Sony | BDP-S280 | Sony BDP-S280 S280 Blu-ray Disc™/DVD player Návod k obsluze

4-261-827-31(1)
Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace
o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách:
http://support.sony-europe.com/
Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať podrobné
informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte: http://support.sony-europe.com/
z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete
na webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
CZ
SK
Návod k obsluze
Návod na použitie
Blu-ray™/DVD přehrávač
Blu-ray Disc™/DVD prehrávač
BDP-S280
© 2011 Sony Corporation
4-261-827-31(1)
Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace
o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách:
http://support.sony-europe.com/
z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete
na webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/
CZ
Návod k obsluze
Blu-ray™/DVD přehrávač
BDP-S280
© 2011 Sony Corporation
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 2 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_020WA
R.fm
master page=left
specdef20090918
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
neotevírejte skříňku přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze
autorizovaný servis.
Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi
nevystavujte nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje
nebezpečí poškození zraku. Vzhledem k tomu,
že laserový paprsek používaný v tomto Blu-ray/
DVD přehrávači je nebezpečný pro oči,
nepokoušejte se otevírat skříňku přístroje.
Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Tento štítek je umístěn na ochranném krytu laseru
uvnitř přístroje.
Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek
třídy 1. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn
na zadní straně přístroje.
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších evropských
zemích se systémem tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená,
že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba
tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
výrobku předejdete možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci tohoto výrobku.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace starých baterií (platí v zemích
Evropské unie a dalších evropských
zemích se systémem tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená,
že s baterií dodávanou k tomuto výrobku nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol doplněn
chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě,
že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace
při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
funkčnosti nebo zachování integrity dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková baterie měla být
vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek
na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zaízení.
2
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 3 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_020WA
R.fm
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
postup pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obraťte na místní
úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy
uvedené v samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
•
•
•
•
•
•
Bezpečnostní upozornění
• Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220 –
240 V střídavých, 50/60 Hz. Zkontrolujte,
zda se napájecí napětí přístroje shoduje s napětím
ve vaší místní elektrické síti.
• Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj
nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
• Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli v případě
potíží okamžitě vytáhnout napájecí kabel ze
síťové zásuvky.
Bezpečnostní pokyny
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno,
že odpovídá omezením stanoveným směrnicí EMC
při použití propojovacího kabelu, který je kratší
než 3 metry.
Umístění
• Postavte přehrávač na místo s dostatečným
odvětráváním, abyste zabránili nárůstu teploty
uvnitř přehrávače.
• Neumísťujte přehrávač na měkkou podložku,
jako je například koberec, který by mohl zakrýt
ventilační otvory.
• Neumísťujte přehrávač do stísněného prostoru,
jako je například polička na knihy nebo podobné
místo.
• Neumísťujte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla
nebo na místa vystavená přímému slunečnímu
světlu, na prašná místa nebo na místa,
kde dochází k mechanickým otřesům.
• Nepoužívejte přehrávač ve venkovních
prostorách, ve vozidlech, na lodích nebo
na jiných plavidlech.
• Jestliže přehrávač přenesete z chladného
do teplého prostředí nebo jej umístíte
do místnosti s velmi vysokou vlhkostí, může
na optických částech přehrávače zkondenzovat
vlhkost. Pokud tato situace nastane, nemusí
přehrávač pracovat správně. V takovém případě
master page=right
specdef20090918
vyjměte disk a ponechejte přehrávač před dalším
používáním přibližně půl hodiny zapnutý,
dokud se vlhkost neodpaří.
Neinstalujte přehrávač v nakloněné poloze.
Přehrávač je určen pro provoz pouze ve
vodorovné poloze.
Přehrávač by měl být instalován a používán tak,
aby byla jeho vzdálenost od těla osoby minimálně
20 cm (kromě končetin: dlaně, zápěstí, chodidla
a kotníky).
Nepokládejte na přehrávač těžké nebo nestabilní
předměty.
Do zásuvky pro disk nevkládejte žádné jiné
předměty kromě disků. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození přehrávače
nebo předmětu.
Před přemísťováním přehrávače vyjměte disk.
V opačném případě by se mohl disk poškodit.
Před přemísťováním přehrávače odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
Zdroje napájení
• Jestliže je napájecí kabel připojen do síťové
zásuvky, není přehrávač odpojen od síťového
napájení, a to ani tehdy, pokud je přehrávač
vypnutý.
• Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze síťové
zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu
vždy uchopte zástrčku; nikdy netahejte
za samotný kabel.
• Abyste zabránili poškození napájecího kabelu,
dodržujte níže uvedené pokyny. Nepoužívejte
poškozený napájecí kabel, protože by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo
vzniku požáru:
– dbejte na to, abyste nepřiskřípli napájecí kabel
mezi přehrávač a stěnu, poličku atd.,
– nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty
a rovněž netahejte za samotný napájecí kabel.
Nastavení hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti
nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost.
V opačném případě by při přehrávání hlasité pasáže
mohlo dojít k poškození vašeho sluchu
nebo reprosoustav.
Čištění
Povrch skříňky přehrávače, panel a ovládací prvky
čistěte měkkým hadříkem. Nepoužívejte materiály
s brusným účinkem, čisticí prášek ani rozpouštědla,
jako je například líh nebo benzín.
Čisticí disky, čisticí prostředky na čištění
disků/optických součástí
Nepoužívejte čisticí disky nebo čisticí
prostředky na čištění disků/optických součástí
(tekuté nebo ve spreji). Mohlo by dojít k chybné
funkci přehrávače.
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
3
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 4 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_020WA
R.fm
Výměna součástí
V případě opravy přehrávače mohou být
opravované součásti shromážděny pro opakované
použití nebo pro účely recyklace.
Připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Dodržujte následující pokyny, protože při
nesprávném postupu můžete poškodit konektor
HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku
kabelu HDMI:
• Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) v zadní části přehrávače
odpovídá tvaru zástrčky kabelu HDMI a otočte
zástrčku tak, aby ji bylo možné zasunout do
konektoru. Ujistěte se, že není zástrčka obrácena
opačným směrem nebo nakloněna.
• Při přemísťování přehrávače nezapomeňte
odpojit kabel HDMI.
• Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI je
třeba dbát na to, aby byla zástrčka kabelu HDMI
připojována nebo odpojována v přímém směru.
Nepokoušejte se připojit zástrčku kabelu HDMI
do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
násilím ani zástrčkou neotáčejte.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento přehrávač umožňuje
zobrazení statického obrazu nebo OSD
nabídek na obrazovce televizoru po neomezeně
dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz
nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce
televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor
riziku trvalého poškození obrazovky.
Televizory s plazmovými panely a projekční
televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího
prodejce Sony.
master page=left
specdef20090918
výrobku a použitá omezení se liší v závislosti
na datu zakoupení, jelikož řídicí výbor pro AACS
může uplatnit nová pravidla nebo provést jejich
změnu po určité době od zakoupení výrobku.
Autorská práva a obchodní značky
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní
značky společností Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• Java, logo Java (kávový šálek) a veškeré značky
související s technologií Java jsou obchodní
značky nebo registrované obchodní značky
společnosti Sun Microsystems,
Inc. v USA a dalších zemích.
•
, „XMB“ a „xross media bar“ jsou obchodní
značky společností Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment Inc.
• Tento výrobek je vybaven technologií HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky společnosti
HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
• „Blu-ray Disc“ je obchodní značka.
• Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
a „CD“ jsou obchodní značky.
• „BD-LIVE“, logo „BD-LIVE“
a „BONUSVIEW“ jsou obchodní značky
sdružení Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je obchodní značka společnosti
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV HD“ jsou
obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• Vlastníkem licence a patentů k technologii
kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovaná obchodní značka
nebo obchodní značka společnosti Microsoft
Corporation v USA anebo jiných zemích.
Tento výrobek je chráněn určitými právy
na ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie mimo tento výrobek je
bez licence od společnosti Microsoft nebo
autorizované dceřiné společnosti
Microsoft zakázáno.
• Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem
příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a výrobků jsou obecně
obchodní značky nebo registrované obchodní
značky příslušných výrobců. Symboly ™ a ®
nejsou v tomto návodu k obsluze vždy uváděny.
Ochrana proti kopírování
Mějte prosím na paměti, že jsou na discích
Blu-ray™ a DVD používány pokročilé systémy
ochrany obsahu. Tyto systémy nazývané AACS
(Advanced Access Content System) a CSS
(Content Scramble System) mohou obsahovat
omezení týkající se přehrávání nebo analogového
výstupu a jiné podobné funkce. Ovládání tohoto
4
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 5 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_010CO
VTOC.fm
master page=right
specdef20090918
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Připojení a nastavení
Krok 1: Připojení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: Easy Setup (Snadné nastavení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Připojení k síti LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přehrávání
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehrávání z USB zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Přehrávání přes síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupné možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavení a úpravy
Použití nabídek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Network Update] (Síťová aktualizace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Screen Settings] (Nastavení obrazovky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Audio Settings] (Nastavení zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení přehrávání BD/DVD) . . . . . . . . . . . . 17
[Parental Control Settings] (Nastavení rodičovského zámku) . . . . . . . . . . . . 17
[System Settings] (Systémová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Network Settings] (Síťová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Easy Setup] (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Resetting] (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Doplňující informace
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 6 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_030PA
R.fm
master page=left
specdef20090918
Popis součástí a ovládacích prvků
Přední panel
z
Tlačítko N je opatřeno výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle tohoto výstupku.
A Zásuvka pro disk
F Z (otevření/zavření)
B Senzor dálkového ovládání
G [/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
C Displej na předním panelu
N, X: Rozsvítí se při přehrávání
nebo pozastavení přehrávání.
: Rozsvítí se při aktivaci
opakovaného přehrávání.
: Rozsvítí se při výstupu video
signálů 720p/1 080i/1 080p.
D x (zastavení)
E N (přehrávání)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače
do pohotovostního režimu.
Uzamknutí zásuvky pro disk (Child Lock)
(Dětská pojistka)
Zásuvku pro disk můžete uzamknout,
aby ji nebylo možné nechtěně otevřít.
Zapněte přehrávač a podržte stisknuté
tlačítko N na přehrávači déle než
10 sekund. Zásuvka pro disk bude uzamknuta
nebo odemknuta.
Zadní panel
A Konektory LINE OUT (R-AUDIOL) (Linkový výstup - audio)
B Konektor LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - video)
C Konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI)
D Konektor LAN (100)
E Konektor
(USB)
F Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Digitální výstup
- koaxiální)
G Konektory COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní
video výstup) (Y, PB, PR)
6
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 7 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_030PA
R.fm
Dálkový ovladač
Dostupné funkce dálkového ovladače se liší
v závislosti na disku nebo stavu přehrávání.
master page=right
specdef20090918
A Z (otevření/zavření)
Otevření nebo zavření zásuvky pro disk.
-TV- t (výběr TV vstupu)
Přepínání mezi televizorem a ostatními
vstupními zdroji.
-TV- [/1 (zapnutí/pohotovostní
režim TV)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru
do pohotovostního režimu.
[/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače
do pohotovostního režimu.
B Numerická tlačítka (0 - 9)
Zadávání čísel titulů/kapitol atd.
2 +/– (hlasitost)
Nastavení hlasitosti televizoru.
AUDIO (Zvukový doprovod)
(strana 17)
Výběr jazyka zvukového doprovodu
při přehrávání disků BD-ROM/DVD
VIDEO se zvukovými stopami
zaznamenanými v několika jazycích.
Výběr zvukové stopy na discích CD.
SUBTITLE (Titulky) (strana 17)
Výběr jazyka titulků při přehrávání disků
BD-ROM/DVD VIDEO s titulky
zaznamenanými v několika jazycích.
(vypnutí zvuku)
Dočasné vypnutí zvuku.
C Barevná tlačítka (červené/
zelené/žluté/modré)
Snadné provádění interaktivních funkcí.
D TOP MENU (Hlavní nabídka)
z
Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod),
2 + a N jsou opatřena výstupky. Při ovládání
přehrávače se orientujte podle těchto výstupků.
Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky
disku BD nebo DVD.
POP UP/MENU (Překryvná
nabídka/nabídka)
Zobrazení nebo skrytí překryvné
nabídky disku BD-ROM nebo nabídky
disku DVD.
OPTIONS (Možnosti) (strana 14)
Zobrazení nabídky s aktuálně
dostupnými možnostmi.
HOME (Výchozí nabídka)
Zobrazení výchozí nabídky přehrávače.
Zobrazení tapety při stisknutí na ikoně
kategorie ve výchozí nabídce.
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
7
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 8 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_030PA
R.fm
RETURN (Zpět)
Návrat do předchozí obrazovky.
</M/m/,
Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené
položky.
Středové tlačítko (ENTER)
(Potvrzení)
Potvrzení vybrané položky.
E ./> (předchozí/následující)
master page=left
specdef20090918
Zobrazení výchozí nabídky
Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí
tlačítka HOME (Výchozí nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte kategorii.
Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Položka
Kategorie
Přeskočení na předchozí/následující
kapitolu, skladbu/stopu nebo soubor.
X (pozastavení)
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
m/M (vyhledávání vzad/
vpřed)
• Při stisknutí během přehrávání se spustí
vyhledávání vzad/vpřed. Po každém
stisknutí tlačítka během přehrávání
videa se bude rychlost vyhledávání
měnit.
• Při stisknutí tlačítka na více než
jednu sekundu v režimu pozastavení
přehrávání spustíte zpomalené
přehrávání.
• Krátkým stisknutím tlačítka v režimu
pozastavení přehrávání provedete
krokování obrazu (přehrávání
po jednotlivých snímcích).
[Setup] (Nastavení): Provedení
nastavení přehrávače.
[Photo] (Fotografie): Zobrazení
fotografií.
[Music] (Hudba): Přehrávání hudby.
[Video] (Video): Přehrávání videa.
[Network] (Síť): Zobrazení síťových
položek.
N (přehrávání)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
(oblíbené) (strana 14)
Zobrazení internetového obsahu
přidaného do seznamu Favourites List
(Oblíbené pořady). Můžete uložit
až 18 oblíbených internetových pořadů.
x (zastavení)
Zastavení přehrávání a uložení místa
zastavení (místa obnovení přehrávání)
do paměti.
Místo obnovení přehrávání titulu/
skladby/stopy představuje místo
posledního zastavení přehrávání
nebo poslední fotografii při přehrávání
fotografií.
DISPLAY (Zobrazení) (strana 12)
Zobrazení informací o přehrávání
na obrazovce.
8
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 9 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_040BA
S.fm
master page=right
specdef20090918
Připojení a nastavení
Krok 1: Připojení přehrávače
Připojení a nastavení
Napájecí kabel připojte až po připojení všech ostatních kabelů.
Dodávané příslušenství - viz část „Dodávané příslušenství“ (strana 23).
Připojení k televizoru
Podle vstupních konektorů dostupných na vašem televizoru vyberte jeden z níže uvedených
způsobů připojení.
Při připojování dbejte na to, aby barva zástrčky kabelu odpovídala barvě konektoru.
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Vysoká kvalita
Audio/video kabel (není součástí příslušenství)
Komponentní video kabel*
(není součástí příslušenství)
Audio/video kabel (není součástí příslušenství)
Standardní
kvalita
* Chráněný obsah na discích BD-ROM je na výstupu z konektoru COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) v rozlišení 480i/576i (strana 4).
b
Nepřipojujte přehrávač přes videorekordér. Video signály procházející videorekordérem mohou být
ovlivněny systémy na ochranu autorských práv a obraz může být na televizoru zkreslený.
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
9
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 10 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_040BA
S.fm
master page=left
specdef20090918
Připojení k AV zesilovači (receiveru)
Podle vstupních konektorů dostupných na vašem AV zesilovači (receiveru) vyberte jeden z níže
uvedených způsobů připojení. Při výběru způsobu A nebo B proveďte odpovídající nastavení
v nabídce [Audio Settings] (Nastavení zvuku) (strana 16).
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Kabel HDMI
(není součástí příslušenství)
t Nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavení sloučení zvuku u disku BD) (strana 16).
Digitální koaxiální kabel (není součástí příslušenství)
t Nastavte položky [Dolby Digital*1] (strana 17)
a [DTS*2] (strana 17).
Audio/video kabel
(není součástí příslušenství)
*1
Vyrobeno v licenci od společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene
D jsou obchodní značky společnosti
Dolby Laboratories.
*2
Vyrobeno v licenci podle amerických patentů
U.S. Patent #: 5451942; 5956674; 5974380;
5978762; 6226616; 6487535; 7212872;
7333929; 7392195; 7272567 a dalších
amerických a celosvětově vydaných patentů
a nahlášených patentových práv. DTS
a Symbol jsou registrované obchodní značky
a DTS-HD, DTS-HD Master Audio a loga DTS
jsou obchodní značky společnosti DTS,
Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
10
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 11 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_040BA
S.fm
Krok 2: Easy Setup
(Snadné nastavení)
Při prvním zapnutí
1
Připojení k síti LAN
Nastavení kabelového připojení
Připojte kabel LAN do konektoru LAN (100)
na přehrávači.
Kabel LAN
(není součástí příslušenství)
Vložte dvě baterie typu R6
(velikosti AA) tak, aby kontakty 3 a #
na bateriích odpovídaly značkám
uvnitř prostoru pro baterie.
Širokopásmový
router
Připojení a nastavení
Chvíli počkejte, než se přehrávač zapne
a spustí se funkce [Easy Setup]
(Snadné nastavení).
master page=right
specdef20090918
ADSL modem/
Internet
kabelový modem
z
Doporučujeme použít stíněný síťový kabel
(kabel LAN, přímý nebo křížený).
Provedení síťových nastavení
2
Připojte přehrávač do síťové zásuvky.
Vyberte nabídku [Network Settings]
(Síťová nastavení), položku [Internet Settings]
(Nastavení internetu) a možnost [Wired Setup]
(Nastavení kabelového připojení) (strana 19)
a postupujte podle zobrazených pokynů
pro dokončení nastavení.
Do síťové zásuvky
3
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Nastavení bezdrátového USB připojení
Vypněte přehrávač a připojte USB WLAN
adaptér (UWA-BR100, dostupný od října
2010) do USB konektoru na přehrávači.
b
USB WLAN adaptér nemusí být v některých
zemích/oblastech dostupný.
USB WLAN adaptér
4
Zapněte televizor a přepněte vstup
na televizoru tak, aby se na obrazovce
zobrazil signál z přehrávače.
5
Proveďte funkci [Easy Setup]
(Snadné nastavení).
Postupujte podle zobrazených pokynů
a pomocí tlačítek </M/m/, a ENTER
(Potvrzení) na dálkovém ovladači
proveďte základní nastavení.
</M/m/,
ENTER (Potvrzení)
Kabel LAN (není součástí příslušenství)
WLAN router
ADSL modem/
kabelový modem
Internet
Provedení síťových nastavení
Vyberte nabídku [Network Settings] (Síťová
nastavení), položku [Internet Settings]
(Nastavení internetu) a možnost [USB
Wireless Setup] (Nastavení bezdrátového
USB připojení) (strana 19) a postupujte podle
zobrazených pokynů pro dokončení
nastavení.
11
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 12 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_050PL
Y.fm
3
Přehrávání
Přehrávání disku
Disky podporované tímto přehrávačem - viz
část „Disky, které lze přehrávat“ (strana 24).
1
Přepněte vstup na televizoru tak,
aby se na obrazovce zobrazil signál
z přehrávače.
2
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk
do zásuvky pro disk.
master page=left
specdef20090918
Vložte disk BD-ROM obsahující funkce
BONUSVIEW (Bonusový materiál)/
BD-LIVE (Online obsah BD).
Další postup se liší v závislosti na disku.
Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
z
Pro vymazání dat uložených na USB paměti vyberte
položku [Erase BD Data] (Vymazání dat BD)
v nabídce
[Video] (Video) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení). Veškerá data uložená ve složce
buda budou vymazána.
Zobrazení informací
o přehrávání
Přehrávanou stranou směrem dolů
3
Stisknutím tlačítka Z zavřete zásuvku
pro disk.
Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení)
můžete zkontrolovat informace
o přehrávání atd.
Zobrazené informace závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
Spustí se přehrávání.
Pokud se přehrávání automaticky
nespustí, vyberte ikonu
v kategorii
[Video] (Video),
[Music]
(Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Používání funkce BONUSVIEW
(Bonusový materiál)/BD-LIVE
(Online obsah BD)
Některé disky BD-ROM s logem*
„BD-LIVE“ obsahují bonusový materiál
a další data, která lze stáhnout a přehrát.
*
1
Připojte USB paměť do USB konektoru
na zadní straně přehrávače (strana 6).
Jako lokální úložiště dat použijte USB
paměť s kapacitou aspoň 1 GB.
2
12
Připravte přehrávač na použití funkce
BD-LIVE (Online obsah BD)
(platí pouze pro funkci BD-LIVE).
• Připojte přehrávač k síti (strana 11).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové připojení
k obsahu BD) na [Allow] (Povolit)
(strana 18).
A Výstupní rozlišení/video frekvence
B Číslo nebo název titulu
C Aktuálně vybrané nastavení
zvukového doprovodu
D Dostupné funkce (
úhel záběru,
zvukový doprovod,
titulky)
E Informace o přehrávání
Zobrazení režimu přehrávání,
lišty se stavem přehrávání, typu disku,
video kodeku, datového toku,
typu opakovaného přehrávání,
uplynulé doby přehrávání
a celkové doby přehrávání.
F Číslo kapitoly
G Aktuálně vybraný úhel záběru
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 13 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_050PL
Y.fm
Přehrávání z USB zařízení
Můžete přehrávat video/hudbu/fotografie
z připojeného USB zařízení.
USB zařízení podporovaná tímto
přehrávačem - viz část „Typy souborů,
které lze přehrávat“ (strana 24).
Připojte USB zařízení do USB
konektoru na přehrávači.
Před připojením si přečtěte návod
k obsluze USB zařízení.
2
Pomocí tlačítek </, vyberte ve výchozí
nabídce ikonu
[Video] (Video),
[Music] (Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
poskytovatele internetového obsahu
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pokud nebyl získán seznam
internetových obsahů, zobrazí
se příslušná ikona nebo nová ikona.
Přehrávání
1
master page=right
specdef20090918
Použití ovládacího panelu
USB zařízení
2
Pomocí tlačítek </, vyberte
ve výchozí nabídce ikonu
[Video]
(Video),
[Music] (Hudba)
nebo
[Photo] (Fotografie).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
[USB device] (USB zařízení)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Přehrávání přes síť
Streamování internetového
videa pomocí funkce BRAVIA
Internet Video
Tato funkce slouží jako brána přinášející
vybraný internetový obsah a množství videí
na vyžádání přímo do vašeho přehrávače.
z
Před přehráváním určitého internetového obsahu
může být vyžadována registrace prostřednictvím
počítače.
1
Ovládací panel se zobrazí při spuštění
přehrávání video souboru. V závislosti
na poskytovateli internetového obsahu
se mohou zobrazené položky lišit.
Pro opětovné zobrazení stiskněte
tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
A Ovládací prvky
Stisknutím tlačítek </M/m/,
nebo tlačítka ENTER (Potvrzení)
proveďte požadované operace týkající
se přehrávání.
B Lišta se stavem přehrávání
Stavová lišta, kurzor označující
aktuální pozici, doba přehrávání,
délka video souboru
C Stav sítě
indikuje sílu signálu bezdrátového
připojení.
indikuje kabelové připojení.
D Přenosová rychlost sítě
E Název následujícího video souboru
F Název aktuálně vybraného video
souboru
Připravte přehrávač na použití funkce
BRAVIA Internet Video.
Připojte přehrávač k síti (strana 11).
13
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 14 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_050PL
Y.fm
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS (Možnosti)
budou k dispozici různá nastavení a operace
týkající se přehrávání. Dostupné položky
se liší v závislosti na stavu přehrávání.
Obecné možnosti
Položky
Podrobnosti
[Repeat Setting] Nastavení opakovaného
(Nastavení
přehrávání.
opakovaného
přehrávání)
[Favourites List]
(Oblíbené
pořady)
Zobrazení seznamu Favourites
List (Oblíbené pořady).
[Play/Stop]
(Přehrávání/
zastavení)
Spuštění nebo zastavení
přehrávání.
[Play from start]
(Přehrávání
od začátku)
Přehrávání položky od začátku.
[Add to
Favourites]
(Přidat mezi
oblíbené
pořady)
Přidání internetového obsahu
do seznamu Favourites List
(Oblíbené pořady).
[Remove from
Favourites]
(Vymazat
z oblíbených
pořadů)
Vymazání internetového obsahu
ze seznamu Favourites List
(Oblíbené pořady).
Pouze kategorie [Video] (Video)
Položky
Podrobnosti
[A/V SYNC]
(A/V
synchronizace)
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem zpožděním
výstupu zvuku vzhledem
k výstupu obrazu
(0 až 120 milisekund).
[Video Settings]
(Nastavení
obrazu)
• [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu):
Optimalizace obrazu
pro prostředí s různým
osvětlením.
• [BNR]: Potlačení
mozaikového blokového šumu
v obrazu.
• [MNR]: Potlačení šumu
u kontur obrazu („komáří“
šum).
[Pause]
(Pozastavení)
Pozastavení přehrávání.
[Top Menu]
Zobrazení hlavní nabídky disku
(Hlavní nabídka) BD nebo DVD.
master page=left
specdef20090918
Položky
Podrobnosti
[Chapter
Search]
(Vyhledávání
kapitol)
Vyhledání kapitoly a spuštění
přehrávání od začátku.
[Angle]
(Úhel záběru)
Změna úhlu záběru při
přehrávání disku BD-ROM/
DVD VIDEO se scénami
zaznamenanými z různých úhlů.
[IP Content
Nastavení kvality obrazu
Noise
u internetového obsahu.
Reduction]
(Potlačení šumu
u internetového
obsahu)
Pouze kategorie [Music] (Hudba)
Položky
Podrobnosti
[Add Slideshow
BGM] (Přidat
zvukový
doprovod pro
prezentaci)
Použití hudebních souborů
na USB paměti pro zvukový
doprovod během prezentace.
Pouze kategorie [Photo] (Fotografie)
Položky
Podrobnosti
[Slideshow
Speed]
(Rychlost
prezentace)
Změna rychlosti prezentace.
[Slideshow
Effect] (Efekt
při prezentaci)
Nastavení efektu při přehrávání
prezentace.
[Slideshow
BGM] (Zvukový
doprovod při
prezentaci)
• [Off] (Vypnuto): Vypnutí
této funkce.
• [My Music from USB]
(Moje hudba z USB):
Nastavení hudebních souborů
registrovaných v položce
[Add Slideshow BGM]
(Přidat zvukový doprovod
pro prezentaci). Pokud není
registrován žádný hudební
soubor, zobrazí se nápis
[(Not registered)] (Není
registrováno).
• [Play from Music CD]
(Přehrávání z hudebního CD):
Nastavení skladeb z disku
CD-DA.
[Slideshow]
(Prezentace)
Přehrávání prezentace.
[Rotate Left]
(Otočení vlevo)
Otočení fotografie o 90° proti
směru hodinových ručiček.
[Rotate Right]
Otočení fotografie o 90°
(Otočení vpravo) ve směru hodinových ručiček.
[Menu/Popup
Zobrazení překryvné nabídky
Menu] (Nabídka/ disku BD-ROM nebo nabídky
překryvná
disku DVD.
nabídka)
[Title Search]
(Vyhledávání
titulů)
Vyhledání titulu na disku
BD-ROM/DVD VIDEO
a spuštění přehrávání
od začátku.
14
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 15 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_060AD
J.fm
Nastavení a úpravy
Použití nabídek
nastavení
Pokud chcete změnit nastavení přehrávače,
vyberte ve výchozí nabídce ikonu
[Setup] (Nastavení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Pomocí tlačítek </, vyberte
[Setup]
ve výchozí nabídce ikonu
(Nastavení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
požadované nabídky a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Ikona
Popis
[Network Update] (Síťová
aktualizace) (strana 15)
Aktualizace softwaru přehrávače.
[Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 15)
Nastavení obrazu podle typu
konektorů použitých pro připojení.
[Audio Settings] (Nastavení
zvuku) (strana 16)
Nastavení zvuku podle typu
konektorů použitých pro připojení.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání BD/
DVD) (strana 17)
Podrobná nastavení přehrávání
disků BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavení rodičovského
zámku) (strana 18)
Podrobná nastavení funkce Parental
Control (Rodičovský zámek).
[System Settings] (Systémová
nastavení) (strana 18)
Nastavení přehrávače.
[Network Settings] (Síťová
nastavení) (strana 19)
Podrobná nastavení připojení
k síti a internetu.
[Easy Setup] (Snadné
nastavení) (strana 19)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) pro
provedení základních nastavení.
[Network Update]
(Síťová aktualizace)
Pro aktualizaci softwaru přehrávače přes síť
vyberte možnost [OK].
z
• Doporučujeme provádět síťovou aktualizaci
přibližně každé 2 měsíce.
• Podrobné informace o funkcích aktualizace
získáte na následujících webových stránkách:
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)
Nastavení a úpravy
1
master page=right
specdef20090918
x [TV Type] (Typ televizoru)
[16:9]: Tuto možnost vyberte při připojení
k širokoúhlému televizoru nebo televizoru
s funkcí širokoúhlého režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte při připojení
k televizoru 4:3 bez funkce širokoúhlého
režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazu)
[Original] (Originální): Tuto možnost
vyberte při připojení k televizoru s funkcí
širokoúhlého režimu. Zobrazení obrazu
s poměrem stran 4:3 ve formátu 16:9
i na širokoúhlém televizoru.
[Fixed Aspect Ratio] (Pevný poměr stran):
Změna velikosti obrazu tak, aby odpovídal
velikosti obrazovky se zachováním
originálního poměru stran obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Poměr stran
obrazu u DVD)
[Letter Box]: Zobrazení širokoúhlého obrazu
s černými pruhy v horní a dolní části.
[Pan & Scan]: Zobrazení obrazu v plné
výšce na celou obrazovku s oříznutím
bočních stran.
[Resetting] (Reset) (strana 19)
Obnovení výchozích nastavení
přehrávače.
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
15
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 16 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_060AD
J.fm
x [Cinema Conversion Mode]
(Režim filmové konverze)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Přehrávač
automaticky rozpozná, zda se jedná o video
materiál nebo filmový materiál a vybere
vhodný způsob konverze.
[Video] (Video): Vždy bude vybrán způsob
konverze vhodný pro video materiál
bez ohledu na druh materiálu.
x [Output Video Format]
(Formát výstupního video signálu)
[HDMI]: Za normálních okolností vyberte
možnost [Auto] (Automaticky).
Pro výstup obrazu v rozlišení
zaznamenaném na disku vyberte možnost
[Original Resolution] (Originální rozlišení).
Pokud je rozlišení nižší než SD,
bude zvýšeno na rozlišení SD.
[Component Video] (Komponentní video):
Výběr rozlišení, které odpovídá vašemu
televizoru.
[Video] (Video): Automatické nastavení
nejnižšího rozlišení.
z
• Při současném připojení konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) a jiných výstupních video
konektorů vyberte možnost [Component Video]
(Komponentní video).
• Pokud se při výběru rozlišení u možnosti
[HDMI] nebo [Component Video]
(Komponentní video) nezobrazí žádný obraz,
zkuste použít jiné nastavení.
• Při připojení prostřednictvím konektorů
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup) a výběru možnosti [Component
Video] (Komponentní video) bude přehrávání
chráněného obsahu z disku BD-ROM probíhat
pouze v rozlišení 480i/576i (strana 4).
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(Výstup 1 080/24p z disku BD/
DVD-ROM)
[Auto] (Automaticky): Výstup video signálů
1 920 × 1 080p/24 Hz při připojení
televizoru kompatibilního s video signály
1 080/24p do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI).
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost vyberte,
pokud není váš televizor kompatibilní
s video signály 1 080/24p.
master page=left
specdef20090918
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automatické
rozpoznání typu připojeného televizoru
a výběr vhodného nastavení barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Výstup video signálů
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Výstup video signálů
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Výstup video signálů RGB.
x [HDMI Deep Colour Output]
(Výstup HDMI Deep Colour)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[16bit] (16 bitů), [12bit] (12 bitů), [10bit]
(10 bitů): Výstup 16bitových/12bitových/
10bitových video signálů při připojení
televizoru kompatibilního s technologií
Deep Colour.
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní nebo barvy nejsou
přirozené.
x [Pause Mode] (Režim pauzy)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Dynamický
pohyblivý obraz je zobrazen ostře.
[Frame] (Snímek): Zobrazení statického
obrazu s vysokým rozlišením.
[Audio Settings]
(Nastavení zvuku)
x [Audio (HDMI)] (Zvuk - HDMI)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Výstup
audio signálů probíhá v závislosti na stavu
připojeného HDMI zařízení.
[PCM]: Výstup signálů PCM z konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI).
x [BD Audio MIX Setting]
(Nastavení sloučení zvuku
u disku BD)
[On] (Zapnuto): Výstup zvuku získaného
sloučením interaktivního a sekundárního
zvuku do primárního zvuku.
[Off] (Vypnuto): Výstup pouze primárního
zvuku. Tuto možnost vyberte pro výstup HD
audio signálů do AV zesilovače (receiveru).
16
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 17 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_060AD
J.fm
master page=right
specdef20090918
x [Dolby Digital]
x [Downmix] (Sloučení)
[Downmix PCM] (Sloučení PCM):
Konverze a výstup lineárních PCM signálů.
Tuto možnost vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez vestavěného dekodéru
Dolby Digital.
[Dolby Digital]: Tuto možnost vyberte
v případě připojení k audio zařízení
s vestavěným dekodérem Dolby Digital.
[Surround] (Prostorový zvuk): Výstup audio
signálů s prostorovými efekty. Tuto možnost
vyberte při připojení k audio zařízení,
které podporuje formát Dolby Surround
(Pro Logic) nebo DTS Neo:6.
[Stereo] (Stereo zvuk): Výstup audio signálů
bez prostorových efektů. Tuto možnost
vyberte při připojení k audio zařízení,
které nepodporuje formát Dolby Surround
(Pro Logic) nebo DTS Neo:6.
x [DTS]
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Film): Výstup simulovaného
vícekanálového zvuku ze dvoukanálových
zdrojů prostřednictvím konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) s použitím režimu
DTS Neo:6 Cinema (Film) (v závislosti
na možnostech připojeného zařízení).
[Music] (Hudba): Výstup simulovaného
vícekanálového zvuku ze dvoukanálových
zdrojů prostřednictvím konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) s použitím režimu
DTS Neo:6 Music (Hudba) (v závislosti
na možnostech připojeného zařízení).
[Off] (Vypnuto): Výstup zvuku s
originálním počtem kanálů prostřednictvím
konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
x [Audio DRC] (Komprese
dynamického rozsahu)
[Auto] (Automaticky): Přehrávání
s dynamickým rozsahem určeným diskem
(pouze disk BD-ROM). Ostatní disky budou
přehrávány s úrovní [On] (Zapnuto).
[On] (Zapnuto): Přehrávání se standardní
úrovní komprese.
[Off] (Vypnuto): Žádná komprese.
Je reprodukován dynamičtější zvuk.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
x [BD/DVD Menu] (Nabídka BD/DVD)
Nastavení a úpravy
[Downmix PCM] (Sloučení PCM):
Konverze a výstup lineárních PCM signálů.
Tuto možnost vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez vestavěného
dekodéru DTS.
[DTS]: Tuto možnost vyberte v případě
připojení k audio zařízení s vestavěným
dekodérem DTS.
Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost [Select Language
Code] (Výběr jazykového kódu), zobrazí
se obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Seznam jazykových kódů“
(strana 26) zadejte kód vašeho jazyka.
x [Audio] (Zvukový doprovod)
Výběr výchozího jazyka zvukového
doprovodu pro disky BD-ROM
nebo DVD VIDEO.
Při výběru možnosti [Original] (Originální)
bude vybrán prioritní jazyk určený diskem.
Pokud vyberete možnost [Select Language
Code] (Výběr jazykového kódu), zobrazí
se obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Seznam jazykových kódů“
(strana 26) zadejte kód vašeho jazyka.
x [Subtitle] (Titulky)
Výběr výchozího jazyka titulků pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost [Select Language
Code] (Výběr jazykového kódu), zobrazí
se obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Seznam jazykových kódů“
(strana 26) zadejte kód vašeho jazyka.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Přehrávaná vrstva hybridního
disku BD)
[BD]: Přehrávání vrstvy BD.
[DVD/CD]: Přehrávání vrstvy DVD
nebo CD.
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
17
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 18 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_060AD
J.fm
x [BD Internet Connection]
(Internetové připojení k obsahu BD)
[Allow] (Povolit): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
[Do not allow] (Zakázat): Zakázání
internetového připojení.
[Parental Control
Settings] (Nastavení
rodičovského zámku)
x [Password] (Heslo)
Nastavení nebo změna hesla pro funkci
Parental Control (Rodičovský zámek).
Heslo vám umožňuje nastavit omezení
přehrávání disků BD-ROM, DVD VIDEO
a internetového obsahu. V případě potřeby
můžete pro disky BD-ROM, DVD VIDEO
a internetový obsah nastavit odlišné úrovně
omezení přehrávání.
x [Parental Control Area Code]
(Kód oblasti pro rodičovský zámek)
Přehrávání některých disků BD-ROM,
DVD VIDEO nebo internetového obsahu
může být omezeno podle zeměpisné oblasti.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
x [BD Parental Control]
(Rodičovský zámek pro BD)
Přehrávání některých disků BD-ROM
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
x [DVD Parental Control]
(Rodičovský zámek pro DVD)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
master page=left
specdef20090918
x [Internet Video Parental Control]
(Rodičovský zámek pro internetové
video)
Přehrávání některého internetového obsahu
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
x [Internet Video Unrated]
(Neohodnocené internetové video)
[Allow] (Povolit): Umožnění přehrávání
neohodnoceného internetového obsahu.
[Block] (Zakázat): Zakázání přehrávání
neohodnoceného internetového obsahu.
[System Settings]
(Systémová nastavení)
x [OSD] (Nabídky na obrazovce)
Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky
přehrávače.
x [Dimmer] (Jas displeje)
[Bright] (Vysoký): Vysoký jas displeje.
[Dark] (Nízký): Nízký jas displeje.
[Off] (Vypnuto): Vypnutí displeje během
přehrávání. V jiném režimu než přehrávání
svítí displej s nízkým jasem.
x [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI)
[On] (Zapnuto): Jsou k dispozici následující
funkce BRAVIA Sync:
– One-Touch Play (Přehrávání stisknutím
jednoho tlačítka),
– System Power-Off (Vypnutí celého
systému),
– Language Follow (Stejný jazyk).
[Off] (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
z
Podrobné informace - viz návod k obsluze
připojeného televizoru nebo zařízení.
x [HDMI: Linked to TV-off]
(Synchronizace s vypnutím
televizoru)
[On] (Zapnuto): Automatické vypnutí
přehrávače a HDMI kompatibilních zařízení
při přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu (BRAVIA Sync).
[Off] (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
18
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 19 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_060AD
J.fm
x [Quick Start Mode]
(Režim rychlého spuštění)
[On] (Zapnuto): Zkrácení času spuštění
při zapnutí přehrávače.
[Off] (Vypnuto): Snížení spotřeby energie
v pohotovostním režimu.
x [Auto Standby]
(Automatický pohotovostní režim)
x [Auto Display]
(Automatické zobrazení)
[On] (Zapnuto): Automatické zobrazení
informací na obrazovce při změně
přehrávaného titulu, obrazového režimu,
audio signálu atd.
[Off] (Vypnuto): Zobrazení informací pouze
při stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení).
x [Screen Saver] (Spořič obrazovky)
[On] (Zapnuto): Zapnutí spořiče obrazovky.
Pokud je zobrazena OSD nabídka a po dobu
10 minut neprovedete žádnou operaci,
zobrazí se obrázek spořiče obrazovky.
[Off] (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
x [Software Update Notification]
(Upozornění na aktualizaci softwaru)
[On] (Zapnuto): Aktivace funkce upozornění
na novou verzi softwaru (strana 15).
[Off] (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
x [System Information]
(Systémové informace)
Zobrazení verze softwaru přehrávače
a MAC adresy.
[Network Settings]
(Síťová nastavení)
x [Internet Settings]
(Nastavení internetu)
Nejdříve připojte přehrávač k síti.
Podrobné informace - viz část
„Připojení k síti LAN“ (strana 11).
[View Network Status] (Zobrazení stavu
sítě): Zobrazení aktuálního stavu sítě.
[Wired Setup] (Nastavení kabelového
připojení): Tuto možnost vyberte při
připojení k širokopásmovému routeru
pomocí kabelu LAN.
[USB Wireless Setup] (Nastavení
bezdrátového USB připojení):
Tuto možnost vyberte, pokud používáte
USB WLAN adaptér.
Nastavení a úpravy
[On] (Zapnuto): Aktivace funkce
[Auto Standby] (Automatický pohotovostní
režim). Pokud po dobu delší než 30 minut
nestisknete žádné tlačítko na přehrávači
nebo dálkovém ovladači, přepne
se přehrávač automaticky do pohotovostního
režimu.
[Off] (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
master page=right
specdef20090918
z
Další podrobné informace najdete na následujících
webových stránkách v části FAQ:
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika připojení k síti)
Můžete provést diagnostiku sítě
a zkontrolovat, zda je připojení
k síti provedeno správně.
[Easy Setup]
(Snadné nastavení)
Opětovné spuštění funkce [Easy Setup]
(Snadné nastavení) pro provedení
základních nastavení. Postupujte
podle zobrazených pokynů.
[Resetting] (Reset)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnovení výchozích nastavení)
Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit
nastavení přehrávače na výchozí hodnoty.
Všechna nastavení v dané skupině budou
obnovena na výchozí hodnoty.
x [Initialize Personal Information]
(Vymazání osobních informací)
Můžete vymazat vaše osobní informace
uložené v přehrávači.
19
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 20 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
master page=left
specdef20090918
Zvuk
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Jestliže problém přetrvává, obraťte se
na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Obraz
Nezobrazuje se žádný obraz
nebo není obraz zobrazen správně.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny (strana 9).
, Přepněte vstup na televizoru tak,
aby se zobrazil signál z přehrávače.
, Podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači
déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu na nejnižší
hodnotu.
, V případě HDMI připojení vyzkoušejte
následující postup: 1 Vypněte přehrávač
a znovu jej zapněte. 2 Vypněte připojené
zařízení a znovu jej zapněte. 3 Odpojte
kabel HDMI a znovu jej připojte.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
je připojen k DVI zařízení, které
nepodporuje technologii ochrany
autorských práv.
, V případě HDMI připojení zkontrolujte
nastavení položky [Output Video Format]
(Formát výstupního video signálu)
v nabídce [Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 16).
, Pokud jsou na výstupu rovněž analogové
signály, nastavte položku [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Výstup 1 080/24p
z disku BD/DVD-ROM) na [Off]
(Vypnuto) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 16).
, U disků BD-ROM zkontrolujte nastavení
položky [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (Výstup 1 080/24p z disku BD/
DVD-ROM) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 16).
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se automaticky přepíná
jazyk OSD zobrazení.
20
, Pokud je položka [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) nastavena na [On]
(Zapnuto) (strana 18), přepíná se jazyk
OSD zobrazení automaticky podle
nastavení jazyka na připojeném
televizoru (změníte-li nastavení jazyka
na televizoru atd.).
Není přehráván žádný zvuk nebo není zvuk
přehráván správně.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny (strana 9).
, Přepněte vstup na AV zesilovači
(receiveru) tak, aby audio signály
přehrávače vystupovaly z AV zesilovače
(receiveru).
, Pokud audio signály nevystupují
z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Digitální výstup - koaxiální)/HDMI OUT
(Výstup HDMI), zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 16).
, V případě HDMI připojení vyzkoušejte
následující postup: 1 Vypněte přehrávač
a znovu jej zapněte. 2 Vypněte připojené
zařízení a znovu jej zapněte. 3
Odpojte kabel HDMI a znovu jej připojte.
, Pokud je v případě HDMI připojení
přehrávač připojen k televizoru přes
AV zesilovač (receiver), zkuste připojit
kabel HDMI přímo k televizoru.
Přečtěte si rovněž návod k obsluze
AV zesilovače (receiveru).
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
je připojen k DVI zařízení (konektory DVI
nepodporují audio signály).
, Zařízení připojené do konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio
formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 16).
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) není na výstupu
jako bitstream (tok bitů).
, Nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavení sloučení zvuku u disku BD) na
[Off] (Vypnuto) v nabídce [Audio Settings]
(Nastavení zvuku) (strana 16).
, Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač
(receiver) podporuje příslušný HD audio
formát.
Interaktivní zvuk není reprodukován.
, Nastavte položku [BD Audio MIX Setting]
(Nastavení sloučení zvuku u disku BD)
na [On] (Zapnuto) v nabídce [Audio
Settings] (Nastavení zvuku) (strana 16).
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 21 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
Disk
Disk se nepřehrává.
, Disk je znečištěný nebo vzpříčený.
, Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak,
aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
, Disk je zaznamenán ve formátu, který tento
přehrávač nepodporuje (strana 24).
, Přehrávač není schopen přehrát disk,
který nebyl správně finalizován.
, Regionální kód disku BD nebo DVD
neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
master page=right
specdef20090918
Při zapnutí přehrávače se na obrazovce
zobrazí zpráva [A new software version is
available. Please go to the „Setup“
section of the menu and select „Network
update“ to perform the update.]
(Byla zjištěna nová verze softwaru.
Proveďte aktualizaci pomocí funkce
„Network update“ (Síťová aktualizace)
v nabídce „Setup“ (Nastavení).).
, Přečtěte si část [Network Update] (Síťová
aktualizace) (strana 15) a proveďte
aktualizaci softwaru přehrávače na novější
verzi.
USB zařízení
, Ujistěte se, že je USB zařízení pevně
připojeno do USB konektoru.
, Zkontrolujte, zda není USB zařízení
nebo kabel poškozen.
, Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
, Pokud je USB zařízení připojeno přes
USB rozbočovač, připojte USB zařízení
přímo k přehrávači.
BRAVIA Internet Video
Obraz nebo zvuk je špatný, u některých
pořadů dochází ke ztrátě detailů,
zejména v případě rychlého pohybu
nebo tmavých scén.
, V závislosti na poskytovateli připojení
k internetu může mít obraz/zvuk špatnou
kvalitu.
, Kvalitu obrazu/zvuku lze zlepšit změnou
rychlosti připojení. Doporučujeme rychlost
připojení aspoň 2,5 Mb/s pro video
ve standardním rozlišení (10 Mb/s
pro video ve vysokém rozlišení).
, Některá videa nemusí obsahovat zvuk.
Obraz je malý.
, Stiskněte tlačítko M pro zvětšení obrazu.
Připojení k síti
Přehrávač se nemůže připojit k síti.
, Zkontrolujte připojení k síti (strana 11)
a síťová nastavení (strana 19).
Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) (BRAVIA Sync)
Funkce [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) nepracuje (BRAVIA Sync).
, Zkontrolujte, zda je položka [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI) nastavena
na [On] (Zapnuto) (strana 18).
, Při změně HDMI připojení vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte.
, Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte
položku [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) na [Off] (Vypnuto) a potom
nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) opět na [On]
(Zapnuto) (strana 18).
, Zkontrolujte následující body a přečtěte
si návod k obsluze dodaný se zařízením:
– zda je připojené zařízení kompatibilní
s funkcí [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI),
– zda je nastavení funkce [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI) na
připojeném zařízení provedeno správně.
, Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes
AV zesilovač (receiver):
– a AV zesilovač (receiver) není
kompatibilní s funkcí [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI), nemusí
být možné ovládat televizor z
přehrávače,
– a změníte HDMI připojení, odpojíte
a znovu připojíte napájecí kabel
nebo dojde k výpadku napájení, zkuste
provést následující postup: 1 Přepněte
vstup na AV zesilovači (receiveru) tak,
aby se obraz z přehrávače zobrazil na
televizoru. 2 Nastavte položku [Control
for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na
[Off] (Vypnuto) a potom nastavte
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Doplňující informace
Přehrávač nerozpozná připojené
USB zařízení.
21
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 22 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
položku [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) opět na [On] (Zapnuto)
(strana 18). Přečtěte si rovněž návod
k obsluze AV zesilovače (receiveru).
Funkce System Power-Off (Vypnutí celého
systému) nepracuje (BRAVIA Sync).
, Zkontrolujte, zda jsou položky [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI) a [HDMI:
Linked to TV-off] (Synchronizace
s vypnutím televizoru) nastaveny
na [On] (Zapnuto) (strana 18).
master page=left
specdef20090918
Zásuvka pro disk se neotevře a nelze
vyjmout disk ani po stisknutí tlačítka Z.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a odpojte napájecí kabel. 2
Podržte stisknuté tlačítko Z na přehrávači
a znovu připojte napájecí kabel. 3 Držte
tlačítko Z na přehrávači stisknuté, dokud se
zásuvka pro disk neotevře. 4 Vyjměte
disk. 5 Pokud je na displeji na předním
panelu zobrazen nápis „OPEN“ (Otevření),
podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud se přehrávač
nevypne.
Ostatní
Přehrávání se nespustí od začátku
obsahu.
, Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti)
a vyberte položku [Play from start]
(Přehrávání od začátku).
Přehrávání se nespustí od místa
posledního zastavení
(místa obnovení přehrávání).
, Místo obnovení přehrávání může být
v závislosti na disku vymazáno
z paměti, pokud:
– otevřete zásuvku pro disk,
– odpojíte USB zařízení,
– spustíte přehrávání jiného obsahu,
– vypnete přehrávač.
Zásuvka pro disk se neotevře a na displeji
na předním panelu se zobrazí nápis
„LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí zásuvky).
, Pokud je zobrazen nápis „LOCKED“
(Uzamknuto), je přehrávač uzamčen.
Pro zrušení funkce Child Lock (Dětská
pojistka) podržte stisknuté tlačítko N
na přehrávači, dokud se na displeji
na předním panelu nezobrazí nápis
„UNLOCK“ (Odemknuto) (strana 6).
, Pokud je zobrazen nápis „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí zásuvky), obraťte
se na vašeho prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Na displeji na předním panelu
se zobrazí nápis „Exxxx“
nebo „TEM ERR“ (Chyba teploty).
, Pokud se zobrazí nápis „Exxxx“,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony
nebo na místní autorizované servisní
středisko Sony a sdělte jim chybový kód.
, Pokud se zobrazí nápis „TEM ERR“
(Chyba teploty), postavte přehrávač
na místo s dostatečným odvětráváním,
abyste zabránili nárůstu teploty uvnitř
přehrávače.
Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.
, Uvnitř přehrávače zkondenzovala vlhkost
(strana 3).
, Podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud se přehrávač
nepřepne do pohotovostního režimu.
Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné
tlačítko, odpojte a znovu připojte napájecí
kabel.
22
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 23 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
Technické údaje
Systém
Laser: polovodičový laser
Vstupy a výstupy
Obecné údaje
Požadavky na napájení:
220 – 240 V střídavých, 50/60Hz
Příkon:
16 W
Rozměry (přibližné):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(šířka/hloubka/výška) včetně
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná):
1,6 kg
Provozní teplota:
5 ºC až 35 ºC
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Dodávané příslušenství
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie R6 (velikosti AA) (2)
Technické údaje a design výrobku podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
Poznámky k diskům
• Abyste udrželi disk v čistotě, držte jej
při manipulaci vždy za okraj.
Nedotýkejte se záznamového
povrchu disku.
Nečistoty, otisky prstů nebo škrábance
mohou způsobit chybnou funkci.
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu
světlu nebo zdrojům tepla (jako jsou
například výstupy horkého vzduchu)
a nenechávejte jej v autě zaparkovaném
na slunci, kde může dojít ke značnému
nárůstu teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět
do ochranného obalu.
• K čištění disku použijte čisticí hadřík.
Disk otírejte směrem od středu k okraji.
Doplňující informace
(Název konektoru:
typ konektoru/výstupní úroveň/zatěžovací
impedance)
LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup
- audio):
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Digitální výstup - koaxiální):
Konektor cinch/0,5 Vš-š/75 ohmů
HDMI OUT (Výstup HDMI):
19pinový standardní konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup)
(Y, PB, PR):
Konektor cinch/Y: 1,0 Vš-š/
PB, PR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT VIDEO (Linkový výstup
- video):
Konektor cinch/1,0 Vš-š/75 ohmů
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
USB:
USB konektor typu A (pro připojení
USB paměti, čtečky paměťových karet,
digitálního fotoaparátu a digitální
videokamery)
master page=right
specdef20090918
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné
čisticí prostředky na čištění disků/
optických součástí ani antistatické spreje
určené k čištění klasických (vinylových)
LP desek.
• Pokud jste potisk disku prováděli sami,
nechejte jej před přehráváním disku
zaschnout.
• Nepoužívejte následující typy disků:
– disky určené k čištění optických součástí,
– disky s nestandardním tvarem
(například karta, srdce),
– disky s nalepenými štítky
nebo samolepkami,
– disky, ze kterých nebyla sejmuta
ochranná adhezivní fólie nebo celofánová
páska.
• Pokud je záznamová strana disku
poškrábaná, nepokoušejte se povrch disku
obnovovat.
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
23
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 24 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
Disky, které lze přehrávat
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
master page=left
specdef20090918
Poznámka k dvouvrstvým diskům BD/DVD
Při přepínání vrstev může být výstup
přehrávaného obrazu a zvuku dočasně
přerušen.
Regionální kód (pouze disk BD-ROM/
DVD VIDEO)
Váš přehrávač má vytištěn regionální kód
na zadní straně a bude přehrávat pouze disky
BD-ROM/DVD VIDEO se stejným
regionálním kódem nebo s označením ALL .
*1
Jelikož jsou specifikace disků Blu-ray nové
a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky
přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi.
Zvukový výstup se liší v závislosti na zdroji,
připojeném výstupním konektoru a vybraném
nastavení zvuku.
*2 BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R
s organickými barvivy v jejich záznamových
vrstvách (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na počítači
nebude možné přehrávat, pokud podporují
programovací jazyk PostScript.
*3 Rovněž není možné přehrát disk CD nebo DVD,
který nebyl správně finalizován. Více informací
najdete v návodu k obsluze záznamového
zařízení.
Disky, které nelze přehrávat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD v kazetě
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
DVD Audio
PHOTO CD
Datové části disků CD-Extra
VCD/Super VCD
Stranu s hudebním materiálem
u duálních disků
Poznámky k diskům
Tento přístroj je určen k přehrávání disků,
které odpovídají normě Compact Disc (CD).
Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií
na ochranu autorských práv nejsou v souladu
s normou Compact Disc (CD), a proto
je nemusí být možné na tomto přístroji
přehrávat.
Poznámky k funkcím přehrávání
disků BD/DVD
Některé funkce přehrávání disků BD/DVD
mohou být záměrně přednastaveny výrobcem
disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD
jsou přehrávány v závislosti na obsahu
vytvořeném výrobcem, nemusí být některé
funkce přehrávání k dispozici.
Regionální kód
Typy souborů,
které lze přehrávat
Video (Video)
Formát souboru
Přípony
MPEG-1 Video/PS*1
MPEG-2 Video/PS, TS*1
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC*1
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
WMV9*1
„.wmv“, „.asf“
*2
AVCHD
„.avi“
Xvid
Music (Hudba)
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC*1*3
„.m4a“
Standard
WMA9*1*3
LPCM
„.wma“
„.wav“
Photo (Fotografie)
Formát souboru
Přípony
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
*1
Přehrávač není schopen přehrát zakódované
soubory, jako například DRM.
Přehrávač umožňuje přehrávání souborů
ve formátu AVCHD, které jsou zaznamenány
na digitální videokameře atd. Disk ve formátu
AVCHD nebude možné přehrát, pokud nebyl
správně finalizován.
*3 Přehrávač není schopen přehrát zakódované
soubory, jako například soubory s bezeztrátovou
kompresí.
*2
24
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 25 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
b
Zabezpečení bezdrátové
sítě LAN
Jelikož komunikace přes bezdrátovou
síť probíhá prostřednictvím rádiových vln,
může být bezdrátový signál poměrně snadno
zachytitelný. Kvůli ochraně bezdrátové
komunikace podporuje přehrávač různé
bezpečnostní funkce. Dbejte na to,
abyste provedli správnou konfiguraci
bezpečnostních nastavení podle vašeho
síťového prostředí.
Žádné zabezpečení
Ačkoliv provedení nastavení je v tomto
případě snadné, může kdokoliv zachytit
bezdrátovou komunikaci nebo se připojit
k vaší bezdrátové síti, aniž by k tomu
potřeboval jakékoliv důmyslné nástroje.
Uvědomte si, že hrozí nebezpečí
neoprávněného přístupu nebo příjmu dat.
WEP
WEP představuje zabezpečení komunikace,
které zabraňuje cizím osobám narušit
komunikaci nebo se připojit k vaší
bezdrátové síti. WEP je původní technologie
zabezpečení, která umožňuje připojení
starším zařízením, jež nepodporují TKIP/
AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá
za účelem odstranění nedostatků technologie
WEP. TKIP zajišťuje vyšší úroveň
zabezpečení než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technologie zabezpečení,
která používá pokročilý způsob zabezpečení
odlišný od technologií WEP a TKIP.
AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení
než WEP nebo TKIP.
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
Podržte stisknuté tlačítko -TV- [/1
a pomocí numerických tlačítek zadejte kód
výrobce televizoru.
Pokud je pro některé zařízení uvedeno
více kódů, zkuste je postupně zadat,
dokud nebude možné televizor dálkovým
ovladačem ovládat.
Výrobce
Kód
Sony
01 (výchozí)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
,pokračování
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Doplňující informace
• Některé soubory nemusí být možné v závislosti
na formátu nebo způsobu kódování/dekódování
přehrát.
• Některé soubory upravené na počítači nemusí
být možné přehrát.
• Přehrávač rozpozná následující soubory nebo
složky na disku BD, DVD, CD a USB zařízení:
– složky do 5. úrovně stromové struktury,
– až 500 souborů v jedné úrovni stromové
struktury.
• Některá USB zařízení nemusí být s tímto
přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač rozpozná zařízení typu Mass Storage
Class (MSC) (jako například flash paměť nebo
HDD) a zařízení třídy Still Image Capture Device
(SICD).
• Abyste zabránili poškození dat nebo USB paměti
nebo jiných zařízení, vypněte přehrávač před
připojením nebo odpojením USB paměti
nebo jiných zařízení.
• Přehrávač nemusí být schopen plynule přehrávat
video soubory s vysokým datovým tokem
na disku DATA CD. Pro přehrávání takových
souborů doporučujeme použít disk DATA DVD.
master page=right
specdef20090918
25
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 26 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_070AD
D.fm
Seznam jazykových kódů
Podrobné informace - viz část [BD/DVD
Viewing Settings] (Nastavení přehrávání
BD/DVD) (strana 17).
Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639:
1988 (E/F).
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
master page=left
specdef20090918
Kód Jazyk
1502 Serbo1531
Croatian
1532
1503 Singhalese;
1534
Sinhalese
1505 Slovak
1535
1506 Slovenian
1507 Samoan
1538
1508 Shona
1539
1509 Somali
1540
1511 Albanian
1543
1512 Serbian
1557
1513 Siswati; Swati 1564
1514 Sesotho;
1572
Sotho southern1581
1515 Sundanese
1587
1516 Swedish
1613
1517 Swahili
1632
1521 Tamil
1665
1525 Telugu
1684
1527 Tajik
1697
1528 Thai
1703
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Není
specifikován
Rodičovský zámek/kód oblasti
Podrobné informace - viz část [Parental
Control Area Code] (Kód oblasti pro
rodičovský zámek) (strana 18).
Kód Oblast
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Chile
Čína
Kolumbie
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Hong Kong
Indie
Indonésie
Irsko
Itálie
Japonsko
Korea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Nizozemí
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Polsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Thajsko
Velká Británie
26
BDP-S280
4-261-827-31(1)
W:\2011\SONY_Central_and_Sou\SONY\00146
886_BDPGB_010COV.book
Page 27 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
S280_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\GB_010CO
VIX.fm
Rejstřík
Symboly
(oblíbené) 8
A
Aktualizace 15
Aktualizace softwaru 15,
18
AUDIO (Zvukový
doprovod) 7
Audio Settings
(Nastavení zvuku) 16
Auto Standby
(Automatický
pohotovostní režim) 18
B
Barevná tlačítka 7
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD) 17
BD-LIVE (Online obsah
BD) 12
BD-R 24
BD-RE 24
Bitstream 20
Blu-ray disk 24
BONUSVIEW
(Bonusový materiál) 12
BRAVIA Internet
Video 13
BRAVIA Sync 21
C
Control for HDMI
(Ovládání přes
HDMI) 18, 21
D
Dálkový ovladač 7
Deep Colour 16
Dimmer (Jas displeje) 18
Disky, které lze
přehrávat 24
DISPLAY (Zobrazení) 8
Dolby Digital 16
DTS 16
master page=right
specdef20090918
E
R
Easy Setup (Snadné
nastavení) 11, 19
Regionální kód 24
Reset přehrávače 19
Resetting (Reset) 19
Rodičovský zámek 17
H
HDMI 16
HDMI: Linked to TV-off
(Synchronizace s vypnutím
televizoru) 18, 22
HOME (Výchozí
nabídka) 7
CH
Child Lock (Dětská
pojistka) 6, 22
I
Informace o přehrávání 12
Internetový obsah 8, 13
IP Content Noise
Reduction (Potlačení šumu
u internetového obsahu) 14
L
Language Follow
(Stejný jazyk) 18
M
MAC adresa 18
N
Network Settings
(Síťová nastavení) 18
Network Update
(Síťová aktualizace) 15
O
Obnovení přehrávání 8, 22
One-Touch Play
(Přehrávání stisknutím
jednoho tlačítka) 18
OPTIONS (Možnosti) 7
OSD (Nabídky na
obrazovce) 18
Ř
Řešení problémů 20
S
Screen Settings
(Nastavení obrazovky) 15
Setup (Nastavení) 15
SUBTITLE (Titulky) 7
System Power-Off
(Vypnutí celého
systému) 18
System Settings
(Systémová nastavení) 18
T
TOP MENU
(Hlavní nabídka) 7
TV Type (Typ
televizoru) 15
U
USB 13
V
Výchozí nabídka 15
W
WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25
Q
Quick Start Mode
(Režim rychlého
spuštění) 18
27
BDP-S280
4-261-827-31(1)
GB_010COV.book Page 28 Friday, February 25, 2011 3:20 PM
BDP-S280_SK.book Page 1 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
4-261-827-31(1)
Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať podrobné
informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte: http://support.sony-europe.com/
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
Návod na použitie
Blu-ray DiscTM / DVD prehrávač
BDP-S280
© 2011 Sony Corporation
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_02-04_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 2 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom,
nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku. Laserový
lúč použitý v tomto Blu-ray Disc/DVD prehrávači
môže poškodiť zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať
zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Tento štítok upozorňujúci na výskyt laserového
žiarenia je umiestnený vo vnútri puzdra ochranného
krytu lasera.
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným
teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).
UPOZORNENIE
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER (LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY).
Označenie CLASS 1 LASER PRODUCT je
umiestnené na zadnej strane zariadenia.
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento
symbol používať v kombinácii s určitým chemickým
symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo
olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu
dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/
batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
2
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_02-04_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 3 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Bezpečnostné upozornenia
• Toto zariadenie je možné prevádzkovať
pri striedavom napätí 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz.
Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému
mohli ihneď odpojiť sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Bezpečnostné
upozornenia
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa
limity stanovené smernicou EMC pre používanie
prepojovacích káblov kratších než 3 metre.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
ventiláciou, aby sa predišlo jeho prehriatiu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch,
akým je napr. koberec, pretože by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov alebo na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta
vystavené mechanickým otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte v exteriéri,
vo vozidlách, na lodiach ani jachtách.
• Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie
umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme zariadenia môže
kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie
zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny, kým
sa vlhkosť neodparí.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené len na prevádzku vo
vodorovnej polohe.
• Toto zariadenie musí byť inštalované a používané
vo vzdialenosti minimálne 20 cm a viac medzi
zariadením a ľudským telom (nevzťahuje sa na
koncové časti tela: ruky, zápästia, chodidlá
a členky).
• Na zariadenie neklaďte ťažké ani nestabilné
predmety.
• Na nosič disku neklaďte iné predmety než disky.
Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo daného
predmetu.
• Pred prenášaním zariadenia vyberte zo zariadenia
disk. V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
• Pred premiestňovaním zariadenia odpojte od
neho sieťovú šnúru aj ostatné káble.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri
odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Aby nedošlo k poškodeniu sieťovej šnúry,
dodržujte nasledovné. Nepoužívajte poškodenú
sieťovú šnúru, inak hrozí riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
– Sieťovú šnúru nepricviknite medzi zariadenie
a stenu, policu atď.
– Na sieťovú šnúru neklaďte ťažké predmety, ani
sieťovú šnúru neťahajte.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti
s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym
zvukovým signálom. V opačnom prípade môže
dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou
zvuku k poškodeniu reproduktorov a vášho sluchu.
Čistenie
Skrinku, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh
alebo benzín.
Čistiace disky, čističe diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/
šošoviek (vrátane typov na mokré a suché čistenie).
Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy zariadenia si môže servisné
stredisko ponechať vymenené časti za účelom
opätovného použitia alebo recyklácie.
Poznámky k pripojeniu do konektora
HDMI OUT
Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou
manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektorov
HDMI OUT.
• Pozorne zarovnajte konektor HDMI OUT na
zadnej strane prehrávača s HDMI konektorom
kábla presne podľa ich tvaru. Konektor nesmie
byť naopak ani nakrivo.
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
3
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_02-04_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 4 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
• Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI
kábel.
• Pri pripájaní alebo odpájaní HDMI kábla držte
HDMI konektor rovno. HDMI konektor
v konektore HDMI OUT neskrúcajte, ani s ním
nemanipulujte nasilu.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Toto zariadenie je schopné
zobrazovať statické video zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke
ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo
zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP
riziku trvalého poškodenia obrazovky.
Plazmové a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Ochrana pred kopírovaním
• “BD-LIVE”, logo “BD-LIVE”
a “BONUSVIEW” sú obchodné značky asociácie
Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” a logo “x.v.Colour” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
• “BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• “PhotoTV HD” a logo “PhotoTV HD” sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• Technológia kódovania audio signálu MPEG
Layer-3 a patenty sa používajú v licencii
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je ochranná známka alebo
obchodná značka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.
Tento produkt je chránený určitými zákonmi
o duševnom vlastníctve spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia
technológií používaných v tomto produkte je bez
potrebnej licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej autorizovaných subdodávateľov zakázaná.
• Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú
všeobecne obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami príslušných výrobcov.
V tomto návode sa označenia ™ a ® nepoužívajú.
Oboznámte sa s modernými systémami ochrany
obsahu používanými pri Blu-ray Disc™ aj DVD
médiách. Tieto systémy označované ako AACS
(Advanced Access Content System) a CSS
(Content Scramble System) môžu spôsobovať
určité obmedzenia prehrávania, analógového
výstupného signálu a iných obdobných funkcií.
Prevádzka tohto produktu a aplikované
obmedzenia sa môžu líšiť podľa dátumu zakúpenia,
keďže riadenie AACS môže po dátume zakúpenia
aplikovať alebo zmeniť vlastné pravidlá obmedzení.
Ochrana autorských práv a obchodné
značky
• “AVCHD” a logo “AVCHD” sú obchodné
značky spoločnosti Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• Java, logo šálky kávy a všetky obchodné značky
a logá vzťahujúce sa na Java sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Sun
Microsystems, Inc. v USA alebo ďalších
krajinách.
•
, “XMB” a “xross media bar” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation a Sony
Computer Entertainment Inc.
• Tento produkt disponuje rozhraním HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC v USA a ďalších krajinách.
• “Blu-ray Disc” je obchodná značka.
• Logá “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” a “CD”
sú obchodné značky.
4
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_05-05_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 5 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zapojenia a nastavenia
Krok 1: Pripojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prehrávanie prostredníctvom siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupné voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Network Update] (Aktualizácia cez sieť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Screen Settings] (Nastavenia obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
[Audio Settings] (Audio nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia pre prehrávanie BD/DVD diskov) . . . .17
[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej zámky) . . . . . . . . . . . . . . .18
[System Settings] (Nastavenia systému) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
[Network Settings] (Nastavenia siete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
[Resetting] (Resetovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ďalšie informácie
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_06-08_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 6 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Predný panel
z
Tlačidlo N má orientačný hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu
medzi tlačidlami.
A Nosič disku
F Z (otvorenie/zatvorenie)
B Senzor signálov DO
G [/1
(zapnutie/pohotovostný režim)
C Displej
N, X: Svieti počas prehrávania alebo
pozastavenia.
: Svieti pri nastavení funkcie
opakovania.
: Svieti, ak sú na výstup vyvedené
video signály 720p/1080i/1080p.
D x (zastavenie)
E N (prehrávanie)
Zapnutie prehrávača/prepnutie
do pohotovostného režimu.
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu.
Po zapnutí prehrávača zatlačte a pridržte N
na prehrávači na viac ako 10 sekúnd. Nosič
disku sa zablokuje alebo odblokuje.
Zadný panel
A Konektory LINE OUT
(R-AUDIO-L)
B Konektor LINE OUT (VIDEO)
C Konektor HDMI OUT
D Konektor LAN (100)
E
(USB) konektor
F Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL)
G Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB, PR)
6
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_06-08_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 7 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Diaľkové ovládanie (DO)
Dostupné funkcie na DO sa líšia v závislosti
od disku alebo stavu zariadenia.
A Z (otvorenie/zatvorenie)
Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.
-TV- t (Výber zdroja vstupného
signálu na TVP)
Prepínanie medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
-TV- [/1 (zapnutie/
pohotovostný režim TVP)
Zapnutie TVP alebo prepnutie
do pohotovostného režimu.
[/1
(zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie prehrávača/prepnutie
do pohotovostného režimu.
B Číselné tlačidlá (0 - 9)
Výber čísla titulu/kapitoly atď.
2 (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti TVP.
AUDIO (str. 17)
Výber jazyka zvuku, ak sú na BD-ROM/
DVD VIDEO diskoch dostupné
viacjazyčné zvukové stopy.
Výber zvukovej stopy na CD diskoch.
SUBTITLE (str. 17)
Výber jazyka titulkov, ak sú na
BD-ROM/DVD VIDEO diskoch
dostupné viacjazyčné titulky.
(vypnutie zvuku)
Dočasné vypnutie zvuku.
C Farebné tlačidlá
(červené/zelené/žlté/modré)
Tlačidlá s odkazmi na interaktívne
funkcie.
D TOP MENU
z
Tlačidlá 5, AUDIO, 2 + a N majú orientačné
hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte
hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.
Zapnutie alebo vypnutie Top Menu
BD alebo DVD diskov.
POP UP/MENU
Zapnutie alebo vypnutie vyskakovacieho
Menu BD-ROM diskov alebo Menu
DVD diskov.
OPTIONS (str. 14)
Zobrazenie Menu s dostupnými voľbami
na obrazovke.
HOME
Zobrazenie hlavného Menu (Home)
prehrávača.
Ak v hlavnom Menu (Home) stlačíte
ikonu kategórie, zobrazí sa obrázok
pozadia.
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
7
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_06-08_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 8 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
RETURN
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
</M/m/,
Zvýraznenie (výber) zobrazených
položiek.
Stredové tlačidlo (ENTER)
Potvrdenie zvolenej položky.
Zobrazenie hlavného Menu
(Home)
Hlavné Menu zobrazíte stlačením tlačidla
HOME. Stláčaním </, zvoľte kategóriu.
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom stlačte
ENTER.
Položka
Kategória
E ./>
(predchádzajúce/nasledujúce)
Prepnutie na predchádzajúcu/
nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo
súbor.
X (pozastavenie)
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
m/M
(zrýchlený posuv vzad/vpred)
• Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku
po stlačení počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa mení
rýchlosť vyhľadávania.
• Po zatlačení v režime pozastavenia
na viac než jednu sekundu sa obraz
prehráva spomalene.
• Po krátkom stlačení v režime
pozastavenia sa obraz prehráva
po jednotlivých snímkach.
[Setup] (Nastavenie):
Úprava nastavení prehrávača.
[Photo] (Obrazové súbory):
Zobrazenie obrazových súborov.
[Music] (Audio súbory):
Prehrávanie audio súborov.
[Video] (Video súbory):
Prehrávanie video súborov.
[Network] (Sieť):
Zobrazenie položiek siete.
N (prehrávanie)
Spustenie/obnovenie prehrávania.
(obľúbené) (str. 14)
Zobrazenie internetového obsahu, ktorý
ste zaradili do zoznamu obľúbených
obsahov Favourites List. Uložiť môžete
až 18 obľúbených internetových
obsahov.
x (zastavenie)
Zastavenie prehrávania a uloženie miesta
zastavenia prehrávania do pamäte.
Miesto obnovenia prehrávania pre titul/
stopu (skladbu) je naposledy prehrávané
miesto alebo posledne prehrávaný
obrázok pre priečinok obrazových
súborov.
DISPLAY (str. 12)
Zobrazenie informácií o prehrávaní
na obrazovke.
8
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_09-11_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 9 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Zapojenia a nastavenia
Krok 1: Pripojenie prehrávača
Zapojenia a nastavenia
Sieťovú šnúru nepripájajte, kým nevykonáte všetky prepojenia.
Dodávané príslušenstvo pozri “Dodávané príslušenstvo” (str. 23).
Pripojenie k TVP
V závislosti od vstupných konektorov na vašom TVP zvoľte jeden z nasledovných spôsobov
pripojenia. Pri pripájaní dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov.
HDMI kábel (nedodávaný)
Vysoká
kvalita
Audio/video kábel (nedodávaný)
Zložkový video kábel*
(nedodávaný)
Audio/video kábel (nedodávaný)
Štandardná
kvalita
* Chránený obsah na BD-ROM diskoch sa vyvedie ako signál s rozlíšením 480i/576i na výstup z konektora
COMPONENT VIDEO OUT (str. 4).
b
Prehrávač neprepájajte cez VCR. Video signály prechádzajúce cez VCR môžu byť rušené systémami
na ochranu autorských práv a obraz na TV obrazovke bude skreslený.
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
9
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_09-11_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 10 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
V závislosti od vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri) zvoľte jeden
z nasledovných spôsobov prepojenia. Ak zvolíte A alebo B, vykonajte vhodné nastavenia
v ponuke [Audio Settings] (Audio nastavenia) (str. 16).
HDMI kábel (nedodávaný)
HDMI kábel
(nedodávaný)
t Nastavte [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie BD Audio MIX)
(str. 16).
Koaxiálny digitálny kábel
t Nastavte [Dolby Digital*1] (str. 17)
a [DTS*2] (str. 17).
Audio/video kábel (nedodávaný)
*1
Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D
sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
*2
Vyrobené v licencii podľa patentov USA č.:
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929,
7 392 195, 7 272 567 a ďalších udelených
a registrovaných patentov v USA a v iných
krajinách. DTS a symbol sú ochranné známky
a DTS-HD, DTS-HD Master Audio a logá DTS
sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
10
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_09-11_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 11 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Krok 2: Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
Pri prvom zapnutí
1
Nastavenie káblového pripojenia
Na pripojenie k LAN (100) konektoru
na prehrávači použite LAN kábel.
LAN kábel
(nedodávaný)
Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej
polarity 3 a #.
Širokopásmový ADSL modem/
router
Káblový modem
Zapojenia a nastavenia
Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne
a spustí nastavenie [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie).
Pripojenie k sieti
Internet
z
Odporúčame používať priamy alebo krížený
tienený kábel rozhrania (LAN kábel).
Vykonanie nastavení siete
2
Prehrávač pripojte k elektrickej sieti.
Do elektrickej siete
3
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
Zvoľte [Network Settings] (Nastavenia siete),
[Internet Settings] (Internetové nastavenia)
a [Wired Setup] (Nastavenie káblového
pripojenia) (str. 19). Pre dokončenie
nastavenia vykonajte pokyny na obrazovke
(zobrazenie OSD).
Nastavenie USB bezdrôtového
pripojenia
Vypnite prehrávač a do USB konektora na
prehrávači pripojte bezdrôtový USB LAN
adaptér (UWA-BR100 je dostupný len od
októbra 2010).
b
4
5
Zapnite TVP a potom prepínač
vstupného signálu na TVP prepnite tak,
aby bolo možné sledovať obraz na TV
obrazovke.
Vykonajte nastavenie [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie).
Za účelom základných nastavení
vykonajte pokyny na obrazovke
(zobrazenie OSD) pomocou </M/m/,
a ENTER na diaľkovom ovládaní.
Bezdrôtový USB LAN adaptér nemusí byť
v niektorých regiónoch/krajinách dostupný.
Bezdrôtový USB LAN adaptér
LAN kábel (nedodávaný)
Bezdrôtový LAN ADSL modem/ Internet
router
Káblový modem
Vykonanie nastavení siete
</M/m/,
ENTER
Zvoľte [Network Settings] (Nastavenia siete),
[Internet Settings] (Internetové nastavenia)
a [USB Wireless Setup] (Nastavenie USB
bezdrôtového pripojenia) (str. 19). Pre
dokončenie nastavenia vykonajte pokyny
na obrazovke (zobrazenie OSD).
BDP-S280
4-261-827-31(1)
11
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_12-14_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 12 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
3
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Prehrávateľné disky pozri “Disky vhodné na
prehrávanie” (str. 24).
1
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
2
Stlačte Z na prehrávači a umiestnite
disk na nosič.
Vložte BD-ROM disk s obsahom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Podrobnosti pozri v návode
na použitie príslušného disku.
z
Dáta uložené v USB pamäti vymažete zvolením
[Erase BD Data] (Vymazať BD dáta) v kategórii
[Video] (Video súbory) a stlačením ENTER.
Všetky dáta uložené v priečinku buda sa odstránia.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Stlačením tlačidla môžete zobraziť
informácie o prehrávaní atď.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu prehrávača.
Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku
Prehrávanou stranou nadol
3
Stlačte Z pre zatvorenie nosiča disku.
Prehrávanie sa spustí.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
v kategórii
[Video] (Video súbory),
[Music] (Audio súbory) alebo
[Photo] (Obrazové súbory) zvoľte
a stlačte ENTER.
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
A Rozlíšenie výstupného video signálu/
Frekvencia video signálu
B Číslo alebo názov titulu
Niektoré BD-ROM disky s označením
“BD-LIVE”* obsahujú bonusový obsah
a ďalšie dáta, ktoré si môžete stiahnuť a prehrať.
*
1
Pripojte USB pamäť k USB konektoru
na zadnej strane prehrávača (str. 6).
Ako lokálnu pamäť použite USB pamäť
s kapacitou 1 GB a vyššou.
2
Vykonajte prípravy na BD-LIVE
(len BD-LIVE).
• Prehrávač pripojte k sieti (str. 11).
• Nastavte [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie pre BD)
na [Allow] (Sprístupniť) (str. 17).
C Aktuálne nastavený zvuk
D Dostupné funkcie (
uhol,
zvuk,
titulky)
E Informácie o prehrávaní
Zobrazenie režimu prehrávania,
stavovej lišty prehrávania, typu disku,
video kodeku, dátového toku, režimu
opakovania, uplynutého času
a celkového prehrávacieho času.
F Číslo kapitoly
G Aktuálne zvolený zorný uhol
12
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_12-14_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 13 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Prehrávanie
z USB zariadenia
Z pripojeného USB zariadenia môžete
prehrávať video/audio/obrazové súbory.
Podporované USB zariadenia pozri
“Podporované typy súborov” (str. 24).
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora na prehrávači.
Pred pripojením USB zariadenia pozri
jeho návod na použitie.
V hlavnom Menu (Home) zvoľte
pomocou </, kategóriu
[Video]
(Video súbory),
[Music]
(Audio súbory) alebo
[Photo]
(Obrazové súbory).
3
Pomocou M/m zvoľte ikonu
poskytovateľa internetových obsahov
a stlačte ENTER.
Ak sa nezíska zoznam internetových
obsahov, zobrazí sa príslušná ikona alebo
nová ikona.
Prehrávanie
1
2
Používanie ovládacieho panela
Po spustení prehrávania video súboru sa
zobrazí ovládací panel. V závislosti od
poskytovateľa internetových obsahov sa
zobrazované položky môžu líšiť.
Pre opätovné zobrazenie stlačte DISPLAY.
USB zariadenie
2
V hlavnom Menu (Home) zvoľte
pomocou </, kategóriu
[Video]
(Video súbory),
[Music]
(Audio súbory) alebo
[Photo]
(Obrazové súbory).
3
Stláčaním M/m zvoľte
[USB Device] (USB zariadenie) a stlačte
ENTER.
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Online prehrávanie pomocou
funkcie BRAVIA Internet Video
A Ovládacia časť
Stlačením </M/m/, alebo ENTER
vykonávate operácie prehrávania.
B Stavová lišta prehrávania
Stavová lišta, kurzor indikujúci
aktuálnu pozíciu, prehrávací čas, dĺžka
video súboru
C Stav siete
indikuje intenzitu signálu pre
bezdrôtové pripojenie.
indikuje káblové pripojenie.
D Prenosová rýchlosť siete
E Názov nasledujúceho video súboru
F Názov aktuálneho video súboru
Slúži ako prístupová brána pre zvolené
internetové obsahy a rôzne zábavné obsahy
na požiadanie priamo do vášho prehrávača.
z
Niektorý internetový obsah vyžaduje pred
možnosťou svojho prehrávania registráciu cez PC.
1
Pripravte funkciu BRAVIA Internet
Video.
Prehrávač pripojte k sieti (str. 11).
13
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_12-14_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 14 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Dostupné voľby
Po stlačení OPTIONS sa sprístupnia rôzne
nastavenia a operácie prehrávania. Dostupné
položky sa líšia podľa danej situácie.
Bežné voľby
Položky
[Repeat
Setting]
(Nastavenie
opakovania)
[Favourites
List] (Zoznam
obľúbených)
[Play/Stop]
(Prehrávanie/
Zastavenie)
[Play from
start] (Prehrať
od začiatku)
[Add to
Favourites]
(Pridať
obľúbené)
[Remove from
Favourites]
(Odstrániť
z obľúbených)
Len
Detaily
Nastavenie režimu
opakovania.
Zobrazenie zoznamu
obľúbených obsahov
Favourites List.
Spustenie alebo zastavenie
prehrávania.
Prehrávanie danej položky
od začiatku.
Pridanie internetového
obsahu do zoznamu
obľúbených obsahov
Favourites List.
Odstránenie internetového
obsahu zo zoznamu
obľúbených obsahov
Favourites List.
[Video] (Video súbory)
Položky
[A/V SYNC]
(A/V synchronizácia)
[Video
Settings]
(Video
nastavenia)
[Pause]
(Pozastavenie)
[Top Menu]
(Hlavné Menu)
[Menu/Popup
Menu] (Menu/
Vyskakovacie
Menu)
Detaily
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
oneskorením výstupného
audio signálu oproti
obrazovému signálu
(0 až 120 milisekúnd).
• [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu):
Nastavenie obrazu pre
rôzne osvetlenie
miestnosti.
• [BNR]: Redukcia
“blokového šumu” alebo
mozaikovitého vzoru
v obraze.
• [MNR]: Redukcia
minoritného šumu okolo
obrysov obrazu
(moskytový šum).
Pozastavenie prehrávania.
Zobrazenie Top Menu BD
alebo DVD diskov.
Zobrazenie vyskakovacieho
Menu BD-ROM diskov
alebo Menu DVD diskov.
Položky
[Title Search]
(Vyhľadávanie
titulu)
Detaily
Vyhľadanie titulu na
BD-ROM/DVD VIDEO
diskoch a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Chapter
Vyhľadanie kapitoly
Search]
a spustenie prehrávania
(Vyhľadávanie od začiatku.
kapitoly)
[Angle] (Uhol) Výber zorného uhla, ak sú
na BD-ROM/DVD VIDEO
diskoch dostupné viaceré
zorné uhly.
[IP Content
Nastavenie obrazovej kvality
Noise
pri obsahu z Internetu.
Reduction]
(Redukcia
šumu IP
obsahu)
Len
[Music] (Audio súbory):
Položky
[Add
Slideshow
BGM] (Pridať
hudbu do
prezentácie)
Len
Detaily
Registrovanie audio súborov
v USB pamäťovej jednotke
ako hudbu pre pozadie
prezentácie (BGM).
[Photo] (Obrazové súbory)
Položky
[Slideshow
Speed]
(Rýchlosť
prezentácie)
[Slideshow
Effect] (Efekt
prezentácie)
[Slideshow
BGM] (Hudba
prezentácie)
Detaily
Zmena rýchlosti prezentácie.
Nastavenie efektu pre
prehrávanie prezentácie.
• [Off] (Vyp.):
Vypnutie tejto funkcie.
• [My Music from USB]
(Vlastná hudba z USB):
Zvolenie audio súborov
registrovaných v položke
[Add Slideshow BGM]
(Pridať hudbu do
prezentácie). Ak nie je
registrovaný žiadny audio
súbor, zobrazí sa
[(Not registered)]
(Neregistrované).
• [Play from Music CD]
(Prehrať z audio CD disku):
Zvolenie skladieb
z CD-DA diskov.
[Slideshow]
Spustenie prezentácie
(Prezentácia) Slideshow.
[Rotate Left]
Otáčanie obrázka
(Otočiť doľava) o 90 stupňov doľava.
[Rotate Right] Otáčanie obrázka
(Otočiť
o 90 stupňov doprava.
doprava)
14
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_15-19_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 15 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Ikona
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení
Ak chcete meniť nastavenia prehrávača,
v hlavnom Menu (Home) zvoľte ponuku
[Setup] (Nastavenie).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
V hlavnom Menu zvoľte pomocou
</, ponuku
[Setup] (Nastavenie).
2
Stláčaním M/m zvoľte ikonu
nastaviteľnej kategórie a stlačte ENTER.
Ikona
Popis
[Network Update]
(Aktualizácia cez sieť)
(str. 15)
Aktualizácia softvéru
prehrávača.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazu)
(str. 15)
Vykonávanie video nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
[Audio Settings]
(Audio nastavenia) (str. 16)
Vykonávanie audio nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia pre
prehrávanie BD/DVD
diskov) (str. 17)
Vykonávanie podrobných
nastavení pre prehrávanie
BD/DVD disku.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
zámky) (str. 18)
Podrobné nastavenia funkcie
rodičovskej zámky.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
(str. 18)
Vykonávanie nastavení pre
prehrávač.
[Network Settings]
(Nastavenia siete) (str. 19)
Vykonávanie nastavení pre
Internet a sieť.
[Easy Setup] (Jednoduché
nastavenie) (str. 19)
Opätovné spustenie procesu
Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) pre vykonanie
základných nastavení.
[Resetting] (Resetovanie)
(str. 19)
Obnovenie výrobných nastavení
prehrávača.
[Network Update]
(Aktualizácia cez sieť)
Stlačením [OK] aktualizujte softvér
prehrávača prostredníctvom siete.
Nastavenia a úpravy
1
Popis
z
• Aktualizáciu cez sieť odporúčame vykonávať
minimálne každé 2 mesiace.
• Informácie o aktualizačných funkciách nájdete
na nasledovnej web-stránke:
http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazu)
x [TV Type] (Typ TVP)
[16:9]: Vyberte túto voľbu, ak pripájate
širokouhlý TVP alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3]: Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP
s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Original] (Pôvodný): Vyberte túto voľbu,
ak pripájate TVP s funkciou širokouhlého
režimu. Zobrazovanie obrazu s pomerom
strán 4:3 ako obrazu s pomerom strán 16:9
aj na širokouhlých TVP.
[Fixed Aspect Ratio] (Nemenný pomer
strán): Zmena rozmerov obrazu tak, aby
zodpovedal rozmeru obrazovky s pôvodným
pomerom strán.
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
15
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_15-19_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 16 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
x [DVD Aspect Ratio]
(Pomer strán DVD)
[Letter Box]: Zobrazenie širokouhlého
obrazu s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej
časti obrazu.
[Pan & Scan]: Zobrazenie obrazu s reálnou
výškou na celú plochu obrazovky
s orezanými bokmi.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)
[Auto]: Výstup video signálu s rozlíšením
1920 × 1080p/24 Hz, len ak je pripojený
1080/24p-kompatibilný TVP cez konektor
HDMI OUT.
[Off] (Vyp.):
Zvoľte, ak TVP nie je kompatibilný s video
signálom s rozlíšením 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatické zisťovanie typu
pripojeného TVP a prepnutie na vhodné
nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]:
Výstup YCbCr 4:2:2 video signálu.
[YCbCr (4:4:4)]:
Výstup YCbCr 4:4:4 video signálu.
[RGB]: Výstup RGB video signálu.
x [Cinema Conversion Mode]
(Režim filmovej konverzie)
x [HDMI Deep Colour Output] (Farebná
hĺbka výstupného HDMI signálu)
[Auto]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Prehrávač automaticky zisťuje, či
ide o záznam snímaný video alebo filmovou
technikou a zvolí vhodnú metódu konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na typ záznamu
prehrávač vždy zvolí metódu konverzie
vhodnú pre záznam snímaný video
technikou.
[Auto]:
Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
[16bit], [12bit], [10bit]: Výstup 16-/12-/10bitového video signálu, keď je pripojený
TVP kompatibilný s technológiou Deep
Colour.
[Off] (Vyp.): Zvoľte, ak je obraz nestabilný,
alebo sú farby neprirodzené.
x [Output Video Format]
(Formát výstupného video signálu)
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
[HDMI]: Štandardne nastavte [Auto].
Pre prehrávanie disku v pôvodnom rozlíšení
zvoľte [Original Resolution] (Pôvodné
rozlíšenie). Ak je rozlíšenie nižšie ako SD,
vykoná sa konverzia na SD rozlíšenie.
[Component Video] (Zložkový video
signál): Zvoľte rozlíšenie, ktoré je vhodné
pre váš TVP.
[Video]: Automaticky sa nastaví najnižšie
rozlíšenie.
z
• Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, zvoľte
[Component Video] (Zložkový video signál).
• Ak sa pri nastavení rozlíšenia [HDMI] alebo
[Component Video] (Zložkový video signál)
nezobrazí žiadny obraz, skúste nastaviť iné
rozlíšenie.
• Ak pri použití konektorov COMPONENT
VIDEO OUT zvolíte [Component Video]
(Zložkový video signál), pri prehrávaní
chráneného obsahu z BD-ROM disku sa
podporuje len rozlíšenie výstupného video
signálu 480i/576i (str. 4).
[Auto]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Dynamické scény sa zobrazujú
bez rozmazania.
[Frame] (Snímka): Statický obraz sa
zobrazuje vo vysokom rozlíšení.
[Audio Settings]
(Audio nastavenia)
x [Audio (HDMI)]
[Auto]: Štandardne nastavte práve toto
nastavenie. Výstup audio signálu podľa
stavu pripojeného HDMI zariadenia.
[PCM]: PCM signál je vyvedený na
konektor HDMI OUT.
x [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie BD Audio MIX)
[On] (Zap.): Výstup audio signálu získaného
zmixovaním interaktívneho a sekundárneho
audio signálu do primárneho audio signálu.
[Off] (Vyp.): Výstup len primárneho audio
signálu. Zvoľte pre výstup HD audio signálu
do AV zosilňovača (receivera).
16
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_15-19_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 17 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
x [Dolby Digital]
[Downmix PCM] (Zmixovanie PCM):
Konverzia výstupného signálu Linear PCM.
Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez
vstavaného dekodéra Dolby Digital.
[Dolby Digital]: Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby
Digital.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
pre prehrávanie
BD/DVD diskov)
x [BD/DVD Menu]
[Downmix PCM] (Zmixovanie PCM):
Konverzia výstupného signálu Linear PCM.
Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez
vstavaného dekodéra DTS.
[DTS]: Zvoľte pri pripojení audio zariadenia
so vstavaným dekodérom DTS.
Výber predvoleného jazyka pre Menu
BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov.
Ak ste zvolili [Select Language Code]
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 26).
x [DTS Neo:6]
[Cinema] (Kino):
Reprodukcia simulovaného
multikanálového zvuku z 2-kanálových
zdrojov cez konektor HDMI OUT podľa
schopnosti pripojeného zariadenia pomocou
režimu DTS Neo:6 Cinema.
[Music] (Hudba):
Reprodukcia simulovaného
multikanálového zvuku z 2-kanálových
zdrojov cez konektor HDMI OUT podľa
schopnosti pripojeného zariadenia pomocou
režimu DTS Neo:6 Music.
[Off] (Vyp.):
Reprodukcia zvuku s jeho originálnym
počtom kanálov cez konektor HDMI OUT.
x [Audio DRC]
[Auto]:
Prehrávanie s dynamickým rozsahom
špecifikovaným podľa disku (len BD-ROM).
Iné disky sa prehrajú s úrovňou [On] (Zap.).
[On] (Zap.): Prehrávanie na úrovni
štandardnej kompresie.
[Off] (Vyp.): Bez kompresie.
Reprodukcia dynamickejšieho zvuku.
x [Downmix] (Zmixovanie)
[Surround]: Výstup audio signálu so
surround efektmi. Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia s podporou Dolby Surround
(Pro Logic) alebo DTS Neo:6.
[Stereo]: Výstup audio signálu bez surround
efektov. Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia, ktoré nepodporuje Dolby
Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.
x [Audio] (Zvuk)
Výber predvolenej zvukovej stopy pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak zvolíte [Original] (Pôvodný), zvolí sa
jazyk, ktorému je na disku prednastavená
priorita.
Ak ste zvolili [Select Language Code]
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 26).
Nastavenia a úpravy
x [DTS]
x [Subtitle] (Titulky)
Výber predvoleného jazyka pre titulky
pre BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak ste zvolili [Select Language Code]
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 26).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Prehrávanie BD vrstvy hybridného
disku)
[BD]: Prehrávanie BD vrstvy.
[DVD/CD]: Prehrávanie DVD alebo
CD vrstvy.
x [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie pre BD)
[Allow] (Povoliť):
Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
[Do not allow] (Nepovoliť):
Zamedzenie prístupu na Internet.
17
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_15-19_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 18 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej zámky)
x [Password] (Heslo)
Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu
Parental Control. Heslo umožní nastaviť
obmedzenie prehrávania BD-ROM alebo
DVD VIDEO diskov a prehrávanie video
súborov z Internetu. V prípade potreby
môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
BD-ROM, DVD VIDEO disky a video
záznamy z Internetu.
x [Parental Control Area Code]
(Kódy oblastí rodičovskej zámky)
Prehrávanie niektorých BD-ROM, DVD
VIDEO diskov alebo video súborov
z Internetu môže byť obmedzené
zemepisnou oblasťou. Nevhodné scény sa
neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami.
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov
a zadajte štvorciferné heslo.
x [BD Parental Control]
(Rodičovská zámka pre BD)
Prehrávanie niektorých BD-ROM diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
x [DVD Parental Control]
(Rodičovská zámka pre DVD)
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
x [Internet Video Parental Control]
(Rodičovská zámka pre video súbory
z Internetu)
Prehrávanie niektorých video súborov
z Internetu môže byť obmedzené vekom
diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo
sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
x [Internet Video Unrated]
(Neklasifikované video súbory
z Internetu)
[Allow] (Povoliť): Sprístupnenie
prehrávania neklasifikovaných video
súborov z Internetu.
[Block] (Blokovať):
Blokovanie prehrávania neklasifikovaných
video súborov z Internetu.
[System Settings]
(Nastavenia systému)
x [OSD]
Výber jazyka pre OSD zobrazenia.
x [Dimmer] (Osvetlenie displeja)
[Bright] (Svetlý):
Intenzívnejšie osvetlenie displeja.
[Dark] (Tmavý): Slabšie osvetlenie displeja.
[Off] (Vyp.): Vypnutie osvetlenia počas
prehrávania. V inom režime má osvetlenie
nízku intenzitu.
x [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI)
[On] (Zap.): Dostupné sú nasledovné
funkcie BRAVIA Sync:
–One-Touch Play
(Prehrávanie jediným stlačením)
–System Power-Off (Vypnutie systému)
–Language Follow (Podľa jazyka)
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.
z
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP alebo
daných zariadení.
x [HDMI: Linked to TV-off]
(HDMI: Prepojenie na vypnutie TVP)
[On] (Zap.): Automatické vypnutie
prehrávača a HDMI-kompatibilných
zariadení po prepnutí TVP do
pohotovostného režimu (BRAVIA Sync).
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.
x [Quick Start Mode]
(Režim rýchleho spustenia)
[On] (Zap.): Skrátenie aktivačného času
po zapnutí prehrávača.
[Off] (Vyp.): Zníženie príkonu
v pohotovostnom režime.
18
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_15-19_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 19 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
x [Auto Standby]
(Automatický pohotovostný režim)
[On] (Zap.): Zapnutie funkcie
[Auto Standby] (Automatický pohotovostný
režim). Automatické prepnutie do
pohotovostného režimu ak viac ako 30 minút
nestačíte na prehrávači alebo diaľkovom
ovládaní žiadne tlačidlo.
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.
x [Auto Display]
(Automatické zobrazenie)
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zap.): Zapnutie šetriča obrazovky.
Zobrazenie obrázku šetriča obrazovky ak pri
OSD zobrazení nepoužijete prehrávač viac
ako 10 minút.
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na dostupnosť
aktualizácie softvéru)
[On] (Zap.): Prehrávač bude informovať
o dostupnosti novšej verzie softvéru (str. 15).
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.
x [System Information]
(Systémové informácie)
Zobrazenie informácií o verzii softvéru
prehrávača a MAC adrese.
x [Internet Settings]
(Nastavenia Internetu)
Prehrávač najskôr pripojte k sieti. Podrobnosti
pozri “Pripojenie k sieti” (str. 11).
[View Network Status] (Zobrazenie stavu
siete): Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
[Wired Setup] (Nastavenie káblovej siete):
Zvoľte, keď pripájate priamo širokopásmový
router pomocou LAN kábla.
[USB Wireless Setup] (Nastavenie USB
bezdrôtového pripojenia): Zvoľte, keď
používate bezdrôtový USB LAN adaptér.
z
Ďalšie podrobnosti a odpovede na často kladené
otázky sa dozviete na nasledovnej web-stránke:
http://support.sony-europe.com/
Nastavenia a úpravy
[On] (Zap.):
Automatické zobrazovanie informácií na
obrazovke pri zmene zobrazovaných titulov,
režimu obrazu, audio signálov atď.
[Off] (Vyp.): Zobrazenie informácií až
po stlačení DISPLAY.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia na sieť)
Môžete spustiť diagnostiku siete, počas
ktorej skontrolujte, či bolo sieťové pripojenie
vykonané správne.
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie)
Opätovné spustenie procesu [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie) pre vykonanie
základných nastavení. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov.
[Resetting]
(Resetovanie)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnovenie výrobných nastavení)
Po zvolení skupiny nastavení môžete
obnoviť výrobné nastavenia prehrávača.
Obnovia sa všetky nastavenia v rámci
zvolenej skupiny.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializácia osobných údajov)
Odstránenie vašich osobných údajov
uložených v prehrávači.
19
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 20 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Zvuk
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, skúste ho vyriešiť pomocou
nižšie uvedeného prehľadu skôr než
požiadate o opravu. Ak problém pretrváva,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Obraz
Žiadny obraz alebo nekvalitný obraz
na výstupe.
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo
(str. 9).
, Prepínač vstupného signálu na TVP
nastavte tak, aby sa zobrazoval signál
z vášho prehrávača.
, Zatlačením x na prehrávači na viac než
10 sekúnd obnovte najnižšie rozlíšenie pre
výstupný video signál.
, Pri HDMI prepojeniach vykonajte
nasledovné: 1Vypnite a znova zapnite
prehrávač. 2Vypnite a znova zapnite
pripojené zariadenie. 3Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je prepojený s DVI
zariadením, ktoré nepodporuje technológiu
ochrany autorských práv.
, Pri HDMI prepojeniach skontrolujte
nastavenia [Output Video Format]
(Formát výstupného video signálu)
v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazu) (str. 16).
, Ak sú na výstupe tiež analógové signály,
nastavte [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)
na [Off] (Vyp.) v ponuke [Screen Settings]
(Nastavenia obrazu) (str. 16).
, Pri BD-ROM diskoch skontrolujte
nastavenie [BD/DVD-ROM 1080/24p
Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)
v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia
obrazu) (str. 16).
Po pripojení do konektora HDMI OUT
sa automaticky prepína jazyk zobrazení
na obrazovke.
, Ak je [Control for HDMI] (Ovládanie cez
HDMI) nastavené na [On] (Zap.) (str. 18),
jazyk zobrazenia na obrazovke sa
automaticky prepne podľa nastavenia
jazyka na pripojenom TVP (ak zmeníte
nastavenia jazyka na TVP atď.).
Žiadny zvuk alebo nekvalitný zvuk
na výstupe.
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo
(str. 9).
, Prepínač vstupného signálu na AV
zosilňovači (receiveri) nastavte tak, aby
sa audio signál prehrávača prehrával
prostredníctvom AV zosilňovača
(receivera).
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku
(str. 16).
, Pri HDMI prepojeniach vykonajte
nasledovné: 1Vypnite a znova zapnite
prehrávač. 2Vypnite a znova zapnite
pripojené zariadenie. 3Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
, Ak je pri HDMI prepojeniach prehrávač
pripojený k TVP cez AV zosilňovač
(receiver), skúste ho pripojiť k TVP priamo
pomocou HDMI kábla. Pozri návod na
použitie AV zosilňovača (receivera).
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
, Zariadenie zapojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje daný formát audio
signálu prehrávača. Skontrolujte nastavenia
audio signálu (str. 16).
Signál HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) nie je vyvedený
podľa dátového toku.
, Nastavte [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie BD Audio MIX) na [Off]
(Vyp.) v ponuke [Audio Settings]
(Audio nastavenia) (str. 16).
, Overte, či je pripojený AV zosilňovač
(receiver) kompatibilný s jednotlivými HD
Audio formátmi.
Nereprodukuje sa interaktívny audio signál.
, Nastavte [BD Audio MIX Setting]
(Nastavenie BD Audio MIX) na [On] (Zap.)
v ponuke [Audio Settings]
(Audio nastavenia) (str. 16).
20
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 21 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Disk
Pripojenie k sieti
Disk sa neprehráva.
Prehrávač sa nedokáže pripojiť k sieti.
, Disk je znečistený alebo poškodený.
, Disk je vložený naopak. Disk vkladajte
správne, prehrávanou stranou smerom
nadol.
, Disk je vo formáte, ktorý prehrávač
nedokáže prehrávať (str. 24).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené.
, Regionálny kód BD alebo DVD disku
nesúhlasí s kódom prehrávača.
, Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 11)
a sieťové nastavenia (str. 19).
Prehrávač nezistí USB zariadenie pripojené
k prehrávaču.
, Skontrolujte, či je USB zariadenie správne
pripojené k USB konektoru.
, Skontrolujte, či USB zariadenie alebo kábel
nie sú poškodené.
, Skontrolujte, či je USB zariadenie zapnuté.
, Ak je USB zariadenie pripojené
prostredníctvom USB rozbočovača,
pripojte USB zariadenie priamo
k prehrávaču.
BRAVIA Internet Video
Nekvalitný obraz/zvuk. Niektoré programy
sa zobrazujú s nižšou kvalitou, hlavne pri
rýchlych alebo tmavých scénach.
, V závislosti od poskytovateľa internetových
obsahov môže byť obraz/zvuk nekvalitný.
, Kvalita obrazu/zvuku sa môže zvýšiť
zmenou rýchlosti pripojenia. Pre video
súbory v štandardnom rozlíšení
odporúčame minimálnu rýchlosť pripojenia
2,5 Mb/s (10 Mb/s pre video súbory
vo vysokom rozlíšení).
, Všetky video súbory nemusia obsahovať
zvuk.
Zobrazuje sa malý obraz.
, Stlačením M obraz zväčšite.
, Aktualizáciu softvéru prehrávača na novšiu
verziu pozri [Network Update]
(Aktualizácia cez sieť) (str. 15).
Ovládanie cez HDMI (Control
for HDMI) (BRAVIA Sync)
Ďalšie informácie
USB zariadenie
Po zapnutí prehrávača sa na obrazovke
zobrazí hlásenie [A new software version is
available. Pease go to the “Setup” section of
the menu and select “Network update” to
perform the update.] (Dostupná je nová
verzia softvéru. Aktualizujte softvér cez
Menu “Setup” (Nastavenie) a položku
“Network update” (Aktualizácia cez sieť).)
Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie
cez HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
, Overte, či je [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) nastavené na [On]
(Zap.) (str. 18).
, Ak zmeníte HDMI zapojenie, vypnite
prehrávač a znova ho zapnite.
, Ak sa preruší napájanie, nastavte [Control
for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) na [Off]
(Vyp.), potom nastavte [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) na [On] (Zap.)
(str. 18).
, Podľa návodu na použitie pre konkrétne
zariadenie overte,
– či je zariadenie kompatibilné s funkciou
[Control for HDMI] (Ovládanie cez
HDMI).
– či je nastavenie funkcie [Control for
HDMI] (Ovládanie cez HDMI)
na pripojenom zariadení správne.
, Pri pripojení prehrávača k TVP cez
AV zosilňovač (receiver),
– ak AV zosilňovač (receiver) nie je
kompatibilný s funkciou [Control for
HDMI] (Ovládanie cez HDMI),
nebudete môcť TVP ovládať pomocou
prehrávača.
– ak zmeníte HDMI prepojenie, odpojte
a opätovne pripojte sieťovú šnúru alebo
ak sa vyskytne chyba napájania,
vykonajte nasledovné: 1Nastavte
prepínač zdroja vstupného signálu na AV
zosilňovači (receiveri) tak, aby sa na TV
obrazovke zobrazil obraz z tohto
prehrávača.
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
21
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 22 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
2Nastavte [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) na [Off] (Vyp.),
potom nastavte [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) na [On] (Zap.)
(str. 18). Pozri návod na použitie AV
zosilňovača (receivera).
Funkcia vypnutia systému nefunguje
(BRAVIA Sync).
, Overte, či je [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) a [HDMI: Linked to
TV-off] (HDMI: Prepojenie na vypnutie
TVP) nastavené na [On] (Zap.) (str. 18).
Na displeji sa zobrazí “Exxxx” alebo
“TEM ERR” (Chyba vysokej teploty).
, Keď sa zobrazí “Exxxx”, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony
a informujte ich o zobrazenom chybovom
kóde.
, Ak sa zobrazí “TEM ERR” (Chyba vysokej
teploty), zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo
jeho prehrievaniu.
Žiadne tlačidlo na prehrávači nefunguje.
Ďalšie problémy
Prehrávanie sa nezačne od začiatku.
, Stlačte OPTIONS a zvoľte [Play from start]
(Prehrať od začiatku).
Prehrávanie sa nezačne v mieste kde ste
naposledy zastavili prehrávanie.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Zatlačte a pridržte [/1 na prehrávači
na viac ako 10 sekúnd, kým sa prehrávač
neprepne do pohotovostného režimu.
Ak stále na prehrávači nefunguje žiadne
tlačidlo, odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru.
, V závislosti od disku sa miesto obnovenia
prehrávania môže zrušiť, ak
– otvoríte nosič disku.
– odpojíte USB zariadenie.
– prehráte iný obsah.
– vypnete prehrávač.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji sa zobrazení “LOCKED”
(Blokované) alebo “TLK ON”.
, Ak je zobrazené “LOCKED” (Blokované),
prehrávač je zablokovaný. Ak chcete zrušiť
funkciu Child Lock, zatlačte a pridržte N
na prehrávači, kým sa na displeji predného
panela nezobrazí “UNLOCK”
(Odblokované) (str. 6).
, Ak sa zobrazí “TLK ON”, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
Nosič disku nie je možné otvoriť a nedá
sa vybrať disk, ani keď stlačíte Z.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite
prehrávač a odpojte sieťovú šnúru.
2Zapojte sieťovú šnúru a súčasne držte
zatlačené tlačidlo Z na prehrávači. 3Držte
zatlačené tlačidlo Z na prehrávači, kým sa
nosič disku neotvorí. 4Vyberte disk.
5Keď sa na displeji predného panela
zobrazí “OPEN” (Otvorenie), zatlačte
a pridržte [/1 na prehrávači na viac než
10 sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.
22
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 23 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
• Disk chytajte len na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku.
Nedotýkajte sa povrchu disku.
Odtlačky prstov, nečistoty alebo škrabance
na povrchu disku môžu zapríčiniť jeho
nepoužiteľnosť.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie ani nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku, pretože sa môže
teplota v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania odložte disk späť
do obalu.
• Disk čistite pomocou čistiacej handričky.
Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
Ďalšie informácie
(Názov konektora:
Typ konektora/Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT:
19-pinový štandardný konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š/
PB, PR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT VIDEO:
RCA konektor/1,0 Vš-š/75 Ohm
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
USB:
USB konektor typu A (Pre pripojenie USB
pamäťovej jednotky, čítačky pamäťových
kariet, digitálneho fotoaparátu a digitálnej
video kamery)
Poznámky k diskom
Všeobecne
Napájanie:
Striedavé napätie 220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon:
16 W
Rozmery (cca):
430 mm × 199 mm × 36 mm
(šírka/hĺbka/výška) vrátane prečnievajúcich
častí
Hmotnosť (cca):
1,6 kg
Prevádzková teplota:
5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť:
25% až 80%
Dodávané príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace
prostriedky ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku, pred prehrávaním
vysušte tlačiarenskú farbu.
• Nepoužívajte nasledovné typy diskov.
– Čistiace disky.
– Disky neštandardných tvarov
(napr. v tvare štvorca, srdca).
– Disky s nalepeným štítkom alebo
etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou páskou alebo
zvyškami lepidla.
• Prehrávaciu stranu disku neupravujte za
účelom odstránenia škrabancov na povrchu.
Právo na zmeny vyhradené.
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
23
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 24 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Disky vhodné na prehrávanie
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (audio CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc
novinkou a neustále sa vyvíjajú, niektoré disky
sa nemusia v závislosti od typu a verzie disku
prehrať. Výstupný audio signál závisí od zdroja
signálu, použitého výstupného konektora
a zvoleného zvukového nastavenia.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 vrátane diskov
organického pigmentového typu BD-R (typ LTH)
BD-R disky vytvorené v PC sa nemusia dať
prehrať, ak je na nich umožnený ďalší zápis.
CD alebo DVD disk sa tiež neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
Poznámka k dvojvrstvovým BD/DVD diskom
Pri prepnutí vrstvy môže dôjsť k dočasnému
prerušeniu obrazu a zvuku.
Regionálny kód
(len BD-ROM/DVD VIDEO disky)
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
iba BD-ROM/DVD VIDEO disky, ktoré sú
označené tým istým regionálnym kódom
alebo ALL
.
Regionálny kód
Podporované typy súborov
Video súbory
Formát súboru
Prípona
*1
MPEG-1 Video/PS
“.mpg”, “.mpeg”,
MPEG-2 Video/PS, TS*1 “.m2ts”, “.mts”
MPEG-4 AVC*1
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
WMV9*1
“.wmv”, “.asf”
AVCHD
*2
Xvid
“.avi”
Nevhodné disky na prehrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD disky v ochrannom puzdre
BDXL disky
DVD-RAM disky
HD DVD disky
DVD Audio disky
PHOTO CD disky
Dátové úseky CD-Extra diskov
VCD/Super VCD disky
Strana disku DualDisc s audio záznamom
Poznámka k diskom
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD). Disky formátu DualDisc
a niektoré audio disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv
nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD)
a nie sú s týmto zariadením kompatibilné
(nie je ich možné prehrávať).
Poznámka k funkciám prehrávania
BD/DVD diskov
Niektoré funkcie prehrávania BD/DVD
diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
prehrávač prehráva BD/DVD disky podľa
samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii.
Audio súbory
Formát súboru
Prípona
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
“.mp3”
AAC*1*3
“.m4a”
WMA9 Standard*1*3
“.wma”
LPCM
“.wav”
Obrazové súbory
Formát súboru
Prípona
JPEG
“.jpg”, “.jpeg”
*1
*2
*3
Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory,
ako napríklad DRM súbory.
Prehrávač prehráva súbory formátu AVCHD,
ktoré boli nahrané digitálnou video kamerou atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený.
Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory,
ako napríklad Lossless (Bezstratové) súbory.
24
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 25 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
b
Bezpečnosť bezdrôtovej
LAN siete
Keďže je bezdrôtová LAN funkcia založená
na princípe rádiových vĺn, bezdrôtový signál
môže byť prijatý ďalšími zariadeniami.
Za účelom ochrany bezdrôtovej komunikácie
podporuje tento prehrávač rôzne
zabezpečovacie funkcie. Dbajte na to, aby ste
vykonali správne nastavenie zabezpečenia
v súlade s vašou sieťou.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete jednoducho vykonať nastavenia,
hocikto môže prijímať vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo sa môže napojiť na vašu
bezdrôtovú sieť bez akýchkoľvek
sofistikovaných nástrojov. Pamätajte potom,
že tu existuje riziko neautorizovaného
prístupu alebo príjmu dát.
WEP
Technológia WEP zabezpečuje, aby vašu
komunikáciu neprijímali cudzie osoby alebo
zabraňuje nedovolenému prístupu
k bezdrôtovej sieti. WEP je pôvodná
zabezpečovacia technológia, ktorá umožňuje
pripojenie starších zariadení, ktoré
nepodporujú technológie TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je zabezpečovacia technológia
vyvinutá pre vylepšenie WEP technológie.
TKIP umožňuje vyšší stupeň ochrany ako
technológia WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je zabezpečovacia technológia, ktorá
používa pokročilejší spôsob zabezpečenia
ako technológie WEP a TKIP.
AES umožňuje vyšší stupeň ochrany ako
technológia WEP alebo TKIP.
Číselné kódy TVP, ktoré je
možné ovládať
Pri zatlačení -TV- [/1 zadajte číselnými
tlačidlami kód výrobcu TVP.
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné
nastavenie)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
,Pokračovanie
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Ďalšie informácie
• V závislosti od formátu a podmienok pri
enkódovaní alebo zázname sa niektoré súbory
nemusia prehrať.
• Niektoré súbory upravené v PC sa nemusia
prehrať.
• Prehrávač rozpozná nasledovné súbory
a priečinky na BD, DVD, CD diskoch
a USB zariadeniach:
– priečinky až do piatej úrovne vetvenia
– až 500 súborov v jednej úrovni vetvenia
• Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
• Prehrávač rozpozná veľkokapacitné pamäťové
zariadenia typu Mass Storage Class (MSC)
(pamäť typu Flash alebo pevný disk (HDD))
a zariadenia triedy Still Image Capture Device
(SICD).
• Aby nedošlo k poškodeniu dát, USB pamäťovej
jednotky alebo zariadení, pred pripájaním alebo
odpájaním USB pamäťovej jednotky alebo
zariadení vypnite prehrávač.
• Prehrávač nemusí prehrávať video súbory
s vysokým dátovým tokom na DATA CD
diskoch plynulo. Takéto súbory odporúčame
prehrávať z DATA DVD diskov.
25
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_20-26_BDP-S280.fm
master page=left
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 26 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri [BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia pre prehrávanie BD/DVD diskov)
(str. 17).
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu
ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani;
Dzongkha
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic;
Kalaallisut
Cambodian;
Khmer
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian; Lao
Lithuanian
Latvian
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Malese;
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
Oromo
Oriya
Punjabi;
Panjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi; Rundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho;
Sango
Kód Jazyk
1531
1502 Serbo1532
Croatian
1534
1503 Singhalese;
Sinhalese
1535
1505 Slovak
1506 Slovenian
1538
1507 Samoan
1539
1508 Shona
1540
1509 Somali
1543
1511 Albanian
1557
1512 Serbian
1513 Siswati; Swati 1564
1572
1514 Sesotho;
Sotho southern1581
1587
1515 Sundanese
1613
1516 Swedish
1632
1517 Swahili
1665
1521 Tamil
1684
1525 Telugu
1697
1527 Tajik
1703
1528 Thai
1529 Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana;
Tswana
Tonga; Tonga
islands
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Bez uvedenia
Kódy oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri [Parental Control Area
Code] (Kódy oblastí rodičovskej zámky)
(str. 18).
Kód Oblasť
2044,
2047,
2046,
2057,
2070,
2090,
2092,
2093,
2115,
2165,
2174,
2109,
2200,
2219,
2248,
2238,
2239,
2254,
2276,
2304,
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Chile
Čína
Kolumbia
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Hong Kong
India
Indonézia
Írsko
Taliansko
Japonsko
Kórea
2333,
2363,
2362,
2376,
2390,
2379,
2427,
2424,
2428,
2436,
2489,
2501,
2149,
2499,
2086,
2543,
2528,
2184,
Luxembursko
Malajzia
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Poľsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Veľká Británia
26
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Q:\BDP-S280_SK\Fm\Sk_27-27_BDP-S280.fm
master page=right
specdef20090918
BDP-S280_SK.book Page 27 Sunday, February 20, 2011 11:32 AM
Index
Symboly
(obľúbené) 8
E
P
Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) 11, 19
Parental Control
(Rodičovská zámka) 18
Parental Control Settings
(Nastavenia rodičovskej
zámky) 18
POP UP/MENU 7
Pripojenie
AV zosilňovača
(receiver) 10
Siete 11
TVP 9
F
Farebné tlačidlá 7
A
Aktualizácia 15
Aktualizácia softvéru 15, 18
AUDIO 7
Audio Settings
(Audio nastavenia) 16
Auto Standby
(Automatický
pohotovostný režim) 19
B
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre
prehrávanie BD/DVD
diskov) 17
BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray Disc 24
BONUSVIEW 12
BRAVIA Internet Video 13
BRAVIA Sync 21
C
Control for HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
18, 21
D
Dátový tok 20
Deep Colour 16
Detská zámka 6, 22
Diaľkové ovládanie 7
Dimmer
(Osvetlenie displeja) 18
Disky, ktoré je možné
prehrávať 24
DISPLAY 8
Dolby Digital 17
DTS 17
H
HDMI 16
HDMI: Linked to TV-off
(HDMI: Prepojenie na
vypnutie TVP) 18, 22
HOME 7
I
Informácie o prehrávaní 12
Internetový obsah 8, 13
IP Content Noise
Reduction (Redukcia
šumu IP obsahu) 14
L
Language Follow
(Podľa jazyka) 18
M
MAC adresa 19
Menu Home
(Hlavné Menu) 15
N
Network Settings
(Nastavenia siete) 19
Network Update
(Aktualizácia cez sieť) 15
O
Obnovenie prehrávania 8, 22
One-Touch Play 18
OPTIONS 7
OSD 18
Q
Quick Start Mode (Režim
rýchleho spustenia) 18
R
Regionálny kód 24
Resetting (Resetovanie) 19
Resetovanie prehrávača 19
Riešenie problémov 20
S
Screen Settings
(Nastavenia obrazu) 15
Setup (Nastavenie) 15
SUBTITLE 7
System Power-Off 18
System Settings
(Nastavenia systému) 18
T
TOP MENU 7
TV Type (Typ TVP) 15
U
USB 13
W
WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25
27
BDP-S280
4-261-827-31(1)
Download PDF

advertising