Sony | TA-F501ES | Sony TA-F501ES Návod k obsluze

2-319-528-11(2)
Integrovaný
stereofonní
zesilovač
Návod k obsluze
TA-F501ES
©2007 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k požáru nebo zasažení
elektrickým proudem, nevystavujte
tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Nezakrývejte ventilační otvory tohoto přístroje
novinami, ubrusy, závěsy apod., jinak hrozí
nebezpečí požáru. Nestavte na přístroj zapálené
svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo zasažení elektrickým
proudem, nestavte na přístroj nádoby naplněné
tekutinami (např. vázy).
Neinstalujte tento přístroj do stísněných prostorů
(např. do knihovničky nebo vestavěné skříně).
Nainstalujte tento přístroj tak, aby bylo možno
v případě problémů okamžitě vytáhnout napájecí
kabel ze síťové zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
V případě nesprávné výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Nahraďte vyřazenou baterii
baterií stejného nebo podobného typu, který
doporučuje výrobce. Vyřazené baterie zlikvidujte
podle pokynů výrobce.
Nevyhazujte baterii do běžného
domácího odpadu, ale zlikvidujte ji
patřičným způsobem jako chemický
odpad.
Nevystavujte baterii nadměrným teplotám - např.
přímému slunečnímu světlu, ohni nebo podobným
zdrojům tepla.
2CZ
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a dalších evropských
zemích se samostatnými systémy
sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho
obalu znamená, že výrobek není
dovoleno vyhazovat do běžného
odpadu domácností. Namísto toho jej
odneste do určeného sběrného dvora,
který se zabývá recyklací elektrických
a elektronických zařízení. Správnou
likvidací tohoto výrobku pomůžete
předejít možným negativním
následkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak hrozily
při nesprávné likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů pomáhá
chránit přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
vám poskytnou místní úřady,
společnost zajišťující likvidaci odpadu
vaší domácnosti nebo obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
O této příručce
• Pokyny v této příručce popisují model
TA-F501ES. Číslo vašeho modelu najdete
v pravém dolním rohu předního panelu.
• Pokyny v této příručce popisují ovládací prvky na
dodávaném dálkovém ovladači. Můžete rovněž
použít ovládací prvky na zesilovači, jestliže mají
stejné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na
dálkovém ovladači.
Tento zesilovač obsahuje dekodér Dolby* Digital
a DTS**.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
„Dolby” a symbol dvojitého písmene D jsou
obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
** „DTS” a „DTS 2.0” jsou obchodní značky
společnosti DTS, Inc.
Obsah
Začínáme
Vybalení ........................................................4
Připojení reprosoustav ..................................5
Připojení zařízení s konektory analogového
audio vstupu/výstupu ...............................6
Připojení zařízení s konektory digitálního
audio vstupu/výstupu ...............................7
Připojení síťového napájecího kabelu
(síťový přívod) ........................................8
Příprava dálkového ovladače ........................9
Umístění a funkce
jednotlivých součástí
Přední panel ................................................10
Zadní panel ................................................. 11
Dálkový ovladač .........................................12
Konfigurace
Automatická kalibrace vhodného nastavení
reprosoustav
(AUTO CALIBRATION) ......................13
Nastavení pro zesilovač ..............................16
Mazání paměti zesilovače ..........................18
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění ...........................19
Odstraňování problémů ..............................20
Technické údaje ..........................................21
Rejstřík .......................................................23
3CZ
CZ
Začínáme
Vybalení
Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny
následující položky:
•
•
•
•
Návod k obsluze (tato příručka)
Optimalizační mikrofon ECM-AC1 (1)
Síťový napájecí kabel (síťový přívod) (1)
Dálkový ovladač RM-AAU012 (1)
Pokud některá z výše uvedených položek
chybí, obraťte se prosím na nejbližšího
prodejce Sony.
Připojovací audio kabely, digitální připojovací
kabely a kabely reprosoustav nejsou součástí
příslušenství tohoto zesilovače. Musíte si je
zakoupit samostatně.
Poznámky k připojení
• Předtím, než začnete s připojováním,
vypněte napájení všech zařízení.
• Nepřipojujte síťový napájecí kabel dříve,
než dokončíte veškeré připojování.
• Aby nedocházelo ke vzniku brumu nebo
šumu, pevně prosím zastrčte všechny
zástrčky.
4CZ
Připojení reprosoustav
Kabel reprosoustavy (není součástí
příslušenství)
Poznámky k připojení
reprosoustav
Levou reprosoustavu připojte ke svorkám
SPEAKERS L a pravou reprosoustavu
připojte ke svorkám SPEAKERS R.
Zajistěte, aby byly kabely reprosoustav
připojeny k reprosoustavám a zesilovači se
správnou polaritou (plus (+) na plus (+), mínus
(–) na mínus (–).
Pokud se budete řídit barvou nebo značkami
na kabelu reprosoustavy, který má být připojen
ke konektoru plus (+) nebo mínus (–), můžete
si být vždy jisti, že připojíte tento kabel se
správnou polaritou.
Reprosoustava
(R - pravá)
Reprosoustava
(L - levá)
5CZ
Začínáme
Připojte k zesilovači reprosoustavy.
Pro připojení ke svorkám reprosoustav
použijte kabely reprosoustav (nejsou součástí
příslušenství).
Připojení zařízení s konektory analogového audio
vstupu/výstupu
K tomuto zesilovači můžete připojit zařízení
s analogovými audio konektory, jako je např.
Super Audio CD přehrávač nebo CD
přehrávač, atd.
Pro připojení zařízení k analogovým audio
konektorům použijte audio kabel (není
součástí příslušenství).
Bílou zástrčku připojte ke konektoru L
a červenou zástrčku ke konektoru R.
Gramofon
Super Audio CD
přehrávač,
CD přehrávač,
videorekordér
Poznámka
Pokud je váš gramofon vybaven uzemňovacím
vodičem, připojte jej ke svorce (U) SIGNAL GND
(Uzemnění signálu), aby nedocházelo k brumu.
6CZ
Audio kabel (není součástí
příslušenství)
Bílý
(L - levý)
Červený
(R - pravý)
Kazetový
magnetofon
Připojení ke konektoru COAXIAL
(Koaxiální)
Připojení ke konektoru OPTICAL
(Optický)
K tomuto zesilovači můžete připojit zařízení
s konektory koaxiálního digitálního výstupu.
Pro připojení zařízení ke konektorům
COAXIAL (DIGITAL 1 až 3) použijte
koaxiální digitální kabel (není součástí
příslušenství).
K tomuto zesilovači můžete připojit zařízení
s konektory optického digitálního výstupu.
Pro připojení zařízení ke konektorům
OPTICAL (DIGITAL 4) použijte optický
digitální kabel (není součástí příslušenství).
Při připojování optických digitálních kabelů
zasuňte zástrčky přímým pohybem tak, aby
zacvakly do správné polohy.
Koaxiální digitální kabel (není součástí
příslušenství)
Optický digitální kabel (není součástí
příslušenství)
MD přehrávač, DAT
přehrávač, satelitní tuner
(pouze pro konektor IN na
zesilovači)
Super Audio CD přehrávač,
CD přehrávač,
DVD přehrávač,
DVD rekordér
pokračování
7CZ
Začínáme
Připojení zařízení s konektory digitálního audio vstupu/
výstupu
Poznámky
• Když vyberete DIGITAL 1, 2 nebo 3, vystupuje
vybraný vstupní signál z konektoru DIGITAL 4
OUT. Když vyberete DIGITAL 4 nebo analogový
vstup, nevystupuje z konektoru DIGITAL 4 OUT
žádný signál.
• Z konektoru DIGITAL COAXIAL OUT vystupuje
pouze audio signál z CD přehrávače. Z konektoru
DIGITAL COAXIAL OUT však vůbec
nevystupuje audio signál ze Super Audio CD
přehrávače.
Rada
Připojení síťového
napájecího kabelu
(síťový přívod)
Připojte dodávaný síťový napájecí kabel ke
zdířce AC IN na zesilovači a pak jeho druhý
konec připojte do síťové zásuvky.
Zdířka AC IN (Vstup střídavého napájecího napětí)
Všechny konektory pro digitální zvuk podporují
vzorkovací frekvence 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz.
Do síťové zásuvky
Síťový napájecí
kabel (dodávané
příslušenství)
Mezi zástrčkou a zadním panelem zůstane
určitý prostor i tehdy, když je napájecí kabel
pevně zasunutý. Připojení kabelu tímto
způsobem je záměrné. V tomto případě se
nejedná o chybnou funkci.
8CZ
Poznámky k lithiové baterii
Vytáhněte izolační fólii, aby mohla
baterie dodávat energii.
Dálkový ovladač je dodáván s baterií.
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde ke spolknutí baterie,
vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii kovovou pinzetou, jinak může dojít
ke zkratu.
Poznámka
Nevystavujte senzor dálkového ovládání
přímému slunečnímu světlu nebo světlu
z osvětlovacích těles. Mohlo by to způsobit jeho
poruchu.
Rada
Výměna baterie v dálkovém
ovladači
1 Vysuňte pouzdro baterie ve směru
šipky 2 poté, co zatlačíte na zámek ve
směru šipky 1 a pak vyjměte baterii
z pouzdra baterie.
Jakmile přestane být možno pomocí dálkového
ovladače ovládat systém, vyměňte baterii za novou.
VAROVÁNÍ
V případě nesprávného zacházení s baterií může
baterie vybuchnout.
Baterii nedobíjejte, nerozebírejte, ani nevhazujte
do ohně.
2 Vložte novou lithiovou baterii CR2025
tak, aby byla strana + obrácená
nahoru.
Lithiová baterie CR2025
3 Zasuňte pouzdro baterie zpět na
původní místo.
Poznámka
Jestliže nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte z něj baterii, abyste zabránili
případnému poškození způsobenému vytečením
baterie a korozí.
9CZ
Začínáme
Příprava dálkového
ovladače
Umístění a funkce jednotlivých součástí
Přední panel
Název
Funkce
Název
Funkce
A POWER
(Napájení)
Stiskněte pro zapnutí
nebo vypnutí
zesilovače.
F VOLUME
(Hlasitost)
B Senzor
dálkového
ovládání
Pro příjem signálů
z dálkového ovladače.
Otočte pro
přizpůsobení úrovně
hlasitosti reprosoustav.
Úroveň lze přizpůsobit
v rozsahu –∞ dB až
+23 dB.
C TONE (Barva
zvuku)
BASS/TREBLE
(Hloubky/
Výšky)
Otočte pro
přizpůsobení úrovní
hloubek (BASS)
a výšek (TREBLE).
Úroveň lze přizpůsobit
v rozsahu –10 dB až
+10 dB.
G MUTING
(Ztlumení
zvuku)
Stiskněte pro dočasné
vypnutí zvuku. Pro
obnovení reprodukce
zvuku stiskněte toto
tlačítko ještě jednou.
H Konektor
PHONES
(Sluchátka)
Pro připojení
sluchátek.
D Displej
Zde se zobrazuje
aktuální stav
vybraného zařízení
nebo seznam
volitelných položek.
E INPUT
SELECTOR
(Volič vstupu)
Otočením vyberte zdroj
vstupního signálu pro
přehrávání.
10CZ
Zadní panel
Umístění a funkce jednotlivých součástí
A Sekce AUDIO INPUT/OUTPUT
(Audio vstup/výstup)
C Sekce DIGITAL INPUT/OUTPUT
(Digitální vstup/výstup)
Pro připojení Super
Audio CD
přehrávače,
kazetového
magnetofonu, MD
přehrávače nebo
DAT přehrávače,
apod. (strana 6).
Pro připojení DVD
přehrávače, Super
Audio CD
přehrávače apod.
Konektory
Konektor
COAXIAL poskytují
OPTICAL IN/ kvalitnější zvuk
OUT (Optický (strana 7).
vstup/výstup)
B Konektor AUTO CAL MIC (Mikrofon
pro automatickou kalibraci)
D Sekce SPEAKERS (Reprosoustavy)
Konektory
Audio input/
output (Audio
vstup/výstup)
Pro připojení
dodávaného
optimalizačního
mikrofonu pro
funkci automatické
kalibrace (Auto
Calibration) (strana
13).
Konektory
COAXIAL IN
(Koaxiální
vstup)
Pro připojení
reprosoustav
(strana 5).
E Svorka SIGNAL GND (Uzemnění
signálu)
Pokud je gramofon
vybaven
uzemňovacím
vodičem, připojte jej
k tomuto konektoru,
aby nedocházelo
k brumu (strana 6).
11CZ
Dálkový ovladač
RM-AAU012
Název
Funkce
A DISPLAY
ON/OFF
(Zapnout/
Vypnout
displej)
Stiskněte pro zapnutí nebo
vypnutí zobrazení v okně
displeje.
B Tlačítka pro Stiskněte některé z těchto
výběr
tlačítek pro výběr zařízení,
vstupu
které chcete používat.
C VOL
(Hlasitost)
+/–
Stiskněte pro přizpůsobení
úrovně hlasitosti reprosoustav.
Úroveň lze přizpůsobit
v rozsahu –∞ dB až +23 dB.
D BALANCE
L/R
(Vyvážení
levá/pravá)
Stiskněte pro přizpůsobení
vyvážení mezi levou a pravou
reprosoustavou. Levé a pravé
vyvážení lze přizpůsobit
v rozsahu 0 dB až +20 dB.
Výchozí nastavení je 0 dB
(střed).
12CZ
Název
Funkce
E Ovládací
tlačítka
pro CD
přehrávač
Sony
CD přehrávač Sony můžete
ovládat pomocí tohoto
dálkového ovladače pouze
tehdy, když jej připojíte
k tomuto zesilovači.
H přehrávání
X pauza
x zastavení
./> výběr skladby
m/M rychlé přetáčení vzad/
vpřed
F MUTING
(Ztlumení
zvuku)
Stiskněte pro dočasné vypnutí
zvuku. Pro obnovení
reprodukce zvuku stiskněte toto
tlačítko ještě jednou.
G MENU
(Nabídka)
Stiskněte pro zobrazení nabídky
pro zesilovač (strana 16).
H V/v/B/b
Po stisku tlačítka MENU (7)
stiskněte tlačítko V/v/B/b pro
výběr nastavení. Pak stiskněte
tlačítko
pro potvrzení
výběru (strana 16).
I LOUDNESS Zapněte funkci LOUDNESS
(Hlasitost)
(ON) pro přizpůsobení výstupní
úrovně hloubek (BASS) a výšek
(TREBLE) z reprosoustav na
optimální hodnoty, na základě
úrovně hlasitosti.
Když funkci LOUDNESS
vypnete (OFF), vrátí se úrovně
hloubek (BASS) a výšek
(TREBLE) na hodnoty, které
byly nastaveny předtím, než
byla zapnuta funkce
LOUDNESS.
Výchozí nastavení je OFF
(Vypnuto).
J BASS/
TREBLE
(Hloubky/
Výšky) +/–
Stiskněte pro přizpůsobení
úrovní hloubek (BASS) a výšek
(TREBLE). Úroveň lze
přizpůsobit v rozsahu –10 dB až
+10 dB.
Poznámky
• Příkazový režim pro dálkové ovládání na
dálkovém ovladači, který je dodávaný s tímto
zesilovačem, je pro připojený CD přehrávač pevně
nastaven na CD1. Nastavte příkazový režim pro
dálkové ovládání na CD přehrávači na CD1; jinak
nebude moci CD přehrávač pomocí tohoto
dálkového ovladače ovládat.
• Úrovně hloubek (BASS) a výšek (TREBLE)
můžete manuálně upravit i tehdy, když je zapnuta
(ON) funkce LOUDNESS. Při manuální úpravě
těchto úrovní bude funkce LOUDNESS
automaticky vypnuta (OFF).
Poznámky
Konfigurace
Automatická kalibrace
vhodného nastavení
reprosoustav
• Funkce pro automatickou kalibraci nefunguje
během doby, kdy jsou k zesilovači připojena
sluchátka.
• Pokud je nastavena funkce pro ztlumení zvuku
(MUTING), vypněte ji.
Optimalizační mikrofon
(dodávané příslušenství)
(AUTO CALIBRATION)
Konfigurace
Funkce pro automatickou kalibraci vám
umožňuje změřit následující:
• Připojení reprosoustav
• Vzdálenost reprosoustav
• Úhel reprosoustav
• Úroveň reprosoustav
• Frekvenční charakteristiky
Po uložení výsledků měření můžete potvrdit
úroveň reprosoustavy stiskem tlačítka
BALANCE L/R (strana 12). Další výsledky
měření se nezobrazí, ale provede se
automatické nastavení na vhodné hodnoty.
Před provedením automatické
kalibrace
Před provedením automatické kalibrace
nainstalujte a připojte reprosoustavy
(strana 5).
• Konektor AUTO CAL MIC se používá
pouze pro dodávaný optimalizační
mikrofon. Nepřipojujte k tomuto konektoru
jiné mikrofony. Jinak může dojít
k poškození zesilovače a mikrofonu.
• Během měření je zvuk vystupující
z reprosoustav velmi hlasitý. Hlasitost
tohoto zvuku nelze upravit. Zajistěte, aby se
v blízkosti nenacházely děti a abyste nerušili
své sousedy.
• Měření provádějte v tichém prostředí, abyste
se vyhnuli vlivu šumu a získali přesnější
výsledky.
• Pokud jsou v cestě mezi optimalizačním
mikrofonem a reprosoustavami jakékoliv
překážky, nelze provést měření správně.
Aby nedošlo k chybě měření, odstraňte
z oblasti měření jakékoliv překážky.
1
Připojte dodávaný
optimalizační mikrofon ke
konektoru AUTO CAL MIC na
zadním panelu.
2
Nainstalujte optimalizační
mikrofon.
Umístěte optimalizační mikrofon do
vašeho poslechového místa. Pomocí
stoličky nebo stativu zajistěte, aby
optimalizační mikrofon zůstal ve výši
vašich uší. Nasměrujte levý konec (L)
optimalizačního mikrofonu směrem
k levé přední reprosoustavě a pravý
konec (R) optimalizačního mikrofonu
směrem k pravé přední reprosoustavě.
Poznámka
Když umístíte optimalizační mikrofon
doprostřed těchto dvou reprosoustav, pak
v případě, že je úhel mezi těmito dvěma
reprosoustavami příliš úzký, nebude schopen
optimalizační mikrofon správně změřit levou
a pravou reprosoustavu.
pokračování
13CZ
Provádění měření
1
2
3
4
5
Zapněte zesilovač.
Stiskněte tlačítko MENU.
Stiskněte tlačítko v pro
zobrazení „<2-Auto
Calibration>” (2 - Aut. kalibrace)
a pak stiskněte tlačítko
pro
otevření nabídky.
Stiskněte tlačítko v pro
zobrazení „CAL TYPE” (Typ
kalibrace) a pak stiskněte
tlačítko
pro otevření
parametru.
Rada
Jestliže používáte speciální reprosoustavy (např.
dipólové reprosoustavy), nemusí se měření provést
správně nebo se nemusí provést automatická
kalibrace.
Zrušení měření
Měření se zruší, jestliže změníte hlasitost,
zdroj vstupního signálu, stisknete tlačítko
MUTING nebo připojíte sluchátka.
Potvrzení/Uložení výsledků
měření
1
Když měření skončí, ozve se pípnutí a na
displeji se zobrazí výsledek měření.
Stiskem tlačítka V/v vyberte
parametr a pak stiskněte
tlačítko
pro potvrzení
výběru.
Typ kalibrace Vysvětlení
ENGINEER
(Zvukový
technik)
6
Stiskněte tlačítko V pro
zobrazení zprávy „AUTO CAL
START?” (Spustit aut.
kalibraci?) a pak stiskněte
tlačítko
pro spuštění
měření.
Měření se zahájí během 5 sekund. Na
displeji se zobrazí údaj, který se začne
odpočítávat.
Během odpočítání času se postavte
mimo oblast měření, aby nedošlo
k chybě měření.
7
Měření se zahájí.
Měření bude trvat přibližně 10 sekund.
Počkejte, dokud měření neskončí.
14CZ
Výsledek
měření
Displej
Když proces
měření skončí
správně
COMPLETE Pokračujte
(Dokončeno) krokem 2.
Když proces
ERROR
měření neskončí CODE 3x
správně
(Chybový
kód 3)
Nastavuje frekvenční
charakteristiky tak, aby
vyhovovaly standardu Sony
pro poslechové místnosti.
FULL FLAT
Nastavuje jednotné měření
(Zcela jednotná) frekvence z jednotlivých
reprosoustav.
Potvrďte výsledek měření.
2
Vysvětlení
Viz „Když se
zobrazí
chybové kódy”
(strana 15).
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte položku a pak
stiskněte tlačítko
.
Položka
Vysvětlení
RETRY (Zkusit Znovu provede měření.
znovu)
SAVE EXIT
(Uložit
a ukončit)
Uloží výsledky měření
a ukončí proces
nastavování.
WRN CHECK
(Varování provést
kontrolu)
Zobrazuje varování, které se
týká výsledků měření. Viz
„Když vyberete „WRN
CHECK” (Varování provést kontrolu)”
(strana 15).
EXIT (Ukončit) Ukončuje proces
nastavování bez uložení
výsledků měření.
Varovný kód
Vysvětlení
Zkuste provést nápravné kroky a znovu
proveďte měření.
WARNING 41
(Varování 41)
Zkuste provést měření v době,
kdy je okolní prostředí dostatečně
tiché a umožňuje správné měření.
Zvukový vstup z optimalizačního
mikrofonu je mimo přijatelný
rozsah. Je hlasitější než
nejhlasitější zvuk, který lze
změřit.
WARNING 42
(Varování 42)
Zkuste provést měření v době,
kdy je okolní prostředí dostatečně
tiché a umožňuje správné měření.
Hlasitost zesilovače je mimo
přijatelný rozsah.
Chybový kód Příčina a nápravné kroky
CODE 32
(Kód 32)
Nebyla detekována žádná
z reprosoustav. Zajistěte, aby byl
správně připojen optimalizační
mikrofon a znovu proveďte
měření.
Pokud je optimalizační mikrofon
připojen správně, ale zobrazí se
chybový kód, může být poškozený
nebo nesprávně připojený kabel
optimalizačního mikrofonu.
CODE 33
(Kód 33)
Není připojena žádná
z reprosoustav.
CODE 34
(Kód 34)
Reprosoustavy nejsou umístěny
ve správné poloze. Reprosoustavy
nebo optimalizační mikrofon na
pravé nebo levé straně mohou být
nesprávně umístěny. Zkontrolujte
polohu reprosoustavy.
•CODE 32, 33, 34 (Kód 32, 33, 34)
1 Opravte chybu.
2 Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se zpráva „RETRY?” (Zkusit znovu?).
3 Stiskem tlačítka V/v vyberte „YES” (Ano)
a pak stiskněte tlačítko
.
Měření se znovu spustí od kroku 7 v části
„Provádění měření”.
Když vyberete „WRN CHECK”
(Varování - provést kontrolu)
Pokud se zobrazí varování k výsledku měření,
zobrazí se podrobné informace.
Stiskněte tlačítko
pro návrat ke
kroku 1 v části „Potvrzení/Uložení
výsledků měření”.
Varovný kód
Vysvětlení
WARNING 40
(Varování 40)
Zkuste provést měření v tichém
prostředí.
Měření bylo dokončeno. Úroveň
šumu je však vysoká. Pokud se
pokusíte provést automatickou
kalibraci znovu, může se provést
správně; měření však nelze
provádět ve všech druzích
prostředí.
NO WARNING Neexistují žádné varovné
(Žádné
informace.
varování)
Parametry nabídky Auto
Calibration (Automatická
kalibrace)
Výchozí nastavení je podtrženo.
x AUTO CAL START? (Spustit aut.
kalibraci?)
(Spouští aut. kalibraci)
• MEASUREMENT COUNTDOWN
(Odpočítávání měření) Na displeji se zobrazí
odpočítávání času (od 5 sekund do
1 sekundy).
• MEASURING TONE (Měření signálu)
Zobrazuje se během měření signálu
(TONE).
• MEASURING T.S.P. (Měření T.S.P.)
Zobrazuje se během měření TSP*.
• COMPLETE (Dokončeno)
Objeví se po úspěšném dokončení procesu
měření. Podrobné informace o jednotlivých
zprávách najdete v části „Potvrzení/Uložení
výsledků měření” (strana 14).
• WARNING CODE (Varovný kód)
[
:4x]
Objeví se, pokud existuje varování pro
výsledek měření. Podrobné informace
o jednotlivých zprávách najdete v části
„Potvrzení/Uložení výsledků měření”
(strana 14).
pokračování
15CZ
Konfigurace
Když se zobrazí chybové kódy
• NO WARNING (Žádné varování)
Nejsou k dispozici žádné varovné
informace.
• ERROR CODE (Chybový kód)
[
:3x]
Objeví se tehdy, když se měření nezdaří.
Podrobné informace o jednotlivých
zprávách najdete v části „Potvrzení/Uložení
výsledků měření” (strana 14).
• RETRY?
(Zkusit znovu?)
Zobrazí se, abyste mohli v případě chyby
měření rozhodnout, zda provést měření
znovu nebo zda se má měření ukončit.
• CANCEL (Zrušit)
Objeví se, jestliže zrušíte měření.
Nastavení pro zesilovač
Prostřednictvím nabídek System Settings
(Nastavení systému) můžete provádět různá
nastavení pro přizpůsobení zesilovače.
1
2
Stiskněte tlačítko MENU.
Stiskněte tlačítko V pro
zobrazení „<1-System
Settings>” (1 - Nastavení
systému) a pak stiskněte
tlačítko
pro otevření
nabídky.
* TSP (Time Stretched Pulse - Časově
prodlužený impuls)
Signál TSP je vysoce přesný měřicí signál, který
využívá energii impulsu pro měření širokého
pásma v krátké periodě, od nízkých k vysokým
frekvencím.
Množství energie použité pro měření signálů je
důležité z hlediska zajištění přesnosti měření
v normálním vnitřním prostředí (interiéry).
Používání TSP signálů umožňuje provádět
efektivní měření signálů.
3
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v zobrazte parametr, který
chcete upravit.
4
Stiskněte tlačítko
otevření parametru.
5
Opakovaným stiskem tlačítka
V/v vyberte nastavení, které
chcete upravit.
x CAL TYPE (Typ kalibrace)
(Typ parametru)
6
Stiskněte tlačítko
potvrzení.
7
Jestliže chcete provést další
nastavení, zopakujte kroky 3 až
6.
• ENGINEER (Zvukový technik)
Nastavuje frekvenci tak, aby vyhovovala
standardu Sony pro poslechové místnosti.
• FULL FLAT (Zcela jednotná)
Nastavuje jednotné měření frekvence
z jednotlivých reprosoustav.
x EQ CURVE EFFECT (Efekt
ekvalizační křivky)
(Aktivuje/Deaktivuje měření
ekvalizační křivky)
• OFF (Vypnuto)
Deaktivuje měření ekvalizační křivky.
• ON (Zapnuto)
Aktivuje měření ekvalizační křivky.
Po dokončení měření je tento parametr
automaticky nastaven na ON (Zapnuto).
Poznámka
Toto nastavení nelze vybrat dříve, než uložíte
výsledky měření (tovární nastavení).
16CZ
pro
pro
Návrat do nabídky o 1 úroveň
výše
Stiskněte tlačítko B.
Ukončení nabídky
Stiskněte tlačítko MENU.
Poznámka
Některé parametry a nastavení se mohou zobrazit na
displeji se sníženým jasem. To znamená, že buď
nejsou dostupné, nebo mají pevnou hodnotu a jsou
neměnné.
Parametry nabídky System
Settings (Nastavení systému)
Výchozí nastavení je podtrženo.
x DEC. PRIORITY (Priorita
dekódování)
(Priorita dekódování digitálního
audio vstupu)
Poznámka
Když nastavíte „AUTO” a zvuk z digitálních audio
konektorů (pro CD, atd.) je po spuštění přehrávání
přerušován, nastavte hodnotu „PCM”.
x DUAL MONO (Duální mono)
(Výběr dvojjazyčného zvuku)
U dvojjazyčného vysílání si můžete vybrat
jazyk, který chcete poslouchat. Tato funkce je
k dispozici pouze u zdrojů Dolby Digital.
• MAIN/SUB (Hlavní/Vedlejší)
Zvuk hlavního jazyka bude vystupovat
prostřednictvím levé reprosoustavy a zvuk
vedlejšího jazyka bude současně vystupovat
prostřednictvím pravé reprosoustavy.
• MAIN (Hlavní)
Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka.
• SUB (Vedlejší)
Bude vystupovat zvuk vedlejšího jazyka.
• MAIN+SUB (Hlavní + Vedlejší)
Bude vystupovat kombinovaný zvuk
hlavního a vedlejšího jazyka.
Umožňuje komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy. To může být užitečné
v případě, že chcete sledovat filmy při nízké
hlasitosti v pozdních nočních hodinách.
Kompresi dynamického rozsahu lze provádět
pouze u zdrojů Dolby Digital.
• OFF (Vypnuto)
Dynamický rozsah není komprimován.
• STD (Standardní)
Dynamický rozsah je komprimován
způsobem, který zamýšlel zvukový technik
provádějící záznam.
• MAX (Maximální)
Dynamický rozsah je značně komprimován.
Rada
Komprese dynamického rozsahu umožňuje
komprimovat dynamický rozsah zvukové stopy na
základě informací o dynamickém rozsahu, která je
obsažena v signálu Dolby Digital.
„STD” je standardní nastavení, které však nastavuje
jen malou kompresi. Proto doporučujeme používat
nastavení „MAX”. Při tomto nastavení je
dynamický rozsah značně komprimován a díky
tomu můžete sledovat filmy pozdě v noci při nízké
hlasitosti. Na rozdíl od analogových omezovačů
jsou úrovně předem určeny a poskytují velmi
přirozenou kompresi.
x DC PHASE L.
(Linearizátor stejnosměrné fáze)
Umožňuje napodobit nízkofrekvenční fázové
charakteristiky tradičního analogového
zesilovače.
• OFF (Vypnuto)
Korekce fáze se neprovádí.
• LOW-A (Nízká-A), STD-A (Standardní-A),
HIGH-A (Vysoká-A), LOW-B (Nízká-B),
STD-B (Standardní-B), HIGH-B (Vysoká-B)
Rozsah šířky pásma fázové korekce se
zvyšuje v pořadí „LOW”, „STD”, „HIGH”.
Fázová korekce s parametrem „B” poskytuje
více obohacené basové charakteristiky.
17CZ
Konfigurace
Umožňuje specifikovat vstupní režim pro
vstup digitálního signálu na konektory
DIGITAL IN.
• AUTO (Automaticky)
Automaticky přepíná vstupní režim mezi
DTS, Dolby Digital nebo PCM.
• PCM
PCM signály mají přednost (aby
nedocházelo při zahájení přehrávání
k přerušení).
x D.RANGE COMP.
(Komprese dynamického
rozsahu)
Mazání paměti
zesilovače
1, 2
2, 3
1
Stiskem tlačítka POWER
vypněte zesilovač.
2
Zapněte zesilovač stisknutím
a podržením tlačítka POWER,
zatímco držíte stisknuté tlačítko
MUTING.
Chvíli poté, co se na displeji zobrazí
zpráva „MEMORY CLEARING...”
(Mazání paměti), se zobrazí zpráva
„MEMORY CLEARED!” (Paměť
smazána!).
Na výchozí nastavení se resetují
následující položky.
• Všechna nastavení v nabídkách System
Settings a Auto Calibration.
3
18CZ
Uvolněte stisk tlačítka MUTING.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
V případě, že se dovnitř přístroje dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte
zesilovač od sítě a před dalším používáním jej
nechte zkontrolovat kvalifikovanými
techniky.
• Před použitím tohoto zesilovače
zkontrolujte, zda jeho provozní napětí
odpovídá vašemu místnímu zdroji energie.
Provozní napětí je uvedeno na výrobním
štítku v zadní části zesilovače.
• Pokud je zástrčka zasunuta do zásuvky, není
přístroj odpojen od sítě, a to ani tehdy, když
je samotný přístroj vypnutý.
• Jestliže nebudete zesilovač delší dobu
používat, nezapomeňte jej odpojit od sítě.
Při odpojování síťového napájecího kabelu
ze zásuvky uchopte tento kabel za jeho
zástrčku; nikdy netahejte za kabel.
• Výměnu síťového napájecího kabelu smí
provádět výhradně kvalifikovaná servisní
dílna.
Nárůst teploty
Přestože se zesilovač během svého provozu
zahřívá, nejedná se o poruchu. Po delší době
nepřetržitého provozu zesilovače s nastavenou
vysokou hlasitostí se značně zvýší teplota
horní, boční a dolní části skříňky. Abyste se
nepopálili, nedotýkejte se skříňky přístroje.
Ovládání
Před připojením dalších zařízení zajistěte, aby
byl zesilovač vypnutý a odpojený od sítě.
Čištění
Čistěte skříňku přístroje, panel a ovládací
prvky pomocí jemného hadříku mírně
navlhčeného ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte žádné materiály
nebo prášky s brusným účinkem, nebo
rozpouštědla jako je např. líh nebo benzen.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo
problémy týkající se vašeho zesilovače,
obraťte se prosím na vašeho nejbližšího
dodavatele výrobků Sony.
Umístění
• Postavte zesilovač do místa s dostatečným
odvětráváním, aby nedocházelo k nárůstu
teploty uvnitř přístroje a aby měl zesilovač
maximální životnost.
19CZ
Doplňující informace
Zdroje energie
• Nestavte zesilovač do blízkosti zdrojů tepla
nebo do míst, na která dopadá přímé
sluneční světlo, nebo do míst s vysokou
prašností a mechanickými otřesy.
• Na horní část skříňky přístroje nestavte
žádné předměty, které by mohly blokovat
ventilační otvory a způsobit poruchu.
• Nestavte tento zesilovač do blízkosti
zařízení jako jsou např. televizory,
videorekordéry nebo kazetové magnetofony.
(Pokud je zesilovač používán v kombinaci
s televizorem, videorekordérem nebo
kazetovým magnetofonem a je umístěn
příliš blízko tohoto zařízení, může dojít
k výskytu šumu a zhoršení kvality obrazu.
To je velmi pravděpodobné zejména tehdy,
když používáte vnitřní anténu. Proto vám
doporučujeme používat venkovní anténu.)
Odstraňování problémů
Jestliže se během používání zesilovače setkáte
s kterýmkoliv z následujících problémů,
použijte tohoto průvodce odstraňováním
problémů pro vyřešení vašeho problému.
Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc
nejbližšího prodejce Sony.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk, bez ohledu na
to, které zařízení je vybráno, nebo je
slyšet jen zvuk velmi nízké úrovně.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a zařízení pevně připojeny.
• Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny
všechny kabely reprosoustav.
• Zkontrolujte, zda jsou zesilovač a všechna
zařízení zapnuta.
• Zkontrolujte, zda není ovladač VOLUME
nastaven na –∞ dB.
• Stiskněte tlačítko MUTING pro zrušení
funkce ztlumení zvuku.
• Zkontrolujte, zda jste pomocí ovladače
INPUT SELECTOR vybrali správné
zařízení.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena
sluchátka.
• Bylo aktivováno ochranné zařízení na
zesilovači. Vypněte zesilovač, odstraňte
příčinu zkratu a pak znovu zapněte jeho
napájení.
Z konkrétního zařízení není slyšet
žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je toto zařízení správně
připojeno ke konektorům audio vstupu pro
toto zařízení.
• Zkontrolujte, zda je kabel (kabely) použitý
pro připojení zcela zasunutý do konektorů
na zesilovači i zařízení.
Z jedné z reprosoustav se neozývá
žádný zvuk.
• Připojte ke konektoru PHONES sluchátka,
abyste zkontrolovali, zda bude ze
sluchátek vystupovat zvuk.
20CZ
Pokud ze sluchátek vystupuje pouze jeden
kanál, nemusí být zařízení správně
připojeno k zesilovači. Zkontrolujte, zda
jsou kabely zcela zasunuty do konektorů
na zesilovači i zařízení. Pokud jdou ve
sluchátkách slyšet oba kanály, nemusí být
reprosoustava správně připojena
k zesilovači. Zkontrolujte připojení
reprosoustavy, ze které nevystupuje žádný
zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste k analogovému
zařízení připojili konektor L i R, a nikoliv
pouze konektor L nebo R. Použijte monostereo kabel (není součástí příslušenství).
Levý a pravý zvuk je nevyvážený nebo
obrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a zařízení správně a pevně připojeny.
• Upravte parametry vyvážení stiskem
tlačítka BALANCE na dálkovém
ovladači.
Je slyšet silný brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou reprosoustavy
a zařízení pevně připojeny.
• Zkontrolujte, zda jsou připojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od
transformátoru nebo motoru, a alespoň ve
vzdálenosti 3 m od televizoru nebo
zářivkového osvětlení.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od
audio zařízení.
• Zajistěte, aby byla svorka U SIGNAL
GND (Uzemnění signálu) uzemněná
(pouze tehdy, když je připojen gramofon).
• Zástrčky nebo konektory jsou znečištěné.
Očistěte je pomocí hadříku mírně
navlhčeného v lihu.
Nelze provádět záznam.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojena
zařízení (strana 6, 7).
• Pomocí ovladače INPUT SELECTOR
vyberte zdrojové zařízení (strana 10, 12).
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovládání na zesilovači.
• Odstraňte překážky v cestě mezi
dálkovým ovladačem a zesilovačem.
• Vyměňte lithiovou baterii v dálkovém
ovladači za novou (pokud je slabá).
• Zajistěte, aby byl na dálkovém ovladači
vybrán správný vstup.
• Nastavte příkazový režim pro dálkové
ovládání CD přehrávače Sony na CD1
(strana 12).
Technické údaje
Sekce Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON
Jmenovitý výstupní výkon
6 ohmů 1 kHz, THD
(celkové harmonické
zkreslení) 0,7 %:
65 W + 65 W
Požadavky na napájení
230 V AC (střídavé),
50/60 Hz
Chybové zprávy
Pokud nastane porucha, zobrazí se na displeji
dvouciferný kód. Pomocí této zprávy můžete
zkontrolovat stav systému. Vyřešte problém
pomocí následující tabulky. Pokud problém
přetrvává, požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
CHECK CODE 11 (Kontrolní kód 11)
Z reprosoustav vystupuje nepravidelný
proud. Vypněte zesilovač, zkontrolujte, zda
se středové jádro kabelu reprosoustavy
nedotýká zesilovače nebo jiných
reprosoustav a znovu přístroj zapněte.
CHECK CODE 12 (Kontrolní kód 12)
Zesilovač je přehřátý. Zkontrolujte, zda
nejsou zakryty ventilační otvory. Vypněte
zesilovač, nechte jej chvíli v klidu a pak
znovu zapněte napájení.
CHECK CODE 14 (Kontrolní kód 14)
Vypněte zesilovač a zkontrolujte, zda se
středové jádro kabelu reprosoustavy
nedotýká zesilovače nebo jiných
reprosoustav.
CHECK CODE 21 (Kontrolní kód 21)
Vypněte zesilovač a zkontrolujte, zda jsou
správně připojeny kabely reprosoustav; pak
napájení znovu zapněte.
PHONO (Gramofon)
RIAA ekvalizační
křivka ±0,5 dB
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE (Kazet.
magnetofon)
10 Hz – 40 kHz
±3 dB (8 ohmů)
Doplňující informace
Frekvenční rozsah
Vstupy (Analogové)
PHONO (Gramofon)
Citlivost: 2,5 mV
Impedance:
50 kiloohmů
Odstup signál/šum
(S/N): 86 dB
(A, 20 kHz LPF)
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE (Kazet.
magnetofon)
Citlivost: 150 mV
Impedance:
50 kiloohmů
Odstup signál/šum
(S/N): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Výstup (Analogový)
TAPE (Kazeta)
Napětí: 150 mV
Impedance: 1 kiloohm
Vstupy (digitální)
DIGITAL 1/2/3
Impedance: 75 ohmů
Odstup signál/šum
(S/N): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
DIGITAL 4
Odstup signál/šum
(S/N): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
pokračování
21CZ
Výstup (digitální)
DIGITAL 4
Odstup signál/šum
(S/N): 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
TONE (Barva zvuku)
TREBLE (Výšky)
±10 dB, krok 1 dB
BASS (Hloubky)
±10 dB, krok 1 dB
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
230 V AC (střídavé),
50/60 Hz
Příkon
60 W
Rozměry (š/v/h)
(Přibl.) 280 × 111 × 286 mm
včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků
Hmotnost
(Přibl.) 4,6 kg
Dodávané příslušenství
Návod k obsluze (tato příručka)
Optimalizační mikrofon ECM-AC1 (1)
Síťový napájecí kabel (síťový přívod) (1)
Dálkový ovladač RM-AAU012 (1)
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
22CZ
zst43314
Rejstřík
Symboly
N
Svorka U SIGNAL GND (Uzemnění signálu)
6, 11
Nabídka
Auto Calibration (Automatická kalibrace)
15
System Settings (Nastavení systému) 17
A
Auto Calibration (Automatická kalibrace) 13
B
BALANCE (Vyvážení) 12
CD přehrávač 6, 7
D
Dálkový ovladač 12
Příprava 9
DAT přehrávač 7
Displej 10
DVD přehrávač/DVD rekordér 7
CH
Chybové zprávy 21
Ovládací tlačítka pro CD přehrávač Sony 12
P
Doplňující informace
C
O
PHONES (Sluchátka) 10
R
Reprosoustavy 5
Reset 18
S
Satelitní tuner 7
Síťový napájecí kabel 8
Super Audio CD přehrávač 6, 7
T
TONE (Barva zvuku) 10
I
INPUT SELECTOR (Volič vstupu) 10
V
K
Videorekordér 6
VOLUME (Hlasitost) (VOL) 10, 12
Kazetový magnetofon 6
L
LOUDNESS (Hlasitost) 12
M
MD přehrávač 7
MUTING (Ztlumení zvuku) 10, 12
23CZ
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising