Sony | ICF-S80 | Sony ICF-S80 Rádio do sprchy s reproduktorem Návod k obsluze

4-562-885-12(1) (CS-SK)
Má-li být zajištěna odolnost proti vodě, musí být kryt přihrádky pro baterie pevně uzavřen a bezpečně
uzamčen. Podrobnosti naleznete v části „Odolnost proti vodě (přečíst před použitím rádia)“.
Začínáme
1
FM/AM rádio do sprchy
Návod k obsluze CS
Návod na používanie SK
Vložte baterie.
Při upevňování kryt pevně držte a posuňte přepínač odemčení/zamčení do
polohy LOCK ve směru šipky ().
Posuňte přepínač odemčení/zamčení ve
směru šipky () a otevřete kryt přihrádky
na baterie ().
2
Nastavte hodiny.
Po vložení baterií se na displeji rozbliká „0:00“ (nebo „12:00 AM“).
Stiskněte a podržte tlačítko SET CLOCK, dokud nezačne blikat zobrazení
hodin.
Nastavení hodin
Nastavení minut
Podle obrázku vytáhněte kabelovou
anténu pro příjem v pásmu FM a dávejte
při tom pozor, aby se anténa nezachytila
mezi zařízení a kryt.
Vložte tři baterie R14 (velikost C)
(nejsou součástí dodávky). Vždy
vkládejte nejprve stranu baterií
označenou symbolem .
Pomocí tlačítek +
nebo – nastavte
hodiny.
©2014 Sony Corporation
Vytáhněte kabelovou
anténu pro příjem
v pásmu FM.
ICF-S80
Stisknutím tlačítka
ENTER potvrďte
nastavení hodin.
Poznámky
Režim zobrazení hodin lze přepínat mezi 24hodinovým systémem a
12hodinovým systémem, a to v době, kdy je zařízení vypnuto, stisknutím
tlačítka + a tlačítka předvolby 1, dokud se neozve zvukový signál.
• Režim nastavení hodin se zruší, pokud během přibližně 65 sekund nedojde k žádné činnosti.
• Nastavení hodin se vynuluje na výchozí tovární nastavení přibližně po 60 sekundách od vyjmutí baterií ze zařízení.
V takovém případě nastavte hodiny znovu.
Připevnění řemínku
2
Zapněte rádio.
Rádio je zapnuto a na displeji
svítí „
“.
3
Vyberte pásmo.
Opakované mačkání
tlačítka mění pásmo
tímto způsobem:
Příklad zobrazení (při ladění
stanice v pásmu FM)
Automatické ladění
Zařízení automaticky ve frekvenčním
rozsahu hledá vhodné stanice.
Po nalezení stanice zařízení přijímá
rádiové signály této stanice po dobu
přibližně 3 sekund a následně pokračuje
ve vyhledávání další vhodné stanice.
Po zobrazení hodin stiskněte tlačítko + nebo –.
Na displeji se na několik sekund zobrazí frekvence
aktuálně naladěné stanice.
Jakmile uslyšíte 3s ukázku
požadované stanice, stiskněte
tlačítko ENTER. Pamatujte,
že pokud nestisknete tlačítko
ENTER, zařízení zahájí
vyhledávání další stanice.
Poznámka
Pevně usaďte otvor řemínku
na hlavu vyčnívající části. Jinak
by se mohl řemínek uvolnit
a zavěšené rádio by spadlo.
Požadovanou stanici lze naladit ručně.
Ruční ladění použijte k nalezení
konkrétní stanice, například když
předem znáte její přesnou frekvenci.
Zavěšení rádia
Opakovaně mačkejte
tlačítka + nebo –, dokud
nebude naladěna
požadovaná stanice.
Rádio lze pověsit pomocí řemínku nebo šňůrky (není součástí
dodávky), jak ukazuje obrázek níže.
Oblíbené stanice lze přiřadit 5 tlačítkům předvoleb. Uložit lze 5 stanic v pásmu FM a 5 stanic
v pásmu AM.
2
Nalaďte požadovanou stanici.
Postupujte podle kroků 1 až 3 ve výše
uvedené části „Poslech rádia“.
Změna přednastavené stanice
Stiskněte a podržte požadované tlačítko předvolby (1–5),
dokud neuslyšíte zvukový signál a číslo předvolby se
nezobrazí na displeji.
1 Nalaďte novou stanici.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
Tlačítka předvoleb
předvolby, u kterého chcete
provést změnu, dokud neuslyšíte
zvukový signál.
Příklad: Přiřazení naladěné stanice
tlačítku předvolby 1
Původní stanice přednastavená na
vybraném tlačítku bude nahrazena novou.
Stiskněte a podržte
tlačítko, dokud
neuslyšíte zvukový
signál.
Zlepšení příjmu rádia
Pokud je příjem rádia špatný, je možné jej vylepšit pomocí kabelové antény (v pásmu FM) nebo změnou
orientace samotného zařízení (v pásmu AM). Pokud problémy s příjmem nadále přetrvávají, zkuste zařízení
přesunout na jiné místo, například blíže k oknu nebo dveřím.
Pro pásmo FM
Poznámky
• Nezavěšujte rádio do nestabilní polohy se zvýšeným rizikem pádu.
• Při použití šňůrky zvolte takovou šňůrku, která unese hmotnost rádia,
a přivažte ji pevně, aby nedošlo k pádu rádia.
• Vyhněte se přílišnému tlaku na řemínek nebo šňůrku. Jinak by mohlo dojít
k prasknutí řemínku nebo šňůrky. Při zavěšování rádia dávejte pozor,
aby na řemínek nebo šňůrku nepůsobila příliš velká síla.
Řádně připevněte přísavku (součást dodávky),
jak ukazuje obrázek níže.
Po úspěšném přiřazení stanice
se v pravém horním rohu
displeje zobrazí číslo předvolby.
Vytažení nebo uložení antény
pro příjem v pásmu FM
Připojte konec kabelové antény pro příjem
v pásmu FM k přísavce.
Při odpojování kabelové antény od
přísavky stiskněte konec kabelové antény
a odpojte ji. Netahejte násilím přímo za
kabelovou anténu, mohli byste ji poškodit.
Tip
Po zobrazení hodin stiskněte tlačítko + nebo –. Na displeji
se na několik sekund zobrazí frekvence aktuálně
naladěné stanice.
Vytažení kabelové antény
Otvor
Poslech přednastavené stanice
1
Stiskněte a podržte
tlačítko + nebo –,
dokud se nezačne
měnit frekvence.
Ruční ladění
Tip
1
V době nákupu je připevněn pouze jeden konec řemínku. Připevněte
druhý konec podle obrázku níže. Chcete-li řemínek odstranit,
postupujte v opačném pořadí.
Nalaďte požadovanou stanici.
Aktuálně zvolené pásmo
Rozsvítí se „FM“ nebo „AM“.
Předvolba stanic
Stisknutím tlačítka
ENTER potvrďte
nastavení minut.
Tip
Poslech rádia
1
Pomocí tlačítek + nebo
– nastavte minuty.
Kvalitu příjmu lze
upravit změnou úhlu
kabelové antény pro
příjem v pásmu FM.
Vyberte pásmo FM nebo AM a poté stisknutím tlačítka předvolby
můžete zahájit poslech přednastavené stanice.
Pro pásmo AM
Pro zlepšení příjmu upravte polohu
samotného zařízení. (Feritová anténa
je vestavěná do jednotky.)
Příklad: Poslech přednastavené stanice přiřazené
tlačítku předvolby 1
Uložení kabelové antény
Poznámky
Pokud nebyla ke stisknutému tlačítku
přiřazena žádná stanice, zobrazí se „– – –“
(níže) a zařízení se vrátí na frekvenci
přehrávanou před stisknutím tlačítka.
Vyberte pásmo
FM nebo AM.
Stiskněte tlačítko
předvolby 1.
Na displeji se zobrazí frekvence
a číslo předvolby a můžete
poslouchat stanici přiřazenou
tlačítku předvolby 1.
Drážka
Poznámka
Nedržte tlačítko předvolby
stisknuté déle než 2 sekundy,
aby nedošlo k nechtěné změně
přednastavené stanice.
Odpočet
Popis součástí a ovládacích prvků
Časovač můžete nastavit na intervaly o délce
1 minuty (maximum je 90 minut). Když časovač
skončí, budík vám připomene, že čas vypršel.
Jednotka
1
Stiskněte tlačítko TIMER SET/ON/OFF.
Na displeji začne blikat
(výchozí nastavení).
a „1“*
Změna intervalu ladění
v pásmu AM
Tato funkce není k dispozici u modelů pro
Severní Ameriku a Evropu.
1
Stisknutím tlačítka / rádio
vypnete.
2 Stiskněte a podržte tlačítko
AUTO OFF po dobu delší než
4 sekundy, zatímco držíte stisknuté
tlačítko předvolby 1.
*
„1“ bude blikat pouze při nastavování prvního času.
Poté bude blikat dříve vybrané odpočítávání času
(v minutách).
Když zazní zvukový signál, interval ladění
v pásmu AM se změní a na displeji se
zobrazí nové nastavení (9 kHz nebo 10 kHz).
Odolnost proti vodě
(přečíst před použitím rádia)
Odolnost tohoto produktu proti vodě
Tento produkt je odolný proti postříkání vodou*1 specifikace
ekvivalentní IPX4*2 odolnost proti vodě, jak ji definuje
odstavec „Stupně ochrany proti vniknutí vody“ normy
IEC60529 „Stupně ochrany krytem (IP kód)“. V závislosti
na použití může voda vniklá do zařízení způsobit požár,
úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
Při používání rádia mějte vždy na paměti následující
informace.
*1
*2
a „1“
(výchozí nastavení), nastavte
časovač mezi 1 a 90 minutami
pomocí tlačítek + nebo –.
*
3 Stiskněte tlačítko TIMER SET/ON/OFF
Sériové číslo se
nachází zde.
Tlačítko / (napájení)
Ovládání hlasitosti
Řemínek
Reproduktor
Displej
Tlačítka předvoleb*
Tlačítko FM/AM
Tlačítko TIMER SET/ON/OFF (pro časovač)




*
(podržením tlačítka se aktivuje režim
nastavení hodin)
Tlačítka +, –
Tlačítko AUTO OFF
Očka na šňůrku
Kryt přihrádky pro baterie
Tlačítko předvolby číslo 3 na sobě má výstupek. Tento
výstupek slouží k lepší orientaci při ovládání rádia.
Displej
a vybrané odpočítávání přestane
blikat a odpočet bude zahájen
zvukovým signálem.
Po ukončení odpočtu začne blikat
a „0:00“ a rozezní se budík po dobu
přibližně 60 minut.
Stiskněte libovolné tlačítko.
Zastavení časovače
Stiskněte tlačítko TIMER SET/ON/OFF. Časovač
se zruší a na displeji se zobrazí aktuální čas.
když je časovač spuštěn.
 Svítí nebo bliká při nízké úrovni nabití
baterie. Jakmile začne tento indikátor
blikat, vyměňte všechny baterie za nové.
 Rozsvítí se, když zařízení přijímá
rádiové signály.
 Bliká při nastavování časovače
automatického vypnutí a svítí, když je
časovač automatického vypnutí spuštěn.
času k tlačítkům předvolby nebo při
výběru přednastavené stanice či
přednastaveného odpočtu času.
 Svítí, když je režim zobrazení hodin
nastaven na 12hodinový systém.
(Symboly „AM“ a „PM“ při nastavení
24hodinového systému nesvítí.)
 Oblast frekvence/času/zpráv
 Označuje aktuálně vybrané pásmo.
Svítí „FM“ nebo „AM“.
Tip
Informaci o tom, zda zařízení přijímá rádiové signály či nikoli, vám poskytne indikátor „
na minimum.
“ v době, kdy je hlasitost snížena
Časovač automatického
vypnutí
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je
knihovna nebo vestavěná skříňka.
Vybrané nastavení je potvrzeno zvukovým
signálem a indikátor „AUTO OFF“ přestane
blikat. Pokud nestisknete tlačítko ENTER do
3 sekund, aktuálně zvolené nastavení se
automaticky přijme.
Rádio se automaticky vypne po uplynutí
nastavené doby (v minutách). Tato funkce vám
pomůže, abyste nezapomněli vypnout zařízení.
1
Tip
Stiskněte tlačítko AUTO OFF.
Na displeji začne blikat indikátor „AUTO OFF“
a zobrazí se výchozí nastavení („60“). Pokud
stisknete tlačítko AUTO OFF, když je rádio
vypnuté, rádio se automaticky zapne.
2 Opakovaným mačkáním tlačítka
AUTO OFF vyberte požadované
nastavení, když indikátor
„AUTO OFF“ bliká.
Čas zbývající do vypnutí rádia lze zkontrolovat opětovným
stisknutím tlačítka AUTO OFF po nastavení časovače
automatického vypnutí.
Zrušení časovače
automatického vypnutí
Časovač automatického vypnutí lze zrušit
některým z těchto způsobů:
• Nastavte časovač automatického vypnutí na
hodnotu „OFF“.
• Vypněte rádio a znovu je zapněte.
Změna časovače automatického
vypnutí, když je časovač
automatického vypnutí spuštěn
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko,
doba na displeji (v minutách) se
následovně změní:
Začněte znovu od kroku 1 a zvolte požadované
nastavení v kroku 2.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně
(např. svíčkám).
Štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou
umístěny zvenku na spodní straně.
Nevystavujte baterie nebo zařízení s nainstalovanými
bateriemi slunečnímu záření, ohni ani žádným jiným
zdrojům vysokých teplot.
Použití přednastaveného časovače
Pro zákazníky v Evropě
1 Stiskněte tlačítko TIMER SET/ON/OFF.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích, které se řídí
směrnicemi EU.
2 Stiskněte požadované tlačítko předvolby,
a přednastavené
když na displeji bliká
odpočítávání času.
3 Stiskněte tlačítko TIMER SET/ON/OFF
nebo ENTER.
Odpočet bude zahájen zvukovým signálem.
Poznámky
• Výchozí nastavení časovačů jsou 3 minuty (tlačítko 1),
10 minut (tlačítko 2), 20 minut (tlačítko 3), 40 minut
(tlačítko 4) a 60 minut (tlačítko 5). Po nastavení vlastních
časovačů jsou výchozí nastavení přepsána novými
nastaveními.
• Přednastavené odpočty se vynulují do výchozího nastavení
odpočítávání času přibližně po 60 sekundách od vyjmutí
baterií ze zařízení. V takovém případě je třeba odpočítávání
času nastavit znovu.
• Dokonce i v případě, že se rádio vypne stisknutím
tlačítka / nebo pomocí funkce automatického vypnutí,
odpočet nadále pokračuje.
Chcete-li během odpočtu zkontrolovat, kterou stanici právě
posloucháte, stiskněte tlačítko + nebo –. Na displeji se po
dobu několika sekund zobrazí aktuálně zvolné pásmo
a frekvence.
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Interval ladění v pásmu AM lze změnit pouze v době, kdy je
rádio vypnuté. Předem se ujistěte, že je rádio vypnuté.
VAROVÁNÍ
Tip
Užitečné funkce
Poznámka
Často používaná nastavení odpočítávání času
lze přiřadit 5 tlačítkům předvoleb.
2 Stiskněte a podržte požadované tlačítko
předvolby (1–5), dokud neuslyšíte zvukový
signál a číslo předvolby se nezobrazí
na displeji.
 Svítí při přiřazování stanic nebo odpočtů
Pokaždé, když stisknete a podržíte tlačítka,
interval ladění v pásmu AM se
cyklicky změní.
Změna intervalu ladění vymaže všechny
přednastavené stanice v pásmu AM uložené
v zařízení. Po změně intervalu ladění
znovu nastavte všechny své
přednastavené stanice.
Přiřazení často používaných
nastavení časovače tlačítkům
předvoleb
1 Stiskněte tlačítko TIMER SET/ON/OFF
a poté zvolte odpočítávání času
stisknutím tlačítek + nebo –.
 Bliká při nastavování časovače a svítí,
Vhodné
Sladká voda, voda z kohoutku
Nevhodné
Tekutiny jiné než uvedené
výše (voda s čisticími nebo
koupelovými prostředky,
pramenitá voda, horká voda,
voda z bazénu, mořská voda atd.)
Nepoužívejte tento produkt v moři, bazénu, zřídle ani
v sauně. Slaná voda, chlorovaná voda, sirná voda nebo
voda o vysoké teplotě může způsobit poruchu.
nebo ENTER.
Zastavení budíku
 Tlačítko ENTER/SET CLOCK
Kryt přihrádky pro baterie musí být pevně zavřený
a uzamčený.
Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran a bez
škodlivého účinku na funkčnost rádia.
Specifikace odolnosti při ponoření pod tekoucí* vodu:
2 Když na displeji bliká








• Pokud zavřete kryt přihrádky na
baterie s kabelovou anténou pro
příjem v pásmu FM ve špatné poloze,
nelze zajistit odolnost proti vodě,
protože se kabelová anténa zachytí
mezi zařízením a krytem přihrádky
na baterie. Protáhněte kabelovou
anténu otvorem a poté zavřete
kryt přihrádky na baterie.
• Při ukládání kabelové antény ji
protáhněte drážkou a zajistěte,
aby anténa nevyčnívala z přihrádky
pro kabel.
Toto zařízení vyrobila společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko nebo bylo
vyrobeno jejím jménem. S dotazy ohledně shody produktu
se zákony Evropské unie se obracejte na autorizovaného
zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se
servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních listech.
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení (platí v Evropské
unii a dalších evropských zemích se
systémy sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu
značí, že s produktem a baterií nesmí být
nakládáno jako s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol
použit v kombinaci s chemickou značkou.
Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné
likvidace těchto produktů a baterií pomůžete předejít
potenciálním negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.
Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo
integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné
baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze
kvalifikovaný servisní personál. Abyste zajistili, že s baterií
i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny ostatní
typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly věnované
bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii
na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo
baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
POZOR
Mějte na paměti, že jakékoliv změny nebo úpravy, které
nejsou vysloveně schváleny v této příručce, vás mohou
zbavit oprávnění toto zařízení obsluhovat.
Funkce produktu
 Chráněno proti stříkající vodě (krytí IPX4) při použití
v koupelně, ve sprše atd.
 Automatické i ruční ladění stanic v pásmech FM a AM.
 Dvě funkce časovače: 90minutový časovač a časovač
automatického vypnutí.
 5 tlačítek předvoleb pro snadné ladění a pohodlné
používání časovače.
Odolnost tohoto rádia proti vodě je založena na měřeních
prováděných za výše popsaných podmínek. Mějte na
paměti, že na poruchy způsobené ponořením do vody při
nesprávném používání zákazníkem se nevztahuje záruka.
Chcete-li zachovat odolnost proti vodě
Zkontrolujte následující položky a používejte rádio správně.
• Kryt přihrádky pro baterie hraje velmi důležitou roli při
zajišťování odolnosti proti vodě. Při používání rádia musí
být kryt pevně uzavřen a bezpečně uzamčen. Při uzavírání
krytu dávejte pozor, aby se mezi gumové těsnění
a kontaktní plochu zadní strany krytu nedostaly cizí
objekty, jako například prach, vlasy atd. Pokud se kryt
kvůli takovým cizím objektům pevně neuzavře, může do
přihrádky pro baterie vniknout voda a způsobit poruchu.
Pokud se na gumové těsnění nebo na kontaktní plochu
zadní strany krytu přilepí cizí objekty, otřete je měkkým
hadříkem, který nepouští vlákna.
• Dávejte pozor, aby se kabelová FM anténa nezachytila mezi
zařízení a kryt přihrádky pro baterie při uzavírání krytu po
vytažení antény.
• Odolnost proti vodě nemusí zůstat zachována, pokud se na
povrchu gumového těsnění objeví poškození, důlky nebo
poškrábání. Kromě toho v závislosti na tom, jak dlouho
nebo v jakém prostředí je rádio používáno, může gumové
těsnění změnit tvar nebo může popraskat. Aby zůstala
odolnost proti vodě zachována, doporučujeme gumové
těsnění jednou za rok vyměnit. (Výměna je placenou
službou.) Máte-li zájem o podrobné informace, obraťte
se na nejbližšího prodejce nebo servisní středisko
společnosti Sony.
Gumové
těsnění
(světle modré)
Bezpečnostní upozornění
• Používejte rádio pouze se třemi bateriemi R14 (velikost C)
(nejsou součástí dodávky).
• Nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu
světlu, písku, prachu ani mechanickým otřesům. Nikdy
nenechávejte v automobilu zaparkovaném na slunci.
• Pokud se do zařízení dostane jakýkoli pevný předmět,
vyjměte baterie a nechte zařízení před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
• Kryt zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako například
alkohol či benzín, která mohou poškodit povrch.
• Nevystavujte zařízení působení otřesů nebo nadměrných
nárazů. Skleněný materiál displeje se může rozbít
a praskliny a střepy mohou způsobit zranění. Pokud
je displej poškozen, přestaňte zařízení používat
a nedotýkejte se rozbitých ani prasklých částí.
Poznámky k výměně baterií
• Pokud voda vnikne do přihrádky pro baterie, vyjměte
baterie a otřete vnitřek přihrádky pro baterie i kryt
přihrádky a nechte je vyschnout. Zejména dávejte pozor,
abyste nenechali žádnou vlhkost v blízkosti
kontaktů baterie.
• Nikdy nevyměňujte baterie s vlhkýma rukama. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Pokud nabití baterie klesne na určitou úroveň, zvuk může
znít slabě nebo zkresleně a na displeji začne blikat
). Poté, pokud se baterie úplně
indikátor baterie (
vybijí, se stav indikátoru změní z „blikajícího“ na
„rozsvícený“ a napájení se vypne. Pokud se tak stane,
vyměňte všechny baterie za nové.
• Vyměňte baterie do 60 sekund po vypnutí zařízení
a vyjmutí baterií. Jinak dojde k vynulování všech
uživatelských nastavení, jako například hodin,
přednastaveného časovače a přednastavených stanic.
Pokud se tak stane, je nutné provést potřebná nastavení
)
znovu. Mějte na paměti, že indikátor baterie (
zůstane svítit i po výměně baterií. Indikátor baterie zmizí,
jakmile po výměně baterií zapnete rádio.
• Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií.
• Pokud zařízení nebudete po delší dobu používat, vyjměte
ze zařízení baterie. Při opětovném použití rádia proveďte
znovu potřebná nastavení, jako například nastavení hodin,
přednastavených stanic a odpočítávání času.
• Nevystavujte zařízení s bateriemi slunečnímu záření,
ohni a ostatním zdrojům vysokých teplot.
V případě vytečení baterie
Pokud z baterie vytekla kapalina, nedotýkejte se jí
holýma rukama.
Kapalina z baterie může zůstat i uvnitř zařízení. Obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, nemněte
si je, mohli byste oslepnout. Urychleně si oči vypláchněte
velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Pokud se vám kapalina z baterie dostane na tělo nebo na
oblečení, může dojít k popálení nebo zranění. Urychleně
postižené místo omyjte čistou vodou a pokud došlo
k zanícení kůže nebo zranění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy se svým
zařízením, obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Odstraňování problémů
• Tento produkt není odolný proti vodnímu tlaku.
Neponořujte zařízení do vody ani na něj nepouštějte
vodu přímo z vodovodního kohoutku, protože by došlo
k vystavení vysokému tlaku vody. Nepouštějte na zařízení
vodu přímo ze sprchové hlavice, pokud je zařízení příliš
blízko (méně než přibližně 30 cm). Pokud používáte sprchu
vybavenou masážními tryskami, dávejte pozor, abyste
nepustili vodu přímo na zařízení. Pokud pustíte vodu
přímo na zařízení, může do něj kvůli vysokému tlaku
vniknout voda.
• Nepoužívejte ani nenechávejte rádio v extrémně horkém
(více než 40 °C) nebo chladném (méně než 0 °C) prostředí.
Odolnost proti vodě nemusí zůstat zachována z důvodu
změny tvaru nebo poškození. Při používání rádia
v prostředí pod 0 °C může vlhkost na povrchu zařízení
zmrznout a způsobit jeho poruchu.
• Nepouštějte přímo na zařízení horkou vodu a k osušení
jakékoli vlhkosti, která se může tvořit na povrchu,
nepoužívejte vysoušeč vlasů ani podobné zařízení
foukající horký vzduch přímo na zařízení. Kromě toho
nikdynepoužívejte rádio na místech s vysokou teplotou,
jako například v sauně ani v blízkosti sporáku.
• Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili ani jej nevystavili
mechanickému otřesu. Změna tvaru nebo poškození může
snížit odolnost proti vodě.
Péče o vlhké rádio
• Pokud je rádio dlouhou dobu vlhké, může se na zařízení
objevit vodní kámen nebo plíseň. Po použití rádia otřete
veškerou vlhkost a nechejte zařízení vyschnout na dobře
větraném místě.
• Zejména v chladných oblastech otřete po použití veškerou
vlhkost ze zařízení pomocí měkkého suchého hadříku.
Pokud na zařízení vlhkost ponecháte, může její zmrznutí
způsobit poruchu.
• Pokud voda vnikne do mřížek reproduktoru (do otvorů na
předním panelu), kvalita audia se může zhoršit, nejedná se
však o poruchu. Pokud se tak stane, položte rádio předním
panelem dolů na měkký suchý hadřík nebo ručník tak,
aby voda z mřížek vytekla. Poté nechejte rádio v pokojové
teplotě a otřete zařízení tak, aby na něm nezůstala
žádná vlhkost.
Pokud by po provedení následujících kontrol přetrvávaly
jakékoli problémy, obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Displej má snížený jas nebo se nezobrazují
žádné indikátory.
• Rádio je používáno v extrémně vysokých nebo nízkých
teplotách, případně na místě s nadměrnou vlhkostí.
Velmi slabý nebo přerušovaný zvuk,
případně neuspokojivý příjem.
• Pokud jsou baterie vybité, vyměňte všechny baterie
za nové.
• Abyste zlepšili příjem rádia, přesuňte zařízení na jiné místo,
například blíže k oknu nebo dveřím.
Z reproduktoru je slyšet šum.
• Pokud do blízkosti rádia umístíte mobilní telefon, může
rádio vydávat hlasitý šum. Přesuňte telefon dále od rádia.
Baterie se velmi rychle vybíjejí.
• Pokud rádio nepoužíváte, vypněte jej. Podrobnosti
o odhadované životnosti baterie viz „Životnost baterie“
v oddílu „Specifikace“.
blikat, vyměňte všechny
• Pokud začne indikátor
baterie za nové.
• Baterie mají doporučené datum použitelnosti. Při použití
prošlých baterií je jejich životnost extrémně krátká.
Zkontrolujte datum použitelnosti baterií, a pokud
jsou prošlé, vyměňte je za nové.
Indikátor baterie (
i po výměně baterií.
) zůstane svítit
• Vypněte rádio a znovu je zapněte.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny baterie nové.
Požadovanou stanici nelze po stisknutí
tlačítka předvolby přijímat.
• Zřejmě jste podrželi stisknuté tlačítko předvolby, na kterém
byla stanice přednastavena, takže se nahradila novou
stanicí. Přednastavte požadovanou stanici znovu.
Registrace uživatele
Pro zákazníky v Evropě
Zaregistrujte se k odběru aktualizací zdarma na stránce:
www.sony-europe.com/myproducts
Technické údaje
Zobrazení času
12hodinový systém / 24hodinový systém
(lze vybrat)
Frekvenční rozsah
FM
87,5 MHz – 108 MHz (v krocích po 50 kHz)
AM
Evropské modely
531 kHz – 1602 kHz (v krocích po 9 kHz)
Ostatní modely
531 kHz – 1602 kHz (v krocích po 9 kHz)
530 kHz – 1710 kHz (v krocích po 10 kHz)
Zprostředkovací frekvence
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Reproduktor
průměr přibližně 7,7 cm, 8 Ω, monofonní
Výstupní zvukový výkon
500 mW
Požadavky na napájení
4,5 V, tři baterie R14 (velikost C)
Životnost baterie*
přibližně 100 hodin (příjem v pásmu FM)
přibližně 100 hodin (příjem v pásmu AM)
* Při poslechu z reproduktoru a použití alkalických baterií
značky Sony (LR14SG). Měřeno podle standardů sdružení
JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Skutečná životnost baterie se může
lišit v závislosti způsobu použití a okolních podmínkách.
Rozměry (Š/V/H)
Přibližně 145 mm × 128,4 mm × 62,1 mm
Hmotnost
přibližně 375 g (bez baterií)
přibližně 575 g (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
Přísavka (1)
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
4-562-885-12(1) (CS-SK)
Úvodné informácie
1
FM/AM rádio do sprchy
Návod k obsluze CS
Návod na používanie SK
Kryt priestoru pre batérie musí byť pevne zavretý a bezpečne zamknutý, aby sa zachovala odolnosť voči
vode. Podrobnosti nájdete v časti „Odolnosť voči vode (prečítajte si pred použitím rádia)“.
2
Vložte batérie.
Posuňte prepínač zamknutia/odomknutia
v smere šípky () a otvorte kryt priestoru
pre batérie ().
Kryt pri jeho nasadzovaní pevne podržte a posuňte prepínač
zamknutia/odomknutia do polohy LOCK v smere šípky ().
Nastavte hodiny.
Po vložení batérií bude na displeji blikať čas „0:00“ (alebo „12:00 AM“).
Stlačte a podržte tlačidlo SET CLOCK, kým nezačne blikať zobrazenie hodín.
Nastavenie hodín
Nastavenie minút
Podľa obrázka vytiahnite káblovú anténu
pre príjem v pásme FM a dávajte pri tom
pozor, aby sa anténa nepricvikla medzi
zariadenie a kryt.
Vložte tri batérie typu R14 (veľkosti C)
(nedodané). Vždy vkladajte najprv
stranu batérií s označením .
Stlačením tlačidla +
alebo – nastavte
hodiny.
©2014 Sony Corporation
Vytiahnite káblovú
anténu pre príjem
v pásme FM.
ICF-S80
Stlačením tlačidla
ENTER potvrďte
nastavenie hodín.
Poznámky
Keď je zariadenie vypnuté, režim zobrazenia hodín možno prepínať medzi
24-hodinovým a 12-hodinovým systémom stlačením tlačidla + a tlačidla
predvoľby 1, až kým nezaznie pípnutie.
• Režim nastavenia hodín sa zruší, ak v priebehu približne 65 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť.
• Po približne 60 sekundách od vybratia batérií zo zariadenia sa obnoví predvolené nastavenie hodín od výrobcu.
V takom prípade nastavte hodiny znova.
Pripevnenie remienka
2
Zapnite rádio.
Zapne sa rádio a na displeji
sa zobrazí indikátor „
“.
3
Vyberte pásmo.
Opakovaným stláčaním
tlačidla môžete meniť
pásmo, a to nasledovne:
Po zakúpení je pripevnený iba jeden koniec remienka. Pripevnite
druhý koniec podľa obrázka nižšie. Ak chcete remienok odstrániť,
postupujte v opačnom poradí.
Nalaďte požadovanú stanicu.
Príklad zobrazenia na displeji
(pri ladení stanice v pásme FM)
aktuálne vybraté pásmo
Zobrazí sa indikátor „FM“ alebo „AM“.
Tip
Po zobrazení hodín stlačte tlačidlo + alebo –.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí
frekvencia aktuálne naladenej stanice.
Ukladanie predvolieb staníc
1
2
Nalaďte požadovanú stanicu.
Postupujte podľa krokov 1 až 3 vo vyššie
uvedenej časti „Počúvanie rádia“.
Ladenie s automatickým
vyhľadávaním
Zariadenie automaticky vyhľadá
v nastavenom frekvenčnom rozsahu
stanice s dostatočne silným signálom.
Po nájdení stanice bude zariadenie
prijímať rádiové signály tejto stanice po
dobu približne 3 sekúnd a potom bude
pokračovať vo vyhľadávaní nasledujúcej
stanice s dostatočne silným signálom.
Stlačte a podržte
tlačidlo + alebo –,
kým sa nezačne
meniť frekvencia.
Počas prehrávania 3-sekundovej
ukážky požadovanej stanice
stlačte tlačidlo ENTER. Ak
nestlačíte tlačidlo ENTER,
zariadenie začne vyhľadávať
nasledujúcu stanicu.
Pevne nasaďte otvor remienka
na výčnelok. Inak by sa mohol
remienok uvoľniť a zavesené
rádio by spadlo.
Manuálne ladenie
Požadovanú stanicu môžete naladiť
manuálne. Manuálne ladenie sa
používa na nájdenie konkrétnej
stanice, napríklad keď vopred
poznáte jej frekvenciu.
Zmena predvolenej stanice
Stlačte a podržte tlačidlo požadovanej predvoľby (1 – 5),
až kým nezaznie pípnutie a na displeji sa nezobrazí
číslo predvoľby.
Zavesenie rádia
Opakovane stláčajte
tlačidlá + alebo –,
až kým sa nenaladí
požadovaná stanica.
Rádio sa dá zavesiť pomocou remienka alebo šnúrky (nedodané),
ako to ukazuje obrázok nižšie.
Stlačte a podržte
tlačidlo, kým
nezaznie pípnutie.
Zlepšenie príjmu rádia
1 Nalaďte novú stanicu.
2 Stlačte a podržte tlačidlo
tlačidlá predvolieb
Ak je príjem rozhlasovej stanice nekvalitný, môžete ho vylepšiť pomocou káblovej antény (v pásme FM)
alebo zmenou orientácie samotného zariadenia (v pásme AM). Ak problémy s príjmom naďalej
pretrvávajú, skúste zariadenie presunúť na iné miesto, napríklad bližšie k oknu alebo dverám.
predvoľby, ktoré chcete zmeniť,
až kým nezaznie pípnutie.
V pásme FM
Predvolená stanica uložená pre vybraté
tlačidlo sa nahradí za novú.
Poznámky
• Nevešajte rádio do polohy, v ktorej by nebolo stabilné alebo by mohlo
ľahko spadnúť.
• Pri použití šnúrky zvoľte takú šnúrku, ktorá unesie hmotnosť rádia, a priviažte
ju pevne, aby nedošlo k pádu rádia.
• Vyhnite sa prílišnému tlaku na remienok alebo šnúrku. Inak by mohlo dôjsť
k pretrhnutiu remienka alebo šnúrky. Pri vešaní rádia dávajte pozor, aby na
remienok alebo šnúrku nepôsobila príliš veľká sila.
Riadne pripevnite prísavný držiak (dodaný),
ako to ukazuje obrázok nižšie.
Po uložení sa v pravom hornom
rohu displeja zobrazí číslo
predvoľby.
Vytiahnutie alebo uloženie káblovej
antény pre príjem v pásme FM
Pripojte koniec káblovej antény pre príjem
v pásme FM k prísavnému držiaku.
Pri odpájaní káblovej antény od prísavného
držiaka zovrite koniec káblovej antény
a odpojte ju. Neťahajte násilím priamo za
káblovú anténu, inak sa môže pretrhnúť.
Tip
Po zobrazení hodín stlačte tlačidlo + alebo –. Na displeji
sa na niekoľko sekúnd zobrazí frekvencia aktuálne
naladenej stanice.
Vytiahnutie káblovej antény
otvor
Počúvanie predvolenej stanice
Kvalitu príjmu možno
zlepšiť zmenou uhla
káblovej antény pre
príjem v pásme FM.
Vyberte pásmo FM alebo AM a potom stlačením tlačidla predvoľby
môžete začať počúvať predvolenú stanicu.
V pásme AM
Zlepšenie príjmu dosiahnete zmenou
polohy samotného zariadenia.
(Zariadenie obsahuje zabudovanú
feritovú tyčovú anténu.)
Príklad: počúvanie predvolenej stanice priradenej
k tlačidlu predvoľby 1
Uloženie káblovej antény
Poznámky
Ak nie je k stlačenému tlačidlu priradená
žiadna predvolená stanica, zobrazí sa
indikátor „– – –“ (nižšie) a zariadenie sa
vráti na frekvenciu naladenú pred
stlačením tlačidla.
Vyberte pásmo
FM alebo AM.
Stlačte tlačidlo
predvoľby 1.
Poznámka
Nedržte tlačidlo predvoľby
stlačené dlhšie než 2 sekundy,
aby nedošlo k neželanej zmene
predvolenej stanice.
Časovač odpočítavania
Časovač odpočítavania môžete nastaviť na
1-minútové intervaly (maximálne 90 minút).
Keď sa skončí odpočítavanie, bzučiak vám
pripomenie, že uplynul nastavený čas.
Zariadenie
1
Stlačte tlačidlo TIMER SET/ON/OFF.
Na displeji začne blikať indikátor
(predvolené nastavenie).
a „1“*
Zmena intervalu ladenia
v pásme AM
Modely určené pre Severnú Ameriku a Európu
túto funkciu neposkytujú.
1 Stlačením tlačidla / vypnite rádio.
2 Stlačte a podržte tlačidlo AUTO OFF
na viac ako 4 sekundy, pričom držte
stlačené tlačidlo predvoľby 1.
Interval ladenia v pásme AM sa po pípnutí
zmení a na displeji sa zobrazí nové
nastavenie (9 kHz alebo 10 kHz).
Odolnosť voči vode
(prečítajte si pred
použitím rádia)
Odolnosť tohto produktu voči vode
Tento produkt je odolný voči postriekaniu vodou*1 v súlade
so špecifikáciou ekvivalentnou odolnosti voči vode (krytiu)
IPX4*2, ako je to definované v odseku „Stupne ochrany voči
vniknutiu vody“ normy IEC60529 „Stupne ochrany krytím
(kód IP)“. V závislosti od spôsobu používania môže voda
vzniknutá do zariadenia spôsobiť požiar, úraz elektrickým
prúdom alebo poruchu.
Pri používaní rádia majte vždy na pamäti nasledujúce
informácie.
*1
*
„1“ bude blikať len pri nastavovaní prvého času.
Následne bude blikať predtým zvolená doba
odpočítavania (v minútach).
*2
a „1“
(predvolené nastavenie), pomocou
tlačidiel + alebo – nastavte časovač
odpočítavania na 1 až 90 minút.
a vybratá doba odpočítavania prestanú
blikať a po pípnutí sa spustí odpočítavanie.
Po skončení odpočítavania začne blikať
a čas „0:00“ a po dobu približne
indikátor
60 minút bude pípať bzučiak.
Zastavenie bzučiaka
Tlačidlo / (napájanie)
Ovládací prvok hlasitosti
Remienok
Reproduktor
Displej
Tlačidlá predvolieb*
Tlačidlo FM/AM
Tlačidlo TIMER SET/ON/OFF
(pre časovač odpočítavania)
 Tlačidlo ENTER/SET CLOCK




*
(podržaním tlačidla sa aktivuje režim
nastavenia hodín)
Tlačidlá +, –
Tlačidlo AUTO OFF
Očká na šnúrku
Kryt priestoru pre batérie
Tlačidlo predvoľby 3 obsahuje hmatový bod. Tento
hmatový bod slúži na lepšiu orientáciu pri ovládaní rádia.
Displej
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Zastavenie časovača
odpočítavania
Stlačte tlačidlo TIMER SET/ON/OFF. Časovač
odpočítavania sa zruší a na displeji sa zobrazí
aktuálny čas.
Priradenie často používaných
nastavení časovača odpočítavania
k tlačidlám predvolieb
odpočítavania a svieti, keď beží časovač
odpočítavania.
 Svieti alebo bliká pri nízkej úrovni nabitia
batérie. Keď tento indikátor začne blikať,
vymeňte všetky batérie za nové.
 Svieti, keď zariadenie prijíma rádiové
signály.
 Bliká pri nastavovaní časovača
automatického vypnutia a svieti, keď beží
časovač automatického vypnutia.
 Svieti pri priraďovaní staníc alebo
časovačov odpočítavania k tlačidlám
predvolieb alebo pri výbere predvolenej
stanice či predvoleného časovača
odpočítavania.
 Svieti, keď je režim zobrazenia hodín
nastavený na 12-hodinový systém.
(Ak je nastavený 24-hodinový systém,
indikátor „AM“ a „PM“ nesvieti.)
 Oblasť frekvencie/času/správ
 Signalizuje aktuálne vybrané pásmo.
Svieti indikátor „FM“ alebo „AM“.
Tip
Keď je hlasitosť znížená na minimum, podľa indikátora „
“ môžete zistiť, či zariadenie prijíma rádiové signály.
Užitočné funkcie
Rádio sa automaticky vypne po uplynutí
nastavenej doby (v minútach). Táto funkcia
vám pomôže, aby ste nezabudli vypnúť
zariadenie.
1
Stlačte tlačidlo AUTO OFF.
Na displeji začne blikať indikátor „AUTO OFF“
a zobrazí sa predvolené nastavenie („60“).
Ak stlačíte tlačidlo AUTO OFF, keď je rádio
vypnuté, rádio sa automaticky zapne.
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
AUTO OFF môžete vybrať
požadované nastavenie, keď
indikátor „AUTO OFF“ bliká.
3 Stlačte tlačidlo ENTER.
Vybraté nastavenie sa potvrdí pípnutím
a indikátor „AUTO OFF“ prestane blikať.
Ak do približne 3 sekúnd nestlačíte
tlačidlo ENTER, aktuálne vybraté
nastavenie sa automaticky potvrdí.
Tip
Dobu zostávajúcu do vypnutia rádia môžete skontrolovať
opätovným stlačením tlačidla AUTO OFF po nastavení
časovača automatického vypnutia.
Zrušenie časovača
automatického vypnutia
Časovač automatického vypnutia môžete
zrušiť niektorým z týchto spôsobov:
• Nastavte časovač automatického vypnutia na
hodnotu „OFF“.
• Vypnite rádio a znova ho zapnite.
Zmena časovača automatického
vypnutia, keď beží
Začnite znova od kroku 1 a v kroku 2 vyberte
požadované nastavenie.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa doba
na displeji (v minútach) zmení nasledovne:
Pri každom stlačení a podržaní tlačidiel sa
interval ladenia v pásme AM cyklicky mení.
Zmenou intervalu ladenia sa vymažú všetky
predvolené stanice v pásme AM uložené
v zariadení. Po zmene intervalu ladenia
znova nastavte predvolené stanice.
Poznámka
Interval ladenia v pásme AM môžete zmeniť len vtedy, keď je
rádio vypnuté. Vopred sa uistite, že je rádio vypnuté.
VAROVANIE
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru,
ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sa
nachádzajú na spodnej strane vonkajšej časti.
Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte
nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu
a podobne.
1 Stlačte tlačidlo TIMER SET/ON/OFF a potom
stlačením tlačidiel + alebo – zvoľte čas
odpočítavania.
Pre zákazníkov v Európe
Použitie predvoleného časovača
odpočítavania
1 Stlačte tlačidlo TIMER SET/ON/OFF.
2 Kým na displeji bliká indikátor
a predvolená doba odpočítavania,
stlačte požadované tlačidlo predvoľby.
3 Stlačte tlačidlo TIMER SET/ON/OFF
alebo ENTER.
Po pípnutí sa spustí odpočítavanie.
Poznámky
• Predvolenými nastaveniami časovačov odpočítavanie
sú 3 minúty (tlačidlo 1), 10 minút (tlačidlo 2), 20 minút
(tlačidlo 3), 40 minút (tlačidlo 4) a 60 minút (tlačidlo 5).
Po nastavení vlastných časovačov odpočítavania tieto
nové nastavenia prepíšu predvolené nastavenia.
• Po približne 60 sekundách od vybratia batérií zo
zariadenia sa obnovia predvolené doby odpočítavania.
V takom prípade musíte predvoľby dôb odpočítavania
nastaviť znova.
• Odpočítavanie pokračuje naďalej aj vtedy, keď sa rádio
vypne stlačením tlačidla / alebo pomocou funkcie
automatického vypnutia.
Tip
Časovač automatického
vypnutia
Neplatí
Často používané nastavenia časovača
odpočítavania môžete priradiť k 5 tlačidlám
predvolieb.
2 Stlačte a podržte tlačidlo požadovanej
predvoľby (1 – 5), až kým nezaznie pípnutie
a na displeji sa nezobrazí číslo predvoľby.
 Bliká pri nastavovaní časovača
Platí
3 Stlačte tlačidlo TIMER SET/ON/OFF
alebo ENTER.
Ak chcete počas odpočítavania skontrolovať, akú stanicu
práve počúvate, stlačte tlačidlo + alebo –. Na displeji sa
na niekoľko sekúnd zobrazí aktuálne vybraté pásmo
a frekvencia.
Kryt priestoru pre batérie musí byť pevne zavretý
a zamknutý.
Chránené voči striekajúcej vode zo všetkých strán bez
škodlivého vplyvu na funkčnosť rádia.
Tekutiny*, pre ktoré platí špecifikácia odolnosti voči vode:
2 Keď na displeji bliká indikátor
Tu je uvedené
sériové číslo.
• Ak zavriete kryt priestoru pre batérie
s káblovou anténou pre príjem
v pásme FM v nesprávnej polohe, nie
je možné zabezpečiť odolnosť voči
vode, pretože sa káblová anténa
pricvikne medzi zariadenie a kryt
priestoru pre batérie. Pretiahnite
káblovú anténu cez drážku a potom
zavrite kryt priestoru pre batérie.
• Pri ukladaní káblovej antény ju
pretiahnite cez drážku a zaistite,
aby anténa nevyčnievala z priehradky
pre kábel.
drážka
Na displeji sa zobrazí frekvencia
a číslo predvoľby a môžete
počúvať stanicu priradenú
k tlačidlu predvoľby 1.
Popis súčastí a ovládacích prvkov








Poznámka
Obľúbené stanice môžete uložiť s priradením k 5 tlačidlám predvolieb.
Uložiť môžete 5 staníc v pásme FM a 5 staníc v pásme AM.
Príklad: uloženie naladenej stanice
s priradením k tlačidlu predvoľby 1
1
Stlačením tlačidla
ENTER potvrďte
nastavenie minút.
Tip
Počúvanie rádia
1
Stlačením tlačidla +
alebo – nastavte
minúty.
Oznámenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu tohto produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte akékoľvek otázky
týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom
dokumente.
Likvidácia odpadových batérií a elektrických
a elektronických zariadení (platí v Európskej
únii a iných európskych krajinách, ktoré
používajú systémy separovaného
zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na
balení znamená, že s produktom a batériou
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so symbolom
chemického prvku. Ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova, sú pridané aj
symboly chemického prvku ortuti (Hg) alebo olova (Pb).
Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií zabránite
možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by inak hrozili pri nesprávnej likvidácii odpadu.
Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.
V prípade, ak produkt z dôvodu bezpečnosti, prevádzky alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný
technik. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení tieto produkty odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení, aby sa zaručila ich
správna likvidácia. V prípade všetkých ostatných batérií
postupujte podľa časti o bezpečnom vyberaní batérie
z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste
na recykláciu použitých batérií. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt
alebo batériu kúpili.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že všetky zmeny alebo úpravy, ktoré
nie sú výslovne schválené v tomto návode na používanie,
môžu mať za následok stratu oprávnenia na prevádzkovanie
tohto zariadenia.
Vlastnosti produktu
 Ochrana voči striekajúcej vode (krytie IPX4) pri
používaní v kúpeľni, sprche a podobne.
 Ladenie s automatickým vyhľadávaním a manuálne
ladenie pre príjem v pásmach FM a AM.
 Dve funkcie časovača: 90-minútový časovač
odpočítavania a časovač automatického vypnutia.
 5 tlačidiel pamäťových predvolieb na jednoduché
ladenie a jednoduché používanie časovača
odpočítavania.
*
pitná voda, voda z kohútika
tekutiny iné než uvedené
vyššie (voda s čistiacimi alebo
kúpeľovými prostriedkami,
pramenitá voda, horúca voda,
voda z bazéna, morská voda
a podobne)
Nepoužívajte tento produkt v mori, bazéne, termálnom
prameni ani v saune. Slaná voda, chlórovaná voda,
sírna voda alebo voda s vysokou teplotou môže
spôsobiť poruchu.
Odolnosť tohto rádia voči vode je založená na meraniach
vykonaných pri vyššie uvedených podmienkach. Majte na
pamäti, že na poruchy spôsobené ponorením do vody pri
nesprávnom používaní zákazníkom sa nevzťahuje záruka.
Zachovávanie odolnosti voči vode
Skontrolujte nasledujúce položky a používajte rádio
správnym spôsobom.
• Kryt priestoru pre batérie zohráva veľmi dôležitú úlohu
pri zabezpečovaní odolnosti voči vode. Pri používaní
rádia musí byť kryt pevne zavretý a bezpečne zamknutý.
Pri zatváraní krytu dávajte pozor, aby sa medzi gumové
tesnenie a kontaktnú plochu zadnej strany krytu nedostali
cudzie predmety, ako napríklad prach, vlasy a podobne.
Ak sa kryt kvôli takým cudzím predmetom pevne nezavrie,
môže do priestoru pre batérie vniknúť voda a spôsobiť
poruchu. Ak na gumové tesnenie alebo na kontaktnú
plochu zadnej strany krytu prilipnú cudzie predmety,
utrite ich mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
• Dávajte pozor, aby sa pri zatváraní krytu po vytiahnutí
káblovej antény pre príjem v pásme FM nepricvikla
anténa medzi zariadenie a kryt priestoru pre batérie.
• Odolnosť voči vode nemusí zostať zachovaná, ak sa
na povrchu gumového tesnenia objavia poškodenia,
nerovnosti alebo poškriabania. Okrem toho v závislosti
odtoho, ako dlho alebo v akom prostredí sa rádio používa,
môže gumové tesnenie zmeniť tvar alebo popraskať.
Gumové tesnenie odporúčame raz za rok vymeniť,
aby zostala zachovaná odolnosť voči vode. (Výmena je
platenou službou.) Podrobnosti získate od najbližšieho
obchodného zástupcu alebo servisného strediska
spoločnosti Sony.
gumené
tesnenie
(svetlomodré)
Preventívne opatrenia
• Rádio používajte iba s tromi batériami typu R14 (veľkosti C)
(nedodané).
• Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu
slnečnému svetlu, piesku, prachu ani mechanickému
nárazu. Zariadenie nikdy nenechávajte v aute
zaparkovanom na slnku.
• Ak do zariadenia spadne nejaký pevný predmet, vyberte
batérie a nechajte zariadenie pred ďalším použitím
skontrolovať kvalifikovanému pracovníkovi.
• Kryt zariadenia čistite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadny typ rozpúšťadla, ako napríklad alkohol
alebo benzín, ktorý môže poškodiť povrchovú úpravu.
• Zabráňte nárazom a silným úderom do zariadenia.
Sklenený materiál displeja sa môže rozbiť a praskliny
a črepy môžu spôsobiť zranenie. Ak je displej poškodený,
prestaňte zariadenie používať a nedotýkajte sa rozbitých
ani prasknutých častí.
Poznámky k výmene batérií
• Ak vnikne voda do priestoru pre batérie, vyberte batérie
a utrite vnútro priestoru pre batérie aj kryt priestoru
a nechajte ich uschnúť. Najmä dávajte pozor, aby nezostala
žiadna vlhkosť v blízkosti kontaktov pre batérie.
• Nikdy nevymieňajte batérie vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
• Ak nabitie batérie klesne na určitú úroveň, zvuk môže byť
slabý alebo skreslený a na displeji začne blikať indikátor
). Po úplnom vybití batérií sa stav indikátora
batérií (
zmení z „blikajúceho“ na „svietiaci“ a napájanie sa vypne.
V takom prípade vymeňte všetky batérie za nové.
• Batérie musíte vymeniť do 60 sekúnd od vypnutia
zariadenia a vybratia batérií. V opačnom prípade sa vykoná
inicializácia nastavení, ako napríklad hodín, predvoleného
časovača odpočítavania a predvolených staníc. Ak k tomu
dôjde, vykonajte potrebné nastavenia znova. Indikátor
) zostane svietiť aj po výmene batérií.
batérií (
Indikátor batérií zmizne, keď po výmene batérií
zapnete rádio.
• Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie
rôznych typov.
• Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte zo
zariadenia batérie. Pri opätovnom použití rádia vykonajte
znova potrebné nastavenia, napríklad hodín, predvolieb
staníc a časovačov odpočítavania.
• Zariadenia s vloženými batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
V prípade vytečenia batérie
Ak z batérie vytiekla tekutina, nedotýkajte sa jej
holými rukami.
Tekutina z batérie môže byť aj vo vnútri zariadenia. Poraďte
sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
Ak sa vám tekutina z batérie dostane do očí, nepretierajte
si ich, pretože by ste mohli oslepnúť. Urýchlene si oči
vypláchnite množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc.
Ak sa vám tekutina z batérie dostane na telo alebo odev,
môže dôjsť k popáleniu alebo zraneniu. Urýchlene vykonajte
umytie čistou vodou a ak došlo k zapáleniu kože alebo
zraneniu, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
tohto zariadenia, poraďte sa s najbližším obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní týchto opatrení,
obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Displej svieti nevýrazne alebo nie je
zobrazený žiadny indikátor.
• Tento produkt nie je odolný voči vode pod tlakom.
Neponárajte zariadenie do vody ani naň nepúšťajte
vodu priamo z vodovodného kohútika, pretože by
došlo k vystaveniu vysokému tlaku vody. Okrem toho na
zariadenie nepúšťajte vodu priamo zo sprchovacej hlavice,
keď je zariadenie príliš blízko k nej (menej ako približne
30 cm ). Ak používate sprchu vybavenú masážnymi dýzami,
dávajte pozor, aby ste nepustili vodu priamo na zariadenie.
Ak pustíte vodu priamo na zariadenie, môže do neho
vniknúť voda kvôli vysokému tlaku.
• Rádio nepoužívajte ani ho nenechávajte v extrémne
horúcom (približne nad 40 °C) ani studenom (približne
pod 0 °C) prostredí. Odolnosť voči vode nemusí zostať
zachovaná z dôvodu deformácie alebo poškodenia.
Pri používaní rádia v prostredí s teplotou pod 0 °C môže
vlhkosť na povrchu zariadenia zamrznúť a spôsobiť
jeho poruchu.
• Nepúšťajte priamo na zariadenie horúcu vodu a na
osušenie vlhkosti, ktorá môže skondenzovať na povrchu,
nepoužívajte sušič vlasov ani podobné zariadenia fúkajúce
horúci vzduch priamo na zariadenie. Okrem toho nikdy
nepoužívajte rádio na miestach s vysokou teplotou,
ako napríklad v saune alebo v blízkosti kachlí.
• Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo a nevystavili
ste ho mechanickému nárazu. Deformácia alebo
poškodenie môžu znížiť odolnosť voči vode.
Ošetrovanie vlhkého rádia
• Ak rádio necháte dlhú dobu vlhké, môže sa na zariadení
objaviť vodný kameň alebo pleseň. Po použití rádia utrite
z neho všetku vlhkosť a nechajte ho uschnúť na dobre
vetranom mieste.
• Najmä v chladných oblastiach treba utrieť zo zariadenia
po jeho použití všetku vlhkosť pomocou mäkkej suchej
handričky. Ponechanie vlhkosti na zariadení môže spôsobiť
v prípade jej zmrznutia poruchu zariadenia.
• Ak vnikne voda do mriežky reproduktora (do otvorov na
prednom paneli), kvalita zvuku sa môže zhoršiť, nie je to
však porucha. V takom prípade položte rádio prednou
stranou nadol na mäkkú suchú handričku alebo uterák
a nechajte vytiecť vodu z mriežky. Potom nechajte rádio
pri izbovej teplote a utrite ho, aby na ňom nezostala
žiadna vlhkosť.
• Rádio sa používa pri extrémne vysokých alebo nízkych
teplotách alebo na mieste s nadmernou vlhkosťou.
Veľmi slabý alebo prerušovaný zvuk
alebo neuspokojivý príjem.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich všetky za nové.
• Presuňte zariadenie na iné miesto, napríklad bližšie k oknu
alebo dverám, aby sa zlepšil príjem rozhlasových staníc.
Zvuk reproduktora obsahuje šum.
• Ak je v blízkosti rádia umiestnený mobilný telefón,
z rádia môže byť počuť hlasitý šum. Presuňte telefón
ďalej od rádia.
Batérie sa veľmi rýchlo vybíjajú.
• Ak rádio nepoužívate, vypnite ho. Podrobnosti
o odhadovanej životnosti batérií nájdete v odseku
„Životnosť batérií“ v časti „Špecifikácie“.
, vymeňte všetky batérie
• Keď začne blikať indikátor
za nové.
• Batérie majú odporúčaný dátum spotreby. Pri používaní
batérií s uplynutým dátumom spotreby bude ich životnosť
extrémne krátka. Skontrolujte dátum spotreby na batériách
a ak už uplynul, vymeňte ich za nové.
Indikátor batérií (
po výmene batérií.
) zostal svietiť aj
• Vypnite rádio a znova ho zapnite.
• Skontrolujte, či sú všetky batérie nové.
Po stlačení tlačidla predvoľby sa nezačne
prehrávať požadovaná stanica.
• Možno ste tlačidlo predvoľby stanice podržali stlačené,
čo spôsobilo, že stanica sa nahradila novou. Znova
nastavte požadovanú predvoľbu stanice.
Registrácia používateľov
Pre zákazníkov v Európe
Zaregistrujte sa na nasledujúcej adrese a získate
bezplatné aktualizácie:
www.sony-europe.com/myproducts
Špecifikácie
Zobrazenie času
12-hodinový systém/24-hodinový systém
(voliteľný)
Frekvenčný rozsah
FM
87,5 MHz – 108 MHz (krok 50 kHz)
AM
Európsky model
531 kHz – 1 602 kHz (krok 9 kHz)
Ostatné modely
531 kHz – 1 602 kHz (krok 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (krok 10 kHz)
Medzifrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Reproduktor
priemer približne 7,7 cm, 8 Ω, monofónny
Zvukový výstupný výkon
500 mW
Požiadavky na napájanie
jednosmerné napätie 4,5 V, tri batérie typu R14
(veľkosti C)
Životnosť batérií*
približne 100 hodín (príjem v pásme FM)
približne 100 hodín (príjem v pásme AM)
* Pri počúvaní cez reproduktor s vloženými alkalickými
batériami Sony (LR14SG). Merané podľa noriem asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Skutočná životnosť batérií sa môže
líšiť v závislosti spôsobu používania a okolitých podmienok.
Rozmery (Š/V/H)
približne 145 mm × 128,4 mm × 62,1 mm
Hmotnosť
približne 375 g (bez batérií)
približne 575 g (s batériami)
Dodávané príslušenstvo
prísavný držiak (1)
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám
bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising