Sony | BDP-S300 | Sony BDP-S300 Návod k obsluze

3-214-800-11(1)
Přehrávač disků Blu-ray
N á v o d
k
BDP-S300
o b s l u z e
©2007 Sony Corporation
Aktuální celkový počet:
PANTONE 2925C Sony BDP-S300(GB) 3-214-800-11 (1)
Poznámky k připojení do zdířky HDMI
A
MI
HDUT
O
Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném
zacházení můžete poškodit zdířku HDMI a konektor.
• Podle tvaru pozorně vyrovnejte zdířku HDMI na
zadní části přehrávače s konektorem. Zkontrolujte,
zda konektor není vzhůru nohama nebo ve skloněné
poloze (viz obrázek A ).
• Před přenášením přehrávače nezapomeňte kabel
HDMI odpojit (viz obrázek B ).
• Při umístění přehrávače s připojeným HDMI kabelem
do skříňky nevystavujte stěnu skříňky nadměrnému
zatížení. Mohlo by dojít k poškození konektoru
HDMI nebo HDMI kabelu.
MI
HDUT
O
B
Důležité upozornění: Pro počáteční nastavení přehrávače
Při prvním zapnutí napájení trvá spuštění přehrávače přibližně 90 sekund a poté se spustí funkce pro snadné nastavení.
Po dokončení tohoto počátečního nastavení již bude spouštění přehrávače trvat kratší dobu.
© 2007 Sony Corporation Vytištěno v ČR
01US01.book Page 2 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US02WAR.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem, neotevírejte skříňku přístroje.
Opravy přístroje smí provádět pouze
osoby s odpovídající kvalifikací.
Výměnu síťového kabelu může provádět
pouze autorizovaný servis.
Baterie by neměly být vystavovány
nadměrnému teplu, jako např. přímé
sluneční světlo, oheň atd.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických nástrojů s tímto
přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku.
Vzhledem k tomu, že laserový paprsek
používaný v tomto přehrávači Blu-ray
disků je nebezpečný pro oči, nepokoušejte
se otevírat skříňku přístroje.
Opravy přístroje smí provádět pouze
osoby s odpovídající kvalifikací.
Poznámky
k diskům
Likvidace starých elektrických a elektronických
zařízení (platné v Evropské unii a ostatních
evropských zemích se systémem třídění odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho
jej odneste do určeného sběrného dvora, který se
zabývá recyklací elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být
jinak způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklace materiálů přispěje k ochraně přírodních
zdrojů. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku vám poskytnou místní úřady, místní služby
pro sběr domovního odpadu nebo obchod, v němž
jste výrobek zakoupili.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se
opravy nebo záruky se prosím obraťte na
kontaktní adresy uvedené ve zvlášť
dodávané servisní nebo záruční
dokumentaci.
• Abyste udrželi disk v čistotě, držte jej při
manipulaci vždy za jeho okraj.
Nedotýkejte se záznamového povrchu
disku.
• Disk nevystavujte přímému slunečnímu
záření ani zdrojům tepla (horkovzdušné
rozvody), ani jej nenechávejte
v zaparkovaném autě na slunci, kde
může dojít ke značnému nárůstu teploty.
• Po přehrávání uložte disk do jeho obalu.
• K čištění disku použijte čisticí utěrku.
Disk otírejte směrem ze středu k okraji.
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
Tento štítek je umístěn na ochranném
krytu laseru uvnitř přístroje.
Tento přístroj je klasifikován jako laserový
výrobek třídy CLASS 1 LASER. Označení
CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno
na ochranném krytu laseru uvnitř přístroje.
• Tento přístroj je určen pro napájení
napětím 220 – 240 V střídavých,
50/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí
napětí, uvedené na přístroji, odpovídá
vašemu místnímu napájecímu napětí.
• Aby nedošlo k požáru nebo k zasažení
elektrickým proudem, nepokládejte na
přístroj nádoby naplněné tekutinou,
například vázy.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné
čisticí prostředky na disky/snímací
systém ani antistatické spreje určené pro
čištění klasických (vinylových) LP
desek.
• Pokud jste potisk disku prováděli sami,
před přehráváním disku jej nechejte
zaschnout.
Instalace
• Neinstalujte přístroj v šikmé poloze.
Přístroj byl zkonstruován tak, aby
fungoval pouze ve vodorovné poloze.
• Nenechávejte přehrávač ani disky
v blízkosti zařízení se silným magnetem,
jako jsou například mikrovlnné trouby
nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na přehrávač žádné těžké
předměty.
• Neumisťujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je například polička na
knihy nebo na podobné místo.
• Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli
v případě potíží okamžitě vytáhnout
síťový napájecí kabel ze zásuvky.
2
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 3 Thursday,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US02WAR.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
Bezpečnostní
upozornění
Pro vaši bezpečnost
V případě, že se dovnitř přístroje dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte
přístroj od sítě a před dalším používáním
jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným
technikem.
Zdroje energie
• Přehrávač je pod stálým napětím, pokud je
síťový kabel připojen do síťové zásuvky,
a to i ve chvílích, kdy je vypnutý.
• Pokud nebudete přehrávač delší dobu
používat, nezapomeňte odpojit síťový
kabel ze zásuvky. Při odpojování síťového
napájecího kabelu uchopte vždy zástrčku;
nikdy netahejte za kabel.
Umístění
• Postavte přehrávač na místo s
dostatečným větráním, abyste zabránili
nárůstu tepla v přehrávači.
• Nestavte přístroj na měkkou podložku,
jako např. koberec, který by mohl zakrýt
ventilační otvory.
• Neinstalujte přehrávač do blízkosti
tepelných zdrojů nebo na místa
vystavená přímému slunečnímu záření,
na prašná místa nebo na místa, kde
dochází k mechanickým otřesům.
Čištění disků, čisticí
prostředky na čištění disků/
optických součástí
Nepoužívejte běžně prodávané čisticí
disky nebo čisticí prostředky na čištění
disků/čoček (tekuté nebo ve spreji). Mohlo
by dojít k chybné funkci přístroje.
Poznámka k výměně součástí
Pokud by byl přístroj opravován, mohou
být opravené součástky sbírány pro
opakované použití nebo pro účely
recyklace.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento přehrávač umožňuje
zobrazení statických snímků video signálu
nebo OSD nabídky na obrazovce televizoru
po neomezeně dlouhou dobu. Pokud
ponecháte statické snímky video signálu
nebo OSD nabídky zobrazeny na
obrazovce televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku trvalého
poškození obrazovky. Televizory
s plazmovými panely a projekční
televizory jsou na toto zacházení velmi
citlivé.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo
problémy týkající se vašeho přehrávače,
prosíme, obraťte se na vašeho nejbližšího
dodavatele výrobků Sony.
Provoz
• Jestliže přehrávač přenesete z chladného
místa přímo do teplého prostředí nebo
velmi vlhké místnosti, může dojít ke
kondenzaci vlhkosti na čočkách uvnitř
přehrávače. Pokud k tomu dojde, nemusí
přehrávač fungovat správně. V takovém
případě vyjměte disk a ponechejte
přehrávač před dalším používáním
přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se
vlhkost neodpaří.
• Před přenášením vyjměte z přehrávače
všechny disky. Jinak by se mohl disk
poškodit.
Nastavení hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní
hlasitosti nebo bez audio signálu
nezvyšujte hlasitost. V opačném případě
může při přehrávání pasáží s nejvyšší
úrovní dojít k poškození reproduktorů.
Při čištění
Povrch skříňky přehrávače, panel
a ovládací prvky čistěte jemným hadříkem
navlhčeným ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte materiály
s brusným účinkem, čisticí prášek nebo
rozpouštědla, jako je například alkohol
nebo benzín.
3
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 4 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US01TOC.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Obsah
VAROVÁNÍ ...............................................................2
Poznámky k diskům ................................................2
Bezpečnostní upozornění .......................................3
Obsah .......................................................................4
Poznámka k tomuto návodu k obsluze ................... 5
Tento přehrávač může přehrávat následující
disky a soubory .................................................5
Příklady disků, které tento přehrávač není schopen
přehrát ............................................................... 6
O přehrávání disků zaznamenaných ve formátu
AVCHD ............................................................. 6
Kód regionu disku BD/DVD ..................................... 7
Poznámky k ovládání přehrávání disků BD/DVD .... 7
Autorská práva ........................................................ 7
Hlavní vlastnosti ......................................................7
Začínáme
Krok 1: Vybalení ......................................................9
Krok 2: Připojení video kabelů/kabelu HDMI ......10
A Připojení ke vstupu video ................................. 10
B Připojení ke vstupu S VIDEO ........................... 10
C Připojení ke vstupu komponentního videa
(Y, PB/CB, PR/CR) ............................................ 10
D Připojení ke vstupu HDMI ................................ 11
O funkci „BRAVIA” Theatre Sync
(pouze pro připojení HDMI) ............................. 11
Krok 3: Připojení audio kabelů .............................12
A Připojení k televizoru ................................... 13
B Připojení stereozesilovače (receiveru)
a 2 reprosoustav ............................................. 13
C Připojení k AV zesilovači (receiveru)
vybavenému dekodérem Dolby Surround
(Pro Logic) a 3 až 6 reprosoustavami ............. 14
D-1 Připojení k AV zesilovači (receiveru)
vybavenému vstupy pro
5.1 kanálů a 6 reprosoustavami ...................... 14
D-2 Připojení k AV zesilovači (receiveru)
vybavenému
digitálním vstupem a 6 reprosoustavami ........ 15
D-3 Připojení k AV zesilovači (receiveru)
vybavenému vstupem HDMI
a 8 reprosoustavami ....................................... 15
Krok 4: Připojení síťového napájecího kabelu ...16
Krok 5: Příprava dálkového ovladače .................16
Chcete-li ovládat televizor přiloženým dálkovým
ovladačem ....................................................... 17
Krok 6: Easy Setup (Snadné nastavení) ..............18
Krok 7: Další nastavení .........................................19
Základní ovládání
Přehrávání disku ...................................................20
Průvodce obrazovkami .........................................22
Zadávání znaků .................................................... 23
Průvodce dálkovým ovládáním ............................24
Přehrávání v různých režimech přehrávání .......... 25
Vyhledávání pomocí dálkového ovladače ............. 26
Zobrazení informací o disku .................................26
Vyjasnění zvuku při nízké hlasitosti
(Audio DRC) .....................................................27
Nastavení obrazu ...................................................28
Jemné doladění obrazu podle vašich preferencí .. 28
Uzamknutí disku ....................................................29
Nastavení/změna hesla ......................................... 29
Nastavení rodičovského zámku pro disky
DVD VIDEO ..................................................... 30
Nastavení rodičovského zámku pro
disky BD-ROM ................................................. 30
Sledování filmů
Sledování všech titulů ...........................................32
Přehrávání titulu .................................................... 33
Procházení podle žánru, seznamu
Quicklist nebo složky ......................................34
Vyhledávání titulu ..................................................34
Přehrávání podle programu (Quicklist) ...............35
Poslech hudebních souborů
Zobrazení všech interpretů ...................................36
Přehrávání skladby ................................................ 37
Procházení podle interpreta, alba, žánru,
seznamu Quicklist nebo složky ......................38
Vyhledávání skladby .............................................38
Přehrávání podle programu (Quicklist) ...............39
Prohlížení fotografií
Zobrazení všech složek ........................................40
Přehrávání prezentace .......................................... 41
Procházení podle data, seznamu Quicklist
nebo složky ......................................................42
Vyhledávání fotografie ..........................................42
Programování přehrávání
prezentace (Quicklist) .....................................43
Změna standardního nastavení
Použití obrazovek nastavení ................................44
Nastavení obrazu (Video Setup)............................45
Nastavení zvuku (Audio Setup) ............................47
Jazyk (Language) ..................................................49
Rodičovský zámek (Parental Control) ..................50
Reproduktory (Speakers).......................................51
Možnosti (Options) ................................................52
Inicializace přehrávače .........................................53
Doplňující informace
Odstraňování problémů ........................................54
Funkce automatické diagnostiky .........................57
Popis součástí a ovládacích prvků ......................58
Přední panel ......................................................58
Displej na předním panelu .................................. 59
Zadní panel ........................................................59
Glosář .....................................................................60
Technické údaje .....................................................61
Tabulka jazykových kódů .....................................62
Seznam kódů rodičovského zámku
podle země/oblasti ...........................................63
Rejstřík ...................................................................63
4
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 5 Thursday,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US01TOC.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
O tomto návodu
Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky dálkového
ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači,
pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na
dálkovém ovladači.
Významy ikon, které jsou popsány v této uživatelské příručce, jsou
popsány níže:
Ikona
BD
DVD
Význam
Tento přehrávač může
přehrávat následující disky
a soubory
Formát disku
Funkce dostupné pro disky BD-ROM včetně
DL disků.
Disk Blu-ray
Funkce dostupné pro disky DVD VIDEO
a DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo
disky DVD-RW/DVD-R v režimu video,
včetně 8cm disků.
DVD VIDEO
DATA DVD
Funkce dostupné pro disky DATA DVD
(DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
obsahující soubory MPEG-2 PS, skladby
MP3* a obrázky JPEG).
DVD-RW/-R
CD
Funkce dostupné pro hudební CD nebo
CD-R/CD-RW ve formátu hudebních CD.
DVD+RW/+R
* Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) představuje standardní formát
definovaný organizací ISO (International Organization for
Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission)
MPEG pro komprimování audio dat.
Poznámka
Ukázky OSD nabídek použité v tomto návodu k obsluze
nemusejí odpovídat zobrazení na obrazovce vašeho televizoru.
CD
„Blu-ray Disc” je obchodní značka.
Loga „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO”, a „CD” jsou obchodní značky.
Podporované formáty souborů
(pouze DATA DVD)
Disky DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R se v tomto návodu
nazývají „DATA DVD” v případě, že obsahují soubory, které je
možné přehrávat. Jsou podporovány následující formáty souborů:
• Video soubory MPEG-2 PS.
• Hudební soubory MP3.
• Obrázkové soubory JPEG*.
* Formát JPEG odpovídající UDF (Universal Disk Format).
Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM
Tento přehrávač podporuje pouze disky BD-ROM Profile 1.
Přehrávání novějších verzí BD, jiných než BD-ROM není
zaručeno. Protože parametry disků Blu-ray jsou nové a vyvíjí se,
nemusí být možné některé disky přehrávat v závislosti na jejich
typu a verzi.
Audio výstup se liší následovně v závislosti na zdroji, připojené
výstupní zdířce a vybraném nastavení zvuku. Podrobné informace
- viz strana 48.
,pokračování
5
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 6 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US01TOC.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Příklady disků, které tento přehrávač
není schopen přehrát
Přehrávač nepřehraje následující typy disků:
• BD-RE/BD-R.
• BD v kazetě.
• DVD-RW/DVD-R v režimu VR.
• DVD-RAM.
• HD DVD.
• DVD Audio.
• DATA CD (CD-R/CD-RW jiné, než ve formátu CD).
• CD-ROM se záznamem ve formátu PHOTO CD.
• Datové části disků CD-Extra.
• VCD/Super VCD.
• HD vrstvu disků Super Audio CD.
Přehrávač není rovněž schopen přehrávat tyto disky:
• BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným kódem regionu.
• Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce).
• Disky s nalepeným papírkem nebo samolepkou.
• Disky, na nichž je ochranná adhezní fólie nebo celofánová páska.
Poznámky
• Poznámky k diskům DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo
CD-R/CD-RW
Některé disky DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo
CD-R/CD-RW nelze na tomto přehrávači přehrát v důsledku
kvality záznamu, fyzickému stavu disku, nebo charakteristice
záznamového zařízení a záznamového/autoringového
(vypalovacího) softwaru.
Není možno přehrát disk DVD, který nebyl správně uzavřen.
Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového
zařízení. Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/
DVD+R nemusí některé funkce přehrávání fungovat ani
v případě správného uzavření (finalizace) disků. V takovém
případě sledujte disk v režimu normálního přehrávání.
• Hudební disky kódované pomocí technologií pro ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které vyhovují normě
Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím
různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím
na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto
přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
O přehrávání disků zaznamenaných ve
formátu AVCHD
Přehrávač umožňuje přehrávat disky ve formátu AVCHD.
TM
Co je to formát AVCHD?
Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro videokamery s
vysokým rozlišením, používaný pro záznam signálu SD (standardní
rozlišení) nebo HD (vysoké rozlišení) jak ve specifikaci 1080i*1,
tak ve specifikaci 720p*2 na disky DVD, používající účinnou
kódovací technologii pro kompresi dat. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 je převzat pro kompresi obrazových dat a systém Dolby
Digital nebo Linear PCM se používá pro kompresi zvukových dat.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší
efektivitou než běžný kompresní formát obrazu. Formát MPEG-4
AVC/H.264 umožňuje video signál ve vysokém rozlišení (HD),
pořízený digitální videokamerou, zaznamenávat na disky DVD
stejným způsobem, jako by šlo o televizní signál ve standardním
rozlišení (SD).
„AVCHD” a logo AVCHD jsou registrované obchodní značky společnosti
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
*1 Signál s vysokým rozlišením, který využívá 1 080 efektivních řádků
a systém prokládaného řádkování.
*2 Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720 efektivních řádků
a systém progresivního řádkování.
Poznámky
• Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být možno přehrávat
v závislosti na podmínkách záznamu.
• Disk ve formátu AVCHD nebude přehráván, pokud nebyl správně
uzavřen.
• Poznámka k diskům DualDisc
DualDisc je oboustranný disk, u něhož je na jedné straně
zaznamenán DVD materiál a na druhé straně digitální zvukový
materiál.
Protože strana disku s hudebním materiálem neodpovídá
standardu Compact Disc (CD), není přehrávání na tomto přístroji
zaručeno.
• Poznámky k dvouvrstvým diskům DVD
Při přepínání vrstev může dojít ke krátkému přerušení
přehrávaného obrazu a zvuku.
6
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 7 Thursday,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US01TOC.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
Hlavní vlastnosti
Kód regionu disku BD/DVD
Tento přehrávač podporuje funkci regionálního kódu, který je
uveden na jeho zadní straně, přičemž je možno přehrávat pouze
disky BD-ROM/DVD VIDEO (pouze přehrávání) označené
stejným regionálním kódem. Tento systém kódů slouží k ochraně
autorských práv.
Disky s označením DVD VIDEO
možno přehrát.
ALL
je na tomto přehrávači rovněž
Na některých discích BD-ROM/DVD VIDEO nemusí být
regionální kód uveden, a přesto nelze disk BD-ROM/DVD VIDEO
v důsledku regionálního omezení přehrávat.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
S VIDEO
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
Vyzkoušejte si zvuk/obraz v kvalitě vysokého rozlišení (HD)
a funkce knihovny přehrávače disků Blu-ray.
Přehrávání disku BD-ROM
Disk BD-ROM je další generací formátu optického disku éry HD.
S obrovskou kapacitou ukládání od 25 do 50 GB (pětkrát větší než
DVD) a vysokou přenosovou rychlostí 54 Mb/s nabízí tento formát
nejenom nekompromisní obraz v HD kvalitě*1*2, ale také
umožňuje bohaté rozšíření obsahu na jednom disku a zvuk v HD
kvalitě až do 8 kanálů a interaktivní ovládání.
*1 Pro využití stejné kvality je nutné zobrazovací zařízení kompatibilní
s vysokým rozlišením (HD).
*2 Některé disky umožňují sledování pouze prostřednictvím HDMI
připojení.
WOOFER
24p True Cinema
Poznámky k ovládání přehrávání disků
BD/DVD
Některé funkce přehrávání disků BD/DVD mohou být
přednastaveny výrobcem disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/
DVD jsou přehrávány podle programu jejich výrobce, nemusí být
některé funkce přehrávání k dispozici. Přečtěte si rovněž pokyny
uvedené na obalu disku BD/DVD.
Copyright
Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy,
která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na
ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné
autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision
Corporation, a pokud společnost Macrovision nepovolí něco
jiného, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené
používání. Zpětná demontáž nebo rozebírání je zakázáno.
Videosekvence zaznamenané filmovou kameru obsahují 24 snímků
za sekundu. Protože běžné televizory (CRT a ploché panely)
zobrazují snímky s intervalem 1/60 nebo 1/50 sekundy, 24 snímků
se nezobrazuje rovnoměrně.
Při připojení k televizoru se schopností zobrazování 24p zobrazuje
přehrávač každý snímek s intervalem 1/24 sekundy - stejným
intervalem jako při snímání filmovou kameru, což zajišťuje věrnou
reprodukci originálního obrazu.
Ovládání prostřednictvím HDMI
(„BRAVIA” Theatre Sync)
Funkce „BRAVIA” Theatre Sync zjednodušuje ovládání
komponentů Sony, připojených HDMI kabelem (není součástí
příslušenství), které jsou kompatibilní s funkcí ovládání
prostřednictvím HDMI.
Aplikace BD-J
Formát BD-ROM podporuje prostředí Java pro interaktivní funkce.
„BD-J” nabízí poskytovatelům obsahu téměř neomezenou
funkčnost při vytváření interaktivních BD-ROM titulů*.
Java a všechny obchodní značky a loga (založené na Java) jsou
obchodní značka nebo registrované obchodní značky společnosti
Sun Microsystems, Inc. v USA a ostatních zemích.
Esmertec a Jbed jsou obchodní značky nebo registrované obchodní
značky společnosti Esmertec AG.
© 2000-2007 Esmertec AG
* Přehrávač nepodporuje stahovatelný obsah BD-J.
Podpora nekomprimovaného vícekanálového
formátu Linear PCM
V kombinaci s kompatibilním AV zesilovačem může být na výstup
přehrávače až osmikanálový Linear PCM prostorový zvuk*.
V případě nekompatibilního zesilovače může být na výstupu
5.1kanálový analogový signál ze zdířek 5.1CH OUTPUT (Výstup
5.1 kanálů) pro zážitek z vysoce kvalitního zvuku.
* Uvědomte si, že na výstupu zdířek DIGITAL OUT (COAXIAL nebo
OPTICAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo optický) není
osmikanálový signál. Budete potřebovat HDMI kabel a HDMI
kompatibilní zařízení, které podporuje osmikanálový signál.
Přehrávání disků ve formátu AVCHD
Přehrávač podporuje soubory ve formátu AVCHD - záznamy ve
vysokém rozlišení vytvořené na AVCHD kompatibilních
videokamerách. Váš osobní archiv ve vysokém rozlišení si můžete
snadno přehrávat v kvalitě HD.
,pokračování
7
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 8 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US01TOC.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Digitální rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - Multimediální rozhraní
s vysokým rozlišením)
V případě připojení k HDMI zobrazovacímu zařízení jedním HDMI
kabelem umožňuje přehrávač současný přenos obrazu SD až HD
a vícekanálového zvuku, v digitální formě bez zkreslení.
Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection), což je technologie zajišťující ochranu
proti kopírování, která zahrnuje technologii kódování digitálních
video signálů.
Funkce knihovny pro zaznamenané soubory
(pouze pro obrázky JPEG, skladby MP3
a videosekvence MPEG-2 PS)
Pro disky DATA DVD vytvořené na jiných DVD zařízeních jsou
k dispozici tři oddělené prohlížeče seznamů titulů filmy/hudba/
fotografie pro snadné uspořádání, vyhledávání a přehrávání včetně
prezentace.
8
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 9 Thursday,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
Krok 1: Vybalení
Začínáme
Začínáme
Podle kroků 1 až 7 propojte přehrávač
s dalšími přístroji a upravte nastavení
přehrávače.
Názvy zdířek a tlačítek naleznete v části „Popis
součástí a ovládacích prvků” (strana 58).
Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky:
• Video kabel (konektor phono 1x) (1)
• Stereo audio kabel (konektor phono 2x) (1)
• Síťový napájecí kabel (1)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
• Informace o licenci GNU (pouze anglicky) (1)
Poznámky
• Správným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu.
• Přečtěte si pokyny dodané se zařízeními, která budete
k přehrávači připojovat.
• Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který není
vybaven video vstupem.
• Než začnete se zapojováním, odpojte síťové kabely všech
připojovaných zařízení.
• Při zasunování konektorů kabelů do zdířek nepoužívejte
velkou sílu. Stlačení kabelu proti skříňové polici může kabel
poškodit.
• Krok 1: Vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• Krok 2: Připojení video kabelů/
HDMI kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• Krok 3: Připojení audio kabelů . . . . . . . . . . . . . . 12
• Krok 4: Připojení síťového napájecího kabelu . . . 16
• Krok 5: Příprava dálkového ovladače . . . . . . . . . 16
• Krok 6: Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . 18
• Krok 7: Další nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 10 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Krok 2: Připojení video
kabelů/kabelu HDMI
B Připojení ke vstupu S VIDEO
Připojte kabel S VIDEO (není součástí příslušenství). Tímto
způsobem dosáhnete vysoké kvality obrazu.
Přehrávač disků Blu-ray
Připojte přehrávač video kabelem k televizoru, projektoru nebo
AV zesilovači (receiveru). Zvolte jednu z možností A až D na
základě typu vstupní zdířky na vašem televizoru, projektoru nebo
AV zesilovači (receiveru).
Abyste mohli sledovat progresivní signály 1080p na
kompatibilním televizoru, projektoru nebo monitoru se vstupem
HDMI, musíte vybrat variantu D. Variantu C můžete použít pro
sledování progresivních signálů 480p/576p/720p nebo
prokládaných signálů 1080i na kompatibilním zařízení
s komponentním video vstupem.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
S VIDEO
WOOFER
Do zdířky S VIDEO
VIDEO
OUT
VIDEO
Kabel S VIDEO (není součástí příslušenství)
INPUT
S VIDEO
S VIDEO
A Připojení ke vstupu video
Přiložený video kabel (žlutý) připojte od žluté zdířky (video).
Tímto způsobem dosáhnete standardní kvality obrazu.
Televizor, projektor nebo
AV zesilovač (receiver)
: Směr toku signálu
Přehrávač disků Blu-ray
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
C Připojení ke vstupu komponentního
videa (Y, PB/CB, PR/CR)
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
REAR
CENTER
WOOFER
do konektoru VIDEO OUT
VIDEO
OUT
VIDEO
(žlutá)
(žlutá)
S VIDEO
INPUT
VIDEO
Video kabel (součást příslušenství)
L
Připojte zařízení prostřednictvím konektorů COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video výstup) komponentním video
kabelem (není součástí příslušenství) nebo trojicí video kabelů
(nejsou součástí příslušenství) stejného druhu a délky. Tímto
způsobem dosáhnete věrné reprodukce barev a vysoce kvalitního
obrazu. Můžete si také užívat vyšší kvalitu obrazu
prostřednictvím progresivních signálů 480p/576p/720p nebo
prokládaných signálů 1080i v případě, že je váš televizor,
projektor nebo AV zesilovač (receiver) kompatibilní.
AUDIO
R
Přehrávač disků Blu-ray
Televizor, projektor nebo AV
zesilovač (receiver)
: Směr toku signálu
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
S VIDEO
Při připojení ke standardnímu televizoru
s poměrem stran obrazu 4:3
V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat celou obrazovku
televizoru. Pro změnu poměru stran obrazu - viz strana 45.
COMPONENT
VIDEO OUT
REAR
CENTER
WOOFER
(zelený)
Do zdířky COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video
výstup)
COMPONENT
(zelený)
(modrý)
(modrý)
VIDEO IN
Y
Y
PB/CB
PB/CB
PR/CR
(červený)
(červený)
PR/CR
Poznámka
Mezi přehrávač a televizor nepřipojujte videorekordér. Pokud signál
z přehrávače prochází přes videorekordér, nemusíte získat na obrazovce
televizoru čistý obraz. Jestliže má televizor pouze jeden vstup audio/video,
připojte přehrávač k němu.
Komponentní video kabel (není
součástí příslušenství)
Televizor, projektor
nebo AV zesilovač
(receiver)
: Směr toku signálu
Videorekordér
Přehrávač disků
Blu-ray
Televizor
Propojte
přímo
10
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 11 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Right
O indikátorech pro HDMI připojení
D Připojení ke vstupu HDMI
Pro sledování vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku
přenášeného prostřednictvím konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI) použijte certifikovaný HDMI kabel Sony (není součástí
příslušenství). Budete si užívat vyšší kvalitu obrazu
prostřednictvím signálů 480p/576p/1080i nebo 1080p (nejvyšší
mezi přehrávači) v případě, že je váš televizor, projektor nebo AV
zesilovač (receiver) kompatibilní.
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
REAR
S VIDEO
HDMI
OUT
CENTER
WOOFER
Do zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI)
HDMI kabel (není součástí příslušenství)
Televizor, projektor
nebo AV zesilovač
(receiver)
HDMI IN
Tento přehrávač Blu-ray disků je vybaven technologií HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky
nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC.
Poznámky
• Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením
(high definiton) jsou s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může
způsobovat poruchy obrazu. Nastanou-li problémy s progresivním
snímkováním signálu 480/576/720/1080, doporučuje se přepnout
připojení na výstup „standard definition" (se standardním rozlišením).
V případě dotazů, týkajících se kompatibility vašeho televizoru s tímto
modelem přehrávače Blu-ray disků (480p/576p/720p/1080p), se prosím
obraťte na naše zákaznické servisní středisko.
• Není-li obraz čistý nebo přirozený nebo vás neuspokojuje, změňte
rozlišení video výstupu stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT (Formát
obrazu) (strana 46).
• Používejte pouze HDMI kabel označený logem HDMI.
Začínáme
Přehrávač disků Blu-ray
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
Po zapnutí přehrávače se indikátor HD na předním panelu rozsvítí
při výstupu video signálů 720p/1080i/1080p. Indikátor HDMI se
rozsvítí při připojení HDMI zařízení.
O vlastnostech funkce „BRAVIA”
Theatre Sync (pouze pro HDMI
připojení)
Pokud pomocí HDMI kabelu (není součástí příslušenství)
propojíte zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí ovládání
přes konektor HDMI, bude ovládání zjednodušeno níže
uvedeným způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání jedním dotykem) (strana 21)
Můžete zapnout přehrávač a TV/AV receiver, nastavit TV/AV
receiver na vstup z přehrávače a spustit přehrávání jedním
dotykem tlačítka H.
• Vypnutí celého systému
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka POWER (Napájení) na
dálkovém ovladači televizoru, vypnou se automaticky i zařízení
kompatibilní s funkcí ovládání přes konektor HDMI.
Poznámky k připojení do zdířky HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Příprava pro použití funkcí „BRAVIA” Theatre
Sync
Dodržujte následující pokyny, protože při nesprávném zacházení
můžete poškodit zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI) a konektor.
• Podle tvaru pozorně vyrovnejte zdířku HDMI OUT (Výstup
HDMI) na zadní části přehrávače s konektorem HDMI. Ujistěte
se, že není zástrčka obrácena opačným směrem nebo nakloněna.
Nastavte položku „HDMI Control” (Ovládání HDMI) v nabídce
„Options” (Možnosti) na hodnotu „On” (Zapnuto) (strana 52).
Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce ovládání přes konektor
HDMI pracovat. Viz návod k obsluze dodávaný se zařízením.
MI
HDUT
O
MI
HDUT
O
• Při přemisťování přehrávače odpojte HDMI kabel.
• Při umístění přehrávače s připojeným HDMI kabelem do
skříňky nevystavujte skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by
dojít k poškození konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo
HDMI kabelu.
• Při zapojování nebo rozpojování konektorem HDMI neotáčejte
ani nešroubujte.
11
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 12 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Krok 3: Připojení audio
kabelů
Vyberte připojení, které nejlépe odpovídá vašemu systému.
Nezapomeňte si přečíst návod k obsluze zařízení, která chcete
propojit s přehrávačem.
Připojení
Vaše sestava
A
Televizor
B
Stereo zesilovač (receiver) a dvě
reprosoustavy
Poznámky ke zdířce HDMI OUT (Výstup HDMI)
• Při připojení přehrávače k AV zesilovači (receiveru)
prostřednictvím HDMI kabelu je potřeba provést jednu
z následujících činností:
– Připojit AV zesilovač (receiver) k televizoru kabelem HDMI.
– Připojit přehrávač k televizoru jiným video kabelem než HDMI
(kabelem pro komponentní video, S VIDEO nebo kabelem
video).
• Při zapojování do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
pečlivě vyrovnejte konektor HDMI podle zdířky. Kabel HDMI
neohýbejte ani nevystavujte tlaku.
• Změníte-li komponent připojený do zdířky HDMI OUT (Výstup
HDMI), změňte položku „Audio (HDMI)” (Zvuk HDMI)
v „Audio Setup” (Nastavení zvuku), aby odpovídala novému
komponentu (strana 47). Přehrávač ukládá odpovídající HDMI
nastavení pro pět komponentů.
• HDMI připojení je kompatibilní s dvoukanálovými signály
Linear PCM (48 až 192 kHz, 16/20/24 bitů), a 6 až
osmikanálovými signály Linear PCM (48 až 96 kHz, 16/20/24
bitů), navíc k datovému toku Dolby Digital a DTS (signály 5.1
kanálů maximálně 96 kHz, 16/20/24 bitů).
Poznámka
Pokud připojíte komponent, který není se zvoleným audio formátem
kompatibilní, reprosoustavy budou vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný
zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.
C
AV zesilovač (receiver),
vybavený dekodérem Dolby*1
Surround (Pro Logic) a 3 až 6
reprosoustavami
• Prostorové efekty: Dolby Surround
(Pro Logic)
D-1
AV zesilovač (receiver) vybavený
vstupními konektory 5.1 kanálů
a 6 reprosoustavami
• Prostorové efekty: Dolby Digital
(5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů)
D-2
AV zesilovač (receiver)
s digitálním vstupem a
dekodérem Dolby Digital nebo
DTS*2 a 6 reprosoustavami
• Prostorové efekty: Dolby Digital
(5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů)
D-3
AV zesilovač (receiver) vybavený
vstupem HDMI a 8
reprosoustavami
• Prostorové efekty: Osmikanálové
lineární PCM
*1
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy „Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého písmene „D” jsou
obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
*2 „DTS” a „DTS Digital Surround” jsou registrovanými obchodními
známkami společnosti DTS, Inc.
12
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 13 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Right
A
Připojení k televizoru
Připojení stereozesilovače
(receiveru) a 2 reprosoustav
B
Toto propojení bude pro reprodukci zvuku používat reproduktory
vašeho televizoru.
Pokud je zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními zdířkami
L/R audio, použijte zapojení B-1 . Pokud je váš zesilovač
(receiver) vybaven digitálním vstupem, použijte zapojení B-2 .
Přehrávač disků Blu-ray
PR/CR
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Y
VIDEO
AC IN
Začínáme
Přehrávač disků Blu-ray
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
DIGITAL OUT
PB/CB
S VIDEO
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
WOOFER
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
FRONT
L
L
R
R
REAR
S VIDEO
ke konektoru AUDIO OUT L/R (Výstup
audio levý/pravý kanál)
(bílý)
AUDIO
OUT
L
B-2
CENTER
WOOFER
B-1
DIGITAL OUT
AUDIO
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
L
R
(červený)
R
Televizor
INPUT
Stereo audio kabel
(přiložen)
VIDEO
(bílý)
L
AUDIO
(červený)
R
: Směr toku signálu
Do zdířky DIGITAL OUT
(COAXIAL nebo OPTICAL)
(Digitální výstup - Koaxiální
nebo optický)
Optický digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
ke konektoru
AUDIO OUT L/R
(Výstup audio
levý/pravý kanál)
(bílý)
(červený)
nebo
Stereo audio
kabel (přiložen)
Digitální koaxiální
kabel (není součástí
příslušenství)
(bílý)
(červený)
do koaxiálního nebo
optického digitálního
vstupu
[Reproduktory]
do audio vstupu
Stereo zesilovač (receiver)
Přední (levý)
Přední (pravý)
: Směr toku signálu
,pokračování
13
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 14 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Připojení k AV zesilovači
(receiveru) vybavenému dekodérem
Dolby Surround (Pro Logic) a 3 až 6
reprosoustavami
C
Pokud je AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními
zdířkami L/R audio, použijte zapojení C-1 . Pokud je váš
zesilovač (receiver) vybaven digitálním vstupem, použijte
zapojení C-2 .
Prostorových efektů Dolby Surround si můžete užívat pouze při
přehrávání disků s formátem zvuku Dolby Surround nebo
vícekanálovým formátem zvuku (Dolby Digital nebo DTS).
Připojení k AV zesilovači
(receiveru) vybavenému vstupy pro 5.1
kanálů a 6 reprosoustavami
D-1
Jestliže je váš zesilovač (receiver) vybaven vstupy pro 5.1 kanálů,
použijte zapojení D-1 .
Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávač disků Blu-ray
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
PR/CR
C-1
D-1
AUDIO
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
FRONT
L
L
R
R
REAR
S VIDEO
WOOFER
DIGITAL OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PB/CB
HDMI
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
S VIDEO
C-2
VIDEO
OUT
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
CENTER
WOOFER
5.1CH OUTPUT
FRONT
L
REAR
CENTER
L
R
R
WOOFER
Do zdířky DIGITAL OUT
(COAXIAL nebo OPTICAL)
(Digitální výstup - Koaxiální
nebo optický)
ke konektoru
AUDIO OUT L/R
(Výstup audio
levý/pravý kanál)
(červený)
(bílý)
Optický digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
do zdířek 5.1CH
OUTPUT
(Výstup 5.1
kanálů)
nebo
Stereo audio
kabel (přiložen)
Digitální koaxiální
kabel (není součástí
příslušenství)
(bílý)
Stereofonní
audio kabel
(jeden je
přiložen)
Monofonní
audio kabel
(není součástí
příslušenství)
(červený)
do koaxiálního nebo
optického digitálního
vstupu
do audio vstupu
do audio
vstupu
[Reproduktory]
[Reproduktory]
[Reproduktory]
AV zesilovač
(receiver) s
dekodérem
Zadní
(levý)
Přední (pravý)
Zadní
(pravý)
Střední kanál
Subwoofer
Přední (levý)
Zadní (mono)
: Směr toku signálu
z Rada
Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný
s připojovanými zařízeními.
AV zesilovač
(receiver) se vstupy
5.1 kanálů
[Reproduktory]
Zadní
(levý)
Střední kanál
Zadní
(pravý)
Subwoofer
Přední (pravý)
Přední (levý)
: Směr toku signálu
z Rada
Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný
s připojovanými zařízeními.
Poznámka
Připojujete-li 6 reprosoustav, nebudete potřebovat reprosoustavu „Rear
(mono)” (Zadní) uvedenou výše.
14
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 15 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Right
Připojení k AV zesilovači
(receiveru) vybavenému digitálním
vstupem a 6 reprosoustavami
D-2
Budete-li chtít na svém AV zesilovači (receiveru) používat funkci
dekodéru Dolby Digital nebo DTS, připojte přehrávač pomocí
příslušných digitálních konektorů podle zapojení D-2 . Můžete si
vychutnat mnohem realističtější zvuk.
Připojení k AV zesilovači
(receiveru) vybavenému vstupem HDMI
a 8 reprosoustavami
D-3
Dokáže-li AV zesilovač (receiver) zpracovat osmikanálový vstup
Linear PCM prostřednictvím HDMI připojení, můžete si
vychutnat prostorový zvuk v zapojení D-3 .
Přehrávač disků Blu-ray
VIDEO
OUT
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
FRONT
L
L
R
R
REAR
S VIDEO
D-2
VIDEO
OUT
CENTER
HDMI
OUT
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
PR/CR
WOOFER
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
AC IN
PB/CB
PR/CR
FRONT
L
L
R
R
REAR
S VIDEO
CENTER
Začínáme
Přehrávač disků Blu-ray
COMPONENT
VIDEO OUT
WOOFER
D-3
DIGITAL OUT
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
OUT
HDMI
OUT
Do zdířky DIGITAL OUT
(COAXIAL nebo
OPTICAL) (Digitální
výstup - Koaxiální nebo
optický)
Do zdířky HDMI OUT
(Výstup HDMI)
HDMI kabel
(není součástí
příslušenství)
nebo
nebo
do zdířky HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Digitální koaxiální
kabel (není součástí
příslušenství)
HDMI kabel
(není součástí
příslušenství)
Optický digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
do koaxiálního nebo
optického digitálního
vstupu
do vstupu HDMI
[Reproduktory]
AV zesilovač
(receiver) s
dekodérem
[Reproduktory]
Zadní
(levý)
Střední kanál
Zadní
(pravý)
Přední (pravý)
Subwoofer
Do vstupu HDMI
[Reproduktory]
Zadní1 (levý)
AV zesilovač
(receiver) s výstupy
pro 8 kanálů
Střední kanál
Subwoofer
Zadní1 (pravý)
Zadní2 (pravý)
Zadní2 (levý)
Přední (levý)
[Reproduktory]
Přední (pravý)
Přední (levý)
: Směr toku signálu
z Rada
Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný
s připojovanými zařízeními.
z Rada
Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný
s připojovanými zařízeními.
Poznámka
Ne všechny HDMI kompatibilní AV zesilovače (receivery) dokáží
zpracovat osmikanálové signály Linear PCM. Podívejte se také do návodu
k obsluze pro připojený AV zesilovač (receiver).
15
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 16 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Krok 4: Připojení síťového
napájecího kabelu
Po dokončení všech připojení, připojte přiložený napájecí kabel
do zásuvky AC IN (Napájení) na přehrávači. Pak zapojte napájecí
kabely přehrávače a televizoru do elektrické zásuvky.
Krok 5: Příprava dálkového
ovladače
Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového
ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby
konce označené 3 a # odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro
baterie. Při použití dálkový ovladač nasměrujte na senzor
dálkového ovládání na přehrávači (strana 58).
AC IN
Do síťové zásuvky AC IN
(Napájení)
Do elektrické zásuvky
Poznámky
• Nenechávejte dálkový ovladač v místech s extrémně vysokou teplotou
nebo vlhkostí.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostaly žádné předměty,
zejména při výměně baterií.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu
nebo jiným zdrojům světla. V opačném případě by mohlo dojít
k nesprávné funkci.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie,
abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.
16
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 17 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Right
Chcete-li ovládat televizor přiloženým
dálkovým ovladačem
Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je možno ovládat
úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a hlavní vypínač televizorů
značky Sony.
TV
TV (televizor) \/1
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
9
SUBTITLE
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE
PROG
PROG +/–
(Program nahoru/
dolů)
%
Podržte stisknuté tlačítko TV [/1 a numerickými
tlačítky zadejte kód výrobce vašeho televizoru (viz
níže uvedená tabulka).
2
Tlačítko TV uvolněte [/1.
◆Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat
Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je
postupně zadat, až bude možné televizor dálkovým ovladačem
ovládat.
VIDEO
FORMAT
AUDIO
1
t
DIMMER
RED
Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je rovněž možno
ovládat úroveň hlasitosti, přepínač vstupu a síťový vypínač
televizoru jiných výrobců než Sony.
Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v následující tabulce,
nastavte příslušný kód výrobce.
2 +/–
Po stisknutí tlačítka
Můžete
TV [/1
Zapnout a vypnout televizor.
2 +/–
Nastavovat hlasitost televizoru.
t
Přepínat vstup televizoru mezi TV
signálem a dalšími vstupními zdroji.
PROG +/– (Program
nahoru/dolů)
Vybrat vyšší nebo nižší číslo kanálu.
%
Utlumit zvuk (pouze pro televizory
Sony).
Výrobce
Číslo kódu
Sony
01 (výchozí)
Aiwa
01
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Začínáme
Numerická tlačítka
Ovládání dalších televizorů dálkovým
ovladačem
◆Vrácení nastavení dálkového ovladače na výchozí hodnoty
1
2
Vyjměte z dálkového ovladače baterie.
3
Počkejte několik sekund.
Znovu vložte baterie při stisknutí numerických
tlačítek 1, 2 a 3.
Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení nemusí být možné ovládání vašeho
televizoru s využitím všech nebo některých tlačítek na dálkovém ovladači.
17
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 18 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Krok 6: Easy Setup (Snadné
nastavení)
e Vyberte možnost „Start” a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) pro spuštění funkce
„Easy Setup” (Snadné nastavení).
Easy Setup
Before using, make some simple
settings for the BD player.
Start
Cancel
Podle následujících kroků provedete základní minimální
nastavení přehrávače. Pokud toto snadné nastavení (Easy Setup)
nedokončíte, zobrazí se znovu při každém zapnutí přehrávače.
Proveďte níže uvedená nastavení v následujícím pořadí.
Při prvním zapnutí
Počkejte přibližně 90 sekund než se přehrávač zapne a spustí
se proces Easy Setup (Snadné nastavení). Další spouštění bude
po dokončení snadného nastavení podstatně kratší.
Please use the Initial Setup if you
want to make more detailed settings.
Use
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
◆Nezobrazí-li se výše uvedená obrazovka
Přejděte ke kroku 6. Tato obrazovka se zobrazí pouze při prvním
zapnutí přehrávače.
f Vyberte výstupní formát obrazu pro
připojený televizor a stiskněte ENTER
(Potvrzení).
TV
/1
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
Podrobnosti o video výstupu viz strana 46.
◆ Používáte-li zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI)
Easy Setup
9
VIDEO
FORMAT
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
Output Video Format
Auto
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
1080p
Source Direct
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
</M/m/,, ENTER
(Potvrzení)
RETURN
POP UP/
MENU
a Zapněte televizor.
b Stiskněte tlačítko [/1 pro zapnutí přehrávače.
Přehrávač se po chvíli zapne.
c Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby
se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce
televizoru.
Nezobrazí-li se nabídka pro výběr jazyka OSD, vyberte
„Start” v položce „Easy Setup” (Snadné nastavení)
v nastavení „Options” (Možnosti) (strana 52).
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Zvolte některou možnost z „Auto”, „576i/480i”,
„576p/480p”, „720p”, „1080i”, „1080p”, nebo
„Source Direct”” a přejděte ke kroku 8. Položka
„TV Type” (Typ televizoru) v kroku 7 bude
nastavena na hodnotu „16:9” (širokoúhlá
obrazovka).
◆ Používáte-li jiné zdířky než výstup HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Easy Setup
Output Video Format
S-Video/Video only
576i/480i
576p/480p
720p
1080i
Don't Know
Select [Auto] to automatically match the video output
format with the HDMI-connected TV.
d Zvolte jazyk OSD, který chcete používat
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Easy Setup
Language
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Confirm SYSTEM MENU Exit
Zvolte některou možnost z „S-Video/Video only”
(Pouze S-Video/Video), „576i/480i”, „576p/480p”,
„720p”, „1080i” nebo „Don’t Know” (Nevím).
Zvolíte-li možnost „720p” nebo „1080i”, přejděte
ke kroku 8. Položka „TV Type” (Typ televizoru)
v kroku 7 bude nastavena na hodnotu „16:9”
(širokoúhlá obrazovka).
Select the on-screen display language. Audio, subtitle and BD/DVD menu
language options will be set to the same language as this.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Tímto se také nastaví jazyk zvukového doprovodu,
titulků a nabídky disku BD/DVD.
18
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 19 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US05GET.fmmaster:Right
g Vyberte poměr stran obrazu, který odpovídá
vašemu televizoru a stiskněte ENTER
(Potvrzení).
Krok 7:
Další nastavení
Easy Setup
TV Type
16:9
4:3
Následující nastavení jsou nutná v případě, že to vyžaduje vámi
zvolené připojení.
Confirm SYSTEM MENU Exit
◆ Pokud máte širokoúhlý televizor nebo
standardní 4:3 televizor s širokoúhlým režimem
Zvolte možnost „16:9” (strana 45).
◆ V případě, že máte standardní televizor
s poměrem stran 4:3
Zvolte možnost „4:3” (strana 45).
h Vyberte možnost „Finish Setup” (Dokončit
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
◆Používáte-li zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI)
(Zapojení D –strana 11)
• Vyberte výstupní rozlišení obrazu pro váš televizor stisknutím
tlačítka VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 46).
• Vyberte typ video výstupu ze zdířky HDMI OUT (Výstup
HDMI) v položce „YCbCr/RGBPC (HDMI)” ve „Video Setup”
(Nastavení obrazu) (strana 45).
Pro audio připojení
◆Používáte-li zdířku DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)
(Digitální výstup (optický nebo koaxiální))
(Zapojení B-2 , C-2 , D-2 –strana 13 až 15)
• Nastavte položky „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby
Digital) a „DTS Output” (Výstup DTS) v nastavení „Audio
Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47) podle dekodéru svého AV
zesilovače (receiveru).
Easy Setup
Settings are complete.
Enjoy using your BD player!
Finish Setup
Go Back
Use
◆Používáte-li zdířky COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup)
(Zapojení C –strana 10)
• Vyberte výstupní rozlišení obrazu pro váš televizor stisknutím
tlačítka VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 46).
Začínáme
Pro video připojení
Select the screen aspect ratio to match
your TV.
to select then press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
z Rady
• Chcete-li tato nastavení vrátit na výchozí tovární hodnoty, podívejte se do
části „Inicializace přehrávače” (strana 53).
• Funkci „Easy Setup” (Snadné nastavení) můžete opakovaně vybrat
v nabídce „Options” (Možnosti) (strana 52).
◆Používáte-li zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI)
(Připojení HDMI D-2 , D-3 –strana 15)
• Nastavte položky „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby
Digital) a „DTS Output” (Výstup DTS) v nastavení „Audio
Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47) podle dekodéru svého AV
zesilovače (receiveru).
• Vyberte režim audio výstupu ze zdířky HDMI OUT (Výstup
HDMI) v „Audio (HDMI)” položky „Audio Setup” (Nastavení
zvuku) (strana 47).
◆Používáte-li zdířky AUDIO OUT (L/R)
(Výstup audio levý/pravý kanál)
(Zapojení C-1 –strana 14)
• Nastavte položku „DTS Downmix” (Slučování DTS) položky
„Audio Setup” (Nastavení zvuku) na hodnotu „Lt/Rt” (Levý/
Pravý) (strana 47).
◆Používáte-li zdířky 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů)
(Zapojení D-1 –strana 14)
• Nastavte položku „Audio Output Mode” (Režim výstupu zvuku)
v nastavení „Speakers” (Reproduktory) na hodnotu „5.1
Channel” (5.1 kanálů) (strana 51) a položku „Speaker Setup”
(Nastavení reprosoustav) nastavte podle vašeho systému.
Poznámky
• Pokud připojíte komponent, který není se zvoleným audio formátem
kompatibilní, reprosoustavy budou vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný
zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.
• Provedete-li připojení pomocí zdířek HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a nezobrazí se
čistý obraz, nemusí být připojení zobrazovací zařízení kompatibilní
s progresivními signály. V takovém případě připojte zobrazovací zařízení
do zdířky S VIDEO nebo VIDEO (zapojení A nebo B – viz strana 10),
znovu spusťte proces „Easy Setup” (Snadné nastavení) z nastavení
„Options” (Možnosti) (strana 52) a v kroku 6 zvolte položku „S-Video/
Video only” (Pouze S-Video/Video) (strana 18). Zkontrolujte také znovu
výše uvedené položky, abyste zjistili, zda je vyžadováno další nastavení.
19
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 20 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Přehrávání disku
Základní
ovládání
Většina operací při přehrávání disků BD je
stejná jako u disků DVD. Tato část obecně
popisuje přehrávání disků BD/DVD/CD
společně se základním ovládáním
přehrávače.
Pro procházení souborů zaznamenaných na
DATA DVD* je dostupná samostatná
funkce knihovny. Viz také strana 32 pro
filmy, 36 pro hudbu, 40 pro fotografie.
Kompletní seznam funkcí ovládaných
dálkovým ovladačem je na straně 24.
BD
DVD
CD
TV
Z
\/1
Numerická tlačítka
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
9
VIDEO
FORMAT
AUDIO
RED
SYSTEM MENU
(Nabídka systému)
SUBTITLE
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
Barevná tlačítka
TOP MENU (Hlavní
nabídka)
</M/m/,, ENTER
(Potvrzení)
RETURN (Návrat)
POP UP/
MENU
RETURN
* Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující filmy
ve formátu MPEG-2 PS, hudbu ve formátu MP3 nebo obrázky ve
formátu JPEG.
POP UP/MENU
(Vysunovací
nabídka/nabídka)
H
PLAY MODE
X
PROG
x
a Stiskněte \/1.
Přehrávač se po chvíli zapne.
b Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby
se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce
televizoru.
c Stisknutím Z otevřete přihrádku na disk.
d Vložte disk tak, aby strana, kterou chcete
přehrávat, směřovala v přihrádce na disk
dolů.
• Přehrávání disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Průvodce obrazovkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Průvodce dálkovým ovládáním. . . . . . . . . . . . 24
• Zobrazení informací o disku . . . . . . . . . . . . . . 26
• Vyjasnění zvuku při nízké hlasitosti (Audio DRC)27
• Nastavení obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Přehrávaná strana směřuje dolů
• Uzamknutí disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
20
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 21 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Right
e Stisknutím tlačítka Z zavřete přihrádku na
disk.
Chvíli počkejte, až se na displeji na předním panelu
zobrazí typ disku.
f Stisknutím tlačítka H spusťte přehrávání.
O funkci spořiče obrazovky
Abyste předešli poškození zobrazovacího zařízení (vzniku duchů),
aktivuje se spořič obrazovky, necháte-li přehrávač bez ovládání,
bez vloženého disku nebo bez zobrazování titulu/prezentace po
dobu 15 minut. Pro zrušení spořiče stiskněte některé tlačítko na
dálkovém ovladači nebo přehrávači.
O přehrávání jedním stisknutím tlačítka (pouze
při HDMI připojení)
Tlačítka
Podrobnosti
X
Přerušení přehrávání nebo obnovení přehrávání ze
stejného místa.
x
Zastavení přehrávání nebo zrušení bodu obnovení po
dvojitém stisknutí.
H
Spuštění přehrávání nebo obnovení přehrávání od
předchozího místa zastavení.
Jedním stisknutím tlačítka H se automaticky zapne přehrávač
a televizor/AV receiver a TV/AV receiver se přepne na vstup
z přehrávače. Automaticky se spustí přehrávání. Pro použití této
funkce nastavte položku „HDMI Control” (Ovládání HDMI)
v nastavení „Options” (Možnosti) na hodnotu „On” (Zapnuto)
(strana 52).
TV/AV receiver se také přepne automaticky na vstup z přehrávače
v následujících případech:
– Při stisknutí tlačítek H, SYSTEM MENU (Nabídka systému),
TOP MENU (Hlavní nabídka) nebo POP UP/MENU
(Vysunovací nabídka/nabídka) na dálkovém ovladači.
– Při vložení disku s funkcí automatického přehrávání.
g Po dokončení přehrávání stiskněte Z pro
otevření přihrádky na disk.
Základní ovládání
Více informací o ovládání dálkovým ovladačem viz
strana 24.
h Vyjměte disk a stiskněte znovu Z pro
uzavření přihrádky na disk.
i Stiskněte tlačítko \/1 pro vypnutí
přehrávače.
Používání nabídky disku BD nebo DVD
Při přehrávání disku BD-ROM, DVD VIDEO nebo finalizovaného
disku DVD+RW, DVD-RW (režim Video), DVD+R nebo
DVD-R (režim Video) můžete zobrazit nabídku disku stisknutím
tlačítka TOP MENU (Hlavní nabídka) nebo POP UP/MENU
(Vysunovací nabídka/nabídka). Na některých discích BD/DVD se
nabídka zobrazí automaticky. V obou případech procházejte nabídky
tlačítky </M/m/,, ENTER (Potvrzení) nebo numerickými tlačítky
a barevnými tlačítky podle pokynů disku na obrazovce. Nabídku BD
je možno používat bez přerušení přehrávání.
Přehrávání médií BD s omezením
Zobrazí-li se na displeji na předním panelu zpráva „CAN’T
PLAY” (Nelze přehrávat) pro disk BD-ROM, změňte nastavení
„BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) (strana 30).
Přehrávání médií DVD s omezením
U médií DVD s omezením se zobrazí požadavek zadání hesla.
Nastavení „DVD Parental Control” (Rodičovský zámek DVD) viz
strana 30.
1
2
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo.
Stiskněte ENTER (Potvrzení) pro potvrzení.
Pro zaregistrování nebo změnu hesla, viz strana 29.
Poznámky k obnovení přehrávání
• Přehrávání se spustí od začátku titulu, který nebyl přehráván
nebo od předchozího bodu zastavení.
• Bod zastavení se zruší, pokud:
– změníte nastavení přehrávače
– vypnete přehrávač (pouze disky BD-ROM a DATA DVD)
– dvakrát stisknete x
– otevřete přihrádku na disk
– ukončíte vyhledávání
• Přehrávač si pamatuje bod zastavení pouze pro jeden titul/
skladbu/soubor. Na hudebním CD se přehrávání obnoví od
začátku skladby.
• V závislosti na disku nemusí funkce Resume (Obnovení)
pracovat.
21
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 22 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Průvodce obrazovkami
Title List (Seznam titulů)
U disků DATA DVD vede tato obrazovka dále k seznamům titulů
podle typu obsahu. Zobrazí se podobné tři seznamy titulů s
podobným ovládáním.
Title List
BD
DVD
DATA DVD
CD
Movies
Photos
Když je v tomto návodu uvedeno „Vyberte položku a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení)”, použijte tlačítka </M/m/, na
dálkovém ovladači pro výběr položky a pak stiskněte potvrzovací
tlačítko uprostřed. Přehrávač můžete ovládat také pomocí
obrazovek.
Music
Access the BD-R/RE titles.
Select SYSTEM MENU Exit
Vyberte Title List (Seznam titulů), který chcete zobrazit z
možností „Movies” (Filmy), „Photos” (Fotografie) nebo „Music”
(Hudba) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
System Menu
Title List
◆Videosekvence
Zobrazení pouze filmových/video titulů (strana 32).
A/V Control
Setup
◆(Photos) Fotografie
Zobrazení pouze obrázků (strana 40).
Search for the part you want to play from a list of the disc's content.
Select SYSTEM MENU Exit
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému) pro zobrazení výše uvedené
nabídky „System Menu” (Nabídka systému).
Zobrazí se spouštěcí nabídky přehrávače s odkazy na
všechny funkce.
◆Music (Hudba)
Zobrazení pouze hudebních souborů (strana 36).
A/V Control (Ovládání A/V) (strana 27)
Úpravy nastavení zvuku/obrazu. Vyberte buď „Video Control”
(Ovládání obrazu) nebo „Audio Control” (Ovládání zvuku) a
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
A/V Control
b Vyberte položku a stiskněte ENTER
(Potvrzení).
Video Control
Každá položka vede k následujícím obrazovkám funkcí.
Viz stránky v závorkách, kde je uvedeno ovládání.
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte
RETURN (Návrat).
Audio Control
Set the playback picture quality.
Select SYSTEM MENU Exit
Setup (Nastavení) (strana 44)
Zobrazí nabídku Setup pro změnu nastavení parametrů přehrávače.
Vyberte související obrazovku nastavení a stiskněte ENTER
(Potvrzení).
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
22
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 23 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Right
Zadávání znaků
DATA DVD
Jakmile se zobrazí klávesnice na obrazovce (například při
vyhledávání titulu), zadávejte znaky následovně.
s_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
I
S
:
9
J
T
;
0
Základní ovládání
A
K
U
1
_
CLR
CANCEL
a Vyberte znak, který chcete zadat a stiskněte
ENTER (Potvrzení).
Znak se objeví v zadávacím poli. Je-li potřeba, vyberte
následující položky a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
SHFT
Přepínání mezi velkými a malými písmeny.
Tuto možnost vyberte před zadáním znaku.
SPC
Vložení mezery.
DEL
Vymazání naposledy zadaného znaku.
CLR
Vymazání všech zadaných znaků.
b Zopakujte krok 1 pro dokončení zadávání.
c Vyberte „DONE” (Provedeno) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) pro vypnutí
klávesnice na obrazovce.
Poznámka
Není možné používat rozšířenou znakovou sadu.
23
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 24 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Průvodce dálkovým
ovládáním
V další části jsou popsány všechny funkce dálkového ovladače.
V případě potřeby se podívejte do seznamu.
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
AUDIO
&/1 (Zapnutí/pohotovostní režim) (strana 18)
– Zapíná nebo přepíná přehrávač do pohotovostního
režimu.
DISPLAY (Zobrazení) (strana 26)
– Zobrazení informací o disku na obrazovce.
VIDEO
FORMAT
RED
TV &/1 (Zapnutí/pohotovostní režim) (strana 17)
– Zapíná televizor nebo jej přepíná do pohotovostního
režimu.
B DIMMER (Jas displeje) (strana 59)
– Mění jas displeje na předním panelu přehrávače (při
úplném zhasnutí jsou zhasnuté také indikátory na
předním panelu a rozsvítí se indikátor FL OFF).
TV
CLEAR
A Z (otevření/zavření) (strana 20)
– Otevírá/zavírá přihrádku na disk.
SUBTITLE
t (TV/video) (strana 17)
– Přepínání mezi televizorem a dalším vstupními
zdroji.
C Numerická tlačítka (strana 26)
– Zadávání čísel titulů/kapitol apod.
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
POP UP/
MENU
RETURN
CLEAR (Vymazání)
– Vymazání zadaného pole.
D VIDEO FORMAT (Formát obrazu) (strana 45)
– Mění výstupní rozlišení obrazu ze zdířek HDMI
OUT (Výstup HDMI) a COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video výstup). Tlačítko
opakovaně stiskněte, nezobrazí-li se žádný obraz.
E AUDIO (Zvuk)*1 (strana 49)
– Výběr zvukové nebo jazykové stopy na disku BD/
DVD.
*1 Při přehrávání videosekvencí MPEG-2 nebo hudebních souborů
MP3 na médiu DATA DVD nebo hudebního CD není možné
vybrat pouze levý nebo pravý kanál.
SUBTITLE (Titulky) (strana 49)
– Výběr jazyka titulků na disku BD/DVD.
PLAY MODE
PROG
ANGLE (Úhel záběru)
– Přepínání dalších úhlů záběru, jsou-li dostupné.
F Barevná tlačítka (RED (červené)/GREEN (zelené)/
YELLOW (žluté)/BLUE (modré))
– Zkratky pro výběr položek v některých nabídkách
disku BD (mohou být používány také pro
interaktivní operace BD Java).
Numerické tlačítko 5 a tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod), PROG +
(Program nahoru) a H jsou opatřena výstupkem. Při ovládání
přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu některých tlačítek.
24
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 25 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Right
G SYSTEM MENU (Nabídka systému) (strana 22)
– Vstup/opuštění spouštěcí nabídky přehrávače
(„System Menu”) (Nabídka systému).
TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 20)
– Otevření/zavření hlavní nabídky disků BD nebo
DVD.
POP UP/MENU (Vysunovací nabídka/nabídka)
(strana 20)
– Otevření/uzavření vysunovací nabídky disku BD
nebo nabídky disku DVD.
</M/m/, (strana 20, 22)
– Posunutí zvýraznění pro výběr zobrazené položky.
Středové tlačítko ENTER (Potvrzení) (strana 20, 22)
– Potvrzuje vybranou položku.
H ./> (předchozí/následující)
– Přeskočení na předchozí/následující kapitolu,
skladbu/stopu nebo soubor.
c/ C (pomalu/krokově)*2
– Zpomalené přehrávání nebo krokování obrazu. Pro
návrat k normálnímu přehrávání stiskněte H.
• Zpomalené přehrávání
Stiskněte
C během přehrávání. Jakmile je zahájeno
zpomalené přehrávání, stiskněte opakovaně
C pro
změnu rychlosti: 1/16 t 1/8 t 1/4 t 1/2 normální
rychlosti přehrávání.
• Přehrávání po krocích
Stiskněte X během přehrávání a pak stiskněte opakovaně
c nebo C.
m/M (prohledávání)*2
– Vyhledávání dopředu nebo dozadu. Rychlost se
mění při opakovaném stisknutí.
*2 V závislosti na typu disku nebo souboru nemusí funkce pracovat
nebo se může rychlost vyhledávání lišit.
H (Přehrávání)
– Spuštění nebo opakované spuštění přehrávání.
PLAY MODE (Režim přehrávání)
– Přepínání na jiné režimy přehrávání (opakované
přehrávání apod.) při stisknutí během přehrávání.
– Vyhledávání určitého bodu (strana 26).
X (pauza)
– Přerušení/znovu obnovení přehrávání.
% (Utlumení zvuku) (strana 17)
– Vypnutí zvuku televizoru.
2 (Hlasitost) +/– (strana 17)
– Nastavení hlasitosti televizoru.
PROG +/– (Program nahoru/dolů) (strana 17)
– Výběr předchozího nebo následujícího televizního
kanálu.
Přehrávání v různých režimech přehrávání
BD
DVD
DATA DVD
CD
a Během přehrávání stiskněte opakovaně
PLAY MODE (Režim přehrávání).
Základní ovládání
RETURN (Návrat) (strana 20, 22)
– Návrat na předchozí obrazovku.
I Televizory, které pracují s následujícími tlačítky
naleznete na straně 17.
Dostupné položky se liší v závislosti na aktuálním
titulu/stopě/souboru nebo typu disku. Pro zrušení
režimu přehrávání stiskněte PLAY MODE (Režim
přehrávání) znovu. Pro položku „Time Search”
(Vyhledávání podle času) viz “Vyhledávání pomocí
dálkového ovladače” (strana 26).
◆Při přehrávání videosekvence nebo filmového titulu
Položky
Podrobnosti
Repeat Chapter (Opakování Opakované přehrávání aktuální kapitoly.
kapitoly) (pouze disk BDROM/DVD VIDEO)
Repeat Title (Opakování
titulu)
Opakuje aktuální titul.
◆Při přehrávání hudební stopy
Položky
Podrobnosti
Repeat Track (Opakování
skladby)
Opakované přehrávání aktuální skladby/
stopy.
All Repeat (Opakovat vše)
Opakování všech skladeb/stop na disku
nebo v seznamu titulů „Music” (Hudba).
Random (Přehrávání v
náhodném pořadí)
Přehrávání všech skladeb/stop na disku
nebo v seznamu titulů „Music” (Hudba) v
náhodném pořadí.
◆Při prohlížení fotografií
Položky
Podrobnosti
All Repeat (Opakovat vše)
Opakování všech souborů na disku nebo v
seznamu titulů „Photos” (Fotografie).
Random (Přehrávání v
náhodném pořadí)
Přehrávání všech souborů na disku nebo v
seznamu titulů „Photos” (Fotografie) v
náhodném pořadí.
x (zastavení)
– Zastavení přehrávání.
– Vymazání bodu obnovení při dvojitém stisknutí.
Bod obnovení pro titul je poslední bod přehrávání,
poslední skladba pro zvukový soubor nebo poslední
zobrazená fotografie pro soubor obrázku.
,pokračování
25
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 26 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Vyhledávání pomocí dálkového ovladače
BD
DVD
Zobrazení informací o disku
DATA DVD
Vyhledávání je možné zadáním čísla titulu/kapitoly nebo časového
kódu (čas uplynulý od začátku disku).
DVD
DATA DVD
CD
Můžete si zobrazit informace o titulu/kapitole/stopě, včetně
přenosové rychlosti obrazových dat atd. stisknutím tlačítka
DISPLAY (Zobrazení). Informace závisí na typu disku a stavu
přehrávače.
TV
Numerická tlačítka
BD
DIMMER
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
a Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
9
VIDEO
FORMAT
Například: Při přehrávání disku DVD VIDEO.
CLEAR
0
AUDIO
SUBTITLE
RED
ANGLE
GREEN YELLOW BLUE
SYSTEM
MENU
TOP
MENU
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapters 12
Title Total
Repeat Title
2h15m34s
ENTER (Potvrzení)
POP UP/
MENU
RETURN
PLAY MODE (Režim
přehrávání)
PLAY MODE
PROG
Zobrazí se následující informace:
1 Stav přehrávání
2 Typ disku
3 Informace titulu
• Číslo aktuálně přehrávaného titulu/aktuálně přehrávané
kapitoly.
• Celkový počet kapitol obsažených v titulu.
• Celková doba přehrávání titulu.
4 Uplynulá doba aktuálního titulu
Vyhledávání titulu nebo kapitoly (pouze disky
BD-ROM, DVD VIDEO)
1
2
Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo titulu,
když je zastaveno přehrávání.
Pro vyhledávání kapitoly zadejte během přehrávání
číslo kapitoly. Pokud při zadávání uděláte chybu,
stiskněte jednou CLEAR (Vymazání) a zadejte číslo
znovu.
5 Play mode (Režim přehrávání)
b Znovu stiskněte DISPLAY (Zobrazení).
Play
DVD-VIDEO
1-1 2.01.23
Chapter Time
Chapter Total
Repeat Title
01.11.56
2h15m34s
10.03 Mbps
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spuštění
přehrávání.
Vyhledávání určitého bodu
1
Během přehrávání opakovaně stiskněte PLAY
MODE (Režim přehrávání) až se zobrazí „Time
Search” (Vyhledávání podle času).
2
Numerickými tlačítky zadejte časový kód.
Zadejte čas v minutách a sekundách (např. „12030” pro
1 hodinu, 20 minut a 30 sekund). Pokud při zadávání
uděláte chybu, stiskněte jednou CLEAR (Vymazání)
a zadejte číslo znovu.
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spuštění
přehrávání.
Zobrazení se přepne na následující informace:
1 Informace o kapitole
• Uplynulý čas aktuální kapitoly.
• Celková doba přehrávání aktuální kapitoly.
2 Přenosová rychlost obrazových dat
a informace o datovém toku
Poznámka
V závislosti na disku DVD VIDEO/BD-ROM/DATA DVD nemusí tato
funkce vyhledávání pracovat.
26
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 27 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Right
z Rady
• Informace o disku je možné zobrazit také na displeji na předním panelu
(strana 59) nebo na obrazovce seznamu titulů (strana 22).
• Informace o zvuku si můžete zobrazit stisknutím tlačítka AUDIO
(Zvukový doprovod).
Vyjasnění zvuku při nízké
hlasitosti (Audio DRC)
BD
DVD
DATA DVD
I při nízkých hlasitostech je možné zajistit, aby slabé zvuky byly
zřetelnější, například dialogy.
Základní ovládání
Audio Control
Audio DRC
Off
Max
Adjusting sound accentual width (dynamic range).
This is effective when playback sound is Dolby Digital.
Funkce je výhodná, nemůžete-li zvýšit hlasitost (například v
noci)
a Během přehrávání stiskněte SYSTEM
MENU (Nabídka systému).
b Vyberte položku „A/V Control” (Ovládání
A/V) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
c Vyberte „Audio Control” (Ovládání zvuku)
a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení
výše uvedené obrazovky.
d Při zvýraznění položky „Audio DRC”
(Ovládání dynamického rozsahu) vyberte
mezi možnostmi „Max” až „Off” (Vypnuto)
stisknutím </,.
e Stiskněte ENTER (Potvrzení).
Poznámka
Funkce „Audio DRC” (Ovládání dynamického rozsahu) se uplatní
pouze na discích Dolby Digital Blu-ray nebo DVD a:
– při nastavení „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Digital) v „Audio
Setup” (Nastavení zvuku) na „Downmix PCM” (Slučování PCM)
(strana 47) a výstupu audio signálů ze zdířky DIGITAL OUT
(OPTICAL nebo COAXIAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo
optický) zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).
– Položka „Audio (HDMI)” v nastavení „Audio Setup” (Nastavení
zvuku) je nastavena na hodnotu „PCM” (strana 47) a audio signály
vystupují ze zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).
– při výstupu audio signálů ze zdířek AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio
levý/pravý kanál) nebo 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).
27
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 28 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Nastavení obrazu
Jemné doladění obrazu podle vašich
preferencí
Memory1
BD
DVD
DATA DVD
White Enhancer
Min
Black Enhancer
Min
Max
Green
Red
Min
Max
Hue
Chroma Level
Nastavení předvolby obrazu „cinema tuned” (naladěno pro kino)
vám umožňuje maximalizovat vizuální dojem při sledování filmů
z disku BD nebo DVD optimalizaci nastavení obrazu pro různě
osvětlená prostředí. Položka „Memory” (Paměť) vám umožňuje
provádět podrobná nastavení.
Max
Use [LL][RR] to set the behavior of film source
input. Press ENTER to preview.
a Zvolte položku „Memory 1” (Paměť 1) až
„Memory 3” (Paměť 3) v kroku 4 části
„Nastavení obrazu” (strana 28).
b Vyberte „Detailed Settings” (Podrobná
nastavení) a stiskněte ENTER (Potvrzení)
pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Standard
Detailed Settings
a Během přehrávání stiskněte SYSTEM
MENU (Nabídka systému).
b Vyberte položku „A/V Control” (Ovládání
A/V) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
c Zvolte položku „Video Control” (Ovládání
obrazu) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro
zobrazení výše uvedené obrazovky.
Pro přepnutí na další položku „Memory” (Paměť)
stiskněte tlačítko RETURN (Návrat).
c Vyberte jednotlivé parametry obrazu
a nastavte je pomocí </,.
◆ Nastavení s náhledem vlivu
Vyberte nastavení a stiskněte ENTER (Potvrzení)
pro přepnutí zobrazení na nastavení. Stiskněte </
, pro nastavení při sledování vlivu na obrazu,
přehrávaném na pozadí. Pak stiskněte ENTER
(Potvrzení) pro uložení nastavení.
Podtrženy jsou výchozí nastavení položky „Memory”
(Paměť).
Položky
d Stiskněte </, pro výběr nastavení.
Položky
Podrobnosti
Brighter Room (Jasnější
místnost)
Pro místnost s větším než
normálním osvětlením.
Theatre Room (Místnost pro Pro tmavé místnosti, například
kino)
domácí kino.
Standard (výchozí)
Za normálních okolností vyberte
tuto položku.
Memory (Paměť) (1-3)
Vyberte toto nastavení, chcete-li
použít dříve provedené nastavení
obrazu nebo chcete-li vytvořit nové.
Přehrávač si pamatuje maximálně
tři nastavení (viz strana 28).
e Stiskněte ENTER (Potvrzení).
z Rada
Podrobnosti
White Enhancer (Vylepšení Přizpůsobení jasu bílých barev.
bílé)
(Min~(mid)~Max)
(minimální-střednímaximální)
Black Enhancer (Vylepšení Přizpůsobení bohatosti tmavých
barev.
černé)
(Min~(mid)~Max)
(minimální-střednímaximální)
Vyvážení zelené a červené barvy.
Hue (Odstín)
(Green~(mid)~Red) (zelenýstřední-červený)
Chroma Level (Úroveň
chromatičnosti)
(Min~(mid)~Max)
(minimální-střednímaximální)
Přizpůsobení saturace barev.
d Stiskněte RETURN (Návrat).
Výše uvedený popis platí při nastavení obrazu na televizoru
(používáte-li jej) na možnost „Standard”.
Poznámka
Nastavení „Memory” (Paměť) nemá vliv na výstup ze zdířek S VIDEO
OUT nebo VIDEO OUT.
28
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 29 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Right
Uzamknutí disku
Nastavení/změna hesla
BD
DVD
Setup
BD
DVD
Nastavením hesla a omezením nastavení „Parental Control”
(Rodičovský zámek) můžete ovládat přehrávání nevhodných
disků.
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Change Password
DVD Parental Control
BD Parental Control
Next Screen
Next Screen
Next Screen
Confirm SYSTEM MENU Exit
Parental Control
BD PLAYER
Use the number buttons to
enter the password to turn
off parental control.
Current Level
Disc Level
3
5
Překračuje-li úroveň disku DVD nastavenou hodnotu, je
vyžadováno heslo.
Poznámky
• Není možné omezit přehrávání disků DVD VIDEO/BD-ROM, které
nejsou vybaveny funkcí „Parental Control” (Rodičovský zámek).
• Zapomenete-li heslo, budete muset vrátit všechna nastavení přehrávače
na výchozí hodnoty (strana 53).
• Výše uvedená obrazovka se neobjeví pro disk BD-ROM. Nemůžete-li
přehrávat disk BD-ROM z důvodu nastavení rodičovského zámku,
vynulujte nastavení „Change Age Restriction” (Změnit věkové omezení)
v „BD Parental Control” (Rodičovský zámek BD) (strana 30).
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Základní ovládání
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
c Vyberte „Parental Control” (Rodičovský
zámek) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro
zobrazení nastavení rodičovského zámku.
d Vyberte „Change Password (Set Password)”
(Změnit heslo - Nastavit heslo) a stiskněte
ENTER (Potvrzení).
e Vyberte „Next Screen” (Další obrazovka)
a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení
hesla.
◆ Pokud jste ještě heslo nezadali
Zadejte čtyřmístné heslo pomocí numerických
tlačítek a stiskněte m. Znovu zadejte heslo pro
potvrzení a stiskněte ENTER (Potvrzení).
◆ Pokud jste heslo již zadali
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zadejte
nové heslo a stiskněte m pro znovu zadání pro
potvrzení a stiskněte ENTER (Potvrzení).
z Rada
Pro pokračování v nastavení „DVD Parental Control” (Rodičovský
zámek DVD) pokračujte krokem 4 z části „Nastavení rodičovského
zámku pro DVD VIDEO” (strana 30).
,pokračování
29
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 30 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Nastavení rodičovského zámku pro
DVD VIDEO
Nastavení rodičovského zámku pro
disk BD-ROM
DVD
BD
Setup
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Change Level
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
Password
Level
Off
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
Change Age Restriction
Password
Age Restriction
255
Use the number keys to enter the password, and press ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
b Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Vyberte „Parental Control” (Rodičovský
zámek) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro
zobrazení nastavení rodičovského zámku.
c Vyberte „Parental Control” (Rodičovský
zámek) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro
zobrazení nastavení rodičovského zámku.
d Vyberte „DVD Parental Control” (Rodičovský
zámek DVD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
d Vyberte „BD Parental Control” (Rodičovský
zámek BD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
e Vyberte „Change Level” (Změnit úroveň)
a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení
výše uvedené obrazovky.
e Vyberte „Change Age Restriction” (Změnit
věkové omezení) a stiskněte ENTER
(Potvrzení) pro zobrazení výše uvedené
obrazovky.
Tím se nastaví úroveň omezení přehrávání.
f Numerickými tlačítky zadejte heslo
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
g Stiskněte </, pro výběr úrovně omezení
od „Off” (Vypnuto) do „Level 8” (Úroveň 8)
a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při
přehrávání.
h Jakmile se zobrazení vrátí do nastavení
„Parental Control” (Rodičovský zámek) vyberte
„DVD Parental Control” (Rodičovský zámek
DVD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
i Vyberte „DVD Country Code” (Kód země
DVD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu.
Pro BD-ROM se omezení nastavuje podle věku, nikoliv
úrovně.
f Numerickými tlačítky zadejte heslo
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
g Stiskněte </, pro výběr úrovně věku od
„0” do „255” a stiskněte ENTER (Potvrzení).
h Jakmile se zobrazení vrátí do nastavení
„Parental Control” (Rodičovský zámek)
vyberte „BD Parental Control” (Rodičovský
zámek BD) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
i Vyberte „BD Country Code” (Kód země BD)
a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho
pobytu.
j Na obrazovce „DVD Country Code” (Kód
země DVD) zadejte pomocí numerických
tlačítek heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení).
j Na obrazovce „BD Country Code” (Kód
země BD) zadejte pomocí numerických
tlačítek heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení).
k Stiskněte </, pro výběr kódu vaší oblasti
(viz strana 63) nebo stiskněte m a zadejte kód
vaší oblasti pomocí numerických tlačítek.
k Stiskněte </, pro výběr kódu vaší oblasti
(viz strana 63) nebo stiskněte m a zadejte kód
vaší oblasti pomocí numerických tlačítek.
l Stiskněte ENTER (Potvrzení).
l Stiskněte ENTER (Potvrzení).
z Rada
30
Pro pokračování v nastavení „BD Parental Control” (Rodičovský zámek
BD) pokračujte krokem 4 z části „Nastavení rodičovského zámku pro
disk BD-ROM” (strana 30).
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 31 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US06BAS.fmmaster:Right
Základní ovládání
31
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 32 Thursday, August 16,
2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US07WAT.fmmaster:Left
Sledování všech titulů
Sledování filmů
Pro procházení a pro třídění video souborů
MPEG-2 PS na discích DATA DVD použijte
seznam titulů „Movies” (Filmy).
DATA DVD
V seznamu titulů „Movies” (Filmy) se zobrazují všechny tituly na
disku.
All Movies
All Movies
Browse
Search
Sort
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
Po stisknutí < se zobrazí nabídka Browse
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Objeví se výše uvedená obrazovka „All Movies”
(Všechny filmy), zobrazující všechny tituly
(posunovatelné stisknutím m). Z obrazovky „All
Movies” (Všechny filmy) můžete použít položky na
všechny tituly v nabídce Browse (Procházet) (viz níže).
Používání nabídky Browse (Procházet)
Stiskněte < po kroku 3 pro zobrazení položek pro seznam titulů
„Movies” (Filmy). Popis operací je uveden na stránkách
v závorkách. Dostupné položky se liší v závislosti na zobrazení.
Položky
Podrobnosti
All Movies (Všechny filmy) Zobrazení seznamu všech titulů (viz výše).
Browse (Procházet)
Zobrazení seznamu žánrů, seznamu
Quicklist nebo složek (strana 34).
Search (Vyhledávání)
Vyhledávání titulu pomocí klávesnice na
obrazovce (strana 34).
Sort (Třídění)
Přeuspořádání titulů podle data nebo
abecedy (viz níže).
◆Příklad: Použití funkce „Sort” (Třídění) na všechny tituly
A Vyberte položku „Sort” (Třídění) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
• Sledování všech titulů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Procházení podle žánru, seznamu Quicklist nebo
složky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
B Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seřazení;
„Recent first” (Od nejnovějších), „Oldest first” (Od
nejstarších), „By title (AtZ)” (Podle názvu od A do Z),
„By title (ZtA)” (Podle názvu od Z do A) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
• Vyhledávání titulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Přehrávání podle programu (Quicklist). . . . . . 35
32
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 33 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US07WAT.fmmaster:Right
O zobrazení seznamu titulů „Movies” (All
Movies) (Všechny filmy)
Přehrávání titulu
a Po kroku 3 z části „Sledování všech titulů”
uvedené výše vyberte titul, který chcete
přehrávat a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Spustí se přehrávání titulu. Ostatní nastavení přehrávání
můžete použít pro vybraný titul prostřednictvím
nabídky „Options” (Možnosti) (viz níže).
All Movies
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
1214 items
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
All Movies
Select SYSTEM MENU Exit
1214 items
Options
Spider
Smoother
1:31
Home
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
Nabídka „Options” (Možnosti) se zobrazí, když vyberete
titul a stisknete ,
1 Podrobné informace
Zobrazení podrobností o vybraném titulu.
• Date (Datum): Zobrazení roku záznamu.
• Genre (Žánr): Zobrazení názvu žánru.
• Format (Formát): Zobrazení formátu kódování.
2 Oblast seznamu
Zobrazuje názvy titulů veškerého obsahu.
Sledování filmů
1:02
Play from Beginning
1:31
Add to Quicklist
1:25
Sideway
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
1:18
List
Používání nabídky „Options” (Možnosti)
Stiskněte tlačítko , místo ENTER (Potvrzení) ve výše uvedeném
kroku pro zobrazení nastavení nabídky „Options” (Možnosti)
použitelných pro titul v dané situaci. Ve výše uvedeném příkladu
jsou dostupné následující položky.
Položky
Podrobnosti
Play from Beginning
(Přehrávání od začátku)
Spustí se přehrávání vybraného titulu od
začátku.
Add to Quicklist (Přidat do Přidá vybraný titul do seznamu Quicklist.
seznamu Quicklist)
◆Příklad: Použití funkce „Play from Beginning” (Přehrávání od
začátku) pro vybraný titul
A Vyberte položku „Play from Beginning” (Přehrávání od
začátku) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Přehrávání v jiném režimu přehrávání
Během přehrávání stiskněte opakovaně PLAY MODE (Režim
přehrávání). Vybrané položky se změní při každém stisknutí:
„Time Search” (Vyhledávání podle času) (strana 26) — „Repeat
Title” (Opakování titulu) — „Repeat Off” (Opakování vypnuté)
Pro podrobnosti viz strana 25.
z Rada
Ovládání dálkovým ovladačem viz strana 24.
33
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 34 Thursday, August 16,
2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US07WAT.fmmaster:Left
Procházení podle žánru,
seznamu Quicklist nebo
složky
Vyhledávání titulu
DATA DVD
DATA DVD
Můžete vyhledávat určitý titul nebo tituly s podobnými názvy.
Seznam titulů můžete zúžit výběrem typu kategorie (např.
„Folders” (Složky)) a pak kategorií.
Search Results
5 items
Say No
1:31
Sea
1:02
Sideway
1:31
Winter games 2006
Spider
1:25
Interviews
Stay Alive
1:33
Folders
2 items
s_
A
K
U
1
_
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
SPC DEL
DONE
Confirm SYSTEM MENU Exit
E
O
Y
5
I
S
:
9
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Výsledky vyhledávání se zužují při zadání více znaků
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte
c Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky „Browse”
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky „Browse”
(Procházet).
(Procházet).
e Vyberte položku „Browse” (Procházet)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
f Vyberte seznam, který chcete zobrazit
z položek „Genres” (Žánry), „Quicklist”
(Rychlý seznam) nebo „Folders” (Složky)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Seznam žánrů/seznamu Quicklist/složek se zobrazí jak
je uvedeno výše.
Podrobnosti o seznamu Quicklist, viz „Přehrávání
podle programu (Quicklist)” (strana 35).
e Vyberte položku „Search” (Vyhledat)
a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení
výše uvedené obrazovky.
f Zadejte název titulu pomocí klávesnice na
obrazovce (viz strana 23).
z Rada
Můžete vybrat titul a spustit přehrávání stisknutím ENTER (Potvrzení)
nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti) (stiskněte tlačítko ,).
g Vyberte žánr/Quicklist/složku, který chcete
zobrazit a stiskněte ENTER (Potvrzení).
z Rada
Můžete vybrat titul a spustit přehrávání stisknutím ENTER (Potvrzení)
nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti) (stiskněte tlačítko ,).
34
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 35 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US07WAT.fmmaster:Right
Přehrávání podle programu
(Quicklist)
DATA DVD
Přehrávejte oblíbené tituly v pořadí podle přání po vytvoření
vlastního seznamu „Quicklist”.
Odstranění titulu ze seznamu „Quicklist”
1
Vyberte titul, který chcete odstranit ze
zobrazeného seznamu „Quicklist” a stiskněte ,.
2
Vyberte položku „Remove” (Odstranit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
z Rada
Obsah seznamu „Quicklist” můžete přehrávat v různých režimech
přehrávání stisknutím PLAY MODE (Režim přehrávání) (strana 25).
Poznámka
Quicklist
Spider
1:31
Smoother
1:02
Sideway
1:31
Home
1:25
Alpinist
1:33
Electricity
1:26
Lemon Grove
1:57
Bridget
1:36
Finding Never-Ever Land
1:18
Meet My Mom
Seznam „Quicklist” může být po provedení některých operací vymazán
(např. otevření přihrádky na disk nebo vypnutí přehrávače atd.)
Sledování filmů
Date : 2006
Genre : Adventure
Format : MPEG
14 items
1:18
List
Select SYSTEM MENU Exit
„Quicklist” (Naprogramovaný seznam) neovlivňuje
původní záznam na disku
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Vyberte položku „Movies” (Filmy) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Zobrazí-li se seznam titulů „All Movies”
(Všechny filmy), vyberte titul, který chcete
přidat na začátek seznamu „Quicklist”
a stiskněte ,.
e Vyberte položku „Add to Quicklist” (Přidat do
seznamu Quicklist) z nabídky „Options”
(Možnosti) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
f Opakujte kroky 4 a 5 pro výběr všech
požadovaných titulů.
Vyberte pořadí pro přehrávání titulů. Do seznamu
můžete stejný titul vložit několikrát.
Seznam „Quicklist” může obsahovat až 25 titulů.
g Stiskněte < pro zobrazení nabídky „Browse”
(Procházet).
h Vyberte položku „Browse” (Procházet)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
i Vyberte položku „Quicklist” (Seznam
Quicklist) a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro
zobrazení výše uvedené obrazovky.
Zobrazí se seznam titulů „Quicklist” obsahující
naprogramovaný obsah.
j Zvolte titul, od kterého chcete zahájit přehrávání
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
35
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 36 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US08LIS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Zobrazení všech interpretů
Poslech
hudebních
souborů
Použijte seznam titulů „Music” (Hudba) pro
procházení a přehrávání hudebních souborů
MP3 na disku DATA DVD. Můžete si
vytvořit seznam „Quicklist” (Rychlý
seznam) vašich oblíbených skladeb
a přehrávat je v různých režimech
přehrávání.
DATA DVD
Seznam titulů „Music” (Hudba) zobrazí nejprve seznam jmen
interpretů na disku.
Artists
7 items
All Artists
Angela Simpson
6 Albums
Blue Glass
5 Albums
Bohemian Beat
6 Albums
Cela
4 Albums
Classic Remix
5 Albums
Commotion
2 Albums
Count Dra"Q"la
2 Albums
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Po stisknutí < se zobrazí nabídka „Browse” (Procházet)
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů) a
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Objeví se výše uvedená obrazovka „Artists”
(Interpreti), zobrazující všechny jména interpretů
(posunovatelné stisknutím m). Z obrazovky „Artists”
(Interpreti) můžete použít položky na všechny skladby/
stopy v nabídce „Browse” (Procházet) (viz níže).
Používání nabídky „Browse” (Procházet)
Stiskněte < po kroku 3 pro zobrazení položek pro seznam titulů
„Music” (Hudba). Popis operací je uveden na stránkách
v závorkách. Dostupné položky se liší v závislosti na zobrazení.
Položky
Podrobnosti
All Songs (Všechny skladby) Zobrazení všech skladeb (strana 37).
• Zobrazení všech interpretů . . . . . . . . . . . . . . . 36
• Procházení podle interpreta, alba, žánru, seznamu
Quicklist nebo složky . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Vyhledávání skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Přehrávání podle programu (Quicklist). . . . . . 39
Browse (Procházet)
Zobrazení seznamu interpretů, alb, žánrů,
seznamů Quicklist nebo složek (strana 38).
Search (Vyhledávání)
Vyhledávání skladby pomocí klávesnice na
obrazovce (strana 38).
Sort (Třídění)
Uspořádání skladeb podle abecedy nebo
roku atd. (viz níže).
Now Playing (Aktuálně
přehrávaný soubor)
Zobrazení informací o skladbě a informací
o přehrávání v jeho průběhu.
◆Příklad: Použití funkce „Sort” (Třídění) na všechny skladby
A Pro zobrazení seznamu všech skladeb vyberte „All
Songs” (Všechny skladby) z nabídky „Browse”
(Procházet) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
B Stiskněte < pro zobrazení nabídky „Browse”
(Procházet).
C Vyberte položku „Sort” (Třídění) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
D Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést
seřazení; „Recent first” (Od nejnovějších), „Oldest first”
(Od nejstarších), „By title (AtZ)” (Podle názvu od A do
Z), „By title (ZtA)” (Podle názvu od A do Z), „By artist
(AtZ)” (Podle interpreta od A do Z), „By artist
(ZtA)” (Podle interpreta od Z do A) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
36
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 37 Thursday, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US08LIS.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
O zobrazení seznamu titulů „Music” (All Songs)
(Všechny skladby)
Přehrávání skladby
a Po kroku 3 v části „Zobrazení všech
interpretů” výše můžete upřesnit seznam
skladeb výběrem interpreta a pak alba.
Pro zobrazení seznamu všech skladeb stiskněte <
a vyberte položku „All Songs” (Všechny skladby) z
nabídky „Browse” (Procházet).
All Songs
Artist : DeepGreen
Artist:Deep
Green
Album:Remixes
Album
: Splash!
81-04
Genre:Alternative
Genre
: Alternative
Format:MP3
Format
: MP3
b Zvolte stopu/skladbu, kterou si chcete přehrát
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se přehrávání titulu. Ostatní nastavení
přehrávání můžete použít pro vybranou stopu/
skladbu prostřednictvím nabídky „Options”
(Možnosti) (viz níže).
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
Options
Policies of Truth
Shout in Rio
Artist
Album
Genre
Format
:
:
:
:
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
Home
9:31
Play Song 8:00
7:31
Add to Quicklist
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
Nabídka „Options” (Možnosti) se zobrazí, když vyberete
skladbu/stopu a stisknete ,
Používání nabídky „Options” (Možnosti)
Stiskněte tlačítko , místo ENTER (Potvrzení) ve výše uvedeném
kroku pro zobrazení nastavení nabídky „Options” (Možnosti)
použitelných pro stopu/skladbu v dané situaci. Ve výše uvedeném
příkladu jsou dostupné následující položky.
Položky
Podrobnosti
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Home
3:55
Strangled
6:33
Rash (Spiritual Mix)
5:26
I Feel You (Remix)
4:57
Route 57 (Beatmasters Mix)
9:36
Free (DJ Remix)
6:18
Personal Note
Main Menu
6:18
Options
Play SYSTEM MENU Exit
1 Podrobné informace
Zobrazení podrobností o vybrané skladbě.
•
•
•
•
Artist (Interpret): Zobrazení jména interpreta.
Album: Zobrazení názvu alba.
Genre (Žánr): Zobrazení názvu žánru.
Format (Formát): Zobrazení formátu kódování.
2 Oblast seznamu
Zobrazení celkového obsahu.
• Main area (Hlavní oblast): Zobrazuje názvy skladeb.
• Sub area (Vedlejší oblast): Zobrazuje celkový čas
přehrávání pro jednotlivé skladby.
O audio souborech, které nelze přehrávat
Přehrávač nedokáže přehrávat soubor, když:
– Disk DATA DVD nebyl zaznamenán ve formátu MP3, který
odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
– Audio skladba ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3”.
– Data nejsou ve správném formátu, přestože mají příponu „.MP3”.
– Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
– Data jsou zaznamenána ve formátu mp3PRO.
– Název souboru obsahuje jiné znaky než čísla a anglickou abecedu.
Poslech hudebních souborů
All Songs
1214 items
Never Let Me Down (Split Mix)
Play Song (Přehrávání skladby)Spustí se přehrávání vybrané skladby od
začátku.
Add to Quicklist (Přidat do
seznamu Quicklist)
Přidá vybranou skladbu do seznamu
Quicklist.
◆Příklad: Použití funkce „Play Song” (Přehrávání skladby) na
vybranou skladbu
A Vyberte možnost „Play Song” (Přehrávání skladby)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání v jiném režimu přehrávání
Během přehrávání stiskněte opakovaně PLAY MODE (Režim
přehrávání). Vybrané položky se změní při každém stisknutí: „Repeat
Track” (Opakování skladby) — „Repeat All” (Opakování všech
položek) — „Random” (Přehrávání v náhodném pořadí) — „Repeat
Off” (Opakování vypnuté)
Pro podrobnosti viz strana 25.
z Rady
• Ovládání dálkovým ovladačem viz strana 24.
• Dokonce i po zastavení přehrávání obnoví přehrávač přehrávání od
naposledy přehrávané skladby.
• V závislosti na použitém zapisovacím softwaru se zobrazované názvy
skladeb nebo alb mohou lišit od zadaných znaků.
Poznámky
• Doba přehrávání některých zvukových stop MP3 se nemusí zobrazit správně.
• Přidáte-li příponu „.MP3” k souboru v jiném formátu než MP3, může dojít k
nepředvídanému přehrávání souboru na přehrávači. Uvědomte si prosím, že
takový výstup může vést k chybné funkci připojeného zařízení.
• Přehrávání nemusí začít okamžitě po přeskočení na další album.
• Při používání funkce „Resume” (Obnovení) u skladeb MP3 začne přehrávání od
začátku skladby.
37
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 38 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US08LIS.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Procházení podle interpreta,
alba, žánru, seznamu
Quicklist nebo složky
Vyhledávání skladby
DATA DVD
DATA DVD
Seznam skladeb můžete upřesnit výběrem typu kategorie (např.
„Genres” (Žánry)) a pak kategorií.
Můžete vyhledávat určitou skladbu nebo skladby s podobnými názvy.
Genres
Search Results
20 items
All Genres
Alternative
2876 Songs
Blues
195 Songs
7 items
Raga
9:31
Raging Plants
8:00
Ragamufin
7:31
16 Songs
Ree
7:32
Celtic
304 Songs
6:33
Classical
841 Songs
R
Rise
Rose Bed
6:34
Comedy
32 Songs
Rule the World
6:35
Country
2 Songs
A
K
U
1
_
Books And Spoken
Dance
460 Songs
Dark
60 Songs
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
Main Menu
Options
Play SYSTEM MENU Exit
V seznamu se nezobrazí žánry bez obsahu
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
e Vyberte položku „Browse” (Procházet)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
f Vyberte seznam, který chcete zobrazit z
položek „Artists” (Interpreti), „Albums”
(Alba), „Genres” (Žánry), „Quicklist”
(Rychlý seznam) nebo „Folders” (Složky)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Seznam interpretů/alb/žánrů/seznamu Quicklist/
složek se zobrazí tak, jak je uvedeno výše.
Podrobnosti o seznamu Quicklist, viz „Přehrávání
podle programu (Quicklist)” (strana 39).
g Vyberte interpreta/album/žánr/Quicklist/
složku, kterou chcete zobrazit a stiskněte
ENTER (Potvrzení).
z Rada
Skladbu můžete vybrat ze seznamu skladeb a spustit přehrávání stisknutím
ENTER (Potvrzení) nebo použitím nabídky „Options” (Možnosti)
(stiskněte tlačítko ,).
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
I
S
:
9
SPC DEL
DONE
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Výsledky vyhledávání se zužují při zadání více znaků
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
e Zvolte možnost „All Songs” (Všechny
skladby) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
f Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
g Vyberte položku „Search” (Vyhledat)
a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení
výše uvedené obrazovky.
h Zadejte název skladby pomocí klávesnice na
obrazovce (viz strana 23).
z Rady
• Skladbu můžete vybrat z výsledku vyhledávání a spustit přehrávání
stisknutím ENTER (Potvrzení) nebo použitím nabídky „Options”
(Možnosti) (stiskněte tlačítko ,).
• Můžete vyhledávat podle žánru, interpreta, alba nebo názvu složky ve
všech seznamech titulů (například, „Genres” (Žánry)).
38
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 39 Thursday, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US08LIS.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
Přehrávání podle programu
(Quicklist)
l Zvolte skladbu, od které chcete zahájit přehrávání
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Odstranění skladby ze seznamu “Quicklist”
DATA DVD
Přehrávejte oblíbené tituly v pořadí podle přání po vytvoření vlastního
seznamu „Quicklist”.
Quicklist
Artist
Album
Genre
Format
:
:
:
:
3 items
Never Let Me Down (Split Mix)
9:31
Policies of Truth
8:00
Shout in Rio
7:31
Deep Green
Splash!
Alternative
MP3
1
Vyberte skladbu, kterou chcete odstranit ze
zobrazeného seznamu „Quicklist” a stiskněte ,.
2
Vyberte položku „Remove” (Odstranit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
z Rada
Obsah seznamu „Quicklist” můžete přehrávat v různých režimech
přehrávání stisknutím PLAY MODE (Režim přehrávání) (strana 25).
Poznámka
Seznam „Quicklist” může být po provedení některých operací vymazán
(např. otevření přihrádky na disk nebo vypnutí přehrávače atd.).
Options
Poslech hudebních souborů
Main Menu
Play SYSTEM MENU Exit
Seznam „Quicklist” (Naprogramovaný seznam)
neovlivňuje původní záznam na disku
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte možnost „Music” (Hudba) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
e Zvolte možnost „All Songs” (Všechny skladby)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
f Zobrazí-li se seznam titulů „All Songs”
(Všechny skladby), vyberte skladbu, kterou
chcete přidat na začátek seznamu
„Quicklist” a stiskněte ,.
g Vyberte položku „Add to Quicklist” (Přidat
do seznamu Quicklist) z nabídky „Options”
(Možnosti) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
h Zopakujte kroky 6 a 7 pro výběr všech
požadovaných skladeb.
Vyberte pořadí pro přehrávání. Do seznamu můžete
stejnou skladbu vložit několikrát.
Seznam „Quicklist” může obsahovat až 25 skladeb.
i Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
j Vyberte položku „Browse” (Procházet)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
k Vyberte položku „Quicklist” (Seznam
Quicklist) a stiskněte ENTER (Potvrzení)
pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Zobrazí se seznam titulů „Quicklist” obsahující
naprogramovaný obsah.
39
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 40 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US09VIE.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Zobrazení všech složek
Prohlížení
fotografií
DATA DVD
V seznamu titulů „Photos” (Fotografie) se zobrazují všechny složky
na disku.
Použijte seznam titulů „Photos” (Fotografie)
pro zobrazení JPEG obrázků uložených na
disku DATA DVD. Můžete změnit pořadí
souborů a spustit přehrávání prezentace.
Folders
2 items
Kurobe-dam 2005
Jungfraujoch 2006
Confirm SYSTEM MENU Exit
Nabídka „Browse“ (Procházet) se zobrazí po stisknutí
< na řádku nejvíce vlevo
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte položku „Photos” (Fotografie)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Objeví se výše uvedená obrazovka „Folders” (Složky),
zobrazující všechny složky (posunovatelné stisknutím m).
Z obrazovky „Folders” můžete použít položky na všechny
soubory v nabídce „Browse” (Procházet) (viz níže).
Používání nabídky „Browse” (Procházet)
Stiskněte < po kroku 3 pro zobrazení položek v seznamu titulů
„Photos” (Fotografie). Popis operací je uveden na stránkách
v závorkách. Dostupné položky se liší v závislosti na zobrazení.
Položky
Podrobnosti
All Photos (Všechny
fotografie)
Zobrazí všechny soubory v abecedním
pořadí (strana 41).
Browse (Procházet)
Zobrazení seznamu dat, seznamu Quicklist
nebo složek (strana 42).
Search (Vyhledávání)
Vyhledávání souboru pomocí klávesnice na
obrazovce (strana 42).
Sort (Třídění)
Přeuspořádání souborů podle data nebo
abecedy (viz níže).
◆Příklad: Použití funkce „Sort” (Třídění) na všechny soubory
• Zobrazení všech složek. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Procházení podle data, seznamu Quicklist nebo
složky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Vyhledávání fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Programování přehrávání prezentace (Quicklist)43
A Pro zobrazení seznamu všech souborů vyberte „All Photos”
(Všechny fotografie) z nabídky „Browse” (Procházet)
a stiskněte ENTER (Potvrzení).
B Posuňte zvýraznění na řádek zcela vlevo a stiskněte < pro
zobrazení nabídky Browse.
C Vyberte položku „Sort” (Třídění) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
D Vyberte nastavení, podle kterého chcete provést seřazení;
„Recent first” (Od nejnovějších), „Oldest first” (Od
nejstarších), „By title (AtZ)” (Podle názvu od A do Z),
„By title (ZtA)” (Podle názvu od Z do A) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
40
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 41 Thursday,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US09VIE.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
O zobrazení seznamu titulů „Photos” (All
Photos) (Všechny fotografie)
Přehrávání prezentace
a Po kroku 3 z části „Zobrazení všech složek”
výše, stiskněte < a vyberte položku „All
Photos” (Všechny fotografie) z nabídky
„Browse” (Procházet).
b Vyberte soubor, od kterého chcete začít
prezentaci a stiskněte ENTER (Potvrzení)
pro zobrazení nabídky „Options”
(Možnosti).
c Zvolte možnost „Slideshow” (Prezentace)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
All Photos
1214 items
File : DSC00434.jpg
File:Summer
of '06.jpg
Date:July/23/2006
Date
: 12/10/2007
Resolution:196x298
Resolution:
293 x 196
pixels
Format:JPEG
Format:
JPEG
Confirm SYSTEM MENU Exit
1 Podrobné informace
Zobrazení podrobností o vybraném souboru.
• File (Soubor): Zobrazení názvu souboru.
• Date (Datum): Zobrazení data pořízení snímku.
• Resolution (Rozlišení): Zobrazení rozlišení snímku
(šířka x výška).
• Format (Formát): Zobrazuje formát záznamu.
1214 items
Options
Slideshow
Add to Quicklist
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
2 Oblast seznamu
Zobrazuje celkový obsah fotografií v náhledech.
O souborech fotografií, které nelze přehrávat
Confirm SYSTEM MENU Exit
Nabídka „Options” (Možnosti) se zobrazí, když vyberete
soubor a stisknete ENTER (Potvrzení).
Používání nabídky „Options” (Možnosti)
Dostupná nastavení nabídky „Options” (Možnosti) se liší v
závislosti na situaci. Ve výše uvedeném příkladu použití nabídky
„Options” (Možnosti) jsou dostupné následující položky.
Položky
Podrobnosti
Slideshow (Prezentace)
Spustí přehrávání prezentace (viz výše).
Add to Quicklist (Přidat do
seznamu Quicklist)
Přidá vybraný soubor do seznamu Quicklist
pro pozdější přehrávání v prezentaci.
Přehrávač nedokáže přehrávat soubor, pokud:
– Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který
odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
– Soubor fotografie není zaznamenán ve formátu, který odpovídá
DCF*.
– Soubor má jinou příponu než „.JPEG”.
– Obrázek je větší než 4 096 bodů (šířka) x 4 096 bodů (výška)
v normálním režimu nebo ve formátu Progressive JPEG.
– Obrázek nevyplňuje celou obrazovku (obrázek je zmenšený).
– Název souboru obsahuje jiné znaky než čísla a anglickou abecedu.
• Dokonce v jiných, než výše uvedených případech, nemusí být
možné některé soubory přehrát v závislosti na podmínkách nebo
způsobu záznamu (např. zapisovacím softwaru).
• Přehrávač nemusí přehrávat soubory po úpravě na PC.
Prohlížení fotografií
Spustí se prezentace.
Ostatní nastavení přehrávání můžete použít pro vybraný
soubor prostřednictvím nabídky „Options” (Možnosti)
(viz níže).
All Photos
* Pravidla návrhu pro souborový systém fotoaparátů („Design rule for
Camera File system”): Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů,
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Přehrávání v jiném režimu přehrávání
Během přehrávání stiskněte opakovaně PLAY MODE (Režim
přehrávání). Vybrané položky se změní při každém stisknutí:
„Repeat All” (Opakování všech položek) — „Random” (Přehrávání
v náhodném pořadí) — „Repeat Off” (Opakování vypnuté)
Pro podrobnosti viz strana 25.
Mějte na paměti, že v režimu Random (Přehrávání v náhodném
pořadí) lze náhodně přehrávat pouze soubory v oblasti seznamu
(maximálně 20 souborů).
z Rady
• Ovládání dálkovým ovladačem viz strana 24.
• Dokonce i po zastavení obnoví přehrávač přehrávání od naposledy
přehrávaného souboru.
Poznámka
Fotografie se mohou v závislosti na velikosti a počtu souborů zobrazovat
pomalu.
41
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 42 Thursday, August 16, d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US09VIE.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Procházení podle data,
seznamu Quicklist nebo
složky
Vyhledávání fotografie
DATA DVD
DATA DVD
Seznam souborů můžete upřesnit výběrem typu kategorie (např.
„Date” (Datum)), a pak kategorií.
Můžete vyhledávat určitý soubor nebo soubory s podobnými názvy.
Year
Search Results
10 items
7 items
2007
2006
2005
File:Summer of '06.jpg
Date:July/23/2006
Resolution:196x298 pixels
Format:JPEG
2004
2003
R_
2002
A
K
U
1
_
2001
2000
1999
1998
B
L
V
2
C
M
W
3
(
D
N
X
4
)
SHFT
Confirm SYSTEM MENU Exit
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte položku „Photos” (Fotografie)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
e Vyberte položku „Browse” (Procházet)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
f Vyberte seznam, který chcete zobrazit
E
O
Y
5
F
P
Z
6
G
Q
,
7
H
R
.
8
I
S
:
9
SPC DEL
DONE
J
T
;
0
CLR
CANCEL
Select SYSTEM MENU Exit
Výsledky vyhledávání se zužují při zadání více znaků
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Zvolte položku „Photos” (Fotografie)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
e Zvolte možnost „All Photos” (Všechny
fotografie) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
z položek „Date” (Datum), „Quicklist”
(Rychlý seznam) nebo „Folders” (Složky)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
f Posuňte zvýraznění na řádek nejvíce vlevo
Seznam dat/seznamu Quicklist/složek se zobrazí tak,
jak je uvedeno výše.
Podrobnosti o seznamu Quicklist, viz „Programování
přehrávání prezentace (Quicklist)” (strana 43).
g Vyberte položku „Search” (Vyhledat)
g Vyberte datum/Quicklist/složku, který
chcete zobrazit a stiskněte ENTER
(Potvrzení).
z Rada
Soubor můžete vybrat a spustit prezentaci pomocí nabídky „Options”
(Možnosti) (stiskněte ,).
a stiskněte < pro zobrazení nabídky Browse.
a stiskněte ENTER (Potvrzení) pro zobrazení
výše uvedené obrazovky.
h Zadejte název souboru pomocí klávesnice na
obrazovce (viz strana 23).
z Rada
Soubor můžete vybrat a spustit prezentaci pomocí nabídky „Options”
(Možnosti) (stiskněte ,).
42
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 43 Thursday,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US09VIE.fmmaster:Right
August 16, 2007 5:48 PM
Programování přehrávání
prezentace (Quicklist)
k Vyberte položku „Quicklist” (Seznam
Quicklist) a stiskněte ENTER (Potvrzení)
pro zobrazení výše uvedené obrazovky.
Zobrazí se seznam titulů „Quicklist” obsahující
naprogramovaný obsah.
l Zvolte soubor, od kterého chcete zahájit
DATA DVD
Přehrávejte prezentaci snímků v pořadí podle přání po vytvoření
vlastního seznamu „Quicklist”.
Quicklist
přehrávání a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
m Vyberte položku „Slideshow” (Prezentace)
z nabídky „Options” (Možnosti) a stiskněte
ENTER (Potvrzení).
22 items
Odstranění ze seznamu „Quicklist”
File : DSC00434.jpg
Date : 12/10/2007
Resolution: 293 x 196
Format: JPEG
Vyberte soubor, který chcete odstranit ze
zobrazeného seznamu „Quicklist” a stiskněte
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte položku „Remove” (Odstranit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Confirm SYSTEM MENU Exit
Seznam „Quicklist” (Naprogramovaný seznam)
neovlivňuje původní záznam na disku
a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka
systému).
b Vyberte „Title List” (Seznam titulů)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
z Rada
Obsah seznamu „Quicklist” můžete přehrávat v jiných režimech přehrávání
stisknutím PLAY MODE (Režim přehrávání) (strana 25).
Poznámka
Prohlížení fotografií
1
Seznam „Quicklist” může být po provedení některých operací vymazán
(např. otevření přihrádky na disk nebo vypnutí přehrávače atd.)
c Zvolte položku „Photos” (Fotografie)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
d Stiskněte < pro zobrazení nabídky
„Browse” (Procházet).
e Zvolte možnost „All Photos” (Všechny
fotografie) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
f Zobrazí-li se seznam titulů „All Photos”
(Všechny fotografie), vyberte soubor, který
chcete přidat na začátek seznamu
„Quicklist” a stiskněte ENTER (Potvrzení).
g Vyberte položku „Add to Quicklist” (Přidat
do seznamu Quicklist) z nabídky „Options”
(Možnosti) a stiskněte ENTER (Potvrzení).
h Opakujte kroky 6 a 7 pro výběr všech
požadovaných souborů.
Vyberte pořadí pro přehrávání. Do seznamu můžete
stejný soubor vložit několikrát.
Seznam „Quicklist” může obsahovat až 25 souborů.
i Posuňte zvýraznění na řádek nejvíce vlevo
a stiskněte < pro zobrazení nabídky Browse.
j Vyberte položku „Browse” (Procházet)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
43
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 44 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Použití obrazovek
nastavení
Změna
standardního
nastavení
Chcete-li změnit nastavení přehrávače (např.
při změně připojeného zařízení nebo audio/
video výstupu atd.) vyberte „Setup”
(Nastavení) z nabídky „System Menu”
(Nabídka systému).
Poslední oddíl této části vysvětluje postup, jak
všechna tato nastavení vrátit na výchozí
tovární hodnoty.
Poznámka
Nastavení přehrávání popsané v této části nemusí pracovat
v případě, že je na disku předvolba přehrávání. Nastavení
přehrávání disku má přednost před nastavením přehrávání
přehrávače.
BD
DVD
DATA DVD
CD
V nabídce „System Menu” (Nabídka systému) otevřete obrazovku
„Setup” (Nastavení) pro změnu nastavení přehrávače.
Setup
Video Setup
Audio Setup
Language
Parental Control
Speakers
Options
TV Type
4:3 Video Output
DVD Aspect Ratio
YCbCr/RGBPC(HDMI)
24p Output
16:9
Normal
Letter Box
Y, Cb, Cr
Off
Use
to select an item, then press [RR] or
ENTER.
Confirm SYSTEM MENU Exit
a Stiskněte SYSTEM MENU (Nabídka
systému) ve chvíli, kdy je zastaveno
přehrávání.
b Vyberte nabídku „Setup” (Nastavení)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
c Obrazovku „Setup” (Nastavení), kterou
chcete použít, zvolte z možností „Video
Setup” (Nastavení obrazu), „Audio Setup”
(Nastavení zvuku), „Language” (Jazyk),
„Parental Control” (Rodičovský zámek),
„Speakers” (Reproduktory) nebo „Options”
(Možnosti) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Obrazovka „Setup” (Nastavení) se zobrazí
s odpovídajícím položkami. Vezměte prosím na
vědomí, že se zobrazení přepne na spořič obrazovky,
neprovedete-li žádnou operaci během 15 minut.
d Vyberte položku, kterou chcete změnit
a stiskněte ENTER (Potvrzení).
Podívejte se na vysvětlení v následujících částech.
Návrat do předchozí úrovně nabídky
Stiskněte tlačítko RETURN (Návrat).
• Použití obrazovek nastavení . . . . . . . . . . . . . . 44
• Video Setup (Nastavení obrazu) . . . . . . . . . . . 45
• Audio Setup (Nastavení zvuku). . . . . . . . . . . . 47
• Language (Jazyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
• Parental Control (Rodičovský zámek). . . . . . . 50
• Speakers (Reprosoustavy) . . . . . . . . . . . . . . . 51
• Options (Možnosti). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
• Inicializace přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
44
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 45 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Right
Video Setup
(Nastavení obrazu)
Podtržené položky představují výchozí nastavení.
TV Type (Typ televizoru)
– Vyberte prosím typ vašeho televizoru
4:3
– Televizor s poměrem stran obrazu 4:3.
16:9
– Širokoúhlý televizor nebo televizor s funkcí širokoúhlého režimu.
4:3 Video Output (Výstup obrazu 4:3)
– Výběr konfigurace obrazovky 4:3 na
širokoúhlém televizoru formátu 16:9.
Full (Celá obrazovka)
– Zobrazení obrazu 4:3 roztaženého na formát 16:9.
Normal (Normální)
– Zobrazení obrazu 4:3 ve formátu 4:3 s černými pruhy po stranách. Tuto možnost vyberte,
není-li váš televizor vybaven režimem obrazu 4:3.
formátu 16:9 na televizoru s obrazovkou 4:3 (je
Pan Scan
možné vybrat, pokud je položka „TV Type”
– Zobrazení obrazu v plné výšce na celou obrazovku s oříznutím
(Typ televizoru) nastavena na „4:3”).
Uvědomte si, že na některých discích je formát bočních stran.
obrazu nastaven pevně. Například se může
objevit obraz ve formátu 4:3 letterbox, i když je
vybrána možnost „Pan Scan”.
YCbCr / RGBPC (HDMI)
– Výběr typu výstupu ze zdířky HDMI OUT
(Výstup HDMI).
Y, Cb, Cr
– Tuto položku vyberte v případě připojení k HDMI zařízení.
RGB (16-235)
– Tuto možnost vyberte v případě připojení k zařízení, které je vybaveno zdířkou DVI
kompatibilní s DCP.
Změna standardního nastavení
DVD Aspect Ratio (Poměr stran obrazu Letter Box
– Zobrazení širokoúhlého obrazu s černými pruhy v horní
DVD)
a dolní části.
– Výběr konfigurace zobrazení DVD obrazu ve
RGB (0-255)
– Tuto možnost vyberte při připojení RGB (0-255) zařízení.
24p Output (Výstup 24p)
On (Zapnuto)
–
Posílá video signály 1 920 x 1 080p/24 Hz při přehrávání filmových materiálů na disku
– Pro připojení k televizoru kompatibilnímu
s 1080/24p prostřednictvím zdířky HDMI OUT BD-ROM (720p/24 Hz nebo 1 080p/24 Hz). Tuto možnost vyberte při odpovídajícím
připojení.
(Výstup HDMI).
Off (Vypnuto)
– Tuto možnost vyberte pro jiná připojení.
Poznámka
Položky „TV Type” (Typ televizoru) a „DVD Aspect Ratio” (Poměr stran obrazu DVD) mohou být nastaveny při výstupním rozlišení 480i/576i nebo 480p/
576p.
,pokračování
45
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 46 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Nastavení výstupního rozlišení obrazu
Opakovaným stisknutím VIDEO FORMAT (Formát obrazu) vyberte požadované rozlišení. Uvědomte se, že se rozlišení liší v závislosti na
zobrazovacím zařízení, způsobu připojení a zdrojovém materiálu (viz níže).
Připojovací
zdířka
HDMI OUT (Výstup HDMI)
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO/S VIDEO
(Komponentní video výstup)
Automatický výběr doporučeného
rozlišení, vhodného pro televizor.
480i/576i
480i/576i
576i/480i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
576p/480p
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
720p
BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080i
1080i
BD:1080i/576i*1, DVD:480p/576i
480i/576i
1080p
1080p
480i/576i
480i/576i
Source Direct
Výstup se liší v závislosti na
zdrojovém materiálu*2
Výstup se liší v závislosti na
zdrojovém materiálu*3
480i/576i
Nastavení
Auto
*1 576i v případě 50 Hz pro kompatibilitu s mezinárodními normami.
*2 Výstup ve stejném rozlišení a frekvenci, jako je záznam na disku.
*3 Video signály 1080/24p nejsou na výstupu ze zdířek COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).
Poznámky
• Pokud není obraz čistý, přirozený nebo pokud neodpovídá vašim představám, zkuste nastavit jiné rozlišení podle typu disku a vašeho televizoru/projektoru
atd. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším televizorem/projektorem.
• Video signály 480i/576i nebo 480p/576p mohou být na výstupu, když připojíte výstup COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)
a přehráváte některé disky BD/DVD chráněné proti kopírování. Abyste si vychutnali rozlišení v kvalitě HD v takovém případě, připojte zařízení ke zdířce
HDMI OUT (Výstup HDMI) kabelem HDMI.
• I když vyberete jiné nastavení než „Auto”, přehrávač automaticky upraví video signály v případě, že televizor nastavené rozlišení nepodporuje.
Výstup video signálů 1080/24p
Pro toto nastavení je vyžadován televizor kompatibilní s 1080/24p.
1
Nastavte položku „24p Output” v nastavení „Video Setup” (Nastavení obrazu) na hodnotu „On” (Zapnuto)
(strana 45).
2
Opakovaně stiskněte VIDEO FORMAT (Formát obrazu) pro výběr možnosti „Auto” nebo „Source Direct”.
Poznámka
Nevidíte-li žádný obraz, opakovaně stiskněte VIDEO FORMAT (Formát obrazu), až se obraz zobrazí správně.
46
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 47 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Right
Audio Setup
(Nastavení zvuku)
Podtržené položky představují výchozí nastavení. Protože typ audio
výstupu mohou ovlivnit mnohá nastavení, podívejte se také na část
„O výstupních audio signálech” na straně 48.
Dolby Digital Output (Výstup Dolby
Digital)
Dolby Digital
– Vyberte v případě připojení k zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Digital.
– Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
Downmix PCM (Slučování PCM)
disků Dolby Digital. Toto nastavení ovlivňuje – Konverze pro výstup signálů Linear PCM. Vyberte v případě připojení k zařízení bez
výstup ze zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL vestavěného dekodéru Dolby Digital.
nebo OPTICAL) (Digitální výstup - Koaxiální
nebo optický).
DTS Downmix (Slučování DTS)
Stereo
– Sloučení vícekanálového audio signálu na dvoukanálové stereo.
– Výběr typu dvoukanálového signálu při
sloučení z vícekanálového DTS zdroje (účinné Lt/Rt
pro audio připojení při nastavení „DTS Output” – Umožňuje poslech prostorového zvuku v případě, že připojené zařízení je vybaveno
(Výstup DTS) na „Downmix PCM” (Slučování vestavěným dekodérem Dolby Pro Logic.
PCM)).
Audio (HDMI)
– Výběr typu výstupu ze zdířky HDMI OUT
(Výstup HDMI).
Auto
– Za normálních okolností vyberte tuto položku. Výstup audio signálů podle stavu
připojeného HDMI zařízení.
Změna standardního nastavení
DTS Output (Výstup DTS)
DTS
– Vyberte v případě připojení k zařízení s vestavěným dekodérem DTS.
– Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup ze Downmix PCM (Slučování PCM)
zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL nebo
– Konverze pro výstup signálů Linear PCM. Vyberte v případě připojení k zařízení bez
OPTICAL) (Digitální výstup - Koaxiální nebo vestavěného dekodéru DTS.
optický).
PCM
– Konverze všech audio signálů na Linear PCM.
,pokračování
47
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 48 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
O výstupních audio signálech
Audio výstup se liší následovně v závislosti na zdroji, výstupní zdířce a vybraném nastavení.
Disk/zdroj
Zdířky DIGITAL OUT (OPTICAL/
Zdířky/
Zdířky AUDIO OUT L/R (Výstup
Zdířka HDMI OUT (Výstup
COAXIAL) (Digitální výstup 1
nastavení audio levý/pravý kanál) *
HDMI)*3
2
Koaxiální nebo optický)*
Dvoukanálový 5.1 kanálů
BDROM
DVD
CD
PCM
Bitstream
PCM*4
Auto*4
Dvoukanálový
LPCM
DvouDvoukanálový
kanálový
Dvoukanálový
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
5.1
Dvoukanálový
kanálů*5 (sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
5.1 kanálů LPCM 5.1 kanálů LPCM
7.1
kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
(sloučený)
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
7.1 kanálů LPCM 7.1 kanálů LPCM
Dolby Digital
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
Dolby Digital
5.1 kanálů LPCM Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
Dolby Digital
7.1 kanálů
LPCM*6
Dolby TrueHD
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
Dolby Digital
5.1 kanálů LPCM Dolby Digital
DTS
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
DTS
5.1 kanálů LPCM DTS
DTS-HD
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
DTS
5.1 kanálů LPCM DTS
Lineární PCM
Dvoukanálový
Dvoukanálový
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
Dolby Digital
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
Dolby Digital
5.1 kanálů LPCM Dolby Digital
DTS
Dvoukanálový
(sloučený)
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
DTS
5.1 kanálů LPCM DTS
MPEG
Dvoukanálový
Dvoukanálový
Dvoukanálový
LPCM
—
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
DvouDvoukanálový
kanálový
Dvoukanálový
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
Dvoukanálový
LPCM
5.1 kanálů
Dvoukanálový
(sloučený)
LPCM
DTS
5.1 kanálů LPCM DTS
Lineární PCM
Lineární PCM
DTS
Dvoukanálový
(sloučený)
Dolby Digital
Dvoukanálový
LPCM
*1 Položky „2 Channel” (2 kanály) a „5.1 Channel” (5.1 kanálů) lze zvolit v nastavení „Audio Output Mode” (Režim výstupu zvuku) v položce „Speakers”
(Reproduktory) (strana 51).
*2 PCM : pokud je položka „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Digital) nebo „DTS Output” (Výstup DTS) v nastavení „Audio Setup” (Nastavení zvuku)
nastavena na hodnotu „Downmix PCM” (Slučování PCM) (strana 47).
Bitstream (Datový tok): pokud je položka „Dolby Digital Output” (Výstup Dolby Digital) nebo „DTS Output” (Výstup DTS) v nastavení „Audio Setup”
(Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu „Dolby Digital” nebo „DTS” (strana 47).
*3 Lze zvolit v položce „Audio (HDMI)” v nastavení „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47).
*4 Lze zvolit v položce „Audio (HDMI)” v nastavení „Audio Setup” (Nastavení zvuku) (strana 47). Výsledný výstup se může lišit v závislosti na připojeném
HDMI zařízení.
*5 Pokud je vzorkovací frekvence 192 kHz, sloučí přehrávač zvuk do dvoukanálového signálu, i když je disk nebo zdroj 5.1 kanálový.
*6 Výstup 7.1 kanálového LPCM signálu dekódovaného ze zvukového toku Dolby Digital Plus.
48
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 49 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Right
Language
(Jazyk)
Podtržené položky představují výchozí nastavení.
Poznámky
• Pokud nastavíte položkou „Audio” (Zvuk), „Subtitles” (Titulky), „BD/
DVD Menu” jazyk, který není zaznamenán na disku, bude automaticky
vybrán jeden ze zaznamenaných jazyků.
• Před tímto nastavením má přednost nastavení přehrávání uložené na disku.
OSD (Nabídka na obrazovce)
– Vyberte váš jazyk pro nabídky přehrávače na
obrazovce.
English / Français / Deutsch / Italiano / Espańol
– Zobrazuje nabídky a zprávy v angličtině/francouzštině/němčině/italštině/španělštině.
Audio (Zvukový doprovod)
English / French / German / Italian / Spanish
–
– Výběr výchozího jazyka zvukového doprovodu Přehrávání zvukového doprovodu ve vybraném jazyce.
pro disky BD-ROM/DVD VIDEO.
Other (Ostatní)
– Podívejte se do části „Seznam jazykových kódů” na straně 62 a zadejte kód vašeho
jazyka.
– Výběr výchozího jazyka titulků pro disky
BD-ROM/DVD VIDEO.
English / French / German / Italian / Spanish
– Titulky se zobrazují ve vybraném jazyce.
Other (Ostatní)
– Podívejte se do části „Seznam jazykových kódů” na straně 62 a zadejte kód vašeho
jazyka.
BD/DVD Menu (Nabídka BD/DVD)
w/Subtitle Language (s jazykem titulků)
–
– Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky BD- Nabídky disku BD/DVD se zobrazují stejným jazykem jaký je nastaven pro titulky.
ROM/DVD VIDEO.
English / French / German / Italian / Spanish
– Nabídky disku BD/DVD se zobrazují ve zvoleném jazyce.
Other (Ostatní)
– Podívejte se do části „Seznam jazykových kódů” na straně 62 a zadejte kód vašeho
jazyka.
Subtitle Display (Zobrazení titulků)
Změna standardního nastavení
Subtitles (Titulky)
On (Zapnuto)
– Zapnutí titulků.
Off (Vypnuto)
– Vypnutí titulků.
49
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 50 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Parental Control
(Rodičovský zámek)
Tato funkce omezuje přehrávání disků DVD VIDEO a BD-ROM.
Pro její aktivaci se podívejte na část „Uzamknutí disku” (strana 29).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Poznámky
• Není možné omezit přehrávání disků, které nejsou vybaveny funkcí
rodičovského zámku.
• Zapomenete-li heslo pro funkci „Parental Control” (Rodičovský zámek),
budete muset přehrávač resetovat (strana 53). Uvědomte si, že všechna
nastavení, která jste provedli, se vrátí na výchozí hodnoty.
Change Password (Set Password)
(Změnit heslo (Nastavit heslo))
Next Screen (Další obrazovka)
– Nastavení nebo změna hesla pro funkci „Parental Control” (Rodičovský zámek). Při
přehrávání disků s omezením nebo při změně úrovně omezení bude vyžadováno heslo.
DVD Parental Control (Rodičovský
zámek DVD)
Change Level (Změnit úroveň)
– Nastavení úrovně omezení. Objeví se požadavek na zadání hesla v případě, že
přednastavená úroveň omezení disku přesahuje nastavenou úroveň. Výchozí nastavení je
„Off” (Vypnuto).
DVD Country Code (Kód země DVD)
– Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu. Výchozí nastavení je „us”
(2119).
BD Parental Control (Rodičovský
zámek BD)
Change Age Restriction (Změna věkového omezení)
– Nastavení úrovně omezení. Objeví se požadavek na zadání hesla v případě, že
přednastavená úroveň věkového omezení na disku přesahuje nastavený věk. Výchozí
nastavení je „255”.
BD Country Code (Kód země BD)
– Zajišťuje zobrazení scén, určených pro místo vašeho pobytu při přehrávání disků BDROM. Výchozí nastavení je „us” (2119).
50
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 51 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Right
Speakers (Reprosoustavy)
Nastavení následujících položek je vyžadováno při používání
výstupu 5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Audio Output Mode (Režim výstupu
zvuku)
– Pro analogové připojení.
2 Channel (2 kanály)
– Vyberte v případě připojení k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím zdířek AUDIO
OUT (L/R) (Výstup audio levý/pravý kanál).
5.1 Channel (5.1 kanálů)
– Vyberte v případě připojení k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím zdířek 5.1CH
OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).
Nastavení reprosoustav
– Nastavení ovlivňuje výstup ze zdířek 5.1CH
OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů).
Změna standardního nastavení
Next Screen (Další obrazovka)
1 Vyberte nastavení reprosoustavy, která vyžaduje úpravu stisknutím M/m.
• „C” (centrální reprosoustava): „Yes” (Ano) nebo „No” (Ne).
• „Ls/Rs„ (levá prostorová reprosoustava/pravá prostorová reprosoustava): „Yes”
(Ano) nebo „No” (Ne).
• „L/R” (levá přední reprosoustava/pravá přední reprosoustava): „Large” (Velká) nebo
„Small” (Malá).
2 Nastavení upravte stisknutím </,.
• Položky „C” a „Ls/Rs” vyberte, pokud jsou v systému zahrnuty.
• U položky „L/R” vyberte velikost. Toto nastavení je vypnuté, pokud je buď položka
„C” nebo „Ls/Rs” nastavena na hodnotu „No” (Ne).
3 Nastavení uložte stiskem ENTER (Potvrzení).
51
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 52 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Options
(Možnosti)
Podtržené položky představují výchozí nastavení.
Zobrazení nabídky na obrazovce
On (Zapnuto)
– Zvolte, zdali se má zobrazovat stav přehrávání – Zobrazování stavu přehrávání.
na obrazovce (Stop, Play atd.).
Off (Vypnuto)
– Stav přehrávání se nezobrazuje.
Auto Power Off (Automatické vypnutí) On (Zapnuto)
– Vypnutí přehrávače, pokud je ponechán v režimu stop nebo pauzy bez dalšího ovládání
– Zvolte, zda se má aktivovat funkce „Auto
Power Off” (Automatické vypnutí přehrávače). po dobu 30 minut.
Off (Vypnuto)
– Přehrávač zůstává zapnutý, i když jej nebudete delší dobu ovládat.
Easy Setup (Snadné nastavení)
– Opětovné spuštění snadného nastavení pro
základní nastavení.
HDMI Control (Ovládání
prostřednictvím HDMI)
– Zvolte se, zda aktivovat u přehrávače funkci
ovládání prostřednictvím HDMI (strana 11).
Start
– Stiskněte ENTER (Potvrzení) a podívejte se na stranu 18.
On (Zapnuto)
– Aktivace této funkce.
Off (Vypnuto)
– Vypnutí této funkce.
Hybrid Disc Playback Layer
(Přehrávaná vrstva hybridního disku)
BD
– Přehrává se vrstva BD.
– Výběr priority vrstvy při přehrávání hybridního DVD
– Přehrává se vrstva DVD.
disku. Změníte-li nastavení, disk vyjměte.
CD
– Přehrává se vrstva CD.
52
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 53 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US10CHA.fmmaster:Right
Inicializace přehrávače
Všechna nastavení přehrávače můžete vrátit na výchozí tovární
hodnoty.
@/1
x
HDMI
HD
FL OFF
a Při zapnutém napájení podržte stisknuté
tlačítko x na předním panelu a stiskněte
tlačítko @/1.
Změna standardního nastavení
Přehrávač se vypne a všechna nastavení se vrátí na
výchozí tovární hodnoty.
53
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 54 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Odstraňování problémů
Doplňující
informace
Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z
následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže problém
přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce výrobků Sony.
Napájení
Napájení se nezapíná.
, Zkontrolujte, zda je bezpečně připojen síťový napájecí kabel.
, Zapnutí přehrávače chvíli trvá.
Obraz
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se
obrazový šum.
, Zapojte znovu a pevně propojovací kabely.
, Propojovací kabely jsou poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k televizoru (strana 10) a přepněte
přepínač vstupu na televizoru tak, aby se signál z přehrávače
objevil na obrazovce televizoru.
, Disk je znečištěný nebo poškozený.
, Pokud obrazový výstup z přehrávače prochází do televizoru
přes videorekordér nebo je připojen ke kombinaci televizor/
video přehrávač, může být kvalita obrazu ovlivněna signálem
pro ochranu proti kopírování, použitým u některých disků BD/
DVD. Jestliže tyto problémy přetrvávají i po přímém propojení
přehrávače s televizorem, zkuste přehrávač připojit ke vstupu S
VIDEO na vašem televizoru (strana 10).
, Přehrávač je připojen k zařízení, které není kompatibilní s
HDCP (indikátor HDMI na předním panelu se nerozsvítí) Viz
strana 11.
, Používají-li se zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) pro
výstup obrazu, může problém vyřešit změna výstupního
rozlišení (strana 46). Stiskněte opakovaně VIDEO FORMAT
(Formát obrazu), až se obraz zobrazí správně.
, V závislosti na disku může být kvalita obrazu špatná při
nastavení VIDEO FORMAT (Formát obrazu) na jinou hodnotu
než „480i”, i když je přehrávač připojen k televizoru
kompatibilním s progresivními nebo HD signály
prostřednictvím komponentního nebo HDMI kabelu. Pokud
k tomu dojde, stiskněte opakovaně VIDEO FORMAT (Formát
obrazu) pro přepnutí na „480i”.
, Při přehrávání dvouvrstvého disku DVD se může obraz a zvuk
dočasně přerušit v místě, kde se přepínají vrstvy.
• Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Funkce automatické diagnostiky. . . . . . . . . . . 57
• Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . 58
• Glosář. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Seznam jazykových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Seznam kódů rodičovského zámku podle země/
oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Po připojení do výstupu HDMI OUT (Výstup
HDMI) se nezobrazuje žádný obraz nebo obraz
obsahuje šum.
, Zkuste následující operace: 1 Vypněte přehrávač a znovu jej
zapněte. 2 Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. 3
Odpojte a opět připojte kabel HDMI.
, Používáte-li zdířku HDMI OUT (Výstup HDMI) pro výstup
obrazu, může změna rozlišení video výstupu tento problém
vyřešit (strana 46). Stiskněte opakovaně VIDEO FORMAT
(Formát obrazu), až se obraz zobrazí správně.
• Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
54
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 55 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Right
Přesto že jste nastavili poměr stran obrazu
(položkou „TV TYPE (Typ televizoru) v nabídce
„Video Setup” (nastavení obrazu), nevyplňuje
obraz celou obrazovku.
, Poměr stran obrazu na disku BD/DVD je nastaven pevně. Viz
strana 45.
Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/světlé
oblasti jsou příliš světlé nebo nepřirozené.
, Nastavte položku „Video Control” (Ovládání obrazu) v „A/V
Control” (Ovládání A/V) na „Standard” (výchozí) (strana 28).
, Nastavte všechny parametry obrazu pro „Memory” (Paměť) ve
„Video Control” (Ovládání obrazu) na střed (výchozí)
(strana 28).
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk.
,
,
,
,
,
,
,
Zvuk není reprodukován správně.
, Zkontrolujte nastavení „Audio Output Mode” (Režim výstupu
zvuku) v položce „Speakers” (Reproduktory) (strana 51),
pokud jsou pro připojení zvuku použity zdířky AUDIO OUT
(L/R) (Výstup audio levý/pravý kanál) nebo 5.1CH OUTPUT
(Výstup 5.1 kanálů).
Na výstupu HDMI OUT (Výstup HDMI) není
audio signál
, Disk je v přehrávači vložen obráceně. Zasuňte do přístroje disk
tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
, Disk je nevyvážený (kmitá).
, Přehrávač nepřehraje určité typy disků (strana 6)
, Regionální kód BD/DVD neodpovídá kódu přehrávače.
, Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přehrávače (strana 3).
, Přehrávač není schopen přehrát nahraný disk, který nebyl
správně uzavřen (strana 6).
, Velikost video souboru překračuje 2 GB.
, Soubor na disku DATA DVD obsahuje jiné znaky než čísla
a anglickou abecedu.
Nelze přehrát zvukový soubor ve formátu
MP3.(strana 36) .
, Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu MP3, který
odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
, Audio skladba ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3”.
, Data nejsou ve správném formátu, přestože mají příponu
“.MP3”.
, Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
, Přehrávač neumožňuje přehrávání audio souborů ve formátu
mp3PRO.
, V názvu souboru jsou obsaženy jiné znaky než čísla a anglická
abeceda.
Nelze přehrávat soubor fotografie (strana 40)
, Disk je znečištěný nebo poškozený.
, Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který
odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
, Soubor má jinou příponu než „.JPEG” nebo „.JPG”.
, Velikost obrázku je v normálním režimu větší než 4 096 bodů
(šířka) x 4 096 bodů (výška). (Některé soubory ve formátu
progressive JPEG není možno zobrazit, i když je velikost
souboru v určeném limitu kapacity.)
, Obrázek nevyplňuje celou obrazovku (obrázek je zmenšený).
, Formát souboru fotografie neodpovídá standardu DCF*
(strana 41).
, V názvu souboru jsou obsaženy jiné znaky než čísla a anglická
abeceda.
* Pravidla návrhu pro souborový systém fotoaparátů („Design rule for
Camera File system”): Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů,
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Není správně zobrazen název souboru.
, Přehrávač je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena
abecedy. Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
, V závislosti na použitém softwaru pro zápis se mohou zadané
znaky zobrazovat odlišně.
, Zkuste následující operace: 1 Vypněte přehrávač a znovu jej
zapněte. 2 Vypněte připojené zařízení a opět jej zapněte. 3
Odpojte a znovu připojte kabel HDMI.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k DVI
zařízení (konektory DVI nepodporují audio signály).
, Je vybráno náhodné nebo opakované přehrávání (strana 25).
, Je zapnutý režim Resume (Obnovení přehrávání) (strana 20).
Hlasitost zvuku je nízká.
Přehrávač začne přehrávat disk automaticky.
, Hlasitost zvuku některých disků BD/DVD je nízká. Hlasitost
zvuku můžete vylepšit, nastavíte-li položku “Audio Control”
(Ovládání zvuku) v „A/V Control” (Ovládání A/V) (strana 27).
Ovládání
Doplňující informace
,
,
Disk je znečištěný nebo poškozený.
Zapojte znovu a pevně propojovací kabely.
Propojovací kabel je poškozen.
Přehrávač je připojen ke špatnému vstupnímu konektoru na
zesilovači (receiveru) (strana 12).
Vstup zesilovače (receiveru) není správně nastaven.
Přehrávač je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je v režimu
zpomaleného přehrávání.
Přehrávač je v režimu vyhledávání.
Pokud audio signály neprocházejí konektorem DIGITAL OUT
(OPTICAL nebo COAXIAL) (Digitální výstup - Koaxiální
nebo optický)/HDMI OUT (Výstup HDMI), zkontrolujte
nastavení parametrů zvuku (strana 47).
Zařízení připojené do zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI)
nepodporuje daný formát audio signálu. V takovém případě
nastavte „Audio (HDMI)” v „Audio Setup” (Nastavení zvuku)
na „PCM” (strana 47).
Disk se nepřehrává.
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
, Disk je vybaven funkcí automatického přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
, Při přehrávání disků, na kterých je zaznamenán signál
automatického přerušení přehrávání, bude přehrávání
zastavováno při tomto signálu automaticky.
Dálkový ovladač nepracuje.
, Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité (strana 16).
, Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem jsou překážky.
, Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš
velká.
, Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového
ovládání na přehrávači.
,pokračování
55
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 56 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Není možno provádět některé funkce, jako je
například „Stop” (Zastavení), „Search”
(Vyhledávání), „Slow-motion Play”
(Zpomalené přehrávání), „Repeat Play”
(Opakované přehrávání) nebo „Random Play”
(Přehrávání v náhodném pořadí).
, V závislosti na disku nemusí být možno provádět některé
z výše uvedených operací. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
Jazyk zvukové stopy nelze změnit.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste
použít nabídku disku BD/DVD (strana 21).
, Na přehrávaném disku BD/DVD nejsou zaznamenány
vícejazyčné zvukové stopy.
, Disk BD/DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového
doprovodu.
Není možno změnit jazyk titulků nebo vypnout
titulky.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste
použít nabídku disku BD/DVD (strana 21).
, Na přehrávaném disku BD/DVD nejsou zaznamenány
vícejazyčné titulky.
, Disk BD/DVD neumožňuje změnu titulků.
Nelze změnit úhel záběru.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste
použít nabídku disku BD/DVD (strana 21).
, Na přehrávaném disku BD/DVD nejsou zaznamenány záběry
pořízené z různých úhlů.
, Disk BD/DVD neumožňuje změnu úhlů záběru.
Přihrádka na disk se neotevře a na displeji
předního panelu se zobrazí nápis „LOCK”
(Uzamčeno).
, Obraťte se prosím na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Přihrádka na disk se neotevře a nelze vyjmout
disk ani po stisknutí Z.
, Zapněte přehrávač.
Jakmile se na displeji na předním panelu objeví nápis „POWER
ON” (Zapnutí napájení), stiskněte opakovaně x na přehrávači
(nikoliv na dálkovém ovladači) až se přihrádka otevře. Výše
uvedený postup několikrát opakujte, neotevře-li se přihrádka na
první pokus.
Při přehrávání disku DATA DVD se zobrazí nápis
„UNPLAYABLE” (Nepřehrávatelné).
, Viz také část „Nelze přehrávat soubor fotografie” nebo „Nelze
přehrát zvukový soubor ve formátu MP3..” (strana 55).
, Je poškozena MP3 audio skladba nebo obrázkový soubor
JPEG, který chcete přehrát.
, Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
, Formát JPEG obrázku neodpovídá normě DCF* (strana 41).
, Obrázkový soubor JPEG má příponu „.JPG” nebo „.JPEG”,
není však ve formátu JPEG.
* Pravidla návrhu pro souborový systém fotoaparátů („Design rule for
Camera File system”): Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů,
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.
, Podržte stisknuté \/1 na přehrávači na více než 5 sekund, až
indikátory na předním panelu zhasnou.
Funkce HDMI CONTROL (Ovládání HDMI)
nepracuje.
, Nerozsvítí-li se indikátor HDMI na předním panelu,
zkontrolujte připojení HDMI (strana 11, 15).
, Nastavte položku „HDMI Control” (Ovládání HDMI) na „On”
(Zapnuto) (strana 52).
, Prověřte, zda je připojený komponent kompatibilní s funkcí
HDMI CONTROL (Ovládání HDMI). Podrobnosti viz návod k
příslušnému komponentu.
, Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojeného komponentu
správně připojen.
, Zkontrolujte na připojeném komponentu nastavení funkce
HDMI CONTROL (Ovládání HDMI). Řiďte se pokyny
v dokumentaci ke zvolenému komponentu.
, Změníte-li HDMI připojení, připojíte nebo odpojíte napájecí
kabel nebo dojde k výpadku napájení, nastavte „HDMI
Control” (Ovládání HDMI) na „Off” (Vypnuto) a pak nastavte
„HDMI Control” (Ovládání HDMI) na „On” (Zapnuto)
(strana 52).
, Podrobnosti o funkci HDMI Control (Ovládání HDMI) viz „O
vlastnostech funkce „BRAVIA” Theatre Sync (pouze pro HDMI
připojení)” (strana 11).
Jazyk nabídek zobrazovaných na obrazovce se
automaticky přepíná.
, Pokud je „HDMI Control” (Ovládání HDMI) nastaveno na
„On” (Zapnuto) (strana 52), přepíná se zobrazovaný jazyk
automaticky podle nastavení jazyka připojeného televizoru
(změníte-li nastavení na televizoru atd.).
Přehrávač nefunguje správně.
, Pokud se domníváte, že je neobvyklé chování přehrávače
způsobeno vlivem statické elektřiny apod., odpojte přehrávač
od sítě.
56
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 57 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Right
Funkce automatické
diagnostiky
Pokud se aktivuje funkce automatické diagnostiky, aby zabránila
selhání přehrávače, objeví se na displeji na předním panelu
chybový kód „ERR”, indikující příčinu.
Chybový kód
Příčina anebo nápravná akce
AACS ERR
Chyba čtení AACS.
tVyjměte chráněný disk.
LSI1 ERR
LSI2 ERR
LSI3 ERR
MEM ERR
FLASH ERR
ROM ERR
tObraťte se na nejbližšího prodejce
Sony nebo na místní autorizované
středisko Sony a poskytněte jim
chybový kód.
Doplňující informace
57
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 58 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Popis součástí a ovládacích prvků
Tlačítka na dálkovém ovladači a přehrávači mají stejné funkce, pokud mají stejné nebo podobné názvy.
Podrobnosti najdete na stranách uvedených v závorkách.
Přední panel
HDMI
A @/1 (20)
– Zapíná nebo přepíná přehrávač do pohotovostního
režimu.
A Přihrádka na disk (20)
B H, X, x (20)
– Spuštění, pozastavení nebo zastavení přehrávání.
C ./> (24)
– Přeskočení na předchozí/následující kapitolu nebo
skladbu.
– Při podržení prohledávání dopředu nebo dozadu.
D A (20)
– Otevírání nebo zavírání přihrádky na disk.
HD
FL OFF
E Indikátor HDMI (11)
– Rozsvítí se při připojení HDMI zařízení.
Indikátor HD (11)
– Rozsvítí se při výstupu video signálů 720p/1080i/
1080p.
Indikátor FL OFF (24)
– Rozsvítí se, když je vypnutý displej na předním
panelu a ostatní indikátory na předním panelu jsou
vypnuté.
F Senzor dálkového ovládání (16)
G Indikátor disků Blu-ray
– Rozsvítí se při rozpoznání disku BD.
– Rozsvítí se na několik sekund při zapnutí
přehrávače.
H Displej na předním panelu (59)
58
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 59 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Right
Displej na předním panelu
Informace o přehrávání jsou zobrazovány následovně.
AH
– Rozsvítí se během přehrávání.
Například: Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo BD-ROM
B Informace o přehrávání
z Rada
Změnu jasu displeje na předním panelu je možno provádět stisknutím
DIMMER (Jas displeje) (strana 24).
A Číslo aktuálního titulu
C Uplynulá doba titulu
Zadní panel
Doplňující informace
B Číslo aktuální kapitoly
Uvědomte se, že číslo kapitoly se nezobrazí, překročí-li
uplynulý čas 10 hodin.
Připojení viz strana 10 až 16.
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO
OUT
AC IN
DIGITAL OUT
PB/CB
HDMI
OUT
PR/CR
S VIDEO
A Zásuvka AC IN (Napájení) (16)
B Zdířka HDMI OUT (Výstup HDMI) (11, 12, 15)
C Zdířky VIDEO OUT (VIDEO/S VIDEO) (Výstup video/
s-video) (10)
D Zdířky COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video
výstup) (Y, PB/CB, PR/CR) (10)
PCM/DTS/DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
5.1CH OUTPUT
AUDIO
OUT
Y
VIDEO
FRONT
L
L
R
R
REAR
CENTER
WOOFER
F Zdířky AUDIO OUT (L/R) (Výstup audio) (levý/pravý
kanál) (13, 14)
G Zdířky 5.1CH OUTPUT (FRONT L/R, REAR L/R,
CENTER, WOOFER) (Výstup 5.1 kanálů) (přední,
zadní, centrální, subwoofer) (14)
E Zdířky DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální
výstup) (koaxiální/optický) (13, 14)
59
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 60 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Glosář
AACS
„Advanced Access Content System”
(Systém pokročilého přístupu k obsahu) je
specifikace pro správu obsahu digitální
zábavy uloženého na další generaci
lisovaných a zaznamenaných optických
médiích. Specifikace umožňuje
uživatelům užívat si obsahu digitální
zábavy, včetně obsahu ve vysokém
rozlišení.
AVCHD (strana 6)
Formát AVCHD je digitální obrazový
formát pro videokamery s vysokým
rozlišením, používaný pro záznam signálu
SD (standardní rozlišení) nebo HD
(vysoké rozlišení) jak ve specifikaci
1080i*1, tak ve specifikaci 720p*2 na
disky DVD, používající účinnou kódovací
technologii pro kompresi dat. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 je převzat pro
kompresi obrazových dat a systém Dolby
Digital nebo Linear PCM se používá pro
kompresi zvukových dat. Formát MPEG-4
AVC/H.264 umožňuje kompresi obrazu
s větší efektivitou než běžný kompresní
formát obrazu. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje video signál ve vysokém
rozlišení (HD), pořízený digitální
videokamerou, zaznamenávat na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo
o televizní signál ve standardním rozlišení
(SD).
*1 Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.
*2 Signál s vysokým rozlišením, který využívá
720 efektivních řádků a progresivní formát.
Aplikace BD-J
Formát BD-ROM podporuje prostředí
Java pro interaktivní funkce.
„BD-J” nabízí poskytovatelům obsahu
téměř neomezenou funkčnost při vytváření
interaktivních BD-ROM titulů*.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou
zapisovatelný disk Blu-ray, dostupný ve
stejných kapacitách jako disky BD
uvedené níže. Protože obsah může být
zaznamenáván a nelze jej přepisovat,
mohou být disky BD-R používány pro
archivaci cenných dat nebo ukládání
a distribuci video materiálů.
BD-RE
BD-ROM (strana 5)
Dolby TrueHD (strana 48)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) jsou komerčně vyráběné disky,
které jsou dostupné ve stejných kapacitách
jako disky BD uvedené níže. Kromě
běžného filmového a video obsahu mají
tyto disky rozšířené funkce, jako je
interaktivní obsah, ovládání nabídek
pomocí vysunovacích nabídek (viz níže),
výběru zobrazení titulků a prezentace.
Ačkoliv disk BD-ROM může obsahovat
jakoukoliv formu dat, většina disků BD
ROM bude obsahovat filmy ve formátu
High Definition, pro přehrávání na
přehrávačích disků Blu-ray.
Dolby TrueHD je technologie
bezeztrátového kódování, která podporuje
až 8 kanálů vícekanálového prostorového
zvuku pro další generaci optických disků.
Reprodukovaný zvuk přesně, bit po bitu,
odpovídá originálnímu zdroji.
DTS (strana 47)
Formát disku vyvinutý pro záznam/
přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení
(HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání
velkého množství dat. Jednovrstvý disk
Blu-ray má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý
50 GB dat.
Technologie digitální komprese, která
byla vyvinuta společností DTS, Inc. Tato
technologie odpovídá vícekanálovému
prostorovému zvuku. Zadní kanál je
stereofonní a u tohoto formátu je
k dispozici také samostatný kanál pro
subwoofer. Formát DTS poskytuje stejný
vysoce kvalitní digitální zvuk s
diskrétními kanály.
Díky oddělenému záznamu všech dat byl
dosažen dobrý odstup kanálů, formát dále
disponuje nízkou úrovní zkreslení, protože
zpracování dat všech kanálů probíhá
digitálně.
Kapitola (strana 25)
DTS-HD (strana 48)
Části videozáznamů nebo zvukových
záznamů, které jsou kratší než tituly. Titul
se skládá z několika kapitol. Na některých
discích nemusí být kapitoly vytvořeny.
DTS-HD je rozšířený formát systému
kódování zvuku Coherent Acoustics, který
obsahuje také DTS Digital Surround,
DTS-ES a DTS 96/24. DTS-HD je vysoce
flexibilní v podpoře počtu diskrétních
prostorových zvukových kanálů. Ačkoliv
je pro disky Blu-ray plánován
7.1 kanálový prostorový zvuk, mohou být
audio signály sloučeny do 5.1 nebo 2
kanálů pro zpětnou kompatibilitu a
reprodukovaná kvalita zvuku může být
buď podle datového toku DTS Digital
Surround nebo bezeztrátovém režimu.
Disk Blu-ray (BD) (strana 5)
Dolby Digital (strana 47)
Technologie digitální komprese zvuku
vyvinutá společností Dolby Laboratories.
Tato technologie odpovídá
vícekanálovému prostorovému zvuku.
Zadní kanál je stereofonní a u tohoto
formátu je k dispozici také samostatný
kanál pro subwoofer. Formát Dolby
Digital poskytuje stejný vysoce kvalitní
digitální zvuk s diskrétními kanály, jako
u prostorových (surround) zvukových
systémů „Dolby Digital” v kinech. Díky
oddělenému záznamu všech dat byl
dosažen dobrý odstup kanálů, formát dále
disponuje nízkou úrovní zkreslení, protože
zpracování dat všech kanálů probíhá
digitálně.
Dolby Digital Plus (strana 48)
Technologie kódování zvuku, vyvinutá
jako rozšíření Dolby Digital, podporuje
7.1 kanálový prostorový zvuk.
Dolby Surround (Pro Logic)
(strana 47)
Jedná se o technologii zpracování
zvukového signálu, která byla vyvinuta
společností Dolby Laboratories pro
prostorový zvuk. Pokud vstupní signály
obsahují prostorovou složku, systém Pro
Logic vytváří výstupní signály přední,
centrální a zadní. Zadní kanál je
monofonní.
DVD VIDEO (strana 5)
Formát disku, který obsahuje až osm hodin
videozáznamu na disku se stejným
průměrem jako CD. Jednovrstvý
jednostranný disk DVD má kapacitu až
4,7 GB; dvouvrstvý jednostranný disk
DVD 8,5 GB; jednovrstvý dvoustranný
disk DVD 9,4 GB; dvouvrstvý
dvoustranný disk DVD, 17 GB. Formát
MPEG 2 se používá pro účinnou kompresi
obrazových dat. Technologie variabilního
kódování, která mění množství dat podle
stavu obrazu, se používá pro reprodukci
vysoce kvalitního obrazu. Audio
informace jsou zaznamenány ve
vícekanálovém formátu, jako je např.
Dolby Digital, který umožňuje vytvoření
realistického zvuku.
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je
zapisovatelný a přepisovatelný disk
Blu-ray, dostupný ve stejných kapacitách
jako disky BD uvedené níže. Funkce
opakovaného zápisu umožňuje použití
aplikací pro rozšířené úpravy a časový
posun.
60
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 61 Thursday,
August 16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Right
DVD-R (strana 5)
Interlace (prokládaný formát)
Disk DVD-R je zapisovatelný disk, který
má stejnou velikost jako disk DVD
VIDEO. Na disk DVD+R lze zapsat obsah
pouze jednou a záznam bude ve formátu
DVD VIDEO. DVD-R používá dva různé
režimy: Režim VR a režim Video. Disky
DVD vytvořené v režimu Video mají
stejný formát jako disky DVD VIDEO,
zatímco disky vytvořené v režimu VR
(Video Recording) umožňují
programování nebo úpravy obsahu.
Formát s prokládaným řádkováním
zobrazuje každý druhý řádek jako jeden
„půlsnímek” a představuje standardní
způsob zobrazování televizního signálu.
Sudé půlsnímky zobrazují sudé řádky
snímku a liché půlsnímky zobrazují liché
řádky snímku.
DVD-RW (strana 5)
Disk DVD-RW je zapisovatelný
a přepisovatelný disk o stejné velikosti
jako disk DVD VIDEO. Disk DVD-RW
může být zaznamenán ve dvou různých
režimech: Režim VR a režim Video. Disky
DVD vytvořené v režimu Video mají
stejný formát jako disky DVD VIDEO,
zatímco disky vytvořené v režimu VR
(Video Recording) umožňují
programování nebo úpravy obsahu.
DVD+R (strana 5)
DVD+RW (strana 5)
DVD+RW (čti „plus RW”) představuje
nahrávatelný a přepisovatelný disk. Disky
DVD+RW používají záznamový formát,
který je srovnatelný s formátem disků
DVD VIDEO.
Filmový software, video software
Disky DVD mohou být hodnoceny jako
filmový nebo video software. Filmové
disky DVD obsahují stejné snímky (24
snímků za sekundu) jako ty, které se
zobrazují v kině. Disky DVD s video
softwarem, jako jsou například dramatické
televizní pořady nebo sitcomy, se
zobrazují s frekvencí 25 snímků/50
políček (30 snímků/60 políček) za
sekundu.
Rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface Multimediální rozhraní s vysokým
rozlišením)
HDMI je rozhraní, které podporuje video
i audio v jediném digitálním připojení.
Připojení HDMI přináší normu pro video
signály s vysokým rozlišením a
vícekanálové audio signály pro AV
komponenty, jako jsou televizory
vybavené HDMI v digitální formě a to bez
zkreslení.
Specifikace HDMI podporuje technologii
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), technologie zajišťující
ochranu proti kopírování digitálního
zábavného obsahu pro HDMI.
Jeden ze systémů komprese obrazových
dat vytvořený společností Moving Picture
Experts Group (MPEG), který se používá
pro DVD VIDEO a celosvětové digitální
vysílání. Systém určuje MPEG-2 PS (tok
programu) pro zapisovatelná média,
například DVD VIDEO a MPEG-2 TS
(přenosový tok) pro digitální vysílání
a další komunikaci.
Systém
Laser: Polovodičový laser
Výstupy
Ve srovnání s prokládaným formátem,
který střídavě zobrazuje každý druhý
řádek obrazu (políčko) pro vytvoření
jednoho snímku, zobrazuje se obraz
v progresivním formátu najednou
v podobě jediného snímku. To znamená,
že zatímco v prokládaném formátu se
zobrazuje 25 nebo 30 snímků (50-60
políček) za jednu sekundu, je progresivní
formát schopen zobrazit 50-60 snímků za
jednu sekundu. Celková kvalita obrazu je
vyšší a statické snímky, text a vodorovné
čáry se jeví jako ostřejší.
(Název zdířky: Typ zdířek/Výstupní
úroveň/Zatěžovací impedance)
AUDIO OUT L/R (Výstup audio levý/
pravý kanál):
Konektor Phono/2 Vrms/10 kiloohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální
výstup - Optický):
Optický výstup/-18 dBm (vlnová
délka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální
výstup - Koaxiální):
Zdířka Phono/0,5 Všp-šp/75 Ohmů
5.1CH OUTPUT (Výstup 5.1 kanálů):
Konektor Phono/2 Vrms/10 kiloohmů
HDMI OUT (Výstup HDMI):
HDMI 19pinový standardní konektor
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) (Y, PB/CB,
PR/CR):
Konektor phono/Y: 1,0 Všp-šp, PB/
CB, PR/CR: progresivní nebo
prokládaný
= 0,7 Všp-šp/75 ohmů
VIDEO: Zdířka phono/1,0 Všp-šp/
75 Ohmů
S VIDEO: 4pinový konektor mini
DIN/Y:
1,0 Všp-šp, C: 0,3 Všp-šp (PAL)/
75 Ohmů
Title (Titul) (strana 26)
Všeobecné údaje
Nejdelší úsek obrazu nebo hudby na disku
DVD (například film, atd.) u video
softwaru, nebo celé album u audio
softwaru.
Požadavky na napájení:
220-240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon (odběr): 33 W
Rozměry (přibližné):
430 × 79 × 375 mm (šířka/výška/
hloubka) včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná): 4,5 kg
Provozní teplota:
5 ºC až 35 ºC
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Překryvná nabídka
Rozšířené ovládání nabídek dostupné na
disku BD-ROM. Překryvná nabídka se
objeví při stisknutí tlačítka MENU
(Nabídka) během přehrávání a lze ji
používat při probíhajícím přehrávání.
Progresivní formát
Doplňující informace
DVD+R (čti „plus R”) je zapisovatelný
disk, který má stejnou velikost jako disk
DVD VIDEO. Na disky DVD+R je obsah
možno zaznamenávat pouze jednou,
přičemž záznam má stejný formát jako
DVD VIDEO.
MPEG-2
Technické údaje
Dodávané příslušenství
Viz strana 9.
Technické údaje a design výrobku mohou
být předmětem změny bez upozornění.
61
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 62 Thursday, August 16,d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US11ADD.fmmaster:Left
2007 5:48 PM
Seznam
jazykových kódů
Podrobnosti viz strana 49.
Jazyk (zkratka)
Kód
Jazyk (zkratka)
Kód
Chorvatština (hr)
0818
Slovinština (sl)
1912
Maďarština (hu)
0821
Samoánština (sm)
1913
Arménština (hy)
0825
Shona (sn)
1914
Interlingua (ia)
0901
Somálština (so)
1915
Interlingue (ie)
0905
Albánština (sq)
1917
Inupiak (ik)
0911
Srbština (sr)
1918
1919
Jazyk (zkratka)
Kód
Indonézština (in)
0914
Siswati (ss)
Japonština (ja)
1001
Islandština (is)
0919
Sesotho (st)
1920
Angličtina (en)
0514
Hebrejština (iw)
0923
Sundánština (su)
1921
Francouzština (fr)
0618
Jidiš (ji)
1009
Švédština (sv)
1922
Němčina (de)
0405
Jávština (jw)
1023
Svahilština (sw)
1923
Italština (it)
0920
Gruzínština (ka)
1101
Tamilština (ta)
2001
Španělština (es)
0519
Kazachština (kk)
1111
Telugu (te)
2005
Holandština (nl)
1412
Grónština (kl)
1112
Tadžikistánština (tg)
2007
Ruština (ru)
1821
Kambodština (km)
1113
Thajština (th)
2008
Čínština (zh)
2608
Kannada (kn)
1114
Tigrinya (ti)
2009
Korejština (ko)
1115
Kashmiri (ks)
1119
Turkmenština (tk)
2011
Řečtina (el)
0512
Kurdština (ku)
1121
Tagalog (tl)
2012
Afarština (aa)
0101
Kirgizština (ky)
1125
Setswana (tn)
2014
Abcházština (ab)
0102
Latina (la)
1201
Tonga (to)
2015
Afrikánština (af)
0106
Lingala (ln)
1214
Turečtina (tr)
2018
Amharičtina (am)
0113
Laoština (lo)
1215
Tsonga (ts)
2019
Arabština (ar)
0118
Litevština (lt)
1220
Tatarština (tt)
2020
Asámština (as)
0119
Lotyština (lv)
1222
Twi (tw)
2023
Aymara (ay)
0125
Malagasy (mg)
1307
Ukrajinština (uk)
2111
Azerbajdžánština (az)
0126
Maorština (mi)
1309
Urdu (ur)
2118
0201
Makedonština (mk)
1311
Uzbekistánština (uz)
2126
Běloruština (be)
0205
Malajština (ml)
1312
Vietnamština (vi)
2209
Bulharština (bg)
0207
Mongolština (mn)
1314
Volapük (vo)
2215
Bihari (bh)
0208
Moldavština (mo)
1315
Wolof (wo)
2315
Bislama (bi)
0209
Marathi (mr)
1318
Xhosa (xh)
2408
Bengálština (bn)
0214
Malajština (ms)
1319
Yoruba (yo)
2515
Tibetština (bo)
0215
Maltština (mt)
1320
Zulu (zu)
2621
Bretonština (br)
0218
Barmština (my)
1325
Katalánština (ca)
0301
Nauru (na)
1401
Korsičtina (co)
0315
Nepálština (ne)
1405
Čeština (cs)
0319
Norština (no)
1415
Velština (cy)
0325
Occitan (oc)
1503
Dánština (da)
0401
Oromo (om)
1513
Bhutánština (dz)
0426
Oriya (or)
1518
Esperanto (eo)
0515
Pandžábština (pa)
1601
Estonština (et)
0520
Polština (pl)
1612
Baskytština (eu)
0521
Pastúnština (ps)
1619
Perština (fa)
0601
Portugalština (pt)
1620
Finština (fi)
0609
Quechua (qu)
1721
Fiji (fj)
0610
Rétorománština (rm)
1813
Faroese (fo)
0615
Kirundi (rn)
1814
Fríština (fy)
0625
Rumunština (ro)
1815
Irština (ga)
0701
Kinyarwanda (rw)
1823
Skotská galština (gd)
0704
Sanskrt (sa)
1901
Galician (gl)
0712
Sindhi (sd)
1904
Guarani (gn)
0714
Sangho (sg)
1907
Gujarati (gu)
0721
Srbochorvatština (sh)
1908
Hausa (ha)
0801
Sinhalese (si)
1909
Hindi (hi)
0809
Slovenština (sk)
1911
Baškirština (ba)
62
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
01US01.book Page 63 Thursday, August
16, 2007 5:48 PM
d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00048256_BDP-S300_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01US01IX.fmmaster:Right
Seznam kódů
rodičovského zámku
podle země/oblasti
Podrobné informace najdete na straně 50.
Oblast (zkratka)
Kód
Argentina (ar)
0118
Austrálie (au)
0121
Rejstřík
K
Kapitola 60
L
Language (Jazyk) 49
Slova označená uvozovkami se zobrazují
v nabídce na displeji.
Číselné položky
5.1 kanálů14, 51
5.1CH OUTPUT (Výstup
M
Memory (Paměť) 28
Movies (Filmy) 32
MPEG 32
Music (Hudba) 36
N
Rakousko (at)
0120
Belgie (be)
0205
A
Nastavení reprosoustav 51
Brazílie (br)
0218
Kanada (ca)
0301
O
Chile (cl)
0312
A/V Control (Ovládání A/V) 22
AACS 60
ANGLE (Úhel záběru) 24
AUDIO (Zvukový doprovod) 24
Audio Control (Ovládání zvuku) 27
audio kabely 12
Audio Output Mode (Režim výstupu
zvuku) 51
Audio Setup (Nastavení zvuku) 47
AVCHD 6, 60
0314
Dánsko (dk)
0411
Finsko (fi)
0609
Francie (fr)
0618
Německo (de)
0405
Hong Kong (hk)
0811
Indie (in)
0914
Indonésie (id)
0904
Itálie (it)
0920
Japonsko (jp)
1016
Korea (kr)
1118
Malajsie (my)
1325
Mexiko (mx)
1324
Nizozemí (nl)
1412
D
Nový Zéland (nz)
1426
Norsko (no)
1415
Pákistán (pk)
1611
Filipíny (ph)
1608
Dálkový ovladač 16, 17, 24
DIMMER (Jas displeje) 24
DISPLAY (Zobrazení) 24
Displej
displej na předním panelu 59
Displej na předním panelu 59
Dolby Digital 14, 60
Dolby Digital Output (Výstup Dolby
Digital) 47
Dolby Digital Plus 48, 60
Dolby TrueHD 48, 60
DTS 60
DTS Downmix (Slučování DTS) 47
DTS Output (Výstup DTS) 47
DTS-HD 48, 60
DVD VIDEO 60
DVD+R 61
DVD+RW 61
DVD-R 61
DVD-RW 61
Portugalsko (pt)
1620
Ruská federace (ru)
1821
Singapur (sg)
1907
Španělsko (es)
0519
Švýcarsko (ch)
0308
Švédsko (se)
1905
Tajwan (tw)
2023
Thajsko (th)
2008
Velká Británie (gb)
0702
Spojené státy americké (us) 2119
B
Barevná tlačítka 24
Baterie 16
Blu-ray disk 5, 60
BRAVIA Theatre Sync 11
C
CD 5
E
P
Parental Control
Photos (Fotografie) 40
POP UP/MENU
Použitelné disky5
Pro Logic14, 47, 60
Progresivní formát 61
Prokládaný formát (Interlace) 61
Doplnujici informace
Čína (cn)
Obrazovky nastavení 44
Odstraňování problémů 54
Options (Možnosti) 52
R
Regionální kód7
Rodičovský zámek 50
S
Setup (Nastavení) 22
Seznam titulů 22
Slideshow (Prezentace) 41
Speaker Setup
Speakers (Reproduktory) 12, 51
SUBTITLE (Titulky) 24
T
Titul 61
TOP MENU (Hlavní nabídka) 25
TV Type (Typ televizoru) 45
V
Video Control (Ovládání obrazu) 28
video kabely 10
Video Setup (Nastavení obrazu) 45
Video software 61
Vyhledávání 26, 34, 38, 42
V
Zapojování
audio kabely 12
video kabely 10
Easy Setup (Snadné nastavení) 18
F
Filmový software 61
H
HDMI 11, 12, 18, 45, 47, 61
HDMI 11, 21, 52
I
Informace o disku 26
Inicializace přehrávače 53
63
BDP-S300 (GB)
3-214-800-11(1)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Aktuální celkový počet:
PANTONE 2925C Sony BDP-S300(GB) 3-214-800-11 (1)
Download PDF

advertising