Sony | STR-DA3400ES | Sony STR-DA3400ES Návod k obsluze

3-289-137-41(1)
Vícekanálový AV
receiver
Návod k obsluze
STR-DA3400ES
©2008 Sony Corporation
3-289-140-21(1)
STR-DA3400ES
Přehled GUI nabídky
© 2008 Sony Corporation
3CZ
Video1-2
BD
DVD (DVD
přehrávač)
SAT
(Satelitní
přijímač)
TV (Televizor)
MD/Tape (MD
přehrávač/
kazetový
magnetofon)
SA-CD/CD
(Super
Audio
CD/CD
přehrávač)
Phono
(Gramofon)
Multi In
(Vícekanálový
vstup)
HDMI1-4
Seznam funkcí
List Mode (Režim seznamu)
Input Assign (Přiřazení vstupů)*1
Name Input (Pojmenování vstupů)
Network
Client
(Síťový
klient)
iPod
Walkman
Bluetooth
Mobile Phone
(Mobilní
telefon)
Seznam funkcí
DMPORT Control (Ovládání přes DMPORT)*1
List Mode (Režim seznamu)*1
Auto Tuning
(Automatické
ladění)
Direct Tuning
(Přímé ladění)
Preset 1
(Předvolba 1)
Preset 30
(Předvolba 30)
…
Seznam funkcí
Auto Tuning (Automatické ladění)
Direct Tuning (Přímé ladění)
Name Input (Pojmenování vstupů)*1
4CZ Přehled GUI nabídky
Přehled GUI nabídky 5CZ
Sound Field Setup (Nastavení zvukového
pole)
Enhanced Sur Mode (Režim zvýrazněného
prostorového zvuku)
Gain (Bass/Treble) (Zesílení - hloubky/výšky)
EQ (Ekvalizér)
Test Tone (Testovací signál)
D. Range Comp (Komprese dynamického
rozsahu)
Distance Unit (Jednotka vzdálenosti)
Effect Level (Úroveň efektů)*1
Sound Field (Zvukové pole)
Level (Úroveň)
Size (Velikost)*1
Level (Úroveň)
Distance (Vzdálenost)
Crossover Freq (Dělicí frekvence)
[OPTIONS] (Možnosti) EQ Curve (Ekvalizační křivka)*1
[OPTIONS] (Možnosti) Name Input (Pojmenování
vstupu)
Calibration Type (Typ kalibrace)
Auto Calibration (Automatická kalibrace)*2
Position (Pozice)
Speaker Pattern (Uspořádání reprosoustav)
Sur Back Assign (Přiřazení zadních
prostorových reprosoustav)
Manual Setup (Manuální nastavení)
Impedance (Impedance)
Enhanced Setup (Podrobnější nastavení)
Quick Setup (Rychlé nastavení)
Surround
(Prostorový zvuk)
Speaker (Reprosoustavy)
Auto Calibration
(Automatická
kalibrace)
Audio (Zvuk)
A/V Sync (Synchronizace A/V)
Dual Mono (Duální mono)
Decode Priority (Priorita dekódování)
Video (Obraz)
Resolution (Rozlišení)
HDMI (HDMI)
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
Audio Out (Audio výstup)
Subwoofer Level (Úroveň subwooferu)
System (Systém)
Screen Saver (Spořič obrazovky)
Language (Jazyk)
*1 Položky nabídky zobrazené na obrazovce televizoru se liší v závislosti na aktuálním
nastavení nebo stavu vybrané ikony.
*2 Pro možnost Position 1 (Pozice 1)
SLEEP
DISPLAY
M/m/
</,
6CZ Přehled GUI nabídky
GUI MODE
GUI MODE (Režim GUI)
OPTIONS (Možnosti)
MENU (Nabídka)
Zobrazení nabídky GUI na obrazovce televizoru
GUI MODE
(Režim GUI)
MENU
(Nabídka)
/,
M/m
/,
M / m,
M/m
Pro použití seznamu funkcí
OPTIONS
(Možnosti)
M / m,
/,
Přehled GUI nabídky 7CZ
8CZ
3-289-139-31(1)
STR-DA3400ES
Průvodce rychlým nastavením
© 2008 Sony Corporation
9CZ
Tento průvodce rychlým nastavením popisuje, jak připojit Super Audio CD přehrávač, DVD
přehrávač, Blu-ray přehrávač, satelitní přijímač nebo set-top box, televizor, reprosoustavy
a subwoofer tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Podrobné
informace naleznete v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
1: Instalace reprosoustav
Níže uvedená vyobrazení zobrazují příklad konfigurace 7.1kanálového systému reprosoustav
(sedm reprosoustav a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze dodávaný s receiverem.
Reprosoustavy jsou na obrázcích v tomto průvodci označeny jako A až H.
A Přední reprosoustava (levá)
E Prostorová reprosoustava (pravá)
B Přední reprosoustava (pravá)
F Zadní prostorová reprosoustava (levá)
C Středová reprosoustava
G Zadní prostorová reprosoustava (pravá)
D Prostorová reprosoustava (levá)
H Subwoofer
10CZ Průvodce rychlým nastavením
2: Připojení reprosoustav
Připojení reprosoustav proveďte podle jejich počtu a druhu.
Kabely reprosoustav
• Použijte kabely reprosoustav, které jsou vhodné pro danou šířku místnosti.
• Při připojování kabelu ke kladné (+) nebo záporné (–) svorce se orientujte podle barvy nebo
označení kabelu reprosoustavy. Tak si můžete být vždy jistí, že bude kabel připojen správně,
tedy bez záměny polarity.
Svorky reprosoustav
• Svorky 3 propojte se svorkami 3 na receiveru a svorky # propojte se svorkami # na
receiveru.
• Podrobné informace o připojení kabelů reprosoustav najdete na výše uvedeném obrázku
nebo v návodu k obsluze receiveru.
• Otočte zajišťovacím knoflíkem tak, aby byl kabel reprosoustavy pevně připojen.
Poznámky k tlačítku SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (Reprosoustavy - vypnuto/A/B/
A+B)
Můžete vybrat systém předních reprosoustav. Viz část „8: Nastavení reprosoustav“ v návodu
k obsluze dodaném s receiverem.
Kabel reprosoustavy (není
součástí příslušenství)
Kabel reprosoustavy (není součástí příslušenství)
Průvodce rychlým nastavením 11CZ
Kabel reprosoustavy (není
součástí příslušenství)
Kabel reprosoustavy (není
součástí příslušenství)
Kabel reprosoustavy (není součástí příslušenství)
10 mm
12CZ Průvodce rychlým nastavením
3: Připojení jiných zařízení
Tento příklad ilustruje, jak připojit vaše zařízení k tomuto receiveru Podrobné informace
o připojení zařízení a dalších možnostech připojení najdete v kroku 4 v části „Začínáme“
v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
Tento receiver je vybaven funkcí pro konverzi video signálů. Viz část „4b: Připojení video
zařízení“ v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
Super Audio CD přehrávač
Super Audio CD přehrávač
A
B
A Monofonní audio kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
Průvodce rychlým nastavením 13CZ
Video zařízení
Televizor
A
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
B
C
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
A Satelitní přijímač nebo set-top box
B Blu-ray přehrávač
C DVD přehrávač
4: Jako poslední připojte všechny napájecí kabely
Připojte dodávaný síťový napájecí kabel do konektoru AC IN (Síťový vstup) na receiveru
a pak připojte napájecí síťový kabel do síťové zásuvky. Viz část „Připojení síťového
napájecího kabelu“ v návodu k obsluze dodaném s receiverem.
14CZ Průvodce rychlým nastavením
Automatická kalibrace vhodného nastavení reprosoustav
(Auto Calibration)
Pomocí funkce automatické kalibrace můžete nastavit reprosoustavy tak, abyste dosáhli
požadovaného zvuku ze všech připojených soustav.
Před provedením automatické kalibrace
AUTO CAL MIC (Mikrofon
pro automatickou kalibraci)
• Během kalibrace je zvuk vycházející z reprosoustav velmi hlasitý. Hlasitost zvuku nelze
nastavit. Dbejte na tuto skutečnost, zejména pokud se ve vaší blízkosti nachází děti nebo
sousedé.
• Měření provádějte v tichém prostředí, aby nedošlo ke zkreslení a aby byl výsledek měření
přesnější.
• Pokud jsou v cestě mezi kalibračním mikrofonem a reprosoustavami jakékoliv překážky,
nelze kalibraci správně provést. Aby nedošlo při měření k chybě, odstraňte z oblasti měření
všechny překážky.
1 Nainstalujte a připojte reprosoustavy a televizor.
Podrobné informace najdete na předcházejících stranách.
2 Připojte dodávaný kalibrační mikrofon do konektoru AUTO
CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci).
Konektor AUTO CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci) je určen pouze pro
dodaný měřicí mikrofon. Do tohoto konektoru nepřipojujte žádné jiné mikrofony. Jinak
by mohlo dojít k poškození receiveru a mikrofonu.
3 Nainstalujte optimalizační mikrofon.
Umístěte kalibrační mikrofon do vašeho poslechového místa. Použijte židli nebo stojan,
aby zůstal kalibrační mikrofon ve výšce vašich uší.
Průvodce rychlým nastavením 15CZ
Nastavení aktivního subwooferu
• Pokud je připojen subwoofer, předem jej zapněte a zvyšte hlasitost. Otočte ovladač
MASTER VOLUME (Celková hlasitost) do polohy těsně před prostředním bodem.
• Pokud je připojen subwoofer s funkcí dělicí frekvence, nastavte tuto hodnotu na maximum.
• Pokud je připojen subwoofer s funkcí automatického přepnutí do pohotovostního režimu,
vypněte tuto funkci.
Provedení automatické kalibrace
Automatická kalibrace vám umožňuje změřit následující: připojení reprosoustav, polaritu
reprosoustav, vzdálenost reprosoustav, velikost reprosoustav, úroveň reprosoustav
a frekvenční charakteristiky.
3
4
5-10,
14-18
MENU
(Nabídka)
5
M/m,
16CZ Průvodce rychlým nastavením
/,
6
M/m,
/,
8
M/m,
10
Průvodce rychlým nastavením 17CZ
13
15
</,,
16
M/m,
18CZ Průvodce rychlým nastavením
18
1 Připojte k receiveru televizor.
Viz část „3: Připojení televizoru“ v návodu k obsluze.
2 Zapněte televizor.
3 Stisknutím tlačítka ?/1 zapněte receiver.
Přepněte vstup na televizoru tak, aby se zobrazila nabídka.
4 Opakovaným stiskem tlačítka GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na obrazovce
televizoru se zobrazí nabídka GUI.
Pokud se nabídka GUI na obrazovce televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko MENU.
5 Opakovaným stiskem tlačítka M/m vyberte položku „Settings“
(Nastavení) a stiskněte tlačítko
nebo ,.
Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam nabídky Settings (Nastavení).
6 Opakovaným stiskem tlačítka M/m vyberte položku „Auto
Calibration“ (Automatická kalibrace) a pak stiskněte tlačítko
nebo ,.
7 Opakovaným stiskem tlačítka M/m vyberte položku „Quick
Setup“ (Rychlé nastavení) a pak stiskněte tlačítko .
8 Opakovaným stiskem tlačítka M/m a tlačítka
zrušte
zaškrtnutí položek, které nechcete měřit.
• Speaker Distance (Vzdálenost reprosoustav)
• Speaker Level (Úroveň reprosoustav)
• Frequency Characteristic (Frekvenční charakteristika)
9 Stiskněte tlačítko ,.
10 Stiskem tlačítka vyberte „Start“ (Spustit).
11 Měření se spustí za 5 sekund.
Průvodce rychlým nastavením 19CZ
12 Měření se spustí.
Během procesu měření, který trvá asi 30 sekund, se používá testovací signál. Počkejte,
dokud není proces měření dokončen.
13 Měření je dokončeno.
Po dokončení měření zazní zvukový signál a výsledky měření se zobrazí na obrazovce
televizoru.
14 Stiskem tlačítka vyberte „Next“ (Další)
15 Opakovaným stiskem tlačítka </, vyberte „Yes“ (Ano) a pak
stiskněte tlačítko
.
16 Opakovaným stiskem tlačítka M/m vyberte typ automatické
kalibrace a pak stiskněte tlačítko
.
Parametr
Vysvětlení
Full Flat (Zcela lineární)
Nastavení lineárního měření frekvence u každé reprosoustavy.
Engineer (Podle standardu
Sony)
Nastavení frekvence tak, aby odpovídala standardu Sony pro
poslechové místnosti.
Front Reference (Podle
předních reprosoustav)
Nastavení charakteristik všech reprosoustav tak, aby odpovídaly
charakteristikám předních reprosoustav.
Off (Vypnuto)
Vypnutí ekvalizéru automatické kalibrace.
17 tiskněte tlačítko ,.
Zobrazí se obrazovka pro ukončení nastavování.
18 Stiskněte tlačítko
pro ukončení.
Pokud se zobrazí chybový kód
Podrobné informace o varovných zprávách a chybových kódech najdete v části „Seznam
zpráv zobrazovaných po provedení automatické kalibrace“ v kroku „9: Automatická kalibrace
vhodného nastavení reprosoustav (Auto Calibration)“ v návodu k obsluze.
Tip
Velikost reprosoustav („LARGE“ (Velké)/„SMALL“ (Malé)) se určuje podle charakteristiky
hlubokých tónů. Výsledky měření se mohou lišit podle umístění kalibračního mikrofonu
a reprosoustav, a tvaru místnosti. Doporučujeme řídit se výsledky měření. Tato nastavení však
můžete změnit v nabídce „Speaker settings“ (Nastavení reprosoustav). Nejdříve výsledky
měření uložte a potom zkuste změnit požadované nastavení.
Nastavení ostatních zařízení
Jednotlivá zařízení byste měli nastavit tak, aby po spuštění přehrávání na připojeném zařízení
vystupoval z reprosoustav správný zvukový signál. V následujícím příkladě jsou popisována
zařízení značky Sony. Postupujte podle návodů k obsluze dodávaných s příslušnými
zařízeními.
20CZ Průvodce rychlým nastavením
Sony Super Audio CD přehrávač
Vyberte vhodnou oblast přehrávání (vícekanálový nebo dvoukanálový zvuk). Při
výběru dvoukanálové oblasti přehrávání může zvuk vycházet pouze z levé/pravé přední
reprosoustavy.
Po provedení nastavení
Receiver je nyní připraven k používání. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze
dodaném s receiverem.
Průvodce rychlým nastavením 21CZ
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti.
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte ventilační otvory na přístroji
novinami, ubrusy na stůl, závěsy, záclonami
a podobně. Nikdy na přístroj nestavte zdroje
otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru,
jako například do knihovničky, vestavěné skříně
a na podobná místa.
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající
nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby
naplněné tekutinou, jako například vázy.
Jelikož zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení
přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné síťové zásuvky. V případě
jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu přístroje
ihned odpojte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
Nevystavujte baterie nebo přístroj s vloženými
bateriemi nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni a podobně.
22CZ
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace vyřazených
elektrických a elektronických
zařízení (platí v zemích
Evropské unie a v dalších
evropských zemích se
systémy sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho je
třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, které provádí recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Zajištěním správné
likvidace výrobku předejdete možným negativním
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
se jinak projevily v důsledku nesprávné likvidace
výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace starých baterií
(platí v Evropské unii a
v ostatních evropských
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s dodávanou baterií nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí
a lidské zdraví, které by se jinak projevily
v důsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo zachování integrity dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, musí takovou baterii vyměnit
pouze kvalifikovaný servisní technik.
Pro zajištění správné likvidace baterie odneste
výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii
na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací
starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka - pro zákazníky v zemích
uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
oblast elektromagnetické kompatibility (EMC)
a bezpečnosti výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se
prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve
zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.
O tomto návodu k obsluze
• Pokyny uvedené v tomto návodu platí pro model
STR-DA3400ES. Ověřte si číslo vašeho modelu
(viz pravý dolní roh předního panelu).
• V tomto návodu je pro ilustraci použit model
s kódem oblasti CEL, pokud není výslovně
uvedeno jinak. Jakékoli případné odlišnosti
v ovládání jsou v textu jasně vyznačeny například slovy „Pouze pro modely s kódem
oblasti CEK“.
• Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky
na dodávaném dálkovém ovladači. Používat
můžete také ovládací prvky na receiveru, pokud
mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací
prvky na dálkovém ovladači.
• Názvy „Neural-THX“ a „NEURAL-THX“
uváděné v tomto návodu k obsluze a zobrazované
v okně displeje a na obrazovce nabídky GUI
znamenají Neural-THX Surround.
Tento receiver obsahuje technologie Dolby* Digital,
Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX a symbol
dvojitého písmene „D“ jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle následujících patentů
USA#: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978
762; 6 226 616; 6 487 535 a dalších amerických
a celosvětově vydaných nebo projednávaných
patentů. DTS je registrovaná obchodní značka
a loga DTS, Symbol, DTS-HD a DTS-HD
Master Audio jsou obchodní značky společnosti
DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
Tento receiver používá technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing
LLC.
pokračování
23CZ
Tento výrobek je vyroben v licenci společností
Neural Audio Corporation a THX Ltd. Společnost
Sony Corporation tímto přiděluje uživateli
nevýhradní, nepřenosné a omezené právo na
používání tohoto výrobku a ostatních technologií
nebo obchodních značek ve vlastnictví společností
Neural Audio Corporation a THX Ltd. podle
amerických a zahraničních patentů nebo
projednávaných patentů. „Neural Surround“,
„Neural Audio“, „Neural“ a „NRL“ jsou obchodní
značky a loga společnosti Neural Audio
Corporation, THX je obchodní značka společnosti
THX Ltd. Tyto obchodní značky mohou být
v některých jurisdikcích zaregistrovány. Všechna
práva vyhrazena.
Typ písma (Shin Go R) instalovaný v receiveru je
poskytován společností MORISAWA &
COMPANY LTD.
Tyto názvy jsou obchodní značky společnosti
MORISAWA & COMPANY LTD. a autorská práva
k typu písma náleží také společnosti MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a dalších zemích.
Veškeré ostatní obchodní značky a registrované
obchodní značky jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou
uváděny symboly ™ a ®.
Slovní značka a loga Bluetooth jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití
takových značek společností Sony Corporation
podléhá licenci.
Ostatní obchodní značky a názvy jsou majetkem
jejich příslušných vlastníků.
„M-crew Server“ je obchodní značka společnosti
Sony Corporation.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ a logo „x.v.Color
(x.v.Colour)“ jsou obchodní značky společnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je obchodní značka společnosti Sony
Corporation.
24CZ
Obsah
Začínáme
Popis a umístění jednotlivých částí ............ 27
1: Instalace reprosoustav ............................ 36
2: Připojení reprosoustav ........................... 38
3: Připojení televizoru ................................ 40
4a: Připojení audio zařízení ........................ 41
4b: Připojení video zařízení ....................... 46
5: Připojení antén ....................................... 57
6: Příprava receiveru a dálkového
ovladače ................................................ 58
7: Ovládání receiveru pomocí GUI (Graphical
User Interface) ...................................... 60
8: Nastavení reprosoustav .......................... 63
9: Automatická kalibrace vhodného nastavení
reprosoustav (Auto Calibration) ........... 65
Přehrávání
Výběr zařízení ............................................ 72
Poslech disku Super Audio CD/CD ........... 74
Přehrávání disku DVD/Blu-ray Disc ......... 75
Hraní videoher ............................................ 76
Přehrávání videokazety .............................. 77
Ovládání zesilovače
Nastavení zvuku (nabídka Audio settings) .. 78
Nastavení obrazu (nabídka Video settings) .. 79
Nastavení HDMI
(nabídka HDMI settings) ...................... 79
Nastavení systému (nabídka System
settings) ................................................. 80
Poslech prostorového zvuku
Využití předem naprogramovaného
zvukového pole ..................................... 81
Reset zvukových polí na počáteční
nastavení ............................................... 86
Poslech prostorových efektů při nízké
hlasitosti (NIGHT MODE) ................... 87
Rozšířené možnosti
nastavení reprosoustav
Manuální nastavení reprosoustav ...............87
Nastavení ekvalizéru ..................................93
Ovládání radiopřijímače
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM/
AM ........................................................94
Používání systému RDS (Radio Data
System) ..................................................97
Ovládání přes HDMI
Používání funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) pro synchronizaci
„BRAVIA“ .............................................99
Příprava pro použití funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) ........................101
Přehrávání disku DVD (One-Touch
Play) ....................................................102
Poslech zvuku televizoru z reprosoustav
připojených k receiveru (System Audio
Control) ...............................................103
Vypnutí receiveru i televizoru (System Power
Off) ......................................................103
Další funkce
Konverze vstupních analogových video
signálů .................................................104
Přehrávání zvuku/obrazu ze zařízení
připojených k portu DIGITAL MEDIA
PORT ...................................................104
Pojmenování vstupů .................................108
Přepínání mezi digitálním a analogovým
zvukem (INPUT MODE) ....................109
Přehrávání zvuku/obrazu z jiných vstupů 110
Změna zobrazení na displeji ..................... 112
Používání časovače vypnutí ..................... 116
Záznam prostřednictvím receiveru ........... 116
pokračování
25CZ
Používání zapojení bi-amp (dvojitý
zesilovač) .............................................118
Ovládání bez připojení k televizoru .........119
Používání dálkového
ovladače
Ovládání jednotlivých zařízení pomocí
dálkového ovladače .............................127
Programování dálkového ovladače ...........129
Automatické provádění několika příkazů za
sebou (Macro Play) ..............................133
Nastavení kódů dálkového ovladače, které
nejsou uloženy v ovladači ...................135
Smazání veškerého obsahu paměti dálkového
ovladače ...............................................136
Doplňující informace
Slovníček pojmů .......................................137
Bezpečnostní upozornění ..........................140
Odstraňování problémů ............................141
Technické údaje ........................................147
Rejstřík .....................................................149
26CZ
Začínáme
Začínáme
Popis a umístění jednotlivých částí
Přední panel
Odstranění krytu
Stiskněte tlačítko PUSH.
Po sejmutí krytu jej uložte mimo dosah dětí.
Stav tlačítka POWER (Napájení)
Vypnuto
Receiver je vypnutý (indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/
Pohotovostní režim) nesvítí) (počáteční nastavení).
Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí receiveru. Receiver
nelze zapnout pomocí dálkového ovladače.
Zapnuto/Pohotovostní režim
Stiskněte tlačítko ?/1 na dálkovém ovladači pro:
- zapnutí receiveru (indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/Pohotovostní
režim) se rozsvítí zeleně),
- nastavení receiveru do pohotovostního režimu (indikátor ON/STANDBY
(Zapnuto/Pohotovostní režim) se rozsvítí červeně).
Po stisknutí tlačítka POWER na receiveru se receiver vypne.
pokračování
27CZ
Název
A POWER
Indikátor ON/
STANDBY
(Zapnuto/
Pohotovostní
režim)
B TONE MODE
TONE +/–
Funkce
Název
Funkce
Stiskněte pro zapnutí
nebo vypnutí
receiveru.
G Indikátor
Digital Cinema
Sound (Zvuk
digitálního
kina)
Rozsvítí se, když je
vybráno zvukové pole
se značkou DCS
(strana 85).
H DISPLAY
Stiskněte opakovaně
pro volbu informací,
které se mají
zobrazovat v okně
displeje.
I INPUT MODE
Stiskněte pro výběr
vstupního režimu,
pokud jsou stejná
zařízení připojena
k digitálním
i analogovým
konektorům
(strana 109).
J MASTER
VOLUME
Otáčejte pro nastavení
úrovně hlasitosti všech
reprosoustav současně.
K INPUT
SELECTOR
Otáčejte pro výběr
vstupního zdroje pro
přehrávání.
Zobrazuje stav
receiveru.
Nastavení hloubek
a výšek pro přední,
středové a prostorové/
zadní prostorové
kanály. Opakovaným
stiskem tlačítka TONE
MODE vyberte
požadovanou položku
a otáčením ovladače
TONE +/– nastavte
požadovanou úroveň
(strana 122).
C TUNING MODE Stiskněte pro ovládání
radiopřijímače (FM/
TUNING +/–
AM) (strana 126-127).
MEMORY/
ENTER
D Senzor
dálkového
ovládání
Pro příjem signálů
z dálkového ovladače.
E Okno displeje
Zobrazuje aktuální stav
vybraného zařízení
nebo seznam položek,
které je možno vybrat
(strana 113).
F Indikátor
MULTI
CHANNEL
DECODING
(Dekódování
vícekanálového signálu)
Rozsvítí se, když jsou
dekódovány
vícekanálové audio
signály.
28CZ
L 2CH/A.DIRECT Stiskněte pro výběr
zvukového pole
(strana 126) nebo pro
přepnutí zvuku
vybraného vstupu na
analogový signál bez
provádění jakýchkoliv
úprav (strana 126).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
M DIMMER (Jas
displeje)
Stiskněte pro výběr
zvukového pole
(strana 126).
Opakovaným stiskem
nastavte jas okna
displeje.
Funkce
Pro připojení
dodávaného
kalibračního
mikrofonu pro
provedení funkce
Digital Cinema Auto
Calibration
(Automatická
kalibrace digitálního
kina) (strana 66).
O Konektory
VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV
IN (Vstup
VIDEO 2/
Vstup AV pro
přenosná
zařízení)
Pro připojení
přenosného audio/
video zařízení, jako je
např. videokamera
nebo videohra.
Začínáme
Název
N Konektor AUTO
CAL MIC
(Mikrofon pro
automatickou
kalibraci)
P SPEAKERS
Nastavení režimu
(OFF/A/B/A+B) předních reprosoustav
- OFF (Vypnuto), A, B,
A+B (strana 64).
Q Konektor
PHONES
(Sluchátka)
Pro připojení
sluchátek.
29CZ
Zadní panel
A Část DIGITAL VSTUPY/VÝSTUPY
B Část ANTENNA
Pro připojení DVD
přehrávače, Super
Audio CD
přehrávače apod.
Konektor
Konektory
COAXIAL
COAXIAL IN poskytuje lepší
(Koaxiální
kvalitu zvuku (strana
vstup)
40, 42, 50, 51).
Konektory
OPTICAL IN/
OUT (Optický
vstup/výstup)
Konektory
HDMI IN/OUT
(Vstup/Výstup
HDMI)*
30CZ
Pro připojení DVD
přehrávače, Blu-ray
disc přehrávače nebo
satelitního přijímače
apod. Obraz
vystupuje do
televizoru nebo
projektoru, zatímco
zvuk může
vystupovat
z televizoru anebo
reprosoustav
připojených
k tomuto receiveru
(strana 40, 47).
Konektor FM
ANTENNA
(FM anténa)
Pro připojení
dodávané drátové
antény pro pásmo
FM (strana 57).
Konektor AM
ANTENNA
(AM anténa)
Pro připojení
dodávané rámové
antény pro pásmo
AM (strana 57).
C Část AUDIO VSTUPY/VÝSTUPY
Bílá (L - levý
kanál)
Červená
(R - pravý
kanál)
Konektory
AUDIO IN/
OUT (Audio
vstup/výstup)
Pro připojení
kazetového
magnetofonu, MD
přehrávače apod.
(strana 40, 42, 45).
Konektory
MULTI
CHANNEL
INPUT
(Vícekanálový vstup)
Pro připojení Super
Audio CD
přehrávače nebo
DVD přehrávače
s analogovým
audio konektorem
pro 7.1kanálový
nebo 5.1kanálový
zvuk (strana 44).
Konektory
PRE OUT
(Výstup
předzesilovače)
Pro připojení
externího
výkonového
zesilovače
(strana 38).
D Část SPEAKERS (Reprosoustavy)
E Část COMPONENT VIDEO VSTUPY/
VÝSTUPY
Zelený (Y) Konektory Y, Pro připojení DVD
PB/CB, PR/CR přehrávače,
Modrý
IN/OUT*
televizoru,
(PB/CB)
satelitního
Červený
přijímače apod.
(PR/CR)
(strana 40, 50, 51,
52).
F Část VIDEO/AUDIO VSTUPY/
VÝSTUPY
Žlutý
Bílý (L levý kanál)
Červený
(R - pravý
kanál)
Konektory
VIDEO IN/
OUT (Video
vstup/výstup)*
Konektory
AUDIO IN/
OUT (Audio
vstup/výstup)
Pro připojení
videorekordéru
nebo DVD
přehrávače apod.
(strana 40, 50, 51,
52, 53).
Dálkový ovladač
Dodávaný dálkový ovladač RM-AAL018
můžete používat pro ovládání receiveru
a audio/video zařízení Sony, k jejichž ovládání
je dálkový ovladač nastaven (strana 129).
RM-AAL018
THEATRE
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
7
8
9
PHONO
MULTI
IN
TUNER
-/-- 0/10
TV INPUT
SA-CD/
CD
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
G DMPORT
Pro připojení
adaptéru Sony
DIGITAL MEDIA
PORT (strana 42).
* Po připojení konektoru MONITOR OUT (Výstup
na obrazovku) nebo HDMI OUT (Výstup HDMI)
k televizoru můžete sledovat obraz z vybraného
vstupu (strana 40). Tento receiver je možné
ovládat prostřednictvím rozhraní GUI (Graphical
User Interface) (strana 60).
HOME
TUNING
TUNING
DISC SKIP
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
MACRO 1 MACRO 2
pokračování
31CZ
Začínáme
Pro připojení
reprosoustav
(strana 38).
Název
Funkce
A AV ?/1
(Zapnutí/
Pohotovostní
režim)
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí audio/video zařízení,
k jejichž ovládání je dálkový
ovladač přiřazen (strana 129).
Pro zapnutí nebo vypnutí
televizoru stiskněte tlačítko TV
(Y) a pak stiskněte tlačítko AV
?/1.
Stisknete-li současně tlačítko
?/1 (B), vypne se receiver
i ostatní zařízení Sony
(SYSTEM STANDBY).
Poznámka
Funkce přepínače AV ?/1 se
mění automaticky při každém
stisknutí tlačítka pro výběr
vstupu (D).
B ?/1 (Zapnutí/
Pohotovostní
režim)
Stiskněte pro zapnutí receiveru
nebo jeho vypnutí do
pohotovostního režimu.
Pro vypnutí všech zařízení
Sony stiskněte současně tlačítka
?/1 a AV ?/1 (A) (SYSTEM
STANDBY).
Pro úsporu energie
v pohotovostním režimu
nastavte položku „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI)
(strana 79) na „OFF“
(Vypnuto).
C AMP
Stiskněte pro rozsvícení
tlačítka, které umožní ovládání
receiveru (strana 119).
D Tlačítka pro
výběr
vstupů
(TVb))
Stisknutím některého z tlačítek
pro výběr vstupu vyberte
zařízení, které chcete používat.
Po stisknutí kteréhokoliv
tlačítka pro výběr vstupu se
receiver zapne. Tlačítka jsou od
výrobce nastavena na ovládání
zařízení Sony (strana 73).
Dálkový ovladač lze změnou
kódu naprogramovat na
ovládání zařízení jiného
výrobce než Sony, a to
postupem uvedeným v části
„Programování dálkového
ovladače“ (strana 129).
32CZ
Název
Funkce
Numerická
tlačítka
(číslo 5b))
Stiskněte tlačítko SHIFT (X),
pak stiskněte numerická tlačítka
pro:
– uložení stanice na předvolbu/
naladění stanice uložené na
předvolbě,
– výběr čísel stop DVD
přehrávače, MD přehrávače
apod. Pro výběr čísla stopy 10
stiskněte tlačítko 0/10,
– výběr čísel kanálů
videorekordéru, satelitního
přijímače apod.
Pro výběr televizních kanálů
stiskněte tlačítko TV (Y) a pak
numerická tlačítka.
TV INPUT
(Televizní
vstup)
Stiskněte tlačítko TV (Y)
a pak stiskněte tlačítko TV
INPUT pro výběr vstupního
signálu (TV vstup nebo video
vstup).
WIDE
(Širokoúhlý
formát)
Stiskněte tlačítko TV (Y)
a pak stiskněte opakovaně
tlačítko WIDE pro výběr
režimu širokoúhlého obrazu.
D.TUNING
(Přímé
ladění)
Stiskněte tlačítko SHIFT (X)
a pak stiskněte tlačítko
D.TUNING pro aktivaci režimu
přímého ladění (strana 126).
-/--
Stiskněte tlačítko SHIFT (X),
pak stiskněte tlačítko -/-- pro
výběr režimu zadávání kanálů
(jednociferných nebo
dvouciferných) pro
videorekordér, satelitní
přijímač apod.
Pro výběr režimu zadávání
kanálů při ovládání televizoru
stiskněte tlačítko TV (Y) a pak
stiskněte tlačítko -/--.
ENT/MEM
(Potvrzení/
Paměť)
Stiskněte tlačítko SHIFT (X)
a pak stiskněte tlačítko ENT/
MEM pro:
– zadání hodnoty po výběru
kanálu, disku nebo stopy
pomocí numerických tlačítek,
– uložení stanice do paměti
v režimu radiopřijímače.
Pro potvrzení hodnoty při
ovládání televizoru Sony
stiskněte tlačítko stiskněte
tlačítko TV (Y) a pak stiskněte
tlačítko ENT/MEM.
Název
E A.F.D.
MOVIE
(Film)
Funkce
Název
Funkce
Stiskněte tlačítko SHIFT (X)
a pak stiskněte tlačítko CLEAR
pro:
– smazání chyby způsobené
stiskem nesprávného
numerického tlačítka,
– obnovení nepřetržitého
přehrávání apod. při
přehrávání ze satelitního
přijímače, DVD přehrávače
apod.
K MENU
Pro zobrazení nabídky pro
ovládání receiveru stiskněte
tlačítko AMP (C) a pak
stiskněte tlačítko MENU.
Pro zobrazení nabídky pro
ovládání audio/video zařízení
stiskněte tlačítko MENU.
G SLEEP
H GUI MODE
I
V/v/B/b
Pro zobrazení nabídky
televizoru stiskněte tlačítko TV
(Y) a pak stiskněte tlačítko
HOME. Pak stiskněte tlačítka
V/v/B/b a
, proveďte
v nabídce požadované operace.
L m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Stiskněte pro ovládání DVD
přehrávače, Blu-ray disc
přehrávače, zařízení
připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT apod.
Stiskněte pro výběr zvukového
pole (strana 126).
MUSIC
F NIGHT
MODE
HOME (Na
začátek)
Stiskněte pro aktivaci funkce
NIGHT MODE (Noční
poslech) (strana 87).
Stiskněte pro aktivaci funkce
časovače vypnutí a nastavení
doby, po jejímž uplynutí se
receiver automaticky vypne
(strana 116).
Stiskněte pro zobrazení nabídky
na obrazovce televizoru pro
ovládání receiveru.
Stiskněte tlačítko V/v/B/b pro
volbu položek nabídky. Potom
stiskněte tlačítko
pro
potvrzení výběru.
J OPTIONS
Stiskněte pro zobrazení a výběr
položek z volitelných nabídek
receiveru, DVD přehrávače,
Blu-ray disc přehrávače apod.
TOOLS
Pro zobrazení možností při
ovládání televizoru Sony
stiskněte tlačítko TV (Y) a pak
stiskněte tlačítko TOOLS.
B·/·b
Stiskněte pro výběr alba.
TUNING +/– Stiskněte pro výběr stanice
(strana 126).
M PRESET
+ b)/–
Stiskněte pro uložení
rozhlasových stanic v pásmu
FM/AM na předvolby nebo pro
výběr stanic uložených na
předvolbách.
TV CH + b)/– Stiskněte tlačítko TV (Y)
a pak stiskněte tlačítko
TV CH +/– pro ovládání
televizoru, satelitního tuneru,
videorekordéru apod.
N F1/F2
Stiskněte pro výběr zařízení,
které chcete ovládat.
• Kombinovaný přehrávač
HDD/DISC
F1: HDD
F2: DVD, Blu-ray disc
• Kombinovaný přehrávač
DVD/VHS
F1: DVD, Blu-ray disc
F2: VHS
O BD/DVD
TOP MENU
(Hlavní
nabídka BD/
DVD)
MENU
(Nabídka)
Stiskněte pro zobrazení nabídky
disku DVD nebo Blu-ray na
obrazovce televizoru. Pak
stiskněte tlačítka V/v/B/b
a
, proveďte v nabídce
požadované operace
(strana 128).
MACRO 1,
MACRO 2
Stiskněte tlačítko MACRO 1
nebo MACRO 2 pro nastavení
funkce makra (strana 133).
pokračování
33CZ
Začínáme
CLEAR
(Smazání)
Název
Funkce
Název
P MASTER
VOL +/–
Stiskněte pro nastavení úrovně
hlasitost všech reprosoustav
současně.
V RESOLUTION Opakovaným stiskem tlačítka
změňte rozlišení výstupních
signálů z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nebo
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
(Komponentní video výstup na
obrazovku) (strana 104).
TV VOL +/–
Q MUTING
R DISC SKIP
Stiskněte tlačítko TV (Y)
a pak stiskněte tlačítko TV
VOL +/– pro nastavení úrovně
hlasitosti televizoru.
Stiskněte pro dočasné vypnutí
zvuku. Zvuk můžete obnovit
dalším stiskem tlačítka
MUTING.
Stiskněte tlačítko TV (Y)
a pak stiskněte tlačítko
MUTING pro aktivaci funkce
ztlumení zvuku televizoru.
W 2CH/
A.DIRECT
Stiskněte pro výběr zvukového
pole (strana 126) nebo pro
přepnutí zvuku vybraného
vstupu na analogový signál bez
provádění jakýchkoliv úprav
(strana 126).
X SHIFT
Stiskněte pro přeskočení disku
v případě, že používáte měnič
na více disků.
Stiskněte pro rozsvícení tlačítka
pro aktivaci tlačítek s růžovým
potiskem.
Y TV
Stiskněte pro rozsvícení tlačítka
pro aktivaci ovládání televizoru
(tlačítka se žlutým potiskem).
Z THEATRE
(Kino)
Stiskněte pro zobrazení
optimálního obrazu vhodného
pro filmy a automatický výstup
zvuku z reprosoustav
připojených k tomuto receiveru.
Poznámka
Toto tlačítko je funkční pouze
tehdy, když je váš televizor
kompatibilní s režimem Theater
Mode (Režim domácího kina).
Podrobné informace najdete
v návodu k obsluze televizoru.
wj RM SET UP
Stiskněte pro nastavení
dálkového ovladače.
S RETURN/
EXIT O
Stiskněte pro návrat do
předchozí nabídky nebo pro
ukončení nabídky ve chvíli, kdy
je na obrazovce televizoru
zobrazena nabídka nebo
průvodce videorekordéru, DVD
přehrávače apod.
Stiskněte tlačítko TV (Y)
a pak stiskněte tlačítko
RETURN/EXIT O pro návrat
do předchozí nabídky nebo
ukončení nabídky televizoru
během doby, kdy je na
obrazovce televizoru zobrazena
nabídka.
T DISPLAY
Stiskněte pro výběr informací
zobrazovaných v okně displeje,
na televizní obrazovce pro
videorekordér, satelitní
přijímač apod.
Pro zobrazení informací
o televizoru na obrazovce
televizoru stiskněte tlačítko TV
(Y) a pak stiskněte tlačítko
DISPLAY.
U INPUT
MODE
34CZ
Funkce
Stiskněte pro výběr vstupního
režimu, pokud jsou stejná
zařízení připojena jak
k digitálním, tak i analogovým
konektorům (strana 109).
a)
Podívejte se na tabulku na straně 128, kde najdete
informace o tlačítkách, která lze používat pro
ovládání jednotlivých zařízení.
b) Tlačítka TV/5, N a PRESET +/TV CH+ jsou
opatřena výstupky. Tyto výstupky můžete použít
k usnadnění ovládání receiveru.
Poznámky
• Některé funkce vysvětlené v této části nemusí
v závislosti na modelu přístroje fungovat.
• Výše uvedená vysvětlení mají sloužit pouze jako
příklad. Z tohoto důvodu (v závislosti na zařízení)
nemusí být výše uvedená operace možná nebo
může pracovat odlišně, než je popisováno.
Název
Funkce
Tento dálkový ovladač lze používat pouze pro
ovládání receiveru. Pomocí tohoto dálkového
ovladače můžete snadno ovládat hlavní funkce
receiveru.
G INPUT
SELECTOR
U/u
Stiskněte pro výběr vstupního
zdroje pro přehrávání.
H MASTER
VOLUME
+/–
Stiskněte pro nastavení úrovně
hlasitosti.
I MUTING
Stiskněte pro dočasné vypnutí
zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka můžete zvuk obnovit.
J DMPORT
Stiskněte pro ovládání zařízení
připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
(strana 72).
SLEEP
DISPLAY
Název
GUI MODE
Funkce
A ?/1 (Zapnutí/ Stiskněte pro zapnutí nebo
Pohotovostní vypnutí receiveru.
režim)
B A.F.D.
MOVIE
Stiskněte pro výběr zvukového
pole (strana 126).
MUSIC
C GUI MODE
(Režim GUI)
Stiskněte pro zobrazení
nabídky pro ovládání receiveru
na obrazovce televizoru.
D
Po stisknutí tlačítka GUI
MENU (3) stiskněte tlačítko
V/v/B/b pro volbu položky
nabídky. Potom stiskněte
tlačítko
pro potvrzení
výběru.
V/v/B/b
E OPTIONS
Stiskněte pro zobrazení a výběr
položek v nabídkách.
F MENU
Stiskněte pro zobrazení
nabídky pro nastavení
receiveru.
N
Spuštění přehrávání.
x
Zastavení přehrávání.
./>
Přeskočení stop.
K RETURN/
EXIT O
Stiskněte pro návrat do
předchozí nabídky nebo pro
ukončení nabídky.
L DISPLAY
Stiskněte pro výběr informací
zobrazovaných v okně displeje.
M 2CH/
A.DIRECT
(Dvoukanálový zvuk/
Přímý
poslech
analogového
zvuku)
Stiskněte pro výběr zvukového
pole (strana 126) nebo pro
přepnutí zvuku vybraného
vstupu na analogový signál bez
provádění jakýchkoliv úprav
(strana 126).
N SLEEP
(Časovač
vypnutí)
Stiskněte pro aktivaci funkce
časovače vypnutí a nastavení
doby, po jejímž uplynutí se
receiver automaticky vypne
(strana 116).
35CZ
Začínáme
RM-AAU039
1: Instalace reprosoustav
Tento receiver umožňuje používání
7.1kanálového systému reprosoustav
(7 reprosoustav a 1 subwoofer).
Poslech 5.1/7.1kanálového
zvuku
Pokud připojíte jednu další zadní prostorovou
reprosoustavu (6.1kanálový systém) nebo dvě
zadní prostorové reprosoustavy (7.1kanálový
systém), můžete si vychutnávat vysoce
kvalitní zvuk z disku DVD zaznamenaný ve
formátu Surround EX.
Příklad konfigurace
7.1kanálového systému
reprosoustav
Abyste si mohli plně vychutnat vícekanálový
prostorový zvuk jako v kině, je vyžadováno
připojení pěti reprosoustav (dvou předních
reprosoustav, středové reprosoustavy a dvou
prostorových reprosoustav) a subwooferu
(5.1 kanálů).
Příklad konfigurace
5.1kanálového systému
reprosoustav
A Přední reprosoustava (levá)
B Přední reprosoustava (pravá)
C Středová reprosoustava
D Prostorová reprosoustava (levá)
E Prostorová reprosoustava (pravá)
F Zadní prostorová reprosoustava (levá)
G Zadní prostorová reprosoustava (pravá)
H Subwoofer
A Přední reprosoustava (levá)
B Přední reprosoustava (pravá)
C Středová reprosoustava
D Prostorová reprosoustava (levá)
E Prostorová reprosoustava (pravá)
H Subwoofer
36CZ
Tipy
• Úhel A by měl být stejný.
Začínáme
• Pokud budete připojovat 6.1kanálový systém
reprosoustav, umístěte zadní prostorovou
reprosoustavu za vaše poslechové místo.
• Protože subwoofer nevyzařuje vysoce směrové
signály, můžete jej umístit kdekoliv v místnosti.
37CZ
2: Připojení reprosoustav
Před připojováním kabelů odpojte síťový
napájecí kabel.
G
F
(10 mm)
H
Svorky SPEAKERS FRONT
B (Přední reprosoustavy B) a)
B
A
B
B
B
E
D
B
A
C
A Monofonní audio kabel (není součástí příslušenství)
B Kabely reprosoustav (nejsou součástí příslušenství)
A Přední reprosoustava A (levá)
B Přední reprosoustava A (pravá)
C Středová reprosoustava
D Prostorová reprosoustava (levá)
E Prostorová reprosoustava (pravá)
F Zadní prostorová reprosoustava (levá)b)
G Zadní prostorová reprosoustava (pravá)b)
H Subwooferc)
38CZ
a)
Pokud máte doplňující systém předních
reprosoustav, připojte jej ke svorkám
SPEAKERS FRONT B. Systém předních
reprosoustav, který chcete používat, si
můžete vybrat tlačítkem SPEAKERS (OFF/
A/B/A+B) na předním panelu (strana 64).
b) Pokud
Začínáme
chcete připojit pouze jednu zadní
prostorovou reprosoustavu, připojte ji ke
svorce SPEAKERS SURROUND BACK L.
c) Pokud připojíte subwoofer vybavený funkcí
automatického přepnutí do pohotovostního
režimu, před sledováním filmů tuto funkci
vypněte. Pokud je funkce automatického
přepnutí do pohotovostního režimu zapnuta,
bude se subwoofer v závislosti na úrovni
signálu vstupujícího do subwooferu
automaticky přepínat do pohotovostního
režimu a mohlo by se stát, že se výstup
zvuku přeruší.
Poznámky
• Pokud mají všechny připojené reprosoustavy
jmenovitou impedanci 8 ohmů nebo vyšší, nastavte
položku „Impedance“ (Impedance) v nabídce
Speaker settings (Nastavení reprosoustav) na
„8 Ω“. U jiných typů připojení ji nastavte na „4 Ω“.
Podrobné informace najdete v části „8: Nastavení
reprosoustav“ (strana 63).
• Před připojením síťového napájecího kabelu se
ujistěte, že se kovové vodiče kabelů reprosoustav
mezi svorkami SPEAKERS navzájem nedotýkají.
Tip
Pro připojení určitých reprosoustav k jinému
výkonovému zesilovači použijte konektory PRE
OUT (Výstup předzesilovače). Ze svorek
SPEAKERS (Reprosoustavy) a konektorů PRE
OUT (Výstup předzesilovače) bude vystupovat
stejný signál. Pokud například budete chtít k jinému
zesilovači připojit pouze přední reprosoustavy,
připojte tento zesilovač ke konektorům PRE OUT
FRONT L a R (Výstup předzesilovače - levá a pravá
přední reprosoustava).
39CZ
3: Připojení televizoru
Po připojení konektoru MONITOR OUT
(Výstup na obrazovku) nebo HDMI OUT
(Výstup HDMI) k televizoru můžete na
televizoru sledovat požadovaný vstupní obraz.
Receiver můžete ovládat prostřednictvím
rozhraní GUI (Graphical User Interface).
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Před připojováním kabelů odpojte síťový
napájecí kabel.
Televizor
Audio signály
A
B
Audio/Video
signály
Video signály
C
D
A Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C HDMI kabel (není součástí příslušenství)
Doporučujeme používat kabel Sony HDMI.
D Komponentní video kabel (není součástí příslušenství)
E Video kabel (není součástí příslušenství)
40CZ
E
Poznámky
Tipy
• Receiver umožňuje konverzi video signálů.
Podrobné informace najdete v části „Poznámky ke
konverzi video signálů“ (strana 55).
• Pokud propojíte audio výstup televizoru
s konektory TV IN na receiveru, můžete zvuk
z televizoru poslouchat pomocí reprosoustav
připojených k receiveru. V tomto případě nastavte
konektor audio výstupu na televizoru na hodnotu
„Fixed” (Neměnný), pokud jej lze přepínat mezi
možnostmi „Fixed“ (Neměnný) a „Variable“
(Proměnlivý).
• Pokud je na obrazovce televizoru zobrazena
nabídka GUI a po dobu 15 minut neprovedete
žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky.
• Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
4a: Připojení audio
zařízení
Začínáme
• Jestliže video a audio signály ze zařízení pro
přehrávání vstupují do televizoru přes tento
receiver, nezapomeňte receiver zapnout. Pokud
není zapnuto napájení receiveru, nebudou
přenášeny ani video, ani audio signály.
• Podle stavu připojení antény k televizoru může být
obraz na obrazovce televizoru zkreslený.
V takovém případě umístěte anténu do větší
vzdálenosti od receiveru.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo tak, aby zacvakly do
správné polohy.
Jak připojit vaše zařízení
Tato část popisuje, jak připojit vaše zařízení
k tomuto receiveru. Než začnete, podívejte se
na níže uvedenou část „Připojovaná zařízení“,
kde jsou uvedeny stránky popisující způsob
připojení jednotlivých zařízení. Před
připojováním kabelů odpojte síťový napájecí
kabel.
Po připojení všech vašich zařízení pokračujte
částí „5: Připojení antén“ (strana 57).
Připojovaná zařízení
Super Audio CD
přehrávač, CD
přehrávač
MD přehrávač
Strana
S digitálním audio
výstupem
42
S vícekanálovým
audio výstupem
44
Pouze s analogovým
audio výstupem
45
S digitálním audio
výstupem
42
Pouze s analogovým
audio výstupem
45
Kazetový magnetofon, analogový gramofon
45
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
42
Poznámky
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo tak, aby zacvakly do
správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Tip
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
41CZ
Připojení zařízení s digitálními
audio vstupy/výstupy
Následující obrázek ukazuje způsob připojení
Super Audio CD přehrávače, CD přehrávače,
MD přehrávače a adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT.
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT
Super Audio CD
přehrávač, CD
přehrávač
MD přehrávač
A
B
B
A Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
B Audio kabel (není součástí příslušenství)
C Koaxiální digitální kabel (není součástí příslušenství)
42CZ
C
Poznámky k připojení adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
Začínáme
• Při připojování adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT zajistěte, aby byl konektor vložen tak,
že značka šipky bude směřovat proti značce
šipky na konektoru DMPORT.
• Připojte konektor přímým pohybem
a zajistěte, aby bylo připojení ke konektoru
DMPORT pevné.
• Protože je konektor adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT křehký, buďte při instalaci
nebo přesouvání receiveru opatrní.
• Pro odpojení adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT stiskněte boční strany konektoru,
jelikož je konektor po připojení zajištěn.
Poznámky k přehrávání disků
Super Audio CD na přehrávači
Super Audio CD
• Při přehrávání disku Super Audio CD na
Super Audio CD přehrávači, připojeném
pouze do konektoru COAXIAL SA-CD/CD
IN na receiveru, nebude slyšet žádný zvuk.
Když přehráváte disk Super Audio CD,
připojte přehrávač ke konektorům MULTI
CHANNEL INPUT nebo SA-CD/CD IN na
tomto receiveru. Přečtěte si návod k obsluze
dodaný k vašemu přehrávači disků Super
Audio CD.
• Není možné pořizovat digitální záznam
disku Super Audio CD.
Pokud chcete připojit několik
digitálních zařízení, ale
nemůžete najít žádný nepoužitý
vstup
Viz část „Přehrávání zvuku/obrazu z jiných
vstupů“ (strana 110).
43CZ
Připojení zařízení s výstupními
konektory vícekanálového
signálu
Pokud je váš DVD přehrávač, Blu-ray
přehrávač nebo Super Audio CD přehrávač
vybaven konektory vícekanálového výstupu,
můžete je připojit ke konektorům MULTI
CHANNEL INPUT na tomto receiveru
a vychutnávat si vícekanálový zvuk.
Alternativně je možno vstupní konektory
vícekanálového signálu použít pro připojení
externího vícekanálového dekodéru.
DVD přehrávač, Blu-ray
přehrávač, Super Audio
CD přehrávač apod.
A
B
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
B Monofonní audio kabel (není součástí příslušenství)
Poznámky
• DVD přehrávač, Blu-ray přehrávač a Super Audio
CD přehrávač nemusí být vybaveny konektory
SURROUND BACK.
• Když je položka „Sur Back Assign“ (Přiřazení
zadních prostorových reprosoustav) nastavena na
„BI-AMP” (Dvojitý zesilovač) v nabídce Speaker
settings (Nastavení reprosoustav), je vstup do
konektorů SUR BACK neplatný.
44CZ
• Audio signály vstupující do konektorů MULTI
CHANNEL INPUT (Vícekanálový vstup)
nebudou vystupovat z jiných výstupních audio
konektorů. Tyto signály nelze nahrávat.
Začínáme
Připojení zařízení s analogovými
audio konektory
Na následujícím obrázku je uvedeno, jak
připojit zařízení vybavené analogovými
konektory - například kazetový magnetofon,
gramofon apod.
Super
Audio CD
přehrávač,
CD
přehrávač
A
MD přehrávač,
kazetový magnetofon
A
A
Gramofon
A Audio kabel (není součástí příslušenství)
Poznámka
Pokud je váš gramofon opatřen uzemňovacím
vodičem, připojte jej ke svorce U SIGNAL GND
(Uzemnění).
45CZ
4b: Připojení video zařízení
Jak připojit vaše zařízení
Tato část popisuje, jak připojit vaše zařízení
k tomuto receiveru. Než začnete, podívejte se
na níže uvedenou část „Připojovaná zařízení“,
kde jsou uvedeny stránky popisující způsob
připojení jednotlivých zařízení.
Před připojováním kabelů odpojte síťový
napájecí kabel.
Po připojení všech vašich zařízení pokračujte
částí „5: Připojení antén“ (strana 57).
Připojovaná zařízení
40
S konektorem HDMI
47
DVD přehrávač
50
Přehrávač Blu-ray disc
51
Satelitní přijímač, set-top box
52
DVD rekordér, videorekordér
53
Videokamera, videohra, atd.
53
Pokud chcete připojit několik
digitálních zařízení, ale
nemůžete najít žádný nepoužitý
vstup
Viz část „Přehrávání zvuku/obrazu z jiných
vstupů“ (strana 110).
Poznámky
• Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte konektory přímo tak, aby zacvakly do
správné polohy.
• Optické digitální kabely neohýbejte ani
nesmotávejte.
Všechny digitální audio konektory jsou
kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz.
46CZ
Kvalita obrazu závisí na konektoru použitém
pro připojení. Viz následující obrázek. Způsob
připojení zvolte podle konektorů, jimiž jsou
vaše zařízení vybavena.
Strana
Televizor
Tip
Připojované konektory video
vstupu/výstupu
Digitální
Analogové připojení
Vysoká kvalita obrazu
Poznámka
Jestliže video a audio signály ze zařízení pro
přehrávání vstupují do televizoru přes tento receiver,
nezapomeňte receiver zapnout. Pokud není zapnuto
napájení receiveru, nebudou přenášeny ani video,
ani audio signály.
Začínáme
Připojení zařízení vybavených
konektory HDMI
HDMI je zkratka pro High-Definition
Multimedia Interface. Jedná se o rozhraní,
které přenáší video a audio signály
v digitálním formátu.
Vlastnosti HDMI
• Digitální audio signály přenášené rozhraním
HDMI mohou vystupovat z konektorů PRE
OUT (Výstup předzesilovače) na tomto
receiveru. Signály podporují formáty Dolby
Digital, DTS a lineární PCM.
• Tento receiver umožňuje přes rozhraní
HDMI příjem vícekanálového lineárního
PCM formátu (až 8 kanálů) se vzorkovací
frekvencí 192 kHz nebo méně.
• Analogové video signály vstupující do
konektoru VIDEO nebo COMPONENT
VIDEO (Komponentní video) mohou být
zkonvertovány na vyšší kvalitu a vystupovat
jako signály HDMI. V případě konverze
video signálu nejsou na výstupu audio
signály z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
• Tento receiver podporuje High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) a HDMI (Deep Color (Deep
Colour), x.v.Color (x.v.Colour)).
• Tento receiver podporuje funkci Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace najdete v části „Ovládání přes
HDMI“ (strana 99).
• Vstup HDMI 3 zajišťuje lepší kvalitu zvuku.
Když potřebujete zvuk vyšší kvality,
připojte vaše zařízení ke konektoru HDMI
IN 3 (pro AUDIO) a jako vstup vyberte
HDMI 3.
pokračování
47CZ
Satelitní přijímač, set-top box
Audio/Video
signály
A
Blu-ray disc přehrávač,
PS3™, rekordér s pevným
diskem
DVD přehrávač
Audio/Video
signály
Audio/Video
signály
A
A
A
Audio/Video
signály
Televizor, projektor apod.
A Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
48CZ
Poznámky k připojování kabelů
Poznámky k HDMI připojení
• Audio signál vstupující do konektoru HDMI
IN (Vstup HDMI) se objevuje na výstupních
konektorech pro reprosoustavy, konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) a konektorech
PRE OUT (Výstup předzesilovače).
Nevystupuje z žádných jiných audio
konektorů.
• Video signál vstupující do konektoru HDMI
IN (Vstup HDMI) může vystupovat pouze
z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
Video signál nemůže vystupovat z konektorů
VIDEO OUT (Video výstup) nebo
MONITOR OUT (Výstup na obrazovku).
• Audio a video signály ze vstupu HDMI
nejsou během doby, kdy je zobrazena
nabídka receiveru, na výstupu HDMI OUT
(Výstup HDMI).
• Pokud chcete poslouchat zvuk
z reproduktorů televizoru, nastavte položku
„Audio Out“ (Audio výstup) v nabídce
HDMI settings (Nastavení HDMI) na
„TV+AMP“ (Televizor a zesilovač). Při
nastavení na „AMP“ (Zesilovač) zvuk
nevystupuje z reproduktoru televizoru.
• Signály DSD disku Super Audio CD
nebudou na vstupu ani na výstupu.
• Audio signály (vzorkovací frekvence, bitová
délka a podobně) přenášené z konektoru
HDMI mohou být připojeným zařízením
potlačeny. Pokud je obraz nekvalitní nebo
pokud ze zařízení připojeného
prostřednictvím kabelu HDMI nevystupuje
zvuk, zkontrolujte nastavení připojeného
zařízení.
• Během přepínání vzorkovací frekvence,
počtu kanálů nebo formátu zvuku
výstupního audio signálu ze zařízení pro
přehrávání může být zvuk přerušován.
• Pokud připojené zařízení nepodporuje
technologii ochrany autorských práv
(HDCP), může být zvuk anebo obraz
z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
zkreslený nebo nemusí být vůbec
k dispozici.
V takovém případě zkontrolujte specifikace
připojeného zařízení.
• Výhody systémů High Bitrate Audio (DTSHD Master Audio, Dolby TrueHD)
a vícekanálového lineárního PCM formátu
můžete využít pouze při připojení přes
rozhraní HDMI.
• Pro kvalitní zážitek z přehrávání High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD) nastavte rozlišení obrazu
v zařízení pro přehrávání na více než 720p/
1 080i.
• Před využitím vícekanálového lineárního
PCM formátu bude možná nutné provést
určitá nastavení rozlišení obrazu na zařízení
pro přehrávání. Podívejte se do návodu
k obsluze zařízení pro přehrávání.
• Ne každé HDMI zařízení podporuje všechny
funkce, které jsou definovány určitou verzí
HDMI. Například zařízení, která podporují
HDMI verze 1.3a, nemusí podporovat
funkci Deep Color (Deep Colour).
• Podrobné informace najdete v návodech
k obsluze jednotlivých připojovaných
zařízení.
49CZ
Začínáme
• Doporučujeme používat kabel Sony HDMI.
• Doporučujeme používat kabel HDMI
s logem HDMI (vyrobený společností Sony)
pro konektor HDMI podporující
vysokorychlostní přenos dat (HDMI verze
1.3a, kabel kategorie 2) při prohlížení
snímků nebo poslechu zvuku s využitím
funkce Deep Color (Deep Colour) nebo při
sledování obrazu s rozlišením 1 080p nebo
vyšším.
• Nedoporučujeme používat konverzní
HDMI-DVI kabel. Jestliže připojíte
konverzní kabel HDMI-DVI k zařízení DVID, může dojít k tomu, že se nebude na
výstup odesílat zvuk anebo obraz. Připojte
další audio kabely nebo digitální
propojovací kabely a pak, pokud není
zvukový výstup správný, nastavte položku
„Input Assign“ (Přiřazení vstupů) v nabídce
Input Option (Možnosti vstupu).
Poznámka
Připojení DVD přehrávače
Chcete-li přivádět na vstup vícekanálový digitální
audio signál z DVD přehrávače, proveďte nastavení
digitálního audio výstupu na DVD přehrávači.
Přečtěte si návod k obsluze dodaný k DVD
přehrávači.
Na následujícím obrázku je uveden způsob
připojení DVD přehrávače.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
DVD přehrávač
Audio signály
A
B
Video signály
C
A Optický digitální kabel (není součástí
příslušenství)
B Koaxiální digitální kabel (není
součástí příslušenství)
C Audio kabel (není součástí
příslušenství)
D Komponentní video kabel (není
součástí příslušenství)
E Video kabel (není součástí
příslušenství)
50CZ
D
E
* Pokud připojujete zařízení vybavené
konektorem OPTICAL (Optický), nastavte
položku „Input Assign“ (Přiřazení vstupů)
v nabídce „Input“ (Vstup).
Tip
Konektory COMPONENT VIDEO COMPO 2 IN
(Komponentní video vstup 2) byly přiřazeny DVD
přehrávači. Pokud připojíte váš DVD přehrávač ke
konektorům COMPONENT VIDEO COMPO 1
(Komponentní video vstup 1) nebo COMPO 3 IN
(Komponentní video vstup 3), nastavte položku
„Input Assign“ (Přiřazení vstupů) v nabídce Input
(Vstup).
Poznámka
Připojení Blu-ray přehrávače
Blu-ray přehrávač
Audio signály
A
Video signály
B
C
A Optický digitální kabel (není součástí
příslušenství)
B Koaxiální digitální kabel (není
součástí příslušenství)
C Audio kabel (není součástí
příslušenství)
D Komponentní video kabel (není
součástí příslušenství)
E Video kabel (není součástí
příslušenství)
D
E
* Pokud připojujete zařízení vybavené
konektorem OPTICAL (Optický), nastavte
položku „Input Assign“ (Přiřazení vstupů)
v nabídce „Input“ (Vstup).
Tip
Konektory COMPONENT VIDEO COMPO 1 IN
(Komponentní video vstup 1) byly přiřazeny Bluray přehrávači. Pokud připojíte váš Blu-ray
přehrávač do konektorů COMPONENT VIDEO
COMPO 2 (Komponentní video vstup 1) nebo
COMPO 3 IN (Komponentní video vstup 3),
nastavte položku „Input Assign“ (Přiřazení vstupů)
v nabídce Input (Vstup).
51CZ
Začínáme
Na následujícím obrázku je uveden způsob
připojení Blu-ray přehrávače.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Chcete-li přivádět na vstup vícekanálový digitální
audio signál z Blu-ray přehrávače, proveďte
nastavení digitálního audio výstupu na Blu-ray
přehrávači. Přečtěte si návod k obsluze dodaný
k Blu-ray přehrávači.
Připojení satelitního přijímače,
set-top boxu
Na následujícím obrázku je uveden způsob
připojení satelitního přijímače nebo set-top
boxu.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Satelitní přijímač, set-top box
Audio signály
Video signály
A
A Audio kabel (není součástí
příslušenství)
B Komponentní video kabel (není
součástí příslušenství)
C Video kabel (není součástí
příslušenství)
52CZ
B
C
Tip
Konektory COMPONENT VIDEO COMPO 3 IN
(Komponentní video vstup 3) byly přiřazeny
satelitnímu přijímači nebo set-top boxu. Pokud
připojíte váš satelitní přijímač nebo set-top box do
konektorů COMPONENT VIDEO COMPO 1
(Komponentní video vstup 1) nebo COMPO 2 IN
(Komponentní video vstup 2), nastavte položku
„Input Assign“ (Přiřazení vstupů) v nabídce Input
(Vstup).
Na následujícím obrázku je uvedeno, jak
připojit zařízení, které je vybaveno
DVD rekordér, videorekordér
Audio signály
Video signály
A
B
(Na předním panelu)
Videokamera,
videohra
A Audio kabel (není součástí
příslušenství)
B Video kabel (není součástí
příslušenství)
C
C Audio/Video kabel (není součástí
příslušenství)
53CZ
Začínáme
analogovými konektory, jako je například
DVD rekordér nebo videorekordér atd.
Není třeba připojovat všechny kabely. Připojte
audio a video kabely podle konektorů na
vašich zařízeních.
Připojení zařízení s analogovými
video a audio konektory
Funkce pro konverzi video
signálů
Tento receiver je vybaven funkcí pro konverzi
video signálů. Výstup video signálů je možný
po připojení receiveru prostřednictvím
konektoru MONITOR OUT (Výstup na
obrazovku) nebo HDMI OUT (Výstup HDMI)
podle obrázku.
• Video signály lze konvertovat na vyšší
kvalitu - jako HDMI video a komponentní
video signály.
• Komponentní video signály mohou
vystupovat jako signály HDMI a video
signály.
Podrobné informace o funkci pro konverzi
video signálů najdete v části „Konverzní
tabulka vstupních/výstupních video signálů
uspořádaná podle nastavení v nabídce“
(strana 56).
Konverzní tabulka vstupních/výstupních video signálů receiveru
Výstupní signály
Vstupní signály
Konektor HDMI
OUT (Výstup
HDMI)
Konektory COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT
(Komponentní video
výstup na obrazovku)
Konektor MONITOR
VIDEO OUT (Video
výstup na obrazovku)
HDMI IN (Vstup HDMI) 1/2/
3/4 A
f
X
X
COMPONENT VIDEO IN
(Komponentní video vstup)
B
a
a/f
a
VIDEO IN (Video vstup) C
a
a
a/f*
Konektor OUTPUT
(Výstup)
Konektor
INPUT (Vstup)
a : Video signály jsou konvertovány a vystupují přes video konvertor.
f : Stejný typ signálu na vstupu i na výstupu. Video signály nejsou konvertovány.
X : Video signály nevystupují.
* Video signály vystupují při nastavení položky „Resolution“ (Rozlišení) na „DIRECT“ (Přímo) v nabídce
Video settings (Nastavení obrazu).
54CZ
Poznámky ke konverzi video
signálů
Zobrazení skrytých titulků
Při příjmu signálu, který podporuje skryté
titulky, nastavte položku „Resolution“
(Rozlišení) na „DIRECT“ (Přímo) v nabídce
Video settings (Nastavení obrazu).
Pro vstup/výstup signálů použijte stejný typ
kabelů.
55CZ
Začínáme
• Při konverzi video signálů z videorekordéru
a podobně na tomto receiveru a při jejich
výstupu do televizoru může v závislosti na
stavu výstupu video signálu docházet
k horizontálnímu zkreslení obrazu na
obrazovce televizoru nebo nemusí být
zobrazen žádný obraz.
• Video signály HDMI nelze konvertovat na
komponentní video signály ani video
signály.
• Konvertované video signály vystupují pouze
z konektorů MONITOR OUT (Výstup na
obrazovku). Nevystupují z konektorů
VIDEO OUT (Video výstup).
• Pokud používáte při přehrávání
z videorekordéru obvod pro zlepšení kvality
obrazu, jako je například Time Base
Corrector (TBC), může být obraz zkreslený
nebo se nemusí vůbec zobrazovat.
V takovém případě tento obvod pro zlepšení
kvality obrazu vypněte.
• Rozlišení signálů na výstupu z konektorů
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
(Komponentní video výstup na obrazovku)
je konvertováno na 1 080i. Rozlišení signálů
na výstupu z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) je konvertováno na 1 080p.
• U konektorů COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT (Komponentní video
výstup na obrazovku) se v případě, že
konvertujete rozlišení video signálů
chráněných technologií na ochranu
autorských práv, aktivuje omezení rozlišení.
Na výstupu z konektorů COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT (Komponentní
video výstup na obrazovku) může být signál
s rozlišením až 480p. Rozlišení signálu
z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
není omezeno.
• Video signály, jejichž rozlišení bylo
konvertováno, mohou vystupovat buď
z konektorů COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT (Komponentní video
výstup na obrazovku) nebo konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI). Video signály
vystupují z konektoru HDMI OUT, jsou-li
připojeny oba dva.
• Nastavte položku „Resolution“ (Rozlišení)
na „AUTO“ (Automaticky) nebo „480i/
576i“ v nabídce Video settings (Nastavení
obrazu) pro výstup video signálů
z konektoru MONITOR VIDEO OUT
(Video výstup na obrazovku) nebo
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
(Komponentní video výstup na obrazovku),
pokud jsou připojeny oba konektory.
Konverzní tabulka vstupních/výstupních video signálů uspořádaná
podle nastavení v nabídce
Podrobné informace o nastavení položky „Resolution“ (Rozlišení) najdete v části „Nastavení
obrazu (nabídka Video settings)“ (strana 79) a podrobné informace o ovládání jsou uvedeny v části
„Konverze vstupních analogových video signálů“ (strana 104).
Výstup z
Nastavení
položky
„Resolution“ Vstupní signály
(Rozlišení)
Konektor HDMI
OUT (Výstup
HDMI)
X
Konektory
Konektor
COMPONENT
MONITOR VIDEO
VIDEO MONITOR
OUT (Video
OUT (Komponentní
výstup na
video výstup na
obrazovku)
obrazovku)
f
X
DIRECT
(Přímo)
Komponentní video
X
X
f
AUTO
(Automaticky)
(počáteční
nastavení)
Komponentní video
aa)
ab)
ab)
Video
aa)
ab)
ab)
480i/576i
Komponentní video
ac)
a
a
Video
ac)
a
a
Komponentní video
a
a
X
Video
a
a
f
Komponentní video
a
ad)
X
Video
a
ad)
f
Komponentní video
a
f
X
Video
a
X
f
480p/576p
720p, 1 080i
1 080p
Video
a: Video signály jsou konvertovány a vystupují přes video konvertor.
f: Stejný typ signálu na vstupu i na výstupu. Video signály nejsou konvertovány.
X: Video signály nevystupují.
a)
Toto rozlišení je nastaveno automaticky podle připojeného televizoru.
je televizor připojen k jiným konektorům než HDMI, budou signály 480i/576i vystupovat při
nastavení položky „Resolution“ (Rozlišení) na „AUTO“ (Automaticky).
c) Signály 480p/576p vystupují i tehdy, když je nastaveno 480i/576i.
d) Video signály, které nemají nastavenu ochranu autorských práv, jsou na výstup odesílány podle nastavení
v nabídce. Video signály, které mají nastavenu ochranu autorských práv, jsou na výstup odesílány v rozlišení
480p.
b) Pokud
Poznámky
• Video signály nejsou na výstupu z konektorů COMPONENT VIDEO MONITOR OUT (Komponentní video
výstup na obrazovku) nebo MONITOR VIDEO OUT (Video výstup na obrazovku) v případě, že je televizor
apod. připojen do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
• Pokud v položce „Resolution“ (Rozlišení) vyberete takové rozlišení, které připojený televizor nepodporuje,
nebude výstupní obraz zobrazen na televizoru správně.
• Zkonvertované výstupní obrazové signály HDMI nepodporují „x.v.Color (x.v.Colour)“ a Deep Color (Deep
Colour).
56CZ
5: Připojení antén
Začínáme
Připojte dodávanou rámovou anténu pro
pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.
Před připojováním antén odpojte síťový
napájecí kabel.
Drátová anténa pro pásmo FM (součást příslušenství)
Rámová anténa pro pásmo
AM (součást příslušenství)
Poznámky
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte rámovou
anténu pro pásmo AM v dostatečné vzdálenosti od
receiveru a ostatních zařízení.
• Drátovou anténu pro pásmo FM co nejvíce
rozviňte.
• Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji
umístěte co nejvíce vodorovně.
57CZ
6: Příprava receiveru
a dálkového ovladače
Připojení síťového napájecího
kabelu
Připojte dodávaný síťový napájecí kabel do
konektoru AC INLET (Síťový vstup) na
receiveru a pak připojte síťový napájecí kabel
do síťové zásuvky.
Provedení počátečního
nastavení
Před prvním použitím inicializujte receiver
provedením následujícího postupu. Tento
postup je rovněž možno použít pro navrácení
parametrů, jejichž hodnoty jste změnili, na
výchozí tovární hodnoty.
Pro tento postup je nutno použít tlačítka na
receiveru.
1,2 2,3 2,3
Poznámky
• Před připojením síťového napájecího kabelu se
ujistěte, že se kovové vodiče kabelů reprosoustav
mezi svorkami SPEAKERS navzájem nedotýkají.
• Síťový napájecí kabel připojte pevně.
Konektor AC INLET (Síťový vstup)
Do síťové zásuvky
Síťový napájecí
kabel (součást
příslušenství)
Mezi zástrčkou napájecího kabelu a zadním
panelem zůstane i po zasunutí zástrčky
napájecího kabelu na doraz určitá malá
mezera. Kabel je v této poloze správně
zapojen. Nejedná se o poruchu.
58CZ
1
Stiskem tlačítka POWER
(Napájení) vypněte receiver.
2
Podržte stisknutá tlačítka TONE
MODE a 2CH/A.DIRECT,
a stiskněte tlačítko POWER
(Napájení) pro zapnutí
receiveru.
3
Tlačítka TONE MODE a 2CH/
A.DIRECT po chvíli uvolněte.
Po zobrazení zprávy „CLEARING“
(Mazání) v okně displeje se zobrazí
„CLEARED !“ (Smazáno!).
Veškerá provedená nastavení se obnoví
na výchozí hodnoty.
Vložte do dálkového ovladače RM-AAL018
dvě baterie R6 (velikosti AA).
Vložte do dálkového ovladače RM-AAU039
dvě baterie R6 (velikosti AA).
Při vkládání baterií do dálkového ovladače
dbejte na dodržení správné polarity.
Pokud zůstaly příkazové režimy receiveru
i dálkového ovladače nastaveny na výchozí
hodnoty (AV SYSTEM 2), není třeba je měnit.
Příkazový režim (AV SYSTEM 1 nebo AV
SYSTEM 2) na receiveru a dálkovém ovladači
je možné přepínat. Pokud receiver a jiné
zařízení Sony reaguje na stejný příkaz
provedený dálkovým ovladačem, přepněte
příkazový režim zařízení nebo receiveru do
jiného příkazového režimu tak, aby zařízení
nereagovalo na stejný příkaz provedený
dálkovým ovladačem jako receiver.
Přepnutí příkazového režimu
receiveru
POWER
RM-AAL018
2CH/A.DIRECT
RM-AAU039
Poznámky
• Dálkový ovladač nenechávejte v místech s velmi
vysokou teplotou nebo vlhkostí.
• Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
• Nepoužívejte manganové baterie současně
s jinými druhy baterií.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům.
Mohlo by dojít k poruše dálkového ovladače.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
poškození v důsledku vytečení elektrolytu
a koroze.
• Při výměně baterií se mohou smazat
naprogramované kódy dálkového ovladače.
V takovém případě dálkový ovladač znovu
naprogramujte (strana 129).
Tip
Pokud není možno receiver dálkovým ovladačem
dále ovládat, vyměňte všechny baterie za nové.
Poznámka k příkazovému režimu
Receiver a dálkový ovladač používají stejný
příkazový režim.
Pokud je příkazový režim receiveru a
dálkového ovladače různý, nelze receiver
pomocí dálkového ovladače ovládat.
Podržte stisknuté tlačítko 2CH/
A.DIRECT a stiskněte tlačítko
POWER pro zapnutí receiveru.
Je-li příkazový režim nastaven na „AV2“,
zobrazí se v okně displeje zpráva „C. MODE
AV2“ (Příkazový režim AV2).
Je-li příkazový režim nastaven na „AV1“,
zobrazí se v okně displeje zpráva „C. MODE
AV1“ (Příkazový režim AV1).
Přepnutí příkazového režimu
dálkového ovladače
RM-AAL018
1
1
THEATRE
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
7
8
9
TUNER
PHONO
MULTI
IN
-/-- 0/10
HDMI1
HDMI2
TV INPUT
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
2
HDMI4
3
pokračování
59CZ
Začínáme
Vložení baterií do dálkového
ovladače
1 Podržte stisknuté tlačítko RM SET UP
7: Ovládání receiveru
pomocí GUI (Graphical User
a stiskněte tlačítko ?/1.
Tlačítko AMP bude blikat a rozsvítí se
tlačítko SHIFT.
2 Během doby, kdy tlačítka AMP blikají,
stiskněte tlačítko 1 nebo 2.
Stisknete-li 1, nastaví se příkazový režim
na AV SYSTEM 1. Stisknete-li 2, nastaví
se příkazový režim na AV SYSTEM 2.
Tlačítko AMP se rozsvítí.
3 Stiskněte tlačítko ENT/MEM předtím,
než tlačítko AMP zhasne.
Tlačítko AMP dvakrát blikne a tím je
nastavení příkazového režimu dokončeno.
Přepnutí příkazového režimu
dálkového ovladače
RM-AAU039
Interface)
Pomocí následujícího postupu můžete
přepnout režim zobrazení nabídek receiveru
na zobrazení na obrazovce televizoru.
V režimu obrazovky se zobrazí v okně displeje
„GUI MODE“ (Režim GUI).
Pomocí nabídky GUI můžete provádět různá
nastavení.
Pokud nebudete nabídku GUI používat,
přečtěte si část „Ovládání bez připojení
k televizoru“ (strana 119).
Zobrazení nabídky GUI na
obrazovce televizoru
SLEEP
2
THEATRE
SHIFT
DISPLAY
(Zobrazení)
DISPLAY
TV
AMP
GUI MODE
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
7
8
9
PHONO
MULTI
IN
TUNER
-/-- 0/10
MUTING
(Ztlumení
zvuku)
HDMI1
HDMI2
2CH/
A.DIRECT
TV INPUT
SA-CD/
CD
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
Podržte stisknuté tlačítko DISPLAY
(Zobrazení) a pak současně stiskněte
tlačítka MUTING (Ztlumení zvuku) a
TUNING
.
1
3
4
MENU
(Nabídka)
TUNING
Připojte televizor k receiveru.
Viz část „3: Připojení televizoru“
(strana 40).
60CZ
Zapněte receiver a televizor.
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte „GUI ON“
(GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí nápis
„GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
4
Opakovaným stiskem tlačítek V/
v vyberte požadovanou
nabídku a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
Přehled nabídek
Následující položky nabídek jsou k dispozici
v každé nastavovací nabídce.
Input
Výběr vstupu pro receiver.
Podrobné informace o jednotlivých vstupech
najdete v části „Výběr zařízení“ (strana 72).
FM/AM
Prostřednictvím vašeho receiveru můžete
poslouchat rozhlasové vysílání.
Podrobné informace o ovládání radiopřijímače
najdete v části „Ovládání radiopřijímače“
(strana 94).
Settings
Nabídku Settings (Nastavení) můžete používat
pro nastavení tohoto receiveru.
Auto Calibration
Nabídku Auto Calibration (Automatická
kalibrace) můžete použít pro automatické
nastavení reprosoustav.
Podrobné informace najdete v části
„9: Automatická kalibrace vhodného
nastavení reprosoustav (Auto Calibration)“
(strana 65).
Speaker
V nabídce Speaker settings (Nastavení
reprosoustav) můžete provést ruční
nastavení polohy a impedance reprosoustav.
Podrobné informace najdete v části
„Nastavení impedance reprosoustav“
(strana 63) a „Manuální nastavení
reprosoustav“ (strana 87).
Surround
V nabídce Surround settings (Nastavení
prostorového zvuku) můžete vybrat
požadované zvukového pole pro větší
požitek z poslechu. Podrobné informace
o nastavování položek najdete v části
„Využití předem naprogramovaného
zvukového pole“ (strana 81).
Music
Umožňuje poslouchat hudbu z audio zařízení
připojeného k adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT.
Podrobné informace o funkci Music (Hudba)
najdete v části „Přehrávání zvuku/obrazu ze
zařízení připojených k portu DIGITAL
MEDIA PORT“ (strana 104).
EQ
V nabídce EQ settings (Nastavení
ekvalizéru) můžete upravit nastavení
tónových korekcí. Podrobné informace
najdete v části „Nastavení ekvalizéru“
(strana 93).
pokračování
61CZ
Začínáme
2
3
Audio
Podrobné informace o nastavování zvuku
pomocí nabídky Audio settings (Nastavení
zvuku) najdete v části „Nastavení zvuku
(nabídka Audio settings)“ (strana 78).
2
Opakovaným stiskem tlačítek V/
v vyberte požadovanou
nabídku.
3
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
Video
Podrobné informace o nastavování obrazu
pomocí nabídky Video settings (Nastavení
obrazu) najdete v části „Nastavení obrazu
(nabídka Video settings)“ (strana 79).
HDMI
Nabídku HDMI settings (Nastavení HDMI)
můžete použít pro nastavení parametrů
zařízení připojených ke konektorům HDMI.
Podrobné informace o nastavování položek
najdete v části „Nastavení HDMI (nabídka
HDMI settings)“ (strana 79).
nebo b
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky.
System
Podrobné informace o nastavování systému
pomocí nabídky System settings (Nastavení
systému) najdete v části „Nastavení systému
(nabídka System settings)“ (strana 80).
Pohyb v nabídkách
prostřednictvím GUI
U
RESOLUTION MODE
SLEEP
HOME
TUNING
1
5
Stiskem tlačítka
nebo b
otevřete vedlejší nabídku.
1
2-9
MENU
(Nabídka)
TUNING
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
62CZ
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku nabídky,
kterou chcete nastavit.
G
MODE
GUI
MODE
RETURN/
EXIT O
4
6
8: Nastavení
reprosoustav
Začínáme
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadovaný
parametr.
Nastavení impedance
reprosoustav
Nastavte příslušnou impedanci reprosoustav,
které používáte.
RESOLUTION MODE
7
Stiskem tlačítka
parametr.
SLEEP
MODE
GUI
MODE
otevřete
1
2-5
HOME
MENU
(Nabídka)
TUNING
1
8
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadované
nastavení.
9
Stiskem tlačítka
nastavení.
TUNING
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
potvrďte
2
Stiskněte tlačítko B nebo RETURN/EXIT
O.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „Settings“
(Nastavení) a stiskněte tlačítko
nebo b.
Ukončení nabídky
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam nabídky Settings (Nastavení).
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko MENU.
Ukončení režimu „GUI MODE“
(Režim GUI)
Opakovaným stiskem tlačítka GUI MODE
vyberte „GUI OFF“ (GUI vypnuto).
3
Opakovaným stiskem tlačítek V/
v vyberte položku „Speaker“
(Reprosoustavy) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
pokračování
63CZ
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „Impedance“
(Impedance) a pak stiskněte
tlačítko
.
• Pokud připojujete přední reprosoustavy současně
ke svorkám SPEAKERS (Reprosoustavy) A i B,
připojte reprosoustavy se jmenovitou impedancí
8 ohmů nebo vyšší:
– pokud připojujete reprosoustavy s impedancí
16 ohmů nebo vyšší k oběma svorkám A i B:
Nastavte položku „Impedance“ (Impedance) na
„8 Ω“ v nabídce Speaker settings (Nastavení
reprosoustav),
– ostatní typy reprosoustav s jiným způsobem
připojení:
Nastavte položku „Impedance“ (Impedance) na
„4 Ω“ v nabídce Speaker settings (Nastavení
reprosoustav).
Výběr předních reprosoustav
Můžete si vybrat přední reprosoustavy, které
chcete použít.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
(Reprosoustavy - Vypnuto/A/B/A+B)
5
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte podle použitých
reprosoustav „4 Ω“ nebo „8 Ω“
a pak stiskněte tlačítko
.
Opakovaným stiskem tlačítka
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) vyberte
systém předních reprosoustav,
který chcete použít.
Poznámka
Toto nastavení není k dispozici v případě, že jsou
připojena sluchátka.
Poznámky
• Pokud si nejste jistí impedancí vašich
reprosoustav, podívejte se do příručky dodávané
s vašimi reprosoustavami. (Tato informace bývá
často uvedena na zadní straně reprosoustavy.)
• Jestliže mají všechny připojované reprosoustavy
jmenovitou impedanci min. 8 ohmů, nastavte
položku „Impedance“ (Impedance) na „8 Ω“. Při
připojování jiných typů reprosoustav nastavte tuto
položku na „4 Ω“.
64CZ
Pro výběr
Svítí
Reprosoustav připojených ke
SP A
svorkám FRONT SPEAKERS A.
Reprosoustav připojených ke
SP B
svorkám FRONT SPEAKERS B.
Reprosoustav připojených ke
SP A + B
svorkám FRONT SPEAKERS A
i B (paralelní zapojení).
Vypnutí výstupu zvuku
z reprosoustav
9: Automatická kalibrace
vhodného nastavení
reprosoustav (Auto
Calibration)
Funkce DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration - Automatická kalibrace
digitálního domácího kina) umožňuje
provádět následující automatickou kalibraci:
• Kontrola připojení jednotlivých
reprosoustav k receiveru.a)
• Změření polarity reprosoustav.
• Automatické změření vzdálenosti
jednotlivých reprosoustav od poslechového
místa.a)
• Změření velikosti reprosoustav.a)
• Nastavení úrovně reprosoustav.
• Změření frekvenčních charakteristik.a)b)
a)
Výsledky měření se neuplatní v následujících
případech:
– je vybrán vícekanálový vstup,
– používá se funkce „2ch Analog Direct” (Přímý
poslech dvoukanálového analogového zvuku).
b) Výsledky měření se neuplatní v následujících
případech:
– na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz,
– na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
Funkce DCAC je určena k dosažení správného
vyvážení zvuku ve vaší místnosti. Úrovně
a vyvážení reprosoustav však můžete podle
svých preferencí nastavit také manuálně.
Podrobné informace najdete v části
„Nastavování pomocí nabídky Test Tone
(Testovací signál)“ (strana 90).
pokračování
65CZ
Začínáme
Opakovaně mačkejte tlačítko SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) tak dlouho, dokud indikátory
„SP A“, „SP B“ a „SP A+B“ v okně displeje
nezhasnou.
V okně displeje se zobrazí „ALL OFF“ (Vše
vypnuto).
Kalibrační mikrofon
Před provedením automatické
kalibrace
Před provedením automatické kalibrace
nainstalujte a připojte reprosoustavy (strana
36-39).
• Konektor AUTO CAL MIC (Mikrofon pro
automatickou kalibraci) je určen pouze pro
dodávaný kalibrační mikrofon. Do tohoto
konektoru nepřipojujte žádné jiné
mikrofony. Mohlo by dojít k poškození
receiveru a mikrofonu.
• Během měření je zvuk vycházející
z reprosoustav velmi hlasitý. Hlasitost
zvuku nelze nastavit. Vezměte to v úvahu
zejména tehdy, když se v blízkosti nachází
děti nebo sousedé.
• Měření provádějte v tichém prostředí, aby
nedošlo ke zkreslení šumy a aby byl
výsledek měření přesnější.
• Pokud se mezi kalibračním mikrofonem
a reprosoustavami nachází nějaké překážky,
nelze kalibraci správně provést. Aby
nedošlo při měření k chybě, odstraňte
z oblasti měření všechny překážky.
• Používáte-li zapojení bi-amp (dvojitý
zesilovač), nastavte před spuštěním
automatické kalibrace položku „Sur Back
Assign“ (Přiřazení zadních prostorových
reprosoustav) na „BI-AMP“ (Dvojitý
zesilovač) v nabídce Speaker settings
(Nastavení reprosoustav).
Poznámky
• Automatická kalibrace nepracuje, pokud:
– jsou připojena sluchátka.
– jsou reprosoustavy vypnuty pomocí tlačítka
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B).
• Pokud byla před provedením automatické
kalibrace aktivována funkce ztlumení zvuku, bude
tato funkce automaticky zrušena.
66CZ
1
Připojte dodávaný kalibrační
mikrofon ke konektoru AUTO
CAL MIC.
2
Nainstalujte kalibrační
mikrofon.
Umístěte kalibrační mikrofon do vašeho
poslechového místa. Použijte židli nebo
stojan, aby byl kalibrační mikrofon ve
výšce vašich uší.
Nastavení aktivního
subwooferu
RESOLUTION MODE
1
2-7
HOME
MENU
(Nabídka)
1
TUNING
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
Poznámka
V závislosti na charakteristikách používaného
subwooferu může být vzdálenost pro instalaci
(vzdálenost od poslechového místa) větší, než
současná poloha.
Automatickou kalibraci můžete provést,
i pokud používáte receiver jako předzesilovač.
V takovém případě se může vzdálenost
zobrazená na displeji lišit od skutečné
vzdálenosti. Receiver však můžete klidně
používat i s touto hodnotou.
MODE
GUI
MODE
TUNING
Použití receiveru jako
předzesilovače
SLEEP
Začínáme
• Pokud je připojen subwoofer, předem jej
zapněte a zvyšte hlasitost. Otočte ovladač
MASTER VOLUME (Celková hlasitost) do
polohy těsně před prostředním bodem.
• Pokud je připojen subwoofer s funkcí dělicí
frekvence, nastavte tuto hodnotu na
maximum.
• Pokud je připojen subwoofer s funkcí
automatického pohotovostního režimu,
vypněte tuto funkci.
Provedení automatické
kalibrace
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte nabídku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Auto
Calibration“ (Automatická
kalibrace) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Quick
Setup“ (Rychlé nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
pokračování
67CZ
5
Počkejte, dokud není proces měření
dokončen.
Opakovaně stiskněte tlačítko V/
v a stiskem tlačítka
zrušte
označení položek, které
nechcete měřit.
• Speaker Distance (Vzdálenost
reprosoustav)
• Speaker Level (Úroveň reprosoustav)
• Frequency Characteristic (Frekvenční
charakteristika)
Tipy
• Během měření nelze provádět žádné jiné operace,
než zapnutí nebo vypnutí receiveru.
• V následujících situacích měření neproběhne
správně nebo nebude možno provést automatickou
kalibraci:
– při připojení speciálních reprosoustav (např.
dipólových reprosoustav).
6
7
Stiskněte tlačítko b.
8
Měření se spustí během
5 sekund.
Stiskem tlačítka
„Start“ (Spustit).
Zrušení měření
vyberte
Měření bude zrušeno, pokud provedete
některou z následujících operací:
– stisknete tlačítko ?/1, tlačítko pro výběr
vstupu nebo tlačítko MUTING,
– stisknete tlačítko SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) na receiveru,
– změníte úroveň hlasitosti,
– připojíte sluchátka,
– stisknete tlačítko GUI MODE.
Potvrzení/Uložení výsledků
měření
1
Potvrďte výsledek měření.
Po dokončení měření zazní zvukový
signál a výsledky měření se zobrazí na
obrazovce televizoru.
9
Měření se spustí.
Během procesu měření, který trvá asi
30 sekund, je slyšet testovací signál.
68CZ
Poznámka
Opakovaným stiskem tlačítka
B/b vyberte „Yes“ (Ano) a pak
stiskněte tlačítko
.
Tip
Zobrazovanou jednotku vzdálenosti jsou stopy.
Jednotky pro zobrazování vzdálenosti můžete
změnit na metry v položce „Distance Unit“
(Jednotky vzdálenosti) v nabídce Speaker
settings (Nastavení reprosoustav).
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte typ automatické
kalibrace a pak stiskněte
tlačítko
.
2
Stiskem tlačítka
„Next“ (Další).
vyberte
Jakmile se na obrazovce televizoru
zobrazí zpráva „Save auto calibration
(auto speaker setup)?“ (Uložit výsledky
automatické kalibrace (automatického
nastavení reprosoustav)?), můžete vybrat,
zda chcete varování potvrdit („Yes“ Ano) či nikoliv („No“ - Ne).
Pokud vyberete možnost „Yes“ (Ano),
postupujte podle pokynů na obrazovce
televizoru.
Podrobné informace o varovných
zprávách a chybových kódech najdete
v části „Seznam zpráv zobrazovaných po
provedení automatické kalibrace“
(strana 71).
Tip
Jakmile se na obrazovce televizoru zobrazí
zpráva „Please Press ENTER“ (Stiskněte
prosím tlačítko ENTER), stiskněte tlačítko na
dálkovém ovladači.
Výsledky měření se uloží.
Položka
Vysvětlení
Full Flat (Zcela Nastavení lineárního měření
lineární)
frekvence u jednotlivých
reprosoustav.
Engineer (Podle Nastavení frekvence tak,
standardů Sony) aby odpovídala standardu
Sony pro poslechové
místnosti.
Front Reference Nastavení charakteristik
(Podle předních všech reprosoustav tak, aby
reprosoustav)
odpovídaly
charakteristikám předních
reprosoustav.
OFF (Vypnuto) Vypnutí ekvalizéru (EQ)
automatické kalibrace.
pokračování
69CZ
Začínáme
3
Pokud je reprosoustava (reprosoustavy) mimo
fázi, zobrazí se na obrazovce televizoru zpráva
„Out Phase“ (Mimo fázi). Svorky
reprosoustavy „+“ a „–“ mohou být připojeny
obráceně. Podle typu reprosoustavy se však
zpráva „Out Phase“ (Mimo fázi) může zobrazit
na displeji i tehdy, když jsou reprosoustavy
připojeny správně. Je tomu tak vlivem
technických parametrů reprosoustav.
V takovém případě můžete receiver normálně
používat.
5
Stiskněte tlačítko b.
Zobrazí se obrazovka pro ukončení
nastavování.
6
Pro ukončení stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Výsledek měření frekvenční odezvy se nevyužije
v následujících případech:
– je vybrán vícekanálový vstup,
– je používán režim „2ch Analog Direct“ (Přímý
poslech dvoukanálového analogového zvuku),
– na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz,
– na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
Tip
Velikost reprosoustav (LARGE (Velké)/SMALL
(Malé)) se určuje podle charakteristik hloubek.
Výsledky měření se mohou lišit podle polohy
kalibračního mikrofonu, reprosoustav a tvaru
místnosti. Doporučujeme řídit se výsledky měření.
Tato nastavení však můžete změnit v nabídce
Speaker settings (Nastavení reprosoustav). Nejprve
výsledky měření uložte a potom se pokuste změnit
požadované nastavení.
70CZ
Seznam zpráv zobrazovaných po provedení automatické kalibrace
Začínáme
Zpráva se
Vysvětlení
zobrazí
v nabídce GUI
[okno
displeje]
Chybový kód: Reprosoustavy jsou vypnuty pomocí tlačítka SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Změňte
31
nastavení a proveďte měření znovu.
[E-xxx: 31]*
Chybový kód: Nebyla detekována žádná reprosoustava. Zajistěte, aby byl optimalizační mikrofon správně
32
připojen a proveďte znovu měření.
[E-xxx: 32]* Pokud je kalibrační mikrofon připojen správně, ale chybový kód se přesto zobrazuje, může
být poškozen nebo nesprávně připojen kabel kalibračního mikrofonu.
Chybový kód: • Není připojena žádná přední reprosoustava nebo je připojena pouze jedna přední
33
reprosoustava.
[E-xxx: 33]* • Není připojen kalibrační mikrofon.
• Není připojena levá nebo pravá prostorová reprosoustava.
• Zadní prostorové reprosoustavy jsou připojeny, přestože nejsou připojeny prostorové
reprosoustavy. Připojte prostorové reprosoustavy ke svorkám SURROUND.
• Zadní prostorová reprosoustava je připojena pouze ke svorkám SPEAKERS SURROUND
BACK R (Pravá zadní prostorová reprosoustava). Pokud připojujete pouze jednu zadní
prostorovou reprosoustavu, připojte ji ke svorkám SPEAKERS SURROUND BACK L
(Levá zadní prostorová reprosoustava).
Varovný kód: 40 Měření bylo dokončeno. Úroveň hluku je však příliš vysoká. I když měření nelze provést za
[W-xxx: 40]* všech podmínek, zkuste automatickou kalibraci zopakovat. Zkuste provést měření v tichém
prostředí.
Varovný kód: 41 Vstup do mikrofonu má příliš vysokou hlasitost.
[W-xxx: 41]* • Vzdálenost mezi reprosoustavou a mikrofonem může být příliš malá. Zvětšete tuto
Varovný kód: 42 vzdálenost a proveďte měření znovu.
[W-xxx: 42]* • Při připojení receiveru jako předzesilovače může být nastavena příliš vysoká hlasitost.
Varovný kód: 43 Nelze zjistit vzdálenost a polohu subwooferu. To může být způsobeno šumem. Zkuste
[W-xxx: 43]* provést měření v tichém prostředí.
ŽÁDNÉ
VAROVÁNÍ
Není k dispozici žádná varovná informace.
* xxx představuje kanál reprosoustavy.
F
Přední
FL
Levý přední
FR
Pravý přední
CNT
Středový
SL
Levý prostorový
SR
Pravý prostorový
SB
Zadní prostorový
SBL
Levý zadní prostorový
SBR
Pravý zadní prostorový
SW
Subwoofer
•Chybový kód: 31, 32, 33
1 Stiskem tlačítka B/b vyberte možnost „Retry“
(Zkusit znovu) a pak stiskněte tlačítko
.
2 Stiskem tlačítka
vyberte „Start“ (Spustit).
3 Postupujte podle pokynů od kroku 7 v části
„Provedení automatické kalibrace“.
Pokud se zobrazí varovný kód
Pokud je k dispozici varování týkající se
výsledku měření, zobrazí se podrobné
informace.
Stiskem tlačítka
se vraťte ke kroku 1
v části „Potvrzení/Uložení výsledků
měření“ (strana 68).
Tip
Podle polohy subwooferu se mohou výsledky
měření polarity lišit. Receiver však můžete klidně
používat i s touto hodnotou.
71CZ
Přesnější nastavení položek
automatické kalibrace
(Enhanced Setup)
V nabídce Auto Calibration (Automatická
kalibrace) vyberte „Enhanced Setup“
(Podrobnější nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
.
• Seating Position (Poslechové místo)
Můžete zaregistrovat tři uspořádání jako
pozice 1, 2 a 3 - v závislosti na poslechovém
místě, poslechovém prostředí a podmínkách
měření.
• Calibration Type
(Typ kalibrace) Podrobné informace najdete
v tabulce na straně 69.
Přehrávání
Výběr zařízení
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
7
8
9
TUNER
PHONO
-/-- 0/10
Volitelné možnosti nastavení
v položce Enhanced Setup
(Podrobnější nastavení)
HDMI1
HDMI2
2CH/
A.DIRECT
AMP
MULTI
IN
TV INPUT
SA-CD/
CD
1
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
• EQ Curve (Ekvalizační křivka)
Aktivace/deaktivace měření EQ křivky.
• Name Input (Pojmenování vstupů)
Umožňuje přejmenovat číslo pozice.
Podrobné informace najdete v části
„Pojmenování vstupů“ (strana 108).
HOME
TUNING
3
MUTING
(Ztlumení
zvuku)
TUNING
DISC SKIP
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
MACRO 1 MACRO 2
1
72CZ
Stiskem některého z tlačítek
pro výběr vstupu vyberte
požadované zařízení.
2
Zapněte zařízení a spusťte
přehrávání.
Vybraný
vstup
Zařízení, z nichž je
možno přehrávat
3
VIDEO1
Videorekordér apod.
připojený ke konektoru
VIDEO 1.
Stiskněte tlačítko MASTER VOL
+/– (Celková hlasitost) pro
nastavení hlasitosti.
VIDEO2
Videokamera, videohra apod.
připojená ke konektoru
VIDEO 2 IN/PORTABLE
AV IN (Video vstup 2/Vstup
z přenosného AV zařízení).
BD
Blu-ray disc přehrávač apod.
připojený ke konektoru BD.
DVD
DVD přehrávač apod.
připojený ke konektoru DVD.
SAT (Satelitní Satelitní přijímač apod.
přijímač)
připojený ke konektoru SAT.
TV (Televizor) Televizor připojený ke
konektoru TV.
MD/TAPE
MD přehrávač nebo kazetový
magnetofon apod. připojený
ke konektoru MD/TAPE.
SA-CD/CD
Super Audio CD nebo CD
přehrávač apod. připojený ke
konektoru SA-CD/CD.
TUNER
Vestavěný radiopřijímač.
PHONO
Gramofon apod. připojený ke
konektoru PHONO
(Gramofon).
MULTI IN
Zařízení připojené ke
konektoru MULTI
CHANNEL INPUT
(Vícekanálový vstup).
DMPORT
Přenosné audio zařízení apod.
připojené k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT,
který je připojen k tomuto
receiveru.
Můžete také použít ovladač MASTER
VOLUME na receiveru.
Tipy
• Úroveň hlasitosti se mění podle rychlosti otáčení
ovladače MASTER VOLUME.
Pro rychlé snížení nebo zvýšení úrovně hlasitosti:
otáčejte ovladačem rychle.
Pro jemné nastavení hlasitosti: otáčejte ovladačem
pomalu.
• Úroveň hlasitosti se mění podle délky doby
stisknutí a podržení tlačítka MASTER VOL +/– na
dálkovém ovladači.
Pro rychlé snížení nebo zvýšení úrovně hlasitosti:
stiskněte tlačítko a podržte jej stisknuté.
Pro jemné nastavení hlasitosti: stiskněte tlačítko
a ihned jej uvolněte.
Aktivace funkce pro ztlumení
zvuku
Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači. Pro zrušení stiskněte znovu tlačítko
MUTING na dálkovém ovladači nebo otočte
ovladač MASTER VOLUME ve směru
hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti.
Aby nedošlo k poškození
reprosoustav
Než vypnete receiver, snižte úroveň hlasitosti.
HDMI1, 2, 3, 4 HDMI zařízení připojená ke
konektoru HDMI IN 1, HDMI
IN 2, HDMI IN 3 nebo HDMI
IN 4.
73CZ
Přehrávání
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
Poslech disku Super Audio CD/CD
2
SLEEP
DISPLAY
GUI MODE
5
3
5
• Ovládání je popsáno pro Sony
Super Audio CD přehrávač.
• Přečtěte si návod k obsluze
dodaný k Super Audio CD
přehrávači nebo CD přehrávači.
z
Je možno zvolit zvukové pole
vhodné pro váš typ hudby.
Podrobné informace najdete na
straně 85.
74CZ
3
1
Zapněte Super Audio CD přehrávač nebo CD
přehrávač a vložte disk do přihrádky pro
disk.
2
3
Zapněte receiver.
Stiskem tlačítka INPUT SELECTOR (Volič
vstupů) U/u vyberte „SA-CD/CD“.
Můžete také použít ovladač INPUT SELECTOR na
receiveru a s jeho pomocí vybrat vstup „SA-CD/CD“.
4
5
6
Spusťte přehrávání disku.
Nastavte vhodnou hlasitost reprodukce.
Po ukončení poslechu disku Super Audio CD
nebo CD vyjměte disk a vypněte receiver
a Super Audio CD přehrávač nebo CD
přehrávač.
Přehrávání disku DVD/Blu-ray Disc
2
SLEEP
Přehrávání
DISPLAY
GUI MODE
6
3
6
3
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
(Dekódování vícekanálového signálu)
• Přečtěte si návod k obsluze
dodaný k televizoru a DVD
přehrávači nebo Blu-ray disc
přehrávači.
• Pokud neslyšíte vícekanálový
zvuk, zkontrolujte následující:
– zkontrolujte, zda zdroj zvuku
odpovídá vícekanálovému
formátu (indikátor MULTI
CHANNEL DECODING
(Dekódování vícekanálového
signálu) na předním panelu
v průběhu přehrávání svítí),
– zkontrolujte, zda je tento
receiver připojen k DVD
přehrávači nebo Blu-ray disc
přehrávači prostřednictvím
digitálního připojení,
– zkontrolujte, zda je správně
nastaven digitální audio
výstup na DVD přehrávači
nebo Blu-ray disc přehrávači.
1
Zapněte televizor a DVD přehrávač nebo Bluray disc přehrávač.
2
3
Zapněte receiver.
Stiskem tlačítka INPUT SELECTOR (Volič
vstupů) U/u vyberte „DVD“ nebo „BD“.
Můžete také použít ovladač INPUT SELECTOR na
receiveru a s jeho pomocí vybrat „DVD“ nebo „BD“.
4
Přepněte vstup na televizoru tak, aby se
zobrazil obraz z DVD přehrávače nebo Bluray Disc přehrávače.
5
6
7
Spusťte přehrávání disku.
Nastavte vhodnou hlasitost reprodukce.
Po ukončení přehrávání disku DVD nebo Bluray Disc vyjměte disk a vypněte receiver,
televizor a DVD přehrávač nebo Blu-ray disc
přehrávač.
z
• V případě potřeby zvolte formát
zvuku pro disk, který hodláte
přehrávat.
• Můžete si vybrat zvukové pole
vhodné pro váš typ filmu nebo
hudby. Podrobné informace
najdete na straně 85.
75CZ
Hraní videoher
2
SLEEP
DISPLAY
GUI MODE
6
3
6
3
VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN
(Vstup VIDEO 2/Vstup AV pro přenosná zařízení)
Přečtěte si návod k obsluze
dodaný k televizoru a videohře.
1
2
3
Zapněte televizor a videohru.
Zapněte receiver.
Stiskem tlačítka INPUT SELECTOR (Volič
vstupů) U/u vyberte „VIDEO 2“*.
Můžete také použít ovladač INPUT SELECTOR na
receiveru a s jeho pomocí vybrat vstup „VIDEO2“*.
* Když připojíte videohru do konektoru VIDEO 2 IN/PORTABLE
AV IN (Vstup VIDEO 2/Vstup AV pro přenosná zařízení) na
předním panelu.
76CZ
4
Přepněte vstup na televizoru tak, aby se
zobrazil obraz videohry.
5
Vložte disk do přihrádky pro disk a spusťte
přehrávání videohry.
6
7
Nastavte vhodnou hlasitost reprodukce.
Po ukončení hraní videohry vyjměte disk
a vypněte receiver, televizor a videohru.
Přehrávání videokazety
2
SLEEP
Přehrávání
DISPLAY
GUI MODE
6
3
6
Přečtěte si návod k obsluze
dodaný s televizorem
a videorekordérem.
3
1
2
3
Zapněte videorekordér.
Zapněte receiver.
Stiskem tlačítka INPUT SELECTOR (Volič
vstupů) U/u vyberte „VIDEO 1“*.
Můžete také použít ovladač INPUT SELECTOR na
receiveru a s jeho pomocí vybrat vstup „VIDEO 1“*.
* Když připojíte videorekordér ke konektoru VIDEO 1.
4
Přepněte vstup na televizoru tak, aby se
zobrazil obraz z videorekordéru.
5
Spusťte přehrávání kazety ve
videorekordéru.
6
7
Nastavte vhodnou hlasitost reprodukce.
Po ukončení sledování videokazety vyjměte
kazetu a vypněte receiver, televizor
a videorekordér.
77CZ
Ovládání zesilovače
Nastavení zvuku (nabídka
Audio settings)
Nabídku Audio settings můžete používat
k nastavení zvuku podle vašich preferencí.
Vyberte položku „Audio“ (Zvuk) v nabídce
Settings (Nastavení). Podrobné informace
o nastavování položek najdete v části
„7: Ovládání receiveru pomocí GUI
(Graphical User Interface)“ (strana 60).
Parametry nabídky Audio
settings (Nastavení zvuku)
x A/V Sync
(Synchronizace výstupu zvuku
a obrazu)
Umožňuje zpozdit výstup zvuku tak, aby byl
minimalizován časový odstup mezi výstupem
zvuku a zobrazením obrazu. Toto zpoždění
můžete nastavit v rozsahu 0 až 300 ms
s krokem 10 ms.
Poznámky
• Tato funkce je užitečná tehdy, když používáte
velký LCD či plazmový monitor nebo projektor.
• Tato funkce nefunguje v následujících případech:
– je vybrán vícekanálový vstup,
– je používán režim „2ch Analog Direct“ (Přímý
poslech dvoukanálového analogového zvuku).
x Dual Mono
(Volba jazyka digitálního
vysílání)
Umožňuje vybrat jazyk, který chcete
poslouchat během příjmu digitálního vysílání.
Tato funkce pracuje pouze u formátu Dolby
Digital.
• MAIN/SUB (Hlavní/vedlejší)
Zvuk hlavního jazyka bude reprodukován
z levé přední reprosoustavy a z pravé přední
reprosoustavy bude současně reprodukován
zvuk vedlejšího jazyka.
78CZ
• MAIN (Hlavní)
Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• SUB (Vedlejší)
Bude reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
x Decode Priority (Priorita
dekódování digitálního audio
vstupu)
Umožňuje určit vstupní režim pro vstup
digitálního signálu do konektorů HDMI IN
(Vstup HDMI).
• PCM
Když jsou vybrány signály z konektoru
HDMI IN, vystupují z připojeného
přehrávače pouze signály PCM. Pro
zabránění přerušení výstupu při spuštění
přehrávání vyberte možnost „PCM“. Když
jsou přijímány signály v jiném formátu,
nastavte tuto položku na „AUTO“
(Automaticky).
• AUTO (Automaticky)
Vstupní režim se automaticky přepíná mezi
formáty Dolby Digital, DTS nebo PCM.
Poznámka
I pokud je položka „Decode Priority“ (Priorita
dekódování) nastavena na „PCM“, může být
v závislosti na přehrávaném CD přerušen na
samém začátku první stopy výstup zvuku.
Nastavení HDMI
Video settings)
(nabídka HDMI settings)
Nabídku Video settings můžete používat pro
nastavení obrazu. Vyberte položku „Video“
(Obraz) v nabídce Settings (Nastavení).
Podrobné informace o nastavování položek
najdete v části „7: Ovládání receiveru pomocí
GUI (Graphical User Interface)“ (strana 60).
Nabídku HDMI settings (HDMI) můžete
použít pro provedeních požadovaných
nastavení pro zařízení připojená ke konektoru
HDMI. Vyberte položku „HDMI“ v nabídce
Settings (Nastavení). Podrobné informace
o nastavování položek najdete v části
„7: Ovládání receiveru pomocí GUI
(Graphical User Interface)“ (strana 60).
Parametry nabídky Video
settings (Nastavení obrazu)
x Resolution
(Rozlišení) (Konverze video
signálů)
Umožňuje provádět konverzi rozlišení signálů
analogového video vstupu.
• DIRECT
• AUTO
• 480i/576i
• 480p/576p
• 720p
• 1 080i
• 1 080p
Podrobné informace o používání najdete
v části „Konverzní tabulka vstupních/
výstupních video signálů uspořádaná podle
nastavení v nabídce“ (strana 56).
Parametry nabídky HDMI
settings (Nastavení HDMI)
x Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)
Umožňuje zapnout nebo vypnout zařízení
připojená ke konektoru HDMI pomocí kabelu
HDMI.
• OFF (Vypnuto)
• ON (Zapnuto)
Podrobné informace o používání najdete
v části „Používání funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) pro synchronizaci
„BRAVIA““ (strana 99).
x Audio Out
(Audio výstup) (Nastavení HDMI
audio vstupu)
Umožňuje nastavit audio výstup signálů
HDMI ze zařízení pro přehrávání připojeného
k receiveru prostřednictvím konektoru HDMI.
• TV+AMP (Televizor a zesilovač)
Zvuk vystupuje z reproduktorů televizoru
a reprosoustav připojených k receiveru.
Poznámky
• Kvalita zvuku ze zařízení pro přehrávání závisí
na kvalitě zvuku televizoru, jako je například
počet kanálů, vzorkovací frekvence atd. Pokud
je televizor vybaven stereo reproduktory, bude
audio signál vystupující z tohoto receiveru
rovněž stereofonní stejně jako u televizoru, a to
i při přehrávání ze zdroje vícekanálového zvuku.
79CZ
Ovládání zesilovače
Nastavení obrazu (nabídka
• Pokud připojíte receiver k video zařízení
(projektor apod.), nemusí z receiveru vystupovat
audio signál. V takovém případě zvolte možnost
„AMP“ (Zesilovač).
• Pokud vyberete vstup, kterému jste přiřadili
vstup HDMI, nebude zvuk vystupovat
z televizoru.
• AMP (Zesilovač)
Audio signály HDMI ze zařízení pro
přehrávání vystupují pouze z reprosoustav
připojených k receiveru. Vícekanálový zvuk
lze přehrávat beze změny.
Poznámka
Audio signály nevystupují z reproduktorů
televizoru v případě, že je položka „Audio Out“
(Audio výstup) nastavena na „AMP“ (Zesilovač).
x Subwoofer Level
(Úroveň subwooferu pro HDMI)
Umožňuje nastavení úrovně subwooferu na
0 dB nebo +10 dB při vstupu signálů PCM
prostřednictvím konektoru HDMI. Úroveň
můžete nastavit nezávisle pro každý vstup
HDMI.
• 0 dB
• +10 dB
• AUTO (Automaticky)
Úroveň subwooferu je podle frekvence
automaticky nastavena na 0 dB nebo
+10 dB.
80CZ
Nastavení systému
(nabídka System settings)
V nabídce „System settings“ (Systém) můžete
přizpůsobit nastavení receiveru. Vyberte
položku „System“ (Systém) v nabídce Settings
(Nastavení). Podrobné informace
o nastavování položek najdete v části
„7: Ovládání receiveru pomocí GUI
(Graphical User Interface)“ (strana 60).
Parametry nabídky System
settings (Nastavení systému)
x Screen Saver (Spořič obrazovky)
Umožňuje aktivovat funkci spořiče obrazovky
pro nabídku GUI na televizoru připojeném
k receiveru.
• ON (Zapnuto)
Pokud po dobu 15 minut neprovedete
žádnou operaci, automaticky se aktivuje
funkce spořiče obrazovky.
• OFF (Vypnuto)
Funkce spořiče obrazovky je vypnutá.
x Language (Jazyk)
Umožňuje zvolit jazyk nabídek GUI na
televizoru připojeném k receiveru.
• English
• Espańol
• Français
• Deutsch
5
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Sound
Field Setup“ (Nastavení
zvukového pole) a pak
stiskněte tlačítko
.
6
Stiskněte opakovaně tlačítko V/
v pro volbu požadovaného
zvukového pole.
Poslech prostorového zvuku
Využití předem
naprogramovaného
zvukového pole
GUI
MODE
2
3-6
MENU
(Nabídka)
1
2
3
Spusťte přehrávání ze zdroje
zvuku, který chcete poslouchat
(CD, DVD atd.).
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
Sur Mode“ (Režim zvýrazněného
prostorového zvuku).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Vybraný režim zvýrazněného prostorového zvuku
lze použít pouze tehdy, když jste vybrali „Enhanced
Surround“ (Zvýrazněný prostorový zvuk) jako
hodnotu zvukového pole položky „Sound Field
Setup“ (Nastavení zvukového pole).
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
4
Výběr režimu zvýrazněného
prostorového zvuku
1 V kroku 5 vyberte možnost „Enhanced
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku
„Surround“ (Prostorový zvuk)
a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
vyberte požadovaný režim
zvýrazněného prostorového zvuku.
3 Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Nastavení úrovně efektů
1 Po výběru zvukového pole v kroku 6
stiskněte tlačítko
.
2 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
nastavte úroveň efektů a pak stiskněte
tlačítko
.
Vyšší hodnoty představují větší prostorový
efekt.
Úroveň efektů lze nastavit ve 4 krocích
(50 %, 80 %, 100 %, 150 %).
81CZ
Poslech prostorového zvuku
HOME
Poznámka
U některých zvukových polí nelze úroveň efektů
nastavit.
Typy 2CH režimu
x 2ch Stereo
Receiver reprodukuje zvuk pouze z levé
a pravé přední reprosoustavy. Ze subwooferu
nevychází žádný zvuk.
Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje
zcela obcházejí zpracování zvukového pole
a vícekanálové prostorové formáty jsou
slučovány do dvou kanálů (kromě signálů
LFE).
Poznámka
V režimu dvoukanálového stereo zvuku nebude ze
subwooferu vystupovat žádný zvuk. Pro poslech
dvoukanálových stereo zdrojů prostřednictvím levé/
pravé přední reprosoustavy a subwooferu vyberte
možnost „A.F.D. Auto“ (Automatický přímý
poslech formátu).
Tento receiver bude generovat nízkofrekvenční
signál pro výstup do subwooferu, pokud není
k dispozici žádný signál LFE, což je výstup
nízkofrekvenčních zvukových efektů ze subwooferu
pro dvoukanálový signál.
x 2ch Analog Direct
Zvuk z vybraného vstupu můžete přepnout na
dvoukanálový analogový vstup. Tato funkce
vám umožňuje vychutnat si vysoce kvalitní
zvuk z analogových zdrojů signálu.
Při použití této funkce je možno nastavovat
pouze hlasitost a vyvážení předních
reprosoustav.
82CZ
V případě připojení Blu-ray disc přehrávače a jiných HD přehrávačů
další generace
Receiver podporuje následující zvukové formáty:
Zvukový formát
Dolby Digital
Maximální počet
kanálů
Připojení zařízení pro přehrávání
a receiveru
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1kanálový zvuk
a
a
a
a
×
a
7.1kanálový zvuk
×
a
DTS
5.1kanálový zvuk
a
a
DTS-ES
6.1kanálový zvuk
a
a
DTS 96/24
5.1kanálový zvuk
a
a
DTS-HD High Resolution Audioa)
7.1kanálový zvuk
×
a
7.1kanálový zvuk
×
a
Vícekanálový lineární PCM formáta) 7.1kanálový zvuk
×
a
Dolby Digital
Plusa)
Dolby TrueHDa)
a)b)
DTS-HD Master Audio
Poslech prostorového zvuku
6.1kanálový zvuk
7.1kanálový zvuk
Dolby Digital EX
a)
Jestliže zařízení pro přehrávání formát nepodporuje, jsou audio signály na výstupu v jiném formátu.
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze zařízení pro přehrávání.
b)
Signály se vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz jsou přehrávány s frekvencí 96 kHz.
83CZ
Typy režimu A.F.D. (Automatický
přímý poslech formátu)
Režim Auto Format Direct (A.F.D.)
(Automatický přímý poslech formátu)
umožňuje poslech zvuku s vyšší věrností
a výběr režimu dekódování pro poslech
dvoukanálového stereofonního zvuku
v podobě vícekanálového zvuku.
Režim A.F.D. (Automatický Vícekanálový
přímý poslech formátu)
zvuk po
dekódování
Efekty
A.F.D. Auto
Tento režim reprodukuje zvuk v takové podobě, v jaké
byl zaznamenán/zakódován, aniž by k němu byly přidány
jakékoli prostorové efekty.
(Automatická
detekce)
Enhanced Surround
(Zvýrazněný prostorový zvuk)
Pro Logic II*
5kanálové signály Provádí dekódování Dolby Pro Logic II.
Pro Logic IIx*
7kanálové signály Provádí dekódování Dolby Pro Logic IIx.
Neo:6 Cinema
7kanálové signály Provádí dekódování režimu DTS Neo:6 Cinema.
Neo:6 Music
7kanálové signály Provádí dekódování režimu DTS Neo:6 Music. Toto
nastavení je ideální pro normální stereofonní zdroje, jako
jsou například disky CD.
Neural-THX
7kanálové signály Další generace technologie Neural-THX® Surround.
Kromě vylepšeného zpracování stereo signálu a čistě
diskrétního prostorového zvuku ve formátu 5.1 kanálů
nabízí nyní tato technologie plný 360° prostorový zvuk
ve formátu 7.1 kanálů z obsahu zakódovaného pomocí
technologie Neural-THX® Surround.
Multi Stereo
(Vícekanálový
stereo zvuk)
Ze všech reprosoustav vystupují dvoukanálové signály
(levý/pravý kanál). V závislosti na nastavení
reprosoustav však určité reprosoustavy nemusí zvuk
reprodukovat.
* V závislosti na nastavení uspořádání reprosoustav se zobrazí příslušný režim zvýrazněného prostorového
zvuku.
Poznámky
Tipy
• Tato funkce nefunguje v následujících případech:
– je vybrán vícekanálový vstup,
– na vstupu jsou signály DTS-HD se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz,
– na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz,
– na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz,
– na vstupu jsou signály DTS 96/24.
• Režim Neural-THX je aktivován při vstupu PCM
signálu, jehož vzorkovací frekvence je nižší než
48 kHz, dvoukanálového analogového signálu
nebo lineárních PCM signálů. Zpracování NeuralTHX bude automaticky vypnuto, pokud je na
vstupu jiný typ signálu. Při zapnutí/vypnutí
zpracování prostorového zvuku nemusí být
přehrána počáteční část zvuku.
• Formát kódování záznamu na disku DVD můžete
identifikovat podle loga na obalu disku.
• Dekódování Dolby Pro Logic IIx je účinné, pokud
je na vstupu vícekanálový signál.
84CZ
Pokud připojujete subwoofer
Tento receiver bude generovat nízkofrekvenční
signál pro výstup do subwooferu, pokud není
k dispozici žádný signál LFE, což je výstup
nízkofrekvenčních zvukových efektů ze subwooferu
pro dvoukanálový signál. Nízkofrekvenční signál
však není generován pro režim „Neo:6 Cinema“
nebo „Neo:6 Music“, pokud jsou všechny
reprosoustavy nastaveny na hodnotu „LARGE“
(Velké). Abyste mohli plně využívat výhody
obvodu Dolby Digital pro přesměrování hlubokých
tónů, doporučujeme vám nastavit mezní frekvenci
subwooferu na co nejvyšší hodnotu.
Typy hudebních/filmových
režimů
Přednosti prostorového zvuku můžete
využívat jednoduchým výběrem některého
z předem naprogramovaných zvukových polí
receiveru. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk jako v kině nebo
koncertním sále a přinášejí jej až do vašeho
domova.
Efekty
Movie (Film)
Cinema Studio EX A
DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního filmového
studia Sony Pictures Entertainment „Cary Grant Theater“. Toto
je standardní režim, skvělý pro sledování většiny typů filmů.
Cinema Studio EX B
DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika produkčního filmového
studia Sony Pictures Entertainment „Kim Novak Theater“. Tento
režim je ideální pro sledování filmů science-fiction nebo akčních
filmů se spoustou zvukových efektů.
Cinema Studio EX C
DCS
Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro nahrávání
filmové hudby Sony Pictures Entertainment. Tento režim je
ideální pro sledování muzikálů nebo klasických filmů, kde je ve
zvukovém doprovodu hodně hudby.
V.Multi Dimension
DCS
Z jediné dvojice skutečných prostorových reprosoustav se
vytváří velké množství virtuálních reprosoustav.
Hall (Koncertní síň)
Reprodukuje akustiku klasické koncertního síně.
Music (Hudba)
Headphone
(Sluchátka)*
Jazz Club
Reprodukuje akustiku jazzového klubu.
Live Concert
Reprodukuje akustiku živého koncertu s 300 místy.
Stadium
Reprodukuje dojem velkého otevřeného stadionu.
Sports
Reprodukuje dojem vysílání sportovního přenosu.
Portable Audio
Reprodukujte čistý obohacený zvuk z vašeho přenosného audio
zařízení. Tento režim je ideální pro poslech MP3 a dalších
formátů s komprimovanou hudbou.
Headphone (2ch)
Tento režim se vybere automaticky při použití sluchátek, pokud
je vybrán režim „2ch Stereo“ (Dvoukanálové stereo) nebo režim
A.F.D. (Automatický přímý poslech formátu). Standardní
dvoukanálové stereofonní zdroje zcela obcházejí zpracování
zvukového pole a vícekanálové prostorové formáty jsou
slučovány do dvou kanálů (kromě signálů LFE).
Headphone Theater
DCS
Tento režim se vybere automaticky při použití sluchátek, jestliže
je vybráno zvukové pole pro film/hudbu. Při poslechu se
sluchátky poskytuje zážitek jako v prostředí kina.
Headphone (Direct)
Na výstupu pro sluchátka jsou analogové signály, které nejsou
zpracovány pomocí parametrů pro tónové korekce, zvukové
pole, atd.
Headphone (Multi)
Tento režim se vybere automaticky při použití sluchátek, pokud
je vybrán vícekanálový vstup. Na výstupu pro sluchátka jsou
analogové signály předních kanálů z konektorů MULTI
CHANNEL INPUT (Vícekanálový vstup).
* Tento režim zvukového pole můžete vybrat pouze tehdy, když jsou k receiveru připojena sluchátka.
85CZ
Poslech prostorového zvuku
Zvukové pole Zvukové pole
pro
Poznámky
• Zvuková pole pro hudbu a film nefungují
v následujících případech:
– je vybrán vícekanálový vstup,
– na vstupu jsou signály DTS-HD se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz,
– na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz,
– na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 48 kHz,
– na vstupu jsou signály DTS 96/24.
• Efekty poskytované virtuálními reprosoustavami
mohou způsobovat zvýšení šumu v přehrávaném
signálu.
• Při poslechu zvukových polí, které využívají
virtuální reprosoustavy, nebudete slyšet žádný
zvuk, přicházející přímo z prostorových
reprosoustav.
• Pokud je vybráno některé ze zvukových polí pro
hudbu, nebude ze subwooferu vycházet žádný
zvuk, pokud jsou všechny reprosoustavy nastaveny
na „LARGE“ (Velké) v nabídce Speaker settings
(Nastavení reprosoustav). Zvuk však bude
vystupovat ze subwooferu v případě, že digitální
vstupní signál obsahuje signály LFE, nebo pokud
jsou přední nebo prostorové reprosoustavy
nastaveny na hodnotu „SMALL“ (Malé), je
vybráno zvukové pole pro filmy nebo zvukové
pole „Portable Audio“ (Přenosné audio zařízení).
Tipy
• Zvuková pole označená symbolem DCS
používají technologii DCS. Viz část „Slovníček
pojmů“ (strana 137).
• Když je vybráno zvukové pole s označením
DCS, rozsvítí se v okně displeje indikátor
Digital Cinema Sound.
Vypnutí prostorového efektu
pro MOVIE/MUSIC
Vyberte položku „2ch Stereo“ (Dvoukanálový
stereo zvuk) nebo „A.F.D. Auto“
(Automatický přímý poslech formátu)
v nabídce Surround settings (Nastavení
prostorového zvuku).
86CZ
Reset zvukových polí na
počáteční nastavení
Pro tento postup je nutno použít tlačítka na
receiveru.
1,2
2
1
Stiskem tlačítka POWER
(Napájení) vypněte receiver.
2
Podržte stisknuté tlačítko
MUSIC (Hudba) a stiskněte
tlačítko POWER (Napájení).
Na displeji se zobrazí zpráva „S.F.
CLEAR“ (Smazání zvukových polí)
a všechna zvuková pole se vrátí ke svým
výchozím hodnotám.
Poslech prostorových
efektů při nízké hlasitosti
(NIGHT MODE)
Tato funkce umožňuje zachovat prostředí kina
i při nízké úrovni hlasitosti. Tuto funkci je
možno používat s ostatními zvukovými poli.
Při sledování filmu pozdě v noci budete
dialogy slyšet jasně, a to i při nízké úrovni
hlasitosti.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
NIGHT
MODE
(Noční
poslech)
Rozšířené možnosti nastavení
reprosoustav
Manuální nastavení
reprosoustav
Každou reprosoustavu můžete nastavit
manuálně.
Úrovně reprosoustav můžete rovněž nastavit
po dokončení automatické kalibrace.
Nastavování v nabídce Manual
Setup (Manuální nastavení)
SLEEP
GUI
MODE
Funkce NIGHT MODE (Noční poslech) se
aktivuje. Funkce NIGHT MODE (Noční
poslech) se zapíná a vypíná stiskem tlačítka
NIGHT MODE.
HOME
Poznámka
Tato funkce nefunguje v následujících případech.
– je vybrán vícekanálový vstup,
– na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz,
– na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
NIGHT
MODE
1
1
2-8
MENU
(Nabídka)
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
pokračování
87CZ
Rozšířené možnosti nastavení reprosoustav
INPUT
RESOLUTION MODE
Stiskněte tlačítko NIGHT MODE.
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Speaker“
(Reprosoustavy) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „Manual Setup“
(Manuální nastavení) a pak
stiskněte tlačítko
.
x Distance (Vzdálenost
jednotlivých reprosoustav od
poslechového místa)
Umožňuje nastavit vzdálenost od
poslechového místa k jednotlivým
reprosoustavám (levá/pravá přední, středová,
levá/pravá prostorová, levá/pravá zadní
prostorová a subwoofer).
Vzdálenost můžete nastavit v rozsahu od
1,00 m až 10,00 m s krokem 0,01 m.
5
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v/B/b vyberte reprosoustavu,
kterou chcete nastavit.
6
7
Stiskněte tlačítko
8
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v změňte nastavení.
.
Opakovaným stiskem tlačítka
B/b vyberte požadovaný
parametr.
Položky nabídky Manual Setup
(Manuální nastavení)
x Size (Velikost jednotlivých
reprosoustav)
Umožňuje nastavit velikost jednotlivých
reprosoustav (levá/pravá přední, středová,
levá/pravá prostorová, levá/pravá zadní
prostorová).
x Level (Úroveň reprosoustavy)
Umožňuje nastavit úroveň jednotlivých
reprosoustav (středové, levé/pravé prostorové,
levé/pravé zadní prostorové a subwooferu).
Úroveň je možno nastavit v rozsahu od –20 dB
do +10 dB s krokem 0,5 dB.
U levé/pravé přední reprosoustavy můžete
nastavit vyvážení na jednotlivých stranách.
Úroveň levé přední reprosoustavy můžete
nastavit v rozsahu od –10,0 dB do +10,0 dB
s krokem 0,5 dB. Rovněž úroveň pravé přední
reprosoustavy můžete nastavit v rozsahu od –
10,0 dB do +10,0 dB s krokem 0,5 dB.
88CZ
• LARGE (Velké)
Pokud připojíte velké reprosoustavy, které
budou účinně reprodukovat hluboké
frekvence, vyberte možnost „LARGE“
(Velké). Za normálních okolností vyberte
možnost „LARGE“ (Velké).
• SMALL (Malé)
Pokud je zvuk zkreslený nebo pokud při
použití vícekanálového prostorového zvuku
pociťujete nedostatek prostorových efektů,
vyberte možnost „SMALL“ (Malé) pro
aktivaci obvodu pro přesměrování
hlubokých tónů a pro výstup hlubokých
frekvencí jednotlivých kanálů ze
subwooferu nebo jiných velkých
(„LARGE“) reprosoustav.
• Pokud nepoužíváte subwoofer, nastaví se přední
reprosoustavy automaticky na „LARGE“ (Velké).
Nastavování v nabídce Speaker
Pattern (Uspořádání
reprosoustav)
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
GUI
MODE
Poznámka
HOME
1
Tipy
• Nastavení „LARGE“ (Velké) a „SMALL“ (Malé)
pro jednotlivé reprosoustavy určuje, zda bude
vestavěný zvukový procesor ořezávat signál
hloubek z daného kanálu.
Pokud je z kanálu ořezán signál hloubek, odešle
obvod pro přesměrování hlubokých tónů
odpovídající hluboké frekvence do subwooferu
nebo do jiných velkých („LARGE“) reprosoustav.
Protože však hluboké tóny mají určitou směrovost,
je nejlepší, nebudete-li je ořezávat (pokud je to
možné). Z tohoto důvodu můžete i malé
reprosoustavy nastavit na „LARGE“ (Velké),
pokud chcete, aby z nich vystupovaly hluboké
tóny. Naopak, pokud používáte velkou
reprosoustavu, ale nepřejete si, aby z této
reprosoustavy vystupovaly hluboké tóny, nastavte
ji na „SMALL“ (Malé).
Pokud je celková úroveň zvuku nižší, než
požadujete, nastavte všechny reprosoustavy na
„LARGE“ (Velké). Pokud zvuk neobsahuje
dostatek hlubokých frekvencí, můžete pro
zdůraznění úrovně hlubokých frekvencí použít
ekvalizér.
• Pro zadní prostorové reprosoustavy se použije
stejné nastavení jako u prostorových reprosoustav.
• Pokud jsou přední reprosoustavy nastaveny na
„SMALL“ (Malé), budou středová, prostorové
a zadní prostorové reprosoustavy rovněž
automaticky nastaveny na „SMALL“ (Malé).
1
2-5
MENU
(Nabídka)
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE (Režim GUI) vyberte
možnost „GUI ON“ (GUI
zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte nabídku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Speaker“
(Reprosoustavy) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
89CZ
Rozšířené možnosti nastavení reprosoustav
Pokud je vybráno některé ze zvukových polí pro
hudbu, nebude ze subwooferu vycházet žádný zvuk,
jestliže jsou všechny reprosoustavy nastaveny na
„LARGE“ (Velké). Zvuk bude ovšem vystupovat ze
subwooferu v případě, že digitální vstupní signál
obsahuje signály LFE, nebo pokud jsou přední nebo
reprosoustavy nastaveny na „SMALL“ (Malé), je
vybráno zvukové pole pro filmy nebo zvukové pole
„Portable Audio“ (Přenosné audio zařízení).
NIGHT
MODE
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „Speaker Pattern“
(Uspořádání reprosoustav)
a pak stiskněte tlačítko
.
U položky „Speaker Pattern“
(Uspořádání reprosoustav) vyberte
takovou možnost, která odpovídá
používanému systému reprosoustav.
Uspořádání reprosoustav není nutno
vybírat po provedení automatické
kalibrace.
5
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadované
uspořádání reprosoustav.
Nastavování v nabídce Test Tone
(Testovací signál)
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
1
1
2-7
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
90CZ
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Speaker“
(Reprosoustavy) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Test
Tone“ (Testovací signál) a pak
stiskněte tlačítko
.
5
Opakovaným stiskem tlačítka
B/b vyberte typ testovacího
signálu a pak stiskněte tlačítko
.
6
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte reprosoustavu,
kterou chcete nastavit a pak
stiskněte tlačítko
.
MENU
(Nabídka)
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte nabídku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
2
Z jednotlivých reprosoustav začne
postupně vystupovat testovací signál.
7
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v změňte nastavení položky.
Tipy
• Pro nastavení úrovně všech reprosoustav
současně použijte tlačítko MASTER VOL +/–.
• V průběhu nastavování se nastavovaná
hodnota zobrazuje na displeji.
Když z reprosoustav
nevystupuje testovací signál
x Phase Audio Phase Audio (Fáze
zvuku)
• Kabely reprosoustav možná nejsou pevně
připojeny. Zkontrolujte, zda jsou kabely
pevně připojeny a zda je nelze odpojit
jemným zatáhnutím.
• Kabely reprosoustav jsou možná
zkratovány.
• OFF (Vypnuto)
• L/C, C/R, L/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL,
SB/SL, SL/L, L/SR
Umožňuje aktivovat výstup
dvoukanálového zdroje zvuku předních
kanálů (namísto testovacího signálu)
postupně ze sousedních reprosoustav.
Podle nastaveného uspořádání reprosoustav
nemusí být některé položky zobrazeny.
Pokud testovací signál
vystupuje z jiné reprosoustavy,
než která je zobrazena na
obrazovce
Není správně nastaveno uspořádání
reprosoustav pro připojenou reprosoustavu.
Zajistěte, aby bylo připojení reprosoustavy
a uspořádání reprosoustav v souladu.
x Test Tone (Testovací signál)
• OFF (Vypnuto)
• AUTO (Automaticky)
Z jednotlivých reprosoustav bude postupně
vystupovat testovací signál.
• L, C, R, SR, SB, SBR, SBL, SL, SW
Můžete vybrat, ze kterých reprosoustav
bude vystupovat testovací signál.
Podle nastaveného uspořádání reprosoustav
nemusí být některé možnosti zobrazeny.
x Phase Noise Phase Noise
(Fázový šum)
• OFF (Vypnuto)
• L/C, C/R, L/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL,
SB/SL, SL/L, L/SR
Umožňuje aktivovat postupný výstup
testovacího signálu ze sousedních
reprosoustav.
Podle nastaveného uspořádání reprosoustav
nemusí být některé položky zobrazeny.
x Sur Back Assign (Nastavení
zadních prostorových
reprosoustav)
• OFF (Vypnuto)
Pokud nejsou připojeny zadní prostorové
reprosoustavy, vyberte možnost „OFF“
(Vypnuto).
• BI-AMP (Dvojitý zesilovač)
Pokud přední reprosoustavy připojíte
v zapojení bi-amp (dvojitý zesilovač),
vyberte možnost „BI-AMP“ (Dvojitý
zesilovač).
Poznámka
Pokud chcete změnit připojení z konfigurace
„bi-amplifier“ (dvojitý zesilovač) na připojení
zadních prostorových reprosoustav, nastavte
položku „Sur Back Assign“ (Přiřazení zadních
prostorových reprosoustav) na „OFF“ (Vypnuto)
a pak připojte k receiveru zadní prostorové
reprosoustavy. Po připojení zadních prostorových
reprosoustav znovu nastavte reprosoustavy. Viz část
„9: Automatická kalibrace vhodného nastavení
reprosoustav (Auto Calibration)“ (strana 65) nebo
„Manuální nastavení reprosoustav“ (strana 87).
91CZ
Rozšířené možnosti nastavení reprosoustav
Parametry nabídky Test Tone
(Testovací signál)
Ostatní parametry nabídky
Speaker settings (Nastavení
reprosoustav)
x Crossover Freq
(Dělicí frekvence reprosoustavy)
Umožňuje nastavení dělicí frekvence
hlubokých tónů u reprosoustav nastavených na
„SMALL“ (Malé) v nabídce Speaker settings
(Nastavení reprosoustav). Po provedení
automatické kalibrace se u jednotlivých
reprosoustav nastaví změřená dělicí
frekvence.
Po provedení automatické kalibrace můžete
hodnotu dělicí frekvence pro jednotlivé
reprosoustavy upravit v položce „Crossover
Freq“ (Dělicí frekvence).
x D. Range Comp
(Komprese dynamického
rozsahu)
Tato funkce umožňuje provádět kompresi
dynamického rozsahu zvukové stopy. To
může být užitečné například tehdy, chcete-li
sledovat pozdě v noci filmy při nízké
hlasitosti. Komprese dynamického rozsahu je
možná pouze u zdrojů Dolby Digital.
• OFF (Vypnuto)
Dynamický rozsah není komprimován.
• AUTO (Automaticky)
Dynamický rozsah se použije automaticky
u zdrojů Dolby TrueHD a u ostatních zdrojů
se nastaví na „OFF“ (Vypnuto).
• STD (Standardní)
Dynamický rozsah je komprimován tak, jak
to zamýšlel zvukový technik.
• MAX (Maximální)
Dynamický rozsah je výrazně
komprimován.
Tipy
• Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimování dynamického rozsahu zvukového
doprovodu, a to v závislosti na informaci
o dynamickém rozsahu obsažené v signálu Dolby
Digital.
92CZ
• „STD“ (Standardní) je standardní nastavení, při
kterém je však použita pouze mírná komprese.
Z tohoto důvodu doporučujeme použít nastavení
„MAX“ (Maximální). Tím se značně zkomprimuje
dynamický rozsah, což umožní sledovat filmy
i pozdě v noci při nízké hlasitosti. Na rozdíl od
analogových omezovačů jsou úrovně předem dány
a díky tomu poskytují velmi přirozenou kompresi.
x Distance Unit (Jednotka
vzdálenosti)
Tato funkce umožňuje vybrat měrnou
jednotku pro nastavení vzdálenosti.
• meter (Metry)
Vzdálenost je zobrazována v metrech.
• feet (Stopy)
Vzdálenost je zobrazována ve stopách.
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte „EQ“ (Ekvalizér)
a pak stiskněte tlačítko
.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
B/b vyberte reprosoustavu,
kterou chcete nastavit a pak
stiskněte tlačítko
.
5
Opakovaným stiskem tlačítka
B/b vyberte položku „Bass“
(Hloubky) nebo „Treble“
(Výšky) a pak pomocí tlačítka V/
v změňte nastavení.
Nastavení ekvalizéru
Pomocí následujícího postupu můžete nastavit
kvalitu zvuku (úroveň hloubek/výšek) všech
reprosoustav.
Bass
(Hloubky)
Treble
(Výšky)
Level
(Úroveň)
(dB)
Frequency
(Frekvence) (Hz)
Poznámka
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
1
1
2-6
MENU
(Nabídka)
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
Tip
Úroveň hloubek a výšek předních reprosoustav
je možno rovněž nastavit pomocí tlačítka
TONE MODE a ovladače TONE +/– na
receiveru.
6
Stiskem tlačítka
nastavení.
potvrďte
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
93CZ
Rozšířené možnosti nastavení reprosoustav
Tato funkce nefunguje v následujících případech:
– je vybrán vícekanálový vstup,
– na vstupu jsou signály Dolby TrueHD se
vzorkovací frekvencí vyšší než 96 kHz,
– na vstupu jsou signály PCM se vzorkovací
frekvencí vyšší než 96 kHz.
2
Ovládání radiopřijímače
Poslech rozhlasového
vysílání v pásmu FM/AM
Prostřednictvím vestavěného radiopřijímače
můžete poslouchat rozhlasové vysílání
v pásmech FM a AM. Před zapnutím
radiopřijímače nezapomeňte k receiveru
připojit antény pro pásma FM a AM
(strana 57).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „FM“ nebo
„AM“ a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky FM nebo AM.
3
Stiskem tlačítka V/v vyberte
položku „Auto Tuning“
(Automatické ladění) a pak
stiskněte tlačítko
.
4
Stiskněte tlačítko V/v.
Tip
Krok ladění pro přímé ladění je následující:
• Pásmo FM 50 kHz
• Pásmo AM 9 kHz
Automatické ladění
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
1
1
2-4
OPTIONS
(Možnosti)
MENU
(Nabídka)
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
94CZ
Stiskněte tlačítko V pro vyhledávání
stanic od nízkých k vysokým frekvencím,
nebo tlačítko v pro vyhledávání stanic od
vysokých k nízkým frekvencím.
Kdykoli je nalezena stanice, zastaví
receiver vyhledávání.
V případě slabého příjmu
stereofonního vysílání v pásmu
FM
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Stiskem tlačítka V/v vyberte položku
„FM Mode“ (Režim FM) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
3 Stiskem tlačítka V/v vyberte položku
„MONO“ a pak stiskněte tlačítko
.
4
Přímé ladění
Frekvenci stanice je možno zadat přímo
pomocí numerických tlačítek.
Příklad 1: FM 102,50 MHz
Stiskněte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1 350 kHz
Stiskněte 1 b 3 b 5 b 0
THEATRE
4
SHIFT
TV
1
2
VIDEO1
VIDEO2
4
5
6
WIDE
TV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
SAT
AMP
3
BD
7
8
9
TUNER
PHONO
MULTI
IN
-/-- 0/10
HDMI1
HDMI2
2CH/
A.DIRECT
TV INPUT
DVD
Stiskněte tlačítko SHIFT a pak
stiskem numerických tlačítek
vložte frekvenci; nakonec
stiskněte tlačítko
.
4
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
1
2-4
HOME
MENU
(Nabídka)
TUNING
1
TUNING
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „FM“ nebo
„AM“ a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
3
Stiskem tlačítka V/v vyberte
položku „Direct Tuning“ (Přímé
ladění) a pak stiskněte tlačítko
.
Nemůžete-li stanici naladit
Zobrazí se „– – – .– – MHz“ a potom se opět
zobrazí aktuální frekvence.
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou
frekvenci. Pokud ne, zopakujte krok 4. Pokud
nemůžete stanici stále naladit, její frekvence se
ve vaší oblasti nepoužívá.
pokračování
95CZ
Ovládání radiopřijímače
Tip
Pokud máte naladěnu stanici v pásmu
AM, nastavte směr rámové antény pro
pásmo AM tak, abyste dosáhli
optimálního příjmu.
Ukládání stanic na předvolby
Přístroj umožňuje uložit na předvolby až 30
stanic v pásmu FM a 30 stanic v pásmu AM.
Pak můžete snadno naladit stanice, které často
posloucháte.
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
HOME
MENU
(Nabídka)
1
2,
5-7
4
3
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „FM“ nebo
„AM“ a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
Stanici, kterou chcete uložit na
předvolbu, nalaďte buď
prostřednictvím automatického
ladění (strana 94) nebo přímým
naladěním (strana 95).
V případě špatného stereo příjmu
v pásmu FM přepněte příjmový režim pro
pásmo FM (strana 94).
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti).
5
Stiskem tlačítka V/v vyberte
položku „Memory“ (Paměť)
a pak stiskněte tlačítko
.
96CZ
Stiskněte tlačítko
.
Stanice se uloží pod vybraným číslem
předvolby.
Zopakujte kroky 3 až 7 pro
uložení další stanice na
předvolbu.
Naladění stanic uložených na
předvolbách
1 Zopakujte kroky 1 a 2 uvedené v části
TUNING
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
7
„Ukládání stanic na předvolby“.
TUNING
1
Stiskem tlačítka V/v vyberte
číslo předvolby.
8
NIGHT
MODE
GUI
MODE
6
2 Stiskem tlačítka V/v vyberte
požadovanou stanici na předvolbě.
Můžete vybrat následující stanice na
předvolbách:
• Pásmo AM: AM 1 až AM 30
• Pásmo FM: FM 1 až FM 30
Pojmenování stanic na
předvolbách
1 Vyberte stanici na předvolbě, kterou
chcete pojmenovat.
2 Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte
položku „Name Input“ (Pojmenovat
vstup).
Podrobné informace o operacích
pojmenování najdete v části „Pojmenování
vstupů“ (strana 108).
Poznámka
Pokud přiřadíte název stanici vysílající signál RDS
a pak tuto stanici naladíte, zobrazí se namísto vámi
zadaného názvu název stanice určený programovou
službou. (Název stanice určený programovou
službou nelze změnit. Vámi zadaný název bude
přepsán názvem stanice.)
Používání systému RDS
(Radio Data System)
Tento receiver umožňuje rovněž používání
systému RDS (Radio Data System), který
umožňuje rozhlasovým stanicím vysílat
kromě běžného programového signálu také
doplňující informace. Můžete rovněž
zobrazovat informace RDS.
Poznámky
• Systém RDS se používá pouze u stanic v pásmu
FM.
• Ne všechny stanice v pásmu FM poskytují služby
RDS, a pokud ano, nemusí se jednat o stejný typ
služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem
RDS ve vaší oblasti, vyzkoušejte, které stanice jej
poskytují.
Příjem RDS vysílání
Během příjmu stanice RDS
opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY na receiveru.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
informace RDS na displeji cyklicky změní,
a to následujícím způsobem:
Název stanice t Frekvence t Indikace typu
programua) t Indikace radiotextub) t
Indikace aktuálního času (ve 24hodinovém
formátu) t Aktuální používané zvukové pole
t Úroveň hlasitosti
a)
b)
Typ právě vysílaného programu.
Textové zprávy odesílané stanicí s RDS.
Poznámky
• Pokud je přijato nouzové hlášení vydané vládními
úřady, bliká na displeji nápis „ALARM“
(Poplach).
• Pokud je zpráva delší než 9 znaků, bude se na
displeji posouvat.
• Pokud stanice určitou službu RDS neposkytuje,
zobrazí se na displeji nápis „NO XXXX“
(například „NO TEXT“ - bez textu).
Popis typů programů
Pokud naladíte stanici, která poskytuje služby
RDS, rozsvítí se indikátor „RDS“ a na displeji
se zobrazí název stanice.
Označení typu Popis
programu
Poznámka
AFFAIRS
(Události)
Tématické programy, které
rozšiřují aktuální zprávy
INFO
(Informace)
Programy nabízející informace
o širokém spektru témat, včetně
spotřebitelských záležitostí
a lékařských rad
Systém RDS nemusí fungovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá signál RDS správně nebo
pokud je signál stanice slabý.
NEWS (Zprávy) Zpravodajské programy
SPORT (Sport) Sportovní programy
EDUCATE
(Vzdělávání)
Vzdělávací programy, například
programy typu „jak na to“ a různé
rady
DRAMA
(Dramatická
tvorba)
Rozhlasové hry a seriály
CULTURE
(Kultura)
Pořady o národní nebo regionální
kultuře, například jazyková
a společenská témata
97CZ
Ovládání radiopřijímače
Vyberte stanici v pásmu FM pomocí
přímého ladění (strana 95),
automatického ladění (strana 94)
nebo vyvoláním z předvolby
(strana 96).
Zobrazení informací RDS
Označení typu Popis
programu
Označení typu Popis
programu
SCIENCE
(Věda)
Pořady o přírodních vědách
a technice
NATION M
Programy prezentující populární
(Národní hudba) hudbu země nebo regionu
VARIED
(Různé)
Ostatní typy programů, jako jsou
například rozhovory
s celebritami, skupinové hry
a komedie
OLDIES (Hudba Programy prezentující hudbu
staršího data)
„oldies“
POP M (Pop)
Programy s populární hudbou
ROCK M (Rock) Programy s rockovou hudbou
EASY M
(Odpočinková
hudba)
Nenáročný poslech
LIGHT M
Instrumentální, vokální a sborová
(Lehké hudební hudba
žánry)
CLASSICS
(Vážná hudba)
Provedení velkých orchestrálních
děl, komorní hudba, opera atd.
OTHER M
Hudba, kterou není možno zařadit
(Ostatní hudební do žádné z výše uvedených
žánry)
kategorií - například rhythm &
blues a reggae
WEATHER
(Počasí)
Informace o počasí
FINANCE
(Finance)
Burzovní a finanční zprávy atd.
CHILDREN
(Dětské
programy)
Programy pro děti
SOCIAL
(Programy o
společnosti)
Programy o lidech a věcech, které
je ovlivňují
RELIGION
Programy s náboženskou
tématikou
PHONE IN
Programy, v nichž veřejnost
prezentuje své názory a pohledy
prostřednictvím telefonu nebo
veřejného fóra
TRAVEL
(Cestování)
Programy zaměřené na cestování.
Nikoliv pro oznámení, která jsou
součástí služby TP/TA (Dopravní
program/Dopravní zpravodajství)
LEISURE
(Volný čas)
Programy, týkající se rekreačních
aktivit, jako je například
zahradničení, rybolov, vaření
a podobně
JAZZ (Jazz)
Jazzové programy
COUNTRY
Programy country hudby
98CZ
FOLK M (Folk) Programy s folkovou hudbou
DOCUMENT
(Dokumenty)
Investigativní záležitosti
NONE
Jakékoliv jiné než výše uvedené
programy
Ovládání přes HDMI
Používání funkce Control
for HDMI (Ovládání přes
HDMI) pro synchronizaci
„BRAVIA“
• Když nepropojíte receiver a zařízení přes
rozhraní HDMI.
Doporučujeme připojit receiver
k zařízením podporujícím synchronizaci
„BRAVIA“.
Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) fungovat.
Viz návod k obsluze připojovaného zařízení.
Ovládání přes HDMI
Chcete-li používat synchronizaci „BRAVIA“,
nastavte funkci Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) níže uvedeným způsobem.
Po připojení zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí Control for HDMI
pomocí HDMI kabelu (není součástí
příslušenství), se ovládání zjednoduší
následujícím způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka): Pokud spustíte
přehrávání na zařízení, jako například na
DVD/Blu-ray přehrávači, receiver
a televizor se automaticky zapnou a přepnou
na příslušný vstup HDMI.
• System Audio Control (Ovládání zvuku
systému): Během sledování televize můžete
nastavit výstup zvuku z reproduktorů
televizoru nebo z reprosoustav připojených
k receiveru.
• System Power Off (Vypnutí napájení
systému): Pokud vypnete televizor,
současně se rovněž vypnou receiver
i připojená zařízení.
Funkce Control for HDMI je standard funkce
pro vzájemné ovládání používaný HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pro rozhraní
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) nebude
fungovat v následujících
případech:
• Když připojíte receiver k zařízení, které není
kompatibilní s funkcí Sony Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI).
99CZ
Připojení televizoru a ostatních
zařízení
Před připojováním kabelů odpojte síťový
napájecí kabel.
Satelitní přijímač, set-top box
Audio/Video
signály
Poslech vícekanálového
prostorového zvuku televizního
vysílání
Vícekanálový prostorový zvuk televizního
vysílání můžete poslouchat prostřednictvím
reprosoustav připojených k receiveru.
Připojte výstupní konektor OPTICAL na
televizoru ke konektoru OPTICAL IN
(Optický vstup) na receiveru.
Blu-ray přehrávač
DVD přehrávač
Audio/Video
signály
A
B
Audio/Video
signály
A
C
Audio signály
A
A
Audio/
Video
Televizor apod.
A Kabel HDMI (není součástí
příslušenství)
Doporučujeme používat kabel HDMI značky
Sony.
a)
Připojte aspoň jeden z audio kabelů (B nebo C).
100CZ
B Optický digitální kabel (není
součástí příslušenství)a)
C Audio kabel (není součástí
příslušenství)a)
Příprava pro použití
funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)
Poznámky
• Pokud odpojíte a znovu připojíte kabel HDMI,
zopakujte výše uvedené kroky 1 až 6.
• Při provádění funkce Control for HDMI-Easy
Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení)
není možné používat funkce One-Touch Play
(Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) a System
Audio Control (Ovládání zvuku systému).
• Před spuštěním funkce Control for HDMI-Easy
Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení)
na televizoru zapněte televizor, připojená zařízení
a receiver.
• Pokud zařízení pro přehrávání nepracují po
provedení funkce Control for HDMI-Easy Setting
(Ovládání přes HDMI - snadné nastavení) správně,
zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na televizoru.
• Pokud připojená zařízení nepodporují funkci
Control for HDMI-Easy Setting (Ovládání přes
HDMI - snadné nastavení), je třeba zapnout funkci
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
u připojených zařízení před spuštěním funkce
Control for HDMI-Easy Setting (Ovládání přes
HDMI - snadné nastavení) na televizoru.
101CZ
Ovládání přes HDMI
Tento receiver podporuje funkci Control for
HDMI-Easy Setting (Ovládání přes HDMI snadné nastavení).
Tato funkce je k dispozici jen u některých typů
televizorů. Když spustíte funkci Control for
HDMI-Easy Setting (Ovládání přes HDMI snadné nastavení) na televizoru, změní se
automaticky příslušným způsobem nastavení
funkce Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) na tomto receiveru.
Během provádění funkce Control for HDMIEasy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné
nastavení) bliká v okně displeje zpráva
„SCANNING“ (Vyhledávání). Receiver
automaticky přepne vstup na vstup HDMI. Po
dokončení nastavení se v okně displeje zobrazí
zpráva „COMPLETE“ (Dokončeno).
Podrobné informace najdete v návodu
k obsluze televizoru.
Pokud váš televizor nepodporuje funkci
Control for HDMI-Easy Setting (Ovládání
přes HDMI - snadné nastavení), proveďte níže
uvedené postupy. Podrobné informace
o nastavení televizoru a připojených zařízení
najdete v návodu k obsluze příslušných
zařízení.
1 Ujistěte se, že je receiver připojen
k televizoru a příslušným zařízením
kompatibilním s funkcí Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) přes rozhraní
HDMI.
2 Zapněte receiver, televizor a připojená
zařízení.
3 Zapněte funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na receiveru
a televizoru. Viz část „Zapnutí funkce
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)“
(strana 102).
Když je v režimu zobrazení na obrazovce
zobrazena na obrazovce televizoru nabídka
receiveru, stiskněte opakovaně tlačítko GUI
MODE pro volbu „GUI OFF“ (GUI
vypnuto) pro přepnutí do režimu zobrazení
na displeji a pak zkontrolujte na televizoru
obraz ze zařízení připojeného k receiveru.
Podrobné informace o nastavení televizoru
najdete v návodu k obsluze televizoru.
4 Vyberte vstup HDMI na receiveru
a televizoru tak, aby odpovídal vstupu
HDMI na připojeném zařízení a aby byl
obraz z připojeného zařízení zobrazen na
obrazovce televizoru.
5 Zapněte funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na připojeném
zařízení.
Pokud je funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na připojeném
zařízení již zapnutá, není třeba měnit
nastavení.
6 Zopakujte kroky 4 a 5 u ostatních zařízení,
u kterých chcete používat funkci Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI).
Zapnutí funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI)
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
Přehrávání disku DVD
(One-Touch Play)
NIGHT
MODE
GUI
MODE
1
2-5
Přehrávání ze zařízení připojených k receiveru
přes rozhraní HDMI můžete spustit
provedením jediné operace.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
HOME
MENU
1
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte nabídku „Settings“
(Nastavení) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam položek nabídky Settings
(Nastavení).
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „HDMI“
(HDMI) a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI)
a pak stiskněte tlačítko
.
5
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte možnost „ON“
(Zapnuto) a pak stiskněte
tlačítko
.
Funkce Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) se zapne.
102CZ
Receiver a televizor se automaticky zapnou
a přepnou na příslušný vstup HDMI.
Přehrávání disku DVD
provedením jediné operace
Pomocí nabídky televizoru můžete rovněž
vybrat připojené zařízení, jako například
DVD/Blu-ray přehrávač. V takovém případě
se receiver i televizor přepnou na příslušný
vstup HDMI.
Poznámka
V závislosti na televizoru se nemusí přehrát
počáteční část obsahu.
Poslech zvuku televizoru
z reprosoustav
připojených k receiveru
(System Audio Control)
Poznámky
• Pokud funkce System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) při daném nastavení vašeho
televizoru nefunguje, podívejte se prosím do
návodu k obsluze televizoru.
• Když je položka „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) nastavena na „ON“ (Zapnuto),
nastavení „Audio Out“ (Audio výstup) v nabídce
HDMI settings (Nastavení HDMI) se automaticky
nastaví v závislosti na nastavení funkce System
Audio Control (Ovládání zvuku systému).
• Pokud připojíte televizor, který nepodporuje
funkci System Audio Control (Ovládání zvuku
systému), nebude tato funkce pracovat.
• Pokud zapnete televizor před zapnutím receiveru,
nebude zvuk televizoru chvíli vystupovat.
(System Power Off)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka pro
POWER na dálkovém ovladači televizoru,
automaticky se rovněž vypnou receiver
i připojená zařízení.
Dálkový ovladač receiveru můžete rovněž
použít pro vypnutí televizoru.
THEATRE
AV ?/1
SHIFT
Televizor
TV
AMP
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
4
5
6
TV INPUT
DVD
Stiskněte tlačítko TV a pak
stiskněte tlačítko AV ?/1.
Televizor, receiver a zařízení připojená přes
rozhraní HDMI se vypnou.
Poznámky
• Před použitím funkce System Power Off (Vypnutí
napájení systému) nastavte funkci TV Standby
Synchro (Synchronizace pohotovostního režimu
televizoru) na „ON“ (Zapnuto). Podrobné
informace najdete v návodu k obsluze televizoru.
• V některých případech se nemusí připojená
zařízení automaticky vypnout. Podrobné
informace najdete v návodu k obsluze
připojovaných zařízení.
103CZ
Ovládání přes HDMI
Po provedení jediné operace můžete
poslouchat zvuk televizoru přes reprosoustavy
připojené k receiveru.
Funkci System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) lze ovládat rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné informace
najdete v návodu k obsluze televizoru.
Pokud je funkce System Audio Control
(Ovládání zvuku systému) zapnutá, receiver se
automaticky zapne a přepne na příslušný
vstup.
Zvuk televizoru je přehráván přes
reprosoustavy připojené k receiveru a hlasitost
televizoru je současně snížena na minimum.
Funkci System Audio Control (Ovládání
zvuku systému) můžete rovněž používat
následujícím způsobem:
• Pokud zapnete receiver a televizor je
v danou chvíli zapnutý, automaticky se
aktivuje funkce System Audio Control
(Ovládání zvuku systému) a zvuk televizoru
bude přehráván přes reprosoustavy
připojené receiveru. Pokud však receiver
vypnete, bude zvuk přehráván přes
reproduktory televizoru.
• Při nastavování hlasitosti televizoru můžete
rovněž nastavovat hlasitost receiveru.
Vypnutí receiveru
i televizoru
Přehrávání zvuku/obrazu
ze zařízení připojených
k portu DIGITAL MEDIA
PORT
Další funkce
Konverze vstupních
analogových video
signálů
Tento receiver umožňuje provádět konverzi
rozlišení vstupních analogových video
signálů.
2CH/
A.DIRECT
RESOLUTION
(Rozlišení)
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
Stiskněte opakovaně tlačítko
RESOLUTION.
Po každém stisku tohoto tlačítka se změní
rozlišení výstupních signálů.
Můžete rovněž použít položku „Resolution“
(Rozlišení) v nabídce Video settings
(Nastavení obrazu).
Port DIGITAL MEDIA PORT umožňuje,
abyste si vychutnávali zvuk/obraz
z přenosného audio/video zařízení nebo
počítače prostřednictvím připojení adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT.
Podrobné informace o připojení adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT najdete v části
„Připojení zařízení s digitálními audio vstupy/
výstupy“ (strana 42).
Sony nabízí následující adaptéry DIGITAL
MEDIA PORT:
• TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
Adapter
• TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
• TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT je volitelné
příslušenství.
Poznámky
• Nepřipojujte jiný adaptér než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Před odpojením adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT vypněte receiver pomocí dálkového
ovladače.
• Nepřipojujte nebo neodpojujte adaptér DIGITAL
MEDIA PORT, pokud je receiver zapnutý.
• Podle typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
může do receiveru vstupovat také obraz.
• Adaptéry DIGITAL MEDIA PORT lze zakoupit
pouze v některých oblastech.
104CZ
Výběr obrazovky pro ovládání
zařízení připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
3
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
MENU
(Nabídka)
1
HOME
Na obrazovce televizoru se zobrazí ikona
rozpoznaného zařízení. Pokud nelze zařízení
připojené k adaptéru rozpoznat, bude na
obrazovce televizoru zobrazena zpráva
„DMPORT“.
4
Stiskem tlačítka OPTIONS
(Možnosti) zobrazte položku
„Function List“ (Seznam
funkcí).
5
Stiskem tlačítka V/v vyberte
položku „DMPORT Control“
(Ovládání přes DMPORT) a pak
stiskněte tlačítko
nebo b.
4
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Music“
(Hudba) a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
Zpráva „DMPORT“ se zobrazí vedle
„Music“ (Hudba).
V této položce můžete vybrat následující
režimy:
• System GUI (GUI systému)
Tento režim je určen pro TDM-iP1
a TDM-NC1. Seznam stop bude
zobrazen na obrazovce GUI receiveru.
Na jednotlivých obrazovkách GUI
můžete vybrat požadovanou stopu
a přehrát ji.
• Adapter GUI (GUI adaptéru)
Tento režim je určen pro TDM-iP1
a TDM-NC1. Nabídka adaptéru bude
zobrazena na obrazovce televizoru.
• iPod
Tento režim je možné vybrat pouze
v případě připojení TDM-iP1.
Pokud není položka „DMPORT Control“
(Ovládání přes DMPORT) zobrazena,
podívejte se do návodu k obsluze
dodaného k příslušnému zařízení
a vyhledejte si podrobné informace o jeho
ovládání.
105CZ
Další funkce
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
2
Poznámka
1
2,
3,5
nebo b.
Zařízení připojené k adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT je rozpoznáno a nápis
„DMPORT“ na obrazovce se změní na
název zařízení.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
kategorie zařízení připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT.
Pomocí nabídky GUI můžete vybrat ovládací
obrazovku, v závislosti na typu adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT, který chcete
používat. U některých adaptérů, jako
například TDM-BT1 nebo TDM-NW1, je
ovládací obrazovka nastavena pevně a není
možné ji v nabídce GUI změnit.
INPUT
RESOLUTION MODE
Stiskněte tlačítko
c)
Ovládání zařízení připojeného
k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
Ovládání TDM-iP1/TDM-iP50/
TDM-NC1 nebo pomocí nabídky
GUI na receiveru
1
Ujistěte se, že je vybrán režim
„System GUI“ (GUI systému)
v kroku 5 části „Výběr
obrazovky pro ovládání
zařízení připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT“
(strana 105).
2
Proveďte požadovaný výběr ze
seznamu zobrazeného na
obrazovce GUI a spusťte
přehrávání.
Pokud používáte iPod
Music
Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Zobrazuje se jako „Genre“ (Žánr), „Artist“
(Interpret) nebo „Album“ (Album) v závislosti na
nastavení „List Mode“ (Režim seznamu).
Ovládání TDM-iP1/iP50 nebo
TDM-NC1 pomocí nabídky
adaptéru
Ujistěte se, že je vybrán režim „Adapter GUI“
(GUI adaptéru) v kroku 5 části „Výběr
obrazovky pro ovládání zařízení připojeného
k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT“
(strana 105).
Podrobné informace o ovládání adaptéru
pomocí nabídky GUI adaptéru najdete
v návodu k obsluze dodávaném
k používanému adaptéru.
Ovládání TDM-iP1/iP50 pomocí
nabídky iPod
Ujistěte se, že je vybrán režim „iPod“ v kroku
5 části „Výběr obrazovky pro ovládání
zařízení připojeného k adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT“ (strana 105).
Podrobné informace o ovládání přehrávače
iPod najdete v návodu k obsluze dodaném
s přehrávačem iPod.
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Album > Track
Audiobooks > Track
Video
Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Přehrávání vybrané stopy
Během přehrávání vybrané stopy se
v závislosti na připojeném adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT mění zobrazená obrazovka.
TDM-iP1
Music Videos > Artist > Content
Video Playlists > Video Playlist > Content
Video Podcast > Episode > Content
Pokud používáte síťového
klienta
Music
Surfina) > Albumc) > Track
Playlista) > Playlist > Track
Web Radioa) > Station > Program
Music Libraryb) > Album > Track
a)
Zobrazuje se pouze v případě připojení systému
M-crew Server.
b)
Zobrazuje se pouze v případě připojení jiného
DLNA serveru než M-crew Server.
106CZ
TDM-NC1
Zařízení připojená k adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT můžete rovněž ovládat pomocí
níže uvedených tlačítek režimu přehrávání na
dálkovém ovladači receiveru.
Stiskněte tlačítko DMPORT na dálkovém
ovladači pro aktivaci ovládání DMPORT.
Pro
Proveďte následující
Přehrávání
Stiskněte tlačítko N.
Pozastavení (pauza)
Stiskněte tlačítko X.
Přehrávání obnovíte
opětovným stisknutím
tohoto tlačítka.
Zastavení
Stiskněte tlačítko x.*
Nalezení začátku stopy Stiskněte tlačítko ..
během přehrávání, nebo
nalezení začátku
předchozí stopy
Nalezení začátku další
stopy
Stiskněte tlačítko >.
Přeskočení na předchozí Stiskněte tlačítko B•.
album
Přeskočení na následující Stiskněte tlačítko •b.
album
Pro posunutí dozadu/
dopředu
Stiskněte tlačítko m/
M.**
Možnosti nastavení dostupné
u jednotlivých režimů
přehrávání
x Repeat Mode (Režim opakování)
(pouze TDM-iP1/iP50)
Opakované přehrávání jedné nebo všech stop.
• Off
Deaktivace režimu opakovaného přehrávání.
• One
Opakované přehrávání jedné stopy.
• All
Opakované přehrávání všech stop.
x Shuffle (Náhodné přehrávání)
(pouze TDM-iP1)
Přehrávání všech stop v náhodném pořadí.
• Off
x List Mode (Režim seznamu)
(pouze TDM-NC1)
Volba rozsahu stop pro přehrávání.
• Genre
Přehrávání stop vybraného žánru.
• Artist
Přehrávání stop vybraného interpreta.
• Album
Přehrávání stop vybraného alba.
Tip
Režim List Mode (Režim seznamu) může být
používán s nabídkou Function List (Seznam funkcí),
i když je seznam zobrazen.
Seznam zpráv adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
Zobrazená zpráva Vysvětlení
No Adapter
Adaptér není připojen.
No Device
K adaptéru není připojeno
žádné zařízení.
No Audio
Nebyl nalezen žádný
zvukový soubor.
Loading (Načítání)
Probíhá načítání dat.
No Server (Žádný
server)*
Není připojen žádný server.
No Track (Žádná
stopa)*
Nebyla nalezena žádná
stopa.
No Item (Žádná
položka)*
Nebyla nalezena žádná
položka.
Connecting
(Připojování)*
Probíhá připojování
k serveru.
Configuring
(Nastavování)*
Probíhá nastavování sítě.
Warning (Varování)* Zkontrolujte zobrazení na
displeji adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT.
Party Mode (Párty
režim)*
Přístroj je aktuálně v párty
režimu „Guest“ (Host).
pokračování
107CZ
Další funkce
* Pokud je připojeno zařízení TDM-iP1, přejde
receiver po stisknutí tlačítka x do režimu pauzy.
** Rychlé přehrávání dozadu/dopředu můžete
aktivovat stisknutím a podržením některého
z tlačítek m/M.
Deaktivace režimu náhodného přehrávání.
• Albums
Přehrávání všech stop na albu v náhodném
pořadí.
• Songs
Přehrávání všech stop ve složce „Songs“
(Skladby) v náhodném pořadí.
Zobrazená zpráva Vysvětlení
Searching
(Vyhledávání)*
* Pouze TDM-NC1.
Probíhá vyhledávání serveru.
Pojmenování vstupů
Vstupům můžete přiřadit název o délce až 8
znaků a zobrazit jej.
Tento postup je vhodný pro označení
konektorů názvy připojených zařízení.
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
1
3-4
2
Vyberte položku, kterou chcete
pojmenovat.
Můžete pojmenovat následující položky.
• Pozici automatické kalibrace (strana 72)
• Vstupy (strana 72)
• Stanice na předvolbách (strana 96)
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti).
3
Vyberte položku „Name Input“
(Zadání názvu) a stiskněte
tlačítko
.
Na obrazovce se zobrazí softwarová
klávesnice.
4
Stiskem tlačítka V/v/B/b
vyberte znak a pak stiskněte
tlačítko
.
5
Vyberte [Finish] (Dokončit) pro
vložení názvu.
Zadaný název bude zaregistrován.
Zrušení pojmenování vstupu
Vyberte [Cancel] (Zrušit).
108CZ
Vstupní režimy audio signálu
Přepínání mezi
digitálním a analogovým
zvukem
(INPUT MODE)
Když připojíte zařízení k digitálním
i analogovým audio vstupům na receiveru,
můžete pevně nastavit vstupní režim audio
signálu na některý z těchto vstupů, nebo jej
můžete přepínat podle druhu signálu, který
chcete sledovat.
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
7
8
9
TUNER
PHONO
-/-- 0/10
HDMI1
HDMI2
2CH/
A.DIRECT
• AUTO (Automaticky)
Jestliže je provedeno digitální i analogové
připojení, upřednostňuje digitální audio
signály.
Pokud je k dispozici více než jedno digitální
připojení, mají přednost audio signály
přiváděné na vstup HDMI před audio
signály přiváděnými na vstup COAXIAL
(Koaxiální) a OPTICAL (Optický).
Nejsou-li přijímány žádné digitální audio
signály, jsou vybrány analogové audio
signály.
• ANALOG (Analogový)
Upřednostňuje se vstup analogových audio
signálů do konektorů AUDIO IN (L/R)
(Audio vstup levý/pravý).
AMP
MULTI
IN
Poznámky
TV INPUT
SA-CD/
CD
1
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
2
HOME
1
Stiskněte tlačítko pro výběr
vstupu.
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Opakovaným stiskem tlačítka
INPUT MODE (Vstupní režim)
vyberte režim audio vstupu.
Vybraný vstupní režim audio signálu se
zobrazí na obrazovce televizoru.
pokračování
109CZ
Další funkce
• Některé vstupní režimy audio signálu nemusí být
v závislosti na vstupu nastaveny.
• Když je vybrán vstup HDMI nebo DMPORT,
zobrazí se v okně displeje „------“ a není možné
vybrat jiný režim audio vstupu. Vyberte jiný vstup
než vstup HDMI a vstup DMPORT a pak nastavte
režim audio vstupu.
• Když je používán režim „2ch Analog Direct“
(Přímý poslech dvoukanálového analogového
zvuku) nebo když je vybrán vícekanálový vstup, je
audio vstup automaticky nastaven na režim
„ANALOG“ (Analogový). Nelze vybrat jiné
režimy audio vstupu.
Přehrávání zvuku/obrazu
z jiných vstupů
Video anebo audio signály můžete přiřadit
jinému vstupu.
Příklad: Pokud chcete přivádět na vstup pouze
digitální optické audio signály z DVD
přehrávače, propojte konektor OPTICAL
OUT (Optický výstup) na DVD přehrávači
s konektorem OPTICAL VIDEO 1 IN
(Optický video vstup 1) na receiveru.
Pokud chcete přivádět na vstup video signály
z DVD přehrávače, připojte konektor
komponentního video signálu DVD
přehrávače ke konektoru COMPONENT
VIDEO COMPO 1 IN (Komponentní video
vstup 1) na receiveru. Pomocí položky „Input
Assign“ (Přiřazení vstupů) v nabídce Input
(Vstup) přiřaďte video anebo audio signály
konektoru vstupu DVD.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
6
MENU
1
HOME
2
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku „Input“
(Vstup) a pak stiskněte tlačítko
nebo b.
3
Stiskem tlačítka V/v vyberte
název vstupu, který chcete
přiřadit.
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti) a pak vyberte „Input
Assign“ (Přiřazení vstupů)
a pak stiskněte tlačítko
.
5
Pomocí V/v/B/b vyberte audio
anebo video signály, které
chcete přiřadit ke vstupu
vybranému v kroku 3 a pak
stiskněte tlačítko
.
6
Stiskem tlačítka RETURN/EXIT
O potvrďte nastavení.
1
2-5
4
Opakovaným stiskem tlačítka
GUI MODE vyberte možnost
„GUI ON“ (GUI zapnuto).
V okně displeje receiveru se zobrazí
zpráva „GUI MODE“ (Režim GUI) a na
obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
GUI. Pokud se nabídka GUI na obrazovce
televizoru nezobrazí, stiskněte tlačítko
MENU.
110CZ
Název
vstupu
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
SAT
MD/
TAPE
a
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
BD: Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD: Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
SAT: Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
Komponentní 1
a
a
a
a
a
a
a
a
Komponentní 2
a
a
a
a
a
a
a
a
Komponentní 3
a
a
a
a
a
a
a
a
Žádné
a
a
a
a
a
a
a
a
Video1:
Konektory
video vstupu, Composite
které lze
Video2:
přiřadit
Composite
Video1: OPT
Konektory
audio vstupu,
Video2: OPT
které lze
přiřadit
MD/TAPE: OPT
BD: COAX
SA-CD/ MULTI IN
CD
a
–
a
a
a
–
a
–
–
a
a
a
a
–
a
–
–
–
a
a
a
a
a
–
a
a
a
–
a
a
–
–
a
a
–
a
a
a
–
–
a
a
–
–
a
a
a
–
Analogový
a
a
a
a
a
a
a
–
Poznámky
• Optické signály ze vstupního zdroje nelze přiřadit optickým vstupům na receiveru. Rovněž nelze přiřadit
koaxiální signály ze vstupního zdroje koaxiálním vstupům na receiveru.
• Při přiřazování digitálního audio vstupu se může automaticky změnit nastavení položky INPUT MODE
(Vstupní režim).
111CZ
Další funkce
DVD: COAX
SA-CD/CD:
COAX
Poznámka
Změna zobrazení na
displeji
Změnou informací zobrazených v okně
displeje můžete zkontrolovat například
zvukové pole a podobně.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
DISPLAY
(Zobrazení)
GUI MODE
(Režim
GUI)
HOME
Stiskněte opakovaně tlačítko
DISPLAY (Zobrazení).
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY se
zobrazení na displeji cyklicky mění
následovně:
Název vybraného vstupua) t Původní název
vstupu t Typ zvukového pole t Úroveň
hlasitosti t Informace o datovém toku
Tip
Zobrazení nelze přepnout během doby, kdy je na
displeji zobrazena zpráva „GUI MODE“ (Režim
GUI). Opakovaným stiskem tlačítka GUI MODE
vyberte „GUI OFF“ (GUI vypnuto).
Pásmo FM a AM
Název staniceb) nebo název předvolby
stanicea) t Frekvence t Indikace typu
programub) t Indikace radiotextub) t
Indikace aktuálního času (ve 24hodinovém
formátu)b) t Typ zvukového pole t Úroveň
hlasitosti
a)
Indexový název se zobrazuje pouze tehdy, když
jste jej přiřadili některému vstupu nebo stanici na
předvolbě (strana 96, 108). Indexový název se
nezobrazuje, pokud byly zadány pouze mezery
nebo pokud je shodný s názvem vstupu.
b)
Pouze během příjmu RDS (strana 97).
112CZ
Znaky nebo značky se nemusí u některých jazyků
zobrazovat.
Indikátory v okně displeje
SW
LFE
L
C
SL
S SR
R
COAX OPT
D + EX TrueHD Neural - THX DTS - ES 96/ 24 D.RANGE
MULTI IN DTS - HD MSTR HI RES
NEO:6
PL ll X MEM MONO
HDMI DMPORT ANALOG LPCM
EQ Bl - AMP
SP A + B SLEEP
RDS ST
A.DIRECT
SB L SB SB R
Funkce
Název
Funkce
Rozsvítí se, když je připojen
subwoofer a audio signál
vystupuje z konektoru
SUBWOOFER. Pokud tento
indikátor svítí, vytváří receiver
signál pro subwoofer na
základě signálu LFE
přehrávaného disku nebo podle
nízkofrekvenčních složek
předních kanálů.
E ; D/
; D EX/
; D+/
; TrueHD
B LFE
Rozsvítí se, když přehrávaný
disk obsahuje LFE
(Nízkofrekvenční efekty) kanál
a signál tohoto LFE kanálu je
právě reprodukován.
C COAX
Rozsvítí se, když je položka
INPUT MODE (Vstupní
režim) nastavena na „AUTO“
(Automaticky) a zdrojem
signálu je digitální signálový
vstup prostřednictvím
konektoru COAXIAL
(Koaxiální).
„; D“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
Dolby Digital.
„; D EX“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
Dolby Digital Surround EX.
„; D+“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
Dolby Digital Plus.
„; TrueHD“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
Dolby TrueHD.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu
Dolby Digital zkontrolujte, zda
jste provedli digitální připojení
a zda je položka INPUT
MODE (Vstupní režim)
nastaven na „AUTO“
(Automaticky) (strana 109).
D OPT
F Neural - THX Rozsvítí se, když receiver
používá pro zpracování
vstupních signálů technologii
Neural-THX.
Rozsvítí se, když je položka
INPUT MODE (Vstupní
režim) nastavena na „AUTO“
(Automaticky) a zdrojem
signálu je digitální signálový
vstup prostřednictvím
konektoru OPTICAL
(Optický).
pokračování
113CZ
Další funkce
Název
A SW
Název
Funkce
Název
Funkce
G DTS/
DTS-ES/
DTS 96/24
„DTS“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály DTS.
„DTS-ES“ se rozsvítí, když
receiver dekóduje signály
DTS-ES.
Indikátor „DTS 96/24“ se
rozsvítí tehdy, když receiver
dekóduje signály DTS se
vzorkovací frekvencí 96 kHz/
24 bitů.
Poznámka
Při přehrávání disku ve formátu
DTS zkontrolujte, zda jste
provedli digitální připojení a
zda je položka INPUT MODE
(Vstupní režim) nastavena na
„AUTO“ (Automaticky)
(strana 109).
N ; PL/
; PL II/
; PL IIx
H D.RANGE
(Dynamický
rozsah)
Rozsvítí se, když je aktivována
komprese dynamického
rozsahu.
„; PL“ se rozsvítí, když
receiver použije zpracování
signálů Dolby Pro Logic na
dvoukanálové signály, aby
vystupovaly signály
středového a prostorového
kanálu.
„; PL II“ se rozsvítí, když je
aktivován dekodér Dolby Pro
Logic II.
„; PL IIx“ se rozsvítí, když
je aktivován dekodér Dolby
Pro Logic IIx.
Tyto indikátory se však
nerozsvítí, pokud neexistují
středová nebo prostorové
reprosoustavy a zvukové pole
bylo vybráno pomocí tlačítka
A.F.D. (Automatický přímý
poslech formátu).
I SP A/SP B/
SP A + B
Rozsvítí se v závislosti na tom,
jaký systém reprosoustav se
používá (strana 64). Tyto
indikátory se však nerozsvítí,
pokud je výstup do
reprosoustavy vypnutý nebo
pokud jsou připojena
sluchátka.
O BI-AMP
(Dvojitý
zesilovač)
Rozsvítí se, když je položka
„Sur Back Assign“ (Přiřazení
zadních prostorových
reprosoustav) nastavena na
„BI-AMP“ (Dvojitý zesilovač).
P EQ
(Ekvalizér)
Rozsvítí se, když je aktivován
ekvalizér.
Q NEO:6
Rozsvítí se, když je aktivován
dekodér DTS Neo:6
Cinema/Music.
R DTS-HD
MSTR/
DTS-HD HI
RES
„DTS-HD MSTR“ se rozsvítí,
když receiver dekóduje signály
DTS-HD Master Audio.
„DTS-HD HI RES“ se rozsvítí,
když receiver dekóduje signály
DTS-HD High Resolution.
S LPCM
Rozsvítí se, když jsou
detekovány lineární PCM
signály.
J SLEEP
(Automatické
vypnutí)
Rozsvítí se, když je aktivován
časovač automatického
vypnutí.
K A.DIRECT
(Dvoukanálový zvuk/
Přímý
poslech
analogového zvuku)
Rozsvítí se, když receiver
zpracovává signály v režimu
Analog Direct (Přímý poslech
analogového zvuku).
L Indikátory
radiopřijímače
Rozsvítí se, když receiver
používáte pro naladění
rozhlasových stanic apod.
M MEM
Rozsvítí se, když je aktivována
paměťová funkce - například
Preset Memory (Paměť
předvoleb) apod.
114CZ
Název
Funkce
Název
Funkce
T ANALOG
Rozsvítí se, když:
– INPUT MODE (Vstupní
režim) je nastaven na
„AUTO“ (Automaticky)
a prostřednictvím konektorů
COAXIAL, OPTICAL nebo
HDMI nevstupují žádné
digitální signály,
– INPUT MODE (Vstupní
režim) je nastaven na
„ANALOG“ (Analogový),
– je používána funkce „2ch
Analog Direct“ (Přímý
poslech dvoukanálového
analogového zvuku).
X Přehrávání
kanál
indikátory
Písmena (L, C, R, atd.)
označují přehrávané kanály.
Rámečky kolem písmen se
mění podle toho, jak receiver
slučuje zdrojový zvuk (na
základě nastavení
reprosoustav).
Levý přední
Pravý přední
Středový (monofonní)
Levý prostorový
Pravý prostorový
Prostorový (monofonní nebo
prostorový kanál získaný
zpracováním Pro Logic)
Levý zadní prostorový
Pravý zadní prostorový
Zadní prostorový (prostorové
zadní kanály získané
dekódováním 6.1kanálů)
Příklad:
Formát záznamu (Přední/
Prostorový): 3/2.1
Pokud je položka Speaker
Pattern (Uspořádání
reprosoustav) nastavena na
„3/0.1“ (strana 121)
Zvukové pole: A.F.D. AUTO
U DMPORT
Rozsvítí se, když je připojen
adaptér DIGITAL MEDIA
PORT a vybrán port
„DMPORT“.
V MULTI IN
Rozsvítí se, když je vybrán
vícekanálový vstup.
W HDMI
Rozsvítí se, když receiver
rozpozná zařízení připojené
prostřednictvím konektoru
HDMI IN.
L
R
C
SL
SR
S
SB L
SB R
SB
SW
L
SL
C
R
SR
Další funkce
115CZ
Používání časovače
vypnutí
Záznam prostřednictvím
receiveru
Receiver můžete nastavit tak, aby se v zadanou
dobu automaticky vypnul.
Pomocí receiveru můžete pořizovat záznam
z video/audio zařízení. Viz návod k obsluze,
který je dodáván s vaším zařízením pro
záznam.
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
SLEEP
(Časovač vypnutí)
GUI
MODE
Stiskněte opakovaně tlačítko
SLEEP (Časovač vypnutí).
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se
zobrazení na displeji cyklicky mění
následovně:
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
VIDEO1
VIDEO2
Tip
Pro kontrolu zbývající doby před vypnutím
receiveru stiskněte tlačítko SLEEP. V okně displeje
se zobrazí doba zbývající do vypnutí. Po dalším
stisknutí tlačítka SLEEP se nastavení časovače
vypnutí zruší.
116CZ
BD
TV INPUT
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
7
8
TUNER
PHONO
-/-- 0/10
HDMI1
2CH/
Při aktivaci časovače vypnutí se v okně
displeje rozsvítí indikátor „SLEEP“ (Časovač
vypnutí).
AMP
3
HDMI2
9
MULTI
IN
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
1
Záznam na MiniDisc nebo
audiokazetu
Záznam na záznamová média
1
Prostřednictvím receiveru můžete provádět
záznam na MiniDisc nebo audiokazetu. Viz
návod k obsluze vašeho kazetového
magnetofonu nebo MD přehrávače.
1
Stiskem tlačítka pro výběr
vstupu vyberte zařízení pro
přehrávání.
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Připravte zařízení pro
přehrávání ke spuštění
přehrávání.
Například vložte do CD přehrávače disk
CD.
3
Připravte zařízení pro záznam.
Vložte do záznamového zařízení prázdný
minidisk (MD) nebo prázdnou kazetu
a nastavte záznamovou úroveň.
4
Poznámky
• Nastavení parametrů zvuku nemá vliv na výstupní
signál z konektorů MD/TAPE OUT.
• Audio signály vstupující do konektorů MULTI
CHANNEL INPUT (Vícekanálový vstup) se
neobjevují na výstupu.
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2
Připravte zařízení pro
přehrávání.
Například vložte do videorekordéru
videokazetu, kterou chcete zkopírovat.
3
Připravte zařízení pro záznam.
Vložte do zařízení pro záznam (VIDEO
1) prázdnou videokazetu apod.
4
Spusťte záznam na zařízení pro
záznam a pak spusťte
přehrávání na zařízení pro
přehrávání.
Poznámky
• Některé zdroje obsahují ochranu proti kopírování,
která znemožňuje záznam. V takovém případě
nebude možno z těchto zdrojů nahrávat.
• Audio signály vstupující do konektorů MULTI
CHANNEL INPUT (Vícekanálový vstup) se
neobjevují na výstupu.
• Z analogového výstupního konektoru (pro
záznam) vystupují pouze analogové vstupní
signály.
• Z digitálního výstupního konektoru (pro záznam)
vystupují pouze digitální vstupní signály.
• Nelze nahrávat audio signály HDMI.
Záznam digitálního zvuku
Připojte zařízení pro přehrávání do konektoru
digitálního audio vstupu (OPTICAL IN)
a zařízení pro záznam do konektoru
OPTICAL MD/TAPE OUT.
117CZ
Další funkce
Spusťte záznam na zařízení pro
záznam a pak spusťte
přehrávání na zařízení pro
přehrávání.
Stiskem tlačítka pro výběr
vstupu vyberte zařízení pro
přehrávání.
Nastavení reprosoustav
Používání zapojení
bi-amp (dvojitý
zesilovač)
Nastavte položku „Sur Back Assign“
(Přiřazení zadních prostorových reprosoustav)
v nabídce Speaker settings (Nastavení
reprosoustav) na „BI-AMP“ (Dvojitý
zesilovač). Stejné signály jaké jsou na
svorkách SPEAKERS FRONT A (Přední
reprosoustavy A) mohou vystupovat ze svorek
SPEAKERS SURROUND BACK (Zadní
prostorové reprosoustavy), jestliže nastavíte
položku „Sur Back Assign“ (Přiřazení zadních
prostorových reprosoustav) na „BI-AMP“
(Dvojitý zesilovač).
Pokud nepoužíváte zadní prostorové
reprosoustavy, můžete použít svorky
SPEAKERS SURROUND BACK (Zadní
prostorové reprosoustavy) pro připojení
předních reprosoustav systémem bi-amp
(dvojitý zesilovač).
Poznámky
Připojení reprosoustav
Přední reprosoustava
(R - pravá)
Přední reprosoustava
(L - levá)
Hi
Hi
Lo
Lo
Připojte konektory na straně Lo (nebo Hi) na
předních reprosoustavách ke svorkám
SPEAKERS FRONT A (Přední reprosoustavy
A) a připojte konektory na straně Hi (nebo Lo)
předních reprosoustav ke svorkám
SPEAKERS SURROUND BACK (Zadní
prostorové reprosoustavy). Ujistěte se, že byla
z reprosoustav odstraněna kovová ochrana
svorek Hi/Lo. Jinak může dojít k poruše
receiveru.
118CZ
• Svorky SPEAKERS FRONT B (Přední
reprosoustavy B) není možné použít pro zapojení
bi-amp (dvojitý zesilovač).
• Nastavte položku „Sur Back Assign“ (Přiřazení
zadních prostorových reprosoustav) na „BI-AMP“
(Dvojitý zesilovač) před provedením funkce Auto
Calibration (Automatická kalibrace).
• Pokud nastavíte položku „Sur Back Assign“
(Přiřazení zadních prostorových reprosoustav) na
„BI-AMP“ (Dvojitý zesilovač), úroveň
reprosoustav, vyvážení a nastavení ekvalizéru
zadních prostorových reprosoustav se stane
neplatným a použije se nastavení předních
reprosoustav.
• Pro signály vystupující z konektorů PRE OUT
(Výstup předzesilovače) se používá stejné
nastavení jako pro signály vystupující z konektorů
SPEAKERS (Reprosoustavy).
• Pokud nastavíte položku „Speaker Pattern“
(Uspořádání reprosoustav) na nastavení
nepoužívající zadní prostorové reprosoustavy,
nebudete moci nastavit položku „Sur Back Assign“
(Přiřazení zadních prostorových reprosoustav) na
„BI-AMP“ (Dvojitý zesilovač).
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadovanou
nabídku.
4
Váš receiver můžete ovládat pomocí okna
displeje, jestliže nepoužíváte nabídku GUI,
protože není připojen televizor.
Stiskem tlačítka
otevřete nabídku.
5
Stiskněte tlačítko GUI MODE pro
zobrazení „GUI OFF“ (GUI vypnuto)
v okně displeje.
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku, kterou
chcete nastavit.
6
Stiskem tlačítka
otevřete položku.
7
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte požadované
nastavení.
8
Stiskem tlačítka
nastavení.
Ovládání bez připojení
k televizoru
Pokud se na displeji zobrazí zpráva „GUI
MODE“ (Režim GUI), je nabídka nastavena
pro zobrazování na obrazovce televizoru
pomocí GUI.
Pohyb v nabídkách v okně
displeje
nebo b
nebo b
potvrďte
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko B.
THEATRE
SHIFT
TV
AMP
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
7
8
9
TUNER
PHONO
MULTI
IN
-/-- 0/10
TV INPUT
1
Stiskněte tlačítko MENU.
Poznámka
D.TUNING
DMPORT
HDMI2
HDMI3
HDMI4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
3-8
HOME
1
Stiskněte tlačítko AMP
(Zesilovač).
2
Stiskněte tlačítko MENU
(Nabídka).
2
119CZ
Další funkce
Některé položky a nastavení se mohou v nabídce
zobrazovat s tlumeným jasem. To znamená, že tyto
položky jsou buď nedostupné, nebo pevně
nastavené a tedy neměnné.
ENT/MEM CLEAR
HDMI1
Ukončení nabídky
Přehled nabídek
V každé nabídce jsou k dispozici následující
možnosti. Podrobné informace o pohybu
v nabídkách najdete na straně 119.
Nabídka [okno Položky
displeje]
[okno displeje]
Auto
Calibration
(Automatická
kalibrace)
[<AUTO
CAL>]
Level Settings
(Nastavení
úrovně)
[<LEVEL>]
120CZ
Nastavení
Počáteční
nastavení
Typ kalibrace [CAL TYPE]
FULL FLAT (Zcela lineární),
ENGINEER (Podle standardu Sony),
FRONT REF (Podle předních
reprosoustav), OFF (Vypnuto)
FULL FLAT
(Zcela
lineární)
Poloha
[POSITION]
POS 3 (Poloha 3), POS 2 (Poloha 2),
POS 1 (Poloha 1)
POS 1
(Poloha 1)
Pojmenování vstupů
[NAME IN]
Podrobné informace najdete v části
„Pojmenování vstupů“ (strana 108).
Testovací signál
[TEST TONE]
OFF (Vypnuto), FIX (Neměnný)
xxxa), AUTO (Automaticky)
xxxa)
OFF
(Vypnuto)
Fázový šum
[P. NOISE]
OFF (Vypnuto), FL/FR, FL/SR, SL/
FL, SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL, SR/
SB, SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL,
CNT/FR, FL/CNT
OFF
(Vypnuto)
Fáze zvuku
[P. AUDIO]
OFF (Vypnuto), FL/FR, FL/SR, SL/
FL, SB/SL, SBL/SL, SBR/SBL, SR/
SB, SR/SBR, SR/SL, FR/SR, FR/SL,
CNT/FR, FL/CNT
OFF
(Vypnuto)
Spuštění automatické kalibrace
[A.CAL START]
Úroveň levé přední reprosoustavy FL -10,0 dB až FL +10,0 dB
[FL LEVEL]
(krok 0,5 dB)
FL 0 dB
Úroveň pravé přední reprosoustavy FR -10,0 dB až FR +10,0 dB
[FR LEVEL]
(krok 0,5 dB)
FR 0 dB
Úroveň středové reprosoustavy
[CNT LEVEL]
CNT -20,0 dB až CNT +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
CNT 0 dB
Úroveň levé prostorové
reprosoustavy [SL LEVEL]
SL -20,0 dB až SL +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
SL 0 dB
Úroveň pravé prostorové
reprosoustavy [SR LEVEL]
SR -20,0 dB až SR +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
SR 0 dB
Úroveň zadní prostorové
reprosoustavyb) [SB LEVEL]
SB -20,0 dB až SB +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
SB 0 dB
Úroveň levé zadní prostorové
reprosoustavyc) [SBL LEVEL]
SBL -20,0 dB až SBL +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
SBL 0 dB
Úroveň pravé zadní prostorové
reprosoustavyc) [SBR LEVEL]
SBR -20,0 dB až SBR +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
SBR 0 dB
Úroveň subwooferu
[SW LEVEL]
SW -20,0 dB až SW +10,0 dB
(krok 0,5 dB)
SW 0 dB
Komprese dynamického rozsahu
[D. RANGE]
COMP. MAX (Maximální), COMP.
COMP.
STD (Standardní), COMP. AUTO
AUTO
(Automaticky), COMP. OFF (Vypnuto) (Automaticky)
Nabídka [okno Položky
displeje]
[okno displeje]
Nastavení
Počáteční
nastavení
Uspořádání reprosoustav
Speaker
[SP PATTERN]
Settings
(Nastavení
reprosoustav)
Přední reprosoustavy
[<SPEAKER>]
[FRT SP]
3/4.1, 3/4, 3/3.1, 3/3, 2/4.1, 2/4, 3/2.1, 3/4.1
3/2, 2/3.1, 2/3, 2/2.1, 2/2, 3/0.1, 3/0,
2/0.1, 2/0
LARGE (Velké), SMALL (Malé)
LARGE
(Velké)
Středová reprosoustava
[CNT SP]
LARGE (Velké), SMALL (Malé)
LARGE
(Velké)
Prostorové reprosoustavy
[SUR SP]
LARGE (Velké), SMALL (Malé)
LARGE
(Velké)
Volba reprosoustav v zapojení Bi- ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto)
amplifier (Dvojitý zesilovač)
[BI-AMP SP]
OFF
(Vypnuto)
Vzdálenost levé přední
reprosoustavy
[FL DIST.]
FL 1,00 m až FL 10,00 m
(krok 0,01 m)
FL 3,00 m
Vzdálenost pravé přední
reprosoustavy
[FR DIST.]
FR 1,00 m až FR 10,00 m
(krok 0,01 m)
FR 3,00 m
CNT 3,00 m
Vzdálenost levé prostorové
reprosoustavy
[SL DIST.]
SL 1,00 m až SL 10,00 m
(krok 0,01 m)
SL 3,00 m
Vzdálenost pravé prostorové
reprosoustavy
[SR DIST.]
SR 1,00 m až SR 10,00 m
(krok 0,01 m)
SR 3,00 m
Vzdálenost zadní prostorové
reprosoustavy
[SB DIST.]
SB 1,00 m až SB 10,00 m
(krok 0,01 m)
SB 3,00 m
Vzdálenost levé zadní prostorové
reprosoustavy
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m až SBL 10,00 m
(krok 0,01 m)
SBL 3,00 m
Vzdálenost pravé zadní prostorové SBR 1,00 m až SBR 10,00 m
reprosoustavy [SBR DIST.]
(krok 0,01 m)
SBR 3,00 m
Vzdálenost subwooferu
[SW DIST.]
SW 1,00 m až SW 10,00 m
(krok 0,01 m)
SW 3,00 m
Jednotka vzdálenosti
[DIST. UNIT]
FEET (Stopy), METER (Metry)
METER
(Metry)
Dělicí frekvence předních
reprosoustavb)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
CROSS
120 Hz
Dělicí frekvence středové
reprosoustavyb)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
CROSS
120 Hz
pokračování
121CZ
Další funkce
Vzdálenost středové reprosoustavy CNT 1,00 m až CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(krok 0,01 m)
Nabídka [okno Položky
displeje]
[okno displeje]
Surround
Settings
(Nastavení
prostorového
zvuku)
[<SURROUND>]
EQ Settings
(Nastavení
ekvalizéru)
[<EQ>]
Nastavení
Počáteční
nastavení
Dělicí frekvence prostorových
reprosoustavb)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz
CROSS
120 Hz
Impedance reprosoustav
[SP IMP.]
8 ohms (8 ohmů), 4 ohms (4 ohmy)
8 ohms
(8 ohmů)
Výběr zvukového pole
[S.F. SELECT]
Podrobné informace najdete v části
„Poslech prostorového zvuku“
(strana 81).
Režim zvýrazněného prostorového PLIIc), PLIIxc), NEO6 CIN, NEO6
zvuku
MUS, NEURAL-THX
[E.SUR MODE]
PLIIx
Úroveň efektů
[EFFECT]
EFCT. 150 %, EFCT. 100 %, EFCT.
80 %, EFCT. 50 %
EFCT. 100 %
Úroveň hloubek předních
reprosoustav
[FRT BASS]
FRT B. -10 dB až FRT B. +10 dB
(krok 1 dB)
FRT B.
0 dB
Úroveň výšek předních
reprosoustav
[FRT TREBLE]
FRT T. -10 dB až FRT T. +10 dB
(krok 1 dB)
FRT T.
0 dB
Úroveň hloubek středové
reprosoustavy
[CNT BASS]
CNT B. -10 dB až CNT B. +10 dB
(krok 1 dB)
CNT B.
0 dB
Úroveň výšek středové
reprosoustavy
[CNT TREBLE]
CNT T. -10 dB až CNT T. +10 dB
(krok 1 dB)
CNT T.
0 dB
Úroveň hloubek prostorových
reprosoustav
[SUR BASS]
SUR B. -10 dB až SUR B. +10 dB
(krok 1 dB)
SUR B.
0 dB
Úroveň výšek prostorových
reprosoustav
[SUR TREBLE]
SUR T. -10 dB až SUR T. +10 dB
(krok 1 dB)
SUR T.
0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Tuner Settings Režim příjmu stanic v pásmu FM
[FM MODE]
(Nastavení
radiopřijímače)
Pojmenování stanic na
[<TUNER>]
předvolbách
[NAME IN]
Audio Settings
(Nastavení
zvuku)
[<AUDIO>]
122CZ
Podrobné informace najdete v části
„Pojmenování stanic na předvolbách“
(strana 96).
Synchronizace audio a video
výstupu
[A/V SYNC]
0 až 300 ms
(krok 10 ms)
0 ms
Výběr jazyka digitálního vysílání
[DUAL MONO]
MAIN/SUB (Hlavní/vedlejší), MAIN
(Hlavní), SUB (Vedlejší)
MAIN
(Hlavní)
Priorita dekódování digitálního
audio vstupu
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO (Automatické
DEC. AUTO
dekódování), DEC. PCM (Dekódování (Automatické
PCM)
dekódování)
Přiřazení audio vstupu
[A. ASSIGN]
Podrobné informace najdete v části
„Přehrávání zvuku/obrazu z jiných
vstupů“ (strana 110).
Nabídka [okno Položky
displeje]
[okno displeje]
Video Settings
(Nastavení
obrazu)
[<VIDEO>]
Nastavení
Počáteční
nastavení
Konverze video signálů
[RESOLUTION]
DIRECT (Bez konverze), AUTO
(Automaticky), 480/576i, 480/576p,
720p, 1 080i, 1 080p
AUTO
(Automaticky)
Přiřazení video vstupu
[V. ASSIGN]
Podrobné informace najdete v části
„Přehrávání zvuku/obrazu z jiných
vstupů“ (strana 110).
HDMI Settings Ovládání přes HDMI
[CTRL: HDMI]
(Nastavení
HDMI)
Nastavení HDMI audio vstupu
[<HDMI>]
[AUDIO OUT]
Úroveň subwooferu pro HDMI
[SW LEVEL]
System Settings Pojmenování vstupů
[NAME IN]
(Nastavení
systému)
Jas okna displeje
[<SYSTEM>]
[DIMMER]
a)
b)
c)
CTRL ON (Zapnuto), CTRL OFF
(Vypnuto)
CTRL OFF
(Vypnuto)
AMP (Zesilovač), TV+AMP
(Televizor a zesilovač)
AMP
(Zesilovač)
SW AUTO (Automaticky),
SW +10 dB, SW 0 dB
SW AUTO
(Automaticky)
Podrobné informace najdete v části
„Pojmenování vstupů“ (strana 108).
100 % DOWN (Nižší), 60 % DOWN
(Nižší), 0 % DOWN (Nižší)
0 % DOWN
(Nižší)
xxx představuje kanál reprosoustavy (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
Toto nastavení nemůžete vybrat při nastavení reprosoustav na „LARGE“ (Velké).
V závislosti na nastavení uspořádání reprosoustav se zobrazí příslušný režim zdůrazněného prostorového
zvuku.
Další funkce
123CZ
Provedení automatické
kalibrace
Podrobné informace o automatické kalibraci
najdete v části „9: Automatická kalibrace
vhodného nastavení reprosoustav (Auto
Calibration)“ (strana 65).
Před provedením automatické kalibrace si
prosím přečtěte část „Před provedením
automatické kalibrace“ (strana 66).
Zrušení automatické kalibrace
Měření bude zrušeno, pokud provedete
některou z následujících operací:
– stisknete tlačítko ?/1, tlačítko pro výběr
vstupu nebo tlačítko MUTING,
– stisknete tlačítko SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) na receiveru,
– změníte úroveň hlasitosti,
– připojíte sluchátka,
– stisknete tlačítko GUI MODE.
Tipy
Ovládání na receiveru
1 Opakovaným stiskem tlačítka GUI
MODE vyberte „GUI OFF“ (GUI
vypnuto).
2 Stiskněte tlačítko AMP.
Aktivuje se režim ovládání receiveru.
3 Stiskněte tlačítko MENU.
4 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte „<AUTO CAL>“ (Automatická
kalibrace) a pak stiskněte tlačítko
.
5 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte položku „A.CAL START“
(Spuštění automatické kalibrace) a pak
stiskem tlačítka
spusťte měření.
Měření se spustí během 5 sekund. Zobrazí
se odpočítávání.
Poznámka
Během odpočítávání času si stoupněte mimo
oblast měření, aby nedošlo při měření k chybě.
6 Měření se spustí.
Proces měření trvá asi 30 sekund. Počkejte,
dokud není proces měření dokončen.
124CZ
• Během automatické kalibrace nelze provádět
žádné jiné operace, než zapnutí nebo vypnutí
receiveru.
• V následujících situacích nemusí měření
proběhnout správně nebo nebude nemusí se
automatická kalibrace nemusí provést:
– při použití speciálních reprosoustav, jako jsou
např. dipólové reprosoustavy.
Potvrzení/uložení výsledků
automatické kalibrace při
vypnuté funkci GUI
1 Potvrďte výsledek měření.
Po dokončení měření zazní zvukový signál
a výsledky měření se zobrazí v okně
displeje.
Výsledek
měření
Okno
displeje
Vysvětlení
Pokud je proces COMPLETE Pokračujte
krokem 2.
měření
dokončen
správně.
Pokud při
měření došlo
k chybě.
EViz část
xxx:xx „Seznam zpráv
zobrazovaných
po provedení
automatické
kalibrace“
(strana 71).
2 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte položku a pak stiskněte tlačítko
.
Typ
automatické
kalibrace
Vysvětlení
Položka
Vysvětlení
OFF (Vypnout)
RETRY (Zkusit
znova)
Opětovné provedení
automatické kalibrace.
Vypnutí ekvalizéru
automatické kalibrace.
SAVE EXIT
Uložení výsledků měření
(Uložit a ukončit) a ukončení nastavování.
WARN CHECK Zobrazení varování
týkajícího se výsledků
měření. Viz část „Seznam
zpráv zobrazovaných po
provedení automatické
kalibrace“ (strana 71).
PHASE INFO
Zobrazení fáze jednotlivých
(Informace o fázi) reprosoustav (ve fázi/mimo
fázi). Viz část „Když
vyberete položku „PHASE
INFO“ (Informace o fázi).“
(strana 125).
DIST. INFO.
(Informace
o vzdálenosti)
Zobrazení výsledku měření
vzdálenosti reprosoustav.
LEVEL INFO
(Informace
o úrovni)
Zobrazení výsledků měření
úrovně reprosoustav.
EXIT (Ukončit)
Ukončení nastavování bez
uložení výsledků měření.
3 V kroku 2 vyberte „SAVE EXIT“ (Uložit
Velikost reprosoustav (LARGE (Velké)/SMALL
(Malé)) se určuje podle charakteristiky hlubokých
tónů. Výsledky měření se mohou lišit podle polohy
kalibračního mikrofonu, reprosoustav a tvaru
místnosti. Doporučujeme řídit se výsledky měření.
Tato nastavení však můžete změnit v nabídce
Speaker settings (Nastavení reprosoustav). Nejdříve
výsledky měření uložte a potom zkuste změnit
požadované nastavení.
Když vyberete položku „PHASE
INFO“ (Informace o fázi).
Můžete zkontrolovat fázi jednotlivých
reprosoustav (ve fázi/mimo fázi).
Opakovaným stiskem tlačítka V/v vyberte
reprosoustavu a pak se stisknutím tlačítka
vraťte ke kroku 1 v části „Potvrzení/
uložení výsledků automatické kalibrace
při vypnuté funkci GUI“.
Okno displeje Vysvětlení
xxx*: IN
Reprosoustava je ve fázi.
xxx*: OUT
Reprosoustava je mimo fázi.
Svorky reprosoustavy „+“ a „–“
mohou být připojeny obráceně.
Podle typu reprosoustav se však
zpráva „OUT“ (Mimo fázi) může
zobrazit v okně displeje i tehdy,
když jsou reprosoustavy
připojeny správně. Je tomu tak
vlivem technických parametrů
reprosoustav. V takovém případě
můžete receiver normálně
používat.
xxx* – – –
Nejsou připojeny žádné
reprosoustavy.
4 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte typ automatické kalibrace
a pak stiskněte tlačítko
.
Typ
automatické
kalibrace
Vysvětlení
FULL FLAT
(Zcela lineární)
Nastavení lineárního měření
frekvence u jednotlivých
reprosoustav.
ENGINEER
Nastavení frekvenčních
(Podle standardů charakteristik tak, aby
Sony)
odpovídaly standardu Sony
pro poslechové místnosti.
FRONT REF
(Podle předních
reprosoustav)
Nastavení charakteristik
všech reprosoustav tak, aby
odpovídaly charakteristikám
předních reprosoustav.
* xxx představuje kanál reprosoustavy.
FL
Levý přední
FR
Pravý přední
CNT
Středový
SL
Levý prostorový
SR
Pravý prostorový
SB
Zadní prostorový
SBL
Levý zadní prostorový
pokračování
125CZ
Další funkce
a ukončit).
Výsledky měření se uloží.
Tip
SBR
SW
Pravý zadní prostorový
Subwoofer
Tip
Podle polohy subwooferu se mohou výsledky
měření polarity lišit. Receiver však můžete klidně
používat i s touto hodnotou.
Výběr typu zvukového pole
Podrobné informace o jednotlivých typech
zvukových polí najdete v části „Využití
předem naprogramovaného zvukového pole“
(strana 81).
Stiskněte opakovaně 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (Film)
nebo MUSIC (Hudba).
Typ vybraného zvukového pole se zobrazí
v okně displeje.
Výběr režimu zvýrazněného
prostorového zvuku
1 Stiskněte tlačítko AMP.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte položku „<SURROUND>“
(Prostorový zvuk) a pak stiskněte
tlačítko
nebo b.
4 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte položku „E.SUR MODE“
(Režim zvýrazněného prostorového
zvuku) a pak stiskněte tlačítko
nebo
b.
5 Opakovaným stiskem tlačítka V/v
vyberte požadovaný režim
zvýrazněného prostorového zvuku
a pak stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Vybraný režim zvýrazněného prostorového zvuku
lze použít pouze
tehdy, když jste vybrali „E.SURROUND“
(Zvýrazněný prostorový zvuk) opakovaným stiskem
tlačítka A.F.D.
Poslech zvuku bez jakéhokoli
přizpůsobení (ANALOG DIRECT)
Opakovaným stiskem tlačítka 2CH/
A.DIRECT vyberte „A. DIRECT“
(Přímý poslech analogového
zvuku).
Poslech rozhlasového vysílání
v pásmu FM/AM
Podrobné informace o funkci radiopřijímače
najdete v části „Ovládání radiopřijímače“
(strana 94).
Ladění rozhlasových stanic
1 Opakovaným stiskem tlačítka TUNER
vyberte pásmo FM nebo AM.
Můžete také použít ovladač INPUT
SELECTOR na receiveru.
2 Stiskněte tlačítko TUNING + nebo
TUNING –.
Stiskem tlačítka TUNING + (Ladění +)
spusťte vyhledávání od nízkých k vysokým
frekvencím; stiskem tlačítka TUNING –
(Ladění -) spusťte vyhledávání od
vysokých k nízkým frekvencím. Jakmile je
nalezena stanice, zastaví receiver
vyhledávání.
Můžete také stisknout tlačítko TUNING
MODE na receiveru pro výběr možnosti
„AUTO“ (Automaticky) a pak otáčením
ovladače TUNING +/– (Ladění) vybrat
stanice.
Přímý výběr frekvence (Direct
Tuning - Přímé ladění)
1 Po výběru pásma FM nebo AM
stiskněte tlačítko SHIFT a pak stiskněte
tlačítko D.TUNING.
2 Stisknutím numerických tlačítek zadejte
frekvenci a potvrďte stisknutím tlačítka
.
126CZ
Ukládání stanic na předvolby
1
Nalaďte stanici, kterou chcete
uložit na předvolbu.
Podrobné informace o ovládání
radiopřijímače najdete v části „Ladění
rozhlasových stanic“ (strana 126).
2
Stiskněte tlačítko SHIFT a pak
stiskněte tlačítko ENT/MEM
(Potvrzení/paměť).
V okně displeje se na několik sekund
rozsvítí zpráva „MEM“ (Paměť).
Proveďte kroky 3 a 4 dříve, než zpráva
„MEM“ (Paměť) zhasne.
3
Stiskněte tlačítko PRESET +
(Předvolba +) nebo PRESET –
(Předvolba –) pro výběr čísla
předvolby stanice.
Je k dispozici 30 čísel předvoleb v pásmu
FM a 30 čísel předvoleb v pásmu AM.
Pokud zpráva „MEM“ (Paměť) zhasne
dříve, než vyberete číslo předvolby,
začněte znovu od kroku 2.
4
Používání dálkového ovladače
Ovládání jednotlivých
zařízení pomocí
dálkového ovladače
Budete-li chtít naprogramovat dálkový
ovladač pro ovládání následujících zařízení
značky Sony nebo jiných značek než Sony,
můžete používat tlačítka na dálkovém
ovladači, která jsou v níže uvedené tabulce
označena plnými kolečky. Mějte však na
paměti, že některá tlačítka nemusí být pro
ovládání vašeho zařízení použitelná.
Budete-li chtít změnit obsah seznamu vstupů
tak, aby odpovídal vašim konkrétním
zařízením, postupujte podle části
„Programování dálkového ovladače“
(strana 129).
Stiskněte tlačítko SHIFT a pak
stiskněte tlačítko ENT/MEM.
Stanice se uloží pod vybraným číslem
předvolby. Pokud nápis „MEM“ (Paměť)
zhasne před stisknutím tlačítka ENT/
MEM, začněte znovu od kroku 2.
5
Zopakujte kroky 1 až 4 pro
uložení další stanice na
předvolbu.
Používání dálkového ovladače
Výběr stanice na předvolbě
1 Opakovaným stiskem tlačítka TUNER
vyberte pásmo FM nebo AM.
2 Opakovaným stiskem tlačítka
PRESET+ nebo PRESET – vyberte
požadovanou předvolbu stanice.
Požadovanou stanici na předvolbě můžete
vybrat také stisknutím tlačítka SHIFT a pak
stiskem numerických tlačítek. Poté
potvrďte výběr stisknutím tlačítka
.
Můžete také opakovaně stisknout tlačítko
TUNING MODE na receiveru pro výběr
„PRESET“ (Předvolba) a pak otočením
ovladače TUNING +/– vybrat
požadovanou předvolbu stanice.
127CZ
Tabulka tlačítek používaných pro ovládání jednotlivých zařízení
Zařízení Tele- Video- DVD
Zařízení
Blu-ray HDD PSX Video CD Přijímač DSS Digitální Kazetový
DAT
CD
vizor rekor- přehrápřehrá- digitální (UC) satelitní/ magnetofon přehrá- přehrá- DIGITAL
disc rekordér
dér
vač, přehrávač
vač, LD kabelové
pozemní
A/B
vač vač, MD MEDIA
přehrá- televize
kombinopřijímač
přehrá- PORT
vaný
vač
(CATV)
(EURO)
vač
přehrávač
(UC)
Tlačítko
DVD/VHS
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Numerická tlačítka
(režim SHIFT)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
(režim SHIFT)
z
-/-- (režim SHIFT)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
(režim SHIFT)
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
(režim SHIFT)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B•/•b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
MUTING,
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
a)
Pouze DVD přehrávač.
Pouze LD přehrávač.
c) Pouze Video CD.
d) Pouze kazetový magnetofon B.
b)
128CZ
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
DISC SKIP
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT O z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
Programování dálkového
ovladače
Dálkový ovladač můžete přizpůsobit tak, aby
vyhovoval zařízením připojeným k vašemu
receiveru. Dálkový ovladač je dokonce možno
naprogramovat pro ovládání zařízení jiného
výrobce než Sony a také pro ovládání zařízení
Sony, která není dálkový ovladač schopen za
normálních okolností ovládat.
Níže uvedený postup je použit jako příklad,
v němž je videorekordér jiného výrobce než
Sony připojen do konektorů VIDEO 1 IN
(Video vstup 1) na receiveru.
Dříve než začnete, tak si prosím uvědomte, že:
– není možno měnit nastavení vstupu PHONO
(Gramofon),
– dálkový ovladač může ovládat pouze
zařízení, která přijímají infračervené
bezdrátové řídicí signály.
Při provádění následujícího postupu
nezapomeňte zapnout receiver a nasměrovat
dálkový ovladač na receiver.
2
Pokud chcete například ovládat
videorekordér připojený do konektoru
VIDEO 1 IN, stiskněte tlačítko VIDEO 1.
Tlačítka RM SET UP a SHIFT se rozsvítí.
Vybrané tlačítko vstupu (VIDEO1) bliká.
Pokud stisknete tlačítko pro výběr
zařízení, pro které nelze dálkový ovladač
naprogramovat (např. DMPORT atd.),
bude tlačítko RM SET UP nadále blikat.
3
Poznámka
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
Pro ovládání televizoru jsou platné pouze kódy
500.
AMP
8
9
PHONO
MULTI
IN
TV INPUT
4
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
4
Podržte stisknuté tlačítko RM
SET UP a stiskněte tlačítko
AV ?/1.
Stiskněte tlačítko ENT/MEM
(Potvrzení/paměť).
Po ověření číselného kódu tlačítko RM
SET UP dvakrát blikne a dálkový ovladač
automaticky opustí režim programování.
Tlačítko pro výběr vstupu zhasne.
Zrušení režimu programování
V průběhu kteréhokoli kroku stiskněte
tlačítko RM SET UP.
Tlačítko RM SET UP bliká.
pokračování
129CZ
Používání dálkového ovladače
7
TUNER
-/-- 0/10
1
Stiskem numerických tlačítek
vložte číselný kód (nebo jeden
z kódů, pokud existuje více než
jeden kód) odpovídající zařízení
a výrobci zařízení, které chcete
ovládat.
Tlačítko pro výběr vstupu vybrané
v kroku 2 (VIDEO1) se rozsvítí. (Tlačítka
RM SET UP a SHIFT zůstanou
rozsvícená.)
1
2,3
Během doby, kdy tlačítko RM
SET UP bliká, vyberte stiskem
tlačítka pro výběr vstupu
(včetně TV) zařízení, které
chcete ovládat.
Číselné kódy jednotlivých
zařízení a výrobci těchto
zařízení
Číselné kódy v následujících tabulkách
používejte pro ovládání zařízení jiného
výrobce než Sony a také pro ovládání zařízení
Sony, která neumí dálkový ovladač za
normálních okolností ovládat. Protože se
signál dálkového ovladače, který je zařízení
schopné přijímat, liší v závislosti na modelu
a roku výroby zařízení, může být zařízení
přiřazen více než jeden číselný kód. Pokud se
vám nepodaří dálkový ovladač
prostřednictvím některého z těchto kódů
naprogramovat, zkuste použít jiné kódy.
Poznámky
• Číselné kódy jsou založeny na nejnovějších
informacích dostupných pro jednotlivé značky.
Může se však stát, že zařízení nebude na některé
(nebo na všechny) kódy reagovat.
• Některá tlačítka vstupů na tomto dálkovém
ovladači nemusejí být při použití s konkrétním
zařízením dostupná.
Ovládání CD přehrávače
Výrobce
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kód (kódy)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Ovládání DAT přehrávače
Výrobce
SONY
PIONEER
130CZ
Kód (kódy)
203
219
Ovládání MD přehrávače
Výrobce
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kód (kódy)
301
302
303
304
Ovládání kazetového
magnetofonu
Výrobce
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kód (kódy)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Ovládání LD přehrávače
Výrobce
SONY
PIONEER
Kód (kódy)
601, 602, 603
606
Ovládání přehrávače disků
video CD
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
605
Ovládání HDD rekordéru
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
307, 308, 309
Ovládání videorekordéru
Ovládání DVD přehrávače
Výrobce
SONY
Výrobce
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kód (kódy)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Pokud videorekordér AIWA nepracuje ani po
zadání kódu pro výrobce AIWA, zkuste zadat kód
pro Sony.
Kód (kódy)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Ovládání DVD rekordéru
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
401, 402, 403
Ovládání televizoru
Výrobce
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
pokračování
131CZ
Používání dálkového ovladače
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Kód (kódy)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
Výrobce
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GENERAL ELECTRIC
(GE)
LOEWE
Kód (kódy)
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
Výrobce
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kód (kódy)
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Ovládání přijímače kabelové
televize
Výrobce
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kód (kódy)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Ovládání Blu-ray disc rekordéru
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
310, 311, 312
515, 534, 556
Ovládání PSX
Ovládání satelitního přijímače
Výrobce
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
132CZ
Kód (kódy)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
313, 314, 315
Ovládání kombinovaného
přehrávače DVD/VHS
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
411
Ovládání kombinovaného
přehrávače DVD/HDD
Výrobce
SONY
Kód (kódy)
401, 402, 403
Automatické provádění
několika příkazů za sebou
Naprogramujte posloupnost
ovládání
(Macro Play)
1,5
Funkce přehrávání makra (Macro Play)
umožňuje spojit několik po sobě následujících
příkazů do podoby jediného příkazu.
Dálkový ovladač nabízí dva seznamy pro
makra (MACRO 1 a MACRO 2). Do každého
seznamu pro makra je možno zadat až 20
příkazů.
2,3
THEATRE
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
Před nastavením funkce Macro Play vyměňte
baterie za nové.
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
7
8
TUNER
PHONO
-/-- 0/10
Poznámka
AMP
TV INPUT
HDMI1
HDMI2
2CH/
A.DIRECT
9
MULTI
IN
AMP
(Zesilovač)
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
GUI
MODE
HOME
TUNING
TUNING
DISC SKIP
BD/DVD
TOP MENU MENU
3
1,3
1 Podržte stisknuté tlačítko RM
F1
F2
MACRO 1 MACRO 2
Tlačítko RM SET UP bude blikat a jedno
z tlačítek pro výběr vstupu se rozsvítí (při
počátečním nastavení se rozsvítí tlačítko
VIDEO1).
2
Stiskem tlačítka pro výběr
vstupu vyberte zařízení,
kterému chcete přiřadit
některou z následujících
operací.
Vybrané tlačítko vstupu se rozsvítí.
pokračování
133CZ
Používání dálkového ovladače
SET UP a stiskněte tlačítko
MACRO 1 nebo MACRO 2 na
dobu delší než 1 sekunda.
3
Stiskněte tlačítko pro operaci,
kterou chcete provést, abyste
do makra zaznamenali danou
funkci.
Stiskněte
Operace, kterou
chcete
naprogramovat
N, x, X, M, Provedení příslušné
m, ., > operace tlačítka.
Tlačítko vstupu Přepínání vstupů.
na déle než
1 sekundu
MACRO 1 nebo Vytvoření sekundového
MACRO 2
intervalu. Chcete-li
nastavit delší interval,
stiskněte tlačítko
MACRO 1 nebo
MACRO 2 opakovaně.
Tlačítko pro výběr vstupu vybrané
v kroku 2 dvakrát blikne a pak se znovu
rozsvítí.
4
Zopakujte kroky 2 a 3. Když
chcete další příkaz přiřadit
stejnému zařízení, zopakujte
krok 3.
5
Stiskněte tlačítko RM SET UP
pro ukončení procesu
programování.
Tip
Pokud tlačítko RM SET UP v kroku 1 pětkrát
blikne a programování makra se nespustí,
vyměňte baterie za nové.
Ukončení režimu programování
Stiskněte tlačítko RM SET UP. Nastavení se
rovněž zruší v případě, že během 60 sekund
nestisknete žádné tlačítko.
Předchozí příkaz zůstává platný.
134CZ
Spuštění přehrávání makra
1 Stiskněte tlačítko AMP.
Tlačítko AMP se rozsvítí a pak zhasne.
2 Stiskněte tlačítko MACRO 1 nebo
MACRO 2 pro spuštění makra.
Makro se spustí a provede příkazy v pořadí,
ve kterém jste je přiřadili. Při odesílání
příkazů tlačítko AMP bliká a tlačítko RM
SET UP svítí. Po odeslání příkazů tlačítka
RM SET UP a AMP zhasnou.
Smazání naprogramovaného
makra
1 Pro smazání uloženého makra
stiskněte a podržte tlačítko RM SET UP
a na dobu delší než 1 sekunda
stiskněte tlačítko MACRO 1 nebo
MACRO 2.
Tlačítko RM SET UP bliká.
2 Stiskněte tlačítko RM SET UP.
Nastavení uložené v makru se smaže.
3
Nastavení kódů
dálkového ovladače,
které nejsou uloženy
v ovladači
I tehdy, když kód dálkového ovládání není
mezi kódy přednastavenými v dálkovém
ovladači, je možno dálkový ovladač naučit
tento kód pomocí funkce učení (Learning).
Tlačítko pro výběr vstupu vybrané
v kroku 2 se rozsvítí. (Tlačítko RM SET
UP zůstane rozsvícené.)
4
Poznámka
Před nastavením receiveru na učení režimů
dálkového ovládání vyměňte baterie za nové.
1,6
1
3
2,3
?/1
TV
AMP
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
7
8
9
TUNER
PHONO
-/-- 0/10
MULTI
IN
TV INPUT
Přibližně 5 cm - 10 cm
SA-CD/
CD
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
2CH/
A.DIRECT
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
5
Tlačítko RM SET UP se rozsvítí.
2
Stiskněte tlačítko pro výběr
vstupu (v tomto příkladě VIDEO
1), pro které chcete použít
funkci naučení vstupu
(Learning).
Tlačítko pro výběr vstupu začne blikat.
(Tlačítko RM SET UP zůstane
rozsvícené.)
6
Stiskněte tlačítko RM SET UP
pro ukončení procesu učení.
Tipy
• Když paměťová kapacita pro ukládání kódů
dálkového ovládání dosáhne určitého limitu,
tlačítko RM SET UP desetkrát blikne a proces
učení se ukončí.
• Pokud tlačítko RM SET UP v kroku 1 pětkrát
blikne a proces učení se nespustí, vyměňte baterie
za nové.
Zrušení procesu učení
Stiskněte tlačítko RM SET UP. Nastavení se
rovněž zruší v případě, že během 60 sekund
nestisknete žádné tlačítko.
135CZ
Používání dálkového ovladače
Podržte stisknuté tlačítko RM
SET UP a stiskněte tlačítko
THEATRE.
Tlačítko RM SET UP dvakrát
blikne - tím je proces učení
dokončen.
Jestliže během procesu učení nastane
chyba, tlačítko RM SET UP pětkrát
blikne. Zkuste provést tento postup znovu
od kroku 2.
Příklad přiřazení číselného tlačítka 1
k tlačítku VIDEO 1 na dálkovém ovladači:
1
Nasměrujte přijímací část
dálkového ovladače na
přijímač/vysílač dálkového
ovladače, od kterého bude kód
naučen.
Zatímco druhý dálkový ovladač přijímá
signál, tlačítko pro výběr vstupu vybrané
v kroku 2 zhasne.
THEATRE
SHIFT
Stiskněte tlačítko SHIFT a pak
stiskněte numerické tlačítko
(v tomto příkladě tlačítko 1),
které chcete používat jako
tlačítko VIDEO 1.
Používání naučeného příkazu
Budete-li chtít vybrat naučený vstup,
stiskněte tlačítko použité pro naučení této
funkce.
Smazání veškerého
obsahu paměti dálkového
ovladače
Smazání naučeného kódu
1 Podržte stisknuté tlačítko RM SET UP
a stiskněte tlačítko THEATRE.
THEATRE
2 Stiskněte tlačítko pro výběr vstupu
(v tomto příkladě VIDEO 1), pro které
chcete smazat nastavení.
Tlačítko pro výběr vstupu začne blikat.
(Tlačítko RM SET UP zůstane rozsvícené.)
SHIFT
TV
1
2
3
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
4
5
6
WIDE
SAT
TV
MD/
TAPE
7
8
9
TUNER
PHONO
-/-- 0/10
3 Stiskněte tlačítko ?/1 na déle než
1 sekundu.
Tlačítko pro výběr vstupu dvakrát blikne.
4 Stiskněte tlačítko pro výběr vstupu pro
HDMI1
HDMI2
2CH/
A.DIRECT
AMP
MULTI
IN
SA-CD/
CD
D.TUNING
DMPORT
ENT/MEM CLEAR
HDMI3
HDMI4
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
INPUT
RESOLUTION MODE
SLEEP
NIGHT
MODE
smazání uloženého nastavení.
Tlačítko RM SET UP dvakrát blikne
a proces mazání je dokončen.
Jestliže během procesu mazání nastane
chyba, tlačítko RM SET UP pětkrát blikne.
Zkuste provést tento postup znovu od
kroku 2.
1,2
TV INPUT
GUI
MODE
HOME
TUNING
TUNING
DISC SKIP
1,2
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
MACRO 1 MACRO 2
1
Nejprve stiskněte a podržte
tlačítko MASTER VOL – a pak
stiskněte tlačítko ?/1 a pak
tlačítko AV ?/1.
Tlačítko RM SET UP třikrát blikne.
2
Uvolněte všechna tlačítka.
Veškerý obsah paměti dálkového
ovladače (to znamená veškerá
naprogramovaná data) bude smazán.
136CZ
x Dělicí frekvence
Doplňující informace
Slovníček pojmů
x Cinema Studio EX
Režim prostorového zvuku, který je možno
považovat za určité sloučení technologie
Digital Cinema Sound, poskytující zvuk kina
prostřednictvím trojice technologií: „Virtual
Multi Dimensions“, „Screen Depth Matching“
a „Cinema Studio Reverberation“.
„Virtual Multi Dimensions“ je technologie
virtuálních reprosoustav, která vytváří
u připojených reprosoustav až 7.1kanálový
virtuální vícenásobný prostorový zvuk
a poskytuje pocit prostorového zvuku
moderního kina ve vaší domácnosti.
Díky vyzařování zvuku zpoza obrazovky
reprodukuje technologie „Screen Depth
Matching“ zesílené vysoké tóny a plnost
a hloubku zvuku, která je obvykle používána
v kině. Tento zvuk je poté přidáván do
předních a do středového kanálu.
Technologie „Cinema Studio Reverberation“
reprodukuje zvukové charakteristiky
moderních dabovacích a záznamových studií,
včetně dabovacích studií Sony Pictures
Entertainment. K dispozici jsou tři režimy
(A/B/C), které jsou dostupné v závislosti na
typu studia.
x Komponentní video signál
x Deep Color (Deep Colour)
Video signály, u kterých byla zvýšena barevná
hloubka signálů procházejících konektorem
HDMI.
U současně používaného konektoru HDMI je
počet barev, které mohou být vyjádřeny
jedním pixelem, 24 bitů (16 777 216 barev).
Ovšem pokud receiver podporuje funkci Deep
Color (Deep Colour), bude počet barev, které
mohou být vyjádřeny jedním pixelem, 36
a více bitů.
Jelikož gradace hloubky barev může být
vyjádřena mnohem jemněji pomocí více bitů,
mohou být barevné přechody zobrazeny
hladce.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinečná technologie reprodukce zvuku pro
domácí kino vyvinutá společností Sony ve
spolupráci se společností Sony Pictures
Entertainment, abyste si mohli vychutnat
vzrušující a mocný zvuk kina v domácím
prostředí. Díky funkci „Digital Cinema
Sound“ vyvinuté integrací DSP (Digital Signal
Processor) a měřených dat si můžete doma
vytvořit ideální zvukové pole zamýšlené
tvůrci filmu.
x Dolby Digital
Technologie pro digitální kódování/
dekódování zvuku vyvinutá společností Dolby
Laboratories, Inc. Sestává z předních kanálů
(levý/pravý), středového kanálu, prostorových
kanálů (levý/pravý) a kanálu subwooferu.
Představuje určenou zvukovou normu pro
DVD video a je rovněž známá pod názvem
5.1kanálový prostorový zvuk.
x Kompozitní video signál
Standardní formát pro přenos informací video
signálu. Jasový signál Y a barvonosný signál C
je sloučen a přenášen společně.
pokračování
137CZ
Doplňující informace
Formát pro přenos informací video signálu,
sestávající ze tří oddělených signálů
(komponent): svítivosti Y, chrominance Pb
a chrominance Pr. Velmi kvalitní obraz, jako
je například obraz z disku DVD video nebo
obraz ve formátu HDTV, je přenášen
a reprodukován věrněji. Trojice konektorů je
barevně odlišena (zelená, modrá a červená).
Frekvence, při které se frekvence dvou
reprosoustav protínají.
x Dolby Digital Plus
Systém Dolby Digital Plus nabízí flexibilitu
a efektivitu a přináší více kanálů
přesvědčivého prostorového zvuku pro
obrazová média s vysokým rozlišením. Jeho
špičková efektivita kódování umožňuje použít
až 7.1 kanálů vysoce kvalitního
vícekanálového zvuku bez negativního
ovlivnění bitových rychlostí pro kvalitní obraz
a další funkce.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Technologie zpracování zvuku vyvinutá
společností Dolby Laboratories, Inc.
Prostorové informace středového
a monofonního kanálu se maticově
zpracovává do dvou stereo kanálů. Při
reprodukci je zvuk dekódován a vystupuje
v podobě čtyřkanálového prostorového zvuku.
Jedná se o nejběžnější metodu pro zpracování
zvuku pro DVD video.
x Dolby Digital Surround EX
Technologie zvuku vyvinutá společností
Dolby Laboratories, Inc. Informace zadního
prostorového kanálu je maticově zpracována
do běžného levého a pravého prostorového
kanálu, aby mohl být zvuk reprodukován jako
6.1 kanálů. Zvuk u akčních scén je ještě více
dynamičtější a realističtější.
x Dolby Pro Logic II
Tato technologie konvertuje zaznamenaný
dvoukanálový stereo zvuk do 5.1kanálového
zvuku pro přehrávání. K dispozici je režim
MOVIE (Film) a režim MUSIC (Hudba) pro
stereo zdroje, jako je například hudba. Staré
filmy, zakódované v tradičním stereofonním
formátu, je možno rozšířit na prostorový
5.1kanálový zvuk.
Režim GAME (Videohry) je vhodný pro hraní
videoher.
x Dolby TrueHD
Systém Dolby TrueHD je bezeztrátová
zvuková technologie Dolby vyvinutá pro
optické disky s vysokým rozlišením. Zvuk
Dolby TrueHD je v každém bitu identický
s původním studiovým zvukem a poskytuje
mimořádnou zvukovou kvalitu až do 8 kanálů
při 96 kHz/24 bitech, nebo až do 6 kanálů při
192 kHz/24 bitech. Společně s obrazem ve
vysokém rozlišení nabízí nebývalý zážitek
z domácího kina.
x DTS 96/24
Digitální formát zvuku ve vysoké kvalitě.
Zvuk se zaznamenává se vzorkovací frekvencí
a datovým tokem 96 kHz/24 bitů, který je
nejvyšší možný pro disky DVD video. Počet
přehrávaných kanálů se liší v závislosti na
softwaru.
x Dolby Pro Logic IIx
x DTS Digital Surround
Technologie pro přehrávání 7.1 kanálů (nebo
6.1 kanálů). Zvuk kódovaný ve formátu Dolby
Digital Surround EX a Dolby Digital 5.1 lze
reprodukovat ve formátu 7.1 kanálů (nebo 6.1
kanálů). Kromě toho je možno zaznamenaný
stereo obsah rovněž reprodukovat jako 7.1
kanálů (nebo 6.1 kanálů).
Technologie kódování/dekódování digitálního
zvuku pro kina vyvinutá společností DTS, Inc.
Díky menší kompresi zvuku než u Dolby
Digital poskytuje tato technologie reprodukci
vysoce kvalitního zvuku.
x DTS-ES
Formát pro přehrávání 6.1kanálového zvuku
s informací zadního prostorového kanálu.
K dispozici je režim „Discrete 6.1“, který
zaznamenává všechny kanály nezávisle,
a režim „Matrix 6.1“, který maticově
zpracovává zadní prostorový kanál do levého
a pravého prostorového kanálu. Je ideální pro
přehrávání zvukových doprovodů k filmům.
138CZ
x DTS-HD
x Prokládaný formát
Zvukový formát, který rozšiřuje běžný formát
DTS Digital Surround.
Tento formát obsahuje základní a rozšířenou
část, přičemž základní část zachovává
kompatibilitu s DTS Digital Surround.
Existují dva druhy systému DTS-HD,
DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD
Master Audio. DTS-HD High Resolution
Audio umožňuje maximální přenosovou
rychlost 6 Mb/s se ztrátovou kompresí
(Lossy). DTS-HD High Resolution Audio
využívá maximální vzorkovací frekvenci
96 kHz a maximálně 7.1 kanálů. DTS-HD
Master Audio umožňuje maximální
přenosovou rychlost 24,5 Mb/s a používá
bezeztrátovou kompresí (Lossless). DTS-HD
Master Audio využívá maximální vzorkovací
frekvenci 192 kHz a maximálně 7.1 kanálů.
Metoda snímání obrazu, která vytváří obraz
zobrazováním poloviny řádků na stínítku
obrazovky televizoru nebo monitoru
s frekvencí 1/60 sekundy. Nejprve se vykreslí
řádky s lichými čísly, přičemž mezi
jednotlivými řádky se ponechá prostor a pak se
do tohoto prostoru vykreslí řádky se sudými
čísly.
Písmeno „i“ v údaji „480i“ znamená
„Interlace“ (Prokládaný formát).
x DTS Neo:6
x Neural-THX
Tato technologie konvertuje zaznamenaný
dvoukanálový stereo zvuk do
sedmikanálového zvuku pro přehrávání. Je
možno zvolit mezi dvěma režimy v souladu se
zdrojem přehrávání nebo podle vašich
požadavků - CINEMA (Film) pro filmy
a MUSIC (Hudba) pro stereo zdroje, jako je
například hudba.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
x High Bitrate Audio
Označení zvukových formátů s kompresní
metodou (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD apod.), která představuje formát
s vysokým datovým tokem zaznamenaný
většinou na discích Blu-ray disc apod.
Zvukové efekty nízkých frekvencí, které
vystupují ze subwooferu ve formátu Dolby
Digital nebo DTS apod. Přidáním hlubokých
tónů s frekvencí mezi 20 až 120 Hz dostane
zvukový doprovod větší důraz a výkon.
Neural-THX® Surround propůjčuje
prostorovému zvuku další dimenzi. Tato nová
revoluční technologie poskytuje bohatý pocit
obklopení zvukem a dokonalejší prokreslení
prostorového zvuku ve formátu plně
kompatibilním se stereo formátem. NeuralTHX Surround snižuje šířku pásma potřebnou
pro poskytování skutečného vícekanálového
prostorového zvuku a zajišťuje podporu
7.1kanálového zvuku pro hraní her a sledování
filmů. Oživení zvukových detailů, které se
obvykle ztratí při přehrávání na jiných
systémech, umožní posluchači vychutnat si
skutečnou atmosféru a jemné detaily při
sledování filmu, poslechu hudby a hraní her.
Díky tomu technologie Neural-THX Surround
používaná tvůrci zvuku při vytváření obsahu
a integrovaná v zařízeních pro přehrávání
slibuje opravdový zážitek z poslechu vysoce
věrného zvuku. Technologie Neural-THX
Surround byla zvolena jako oficiální formát
pro vysílání prostorového zvuku pro „XM HD
Surround“ rozhlasové stanice XM Satellite
Radio, stejně jako dalších rozhlasových stanic
FM/HD po celém světě.
Další podrobné informace najdete na
webových stránkách visit
www.neuralsurround.com.
pokračování
139CZ
Doplňující informace
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) je rozhraní, které přenáší video
i audio signály pomocí jednoho digitálního
připojení a umožňuje vám vychutnat si obraz
a zvuk ve vysoké kvalitě. Specifikace HDMI
podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), což je technologie
zajišťující ochranu proti kopírování, která
zahrnuje technologii kódování digitálních
video signálů.
x LFE (Low Frequency Effects)
x PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konverze analogových audio signálů
do digitální podoby pro snadné vytvoření
digitálního zvuku.
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
x Progresivní formát
Metoda snímkování obrazu, která vytváří
obraz postupným vykreslováním všech řádků
na stínítku obrazovky, na rozdíl od
prokládaného snímkování, při kterém se
nejprve vykreslují všechny liché a poté
všechny sudé řádky obrazu.
Písmeno „p“ v údaji „480p“ znamená
„Progressive“ (Progresivní formát).
x x.v.Color (x.v.Colour)
x.v.Color (x.v.Colour) je známější označení
standardu xvYCC navrženého společností
Sony a je obchodní značkou společnosti Sony.
xvYCC je mezinárodní standard pro barevný
prostor v obrazu.
Tento standard poskytuje širší rozsah barev
než aktuálně používaný vysílací standard.
Pokud se do skříňky receiveru dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte
receiver ze síťové zásuvky a před dalším
použitím jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
Zdroje napájecího napětí
• Před uvedením receiveru do provozu
zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá
vašemu místnímu síťovému napětí.
Provozní napětí je uvedeno na typovém
štítku přístroje na zadní straně receiveru.
• Dokud je síťový napájecí kabel přístroje
připojen do síťové zásuvky, není přístroj
odpojen od síťového napájecího napětí, a to
ani ve chvílích, kdy je přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete receiver delší dobu
používat, nezapomeňte odpojit síťový
napájecí kabel receiveru ze síťové zásuvky.
Při odpojování síťového napájecího kabelu
uchopte tento kabel za jeho zástrčku; nikdy
netahejte za samotný kabel.
• Výměnu síťového kabelu je nutno provádět
výhradně v kvalifikovaném servisním
středisku.
Nárůst vnitřní teploty
To, že se receiver při provozu zahřívá,
nepředstavuje žádnou poruchu. Pokud budete
receiver používat delší dobu při vysoké
hlasitosti, skříňka receiveru (horní a dolní
plochy a boční strany) se značně zahřeje.
Abyste se nepopálili, nedotýkejte se skříňky
receiveru.
140CZ
Umístění přístroje
• Umístěte receiver na místo, kde bude
zajištěno dostatečné odvětrávání, aby se
předešlo nárůstu teploty uvnitř receiveru
a prodloužila se jeho životnost.
• Neumísťujte receiver do blízkosti zdrojů
tepla nebo na místa, na která dopadá přímé
sluneční světlo, kde se vyskytuje nadměrná
prašnost nebo mechanické otřesy.
• Nepokládejte žádné předměty na horní
stranu přístroje, aby nedošlo k zablokování
ventilačních otvorů a k poruchám funkce
přístroje.
• Neumisťujte receiver do blízkosti zařízení,
jako je například televizor, videorekordér
nebo kazetový magnetofon. (Pokud budete
receiver používat v kombinaci
s televizorem, videorekordérem nebo
kazetovým magnetofonem umístěným příliš
blízko receiveru, může dojít ke vzniku šumu
a ke zhoršení kvality obrazu. To se může stát
zejména tehdy, používáte-li pokojovou
anténu. Z tohoto důvodu se doporučuje
používání venkovní antény.)
• Pokud budete receiver umisťovat na
speciálně upravené povrchy (vosk, olej,
leštidlo a podobně), dbejte zvláštní
opatrnosti, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
Používání přístroje
Před připojením dalších zařízení nezapomeňte
receiver vypnout a odpojit ze síťové zásuvky.
Čištění
S případnými dotazy nebo problémy, které se
týkají vašeho receiveru, se obracejte na
nejbližšího prodejce Sony.
Pokud při provozu receiveru narazíte na
některý z následujících problémů, pokuste se
jej pomocí tohoto průvodce vyřešit. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk nebo jen velmi
slabý zvuk, a to bez ohledu na vybrané
zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně
připojeny reprosoustavy a zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
všechny kabely reprosoustav.
• Zkontrolujte, zda jsou receiver i všechna
zařízení zapnuta.
• Zkontrolujte, zda není ovladač MASTER
VOLUME nastaven na VOL –∞ dB.
Zkuste jej nastavit přibližně na
VOL –40,0 dB.
• Zkontrolujte, zda nejsou reprosoustavy
vypnuty pomocí tlačítka SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) (strana 64).
• Pro zrušení funkce ztlumení zvuku
stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači.
• Zkontrolujte, zda jste voličem INPUT
SELECTOR vybrali správné zařízení.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena
sluchátka.
• Pokud má zvuk jen velmi nízkou úroveň
hlasitosti, zkontrolujte, zda není aktivní
režim NIGHT MODE (Noční poslech)
(strana 87).
• Došlo k aktivaci ochranného obvodu
receiveru. Vypněte receiver, odstraňte
příčinu zkratu a opět zapněte napájení.
Z konkrétního zařízení není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno do
správných vstupních audio konektorů.
pokračování
141CZ
Doplňující informace
Povrch skříňky receiveru, panel a ovládací
prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným
ve slabém roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte žádné materiály s brusným
účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například líh nebo benzín.
Odstraňování problémů
• Zkontrolujte, zda je kabel (kabely) použitý
pro připojení zcela zasunutý do konektorů
jak na receiveru, tak i na zařízení.
Z jedné z předních reprosoustav
nevychází žádný zvuk.
• Připojte sluchátka do konektoru PHONES
(Sluchátka) a zkontrolujte, zda je zvuk ve
sluchátkách v pořádku. Pokud ve
sluchátkách slyšíte pouze jeden kanál,
může to znamenat, že zařízení není
správně připojeno k receiveru.
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
úplně zasunuty do konektorů jak na
receiveru, tak na zařízení. Pokud ve
sluchátkách slyšíte oba kanály, může to
znamenat, že reprosoustava není správně
připojena k receiveru. Zkontrolujte
připojení přední reprosoustavy, ze které
nevychází zvuk.
• Ujistěte se, že jste připojili k analogovému
zařízení levý (L) i pravý (R) konektor
a nikoliv pouze jeden z nich. Použijte
audio kabel (není součástí příslušenství).
Při poslechu analogových
dvoukanálových zdrojů není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je vstupní režim (INPUT
MODE) nastaven na „ANALOG“
(Analogový) (strana 110).
Není slyšet žádný zvuk z digitálních
zdrojů (připojených ke vstupním
konektorům COAXIAL (Koaxiální) nebo
OPTICAL (Optický)).
• Zkontrolujte, zda režim INPUT MODE
(Vstupní režim) není nastaven na
„ANALOG“ (Analogový) (strana 109).
• Zkontrolujte, zda není používán režim
„2ch Analog Direct“ (Přímý poslech
dvoukanálového analogového zvuku).
• Ujistěte se, že vybraný digitální audio
vstup není prostřednictvím položky „Input
Assign“ (Přiřazení vstupů) v nabídce Input
(Vstup) přiřazen jiným vstupům
(strana 110).
142CZ
Zvuk levého a pravého kanálu je
nevyvážený nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně
připojeny reprosoustavy a zařízení.
• Nastavte parametry úrovně pomocí
nabídky Speaker settings (Nastavení
reprosoustav).
V reprodukci se vyskytuje brum nebo
šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně
připojeny reprosoustavy a zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od
transformátoru nebo motoru, a zda jsou
alespoň 3 metry od vašeho televizoru nebo
zářivkového osvětlení.
• Přesuňte audio zařízení do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Zajistěte, aby byla svorka U SIGNAL
GND (Uzemnění) uzemněna (pouze při
připojení gramofonu).
• Zástrčky a konektory jsou znečištěny.
Otřete je hadříkem mírně navlhčeným
lihem.
Ze středové reprosoustavy/
prostorových/zadních prostorových
reprosoustav nevychází žádný nebo
jen velmi slabý zvuk.
• Vyberte režim „Cinema Studio EX“
(strana 85).
• Nastavte úroveň reprosoustavy
(strana 87).
Ze zadních prostorových reprosoustav
nevychází žádný zvuk.
• Některé disky neobsahují informace
Dolby Digital Surround EX, přestože je na
jejich obalu uvedeno logo Dolby Digital
Surround EX.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je subwoofer správně
a pevně připojen.
• Zkontrolujte, zda je reprosoustava
zapnutá.
• Pokud jsou všechny reprosoustavy
nastaveny na „LARGE“ (Velké) a je
vybrán režim „Neo:6 Cinema“
(Neo6:Kino) nebo „Neo:6 Music“
(Neo6:Hudba), nebude ze subwooferu
vycházet žádný zvuk.
Není možno dosáhnout prostorových
efektů.
• Prověřte, zda je zapnuta funkce
zvukového pole (stiskněte tlačítko
MOVIE nebo MUSIC).
• Zvuková pole nefungují u signálů, které
mají vyšší vzorkovací frekvenci než
48 kHz.
Vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo
DTS není reprodukován.
• Zkontrolujte, zda je DVD atd., které
přehráváte, zaznamenáno ve formátu
Dolby Digital nebo DTS.
• Pokud máte k digitálním vstupním
konektorům tohoto receiveru připojen
DVD přehrávač atd., zajistěte, aby bylo
provedeno správné nastavení digitálního
audio výstupu připojeného zařízení.
Není možno provádět záznam
(nahrávání).
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena (strana 41).
• Pomocí ovladače INPUT SELECTOR
vyberte zdrojové zařízení (strana 72).
Ze zařízení připojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT nevychází žádný
zvuk.
• Nastavte hlasitost receiveru.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT anebo
zařízení nejsou připojeny správně.
Vypněte receiver a odpojte a znovu
připojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT
anebo zařízení.
• Ujistěte se, že adaptér DIGITAL MEDIA
PORT anebo příslušné zařízení podporují
tento receiver.
Video signál
Na obrazovce televizoru se
nezobrazuje žádný obraz nebo je obraz
nejasný.
• Vyberte na receiveru správný vstup
(strana 72).
• Přepněte svůj televizor do příslušného
vstupního režimu.
• Přesuňte audio zařízení do větší
vzdálenosti od televizoru.
• Přiřaďte správně video vstup.
• Pokud provádíte prostřednictvím tohoto
receiveru konverzi vstupního signálu na
vyšší kvalitu, měl by být vstupní signál
stejný jako vstup (strana 54).
Obraz vystupující z konektoru
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) je
zkreslený.
• Pokud signály vystupují z konektoru
VIDEO, nejsou přijímány jiné vstupní
video signály než komponentní signály
480p. Přiveďte na vstup komponentní
video signály 480i.
pokračování
143CZ
Doplňující informace
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
(Dekódování vícekanálového signálu)
se nerozsvítí modrou barvou.
• Zkontrolujte, zda je zařízení pro
přehrávání připojeno k digitálnímu
konektoru a zda je na receiveru vybrán
správný vstup.
• Zkontrolujte, zda vstupní zdroj
přehrávaného softwaru odpovídá
vícekanálovému formátu.
• Zkontrolujte, zda je zařízení pro
přehrávání nastaveno na vícekanálový
zvuk.
• Ujistěte se, že vybraný digitální audio
vstup není prostřednictvím položky „Input
Assign“ (Přiřazení vstupů) v nabídce Input
(Vstup) přiřazen jiným vstupům
(strana 110).
• Jsou-li na výstupu komponentní vstupní
signály s jiným rozlišením než 480p,
použijte konektor COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT (Komponentní video
výstup na obrazovku) a nastavte položku
„Resolution“ (Rozlišení) na „DIRECT“
(Přímo).
Není možno provádět záznam
(nahrávání).
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojena
zařízení (strana 46).
• Pomocí ovladače INPUT SELECTOR
vyberte zdrojové zařízení (strana 72).
Na obrazovce televizoru se
nezobrazuje grafické uživatelské
rozhraní (GUI).
• Opakovaným stiskem tlačítka GUI MODE
vyberte „GUI ON“ (GUI vypnuto). Pokud
se nabídka GUI na obrazovce televizoru
nezobrazí, stiskněte tlačítko MENU.
• Zkontrolujte, zda je televizor správně
připojen.
HDMI
Zdroj zvuku vstupující do konektoru
HDMI nevystupuje z receiveru nebo
z reproduktorů televizoru.
• Zkontrolujte HDMI připojení
(strana 100).
• Při připojení do konektoru HDMI nelze
poslouchat zvukový doprovod disků Super
Audio CD.
• V závislosti na zařízení pro přehrávání se
může ukázat jako nezbytné nastavit
zařízení. Postupujte podle návodů
k obsluze dodaných s příslušnými
zařízeními.
• Při sledování obrazu nebo poslechu zvuku
s využitím funkce Deep Color (Deep
Colour) se ujistěte, že jste pro propojení
přes rozhraní HDMI použili propojovací
kabel, který umožňuje vysokorychlostní
přenos dat (HDMI verze 1.3a, kabel
kategorie 2).
144CZ
Obraz ze zdroje video signálu, který je
přiváděn na konektor HDMI, se
nezobrazuje na obrazovce televizoru.
• Zkontrolujte HDMI připojení
(strana 100).
• V závislosti na zařízení pro přehrávání se
může ukázat jako nezbytné nastavit
zařízení. Postupujte podle návodů
k obsluze dodaných s příslušnými
zařízeními.
• Při sledování obrazu nebo poslechu zvuku
s využitím funkce Deep Color (Deep
Colour) se ujistěte, že jste pro propojení
přes rozhraní HDMI použili propojovací
kabel, který umožňuje vysokorychlostní
přenos dat (HDMI verze 1.3a, kabel
kategorie 2).
Funkce Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) nefunguje.
• Zkontrolujte HDMI připojení
(strana 100).
• Zajistěte, aby byla funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena
v nabídce HDMI settings (Nastavení
HDMI) na „ON“ (Zapnuto).
• Ujistěte se, že připojené zařízení
podporuje funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI).
• Zkontrolujte nastavení funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI) na
připojeném zařízení. Viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
• Pokud jste změnili HDMI připojení,
připojili/odpojili síťový napájecí kabel
nebo při výpadku napájení zopakujte
postupy v části „Příprava pro ovládání
přes HDMI“ (strana 101).
Při používání funkce System Audio
Control (Ovládání zvuku systému)
nevystupuje z receiveru a reproduktorů
televizoru žádný zvuk.
• Ujistěte se, že televizor podporuje funkci
System Audio Control (Ovládání zvuku
systému).
• Pokud není váš televizor vybaven funkcí
System Audio Control (Ovládání zvuku
systému), nastavte položku „Audio Out“
(Audio výstup) v nabídce HDMI settings
(Nastavení HDMI) na:
– „TV+AMP“ (Televizor a zesilovač),
pokud chcete poslouchat zvuk
z reproduktorů televizoru
a reprosoustav receiveru,
– „AMP“ (Zesilovač), pokud chcete
poslouchat zvuk z reprosoustav
receiveru.
• Pokud není možné poslouchat zvuk ze
zařízení připojeného k receiveru, proveďte
následující:
– pokud chcete sledovat program ze
zařízení připojeného k receiveru přes
rozhraní HDMI, změňte vstup receiveru
na HDMI,
– pokud chcete sledovat TV vysílání,
změňte TV kanál,
– během sledování programu ze zařízení
připojeného k televizoru vyberte
zařízení nebo vstup, který chcete
sledovat. Viz návod k obsluze
televizoru.
Při použití funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) nelze dálkový
ovladač televizoru používat k ovládání
připojeného zařízení.
• Změňte vstup receiveru na vstup HDMI,
který je použit pro připojení zařízení.
Radiopřijímač
Receiver
Uzemňovací vodič (není
součástí příslušenství)
K uzemnění
Není možno naladit žádné rozhlasové
stanice.
• Zajistěte, aby byly antény pevně
připojeny. Nastavte antény a pokud je to
nutné, připojte externí anténu.
• Aby se negeneroval šum, udržujte satelitní
anténu mimo kabely reprosoustav
a napájecí kabel.
• Signál stanic je příliš slabý (při naladění
prostřednictvím automatického ladění).
Použijte přímé ladění.
• Ujistěte se, že je správně nastaven krok
ladění (při ladění stanic v pásmu AM
prostřednictvím přímého ladění).
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné
stanice nebo došlo k vymazání stanic
z předvoleb (při ladění prostřednictvím
vyhledávání stanic na předvolbách).
Uložte stanice na předvolby (strana 96).
• Stiskněte tlačítko DISPLAY tak, aby se
v okně displeje zobrazila frekvence
stanice.
Systém RDS nefunguje.
• Zkontrolujte, zda máte naladěnu stanici
v pásmu FM FM RDS.
• Vyberte silnější stanici v pásmu FM.
Nezobrazují se informace RDS, které
požadujete.
• Zjistěte si podrobnosti o této rozhlasové
stanici a ujistěte se, že skutečně vysílá
vámi požadovanou službu. Pokud ano,
může to znamenat, že je tato služba
dočasně mimo provoz.
pokračování
145CZ
Doplňující informace
Slabý příjem v pásmu FM.
• Pro připojení venkovní antény pro pásmo
FM k receiveru (viz níže) použijte
koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů
(není součástí příslušenství). Pokud
budete k receiveru připojovat venkovní
anténu, proveďte uzemnění, aby byla
zajištěna ochrana před účinky
atmosférické elektřiny. Abyste předešli
nebezpečí výbuchu plynu, nepřipojujte
uzemňovací vodič k rozvodu plynu.
Venkovní anténa pro pásmo FM
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovládání na receiveru.
• Odstraňte všechny překážky, které jsou
v cestě mezi dálkovým ovladačem
a receiverem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači
vybité, vyměňte všechny baterie
v dálkovém ovladači za nové.
• Zkontrolujte, zda jsou příkazové režimy
receiveru a dálkového ovladače shodné.
Pokud je příkazový režim receiveru
a dálkového ovladače různý, nelze
receiver pomocí dálkového ovladače
ovládat (strana 59).
• Ujistěte se, zda jste na dálkovém ovladači
zvolili správný vstup.
• Budete-li chtít ovládat naprogramované
zařízení jiné značky než Sony, nemusí
dálkový ovladač fungovat správně
(v závislosti na modelu a výrobci
zařízení).
Chybové zprávy
Dojde-li k poruše funkce, zobrazí se v okně
displeje zpráva. Podle této zprávy můžete
posoudit provozní stav systému. Viz
následující tabulka, kde je uvedeno možné
řešení problému. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
PROTECTOR
Do reprosoustav je přiváděn nepravidelný
proud nebo je horní panel receiveru něčím
zakrytý. Receiver se za několik sekund
automaticky vypne. Zkontrolujte připojení
reprosoustav a opět receiver zapněte.
Další zprávy najdete v části „Seznam zpráv
zobrazovaných po provedení automatické
kalibrace“ (strana 71) a „Seznam zpráv
adaptéru DIGITAL MEDIA PORT“
(strana 107).
146CZ
Referenční části pro smazání
paměti receiveru
Pro smazání
Viz
Všech nastavení uložených
v paměti
strana 58
Přizpůsobených zvukových
polí
strana 86
Technické údaje
Část Zesilovač
Výstupní výkon
Jmenovitý výstupní výkon v režimu stereo1)
(8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,09 %):
100 W + 100 W
Referenční výstupní výkon v režimu stereo
(4 ohmy, 20 Hz – 20 kHz, celkové harmonické
zkreslení (THD) 0,15 %):
85 W + 85 W
Referenční výstupní výkon (8 ohmů, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení (THD) 0,7 %)
PŘEDNÍ2):
110 W + 110 W
STŘEDOVÁ2):
110 W
PROSTOROVÉ2): 110 W + 110 W
ZADNÍ PROSTOROVÉ2):
110 W + 110 W
Referenční výstupní výkon (4 ohmy, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení (THD) 0,7 %)
PŘEDNÍ):
100 W + 100 W
STŘEDOVÁ2):
100 W
PROSTOROVÉ2): 100 W + 100 W
ZADNÍ PROSTOROVÉ2):
100 W + 100 W
1) V
závislosti na nastavení zvukového pole a na
zdroji nemusí být k dispozici žádný zvukový
výstup.
2) Měřeno v následujících podmínkách:
Požadavky na napájení: 230 V AC (střídavé),
50 Hz
3) ZKRATOVANÝ VSTUP (s vypnutým zvukovým
polem a ekvalizérem).
síť.
4) Zatížená
Část Radiopřijímač FM
Rozsah ladění
Anténa
Anténní svorky
Mezifrekvence
87,5 – 108,0 MHz
Drátová anténa pro pásmo
FM
75 ohmů (nesymetrické)
10,7 MHz
Část Radiopřijímač AM
Doplňující informace
Kmitočtový rozsah
PHONO (Gramofon)
Ekvalizační křivka RIAA
±0,5 dB
Analogový
10 Hz – 100 kHz,
±3 dB (s vypnutým
zvukovým polem
a ekvalizérem)
Vstup
PHONO (Gramofon)
Citlivost: 2,5 mV
Impedance: 50 kiloohmů
Poměr signál/šum (S/N)3):
90 dB
(A, 20 kHz LPF)4)
Analogový
Citlivost: 150 mV/
50 kiloohmů
Poměr signál/šum (S/N)3):
100 dB
(A, 20 kHz LPF)4)
Digitální (koaxiální)
Impedance: 75 ohmů
Poměr signál/šum (S/N):
96 dB
(A, 20 kHz LPF)4)
Digitální (optický) Poměr signál/šum (S/N):
96 dB
(A, 20 kHz LPF)4)
Výstup (analogový)
AUDIO OUT (Audio výstup)
Napětí: 150 mV/
1 kiloohm
SUBWOOFER
Napětí: 2 V/1 kiloohm
Ekvalizér
Úrovně zesílení ±10 dB, krok 1 dB
Rozsah ladění
Krok ladění 9 kHz,
Anténa
Mezifrekvence
531 – 1 602 kHz
Rámová anténa
450 kHz
147CZ
Část Video
Dodávané příslušenství
Vstupy/Výstupy
Video:
1 Vš-š, 75 ohmů
COMPONENT VIDEO (Komponentní
video):
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
PB/CB: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
PR/CR: 0,7 Vš-š, 75 ohmů
80 MHz HD propust (HD
Pass Through)
Návod k obsluze (tento návod)
Průvodce rychlým nastavením (1)
Přehled nabídky GUI (1)
Kalibrační mikrofon (ECM-AC2) (1)
Drátová anténa pro pásmo FM (1)
Rámová anténa pro pásmo AM (1)
Síťový napájecí kabel (1)
Dálkový ovladač (RM-AAL018) (1)
Dálkový ovladač (RM-AAU039) (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (4)
HDMI video
Vstup/výstup (HDMI opakovač)
640 × 480p při 60 Hz
720 × 480p při 59,94/60 Hz
1280 × 720p při 59,94/60 Hz
1 920 × 1 080i při 59,94/60 Hz
1920 × 1 080p při 59,94/60 Hz
720 × 576p při 50 Hz
1280 × 720p při 50 Hz
1 920 × 1 080i při 50 Hz
1920 × 1 080p při 50 Hz
1920 × 1 080p při 24 Hz
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení:
230 V AC (střídavé),
50/60 Hz
Výstupní výkon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT (Stejnosměrný výstup):
5 V, 0,7 A max.
Příkon (odběr)
360 W
Příkon (v pohotovostním režimu)
0,7 W (když je „Control for
HDMI“ - Ovládání přes
HDMI nastaveno na
„OFF“ - Vypnuto)
Rozměry (šířka/výška/hloubka) (přibl.)
430 x 157,5 x 388 mm
včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost (přibližná) 12,5 kg
148CZ
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Rejstřík
Symboly
D
Svorka U SIGNAL GND (Uzemnění) 45
D.Range Comp (Komprese dynamického
rozsahu) 92
Dálkový ovladač 31–35, 59, 127–136
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration automatická kalibrace digitálního
domácího kina) 65
DCS 85
Decode Priority (Priorita dekódování) 78,
122
DIGITAL MEDIA PORT 31, 35, 42, 104
Direct Tuning (Přímé ladění) 95, 126
Displej 113
Distance (Vzdálenost) 88
Distance Unit (Jednotka vzdálenosti) 92, 121
Dolby Digital EX 83
DTS Neo:6 (Cinema (Kino), Music (Hudba))
84
Dual Mono (Duální mono) 78, 122
DVD přehrávač 48, 50, 75
DVD rekordér 53
Dvoukanálový zvuk 82
Číselné položky
2ch Analog Direct (Přímý poslech
dvoukanálového analogového zvuku) 82
2ch Stereo Mode (Dvoukanálový stereo
režim) 82
4 Ω 64
5.1 kanálů 36
7.1 kanálů 36
8 Ω 64
A
A.F.D. (Automatický přímý poslech formátu)
(režim) 84
A/V SYNC (Synchronizace obrazu a zvuku)
78
A/V Sync (Synchronizace obrazu a zvuku)
122
AM 94, 112, 126
Audio (Zvuk) (Nastavení) 78, 122
Auto Calibration (Automatická kalibrace) 65,
120, 124
Auto Tuning (Automatické ladění) 94, 126
B
BI-AMP (Dvojitý zesilovač) 91
Blu-ray přehrávač 48, 75
E
Effect Level (Úroveň efektů) 122
Ekvalizér 93
Enhanced Setup (Podrobnější nastavení) 72
Enhanced Surround mode (Režim
zvýrazněného prostorového zvuku) 126
EQ (Ekvalizér) (Nastavení) 93, 122
EQ Curve (Ekvalizační křivka) 72
C
F
FM 94, 112, 126
FM Mode (Režim FM) 94, 122
G
GUI (Grafické uživatelské rozhraní) 40, 60
H
HDMI (Nastavení) 79, 123
pokračování
149CZ
Doplňující informace
Calibration Type Select (Výběr typu
kalibrace) 120, 125
CD přehrávač 42, 45, 74
Cinema Studio EX (režim) 85
Clear (Smazání)
dálkový ovladač 136
zvukové pole 86
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
připojení 100
příprava 101
Crossover Freq (Dělicí frekvence) 92
I
Indikátor MULTI CHANNEL DECODING
(Dekódování vícekanálového signálu) 75
Input (Vstup) 72
Input Assign (Přiřazení vstupů) 110
INPUT MODE (Vstupní režim) 109
INPUT SELECTOR (Volič vstupu) 74, 75,
76, 77
iPod 105, 106
Připojení
antény 57
audio zařízení 41
reprosoustav 38
video zařízení 46
Pozice (Automatická kalibrace) 72, 120
Preset stations (Ukládání stanic na předvolby)
96
PROTECTOR (Ochrana) 146
K
Q
Konektory HDMI 30, 47
Konverze na vyšší kvalitu 54
Quick Setup (Rychlé nastavení) 67
R
L
Level (Úroveň) 88, 93
LFE (Nízkofrekvenční efekty) 113
List Mode (Režim seznamu) 107
M
Manual Setup (Manuální nastavení) 87, 88
MASTER VOLUME (Celková hlasitost) 28,
74, 75, 76, 77
Movie (Film) 85
Music (Hudba) 85
Muting (Ztlumení zvuku) 73
N
Name Input (Název vstupu) 108
Nastavení zisku (hloubky/výšky) 93
Nastavení zvukového pole 81
Network Client (Síťový klient) 106
Neural-THX 84
NIGHT MODE (Noční poslech) 87
O
One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) 102
P
Phase Audio (Fáze zvuku) 91, 120
Phase Noise (Fázový šum) 91, 120
PHONES (Sluchátka) 29
PLII 84
PLIIx 84
Příkazový režim 59
150CZ
zst74873
RDS 97
Režim zvýrazněného prostorového zvuku 81
Reprosoustavy (Nastavení) 63
Reset (Inicializace) 58, 86
Resolution (Rozlišení) 79, 104, 123
S
Screen Saver (Spořič obrazovky) 80
Síťový napájecí kabel (síťový přívod) 58
Sleep Timer (Časovač vypnutí) 116
Sluchátka (nastavení) 85
Smazání
paměť 58
Sound Field Select (Výběr zvukového pole)
126
Speaker (Reprosoustavy) (Nastavení) 91,
121
Speaker Impedance (Impedance reprosoustav)
63, 122
Speaker Pattern (Uspořádání reprosoustav)
89, 121
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (Reprosoustavy
- Vypnuto/A/B/A+B) 29, 64
Super Audio CD přehrávač 42, 44, 45, 74
Sur Back Assign (Přiřazení zadních
prostorových reprosoustav) 91
Surround Settings (Nastavení prostorového
zvuku) 122
System (Systém) (Nastavení) 80, 123
System Audio Control (Ovládání zvuku
systému) 103
System Power Off (Vypnutí napájení systému)
103
T
Test Tone (Testovací signál) 90, 91, 120
Tuner (Radiopřijímač) 94
Tuner (Radiopřijímač) (Nastavení) 122
Tuning (Ladění) 94, 95, 96, 126
U
Ukládání stanic na předvolby 127
V
Výběr typu kalibrace 69
Výběr zvukového pole 81
Video (Obraz) (Nastavení) 79, 123
Videohra 76
Videorekordér 53, 77
Z
Zapojení bi-amp (dvojitý zesilovač) 118
Záznam 116
Změna zobrazení na displeji 112
Zprávy
Auto Calibration (Automatická kalibrace)
71
chyba 146
DIGITAL MEDIA PORT 107
Doplňující informace
151CZ
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising