Sony | ICF-C717PJ | Sony ICF-C717PJ Radiobudík s projekcí času Návod k obsluze

Záložní baterie
FM/AM Clock Radio
Návod k obsluze
Návod na používanie (druhá strana)
Česky
ICF-C717PJ
VÝSTRAHA
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k
požáru. Na přístroj nestavte hořící svíčky.
Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu
elektrickým proudem. Opravy zařízení smí
provádět jen kvalifikovaný technik.
Dream Machine je ochranná značka Sony Corporation.
Dream Machine je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.
No Power No Problem je obchodní značkou Sony Corporation.
No Power No Problem je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
©2010 Sony Corporation
Pro zachování přesného času tato jednotka
obsahuje vnitřní baterii CR2032 jako záložní
zdroj napájení v případě výpadku elektrického
proudu (baterie je dodávána s modelem určeným
pro východní Evropu).
Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako
je knihovna nebo sekretář.
Printed in China
Nevystavujte akumulátory přílišnému horku,
např. přímému slunečnímu svitu, ohni a podobně.
Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení
přístroje od zdroje napájení, připojte tedy přístroj
do snadno přístupné síťové zásuvky. Zjistíte-li ve
funkci přístroje jakékoliv nesrovnalosti, odpojte
jej ihned ze síťové zásuvky.
Zařízení není odpojeno od zdroje napájení,
pokud je zapojeno do zásuvky, a to i tehdy, je-li
vypnuté.
Typový štítek a důležité informace o bezpečnosti
jsou uvedeny na spodní straně přístroje.
POZOR
Modely pro Evropu
(kromě modelu pro východní Evropu):
Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí
výbuchu. Vyměňte baterii pouze za stejný nebo
ekvivalentní typ.
Poznámka pro zákazníky: následující údaje
platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve
kterých platí direktivy Evropské unie
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 1080075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem
ohledně EMC a bezpečnosti produktu je
společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V
jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo
záruky získáte informace na adresách uvedených
v samostatných servisních nebo záručních
dokumentech.
Model určený pro další země/oblasti:
Napájecí kabel
FM anténa
Čidlo teploty
Vestavěný
zvukový kabel
Tlačítko VOL + má dotykový bod.
Tlačítkové popisky tlačítek DATE/TIME ZONE a DATE/DST se liší mezi státy/regiony.




Vlastnosti
Duální FM/AM budík-rádio
Zvuky přírody (mořské vlny, ptactvo, déšť,
potůček, podmořský svět)
Zobrazení teploty (stupně Celsia/Fahrenheit)
–15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
Vestavěný zvukový kabel pro digitální hudební
přehrávač
Přednastavení 10ti stanic (5 FM/5 AM)
Různé typy alarmů - rádio, bzučák a zvuky
přírody (5)
Automatické nastavení času - Když budík
poprvé zapojíte, zobrazí se na displeji aktuální
čas (kromě modelu pro východní Evropu)
Automatické nastavení Letního času (kromě
modelu pro východní Evropu).
Kalendář na 100 let a tlačítko DATE/TIME
ZONE (DATE/DST) pro zobrazení roku, měsíce
a data
Ovládání jasu (Vysoký/Nízký/Vypnutý)
Systém alarmu No Power No Problem
umožňuje funkčnost budíku i v případě
výpadku proudu pomocí vestavěné baterie
CR2032
Nastavitelný systém dřímání - čas dřímání lze
nastavit z 10ti až na 60 minut
Progresivní rychlost alarmu (pouze bzučák)
CR2032
Připojení smyčkové AM
antény
1 Pouze vyjměte smyčku z plastového
stojanu.
2 Nastavte smyčkovou AM anténu.


3 Připojte kabely k terminálům AM antény.

Kabel (A) nebo (B) může být připojen k
libovolným způsobem.
Zasuňte kabel
zatímco držíte
svěrku terminálu
stisknutou dolů.

Vestavěný zvukový kabel lze
vložit do slotu ve spodní
části jednotky.
A
B
4 Lehkým zatáhnutím se přesvědčte, že je
Do zdířky pro
sluchátka nebo do
výstupní zdířky
Když je baterie slabá, objeví se na displeji „“.
Pokud dojde k výpadku proudu, když je baterie
slabá, aktuální čas a alarm se přenastaví.
Nahraďte baterii novou lithiovou baterií Sony
CR2032. Použití jiné baterie může způsobit riziko
požáru nebo výbuchy.
Instalace a výměna baterie
1 Ponechte napájecí kabel v zásuvce,
vyšroubujte šroubek zajišťující oddělení
baterie ve spodní části zařízení
šroubovákem a vytáhněte oddělení
baterie označené PULL OPEN.
(viz obr. -)
2 Vložte novou baterii do oddělení baterie
tak, aby strana  byla směrem nahoru.
Chcete-li baterii z oddělení baterie vyjmout,
vytlačte ji stisknutím v místě označeném
PUSH. (viz obr. -)
3 Vložte oddělení baterie zpět do jednotky
a zajistěte jej šroubem. (viz obr. -)
4 Když měníte baterii, stiskněte tato
tlačítka: RADIO BAND, AUDIO IN,
nebo NATURE SOUND/PRESET, aby se
vypnulo zobrazení „“ na displeji.
Poznámka
Když nahrazujete baterii, neodpojujte napájecí
kabel ze zásuvky. V opačném případě se kalendář
na 100 let, stávající čas, alarm a stanice přenastaví
na počáteční hodnoty.
První nastavení hodin
(kromě modelu pro
východní Evropu)
Aktuální datum a čas jsou u tohoto přístroje
nastaveny již ve výrobním závodě a jsou
zálohovány baterií. Stačí jej jen připojit k
elektrické síti a zvolit časové pásmo.
1 Zapojte přístroj do zásuvky.
Zobrazí se „rok“ (asi 4 sekundy)  „měsíc a
datum“ (asi 4 sekundy)  „aktuální čas CET
(středoevropský čas)“.
2 Při stisknutí a podržení tlačítka DATE/
TIME ZONE, dokud se neozve zvuk.
Na displeji se zobrazí „1“ (číslo časového
pásma).
3 Stiskněte opakovaně TIME SET + nebo −
pro zvolení časového pásma následujícím
způsobem:
Číslo pásma
1 (výchozí)
Časové pásmo
Středoevropský čas /
středoevropský letní čas
Východoevropský čas /
východoevropský letní
čas
Západoevropský čas /
západoevropský letní čas
4 Stiskněte tlačítko DATE/TIME ZONE.
Poznámky
I když jsou hodiny v továrně správně nastaveny,
mohou se během převozu a skladování
vyskytnout odchylky. V případě potřeby
nastavte správný čas podle návodu v části
„Nastavení času“.
Když nastavujete časové pásmo, musíte provést
každý krok během 65ti sekund, jinak se režim
nastavení časového pásma zruší.
Když se přechází na letní čas
Tento model se automaticky přepíná na letní čas.
Symbol „ “ se zobrazí od přepnutí na letní čas a
automaticky zmizí po přepnutí z letního času.
Automatický nastavení letního času je na základě
GMT (Greenwichského času).
Vestavěný
zvukový kabel
Zasuňte pouze
vyznačenou část.
Kdy vyměnit baterii
0
Tvar a délka antény je navržena na příjem AM
signálů. Nerozebírejte ani nesmotávejte anténu.

Hodiny jsou přednastaveny v továrně a jejich
paměť je napájena nainstalovanou baterií Sony
CR2032. Pokud po prvním připojení do zásuvky
na obrazovce blikne „0:00“, je možné, že je baterie
slabá. V tomto případě se obraťte na prodejce
Sony. Nainstalovaná baterie CR2032 je součástí
výrobku a je pokrytá zárukou. Pro využití záruky
je nutné prodejci Sony předložit „Poznámka pro
zákazníky v Evropě (kromě východní Evropy)“
(v tomto návodu).
2
Připojení antény

Poznámka pro zákazníky v
Evropě (kromě východní
Evropy)
AM smyčková anténa pevně připojena.
Nastavení AM smyčkové antény
Najděte vhodné umístění a polohu, pro zajištění
dobrého příjmu signálu.
Neumisťujte AM smyčkovou anténu v blízkosti
jednotky nebo jiného AV zařízení, aby
nevznikaly šumy.
Rada
Nastavte směr AM smyčkové antény pro nejlepší
příjem AM vysílání.
Číslo pásma 1:
Letní čas začíná ve 2:00 ráno poslední neděli v
březnu.
Běžný čas začíná ve 3:00 ráno poslední neděli v
říjnu.
Číslo pásma 2:
Letní čas začíná ve 3:00 ráno poslední neděli v
březnu.
Běžný čas začíná ve 4:00 ráno poslední neděli v
říjnu.
Číslo pásma 0:
Letní čas začíná v 1:00 ráno poslední neděli v
březnu.
Běžný čas začíná ve 2:00 ráno poslední neděli v
říjnu.
Pro zrušení automatického nastavení
letního času v období letního času
Automatické nastavení letního času lze zrušit.
Stiskněte a podržte DISPLAY/CLOCK a SNOOZE/
BRIGHTNESS zároveň nejméně
2 sekundy, zatímco jsou zobrazeny hodiny.
Symboly „ “ a „OFF“ se zobrazí na displeji na
znamení, že bylo automatické nastavení letního
času zrušeno. Displej se přepne zpět na hodiny.
Poznámky
Změna času automatického nastavení letního
času/nastavení letního času (viz výše) se může
lišit v podmínkách a zákonech každé země/
regionu. Zrušte automatického nastavení
letního času/Nastavení letního času ručně
podle potřeby. Zákazníci žijící v zemi/regionu,
kde se nepoužívá letní čas musí automatické
nastavení letního času/nastavení letního času
zrušit před používáním zařízení.
Pokud chcete automatické nastavení letního
času opět aktivovat, stiskněte a podržte
DISPLAY/CLOCK a SNOOZE/BRIGHTNESS
zároveň minimálně 2 sekundy.
Symboly „ “ a „On“ se zobrazí na displeji na
znamení, že bylo automatické nastavení letního
času aktivováno. Displej se přepne zpět na
hodiny.
Nastavení času
U modelu pro východní Evropu postupujte podle
pokynů počínaje krokem 1. Chcete-li nastavení
změnit u jiných modelů, začněte krokem 2.
1 Zapojte zařízení do zásuvky.
2 Stiskněte a podržte DISPLAY/CLOCK
nejméně 2 sekundy.
Rok začne na displeji blikat.
3 Opakovaným stisknutím TIME SET +
nebo – nastavte rok.
4 Stiskněte DISPLAY/CLOCK.
5 Opakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
měsíce, dne, hodiny a minuty a stiskněte
DISPLAY/CLOCK.
Sekundy začnou nulou.
Poznámky
Když nastavujete čas, musíte provést každý krok
během 65ti sekund, jinak se režim nastavení
času.
Když tisknete libovolné ze zadních tlačítek,
držte zařízení pevně.
Zobrazení roku a data
Stiskněte DATE/TIME ZONE jednou pro
zobrazení roku a podruhé pro zobrazení data.
Po chvíli se zobrazení vrátí automaticky zpět na
aktuální čas.
Změna zobrazení pro indikaci letního
času
Nastavení přechodu na letní čas změňte
následujícím postupem, pokud:
– máte model pro východní Evropu,
– rušili jste automatické nastavení letního času.
Stiskněte a podržte tlačítko DATE/DST.
Na displeji se zobrazí „ “ a údaj o čase se změní
na údaj o letním čase. Nastavení letního času
zrušíte opětovným stisknutím tlačítka DATE/
DST.
Použití funkce
projektoru
Funkce projektoru umožňuje zobrazit hodiny a
budík a zdi vzdálené až 2 metry.
Opakovaným stisknutím PROJECTION ROTATE
změníte úhel rotace zobrazení hodin a budíku.
Použití
1 Zapojte zařízení do zásuvky.
2 Zvolte lokaci a výšku.
3 Stiskněte tlačítko PROJECTION
ON/OFF.
4 Chcete-li zaostřit, otáčejte PROJECTION
FOCUS.
5 Opakovaným stisknutím PROJECTION
ROTATE změníte úhel rotace zobrazení
hodin a budíku (viz obr. ).
Poznámky
Funkce projektoru nelze použít dokud
nenastavíte čas.
Nedívejte se přímo do čočky.
Na některých zdech se projekce nezobrazí
správně.
Projektor lze otáčet o 90° doleva i doprava z
horní polohy a při návratu do horní polohy se
zacvakne.
Pokud je projektor otočen o více než dáno
omezením, může dojít k jeho poškození.
Projektor se automaticky vypne po 10ti
hodinách.
Nastavení jasu displeje
Stisknutím tlačítka SNOOZE/BRIGHTNESS lze
nastavit tři úrovně jasu.
Vysoký (výchozí)  Nízký  Vypnutý

4-180-722-21(1)
Ladění uložených stanic
 Nastavení zvuků přírody jako alarmu
Na tomto zařízení lze uložit 5 FM stanic a 5 AM
stanic.
1 Proveďte kroky 1 až 5 v části „Nastavení
Uložení stanice
1 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části
„Ruční ladění“ pro naladění stanice,
kterou chcete uložit.
2 Podržte požadované tlačítko NATURE
SOUND/PRESET 1 až 5 dokud
neuslyšíte dvě pípnutí.
2 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
Příklad: Po uložení frekvence FM 105,7 MHz
pro přednastavení 3 pásma FM se zobrazí tato
obrazovka.
Ruční ladění
1 Stisknutím RADIO BAND zapněte rádio
a zvolte AM nebo FM pásmo.
2 Stisknutím TUNING + nebo – nalaďte
frekvenci.
3 Nastavte hlasitost pomocí VOL + nebo –.
Poznámka
Zobrazení FM frekvence se snižuje nebo zvyšuje v
krocích po 0,1 MHz. Například frekvence 88,00 a
88,05 MHz se zobrazí jako „88.0“.
Ladění stanice
Zařízení může automaticky skenovat stanice AM
a FM.
1 Stisknutím RADIO BAND zapněte rádio
a zvolte AM nebo FM pásmo.
2 Stiskněte a podržte TUNING + nebo –.
+ : skenuje frekvence nahoru.
– : skenuje frekvence dolů.
Skenování začne naladěnou stanicí frekvence.
Po naladění stanice se skenování zastaví.
3 Nastavte hlasitost pomocí VOL + nebo –.
nastavení režimu alarmu „NATURE
SOUND“, a stiskněte ALARM ON/OFF A
nebo B.
„NATURE SOUND“ je zobrazeno na
displeji.
3 Stiskněte TIME SET + nebo – a zvolte
NATURE SOUND/PRESET 1 až 5, poté
stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
4 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení hlasitosti, a stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
Nastavení je zadáno.

5 Stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
„“ a „“ se zobrazí na displeji po cca
4ech sekundách.
Zvuk přírody zazní v nastavený čas.
Obrazovka zobrazí na sekundu frekvenci a
přepne se zpět na aktuální čas.
Pro změnu uložené stanice, nalaďte
požadovanou stanici a podržte tlačítko
NATURE SOUND/PRESET 1 až 5 dokud
neuslyšíte dvě pípnutí.
Pro uložení další stanice kroky opakujte.
Poznámka
Pokud se pokusíte uložit další stanici na stejné
tlačítko, bude dříve uložená stanice přepsána.
Ladění uložené stanice
1 Stisknutím RADIO BAND zapněte rádio
a zvolte AM nebo FM pásmo.
2 Stiskněte tlačítko NATURE SOUND/
PRESET 1 až 5, kde je požadovaná
stanice uložena.
3 Nastavte hlasitost pomocí VOL + nebo –.
Zlepšení příjmu
 Nastavení rádiového alarmu
1 Proveďte kroky 1 až 5 v části „Nastavení
alarmu“.
2 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení režimu alarmu „RADIO“, a
stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
Na displeji se zobrazí „RADIO“.
3 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení AM pásma, FM pásma nebo
poslední stanice, a stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
Pokud zvolíte poslední stanici, přeskočte na
krok 5.
4 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení stanice, a stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
5 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení hlasitosti, a stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
Nastavení je zadáno.
FM: Pro lepší příjem vytáhněte FM anténu na
maximum.
AM: Připojte k zařízení dodanou smyčkovou AM
anténu. Pootáčejte anténu vodorovně pro
nastavení optimálního příjmu.
6 Stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
Poznámka k rádiovému příjmu
 Nastavení alarmu bzučáku
Aby nedocházelo k rušení signálu, nepřibližujte
k AM smyčkové anténě a k FM anténě digitální
hudební přehrávače nebo mobilní telefony.
Nastavení zvuků
přírody
Tato jednotka obsahuje 5 typů zvuků přírody:
(Mořské vlny, ptactvo, déšť, potůček a podmořský
svět.)
Stiskem odpovídajícího tlačítka může volit
libovolný z těchto zvuků.
Ikony
Typ zvuku
Mořské vlny
Ptactvo
Déšť
Potůček
Podmořský svět
Poznámka
Pokud jsou používány další funkce, nejsou zvuky
přírody dostupné.
Nastavení alarmu
Funkce duálního alarmu umožňuje nastavit dva
alarmy (ALARM ON/OFF A a ALARM ON/OFF
B).
Čas alarmu může být nastaven zvlášť pro oba
alarmy a zvuk lze zvolit z možností „NATURE
SOUND“, „RADIO“ nebo „BUZZER“.
Poznámky
Před nastavením alarmu nastavte čas (Viz
„Nastavení času“).
Výrobní nastavení času je „12:00“.
Pro nastavení rádiového alarmu nejprve nalaďte
zvolenou stanici. (Viz „Uložení stanice“)
Když nastavujete alarm, musíte provést každý
krok během 65ti sekund, jinak se režim
nastavení alarmu zruší.
Nastavení alarmu
„“ a „“ se zobrazí na displeji po cca
4ech sekundách.
Rádio zazní v nastavený čas.
1 Proveďte kroky 1 až 5 v části „Nastavení
alarmu“.
2 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení režimu alarmu „BUZZER“, a
stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
Nastavení je zadáno.
„“ a „“ se zobrazí na displeji po cca
4ech sekundách.
Bzučák zazní v nastavený čas.
Když je nastavení ukončeno, je zobrazen
nastavení času alarmu.
Když je zapnut ALARM „“ a ALARM „“ a
chcete měnit zobrazení mezi ALARM A a
ALARM B, stiskněte DISPLAY/CLOCK.
Poznámky
Když používáte rádiový alarm, zazní nastavený
alarm s posledně naladěnou stanicí před
vypnutím napájení. Když nastavíte rádiový
alarm, zvolte rádiovou stanici před vypnutím
napájení.
Indikátor ALARM „“ (nebo „“) bliká na
displeji, když zní alarm.
Pokud po prvním alarmu zazní druhý (nebo je
aktivní funkce SNOOZE), má druhý alarm
přednost.
Funkce alarmu funguje jako obvykle první a
poslední den letního času. Když je zapnuto
automatické nastavení letního času, a alarm je
nastaven na čas, který je vynechán v důsledku
začátku letního času, alarm je přeskočen nebo,
když je alarm nastaven v na čas překrývající se
při ukončení letního času, zazní alarm dvakrát.
Když je alarm nastaven pro (ALARM A i B), má
ALARM A přednost.
Potvrzení nastavení času alarmu
Vypněte indikátor alarmu ALARM ON/OFF „“
nebo „“ na displeji a znovu stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
Čas alarmu lze potvrdit stiskem TIME SET +
nebo – po nastavení času alarmu.
Existují dva způsoby nastavení alarmu:
2 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
 Změna pouze času alarmu
Při nastavení alarmu (zobrazí se ALARM „“
nebo ALARM „“) je tato funkce dostupná.
Stiskněte a podržte TIME SET + nejméně 2
sekundy pro času posunutí alarmu. Stiskněte a
podržte TIME SET – nejméně 2 sekundy pro času
posunutí alarmu dozadu. Když tlačítko pustíte,
změněný čas se zobrazí asi na 2 sekundy. Pro
změnu času alarmu stiskněte TIME SET + nebo –
během 2 sekund, jinak se změna nastavení uloží
jak je zobrazeno.
nastavení hodiny, a stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
3 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení minuty, a stiskněte ALARM
ON/OFF A nebo B.
4 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení období alarmu („WEEKDAY“,
„WEEKEND“ nebo denně*) a stiskněte
ALARM ON/OFF A nebo B.
* V případě každého dne, zobrazí se jak
„WEEKDAY“ tak i „WEEKEND“.
5 Stiskněte TIME SET + nebo – pro
nastavení režim alarmu („NATURE
SOUND“, „RADIO“ nebo „BUZZER“) a
stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
Můžete zvolit jedno z 3 nastavení: „NATURE
SOUND“, „RADIO“ nebo „BUZZER“.
Nastavte režim alarmu následujícím
způsobem:
– NATURE SOUND: viz „ Nastavení zvuků
přírody jako alarmu“.
– RADIO: viz „ Nastavení rádiového
alarmu“.
– BUZZER: viz „ Nastavení alarmu
bzučáku“.
Můžete usínat za zvuků „NATURE SOUND“,
„RADIO“, nebo „AUDIO IN“ pomocí vstavěného
časovače spánku, který vypne „NATURE
SOUND“, „RADIO“, nebo „AUDIO IN“
automaticky po nastavené době.
1 Stiskněte SLEEP, když je jednotka
zapnutá.
Na obrazovce se objeví „SLEEP“ a čas usnutí
bliká.
2 Stiskněte SLEEP pro nastavení dobu
časovače spánku.
Každým stiskem SLEEP, se doba (v minutách)
změní tímto způsobem:
90
60
30
15
OFF
Displej se vrátí do režimu hodin 4 sekundy po
ukončení nastavení doby a uvolnění SLEEP.
Časovač spánku se aktivuje.
Zařízení bude hrát po nastavenou dobu a pak
se vypne.
Poznámka
I když je časovač spánku nastaven, nemůže
vypínat napájení volitelných komponentů
připojených ke konektoru AUDIO IN tohoto
přehrávače.
Vypnutí zařízení před koncem
nastavené doby
Stiskněte OFF ALARM RESET.
Změna nastavení časovače stisknutí
I když byl časovač spánku již aktivován, můžete
dobu časovače nastavit opakovaným stisknutím
SLEEP.
Deaktivace časovače
Stiskněte SLEEP opakovaně pro nastavení
časovače na „OFF“ v kroku 2.
Použití teplotní funkce
Tato jednotka je vybavena externím čidlem
teploty, které umožňuje monitorovat okolní
teplotu.
Teplota je zobrazena ve stupních Celsia nebo
Fahrenheit.
Pro přepínání mezi stupni Celsia nebo Fahrenheit
stiskněte a podržte tlačítka SNOOZE/
BRIGHTNESS a DATE/TIME ZONE (SNOOZE/
BRIGHTNESS spolu s DATE/DST) déle než
2 sekundy.
Poznámky
V příkladě se na displeji zobrazují stupně
Celsia, ale lze zobrazit i Fahrenheit.
Nepoužívejte ve vodě.
Netahejte za externí čidlo teploty silou.
Nesprávné používání externího čidla teploty
může způsobit poruchu.
Zobrazená teplota a aktuální teplota se mohou
lišit v závislosti na prostředí použití.
Neumisťujte čidlo teploty v blízkosti podlahy
nebo tepelného zdroje jako je topení nebo
větrací otvor, nebo v místech vystavených
slunečním paprskům.
Údaje načtené teplotním čidlem se mohou lišit
od okolní teploty.
Funkční rozmezí čidla je –15 °C (5 °F) až 50 °C
(122 °F).
V případě teplot nižších než –15 °C (5 °F) nebo
vyšších než 50 °C (122 °F), zobrazí se
indikátory „Lo“ nebo „Hi“.
Při zapojování jednotky nebo po výpadku
proudu bude na displeji teploty jednotky blikat
„--“.
Teplota se zobrazí po 20ti sekundách.
Změna nastavení alarmu
 Změna všech nastavení alarmu
Nastavte alarm znovu.
nebo B několik sekund.
Nastavení časovače
spánku
3 Stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B.
1 Stiskněte a podržte ALARM ON/OFF A
Poznámka
Když zní alarm, nelze použít funkci jasu.
Použití rádia
alarmu“.
Poznámka k alarmu v případě výpadku
proudu
V případě výpadku proudu bude alarm fungovat,
dokud se nevybije vnitřní baterie. Některé funkce
mohou být ovlivněny tímto způsobem:
Podsvícení nebude svítit.
Pokud je režim alarmu nastaven na přírodní
zvuky nebo rádio, změní se na automaticky na
BUZZER.
Dojde-li k výpadku proudu, když alarm zní,
alarm se zastaví.
Pokud není stisknuto OFF ALARM RESET,
alarm bude znít asi 5 minut.
Pokud se na displeji zobrazí „“, alarm v
případě výpadku proudu nezazní. Pokud se
zobrazí „“, vyměňte baterii.
Funkce dřímání nebude fungovat.
V případě výpadku alarm zazní v nastavený čas
pouze jednou.
Prodloužení spánku
Stiskněte SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvuk se vypne ale automaticky se opět zapne po
cca 10ti minutách.
Čas dřímání lze změnit stisknutím SNOOZE/
BRIGHTNESS opakovaně během 4 sekund.
Maximální doba dřímání je 60 minut.
Vypnutí alarmu
Stiskněte OFF ALARM RESET pro vypnutí
alarmu.
Alarm zazní znovu ve stejnou dobu v závislosti na
nastavení příštího dne.
Deaktivace alarmu
Stiskněte ALARM ON/OFF A nebo B pro vypnutí
indikátoru ALARM „“ nebo „“ na displeji.
Připojení externího
zařízení (Viz obr. )
Poslech zvuku
1 Připojte vestavěný zvukový kabel se
stereo mini konektorem na spodní části
zařízení k výstupnímu konektoru nebo
konektoru sluchátek volitelného zařízení
(např. přenosný přehrávač).
2 Stiskněte AUDIO IN.
Na displeji se zobrazí „AUDIO IN“.
3 Spusťte volitelné zařízení připojené k
jednotce pomocí vestavěného zvukového
kabelu.
4 Nastavte hlasitost pomocí VOL + nebo –
a hlasitosti připojeného zařízení.
Odstraňování
problémů
Pokud po kontrole těchto příznaků problémy
přetrvávají, obraťte se na nebližšího prodejce
Sony.
Na displeji hodin bliká „0:00“ kvůli výpadku
proudu.
Kapacita baterie je nízká. Vyměňte baterii.
Vyjměte starou a vložte novou baterii.
Rádio, zvuky přírody nebo alarm bzučáku
nezazní v nastavený čas.
Zkontrolujte, zda je alarm „“ nebo „“
správně nastaven/zobrazen.
Nastavení alarmu je aktivováno, ale zvuk
alarmu nezazní v nastavený čas.
Zkontrolujte nastavení hlasitosti alarmu.
Když začne letní čas, hodiny se na něj
nepřepnou automaticky.
Ujistěte se, že je čas správně nastaven.
Stiskněte a podržte DISPLAY/CLOCK a
SNOOZE/BRIGHTNESS zároveň po dobu
2ou sekund pro aktivaci funkce automatického
přepnutí na letní čas.
Bezpečnostní opatření
Používejte zařízení s napájením uvedeném v
části „Specifikace“.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Protože je v reproduktoru použit silný magnet,
nepřibližujte k němu kreditní karty s
magnetickým kódováním nebo natahovací
hodiny, aby nedošlo k jejich poškození
magnetem.
Neponechávejte zařízení v blízkosti tepelného
zdroje jako je klimatizace nebo topení nebo v
místech vystavených slunečním paprskům,
prachu, otřesům a úderům.
Umožněte ventilaci, aby nedošlo k přehřívání.
Nepokládejte zařízení na měkké povrchy
(koberce, deky apod.) nebo v blízkosti objektů
(záclony apod.), které by mohly zakrýt větrací
otvory.
V případě pádu předmětů nebo tekutin dovnitř
zařízení, nechte zařízení před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
Povrch zařízení otírejte měkkou látkou
navlhčenou slabý mycím roztokem.
Během bouřky se nedotýkejte drátů FM antény.
Kromě toho ihned odpojte zařízení z elektrické
zásuvky.
POZNÁMKY K LITHIOVÉ BATERII
Pro zajištění dobrého kontaktu baterii otřete
suchou látkou.
Při instalaci dodržujte polaritu baterie.
Baterii nedržte kovovou pinzetou aby nedošlo
ke zkratu.
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení
jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho
odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku pro
likvidaci domovního odpadů nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii
a dalších evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím
obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto
označením by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii
múže být použit v kombinaci s chemickou
značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
jsou přidány, pokud baterie obsahuje vice než
0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní
zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení
s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své životnosti
na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte
do té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou
baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné
místo.
Návrat do režimu rádia
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek
zakoupili.
Ukončení poslechu
Pokud máte k použití jednotky dotazy nebo se
vyskytne problém, kontaktujte nejbližšího
prodejce Sony.
Stiskněte RADIO BAND.
Frekvence je zobrazena na displeji.
Stiskněte OFF ALARM RESET a zastavte
přehrávání na připojeném zařízení.
Vypnutí zvuku na volitelném zařízení
Stiskněte OFF ALARM RESET a vypněte
volitelné zařízení.
Poznámky
Obraťte se také na návod přiložený k
připojenému zařízení.
Aby nedošlo k selhání připojte audio kabel
pevně.
Nepřibližujte digitální přehrávače k
reproduktorům.
Pokud zesílíte hlasitost více než je nutné, může
se ozvat hlasitý zvuk při přepnutí rádia.
Ujistěte se, že je hlasitost dobře nastavená, když
odpojujete komponent od tohoto zařízení pro
poslech přes sluchátka. Mohlo by dojít k
poškození sluchu hlasitým zvukem.
AUDIO IN nelze nastavit u alarmu.
Pokud posloucháte rádio a je připojeno externí
zařízení, vypněte jej, aby nebyly slyšet šumy.
Dojde li k výskytu šumu i když je zařízení
vypnuté, odpojte jej a umístěte externí zařízení
dále od této jednotky.
Specifikace
Displej hodin
24-hodinový systém
Sekce rádia
Rozsah frekvence
Pásmo
FM
AM
Frekvence
Kanálový krok
87,5 – 108 MHz 0,05 MHz
531 – 1 602 kHz 9 kHz
Hlavní
Reproduktor
Přibl. 3,6 cm prům. 8 Ω
Vstup
Vestavěný zvukový kabel se stereo mini
konektorem (ø 3,5 mm)
Výstup napájení
0,7 W (při 10% harmonické odchylky)
Požadavky napájení
230 V stř. p., 50 Hz
Záložní napájení hodin: 3 V ss, jedna baterie
CR2032
Zvuky přírody
Mořské vlny, ptactvo, déšť, potůček, podmořský
svět
Rozsah teploty
–15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
Rozlišení teploty
1 °C (1 °F)
Rozměry
Přibl. 217 mm × 67 mm × 62 mm (š/v/d)
bez vystouplých částí a ovladačů
Hmotnost
Přibl. 670 g včetně napájení a baterie CR2032
Dodané doplňky
Smyčková AM anténa (1)
Lithiová baterie CR2032 (1) (pouze model pro
východní Evropu)
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena
bez předchozího upozornění
Pripojenie antény
Pripojenie rámovej AM
antény
Tvar a dĺžka antény sú navrhnuté na príjem AM
signálov. Anténu nerozoberajte ani nerolujte.
1 Z plastového držiaka vytiahnite rámovú
časť.
2 Nastavte rámovú AM anténu.
Model pre Európu (s výnimkou
východoeurópskeho modelu):
Poznámky
Hoci je čas nastavený už vo výrobe, môžu sa
počas prepravy alebo skladovania vyskytnúť
odchýlky. V prípade potreby nastavte na
hodinách správny čas. Informácie nájdete v
časti „Nastavenie hodín“.
Pri nastavení časovej zóny musíte každý krok
vykonať do 65 sekúnd, inak sa režim nastavenia
časovej zóny zruší.
Kedy začína letný čas
Tento model nastavuje letný čas automaticky.
Pri platnom letnom čase sa zobrazí na displeji
„ “ a po jeho skončení nápis automaticky
zmizne.
Automatické nastavenie letného času sa určuje
podľa GMT (Greenwichský stredný čas).
3 Pripojte káble do konektorov AM antény.
Pripojenie kábla (A) alebo kábla (B) môžete
zameniť.
Stlačte napínaciu
svorku a zasuňte
kábel.
Sieťový napájací kábel
Zasuňte iba
potiaľto.
A
B
Vypnutie automatického prepínania na
letný čas
FM kábelantenna
4 Jemne rámovú AM anténu potiahnite,
Snímač
teploty
Zabudovaný
audio kábel
Tlačidlo VOL + má dotykový bod.
Tlačidlá s nápisom DATE/TIME ZONE a DATE/DST sa líšia v závislosti od krajín/regiónov.
aby ste sa uistili, že je pevne pripojená.
Upravenie rámovej AM antény
Nájdite miesto a orientáciu s dobrým príjmom
Rámovú AM anténu neumiestňujte do blízkosti
zariadenia alebo iného sieťového zariadenia,
môže to zvýšiť šum.
Tip
Upravte smer rámovej AM antény do polohy, pri
ktorej je príjem vysielaného AM zvuku
najkvalitnejší.
Záložná batéria
Aby ostal zachovaný presný čas, toto zariadenie
obsahuje vnútri batériu CR2032 ako záložný zdroj
energie pre prípad energetického výpadku
(batéria je dodávaná so zariadením
východoeurópskeho modelu.).




Poznámka pre európskych
zákazníkov (s výnimkou
Východnej Európy)
CR2032




Hodiny sú nastavené vo výrobe a ich pamäť je
napájaná vloženou batériou Sony CR2032. Ak pri
prvom pripojení zariadenia do sieťovej zásuvky
na displeji bliká nápis „0:00“, môže to znamenať
slabú batériu. V takom prípade sa obráťte na
predajcu značky Sony. Predinštalovaná batéria
CR2032 sa považuje za súčasť produktu a preto sa
na ňu vzťahuje záruka. Aby ste si mohli uplatniť
záruku pre tento produkt, je potrebné sa
preukázať predajcovi značky Sony časťou
„Poznámka pre európskych zákazníkov
(s výnimkou východnej Európy)“.
Kedy treba vymeniť batériu

Keď napätie batérie poklesne, na displeji sa
zobrazí nápis „“.
Ak dôjde k energetickému výpadku v čase slabej
batérie, aktuálny čas a budík sa nastavia do
východzieho stavu.
Batériu nahraďte lítiovou batériou Sony CR2032.
Ak použijete inú batériu, môže dôjsť k vznieteniu
alebo explózii.

Vloženie a výmena batérie
Zabudovaný
audio kábel
1 Nechajte sieťovú zástrčku pripojenú do
sieťovej zásuvky, skrutkovačom odstráňte
skrutky istiace priestor pre batériu v
spodnej časti prístroja a potiahnite časť s
označením PULL OPEN.
(Pozri obr. -)
Zabudovaný audio kábel
môžete zasunúť do otvoru v
zariadení.
2 Vložte novú batériu do držiaka pre batérie
Do konektora
slúchadiel alebo
linkového výstupu
Funkcie
Slovensky
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
zníži sa nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., zníži sa
nebezpečenstvo požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zapálené sviečky.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
ako napríklad vázy, ani zariadenie nevystavujte
pôsobeniu kvapalín, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Batérie (batérie alebo vložené batérie)
nevystavujte na dlhší čas nadmernému teplu,
napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
Keďže prúd je privádzaný prostredníctvom
sieťovej zástrčky, pripojte zariadenie do ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak si všimnete, že
zariadenie sa správa neobvykle, okamžite odpojte
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Kým je zariadenie zapojené do sieťovej zásuvky,
nie je odpojené od siete, a to aj v prípade, že
zariadenie je vypnuté.
Štítok s informáciami a dôležité informácie o
bezpečnosti sa nachádzajú na spodnej vonkajšej
strane zariadenia.
Syntetizérový rádiobudík FM/AM s dvojitým
budíkom
Prírodný zvuk (more, spev vtákov, potok, pod
vodou)
Teplota zobrazená na displeji (stupne Celzia/
Fahrenheita) –15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
Zabudovaný audio kábel pre digitálny hudobný
prehrávač
10 predvolieb staníc (5 FM/5 AM)
Rôzne typy budíkov - rádio, bzučiak, prírodné
zvuky (5)
Automatické nastavenie času - Pri prvom
zapojení hodín sa zobrazí na displeji aktuálny
čas (okrem modelu určeného pre východnú
Európu)
Automatické nastavenie letného času (okrem
modelu určeného pre východnú Európu).
100 ročný kalendár a tlačidlo DATE/TIME
ZONE (DATE/DST) na zobrazenie roku,
mesiaca a dňa
Ovládanie jasu (vysoký/nízky/vypnutý)
Systém alarmu „No Power No Problem“, ktorý
udrží hodiny a budík v prevádzke aj počas
výpadku prúdu vďaka vloženej batérii CR2032
Rozšíriteľný systém opakovaného budíka - čas
opakovania môžete nastaviť od 10 až do
60 minút
Progresívna rýchlosť budíka (iba v režime
opakovaného budíka)
stranou  nahor.
Batériu vytiahnete z priestoru pre batérie tak,
že ju potlačíte za stranu označenú nápisom
PUSH. (Pozri obr. -)
3 Vložte priestor pre batérie späť do
prístroja a zaistite ho skrutkami.
(Pozri obr. -)
4 Pri výmene batérií môžete stlačiť
ľubovoľné z týchto tlačidiel: RADIO
BAND, AUDIO IN, alebo NATURE
SOUND / PRESET, čím zrušíte nápis
„“ na displeji.
Poznámka
Po výmene batérie neodpájajte sieťovú zástrčku zo
sieťovej zásuvky. V opačnom prípade sa 100 ročný
kalendár, aktuálny čas, budík a predvoľby staníc
nastavia na východzie hodnoty.
Prvé nastavenie hodín
(okrem modelu
určeného pre
východnú Európu)
Toto zariadenie má aktuálny dátum a čas
prednastavený z výroby a napájanie je
zabezpečené záložnou batériou. Pri prvom
zapnutí ho stačí zapojiť a zvoliť časovú zónu.
1 Zapojte zariadenie.
„rok“ (asi 4 sekundy)  „mesiac a deň“
(asi 4 sekundy)  na displeji sa zobrazí nápis
„aktuálny SEČ (stredoeurópsky čas)“.
2 Stlačte a podržte tlačidlo DATE/TIME
ZONE aspoň na 2 sekundy.
Na displeji bliká číslo oblasti „1“.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla TIME
SET + alebo – vyberte časové pásmo:
Číslo oblasti
1 (predvolené)
2
VÝSTRAHA
Nesprávna výmena batérie môže spôsobiť výbuch.
Používajte iba rovnaké batérie alebo batérie
ekvivalentného druhu.
Upozornenie pre zákazníkov: nasledovné
informácie sa týkajú iba výrobkov predávaných
v krajinách, ktoré aplikujú smernice EÚ
Výrobca tohto výrobku je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonsko. Autorizovaný zástupca pre EMC a
bezpečnosť produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Pre akékoľvek
informácie týkajúce sa servisu a záruky sa obráťte
na adresy uvedené v samostatných servisných a
záručných dokumentoch.
0
Časové pásmo
Stredoeurópsky čas/
Stredoeurópsky letný čas
Východoeurópsky čas/
Východoeurópsky letný
čas
Západoeurópsky čas/
Západoeurópsky letný
čas
4 Stlačením tlačidla DATE/TIME ZONE
uložíte nastavenie.
Funkciu automatického prepínania na letný čas
môžete vypnúť.
V zobrazení hodín stlačte a podržte tlačidlo
DISPLAY/CLOCK a SNOOZE/BRIGHTNESS
súčasne na aspoň 2 sekundy.
Na displeji sa zobrazí nápis „ “ a „OFF“, čo
znamená vypnutie funkcie automatického
prepínania na letný čas. Displej sa vráti do režimu
zobrazenia hodín.
Poznámky
Čas prepnutia letného času (pozri vyššie) závisí
od rôznych okolností a zákonov v každej
krajine/regióne. Vypnite prepnutie letného času
a v prípade potreby ho nastavte manuálne.
Zákazníci z krajín/regiónov, ktoré nepoužívajú
letný čas, musia funkciu prepnutia na letný čas
vypnúť skôr, než začnú zariadenie používať.
Ak chcete znovu aktivovať funkciu prepnutia na
letný čas, stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
CLOCK a SNOOZE/BRIGHTNESS súčasne na
aspoň 2 sekundy.
Na displeji sa zobrazí nápis „ “ a „On“, čo
znamená aktivovanie funkcie automatického
prepínania na letný čas. Displej sa vráti do
režimu zobrazenia hodín.
Nastavenie hodín
Postupujte od kroku 1 pre východoeurópsky
model. Ak chcete zmeniť nastavenia iných
modelov, postupujte od kroku 2.
1 Zapojte zariadenie.
2 Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/
CLOCK aspoň na 2 sekundy.
Manuálne ladenie
1 Stlačením tlačidla RADIO BAND
zapnite rádioprijímač a vyberte pásmo
AM alebo FM.
2 Stláčaním tlačidla TUNING + alebo –
môžete naladiť požadovanú frekvenciu.
3 Stláčaním tlačidla VOL + alebo – môžete
nastaviť hlasitosť.
Poznámka
Zobrazenie frekvencia FM sa zmení nahor alebo
nadol v krokoch 0,1 MHz. Napríklad 88,00 a
88,05 MHz sa zobrazí ako „88.0“.
Naladenie stanice
Zariadenie automaticky prehľadáva stanice v AM
alebo FM pásme.
1 Stlačením tlačidla RADIO BAND
zapnite rádioprijímač a vyberte pásmo
AM alebo FM.
2 Stlačte a podržte tlačidlo TUNING +
alebo –.
+ : prehľadáva frekvenčnými rozsahmi
smerom nahor.
– : prehľadáva frekvenčnými rozsahmi
smerom nadol.
Prehľadávanie začne od aktuálne naladenej
frekvencie. Ak dôjde k príjmu stanice,
prehľadávanie sa zastaví.
3 Stláčaním tlačidla VOL + alebo – môžete
nastaviť hlasitosť.
Ladenie predvolieb
Môžete si predvoliť 5 staníc pre pásmo FM a
5 staníc pre pásmo AM.
Uloženie stanice do predvoľby
1 Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti
„Manuálne ladenie“ a nalaďte frekvenciu,
ktorú chcete uložiť do predvoľby.
2 Podržte požadované tlačidlo NATURE
SOUND/PRESET 1 až 5, až kým
nezaznie dve pípnutia.
Príklad: Ak ukladáte FM frekvenciu
105,7 MHz do čísla FM predvoľby 3, zobrazí
sa nasledujúci displej.

Displej na niekoľko sekúnd zobrazí frekvenciu
a potom prepne späť na zobrazenie aktuálneho
času.
Ak chcete zmeniť predvolenú stanicu, nalaďte
sa na požadovanú stanicu a podržte tlačidlo
NATURE SOUND/PRESET 1 až 5, až kým
nezaznie dve pípnutia.
Na displeji začne blikať rok.
Ak chcete predvoliť inú stanicu, opakujte tieto
kroky.
4 Stlačte tlačidlo DISPLAY/CLOCK.
5 Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
SET + alebo – nastavte rok:
Poznámka
Ak chcete uložiť inú stanicu s rovnakým číslom
predvoľby, nová stanica nahradí tú
predchádzajúcu.
Sekundy sa začínajú počítať od nuly.
Poznámky
Pri nastavení hodín musíte každý krok vykonať
do 65 sekúnd, inak sa režim nastavenia hodín
zruší.
Pri stláčaní niektorého zo zadných tlačidiel
držte zariadenie pevne, aby nedošlo k
pokĺznutiu.
Naladenie predvolenej stanice
1 Stlačením tlačidla RADIO BAND
zapnite rádioprijímač a vyberte pásmo
AM alebo FM.
2 Stlačte tlačidlo NATURE SOUND/
PRESET 1 až 5, na ktorom je uložená
požadovaná stanica.
3 Stláčaním tlačidla VOL + alebo – môžete
nastaviť hlasitosť.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla TIME
mesiac, deň, hodinu a minútu a potom
stlačte tlačidlo DISPLAY/CLOCK.
Zobrazenie roku a dátumu
Po prvom stlačení tlačidla DATE/TIME ZONE sa
zobrazí rok, po druhom stlačení sa zobrazí dátum.
Po chvíli sa displej automaticky vráti späť k
zobrazeniu aktuálneho času.
Nastavenie displeja tak, aby zobrazoval
indikáciu letného času
Zmeňte nastavenie prepnutia na letný čas podľa
nasledujúcich postupov, ak:
– máte východoeurópsky model.
– zrušili ste funkciu prepnutia na letný čas.
Stlačte a podržte tlačidlo DATE/DST.
Na displeji sa zobrazí nápis „ “ a indikácia času
sa zmení na letný čas.
Ak chcete vypnúť funkciu prepnutia na letný čas,
stlačte tlačidlo DATE/DST znovu.
Funkcia projektor
Funkcia projektor vám umožňuje zobraziť hodiny
a budík na neďalekú stenu až do vzdialenosti
2 metrov.
Opakovaným stláčaním tlačidla PROJECTION
ROTATE môžete meniť uhol sklonu, pod ktorým
sa hodiny a budík zobrazia.
Spôsob používania
1 Zapojte zariadenie.
2 Vyberte umiestnenie a výšku.
3 Stlačte tlačidlo PROJECTION ON/OFF.
4 Ak chcete upraviť ostrosť, otáčajte
ovládacím prvkom PROJECTION
FOCUS.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
PROJECTION ROTATE môžete meniť
uhol sklonu, pod ktorým sa hodiny a
budík zobrazia (pozri obr. ).
Poznámky
Funkciu projektor nie je možné použiť, pokiaľ
neboli nastavené hodiny.
Nedívajte sa priamo do šošovky.
Projekcia sa na niektorých stenách nemusí
zobraziť správne.
Projektor je možné zo vzpriamenej polohy
otočiť o 90° vľavo alebo vpravo. Pri vrátení do
vzpriamenej polohy sa ozve cvaknutie.
Ak projektor otočíte za túto hranicu, môže sa
poškodiť.
Projektor sa po 10 hodinách automaticky
vypne.
Nastavenie jasu
displeja
Stlačením tlačidla SNOOZE/BRIGHTNESS
vyberte z troch možností nastavenia jasu.
Vysoká (predvolená)  Nízka  Vypnutá

Model pre iné krajiny/regióny:
Číslo oblasti 1:
Začiatok letného času: 2:00 ráno v poslednú
marcovú nedeľu.
Začiatok štandardného času: 3:00 ráno v
poslednú októbrovú nedeľu.
Číslo oblasti 2:
Začiatok letného času: 3:00 ráno v poslednú
marcovú nedeľu.
Začiatok štandardného času: 4:00 ráno v
poslednú októbrovú nedeľu.
Číslo oblasti 0:
Začiatok letného času: 1:00 ráno v poslednú
marcovú nedeľu.
Začiatok štandardného času: 2:00 ráno v
poslednú októbrovú nedeľu.
Ovládanie rádia
Poznámka
Pri zvonení budíka nie je možné použiť funkciu
nastavenia jasu.
Zlepšenie príjmu
FM: Predĺžte FM anténu do plnej dĺžky, aby ste
zlepšili citlivosť príjmu.
AM: Pripojte dodanú rámovú AM anténu k
zariadeniu. Horizontálne otáčajte anténou
tak, aby ste dosiahli optimálny príjem.
Poznámka k príjmu rádiosignálu
Prehrávače digitálnej hudby alebo mobilné
telefóny držte mimo rámovej AM antény alebo
FM antény, pretože môže dôjsť k rušeniu príjmu.
Výber prírodného
zvuku
Toto zariadenie obsahuje 5 typov prírodných
zvukov: (more, spev vtákov, dážď, potok a pod
vodou)
Ktorýkoľvek z týchto zvukov zvolíte stlačením
príslušného tlačidla.
Ikony
Typ zvuku
More
Spev vtákov
Dážď
Potok
Pod vodou
Poznámka
Ak sa používajú iné funkcie, funkcia prírodných
zvukov nie je k dispozícii.
Nastavenie budíka
Funkcia dvojitého budíka vám umožňuje nastaviť
dva budíkové programy (ALARM ON/OFF A a
ALARM ON/OFF B).
Čas budíka je možné nastaviť pre každý program
zvlášť a zvuk budíka môžete vybrať spomedzi
možností „NATURE SOUND“, „RADIO“ alebo
„BUZZER“.
Poznámky
Pred nastavením budíka sa uistite, že ste
nastavili hodiny (Pozri časť „Nastavenie
hodín“).
Budík je z výroby nastavený na čas „12:00“.
Ak chcete nastaviť rádiobudík, najprv uložte
vašu obľúbenú stanicu do predvoľby. (Pozri
„Uloženie stanice do predvoľby“)
Pri nastavení budíka musíte každý krok vykonať
do 65 sekúnd, inak sa režim nastavenia budíka
zruší.
Nastavenie budíka
1 Stlačte a podržte tlačidlo ALARM ON/
OFF A alebo B na niekoľko sekúnd.
2 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
nastavte požadovanú hodinu a potom
stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B.
3 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
nastavte požadovanú minútu a potom
stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B.
4 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
nastavte dobu budíka („WEEKDAY“,
„WEEKEND“ alebo každý deň*) a stlačte
tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo B.
* V prípade každodenného budíka sa zobrazí
ako nápis „WEEKDAY“, tak aj nápis
„WEEKEND“.
5 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
nastavte režim budíka („NATURE
SOUND“, „RADIO“ alebo „BUZZER“) a
stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B.
Môžete si vybrať jedno z 3 nastavení:
„NATURE SOUND“, „RADIO“ alebo
„BUZZER“. Režim budíka nastavíte
nasledujúco:
– NATURE SOUND (zvuky prírody): pozri
časť „ Nastavenie budíka so zvukmi
prírody“.
– RADIO: pozri časť „ Nastavenie
rádiobudíka“.
– BUZZER (bzučiak): pozri časť „
Nastavenie bzučiaka“.
 Nastavenie budíka so zvukmi
prírody
1 Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti
„Nastavenie budíka“.
2 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
vyberte režim budíka „NATURE
SOUND“ a stlačte tlačidlo ALARM ON/
OFF A alebo B.
Na displeji sa zobrazí nápis „NATURE
SOUND“.
3 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
vyberte voľbu NATURE SOUND/
PRESET 1 až 5 a stlačte tlačidlo ALARM
ON/OFF A alebo B.
4 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
nastavte požadovanú hlasitosť a potom
stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B.
Nastavenie je zadané.
5 Stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B. Po približne 4 sekundách sa na displeji
zobrazí „“ alebo „“.
V zadaný čas sa ozvú zvuky prírody.
 Nastavenie rádiobudíka
1 Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti
„Nastavenie budíka“.
2 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
vyberte režim budíka „RADIO“ a stlačte
tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo B.
Na displeji sa zobrazí nápis „RADIO“.
3 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
vyberte pásmo AM, FM alebo poslednú
stanicu a stlačte tlačidlo ALARM ON/
OFF A alebo B.
Ak ste vybrali poslednú stanicu, prejdite na
krok 5.
4 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
vyberte stanicu a potom stlačte tlačidlo
ALARM ON/OFF A alebo B.
5 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
nastavte požadovanú hlasitosť a potom
stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B.
Nastavenie je zadané.
6 Stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B. Po približne 4 sekundách sa na displeji
zobrazí „“ alebo „“.
V nastavený čas zaznie rádio.
 Nastavenie bzučiaka
1 Postupujte podľa krokov 1 až 5 v časti
„Nastavenie budíka“.
2 Stlačením tlačidla TIME SET + alebo –
vyberte režim budíka „BUZZER“ a
stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B.
Nastavenie je zadané.
3 Stlačte tlačidlo ALARM ON/OFF A alebo
B. Po približne 4 sekundách sa na displeji
zobrazí „“ alebo „“.
V nastavený čas zaznie bzučiak.
Po dokončení nastavenia budíka sa zobrazí čas
budíka.
Ak zapnete ALARM „“ aj ALARM „“, môžete
pomocou tlačidla DISPLAY/CLOCK prepínať
zobrazenie pre ALARM A a ALARM B.
Poznámky
Ak použijete rádiobudík, pri budení zaznie
stanica, ktorá bola naposledy naladená pred
vypnutím. Ak nastavíte rádiobudík, pred
vypnutím nalaďte požadovanú stanicu.
Pri zvonení budíka bliká na displeji kontrolka
ALARM „“ (alebo „“).
Ak počas prvého zaznie druhý budík (alebo ak
je aktívna funkcia SNOOZE (opakovaný
budík)), druhý budík má vyššiu prioritu.
Funkcia budíku funguje na začiatku a na konci
letného času normálne. Ak je nastavená funkcia
automatického prepnutia na letný čas a ak je
budík nastavený práve na preskočený čas pri
posune časov, tento budík nebude zvoniť.
Naopak, ak je budík pri posune časov nastavený
na prekrývajúci sa čas, bude tento budík zvoniť
dvakrát.
V prípade, že je pre obidva budíky nastavený
rovnaký čas, (ALARM A a B), prioritu má
budík ALARM A.
Potvrdenie času budíka
Pripojenie externého
zariadenia
(Pozri obr. )
Zmena nastavenia budíka
Počúvanie zvuku
 Zmeniť všetky nastavenia budíka
Nastavte budík znovu.
stereo mini konektorom v spodnej časti
prístroja k linkovému výstupu alebo
konektoru pre slúchadlá na voliteľnom
zariadení (napr. prenosnom hudobnom
prehrávači).
2 Stlačte tlačidlo AUDIO IN.
Na displeji sa zobrazí nápis „AUDIO IN“.
3 Spustite prehrávanie na voliteľnom
komponente pripojenom k
zabudovanému audio káblu zariadenia.
4 Upravte hlasitosť pomocou tlačidiel VOL
+ a – a hlasitosti pripojeného
komponentu.
Vypnite na displeji kontrolku budíka ALARM
ON/OFF „“ alebo „“ a znovu stlačte tlačidlo
ALARM ON/OFF A alebo B.
Čas budíka môžete potvrdiť stlačením tlačidla
TIME SET + alebo – po nastavení času budíka.
Existujú dva spôsoby nastavenia budíka:
 Iba zmena času budíka
Keď nastavujete budík (objaví sa ALARM „“
alebo ALARM „“), táto funkcia je k dispozícii.
Stlačte a podržte tlačidlo TIME SET + aspoň na
2 sekundy a môžete posúvať čas dopredu. Stlačte a
podržte tlačidlo TIME SET – aspoň na 2 sekundy
a môžete posúvať čas naspäť. Po uvoľnení tlačidla
sa zmenený čas zobrazí na približne 2 sekundy.
Ak chcete zmeniť čas budíka, stlačte tlačidlo
TIME SET + alebo – do 2 sekúnd, inak sa nastaví
aktuálne zobrazený čas.
Režim opakovaného budíka
Stlačte tlačidlo SNOOZE/BRIGHTNESS.
Zvuk sa vypne, ale automaticky sa zapne po
približne 10 minútach.
Čas opakovaného budíka môžete nastaviť
opakovaným stláčaním tlačidla SNOOZE/
BRIGHTNESS do 4 sekúnd.
Maximálna dĺžka času opakovaného budíka je
60 minút.
Zastavenie budíka
Stlačením tlačidla OFF ALARM RESET vypnete
budík.
V závislosti od nastavení budík zazvoní
nasledujúci deň.
Deaktivovanie budíka
Stlačením tlačidla ALARM ON/OFF A alebo B
vypnete kontrolku ALARM „“ alebo „“ na
displeji.
Poznámka k budíku v prípade energetického
výpadku
V prípade energetického výpadku bude budík
fungovať až do vybitia zabudovanej batérie.
Niektoré funkcie však môžu byť ovplyvnené:
Podsvietenie nebude svietiť.
Ak je budík v režime prírodných zvukov alebo
rádiobudíka, automaticky sa prepne do režimu
BUZZER.
Ak dôjde k výpadku prúde počas zvonenia
budíka, budík sa vypne.
Ak nestlačíte tlačidlo OFF ALARM RESET,
bude budík znieť asi 5 minút.
Ak sa na displeji zobrazí nápis „“, budík
nebude v prípade energetického výpadku
zvoniť. Ak sa zobrazí nápis „“, vymeňte
batériu.
Funkcia opakovaného budíka nebude fungovať.
Počas energetického výpadku zaznie budík v
nastavený čas iba jedenkrát.
Nastavenie časovaču
vypnutia
Pri nastavení „NATURE SOUND“, „RADIO“,
alebo „AUDIO IN“ môžete zaspať s použitím
zabudovaného časovača vypnutia, ktorý
nastavenie „NATURE SOUND“, „RADIO“, alebo
„AUDIO IN“ automaticky po nastavenej dobe
vypne.
1 Na zapnutom prístroji stlačte tlačidlo
SLEEP.
Na obrazovke sa zobrazí nápis „SLEEP“ a
začne blikať čas vypnutia.
2 Stlačením tlačidla SLEEP nastavte čas
vypnutia.
Pri každom stlačení tlačidla SLEEP sa zmení
čas (v minútach) takto:
90
60
30
15
OFF
Displej sa vráti späť do režimu hodín asi po
4 sekundách od dokončenia nastavenia tohto
času a uvoľnení tlačidla SLEEP a začne sa
odpočítavať čas vypnutia.
Zariadenie bude hrať počas nastaveného
intervalu a potom sa vypne.
Poznámka
Aj keď je funkcia časovača vypnutia nastavená,
nemôže vypnúť napájanie voliteľných
komponentov pripojených cez konektor AUDIO
IN tohto prehrávača.
Vypnutie zariadenia pred nastaveným
časom
Stlačte tlačidlo OFF ALARM RESET.
Zmena nastavení časovača vypnutia
Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP môžete
vybrať požadované nastavenie času vypnutia aj pri
aktivovanej funkcií časovača vypnutia.
Deaktivácia časovača
Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP nastavte
časovač na možnosť „OFF“ v kroku 2.
Funkcia teploty
Toto zariadenie obsahuje snímač vonkajšej
teploty, vďaka ktorému môžete sledovať okolitú
teplotu.
Teplota sa zobrazuje v stupňoch Celzia alebo
Fahrenheita.
Medzi stupňami Celzia a Fahrenheita prepnete
stlačením a podržaním tlačidla SNOOZE/
BRIGHTNESS a tlačidiel DATE/TIME ZONE
(SNOOZE/BRIGHTNESS a DATE/DST) na viac
než 2 sekundy.
Poznámky
Napríklad displej zobrazuj teplotu v stupňoch
Celzia, môžete však zobraziť aj stupne
Fahrenheita.
Nepoužívajte vo vode.
Nevyvíjajte tlak na snímač vonkajšej teploty.
Nesprávne používanie snímača vonkajšej
teploty môže spôsobiť poruchu.
Teplota zobrazená na displeji a skutočná teplota
sa v závislosti od prevádzkového prostredia
môžu líšiť.
Neumiestňujte snímač teploty do blízkosti
dlážky, tepelného zdroja ako je radiátor alebo
prieduch, ani na miesto vystavené priamemu
slnečnému svetlu.
Hodnota zistená tepelným senzorom sa môže
od skutočnej okolitej teploty líšiť.
Prevádzkový teplotný rozsah je –15 °C až 50 °C
(5 °F až 122 °F).
V prípade teploty nižšej než –15 °C (5 °F) alebo
vyššej než 50 °C (122 °F), sa zobrazí nápis „Lo“
(nízka) alebo „Hi“ (vysoká).
Pri zapojení zariadenia, alebo pri jeho obnovení
z energetického výpadku, bude v zobrazení
teploty blikať nápis „--“.
Teplota sa zobrazí po 20 sekundách.
1 Pripojte zabudovaný audio kábel so
Návrat do režimu rádia
Stlačte tlačidlo RADIO BAND.
Frekvencia sa zobrazuje na displeji.
Zastavenie počúvania
Stlačte tlačidlo OFF ALARM RESET a zastavte
prehrávanie na pripojenom zariadení.
Vypnutie zvuku z pripojeného
voliteľného komponentu
Stlačte tlačidlo OFF ALARM RESET a vypnite
voliteľný komponent.
Poznámky
Pozrite si tiež návod na použitie pripojeného
zariadenia.
Audio kábel pripojte pevne, aby ste predišli
poruche.
Prehrávače digitálnej hudby držte mimo
reproduktora.
Ak príliš zvýšite hlasitosť, pri prepnutí do
režimu rádia môže zaznieť veľmi hlasný zvuk.
Po odpojení pripojeného komponentu od tohto
zariadenia, aby ste počúvali cez slúchadlá,
potvrďte hlasitosť. V opačnom prípade môže
vysoká hlasitosť poškodiť váš sluch.
AUDIO IN nie je možné nastaviť pre zvuk
budíka.
Ak počúvate rádio cez pripojené externé
zariadenie, vypnite pripojené zariadenie aby ste
predišli šumu. Ak nastane šum aj napriek
externému vypnutému zariadeniu, odpojte ho a
umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od tohto
zariadenia.
Riešenie problémov
V prípade pretrvávania akéhokoľvek problému aj
po nasledujúcich kontrolách sa obráťte na
najbližšieho predajcu značky Sony.
Na hodinách bliká nápis „0:00“ kvôli
energetickému výpadku.
Batéria je slabá. Vymeňte batérie Vyberte starú
batériu a vložte novú.
Rádiobudík, prírodné zvuky alebo bzučiak
nezvonia v nastavený čas.
Skontrolujte, či je budík „“ alebo budík „“
správne nastavený/zobrazený.
Nastavenia budíka sú aktivované, ale v
nastavený čas nezaznie žiaden zvuk.
Skontrolujte nastavenie hlasitosti budíka.
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci
jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu
použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa
zariadenia, poraďte sa s najbližším predajcom
spoločnosti Sony.
Technické údaje
Zobrazenie času
24-hodinový systém
Rozhlasový prijímač
Rozsah frekvencií
Pásmo
FM
AM
Frekvencia
Krok kanála
87,5 – 108 MHz 0,05 MHz
531 – 1 602 kHz 9 kHz
Všeobecné pokyny
Reproduktor
Pribl. 3,6 cm v priemere. 8 Ω
Vstup
Zabudovaný audio kábel so stereo mini
konektorom (ø 3,5 mm)
Výkon
0,7 W (pri 10 % harmonickom skreslení)
Požiadavky na napájanie
230 V str., 50 Hz
Zálohovanie hodín: 3V jednosmerných, jedna
batéria CR2032
Zvuky prírody
more, spev vtákov, dážď, potok a pod vodou
Teplotný rozsah
–15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
Teplotné rozlíšenie
1 °C (1 °F)
Rozmery
Po posune na letný čas hodiny automaticky
nezavedú letný čas.
Uistite sa, že sú hodiny správne nastavené.
Stlačte a podržte tlačidlá DISPLAY/CLOCK a
SNOOZE/BRIGHTNESS súčasne na aspoň
2 sekúnd, čím aktivujete funkciu automatického
prepnutia na letný čas.
Pribl. 217 mm × 67 mm × 62 mm (š/v/h) bez
súčastí a ovládania projekcie
Hmotnosť
Pribl. 670 g vrátane napájacej jednotky a batérie
CR2032
Dodávané príslušenstvo
Rámová AM anténa (1)
Lítiová batéria CR2032 (1) (iba model určený pre
východnú Európu)
Odporúčania
Zmena dizajnu a technických parametrov
vyhradená
Zariadenie pripojte k napájaciemu zdroju s
parametrami určenými v časti „Technické
údaje“.
Ak chcete odpojiť napájací kábel (sieťový),
ťahajte ho za zástrčku, nie za kábel.
Reproduktor obsahuje silný magnet.
Nepribližujte k zariadeniu kreditné karty s
magnetickým prúžkom či mechanické
náramkové hodinky, mohli by sa poškodiť.
Nenechávajte zariadenie v blízkosti tepelného
zdroja ako je radiátor alebo prieduch, ani na
mieste vystavenom priamemu slnečnému
svetlu, nadmernému prachu, mechanickým
vibráciám alebo nárazom.
Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu, aby
ste predišli vnútornému prehriatiu.
Neumiestňujte zariadenie na hrubý mäkký
povrch (deka, poťah a pod.) ani do blízkosti
materiálov, ktoré by mohli zakryť ventilačné
otvory (napr. záclona a pod.).
Ak by do zariadenia spadol nejaký predmet,
alebo sa doň vyliala tekutina, odpojte zariadenie
od zásuvky a nechajte ho skontrolovať
kvalifikovaným personálom predtým, než ho
budete opäť používať.
Ak chcete vyčistiť kryt prístroja, použite mäkkú
handričku napustenú jemným saponátom.
Nikdy sa nedotýkajte kovovej časti vonkajšej
FM antény počas búrky. Okrem toho okamžite
odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky.
POZNÁMKY K LÍTIOVEJ BATÉRII
Utrite batériu suchou handričkou, aby ste
zaistili dobrý kontakt.
Uistite sa, že ste vložili batériu so správnou
polaritou.
Nedržte batériu kovovou pinzetou, lebo môže
dôjsť k jej skratovaniu.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na
jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa
odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v
ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising