Sony | BDP-S770 | Sony BDP-S770 3D Blu-ray Disc™ player with Wi-Fi® built-in Návod k obsluze

4-188-206-11(1)
Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace
o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách:
http://support.sony-europe.com/
z
Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na
webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/
Návod k obsluze
Blu-ray™/DVD přehrávač
BDP-S770
Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať
podrobné informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte:
http://support.sony-europe.com/
z
Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct/
Návod na použitie
Blu-ray Disc™ / DVD prehrávač
BDP-S770
© 2010 Sony Corporation
4-188-206-11(1)
Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace
o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách:
Pro zákazníky v Evropě
http://support.sony-europe.com/
z
Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na
webových stránkách: www.sony-europe.com/myproduct/
Návod k obsluze
Blu-ray™/DVD přehrávač
BDP-S770
© 2010 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem, neotevírejte skříňku
přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Výměnu napájecího kabelu smí
provádět pouze autorizovaný
servis.
Baterie nebo přístroje s vloženými
bateriemi nevystavujte
nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni
apod.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů s tímto
přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku. Vzhledem
k tomu, že laserový paprsek
používaný v tomto Blu-ray/DVD
přehrávači je nebezpečný pro oči,
nepokoušejte se otevírat skříňku
přístroje.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Tento štítek je umístěn na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
Tento přístroj je klasifikován jako
laserový výrobek třídy 1. Označení
CLASS 1 LASER PRODUCT je
umístěno na ochranném krytu
laseru uvnitř přístroje.
2
Likvidace starých
elektrických
a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento
výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace
výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií
dodávanou k tomuto výrobku
nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol doplněn chemickými
symboly. Chemické symboly pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
uvedeny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace
baterií předejdete možným
negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci baterie.
Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, funkčnosti
nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková
baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím
přečtěte část popisující postup
pro bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Pro zákazníky v Evropě
Výrobcem tohoto výrobku je
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky
se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené v samostatné
servisní nebo záruční
dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
• Tento přístroj je určen pro
napájení napětím 220 V – 240 V
střídavých, 50 Hz/60 Hz.
Zkontrolujte, zda napájecí napětí
přístroje odpovídá vašemu
místnímu síťovému napětí.
• Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, jako
například vázy.
• Nainstalujte přístroj tak, abyste
mohli v případě potíží okamžitě
vytáhnout napájecí kabel ze
síťové zásuvky.
Poznámky k diskům
• Abyste udrželi disk v čistotě,
držte jej při manipulaci vždy
za okraj. Nedotýkejte se
záznamového povrchu disku.
Prach, otisky prstů nebo
škrábance na disku mohou
způsobit jeho chybnou funkci.
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu světlu nebo
zdrojům tepla, jako jsou
například výstupy horkého
vzduchu, a nenechávejte jej
v autě zaparkovaném na
slunci, kde může dojít ke
značnému nárůstu teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět
do ochranného obalu.
• K čištění disku použijte čisticí
hadřík. Disk otírejte směrem
od středu k okraji.
• K čištění nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky na čištění disků/
optických součástí ani
antistatické spreje určené
k čištění klasických
(vinylových) LP desek.
• Pokud jste potisk disku
prováděli sami, nechejte jej
před přehráváním disku
zaschnout.
• Nepoužívejte následující typy
disků:
– disky určené k čištění
optických součástí,
– disky s nestandardním
tvarem (například karta,
srdce),
– disky s nalepenými štítky
nebo samolepkami,
– disky, ze kterých nebyla
sejmuta ochranná adhezivní
fólie nebo celofánová páska.
• Pokud je záznamová strana
disku poškrábaná,
nepokoušejte se povrch disku
obnovovat.
Bezpečnostní
upozornění
Toto zařízení bylo testováno
a bylo shledáno, že odpovídá
omezením stanoveným směrnicí
EMC při použití propojovacího
kabelu, který je kratší než
3 metry.
Umístění
• Postavte přehrávač na místo
s dostatečným odvětráváním,
abyste zabránili nárůstu
teploty uvnitř přehrávače.
• Neumísťujte přehrávač na
měkkou podložku, jako je
například koberec, který by
mohl zakrýt ventilační otvory.
• Neumísťujte přehrávač do
stísněného prostoru, jako je
například polička na knihy
nebo podobné místo.
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa vystavená přímému
slunečnímu světlu, na prašná
místa nebo na místa, kde
dochází k mechanickým
otřesům.
• Nepoužívejte přehrávač ve
venkovních prostorách, ve
vozidlech, na lodích nebo na
jiných plavidlech.
• Jestliže přehrávač přenesete
z chladného prostředí do
teplého prostředí nebo jej
umístíte do místnosti s velmi
vysokou vlhkostí, může na
optických částech přehrávače
zkondenzovat vlhkost. Pokud
tato situace nastane, nemusí
přehrávač pracovat správně.
V takovém případě vyjměte
disk a ponechejte přehrávač
před dalším používáním
přibližně půl hodiny zapnutý,
dokud se vlhkost neodpaří.
• Neinstalujte přehrávač do
nakloněné polohy. Přehrávač
je určen pro provoz pouze ve
vodorovné poloze.
• Nepokládejte kovové
předměty před přední panel.
Mohlo by dojít k omezení
příjmu rádiových vln.
,pokračování
3
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti lékařských zařízení.
Mohlo by dojít k chybné
funkci těchto zařízení.
• Pokud používáte
kardiostimulátor nebo jiné
lékařské zařízení, obraťte se
před použitím funkce
bezdrátové sítě LAN na
vašeho lékaře nebo výrobce
vašeho lékařského zařízení.
• Přehrávač by měl být
instalován a používán tak, aby
byla jeho vzdálenost od těla
osoby minimálně 20 cm
(kromě končetin: ruce, zápěstí,
chodidla a kotníky).
• Nepokládejte na přehrávač
těžké nebo nestabilní
předměty.
• Do zásuvky pro disk
nevkládejte žádné jiné
předměty kromě disků.
V opačném případě by mohlo
dojít k poškození přehrávače
nebo předmětu.
• Před přemísťováním
přehrávače vyjměte disk.
V opačném případě by se disk
mohl poškodit.
• Před přemísťováním
přehrávače odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
Zdroje napájení
• Jestliže je napájecí kabel
připojen do síťové zásuvky,
není přehrávač odpojen od
síťového napájení, a to ani
tehdy, pokud je přehrávač
vypnutý.
• Pokud nebudete přehrávač
delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit napájecí
kabel ze síťové zásuvky. Při
odpojování napájecího kabelu
vždy uchopte zástrčku; nikdy
netahejte za samotný kabel.
• Abyste zabránili poškození
napájecího kabelu, dodržujte
níže uvedené pokyny.
Nepoužívejte poškozený
napájecí kabel, protože by
mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo ke
vzniku požáru:
– dbejte na to, abyste
nepřiskřípli napájecí kabel
mezi přehrávač a stěnu,
poličku atd.,
4
– nepokládejte na napájecí
kabel těžké předměty
a rovněž netahejte za
samotný napájecí kabel.
Nastavování hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi
nízkou úrovní hlasitosti nebo při
úplné absenci zvuku nezvyšujte
hlasitost. V opačném případě by
při přehrávání hlasité pasáže
mohlo dojít k poškození vašeho
sluchu nebo reprosoustav.
Čištění
Povrch skříňky přehrávače,
panel a ovládací prvky čistěte
měkkým hadříkem.
Nepoužívejte materiály
s brusným účinkem, čisticí
prášek ani rozpouštědla, jako je
například líh nebo benzín.
Čisticí disky, čisticí
prostředky na čištění
disků/optických součástí
Nepoužívejte čisticí disky nebo
čisticí prostředky na čištění
disků/optických součástí (tekuté
nebo ve spreji). Mohlo by dojít
k chybné funkci přehrávače.
Výměna součástí
V případě opravy přehrávače
mohou být opravované součásti
shromážděny pro opakované
použití nebo pro účely
recyklace.
Připojení do konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI)
Dodržujte následující pokyny,
protože při nesprávném postupu
můžete poškodit konektor
HDMI OUT (Výstup HDMI)
a zástrčku kabelu HDMI:
• Otočte zástrčku kabelu HDMI
tak, aby tvar konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) na zadní
straně přehrávače odpovídal
tvaru zástrčky kabelu HDMI.
Ujistěte se, že zástrčka není
obrácena opačným směrem
nebo nakloněna.
• Při přemísťování přehrávače
nezapomeňte odpojit kabel
HDMI.
• Při připojování nebo
odpojování kabelu HDMI je
třeba dbát na to, aby byla
zástrčka kabelu HDMI
připojována nebo odpojována
v přímém směru.
Nepokoušejte se připojit
zástrčku kabelu HDMI do
konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) násilím ani
zástrčkou neotáčejte.
Sledování 3D obrazu
U některých osob může
sledování 3D obrazu vyvolávat
nepříjemné pocity (jako je
například namáhání očí, únava
nebo nevolnost). Společnost
Sony doporučuje všem divákům
dělat při sledování 3D obrazu
pravidelné přestávky. Délka
a četnost těchto přestávek je
u různých osob odlišná. Proto
je třeba provádět přestávky
individuálně podle vašich
potřeb. Při výskytu jakýchkoliv
nepříjemných pocitů ihned
ukončete sledování 3D obrazu,
dokud tyto pocity nezmizí.
V případě potřeby se obraťte
na lékaře. Měli byste si rovněž
přečíst (i) návod k obsluze anebo
bezpečnostní upozornění
k jakýmkoliv dalším
používaným zařízením nebo
k obsahu přehrávaného Blu-ray
disku a (ii) naše webové stránky
(http://www.sony-europe.com/
myproduct/), kde najdete
aktuální informace. Zrak malých
dětí (zejména mladších šesti let)
se stále vyvíjí. Dříve než
dovolíte malým dětem sledovat
3D obraz, obraťte se na lékaře
(například na dětského nebo
očního lékaře).
Dospělé osoby by měly dohlížet
na děti, aby se ujistily, že jsou
dodržována výše uvedená
doporučení.
Poznámka pro zákazníky
v Evropě
Tento výrobek je určen pro
použití v následujících zemích:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento
přehrávač umožňuje
zobrazení statického obrazu
nebo OSD nabídek na
obrazovce televizoru po
neomezeně dlouhou dobu.
Pokud ponecháte statický
obraz nebo OSD nabídky
zobrazeny na obrazovce
televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku
trvalého poškození
obrazovky. Televizory
s plazmovými panely
a projekční televizory jsou
na toto zacházení velmi
citlivé.
S případnými dotazy nebo
problémy, které se týkají vašeho
přehrávače, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
5
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Připojení a nastavení
Krok 1: Příprava přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 2: Připojení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 3: Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Připojení k síti LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Přehrávání
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání z USB zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přehrávání přes síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dostupné možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení a úpravy
Použití nabídek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Network Update (Síťová aktualizace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Screen Settings (Nastavení obrazovky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Audio Settings (Nastavení zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD) . . . . . . . . . . . . . 26
Parental Control Settings (Nastavení rodičovského zámku) . . . . . . . . . . . . . 27
Music Settings (Nastavení hudby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
System Settings (Nastavení systému) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Network Settings (Síťová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Resetting (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Doplňující informace
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6
Popis součástí a ovládacích prvků
Přední panel
z
Tlačítko N je opatřeno výstupkem. Při ovládání přehrávače se orientujte podle tohoto výstupku.
A [/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
B Zásuvka pro disk
C Senzor dálkového ovládání
D Displej na předním panelu
N, X: Rozsvítí se při přehrávání nebo
pozastavení přehrávání.
: Rozsvítí se při aktivaci
opakovaného přehrávání.
: Rozsvítí se při výstupu video
signálů 720p/1 080i/1 080p.
E N (přehrávání)
F x (zastavení)
G Z (otevření/zavření)
H Konektor
(USB)
Pro připojení USB zařízení.
I Indikátor WLAN
Rozsvítí se při používání funkce
bezdrátové sítě LAN.
J Indikátor napájení
Pokud je přehrávač zapnutý, svítí bíle.
Uzamknutí zásuvky pro disk (Child Lock)
(Dětská pojistka)
Zásuvku pro disk můžete uzamknout, aby ji
nebylo možné nechtěně otevřít.
Zapněte přehrávač a podržte stisknuté
tlačítko N na přehrávači déle než
10 sekund. Zásuvka pro disk bude uzamknuta
nebo odemknuta.
,pokračování
7
Zadní panel
8
A Konektory LINE OUT (R-AUDIOL) (Linkový výstup - audio)
E Ventilační otvory
B Konektor LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - video)
G Konektor HDMI OUT (Výstup
HDMI)
C Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Digitální výstup koaxiální)
H Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video
výstup) (Y, PB, PR)
D Konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL) (Digitální výstup optický)
I Konektor LAN (100)
F Konektor
(USB)
Dálkový ovladač
Dostupné funkce dálkového ovladače se liší
v závislosti na disku nebo stavu přehrávání.
A Z (otevření/zavření)
Otevření nebo zavření zásuvky pro disk.
-TV- t (výběr vstupu TV)
Přepínání mezi televizorem a ostatními
vstupními zdroji.
-TV- [/1 (zapnutí/pohotovostní
režim - TV)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
[/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
B Numerická tlačítka (0 - 9)
Zadávání čísel titulů/kapitol atd.
2 (hlasitost) +/–
Nastavení hlasitosti televizoru.
THEATRE (Kino) (strana 38)
Automatické přepnutí do optimálního
video režimu pro sledování filmů.
Tlačítko THEATRE (Kino) je funkční
pouze při připojení k AV zesilovači
(receiveru) nebo televizoru Sony
kompatibilnímu s režimem Theatre
(Kino).
AUDIO (Zvukový doprovod)
(strana 26)
Výběr jazyka zvukového doprovodu při
přehrávání disků BD-ROM/DVD
VIDEO se zvukovými stopami
zaznamenanými v několika jazycích.
Výběr zvukové stopy na discích CD.
SUBTITLE (Titulky) (strana 26)
Výběr jazyka titulků při přehrávání disků
BD-ROM/DVD VIDEO s titulky
zaznamenanými v několika jazycích.
z
Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod), 2 +
a N jsou opatřena výstupky. Při ovládání
přehrávače se orientujte podle těchto výstupků.
(oblíbené) (strana 19)
Zobrazení internetového obsahu
přidaného do seznamu Favourites List
(Oblíbené pořady). Můžete uložit až 18
oblíbených internetových pořadů.
C Barevná tlačítka (červené/
zelené/žluté/modré)
Snadné provádění interaktivních funkcí.
D TOP MENU (Hlavní nabídka)
Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky
disku BD nebo DVD.
,pokračování
9
x (zastavení)
POP UP/MENU (Překryvná
nabídka/nabídka)
Zastavení přehrávání a uložení místa
zastavení (místa obnovení přehrávání) do
paměti.
Místo obnovení přehrávání titulu/
skladby/stopy představuje místo
posledního zastavení přehrávání nebo
poslední fotografii při přehrávání
fotografií.
Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky
disku BD-ROM nebo nabídky disku
DVD.
OPTIONS (Možnosti) (strana 19)
Zobrazení nabídky s aktuálně
dostupnými možnostmi.
HOME (Výchozí nabídka)
Zobrazení výchozí nabídky přehrávače.
Zobrazení tapety při stisknutí na ikoně
kategorie ve výchozí nabídce.
RETURN (Zpět)
F
(osvětlení)
Podsvícení tlačítek 4 a 5 (kromě
tlačítek </M/m/, a ENTER
(Potvrzení)) pro ovládání přehrávače
ve tmě.
Návrat do předchozí obrazovky.
</M/m/,
Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené
položky.
Středové tlačítko (ENTER)
(Potvrzení)
Potvrzení vybrané položky.
E ./> (předchozí/následující)
Přeskočení na předchozí/následující
kapitolu, skladbu/stopu nebo soubor.
Zobrazení výchozí nabídky
Výchozí nabídka se zobrazí po stisknutí
tlačítka HOME (Výchozí nabídka). Pomocí
tlačítek </, vyberte kategorii. Pomocí
tlačítek M/m vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Položka
Kategorie
/
(zopakování scény/
posun scény)
Rychlé posunutí scény o 10 sekund vzad/
15 sekund vpřed.
m/M (vyhledávání vzad/
vpřed)
• Při stisknutí během přehrávání se spustí
vyhledávání vzad/vpřed. Po každém
stisknutí tlačítka se bude rychlost
vyhledávání měnit.
• Při stisknutí tlačítka na více než jednu
sekundu v režimu pozastavení
přehrávání spustíte zpomalené
přehrávání.
• Krátkým stisknutím tlačítka v režimu
pozastavení přehrávání provedete
krokování obrazu (přehrávání po
jednotlivých snímcích).
N (přehrávání)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
DISPLAY (Zobrazení) (strana 17)
Zobrazení informací o přehrávání na
obrazovce.
X (pozastavení)
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
10
(Setup) (Nastavení): Provedení
nastavení přehrávače.
(Photo) (Fotografie): Zobrazení
fotografií.
(Music) (Hudba): Přehrávání hudby.
(Video) (Video): Přehrávání videa.
(Network) (Síť): Zobrazení síťových
položek.
Krok 1: Příprava
přehrávače
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující
položky:
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikosti AA) (2)
Připojení a nastavení
Kontrola dodávaného
příslušenství
Příprava dálkového ovladače
Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA)
tak, aby kontakty 3 a # na bateriích
odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro
baterie.
Připojení a nastavení
11
Krok 2: Připojení přehrávače
Napájecí kabel připojte až po připojení všech ostatních kabelů.
Připojení k televizoru
Podle vstupních konektorů dostupných na vašem televizoru vyberte jeden z níže uvedených
způsobů připojení.
Při připojování dbejte na to, aby barva zástrčky kabelu odpovídala barvě konektoru.
Kabel HDMI (není součástí
příslušenství)
Vysoká
kvalita
Audio/video kabel*
Komponentní video kabel (není
součástí příslušenství)
Audio/video kabel*
Standardní
kvalita
* Viz „Kontrola dodávaného příslušenství“ (strana 11).
12
b
Nepřipojujte přehrávač přes videorekordér. Video signály procházející videorekordérem mohou být
ovlivněny systémy na ochranu autorských práv a obraz může být na televizoru zkreslený.
Připojení k AV zesilovači (receiveru)
Připojení a nastavení
Podle vstupních konektorů dostupných na vašem AV zesilovači (receiveru) vyberte jeden z níže
uvedených způsobů připojení. Při výběru způsobu A nebo B proveďte odpovídající nastavení
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 25).
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
t Nastavte položku „BD Audio MIX Setting“ (Nastavení
sloučení zvuku u disku BD) (strana 25).
Digitální koaxiální kabel (není
součástí příslušenství)
nebo
Digitální optický kabel (není součástí příslušenství)
t Nastavte položky „Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1“
(strana 25) a „DTS (Coaxial / Optical)*2“ (strana 25).
Audio/video kabel*3
*1
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D
jsou obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
,pokračování
13
*2
*3
Vyrobeno v licenci podle amerických patentů
U.S. Patent #: 5451942; 5956674; 5974380;
5978762; 6226616; 6487535; 7212872;
7333929; 7392195; 7272567 a dalších
amerických a celosvětově vydaných patentů
a nahlášených patentových práv. DTS je
registrovaná obchodní značka a loga DTS,
Symbol, DTS-HD a DTS-HD Master Audio jsou
obchodní značky společnosti DTS, Inc. ©
1996-2008 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Viz „Kontrola dodávaného příslušenství“
(strana 11).
Krok 3: Easy Setup
(Snadné nastavení)
Při prvním zapnutí
Chvíli počkejte, než se přehrávač zapne
a spustí se funkce „Easy Setup“ (Snadné
nastavení).
1
Připojte přehrávač do síťové zásuvky.
Do síťové zásuvky
2
3
4
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Zapněte televizor a přepněte vstup na
televizoru tak, aby se na obrazovce
zobrazil signál z přehrávače.
Proveďte funkci „Easy Setup“
(Snadné nastavení).
Postupujte podle zobrazených pokynů
a pomocí tlačítek </M/m/, a ENTER
(Potvrzení) na dálkovém ovladači
proveďte základní nastavení.
</M/m/,
ENTER
14
Provedení síťových nastavení
Připojení k síti LAN
Vyberte nabídku „Network Settings“ (Síťová
nastavení), položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) a možnost „Wireless
Setup“ (Nastavení bezdrátového připojení)
(strana 29) a postupujte podle zobrazených
pokynů pro dokončení nastavení.
Nastavení kabelového
připojení
Kabel LAN (není součástí
příslušenství)
Širokopásmový
router
ADSL modem/
kabelový modem
Připojení a nastavení
Připojte kabel LAN do konektoru LAN (100)
na přehrávači.
Internet
z
Doporučujeme použít stíněný síťový kabel (kabel
LAN, přímý nebo křížený).
Provedení síťových nastavení
Vyberte nabídku „Network Settings“ (Síťová
nastavení), položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) a možnost „Wired
Setup“ (Nastavení kabelového připojení)
(strana 29) a postupujte podle zobrazených
pokynů pro dokončení nastavení.
Nastavení bezdrátového
připojení
Použijte funkci bezdrátové sítě LAN, která je
integrována v přehrávači.
Kabel LAN (není součástí
příslušenství)
WLAN
router
ADSL modem/
kabelový modem
Internet
15
Přehrávání disku
Disky, které jsou podporovány tímto
přehrávačem - viz část „Disky, které lze
přehrávat“ (strana 35).
1
2
Přepněte vstup na televizoru tak, aby
se na obrazovce zobrazil signál
z přehrávače.
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk do
zásuvky pro disk.
Přehrávanou stranou směrem dolů
3
Stisknutím tlačítka Z zavřete zásuvku
pro disk.
Ve výchozí nabídce se zobrazí ikona
a spustí se přehrávání.
Pokud se přehrávání automaticky
nespustí, vyberte ikonu
v kategorii
(Video) (Video),
(Music)
(Hudba) nebo
(Photo) (Fotografie)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání
Používání funkce BONUSVIEW
(Bonusový materiál)/BD-LIVE
(Online obsah BD)
Některé disky BD-ROM s logem* „BDLIVE“ obsahují bonusový materiál a další
data, která lze stáhnout a přehrát.
*
1
Připravte přehrávač na použití funkce
BONUSVIEW (Bonusový materiál)/
BD-LIVE (Online obsah BD).
• Připojte přehrávač k síti (strana 15).
• Nastavte položku „BD Internet
Connection“ (Internetové připojení
k obsahu BD) na „Allow“ (Povolit)
(strana 26).
16
2
Vložte disk BD-ROM obsahující funkce
BONUSVIEW (Bonusový materiál)/
BD-LIVE (Online obsah BD).
Další postup se liší v závislosti na disku.
Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení)
můžete zkontrolovat informace o přehrávání
atd.
Zobrazené informace závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
Přehrávání
z
Pro vymazání dat uložených ve vnitřní paměti nebo
na USB paměti vyberte položku „Erase BD Data“
(Vymazání dat BD) v nabídce
(Video) (Video)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pokud je
USB paměť používána jako lokální úložiště dat,
budou vymazána všechna data ve složce buda/
budb.
Zobrazení informací
o přehrávání
Použití funkce Blu-ray 3D
Můžete přehrávat Blu-ray 3D Disc s logem*
„Blu-ray 3D“.
*
1
A Výstupní rozlišení/video frekvence
Připravte přehrávač, aby bylo možné
přehrávat Blu-ray 3D Disc.
• Pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI připojte přehrávač k 3D
televizoru.
• Nastavte položky „3D Output Setting“
(Nastavení výstupu 3D obrazu) a „TV
Screen Size Setting for 3D“ (Nastavení
velikosti TV obrazovky pro výstup 3D
obrazu) v nabídce „Screen Settings“
(Nastavení obrazovky) (strana 23).
2
Vložte Blu-ray 3D Disc.
Další postup se liší v závislosti na disku.
Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
B Číslo nebo název titulu
C Aktuálně vybrané nastavení
zvukového doprovodu
D Dostupné funkce (
úhel záběru,
zvukový doprovod,
titulky)
E Informace o přehrávání
Zobrazení režimu přehrávání, lišty se
stavem přehrávání, typu disku, video
kodeku, datového toku a typu
opakovaného přehrávání.
F Číslo kapitoly
G Aktuálně vybraný úhel záběru
z
Viz rovněž návod k obsluze televizoru.
17
Přehrávání z USB
zařízení
Přehrávání přes síť
Můžete přehrávat video/hudbu/fotografie
z připojeného USB zařízení.
USB zařízení, která jsou podporována tímto
přehrávačem - viz část „Typy souborů, které
lze přehrávat“ (strana 36).
1
Připojte USB zařízení do USB
konektoru na přehrávači.
Před připojením si přečtěte návod
k obsluze USB zařízení.
Streamování internetového
videa pomocí funkce BRAVIA
Internet Video
Slouží jako brána přinášející vybraný
internetový obsah a množství videí na
vyžádání přímo do vašeho přehrávače.
1
Připojte přehrávač k síti (strana 15).
2
USB zařízení
2
3
Pomocí tlačítek </, vyberte ve
výchozí nabídce ikonu
(Video)
(Video),
(Music) (Hudba) nebo
(Photo) (Fotografie).
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
(USB device) (USB zařízení)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Připravte přehrávač na použití funkce
BRAVIA Internet Video.
3
Pomocí tlačítek </, vyberte ve
výchozí nabídce ikonu
(Video)
(Video),
(Music) (Hudba) nebo
(Photo) (Fotografie).
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
poskytovatele internetového obsahu
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pokud nebyl získán seznam
internetových obsahů, zobrazí se
příslušná ikona nebo nová ikona.
Použití ovládacího panelu
Ovládací panel se zobrazí při spuštění
přehrávání video souboru. V závislosti na
poskytovateli internetového obsahu se
mohou zobrazené položky lišit.
Pro opětovné zobrazení stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení).
A Ovládací prvky
Stisknutím tlačítek </M/m/, nebo
tlačítka ENTER (Potvrzení) proveďte
požadované operace týkající se
přehrávání.
B Lišta se stavem přehrávání
Stavová lišta, kurzor označující
aktuální pozici, doba přehrávání, délka
video souboru
18
C Název následujícího video souboru
D Název a hodnocení aktuálně
vybraného video souboru
Přehrávání souborů na DLNA
serveru
1
Připravte přehrávač, aby bylo možné
přehrávat soubory na DLNA serveru.
• Připojte přehrávač k síti (strana 15).
• Nastavte položku „Connection Server
Settings“ (Nastavení serveru pro
připojení) (strana 29).
2
3
Pomocí tlačítek </, vyberte ve
výchozí nabídce ikonu
(Video)
(Video),
(Music) (Hudba) nebo
(Photo) (Fotografie).
Pomocí tlačítek M/m vyberte DLNA
server a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.
Po stisknutí tlačítka OPTIONS (Možnosti)
budou k dispozici různá nastavení a operace
týkající se přehrávání. Dostupné položky se
liší v závislosti na stavu přehrávání.
Obecné možnosti
Položky
Podrobnosti
Playback
History
(Historie
přehrávání)
Zobrazení titulu v historii
přehrávání disku BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA
s použitím technologie
Gracenote.
Repeat
Setting
(Nastavení
opakovaného
přehrávání)
Nastavení opakovaného
přehrávání.
Přehrávání
Při připojení přehrávače k domácí síti můžete
přehrávat video/hudbu/fotografie uložené na
vašem domácím serveru, jako je například
počítač s certifikací DLNA.
Dostupné možnosti
Favourites List Zobrazení seznamu
(Oblíbené
Favourites List (Oblíbené
pořady)
pořady).
Play/Stop
(Spuštění/
zastavení)
Spuštění nebo zastavení
přehrávání.
Play from start Přehrávání položky od
(Spuštění od začátku.
začátku)
Information
Display
(Zobrazení
informací)
Zobrazení informací o disku
BD-ROM/DVD-ROM/CDDA s použitím technologie
Gracenote.
Search
History
Vyhledání souvisejících
informací na základě
klíčových slov z databáze
Gracenote prostřednictvím
funkce „Information
Display“ (Zobrazení
informací).
Search
Contents
Vyhledání obsahu BRAVIA
Internet Video na základě
klíčových slov z databáze
Gracenote prostřednictvím
funkce „Information
Display“ (Zobrazení
informací).
Add to
Favourites
(Přidat mezi
oblíbené
pořady)
Přidání internetového
obsahu do seznamu
Favourites List (Oblíbené
pořady).
,pokračování
19
Položky
Podrobnosti
Položky
Podrobnosti
Remove from
Favourites
(Vymazat
z oblíbených
pořadů)
Vymazání internetového
obsahu ze seznamu
Favourites List (Oblíbené
pořady).
IP Content
Noise
Reduction
Nastavení kvality obrazu
u internetového obsahu.
Pouze kategorie
Pouze kategorie
(Video) (Video)
Položky
Podrobnosti
3D Output
Setting
Nastavení automatického
výstupu 3D obrazu.
AV SYNC
(A/V synchronizace)
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem
zpožděním výstupu zvuku
vzhledem k výstupu obrazu
(0 až 120 milisekund).
Video Settings • Picture Quality Mode
(Nastavení
(Režim kvality obrazu):
obrazu)
Optimalizace obrazu pro
prostředí s různým
osvětlením.
• FNR: Potlačení náhodně
se vyskytujícího šumu
v obrazu.
• BNR: Potlačení
mozaikového blokového
šumu v obrazu.
• MNR: Potlačení šumu
u kontur obrazu („komáří“
šum).
20
Play/Pause
(Přehrávání/
pozastavení)
Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
Top Menu
(Hlavní
nabídka)
Zobrazení hlavní nabídky
disku BD nebo DVD.
Menu/Popup
Menu
(Nabídka/
překryvná
nabídka)
Zobrazení překryvné
nabídky disku BD-ROM
nebo nabídky disku DVD.
Title Search
(Vyhledávání
titulů)
Vyhledání titulu na disku
BD-ROM/DVD VIDEO
a spuštění přehrávání
od začátku.
Chapter
Search
(Vyhledávání
kapitol)
Vyhledání kapitoly
a spuštění přehrávání od
začátku.
Angle (Úhel
záběru)
Změna úhlu záběru při
přehrávání disku BD-ROM/
DVD VIDEO se scénami
zaznamenanými z různých
úhlů.
(Music) (Hudba)
Položky
Podrobnosti
Add
Slideshow
BGM
Použití hudebních souborů
na USB paměti pro zvukový
doprovod během prezentace.
Pouze kategorie
(Photo) (Fotografie)
Položky
Podrobnosti
Slideshow
Speed
(Rychlost
prezentace)
Změna rychlosti prezentace.
Slideshow
Effect
Nastavení efektu při
přehrávání prezentace.
Slideshow
BGM
• Off (Vypnuto): Vypnutí
této funkce.
• My Music from USB
(Moje hudba z USB):
Nastavení hudebních
souborů registrovaných
v položce „Add Slideshow
BGM“ (Přidat zvukový
doprovod pro prezentaci).
Pokud není registrován
žádný hudební soubor,
zobrazí se nápis „(Not
registered)“ (Není
registrováno).
• Play from disc (Přehrávání
z disku): Nastavení
skladeb z disku CD-DA.
Slideshow
(Prezentace)
Přehrávání prezentace.
Rotate Left
(Otočení
vlevo)
Otočení fotografie o 90°
proti směru hodinových
ručiček.
Rotate Right
(Otočení
vpravo)
Otočení fotografie o 90° ve
směru hodinových ručiček.
Použití nabídek
nastavení
Pokud chcete změnit nastavení přehrávače,
vyberte ve výchozí nabídce ikonu
(Setup) (Nastavení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
1
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
požadované nabídky a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Ikona
Popis
Nastavení a úpravy
2
Pomocí tlačítek </, vyberte ve
výchozí nabídce ikonu
(Setup)
(Nastavení).
Network Update (Síťová
aktualizace) (strana 22)
Aktualizace softwaru
přehrávače.
Nastavení a úpravy
Screen Settings (Nastavení
obrazovky) (strana 23)
Nastavení obrazu podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
Audio Settings (Nastavení
zvuku) (strana 25)
Nastavení zvuku podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavení přehrávání BD/
DVD) (strana 26)
Podrobná nastavení přehrávání
disků BD/DVD.
Parental Control Settings
(Nastavení rodičovského
zámku) (strana 27)
Podrobná nastavení funkce
Parental Control (Rodičovský
zámek).
Music Settings (Nastavení
hudby) (strana 28)
Podrobná nastavení přehrávání
disků Super Audio CD.
System Settings
(Nastavení systému)
(strana 28)
Nastavení přehrávače.
,pokračování
21
Ikona
Popis
Network Settings (Síťová
nastavení) (strana 29)
Podrobná nastavení připojení
k síti a internetu.
Easy Setup (Snadné
nastavení) (strana 30)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) pro
provedení základních nastavení.
Resetting (Reset)
(strana 30)
Obnovení výchozích nastavení
přehrávače.
22
Network Update
(Síťová aktualizace)
Pro aktualizaci softwaru přehrávače přes síť
vyberte možnost „OK“.
z
• Doporučujeme provádět síťovou aktualizaci
přibližně každé 2 měsíce.
• Podrobné informace o funkcích aktualizace
získáte na následujících webových stránkách:
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
(Nastavení obrazovky)
DVD Aspect Ratio (Poměr stran obrazu
u DVD)
Letter Box
Zobrazení širokoúhlého
obrazu s černými pruhy
v horní a dolní části.
Pan & Scan
Zobrazení obrazu v plné
výšce na celou obrazovku
s oříznutím bočních stran.
3D Output Setting
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Off (Vypnuto)
Vyberte pro zobrazení
veškerého obsahu v 2D.
TV Screen Size Setting for 3D
TV Type (Typ televizoru)
16:9
4:3
Tuto možnost vyberte při
připojení k širokoúhlému
televizoru nebo televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu.
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru 4:3
bez funkce širokoúhlého
režimu.
Screen Format (Formát obrazovky)
Original
(Originální)
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu. Zobrazení obrazu
s poměrem stran 4:3
ve formátu 16:9 i na
širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect
Ratio (Pevný
poměr stran)
Změna velikosti obrazu tak,
aby odpovídal velikosti
obrazovky se zachováním
originálního poměru stran
obrazu.
Nastavení a úpravy
Nastavení velikosti obrazovky vašeho 3D
televizoru.
Cinema Conversion Mode (Režim filmové
konverze)
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Přehrávač automaticky
rozpozná, zda se jedná
o video materiál nebo
filmový materiál a vybere
vhodný způsob konverze.
Video
Vždy bude vybrán způsob
konverze vhodný pro video
materiál bez ohledu na druh
materiálu.
Output Video Format (Formát výstupního
video signálu)
HDMI
Za normálních okolností
vyberte možnost „Auto“
(Automaticky).
Pro výstup obrazu
v rozlišení zaznamenaném
na disku vyberte možnost
„Original Resolution“
(Originální rozlišení). Pokud
je rozlišení nižší než SD,
bude zvýšeno na rozlišení
SD.
Výběr rozlišení, které
Component
odpovídá vašemu televizoru.
Video
(Komponentní
video)
Video
Automatické nastavení
nejnižšího rozlišení.
,pokračování
23
z
• Při současném připojení konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) a jiných výstupních video
konektorů vyberte možnost „Component Video“
(Komponentní video).
• Pokud se při výběru rozlišení u možnosti
„HDMI“ nebo „Component Video“
(Komponentní video) nezobrazí žádný obraz,
zkuste použít jiné nastavení.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output (Výstup
BD/DVD-ROM 1 080/24p)
Auto
Výstup video signálů 1 920
(Automaticky) × 1 080p/24 Hz pouze při
připojení televizoru
kompatibilního s video
signály 1 080/24p do
konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI).
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud není váš televizor
kompatibilní s video signály
1 080/24p.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatické rozpoznání
(Automaticky) typu připojeného televizoru
a výběr vhodného nastavení
barev.
YCbCr (4:2:2) Výstup video signálů
YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4) Výstup video signálů
YCbCr 4:4:4.
RGB
24
Výstup video signálů RGB.
HDMI Deep Colour Output (Výstup HDMI
Deep Colour)
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
12bit (12 bitů) Výstup 12bitových/
10bitových video signálů při
10bit (10 bitů)
připojení televizoru
kompatibilního s technologií
Deep Colour.
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní
nebo barvy nejsou přirozené.
Pause Mode (Režim pauzy)
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Dynamický pohyblivý obraz
je zobrazen ostře.
Frame
(Snímek)
Zobrazení statického obrazu
s vysokým rozlišením.
Audio Settings
(Nastavení zvuku)
Audio (HDMI) (Zvuk - HDMI)
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Výstup audio signálů
probíhá v závislosti na stavu
připojeného HDMI zařízení.
PCM
Downmix
PCM
(Sloučení
PCM)
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Tuto možnost vyberte
v případě připojení k audio
zařízení bez vestavěného
dekodéru DTS.
DTS
Tuto možnost vyberte
v případě připojení k audio
zařízení s vestavěným
dekodérem DTS.
DTS Neo:6
Cinema
Dekódování v režimu „DTS
Neo:6 Cinema“ (Film).
Zdroj zaznamenaný ve
dvoukanálovém formátu je
dekódován do 7 kanálů.
Music
Dekódování v režimu „DTS
Neo:6 Music“ (Hudba).
Zdroj zaznamenaný ve
dvoukanálovém formátu je
dekódován do 7 kanálů.
Toto nastavení je vhodné pro
normální stereo zdroje, jako
jsou například disky CD.
Off (Vypnuto)
Vypnutí dekódování „DTS
Neo:6“.
DSD Output Mode (Výstupní režim DSD)
On (Zapnuto)
Off (Vypnuto)
Výstup signálů DSD
z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) při
přehrávání disku Super
Audio CD. Pokud je vybrána
možnost „On“ (Zapnuto),
nebude z ostatních
konektorů vystupovat žádný
signál.
Výstup signálů PCM
z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) při
přehrávání disku Super
Audio CD.
BD Audio MIX Setting (Nastavení sloučení
zvuku BD)
On (Zapnuto)
Výstup zvuku získaného
sloučením interaktivního
a sekundárního zvuku do
primárního zvuku.
Off (Vypnuto)
Výstup pouze primárního
zvuku. Tuto možnost
vyberte pro výstup HD audio
signálů do AV zesilovače
(receiveru).
Dolby Digital (Coaxial / Optical) (Dolby
digital - koaxiální/optický)
Downmix
PCM
(Sloučení
PCM)
Dolby Digital
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Tuto možnost vyberte
v případě připojení k audio
zařízení bez vestavěného
dekodéru Dolby Digital.
Tuto možnost vyberte
v případě připojení k audio
zařízení s vestavěným
dekodérem Dolby Digital.
Nastavení a úpravy
Výstup signálů PCM
z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI).
DTS (Coaxial / Optical) (DTS - koaxiální/
optický)
Audio DRC (Komprese dynamického
rozsahu zvuku)
Auto
Přehrávání s dynamickým
(Automaticky) rozsahem určeným diskem
(pouze disk BD-ROM).
Ostatní disky budou
přehrávány s úrovní
„Standard“ (Standardní).
Standard
(Standardní)
Přehrávání se standardní
úrovní komprese.
Wide Range
(Široký
rozsah)
Žádná komprese. Je
reprodukován dynamičtější
zvuk.
Downmix (Sloučení)
Surround
(Prostorový
zvuk)
Výstup audio signálů
s prostorovými efekty.
Tuto možnost vyberte při
připojení k audio zařízení,
které podporuje formát
Dolby Surround (Pro Logic)
nebo DTS Neo 6.
Stereo (Stereo Výstup audio signálů bez
prostorových efektů.
zvuk)
Tuto možnost vyberte při
připojení k audio zařízení,
které nepodporuje formát
Dolby Surround (Pro Logic)
nebo DTS Neo 6.
25
BD Data Storage Options
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
BD/DVD Menu (Nabídka BD/DVD)
Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 41) zadejte kód vašeho jazyka.
Audio (Zvukový doprovod)
Výběr výchozího jazyka zvukového
doprovodu pro disky BD-ROM nebo DVD
VIDEO. Při výběru možnosti „Original“
(Originální) bude vybrán prioritní jazyk
určený diskem.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 41) zadejte kód vašeho jazyka.
Subtitle (Titulky)
Výběr výchozího jazyka titulků pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 41) zadejte kód vašeho jazyka.
BD Hybrid Disc Playback Layer
(Přehrávaná vrstva u hybridního disku BD)
BD
Přehrávání vrstvy BD.
DVD/CD
Přehrávání vrstvy DVD
nebo CD.
BD Internet Connection (Internetové
připojení BD)
Allow (Povolit) Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Do not allow
Zakázání internetového
(Nepovolovat) připojení.
26
Internal
memory
Ukládání dat disku BD do
vnitřní paměti.
USB device
(rear)
Ukládání dat disku BD na
USB paměť připojenou do
USB konektoru (zadní).
Parental Control
Settings (Nastavení
rodičovského zámku)
Password (Heslo)
Parental Control Area Code (Kód oblasti
pro rodičovský zámek)
Přehrávání některých disků BD-ROM, DVD
VIDEO nebo internetového obsahu může být
omezeno podle zeměpisné oblasti. Scény
mohou být zablokovány nebo nahrazeny
jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
Allow (Povolit) Umožnění přehrávání
neohodnoceného
internetového obsahu.
Block
(Zakázat)
Zakázání přehrávání
neohodnoceného
internetového obsahu.
Nastavení a úpravy
Nastavení nebo změna hesla pro funkci
Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo
vám umožňuje nastavit omezení přehrávání
disků BD-ROM, DVD VIDEO
a internetového obsahu. V případě potřeby
můžete pro disky BD-ROM, DVD VIDEO
a internetový obsah nastavit odlišné úrovně
omezení přehrávání.
Internet Video Unrated (Neohodnocené
internetové video)
BD Parental Control (Rodičovský zámek
pro BD)
Přehrávání některých disků BD-ROM může
být omezeno podle věku uživatelů. Scény
mohou být zablokovány nebo nahrazeny
jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
DVD Parental Control (Rodičovský zámek
pro DVD)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
Internet Video Parental Control
(Rodičovský zámek pro internetové video)
Přehrávání některého internetového obsahu
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Postupujte podle
zobrazených pokynů a zadejte vaše
čtyřciferné heslo.
27
Music Settings
(Nastavení hudby)
System Settings
(Nastavení systému)
Super Audio CD Playback Layer
(Přehrávaná vrstva u disku Super Audio
CD)
OSD
Super Audio
CD
Přehrávání vrstvy Super
Audio CD.
CD
Přehrávání vrstvy CD.
Super Audio CD Playback Channels
(Přehrávané kanály u disku Super Audio
CD)
DSD 2ch
Přehrávání dvoukanálové
oblasti.
DSD Multi
Přehrávání vícekanálové
oblasti.
Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky
přehrávače.
Dimmer (Jas displeje)
Bright
(Vysoký)
Vysoký jas.
Dark (Nízký)
Nízký jas.
Off (Vypnuto)
Vypnutí displeje během
přehrávání. V jiném režimu
než přehrávání svítí displej
s nízkým jasem.
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
On (Zapnuto)
Aktivace funkce „Control
for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) (strana 37).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Quick Start Mode (Režim rychlého
spuštění)
On (Zapnuto)
Zkrácení času spuštění při
zapnutí přehrávače.
Off (Vypnuto)
Snížení spotřeby energie
v pohotovostním režimu.
Auto Standby (Automatický pohotovostní
režim)
28
On (Zapnuto)
Aktivace funkce „Auto
Standby“ (Automatický
pohotovostní režim). Pokud
po dobu delší než 30 minut
nestisknete žádné tlačítko na
přehrávači nebo dálkovém
ovladači, přepne se
přehrávač automaticky do
pohotovostního režimu.
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Auto Display (Automatické zobrazení)
On (Zapnuto)
Automatické zobrazení
informací na obrazovce při
změně přehrávaného titulu,
obrazového režimu, audio
signálu atd.
Network Settings
(Síťová nastavení)
Off (Vypnuto)
Zobrazení informací pouze
při stisknutí tlačítka
DISPLAY (Zobrazení).
Nejdříve připojte přehrávač k síti. Podrobné
informace - viz část „Připojení k síti LAN“
(strana 15).
Screen Saver (Spořič obrazovky)
On (Zapnuto)
Vypnutí této funkce.
Software Update Notification (Upozornění
na aktualizaci softwaru)
On (Zapnuto)
Aktivace funkce upozornění
na novou verzi softwaru
(strana 22).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Gracenote Settings (Nastavení služby
Gracenote)
Auto
Automatické stahování
(Automaticky) informací o disku při
zastavení přehrávání disku.
Připojte přehrávač k síti.
Manual
(Ručně)
Stahování informací o disku
při výběru položky
„Playback History“
(Historie přehrávání) nebo
„Information Display“
(Zobrazení informací)
v nabídce možností.
DivX(R) VOD
Podrobné informace - viz následující webové
stránky:
vod.divx.com
System Information (Systémové
informace)
Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC
adresy.
View Network Zobrazení aktuálního
Status
stavu sítě.
(Zobrazení
stavu sítě)
Wired Setup
(Nastavení
kabelového
připojení)
Tuto možnost vyberte při
přímém připojení
k širokopásmovému
routeru.
Wireless
Setup
(Nastavení
bezdrátového
USB připojení)
Tuto možnost vyberte,
pokud používáte WLAN
router.
Další podrobné informace
najdete na následujících
webových stránkách v části
FAQ:
http://support.sonyeurope.com/
Nastavení a úpravy
Off (Vypnuto)
Zapnutí spořiče obrazovky.
Pokud je zobrazena OSD
nabídka a po dobu 10 minut
neprovedete žádnou operaci,
zobrazí se obrázek spořiče
obrazovky.
Internet Settings (Nastavení internetu)
Network Connection Diagnostics
(Diagnostika připojení k síti)
Můžete provést diagnostiku sítě
a zkontrolovat, zda je připojení k síti
provedeno správně.
Connection Server Settings
Nastavení, zda se má zobrazovat připojený
server.
BD Remote Device Registration
(Registrace zařízení pro dálkové ovládání
BD)
Registrace vašeho dálkového ovladače pro
BD video.
Registered BD Remote Devices
(Registrovaná zařízení pro dálkové
ovládání BD)
Zobrazení seznamu vašich registrovaných
dálkových ovladačů pro BD video.
29
Easy Setup (Snadné
nastavení)
Opětovné spuštění funkce „Easy Setup“
(Snadné nastavení) pro provedení základních
nastavení. Postupujte podle zobrazených
pokynů.
Resetting (Reset)
Reset to Factory Default Settings
(Obnovení výchozích nastavení)
Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit
nastavení přehrávače na výchozí hodnoty.
Všechna nastavení v dané skupině budou
obnovena na výchozí hodnoty.
Initialize Personal Information (Vymazání
osobních informací)
Můžete vymazat vaše osobní informace
uložené v přehrávači.
30
Řešení problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Jestliže problém přetrvává, obraťte se na
vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Obraz
Nezobrazuje se žádný obraz nebo není
obraz zobrazen správně.
,pokračování
Doplňující informace
Doplňující informace
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny (strana 12).
, Přepněte vstup na televizoru tak, aby se
zobrazil signál z přehrávače.
, Podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači
déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu na nejnižší
hodnotu.
, V případě HDMI připojení vyzkoušejte
následující postup: 1 Vypněte přehrávač
a znovu jej zapněte. 2 Vypněte připojené
zařízení a znovu jej zapněte. 3 Odpojte
kabel HDMI a znovu jej připojte.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení, které nepodporuje
technologii ochrany autorských práv.
, V případě HDMI připojení zkontrolujte
nastavení položky „Output Video Format“
(Formát výstupního video signálu)
v nabídce „Screen Settings“ (Nastavení
obrazovky) (strana 23).
, Pokud jsou na výstupu rovněž analogové
signály, nastavte položku „BD/DVD-ROM
1080/24p Output“ (Výstup 1 080/24p
z disku BD/DVD-ROM) na „Off“
(Vypnuto) v nabídce „Screen Settings“
(Nastavení obrazovky) (strana 24).
, U disků BD-ROM zkontrolujte nastavení
položky „BD/DVD-ROM 1080/24p
Output“ (Výstup 1 080/24p z disku BD/
DVD-ROM) v nabídce „Screen Settings“
(Nastavení obrazovky) (strana 24).
31
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se automaticky přepíná
jazyk OSD zobrazení.
, Pokud je položka „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“
(Zapnuto) (strana 28), přepíná se jazyk
OSD zobrazení automaticky podle
nastavení jazyka na připojeném televizoru
(změníte-li nastavení jazyka na televizoru
atd.).
Zvuk
Není přehráván žádný zvuk nebo není zvuk
přehráván správně.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny (strana 12).
, Přepněte vstup na AV zesilovači
(receiveru) tak, aby audio signály
přehrávače vystupovaly z AV zesilovače
(receiveru).
, Pokud nejsou audio signály na výstupu
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI),
zkontrolujte nastavení zvuku (strana 25).
, V případě HDMI připojení vyzkoušejte
následující postup: 1 Vypněte přehrávač
a znovu jej zapněte. 2 Vypněte připojené
zařízení a znovu jej zapněte. 3 Odpojte
kabel HDMI a znovu jej připojte.
, Pokud je v případě HDMI připojení
přehrávač připojen k televizoru přes AV
zesilovač (receiver), zkuste připojit kabel
HDMI přímo k televizoru. Přečtěte si
rovněž návod k obsluze AV zesilovače
(receiveru).
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení (konektory DVI
nepřijímají audio signály).
, Zařízení připojené do konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio
formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 25).
32
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) není na výstupu
jako bitstream (tok bitů).
, Nastavte položku „BD Audio MIX Setting“
(Nastavení sloučení zvuku u disku BD) na
„Off“ (Vypnuto) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 25).
, Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač
(receiver) podporuje příslušný HD audio
formát.
Interaktivní zvuk není reprodukován.
, Nastavte položku „BD Audio MIX Setting“
(Nastavení sloučení zvuku u disku BD) na
„On“ (Zapnuto) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 25).
Disk
Disk se nepřehrává.
, Disk je znečištěný nebo vzpříčený.
, Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak,
aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
, Disk je zaznamenán ve formátu, který tento
přehrávač nepodporuje (strana 35).
, Přehrávač není schopen přehrát disk, který
nebyl správně finalizován.
, Regionální kód disku BD nebo DVD
neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
USB zařízení
Přehrávač nerozpozná připojené USB
zařízení.
, Ujistěte se, že je USB zařízení pevně
připojeno do USB konektoru.
, Zkontrolujte, zda není USB zařízení nebo
kabel poškozen.
, Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
, Pokud je USB zařízení připojeno přes USB
rozbočovač, připojte USB zařízení přímo
k přehrávači.
BRAVIA Internet Video
Obraz nebo zvuk je špatný, u některých
pořadů dochází ke ztrátě detailů, zejména
v případě rychlého pohybu nebo tmavých
scén.
Obraz je malý.
, Stiskněte tlačítko M pro zvětšení obrazu.
Připojení k síti
, Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) se
vraťte do předchozí obrazovky a zkuste
provést funkci „Scan“ (Vyhledávání)
znovu. Pokud není požadovaný WLAN
router stále nalezen, vyberte po stisknutí
tlačítka RETURN (Zpět) položku „Manual
registration“ (Ruční registrace).
Při zapnutí přehrávače se na obrazovce
zobrazí zpráva „A new software version
has been found on the network. Perform
update under "Network Update."“ (Byla
zjištěna nová verze softwaru. Proveďte
aktualizaci pomocí funkce síťové
aktualizace.).
, Přečtěte si část „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 22) a proveďte
aktualizaci softwaru přehrávače na novější
verzi.
Doplňující informace
, V závislosti na poskytovateli připojení
k internetu může mít obraz/zvuk špatnou
kvalitu.
, Kvalitu obrazu/zvuku lze zlepšit změnou
rychlosti připojení. Doporučujeme rychlost
připojení aspoň 2,5 Mb/s pro video ve
standardním rozlišení (10 Mb/s pro video
ve vysokém rozlišení).
, Některá videa nemusí obsahovat zvuk.
Požadovaný WLAN router není rozpoznán
ani po provedení funkce „Scan“
(Vyhledávání).
Přehrávač se nemůže připojit k síti.
, Zkontrolujte připojení k síti (strana 15)
a síťová nastavení (strana 29).
Po provedení funkce „Wi-Fi Protected
Setup (WPS)“ se počítač nemůže připojit
k internetu.
, Pokud použijete funkci Wi-Fi Protected
Setup před nastavením routeru, mohou se
bezdrátová nastavení routeru automaticky
změnit. V takovém případě změňte
odpovídajícím způsobem bezdrátová
nastavení na vašem počítači.
Přehrávač nelze připojit k WLAN routeru.
, Zkontrolujte, zda je WLAN router zapnutý.
, V závislosti na okolním prostředí, jako je
například materiál stěn, podmínky pro
příjem rádiových vln nebo překážky mezi
přehrávačem a WLAN routerem, může být
komunikační vzdálenost kratší. Umístěte
přehrávač a WLAN router blíž k sobě.
, Zařízení používající frekvenční pásmo
2,4 GHz, jako je například mikrovlnná
trouba, Bluetooth zařízení nebo jiná
digitální bezdrátová zařízení, mohou
narušovat komunikaci. Umístěte přehrávač
dál od těchto zařízení nebo tato zařízení
vypněte.
BRAVIA Sync („Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI))
Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) nepracuje (BRAVIA Sync).
, Zkontrolujte, zda je položka „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena
na „On“ (Zapnuto) (strana 28).
, Při změně HDMI připojení vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte.
, Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte
položku „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a potom
nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) opět na „On“
(Zapnuto) (strana 28).
, Zkontrolujte následující body a přečtěte si
návod k obsluze dodaný se zařízením:
– zda je připojené zařízení kompatibilní
s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI),
– zda je nastavení funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na
připojeném zařízení provedeno správně.
,pokračování
33
, Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes
AV zesilovač (receiver):
– a AV zesilovač (receiver) není
kompatibilní s funkcí „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI), nemusí
být možné ovládat televizor
z přehrávače,
– a změníte HDMI připojení, odpojíte
a znovu připojíte napájecí kabel nebo
dojde k výpadku napájení, zkuste provést
následující postup: 1 Přepněte vstup na
AV zesilovači (receiveru) tak, aby se
obraz z přehrávače zobrazil na
televizoru. 2 Nastavte položku „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na
„Off“ (Vypnuto) a potom nastavte
položku „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) opět na „On“ (Zapnuto)
(strana 28). Přečtěte si rovněž návod
k obsluze AV zesilovače (receiveru).
Ostatní
Přehrávání se nespustí od začátku
obsahu.
, Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti)
a vyberte položku „Play from start“
(Přehrávání od začátku).
Přehrávání se nespustí od místa
posledního zastavení (místa obnovení
přehrávání).
, Místo obnovení přehrávání může být
v závislosti na disku vymazáno z paměti,
pokud:
– otevřete zásuvku pro disk,
– odpojíte USB zařízení,
– spustíte přehrávání jiného obsahu,
– vypnete přehrávač.
Zásuvka pro disk se neotevře a na displeji
na předním panelu se zobrazí nápis
„LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí zásuvky).
, Pokud je zobrazen nápis „LOCKED“
(Uzamknuto), je přehrávač uzamčen. Pro
zrušení funkce Child Lock (Dětská
pojistka) podržte stisknuté tlačítko N na
přehrávači, dokud se na displeji na předním
panelu nezobrazí nápis „UNLOCK“
(Odemknuto) (strana 7).
34
, Pokud je zobrazen nápis „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí zásuvky), obraťte
se na vašeho prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Zásuvka pro disk se neotevře a disk nelze
vyjmout ani po stisknutí tlačítka Z.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a odpojte napájecí kabel. 2
Podržte stisknuté tlačítko Z na přehrávači
a znovu připojte napájecí kabel. 3 Držte
tlačítko Z na přehrávači stisknuté, dokud se
zásuvka pro disk neotevře. 4 Vyjměte
disk. 5 Pokud je na displeji na předním
panelu zobrazen nápis „OPEN“ (Otevření),
podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud se přehrávač
nevypne.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „Exxxxx“ nebo „FAN ERR“ (Chyba
ventilátoru).
, Pokud se zobrazí nápis „Exxxxx“, obraťte
se na nejbližšího prodejce Sony nebo na
místní autorizované servisní středisko Sony
a sdělte jim chybový kód.
, Pokud se zobrazí nápis „FAN ERR“ (Chyba
ventilátoru), zkuste provést následující
postup: 1 Zkontrolujte, zda nejsou
zablokovány ventilační otvory na zadní
straně přehrávače. 2 Postavte přehrávač na
místo s dostatečným odvětráváním, abyste
zabránili nárůstu teploty uvnitř přehrávače.
Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.
, Uvnitř přehrávače zkondenzovala vlhkost
(strana 3).
, Podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud indikátory na
displeji na předním panelu nezhasnou.
Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné
tlačítko, odpojte a znovu připojte napájecí
kabel.
Všeobecné údaje
Technické údaje
Systém
Laser: polovodičový laser
Vstupy a výstupy
Dodávané příslušenství
Viz strana 11.
Technické údaje a design výrobku podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
Disky, které lze přehrávat
Blu-ray
disk*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Bezdrátová síť
Standard WLAN:
IEEE 802.11a/b/g/n
Frekvenční rozsah:
Modely pro Evropu:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: kanály 36-64, 100-140
Modulace:
DS-SS modem a OFDM modem
*2
*3
Doplňující informace
(Název konektoru:
typ konektoru/výstupní úroveň/zatěžovací
impedance)
LINE OUT R-AUDIO-L (Linkový výstup audio):
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální
výstup - optický):
Optický výstupní konektor/–18 dBm
(vlnová délka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální
výstup - koaxiální):
Konektor cinch/0,5 Vš-š/75 ohmů
HDMI OUT (Výstup HDMI):
19pinový standardní konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup) (Y, PB, PR):
Konektor cinch/Y: 1,0 Vš-š/
PB, PR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT VIDEO (Linkový výstup video):
Konektor cinch/1,0 Vš-š/75 ohmů
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
USB:
USB konektor typu A (pro připojení USB
paměti, čtečky paměťových karet,
digitálního fotoaparátu a digitální
videokamery)
Požadavky na napájení:
220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon:
24 W
Rozměry (přibližné):
430 mm × 215 mm × 50 mm
(šířka/hloubka/výška) včetně vyčnívajících
částí
Hmotnost (přibližná):
2,5 kg
Provozní teplota:
5 ºC až 35 ºC
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Jelikož jsou specifikace Blu-ray disků nové
a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky
přehrát v závislosti na jejich typu a verzi.
Zvukový výstup se liší v závislosti na zdroji,
připojeném výstupním konektoru a vybraném
nastavení zvuku.
BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R
s organickými barvivy v jejich záznamových
vrstvách (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na počítači nebude
možné přehrát, pokud podporují programovací
jazyk PostScript.
Rovněž není možné přehrát disk CD nebo DVD,
který nebyl správně finalizován. Více informací
najdete v návodu k obsluze záznamového
zařízení.
,pokračování
35
Disky, které nelze přehrávat
•
•
•
•
•
•
•
•
Disky BD v kazetě
Disky DVD-RAM
Disky HD DVD
Disky DVD Audio
Disky PHOTO CD
Datové části disků CD-Extra
Disky VCD/Super VCD
Stranu s hudebním materiálem u duálních
disků
Poznámky k diskům
Tento přístroj je určen k přehrávání disků,
které odpovídají normě Compact Disc (CD).
Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv nejsou v souladu
s normou Compact Disc (CD), a proto je
nemusí být možné na tomto přístroji
přehrávat.
Poznámky k funkcím přehrávání disků BD/
DVD
Některé funkce přehrávání disků BD/DVD
mohou být záměrně přednastaveny výrobcem
disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD
jsou přehrávány v závislosti na obsahu
vytvořeném výrobcem, nemusí být některé
funkce přehrávání k dispozici.
Poznámka k dvouvrstvým diskům BD/DVD
Při přepínání vrstev může být výstup
přehrávaného obrazu a zvuku dočasně
přerušen.
Regionální kód (pouze disk BD-ROM/DVD
VIDEO)
Váš přehrávač má vytištěn regionální kód na
zadní straně a bude přehrávat pouze disky
BD-ROM/DVD-ROM se stejným
regionálním kódem nebo s označením ALL
.
Regionální kód
36
Typy souborů, které lze
přehrávat
Video
Formát souboru
Přípony
*1*5
MPEG-1 Video/PS
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
„.mpg“, „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“
DivX*2
„.avi“, „.divx“
MPEG-4 AVC*1*5
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
WMV9*1*5
„.wmv“, „.asf“
AVCHD
*5
*3
Music
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC*1*4*5
„.m4a“
WMA9
Standard*1*4*5
LPCM
„.wma“
„.wav“
Photo
Formát souboru
Přípony
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
*1
*2
Přehrávač není schopen přehrát zakódované
soubory, jako například DRM.
POZNÁMKY K DIVX VIDEO: DivX® je
formát digitálního videa vytvořený společností
DivX, Inc. Tento výrobek představuje zařízení
s oficiální certifikací DivX Certified, které
přehrává DivX video. Pro podrobné informace
a softwarové nástroje pro konverzi vašich
souborů do formátu DivX video navštivte
webové stránky www.divx.com.
POZNÁMKY K DIVX VIDEO-ON-DEMAND
(VIDEO NA VYŽÁDÁNÍ): Aby bylo možné
přehrávat obsah DivX Video-on-Demand
(VOD), musí být toto zařízení s certifikací DivX
Certified® zaregistrováno. Pro vytvoření
registračního kódu si vyhledejte položku týkající
se DivX VOD v nabídce nastavení zařízení.
Zapište si kód a navštivte webové stránky
vod.divx.com pro dokončení registrace a získání
podrobných informací o DivX VOD.
*3
*4
*5
*6
Přehrávač umožňuje přehrávání souborů ve
formátu AVCHD, které jsou zaznamenány na
digitální videokameře atd. Disk ve formátu
AVCHD nebude možné přehrát, pokud nebyl
správně finalizován.
Přehrávač není schopen přehrát zakódované
soubory, jako například soubory s bezeztrátovou
kompresí.
Přehrávač není schopen přehrát tento formát
souboru na DLNA serveru.
Přehrávač je na DLNA serveru schopen přehrát
pouze video ve standardním rozlišení.
b
Při připojení zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) pomocí kabelu HDMI
(není součástí příslušenství), bude ovládání
zjednodušeno níže uvedeným způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se
připojený televizor zapne a vstup televizoru
se automaticky přepne na přehrávač:
– [/1
– HOME (Výchozí nabídka): Automaticky
se zobrazí výchozí nabídka (strana 10, 16,
21),
– N: Automaticky se spustí přehrávání.
• System Power-Off (Vypnutí celého
systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka TV- [/1 nebo tlačítka napájení na
dálkovém ovladači televizoru, vypnou se
automaticky i přehrávač a zařízení
kompatibilní s HDMI.
• Theatre (Kino)
Po stisknutí tlačítka THEATRE (Kino)
přehrávač automaticky nastaví vhodný
video režim pro sledování filmů. Při
připojení k AV zesilovači (receiveru) Sony
pomocí kabelu HDMI se rovněž
automaticky přepne výstup zvuku do
reprosoustav. Při připojení k televizoru
kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino)
pomocí kabelu HDMI se video režim
televizoru přepne do režimu Theatre
(Kino). Pro návrat k originálnímu nastavení
znovu stiskněte toto tlačítko.
• Language Follow (Stejný jazyk)
Pokud změníte jazyk OSD nabídek vašeho
televizoru, změní se po vypnutí a zapnutí
přehrávače rovněž jazyk OSD nabídek
přehrávače.
Doplňující informace
• V závislosti na formátu, kódování, podmínkách
záznamu nebo stavu DLNA serveru nemusí být
možné některé soubory přehrát.
• Některé soubory upravené na počítači nemusí být
možné přehrát.
• Přehrávač rozpozná následující soubory nebo
složky na disku BD, DVD, CD a USB zařízení:
– složky do 5. úrovně stromové struktury,
– až 500 souborů v jedné úrovni stromové
struktury.
• Přehrávač je schopen rozpoznat následující
soubory nebo složky uložené na DLNA serveru:
– složky do 20. úrovně stromové struktury,
– až 999 souborů v jedné úrovni stromové
struktury.
• Některá USB zařízení nemusí být s tímto
přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač rozpozná zařízení typu Mass Storage
Class (MSC) (jako například flash paměť nebo
HDD), která jsou kompatibilní se souborovým
systémem FAT a nejsou rozdělena na více oddílů,
zařízení třídy Still Image Capture Device (SICD)
a numerickou klávesnici (101) (pouze přední
USB konektor).
• Abyste zabránili poškození dat nebo USB paměti
nebo jiných zařízení, vypněte přehrávač před
připojením nebo odpojením USB paměti nebo
jiných zařízení.
• Přehrávač nemusí být schopen plynule přehrávat
video soubory s vysokým datovým tokem na
disku DATA CD. Pro přehrávání takových
souborů doporučujeme použít disk DATA DVD.
Funkce BRAVIA Sync (pouze pro
HDMI připojení)
Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync
Nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
v nabídce „System Settings“ (Systémová
nastavení) (strana 28).
Podrobné informace o nastavení vašeho
televizoru nebo jiných připojených zařízení viz návod k obsluze televizoru nebo
příslušných zařízení.
,pokračování
37
z
• Při připojení televizoru Sony kompatibilního
s funkcí „Control for HDMI“ Easy Setting
(Ovládání přes HDMI - snadné nastavení)
pomocí kabelu HDMI a nastavení funkce
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na
televizoru na „On“ (Zapnuto) se funkce „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači
rovněž automaticky nastaví na „On“ (Zapnuto).
Viz návod k obsluze televizoru.
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony, který je kompatibilní s funkcemi BRAVIA
Sync, můžete při nastavení funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru na
„On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce
přehrávače pomocí dálkového ovladače
televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.
b
V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI)
pracovat. Podrobné informace - viz návod
k obsluze připojeného zařízení.
Zabezpečení bezdrátové sítě
LAN
Jelikož komunikace přes bezdrátovou síť
probíhá prostřednictvím rádiových vln, může
být bezdrátový signál poměrně snadno
zachytitelný. Kvůli ochraně bezdrátové
komunikace podporuje přehrávač různé
bezpečnostní funkce. Dbejte na to, abyste
provedli správnou konfiguraci
bezpečnostních nastavení podle vašeho
síťového prostředí.
Žádné zabezpečení
Ačkoliv provedení nastavení je v tomto
případě snadné, může kdokoliv zachytit
bezdrátovou komunikaci nebo se připojit
k vaší bezdrátové síti, aniž by k tomu
potřeboval jakékoliv důmyslné nástroje.
Uvědomte si, že hrozí nebezpečí
neoprávněného přístupu nebo příjmu dat.
WEP
WEP představuje zabezpečení komunikace,
které zabraňuje cizím osobám narušit
komunikaci nebo se připojit k vaší
bezdrátové síti. WEP je původní technologie
zabezpečení, která umožňuje připojení
starším zařízením, jež nepodporují TKIP/
AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá za
účelem odstranění nedostatků technologie
WEP. TKIP zajišťuje vyšší úroveň
zabezpečení než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technologie zabezpečení, která
používá pokročilý způsob zabezpečení
odlišný od technologií WEP a TKIP.
AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než
WEP nebo TKIP.
38
Autorská práva a obchodní
značky
Doplňující informace
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní
značky společností Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Java a veškeré související obchodní značky a loga
jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti Sun Microsystems,
Inc. v USA a dalších zemích.
•
, „XMB“ a „xross media bar“ jsou obchodní
značky společností Sony Corporation a Sony
Computer Entertainment Inc.
• Tento výrobek obsahuje technologii HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky společnosti HDMI
Licensing LLC.
• „Blu-ray Disc“ je obchodní značka.
• Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“
jsou obchodní značky.
• „BD-LIVE“, logo „BD-LIVE“ a
„BONUSVIEW“ jsou obchodní značky sdružení
Blu-ray Disc Association.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou obchodní
značky sdružení Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je obchodní značka společnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV HD“ jsou
obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• Vlastníkem licence a patentů k technologii
kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• DivX®, DivX Certified® a související loga jsou
registrované obchodní značky společnosti DivX,
Inc. a jejich použití podléhá licenci.
• Windows Media je buď registrovaná obchodní
značka, nebo obchodní značka společnosti
Microsoft Corporation v USA anebo jiných
zemích.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti
Microsoft je zakázáno.
• Technologie rozpoznávání hudby a videa
a související data jsou poskytována společností
Gracenote®. Gracenote představuje průmyslový
standard v technologii rozpoznávání hudby
a poskytování souvisejícího obsahu. Pro více
informací navštivte prosím webové stránky
www.gracenote.com.
Data na disku CD, DVD, Blu-ray a data
související s hudbou a videem od společnosti
Gracenote, Inc. Copyright © 2000 - současnost
Gracenote. Gracenote software, copyright
© 2000 - současnost Gracenote. Tento výrobek
a služby mohou být předmětem jednoho nebo
několika patentů ve vlastnictví společnosti
Gracenote. Viz webové stránky společnosti
Gracenote, kde je uveden neúplný seznam
platných patentů Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp Gracenote
a logo „Powered by Gracenote“ jsou registrované
obchodní značky nebo obchodní značky
společnosti Gracenote v USA anebo jiných
zemích.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační značka
sdružení Wi-Fi Alliance.
• Značka Wi-Fi Protected Setup™ je značka
sdružení Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ a „Wi-Fi Protected
Setup™“ jsou obchodní značky sdružení Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
jsou obchodní značky, servisní značky nebo
certifikační značky sdružení Digital Living
Network Alliance.
• Ostatní názvy systémů a výrobků jsou obecně
obchodní značky nebo registrované obchodní
značky jejich výrobců. Symboly ™ a ® nejsou
v tomto návodu k obsluze vždy uváděny.
39
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
Podržte stisknuté tlačítko -TV- [/1 a pomocí
numerických tlačítek zadejte kód výrobce
televizoru.
Pokud je pro některé zařízení uvedeno více
kódů, zkuste je postupně zadat, dokud
nenaleznete kód, který bude s vaším
televizorem pracovat.
40
Výrobce
Kód
Sony
01 (výchozí)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
Tabulka jazykových kódů
Podrobné informace - viz část „BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD)“
(strana 26).
Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Doplňující informace
není určen
Rodičovský zámek/kód oblasti
Podrobné informace - viz část „Parental Control Area Code (Kód oblasti pro rodičovský
zámek)“ (strana 27).
Číslo, oblast (kód)
2044, Argentina (ar)
2047, Austrálie (au)
2046, Rakousko (at)
2057, Belgie (be)
2070, Brazílie (br)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbie (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Finsko (fi)
2174, Francie (fr)
2109, Německo (de)
2200, Řecko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, Indie (in)
2238, Indonésie (id)
2239, Irsko (ie)
2254, Itálie (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Lucembursko (lu)
2363, Malajsie (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Nizozemí (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Norsko (no)
2427, Pákistán (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Polsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španělsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švýcarsko (ch)
2543, Tchaj-wan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Velká Británie (gb)
41
Rejstřík
Slova v uvozovkách se
zobrazují v nabídkách na
obrazovce.
Symboly
(oblíbené) 9
Číselné položky
3D 17
„3D Output Setting“
(Nastavení výstupu 3D
obrazu) 23
A
Aktualizace 22
Aktualizace softwaru 22,
29
AUDIO (Zvukový
doprovod) 9
„Audio Settings“
(Nastavení zvuku) 25
„Auto Standby“
(Automatický
pohotovostní režim) 28
B
Barevná tlačítka 9
Baterie 11
„BD/DVD Viewing
Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) 26
BD-LIVE (Online obsah
BD) 16
BD-R 35
BD-RE 35
Bitstream 32
Blu-ray disk 35
BONUSVIEW (Bonusový
materiál) 16
BRAVIA Internet Video
18
BRAVIA Sync 33, 37
C
M
CD 35
Child Lock (Dětská
pojistka) 7, 34
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) 28,
33, 38
MAC adresa 29
„Music Settings“
(Nastavení hudby) 28
D
Dálkový ovladač 9, 11
Deep Colour 24
„Dimmer“ (Jas displeje)
28
Disky, které lze přehrávat
35
DISPLAY (Zobrazení) 10
DLNA 19, 29
Dolby Digital 25
„DSD Output Mode“
(Výstupní režim DSD) 25
DTS 25
DVD 35
E
„Easy Setup“ (Snadné
nastavení) 14, 30
G
„Gracenote Settings“
(Nastavení služby
Gracenote) 29
H
HDMI 23, 24, 25
HOME (Výchozí nabídka)
10, 21
I
Informace o přehrávání 17
Internetový obsah 9, 18
„IP Content Noise
Reduction“ (Potlačení
šumu u internetového
obsahu) 20
L
Language Follow (Stejný
jazyk) 38
42
N
„Network Settings“
(Síťová nastavení) 29
„Network Update“ (Síťová
aktualizace) 22
O
Obnovení přehrávání 10,
34
One-Touch Play
(Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) 37
OPTIONS (Možnosti) 10
„OSD“ (Nabídky na
obrazovce) 28
P
Parental Control
(Rodičovský zámek) 27
„Parental Control Settings“
(Nastavení rodičovského
zámku) 27
POP UP/MENU
(Překryvná nabídka/
nabídka) 10
Připojení
AV zesilovač
(receiver) 13
Síť 15
Televizor 12
Q
„Quick Start Mode“
(Režim rychlého spuštění)
28
R
Regionální kód 36
Řešení problémů 31
Reset přehrávače 30
„Resetting“ (Reset) 30
S
„Screen Settings“
(Nastavení obrazovky) 23
„Setup“ (Nastavení) 21
SUBTITLE (Titulky) 9
System Power-Off
(Vypnutí celého systému)
37
„System Settings“
(Systémová nastavení) 28
T
THEATRE (Kino) 9, 38
TOP MENU (Hlavní
nabídka) 9
„TV Screen Size Setting
for 3D“ (Nastavení
velikosti TV obrazovky
pro výstup 3D obrazu) 23
„TV Type“ (Typ
televizoru) 23
U
USB 18
V
Výchozí nabídka 21
W
WEP 38
WPA2-PSK (AES) 38
WPA2-PSK (TKIP) 38
WPA-PSK (AES) 38
WPA-PSK (TKIP) 38
43
BDP-S770_SK.book Page 1 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
4-188-206-11(1)
Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať podrobné
informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte: http://support.sony-europe.com/
z Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách
spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct
Návod na použitie
Blu-ray DiscTM / DVD prehrávač
BDP-S770
© 2010 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_02-06_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 2 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Výmenu sieťovej šnúry je možné
vykonať len v autorizovanom
servise.
Batérie ani batérie v zariadení
nevystavujte nadmerným teplotám
(napr. slnečnému žiareniu, ohňu
a pod.).
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok
spolu s týmto zariadením zvyšuje
riziko poškodenia zraku. Laserový
lúč použitý v tomto Blu-ray Disc/
DVD prehrávači môže poškodiť
zrak, preto sa nepokúšajte
rozoberať zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Tento štítok upozorňujúci na
výskyt laserového žiarenia je
umiestnený vo vnútri puzdra
ochranného krytu lasera.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK
1. TRIEDY). Označenie
o klasifikácii CLASS 1 LASER
PRODUCT je umiestnené na
ochrannom kryte lasera vo vnútri
zariadenia.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Upozornenie pre zákazníkov
Tento symbol platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Na určitých akumulátoroch/
batériách sa môže tento symbol
používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické
symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo
(Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/
batérie obsahujúce viac než
0,0005% ortuti alebo 0,004%
olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo
kvôli zachovaniu dát neustále
napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať
len kvalifikovaný servisný
pracovník.
Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/
batériou odovzdajte zariadenie,
ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska
prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/
batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné
miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Tento symbol na akumulátore/
batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom
odpade.
2
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_02-06_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 3 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Upozornenie pre zákazníkov
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Bezpečnostné
upozornenia
• Toto zariadenie je možné
prevádzkovať pri striedavom
napätí 220 V – 240 V AC,
50 Hz/60 Hz. Skontrolujte,
či sa prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej
elektrickej sieti.
• Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou,
napríklad vázy.
• Zariadenie umiestnite tak,
aby ste v prípade problému
mohli okamžite odpojiť sieťovú
šnúru od elektrickej siete.
• Disk čistite pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite
smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, bežne dostupné
čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené
na čistenie vinylových
LP platní.
• Ak ste tlačili štítok disku,
pred prehrávaním vysušte
tlačiarenskú farbu.
• Nepoužívajte nasledovné
typy diskov.
– Čistiace disky.
– Disky neštandardných
tvarov (napr. v tvare štvorca,
srdca).
– Disky s nalepeným štítkom
alebo etiketou.
– Disky s nalepenou lepiacou
páskou alebo zvyškami
lepidla.
Poznámky k diskom
• Disk chytajte len na okrajoch,
aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku. Nedotýkajte sa
povrchu disku.
Odtlačky prstov, nečistoty
alebo škrabance na povrchu
disku môžu zapríčiniť jeho
nepoužiteľnosť.
• Disk nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani
pôsobeniu tepelných zdrojov,
ako je kúrenie ani
nenechávajte disk v aute
zaparkovanom na slnku,
pretože sa môže teplota
v interiéri značne zvýšiť.
• Po skončení prehrávania
odložte disk späť do obalu.
• Prehrávaciu stranu disku
neupravujte za účelom
odstránenia škrabancov na
povrchu.
Bezpečnostné
upozornenia
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa limity
stanovené smernicou EMC pre
používanie prepojovacích
káblov kratších než 3 metre.
Umiestnenie
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou ventiláciou, aby
sa predišlo jeho prehriatiu.
• Zariadenie neumiestňujte na
mäkký povrch, akým je napr.
koberec, pretože by mohlo
dôjsť k zablokovaniu
ventilačných otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do
uzavretých priestorov, ako sú
knižnice alebo vstavané skrinky.
• Zariadenie neumiestňujte do
blízkosti tepelných zdrojov
alebo na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta alebo miesta
vystavené mechanickým
otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte
v exteriéri, vo vozidlách,
na lodiach ani jachtách.
• Ak zariadenie prenesiete
priamo zo studeného
prostredia do teplého, alebo
ak je zariadenie umiestnené vo
veľmi vlhkej miestnosti,
na optickom mechanizme
zariadenia môže kondenzovať
vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nemusí pracovať
správne. V takomto prípade
vyberte disk a ponechajte
zariadenie zapnuté bez
obsluhy približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Zariadenie neumiestňujte na
naklonený povrch. Zariadenie
je určené len na prevádzku vo
vodorovnej polohe.
• Pred predný panel neklaďte
žiadne kovové predmety.
Môže dôjsť k obmedzeniu
príjmu rádiových vĺn.
• Zariadenie neumiestňujete do
blízkosti zdravotníckych
zariadení. Môže dôjsť k poruche
zdravotníckych zariadení.
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
3
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_02-06_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 4 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
• Ak používate kardiostimulátor
alebo iné zdravotnícke
zariadenie, pred používaním
bezdrôtovej LAN funkcie sa
obráťte na vášho lekára alebo
na výrobcu zdravotníckeho
zariadenia ohľadom
podmienok používania.
• Toto zariadenie musí byť
inštalované a používané vo
vzdialenosti minimálne 20 cm
a viac medzi zariadením
a ľudským telom (nevzťahuje
sa na koncové časti tela: ruky,
zápästia, chodidlá a členky).
• Na zariadenie neklaďte ťažké
ani nestabilné predmety.
• Na nosič disku neklaďte iné
predmety než disky. Môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia
alebo daného predmetu.
• Pred prenášaním zariadenia
vyberte zo zariadenia disk.
V opačnom prípade sa môže
disk poškodiť.
• Pred premiestňovaním
zariadenia odpojte od neho
sieťovú šnúru aj ostatné káble.
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym
napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie
používať dlhší čas, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej
siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry
ťahajte za koncovku. Nikdy
neťahajte za samotnú šnúru.
• Aby nedošlo k poškodeniu
sieťovej šnúry, dodržujte
nasledovné. Nepoužívajte
poškodenú sieťovú šnúru, inak
hrozí riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým
prúdom.
– Sieťovú šnúru nepricviknite
medzi zariadenie a stenu,
policu atď.
– Na sieťovú šnúru neklaďte
ťažké predmety, ani sieťovú
šnúru neťahajte.
Nastavenie hlasitosti
Nezvyšujte hlasitosť počas
reprodukcie časti s veľmi nízkou
úrovňou zvuku alebo so
žiadnym zvukovým signálom.
V opačnom prípade môže dôjsť
počas prehrávania pasáže
s vysokou úrovňou zvuku
k poškodeniu reproduktorov
a vášho sluchu.
Čistenie
Skrinku, panel a ovládacie prvky
čistite jemnou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky
alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo
benzín.
Čistiace disky, čističe
diskov/šošoviek
Nepoužívajte čistiace disky,
čističe diskov/šošoviek (vrátane
typov na mokré a suché
čistenie). Môžu zapríčiniť
poruchu zariadenia.
Výmena častí
V prípade opravy zariadenia si
môže servisné stredisko
ponechať vymenené časti za
účelom opätovného použitia
alebo recyklácie.
Poznámky k pripojeniu
do konektora HDMI OUT
Dodržujte nasledovné, aby
nesprávnou manipuláciou
nedošlo k poškodeniu
konektorov HDMI OUT.
• Pozorne zarovnajte konektor
HDMI OUT na zadnej strane
prehrávača s HDMI konektorom
kábla presne podľa ich tvaru.
Konektor nesmie byť naopak ani
nakrivo.
• Pred premiestňovaním
prehrávača odpojte HDMI
kábel.
• Pri pripájaní alebo odpájaní
HDMI kábla držte HDMI
konektor rovno. HDMI
konektor v konektore HDMI
OUT neskrúcajte, ani s ním
nemanipulujte nasilu.
Sledovanie video záznamu
vo formáte 3D
Sledovanie video záznamu vo
formáte 3D môže u niektorých
ľudí vyvolávať neštandardné
stavy (napr. namáhanie zraku,
únava alebo nevoľnosť).
Spoločnosť Sony odporúča
počas sledovania 3D záznamu
pravidelné prestávky. Dĺžka
a frekvencia potrebných
prestávok závisí od konkrétneho
diváka. Rozhodnutie je na vás.
V prípade pocitu
neštandardného stavu prestaňte
sledovať 3D záznam, až kým
pocit nepominie. V prípade
potreby kontaktujte lekára.
Najnovšie informácie pozri tiež
(i) v návode na použitie iného
používaného zariadenia alebo
prehrávaného Blu-ray Disc
média a (ii) na našej web-stránke
(http://www.sony-europe.com/
myproduct/). Vplyv na detských
divákov (obzvlášť mladších než
6 rokov) sa zatiaľ stále sleduje.
Skôr ako dovolíte deťom
sledovať 3D záznam, konzultujte
to s lekárom (detský alebo očný
špecialista).
Zodpovedné osoby sú povinné
poučiť maloletých o všetkých
vyššie uvedených
odporúčaniach.
4
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_02-06_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 5 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Toto
zariadenie je schopné
zobrazovať statické video
zábery na vašej TV
obrazovke aj dlhší čas. Ak na
TV obrazovke ponecháte
dlhší čas pozastavený obraz
alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP
riziku trvalého poškodenia
obrazovky. Plazmové
a projekčné TVP sú na takéto
zaobchádzanie obzvlášť
citlivé.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony.
Upozornenie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt je určený pre
používanie v nasledovných
krajinách:
AD, AL, AT, BA, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
5
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_02-06_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 6 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Upozornenie pre
spotrebiteľov v Taliansku
Podrobnosti získate na
nasledovnej web adrese:
Upozornenie pre
spotrebiteľov vo
Francúzsku
WLAN funkciu zariadenia
BDP-S770 je možné používať
výhradne vnútri budov.
Akékoľvek používanie WLAN
funkcie zariadenia BDP-S770
mimo budov je na území
Francúzska zakázané. Pred
akýmkoľvek používaním
zariadenia BDP-S770 mimo
budov vypnite WLAN funkciu.
(Zákon ART Decision
2002-1009 a dodatok ART
Decision 03-908 týkajúce sa
obmedzení používania
rádiových frekvencií).
Používanie siete RLAN sa riadi:
– s ohľadom na používanie na
súkromné účely podľa
legislatívneho nariadenia
zo dňa 1.8.2003. č. 259
(“Zákon o elektronických
komunikáciách”). Článok 104
konkrétne stanovuje, kedy sa
vyžaduje najprv získanie
všeobecného oprávnenia,
a článok 105 stanovuje, kedy
sa povoľuje voľné používanie;
– s ohľadom na poskytovanie
verejného RLAN prístupu
k telekomunikačným sieťam
a službám spravuje nariadenie
ministerstva zo dňa 28.5.2003,
ktoré upravuje článok 25
(všeobecné povolenie pre
elektronické komunikačné
siete a služby) Zákona
o elektronických
komunikáciách.
– s ohľadom na používanie na
súkromné účely podľa
nariadenia ministerstva zo dňa
12.07.2007.
Upozornenie pre
spotrebiteľov na Cypre
Koncový užívateľ musí RLAN
(WAS alebo WiFi) zariadenia
zaregistrovať na Ministerstve
elektronických komunikácií
(Department of Electronic
Communications) (P.I. 6/2006
a P.I. 6A/2006).
Zákon P.I. 6/2006 zastrešuje
rádiokomunikáciu (kategórie
staníc, na ktoré sa vzťahuje
všeobecné povolenie
a registrácia) s platnosťou od
roku 2006.
Zákon P.I. 6A/2006 stanovuje
všeobecné povolenie pre
používanie rádiofrekvencií,
ktoré sú využívané RLAN
(Radio Local area Networks)
a WAS (Wireless Access
Systems) zariadeniami.
Upozornenie pre
spotrebiteľov v Nórsku
Toto rádiové zariadenie sa
nesmie používať v okruhu 20 km
od stredu oblasti Ny-Alesund,
Svalbard v Nórsku.
6
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_07-07_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 7 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Obsah
VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prehľad častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zapojenia a nastavenia
Krok 1: Príprava prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 2: Pripojenie prehrávača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 3: Easy Setup (Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pripojenie k sieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prehrávanie prostredníctvom siete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dostupné voľby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavenia a úpravy
Ponuka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Network Update
(Aktualizácia cez sieť) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Screen Settings
(Nastavenia obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Audio Settings
(Audio nastavenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Parental Control Settings
(Nastavenia rodičovskej zámky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Music Settings
(Nastavenia hudby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
System Settings
(Nastavenia systému) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Network Settings
(Nastavenia siete) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Easy Setup
(Jednoduché nastavenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Resetting
(Resetovanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ďalšie informácie
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_08-10_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 8 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Predný panel
z
Tlačidlo N má orientačný hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu
medzi tlačidlami.
A [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim)
Zapnutie prehrávača/prepnutie do
pohotovostného režimu.
B Nosič disku
C Senzor signálov DO
D Displej
N, X: Svieti počas prehrávania alebo
pozastavenia.
: Svieti pri nastavení funkcie
opakovania.
: Svieti, ak sú na výstup vyvedené
video signály 720p/1080i/1080p.
E N (prehrávanie)
F x (zastavenie)
G Z (otvorenie/zatvorenie)
H
(USB) konektor
Konektor na pripojenie USB zariadenia.
I Indikátor WLAN
Svieti, keď sa používa bezdrôtový LAN.
J Indikátor napájania
Svieti nabielo, keď je zariadenie zapnuté.
Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)
Nosič disku je možné zablokovať proti jeho
neželanému otváraniu.
Po zapnutí prehrávača zatlačte a pridržte N
na prehrávači na viac ako 10 sekúnd. Nosič
disku sa zablokuje alebo odblokuje.
Zadný panel
A Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L)
F
B Konektor LINE OUT (VIDEO)
G Konektor HDMI OUT
C Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
D Konektor DIGITAL OUT (OPTICAL)
H Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB, PR)
E Ventilačné otvory
I Konektor LAN (100)
(USB) konektor
8
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_08-10_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 9 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Diaľkové ovládanie (DO)
Dostupné funkcie na DO sa líšia v závislosti
od disku alebo stavu zariadenia.
A Z (otvorenie/zatvorenie)
Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.
-TV- t (Výber zdroja vstupného
signálu na TVP)
Prepínanie medzi TV signálom a inými
zdrojmi vstupného signálu.
-TV- [/1 (zapnutie/pohotovostný
režim TVP)
Zapnutie TVP alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
[/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
Zapnutie prehrávača/prepnutie do
pohotovostného režimu.
B Číselné tlačidlá (0 - 9)
Výber čísla titulu/kapitoly atď.
2 (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti TVP.
THEATRE (str. 35)
Automatické prepnutie do optimálneho
video režimu pre sledovanie filmov.
Tlačidlo THEATRE je funkčné len pri
pripojení k AV zosilňovaču (receiveru)
Sony alebo TVP Sony, ktoré sú
kompatibilné s režimom Theatre Mode.
AUDIO (str. 25)
Výber jazyka zvuku, ak sú na BD-ROM/
DVD VIDEO diskoch dostupné
viacjazyčné zvukové stopy.
Výber zvukovej stopy na CD diskoch.
SUBTITLE (str. 25)
Výber jazyka titulkov, ak sú na
BD-ROM/DVD VIDEO diskoch
dostupné viacjazyčné titulky.
(obľúbené) (str. 19)
z
Tlačidlá 5, AUDIO, 2 + a N majú orientačné
hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte
hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.
Zobrazenie internetového obsahu, ktorý ste
zaradili do zoznamu obľúbených obsahov
Favourites List. Uložiť môžete až 18
obľúbených internetových obsahov.
C Farebné tlačidlá
(červené/zelené/žlté/modré)
Tlačidlá s odkazmi na interaktívne
funkcie.
D TOP MENU
Zapnutie alebo vypnutie Top Menu BD
alebo DVD diskov.
POP UP/MENU
Zapnutie alebo vypnutie vyskakovacieho
Menu BD-ROM diskov alebo Menu
DVD diskov.
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
9
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_08-10_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 10 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
OPTIONS (str. 19)
x (zastavenie)
Zobrazenie Menu s dostupnými voľbami
na obrazovke.
Zastavenie prehrávania a uloženie miesta
zastavenia prehrávania do pamäte.
Miesto obnovenia prehrávania pre titul/
stopu (skladbu) je naposledy prehrávané
miesto alebo posledne prehrávaný
obrázok pre priečinok obrazových
súborov.
HOME
Zobrazenie hlavného Menu (Home)
prehrávača.
Ak v hlavnom Menu (Home) stlačíte
ikonu kategórie, zobrazí sa obrázok
pozadia.
RETURN
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia.
</M/m/,
Zvýraznenie (výber) zobrazených
položiek.
F
(podsvietenie)
Podsvietenie tlačidiel 4 a 5
(okrem </M/m/, a ENTER) vám
uľahčí ovládanie v tmavom prostredí.
Zobrazenie hlavného Menu
(Home)
Stredové tlačidlo (ENTER)
Potvrdenie zvolenej položky.
E ./>
(predchádzajúce/nasledujúce)
Prepnutie na predchádzajúcu/
nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo
súbor.
Hlavné Menu zobrazíte stlačením tlačidla
HOME. Stláčaním </, zvoľte kategóriu.
Stláčaním M/m zvoľte položku, potom
stlačte ENTER.
Položka
Kategória
/
(opakovanie/posuv vpred)
Krátke zopakovanie aktuálnej scény
v dĺžke 10 sekúnd/posuv vpred
v aktuálnej scéne v dĺžke 15 sekúnd.
m/M
(zrýchlený posuv vzad/vpred)
• Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku
po stlačení počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa mení
rýchlosť vyhľadávania.
• Po zatlačení v režime pozastavenia na
viac než jednu sekundu sa obraz
prehráva spomalene.
• Po krátkom stlačení v režime
pozastavenia sa obraz prehráva po
jednotlivých snímkach.
N (prehrávanie)
(Setup) (Nastavenie):
Úprava nastavení prehrávača.
(Photo) (Obrazové súbory):
Zobrazenie obrazových súborov.
(Music) (Audio súbory):
Prehrávanie audio súborov.
(Video) (Video súbory):
Prehrávanie video súborov.
(Network) (Sieť):
Zobrazenie položiek siete.
Spustenie/obnovenie prehrávania.
DISPLAY (str. 17)
Zobrazenie informácií o prehrávaní na
obrazovke.
X (pozastavenie)
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
10
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_11-15_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 11 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Krok 1: Príprava
prehrávača
Skontrolujte, či ste spolu so zariadením
dostali nasledovné príslušenstvo:
• Audio/video kábel (RCA konektor ×3) (1)
(Len modely pre Austráliu)
• Diaľkové ovládanie (DO) (1)
• Batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Zapojenia a nastavenia
Kontrola dodávaného
príslušenstva
Príprava diaľkového ovládania
Do diaľkového ovládania vložte dve batérie
R6 (veľkosti AA) podľa správnej polarity 3
a #.
Zapojenia
a nastavenia
11
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_11-15_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 12 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Krok 2: Pripojenie prehrávača
Sieťovú šnúru nepripájajte, kým nevykonáte všetky prepojenia.
Pripojenie k TVP
V závislosti od vstupných konektorov na vašom TVP zvoľte jeden z nasledovných spôsobov
pripojenia. Pri pripájaní dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov.
HDMI kábel (nedodávaný)
Vysoká
kvalita
Audio/video kábel*
Zložkový video kábel
(nedodávaný)
Audio/video kábel*
Štandardná
kvalita
* Pozri “Kontrola dodávaného príslušenstva” (str. 11).
12
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_11-15_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 13 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
b
Prehrávač neprepájajte cez VCR. Video signály prechádzajúce cez VCR môžu byť rušené systémami na
ochranu autorských práv a obraz na TV obrazovke bude skreslený.
Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)
Zapojenia a nastavenia
V závislosti od vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri) zvoľte jeden
z nasledovných spôsobov prepojenia. Ak zvolíte A alebo B, vykonajte vhodné nastavenia
v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 24).
HDMI kábel (nedodávaný)
HDMI kábel
(nedodávaný)
t Nastavte “BD Audio MIX Setting” (Nastavenie BD Audio MIX)
(str. 24).
Koaxiálny digitálny kábel (nedodávaný)
alebo
Optický digitálny kábel (nedodávaný)
t Nastavte “Dolby Digital (Coaxial / Optical)*1” (Dolby Digital
(Koaxiálny / Optický)) (str. 24) a “DTS (Coaxial / Optical)*2” (DTS
(Koaxiálny / Optický)) (str. 24).
Audio/video kábel*3
*1
Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité D sú obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
13
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_11-15_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 14 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
*2
*3
Vyrobené v licencii podľa patentov USA č.:
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567,
7 333 929, 7 212 872 a iných svetových
udelených a registrovaných patentov. DTS je
ochranná známka a logá, symboly DTS,
DTS-HD a DTS-HD Master Audio sú obchodné
značky spoločnosti DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Pozri “Kontrola dodávaného príslušenstva”
(str. 11).
Krok 3: Easy Setup
(Jednoduché nastavenie)
Pri prvom zapnutí
Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne
a spustí nastavenie “Easy Setup”
(Jednoduché nastavenie).
1
Prehrávač pripojte k elektrickej sieti.
Do elektrickej siete
2
Stlačením [/1 zapnite prehrávač.
3
Zapnite TVP a potom prepínač
vstupného signálu na TVP prepnite tak,
aby bolo možné sledovať obraz na TV
obrazovke.
4
Vykonajte nastavenie “Easy Setup”
(Jednoduché nastavenie).
Za účelom základných nastavení
vykonajte pokyny na obrazovke
(zobrazenie OSD) pomocou </M/m/,
a ENTER na diaľkovom ovládaní.
</M/m/,
ENTER
14
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_11-15_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 15 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Pripojenie k sieti
Nastavenie káblového pripojenia
Zapojenia a nastavenia
Na pripojenie k LAN (100) konektoru na
prehrávači použite LAN kábel.
LAN kábel
(nedodávaný)
Širokopásmový ADSL modem/
router
Káblový modem
Internet
z
Odporúčame používať priamy alebo krížený
tienený kábel rozhrania (LAN kábel).
Vykonanie nastavení siete
Zvoľte “Network Settings” (Nastavenia
siete), “Internet Settings” (Internetové
nastavenia) a “Wired Setup” (Nastavenie
káblového pripojenia) (str. 27).
Pre dokončenie nastavenia vykonajte pokyny
na obrazovke (zobrazenie OSD).
Wireless Setup (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia)
Použite bezdrôtový LAN prijímač
integrovaný v prehrávači.
LAN kábel (nedodávaný)
Bezdrôtový LAN ADSL modem/ Internet
router
Káblový modem
Vykonanie nastavení siete
Zvoľte “Network Settings” (Nastavenia
siete), “Internet Settings” (Internetové
nastavenia) a “Wireless Setup” (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia) (str. 27).
Pre dokončenie nastavenia vykonajte pokyny
na obrazovke (zobrazenie OSD).
15
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_16-20_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 16 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Prehrávanie disku
Prehrávanie diskov pozri “Disky vhodné na
prehrávanie” (str. 33).
1
Prepínač vstupného signálu na TVP
prepnite tak, aby sa zobrazil obraz
z tohto prehrávača.
2
Stlačte Z na prehrávači a umiestnite
disk na nosič.
Prehrávanou stranou nadol
3
Stlačte Z pre zatvorenie nosiča disku.
V hlavnom Menu (Home) sa zobrazí
a spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
v kategórii
(Video) (Video súbory),
(Music) (Audio súbory) alebo
(Photo) (Obrazové súbory) zvoľte
a stlačte ENTER.
Prehrávanie
Používanie funkcie
BONUSVIEW/BD-LIVE
Niektoré BD-ROM disky s označením
“BD-LIVE”* obsahujú bonusový obsah
a ďalšie dáta, ktoré si môžete stiahnuť a prehrať.
*
1
Pripravte funkciu BONUSVIEW/
BD-LIVE.
• Prehrávač pripojte k sieti (str. 15).
• Nastavte “BD Internet Connection”
(Internetové pripojenie pre BD) na
“Allow” (Sprístupniť) (str. 25).
2
Vložte BD-ROM disk s obsahom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Podrobnosti pozri v návode na
použitie príslušného disku.
16
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_16-20_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 17 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
z
Dáta uložené vo vstavanej pamäti alebo USB
pamäťovej jednotke odstránite zvolením “Erase BD
Data” (Odstrániť BD dáta) v kategórii
(Video)
(Video súbory) a stlačením ENTER. Ak ako lokálnu
pamäť používate USB pamäťovú jednotku, odstránia
sa všetky dáta uložené v priečinku buda/budb.
Prehrávanie Blu-ray 3D diskov
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Stlačením tlačidla môžete zobraziť
informácie o prehrávaní atď.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu prehrávača.
Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku
Prehrávanie
Môžete prehrávať Blu-ray 3D Disc médiá
označené logom “Blu-ray 3D”*.
*
1
Pripravte prehrávanie Blu-ray 3D Disc
média.
• Pripojte prehrávač
k 3D-kompatibilnému TVP
vysokorýchlostným HDMI káblom.
• Nastavte “3D Output Setting”
(Nastavenie výstupného 3D signálu)
a “TV Screen Size Setting for 3D”
(Nastavenie rozmeru TV obrazovky
pre 3D) v ponuke “Screen Settings”
(Nastavenia obrazu) (str. 22).
2
Vložte Blu-ray 3D Disc médium.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Podrobnosti pozri v návode na
použitie príslušného disku.
z
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie TVP.
A Rozlíšenie výstupného video signálu/
Frekvencia video signálu
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne nastavený zvuk
D Dostupné funkcie
(
uhol,
zvuk,
titulky)
E Informácie o prehrávaní
Zobrazenie režimu prehrávania,
stavovej lišty prehrávania, typu disku,
video kodeku, dátového toku a režimu
opakovania.
F Číslo kapitoly
G Aktuálne zvolený zorný uhol
17
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_16-20_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 18 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Prehrávanie z USB
zariadenia
Z pripojeného USB zariadenia môžete
prehrávať video/audio/obrazové súbory.
Podporované USB zariadenia pozri
“Podporované typy súborov” (str. 34).
1
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Online prehrávanie pomocou
funkcie BRAVIA Internet Video
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora na prehrávači.
Slúži ako prístupová brána pre zvolené
internetové obsahy a rôzne zábavné obsahy
na požiadanie priamo do vášho prehrávača.
Pred pripojením USB zariadenia
pozri jeho návod na použitie.
1
Pripravte funkciu BRAVIA Internet Video.
Prehrávač pripojte k sieti (str. 15).
2
V hlavnom Menu (Home) zvoľte
pomocou </, kategóriu
(Video)
(Video súbory),
(Music)
(Audio súbory) alebo
(Photo)
(Obrazové súbory).
3
Pomocou M/m zvoľte ikonu
poskytovateľa internetových obsahov
a stlačte ENTER.
USB zariadenie
2
3
V hlavnom Menu (Home) zvoľte
pomocou </, kategóriu
(Video)
(Video súbory),
(Music) (Audio
súbory) alebo
(Photo)
(Obrazové súbory).
Stláčaním M/m zvoľte
(USB Device)
(USB zariadenie) a stlačte ENTER.
Ak sa nezíska zoznam internetových
obsahov, zobrazí sa príslušná ikona alebo
nová ikona.
Používanie ovládacieho panela
Po spustení prehrávania video súboru sa
zobrazí ovládací panel. V závislosti
od poskytovateľa internetových obsahov sa
zobrazované položky môžu líšiť.
Pre opätovné zobrazenie stlačte DISPLAY.
A Ovládacia časť
Stlačením </M/m/, alebo ENTER
vykonávate operácie prehrávania.
B Stavová lišta prehrávania
Stavová lišta, kurzor indikujúci
aktuálnu pozíciu, prehrávací čas, dĺžka
video súboru
C Názov nasledujúceho video súboru
D Názov a klasifikácia aktuálneho video
súboru
18
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_16-20_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 19 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Prehrávanie súborov na DLNA
serveri
Na vašom domácom serveri, ako napríklad
PC s certifikáciou DLNA, môžete po
pripojení prehrávača k domácej sieti
prehrávať video/audio/obrazové súbory.
1
• Prehrávač pripojte k sieti (str. 15).
• Nastavte “Connection Server Settings”
(Nastavenia pripojenia na server)
(str. 27).
2
3
V hlavnom Menu (Home) zvoľte
pomocou </, kategóriu
(Video)
(Video súbory),
(Music)
(Audio súbory) alebo
(Photo)
(Obrazové súbory).
Pomocou M/m zvoľte DLNA server
a stlačte ENTER.
Zobrazí sa zoznam súborov alebo
priečinkov.
Po stlačení OPTIONS sa sprístupnia rôzne
nastavenia a operácie prehrávania. Dostupné
položky sa líšia podľa danej situácie.
Bežné voľby
Položky
Playback
History
(História
prehrávania)
Repeat
Setting
(Nastavenie
opakovania)
Favourites List
(Zoznam
obľúbených
obsahov)
Play/Stop
(Prehrávanie/
Zastavenie)
Play from start
(Prehrať od
začiatku)
Information
Display
(Zobrazenie
informácie)
Search History
(História
vyhľadávania)
Search
Contents
(Vyhľadávanie
obsahov)
Add to
Favourites
(Pridať
obľúbené)
Remove from
Favourites
(Odstrániť
z obľúbených)
Detaily
Zobrazenie titulu v histórii
prehrávania BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA disku
získaného pomocou
technológie spoločnosti
Gracenote.
Nastavenie režimu
opakovania.
Prehrávanie
Pripravte prehrávanie súborov na DLNA
serveri.
Dostupné voľby
Zobrazenie zoznamu
obľúbených obsahov
Favourites List.
Spustenie alebo zastavenie
prehrávania.
Prehrávanie danej položky
od začiatku.
Zobrazenie informácie na
BD-ROM/DVD-ROM/
CD-DA disku získanej
pomocou technológie
spoločnosti Gracenote.
Vyhľadávanie príslušných
informácií podľa kľúčových
slov získaných z databázy
Gracenote v zobrazení
“Information Display”
(Zobrazenie informácie).
Vyhľadávanie obsahov
BRAVIA Internet Video
podľa kľúčových slov
získaných z databázy
Gracenote v zobrazení
“Information Display”
(Zobrazenie informácie).
Pridanie internetového
obsahu do zoznamu
obľúbených obsahov
Favourites List.
Odstránenie internetového
obsahu zo zoznamu
obľúbených obsahov
Favourites List.
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
19
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_16-20_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 20 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Len kategória
(Video) (Video súbory)
Položky
3D Output
Setting
(Nastavenie
výstupného
3D signálu)
AV SYNC
Detaily
Nastavenie, či sa má alebo
nemá automaticky aktivovať
výstupný 3D signál.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom
oneskorením výstupného
audio signálu oproti
obrazovému signálu
(0 až 120 milisekúnd).
Video Settings • Picture Quality Mode
(Video
(Režim kvality obrazu):
nastavenia)
Nastavenie obrazu pre
rôzne osvetlenie
miestnosti.
• FNR: Redukcia
náhodného šumu v obraze.
• BNR: Redukcia
“blokového šumu”
alebo mozaikovitého
vzoru v obraze.
• MNR: Redukcia
minoritného šumu okolo
obrysov obrazu
(moskytový šum).
Play/Pause
Spustenie alebo
(Prehrávanie/ pozastavenie prehrávania.
Pozastavenie)
Top Menu
Zobrazenie Top Menu BD
alebo DVD diskov.
Menu/Popup Zobrazenie vyskakovacieho
Menu (Menu/ Menu BD-ROM diskov
Vyskakovacie alebo Menu DVD diskov.
Menu)
Title Search
Vyhľadanie titulu na
(Vyhľadávanie BD-ROM/DVD VIDEO
titulu)
diskoch a spustenie
prehrávania od začiatku.
Vyhľadanie kapitoly
Chapter
a spustenie prehrávania od
Search
(Vyhľadávanie začiatku.
kapitoly)
Angle
Výber zorného uhla, ak sú na
(Zorný uhol)
BD-ROM/DVD VIDEO
diskoch dostupné viaceré
zorné uhly.
Nastavenie obrazovej
IP Content
kvality pri obsahu
Noise
z Internetu.
Reduction
(Redukcia
šumu IP
obsahu)
Len kategória
(Music) (Audio súbory)
Položky
Detaily
Add
Slideshow
BGM (Pridať
hudbu do
prezentácie)
Registrovanie audio súborov
v USB pamäťovej jednotke
ako hudbu pre pozadie
prezentácie.
Len kategória
(Photo) (Obrazové súbory)
Položky
Detaily
Slideshow
Speed
(Rýchlosť
prezentácie)
Zmena rýchlosti
prezentácie.
Slideshow
Effect (Efekt
prezentácie)
Nastavenie efektu pre
prehrávanie prezentácie.
Slideshow
BGM (Hudba
pre
prezentáciu)
• Off (Vyp.): Vypnutie tejto
funkcie.
• My Music from USB
(Vlastná hudba z USB):
Zvolenie audio súborov
registrovaných v položke
“Add Slideshow BGM”
(Pridať hudbu do
prezentácie). Ak nie je
registrovaný žiadny audio
súbor, zobrazí sa
“(Not registered)”
(Neregistrované).
• Play from disc
(Prehrať z disku): Zvolenie
skladieb z CD-DA diskov.
Slideshow
(Prezentácia)
Spustenie prezentácie
Slideshow.
Rotate Left
(Otočiť vľavo)
Otáčanie obrázka
o 90 stupňov doľava.
Rotate Right
(Otočiť
vpravo)
Otáčanie obrázka
o 90 stupňov doprava.
20
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 21 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Ponuka nastavení
Ak chcete meniť nastavenia prehrávača,
v hlavnom Menu (Home) zvoľte ponuku
(Setup) (Nastavenie).
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
1
2
V hlavnom Menu zvoľte pomocou </
, ponuku
(Setup) (Nastavenie).
Stláčaním M/m zvoľte ikonu
nastaviteľnej kategórie a stlačte ENTER.
Nastavenia a úpravy
Screen Settings
(Nastavenia obrazu) (str. 22)
Vykonávanie video nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
Audio Settings
(Audio nastavenia) (str. 24)
Vykonávanie audio nastavení
podľa typu prepojovacích
konektorov.
BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre prehrávanie
DB/DVD diskov) (str. 25)
Vykonávanie podrobných
nastavení pre prehrávanie
BD/DVD disku.
Parental Control Settings
(Nastavenia rodičovskej
zámky) (str. 25)
Podrobné nastavenia funkcie
rodičovskej zámky.
Music Settings
(Nastavenia hudby) (str. 26)
Podrobné nastavenia prehrávania
Super Audio CD diskov.
System Settings (Nastavenia
systému) (str. 26)
Vykonávanie nastavení pre
prehrávač.
Network Settings
(Nastavenia siete) (str. 27)
Vykonávanie nastavení pre
Internet a sieť.
Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) (str. 28)
Opätovné spustenie procesu Easy
Setup (Jednoduché nastavenie) pre
vykonanie základných nastavení.
Resetting (Resetovanie) (str. 28)
Obnovenie výrobných nastavení
prehrávača.
Nastavenia a úpravy
Ikona Popis
Network Update (Aktualizácia
cez sieť) (str. 22)
Aktualizácia softvéru prehrávača.
21
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 22 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Network Update
(Aktualizácia cez sieť)
Screen Settings
(Nastavenia obrazu)
Stlačením “OK” aktualizujte softvér
prehrávača prostredníctvom siete.
3D Output Setting
(Nastavenie výstupného 3D signálu)
z
• Aktualizáciu cez sieť odporúčame vykonávať
približne každé 2 mesiace.
• Informácie o aktualizačných funkciách nájdete na
nasledovnej web-stránke:
Pre spotrebiteľov v Európe
http://support.sony-europe.com/
Pre spotrebiteľov v Austrálii
http://www.sony-asia.com/support/
Auto
Štandardne nastavte práve
(Automaticky) toto nastavenie.
Off (Vyp.)
Zobrazovanie celého obsahu
vo formáte 2D.
TV Screen Size Setting for 3D
(Nastavenie rozmeru TV obrazovky pre 3D)
Nastavenie rozmeru obrazovky
3D-kompatibilného TVP.
TV Type (Typ TVP)
16:9
Vyberte túto voľbu, ak
pripájate širokouhlý TVP
alebo TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
4:3
Vyberte túto voľbu, ak
pripájate TVP s pomerom
strán 4:3 alebo TVP bez
funkcie širokouhlého režimu.
Screen Format (Formát zobrazenia)
Original
(Pôvodný)
Vyberte túto voľbu, ak
pripájate TVP s funkciou
širokouhlého režimu.
Zobrazovanie obrazu
s pomerom strán 4:3 ako
obrazu s pomerom strán 16:9
aj na širokouhlých TVP.
Fixed Aspect
Ratio
(Nemenný
pomer strán)
Zmena rozmerov obrazu tak,
aby zodpovedal rozmeru
obrazovky s pôvodným
pomerom strán.
22
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 23 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
DVD Aspect Ratio (Pomer strán DVD)
Letter Box
Zobrazenie širokouhlého
obrazu s čiernymi pruhmi
v hornej a spodnej časti
obrazu.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
(BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)
Auto
Výstup video signálu
(Automaticky) s rozlíšením 1920 × 1080p/
24 Hz, len ak je pripojený
1080/24p-kompatibilný TVP
cez konektor HDMI OUT.
Off (Vyp.)
Pan & Scan
Zobrazenie obrazu s reálnou
výškou na celú plochu
obrazovky s orezanými bokmi.
Zvoľte, ak TVP nie je
kompatibilný s video
signálom s rozlíšením 1080/
24p.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Štandardne nastavte práve
(Automaticky) toto nastavenie. Prehrávač
automaticky zisťuje, či ide
o záznam snímaný video
alebo filmovou technikou
a zvolí vhodnú metódu
konverzie.
Video
Bez ohľadu na typ záznamu
prehrávač vždy zvolí
metódu konverzie vhodnú
pre záznam snímaný video
technikou.
Output Video Format
(Formát výstupného video signálu)
HDMI
Component
Video
(Zložkový
video signál)
Video
Štandardne nastavte “Auto”.
Pre prehrávanie disku
v pôvodnom rozlíšení zvoľte
“Original Resolution”
(Pôvodné rozlíšenie). Ak je
rozlíšenie nižšie ako SD,
vykoná sa konverzia na SD
rozlíšenie.
Zvoľte rozlíšenie, ktoré je
vhodné pre váš TVP.
Nastavenia a úpravy
Cinema Conversion Mode
(Režim filmovej konverzie)
Auto
Automatické zisťovanie typu
(Automaticky) pripojeného TVP
a prepnutie na vhodné
nastavenie farieb.
YCbCr (4:2:2) Výstup YCbCr 4:2:2 video
signálu.
YCbCr (4:4:4) Výstup YCbCr 4:4:4 video
signálu.
RGB
Výstup RGB video signálu.
HDMI Deep Colour Output
(Farebná hĺbka výstupného HDMI signálu)
Auto
(Automaticky)
12bit
10bit
Off (Vyp.)
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
Výstup 12 bitového/
10 bitového signálu keď je
pripojený TVP
kompatibilný s technológiou
Deep Colour.
Zvoľte, ak je obraz
nestabilný, alebo sú farby
neprirodzené.
Pause Mode (Režim pozastavenia)
Auto
Štandardne nastavte práve
(Automaticky) toto nastavenie. Dynamické
scény sa zobrazujú bez
rozmazania.
Frame
Statický obraz sa zobrazuje
(Snímka)
vo vysokom rozlíšení.
Automaticky sa nastaví
najnižšie rozlíšenie.
z
• Ak používate konektor HDMI OUT aj iné
výstupné video konektory súčasne, zvoľte
“Component Video” (Zložkový video signál).
• Ak sa pri nastavení rozlíšenia “HDMI” alebo
“Component Video” (Zložkový video signál)
nezobrazí žiadny obraz, skúste nastaviť iné
rozlíšenie.
23
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 24 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Audio Settings
(Audio nastavenia)
Audio (HDMI)
Auto
Štandardne nastavte práve
(Automaticky) toto nastavenie. Výstup
audio signálu podľa stavu
pripojeného HDMI
zariadenia.
PCM
PCM signál je vyvedený na
konektor HDMI OUT.
DSD Output Mode (Výstupný režim DSD)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Vyvedenie DSD signálu na
konektor HDMI OUT pri
prehrávaní Super Audio CD
diskov. Ak zvolíte “On”
(Zap.), na výstup z iných
konektorov nie je vyvedený
žiadny signál.
Vyvedenie PCM signálu na
konektor HDMI OUT pri
prehrávaní Super Audio CD
diskov.
BD Audio MIX Setting
(Nastavenie BD Audio MIX)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Výstup audio signálu
získaného zmixovaním
interaktívneho
a sekundárneho audio
signálu do primárneho audio
signálu.
Výstup len primárneho
audio signálu. Zvoľte pre
výstup HD audio signálu do
AV zosilňovača (receivera).
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
(Dolby Digital (Koaxiálny / Optický))
Downmix
PCM
(Zmixovaný
PCM)
Dolby Digital
Konverzia výstupného
signálu Linear PCM. Zvoľte
pri pripojení audio
zariadenia bez vstavaného
dekodéra Dolby Digital.
Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným
dekodérom Dolby Digital.
DTS (Coaxial / Optical)
(DTS (Koaxiálny / Optický))
Downmix
PCM
(Zmixovaný
PCM)
Konverzia výstupného
signálu Linear PCM. Zvoľte
pri pripojení audio
zariadenia bez vstavaného
dekodéra DTS.
DTS
Zvoľte pri pripojení audio
zariadenia so vstavaným
dekodérom DTS.
DTS Neo:6
Cinema (Film) Vykonanie režimu
dekódovania “DTS Neo:6
Cinema”. Zdroj
zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte sa
dekóduje do 7 kanálov.
Music (Hudba) Vykonanie režimu
dekódovania “DTS Neo:6
Music”. Zdroj zaznamenaný
v 2-kanálovom formáte sa
dekóduje do 7 kanálov. Toto
nastavenie je ideálne pre
bežné zdroje stereo zvuku
ako napr. CD disky.
Off (Vyp.)
Vypnutie režimu
dekódovania “DTS Neo:6”.
Audio DRC
Prehrávanie s dynamickým
Auto
(Automaticky) rozsahom špecifikovaným
podľa disku (len BD-ROM).
Iné disky sa prehrajú
s úrovňou “Standard”
(Štandardný).
Standard
Prehrávanie na úrovni
(Štandard)
štandardnej kompresie.
Wide Range
Bez kompresie.
(Široký
Reprodukcia
rozsah)
dynamickejšieho zvuku.
Downmix (Zmixovanie)
Surround
Stereo
Výstup audio signálu so
surround efektmi. Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia
s podporou Dolby Surround
(Pro Logic) alebo DTS Neo 6.
Výstup audio signálu bez
surround efektov. Zvoľte pri
pripojení audio zariadenia,
ktoré nepodporuje Dolby
Surround (Pro Logic) alebo
DTS Neo 6.
24
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 25 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavenia pre
prehrávanie DB/DVD
diskov)
BD Internet Connection
(Internetové pripojenie pre BD)
Allow
(Sprístupniť)
Štandardne nastavte práve
toto nastavenie.
Do not allow
Zamedzenie prístupu na
(Nesprístupniť) Internet.
BD Data Storage Options
(Možnosti ukladania BD dát)
BD/DVD Menu
Internal
memory
(Vstavaná
pamäť)
Ukladanie BD dát do
vstavanej pamäte.
USB device
(rear) (USB
zariadenie
(zadné))
Ukladanie BD dát do USB
pamäťovej jednotky
pripojenej do USB
konektora (zadný).
Audio (Zvuk)
Výber predvolenej zvukovej stopy pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak zvolíte “Original” (Pôvodný), zvolí sa
jazyk, ktorému je na disku prednastavená
priorita.
Ak ste zvolili “Select Language Code”
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 38).
Subtitle (Titulky)
Výber predvoleného jazyka pre titulky pre
BD-ROM alebo DVD VIDEO disky.
Ak ste zvolili “Select Language Code”
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 38).
BD Hybrid Disc Playback Layer
(Prehrávanie BD vrstvy hybridného disku)
BD
Prehrávanie BD vrstvy.
DVD/CD
Prehrávanie DVD alebo CD
vrstvy.
Nastavenia a úpravy
Výber predvoleného jazyka pre Menu
BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov.
Ak ste zvolili “Select Language Code”
(Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
podľa časti “Tabuľka kódov jazykov”
(str. 38).
Parental Control
Settings (Nastavenia
rodičovskej zámky)
Password (Heslo)
Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu
Parental Control. Heslo umožní nastaviť
obmedzenie prehrávania BD-ROM alebo
DVD VIDEO diskov a prehrávanie video
súborov z Internetu. V prípade potreby
môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
BD-ROM, DVD VIDEO disky a video
záznamy z Internetu.
Parental Control Area Code
(Kódy oblastí Parental Control)
Prehrávanie niektorých BD-ROM, DVD
VIDEO diskov alebo video súborov
z Internetu môže byť obmedzené zemepisnou
oblasťou. Nevhodné scény sa neprehrajú,
alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte
podľa zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
BD Parental Control
Prehrávanie niektorých BD-ROM diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
25
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 26 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
DVD Parental Control
Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov
môže byť obmedzené vekom diváka.
Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo sa
nahradia inými scénami. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
Internet Video Parental Control
Prehrávanie niektorých video súborov
z Internetu môže byť obmedzené vekom
diváka. Nevhodné scény sa neprehrajú, alebo
sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov a zadajte
štvorciferné heslo.
Internet Video Unrated (Neklasifikované
video súbory z Internetu)
Allow
(Sprístupniť)
Block
(Blokovať)
Sprístupnenie prehrávania
neklasifikovaných video
súborov z Internetu.
Blokovanie prehrávania
neklasifikovaných video
súborov z Internetu.
System Settings
(Nastavenia systému)
OSD
Výber jazyka pre OSD zobrazenia.
Dimmer (Osvetlenie displeja)
Bright
(Jasnejší)
Dark (Tmavší)
Off (Vyp.)
Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
Super Audio CD Playback Layer
(Prehrávanie vrstvy Super Audio CD disku)
Super Audio
CD
CD
DSD 2ch
DSD Multi
Prehrávanie 2-kanálovej
časti.
Prehrávanie multikanálovej
časti
Skrátenie aktivačného času
po zapnutí prehrávača.
Zníženie príkonu
v pohotovostnom režime.
Auto Standby
(Automatický pohotovostný režim)
On (Zap.)
Prehrávane Super Audio CD
vrstvy.
Prehrávane CD vrstvy.
Super Audio CD Playback Channels
(Prehrávanie kanálov Super Audio CD disku)
Využívanie funkcie
“Control for HDMI”
(Ovládanie cez HDMI)
(str. 35).
Vypnutie tejto funkcie.
Quick Start Mode
(Režim rýchleho spustenia)
On (Zap.)
Music Settings
(Nastavenia hudby)
Intenzívnejšie osvetlenie
displeja.
Slabšie osvetlenie displeja.
Vypnutie osvetlenia počas
prehrávania. V inom režime
má osvetlenie nízku intenzitu.
Off (Vyp.)
Zapnutie funkcie “Auto
Standby” (Automatický
pohotovostný režim).
Automatické prepnutie
do pohotovostného režimu
ak viac ako 30 minút nestačíte
na prehrávači alebo
diaľkovom ovládaní žiadne
tlačidlo.
Vypnutie tejto funkcie.
Auto Display (Automatické zobrazenie)
On (Zap.)
Automatické zobrazovanie
informácií na obrazovke pri
zmene zobrazovaných
titulov, režimu obrazu, audio
signálov atď.
Off (Vyp.)
Zobrazenie informácií až po
stlačení DISPLAY.
26
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 27 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Screen Saver (Šetrič obrazovky)
On (Zap.)
Zapnutie šetriča obrazovky.
Zobrazenie obrázku šetriča
obrazovky ak pri OSD
zobrazení nepoužijete
prehrávač viac ako 10 minút.
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
Software Update Notification (Upozornenie
na dostupnosť aktualizácie softvéru)
Prehrávač bude informovať
o dostupnosti novšej verzie
softvéru (str. 22).
Off (Vyp.)
Vypnutie tejto funkcie.
Gracenote Settings (Gracenote nastavenia)
Auto
Automatické stiahnutie
(Automaticky) informácií o disku pri
zastavení prehrávania disku.
Prehrávač musí byť
pripojený k sieti.
Manual
(Manuálne)
Stiahnutie informácií
o disku po zvolení položky
“Playback History”
(História prehrávania) alebo
“Information Display”
(Zobrazenie informácie)
v Menu s dostupnými
voľbami.
DivX(R) VOD
Viac podrobností získate na nasledovnej
web-stránke: vod.divx.com
System Information (Informácie o systéme)
Zobrazenie informácií o verzii softvéru
prehrávača a MAC adrese.
Internet Settings (Internetové nastavenia)
Prehrávač najskôr pripojte k sieti.
Podrobnosti pozri “Pripojenie k sieti”
(str. 15).
View Network Zobrazenie aktuálneho
Status
stavu siete.
(Zobraziť stav
siete)
Wired Setup
(Nastavenie
káblového
pripojenia)
Zvoľte, keď pripájate
priamo širokopásmový
router.
Wireless
Setup
(Nastavenie
bezdrôtového
pripojenia)
Zvoľte, keď používate
bezdrôtový LAN router.
Ďalšie podrobnosti
a odpovede na často kladené
otázky sa dozviete na
nasledovnej web-stránke:
Nastavenia a úpravy
On (Zap.)
Network Settings
(Nastavenia siete)
Pre spotrebiteľov v Európe
http://support.sonyeurope.com/
Network Connection Diagnostics
(Diagnostika pripojenia na sieť)
Môžete spustiť diagnostiku siete, počas ktorej
skontrolujte, či bolo sieťové pripojenie
vykonané správne.
Nastavenia pripojenia servera
Nastavenie, či sa zobrazuje alebo
nezobrazuje pripojený server.
BD Remote Device Registration (Registrácia
BD zariadenia pre diaľkové ovládanie)
Registrácia vášho “BD Remote” zariadenia.
Registered BD Remote Devices
(Zaregistrované BD zariadenia pre diaľkové
ovládanie)
Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných
“BD Remote” zariadení.
27
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_21-28_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 28 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Easy Setup
(Jednoduché
nastavenie)
Opätovné spustenie procesu “Easy Setup”
(Jednoduché nastavenie) na vykonanie
základných nastavení. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov.
Resetting
(Resetovanie)
Reset to Factory Default Settings
(Obnovenie výrobných nastavení)
Po zvolení skupiny nastavení môžete obnoviť
výrobné nastavenia prehrávača. Obnovia sa
všetky nastavenia v rámci zvolenej skupiny.
Initialize Personal Information (Inicializácia
osobných údajov)
Odstránenie vašich osobných údajov
uložených v prehrávači.
28
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 29 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Riešenie problémov
Ak sa počas používania prehrávača vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou
nižšie uvedeného prehľadu skôr než pristúpite
k žiadosti o opravu. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Obraz
Žiadny obraz alebo nekvalitný obraz na
výstupe.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie káble
pripojené správne a spoľahlivo (str. 12).
, Prepínač vstupného signálu na TVP
nastavte tak, aby sa zobrazoval signál
z vášho prehrávača.
, Zatlačením x na prehrávači na viac než
10 sekúnd obnovte najnižšie rozlíšenie pre
výstupný video signál.
, Pri HDMI prepojeniach vykonajte
nasledovné: 1Vypnite a znova zapnite
prehrávač. 2Vypnite a znova zapnite
pripojené zariadenie. 3Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
, Konektor HDMI OUT je prepojený s DVI
zariadením, ktoré nepodporuje technológiu
ochrany autorských práv.
, Pri HDMI prepojeniach skontrolujte
nastavenia “Output Video Format”
(Formát výstupného video signálu)
v ponuke “Screen Settings” (Nastavenia
obrazu) (str. 23).
, Ak sú na výstupe tiež analógové signály,
nastavte “BD/DVD-ROM 1080/24p
Output” (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)
na “Off” (Vyp.) v ponuke “Screen Settings”
(Nastavenia obrazu) (str. 23).
, Pri BD-ROM diskoch skontrolujte
nastavenie “BD/DVD-ROM 1080/24p
Output” (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)
v ponuke “Screen Settings” (Nastavenia
obrazu) (str. 23).
Po pripojení do konektora HDMI OUT sa
automaticky prepína jazyk zobrazení na
obrazovke.
, Ak je “Control for HDMI” (Ovládanie cez
HDMI) nastavené na “On” (Zap.) (str. 26),
jazyk zobrazenia na obrazovke sa
automaticky prepne podľa nastavenia
jazyka na pripojenom TVP (ak zmeníte
nastavenia jazyka na TVP atď.).
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
29
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 30 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Zvuk
Žiadny zvuk alebo nekvalitný zvuk na
výstupe.
, Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie
káble pripojené správne a spoľahlivo
(str. 12).
, Prepínač vstupného signálu na AV
zosilňovači (receiveri) nastavte tak, aby sa
audio signál prehrávača prehrával
prostredníctvom AV zosilňovača
(receivera).
, Ak nie sú audio signály vyvedené na
konektor DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte
nastavenia zvuku (str. 24).
, Pri HDMI prepojeniach vykonajte
nasledovné: 1Vypnite a znova zapnite
prehrávač. 2Vypnite a znova zapnite
pripojené zariadenie. 3Odpojte a znova
zapojte HDMI kábel.
, Ak je pri HDMI prepojeniach prehrávač
pripojený k TVP cez AV zosilňovač
(receiver), skúste ho pripojiť k TVP priamo
pomocou HDMI kábla. Pozri návod na
použitie AV zosilňovača (receivera).
, Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI
zariadeniu (DVI konektory neprijímajú
audio signál).
, Zariadenie zapojené do konektora HDMI
OUT nepodporuje daný formát audio
signálu prehrávača. Skontrolujte nastavenia
audio signálu (str. 24).
Signál HD Audio (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio a DTS-HD Master Audio) nie je
vyvedený podľa dátového toku.
Disk
Disk sa neprehráva.
, Disk je znečistený alebo poškodený.
, Disk je vložený naopak. Disk vkladajte
správne, prehrávanou stranou smerom
nadol.
, Disk je vo formáte, ktorý prehrávač
nedokáže prehrávať (str. 33).
, Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré
nie sú správne uzatvorené.
, Regionálny kód BD alebo DVD disku
nesúhlasí s kódom prehrávača.
USB zariadenie
Prehrávač nezistí USB zariadenie pripojené
k prehrávaču.
, Skontrolujte, či je USB zariadenie správne
pripojené k USB konektoru.
, Skontrolujte, či USB zariadenie alebo kábel
nie sú poškodené.
, Skontrolujte, či je USB zariadenie zapnuté.
, Ak je USB zariadenie pripojené
prostredníctvom USB rozbočovača,
pripojte USB zariadenie priamo
k prehrávaču.
BRAVIA Internet Video
Nekvalitný obraz/zvuk. Niektoré programy
sa zobrazujú s nižšou kvalitou, hlavne pri
rýchlych alebo tmavých scénach.
, Nastavte “BD Audio MIX Setting”
(Nastavenie BD Audio MIX) na “Off”
(Vyp.) v ponuke “Audio Settings”
(Audio nastavenia) (str. 24).
, Overte, či je pripojený AV zosilňovač
(receiver) kompatibilný s jednotlivými HD
Audio formátmi.
, V závislosti od poskytovateľa internetových
obsahov môže byť obraz/zvuk nekvalitný.
, Kvalita obrazu/zvuku sa môže zvýšiť
zmenou rýchlosti pripojenia. Pre video
súbory v štandardnom rozlíšení
odporúčame minimálnu rýchlosť pripojenia
2,5 Mb/s (10 Mb/s pre video súbory vo
vysokom rozlíšení).
, Všetky video súbory nemusia obsahovať
zvuk.
Nereprodukuje sa interaktívny audio signál.
Zobrazuje sa malý obraz.
, Nastavte “BD Audio MIX Setting”
(Nastavenie BD Audio MIX) na “On”
(Zap.) v ponuke “Audio Settings”
(Audio nastavenia) (str. 24).
, Stlačením M obraz zväčšite.
30
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 31 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Pripojenie k sieti
Prehrávač sa nedokáže pripojiť k sieti.
, Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 15)
a sieťové nastavenia (str. 27).
PC sa nedokáže pripojiť na Internet po
vykonaní nastavenia “Wi-Fi Protected Setup
(WPS)” (Nastavenie ochrany Wi-Fi (WPS)).
Prehrávač nie je možné pripojiť
k bezdrôtovému LAN routeru.
, Skontrolujte, či je bezdrôtový LAN router
zapnutý.
, V závislosti od prostredia, ako napríklad
stavebný materiál steny, podmienky pre
príjem rádiových vĺn alebo prekážky medzi
prehrávačom a bezdrôtovým LAN
routerom, sa môže komunikačný dosah
skrátiť. Prehrávač a bezdrôtový LAN router
premiestnite bližšie k sebe.
, Zariadenia pracujúce s frekvenciou
2,4 GHz, ako napr. mikrovlnná rúra,
Bluetooth alebo digitálne bezdrôtové
zariadenie môžu rušiť komunikáciu.
Premiestnite prehrávač ďalej od takýchto
zariadení alebo tieto zariadenia vypnite.
Požadovaný bezdrôtový router sa nezistí, ani
keď sa vykoná vyhľadávanie “Scan” (Vyhľadať).
, Stlačením RETURN obnovte predošlé
zobrazenie a zopakujte vyhľadávanie
“Scan” (Vyhľadať). Ak sa požadovaný
router ani potom nezistí, stlačte RETURN
a zvoľte “Manual registration” (Manuálna
registrácia).
, Aktualizáciu softvéru prehrávača na novšiu
verziu pozri “Network Update
(Aktualizácia cez sieť)” (str. 22).
BRAVIA Sync
(“Control for HDMI”)
Funkcia “Control for HDMI” (Ovládanie cez
HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).
, Overte, či je “Control for HDMI”
(Ovládanie cez HDMI) nastavené na “On”
(Zap.) (str. 26).
, Ak zmeníte HDMI zapojenie, vypnite
prehrávač a znova ho zapnite.
, Ak sa preruší napájanie, nastavte “Control
for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na
“Off” (Vyp.), potom nastavte “Control for
HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na “On”
(Zap.) (str. 26).
, Podľa návodu na použitie pre konkrétne
zariadenie overte,
– či je zariadenie kompatibilné s funkciou
“Control for HDMI” (Ovládanie cez
HDMI).
– či je nastavenie funkcie “Control for
HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na
pripojenom zariadení správne.
, Pri pripojení prehrávača k TVP cez AV
zosilňovač (receiver),
– ak AV zosilňovač (receiver) nie je
kompatibilný s funkciou “Control for
HDMI” (Ovládanie cez HDMI), nebudete
môcť TVP ovládať pomocou prehrávača.
– ak zmeníte HDMI prepojenie, odpojte
a opätovne pripojte sieťovú šnúru alebo ak
sa vyskytne chyba napájania, vykonajte
nasledovné: 1Nastavte prepínač zdroja
vstupného signálu na AV zosilňovači
(receiveri) tak, aby sa na TV obrazovke
zobrazil obraz z tohto prehrávača.
2Nastavte “Control for HDMI” (Ovládanie
cez HDMI) na “Off” (Vyp.) a potom
“Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI)
na “On” (Zap.) (str. 26). Pozri návod na
použitie AV zosilňovača (receivera).
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
Ďalšie informácie
, Nastavenia bezdrôtového pripojenia na
routeri sa môžu zmeniť automaticky, ak
použijete funkciu Wi-Fi Protected Setup
pred vykonaním nastavení routera. V takom
prípade zmeňte podľa toho bezdrôtové
nastavenia vo vašom PC.
Po zapnutí prehrávača sa na obrazovke
zobrazí hlásenie “A new software version
has been found on the network. Perform
update under "Network Update."” (Na sieti
je dostupná nová verzia softvéru. Vykonajte
aktualizáciu prostredníctvom ponuky
"Network Update" (Aktualizácia cez sieť)).
31
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 32 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Ďalšie problémy
Prehrávanie sa nezačne od začiatku.
, Stlačte OPTIONS a zvoľte “Play from start”
(Prehrať od začiatku).
Prehrávanie sa nezačne v mieste kde ste
naposledy zastavili prehrávanie.
, V závislosti od disku sa miesto obnovenia
prehrávania môže zrušiť, ak
– otvoríte nosič disku.
– odpojíte USB zariadenie.
– prehráte iný obsah.
– vypnete prehrávač.
Na displeji sa zobrazí “Exxxxx” alebo
“FAN ERR” (Chyba ventilácie).
, Keď sa zobrazí “Exxxxx”, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony
a informujte ich o zobrazenom chybovom
kóde.
, Keď sa zobrazí “FAN ERR”
(Chyba ventilácie), vykonajte nasledovné:
1Skontrolujte, či nie sú blokované
ventilačné otvory v zadnej časti zariadenia.
2Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo
jeho prehriatiu.
Žiadne tlačidlo na prehrávači nefunguje.
Nosič disku nie je možné otvoriť
a na displeji sa zobrazení “LOCKED”
(Blokované) alebo “TLK ON”.
, Ak je zobrazené “LOCKED” (Blokované),
prehrávač je zablokovaný. Ak chcete zrušiť
funkciu Child Lock, zatlačte a pridržte N
na prehrávači, kým sa na displeji predného
panela nezobrazí “UNLOCK”
(Odblokované) (str. 8).
, Ak sa zobrazí “TLK ON”, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.
, Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
, Zatlačte a pridržte [/1 na prehrávači na
viac než 10 sekúnd, kým sa indikátory na
displeji nevypnú.
Ak stále na prehrávači nefunguje žiadne
tlačidlo, odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru.
Nosič disku nie je možné otvoriť a nedá sa
vybrať disk, ani keď stlačíte Z.
, Vyskúšajte nasledovné: 1Vypnite
prehrávač a odpojte sieťovú šnúru.
2Zapojte sieťovú šnúru a súčasne držte
zatlačené tlačidlo Z na prehrávači. 3Držte
zatlačené tlačidlo Z na prehrávači, kým sa
nosič disku neotvorí. 4Vyberte disk.
5Keď sa na displeji predného panela
zobrazí “OPEN” (Otvorenie), zatlačte
a pridržte [/1 na prehrávači na viac než
10 sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.
32
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 33 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Všeobecne
Technické údaje
Systém
Laser: Polovodičový laser
Vstupy a výstupy
Dodávané príslušenstvo
Pozri str. 11.
Právo na zmeny vyhradené.
Disky vhodné na prehrávanie
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (audio CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Bezdrôtová komunikácia
Štandard bezdrôtovej LAN komunikácie
IEEE802.11a/b/g/n
Frekvenčný rozsah:
Modely pre Európu:
Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: Kanály 36-64, 100-140
Modely pre Austráliu/Nový Zéland:
Len pre Austráliu
Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: Kanály 36-64, 100-116,
132-140, 149-165
Len pre Nový Zéland
Pásmo 2,4 GHz: Kanály 1-13
Pásmo 5 GHz: Kanály 36-64, 100-140,
149-165
Modulácia:
Modem DS-SS a OFDM
*1
*2
*3
Ďalšie informácie
(Názov konektora:
Typ konektora/Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupný konektor/–18 dBm
(vlnová dĺžka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
RCA konektor/0,5 Vš-š/75 Ohm
HDMI OUT:
19-pinový štandardný konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
RCA konektor/Y: 1,0 Vš-š/
PB, PR: 0,7 Vš-š/75 Ohm
LINE OUT VIDEO:
RCA konektor/1,0 Vš-š/75 Ohm
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
USB:
USB konektor typu A (Pre pripojenie USB
pamäťovej jednotky, čítačky pamäťových
kariet, digitálneho fotoaparátu a digitálnej
video kamery)
Napájanie:
Striedavé napätie 220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon:
24 W
Rozmery (cca):
430 mm × 215 mm × 50 mm
(šírka/hĺbka/výška) vrátane prečnievajúcich
častí
Hmotnosť (cca):
2,5 kg
Prevádzková teplota:
5°C až 35°C
Prevádzková vlhkosť:
25% až 80%
Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc
novinkou a neustále sa vyvíjajú, niektoré disky
sa nemusia v závislosti od typu a verzie disku
prehrať. Výstupný audio signál závisí od zdroja
signálu, použitého výstupného konektora a
zvoleného zvukového nastavenia.
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 vrátane diskov
organického pigmentového typu BD-R
(typ LTH)
BD-R disky vytvorené v PC sa nemusia dať
prehrať, ak je na nich umožnený ďalší zápis.
CD alebo DVD disk sa tiež neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode
na použitie záznamového zariadenia.
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
33
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 34 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Nevhodné disky na prehrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
BD disky v ochrannom puzdre
DVD-RAM disky
HD DVD disky
DVD Audio disky
PHOTO CD disky
Dátové úseky CD-Extra diskov
VCD/Super VCD disky
Strana disku DualDisc s audio záznamom
Poznámka k diskom
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD). Disky formátu DualDisc
a niektoré audio disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv
nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD) a
nie sú s týmto zariadením kompatibilné (nie
je ich možné prehrávať).
Podporované typy súborov
Video
Formát súboru
Video/PS*1*5
Prípona
MPEG-1
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*6
“.mpg”, “.mpeg”,
“.m2ts”, “.mts”
DivX*2
“.avi”, “.divx”
MPEG-4 AVC*1*5
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
WMV9*1*5
“.wmv”, “.asf”
AVCHD
*5
*3
Music (Audio)
Formát súboru
Prípona
Poznámka k funkciám
prehrávania BD/DVD diskov
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
Niektoré funkcie prehrávania BD/DVD
diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento
prehrávač prehráva BD/DVD disky podľa
samotného obsahu disku vytvoreného
výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii.
AAC*1*4*5
“.m4a”
Poznámka k dvojvrstvovým BD/DVD diskom
Pri prepnutí vrstvy môže dôjsť k dočasnému
prerušeniu obrazu a zvuku.
WMA9 Standard*1*4*5 “.wma”
LPCM
“.wav”
PHOTO
Formát súboru
Prípona
JPEG
“.jpg”, “.jpeg”
*1
*2
Regionálny kód
(len BD-ROM/DVD VIDEO disky)
Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať
iba BD-ROM/DVD-ROM disky, ktoré sú
označené tým istým regionálnym kódom
alebo ALL
.
Regionálny kód
*3
*4
Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory,
ako napríklad DRM súbory.
DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát
vyvinutý spoločnosťou DivX, Inc. Toto
zariadenie má oficiálnu certifikáciu (DivX
Certified) na prehrávanie video súborov DivX.
Viac informácií a softvérové nástroje určené na
konverziu vašich súborov do video formátu
DivX nájdete na web-stránke www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Aby toto
zariadenie s certifikáciou DivX Certified®
prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand
(VOD), je potrebné ho zaregistrovať.
Registračný kód vygenerujete v časti DivX VOD
v Menu nastavenia zariadenia. Registračný
proces dokončíte zadaním tohto registračného
kódu na web-stránke vod.divx.com a zároveň sa
tu tiež dozviete viac o službe DivX VOD.
Prehrávač prehráva súbory formátu AVCHD,
ktoré boli nahrané digitálnou video kamerou atď.
Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol
správne uzatvorený.
Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory,
ako napríklad Lossless (Bezstratové) súbory.
34
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 35 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
*5
*6
Prehrávač neprehrá tento súborový formát
z DLNA servera.
Prehrávač dokáže z DLNA servera prehrávať len
video záznam v štandardnom rozlíšení.
b
Funkcie BRAVIA Sync
(len pre HDMI prepojenia)
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou “Control for HDMI”
(Ovládanie cez HDMI) pomocou HDMI
kábla (nedodávaný) sa nasledovným
spôsobom zjednoduší ovládanie funkcií:
• One-Touch Play
(Prehrávanie jediným stlačením)
Jediným stlačením nasledovných tlačidiel
sa automaticky zapne TVP a nastaví sa
zdroj vstupného signálu TVP na tento
prehrávač.
– [/1
– HOME: Menu Home (Hlavné Menu) sa
zobrazí automaticky (str. 10, 16, 21).
– N: Prehrávanie sa spustí automaticky.
• System Power-Off (Vypnutie systému)
Keď vypnete TVP tlačidlom -TV- [/1
alebo tlačidlom vypnutia na DO pre TVP,
Príprava na funkcie BRAVIA Sync
Nastavte “Control for HDMI” (Ovládanie cez
HDMI) na “On” (Zap.) v ponuke “System
Settings” (Nastavenia systému) (str. 26).
Podrobnosti o nastaveniach TVP alebo iných
pripojených zariadení pozri v ich návodoch
na použitie.
Ďalšie informácie
• V závislosti od formátu, enkódovania súboru,
podmienok pri zázname alebo podmienok DLNA
servera sa niektoré súbory nemusia prehrať.
• Niektoré súbory upravené v PC sa nemusia prehrať.
• Prehrávač rozpozná nasledovné súbory a priečinky
na BD, DVD, CD diskoch a USB zariadeniach:
– priečinky až do piatej úrovne vetvenia
– až 500 súborov v jednej úrovni vetvenia
• Prehrávač dokáže rozpoznať nasledovné súbory
alebo priečinky uložené na DLNA serveri:
– priečinky až do 20-ej úrovne vetvenia
– až 999 súborov v jednej úrovni vetvenia
• Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto
prehrávačom fungovať.
• Prehrávač rozpozná veľkokapacitné pamäťové
zariadenia typu Mass Storage Class (MSC)
(pamäť typu Flash alebo pevný disk (HDD))
kompatibilné so súborovým formátom FAT
nerozdelené do partícií, zariadenia triedy Still
Image Capture Device (SICD) a štandardnú
klávesnicu (len cez USB konektor).
• Aby nedošlo k poškodeniu dát, USB pamäťovej
jednotky alebo zariadení, pred pripájaním alebo
odpájaním USB pamäťovej jednotky alebo
zariadení vypnite prehrávač.
• Prehrávač nemusí prehrávať video súbory
s vysokým dátovým tokom na DATA CD
diskoch plynulo. Takéto súbory odporúčame
prehrávať z DATA DVD diskov.
prehrávač a HDMI-kompatibilné zariadenia
sa automaticky vypnú tiež.
• Theatre (Kinosála)
Keď stlačíte THEATRE, prehrávač sa
automaticky nastaví na optimálny video
režim pre sledovanie filmov. Pri pripojení
k AV zosilňovaču (receiveru) Sony
pomocou HDMI kábla sa tiež automaticky
prepne výstupný signál pre reproduktory.
Pri pripojení k TVP kompatibilnému
s režimom Theatre Mode pomocou HDMI
kábla sa video režim TVP prepne do režimu
Theatre Mode. Opätovným stlačením
tlačidla obnovíte pôvodné nastavenie.
• Language Follow (Podľa jazyka)
Keď zmeníte jazyk pre OSD zobrazenia na
TVP, jazyk pre OSD zobrazenia na
prehrávači sa po vypnutí a zapnutí
prehrávača zmení tiež.
z
• Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciou
“Control for HDMI” Easy Setting (Ovládanie cez
HDMI - Jednoduché nastavenie) pomocou HDMI
kábla, nastavenie “Control for HDMI”
(Ovládanie cez HDMI) na prehrávači sa
automaticky nastaví na “On” (Zap.), ak je
“Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI) na
pripojenom TVP nastavené na “On” (Zap.).
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
• Ak pripojíte TVP Sony kompatibilný s funkciami
BRAVIA Sync pomocou HDMI kábla, môžete
ovládať základné funkcie prehrávača DO od TVP,
ak je “Control for HDMI” (Ovládanie cez HDMI)
na pripojenom TVP nastavené na “On” (Zap.).
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
b
V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí
funkcia “Control for HDMI” (Ovládanie cez
HDMI) fungovať. Podrobnosti pozri v návode na
použitie príslušného zariadenia.
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
35
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 36 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Bezpečnosť bezdrôtovej LAN siete
Keďže je bezdrôtová LAN funkcia založená
na princípe rádiových vĺn, bezdrôtový signál
môže byť prijatý ďalšími zariadeniami.
Za účelom ochrany bezdrôtovej komunikácie
podporuje tento prehrávač rôzne
zabezpečovacie funkcie. Dbajte na to, aby ste
vykonali správne nastavenie zabezpečenia
v súlade s vašou sieťou.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete jednoducho vykonať nastavenia,
hocikto môže prijímať vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo sa môže napojiť na vašu
bezdrôtovú sieť bez akýchkoľvek
sofistikovaných nástrojov. Pamätajte potom,
že tu existuje riziko neautorizovaného
prístupu alebo príjmu dát.
WEP
Technológia WEP zabezpečuje, aby vašu
komunikáciu neprijímali cudzie osoby alebo
zabraňuje nedovolenému prístupu
k bezdrôtovej sieti. WEP je pôvodná
zabezpečovacia technológia, ktorá umožňuje
pripojenie starších zariadení, ktoré
nepodporujú technológie TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je zabezpečovacia technológia
vyvinutá pre vylepšenie WEP technológie.
TKIP umožňuje vyšší stupeň ochrany ako
technológia WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je zabezpečovacia technológia, ktorá
používa pokročilejší spôsob zabezpečenia
ako technológie WEP a TKIP.
AES umožňuje vyšší stupeň ochrany ako
technológia WEP alebo TKIP.
Ochrana autorských práv
a obchodné značky
• “AVCHD” a logo “AVCHD” sú obchodné
značky spoločnosti Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• Java a všetky obchodné značky a logá vzťahujúce
sa na Java sú obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
v USA a ďalších krajinách.
•
, “XMB” a “xross media bar” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation a Sony
Computer Entertainment Inc.
• Tento produkt disponuje rozhraním
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface sú
obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• “Blu-ray Disc” je obchodná značka.
• Logá “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” a “CD”
sú obchodné značky.
• “BD-LIVE”, logo “BD-LIVE”
a “BONUSVIEW” sú obchodné značky asociácie
Blu-ray Disc Association.
• “Blu-ray 3D” a logo “Blu-ray 3D” sú obchodné
značky asociácie Blu-ray Disc Association.
• “x.v.Colour” a logo “x.v.Colour” sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
• “BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
• “PhotoTV HD” a logo “PhotoTV HD” sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• Technológia kódovania audio signálu MPEG
Layer-3 a patenty sa používajú v licencii
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú
ochranné známky spoločnosti DivX, Inc.
a používajú sa na základe licencie.
• Windows Media je ochranná známka alebo
obchodná značka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.
Tento produkt je chránený určitými zákonmi
o duševnom vlastníctve spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia
technológií používaných v tomto produkte je bez
potrebnej licencie od spoločnosti Microsoft alebo
je autorizovaných subdodávateľov zakázaná.
36
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 37 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je identifikačná
značka aliancie Wi-Fi Alliance.
• Značka Wi-Fi Protected Setup™ je značkou
aliancie Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” a “Wi-Fi Protected
Setup™” sú obchodné značky aliancie Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
sú obchodné značky, servisné značky
a identifikačné značky aliancie Digital Living
Network Alliance.
• Ostatné názvy systémov a produktov sú
všeobecne obchodnými značkami alebo
ochrannými známkami príslušných výrobcov.
V tomto návode sa označenia ™ a ® nepoužívajú.
Číselné kódy TVP, ktoré je
možné ovládať
Pri zatlačení -TV- [/1 zadajte číselnými
tlačidlami kód výrobcu TVP.
Ak je uvedených viac kódov než jeden,
skúšajte postupne zadávať všetky, kým
nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.
Výrobca
Číselný kód
Sony
01 (výrobné
nastavenie)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
,Pokračovanie
BDP-S770
4-188-206-11(1)
Ďalšie informácie
• Technológiu rozpoznania audio a video súborov
a súvisiacich údajov poskytuje spoločnosť
Gracenote®. Gracenote je priemyselný štandard
pre technológiu rozpoznávania audio súborov
a poskytovanie súvisiacich obsahov. Viac
informácií sa dozviete na web-stránke
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, audio a video súvisiace
údaje od spoločnosti Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-súčasnosť Gracenote.
Gracenote softvér, copyright © 2000-súčasnosť
Gracenote. Tento produkt a služby využívajú
jeden alebo viac patentov, ktoré vlastní
spoločnosť Gracenote. Neúplný zoznam
aplikovaných patentov spoločnosti Gracenote
nájdete na jej web-stránke. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo a značka Gracenote
a logo “Powered by Gracenote” sú ochranné
známky alebo obchodné značky spoločnosti
Gracenote v USA a/alebo ďalších krajinách.
37
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_29-38_BDP-S770.fm
master page=left
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 38 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Tabuľka kódov jazykov
Podrobnosti pozri “BD/DVD Viewing Settings (Nastavenia pre prehrávanie DB/DVD diskov)”
(str. 25).
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Bez uvedenia
Kódy oblastí Parental Control
Podrobnosti pozri “Parental Control Area Code (Kódy oblastí Parental Control)” (str. 25).
Číslo, Oblasť (Kód)
Číslo, Oblasť (Kód)
Číslo, Oblasť (Kód)
2044, Argentína (ar)
2047, Austrália (au)
2046, Rakúsko (at)
2057, Belgicko (be)
2070, Brazília (br)
2090, Chile (cl)
2092, Čína (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Dánsko (dk)
2165, Fínsko (fi)
2174, Francúzsko (fr)
2109, Nemecko (de)
2200, Grécko (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonézia (id)
2239, Írsko (ie)
2254, Taliansko (it)
2276, Japonsko (jp)
2304, Kórea (kr)
2333, Luxembursko (lu)
2363, Malajzia (my)
2362, Mexiko (mx)
2376, Holandsko (nl)
2390, Nový Zéland (nz)
2379, Nórsko (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipíny (ph)
2428, Poľsko (pl)
2436, Portugalsko (pt)
2489, Rusko (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Španielsko (es)
2499, Švédsko (se)
2086, Švajčiarsko (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thajsko (th)
2184, Veľká Británia (gb)
38
BDP-S770
4-188-206-11(1)
O:\Navody\A_Preklad\BDPS770_SK\Fm\Sk_39-39_BDP-S770.fm
master page=right
specdef20091006
BDP-S770_SK.book Page 39 Friday, June 25, 2010 1:45 PM
Index
Výrazy v úvodzovkách sa
zobrazujú v OSD
zobrazeniach na obrazovke.
Symboly
(obľúbené) 9
Číslice
3D 17
“3D Output Setting”
(Nastavenie výstupného
3D signálu) 22
A
Aktualizácia softvéru 22, 27
AUDIO 9
“Audio Settings” 24
“Auto Standby” 26
B
Batérie 11
“BD/DVD Viewing
Settings” 25
BD-LIVE 16
BD-R 33
BD-RE 33
Blu-ray Disc 33
BONUSVIEW 16
BRAVIA
Internet Video 18
BRAVIA Sync 31, 35
C
CD 33
“Control for HDMI” 26,
31, 35
D
Dátový tok 30
Deep Colour 23
“Dimmer” 26
DISPLAY 10
Disky, ktoré je možné
prehrávať 33
DLNA 19, 27
Dolby Digital 24
“DSD Output Mode” 24
DTS 24
DVD 33
Diaľkové ovládanie 9, 11
P
Farebné tlačidlá 9
Parental Control 25
“Parental Control Settings”
25
Pripojenie
AV zosilňovača
(receiver) 13
Siete 15
TVP 12
POP UP/MENU 9
G
Q
“Gracenote Settings” 27
“Quick Start Mode” 26
H
R
HDMI 23, 24
HOME 10, 21
Regionálny kód 34
“Resetting” 28
Resetovanie prehrávača 28
Riešenie problémov 29
E
“Easy Setup” 14, 28
F
CH
Child Lock 8, 32
I
Informácie o prehrávaní 17
Internetový obsah 9, 18
“IP Content Noise
Reduction” (Redukcia
šumu IP obsahu) 20
L
Language Follow 35
M
MAC adresa 27
Menu Home
(Hlavné Menu) 21
“Music Settings” 26
N
“Network Settings” 27
“Network Update” 22
O
Obnovenie prehrávania
10, 32
One-Touch Play 35
OPTIONS 10
“OSD” 26
S
“Screen Settings” 22
“Setup” 21
SUBTITLE 9
System Power-Off 35
“System Settings” 26
T
THEATRE 9, 35
TOP MENU 9
“TV Screen Size Setting
for 3D” (Nastavenie
rozmeru TV obrazovky pre
3D) 22
“TV Type” 22
U
Update 22
USB 18
W
WEP 36
WPA2-PSK (AES) 36
WPA2-PSK (TKIP) 36
WPA-PSK (AES) 36
WPA-PSK (TKIP) 36
39
BDP-S770
4-188-206-11(1)
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising