Sony | BDP-S560 | Sony BDP-S560 Návod k obsluze

4-145-644-11(1)
Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace
o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě
http://support.sony-europe.com/
z
Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na
webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/
Návod k obsluze
Blu-ray/DVD přehrávač
BDP-S560
© 2009 Sony Corporation
4-141-864-12(1)
HDMI OUT
HDMI OUT
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Poznámky k připojení do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném zacházení můžete
poškodit konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) a zástrčku kabelu HDMI.
• Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní
části přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu HDMI a otočte zástrčku
tak, aby ji bylo možné zasunout do konektoru. Ujistěte se, že není
zástrčka obrácena nebo nakloněna (viz obrázek A).
• Při přemísťování přehrávače odpojte kabel HDMI (viz obrázek B).
• Při umístění přehrávače s připojeným kabelem HDMI do skříňky
netlačte přehrávač proti zadní stěně skříňky. Mohlo by dojít k poškození
konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
Poznámka ke konektoru LAN (100)
Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní linku, protože by mohlo
dojít k poruše funkce.
© 2009 Sony Corporation
3
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem, neotevírejte skříňku
přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Baterie nebo přístroje s vloženými
bateriemi nevystavujte
nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni
apod.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů s tímto
přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku. Vzhledem
k tomu, že laserový paprsek
používaný v tomto Blu-ray/DVD
přehrávači je nebezpečný pro oči,
nepokoušejte se otevírat skříňku
přístroje.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Tento štítek je umístěn na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
Tento přístroj je klasifikován jako
laserový výrobek třídy CLASS 1
LASER. Označení CLASS 1
LASER PRODUCT je umístěno na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
4
Likvidace starých
elektrických
a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento
výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace
výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií
nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol doplněn chemickými
symboly. Chemické symboly pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
uvedeny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace
baterií předejdete možným
negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci baterie.
Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková
baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím
přečtěte část popisující postup pro
bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Pro zákazníky v Evropě
Výrobcem tohoto přístroje je
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky
se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť
dodávané servisní nebo záruční
dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
• Tento přístroj pracuje
s napájením 220 V – 240 V AC
(střídavých), 50 Hz/60 Hz.
Zkontrolujte, zda napájecí napětí
přístroje odpovídá vašemu
místnímu síťovému napětí.
• Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, jako
například vázy.
• Nainstalujte přístroj tak, abyste
mohli v případě potíží okamžitě
vytáhnout napájecí kabel ze
zásuvky.
Poznámky k diskům
• Abyste udrželi disk v čistotě,
držte jej při manipulaci vždy
za okraj. Nedotýkejte se
záznamového povrchu disku.
Prach, otisky prstů nebo
škrábance na disku mohou
způsobit jeho chybnou funkci.
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu světlu nebo
zdrojům tepla, jako jsou
například výstupy horkého
vzduchu, a nenechávejte jej
v autě zaparkovaném na
slunci, kde může dojít ke
značnému nárůstu teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět
do ochranného obalu.
• K čištění disku použijte čisticí
hadřík. Disk otírejte směrem
od středu k okraji.
Bezpečnostní
upozornění
Toto zařízení bylo testováno
a bylo shledáno, že odpovídá
omezením stanoveným směrnicí
EMC při použití propojovacího
kabelu, který je kratší než
3 metry.
• K čištění nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky na čištění disků/
optických součástí ani
antistatické spreje určené
k čištění klasických
(vinylových) LP desek.
• Pokud jste potisk disku
prováděli sami, nechejte jej
před přehráváním disku
zaschnout.
• Nepoužívejte následující typy
disků:
– čisticí disky,
– disky s nestandardním
tvarem (například karta,
srdce),
– disky s nalepenými štítky
nebo samolepkami,
– disky, ze kterých nebyla
sejmuta ochranná adhezivní
fólie nebo celofánová páska.
• Pokud je záznamová strana
disku poškrábaná,
nepokoušejte se povrch disku
obnovovat.
Bezpečnost
• Abyste zabránili nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přehrávač
předměty naplněné
tekutinami, jako například
vázy. Rovněž neumísťujte
přehrávač na místa, kde by byl
vystaven působení vody, jako
například do blízkosti vany
nebo sprchového koutu.
V případě, že se dovnitř
přehrávače dostane jakýkoliv
předmět nebo tekutina,
odpojte přehrávač od sítě
a před dalším používáním jej
nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nedotýkejte se napájecího
kabelu mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Umístění
• Postavte přehrávač na místo
s dostatečným odvětráváním,
aby nedošlo k nárůstu teploty
v přehrávači.
• Nestavte přehrávač na měkkou
podložku, jako například na
koberec, který by mohl zakrýt
ventilační otvory.
• Neumísťujte přehrávač do
stísněného prostoru, jako je
například polička na knihy
nebo podobné místo.
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa vystavená přímému
slunečnímu světlu, na prašná
místa nebo na místa, kde
dochází k mechanickým
otřesům.
• Nepoužívejte přehrávač ve
venkovních prostorách, ve
vozidlech, na lodích nebo na
jiných plavidlech.
,pokračování
5
• Jestliže přehrávač přenesete
z chladného prostředí do
teplého prostředí nebo jej
umístíte do místnosti s velmi
vysokou vlhkostí, může na
optických částech přehrávače
zkondenzovat vlhkost. Pokud
tato situace nastane, nemusí
přehrávač správně pracovat.
V takovém případě vyjměte
disk a ponechejte přehrávač
před dalším používáním
přibližně půl hodiny zapnutý,
dokud se vlhkost neodpaří.
• Neinstalujte přehrávač do
nakloněné polohy. Přehrávač
je určen pro provoz pouze ve
vodorovné poloze.
• Nenechávejte přehrávač ani
disky v blízkosti zařízení se
silnými magnety, jako jsou
například mikrovlnné trouby
nebo velké reprosoustavy.
• Nepokládejte kovové
předměty před přední panel.
Mohlo by dojít k omezení
příjmu rádiových vln.
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti lékařských zařízení.
Mohlo by dojít k chybné
funkci těchto zařízení.
• Pokud používáte
kardiostimulátor nebo jiné
lékařské zařízení, obraťte se
před použitím funkce
bezdrátové sítě LAN na
vašeho lékaře nebo výrobce
vašeho lékařského zařízení.
• Přehrávač by měl být
instalován a používán tak, aby
byla jeho vzdálenost od osob
minimálně 20 cm (kromě
končetin: ruce, zápěstí, nohy
a kotníky).
• Nepokládejte na přehrávač
těžké nebo nestabilní
předměty.
• Do přihrádky na disk
nevkládejte žádné jiné
předměty kromě disků.
V opačném případě by mohlo
dojít k poškození přehrávače
nebo předmětu.
• Před přemísťováním
přehrávače vyjměte disk.
V opačném případě by se disk
mohl poškodit.
• Před přemísťováním
přehrávače odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
6
Zdroje napájení
Výměna součástí
• Dokud je napájecí kabel
připojen do síťové zásuvky,
není přehrávač odpojen od
síťového napájení, a to ani
tehdy, pokud je přehrávač
vypnutý.
• Pokud nebudete přehrávač
delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit napájecí
kabel ze síťové zásuvky. Při
odpojování napájecího kabelu
vždy uchopte zástrčku; nikdy
netahejte za samotný kabel.
• Abyste zabránili poškození
napájecího kabelu, dodržujte
níže uvedené pokyny.
Nepoužívejte poškozený
napájecí kabel, protože by
mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
vzniku požáru:
– dbejte na to, abyste
nepřiskřípli napájecí kabel
mezi přehrávač a stěnu,
poličku atd.,
– nepokládejte na napájecí
kabel těžké předměty
a rovněž netahejte za
samotný napájecí kabel.
Pokud by byl přehrávač
opravován, mohou být opravené
součástky shromážděny pro
opakované použití nebo pro
účely recyklace.
Nastavení hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi
nízkou úrovní hlasitosti nebo při
úplné absenci zvuku nezvyšujte
hlasitost. V opačném případě by
při přehrávání hlasité pasáže
mohlo dojít k poškození vašeho
sluchu nebo reprosoustav.
Čištění
Povrch skříňky přehrávače,
panel a ovládací prvky čistěte
měkkým hadříkem.
Nepoužívejte materiály
s brusným účinkem, čisticí
prášek nebo rozpouštědla, jako
je například líh nebo benzín.
Čisticí disky, čisticí
prostředky na čištění
disků/optických součástí
Nepoužívejte čisticí disky nebo
čisticí prostředky na čištění
disků/optických součástí (tekuté
nebo ve spreji). Mohlo by dojít
k chybné funkci přehrávače.
Autorská práva a obchodní
značky
• Tento výrobek obsahuje
technologii ochrany
autorských práv, která je
chráněná patentovými právy
USA a dalšími právy na
ochranu duševního vlastnictví.
Používání této technologie
ochrany autorských práv musí
být povoleno společností
Macrovision a je určeno pouze
pro domácí či jinak omezené
používání, pokud není
společností Macrovision
stanoveno jinak.
Pronikání do struktury zařízení
nebo provádění demontáže je
zakázáno.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“
jsou obchodní značky
společností Panasonic
Corporation a Sony
Corporation.
• Java a veškeré obchodní
značky a loga týkající se Java
jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Sun
Microsystems, Inc.
•
, „XMB“ a „xross media
bar“ jsou obchodní značky
společností Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tento výrobek je vybaven
technologií High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo
HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti HDMI Licensing
LLC.
• „Blu-ray Disc“ je obchodní
značka.
• Loga „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ a „CD“ jsou
obchodní značky.
• „BD-LIVE“, logo „BD-LIVE“
a „BONUSVIEW“ jsou
obchodní značky sdružení
Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour“ a logo
„x.v.Colour“ jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
• „BRAVIA“ je obchodní
značka společnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ a logo
„PhotoTV HD“ jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je
certifikační značka sdružení
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ je
značka sdružení Wi-Fi
Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“
a „Wi-Fi Protected Setup™“
jsou obchodní značky sdružení
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ jsou obchodní
značky, servisní značky nebo
certifikační značky sdružení
Digital Living Network
Alliance.
• Microsoft a Windows jsou
buď registrované obchodní
značky, nebo obchodní značky
společnosti Microsoft
Corporation v USA anebo
jiných zemích.
• Ostatní názvy systémů
a výrobků jsou obecně
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
jejich výrobců. Symboly ™
a ® nejsou v tomto návodu
k obsluze uváděny.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento
přehrávač umožňuje
zobrazení statického obrazu
nebo OSD nabídek na
obrazovce televizoru po
neomezeně dlouhou dobu.
Pokud ponecháte statický
obraz nebo OSD nabídky
zobrazeny na obrazovce
televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku
trvalého poškození
obrazovky. Televizory
s plazmovými panely
a projekční televizory jsou
na toto zacházení velmi
citlivé.
S případnými dotazy nebo
problémy, které se týkají vašeho
přehrávače, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Poznámka pro zákazníky
v Evropě
Tento výrobek je určen pro
použití v následujících zemích:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
Poznámky k tomuto
návodu k obsluze
• V tomto návodu k obsluze se
pojem „disk“ používá jako
všeobecný termín pro disky
BD, DVD a CD, pokud není
v textu nebo na obrázcích
uvedeno jinak.
• Ikony, jako například
BD , uvedené v záhlaví
některých částí označují, jaký
typ disků lze používat pro
vysvětlovanou funkci.
Podrobné informace - viz část
„Disky, které lze přehrávat“
(strana 72).
• Pokyny v tomto návodu
k obsluze popisují ovládací
prvky dálkového ovladače.
Můžete rovněž používat
ovládací prvky na přehrávači,
pokud mají shodné nebo
podobné označení jako
ovládací prvky na dálkovém
ovladači.
• Ukázky OSD nabídek použité
v tomto návodu k obsluze
nemusí odpovídat zobrazením
na obrazovce vašeho
televizoru.
• Symbol b upozorňuje na
důležité informace, které je
třeba znát pro zabránění
chybného ovládání
přehrávače. Symbol z
upozorňuje na užitečné
informace (rady a další
pomocné informace).
7
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Připojení a nastavení
Připojení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 1: Připojení k televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Připojení do konektoru HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poznámky k funkcím BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení) . . . . . 18
Připojení do komponentních video konektorů (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . 19
Připojení do konektorů audio/video nebo S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . 20
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Připojení do konektoru HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/
koaxiální) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Připojení do audio L/R konektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Krok 4: Připojení k síti LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 5: Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Krok 6: Příprava dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Krok 8: Nastavení bezdrátové sítě LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavení bezdrátové sítě LAN (Automatic registration (WPS))
(Automatická registrace - WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavení bezdrátové sítě LAN (Access point scan) (Vyhledání
přístupových bodů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Přehrávání
Přehrávání disků BD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Používání nabídky disku BD nebo DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Používání funkce BONUSVIEW/BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vyhledávání titulů/kapitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání . . . . . . . . . . . . . . 40
Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Přehrávání hudebních CD a audio skladeb MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Přehrávání fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Přehrávání z USB zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Přehrávání fotografií přes síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Příprava pro server/přehrávač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Přehrávání fotografií na DLNA serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8
Nastavení a úpravy
Použití nabídek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Network Update (Síťová aktualizace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Video Settings (Nastavení obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Audio Settings (Nastavení zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD) . . . . . . . . . . . . . 55
Photo Settings (Nastavení prohlížení fotografií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
System Settings (Systémová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Network Settings (Síťová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Resetting (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Doplňující informace
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Funkce automatické diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rozlišení výstupního video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Výstupní audio signály a nastavení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tabulka jazykových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Rodičovský zámek/kód oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem . . . . . . . . . . . 79
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Před použitím přehrávače si prosím přečtěte část „Podmínky použití a licenční smlouva
s koncovým uživatelem“ (strana 79).
9
Popis součástí
a ovládacích prvků
Při připojení k televizoru
kompatibilnímu s režimem Theatre
(Kino) pomocí kabelu HDMI se video
režim televizoru přepne do režimu
Theatre (Kino).
Více informací najdete na stranách
uvedených v závorkách.
b
Dálkový ovladač
Tlačítko THEATRE (Kino) je funkční pouze
při připojení k AV zesilovači (receiveru) nebo
televizoru Sony kompatibilnímu s režimem
Theatre (Kino).
TV t (Přepínání vstupu
televizoru) (strana 29)
Přepínání mezi televizorem a dalšími
vstupními zdroji.
TV [/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) (strana 29)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
[/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
(strana 30)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
B Numerická tlačítka (strana 39,
62)
Zadávání čísel titulů/kapitol apod.
2 (hlasitost) +/– (strana 29)
Nastavení hlasitosti televizoru.
TIME (Čas) (strana 13)
Zobrazení uplynulé/zbývající doby
přehrávání na displeji na předním panelu.
Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení
mění mezi uplynulou dobou přehrávání
a zbývající dobou přehrávání.
AUDIO (Zvukový doprovod)
(strana 55)
Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod), 2 +
a N jsou opatřena výstupkem. Při ovládání
přehrávače se orientujte podle těchto výstupků.
b
Dostupné funkce dálkového ovladače se liší
v závislosti na disku nebo stavu přehrávání.
A THEATRE (Kino) (strana 18)
Automatické přepnutí do optimálního
video režimu pro sledování filmů. Při
připojení k AV zesilovači (receiveru)
pomocí kabelu HDMI se rovněž
automaticky přepne výstup zvuku do
reprosoustav.
10
Výběr jazyka zvukového doprovodu při
přehrávání disků BD-ROM/DVD
VIDEO se zvukovými stopami
zaznamenanými v několika jazycích.
Výběr zvukové stopy na discích CD.
SUBTITLE (Titulky) (strana 55)
Výběr jazyka titulků při přehrávání disků
BD-ROM/DVD VIDEO s titulky
zaznamenanými v několika jazycích.
ANGLE (Úhel záběru)
Přepínání úhlů záběru při přehrávání
disků BD-ROM/DVD VIDEO se
scénami zaznamenanými z různých úhlů.
C Barevná tlačítka (červené/
zelené/žluté/modré)
Zkratky pro výběr položek v některých
nabídkách disku BD (mohou být
používány také pro interaktivní operace
BD Java).
D TOP MENU (Hlavní nabídka)
(strana 38)
Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky
disku BD nebo DVD.
POP UP/MENU (Překryvná
nabídka/nabídka) (strana 38)
Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky
disku BD-ROM nebo nabídky disku
DVD.
OPTIONS (Možnosti) (strana 38,
44)
Zobrazení nabídky s aktuálně
dostupnými možnostmi.
HOME (Výchozí nabídka)
(strana 36, 47)
Zobrazení výchozí nabídky přehrávače.
Ukončení výchozí nabídky, pokud je
vložen disk CD.
RETURN (Zpět)
Návrat do předchozí obrazovky.
</M/m/,
Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené
položky.
Středové tlačítko (ENTER)
(Potvrzení)
Potvrzení vybrané položky.
E ./> (předchozí/následující)
Přeskočení na předchozí/následující
kapitolu, stopu nebo soubor.
Pro návrat na začátek předchozí stopy
stiskněte tlačítko . dvakrát.
m/M (vyhledávání vzad/
vpřed)
Při stisknutí během přehrávání se spustí
vyhledávání vzad/vpřed.
Po každém stisknutí tlačítka se bude
rychlost vyhledávání měnit následovně*:
Směr vpřed
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Směr vzad
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Při stisknutí a podržení tlačítka bude
vyhledávání vpřed/vzad pokračovat
vybranou rychlostí, dokud tlačítko
neuvolníte.
* Rychlost vyhledávání nelze měnit při
přehrávání CD a audio skladeb MP3.
Násobky rychlosti jsou pouze přibližné.
– Pro obnovení normálního přehrávání
stiskněte tlačítko N.
Zpomalené přehrávání, zmrazení obrazu
(pouze směrem vpřed)
Stisknutím tlačítka M na více než jednu
sekundu v režimu pozastavení
přehrávání spustíte zpomalené
přehrávání disku BD/DVD.
Krátkým stisknutím tlačítka M
v režimu pozastavení přehrávání
provedete přehrávání po snímcích.
– Pro obnovení normálního přehrávání
stiskněte tlačítko N.
N (přehrávání) (strana 36)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
Obnovení přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x (Resume Play)
(Obnovení přehrávání).
Pokud je vložen disk obsahující soubory
obrázků JPEG, spustí se přehrávání
prezentace.
DISPLAY (Zobrazení) (strana 40)
/
(zopakování scény/
posun scény)
Zobrazení informací o přehrávání na
obrazovce.
Zopakování scény/posun scény vpřed.
Po každém stisknutí tlačítka
se
scéna posune o 15 sekund směrem vpřed.
Po každém stisknutí tlačítka
se scéna
posune o 10 sekund směrem vzad.
X (pozastavení)
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
x (zastavení)
Zastavení přehrávání a uložení místa
zastavení (místa obnovení přehrávání)
(strana 37, 43).
Místo obnovení přehrávání titulu/stopy
představuje místo posledního zastavení
přehrávání nebo poslední fotografii při
přehrávání fotografií.
,pokračování
11
Přední panel
Tlačítko N je opatřeno výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle tohoto výstupku.
A [/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
(strana 30)
Uzamknutí přihrádky na disk (Child Lock)
(Dětská pojistka)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
Přihrádku na disk můžete uzamknout, aby ji
nebylo možné nechtěně otevřít.
Zapněte přehrávač a podržte stisknuté
tlačítko N na přehrávači déle než
10 sekund, dokud se na displeji na předním
panelu nezobrazí nápis „LOCKED“
(Uzamknuto). Přihrádka na disk bude
uzamknuta.
B Přihrádka na disk (strana 36)
C Indikátor disku Blu-ray
Pokud je přehrávač zapnutý, svítí bíle.
Při přehrávání disků BD svítí modře.
D Displej na předním panelu
(strana 13)
E Indikátor WLAN
Rozsvítí se, pokud je pro způsob
připojení vybrána možnost „Wireless“
(Bezdrátové připojení) v položce
„Internet Settings“ (Nastavení internetu)
nabídky „Network Settings“ (Síťová
nastavení) (strana 60).
F Senzor dálkového ovládání
(strana 28)
G N (přehrávání), x (zastavení)
(strana 36)
Spuštění nebo zastavení přehrávání.
H Z (otevření/zavření) (strana 36)
Otevření nebo zavření přihrádky na disk.
I Konektor
USB (strana 45)
Pro připojení USB zařízení.
12
Pro odemknutí přihrádky na disk podržte
stisknuté tlačítko N na přehrávači, dokud se
na displeji na předním panelu nezobrazí nápis
„UNLOCK“ (Odemknuto).
Displej na předním panelu
A N, X
r
Zbývající doba přehrávání
aktuálního disku*
Rozsvítí se při přehrávání nebo
pozastavení přehrávání.
*Kromě audio skladeb MP3
B HD (strana 50)
Rozsvítí se při výstupu video signálů
720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů
720p/1 080i z konektorů COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video
výstup).
C HDMI (strana 17)
Rozsvítí se při rozpoznání HDMI
zařízení.
D EXT (Externí zařízení) (strana 25)
Rozsvítí se při rozpoznání externího
paměťového zařízení.
E Informace o přehrávání
Můžete zobrazit časové informace.
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko TIME (Čas).
Zobrazení na displeji se mění
následovně:
z
V závislosti na disku mohou být zobrazeny
indikátory „T“ (titul nebo skladba/stopa), „C“
(kapitola) nebo „D“ (disk).
F Indikátor síťového připojení
Rozsvítí se při přístupu přehrávače k síti
a stahování softwaru přehrávače.
Podrobné informace o stahování
softwaru přehrávače - viz strana 48.
b
Indikátor síťového připojení se nemusí
rozsvítit během provádění diagnostiky sítě
nebo jiných operací, přestože probíhá síťová
komunikace.
Při přehrávání disku BD-ROM/DVD
VIDEO
Uplynulá doba přehrávání
aktuálního titulu
r
Zbývající doba přehrávání
aktuálního titulu
Při přehrávání disku CD
Uplynulá doba přehrávání aktuální
skladby
r
Zbývající doba přehrávání aktuální
skladby
r
Uplynulá doba přehrávání
aktuálního disku*
,pokračování
13
Zadní panel
A Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Digitální výstup koaxiální) (strana 23)
B Konektory LINE OUT (R-AUDIOL) (Linkový výstup - audio)
(strana 19, 20, 24)
C Konektor LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - video)
(strana 20)
D Konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL) (Digitální výstup optický) (strana 23)
E Ventilační otvory
Uvnitř přehrávače se nachází ventilátor.
14
F Slot EXT (Externí zařízení)
(strana 25)
G Konektor AC IN (Napájení)
(strana 28)
H Konektor LINE OUT (S VIDEO)
(Linkový výstup - S-video)
(strana 20)
I Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video
výstup) (Y, PB/CB, PR/CR)
(strana 19)
J Konektor HDMI OUT (Výstup
HDMI) (strana 17, 22)
K Konektor LAN (100) (strana 26)
Připojení přehrávače
Podle kroků 1 až 8 propojte přehrávač
s dalšími zařízeními a proveďte nastavení
přehrávače. Napájecí kabel nepřipojujte
dříve, než dojdete k části „Krok 5: Připojení
napájecího kabelu“ (strana 28).
Připojení a nastavení
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující
položky:
• Audio/video kabel (cinch zástrčka × 3) (1)
(pouze model pro Austrálii)
• Napájecí kabel (1)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie R6 (velikosti AA) (2)
Připojení a nastavení
15
Krok 1: Připojení k televizoru
Poznámky ke konektorům video/HDMI OUT (Výstup HDMI)
Přehrávač je vybaven níže uvedenými video konektory. Připojte přehrávač k vašemu televizoru
podle vstupních konektorů dostupných na televizoru.
Při připojení televizoru do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači pomocí
kabelu HDMI si budete moci vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.
Typ konektoru
Vysoká
kvalita
Rozlišení video
signálu
Připojení
Digitální
Vysoké rozlišení:
1 080/24p, 1 080p,
1 080i, 720p
Standardní
rozlišení: 576p/
480p, 576i/480i
Viz „Připojení do
konektoru HDMI“ na
straně 17.
Analogový
Vysoké rozlišení:
1 080i, 720p
Standardní
rozlišení: 576p/
480p, 576i/480i
Viz „Připojení do
komponentních video
konektorů (Y, Pb/Cb,
Pr/Cr)“ na straně 19.
Standardní
Viz „Připojení do
rozlišení: 576i/480i konektorů audio/video
nebo S VIDEO“ na
straně 20.
Standardní
Viz „Připojení do
rozlišení: 576i/480i konektorů audio/video
nebo S VIDEO“ na
straně 20.
Standardní
kvalita
16
b
Připojení k televizoru se vstupem DVI
• Pevným připojením kabelů předejdete
nežádoucímu šumu.
• Přečtěte si návody k obsluze dodané se
zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
• Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který
není vybaven video vstupem.
• Nevystavujte propojovací kabely přílišnému
tlaku. Při stlačení kabelů nebo konektorů proti
skříni atd. může dojít k jejich poškození.
Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není
součástí příslušenství). Konektor DVI
nepodporuje audio signály, takže je třeba
ještě připojit audio kabel (strana 21).
Rovněž nelze propojit konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI) s konektory DVI, které
nepodporují HDCP (například konektory
DVI na PC monitorech).
Připojení do konektoru HDMI
Blu-ray/DVD přehrávač
Připojení a nastavení
Pomocí kabelu HDMI připojte televizor do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na
přehrávači. Budete si tak moci vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.
Při připojení televizoru Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) (strana 18), si přečtěte rovněž návod k obsluze televizoru.
Při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p nebo 1 080p použijte
vysokorychlostní kabel HDMI.
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Televizor
Poznámky k připojení do konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI)
• Při přemísťování přehrávače nezapomeňte
odpojit kabel HDMI.
Dodržujte následující pokyny, protože při
nesprávném postupu můžete poškodit
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
a zástrčku kabelu HDMI.
• Pečlivě zkontrolujte, zda tvar konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) v zadní části
přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu
HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo
možné zasunout do konektoru. Ujistěte se,
že zástrčka není obrácena opačným směrem
nebo nakloněna.
• Při umístění přehrávače s připojeným
kabelem HDMI do skříňky netlačte
přehrávač proti zadní stěně skříňky. Mohlo
by dojít k poškození konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
• Při připojování nebo odpojování kabelu
HDMI neotáčejte zástrčkou.
Poznámky k indikátorům pro HDMI
připojení
Při rozpoznání připojeného HDMI zařízení se
na displeji na předním panelu rozsvítí
indikátor HDMI.
,pokračování
17
b
• Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory
s vysokým rozlišením (High Definiton) jsou
s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může
způsobovat poruchy obrazu. V případě problémů
při zobrazení obrazu s rozlišením 480i/576i/480p/
576p/720p/1 080i/1 080p doporučujeme použít
připojení přes konektor LINE OUT VIDEO
(Linkový výstup - video) nebo S VIDEO
(S-video). V případě dotazů týkajících se
kompatibility vašeho televizoru s tímto modelem
Blu-ray/DVD přehrávače (480i/576i/480p/576p/
720p/1 080i/1 080p) se prosím obraťte na naše
zákaznické servisní středisko.
• Pokud není obraz čistý nebo přirozený nebo
pokud nesplňuje vaše požadavky, změňte
rozlišení výstupního video signálu v kroku 3
u položky „Output Video Format“ (Výstupní
video signál) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 50).
• Používejte pouze kabel HDMI s logem HDMI.
• Theatre (Kino)
Po stisknutí tlačítka THEATRE (Kino)
přehrávač automaticky nastaví vhodný
video režim pro sledování filmů. Při
připojení k AV zesilovači (receiveru) Sony
pomocí kabelu HDMI se rovněž
automaticky přepne výstup zvuku do
reprosoustav. Při připojení k televizoru
kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino)
pomocí kabelu HDMI se video režim
televizoru přepne do režimu Theatre
(Kino). Pro návrat k originálnímu nastavení
znovu stiskněte toto tlačítko.
• Language Follow (Stejný jazyk)
Pokud změníte jazyk OSD nabídek vašeho
televizoru, změní se po vypnutí a zapnutí
přehrávače rovněž jazyk OSD nabídek
přehrávače.
Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync
Poznámky k funkcím BRAVIA
Sync (pouze pro HDMI
připojení)
Při připojení zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) pomocí HDMI kabelu
(není součástí příslušenství), bude ovládání
zjednodušeno níže uvedeným způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se
připojený televizor zapne a vstup televizoru
se automaticky přepne na přehrávač:
– [/1
– HOME (Výchozí nabídka): Automaticky
se zobrazí výchozí nabídka (strana 11, 36,
47).
– N: Automaticky se spustí přehrávání
(strana 38).
• System Power-Off (Vypnutí celého
systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka
TV [/1 nebo tlačítka napájení na dálkovém
ovladači televizoru, vypnou se automaticky
i přehrávač a zařízení kompatibilní
s HDMI.
18
Nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
v nabídce „System Settings“ (Systémová
nastavení) (strana 58).
Podrobné informace o nastavení vašeho
televizoru nebo jiných připojených zařízení viz návod k obsluze televizoru nebo
příslušných zařízení.
z
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné
nastavení) a funkce „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na televizoru je nastavena
na „On“ (Zapnuto), nastaví se funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači
rovněž automaticky na „On“ (Zapnuto). Viz
návod k obsluze televizoru.
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony, který je kompatibilní s funkcemi BRAVIA
Sync, můžete při nastavení funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru na
„On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce
přehrávače pomocí dálkového ovladače
televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.
b
V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI)
pracovat. Podrobné informace - viz návod
k obsluze připojeného zařízení.
Připojení do komponentních video konektorů (Y, PB/CB, PR/CR)
Blu-ray/DVD přehrávač
(zelený)
(modrý)
(červený)
Komponentní video
kabel (není součástí
příslušenství)
(zelený)
(modrý)
(červený)
(červený)
Připojení a nastavení
Pomocí komponentního video kabelu propojte konektory COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tímto
způsobem dosáhnete vysoké kvality obrazu.
Rovněž připojte audio/video kabel do konektorů LINE OUT (R-AUDIO-L) (Linkový výstup audio).
(bílý)
Audio/video kabel*
(červený)
(bílý)
Dbejte na to, aby barva zástrčky
kabelu odpovídala barvě
konektoru.
Dbejte na to, aby barva zástrčky
kabelu odpovídala barvě
konektoru.
Televizor
: Směr signálu
* Viz „Připojení přehrávače“ na straně 15.
b
Při propojení přehrávače a televizoru pomocí
komponentního video kabelu odpojte žlutou
zástrčku (video) audio/video kabelu.
,pokračování
19
Připojení do konektorů audio/video nebo S VIDEO
Pomocí audio/video kabelu propojte konektory LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) (Linkový
výstup - video, audio) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tím dosáhnete
standardní kvality obrazu a zvuku.
Blu-ray/DVD přehrávač
(červený)
(bílý)
(žlutý)
nebo
Kabel S-video
(není součástí
příslušenství)
Audio/video kabel*
(červený)
(bílý)
(žlutý)
Dbejte na to, aby barva
zástrčky kabelu odpovídala
barvě konektoru.
Televizor
: Směr signálu
* Viz „Připojení přehrávače“ na straně 15.
b
Při propojení přehrávače a televizoru pomocí
kabelu S-video odpojte žlutou zástrčku (video)
audio/video kabelu.
20
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)
Poznámky ke konektorům audio/HDMI OUT (Výstup HDMI)
Přehrávač je vybaven níže uvedenými audio konektory. Připojte přehrávač k vašemu AV
zesilovači (receiveru) podle vstupních konektorů dostupných na AV zesilovači (receiveru).
Připojení
Digitální
Viz „Připojení do konektoru HDMI“ na straně 22.
Viz „Připojení do digitálních konektorů
(OPTICAL/COAXIAL) (Optický/koaxiální)“ na
straně 23.
Analogový
Připojení a nastavení
Typ konektoru
Viz „Připojení do audio L/R konektorů“ na
straně 24.
z
Správné umístění reprosoustav - viz návod
k obsluze připojených zařízení.
,pokračování
21
Připojení do konektoru HDMI
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven vstupem HDMI, použijte tento způsob připojení.
Budete si tak moci vychutnat vysoce kvalitní zvuk z připojeného AV zesilovače (receiveru).
Pro poslech 7.1kanálového zvuku použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Pokud připojíte AV zesilovač (receiver) Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18), přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače
(receiveru).
Blu-ray/DVD přehrávač
Kabel HDMI (není součástí
příslušenství)
AV zesilovač (receiver)
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Televizor
1
2
22
Propojte konektor HDMI OUT (Výstup
HDMI) na přehrávači s příslušným
konektorem na AV zesilovači
(receiveru).
Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Direct“
(Přímý výstup) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 53).
Pro poslech sekundárního zvuku
(komentáře) nastavte položku „BD
Audio Setting“ (Nastavení zvuku BD) na
„Mix“ (Sloučení).
b
Ne všechny AV zesilovače (receivery)
kompatibilní s HDMI dokáží zpracovat
osmikanálové lineární PCM signály. Přečtěte si
rovněž návod k obsluze připojeného AV zesilovače
(receiveru).
Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/
koaxiální)
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic
nebo DTS*2 a digitálním vstupním konektorem, můžete si vychutnat prostorový zvuk ve
formátu Dolby Digital (5.1 kanálů), Dolby Pro Logic (4.0 kanálů) nebo DTS (5.1 kanálů).
Připojení a nastavení
z
Zkontrolujte následující nastavení:
– zda je položka „Audio Output Priority“ (Priorita
audio výstupu) nastavena na „HDMI“ v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 53),
– zda je položka „Audio (HDMI)“ (Audio signál
z HDMI) nastavena na „Auto“ (Automaticky)
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 53).
Blu-ray/DVD přehrávač
nebo
Digitální koaxiální
kabel (není součástí
příslušenství)
Digitální optický
kabel (není součástí
příslušenství)
AV zesilovač
(receiver)
: Směr signálu
1
Propojte digitální konektor na
přehrávači s příslušným konektorem
na AV zesilovači (receiveru).
,pokračování
23
2
3
Nastavte položku „Audio Output
Priority“ (Priorita audio výstupu) na
„Coaxial/Optical“ (Koaxiální/optický)
v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 53).
Proveďte příslušná nastavení
v položkách „Dolby Digital“ a „DTS“
nabídky „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 53).
V opačném případě nebude
z reprosoustav vycházet žádný zvuk
nebo pouze hlasitý šum.
*1
*2
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Názvy Dolby, Pro Logic, a symbol dvojitého
písmene D, jsou obchodní značky společnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle následujících
amerických pantentů U.S. Patent #: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929;
7 212 872 a dalších amerických a celosvětově
vydaných patentů a nahlášených patentových
práv.
DTS je registrovaná obchodní značka a loga
DTS, Symbol, DTS-HD Master Audio |
Essential jsou obchodní značky společnosti
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Připojení do audio L/R konektorů
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními audio konektory L a R, použijte
tento způsob připojení.
Blu-ray/DVD přehrávač
(červený)
(bílý)
Audio/video kabel*
(červený)
(bílý)
Dbejte na to, aby barva
zástrčky kabelu odpovídala
barvě konektoru.
AV zesilovač
(receiver)
: Směr signálu
* Viz „Připojení přehrávače“ na straně 15.
24
b
Krok 3: Vložení externího
paměťového zařízení
b
Pokud vložíte externí paměťové zařízení do USB
konektoru na předním panelu, nebude funkce BDLIVE (Online obsah BD) k dispozici.
Zcela zasuňte externí paměťové zařízení
do slotu EXT (Externí zařízení).
Při zapnutí přehrávače zkontrolujte, zda se na
displeji na předním panelu rozsvítil indikátor
EXT (Externí zařízení).
Zadní strana přehrávače
Sony USM2GL
(není součástí
příslušenství)
Připojení a nastavení
Pro využití přídavného obsahu (jako
například BONUSVIEW (Bonusový
materiál)/BD-LIVE (Online obsah BD))
u některých titulů na disku Blu-ray je
vyžadováno použití externího paměťového
zařízení (není součástí příslušenství).
Vložte externí paměťové zařízení (USB flash
disk s kapacitou nejméně 1 GB, jako
například Sony USM2GL, USM4GL nebo
USM1GH) do slotu EXT (Externí zařízení)
pro použití zařízení jako lokálního úložiště
dat.
• Externí paměťové zařízení zasunujte v přímém
směru. Pokud se pokusíte zasunout externí
paměťové zařízení do slotu násilím, může dojít
k poškození externího paměťového zařízení
i přehrávače.
• Chraňte externí paměťové zařízení před malými
dětmi, protože by jej mohly nešťastnou náhodou
spolknout.
• Pokud je externí paměťové zařízení vloženo ve
slotu, netlačte na něj, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
• Doporučujeme používat externí paměťové
zařízení USM2GL Sony (dostupné od dubna
2009).
• Přehrávač může být kompatibilní i s jinými USB
flash disky. Nemůžeme však zaručit
kompatibilitu se všemi typy USB flash disků.
• Při vkládání USB flash disku se ujistěte, že jej
vkládáte ve správném směru.
• Některé USB flash disky mohou ze slotu EXT
(Externí zařízení) vyčnívat. Nepokoušejte se
vyčnívající část USB flash disku zasunout do
slotu násilím ani na ni netlačte.
• Do slotu EXT (Externí zařízení) nevkládejte
žádné jiné zařízení než USB flash disk.
• Abyste zabránili poškození dat nebo externího
paměťového zařízení, vypněte přehrávač před
vložením nebo vyjmutím externího paměťového
zařízení.
• Pokud se indikátor EXT (Externí zařízení)
nerozsvítí, vypněte přehrávač, vyjměte a znovu
vložte externí paměťové zařízení a potom
přehrávač opět zapněte.
• Abyste zabránili poškození dat na externím
paměťovém zařízení, nevkládejte externí
paměťové zařízení, které obsahuje fotografie
nebo hudební soubory.
• Při formátování USB flash disku použijte
souborový systém FAT16 nebo FAT32.
Stranou s logem směrem
nahoru
Vyjmutí externího paměťového zařízení
1
Stisknutím tlačítka [/1 vypněte
přehrávač.
2
Vytáhněte externí paměťové zařízení ze
slotu EXT (Externí zařízení).
25
Krok 4: Připojení k síti LAN
Připojte přehrávač k internetu. Vyberte způsob připojení buď pomocí WLAN routeru
(přístupový bod) (níže), nebo přímého připojení k širokopásmovému routeru (strana 27).
Budete moci používat funkci BD-LIVE (Online obsah BD) (strana 38), přehrávat fotografie
přes síť (strana 46) nebo aktualizovat software přehrávače (strana 48).
1
Připojte přehrávač k internetu pomocí WLAN routeru.
Blu-ray/DVD přehrávač
WLAN router
(přístupový bod)
ADSL modem/
kabelový
modem
PC
Kabel LAN (není součástí příslušenství)
Internet
Viz rovněž příručka k WLAN routeru.
2
Zkontrolujte připojení na vašem počítači a proveďte odpovídající nastavení.
WLAN router (přístupový bod)
Nastavení
Nastavení zabezpečení
Typ
Zabezpečení je nastaveno.
Zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě
na obrazovce vašeho počítače.
Příklad: Windows XP*1
Kompatibilní s Wi- Viz „Nastavení bezdrátové
Fi Protected Setup*2 sítě LAN (Automatic
registration (WPS))
(Automatická registrace WPS)“ na straně 32.
Není kompatibilní
Tato zpráva s ikonou zámku znamená, že
s Wi-Fi Protected
je zabezpečení aktivováno.
Setup
Viz „Nastavení bezdrátové
sítě LAN (Access point
scan) (Vyhledání
přístupových bodů)“ na
straně 33.
Zabezpečení není nastaveno.*3
Zkontrolujte nastavení zabezpečení sítě
na obrazovce vašeho počítače.
Příklad: Windows XP*1
Viz „Nastavení bezdrátové
sítě LAN (Access point
scan) (Vyhledání
přístupových bodů)“ na
straně 33.
Jakýkoli
Tato zpráva znamená, že není nastaveno
žádné zabezpečení.
26
*1
*2
Při použití jiných operačních systémů - viz nápověda na vašem počítači.
Síťová nastavení lze snadno provést jedním stisknutím tlačítka WPS na WLAN routeru (přístupový
bod). WLAN routery (přístupové body) kompatibilní s Wi-Fi Protected Setup mohou být označeny
logem („
“).
*3
Podrobné informace - viz odstavec „Žádné zabezpečení“ na straně 76.
Přímé připojení k širokopásmovému
routeru
1
Propojte konektor LAN (100) na
přehrávači s konektorem na
širokopásmovém routeru.
Blu-ray/DVD přehrávač
z
Doporučujeme použít stíněný síťový kabel (kabel
LAN, přímý nebo křížený).
Aktualizace softwaru přehrávače přes síť
b
Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní
linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce.
Použití funkce BD-LIVE (Online obsah BD)
Viz „Používání funkce BONUSVIEW/BDLIVE“ na straně 38.
Kabel LAN
(není součástí
příslušenství)
Připojení a nastavení
Viz části „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 48) a „Software Update
Notification (Upozonění na aktualizaci
softwaru)“ (strana 59).
b
Širokopásmový
router
V závislosti na vašem síťovém prostředí
doporučujeme pro použití funkce BD-LIVE
(Online obsah BD) internetové připojení s efektivní
rychlostí větší než 1 Mb/s.
Do PC
Kabel LAN
(není součástí
příslušenství)
ADSL modem/
kabelový
modem
Internet
2
Proveďte příslušná nastavení v položce
„Internet Settings“ (Nastavení internetu)
nabídky „Network Settings“ (Síťová
nastavení) (strana 60).
b
• Podle modemu nebo routeru se liší typ
požadovaného kabelu LAN (přímý nebo
křížený). Podrobné informace o kabelu LAN - viz
příručka k modemu nebo routeru.
• Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke
konektoru LAN na počítači.
27
Krok 5: Připojení
napájecího kabelu
Krok 6: Příprava
dálkového ovladače
Po dokončení všech zapojení připojte
přiložený napájecí kabel do konektoru AC IN
(Napájení) na přehrávači. Potom připojte
napájecí kabel přehrávače a televizoru do
síťové zásuvky.
Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím
přiloženého dálkového ovladače. Vložte dvě
baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby
kontakty 3 a # na bateriích odpovídaly
značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při
používání nasměrujte dálkový ovladač na
senzor dálkového ovládání
na přehrávači
(strana 12).
1
Do konektoru AC IN
(Napájení)
2
Do síťové
zásuvky
b
• Abyste zabránili možnému úniku elektrolytu
z baterií a korozi, používejte baterie správným
způsobem. V případě úniku elektrolytu se
nedotýkejte tekutiny holýma rukama. Dodržujte
následující pokyny:
– nepoužívejte současně starou a novou baterii
nebo baterie různých výrobců,
– nepokoušejte se baterie nabíjet,
– pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte baterie,
– v případě úniku elektrolytu utřete tekutinu
v prostoru pro baterie a vložte nové baterie.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání
(označený symbolem
na předním panelu)
silnému světlu, jako je například přímé sluneční
světlo nebo jiný zdroj světla. Přehrávač by
nemusel reagovat na příkazy dálkového ovladače.
28
b
Ovládání televizoru pomocí
dálkového ovladače
1
b
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
Při výměně baterií v dálkovém ovladači se může
kód obnovit na výchozí hodnotu. Nastavte
příslušný kód znovu.
TV t
TV [/1
Numerická
tlačítka
2 +/–
Pokud je pro některé zařízení uvedeno
více kódů, zkuste je postupně zadat,
dokud nenaleznete kód, který bude
s vaším televizorem pracovat.
Dostupná tlačítka
V závislosti na připojeném televizoru nemusí
být některá nebo všechna tlačítka funkční
(TV [/1, TV t nebo 2 +/–).
Tlačítka
Funkce
TV [/1
Zapnutí nebo vypnutí
televizoru.
TV t (Přepínání
vstupu televizoru)
Přepínání vstupu
televizoru mezi TV
signálem a dalšími
vstupními zdroji.
2 (hlasitost) +/–
Nastavení hlasitosti
televizoru.
Podržte stisknuté tlačítko TV [/1
a pomocí numerických tlačítek zadejte
kód výrobce televizoru.
Pro zadání například „09“ stiskněte
tlačítka „0“ a „9“.
2
Výrobce
Kód
Sony
01 (výchozí)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Připojení a nastavení
Prostřednictvím přiloženého dálkového
ovladače je možno ovládat úroveň hlasitosti,
přepínat vstupy a zapínat/vypínat napájení
televizorů Sony.
Při zadání nového kódu bude vymazán předchozí
zadaný kód.
Uvolněte tlačítko TV [/1.
Ovládání ostatních televizorů pomocí
dálkového ovladače
Prostřednictvím přiloženého dálkového
ovladače je rovněž možno ovládat úroveň
hlasitosti, přepínat vstupy a zapínat/vypínat
napájení televizorů jiných výrobců než Sony.
Pokud je značka vašeho televizoru uvedena
v následující tabulce, nastavte příslušný kód
výrobce.
29
Krok 7: Easy Setup
(Snadné nastavení)
4
Podle následujících kroků proveďte základní
minimální nastavení umožňující používání
přehrávače. Pokud nastavení Easy Setup
(Snadné nastavení) nedokončíte, zobrazí se
znovu při každém zapnutí přehrávače.
Proveďte níže uvedená nastavení
v následujícím pořadí.
Při prvním zapnutí
Chvíli počkejte, než se přehrávač zapne
a spustí se nastavení Easy Setup (Snadné
nastavení).
TV [/1
Zobrazí se zpráva o počátečních
nastaveních.
5
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
[/1
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte jazyk
OSD nabídek a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
6
Vyberte typ kabelu použitý pro
připojení přehrávače k televizoru
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zapněte televizor.
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se po chvíli zapne.
3
Přepněte vstup na televizoru tak, aby
se na obrazovce zobrazil signál
z přehrávače.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka
OSD nabídek.
• Pokud se obrazovka pro výběr jazyka
OSD nabídek nezobrazí:
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka) a vyberte položku „Easy
Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce
„Setup“ (Nastavení) (strana 65). Potom
vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
30
b
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
7
Proveďte příslušná nastavení podle
kabelů použitých pro připojení
k televizoru.
Podrobné informace o rozlišení
výstupního video signálu - viz
strana 51.
Pokud v kroku 6 vyberete možnost
„HDMI“
Asi na 30 sekund se zobrazí
testovací obrazovka. Testovací
obrazovka - viz část „Pokud v kroku
6 vyberete možnost „HDMI““
(výše).
Připojení a nastavení
1 Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Asi na 30 sekund se zobrazí
testovací obrazovka.
Příklad: při nastavení rozlišení
výstupního video signálu na 1 080i
b
Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte
tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat do
předchozí obrazovky a změňte rozlišení.
Aktuálně nastavené rozlišení
výstupního video signálu
b
Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte
tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat ke
kroku 6 a vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
B Vyberte možnost „Finish“
(Dokončit) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující
potvrzení.
C Vyberte možnost „OK“ nebo
„Cancel“ (Zrušit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
B Vyberte možnost „Finish“
(Dokončit) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující
potvrzení.
C Vyberte možnost „OK“ nebo
„Cancel“ (Zrušit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud v kroku 6 vyberete možnost
„Video or S Video“ (Video nebo S-video)
Vyberte poměr stran obrazu, který
odpovídá vašemu televizoru a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud v kroku 6 vyberete možnost
„Component Video“ (Komponentní
video)
1 Vyberte rozlišení výstupního video
signálu pro připojený televizor
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Při připojení k širokoúhlému televizoru
nebo televizoru s funkcí širokoúhlého
režimu vyberte možnost „16:9“.
Při připojení k televizoru 4:3 bez funkce
širokoúhlého režimu vyberte možnost
„4:3“.
,pokračování
31
8
Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže
chcete povolit internetové připojení
k obsahu BD a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Krok 8: Nastavení
bezdrátové sítě LAN
Síťová nastavení se liší v závislosti na
použitém způsobu připojení nebo WLAN
routeru (přístupový bod). Kontrola
odpovídajících nastavení - viz část „Krok 4:
Připojení k síti LAN“ na straně 26.
Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit),
jestliže nemá být povoleno internetové
připojení k obsahu BD.
9
Nastavte položku „Quick Start Mode“
(Režim rychlého spuštění) na „On“
(Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Nastavení bezdrátové sítě LAN
(Automatic registration (WPS))
(Automatická registrace - WPS)
Při připojení přehrávače k WLAN routeru
(přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi
Protected Setup s nastavením zabezpečení
proveďte níže uvedený postup.
b
Pokud použijete funkci Wi-Fi Protected Setup před
nastavením WLAN routeru (přístupový bod),
mohou se bezdrátová nastavení WLAN routeru
(přístupový bod) automaticky změnit. V takovém
případě může být nutné provést odpovídající
bezdrátová nastavení na vašem počítači. Podrobné
informace - viz příručka k WLAN routeru
(přístupový bod).
Podrobné informace o položce „Quick
Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) viz strana 58.
10 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
1
2
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
4
5
z
• Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty
(strana 65).
• Nastavení „Easy Setup“ (Snadné nastavení)
můžete znovu spustit výběrem položky „Easy
Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“
(Nastavení) (strana 65).
32
6
Proveďte kroky 1 a 2 v části „Krok 4:
Připojení k síti LAN“ na straně 26.
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Setup) (Nastavení).
Vyberte položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) v nabídce
„Network Settings“ (Síťová
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte možnost „Wireless“
(Bezdrátové připojení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
7
8
Vyberte možnost „Automatic
registration (WPS)“ (Automatická
registrace - WPS) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
12 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost
„Perform“ (Provést) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Umístění tlačítka WPS a způsob jeho
stisknutí se liší v závislosti na WLAN
routeru (přístupový bod). Podrobné
informace - viz příručka k WLAN
routeru (přístupový bod).
9
Spustí se diagnostika sítě.
Po dokončení diagnostiky se zobrazí
výsledky.
Pokud se zobrazí chybová zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů.
Další podrobné informace najdete na
následujících webových stránkách v části
FAQ:
http://support.sony-europe.com/
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
10 Podržte stisknuté tlačítko WPS na
WLAN routeru (přístupový bod), dokud
nezačne blikat indikátor na WLAN
routeru (přístupový bod).
Tlačítko WPS stiskněte po kroku 9
během 2 minut.
Zobrazí se zpráva „Access point
registration is complete.“ (Registrace
přístupového bodu je dokončena.).
Připojení a nastavení
Zjistěte umístění tlačítka WPS na
WLAN routeru (přístupový bod)
a způsob jeho stisknutí.
Pokud váš poskytovatel internetu
používá specifické nastavení proxy
serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít).
Podrobné informace - viz část „Network
Settings (Síťová nastavení)“ na straně 60.
13 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
14 Zkontrolujte nastavení, vyberte
možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se zpráva „Settings are
complete.“ (Nastavení jsou dokončena.).
Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě
zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji
a potom znovu proveďte síťová
nastavení nebo diagnostiku sítě.
Příklad: pokud je WLAN router
(přístupový bod) vybaven tlačítkem
WPS
Nastavení bezdrátové sítě LAN
(Access point scan) (Vyhledání
přístupových bodů)
b
•Pokud přehrávač nerozpozná WLAN router
(přístupový bod), chvíli počkejte a znovu
proveďte postup od kroku 9.
•V některých případech nemusí být možné
v závislosti na zabezpečení WLAN routeru
(přístupový bod) používat funkci Wi-Fi
Protected Setup. V takové situaci postupujte
podle zobrazených pokynů a změňte
nastavení WLAN routeru (přístupový bod).
11 Vyberte možnost „Do not use“
(Nepoužívat) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Při připojení přehrávače k WLAN routeru
(přístupový bod) kompatibilnímu s Wi-Fi
Protected Setup bez nastavení zabezpečení
nebo nekompatibilnímu s Wi-Fi Protected
Setup proveďte níže uvedený postup.
1
2
Proveďte kroky 1 a 2 v části „Krok 4:
Připojení k síti LAN“ na straně 26.
Zkontrolujte název sítě (SSID)
a bezpečnostní klíč v obrazovce
nastavení vašeho WLAN routeru
(přístupový bod).
Podrobné informace o způsobu
používání obrazovky nastavení WLAN
routeru (přístupový bod) najdete na
,pokračování
33
následujících webových stránkách nebo
se obraťte na výrobce WLAN routeru
(přístupový bod):
http://support.sony-europe.com/
– typ zabezpečení: Podrobné informace
o typech zabezpečení, které jsou
podporovány tímto přehrávačem - viz
část „Zabezpečení bezdrátové sítě
LAN“ na straně 76,
– bezpečnostní klíč: V závislosti na
vybraném typu zabezpečení používá
WLAN router (přístupový bod) WEP
nebo WPA klíč.
z
V závislosti na WLAN routeru (přístupový
bod) může být WEP nebo WPA klíč zobrazen
jako „heslo“ nebo „síťový klíč“.
3
4
5
6
7
8
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Setup) (Nastavení).
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka pro zadání WEP
nebo WPA klíče.
• Pokud vyberete možnost „None“
(Žádný), přejděte ke kroku 13.
z
Automaticky bude vybráno vhodné
zabezpečení. Za normálních okolností není
třeba zabezpečení měnit.
11 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
a zadejte WEP nebo WPA klíč.
Zadávání znaků - viz strana 62.
b
Před provedením kroku 12 se ujistěte, že je
WEP nebo WPA klíč zadán správně. Po
stisknutí tlačítka , v kroku 12 nebude možné
zkontrolovat znaky na obrazovce.
12 Stiskněte tlačítko ,.
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
13 Vyberte možnost „Auto Acquisition“
Vyberte možnost „Wireless“
(Bezdrátové připojení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte možnost „Access point scan“
(Vyhledání přístupových bodů)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte přístupový bod s SSID
uvedeným v kroku 2 a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud není váš WLAN router
(přístupový bod) rozpoznán, stiskněte
tlačítko RETURN (Zpět), chvíli počkejte
a zopakujte postup od kroku 8. Pokud
není router stále rozpoznán, stiskněte
tlačítko RETURN (Zpět) a v kroku 8
34
10 Zkontrolujte zabezpečení a stiskněte
Vyberte položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) v nabídce
„Network Settings“ (Síťová
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Přehrávač rozpozná okolní přístupové
body a zobrazí SSID (Service Set
Identifier) a nastavení zabezpečení.
9
vyberte možnost „Manual registration“
(Ruční registrace). Podrobné informace viz část „Internet Settings“ (Nastavení
internetu) na straně 60.
b
WEP nebo WPA klíč se zobrazí v podobě 8
hvězdiček bez ohledu na počet zadaných
znaků.
(Automatické získání IP adresy)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pokud používáte statickou IP adresu,
vyberte možnost „Manual“ (Ručně).
Podrobné informace - viz část „Network
Settings (Síťová nastavení)“ na straně 60.
14 Vyberte možnost „Auto“
(Automaticky) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Pokud chcete zadat adresu DNS serveru,
vyberte možnost „Manual“ (Ručně).
Podrobné informace - viz část „Network
Settings (Síťová nastavení)“ na straně 60.
15 Vyberte možnost „Do not use“
(Nepoužívat) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Pokud váš poskytovatel internetu
používá specifické nastavení proxy
serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít).
Podrobné informace - viz část „Network
Settings (Síťová nastavení)“ na straně 60.
16 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost
„Perform“ (Provést) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
17 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Připojení a nastavení
Spustí se diagnostika sítě.
Po dokončení diagnostiky se zobrazí
výsledky.
Pokud se zobrazí chybová zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů.
Další podrobné informace najdete na
následujících webových stránkách v části
FAQ:
http://support.sony-europe.com/
18 Zkontrolujte nastavení, vyberte
možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se zpráva „Settings are
complete.“ (Nastavení jsou dokončena.).
Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě
zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji
a potom znovu proveďte síťová
nastavení.
35
Přehrávání disků BD/DVD
BD
DVD
Numerická
tlačítka
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
x
X
1
Přehrávání
2
Přepněte vstup na televizoru tak, aby
se na obrazovce zobrazil signál
z přehrávače.
Stiskněte tlačítko Z na přehrávači
a vložte disk do přihrádky na disk.
Přehrávanou stranou směrem dolů
3
Stisknutím tlačítka Z na přehrávači
zavřete přihrádku na disk.
• V závislosti na vloženém disku BDROM nebo DVD VIDEO se může
automaticky spustit přehrávání.
36
4
5
6
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
„Video“.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko X.
z
V seznamu titulů je vedle názvu titulů, které byly
vytvořeny z originálních titulů nebo editací
originálních titulů, zobrazen indikátor „PL“
(Playlist).
b
• V závislosti na disku nemusí být některé funkce
přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny uvedené
na obalu disku.
• V závislosti na disku BD nebo DVD
zaznamenaném na jiném zařízení se nemusí
zobrazit seznam titulů nebo názvy titulů.
Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk
zastaven (Resume Play) (Obnovení
přehrávání)
Po zastavení přehrávání vyberte pomocí
tlačítek M/m ikonu
a stiskněte tlačítko N
nebo ENTER (Potvrzení).
Přehrávač obnoví přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x.
b
• Místo zastavení přehrávání se z paměti vymaže,
pokud:
– otevřete přihrádku na disk,
– spustíte přehrávání jiného titulu,
– změníte nastavení přehrávače,
– vyjmete externí paměťové zařízení (pro disk
BD-ROM).
• V závislosti na disku nebo místě zastavení nemusí
funkce obnovení přehrávání pracovat.
Přehrávání
U běžně prodávaných disků BD-ROM
nebo DVD VIDEO se spustí přehrávání.
U disků BD nebo DVD zaznamenaných
na jiném zařízení se zobrazí seznam
titulů. Pomocí tlačítek M/m vyberte titul
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Spustí se přehrávání.
Pro spuštění přehrávání od začátku stiskněte
tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte
možnost „Play from start“ (Přehrávání od
začátku). Potom stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení). Přehrávání se spustí od začátku
titulu.
Přehrávání disků BD nebo DVD
s omezením přehrávání (Parental Control)
(Rodičovský zámek)
Při přehrávání disku BD, u kterého je
nastaveno omezení přehrávání, změňte
nastavení položky „BD Parental Control“
(Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/
DVD Viewing Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) (strana 55).
Při přehrávání disku DVD, u kterého je
nastaveno omezení přehrávání, se zobrazí
obrazovka pro zadání hesla.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se přehrávání.
Uložení nebo změna hesla - viz část
„Password (Heslo)“ (strana 57).
Přehrávání disků BD-RE nebo BD-R
s omezením přehrávání (Disc Lock)
(Uzamknutí disku)
Při přehrávání disku BD-RE nebo BD-R,
u kterého je nastavena funkce Disc Lock
(Uzamknutí disku), se zobrazí obrazovka pro
zadání hesla.
1
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo, které bylo uloženo při
vytváření disku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte titul a stiskněte tlačítko N nebo
ENTER (Potvrzení).
Spustí se přehrávání.
,pokračování
37
One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI
připojení)
Stiskněte tlačítko N.
Přehrávač a připojený televizor se zapnou
a vstup televizoru se přepne na přehrávač.
Potom se automaticky spustí přehrávání.
Položky
Podrobnosti
Title Search
Vyhledání titulu
a spuštění přehrávání od
začátku (strana 39).
Chapter
Search
Vyhledání kapitoly
a spuštění přehrávání od
začátku (strana 39).
b
• Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než
se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz
a počáteční část přehrávaného obrazu nemusí být
zobrazena.
• Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání
jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na
„On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení) v nabídce
„System Settings“ (Systémová nastavení)
(strana 58).
Používání nabídky disku BD
nebo DVD
BD
Zobrazení hlavní nabídky
Při přehrávání disku BD nebo DVD můžete
zobrazit hlavní nabídku.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP
MENU (Hlavní nabídka).
Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Pomocí tlačítek </M/m/, vyberte
požadovanou položku.
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti)
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
Položky
Zobrazení překryvných nabídek
Některé disky BD-ROM obsahují překryvné
nabídky, které se zobrazí, aniž by bylo
přerušeno přehrávání.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko POP
UP/MENU (Překryvná nabídka/
nabídka).
Zobrazí se překryvná nabídka.
2
Pomocí tlačítek </M/m/,, barevných
tlačítek nebo numerických tlačítek
vyberte požadovanou položku
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podrobnosti
Video Settings Nastavení obrazu
(strana 40).
Audio Settings Nastavení zvuku
(strana 41).
Title List
Zobrazení seznamu
titulů.
Play
Přehrávání titulu
z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x.
Play from start Přehrávání titulu od
začátku.
Top Menu
Zobrazení hlavní
nabídky disku
(strana 38).
Menu/Popup
Menu
Zobrazení překryvné
nabídky disku BDROM nebo nabídky
disku DVD (strana 38).
Stop
Zastavení přehrávání.
Používání funkce BONUSVIEW/
BD-LIVE
BD
Některé disky BD-ROM s logem „BDLIVE*“ obsahují bonusový materiál a další
data, která lze stáhnout do externího
paměťového zařízení (lokální úložiště dat).
*
1
2
38
DVD
Pokud je vložen disk, vyjměte jej
z přehrávače.
Vypněte přehrávač.
3
Vložte externí paměťové zařízení (není
součástí příslušenství) do slotu EXT
(Externí zařízení) na zadní straně
přehrávače.
Externí paměťové zařízení bude použito
jako lokální úložiště dat.
Ujistěte se, že je externí paměťové
zařízení správně vloženo v přehrávači
(strana 25).
7
b
• V závislosti na disku nemusí být při vymazání
sdílených dat ve vyrovnávací paměti (Shared
Cache Data) stažený obsah zobrazen.
• V závislosti na disku BD-ROM se nemusí
zobrazit název disku.
Připojte přehrávač k síti (strana 26).
Zapněte přehrávač.
Nastavte položku „BD Internet
Connection“ (Internetové připojení
BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce
„BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
(strana 57).
Vložte disk BD-ROM obsahující funkce
BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BDLIVE (Online obsah BD).
Vyhledávání titulů/kapitol
BD
Pokud titul obsahuje značky kapitol, můžete
požadovanou kapitolu snadno vyhledat.
1
2
Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla.
Příklad: Chapter Search (Vyhledávání
kapitol)
Nepotřebná data můžete vymazat.
2
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
3
4
Pomocí tlačítek </, vyberte „Video“.
Pomocí tlačítek M/m vyberte „BD Data“
(Data BD) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
5
Vyberte název disku a stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
6
Vyberte „Erase“ (Vymazat) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
7
Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Data vybraného disku budou vymazána.
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
vyhledávání a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
„Title Search“ (Vyhledávání titulů) (pro
disk BD-ROM/DVD VIDEO)
„Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol)
Vymazání dat z externího paměťového
zařízení
Pokud je vložen disk, vyjměte jej
z přehrávače.
Během přehrávání nebo pozastavení
přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
Další postup se liší v závislosti na disku.
Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
1
DVD
Přehrávání
4
5
6
• Jestliže chcete krok 6 přeskočit, stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) namísto OPTIONS
(Možnosti) v kroku 5.
3
Pomocí numerických tlačítek zadejte
číslo titulu nebo kapitoly.
Pokud uděláte chybu, opakovaným
stisknutím tlačítka „0“ vymažte zadané
číslo a zadejte jiné číslo.
4
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po chvíli se spustí přehrávání od
vybraného čísla.
z
• Pokud chcete vymazat veškerá data v externím
paměťovém zařízení najednou, vyberte v kroku 6
možnost „Erase All“ (Vymazat vše).
39
Zobrazení doby přehrávání
a informací o přehrávání
BD
Nastavení obrazu a zvuku pro
přehrávání videa
DVD
Můžete zobrazit informace o titulu včetně
datového toku videa atd.
BD
Nastavení obrazu
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Video
Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Video Settings“
(Nastavení obrazu).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Zobrazené informace závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
DVD
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
A Aktuálně vybraný úhel záběru
B Číslo nebo název titulu
Položky
C Aktuálně vybrané nastavení
zvukového doprovodu
D Dostupné funkce (
úhel záběru/
zvukový doprovod/
titulky)
E Informace o přehrávání
Zobrazení typu disku/režimu
přehrávání/video kodeku/datového
toku/lišty se stavem přehrávání/doby
přehrávání (zbývající doby*)
FNR
(Off/Auto)
Potlačení náhodně se
vyskytujícího šumu
v obrazu.
BNR
(Off/Auto)
Potlačení mozaikového
blokového šumu
v obrazu.
MNR
(Off/Auto)
Potlačení šumu
u obrysů obrazu
(„komáří“ šum).
F Výstupní rozlišení/video frekvence
* Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka
TIME (Čas).
4
z
• Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž
na displeji na předním panelu (strana 13).
• Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky),
AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE
(Úhel záběru) můžete měnit jednotlivá nastavení.
Podrobnosti
Picture Quality Optimalizace obrazu
pro prostředí s různým
Mode
osvětlením.
(Standard/
Brighter Room/
Theatre Room)
Pomocí tlačítek </M/m/, proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 3 a 4.
b
• Před změnou nastavení položky „Picture Quality
Mode“ (Režim kvality obrazu) nastavte obraz na
televizoru na „standardní“.
40
• Nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu)
není dostupná, pokud je připojený televizor
nastaven do režimu Theatre (Kino) (strana 18).
• V závislosti na typu disku nebo přehrávané scéně
nemusí být funkce „FNR“, „BNR“ nebo „MNR“
účinné.
Nastavení zvukových charakteristik
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“
(Nastavení zvuku).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Položky
Podrobnosti
AV SYNC
(krátká)
0 ~ 120 msec
(dlouhá)
Nastavení prodlevy
mezi obrazem a zvukem
zpožděním výstupu
zvuku vzhledem
k výstupu obrazu (0 až
120 milisekund).
• Funkce „Audio Filter“ (Audio filtr) nepracuje
u digitálních audio signálů vystupujících
z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI)/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/koaxiální).
• V závislosti na typu disku nebo podmínkách
přehrávaní může být efekt při změně nastavení
funkce „Audio Filter“ (Audio filtr) nepatrný.
Přehrávání
1
b
• Sharp: Poskytuje
Audio Filter
(pouze pro
široký frekvenční
analogové
rozsah a navozuje
audio signály)
pocit prostoru. Za
normálních okolností
vyberte tuto možnost.
• Slow: Poskytuje
jemný a teplý zvuk.
4
Pomocí tlačítek </, vyberte nebo
proveďte nastavení a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 3 a 4.
41
Přehrávání hudebních
CD a audio skladeb MP3
DATA BD
*1
*2
*3
1
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
4
*3
Disky BD-RE/BD-R obsahující audio skladby
MP3
Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R obsahující audio skladby MP3
Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující
audio skladby MP3
Vložte hudební CD.
Zobrazí se obrazovka hudebního
přehrávače.
2
Pro přehrání celého disku stiskněte
tlačítko N namísto tlačítka ENTER
(Potvrzení).
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti)
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na
stavu přehrávání.
Stiskněte tlačítko N.
Spustí se přehrávání.
Pomocí tlačítek M/m vyberte album nebo
skladbu a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po výběru alba vyberte pomocí tlačítek
M/m požadovanou skladbu v albu
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Pro přehrání celého alba vyberte album
a stiskněte tlačítko N.
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
2
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Music) (Hudba).
3
Vyberte
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam skladeb.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte skladbu
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Výběr skladby nebo alba MP3
42
1
Vložte disk obsahující audio skladby
MP3.
2
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Music) (Hudba).
3
Vyberte
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam alb a skladeb.
Podrobnosti
Play
Přehrávání vybrané
skladby.
Play from start Přehrávání aktuální
skladby od začátku
(pouze hudební CD).
Výběr skladby na hudebním CD
1
Položky
Stop
Zastavení přehrávání
skladby.
Různé funkce při přehrávání hudby
Tlačítka
Funkce
N
Spuštění nebo obnovení
přehrávání. Obnovení
přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x (kromě
audio skladeb MP3).
x
Zastavení přehrávání.
X
Pozastavení přehrávání.
./>
Přeskočení na začátek
aktuální skladby nebo na
následující skladbu. Pro
výběr předchozí skladby
stiskněte tlačítko .
dvakrát.
Tlačítka
Funkce
m/M
Při stisknutí během
přehrávání se spustí
vyhledávání vzad/vpřed.
TIME
AUDIO
Změna zobrazení časových
informací na obrazovce a na
displeji na předním panelu
(strana 13).
b
• Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo
obnovení přehrávání), se z paměti vymaže,
pokud:
– otevřete přihrádku na disk,
– vypnete přehrávač.
• Přehrávač umožňuje přehrávání následujících
audio skladeb MP3:
– formát: MPEG-1 Audio Layer 3,
– vzorkovací frekvence: 32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz,
– počet kanálů: 2,
– datový tok: 64 kb/s až 320 kb/s,
– velikost souboru: max. 1 GB,
– doba přehrávání: 1 s až 9 000 s,
– přípona: .mp3/.MP3,
– počet skladeb: až 500 (včetně případných alb).
• Přehrávač nerozpozná následující alba/skladby
MP3:
– alba/skladby MP3 s velmi dlouhými názvy,
– alba MP3 obsahující audio skladby MP3
s velmi dlouhými názvy,
– alba MP3 v nižší než 5. úrovni stromové
struktury a alba/skladby MP3 v nižší než 6.
úrovni stromové struktury.
• Přehrávač neumožňuje přehrávání následujících
alb/skladeb MP3:
– monofonní audio skladby MP3,
– alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD-R
v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.6,
– alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BDRE v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.5.
• Uplynulá doba přehrávání některých audio
skladeb MP3 nemusí být zobrazena správně.
DATA BD
*1
*2
*3
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory
obrázků JPEG
Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R obsahující soubory obrázků JPEG
Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující
soubory obrázků JPEG
Můžete přehrávat fotografie uložené na
disku. Přehrávání fotografií z připojeného
USB zařízení - viz strana 45.
Přehrávání fotografií na DLNA serveru - viz
strana 46.
1
2
3
Přehrávání
Výběr stereofonních nebo
monofonních skladeb
(kromě audio skladeb MP3).
Přehrávání fotografií
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Photo) (Fotografie).
Vyberte
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte soubor
nebo složku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek
M/m požadovaný soubor ve složce
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybraná fotografie se zobrazí.
• Pro přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko N.
,pokračování
43
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti) během přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na
stavu přehrávání.
Položky
Podrobnosti
Slideshow
Speed
Změna rychlosti
prezentace.
• Fast (Rychle)
• Normal (Normálně)
• Slow (Pomalu)
•
Stop
Zastavení prezentace.
•
Rotate Left
Otočení fotografie o 90°
proti směru hodinových
ručiček.
•
Rotate Right
Otočení fotografie o 90°
ve směru hodinových
ručiček.
Různé funkce při přehrávání fotografií
Tlačítka
Funkce
x
RETURN
Zastavení prezentace.
X
Pozastavení prezentace.
./>
</,
Zobrazení předchozí nebo
následující fotografie.
DISPLAY
Zobrazení informací o
souboru.
b
• Pokud se pokusíte přehrát následující soubory
fotografií, zobrazí se na obrazovce indikátor
a soubory nebude možné přehrát:
– soubory fotografií s vyšším rozlišením než
8 192 pixelů (šířka nebo výška),
– soubory fotografií s nižším rozlišením než
15 pixelů (šířka nebo výška),
– soubory fotografií větší než 32 MB,
– soubory fotografií s extrémním poměrem stran
(větším než 50:1 nebo 1:50),
– soubory fotografií v progresivním formátu
JPEG,
– soubory fotografií s příponou „.jpeg“ nebo
„.jpg“, které ve skutečnosti nejsou ve formátu
JPEG,
– soubory fotografií s velmi dlouhým názvem.
• Následující soubory fotografií nelze přehrát:
44
•
– soubory fotografií zaznamenané na disku BD-R
v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.6,
– soubory fotografií zaznamenané na disku BDRE v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.5.
Následující soubory nebo složky fotografií nelze
zobrazit v seznamu souborů nebo složek:
– soubory fotografií s jinou příponou než „.jpeg“
nebo „.jpg“,
– soubory fotografií s velmi dlouhým názvem,
– složky fotografií v nižší než 5. úrovni stromové
struktury a soubory/složky fotografií v nižší než
6. úrovni stromové struktury,
– soubory fotografií uložené ve složce, která je
složkou s číslem 501 nebo více, pokud celkový
počet složek a souborů v jedné stromové úrovni
překračuje 500.
Rovněž nemusí být možné přehrát soubory
fotografií upravené na počítači.
Náhledy některých souborů fotografií se nemusí
zobrazit.
Zobrazení nebo spuštění prezentace velkých
souborů fotografií může trvat delší dobu.
Prohlížení fotografií v nejlepší kvalitě
Pokud máte televizor Sony kompatibilní
s režimem „PhotoTV HD“, můžete si při
provedení následujícího připojení a nastavení
prohlížet fotografie v nejlepší kvalitě.
1
Připojte přehrávač k televizoru pomocí
kabelu HDMI (není součástí
příslušenství).
2
Nastavte na televizoru video režim
[VIDEO-A].
Podrobné informace o režimu [VIDEOA] - viz návod k obsluze televizoru.
b
Režim „PhotoTV HD“ můžete používat, pouze
pokud je možnost „HDMI Resolution“ (Rozlišení
HDMI signálu) na přehrávači nastavena na „Auto“
(Automaticky), „1080i“ nebo „1080p“ v položce
„Output Video Format“ (Výstupní video signál)
nabídky „Video Settings“ (Nastavení obrazu)
(strana 51).
Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek
M/m požadovaný soubor ve složce
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybraná fotografie se zobrazí.
• Pro přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko N.
Přehrávání z USB zařízení
Můžete přehrávat fotografie uložené na
připojeném USB zařízení.
1
Připojte USB zařízení do USB
konektoru na přehrávači.
Před připojením si přečtěte návod
k obsluze USB zařízení.
• Neodpojujte USB zařízení, pokud je v činnosti.
Nejdříve ukončete přehrávání a skryjte seznam
souborů a složek.
• Přehrávač není schopen přehrát fotografie
uložené na USB zařízení, které je připojeno do
USB konektoru na zadním panelu přehrávače.
Přehrávání
Blu-ray/DVD přehrávač
b
Do USB konektoru
USB zařízení
b
• Některá USB zařízení nemusí být s tímto
přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač rozpozná:
– zařízení MSC (Mass Storage Class), která
používají souborový systém FAT
a obsahují pouze jeden oddíl,
– zařízení typu SICD (Still Image Capture
Device).
Pokud jsou zařízení MSC rozdělena na více
oddílů, nemusí přehrávač tato zařízení
rozpoznat.
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Photo) (Fotografie).
Pomocí tlačítka m vyberte
(USB
Device) (USB zařízení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte soubor
nebo složku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
45
Přehrávání fotografií
přes síť
Při připojení přehrávače k síťovému serveru
můžete přehrávat fotografie uložené na
vašem domácím serveru, jako je například
počítač s certifikací DLNA.
Příprava pro server/přehrávač
Viz „Connection Server Settings (Nastavení
serveru pro připojení)“ na straně 63.
Přehrávání fotografií na DLNA
serveru
1
2
3
4
Proveďte kroky 1 až 8 v části
„Connection Server Settings
(Nastavení serveru pro připojení)“ na
straně 63.
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Photo) (Fotografie).
Pomocí tlačítek M/m vyberte DLNA
server a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.
5
Pomocí tlačítek M/m vyberte soubor
nebo složku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek
M/m požadovaný soubor ve složce
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybraná fotografie se zobrazí.
• Pro přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko N.
b
• Následující soubory nebo složky fotografií nelze
zobrazit v seznamu souborů nebo složek:
– složky fotografií v nižší než 10. úrovni
stromové struktury a soubory/složky fotografií
v nižší než 11. úrovni stromové struktury,
46
– složky fotografií s číslem 1 000 nebo více,
pokud celkový počet složek a souborů v jedné
stromové úrovni překračuje 999.
• Některé názvy serverů nemusí být zobrazeny.
Použití nabídek
nastavení
Pokud chcete změnit nastavení přehrávače,
vyberte ve výchozí nabídce ikonu
(Setup) (Nastavení).
1
2
Nastavení a úpravy
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Setup) (Nastavení).
Nastavení a úpravy
3
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
požadované nabídky a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Podrobné informace o ikonách nabídek
a možnostech nastavení - viz část
„Seznam nabídek“ (strana 48).
Příklad: Video Settings (Nastavení
obrazu)
4
Proveďte nastavení.
,pokračování
47
Seznam nabídek
Můžete nastavit následující nabídky:
Ikona
Popis
Network Update (Síťová
aktualizace) (strana 48)
Aktualizace softwaru
přehrávače.
Video Settings (Nastavení
obrazu) (strana 49)
Nastavení obrazu podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
Audio Settings (Nastvení
zvuku) (strana 53)
Nastavení zvuku podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavení přehrávání BD/
DVD) (strana 55)
Podrobná nastavení týkající se
přehrávání disků BD/DVD.
Network Update
(Síťová aktualizace)
Můžete aktualizovat a zdokonalit funkce
přehrávače. Doporučujeme provádět síťovou
aktualizaci přibližně každé 2 měsíce.
Podrobné informace o funkcích aktualizace
získáte na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Austrálii
http://www.sony-asia.com/support/
1
Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se
zpráva vyžadující potvrzení.
2
Photo Settings (Nastavení
prohlížení fotografií)
(strana 58)
Nastavení týkající se přehrávání
fotografií.
System Settings
(Systémová nastavení)
(strana 58)
Nastavení týkající se přehrávače.
Resetting (Reset)
(strana 65)
Obnovení výchozích nastavení
přehrávače.
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „OK“ a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Přehrávač automaticky zahájí stahování
a aktualizaci softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji
na předním panelu zobrazí na 5 sekund
zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom
se přehrávač automaticky vypne.
3
Network Settings (Síťová
nastavení) (strana 60)
Podrobná nastavení připojení
k síti a internetu.
Easy Setup (Snadné
nastavení) (strana 65)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) pro
provedení základního nastavení.
Pomocí tlačítek M/m vyberte nabídku
„Network Update“ (Síťová
aktualizace) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným
softwarem.
z
• Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok
aktualizace) na displeji na předním panelu
zobrazuje průběh aktualizace.
• Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat
výběrem položky „System Information“
(Systémové informace) v nabídce „System
Settings“ (Systémová nastavení) (strana 59).
• Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po
aktualizaci zachována.
• Pokud je položka „Software Update Notification“
(Upozornění na aktualizaci softwaru) nastavena
na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení), bude vás
přehrávač informovat o nové verzi softwaru
(strana 59).
b
• Během stahování nebo aktualizace softwaru
neodpojujte ani nepřipojujte napájecí kabel nebo
kabel LAN.
48
• Během aktualizace nelze provádět žádné operace
(včetně otevření přihrádky na disk).
• Čas stahování se může lišit v závislosti na serveru
nebo stavu linky.
• Pokud se zobrazí chybové zprávy týkající se
síťového připojení, zkontrolujte nastavení sítě
(viz „Internet Settings (Nastavení internetu)“ na
straně 60).
Aktualizace softwaru pomocí
aktualizačního disku
Výchozí nastavení jsou podtržena.
TV Type (Typ televizoru)
Výběr typu vašeho televizoru.
16:9
Tuto možnost vyberte při připojení
k širokoúhlému televizoru nebo
televizoru s funkcí širokoúhlého
režimu.
Tuto možnost vyberte při připojení
k televizoru 4:3 bez funkce
širokoúhlého režimu.
1
Vložte aktualizační disk.
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
4:3
2
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se aktualizace softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji
na předním panelu zobrazí na 5 sekund
zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom
se automaticky otevře přihrádka na disk.
Screen Format (Formát
obrazovky)
3
Vyjměte disk.
Přehrávač se automaticky vypne.
4
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným
softwarem.
z
• Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok
aktualizace) na displeji na předním panelu
zobrazuje průběh aktualizace.
• Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat
výběrem položky „System Information“
(Systémové informace) v nabídce „System
Settings“ (Systémová nastavení) (strana 59).
• Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po
aktualizaci zachována.
• Podrobné informace o dalších způsobech
aktualizace softwaru získáte na následujících
webových stránkách nebo se obraťte na vašeho
nejbližšího prodejce Sony nebo místní
autorizované servisní středisko Sony:
Pro zákazníky v Evropě
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Austrálii
http://www.sony-asia.com/support/
Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu
4:3 na širokoúhlém televizoru 16:9.
Original
(Originální)
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu. Zobrazení obrazu
4:3 ve formátu 16:9 i na
širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect
Ratio (Pevný
poměr stran)
Změna velikosti obrazu tak,
aby odpovídal velikosti
obrazovky se zachováním
původního poměru stran
obrazu.
DVD Aspect Ratio (Poměr stran
DVD)
Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu
16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je
položka „TV Type“ (Typ televizoru)
nastavena na „4:3“ a položka „Screen
Format“ (Formát obrazovky) na „Fixed
Aspect Ratio“ (Pevný poměr stran)).
Letter Box
Zobrazení širokoúhlého
obrazu s černými pruhy
v horní a dolní části.
Pan & Scan
Zobrazení obrazu v plné
výšce na celou obrazovku
s oříznutím bočních stran.
b
• Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
• Během aktualizace nelze provádět žádné operace
(včetně otevření přihrádky na disk).
Nastavení a úpravy
Funkce přehrávače můžete aktualizovat
a zdokonalit rovněž pomocí aktualizačního
disku, který je k dostání u prodejců Sony
nebo u místního autorizovaného servisního
střediska Sony.
Video Settings
(Nastavení obrazu)
,pokračování
49
Letter Box
b
Pan & Scan
TV Connection Method (Způsob
připojení televizoru)
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
HDMI
Výstup signálů
z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI)
podle nastavení položky
„HDMI Resolution“
(Rozlišení HDMI
signálu) (strana 51).
Component
Video
(Komponentní
video)
Výstup signálů
z konektorů
COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní
video výstup) podle
nastavení položky
„Component
Resolution“ (Rozlišení
komponentního
signálu) (strana 51).
Video or
S Video
(Video nebo
S-video)
Výstup signálů
z konektoru LINE OUT
VIDEO (Linkový
výstup - video) nebo
S VIDEO (S-video).
b
V závislosti na disku DVD se může automaticky
vybrat možnost „Letter Box“ namísto „Pan &
Scan“ nebo naopak.
Cinema Conversion Mode
(Režim konverze video signálu)
Nastavení způsobu konverze video signálu
pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo
1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup).
* Pouze HDMI
Auto
Video
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost. Přehrávač
automaticky rozpozná, zda se
jedná o video materiál nebo
filmový materiál a vybere vhodný
způsob konverze.
Vždy bude vybrán způsob
konverze vhodný pro video
materiál bez ohledu na druh
materiálu.
Output Video Format (Výstupní
video formát)
Výběr typu konektoru pro výstup video
signálů („TV Connection Method“ (Způsob
připojení televizoru)) a výstupního rozlišení
(„HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI
signálu)/„Component Resolution“ (Rozlišení
komponentního signálu)).
50
1
Vyberte položku „Output Video Format“
(Výstupní video signál) v nabídce
„Video Settings“ (Nastavení obrazu)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
konektoru pro výstup video signálů
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
(Pouze při výběru možnosti „HDMI“
nebo „Component Video“ (Komponentní
video))
1 Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
signálu pro konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo konektory
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Při změně rozlišení výstupního video
signálu se asi na 30 sekund zobrazí
testovací obrazovka.
b
Pokud se nezobrazí žádný obraz, stiskněte
tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat do
předchozí obrazovky a změňte rozlišení.
BVyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující
potvrzení.
C Vyberte možnost „OK“ nebo
„Cancel“ (Zrušit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Postupujte podle zobrazených
pokynů.
Při výstupu video signálů 720p/1 080i/
1 080p se rozsvítí indikátor HD.
b
HDMI Resolution (Rozlišení HDMI
signálu)/Component Resolution
(Rozlišení komponentního signálu)
Auto
Za normálních
(Automaticky) okolností vyberte tuto
(pouze HDMI) možnost.
Na výstupu přehrávače
budou signály
s nejvyšším možným
rozlišením, které je
televizor schopen
přijímat:
1 080p > 1 080i > 720p
> 480p/576p > 480i/
576i
Pokud není výsledný
formát obrazu
uspokojivý, vyberte jiné
nastavení, které je
vhodné pro váš
televizor.
480i/576i
Výstup video signálů
480i/576i.
480p/576p
Výstup video signálů
480p/576p.
720p
Výstup video signálů
720p.
Výstup video signálů
1 080i.
1080p (pouze Výstup video signálů
HDMI)
1 080p.
BD-ROM 1080/24p Output
(Výstup BD-ROM 1 080/24p)
Nastavení výstupu video signálů 1 920 ×
1 080p/24 Hz při přehrávání filmového
materiálu na disku BD-ROM (720p/24 Hz
nebo 1 080p/24 Hz).
Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz budou
na výstupu, pokud jsou splněny všechny
následující podmínky:
– do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
je připojen televizor kompatibilní
s formátem 1 080/24p,
– položka „Output Video Format“ (Výstupní
video signál) je nastavena na „HDMI“,
– položka „HDMI Resolution“ (Rozlišení
HDMI signálu) je nastavena na „Auto“
(Automaticky) nebo „1080p“.
Nastavení a úpravy
• Pokud se po změně nastavení položky
„Output Video Format“ (Výstupní video
signál) nezobrazí žádný obraz, podržte
stisknuté tlačítko x na přehrávači déle než
10 sekund. Rozlišení výstupního video
signálu se obnoví na nejnižší hodnotu.
• Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů nemusí video signály
vystupovat z jiného konektoru než HDMI
OUT (Výstup HDMI), pokud jste vybrali
možnost „Auto“ (Automaticky) nebo
„1080p“ (strana 74).
Při současném připojení jiného zařízení
stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat
ke kroku 2 a změňte nastavení položky „TV
Connection Method“ (Způsob připojení
televizoru).
1080i
Auto
Výstup video signálů 1 920
(Automaticky) × 1 080p/24 Hz pouze při
připojení televizoru
kompatibilního s formátem
1 080/24p do konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI).
On (Zapnuto)
Výstup video signálů 1 920
× 1 080p/24 Hz bez ohledu
na typ připojeného
televizoru.
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud není váš televizor
kompatibilní s video signály
1 080/24p.
b
Pokud není připojený televizor kompatibilní
s formátem 1 080/24p a položka „BD-ROM 1080/
24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je
nastavena na „On“ (Zapnuto), nezobrazí se při
přehrávání disku BD-ROM žádný obraz.
V takovém případě zobrazte výchozí nabídku
stisknutím tlačítka HOME (Výchozí nabídka)
a změňte nastavení položky „BD-ROM 1080/24p
Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p).
,pokračování
51
YCbCr/RGB (HDMI)
Nastavení barevného formátu video signálů
vystupujících z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které
odpovídá typu připojeného televizoru.
Auto
Automatické rozpoznání
(Automaticky) typu připojeného televizoru
a výběr vhodného nastavení
barev.
YCbCr (4:2:2) Výstup video signálů
YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4) Výstup video signálů
YCbCr 4:4:4.
RGB (16-235) Tuto možnost vyberte,
pokud připojujete zařízení,
které podporuje pouze
omezený rozsah RGB.
RGB (0-255)
Tuto možnost vyberte při
připojení k zařízení RGB
(0-255).
HDMI Deep Colour Output
(Barevné hloubky z HDMI
výstupu)
Nastavení barevné hloubky pro video signály
vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
Barevná hloubka je představována počtem
bitů. Čím větší je tato hodnota, tím více barev
lze reprodukovat. Přehrávač podporuje
barevnou hloubku až 12 bitů. Připojení
přehrávače k televizoru, který podporuje
technologii Deep Colour, umožňuje přesnější
reprodukci barev než při připojení k běžnému
televizoru.
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
52
12bit
Výstup 12bitových video
signálů.
10bit
Výstup 10bitových video
signálů.
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní
nebo barvy nejsou přirozené.
x.v.Colour Output (Výstup
x.v.Colour)
Nastavte, zda mají být do připojeného
televizoru odesílány informace xvYCC.
Kombinací video signálu kompatibilního
s xvYCC a televizoru podporujícího
technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější
a přesnější reprodukce barev.
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní
nebo barvy nejsou přirozené.
Pause Mode (Režim pauzy)
Nastavení režimu obrazu při pozastavení
přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM
nebo disků obsahujících soubory AVCHD se
položka „Pause Mode“ (Režim pauzy)
automaticky nastaví na „Auto“
(Automaticky).
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Dynamický pohyblivý obraz
je zobrazen ostře.
Frame
(Snímek)
Zobrazení statického obrazu
s vysokým rozlišením.
Audio Settings
(Nastavení zvuku)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Audio Output Priority (Priorita
audio výstupu)
HDMI
Výstup audio signálů
z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI).
Coaxial/
Optical
(Koaxiální/
optický)
Výstup audio signálů
z konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/
koaxiální).
Stereo
Analogue
(Analogové
stereo)
Výstup audio signálů
z konektorů LINE OUT (RAUDIO-L) (Linkový výstup
- audio).
Vyberte, zda má být sloučen interaktivní
zvuk a sekundární zvuk (komentář) při
přehrávání příslušného disku BD.
Mix (Sloučení) Výstup zvuku získaného
sloučením interaktivního
zvuku a sekundárního zvuku
do primárního zvuku.
Direct (Přímý
výstup)
Výstup pouze primárního
zvuku.
b
Pokud je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) nastavena na „Mix“ (Sloučení),
vystupují audio signály PCM 96 kHz a PCM
192 kHz jako audio signály PCM 48 kHz.
Nastavení a úpravy
Výběr typu konektoru pro výstup audio
signálů.
Dvoukanálové lineární PCM signály
vystupující z jiných než prioritních konektorů
mají vzorkovací frekvenci maximálně
48 kHz.
BD Audio Setting (Nastavení
zvuku BD)
Audio ATT (Ztlumení zvuku)
Snížení výstupní úrovně zvuku, aby se
zabránilo zkreslení zvuku.
On (Zapnuto)
Aktivace funkce ztlumení
zvuku.
Off (Vypnuto)
Deaktivace funkce ztlumení
zvuku.
b
Audio (HDMI)
Výběr typu signálu na výstupu z konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI).
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Výstup audio signálů
v závislosti na stavu
připojeného HDMI zařízení.
2ch PCM
(Dvoukanálový zvuk
PCM)
Před výstupem z konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI) budou audio signály
sloučeny na dvoukanálové
lineární PCM signály.
b
Při připojení k televizoru nebo AV zesilovači
(receiveru), který nepodporuje Dolby Digital nebo
DTS, vyberte možnost „2ch PCM“ (Dvoukanálový
zvuk PCM). V opačném případě může dojít ke
vzniku šumu nebo nemusí být zvuk přehráván
vůbec.
Funkce „Audio ATT“ (Ztlumení zvuku)
neovlivňuje výstup z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) a konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup optický/koaxiální).
Dolby Digital
Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků Dolby Digital.
Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
(Digitální výstup - koaxiální/optický).
Downmix
PCM
(Sloučení
PCM)
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez
vestavěného dekodéru
Dolby Digital.
Dolby Digital
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení
s vestavěným dekodérem
Dolby Digital.
53
DTS
Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup
z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/
optický).
Downmix
PCM
(Sloučení
PCM)
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez
vestavěného dekodéru DTS.
DTS
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení
s vestavěným dekodérem
DTS.
48kHz/96kHz PCM
Výběr maximální vzorkovací frekvence pro
signály PCM vystupující z konektoru
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/koaxiální).
48kHz/16bit
96kHz/24bit
Audio signály se vzorkovací
frekvencí 96 kHz budou na
výstupu jako signály
48 kHz/16 bitů.
Audio signály se vzorkovací
frekvencí 96 kHz budou na
výstupu jako signály
96 kHz/24 bitů. Pokud však
signály obsahují ochranu
proti kopírování, budou na
výstupu se vzorkovací
frekvencí 48 kHz/16 bitů.
b
• Pokud vyberete možnost „96kHz/24bit“ a je
připojen AV zesilovač (receiver), který
nepodporuje vzorkovací frekvenci 96 kHz,
nemusí být na výstupu žádný zvuk nebo pouze
hlasitý šum.
• Položka „48kHz/96kHz PCM“ není účinná,
pokud je položka „Audio Output Priority“
(Priorita audio výstupu) nastavena na „HDMI“
nebo „Stereo Analogue“ (Analogové stereo).
54
Audio DRC (Komprese
dynamického rozsahu)
Nastavení dynamického rozsahu (úrovně
komprese zvuku) při přehrávání disku BD
nebo DVD, který podporuje funkci „Audio
DRC“ (Komprese dynamického rozsahu).
Auto
Přehrávání s dynamickým
(Automaticky) rozsahem určeným diskem
(pouze disk BD-ROM).
Ostatní disky jsou
přehrávány s úrovní
„Standard“ (Standardní).
Standard
(Standardní)
Přehrávání s úrovní
komprese mezi možnostmi
„TV Mode“ (TV režim)
a „Wide Range“ (Široký
rozsah).
TV Mode (TV
režim)
Výrazná komprese zvuku.
Tichý zvuk je lépe
slyšitelný.
Wide Range
(Široký
rozsah)
Žádná komprese. Je
reprodukován dynamičtější
zvuk.
b
• Položka „Audio DRC“ (Komprese dynamického
rozsahu) je účinná pouze při přehrávání audio
signálů Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby TrueHD.
• Pokud je položka „Dolby Digital“ nastavena na
„Dolby Digital“ v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 53), nebude mít funkce
„Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu)
žádný vliv na audio signály vystupující
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální). To však neplatí pro následující
případy:
– při nastavení položky „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení)
během přehrávání disku BD,
– při nastavení položky „Audio Output Priority“
(Priorita audio výstupu) na „HDMI“ nebo
„Stereo Analogue“ (Analogové stereo).
Downmix (Sloučení)
Nastavení způsobu sloučení vícekanálového
zvuku na dvoukanálový zvuk.
Dolby
Surround
Normal
(Normální)
Výstup signálů Dolby
Surround (Pro Logic) ve 2
kanálech. Tuto možnost
vyberte při připojení k audio
zařízení, které podporuje
Dolby Surround (Pro Logic).
b
Položka „Downmix“ (Sloučení) nemá vliv na
bitstream audio výstup z konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup optický/koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
BD/DVD Menu
Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 78) zadejte kód vašeho jazyka.
Nastavení a úpravy
Výstup audio signálů bez
efektu Dolby Surround (Pro
Logic). Tuto možnost
vyberte při připojení k audio
zařízení, které nepodporuje
Dolby Surround (Pro Logic).
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
Audio
Výběr výchozího jazyka zvukového
doprovodu pro disky BD-ROM nebo DVD
VIDEO.
Při výběru možnosti „Original“ (Originální)
bude vybrán jazyk určený diskem.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 78) zadejte kód vašeho jazyka.
Subtitle (Titulky)
Výběr výchozího jazyka titulků pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 78) zadejte kód vašeho jazyka.
BD Parental Control
(Rodičovský zámek pro BD)
Přehrávání některých disků BD-ROM může
být omezeno podle věku uživatelů. Scény
mohou být zablokovány nebo nahrazeny
jinými scénami.
,pokračování
55
1
2
3
4
Vyberte položku „BD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro BD)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
DVD Parental Control
(Rodičovský zámek pro DVD)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami.
1
Vyberte věkové omezení a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
Po výběru možnosti „Select Age
Restriction“ (Výběr věkového omezení)
můžete pomocí tlačítek </M/m/,
nebo numerických tlačítek zadat věkové
omezení od „0“ do „255“.
• Pro zrušení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek) vyberte možnost
„No Restrictions“ (Bez omezení).
2
3
4
Vyberte položku „DVD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro DVD)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte úroveň a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
• Pro zrušení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek) vyberte možnost
„No Restrictions“ (Bez omezení).
z
Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na
straně 57).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 65) a nastavte nové heslo (viz
„Password (Heslo)“ na straně 57).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte heslo a potom změňte
úroveň.
• Pokud nastavíte hodnotu „255“ při výběru
možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr
věkového omezení), bude funkce Parental
Control (Rodičovský zámek) zrušena.
56
z
Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na
straně 57).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 65) a nastavte nové heslo (viz
„Password (Heslo)“ na straně 57).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte heslo a potom změňte
úroveň.
Parental Control Region Code
(Regionální kód pro rodičovský
zámek)
Password (Heslo)
Přehrávání některých disků BD-ROM nebo
DVD VIDEO může být omezeno podle
zeměpisné oblasti. Scény mohou být
zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
Nastavení nebo změna hesla pro funkci
Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo
vám umožňuje nastavit omezení přehrávání
disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.
V případě potřeby můžete pro disky BDROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně
omezení přehrávání.
1
1
3
4
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
2
3
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte omezení podle oblasti
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pokud vyberete možnost „Select Region
Code“ (Výběr regionálního kódu),
zobrazí se obrazovka pro zadání
regionálního kódu. Podle části
„Rodičovský zámek/kód oblasti“
(strana 78) zadejte kód pro omezení
přehrávání podle oblasti.
z
Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na
straně 57).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 65) a nastavte nové heslo (viz
„Password (Heslo)“ na straně 57).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte heslo a potom změňte
úroveň.
Vyberte položku „Password“ (Heslo)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Nastavení a úpravy
2
Vyberte položku „Parental Control
Region Code“ (Regionální kód pro
rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD
Viewing Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Změna hesla
1
2
Po provedení kroku 3 zadejte pomocí
numerických tlačítek nové heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Hybrid Disc Playback Layer
(Přehrávání hybridního disku)
Výběr prioritní vrstvy při přehrávání
hybridního disku. Pro změnu nastavení
vypněte a znovu zapněte přehrávač.
BD
Přehrává se vrstva BD.
DVD/CD
Přehrává se vrstva DVD
nebo CD.
BD Internet Connection
(Internetové připojení BD)
Vyberte, zda chcete povolit internetové
připojení k obsahu přehrávaného BD
(v režimu BDMV). Pro použití této funkce je
nutné připojit přehrávač k síti a provést
síťová nastavení (strana 60).
Allow (Povolit) Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Do not allow
(Nepovolit)
Zakázání internetového
připojení.
57
Photo Settings
(Nastavení prohlížení
fotografií)
System Settings
(Systémová nastavení)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Výchozí nastavení je podtrženo.
OSD
Slideshow Speed (Rychlost
prezentace)
Změna rychlosti prezentace.
Fast (Rychle)
Fotografie se mění rychle.
Normal
(Normálně)
Fotografie se mění normální
rychlostí.
Slow (Pomalu) Fotografie se mění pomalu.
Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky
přehrávače.
Dimmer (Jas displeje)
Nastavení jasu displeje na předním panelu.
Bright
Vysoký jas.
Dark
Nízký jas.
Off (Vypnuto)
Během přehrávání je displej
vypnutý. V jiném režimu
než přehrávání svítí displej
s nízkým jasem.
Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI)
On (Zapnuto)
Umožňuje používání funkce
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI)
(strana 18).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Quick Start Mode (Reřim
rychlého spuštění)
On (Zapnuto)
Zkrácení času spuštění při
zapnutí přehrávače.
Off (Vypnuto)
Výchozí nastavení.
b
Pokud je položka „Quick Start Mode“ (Režim
rychlého spuštění) nastavena na „On“ (Zapnuto):
– bude příkon větší než při nastavení položky
„Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění)
na „Off“ (Vypnuto),
– může se v závislosti na okolní teplotě zapnout
ventilátor.
58
Auto Power Off (Automatické
vypnutí)
Pokud po dobu delší než 30 minut nestisknete
žádné tlačítko na přehrávači nebo dálkovém
ovladači, přehrávač se automaticky vypne
(pokud nepřehráváte disk BD/DVD/CD/
soubory fotografií nebo neprobíhá
aktualizace softwaru).
Aktivace funkce „Auto
Power Off“ (Automatické
vypnutí).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Auto Display (Automatické
zobrazení)
On (Zapnuto)
Automatické zobrazení
informací na obrazovce při
změně přehrávaného titulu,
obrazového režimu, audio
signálu atd.
Off (Vypnuto)
Zobrazení informací pouze
při stisknutí tlačítka
DISPLAY (Zobrazení).
Upozornění v případě, že je dostupná nová
verze softwaru. Pro použití této funkce je
nutné připojit přehrávač k síti a provést
síťová nastavení (strana 60).
On (Zapnuto)
Aktivace funkce upozornění
na novou verzi softwaru
(strana 48).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
System Information (Systémové
informace)
Nastavení a úpravy
On (Zapnuto)
Software Update Notification
(Upozonění na aktualizaci
softwaru)
Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC
adresy.
Screen Saver (Spořič
obrazovky)
Pokud je na obrazovce vašeho televizoru
aktivní OSD nabídka (například výchozí
nabídka) a po dobu 15 minut neprovedete
žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky.
Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku
před poškozením (vznik duchů).
On (Zapnuto)
Zapnutí spořiče obrazovky.
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
59
Network Settings
(Síťová nastavení)
4
Internet Settings (Nastavení
internetu)
Tyto položky je třeba nastavit, pokud chcete
připojit přehrávač k internetu. Zadejte
příslušné (alfanumerické) hodnoty podle
vašeho širokopásmového routeru nebo
WLAN routeru.
Položky, které je třeba nastavit, se mohou
lišit v závislosti na poskytovateli internetu
nebo routeru. Podrobné informace - viz
příručky, které jste obdrželi od vašeho
poskytovatele internetu nebo které byly
dodány s routerem.
1
2
3
60
Vyberte položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) v nabídce
„Network Settings“ (Síťová
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte typ připojeného routeru
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Wireless
(Bezdrátové
připojení)
Tuto možnost vyberte
při připojení přes
WLAN router
(přístupový bod).
Wired (Přímé
připojení)
Tuto možnost vyberte
při přímém připojení
k širokopásmovému
routeru. Potom přejděte
ke kroku 10.
5
Vyberte způsob konfigurace
bezdrátové sítě a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Automatic
registration
(WPS)
(Automatická
registrace WPS)
Při připojení
přehrávače k WLAN
routeru (přístupový
bod) kompatibilnímu
s Wi-Fi Protected
Setup s nastavením
zabezpečení vyberte
tuto možnost a přejděte
ke kroku 7 v části
„Nastavení bezdrátové
sítě LAN (Automatic
registration (WPS))
(Automatická
registrace - WPS)“ na
straně 32.
Access point
scan
(Vyhledání
přístupových
bodů)
Tuto možnost vyberte
při připojení
přehrávače k WLAN
routeru (přístupový
bod) kompatibilnímu
s Wi-Fi Protected
Setup bez nastavení
zabezpečení nebo
nekompatibilnímu
s Wi-Fi Protected
Setup.
Manual
registration
(Ruční
registrace)
Vyberte pro ruční
provedení všech
nastavení.
Zkontrolujte následující nastavení
vašeho WLAN routeru (přístupový
bod):
– SSID (Service Set Identifier),
– typ zabezpečení: Podrobné informace
o typech zabezpečení, které jsou
podporovány tímto přehrávačem - viz
část „Zabezpečení bezdrátové sítě
LAN“ na straně 76,
– bezpečnostní klíč: V závislosti na
vybraném typu zabezpečení používá
WLAN router (přístupový bod) WEP
nebo WPA klíč.
• Při výběru možnosti „Access point
scan“ (Vyhledání přístupových bodů)
v kroku 4 přejděte ke kroku 9 v části
„Nastavení bezdrátové sítě LAN
(Access point scan) (Vyhledání
přístupových bodů)“ na straně 33.
z
•V závislosti na WLAN routeru (přístupový
bod) může být WEP nebo WPA klíč
zobrazen jako „heslo“ nebo „síťový klíč“.
•Název sítě (SSID) vašeho WLAN routeru
(přístupový bod) je zobrazen v seznamu
bezdrátových sítí na vašem počítači.
Zkontrolujte název připojené sítě (SSID) viz strana 26.
6
Vyberte ruční způsob registrace
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
(WPS) PIN
method (WPS
- registrace
PIN kódu)
Pro ruční provedení
všech nastavení
vyberte tuto možnost
a zadejte název sítě
(SSID). Zadávání
znaků - viz strana 62.
Tuto možnost vyberte
při připojení
přehrávače k WLAN
routeru (přístupový
bod) kompatibilnímu
s Wi-Fi Protected
Setup a potom použijte
PIN kód.
• Při výběru možnosti „(WPS) PIN
method“ (WPS - registrace PIN kódu)
se zobrazí PIN kód tohoto přehrávače.
Proveďte registraci kódu na WLAN
routeru (přístupový bod) během
2 minut od stisknutí tlačítka „Start“
(Spustit) a přejděte ke kroku 12.
Podrobné informace o registraci - viz
návod k obsluze WLAN routeru
(přístupový bod).
7
Vyberte zabezpečení a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka pro zadání WEP
nebo WPA klíče.
• Pokud vyberete možnost „None“
(Žádný), přejděte ke kroku 10.
8
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)
a zadejte WEP nebo WPA klíč.
Zadávání znaků - viz strana 62.
b
Před provedením kroku 9 se ujistěte, že je
WEP nebo WPA klíč zadán správně. Po
stisknutí tlačítka , v kroku 9 nebude možné
zkontrolovat znaky na obrazovce.
9
WEP nebo WPA klíč se zobrazí v podobě 8
hvězdiček bez ohledu na počet zadaných
znaků.
10 Vyberte způsob nastavení IP adresy
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Auto
Acquisition
(Automatické
získání IP
adresy)
Tuto možnost vyberte,
pokud váš poskytovatel
internetu nabízí službu
DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
serveru. Síťová
nastavení potřebná pro
přehrávač budou
získána automaticky.
Manual
(Ručně)
Ruční nastavení IP
adresy podle vašeho
síťového prostředí.
Nastavení a úpravy
Manual
registration
(Ruční
registrace)
b
• Při výběru možnosti „Manual“ (Ručně)
nastavte následující položky:
– IP Address
– Subnet Mask
– Default Gateway
Po nastavení položek se zobrazí
obrazovka pro nastavení DNS serveru.
Ručně zadejte adresu DNS serveru
a přejděte ke kroku 12.
11 Vyberte způsob nastavení DNS
serveru a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Auto
Automatické získání
(Automaticky) adresy DNS serveru.
Manual
(Ručně)
Ruční zadání adresy
DNS serveru.
• Při výběru možnosti „Manual“ (Ručně)
zadejte adresu do řádku „Primary
DNS“ (Primární DNS server).
12 Vyberte možnost „Do not use“
(Nepoužívat) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Pokud váš poskytovatel internetu
používá specifické nastavení proxy
serveru, vyberte možnost „Use“ (Použít)
a vyplňte řádky „Proxy Server“ (Proxy
server) a „Port Number“ (Číslo portu).
Zadávání znaků - viz strana 62.
Stiskněte tlačítko ,.
,pokračování
61
13 Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost
2
„Perform“ (Provést) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se diagnostika sítě.
Po dokončení diagnostiky se zobrazí
výsledky.
Pokud se zobrazí chybová zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů.
Další podrobné informace najdete na
následujících webových stránkách v části
FAQ:
http://support.sony-europe.com/
Stiskněte tlačítko , a zadejte další
znak.
Pokud uděláte chybu, proveďte
následující kroky:
1 Pomocí tlačítek M/m přesuňte kurzor
do pole pro zadávání znaků.
Barva kurzoru se změní na žlutou.
BPomocí tlačítek </, přesuňte
kurzor nalevo od znaku, který chcete
vymazat.
Příklad: pokud chcete vymazat
písmeno „H“ (obrazovka při
nastavování položky „SSID Entry“
(Zadání názvu sítě))
14 Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
15 Zkontrolujte nastavení, vyberte
Kurzor
možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se zpráva „Settings are
complete.“ (Nastavení jsou dokončena.).
Pokud se ve výsledcích diagnostiky sítě
zobrazí chybová zpráva, přečtěte si ji
a potom znovu proveďte síťová
nastavení.
CVyberte možnost „Clear“ (Vymazat)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zadávání znaků
b
Následující postup použijte pro zadání názvu
sítě (SSID), WEP/WPA klíče nebo nastavení
položky „Proxy Server“ (Proxy server).
Před provedením kroku 3 se ujistěte, že je
bezpečnostní klíč zadán správně. Po stisknutí
modrého tlačítka („Finish“) (Dokončit)
v kroku 3 a přechodu k následujícímu kroku
nemusí být možné zkontrolovat znaky na
obrazovce.
Pole pro zadávání znaků
3
1
62
Opakovaným stisknutím numerického
tlačítka vyberte znak.
Příklad:
Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak
„D“.
Trojím stisknutím tlačítka 3 zadejte znak
„F“.
Stiskněte modré tlačítko („Finish“)
(Dokončit) pro dokončení.
Po zadání názvu sítě (SSID) stiskněte
tlačítko , pro přechod k další
obrazovce.
Po zadání názvu do položky „Proxy
Server“ (Proxy server) stiskněte tlačítko
RETURN (Zpět) pro ukončení.
Dostupná tlačítka
Tlačítka
Podrobnosti
Červené tlačítko Přepínání klávesnice mezi
(Letter Type)
písmeny abecedy
(Typ znaků)
a číslicemi.
Zelené tlačítko
(A/a)
Přepínání klávesnice mezi
velkými a malými
písmeny.
Tlačítka
Podrobnosti
Žluté tlačítko
(Symbol)
(Symboly)
Zobrazení klávesnice pro
zadávání symbolů.
Modré tlačítko
(Finish)
(Dokončit)
Název je uložen
a přehrávač zobrazí
předchozí obrazovku.
Connection Server Settings
(Nastavení serveru pro
připojení)
1
RETURN (Zpět) Návrat do předchozí
(Cancel) (Zrušit) obrazovky, zrušení
zadávání znaků.
• Pomocí tlačítek </M/
m/, vyberte funkci pro
zadávání znaků
a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
• Zadejte znaky
následujícím způsobem:
1 Pomocí tlačítek </
M/m/, vyberte
požadované pole se
znaky a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2 Pomocí tlačítek </
, vyberte znak
a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Podrobné informace - viz návod
k obsluze zařízení s certifikací DLNA.
b
Pokud je na zařízení s certifikací DLNA
nastaven firewall, vypněte jej. Podrobné
informace - viz návod k obsluze zařízení
s certifikací DLNA.
2
3
4
Network Connection
Diagnostics (Diagnostika
připojení k síti)
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Nastavení a úpravy
</M/m/,,
ENTER
(Potvrzení)
Připojte zařízení s certifikací DLNA
k síti nastavené v části „Krok 4:
Připojení k síti LAN“ na straně 26
a nastavte zařízení s certifikací DLNA
jako domácí server.
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Setup) (Nastavení).
Vyberte položku „Connection Server
Settings“ (Nastavení serveru pro
připojení) v nabídce „Network
Settings“ (Síťová nastavení)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam připojených serverů.
Můžete provést diagnostiku sítě.
1
2
Vyberte položku „Network Connection
Diagnostics“ (Diagnostika připojení
k síti) v nabídce „Network Settings“
(Síťová nastavení) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Spustí se diagnostika sítě.
Po dokončení diagnostiky se zobrazí
výsledky.
Pokud se zobrazí chybová zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů
a proveďte funkci „Network Connection
Diagnostics“ (Diagnostika připojení
k síti) znovu.
3
Pokud se v seznamu serverů nezobrazí
žádný server, stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti) a vyberte položku
„Update Server List“ (Aktualizovat
seznam serverů). Potom stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
5
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti)
a vyberte položku „Network
Diagnostic“ (Diagnostika sítě). Potom
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte možnost „Finish“ (Dokončit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
,pokračování
63
6
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Spustí se diagnostika sítě.
Po dokončení diagnostiky se zobrazí
výsledky.
• Pro zobrazení podrobných výsledků
pro server vyberte server pomocí
tlačítek M/m a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení). Pro návrat zpět do
obrazovky s výsledky vyberte možnost
„Close“ (Zavřít) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
7
8
Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro
návrat k seznamu serverů.
Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro
ukončení.
Zobrazení/skrytí serveru
1
Pokud je zobrazen seznam připojených
serverů, vyberte server pomocí tlačítek
M/m a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte možnost
„Shown“ (Zobrazený) nebo „Hidden“
(Skrytý) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po nastavení možnosti „Hidden“
(Skrytý) nebude server zobrazen
a nebude jej možné vybrat pro prohlížení
fotografií.
z
Server můžete rovněž skrýt při prohlížení
fotografií. Pomocí tlačítek M/m vyberte server,
stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) pro výběr
možnosti „Hidden“ (Skrytý) a potom stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vymazání serveru ze seznamu připojených
serverů
64
1
Pokud je zobrazen seznam připojených
serverů, vyberte server pomocí tlačítek
M/m a stiskněte tlačítko OPTIONS
(Potvrzení).
2
Vyberte možnost „Erase“ (Vymazat)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pro vymazání všech serverů vyberte
možnost „Erase All“ (Vymazat vše).
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
3
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybraný server bude vymazán.
Easy Setup (Snadné
nastavení)
Opětovné spuštění funkce Easy Setup
(Snadné nastavení) pro provedení základního
nastavení.
1
3
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Postupujte podle pokynů v části
„Krok 7: Easy Setup (Snadné
nastavení)“ (strana 30) od kroku 4.
Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit
nastavení přehrávače na výchozí hodnoty.
Všechna nastavení v dané skupině budou
obnovena na výchozí hodnoty.
1
2
3
Vyberte nabídku „Resetting“ (Reset)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte položku „Reset to Factory
Default Settings“ (Obnovení výchozích
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte skupinu nastavení, kterou
chcete obnovit na výchozí hodnoty
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Nastavení a úpravy
2
Vyberte nabídku „Easy Setup“
(Snadné nastavení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Resetting (Reset)
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
Můžete obnovit výchozí hodnoty
následujících skupin nastavení:
– Video Settings (Nastavení obrazu)
– Audio Settings (Nastavení zvuku)
– BD/DVD Viewing Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
– Photo Settings (Nastavení prohlížení
fotografií)
– System Settings (Systémová nastavení)
– Network Settings (Síťová nastavení)
– All Settings (Všechna nastavení)
4
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „Start“ (Spustit) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
b
Pokud vyberete možnost „All Settings“ (Všechna
nastavení) v kroku 3:
– všechna nastavení v nabídkách
(Setup)
(Nastavení) budou obnovena na výchozí hodnoty,
– položky v nabídkách „Video Settings“ (Nastavení
obrazu) a „Audio Settings“ (Nastavení zvuku),
které lze nastavit stisknutím tlačítka OPTIONS
(Možnosti) během přehrávání (strana 40),
nebudou obnoveny na výchozí hodnoty.
65
Odstraňování problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Jestliže problém přetrvává, obraťte se na
vašeho nejbližšího prodejce výrobků Sony.
Napájení
Přehrávač se nezapne.
, Zkontrolujte, zda je pevně připojen napájecí
kabel.
, Zapnutí přehrávače chvíli trvá.
Doplňující informace
Při zapnutí přehrávače se na obrazovce
zobrazí zpráva „A new software version
has been found on the network. Perform
update under "Network Update."“ (Byla
zjištěna nová verze softwaru. Proveďte
aktualizaci pomocí funkce síťové
aktualizace.).
, Přečtěte si část „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 48) a proveďte
aktualizaci softwaru přehrávače na novější
verzi.
Disk
Disk se nepřehrává.
, Disk je znečištěný.
, Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak,
aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
, Disk je vzpříčený.
, Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který
tento přehrávač nepodporuje (strana 73).
, Regionální kód disku BD nebo DVD
neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
, Přehrávač není schopen přehrát disk, který
nebyl správně uzavřen (strana 73).
66
Obraz
Při připojení zařízení pomocí kabelu HDMI viz rovněž část „Připojení do konektoru
HDMI“ (strana 17).
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se
obrazový šum.
Rozlišení výstupního video signálu
vybrané v položce „Output Video Format“
(Výstupní video signál) není správné
a nezobrazuje se žádný obraz.
, Podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači
déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu na nejnižší
hodnotu.
Obraz není zobrazen přes celou
obrazovku, ačkoliv je poměr stran
nastaven v položce „DVD Aspect Ratio“
(Poměr stran DVD) nabídky „Video
Settings“ (Nastavení obrazu).
, Poměr stran obrazu je pevně nastaven na
disku DVD (strana 49).
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů jsou video signály pouze
na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
, Nastavte položku „Output Video Format“
(Výstupní video signál) na „Component
Video“ (Komponentní video) v nabídce
„Video Settings“ (Nastavení obrazu)
(strana 50).
, Nastavte položku „Picture Quality Mode“
(Režim kvality obrazu) na „Standard“
(Standardní) (výchozí nastavení) (viz
„Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání
videa“ na straně 40).
Obraz není zobrazen správně.
, Zkontrolujte nastavení položky „Output
Video Format“ (Výstupní video signál)
v nabídce „Video Settings“ (Nastavení
obrazu) (strana 50).
Nezobrazuje se obraz z disku BD-ROM.
, Zkontrolujte nastavení položky „BD-ROM
1080/24p Output“ (Výstup BD-ROM
1 080/24p) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 51).
Doplňující informace
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny.
, Zkontrolujte, zda nejsou propojovací
kabely poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k televizoru
(strana 16) a přepněte vstup na televizoru
tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na
obrazovce televizoru.
, Při přehrávání dvouvrstvého disku BD/
DVD se může obraz a zvuk dočasně přerušit
v místě, kde se přepínají vrstvy.
Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/
světlé oblasti obrazu jsou příliš světlé
nebo nepřirozené.
Zvuk
Při připojení zařízení pomocí kabelu HDMI viz rovněž část „Připojení do konektoru
HDMI“ (strana 22).
Není slyšet žádný zvuk.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny.
, Zkontrolujte, zda nejsou propojovací
kabely poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k vašemu AV
zesilovači (receiveru) (strana 21) a vyberte
na AV zesilovači (receiveru) vstup tak, aby
byly na výstupu AV zesilovače (receiveru)
audio signály přehrávače.
, Přehrávač je v režimu vyhledávání.
, Pokud nejsou audio signály na výstupu
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI),
zkontrolujte nastavení zvuku (strana 53).
Zvuk není reprodukován správně.
, Zkontrolujte nastavení položky „Audio
Output Priority“ (Priorita audio výstupu)
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 53).
,pokračování
67
Hlasitost zvuku je nízká.
, U některých disků BD nebo DVD je úroveň
hlasitosti nízká.
, Zkuste nastavit položku „Audio DRC“
(Komprese dynamického rozsahu) na „TV
Mode“ (TV režim) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 54).
, Nastavte položku „Audio ATT“ (Ztlumení
zvuku) na „Off“ (Vypnuto) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 53).
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) není na výstupu
jako bitstream (tok bitů).
, Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý
výstup) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 53).
, Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač
(receiver) podporuje příslušný formát HD
audio.
Interaktivní zvuk není reprodukován.
, Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení)
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 53).
HDMI
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není přehráván obraz nebo
zvuk.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte. 2 Vypněte
připojené zařízení a znovu jej zapněte.
3 Odpojte kabel HDMI a znovu jej
připojte.
, Pokud je přehrávač připojen k televizoru
přes AV zesilovač (receiver), zkuste
připojit kabel HDMI přímo k televizoru.
Pokud se tím problém vyřeší, přečtěte si
návod k obsluze AV zesilovače (receiveru).
68
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se nezobrazuje žádný obraz
nebo je obraz zašumělý.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení, které nepodporuje
technologii ochrany autorských práv.
, Pokud pro výstup obrazu používáte
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI),
můžete tento problém vyřešit změnou
rozlišení výstupního video signálu
(strana 50).
Na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI) není audio signál.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení (konektory DVI
nepodporují audio signály).
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není zvuk přehráván
správně.
, Zařízení připojené do konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio
formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 53).
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se automaticky přepíná
jazyk OSD zobrazení.
, Pokud je položka „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“
(Zapnuto) (strana 58), přepíná se jazyk
OSD zobrazení automaticky podle
nastavení jazyka na připojeném televizoru
(změníte-li nastavení jazyka na televizoru
atd.).
Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) nepracuje (BRAVIA Sync).
, Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
připojeného zařízení pevně připojen.
, Pokud se na displeji na předním panelu
nezobrazí indikátor HDMI, zkontrolujte
HDMI připojení (strana 17, 22).
, Zkontrolujte, zda je položka „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena
na „On“ (Zapnuto) (strana 58).
, Zkontrolujte, zda je připojené zařízení
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
Externí paměťové zařízení
(lokální úložiště dat)
Externí paměťové zařízení není
rozpoznáno.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač. 2 (Pouze USM1GH)
Vyrovnejte značku V na slotu EXT (Externí
zařízení) se značkou V na externím
paměťovém zařízení a vložte externí
paměťové zařízení. 3 Zapněte přehrávač.
4 Zkontrolujte, zda se na displeji na
předním panelu zobrazil indikátor EXT
(Externí zařízení).
Bonusový materiál nebo jiná data
obsažená na disku BD-ROM nelze přehrát.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vyjměte disk.
2 Vypněte přehrávač. 3 Vyjměte a znovu
vložte externí paměťové zařízení
(strana 25). 4 Zapněte přehrávač. 5
Zkontrolujte, zda se na displeji na předním
panelu zobrazil indikátor EXT (Externí
zařízení). 6 Vložte disk BD-ROM s funkcí
Doplňující informace
, Zkontrolujte na připojeném zařízení
nastavení funkce „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
, Při změně HDMI připojení vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte.
, Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte
položku „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a pak
nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
(strana 58).
, Podrobné informace o funkci „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) - viz část
„Poznámky k funkcím BRAVIA Sync
(pouze pro HDMI připojení)“ (strana 18).
, Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes
AV zesilovač (receiver), který nepodporuje
funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI), nemusí být možné ovládat
televizor pomocí přehrávače.
, Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes
AV zesilovač (receiver) a změníte HDMI
připojení, odpojíte a znovu připojíte
napájecí kabel nebo dojde k výpadku
napájení, zkuste provést následující:
1 Přepněte vstup na AV zesilovači
(receiveru) tak, aby se obraz z přehrávače
zobrazil na televizoru. 2 Nastavte položku
„Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a potom
nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
(strana 58). Přečtěte si rovněž návod
k obsluze AV zesilovače (receiveru).
BONUSVIEW (Bonusový materiál)/BDLIVE (Online obsah BD).
Na obrazovce se zobrazila zpráva, že na
lokálním úložišti dat není dostatek
volného místa.
, Vymažte nepotřebná data z externího
paměťového zařízení (strana 39).
Ovládání
Dálkový ovladač nepracuje.
, Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité
(strana 28).
, Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
, Dálkový ovladač není nasměrován na
senzor dálkového ovládání na přehrávači.
Přehrávač nerozpozná připojené USB
zařízení.
, Ujistěte se, že je USB zařízení pevně
připojeno do USB konektoru na předním
panelu (strana 45).
, Zkontrolujte, zda není USB zařízení nebo
kabel poškozen.
,pokračování
69
, Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
, USB zařízení je připojeno přes USB
rozbočovač. Připojte USB zařízení přímo
k přehrávači.
Název souboru není správně zobrazen.
, Přehrávač je schopen zobrazit pouze znaky,
které jsou součástí znakové sady ISO 88591. Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
, V závislosti na softwaru použitém pro
záznam se mohou zadané znaky zobrazovat
odlišně.
Přihrádka na disk se neotevře a nelze
vyjmout disk ani po stisknutí Z.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a odpojte napájecí kabel.
2 Podržte stisknuté tlačítko Z na
přehrávači a znovu připojte napájecí kabel.
3 Držte tlačítko Z na přehrávači stisknuté,
dokud se přihrádka na disk neotevře.
4 Vyjměte disk. 5 Pokud je na displeji na
předním panelu zobrazen nápis „WAIT“
(Čekejte), podržte stisknuté tlačítko [/1 na
přehrávači déle než 10 sekund, dokud se
přehrávač znovu nezapne.
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
, Je zapnutá funkce Resume Play (Obnovení
přehrávání) (strana 37).
Některé funkce nepracují (například
zastavení nebo vyhledávání).
, V závislosti na disku nemusí být některé
z výše uvedených funkcí dostupné. Přečtěte
si pokyny uvedené na obalu disku.
Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo
úhel záběru nelze změnit.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém
ovladači zkuste použít nabídku disku BD
nebo DVD (strana 38).
, Na přehrávaném disku BD nebo DVD není
zaznamenán vícejazyčný zvukový
doprovod/titulky nebo scény pořízené
z různých úhlů.
, Disk BD nebo DVD neumožňuje změnu
jazyka zvukového doprovodu/titulků nebo
úhlu záběru.
Přihrádka na disk se neotevře a na displeji
na předním panelu se zobrazí nápis
„LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí přihrádky).
, Pokud je zobrazen nápis „LOCKED“
(Uzamknuto), je přehrávač uzamčen. Pro
zrušení funkce Child Lock (Dětská
pojistka) podržte stisknuté tlačítko N na
přehrávači, dokud se na displeji na předním
panelu nezobrazí nápis „UNLOCK“
(Odemknuto) (strana 12).
, Pokud je zobrazen nápis „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí přihrádky), obraťte
se na vašeho prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
70
Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.
, Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
přehrávače (strana 5).
, Podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud indikátory na
displeji na předním panelu nezhasnou.
Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné
tlačítko, odpojte a znovu připojte napájecí
kabel.
Bezdrátová síť LAN
Po provedení nastavení v části „Nastavení
bezdrátové sítě LAN (Automatic
registration (WPS)) (Automatická
registrace - WPS)“ se počítač nemůže
připojit k internetu.
, Pokud použijete funkci Wi-Fi Protected
Setup před nastavením WLAN routeru
(přístupový bod), mohou se bezdrátová
nastavení WLAN routeru (přístupový bod)
automaticky změnit. V takovém případě
zkontrolujte bezdrátová nastavení WLAN
routeru (přístupový bod) a odpovídajícím
způsobem změňte bezdrátová nastavení na
vašem počítači. Podrobné informace - viz
příručka k WLAN routeru (přístupový bod).
Přehrávač nelze připojit k WLAN routeru
(přístupový bod).
, Zkontrolujte, zda je WLAN router
(přístupový bod) zapnutý.
, V závislosti na okolním prostředí, jako
například materiál stěn, podmínky pro
příjem rádiových vln nebo překážky mezi
přehrávačem a WLAN routerem
(přístupový bod), může být komunikační
vzdálenost kratší. Umístěte přehrávač
a WLAN router (přístupový bod) blíž
k sobě.
, Zařízení používající frekvenční pásmo
2,4 GHz, jako například mikrovlnná trouba,
Bluetooth zařízení nebo jiná digitální
bezdrátová zařízení, mohou narušovat
komunikaci. Umístěte přehrávač dál od
těchto zařízení nebo tato zařízení vypněte.
, WLAN router (přístupový bod) nebude
zobrazen, pokud nastavíte, aby byl název
sítě (SSID) pro WLAN router (přístupový
bod) skrytý. Zkontrolujte a ručně obnovte
výchozí nastavení názvu sítě (SSID) pro
WLAN router (přístupový bod) (strana 60).
Při aktivaci funkce automatické diagnostiky,
která slouží jako ochrana před chybnou
funkcí přehrávače, se na displeji na předním
panelu zobrazí chybový kód nebo bude
zobrazen symbol
přes celou obrazovku.
V takovém případě zkontrolujte následující:
Pokud se na displeji na předním panelu
zobrazí chybový kód
Chybový kód Opatření
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko
Sony a sdělte jim chybový kód.
FAN ERR
• Zkontrolujte, zda nejsou
zablokovány ventilační otvory
na zadní straně přehrávače.
• Postavte přehrávač na místo
s dostatečným odvětráváním,
abyste zabránili nárůstu
teploty uvnitř přehrávače.
Doplňující informace
WLAN router (přístupový bod) není
zobrazen v seznamu „Access point scan“
(Vyhledání přístupových bodů).
Funkce automatické
diagnostiky
Pokud se přes celou obrazovku zobrazí
pouze symbol
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo
na místní autorizované servisní středisko
Sony.
71
Disky, které lze přehrávat
Typ
Logo
disku
Ikona
použitá
v tomto
návodu
BD
Popis
Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R v režimu
BDMV a BDAV, včetně 8cm disků
(jednovrstvých) a disků DL.
Blu-ray disk
DVD VIDEO
DVD
DATA DVD
Disky BD-RE/BD-R obsahující audio skladby
MP3* nebo soubory obrázků JPEG.
DVD
Disky (například filmové), které lze zakoupit
nebo vypůjčit.
DVD
Disky DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo
disky DVD-RW/DVD-R v režimu Video
a VR, včetně 8cm disků (jednovrstvých)
a disků DVD+R DL/DVD-R DL.
DATA DVD
CD
DATA CD
DATA BD
—
CD
Hudební disky CD nebo disky CD-R/CD-RW
ve formátu hudebního CD.
DATA CD
Disky CD-ROM a CD-R/CD-RW obsahující
audio skladby MP3* nebo soubory obrázků
JPEG.
* Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
představuje standardní formát definovaný
organizací ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International
Electrotechnical Commission) MPEG pro
kompresi audio dat.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer
IIS a Thomson.
72
Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R obsahující audio skladby
MP3* nebo soubory obrázků JPEG.
Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM
Jelikož jsou parametry disků Blu-ray nové
a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky
přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi.
Zvukový výstup se liší v závislosti na zdroji,
připojeném výstupním konektoru
a vybraném nastavení zvuku. Podrobné
informace - viz strana 75.
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Poznámky k diskům BD-RE/BD-R,
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo
CD-R/CD-RW
Některé disky BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CDRW nelze na tomto přehrávači přehrávat
v důsledku kvality záznamu, fyzického stavu
disku nebo charakteristik záznamového zařízení
a authoringového softwaru. Disky BD-R
zaznamenané na počítači nebude možné
přehrávat, pokud podporují programovací jazyk
PostScript.
Rovněž není možno přehrávat disk CD nebo
DVD, který nebyl správně uzavřen. Více
informací najdete v návodu k obsluze
záznamového zařízení. Mějte na paměti, že
u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí
některé funkce přehrávání pracovat ani v případě
správného uzavření disků. V takovém případě
použijte pro přehrávání disku režim normálního
přehrávání.
• Hudební disky zakódované pomocí
technologií na ochranu autorských práv
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků,
které odpovídají normě Compact Disc (CD).
Některé společnosti prodávají hudební disky
zakódované prostřednictvím různých technologií
na ochranu autorských práv. Mějte prosím na
paměti, že některé z těchto disků nebude možné
na tomto přehrávači přehrát, pokud neodpovídají
normě pro disky CD.
• Poznámka k duálním diskům (DualDisc)
Duální disk je oboustranný disk, který ukládá
DVD data na jednu stranu a digitální audio data
na druhou stranu.
Protože strana disku s hudebním materiálem
neodpovídá normě Compact Disc (CD), není její
přehrávání na tomto přístroji zaručeno.
• Poznámka k dvouvrstvým diskům BD/
DVD
Při přepínání vrstev může být výstup
přehrávaného obrazu a zvuku dočasně přerušen.
• Poznámka k 8cm diskům BD-RE/BD-R
Některé 8cm disky BD-RE/BD-R nelze na tomto
přehrávači přehrávat.
• Poznámka k diskům BD-RE/BD-R
Tento přehrávač podporuje disky BD-RE ver. 2.1
a BD-R ver. 1.1, 1.2 a 1.3 včetně disků BD-R
s organickými barvivy v jejich záznamových
vrstvách (typ LTH).
• Poznámka k diskům DTS 5.1 MUSIC DISC
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DTS
5.1 MUSIC DISC.
Disky BD v kazetě
Disky DVD-RAM
Disky HD DVD
Disky DivX
Disky DVD Audio
Disky PHOTO CD
Datové části disků CD-Extra
Disky VCD/Super VCD
HD vrstvu disků Super Audio CD
Stranu s audio záznamem u duálních disků
Disky BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným
regionálním kódem (strana 73)
Poznámky k funkcím přehrávání disků BD/
DVD
Některé funkce přehrávání disků BD/DVD
mohou být záměrně přednastaveny výrobcem
disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD
jsou přehrávány v závislosti na obsahu
vytvořeném výrobcem, nemusí být některé
funkce přehrávání k dispozici. Přečtěte si
rovněž pokyny uvedené na obalu disku BD/
DVD.
Regionální kód (pouze disk BD-ROM/DVD
VIDEO)
Tento přehrávač podporuje funkci
regionálního kódu, který je uveden na zadní
straně přehrávače, přičemž je možno
přehrávat pouze disky BD-ROM/DVD
VIDEO (pouze přehrávání) označené
stejným regionálním kódem. Tento systém
kódů slouží k ochraně autorských práv.
Disky DVD VIDEO s označením ALL je na
tomto přehrávači rovněž možno přehrávat.
Na některých discích BD-ROM/DVD
VIDEO nemusí být regionální kód uveden,
a přesto nebude možné tyto disky BD-ROM/
DVD VIDEO v důsledku regionálního
omezení přehrávat.
Regionální kód
,pokračování
Doplňující informace
Disky, které nelze přehrávat
73
Poznámky k přehrávání disků
zaznamenaných ve formátu AVCHD
*1
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
ve formátu AVCHD.
*2
Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.
Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720
efektivních řádků a progresivní formát.
b
TM
Co je to formát AVCHD?
Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro
videokamery s vysokým rozlišením používaný pro
záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD
(vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2
na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie
pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se
používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro
kompresi zvukových dat se používá formát Dolby
Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší
efektivitou než běžný kompresní formát obrazu.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení
(HD) pořízený digitální videokamerou na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní
signál ve standardním rozlišení (SD).
• Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být
v závislosti na podmínkách záznamu možno
přehrávat.
• Disk ve formátu AVCHD nebude možné přehrát,
pokud nebyl správně uzavřen.
Rozlišení výstupního video signálu
Výstupní rozlišení se liší podle nastavení položky „Output Video Format“ (Výstupní video
signál) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 50).
Pokud je položka „Output Video
Format“ (Výstupní video signál)
nastavena na „HDMI“
Nastavení
rozlišení
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
(Linkový
výstup)
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1 080i
480i/576i
1 080i*
1 080i*
1080p
Konektory
COMPONENT
VIDEO
(Komponentní
video
výstup)
Konektor
HDMI OUT
(Výstup
HDMI)
Konektor
LINE OUT
VIDEO/
S VIDEO
(Linkový
výstup)
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
žádný obraz žádný obraz
1 080p
* Chráněný obsah disku DVD je na výstupu
v rozlišení 480p/576p. Chráněný obsah disku BD
je na výstupu v rozlišení 576p.
Pokud je položka „Output Video Format“
(Výstupní video signál) nastavena na „Video
or S Video“ (Video nebo S-video)
74
Pokud je položka „Output Video
Format“ (Výstupní video signál)
nastavena na „Component Video“
(Komponentní video)
Konektory
COMPONENT
VIDEO
(Komponentní
video
výstup)
Konektor
HDMI OUT
(Výstup
HDMI)
nelze vybrat nelze vybrat nelze vybrat
Video signály 480i/576i vystupují
z konektorů LINE OUT VIDEO/S VIDEO
(Linkový výstup) nebo COMPONENT
VIDEO (Komponentní video) a video signály
480p/576p vystupují z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI).
Výstupní audio signály a nastavení přehrávače
Výstupní audio signály se liší v závislosti na používaném zdroji, výstupním konektoru a AV
zesilovači (receiveru). Pro poslech požadovaného zvuku zkontrolujte zvukový formát
podporovaný AV zesilovačem (receiverem), připojení k AV zesilovači (receiveru) a způsob
nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) podle níže uvedené tabulky.
Poslech
Připojení a nastavení
Disk/zdroj
BD
Zvukový formát
podporovaný AV
zesilovačem
(receiverem)
HD Audio*3
HD Audio*2
Až 7.1ch LPCM*3
Vícekanálový LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
Způsob
nastavení
nabídky „Audio
Settings“
(Nastavení
zvuku)
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
Vícekanálový LPCM
HDMI OUT
A
7.1ch LPCM/
5.1ch LPCM
Vícekanálový LPCM
HDMI OUT
B
2ch LPCM
2ch LPCM
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
Až 7.1ch LPCM
7.1ch LPCM/
5.1ch LPCM
Audio
konektor na
přehrávači*1
DVD Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Doplňující informace
HD Audio*2
Výstupní audio
signál
Tabulka nastavení nabídky „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
Audio Output
Priority
Způsob
nastavení (Priorita audio
výstupu)*5
nabídky
(strana 53)
Audio (HDMI)
(Audio signál
z HDMI)*6
(strana 53)
BD Audio Setting
(strana 53)
DTS*6
(strana 54)
Dolby Digital*6
(strana 53)
A Direct (Přímý
*1
*2
*3
*4
AB
HDMI
Auto
C
Coaxial/Optical
—
Při připojení do konektorů LINE OUT (RAUDIO-L) (Linkový výstup - audio) budou na
výstupu dvoukanálové signály.
HD Audio zahrnuje formáty Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
a DTS-HD High Resolution Audio.
Pro formáty Dolby TrueHD a DTS-HD Master
Audio nastavte parametr „HDMI Resolution“
(Rozlišení HDMI signálu) v položce „Output
Video Format“ (Výstupní video signál) na jinou
možnost než „480i/576i“ nebo „480p/576p“
(nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu)
(strana 50)).
Dvoukanálové nebo jednokanálové audio
signály primárního/sekundárního zvuku budou
na výstupu jako dvoukanálové signály LPCM.
výstup)
B Mix (Sloučení)
nebo Direct (Přímý
výstup)
—
*5
*6
—
—
DTS
Dolby Digital
Dvoukanálové signály LPCM budou vystupovat
z jiných než prioritních konektorů.
Dvoukanálové signály LPCM budou vystupovat
v následujících případech:
– pokud je položka „Audio (HDMI)“ (Audio
signál z HDMI) nastavena na „2ch PCM“
(Dvoukanálový zvuk PCM) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku),
– pokud je položka „Dolby Digital“/„DTS“
nastavena na „Downmix PCM“ (Sloučení
PCM) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku),
– pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje
MPEG audio.
75
Zabezpečení bezdrátové
sítě LAN
Jelikož komunikace přes bezdrátovou síť
probíhá prostřednictvím rádiových vln, může
být bezdrátový signál poměrně snadno
zachytitelný. Kvůli ochraně bezdrátové
komunikace podporuje přehrávač různé
bezpečnostní funkce. Dbejte na to, abyste
provedli správnou konfiguraci
bezpečnostních nastavení podle vašeho
síťového prostředí.
Žádné zabezpečení
Ačkoliv provedení nastavení je v tomto
případě snadné, může kdokoliv zachytit
bezdrátovou komunikaci nebo se připojit
k vaší bezdrátové síti, aniž by k tomu
potřeboval jakékoliv důmyslné nástroje.
Uvědomte si, že hrozí nebezpečí
neoprávněného přístupu nebo příjmu dat.
WEP
WEP představuje zabezpečení komunikace,
které zabraňuje cizím osobám narušit
komunikaci nebo se připojit k vaší
bezdrátové síti. WEP je původní technologie
zabezpečení, která umožňuje připojení
starším zařízením, jež nepodporují TKIP/
AES.
WPA-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá za
účelem odstranění nedostatků technologie
WEP. TKIP zajišťuje vyšší úroveň
zabezpečení než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technologie zabezpečení, která
používá pokročilý způsob zabezpečení
odlišný od technologií WEP a TKIP.
AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než
WEP nebo TKIP.
76
Technické údaje
Systém
Laser: polovodičový laser
Vstupy a výstupy
(Název konektoru:
Typ konektoru/výstupní úroveň/zatěžovací
impedance)
LINE OUT R-AUDIO-L (Linkový výstup audio):
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální
výstup - optický):
Optický výstupní konektor/–18 dBm
(vlnová délka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální
výstup - koaxiální):
Konektor cinch/0,5 Vš-š/75 ohmů
HDMI OUT (Výstup HDMI):
19pinový standardní konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup) (Y, PB/CB, PR/CR):
Konektor cinch/Y: 1,0 Vš-š/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT VIDEO (Linkový výstup video):
Konektor cinch/1,0 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT S VIDEO (Linkový výstup S-video):
4pinový mini DIN konektor/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š/75 ohmů
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
EXT (Externí zařízení):
Slot pro externí paměťové zařízení
Výstup DC (Stejnosměrné napájení): max.
5 V, 500 mA
USB:
USB konektor typu A (pro připojení
digitálního fotoaparátu a USB paměti)
Bezdrátová síť
Standard WLAN:
IEEE 802.11a/b/g
IEEE 802.11n draft 2.0
Frekvenční rozsah:
Modely pro Evropu:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: kanály 36-64, 100-140
Modulace:
DS-SS modem a OFDM modem
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení:
220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon:
28 W
Rozměry (přibližné):
430 mm × 216 mm × 70 mm
(šířka/hloubka/výška) včetně vyčnívajících
částí
Hmotnost (přibližná):
2,4 kg
Provozní teplota:
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Dodávané příslušenství
Technické údaje a design výrobku podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
Doplňující informace
Viz strana 15.
77
Tabulka jazykových kódů
Podrobné informace - viz strana 55.
Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).
Kód Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
není určen
Rodičovský zámek/kód oblasti
Podrobné informace - viz strana 57.
Číslo, oblast (kód)
2044, Argentina (ar)
2047, Austrálie (au)
2046, Rakousko (at)
2057, Belgie (be)
2070, Brazílie (br)
2079, Kanada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbie (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Finsko(fi)
2174, Francie (fr)
2109, Německo (de)
78
2200, Řecko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonésie (id)
2239, Irsko (ie)
2254, Itálie (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Lucembursko (lu)
2363, Malajsie (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Holandsko (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Norsko (no)
2427, Pakistán (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Polsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španělsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švýcarsko (ch)
2543, Tchajwan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Velká Británie (gb)
3. Automatická aktualizace
Podmínky použití
a licenční smlouva
s koncovým uživatelem
Blu-ray přehrávač Sony („Výrobek“) a související software
(„Software“) poskytuje a spravuje společnost Sony Corporation
a její pobočky („Sony“). Sony rovněž poskytuje a spravuje
související službu („Služba“), včetně veškerých podstránek
dostupných přes domovské internetové stránky služby
(„Stránky“). Softwarem je myšlen software použitý ve výrobku;
uložený na jakémkoliv médiu, související s výrobkem nebo
poskytnutý společností Sony jiným způsobem; stažený ze
Stránek nebo jinak zpřístupněný či poskytnutý společností Sony;
včetně jakéhokoliv média a jakékoliv tištěné, „on-line“ nebo
elektronické dokumentace související s výrobkem a všech jeho
aktualizací a nástaveb.
1. Vlastnictví
Software a všechny materiály dostupné ze Stránek nebo Služby,
zejména obrazová data, software a text („Obsah“), jsou chráněny
autorským právem a mezinárodními úmluvami. Software,
Službu, Výrobek, Obsah a Stránky nelze používat jiným než zde
popsaným způsobem. Součástí Stránek nebo Služby mohou být
vlastnická loga, servisní známky nebo ochranné známky.
Přestože mohou být na Stránkách nebo u Služby přístupná,
neposkytuje vám tímto společnost Sony žádnou licenci
k používání těchto vlastnických log, servisních známek nebo
ochranných známek. Jakékoliv neoprávněné použití Služby,
Stránek, Obsahu nebo Softwaru může znamenat porušení
autorských práv, práv na ochranu duševního vlastnictví, práv na
ochranu soukromí a občanských a trestních zákonů. Všechny
názvy a autorská práva vztahující se k Softwaru nebo materiály
dostupné na Stránkách/Službě a jakékoliv kopie Softwaru jsou
majetkem společnosti Sony, jejích poskytovatelů licence nebo
dodavatelů. Všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta
touto Smlouvou, jsou vyhrazena společnosti Sony, jejím
poskytovatelům licence a dodavatelům.
2. Vaše práva a Omezená licence
Služba, Stránky, Software, Obsah a Výrobek jsou určeny pouze
pro vaše osobní použití. Nesete odpovědnost za všechny vaše
aktivity uvedené v tomto dokumentu, včetně veškeré zákonné
odpovědnosti vzniklé používáním Služby vaší osobou nebo
jinými osobami, které využívají Službu přes váš Výrobek.
Službu, Stránky, Software, Obsah a Výrobek smíte používat
pouze pro účely povolené v rámci zákona. Nejste oprávněni šířit,
vyměňovat, upravovat, prodávat ani zprostředkovávat žádnou
část, kterou byste mohli zkopírovat ze Služby nebo Stránek, což
se týká zejména jakéhokoliv textu, obrázků, audia a videa pro
jakýkoliv obchodní, komerční nebo veřejný účel. Pokud
nebudete porušovat podmínky této Smlouvy, bude vám
společností Sony zaručeno nevýhradní, nepřenosné a omezené
právo na přístup, zobrazení a použití Služby, Stránek a Softwaru
způsobem uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že
nebudete žádným způsobem narušovat provoz této Služby,
Stránek nebo Softwaru a nebudete se ani o narušení provozu
pokoušet.
Pokud je aktivována výše popsaná funkce automatické
aktualizace, předpokládá se, že souhlasíte, že (a) Software bude
v případě potřeby automaticky aktualizován za účelem
zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, zdokonalení
funkcí aktualizace nebo kvůli jiným účelům a že (b) tato
aktualizace Softwaru může být doprovázena rozšířením,
úpravou nebo zrušením funkčnosti Softwaru.
4. Další podmínky týkající se Softwaru Výrobku
Software smíte používat výhradně ve spojení s doprovodným
Výrobkem. Software je licencován, nikoliv prodáván. Kromě
podmínek uvedených v ostatních částech této Smlouvy podléhá
Software následujícím podmínkám:
Použití Softwaru. Software smíte používat ve spojení
s Výrobkem pro osobní použití.
Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a provádění
změn. Nejste oprávnění provádět změny, zpětnou analýzu nebo
dekompilaci Softwaru jako celku ani jakékoliv jeho části.
Oddělení komponent. Software je licencován jako celek. Žádná
z jeho komponent nesmí být samostatně používána na více než
jednom zařízení, pokud to není výslovně schváleno společností
Sony.
Datové soubory. Software může automaticky vytvářet datové
soubory, které při své činnosti využívá. Takové datové soubory
budou považovány za součást Softwaru.
Pronájem. Software nesmíte pronajímat ani zapůjčovat.
Převod Softwaru. Všechna vaše práva uvedená v této Smlouvě
mohou být natrvalo převedena na třetí osobu pouze v případě
prodeje nebo předání Softwaru při současném prodeji nebo
předání Výrobku, přičemž se předpokládá, že si nezachováte
žádné kopie, předáte úplný Software (včetně všech kopií,
komponent, médii a tištěných materiálů, všech verzí
a aktualizací Softwaru a této Smlouvy) a příjemce souhlasí
s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
Závislý Software. Dostupnost softwaru, síťových služeb nebo
ostatních výrobků kromě tohoto Softwaru, na nichž činnost
Softwaru závisí, může být podle uvážení dodavatelů (dodavatelé
softwaru, poskytovatelé služeb nebo společnost Sony) přerušena
nebo ukončena.
Doplňující informace
POKUD MÁTE PŘÍSTUP, PROCHÁZÍTE NEBO
POUŽÍVÁTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO
STRÁNKY, PŘIJÍMÁTE V PLNÉM ROZSAHU DÁLE
STANOVENÉ PODMÍNKY, POLITIKU SOUKROMÍ
SPOLEČNOSTI SONY UVEDENOU NA STRÁNKÁCH
A VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ UVEDENÉ
V JAKÉKOLIV ČÁSTI STRÁNEK A SLUŽBY (SOUHRNNĚ
„SMLOUVA“). POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI
TÉTO SMLOUVY, NEBUDOU VÁM SPOLEČNOSTÍ SONY
POSKYTNUTA ZDE UVEDENÁ OMEZENÁ PRÁVA
A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE
SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO STRÁNKY.
Software obsahuje funkci, která umožňuje jeho automatickou
aktualizaci při připojení Výrobku k serveru patřícímu
společnosti Sony nebo k serveru třetí strany určené společností
Sony. Pokud sdělíte svůj záměr nepoužívat tuto funkci
automatické aktualizace nebo pokud je aktivováno nastavení, při
kterém budete dotázáni, zda chcete provést automatickou
aktualizaci a vy odmítnete, předpokládá se, že souhlasíte s tím,
že zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, aktualizace
jiných funkcí nebo jakékoliv jiné změny provedené společností
Sony pomocí těchto aktualizací nebudou v Softwaru uplatněny
a že vaše další používání Softwaru může být tímto ovlivněno.
Vysoce rizikové činnosti. Software není bezchybný a není
navržen, vyroben ani určen pro použití jako on-line řídicí
zařízení v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybný
výkon, jako například při řízení letového provozu, při provozu
v jaderných zařízeních, navigacích letadel nebo komunikačních
systémech, zařízeních určených pro záchranu životů nebo
zbraňových systémech, kde by závada Softwaru mohla způsobit
smrt nebo zranění osob nebo závažné hmotné škody nebo škody
na životním prostředí („Vysoce rizikové činnosti“). Společnost
Sony a její dodavatelé se zříkají jakýchkoliv vyjádřených či
předpokládaných záruk vztahujících se k vhodnosti použití pro
Vysoce rizikové činnosti.
GNU General Public, Lesser General Public a ostatní licence.
Bez ohledu na podmínky uvedené v této Smlouvě se některé
části Softwaru řídí smlouvou GNU Lesser General Public
License verze 2.1 (LGPL), GNU General Public License verze 2
(GPL) a jinými licencemi týkajícími se otevřených zdrojových
kódů („Licence k otevřeným zdrojům“), jejichž kopie jsou
přiloženy a v tomto dokumentu obsaženy. Pro takové části
Softwaru bude v rámci rozsahu uvedeného v těchto
dokumentech jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou
a Licencemi k otevřeným zdrojům posuzován podle Licencí
k otevřeným zdrojům.
,pokračování
79
Dostupnost určitých zdrojových kódů. Společnost Sony
umožňuje přístup ke zdrojovému kódu určitých částí Softwaru
přes LICENCE GPL/LGPL. Pro přístup a pokyny k získání
takového zdrojového kódu navštivte prosím internetovou
stránku http://www.sony.com/linux.
5. Změny Služby
Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost
některé nebo všech funkcí vámi přijímané Služby podle svého
výhradního uvážení. Společnost Sony může také podle svého
uvážení čas od času změnit, přidat nebo zrušit funkce či
funkčnost nebo aktualizovat nebo upravit Službu, Stránky anebo
Software bez předchozího upozornění. Rovněž můžete podle
uvážení společnosti Sony obdržet zprávy týkající se těchto změn
a nových funkcí/funkčnosti. Jakýkoliv nový text, obsah, soubor,
data, výrobek, služby, informace, software, softwarový nástroj
nebo jiná funkce poskytnutá společností Sony (přes síť, na disku
CD-ROM nebo jiným způsobem) (zejména aktualizace
Softwaru poskytnutá automaticky podle bodu 3 této Smlouvy)
podléhá podmínkám této Smlouvy; za předpokladu, že pokud se
na takovou funkci budou vztahovat samostatné podmínky, které
vám budou poskytnuty, budou tyto podmínky uplatněny na
danou funkci přednostně před touto Smlouvou.
6. Diskrétnost
Jste povinni zachovat mlčenlivost ohledně veškerých
neveřejných informací týkajících se Výrobku a Dokumentace
poskytnutých v rámci této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že tyto
informace uchováte v tajnosti a bez předchozího písemného
svolení je nebudete prozrazovat třetím stranám.
7. Vývoz
Souhlasíte s tím, že nebudete Software vyvážet nebo dovezený
Software používat, pokud není ve shodě s platnými vývozními
zákony, nařízeními a směrnicemi a všemi vyžadovanými
licencemi či schváleními.
8. Právo společnosti Sony ukončit nebo změnit
podmínky této Smlouvy
Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv přidat, změnit
nebo zrušit jakoukoliv část nebo podmínku této Smlouvy bez
předchozího upozornění. Jakékoliv změny této Smlouvy nebo
podmínky uvedené na Stránkách anebo u Služby vstupují
v platnost ihned po oznámení. Pokud budete pokračovat
v používání Služby, Výrobku, Softwaru anebo Stránek po
oznámení provedení jakékoliv změny, předpokládá se, že
s těmito změnami souhlasíte. SPOLEČNOST SONY MÁ
PRÁVO KDYKOLIV DOČASNĚ ČI TRVALE PŘIDAT,
ZMĚNIT NEBO ODSTRANIT JAKÝKOLIV DALŠÍ OBSAH
UVEDENÝ NA STRÁNKÁCH NEBO U SLUŽBY, VČETNĚ
FUNKCÍ A SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ POPSANÝCH NEBO
VYOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH ANEBO U SLUŽBY
BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A JAKÉKOLIV
ODPOVĚDNOSTI. ANIŽ BY BYLA JAKKOLIV
OVLIVNĚNA VAŠE OSTATNÍ PRÁVA, MŮŽE
SPOLEČNOST SONY IHNED POZASTAVIT NEBO
UKONČIT PLATNOST TÉTO SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE
NEBUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY.
Při zrušení platnosti této Smlouvy jste povinni zničit Software
během čtrnácti (14) dnů od data ukončení platnosti a na žádost
společnosti Sony poskytnout o tomto úkonu osvědčení. Pokud
se společnost Sony dle svého uvážení domnívá, že jednáte
v rozporu s touto Smlouvou, může provést jakákoliv zákonná či
technická opatření pro zabránění porušování této Smlouvy a pro
vynucení jejího dodržování, což se týká zejména okamžitého
ukončení přístupu ke Službě.
9. Náhrada škody
Souhlasíte s tím, že poskytnete náhradu společnosti Sony a jejím
zástupcům, ředitelům, zaměstnancům, poskytovatelům
informací, poskytovatelům a držitelům licencí, pobočkám,
poskytovatelům obsahů, funkcionářům a zakladatelům
(souhrnně „Poškozené strany“) a že Poškozené strany
neponesou žádnou odpovědnost ani náklady (zejména soudní
poplatky a výdaje) vzniklé Poškozenými stranami ve spojení
s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z (i) jakéhokoliv porušení
nebo domnělého porušení této Smlouvy jakýmkoliv způsobem,
(ii) jakýchkoliv informací poskytnutých společnosti Sony, (iii)
jakéhokoliv porušení nebo domnělého porušení práv třetích
stran nebo (iv) jakékoliv škody způsobené nebo domněle
80
způsobené na Službě. Budete spolupracovat v maximální možné
rozumné míře s ohledem na nárok Poškozených stran.
Společnost Sony anebo Poškozené strany si vyhrazují právo na
své vlastní náklady převzít výhradní řízení jakékoliv záležitosti,
která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany a v takovém
případě byste se neměli pokoušet jakkoliv urovnat záležitost bez
písemného schválení společnosti Sony anebo Poškozených
stran.
10. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A ŠKOD; OMEZENÍ ZÁRUKY
JSTE SROZUMĚNI SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ
VÝROBKU A SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ
K INTERNETU, ZA KTERÉ JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÍ.
PROVOZ VÝROBKU ANEBO SLUŽBY MŮŽE BÝT
OMEZEN V ZÁVISLOSTI NA SPECIFIKACÍCH NEBO
TECHNICKÝCH OMEZENÍCH PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
POUŽITÍ SOFTWARU, SLUŽBY, VÝROBKU, OBSAHU
ANEBO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.
SOFTWARE, SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKY JSOU
POSKYTOVÁNY „V DANÉ PODOBĚ“ A SPOLEČNOST
SONY SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ
ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI
A ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU (1) ZA PŘESNOST,
PRODEJNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL
NEBO PRÁVNÍ NEZÁVADNOST SOUVISEJÍCÍ SE
SLUŽBOU, STRÁNKAMI ANEBO SOFTWAREM; (2) ZA
TO, ŽE SERVER(Y), KTERÉ UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUP KE
SLUŽBĚ, SOFTWARU ANEBO STRÁNKÁM, NEBUDOU
OBSAHOVAT VIRY ANI JINÉ PROGRAMY, KTERÉ BY
MOHLY INFIKOVAT, POŠKODIT NEBO ZPŮSOBIT
PORUCHU VAŠEMU POČÍTAČI, TELEVIZORU, JINÉMU
ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉMU MAJETKU. DÁLE
SPOLEČNOST SONY NEPŘIPOUŠTÍ ANI NEUZNÁVÁ
REKLAMACE ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ
NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, SLUŽBY
ANEBO STRÁNEK Z HLEDISKA SPRÁVNOSTI,
PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO
HLEDISKA. JAKÉKOLIV ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ
INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ
SONY NEBO AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI
SPOLEČNOSTI SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYTVÁŘÍ
ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJÍ
PLATNOST TÉTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JSOU
SOFTWARE, SLUŽBA ANEBO STRÁNKY VADNÉ,
PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLIV SPOLEČNOST SONY NEBO
AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY)
VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVY
NEBO ÚPRAVY.
SPOLEČNOST SONY NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ,
COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI
SONY NEBO PROBLÉMŮ S OBSAHEM
POSKYTOVANÝM TŘETÍMI STRANAMI, ODPOVĚDNÁ
ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY
TÝKAJÍCÍ SE (A) POUŽITÍ, (B) NEMOŽNOSTI POUŽITÍ
NEBO (C) CHYB ČI OPOMENUTÍ V SOFTWARU,
SLUŽBĚ, VÝROBKU ANEBO STRÁNKÁCH, PŘESTOŽE
BYLA SPOLEČNOST SONY (NEBO AUTORIZOVANÝ
ZÁSTUPCE) NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD
UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO
NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKRAČUJE CELKOVÁ
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY ZA VEŠKERÉ
ŠKODY, ZTRÁTY A SOUDNÍ ŽALOBY (V SOUVISLOSTI
SE SMLOUVOU NEBO JEJÍM PORUŠENÍM, COŽ SE TÝKÁ
ZEJMÉNA NEDBALOSTI APOD.) VÝŠI ČÁSTKY
ZAPLACENÉ ZA VÝROBEK.
NĚKTERÉ STÁTY, ÚZEMÍ A ZEMĚ NEPOVOLUJÍ
NĚKTERÁ VYLOUČENÍ ZÁRUKY, TAKŽE SE VÁS VÝŠE
UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
NEMUSÍ V RÁMCI DANÉHO ROZSAHU TÝKAT.
PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVLIVŇUJÍ VAŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE A ROVNĚŽ
NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA
SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ
NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINOU
ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁKONNÉHO ROZSAHU,
POKUD PLATNÉ ZÁKONY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ
NEBO VYLOUČENÍ TÉTO ODPOVĚDNOSTI.
11. Všeobecná ustanovení
AACS
„Advanced Access Content System“ (Systém
pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace
pro správu obsahu digitální zábavy
uloženého na další generaci lisovaných
a zaznamenaných optických médií. Tato
specifikace poskytuje uživatelům možnost
užívat si obsahu digitální zábavy, včetně
obsahu ve vysokém rozlišení.
AVCHD (strana 74)
Formát AVCHD je digitální obrazový formát
pro videokamery s vysokým rozlišením
používaný pro záznam signálu SD
(standardní rozlišení) nebo HD (vysoké
rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2 na
disky DVD pomocí účinné kódovací
technologie pro kompresi dat. Pro kompresi
obrazových dat se používá formát MPEG-4
AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se
používá formát Dolby Digital nebo lineární
PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou
než běžný kompresní formát obrazu. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat
video signál ve vysokém rozlišení (HD)
pořízený digitální videokamerou na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo
o televizní signál ve standardním rozlišení
(SD).
*1
*2
Doplňující informace
Tato Smlouva, omezená záruka přiložená k Výrobku a jakékoliv
další dodatečné podmínky uvedené na Stránkách nebo u Služby
tvoří ucelenou dohodu mezi společností Sony a vámi s ohledem
na vaše používání Výrobku, Služby, Stránek, Obsahu
a Softwaru. Jakékoliv oznámení od společnosti Sony může být
učiněno formou dopisu, emailu nebo uvedením na Stránkách
nebo u Služby. Jakákoliv žaloba s ohledem na používání těchto
Stránek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku
nároku nebo sporného bodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá
soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako
nevynutitelnou, bude tato část vynucena do maximálního
možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této
Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném
rozsahu. Tato Smlouva se řídí a její výklad je prováděn podle
zákonů Japonska.
Slovník
Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.
Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720
efektivních řádků a progresivní formát.
Aplikace BD-J
Formát BD-ROM podporuje prostředí Java
pro interaktivní funkce.
„BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř
neomezenou funkčnost při vytváření
interaktivních BD-ROM titulů.
BD-R (strana 72)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou
zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný
ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený
níže. Jelikož lze obsah zaznamenat, avšak
nikoliv přepisovat, mohou být disky BD-R
používány pro archivaci cenných dat nebo
ukládání a distribuci video materiálů.
,pokračování
81
BD-RE (strana 72)
DLNA (strana 46, 63)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je
zapisovatelný a přepisovatelný Blu-ray disk,
který je dostupný ve stejných kapacitách jako
disk BD uvedený níže. Funkce opakovaného
zápisu umožňuje použití aplikací pro
rozsáhlé úpravy a časový posun.
Sdružení „Digital Living Network Alliance“
je nezisková organizace, která vytváří
pravidla interoperability (DLNA
Interoperability Guidelines) pro sdílení
digitálního obsahu přes síť.
Podrobné informace - viz následující webové
stránky:
http://www.dlna.org/
BD-ROM (strana 72)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) jsou komerčně vyráběné disky,
které jsou dostupné ve stejných kapacitách
jako disk BD uvedený níže. Kromě běžného
filmového a video obsahu mají tyto disky
rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah,
ovládání nabídek pomocí překryvných
nabídek, výběr zobrazení titulků
a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může
obsahovat jakoukoliv formu dat, většina
disků BD ROM bude obsahovat filmy ve
formátu High Definition pro přehrávání
v Blu-ray/DVD přehrávačích.
Blu-ray disk (BD) (strana 72)
Formát disku vyvinutý pro záznam/
přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení
(HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání
velkého množství dat. Jednovrstvý Blu-ray
disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB
dat.
Deep Colour (strana 52)
Tato technologie zajišťuje u video signálů
procházejících konektorem HDMI vyšší
barevnou hloubku. U přehrávačů, které
nejsou kompatibilní s technologií Deep
Colour, je počet barev, které může nabývat
každý bod (pixel), 8 bitů pro každou složku
komponentního video signálu (Y, PB/CB, PR/
CR) (24 bitů/16 777 216 barev). Avšak
u přehrávačů kompatibilních s technologií
Deep Colour může každý bod (pixel) nabývat
mnohem více bitů, jako například 12 bitů pro
každou složku komponentního video signálu
(Y, PB/CB, PR/CR) (36 bitů). Čím více bitů,
tím přesněji lze vyjádřit gradaci barevné
hloubky a zobrazit tak přechod barev
podstatně plynuleji.
82
Dolby Digital Plus (strana 75)
Technologie kódování zvuku vyvinutá jako
rozšíření formátu Dolby Digital. Podporuje
7.1kanálový prostorový zvuk.
Dolby TrueHD (strana 75)
Dolby TrueHD je technologie bezztrátového
kódování, která podporuje až 8 kanálů
vícekanálového prostorového zvuku pro další
generaci optických disků. Reprodukovaný
zvuk přesně (bit po bitu) odpovídá
originálnímu zdroji.
DTS-HD High Resolution Audio
(strana 75)
Technologie vyvinutá jako rozšíření formátu
DTS Digital Surround. Podporuje maximální
vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7.1kanálový
prostorový zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio má
maximální datový tok 6 Mb/s a používá
ztrátovou kompresi.
DTS-HD Master Audio (strana 75)
DTS-HD Master Audio má maximální
datový tok 24,5 Mb/s a používá bezztrátovou
kompresi, maximální vzorkovací frekvenci
192 kHz a 7.1 kanálů.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (strana 17)
HDMI je rozhraní, které podporuje video
i audio v jediném digitálním připojení.
Připojení HDMI přenáší standardní video
signály nebo video signály s vysokým
rozlišením a vícekanálové audio signály do
AV zařízení (jako jsou například televizory
vybavené konektorem HDMI) v digitální
podobě bez zkreslení.
Specifikace HDMI podporuje technologii
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), která zajišťuje ochranu proti
kopírování digitálního obsahu přes rozhraní
HDMI.
LTH (Low to High) (strana 73)
24p True Cinema (strana 51)
LTH je záznamový systém, který je používán
u disků BD-R s organickými barvivy v jejich
záznamových vrstvách.
Filmy zaznamenané filmovou kamerou
obsahují 24 snímků za sekundu.
Jelikož běžné televizory (CRT a ploché
panely) zobrazují snímky s intervalem 1/60
nebo 1/50 sekundy, nejsou tyto filmy
zobrazovány se správnou snímkovou
rychlostí.
Při připojení k televizoru se schopností
zobrazování formátu 24p zobrazuje
přehrávač každý snímek s intervalem 1/24
sekundy, tj. se stejným intervalem jako při
snímání filmovou kameru, což zajišťuje
věrnou reprodukci originálního filmového
obrazu.
PhotoTV HD (strana 44)
Překryvná nabídka (strana 38)
Rozšířené ovládání nabídek dostupné na
disku BD-ROM. Překryvná nabídka se
zobrazí při stisknutí tlačítka POP UP/MENU
(Překryvná nabídka/nabídka) během
přehrávání a lze ji používat při probíhajícím
přehrávání.
Doplňující informace
Režim „PhotoTV HD“ umožňuje zobrazení
obrazu s velkým množstvím detailů
a jemnými texturami a bohatými barvami
typickými pro fotografie. Při připojení
zařízení Sony kompatibilních s režimem
„PhotoTV HD“ pomocí kabelu HDMI si
budete moci vychutnat nový zážitek
z prohlížení fotografií v úchvatné kvalitě Full
HD. Například jemné textury lidské pokožky,
květin, písku a mořských vln tak budete moci
zobrazit na velké obrazovce v nádherné
fotografické kvalitě.
Wi-Fi Protected Setup (strana 26, 32)
Specifikace Wi-Fi Protected Setup umožňuje
snadné nastavení zabezpečení domácích
bezdrátových sítí.
Existují dva způsoby použití funkce Wi-Fi
Protected Setup:
– konfigurace nastavení stisknutím tlačítka
WPS na WLAN routeru (přístupový bod),
– nastavení pomocí PIN kódu.
x.v.Colour (strana 52)
x.v.Colour je známější onačení pro standard
xvYCC navržený společností Sony.
xvYCC představuje mezinárodní standard
pro barevný prostor obrazu.
Tento standard poskytuje širší rozsah barev
než aktuálně používaný vysílací standard.
83
Rejstřík
Slova v uvozovkách se
zobrazují v nabídkách na
obrazovce.
Číselné položky
D
AACS 81
Aktualizace 27, 48
Aktualizace softwaru 27,
48, 59
ANGLE (Úhel záběru) 11
AUDIO (Zvukový
doprovod) 10
„Audio Output Priority“
(Priorita audio výstupu) 53
„Audio Settings“
(Nastavení zvuku) 41, 53
Audio skladby MP3 42, 72
„Auto Power Off“
(Automatické vypnutí) 59
AVCHD 74, 81
Dálkový ovladač 10, 28,
29
Deep Colour 52, 82
„Dimmer“ (Jas displeje)
58
Disc Lock (Uzamknutí
disku) 37
Disky, které lze přehrávat
72
DISPLAY (Zobrazení) 11
Displej na předním panelu
13
DLNA 46, 63, 82
Dolby Digital 23, 53
Dolby TrueHD 75, 82
Dolby Digital Plus 75, 82
DTS 23, 54
DTS-HD 75, 82
DVD 72
B
E
Barevná tlačítka 11
Baterie 28
„BD Data“ (Data BD) 39
„BD/DVD Viewing
Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) 55
BD-Live (Online obsah
BD) 25, 38
BD-R 72, 81
BD-RE 72, 82
Bitstream 68
Blu-ray disk 72, 82
BonusView (Bonusový
materiál) 38
BRAVIA Sync 18, 68
Easy Setup (Snadné
nastavení) 30, 65
Externí paměťové zařízení
25, 38, 69
C
I
CD 72
„Chapter Search“
(Vyhledávání kapitol) 39
Informace o přehrávání 40
24p True Cinema 83
A
84
Child Lock (Dětská
pojistka) 12, 70
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) 18,
38, 58, 68
F
Funkce automatické
diagnostiky 71
H
HD Audio 75
HDMI 17, 22, 30, 50, 52,
53, 68, 82
HOME (Výchozí nabídka)
11, 36, 47
L
Language Follow (Stejný
jazyk) 18
Lokální úložiště dat 25,
38, 69
LTH 83
M
MAC adresa 59
„Music“ (Hudba) 42
N
„Network Settings“
(Síťová nastavení) 60
„Network Update“ (Síťová
aktualizace) 27, 48
O
Odstraňování problémů 66
One-Touch Play
(Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) 18, 38
OPTIONS (Možnosti) 11,
38, 42, 44
„OSD“ (Nabídky na
obrazovce) 58
P
Parental Control
(Rodičovský zámek) 37,
55
„Photo“ (Fotografie) 43
„Photo Settings“
(Nastavení prohlížení
fotografií) 58
PhotoTV HD 44, 83
Připojení
AV zesilovač
(receiver) 21
Televizor 16
POP UP/MENU
(Překryvná nabídka/
nabídka) 11, 38
Prezentace 43, 45, 46
„Quick Start Mode“
(Režim rychlého spuštění)
58
WPA klíč 33, 60
WPA2-PSK (AES) 76
WPA-PSK (AES) 76
WPA-PSK (TKIP) 76
R
X
Q
Regionální kód 73
Reset přehrávače 65
„Resetting“ (Reset) 65
Resume (Obnovení
přehrávání) 11, 37, 43
Rozlišení výstupního video
signálu 74
x.v.Colour 52, 83
Z
Zadávání znaků 62
Zmrazení obrazu 11
Zpomalené přehrávání 11
S
„Setup“ (Nastavení) 47
SUBTITLE (Titulky) 10
System Power-Off
(Vypnutí celého systému)
18
„System Settings“
(Systémová nastavení) 58
T
THEATRE (Kino) 10, 18
„Title Search“
(Vyhledávání titulů) 39
Tlačítko WPS 26, 32
TOP MENU (Hlavní
nabídka) 11, 38
„TV Type“ (Typ
televizoru) 49
U
USB 45
V
Výchozí nabídka 47
Výstupní audio signály 75
„Video“ 36
„Video Settings“
(Nastavení obrazu) 40, 49
W
WEP 33, 60, 76
WEP klíč 33, 60
Wi-Fi Protected Setup 26,
32, 60, 83
85
86
zst108807
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising