Sony | ICF-C218 | Sony ICF-C218 Návod k obsluze

2-319-815-11(1)
FM/AM radiobudík
ICF-C218
Návod k obsluze
Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
2007 Sony Corporation
Modely pro Kanadu
a Evropu (kromě modelu
pro východní Evropu):
CLOCK
Model pro ostatní země/
regiony:
TIME ZONE DST
CLOCK
DST
Drátová anténa
pro pásmo FM
(kromě modelu pro
Kanadu)
RADIO
BUZZER
SLEEP
RADIO
OFF
ALARM MODE
ON
OFF
Síťový kabel Cordon
ALARM RESET
ALARM TIME SET
SNOOZE / DATE / SLEEP OFF
SNO
OZE
/
DST
AM
SLEE
P
DAT
E/
SLE
EP
OFF
ALARM
PM
ND M
F
L
VO
BA
AM
G
NIN
TU
PULL
Prostor pro baterie
BAND
AM
TUNING
Displej* (12hodinový formát)
* Displej se liší podle vaší země.
FM
VOL
* Vedle ovladače „VOLUME
(Hlasitost)” se nachází výstupek,
který označuje směr otáčení pro
zvýšení hlasitosti.




PUSH
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti
ani vlhkosti.
Neotevírejte skříňku přístroje, jinak může dojít k úrazu
elektrickým proudem. Opravy přístroje smí provádět pouze
osoby s odpovídající kvalifikací.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (např.
knihovnička nebo vestavěná skříň).
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem, nestavte na přístroj nádoby naplněné tekutinami
(např. vázy).
Připojte přístroj k síťové zásuvce, která je snadno dostupná.
Pokud si všimnete, že přístroj není zcela v pořádku, okamžitě
odpojte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky.
VAROVÁNÍ
Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí exploze baterie.
Baterii nedobíjejte, nerozebírejte ani ji nevhazujte do ohně.
Funkce
FM/AM radiobudík s jednoduchým budíkem.
Různé typy budíků — radiobudík a bzučákový budík.
Automatické nastavení času — po prvním připojení do
síťové zásuvky se aktuální čas zobrazí na displeji (kromě
modelu pro východní Evropu).
Automatické nastavení letního času (kromě modelu pro
východní Evropu).
Tlačítko „DST (Letní čas)” pro nastavení letního času
(model pro východní Evropu).
Tlačítko „DATE (Datum)” pro zobrazení měsíce, dne
a roku.
Vložená (model pro Kanadu a Evropu)/dodávaná (model
pro východní Evropu) záložní baterie CR2032 pro napájení
hodin při přerušení síťového napájení.
Prodloužitelná funkce „SNOOZE (Odložení buzení)” – každým stisknutím tlačítka lze čas buzení odložit o 10 až 60
minut.
Záložní baterie
Aby byly hodiny vždy nastaveny správně, je tento přístroj
vybaven baterií CR2032, která slouží jako záložní zdroj
napájení při výpadku síťového napájení (u modelu pro
východní Evropu je baterie dodávána).
Tato baterie udržuje hodiny v chodu, pokud dojde k výpadku
napájení.
Jak zjistit, kdy je potřeba baterii
vyměnit
Jakmile je baterie téměř vybitá, zobrazí se na displeji
indikátor „”.
Pokud je baterie vybitá a dojde k výpadku síťového napájení,
aktuální čas i nastavené funkce budíku se zruší.
Nahraďte baterii lithiovou baterií Sony CR2032. Při použití
jiné baterie hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo exploze.
Poznámka pro zákazníky v Kanadě a Evropě (kromě
východní Evropy)
Hodiny jsou přednastaveny výrobcem a napájeny vloženou
baterií Sony CR2032. Jestliže po prvním připojení přístroje
k síti bliká na displeji „AM 12:00” nebo „0:00”, může být
příčinou vybitá baterie. V takovém případě se prosím obraťte
na vašeho prodejce Sony. Vložená baterie CR2032 je součástí
výrobku a vztahuje se na ni záruka.
Pro uplatnění nároků na záruku je třeba prodejci Sony
předložit k nahlédnutí odstavec „Poznámka pro zákazníky
v Kanadě a Evropě (kromě východní Evropy)” (v tomto
návodu k obsluze).
Vložení a výměna záložní baterie
1
Nechejte přístroj připojený k síti, pomocí
šroubováku odšroubujte šroubek na krytu prostoru
pro baterii na spodní straně přístroje a sejměte
kryt prostoru pro baterii (viz obr -).
První nastavení hodin (kromě
modelu pro východní Evropu)
2 Do prostoru pro baterii vložte novou baterii
Aktuální datum a čas je přednastaven výrobcem a přístroj je
napájen záložní baterií. Při prvním použití přístroje tedy stačí
pouze připojit přístroj k síťovému napájení a vybrat časové
pásmo.
3
Nasaďte kryt prostoru pro baterii a zajistěte jej
pomocí šroubku (viz obr. -).
Model pro Evropu (kromě modelu pro
východní Evropu)
1 Připojte přístroj k síti.
4
Při výměně baterie stiskněte tlačítko RADIO ON
(Zapnutí radiopřijímače), pro skrytí indikátoru
„” na displeji.
kladným pólem  nahoru. Pro vyjmutí baterie
vysuňte baterii ve směru šipky (zatlačte u nápisu
„PUSH (Zde zatlačit)”) (viz obr. -).
Na displeji se postupně zobrazí „měsíc a den” (asi na 1
sekundu) t „rok” (asi na 1 sekundu).
2
Na displeji se na 4 sekundy zobrazí číslo „1” (číslo
oblasti).
Pokud se nacházíte v pásmu středoevropského času,
nemusíte toto nastavení měnit.
Poznámka
Při výměně baterie neodpojujte zástrčku síťového kabelu ze
síťové zásuvky.
V opačném případě se vynuluje aktuální čas i budík.
POZNÁMKY K LITHIOVÉ BATERII
Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné polarity.
Nedržte baterii kovovými pinzetami, jinak může dojít ke
zkratu.
Nevystavujte baterii nadměrným teplotám (např. přímé
sluneční světlo, oheň atd.).
UPOZORNĚNÍ
Při nesprávné výměně baterie může dojít k její explozi.
Vybitou baterii nahraďte vždy baterií stejného nebo
ekvivalentního typu, který je doporučen výrobcem přístroje.
Varování - baterie
Pokud bude přístroj delší dobu odpojen od síťového napájení,
vyjměte z něj baterii, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému
vybíjení a abyste předešli možnému poškození přístroje
únikem elektrolytu z baterie.
Stiskněte tlačítko TIMEZONE (Časové pásmo).
Číslo oblasti
Časové pásmo
1 (výchozí
nastavení)
Středoevropský čas/
Středoevropský letní čas
2
Východoevropský čas/
Východoevropský letní čas
0
Západoevropský čas/
Západoevropský letní čas
3
Opakovaným stiskem tlačítka TIMEZONE
(Časové pásmo) vyberte požadované číslo.
Po uplynutí 4 sekund od dokončení operace se na
displeji opět zobrazí hodiny.
Poznámka
Při dodání a prvním použití přístroje nemusí být hodiny
nastaveny správně. V takovém případě si přečtěte část
„Nastavení času a data”, kde najdete informace o nastavení
správného času.
Přechod na letní čas
Tento model je vybaven funkcí automatického nastavení
letního času. Při přechodu na letní čas se na displeji zobrazí
indikátor „DST” (letní čas) a po skončení letního času opět
z displeje zmizí.
Model pro Evropu (kromě modelu pro východní
Evropu)
Automatické nastavení letního času vychází
z greenwichského času (GMT - Greenwich Mean Time).
Letní čas začíná: v 1:00 ráno poslední neděli v březnu.
Zimní čas začíná: ve 2:00 ráno poslední neděli v říjnu.
Zrušení automatického nastavení letního
času a nastavení letního času ručně
Funkci automatického nastavení letního času lze zrušit.
Pokud jsou zobrazeny hodiny, podržte stisknuté tlačítko
„DST (Letní čas)” déle než 3 sekundy.
Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí „Aut
(Automaticky)” t „OFF (Vypnuto)”. Automatické
nastavování letního času je zrušeno a na displeji se opět
zobrazí hodiny.
Poznámky
Změna času na letní čas a naopak pomocí funkce
automatického nastavení letního času tohoto přístroje
(viz výše) závisí na mnoha okolnostech a zákonech
v jednotlivých zemích/oblastech a tato funkce nemusí být
vždy provedena správně. V takovém případě zrušte funkci
automatického nastavení letního času a nastavte letní čas
ručně podle potřeby. Uživatel, který žije v zemi, kde není
zaveden letní čas, musí před použitím přístroje zrušit
funkci automatického nastavení letního času.
Pro opětovnou aktivaci automatického nastavení letního
času podržte stisknuté tlačítko „DST (Letní čas)” déle než
3 sekundy. Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí
„Aut (Automaticky)” t „ON (Zapnuto)”. Automatické
nastavování letního času je aktivováno a na displeji se opět
zobrazí hodiny.
Informace o ručním zobrazení letního času najdete v části
„Zobrazení letního času”.
Nastavení času a data
1
Připojte přístroj k síti.
Na displeji bude blikat „AM 12:00” nebo „0:00”.
2
Stiskněte tlačítko CLOCK (Hodiny) na více než 2
sekundy. Zazní zvukový signál a na displeji začne blikat indikace
roku.
3
4
5
Stisknutím tlačítka + nebo – vyberte správný rok.
Stiskněte tlačítko CLOCK (Hodiny).
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení měsíce, dne
a času. Po nastavení času dvakrát krátce zazní zvukový signál
a spustí se hodiny.
Po přidržení tlačítka + nebo - se rok, měsíc nebo den mění
rychle.
Při nastavování aktuálního času a přidržení tlačítka se čas
prvních 10 minut mění v krocích po 1 minutě a potom
v krocích po 10 minutách.
Formát hodin se liší podle konkrétního modelu.
12hodinový formát: „AM 12:00” = půlnoc
24hodinový formát: „0:00” = půlnoc
Při nastavování hodin musíte provést každý krok během 65
sekund, jinak se režim nastavování ukončí.
Zobrazení roku a data
Jedním stisknutím tlačítka SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
(Odložení buzení/datum/zrušení časovače vypnutí)
zobrazte datum. Dalším stisknutím tlačítka během 3 sekund
zobrazte rok.
Na displeji se bude datum nebo rok zobrazovat po dobu
přibližně 3 sekund a potom se obnoví zobrazení aktuálního
času.
Pokud připojíte zástrčku síťového kabelu do síťové zásuvky,
jestliže je přístroj napájen ze záložní baterie, bude se aktuální
datum a čas zobrazovat následovně. (To samé platí při
obnovení síťového napájení po jeho výpadku.)
„měsíc a den” (asi na 1 sekundu) t „rok” (asi na 1 sekundu)
t „aktuální čas”
Zobrazení letního času
Nastavení letního času změňte podle následujícího postupu,
pokud:
– Vlastníte model pro východní Evropu.
– Jste zrušili funkci automatického nastavení letního času.
Stiskněte tlačítko DST (Letní čas).
Na displeji se zobrazí indikátor DST (Letní čas) a letní čas.
Pro zrušení letního času znovu stiskněte tlačítko DST (Letní
čas).
Ovládání radiopřijímače
Nastavení budíku
1
Stisknutím tlačítka RADIO ON (Zapnutí
radiopřijímače) zapněte radiopřijímač.
Můžete si vybrat jeden ze dvou typů budíků - „RADIO
(Radiobudík)” nebo „BUZZER (Bzučákový budík)”.
2
Pomocí ovladače VOLUME (Hlasitost) nastavte
hlasitost.
3
Pomocí přepínače BAND (Pásmo) vyberte
pásmo.
4
Pomocí ovladače TUNING (Ladění) nalaďte
požadovanou stanici.
Poznámky
Před nastavením budíku nastavte hodiny (viz „Nastavení
času a data”).
Výchozí čas buzení je „PM 12:00” nebo „12:00”.
Pro nastavení radiobudíku nejdříve nalaďte požadovanou
stanici a nastavte hlasitost (viz „Ovládání radiopřijímače”).
Vypnutí radiopřijímače
Nastavení času buzení
1
Voličem ALARM MODE (Režim budíku) vyberte
požadovaný typ budíku - RADIO (Radiobudík)
nebo BUZZER (Bzučákový budík).
Na několik sekund se zobrazí čas buzení a na
displeji se rozsvítí indikátor „ALARM (Budík)”.
(Pokud je volič v poloze OFF (Vypnuto),
indikátor se nerozsvítí.)
2
Voličem ALARM TIME SET (Nastavení času
buzení) + nebo - nastavte požadovaný čas.
Po posunutí voliče ALARM TIME SET (Nastavení
času buzení) ke straně + nebo - se změní čas o 1
minutu. Pokud posunete volič ALARM TIME SET
(Nastavení času buzení) ke straně + nebo –
a v této poloze jej podržíte, mění se čas prvních
10 minut v krocích po 1 minutě a potom v krocích
po 10 minutách. Během nastavování času buzení
bliká na displeji indikátor „ALARM (Budík)”.
Stiskněte tlačítko RADIO OFF/ALARM RESET (Vypnutí
radiopřijímače/vynulování budíku).
Zlepšení příjmu rozhlasového
vysílání
FM:
Model pro ostatní země/regiony:
Plným rozvinutím drátové antény pro pásmo FM
zvyšte citlivost příjmu.
AM:
Otáčením přístroje ve vodorovném směru najděte
polohu, při které je příjem optimální. Feritová tyčová
anténa je vestavěná v přístroji.
ALARM
Nepoužívejte přístroj na ocelovém nebo kovovém povrchu,
protože by mohlo docházet k rušení příjmu.
Po dokončení nastavování se na displeji po
několika sekundách opět zobrazí hodiny
a indikátor „ALARM (Budík)” zůstane svítit.
• Pokud je volič ALARM MODE (Režim budíku)
v poloze RADIO (Radiobudík) nebo BUZZER
(Bzučákový budík), lze pomocí voliče ALARM
TIME SET (Nastavení času buzení) změnit
nastavený čas buzení.
Při posunutí voliče ALARM TIME SET (Nastavení
času buzení) se asi na 4 sekundy zobrazí nastavený
čas buzení. Pokud je zobrazen nastavený čas
buzení, můžete pomocí voliče ALARM TIME SET
(Nastavení času buzení) změnit čas buzení.
• Indikátor „ALARM (Budík)” na displeji bliká,
pokud:
– Je na displeji zobrazen čas buzení.
– Zní budík.
– Je zapnuta funkce SNOOZE (Odložení buzení).
• Nastavení času buzení nelze změnit, pokud je
volič ALARM MODE (Režim budíku) v poloze
OFF (Vypnuto). Pokud se pokusíte pomocí voliče
ALARM TIME SET (Nastavení času buzení)
nastavit čas buzení, zobrazí se na displeji asi na 0,5
sekundy nápis „OFF (Vypnuto)”.
• Pokud zní budík nebo je zapnutá funkce SNOOZE
(Odložení buzení), nejsou dostupné funkce
CLOCK (Hodiny), DST (Letní čas) a TIME ZONE
(Časové pásmo).
• I při změně na letní/zimní čas pracuje budík
obvyklým způsobem. Pokud je aktivní funkce
automatického nastavení letního času (kromě
modelu pro východní Evropu) a čas buzení je
nastaven na dobu, která bude při změně na letní čas
přeskočena, bude budík zrušen. Naopak pokud je
budík při přechodu na zimní čas nastaven na dobu,
která se opakuje, zazní budík dvakrát.
Jestliže si chcete ještě několik minut
zdřímnout
Stiskněte tlačítko SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení
buzení/datum/zrušení časovače vypnutí).
Zvuk budíku se vypne, ale po 10 minutách se automaticky
opět zapne. Po každém stisknutí tlačítka SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/zrušení časovače
vypnutí) se mění čas funkce „SNOOZE (Odložení buzení)”
následovně:
Funkci „SNOOZE (Odložení buzení)” lze nastavit na
maximálně 60 minut.
Na displeji se na 4 sekundy zobrazí nastavený čas funkce
„SNOOZE (Odložení buzení)” a potom se zobrazí aktuální
čas. Pokud po zobrazení aktuálního času stisknete tlačítko SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/
zrušení časovače vypnutí), nastaví se čas funkce
„SNOOZE (Odložení buzení)” opět na 10 minut.
Vypnutí budíku
Stisknutím tlačítka RADIO OFF/ALARM RESET (Vypnutí
radiopřijímače/vynulování budíku) vypněte budík.
Budík se znovu aktivuje následující den ve stejném čase.
Pokud nestisknete tlačítko RADIO OFF/ALARM RESET
(Vypnutí radiopřijímače/vynulování budíku), bude budík
znít nepřetržitě po dobu 60 minut a potom se automaticky
vypne.
Zrušení budíku
Volič ALARM MODE (Režim budíku) nastavte do polohy OFF (Vypnuto). Indikátor „ALARM (Budík)” zmizí
z displeje.
Pokud dojde k výpadku napájení
Pokud je budík nastaven na dobu, ve které dojde k výpadku
napájení nebo pokud dojde k výpadku napájení v době, kdy
budík zní, displej i budík se vypnou. Pokud dojde k obnovení
napájení do 60 minut od nastaveného času buzení, začne
budík opět znít. Pokud dojde k výpadku napájení a je aktivní
funkce „SNOOZE (Odložení buzení)”, bude tato funkce
stále aktivní. Pokud během výpadku napájení uplynul čas
nastavený pro funkci „SNOOZE (Odložení buzení)”, bude
budík znít po obnovení napájení.
Pokud se při tomto stavu nerozsvítí indikátor „”, jsou
dostupné funkce tlačítek RADIO OFF/ALARM RESET
(Vypnutí radiopřijímače/vynulování budíku), SNOOZE
(Odložení buzení) a ALARM MODE (Režim budíku).
Po stisknutí tlačítka SNOOZE (Odložení buzení) bude tato
funkce nastavena pouze na 10 minut.
Nastavení časovače vypnutí
Díky integrovanému časovači vypnutí, který vypne
radiopřijímač po uplynutí nastaveného času, můžete při
poslechu radiopřijímače klidně usnout.
Stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí).
Radiopřijímač se zapne. Časovač vypnutí lze nastavit na 90,
60, 30 nebo 15 minut. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se
zobrazení na displeji změní následujícím způsobem:
Pokud se na displeji opět zobrazí „90” minut, dvakrát krátce
zazní zvukový signál.
Radiopřijímač bude zapnutý do uplynutí nastaveného času
a potom se vypne.
Vypnutí radiopřijímače před
uplynutím nastaveného času
Stiskněte tlačítko RADIO OFF/ALARM RESET (Vypnutí
radiopřijímače/vynulování budíku) nebo SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/zrušení
časovače vypnutí).
Současné použití časovače vypnutí
i budíku
Při poslechu radiopřijímače můžete klidně usnout a rovněž se
jím můžete v přednastaveném čase nechat vzbudit.
1
2
Nastavte budík. (Viz „Nastavení budíku”.)
Nastavte časovač vypnutí. (Viz „Nastavení
časovače vypnutí”.)
Odstraňování problémů
Technické údaje
Pokud při provozu přístroje dojde k výskytu jakéhokoliv
problému, zkontrolujte následující body, abyste zjistili, zda je
nutné provést opravu přístroje.
Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na vašeho
nejbližšího prodejce Sony.
Zobrazení času
Model pro ostatní země/regiony: 24hodinový formát
Po výpadku napájení bliká na displeji „AM 12:00” nebo
„0:00”.
Baterie je vybitá. Vyměňte baterii. Vyjměte starou baterii
a vložte novou baterii.
Model pro Evropu (kromě východní Evropy)
Radiobudík ani bzučákový budík se v nastavený čas
buzení neaktivují.
Byl skutečně nastaven požadovaný radiobudík nebo
bzučákový budík? (Rozsvítil se např. indikátor „ALARM
(Budík)”?)
Frekvenční rozsah
Pásmo
Frekvence
FM
87,5 – 108 MHz
AM
526,5 – 1 606,5 kHz
Model pro ostatní země/regiony
Pásmo
Frekvence
Radiobudík je aktivován, ale v nastavený čas buzení se
neozve žádný zvuk.
Nastavili jste hlasitost pomocí ovladače „VOLUME
(Hlasitost)”?
FM
87,5 – 108 MHz
AM
Reproduktor
Průměr cca 6,6 cm, 8 Ω
530 – 1 710 kHz
Bezpečnostní upozornění
Výstupní výkon
150 mW (při harmonickém zkreslení 10 %)
• Pro napájení přístroje používejte zdroj energie,
který odpovídá parametrům uvedeným v části
„Technické údaje”.
• Typový štítek udávající provozní napětí atd. je
umístěn na spodní straně přístroje.
• Při odpojování síťového kabelu jej uchopte za
zástrčku, nikdy netahejte za samotný kabel.
• Přístroj není úplně odpojen od síťového napájení,
dokud je síťový kabel připojen do síťové zásuvky,
a to ani pokud je samotný přístroj vypnutý.
• Aby nedocházelo k nárůstu teploty uvnitř
přístroje, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Nestavte přístroj na povrchy (koberečky,
přikrývky atd.) nebo do blízkosti materiálů
(záclony), které by mohly blokovat ventilační
otvory.
• Pokud se do přístroje dostane jakýkoliv
předmět nebo tekutina, vytáhněte síťový kabel
ze zásuvky a před dalším používáním nechejte
přístroj zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem.
• K čištění skříně přístroje používejte měkký hadřík
mírně navlhčený v jemném čisticím prostředku.
• Nepřipojujte anténní kabel k externí anténě.
• Aby nedošlo ke vzniku požáru, nezakrývejte
ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy,
záclonami atd. a nestavte na přístroj zapálené
svíčky.
Požadavky na napájení
Model pro ostatní země/regiony: 230 V střídavých, 50 Hz
Záložní napájení: 3 V stejnosměrných, jedna baterie
CR2032
Rozměry
cca 155 x 64,5 x 150 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících dílů a ovládacích prvků
Hmotnost:
cca 470,2 g včetně baterie CR2032: model pro ostatní
země/regiony
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Download PDF