Sony | BDP-S550 | Sony BDP-S550 Návod k obsluze

3-452-779-11(1)
z
Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na
internetové adrese: www.sony-europe.com/myproduct
Návod k obsluze
Blu-ray/DVD přehrávač
BDP-S550
© 2008 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem, neotevírejte skříňku
přístroje. Opravy přístroje smí
provádět pouze osoby
s odpovídající kvalifikací.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni
apod.
Udržujte externí paměťové
zařízení mimo dosah dětí. Pokud
dojde k jeho spolknutí, okamžitě
vyhledejte lékaře.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických nástrojů s tímto
přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku. Vzhledem
k tomu, že laserový paprsek
používaný v tomto Blu-ray/DVD
přehrávači je nebezpečný pro oči,
nepokoušejte se otevírat skříňku
přístroje.
Opravy přístroje smí provádět
pouze osoby s odpovídající
kvalifikací.
Tento štítek je umístěn na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
Tento přístroj je klasifikován jako
laserový výrobek třídy CLASS 1
LASER. Označení CLASS 1
LASER PRODUCT je umístěno na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
2
Likvidace starých
elektrických
a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy
sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Namísto toho jej odneste
do určeného sběrného dvora, který
se zabývá recyklací elektrických
a elektronických zařízení.
Správnou likvidací tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním
dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace
s tímto výrobkem. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se
prosím obracejte na místní správní
úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy
sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií
nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
Správnou likvidací baterií
pomůžete zabránit negativním
dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace
s baterií. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních
zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, funkčnosti
nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková
baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím
přečtěte část popisující postup
bezpečného vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie se prosím obracejte na
místní správní úřady, místní služby
pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Pro zákazníky v Evropě
Výrobcem tohoto přístroje je
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky
se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť
dodávané servisní nebo záruční
dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
• Tento přístroj pracuje
s napájením 220 V – 240 V AC
(střídavé), 50 Hz/60 Hz.
Zkontrolujte, zda napájecí napětí
uvedené na přístroji odpovídá
vašemu místnímu napájecímu
napětí.
• Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, jako
například vázy.
• Nainstalujte přístroj tak, abyste
mohli v případě potíží okamžitě
vytáhnout napájecí kabel ze
zásuvky.
Poznámky k diskům
• Abyste udrželi disk v čistotě,
držte jej při manipulaci vždy
za okraj. Nedotýkejte se
záznamového povrchu disku.
Prach, otisky prstů nebo
škrábance na disku mohou
způsobit jeho chybnou funkci.
• Po přehrávání vložte disk zpět
do ochranného obalu.
• K čištění disku použijte čisticí
hadřík. Disk otírejte směrem
od středu k okraji.
Bezpečnostní
upozornění
Bezpečnost
• K čištění nepoužívejte
rozpouštědla, jako je například
benzín, ředidlo, běžně
dostupné čisticí prostředky na
čištění disků/optických
součástí ani antistatické spreje
určené k čištění vinylových LP
desek.
• Pokud jste potisk disku
prováděli sami, nechejte jej
před přehráváním disku
zaschnout.
• Nepoužívejte následující typy
disků:
– disky s nestandardním
tvarem (například karta,
srdce),
– disky s nalepenými štítky
nebo samolepkami,
– disky, ze kterých nebyla
sejmuta ochranná adhezivní
fólie nebo celofánová páska.
• Pokud je záznamová strana
disku poškrábaná,
nepokoušejte se povrch disku
obnovovat.
• Abyste zabránili nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přehrávač
předměty naplněné
tekutinami, jako například
vázy. Rovněž neumísťujte
přehrávač do míst v blízkosti
vody, jako například do
blízkosti vany nebo
sprchového koutu. V případě,
že se dovnitř přehrávače
dostane nějaký předmět nebo
tekutina, odpojte přehrávač od
sítě a před dalším používáním
jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nedotýkejte se síťového
napájecího kabelu mokrýma
rukama. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Instalace
• Postavte přehrávač na místo
s dostatečným odvětráváním,
aby nedošlo k nárůstu teploty
v přehrávači.
• Nestavte přehrávač na měkkou
podložku, jako je například na
koberec, která by mohla zakrýt
ventilační otvory.
• Neumísťujte přehrávač do
stísněného prostoru, jako je
například polička na knihy
nebo podobné místo.
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa vystavená přímému
slunečnímu světlu, na prašná
místa nebo na místa, kde
dochází k mechanickým
otřesům.
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu světlu nebo
zdrojům tepla, jako jsou
například výstupy horkého
vzduchu, a nenechávejte jej
v autě zaparkovaném na
slunci, kde může dojít ke
značnému nárůstu teploty.
,pokračování
3
• Jestliže přehrávač přenesete
z chladného prostředí přímo
do teplého prostředí nebo jej
umístíte do místnosti s velmi
vysokou vlhkostí, může dojít
ke kondenzaci vlhkosti na
čočkách uvnitř přehrávače.
Pokud tato situace nastane,
nemusí přehrávač správně
pracovat. V takovém případě
vyjměte disk a ponechejte
přehrávač před dalším
používáním přibližně půl
hodiny zapnutý, dokud se
vlhkost neodpaří.
• Neinstalujte přehrávač do
nakloněné polohy. Přístroj byl
zkonstruován tak, aby
fungoval pouze ve vodorovné
poloze.
• Nenechávejte přehrávač ani
disky v blízkosti zařízení se
silnými magnety, jako jsou
například mikrovlnné trouby
nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na přehrávač
těžké nebo nestabilní
předměty.
• Do přihrádky pro disk
nevkládejte žádné jiné
předměty kromě disků.
V opačném případě by mohlo
dojít k poškození přehrávače
nebo předmětu.
• Před přemísťováním
přehrávače vyjměte disk. Jinak
by se mohl disk poškodit.
• Před přemísťováním
přehrávače odpojte od tohoto
přístroje síťový napájecí kabel
i všechny ostatní kabely.
Zdroje energie
• Dokud je napájecí kabel
připojen do síťové zásuvky,
není přehrávač odpojen od
síťového zdroje energie, a to
ani tehdy, když je přehrávač
vypnutý.
• Pokud nebudete přehrávač
delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit napájecí
kabel ze síťové zásuvky. Při
odpojování síťového
napájecího kabelu vždy
uchopte kabel za jeho
zástrčku; nikdy netahejte za
kabel.
4
• Abyste zabránili poškození
síťového napájecího kabelu,
dodržujte níže uvedené
pokyny. Nepoužívejte
poškozený síťový napájecí
kabel - mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
– Dbejte na to, abyste
nepřiskřípli napájecí kabel
mezi přehrávač a stěnu,
poličku atd.
– Nepokládejte na síťový
napájecí kabel žádné těžké
předměty a netahejte za
samotný síťový napájecí
kabel.
Nastavování hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi
nízkou úrovní hlasitosti nebo při
úplné absenci zvuku nezvyšujte
hlasitost. V opačném případě
může při přehrávání pasáží
s vyšší úrovní hlasitosti dojít
k poškození reprosoustav.
Čištění
Povrch skříňky přehrávače,
panel a ovládací prvky čistěte
jemným hadříkem navlhčeným
ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte
materiály s brusným účinkem,
čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například líh nebo
benzen.
Čištění disků, čisticí
prostředky na čištění
disků/optických součástí
Nepoužívejte čisticí disky nebo
čisticí prostředky na čištění
disků/optických součástí (tekuté
nebo ve spreji). Mohlo by dojít
k chybné funkci přístroje.
Výměna součástí
Pokud by byl přehrávač
opravován, mohou být opravené
součástky shromážděny pro
opakované použití nebo pro
účely recyklace.
Autorská práva a obchodní
značky
• Tento výrobek zahrnuje
technologii chráněnou
autorskými právy, která je
chráněna patentovými právy
USA a dalšími právy na
ochranu duševního vlastnictví.
Používání této technologie
chráněné autorskými právy
musí být povoleno společností
Macrovision Corporation,
a pokud společnost
Macrovision nepovolí něco
jiného, je omezeno výhradně
na domácí či jinak omezené
používání.
Pronikání do struktury zařízení
nebo provádění demontáže je
zakázáno.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“
jsou obchodní značky
společností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd.
a Sony Corporation.
• Java a veškeré obchodní
značky a loga týkající se Java
jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Sun
Microsystems, Inc.
•
, „XMB“ a „xross media
bar“ jsou obchodní značky
společností Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tento výrobek používá
technologii High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo
HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti HDMI Licensing
LLC.
• „Blu-ray Disc“ je obchodní
značka.
• Loga „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ a „CD“ jsou
obchodní značky.
• „BD-Live“ a „BonusView“
jsou obchodní značky sdružení
Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour“ a logo
„x.v.Colour“ jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
• „BRAVIA Sync“ je obchodní
značka společnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ a logo
„PhotoTV HD“ jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
• Ostatní názvy systémů
a výrobků jsou obecně
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
jejich výrobců. Symboly ™
a ® nejsou v tomto návodu
k obsluze uváděny.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento
přehrávač umožňuje
zobrazení statického obrazu
nebo OSD nabídek na
obrazovce televizoru po
neomezeně dlouhou dobu.
Pokud ponecháte statický
obraz nebo OSD nabídky
zobrazeny na obrazovce
televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku
trvalého poškození
obrazovky. Televizory
s plazmovými panely
a projekční televizory jsou
na toto zacházení velmi
citlivé.
S případnými dotazy nebo
problémy, které se týkají vašeho
přehrávače, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
O tomto návodu
• V tomto návodu k obsluze se
pojem „disk“ používá jako
všeobecný termín pro disky
BD, DVD a CD, pokud není
v textu nebo na obrázcích
uvedeno něco jiného.
• Ikony, jako například BD ,
které jsou uvedeny v záhlaví
některých částí označují, jaký
typ média lze použít pro
vysvětlovanou funkci.
Podrobné informace - viz část
„Disky, které lze přehrávat“
(strana 64).
• Pokyny v tomto návodu
k obsluze popisují ovládací
prvky dálkového ovladače.
Můžete rovněž používat
ovládací prvky na přehrávači,
pokud mají shodné nebo
podobné označení jako
ovládací prvky na dálkovém
ovladači.
• Ukázky OSD nabídek použité
v tomto návodu k obsluze
nemusí odpovídat zobrazení
na obrazovce vašeho
televizoru.
• Ikona b upozorňuje na
DŮLEŽITÉ INFORMACE,
které je třeba znát, aby nedošlo
k chybnému ovládání
přehrávače. Ikona z
upozorňuje na UŽITEČNÉ
INFORMACE (rady a další
pomocné informace).
5
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Připojení a nastavení
Připojení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 1: Připojení k televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Připojení ke konektoru HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funkce BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení) . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Připojení ke konektorům komponentního video signálu
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Připojení ke konektorům audio/video nebo S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Připojení ke konektoru HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Připojení ke konektorům digitálního signálu
(OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Připojení ke konektorům 7.1kanálového signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Připojení ke konektorům L/R audio signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Krok 4: Připojení k síti LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Přímé připojení k širokopásmovému routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Připojení přes bezdrátový LAN router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 6: Příprava dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Přehrávání
Přehrávání disků BD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Používání nabídky disku BD nebo DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Používání funkce BonusView/BD-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rychlé vyhledání scény (Scene Search) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vyhledávání titulu/kapitoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání . . . . . . . . . . . . . . 35
Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Přehrávání disků CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Přehrávání souborů fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Nastavení a úpravy
Použití nabídek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Network Update (Síťová aktualizace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Video Settings (Nastavení obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Audio Settings (Nastavení zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD) . . . . . . . . . . . . . 52
Photo Settings (Nastavení fotografií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
System Settings (Systémová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Network Settings (Síťová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6
Resetting (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Doplňující informace
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Funkce automatické diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rozlišení výstupního video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Výstupní audio signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tabulka jazykových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rodičovský zámek/Kód oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem . . . . . . . . . . . 71
Slovníček pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Před použitím přehrávače si prosím přečtěte část „Podmínky použití a licenční smlouva
s koncovým uživatelem“ (strana 71).
7
A Z (otevření/zavření) (strana 31)
Popis součástí
a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách
uvedených v závorkách.
Dálkový ovladač
Otevírání nebo uzavírání přihrádky pro
disk.
THEATRE (Kino) (strana 16)
Automatické přepnutí do optimálního video
režimu pro sledování filmů. Při připojení
k AV zesilovači (receiveru) pomocí kabelu
HDMI se rovněž automaticky přepne
výstup zvuku do reprosoustav. Pro návrat
k originálnímu nastavení znovu stiskněte
toto tlačítko.
Při připojení k televizoru kompatibilnímu
s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu
HDMI se video režim televizoru přepne do
režimu Theatre (Kino).
b
Tlačítko THEATRE je funkční pouze při
připojení k televizoru kompatibilnímu
s režimem Theatre (Kino).
TV [/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) (strana 27)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
[/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
(strana 28)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
B Numerická tlačítka (strana 35, 57)
Zadávání čísel titulů/kapitol apod.
CLEAR (Vymazání)
Smazání zadaného údaje.
C TIME (Čas) (strana 11)
Zobrazení uplynulé/zbývající doby
přehrávání na displeji na předním panelu.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
zobrazení mění mezi uplynulou dobou
přehrávání a zbývající dobou přehrávání.
AUDIO (Zvukový doprovod)
(strana 52)
Výběr jazyka zvukového doprovodu při
přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO
se zvukovými stopami zaznamenanými
v několika jazycích.
Výběr zvukové stopy na discích CD.
SUBTITLE (Titulky) (strana 52)
Výběr jazyka titulků při přehrávání disků
BD-ROM/DVD VIDEO s titulky
zaznamenanými v několika jazycích.
ANGLE (Úhel záběru)
Tlačítka 5, AUDIO, PROG + a N jsou opatřena
výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte
podle těchto výstupků.
8
Přepínání úhlů záběru při přehrávání disků
BD-ROM/DVD VIDEO se scénami
zaznamenanými z různých úhlů.
DISPLAY (Zobrazení) (strana 35)
Zobrazení informací o přehrávání na
obrazovce.
D Barevná tlačítka (červené/zelené/
žluté/modré)
Zkratky pro výběr položek v některých
nabídkách disku BD (mohou být používány
také pro interaktivní operace BD Java).
E TOP MENU (Hlavní nabídka)
(strana 33)
Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky disku
BD nebo DVD.
Směr dozadu
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t
m3 (×120)
Při stisknutí a podržení tohoto tlačítka bude
rychlé přehrávání dopředu/dozadu
pokračovat vybranou rychlostí, dokud
tlačítko neuvolníte.
* Rychlost vyhledávání nelze měnit při
přehrávání disku CD.
Násobky rychlosti jsou pouze přibližné.
– Pro obnovení normálního přehrávání
stiskněte tlačítko N.
N (přehrávání) (strana 31)
OPTIONS (Možnosti) (strana 33,
39)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
Obnovení přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x (Resume Play Obnovení přehrávání).
Pokud je vložen disk obsahující soubory
obrázků JPEG, spustí se přehrávání
prezentace.
Zobrazení nabídky s aktuálně dostupnými
možnostmi.
SCENE SEARCH (Vyhledávání
scény) (strana 34)
HOME (Výchozí nabídka)
(strana 41)
Přepnutí do režimu vyhledávání scény,
který vám umožňuje rychle prohledávat
scény v rámci aktuálně přehrávaného titulu.
POP UP/MENU (Překryvná
nabídka/nabídka) (strana 33)
Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky
disku BD-ROM nebo nabídky disku DVD.
Zobrazení výchozí nabídky přehrávače.
Ukončení výchozí nabídky, pokud je vložen
disk CD.
X (pozastavení)
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
RETURN (Zpět)
x (zastavení)
Návrat na předchozí obrazovku.
Zastavení přehrávání a zapamatování místa
zastavení (místa obnovení přehrávání) (str.
32, 38).
Místo obnovení přehrávání titulu/stopy
představuje místo posledního zastavení
přehrávání nebo poslední fotografii při
přehrávání fotografií.
</M/m/,
Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené
položky.
Středové tlačítko (ENTER)
(Potvrzení)
Potvrzení vybrané položky.
F ./> (předchozí/následující)
Přeskočení na předchozí/následující
kapitolu, stopu nebo soubor.
Pro návrat na začátek předchozí stopy
stiskněte tlačítko . dvakrát.
G Televizory, které lze ovládat pomocí
následujících tlačítek, jsou uvedeny na
str. 27.
% (vypnutí zvuku)
Vypnutí zvuku televizoru.
/
(okamžité zopakování/
okamžité posunutí dopředu)
2 (hlasitost) +/–
Zopakování scény/krátké rychlé přehrávání
scény dopředu.
PROG (programová pozice) +/–
m/M
(rychlé přehrávání dozadu/rychlé
přehrávání dopředu)
t (výběr vstupu)
Při stisknutí během přehrávání se aktivuje
rychlé přehrávání disku dozadu/dopředu.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
rychlost přehrávání změní následovně*:
Směr dopředu
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Nastavení hlasitosti televizoru.
Výběr následujícího nebo předchozího
televizního kanálu.
Přepínání mezi televizorem a dalšími
vstupními zdroji.
(osvětlení)
Osvětlí tlačítka 5 a 6 (s výjimkou </M/
m/, a ENTER) - je užitečné pro ovládání
přehrávače ve tmě.
,pokračování
9
Přední panel
A [/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
(strana 28)
Uzamknutí přihrádky pro disk (Child Lock Dětská pojistka)
Zapnutí přehrávače nebo vypnutí do
pohotovostního režimu.
Přihrádku na disk můžete uzamknout, aby ji
nebylo možné nechtěně otevřít.
Zapněte přehrávač a podržte stisknuté
tlačítko X na přehrávači déle než 10 sekund,
dokud se na displeji na předním panelu
nezobrazí zpráva „LOCKED“ (Uzamknuto).
Přihrádka pro disk bude uzamknuta.
B Přihrádka pro disk (strana 31)
C Indikátor disku Blu-ray
Rozsvítí se při detekci disku BD.
z
Při prvním zapnutí přehrávače se rozsvítí
indikátor disku Blu-ray; po dokončení
nastavení Easy Setup (Snadné nastavení) tento
indikátor zhasne.
D Displej na předním panelu
(strana 11)
E Senzor dálkového ovládání
(strana 27)
F Indikátor 24P (strana 45)
Rozsvítí se při výstupu video signálů
1 080p/24 Hz při přehrávání disku BDROM.
G N (přehrávání), X (pozastavení),
x (zastavení) (strana 31)
Spuštění, pozastavení nebo zastavení
přehrávání.
H A (otevření/uzavření) (strana 31)
Otevírání nebo uzavírání přihrádky pro
disk.
10
Pro odemknutí přihrádky pro disk podržte
stisknuté tlačítko X na přehrávači, dokud se
na displeji na předním panelu nezobrazí
zpráva „UNLOCK“ (Odemknuto).
Displej na předním panelu
A N, X
Rozsvítí se při přehrávání nebo
pozastavení přehrávání.
B HD (strana 44)
Rozsvítí se při výstupu video signálů
720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů
720p/1 080i z konektorů COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video
výstup).
C HDMI (strana 15)
Při přehrávání disku CD
Uplynulá doba přehrávání aktuální
stopy
r
Zbývající doba přehrávání aktuální
stopy
r
Uplynulá doba přehrávání
aktuálního disku
r
Zbývající doba přehrávání
aktuálního disku
Rozsvítí se při připojení HDMI zařízení.
D EXT (Externí zařízení) (strana 24)
Rozsvítí se při rozpoznání externího
paměťového zařízení.
E Informace o přehrávání
Umožňuje zobrazit časové informace.
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko TIME (Čas).
Zobrazení na displeji se mění
následovně:
z
V závislosti na disku mohou být zobrazeny
indikátory „T“ (titul nebo stopa), „C“
(kapitola) nebo „D“ (disk).
F Indikátor síťového připojení
Rozsvítí se při stahování softwaru
přehrávače.
Podrobné informace o stahování
softwaru přehrávače - viz strana 42.
Při přehrávání disku BD-ROM/DVD
VIDEO
Uplynulá doba přehrávání
aktuálního titulu
r
Zbývající doba přehrávání
aktuálního titulu
,pokračování
11
Zadní panel
A Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video
výstup) (strana 17)
(Y, PB/CB, PR/CR)
B Konektor LINE OUT (S VIDEO)
(Linkový výstup - S video)
(strana 18)
C Konektory LINE OUT (AUDIO L/
R) (Linkový výstup - levý/pravý
audio kanál) (strana 18, 23)
D Konektory MULTI CHANNEL
OUTPUT (FRONT/L/
RSURROUND L/RSUR BACK L/
RCENTERSUB WOOFER)
(Vícekanálový výstup - přední
levý/pravý, prostorový levý/
pravý, zadní prostorový levý/
pravý, středový kanál,
subwoofer) (strana 22)
E Konektor AC IN (Síťové napájení)
(strana 26)
12
F Ventilační otvory
Uvnitř přehrávače se nachází ventilátor.
G Slot EXT (Externí zařízení)
(strana 24)
H Konektory DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální
výstup - optický/koaxiální)
(strana 21)
I Konektor LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - Video)
(strana 18)
J Konektor HDMI OUT (Výstup
HDMI) (strana 15, 20)
K Konektor LAN (100) (strana 25)
Připojení přehrávače
Podle kroků 1 až 7 propojte přehrávač
s dalšími zařízeními a proveďte nastavení
přehrávače. Napájecí kabel nepřipojujte
dříve, než dojdete k části „Krok 5: Připojení
síťového napájecího kabelu“ (strana 26).
Připojení a nastavení
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující
položky:
• Audio/video kabel (zástrčka cinch ×3) (1)
• Síťový napájecí kabel (1)
• Externí paměťové zařízení (1)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Připojení a nastavení
13
Krok 1: Připojení k televizoru
Konektory Video/HDMI OUT (Výstup HDMI)
Přehrávač je vybaven níže uvedenými video konektory. Připojte přehrávač k vašemu televizoru
podle vstupních konektorů dostupných na televizoru.
Při připojení přehrávače k televizoru pomocí kabelu HDMI a konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI) si můžete vychutnávat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.
Typ konektoru
Vysoká
kvalita
Rozlišení video
signálu
Připojení
Digitální
Vysoké rozlišení:
1 080/24p, 1 080p,
1 080i, 720p
Standardní rozlišení:
576p/480p, 576i/480i
Viz „Připojení ke
konektoru HDMI“ na
straně 15.
Analogový
Vysoké rozlišení:
1 080i, 720p
Standardní rozlišení:
576p/480p, 576i/480i
Viz „Připojení ke
konektorům
komponentního video
signálu (Y, Pb/Cb, Pr/
Cr)“ na straně 17.
Standardní rozlišení:
576i/480i
Viz „Připojení ke
konektorům audio/video
nebo S VIDEO“ na
straně 18.
Standardní rozlišení:
576i/480i
Viz „Připojení ke
konektorům audio/video
nebo S VIDEO“ na
straně 18.
Standardní
kvalita
14
b
Připojení k televizoru se vstupem DVI
• Pevným připojením kabelů předejdete
nežádoucímu šumu.
• Přečtěte si návody k obsluze dodané se
zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
• Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který
není vybaven video vstupem.
• Nevystavujte propojovací kabely přílišnému
tlaku. Stlačení kabelu proti skříni apod. může
kabel poškodit.
Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není
součástí příslušenství). Konektor DVI
neakceptuje audio signály, takže kromě
tohoto připojení je třeba vytvořit ještě
připojení audio signálu (strana 19).
Rovněž nelze propojit konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI) s konektory DVI, které
nepodporují HDCP (např. konektory DVI na
PC monitorech).
Připojení ke konektoru HDMI
Blu-ray/DVD přehrávač
Připojení a nastavení
Přehrávač můžete spojit s televizorem pomocí kabelu HDMI a konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI), což umožňuje vychutnávat si digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.
Při připojení televizoru Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) (strana 16), si přečtěte rovněž návod k obsluze televizoru.
Při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p nebo 1 080p použijte
vysokorychlostní kabel HDMI.
Kabel HDMI (není součástí
příslušenství)
Televizor
Poznámky k připojení ke konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI)
• Při přemísťování přehrávače nezapomeňte
odpojit kabel HDMI.
Dodržujte následující pokyny, protože při
nesprávném postupu můžete poškodit
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
a zástrčku kabelu HDMI.
• Pečlivě zkontrolujte, zda tvar konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části
přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu
HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo
možné zasunout do konektoru. Ujistěte se,
že zástrčka není obrácena opačným směrem
nebo nakloněna.
• Při instalaci přehrávače s připojeným
kabelem HDMI do skříňky nevystavujte
skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by
dojít k poškození konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
• Při připojování nebo odpojování kabelu
HDMI neotáčejte zástrčkou.
Indikátory pro HDMI připojení
Při připojení HDMI kompatibilního zařízení
se na displeji na předním panelu rozsvítí
indikátor HDMI.
,pokračování
15
b
• Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory
s vysokým rozlišením jsou s tímto přehrávačem
plně kompatibilní, což může způsobovat poruchy
zobrazení. V případě problémů se zobrazením při
snímkování 480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/
1 080p doporučujeme, abyste přepnuli připojení
na konektor LINE OUT VIDEO (Linkový výstup
- Video) nebo S VIDEO (S-video). V případě
dotazů týkajících se kompatibility vašeho
televizoru s tímto modelem Blu-ray/DVD
přehrávače (480i/576i/480p/576p/720p/1 080i/
1 080p) se prosím obraťte na naše zákaznické
servisní středisko.
• Pokud není obraz čistý, přirozený nebo pokud
nesplňuje vaše požadavky, změňte rozlišení
výstupního video signálu v kroku 3 u položky
„Output Video Format“ (Formát výstupního
video signálu) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 44).
• Používejte pouze kabel HDMI s logem HDMI.
Funkce BRAVIA Sync (pouze pro
HDMI připojení)
Připojením zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) pomocí HDMI kabelu
(není součástí příslušenství), bude ovládání
zjednodušeno níže uvedeným způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se
připojený televizor zapne a volič vstupu na
televizoru se automaticky přepne na
přehrávač:
– [/1
– HOME: Automaticky se zobrazí výchozí
nabídka (strana 41).
– N: Automaticky se spustí přehrávání
(strana 32).
• System Power-Off (Vypnutí celého
systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka
napájení na dálkovém ovladači televizoru,
vypnou se automaticky i přehrávač
a zařízení kompatibilní s HDMI.
16
• Theatre (Kino)
Po stisknutí tlačítka THEATRE přehrávač
automaticky nastaví optimální video režim
pro sledování filmů. Při připojení k AV
zesilovači (receiveru) pomocí kabelu
HDMI se rovněž automaticky přepne
výstup zvuku do reprosoustav. Při připojení
k televizoru kompatibilnímu s režimem
Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se
video režim televizoru přepne do režimu
Theatre (Kino). Pro návrat k originálnímu
nastavení znovu stiskněte toto tlačítko.
• Language Follow (Stejný jazyk)
Pokud změníte jazyk OSD nabídek na
vašem televizoru, po vypnutí a zapnutí
přehrávače se rovněž změní i jazyk OSD
nabídek přehrávače.
Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync
Nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
v nabídce „System Settings“ (Nastavení
systému) (strana 55).
Podrobné informace o nastavení vašeho
televizoru nebo jiných připojených zařízení viz návod k obsluze televizoru nebo
příslušných zařízení.
z
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
Easy Setting (Ovládání přes HDMI - Snadné
nastavení) a funkce „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na televizoru je nastavena
na „On“ (Zapnuto), nastaví se funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači
rovněž automaticky na „On“ (Zapnuto). Viz
návod k obsluze televizoru.
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony, který je kompatibilní s funkcemi BRAVIA
Sync, můžete při nastavení funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru na
„On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce
přehrávače pomocí dálkového ovladače
televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.
b
Podle připojeného zařízení nemusí funkce „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pracovat.
Podrobné informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
Připojení ke konektorům komponentního video signálu (Y, PB/CB,
PR/CR)
Blu-ray/DVD přehrávač
(zelený)
(modrý)
(červený)
(červený)
Komponentní video
kabel (není součástí
příslušenství)
(zelený)
(modrý)
Připojení a nastavení
Pomocí komponentního video kabelu nebo trojice video kabelů stejného druhu a délky (nejsou
součástí příslušenství) propojte konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video
výstup) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tímto způsobem dosáhnete
vysoké kvality obrazu.
Nezapomeňte připojit konektory LINE OUT (AUDIO L/R) (Linkový výstup - levý/pravý audio
kanál) pomocí audio/video kabelu.
(bílý)
Audio/video kabel
(součást
příslušenství)
(červený)
(červený)
Dbejte na to, aby barva zástrčky
kabelu odpovídala barvě
konektoru.
(bílý)
Dbejte na to, aby barva zástrčky
kabelu odpovídala barvě
konektoru.
Televizor
: Směr toku signálu
b
Při propojení přehrávače a televizoru pomocí
komponentního video kabelu odpojte žlutou
zástrčku (video) audio/video kabelu.
,pokračování
17
Připojení ke konektorům audio/video nebo S VIDEO
Pomocí audio/video kabelu propojte konektory LINE OUT (VIDEO, AUDIO L/R) (Linkový
výstup - video, levý/pravý audio kanál) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru.
Tím dosáhnete standardní kvality obrazu a zvuku.
Blu-ray/DVD přehrávač
nebo
(žlutý)
(červený)
(bílý)
Audio/video kabel
(součást příslušenství)
Kabel S-video
(není součástí
příslušenství)
(žlutý)
(červený)
(bílý)
Dbejte na to, aby barva
zástrčky kabelu odpovídala
barvě konektoru.
Televizor
: Směr toku signálu
b
Při propojení přehrávače a televizoru pomocí
kabelu S-video odpojte žlutou zástrčku (video)
audio/video kabelu.
18
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)
Konektory audio/HDMI OUT (Výstup HDMI)
Přehrávač je vybaven níže uvedenými audio konektory. Připojte přehrávač k vašemu AV
zesilovači (receiveru) podle vstupních konektorů dostupných na AV zesilovači (receiveru).
Připojení
Digitální
Viz „Připojení ke konektoru HDMI“ na straně 20.
Viz „Připojení ke konektorům digitálního signálu
(OPTICAL/COAXIAL)“ na straně 21.
Analogový
Připojení a nastavení
Typ konektoru
Viz „Připojení ke konektorům 7.1kanálového
signálu“ na straně 22.
Viz „Připojení ke konektorům L/R audio signálu“
na straně 23.
z
Správné umístění reprosoustav - viz návod
k obsluze připojených zařízení.
b
• Při připojení přehrávače k AV zesilovači
(receiveru) pomocí kabelu HDMI proveďte jednu
z následujících činností:
– připojte AV zesilovač (receiver) k televizoru
pomocí kabelu HDMI, nebo
– připojte přehrávač k televizoru pomocí jiného
video kabelu než kabelu HDMI (tzn. pomocí
komponentního video kabelu, kabelu S-video
nebo audio/video kabelu).
• Pokud připojíte zařízení, které není kompatibilní
s vybraným typem audio signálu, bude
z reprosoustav vycházet hlasitý šum (nebo
nebude vycházet žádný zvuk), který může
poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.
,pokračování
19
Připojení ke konektoru HDMI
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven vstupem HDMI, můžete si vychutnávat
prostorový zvuk.
Pokud připojíte AV zesilovač (receiver) Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 16), přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače
(receiveru).
Blu-ray/DVD přehrávač
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
AV zesilovač (receiver)
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Televizor
20
z
Pro poslech vysoce kvalitního zvuku z připojeného
AV zesilovače (receiveru) proveďte následující
nastavení:
– nastavte položku „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) na „HDMI“
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 46),
– nastavte položku „Audio (HDMI)“ (Zvuk
(HDMI)) na „Auto“ (Automaticky) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49),
– nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).
b
Ne všechny AV zesilovače (receivery)
kompatibilní s HDMI dokáží zpracovat 8kanálové
lineární PCM signály. Přečtěte si rovněž návod
k obsluze připojeného AV zesilovače (receiveru).
Připojení ke konektorům digitálního signálu (OPTICAL/COAXIAL)
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic
nebo DTS*2 a digitálním vstupním konektorem, můžete si vychutnávat prostorové zvukové
efekty ve formátu Dolby Digital (5.1 kanálů), Dolby Pro Logic (4.0 kanálů) nebo DTS
(5.1 kanálů).
Připojení a nastavení
Blu-ray/DVD přehrávač
nebo
Digitální optický
kabel (není součástí
příslušenství)
Digitální koaxiální
kabel (není součástí
příslušenství)
AV zesilovač
(receiver)
: Směr toku signálu
1
2
3
Propojte digitální konektor na
přehrávači s příslušným konektorem
na AV zesilovači (receiveru).
Nastavte položku „Audio Output
Priority“ (Priorita zvukového výstupu)
na „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/
optický) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 46).
Proveďte příslušná nastavení položek
„Dolby Digital“ a „DTS“ v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 50).
V opačném případě nebude
z reprosoustav vycházet žádný zvuk
nebo pouze hlasitý šum.
*1
*2
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D
jsou obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle amerických patentů US
Patent #: 5451942; 5956674; 5974380; 5978762;
6226616; 6487535 a dalších amerických
a celosvětově vydaných patentů a nahlášených
patentových práv. DTS je registrovaná obchodní
značka a loga DTS, Symbol, DTS-HD a DTS-HD
Master jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
,pokračování
21
Připojení ke konektorům 7.1kanálového signálu
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven 7.1kanálovými vstupy, můžete si vychutnávat
vícekanálový prostorový zvuk.
Blu-ray/DVD přehrávač
Stereo audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Stereo audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Stereo audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Monofonní audio
kabel (není součástí
příslušenství)
Monofonní audio
kabel (není součástí
příslušenství)
AV zesilovač (receiver)
: Směr toku signálu
1
2
22
Propojte konektory 7.1kanálového
signálu na přehrávači s příslušnými
konektory na AV zesilovači
(receiveru).
Nastavte položku „Audio Output
Priority“ (Priorita zvukového výstupu)
na „Multi Channel Analogue“
(Vícekanálový analogový) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 46).
3
Proveďte příslušná nastavení položky
„Speaker Settings“ (Nastavení
reprosoustav) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 46).
Připojení ke konektorům L/R audio signálu
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními audio konektory L a R, použijte
tento způsob připojení.
Blu-ray/DVD přehrávač
Připojení a nastavení
(červený)
(bílý)
Audio/video kabel (součást příslušenství)
(červený)
(bílý)
Dbejte na to, aby barva
zástrčky kabelu odpovídala
barvě konektoru.
AV zesilovač (receiver)
: Směr toku signálu
23
b
Krok 3: Vložení externího
paměťového zařízení
Pro využití přídavného obsahu (jako
například BonusView (Bonusový materiál)/
BD-Live (Online obsah BD)) u některých
titulů na disku Blu-ray je vyžadováno použití
dodávaného externího paměťového zařízení.
Vložte externí paměťové zařízení (paměť
USB flash s kapacitou nejméně 1 GB, jako
například Sony USM1GH) do slotu EXT
(Externí zařízení) pro použití zařízení jako
lokálního úložiště dat.
Zcela zasuňte externí paměťové zařízení
ve směru V do slotu EXT (Externí
zařízení).
Při zapnutí přehrávače zkontrolujte, zda se na
displeji na předním panelu rozsvítil indikátor
EXT (Externí zařízení).
Zadní strana přehrávače
Externí paměťové zařízení
(součást příslušenství)
Stranou s konektory
směrem nahoru
Vyjmutí externího paměťového zařízení
24
1
Stisknutím tlačítka [/1 vypněte
přehrávač.
2
Vytáhněte externí paměťové zařízení ze
slotu EXT (Externí zařízení).
• Do slotu EXT (Externí zařízení) nepřipojujte
žádné jiné zařízení kromě paměti USB flash
(například HDD).
• Externí paměťové zařízení zasunujte v přímém
směru. Pokud se pokusíte zasunout externí
paměťové zařízení do slotu násilím, může dojít
k poškození externího paměťového zařízení
i přehrávače.
• Chraňte externí paměťové zařízení před malými
dětmi, protože by jej mohly nešťastnou náhodou
spolknout.
• Pokud je externí paměťové zařízení vloženo ve
slotu, netlačte na něj, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
• Doporučujeme používat externí paměťové
zařízení USM1GH Sony (dostupné od dubna
2008).
• Přehrávač může být kompatibilní i s jinými USB
flash zařízeními. Nemůžeme však zaručit
kompatibilitu se všemi typy USB flash pamětí.
• Abyste zabránili poškození dat nebo externího
paměťového zařízení, vypněte před vložením
nebo vyjmutím externího paměťového zařízení
přehrávač.
• Pokud se indikátor EXT (Externí zařízení)
nerozsvítí, vypněte přehrávač, vyjměte a znovu
vložte externí paměťové zařízení a potom
přehrávač opět zapněte.
• Abyste zabránili poškození dat v externím
paměťovém zařízení, nevkládejte externí
paměťové zařízení, které obsahuje fotografie
nebo hudební soubory.
Krok 4: Připojení k síti
LAN
Přímé připojení k
širokopásmovému routeru
Blu-ray/DVD přehrávač
1
Propojte konektor LAN (100) na
přehrávači s konektorem na zařízení
používaném pro připojení k internetu.
Způsob připojení k internetu:
• Přímé připojení k širokopásmovému
routeru
• Připojení přes bezdrátový LAN router
Viz rovněž příručka k širokopásmovému
routeru nebo bezdrátovému LAN
routeru.
2
Proveďte příslušná nastavení položky
„Internet Settings“ (Nastavení
internetu) v nabídce „Network
Settings“ (Síťová nastavení)
(strana 56).
Připojení a nastavení
Pro aktualizaci softwaru přehrávače propojte
pomocí síťového kabelu konektor LAN (100)
na přehrávači s konektorem na zařízení
používaném pro připojení k internetu.
Můžete si rovněž vychutnávat funkci BDLive (Online obsah BD) (strana 34).
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
Širokopásmový
router
Do PC
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
ADSL modem/
Kabelový modem
Aktualizace softwaru přehrávače přes síť
Viz části „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 42) a „Upozornění na
aktualizaci softwaru“ (strana 55).
b
Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní
linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce.
Použití funkce BD-Live (Online obsah BD)
Viz „Používání funkce BonusView/BDLive“ na straně 34.
Internet
Síťové kabely (LAN)
Podle modemu nebo routeru se liší typ
požadovaného síťového kabelu (LAN)
(přímý nebo křížený). Podrobné informace
o síťovém kabelu (LAN) - viz příručka
k modemu nebo routeru.
,pokračování
25
Připojení přes bezdrátový LAN
router
Blu-ray/DVD přehrávač
Krok 5: Připojení
síťového napájecího
kabelu
Po dokončení všech zapojení připojte
dodávaný síťový napájecí kabel do konektoru
AC IN (Napájení) na přehrávači. Potom
připojte napájecí kabel přehrávače
a televizoru do síťové zásuvky.
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
1
Do konektoru AC IN
(Napájení)
2
Ethernet/WLAN
média konvertor
Do PC
WLAN router
(přístupový bod)
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
ADSL modem/
Kabelový modem
Internet
b
Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke
konektoru LAN na počítači.
26
Do síťové zásuvky
Krok 6: Příprava
dálkového ovladače
Pomocí dodávaného dálkového ovladače je
možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat
vstupní zdroj, programové pozice a zapínat/
vypínat napájení televizoru Sony.
b
Při výměně baterií v dálkovém ovladači se může
kód nastavit na výchozí hodnotu. Nastavte znovu
příslušný kód.
Připojení a nastavení
Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím
dodávaného dálkového ovladače. Vložte dvě
baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby
kontakty 3 a # na bateriích odpovídaly
značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při
používání nasměrujte dálkový ovladač na
senzor dálkového ovládání
na přehrávači
(strana 10).
Ovládání televizoru pomocí
dálkového ovladače
TV [/1
Numerická
tlačítka
b
• Abyste zabránili možnému úniku elektrolytu
z baterií a korozi, používejte baterie správným
způsobem. V případě úniku elektrolytu se
nedotýkejte této tekutiny holýma rukama.
Dodržujte následující pokyny:
– nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo
baterie od různých výrobců,
– nepokoušejte se baterie dobíjet,
– pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte z něj baterie,
– v případě úniku elektrolytu utřete tekutinu
v prostoru pro baterie a vložte nové baterie.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání
(označený symbolem
na předním panelu)
silnému světlu - například přímému slunečnímu
světlu nebo světlu z osvětlovacích těles.
Přehrávač by nemusel reagovat na příkazy
dálkového ovladače.
t
%
2 +/–
PROG +/–
Dostupná tlačítka
V závislosti na připojeném televizoru nemusí
být některá nebo všechna tlačítka funkční
(TV [/1, PROG +/–, 2 +/–, % nebo
numerická tlačítka).
Tlačítka
Funkce
TV [/1
Zapnutí nebo vypnutí
televizoru.
2 (volume) +/–
Nastavení hlasitosti
televizoru.
PROG
Výběr programové
(programme) +/– pozice na televizoru.
t (input select) Přepnutí vstupního zdroje
na televizoru mezi TV
signálem a dalšími
vstupními zdroji.
% (muting)
Vypnutí zvuku.
,pokračování
27
Ovládání ostatních televizorů pomocí
dálkového ovladače
Pomocí dodávaného dálkového ovladače je
možno rovněž ovládat úroveň hlasitosti,
přepínat vstupy, programové pozice
a zapínat/vypínat napájení televizorů od
jiných výrobců než Sony.
Pokud je značka vašeho televizoru uvedena
v následující tabulce, nastavte příslušný kód
výrobce.
b
Při zadání nového kódu bude vymazán předchozí
zadaný kód.
1
Podržte stisknuté tlačítko TV [/1
a pomocí numerických tlačítek zadejte
kód výrobce televizoru.
Pro zadání například „09“ stiskněte
tlačítko „0“ a „9“.
Krok 7: Easy Setup
(Snadné nastavení)
Podle následujících kroků proveďte
minimální základní nastavení umožňující
používání přehrávače. Pokud toto snadné
nastavení (Easy Setup) nedokončíte, zobrazí
se znovu při každém zapnutí přehrávače.
Proveďte níže uvedená nastavení
v následujícím pořadí.
Při prvním zapnutí
Chvíli počkejte, než se přehrávač zapne
a spustí se nastavení Easy Setup (Snadné
nastavení).
[/1
TV [/1
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
Pokud je pro některé zařízení uvedeno
více kódů, zkuste je postupně zadávat,
dokud nenajdete kód, který umožňuje
televizor dálkově ovládat.
2
28
Výrobce
Číslo kódu
Sony
01 (výchozí)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Philips
06, 07, 08, 72
Přehrávač se po chvíli zapne.
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomsom
43, 75
Toshiba
38
Uvolněte tlačítko TV [/1.
RETURN
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
3
Zapněte televizor.
Přepněte volič vstupu na televizoru
tak, aby se na obrazovce zobrazil
signál z přehrávače.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka
OSD nabídek.
• Pokud se obrazovka pro výběr jazyka
OSD nabídek nezobrazí:
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka) a vyberte položku „Easy
Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce
„Setup“ (Nastavení) (strana 58). Potom
vyberte možnost „Start“ (Spuštění)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte jazyk
OSD nabídek a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Při připojení televizoru pomocí kabelu
Video nebo kabelu S-video vyberte
možnost „Video or S Video“ (Video
nebo S-video) a přejděte ke kroku 8.
7
Podrobné informace o rozlišení
výstupního video signálu - viz strana 45.
Pokud jste vybrali „HDMI“ v kroku 6
Zobrazí se zpráva o počátečním
nastavení.
5
6
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte typ kabelu použitý pro
připojení přehrávače k televizoru
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Připojení a nastavení
Vyberte rozlišení výstupního video
signálu pro připojený televizor
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte některou z možností „Auto“
(Automaticky), „480i/576i“, „480p/
576p“, „720p“, „1 080i“ nebo „1 080p“.
Při současném připojení konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných
výstupních video konektorů nemusí
video signály vystupovat z jiného
konektoru než „HDMI OUT“(Výstup
HDMI), pokud jste vybrali nastavení
„Auto“ (Automaticky) nebo „1 080p“.
Při současném připojení jiného zařízení
stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro
návrat ke kroku 6 a změňte nastavení
položky „TV Connection Method“
(Způsob připojení televizoru).
Pokud jste vybrali „Component Video“
(Komponentní video) v kroku 6
Při připojení televizoru pomocí kabelu
HDMI vyberte možnost „HDMI“
a přejděte ke kroku 7.
b
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
Při připojení televizoru pomocí
komponentního video kabelu vyberte
možnost „Component Video“
(Komponentní video) a přejděte ke kroku
7.
Vyberte některou z možností „480i/
576i“, „480p/576p“, „720p“ nebo
„1 080i“.
Pokud změníte rozlišení výstupního
video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund
obraz ve vybraném rozlišení a potom
budete požádáni o potvrzení výběru.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a přejděte k dalšímu kroku.
,pokračování
29
b
Pokud je obraz zkreslený nebo se nezobrazí
žádný obraz, počkejte asi 30 sekund, aniž byste
stisknuli jakékoliv tlačítko. Opět se zobrazí
obrazovka pro nastavení rozlišení.
Pokud není vybrané rozlišení výstupního
video signálu podporováno a během 30 sekund
stisknete libovolné tlačítko, nezobrazí se na
obrazovce žádný obraz. V takovém případě
podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači déle
než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu s nejnižší hodnotou.
Pro změnu rozlišení výstupního video signálu
nastavte položku „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu) v nabídce
„Video Settings“ (Nastavení obrazu)
(strana 44).
8
Vyberte poměr stran obrazu, který
odpovídá vašemu televizoru
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud nechcete používat funkci „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI),
vyberte možnost „Off“ (Vypnuto).
10 Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže
chcete povolit internetové připojení
k obsahu BD a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit),
jestliže nemá být povoleno internetové
připojení k obsahu BD.
11 Vyberte „Quick Start“ (Rychlé
zapnutí) pro zkrácení doby zapnutí
z pohotovostního režimu a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Při připojení k širokoúhlému televizoru
nebo televizoru s funkcí širokoúhlého
režimu vyberte možnost „16:9“.
Při připojení k televizoru 4:3 bez funkce
širokoúhlého režimu vyberte možnost
„4:3“.
9
(Pouze při připojení televizoru pomocí
kabelu HDMI)
Nastavte funkci „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“
(Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte „On“ (Zapnuto), jestliže chcete
používat funkci „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) u připojeného
zařízení Sony kompatibilního s funkcí
„Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) (strana 16).
30
Podrobné informace o „Standby Mode“ viz strana 55.
12 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
z
• Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty
(strana 58).
• Nastavení „Easy Setup“ (Snadné nastavení)
můžete znovu spustit výběrem položky „Easy
Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“
(Nastavení) (strana 58).
Přehrávání disků BD/DVD
BD
DVD
Z
Numerická
tlačítka
Přehrávání
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
X
Přehrávání
1
2
x
Přepněte volič vstupu televizoru tak,
aby se na obrazovce televizoru
zobrazil signál z přehrávače.
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk do
přihrádky pro disk.
Přehrávanou stranou směrem dolů
3
Stiskem tlačítka Z uzavřete přihrádku
pro disk.
• V závislosti na vloženém disku BDROM nebo DVD VIDEO se může
automaticky spustit přehrávání.
b
Pokud je přihrádka pro disk otevřená,
přehrávání se po stisknutí tlačítka N nespustí.
4
5
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
„Video“ (Obraz).
,pokračování
31
6
Vyberte
pomocí tlačítek M/m,
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
U běžně prodávaných disků BD-ROM
nebo DVD VIDEO se spustí přehrávání.
U disků BD nebo DVD zaznamenaných
na jiném zařízení se zobrazí seznam
titulů. Pomocí tlačítek M/m vyberte titul
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Spustí se přehrávání.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko X.
z
V seznamu titulů je vedle názvu titulů, které byly
vytvořeny z originálních titulů nebo editací
originálních titulů, zobrazen indikátor „PL“
(Playlist).
b
• V závislosti na disku nemusí být některé funkce
přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny uvedené
na obalu disku.
• V závislosti na disku BD nebo DVD
zaznamenaném na jiném zařízení se nemusí
zobrazit seznam titulů nebo názvy titulů.
Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk
zastaven (Resume Play - Obnovení
přehrávání)
Po zastavení přehrávání vyberte pomocí
tlačítek M/m možnost
a stiskněte tlačítko
N nebo ENTER (Potvrzení).
Přehrávač obnoví přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x.
Pro spuštění přehrávání od začátku stiskněte
tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte
možnost „Play from start“ (Přehrávání od
začátku). Potom stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení). Přehrávání se spustí od začátku
titulu.
32
b
• Místo zastavení přehrávání se z paměti smaže,
když:
– otevřete přihrádku pro disk,
– spustíte přehrávání jiného titulu,
– změníte nastavení přehrávače, nebo
– vyjmete externí paměťové zařízení (pro disk
BD-ROM).
• V závislosti na disku nebo místě zastavení nemusí
funkce obnovení přehrávání pracovat.
Přehrávání disků BD nebo DVD
s omezením přehrávání (Parental Control
- Rodičovský zámek)
Při přehrávání disku BD, u kterého je
nastaveno omezení přehrávání, změňte
nastavení položky „BD Parental Control“
(Rodičovský zámek pro disky BD) v nabídce
„BD/DVD Viewing Settings“ (Nastavení
přehrávání disků BD/DVD) (strana 52).
Při přehrávání disku DVD, u kterého je
nastaveno omezení přehrávání, se zobrazí
obrazovka pro zadání hesla.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání se spustí.
Uložení nebo změna hesla - viz část „Heslo“
(strana 53).
Přehrávání disků BD-RE nebo BD-R
s omezením přehrávání (Disc Lock Uzamknutí disku)
Při přehrávání disku BD-RE nebo BD-R,
u kterého je nastavena funkce Disc Lock
(Uzamknutí disku), se zobrazí obrazovka pro
zadání hesla.
1
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo, které bylo uloženo při
vytváření disku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte titul a stiskněte tlačítko N nebo
ENTER (Potvrzení).
Přehrávání se spustí.
One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI
připojení)
Stiskněte tlačítko N.
Přehrávač a připojený televizor se zapnou
a volič vstupu na televizoru se přepne na
přehrávač. Potom se automaticky spustí
přehrávání.
b
• Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než
se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz
a počáteční část přehrávaného obrazu se nemusí
zobrazit.
• Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání
jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na
„On“ (Zapnuto) v nabídce „System Settings“
(Systémová nastavení) (strana 55).
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky závisí na typu disku
a stavu, ve kterém se přehrávač nachází.
Položky
Podrobnosti
A/V Settings
Provedení nastavení
obrazu a zvuku.
• Video Settings
(strana 36)
• Audio Settings
(strana 37)
Title List
Zobrazení seznamu
titulů.
Play
Přehrávání titulu
z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x.
BD
DVD
Zobrazení hlavní nabídky
Při přehrávání disku BD nebo DVD můžete
zobrazit hlavní nabídku.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP
MENU (Hlavní nabídka).
Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Pomocí tlačítek </M/m/, vyberte
požadovanou položku.
Přehrávání
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti)
Používání nabídky disku BD
nebo DVD
Zobrazení překryvných nabídek
Některé disky BD-ROM obsahují překryvné
nabídky, které se zobrazí, aniž by bylo
přerušeno přehrávání.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko POP
UP/MENU (Překryvná nabídka/
nabídka).
Zobrazí se překryvná nabídka.
2
Pomocí tlačítek </M/m/,, barevných
tlačítek nebo numerických tlačítek
vyberte požadovanou položku
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Play from start Přehrávání titulu od
začátku.
Top Menu
Zobrazení hlavní
nabídky disku
(strana 33).
Menu/Popup
Menu
Zobrazení překryvné
nabídky disku BDROM nebo nabídky
disku DVD (strana 33).
Stop
Zastavení přehrávání.
Title Search
Vyhledávání titulu
a spuštění přehrávání od
začátku (strana 35).
Chapter
Search
Vyhledávání kapitoly
a spuštění přehrávání od
začátku (strana 35).
,pokračování
33
Používání funkce BonusView/
BD-Live
5
Vyberte „Erase“ (Smazat) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
6
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Data vybraného disku budou smazána.
BD
Některé disky BD-ROM obsahují bonusový
materiál a další data, která lze stáhnout do
externího paměťového zařízení (lokální
úložiště dat).
1
2
Vypněte přehrávač.
Vložte externí paměťové zařízení
(dodávané příslušenství) do slotu EXT
(Externí zařízení) v zadní části
přehrávače.
Externí paměťové zařízení bude použito
jako lokální úložiště dat.
Ujistěte se, že je externí paměťové
zařízení správně připojeno k přehrávači
(strana 24).
3
4
5
6
Připojte přehrávač k síti (strana 25).
Zapněte přehrávač.
Nastavte položku „BD Internet
Connection“ (Internetové připojení
BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce
„BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání disků BD/DVD)
(strana 54).
Vložte disk BD-ROM obsahující funkce
BonusView (Bonusový materiál)/BDLive (Online obsah BD).
z
• Pokud chcete smazat veškerá data v externím
paměťovém zařízení najednou, vyberte „Erase
All“ (Smazat vše) v kroku 5.
• Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) namísto
OPTIONS (Možnosti) v kroku 4, jestliže chcete
krok 5 přeskočit.
b
V závislosti na disku BD-ROM se nemusí zobrazit
název disku.
Rychlé vyhledání scény (Scene
Search)
BD
DVD
Umožňuje rychlé prohledávání scén v rámci
aktuálně přehrávaného titulu.
1
Během přehrávání nebo pozastavení
přehrávání stiskněte tlačítko SCENE
SEARCH (Vyhledávání scény).
Přehrávání se pozastaví a ve spodní části
obrazovky se zobrazí lišta s indikátorem
scény (čtverec indikuje aktuální bod).
2
Pomocí tlačítek </, nebo m/M
přesuňte indikátor scény na
požadovanou scénu.
Indikátor scény
Další postup se liší v závislosti na disku.
Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
Smazání dat z externího paměťového
zařízení
Nepotřebná data můžete smazat.
1
34
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
2
Pomocí tlačítek </, vyberte „Video“
(Obraz).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „BD Data“
(Data BD) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
4
Vyberte název disku a stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Aktuální bod
Indikátor scény na liště je zobrazen
v blízkosti bodu přehrávání.
3
Jakmile je zobrazena scéna, kterou
chcete sledovat, uvolněte tlačítko.
Scéna, u které jste uvolnili stisk tlačítka,
se zobrazí v režimu pozastavení
přehrávání.
Pro další vyhledávání scény přesuňte
indikátor scény pomocí tlačítek </,
nebo m/M.
4
Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH
(Vyhledávání scény), ENTER
(Potvrzení), N nebo X.
Spustí se přehrávání.
Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH
(Vyhledávání scény), ENTER (Potvrzení),
N nebo X. Přehrávání se spustí z místa, kde
jste stisknuli tlačítko.
Pomocí numerických tlačítek zadejte
číslo titulu nebo kapitoly.
Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko
CLEAR (Vymazání) a zadejte jiné číslo.
4
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po chvíli se spustí přehrávání od
vybraného čísla.
Zobrazení doby přehrávání
a informací o přehrávání
BD
DVD
Přehrávání
Zrušení režimu Scene Search
(Vyhledávání scény)
3
Můžete zobrazit informace o titulu včetně
datového toku videa atd.
b
• Funkce Scene Search (Vyhledávání scény) je
k dispozici u titulů delších než 100 sekund
a kratších než 100 hodin.
• V závislosti na disku nemusí být funkce Scene
Search (Vyhledávání scény) k dispozici.
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Zobrazené informace závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
Příklad: Při přehrávání disku BD-ROM
Vyhledávání titulu/kapitoly
BD
DVD
Pokud titul obsahuje značky kapitol, můžete
požadovanou kapitolu snadno vyhledat.
1
2
Během přehrávání nebo pozastavení
přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
A Aktuálně vybraný úhel záběru
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
vyhledávání a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
B Číslo nebo název titulu
„Title Search“ (Vyhledávání titulů) (pro
disk BD-ROM/DVD VIDEO)
„Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol)
Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla.
Příklad: Chapter Search (Vyhledávání
kapitol)
C Aktuálně vybrané nastavení
zvukového doprovodu nebo titulků
D Dostupné funkce (
úhel záběru/
zvukový doprovod/
titulky)
E Informace o přehrávání
Zobrazení typu disku/režimu
přehrávání/video kodeku/datového
toku/lišty se stavem přehrávání/doby
přehrávání (zbývající doby*)
F Výstupní rozlišení/Frekvence video
signálu
* Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka
TIME (Čas).
,pokračování
35
z
• Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž
na displeji na předním panelu (strana 11).
• Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky),
AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE
(Úhel záběru) můžete zobrazit požadovaný typ
informací.
Položky
Podrobnosti
Video
Equaliser
Toto nastavení je
volitelné, když je
položka „Picture
Quality Mode“ (Režim
kvality obrazu)
nastavena na „Memory“
(Paměť) (viz „Položky
funkce „Video
Equaliser“ (Obrazový
ekvalizér)“ na straně
36).
NR (Redukce
šumu)
Redukce šumu v obraze
(viz „Položky funkce
„NR“ (Redukce šumu)“
na straně 37).
Nastavení obrazu a zvuku pro
přehrávání videa
BD
DVD
Nastavení obrazu
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „A/V
Settings“ (Nastavení A/V) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Video
Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Video Settings“
(Nastavení obrazu).
5
Pomocí tlačítek </M/m/, proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 4 a 5.
b
• Před změnou nastavení položky „Picture Quality
Mode“ (Režim kvality obrazu) nastavte obraz na
televizoru na „standardní“.
• Nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu)
není dostupná, když je připojený televizor
nastaven do režimu Theatre (Kino) (strana 16).
• V závislosti na typu disku nebo přehrávané scéně
nemusí mít funkce „FNR“, „BNR“ nebo „MNR“
téměř žádný efekt.
Položky funkce „Video Equaliser“
(Obrazový ekvalizér)
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Položky
Podrobnosti
Picture Quality Optimalizace obrazu
Mode
pro prostředí s různým
osvětlením.
(Standard/
Brighter Room/
Theatre Room/
Memory)
1
Vyberte „Video Equaliser“ (Obrazový
ekvalizér) ve výše uvedeném kroku 4,
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
Contrast
Mění kontrast.
(Kontrast)
((slabý) –3 ~ 0
~ 3 (silný))
Brightness
(Jas) ((tmavý
obraz) –3 ~ 0
~ 3 (světlý
obraz))
Mění celkový jas.
Chroma
Ztmavuje tmavé barvy
(Sytost barvy) nebo zesvětluje světlé
((nízká) –3 ~ 0 barvy.
~ 3 (vysoká))
36
Položky
Podrobnosti
4
Hue (Barevný Mění celkové vyvážení
barev.
odstín)
((červená) –3
~0~3
(zelená))
Zostřuje nebo zjemňuje
obrysy obrazu.
Gamma
Upravuje vyvážení
obrazu mezi světlými
a tmavými oblastmi.
Vyberte „NR“ (Redukce šumu) ve výše
uvedeném kroku 4, a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
FNR
(Off/Auto)
Potlačení náhodně se
vyskytujícího šumu
v obrazu.
BNR
(Off/Auto)
Potlačení mozaikového
blokového šumu
v obrazu.
MNR
(Off/Auto)
Potlačení šumu
u obrysů obrazu
(„komáří“ šum).
Nastavení zvukových charakteristik
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „A/V
Settings“ (Nastavení AV) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“
(Nastavení zvuku).
Podrobnosti
AV SYNC
(krátká) 0 ~
120 msec
(dlouhá)
Nastavení prodlevy
mezi obrazem a zvukem
zpožděním výstupu
zvuku vzhledem
k výstupu obrazu (0 až
120 milisekund).
• Sharp (Ostrý):
Audio Filter
(pouze pro
Poskytuje široký
analogové
frekvenční rozsah
audio signály)
a navozuje pocit
prostoru. Za
normálních okolností
vyberte tuto možnost.
• Slow (Pomalý):
Poskytuje jemný
a teplý zvuk.
Položky funkce „NR“ (Redukce šumu)
1
Položky
5
Přehrávání
Sharpness
(Ostrost)
(0 ~ 3)
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Pomocí tlačítek </M/m/, proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 4 a 5.
b
• Funkce „Audio Filter“ (Zvukový filtr) nefunguje
u digitálních audio signálů vystupujících
z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI)/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/koaxiální).
• V závislosti na typu disku nebo podmínkách
přehrávaní může být efekt při změně nastavení
funkce „Audio Filter“ (Zvukový filtr) nepatrný.
37
Položky
Přehrávání disků CD
CD
1
Stop
Vložte disk CD.
Zobrazí se obrazovka hudebního
přehrávače.
2
Stiskněte tlačítko N.
Spustí se přehrávání.
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
2
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Music) (Hudba).
3
Vyberte
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam skladeb.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou stopu.
Pro spuštění přehrávání vybrané stopy
stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti)
38
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na
stavu přehrávání.
Položky
Podrobnosti
Play
Přehrávání vybrané
stopy.
Zastavení přehrávání
stopy.
Různé funkce při přehrávání hudby
Tlačítka
Funkce
N
Přehrávání se spustí z místa,
kde jste stisknuli tlačítko x.
x
Zastavení přehrávání.
X
Pozastavení přehrávání.
./>
Přeskočení na začátek
aktuální stopy nebo na
následující stopu. Pro výběr
předchozí stopy stiskněte
tlačítko . dvakrát.
m/M
Při stisknutí během
přehrávání se spustí rychlé
přehrávání dozadu/dopředu.
TIME
Změna zobrazení časových
informací na obrazovce a na
displeji na předním panelu
(strana 11).
Výběr stopy
1
Podrobnosti
Play from start Přehrávání aktuální
stopy od začátku.
b
Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo obnovení
přehrávání), se z paměti smaže, když:
– otevřete přihrádku pro disk, nebo
– vypnete přehrávač.
Přehrávání souborů
fotografií
BD
*1
*2
1
2
3
4
DATA DVD
*2
DATA CD
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na
stavu přehrávání.
*3
Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory
obrázků JPEG
Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
obsahující soubory obrázků JPEG
Disky CD-RW/CD-R obsahující soubory
obrázků JPEG
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Položky
Podrobnosti
Slideshow
Speed
Změna rychlosti
prezentace.
• Fast
• Normal
• Slow
Stop
Zastavení prezentace.
Rotate Left
Otočení fotografie o 90°
proti směru hodinových
ručiček.
Rotate Right
Otočení fotografie o 90°
ve směru hodinových
ručiček.
Pomocí tlačítek </, vyberte ikonu
(Photo) (Fotografie).
Přehrávání
*3
*1
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti) během přehrávání
Různé funkce při přehrávání fotografií
Vyberte a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Tlačítka
Funkce
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.
x
RETURN
Zastavení prezentace.
X
Pozastavení prezentace.
./>
</,
Zobrazení předchozí nebo
následující fotografie.
DISPLAY
Zobrazení informací
o souboru.
Pomocí tlačítek M/m vyberte soubor
nebo složku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek
M/m požadovaný soubor ve složce
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybraná fotografie se zobrazí.
• Pro přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko N.
39
3
b
• Pokud se pokusíte přehrát následující soubory
fotografií, zobrazí se na obrazovce indikátor
a soubory nebude možné přehrát:
– soubory fotografií s vyšším rozlišením než
8 192 pixelů (šířka nebo výška),
– soubory fotografií s nižším rozlišením než
15 pixelů (šířka nebo výška),
– soubory fotografií větší než 32 MB,
– soubory fotografií s extrémním poměrem stran
(větším než 50:1 nebo 1:50),
– soubory fotografií v progresivním formátu
JPEG,
– soubory fotografií s příponou „.jpeg“ nebo
„.jpg“, které ve skutečnosti nemají formát
JPEG,
– soubory fotografií s velmi dlouhým názvem.
• Následující soubory fotografií nelze přehrát:
– soubory fotografií zaznamenané na disku BD-R
v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.6,
– soubory fotografií zaznamenané na disku BDRE v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.5.
• Následující soubory nebo složky fotografií nelze
zobrazit v seznamu souborů nebo složek:
– soubory fotografií s jinou příponou než „.jpeg“
nebo „.jpg“,
– soubory fotografií s velmi dlouhým názvem,
– soubory fotografií v 5. nebo nižší stromové
úrovni složek,
– soubory fotografií uložené ve složce, která je
složkou s číslem 501 nebo více, pokud celkový
počet složek a souborů v jedné stromové úrovni
překračuje 500.
• Rovněž nemusí být možné přehrát soubory
fotografií upravené na počítači.
• Náhledy některých souborů fotografií se nemusí
zobrazit.
• Zobrazení nebo spuštění prezentace velkých
souborů fotografií může trvat delší dobu.
Prohlížení fotografií v nejlepší kvalitě
Pokud máte televizor Sony kompatibilní
s režimem „PhotoTV HD“, můžete si při
provedení následujícího připojení a nastavení
prohlížet fotografie v nejlepší kvalitě.
40
1
Připojte přehrávač k televizoru pomocí
kabelu HDMI (není součástí
příslušenství).
2
Nastavte položku „HDMI Resolution“
(Rozlišení HDMI) v části „Output Video
Format“ (Formát výstupního video
signálu) na „Auto“ (Automaticky),
„1 080i“ nebo „1 080p“ v nabídce „Video
Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 45).
Nastavte na televizoru video režim
[VIDEO-A].
Podrobné informace o režimu [VIDEO-A]
- viz návod k obsluze televizoru.
Použití nabídek
nastavení
Pokud chcete změnit nastavení přehrávače,
vyberte ve výchozí nabídce ikonu
(Setup) (Nastavení).
1
2
Nastavení a úpravy
Pomocí tlačítek </, vyberte ikonu
(Setup) (Nastavení).
Nastavení a úpravy
3
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
požadované nastavovací nabídky
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Podrobné informace o možnostech
nastavení a kategoriích nabídek - viz část
„Seznam nabídek“ (strana 42).
Příklad: Video Settings (Nastavení
obrazu)
4
Proveďte nastavení.
,pokračování
41
Seznam nabídek
Můžete nastavit následující nabídky:
Ikona
Popis
Network Update (strana 42)
Aktualizace softwaru
přehrávače.
Video Settings (strana 43)
Nastavení obrazu podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
Audio Settings (strana 46)
Nastavení zvuku podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
BD/DVD Viewing Settings
(strana 52)
Podrobná nastavení týkající se
přehrávání disků BD/DVD.
Network Update
(Síťová aktualizace)
Umožňuje aktualizovat a zdokonalit funkce
přehrávače.
Podrobné informace o funkcích aktualizace
získáte na následující internetové adrese:
http://support.sony-europe.com/
1
2
Photo Settings (strana 54)
Nastavení týkající se přehrávání
fotografií.
System Settings (strana 55)
Nastavení týkající se přehrávače.
Network Settings
(strana 56)
Podrobná nastavení připojení
k síti a internetu.
Easy Setup (strana 58)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) pro
provedení základního nastavení.
Resetting (strana 58)
Obnovení výchozích nastavení
přehrávače.
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte nabídku
„Network Update“ (Síťová aktualizace)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se
zpráva vyžadující potvrzení.
Vyberte „OK“ pomocí tlačítek </,
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávač automaticky zahájí stahování
a aktualizaci softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji
na předním panelu zobrazí na 5 sekund
zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom
se přehrávač automaticky vypne.
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným
softwarem.
z
• Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok
aktualizace) na displeji na předním panelu
zobrazuje průběh aktualizace.
• Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat
výběrem položky „System Information“
(Systémové informace) v nabídce „System
Settings“ (Nastavení systému) (strana 55).
• Nastavení „Setup“ provedená v nabídkách
zůstanou po aktualizaci zachována.
• Pokud je položka „Network Update (Upozornění
na aktualizaci softweru)“ (Upozornění na
aktualizaci softwaru) nastavena na „On“
(Zapnuto) (výchozí nastavení), bude vás
přehrávač informovat o nové verzi softwaru
(strana 55).
b
• Během stahování nebo aktualizace softwaru
neodpojujte ani nepřipojujte napájecí nebo síťový
kabel.
• Během aktualizace nelze provádět žádné operace
(včetně otevření přihrádky pro disk).
• Čas stahování se může lišit v závislosti na serveru
nebo stavu linky.
42
• Když se objeví chybové zprávy k síťovému
připojení, zkontrolujte nastavení sítě (viz
„Nastavení internetu“ na straně 56).
Aktualizace softwaru pomocí
aktualizačního disku
Funkce přehrávače můžete aktualizovat
a zdokonalit rovněž pomocí aktualizačního
disku, který je k dostání u prodejců Sony
nebo u místního autorizovaného servisního
střediska Sony.
Video Settings
(Nastavení obrazu)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Typ televizoru
Výběr typu vašeho televizoru.
Vložte aktualizační disk.
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
16:9
2
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se aktualizace softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji
na předním panelu zobrazí na 5 sekund
zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom
se automaticky otevře přihrádka pro disk.
Tuto možnost vyberte při
připojení k širokoúhlému
televizoru nebo televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu.
4:3
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru 4:3
bez funkce širokoúhlého
režimu.
3
Vyjměte disk.
Přehrávač se automaticky vypne.
4
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným
softwarem.
z
• Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok
aktualizace) na displeji na předním panelu
zobrazuje průběh aktualizace.
• Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat
výběrem položky „System Information“
(Systémové informace) v nabídce „System
Settings“ (Nastavení systému) (strana 55).
• Nastavení „Setup“ provedená v nabídkách
zůstanou po aktualizaci zachována.
• Podrobné informace o dalších způsobech
aktualizace softwaru získáte na následující
internetové adrese nebo se obraťte na vašeho
nejbližšího prodejce Sony nebo místní
autorizované servisní středisko Sony:
http://support.sony-europe.com/
Nastavení a úpravy
1
Screen Format
Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu
4:3 na širokoúhlém televizoru 16:9.
Original
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu. Zobrazení obrazu
s poměrem stran 4:3 ve
formátu 16:9, i na
širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect
Ratio
Změna velikosti obrazu tak,
aby odpovídal velikosti
obrazovky se zachováním
původního poměru stran
obrazu.
b
• Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
• Během aktualizace nelze provádět žádné operace
(včetně otevření přihrádky pro disk).
,pokračování
43
Pevný poměr stran
Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu
16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je
položka „TV Type“ (Typ televizoru)
nastavena na „4:3“ a položka „Screen
Format“ (Formát obrazovky) na „Fixed
Aspect Ratio“ (Pevný poměr stran)).
Letter Box
Pan & Scan
Zobrazení širokoúhlého
obrazu s černými pruhy
v horní a dolní části.
Výstupní video signál
Výběr typu konektoru pro výstup video
signálů („Způsob připojení TV“ (Způsob
připojení televizoru)) a výstupní rozlišení
(„HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)“
(Rozlišení HDMI signálu)/„Component
Resolution (Komponentní rozlišení)“
(Rozlišení komponentního signálu)).
1
Vyberte položku „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu)
v nabídce „Video Settings“ (Nastavení
obrazu) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
konektoru pro výstup video signálů
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazení obrazu v plné
výšce na celou obrazovku
s oříznutím bočních stran.
Letter Box
b
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
Pan & Scan
Způsob připojení TV
HDMI
Výstup signálů
z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI)
podle nastavení níže
uvedené položky
„HDMI Resolution
(Rozlišení HDMI)“
(Rozlišení HDMI).
Component
Video
Výstup signálů
z konektorů
COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní
video výstup) podle
nastavení níže uvedené
položky „Component
Resolution
(Komponentní
rozlišení)“ (Rozlišení
komponentního
signálu).
Video or
S Video
Výstup signálů
z konektoru LINE OUT
VIDEO (Linkový
výstup - Video) nebo
S VIDEO (S-video).
b
V závislosti na disku DVD se může automaticky
vybrat formát „Letter Box“ namísto „Pan & Scan“,
nebo naopak.
Cinema Conversion Mode
Nastavení způsobu konverze video signálu
pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo
1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup).
* Pouze HDMI
Auto
Video
44
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Přehrávač automaticky
rozpozná, zda se jedná
o video materiál nebo
filmový materiál a vybere
vhodný způsob konverze.
Vždy bude vybrán způsob
konverze vhodný pro video
materiál, bez ohledu na druh
materiálu.
3
(Pouze při výběru možnosti „HDMI“
nebo „Component Video“ (Komponentní
video))
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ signálu
vystupujícího z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud změníte rozlišení výstupního
video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund
obraz ve vybraném rozlišení a potom
budete požádáni o potvrzení výběru.
Postupujte podle zobrazených pokynů.
Při výstupu video signálů 720p/1 080i/
1 080p se rozsvítí indikátor HD.
480p/576p
Výstup video signálů
480p/576p.
720p
Výstup video signálů
720p.
1080i
Výstup video signálů
1 080i.
1 080p (pouze Výstup video signálů
1 080p.
HDMI)
BD-ROM 1 080/24p výstup
b
Nastavení výstupu video signálů 1 920 ×
1 080p/24 Hz při přehrávání filmového
materiálu na disku BD-ROM (720p/24 Hz
nebo 1 080p/24 Hz).
Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz budou
na výstupu, pokud jsou splněny všechny
následující podmínky:
– do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
je připojen televizor kompatibilní
s formátem 1 080/24p,
– položka „Output Video Format“ (Formát
výstupního video signálu) je nastavena na
„HDMI“, a
– položka „HDMI Resolution (Rozlišení
HDMI)“ (Rozlišení HDMI) je nastavena na
„Auto“ (Automaticky) nebo „1 080p“.
Při výstupu video signálů 1 920 × 1 080p/
24 Hz se rozsvítí indikátor 24P.
Auto
Video signály 1 920 × 1 080p/
24 Hz vystupují pouze při
připojení televizoru
kompatibilního s formátem 1 080/
24p prostřednictvím konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI).
On
Video signály 1 920 × 1 080p/
24 Hz vystupují bez ohledu na typ
připojeného televizoru.
Off
Tuto možnost vyberte, pokud
není váš televizor kompatibilní
s video signály 1 080/24p.
HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)/
Component Resolution (Komponentní
rozlišení)
Auto (pouze
HDMI)
480i/576i
Za normálních
okolností vyberte tuto
možnost.
Na výstupu přehrávače
budou signály
s nejvyšším možným
rozlišením, které je
televizor schopen
přijímat:
1 080p > 1 080i > 720p
> 480p > 480i
Pokud není výsledný
formát obrazu
uspokojivý, vyberte jiné
nastavení, které je
vhodné pro váš
televizor.
Výstup video signálů
480i/576i.
Nastavení a úpravy
• Pokud je obraz zkreslený nebo se nezobrazí
žádný obraz, počkejte asi 30 sekund, aniž
byste stisknuli jakékoliv tlačítko. Opět se
zobrazí obrazovka pro nastavení rozlišení.
Pokud není vybrané rozlišení výstupního
video signálu podporováno a během
30 sekund stisknete libovolné tlačítko,
nezobrazí se na obrazovce žádný obraz.
V takovém případě podržte stisknuté tlačítko
x na přehrávači déle než 10 sekund pro
obnovení rozlišení výstupního video signálu
s nejnižší hodnotou.
• Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů nemusí video signály
vystupovat z jiného konektoru než HDMI
OUT (Výstup HDMI), pokud jste vybrali
nastavení „Auto“ (Automaticky) nebo
„1 080p“.
Při současném připojení jiného zařízení
stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat
ke kroku 2 a změňte nastavení položky
„Způsob připojení TV“ (Způsob připojení
televizoru).
b
Pokud není připojený televizor kompatibilní
s formátem 1 080/24p a položka „BD-ROM 1 080/
24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je
nastavena na „On“ (Zapnuto), nezobrazí se při
přehrávání disku BD-ROM žádný obraz.
V takovém případě zobrazte výchozí nabídku
stisknutím tlačítka HOME (Výchozí nabídka)
a změňte nastavení položky „BD-ROM 1 080/24p
Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p).
,pokračování
45
YCbCr/RGB (HDMI)
Nastavení barev video signálů vystupujících
z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
Vyberte nastavení, které odpovídá typu
připojeného televizoru.
Auto
Automatické rozpoznání typu
připojeného televizoru a výběr
vhodného nastavení barev.
YCbCr
(4:2:2)
Výstup video signálů YCbCr
4:2:2.
YCbCr
(4:4:4)
Výstup video signálů YCbCr
4:4:4.
RGB
(16-235)
Vyberte tuto možnost, když
připojujete zařízení, které
podporuje pouze omezený
rozsah RGB.
RGB
(0-255)
Tuto možnost vyberte při
připojení k zařízení RGB (0-255).
Audio Settings
(Nastavení zvuku)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Priorita audio výstupu
Výběr typu konektoru pro výstup audio
signálů.
Dvoukanálové lineární PCM signály
vystupující z jiných než prioritních konektorů
mají vzorkovací frekvenci maximálně
48 kHz.
HDMI
Výstup audio signálů
z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI).
Coaxial/
Optical
Výstup audio signálů
z konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/
koaxiální).
x.v.Colour výstup
Nastavte, zda mají být do připojeného
televizoru odesílány informace xvYCC.
Kombinací video signálu kompatibilního
s xvYCC a televizoru podporujícího
technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější
reprodukce barev objektů, podle reálného
světa.
Auto
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Off
Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní
nebo barvy nejsou přirozené.
Režim pauzy
Nastavení režimu obrazu při pozastavení
přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM
nebo disků obsahujících soubory AVCHD se
položka „Pause Mode“ (Režim pauzy)
automaticky nastaví na „Auto“
(Automaticky).
46
Auto
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Dynamický pohyblivý obraz
je zobrazen ostře.
Frame
Zobrazení statického obrazu
s vysokým rozlišením.
Multi Channel Vyberte tuto možnost, když
Analogue
připojujete AV zesilovač
(receiver) prostřednictvím
konektorů MULTI
CHANNEL OUTPUT
(Vícekanálový výstup).
Stereo
Analogue
Výstup audio signálů
z konektorů LINE OUT
(AUDIO L/R) (Linkový
výstup - levý/pravý audio
kanál).
Nastavení reprosoustav
Abyste získali co nejlepší prostorový zvuk,
nastavte připojené reprosoustavy a jejich
vzdálenost od poslechového místa.
Pak použijte testovací signál pro nastavení
hlasitosti a vyvážení reprosoustav na stejnou
úroveň.
Toto nastavení je volitelné, když je položka
„Audio Output Priority“ (Priorita zvukového
výstupu) nastavena na „Multi Channel
Analoguer“ (Vícekanálový analogový).
Nastavení reprosoustav
1
Vyberte položku „Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
• Surround
Large
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost.
Small
Tuto možnost vyberte v případě,
že reprosoustavy nemohou
reprodukovat odpovídající nízké
frekvence.
None
Tuto možnost vyberte v případě,
že nepřipojujete prostorové
reprosoustavy.
2
Vyberte možnost „Size“ (Velikost),
„Distance“ (Vzdálenost) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte nebo
upravte nastavení a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Size
Volba velikosti reprosoustav.
• Front
Large
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Small
Tuto možnost vyberte
v případě, že reprosoustavy
nemohou reprodukovat
odpovídající nízké frekvence.
• Centre
Large
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost.
Small
Tuto možnost vyberte v případě,
že reprosoustavy nemohou
reprodukovat odpovídající nízké
frekvence.
None
Tuto možnost vyberte v případě,
že nepřipojujete zadní prostorové
reprosoustavy.
Nastavení a úpravy
• Surround Back
• Subwoofer
Yes
Tuto možnost vyberte v případě,
že připojujete subwoofer pro
výstup signálů LFE
(nízkofrekvenční efekty) ze
subwooferu.
None
Tuto možnost vyberte v případě,
že nepřipojujete subwoofer.
b
Large
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Small
Tuto možnost vyberte
v případě, že reprosoustava
nemůže reprodukovat
odpovídající nízké frekvence.
None
Tuto možnost vyberte
v případě, že nepřipojujete
středovou reprosoustavu.
• V závislosti na nastavení ostatních reprosoustav
může subwoofer vydávat nadměrně silný zvuk.
• Když přehráváte disk BD nebo DVD, který
neobsahuje záznam pro výstup subwooferem,
nevystupuje ze subwooferu žádný zvuk, a to ani
tehdy, když je položka „Subwoofer“ nastavena na
„Yes“ (Ano).
• Protože použití subwooferu je u tohoto
přehrávače nastaveno ve výchozím nastavení,
nelze položku „Subwoofer“ nastavit na „None“
(Žádný), když je položka „Front“ (Přední
reprosoustavy) nastavena na „Small“ (Malé).
• Když připojujete přední reprosoustavy, které
nedokážou reprodukovat odpovídající nízké
frekvence a subwoofer není připojen, nastavte
položku „Front“ (Přední reprosoustavy) na
„Large“ (Velké) a položku „Subwoofer“ na
„None“ (Žádný).
,pokračování
47
Distance
Nastavuje vzdálenost od vašeho
poslechového místa k reprosoustavám.
Nejprve nastavte v části „Front“ (Přední
reprosoustavy) vzdálenost k předním
reprosoustavám (A = 1,0 m až 15,0 m). Pak
nastavte hodnoty položek „Centre“ (středová
reprosoustava B), „Surround“ (prostorová
reprosoustava C), „Surround Back“ (zadní
prostorové reprosoustavy D) a „Subwoofer“
(E) tak, aby odpovídaly skutečným
vzdálenostem od vaší středové
reprosoustavy, prostorových reprosoustav,
zadních prostorových reprosoustav
a subwooferu.
Změňte nastavení položky „Distance“
(Vzdálenost) vždy, když změníte umístění
reprosoustav. Začněte od předních
reprosoustav.
48
Front
Nastavte hodnotu v rozmezí
1,0 m až 15,0 m, s krokem
0,2 m. (1,0 ~ 3,0 ~ 15,0 [m])
Centre
Nastavte hodnotu v rozmezí
–1,6 m až +0,6 m vzhledem
k nastavení „Front“ (Přední
reprosoustavy), s krokem
0,2 m. Pokud je například
položka „Front“ (Přední
reprosoustavy) nastavena na
1,6 m, můžete položku
„Centre“ (Středová
reprosoustava) nastavit
v rozmezí 0 m až 2,2 m.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Surround
Nastavte hodnotu v rozmezí
–5,0 m až +0,6 m vzhledem
k nastavení „Front“ (Přední
reprosoustavy), s krokem
0,2 m. Pokud je například
položka „Front“ (Přední
reprosoustavy) nastavena na
5,0 m, můžete položku
„Surround“ (Prostorové
reprosoustavy) nastavit
v rozmezí 0 m až 5,6 m.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Surround
Back
Nastavte hodnotu v rozmezí
–5,0 m až +0,6 m vzhledem
k nastavení „Front“ (Přední
reprosoustavy), s krokem
0,2 m. Pokud je například
položka „Front“ (Přední
reprosoustavy) nastavena na
5,0 m, můžete položku
„Surround Back“
(Prostorové reprosoustavy)
nastavit v rozmezí 0 m až
5,6 m. (0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Subwoofer
Nastavte hodnotu v rozmezí
–1,6 m až +0,6 m vzhledem
k nastavení „Front“ (Přední
reprosoustavy), s krokem
0,2 m. Pokud je například
položka „Front“ (Přední
reprosoustavy) nastavena na
1,6 m, můžete položku
„Subwoofer“ nastavit
v rozmezí 0 m až 2,2 m.
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m])
Nastavení úrovně reprosoustav
1
Vyberte položku „Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Test
Tone“ (Testovací signál) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „On“
(Zapnuto) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Z každé reprosoustavy uslyšíte postupně
testovací signál.
4
Z vašeho poslechového místa upravte
hodnotu položky „Level“ (Úroveň)
pomocí tlačítek </M/m/,.
Testovací signál vystupuje z vybrané
reprosoustavy.
5
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
6
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Test
Tone“ (Testovací signál) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
7
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Off“
(Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Level
Úroveň jednotlivých reprosoustav můžete
změnit následujícím způsobem. Pro
usnadnění nastavování nezapomeňte nastavit
položku „Test Tone“ (Testovací signál) na
„On“ (Zapnuto).
Front
Left
Front
Right
Nastavte úroveň předních
reprosoustav (–12 dB až
0 dB, krok 0,5 dB).
(0 [dB])
Centre
Nastavte úroveň středové
reprosoustavy (–12 dB až
0 dB, krok 0,5 dB).
(0 [dB])
Surround
Left
Surround
Right
Nastavte úroveň
prostorových reprosoustav
(–12 dB až 0 dB, krok
0,5 dB). (0 [dB])
Surround
Back
Left
Surround
Back
Right
Nastavte úroveň zadních
prostorových reprosoustav
(–12 dB až 0 dB, krok
0,5 dB). (0 [dB])
Subwoofer
Nastavte úroveň
subwooferu (–12 dB až
0 dB, krok 0,5 dB).
(0 [dB])
On
Přehrávač bude postupně
generovat z konektorů
MULTI CHANNEL
OUTPUT (Vícekanálový
výstup) testovací signál pro
nastavení úrovně zvuku
jednotlivých reprosoustav.
Když vyberete některou
z položek „Speaker
Settings“ (Nastavení
reprosoustav), bude
testovací signál vystupovat
z vybrané reprosoustavy.
Off
Testovací signál
z reprosoustav nevystupuje.
Audio (HDMI)
Nastavení a úpravy
z
Pro nastavení úrovně, aniž byste poslouchali
testovací signál, vyberte položku „Level“ (Úroveň)
v kroku 2 a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pak upravte úroveň pomocí tlačítek M/m a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Test Tone
Výběr typu signálu na výstupu z konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI).
Auto
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Výstup audio signálů
v závislosti na stavu
připojeného HDMI zařízení.
2ch PCM
Před výstupem z konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI) budou audio signály
sloučeny na dvoukanálové
lineární PCM signály.
b
Při připojení k televizoru nebo AV zesilovači
(receiveru), který nepodporuje Dolby Digital nebo
DTS, vyberte možnost „2ch PCM“ (Dvoukanálový
zvuk PCM). V opačném případě může dojít ke
vzniku šumu nebo nemusí být zvuk přehráván
vůbec.
Nastavení zvuku BD
Vyberte, zda má být sloučen interaktivní
zvuk a sekundární zvuk (komentář) při
přehrávání příslušného disku BD.
Mix
Výstup zvuku získaného
sloučením interaktivního
zvuku a sekundárního zvuku
do primárního zvuku.
Direct
Výstup pouze primárního
zvuku.
,pokračování
49
b
Když je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) nastavena na „Mix“ (Sloučení),
vystupují audio signály PCM 96 kHz a PCM
192 kHz jako audio signály PCM 48 kHz.
Zeslabení zvuku
Snížení výstupní úrovně zvuku, aby se
zabránilo zkreslení zvuku.
On
Aktivace funkce zeslabení
zvuku.
Off
Deaktivace funkce zeslabení
zvuku.
DTS
Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup
z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/
optický).
Downmix
PCM
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez
vestavěného dekodéru DTS.
DTS
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení
s vestavěným dekodérem
DTS.
b
Funkce „Audio ATT“ (Zeslabení zvuku)
neovlivňuje výstup z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) a konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup optický/koaxiální).
Dolby Digital
Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků Dolby Digital.
Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
(Digitální výstup - koaxiální/optický).
50
Downmix
PCM
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez
vestavěného dekodéru
Dolby Digital.
Dolby Digital
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení s
vestavěným dekodérem
Dolby Digital.
48kHz/96kHz PCM
Výběr maximální vzorkovací frekvence pro
signály PCM vystupující z konektoru
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/koaxiální).
48kHz/16bit
Audio signály se vzorkovací
frekvencí 96 kHz budou na
výstupu jako signály
48 kHz/16 bitů.
96kHz/24bit
Audio signály se vzorkovací
frekvencí 96 kHz budou na
výstupu jako signály
96 kHz/24 bitů. Pokud však
signály obsahují ochranu
proti kopírování, budou na
výstupu se vzorkovací
frekvencí 48 kHz/16 bitů.
b
• Pokud vyberete možnost „96kHz/24bit“ a je
připojen AV zesilovač (receiver), který
nepodporuje vzorkovací frekvenci 96 kHz,
nemusí být na výstupu žádný zvuk nebo pouze
hlasitý šum.
• Položka „48kHz/96kHz PCM“ nemá žádný efekt,
když je položka „Audio Output Priority“ (Priorita
zvukového výstupu) nastavena na „HDMI“,
„Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový
analogový) nebo „Stereo Analogue“ (Stereo
analogový).
Koprese dynamického rozsahu
zvuku
Nastavení dynamického rozsahu (úrovně
komprese zvuku) při přehrávání disku BD
nebo DVD, který podporuje funkci „Audio
DRC“ (Komprese dynamického rozsahu
zvuku).
Auto
Přehrávání s úrovní
komprese mezi možnostmi
„TV Mode“ (TV režim)
a „Wide Range“ (Široký
rozsah).
TV Mode
Výrazná komprese zvuku.
Tichý zvuk je lépe
slyšitelný.
Wide Range
Žádná komprese. Je
reprodukován dynamičtější
zvuk.
Nastavení způsobu sloučení vícekanálového
zvuku na dvoukanálový zvuk.
Dolby
Surround
Výstup signálů Dolby
Surround (Pro Logic) ve
2 kanálech. Tuto možnost
vyberte při připojení k audio
zařízení, které podporuje
Dolby Surround (Pro Logic).
Normal
Výstup audio signálů bez
efektu Dolby Surround (Pro
Logic). Tuto možnost
vyberte při připojení k audio
zařízení, které nepodporuje
Dolby Surround (Pro Logic).
b
Položka „Downmix“ (Sloučení) nemá vliv na audio
výstup bitstream (tok bitů) z konektoru DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup optický/koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI).
Nastavení a úpravy
Standard
Přehrávání s dynamickým
rozsahem určeným diskem
(pouze disk BD-ROM).
Ostatní disky jsou
přehrávány s úrovní
„Standard“ (Standardní).
Sloučení
b
• Položka „Audio DRC“ (Komprese dynamického
rozsahu zvuku) má efekt pouze při přehrávání
audio signálů Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby TrueHD.
• Pokud je položka „Dolby Digital“ nastavena na
„Dolby Digital“ v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 50), nebude mít funkce
„Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu
zvuku) žádný vliv na audio signály vystupující
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální). To však neplatí pro následující
případy:
– při nastavení položky „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení)
během přehrávání disku BD,
– při nastavení položky „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) na „HDMI“,
„Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový
analogový) nebo „Stereo Analogue“ (Stereo
analogový).
51
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
BD/DVD Menu
Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 70) zadejte kód vašeho jazyka.
1
2
3
4
Titulky
Výběr výchozího jazyka titulků pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 70) zadejte kód vašeho jazyka.
Rodičovský zámek pro BD
Přehrávání některých disků BD-ROM může
být omezeno podle věku uživatelů. Scény
mohou být zablokovány nebo nahrazeny
jinými scénami.
52
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte věkové omezení a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
Po výběru možnosti „Select Age
Restriction“ (Výběr věkového omezení)
můžete pomocí tlačítek </M/m/,
nebo numerických tlačítek zadat věk od
„0“ do „255“.
• Pro zrušení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek) vyberte možnost
„No Restrictions“ (Bez omezení).
Zvukový doprovod
Výběr výchozího jazyka zvukového
doprovodu (zvukové stopy) pro disky BDROM nebo DVD VIDEO.
Pokud je vybrána možnost „Original“
(Originální), bude vybraný prioritní jazyk
určený diskem.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 70) zadejte kód vašeho jazyka.
Vyberte položku „BD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro BD)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
z
Heslo můžete změnit (viz „Heslo“ na straně 53).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 58) a zadejte nové heslo (viz
„Heslo“ na straně 53).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte
úroveň.
• Pokud nastavíte hodnotu „255“ při výběru
možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr
věkového omezení), bude funkce Parental
Control (Rodičovský zámek) zrušena.
Rodičovský zámek pro DVD
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami.
1
2
3
4
Vyberte položku „DVD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro DVD)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 58) a zadejte nové heslo (viz
„Heslo“ na straně 53).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte
úroveň.
Regionální kód pro rodičovský
zámek
Přehrávání některých disků BD-ROM nebo
DVD VIDEO může být omezeno podle
zeměpisné oblasti. Scény mohou být
zablokovány nebo nahrazeny jinými
scénami.
Vyberte položku „Parental Control
Region Code“ (Regionální kód pro
rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD
Viewing Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte omezení podle oblasti
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
z
Heslo můžete změnit (viz „Heslo“ na straně 53).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 58) a zadejte nové heslo (viz
„Heslo“ na straně 53).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte
úroveň.
Nastavení a úpravy
Vyberte úroveň a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
b
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost „Select Region
Code“ (Výběr regionálního kódu),
zobrazí se obrazovka pro zadání
regionálního kódu. Podle části
„Rodičovský zámek/Kód oblasti“
(strana 70) zadejte kód pro omezení
přehrávání podle oblasti.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
z
Heslo můžete změnit (viz „Heslo“ na straně 53).
2
4
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
• Pro zrušení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek) vyberte možnost
„No Restrictions“ (Bez omezení).
1
3
Heslo
Nastavení nebo změna hesla pro funkci
Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo
vám umožňuje nastavit omezení přehrávání
disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.
V případě potřeby můžete pro disky BDROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně
omezení přehrávání.
1
2
3
Vyberte položku „Password“ (Heslo)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Změna hesla
1
Po provedení kroku 3 zadejte pomocí
numerických tlačítek nové heslo.
,pokračování
53
2
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Hybrid Disc Playback Layer
Výběr priority vrstvy při přehrávání
hybridního disku. Pro změnu nastavení
přehrávač vypněte a znovu zapněte.
BD
Přehrává se vrstva BD.
DVD/CD
Přehrává se vrstva DVD
nebo CD.
Photo Settings
(Nastavení fotografií)
Výchozí nastavení je podtrženo.
Slideshow Speed
Změna rychlosti prezentace.
Fast
Fotografie se mění rychle.
Normal
Fotografie se mění normální
rychlostí.
Slow
Fotografie se mění pomalu.
Internetové připojení BD
Určuje, zda povolit internetové připojení
k obsahu přehrávaného BD (v režimu
BDMV). Pro použití této funkce je nutné
připojit přehrávač k síti a provést síťová
nastavení (strana 56).
54
Allow
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Do not allow
Zakazuje internetové
připojení.
System Settings
(Systémová nastavení)
Automatické zobrazení
On
Automatické zobrazení
informací na obrazovce při
změně přehrávaného titulu,
obrazového režimu, audio
signálu atd.
Off
Zobrazení informací pouze
při stisknutí tlačítka
DISPLAY (Zobrazení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
OSD
Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky
přehrávače.
Nastavení jasu displeje na předním panelu.
Bright
Vysoký jas.
Dark
Nízký jas.
Off
Během přehrávání je displej
vypnutý. V jiném režimu
než přehrávání svítí displej
s nízkým jasem.
Ovládání přes HDMI
On
Umožňuje používání funkce
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI)
(strana 16).
Off
Vypnutí této funkce.
Pokud je na obrazovce vašeho televizoru
aktivní OSD nabídka (například výchozí
nabídka) a po dobu 15 minut neprovedete
žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky.
Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku
před poškozením (vznik duchů).
On
Zapnutí spořiče obrazovky.
Off
Vypnutí této funkce.
Upozornění na aktualizaci
softwaru
Upozornění v případě, že je dostupná nové
verze softwaru. Pro použití této funkce je
nutné připojit přehrávač k síti a provést
síťová nastavení (strana 56).
On
Aktivace upozornění na
novou verzi softwaru
(strana 42).
Off
Vypnutí této funkce.
Pohotovostní režim
Quick Start
Normal
Zkrácení času potřebného
pro zapnutí z pohotovostního
režimu. Přehrávač lze začít
ovládat v krátké době po
zapnutí.
Výchozí nastavení.
Nastavení a úpravy
Spořič obrazovky
Jas displeje
Systémové informace
Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC
adresy.
b
Pokud je položka „Standby Mode“ (Pohotovostní
režim) nastavena na „Quick Start“ (Rychlé
zapnutí):
– bude příkon větší než při nastavení položky
„Standby Mode“ (Pohotovostní režim) na
„Normal“ (Normální),
– v závislosti na okolní teplotě se může zapnout
ventilátor.
55
• Pokud vyberete možnost „Use Static IP
Address“ (Použití statické IP adresy)
Nastavte následující položky:
– IP Address
– Subnet Mask
– Default Gateway
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary)
Network Settings
(Síťová nastavení)
Nastavení internetu
Tyto položky je třeba nastavit při připojení
k internetu přes síťový kabel. Zadejte
příslušné (alfanumerické) hodnoty podle
vašeho širokopásmového routeru nebo
bezdrátového LAN routeru. Položky, které je
třeba nastavit, se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli internetu nebo routeru.
Podrobné informace - viz příručky, které jste
obdrželi od vašeho poskytovatele internetu
nebo které byly dodány s routerem.
1
2
3
Při ručním nastavování položek „DNS Server
(Primary)“/„DNS Server (Secondary)“
(Primární/sekundární DNS server) zadejte
adresu do položky „DNS Server (Primary)“
(Primární DNS server). V opačném případě
nebude položka „Internet Settings“ (Nastavení
internetu) nastavena správně.
4
Vyberte položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) v nabídce
„Network Settings“ (Síťová
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte položku „IP Address
Acquisition“ (Získání IP adresy)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Use DHCP
Use Static IP
Address
Tuto možnost vyberte,
když máte od vašeho
poskytovatele internetu
k dispozici nastavení
serveru DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol). Síťová
nastavení potřebná pro
přehrávač budou
získána automaticky.
Ruční nastavení IP
adresy podle vašeho
síťového prostředí.
• Pokud vyberete možnost „Use DHCP“
(Použití DHCP)
Pokud nastavíte položku „DNS Server
Auto Acquisition“ (Automatické
získání adresy DNS serveru) na „Off“
(Vypnuto), nastavte následující
položku:
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary)
56
b
Pokud váš poskytovatel internetu
používá specifické nastavení proxy
serveru, vyberte pomocí tlačítek M/m
položku „Proxy Settings“ (Nastavení
proxy serveru) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Proxy Settings“
(Nastavení proxy serveru).
Pokud proxy server nemá specifické
nastavení, přejděte ke kroku 8.
5
6
Nastavte položku „Use of Proxy
Server“ (Použití proxy serveru) na
„On“ (Zapnuto).
Vyberte možnost „Proxy Server“
a „Port“ a proveďte nastavení.
Zadání proxy serveru - viz část
„Zadávání znaků“ (strana 57).
7
8
9
Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Network Diagnostic“ (Diagnostika
sítě) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
10 Zkontrolujte, zda se zobrazila zpráva
„Network connections are correct.“
(Síťová nastavení jsou správná).
Nastavení je dokončeno. Pokud se tato
zpráva nezobrazí, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Zadávání znaků
Při výběru možnosti „Proxy Server“
v položce „Proxy Settings“ (Nastavení proxy
serveru) se zobrazí obrazovka pro zadávání
znaků.
Opakovaným stisknutím numerického
tlačítka vyberte znak.
Příklad:
Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak
„D“.
Trojnásobným stisknutím tlačítka 3
zadejte znak „F“.
2
Stiskněte tlačítko , a zadejte další
znak.
3
Stiskněte modré tlačítko („Finish“) pro
dokončení.
Podrobnosti
• Pomocí tlačítek </M/
m/, vyberte vstupní
funkci a stiskněte
tlačítko ENTER
(Potvrzení).
• Zadejte znaky
následujícím způsobem:
1 Pomocí tlačítek </
M/m/, vyberte
požadované pole pro
výběr znaků a stiskněte
tlačítko ENTER
(Potvrzení). 2 Pomocí
tlačítek </, vyberte
znak a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Nastavení a úpravy
1
Tlačítka
</M/m/,,
ENTER
Dostupná tlačítka
Tlačítka
Podrobnosti
Červené tlačítko Přepínání klávesnice mezi
(Letter Type)
písmeny abecedy
(Typ znaků)
a číslicemi.
Zelené tlačítko
(A/a)
Přepínání klávesnice mezi
velkými a malými
písmeny.
Žluté tlačítko
(Symbol)
(Symboly)
Zobrazení klávesnice pro
zadávání symbolů.
Modré tlačítko
(Finish)
(Dokončit)
Název je uložen
a přehrávač zobrazí
předchozí obrazovku.
CLEAR
Smazání vybraného znaku.
(Clear/Clear All) Pro smazání všech
zobrazených znaků
stiskněte a min. 2 sekundy
podržte tlačítko CLEAR
(Vymazání).
RETURN (Zpět) Návrat do předchozí
(Cancel) (Zrušit) obrazovky, zrušení
zadávání znaků.
57
Easy Setup (Snadné
nastavení)
Opětovné spuštění funkce Easy Setup
(Snadné nastavení) pro provedení základního
nastavení.
1
2
3
Vyberte možnost „Easy Setup“
(Snadné nastavení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Postupujte podle pokynů v části „Krok
7: Easy Setup (Snadné nastavení)“
(strana 28) od kroku 4.
Resetting (Reset)
Umožňuje vybrat skupinu nastavení
a obnovit nastavení přehrávače na výchozí
hodnoty. Všechna nastavení v dané skupině
budou obnovena na výchozí hodnoty.
1
2
3
Vyberte možnost „Resetting“ (Reset)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte položku „Reset to Factory
Default Settings“ (Reset na výchozí
tovární nastavení) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Vyberte skupinu nastavení, kterou
chcete obnovit na výchozí hodnoty
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se požadavek na potvrzení.
Můžete obnovit výchozí hodnoty
následujících skupin nastavení:
– Video Settings
– Audio Settings
– BD/DVD Viewing Settings
– Photo Settings
– System Settings
– Network Settings
– All Settings
4
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
b
Když je vybráno „All Settings“ (Všechna
nastavení) v kroku 3,
– rozsvítí se indikátor disku Blu-ray; po dokončení
nastavení Easy Setup tento indikátor zhasne.
– všechna nastavení v
(Setup) jsou resetována.
– Položka „A/V Settings“ (Nastavení A/V), kterou
lze nastavit stiskem tlačítka OPTIONS
(Možnosti) během přehrávání (strana 36), se
neresetuje.
58
Odstraňování problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím
na nejbližšího prodejce Sony.
Napájení
Přístroj nelze zapnout.
Doplňující informace
Při zapnutí přehrávače se na obrazovce
zobrazí zpráva „A new software version
has been found on the network. Perform
update under "Network Update."“ (Byla
zjištěna nová verze softwaru. Proveďte
aktualizaci pomocí funkce Network
Update.).
Doplňující informace
, Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový
napájecí kabel.
, Zapnutí přehrávače chvíli trvá.
, Přečtěte si část „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 42) a proveďte
aktualizaci softwaru přehrávače na novější
verzi.
Disk
Disk se nepřehrává.
, Disk je znečištěný.
, Disk je vložen obráceně. Zasuňte do
přístroje disk tak, aby byla strana se
záznamem obrácena dolů.
, Disk je nevyvážený (kmitá).
, Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který
tento přehrávače nepodporuje (strana 65).
, Regionální kód disku BD nebo DVD
neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
, Přehrávač není schopen přehrát disk, který
nebyl správně finalizován (uzavřen)
(strana 65).
,pokračování
59
Obraz
Jestliže je zařízení připojeno pomocí kabelu
HDMI, přečtěte si rovněž část „Připojení ke
konektoru HDMI“ (strana 15).
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se
obrazový šum.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny.
, Zkontrolujte, zda nejsou propojovací
kabely poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k televizoru
(strana 14) a přepněte volič vstupu na
televizoru tak, aby se signál z přehrávače
zobrazil na obrazovce televizoru.
, Při přehrávání dvouvrstvého disku DVD se
může obraz a zvuk dočasně přerušit v místě,
kde se přepínají vrstvy.
Pokud není rozlišení výstupního video
signálu nastavené pomocí položky
„Output Video Format“ (Formát
výstupního video signálu) správné,
nezobrazuje se žádný obraz.
, Podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači
déle než 10 sekund pro obnovení (reset)
rozlišení výstupního video signálu na
nejnižší hodnotu.
Obraz není zobrazen přes celou
obrazovku, ačkoliv byl nastaven poměr
stran pomocí položky „DVD Aspect Ratio“
(Poměr stran DVD) v nabídce „Video
Settings“ (Nastavení obrazu).
, Poměr stran obrazu je pevně nastaven na
disku DVD (strana 44).
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů jsou video signály pouze
na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
, Nastavte položku „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu) na
„Component Video“ (Komponentní video)
v nabídce „Video Settings“ (Nastavení
obrazu) (strana 44).
60
Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/
světlé oblasti obrazu jsou příliš světlé
nebo nepřirozené.
, Nastavte položku „Picture Quality Mode“
(Režim kvality obrazu) na „Standard“
(Standardní) (výchozí nastavení) (viz
„Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání
videa“ na straně 36).
Obraz není správně zobrazen.
, Zkontrolujte nastavení položky „Output
Video Format“ (Formát výstupního video
signálu) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 44).
Nezobrazuje se obraz z disku BD-ROM.
, Zkontrolujte nastavení položky „BD-ROM
1 080/24p Output“ (Výstup BD-ROM
1 080/24p) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 45).
Zvuk
Jestliže je zařízení připojeno pomocí kabelu
HDMI, přečtěte si rovněž část „Připojení ke
konektoru HDMI“ (strana 20).
Není slyšet žádný zvuk.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny.
, Zkontrolujte, zda nejsou propojovací
kabely poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k vašemu AV
zesilovači (receiveru) (strana 19) a přepněte
na AV zesilovači (receiveru) volič vstupu
tak, aby byly na výstupu AV zesilovače
(receiveru) audio signály přehrávače.
, Přehrávač je v režimu vyhledávání.
, Pokud nejsou audio signály na výstupu
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI),
zkontrolujte položky v nabídce pro
nastavení zvuku (strana 46).
Zvuk není reprodukován správně.
, Zkontrolujte nastavení položky „Audio
Output Priority“ (Priorita zvukového
výstupu) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 46).
, Zkontrolujte nastavení reprosoustav
(strana 46).
Hlasitost zvuku je nízká.
, U některých disků BD nebo DVD bývá
úroveň hlasitosti zvuku nízká.
, Zkuste nastavit položku „Audio DRC“
(Komprese dynamického rozsahu zvuku)
na „TV Mode“ (TV režim) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 51).
, Nastavte položku „Audio ATT“ (Zeslabení
zvuku) na „Off“ (Vypnuto) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 50).
, Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý
výstup) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 49).
, Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač
(receiver) podporuje příslušný formát HD
audio.
Interaktivní zvuk není reprodukován.
, Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení)
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 49).
HDMI
Při připojení ke konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není přehráván obraz nebo
zvuk.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte. 2 Vypněte
připojené zařízení a znovu jej zapněte. 3
Odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte.
Při připojení ke konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se nezobrazuje žádný obraz
nebo obraz obsahuje šum.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení, které nepodporuje
technologii ochrany autorských práv.
Na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI) není audio signál.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení (konektory DVI
neakceptují audio signály).
Při připojení ke konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není zvuk přehráván
správně.
, Zařízení připojené ke konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio
formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 46).
Při připojení ke konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se automaticky přepíná
jazyk OSD zobrazení.
Doplňující informace
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) není na výstupu
jako bitstream (tok bitů).
, Pokud pro výstup obrazu používáte
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI),
můžete tento problém vyřešit změnou
rozlišení výstupního video signálu
(strana 44).
, Pokud je položka „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“
(Zapnuto) (strana 55), přepíná se jazyk
OSD zobrazení automaticky podle
nastavení jazyka na připojeném televizoru
(změníte-li nastavení jazyka na televizoru
atd.).
Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
, Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel
připojeného zařízení pevně připojen.
, Pokud se na displeji na předním panelu
nezobrazí indikátor HDMI, zkontrolujte
HDMI připojení (str. 15, 20).
, Nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
(strana 55).
, Zkontrolujte, zda je připojené zařízení
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
, Zkontrolujte na připojeném zařízení
nastavení funkce „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
,pokračování
61
, Při změně HDMI připojení vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte.
, Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte
položku „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a pak
nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
(strana 55).
, Podrobné informace o funkci „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) - viz část
„Funkce BRAVIA Sync (pouze pro HDMI
připojení)“ (strana 16).
, Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes
AV zesilovač (receiver), který nepodporuje
funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI), nemusí být možné ovládat
televizor pomocí přehrávače.
Externí paměťové zařízení
(lokální úložiště dat)
Externí paměťové zařízení není
rozpoznáno.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač. 2 Srovnejte značku V na slotu
EXT (Externí zařízení) se značkou V na
externím paměťovém zařízení a vložte
externí paměťové zařízení (strana 24). 3
Zapněte přehrávač. 4 Zkontrolujte, zda se
na displeji na předním panelu rozsvítí
indikátor EXT (Externí zařízení).
Bonusový materiál nebo jiná data
obsažená na disku BD-ROM nelze přehrát.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vyjměte disk.
2 Vypněte přehrávač. 3 Vyjměte a znovu
vložte externí paměťové zařízení
(strana 24). 4 Zapněte přehrávač. 5
Zkontrolujte, zda se na displeji na předním
panelu rozsvítí indikátor EXT (Externí
zařízení). 6 Vložte disk BD-ROM s funkcí
BonusView (Bonusový materiál)/BD-Live
(Online obsah BD).
Na obrazovce se zobrazila zpráva, že na
lokálním úložišti dat není dostatek
volného místa.
, Smažte nepotřebná data z externího
paměťového zařízení (strana 34).
62
Ovládání
Dálkový ovladač nefunguje.
, Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité
(strana 27).
, Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
, Dálkový ovladač není nasměrován na
senzor dálkového ovládání na přehrávači.
Není správně zobrazen název souboru.
, Přehrávač je schopen zobrazit pouze znaky,
které jsou součástí znakové sady ISO 8859-1.
Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
, V závislosti na softwaru použitém pro
záznam se mohou zadané znaky zobrazovat
odlišně.
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
, Je zapnutá funkce Resume Play (Obnovení
přehrávání) (strana 32).
Některé funkce nepracují (například
zastavení nebo vyhledávání).
, V závislosti na disku nemusí být některé
z výše uvedených funkcí dostupné. Přečtěte
si pokyny uvedené na obalu disku.
Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo
úhel záběru nelze změnit.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém
ovladači zkuste použít nabídku disku BD
nebo DVD (strana 33).
, Na přehrávaném disku BD nebo DVD není
zaznamenán vícejazyčný zvukový
doprovod/titulky nebo scény pořízené
z různých úhlů.
, Disk BD nebo DVD neumožňuje změnu
jazyka zvukového doprovodu/titulků nebo
úhlu záběru.
Přihrádka pro disk se neotevře a na
displeji na předním panelu se zobrazí
zpráva „LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK
ON“ (Aktivováno uzamknutí přihrádky).
, Pokud je zobrazena zpráva „LOCKED“
(Uzamknuto), je přehrávač uzamčen. Pro
zrušení funkce Child Lock (Dětská
pojistka) podržte stisknuté tlačítko X na
přehrávači, dokud se na displeji na předním
panelu nezobrazí zpráva „UNLOCK“
(Odemknuto) (strana 10).
, Pokud je zobrazena zpráva „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí přihrádky), obraťte
se na vašeho prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Přihrádka na disk se neotevře a nelze
vyjmout disk ani po stisknutí tlačítka A.
Při aktivaci funkce automatické diagnostiky,
která slouží jako ochrana před chybnou
funkcí přehrávače, se na displeji na předním
panelu nebo na obrazovce zobrazí chybový
kód
.
V takovém případě zkontrolujte následující:
Pokud se na displeji na předním panelu
zobrazí chybový kód
Chybový kód Opatření
Exxxx
SYS ERR
Obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko
Sony a sdělte jim chybový
kód.
FAN ERR
• Zkontrolujte, zda nejsou
zablokovány ventilační
otvory v zadní části
přehrávače.
• Postavte přehrávač na místo
s dostatečným
odvětráváním, abyste
zabránili nárůstu teploty
uvnitř přehrávače.
Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.
, Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
přehrávače (strana 3).
, Podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud indikátory na
předním panelu nezhasnou.
Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné
tlačítko, odpojte a znovu připojte síťový
napájecí kabel.
Doplňující informace
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a odpojte síťový napájecí kabel.
2 Podržte stisknuté tlačítko A na
přehrávači a znovu připojte síťový napájecí
kabel. 3 Držte tlačítko A na přehrávači
stisknuté, dokud se přihrádka neotevře. 4
Vyjměte disk. 5 Pokud je na displeji na
předním panelu zobrazena zpráva „WAIT“
(Čekejte prosím), podržte stisknuté tlačítko
[/1 na přehrávači déle než 10 sekund,
dokud se přehrávač znovu nezapne.
Funkce automatické
diagnostiky
Pokud se přes celou obrazovku zobrazí
chybový kód
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo
na místní autorizované servisní středisko
Sony.
63
Disky, které lze přehrávat
Typ
Logo
disku
Ikona
použitá
v tomto
návodu
Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R
v režimu BDMV a BDAV, včetně 8cm
disků (jednovrstvých) a disků DL.
Blu-ray disk
BD
DVD VIDEO
DVD
Disky (například filmové), které lze
zakoupit nebo vypůjčit.
DVD
Disky DVD+RW/DVD+R v režimu
+VR nebo disky DVD-RW/DVD-R
v režimu Video a VR, včetně 8cm disků
(jednovrstvých) a disků DVD+R DL/
DVD-R DL.
DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
—
* Formát JPEG odpovídající standardu UDF
(Universal Disk Format).
64
Popis
DATA DVD
Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R obsahující soubory obrázků
JPEG*.
CD
Hudební disky CD nebo disky CD-R/
CD-RW ve formátu hudebního CD.
DATA CD
Disky CD-R/CD-RW obsahující
soubory obrázků JPEG*.
Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM
Jelikož parametry disků Blu-ray jsou nové
a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky
přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi.
Audio výstup se liší v závislosti na zdroji,
připojeném výstupním konektoru
a vybraném nastavení zvuku. Podrobné
informace - viz strana 68.
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Poznámky k diskům BD-RE/BD-R,
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo
CD-R/CD-RW
Některé disky BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CDRW nelze na tomto přehrávači přehrávat
v důsledku kvality záznamu, fyzického stavu
disku nebo charakteristik záznamového zařízení
a authoringového softwaru.
Rovněž není možno přehrávat disk CD nebo
DVD, který nebyl správně finalizován. Více
informací najdete v návodu k obsluze
záznamového zařízení. Uvědomte si prosím, že
u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí
některé funkce přehrávání fungovat ani v případě
správné finalizace (uzavření) disků. V takovém
případě použijte pro přehrávání disku režim
normálního přehrávání.
• Hudební disky zakódované pomocí
technologií na ochranu autorských práv
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků,
které vyhovují normě Compact Disc (CD).
Některé společnosti prodávají hudební disky
zakódované prostřednictvím různých technologií
na ochranu autorských práv. Mějte prosím na
paměti, že některé z těchto disků nebude možné
na tomto přehrávači přehrát, pokud neodpovídají
normě pro disky CD.
• Poznámka k duálním diskům (DualDisc)
Duální disk je oboustranný disk, který ukládá
DVD data na jednu stranu a digitální audio data
na druhou stranu.
Protože strana disku s hudebním materiálem
neodpovídá standardu Compact Disc (CD), není
její přehrávání na tomto přístroji zaručeno.
• Poznámka k dvouvrstvým diskům DVD
Při přepínání vrstev může být výstup
přehrávaného obrazu a zvuku dočasně přerušen.
• Poznámka k 8cm diskům BD-RE/BD-R
Některé 8cm disky BD-RE/BD-R nelze na tomto
přehrávači přehrávat.
• Poznámka k diskům BD-RE/BD-R
Tento přehrávač podporuje disky BD-RE ver. 2.1
a BD-R ver. 1.1 a 1.2 včetně disků BD-R (typu
LTH) s organickými barvivy v jejich
záznamových vrstvách.
• Poznámka k diskům DTS 5.1 MUSIC DISC
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DTS
5.1 MUSIC DISC. Audio signály vystupují ve
formátech podle tabulky „Výstupní audio
signály“ na straně 68.
Disky BD v kazetě
Disky DVD-RAM
Disky HD DVD
Disky DivX
Disky DVD Audio
Disky PHOTO CD
Datové části disků CD-Extra
Disky VCD/Super VCD
HD vrstvu disků Super Audio CD
Strana s audio záznamem u disků
DualDiscs
• Disky BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným
regionálním kódem (strana 65).
Poznámky k funkcím přehrávání disků BD/
DVD
Některé funkce přehrávání disků BD/DVD
mohou být záměrně přednastaveny výrobcem
disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD
jsou přehrávány v závislosti na obsahu
vytvořeného jejich výrobcem, nemusí být
některé funkce pro přehrávání k dispozici.
Přečtěte si rovněž pokyny uvedené na obalu
disku BD/DVD.
Regionální kód (pouze disk BD-ROM/DVD
VIDEO)
Tento přehrávač podporuje funkci
regionálního kódu, který je uveden na zadní
straně přehrávače, přičemž je možno
přehrávat pouze disky BD-ROM/DVD
VIDEO (pouze přehrávání) označené
stejným regionálním kódem. Tento systém
kódů slouží k ochraně autorských práv.
Disky DVD VIDEO s označením ALL je na
tomto přehrávači rovněž možno přehrávat.
Na některých discích BD-ROM/DVD
VIDEO nemusí být regionální kód uveden,
a přesto nelze disk BD-ROM/DVD VIDEO
v důsledku regionálního omezení přehrávat.
Regionální kód
,pokračování
Doplňující informace
Disky, které nelze přehrávat
65
Poznámky k přehrávání disků
zaznamenaných ve formátu AVCHD
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
ve formátu AVCHD.
TM
Co je to formát AVCHD?
Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro
videokamery s vysokým rozlišením používaný pro
záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD
(vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2
na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie
pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se
používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro
kompresi zvukových dat se používá formát Dolby
Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší
efektivitou než běžný kompresní formát obrazu.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení
(HD) pořízený digitální videokamerou na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní
signál ve standardním rozlišení (SD).
*1
*2
Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků snímkování
a prokládaný formát.
Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720
efektivních řádků snímkování a progresivní
formát.
b
• Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být
v závislosti na podmínkách záznamu možno
přehrávat.
• Disk ve formátu AVCHD nebude možné přehrát,
pokud nebyl správně finalizován (uzavřen).
66
Rozlišení výstupního video signálu
Výstupní rozlišení se liší podle nastavení položky „Output Video Format“ (Formát výstupního
video signálu) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 43).
Když je položka „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu)
nastavena na „HDMI“
Nastavení
rozlišení
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
(Linkový
výstup Video/
S-video)
COMPONENT
VIDEO
konektor
Konektor
HDMI OUT
(Výstup
HDMI)
Když je položka „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu)
nastavena na „Component Video“
(Komponentní video)
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
(Linkový
výstup Video/
S-video)
COMPONENT
VIDEO
konektor
Konektor
HDMI OUT
(Výstup
HDMI)
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1 080i
480i/576i
1 080i*
1 080i*
1080p
žádný obraz žádný obraz
1 080p
nelze vybrat nelze vybrat nelze vybrat
Doplňující informace
480i/576i
* Chráněný obsah disku DVD je na výstupu
v rozlišení 480p/576p. Chráněný obsah disku BD
je na výstupu v rozlišení 576p.
Když je položka „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu)
nastavena na „Video or S Video“ (Video
nebo S-video)
Video signály 480i/576i vystupují
z konektoru LINE OUT VIDEO/S VIDEO
(Linkový výstup - Video/S-video) nebo
COMPONENT VIDEO (Komponentní
video), a video signály 480p/576p vystupují
z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
67
Výstupní audio signály
Výstupní audio signály se liší následovně - v závislosti na zdroji, výstupním konektoru
a vybraném nastavení:
Konektory/
nastavení*1
DVD
CD
2ch PCM
Auto (Auto- (Dvou*3
kanálová
maticky)
PCM)*3
LPCM 2ch
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
2kanálový
LPCM 5.1ch
LPCM
5.1kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
5.1kanálový 2kanálový
LPCM 7.1ch
LPCM
7.1kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
7.1kanálový 2kanálový
5.1kanálový 2kanálový
Konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI)*2
*2
68
2kanálový
Dolby Digital
LPCM
LPCM
5.1kanálový*5 2kanálový
Dolby Digital/ LPCM
LPCM
2kanálový*6 2kanálový
Dolby Digital
Plus
LPCM
LPCM
7.1kanálový*5 2kanálový
Dolby Digital/ LPCM
LPCM
2kanálový*6 2kanálový
7.1kanálový 2kanálový
LPCM
Dolby TrueHD LPCM
7.1kanálový*5 2kanálový
Dolby Digital/ LPCM
LPCM
2kanálový*6 2kanálový
7.1kanálový 2kanálový
DTS
LPCM
LPCM
5.1kanálový*5 2kanálový
DTS/LPCM
2kanálový*6
LPCM
2kanálový
5.1kanálový 2kanálový
DTS-HD High
Resolution
Audio
LPCM
LPCM
7.1kanálový*5 2kanálový
DTS/LPCM
2kanálový*6
LPCM
2kanálový
7.1kanálový 2kanálový
DTS-HD
LPCM
LPCM
Master Audio 7.1kanálový*5 2kanálový
DTS/LPCM
2kanálový*6
LPCM
2kanálový
7.1kanálový 2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
2kanálový
LPCM
LPCM
2kanálový
Dolby Digital
Dolby Digital LPCM
2kanálový
Dolby Digital LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
5.1kanálový 2kanálový
DTS
LPCM
2kanálový
5.1kanálový 2kanálový
2kanálový
DTS
DTS
LPCM
2kanálový
MPEG
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
2kanálový
2kanálový
LPCM
LPCM
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
LPCM
2kanálový
2kanálový
2kanálový
LPCM
2kanálový
DTS
LPCM
2kanálový
5.1kanálový 2kanálový
DTS 5.1 MUSIC DISC DTS
*1
Analogový
Konektory DIGITAL OUT
Konektory
Konektory LINE OUT
(OPTICAL/COAXIAL)
MULTI
(Digitální výstup (AUDIO L/
CHANNEL
optický/koaxiální)*2
R) (Linkový
OUTPUT výstup (Vícelevý/pravý
Bitstream
kanálový
PCM
audio
(Tok bitů)*4
výstup)*2 kanál)
Disk/zdroj
BD
Digitální
Při nastavení položky „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) na „Stereo
Analogue“ (Stereo analogový) budou ze všech
konektorů vystupovat signály LPCM 2kanálový.
Když je položka „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) nastavena na
„HDMI“, „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/
Optický) nebo „Multi Channel Analogue“
(Vícekanálový analogový), vystupují
dvoukanálové signály LPCM z konektorů
jiných, než je vybraný konektor.
*3
Auto (Automaticky): když je položka „Audio
(HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na
„Auto“ (Automaticky) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).
2ch PCM (Dvoukanálová PCM): když je
položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál
z HDMI) nastavena na „2ch PCM“
(Dvoukanálová PCM) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 49).
*4
*5
b
Při výstupu video signálů 480i/576i nebo 480p/
576p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
budou audio signály ve formátu Dolby TrueHD
a DTS-HD Master Audio na výstupu jako signály
LPCM, Dolby Digital nebo DTS bitstream (tok
bitů), i pokud nastavíte položku „BD Audio
Setting“ (Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý
výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 49).
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
(Název konektoru:
Typ konektoru/Výstupní úroveň/
Impedance zátěže)
LINE OUT AUDIO L/R:
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Konektor optického výstupu/–18 dBm
(vlnová délka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Konektor cinch/0,5 Vš-š/75 ohmů
MULTI CHANNEL OUTPUT:
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
HDMI OUT:
HDMI 19pinový standardní konektor
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup)
(Y, PB/CB, PR/CR):
Konektor cinch/Y: 1,0 Vš-š/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT VIDEO (Linkový výstup Video):
Konektor cinch/1,0 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT S VIDEO (Linkový výstup S-video):
4pinový mini DIN konektor/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š/75 ohmů
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
EXT:
Slot pro externí paměťové zařízení
Výstup DC (stejnosměrné napájení): max.
5 V, 500 mA
Doplňující informace
*6
Bitstream (Tok bitů): když je položka „Dolby
Digital“ nastavena na „Dolby Digital“ nebo když
je položka „DTS“ nastavena na „DTS“ v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 46).
Když je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) nastavena na „Direct“ (Přímý
výstup), bude zvuk zaznamenaný zdrojem
vystupovat jako bitstream (tok bitů). Zvuk však
rovněž může v závislosti na audio formátech
podporovaných AV zesilovačem (receiverem)
vystupovat následovně:
– pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD
Master Audio), ale podporuje vícekanálový
LPCM formát, bude na výstupu formát až
LPCM 7.1kanálů,
– pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje
HD audio nebo vícekanálový LPCM formát,
ale podporuje Dolby Digital/DTS, bude na
výstupu formát Dolby Digital nebo DTS
bitstream (tok bitů),
– pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje
HD audio, vícekanálový LPCM formát nebo
Dolby Digital/DTS, bude na výstupu formát
LPCM 2kanálový.
Dvoukanálové nebo jednokanálové audio
signály primárního/sekundárního zvuku budou
na výstupu jako signály LPCM 2kanálové.
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení:
220 – 240 V AC (střídavé), 50/60 Hz
Příkon:
28 W
Rozměry (přibližné):
430 mm × 220 mm × 70 mm
(šířka/hloubka/výška) včetně vyčnívajících
částí
Hmotnost (přibližná):
3,3 kg
Provozní teplota:
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Dodávané příslušenství
Viz strana 13.
Technické údaje a design se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
69
Tabulka jazykových kódů
Podrobné informace - viz strana 52.
Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).
Číslo, jazyk (jazykový kód BD/jazykový kód DVD)
není určen
Rodičovský zámek/Kód oblasti
Podrobné informace - viz strana 52.
Číslo, oblast (kód)
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgium (be)
2070, Brazil (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, France (fr)
2109, Germany (de)
70
2200, Greece (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Ireland (ie)
2254, Italy (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Netherlands (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Poland (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spain (es)
2499, Sweden (se)
2086, Switzerland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, United Kingdom (gb)
3. Automatická aktualizace
Podmínky použití
a licenční smlouva
s koncovým uživatelem
1. Vlastnictví
Software a všechny materiály dostupné ze Stránek nebo Služby,
zejména obrazová data, software a text („Obsah“), jsou chráněny
autorským právem a mezinárodními úmluvami. Software,
Službu, Výrobek, Obsah a Stránky nelze používat jiným než zde
popsaným způsobem. Součástí Stránek nebo Služby mohou být
zaregistrovaná loga nebo ochranné známky vztahující se na
službu nebo výrobek. Přestože mohou být na Stránkách nebo
u Služby přístupná, neposkytuje vám tímto společnost Sony
žádnou licenci k používání těchto zaregistrovaných log nebo
ochranných známek vztahujících se na službu nebo výrobek.
Jakékoliv neoprávněné použití Služby, Stránek, Obsahu nebo
Softwaru může znamenat porušení autorských práv, práv na
ochranu duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí
a občanských a trestních zákonů. Všechny názvy a autorská
práva vztahující se k Softwaru nebo materiály dostupné na
Stránkách/Službě a jakékoliv kopie Softwaru jsou majetkem
společnosti Sony, jejích poskytovatelů licence nebo dodavatelů.
Všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta touto
Smlouvou, jsou vyhrazena společnosti Sony, jejím
poskytovatelům licence a dodavatelům.
2. Vaše práva a Omezená licence
Služba, Stránky, Software, Obsah a Výrobek jsou určeny pouze
pro vaše osobní použití. Nesete odpovědnost za všechny vaše
aktivity uvedené v tomto dokumentu, včetně veškeré zákonné
odpovědnosti vzniklé používáním Služby vaší osobou nebo
jinými osobami, které využívají Službu přes váš Výrobek.
Službu, Stránky, Software, Obsah a Výrobek smíte používat
pouze pro účely povolené v rámci zákona. Nejste oprávněni šířit,
vyměňovat, upravovat, prodávat ani zprostředkovávat žádnou
část, kterou byste mohli zkopírovat ze Služby nebo Stránek, což
se týká zejména jakéhokoliv textu, obrázků, audia a videa pro
jakýkoliv obchodní, komerční nebo veřejný účel. Pokud
nebudete porušovat podmínky této Smlouvy, bude vám
společností Sony zaručeno nevýhradní, nepřenosné a omezené
právo na přístup, zobrazení a použití Služby, Stránek a Softwaru
způsobem uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že
nebudete žádným způsobem narušovat provoz této Služby,
Stránek nebo Softwaru a nebudete se ani o narušení provozu
pokoušet.
4. Další podmínky týkající se Softwaru Výrobku
Software smíte používat výhradně ve spojení s doprovodným
Výrobkem. Software je licencován, nikoliv prodáván. Kromě
podmínek uvedených v ostatních částech této Smlouvy podléhá
Software následujícím podmínkám:
Použití Softwaru. Software smíte používat ve spojení
s Výrobkem pro osobní použití.
Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a provádění
změn. Nejste oprávnění provádět změny, zpětnou analýzu nebo
dekompilaci Softwaru jako celku ani jakékoliv jeho části.
Oddělení komponent. Software je licencován jako celek. Žádná
z jeho komponent nesmí být samostatně používána na více než
jednom zařízení, pokud to není výslovně schváleno společností
Sony.
Datové soubory. Software může automaticky vytvářet datové
soubory, které při své činnosti využívá. Takové datové soubory
budou považovány za součást Softwaru.
Pronájem. Software nesmíte pronajímat ani zapůjčovat.
Převod Softwaru. Všechna vaše práva uvedená v této Smlouvě
mohou být natrvalo převedena na třetí osobu pouze v případě
prodeje nebo postoupení Softwaru při současném prodeji nebo
postoupení Výrobku, přičemž se předpokládá, že si nezachováte
žádné kopie, předáte úplný Software (včetně všech kopií,
komponent, médii a tištěných materiálů, všech verzí
a aktualizací Softwaru a této Smlouvy) a příjemce souhlasí
s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
Závislý Software. Dostupnost softwaru, síťových služeb nebo
ostatních výrobků kromě tohoto Softwaru, na nichž činnost
Softwaru závisí, může být podle uvážení dodavatelů (dodavatelé
softwaru, poskytovatelé služeb nebo společnost Sony) přerušena
nebo ukončena.
Vysoce rizikové činnosti. Software není bezchybný a není
navržen, vyroben ani určen pro použití jako on-line řídicí
zařízení v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybný
výkon, jako např. při řízení letového provozu, při provozu
v jaderných zařízeních, navigacích letadel nebo komunikačních
systémech, zařízeních určených pro záchranu životů nebo
zbraňových systémech, kde by závada Softwaru mohla způsobit
smrt nebo zranění osob nebo závažné hmotné škody nebo škody
na životním prostředí („Vysoce rizikové činnosti“). Společnost
Sony a její dodavatelé se zříkají jakýchkoliv vyjádřených či
předpokládaných záruk vztahujících se k vhodnosti použití pro
Vysoce rizikové činnosti.
GNU General Public, Lesser General Public a ostatní licence.
Bez ohledu na podmínky uvedené v této Smlouvě se některé
části Softwaru řídí smlouvou GNU Lesser General Public
License verze 2.1 (LGPL), GNU General Public License verze 2
(GPL) a jinými licencemi týkajícími se otevřených zdrojových
kódů („Licence k otevřeným zdrojům“), jejichž kopie jsou
přiloženy a v tomto dokumentu obsaženy. Pro takové části
Softwaru bude v rámci rozsahu uvedeného v těchto
dokumentech jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou
a Licencemi k otevřeným zdrojům posuzován podle Licencí
k otevřeným zdrojům.
,pokračování
Doplňující informace
Tento Blu-ray přehrávač Sony („Výrobek“) a související
software („Software“) poskytuje a opravuje společnost Sony
Corporation a její pobočky („Sony“). Sony rovněž poskytuje
a udržuje související službu („Služba“), včetně veškerých
podstránek dostupných přes domovské internetové stránky
služby („Stránky“). Softwarem je myšlen software použitý ve
výrobku; uložený na jakémkoliv médiu, související s výrobkem
nebo jiným způsobem poskytnutý společností Sony; stažený ze
Stránek nebo jinak zpřístupněný či poskytnutý společností Sony;
včetně jakéhokoliv média a jakékoliv tištěné, „on-line“ nebo
elektronické dokumentace související s výrobkem a všech jeho
aktualizací a nástaveb.
POKUD MÁTE PŘÍSTUP, PROCHÁZÍTE NEBO
POUŽÍVÁTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE, ANEBO
STRÁNKY, PŘIJÍMÁTE V PLNÉM ROZSAHU DÁLE
STANOVENÉ PODMÍNKY, POLITIKU SOUKROMÍ
SPOLEČNOSTI SONY UVEDENOU NA STRÁNKÁCH
A VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ UVEDENÉ
V JAKÉKOLIV ČÁSTI STRÁNEK A SLUŽBY (SOUHRNNĚ
„SMLOUVA“). POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI
TÉTO SMLOUVY, NEBUDOU VÁM SPOLEČNOSTÍ SONY
POSKYTNUTA ZDE UVEDENÁ OMEZENÁ PRÁVA
A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE
SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO STRÁNKY.
Software obsahuje funkci, která umožňuje jeho automatickou
aktualizaci při připojení Výrobku k serveru patřícímu
společnosti Sony nebo k serveru třetí strany určené společností
Sony. Pokud sdělíte svůj záměr nepoužívat tuto funkci
automatické aktualizace nebo pokud je aktivováno nastavení, při
kterém budete dotázáni, zda chcete provést automatickou
aktualizaci a vy odmítnete, předpokládá se, že souhlasíte s tím,
že zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, aktualizace
jiných funkcí nebo jakékoliv jiné změny provedené společností
Sony pomocí těchto aktualizací nebudou v Softwaru uplatněny
a že vaše další používání Softwaru může být tímto ovlivněno.
Pokud je aktivována výše popsaná funkce automatické
aktualizace, předpokládá se, že souhlasíte, že (a) Software bude
v případě potřeby automaticky aktualizován za účelem
zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, zdokonalení
funkcí aktualizace nebo kvůli jiným účelům a že (b) tato
aktualizace Softwaru může být doprovázena rozšířením,
úpravou nebo zrušením funkčnosti Softwaru.
71
Dostupnost určitých zdrojových kódů. Společnost Sony
umožňuje přístup ke zdrojovému kódu určitých částí Softwaru
přes LICENCE GPL/LGPL. Pro přístup a pokyny k získání
takového zdrojového kódu navštivte prosím internetovou
stránku http://www.sony.com/linux.
5. Změny služby
Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost
některé nebo všech funkcí vámi přijímané Služby podle svého
výhradního uvážení. Společnost Sony může také podle svého
uvážení čas od času změnit, přidat nebo zrušit funkce či
funkčnost, nebo aktualizovat nebo upravit Službu, Stránky
anebo Software bez předchozího upozornění. Rovněž můžete
podle uvážení společnosti Sony obdržet zprávy týkající se těchto
změn a nových funkcí/funkčnosti. Jakýkoliv nový text, obsah,
soubor, data, výrobek, služby, informace, software, softwarový
nástroj nebo jiná funkce poskytnutá společností Sony (přes síť,
na disku CD-ROM nebo jiným způsobem) (zejména aktualizace
Softwaru poskytnutá automaticky podle bodu 3 této Smlouvy)
podléhá podmínkám této Smlouvy; za předpokladu, že pokud
vám na takovou funkci budou poskytnuty samostatné podmínky,
budou tyto podmínky uplatněny na danou funkci přednostně
před touto Smlouvou.
6. Diskrétnost
Jste povinni zachovat mlčenlivost ohledně veškerých
neveřejných informací týkajících se Výrobku a Dokumentace
poskytnutých v rámci této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že tyto
informace uchováte v tajnosti a bez předchozího písemného
svolení je nebudete prozrazovat třetím stranám.
7. Vývoz
Souhlasíte s tím, že nebudete Software vyvážet nebo dovezený
Software používat, pokud není ve shodě s platnými vývozními
zákony, nařízeními a směrnicemi a všemi vyžadovanými
licencemi či schváleními.
8. Právo společnosti Sony ukončit nebo změnit
podmínky této Smlouvy
Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv přidat, změnit
nebo zrušit jakoukoliv část nebo podmínku této Smlouvy bez
předchozího upozornění. Jakékoliv změny této Smlouvy nebo
podmínky uvedené na Stránkách anebo u Služby vstupují
v platnost ihned po oznámení. Pokud budete pokračovat
v používání Služby, Výrobku, Softwaru anebo Stránek po
oznámení provedení jakékoliv změny, předpokládá se, že
s těmito změnami souhlasíte. SPOLEČNOST SONY MÁ
PRÁVO KDYKOLIV DOČASNĚ ČI TRVALE PŘIDAT,
ZMĚNIT NEBO ODSTRANIT JAKÝKOLIV DALŠÍ OBSAH
UVEDENÝ NA STRÁNKÁCH NEBO U SLUŽBY, VČETNĚ
FUNKCÍ A SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ POPSANÝCH NEBO
VYOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH ANEBO U SLUŽBY
BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A JAKÉKOLIV
ODPOVĚDNOSTI. ANIŽ BY BYLA JAKKOLIV
OVLIVNĚNA VAŠE OSTATNÍ PRÁVA, MŮŽE
SPOLEČNOST SONY IHNED POZASTAVIT NEBO
UKONČIT PLATNOST TÉTO SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE
NEBUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY.
Při zrušení platnosti této Smlouvy jste povinni zničit Software
během čtrnácti (14) dnů od data ukončení platnosti a na žádost
společnosti Sony poskytnout o tomto úkonu osvědčení. Pokud se
společnost Sony dle svého uvážení domnívá, že jednáte
v rozporu s touto Smlouvou, může provést jakákoliv zákonná či
technická opatření pro zabránění porušování této Smlouvy a pro
vynucení jejího dodržování, což se týká zejména okamžitého
ukončení přístupu ke Službě.
9. Náhrada škody
Souhlasíte s tím, že poskytnete náhradu společnosti Sony a jejím
zástupcům, ředitelům, zaměstnancům, poskytovatelům
informací, poskytovatelům a držitelům licencí, pobočkám,
poskytovatelům obsahů, funkcionářům a zakladatelům
(souhrnně „Poškozené strany“) a že Poškozené strany
neponesou žádnou odpovědnost ani náklady (zejména soudní
poplatky a výdaje) vzniklé Poškozenými stranami ve spojení
s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z (i) jakéhokoliv porušení
nebo domnělého porušení této Smlouvy jakýmkoliv způsobem,
(ii) jakoukoliv informací poskytnutou společnosti Sony, (iii)
jakýmkoliv porušením nebo domnělým porušením práv třetích
stran nebo (iv) jakoukoliv škodou způsobenou nebo domněle
72
způsobenou na Službě. Budete spolupracovat v maximální
možné rozumné míře s ohledem na nárok Poškozených stran.
Společnost Sony anebo Poškozené strany si vyhrazují právo na
své vlastní náklady převzít výhradní řízení jakékoliv záležitosti,
která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany a v takovém
případě byste se neměli pokoušet jakkoliv urovnat záležitost bez
písemného schválení společnosti Sony anebo Poškozených
stran.
10. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A ŠKOD; OMEZENÍ ZÁRUKY
JSTE SROZUMĚNI SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ
VÝROBKU A SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ
K INTERNETU, ZA KTERÉ JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÍ.
PROVOZ VÝROBKU ANEBO SLUŽBY MŮŽE BÝT
OMEZEN V ZÁVISLOSTI NA SPECIFIKACÍCH NEBO
TECHNICKÝCH OMEZENÍCH PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
POUŽITÍ SOFTWARU, SLUŽBY, VÝROBKU, OBSAHU
ANEBO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.
SOFTWARE, SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKY JSOU
POSKYTOVÁNY „V DANÉ PODOBĚ“ A SPOLEČNOST
SONY SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ
ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI
A ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU (1) ZA PŘESNOST,
PRODEJNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL
NEBO JAKÝKOLIV ZÁSAH SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU,
STRÁNKAMI ANEBO SOFTWAREM; (2) ZA TO, ŽE
SERVER(Y), KTERÉ UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ,
SOFTWARU ANEBO STRÁNKÁM, NEBUDOU
OBSAHOVAT VIRY ANI JINÉ PROGRAMY, KTERÉ BY
MOHLY INFIKOVAT, POŠKODIT NEBO ZPŮSOBIT
PORUCHU VAŠEMU POČÍTAČI, TELEVIZORU, JINÉMU
ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉMU MAJETKU. DÁLE
SPOLEČNOST SONY NEPŘIPOUŠTÍ ANI NEUZNÁVÁ
REKLAMACE ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ
NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, SLUŽBY
ANEBO STRÁNEK Z HLEDISKA SPRÁVNOSTI,
PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO
HLEDISKA. JAKÉKOLIV ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ
INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ
SONY NEBO AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI
SPOLEČNOSTI SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYTVÁŘÍ
ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJÍ
PLATNOST TÉTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JSOU
SOFTWARE, SLUŽBA ANEBO STRÁNKY VADNÉ,
PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLIV SPOLEČNOST SONY NEBO
AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY)
VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVY
NEBO ÚPRAVY.
SPOLEČNOST SONY NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ,
COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI
SONY NEBO PROBLÉMŮ S OBSAHEM
POSKYTOVANÝM TŘETÍMI STRANAMI, ODPOVĚDNÁ
ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY
TÝKAJÍCÍ SE (A) POUŽITÍ, (B) NEMOŽNOSTI POUŽITÍ
NEBO (C) CHYB ČI OPOMENUTÍ V SOFTWARU,
SLUŽBĚ, VÝROBKU ANEBO STRÁNKÁCH, PŘESTOŽE
BYLA SPOLEČNOST SONY (NEBO AUTORIZOVANÝ
ZÁSTUPCE) NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD
UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO
NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKRAČUJE CELKOVÁ
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY ZA VEŠKERÉ
ŠKODY, ZTRÁTY A SPORNÉ BODY (AŤ UŽ VE
SMLOUVĚ ČI MIMO NI, COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA
NEDBALOSTI APOD.) VÝŠI ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA
VÝROBEK.
NĚKTERÉ STÁTY, ÚZEMÍ A ZEMĚ NEPOVOLUJÍ
NĚKTERÁ VYLOUČENÍ ZÁRUKY, TAKŽE SE VÁS VÝŠE
UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
NEMUSÍ V RÁMCI DANÉHO ROZSAHU TÝKAT.
PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVLIVŇUJÍ VAŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE A ROVNĚŽ
NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA
SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ
NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINOU
ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁKONNÉHO ROZSAHU,
POKUD TUTO ODPOVĚDNOST NELZE OMEZIT NEBO
VYLOUČIT KVŮLI PLATNÝM ZÁKONŮM.
11. Všeobecná ustanovení
Tato Smlouva, omezená záruka přiložená k Výrobku a jakékoliv
další dodatečné podmínky uvedené na Stránkách nebo u Služby
tvoří ucelenou dohodu mezi společností Sony a vámi s ohledem
na vaše používání Výrobku, Služby, Stránek, Obsahu
a Softwaru. Jakékoliv oznámení od společnosti Sony může být
učiněno formou dopisu, emailu nebo uvedením na Stránkách
nebo u Služby. Jakákoliv žaloba s ohledem na používání těchto
Stránek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku
nároku nebo sporného bodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá
soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako
nevynutitelnou, bude tato část vynucena do maximálního
možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této
Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném
rozsahu. Tato Smlouva se řídí a její výklad je prováděn podle
zákonů Japonska.
Slovníček pojmů
AACS
„Advanced Access Content System“ (Systém
pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace
pro správu obsahu digitální zábavy
uloženého na další generaci lisovaných
a zaznamenaných optických médií. Tato
specifikace poskytuje uživatelům možnost
užívat si obsahu digitální zábavy, včetně
obsahu ve vysokém rozlišení.
AVCHD (strana 66)
*1
*2
Doplňující informace
Formát AVCHD je digitální obrazový formát
pro videokamery s vysokým rozlišením
používaný pro záznam signálu SD
(standardní rozlišení) nebo HD (vysoké
rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2 na
disky DVD pomocí účinné kódovací
technologie pro kompresi dat. Pro kompresi
obrazových dat se používá formát MPEG-4
AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se
používá formát Dolby Digital nebo lineární
PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou
než běžný kompresní formát obrazu. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat
video signál ve vysokém rozlišení (HD)
pořízený digitální videokamerou na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo
o televizní signál ve standardním rozlišení
(SD).
Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků snímkování
a prokládaný formát.
Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720
efektivních řádků snímkování a progresivní
formát.
Aplikace BD-J
Formát BD-ROM podporuje prostředí Java
pro interaktivní funkce.
„BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř
neomezenou funkčnost při vytváření
interaktivních BD-ROM titulů.
BD-R (strana 64)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou
zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný
ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený
níže. Jelikož lze obsah zaznamenat, avšak
nikoliv přepisovat, mohou být disky BD-R
používány pro archivaci cenných dat nebo
ukládání a distribuci video materiálů.
,pokračování
73
BD-RE (strana 64)
DTS-HD Master Audio (strana 68)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je
zapisovatelný a přepisovatelný Blu-ray disk,
který je dostupný ve stejných kapacitách jako
disk BD uvedený níže. Funkce opakovaného
zápisu umožňuje použití aplikací pro
rozsáhlé úpravy a časový posun.
DTS-HD Master Audio má maximální
datový tok 24,5 Mb/s a používá bezztrátovou
kompresi (Loseless), maximální vzorkovací
frekvenci 192 kHz a 7.1 kanálů.
BD-ROM (strana 64)
HDMI je rozhraní, které podporuje video
i audio v jediném digitálním připojení.
Připojení HDMI přináší standardní video
signály nebo video signály s vysokým
rozlišením a vícekanálové audio signály do
AV zařízení (jako jsou např. televizory
vybavené konektorem HDMI) v digitální
podobě bez zkreslení.
Specifikace HDMI podporuje technologii
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), která zajišťuje ochranu proti
kopírování digitálního obsahu přes rozhraní
HDMI.
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) jsou komerčně vyráběné disky,
které jsou dostupné ve stejných kapacitách
jako disk BD uvedený níže. Kromě běžného
filmového a video obsahu mají tyto disky
rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah,
ovládání nabídek pomocí překryvných
nabídek, výběr zobrazení titulků
a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může
obsahovat jakoukoliv formu dat, většina
disků BD ROM bude obsahovat filmy ve
formátu High Definition pro přehrávání
v Blu-ray/DVD přehrávačích.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (strana 15)
LTH (Low to High) (strana 65)
Blu-ray disk (BD) (strana 64)
Formát disku vyvinutý pro záznam/
přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení
(HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání
velkého množství dat. Jednovrstvý Blu-ray
disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB
dat.
Dolby Digital Plus (strana 68)
Technologie kódování zvuku vyvinutá jako
rozšíření formátu Dolby Digital. Podporuje
7.1kanálový prostorový zvuk.
Dolby TrueHD (strana 68)
Dolby TrueHD je technologie
bezeztrátového kódování, která podporuje až
8 kanálů vícekanálového prostorového zvuku
pro další generaci optických disků.
Reprodukovaný zvuk přesně (bit po bitu)
odpovídá originálnímu zdroji.
DTS-HD High Resolution Audio
(strana 68)
Technologie vyvinutá jako rozšíření formátu
DTS Digital Surround. Podporuje maximální
vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7.1kanálový
prostorový zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio má
maximální datový tok 6 Mb/s a používá
ztrátovou kompresi (Lossy).
74
LTH je záznamový systém, který je používán
u disků BD-R s organickými barvivy v jejich
záznamových vrstvách.
PhotoTV HD (strana 40)
Režim „PhotoTV HD“ umožňuje zobrazení
obrazu s velkým množstvím detailů
a jemnými texturami a bohatými barvami
typickými pro fotografie. Při připojení
zařízení Sony kompatibilních s režimem
„PhotoTV HD“ pomocí kabelu HDMI si
budete moci vychutnat nový zážitek
z prohlížení fotografií v úchvatné kvalitě Full
HD. Například jemné textury lidské pokožky,
květin, písku a mořských vln tak budete moci
zobrazit na velké obrazovce v nádherné
fotografické kvalitě.
Překryvná nabídka (strana 33)
Rozšířené ovládání nabídek dostupné na
disku BD-ROM. Překryvná nabídka se
zobrazí při stisknutí tlačítka POP UP/MENU
během přehrávání a lze ji používat v průběhu
přehrávání.
x.v.Colour (strana 46)
x.v.Colour je známější onačení pro standard
xvYCC navržený společností Sony.
xvYCC představuje mezinárodní normu pro
barevný prostor v obrazu.
Tato norma poskytuje širší rozsah barev než
aktuálně používaný vysílací standard.
24p True Cinema (strana 45)
Filmy zaznamenané filmovou kamerou
obsahují 24 snímků za sekundu.
Jelikož běžné televizory (CRT a ploché
panely) zobrazují snímky s intervalem 1/60
nebo 1/50 sekundy, nejsou tyto filmy
zobrazovány se stejnou snímkovou rychlostí.
Při připojení k televizoru se schopností
zobrazování 24p zobrazuje přehrávač každý
snímek s intervalem 1/24 sekundy - stejným
intervalem jako při snímání filmovou
kameru, což zajišťuje věrnou reprodukci
originálního obrazu.
Doplňující informace
75
Rejstřík
Slova v uvozovkách se
zobrazují v nabídkách na
obrazovce.
Číselné položky
C
L
CD 64
Chapter (Kapitola) 35
Child Lock (Dětská
pojistka) 10, 62
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) 16,
32, 55, 61
Language Follow (Stejný
jazyk) 16
Lokální úložiště dat 24,
34, 62
LTH 74
24p True Cinema 75
A
„A/V Settings“ (Nastavení
A/V) 36
AACS 73
Aktualizace 25, 42
Aktualizace softwaru 25,
42, 55
ANGLE (Úhel záběru) 8
AUDIO (Zvuk) 8
„Audio Output Priority“
(Priorita zvukového
výstupu) 46
„Audio Settings“
(Nastavení zvuku) 37, 46
AVCHD 66, 73
B
Barevná tlačítka 9
Baterie 27
„BD Data“ (Data BD) 34,
62
„BD/DVD Viewing
Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) 52
BD-Live (Online obsah
BD) 24, 34
BD-R 64, 73
BD-RE 64, 74
Bitstream (Tok bitů) 68
Blu-ray disk 64, 74
BonusView (Bonusový
materiál) 34
BRAVIA Sync 16, 61
D
Dálkový ovladač 8, 27, 28
„Dimmer“ (Jas displeje)
55
Disc Lock (Uzamknutí
disku) 32
Disky, které lze přehrávat
64
DISPLAY (Zobrazení) 9
Displej na předním panelu
11
Dolby Digital 21, 50
Dolby TrueHD 68, 74
Dolby Digital Plus 68, 74
DTS 21, 50
DTS-HD 68, 74
DVD 64
E
Easy Setup (Snadné
nastavení) 28, 58
Externí paměťové zařízení
24, 34, 62
F
Funkce automatické
diagnostiky 63
H
HDMI 15, 20, 29, 44, 46,
49, 61, 74
HOME (Výchozí nabídka)
9
I
Informace o disku 35
76
M
MULTI CHANNEL
OUTPUT (Vícekanálový
výstup) 22, 46
„Music“ (Hudba) 38
N
„Network Diagnostic“
(Diagnostika sítě) 56
„Network Settings“
(Síťová nastavení) 56
„Network Update“ (Síťová
aktualizace) 25, 42
O
Odstraňování problémů 59
One-Touch Play
(Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) 16, 32
OPTIONS (Možnosti) 9,
33, 38, 39
„OSD“ (Nabídky na
obrazovce) 55
P
Parental Control
(Rodičovský zámek) 32,
52
„Photo“ (Fotografie) 39
„Photo Settings“
(Nastavení prohlížení
fotografií) 54
PhotoTV HD 40, 74
Připojení
AV zesilovač
(receiver) 19
Televizor 14
POP UP/MENU
(Překryvná nabídka/
Nabídka) 9, 33
Q
X
„Quick Start“ (Rychlé
zapnutí) 55
x.v.Colour (Technologie
x.v.Colour) 46
R
Z
Regionální kód 65
Reset přehrávače 58
„Resetting“ (Reset) 58
Resume (Obnovení
přehrávání) 9, 32, 38
Rozlišení výstupního video
signálu 67
Zadávání znaků 57
S
SCENE SEARCH
(Vyhledávání scény) 9
„Setup“ (Nastavení) 41
Slideshow (Prezentace) 39
„Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav)
46
„Standby Mode“
(Pohotovostní režim) 55
SUBTITLE (Titulky) 8
System Power-Off
(Vypnutí celého systému)
16
„System Settings“
(Nastavení systému) 55
T
Technologie x.v.Colour 74
THEATRE (Kino) 8, 16
Title (Titul) 35
TOP MENU (Hlavní
nabídka) 9
„TV Type“ (Typ
televizoru) 43
V
Výchozí nabídka 38, 39,
41
Výstupní audio signály 68
„Video“ 31
„Video Settings“
(Nastavení obrazu) 36, 43
Vyhledávání 34, 35
77
78
zst82219
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising