Sony | BDP-S5000ES | Sony BDP-S5000ES Návod k obsluze

4-116-400-11(1)
z
Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na
internetové adrese: www.sony-europe.com/myproduct
Návod k obsluze
Blu-ray/DVD přehrávač
BDP-S5000ES
© 2008 Sony Corporation
2
4-116-403-21(1)
A
HDMI OUT
HDMI OUT
B
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Poznámky k připojení do konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI)
Dodržujte následující pokyny, protože při
nesprávném postupu můžete poškodit
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
a zástrčku kabelu HDMI.
• Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) v zadní části
přehrávače odpovídá tvaru zástrčky
kabelu HDMI a otočte zástrčku tak, aby
ji bylo možné zasunout do konektoru.
Ujistěte se, že není zástrčka obrácena
nebo nakloněna (viz obr. A).
• Při přemísťování přehrávače odpojte
kabel HDMI (viz obr. B).
• Při umístění přehrávače s připojeným
kabelem HDMI do skříňky nevystavujte
skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by
dojít k poškození konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
Poznámka ke konektoru LAN (100)
Do konektoru LAN (100) nepřipojujte
telefonní linku, protože by mohlo dojít
k poruše funkce.
© 2008 Sony Corporation
3
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem, neotevírejte skříňku
přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Nevystavujte baterie nebo přístroje
s vloženými bateriemi
nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni
apod.
Udržujte externí paměťové
zařízení mimo dosah dětí. Pokud
dojde k jeho spolknutí, okamžitě
vyhledejte lékaře.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů s tímto
přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku. Vzhledem
k tomu, že laserový paprsek
používaný v tomto Blu-ray/DVD
přehrávači je nebezpečný pro oči,
nepokoušejte se otevírat skříňku
přístroje.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Tento štítek je umístěn na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
Tento přístroj je klasifikován jako
laserový výrobek třídy CLASS 1
LASER. Označení CLASS 1
LASER PRODUCT je umístěno na
ochranném krytu laseru uvnitř
přístroje.
4
Likvidace starých
elektrických
a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy
sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento
výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete
předcházet negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví,
které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem.
Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se
žádostí o podrobnější informace o
recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy
sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií
nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
Zajištěním správné likvidace
baterií pomůžete předcházet
negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace s baterií. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková
baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím
přečtěte část popisující postup
bezpečného vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie se prosím obracejte na
místní správní úřady, místní služby
pro sběr domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Výrobcem tohoto výrobku je
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky
se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť
dodávané servisní nebo záruční
dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
• Tento přístroj pracuje
s napájením 220 V – 240 V AC
(střídavých), 50 Hz/60 Hz.
Zkontrolujte, zda napájecí napětí
přístroje odpovídá vašemu
místnímu napájecímu napětí.
• Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, jako
například vázy.
• Nainstalujte přístroj tak, abyste
mohli v případě potíží okamžitě
vytáhnout napájecí kabel ze
zásuvky.
Poznámky k diskům
• Abyste udrželi disk v čistotě,
držte jej při manipulaci vždy
za okraj. Nedotýkejte se
záznamového povrchu disku.
Prach, otisky prstů nebo
škrábance na disku mohou
způsobit jeho chybnou funkci.
• Po přehrávání vložte disk zpět
do ochranného obalu.
• K čištění disku použijte čisticí
hadřík. Disk otírejte směrem
od středu k okraji.
Bezpečnostní
upozornění
Bezpečnost
• K čištění nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky na čištění disků/
optických součástí ani
antistatické spreje určené
k čištění klasických
(vinylových) LP desek.
• Pokud jste potisk disku
prováděli sami, nechejte jej
před přehráváním disku
zaschnout.
• Nepoužívejte následující typy
disků:
– čisticí disky,
– disky s nestandardním
tvarem (například karta,
srdce),
– disky s nalepenými štítky
nebo samolepkami,
– disky, ze kterých nebyla
sejmuta ochranná adhezivní
fólie nebo celofánová páska.
• Pokud je záznamová strana
disku poškrábaná,
nepokoušejte se povrch disku
obnovovat.
• Abyste zabránili nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přehrávač
předměty naplněné
tekutinami, jako například
vázy. Rovněž neumísťujte
přehrávač na místa, kde by byl
vystaven působení vody, jako
například do blízkosti vany
nebo sprchového koutu.
V případě, že se dovnitř
přehrávače dostane jakýkoliv
předmět nebo tekutina,
odpojte přehrávač od sítě
a před dalším používáním jej
nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nedotýkejte se napájecího
kabelu mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Umístění
• Postavte přehrávač na místo
s dostatečným odvětráváním,
aby nedošlo k nárůstu teploty
v přehrávači.
• Nestavte přehrávač na měkkou
podložku, jako například na
koberec, který by mohl zakrýt
ventilační otvory.
• Neumísťujte přehrávač do
stísněného prostoru, jako je
například polička na knihy
nebo podobné místo.
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa vystavená přímému
slunečnímu světlu, na prašná
místa nebo na místa, kde
dochází k mechanickým
otřesům.
• Nevystavujte disk přímému
slunečnímu světlu nebo
zdrojům tepla, jako jsou
například výstupy horkého
vzduchu, a nenechávejte jej
v autě zaparkovaném na
slunci, kde může dojít ke
značnému nárůstu teploty.
,pokračování
5
• Pokud přenesete přehrávač
z chladného do teplého
prostředí nebo pokud jej
umístíte ve velmi vlhké
místnosti, může na optických
částech přehrávače dojít ke
kondenzaci vlhkosti. Pokud
tato situace nastane, nemusí
přehrávač správně pracovat.
V takovém případě vyjměte
disk a ponechejte přehrávač
před dalším používáním
přibližně půl hodiny zapnutý,
dokud se vlhkost neodpaří.
• Neinstalujte přehrávač
v nakloněné poloze. Přehrávač
je určen pro provoz pouze ve
vodorovné poloze.
• Nenechávejte přehrávač ani
disky v blízkosti zařízení se
silnými magnety, jako jsou
například mikrovlnné trouby
nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na přehrávač
těžké nebo nestabilní
předměty.
• Do přihrádky na disk
nevkládejte žádné jiné
předměty kromě disků.
V opačném případě by mohlo
dojít k poškození přehrávače
nebo předmětu.
• Před přemísťováním
přehrávače vyjměte disk.
V opačném případě by se mohl
disk poškodit.
• Před přemísťováním
přehrávače odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
Zdroje napájení
• Přehrávač je pod stálým
napětím, pokud je napájecí
kabel připojen do síťové
zásuvky, a to i ve chvílích, kdy
je přehrávač vypnutý.
• Pokud nebudete přehrávač
delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit napájecí
kabel ze síťové zásuvky. Při
odpojování napájecího kabelu
vždy uchopte zástrčku; nikdy
netahejte za samotný kabel.
6
• Abyste zabránili poškození
napájecího kabelu, dodržujte
níže uvedené pokyny.
Nepoužívejte poškozený
napájecí kabel, protože by
mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo
vzniku požáru:
– dbejte na to, abyste
nepřiskřípli napájecí kabel
mezi přehrávač a stěnu,
poličku atd.,
– nepokládejte na napájecí
kabel těžké předměty
a rovněž netahejte za
samotný napájecí kabel.
Nastavení hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi
nízkou úrovní hlasitosti nebo při
úplné absenci zvuku nezvyšujte
hlasitost. V opačném případě
může při přehrávání pasáží
s vyšší úrovní hlasitosti dojít
k poškození reprosoustav.
Čištění
Povrch skříňky přehrávače,
panel a ovládací prvky čistěte
jemným hadříkem navlhčeným
ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte
materiály s brusným účinkem,
čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například líh nebo
benzín.
Čištění disků, čisticí
prostředky na čištění
disků/optických součástí
Nepoužívejte čisticí disky nebo
čisticí prostředky na čištění
disků/optických součástí (tekuté
nebo ve spreji). Mohlo by dojít
k chybné funkci přehrávače.
Výměna součástí
Pokud by byl přehrávač
opravován, mohou být opravené
součástky shromážděny pro
opakované použití nebo pro
účely recyklace.
Autorská práva a obchodní
značky
• Tento výrobek obsahuje
technologii na ochranu
autorských práv, která je
chráněná patentovými právy
v USA a dalšími právy
duševního vlastnictví.
Používání této technologie na
ochranu autorských práv musí
být povoleno společností
Macrovision a je určeno pouze
pro domácí či jinak omezené
používání, pokud není
společností Macrovision
stanoveno jinak.
Pronikání do struktury zařízení
nebo provádění demontáže je
zakázáno.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“
jsou obchodní značky
společností Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd.
a Sony Corporation.
• Java a veškeré obchodní
značky a loga týkající se Java
jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Sun
Microsystems, Inc.
•
, „XMB“ a „xross media
bar“ jsou obchodní značky
společností Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tento výrobek používá
technologii High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo
HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti HDMI Licensing
LLC.
• „Blu-ray Disc“ je obchodní
značka.
• Loga „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ a „CD“ jsou
obchodní značky.
• „BD-Live“ a „BonusView“
jsou obchodní značky sdružení
Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour“ a logo
„x.v.Colour“ jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
• „BRAVIA Sync“ je obchodní
značka společnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ a logo
„PhotoTV HD“ jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
• Ostatní názvy systémů
a výrobků jsou zpravidla
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
jejich výrobců. Symboly ™
a ® nejsou v tomto návodu
k obsluze uváděny.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento
přehrávač umožňuje
zobrazení statického obrazu
nebo OSD nabídek na
obrazovce televizoru po
neomezeně dlouhou dobu.
Pokud ponecháte statický
obraz nebo OSD nabídky
zobrazeny na obrazovce
televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku
trvalého poškození
obrazovky. Televizory
s plazmovými panely
a projekční televizory jsou
na toto zacházení velmi
citlivé.
• Pokyny v tomto návodu
k obsluze popisují ovládací
prvky dálkového ovladače.
Můžete rovněž používat
ovládací prvky na přehrávači,
pokud mají shodné nebo
podobné označení jako
ovládací prvky na dálkovém
ovladači.
• Ukázky OSD nabídek použité
v tomto návodu k obsluze
nemusí odpovídat zobrazením
na obrazovce vašeho
televizoru.
• Symbol b upozorňuje na
důležité informace, které je
třeba znát pro zabránění
chybného ovládání
přehrávače. Symbol z
upozorňuje na užitečné
informace (rady a další
pomocné informace).
S případnými dotazy nebo
problémy, které se týkají vašeho
přehrávače, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Poznámky k tomuto
návodu k obsluze
• V tomto návodu k obsluze se
pojem „disk“ používá jako
všeobecný termín pro disky
BD, DVD a CD, pokud není
v textu nebo na obrázcích
uvedeno jinak.
• Symboly, jako například
BD , které jsou uvedeny
v záhlaví některých částí
označují, jaký typ média lze
použít pro vysvětlovanou
funkci.
Podrobné informace - viz část
„Disky, které lze přehrávat“
(strana 71).
7
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Připojení a nastavení
Připojení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 1: Připojení k televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Připojení do konektoru HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poznámky k funkcím BRAVIA Sync (pouze pro HDMI připojení) . . . . . 18
Připojení do komponentních video konektorů (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . 19
Připojení do konektorů audio/video nebo S VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . 20
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Připojení do konektoru HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/
koaxiální) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Připojení do konektorů 7.1kanálového signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Připojení do audio L/R konektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Krok 3: Vložení externího paměťového zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Krok 4: Připojení k síti LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Přímé připojení k širokopásmovému routeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Připojení přes bezdrátový LAN router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Krok 5: Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Krok 6: Příprava dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ovládání televizoru pomocí dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Krok 7: Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Přehrávání
Přehrávání disků BD/DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Používání nabídky disku BD nebo DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Používání funkce BonusView/BD-Live . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Rychlé vyhledání scény (Scene Search) (Vyhledávání scény) . . . . . . . 38
Vyhledávání titulu/kapitoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zobrazení doby přehrávání a informací o přehrávání . . . . . . . . . . . . . . 39
Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Přehrávání disků CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Přehrávání fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Nastavení a úpravy
Použití nabídek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Network Update (Síťová aktualizace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Video Settings (Nastavení obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Audio Settings (Nastavení zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
BD/DVD Viewing Settings (Nastavení přehrávání BD/DVD) . . . . . . . . . . . . . 58
Photo Settings (Nastavení fotografií) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
System Settings (Systémová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Network Settings (Síťová nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Easy Setup (Snadné nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Resetting (Reset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8
Doplňující informace
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Funkce automatické diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rozlišení výstupního video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Výstupní audio signály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tabulka jazykových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Rodičovský zámek/kód oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Podmínky použití a licenční smlouva s koncovým uživatelem . . . . . . . . . . . 79
Slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Před použitím přehrávače si prosím přečtěte část „Podmínky použití a licenční smlouva
s koncovým uživatelem“ (strana 79).
9
A Z (otevření/zavření) (strana 35)
Popis součástí
a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách
uvedených v závorkách.
Dálkový ovladač
Otevření nebo zavření přihrádky na disk.
THEATRE (Kino) (strana 18)
Automatické přepnutí do optimálního
video režimu pro sledování filmů. Při
připojení k AV zesilovači (receiveru)
pomocí kabelu HDMI se rovněž
automaticky přepne výstup zvuku do
reprosoustav. Pro návrat k originálnímu
nastavení znovu stiskněte toto tlačítko.
Při připojení k televizoru kompatibilnímu
s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu
HDMI se video režim televizoru přepne
do režimu Theatre (Kino).
b
Tlačítko THEATRE (Kino) je funkční pouze
při připojení k televizoru kompatibilnímu
s režimem Theatre (Kino).
TV [/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) (strana 30)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
[/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
(strana 31)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
B Numerická tlačítka (strana 39,
64)
Zadávání čísel titulů/kapitol apod.
CLEAR (Vymazání)
Vymazání zadaného čísla/znaku.
C TIME (Čas) (strana 13)
Zobrazení uplynulé/zbývající doby
přehrávání na displeji na předním panelu.
Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení
mění mezi uplynulou dobou přehrávání
a zbývající dobou přehrávání.
AUDIO (Zvukový doprovod)
(strana 58)
Výběr jazyka zvukového doprovodu při
přehrávání disků BD-ROM/DVD
VIDEO se zvukovými stopami
zaznamenanými v několika jazycích.
Výběr zvukové stopy na discích CD.
SUBTITLE (Titulky) (strana 58)
Výběr jazyka titulků při přehrávání disků
BD-ROM/DVD VIDEO s titulky
zaznamenanými v několika jazycích.
Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod), PROG +
(Program) a N jsou opatřena výstupkem. Při
ovládání přehrávače se orientujte podle těchto
výstupků.
10
ANGLE (Úhel záběru)
Přepínání úhlů záběru při přehrávání
disků BD-ROM/DVD VIDEO se
scénami zaznamenanými z různých úhlů.
DISPLAY (Zobrazení) (strana 39)
Zobrazení informací o přehrávání na
obrazovce.
D Barevná tlačítka (červené/
zelené/žluté/modré)
Zkratky pro výběr položek v některých
nabídkách disku BD (mohou být
používány také pro interaktivní operace
BD Java).
E TOP MENU (Hlavní nabídka)
(strana 37)
Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky
disku BD nebo DVD.
POP UP/MENU (Překryvná
nabídka/nabídka) (strana 37)
Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky
disku BD-ROM nebo nabídky disku
DVD.
OPTIONS (Možnosti) (strana 37,
44)
Zobrazení nabídky s aktuálně
dostupnými možnostmi.
HOME (Výchozí nabídka)
(strana 46)
Zobrazení výchozí nabídky přehrávače.
Ukončení výchozí nabídky, pokud je
vložen disk CD.
RETURN (Zpět)
Návrat do předchozí obrazovky.
</M/m/,
Posunutí kurzoru pro výběr zobrazené
položky.
Středové tlačítko (ENTER)
(Potvrzení)
Potvrzení vybrané položky.
F ./> (předchozí/následující)
Přeskočení na předchozí/následující
kapitolu, stopu nebo soubor.
Pro návrat na začátek předchozí stopy
stiskněte tlačítko . dvakrát.
Směr vzad
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
Při stisknutí a podržení tlačítka bude
vyhledávání vpřed/vzad pokračovat
vybranou rychlostí, dokud tlačítko
neuvolníte.
* Rychlost vyhledávání nelze měnit při
přehrávání disku CD.
Násobky rychlosti jsou pouze přibližné.
– Pro obnovení normálního přehrávání
stiskněte tlačítko N.
N (přehrávání) (strana 35)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
Obnovení přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x (Resume Play)
(Obnovení přehrávání).
Pokud je vložen disk obsahující soubory
obrázků JPEG, spustí se přehrávání
prezentace.
SCENE SEARCH (Vyhledávání
scény) (strana 38)
Přepnutí do režimu vyhledávání scény,
který vám umožňuje rychle prohledávat
scény v rámci aktuálně přehrávaného
titulu.
X (pozastavení)
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
x (zastavení)
Zastavení přehrávání a uložení místa
zastavení (místa obnovení přehrávání)
(strana 36, 43).
Místo obnovení přehrávání titulu/stopy
představuje místo posledního zastavení
přehrávání nebo poslední fotografii při
přehrávání fotografií.
G Televizory, které lze ovládat pomocí
následujících tlačítek, jsou uvedeny na
straně 30.
% (vypnutí zvuku)
Vypnutí zvuku televizoru.
/
(zopakování scény/
posun scény)
2 (hlasitost) +/–
Zopakování scény/posun scény vpřed.
PROG (programová pozice) +/–
m/M (vyhledávání vzad/
vpřed)
Výběr následujícího nebo předchozího
televizního kanálu.
Při stisknutí během přehrávání se spustí
vyhledávání vzad/vpřed.
Po každém stisknutí tlačítka se rychlost
vyhledávání mění následovně*:
Směr vpřed
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
t (výběr vstupu)
Nastavení hlasitosti televizoru.
Přepínání mezi televizorem a dalšími
vstupními zdroji.
(osvětlení)
Osvětlí tlačítka 5 a 6 (s výjimkou
tlačítek </M/m/, a ENTER), což je
užitečné při ovládání přehrávače ve tmě.
,pokračování
11
Přední panel
A [/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
(strana 31)
Zapnutí přehrávače nebo vypnutí do
pohotovostního režimu.
B Indikátor 24P (strana 50)
Rozsvítí se při výstupu video signálů
1 080p/24 Hz při přehrávání disku BDROM.
Indikátor HD AUDIO
Pokud je vložen disk BD, zobrazí se
v následujících případech:
– pokud je audio formát přehrávaného
titulu Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution
nebo DTS-HD Master Audio,
– pokud je audio formát přehrávaného
titulu LPCM 2ch 192 kHz nebo LPCM
3ch nebo vyšší.
Indikátor SBM (Super Bit
Mapping)
Rozsvítí se, pokud je položka „SBM“
nastavena na „On“ (Zapnuto) (výchozí
nastavení) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) a video signál je na
výstupu z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) (strana 51).
C Senzor dálkového ovládání
(strana 30)
D Přihrádka na disk (strana 35)
E Indikátor disku Blu-ray
Rozsvítí se při rozpoznání disku BD.
z
Při prvním zapnutí přehrávače se rozsvítí
indikátor disku Blu-ray a po dokončení
nastavení Easy Setup (Snadné nastavení)
zhasne.
12
F Displej na předním panelu
(strana 13)
G A (otevření/uzavření) (strana 35)
Otevření nebo zavření přihrádky na disk.
H N (přehrávání) (strana 35)
Spuštění přehrávání.
Při přehrávání se rozsvítí indikátor.
I X (pozastavení) (strana 35)
Pozastavení přehrávání.
Při pozastavení přehrávání se rozsvítí
indikátor.
J x (zastavení) (strana 35)
Zastavení přehrávání.
Uzamknutí přihrádky na disk (Child Lock)
(Dětská pojistka)
Přihrádku na disk můžete uzamknout, aby ji
nebylo možné nechtěně otevřít.
Zapněte přehrávač a podržte stisknuté
tlačítko X na přehrávači déle než 10 sekund,
dokud se na displeji na předním panelu
nezobrazí nápis „LOCKED“ (Uzamknuto).
Přihrádka na disk bude uzamknuta.
Pro odemknutí přihrádky na disk podržte
stisknuté tlačítko X na přehrávači, dokud se
na displeji na předním panelu nezobrazí nápis
„UNLOCK“ (Odemknuto).
Displej na předním panelu
A N, X
Rozsvítí se při přehrávání nebo
pozastavení přehrávání.
B HD (strana 49)
Rozsvítí se při výstupu video signálů
720p/1 080i/1 080p z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nebo video signálů
720p/1 080i z konektorů COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video
výstup).
z
V závislosti na disku mohou být zobrazeny
indikátory „T“ (titul nebo skladba), „C“
(kapitola) nebo „D“ (disk).
F Indikátor síťového připojení
Rozsvítí se při stahování softwaru
přehrávače.
Podrobné informace o stahování
softwaru přehrávače - viz strana 47.
C HDMI (strana 17)
Rozsvítí se při připojení HDMI zařízení.
D EXT (Externí zařízení) (strana 27)
Rozsvítí se při rozpoznání externího
paměťového zařízení.
E Informace o přehrávání
Můžete zobrazit časové informace.
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko TIME (Čas).
Zobrazení na displeji se mění
následovně:
Při přehrávání disku BD-ROM/DVD
VIDEO
Uplynulá doba přehrávání
aktuálního titulu
r
Zbývající doba přehrávání
aktuálního titulu
Při přehrávání disku CD
Uplynulá doba přehrávání aktuální
skladby
r
Zbývající doba přehrávání aktuální
skladby
r
Uplynulá doba přehrávání
aktuálního disku
r
Zbývající doba přehrávání
aktuálního disku
,pokračování
13
Zadní panel
A Slot EXT (Externí zařízení)
(strana 27)
G Ventilační otvory
B Konektor RS232C
H Konektor AC IN (Napájení)
(strana 29)
Konektor RS232C nelze používat
v Evropě.
C Konektory AUDIO OUT (L/R)
(Audio výstup) (strana 20, 26)
D Konektory MULTI CHANNEL
OUTPUT (FRONT L/R,
SURROUND L/R, SUR BACK L/R,
CENTER, SUB WOOFER)
(Vícekanálový výstup - přední
levý/pravý, prostorový levý/
pravý, zadní prostorový levý/
pravý, středový kanál,
subwoofer) (strana 25)
E Konektory DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální
výstup - optický/koaxiální)
(strana 24)
F Konektor HDMI OUT (Výstup
HDMI) (strana 17, 23)
14
Uvnitř přehrávače se nachází ventilátor.
I Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video
výstup) (Y, PB/CB, PR/CR)
(strana 19)
J Konektory VIDEO OUT (VIDEO/
S VIDEO) (Video výstup - video/
S-video) (strana 20)
K Konektor CONTROL S IN/IR IN
(Vstup Control S/vstup pro
dálkové ovládání)
Pokud máte televizor nebo AV zesilovač
(receiver) Sony kompatibilní s funkcí
CONTROL S, použijte kabel Control S
(není součástí příslušenství) pro
připojení ke konektoru Control S
(výstup). Přečtěte si návod k obsluze
televizoru nebo AV zesilovače
(receiveru).
L Konektor LAN (100) (strana 28)
Připojení přehrávače
Podle kroků 1 až 7 propojte přehrávač
s dalšími zařízeními a proveďte nastavení
přehrávače. Napájecí kabel nepřipojujte
dříve, než dojdete k části „Krok 5: Připojení
napájecího kabelu“ (strana 29).
Připojení a nastavení
Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny
následující položky:
• Audio/video kabel (zástrčka cinch ×3) (1)
• Napájecí kabel (1)
• Externí paměťové zařízení (1)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Připojení a nastavení
15
Krok 1: Připojení k televizoru
Poznámky ke konektorům video/HDMI OUT (Výstup HDMI)
Přehrávač je vybaven níže uvedenými video konektory. Připojte přehrávač k vašemu televizoru
podle vstupních konektorů dostupných na televizoru.
Při připojení televizoru do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na přehrávači pomocí
kabelu HDMI si můžete vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.
Typ konektoru
Vysoká
kvalita
Rozlišení video
signálu
Připojení
Digitální
Viz „Připojení do
Vysoké rozlišení:
konektoru HDMI“ na
1 080/24p, 1 080p,
straně 17.
1 080i, 720p
Standardní rozlišení:
576p/480p, 576i/
480i
Analogový
Vysoké rozlišení:
1 080i, 720p
Standardní rozlišení:
576p/480p, 576i/
480i
Viz „Připojení do
komponentních video
konektorů (Y, Pb/Cb,
Pr/Cr)“ na straně 19.
Standardní rozlišení: Viz „Připojení do
576i/480i
konektorů audio/
video nebo S
VIDEO“ na
straně 20.
Standardní rozlišení: Viz „Připojení do
576i/480i
konektorů audio/
video nebo S
VIDEO“ na
straně 20.
Standardní
kvalita
16
b
Připojení k televizoru se vstupem DVI
• Pevným připojením kabelů předejdete
nežádoucímu šumu.
• Přečtěte si návody k obsluze dodané se
zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
• Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který
není vybaven video vstupem.
• Nevystavujte propojovací kabely přílišnému
tlaku. Stlačení kabelu proti skříni apod. může
kabel poškodit.
Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není
součástí příslušenství). Konektor DVI
neakceptuje audio signály, takže je třeba ještě
připojit audio kabel (strana 21).
Rovněž nelze propojit konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI) s konektory DVI, které
nepodporují HDCP (například konektory
DVI na PC monitorech).
Připojení do konektoru HDMI
Připojení a nastavení
Pomocí kabelu HDMI připojte televizor do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) na
přehrávači. Budete si tak moci vychutnat digitální obraz a zvuk ve vysoké kvalitě.
Při připojení televizoru Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) (strana 18), si přečtěte rovněž návod k obsluze televizoru.
Při připojení televizoru kompatibilního s formátem 1 080/24p nebo 1 080p použijte
vysokorychlostní kabel HDMI.
Blu-ray/DVD přehrávač
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Televizor
Poznámky k připojení do konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI)
• Při přemísťování přehrávače nezapomeňte
odpojit kabel HDMI.
Dodržujte následující pokyny, protože při
nesprávném postupu můžete poškodit
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
a zástrčku kabelu HDMI.
• Zkontrolujte, zda tvar konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) na zadní straně
přehrávače odpovídá tvaru zástrčky kabelu
HDMI a otočte zástrčku tak, aby ji bylo
možné zasunout do konektoru. Ujistěte se,
že zástrčka není obrácena opačným směrem
nebo nakloněna.
• Při umístění přehrávače s připojeným
kabelem HDMI do skříňky nevystavujte
skříňku nadměrnému zatížení. Mohlo by
dojít k poškození konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo kabelu HDMI.
• Při připojování nebo odpojování kabelu
HDMI neotáčejte zástrčkou.
Poznámky k indikátorům pro HDMI
připojení
Při připojení HDMI kompatibilního zařízení
se na displeji na předním panelu rozsvítí
indikátor HDMI.
,pokračování
17
b
• Mějte prosím na paměti, že ne všechny televizory
s vysokým rozlišením (High Definiton) jsou
s tímto přehrávačem plně kompatibilní, což může
způsobovat poruchy obrazu. Pokud se vyskytnou
problémy při zobrazení obrazu s rozlišením 480i/
576i/480p/576p/720p/1 080i/1 080p,
doporučujeme, abyste použili připojení přes
konektor VIDEO OUT VIDEO (Video výstup)
nebo S VIDEO. V případě dotazů týkajících se
kompatibility vašeho televizoru s tímto modelem
Blu-ray/DVD přehrávače (480i/576i/480p/576p/
720p/1 080i/1 080p) se prosím obraťte na naše
zákaznické servisní středisko.
• Pokud není obraz čistý nebo přirozený nebo
pokud nesplňuje vaše požadavky, změňte
rozlišení výstupního video signálu v kroku 3
u položky „Output Video Format“ (Výstupní
video signál) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 49).
• Používejte pouze kabel HDMI s logem HDMI.
• Theatre (Kino)
Po stisknutí tlačítka THEATRE (Kino)
přehrávač automaticky nastaví vhodný
video režim pro sledování filmů. Při
připojení k AV zesilovači (receiveru)
pomocí kabelu HDMI se rovněž
automaticky přepne výstup zvuku do
reprosoustav. Při připojení k televizoru
kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino)
pomocí kabelu HDMI se video režim
televizoru přepne do režimu Theatre
(Kino). Pro návrat k originálnímu nastavení
znovu stiskněte toto tlačítko.
• Language Follow (Stejný jazyk)
Pokud změníte jazyk OSD nabídek na
vašem televizoru, změní se po vypnutí
a zapnutí přehrávače rovněž jazyk OSD
nabídek přehrávače.
Příprava pro použití funkcí BRAVIA Sync
Poznámky k funkcím BRAVIA
Sync (pouze pro HDMI
připojení)
Při připojení zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) pomocí HDMI kabelu
(není součástí příslušenství), bude ovládání
zjednodušeno níže uvedeným způsobem:
• One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka)
Jedním stisknutím následujících tlačítek se
připojený televizor zapne a vstup se
automaticky přepne na přehrávač:
– [/1
– HOME (Výchozí nabídka): Automaticky
se zobrazí výchozí nabídka (strana 46).
– N: Automaticky se spustí přehrávání
(strana 37).
• System Power-Off (Vypnutí celého
systému)
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka
napájení na dálkovém ovladači televizoru,
vypnou se automaticky i přehrávač
a zařízení kompatibilní s HDMI.
18
Nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
v nabídce „System Settings“ (Nastavení
systému) (strana 61).
Podrobné informace o nastavení vašeho
televizoru nebo jiných připojených zařízení viz návod k obsluze televizoru nebo
příslušných zařízení.
z
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné
nastavení) a funkce „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na televizoru je nastavena
na „On“ (Zapnuto), nastaví se funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na přehrávači
rovněž automaticky na „On“ (Zapnuto). Viz
návod k obsluze televizoru.
• Pokud je pomocí kabelu HDMI připojen televizor
Sony, který je kompatibilní s funkcemi BRAVIA
Sync, můžete při nastavení funkce „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na televizoru na
„On“ (Zapnuto) ovládat základní funkce
přehrávače pomocí dálkového ovladače
televizoru. Viz návod k obsluze televizoru.
b
Podle připojeného zařízení nemusí funkce „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) pracovat.
Podrobné informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
Připojení do komponentních video konektorů (Y, PB/CB, PR/CR)
Blu-ray/DVD přehrávač
(červený)
(zelený)
(modrý)
Připojení a nastavení
Pomocí komponentního video kabelu nebo trojice video kabelů stejného druhu a délky (nejsou
součástí příslušenství) propojte konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video
výstup) na přehrávači s příslušnými konektory na televizoru. Tímto způsobem dosáhnete
vysoké kvality obrazu.
Rovněž připojte audio/video kabel do konektorů AUDIO OUT (L/R) (Audio výstup).
(červený)
(bílý)
(červený)
Audio/video kabel
(součást
příslušenství)
(bílý)
Komponentní video kabel
(není součástí
příslušenství)
(zelený)
Dbejte na to, aby barva zástrčky
kabelu odpovídala barvě
konektoru.
(modrý)
(červený)
Dbejte na to, aby barva zástrčky
kabelu odpovídala barvě
konektoru.
Televizor
: směr signálu
b
Při propojení přehrávače a televizoru pomocí
komponentního video kabelu odpojte žlutou
zástrčku (video) audio/video kabelu.
,pokračování
19
Připojení do konektorů audio/video nebo S VIDEO
Pomocí audio/video kabelu propojte konektor VIDEO OUT (VIDEO) (Video výstup)
a konektory AUDIO OUT (L/R) (Audio výstup) na přehrávači s příslušnými konektory na
televizoru. Tím dosáhnete standardní kvality obrazu a zvuku.
Blu-ray/DVD přehrávač
(červený)
(bílý)
(žlutý)
nebo
Audio/video kabel
(součást příslušenství)
(červený)
(bílý)
Kabel S-video
(není součástí
příslušenství)
(žlutý)
Dbejte na to, aby
barva zástrčky
kabelu
odpovídala barvě
konektoru.
Televizor
: směr signálu
b
Při propojení přehrávače a televizoru pomocí
kabelu S-video odpojte žlutou zástrčku (video)
audio/video kabelu.
20
Krok 2: Připojení k AV zesilovači (receiveru)
Poslech
Zdroj
AV zesilovač
(receiver)
Kabel (připojení)
Připojení a nastavení
Požadavky na AV zesilovač (receiver) a propojovací kabely se liší v závislosti na zdroji níže
uvedeným způsobem.
Pro poslech zvuku z disku BD ve vysoké kvalitě nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 56).
Pro poslech sekundárního zvuku a interaktivního zvuku nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení) v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 56).
AV zesilovač
Kabel HDMI*3 (strana 23)
(receiver) kompatibilní nebo
s Dolby TrueHD*1
7.1kanálový audio kabel*4
(strana 25)
Dolby Digital Plus AV zesilovač
(receiver) kompatibilní
s Dolby Digital Plus*1
7.1kanálového Dolby TrueHD
zvuku
AV zesilovač
DTS-HD (DTS(receiver) kompatibilní
HD High
Resolution a DTS- s DTS-HD*2
HD Master Audio)
LPCM
5.1kanálového Dolby Digital
zvuku
DTS
Stereo zvuku
*1
*2
—
AV zesilovač
(receiver) kompatibilní
s 7.1ch LPCM*2
AV zesilovač
Kabel HDMI (strana 23),
(receiver) kompatibilní digitální optický/koaxiální kabel
s Dolby Digital*1
(strana 24)
nebo
AV zesilovač
7.1kanálový audio kabel (strana 25)
(receiver) kompatibilní
s DTS*2
AV zesilovač
Stereo audio kabel (strana 26)
(receiver) kompatibilní
se stereo zvukem
*3
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Názvy Dolby, Pro Logic
a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní
značky společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci podle amerických patentů
5451942; 5956674; 5974380; 5978762,
6487535 a dalších amerických a celosvětově
vydaných patentů a nahlášených patentových
práv. DTS je registrovaná obchodní značka
společnosti DTS a loga DTS, symbol, DTS-HD
a DTS-HD Advanced Digital Out jsou obchodní
značky společnosti DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
*4
Pokud je položka „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) nastavena na „Direct“
(Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku), budou na výstupu audio
signály dekódované AV zesilovačem
(receiverem).
Pokud je položka „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) nastavena na „Direct“
(Přímý výstup) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku), budou na výstupu signály
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD
Master Audio) dekódované přehrávačem.
Pokud je položka „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) nastavena na „Mix“
(Sloučení) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku), bude zvuk DTS-HD na
výstupu jako 5.1kanálový zvuk DTS.
,pokračování
21
z
• Podporované audio formáty disků BD/DVD jsou
uvedeny na zadní straně obalu.
• Podrobné informace o výstupních audio
signálech - viz část „Výstupní audio signály“ na
straně 75.
b
• Při připojení přehrávače k AV zesilovači
(receiveru) pomocí kabelu HDMI proveďte jednu
z následujících činností:
– připojte AV zesilovač (receiver) k televizoru
pomocí kabelu HDMI,
– nebo připojte přehrávač k televizoru pomocí
jiného video kabelu než kabelu HDMI (tzn.
pomocí komponentního video kabelu, kabelu
S-video nebo audio/video kabelu).
• Pokud připojíte zařízení, které není kompatibilní
s vybraným typem audio signálu, bude
z reprosoustav vycházet hlasitý šum (nebo
nebude vycházet žádný zvuk), který může
poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.
22
Připojení do konektoru HDMI
Blu-ray/DVD přehrávač
Připojení a nastavení
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven vstupem HDMI, můžete si vychutnat prostorový
zvuk.
Pokud připojíte AV zesilovač (receiver) Sony, který je kompatibilní s funkcí „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) (strana 18), přečtěte si rovněž návod k obsluze AV zesilovače
(receiveru).
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
AV zesilovač (receiver)
Kabel HDMI (není součástí příslušenství)
Televizor
z
Pro poslech vysoce kvalitního zvuku z připojeného
AV zesilovače (receiveru) proveďte následující
nastavení:
– nastavte položku „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) na „HDMI“
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 52),
– nastavte položku „Audio (HDMI)“ (Audio signál
z HDMI) na „Auto“ (Automaticky) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 55),
– nastavte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 56).
b
Ne všechny AV zesilovače (receivery)
kompatibilní s HDMI dokáží zpracovat
osmikanálové lineární PCM signály. Přečtěte si
rovněž návod k obsluze připojeného AV zesilovače
(receiveru).
,pokračování
23
Připojení do digitálních konektorů (OPTICAL/COAXIAL) (Optický/
koaxiální)
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic
nebo DTS*2 a digitálním vstupním konektorem, můžete si vychutnat prostorový zvuk ve
formátu Dolby Digital (5.1 kanálů), Dolby Pro Logic (4.0 kanálů) nebo DTS (5.1 kanálů).
Blu-ray/DVD přehrávač
nebo
Digitální koaxiální
kabel (není součástí
příslušenství)
Digitální optický
kabel (není součástí
příslušenství)
AV zesilovač
(receiver)
: směr signálu
1
2
24
Propojte digitální konektor na
přehrávači s příslušným konektorem
na AV zesilovači (receiveru).
Nastavte položku „Audio Output
Priority“ (Priorita zvukového výstupu)
na „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/
optický) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 52).
3
Proveďte příslušná nastavení
v položkách „Dolby Digital“ a „DTS“
nabídky „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 56).
V opačném případě nebude
z reprosoustav vycházet žádný zvuk
nebo pouze hlasitý šum.
Připojení do konektorů 7.1kanálového signálu
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven 7.1kanálovými vstupy, můžete si vychutnávat
vícekanálový prostorový zvuk.
Blu-ray/DVD přehrávač
Připojení a nastavení
Stereo audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Stereo audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Stereo audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Mono audio kabel
(není součástí
příslušenství)
Mono audio kabel
(není součástí
příslušenství)
AV zesilovač (receiver)
: směr signálu
1
2
Propojte konektory 7.1kanálového
signálu na přehrávači s příslušnými
konektory na AV zesilovači
(receiveru).
Nastavte položku „Audio Output
Priority“ (Priorita zvukového výstupu)
na „Multi Channel Analogue“
(Vícekanálový analogový) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 52).
3
Proveďte příslušná nastavení
v položce „Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav) nabídky
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 52).
,pokračování
25
Připojení do audio L/R konektorů
Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními audio konektory L a R, použijte
tento způsob připojení.
Blu-ray/DVD přehrávač
(červený)
(bílý)
Audio/video kabel (součást
příslušenství)
(červený)
(bílý)
Dbejte na to, aby barva
zástrčky kabelu odpovídala
barvě konektoru.
AV zesilovač (receiver)
: směr signálu
26
b
Krok 3: Vložení externího
paměťového zařízení
Zcela zasuňte externí paměťové zařízení
ve směru V do slotu EXT (Externí
zařízení).
Při zapnutí přehrávače zkontrolujte, zda se na
displeji na předním panelu rozsvítil indikátor
EXT (Externí zařízení).
Zadní strana přehrávače
Externí paměťové
zařízení (součást
příslušenství)
Stranou s konektory
směrem nahoru
Vyjmutí externího paměťového zařízení
1
Stisknutím tlačítka [/1 vypněte
přehrávač.
2
Vytáhněte externí paměťové zařízení ze
slotu EXT (Externí zařízení).
Připojení a nastavení
Pro využití přídavného obsahu (jako
například BonusView (Bonusový materiál)/
BD-Live (Online obsah BD)) u některých
titulů na disku Blu-ray je vyžadováno použití
dodávaného externího paměťového zařízení.
Vložte externí paměťové zařízení (USB flash
disk s kapacitou nejméně 1 GB, jako
například USM1GH) do slotu EXT (Externí
zařízení) pro použití zařízení jako lokálního
úložiště dat.
• Do slotu EXT (Externí zařízení) nepřipojujte
žádné jiné zařízení kromě USB flash disku, jako
například HDD.
• Externí paměťové zařízení zasunujte v přímém
směru. Pokud se pokusíte zasunout externí
paměťové zařízení do slotu násilím, může dojít
k poškození externího paměťového zařízení
i přehrávače.
• Chraňte externí paměťové zařízení před malými
dětmi, protože by jej mohly spolknout.
• Pokud je externí paměťové zařízení vloženo ve
slotu, netlačte na něj, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
• Doporučujeme používat externí paměťové
zařízení USM1GH Sony (dostupné od dubna
2008).
• Přehrávač může být kompatibilní i s jinými USB
flash disky. Nemůžeme však zaručit
kompatibilitu se všemi typy USB flash disků.
• Při vkládání jiného USB flash disku než
USM1GH Sony se ujistěte, že jej vkládáte ve
správném směru.
• Některé USB flash disky mohou ze slotu EXT
(Externí zařízení) vyčnívat. Nepokoušejte se
vyčnívající část USB flash disku zasunout do
slotu násilím ani na ni netlačte.
• Abyste zabránili poškození dat nebo externího
paměťového zařízení, vypněte přehrávač před
vložením nebo vyjmutím externího paměťového
zařízení.
• Pokud se indikátor EXT (Externí zařízení)
nerozsvítí, vypněte přehrávač, vyjměte a znovu
vložte externí paměťové zařízení a potom
přehrávač opět zapněte.
• Abyste zabránili poškození dat na externím
paměťovém zařízení, nevkládejte externí
paměťové zařízení, které obsahuje fotografie
nebo hudební soubory.
27
Krok 4: Připojení k síti
LAN
Přímé připojení
k širokopásmovému routeru
Blu-ray/DVD přehrávač
Pro aktualizaci softwaru přehrávače propojte
pomocí síťového kabelu konektor LAN (100)
na přehrávači s konektorem na zařízení
používaném pro připojení k internetu.
Můžete rovněž využít funkci BD-Live
(Online obsah BD) (strana 38).
1
Propojte konektor LAN (100) na
přehrávači s konektorem na zařízení
používaném pro připojení k internetu.
Způsob připojení k internetu:
• Přímé připojení k širokopásmovému
routeru
• Připojení přes bezdrátový LAN router
Viz rovněž příručka k širokopásmovému
routeru nebo bezdrátovému LAN
routeru.
2
Proveďte příslušná nastavení
v položce „Internet Settings“
(Nastavení internetu) nabídky
„Network Settings“ (Síťová
nastavení) (strana 63).
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
Širokopásmový
router
Do PC
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
Aktualizace softwaru přehrávače přes síť
Viz části „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 47) a „Software Update
Notification (Upozornění na aktualizaci
softwaru)“ (strana 62).
ADSL modem/
kabelový modem
b
Do konektoru LAN (100) nepřipojujte telefonní
linku, protože by mohlo dojít k poruše funkce.
Použití funkce BD-Live (Online obsah BD)
Viz „Používání funkce BonusView/BDLive“ na straně 38.
b
Podle podmínek připojení a síťového prostředí
doporučujeme pro použití funkce BD-Live (Online
obsah BD) připojení k internetu s efektivní
rychlostí aspoň 1 Mb/s.
28
Internet
Poznámka k síťovému kabelu (LAN)
Podle modemu nebo routeru se liší typ
požadovaného síťového kabelu (LAN)
(přímý nebo křížený). Podrobné informace
o síťovém kabelu (LAN) - viz příručka
k modemu nebo routeru.
Doporučujeme použít stíněný síťový kabel
(přímý nebo křížený).
Připojení přes bezdrátový LAN
router
Blu-ray/DVD přehrávač
Krok 5: Připojení
napájecího kabelu
1 Do konektoru AC IN
(Napájení)
Připojení a nastavení
Po dokončení všech zapojení připojte
přiložený napájecí kabel do konektoru AC IN
(Napájení) na přehrávači. Potom připojte
napájecí kabel přehrávače a televizoru do
síťové zásuvky.
2
Do síťové
zásuvky
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
Ethernet/WLAN
média konvertor
Do PC
WLAN router
(přístupový bod)
Síťový kabel
(není součástí
příslušenství)
ADSL modem/
kabelový modem
Internet
b
Nepřipojujte konektor LAN na přehrávači ke
konektoru LAN na počítači.
29
Krok 6: Příprava
dálkového ovladače
Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím
přiloženého dálkového ovladače. Vložte dvě
baterie typu R6 (velikosti AA) tak, aby
kontakty 3 a # na bateriích odpovídaly
značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při
používání nasměrujte dálkový ovladač na
senzor dálkového ovládání
na přehrávači
(strana 12).
Ovládání televizoru pomocí
dálkového ovladače
Pomocí přiloženého dálkového ovladače je
možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat
vstupy a programové pozice a zapínat/
vypínat napájení televizoru Sony.
b
Při výměně baterií v dálkovém ovladači se může
kód obnovit na výchozí hodnotu. Nastavte
příslušný kód znovu.
TV [/1
Numerická
tlačítka
b
• Abyste zabránili možnému úniku elektrolytu
z baterií a korozi, používejte baterie správným
způsobem. V případě úniku elektrolytu se
nedotýkejte tekutiny holýma rukama. Dodržujte
následující pokyny:
– nepoužívejte současně starou a novou baterii
nebo baterie různých výrobců,
– nepokoušejte se baterie nabíjet,
– pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte baterie,
– v případě úniku elektrolytu utřete tekutinu
v prostoru pro baterie a vložte nové baterie.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání
(označený symbolem
na předním panelu)
silnému světlu, jako je například přímé sluneční
světlo nebo jiný zdroj světla. Přehrávač by
nemusel reagovat na příkazy dálkového ovladače.
t
%
2 +/–
PROG +/–
Dostupná tlačítka
V závislosti na připojeném televizoru nemusí
být některá nebo všechna tlačítka funkční
(TV [/1, PROG +/– (Program), 2 +/–, %,
nebo numerická tlačítka).
Tlačítka
Funkce
TV [/1
Zapnutí nebo
vypnutí televizoru.
2 +/– (hlasitost)
Nastavení hlasitosti
televizoru.
PROG +/–
Výběr programové
(programová pozice) pozice na televizoru.
30
t (výběr vstupu)
Přepnutí vstupu
televizoru mezi TV
signálem a dalšími
vstupními zdroji.
% (vypnutí zvuku)
Vypnutí zvuku.
Ovládání ostatních televizorů pomocí
dálkového ovladače
b
Při zadání nového kódu bude vymazán předchozí
zadaný kód.
1
Podržte stisknuté tlačítko TV [/1
a pomocí numerických tlačítek zadejte
kód výrobce televizoru.
Pro zadání například „09“ stiskněte
tlačítko „0“ a „9“.
Krok 7: Easy Setup
(Snadné nastavení)
Podle následujících kroků proveďte základní
minimální nastavení přehrávače. Pokud
nastavení Easy Setup (Snadné nastavení)
nedokončíte, zobrazí se znovu při každém
zapnutí přehrávače.
Proveďte níže uvedená nastavení
v následujícím pořadí.
Při prvním zapnutí
Chvíli počkejte, než se přehrávač zapne
a spustí se nastavení Easy Setup (Snadné
nastavení).
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
[/1
TV [/1
Pokud je pro některé zařízení uvedeno
více kódů, zkuste je postupně zadat,
dokud nenaleznete kód, který bude
s vaším televizorem pracovat.
2
Výrobce
Kód
Sony
01 (výchozí)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomsom
43, 75
Toshiba
38
Připojení a nastavení
Pomocí přiloženého dálkového ovladače je
rovněž možno ovládat úroveň hlasitosti,
přepínat vstupy a programové pozice
a zapínat/vypínat napájení televizorů jiných
výrobců než Sony.
Pokud je značka vašeho televizoru uvedena
v následující tabulce, nastavte příslušný kód
výrobce.
</M/m/,,
ENTER
(Potvrzení)
RETURN
HOME
1
2
Zapněte televizor.
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se po chvíli zapne.
3
Přepněte vstup na televizoru tak, aby
se na obrazovce zobrazil signál
z přehrávače.
Zobrazí se obrazovka pro výběr jazyka
OSD nabídek.
Uvolněte tlačítko TV [/1.
,pokračování
31
b
• Pokud se obrazovka pro výběr jazyka
OSD nabídek nezobrazí
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka) a vyberte položku „Easy
Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce
„Setup“ (Nastavení) (strana 65). Potom
vyberte možnost „Start“ (Spuštění)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
4
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
Při připojení televizoru pomocí
komponentního video kabelu vyberte
možnost „Component Video“
(Komponentní video) a přejděte ke kroku
7.
Při připojení televizoru pomocí video
kabelu nebo kabelu S-video vyberte
možnost „Video or S Video“ (Video
nebo S-video) a přejděte ke kroku 8.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovaný jazyk OSD nabídek
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
7
Vyberte rozlišení výstupního video
signálu pro připojený televizor
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Podrobné informace o rozlišení
výstupního video signálu - viz strana 50.
Zobrazí se zpráva o počátečních
nastaveních.
5
6
Vyberte možnost „Start“ (Spuštění)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte typ kabelu použitý pro
připojení přehrávače k televizoru
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Při připojení televizoru pomocí kabelu
HDMI vyberte možnost „HDMI“
a přejděte ke kroku 7.
32
Pokud jste vybrali „HDMI“ v kroku 6
Vyberte některou z možností „Auto“
(Automaticky), „480i/576i“, „480p/
576p“, „720p“, „1 080i“ nebo „1 080p“.
Při současném připojení konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI) a jiných
výstupních video konektorů nemusí
video signály vystupovat z jiného
konektoru než „HDMI OUT“(Výstup
HDMI), pokud jste vybrali možnost
„Auto“ (Automaticky) nebo „1 080p“.
Při současném připojení jiného zařízení
stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro
návrat ke kroku 6 a změňte nastavení
položky „TV Connection Method“
(Způsob připojení TV).
Pokud jste vybrali „Component Video“
(Komponentní video) v kroku 6
b
Pokud je obraz zkreslený nebo se nezobrazí
žádný obraz, počkejte asi 30 sekund, aniž byste
stisknuli jakékoliv tlačítko. Opět se zobrazí
obrazovka pro nastavení rozlišení.
Pokud není vybrané rozlišení výstupního
video signálu správné a během 30 sekund
stisknete libovolné tlačítko, nezobrazí se na
obrazovce žádný obraz. V takovém případě
podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači déle
než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu na nejnižší hodnotu.
Pro změnu rozlišení výstupního video signálu
nastavte položku „Output Video Format“
(Výstupní video signál) v nabídce „Video
Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 49).
8
Vyberte poměr stran obrazu, který
odpovídá vašemu televizoru
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
(Pouze při připojení televizoru pomocí
kabelu HDMI)
Nastavte funkci „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“
(Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Připojení a nastavení
Vyberte některou z možností „480i/
576i“, „480p/576p“, „720p“ nebo
„1 080i“.
Pokud změníte rozlišení výstupního
video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund
obraz ve vybraném rozlišení a potom
budete požádáni o potvrzení výběru.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a přejděte k dalšímu kroku.
9
Vyberte „On“ (Zapnuto), jestliže chcete
používat funkci „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) u připojeného
zařízení Sony kompatibilního s funkcí
„Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) (strana 18).
Pokud nechcete používat funkci „Control
for HDMI“ (Ovládání přes HDMI),
vyberte „Off“ (Vypnuto).
10 Vyberte „Allow“ (Povolit), jestliže
chcete povolit internetové připojení
k obsahu BD a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Vyberte „Do not allow“ (Nepovolit),
jestliže nemá být povoleno internetové
připojení k obsahu BD.
Při připojení k širokoúhlému televizoru
nebo televizoru s funkcí širokoúhlého
režimu vyberte možnost „16:9“.
Při připojení k televizoru 4:3 bez funkce
širokoúhlého režimu vyberte možnost
„4:3“.
33
11 Nastavte položku „Quick Start Mode“
(Režim rychlého spuštění) na „On“
(Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Podrobné informace o položce „Quick
Start Mode“ (Režim rychlého spuštění) viz strana 61.
12 Vyberte možnost „Finish“
(Dokončení) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
z
• Nastavení můžete obnovit na výchozí hodnoty
(strana 65).
• Nastavení „Easy Setup“ (Snadné nastavení)
můžete znovu spustit výběrem položky „Easy
Setup“ (Snadné nastavení) v nabídce „Setup“
(Nastavení) (strana 65).
34
Přehrávání disků BD/DVD
BD
DVD
Z
Přehrávání
Numerická
tlačítka
</M/m/,,
ENTER
(Potvrzení)
OPTIONS
HOME
N
X
Přehrávání
1
2
x
Přepněte vstup na televizoru tak, aby
se na obrazovce zobrazil signál
z přehrávače.
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk do
přihrádky na disk.
Přehrávanou stranou
směrem dolů
3
Stiskem tlačítka Z uzavřete přihrádku
na disk.
• V závislosti na vloženém disku BDROM nebo DVD VIDEO se může
automaticky spustit přehrávání.
b
Pokud je přihrádka na disk otevřená,
přehrávání se po stisknutí tlačítka N nespustí.
,pokračování
35
4
5
6
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
„Video“.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
U běžně prodávaných disků BD-ROM
nebo DVD VIDEO se spustí přehrávání.
U disků BD nebo DVD zaznamenaných
na jiném zařízení se zobrazí seznam
titulů. Pomocí tlačítek M/m vyberte titul
a stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Přehrávání se spustí.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko X.
z
V seznamu titulů je vedle názvu titulů, které byly
vytvořeny editací originálních titulů, zobrazen
indikátor „PL“ (Playlist).
b
• V závislosti na disku nemusí být dostupné některé
funkce přehrávání. Přečtěte si pokyny uvedené na
obalu disku.
• V závislosti na disku BD nebo DVD
zaznamenaném na jiném zařízení se nemusí
zobrazit seznam titulů nebo názvy titulů.
Pro spuštění přehrávání od začátku stiskněte
tlačítko OPTIONS (Možnosti) a vyberte
možnost „Play from start“ (Přehrávání od
začátku). Potom stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení). Přehrávání se spustí od začátku
titulu.
b
• Místo zastavení přehrávání se z paměti vymaže,
pokud:
– otevřete přihrádku na disk,
– spustíte přehrávání jiného titulu,
– změníte nastavení přehrávače,
– vyjmete externí paměťové zařízení (pro disk
BD-ROM).
• V závislosti na disku nebo místě zastavení nemusí
funkce obnovení přehrávání pracovat.
Přehrávání disků BD nebo DVD
s omezením přehrávání (Parental Control)
(Rodičovský zámek)
Při přehrávání disku BD, u kterého je
nastaveno omezení přehrávání, změňte
nastavení položky „BD Parental Control“
(Rodičovský zámek pro BD) v nabídce „BD/
DVD Viewing Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) (strana 58).
Při přehrávání disku DVD, u kterého je
nastaveno omezení přehrávání, se zobrazí
obrazovka pro zadání vašeho hesla.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání se spustí.
Uložení nebo změna hesla - viz část
„Password (Heslo)“ (strana 60).
Přehrávání disků BD-RE nebo BD-R
s omezením přehrávání (Disc Lock)
(Uzamknutí disku)
Při přehrávání disku BD-RE nebo BD-R,
u kterého je nastavena funkce Disc Lock
(Uzamknutí disku), se zobrazí obrazovka pro
zadání vašeho hesla.
1
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo, které bylo uloženo při
vytváření disku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte titul a stiskněte tlačítko N nebo
ENTER (Potvrzení).
Spustí se přehrávání.
Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk
zastaven (Resume Play) (Obnovení
přehrávání)
Po zastavení přehrávání vyberte pomocí
tlačítek M/m ikonu
a stiskněte tlačítko N
nebo ENTER (Potvrzení).
Přehrávač obnoví přehrávání z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x.
36
One-Touch Play (Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI
připojení)
Stiskněte tlačítko N.
Přehrávač a připojený televizor se zapnou
a vstup televizoru se přepne na přehrávač.
Potom se automaticky spustí přehrávání.
b
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti)
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
Položky
Podrobnosti
A/V Settings
(A/V
nastavení)
Provedení nastavení
obrazu a zvuku.
• Video Settings
(strana 40)
• Audio Settings
(strana 42)
Title List
(Seznam
titulů)
Zobrazení seznamu
titulů.
Play
(Přehrávání)
Přehrávání titulu
z místa, kde jste
stisknuli tlačítko x.
Podrobnosti
Stop
(Zastavení)
Zastavení přehrávání.
Title Search
(Vyhledávání
titulů)
Vyhledávání titulu
a spuštění přehrávání od
začátku (strana 39).
Chapter
Search
(Vyhledávání
kapitol)
Vyhledávání kapitoly
a spuštění přehrávání od
začátku (strana 39).
Používání nabídky disku BD
nebo DVD
BD
Přehrávání
• Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než
se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz
a počáteční část přehrávaného obrazu nemusí být
zobrazena.
• Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání
jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku
„Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na
„On“ (Zapnuto) v nabídce „System Settings“
(Nastavení systému) (strana 61).
Položky
DVD
Zobrazení hlavní nabídky
Při přehrávání disku BD nebo DVD můžete
zobrazit hlavní nabídku.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP
MENU (Hlavní nabídka).
Zobrazí se hlavní nabídka.
2
Pomocí tlačítek </M/m/, vyberte
požadovanou položku.
Zobrazení překryvných nabídek
Některé disky BD-ROM obsahují překryvné
nabídky, které se zobrazí, aniž by bylo
přerušeno přehrávání.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko POP
UP/MENU (Překryvná nabídka/
nabídka).
Zobrazí se překryvná nabídka.
2
Pomocí tlačítek </M/m/,, barevných
tlačítek nebo numerických tlačítek
vyberte požadovanou položku
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Play from start Přehrávání titulu od
(Přehrávání
začátku.
od začátku)
Top Menu
(Hlavní
nabíka)
Zobrazení hlavní
nabídky disku
(strana 37).
Menu/Popup
Menu
(Nabídka/
překryvná
nabídka)
Zobrazení překryvné
nabídky disku BDROM nebo nabídky
disku DVD (strana 37).
37
Používání funkce BonusView/
BD-Live
5
Vyberte „Erase“ (Vymazání) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
6
Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Data vybraného disku budou smazána.
BD
Některé disky BD-ROM obsahují bonusový
materiál a další data, která lze stáhnout do
externího paměťového zařízení (lokální
úložiště dat).
1
2
Vypněte přehrávač.
Vložte externí paměťové zařízení
(dodávané příslušenství) do slotu EXT
(Externí zařízení) v zadní části
přehrávače.
Externí paměťové zařízení bude použito
jako lokální úložiště dat.
Ujistěte se, že je externí paměťové
zařízení správně vloženo v přehrávači
(strana 27).
3
4
5
6
Připojte přehrávač k síti (strana 28).
Zapněte přehrávač.
z
• Pokud chcete smazat veškerá data v externím
paměťovém zařízení najednou, vyberte „Erase
All“ (Smazat vše) v kroku 5.
• Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) namísto
OPTIONS (Možnosti) v kroku 4, jestliže chcete
krok 5 přeskočit.
b
V závislosti na disku BD-ROM se nemusí zobrazit
název disku.
Rychlé vyhledání scény (Scene
Search) (Vyhledávání scény)
BD
DVD
Můžete provést rychlé prohledávání scén
v rámci aktuálně přehrávaného titulu.
Nastavte položku „BD Internet
Connection“ (Internetové připojení
BD) na „Allow“ (Povolit) v nabídce
„BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
(strana 60).
1
Vložte disk BD-ROM obsahující funkce
BonusView (Bonusový materiál)/BDLive (Online obsah BD).
2
Během přehrávání nebo pozastavení
přehrávání stiskněte tlačítko SCENE
SEARCH (Vyhledávání scény).
Přehrávání se pozastaví a ve spodní části
obrazovky se zobrazí lišta s indikátorem
scény (čtverec indikuje aktuální bod).
Další postup se liší v závislosti na disku.
Přečtěte si pokyny uvedené na obalu
disku.
Pomocí tlačítek </, nebo m/M
přesuňte indikátor scény na
požadovanou scénu.
Indikátor scény
Vymazání dat z externího paměťového
zařízení
Nepotřebná data můžete smazat.
1
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
2
3
Pomocí tlačítek </, vyberte „Video“.
4
38
Pomocí tlačítek M/m vyberte „BD Data“
(Data BD) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte název disku a stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Aktuální bod
Indikátor scény na liště je zobrazen
v blízkosti bodu přehrávání.
3
Jakmile je zobrazena scéna, kterou
chcete sledovat, uvolněte tlačítko.
Scéna se zobrazí v režimu pozastavení
přehrávání.
Příklad: Chapter Search (Vyhledávání
kapitol)
Pro další vyhledávání scény přesuňte
indikátor pomocí tlačítek </, nebo
m/M.
4
Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH
(Vyhledávání scény), ENTER
(Potvrzení), N nebo X.
Přehrávání se spustí.
Stiskněte tlačítko SCENE SEARCH
(Vyhledávání scény), ENTER (Potvrzení),
N nebo X.
Přehrávání se spustí z místa, kde jste stisknuli
tlačítko.
3
Pomocí numerických tlačítek zadejte
číslo titulu nebo kapitoly.
Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko
CLEAR (Vymazání) a zadejte jiné číslo.
4
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po chvíli se spustí přehrávání od
vybraného čísla.
b
• Funkce Scene Search (Vyhledávání scény) je
k dispozici u titulů delších než 100 sekund
a kratších než 100 hodin.
• V závislosti na disku nemusí být funkce Scene
Search (Vyhledávání scény) k dispozici.
Zobrazení doby přehrávání
a informací o přehrávání
BD
Vyhledávání titulu/kapitoly
BD
DVD
Pokud titul obsahuje značky kapitol, můžete
požadovanou kapitolu snadno vyhledat.
1
Přehrávání
Zrušení režimu Scene Search
(Vyhledávání scény)
Během přehrávání nebo pozastavení
přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti).
DVD
Můžete zobrazit informace o titulu včetně
datového toku videa atd.
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Zobrazené informace závisí na typu disku
a stavu přehrávače.
Příklad: Při přehrávání disku BD-ROM
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
vyhledávání a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
„Title Search“ (Vyhledávání titulů) (pro
disk BD-ROM/DVD VIDEO)
„Chapter Search“ (Vyhledávání kapitol)
Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla.
A Aktuálně vybraný úhel záběru
B Číslo nebo název titulu
C Aktuálně vybrané nastavení
zvukového doprovodu nebo titulků
D Dostupné funkce (
úhel záběru/
zvukový doprovod/
titulky)
,pokračování
39
E Informace o přehrávání
Zobrazení typu disku/režimu
přehrávání/video kodeku/datového
toku/lišty se stavem přehrávání/doby
přehrávání (zbývající doby*)
Položky
Picture Quality Optimalizace obrazu
pro prostředí s různým
Mode
osvětlením.
(Standard
(Standardní)/
Brighter Room
(Světlá
místnost)/
Theatre Room
(Kino)/
Memory
(Paměť))
F Výstupní rozlišení/video frekvence
* Zobrazí se při opakovaném stisknutí tlačítka
TIME (Čas).
z
• Informace o přehrávání můžete zobrazit rovněž
na displeji na předním panelu (strana 13).
• Stisknutím tlačítka SUBTITLE (Titulky),
AUDIO (Zvukový doprovod) nebo ANGLE
(Úhel záběru) můžete zobrazit požadovaný typ
informací.
Video
Equaliser
(Obrazový
ekvalizér)
Toto nastavení je
k dispozici, pokud je
položka „Picture
Quality Mode“ (Režim
kvality obrazu)
nastavena na „Memory“
(Paměť) (viz část
„Položky funkce
„Video Equaliser“
(Obrazový ekvalizér)“
na straně 41).
HD Reality
Enhancer
Toto nastavení je
k dispozici, pouze
pokud video signály
vystupují z konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní
video výstup) (viz část
„Položky funkce „HD
Reality Enhancer““ na
straně 41).
NR (Redukce
šumu)
Redukce šumu v obraze
(viz část „Položky
funkce „NR“ (Redukce
šumu)“ na straně 41).
Nastavení obrazu a zvuku pro
přehrávání videa
BD
DVD
Nastavení obrazu
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „A/V
Settings“ (A/V nastavení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Možnosti).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Video
Settings“ (Nastavení obrazu) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Video Settings“
(Nastavení obrazu).
5
4
40
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Podrobnosti
Pomocí tlačítek </M/m/, proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 4 a 5.
z
Položky funkce „HD Reality Enhancer“ jsou
jednotlivě nastaveny během přehrávání videa
a fotografií.
b
• Před změnou nastavení položky „Picture Quality
Mode“ (Režim kvality obrazu) nastavte obraz na
televizoru na „standardní“.
• Nabídka „Video Settings“ (Nastavení obrazu)
není dostupná, pokud je připojený televizor
nastaven do režimu Theatre (Kino) (strana 18).
• V závislosti na typu disku nebo přehrávané scéně
nemusí být funkce „FNR“, „BNR“ nebo „MNR“
účinné.
2
Položky funkce „Video Equaliser“
(Obrazový ekvalizér)
Vyberte „Video Equaliser“ (Obrazový
ekvalizér) ve výše uvedeném kroku 4
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
Contrast
(Kontrast)
((slabý)
–3 ~ 0 ~ 3
(silný))
Změna kontrastu.
Ztmavení tmavých
Chroma
(Sytost barev) barev nebo zesvětlení
světlých barev.
((nízká)
–3 ~ 0 ~ 3
(vysoká))
Hue (Barevný Změna celkového
vyvážení barev.
odstín)
((červená)
–3 ~ 0 ~ 3
(zelená))
Nastavení vyvážení
obrazu mezi světlými
a tmavými oblastmi.
Položky funkce „HD Reality Enhancer“
1
Podrobnosti
Enhance
(Vylepšení
kontur)
(–3 ~ 0 ~ 3)
Vylepšení kontur
obrazu po jednotlivých
pixelech.
Smoothing
(Vyhlazení)
(Off
(Vypnuto)/
Standard
(Standardní)/
High
(Vysoké))
Hladší gradace
v „plochých“ oblastech
obrazu.
FGR
(Redukce
filmového
zrna) (0 ~ 3)
Potlačení efektu
„filmového zrna“.
Položky funkce „NR“ (Redukce šumu)
Změna celkového jasu.
Brightness
(Jas) ((tmavý
obraz)
–3 ~ 0 ~ 3
(světlý obraz))
Gamma
Položky
Přehrávání
1
Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte „HD Reality Enhancer“ ve výše
uvedeném kroku 4 a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
1
Vyberte „NR“ (Redukce šumu) ve výše
uvedeném kroku 4 a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
Potlačení náhodně se
FNR
vyskytujícího šumu
(Off
v obrazu.
(Vypnuto)/
Auto
(Automaticky))
Potlačení mozaikového
BNR
blokového šumu
(Off
v obrazu.
(Vypnuto)/
Auto
(Automaticky))
Potlačení šumu u kontur
MNR
obrazu („komáří“ šum).
(Off
(Vypnuto)/
Auto
(Automaticky))
Použití funkce paměti přehrávání
Při přehrávání disků BD*1/DVD*2 uloží
přehrávač nastavení obrazu pro jednotlivé
disky, což vám umožní později přehrávat
stejný disk se stejným nastavením. Přehrávač
je schopen uložit nastavení obrazu až pro
50 disků. Při přehrávání 51. disku přehrávač
automaticky vymaže nejstarší nastavení.
,pokračování
41
*1
*2
Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R v režimu
BDMV
Disky DVD VIDEO a DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R v režimu Video
Nastavte položku „Playback Memory“
(Paměť přehrávání) na „On“ (Zapnuto)
(strana 60).
z
Přehrávač umožňuje uložení nastavení obrazu
během přehrávání videa, avšak nikoliv během
přehrávání fotografií.
5
b
Při připojení k televizoru Sony kompatibilnímu
s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI
nastavte video režim televizoru na jiný režim než
Theatre (Kino).
Nastavení zvukových charakteristik
42
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „A/V
Settings“ (A/V nastavení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Audio Settings“
(Nastavení zvuku).
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Položky
Podrobnosti
AV SYNC (AV
synchronizace)
(krátká)
0 ~ 20 ~
120 msec
(dlouhá)
Nastavení prodlevy
mezi obrazem
a zvukem zpožděním
výstupu zvuku
vzhledem k výstupu
obrazu (0 až
120 milisekund).
Položky
Podrobnosti
Audio Filter
(Audio filtr)
(pouze pro
analogové
audio signály)
• Sharp (Ostrý):
Poskytuje široký
frekvenční rozsah
a navozuje pocit
prostoru. Za
normálních okolností
vyberte tuto možnost.
• Slow (Pomalý):
Poskytuje jemný
a teplý zvuk.
Pomocí tlačítek </M/m/, proveďte
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 4 a 5.
b
• Funkce „Audio Filter“ (Zvukový filtr) nepracuje
u digitálních audio signálů vystupujících
z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI)/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/koaxiální).
• V závislosti na typu disku nebo podmínkách
přehrávaní může být efekt při změně nastavení
funkce „Audio Filter“ (Zvukový filtr) nepatrný.
Položky
Přehrávání disků CD
CD
1
2
Stiskněte tlačítko N.
Výběr skladby
1
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
2
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Music) (Hudba).
3
Vyberte
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se seznam skladeb.
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou skladbu.
Pro spuštění přehrávání vybrané skladby
stiskněte tlačítko N nebo ENTER
(Potvrzení).
Zastavení přehrávání
skladby.
Různé funkce při přehrávání hudby
Tlačítka
Funkce
N
Přehrávání se spustí z místa,
kde jste stisknuli tlačítko x.
x
Zastavení přehrávání.
X
Pozastavení přehrávání.
./>
Přeskočení na začátek
aktuální skladby nebo na
následující skladbu. Pro
výběr předchozí skladby
stiskněte tlačítko .
dvakrát.
m/M
Při stisknutí během
přehrávání se spustí
vyhledávání vzad/vpřed.
TIME (Čas)
Změna zobrazení časových
informací na obrazovce a na
displeji na předním panelu
(strana 13).
Přehrávání
Spustí se přehrávání.
4
Stop
(Zastavení)
Vložte disk CD.
Zobrazí se obrazovka hudebního
přehrávače.
Podrobnosti
Play from start Přehrávání aktuální
(Přehrávání
skladby od začátku.
od začátku)
b
Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo obnovení
přehrávání), se z paměti vymaže, pokud:
– otevřete přihrádku na disk,
– vypnete přehrávač.
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti)
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na
stavu přehrávání.
Položky
Podrobnosti
Play
(Přehrávání)
Přehrávání vybrané
skladby.
43
Přehrávání fotografií
BD
*1
*2
*3
1
2
3
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
Dostupné položky nabídky OPTIONS
(Možnosti) během přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Dostupné položky se liší v závislosti na
stavu přehrávání.
*3
Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory
obrázků JPEG
Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
obsahující soubory obrázků JPEG
Disky CD-RW/CD-R obsahující soubory
obrázků JPEG
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Photo) (Fotografie).
Vyberte
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
HD Reality
Enhancer
Toto nastavení je
k dispozici, pouze
pokud video signály
vystupují z konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní
video výstup) (viz část
„Položky funkce „HD
Reality Enhancer““ na
straně 44).
Slideshow
Speed
(Rychlost
prezentace)
Změna rychlosti
prezentace.
• Fast
• Normal
• Slow
Stop
(Zastavení)
Zastavení prezentace.
Rotate Left
(Otočení
doleva)
Otočení fotografie o 90°
proti směru hodinových
ručiček.
Rotate Right
(Otočení
doprava)
Otočení fotografie o 90°
ve směru hodinových
ručiček.
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.
4
Pomocí tlačítek M/m vyberte soubor
nebo složku a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po výběru složky vyberte pomocí tlačítek
M/m požadovaný soubor ve složce
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybraná fotografie se zobrazí.
• Pro přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko N.
44
Položky funkce „HD Reality Enhancer“
1
Vyberte „HD Reality Enhancer“ ve výše
uvedeném kroku 2 a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte požadovanou položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Položky
Podrobnosti
Enhance
(Vylepšení
kontur)
(–3 ~ 0 ~ 3)
Vylepšení kontur
obrazu po jednotlivých
pixelech.
Podrobnosti
Smoothing
(Vyhlazení)
(Off
(Vypnuto)/
Standard
(Standardní)/
High
(Vysoké))
Hladší gradace
v „plochých“ oblastech
obrazu.
FGR
(Redukce
filmového
zrna) (0 ~ 3)
Potlačení efektu
„filmového zrna“.
z
Položky funkce „HD Reality Enhancer“ jsou
jednotlivě nastaveny během přehrávání videa
a fotografií.
Různé funkce při přehrávání fotografií
Tlačítka
Funkce
x
RETURN
(Zpět)
Zastavení prezentace.
X
Pozastavení prezentace.
./>
</,
Zobrazení předchozí nebo
následující fotografie.
DISPLAY
(Zobrazení)
Zobrazení informací
o souboru.
b
• Pokud se pokusíte přehrát následující obrazové
soubory, zobrazí se na obrazovce indikátor
a soubory nebude možné přehrát:
– obrazové soubory s vyšším rozlišením než
8 192 pixelů (šířka nebo výška),
– obrazové soubory s nižším rozlišením než
15 pixelů (šířka nebo výška),
– obrazové soubory větší než 32 MB,
– obrazové soubory s extrémním poměrem stran
(větším než 50:1 nebo 1:50),
– obrazové soubory v progresivním formátu
JPEG,
– obrazové soubory s příponou „.jpeg“ nebo
„.jpg“, které ve skutečnosti nejsou ve formátu
JPEG,
– obrazové soubory s velmi dlouhým názvem,
• Následující obrazové soubory nelze přehrát:
– obrazové soubory zaznamenané na disku BD-R
v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.6,
– obrazové soubory zaznamenané na disku BDRE v jakémkoliv jiném formátu než UDF
(Universal Disk Format) 2.5.
• Následující obrazové soubory nebo složky nelze
zobrazit v seznamu souborů nebo složek:
– obrazové soubory s jinou příponou než „.jpeg“
nebo „.jpg“,
– obrazové soubory s velmi dlouhým názvem,
– obrazové soubory v 5. nebo nižší stromové
úrovni složek,
– obrazové soubory uložené v 501. složce, pokud
celkový počet složek a souborů v jedné
stromové úrovni překračuje 500.
• Rovněž nemusí být možné přehrát obrazové
soubory upravené na počítači.
• Náhledy některých obrazových souborů se
nemusí zobrazit.
• Zobrazení nebo spuštění prezentace velkých
obrazových souborů může trvat delší dobu.
Přehrávání
Položky
Prohlížení fotografií v nejlepší kvalitě
Pokud máte televizor Sony kompatibilní
s režimem „PhotoTV HD“, můžete si při
provedení následujícího připojení a nastavení
prohlížet fotografie v nejlepší kvalitě.
1
Připojte přehrávač k televizoru pomocí
kabelu HDMI (není součástí
příslušenství).
2
Nastavte položku „HDMI Resolution“
(Rozlišení HDMI) v „Output Video
Format“ (Výstupní video signál) na
„Auto“ (Automaticky), „1 080i“ nebo
„1 080p“ v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 50).
3
Nastavte na televizoru video režim
[VIDEO-A].
Podrobné informace o režimu [VIDEOA] - viz návod k obsluze televizoru.
45
Použití nabídek
nastavení
Pokud chcete změnit nastavení přehrávače,
vyberte ve výchozí nabídce ikonu
(Setup) (Nastavení).
1
2
3
Nastavení a úpravy
Pomocí tlačítek </, vyberte
(Setup) (Nastavení).
Pomocí tlačítek M/m vyberte ikonu
požadované nabídky a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Podrobné informace o ikonách nabídek
a možnostech nastavení - viz část
„Seznam nabídek“ (strana 47).
Příklad: Video Settings (Nastavení
obrazu)
4
46
Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí
nabídka).
Proveďte nastavení.
Seznam nabídek
Můžete nastavit následující nabídky:
Ikona
Popis
Network Update (strana 47)
Aktualizace softwaru
přehrávače.
Video Settings (strana 48)
Nastavení obrazu podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
BD/DVD Viewing Settings
(strana 58)
Podrobná nastavení týkající se
přehrávání disků BD/DVD.
Photo Settings (strana 61)
Nastavení týkající se přehrávání
fotografií.
Můžete aktualizovat a zdokonalit funkce
přehrávače.
Podrobné informace o aktualizaci získáte na
následující internetové adrese:
http://support.sony-europe.com/
1
Přehrávač se připojí k síti a zobrazí se
zpráva vyžadující potvrzení.
2
3
Easy Setup (strana 65)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) pro
provedení základního nastavení.
Resetting (strana 65)
Obnovení výchozích nastavení
přehrávače.
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „OK“ a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Přehrávač automaticky zahájí stahování
a aktualizaci softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji
na předním panelu zobrazí na 5 sekund
zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom
se přehrávač automaticky vypne.
System Settings (strana 61)
Nastavení týkající se přehrávače.
Network Settings
(strana 63)
Podrobná nastavení připojení
k síti a internetu.
Pomocí tlačítek M/m vyberte nabídku
„Network Update“ (Síťová
aktualizace) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Nastavení a úpravy
Audio Settings (strana 52)
Nastavení zvuku podle typu
konektorů použitých pro
připojení.
Network Update
(Síťová aktualizace)
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným
softwarem.
z
• Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok
aktualizace) na displeji na předním panelu
zobrazuje průběh aktualizace.
• Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat
výběrem položky „System Information“
(Systémové informace) v nabídce „System
Settings“ (Nastavení systému) (strana 62).
• Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po
aktualizaci zachována.
• Pokud je položka „Software Update Notification“
(Upozornění na aktualizaci softwaru) nastavena
na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení), bude vás
přehrávač informovat o nové verzi softwaru
(strana 62).
b
• Během stahování nebo aktualizace softwaru
neodpojujte ani nepřipojujte napájecí nebo síťový
kabel.
• Během aktualizace nelze provádět žádné operace
(včetně otevření přihrádky na disk).
,pokračování
47
• Čas stahování se může lišit v závislosti na serveru
nebo stavu linky.
• Pokud se zobrazí chybové zprávy týkající se
síťového připojení, zkontrolujte nastavení sítě
(viz „Internet Settings (Nastavení internetu)“ na
straně 63).
Video Settings
(Nastavení obrazu)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Aktualizace softwaru pomocí
aktualizačního disku
Funkce přehrávače můžete aktualizovat
a zdokonalit rovněž pomocí aktualizačního
disku, který je k dostání u prodejce Sony
nebo u místního autorizovaného servisního
střediska Sony.
1
Vložte aktualizační disk.
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
2
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Spustí se aktualizace softwaru.
Po dokončení aktualizace se na displeji
na předním panelu zobrazí na 5 sekund
zpráva „FINISH“ (Dokončeno). Potom
se automaticky otevře přihrádka na disk.
3
Vyjměte disk.
Přehrávač se automaticky vypne.
4
Stisknutím tlačítka [/1 zapněte
přehrávač.
Přehrávač se spustí s aktualizovaným
softwarem.
z
• Počítadlo „VUP */9“ („*“ indikuje krok
aktualizace) na displeji na předním panelu
zobrazuje průběh aktualizace.
• Aktuální verzi softwaru můžete zkontrolovat
výběrem položky „System Information“
(Systémové informace) v nabídce „System
Settings“ (Nastavení systému) (strana 62).
• Nastavení provedená v nabídkách zůstanou po
aktualizaci zachována.
• Podrobné informace o dalších způsobech
aktualizace softwaru získáte na následující
internetové adrese nebo se obraťte na vašeho
nejbližšího prodejce Sony nebo místní
autorizované servisní středisko Sony:
http://support.sony-europe.com/
b
• Během aktualizace neodpojujte napájecí kabel.
• Během aktualizace nelze provádět žádné operace
(včetně otevření přihrádky na disk).
48
TV Type (Typ televizoru)
Výběr typu vašeho televizoru.
16:9
Tuto možnost vyberte při
připojení k širokoúhlému
televizoru nebo televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu.
4:3
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru 4:3
bez funkce širokoúhlého
režimu.
Screen Format (Formát
obrazovky)
Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu
4:3 na širokoúhlém televizoru 16:9.
Original
(Originální)
Tuto možnost vyberte při
připojení k televizoru
s funkcí širokoúhlého
režimu. Zobrazení obrazu
4:3 ve formátu 16:9 i na
širokoúhlém televizoru.
Fixed Aspect
Ratio (Pevný
poměr stran)
Změna velikosti obrazu tak,
aby odpovídal velikosti
obrazovky se zachováním
původního poměru stran
obrazu.
DVD Aspect Ratio (Poměr stran
obrazu DVD)
Výběr způsobu zobrazení obrazu ve formátu
16:9 na televizoru 4:3 (lze vybrat, pokud je
položka „TV Type“ (Typ televizoru)
nastavena na „4:3“ a položka „Screen
Format“ (Formát obrazovky) na „Fixed
Aspect Ratio“ (Pevný poměr stran)).
Zobrazení širokoúhlého
obrazu s černými pruhy
v horní a dolní části.
Pan & Scan
Zobrazení obrazu v plné
výšce na celou obrazovku
s oříznutím bočních stran.
Výběr typu konektoru pro výstup video
signálů („TV Connection Method“ (Způsob
připojení TV)) a výstupního rozlišení
(„HDMI Resolution“ (Rozlišení HDMI)/
„Component Resolution“ (Komponentní
rozlišení)).
1
Vyberte položku „Output Video Format“
(Výstupní video signál) v nabídce
„Video Settings“ (Nastavení obrazu)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ
konektoru pro výstup video signálů
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Letter Box
b
Nastavení a úpravy
Letter Box
Output Video Format (Formát
výstupního videosignálu)
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů vyberte možnost „Component
Video“ (Komponentní video).
Pan & Scan
Způsob připojení TV
HDMI
Výstup signálů
z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI)
podle nastavení níže
uvedené položky
„HDMI Resolution“
(Rozlišení HDMI).
Component
Video
(Komponentní
video)
Výstup signálů
z konektorů
COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní
video výstup) podle
nastavení níže uvedené
položky „Component
Resolution“
(Komponentní
rozlišení).
Video or
S Video
(Video nebo
S video)
Výstup signálů
z konektoru VIDEO
OUT VIDEO (Video
výstup) nebo S VIDEO.
b
V závislosti na disku DVD se může automaticky
vybrat formát „Letter Box“ namísto „Pan & Scan“,
nebo naopak.
Cinema Conversion Mode
(Režim konverze Cinema)
Nastavení způsobu konverze video signálu
pro signály 480p/576p, 720p, 1 080i nebo
1 080p* vystupující z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup).
* Pouze HDMI
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Přehrávač automaticky
rozpozná, zda se jedná
o video materiál nebo
filmový materiál a vybere
vhodný způsob konverze.
Video
Vždy bude vybrán způsob
konverze vhodný pro video
materiál bez ohledu na druh
materiálu.
3
(Pouze při výběru možnosti „HDMI“
nebo „Component Video“ (Komponentní
video))
Pomocí tlačítek M/m vyberte typ signálu
vystupujícího z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) nebo konektorů
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
,pokračování
49
Pokud změníte rozlišení výstupního
video signálu, zobrazí se asi na 30 sekund
obraz ve vybraném rozlišení a potom
budete požádáni o potvrzení výběru.
Postupujte podle zobrazených pokynů.
Výstup video signálů
720p.
1 080i
Výstup video signálů
1 080i.
1 080p (pouze Výstup video signálů
HDMI)
1 080p.
Při výstupu video signálů 720p/1 080i/
1 080p se rozsvítí indikátor HD.
Výstup BD-ROM 1 080/24p
b
• Pokud je obraz zkreslený nebo se nezobrazí
žádný obraz, počkejte asi 30 sekund, aniž
byste stisknuli jakékoliv tlačítko. Opět se
zobrazí obrazovka pro nastavení rozlišení.
Pokud není vybrané rozlišení výstupního
video signálu správné a během 30 sekund
stisknete libovolné tlačítko, nezobrazí se na
obrazovce žádný obraz. V takovém případě
podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači
déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu na nejnižší
hodnotu.
• Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů nemusí video signály
vystupovat z jiného konektoru než HDMI
OUT (Výstup HDMI), pokud jste vybrali
možnost „Auto“ (Automaticky) nebo
„1 080p“.
Při současném připojení jiného zařízení
stiskněte tlačítko RETURN (Zpět) pro návrat
ke kroku 2 a změňte nastavení položky „TV
Connection Method“ (Způsob připojení TV).
HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)/
Component Resolution (Komponentní
rozlišení)
Auto
Za normálních
(Automaticky) okolností vyberte tuto
(pouze HDMI) možnost.
Na výstupu budou
signály s nejvyšším
možným rozlišením,
které je televizor
schopen přijímat:
1 080p > 1 080i > 720p
> 480p > 480i
Pokud není výsledný
formát obrazu
uspokojivý, vyberte jiné
nastavení, které je
vhodné pro váš
televizor.
50
720p
480i/576i
Výstup video signálů
480i/576i.
480p/576p
Výstup video signálů
480p/576p.
Nastavení výstupu video signálů 1 920 ×
1 080p/24 Hz při přehrávání filmového
materiálu na disku BD-ROM (720p/24 Hz
nebo 1 080p/24 Hz).
Video signály 1 920 × 1 080p/24 Hz budou
na výstupu, pokud jsou splněny všechny
následující podmínky:
– do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
je připojen televizor kompatibilní
s formátem 1 080/24p,
– položka „Output Video Format“ (Výstupní
video signál) je nastavena na „HDMI“,
– položka „HDMI Resolution“ (Rozlišení
HDMI) je nastavena na „Auto“
(Automaticky) nebo „1 080p“.
Při výstupu video signálů 1 920 × 1 080p/
24 Hz se rozsvítí indikátor 24P.
Auto
Výstup video signálů 1 920
(Automaticky) × 1 080p/24 Hz pouze při
připojení televizoru
kompatibilního s formátem
1 080/24p do konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI).
On (Zapnuto)
Výstup video signálů 1 920
× 1 080p/24 Hz bez ohledu
na typ připojeného
televizoru.
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud není váš televizor
kompatibilní s video signály
1 080/24p.
b
Pokud není připojený televizor kompatibilní
s formátem 1 080/24p a položka „BD-ROM 1 080/
24p Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p) je
nastavena na „On“ (Zapnuto), nezobrazí se při
přehrávání disku BD-ROM žádný obraz.
V takovém případě zobrazte výchozí nabídku
stisknutím tlačítka HOME (Výchozí nabídka)
a změňte nastavení položky „BD-ROM 1 080/24p
Output“ (Výstup BD-ROM 1 080/24p).
YCbCr/RGB (HDMI)
Nastavení formátu video signálů
vystupujících z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI). Vyberte nastavení, které
odpovídá typu připojeného televizoru.
SBM
Vyberte, zda chcete používat technologii
Super Bit Mapping (pouze pro video signály
vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI)).
On (Zapnuto)
Plynulá reprodukce video
signálů. Za normálních
okolností vyberte tuto
možnost.
YCbCr (4:2:2) Výstup video signálů
YCbCr 4:2:2.
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
YCbCr (4:4:4) Výstup video signálů
YCbCr 4:4:4.
Výstup x.v.Colour
RGB (16-235) Tuto možnost vyberte,
pokud připojujete zařízení,
které podporuje pouze
omezený rozsah RGB.
RGB (0-255)
Tuto možnost vyberte při
připojení k RGB (0-255)
zařízení.
Výstup HDMI Deep Colour
Nastavení barevné hloubky pro video signály
vystupující z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
Barevná hloubka je představována počtem
bitů. Čím větší je tato hodnota, tím více barev
lze reprodukovat. Přehrávač podporuje
barevnou hloubku až 12 bitů. Připojení
přehrávače k televizoru, který podporuje
technologii Deep Colour, umožňuje přesnější
reprodukci barev než při připojení k běžnému
televizoru.
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
12bit (12 bitů) Výstup 12bitových video
signálů.
10bit (10 bitů) Výstup 10bitových video
signálů.
Off (Vypnuto)
Nastavte, zda mají být do připojeného
televizoru odesílány informace xvYCC.
Kombinací video signálu kompatibilního
s xvYCC a televizoru podporujícího
technologii x.v.Colour lze dosáhnout věrnější
a přesnější reprodukce barev.
Nastavení a úpravy
Auto
Automatické rozpoznání
(Automaticky) typu připojeného televizoru
a výběr vhodného nastavení
barev.
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Off (Vypnuto)
Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní
nebo barvy nejsou přirozené.
Režim pauzy
Nastavení režimu obrazu při pozastavení
přehrávání disku DVD. U disků BD-ROM
nebo disků obsahujících soubory AVCHD se
položka „Pause Mode“ (Režim pauzy)
automaticky nastaví na „Auto“
(Automaticky).
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Dynamický pohyblivý obraz
je zobrazen ostře.
Frame
(Snímek)
Zobrazení statického obrazu
s vysokým rozlišením.
Tuto možnost vyberte,
pokud je obraz nestabilní
nebo barvy nejsou přirozené.
,pokračování
51
Component output
compensation (Kompenzace
komponentního výstupu)
Pokud je video koaxiální kabel použitý pro
připojení do konektorů COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video výstup)
na přehrávači a televizoru příliš dlouhý,
budou signály 1 080i/720p během přenosu
utlumeny (ztráta při přenosu přes
vysokofrekvenční kabel). Tato funkce
kompenzuje takovou ztrátu způsobenou při
přenosu přes vysokofrekvenční kabel.
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
1~7
Vyberte vhodnou hodnotu
podle délky připojeného
koaxiálního kabelu.
Každý krok představuje
zvýšení kompenzace
přibližně o 0,4 dB (při
30 MHz).
b
• Správný výkon a funkce nejsou zaručeny.
• Pokud se typ vašeho propojovacího kabelu nebo
zástrčky liší od doporučeného typu, nemusí být
dosaženo optimálních hodnot.
• Při vyšším než doporučeném nastavení mohou
být jemné detaily na obrazovce příliš výrazné.
Audio Settings
(Nastavení zvuku)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Audio Output Priority (Priorita
zvukového výstupu)
Výběr typu konektoru pro výstup audio
signálů.
Dvoukanálové lineární PCM signály
vystupující z jiných než prioritních konektorů
mají vzorkovací frekvenci maximálně
48 kHz.
HDMI
Výstup audio signálů
z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI).
Coaxial/
Optical
(Koaxiální/
optický)
Výstup audio signálů
z konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/
koaxiální).
Multi Channel
Analogue
(Vícekanálový
analogový)
Tuto možnost vyberte,
pokud připojujete AV
zesilovač (receiver)
prostřednictvím konektorů
MULTI CHANNEL
OUTPUT (Vícekanálový
výstup).
Stereo
Analogue
(Stereo
analogový)
Výstup audio signálů
z konektorů AUDIO OUT
(L/R) (Audio výstup).
Speaker Settings (Nastavení
reprosoustav)
Abyste získali co nejlepší prostorový zvuk,
nastavte připojené reprosoustavy a jejich
vzdálenost od poslechového místa.
Pak použijte testovací signál pro nastavení
hlasitosti a vyvážení reprosoustav na stejnou
úroveň.
Toto nastavení lze vybrat, pokud je položka
„Audio Output Priority“ (Priorita zvukového
výstupu) nastavena na „Multi Channel
Analogue“ (Vícekanálový analogový).
52
Nastavení reprosoustav
1
Vyberte položku „Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
• Surround (Prostorové reprosoustavy)
Large (Velké)
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Small (Malé)
Tuto možnost vyberte
v případě, že reprosoustavy
nemohou reprodukovat
odpovídající nízké
frekvence.
None (Žádné) Tuto možnost vyberte
v případě, že nepřipojujete
prostorové reprosoustavy.
3
4
Vyberte „Size“ (Velikost), „Distance“
(Vzdálenost) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
nastavení a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
• Surround Back (Zadní prostorové
reprostoustavy)
Large (Velké)
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Small (Malé)
Tuto možnost vyberte
v případě, že reprosoustavy
nemohou reprodukovat
odpovídající nízké
frekvence.
Pomocí tlačítek M/m vyberte nebo
upravte nastavení a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Size (Velikost)
Výběr velikosti reprosoustav.
• Front (Přední reprosoustavy)
Large (Velké)
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Small (Malé)
Tuto možnost vyberte
v případě, že reprosoustavy
nemohou reprodukovat
odpovídající nízké
frekvence.
• Centre (Středová reprosoustava)
Large (Velká)
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Small (Malá)
Tuto možnost vyberte
v případě, že reprosoustava
nemůže reprodukovat
odpovídající nízké
frekvence.
None (Žádná) Tuto možnost vyberte
v případě, že nepřipojujete
středovou reprosoustavu.
Nastavení a úpravy
2
None (Žádné) Tuto možnost vyberte
v případě, že nepřipojujete
zadní prostorové
reprosoustavy.
• Subwoofer
Yes (Ano)
Tuto možnost vyberte
v případě, že připojujete
subwoofer pro výstup
signálů LFE
(nízkofrekvenční efekt) ze
subwooferu.
None (Žádný) Tuto možnost vyberte
v případě, že nepřipojujete
subwoofer.
b
• V závislosti na nastavení ostatních reprosoustav
může subwoofer vydávat nadměrně silný zvuk.
• Pokud přehráváte disk BD nebo DVD se
záznamem, který neobsahuje kanál subwooferu,
nevystupuje ze subwooferu žádný zvuk, a to ani
tehdy, když je položka „Subwoofer“ nastavena na
„Yes“ (Ano).
• Protože použití subwooferu je u tohoto
přehrávače nastaveno ve výchozím nastavení,
nelze položku „Subwoofer“ nastavit na „None“
(Žádný), když je položka „Front“ (Přední
reprosoustavy) nastavena na „Small“ (Malé).
,pokračování
53
• Pokud připojujete přední reprosoustavy, které
nedokážou reprodukovat odpovídající nízké
frekvence a subwoofer není připojen, nastavte
položku „Front“ (Přední reprosoustavy) na
„Large“ (Velké) a položku „Subwoofer“ na
„None“ (Žádný).
Distance (Vzdálenost)
Nastavení vzdálenosti od vašeho
poslechového místa k reprosoustavám.
Nejprve nastavte v položce „Front“ (Přední
reprosoustavy) vzdálenost k předním
reprosoustavám (A = 1,0 m až 15,0 m). Pak
nastavte hodnoty položek „Centre“ (Středová
reprosoustava) (B), „Surround“ (Prostorové
reprosoustavy) (C), „Surround Back“ (Zadní
prostorové reprosoustavy) (D)
a „Subwoofer“ (E) tak, aby odpovídaly
skutečným vzdálenostem od vaší středové
reprosoustavy, prostorových reprosoustav,
zadních prostorových reprosoustav
a subwooferu.
Změňte nastavení položky „Distance“
(Vzdálenost) vždy, když změníte umístění
reprosoustav. Začněte od předních
reprosoustav.
54
Front (Přední Nastavte hodnotu v rozmezí
reprosoustavy) 1,0 m až 15,0 m s krokem
0,2 m (1,0 ~ 3,0 ~ 15,0 [m]).
Centre
Nastavte hodnotu v rozmezí
(Středová
–1,6 m až +0,6 m s krokem
reprosoustava) 0,2 m vzhledem k nastavení
položky „Front“ (Přední
reprosoustavy). Pokud je
například položka „Front“
(Přední reprosoustavy)
nastavena na 1,6 m, můžete
položku „Centre“ (Středová
reprosoustava) nastavit
v rozmezí 0 m až 2,2 m
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m]).
Surround
Nastavte hodnotu v rozmezí
(Prostorové
–5,0 m až +0,6 m s krokem
reprosoustavy) 0,2 m vzhledem k nastavení
položky „Front“ (Přední
reprosoustavy). Pokud je
například položka „Front“
(Přední reprosoustavy)
nastavena na 5,0 m, můžete
položku „Surround“
(Prostorové reprosoustavy)
nastavit v rozmezí 0 m až
5,6 m (0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m]).
Surround
Back (Zadní
prostorové
reprosoustavy)
Nastavte hodnotu v rozmezí
–5,0 m až +0,6 m s krokem
0,2 m vzhledem k nastavení
položky „Front“ (Přední
reprosoustavy). Pokud je
například položka „Front“
(Přední reprosoustavy)
nastavena na 5,0 m, můžete
položku „Surround Back“
(Zadní prostorové
reprosoustavy) nastavit
v rozmezí 0 m až 5,6 m
(0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m]).
Subwoofer
(Subwoofer)
Nastavte hodnotu v rozmezí
–1,6 m až +0,6 m s krokem
0,2 m vzhledem k nastavení
položky „Front“ (Přední
reprosoustavy). Pokud je
například položka „Front“
(Přední reprosoustavy)
nastavena na 1,6 m, můžete
položku „Subwoofer“
nastavit v rozmezí 0 m až
2,2 m (0 ~ 3,0 ~ 15,6 [m]).
Nastavení úrovně reprosoustav
Vyberte položku „Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Test
Tone“ (Testovací signál) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Pomocí tlačítek M/m vyberte „On“
(Zapnuto) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Z každé reprosoustavy uslyšíte postupně
testovací signál.
4
Z vašeho poslechového místa upravte
hodnotu položky „Level“ (Úroveň)
pomocí tlačítek </M/m/,.
Testovací signál vystupuje z vybrané
reprosoustavy.
5
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
6
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Test
Tone“ (Testovací signál) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
7
Pomocí tlačítek M/m vyberte „Off“
(Vypnuto) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
z
Pro nastavení úrovně, aniž byste poslouchali
testovací signál, vyberte položku „Level“ (Úroveň)
v kroku 2 a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pak upravte úroveň pomocí tlačítek M/m a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Level (Úroveň)
Úroveň jednotlivých reprosoustav můžete
změnit následujícím způsobem. Pro
usnadnění nastavování nezapomeňte nastavit
položku „Test Tone“ (Testovací signál) na
„On“ (Zapnuto).
Front
Left
Front
Right
(Přední levá/
pravá)
Nastavte úroveň
předních reprosoustav
(–12 dB až 0 dB, krok
0,5 dB). (0 [dB])
Centre
(Středová)
Nastavte úroveň
středové reprosoustavy
(–12 dB až 0 dB, krok
0,5 dB). (0 [dB])
Surround
Left
Surround
Right (Prostorová
levá/pravá)
Nastavte úroveň
prostorových
reprosoustav (–12 dB
až 0 dB, krok 0,5 dB).
(0 [dB])
Surround Back
Left
Surround Back
Right (Zadní
prostorová levá/
pravá)
Nastavte úroveň
zadních prostorových
reprosoustav
(–12 dB až 0 dB, krok
0,5 dB).
(0 [dB])
Subwoofer
(Subwoofer)
Nastavte úroveň
subwooferu (–12 dB až
0 dB, krok 0,5 dB).
(0 [dB])
Test Tone (Testovací signál)
On (Zapnuto)
Z konektorů MULTI
CHANNEL OUTPUT
(Vícekanálový výstup) bude
vystupovat testovací signál
pro nastavení úrovně zvuku
jednotlivých reprosoustav.
Pokud vyberete některou
z položek „Speaker
Settings“ (Nastavení
reprosoustav), bude
testovací signál vystupovat
z vybrané reprosoustavy.
Off (Vypnuto)
Testovací signál
z reprosoustav nevystupuje.
Nastavení a úpravy
1
Audio (HDMI) (Audio signál
z HDMI)
Výběr typu signálu na výstupu z konektoru
HDMI OUT (Výstup HDMI).
Auto
Za normálních okolností
(Automaticky) vyberte tuto možnost.
Výstup audio signálů
probíhá v závislosti na stavu
připojeného HDMI zařízení.
2ch PCM
(Dvoukanálový zvuk
PCM)
Před výstupem z konektoru
HDMI OUT (Výstup
HDMI) budou audio signály
sloučeny na dvoukanálové
lineární PCM signály.
b
Při připojení k televizoru nebo AV zesilovači
(receiveru), který nepodporuje Dolby Digital nebo
DTS, vyberte možnost „2ch PCM“ (Dvoukanálový
zvuk PCM). V opačném případě může dojít ke
vzniku šumu nebo nemusí být zvuk přehráván
vůbec.
,pokračování
55
BD Audio Setting (Nastavení
zvuku BD)
Vyberte, zda má být sloučen interaktivní
zvuk a sekundární zvuk (komentář) při
přehrávání příslušného disku BD.
Mix (Sloučení) Výstup zvuku získaného
sloučením interaktivního
zvuku a sekundárního zvuku
do primárního zvuku.
Direct (Přímý
výstup)
Výstup pouze primárního
zvuku.
DTS
Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků DTS. Toto nastavení ovlivňuje výstup
z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální/
optický).
Downmix
PCM
(Sloučení
PCM)
Konverze a výstup
lineárních PCM signálů.
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení bez
vestavěného dekodéru DTS.
DTS
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení
s vestavěným dekodérem
DTS.
b
Pokud je položka „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) nastavena na „Mix“ (Sloučení),
vystupují audio signály PCM 96 kHz a PCM
192 kHz jako audio signály PCM 48 kHz.
Audio ATT (Ztlumení zvuku)
Snížení výstupní úrovně zvuku, aby se
zabránilo zkreslení zvuku.
On (Zapnuto)
Aktivace funkce ztlumení
zvuku.
Off (Vypnuto)
Deaktivace funkce ztlumení
zvuku.
48kHz/96kHz PCM
Výběr maximální vzorkovací frekvence pro
signály PCM vystupující z konektoru
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup - optický/koaxiální).
48kHz/16bit
Audio signály se vzorkovací
frekvencí 96 kHz budou na
výstupu jako signály
48 kHz/16 bitů.
96kHz/24bit
Audio signály se vzorkovací
frekvencí 96 kHz budou na
výstupu jako signály
96 kHz/24 bitů. Pokud však
signály obsahují ochranu
proti kopírování, budou na
výstupu se vzorkovací
frekvencí 48 kHz/16 bitů.
b
Funkce „Audio ATT“ (Ztlumení zvuku)
neovlivňuje výstup z konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) a konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup optický/koaxiální).
Dolby Digital
Výběr výstupu audio signálů při přehrávání
disků Dolby Digital.
Toto nastavení ovlivňuje výstup z konektoru
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)
(Digitální výstup - koaxiální/optický).
56
Downmix
PCM
(Sloučení
PCM)
Konverze a výstup lineárních
PCM signálů. Vyberte
v případě připojení k audio
zařízení bez vestavěného
dekodéru Dolby Digital.
Dolby Digital
Vyberte v případě připojení
k audio zařízení
s vestavěným dekodérem
Dolby Digital.
b
• Pokud vyberete možnost „96kHz/24bit“ a je
připojen AV zesilovač (receiver), který
nepodporuje vzorkovací frekvenci 96 kHz,
nemusí být na výstupu žádný zvuk, nebo pouze
hlasitý šum.
• Položka „48kHz/96kHz PCM“ nemá žádný efekt,
pokud je položka „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) nastavena na
„HDMI“, „Multi Channel Analogue“
(Vícekanálový analogový) nebo „Stereo
Analogue“ (Stereo analogový).
Audio DRC (Koprese
dynamického rozsahu)
Nastavení dynamického rozsahu (úrovně
komprese zvuku) při přehrávání disku BD
nebo DVD, který podporuje funkci „Audio
DRC“ (Komprese dynamického rozsahu).
Standard
(Standardní)
Přehrávání s úrovní
komprese mezi možnostmi
„TV Mode“ (TV režim)
a „Wide Range“ (Široký
rozsah).
TV Mode (TV
režim)
Výrazná komprese zvuku.
Tichý zvuk je lépe
slyšitelný.
Wide Range
(Široký
rozsah)
Žádná komprese. Je
reprodukován dynamičtější
zvuk.
Nastavení způsobu sloučení vícekanálového
zvuku na dvoukanálový zvuk.
Dolby
Surround
Výstup signálů Dolby
Surround (Pro Logic) ve 2
kanálech. Tuto možnost
vyberte při připojení k audio
zařízení, které podporuje
Dolby Surround (Pro Logic).
Normal
(Normální)
Výstup audio signálů bez
efektu Dolby Surround (Pro
Logic). Tuto možnost
vyberte při připojení k audio
zařízení, které nepodporuje
Dolby Surround (Pro Logic).
b
Položka „Downmix“ (Sloučení) nemá vliv na
bitstream audio výstup z konektoru DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL) (Digitální výstup optický/koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI).
Nastavení a úpravy
Auto
Přehrávání s dynamickým
(Automaticky) rozsahem určeným diskem
(pouze disk BD-ROM).
Ostatní disky jsou
přehrávány s úrovní
„Standard“ (Standardní).
Downmix (Sloučení)
b
• Položka „Audio DRC“ (Komprese dynamického
rozsahu) je účinná pouze při přehrávání audio
signálů Dolby Digital, Dolby Digital Plus
a Dolby TrueHD.
• Pokud je položka „Dolby Digital“ nastavena na
„Dolby Digital“ v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 56), nebude mít funkce
„Audio DRC“ (Komprese dynamického rozsahu)
žádný vliv na audio signály vystupující
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální). To však neplatí pro následující
případy:
– při nastavení položky „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení)
a přehrávání disku BD,
– při nastavení položky „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) na „HDMI“,
„Multi Channel Analogue“ (Vícekanálový
analogový) nebo „Stereo Analogue“ (Stereo
analogový).
57
BD/DVD Viewing
Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
Výchozí nastavení jsou podtržena.
BD/DVD Menu (Nabídka BD/
DVD)
Výběr výchozího jazyka nabídek pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 78) zadejte kód vašeho jazyka.
1
2
3
4
Subtitle (Titulky)
Výběr výchozího jazyka titulků pro disky
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 78) zadejte kód vašeho jazyka.
BD Parental Control
(Rodičovský zámek pro BD)
Přehrávání některých disků BD-ROM může
být omezeno podle věku uživatelů. Scény
mohou být zablokovány nebo nahrazeny
jinými scénami.
58
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte věkové omezení a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
Při výběru možnosti „Select Age
Restriction“ (Výběr věkového omezení)
můžete pomocí tlačítek </M/m/,
nebo numerických tlačítek zadat věk od
„0“ do „255“.
• Pro zrušení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek) vyberte možnost
„No Restrictions“ (Bez omezení).
Audio (Zvukový doprovod)
Výběr výchozího jazyka zvukového
doprovodu pro disky BD-ROM nebo DVD
VIDEO.
Při výběru možnosti „Original“ (Originální)
bude vybrán jazyk určený diskem.
Pokud vyberete možnost „Select Language
Code“ (Výběr jazykového kódu), zobrazí se
obrazovka pro zadání jazykového kódu.
Podle části „Tabulka jazykových kódů“
(strana 78) zadejte kód vašeho jazyka.
Vyberte položku „BD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro BD)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
z
Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na
straně 60).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 65) a zadejte nové heslo (viz
„Password (Heslo)“ na straně 60).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte
úroveň.
• Pokud nastavíte hodnotu „255“ při výběru
možnosti „Select Age Restriction“ (Výběr
věkového omezení), bude funkce Parental
Control (Rodičovský zámek) zrušena.
DVD Parental Control
(Rodičovský zámek pro DVD)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
může být omezeno podle věku uživatelů.
Scény mohou být zablokovány nebo
nahrazeny jinými scénami.
1
3
4
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte úroveň a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
• Pro zrušení funkce Parental Control
(Rodičovský zámek) vyberte možnost
„No Restrictions“ (Bez omezení).
Přehrávání některých disků BD-ROM nebo
DVD VIDEO může být omezeno podle
zeměpisné oblasti. Scény mohou být
zablokovány nebo nahrazeny jinými
scénami.
1
2
3
4
Vyberte položku „Parental Control
Region Code“ (Regionální kód pro
rodičovský zámek) v nabídce „BD/DVD
Viewing Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Nastavení a úpravy
2
Vyberte položku „DVD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro DVD)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Parental Control Region Code
(Regionální kód pro rodičovský
zámek)
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte omezení podle oblasti
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pokud vyberete možnost „Select Region
Code“ (Výběr regionálního kódu),
zobrazí se obrazovka pro zadání
regionálního kódu. Podle části
„Rodičovský zámek/kód oblasti“
(strana 78) zadejte kód pro omezení
přehrávání podle oblasti.
z
Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na
straně 60).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 65) a zadejte nové heslo (viz
„Password (Heslo)“ na straně 60).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte
úroveň.
z
Heslo můžete změnit (viz „Password (Heslo)“ na
straně 60).
b
• Pokud heslo zapomenete, proveďte reset
přehrávače (strana 65) a zadejte nové heslo (viz
„Password (Heslo)“ na straně 60).
• Pokud přehráváte disk, který nepodporuje funkci
Parental Control (Rodičovský zámek), nelze
přehrávání na tomto přehrávači omezit.
• V závislosti na disku můžete být během
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
funkce Parental Control (Rodičovský zámek).
V takovém případě zadejte vaše heslo a změňte
úroveň.
59
Password (Heslo)
Nastavení nebo změna hesla pro funkci
Parental Control (Rodičovský zámek). Heslo
vám umožňuje nastavit omezení přehrávání
disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.
V případě potřeby můžete pro disky BDROM a DVD VIDEO nastavit odlišné úrovně
omezení přehrávání.
1
2
3
Vyberte položku „Password“ (Heslo)
v nabídce „BD/DVD Viewing Settings“
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pomocí numerických tlačítek zadejte
čtyřciferné heslo.
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Změna hesla
1
Po provedení kroku 3 zadejte pomocí
numerických tlačítek nové heslo.
2
Vyberte možnost „OK“ a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Hybrid Disc Playback Layer
(Přehrávaná vrstva hybridního
disku)
Výběr priority vrstvy při přehrávání
hybridního disku. Pro změnu nastavení
vypněte a znovu zapněte přehrávač.
60
BD
Přehrává se vrstva BD.
DVD/CD
Přehrává se vrstva DVD
nebo CD.
BD Internet Connection
(Internetové připojení BD)
Vyberte, zda chcete povolit internetové
připojení k obsahu přehrávaného BD
(v režimu BDMV). Pro použití této funkce je
nutné připojit přehrávač k síti a provést
síťová nastavení (strana 63).
Allow (Povolit) Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
Do not allow
Zakazuje internetové
(Nepovolovat) připojení.
Playback Memory (Paměť
přehrávání)
Při přehrávání disků BD*1/DVD*2 uloží
přehrávač nastavení obrazu pro jednotlivé
disky, což vám umožní později přehrávat
stejný disk se stejným nastavením. Přehrávač
je schopen uložit nastavení obrazu až pro
50 disků.
*1
*2
Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R v režimu
BDMV
Disky DVD VIDEO a DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R v režimu Video
On (Zapnuto)
Ukládání nastavení obrazu
pro jednotlivé disky.
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
b
• Při přehrávání 51. disku přehrávač automaticky
vymaže nejstarší nastavení.
• Při připojení k televizoru Sony kompatibilnímu
s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI
nastavte video režim televizoru na jiný režim než
Theatre (Kino).
Photo Settings
(Nastavení fotografií)
System Settings
(Systémová nastavení)
Výchozí nastavení je podtrženo.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Slideshow Speed (Rychlost
prezentace)
Změna rychlosti prezentace.
Fotografie se mění rychle.
Normal
(Normálně)
Fotografie se mění normální
rychlostí.
Slow (Pomalu) Fotografie se mění pomalu.
Výběr vašeho jazyka pro OSD nabídky
přehrávače.
Dimmer (Jas displeje)
Nastavení jasu displeje na předním panelu.
Bright
(Vysoký)
Vysoký jas.
Dark (Nízký)
Nízký jas.
Off (Vypnuto)
Během přehrávání je displej
vypnutý. V jiném režimu
než přehrávání svítí displej
s nízkým jasem.
Nastavení a úpravy
Fast (Rychle)
OSD
Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI)
On (Zapnuto)
Umožňuje používání funkce
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI)
(strana 18).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Quick Start Mode (Režim
rychlého spuštění)
On (Zapnuto)
Zkrácení času spuštění při
zapnutí přehrávače.
Off (Vypnuto)
Výchozí nastavení.
b
Pokud je položka „Quick Start Mode“ (Režim
rychlého spuštění) nastavena na „On“ (Zapnuto):
– bude příkon větší než při nastavení položky
„Quick Start Mode“ (Režim rychlého spuštění)
na „Off“ (Vypnuto),
– může se v závislosti na okolní teplotě zapnout
ventilátor.
61
Auto Power Off (Automatické
vypnutí)
Pokud po dobu delší než 30 minut nestisknete
žádné tlačítko na přehrávači nebo dálkovém
ovladači, přehrávač se automaticky vypne
(pokud nepřehráváte disk BD/DVD/CD/
obrazové soubory nebo neprobíhá
aktualizace softwaru).
On (Zapnuto)
Aktivace funkce „Auto
Power Off“ (Automatické
vypnutí).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Auto Display (Automatické
zobrazení)
On (Zapnuto)
Automatické zobrazení
informací na obrazovce při
změně přehrávaného titulu,
obrazového režimu, audio
signálu atd.
Off (Vypnuto)
Zobrazení informací pouze
při stisknutí tlačítka
DISPLAY (Zobrazení).
Screen Saver (Spořič
obrazovky)
Pokud je na obrazovce vašeho televizoru
aktivní OSD nabídka (například výchozí
nabídka) a po dobu 15 minut neprovedete
žádnou operaci, aktivuje se spořič obrazovky.
Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku
před poškozením (vznik duchů).
62
On (Zapnuto)
Zapnutí spořiče obrazovky.
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Software Update Notification
(Upozornění na aktualizaci
softwaru)
Upozornění v případě, že je dostupná nové
verze softwaru. Pro použití této funkce je
nutné připojit přehrávač k síti a provést
síťová nastavení (strana 63).
On (Zapnuto)
Aktivace upozornění na
novou verzi softwaru
(strana 47).
Off (Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
System Information (Systémové
informace)
Zobrazení verze softwaru přehrávače a MAC
adresy.
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary) (Primární/sekundární
DNS server).
• Pokud vyberete možnost „Use Static IP
Address“ (Použití statické IP adresy)
Nastavte následující položky:
– IP Address (IP adresa)
– Subnet Mask (Maska podsítě)
– Default Gateway (Výchozí brána)
– DNS Server (Primary)/DNS Server
(Secondary) (Primární/sekundární
DNS server).
Network Settings
(Síťová nastavení)
Internet Settings (Nastavení
internetu)
1
2
3
Vyberte položku „Internet Settings“
(Nastavení internetu) v nabídce
„Network Settings“ (Síťová
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
b
Při ručním nastavování položek „DNS Server
(Primary)“/„DNS Server (Secondary)“
(Primární/sekundární DNS server) zadejte
adresu do položky „DNS Server (Primary)“
(Primární DNS server). V opačném případě
nebude položka „Internet Settings“ (Nastavení
internetu) nastavena správně.
4
Use DHCP
Tuto možnost vyberte,
(Použití DHCP) pokud váš poskytovatel
internetu nabízí službu
DHCP (Dynamic Host
Configuration
Protocol) serveru.
Síťová nastavení
potřebná pro přehrávač
budou získána
automaticky.
Ruční nastavení IP
Use Static IP
adresy podle vašeho
Address
(Použití statické síťového prostředí.
IP adresy)
• Pokud vyberete možnost „Use DHCP“
(Použití DHCP)
Pokud nastavíte položku „DNS Server
Auto Acquisition“ (Automatické
získání adresy DNS serveru) na „Off“
(Vypnuto), nastavte následující
položku:
Pokud váš poskytovatel internetu
používá specifické nastavení proxy
serveru, vyberte pomocí tlačítek M/m
položku „Proxy Settings“ (Nastavení
proxy serveru) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka „Proxy Settings“
(Nastavení proxy serveru).
Pokud proxy server nemá specifické
nastavení, přejděte ke kroku 8.
Vyberte položku „IP Address
Acquisition“ (Získání IP adresy)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte požadovanou možnost
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Nastavení a úpravy
Tyto položky je třeba nastavit při připojení
k internetu přes síťový kabel. Zadejte
příslušné (alfanumerické) hodnoty podle
vašeho širokopásmového routeru nebo
bezdrátového LAN routeru. Položky, které je
třeba nastavit, se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli internetu nebo routeru.
Podrobné informace - viz příručky, které jste
obdrželi od vašeho poskytovatele internetu
nebo které byly dodány s routerem.
5
6
Nastavte položku „Use of Proxy
Server“ (Použití proxy serveru) na
„On“ (Zapnuto).
Vyberte možnost „Proxy Server“
a „Port“ a proveďte nastavení.
Zadání proxy serveru - viz část
„Zadávání znaků“ (strana 64).
7
8
9
Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Pomocí tlačítek M/m vyberte položku
„Network Diagnostic“ (Diagnostika
sítě) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte možnost „Start“ (Spuštění)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
10 Zkontrolujte, zda se zobrazila zpráva
„Network connections are correct.“
(Síťová nastavení jsou správná).
Nastavení je dokončeno. Pokud se
zpráva nezobrazí, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
,pokračování
63
Zadávání znaků
Při výběru možnosti „Proxy Server“
v položce „Proxy Settings“ (Nastavení proxy
serveru) se zobrazí obrazovka pro zadávání
znaků.
1
Opakovaným stisknutím numerického
tlačítka vyberte znak.
Příklad:
Jedním stisknutím tlačítka 3 zadejte znak
„D“.
Trojím stisknutím tlačítka 3 zadejte znak
„F“.
2
Stiskněte tlačítko , a zadejte další
znak.
3
Stiskněte modré tlačítko („Finish“
(Dokončit)) pro dokončení.
Dostupná tlačítka
Tlačítka
Podrobnosti
Červené tlačítko Přepínání klávesnice mezi
(Letter Type)
písmeny abecedy
(Typ znaků)
a číslicemi.
Zelené tlačítko
(A/a)
Přepínání klávesnice mezi
velkými a malými
písmeny.
Žluté tlačítko
(Symbol)
(Symboly)
Zobrazení klávesnice pro
zadávání symbolů.
Modré tlačítko
(Finish)
(Dokončit)
Název je uložen
a přehrávač zobrazí
předchozí obrazovku.
CLEAR
(Vymazání)
(Clear/Clear All)
(Vymazat/
vymazat vše)
Vymazání vybraného
znaku.
Pro vymazání všech znaků
podržte tlačítko CLEAR
(Vymazání) stisknuté
aspoň 2 sekundy.
RETURN (Zpět) Návrat do předchozí
(Cancel) (Zrušit) obrazovky, zrušení
zadávání znaků.
64
Tlačítka
Podrobnosti
</M/m/,,
ENTER
(Potvrzení)
• Pomocí tlačítek </M/
m/, vyberte funkci pro
zadávání znaků
a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
• Zadejte znaky
následujícím způsobem:
1 Pomocí tlačítek </
M/m/, vyberte
požadované pole se
znaky a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení). 2
Pomocí tlačítek </,
vyberte znak a stiskněte
tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Easy Setup (Snadné
nastavení)
Opětovné spuštění funkce Easy Setup
(Snadné nastavení) pro provedení základního
nastavení.
1
3
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „Start“ (Spuštění)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Můžete vybrat skupinu nastavení a obnovit
nastavení přehrávače na výchozí hodnoty.
Všechna nastavení v dané skupině budou
obnovena na výchozí hodnoty.
1
2
3
Postupujte podle pokynů v části „Krok
7: Easy Setup (Snadné nastavení)“
(strana 31) od kroku 4.
Vyberte nabídku „Resetting“ (Reset)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vyberte položku „Reset to Factory
Default Settings“ (Obnovení výchozích
nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vyberte skupinu nastavení, kterou
chcete obnovit na výchozí hodnoty
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Nastavení a úpravy
2
Vyberte nabídku „Easy Setup“
(Snadné nastavení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Resetting (Reset)
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
Můžete obnovit výchozí hodnoty
následujících skupin nastavení:
– Video Settings (Nastavení obrazu)
– Audio Settings (Nastavení zvuku)
– BD/DVD Viewing Settings (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
– Photo Settings (Nastavení fotografií)
– System Settings (Systémová nastavení)
– Network Settings (Síťová nastavení)
– All Settings (Všechna nastavení)
4
Pomocí tlačítek </, vyberte
možnost „Start“ (Spuštění)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
b
Pokud vyberete možnost „All Settings“ (Všechna
nastavení) v kroku 3:
– rozsvítí se indikátor disku Blu-ray; po dokončení
nastavení Easy Setup (Snadné nastavení) tento
indikátor zhasne,
– všechna nastavení v nabídce
(Setup)
(Nastavení) jsou obnovena na výchozí hodnoty,
– nabídka „A/V Settings“ (A/V nastavení), kterou
lze nastavit stiskem tlačítka OPTIONS
(Možnosti) během přehrávání (strana 40), se
neobnoví na výchozí hodnoty.
65
Odstraňování problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím
na nejbližšího prodejce Sony.
Napájení
Přehrávač se nezapne.
, Zkontrolujte, zda je pevně připojen napájecí
kabel.
, Zapnutí přehrávače chvíli trvá.
Doplňující informace
Při zapnutí přehrávače se na obrazovce
zobrazí zpráva „A new software version
has been found on the network. Perform
update under "Network Update."“ (Byla
zjištěna nová verze softwaru. Proveďte
aktualizaci pomocí funkce Network
Update.).
, Přečtěte si část „Network Update (Síťová
aktualizace)“ (strana 47) a proveďte
aktualizaci softwaru přehrávače na novější
verzi.
Disk
Disk se nepřehrává.
, Disk je znečištěný.
, Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak,
aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
, Disk je vzpříčený.
, Pokoušíte se přehrát disk ve formátu, který
tento přehrávač nepodporuje (strana 72).
, Regionální kód disku BD nebo DVD
neodpovídá regionálnímu kódu přehrávače.
, Přehrávač není schopen přehrát disk, který
nebyl správně uzavřen (strana 72).
66
Obraz
Při připojení zařízení pomocí kabelu HDMI viz rovněž část „Připojení do konektoru
HDMI“ (strana 17).
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se
obrazový šum.
Rozlišení výstupního video signálu
vybrané v položce „Output Video Format“
(Výstupní video signál) není správné
a nezobrazuje se žádný obraz.
, Podržte stisknuté tlačítko x na přehrávači
déle než 10 sekund pro obnovení rozlišení
výstupního video signálu na nejnižší
hodnotu.
Obraz není zobrazen přes celou
obrazovku, ačkoliv je poměr stran
nastaven v položce „DVD Aspect Ratio“
(Poměr stran DVD) nabídky „Video
Settings“ (Nastavení obrazu).
, Poměr stran obrazu je pevně nastaven na
disku DVD (strana 49).
Při současném připojení konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a jiných výstupních
video konektorů jsou video signály pouze
na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
, Nastavte položku „Output Video Format“
(Výstupní video signál) na „Component
Video“ (Komponentní video) v nabídce
„Video Settings“ (Nastavení obrazu)
(strana 49).
, Nastavte položku „Picture Quality Mode“
(Režim kvality obrazu) na „Standard“
(Standardní) (výchozí nastavení) (viz
„Nastavení obrazu a zvuku pro přehrávání
videa“ na straně 40).
Obraz není zobrazen správně.
, Zkontrolujte nastavení položky „Output
Video Format“ (Výstupní video signál)
v nabídce „Video Settings“ (Nastavení
obrazu) (strana 49).
Nezobrazuje se obraz z disku BD-ROM.
, Zkontrolujte nastavení položky „BD-ROM
1 080/24p Output“ (Výstup BD-ROM
1 080/24p) v nabídce „Video Settings“
(Nastavení obrazu) (strana 50).
Doplňující informace
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny.
, Zkontrolujte, zda nejsou propojovací
kabely poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k televizoru
(strana 16) a přepněte vstup na televizoru
tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na
obrazovce televizoru.
, Při přehrávání dvouvrstvého disku BD/
DVD se může obraz a zvuk dočasně přerušit
v místě, kde se přepínají vrstvy.
Tmavé oblasti obrazu jsou příliš tmavé/
světlé oblasti obrazu jsou příliš světlé
nebo nepřirozené.
Zvuk
Při připojení zařízení pomocí kabelu HDMI viz rovněž část „Připojení do konektoru
HDMI“ (strana 23).
Není slyšet žádný zvuk.
, Zkontrolujte, zda jsou všechny propojovací
kabely pevně připojeny.
, Zkontrolujte, zda nejsou propojovací
kabely poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k vašemu AV
zesilovači (receiveru) (strana 21) a vyberte
na AV zesilovači (receiveru) vstup tak, aby
byly na výstupu AV zesilovače (receiveru)
audio signály přehrávače.
, Přehrávač je v režimu vyhledávání.
, Pokud nejsou audio signály na výstupu
z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL) (Digitální výstup - optický/
koaxiální)/HDMI OUT (Výstup HDMI),
zkontrolujte položky v nabídce pro
nastavení zvuku (strana 52).
Zvuk není reprodukován správně.
, Zkontrolujte nastavení položky „Audio
Output Priority“ (Priorita zvukového
výstupu) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 52).
, Zkontrolujte nastavení reprosoustav
(strana 52).
,pokračování
67
Hlasitost zvuku je nízká.
, U některých disků BD nebo DVD je úroveň
hlasitosti nízká.
, Zkuste nastavit položku „Audio DRC“
(Komprese dynamického rozsahu) na „TV
Mode“ (TV režim) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 57).
, Nastavte položku „Audio ATT“ (Ztlumení
zvuku) na „Off“ (Vypnuto) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku)
(strana 56).
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
a DTS-HD Master Audio) není na výstupu
jako bitstream.
, Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Direct“ (Přímý
výstup) v nabídce „Audio Settings“
(Nastavení zvuku) (strana 56).
, Zkontrolujte, zda připojený AV zesilovač
(receiver) podporuje příslušný HD audio
formát.
Interaktivní zvuk není reprodukován.
, Nastavte položku „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) na „Mix“ (Sloučení)
v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 56).
HDMI
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není přehráván obraz nebo
zvuk.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte. 2 Vypněte
připojené zařízení a znovu jej zapněte.
3 Odpojte kabel HDMI a znovu jej
připojte.
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se nezobrazuje žádný obraz
nebo je obraz zašumělý.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení, které nepodporuje
technologii ochrany autorských práv.
, Pokud pro výstup obrazu používáte
konektor HDMI OUT (Výstup HDMI),
můžete tento problém vyřešit změnou
rozlišení výstupního video signálu
(strana 49).
68
Na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI) není audio signál.
, Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je
připojen k DVI zařízení (konektory DVI
neakceptují audio signály).
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není zvuk přehráván
správně.
, Zařízení připojené do konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) nepodporuje audio
formát přehrávače. Zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 52).
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) se automaticky přepíná
jazyk OSD zobrazení.
, Pokud je položka „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) nastavena na „On“
(Zapnuto) (strana 61), přepíná se jazyk
OSD zobrazení automaticky podle
nastavení jazyka na připojeném televizoru
(změníte-li nastavení jazyka na televizoru
atd.).
Funkce „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) nepracuje (BRAVIA Sync).
, Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
připojeného zařízení pevně připojen.
, Pokud se na displeji na předním panelu
nezobrazí indikátor HDMI, zkontrolujte
HDMI připojení (strana 17, 23).
, Nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
(strana 61).
, Zkontrolujte, zda je připojené zařízení
kompatibilní s funkcí „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
, Zkontrolujte na připojeném zařízení
nastavení funkce „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI). Podrobné
informace - viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
, Při změně HDMI připojení vypněte
přehrávač a znovu jej zapněte.
, Jestliže dojde k výpadku napájení, nastavte
položku „Control for HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) na „Off“ (Vypnuto) a pak
nastavte položku „Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto)
(strana 61).
, Podrobné informace o funkci „Control for
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) - viz část
„Poznámky k funkcím BRAVIA Sync
(pouze pro HDMI připojení)“ (strana 16).
, Pokud připojíte přehrávač k televizoru přes
AV zesilovač (receiver), který nepodporuje
funkci „Control for HDMI“ (Ovládání přes
HDMI), nemusí být možné ovládat
televizor pomocí přehrávače.
Externí paměťové zařízení
(lokální úložiště dat)
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač. 2 Vyrovnejte značku V na slotu
EXT (Externí zařízení) se značkou V na
externím paměťovém zařízení a vložte
externí paměťové zařízení (strana 27).
3 Zapněte přehrávač. 4 Zkontrolujte, zda
se na displeji na předním panelu zobrazil
indikátor EXT (Externí zařízení).
Bonusový materiál nebo jiná data
obsažená na disku BD-ROM nelze přehrát.
, Vyzkoušejte následující: 1 Vyjměte disk.
2 Vypněte přehrávač. 3 Vyjměte a znovu
vložte externí paměťové zařízení
(strana 27). 4 Zapněte přehrávač.
5 Zkontrolujte, zda se na displeji na
předním panelu zobrazil indikátor EXT
(Externí zařízení). 6 Vložte disk BD-ROM
s funkcí BonusView (Bonusový materiál)/
BD-Live (Online obsah BD).
Na obrazovce se zobrazila zpráva, že na
lokálním úložišti dat není dostatek
volného místa.
, Vymažte nepotřebná data z externího
paměťového zařízení (strana 38).
Ovládání
Dálkový ovladač nepracuje.
, Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité
(strana 30).
, Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
Název souboru není správně zobrazen.
, Přehrávač je schopen zobrazit pouze znaky,
které jsou součástí znakové sady ISO 8859-1.
Ostatní znaky se mohou zobrazit odlišně.
, V závislosti na softwaru použitém pro
záznam se mohou zadané znaky zobrazovat
odlišně.
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
, Je zapnutá funkce Resume Play (Obnovení
přehrávání) (strana 36).
Některé funkce nepracují (například
zastavení nebo vyhledávání).
, V závislosti na disku nemusí být některé
z výše uvedených funkcí dostupné. Přečtěte
si pokyny uvedené na obalu disku.
Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo
úhel záběru nelze změnit.
Doplňující informace
Externí paměťové zařízení není
rozpoznáno.
, Dálkový ovladač není nasměrován na
senzor dálkového ovládání na přehrávači.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém
ovladači zkuste použít nabídku disku BD
nebo DVD (strana 37).
, Na přehrávaném disku BD nebo DVD není
zaznamenán vícejazyčný zvukový
doprovod/titulky nebo scény pořízené
z různých úhlů.
, Disk BD nebo DVD neumožňuje změnu
jazyka zvukového doprovodu/titulků nebo
úhlu záběru.
Přihrádka na disk se neotevře a na displeji
na předním panelu se zobrazí nápis
„LOCKED“ (Uzamknuto) nebo „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí přihrádky).
, Pokud je zobrazen nápis „LOCKED“
(Uzamknuto), je přehrávač uzamčen. Pro
zrušení funkce Child Lock (Dětská
pojistka) podržte stisknuté tlačítko X na
přehrávači, dokud se na displeji na předním
panelu nezobrazí nápis „UNLOCK“
(Odemknuto) (strana 12).
, Pokud je zobrazen nápis „TLK ON“
(Aktivováno uzamknutí přihrádky), obraťte
se na vašeho prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
,pokračování
69
Přihrádka na disk se neotevře a nelze
vyjmout disk ani po stisknutí tlačítka A.
Funkce automatické
diagnostiky
, Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte
přehrávač a odpojte napájecí kabel.
2 Podržte stisknuté tlačítko A na
přehrávači a znovu připojte napájecí kabel.
3 Držte tlačítko A na přehrávači stisknuté,
dokud se přihrádka neotevře. 4 Vyjměte
disk. 5 Pokud je na displeji na předním
panelu zobrazen nápis „WAIT“ (Čekejte),
podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud se přehrávač
znovu nezapne.
Při aktivaci funkce automatické diagnostiky,
která slouží jako ochrana před chybnou
funkcí přehrávače, se na displeji na předním
panelu zobrazí chybový kód nebo bude
zobrazen symbol
přes celou obrazovku.
V takovém případě zkontrolujte následující:
Přehrávač nereaguje na žádné tlačítko.
Chybový kód
Opatření
Exxxx
SYS ERR
(Systémová
chyba)
Obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony nebo na
místní autorizované servisní
středisko Sony a sdělte jim
chybový kód.
FAN ERR
(Chyba
ventilátoru)
• Zkontrolujte, zda nejsou
zablokovány ventilační
otvory na zadní straně
přehrávače.
• Postavte přehrávač na
místo s dostatečným
odvětráváním, abyste
zabránili nárůstu teploty
uvnitř přehrávače.
, Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
přehrávače (strana 5).
, Podržte stisknuté tlačítko [/1 na přehrávači
déle než 10 sekund, dokud indikátory na
displeji na předním panelu nezhasnou.
Pokud přehrávač stále nereaguje na žádné
tlačítko, odpojte a znovu připojte napájecí
kabel.
Pokud se na displeji na předním panelu
zobrazí chybový kód
Pokud se přes celou obrazovku zobrazí
pouze symbol
Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo
na místní autorizované servisní středisko
Sony.
70
Disky, které lze přehrávat
Typ
Logo
disku
Ikona
použitá
v tomto
návodu
Popis
Disky BD-ROM a BD-RE/BD-R
v režimu BDMV a BDAV, včetně 8cm
disků (jednovrstvých) a disků DL.
BD
DVD VIDEO
DVD
Disky (například filmové), které lze
zakoupit nebo vypůjčit.
DVD
Disky DVD+RW/DVD+R v režimu
+VR nebo disky DVD-RW/DVD-R
v režimu Video a VR, včetně 8cm disků
(jednovrstvých) a disků DVD+R DL/
DVD-R DL.
DVD
DATA DVD
CD
DATA CD
—
* Formát JPEG odpovídající standardu UDF
(Universal Disk Format).
DATA DVD
Disky DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R obsahující soubory obrázků
JPEG*.
CD
Hudební disky CD nebo disky CD-R/
CD-RW ve formátu hudebního CD.
DATA CD
Doplňující informace
Blu-ray disk
Disky CD-R/CD-RW obsahující
soubory obrázků JPEG*.
Poznámky ke kompatibilitě disků BD-ROM
Jelikož parametry disků Blu-ray jsou nové
a vyvíjí se, nemusí být možné některé disky
přehrávat v závislosti na jejich typu a verzi.
Zvukový výstup se liší v závislosti na zdroji,
připojeném výstupním konektoru
a vybraném nastavení zvuku. Podrobné
informace - viz strana 75.
,pokračování
71
Disky, které nelze přehrávat
b
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Poznámky k diskům BD-RE/BD-R,
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo
CD-R/CD-RW
Některé disky BD-RE/BD-R, DVD+RW/
DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CDRW nelze na tomto přehrávači přehrávat
v důsledku kvality záznamu, fyzického stavu
disku nebo charakteristik záznamového zařízení
a authoringového softwaru.
Rovněž není možno přehrávat disk CD nebo
DVD, který nebyl správně uzavřen. Více
informací najdete v návodu k obsluze
záznamového zařízení. Mějte na paměti, že
u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí
některé funkce přehrávání pracovat ani v případě
správného uzavření disků. V takovém případě
použijte pro přehrávání disku režim normálního
přehrávání.
• Hudební disky zakódované pomocí
technologií na ochranu autorských práv
Tento výrobek je určen pro přehrávání disků,
které odpovídají normě Compact Disc (CD).
Některé společnosti prodávají hudební disky
zakódované prostřednictvím různých technologií
na ochranu autorských práv. Mějte prosím na
paměti, že některé z těchto disků nebude možné
na tomto přehrávači přehrát, pokud neodpovídají
normě pro disky CD.
• Poznámka k duálním diskům (DualDisc)
Duální disk je oboustranný disk, který ukládá
DVD data na jednu stranu a digitální audio data
na druhou stranu.
Protože však zvukový záznam neodpovídá normě
Compact Disc (CD), není zaručeno správné
přehrávání na tomto přístroji.
• Poznámka k dvouvrstvým diskům BD/
DVD
Při přepínání vrstev může být výstup
přehrávaného obrazu a zvuku dočasně přerušen.
• Poznámka k 8cm diskům BD-RE/BD-R
Některé 8cm disky BD-RE/BD-R nelze na tomto
přehrávači přehrávat.
• Poznámka k diskům BD-RE/BD-R
Tento přehrávač podporuje disky BD-RE ver. 2.1
a BD-R ver. 1.1 a 1.2 včetně disků BD-R (typu
LTH) s organickými barvivy v jejich
záznamových vrstvách.
• Poznámka k diskům DTS 5.1 MUSIC DISC
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DTS
5.1 MUSIC DISC. Audio signály vystupují ve
formátech podle tabulky „Výstupní audio
signály“ na straně 75.
Disky BD v kazetě
Disky DVD-RAM
Disky HD DVD
Disky DivX
Disky DVD Audio
Disky PHOTO CD
Datové části disků CD-Extra
Disky VCD/Super VCD
HD vrstvu disků Super Audio CD
Stranu s audio záznamem u duálních disků
Disky BD-ROM/DVD VIDEO s odlišným
regionálním kódem (strana 72).
Poznámky k funkcím přehrávání disků BD/
DVD
Některé funkce přehrávání disků BD/DVD
mohou být záměrně přednastaveny výrobcem
disku. Vzhledem k tomu, že disky BD/DVD
jsou přehrávány v závislosti na obsahu
vytvořeném výrobcem, nemusí být některé
funkce přehrávání k dispozici. Přečtěte si
rovněž pokyny uvedené na obalu disku BD/
DVD.
Regionální kód (pouze disk BD-ROM/DVD
VIDEO)
Tento přehrávač podporuje funkci
regionálního kódu, který je uveden na zadní
straně přehrávače, přičemž je možno
přehrávat pouze disky BD-ROM/DVD
VIDEO (pouze přehrávání) označené
stejným regionálním kódem. Tento systém
kódů slouží k ochraně autorských práv.
Disky DVD VIDEO s označením ALL je na
tomto přehrávači rovněž možno přehrávat.
Na některých discích BD-ROM/DVD
VIDEO nemusí být regionální kód uveden,
a přesto nebude možné tyto disky BD-ROM/
DVD VIDEO v důsledku regionálního
omezení přehrávat.
Regionální kód
72
Poznámky k přehrávání disků
zaznamenaných ve formátu AVCHD
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
ve formátu AVCHD.
TM
Co je to formát AVCHD?
*1
*2
Doplňující informace
Formát AVCHD je digitální obrazový formát pro
videokamery s vysokým rozlišením používaný pro
záznam signálu SD (standardní rozlišení) nebo HD
(vysoké rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2
na disky DVD pomocí účinné kódovací technologie
pro kompresi dat. Pro kompresi obrazových dat se
používá formát MPEG-4 AVC/H.264 a pro
kompresi zvukových dat se používá formát Dolby
Digital nebo lineární PCM. Formát MPEG-4 AVC/
H.264 umožňuje kompresi obrazu s větší
efektivitou než běžný kompresní formát obrazu.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje
zaznamenat video signál ve vysokém rozlišení
(HD) pořízený digitální videokamerou na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo o televizní
signál ve standardním rozlišení (SD).
Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.
Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720
efektivních řádků a progresivní formát.
b
• Některé disky ve formátu AVCHD nemusí být
v závislosti na podmínkách záznamu možno
přehrávat.
• Disk ve formátu AVCHD nebude možné přehrát,
pokud nebyl správně uzavřen.
73
Rozlišení výstupního video signálu
Výstupní rozlišení se liší podle nastavení položky „Output Video Format“ (Výstupní video
signál) v nabídce „Video Settings“ (Nastavení obrazu) (strana 48).
Pokud je položka „Output Video
Format“ (Výstupní video signál)
nastavena na „HDMI“
Pokud je položka „Output Video
Format“ (Výstupní video signál)
nastavena na „Component Video“
(Komponentní video)
Nastavení
rozlišení
Konektor
VIDEO OUT
VIDEO
(Video
výstup)/
S VIDEO
Konektor
COMPONENT
VIDEO
(Komponentní
video)
Konektor
VIDEO OUT
VIDEO
(Video
výstup)/
S VIDEO
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*1
720p*1
1 080i
480i/576i
480i/576i
1 080i
480i/576i
1 080i*1
1 080i*1
1 080p
480i/576i*2
480i/576i*2
1 080p
nelze
vybrat
nelze vybrat
nelze
vybrat
*1
*2
Konektor
HDMI OUT
(Výstup
HDMI)
Chráněný obsah disku DVD je na výstupu
v rozlišení 480p/576p. Chráněný obsah disku
BD je na výstupu v rozlišení 576p.
Při výstupním rozlišení 1 080/24p nebude
zobrazen žádný obraz.
Pokud je položka „Output Video Format“
(Výstupní video signál) nastavena na „Video
or S Video“ (Video nebo S-video)
Video signály 480i/576i vystupují
z konektoru VIDEO OUT VIDEO/S VIDEO
(Video výstup/S-video) nebo COMPONENT
VIDEO (Komponentní video) a video signály
480p/576p vystupují z konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI).
74
Konektor
COMPONENT
VIDEO
(Komponentní
video)
Konektor
HDMI OUT
(Výstup
HDMI)
Výstupní audio signály
Výstupní audio signály se liší v závislosti na zdroji, výstupním konektoru a vybraném nastavení
následovně:
Konektory/
nastavení*1
Disk/zdroj
BD
CD
Konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI)*2
Auto (Automaticky)*3
*2
*3
2ch PCM*3 Bitstream*4 PCM
Konektory
MULTI
CHANNEL
OUTPUT
(Vícekanálový
výstup)*2
Konektory
AUDIO
OUT (L/R)
(Audio
výstup)
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
2ch
LPCM 5.1ch
LPCM 5.1ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
5.1ch
2ch
LPCM 7.1ch
LPCM 7.1ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
7.1ch
2ch
Dolby Digital
LPCM
5.1ch*5
LPCM 2ch
Dolby Digital/ LPCM 2ch
LPCM 2ch*6
5.1ch
2ch
Dolby Digital
Plus
LPCM 7.1ch*5
LPCM 2ch
Dolby Digital/
LPCM 2ch*6 LPCM 2ch
7.1ch
2ch
Dolby TrueHD LPCM 7.1ch*5
LPCM 2ch
Dolby Digital/ LPCM 2ch
LPCM 2ch*6
7.1ch
2ch
DTS
LPCM 5.1ch*5
LPCM 2ch
DTS/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
5.1ch
2ch
DTS-HD High
Resolution
Audio
LPCM 7.1ch*5
LPCM 2ch
DTS/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
7.1ch
2ch
DTS-HD
*5
Master Audio LPCM 7.1ch
LPCM 2ch
DTS/
LPCM 2ch*6
LPCM 2ch
7.1ch
2ch
LPCM 2ch
LPCM
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
LPCM 2ch
Dolby Digital LPCM 2ch
5.1ch
2ch
DTS
DTS
LPCM 2ch
DTS
LPCM 2ch
5.1ch
2ch
MPEG
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
2ch
LPCM
LPCM
LPCM 2ch
LPCM 2ch
LPCM 2ch
2ch
2ch
LPCM 2ch
DTS
LPCM 2ch
5.1ch
2ch
DTS 5.1 MUSIC DISC DTS
*1
Analogový
Konektory DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)
(Digitální výstup optický/koaxiální)*2
Při nastavení položky „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) na „Stereo
Analogue“ (Stereo analogový) budou ze všech
konektorů vystupovat signály LPCM 2ch.
Pokud je položka „Audio Output Priority“
(Priorita zvukového výstupu) nastavena na
„HDMI“, „Coaxial/Optical“ (Koaxiální/
Optický) nebo „Multi Channel Analogue“
(Vícekanálový analogový), vystupují
dvoukanálové signály LPCM z jiných
konektorů, než je vybraný konektor.
Auto (Automaticky): Pokud je položka „Audio
(HDMI)“ (Audio signál z HDMI) nastavena na
„Auto“ (Automaticky) v nabídce „Audio
Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 55).
2ch PCM: Pokud je položka „Audio (HDMI)“
(Audio signál z HDMI) nastavena na „2ch
PCM“ v nabídce „Audio Settings“ (Nastavení
zvuku) (strana 55).
*4
*5
Doplňující informace
DVD
Digitální
Bitstream: Pokud je položka „Dolby Digital“
nastavena na „Dolby Digital“ nebo pokud je
položka „DTS“ nastavena na „DTS“ v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 52).
Pokud je položka „BD Audio Setting“
(Nastavení zvuku BD) nastavena na „Direct“
(Přímý výstup), bude zaznamenaný zvuk
vystupovat jako bitstream. Zvuk však rovněž
může v závislosti na audio formátech
podporovaných AV zesilovačem (receiverem)
vystupovat následovně:
– pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje
HD audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD
Master Audio), ale podporuje vícekanálový
LPCM formát, bude na výstupu formát až
LPCM 7.1ch,
,pokračování
75
*6
– pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje
HD audio nebo vícekanálový LPCM formát,
ale podporuje Dolby Digital/DTS, bude na
výstupu formát Dolby Digital nebo DTS
bitstream,
– pokud AV zesilovač (receiver) nepodporuje
HD audio, vícekanálový LPCM formát ani
Dolby Digital/DTS, bude na výstupu formát
LPCM 2ch.
Dvoukanálové nebo jednokanálové audio
signály primárního/sekundárního zvuku budou
na výstupu jako signály LPCM 2ch.
b
Při výstupu video signálů 480i/576i nebo 480p/
576p z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
budou audio signály ve formátu Dolby TrueHD
a DTS-HD Master Audio na výstupu jako signály
LPCM, Dolby Digital nebo DTS bitstream, i pokud
nastavíte položku „BD Audio Setting“ (Nastavení
zvuku BD) na „Direct“ (Přímý výstup) v nabídce
„Audio Settings“ (Nastavení zvuku) (strana 56).
76
Technické údaje
Systém
Laser: polovodičový laser
Vstupy a výstupy
Název konektoru:
typ konektoru/výstupní úroveň/impedance
zátěže)
AUDIO OUT L/R (Audio výstup):
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL) (Digitální
výstup - optický):
Optický výstupní konektor/–18 dBm
(vlnová délka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální
výstup - koaxiální):
Konektor cinch/ 0,5 Vš-š/75 ohmů
MULTI CHANNEL OUTPUT
(Vícekanálový výstup):
Konektor cinch/2 Vrms/10 kiloohmů
HDMI OUT (Výstup HDMI):
19pinový standardní konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup) (Y, PB/CB, PR/CR):
Konektor cinch/Y: 1,0 Vš-š/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
VIDEO OUT VIDEO (Video výstup video):
Konektor cinch/1,0 Vš-š/75 ohmů
VIDEO OUT S VIDEO (Video výstup S-video):
4pinový mini DIN konektor/
Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š/75 ohmů
LAN (100):
Konektor 100BASE-TX
EXT (Externí zařízení):
Slot pro externí paměťové zařízení
Výstup DC (Stejnosměrné napájení): max.
5 V, 500 mA
CONTROL S IN/IR IN (Vstup Control S/
vstup pro dálkové ovládání):
Mini konektor
Konektor RS-232C:
9pinový D-sub konektor
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení:
220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz
Příkon:
42 W
Rozměry (přibližné):
430 mm × 365 mm × 125 mm
(šířka/hloubka/výška) včetně vyčnívajících
částí
Hmotnost (přibližná):
10 kg
Provozní teplota:
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost:
25 % až 80 %
Dodávané příslušenství
Technické údaje a design výrobku mohou být
předmětem změn bez předchozího
upozornění.
Doplňující informace
Viz strana 15.
77
Tabulka jazykových kódů
Podrobné informace - viz strana 58.
Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).
Číslo, jazyk (jazykový kód BD/DVD)
není určen
Rodičovský zámek/kód oblasti
Podrobné informace - viz strana 58.
Číslo, oblast (kód)
2044, Argentina (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgium (be)
2070, Brazil (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, China (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Denmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, France (fr)
2109, Germany (de)
78
2200, Greece (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, India (in)
2238, Indonesia (id)
2239, Ireland (ie)
2254, Italy (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxembourg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Netherlands (nl)
2390, New Zealand (nz)
2379, Norway (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Philippines (ph)
2428, Poland (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Russia (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spain (es)
2499, Sweden (se)
2086, Switzerland (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, United Kingdom (gb)
3. Automatická aktualizace
Podmínky použití
a licenční smlouva
s koncovým uživatelem
1. Vlastnictví
Software a všechny materiály dostupné ze Stránek nebo Služby,
zejména obrazová data, software a text („Obsah“), jsou chráněny
autorským právem a mezinárodními úmluvami. Software,
Službu, Výrobek, Obsah a Stránky nelze používat jiným než zde
popsaným způsobem. Součástí Stránek nebo Služby mohou být
zaregistrovaná loga nebo ochranné známky vztahující se na
službu nebo výrobek. Přestože mohou být na Stránkách nebo
u Služby přístupná, neposkytuje vám tímto společnost Sony
žádnou licenci k používání těchto zaregistrovaných log nebo
ochranných známek vztahujících se na službu nebo výrobek.
Jakékoliv neoprávněné použití Služby, Stránek, Obsahu nebo
Softwaru může znamenat porušení autorských práv, práv na
ochranu duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí
a občanských a trestních zákonů. Všechny názvy a autorská
práva vztahující se k Softwaru nebo materiály dostupné na
Stránkách/Službě a jakékoliv kopie Softwaru jsou majetkem
společnosti Sony, jejích poskytovatelů licence nebo dodavatelů.
Všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta touto
Smlouvou, jsou vyhrazena společnosti Sony, jejím
poskytovatelům licence a dodavatelům.
2. Vaše práva a Omezená licence
Služba, Stránky, Software, Obsah a Výrobek jsou určeny pouze
pro vaše osobní použití. Nesete odpovědnost za všechny vaše
aktivity uvedené v tomto dokumentu, včetně veškeré zákonné
odpovědnosti vzniklé používáním Služby vaší osobou nebo
jinými osobami, které využívají Službu přes váš Výrobek.
Službu, Stránky, Software, Obsah a Výrobek smíte používat
pouze pro účely povolené v rámci zákona. Nejste oprávněni šířit,
vyměňovat, upravovat, prodávat ani zprostředkovávat žádnou
část, kterou byste mohli zkopírovat ze Služby nebo Stránek, což
se týká zejména jakéhokoliv textu, obrázků, audia a videa pro
jakýkoliv obchodní, komerční nebo veřejný účel. Pokud
nebudete porušovat podmínky této Smlouvy, bude vám
společností Sony zaručeno nevýhradní, nepřenosné a omezené
právo na přístup, zobrazení a použití Služby, Stránek a Softwaru
způsobem uvedeným v této Smlouvě. Souhlasíte s tím, že
nebudete žádným způsobem narušovat provoz této Služby,
Stránek nebo Softwaru a nebudete se ani o narušení provozu
pokoušet.
4. Další podmínky týkající se Softwaru Výrobku
Software smíte používat výhradně ve spojení s doprovodným
Výrobkem. Software je licencován, nikoliv prodáván. Kromě
podmínek uvedených v ostatních částech této Smlouvy podléhá
Software následujícím podmínkám:
Použití Softwaru. Software smíte používat ve spojení
s Výrobkem pro osobní použití.
Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a provádění
změn. Nejste oprávnění provádět změny, zpětnou analýzu nebo
dekompilaci Softwaru jako celku ani jakékoliv jeho části.
Oddělení komponent. Software je licencován jako celek. Žádná
z jeho komponent nesmí být samostatně používána na více než
jednom zařízení, pokud to není výslovně schváleno společností
Sony.
Datové soubory. Software může automaticky vytvářet datové
soubory, které při své činnosti využívá. Takové datové soubory
budou považovány za součást Softwaru.
Pronájem. Software nesmíte pronajímat ani zapůjčovat.
Převod Softwaru. Všechna vaše práva uvedená v této Smlouvě
mohou být natrvalo převedena na třetí osobu pouze v případě
prodeje nebo předání Softwaru při současném prodeji nebo
předání Výrobku, přičemž se předpokládá, že si nezachováte
žádné kopie, předáte úplný Software (včetně všech kopií,
komponent, médii a tištěných materiálů, všech verzí
a aktualizací Softwaru a této Smlouvy) a příjemce souhlasí
s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
Závislý Software. Dostupnost softwaru, síťových služeb nebo
ostatních výrobků kromě tohoto Softwaru, na nichž činnost
Softwaru závisí, může být podle uvážení dodavatelů (dodavatelé
softwaru, poskytovatelé služeb nebo společnost Sony) přerušena
nebo ukončena.
Vysoce rizikové činnosti. Software není bezchybný a není
navržen, vyroben ani určen pro použití jako on-line řídicí
zařízení v nebezpečných prostředích vyžadujících bezchybný
výkon, jako například při řízení letového provozu, při provozu
v jaderných zařízeních, navigacích letadel nebo komunikačních
systémech, zařízeních určených pro záchranu životů nebo
zbraňových systémech, kde by závada Softwaru mohla způsobit
smrt nebo zranění osob nebo závažné hmotné škody nebo škody
na životním prostředí („Vysoce rizikové činnosti“). Společnost
Sony a její dodavatelé se zříkají jakýchkoliv vyjádřených či
předpokládaných záruk vztahujících se k vhodnosti použití pro
Vysoce rizikové činnosti.
GNU General Public, Lesser General Public a ostatní licence.
Bez ohledu na podmínky uvedené v této Smlouvě se některé
části Softwaru řídí smlouvou GNU Lesser General Public
License verze 2.1 (LGPL), GNU General Public License verze 2
(GPL) a jinými licencemi týkajícími se otevřených zdrojových
kódů („Licence k otevřeným zdrojům“), jejichž kopie jsou
přiloženy a v tomto dokumentu obsaženy. Pro takové části
Softwaru bude v rámci rozsahu uvedeného v těchto
dokumentech jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou
a Licencemi k otevřeným zdrojům posuzován podle Licencí
k otevřeným zdrojům.
Dostupnost určitých zdrojových kódů. Společnost Sony
umožňuje přístup ke zdrojovému kódu určitých částí Softwaru
přes LICENCE GPL/LGPL. Pro přístup a pokyny k získání
takového zdrojového kódu navštivte prosím internetovou
stránku http://www.sony.com/linux.
,pokračování
Doplňující informace
Tento Blu-ray přehrávač Sony („Výrobek“) a související
software („Software“) poskytuje a opravuje společnost Sony
Corporation a její pobočky („Sony“). Sony rovněž poskytuje
a udržuje související službu („Služba“), včetně veškerých
podstránek dostupných přes domovské internetové stránky
služby („Stránky“). Softwarem je myšlen software použitý ve
výrobku; uložený na jakémkoliv médiu, související s výrobkem
nebo poskytnutý společností Sony jiným způsobem; stažený ze
Stránek nebo jinak zpřístupněný či poskytnutý společností Sony;
včetně jakéhokoliv média a jakékoliv tištěné, „on-line“ nebo
elektronické dokumentace související s výrobkem a všech
aktualizací a nástaveb.
POKUD MÁTE PŘÍSTUP, PROCHÁZÍTE NEBO
POUŽÍVÁTE SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO
STRÁNKY, PŘIJÍMÁTE V PLNÉM ROZSAHU DÁLE
STANOVENÉ PODMÍNKY, POLITIKU SOUKROMÍ
SPOLEČNOSTI SONY UVEDENOU NA STRÁNKÁCH
A VŠECHNY DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ UVEDENÉ
V JAKÉKOLIV ČÁSTI STRÁNEK A SLUŽBY (SOUHRNNĚ
„SMLOUVA“). POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI
TÉTO SMLOUVY, NEBUDOU VÁM SPOLEČNOSTÍ SONY
POSKYTNUTA ZDE UVEDENÁ OMEZENÁ PRÁVA
A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE
SLUŽBU, VÝROBEK, SOFTWARE ANEBO STRÁNKY.
Software obsahuje funkci, která umožňuje jeho automatickou
aktualizaci při připojení Výrobku k serveru patřícímu
společnosti Sony nebo k serveru třetí strany určené společností
Sony. Pokud sdělíte svůj záměr nepoužívat tuto funkci
automatické aktualizace nebo pokud je aktivováno nastavení, při
kterém budete dotázáni, zda chcete provést automatickou
aktualizaci a vy odmítnete, předpokládá se, že souhlasíte s tím,
že zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, aktualizace
jiných funkcí nebo jakékoliv jiné změny provedené společností
Sony pomocí těchto aktualizací nebudou v Softwaru uplatněny
a že vaše další používání Softwaru může být tímto ovlivněno.
Pokud je aktivována výše popsaná funkce automatické
aktualizace, předpokládá se, že souhlasíte, že (a) Software bude
v případě potřeby automaticky aktualizován za účelem
zdokonalení bezpečnostních funkcí, opravy chyb, zdokonalení
funkcí aktualizace nebo kvůli jiným účelům a že (b) tato
aktualizace Softwaru může být doprovázena rozšířením,
úpravou nebo zrušením funkčnosti Softwaru.
79
5. Změny Služby
10. VYLOUČENÍ ZÁRUKY A ŠKOD; OMEZENÍ ZÁRUKY
Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost
některé nebo všech funkcí vámi přijímané Služby podle svého
výhradního uvážení. Společnost Sony může také podle svého
uvážení čas od času změnit, přidat nebo zrušit funkce či
funkčnost nebo aktualizovat nebo upravit Službu, Stránky anebo
Software bez předchozího upozornění. Rovněž můžete podle
uvážení společnosti Sony obdržet zprávy týkající se těchto změn
a nových funkcí/funkčnosti. Jakýkoliv nový text, obsah, soubor,
data, výrobek, služby, informace, software, softwarový nástroj
nebo jiná funkce poskytnutá společností Sony (přes síť, na disku
CD-ROM nebo jiným způsobem) (zejména aktualizace
Softwaru poskytnutá automaticky podle bodu 3 této Smlouvy)
podléhá podmínkám této Smlouvy; za předpokladu, že pokud se
na takovou funkci budou vztahovat samostatné podmínky, které
vám budou poskytnuty, budou tyto podmínky uplatněny na
danou funkci přednostně před touto Smlouvou.
JSTE SROZUMĚNI SE SKUTEČNOSTÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ
VÝROBKU A SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ
K INTERNETU, ZA KTERÉ JSTE PLNĚ ODPOVĚDNÍ.
PROVOZ VÝROBKU ANEBO SLUŽBY MŮŽE BÝT
OMEZEN V ZÁVISLOSTI NA SPECIFIKACÍCH NEBO
TECHNICKÝCH OMEZENÍCH PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
6. Diskrétnost
Jste povinni zachovat mlčenlivost ohledně veškerých
neveřejných informací týkajících se Výrobku a Dokumentace
poskytnutých v rámci této Smlouvy. Souhlasíte s tím, že tyto
informace uchováte v tajnosti a bez předchozího písemného
svolení je nebudete prozrazovat třetím stranám.
7. Vývoz
Souhlasíte s tím, že nebudete Software vyvážet nebo dovezený
Software používat, pokud není ve shodě s platnými vývozními
zákony, nařízeními a směrnicemi a všemi vyžadovanými
licencemi či schváleními.
8. Právo společnosti Sony ukončit nebo změnit
podmínky této Smlouvy
Společnost Sony si vyhrazuje právo kdykoliv přidat, změnit
nebo zrušit jakoukoliv část nebo podmínku této Smlouvy bez
předchozího upozornění. Jakékoliv změny této Smlouvy nebo
podmínky uvedené na Stránkách anebo u Služby vstupují
v platnost ihned po oznámení. Pokud budete pokračovat
v používání Služby, Výrobku, Softwaru anebo Stránek po
oznámení provedení jakékoliv změny, předpokládá se, že
s těmito změnami souhlasíte. SPOLEČNOST SONY MÁ
PRÁVO KDYKOLIV DOČASNĚ ČI TRVALE PŘIDAT,
ZMĚNIT NEBO ODSTRANIT JAKÝKOLIV DALŠÍ OBSAH
UVEDENÝ NA STRÁNKÁCH NEBO U SLUŽBY, VČETNĚ
FUNKCÍ A SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ POPSANÝCH NEBO
VYOBRAZENÝCH NA STRÁNKÁCH ANEBO U SLUŽBY
BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A JAKÉKOLIV
ODPOVĚDNOSTI. ANIŽ BY BYLA JAKKOLIV
OVLIVNĚNA VAŠE OSTATNÍ PRÁVA, MŮŽE
SPOLEČNOST SONY IHNED POZASTAVIT NEBO
UKONČIT PLATNOST TÉTO SMLOUVY V PŘÍPADĚ, ŽE
NEBUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY.
Při zrušení platnosti této Smlouvy jste povinni zničit Software
během čtrnácti (14) dnů od data ukončení platnosti a na žádost
společnosti Sony poskytnout o tomto úkonu osvědčení. Pokud
se společnost Sony dle svého uvážení domnívá, že jednáte
v rozporu s touto Smlouvou, může provést jakákoliv zákonná či
technická opatření pro zabránění porušování této Smlouvy a pro
vynucení jejího dodržování, což se týká zejména okamžitého
ukončení přístupu ke Službě.
9. Náhrada škody
80
Souhlasíte s tím, že poskytnete náhradu společnosti Sony a jejím
zástupcům, ředitelům, zaměstnancům, poskytovatelům
informací, poskytovatelům a držitelům licencí, pobočkám,
poskytovatelům obsahů, funkcionářům a zakladatelům
(souhrnně „Poškozené strany“) a že Poškozené strany
neponesou žádnou odpovědnost ani náklady (zejména soudní
poplatky a výdaje) vzniklé Poškozenými stranami ve spojení
s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z (i) jakéhokoliv porušení
nebo domnělého porušení této Smlouvy jakýmkoliv způsobem,
(ii) jakoukoliv informací poskytnutou společnosti Sony, (iii)
jakýmkoliv porušením nebo domnělým porušením práv třetích
stran nebo (iv) jakoukoliv škodou způsobenou nebo domněle
způsobenou na Službě. Budete spolupracovat v maximální
možné rozumné míře s ohledem na nárok Poškozených stran.
Společnost Sony anebo Poškozené strany si vyhrazují právo na
své vlastní náklady převzít výhradní řízení jakékoliv záležitosti,
která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany a v takovém
případě byste se neměli pokoušet jakkoliv urovnat záležitost bez
písemného schválení společnosti Sony anebo Poškozených
stran.
POUŽITÍ SOFTWARU, SLUŽBY, VÝROBKU, OBSAHU
ANEBO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.
SOFTWARE, SLUŽBA, OBSAH A STRÁNKY JSOU
POSKYTOVÁNY „V DANÉ PODOBĚ“ A SPOLEČNOST
SONY SE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ
ZÁKONEM VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI
A ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU (1) ZA PŘESNOST,
PRODEJNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL
NEBO JAKÝKOLIV ZÁSAH SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU,
STRÁNKAMI ANEBO SOFTWAREM; (2) ZA TO, ŽE
SERVER(Y), KTERÉ UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ,
SOFTWARU ANEBO STRÁNKÁM, NEBUDOU
OBSAHOVAT VIRY ANI JINÉ PROGRAMY, KTERÉ BY
MOHLY INFIKOVAT, POŠKODIT NEBO ZPŮSOBIT
PORUCHU VAŠEMU POČÍTAČI, TELEVIZORU, JINÉMU
ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉMU MAJETKU. DÁLE
SPOLEČNOST SONY NEPŘIPOUŠTÍ ANI NEUZNÁVÁ
REKLAMACE ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ
NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, SLUŽBY
ANEBO STRÁNEK Z HLEDISKA SPRÁVNOSTI,
PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO Z JINÉHO
HLEDISKA. JAKÉKOLIV ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ
INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ
SONY NEBO AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI
SPOLEČNOSTI SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYTVÁŘÍ
ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJÍ
PLATNOST TÉTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JSOU
SOFTWARE, SLUŽBA ANEBO STRÁNKY VADNÉ,
PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLIV SPOLEČNOST SONY NEBO
AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY)
VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVY
NEBO ÚPRAVY.
SPOLEČNOST SONY NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ,
COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA NEDBALOSTI SPOLEČNOSTI
SONY NEBO PROBLÉMŮ S OBSAHEM
POSKYTOVANÝM TŘETÍMI STRANAMI, ODPOVĚDNÁ
ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ NEBO SPECIÁLNÍ ŠKODY
TÝKAJÍCÍ SE (A) POUŽITÍ, (B) NEMOŽNOSTI POUŽITÍ
NEBO (C) CHYB ČI OPOMENUTÍ V SOFTWARU,
SLUŽBĚ, VÝROBKU ANEBO STRÁNKÁCH, PŘESTOŽE
BYLA SPOLEČNOST SONY (NEBO AUTORIZOVANÝ
ZÁSTUPCE) NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD
UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO
NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ
OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ TÝKAT.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKRAČUJE CELKOVÁ
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY ZA VEŠKERÉ
ŠKODY, ZTRÁTY A SPORNÉ BODY (AŤ UŽ VE
SMLOUVĚ ČI MIMO NI, COŽ SE TÝKÁ ZEJMÉNA
NEDBALOSTI APOD.) VÝŠI ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA
VÝROBEK.
NĚKTERÉ STÁTY, ÚZEMÍ A ZEMĚ NEPOVOLUJÍ
NĚKTERÁ VYLOUČENÍ ZÁRUKY, TAKŽE SE VÁS VÝŠE
UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
NEMUSÍ V RÁMCI DANÉHO ROZSAHU TÝKAT.
PODMÍNKY VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEOVLIVŇUJÍ VAŠE
ZÁKONNÁ PRÁVA JAKO SPOTŘEBITELE A ROVNĚŽ
NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ ODPOVĚDNOST ZA
SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ
NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINOU
ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁKONNÉHO ROZSAHU,
POKUD PLATNÉ ZÁKONY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ
NEBO VYLOUČENÍ TÉTO ODPOVĚDNOSTI.
11. Všeobecná ustanovení
Tato Smlouva, omezená záruka přiložená k Výrobku a jakékoliv
další dodatečné podmínky uvedené na Stránkách nebo u Služby
tvoří ucelenou dohodu mezi společností Sony a vámi s ohledem
na vaše používání Výrobku, Služby, Stránek, Obsahu
a Softwaru. Jakékoliv oznámení od společnosti Sony může být
učiněno formou dopisu, emailu nebo uvedením na Stránkách
nebo u Služby. Jakákoliv žaloba s ohledem na používání těchto
Stránek musí být podána během jednoho (1) roku po vzniku
nároku nebo sporného bodu. Pokud z jakéhokoliv důvodu shledá
soud kompetentní jurisdikce jakoukoliv část této Smlouvy jako
nevynutitelnou, bude tato část vynucena do maximálního
možného povoleného rozsahu tak, aby byl zachován účel této
Smlouvy a ostatní podmínky Smlouvy budou platné v plném
rozsahu. Tato Smlouva se řídí a její výklad je prováděn podle
zákonů Japonska.
Slovník
AACS
„Advanced Access Content System“ (Systém
pokročilého přístupu k obsahu) je specifikace
pro správu obsahu digitální zábavy
uloženého na další generaci lisovaných
a zaznamenaných optických médií. Tato
specifikace poskytuje uživatelům možnost
užívat si obsahu digitální zábavy, včetně
obsahu ve vysokém rozlišení.
AVCHD (strana 73)
*1
*2
Doplňující informace
Formát AVCHD je digitální obrazový formát
pro videokamery s vysokým rozlišením
používaný pro záznam signálu SD
(standardní rozlišení) nebo HD (vysoké
rozlišení) v rozlišení 1 080i*1 nebo 720p*2 na
disky DVD pomocí účinné kódovací
technologie pro kompresi dat. Pro kompresi
obrazových dat se používá formát MPEG-4
AVC/H.264 a pro kompresi zvukových dat se
používá formát Dolby Digital nebo lineární
PCM. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje kompresi obrazu s větší efektivitou
než běžný kompresní formát obrazu. Formát
MPEG-4 AVC/H.264 umožňuje zaznamenat
video signál ve vysokém rozlišení (HD)
pořízený digitální videokamerou na disky
DVD stejným způsobem, jako by šlo
o televizní signál ve standardním rozlišení
(SD).
Signál s vysokým rozlišením, který využívá
1 080 efektivních řádků a prokládaný formát.
Signál s vysokým rozlišením, který využívá 720
efektivních řádků a progresivní formát.
Aplikace BD-J
Formát BD-ROM podporuje prostředí Java
pro interaktivní funkce.
„BD-J“ nabízí poskytovatelům obsahu téměř
neomezenou funkčnost při vytváření
interaktivních BD-ROM titulů.
BD-R (strana 71)
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) je jednou
zapisovatelný Blu-ray disk, který je dostupný
ve stejných kapacitách jako disk BD uvedený
níže. Jelikož lze obsah zaznamenat, avšak
nikoliv přepisovat, mohou být disky BD-R
používány pro archivaci cenných dat nebo
ukládání a distribuci video materiálů.
,pokračování
81
BD-RE (strana 71)
Dolby TrueHD (strana 75)
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) je
zapisovatelný a přepisovatelný Blu-ray disk,
který je dostupný ve stejných kapacitách jako
disk BD uvedený níže. Funkce opakovaného
zápisu umožňuje použití aplikací pro
rozsáhlé úpravy a časový posun.
Dolby TrueHD je technologie bezztrátového
kódování, která podporuje až 8 kanálů
vícekanálového prostorového zvuku pro další
generaci optických disků. Reprodukovaný
zvuk přesně (bit po bitu) odpovídá
originálnímu zdroji.
BD-ROM (strana 71)
DTS-HD High Resolution Audio
(strana 75)
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) jsou komerčně vyráběné disky,
které jsou dostupné ve stejných kapacitách
jako disk BD uvedený níže. Kromě běžného
filmového a video obsahu mají tyto disky
rozšířené funkce, jako je interaktivní obsah,
ovládání nabídek pomocí překryvných
nabídek, výběr zobrazení titulků
a prezentace. Ačkoliv disk BD-ROM může
obsahovat jakoukoliv formu dat, většina
disků BD ROM bude obsahovat filmy ve
formátu High Definition pro přehrávání
v Blu-ray/DVD přehrávačích.
Blu-ray disk (BD) (strana 71)
Formát disku vyvinutý pro záznam/
přehrávání obrazu ve vysokém rozlišení
(HD) (pro HDTV atd.) a pro ukládání
velkého množství dat. Jednovrstvý Blu-ray
disk má kapacitu 25 GB a dvouvrstvý 50 GB
dat.
Technologie Deep Colour (strana 51)
Tato technologie zajišťuje u video signálů
procházejících konektorem HDMI vyšší
barevnou hloubku. U přehrávačů, které
nejsou kompatibilní s technologií Deep
Colour, je počet barev, které může nabývat
každý bod (pixel), 24 bitů (16 777 216 barev).
Avšak u přehrávačů kompatibilních
s technologií Deep Colour může každý bod
(pixel) nabývat mnohem více bitů, jako
například 36 bitů. Čím více bitů, tím přesněji
lze vyjádřit gradaci barevné hloubky
a zobrazit tak přechod barev podstatně
plynuleji.
Dolby Digital Plus (strana 75)
Technologie kódování zvuku vyvinutá jako
rozšíření formátu Dolby Digital. Podporuje
7.1kanálový prostorový zvuk.
82
Technologie vyvinutá jako rozšíření formátu
DTS Digital Surround. Podporuje maximální
vzorkovací frekvenci 96 kHz a 7.1kanálový
prostorový zvuk.
DTS-HD High Resolution Audio má
maximální datový tok 6 Mb/s a používá
ztrátovou kompresi.
DTS-HD Master Audio (strana 75)
DTS-HD Master Audio má maximální
datový tok 24,5 Mb/s a používá bezztrátovou
kompresi, maximální vzorkovací frekvenci
192 kHz a 7.1 kanálů.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (strana 17)
HDMI je rozhraní, které podporuje video
i audio v jediném digitálním připojení.
Připojení HDMI přenáší standardní video
signály nebo video signály s vysokým
rozlišením a vícekanálové audio signály do
AV zařízení (jako jsou například televizory
vybavené konektorem HDMI) v digitální
podobě bez zkreslení.
Specifikace HDMI podporuje technologii
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), která zajišťuje ochranu proti
kopírování digitálního obsahu přes rozhraní
HDMI.
HD Reality Enhancer (strana 40, 44)
Technologie vyvinutá společností Sony,
která zajišťuje analýzu jednotlivých pixelů
v reálném čase, provádí optimální
vyhlazování obrazu, vylepšení detailů
a odstranění šumu a umožňuje plynulejší
gradaci obrazu během přehrávání.
LTH (Low to High) (strana 72)
LTH je záznamový systém, který je používán
u disků BD-R s organickými barvivy v jejich
záznamových vrstvách.
PhotoTV HD (strana 45)
Režim „PhotoTV HD“ umožňuje zobrazení
obrazu s velkým množstvím detailů
a jemnými texturami a bohatými barvami
typickými pro fotografie. Při připojení
zařízení Sony kompatibilních s režimem
„PhotoTV HD“ pomocí kabelu HDMI si
budete moci vychutnat nový zážitek
z prohlížení fotografií v úchvatné kvalitě Full
HD. Například jemné textury lidské pokožky,
květin, písku a mořských vln tak budete moci
zobrazit na velké obrazovce v nádherné
fotografické kvalitě.
Překryvná nabídka (strana 37)
Technologie Super Bit Mapping (strana
12, 51)
Doplňující informace
Rozšířené ovládání nabídek dostupné na
disku BD-ROM. Překryvná nabídka se
zobrazí při stisknutí tlačítka POP UP/MENU
(Překryvná nabídka/nabídka) během
přehrávání a lze ji používat při probíhajícím
přehrávání.
Díky skutečnosti, že 8bitový video signál
obsahuje 14 bitů informací, je možné
dosáhnout plynulejších barevných přechodů.
Tato technologie vyvinutá společností Sony
byla navržena s ohledem na vlastnosti
lidského zraku.
x.v.Colour (strana 51)
x.v.Colour je známější onačení pro standard
xvYCC navržený společností Sony.
xvYCC představuje mezinárodní standard
pro barevný prostor v obrazu.
Tento standard poskytuje širší rozsah barev
než aktuálně používaný vysílací standard.
24p True Cinema (strana 50)
Filmy zaznamenané filmovou kamerou
obsahují 24 snímků za sekundu.
Jelikož běžné televizory (CRT a ploché
panely) zobrazují snímky s intervalem 1/60
nebo 1/50 sekundy, nejsou tyto filmy
zobrazovány se správnou snímkovou
rychlostí.
Při připojení k televizoru se schopností
zobrazování formátu 24p zobrazuje
přehrávač každý snímek s intervalem 1/24
sekundy, tj. se stejným intervalem jako při
snímání filmovou kameru, což zajišťuje
věrnou reprodukci originálního filmového
obrazu.
83
Rejstřík
Slova v uvozovkách se
zobrazují v nabídkách na
obrazovce.
Číselné položky
24p True Cinema 83
A
„A/V Settings“ (A/V
nastavení) 40
AACS 81
Aktualizace 28, 47
Aktualizace softwaru 28,
47, 62
ANGLE (Úhel záběru) 10
AUDIO (Zvukový
doprovod) 10
„Audio Output Priority“
(Priorita zvukového
výstupu) 52
„Audio Settings“
(Nastavení zvuku) 42, 52
„Auto Power Off“
(Automatické vypnutí) 62
AVCHD 73, 81
B
Barevná tlačítka 11
Baterie 30
„BD/DVD Viewing
Settings“ (Nastavení
přehrávání BD/DVD) 58
„BD Data“ (Data BD) 38,
69
BD-Live (Online obsah
BD) 27, 38
BD-R 71, 81
BD-RE 71, 82
Bitstream 75
Blu-ray disk 71, 82
BonusView (Bonusový
materiál) 38
BRAVIA Sync 18, 68
C
K
CD 71
Child Lock (Dětská
pojistka) 12, 69
„Control for HDMI“
(Ovládání přes HDMI) 18,
37, 61, 68
Kapitola 39
D
Dálkový ovladač 10, 30,
31
„Dimmer“ (Jas displeje)
61
Disc Lock (Uzamknutí
disku) 36
Disky, které lze přehrávat
71
DISPLAY (Zobrazení) 11
Displej na předním panelu
13
Dolby Digital 24, 56
Dolby Digital Plus 75, 82
Dolby TrueHD 75, 82
DTS 24, 56
DTS-HD 75, 82
DVD 71
E
Easy Setup (Snadné
nastavení) 31, 65
Externí paměťové zařízení
27, 38, 69
F
Funkce automatické
diagnostiky 70
H
HDMI 17, 23, 32, 49, 51,
52, 55, 68, 82
„HD Reality Enhancer“
40, 44, 82
HOME (Výchozí nabídka)
11
I
Informace o disku 39
84
L
Language Follow (Stejný
jazyk) 18
Lokální úložiště dat 27,
38, 69
LTH 82
M
MULTI CHANNEL
OUTPUT (Vícekanálový
výstup) 25, 52
„Music“ (Hudba) 43
N
„Network Diagnostic“
(Diagnostika sítě) 63
„Network Settings“
(Síťová nastavení) 63
„Network Update“ (Síťová
aktualizace) 28, 47
O
Odstraňování problémů 66
One-Touch Play
(Přehrávání jedním
stisknutím tlačítka) 18, 37
OPTIONS (Možnosti) 11,
37, 43, 44
„OSD“ (Nabídky na
obrazovce) 61
P
Parental Control
(Rodičovský zámek) 36,
58
„Photo“ (Fotografie) 44
„Photo Settings“
(Nastavení fotografií) 61
PhotoTV HD 45, 83
Připojení
AV zesilovač
(receiver) 21
Televizor 16
POP UP/MENU
(Překryvná nabídka/
nabídka) 11, 37
Prezentace 44
Q
„Quick Start Mode“
(Režim rychlého spuštění)
61
R
V
Výchozí nabídka 43, 44,
46
Výstupní audio signály 75
„Video“ 35
„Video Settings“
(Nastavení obrazu) 40, 48
Vyhledávání 38, 39
Z
Zadávání znaků 64
Regionální kód 72
Reset přehrávače 65
„Resetting“ (Reset) 65
Resume (Obnovení
přehrávání) 11, 36, 43
Rozlišení výstupního video
signálu 74
S
SCENE SEARCH
(Vyhledávání scény) 11
„Setup“ (Nastavení) 46
„Speaker Settings“
(Nastavení reprosoustav)
52
SUBTITLE (Titulky) 10
System Power-Off
(Vypnutí celého systému)
18
„System Settings“
(Nastavení systému) 61
T
Technologie Deep Colour
51, 82
Technologie Super Bit
Mapping 12, 51, 83
Technologie x.v.Colour
51, 83
THEATRE (Kino) 10, 18
Titul 39
TOP MENU (Hlavní
nabídka) 11
„TV Type“ (Typ
televizoru) 48
85
86
zst85397
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa
určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce
zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising