti o nastavování položek - viz strana 41.
6: Nastavení úrovní
a vyvážení reprosoustav
— TEST TONE
Nastavení úrovní a vyvážení reprosoustav při
poslechu testovacího signálu z vašeho poslechového
místa.
Pro jeho nastavení použijte dálkový ovladač.
Rada
Receiver používá testovací signál o frekvenci vystředěné
na 800 Hz.
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí
receiveru.
Stiskněte tlačítko TEST TONE.
Na displeji se zobrazí“AUTO L”. Testovací
signál je postupně generován každou
reprosoustavou a displej se bude automaticky
měnit následujícím způsobem:
AUTO L (Přední levá) t AUTO C
(Středová) t AUTO R (Přední pravá) t
AUTO SR (Prostorová pravá) t AUTO SBR
(Prostorová zadní pravá)* t AUTO SBL
(Prostorová zadní levá)* t AUTO SL
(Prostorová levá) t AUTO SW (Subwoofer)
* Testovací signál uslyšíte z:
– levé a pravé zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, když je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena na
hodnotu “DUAL”.
– levé zadní prostorové (surround)
reprosoustavy, když je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena na
hodnotu “SINGLE”. Na displeji se zobrazí
“AUTO SB” namísto “AUTO SBR” nebo
“AUTO SBL”.
3
Nastavte úrovně a vyvážení reprosoustav
prostřednictvím nabídky LEVEL tak, aby
úrovně testovacího signálu byly u všech
reprosoustav stejné.
Podrobnosti o nastaveních nabídky LEVEL viz strana 38.
Rady
• V průběhu nastavování se na displeji zobrazuje
nastavená hodnota.
• Pro nastavení úrovně všech reprosoustav
zároveň stiskněte tlačítko MASTER VOL +/–
na dálkovém ovladači nebo otočte prvek
MASTER VOLUME –/+ na receiveru.
20CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB03CON_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 21 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
4
Po nastavení opět stiskněte tlačítko
TEST TONE.
Začínáme
Testovací signál se vypne.
Pro výstup testovacího signálu
pouze z určité reprosoustavy
Nastavte položku “T. TONE” v nabídce LEVEL na
hodnotu “FIX” (strana 38). Testovací signál bude
vystupovat pouze ze zvolené reprosoustavy.
Pro přesnější nastavení
Výstup testovacího signálu nebo zdroje zvuku je
možno nasměrovat do dvou sousedních
reprosoustav a nastavit jejich vyvážení a úroveň.
Nastavte položku “MENU XXX” v nabídce
CUSTOMIZE na hodnotu “MENU EXP.”
(strana 40). Poté zvolte dvě reprosoustavy, které
chcete nastavit, pomocí položky “P. NOISE” nebo
“P. AUDIO” v nabídce LEVEL (strana 43).
Poznámky
• Testovací signál není možno použít, pokud je použita
funkce ANALOG DIRECT nebo MULTI CH IN.
• Přestože je tato nastavení rovněž možno provádět
prostřednictvím předního panelu pomocí nabídky
LEVEL (pokud je na výstupu testovací signál,
receiver se přepne do nabídky LEVEL automaticky),
doporučujeme vám, abyste dodržovali výše uvedený
postup a úrovně reprosoustav nastavovali ze svého
poslechového místa pomocí dálkového ovladače.
21CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 22 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Používání sluchátek
Ovládání zesilovače
Volba komponenty
1
Otáčením INPUT SELECTOR vyberte
vstup.
Zvolený vstup se zobrazí na displeji.
2
Pro volbu
Displej
Videorekordér
VIDEO 1 nebo
VIDEO 2
Přehrávač videoher
VIDEO 3
DVD přehrávač
DVD
Satelitní tuner
TV/SAT
MD nebo kazetový
magnetofon
MD/TAPE
Super Audio CD/CD
přehrávač
SA-CD/CD
Vestavěný tuner (FM)
FM a frekvence
Vestavěný tuner (AM)
AM a frekvence
Gramofon
PHONO
Připojte sluchátka do konektoru PHONES.
• Po připojení sluchátek se automaticky vypne
výstup do reprosoustav a na displeji nebude
svítit indikátor “SP A” a “SP B” .
• Jsou-li k přístroji připojena sluchátka, je
možno zvolit pouze následující zvuková pole
(strana 34):
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
– HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Zapněte komponentu a spusťte
přehrávání.
Poznámka
Pokud zvolíte jakoukoliv video komponentu,
nastavte video vstup televizoru tak, aby
odpovídal zvolené komponentě.
3
Otáčejte prvkem MASTER VOLUME –/+
pro nastavení hlasitosti.
Poznámka
Abyste zabránili poškození svých reprosoustav,
nezapomeňte před vypnutím receiveru ztlumit
hlasitost.
Utlumení zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači. Funkce utlumení zvuku bude zrušena,
pokud provedete toto.
• Opět stiskněte tlačítko MUTING na
dálkovém ovladači.
• Vypnete přístroj.
• Zvyšte hlasitost.
22CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 23 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Poslech vícekanálového
zvuku
— MULTI CH IN
Stiskněte tlačítko MULTI CH IN.
Dalším stisknutím tlačítka se funkce MULTI
CH IN zruší.
Pokud není připojena střední
reprosoustava nebo subwoofer
Pokud máte střední reprosoustavu nastavenu na
“NO” nebo “MIX”, nebo subwoofer na “NO”
v nabídce SPEAKER SETUP (strana 17)
a aktivujete funkci MULTI CH IN, zvuk
analogové středové reprosoustavy nebo
subwooferu bude reprodukován z předních
reprosoustav .
Pokud svítí indikátor MULTI
CHANNEL DECODING
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
svítí ve chvíli, kdy receiver dekóduje
vícekanálové zdroje.
Tento indikátor se však nerozsvítí, zvolíte-li
režim 2CH STEREO.
Prostřednictvím vestavěného tuneru můžete
poslouchat rozhlasové vysílání v pásmech FM
a AM. Před poslechem radiopřijímače
nezapomeňte k receiveru připojit antény pro
pásma FM a AM (viz strana 13).
Rada
Stupnice ladění se různí v závislosti na kódu oblasti
(viz následující tabulka). Podrobnosti o kódech oblastí
viz strana 2.
Kód oblasti
FM
AM
CEL, CEK, TW
50 kHz
9 kHz
Ovládání zesilovače
Zvuk je možno zvolit přímo z komponentů
připojených ke konektorům MULTI CH IN . To
vám umožňuje vychutnat vysokou kvalitu
analogových vstupů, jako například přehrávače
disků DVD nebo Super Audio CD.
Viz rovněž “D.PWR XXX” (strana 41).
Pokud je zvolena funkce MULTI CH IN, není
možno používat ekvalizér a zvukové pole.
Poslech rozhlasového
vysílání FM/AM
Automatické ladění
Pokud neznáte frekvenci požadované stanice,
můžete nechat na receiveru, aby vyhledal
všechny stanice dostupné ve vaší oblasti.
1
Otočením INPUT SELECTOR vyberte
pásmo FM nebo AM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
Stiskněte tlačítko TUNING + nebo
TUNING –.
Stiskněte tlačítko TUNING + pro hledání od
nižších frekvencí směrem k vyšším
frekvencím; stiskněte tlačítko TUNING – pro
hledání od vyšších frekvencí směrem
k nižším frekvencím. Jakmile je nalezena
stanice, zastaví receiver vyhledávání.
V případě nekvalitního
stereofonního příjmu FM
Pokud je stereofonní příjem FM nekvalitní a na
displeji bliká nápis “STEREO”, vyberte pro
snížení zkreslení zvuku monofonní zvuk.
1 Opakovaně stiskněte tlačítko MAIN MENU
pro volbu položky “TUNER”.
2 Otočením MENU vyberte “FM AUTO”.
3 Otočením –/+ vyberte “FM MONO”.
Příjem FM vysílání se přepne na monofonní.
Rada
Program nebude sice přijímán jako stereofonní, kvalita
zvuku se však zlepší (nižší zkreslení). Pro návrat do
režimu stereo vyberte “FM AUTO” v kroku 3.
pokračování
23CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 24 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Přímé ladění
Frekvenci požadované stanice můžete zadat
přímo. Pro její nastavení použijte dálkový
ovladač.
1
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNER
pro volbu pásma FM nebo AM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
Rada
Můžete také použít ovladač INPUT SELECTOR
ne receiveru.
2
3
Stiskněte D.TUNING.
Stiskněte numerická tlačítka pro
zadání frekvence.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Stiskněte tlačítka 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1350 kHz
Stiskněte tlačítka 1 b 3 b 5 b 0 b
Pokud máte naladěnu stanici v pásmu AM,
nastavte směr smyčkové antény pro pásmo
AM, abyste dosáhli optimální příjem.
Pokud stanici není možno naladit
a zadané číslo bliká
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou
frekvenci. Pokud ne, zopakujte krok 3. Pokud
zadané číslo stále bliká, není tato frekvence ve
vaší oblasti používána.
Automatické uložení
stanic v pásmu FM
— AUTOBETICAL
(Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK)
Tato funkce umožňuje uložení až 30 stanic
v pásmu FM a stanic FM RDS v abecedním
pořadí, aniž by se stanice opakovaly. Navíc jsou
ukládány pouze stanice s nejlepším signálem.
Budete-li chtít uložit stanice v pásmu FM nebo
AM jednu po druhé, viz “Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby” (strana 26) .
Při této operaci používejte tlačítka na receiveru.
Poznámka
Abyste zabránili poškození svých reprosoustav,
nezapomeňte před použitím funkce AUTOBETICAL
snížit hlasitost.
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
receiveru.
Podržte stisknuté tlačítko MEMORY/
ENTER a stiskněte tlačítko ?/1 pro
opětovné zapnutí receiveru.
Na displeji se zobrazí “AUTO-BETICAL
SELECT” a receiver vyhledá a uloží všechny
stanice FM a stanice FM RDS ve vaší
oblasti.
Pro stanice RDS tuner nejprve vyhledá
stanice vysílající stejný program a pak uloží
pouze stanice s nejlepším signálem. Zvolené
stanice RDS jsou seřazeny abecedně podle
názvu programu (služba PS - Program
Service) a pak je jim přiřazen kód předvolby
(2 znaky). Pro další podrobnosti - viz RDS,
viz strana 27.
Běžné stanice v pásmu FM mají přiřazen kód
předvolby (2 znaky) a jsou uloženy za RDS
stanicemi.
Po dokončení se na displeji na okamžik
zobrazí nápis “FINISH” a receiver se vrátí
do běžného režimu.
Poznámky
• V průběhu operace uspořádávání nemačkejte žádné tlačítko
na receiveru ani na dálkovém ovladači, kromě ?/1.
• Pokud se přestěhujete do jiné oblasti, zopakujte tento postup
pro uložení stanic v nové oblasti.
• Podrobnosti o naladění uložených stanic, viz “Naladění na
stanice předvoleb” (strana 26).
• Pokud po naladění stanic tímto postupem změníte umístění
antény, nemusí být uložená nastavení platná. Pokud se to
stane, znovu zopakujte tento postup pro naladění stanic.
24CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 25 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
Ukládání rozhlasových stanic
na předvolby
1
Otočením INPUT SELECTOR vyberte
pásmo FM nebo AM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
3
Stanici, kterou chcete uložit na
předvolbu, nalaďte buď
prostřednictvím automatického ladění
(strana 23), nebo přímým naladěním
(strana 24).
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Na displeji se na několik sekund rozsvítí
indikátor “MEMORY”. Proveďte kroky 4 až
5 před vypnutím tohoto indikátoru.
4
Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET
TUNING + nebo PRESET TUNING – pro
volbu čísla předvolby stanice.
Po každém stisknutí tlačítka můžete zvolit
číslo předvolby stanice následovně:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
1
Otočením INPUT SELECTOR vyberte
pásmo FM nebo AM.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET
TUNING + nebo PRESET TUNING – pro
volbu požadované stanice na
předvolbě.
Po každém stisknutí tlačítka můžete zvolit
číslo předvolby stanice následovně:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Ovládání zesilovače
Na předvolby je možno uložit až 30 stanic
v pásmu FM nebo AM. Pak můžete stanice,
které často posloucháte, snadno naladit.
Naladění na stanice
předvoleb
tC0y...yC2yC1T
Pomocí dálkového ovladače
1 Opakovaně stiskněte tlačítko TUNER pro
volbu pásma FM nebo AM.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET/CH/
D.SKIP +/– pro volbu požadované stanice
na předvolbě.
Pro přímou volbu stanice na
předvolbě
Stiskněte numerická tlačítka na dálkovém
ovladači.
Naladí se stanice na předvolbě zvoleného čísla
na aktuální stránce paměti. Opakovaně stiskněte
tlačítko SHIFT na dálkovém ovladači pro
změnu stránky paměti.
Pokud nápis “MEMORY” zmizí dříve, než
zvolíte číslo předvolby stanice, začněte opět
od kroku 3.
Rada
Pro volbu čísla předvolby stanice můžete rovněž
použít dálkový ovladač. Opakovaně stiskněte
tlačítko SHIFT pro volbu stránky paměti (A, B
nebo C) a pak stiskněte numerická tlačítka pro
volbu čísla předvolby.
5
Opět stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Stanice je uložena pod zvoleným číslem
předvolby.
Pokud nápis “MEMORY” zmizí dříve, než
stisknete MEMORY/ENTER, začněte znovu
od kroku 3.
6
Zopakujte kroky 2 až 5 pro uložení další
stanice na předvolbu.
25CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 26 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Poznámky
Používání systému RDS
(Radio Data SystemRDS)
(Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK)
Tento receiver umožňuje rovněž používání
systému RDS (Radio Data System), který
poskytuje rozhlasovým stanicím možnost
odesílat kromě běžného programového signálu
také doplňující informace. Můžete rovněž
zobrazovat informace RDS.
Poznámky
• Pokud je přijato nouzové hlášení, vydané vládními
úřady, bliká na displeji nápis “ALARM”.
• Pokud je zpráva delší než 9 znaků, bude zpráva na
displeji rolovat.
• Pokud stanice neposkytuje určitou službu RDS,
zobrazí se na displeji nápis “NO XXXX” (jako je
například “NO TEXT”).
Popis typů programu
Indikace typu
programu
Popis
NEWS
Zpravodajské programy.
AFFAIRS
Tématické programy, které
prezentují aktuální zprávy.
INFO
Programy nabízející informace
o širokém spektru předmětů,
včetně spotřebitelských záležitostí
a lékařských rad.
SPORT
Sportovní programy.
EDUCATE
Vzdělávací programy, jako jsou
například programy typu “jak na
to” a různé rady.
DRAMA
Rozhlasové hry a seriály.
CULTURE
Pokud naladíte stanici, která poskytuje RDS
služby, rozsvítí se indikátor “RDS” a na displeji
se zobrazí název programové služby.
Programy o národní nebo
regionální kultuře, jako například
jazyková a sociální témata.
SCIENCE
Programy o národních vědeckých
tématech a technologiích.
Poznámka
VARIED
Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS, nebo
pokud je signál stanice slabý.
Ostatní typy programů, jako jsou
například rozhovory s celebritami,
skupinové hry a komedie.
POP M
Programy s populární hudbou.
• Systém RDS je provozován pouze u stanic v pásmu
FM.
• Ne všechny stanice FM poskytují RDS služby, natož
aby poskytovaly stejné typy služeb. Pokud nejste
obeznámeni se systémem RDS a službami ve své
oblasti, prověřte své místní stanice z hlediska
poskytování služeb RDS.
Příjem RDS vysílání
Zvolte stanici (v pásmu FM) buď
prostřednictvím automatického ladění
(strana 24), přímým naladěním (strana 23), nebo
naladěním pomocí předvolby (strana 26).
Zobrazování RDS informací
Při příjmu RDS stanice opakovaně
stiskněte tlačítko DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY se RDS
informace na displeji cyklicky změní tak, jak je
uvedeno dále:
Název programové služby t Frekvence t
Indikace typu programua) t Indikace Radio
Textub) t Indikace aktuálního času (ve
formátu 24 hodin) t Aktuální použité zvukové
pole t Úroveň hlasitosti
a)
b)
Typ vysílaného programu (viz strana 27).
Textové zprávy odesílané stanicí RDS.
ROCK M
Programy s rockovou hudbou.
EASY M
Nenáročný poslech.
LIGHT M
Instrumentální, vokální a sborová
hudba.
CLASSICS
Provedení velkých orchestrálních
děl, komorní hudba, opera atd.
OTHER M
Hudba, kterou není možno zařadit
do žádné z výše uvedených
kategorií, jako je například rhytm
& blues a reggae.
WEATHER
Informace o počasí.
FINANCE
Burzovní a finanční zprávy atd.
CHILDREN
Programy pro děti.
SOCIAL
Programy o lidech a věcech, které
je ovlivňují.
26CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 27 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Popis
RELIGION
Programy s náboženskou
tematikou.
PHONE IN
Programy, v nichž veřejnost
prezentuje své názory
prostřednictvím telefonu nebo
veřejného fóra.
TRAVEL
Programy týkající se cestování.
Nikoli pro oznámení, která jsou
součástí služby TP/TA.
LEISURE
Programy týkající se rekreačních
aktivit, jako je například
zahradničení, rybolov, vaření
a podobně.
JAZZ
Jazzové programy.
COUNTRY
Programy country hudby.
NATION M
Programy prezentující populární
hudbu země nebo regionu.
OLDIES
Programy prezentující hudbu
"oldies".
FOLK M
Programy folkové hudby.
DOCUMENT
Investigativní záležitosti.
NONE
Jakýkoli jiný než výše uvedený
program.
Změna zobrazení na
displeji
Změna zobrazení na displeji
Změnou informace zobrazené na displeji si
můžete zkontrolovat například zvukové pole
atd.
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.
Po každém stisku tlačítka DISPLAY se displej
cyklicky změní následujícím způsobem:
Ovládání zesilovače
Indikace typu
programu
Indexový název vstupu* t Vybraný vstup t
Aktuálně použité zvukové pole t Úroveň
hlasitosti
Pokud je zvolen tuner
Název programové služby** nebo indexový
název stanice na předvolbě* t Frekvence t
Indikace typu programu** t Indikace Radio
Textu** t Indikace aktuálního času (ve
formátu 24 hodin)** t Aktuálně použité
zvukové pole t Úroveň hlasitosti
* Indexový název se zobrazuje pouze tehdy, pokud
jste jej přiřadili vstupu nebo stanici na předvolbě
(strana 44). Indexový název se nezobrazuje, pokud
byly zadány pouze mezery nebo pokud je shodný
s názvem vstupu.
** Pouze při příjmu RDS. (Pouze modely s kódem
oblasti CEL, CEK. viz strana 27.)
27CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 28 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
O indikacích na displeji
1
2
SW
LFE
L C R
SL S SR
SBL SB SBR
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
qf
qd qs
8
NEO:6
RDS MEMORY
D.RANGE EQ STEREOMONO DIRECT
qa
q;
9
qg
A SW: Rozsvítí se, pokud je volba subwooferu
nastavena na hodnotu “YES” (strana 17)
a audio signál vystupuje z konektoru SUB
WOOFER. Tento indikátor nesvítí v režimu
2CH STEREO.
B LFE: Rozsvítí se, pokud přehrávaný disk
obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect)
a je právě reprodukován signál kanálu LFE.
C SP A/SP B: Rozsvítí se v závislosti na
nastavení použitého systému reprosoustav
(A nebo B). Zhasne po vypnutí výstupu
reprosoustavy nebo po připojení sluchátek.
D ;DIGITAL EX: Indikátor “; DIGITAL”
se rozsvítí, pokud receiver dekóduje signály
zaznamenané ve formátu Dolby Digital.
Indikátor “; DIGITAL EX” se rozsvítí,
pokud receiver dekóduje signály zaznamenané
ve formátu Dolby Digital EX.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu Dolby Digital
zkontrolujte, zda jste provedli digitální připojení
a zda položka INPUT MODE není nastavena na
hodnotu “ANALOG” (strana 37).
E ;PRO LOGIC IIx: Indikátor “; PRO
LOGIC” se rozsvítí, pokud receiver použije
zpracování signálů Pro Logic na dvoukanálové
signály, aby vystupovaly signály středního a
prostorového (surround) kanálu. Indikátor “;
PRO LOGIC II” se rozsvítí, pokud je aktivní
dekodér Pro Logic II Movie/Music/Game. Když
je aktivován dekodér Pro Logic IIx Movie/
Music/Game, rozsvítí se “; PRO LOGIC IIx”.
Tyto indikátory ovšem nesvítí, pokud je střední
a prostorová (surround) reprosoustava nastavena
na “NO” a zvolíte zvukové pole tlačítkem
A.F.D..
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic IIx nefunguje pro
signály ve formátu DTS a pro signály s vyšší
vzorkovací frekvencí než 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: Indikátor “DTS” se rozsvítí,
pokud jsou na vstupu signály DTS. Indikátor
“DTS-ES” se rozsvítí, pokud jsou na vstupu
signály DTS-ES. Indikátor “DTS 96/24” se
rozsvítí, pokud receiver dekóduje signály DTS
se vzorkovací frekvencí 96 kHz/24 bitů.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu DTS
zkontrolujte, zda jste provedli digitální připojení
a zda položka INPUT MODE není nastavena na
hodnotu “ANALOG” (strana 37).
G NEO:6: Rozsvítí se, pokud je aktivní režim
dekódování DTS Neo:6 Cinema/Music.
H Indikátory tuneru: Rozsvítí se při použití
receiveru k naladění stanic atd. Viz stránky
23–28, kde je uvedeno ovládání tuneru.
Poznámka
Indikace “RDS” se zobrazí pouze u modelů
s kódem oblasti CEL, CEK.
28CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB04BSC_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 29 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
I DIRECT: Rozsvítí se, pokud je aktivována
funkce ANALOG DIRECT.
J EQ: Rozsvítí se, pokud je aktivován ekvalizér.
Ovládání zesilovače
K D.RANGE: Rozsvítí se, pokud je aktivována
komprese dynamického rozsahu (strana 43).
L COAX: Rozsvítí se, pokud je vstupním
signálem digitální signál vstupující
z konektoru COAXIAL (strana 37).
M OPT: Rozsvítí se, pokud je vstupním
signálem digitální signál vstupující
z konektoru OPTICAL (strana 37).
N SLEEP: Rozsvítí se, když je aktivován
časový spínač pro usínání.
O Indikátory přehrávaného kanálu:
Písmena (L, C, R, atd.) indikují přehrávané
kanály. Rámečky kolem písmen se mění podle
toho, jak receiver mixuje (downmix) zdrojový
zvuk (na základě nastavení reprosoustav).
L (Levý přední), R (Pravý přední), C (Střední
(monofonní) SL (Prostorový (surround) levý),
SR (Prostorový (surround) pravý),
S (Prostorový pravý (monofonní nebo
prostorové složky, získané zpracováním Pro
Logic)) SB (Zadní prostorový (prostorové
složky, získané dekódováním 6.1 kanálů),
SBL (Levý zadní prostorový (surround), SBR
(Pravý zadní prostorový (surround)
Příklad:
Formát záznamu (Přední/Prostorový (Surround):
3/2
Výstupní kanál : Pokud je parametr velikosti
prostorových (surround) reprosoustav nastaven
na hodnotu “NO”
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
29CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 30 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Poslech prostorového (surround) zvuku
Při použití pouze předních
reprosoustav
V tomto režimu vystupuje z receiveru zvuk
pouze z levé a pravé přední reprosoustavy. Ze
subwooferu nevychází žádný zvuk.
Poslech zvuku analogovou
cestou (ANALOG DIRECT)
Zvuk ze zvoleného vstupu můžete přepnout do
dvoukanálového analogového vstupu. Tato
funkce vám umožňuje vychutnat vysoce
kvalitní zvuk z analogových vstupů. Viz
také“D.PWR XXX” na straně 41.
Při použití této funkce je možné nastavit pouze
hlasitost a vyvážení předních reprosoustav.
1
Poslech dvoukanálových
stereofonních zdrojů (2CH
STEREO)
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje
zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové (surround) formáty
jsou mixovány do dvou kanálů.
Stiskněte tlačítko 2CH.
Na displeji se zobrazí indikace “2CH ST.”
a receiver se přepne do režimu 2CH STEREO.
Poznámka
2
Otáčením ovladače INPUT SELECTOR
vyberte vstup, který chcete poslouchat
analogovou cestou.
Stiskněte tlačítko DIRECT.
Na displeji se zobrazí “A. DIRECT” a zvuk
je reprodukován analogovou cestou.
Dalším stisknutím tlačítka se funkce ANALOG
DIRECT zruší.
Poznámky
• Pokud přepnete zvukové pole, je tato funkce zrušena
(strany 30-34).
• Pokud je používána tato funkce, není možné spustit
testovací tón.
V režimu 2CH STEREO nebude ze subwooferu
vystupovat žádný zvuk. Pro poslech dvoukanálových
stereofonních zdrojů prostřednictvím předních levých/
pravých reprosoustav a subwooferu nastavte režim
A.F.D. na “A.F.D. AUTO”.
30CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 31 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Vychutnání zvuku s vyšší
věrností
— AUTO FORMAT DIRECT
Režim A.F.D.
(Displej)
Režim dekódování
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Podle kódování
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
V tomto režimu receiver automaticky detekuje
typ vstupujícího audio signálu (Dolby Digital,
DTS, standardní dvoukanálový stereofonní atd.)
a podle potřeby provádí příslušné dekódování.
Tento režim prezentuje zvuk
v takové podobě, jak byl zaznamenán/
zakódován, aniž by k němu byly přidávány
jakékoli prostorové (surround) efekty. Pokud
však nejsou k dispozici žádné nízkofrekvenční
signály (Dolby Digital LFE, atd.), bude se
vytvářet nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu.
Opakovaně stiskněte tlačítko A.F.D. pro
volbu položky “A.F.D. AUTO”.
Receiver automaticky detekuje typ vstupujícího
audio signálu a podle potřeby provádí příslušné
dekódování.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Rada
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
Ve většině případů poskytuje položka “A.F.D. AUTO”
nejvhodnější dekódování. Můžete rovněž používat
položku SURR BACK DECODING (strana 35), aby
vstupní proud odpovídal režimu, který preferujete.
Poslech prostorového (surround) zvuku
Režim Auto Format Direct (A.F.D.) umožňuje
zvolit požadovaný režim dekódování, potřebný
pro váš audio zvuk.
Automatické dekódování
vstupního audio signálu
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
pokračování
31CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 32 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Poslech stereofonního zvuku
ve vícekanálovém režimu
(režim dekódování 2 kanálů)
Tento režim umožňuje specifikovat typ
dekódování pro dvoukanálové zdroje zvuku.
Tento receiver je schopen reprodukovat
dvoukanálový zvuk ve formátu pěti kanálů
prostřednictvím Dolby Pro Logic II, 7 kanálů
prostřednictvím režimu Dolby Pro Logic IIx, 6
kanálů prostřednictvím režimu DTS Neo:6,
nebo 4 kanálů prostřednictvím režimu Dolby
Pro Logic. Avšak zdroje DTS 2CH nejsou
dekódovány prostřednictvím DTS Neo:6,
vystupují pouze ve dvoukanálové podobě.
Opakovaně stiskněte tlačítko A.F.D. pro
volbu režimu dekódování 2 kanálů.
Na displeji se zobrazí zvolený typ dekódování.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Provádí se dekódování Dolby Pro Logic. Zdroj
zaznamenaný ve dvoukanálové podobě je dekódován
do formátu 4.1 kanálů.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Movie. Toto nastavení je ideální pro filmy,
zakódované ve formátu Dolby Surround. Kromě toho
je tento režim schopen reprodukovat zvuk ve formátu
5.1 kanálů (pro sledování dabovaného videa nebo
starých filmů).
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Game. Při tomto nastavení speciální efekty s "plným
zásahem" přechází mezi prostorovými
reprosoustavami.
Poznámka
Dekódování Dolby Pro Logic IIx nefunguje pro
signály ve formátu DTS a pro signály s vyšší
vzorkovací frekvencí než 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Cinema.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Provádí se dekódování v režimu DTS Neo:6 Music.
Toto nastavení je ideální pro normální stereofonní
zdroje, jako je například disk CD.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Ze všech reprosoustav vystupují dvoukanálové
signály (levý/pravý). Z reprosoustav nemusí
vystupovat žádný zvuk v závislosti na nastavení
reprosoustav.
Pokud připojujete subwoofer
Pokud má audio signál podobu dvoukanálového
stereofonního zvuku nebo pokud zdrojový
signál neobsahuje signál LFE, vytváří receiver
nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu. Nízkofrekvenční signál však není
generován pro režim “NEO6 CIN” nebo
“NEO6 MUS”, pokud jsou všechny
reprosoustavy nastaveny na hodnotu
“LARGE”.
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Music. Toto nastavení je ideální pro normální
stereofonní zdroje, jako je například disk CD.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic II
Game. Toto nastavení je ideální pro videohry.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Movie. Toto nastavení rozšiřuje Dolby Pro Logic II
Movie nebo Dolby Digital 5.1 na diskrétní zvukové
kanály 7.1.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Provádí se dekódování v režimu Dolby Pro Logic IIx
Music. V tomto nastavení se sdílí tvrdé “zpětné”
efekty všemi prostorovými (surround)
reprosoustavami.
32CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 33 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Volba zvukového pole
Volba zvukového pole pro
filmy
Opakovaně stiskněte tlačítko MOVIE pro
volbu požadovaného zvukového pole.
Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.
Zvukové pole
Displej
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
Několik poznámek o režimu DCS
(Digital Cinema Sound)
Zvuková pole označená symbolem DCS
používají technologii DCS.
DCS je název koncepce prostorové technologie
pro domácí kino vyvinuté společností Sony.
DCS používá technologii DSP (Digital Signal
Processor) pro reprodukci zvukových
charakteristik skutečného filmového střihacího
studia v Hollywoodu.
Při domácí reprodukci režim DCS vytváří
mohutný efekt kina, který napodobuje
uměleckou kombinaci zvuku a akce tak, jak
byla zamýšlena režisérem filmu.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního
filmového studia Sony Pictures Entertainment “Cary
Grant Theater”. Toto je standardní režim, skvělý pro
sledování většiny typů filmů.
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního
filmového studia Sony Pictures Entertainment “Kim
Novak Theater”. Tento režim je ideální pro sledování
filmů science-fiction nebo akčních filmů se spoustou
zvukových efektů.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro
nahrávání filmové hudby Sony Pictures
Entertainment. Tento režim je ideální pro sledování
muzikálů nebo klasických filmů, kde je ve zvukovém
doprovodu orchestrální hudba.
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DCS
Z jediné dvojice skutečných prostorových (surround)
reprosoustav se vytváří 5 sad virtuálních reprosoustav.
Několik poznámek o režimech
CINEMA STUDIO EX
Režimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné
pro sledování filmů na DVD (atd.)
s vícekanálovými prostorovými (surround)
efekty. Je možno reprodukovat zvukovou
charakteristiku dabingového studia Sony
Pictures Entertainment ve vašem domově.
Režimy CINEMA STUDIO EX sestávají ze
třech následujících elementů:
• Virtual Multi Dimension
Z jediné dvojice skutečných prostorových
(surround) reprosoustav se vytváří 5 sad
virtuálních reprosoustav.
• Screen Depth Matching
Vytváří se dojem, že zvuk vychází ze středu
obrazovky, podobně jako tomu bývá v kinech.
• Cinema Studio Reverberation
Reprodukuje se typ ozvěny (odrazu), jaký bývá
v kinech.
Režimy CINEMA STUDIO EX integrují
současně všechny tyto tři elementy.
Poslech prostorového (surround) zvuku
Přednosti prostorového (surround) zvuku
můžete využívat jednoduchým zvolením
některého z předprogramovaných zvukových
polí receiveru. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk jako v kině nebo
koncertních síních a přenášejí jej až do vašeho
domova.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Poznámky
• Efekty poskytované virtuálními reprosoustavami
mohou způsobovat zvýšení šumu v přehrávaném
signálu.
• Při poslechu zvukových polí, která využívají
virtuální reprosoustavy, nebudete moci slyšet žádný
zvuk přicházející přímo z prostorových (surround)
reprosoustav.
pokračování
33CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 34 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Volba zvukového pole pro
hudbu
Pro vypnutí prostorového
(surround) efektu
Opakovaně stiskněte tlačítko MUSIC pro
volbu požadovaného zvukového pole.
Stiskněte tlačítko 2CH pro volbu položky “2CH
ST.” nebo opakovaně stiskněte tlačítko A.F.D.
pro volbu položky “A.F.D. AUTO”.
Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji.
Rada
x HALL
Formát kódování záznamu na disku DVD můžete
identifikovat podle loga na obalu disku.
–
: Disky Dolby Digital.
– Programy zakódované ve formátu
:
Dolby Surround.
– Programy zakódované ve formátu
: DTS
Digital Surround.
Reprodukuje akustiku klasického koncertního sálu.
Poznámky
x JAZZ (JAZZ CLUB)
• Zvuková pole nefungují pro signály, které mají vyšší
vzorkovací frekvenci než 48 kHz.
• Pokud je zvoleno některé z následujících zvukových
polí, nebude ze subwooferu vycházet žádný zvuk,
pokud jsou všechny reprosoustavy nastaveny na
hodnotu “LARGE” v nabídce SPEAKER SETUP.
Zvuk však bude ze subwooferu vycházet, pokud
digitální vstupní signály obsahují signály LFE (Low
Frequency Effect), nebo pokud jsou přední, střední
nebo prostorové (surround) reprosoustavy nastaveny
na hodnotu “SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
Zvukové pole
Displej
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reprodukuje akustiku živé koncertní síně s 300 místy.
Pokud jsou připojena sluchátka
Můžete zvolit pouze následující zvuková pole.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Zvuk vystupuje ve dvoukanálové formě (stereo).
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje zcela
obcházejí zpracování zvukového pole a vícekanálové
prostorové (surround) formáty jsou mixovány do dvou
kanálů.
x HP DIR (HEADPHONE DIRECT)
Analogové signály jsou odesílány na výstup, aniž by
byly zpracovány ekvalizérem, zvukovým polem atd.
x HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
Z konektorů MULTI CH IN vystupuje analogový
signál předních kanálů.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Při poslechu pomocí sluchátek poskytuje zážitek jako
v prostředí kina.
Poznámka
Pokud připojíte sluchátka ve chvíli, kdy je zvukové
pole aktivní, přepne se systém automaticky do režimu
HEADPHONE 2CH , pokud používáte zvukové pole
zvolené tlačítkem 2CH nebo A.F.D., nebo do režimu
HEADPHONE THEATER , pokud používáte zvukové
pole zvolené tlačítkem MOVIE nebo MUSIC.
34CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 35 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Volba režimu dekódování
zadního prostorového
(surround) kanálu
— SURR BACK DECODING
Poslech prostorového (surround) zvuku
Tato funkce umožňuje zvolit režim dekódování
pro zadní prostorové (surround) signály
u vícekanálového vstupního proudu.
Po dekódování zadního prostorového
(surround) kanálu, zaznamenaného na disku
DVD (atd.) ve formátu Dolby Digital EX, DTSES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 atd., můžete
vychutnat prostorový (surround) zvuk tak, jak
byl zamýšlen tvůrci filmu.
Opakovaně tiskněte tlačítko SURR BACK
DECODING pro volbu režimu dekódování
zadního prostorového (surround) kanálu.
Na displeji se zobrazuje “SB XXXX”.
Podrobnosti - viz část “Jako zvolit režim
dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu” na straně 36.
Rada
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu můžete zvolit položkou “SB XXXX” v nabídce
CUSTOMIZE (strana 40).
Poznámka
Režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu je možno zvolit pouze tehdy, pokud je zvolen
režim A.F.D. kromě režimu Dolby Pro Logic IIx
(strana 31).
pokračování
35CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB05SND_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 36 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Jak zvolit režim dekódování zadního prostorového (surround)
kanálu
Požadovaný režim dekódování zadního prostorového (surround) kanálu můžete zvolit v souladu se
vstupním proudem.
Zvolíte-li “SB AUTO”
Pokud vstupní proud obsahuje příznak dekódování 6.1 kanálůa), použije se pro dekódování zadního
prostorového (surround) signálu příslušný dekodér.
Vstupní proud
Výstupní kanál
Použitý dekodér zadního prostorového (surround) signálu
Dolby Digital 5.1
5.1e)
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX.
DTS 5.1
5.1e)
—
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Maticový dekodér DTS.
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Diskrétní dekodér DTS.
Dolby Digital EXb)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx.
Zvolíte-li “SB ON”
Pro dekódování zadního prostorového (surround) signálu bez ohledu na příznak dekódování 6.1
kanálůa) se použije Dolby Digital EX, když je výstupní kanál 6.1 a Dolby Digital EX, nebo Dolby Pro
Logic IIx, když je výstupní kanál 7.1.
Vstupní proud
Výstupní kanál
Použitý dekodér zadního prostorového (surround) signálu
Dolby Digital 5.1
6.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX.
Dolby Digital EXb)
6.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX.
DTS 5.1
6.1e)
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX.
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1e)
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX.
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Digital EX.
Dolby Digital 5.1
7.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx.
Dolby Digital EXb)
7.1
Maticový dekodér je v souladu s formátem Dolby Pro Logic IIx.
Zvolíte-li “SB OFF”
Dekódování zadního prostorového (surround) signálu se neprovádí.
a)
b)
c)
d)
e)
Příznak dekódování 6.1 kanálů představuje informaci zaznamenanou v software, například na disku DVD.
Disk DVD Dolby Digital, který obsahuje příznak Surround EX. Webová stránka společnosti Dolby Corporation
vám může pomoci při rozpoznání filmů Surround EX.
Software zakódovaný s příznakem označujícím, že jsou k dispozici jak signály Surround EX, tak signály 5.1
kanálů.
Software zakódovaný jednak se signály 5.1 kanálů, tak s rozšířeným proudem, určeným pro návrat těchto signálů
do diskrétních 6.1 kanálů. Diskrétní 6.1 kanály představují specifické signály u disku DVD, které se nepoužívají
v kinech.
Pokud jsou připojeny dvě zadní prostorové (surround) reprosoustavy, bude zvuk vystupovat ve formátu 7.1
kanálů.
Poznámka
V režimu Dolby Digital EX nemusí ze zadní prostorové (surround) reprosoustavy vycházet žádný zvuk. Některé
disky nejsou opatřeny příznakem Dolby Digital EX, přestože je na jejich obalu uvedeno logo Dolby Digital EX.
V takovém případě zvolte možnost “SB ON”.
36CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 37 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Přiřazení komponentního
video vstupu
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
1
2
3
4
5
Opakovaně stiskněte tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “CUSTOM”.
Otočením MENU vyberte “COMP. V. A.”.
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Otočením MENU vyberte komponentní
video vstup, který chcete přiřadit.
Otočením –/+ vyberte obrazový vstup,
ke kterému chcete přiřadit konektory
komponentního video vstupu vybrané
v kroku 4.
Vstup, který je možno přiřadit, se různí
v závislosti na jednotlivých komponentních
video vstupech. Podrobnosti - viz část
“Volitelné obrazové vstupy pro každý
komponentní video vstup”.
Volitelné obrazové vstupy pro
každý komponentní video vstup
Výchozí nastavení je podtrženo.
(Přiřaditelné
Displej
komponentní video
vstupy)
Volitelné obrazové vstupy
(DVD)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
DVD
DVD- VD1
DVD- VD2
DVD- VD3
DVD- DVD
— INPUT MODE
Vstupní režim audio je možno přepínat
u komponentů, které jsou vybaveny digitálními
vstupními konektory audio.
1
2
Otočením INPUT SELECTOR vyberte
vstup.
Opakovaně stiskněte tlačítko INPUT
MODE pro volbu vstupního režimu
audio.
Zvolený vstupní režim audio se zobrazí na
displeji.
Vstupní režimy audio
x AUTO IN (AUTO 2CH)
Pokud je provedeno jak digitální, tak analogové
zapojení, budou mít prioritu digitální signály. Pokud
nejsou k dispozici digitální signály, bude zvolen
analogový vstup.
x COAX IN (COAX FIXED)
Specifikuje vstup digitálních audio signálů na vstupní
konektor DIGITAL COAXIAL.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Komponentní video vstup můžete přiřadit jinému
obrazovému vstupu.
Přepínání vstupního
režimu audio pro digitální
komponenty
x OPT IN (OPT FIXED)
Specifikuje vstup digitálních audio signálů na vstupní
konektory DIGITAL OPTICAL.
x ANALOG (ANALOG FIXED)
Specifikuje vstup analogových audio signálů na
vstupní konektory AUDIO IN (L/R).
Poznámky
• Pokud jsou na vstupu signály s vyšší vzorkovací
frekvencí než 48 kHz, není možno používat ekvalizér
a zvukové pole.
• Některé vstupní režimy audio mohou být v závislosti
na vstupu zobrazeny nevýrazně. To znamená, že
zvolený vstup je nedostupný.
(TV/SAT)
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
TV/SAT
TV - VD1
TV - VD2
TV - VD3
TV - TV
Poznámka
Obrazový vstup není možno přiřadit více než jednomu
komponentnímu video vstupu.
37CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 38 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
x
Přizpůsobení zvukových polí
Prostřednictvím nabídky LEVEL můžete
přizpůsobit zvuková pole tak, aby vyhovovala
vaší konkrétní poslechové situaci.
Poznámka k zobrazovaným položkám
Položky, které je možno nastavovat v jednotlivých
nabídkách se mohou různit v závislosti na zvukovém
poli. Některé parametry se mohou zobrazovat
nevýrazně. To znamená, že zvolený parametr je buď
nedostupný, nebo je jeho hodnota pevná
a neměnitelná.
Nastavení parametrů
v nabídce LEVEL
Můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých
reprosoustav. Tato nastavení se použijí pro
všechna zvuková pole s výjimkou parametru
úrovně efektu. Nastavení parametru úrovně
efektu se ukládá samostatně pro každé zvukové
pole.
1
2
3
Spusťte přehrávání zdroje
zakódovaného s vícekanálovými
prostorovými efekty (DVD, atd.).
Opakovaně stiskněte tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “LEVEL”.
Otočením MENU vyberte parametr,
který chcete přizpůsobit.
Podrobnosti - viz “Parametry nabídky
LEVEL”.
4
Při současném monitorování zvuku
otáčejte prvkem –/+ pro volbu
požadovaného nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
5
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
dalších parametrů.
Parametry nabídky LEVEL
L
R
BAL. L/R XXX
(Vyvážení předních reprosoustav)
Výchozí nastavení: 0 (BALANCE)
Nastavení stranového vyvážení mezi levou a pravou
přední reprosoustavou. Rozsah je možno nastavit
v rozmezí BAL. L (+1 až +16), BALANCE (0),
BAL. R (+1 až +16) v 33 krocích.
x CTR XXX.X dB (Vyvážení střední
reprosoustavy)
x SUR.L. XXX.X dB (Úroveň levé
prostorové (surround) reprosoustavy)
x SUR.R. XXX.X dB (Úroveň pravé
prostorové (surround) reprosoustavy)
x SB XXX.X dB
(Úroveň zadní prostorové (surround)
reprosoustavy)*
x SBL XXX.X dB (Úroveň (levé) zadní
prostorové (surround) reprosoustavy)**
x SBR XXX.X dB (Úroveň (pravé) zadní
prostorové (surround) reprosoustavy)**
x S.W. XXX.X dB (Úroveň subwooferu)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tento parametr je možno nastavit v rozsahu od –20 dB
do +10 dB s krokem 0,5 dB.
* Pouze v případě, že je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena na hodnotu
“SINGLE” v nabídce SPEAKER SETUP
(strana 18).
** Pouze v případě, že je volba zadní prostorové
(surround) reprosoustavy nastavena na hodnotu
“DUAL” v nabídce SPEAKER SETUP (strana 18).
x
MULTI CH IN
S.W. XXX dB
(Úroveň vícekanálového subwooferu)
Výchozí nastavení: 0 dB
Umožňuje zvýšit úroveň MULTI CH IN
subwooferového kanálu o +10 dB. Toto přizpůsobení
může být nezbytné tehdy, když připojíte ke
konektorům MULTI CH IN DVD přehrávač. Úroveň
subwooferu z DVD přehrávače je o 10 dB nižší, než
u přehrávače Super Audio CD.
x T. TONE (Test Tone)
x EFCT. XXX (Úroveň efektu)
Výchozí nastavení: Off (Vypnuto) (T. TONE)
Umožňuje zapnout výstup testovacího signálu
postupně pro jednotlivé reprosoustavy. Pokud
nastavíte “AUTO XXX”, bude testovací signál
reprodukován automaticky všemi reprosoustavami.
Při nastavení na hodnotu “FIX XXX” můžete zvolit,
ze které reprosoustavy má testovací signál vycházet.
Výchozí nastavení: STD
Tato funkce umožňuje nastavení “prezence”
prostorového (surround) efektu ve 3 úrovních – MIN
(minimální efekt), STD (standardní efekt) a MAX
(maximální efekt).
Poznámka
Tento parametr je platný pouze tehdy, když použijete
zvukové pole zvolené tlačítkem MOVIE nebo
MUSIC.
38CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 39 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Pro rozšířené možnosti nastavení
nabídky LEVEL
Nastavte položku “MENU XXX” v nabídce
CUSTOMIZE na hodnotu “MENU EXP.”
(strana 41). To umožňuje rozšířená nastavení
včetně nastavení fázový šum, fázový zvuk
a komprese dynamického rozsahu.
Podrobnosti o nastavování položek - viz
strana 45.
Pomocí nabídky EQUALIZER můžete nastavit
tonální kvalitu zvuku (hloubky, výšky) předních
reprosoustav.
1
2
3
Při této operaci používejte tlačítka na receiveru.
1
2
Na displeji se zobrazí “SF. CLR.” a všechna
zvuková pole se vrátí ke svým výchozím
hodnotám.
Opakovaně stiskněte tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “E Q”.
Otočením MENU vyberte parametr,
který chcete přizpůsobit.
Podrobnosti - viz “Parametry nabídky
EQUALIZER”.
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí
přístroje.
Podržte stisknuté tlačítko 2CH
a stiskněte tlačítko ?/1.
Spusťte přehrávání zdroje zakódovaného
s vícekanálovými prostorovými
(surround) efekty (DVD atd.).
4
Při současném monitorování zvuku
otáčejte prvkem –/+ pro volbu
požadovaného nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
5
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
dalších parametrů.
Poznámka
Ekvalizér není možno nastavit, pokud receiver
dekóduje signály s vyšší vzorkovací frekvencí než 48
kHz nebo pokud je aplikováno dekódování DTS 96/
24, DTS-ES Matrix nebo DTS Neo:6.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Inicializace zvukových polí na
výchozí hodnoty
Nastavení ekvalizéru
Parametry nabídky EQUALIZER
x EQ XXX (Vypnutí/zapnutí ekvalizéru)
Výchozí nastavení: OFF
Zvolte možnost “ON” pro aktivaci ekvalizéru.
Poznámka
Indikátor “EQ” se rozsvítí na displeji, jakmile
ekvalizér zapnete. Pokud ekvalizér nastavujete
prostřednictvím parametrů nabídky EQUALIZER,
jsou nastavené hodnoty platné pro všechna zvuková
pole a mohou být reprodukovány, kdykoli ekvalizér
zapnete.
x
L
R BASS XXX dB
(Úroveň hloubek přední reprosoustavy)
x
L
R TREB. XXX dB
(Úroveň výšek přední reprosoustavy)
Výchozí nastavení: 0 dB
Tento parametr je možno nastavit v rozsahu od –10 dB
do +10 dB s krokem 1 dB.
39CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 40 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Rozšířené možnosti nastavení
Pomocí nabídky CUSTOMIZE můžete
přizpůsobit nastavení receiveru
Pomocí nabídky CUSTOMIZE můžete
nastavovat různé parametry receiveru.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko MAIN
MENU pro volbu položky “CUSTOM”.
Otočením MENU vyberte parametr,
který chcete přizpůsobit.
Podrobnosti - viz “Parametry nabídky
CUSTOMIZE”.
3
Otočením –/+ vyberte požadované
nastavení.
Nastavení se vloží automaticky.
4
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
dalších parametrů.
Parametry nabídky CUSTOMIZE
Výchozí nastavení je podtrženo.
x MENU XXX (Rozšířené možnosti nabídky)
• EXP.
Zobrazí se rozšiřující parametry pro nabídky
SPEAKER SETUP a LEVEL, které je možno
upravovat. Podrobnosti o nastavení každé položky
naleznete na stranách 17, 38 a na následujících
stranách.
• STD
Rozšířené parametry pro nabídky SPEAKER
SETUP a LEVEL nejsou zobrazeny.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(DTS režim dekódování 96/24)
• AUTO
Pokud je na vstupu signál DTS 96/24, bude
přehráván se vzorkovacími frekvencemi 96 kHz.
• OFF
I když je na vstupu signál DTS96/24 , bude
přehráván se vzorkovacími frekvencemi 48 kHz.
Poznámky
• Tento parametr je platný pouze v režimu A.F.D.
(strana 31). U ostatních zvukových polí je tento
parametr automaticky nastaven na hodnotu “OFF”.
• I když je na vstupu signál DTS 96/24, použije se
standardní dekódování 48 kHz, jestliže jsou jakékoli
reprosoustavy nastaveny na hodnotu “SMALL” nebo
pokud je subwoofer nastaven na hodnotu “NO”.
x SB XXXX
(Režim dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu)
Můžete rovněž stisknout tlačítko SURR BACK
DECODING pro výběr režimu dekódování zadního
prostorového (surround) kanálu (strana 35).
Pro podrobnosti o jednotlivých režimech dekódování,
viz strana 36.
• OFF
• AUTO
• ON
Poznámka
Tento parametr je platný pouze při volbě režimu
A.F.D., vyjma režimu Dolby Pro Logic IIx (strana 31).
x S.F XXXX (Připojení zvukového pole)
• LINK
Tato funkce umožňuje použít naposledy zvolené
zvukové pole, kdykoli je zvolen daný vstup. Tak
například, pokud zvolíte pole HALL pro vstup
SA-CD/CD a pak provedete změnu vstupu a vrátíte
se ke vstupu SA-CD/CD, použije se opět
automaticky pole HALL.
• FIX
Připojení zvukového pole se neprovede.
x A.V.SYNC.XX (Časová korekce)
Výchozí nastavení: 0 (0 ms)
Umožňuje zpozdit zvukový výstup za účelem
přizpůsobení mezery mezi obrazem a zvukem. Lze
provádět přizpůsobení v rozsahu 0 (0 ms) až 20 (200
ms) s krokem 10 ms.
x DEC. XXXX
(Priorita dekódování digitálního audio
vstupu)
Umožňuje specifikovat vstupní režim pro vstup
digitálního signálu na konektorech DIGITAL IN.
Výchozí nastavení je “DEC. AUTO” pro VIDEO 3
a TV/SAT, a “DEC. PCM” pro DVD, MD/TAPE
a SA-CD/CD.
• AUTO
Vstupní režim se automaticky přepíná mezi DTS,
Dolby Digital nebo PCM.
• PCM
Signálům PCM je poskytována priorita (aby se
předešlo přerušení při zahájení přehrávání). I pokud
budou na vstupu jiné signály, bude zvuk vystupovat.
Tento receiver však není schopen dekódovat formát
DTS-CD, pokud je nastavena hodnota “DEC. PCM”.
Poznámka
Pokud při nastavení na hodnotu “DEC. AUTO”
a vstupu signálu z digitálních audio konektorů (pro
SA-CD/CD, atd.) je po zahájení přehrávání signál
přerušen, nastavte na hodnotu “DEC. PCM”.
40CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 41 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
x D.PWR XXX
(Digitální řízení výkonu)
x DUAL XXX
(Volba jazyka digitálního vysílání)
Tato funkce umožňuje zvolit jazyk, který chcete
poslouchat při digitálním vysílání. Tato funkce pracuje
pouze se zdroji ve formátu Dolby Digital.
• M/S (Main/Sub)
Zvuk hlavního jazyka bude vystupovat z levé přední
reprosoustavy a zvuk druhého jazyka bude současně
vystupovat z pravé přední reprosoustavy.
• M (Main)
Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka.
• S (Sub)
Bude vystupovat zvuk druhého jazyka.
• M+S (Main + Sub)
Bude vystupovat smíchaný zvuk hlavního a druhého
jazyka.
x COMP. V. A.
(Přiřazení komponentního video vstupu)
Umožňuje přiřazení komponentního video vstupu k
jinému obrazovému vstupu. Podrobnosti - viz část
“Přiřazení komponentního video vstupu” na straně 37.
x [DIMMER]
(Jas displeje)
Umožňuje nastavit jas displeje na jednu ze tří úrovní.
x NAME IN
(Pojmenování stanic na předvolbách
a vstupů)
Tato funkce umožňuje nastavit název pro stanice na
předvolbách a názvy vstupů, volených tlačítky vstupů
INPUT SELECTOR. Podrobnosti - viz část
“Pojmenování stanic na předvolbách a vstupů” na
straně 44.
Když je “MENU XXX” nastaveno na “MENU
EXP.”, jsou kromě parametrů nabídky
SPEAKER SETUP na straně 17 zobrazeny
i nastavitelné následující parametry.
Výchozí nastavení je podtrženo.
x DISTANCE (Měrné jednotky vzdálenosti)
Tato funkce umožňuje zvolit měrné jednotky pro
nastavení vzdálenosti.
• ft.
Vzdálenost je zobrazována ve stopách.
• m
Vzdálenost je zobrazována v metrech.
x
SR
SL
PL. XXXX
(Poloha prostorové (surround)
reprosoustavy)*
Umožňuje specifikovat umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav pro správnou implementaci
prostorových (surround) efektů v režimech Cinema
Studio EX (strana 33).
100˚
120˚
A
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
• OFF
Umožňuje automaticky vypnout napájení
nepotřebných digitálních obvodů při reprodukci
analogových zvukových signálů při použití funkce
ANALOG DIRECT nebo MULTI CH IN. Tato
funkce vám umožňuje vychutnat vysoce kvalitní
analogový zvuk bez vlivu digitálních obvodů.
• ON
Umožňuje ponechat zapnuto napájení digitálních
obvodů. Tuto možnost zvolte, pokud si nepřejete,
aby se projevovala časová prodleva, daná
nastavením na hodnotu “D.PWR OFF”.
Rozšířené parametry nabídky
SPEAKER SETUP
A
B
B
• SIDE
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části A.
• BEHD
Zvolte, pokud umístění vašich prostorových
(surround) reprosoustav odpovídá části B.
* Toto nastavení není dostupné, pokud je parametr
velikosti prostorové (surround) reprosoustavy
nastaven na hodnotu “NO”.
pokračování
41CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 42 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Rada
Parametr pro vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy je určen specificky pro implementaci
režimů Cinema Studio EX.
Pro ostatní zvuková pole není poloha reprosoustavy
tak kritická. Tato zvuková pole byla navržena za
předpokladu, že prostorové (surround) reprosoustavy
budou umístěny za poslechovým místem, avšak
zvuková prezentace zůstává téměř konzistentní,
i pokud jsou prostorové (surround) reprosoustavy
umístěny v poněkud širším úhlu. Pokud však
reprosoustavy směřují k posluchači bezprostředně
zleva a zprava vzhledem k poslechové pozici, budou
prostorové (surround) efekty nejasné, nebude-li
nastaven parametr “PL. SIDE”.
Přesto platí, že každé poslechové prostředí je
ovlivňováno řadou proměnných faktorů, jako je
například odrazivost zdí, a lepší výsledky je možno
docílit použitím nastavení “PL. BEHD”, pokud jsou
vaše reprosoustavy umístěny vysoko nad poslechovým
místem, i když jsou bezprostředně vlevo a vpravo.
Z tohoto důvodu, jakkoli to může být v rozporu s výše
uvedeným vysvětlením, vám doporučujeme, abyste při
přehrávání vícekanálového kódovaného prostorového
(surround) software zvolili takové nastavení, které
poskytuje dobrý prostorový dojem a nejlépe přispívá
k vytvoření soudržného prostoru mezi prostorovým
(surround) zvukem z prostorových (surround)
reprosoustav a zvukem z předních reprosoustav. Pokud
si nejste jisti, která varianta zní lépe, zvolte položku
“PL. BEHD” a pak použijte parametr pro nastavení
vzdálenosti a úrovně reprosoustav, abyste docílili
správného vyvážení.
x
x SP > XXX Hz
(Dělicí frekvence reprosoustavy)*
Výchozí nastavení: 100 Hz
Tato funkce umožňuje nastavení dělicí frekvence
hlubokých tónů reprosoustav v nabídce SPEAKER
SETUP. Tento basový dělicí kmitočet reprosoustavy
je možno nastavit od 40 Hz do 160 Hz v 10 Hz
krocích.
* Tato položka pro nastavení je dostupná pouze tehdy,
pokud je alespoň jedna reprosoustava nastavena na
hodnotu “SMALL” a číslo odpovídající
reprosoustavy bliká na displeji.
SR
SL
HGT. XXXX
(Výška prostorové (surround)
reprosoustavy)*
Umožňuje specifikovat výšku vašich prostorových
(surround) reprosoustav pro správnou implementaci
prostorových (surround) efektů v režimech Cinema
Studio EX (strana 33).
B
B
60
A
A
30
• LOW
Zvolte, pokud výška vašich prostorových (surround)
reprosoustav odpovídá části A.
• HIGH
Zvolte, pokud výška vašich prostorových (surround)
reprosoustav odpovídá části B.
* Toto nastavení není dostupné, pokud je parametr
velikosti prostorové (surround) reprosoustavy
nastaven na hodnotu “NO”.
42CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB06ADV_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 43 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Rozšířené parametry nabídky
LEVEL
Když je “MENU XXX” nastaveno na “MENU
EXP.”, jsou kromě parametrů nabídky LEVEL
na straně 38 zobrazeny i nastavitelné následující
parametry.
Výchozí nastavení je podtrženo.
x P. NOISE (Fázový šum)
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Výchozí nastavení: Off (Vypnuto)
Umožňuje zapnout výstup testovacího signálu
postupně ze dvou sousedících reprosoustav.
x P. AUDIO (Fázový zvuk)
Výchozí nastavení: Off (Vypnuto)
Tato funkce umožňuje, aby přední dvoukanálový zdroj
zvuku vystupoval postupně ze sousedních
reprosoustav (namísto testovacího signálu).
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Komprese dynamického rozsahu)
Tato funkce umožňuje provádět kompresi
dynamického rozsahu zvukové stopy. To může být
užitečné například tehdy, chcete-li sledovat pozdě
v noci filmy při nízké hlasitosti.
• OFF
Dynamický rozsah není komprimován.
• STD
Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to
zamýšlel zvukový mistr.
• MAX
Dynamický rozsah je dramaticky komprimován.
Rada
Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimování dynamického rozsahu zvukového
doprovodu, a to v závislosti na informaci
o dynamickém rozsahu, obsažené v signálu Dolby
Digital. “COMP. STD” je standardní nastavení, při
kterém je však použita pouze mírná komprese. Proto
doporučujeme použít nastavení “COMP. MAX”. Tím
se značně zkomprimuje dynamický rozsah, což
umožní sledovat filmy i pozdě v noci při nízké
hlasitosti. Na rozdíl od analogových limiterů jsou
úrovně předem dány, přičemž poskytují velmi
přirozenou kompresi.
Poznámka
Komprese dynamického rozsahu je možná pouze
u zdrojů Dolby Digital.
43CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB070TH_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 44 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Poznámka (Pouze modely s kódem oblasti
CEL, CEK)
Další možnosti ovládání
Pojmenování stanic na
předvolbách a vstupů
Pokud přiřadíte název stanici RDS a pak tuto stanici
naladíte, zobrazí se namísto vámi zadaného názvu
stanice název programové služby (služba PS). (Název
služby PS není možno změnit. Vámi zadaný název
bude přepsán názvem služby PS.)
Pro stanice na předvolbách a pro vstupy zvolené
ovladačem INPUT SELECTOR můžete zadat
název o délce až 8 znaků, který se bude
zobrazovat na displeji receiveru.
Při této operaci používejte tlačítka na receiveru.
1
Pro indexaci stanice uložené
na předvolbě
Otočením INPUT SELECTOR vyberte
pásmo FM nebo AM a pak nalaďte
stanici na předvolbě, pro kterou chcete
vytvořit indexový název (strana 25).
Pak opakovaným stiskem MAIN MENU
vyberte “TUNER”.
Pro indexaci vstupu
Otočením INPUT SELECTOR vyberte
vstup , pro který chcete vytvořit
indexový název. Pak opakovaným
stiskem MAIN MENU vyberte
“CUSTOM”.
2
3
Otočením MENU vyberte “NAME IN”.
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER.
Kurzor začne blikat a můžete zvolit znak.
4
Pro vytvoření indexového názvu
použijte MENU a –/+ .
Otočením –/+ vyberte znak a pak otočením
MENU posuňte kurzor na následující pozici.
Rady
• Otočením –/+ můžete následovně zvolit typ
vkládaného znaku.
Písmena abecedy (velká) t Číslice t
Symboly
• Pro zadání prázdného znaku (mezery) otáčejte –
/+ tak dlouho, než se na displeji zobrazí prázdný
znak (mezera).
• Pokud uděláte chybu, otáčejte MENU tak
dlouho, dokud znak, který chcete změnit,
nezačne blikat, a pak otočením –/+ vyberte
správný znak.
5
Stiskněte tlačítko MEMORY/ENTER pro
uložení indexového názvu.
44CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB070TH_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 45 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Změna povelového režimu
receiveru
Tato funkce je užitečná v případě, že používáte
2 receivery Sony ve stejné místnosti.
1
2
Vypněte receiver.
Podržte stisknuté tlačítko INPUT MODE
a stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí
receiveru.
Rada
Výchozí nastavení je “C.MODE.AV2”.
Poznámky
• Výchozí nastavení pro povelový režim dodávaného
dálkového ovladače je “AV2”.
• Pokud je povelový režim receiveru a dálkového
ovladače různý, nelze receiver pomocí dálkového
ovladače ovládat.
Receiver můžete nastavit tak, aby se v zadanou
dobu automaticky vypnul.
Pro jeho nastavení použijte dálkový ovladač.
1
2
Stiskněte tlačítko ALT, aby se rozsvítila
indikace v tlačítku.
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP
ve chvíli, kdy je přístroj zapnutý.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se údaje
zobrazené na displeji cyklicky změní takto:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Při použití časového spínače pro usínání svítí na
displeji indikátor “SLEEP”.
Rada
Budete-li chtít zkontrolovat dobu zbývající do vypnutí
receiveru, stiskněte tlačítko ALT, aby se rozsvítila
indikace v tlačítku (strana 49), a pak stiskněte tlačítko
SLEEP. Na displeji se zobrazí zbývající čas do
vypnutí. Stisknete-li opět tlačítko SLEEP, bude
časový spínač pro usínání zrušen.
Další možnosti ovládání
Na displeji se zobrazí “C.MODE.AVX”.
Pokaždé, když zopakujete výše uvedenou
proceduru, se následujícím způsobem změní
displej:
C.MODE.AV1 y C.MODE.AV2
Používání časového
spínače pro usínání
45CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB070TH_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 46 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Volba reproduktorového
systému
Můžete zvolit systém předních reprosoustav,
který chcete používat.
Opakovaně stiskněte tlačítko SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) pro volbu předního
systému reprosoustav, který hodláte
používat.
Na displeji se rozsvítí indikátor vybraného
systému reprosoustav. Pro vypnutí
reproduktorového výstupu opakovaně mačkejte
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) tak dlouho, než se
indikace “SP A” a “SP B” na displeji vypnou.
Pro výběr
Na displeji
se rozsvítí
indikátor
Reprosoustava připojená ke
SP A
konektorům SPEAKERS FRONT
A.
Reprosoustava připojená ke
SP B
konektorům SPEAKERS FRONT
B.
Reprosoustavy připojené současně SP A a SP B
ke konektorům SPEAKERS
FRONT A and B (paralelní
připojení).*
* (S výjimkou modelů s kódem oblasti CEK)
Když je volič impedance IMPEDANCE
SELECTOR nastaven na “8Ω”, připojte
reprosoustavy se jmenovitou impedancí
16 ohmů nebo vyšší. Když je volič impedance
IMPEDANCE SELECTOR nastaven na “4Ω”,
připojte reprosoustavy se jmenovitou impedancí 8
ohmů nebo vyšší. Podrobnosti - viz “Impedance
reprosoustav” na straně 14.
(Pouze modely s kódem oblasti CEK)
Pokud připojíte reprosoustavy k oběma konektorům
SPEAKERS FRONT A and B, připojte
reprosoustavy se jmenovitou impedancí 16 ohmů
nebo vyšší.
Záznam
Předtím, než začnete, zkontrolujte, zda jste
správně připojili všechny komponenty.
Záznam na audiokazetu nebo
na MiniDisc
Prostřednictvím receiveru můžete nahrávat na
audio kazetu nebo na MiniDisc. Viz návod
k obsluze vašeho kazetového magnetofonu nebo
MD decku, kde najdete další informace.
1
2
Zvolte komponentu, z níž hodláte
nahrávat.
Připravte komponentu na přehrávání.
Tak například - vložte disk CD do
přehrávače CD.
3
4
Vložte prázdnou kazetu nebo MiniDisc
do kazetové mechaniky pro záznam
nebo do MD decku a nastavte úroveň
záznamu (pokud je to třeba).
Spusťte záznam na kazetovém
magnetofonu a pak spusťte přehrávání
na komponentě pro přehrávání.
Poznámky
• Není možno nahrávat digitální audio signál
prostřednictvím komponenty připojené
k analogovým konektorům MD/TAPE OUT. Pro
záznam digitálního audio signálu připojte digitální
komponentu ke konektoru DIGITAL OPTICAL
MD/TAPE OUT.
• Nastavení parametrů zvuku nemá vliv na výstupní
signál z konektorů MD/TAPE OUT .
• Analogové audio signály aktuálního vstupu
vystupují z konektorů MD/TAPE OUT.
• Signály vstupující do konektorů MULTI CH IN
nebudou vystupovat z konektorů MD/TAPE OUT ,
a to ani při použití MULTI CH IN. Na výstupu budou
analogové signály aktuálního nebo předchozího
použitého vstupu.
• Když se používá funkce ANALOG DIRECT, nejsou
z konektoru DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
posílány na výstup žádné signály. Napájení
digitálních obvodů je odpojeno pro zajištění
špičkové kvality zvuku při nastavení “D.PWR XXX”
na “D.PWR OFF”.
• Některé zdroje obsahují ochranu proti kopírování,
která znemožňuje záznam. V takovém případě
nebude možno z těchto zdrojů nahrávat.
46CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB070TH_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 47 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Záznam na videokazetu
Prostřednictvím receiveru je možno nahrávat
signál z videorekordéru, televizoru nebo
přehrávače disků DVD. Při editaci videokazety
můžete rovněž přidávat zvuk ze široké škály
audio zdrojů. Viz návod k obsluze vašeho
videorekordéru nebo DVD přehrávače, kde
najdete další informace.
1
2
Zvolte zdroj programu, který hodláte
nahrávat.
Připravte komponentu na přehrávání.
3
4
Další možnosti ovládání
Tak například, vložte do videorekordéru
videokazetu, kterou chcete nahrávat.
Vložte do videorekordéru prázdnou
kazetu (VIDEO 1 nebo VIDEO 2) pro
záznam.
Spusťte záznam na záznamovém
videorekordéru a pak spusťte
přehrávání videokazety nebo disku
DVD, který hodláte nahrávat.
Poznámky
• Není možno nahrávat digitální audio signál
prostřednictvím komponenty připojené
k analogovým konektorům VIDEO 1 AUDIO OUT
nebo VIDEO 2 AUDIO OUT .
• Ujistěte se, že je provedeno digitální a analogové
připojení ke vstupům TV/SAT a DVD. Analogový
záznam nebude možný, pokud máte provedeno
pouze digitální připojení.
• Analogové audio signály aktuálního vstupu
vystupují z konektorů VIDEO 1 AUDIO OUT nebo
VIDEO 2 AUDIO OUT .
• Signály vstupující do konektorů MULTI CH IN
nevystupují z konektorů VIDEO 1 AUDIO OUT
nebo VIDEO 2 AUDIO OUT , a to ani při použití
MULTI CH IN. Na výstupu budou analogové
signály aktuálního nebo předchozího použitého
vstupu.
47CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 48 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP002
Pro ovládání komponent ve vašem systému
můžete používat dálkový ovladač RM-AAP002.
Před použitím dálkového
ovladače
Vložení baterií do dálkového
ovladače
Vložte do prostoru pro baterie baterie R6
(velikost AA), přičemž dbejte na jejich správnou
polaritu (+ a –). Při používání dálkový ovladač
nasměrujte na senzor dálkového ovládání
na
receiveru.
Popis tlačítek na
dálkovém ovladači
ej
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
2
eh
SYSTEM STANDBY SLEEP
eg
VIDEO1
ef
ed
es
ea
e;
VIDEO2
VIDEO3
AUX
PHONO
2CH
MULTI CH SOURCE
A.F.D.
MOVIE
1
2
DIRECT
wl
4
5
7
SHIFT
wj
8
PRESET/
CH/D.SKIP
9
qa
ENTER
>
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
-
M
m
ANT
*wh
q;
6
SUBTITLE
.
4
5
6
7
8
9
SB
DECODING
JUMP/
TIME
ANGLE
AUDIO
MUSIC
3
DUAL
MONO
3
DVD
AV1
AV2
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
TEST
TONE
wk
1
CLEAR SEARCH MODE
X
H
x
qs
qd
qf
qg
Rada
Při normálním způsobu používání by měly baterie
vydržet přibližně 6 měsíců. Pokud není receiver
možno dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte
obě baterie za nové.
wg
TOP MENU/
GUIDE
qh
MASTER
VOL
F
wf
G
Poznámky
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých
nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše
dálkového ovládání.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
vytečení elektrolytu a případné korozi.
MUTING
AV MENU
g
f
DISPLAY
TV VOL
*wd
qj*
O
ENTER
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
DIMMER
qk
ql
w;
*ws
wa
* Tlačítka H, TV VOL +, TV CH + a MASTER VOL
+ jsou opatřena výstupkem. Tento výstupek můžete
používat pro orientaci při ovládání receiveru
a dalších audio/video komponent.
48CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 49 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny funkce
jednotlivých tlačítek.
Tlačítko na Ovládání
dálkovém
ovladači
Funkce
A.F.D. wl
Receiver
Volba režimu
dekódování pro
zvukový výstup.
ALTqd
Dálkový
ovladač
Když se rozsvítí tlačítko
ALT, změní se funkce
dálkového ovladače tak,
že se aktivují tlačítka
s oranžovým potiskem.
Volba úhlu záběru nebo
DVD
přehrávač/Blu- změna úhlů záběru.
ray diskový
rekordér
ANT wj
Videorekordér/ Volba výstupního
Satelitní tuner signálu z anténního
konektoru: TV signál
nebo program
z videorekordéru.
AUDIO wl
TV/VCR/
Satelitní tuner/
DVD
přehrávač/Bluray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Změna zvuku na
Multiplex, Bilingual
(dvojjazyčný) nebo
Multi Channel
(vícekanálový) zvuk
z televizoru.
AUX e;
Receiver
Pro poslech z audio
zařízení.
AV MENU
wf
Videorekordér/ Pro zobrazení nabídky.
Satelitní tuner/
DVD
přehrávač/Bluray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
AV 1 ef a
AV 2 eg
Dálkový
ovladač
AV ?/1
1
TV/VCR/
Zapnutí a vypnutí audio
Satelitní tuner/ a video komponent.
CD přehrávač/
VCD
přehrávač/LD
přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck/
DAT deck/Bluray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Funkce
CLEAR wj
Satelitní tuner/
CD přehrávač/
DVD
přehrávač/Bluray diskový
rekordér/PSX
Vymaže chybu, pokud
stisknete nesprávné
numerické tlačítko, nebo
pokračuje v nepřetržitém
přehrávání atd.
DIMMER
w;
Receiver
Nastavte jas displeje.
DIRECT wl Receiver
DISC
qf
Volba ANALOG
DIRECT.
CD přehrávač/ Přímá volba disku (pouze
VCD
pro měnič na několik
přehrávač
disků).
DISPLAY
wf
Receiver/
Volba informací
TV/VCR/
zobrazovaných na
Satelitní tuner/ obrazovce televizoru.
CD přehrávač/
VCD
přehrávač/LD
přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck/
Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
D.TUNING
wj
Receiver
Vstup do režimu přímého
ladění.
DUAL
MONO wl
Receiver
Volba jazyka, který
požadujete při příjmu
digitálního vysílání.
DVD 4
Receiver
Pro sledování DVD.
ENTER wf
Pro zadání volby.
Receiver/
Videorekordér/
Satelitní tuner/
DVD
přehrávač/Bluray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
ENTER qs
TV/VCR/
Satelitní tuner/
LD přehrávač/
MD deck/DAT
deck/Tape
deck/ Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Volba povelového
režimu dálkového
ovladače.
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP002
ANGLE wl
Tlačítko na Ovládání
dálkovém
ovladači
Po zvolení kanálu, disku
nebo stopy (skladby)
prostřednictvím
numerických tlačítek
stiskněte toto tlačítko pro
zadání hodnoty.
pokračování
49CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 50 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Ovládání
JUMP/TIME Satelitní tuner
wl
Funkce
Tlačítko na
dálkovém
ovladači
Ovládání
Funkce
Přepínání mezi
předchozím a aktuálním
kanálem.
SB
DECODING
q;
Receiver
Volba dekódovacích
režimů pro zadní
prostorové (surround)
kanály.
SEARCH
MODE qf
DVD přehrávač Volba režimu
vyhledávání. Stiskem
vyberte jednotku pro
vyhledávání (stopa, index
atd.)
SHIFT wj
Receiver
Volba stránky paměti pro
předvolby rozhlasových
stanic nebo ladění na
předvolby stanic.
SLEEP 2
Receiver
Aktivace funkce usínání
a délka doby, po jejímž
uplynutí se receiver
automaticky vypne.
SOURCE
7
Dálkový
ovladač
Volba výstupu 2ND
ZONE.
SUBTITLE
wk
DVD přehrávač Změna titulků.
SYSTEM
STANDBY
(Stiskněte
současně
tlačítko
?/1 1
a ?/1 2 )
Receiver/
Vypnutí receiveru
TV/VCR/
a dalších audio/video
Satelitní tuner/ komponent Sony.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD přehrávač/
MD deck/
DAT deck
TEST
TONE wl
Receiver
CD přehrávač/ Zobrazuje čas nebo
VCD přehrávač/ dobu přehrávání disku,
DVD přehrávač/ atd.
MD deck/
Blu-ray diskový
rekordér
MAIN
MENUql
Receiver
Pro volbu nabídky
receiveru.
MASTER
VOL +/– qj
Receiver
Nastavení hlavní
(master) hlasitosti
receiveru.
MD/TAPE
ed
Receiver
Pro poslech minidisku
nebo audiokazety.
MOVIE wl
Receiver
Volba
předprogramovaných
zvukových polí pro film.
MULTI CH
8
Receiver
Volba vícekanálového
MULTI CH IN zdroje.
MUSIC 9
Receiver
Volba
předprogramovaných
zvukových polí pro
hudbu.
MUTING
qh
Receiver
Utlumení zvuku
z receiveru.
PHONO ea
Receiver
Pro poslech gramofonu.
PRESET/
Receiver
Volba stanic na
předvolbě.
CH/
D.SKIP +/–
qa
TV/VCR/
Volba kanálů na
Satelitní tuner/ předvolbě.
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem
CD přehrávač/ Přeskočení disků (pouze
pro měnič na několik
VCD
přehrávač/LD disků).
přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck
RETURN/
EXIT wf
VCD
přehrávač/LD
přehrávač/
DVD
přehrávač
Návrat do předchozí
nabídky.
Satelitní tuner
Pro opuštění nabídky.
RM SET UP
ej
Dálkový
ovladač
Pro nastavení dálkového
ovladače.
SA-CD/CD
5
Receiver
Pro poslech disku Super
Audio CD nebo
kompaktního disku.
Výstup testovacího
signálu.
TOP MENU/ DVD přehrávač Zobrazení titulu disku
DVD.
GUIDE wf
Satelitní tuner/ Pro zobrazení nabídky.
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
TUNER 6
Receiver
Pro poslech rozhlasových
programů.
TV CH +/–ws TV
Volba předvolených TV
kanálů.
TV/SAT es
Receiver
Pro sledování televizních
nebo satelitních
programů.
TV/VIDEO
qk
TV
Volba vstupního signálu:
TV vstup nebo video
vstup.
TV VOL
+/– wd
TV
Nastavení hlasitosti
televizoru.
TV ?/1 eh
TV
Zapnutí nebo vypnutí
televizoru.
50CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 51 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Tlačítko na Ovládání
dálkovém
ovladači
Funkce
VIDEO1 ef Receiver
Pro sledování
videorekordéru (režim
VTR 3).
Pro sledování
videorekordéru (režim
VTR 1).
VIDEO3 3 Receiver
Pro sledování
videorekordéru (režim
VTR 2).
WIDE wa
TV
Volba širokoúhlého
obrazového režimu.
?/1 2
Receiver
Zapnutí nebo vypnutí
receiveru.
2CH wl
Receiver
Volba režimu 2CH
STEREO.
1-9 wl a
0/10 wk
Receiver
Používá se s tlačítkem
SHIFT pro předvolbu
rozhlasové stanice nebo
pro naladění stanice na
předvolbě a s tlačítkem
D.TUNING pro přímé
ladění.
CD přehrávač/
VCD
přehrávač/
DVD
přehrávač/LD
přehrávač/MD
deck/DAT
deck/Tape deck
Volba čísel stop
(skladeb).
0/10 pro volbu stopy
číslo 10.
Ovládání
./>
wk
Videorekordér/ Pro přeskočení stop
CD přehrávač/ (skladeb).
VCD
přehrávač/
DVD
přehrávač/LD
přehrávač/
MD deck/DAT
deck/Tape
deck/Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
m/M
wj
CD přehrávač/ Vyhledávání stop
VCD přehrávač/ (skladeb) v dopředném
DVD
nebo zpětném směru.
přehrávač/
LD přehrávač/
MD deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Videorekordér/ Rychlý posun vpřed nebo
DAT deck/
vzad.
Tape deck
Hwh
Videorekordér/ Spuštění přehrávání.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck/DAT
deck/ Tape
deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
X wg
Videorekordér/
CD přehrávač/
VCD
přehrávač/LD
přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck/DAT
deck/ Tape
deck/
Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
TV/VCR/
Volba čísel kanálů.
Satelitní tuner/
Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
>10/11 wk
CD přehrávač/ Volba stop s vyšším
VCD
číslem než 10.
přehrávač/LD
přehrávač/MD
deck/ Tape
deck
TV/VCR/
Volba čísel kanálů nad
Satelitní tuner/ 10 nebo volba čísla 11.
Blu-ray
diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Funkce
Pauza v přehrávání nebo
záznamu. (Rovněž
spouštění záznamu
s komponentami ve stavu
standby pro záznam.)
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP002
VIDEO2 eg Receiver
Tlačítko
na
dálkovém
ovladači
pokračování
51CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 52 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Tlačítko
na
dálkovém
ovladači
Ovládání
x qg
Videorekordér/ Zastavení přehrávání.
CD přehrávač/
VCD přehrávač/
LD přehrávač/
DVD
přehrávač/MD
deck/DAT
deck/ Tape
deck/
Blu-ray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
O wf
Satelitní tuner/ Návrat do předchozí
VCD přehrávač/ nabídky nebo opuštění
LD přehrávač/ nabídky.
DVD
přehrávač/Bluray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
V/v wf
Receiver
Pro volbu položky
nabídky.
B/b wf
Receiver
Nastavení nebo změna
parametru.
Funkce
Poznámky
• Tlačítka 12, AUX a SOURCE na dálkovém ovladači
nejsou k dispozici pro ovládání receiveru.
• Některé funkce, popisované v této části, nemusejí v
závislosti na modelu fungovat.
• Výše uvedené vysvětlení je zamýšleno výhradně
jako pouhý příklad. Z tohoto důvodu (v závislosti na
komponentu) nemusí být výše uvedená operace
možná, nebo může pracovat odlišně, než je
popisováno.
• Když stisknete tlačítka vstupů (VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, TV/SAT nebo DVD), nemusí se vstupní
režim televizoru přepnout na požadovaný
odpovídající vstupní režim. V takovém případě
stiskněte tlačítko TV/VIDEO pro přepnutí vstupního
režimu televizoru.
V/v/B/b wf Videorekordér/ Pro volbu položky
Satelitní tuner/ nabídky.
DVD
přehrávač/Bluray diskový
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
-/--
qf
Televizor/
Volba režimu zadávání
Satelitní tuner/ kanálů, buď jedna, nebo
Blu-ray diskový dvě číslice.
rekordér/
Rekordér
s pevným
diskem/PSX
Rady
• Předtím, než budete moci používat tlačítka pro
ovládání audio/video zařízení, musíte přiřadit
tlačítkům AUX a MULTI CH komponentu.
Podrobnosti - viz část “Programování dálkového
ovladače” na straně 56.
• Pro aktivaci tlačítek s oranžovým potiskem stiskněte
před stisknutím těchto tlačítek tlačítko ALT.
• Před použitím tlačítek V/v/B/b pro ovládání receiveru
stiskněte tlačítko MAIN MENU. Budete-li chtít
ovládat další komponenty, stiskněte tlačítko TOP
MENU/GUIDE nebo AV MENU po stisknutí tlačítka
vstupu.
52CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 53 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Volba povelového režimu
dálkového ovladače
Nastavte povelový režim dálkového ovladače
pomocí tlačítka RM SET UP a tlačítek
povelového režimu na dálkovém ovladači.
Pomocí vhodného nástroje stiskněte tlačítko RM
SET UP.
Volba povelového režimu
Stiskněte tlačítko AV1 (nebo AV2) během
doby, kdy je přidrženo tlačítko RM SET UP.
Indikátor jednou blikne (u AV2 dvakrát)
a provede se přepnutí povelového režimu.
Dálkový ovladač lze změnou kódu
naprogramovat na ovládání komponentů jiného
výrobce, než je Sony. Jakmile jsou řídicí signály
uloženy do paměti, můžete tyto komponenty
používat jako součást svého systému.
Navíc si můžete dálkový ovladač
naprogramovat pro komponenty značky Sony,
které dálkový ovladač není schopen ovládat.
Vezměte prosím na vědomí, že dálkový ovladač
může ovládat pouze komponenty, které přijímají
infračervené bezdrátové řídicí signály.
1
Indikátor se rozsvítí.
2
Kontrola povelového režimu
dálkového ovladače
Stiskněte tlačítko RM SET UP. Dálkový
ovladač zkontrolujte prostřednictvím indikátoru.
Režim
Indikátor blikne
AV1
jednou
AV2
dvakrát
Stiskněte tlačítko vstupu (včetně TV
?/1) pro komponentu, kterou chcete
ovládat.
Pokud máte např. v úmyslu ovládat CD
přehrávač, stiskněte SA-CD/CD.
3
Stiskem numerických tlačítek zadejte
číselný kód (nebo jeden z kódů, pokud
existuje více než jeden kód)
odpovídající komponentě a výrobci
komponenty, kterou chcete ovládat.
Informace o číselném kódu (kódech)
odpovídajících komponentě a výrobci
komponenty (první číslice a poslední dvě
číslice číselného kódu odpovídají kódu
kategorie a kódu výrobce) najdete
v tabulkách na stranách 57–59 .
Pro nastavení dálkového
ovladače na tovární hodnoty
Stiskněte současně tlačítka ?/1, AV ?/1
a MASTER VOL –.
Indikátor třikrát zabliká a poté zhasne.
Stiskněte tlačítko AV ?/1 a současně
držte stisknuté tlačítko RM SET UP.
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Po ověření číselného kódu indikátor dvakrát
pomalu blikne a dálkový ovladač
automaticky opustí režim programování.
5
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP002
Povelový režim dálkového ovladače lze přepínat
(AV1 and AV2). Pokud je povelový režim
receiveru a dálkového ovladače různý, nelze
receiver pomocí dálkového ovladače ovládat.
Postup změny povelového režimu receiveru viz strana 45.
Programování dálkového
ovladače
Zopakujte kroky 1 až 4 pro nastavení
ovládání dalších komponentů.
pokračování
53CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 54 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Pro zrušení programování
V průběhu kteréhokoli kroku stiskněte tlačítko
RM SET UP. Dálkový ovladač automaticky
ukončí režim programování.
Pro aktivaci vstupu po ukončení
programování
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci
požadovaného vstupu.
Pokud nebylo programování
úspěšné, zkontrolujte
následující:
• Pokud se v kroku 1 nerozsvítí indikátor, jsou
baterie slabé. Vyměňte obě baterie.
• Pokud indikátor během zadávání číselného
kódu čtyřikrát za sebou rychle blikne, nastala
chyba. Začněte znovu od kroku 1.
Poznámky
• Během stisku platného tlačítka indikátor zhasne.
• Pokud stisknete v kroku 2 několik vstupních tlačítek,
bude platné pouze naposledy stisknuté vstupní
tlačítko.
• Pokud v kroku 2 stisknete tlačítko TV ?/1,
přeprogramují se pouze tlačítka TV VOL +/– , TV
CH +/–, TV/VIDEO a WIDE.
• Pokud v kroku 3 stisknete tlačítko vstupu, zvolí se
nový vstup a postup programování se vrátí na začátek
kroku 3.
• U číselných kódů platí pouze první tři zadaná čísla.
Pro smazání paměti dálkového
ovladače
Číselné kódy odpovídající
komponentě a výrobci
komponenty
Použijte číselné kódy v následujících tabulkách
pro ovládání komponentů jiného výrobce, než je
Sony, a také komponentů Sony, které není
dálkový ovladač schopen za normálních
okolností ovládat. Protože se signál dálkového
ovladače, který komponenta akceptuje, liší
v závislosti na modelu a roku výroby
komponenty, může být komponentě přiřazen
více než jeden číselný kód. Pokud se vám
nepodaří ovladač prostřednictvím některého
z těchto kódů naprogramovat, zkuste použít jiné
kódy.
Poznámky
• Číselné kódy jsou založeny na nejnovějších
informacích, dostupných pro jednotlivé značky.
Existuje však možnost, že komponenta nebude na
některé (nebo na všechny) kódy reagovat.
• Všechna tlačítka vstupů na tomto dálkovém ovladači
nemusejí být při použití s konkrétní komponentou
dostupná.
Ovládání CD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
Pokud chcete všechny programy smazat,
obnovte následujícím způsobem tovární
nastavení dálkového ovladače.
PANASONIC
115
Stiskněte současně tlačítka ?/1, AV ?/1
a MASTER VOL –.
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Indikátor třikrát zabliká a poté zhasne.
54CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 55 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Ovládání DAT deck
Ovládání videorekordéru
Výrobce
Kód (kódy)
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
203
SONY
PIONEER
219
701, 702, 703, 704, 705,
706
Pro ovládání MD deck
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT
740
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
GOLDSTAR
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
Výrobce
Kód (kódy)
MAGNAVOX
730, 731, 738
SONY
201, 202
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
DENON
204, 205
NEC
736
KENWOOD
206, 207, 208, 209
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
729, 730, 731
PHILIPS
211, 212
PIONEER
729
PIONEER
213, 214
RCA/PROSCAN
TECHNICS
215, 216
722, 729, 730, 731, 741,
747
YAMAHA
217, 218
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
Pro ovládání LD přehrávače
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Ovládání video CD přehrávače
* Pokud videorekordér AIWA nefunguje ani po zadání
kódu pro výrobce AIWA, zkuste zadat kód pro Sony.
Výrobce
Kód (kódy)
Ovládání DVD přehrávače
SONY
605
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
Ovládání prostřednictvím dálkového ovladače RM-AAP002
Pro ovládání kazetového
magnetofonu
AIWA*
pokračování
55CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB08REM_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 56 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Výrobce
Kód (kódy)
Ovládání rekordéru s pevným
diskem
SONY
501, 502
Výrobce
Kód (kódy)
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
SONY
307, 308, 309
Ovládání televizoru
FISHER
508
GOLDSTAR
503, 511, 512, 515, 534,
544
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
ITT/NOKIA
521, 522
JVC
516
MAGNAVOX
503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
NEC
503, 520, 544
PANASONIC
509, 524
PHILIPS
515, 518
PIONEER
509, 525, 526
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
TELEFUNKEN
523, 537, 547
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
Ovládání blu-ray diskového
rekordéru
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
310, 311, 312
Ovládání PSX
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
313, 314, 315
Ovládání satelitního tuneru nebo
kabelového boxu
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Ovládání tuneru
Výrobce
Kód (kódy)
SONY
002, 003, 004, 005
56CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 57 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Čištění
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Poznámky k bezpečnosti
Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoliv pevný
předmět nebo tekutina, vytáhněte přístroj ze zásuvky
a nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem, než ho opět začnete používat.
Povrch skříňky přístroje, přední panel a ovládací
prvky čistěte jemným hadříkem, mírně navlhčeným ve
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek
nebo rozpouštědla, jako je například líh nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho receiveru, se prosím obracejte na svého
nejbližšího prodejce Sony.
Zdroje napájecího napětí
Doplňující informace
• Před uvedením receiveru do provozu zkontrolujte,
zda provozní napětí odpovídá místnímu síťovému
napětí. Provozní napětí je uvedeno na výrobním
štítku přístroje na zadní straně receiveru.
• Receiver není odpojen od síťového napájecího
napětí, pokud je síťový napájecí kabel připojen do
síťové zásuvky, a to ani tehdy, když receiver
vypnete.
• Pokud nebudete receiver delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze
zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu
držte síťovou zástrčku; nikdy netahejte za samotný
kabel.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikovaném servisním
středisku.
Nárůst vnitřní teploty
To, že se receiver při provozu zahřívá, nepředstavuje
žádnou poruchu. Pokud budete receiver používat delší
dobu při vysoké hlasitosti, skříňka přístroje (horní
a dolní plochy a boční strany) se značně zahřeje.
Abyste se nepopálili, nedotýkejte se skříňky přístroje.
Umístění přístroje
• Umístěte receiver na místo, kde bude zajištěno
dostatečné odvětrávání, aby se předešlo nárůstu
teploty uvnitř přístroje a prodloužila se jeho provozní
životnost.
• Neumisťujte receiver do blízkosti zdrojů tepla, nebo
na místa, kam dopadá přímé sluneční záření, kde se
vyskytuje nadměrná prašnost nebo mechanické
otřesy.
• Neumisťujte žádné předměty na horní plochu
přístroje, aby nedošlo k zablokování větracích
výřezů a k poruchám funkce přístroje.
• Pokud budete receiver umisťovat na speciálně
upravené povrchy (vosk, olej, leštidlo a podobně),
dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke
vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
Poznámky k provozu
Před zapojováním dalších komponent nezapomeňte
receiver vypnout a odpojit ze zásuvky.
57CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 58 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Odstraňování problémů
Pokud při provozu receiveru narazíte na některý
z následujících problémů, pokuste se jej
s pomocí tohoto průvodce vyřešit.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk jen velmi
slabý, bez ohledu na to, která komponenta je
zvolena jako zdroj.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy a komponenty
správně a bezpečně připojeny.
• Zkontrolujte, zda je receiver a všechny komponenty
zapnuty.
• Zkontrolujte, zde jste na receiveru zvolili jako vstup
správnou komponentu.
• Zkontrolujte, zda není MASTER VOLUME –/+
nastaven na “–oodB” (minimální hlasitost).
• Zkontrolujte, zda přepínač SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) není přepnut do polohy "vypnuto" (strana 46).
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
• Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém ovladači
pro zrušení funkce ztlumení zvuku.
Ze specifické komponenty není slyšet žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je komponenta správně připojena
ke vstupním konektorům audio pro tuto komponentu.
• Zkontrolujte, zda kabel (kabely), použité pro
připojení, je (jsou) úplně zasunuty do konektorů jak
na receiveru, tak i na komponentě.
• Zkontrolujte, zde jste na receiveru zvolili jako vstup
správnou komponentu.
Z jedné z předních reprosoustav nevychází
žádný zvuk.
• Připojte do konektoru PHONES sluchátka, abyste
prověřili, zda je v pořádku zvuk ze sluchátek. Pokud
ve sluchátkách slyšíte pouze jeden kanál, může to
znamenat, že komponenta není správně připojena
k receiveru. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
úplně zasunuty do konektorů jak na receiveru, tak
na komponentě. Pokud ve sluchátkách slyšíte oba
kanály, může to znamenat, že přední reprosoustava
není správně připojena k receiveru. Zkontrolujte
připojení přední reprosoustavy, ze které nevychází
žádný zvuk.
Při poslechu analogových dvoukanálových
zdrojů není slyšet žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda přepínač INPUT MODE není
přepnut do polohy “COAX IN” nebo “OPT IN”
(strana 37).
• Zkontrolujte, zda jste nezvolili funkci MULTI CH IN.
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený
nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy a komponenty
správně a bezpečně připojeny.
• Nastavte parametry stranového vyvážení v nabídce
LEVEL.
V reprodukci se vyskytuje nadměrný brum
nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy a komponenty
správně a bezpečně připojeny.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo
motoru a zda jsou vzdáleny alespoň 3 metry od
televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte své audio komponenty do větší vzdálenosti
od televizoru.
• Ujistěte se, zda jste uzemnili konektor U SIGNAL
GROUND (pouze při připojení gramofonu).
• Zástrčky a konektory jsou znečištěné. Otřete je
hadříkem mírně navlhčeným lihem.
Ze zadních prostorových (surround)
reprosoustav nevychází žádný zvuk.
• Některé disky nejsou opatřeny příznakem Dolby
Digital EX, přestože je na jejich obalu uvedeno logo
Dolby Digital EX. V takovém případě zvolte možnost
“SB ON” (strana 40).
Ze střední reprosoustavy/prostorových/
zadních prostorových reprosoustav nevychází
žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
• Zvolte režim CINEMA STUDIO EX (strana 33).
• Nastavte úroveň reprosoustavy (strana 20).
• Ujistěte se, zda jsou parametry velikosti střední/
prostorové (surround) reprosoustavy nastaveny buď
na hodnotu “SMALL”, nebo “LARGE” (strana 17
a 18).
• Ujistěte se, zda je volba zadní prostorové (surround)
reprosoustavy nastavena buď na hodnotu “DUAL”,
nebo “SINGLE” (strana 18).
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer správně a bezpečně
zapojen.
• Ujistěte se, zda je parametr volby subwooferu
nastaven na hodnotu “YES” (strana 17).
• Po nastavení některých zvukových polí nevychází ze
subwooferu žádný zvuk.
Při poslechu digitálních zdrojů není slyšet
žádný zvuk (ze vstupního konektoru COAXIAL
nebo OPTICAL).
• Zkontrolujte, zda přepínač INPUT MODE není
přepnut do polohy “ANALOG” (strana 37).
Zkontrolujte, zda vstupní režim (INPUT MODE)
není nastaven na “COAX IN” pro zdroje ze vstupního
konektoru OPTICAL, nebo zda není přepnut na “OPT
IN” pro zdroje ze vstupního konektoru COAXIAL.
• Zkontrolujte, zda jste nezvolili funkci MULTI CH
IN.
58CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 59 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Není možno docílit prostorový (surround)
efekt.
• Prověřte, zda je zapnuta funkce zvukového pole
(stiskněte tlačítko MOVIE nebo MUSIC).
• Zvuková pole nefungují pro signály, které mají vyšší
vzorkovací frekvenci než 48 kHz.
Není reprodukován vícekanálový zvuk Dolby
Digital nebo DTS.
• Zkontrolujte, zda přehrávaný disk DVD atd. je
zaznamenán ve formátu Dolby Digital nebo DTS.
• Pokud je k digitálním vstupním konektorům na tomto
receiveru připojen DVD přehrávač atd., zkontrolujte
nastavení audio (parametry pro audio výstup) na
připojené komponentě.
Slabý příjem v pásmu FM.
• Pro připojení venkovní FM antény k receiveru (viz
níže) použijte koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů
(není součástí příslušenství). Pokud budete
k receiveru připojovat venkovní anténu, uzemněte ji,
aby byla chráněna před účinky atmosférické
elektřiny. Abyste předešli nebezpečí výbuchu,
nepřipojujte uzemňovací vodič k rozvodu plynu.
Venkovní anténa pro pásmo FM
Receiver
AM
COAXIAL
Uzemňovací
vodič
(není součástí
příslušenství)
ANTENNA
Systém RDS nefunguje.*
• Zkontrolujte, zda máte v pásmu FM naladěnu stanici
RDS.
• Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnější signál.
Nezobrazují se informace RDS, které
požadujete.*
• Zjistěte si podrobnosti o této rozhlasové stanici
a ujistěte se, zda skutečně vysílá vámi požadovanou
službu. Pokud ano, může to znamenat, že je tato
služba dočasně mimo provoz.
Na obrazovce televizoru nebo monitoru není
žádný obraz nebo je zobrazen jen nejasně.
• Zvolte na receiveru správný vstup.
• Přepněte svůj televizor do příslušného vstupního
režimu.
• Přesuňte své audio komponenty do větší vzdálenosti
od televizoru.
• Připojte televizor k receiveru prostřednictvím
stejného propojovacího kabelu, jaký jste použili pro
připojení receiveru a video komponenty (stránky 7
a 10).
Doplňující informace
Není možno nahrávat.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
komponenty.
• Zvolte zdrojovou komponentu voličem INPUT
SELECTOR .
• Ujistěte se, že vstupní režim INPUT MODE je
nastaven na hodnotu “ANALOG” (strana 37)
předtím, než budete nahrávat z digitální komponenty
připojené k analogovým konektorům MD/TAPE.
• Ujistěte se, že vstupní režim INPUT MODE je
nastaven na hodnotu “COAX IN” nebo “OPT IN”
(strana 37) předtím, než budete nahrávat z digitální
komponenty připojené ke konektoru DIGITAL
OPTICAL MD/TAPE OUT .
Není možno naladit žádné rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny antény.
Nasměrujte antény a v případě potřeby připojte
k receiveru venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při ladění
prostřednictvím automatického ladění). Použijte
přímé naladění stanice (strana 24).
• Ujistěte se, zda je správně nastaven krok (interval)
ladění (při ladění stanic v pásmu AM prostřednictvím
přímého ladění).
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice nebo
došlo ke smazání stanic z předvoleb (při ladění
prostřednictvím funkce vyhledávání stanic na
předvolbách). Nalaďte stanice na předvolby
(strana 25).
• Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY, aby se na
displeji na předním panelu zobrazila frekvence
stanice.
Konektor DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
červeně bliká.
• Pokud je možnost “AUTO IN” zvolena jako vstupní
režim INPUT MODE, bliká tento konektor červeně,
pokud na vstupu není žádný digitální audio signál. To
závisí na funkci vstupního režimu INPUT MODE, ale
nepředstavuje to žádnou poruchu funkce.
* Pouze modely s kódem oblasti CEL, CEK.
K uzemnění
pokračování
59CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 60 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Dálkový ovladač
Chybové zprávy
Dálkový ovladač nefunguje.
• Tlačítka 12, AUX a SOURCE na dálkovém ovladači
nejsou k dispozici pro ovládání receiveru.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání
na receiveru.
• Odstraňte případné překážky, které jsou v cestě mezi
dálkovým ovladačem a receiverem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači slabé,
vyměňte všechny baterie v dálkovém ovladači za
nové.
• Zkontrolujte, zda je povelový režim receiveru
a dálkového ovladače stejný. Pokud je povelový
režim receiveru a dálkového ovladače různý, nelze
receiver pomocí dálkového ovladače ovládat. Chceteli přepnout povelový režim receiveru, stiskněte
?/1 pro vypnutí napájení. Pak stiskněte tlačítko ?/
1, přičemž podržte stisknuté tlačítko INPUT
MODE. Každým stiskem ?/1 se povelový režim
přepne mezi “C.MODE.AV2” a “C.MODE.AV1”.
(Výchozí nastavení je “C.MODE.AV2”.) Přepnutí
povelového režimu dálkového ovladače - viz “Volba
povelového režimu dálkového ovladače” na straně 53
• Ujistěte se, zda jste na dálkovém ovladači zvolili
správný vstup.
• Předtím, než budete moci používat tlačítka pro
ovládání audio/video zařízení, musíte přiřadit
tlačítkům AUX a MULTI CH komponentu.
Podrobnosti - viz část “Programování dálkového
ovladače” na straně 53.
• Pro aktivaci tlačítek s oranžovým potiskem stiskněte
před stisknutím těchto tlačítek tlačítko ALT.
• Před použitím tlačítek V/v/B/b pro ovládání
receiveru stiskněte tlačítko MAIN MENU. Pokud
chcete ovládat jiné komponenty, stiskněte po stisku
tlačítka funkce TOP MENU/GUIDE nebo AV
MENU.
Dojde-li k poruše funkce, zobrazí se na displeji
zpráva. Podle této zprávy můžete posoudit
provozní stav receiveru. Viz následující tabulka,
kde je uvedeno možné řešení problému.
DEC. ERR.
Zobrazí se, když je na vstupu signál, který není
receiveru schopen dekódovat (např. DTS-CD),
pokud je položka “DEC. XXXX” v nabídce
CUSTOMIZE nastavena na “DEC. PCM”. Nastavte
hodnotu “DEC. AUTO”.
PROTECT
Výstup z reprosoustav je nepravidelný. Receiver se
za několik sekund automaticky vypne. Zkontrolujte
stav zapojení reprosoustav a opět receiver zapněte.
Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte
nejbližšího prodejce Sony.
Pokud nebudete schopni problém
vyřešit prostřednictvím tohoto
průvodce
Problém může být odstraněn vymazáním paměti
receiveru (strana 16). Mějte však na paměti, že
veškeré parametry uložené v paměti se vrátí na
své tovární výchozí hodnoty a že budete muset
znovu nastavovat všechny parametry receiveru.
Pokud problém přetrvává
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Referenční části pro smazání
paměti receiveru
Pro smazání
Viz
Všechny parametry uložené v paměti
strana 16
Přizpůsobená zvuková pole
strana 39
60CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 61 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Vstupy (analogové)
Technické údaje
PHONO
Citlivost: 2,5 mV
Impedance: 50 kiloohmů
Poměr signál/šum3):
86 dB
(A, 2,5 mV4))
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
Citlivost: 150 mV
Impedance: 50 kiloohmů
Poměr signál/šum3):
96 dB
(A, 150 mV4))
Část zesilovač
Výstupní výkon
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, TW
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo
(8 ohmů 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD) (celkové
harmonické zkreslení)
100 W + 100 W1)
(8 ohmů, při 1 kHz, 0,7 % THD) (celkové harmonické
zkreslení)
110 W + 110 W1)
(8 ohmů, při 1 kHz, 10 % THD) (celkové harmonické
zkreslení)
135 W + 135 W1)
Referenční výstupní výkon 1)
(8 ohmů 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD) (celkové
harmonické zkreslení)
FRONT2):
100 W/kanál
2)
CENTER :
100 W
SURR2):
100 W/kanál
SURR BACK2):
100 W/kanál
(8 ohmů, při 1 kHz, 0,7 % THD) (celkové harmonické
zkreslení)
FRONT2):
110 W/kanál
CENTER2):
110 W
2)
SURR :
110 W/kanál
SURR BACK2):
110 W/kanál
(8 ohmů, při 1 kHz, 10 % THD) (celkové harmonické
zkreslení)
FRONT2):
135 W/kanál
CENTER2):
135 W
SURR2):
135 W/kanál
SURR BACK2):
135 W/kanál
DVD, SA-CD/CD
(Koaxiální)
Citlivost: –
Impedance: 75 ohmů
Poměr signál/šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT,
MD/TAPE, VIDEO 3
(Optický)
Citlivost: –
Impedance: –
Poměr signál/šum:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1, 2
(AUDIO OUT)
Napětí: 150 mV
Impedance: 2,2 kiloohmů
1) Měřeno v následujících podmínkách:
SUB WOOFER
Napětí: 2 V
Impedance: 1 kiloohm
Napájení
CEL,CEK
230 V AC (střídavých),
50 Hz
TW
110 V AC (střídavých),
60 Hz
2) V závislosti na parametrech zvukového pole a na
zdroji nemusí být žádný zvukový výstup.
Vstupy (digitální)
Výstupy (analogové)
Doplňující informace
Kód oblasti
3) ZKRATOVANÝ VSTUP.
4) Měřená síť, vstupní úroveň.
Výstupy (digitální)
MD/TAPE (Optický)
Citlivost:
Ekvalizér
Úrovně zisku
±10 dB, krok 1 dB
Frekvenční rozsah
PHONO
Ekvalizační křivka RIAA
±0,5 dB
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
TV/SAT, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 100 kHz
+0,5/–2 dB (když je
zvoleno ANALOG
DIRECT)
pokračování
61CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 62 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Část tuner FM
Rozsah ladění
Anténa
Obrazová část
87,5 – 108,0 MHz
Drátová anténa pro pásmo
FM
75 ohmů (nesymetrických)
10,7 MHz
Anténní konektory
Mezifrekvence
Citlivost
Mono:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohmů
Stereo:
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohmů
Použitelná citlivost
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmů
Poměr signál/šum
Mono:
76 dB
Stereo:
70 dB
Harmonické zkreslení při 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo:
0,5 %
Separace kanálů
45 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah
30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
Selektivita
60 dB při 400 kHz
Vstupy/Výstupy
Video:
S-video:
1 Vš-š, 75 ohmů
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
C: 0,286 Vš-š, 75 ohmů
KOMPONENTNÍ VIDEO: Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
PB/CB/B-Y: 0,7 Vš-š,
75 ohmů
PR/CR/R-Y: 0,7 Vš-š,
75 ohmů
80 MHz HD průchod (Pass
Through)
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
Kód oblasti
Požadavky na napájení
CEL,CEK
230 V AC (střídavých),
50/60 Hz
TW
110 V AC (střídavých),
50/60 Hz
Část tuner AM
Rozsah ladění
Modely s kódem oblasti CEL, CEK, TW
Se stupnicí ladění 9 kHz: 531 - 1602 kHz
Anténa
Smyčková anténa
Mezifrekvence
450 kHz
Použitelná citlivost
50 dB/m (při 1000 kHz
nebo 999 kHz)
Poměr signál/šum
54 dB (při 50 mV/m)
Harmonické zkreslení
0,5 % (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivita
Při 9 kHz:
35 dB
Příkon (odběr)
Kód oblasti
Příkon (odběr)
CEL,CEK
290 W
TW
520 W
Příkon (odběr) (v režimu standby)
0,3 W
Rozměry (š/v/h) (Přibl.)
397 × 160,5 × 430 mm
včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližná)
13,5 kg
Dodávané příslušenství
Drátová anténa pro pásmo FM (1)
Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
Dálkový ovladač RM-AAP002 (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Síťový napájecí kabel (1)
Pro podrobnosti o kódu oblasti komponenty, kterou
používáte - viz strana 2.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
62CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB09ADD_STRDB798-CEL.fm]
hlavní strana: Pravá-3
(3 sloupec)
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 63 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Přehled umístění ovládacích tlačítek a stránek s odkazy
Jak používat tuto stranu
Tuto stranu používejte pro vyhledávání umístění
tlačítek a dalších částí receiveru, které jsou zmiňovány
v textu tohoto návodu.
Číslo vyobrazení
r
DISPLAY 9 (26, 27, 60)
R
Název tlačítka/části
R
Referenční
Receiver
M-Z
V ABECEDNÍM POŘADÍ
A.F.D. qj (32, 34)
Kryt ws (63)
DIRECT qs (30)
DISPLAY 9 (26, 27, 60)
Displej 7 (28)
INPUT MODE q; (37)
INPUT SELECTOR qf (22, 23,
25, 30, 37, 41, 44, 60)
IR (senzor) 1 (48, 60)
1
2 3 4
wh
wg
wf
5 6
ws
7
wa
w;
8
ql qk qj qh qg
ČÍSLICE A SYMBOLY
2CH qk (30, 34, 39)
–/+ 6 (17, 38, 40, 44)
?/1 (napájení) 2 (16, 17, 24, 39,
60)
9
0
qf
Doplňující informace
MAIN MENU 4 (17, 38, 39, 44)
MASTER VOLUME –/+ qa (16,
20, 22, 58)
MEMORY/ENTER 5 (16, 17,
25, 44)
MENU 3 (17, 38, 39, 44)
MOVIE qh (33, 34, 60)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikátor) 8 (23)
MULTI CH IN qd (23)
MUSIC qg (34, 59)
PHONES (konektor) wg (22, 58)
PRESET TUNING –/+ wa (25)
A-L
PUSH wf (63)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) wh
(15, 46, 58)
SURR BACK DECODING ql
(35)
TUNING –/+w; (23)
VIDEO 3 INPUT (konektory) wd
(6, 7)
qa
qd
qs
wd
Otevření krytu
PUSH
Pro otevření krytu stiskněte PUSH. Pokud sundáte kryt,
chraňte jej před dětmi.
63CZ
název modelu 1[STR-DB798]
[2-598-516-12(1)]
název souboru[D:\DATA\sony_czech\16677_STR-DB798_CZ\DTPdata\Zlom\GB01COV_STRDB798-CELIX.fm]
hlavní strana: Levá
GB01COV_STR-DB798-CEL.book Page 64 Thursday, August 18, 2005 12:28 PM
Rejstřík
A
P
Automatické ladění 23
Pojmenování 44
Přímé ladění 24
C
Časový spínač pro usínání 45
D
Dálkový ovladač 48–56
Dělicí kmitočet reprosoustavy 42
Dodávané příslušenství 62
Dual Mono 41
E
Editace. Viz Záznam
I
Indexování. Viz Pojmenování
K
Kopírování. Viz Záznam
L
Ladění
automatické 23
přímé 24
na stanice předvoleb 25
N
Nabídka CUSTOMIZE 40
Nabídka EQUALIZER 39
Nabídka LEVEL 38, 43
Nabídka SPEAKER SETUP 17, 41
Nastavení
Parametry nabídky CUSTOMIZE 40
Parametry nabídky EQUALIZER 39
Parametry nabídky LEVEL 38, 43
úrovně a vyvážení reprosoustav 20
Parametry nabídky SPEAKER SETUP 17, 41
R
RDS, systém 26
Reprosoustavy
nastavení úrovní a vyvážení reprosoustav 20
připojení 14
impedance 14
umístění 14
S
Smazání paměti receiveru 16
Stanice na předvolbách
jak provést 25
jak naladit 25
T
Testovací signál 20
V
Volba
komponenty 22
zvukového pole 33–34
reproduktorového systému 46
Z
Záznam
na videokazetu 47
na audiokazetu nebo MD 46
Změna
zobrazení 27
Zvuk Digital Cinema Sound 33
Zvukové pole
přizpůsobení 38
předprogramované 33–34
inicializace 39
volba 33–34
O
Označení názvem. Viz Pojmenování
zst16677
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising